You are on page 1of 12

English LanguagePlanning

Academic Year 2018 - 2019

Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

School: Școala Gimnazială Elena Negri


Grade: V
Hours : 2/W
Bookcourse : Limba Modernă 2 – Limba engleză pentru clasa a V-a, Ana Magdalena , Iordăchescu – Mariana Stoenescu, Editura Litera, 2017
Teacher : Carmen Dulgheru

Modulul și Teme și elemente de Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații


unitatea de construcție a ore
învățare comunicării
1. Welcome Introductions 1.1. Oferirea unei reacții non-verbale
module! Demonstrative pronouns adecvate, la salut/o întrebare/
The alphabet and spelling instrucțiune simplă rostită clar și rar
Cardinal numbers 1.2. Recunoașterea unor repere
My schoolbag spațiale (stânga, dreapta,aici, acolo,
Colours pe, sub, în, în fața, în spatele)
Days and months 2.1. Reproducerea unor formule/unor
mesaje simple și scurte, respectând
pronunția și intonația specifice
2.2. Participarea la dialoguri simple în
contexte de necesitate imediată
2.3. Prezentarea unui obiect/unei
persoane/ unui personaj prin
identificare

1
2.4. Manifestarea disponibilității de a
explora noi modele articulatorii/de
intonație și accent
2. Module 1 Vocabulary Countries 1.1. Oferirea unei reacții non-verbale
My World and Nationalities adecvate, la salut/o întrebare/
Families instrucțiune simplă rostită clar și rar
Grammar be: 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
present simple simple
Subject pronouns 2.1. Reproducerea unor formule/unor
Unit 1a – and possesssive mesaje simple și scurte, respectând
Countries and adjectives pronunția și intonația specifice
nationalities Possessive ’s 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Question words contexte de necesitate imediată
Unit 1b – Speaking 2.3. Prezentarea unui obiect unei
Families Exchanging personal persoane /unui personaj prin
information identificare
Making friends 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
Writing a unui text simplu pe teme familiare
A blog profile 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
Culture familiare primite de la prieteni,
After-school clubs colegi, profesori, în situații uzuale
3. Progress Modular assessment
check – M 1
4. Module 2 Vocabulary 2.1. Reproducerea unor formule/unor
Describe it! Parts of the body mesaje simple și scurte, respectând
Appearance pronunția și intonația specifice
Unit 2a – Grammar 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Parts of the Adjectives of physical contexte de necesitate imediată
body description 2.3. Prezentarea unui obiect/unei
have got persoane / unui personaj prin
Singular and plural nouns identificare
Speaking 3.2. Identificarea semnificaţiei generale

2
Unit 2b – Giving instructions – a unui textsimplu pe teme familiare
Appearance Looking after pets 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
Writing familiare primite de la prieteni,
Describing people colegi, profesori, în situații uzuale
Culture 4.3. Participarea la proiecte de grup în
Australian wildlife care se elaborează, cu sprijin,
mesaje scurte
5. Collaborative Group Project –
project 1 Our favourite singer or
group
6. Progress Modular assessment
check – M 2
7. Round up 1 Revision – Modules 1–2
Modular assessment test
8. Module 3 Vocabulary 2.1. Reproducerea unor formule/unor
Healthy Food mesaje simple și scurte, respectând
lifestyle Free-time activities pronunția și intonația specifice
Grammar 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Unit 3a – Present simple contexte de necesitate imediată
Food Expressing likes and 2.3. Prezentarea unui obiect/unei
dislikes persoane / unui personaj prin
Unit 3b – Subject and object identificare
Free-time pronouns 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
activities Speaking a unui text simplu pe teme
Ordering food / At the café familiare
Writing 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
Writing a blog: familiare primite de la prieteni,
My lifestyle colegi, profesori, în situații uzuale
Culture 4.2. Redactarea unui mesaj simplu
British food către un coleg/prieten
9. Progress Modular assessment
check – M 3

3
10. Module 4 Vocabulary 1.2. Recunoașterea unor repere
Places in town spațiale (stânga, dreapta, aici,
Landscape features acolo, pe, sub, în, în fața, în spatele)
Unit 4a – Grammar 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
Places in town there is / there are simple
Prepositions of place 2.2. Participarea la dialoguri simple în
a / an, some, any contexte de necesitate imediată
Speaking 2.3. Prezentarea unui obiect/unei
Unit 4b – Making suggestions / persoane /unui personaj prin
Landscape A day out identificare
features Giving directions 2.4. Manifestarea disponibilității de a
Writing explora noi modele articulatorii/de
Describing places – intonație și accent
A city guide 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
Culture a unui text simplu pe teme familiare
Carnivals and festivals 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni,
colegi, profesori, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
4.3. Participarea la proiecte de grup în
care se elaborează, cu sprijin,
mesaje scurte
11. Christmas Christmas projects and
time! carols
12. Collaborative Group Project – Nature
project 2 in our area
13. Progress Modular assessment
check – M 4
14. Round up 2 Revision – Modules 3–4
15. Module 5 Vocabulary 2.1. Reproducerea unor formule/unor
At school Daily routines mesaje simple și scurte, respectând

4
Unit 5a – Telling the time pronunția și intonația specifice
Daily routines School subjects 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Grammar contexte de necesitate imediată
Unit 5b – can – Expressing ability 2.3. Prezentarea unui obiect/unei
School subjects Adverbs of frequency persoane /unui personaj prin
Questions identificare
Speaking 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
Buying a ticket a unui text simplu pe teme familiare
Writing 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
Writing an essay familiare primite de la prieteni,
Culture colegi, profesori, în situații uzuale
UK Secondary schools
16. Progress Modular assessment
check – M 5
17. Module 6 Vocabulary 1.1. Oferirea unei reacții non-verbale
Sport for Sport adecvate, la salut/ o întrebare/
everybody Expressing opinion instrucțiune simplă rostită clar și rar
Grammar 1.2. Recunoașterea unor repere
Adjectives of opinion spațiale (stânga, dreapta, aici,
Unit 6a – Present simple with acolo, pe, sub, în, în fața, în
Sport wh- questions spatele)
Prepositions of movement 2.1. Reproducerea unor formule/unor
Unit 6b – Speaking mesaje simple și scurte, respectând
What is it like? Making arrangements / pronunția și intonația specifice
Going out 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Writing contexte de necesitate imediată
Writing an e-mail toa pen 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
pal a unui text simplu pe teme familiare
Culture 4.2. Redactarea unui mesaj simplu
Traditional sports către un coleg/prieten
18. Progress Modular assessment
Check – M 6

5
19. Round up 3 Revision – Modules 5–6

6
20. Module 7 Vocabulary 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
Rooms and furniture simple
Household objects 2.1. Reproducerea unor formule/unor
Unit 7a – Grammar mesaje simple și scurte, respectând
Rooms and Definite indefinite articles pronunția și intonația specifice
furniture There / It 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Speaking contexte de necesitate imediată
Asking for information / 2.3. Prezentarea unui obiect/unei
On a school trip persoane /unui personaj prin
Writing identificare
Unit 7b – My dream room 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
Household – A description a unui text simplu pe teme familiare
objects Culture 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
The White House familiare primite de la prieteni,
colegi, profesori, în situații uzuale
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua
cuiva sau la o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu
către un coleg/prieten
21. Progress Modular assessment
Check – M7
22. Module 8 Vocabulary 1.3. Identificarea unor aspecte culturale
Special Clothes simple
days! Weather and seasons 2.2. Participarea la dialoguri simple în
Grammar contexte de necesitate imediată
The Imperative 2.4. Manifestarea disponibilității de a
Unit 8a – Speaking explora noi modele articulatorii/de
Clothes Inviting a friend to a party intonație și accent
– Going to a party 3.2. Identificarea semnificaţiei generale
Unit 8b – Writing a unui text simplu pe teme
Weather and Writing a postcard familiare
seasons Culture 4.1. Scrierea unei felicitări de ziua
Glastonbury Festival cuiva sau la o sărbătoare
4.2. Redactarea unui mesaj simplu

7
către un coleg/prieten
2
3
. Progress Modular assessment
Check – M8

2
4
. Round up 4 Revision – Modules 7–8

2
5
. Collaborative Group Project –
project 3 Your favourite historic
monument

2
6
. Final Vocabulary and grammar
Revision 1 assessment 1

2
7
. Final Vocabulary and grammar
Revision 2 assessment 2

2
8
. Having fun Tongue twisters, riddles,
with limericks and jokes
English!

8
9
10
11
12