b e r k o m p u t e r d a n p r o d u k s i m u l t i m e d i a

g r a f i k

m

o

d

u

l

p

e

m

b

e

l

a

j

a

r

a

n

Adobe Photoshop cs
® ®

pusat perkembangan kurikulum kementerian pendidikan malaysia

2005

Cetakan Pertama 2003 Cetakan Kedua 2005 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pesiaran Duta off Jalan Duta, 50604 Kuala Lumpur.. Perpustakaan Negara Malaysia Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum Modul Pembelajaran Grafik Berkomputer Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Modul Adobe Photoshop 2. Aplikasi Perisian Grafik 3. Judul Data Penkatalogan Dalam Penerbitan

2

PENDAHULUAN

Setiap murid berupaya untuk menguasai perkara yang dipelajari dan tahap penguasaan ini adalah bergantung kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Pengajaran dan pembelajaran bermodul merupakan satu pendekatan yang memberi peluang kepada murid untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri. Dengan ini, muridmurid akan dapat mempertingkatkan penguasaan pembelajaran ke tahap yang maksima. Modul ini mengandungi penerangan dan tata cara melaksanakan sesuatu arahan dalam perisian Adobe Photoshop. Adalah diharapkan ia dapat membimbing dan membantu guru dan murid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran aplikasi Adobe Photoshop. Penting: Bagi tujuan pentaksiran mata pelajaran Grafik Berkomputer dan Produksi Multimedia, guru-guru adalah diingatkan supaya merujuk kepada kompetensi-kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

3

Paintbrush dan Airbrush Tool Unit 4 History Brush. Magic Wand dan Move Tool Unit 3 Lasso. Blur & Sharpen dan Type Tool Unit 6 Pen. Rubber Stamp dan Pencil Tool 10 Unit 5 Dodge. Paint Bucket. Gradient dan Measure Tool Unit 7 Eye dropper.KANDUNGAN UNIT 1 muka surat Paparan dan Toolbar UNIT 2 Marquee. Zoom dan Hand Tool Unit 8 Menu Edit : Transform dan Adjust Unit 9 Menu Imej: Variation dan Menu Layer: Style 23 1 4 7 12 14 16 18 4 .

5 .

Aktiviti 2: Menetapkan setting Aplikasi Adobe Photoshop akan dibuka dan klik pada menu File dan klik New untuk memaparkan dialog box berikut. . Tool Bar. • Mengetahui fungsi layer Aktiviti 1: Memulakan aplikasi Photoshop. Untuk memulakan aplikasi Adobe Photoshop.UNIT 1 : PAPARAN DAN TOOLBAR Objektif Selepas mengikuti unit pembelajaran ini. dan klik pada Adobe Photoshop. murid dapat: • memulakan aplikasi Adobe Photoshop. pengguna perlu mengklik pada menu Start. • mengetahui penggunaan Menu Bar. Tool Box dan Paparan Kotak Layer. • menetapkan setting untuk canvas baru. pilih program.

Setelah menetapkan setting. Satu paparan baru akan muncul.Tetapkan setting seperti di bawah. Secara lalainya (default) paparan akan kelihatan seperti dalam di bawah. klik OK. 2. 1. resolusi (Resolution) dan Mode dan Contents i) Pastikan saiz imej sesuai ii) Resolusi yang sesuai untuk paparan monitor adalah 72 iii) Mode RGB sesuai untuk tujuan paparan di monitor manakala mode CMYK sesuai untuk cetakan iv) Content white = kanvas akan berwarna putih Content background color = kanvas akan mengikut warna latarbelakang yang telah dipilih Content transparent = kanvas tidak mempunyai sebarang warna latar 3. Tool Box dan Paparan Kotak Layer. Untuk Saiz Imej. Aktiviti 3: Pembentangan Menu Bar. Tool Bar. tetapkan kelebaran (Width) dan ketinggian imej (Height). Menu Bar Tool Bar Tool Box Ruang Kerja (Canvas) 2 . Berikan nama fail yang sesuai dalam ruangan Name.

