Brosura_Brosura 28.09.

2010 17:58 Page 1

150 de ani de la inaugurarea Căii Ferate dunăre - Marea neagră

Constanța engleză British Kustendje

150

th

anniversary oF the opening oF the danuBe - BlaCK sea railway

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:58 Page 2

Catalogul expoziției documentare
deschise cu ocazia aniversării a 150 de ani de la inaugurarea căii ferate Cernavoda–Constanța, 4 octombrie 2010
Sub egida Filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România și a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (www.minac.ro) Sponsor: S.C. RP Estates Development S.A., București Autori: arh. Gheorghe Radu Stănculescu, împreună cu arh. Radu Ștefan Cornescu și arh. Dorin Paul Bucur Au colaborat: Lavinia Gheorghe, istoric și muzeograf, și Alexandru Popescu (IT)

prospect of the documentary exhibition
displayed with the occasion of the 150th anniversary of the Danube & Black Sea Railway Opening, October 4, 2010
Under the auspices of the Doborudjan Branch of the Romanian Order of Architects and of the National Museum of History and Archeology, Constanța (www.minac.ro) Sponsor: S.C. RP Estates Development S.A., Bucharest Autors: Gheorghe Radu Stănculescu, M.Sc., arch., together with Radu Ștefan Cornescu, M.Sc., arch. and Dorin Paul Bucur, M.Sc., arch. Collaborators: Lavinia Gheorghe, historian and curator, and Alexandru Popescu (IT)

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:58 Page 3

Motto: ”Dragă D-le Stănculescu, La întrebarea dumitale despre motivele capitaliştilor şi inginerilor englezi care au finanţat şi construit calea ferată, mă tem că răspunsul este pur şi simplu: “buna şi bătrâna lăcomie”, care i-a inspirat. Ei şi-au imaginat că ar fi putut “scurt - circuita” comerţul cu grâne de la Dunărea de jos şi, astfel, să câştige mari averi. N-a fost să fie aşa, şi cred că trebuie mereu să încercăm să începem analiza cu cea mai simplă şi directă explicaţie posibilă. Fraţii Barkley erau, acolo şi atunci, în mod sigur, ca să facă bani !” Profesor John H. Jensen (Noua Zeelandă), martie 2010 Cel mai avizat istoric al căii ferate engleze Dunăre – Marea Neagră, co-autorul studiului “Constructorii de căi ferate britanici la Dunărea de Jos, 1856-1869”, în colaborare cu Gerhard Rosegger , apărut în The Slavonic and East European Review, Vol. 46, No. 106 (Ian., 1968), pg. 105-128 , Ed. Modern Humanities Research Association and University College London, School of Slavonic and East European Studies.

”Bismarck mi-a declarat că englezii, luați izolat, sunt persoane foarte demne, dar aveau în politică suflet de precupeți.” Memoriile Marelui Amiral von Tirpitz,
Ed. Payot & Cie, Paris, 1922, pag.118

Și totuși, cu toată imaginea lor istorică nefavorabilă, englezii ”perfidului albion” au contribuit esențial la renașterea Constanței moderne, după războiul Crimeii …
Motto : ”Dear Mr Stănculescu, Your question about the motives of the English capitalists and engineers who financed and  built the railways,  I suspect it was simply good old greed that inspired them. They imagined that they could corner the lower Danube grain trade and gain great wealth as a result. (see our article. It didn’t work out that way, but I think we should employ Ockham’s razor and start with the simplest explanation. The Barkley’s were certainly there to make money!” Professor John H. Jensen (New Zealand), March 2010 The best documented historian ot the Danube-Black Sea english railway, the co-author of the study “British Railway Builders along the Lower Danube, 1856-1869”, în cooperation with Gerhard Rosegger, see The Slavonic and East European Review, Vol. 46, No. 106 (Jan., 1968), pp. 105-128 , Ed. Modern Humanities Research Association and University College London, School of Slavonic and East European Studies.

”Bismarck declared that the English taken alone were very worthy, but they have in politics a merchant soul.” Memoirs of Lord High Admiral von Tirpitz,
Ed. Payot & Cie, Paris, 1922, p. 118

nevertheless, despite their bad historical image, the ”perfidious albion's” english people contributed essentially to the revival of modern Constanța, after the Crimeea war …

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 4

1

2

3 a

4

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 5

anglia, până la șocul Marii Foamete din irlanda (1845-1849), nu era interesată de gurile dunării și de dobrogea Rusia a ocupat întreaga Deltă a Dunării până la brațul Sf. Gheorghe inclusiv, după pacea de la Adrianopol (1829), controlând navigația comercială de la gurile Dunării. Austria și Turcia, în consecință, studiau o altă ieșire la Marea Neagră, prin intermediul unui canal pe valea Carasu, apelând, pentru identificarea realităților de la fața locului, și la topometrii prusaci. 1. Facsimilul hărții regiunii dintre Dunărea la Cernavoda (Bogazkeöi) și Marea Neagră la Constanța (Küstendjie), desenată de căpitanul prusac Karl Friedrich Ludwig von Vincke între 1837-1839, litografiată în 1840 (scara : 1:150.000, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3400) 2. Facsimilul planului Constanței, desenat de von Vincke între 1837-1839, litgr. 1840 (scara : 1:43.666, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3392) 3. Facsimilul planului litografiat al litoralului dobrogean, cu un detaliu al zonei Constanța, de E. Taitbout de Marigny, publicat în „Atlas de la Mer Noire et de la Mer d’Azov”, 1850 (scara : 1:422.612, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3437/9) 4. Copie mărită a gravurii „Bridgett O’Donnell şi copiii ei”, din „The Illustrated London News”, 22 decembrie 1849, imaginea simbol a catastrofei umanitare cunoscută ca „Marea Foamete a cartofului din Irlanda”, care a făcut circa 1.000.000 de victime şi a împins la emigrare alt milion de irlandezi

Britain, up to the great irish Famine crisis (1845-1849), had no big interests in the lower danube and dobroudja regions Russia has occupied the whole Danube Delta up to the St. George southern branch, after the Peace Treaty of Adrianople (1829), thus was controlling the navigation at the mouths of the Danube. Austria and Turkey, as a consequence, started to seek another outlet to the Black Sea, by considering a canal on the Karassu Valley, asking, in this respect, the help of Prussian military surveyors to study the realities on the spot. 1. 2. 3. 4. Facsimile of the map of the region between the Danube at Cernavoda (Bogazkeöi) and the Black Sea at Constanța (Küstendjie), surveyed by the Prussian Captain Friedrich Ludwig von Vincke in 1837-1839, lithographed in 1840 (Scale: 1:150,000, Source: The National Archive, Kew, U.K., FO 925/3400) Facsimile of the plan of Constanța, surveyed by von Vincke in 1837-1839, lith. 1840 (Scale: 1:43,666, Source: The National Archive, Kew, U.K., FO 925/3392) Facsimile of the lithographed plan of the Dobroudjan sea shore, including a detail of Constanța area, elaborated by E. Taitbout de Marigny, and published within the „Atlas de la Mer Noire et de la Mer d’Azov”, 1850 (Scale: 1:422,612, Source: The National Archive, Kew, U.K., FO 925/3437/9) Enlarged copy of a drawing entitled „Bridgett O’Donnell and her children”, from „The Illustrated London News”, December 22, 1849 , the symbolic image of the humanitarian catastrophe known as the ”Great Potato Famine from Ireland”, following to which approximately one million people died and a million more emigrated from Ireland

a

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 6

6

7 5 B

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 7

sub presiunea ultimei mari crize alimentare a occidentului, anglia și europa de vest fac din grânele dunării de jos un obiectiv prioritar
“(…) Şi astfel locuitorii noştri avură putinţa să facă cunoştinţă cu aceşti soli ai capitalismului îndepărtat, care le trimiteau mărfuri atât de ieftine şi în schimb se ofereau să cumpere produsele pământului cu preţuri nemaiauzite. (…) Şi această eră nouă nu era rezultatul vreunei politici inteligente, ci urmarea necesară a dezvoltării economiei mondiale.” Stefan Zeletin, “Burghezia română”, reedit. Nemira, 1997, pag. 94-95 5. 6. 7. Prima pagină din unul din primele numere ale revistei engleze „The Economist” (vol. III, nr. 116 din 15 noiembrie 1845), care analizează. potenţialul de export de grâne al bazinului danubiano-pontic şi al Principatelor Române Dunărene Suplimentul ziarului britanic “The Illustrated London News” din data de 31 ianuarie 1846, care prezenta abrogarea de către Parlamentul Britanic a legilor protecţioniste importurilor de grâne, cunoscute sub numele de “Corn Laws”, şi consfinţirea principiului liberului schimb (“Free Trade”) în politica comercială a Marii Britanii Lungi coloane de care cu boi încărcate cu grâne româneşti pentru export către porturile dunărene Galaţi şi Brăila (gravură de Denis Auguste Marie Raffet apărută în Demidoff, “Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée : par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie”, Paris, 1837)

under the pressure of the last big western alimentary crisis, Britain and western europe made from lower danube valley grain imports a top priority objective
”(…) And, in this way, our Romanian inhabitants had the chance to meet these messengers of the far away capitalism, which send them such cheap goods, and in exchange offered to buy the land products at unheard prices (…) And this new era was not the result of any wise policy, but the necessary following of the global economic development.” Stefan Zeletin, “The Romanian Bourgeoisie”, republ. at ”Nemira”, Buch., 1997, pp. 94-95 5. 6. 7. First page of one of the initial issues of ”The Economist” (vol. III, No. 116, November 15, 1845), containing a mention of the big grain export potential of the Black Sea area and of the Danube (Romanian) Principalities Supplement to “The Illustrated London News”, dated January 31, 1846, presenting the British Parliamentary debate and decision on the ”Repeal of the Corn Laws and relaxation of commercial restrictions”, the starting point of the British global policy of the ”Free Trade” Long trains of carts pulled by oxen loaded with Romanian grain for export, driven to the Danubian Ports of Galatz and Braila (drawing by Denis Auguste Marie Raffet, from Demidoff, “Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée : par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie”, Paris, 1837)

B

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 8

8

9 C

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 9

sulina și gurile dunării, (atunci, la 1840 – 1850, teritoriu rusesc) devin „o autostradă europenă aglomerată” a comerțului cu grâne
„Este esenţial să înregistrăm faptul că […] dacă în 1840 Anglia nu a trimis decât 10 nave la Galaţi, în 1847 a trimis tot acolo 219 nave.” Prințul Nicolae Suţu, „Notions statistiques sur la Moldavie”, Iaşi, 1849 republ. de V.Slăvescu, la ed. Acad.Române, ser. Studii şi Cercetări, LVIII, „Viaţa şi opera economistului Nicolae Suţu, 1798-1871”, Bucureşti, 1941, p. 335. 8. 9. Copie mărită a gravurii „Gura Sulina a Dunării, la Marea Neagră”, din ziarul englez „The Illustrated London News”, 13 august 1853 Copie mărită a gravurii „Gură a Dunării, Sulina”, din ziarul francez „L’Illustration, le Journal Universel”, Paris, 17 septembrie 1853 (stânga-jos în imagine se văd plute de bușteni, gata pentru a fi exportate pe mare, spre Constantinopol)

sulina and the danube mouths (then, in ‘840-‘850s, a russian territory) became “a crowded european trade highway” for grain exports
”It is essential to be aware of the fact that […] if in 1840 Britain sent only 10 ships at Galatz, in 1847 she sent there again 219 ships.” Prince Nicolas Suţu, „Notions statistiques sur la Moldavie”, Iaşi, 1849 republ. by V. Slăvescu, at Romanian Acad. Publ. House, „Studies & Researches”, LVIII, „The Life and Works of Economist N. Suţu, 1798-1871”, Bucharest, 1941, p.335. 8. 9. Enlarged copy of a drawing entitled „The Sulina mouth of the Danube, from the Black Sea”, published in the English newspaper „The Illustrated London News”, August 13, 1853 Enlarged copy of a drawing entitled „Embouchure du Danube, Soulina”, published in the French newspaper „L’Illustration, le Journal Universel”, Paris, September 17, 1853 (down left may be observed rafts of wood logs, ready to be shiped accross the sea, to Constantinople)

