http://blogs.sch.

gr/georgulo/

1

ΤΑΞΗ Α ΛΥΚ Ε ΙΟΥ
Δια γ ώ νισ μα στ η Φυ σικ ή
Αντ ικ ε ίμε νο: Ν όμο ι Ν ε ύτω να – Δυ νά μ ε ις Τρι βή ς
ΘΕ Μ Α 1
1 Ν α ε πι λέξ ε τε τη σω στή απά ντ η ση .
Ό ταν σ' έ να σώ μα δε ν ασκο ύ νται δ υ νάμει ς ή ασκο ύ νται δυ νάμε ι ς
με μη δ ε νι κή συ νι στα μέ νη τότε το σώ μα:
α . πά ντα η ρε μεί
β. η ρε με ί ή κι νε ί ται με σ ταθ ε ρή ταχ ύ τη τα
γ . κάνε ι με ταβαλλό με νη κί νη ση
δ . κάνε ι ο μαλά με ταβαλλό με νη κί νη ση
2. Ν α επ ι λέ ξε τε τη σω στή απάντη ση
To σώμα της εικόνας κατεβαίνει στο κεκλιμένο
δάπεδο με σταθερή ταχύτητα. Ποια από τις επόμενες
προτάσεις είναι σωστή;
υ
α. Η συνισταμένη των δυνάμεων στο σώμα είναι
σταθερή και μη μηδενική
β. Δεν υπάρχει δύναμη τριβής
γ.Το σώμα έχει σταθερή και μη μηδενική επιτάχυνση
δ. Το σώμα δέχεται δύναμη τριβής που είναι αντίθετη της συνιστώσας του
βάρους του mg.ημφ
3. Ν α επ ι λέ ξε τε τη σω στή απάντη ση
Σε ένα σώμα μάζας m ασκείται σταθερή δύναμη F και αποκτά
σταθερή επιτάχυνση α. Αν διπλασιαστούν η δύναμη και η μάζα
τότε η επιτάχυνση θα είναι:
i) 2 α

ii) α

iii) α / 2

4, Ν α επ ι λέ ξε τε τη σω στή απάντη ση .
Ο συντελεστής τριβής:
α . ε ί ναι δι α νυ σμ ατι κό μέ γε θ ος
β. εξαρτά ται απ ό τη φ ύ ση τω ν επ ιφ α νε ι ώ ν ε παφ ής
γ . ε ί ναι ίδ ι ο ς γι α όλε ς τις επ ι φ άνε ι ε ς
5 . Ν α επ ι λέ ξε τε τη σω στή απά ντη ση
Η δράση δεν αναιρείται από την αντίδραση, διότι
α) είναι μεγαλύτερη από αυτή
β) είναι ομόρροπες
γ) οι δύο δυνάμεις ασκούνται σε διαφορετικά σώματα
δ) οι δυο δυνάμεις δεν συνυπάρχουν

iv) 4 α

http://blogs.sch.gr/georgulo/

2

ΘΕΜΑ2
1.Να συμπληρωθούν τα κενά:
α.Όταν σ' ένα σώμα δεν ασκείται δύναμη ή ασκούνται δυνάμεις
με μηδενική συνισταμένη τότε το σώμα κάνει ………………..
κίνηση ή …… ………………..
β. Όταν σ’ ένα σώμα που αρχικά ηρεμεί ασκήσουμε μία σταθερή
δύναμη τότε το σώμα κάνει ……………………. κίνηση.
2 . Σε έ να σώ μα μάζας m ασκε ί ται σταθε ρή συ νι σ ταμέ νη δ ύ ναμη
F οπ ότε απο κ τά σ ταθ ε ρή ε πι τάχ υ νση α= 4 m / s 2 . Αν η μάζα το υ
σώ μα το ς δ ι π λασι ασθ εί , ε νώ η δύ ναμη F παρα μεί νει ίδ ι α, τότε η
ε πι τάχ υ νση το υ σώ ματο ς θ α γί νε ι :
α. 8m/s2

β. 2 m /s 2

γ. 1 m /s 2

δ . θ α με ί νε ι ί δι α
Ν α δι καιολο γή σε τε τη ν απάντη σή σας
3 . Ένα σώμα μάζας m δέχεται την επίδραση δύναμης F. Κόβουμε το σώμα
στη μέση, ασκώντας στο ένα από τα δύο σώματα την ίδια δύναμη F.Η
ταχύτητα του κομματιού μάζας m/2 στον ίδιο χρόνο είναι:
α) διπλάσια της ταχύτητας του κομματιού m
β) ίση με την ταχύτητα του κομματιού m
γ) υποδιπλάσια του κομματιού m
Δικαιολογήστε την απάντησή σας
ΘΕΜΑ 3ο
Σώμα μάζας m = 10 Kg κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα
υ = 10 m/s υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F σε
F
οριζόντιο δάπεδο με συντελεστή τριβής μ = 0,2.
3.1. Να υπολογιστεί η δύναμη F
3.2. Αν καταργηθεί η δύναμη F για πόσο χρόνο θα κινηθεί το σώμα

και πόσο διάστημα θα διανύσει μέχρι να σταματήσει;
g=10m/s 2 .
ΘΕΜ Α 4
Σώμα μάζας m=2kg αφήνεται να κατέβει από την κορυφή ενός κεκλιμένου
3
επιπέδου γωνίας 300 . Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι μ=
. Το
10
μήκος του κεκλιμένου επιπέδου είναι 7m. Φθάνοντας το σώμα στη βάση του

http://blogs.sch.gr/georgulo/
κεκλιμένου επιπέδου συνεχίζει την κίνησή του στο οριζόντιο επίπεδο, όπου
έχει συντελεστή τριβής μ=0,5.
α. Να υπολογίσετε την δύναμη της τριβής ολίσθησης στο κεκλιμένο επίπεδο.
β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα που θα έχει φθάνοντας στη βάση του
κεκλιμένου επιπέδου.
γ. Να υπολογίσετε την δύναμη της τριβής ολίσθησης στο οριζόντιο επίπεδο.
δ. Να υπολογίσετε το διάστημα που θα διανύσει μέχρι να σταματήσει πάνω
στο οριζόντιο επίπεδο.
g=10m/s 2

3

Related Interests