Ruang-ruang kanvas yang digunakan akan dipaparkan dalam paparan layer sebagai lapisan-lapisan yang berlainan mengikut jumlah kanvas yang digunakan. jika Paparan Layer kita menggunakan tiga gambar dan satu imej teks dalam sesuatu penghasilan kerja. maka empat layer akan terpapar dalam paparan layer. Rectangular Marquee Tool Lasso Tool Crop Tool Healing Brush Tool Clone Stamp Tool Tool Eraser Tool Blur Tool Path Selection Tool Pen Tools Audio Annotation Tool Hand Tool Move Tool Magic Wand Slice Tools Pencil Tools History Tools Paint Bucket Tool Dodge Tools Type Tools Rectangle Tools Eyedropper Tools Zoom Tools Foreground Color Background Color 3 . Layer yang pertama akan merujuk kepada background kanvas. Contohnya. Berikut merupakan paparan Toolbox.

Refleksi Melabelkan tool berdasarkan gambarajah di bawah: 4 .

Aktiviti 1: Menggunakan Marquee Tool Segitiga Kecil menandakan terdapat beberapa tool yang lain di dalam paparanTool Box. menggunakan Magic Wand untuk memilih sesuatu kawasan (area) warna dari sesuatu imej mengikut setting tolerans. Single Column Marquee Tool digunakan untuk memilih kawasan secara baris menegak (Vertical line). menggunakan Move Tool untuk memindahkan imej yang dipilih. Menggunakan Rectangular Marquee Tool 5 . Tool terdapat 4 jenis Rectangular Marquee Tool Elliptical Marquee Tool Single Row Marquee Tool Single Column Marquee Tool untuk memilih Rectangular Marquee Tool digunakan kawasan imej secara segiempat tepat. Dalam Marquee marquee iaitu: a. Single Row Marquee Tool pula digunakan untuk memilih kawasan imej secara baris melintang (Horizontal line). murid dapat: • • • menggunakan Marquee Tool untuk memilih sesuatu kawasan (area) dari sesuatu image. d.UNIT 2 : MARQUEE. c. Elliptical Marquee Tool pula digunakan untuk memilih kawasan imej secara membulat. MAGIC WAND DAN MOVE TOOL Objektif Selepas mengikuti unit pembelajaran ini. b.

Dengan alat yang masih dipilih. 3.Kumpulan alat Marquee membenarkan anda membuat pilihan secara menyeret dengan tetikus. anda boleh membatalkan pilihan ini dengan mengklik di luar atau di dalam pilihan. Tetapkan kursor di atas kawasan imej yang dipilih. letakkan kursor dalam pilihan (kursor bertukar bentuk) . 2. segiempat tepat atau bulatan bergariskan titik-titik akan kelihatan menandakan kawasan pilihan. Aktiviti 2: 6 . segiempat tepat atau bulatan bergariskan titik-titik 4. kemudian klik dan seret. Dengan alat yang sesuai. kemudian klik dan seret. Pastikan alat berkenaan masih dipilih. pilihan berbentuk segiempat tepat atau bulatan boleh dibuat. Pilih alat Rectangular Tool atau Elliptical Tool. Anda boleh memindahkan pilihan anda ke lokasi lain jika perlu. Setelah melepaskan kursor. Bagi pilihan bentuk segiempat tepat atau bulatan: 1.

mula dengan setting ketentuan 32. Untuk membatalkan sesuatu pilihan ketika alat Magic Wand masih dipilih.Menggunakan Magic Wand Alat ini berguna untuk memilih bahagian warna imej yang sama warna. Magic Wand sesuai untuk memilih bahagian warna yang tekal. Luar Pilihan Dalam Pilihan 1. Klik pada bahagian imej di mana piksel dengan warna yang sama akan dipilih. 2. Setting tolerans yang rendah akan menghadkan kawasan pilihan warna manakala yang tinggi akan memilih julat piksel yang lebih luas. Sebelum memilih alat Magic Wand. Masukkan satu nilai tolerance dari 0 – 255. Semasa mengguna alat Magic Wand. anda akan memilih setiap piksel dalam imej. . Jika anda klik di luar pilihan. Jika nilai maksimum 255 dimasukkan. semak setting tolerance. suatu pilihan lain akan terhasil. 3. Aktiviti 3: 7 . Klik alat Magic Wand. klik di dalam pilihan.