C

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 10

11 10

12 d

13

Brosura_Brosura 28.09.2010 17:59 Page 11

navigația la gurile dunării, deja grea din cauze naturale, era și mai grea pentru că Țarul ”manevra robinetul mâncării vest-europene”!
Grânele pentru export, încărcate pe nave la Galați și Brăila, intrând în Delta Dunării, părăseau teritoriul de sub control otoman, și parcurgeau teritoriul puternic păzit al Imperiului Țarului. Rușii nu numai că nu făceau nimic pentru ușurarea navigației pe brațele Deltei și la vărsarea acesteia în mare, dar, prin control grăniceresc și de carantină, îngreunau comerțul, mai ales pentru a nu se face concurență grânelor rusești ce exportau de la Odesa 10. Facsimilul hărții Deltei Dunării, așa cum era la 1857, publicată într-un studiu al lui Sir Charles Hartley din 1862 (sursa: Minutes of Proceedings, Institution of Civil Engineers, Vol. 21, issue 1862, pp. 277-292 http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/imotp.1862.23398) Copie mărită a unei gravuri reprezentând micile vase cu pânze turcești ce asigurau până la jumătatea sec. XIX traficul comercial la gurile Dunării, înaintea apariției vaselor britanice de mare capacitate sau chiar a primelor nave cu aburi Copie mărită a gravurii ”Post de frontieră rusesc la Dunăre”, din „The Illustrated London News”, 13 august 1853 Copie mărită a gravurii ”Vedetă cu tunuri rusească” la Dunăre”, din „The Illustrated London News”, 13 august 1853

11. 12. 13.

the navigation at the danube mouths, already difficult due to natural conditions, was worsened because of the Czar, who used ”to play the tab of west-european food supplies”!
The grains for exports, loaded on ships at Galatz and Braila, by entering the Danube Delta, were leaving the territory under the Turkish control, and were sailing the territory, heavily guarded, of the Czar Empire. The Russians not only had done nothing to ease the navigation on the Danube Delta branches and at their outlets to the sea, but by frontier guarding and quarantine measures, they have done the trade even more difficult, especially not to permit completion for the Russian grains exported from Odessa 10. Facsimile of the Danube Delta map, as was in 1857, surveyed by Sir Charles Hartley and presented at ICE in London in 1862 (Source: Minutes of Proceedings, Institution of Civil Engineers, Vol. 21, issue 1862, pp. 277-292 http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/imotp.1862.23398) Enlarged copy of a drawing representing small sized Turkish sailing ships ensuring, up to the middle of XIXth Century the trade at the Danube mouths, before the coming of large ocean going British sailing ships or even the first steamers Enlarged copy of a drawing entitled „Frontier Guard-Hut, on the Danube”, from „The Illustrated London News”, August 13, 1853 Enlarged copy of a drawing entitled „Russian Gun-Boat”, from „The Illustrated London News”, August 13, 1853

11. 12. 13.

d

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 12

14

15 e

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 13

pierderile de nave la gurile dunării, datorate lipsei de măsuri serioase, din partea autorităților ruse, de regularizare a șenalului navigabil, ajunseseră greu de suportat În preajma războiului Crimeii, opinia publică britanică și vest-europeană era ”bombardată” de știrile înfricoșătoare despre desele naufragii de la gura Sulina a Dunării. Navigația lesnicioasă și liberă de orice control politic, la gurile Dunării și în Marea Neagră, pentru vasele de comerț maritime occidentale, a fost una din cauzele politice profunde ale implicării militare directe aliaților anglo-francezilor în războiul Crimeii, de partea Turciei, contra Rusiei 14. 15. Copie mărită a gravurii „Gura Sulina a Dunării”, din ziarul englez „The Illustrated London News”, 24 mai 1854 Copie mărită a unor gravuri apărute sub titlul „Vedere panoramică a Sulinei, și a țărmului adiacent”, în ziarul englez „The Illustrated London News”, 2 septembrie 1854

the ships’ loses at the danube mouths became unbearable, due to the lack of serious measures, from the part of the russian authorities, to regularize the fairway Immediately before the Crimean (Russian) War, the British and Western public opinion was “bombarded” with frightening news on the frequent shipwrecking at the Sulina mouth of the Danube. The easy and political free navigation, at the Danube mouths and in the Black Sea, for the Western European trading ships, was one of deep political cause of the direct military involvement of Anglo-French allies in the Crimean War, on the Turkish side, against Russia 14. 15. Enlarged copy of a drawing entitled „The Sulina mouth of the Danube, from the Black Sea”, published in the English newspaper „The Illustrated London News”, May 24, 1854 Enlarged copy of three drawings published under the title „Panoramic View of Sulina and the Adjacent Coast”, in „The Illustrated London News”, September 2, 1854

e

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 14

18 16 17

19 F

20

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 15

războiul Crimei a început, pentru englezi, în mod simbolic, cu un atac asupra defensivei rusești de la sulina, și cu studiul, din punct de vedere militar și naval, al litoralului Mării negre 16. 17. 18. 19. 20. Facsimilul schiței planului Constanței, desenat, în primele zile ale operațiilor flotei engleze din Marea Neagră, de către Cpt. Gordon, 21 iunie 1854 (scara : 1:24.847, sursa : Arhivele Naționale Britanice, MPH 1/1136/6, - WO 28/189) Copie mărită a unei fotografii de Roger Fenton : ”Soldat britanic în echipament complet de marș, în fața cortului, cu pușcă, cartușieră, raniță, etc.”, Crimea, 1855 (sursa : http://www.allworldwars.com/Crimean-War-Photographs-by-Roger-Fenton-1855.html, LC-USZC4-9165) Facsimilul schiței planului Constanței, desenat, în primele zile ale operațiilor flotei engleze din Marea Neagră, de către T. A. B. Spratt, Cmd. al navei militare HMS Spitfire, iulie 1854 (sursa : Arhivele Naționale Britanice, MPH 1/1133/4) Copie mărită a hărții operațiilor aliaților vest-europeni ai Imperiului Otoman din timpul războiului Crimeii (sursa : ”Reich’s Atlas of English History”, 1903, London, Macmillan & Co. Ltd., Map 50) Copie mărită a gravurii „Atac naval la Gura Sulina a Dunării”, din ziarul englez „The Illustrated London News”, 5 august 1854

the Crimean war started symbolically, for Britain, with an attack on the russian defensive at sulina, and by surveying and sounding the Black sea shores, for the royal navy 16. 17. 18. 19. 20. Facsimile of the Kustendji (Constanța) sketch, surveyed, in the first days of Royal Navy operations in the Black Sea, by Captn. Gordon, June 21, 1854 (Scale : 1:24.847, Source : National Archive, Kew, U.K., MPH 1/1136/6, - WO 28/189) Enlarged copy of a photo by Roger Fenton : ”British private in full marching order, in front of tent, with rifle, canteen, knapsack, and other equipment”, Crimea, 1855 (Source : http://www.allworldwars.com/Crimean-War-Photographs-by-Roger-Fenton-1855.html, LC-USZC4-9165) Facsimile of the Kustendji (Constanța) sketch, surveyed, in the first days of Royal Navy operations in the Black Sea, by T. A. B. Spratt, Cdr. HMS Spitfire, July, 1854 (Source : National Archive, Kew, U.K., MPH 1/1133/4) Enlarged copy of the maps of operations during the Crimean War (Source : ”Reich’s Atlas of English History”, 1903, London, Macmillan & Co. Ltd., Map 50) Enlarged copy of a drawing entitled „Boat attack at the Sulineh mouth of the Danube”, from „The Illustrated London News”, August 5, 1854

F

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 16

22 21

23 g

24

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 17

războiul, ca de obicei, aduce importante inovații tehnice și tehnologice, care se vor aplica și în zona Mării negre și dobrogea 21. NOI METODE, MAI PRECISE, DE MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE ȘI CARTOGRAFICE : Facsimilul hărții regiunii dintre Dunărea la Cernavoda (Bogazkeöi) și Marea Neagră la Constanța (Küstendjie), autor T. A. B. Spratt, 24 iulie 1854, litogr. 1856; determinarea exactă a adâncimilor văii Carasu și a nivelelor au dus la renunțarea la canal (scara : 1:99.500, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3093) COMUNICAȚIILE PRIN CABLURI ELECTRICE SUBMARINE : Schema unuia dintre primele cabluri telegrafice electrice submarine din lume, fabricat, livrat și pozat în cca. 4 luni, pe o lungime de 288 mile marine (cca. 534 km), între Varna și Balaclava (Crimeea), de inginerii Newall și Liddell, în prima parte a lui 1855 (sursa : ”Mesagerul Reginei: Un cablu telegrafic submarin spre Balaclava” de Walter Peterson, http://www.atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/) CONSTRUCȚIA MODERNĂ DE DRUMURI : Traseul drumului militar francez dintre Rasova si Constanța, construit de francezii inginerul Leon Lalanne pentru aprovizionarea cu fân a cavaleriei franceze din Crimeea (sursa : "Les travaux de defense des Romains dans la Dobroudcha. Kustendje et le retranchement connu sous le nom de Fosse de Trajan...", de Jules Michel, 1862, Extras din T. XXV des "Memoires de la Societe des antiquaires de France".) CONSTRUCȚIA DE CĂI FERATE : Copie mărită a unei fotografii de Roger Fenton: ”Bărbați șezând lângă terasamentul unei căi ferate în construcție, lângă portul Balacalva”, Crimeea, 1855 sursa: http://www.all worldwars.com/Crimean-War-Photographs-by-Roger-Fenton-1855.html, LC-USZC4-9165)

22.

23.

24.

the war, as always, brought in important technical and technological breakthroughs, to be soon used in Black sea and dobroudjan areas 21. NEW METHODS, MORE PRECISE, OF TOPOGRAPHICAL AND CARTOGRAPHICAL SURVEYS : Facsimile of the map of the region between the Danube at Cernavoda (Bogazkeöi) and the Black Sea at Constanța (Küstendjie), surveyed by T. A. B. Spratt, July 24, 1854, litogr. 1856; the exact soundings of the water depths in the Karassu valley and of the relative levels have founded the decision to renounce to cut the channel (Scale: 1:99.500, Source : National Archive, Kew, U.K., FO 925/3093) MODERN TELECOMMUNICATIONS BY UNDERWATER TELEGRAPHIC CABLES : The scheme of one of the world’s first underwater electrical telegraph cable, manufactured, supplied and laid in only 4 months (1855), on a length of 288 nautical miles (ca. 534 km) between Varna and Balaclava (Crimea), by eng. Newall and Liddell (Source: ”The Queen’s Messenger: An Underwater Telegraph to Balaclava” de Walter Peterson, http://www.atlantic-cable.com/Cables/1855Crimea/) MODERN ROAD BUILDING METHODS : The military macadam road between Rasova and Constanța, built by French engineers, under Leon Lalanne, for supplying with hay the cavalry in Crimea (Source: "Les travaux de defense des Romains dans la Dobroudcha. Kustendje et le retranchement connu sous le nom de Fosse de Trajan...", by Jules Michel, 1862, Extract of T. XXV des "Memoires de la Societe des antiquaires de France".) RAILWAY CONSTRUCTION : Enlarged copy of a photo by Roger Fenton: ”Men seated by railroad bed under construction next to Balaklava harbor. Landing place, railway stores, Balaklava, looking up harbour”, Crimea, 1855 (Source: http://www.allworldwars.com/Crimean-War-Photographs-by-Roger-Fenton-1855.html, LC-USZC4-9145)

22.

23.

