You are on page 1of 2

Ang salitang alituntunin ay galing sa salitang ugat na tunton.

Ang alituntunin ay gabay sa mga dapat at


hindi dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat. Ang katumbas nito sa wikang Ingles ay guidelines. Narito ang
ilang halimabawa ng... (tingnan ang buong detalye sa brainly.ph/question/61137)

Ang mga alituntunin sa tahanan ay ang mga sumusunod:

1. Sumunod sa utos ng mga magulang

2. Iayos at iligpit ang mga laruan (pagkatapos maglaro) at ang mga gamit kung may mga nakakalat

3. Magpaalam sa magulang kung aalis

4. Tumulong sa mga gawaing bahay

5. Igalang ang mga magulang at ang lahat ng mga nakatatanda lalo't kasama sa bahay

6. Gumawa ng takdang aralin sa bahay at kung sa labas kailangan gawin, magsasabi sa mga magulang

7. Panatilihin ang kaayusan ng komunikasyon sa buong pamilya. Sabihin sa kanila kung may problema

8. Maniguradong ligtas ang tahanan sa ano mang panganib at sakuna. Tingnan ang mga saksakan at mga
pinto

9. Huwag gagamit ng telepono habang nasa hapagkainan


10. Ugaliing kumain nang sabay-sabay sa hapagkainan ang buong pamilya

Sampung Halimbawa ng Mga Tuntunin:

1. Gawing sentro ng tahananan ang pananalig at pagtitiwala sa Diyos.


2. Igalang at palaging makinig sa bilin ng mga magula lng.
3. Bukasan ang puso sa pagpapatawad sa mga nagawang pagkakamali ng mga kapamilya sa loob ng
tahanan.
4. Tumulong sa mga gawaing bahay.
5. Makisali sa mga paraan upang makatipid sa mga gastusin sa bahay.
6. Sinupin ang mga gamit sa loob ng tahanan.
7. Hanggat maaari, sabay-sabay magdasal at kumain para mapag usapab ang mga bagay-bagay.
8. Mag-aral ng mabuti.
9. Huwag mag-away lalo na sa harapan mg mga magulang.
10. Panatilihing maayos at malinis ang lahat ng sulok ng bahay.

Trhank you for this answer!!!!