kawasan a akan terapung di atas piksel gambar di bawahnya tanpa menggantikan kawasan pilihan b.Klik dan seret untuk mengalih kawasan pilihan tadi (kawasan a). Ketika kawasan pilihan terapung diaktifkan. Buatkan suatu kawasan pilihan (kawasan a) dengan menggunakan alat marquee. PAINTBRUSH DAN AIRBRUSH TOOL 8 . Kawasan a 2.Menggunakan Move Tool Anda boleh mengalihkan satu pilihan (bukan sempadan pilihan saja) ke lokasi lain. Kawasan a Kawasan b UNIT 3 : LASSO. 1. yang menjadi kawasan pilihan terapung adalah berguna dan penting. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan alat move. pilih alat move kemudian letakkan kursor di dalam kawasan pilihan. Piksel gambar yang dipindahkan dengan cara ini.

murid dapat: • • • menggunakan alat-alat seperti Lasso. 9 . 2. Lasso Tool b. 2. menggunakan Paintbrush Tool meletakkan warna dalam sesuatu kawasan imej. Paintbrush dan Airbrush Tool untuk membuat sunting atau mengubah sesuatu imej. Jika Nilai Feather 0 dimasukkan maka kesan Feather tidak akan kelihatan. Masukkan satu nilai Feather dari 0 – 250 pixel. Setkan opsyen Feather dan AntiAliased. Aktiviti 1 Menggunakan Lasso Tool Alat Lasso digunakan untuk membuat pilihan bentuk bebas melalui klik dan seret. Polygonal Lasso Tool c. Lasso Tool digunakan untuk menandakan kawasan melalui kaedah mengheret tetikus secara bebas sambil menekan tetikus. Terdapat 3 jenis Lasso Tool iaitu: a. Magnetic Lasso Tool. menggunakan Airbrush Tool untuk meletakkan warna dalam sesuatu kawasan imej berdasarkan warna latar belakang atau latar depan. Jika nilai Feather 20 px dimasukkan. Untuk alat Lasso: 1. Klik Lasso Tool untuk memaparkan palet opsyen di menu bar. Magnetic Lasso Tool pula digunakan untuk menandakan sesuatu kawasan mengikut sempadan yang dikehendaki dengan kaedah “gliding” mengikut sempadan tersebut. c. Polygonal Lasso Tool pula digunakan untuk menandakan sesuatu kawasan secara mengklik dan mengheret tetikus mengikut kawasan yang dikehendaki. b.Objektif Selepas mengikuti unit pembelajaran ini. kesan Feather akan terhasil apabila kawasan yang dipilih dibuang (delete). a.

Anda boleh mengalihkan satu pilihan (bukan sempadan pilihan saja) ke lokasi lain. Pilih alat Polygonal Lasso dan letakkan kursor di atas kawasan imej yang hendak dipilih. Klik dan seret untuk menyurih bahagian kawasan imej yang hendak dipilih secara bebas. Sempadan bertitik menunjukkan bahagian terpilih. 10 . Letakkan kursor di atas imej. Photoshop akan melengkapkan pilihan dengan garis lurus. Pastikan kursor anda balik semula ke titik permulaan. 2. Klik secara berterusan sehingga bertemu semula ke titik permulaan untuk melengkapkan pilihan. maka kursor bertukar ke bentuk Lasso Tool.3. Alat Polygonal Lasso Titik – titik telah bersambung 1. 4. Aktiviti 2 Brush Tool Alat ini digunakan untuk mendapatkan kesan berus pada lukisan. Jika kursor dilepaskan sebelum itu. Anda boleh memilih saiz ketebalan berus pada menu Brush . Ini boleh dilakukan dengan menggunakan alat move. Untuk alat Polygonal Lasso: Alat Polygonal Lasso digunakan dengan cara klik mencipta pilihan bentuk bebas bergaris lurus.