24.

g

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 18

25

26

28 27 h 29

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:00 Page 19

Întâi canalul, pe urmă calea ferată Capitaliștii vest-europeni, anticipând înfrângerea Rusiei, căutau oportunități de afaceri în dezvoltarea infrastructurii Imperiului Otoman, mai ales unde recuperarea investiției se baza pe cererea de importuri de grâne ale Occidentului. Unul dintre aceștia, obține chiar un firman pentru realizarea canalului Dunăre - Marea Neagră, dar, cuprins de îndoială, cere părerea unor ingineri, care argumentează contra canalului. Sultanul emite încă un firman pentru concesiunea căii ferate și a unui port refăcut la Constanța (Kustendjie) 25. Copie mărită a coperții pamfletului lui Thomas Wilson, propunând o ieșire la Marea Neagră a Dunării printr-un canal de la Rasova la Constanța (sursa : ”Teritoriile Dunării de jos, dezvoltarea acestora printr-un canal de la Rasova la Constanța (Kustendjie), care să formeze o nouă gură a fluviului la Marea Neagră”, de Thomas Wilson, Londra, Eff. Wilson, 11, Royal Exchange, 1855, obținut de la University of Minnesota Library, http://www.lib.umn.edu/, TC Wilson Library Annex Sub-Basement (386.497 W698)) Copie mărită a planului canalului Rasova - Constanța (Kustendjie) propus de Wilson; canalul urma să se numească ”Abdul-Medjid” (după Sultan), Constanța, ”Alberta” (după Prințului Albert, soțul Reginei Victoria a Angliei) și Rasova (sau Cernavoda) pe Dunăre, ”Port Louis” (după Louis Bonaparte, Napoleon al III-lea al Franței) (sursa : idem, ca mai sus, pag XII) Copie mărită a coperții a studiului de fezabilitate, întocmit de către inginerii englezi Liddell și Gordon, la cererea investitorilor englezi (sursa : ”Raport asupra unei căi ferate ce se propune între Dunăre și Marea Neagră, și amenajarea unui port liber Geographical Society, Library, la Constanța (Kustendjie)”, Londra, William Clowes & Sons, Stamford Street, 1857, obținut de la Royal Ctrl. No.: 322612, cl. no.: mgX.168.22), London, http://www.rgs.org/OurWork/Collections/Collections.htm) Copie mărită a secțiuni transversale a văii Dunării la Cernavoda, cu nivelele istorice ale inundațiilor anuale ale fluviului; inginerii englezi constatând ca Valea Carasu se alimenta mai ales din apele din inundații, au propus îndiguirea Dunării la Cernavoda, și realizarea căii ferate economic, fără săpături majore, pe fundul văii astfel desecate (sursa, idem, ca mai sus, pag. 24-25) Facsimil al Firmanului (Decretului) Sultanului pentru concesiunea căii ferate Cernavoda – Constanța și a portului liber Constanța (Kustendjie) către o Companie engleză (sursa : Muzeul CFR, București, România) First the channel, next, the railway West-European capitalists, anticipating Russia’s defeat, sought business opportunities in the development of the Ottoman Empire’s infrastructures, especially where returns on investment were based on the grain demand of the Occident. One of them got even a Decree (Firman) for digging a channel between the Danube and the Black Sea, but, having some doubts, he asked the opinion of engineers, who argued against the channel. The Sultan issues a new Firman for a railway concession and for the Constanța port 25. Enlarged copy of the cover of Wilson’s pamphlet, proposing an outlet of the Danube to the Black Sea, by a channel between Rasova and Constanța (Kustendjie) (Source : ”The Low-Lands of the Danube, their reclamation by a canal from Rassova to Kustendjie, forming a new mouth on the Black Sea”, by Thomas Wilson, London, Eff. Wilson, 11, Royal Exchange, 1855, obtained from the University of Minnesota Library, http://www.lib.umn.edu/, TC Wilson Library Annex Sub-Basement (386.497 W698)) Enlarged copy of the Rassova - Constanța (Kustendjie) Channel plan, proposed de Wilson; the channel should have been named ”Abdul-Medjid” (after Sultan), Constanța, ”Alberta” (after Prince Albert, consort of Queen Victory of Britain) and Rassova (or Cernavoda), on the Danube, ”Port Louis” (after Louis Bonaparte, France’s Napoleon IIIrd) (Source : ditto, as above, pag XII) Enlarged copy of the Feasibility Report cover, by Liddell & Gordon engineers, at the request of British investors (Source : „Report on the proposed railway between the Danube and the Black Sea (From Tchernavoda to Kustendjie), and the free port at Kustendjie", London, 1857, by Liddell & Gordon. London, William Clowes & Sons, Stamford Street, 1857, obtained from the Royal Geographical Society, Library, Ctrl. No.: 322612, cl. no.: mgX.168.22, London, http://www.rgs.org/OurWork/Collections/Collections.htm) Enlarged copy of the Danube Valley cross-section at Cernavoda, with the historical levels of yearly floods; the British engineers saw that the Karassu Valley water originated from those floods, and proposed a dam closing the Danube at Cernavoda, and saving by building the railway, without big cuttings, on the dried up valley’s bottom (Source : ditto, as above, pp. 24-25) Facsimile of the Sultan’s Firman (Decree) for the Danube – Black Sea concession concession and for a free port of Constanța (Kustendjie) to a British Company (Source : Romanian Railways’ Museum, Bucharest, Romania)

26.

27.

28.

29.

26.

27.

28.

29.

h

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 20

32 31 30

33 i

34

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 21

pentru fonduri, în plină criză financiară (1857-1859), proiectului i se face reclamă Începută în Statele Unite, criza financiară din 1857 a devenit, în următorii ani, globală, astfel încât banii au devenit rari și scumpi; totuși, afacerea căii ferate Cernavoda – Constanța, promițând profituri de peste 20% la capitalul investit, a găsit resursele financiare pentru a se realiza, mai ales printre investitori avizați (din domeniul căilor ferate, navigației la mare distanță, industriași din metalurgie, patroni de ziare, etc.) 30. 31. Facsimil al unor pagini din Contractul de concesiunea căii ferate Cernavoda – Constanța și a portului liber Constanța (Kustendjie) către o Companie engleză privată (sursa: Muzeul CFR, București, România) Copie mărită a coperții pamfletului lui Thomas Forester, prin care se arată potențialilor investitori cât de profitabilă va fi calea ferată și portul Constanța (Kustendjie) (sursa: Thomas Forester ”Dunărea și Marea Neagră. Memoriu asupra legării lor printr-o cale ferată între Cernavoda și un port liber la Kustendjie (Constanța)…”, Londra, Ed. Stanford, 1857, http://books.google.com/) Copie mărită a perspectivei viitoarei Constanțe, apărută în pamfletul lui Thomas Forester, și schițată, în 1857, de către Căp. M.A.S. Biddulph (sursa: idem, ca mai sus, pe contra-copertă) Copie mărită a hărții Dunării de jos, cu indicarea scurtării accesului la Marea Neagră prin traseul noii căi ferate Cernavoda – Constanța, prin comparație cu traseul mai lung de navigație pe la gurile Dunării (sursa : idem, ca mai sus, ultima filă) Facsimil al planșei din primul proiect al firmei de inginerie Liddell & Gordon, pentru rezolvarea portului Constanța (1857), cu indicarea etapelor de realizare (scara: 1:4.235, sursa: Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3309/5)

32. 33. 34.

For need of funding, during the 1857-1859 financial crises, the project was advertized Started in the U.S.A, the financial crisis from 1857, became, in the following years, global, thus the investment money became rare and expensive; nevertheless the railway Cernavoda – Constanța (Kustendjie) project, promising yields of more than 20%, found the financing resources needed to come to life, especially among savvy investors (railways capitalists, long distance shipping entrepreneurs, heavy industry industrialists, newspapers’ moguls, etc.) 30. 31. Facsimile copy of some pages of the concession contract for the Danube-Black Sea railway and the free port of Constanța (Kustendjie), granted to a British private Company (Source: Romanian Railways’ Museum, Bucharest, Romania) Enlarged copy of the Thomas Forester’s pamphlet cover, showing to the potential investors how profitable could be the railway and the Constanța (Kustendjie) port (Source: Thomas Forester,”The Danube and the Black Sea : Memoir on their junction by a railway between Tchernawoda and a free port at Kustendjie”, London, Ed. Stanford, 1857, http://books.google.com/) Enlarged copy of future Constanța (Kustendjie) artistic view, which appeared in Forester’s pamphlet, based on a sketch of Capt. M. A. S. Biddulph (Source: ditto, as above, back page of the cover) Enlarged copy of the Lower Danube Valley map, showing the short-cutting by a railway, compared with the long navigation route at the Danube mouths (Source: ditto, as above, last page) Facsimile of the first design of Liddell & Gordon Consultancy for the port of Constanța (Kustendjie) (1857), indicating the proposed construction stages (Scale : 1:4.235, Source: National Archive, Kew, U.K., FO 925/3309/5)

32. 33. 34.

i

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 22

35

36 J

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 23

autoritățile otomane au impus prezentarea proiectului căii ferate în 3 luni de la semnarea contractului de concesiune, termen respectat de firma inginerilor liddell & gordon 35. 36. Facsimil al planșei de capăt al proiectului căii ferate Cernavoda – Constanța, așa cum a fost prezentat spre aprobare autorităților otomane de firma de inginerie Liddell & Gordon (noiembrei 1857); proiectul are la bază o ridicare topografică executată între 2 și 15 octombrie 1856 (sursa: Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3309/1) Facsimil al planșei cu proiectul Liddell și Gordon al primului tronson (Cernavoda) al căii ferate Dunăre – Marea Neagră (noiembrie 1857) (scara orizontală: 1:31.680, scara verticală 1:400, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3309/2)

the ottoman government imposed that the design of the railway should be ready for approval within the next three months from the concession granting day, deadline fulfilled by the liddell & gordon engineers Consultancy 35. Facsimile of the Liddell & Gordon Consultancy railway design cover page, as was presented for the approval of the Turkish Authorities by the Liddell & Gordon Engineers Consultancy (November 1857); the design was based on a topographical survey carried out between 2 and 15 Oct. 1856 (Source: National Archive, Kew, U.K., FO 925/3309/5) Facsimile of the Liddell & Gordon Consultancy Danube – Black Sea railway design, referring to the Cernavoda section (November 1857) (Horizontal Scale : 1:31.680, Vertical Scale : 1:400, Source : National Archive, Kew, U.K., FO 925/3309/5)

36.

J

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 24

37

38 K

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 25

proiectului căii ferate Cernavoda - Constanța (continuare) 37. Facsimil al planșei cu proiectul Liddell și Gordon al celui de-al doilea tronson (Medgidia) al căii ferate Dunăre – Marea Neagră (noiembrie 1857); se observa pe planșă că localitatea Medgidia (purtând numele Sultanului) este marcată cu denumirea ”oraș nou” (scara orizontală: 1:31.680, scara verticală 1:400, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3309/3) Facsimil al planșei cu proiectul Liddell și Gordon al ultimului tronson (Constanța) al căii ferate Dunăre – Marea Neagră (noiembrie 1857); se remarcă pantele accentuate (gradientele) ale căii ferate, datorate reliefului, pe măsură ce linia se apropie de Marea Neagră (scara orizontală: 1:31.680, scara verticală 1:400, sursa : Arhivele Naționale Britanice, FO 925/3309/4)

38.

the design of the tchernavoda - Kustendjie railway (continuation) 37. 38. Facsimile of the Liddell & Gordon Consultancy Danube – Black Sea railway design, referring to the Medgidia section (November 1857); Medgidia, bearing the Sultan’s name, is marked with the mention “new town” (Horizontal Scale: 1:31.680, Vertical Scale: 1:400, Source: National Archive, Kew, U.K., FO 925/3309/3) Facsimile of the Liddell & Gordon Consultancy Danube – Black Sea railway design, referring to the last (Kustendjie) section (November 1857); it is to be noticed the sharp gradients of the line approaching the sea shore (Horizontal Scale: 1:31.680, Vertical Scale: 1:400, Source: National Archive, Kew, U.K., FO 925/3309/4)

K

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 26

39

40 l

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 27

Compania engleză, prin contractul de concesiune, a primit de la sultan dreptul gratuit de a folosi 99 de ani terenul necesare căii ferate, triajelor, gărilor, portului, atelierele, locuințele, hotelurile, silozurile, depozitele etc. Contractul de concesiune a fost semnat de reprezentanții Guvernului Otoman și de John Trevor Barkley, din partea acționarilor Companiei engleze ”Danube and Black Sea Railway and Kustendjue Harbour Ltd.” (D.B.S.R.). Construcția liniei trebuie finalizată și dată în folosință în 3 ani. Statul Otoman nu acordă concesionarilor nici o garanție de încasări minime. Afacerea se va face integral pe riscul investitorilor. Capitalul, subscris și vărsat de 64 persoane fizice din Marea Britanie, era prevăzută la nivelul a 400.000 lire sterline (1860), echivalentul a peste 20.000.000 Euro astăzi 39. Facsimil al planului redactat în limba turcă cu scrierea veche osmană, cu caractere arabe, care indică traseul propus al liniei ferate suprapus peste planul Constanței la 1857 (sursa : Direcţia Judeţeană Constanța a Arhivelor Naţionale din România, copie digitală obținută de la Directoratul General al Arhivelor de Stat, Turcia, Arhiva Otomana, Istanbul, cod kostence_gene_ sira_816_001) Facsimil al planului redactat în limba turcă cu scrierea veche osmană, cu caractere arabe, care indică terenul pus inițial la dispoziția Companiei engleze pentru lucrările ce urmau a se executa în baza contractului de concesiune; planul este semnat de reprezentantul Companiei engleze DBSR, John Trevor Barkley și cuprinde și o primă propunere de sistematizare modernă a Constanței, chiar și dincolo de teritoriul atribuit englezilor; trama stradală rectangulară propusă de englezi prin acest plan s-a realizat în mare măsură în orașul de astăzi (sursa : Direcţia Judeţeană Constanța a Arhivelor Naţionale din România, copie digitală obținută de la Directoratul General al Arhivelor de Stat, Turcia, Arhiva Otomana, Istanbul, cod kostence_genel_sira_816_002)

