You are on page 1of 9
6 o 4 2 2 km fwosedsnasn 20 en06009 HACIA AWATARTTAI f secretariat Oe oi Tenoypeqmés xSprng thfvaros Souvav hexévns (TEAA-TAN). O¢oe1¢ Opaxoypapry Ko! ahOMOWv epyahehav OI BPAXOI THE KABAAAZX MAPTYPOYN TO XAMENO MOAITIZMO THE OL MOAtTIoHO! Nou «eEagaviZovtal» aciivouv niow Toug ixvN TOU MPOKAAOUV THY MEpI- Spyeid Was, H wropia pag Aéet Sti n SiadiKkaoia tng eEa~paviong yiverat oradiaké, enet- 5H 0 aplOyds Tw avOpdrwy nou neptAqyavovtat Eivat apKETa YeyGAos. H mBavh autia nou pnopet va Snutoupyrcet ula Eapvixr éEodo eivat pla KaTaoTPOpH, [la Eru- Spout 1 Wla kataKTon, Elva ciyoupo ot GUTS ouvTEAETE OTH «EEapavion» Tou AdoU yUpw and Thy reptoxr Tg KaBAdac. Motol Suu thtav ot NpWdToL AUT6xBovEG KATOIKOL TMG MEPIOXNIG; AUTO iowg Note va ENV To HGBOULE. YndpXouV evdeiEeIs apCoves oF ‘OMMAaio-KaTa@uyia, UNdpXoUV Ta GAETPIA TwY ONHEPIVaY Yewpydv nou EeB4Bouv Ep- yaneia Kat Epya evdg Aaov, uNdpXet 0 HpdSotoc, 0 @ouKuBidn¢ Kat TEAOG UNdPXEL Nn Spaompistnta twv apxaiokanmAwy. H Enionyn Apxaiodoyia Buotuxis Sev exer aaxo- Anpei we tig Meploxéc Tg KaédAac Nou HevoUV akdya Gyvwores oTHY EntOTHUN. ZhpE- Pa eppavizerai n ZnnAatoAoyixr) OpdSa KaBdrag, wEAog ms EAAnviKrig EnMAaioroyt- krjg Etaipelag (E.2.E.) nou dpxice £6 kat 25 xpdvia va erionuaivel, va kataypaget, va ‘@wtoypayivel Kai va Epeuva dda Ta KapoTIKG KAR. galvoyeva tng TEPIOXFG YUPW and Tv KaédAa Kat to Mayyaio. “Eroi npdapata éyive pia GNMavTiKt) aMoKGAUIpN. H oKANPA emiBepuiba ctoug Bpdxoug ing KaBddag Stéowoe Tm HapTupia Evéc XaLEVOU MOAITIOLOU. Etig NEpLoxés OuAinmwy - Kpuovepiou - Zuyou - M1. Kaéda - Edatoxapi, Mayyaio - EAeu@epounoAtc Kat Owred Tou Nowou KaédAag eupavigerat éva nAr@og and akdAoya Bpaxoypaphyara. Kworag Av. Ataxridng EnnAnoepeuvmhig me ELE. ‘Stimmor:N. Kaddhos pcx avdyupa Plesre Duerey anBBoan K. Araxi To 1965 0 KaBnynthg F. Mnaxakd- ng aro So Zuvé8pi0 ZrouBay yia Tm Meyain EAAGBa, nou eywve orov Ta Pavra, jihad yia =Cwypagieg» Ouoies he mg lonaviag mou épééneav orous Bpaxoug TE nepIoxhE -Ma- épa» amy AnoUAlG Kovré otov Té- pavra Kai exgpacer my eux) va Gpouue Kat ary EXAGBa avakoye we ‘ing lraAiag, Téogepa xpovia uetepa ‘and my mpognreia tou, épésncav {ra xapdyyara tou Nayyaiou Kat po Agta oTey tone nov NpwrounnpE rn Ge cay Egopos apxaioryTwv... ray Flo TOMAS ano KAGE GAAN nepioxn ‘ANA aL Myf] Kal To Eexivnya Yio ‘ug nepioxés Tg EAAGBaG Kal Tg Eupairing Erot yia trv ENAGBa 01 avaxaAsyerg Twv Boaxoypapiiy eivar oxeTIKd npdagarcs. To 1969 0 KaSnynTG ou ANO x. N. Moutadnoukos vps. ge Via Ya aKioypaghuata rou A. Mlayyaiou. Ot apxaiodsyor N. KoAAGp at P. Ducrey ro 1975 tunavouv oe Too Ta YaANKA ra nopiovata ano “ug épewves via ta Bpaxoavéyhupa wy Odin, H Ka “Awa Nevpoxee Rou kai o x. ladvvou ladwng me ELLE. uehetoov xa1 Snuootevouy Ta Epaxoypaphara me NAEOU. Evro0- nigovrat ot 6paxoypagies rou Mn- iou, mg EvBorag, tg Poupac Kat ‘ng Aépou. To 1977 0 KaBnyntig & N. Zupewvidng avaxowaver nig pa: xoyeapies ing Adotparns Zeppiv. (© Apxaiohoyos x. A. Tpravrdipuahog to 1973 avayeper via Bpaxoypagies ‘orn Autixh Opaxn (Pouoes). To 1980 © Ap. H. Unger yas Bivei om yepua- int} éxB0on mg WeEAETHG TOU Yi0 TO Tayyaio ya ouvroun neprypagn via ‘ug 6paxoypagieg tne Oudsds Kass ag. O Fewhbyog x. A. X"Aavapibng ‘ovaxowaver a’ 6paxcvpaghuata tou Kpuovepiou Kai wepos and Ta Tuy @AinnuW tg KBGAaG Kat ard ‘mv Zuusodi me Apduac. Zrov N. KaBékag éxouv evroniodei and tm lormaiohoyikr opsBa Kat vées wexpt ‘onepa Epaxoypagiec, ova Bouva ing Aekdvng oro A. Mayyaio nat oro ZupGoho. Eivai ouwe npowp0 va So- Bowv onpepiveg nepiypages yia Ta 1200 nepinou oxéb.a. yiatin épeuva GpioKerai axdun oe e&éAién, To 1972 0K. X. Mlanourasxng omy nepiocd- epo odoKAnpwHEVA WeAETN MapoU- ‘ouscer Tig Epaxoypapies rou 6péGn- kav oro aréyaKpo xwpid AogEvTOU corny Kprimn, H jeder auth yiverar artia yia va anoxroouse unodouh ain euKaipia th _npooeKTc epeuvntixng neipag. Tari n BuoKo- Dio fitay, 6x. omyy EddaBa Bev éxou- HE a cuyKexpqiévn xpovokoynHEé- ‘yn RapdBo0n nakaodiBiniv 6p0x0- ‘Ypaguib, diore jue Gaon auto ro UAE KO Kal He pa dEip4 cUyKpicewW va nopécoupe va xpovokoyhaouue ta Spaxoypaghyata mov Spioxovra: KaGe 600, "Erol yt téroIa Ny ouyKerrmiv mpodeyyicewy nope! va BewpnBel n HERE tou X. lanou- ‘TodKn and 11 Kpntixés Bpaxoypa- gieg. Exei unapxouv Bpaxoypayy hora navoyowtuna, aura nou Sxouv Bpedel omy KaBéda, Hn we- AEM tou KaBnynti KN. Moutod- TouAou via nig Bpaxoypagieg aro A. Mlayyaio nai yAiora Bev aroxAcic- Tat va eval xopwyéva Kot and 1a (1a xépia. Eniong teAcuTaia, Cnr ‘Gaye 1H ywiun TOU K. F@pyoU Xoup- houtiddn KadnynM Tne npoleTopr kg apxaiooyiag A.M. mpoKcipé- You va €xouMe ja exbunt} Gnogn ‘oxeTiKG. Ue ™ xpovodSynon Ka Ep- nveia Twy CUyKeKpyLevev 6pax0- ‘Ypapiiv mg KaBakag. O x. Twpyo¢ Xoupyoutiaing phdvrag ia ta Gpaxoypawphyata éBwoe cnavthoeic OE MOAAG EpwrfYara NOU YeWouv” ai yUpw and 1H anuaoia tous, rove Zovtag O71 eivat avaynaio mMéov v apxicouv cusmparnes épeuves Kat HeNETes, ootus tote va npoKGUeL emiotmpoviKr TeKjNPIWON, “Onug e- nie, =1| ypaipi| névw oe. Bpdxous xu pigerai o¢ B00 cif. Yndpxouv Bnho- {5h Bpaxoypawpyara nou eivat ypay- Eva HE xpdua, Kat ra eyxdpaKta Nou yivovrat We arxunpd aveiKciye- vo. Auth elvan Gaaixt) Biéxpion Mia Seutepn didKpion evar ou eva EpoG tev Gpaxoypagnudtay Bp OKeTa\ goa ce oMMALéS yeYoves OU BUOKOAEUEL GTOV eVTOTIGE Tous, eva To Addo ouvavrérar oto Gnaipo oz evades empaveies Gpaxwy and aoseoTSAiGo. Mia oKd- tun Bidxpion rou npénet va vive et vai 671 Eva [eyGAS Uepag TOU 6pa- xOypagIKOU UAIKOU yMopet eUKOAA va xpovonoynGei, evi via éva GAAo uepog eniiong yeyano, n xpovodsyn- fon eivat aBuvarn, Ki auro yiari Bev ‘BpaxeavayAupa Pup. @hinmuy Bpoxoypavics TuyBohi Apdvas Bpoxovposies Tupeoae Apavas