Sekiranya nilai Flow dikurangkan maka kesan keamatan warna berkurangkan dan kelajuan anda menyeret berus juga mempengaruhi keamatan warna. RUBBER STAMP DAN PENCIL TOOL 11 . Untuk mewarna dengan menggunakan alat Airbrush. Mod e Pilihan saiz Brush Latihan Opaci ty Flow Buka satu fail yang mengandungi imej yang sesuai. Opacity dan Flow ini dan perhatikan efek-efek yang dihasilkan Aktiviti 3 Airbrush Tool Alat Airbrush (Berus Sembur Angin) bertujuan untuk memberi kesan menyembur cat dengan alat penyembur angin. Contoh: Airbrush Tool boleh didapati setelah anda klik pada Brush Tool Gambar asal Brush Tool Klik dan seret melintasi imej untuk mengisikannya dengan warna latar depan ( Foreground Colour ). Opacity dan Flow yang berada di bawah menu bar utama. Berbeza dengan perubahan Flow yang dilakukan. UNIT 4 : HISTORY. pilih dan tentukan Mode. Sekiranya nilai Opacity di kurangkan kesan warna yang disembur akan kelihatan pudar.Pilih dan tentukan Mode. Layari dan gunakan Alat Brush ini sambil memilih efek-efek yang sesuai yang terdapat pada sub menu Mode. Alat ini mewarnakan dengan mengambil warna latar depan di dalam Tool Box pada Foreground Color ( rujuk pada mukasurat 3 ). Opacity dan Flow yang berada di bawah menu bar utama.

12 . Jika anda terlupa jenis peralatan yang telah digunakan. Melalui Tool Box yang disediakan. Klik pada bahagian imej yang hendak disalin. 2. Pilih Clone Stamp dan bawa kursor ke bahagian imej yang hendak disalin. klik alat Clone Stamp untuk memaparkan palet opsyennya yang berada di bawah Menu Bar utama. 4. melalui kemudahan ini anda boleh memanggil semula Tool yang digunakan. 1. pelajar akan dapat: • menggunakan History Brush Tool untuk mengesan segala aktiviti yang telah dilakukan sebelumnya. Menetapkan saiz berus yang sesuai. Terdiri daripada 2 sub-tool iaitu History Brush Tool dan Art History Brush. • menggunakan alat Rubber Stamp Tool untuk menyalin sesuatu imej agar mendapat klon yang serupa atau melahirkan beberapa bentuk yang serupa. Kursor akan bertukar dalam bentuk ikon bulat O 3. klik pada alat yang berkenaan. • menggunakan Pencil Tool untuk mencipta garisan secara bebas. Aktiviti 1 History Brush Tool Berperanan untuk mengimbas kembali arahanarahan yang telah dilakukan terhadap Tool Brush. boleh digunakan untuk memperkemaskan imej secara menyalin sebahagian imej anda. Untuk menyalin sebahagian imej. Tekan butang kekunci Alt. kursor akan bertukar kepada ikon target. Aktiviti 2 Pelajar dapat menggunakan alat Clone Stamp Tool untuk menyalin sesuatu imej agar mendapat klon yang serupa atau melahirkan beberapa bentuk yang serupa.Objektif Diakhir pembelajaran modul ini. Clone Stamp Tool Alat Clone Stamp.

Alih kursor ke tempat lain. kemudian klik dan seret tanpa melepaskan tetikus. melukis dengan warna latar depan (foreground). Tekan kekunci Shift ketika melukis garis lurus. dan menentukan mod paduan serta setting saiz pensil. melukis garis dengan bebas. Anda boleh menggunakan alat pensil untuk: 1. 3.5. Hasil imej yang telah disalin (clone) Imej asal yang hendak disalin Aktiviti 3 Pencil Tool Berada bersama-sama dengan menu Brush Tool. 2. Klik dan seret untuk menghasilkan satu garis. Klik alat dan palet opsyennya akan terpapar. Opacity. 13 . Mode dan Auto erase. imej yang hendak disalin tadi akan terpapar.