40.

the British Company, by signing the concession contract, got, from the sultan, the 99 years right of free use of the land needed to build the railway, the marshalling yards, the stations, the port, the workshops, the staff housing, the hotels, the silos, the storages etc The concession contract was signed by the Ottoman Government representatives and by John Trevor Barkley, in the name of the ”Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Ltd.” shareholders. The line was to be ready for use within 3 years. The Turkish State gave no minimum revenues’ guarantee to the investors. The deal was fully on the shareholders risks. The invested capital, subscribed and paid by 64 persons from Great Britain, was at the level of 400.000 pounds sterling (1860), the equivalent of more than 20.000.000 Euro to-day 39. Facsimile of a plan written in old (Arabic) Turkish, showing the proposed , drawn on the plan of Kustendjie (Constanța), as it was in 1857 (Source: Constanta County Department of National Archives of Romania, digital copy obtained from the Directorate General of State Archives, Turkey, the Ottoman archives, Istanbul, cod kostence_gene_sira_816_001) Facsimile of another plan written in old (Arabic) Turkish, showing the land initially granted to the British Company, for the works contracted under the concession deal; the plan is signed by the DBSR Company’s representative, John Trevor Barkley, and includes the first modern town planning proposal of Constanța, even outside the territory granted to the Englishmen; the rectangular street pattern, was greatly realized within the to-day town (Source : Constanta County Department of National Archives of Romania, digital copy obtained from the Directorate General of State Archives, Turkey, the Ottoman archives, Istanbul, cod kostence_gene_sira_816_002)

40.

l

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 28

41

42

43

45 44 M

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 29

societatea d.B.s.r. s-a constituit legal în anglia, iar construcția a început deja în 1857 Acționarii D.B.S.R. erau legați, prin participări directe la capital, la Consiliile de Administrație, sau prin alte interese (furnizori de echipamente și servicii, angajați, etc.) de marele concern feroviar englez Midland Co. Se poate spune ca linia Cernavoda – Constanța era, în bună măsură, un ”pui”, de peste mări și țări, al marelui concern englez de căi ferate, care, în 1869, avea un capital social de peste 28.000.000 lire sterline (echivalentul, azi, a cca. 1,4 miliarde Euro) 41. 42. 43. 44. 45. John Trevor Barkley, managerul de proiect al construirii liniei ferate Cernavoda – Constanța, de către Compania engleză ”Danube & Black Sea Railway and Kustendie Harbour Limited” (sursa: Arhiva familiei Parker) Facsimil al primei pagini din Contractul de societate al Companiei căii ferate Cernavoda – Constanța și a portului liber Constanța (Kustendjie), societate cu răspundere limitată, înregistrată conform legilor britanice, la Londra, la 23 iunie 1857 (sursa : Arhivele Naționale Britanice, BT 41 182 1037) Facsimil cu semnăturile primilor cinci acționai fondatori ai Companiei D.B.S.R.; printre primii acționari se remarcă inginerul Liddell, unul din proiectanții investiției (sursa: Arhivele Naționale Britanice, BT 41 182 1037) Facsimil al primei pagini din Statutul societății comerciale ”Compania căii ferate Cernavoda – Constanța și a portului liber Constanța (Kustendjie) Ltd.”(D.B.S.R.); Sediul social a fost stabilit la sediul firmei care a proiectat linia ferată și portul (sursa: Arhivele Naționale Britanice, BT 41 182 1037) Copie mărită a gravurii “Muncitori lucrând la construirea unei căi ferate, 1854” (sursa: Charles Walker (1969). Thomas Brassey, Railway Builder. Londra: Frederick Muller, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crimean_Railway_4.jpg)

d.B.s.r. Co. ltd. was legally registered in england, and the works started already in 1857 The Company shareholders were a selection from the inner circles of interest around the big English railways concern, Midland Co., being either shareholders or member of the board of directors or suppliers of equipment or employees, etc. of this major English Company. It could be said that the line Tchernawoda – Constanţa (Kustendjie) was a small distant overseas ”relative” of Midland Co. the great British railway concern, which, in 1869, had an invested capital value of over £ 28,000,000 (equiv. to-day of € 1.4 billion) 41. 42. 43. 44. 45. John Trevor Barkley, the Project Manager of the construction of the railway line by the British ”Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Limited” (Source: Parker Family Archive) Facsimile copy of the first page of the D.B.S.R. Company’s Memorandum of Association of the “Danube-Black Sea railway and the free port of Constanța (Kustendjie) Company Ltd.”, registered according to the British Law, in London, on June 23, 1857 (Source: The National Archive, Kew, U.K.,, BT 41 182 1037) Facsimile copy of the page with the first Company’s 5 shareholders’ signatures; among them is the signature of Liddell, one of the line’s designers (Source: The National Archive, Kew, U.K.,, BT 41 182 1037) Facsimile copy of the first page of the D.B.S.R. by-laws; the Company HQ was registered at the Engineering Consultancy office address (Source: The National Archive, Kew, U.K.,, BT 41 182 1037) Enlarged copy of the drawing “Navvies working on railways, 1854” (Source : Walker, Charles (1969). Thomas Brassey, Railway Builder. London: Frederick Muller, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crimean_Railway_4.jpg)

M

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 30

46

47

6'-5"
C A IR O

5'-2"

7'-9"

7'-9"

3'-8"

5'-2"

5'-2"

3 2'-8" 4

0

1

2

3

4

5

6 Feet

Beyer, Peacock & Co's. first 0-6-0 'Goods or Luggage' Tender Engines built for the Egyptian Railways - 1857 - "Cairo" & "Suez" Locomotive Order Number 160, Tender Order Number 161: Prog. Nos. 48 & 49

Drawn by Peter Manning

2002

C

- peterm@picknowl.com.au

Ø5' 4'-5" 8' 8'-3" 3'-8" 3'-8" 6'

Ø3'-6" 6' 1 2'-8" 4 1 4'-8" 2

Beyer, Peacock & Co. 0-6-0 Tender Engines, fitted with Beattie's Boiler & Feedwater Midland Railway Numbers Heating Apparatus - for the Midland Railway - 1858 Locomotive Order Number 247 Tender Order Number 248 for two locomotives. 428 - Rebuilt 1874, 1890 & 1901. Renumbered Progressive Numbers: 89 & 90. 234 in 1907. Withdrawn 1911 0 1 2 3 4 5 6 Feet 429 - Rebuilt 1878 & 1892. Withdrawn 1905 Drawn by Peter Manning 2002 C peterm@picknowl.com.au

n

48

49

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:01 Page 31

Cu excepţia pietrei de construcţii şi traverselor, aproape tot ce s-a folosit la lucrările de construcţie şi de echipare a liniei, s-a importat, pe mare, din anglia Termenul de 3 ani impus prin contract a obligat Compania să realizeze lucrările în „regie proprie”. Şantierul a fost condus de inginerul englez John Trevor Barkley, asistat de fraţii lui, George, Robert şi Henry Barkley. S-au refolosit parte din şinele de cale ferată utilizate în timpul războiului Crimeii, dar cea mai mare parte s-a importat din Anglia, ca şi materialul rulant şi locomotivele. De teama concurenţei, Comisia Europeană a Dunării urmărea îndeaproape progresul şantierului căii ferate şi a portului Constanţa 46. 47. Facsimilul unei scrisori olografe a lui John Trevor Barkley, pe hârtie cu „en-tete” D.B.S.R., din timpul realizării căii ferate (27 aprilie 1860) (sursa : Arhivele Comitatului Norfolk - Norfolk Record Office, Marea Britanie,Fondul „Letters to HLB BUL 1/183/5) Şinele utilizate la linia Constanţa erau date ce exemplu ca linii adaptate traficului uşor şi mediu într-un studiu comparativ publicat de Institutul Inginerilor Civili din Londra (sursa :”Discuţii despre producerea şi utilizarea şinelor”, Institution of Civil Engineers, Minutes of Proceedings, Vol. 27, issue 1868, ianuarie 1868, pag. 340-406, http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/imotp.1868.23127) Locomotivele D.B.S.R. au fost produse la reputata firmă din Gorton-Manchester (Anglia), Beyer & Peacock; cea cu nr. 683 (nr. fabricație 192), “Tighina“, construită în 1861, a rezistat până la 17 aprilie 1944, fiind distrusă în bombardamentele americane; comanda pentru D.B.S.R. din 1859 a fost printre primele 10 exporturi ale firmei. (sursa: http://www.beyerpeacock.co.uk şi Radu Bellu, ”Locomotive cu aburi”, București, 1994) Facsimil al planului Constanţei întocmit de Sir Charles Hartley, inginerul şef al Comisiei Europene a Dunării, anexă la Raportul său comparativ între calea ferată Cernavoda – Constanţa şi gura Sulina unde se realizau, în acelaşi timp, lucrări de regularizare pentru uşurarea navigaţiei (scara : 1:4.235, sursa : Arhivele Naționale Britanice, MFQ 1/527/2/17, FO 78/3215)

48.

49.

except stone, gravel and wooden sleepers, almost everything used for the works and as equipment was shipped, by sea, from england The 3 years agreed upon deadline obliged the Company to carry on the works without hiring a contractor. The Site and Project Manager was John Trevor Barkley, assisted by his three brothers, George, Robert and Henry Barkley. Some rails, used in the Crimean War were re-used, but the bulk of them, as well as the rolling stock and the locomotives, were imported. For fear of competition the Danube European Commission followed closely the progress of works on the railway and in the port 46. 47. Facsimile copy of a letter from John Trevor Barkley, on a D.B.S.R. head-letter, written during the construction of the line, on April 27, 1860 (Source: Norfolk Record Office, Marea Britanie, „Letters to HLB BUL 1/183/5”) The rails used at Kustendjie (Constanţa) were cited as being fitted for light and medium traffic in a comparative studz published by ICEl (Source : ” Discussion. The manufacture and wear of rails.”, Institution of Civil Engineers, Minutes of Proceedings, Vol. 27, issue 1868, January 1868, pp. 340-406, http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/imotp.1868.23127) The D.B.S.R. locomotives were produced at Beyer & Peacock works form Gorton – Manchester; the one with the no. 683 (manufacturing no. 192), called “Thighina” (by the Romanians), built in 1861, resisted in function up to April 17, 1944, when was destroyed by the American bombing in Bucharest; the D.B.S.R. order from 1859 was one of the first ten exports of the manufacturer (Source : http://www.beyerpeacock.co.uk and Radu Bellu, ”Steam locomotives”, Bucharest, 1994) Facsimile of the plan of Constanța, drawn by Sir Charles Hartley, European Danube Commission’s Chief Engineer, as annex to his Report on the influence of the railway on the works carried on at the Sulina mouth of the Danube to ease the navigation (Scale: 1:42,240, Source: The National Archive, Kew, U.K., MFQ 1/527/2/17, FO 78/3215)

48.

49.

n

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:02 Page 32

50

51

53 52 o

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:02 Page 33

abia se inaugurase, la 4 octombrie 1860, calea ferată, când Comisia europeană a dunării a reuşit să facă gura sulina navigabilă pentru vasele maritime de mare capacitate (3 septembrie 1861)

o lovitură de teatru pentru acţionarii liniei CF!
În pofida tuturor previziunilor şi calculelor, Charles Hartley, inginerul şef al C.E.D., printr-o ingenioasă soluţie inginerească, a eliminat obstacolul constituit de bară, și “a scos dopul” de la Sulina: comerţul cu grâne nu mai avea atâta nevoie de calea ferată Cernavoda-Constanţa, şi la ceremonia oficială de la Dunăre din 3 septembrie 1861 (11 luni după inaugurarea D.B.S.R. !!), comercianţii din Galaţi şi Brăila îl omagiază pe Hartley, ca “Părinte al Dunării” şi al comerţului lor. 50. 51. al 52. 53. Copie mărită a desenului lui W.H.Bartlett a gurii Sulina înainte de executarea marilor lucrăril Comisiei europene a Dunării din 1857-1861 Copie mărită a gravurii „Vedere aeriană a gurii Sulina de la Dunăre,arătând lucrările de regularizare duse, recent, la bun sfârşit, de către Charles A. Hartley, inginer şef Comisiei Europene a Dunării”, din ziarul englez „The Illustrated London News”, 19 octombrie 1861 Copie mărită a gravurii „Intervenţii la gura Sulina a Dunării”, din ziarul englez „The Illustrated London News”, 28 aprilie 1871 Copie mărită a gravurii „Vedere a Sulinei cu clădirile Comisiei Europene a Dunării”, din ziarul englez „The Grafic”, 14 iulie 1877

the railway line was just opened, on october 4, 1860, when, the european danube Commission managed to make the sulina mouth navigable for maritime ships with big capacity (september 3, 1861)

a big blow for the railway’s shareholders!
Against all expectations and calculations, Charles Hartley, the Chief Engineer of the E.D.C., by an ingenious engineering solution, has eliminated the obstacle of the Sulina bar, and “removed the cork” form this mouth of the Danube : grain exports needn’t so much the Tchernawoda - Constanţa (Kustendjie) railway, and at the official ceremony on the Danube on September 3, 1861 (11 months after the inauguration of the D.B.S.R. line !!), the traders from Galatz and Braila paid homage to Hartley as being the “Father of the Danube” and of their commerce. 50. 51. 52. 53. Enlarged copy of a drawing of Bartlett, showing the Sulina mouth before the big works done by the European Commission of the Danube, between 1857 and 1861 Enlarged copy of a drawing entitled „Birds eye view of the Sulina mouth of the Danube, showing the works of improvement carried out under the European Commission of the Danube by Charles A. Hartley, Engineer in Chief to the Commission”, published in the English newspaper „The Illustrated London News”, October 19, 1861 Enlarged copy of a drawing entitled „Interventions at the Sulina mouth of the Danube”, published in the English newspaper „The Illustrated London News”, April 28, 1871 Enlarged copy of a drawing entitled „View of Sulina with the houses of the Danube Commission”, published in the English newspaper „The Graphic”, July 14, 1877

o

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:02 Page 34

54

55 p

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:02 Page 35

lucrările la linia CF s-au încheiat, la termen, în 1860, cele din port au continuat ani la rând, după proiectele inginerilor englezi Investitorii privați britanici au mizat pe faptul că gurile Dunării vor rămâne multă vreme greu navigabile, mai ales că regularizarea acestora încăpuse pe mâna unui organism multinațional public, în esență birocratic și greoi, Comisia Europeană a Dunării; ei contau pe devierea unei importante părți a comerțului cu grâne de la Dunărea de jos pe traseul noii lor căi ferate. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg ! Capitaliștii englezi au fost obligați să valorifice cât mai bine calea ferată prin modernizarea substanțială a portului, în fața concurenței, greu de prevăzut inițial, a canalului și gurii Sulina, după succesul lucrărilor lui Charles A. Hartley. 54. 55. Copie mărită a hărţii „Calea ferată de la Dunăre la Marea Neagră, fiind indicat şi linia Zidului lui Traian”, apărută în cartea lui Henry C. Barkley, „Între Dunăre şi Marea Neagră sau cinci ani în Bulgaria”, Londra, Ed. John Murray, 1876 Facsimil al unei planşe desenate de mână din proiectul ing. Ch. Liddell cuprinzând elevaţia şi secţiunea extinderii digului de sud al portului Constanţa, datată februarie 1870 (scara : 1:72, sursa : Arhivele Naționale Britanice, MFQ 1/405/2)

the works at the railway were finished in time, in 1860, but those at the harbour continued years long, based on the drawings of the British engineers The British private investors have relied on the little probability of the Danube mouths’ navigation improvements, in a foreseeable future, mainly due to the general mistrust in the capability of a multi-national public body, in its essence bureaucratic and sluggish, the European Danube Commission, to be able to carry on the reclamation works; they counted on short-cutting the grain trade on their new railway line. Their assumptions didn’t match the reality! The British capitalists were obliged to better capitalize on their investment in the railway by modernizing rapidly the port, being confronted with the unexpected competition of the Sulina mouth and canal, after the successful completion of the works by Charles A. Hartley. 54. 55. Enlarged copy of a map entitled „Railway from the Danube to the Black Sea showing the line of the Trajan Wall”, published in Henry C. Barkley's book „Between the Danube and Black Sea or Five Years in Bulgaria”, London, John Murray Publ., 1876 Facsimile copy of a hand drawing from the design of Charles Liddell, engineer, showing the elevation and sections of a jetty extension, carried out in February 1870 (Scale: 1:72, Source : The National Archive, Kew, U.K.,, MFQ 1/405/2)

p

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:02 Page 36

56

57 Q

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:02 Page 37

portul şi oraşul Constanţa (Kustendjie), sub dominaţia Companiei engleze d.B.s.r., a fost scutit de distrugerile ultimului război ruso-turc al secolului XiX 56. 57. Copie mărită a coperții broșurii „Compania cu răspundere limitată a Căii Ferate Dunăre Marea Neagră și a portului Constanța. Raport al delegației numită să participe la inaugurarea linie ferate din 4 octombrie 1860”, de William P. Price, vicepreședintele Consiliului de Administrație al D.B.S.R., Londra, Ed. Vacher & Sons, 1860 Copie mărită a gravurii intitulată „Cu rușii – bombardamentul Constanței al cuirasatelor turcești din 30 iulie”, apărută în ziarul englez „The Graphic”, 18 august 1877

the Constanţa (Kustendjie) port, protected by the British Company “d.B.s.r.”, avoided destructions during the last russian-turkish war of the XiXth century 56. Enlarged copy of the brochure cover page, entitled „The Danube & Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Company Limited. Report of the Committee appointed to proceed to Kustendjie on the occasion of the Opening of the Line on the 4th October 1860” by William P. Price, Deputy Chairman of the Company’s Board, publ. at Vacher &Sons, London, 1860 Enlarged copy of a drawing entitled „With the Russians – the Bombardment of Kustendjie by Turkish Ironclads, July 30”, published in the English newspaper „The Graphic”, August 18, 1877

57.

Q

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 38

58

59

60 r

61

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 39

o poveste fără sfârşit: un nou război ruso-turc în 1877-1878 Noul război ruso-turc din 1877-1878 a profitat de noile tehnologii de transport, iar existența concesiilor engleze a frânat pofta obișnuită de distrugere a beligeranților. În timpul operațiunilor militare trenurile Companiei D.B.S.R. au funcționat continuu, iar trupele ruse care le-au folosit, a trebuit să-și plătească biletul de tren! Dacă în 1854 englezii și francezii au luptat de partea Turciei contra rușilor, acum, după rezolvarea problemei alimentare a Occidentului prin masivele importuri de grâne nord-americane, puterile vest-europene nu s-au mai implicat militar la gurile Dunării și în Marea Neagră. Grâul românesc după 1870 nu mai reprezenta o resursă la fel de strategică așa cum era la 1850. 58. 59. 60. 61. Copie mărită a gravurii „Războiul din est. Cu rușii – primirea Țarului de către cler la Ploiești”, din ziarul englez „The Grafic”, 30 iunie 1877 Copie mărită a gravurii „Cu Hobart Pașa – flota turcească la ancoră la gura Sulina a Dunării”, din ziarul englez „The Grafic”, 14 iulie 1877 Copie mărită a două gravuri „Cu Hobart Pașa – schema mijloacelor de apărare a lui Hobart Pașa împotriva torpiloarelor rusești: situația când flota turcească a fost atacată” și „Cu Hobart Pașa – atacul de noapte eșuat a șapte torpiloare rusești contra cuirasatelor turcești din fața Sulinei, la 9 iunie”, din ziarul englez „The Grafic”, 30 iunie 1877 Copie mărită a gravurii „Cu întăririle turcești pentru Suleiman pașa”, reprezentând linia ferată Varna – Ruse, din ziarul englez „The Grafic”, 29 septembrie 1877

a never ending story: a new russian – turkish war, 1877 – 1878 The new Russian-Turkish war from 1877 – 1878 took advantage of the new transportation technologies, and the very existence of the British railway concessions have limited the usual destructions appetite of the belligerents. During the military operations, the D.B.S.R. Company trains circulated without breaks, and the Russian troops which used them, paid their tickets! If in 1854 the British and the French troops fought on the Turkish side against the Russians, now, after solving the Occident’s food needs through the massive imports of North-American grain, the Western European Powers avoided the direct military involvement at the Danube mouths and in the Black Sea. The Romanian wheat, after 1870, was no longer considered a strategic resource as it was twenty years before, in 1850. 58. 59. 60. Enlarged copy of a drawing entitled „The War in the East – With the Russians – Reception of the Czar by the clergy of Ploiești”, published in the English newspaper „The Graphic”, June 30, 1877 Enlarged copy of a drawing entitled „With Hobbart Pasha – the Turkish fleet at anchor in the mouth of the Danube, Sulina”, published in the English newspaper „The Graphic”, July 14, 1877 Enlarged copy of two drawings entitled „With Hobbart Pasha – diagram of Hobbart Pasha’s means of defense against torpedo boats: the situation of the fleet when attacked” and “With Hobbart Pasha – The unsuccessful night attack by seven Russian torpedo launches on Turkish ironclads off Sulina, June 9”, published in the English newspaper „The Graphic”, June 30, 1877 Enlarged copy of a drawing entitled „With the Turks – reinforcements for Suleiman Pasha”, published in the English newspaper „The Graphic”, July 14, 1877

61.

r

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 40

62

63 s

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 41

Constanţa engleză

62. 63.

Copie mărită a gravurii „Portul Constanța, punctul terminus al căii ferate la Marea Neagră”, din „The Illustrated London News”, 7 noiembrie 1863 Copie mărită a gravurii „Cernavoda, punctul terminus al căii ferate la Dunărei”, din „The Illustrated London News”, 7 noiembrie 1863

British Kustendjie 62. 63. Enlarged copy of a drawing entitled „The Port of Kustendjie, the Terminus of the railway on the Black Sea”, published in the English newspaper „The Illustrated London News”, November 7, 1863 Enlarged copy of a drawing entitled „Tchernavoda,the Terminus of the railway on the Danube”, published in the English newspaper „The Illustrated London News”, November 7, 1863

s

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 42

64

65

t

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 43

infrastructuri de transport europene, 1860 - 2010 64. 65. Copie mărită a hărții „Harta Europei Bradshaw, indicând liniile ferate construite și cele în curs de realizare”, din „Manualul Bradshaw, ghid pentru acționari și compendiu de prezentare”, publicat la W.J.Adams, Londra și Bradshaw & Blacklock, Manchester, 1869 Copie mărită a hărții „Harta autostrăzilor europene”, (sursa : http://img261.imageshack.us/i/europedrivemapdu7ly8.jpg/?a=j&ci=-1&rt=0)

european transport infrastructures, 1860 - 2010 64. 65. Enlarged copy of a map entitled „Bradshaw’s Map of Europe, showing the Railways opened and in progress”, published at W. J. Adams, London, and Bradshaw & Blacklock, Manchester, 1869 Enlarged copy of a map entitled „European Drive map” (Source : http://img261.imageshack.us/i/europedrivemapdu7ly8.jpg/?a=j&ci=-1&rt=0)

t

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 44

66

67 u

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 45

unde era Constanța engleză ? 66. 67. Imagine din satelit (Google Earth) a centrului Constanței, peste care s-a suprapus planul portului din timpul dominației Companiei engleze D.B.S.R. (1870) Limita terenului concesionat Companiei engleze, la 1863, suprapusă peste situația actuală a orașului (fond topografic OCPI Constanța)

where was the British Kustendjie ? 66. 67. Google Earth Satellite image of to-day down-town Constanța, with the superposition of the British XIXth century’s port, during the D.B.S.R. concession period (1870) The D.B.S.R. Company’s land boundaries at 1863, superposed on the today cadastral map of Constanța, as obtained from the National Agency for Cadaster and Land registration, Constanța Branch

u

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 46

68

69

70 v1

71

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 47

68.

abdul-Medjid (1831-1869). Sultan reformator, considerat un ”Atatürk” al secolului XIX: a continuat politica modernizatoare a Imperiului Otoman, numită Tanzimat, in ițiată de tatăl său, Mahomed al II-lea. Ca aliat al Marii Britanii și Franței împotriva Imperiului Țarist în războiul Crimeii, Imperiul Otoman, condus de el, a fost inclus în familia națiunilor europene după Pacea de la Paris (1856). Abdul Medjid a fost educat în sens european, vorbea fluent limba franceză, și s-a în conjurat de consilieri progresiști. A murit tânăr (38 de ani) de tuberculoză. I se păstrează numele în Dobrogea prin Medgidia, refondat de el. abdul-Medjid (1831-1869). Considered an XIXth century’s ”Atatürk” , this reforming Sultan continued the modernizing policy of his father, Mahomed II, known as Tanzimat. As an ally of Britain and France against Russia in the Crimean War, The Ottoman Empire, lead by him, was included in the European nations family, after the Paris Treaty (1856). Abdul Medjid enjoyed an European education, he was fluent in French and was supported by progressive councilors. He died young (38) of tuberculosis. His name is perpetuated in today Dobroudja in the name of the town of Medgidia, rebuilt under his rule in 1850s. sir samuel Cunard (1787 – 1865). Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de cale ferată Dunăre – Marea Neagră. El a fost un magnat britanic în domeniul navigației transatlantice, de origine canadiană (Halifax). A făcut o avere mare cu firma sa ”Vapoarele cu aburi Cunard” Ltd., după ce a câștigat licitația organizată de guvernul britanic la începutul anilor 1840 pentru drepturile de a se asigura transportul poștei între Anglia și America peste Oceanul Atlantic. Firma sa prosperă a absorbit alte companii, inclusiv principalul ei competitor, ”White Star”, proprietara ghinionistului Titanic. sir samuel Cunard (1787 – 1865). President of the Board of directors of the Danube & Black Sea Railway Co. He was a Canadian (Halifax) - born British shipping magnate. He made fortune by running the reputed Cunard Steamships Limited, after successfully winning the bid for the rights to run a transatlantic mail service between the UK and North America, tender organized by the British government in early 1840s. His prosperous shipping company eventually absorbed many others, such as its principal competition, the White Star Line, owners of the ill-fated Titanic. Charles liddell (1813 - 1894). Inginer constructor englez, elev și ucenic al celebrului George Stephenson, ”Părintele căilor ferate”. A avut o lungă și fructuoasă carieră profesională, lucrând la dezvoltarea rețelei CF a marelui concern CF Midland Co. din Marea Britanie, la pozarea cablurilor telegrafice electrice submarine din Atlantic, Mările Mediterană, Neagră, Baltică și Roșie, la alimentarea cu apă a Londrei, la Metrou-ul londonez, cât și la alte mari lucrări inginerești britanice din sec. XIX, fiind, împreună cu asociatul său L. D. Gordon, proiectantul liniei CF Cernavoda-Constanța, și ale primelor lucrări de modernizare a portului Constanța. Nepoata lui de frate, Alice, a fost modelul care a inspirat celebra carte Alice în țara minunilor. A fost și acționar al DBSR. Charles liddell (1813 - 1894). British civil engineer, trainee of the great George Stephenson ”Father of the Railways”. He had a long and prestigious professional career, surveying and designing the big Midland Railway Co. lines, the engineering works for the telegraph sub-marine cable-laying contracts in the Atlantic, Black, Mediterranean, Red and Baltic Seas, the London water supply, the London Metropolitan, and other big XIXth century΄s British infrastructural projects, being together with his partner, L. D. B. Gordon, the designer of the Tchernawoda – Kustendjie (Constanța) Railway and of the first modernization works in the Kustendjie (Constanța) Harbour. His niece, Alice, inspired the well-known story Alice in Wonderland. He owned D.B.S.R. shares as well. lewis dunbar Brodie gordon (1815 - 1876). Inginer constructor englez și primul profesor universitar de inginerie din Marea Britanie (Universitatea din Glasgow, Scoția). A studiat la Edinburgh, Freiberg (Germania), Paris (Franța). A colaborat cu mari ingineri englezi ca Stephenson si Brunel. A profesat atat in Anglia cat si in strainatate in mari proiecte de cai ferate, hidrotehnice, pozare de cabluri submarine. Ca reprezentant al asocierii sale cu Liddell a facut prima recunoastere directă a terenului pe viitorul traseu al căii ferate Cernavoda – Constanța în 1856. Este co-autorul proiectului acestei căii ferate. A contractat o gravă boală în timpul lucrărilor pentru pozarea unui cablu telegrafic în Marea Roșie, în urma căreia a pa-ralizat. A detinut, si el, actiuni ale D.B.S.R. lewis dunbar Brodie gordon (1815 - 1876)British civil engineer and the first professor of engineering ever at any British university (University of Glasgow, Scotland). He studied at Edinburgh, Freiberg (Germany), Paris (France). He worked with renowned British engineers as Stephenson and Brunel. He practiced in Britain as well as overseas in big infrastructural projects like railways networks, water supply systems, sub-marine cable-laying. Representing the partnership he had with Liddell, he has done the first direct site visit in Dobroudja to check the future Tchernavoda – Kustendjie (Constanța) railway route in 1856. He was co-author of this railway design. He contracted a severe illness during the works of cable-laying in the Red Sea, after which he lost the use of both legs. He owned D.B.S.R. shares as well.

68.

69.

69.

70.

70.

71.

71.

v1

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 48

72

73

74 v2

75

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 49

72.

léon-louis Chrétien lalanne (1811 - 1892). Inginer, om politic francez, membru al Academiei Franceze de Științe. Recomandat de Guvernul Franţei Domnitorului Barbu Ştirbei, este considerat ca adevăratul întemeietor al învăţământului de "ingineri" de poduri şi şosele în Ţara Românească. A activat în Franța, în Țările Române, în Elveția și Spania, construind drumuri moderne și căi ferate. În 1855 conduce lucrările de execuție a șoselei strategice Rasova – Constanța, care lega Dunărea de Marea Neagră pentru aprovizionarea trupelor anglo-franceze din războiul Crimeii. A fost Inspectorul General al Podurilor și Șoselelor din Franța, și Directorul Școlii de Poduri și Șosele franceze, fiind ales senator de drept în Parlamentul Franței. léon-louis Chrétien lalanne (1811 - 1892). French civil engineer, politician, and member of the French Academy of Sciences. Recommended by the French Government to the Valachian Ruler, Prince Barbu Știrbei, he is considered to be the real founder of the roads and bridges engineering university in Romania. His practiced his profession in France, the Romanian Principalities, Switzerland and Spain, building modern roads and railways. In 1855 led the works on the strategic road between Rassova and Kustendjie (Constanța), linking the Danube and the Black Sea, to ease the supplies for the Anglo-French troops who fought in Crimea. He was France’s Inspector General for Roads and Bridges, and Director of the Superior School for Roads and Bridges in Paris. He was elected Senator for life in the French Parliament.

72.

73.

John stokes (1825-1902). General în armata britanică, cu o prestigioasă carieră în arma geniului militar și ca diplomat. Comandantul trupelor anglo-turce de geniu din războiul Crimeii, reprezentatul Marii Britanii în Comisia Eurpeană a Dunării și conducătorul „de facto” al acesteia (1856-1867), reprezentatul Marii Britanii și vicepreședintele Consiliului de Administrație al Canalului de Suez. John stokes (1825-1902). Lieutenant General, Royal Engineers, with a prestigious career in the British Army and as Civil Servant. Commander of the Anglo-Turkish Engineers Corps in Crimea, British Ambassador in the Danube European Commission and its ”de facto” leader (1856-1867), the British representative and the Vice Chairman of the Suez Canal Board.

73.

74.

sir Charles hartley (1825-1915). Un eminent inginer constructor englez din timpul Reginei Victoria, care, în Anglia, este supranumit ”Părintele Dunării”. El a urmărit aproape o jumătate de secol, în calitate de consultant în inginerie, lucrările de îmbunătățire a navigației la gurile Dunării, și alte multe proiecte infrastructurale de pe actualul teritoriu al României, inclusiv portul Constanța. sir Charles hartley (1825-1915). An eminent British civil engineer in the Victorian era who became known as 'The Father of the Danube.' He followed closely, as an engineering consultant, up to a half of a century, the improvement of the navigation at the mouths of the Danube, and many other infrastructural projects in Romania, including Kustendjie (Constanța) Harbour.

74.

75.

İbrahim edhem pasha (1819  – 1893). Om de stat otoman, de origine greacă. Fiind educat în Franța, ca inginer de mine, a avut o carieră în înalte posturi în administrația turcă otomană, ocupând diverse posturi ministeriale, până la nivelul de Mare Vizir (echivalentul unui prim-ministru). A fost implicat în deciziile legate de concesiunea D.B.S.R., participând, la 4 octombrie 1860, în calitate de Șeful Comisiei de reprezentanți ai Porții și Ministru al Lucrărilor Publice, la inaugurarea căii ferate CernavodaConstanța. İbrahim edhem pasha (1819  – 1893). Ottoman statesman, of Greek origin. Educated as mining engineer in France, he served in numerous high-level Turkish Ottoman administrative positions, occupying min isterial posts up to the Grand-Vizier level (equivalent of the Prime-Minister). He was involved in the decisions linked with the D.B.S.R. concession, and participated, on October 4, 1860, as the Ottoman Government Committee and Ministry of the Public Works, at the Tchernawoda – Kustendjie (Constanța) railway inauguration.

75.

v2

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 50

76

77

78 w1

79

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 51

76.

thomas abel Brimage spratt (1811 - 1888). Vice-amiral, cartograf, hidrograf, paleontolog și geolog englez. La comanda navei miltare HMS ”Spitfire„ s-a remarcat în operațiile din Marea Neagră în timpul Războiului Crimeii. A întocmit studii serioase privind geologia Dobrogei și hidrologie gurilor Dunării. Un semn pe una din hărțile sale l-au ajutat pe arheologul Heinrich Schliemann să descopere situl vechii Troia. Recomandările sale i-au ajutat pe inginerii proiectanți ai liniei CF Cernavoda-Constanța să găsească soluția optimă și cea mai economică pentru traseul acesteia. thomas abel Brimage spratt (1811 - 1888). English vice-admiral, cartographer, hydrographer, paleontologist and geologist. As commander of the HMS "Spitfire" he rendered distinguished service in the Black Sea during the Crimean War. He has carried on serious studies on the Dobroudjan geology and on the Danube mouths΄ hydrology. A mark on one of his maps helped the German archaeologist Heinrich Schliemann to dicover the site of ancient Troy. His advices helped the designing engineers of the line Tchernawoda – Kustendjie (Constanța) to find the optimal and most economic route.

76.

77.

william philip price (1817 – 1891). Vicepreședintele Consiliului de Administrație al D.B.S.R. Comerciant, magistrat și politician britanic. A condus cu succes o firma de comerț cu lemn, fiind implicat și în afacerile de căi ferate, ajungând membru în Consiliul de Administrație al concernului Midland Railway Company. A fost numit Șerif (Prefect) al comitatului Gloucestershire, și a fost ales deputat în Camera Comunelor, dar a părăsit Parlamentul în mai 1873 pentru a deveni comisar pentru căile ferate. A reprezentat Compania D.B.S.R. la Constanța când a fost inaugurată linia ferată la 4 octombrie 1860. william philip price (1817 – 1891). Vice-president of the D.B.S.R. Board of Directors. British merchant, magistrate and politician. He ran a successful timber company, and was also involved in the Railway industry, being a Director of the Midland Railway Company. He was made High Sheriff of Gloucestershire, and was elected to the House of Commons, but left parliament in May 1873 to become a railway commissioner. He represented the D.B.S.R. Company at Kustendjie (Constanța) when the line was inaugurated on October 4, 1860.

77.

78.

Charles Frederick Beyer (1813-1876). Inginer mecanic și industriaș englez, de origine germană. După absolvirea Politehnicii din Dresda, a lucrat în Anglia la diferite companii de căi ferate, iar în 1854 a fondat la Manchester (Gorton), împreună cu partenerii săi, una din cele mai importante uzine de fabricat locomotive din Anglia secolului XIX, ”Beyer Peacock & Company”. În schimbul celor 6 locomotive livrate la Constanța, de către firma la care era asociat, a primit acțiuni ale D.B.S.R. Charles Frederick Beyer (1813-1876). British mechanical engineer and industrialist, of German origin. After studying at the Dresden Polytechnic, he worked in England with different railway companies, and, in 1854, founded, together with his partners at Manchester (Gorton), one of the most important locomotives manufacturing company in the XIXth century England, “Beyer Peacock & Company”. In compensation with the 6 locomotives delivered at Kustendjie (Constanța), by the company at which he was partner, he received D.B.S.R. shares.

78.

79.

richard peacock (1820-1889). Inginer mecanic și industriaș englez. După ce a devenit, la vârsta de 18 ani, superintendentul unui depou de locomotive din Anglia s-a asociat cu Beyer și cu alți parteneri, fondând ”Beyer Peacock & Company”. Membru fondator al Institutului Inginerilor Mecanici din Anglia. Și el a primit acțiuni ale D.B.S.R. în schimbul locomotivelor livrate în Dobrogea de Compania la care era partener. richard peacock (1820-1889). British mechanical engineer and industrialist. After reaching, at 18, the position of locomotive superintendent for a railway company, he joined Beyer and other partners in founding “Beyer Peacock & Company”. Founding member of the Institution of Mechanical Engineers. He got shares in D.B.S.R. as well, in compensation with the locomotives delivered by his company in Dobroudja.

79.

w1

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 52

80

81

82 w2

83

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 53

80.

sir george ernest paget (1841-1923). Om de afaceri englez și mare acționar la D.B.S.R. A moștenit participația tatălui său la D.B.S.R., ajungând în paralel, și Președintele Consiliului de Administrație al marelui concern englez de căi ferate Midland Railway Co. A fost înnobilat de Regina Victoria a Angliei pentru a marca dezvoltarea căilor ferate ale concernului Midland Co. din timpul domniei ei. Participația lui la capitalul D.B.S.R. a fost de 10.000 lire sterline (azi cca. 500.000 Euro). sir george ernest paget (1841-1923). British businessman and big shareholder at D.B.S.R. He inherited his participation at D.B.S.R. capital from his father, and developed numerous business interests, the most notable being his chairmanship of the Midland Railway Company. He was created a Baronet by Queen Victoria to mark the many developments on the Midland Railways during her reign. His invested capital in D.B.S.R. was of £ 10,000 (to-day close to € 500,000)

80.

81.

william henry Barlow 1812-1902). Un eminent inginer constructor englez. După ce și-a început cariera la Constantinopole, a ajuns Inginer Șef al concernului de căi f erate Midland Railway Co. A proiectat poduri, sisteme de căi ferate, devenind, în 1879, preşedinte al Institutului Inginerilor Civili britanici. Participația lui la capitalul D.B.S.R. a fost de 1.000 lire sterline (azi cca. 50.000 Euro). william henry Barlow 1812-1902). A reputed British civil engineer. After spending six years working as an engineer in Constantinople, Turkey, at the beginning of his career, he worked in Britain up to reaching the position of Chief Engineer at Midland Railways Co. He conceived and designed bridges, rails systems, and was elected, in 1879, President of the Institution of Civil Engineers. His invested capital in D.B.S.R. was of £ 1,000 (to-day, ca. € 50,000)

81.

82. 82.

herbert ingram (1811-1860). Mare ziarist și patron de presă britanic, considerat “părintele jurnalului ilustrat”. A fondat în 1842 jurnalul ilustrat “The Illustrated London News”, care a ajuns să aibă cel mai mare tiraj din Anglia, după războiul Crimeii (300.000 ex.) Participația sa la D.B.S.R. a fost de 2.000 lire sterline (azi cca. 100.000 Euro). herbert ingram (1811-1860). A great British journalist and media mogul, considered to be the ”father of pictorial journalism”. He founded in 1842 “The Illustrated London News”. The Crimean War caused a further boost to sales. By 1863, after Ingram's death, the Illustrated London News was selling over 300,000 copies a week. This was far higher than other journals. His invested capital in D.B.S.R. was of £ 2,000 (to-day, ca. € 100,000)

83.

edward harris (1835 – 1916). Cel mai longeviv Director general al Companiei engleze de cale ferată Dunăre – Marea Neagră (1868-1882). A participat la negocierile de vânzare a acesteia către statul român, fiind prima gazdă din Constanța a Alteței Sale Regale Principelui Domnitor Carol I, la întâia sa vizită oficială în Dobrogea, noua regiune românească, în 1878. A trăit cu familia sa la Constanța, și a avut un rol însemnat în salvarea orașului de la distrugere în timpul ostilităților ruso-turce din timpul războiului din 1877 – 1878. edward harris (1835 – 1916). The General Director of Danube and Black Sea Railway Co. with the longest period of activity in this position (1868-1882). He participated to the negotiations for selling this Company to the Romanian State, being the first host of His Royal Highness Charles I, the ruling Prince of Romania, at his first official visit in Dobroudja, the new Romanian region, in 1878. He lived with his family in Kustendjie (Constanța) and had a significant role in avoiding destruction of this town during Russian – Turkish hostilities in the 1877-1878 war.

83.

w2

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 54

84

85

86

87

X1

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:04 Page 55

84. 84.

Ingineri și maiștri englezi, incluzând probabil și unii dintre frații Barkley, și lucrători locali la realizarea unei căi ferate în partea europeană a Imperiului Otoman la mijlocul secolului XIX. (Fotografie de la Muzeul Transporturilor Bulgare din Ruse) English engineers, probably including some of the Barkley brothers, and local workers, during the execution of a railway line in the European part of the Ottoman Empire, at the middle of the XIXth century. (Photography from the Bulgarian Transportation Museum, Ruse, Bulgaria)

85. 85.

Reproducere fotografică după borna de hotar din piatră ce delimita teritoriul concesionat Companiei engleze D.B.S.R. în Dobrogea. Originalul se află la Muzeul CFR din București. Photographic reproduction of the milestone with border signs, marking the limits of the D.B.S.R. Company's territory in Dobroudja. The original stone may be seen in the Romanian Railways Museum in Bucharest.

86.

Anunțul publicitar al Companiei engleze ”Calea ferată Dunăre – Marea Neagră”, apărut în ziarul londonez ”Daily News” nr. 5003, din 23 mai 1862, indicând calea cea mai rapidă de transport de pasageri trans-continentală (6 zile) între Londra și Constantinopole. Sa ne reamintim că erau vremurile în care ar fi trăit londonezul Phileas Fogg, bine-cunoscutul personaj al lui Jules Verne din romanul său ”Ocolul Pamântului în 80 de zile”. ”Danube & Black Sea Railway Company” advertising notice, published in the newspaper ”Daily News”, no. 5003, May 23, 1862, indicating the quickest (6 days) TransEuropean link, at that time, between London and Constantinople. We have to remember that this was the time when was supposed to live in London Phileas Fogg, the wellknown fictional character of Jules Verne, from his novel ”Around the World in Eighty Days”.

86.

87.

Circulația pe calea ferată între porturile de încărcare/descărcare Constanța și Cernavoda, au făcut necesară stabilirea unui oficiu poștal care să asigure legătura terestră dintre poșta maritimă și cea fluvială. În 1864 s-a înființat poșta Companiei engleze D.B.S.R., o poștă privată denumită ”Poștă Locală”. Reprezenta legătura poștală între cele două orașe și Compania de navigație maritimă austriacă ”Lloyd Austriac” și Compania de navigație fluvială ”D.D.S.G.”. În 1867 această poștă locală – care a funcționat 4 ani – a emis un timbru poștal propriu, francat cu cerneală și avea margini dantelate, cu dimensiunea 18,5 x 22,5 mm, tipărirea fiind făcută litografiat color. Avea valoarea de ”20 parale”. The railway circulation between the collector/distributor ports Kustendjie (Constanța) and Cernavoda made necessary the establishment of a post office that insured the land connection between the marine post and the fluvial one. In 1864, the DBSR Company Post was founded, a private post called “Local Post.” It was the postal link between the two cities and the Austrian maritime company ”Oesterreichische Lloyd” and the Danube's Austrian shipping company ”Donaudampfschiffahrtsgesellschaft”. In 1867 this Local Post – that functioned for four years – minted a stamp marked with ink, had jagged edges, measured 18.5 x 22.25 mm, and was made by lithography on colored paper. Value : “20 paras.”

87.

X1

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 56

88

89

90 X2

91

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 57

88.

Copie mărită a coperții broșurii cu titlul ”Compania cu răspundere limitată Calea Ferată Dunăre – Marea Neagră și portul Constanța. Raportul delegației numită să se deplaseze la Constanța cu ocazia inaugurării liniei ferate. 4 octombrie 1860.” Elaborator : William Phillip Price, vice-președintele Consiliului de Administrație al D.B.S.R. (sursa : Institutul Britanic al Inginerilor Civili, Londra, Arhivarul, www.ice.org.uk) Enlarged copy of the leaflet cover entitled ”Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Company Ltd. Report of the Committee appointed to proceed to Kustendjie on the occasion of the opening of the line. October 4, 1860.” Author: William Phillip Price, Vice-president of the Board of Directors, (Source : Institution of Civil Engineers, London, The Archivist, www.ice.org.uk)

88.

89. 89.

Copie mărită a coperții cărții cu titlul ”Între Dunăre și Marea Neagră sau cinci ani în Bulgaria” Autor : Henry C. Barkley, publicată în Londra, la editura John Murray, în 1876. Reprezintă povestea construirii căii ferate Cernavoda – Constanța, văzută din puctul de vedere al unui martor ocular. Enlarged copy of the book's cover entitled ”Between the Danube and the Black Sea or five years in Bulgaria.” Author : Henry C. Barkley, published in London, by John Murray, 1876. This is the story of building the line between Kustendjie and Tchernawoda, written from an eyewitness point of view.

90.

Facsimil. ”Planul Portului Constanța, 1870”: indicând lucrările existente, o extindere a acestora contractată cu Guvernul Turc. și o altă extindere considerată necesară dar încă necontractată, limitele terenului aparținând ”Companiei de Cale ferată Dunăre – Marea Neagră – Portul Kustendjie”, ca și copertinele, depozitele, cheiurile și jetelele acesteia. Tabele de referință; costuri estimate. Litografiată de Vacher și fii, Strada Parlamentului, Londra, certificată a fi o copie conformă de Charles Liddell; certificată de Richard Kidner, Secretar, a fi o copie dată D-lor Price și Tipping la Constanța, 4 octombrie 1870. (scara : 1:2.326, sursa : Arhivele Naționale Britanice, MFQ 1/405/3) Facsimile. 'Plan of Kustendjie Harbour, 1870': showing existing works, an extension contracted for with the Turkish Government, an extension considered necessary but not contracted for, the boundary of the Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Company's land, sheds, warehouses, quays, and jetties. Reference table; estimated costings. Lithographed by Vacher and Sons, Parliament Street; certified as a true copy by Charles Liddell; certified by Richard Kidner, Secretary, to be a copy of the plan given to Messrs Price and Tipping at Constanta, 4 October 1870. (Scale: 1:2,326, Source: The National Archive, Kew, U.K., MFQ 1/405/3)

90.

91.

Facsimil.”Planul Portului Constanța, 1870”: indicând limitele terenului aparținând ”Companiei de Cale ferată Dunăre – Marea Neagră – Portul Kustendjie”, ca și zonele de umplutură executate de aceasta. Poziția ”portului local” este marcat cu cerneală roșie. Copiată de G.L.Roff, octombrie 1870. Ilustrând inițial o copie a Convenției din 10 octombrie 1870, care a fost inclusă într-o scrisoare de la W.P.Price, mebru al parlamentului britanic, de la Compania de Cale ferată Dunăre – Marea Neagră – Portul Kustendjie, cu răspundere limitată, din 27 decembrie 1871. (scara : 1:4.652, sursa : Arhivele Naționale Britanice, MFQ 1/405/1) Facsimile. 'Plan of Kustendjie Harbour', showing original shore-line, boundary of the [Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour] Company's land, and land filled in by the Company; the position of the 'native harbour', marked in red. Copied by G L Roff, October 1870. Originally illustrating a copy of the Convention of 10 October 1870, which was enclosed in a letter from W P Price, MP, Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Company, Ltd, 27 December 1871 (Scale: 1:4,652, Source: The National Archive, Kew, U.K., MFQ 1/405/1)

91.

X2

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 58

92

93

94 y

95

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 59

92.

Copie mărită a planșei apărute în studiul cu sub nr. 1.391, cu titlul - ”Extinderea digului de sud la Constanța, Turcia." de GEORGE LENTON ROFF., p. 142-147 (plansa II - pag. 147), (sursa: Institutul Britanic al Inginerilor civili, Minute ale lucrărilor, Volum 39, nr. 1875, pag. 142 –146 , E-ISSN: 1753-7843, http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/ 10.1680/imotp.1875.22728) Enlarged copy of the plate published in the study No. 1.391., entitled " The Extension of the South Jetty at Kustendjie, Turkey", by GEORGE LENTON ROFF., pp. 142147 (plate II - p. 147), (Source: ICE Minutes of the Proceedings, Volume 39, Issue 1875, pages 142 –146, E-ISSN: 1753-7843, http://www.icevirtuallibrary.com/ content/article/10.1680/imotp.1875.22728)

92.

93.

Facsimil. ”Planul Portului Kustendjeh”: copie ale unei hărți indicând traseul original al țărmului, granița terenului apatținând Companiei [de Cale Ferată Dunăre – Marea Neagră și Portul Kustendjie], și terenul cuâtigat prin umpluturi de către Companie (în trecut incluse într-o scrisoare a lui J. T. Barkley către H. A. Lee, secretar par ticular a lui Sir Ch. Dilke, datată 5 iulie 1880). Inițial ilustrând o copie tipărită a Convenției [cu privire la port], semnată 10 octombrie 1870, publicată de ziarul THE LEVANT HERALD, Constantinopole, 1875. (scara: 1:4,625, sursa: Arhivele Naționale Britanice, MFQ 1/356 – FO 78/3195) Facsimile. 'Plan of Kustendjeh Harbour': copy of a map showing the original shore-line, the boundary of the Company's land, and land filled in by the Company (formerly enclosed in a letter from J. T. Barkley to H.A. Lee, private secretary to Sir C. Dilke, 5 July 1880), Originally illustrating a print of the Convention [on the harbour], signed October 10, 1870, published by the Levant Herald, Constantinople, 1875. (Scale: 1:4,625, Source: The National Archive, Kew, U.K., MFQ 1/356 – FO 78/3195)

93.

94.

Facsimil.”Planul Portului Constanța, 12 noiembrie 1870”: indicând limitele țărmului inițial, limitele terenului aparținând ”Companiei de Cale ferată Dunăre – Marea Neagră – Portul Kustendjie”, ca și zonele de umplutură executate de aceasta. Tipărită de E. Mandouce, Pera. Notă manuscrisă: ”Copie a Planului anexat Declarației Statutare făcută de Onorabilul Frederick Walpole, membru al parlamentului britanic, 25 aprilie 1874”. Semnat: George Lenton Roff, inginer. Ilustrând inițial: ”Declarație conținând Raportul Inginerilor și Procesele verbale ale Consiliului de Administrație” probabil trimis la Ministerul de Externe Britanic de către Compania de Cale ferată Dunăre – Marea Neagră – Portul Kustendjie în 1875. Planul original al lui Walpole, la care se referă articolul 3 al Convenției din 10 octombrie 1870, a fost depus de către el la Guvernul Turc în Constantinopole. (scara: 1:4,625, sursa: Arhivele Naționale Britanice., MFQ 1/405/4) Facsimile. 'Plan of Kustendjie Harbour. Recd. 12 Novr. 1870', showing original shore-line, boundary of the [Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour] Company's land, and land filled in by the Company. Printed by E Mandouce, Pera. MS note: 'Copy of the Plan annexed to Statutory Declaration made by the Hon[ourable] F[rederick] Walpole [MP] 25th. April 1874'. Signed: George Lenton Roff, Engineer. Originally illustrating: 'Statement containing Extracts from Engineers Reports and Minutes of Board', apparently sent to the Foreign Office by the Danube and Black Sea Railway and Kustendjie Harbour Company in 1875. Walpole's original plan, which related to Article 3 of the Convention of 10 October 1870, was deposited by him with the Turkish government in Constantinople. (Scale: 1:4,625, Source: The National Archive, Kew, U.K., MFQ 1/405/4)

94.

95. 95.

Fotografii ale unui rest (cupon) rămas din șinele din oțel pudlat montate de Compania engleză D.B.S.R. la linia ferată Cernavoda – Cosntanța în 1859 - 1860. Sigura rămășiță fizică rămasă de pe urma prezenței feroviare engleze din Dobrogea. (sursa : piesa originală se găsește la Muzeul Căilor Ferate Române din București) A photo of a remaining part of the puddle steel rails mounted in 1859-1860 by the British Company D.B.S.R. at the Tchernawoda -Kustendjie (Constanța) line. The only physical remain from the railway activity of the British investors in Dobroudja. (Source : the original piece is kept at the Romanian Railways Museum in Bucharest)

y

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 60

96 97

y2

98

99

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 61

96. 96.

Copie mărită a primei pagini a ziarului românesc ”Românul” din 14 decembrie 1878, în care a apărut un articol al lui John Trevor Barkley, intitulat Dobrogea, prin care inginerul englez recomandă cu căldură regiunea nou inclusă în statul român cititorilor ziarului. Enlarged copy of the first page of the Romanian newspaper ”Românul (The Romanian)”, dated December 14, 1878, in which was published an article by John Trevor Barkley, entitled ”The Dobroudja”, where he warmly promotes to the Romanian readers their newly acquired province.

97.

Prima filă din scrisoarea din 6 noiembrie 1879, a Directorului Căilor Ferate Engleze din Dobrogea, Edward Harris, către mama sa, relatând prima vizită la Constanţa a Principelui Carol I după alipirea Dobrogei la statul român. Carol I insistând, cu această ocazie, să fie oaspetele Companiei de Căi Ferate Engleze, recunoaşte rolul esenţial al acesteia în modernizarea oraşului - port Constanţa, înainte de războiul ruso–turc din 1877-1878. (sursa : arhiva de familie a strănepoatei lui E. Harris, D-na Rosemarie Madgett) The first page of the letter, dated November 9, 1879, from the General Director of D.B.S.R., Edward Harris, addressed to his mother, reporting on the first visit to Constanța of H.R.H. the Prince Carol I of Romania, after the unification of Dobroudja with the Romanian state. Carol I, by insisting, with this occasion to be the guest of the British Company, gives a hint of the essential role of it in the modernization of the Port-town Constanța, before the Russian-Turkish War from 1977-1878. (Source: family archive of the E. Harris' great-granddaughter, Mrs. Rosemarie Madgett)

97.

98.

Copie mărită a coperții Actului de vânzare a fondului de comerţ al Companiei D.B.S.R. către Statul român, încheiat la Londra la data de 9 noiembrie 1882. Din partea acționarilor englezi se remarcă, printre alții, semnătura inginerului Charles Liddell, cel care a fost, în 1857, unul dintre fondatorii Companiei engleze D.B.S.R. și proiectantul acestei linii ferate și a refacerii portului Constanța. (sursa : actul original se găsește la Muzeul Căilor Ferate Române din București) Enlarged copy of the cover of the Deed of Sale of the D.B.S.R. Company assets to the Romanian State, signed on November 9, 1882. Mention should be made that among the British shareholders representatives undersigning this document was Charles Liddell, the same who was among the founders of the Company in 1857, and one of the designers of this line and of the Kustendjie (Constanța) port reconstruction.

98.

99.

Copie mărită a anunțului oficial de lichidare, în Anglia, a societății britanice D.B.S.R. și de împărțire a dividendului final, publicat în ”The London Gazette”, din 7 decembrie 1883, pag. 6329. Inginerul Charles Liddell, împreună cu unul din fraţii Barkley, apare şi pe acest anunţ. (sursa: www.london+gayette.co.uk/issues/25294/pages/6329) Enlarged copy of the official liquidation Notice for the English Company D.B.S.R. and for the final dividend distribution, published in “The London Gazette”, dated December 7, 1883, p. 6329. Charles Liddell, the engineer, together with one of the Barkley brothers, are mentioned in this notice as well. (Source: www.london+gayette.co.uk/issues/25294/pages/6329)

99.

y2

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 62

Conţinut
Anglia, până la șocul Marii Foamete din Irlanda (1845-1849), nu era interesată de gurile Dunării și de Dobrogea Sub presiunea ultimei mari crize alimentare a Occidentului, Anglia și Europa de vest fac din grânele Dunării de jos un obiectiv prioritar Sulina și gurile Dunării, (atunci, la 1840 – 1850, teritoriu rusesc) devin „o autostradă europenă aglomerată” a comerțului cu grâne Navigaţia la gurile Dunării, deja grea din cauze naturale, era şi mai grea pentru că Ţarul ”manevra robinetul mâncării vest-europene”! Pierderile de nave la gurile Dunării, datorate lipsei de măsuri serioase, din partea autorităților ruse, de regularizare a șenalului navigabil, ajunseseră greu de suportat Războiul Crimeei a început, pentru englezi, în mod simbolic, cu un atac asupra defensivei ruseşti de la Sulina şi cu studiul, din punct de vedere militar şi naval, al litoralului Mării Negre G. Războiul, ca de obicei, aduce importante inovații tehnice și tehnologice, care se vor aplica și în zona Mării Negre și Dobrogea H. Întâi canalul, pe urmă calea ferată I. Pentru fonduri, în plină criză financiară (1857-1859), proiectului i se face reclamă J. Autorităţile otomane au impus prezentarea proiectului căii ferate în 3 luni de la semnarea contractului de concesiune, termen respectat de firma inginerilor Liddell & Gordon K. Proiectului căii ferate Cernavoda - Constanța (continuare) L. Compania engleză, prin contractul de concesiune, a primit de la Sultan dreptul gratuit de a folosi 99 de ani terenul necesare căii ferate, triajelor, gărilor, portului, atelierele, locuințele, hotelurile, silozurile, depozitele etc M. Societatea D.B.S.R. s-a constituit legal în Anglia, iar construcția a început deja în 1857 N. Cu excepţia pietrei de construcţii şi traverselor, aproape tot ce s-a folosit la lucrările de construcţie şi de echipare a liniei, s-a importat, pe mare, din Anglia O. Abia se inaugurase, la 4 octombrie 1860, calea ferată, când Comisia Europeană a Dunării a reuşit să facă gura Sulina navigabilă pentru vasele maritime de mare capacitate (3 septembrie 1861) P. Lucrările la linia CF s-au încheiat, la termen, în 1860, cele din port au continuat ani la rând, după proiectele inginerilor englezi Q. Portul şi oraşul Constanţa (Kustendjie), sub dominaţia Companiei engleze D.B.S.R., a fost scutit de distrugerile ultimului război ruso-turc al secolului al XIX-lea R. O poveste fără sfârşit: un nou război ruso-turc în 1877-1878 S. Constanţa engleză T. Infrastructuri de transport europene, 1860 – 2010 U. Unde era Constanța engleză ? V1, V2, W1, W2. Oameni care au contribuit la linia Cernavoda – Constanţa şi la modernizarea portului X1, X2, Y1, Y2. Funcţionarea liniei DBSR şi lucrările engleze din port, până la vânzarea Companiei către Statul român A. B. C. D. E. F.

Coperta iv 100. Facsimil al “Planului portului Kustendjieh", indicând jetele terminate şi cele în curs de realizare, pilonii de deasupra apei şi cei neatacaţi, întocmit de Maiorul John Stokes, Corpul Regal al Geniului Militar Britanic, Comisarul Britanic la C.E.D., la 17 august 1863 (scara: 1:7.200, sursa : Arhivele Naționale Britanice, MFQ 1/400, FO 78/3219)

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 63

Content
Britain, up to the Great Irish Famine crisis (1845-1849), had no big interests in the Lower Danube and Dobroudja regions Under the pressure of the last big Western alimentary crisis, Britain and Western Europe made from Lower Danube Valley grain imports a top priority objective Sulina and the Danube mouths (then, in ‘840-‘850s, a Russian territory) became “a crowded European trade highway” for grain exports The navigation at the Danube mouths, already difficult due to natural conditions, was worsened because of the Czar, who used ”to play the tab of West-European food supplies”! E. The Ships’ loses at the Danube mouths became unbearable, due to the lack of serious measures, from the part of the Russian authorities, to regularize the fairway F. The Crimean war started symbolically, for Britain, with an attack on the Russian defensive at Sulina, and by surveying and sounding the black Sea shores, for the Royal Navy G. The war, as always, brought in important technical and technological breakthroughs, to be soon used in Black Sea and Dobroudjan areas H. First the channel, next, the railway I. For need of funding, during the 1857-1859 financial crises, the project was advertised J. The Ottoman Government imposed that the design of the railway should be ready for approval within the next three months from the concession granting day, deadline fulfilled by the Liddell & Gordon Engineers Consultancy K. The design of the Tchernavoda - Kustendjie railway (continuation) L. The British Company, by signing the concession contract, got, from the Sultan, the 99 years right of free use of the land needed to build the railway, the marshalling yards, the stations, the port, the workshops, the staff housing, the hotels, the silos, the storages etc M. D.B.S.R. Co. Ltd. was legally registered in England, and the works started already in 1857 N. Except stone, gravel and wooden sleepers, almost everything used for the works and as equipment was shipped, by sea, from England O. The railway line was just opened, on October 4, 1860, when, the European Danube Commission managed to make the Sulina mouth navigable for maritime ships with big capacity (September 3, 1861) P. The works at the railway were finished in time, in 1860, but those at the harbour continued years long, based on the drawings of the British engineers Q. The Constanţa (Kustendjie) port, protected by the British Company “D.B.S.R.”, avoided destructions during the last Russian-Turkish War of the XIXth century R. A never ending story: a new Russian – Turkish war, 1877 – 1878 S. British Kustendjie T. European Transport Infrastructures, 1860 – 2010 U. Where was the British Kustendjie ? V1, V2, W1, W2. Contributors for building the Tchernawoda-Kustendjie (Constanţa) railway and the port modernization X1, X2, Y1, Y2. The DBSR line functioning and the British works in the harbour, up to the Company selling to the Romanian State. A. B. C. D.

Cover iv 100. Facsimile of “Plan of Kustendjieh”, showing jetties, finished and in progress. And piers above water and hose not commenced. Drawn by Major John Stokes, Royal Engineers British Commissioner on the Danube, on August 17, 1863. (Scale: 1:7,200, Source : National Archive, Kew, U.K., FO 925/3309/4)

Brosura_Brosura 28.09.2010 18:05 Page 64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful