You are on page 1of 3

LIÊN CHI HỘI SV VIỆN HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BCH CHI HỘI SV TỰ ĐỘNG HÓA 01 K63

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2018

PHƯƠNG HƯỚNG
Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2019

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Khó khăn:
- Môi trường sống, môi trường học tập:
Các Hội viên là các sinh viên mới, đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có ít
nhiều sự khác biệt về lối sống, văn hóa.
Các Hội viên chưa thích nghi với môi trường mới, gặp không ít khó khăn trong
sinh hoạt, học tập và làm việc.
- Môi trường công tác Hội:
Các Hội viên chưa thật sự sôi nổi trong các hoạt động
Các Hội viên có thời gian học tập lớn, thời gian biểu khác nhau nên tổ chức sinh
hoạt gặp nhiều khó khăn
2. Thuận lợi:
Các Hội viên nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác và phong trào Hội, đều là
những con người trẻ trung, sáng tạo, dễ dàng tiếp thu kiến thức và có khả năng thích
nghi cao trong hoàn cảnh mới.

II.HOẠT ĐỘNG
1. Nhiệm vụ học tập:
- Các khó khăn trong vấn đề học tập:
Môi trường học tập thay đổi mạnh, khối lượng kiến thúc lớn.
Các sinh viên mới chưa có phương pháp học tập hiệu quả, một số thì thiếu ý chí
rèn luyện, chưa tập trung, chăm chỉ.
- Các phương pháp khắc phục những khó khăn đó:
Tổ chức các nhóm học nhỏ để các thành viên hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi học tập,
kinh nghiệm.
Tham khảo ý kiến, lời khuyên từ thầy cô, cố vấn học tập và các sinh viên khác
- Kết quả học tập:  sinh viên đạt loại Giỏi, Khá, TB:
100% Hội viên đạt xếp loại từ khá trở lên.
2. Công tác củng cố tổ chức và xây dựng tổ chức Hội:
- Thu sổ Hội phí
- Kết nạp Hội viên mới
- Ghi sổ Chi đoàn; Lập danh sách Hội viên.
- Sinh hoạt Chi hội:
Tổ chức sinh hoạt định kì hàng tháng, đánh giá hoạt động của Hội viện và của cả
Chi hội, kịp thời rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Tổ chức sinh hoạt theo nhiều hình thức khác nhằm nâng cao sự nhiệt tình và sự
gắn bó giữa các Hội viên.
3. Công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao:
- Văn nghệ: Tham gia với Giảng đường, Viện đào tạo, Nhà trường.
- Tham gia nhiệt tình vào các cuộc thì do Viện, Nhà trường tổ chức.
- Phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

- Thể thao: Lập đội thể thao của Chi Hội Sinh viên, tham gia với Giảng đường,
Viện đào tạo, Nhà trường.
- Tổ chức luyện tập định kì hàng tuần cho đội bóng của Chi hội.
- Tổ chức các buổi giao hữu với các đội bóng khác.
- Tham gia các giải thể thao do Viện, Nhà trường tổ chức.
- Tuyên truyền: Tìm hiểu các cuộc thi do các cấp phát động.
- Tình nguyện: Tham gia các Đội SVTN, ủng hộ đồng bào lũ lụt, các phong trào
khác như:
Phong trào Hiến máu, Trung thu cho em, Xây dựng con đường văn minh, Mùa hè
xanh, Tết ấm tình thương.
4. Hoạt động sáng tạo:
Tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tham quan:
- Lên kế hoạch tổ chức các buồi tham qua phòng thí nghiệm để các Hội viên
hiểu rõ về ngành học.
- Tham gia các chương trình giao lưu, học hỏi với các Chi hội và tổ chức khác.

III.KẾT LUẬN
Đề xuất, kiến nghị với Hội Sinh viên cấp trên:
Tạo điều kiện tốt nhất để Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tổ chức các buổi học tập, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, kĩ năng công tác cho
các Hội viên.
Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các Chi hội với nhau.
2
TM. BCH CHI HỘI SV TỰ ĐỘNG HÓA 01
CHI HỘI TRƯỞNG

3