Lepaskan tetikus.UNIT 5 : DODGE. Klik untuk mendapatkan menu pilihan bagi saiz dan jenis berus 2. BLUR & SHARPEN DAN TYPE TOOL Objektif Diakhir pembelajaran modul ini. Range. Klik Dodge Tool untuk memaparkan Opsyen palet iaitu Brush. untuk mengimbangi kontras warna di antara piksel sesuatu imej. (Airbrush memberikan kesan hasil yang paling halus). kemudian seret lagi untuk meningkatkan keamatan kesannya. Klik Dodge Tool dan klik kursor pada imej. pelajar akan dapat: • menggunakan Dodge Tool. 14 . • menggunakan Alat Blur dan Sharpen Tool. Aktiviti 1 Dodge Tool Untuk mendapatkan sebahagian imej yang lebih cerah. untuk mengubah kecerahan sesuatu imej. Pilih saiz dan jenis berus yang sesuai. • menggunakan Type Tool untuk menaip perkataan di dalam aplikasi Photoshop. pilih alat Dodge. dan Exposure. Dodge tool 3. kemudian seret untuk menjadikan piksel imej lebih cerah. 1.

Pilih satu atau lebih style untuk teks anda. 3. Font Size.Imej yang terhasil setelah menggunakan dodge tool Aktiviti 2 Blur Tool Alat blur dan sharpen ialah dua alat fokus. Klik Blur Tool untuk memaparkan Tool Option di menu bar utama. Font Style. 2. Letakkan kursor di atas imej. Kotak dialog Type Tool akan terpapar. UNIT 6 : PEN. Ini menandakan titik bermulanya untuk anda menaip. Tentukan Mode. 1. Alat Blur (Kabur) akan mengurangkan kontras di antara piksel dan amat berguna untuk memperkemas pinggir bergerigi dan melembutkan tepi antara dua bentuk. letakkan kursor di atas imej atau ruang kerja canvas dan klik. Colour dan Alignment. Strength dan saiz berus. 3. GRADIENT DAN MEASURE TOOL 15 . Aktiviti 3 Type Tool 1. 4. kemudian klik dan seret untuk untuk mengkaburkan piksel. Pilih Type Tool. Opsyen Anti-aliased dipilih secara lalai (default). Tetapkan settingnya bagi jenis Font Family. Spacing. Leading. 2.

pelajar dapat: • menggunakan Pen Tool. 16 . utama. untuk melukis bentuk secara bebas. Diamond Gradient dan tentukan opsyen opacity dan Mode. Aktiviti 1 Pen Tool Pen Tool digunakan untuk menghasilkan garis lurus dan lengkungan yang sempurna. Klik alat gradient untuk memaparkan Gradient Tool Options di bawah Menu Bar Pilih jenis-jenis Gradient sama ada Linear Gradient. Angle Gradient. Pen Tool Freeform Pen Tool Add Anchor Point Tool Delete Anchor Point Tool Convert Point Tool Aktiviti 2 Gradient Tool Alat Gradient digunakan untuk menghasilkan perubahan warna yang berubah dari satu warna ke warna yang lain secara linear atau jejari. • mengenali dan menggunakan Gradient Tool. adalah penting untuk memahami bagaimana lorong (path) dibina. Reflected Gradient.Objektif Diakhir pembelajaran modul ini. Setiap Point Segmen dapat diubah atau dibetulkan agar lorong atau lengkungan lebih sempurna. 1. 3. Sebelum menggunakan Pen Tool. untuk melukis imej mengikut spesifikasi dengan tepat. Radial Gradient. untuk menghasilkan ton warna yang berbeza. Pen Tool dibahagikan kepada beberapa sub menu :1. e 4. L takkan kursor di permulaan bahagian berlakunya perubahan Gradient. 2. 5. Lorong (path) yang dibina akan menghasilkan Point segmen. • mengenali dan menggunakan Measure Tool. 4. Kemudian klik dan seret. 3. 2.

