You are on page 1of 1

CRANC

DRAC
Mirumoto Piangi, Magistrat Maragda i bushi Mirumoto
(Quim)
Mirumoto Hinageshi, duelista Mirumoto (Alidé)

ESCORPÍ

FÈNIX

GRULLA
Kakita —, Magistrat Grulla i duelista Kakita (David)
Kakita Tokumei, duelista Kakita (PnJ)

LLEÓ
Akodo Daisuke, bushi Akodo (Guilhem)
Akodo Takemaru, bushi Akodo (Jordi)
Matsu Sakura, bushi Matsu (Anuska)

UNICORN
Shinjo Kôdai, emisari Ide (Joan)

RONIN
Tsi Hanzo, ferrer Tsi (Carles)
Takeichi, shugenja Soshi (Marc)
Kaiko, actriu Shosuro (Mónica)