You are on page 1of 1

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 42

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

12 września 2018 r. wszystkie klasy

24 października 2018 r. wszystkie klasy

05 grudnia 2018 r. wszystkie klasy, informacja o przewidywanych
ocenach śródrocznych

16 stycznia 2019 r. wszystkie klasy, podsumowanie śródrocza

20 marca 2019 r. wszystkie klasy, informacja o przewidywanych
rocznych ocenach uczniów klas 4TI, 4TOT

14 maja 2019 r. wszystkie klasy, informacja o przewidywanych
rocznych ocenach klas 1-3 T, ZSZ, Branżowej

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17:00

Każdy wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców o rocznych ocenach jego dziecka
do 19 czerwca 2019 r. (w przypadku klasy 4TI, 4TOT do 25 kwietnia 2019 r.)