Dengan ini kita akan memperolehi imej yang sebenar berdasarkan kemahuan kita. UNIT 7 : EYE DROPER. PAINT BUCKET. Sudut dan jarak kursor diseret untuk menentukan sudut dan jarak perubahan.5. Aktiviti 3 Measure Tool Berfungsi untuk membuat pengukuran sesuatu objek mengikut spesifikasi yang dikehendaki. inci dan sentimeter. ZOOM DAN HAND TOOL Objektif 17 . Manakala ukurannya pula terdiri daripada piksel.

untuk memilih sesuatu kawasan (area) warna dari sesuatu imej.Tukarkan warna yang dikehendaki pada foreground color. • menggunakan Paint Bucket Tool. Letakkan alat penitis pada bahagian kawasan yang ingin dipilih warnanya. Aktiviti 2 Paint Bucket Tool Alat Paint Bucket membolehkan anda mengisi warna dalam sesuatu kawasan yang mempunyai tolerance yang sama. Klik sekali lagi bagi mendapatkan warna latar depan yang diingini. 2. untuk mewarnakan sesuatu kawasan imej. Aktifkan kawasan yang ingin diisikan warna. • menggunakan Zoom Tool untuk membesarkan atau mengecilkan imej.Diakhir pembelajaran modul ini.klik pada warna yang dikehendaki dan klik butang OK. atau dari tetingkap imej Photoshop yang tidak aktif. klik alat penitis (eyedropper tool). Memilih dengan segera warna latar belakang atau depan dari kawasan imej aktif. • menggunakan Hand Tool untuk menggerakkan sesuatu imej di dalam paparan Photoshop®.Dwiklik pada foreground color untuk mendapatkan paparan color picker . 18 . pelajar akan dapat: • menggunakan Eyedropper Tool. Foreground color 3. contohnya dengan menggunakan polygonal tool ataupun marquee tool 2. 3. Untuk menetapkan warna latar depan. 1. Aktiviti 1 Eyedropper Tool 1.

Untuk fungsi mengecilkan imej. 2. kiri.TRANSFORM DAN ADJUST Objektif 19 . Berfungsi untuk membesarkan atau mengecilkan imej sebanyak 100% Untuk fungsi pembesaran. klik sebelah kiri tetikus seiring dengan menekan kekunci Alt dan ianya akan mengecil 100% pada setiap kali tetikus diklik. Aktiviti 3 Zoom Tool 1.4. Klik pada sebahagian paparan tanpa lepas dan seret ke arah kanan.. aktifkan ikon zoom tool dan bawa pada bahagian imej yang ingin diperbesarkan dan klik tetikus. 3.Klik pada tool paint bucket. atas atau bawah mengikut kehendak pengguna. Aktiviti 4 Hand Tool Alat hand tool ialah suatu alat yang digunakan untuk menggerakan imej sesuatu objek di dalam paparan Photoshop. UNIT 8 : MENU EDIT . bawa ke dalam kawasan yang telah diaktifkan dengan garis putus-putus dan klik butang kiri tetikus.

20 . dan Rotate. Perspektive. Distort. • mengguasai sebahagian sub menu Image. Antara sub menu yang terdapat ialah Scale. Skew. pelajar akan dapat: • menggubah bentuk objek menggunakan menu Edit > Transform.Transform 1. Aktiviti 1 . untuk mewarnakan sesuatu kawasan imej.Edit Menu Edit.Diakhir pembelajaran modul ini. Rotate.

2 Sebelum Rotate Selepas Rotate 21 .Aktiviti 1.1 Sebelum Scale Selepas Scale Aktiviti 1.

5 Sebelum Perspective Selepas Perspective 22 .4 Sebelum Distort Selepas Distort Aktiviti 1.3 Sebelum Skew Selepas Skew Aktiviti 1.Aktiviti 1.

1 : Image-Brightness/Contrast 1. Pilih Image > Adjust > Brightness/Contrast Sub Menu Brightness/Contrast digunakan untuk melaras Brightness dan Contrast 23 .Imej Aktivit 2.Aktiviti 2 .

Laraskan Brightness dan Contrast pada imej yang hendak disunting mengikut kesesuaian.Aktiviti 2. 24 . Klik OK setelah pilihan dibuat.2 – Menyunting Warna Gambar Asal Setelah disunting dengan menggunakan bringhtness/Contras 1. 2.

Layer-Style • Aktivit 1 : Membuka menu Image-Variations 1. menggubah bentuk kesan dan objek melalui menu Layer.UNIT 9 : IMAGE: VARIATON DAN LAYER: STYLE Objektif Diakhir pembelajaran modul ini. pelajar akan dapat: • menggubah warna mengikut kehendak dan kesesuaian masing-masing dengan enggunakan fungsi Image. Pilih Image > Adjust > Variations… 25 .Variation.

Paparan berikut akan ditujukan pada skrin: Pilihan Variasi Warna (Variations) 26 .

Bevel and Emboss. Klik pada menu bar layer>layer style>blending options. Patern Overlay dan Stroke. Color Overlay. Satin.Aktiviti 2 Aktiviti 2. 1. Inner Glow.1 Menu Layer. Inner Shadow. Kekotak layer style akan dipaparkan. 27 . Outer Glow.Style Antara sub menu yang disajikan ialah Drop Shadow.

2 Layer Style – Drop Shadow Sebelum kesan Drop Shadow Selepas kesan Drop Shadow Aktiviti 2.Pilihan Blending Option Hasil efek setelah membuat pilihan di ‘blending option’ 2. Klik Ok setelah anda membuat pilihan yang sesuai.5 Layer Style – Bevel and Emboss Sebelum kesan Bevel and Emboss Selepas kesan Bevel and Emboss UNIT 10 : FILTER 28 . Aktiviti 2.4 Layer Style – Inner Shadow Sebelum kesan Inner Shadow Selepas kesan Inner Shadow Aktiviti 2. 3. Klik salah satu blending option yang dikehendaki dan kesan efek dapat dilihat pada kekotak preview disebelah kanan.

2. • Membuat beberapa efek khas pada sesuatu imej menggunakan menu Filter Aktiviti 1 : Meneroka menu bar filter (penapis) 1. 29 . akan dapat: menggunakan beberapa jenis filter. 3.Objektif Diakhir pembelajaran modul ini. Sebagai contoh. Kekotak lens flare akan dipaparkan.Letakkan bulatan bercahaya sebagai punca cahaya . Menu bar Filter digunakan bertujuan untuk membuat beberapa efek dan perubahan yang dikehendaki kepada mana-mana bahagian imej.tif Klik pada menu bar filter>render>lens flare. pelajar pelajar akan dapat menghasilkan imej yang Diakhir pembelajaran modul ini. kita akan gunakan filter>render>lens flare pada imej dune.

Anda akan dapat melihat preview efek yang terhasil dari aktiviti 4. Klik OK. 5. brightness140 dan lens type 35 mmprime. Imej akan mempunyai kesan seolah-oleh disinari matahari. 30 30 .Sebagai contoh.4. bulatan di sudut atas kanan. 6. Pilih kecerahan (brightness) serta lens type.

Berikut adalah beberapa efek yang terhasil dari penggunaan filter yang lain a) Filter > noise > add noise b)Filter > distort > zigzag c) filter > brush strokes > dark strokes d) filter > stylize > tiles 31 31 .7.

Latihan i) Terokai efek-efek yang akan terhasil dengan penggunaan lain-lain filter Ahli Panel Penulis Modul Pembelajaran Grafik Berkomputer Dan Produksi Multimedia (2002-2005) Penaung: Pengarah PPK Timbalan Pengarah PPK 32 32 .

Hamid Y. Mohd. Ruslan Penyunting(2003) En. Nawi b.Melangit. Rahman Pn. Sulaiman En. K. Ibrahim (2003) En. Kedah SMK Jeram. Sg. Shamsul Bahri b. Seri MaharajaLela. Nordin b. Mohd. Zairudin b. Suhaila bt. Mohamad En. Rahman bin Ismail En. Yahya b. Mohd. Suraya bt. Che Ahmad En. Sulaiman En. Nor Panel Penulis (2005) Pn. Kedah SMK Taman Ria Jaya. Haji Talib (2004-2005) PPK PPK PPK Panel Penulis (2002-2003) En. En.Pinang SMK Alor Janggus. Kuala Krai. Razali bin Suman En. Abd.Penasihat : Ketua Panel: Ketua Bidang. Tuan Rosdan b. Samsuriyani bt. Shah Alam Selangor SMK Seri Titiwangsa. Arman bin Ishak Pn. Johor Baharu SMK Anderson. Mazlan b. Nor Hadzlin bt. Perak SMK Khir Johari. Haji Ahmad Pn. Selangor Jabatan Pelajaran Melaka SMK Anjung Batu . Nik Ruslah bt. Ipoh SMK Manek Urai.Trengganu SMK Taman Tun Dr Ismail. Noor Azrina Jasmi Pn. Abu Sulaiman bin Ibrahim En. Majid b. Seremban SMK Tmn Perumahan Bedaun. Haziq b. Awang Nor En. Tg. Shukri b. Perak SMK Convent. Zubir b. Gajah. Kepala Batas SMK Laloh. Ismail Pn. Melaka PPD Kota Setar. Jln. Azhar bin Kamarudin En. Ibrahim b. Bidang Pendidikan Teknologi dan Vokasional (2005) Ketua Unit. Yusof Pn. Ishak b. Md. Haidaturayani bt. Kedah Maktab Perguruan Persekutuan. Abu Bakar En. Selangor SMK Bkt. Wong Siew Fong Cik Siti Nurhasni bt. Nordin Cik Siti Amrah bt.Lumpur SMK Segambut Jaya. Abdul Halim b. Arlina Hasmanizar bt. Siput. Terengganu SMK Tg. Hashim En. Zainuddin En. Rahman Pn. Mat Aris En. M. Ahmad En. Kelang SMK Merchang. Petani SMKA Al-Irshad. Sarjit Singh En. Khairul Azlina Khairi En. Ramlee b. Kementerian Pelajaran Malaysia 33 33 .M.Jaya. Kelantan SMK Raja Lope Nor Rashid. Muar SMK Khir Johari. Abdul Rahman Institut Perguruan Darulaman Institut Perguruan Darulaman Institut Perguruan Darulaman Institut Perguruan Darulaman Maktab Perguruan Ipoh Maktab Perguruan Ipoh SMK Kulim. Mohd. Nik Ab. Mat Rani Pn. Badrolhisam Hj. Mohd.Gambir. Normiza bt. Sg. Jusni bin Nasirun En. Perak SMKA Slim River Perak SMK Putra. K. WP Labuan SMK Dato. Kedah SMK Alam Megah. Alor Setar SMK Jitra. Kangar SMK Dato' Hj. Abdul Wahab b. K. Tuan Muda En.Sg. Nadarajan En. Abdullah Pn. Kepala Batas SMK Datuk Hj. Perlis SMK Seri Titiwangsa. Petani.Pdg. Alor Setar. Mizan Zainal Abidin. Ghani Urus Setia En. Abdul Karim b. Kuala Krai. Zakaria Pn. Abd. Beranang SMK Bukit Baru. Unit Mata Pelajaran Vokasional (2005) En. Perak SMK Tok Muda Abdul Aziz. Kg. Norazlan Tg. Kelantan SMK Permas Jaya. Abd. Abd. Kuala Lumpur SMK ABI. Siti Rohana bt. Othman(Allahyarham) En. Kuala Lumpur SMK Kg. Selangor EPRD. Haron Cik Rozilah bt. Yusoff En. Noor Pn. Zain Baharin En. Nor’ain bt.Halim En. P. Kuala Lumpur SMK Taman Dato Harun. P. Ramesh a/l Kanapathy Pn. Mahfudz b. Haizul Faried Iskandar A. Sarina bt. Baharudin (2003) En. Mansor En. Mohd. Mersing SMK Gombak Setia. Mohamad Nazri b. Abdul Jasheer b. KPM PPK PPK PPK 1 Disember 2005 Pusat Perkembangan Kurikulum. Zuhir En. Redza. Zain Hazmi b. Ahmad Badawi. Rozairi bin Taib En. P. Awang Pn. Jawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful