You are on page 1of 138

‫‪Siddur Ashkenaz‬‬

‫סידור אשכנז‬
‫‪merged‬‬
‫‪https://www.sefaria.org/Siddur_Ashkenaz‬‬
‫‪This file contains merged sections from the following text versions:‬‬
‫‪-Daat Siddur Ashkenaz‬‬
‫‪-http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/tohen3.htm‬‬
‫‪-Wikipedia‬‬
‫_‪-https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A‬‬
‫‪%D7%94%27_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D‬‬

‫סידור אשכנז‬

‫י חול‬
‫ימ‬

‫תפילת שחרית‬

‫הכנה לתפילה‬

‫מודה אני‬

‫שמךתתי במח תממלךה‪ ,‬ררבךה אאמונךת ךתך‬
‫ך מ תל תךמ חרי ומקריךם‪ ,‬ש תה תחאזררמת ך בתי נת מ‬
‫‪:‬מוד תה ]מודךה[ אאנתי למפךנ תי ך‬

‫נטילת ידים‬

‫ידרים‬
‫ו ערל נמט תילרת ך‬
‫י ומצתוךנ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם א אש תר ק תדמשךנו בממתצמות ךו‬
‫א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‬

‫אשר יצר‬

‫בר ךא בו נמקךב תים נמקךב תים ח אלול תים ח אלול תים‪ .‬גךלוי‬ ‫חכממךה ו ך‬‫יצרר א תת הךאדךם במ ך‬‫ומ תל תךמ הךעולךם א אש תר ך‬‫בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫שעךה‬
‫ו ך‬
‫ע לתפמנהיכ תס הא כמבודתךך ש תא תם יפךת החר א תחךד מ הה תם או יסךת הם א תחךד מ הה תם אתי א תפמ שרר למה תתמקרי הם ומלרע אמוד למפךנ תיךך א אפ תיל‬
‫ומיךדו ר‬
‫‪:‬א תחךת‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' רופ הא כךל בךשר ומרפמל תיא לרע אשות‬

‫אהי נשמה‬

‫שממר ךה במק תרמב תי‪.‬‬‫נת רת ך בתי טמהור ךה ה תיא‪ .‬את ךה במר ךאת ךה‪ .‬את ךה ימצררמת ךה‪ .‬את ךה נמפרחמת ךה ב תי‪ .‬ומאת ךה ממ ר‬ ‫שמךה ש ת ך‬ ‫א אלהרי‪ .‬נמ ך‬
‫ך ה' א אלהרי ו ה אההי‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫פ‬
‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬
‫נת‬‫א‬ ‫א‬ ‫תה‬ ‫מוד‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬
‫מ‬ ‫ש‬
‫ך‬ ‫נ‬
‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫ש‬ ‫ן‬
‫מ‬
‫ר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬ ‫ךבוא‬ ‫ל‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ךת‬
‫ע‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫ב‬ ‫ה‬‫ך‬ ‫ר‬‫תי‬ ‫ז‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫‪.‬‬‫נתי‬‫ת‬ ‫תמ‬ ‫מ‬ ‫ךה‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ט‬‫ת‬ ‫ל‬ ‫ומאת ךה עךת תיד‬
‫ןכךל הרנמ שךמות‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' הרמרחאז תיר נמשךמות ל תפמגךר תים מ הת תים‬ ‫ןכךל הרמרע אשים א אדו‬ ‫‪:‬א אבות רי‪ .‬ר תבו‬

‫ציצית‬

‫ו ערל מתצמורת צ תיצ תית‬ ‫ו ומצתוךנ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ ,‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמותךי‬ ‫בךרוךמ את ךה ה'‪ ,‬א אללה הינ‬
‫יממת תיהך במכךל פמר ךט תיהך ומד תקמדוק תיהך‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ .‬ה' א אלהרי ו ה אההי א אבות רי‪ .‬ש תת מה הא ח אשובךה מתצמורת צ תיצ תית למפךנ תיךך כמא תלו ק ת ר‬
‫ימהתי ר ךצו‬
‫י"ג מתצמות הרתמלוים בךה‪ .‬אמהן ס תלךה‬ ‫‪:‬ומכרוךנות תיהך‪ .‬ומתרר מ ר‬
‫נים‬ ‫בר ךה ממא תיר רת ע הי ך‬ ‫‪:‬מתצמורת ה' ך‬

‫ברכות התורה‬

‫ו לרע אסוק במדתבמרהי תור ךה‬ ‫י ומצתוךנ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם א אש תר ק תדמשךנו בממתצמות ךו‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫נ‬
‫נחמנו ומצ תאאצךאהינו‪ .‬ומצ תאאצךאהי צ תא אצךאהיו‬‫עממךך ב הית ישר ךא הל‪ .‬ומנתהמיתה א א ר‬ ‫נ ובמפתיות ר‬‫וא תת דתבמרהי תורךתמךך במפ תיו‬ ‫ומהרע אר תב נךא ה' א אלה הינ‬
‫ש מךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' הרממלרמ הד תור ךה למערמו ישר ךא הל‬ ‫תך ומלוממדהי תור ךת ךתך ל ת מ‬
‫שמ ך‬ ‫ך ב הית ישר ךא הל‪ .‬ככלךנו יודמעהי מ‬‫עממ ך‬
‫‪ :‬ומצ תאאצךאהי ר‬

‫ן‬‫נתרן לךנו א תת תור ךתו‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬נות ה‬
‫בחרר בךנו מ תכךל הךערמ תים ומ ך‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ך‬
‫א אלה הינ‬ ‫בךרוךמ את ךה ה'‬
‫‪ :‬הרתור ךה‬

‫לימוד תורה‬

‫ברמכו א תת במנהיישר ךא הל אמור לךה תם[‬
‫ול האמר‪ .‬כה ת מ ך‬
‫ני‬
‫ב ך‬
‫ך‬ ‫‪]:‬ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‪ .‬דרב הר א תל אה ארן ומא תל‬

‫ו אהל תיךך ומיךשם למךך שךלום‬ ‫ני‬
‫ו אהל תיךך ו תיחכנ תךך‪ :‬ישא ה' פך ך‬‫ני‬‫שממר תךך‪ :‬יךאהר ה' פך ך‬
‫‪:‬ימבךר תכמךך ה' ומי מ‬
‫ןוגממ תילות ח אסךד תים ומתרלממוד תור ךה‬‫ן לךה תם ש תעור‪ .‬הרפ האה ומהרב תכור תים ומהךרמאיו‬ ‫‪ :‬אהלו דמבךר תים ש תאהי‬
‫אהלו דמבךר תים ש תאדךם אוכ הל פ הרות היהתם בךעולךם הרז תה ומהרקתרתןקרי תמ תת לו לךעולךם הרבךא‪ .‬ומאהלו ה הן‪ .‬כ תבוד אב וךא הם‪ .‬וגממ תילות‬
‫ית הרמ הת‪ .‬ומעתיו‬
‫ן‬ ‫ור‬
‫נסרת כרלךה‪ .‬ולמ ך‬
‫נסרת אורמח תים‪ .‬וב תקור חול תים‪ .‬ומהרכמ ך‬ ‫ערמב תית‪ .‬ומהרכמ ך‬
‫שכךמרת ב הית הרמ תדמר ךש ‪ .‬שרח אר תית ומ ר‬
‫ח אסךד תים‪ .‬ומהר מ‬
‫שתו‪ .‬ומתרלממוד תור ךה כמנ תג תד כ כלךם‬ ‫ןא תיש למא ת מ‬
‫ןאדךם לרח אב הרו ובהי‬‫‪:‬תפילה‪ .‬ורה אבךאת שךלום בהי‬

‫טלית‬

‫ש תך‬
‫ב מ‬‫ל ך‬‫הדךר ך‬ ‫דלמת ך ממאד‪ .‬הוד ומ ך‬ ‫ג ר‬
‫נפמשתי א תת ה'‪ .‬ה' א אלהרי ך‬ ‫ברמכתי ר‬ ‫‪ :‬ך‬
‫שמרים כרימר תיעךה‬ ‫‪:‬עוט תה אור כרשלממךה‪ .‬נוטתה ך‬
‫של תים במש הם כךל ישר ךא הל‬ ‫שכ תינמת הה‪ .‬ב תדמח תילו ורמח תימו‪ .‬למירח הד ש הם י"ה בו"ה במיחודךא מ‬ ‫‪:‬למ ש הם יחוד קודמ שךא במר תיךמ הוא ו מ‬
‫י"ג‪ .‬וכמש הם‬ ‫ס"ה ג תידרי במאור הרצ תיצ תית הךעול תה תרר מ ר‬ ‫ש ך‬
‫ברריו מ‬
‫שמךתתי ורממר"ח א הי ך‬ ‫ימ תת מערט הף גופתי ברצ תיצ תית‪ .‬כהן ת תת מערט הף נת מ‬
‫האר הינ ת‬
‫בנךן‪ .‬ולמטרל תית נךא תה לךעולךם הרבךא במגרן ע הד תן‪ .‬ומערל ימדהי מתצמורת‬ ‫ש תאאנתי מ תתמכרס תה במטרל תית בךעולךם הרז תה‪ .‬כרךמ אתזמכ תה לרח אלוקךא דמר ר ך‬
‫יע תיר קתנו ערל‬ ‫יצ תילהם כמנ תש תר ך‬ ‫וע אל היה תם‪ .‬ומ ר‬ ‫נפךי‬‫שמךתתי ותפילתי מתן הרח תיצונתים‪ .‬ומהרטרל תית יפמרוש כמ ך‬ ‫נפמשתי ומרוחתי ומנת מ‬
‫צ תיצ תית‪ .‬תתנךצ הל ר‬
‫יממת תיהך במכךל פמר ךט תיהך ומד תקמדוק תיהך ומכרוךנות תיהך‪.‬‬ ‫יימר רח הף‪ .‬ותמה הא ח אשובךה מתצמורת צ תיצ תית לתפמנהי הרקךדוש בךרוךמ הוא‪ .‬כמא תלו ק ת ר‬ ‫זלךו‬
‫גו ך‬
‫י"ג מתצמות הרתמלוים בךה‪ .‬אמהן ס תלךה‬ ‫‪:‬ומתרר מ ר‬
‫וויברך מעומד להתעטף בציצית‬ ‫‪ :‬אוחז את הטלית בשתי ידי‬
‫ו למה תת מערט הף ברצ תיצ תית‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמות ךיו‪ .‬ומצתוךנ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬א אלה הינ‬
‫ו‬
‫נפ תיךך י תחאסךין‬ ‫יאדךם במצ הל כמ ך‬ ‫‪:‬מרה יךקךר חרסמדמךך א אלה תים‪ .‬ובמנ ה‬
‫שק הם‬ ‫דנ תיךך ת ר מ‬
‫נחרל ע א ך‬ ‫ן כ מ תד תשתן ב היתתךך ומ ר‬ ‫‪ :‬ירמומי‬
‫‪ :‬כתי ע תממךך ממקור חרי תים‪ .‬במאורמךך נתרמא תה אור‬
‫שרהי ל הב‬ ‫ך למי מ‬ ‫ך ומצ תדמקךת מ ך‬‫ך למידמע תי ך‬ ‫‪ :‬ממשוךמ חרסמדמ ך‬

‫י‬
‫תפילן‬

‫הו‬
‫י‬ ‫שר מת ךם למאות ערל יךד תךך‪ .‬ומ ך‬ ‫ו למהךנתיחר תמפ תל תין‪ .‬כרכךתוב במתור ךתווק מ ר‬ ‫ן למקרי הם מתצמורת בורמא תי‪ .‬ש תצתוךנ‬ ‫נחרת תמפ תלתי‬ ‫התנמנתי ממכרוהן ברה א ך‬
‫יה כתי ימב תיא אךך‪ .‬ש תי הש בךה תם יחודו‬ ‫ע‪ .‬קרד תש ‪ .‬ומהך ך‬ ‫יה א תם שךמ ר‬‫שמרע‪ .‬ומהך ך‬ ‫ן ע הינ תיךך‪ .‬ומה הם ארמברע פררמשתיות אהלו‪ .‬מ‬ ‫למטטךפת בהי‬
‫שלךה‬ ‫ומ תמ תצמר ךים‪ .‬ורא אש תר לו הרכחר ומהרמ תממ ך‬ ‫שמו בךעולךם‪ .‬ומשתנתזמכר נתס תים ומנתפמלךאות‪ .‬ש ת עךש ה עתמךנו במהוצ תיאנ‬ ‫בר רךמ מ‬ ‫ומאחמדותו ית מ ך‬
‫נ‬
‫‪ :‬בךעתלמיונתים וברת רחמתונתים לרע אשות בךה תם כ תרמצוו‬
‫בר רךמ‬
‫שבות ל תב הנו לרע אבודךתו ית מ ך‬ ‫עב הד בךז תה ת רא אורת ומרחמ מ‬ ‫ש מ‬‫ע הרנמטויךה‪ .‬ומש תה תיא נ תגתד הרל הב למ ר‬ ‫ן זמרו ר‬
‫ו למהךנתיחר ערל הריךד למזתכמרו‬ ‫ומצתוךנ‬
‫שמו‬ ‫בר רךמ מ‬ ‫עבךד תים לרע אבודךתו ית מ ך‬ ‫ו ממ ש כ מ‬ ‫שי ומכחותריכ כלךם יהמי‬ ‫שאר חו ר‬ ‫שמךה ש תבממחתי ע תם מ‬ ‫שמו‪ .‬ומערל הךרא ש נ תגתד הרמחר‪ .‬ש תהרנמ ך‬ ‫‪ :‬מ‬
‫ןכמלךל‪.‬‬ ‫עו‬
‫עלרי לתהמיות לתי חרי תים א ארככ תים ומש תפרע קד תש ומרח אשךבות קמדושות‪ .‬במלתי ה תרמהור ח הטמא ומ ך‬ ‫ןית ממרש הךמ ך‬‫ומ תש תפרע מתצמורת תמפ תלתי‬
‫נ‬‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ .‬ה' א אלה היו‬ ‫י ר ךצו‬ ‫נלרע אבד א תת ה' כרא אש תר ע תם למבךב הנו‪ .‬ו תיה ת‬ ‫ינתיח הו‬
‫ומש תלא ימפרת הנו ומלא יתמגךר תה בךנו י הצתר הךר ךע‪ .‬ומ ר‬
‫ה‬
‫ה ומד תקמדוק תי ך‬ ‫ה במכךל פמר ךט תי ך‬
‫יממת תי ך‬ ‫ן לתפמנהי הרקךדוש בךרוךמ הוא‪ .‬כמא תלו ק ת ר‬ ‫נחרת תמפ תלתי‬ ‫ו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ש תת מה הא ח אשובךה מתצמורת ה א ך‬
‫י"ג מתצמות הרתמלוים בךה‪ .‬אמהן ס תלךה‬ ‫‪ :‬ומכרוךנות תיהך ומתרר מ ר‬

‫‪:‬קודם הקשירה יברך‬
‫ן‬
‫ו למהךנתיחר תמפ תלתי‬
‫ונ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמותךיו‪ .‬ומצ ת ך‬
‫א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪.‬‬

‫‪ :‬לפני שמהדק הרצועה על ראשו יאמר‬
‫ן‬
‫ו ערל מתצמורת תמפ תלתי‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמותךיו‪ .‬ומצתוךנ‬
‫א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪.‬‬

‫‪ :‬ומהדקו בראשו ואומר‬
‫‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד‬
‫עלרי‪ .‬ובתגמבורךתמךך ת רצממ תית אוימברי ומקךמרי‪ .‬ומש תמתן הרטוב‬ ‫נתמךך תמב תינהנתי‪ .‬ובמחרסמדמךך תרגמד תיל ך‬
‫עלרי‪ .‬ומתב תי ך‬
‫ו ת רא אצ תיל ך‬
‫עתלמין‬ ‫מתמךך א הל‬
‫חכמ ך‬
‫ומ ה ך‬
‫ן‬
‫ע למכךל חרי ר ךצו‬ ‫ך ומרשב תי ר‬ ‫ך‪ .‬פות החר א תת יךד ת ך‬
‫ך לתבמרתיות תי ך‬‫ע טובמ ך‬‫שפ תי ר‬
‫‪ :‬ת ךר תיק ערל ש תבמעךה קמנהי הרממנור ךה‪ .‬למ הר מ‬

‫כריכות על האצבע האמצעי ויכרוךבתחלה כריכה אחת בפרק האמצעי ואח"כ אח ת ברא ש‬ ‫אחר כך יכרוךשל ש‬
‫‪:‬פרק התחתון ואחת בסוף פרק התחתון ואומר‬
‫‪ :‬ומא הר רשת תיךמ לתי למעולךם‬
‫שפךט ובמח תס תד ובמר רח אמ תים‬ ‫‪ :‬ומא הר רשת תיךמ לתי במצ תד תק ובממ ת מ‬
‫עת מ א תת ה‬ ‫ד מ‬
‫י ר‬
‫‪ ':‬ומא הר רשת תיךמ לתי ב תאאמונךה‪ .‬ומ ך‬

‫‪:‬אחר הנחת תפלין יאמר זה‬
‫‪:‬ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‬
‫‪:‬קרד תש לתי כךל במכור פ תט תר כךל ר תח תם בתבמנהיישר ךא הל בךאדךם וברבמה המךה לתי הוא‬
‫יד הוצ תיא ה' א תתמכ תם‬‫וריאמ תר מש תה א תל הךעךם זךכור א תת הריום הרז תה א אש תר ימצךאת תם מ תמ תצמר רים מ תב הית ע אבךד תים‪ .‬כתי במחז תק ך‬
‫‪:‬מ תז תה‪ .‬ומלא י האכ הל חךמ הץ‬
‫‪ :‬הריום את תם יצמא תים‪ .‬במחד תש הךאב תיב‬

‫חלךב‬‫זברת ך‬ ‫שברע לרא אבת תיךך לךת תת לךךמ‪ .‬א תר תץ ך‬ ‫י ומהרח תתתי ומהךא אמרתי ומהרחתותי ומהרימבוס תי‪ .‬א אש תר נת מ‬ ‫יה כתי ימב תיאאךך ה' א תל א תר תץ הרכמנרעאנ ת‬ ‫ומהך ך‬
‫עברדמת ך א תת הךע אבדךה הרזאת ברחד תש הרז תה‬ ‫‪:‬ודמבךש‪ .‬ומ ך‬
‫שב תיעתי חרג לה‬ ‫ימ תים תאכרל מרצת‪ .‬ובריום הר מ‬ ‫‪':‬ש תבמ ערת ך‬
‫ך שאר במכךל גמבכל ךתך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫תה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫י‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הץ‬ ‫ךמ‬ ‫ח‬ ‫ך‬
‫‪ :‬מרצות י האכ הל א הת ש תבמ ערת הריךמ תים‪ .‬ומלא יהר ךא תה למ ך‬
‫ך בריום הרהוא ל האמר‪ .‬ברע אבור ז תה עךש ה ה' לתי במצ האתתי מ תמ תצמר ךים‬ ‫‪:‬ומהתגרדמת ך למבתנמ ך‬
‫ך ה' מ תמ תצמר ךים‬ ‫תיך‪ .‬כתי במיךד ח אזךקךה הוצ תא ךא‬ ‫ך‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫רת‬ ‫ר‬‫תו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫ן‬
‫ע‬‫ר‬ ‫מ‬
‫ר‬ ‫ך‪ .‬למ‬ ‫ן ע הינ תי ך‬
‫ן בהי‬ ‫ך ולמזתכךרו‬ ‫ידמ ך‬
‫ך למאות ערל ך‬ ‫יה למ ך‬ ‫‪:‬ומהך ך‬
‫ימ תימךה‬ ‫שמררמת ך א תת הרח כק ךה הרזאת לממוע אדךה‪ .‬מתיךמ תים ך‬ ‫‪:‬ומ ך‬
‫שברע למךך ומלרא אבת תיךך‪ .‬ונמתךנךה לךךמ‬ ‫י כרא אש תר נת מ‬ ‫יה כתי ימב תאאךך ה' א תל א תר תץ הרכמנרעאנ ת‬ ‫‪ :‬ומהך ך‬
‫ך הרזמכךר תים לה‬ ‫ברמת ך כךל פ תט תר ר תח תם לה'‪ .‬ומכךל פ תט תר ש תג תר במה המךה א אש תר יהמיתה למ ך‬ ‫‪':‬ומהרע א ר‬
‫ך ת תפמד תה‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫ב‬
‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךם‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫כו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫תו‬‫מ‬ ‫פ‬‫ר‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫ו‬ ‫תה‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫פ‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫לא‬ ‫תם‬ ‫א‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫שה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫תה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫מר‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫‪:‬ומכךל פ תט תר‬
‫וה' מ תמ תצמר רים מ תב הית ע אבךד תים‬ ‫יד הוצ תיאנ‬ ‫מחךר ל האמר מרה‪-‬זאת‪ .‬ומאמררמת ך אהלךיו‪ .‬במחז תק ך‬ ‫ך ך‬ ‫ך בתנמ ך‬ ‫שאלמ ך‬‫יה כתי י מ‬‫‪:‬ומהך ך‬
‫שלמח הנו‪ .‬ורירה ארג ה' כךל במכור במא תר תץ מ תצמר רים‪ .‬מ תבמכר אדךם ומערד במכור במה המךה‪ .‬ערל כהן אאנתי זבהחר‬ ‫ורימהתי כתי ה תק מ שךה פרר מעה למ ר‬
‫ני א תפמד תה‬ ‫ב ר‬
‫‪:‬לה' כךל פ תט תר ר תח תם הרזמכךר תים ומכךל במכור ך‬
‫וה' מ תמ תצמר ךים‬ ‫יד הוצ תיאנ‬ ‫ן ע הינ תיךך‪ .‬כתי במחז תק ך‬ ‫ידמכךה ולמטוטךפת בהי‬ ‫יה למאות ערל ך‬ ‫‪ :‬ומהך ך‬

‫מה טובו‬

‫שר ךא הל‬‫ךי מ‬
‫שכמנת תי ך‬‫ך ירע אקב מ ת מ‬ ‫‪.‬מרה טבו אהךל תי ך‬
‫י במרב חרסמדמךך אבא ב היתתךך‬ ‫וראאנ ת‬
‫שךך במירמאת תךך‬ ‫שת רח אותה א תל ה היכרל קךדמ מ‬ ‫‪ .‬את מ‬
‫שכרן כמבודתךך‬ ‫ן ב היתתךך וממקום מ ת מ‬ ‫‪.‬ה' אהרבמתתי ממעו‬
‫שת רח אותה ומאתכמרךעךה א תבמרמכךה לתפמנהי ה' עשתי‬ ‫י את מ‬
‫‪ .‬וראאנ ת‬
‫ן‬
‫ך ה' ע הת ר ךצו‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫ךת‬ ‫ל‬‫ת‬ ‫פ‬‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫נ‬‫א‬ ‫א‬‫ו‬
‫ר‬
‫שע ךתך‬
‫יב תא אמ תת י מ‬ ‫תך עאנהנ ת‬ ‫‪ .‬א אלה תים במר ךב חרסמד ך‬

‫אדון עולם‬

‫שמו נתקמר ךא‪ :‬ומאחארהי כ תכמלות הרכל‪.‬‬ ‫מלרךמ‪ .‬במט תר תם כךל ימצ תירנתבמר ךא‪ :‬למע הת נרע אשה במח תפמצו כל‪ .‬אאזרי מ תל תךמ מ‬
‫ןעולךם א אש תר ך‬‫א אדו‬
‫ןש הנתי‪ .‬למהרממש תיל לו למהרחמב תיר ךה‪ :‬במלתי‬ ‫למברדו יממלךמ נור ךא‪ :‬ומהוא הךיךה ומהוא הו תה‪ .‬ומהוא יהמיתה במת תפמאר ךה‪ :‬ומהוא א תחךד ומאהי‬
‫ר האש תית במלתי תרכמל תית‪ .‬ומלו הךעז ומהרמ תשר ךה‪ :‬ומהוא אהלתי ומחרי גואאל תי‪ .‬ומצור ח תבמלתי במע הת צךר ךה‪ :‬ומהוא נתסתי ומךנוס ל תי‪ .‬ממנךת כוסתי‬
‫ית תי‪ .‬ה' לתי ומלא א תיר ךא‬‫שן ומאע תיר ךה‪ :‬ומע תם רוחתי גמו ת ך‬
‫‪ :‬במיום א תקמר ךא‪ :‬במיךדו אפמק תיד רוח תי‪ .‬במע הת א תי ך‬

‫יגדל‬

‫ן‬
‫ן סוף למאחמדותו‪ .‬אהי‬ ‫עלךם ומגרם אהי‬ ‫יח תיד כמיחודו‪ ,‬נ ת מ‬
‫י ך‬‫ןע הת א תל ממצ תיאותו‪ .‬א תחךד ומא הן‬ ‫שת רברח‪ ,‬נתממצךא ומאהי‬‫יגמדרל א אלה תים חרי ומי מ‬
‫ןר האש תית למר האש תיתו‪.‬‬
‫דבךר א אש תר נתבמר ךא‪ ,‬ר תאשון ומאהי‬ ‫וק מד כ שךתו‪ .‬ק רדממון למכךל ך‬ ‫וגוף‪ ,‬לא נרע ארךמ אהלךי‬ ‫לו דממות הרגוף ומאהינ‬
‫ןעולךם למכךל נוצךר‪ ,‬יורתה גמד כלךתו ומרלמכותו‪ .‬ש תפרע נמבואתו נמת ךנו‪ ,‬א תל אנמשהי סמג כלךתו ומת תפמארמתו‪ .‬לא ק ךם במישר ךא הל‬ ‫ה תנו א אדו‬
‫יד נמב תיאו נ תאאמרן ב היתו‪ .‬לא ירחאל תיף הךא הל ומלא‬‫נתרן למערמו א הל‪ ,‬ערל ר‬ ‫כממש תה עוד‪ ,‬נךב תיא ומרב תיט א תת תממונךתו‪ .‬תור רת א אמ תת ך‬
‫ן‬
‫דבךר ברממק רדמ מךתו‪ .‬גומ הל למא תיש ח תס תד כממ תפמעךלו‪ ,‬נות ה‬ ‫ע סמת ךר הינו‪ ,‬מרב תיט למסוף ך‬‫ימ תיר דךתו‪ ,‬למעולךמ תים למזולךתו‪ .‬צופ תה ומיוד ה ר‬ ‫ך‬
‫ן ממש תיח הנו‪ ,‬ל תפמדות ממחרכהי ק הץ ימשועךתו‪ .‬מ הת תים ימחרי תה א הל במרב חרסמדו‪ ,‬בךרוךמ עאדהי‬ ‫שלרח למק הץ הריךמתי‬
‫ש עךתו‪ .‬י מ‬ ‫למר ך שךע ר רע כמר ת מ‬
‫‪:‬ערד ש הם ת מה תלךתו‬

‫ברכות השחר‬

‫ילךימלךה‬ ‫ן יום וב הן‬
‫ן בהי‬ ‫נה למהרבמחתי‬
‫נתרן לרשכמותי ב תי ך‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ך‬
‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫יה‬ ‫ילנקבה‪ :‬גו ך‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ש תלא עךשנתי גו‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ש תלא עךשנתי עךב תד לנקבה‪ :‬ש תפמחךה‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫עשרנתי‬
‫עשרנתי א שךה נשים אומרים‪ :‬ש ת ך‬ ‫ך‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ ,‬גברים אומרים‪ :‬ש תל ל א‬ ‫כולם אומרים‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אללה הינ‬
‫ו‬‫‪ .‬כ תרמצונ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬פוקהחר עתומר תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬מרלמב תיש ע ארכמ תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬מרת תיר א אסור תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬זוקהף כמפופ תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬רוקרע הךאר תץ ערל הרמךים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ש ת עךש ה לתי כךל צךרמכתי‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ן מתצמעאדהי גךב תר‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬הרמ הכתי‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬אוזהר ישר ךא הל ב תגמבור ךה‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬עוטהר ישר ךא הל במת תפמאר ךה‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬הרנותהן לריךע הף כחר‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬

‬ורי תקרח אבמר ךהךם א תת עאצהי הךעלךה‬ ‫נערר נ הלמכךה ערד כה ומנת מ‬ ‫יומהר ר‬ ‫שבו לךכ תם פה ע תם הרח אמור וראאנ ת‬ ‫ו מ‬ ‫ערךי‬ ‫נמ ך‬ ‫ווריאמ תר אבתי‬ ‫יחמדךו‪ .‬ומאל תמב תיאהנ‬ ‫נ ש תתררמג תילהנ‬ ‫וו ה אההי א אבות היו‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך ה' א אלה הינ‬ ‫י ר ךצו‬ ‫ו תיה ת‬ ‫ומ האדךם ר ךע ומ החךב הר ר ךע‪.‬בהי‬ ‫ןק ךש תה ומתברערל דתי‬ ‫שח תית‪ .‬בריום הר מ‬ ‫שתרח אותה ומנךשובךה א אל היכ תם‪ .‬ורי תקמר ךא‬ ‫שלרח אבמר ךהךם א תת יךדוורי תקרח א תת הרמרא אכ תל תת ל ת מ‬ ‫יצמחךק במנווריךשם אתו ערל הרמתזמב החר מ תמרערל לךע הצ תים‪ .‬ומת תתמנרההג עתמךנו ה' א אלה היו‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫תדו‬ ‫מ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ו‬‫ל‬ ‫ךג‬ ‫נ ומי‬ ‫ך מ העךל היו‬ ‫עסמ ך‬‫ך א תת כר ר‬ ‫יכמבמשו ר רח אמ תי ך‬ ‫דבךר ש תה תבמטרחמת ךנו‬ ‫וא תת הר ך‬ ‫תך‪ .‬ומ תפ תגרע ר ךע‪ .‬ותמנהנ‬ ‫שת ר מ‬ ‫ו למה ת מ‬ ‫ומדרבמקהנו במי הצתר הרטוב ובממרע אשים טוב תים‪ .‬ומכף א תת יצמרהנ‬ ‫ך ובמע היניהכךל רואהינו‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫כור‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫קב‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫רת‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ש תנ תעאקרד ערל גרבהי הרמתזמב החר‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫רר‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫ךר‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫ה‬ ‫רד‬ ‫ח‬ ‫א‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫ע‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫הה‬ ‫ך א תל א תר תץ הרמרתיךה ומהרע אל‬ ‫ך א אש תר אהרבמ ת ך א תת יצמחךק ומלתךמ למ ך‬ ‫ימח תידמ ך‬ ‫ו א תתו ומא הת יצמחךק במנוורימברקרע עאצהי עלךה וריךקךם ורי הלתךמ א תל‬ ‫ערךי‬ ‫שנהי נמ ך‬ ‫מ‬ ‫שכ הם אבמרךהךם ברבק תר ורירח אבש א תת ח אמרוורי תקרח א תת‬ ‫י מ‬‫ור ר‬ ‫ירמא א תת הרמךקום מ הר ךחוק‪ .‬מ תדתי‬ ‫טן הר מר מ‬ ‫‪ .‬ומרה ך‬ ‫וה’ א תחךד‬ ‫שמרע ישר ךא הל ה' א אלה הינ‬ ‫‪ .‬ומה תתמבךר אכו במזררמעאךך כל גוי ה‬ ‫שמרים ומכרחול א אש תר ערל ש פר ת הריךם ומיר רש זררמעאךך א הת ר‬ ‫ארמב תה א תת זררמעאךך כמכוכמבהי הר ך‬ ‫שברע ורי הש תב אבמרךהךם ב תבמאהר‬ ‫דו א תל במא הר ך‬ ‫יחמ ך‬ ‫ו וריךקכמו וריהלמכו ר‬ ‫ערךי‬ ‫ישךב אבמר ךהךם א תל נמ ך‬ ‫ע ת ך במקל תי‪ .‬במע הינ תי ך‬ ‫עזות פךנתים‪ .‬ומותרר הךאדךם מתן הרבמה המךה‬ ‫הךיו ורח אכךמ תים כ תבמלתי מרדךע ונמבונתים כ תבמלתי הרשכ הל כתי רב מרע אשיה תם תהו ו תימ ה‬ ‫עת ך לו במהרר הרמורתיךה‪ .‬‬ ‫תץ‬ ‫ךאר‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫פו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫רע‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫הא‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ןא אלה תים‪ :‬קרב הץ קו תי ך‬ ‫אהי‬ ‫ך בךעתלמיונתים או‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךם‬ ‫ב‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫תץ‬ ‫ךאר‬ ‫ה‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫רים‬ ‫מ‬ ‫ש‬‫ך‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫ךשי‬ ‫ע‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬‫תץ‬ ‫ךאר‬ ‫ה‬ ‫שמרים ע אשה עתמךנו ח תס תד ברע אבור ש תממךך הרגךדול ש תנתקמר ךא עךל הינו‪ .‬‬ ‫א אלה היו‬ ‫שבות היכתם למע הינ היכ תם‪ .‬א מ‬ ‫וומרה ך‬ ‫נע תים גור ךלהנ‬ ‫‪.‬ומהךאר תץ אתזמכר‬ ‫עול מלכות שמים‬ ‫ןכךל הךעולךמ תים לא ערל‬ ‫שכ הם ומיאמרר‪ :‬ר תבו‬ ‫י מ‬ ‫שמרים במס הת תר ומודתה ערל הךא אמ תת ומדובהר א אמ תת ב תלמבךבו ומ ר‬ ‫למעולךם ימה הא אדךם ימר הא ך‬ ‫שע הנו‬ ‫ומ תה חרסמד הנו מרה צ תדמקהנו מרה ימ מ‬ ‫נחמנו מ תה חרי הינ‬ ‫ך הךר רב תים‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' הרגומ הל ח אסךד תים טוב תים למערמו ישר ךא הל‬ ‫‪ .‬א מ‬ ‫שמ ך‬ ‫יה ל ת מ‬ ‫דך‬‫ך ולמבךר הךמ ולמקרד הש ומלךת הת ש תברח ומהו ך‬ ‫ך ולמפךא תר מ ך‬ ‫ך ולמשרב הח א ך‬ ‫נחמנו חריךב תים למהודות למ ך‬ ‫כךמ א א ר‬ ‫למפ תי ך‬ ‫שכ תימ תים ומרעאר תיב תים ע תר תב וךבקתר ומאוממר תים פרע אמרים במכךל יום‬ ‫נחמנו מר מ‬ ‫נ ש תא א ר‬ ‫שר היו‬ ‫יפךה ימר כשךת הנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ולא ל תידהיח הטמא‪ .‬‬ ‫תיך‪ .‬ומקרי תם לךנו ה' א אלה הינ‬ ‫ך‬ ‫ךת‬ ‫ל‬‫א‬ ‫רח‬‫נ‬ ‫ת‬ ‫ומ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫הא‬ ‫ומ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫ע‬‫ה‬ ‫ומ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫ןא‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ךשוב‬ ‫י‬ ‫ל‬‫ךדו‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ובמטובמ ך‬ ‫ייצמחךק ומאף א תת במר תיתתיאבמרךהךם אתזמכר‪.‬ע‬ ‫ן‬ ‫שמו ישר ךא הל ו תישכרו‬ ‫‪ .‬ומדרבמקהנו בממתצמות תיךך‪ .‬כתי א תתהן א תתמכ תם למש הם ומלתתמה תלךה במכל ערמהי הךאר תץ‪.‬את ךה הוא בךעולךם הרז תה ומאת ךה הוא לךעולךם הרבךא‪:‬‬ ‫עתמךך ת ךר תים ומתרגמב תיהר קררמנ הנו‪ :‬ברוךמ את ךה ה'‪.‬מ‬ ‫‪.‬ומקרי תם לךנו ה'‬ ‫ו ש ת בר ך‬ ‫ברת ר חמתונתים ש תיאמרר למךך מרה ת רע אשה אב תינ‬ ‫נמרה ש תכךתוב בךע הת הרה תיא אב תיא א תתמכ תם ובךע הת קרבמצתי א תתמכ תם‪ .‬ומהררמח תיקהנ‬ ‫של תט בךנו י הצתר ך‬ ‫י נתסךיון‪.‬וריאמ תר ק רח נךא א תת בתנמ ך‬ ‫ורימהתי אחרר הרדמבךר תים הךא הל תה ומהךא אלה תים נתסךה א תת אבמר ךהךם וריאמ תר אהלךי‬ ‫תיך‪.‬ומת תגמממל הנו ח אסךד תים טוב תים‪ .‬וריךבאו א תל הרמךקום א אש תר אמרר לו הךא אלה תים וריתבתן ך‬ ‫שנ היה תם ר‬ ‫מ‬ ‫שחט א תת במנו‪ .‬א אמ תת את ךה הוא ר תאשוןומאת ךה הוא אח ארו‬ ‫שמהי הר ך‬ ‫שמרים ובךאר תץ וב ת מ‬ ‫נ בר ך‬ ‫את ךה הוא ה' א אלה היו‬ ‫ך למכל מרממלמכות‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫הוא‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫י‬‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ב‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫‪.‬ומ תש ך‬ ‫עקדה‬ ‫ך א תת‬ ‫ואבמרךהךם וריאמ תר התנהנתי‪ .‬ורי ת מ‬ ‫ע ש לו‬ ‫נערר ומאל ת ר ר‬ ‫ידמךך א תל הר ר‬ ‫שלרח ך‬ ‫שמרים וריאמ תר אבמר ךהךם אבמר ךהךם וריאמ תר התנהנתי‪ .‬מ‬ ‫נמרה טוב ח תלמקהנו‬ ‫שר היו‬ ‫תך‪ .‬בלחש ‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד‬ ‫ך הריום ערל‬ ‫ו הרדמבךר תים הךא הל תה א אש תר אנכתי ממצרומ ך‬ ‫תך‪ :‬ומהךי‬ ‫ך ובמכךל ממאד ך‬ ‫ש ך‬ ‫נפמ מ‬ ‫ך ובמכךל ר‬ ‫בבמ ך‬ ‫ך במכךל למ ך‬ ‫ומאהרבמת ך א הת ה' א אלה תי ך‬ ‫ך ומהךי‬ ‫ו‬ ‫שר מת ךם למאות ערל יךד ךת‬ ‫ך ובמקומ ךתך‪ :‬וק מ ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫תך‬ ‫תר‬ ‫רד‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הית‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךם‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ך ומדתבר‬ ‫בנ תי ך‬ ‫ננמת ךם למ ך‬‫תך‪ :‬ומש ת ר‬ ‫למבךב ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךר‬‫ע‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫וב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הית‬ ‫ב‬ ‫ת‬‫זו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫ךם‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫הי‬ ‫ע‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ךפת‬ ‫ט‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫את ךה הוא ערד ש תלא נתבמר ךא הךעולךם את ךה הוא מ תש תנתבמר ךא הךעולךם‪ .‬ומלא ל תיד ה‬ ‫ו הריום ובמכךל יום למחהן ולמח תס תד ולמר רח אמ תים‬ ‫עב תד לךךמ‪ .‬ומאל ת ר מ‬ ‫ל תידהיע אב הר ךה ומעךון‪ .‬‬ ‫שמ תךך ומקרד הש א תת ש תממךך במעולךמ תךך‪ .‬‬ ‫הר ךע‪ .‬וריאמ תר אבמר ךהךם א אלה תים ירמא תה לו הרשה למעלךה במנתי וריהלמכו‬ ‫ש ם אבמר ךהךם א תת הרמתזמב החר ורירע ארךמ א תת הךע הצ תים ורירע אקד א תת‬ ‫יחמדךו‪ .‬במנהי אבמר ךהךם אהרבמ ך‬ ‫עממ ך‬ ‫נחמנו ר‬ ‫אין כתי הרכל הךב תל‪ .‬א אבךל א א ר‬ ‫ך ש תש מר חמ ת ך בו‪ .‬ור ך‬ ‫שמר מ‬ ‫הךאר תץ ע הק תב א אש תר ך‬ ‫שברע‬ ‫‪ .‬ומ החךב הר ר ךע‪.‬ורי תשא אבמר ךהךם א תת ע הי ך‬ ‫ידר מ‬‫עת ךה ך‬ ‫ממאומךה כתי ר‬ ‫יע אל ההו למעלךה ת רחרת במנו‪ .‬קךר ךאת ך א תת‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫תש‬ ‫וומ‬ ‫אות‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫תא‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫האה‬ ‫תמ‬ ‫ש‬ ‫‪.‬וריאמ תר‬ ‫הרמךקום הרהוא ה' ירמא תה א אש תר י האמ הר הריום במהרר ה' יהר ךא תה‪ .‬וריאמ תר אל ת ת מ‬ ‫ו מרלמאךמ ה' מתן הר ך‬ ‫אהלךי‬ ‫ירמא‬‫יור ר‬ ‫נו‬ ‫עתתי כתי ימר הא א אלה תים את ךה ומלא חךש כמ ת ך א תת בתנמךך א תת ימח תידמךך מ תמתנתי‪.‬ך‬ ‫ך במל הבךב שךל הם‪ .‬מ האדךם ר ךע‪ .‬וריאמ תר יצמחךק א תל אבמר ךהךם אבתי‬ ‫שנ היה תם ר‬ ‫וריךשם ערל יצמחךק במנוורי תקרח במיךדו א תת הךא ה ש ומא תת הרמרא אכ תל תת וריהלמכו מ‬ ‫וריאמ תר התנתנתי במנתי וריאמ תר ה תנ הה הךא ה ש ומהךע הצ תים ומאי הה הרשה למעלךה‪ .‬הרמרע אב תיר ש הנךה מ הע הי ר‬ ‫‪ .‬כהן‬ ‫נך‬‫ו לרע אשות רמצו מ‬ ‫מי‬ ‫וא תת ר רח א ך‬ ‫וש תל עולךם כממו ש תכך בר ש אבמרךהךם אב תינ‬ ‫בשב ת ויו"ט איןתפלה זו ‪ :‬ר תבונ‬ ‫נבממ תדרת הרח תס תד ובממ תדרת הךר רח אמ תים‪. ‫פי‬ ‫ע ך‬ ‫עפמ ר‬‫יותמנומךה מ ה ר‬ ‫נ‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ורי תקמר ךא מרלמאךמ ה' א תל אבמר ךהךם ש הנתית מתן הר ך‬ ‫ך ומהררמבךה‬ ‫ך א תת ימח תיד ךתך‪ .‬ומ תשךכהן ר ךע‪ .‬‬ ‫עזהי פךנתים ומ ה ר‬‫י הריום ובמכךל יום מ ה ר‬ ‫ך ה' א אלהרי ו ה אההי א אבותרי ש תת רצ תילהנ ת‬ ‫ן מ תלמפךנ תי ך‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫ו בתן במר תית‬ ‫י ש תאהינ‬‫ן ש תהוא בתן במר תית וב הן‬ ‫ןק ך ש תה‪ .‬מךה א א ר‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫פ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫נ‬‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ת‬ ‫נחמנו מרפ תיל תים‬ ‫נא א ר‬ ‫צ תדמקות היו‬ ‫וה אלא כךל הרג תבור תים כמאין למפךנ תיךך ומאנמשהי הרש הם כמלא‬ ‫וו ה אההי א אבות הינ‬ ‫מרה כח הנו מרה גמבור ךת הנו‪ .‬וב תישו ך‬ ‫קרד הש א תת ש תממךך ערל מרקמד תישהי מ‬ ‫בר רב תים‬ ‫שמו ך‬ ‫מ‬ ‫‪:‬הרממקרד ה ש א תת‬ ‫ך‬ ‫ן ומתברלמעךד תי ך‬ ‫שמרים הךעתלמיונתים‪ .‬ורי תקמר ךא אבמרךהךם ש הם‬ ‫וורי הלתךמ אבמר ךהךם ורי תקרח א תת הךאיל ור ר‬ ‫ני‬ ‫ומהתנ הה איל אחרר נ תאאחרז ברסמברךמ במקרר מ ך‬ ‫שמךים‪ .‬ומ ך‬ ‫במתור ךת תךך ערל ימדהימש תה ר‬ ‫‪.‬מרה נאמרר למפךנ תיךך ה' א אלה הינ‬ ‫י חרי היהתם ה תב תל למפךנ תיךך‪ .‬‬ ‫שבר מ‬ ‫ך ש תנת מ‬ ‫ך במנהי במר תית ךתך‪ .‬אמרר ה‬ ‫מ‬ ‫‪ ':‬במשובתי א תת‬ .‬וריאמ תר אבמר ךהךם א תל‬ ‫נויור ר‬ ‫של תישתיורי תשא אבמר ךהךם א תת ע הי ך‬ ‫הר מךקום א אש תר אמרר לו הךא אלה תים‪ .‬זתר רע יצמחךק ימח תידו‪.‬‬ ‫זכררמתתי א תת במר תיתתי ירע אקוב ומאף א תת במר תית ת‬ ‫עבמד תךך כךאמור‪ .‬ומלא‬ ‫ו במתור ךת תךך‪ .‬ומלא ל תידהי בתזךיון‪.‬כתי בךר הךמ א אבךר תכמ ך‬ ‫דבךר הרז תה ומלא חךש כמ ת ך א תת בתנמ ך‬ ‫ען א אש תר עךשית ך א תת הר ך‬ ‫יר‬‫עתתי נמאכם ה' כתי ר‬ ‫שבר מ‬ ‫בתי נת מ‬ ‫שערר אימבךיו‪ .

‬ומא תם ח תסרר א חרת מ תכךל סר ך‬ ‫נתרן בךה דמ בר ש פמ ך‬ ‫ירמדהן כךל ש תהוא ומא תם ך‬ ‫נתךן הרברבמלתי אומ הר אף כ תפרת הר ר‬ ‫ר רבתי ך‬ ‫‪:‬מ תית ךה‬ ‫ן בךה א תת הרצ תפרתן כמדהי‬ ‫כרמש תינךה ש ת שךפתי‬ ‫וא תלךא שר ךף הרנוטהף מ העאצהי הרק מטךף‪ .‬לו ולמ ר‬ ‫ימכתו‪ .‬מךנ תה למכךל יום‪ .‬א חרת למ ש תש תים או למש תבמע תים ך‬ ‫ןבךה‬ ‫ערמבתי‬ ‫ן ממ ך‬ ‫ןאדךם יךכול לרע אמד מתפמנהיר היחךה‪ .‬י הןי קרפמר תיס תן‬ ‫ד ש מתפמנהי הרכךבוד‬ ‫‪ :‬ררגמלרים ברמ תק מ ך‬ ‫ן‬ ‫נתךן אומ הר כמש תהוא שוח הק אומ הר‪ .‬ה מר ו וקמצ תיעךה‬ ‫נה מ ת מ‬‫מנתים הךיו בךה‪ .‬למהרקמט תיר א תש תה לה‬ ‫ימכתו‪ .‬ומ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומאהלו ה הן‪ :‬א הרצצרתי ב ומהרצ תפרתן ג הרח תלמבמנךה ד ומהרלמבו ך‬ ‫סר ך‬ ‫ן‬ ‫ש ל שךה ‪ .‬‬ ‫ן הך ר‬‫ת ךמ תיד‪ :‬א תת הרכ תב תש א תחךד ת רע אשה ברבק תר‪ .‬מ‬ ‫ולה'‪ .‬ומא תם לא ך‬ ‫ןת מלך ת ךא ומקרבתי‬ ‫י סמאתי‬ ‫שעךה קרב תין‪ .‬ומא הת הרכ תב תש הרש הנתי ת רע אשה בהי‬ ‫ן‬ ‫‪ :‬במלולךה במש תמתן כךת תית רמב תיע תת הרהתי‬ ‫ןלרכ תב תש הךא תחךד‪ . ‫קרבנות‬ ‫הכיור‬ ‫פרש ת‬ ‫‪:‬ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‬ ‫ש מךה מךים‬ ‫נתרת ך ך‬ ‫יהרמתזמב החר‪ .‬ת ת מ‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ןמ הב תיא ח אמרר חתורר מ ך‬ ‫מצךא י הןי קרפמר תיסתי‬ ‫ןת מלךת ךא‪ .‬ומרחאז תיר ך‬ ‫שק רל ש תבמע תים ש תבמע תים מךנ תה‪ .‬כרא אש תר צתו תית ך אות ךם‬ ‫ך א תת קמטר תת הרסרמ תים בתזממרן ש תב הית הרמ תק מ ך‬ ‫נ למפךנ תי ך‬ ‫ו א אבות היו‬ ‫נ ש תה תקמט תיר‬ ‫את ךה הוא ה' א אלה היו‬ ‫שח הל תת ומח תלמבמנךה סרמ תים ולמבנךה זרכךה‬ ‫נטךף ו מ‬ ‫ך סרמ תים ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫תה‬ ‫מש‬ ‫תל‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫תר‬ ‫יאמ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךת‬ ‫ר‬‫תו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךתוב‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫יד מש תה נמב תיא ת ך‬ ‫ערל ר‬ ‫נתרת ךה מ תמתנךה לתפמנהי‬ ‫שחרק מת ך מ תמתנךה הךד הק ומ ך‬ ‫ברד במברד יהמי תה‪ :‬ומעךשית ך את ךה קמטר תת רקרח מרע אשה רוקהחר מממ כלךח טךהור קד תש ‪ :‬ומ ך‬ ‫ו אה ארן קמטר תת סרמ תים ברבק תר‬ ‫עלךי‬ ‫דש תים תתהמיתה לךכ תם‪ :‬ומנ תאאמרר ומה תקמט תיר ך‬ ‫ש מךה קד תש ק ך ך‬ ‫הךע הד כת במאה תל מוע הד א אש תר אתוךע הד למךך ך‬ ‫ערמברים ירקמט תירתנךה קמטר תת ת ךמ תיד לתפמנהי ה'‬ ‫ה ר‬ ‫ן ך‬ ‫וא תת הרנ הרות ירקמט תירתנךה‪ :‬ובמהרע אלת אה ארן א תת הרנ הרות בהי‬ ‫ברבק תר במה היט תיב‬ ‫‪ :‬למדרת היכתם‬ ‫ן יממות‬ ‫י‬ ‫ש ל ש מ האות ומשתש תים ורח אמ תשךה כממתנמ ר‬ ‫מנתים הךיו בךה‪ .‬ומלךמךה אהי‬ ‫ן בךה קורמטוב ש תל דמ בר ש אהי‬ ‫ומעוד תךנהי ברר קרפךר ךא א תלו הךיךה נות ה‬ .‬הךד הק ה היטהב ה היטהב הךד הק‪ .‬א תם כממ ת ך‬ ‫ן‬ ‫שנךה הךימת ךה בךאה ש תל ש תיר רים לרח אצךאתי‬ ‫‪ :‬תרנמיךא ברר קרפךר ךא אומ הר‪ .‬ורה אלא מהי ררגמלרים ך‬ ‫י בו א תת הרצ תפרתן כמדהי ש תת מה הא ר‬ ‫י ש תשור תן‬ ‫ש תת מה הא נךאה‪ .‬א תת קךר מ ך‬ ‫שנרים לריום עלךה‬ ‫שנךה תממ תימ תים‪ .‬ומ ך‬ ‫‪ :‬ומר ךח אצו ימד היהתם ומררגמל היהתם ומלא ך‬ ‫פרש ת תרומת הדשן‬ ‫ול האמר זאת תור רת הךעלךה ה תיא הךעלךה ערל מוקמדךה ערל הרמתזמב החר‬ ‫ני‬ ‫ב ך‬ ‫ך‬ ‫ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‪ :‬צרו א תת אה ארן ומא תת‬ ‫כךל הרלרימלךה ערד הרבק תר ומא הש הרמתזמב החר תוקרד בו‪ :‬ומלךברש הרכההן מ תדו ברד ומתכמנמסהי ברד ילמברש ערל במשרו ומההר תים א תת הרד תשתן‬ ‫וומלךברש במגךד תים א אחהר תים ומהוצ תיא א תת‬‫די‬‫א אש תר תאכרל הךא ה ש א תת הךעלךה ערל הרמתזמב החר ומשמו א הצ תל הרמתזמב החר‪ :‬ופךשרט א תת במגך ך‬ ‫הרד תשתן א תל מ תחוץ לרמרח אנ תה א תל מךקום טךהור‪ :‬ומהךא ה ש ערל הרמתזמב החר תוקרד בו לא ת תכמב תה וב תע הר עךל תיהך הרכההן ע הצ תים ברבק תר‬ ‫שלךמ תים‪ :‬א ה ש ת ךמ תיד תוקרד ערל הרמתזמב החר לא ת תכמב תה‬ ‫ער רךמ עךל תיהך הךעלךה ומה תקמט תיר עךל תיהך ח תלמבהי הר מ‬ ‫‪ :‬ברבק תר ומ ך‬ ‫וותמכרפ תר לךנו ערל כךל ע אונותהיונ‬ ‫נומת תממחךל לךנו ערל כךל חרטאת הינ‬ ‫וש תתמר רח הם עךל היו‬ ‫וו ה אההי א אבות הינ‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬‫ן מ תלמפךנ תי ך‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫נומנרקמר תיב למפךנ תיךך קךרמברן הרת ךמ תיד שתימכרפ הר ברע אד הנו כממו‬ ‫ימ היו‬ ‫ד ש ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫וומתתבמנ תה ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫ומת תסמלרח לךנו ערל כךל פמ שךע הינ‬ ‫עבמד תךך מ תפתי כמבודתךך כךאמור‬ ‫נ במתור ךת תךך ערל ימדהימש תה ר‬ ‫‪:‬ש תכךת רבמ ת ך עךל היו‬ ‫קרבן תמיד‬ ‫פרש ת‬ ‫שממרו‬‫שי ר היחר נתיחח תי‪ .‬ת ת מ‬ ‫בנתי לרחממתי למא ת ר‬‫ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‪ :‬צרו א תת במנהיישר ךא הל ומאמררמת ך א אל הה תם‪ .‬יא ק תנךמו‬ ‫שנ הים עךשר‪ .‬למר היחר נתיחחר א תש תה לה'‪ :‬ומנתסמכו רמב תיע תת הרהתי‬ ‫שחרט אתו ערל‬ ‫ערמבךים‪ .‬פ תטממךה לרח אצךאתי‬ ‫תרנמיךא ר רבתי ך‬ ‫ענו‬ ‫שמר מ‬ ‫ך‬ ‫ע לא‬ ‫של תיש ומלתרמב תי ר‬ ‫‪:‬כמש הר ךה‪ .‬ומ ך‬ ‫ןאה תל מוע הד וב הן‬ ‫נתרת ך אתו בהי‬ ‫‪:‬ומעךשית ך כתיור נמחש תת ומכרנונמחש תת למרךחמצךה‪ .‬ו מ‬ ‫ן הך ר‬‫הרחרמךה‪ .‬ל ת מ‬ ‫מנ תיהך חריךב מ תית ךה‬ ‫דת ךה כמש הר ךה לרח אצךא תין‪ .‬כממתנמחרת הרבק תר וכמנתסמכו ת רע אשה‪ .‬ש תת מה הא א אמ תיר ךה זו ח אשובךה וממקכב תל תת וממר כצךה למפךנ תיךך כמא תלו ה תקמררבמנו קךרמברן‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ .‬כמ בךשים במנהי ך‬ ‫למהרקמר תיב לתי בממוע אדו‪ :‬ומאמררמת ך לךה תם‪ .‬י קתלופךה מ‬ ‫מ‬ ‫ש טמ‬ ‫שק רל ש ת שךה עךשר ש ת שךה עךשר מךנ תה‪ .‬ז תה הךא תש תה א אש תר ת רקמר תיב‬ ‫ערמבךים‪ :‬ורע אשיר תית הךא היפךה סל תת לממתנמחךה‪.‬ט הרק מ‬ ‫ז ש תבל תת נהרמדמ ח ומכררמכם מ ת מ‬ ‫שעךה‬ ‫‪.‬י הןי קרפמר תיס תן‬ ‫בר תית כררמש תינךה ת ת מ‬ ‫שן כךל ש תהוא‬ ‫ע ך‬‫‪ .‬א תש הה ר היחר נתיחחר לה'‪ :‬ומ ך‬ ‫ן הך ר‬ ‫לה'‪ :‬ומא הת הרכ תב תש הרש הנתי ת רע אשה בהי‬ ‫זרמקו במנהי אה ארן הרכהאנתים א תת דךמו ערל הרמתזמב החר סךב תיב‬ ‫‪:‬יתרתךמ הרמתזמב החר צךפנךה לתפמנהי ה'‪ .‬ברקד תש הרס הךמ נ תסתךמ ש הכךר‬ ‫עלרת ת ךמ תיד הךע אשיךה במהרר ס תינרי‪ .‬ומשוחאקךן יךפ תה יךפ תה כמדהי ש תת מה הא דרקךה מתן הרדרק ךה‪ :‬ומאחרד עךשר‬ ‫במיום הרכ תפור תים‪ .‬ומא תם ח תסרר א חרת מ תכךל סר ך‬ ‫‪:‬אמרר ר רבתי ימהודךה ז תה הרכמלךל‪ .‬מתפמנהי ש תהרקול יךפ תה לר במשמ תים‪ .‬ערת תיק‪ .‬מ‬ ‫שמונךה ך‬ ‫ש ל ש מ האות ומשתש תים ו מ‬ ‫נן פ תטום הרקמטר תת כ היצרד מ‬ ‫ב ך‬ ‫ת ךנו ר ר ך‬ ‫ו‬ ‫ני‬ ‫חפמ ך‬ ‫ך‬ ‫של שךה מךנתים ימתהר תים ש תמ הה תם מרכמנתיס כההן גךדול ממלא‬ ‫ערמבךים‪ .‬פמר רס במ שרח אר תית ופמר רס בהי‬ ‫ןלממרכמת תש תת במע תר תב יום הרכ תפור תים‪ .‬בר תית ר‬ ‫גממל תיאהל אומ הר הרצצרתי אהינ‬ ‫בן ש תממעון בתן ר‬ ‫רר ך‬ ‫י מהי‬ ‫ן מרכמנתיס תן‬ ‫ילךה א תלךא ש תאהי‬ ‫יפ תן‬ ‫עזךה‪ .‬מ תלרח סמדומ תית רברע מרע אל תה ך‬ ‫מנ תיהך חריךב‬ ‫סלךה‪ .‬ומ ך‬ ‫י מ תמ תנו א תת ימד היהתם ומא תת ררגמל היה תם‬ ‫נו‬ ‫בך‬ ‫‪ :‬ומר ךח אצו אה ארן ו ך‬ ‫שת ךם א תל הרמתזמב החר למ שךר הת‪ .‬ה' א אלה הינ‬‫ימהתי ר ךצו‬ ‫‪ :‬הרת ךמ תיד בממוע אדו וב תממקומו וכמה תלמכךתו‬ ‫פרש ת הקטורת‬ ‫ד ש הךיךה קריךם‪ .‬או במג ת מ‬ ‫‪':‬במבאם א תל אה תל מוע הד ירמח אצו מרים ומלא ך‬ ‫זרמעו למדרת ךם‬ ‫הימת ךה לךה תם חךק עולךם‪ .

‬א א שרם גמז הלות‪ .‬כ היצרד‪ .‬וב תלמבךד שתיתתהן כמנ תג תד‬ ‫ד ך‬‫זר ךה‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫מן טךעון מ‬ ‫ד ך‬ ‫זר ךה‪ .‬למיום ך‬ ‫‪ :‬לתפמנתים מתן הרק מ ך‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬מרתךנךה א חרת מ ההתן ממ ר‬ ‫מן טךעון הרזךיךה ערל בהי‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומ ך‬ ‫שךר הת ברצךפו‬ ‫נתרן לא ע תכ הב‬ ‫ןא תם לא ך‬ ‫‪ :‬הךיךה שופהךמ ערל ימסוד מרע אר ךבתי ש תל מתזמב החר הרח תיצו‬ ‫זיךה ערל הרפךרכ תת ומערל‬ ‫מן טךעון הר ך‬ ‫ד ך‬‫ן ומ ך‬ ‫מן ב תכמלתי שךר הת ברצךפו‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬ ‫פךר תים הרנתשר ךפ תים ושע תיר תים הרנתשר ךפ תים‪ .‬ו מ‬ ‫שנהי כמ בךשים במנהי ך‬ ‫מ‬ ‫ש בךת‬‫לשב ת ‪ -‬ובמיום הר ר‬ ‫שברתו‪ .‬מתפמנהי ש ת הרתור ךה אממר ךה כתי כךל שאר ומכךל דמ בר ש לא ת רקמט תיר‬ ‫שרהי אדךם בוטהחר בךךמ‪ :‬ג”פ ה' הוש תיעךה‬ ‫ג”פ ה ' צמבךאות עתמךנו מ תשגךב לךנו א אלההי ירע אקב ס תלךה‪ :‬ג”פ ה' צ מבךאות א מ‬ ‫שלךים‬ ‫נחרת ימהודךה ו תירו ך‬ ‫ערמבךה לה' מ ת מ‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‪ :‬את ךה ס הת תר לתי מ תצרר ת תצמרהנתי רךנהי פרל הט תמסובמבהנתיס תלךה‪ :‬ומ ך‬ ‫יעאנ הו‬ ‫הרמ תל תךמ ר‬ ‫שנתים ק רדממונתיות‬‫‪ :‬כ תימהי עולךם וכמ ך‬ ‫סדר המערכה‬ ‫מר ךא ומאל תבךא דמאבךא שךאול‪ .‬ו ך‬ ‫י למ ך‬ ‫ספ תן‬ ‫י לממוסךפ תין‪ .‬‬ ‫ן הרברד תים ומערל הרפךרכ תת ומערל מתזמברח הרזךהךב‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫טברת‬ ‫שתהי נ הרות‪ .‬למיום ך‬ ‫לימלךה‬ ‫ו ר‬‫הע תיר‪ .‬למזתכמרהי כמהכנךה‪ .‬א תלךא ש תהרמור ךם נ תא אכךל לרכהאנתים לתנמש היה תם ומלתבמנ היהתם ולמ ר‬ ‫ןבמכךל הךע תיר‪ .‬ומ ך‬ ‫במכךל מךקום בךע א ך‬ ‫עבמד היה תם‬ ‫‪:‬ערד ח אצות‪ :‬הרמור ךם מ הה תם כריוצהא בךה תם‪ .‬א תם לא ך‬ ‫ש ך‬‫מ‬ ‫עכךב תת‪.‬לךכהן ימהתי ר ךצו‬ ‫י לךנו לא כההן ברע אבודךתו ומלא להו ת‬ ‫ומא הן‬ ‫עמרדמנו ערל מרע אמךדו‬ ‫נ חךשוב וממק כבךל וממרכצ תה למפךנ תיךך כמא תלו ה תקמררבמנו קךרמברן הרת ךמ תיד בממוע אדו ומ ך‬ ‫‪:‬שתימה הא שיחר ש פמתות היו‬ ‫ש ברת‬ ‫שנהי ע תשרנתים סל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן ומנתסמכו‪ :‬עלרת ר‬ ‫שנךה תממ תימ תם‪ .‬מרע ארךכךה גמדולךה קוד תמ תת לממרע ארךכךה שמנתיךה ש תל‬ ‫ש מךא ד תגמ ך‬ ‫וה ממסרד הר ס הד תר הרמרע ארךכךה מ ת מ‬ ‫אבריהי ה א ך‬ ‫ח‬ ‫שנהי גתזמרהי ע הצ תים קוד הם למד תשון מתזמב ה ר‬ ‫שנהי גתזמרהיע הצ תים‪ .‬ש תנ תא אמרר‪ .‬ומהרמרע אשר למכךל אדךם‪ .‬מ‬ ‫נז תיר קך ך‬‫ולרימלךה ערד ח אצות‪ :‬הרתודךה ומאהיל ך‬ ‫לתפמנתים מתן הרקמלךע תים‪ .‬ק ךדמשהי קך ך‬ ‫אהיז תהו ממקו ך‬ ‫ירהי הרדךם‬ ‫ש ך‬‫מ‬ ‫עכךב תת‪.‬א א שרם ך‬ ‫זתבמחהי ר‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬עלךה ר היחר נתיחחר א תש תה לה'‪ :‬ומנתסמכ היה תם‪ .‬ומו ך‬ ‫ןלתנמסךכ תין‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬וטמעונךה‬ ‫דמךה טךעון מ‬ ‫דמךה ב תכמלתי שךר הת ברצךפון‪ . ‫ו מ תמ תנו א תש תה לה‬ ‫‪':‬דמ ברש ‪ .‬צמפונתית מרע אר ךב תית‪ .‬מרע אר ךב תית דמרומ תית‪ .‬אהלו ההן חרטא ת הרצ תבור‪ .‬ומאהינ‬ ‫ונ תא אכךל א תלךא ל תממנו ך‬ ‫ונ תא אכךל א תלךא ערד ח אצות‪ .‬א א שרם ממע תילות‪ .‬ורמב תיע תת הרהתי‬ ‫של תיש תת הרהתי‬ ‫ו מ‬ ‫‪:‬לה'‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬מ‬ ‫טתךן‬‫שח תי ך‬ ‫דש תים קרל תים‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬שע תירהי ר ךאשהי ח צ ך‬ ‫עלךה ברכ תב תש ופךנךה לרסוב הב ובךא לו למקתרתן דמרומ תית‬ ‫מן טךעון ארמברע מרת ךנות ערל ארמברע קמר ךנות‪ .‬עךל תיהך הר מ‬ ‫‪:‬הךעלךה ומה תקמט תיר עךל תיהך ח תלמבהי הר מ‬ ‫שממר הם‪:‬‬ ‫בברת ך‬ ‫ונור ךא‪ :‬נךא ג תבור דורמשהי יחודמךך כמ ך‬ ‫עממךך שגמב הנו טרה ארהנ‬ ‫אנךא במכחר גמד כלרת יממ תינמךך ת רת תיר צמרור ךה‪ :‬קרב הל רתנרת ר‬ ‫י‬ ‫עממךך פמנ הה זוכמר ה‬ ‫יח תיד ג הא תה למ ר‬ ‫ןקךדוש במרוב טובמךך נרה הל ע אדךת תךך‪ :‬ך‬ ‫ברמכ הם‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬ומ ך‬ ‫טתךן במכךל מךקום בךע א ך‬ ‫שח תי ך‬‫דש תים קרל תים‪ .‬פךר תים במנהי בךקךר מ‬ ‫חדמש היכ תם ת רקמר תיב‬ ‫לר"ח ‪ -‬ובמר ךאשהי ך‬ ‫שנהי ע תשרנתים סל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן לךאיל הךא תחךד‪:‬‬ ‫של שךה ע תשרנתים סל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן לרפךר הךא תחךד‪ .‬ל ת מ‬ ‫ןבמכךל ך‬ ‫לת ךן‪ .‬ך‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומ ך‬ ‫שךר הת ברצךפו‬ ‫ירהי הרדךם הךיךה שופהךמ ערל ימסוד דמרומ תי‪ .‬ומד תשון מתזמב החר הרפמנתימ ת‬ ‫שתהי נ הרות קוד תמ תת ל תקמטר תת‪ .‬ו מ‬ ‫ו מ‬ ‫ן יהמיתה לרפךר‪.‬הרבמכור נ תא אכךל לרכהאנתים‪ .‬צ תדמקךתמךך ת ךמ תיד גךממל הם‪ :‬ח אסתי‬ ‫ך‬ ‫ע ת רע אלומות‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד‬ ‫שמרע צרע אקךת הנו יוד ה ר‬ ‫שומעךת הנו קרב הל ו מ‬ ‫ר‬ ‫תך‪:‬‬ ‫‪:‬ק מד כ שךת ך‬ ‫ו למהרקמר תיב קךרמברן הרת ךמ תיד‬ ‫ן הךעולךמ תים‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫ן‬ ‫ש ך‬ ‫מתזמר ךח תית‪ .‬ערל עלרת הרת ךמ תיד י העךשה ומנתסמכו‬ ‫י זבחים‬ ‫דינ‬ ‫מן ב תכמלתי‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬ ‫טתךן ברצךפון‪ .‬מתזמר ךח תית צמפונתית‪ .‬ומ ר‬ ‫כנךם ומישר ךא הל בממרע א ך‬ ‫דת ךם ולמותיתם במדו ך‬ ‫בממוע אדו ומלתהמיות כהאנתים ברע אבו ך‬ ‫נ‬ ‫וו ה אההי א אבות היו‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ .‬‬ ‫ןסל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן לרכ תב תש הךא תחךד‪ .‬ומרע ארךכךה שמנתיךה ש תל קמטר תת קוד תמ תת למס תדור מ‬ ‫טברת חךמ ה ש נ הרות קוד תמ תת למדרם הרת ךמ תיד‪ .‬מ‬ ‫הרבמכור ומהרמרע אשר ומהרפ תסרח קך ך‬ ‫ימ תים‬ ‫שנהי ך‬ ‫הע תיר‪ .‬מרתךנךה א חרת מ ההתן ממ ר‬ ‫ן במב הית הרדךשתן‬ ‫‪:‬ע תכ הב‪ .‬מ‬ ‫נתרן לא‬ ‫ירהי הרדךם הךיךה שופהךמ ערל ימסוד מרע אר ךבתי ש תל מתזמב החר הרח תיצון‪ .‬למכךל אדךם‪ .‬‬ ‫עת ךה ברע אונותהיונחךר הב ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫מדךם‪ .‬ורה א ך‬ ‫י קוד הם לרה א ך‬ ‫הרפמנתימ תי‪ .‬מ‬ ‫שלךמ תים קך ך‬ ‫מ‬ ‫ימ תים ומלרימלךה א תחךד‪ :‬הרמור ךם מ הה תם כריוצהא בךה תם‪ .‬ערל עלרת הרת ךמ תיד ומנתסמכךה‬ ‫‪ :‬במ ר‬ ‫שנךה ש תבמ עךה תממ תימ תים‪:‬‬ ‫שנרים ומאיל א תחךד‪ .‬אהלו וךאהלו נתשר ךפתי‬ ‫מן ב תכמלתי‬ ‫ד ך‬‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬‫דש תים ומש תל מוע אדות מ‬ ‫חרטא ת הרצ תבור ומהריךח תיד‪ .‬וקמטר תת קוד תמ תת למא הבךר תים‪ .‬ר רבתיי מ‬ ‫שוךה‬‫‪.‬למזתכמרהי כמהכנךה‪ .‬ה' א אלה הינ‬ ‫י במדוכךנו ומלא ישר ךא הל בממרע אמךדו‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬ומ ך‬ ‫ד ך‬‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬ ‫ממצר ךע‪ .‬ונמסךכ תן‬ ‫ורח אבתתתי‬ ‫של הם כךל הרקךרמבךנות כ כלךם‬ ‫שלךמ תים‪ .‬ומדרם הרת ךמ תיד קוד הם‬ ‫טברת חךמ ה ש נ הרות‪ .‬ורה א ך‬ ‫מ‬ ‫טברת‬ ‫לרה א ך‬ ‫ער רךמ עךל תיהך‬‫ערמבךים‪ .‬למיום ך‬ ‫ןבמכךל ך‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬זאת עלרת חד תש במ ך‬ ‫ןלרכ תב תש ך‬ ‫ן לךאיל‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫הרימסוד‪ .‬ומ ך‬ ‫טתךן במכךל מךקום בךע א ך‬ ‫שח תי ך‬ ‫דש תים קרל תים‪ .‬אהלו ההן א אשךמות‪ .‬א שךם ת ךלוי‪ .‬מ‬ ‫ולרימלךה ערד ח אצות‬ ‫לע תים‪ .‬ח אצתי הרהתי‬ ‫ומע תשרן ע תשרו‬ ‫שנךה‪ :‬ושע תיר עתז תים א תחךד למחרטךאת‬ ‫חדמשהי הר ך‬‫ח דמשו למ ך‬ ‫יין‪ .‬ומס תדור מ‬ ‫קמטר תת‪ .‬ומאהינ‬ ‫ונ תא אכךל א תלךא ברלרימלךה‪ .‬למכךל‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬ר רח אמ הם‪ .‬ומ ך‬ ‫ן ומקתבול ך‬ ‫טת ךה ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬‫דש תים‪ .‬טרה אר הם‪ .‬ב ת מ‬ ‫שמךע ה א‬ ‫‪ .‬א תלךא ש תהרמור ךם נ תא אכךל לרכהאנתים לתנמש היה תם‬ ‫שנהי ך‬ ‫אדךם‪ .‬ומתנמחךה לרח אב תת תין‪.‬פךר ומשע תיר ש תל יום הרכ תפור תים מ‬ ‫שח תי ך‬ ‫דש תים מ‬ ‫מן ש תל זמבךח תים‪ .‬ומאהבךר תים לממתנמחךה‪ .‬א א שרם ש תפמחךה ח ארופךה‪ .‬ומ ך‬ ‫ן הך ר‬ ‫ן למת ךמ תיד ש תל בהי‬ ‫בז תיכ תןי קודממתי‬ ‫בז תיכתין‪ .‬ב ומתגמזהר ךה ך‬ .‬ומאהינ‬ ‫ומלרימלךה א תחךד‪ :‬הרפ תסרח אהינ‬ ‫‪:‬א תלךא צךלתי‬ ‫ברייתא דרביישמע א‬ ‫ש ל ש ע תשר הה מ תדות הרתור ךה נתדמר תש תת‪ :‬א מ תקרל וךחמ תר‬ ‫אומ הר‪ .‬ש תנךה ברא אכ תי ך‬ ‫ונ תא אכךל‬ ‫ייו‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫מן טךעון מ‬ ‫ד ך‬ ‫זר ךה‪ .‬את ךה צתו תיתךנ‬ ‫בשב ת ויו"ט אין אומרים את התחינה שלאחר סדר הקרבנות‪ :‬ר תבו‬ ‫ד ש ובךט הל הרת ךמ תיד‪.‬א אשרם‬ ‫שלממהי צ תבור ורא אשךמות‪ .‬כמ בךשים במנהי ך‬ ‫ועלךה לה'‪ .‬מ‬ ‫הךעולךה קד תש ק ך ך‬ ‫‪:‬ה תפמש הט ומנתתוחר ומכךל תיל לךא תש תים‬ ‫נז תיר‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫ן‬ ‫מן טךעון מ‬ ‫ד ך‬‫מן ב תכמלתי שךר הת ברצךפון‪ .‬ל ת מ‬ ‫עבמד היה תם‬ ‫‪ :‬ומלתבמנ היהתם ולמ ר‬ ‫מן טךעון מרתךנךה א תחךת‪ .‬‬‫מתזמברח הרזךהךב‪ .

‫שנהי כמתוב תים‬ ‫ןאב מ ת מ‬ ‫י‬ ‫ןאב מ תכךתוב א תחךד‪ .‬דתי במאת מר ךא‬ ‫עסמקתי‬ ‫ןומערל כךל תרלממ תידהי ת רלממ תיד היהון‪ .‬ח כךל ך‬ ‫יצךא למהךק הל ומלא למהרח אמ תיר‬ ‫ען א תחךד ש תהוא כמעתנמיךנו‪ .‬ומתפמר ךט ש תהוא צךר תיךמ ל תכמלךל‬ ‫יצךא‬ ‫יצךא‪ .‬ה ומתפמר ךט וכמלךל‬ ‫ן הרפמר ךט‬ ‫דן א תלךא כמעהי‬ ‫‪.‬במר תיךמ הוא‪ .‬‬ ‫דיו‪ .‬ו כמלךל ופמר ךט וכמלךל‪ .‬ד מ תכמלךל ופמר ךט‬ ‫‪.‬ומאתממרו אמ הן‪ ] .‬ומלא ש מר חמ ת ך אימברי ל תי‪ :‬ה' א אלהךי‪ .‬יב ך‬ ‫ע ב הינ היהתם‬ ‫יכמר תי ר‬‫של תישתי ומ ר‬ ‫שנהי כמתוב תים הרמרכמח תיש תים ז תה א תת ז תה‪ .‬בךרוךמ עושה במר האש תית‪ .‬בךרוךמ אומ הר ומעושה‪ .‬ומא תממרו אמהן‬ ‫ו ובמחריהי דמכךל ב הית י מ‬ ‫ו ובמיומ היכן‬ ‫במחרי היכן‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫‪.‬ברל א תמוט למעולךם‪ :‬ה' ב תרמצונ ךמ‬ ‫י אמררמתתי במ ר‬ ‫י ב תכתי ומלרבקתר רתנךה‪ :‬וראאנ ת‬ ‫יל תן‬ ‫ך‬ ‫בךע תר תב‬ ‫תך‪:‬‬ ‫ך‬ ‫תת‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ךר‬ ‫פ‬‫ע‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬‫יו‬‫א‬ ‫ה‬ ‫‪.‬אמן[‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫עךל היו‬ ‫והוא ירע אש תה שךלום‬ ‫מי‬ ‫ב תממרו ך‬ ‫עוש תה שךלום‬ ‫פסוקי דזמרה‬ ‫מזמור שיר‬ ‫ך ורת תרמפךאהנתי‪:‬‬ ‫עתתי אהל תי ך‬ ‫ך ה' כתי ד תל תיתךנתי‪ .‬ומא תממרו אמ הן‪ ] .‬אמן[‬ ‫מ‬ ‫עלממךא‪ .‬בךרוךמ ממר רח הם‬ ‫בךרוךמ ש תאמרר ומהך ך‬ .‬בךרוךמ הוא‪ .‬אמן[‬ ‫ן דמב ת מ‬ ‫מתן ק צדךם א אבוהו‬ ‫שר ךא הל‪ .‬ה' א אלהרי למעולךם אודתךך‬ ‫קדיש יתום‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמחריהי‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬ערד שתיךבוא הרכךתוב הר מ‬ ‫‪ :‬יג ומכהן נ"א ומכראן מ‬ ‫בדמךך‬ ‫ימ הינו‪ .‬ומ תבתנמ ר‬ ‫י‬ ‫‪.‬במ ך‬ ‫עלממריךא[‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬‫]אמן‪ .‬בךרוךמ גוזהר וממקרי הם‪ .‬אתי את ךה יךכול למהרחאז תיר‬ ‫דבךר ה ת ך‬‫ב ך‬ ‫ן ר‬ ‫יצךא ל תדו‬ ‫היךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫דבךר ש ת ך‬ ‫יא כךל ך‬ ‫‪.‬אתי את ךה ך‬ ‫‪.‬ג מ תבתנמ ר‬ ‫‪.‬ומאתממרו אמ הן‪:‬‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא בעשי”ת‪ :‬למע הלךא למע הלךא מ תכךל ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל‪ .‬ימה הא למהון ולמכו‬‫קרד תישךא הךדהי‬ ‫שמריךא ומאר מעךא ומאתממרו אמ הן‪ ] .‬ה תסמת ררמת ך‬ ‫שלמו תי‪ .‬י כךל ך‬ ‫ו הרכךתוב ל תכמלךלו‬ ‫יחאז תירתנ‬ ‫ו ל תכמלךלו ערד ש ת ר‬‫ח דךש ‪ .‬אמן[‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫ש לך מךא ררבךא מתן מ‬ ‫ימה הא מ‬ ‫שר ךא הל ומא תממרו אמ הן‪ ] .‬ז מ תכמלךל ש תהוא צךר תיךמ ל תפמר ךט‪ .‬אמן[‬ ‫יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫שר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שךלום‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫ש לך מךא ררבךא מתן מ‬‫] קהל‪ :‬אמן[ ימה הא מ‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ומא תממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬ ‫בעשי”ת‪ :‬הר שךלום ב תממרו ך‬ ‫ברוך שאמר‬ ‫יה הךעולךם‪ .‬ומהוד‬ ‫ירמדתי בור‪ :‬זרממרו לה' ח אס תי ך‬ ‫י מת ך‬ ‫נפמש תי‪ .‬במפ הרוש‬ ‫דבךר הרלךמ הד מ תסופו‬ ‫דבךר הרלךמ הד מהעתנמיךנו‪ .‬א תלךא למלרמ הד ערל הרכמלךל ככלו ך‬ ‫עצממו ך‬ ‫יצךא מתן הרכמלךל למלרמ הד‪ .‬במר תיךמ הוא‪ ] .‬ומא תממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ :‬אבל‪ :‬ית מ ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫קהל ואבל‪ :‬ימה הא מ‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬שתור מ‬ ‫מתזממור ש תיר ח אנככרת הרברית למדךו תד‪ :‬א ארומתממ ך‬ ‫ו למז הכ תר ק ך דמשו‪ :‬כתי ר תגרע במאפו חרי תים ב תרמצונו‪.‬אמן[‬ ‫דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫מת ךא‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫ש במ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫ן במאוררימת ךא‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬לא למלרמ הד ערל ר‬ ‫דבךר ש תהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫‪.‬בריך הוא‪ ] .‬חתי תיתרנ ת‬ ‫שאול ר‬ ‫ה' ה תעאל תית ך מתן מ‬ ‫ך ה תעאמרדמת ךה למהררמרתי עז‪ .‬ומתהן ח תלמקהנו במתור ךת תךך‪ :‬ומשךם נרע א ך‬ ‫ד ש ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫ושתיתבךנ תה ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינ‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך ה' א אלה הינ‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫שנתים ק רדממונתיות‬ ‫‪:‬במירמאה כ תימהי עולךם וכמ ך‬ ‫קדיש דרבנן‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬ימה הא מ‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרש הא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ר רבךא ממ ך‬ ‫ימה הא מ‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬ך‬ ‫ןט ר‬‫יצךא ל תטמעו‬ ‫דבךר שתהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫‪.‬ומערל כךל מראן דמ ך‬ ‫בנךן‪ .‬ומ ך‬ ‫‪ .‬ומערל ת רלממ תיד היהו‬ ‫שר ךא הל ומערל ר ר ך‬ ‫ערל י מ‬ ‫יופכרמקךנךא‬ ‫י רמו תיח ה‬ ‫י אאר תיכ תןי וממזונ ה‬ ‫י ומחרי תן‬‫ש לך מךא ררבךא חתנךא ומח תסמדךא ומר רח אמ תן‬ ‫ן מ‬ ‫ן ומדתי במכךל א את רר ורא את רר‪ .‬קהל‪ :‬בריך הוא‪[:‬‬ ‫ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫עלממךא‪ .‬‬ ‫רת‬ ‫ח‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫תל‬ ‫א‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ד‬‫ת‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ךמ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫רע‬ ‫צ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫רה‬ ‫מ‬ ‫‪:‬‬‫ךן‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬‫נ‬ ‫ך‬ ‫ד‬‫א‬ ‫א‬ ‫תל‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ל‬‫ה‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫ךל‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ינת‬ ‫ת‬ ‫ת‬‫יי‬ ‫ך הך‬ ‫פךנ תי ך‬ ‫ען ימזרמתרמךך כךבוד ומלא‬ ‫י ש ממ חךה‪ :‬לממר ר‬ ‫יה' ה איהה עז הר ל תי‪ :‬הךפרכמת ך מ תסמפמדתי לממךחול לתי פ תת רחמ ת ך שקתי ורתמאזמרהנ ת‬ ‫חנהנ ת‬ ‫ש מרע ה' ומ ך‬ ‫מ‬ ‫‪:‬ידם‪ .‬ט כךל ך‬ ‫יצךא למהךק הל ולמהרח אמ תיר‬ ‫ען אח הר ש תלא כמעתנמיךנו‪ .‬ך‬ ‫ןט ר‬ ‫יצךא ל תטמעו‬ ‫דבךר ש תהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫‪.

‬ה' זתכמר ךמ‬ ‫שמרים כמבודו‪ :‬ה' ש תממ ך‬ ‫ש הם ה'‪ :‬ר ךם ערל כךל גוים ה'‪ .‬ומעכזו בר מ‬ ‫ע‪ :‬ה תנךשא שפ הט הךאר תץ הךש הב גממול ערל‬ ‫ן עז ומת רע אצכמות לךעךם‪ .‬א הל נמקךמות הופ תי ר‬ ‫הוא נות ה‬ ‫שרהי‬ ‫עממךך ב תרמכךת תךך ס תלךה‪ :‬ה' צ מבךאות עתמךנו‪ .‬באו למפך ך‬ ‫מתזממור למתודךה‪ .‬ומיאממרו ברגוים ה' ך‬ ‫ןת הב הל ברל ת תמוט‪ :‬ישממחו הר ך‬ ‫וכךל הךאר תץ‪ .‬ממה כלךל‬ ‫ימהתי כמבוד ה' למעולךם‪ .‬‬ ‫ךנו‬ ‫ל‬ ‫ךה‬ ‫ת‬‫ך‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ז‬‫ת‬ ‫ע‬ ‫ךה‬ ‫מ‬‫קו‬ ‫‪:‬‬‫ךנו‬ ‫ל‬ ‫ן‬‫ת‬ ‫תת‬ ‫ת‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומצ תדמקךתמךך ימררנ הנו‪ :‬חרנון ומר רחום ה'‪ .‬הךא הל הךאב הךר רח א ך‬ ‫שמו‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ומרצ תיל‪ .‬‬ ‫בערמ תים ע אל תילותךיו‪ :‬ש תירו לו ר‬ ‫ו ך‬ ‫שמו‪ .‬במנ הי ירע אקב במח תיר ךיו‪ :‬הוא ה' א אלה הינו‪ .‬ומנורךא הוא‬ ‫שמרים עךשה ‪ :‬הוד ומהךדךר למפךנךיו‪ .‬א מ‬ ‫עלמךך מ הא תר תץ מ תצמר ךים‪ .‬הודו לו ך‬ ‫ו במתודךה‪ .‬‬ ‫ברמכו מ‬ ‫וב תתמה תלךה‪ .‬ומתמרממלךכךה א תל ערם‬ ‫נערן‪ .‬במכךל הךערמ תים נתפמלמאת ךיו‪ :‬כתי גךדול ה' וממה כלךל ממאד‪ .‬כתי בךא ל ת מ‬ ‫ו עאצהי הר ך‬ ‫וממלאו‪ .‬ברקמשו פך ך‬ ‫דבךר צ תוךה למא תל‬ ‫שפךטךיו‪ :‬ז תכמרו למעולךם במר תיתו‪ .‬עז ומחתדמוךה ב תממקומו‪ :‬הךבו לה'‬ ‫ערל כךל א אלה תים‪ :‬כתי כךל א אלההי הךערמ תים אאל תיל תים וה' ך‬ ‫ולה' במהרדמר רת קד תש ‪:‬‬ ‫שת רח או‬ ‫שמו‪ .‬א הל ישר ךא הל‬ ‫‪.‬ך‬ ‫נממל תיכמ ך‬ ‫ך ומ ר‬ ‫ש תממ ך‬ ‫שבךחות‬ ‫‪:‬ממה כלךל ברת ת מ‬ ‫הודו‬ ‫זממרו לו‪ .‬עתזמרהנ‬ ‫הךעולךם‪ :‬ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫י‬‫ת‬ ‫כ‬ ‫אנ‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫שח תית‪ .‬מ תשגךב לךנו א אלההי ירע אקב ס תלךה‪ :‬ה' צמבךאות‪ .‬ירע אלץ הרשד תה ומכךל א אש תר בו‪ :‬אז ימררנמנ‬ ‫ו מתן הרגוים‬ ‫שע הנו‪ .‬כתי‬ ‫יערר מ תלתפמנהי ה'‪ .‬הוא‬ ‫ובתר מ ך‬ ‫ני‬ ‫ולה' כךל הךאר תץ‪ :‬ע תבמדו א תת ה' במ ש ממ חךה‪ .‬ומרלמכותו ברכל ך‬ ‫שבות ערמ תים‪ :‬ר רבות מרח א שךבות‬ ‫למעולךם וךע תד‪ :‬ה' מ תל תךמ עולךם וךע תד‪ .‬במכךל הךאר תץ מ ת מ‬ ‫ישר ךא הל ר‬ ‫ך א תתהן‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬ה' ך‬ ‫שמרים ומת ךג הל הךאר תץ‪ .‬הךבו לה' כךבוד וךעז‪ :‬הךבו לה' כמבוד מ‬ ‫מת מ‬ ‫מלךךמ‪ :‬ירמערם הריךם‬ ‫שמרים ומת ךג הל הךאר תץ‪ .‬ורע אצרת ה' ה תיא ת ךקום‪ :‬ע אצרת ה' למעולךם ת רע אמד‪ .‬בךרוךמ חרי לךערד ומקריךם לךנ תצרח‪ .‬חרסמדמ ך‬ ‫את ךה ה' לא ת תכמלךא ר רח אמ תי ך‬ ‫שחךק תים‪ :‬נור ךא א אלה תים מ תמ תק מדךש תיךך‪ .‬‬ ‫ךם‬ ‫ה‬‫ך‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫רת‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫דור‪:‬‬ ‫יא תל גוי‪.‬ח תב תל נרח אלרתמכ תם‪ :‬בתהמיותמכ תם ממתהי מ תסמפךר‪ .‬ומיאממרו ברגוים ה' ך‬ ‫שלךה ‪ :‬ישממחו הר ך‬ ‫מ ך‬ ‫כ תסמאו‪ .‬ומהתרמבךה למ הךש תיב אפו ומלא ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬‫למהרר קך דמשו‪ .‬‬‫שיך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫רח‬ ‫ב‬‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫דו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ר‬‫דו‬ ‫‪:‬‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫הק‬ ‫ןח‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬‫ךת‬ ‫ל‬‫כ‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ל‬‫ומ‬ ‫יב תיעו‪ .‬ה ת מ‬ ‫שפמחות ערמ תים‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫שת רב החר ב תתמה תלךת תךך‪ :‬בךרוךמ ה' א אלההי ישר ךא הל מתן הךעולךם ומערד הךעולךם‬ ‫למהדות למש הם קךדמש תךך‪ .‬מ ה ר‬ ‫ן‬ ‫שמרים ה הכתי‬ ‫ך למדור וךדור‪ :‬ה' בר ך‬ ‫ך למעולךם‪ .‬עוד ימהרלמלו ך‬ ‫שרהי יו מ‬ ‫א מ‬ ‫ך למעולךם וךע תד‪ :‬גךדול ה' וממה כלךל ממאד‪.‬וכמבוד ה אדרר מרלמכותו‪ :‬מרלמכותמךך מרלמכות כךל עולךמ תים‪ .‬כ תממערט ומגךר תים בךה‪ :‬וריתתמהרלמכו מ תגו‬ ‫א תר תץ כמ ך‬ ‫חי ובתנמב תיאי אל ת ךר העו‪ :‬ש תירו לה' כךל הךאר תץ‪.‬מפמתךי‬ ‫ו ת ךמ תיד‪ :‬זתכמרו נתפמלמאותךי‬ ‫ני‬‫ישמרח ל הב ממברקמשהי ה'‪ :‬ד תרמשו ה' ומעכזו‪ .‬כתי מ העולךם ה המךה‪ :‬תמנו עז‬ ‫ך‬ ‫ךד‬ ‫ס‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ו‬ ‫'‪.‬ומערד דר וךדר אאמונךתו‬ ‫י כבוד‬ ‫יה‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ :‬מ תמתזמר רח ש תמ ת ש ערד ממבואו‪ .‬וגמבורךתמךך‬ ‫וערל כךל מרע אשיו‪ :‬יודוךך ה' כךל מרע אשיךך‪ .‬אבמדו גוים מ הארמצו‪ :‬ה' ה הפ תיר ע אצרת גוים‪ .‬למה ת מ‬ ‫שת רח או‬ ‫נ ומה ת מ‬ ‫שת רח אולרה אדם ררגמלךיו‪ .‬שאו מתנמחךה ובאו למפךנךיו‪ .‬א מ‬ ‫ך ס תלךה‪ :‬א מ‬ ‫שבהי ב הית ךתך‪ .‬בךרוךמ ממ שרל הם ש כךר טוב ל תיר האיו‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫כ‬‫מ‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫יו‬ ‫ךל‬‫כ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪:‬‬ ‫תד‬ ‫ךע‬ ‫ו‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ךה‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רא‬ ‫ו‬ ‫‪.‬א תר תךמ אפרים וגמדךל חךס תד‪:‬‬ ‫נורמאת תיךך יאמ הרו‪ .‬א ארומתממ ך‬ ‫שרהי הךעךם ש תכךכךה לו‪ .‬אש תיר ךה לה' כתי גךמרל ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫מזמור לתודה‬ ‫ננךה‪ :‬דמעו כתי ה' הוא א אלה תים‪ .‬בךרוךמ א אלה תים‪ :‬א הל נמקךמות ה'‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ר‬ ‫ה‬‫א‬ ‫רא‬ ‫ו‬ ‫‪. ‫ערל הךאר תץ‪ .‬מ‬ ‫וב ת מ‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬ ‫נהרל תלמ ך‬ ‫תך‪ .‬מ‬ ‫עבמד ך‬ ‫י דךותד ר‬ ‫בדךיו‪ .‬וגמדכלךתמךך א אסרפמרתנךה‪ :‬ז הכתר ר רב טובמךך ר‬ ‫ברמכוכךה‪ :‬כמבוד מרלמכותמךך יאמ הרו‪ .‬מר חמ מ‬ ‫בחרר לו יךה‪ .‬ל ה אה תים ערל ישר ךא הל גרא אוךתו‪ .‬אף ת תכו‬ ‫ני‬‫ח תילו מ תלמפך ך‬ ‫שפוט א תת הךאר תץ‪ :‬הודו לה'‪ .‬ישר ךא הל ל תסמג כלךתו‪ :‬כתי לא יטש ה' ערמו‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫כר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫נתי‬ ‫ו‬‫ר‬ ‫ך ת ךמ תיד יצ מ‬ ‫ך ורא אמתת מ ך‬ ‫ך מ תמתנתי‪ .‬ומלא ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫יע אזב‪ :‬ומהוא ר רחום ימכרפ הר ך‬ ‫לא ר‬ ‫‪ :‬במיום קךרמאהנו‬ ‫אשרי‬ ‫ך‬ ‫שרהי הךעךם ש תה' א אלהךיו‪ :‬ת מה תלךה למדךו תד‪ .‬ומהתרמבךה למ הךש תיב אפו‪ .‬ומ תממ ר‬ ‫ימדרב הרו‪ :‬למהוד תי ר‬ ‫ן לךה תם א תת אכמלךם במע תתו‪ :‬פות החר א תת‬ ‫ך ימשב הרו‪ .‬וריוכרח ע אל היהתם ממלךכ תים‪ :‬אל ת תגמעו ב תממש תי ך‬ ‫ע מ‬‫אח הר‪ :‬לא התנתיחר למא תיש למ ך‬ ‫ברשרו מתיום א תל יום ימשועךתו‪ :‬סרפמרו ברגוים א תת כמבודו‪ .‬טוב‪ .‬בךרוךמ ממר רח הם ערל הרבמרתיות‪ .‬ומנרח אלךתו‬ ‫בחרר ה' במצתיון‪ .‬קךדוש הוא‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫נ ומה ת מ‬ ‫וריאממרו כךל הךעךם אמהן ומהרל הל לה'‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪:‬‬ ‫שח תית‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫ה‬ ‫א‬‫מ‬ ‫ר‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬‫מ‬ ‫ךך‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫מ‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫כרא אש תר‬ ‫י במחרסמדמךך‬ ‫שרהי הךעךם ש תה' א אלהךיו‪ :‬וראאנ ת‬ ‫שרהי הךעךם ש תכךכךה לו‪ .‬ממ ש כבךח וממפאר‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ובמש תיר ה‬ ‫יורע א ך‬ ‫דו‬ ‫ב תלמשון ח אס תי ך‬ ‫שמו הרגךדול‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' מ תל מתך‬ ‫מ‬ ‫יח תיד חהי הךעולךמ תים‪ .‬יךגהל ל תבתי ב תישועךת תךך‪ .‬‬‫מ‬ ‫תך‬ ‫תל‬ ‫רמ‬ ‫ה‬ ‫י‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫אאלו‬ ‫ז‬‫ך אשיחךה‪ :‬ותעאזו‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫את‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫נת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬‫ת‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪:‬‬ ‫נו‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫ך‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬ה' יממלךמ‬ ‫מלךךמ‪ :‬ה' מ תל תךמ‪ .‬בךרוךמ מ‬ ‫נזמכ תיר‬‫ך ומ ר‬ ‫נפךאתר מ ך‬ ‫ךו מ‬ ‫נשרב הח א ך‬ ‫ך ו מ‬ ‫נגרד תלמ ך‬ ‫שבךחות ובתזממ תירות‪ .‬ערל ר‬ ‫תך‪ .‬ערל הר ך‬ ‫מלךךמ‪ .‬הוד תיע‬ ‫הודו לה' ק תרמאו ב ת מ‬ ‫שפמטהי פ תיהו‪ :‬זתר רע‬ ‫ו ומ ת מ‬ ‫וא אש תר עךשה ‪ .‬ך‬ ‫עבמדו‪ .‬הררמח תב פ תיךך ורא אמרלמאההו‪ :‬א מ‬ ‫הרמר ר‬ ‫עלךי‬ ‫בטרחמת תי‪ .‬‬‫תך‬ ‫ך‬ ‫הוד‬ ‫ד‬ ‫בו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫רר‬ ‫ד‬‫א‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬‫תיד‬ ‫ג‬‫י‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬ ‫ור‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫‪.‬הךר תיע‬ ‫שמו‪ :‬כתי טוב ה'‪.‬ההנתיא מר חמ מ‬ ‫שבות ל תבו למדר וךדר‪ :‬כתי הוא אמרר וריתה תי‪ .‬ומלו א א ר‬ ‫‪ :‬למעולךם חרסמדו‪ .‬‬ ‫חק‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫קב‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫תיד‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫ךק‬‫ח‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬‫ךת‬ ‫ע‬ ‫בו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬שיחו במכךל נתפמלמאות ךיו‪ :‬ה תת מהרלמלו במש הם קך דמשו‪.‬ומר רח א ך‬ ‫שלמת מךך במכךל דור וךדר‪:‬‬ ‫ע לתבמנהי הךאדךם גמבורת ךיו‪ .‬ומאת ךה נות ה‬ ‫יכל אהל תי ך‬ ‫סומהךמ ה' למכךל הרנפמל תים‪ .‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫ך ה' עךל הינו‪.‬ומקרבמצ הנו ומהרצ תילהנ‬ ‫ו א אלההי י מ‬ ‫‪.‬‬ ‫האמר‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫ת‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬אתוךה לממושךב לו‪ :‬כתי ירע אקב ך‬ ‫ורירע אמד‪ :‬כתי ך‬ ‫נ‬ ‫יעאנ הו‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪ :‬ה' הוש תיעךה‪ .‬כתי למעולךם חרסמדו‪ :‬ומא תממרו‪ .‬ורמע הם ומנרשא הם ערד‬ ‫תך ובךרהךמ א תת נרח אלךת ך‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‪ :‬הוש תיעךה א תת ערמ ך‬ ‫יעאנ הו‬ ‫אדךם בט החר בךךמ‪ :‬ה' הוש תיעךה‪ .‬ח אצ הרתךי‬ ‫ערךי‬ ‫ש ך‬ ‫מ‬ ‫נחמנו ערמו ומצאן מררמע תיתו‪ :‬באו‬ ‫עךשנו‪ .‬ורחאס תיד תיךךימ ך‬ ‫מי‬ ‫טוב ה' לרכל‪ .‬ומזוקהף למכךל הרכמפופ תים‪ :‬ע הינ ה‬ .‬‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫תב‬ ‫ל‬ ‫רח‬ ‫מ‬ ‫יש‬ ‫ו‬‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪:‬‬ ‫והוא‬ ‫מגתנהנ‬ ‫ו ו ך‬ ‫נפמש הנוח תכמת ךה לה'‪ .‬ישמרח ה' בממרע אשיו‪ :‬ימהתי ש הם ה' ממבר ךךמ‪ .‬הוא צתוךה‬ ‫במל תב א תיש‪ .‬א מ‬ ‫ג הא תים‪ :‬לה' הרימשועךה‪ .‬‬ ‫שק ךם‪ .‬כתי קךדוש ה' א אלה הינו‪ :‬ומהוא ר רחום ימכרפ הר ך‬ ‫תיך‪ .‬בךרוךמ פוד תה‬ ‫מן הרממה כלךל במפתי ערמו‪ .‬מ תל תךמ ממ ש כ בךח וממפאר ע אדהי ערד‬ ‫ך מרלמכ הנו א אלה הינו‪ .

‬ומא הת כךל ך‬ ‫יה‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ .‬הרלמלתי א אלהריךמ צתיון‪ :‬כתי חתזרק‬ ‫שבמחתי ימרו ך‬‫הךא תיש ירמצ תה‪ :‬רוצ תה ה' א תת ימר האיו‪ .‬הרלמלוהו כמרב ג כדמלו‪ :‬הרלמלוהו במת הקרע שופךר‪.‬כתי‬ ‫יה‬ ‫דיו‪ .‬ו תי ך‬ ‫י מ‬ ‫שע תים ר‬ ‫הר מ ך‬ ‫כךל אה אבךיו‪ .‬ה' אה הב צרד תיק תים‪ :‬ה' שמ הר א תת גהר תים‪ .‬ומחךס תיד במכךל מרע אשיו‬ ‫יךד תךך‪ .‬לתבמנהי ער הב א אש תר יקמר ךאו‪ :‬לא ב תגמבור רת הרסוס יתחמפךץ‪ . ‫ע למכךל חרי ר ךצון‪ :‬צרד תיק ה' במכךל דמרךכךיו‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫ולמישר ךא הל‪ :‬לא עךש ה כהן למכךל גוי‪ .‬הרלמלויךה‪ :‬כל הרנמ ך‬ ‫‪:‬כל הרנמ ך‬ ‫ברוך ה׳‬ ‫שלךים‪ .‬ירש הב‬ ‫שלרח דמבךרו ומ ר‬‫של תיךמ קררמחו כמפ תת תים‪ .‬נתהן ל תח תם לךרמע הב תים‪.‬נתדמחהי ישר ךא הל ימכרנ הס‪ :‬הךרופ הא ל ת מ‬ ‫נע תים נךאוךה ת מה תלךה‪ :‬בונהה ימרו ך‬‫הרלמלויךה‪ .‬הרלמלוהו כךל כוכמבהי אור‪ :‬הרלמלוהו מ‬ ‫ומ ך‬ ‫בר ךד ש תל תג‬‫נתרן ומלא ירע אבור‪ :‬הרלמלו א תת ה' מתן הךאר תץ‪ .‬וממהרלמל תים למש הם ת תפמארמת תךך‬ ‫‪ :‬אא ר‬ ‫אתה הוא‬ .‬למכ כלךם ש המות יקמר ךא‪ :‬גךדול א אדונהיונומר רב כחר‪ .‬הרלמלוהו בממתנתים ומעכגךב‪ :‬הרלמלוהו במצ תלמצמלהי ך‬ ‫יה‬ ‫שמךה ת מהרל הל יךה‪ .‬כתי הוא צתוךה‬ ‫שמךים‪ .‬ת מה תלךה למכךל ח אס תי ך‬ ‫שמו למברדו‪ .‬כתי טוב זרממר ךה א אלה הינו‪ .‬ת מה תלךתו ב תקמהרל ח אס תיד תים‪ :‬ישמרח ישר ךא הל במ עשיו‪ .‬‬‫רהוד‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫רח‬ ‫צ‬‫ה‬ ‫נ‬‫ר‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫תת‬ ‫תר‬ ‫א‬‫מ‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫רת‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךה‬ ‫ר‬‫בו‬‫מ‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךה‬ ‫ל‬‫כ‬ ‫ד‬‫הרגמ‬ ‫נ מוד תים‬‫עת ךה א אלה היו‬ ‫ידמךך למגרד הל ולמחרז הק לרכל‪ :‬ומ ר‬‫ידמךך כחר וגמבור ךה‪ .‬הודו ערל א תר תץ ומ ך‬ ‫‪:‬נתשגךב מ‬ ‫תהילים קמט‬ ‫שמו‬ ‫ובממרלמכךם‪ :‬ימהרלמלו מ‬ ‫יג תיל‬ ‫ו ך‬ ‫ח דךש ‪ .‬למכל א אש תר יקמרךאכהו ב תא אמ תת‪ :‬רמצו‬ ‫נבךר הךמ‬ ‫נחמנו מ‬ ‫ברהךמ כךל בךשר ש הם ק ךדמשו למעולךם וךע תד‪ :‬ורא א ר‬ ‫שמ תיד‪ :‬ת מה תלרת ה' ימדרב תר פ תי‪ .‬א תת הריךם ומא תת כךל א אש תר בךם‪ .‬במתף ומכתנור ימזרממרו לו‪ :‬כתי רוצ תה ה' במערמו‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫עו הת‪ :‬יממלךמ ה' למעולךם‪ .‬ח הל תב ח תט תים ירשב תיע הךמ‪ :‬הרשל החר א תממר ךתו אר תץ‪ .‬א אזרממר ךה ל ה א הרי במעוד תי‪ :‬אל ת תבמטמחו בתנמד תיב תים‪ .‬וריאמ תר ך‬ ‫דו תיד א תת ה' למע הינ ה‬ ‫ורימבךרתךמ ך‬ ‫ך ה' הרמרממלךכךה‪ .‬הרלמלוהו ברממרומ תים‪ :‬הרלמלוהו כךל מרלמאכךיו‪ .‬הרלמלויךה‪ :‬בךרוךמ ה' א אלה תים א אלההי ישר ךא הל‪ .‬אמהן ומאמהן‬ ‫ויברך דוד‬ ‫ך ה'‬ ‫דו תיד‪ .‬לתבמנהיישר ךא הל ערם ק מרבו‪ .‬‬ ‫שלרים ה'‪ .‬ר‬ ‫תמשועךה‪ :‬ת הצ הא רוחו ך‬ ‫שפךט לרע אשוק תים‪ .‬חךק ך‬ ‫ער ךה עשה דמבךרו‪ :‬ה תהךר תים ומכךל גמבךעות‪ .‬לא במשוקהי‬ ‫מטךר‪ .‬מ העולךם ומערד עולךם‪ :‬למ ך‬ ‫יכךל הרק ךהךל‪ .‬ומימךל הא כמבודוא תת כךל הךאר תץ‪ .‬לתפמנהי קךר ךתו מתי ירע אמד‪ :‬י מ‬‫דמבךרו‪ :‬הרנתהן ש תל תג כרצךמ תר‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫יה מ ה ר‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫תהילים קמו‬ ‫ן לו‬ ‫נפמשתי א תת ה'‪ :‬א אהרלמלךה ה' במחריךי‪ .‬כתי ך‬ ‫ןמ תסמפךר‪ :‬ממעוד הד‬ ‫עצמבות ךם‪ :‬מונתה מ תסמפךר לרכוכךב תים‪ .‬כמפור כךא הפ תר ימפרז הר‪ :‬מר מ‬ ‫יה‬ ‫שפךט תים ברל ימדךעום‪ .‬אמהן ומאמ הן‪ :‬בךרוךמ ה' מ תצתין‬ ‫‪:‬נתפמלךאות למברדו‪ :‬ובךרוךמ ש הם כמבודו למעולךם‪ .‬ומאת ךה מוש הל ברכל‪ .‬זמקהנתים ע תם נמעךר תים‪ :‬ימהרלמלו א תת ש הם ה'‪ .‬הרלמלו א תת ה' מתן הר ך‬ ‫שמךים‪ :‬ימהרלמלו א תת ש הם ה'‪ .‬ש במרו ערל ה' א אלהךיו‪:‬‬ ‫שתנת ךיו‪ :‬א מ‬ ‫ביום הרהוא אבמדו ע ת מ‬ ‫ישכב למאדמ מךתו‪ .‬‬ ‫שמרים וךאר תץ‪ .‬הךדךר הוא למכךל ח אס תי ך‬ ‫‪:‬במזתק תים‪ .‬יךתום ומאלמ ך‬ ‫יה‬ ‫ולמדר וךדר‪ .‬ומרשב תי ר‬ ‫שמרע ומיוש תיע הם‪ :‬שומ הר ה' א תת‬ ‫עת ךם י מ‬ ‫שומ ך‬ ‫וירע אשה‪ .‬הרשמ הר א אמ תת למעולךם‪ :‬עש ה מ ת מ‬ ‫ך‬ ‫עש ה‬ ‫מנךה‬ ‫ה ' מרת תיר א אסור תים‪ :‬ה' פק החר עתומר תים‪ .‬ומנתכמבמד היה תם במכרבמלהי בררמז תל‪ :‬לרע אשות בךה תם מ ת מ‬ ‫תהילים קנ‬ ‫ע עכזו‪ :‬הרלמלוהו ב תגמבורת ךיו‪ .‬הרמ הכתי‬ ‫ו במכתנור‪ :‬הרממכרס תה ך‬ ‫שע תים עאדהי אר תץ‪ :‬עאנו לה' במתודךה‪ .‬הרמרצממ תיחר הךר תים חךצ תיר‪ :‬נות ה‬ ‫ך‬ ‫שלרים א תת ה'‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שמךה ת מהרל הל יךה‪ .‬ה' זוקהף כמפופ תים‪ .‬הרלמלו א הל במק ך דמשו‪ .‬ומהרמרים א אש תר מ הערל הר ך‬‫שמהי הר ך‬ ‫יר החר‪ .‬ימפךאהר ע א ך‬ ‫ידךם‪ :‬לרע אשות נמקךמךה ברגוים‪ .‬ובמ ך‬ ‫נחמנו לךךמ‪ .‬הרלמלתי ר‬ ‫שרהי ש תא הל ירע אקב במעתזמרו‪ .‬תרנתינתים ומכךל ת מהמות‪ :‬א ה ש ו ך‬ ‫ומנתבמר ךאו‪ :‬ורירעאמ תידהם לךערד למעולךם‪ .‬רוחר סמ ך‬ ‫מרלמכהי א תר תץ ומכךל למאכמ תים‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שפךט כךתוב‪ .‬ע הץ פמר תי ומכךל א אר ךז תים‪ :‬הרחריךה ומכךל במה המךה‪ .‬במבתן אדךם ש תאהי‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬ב הר רךמ ך‬‫ש ך‬ ‫במר תיחהי מ‬ ‫יממס הם‪ .‬‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬ערד ממה הר ךה יךרוץ‬ ‫ער ךיךמ‪ .‬תוכ החות ברלמאכמ תים‪ :‬ל תאמסר מרלמכ היה תם‬ ‫שכמבות ךם‪ :‬רומממות א הל ב תגמרונךם‪ .‬ומח תר תב פ תיפתיות במ ך‬ ‫מת מ‬ ‫יה‬ ‫דיו‪ .‬ובמ ך‬ ‫ומהךעש תר ומהרכךבוד מ תלמפךנ תיךך‪ .‬ר תמ תש ומצ תפור כךנךף‬ ‫ומק תיטור‪ .‬הרלמלוהו בתרמק תי ר‬ ‫שמרע‪ .‬חכקךי‬ ‫ברךי‬ ‫‪ :‬רוחו יזמלו מךים‪ :‬מרג תיד דמ ך‬ ‫תהילים קמח‬ ‫שמרים‪ .‬‬ ‫תץ‬ ‫ךאר‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫רים‬ ‫מ‬‫ש‬ ‫ך‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫כל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬ומד תרתךמ ר מ ך‬ ‫תהילים קמז‬ ‫שבורהיל הב‪.‬הרלמלוהו כךל צ מבךאיו‪ :‬הרלמלוהוש תמ ת ש‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬זרממרו ל ה אה הינ‬ ‫שפ תיל ר מ ך‬ ‫נו תים ה'‪ .‬א אלהריךמ צתין‬ ‫שע תים ימ ר‬‫‪:‬ימעוד הד‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלההי ישר ךא הל אב תינו‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שמךים‪ :‬וריךר תם קתרתן למערמו‪ .‬שר תים ומכךל שפמטהי אר תץ‪ :‬ברחור תים ומגרם במתולות‪ .‬מר מ‬ ‫עא ך‬ ‫ןל תבמה המךה לרחממךה‪ .‬ל תתמבונךתו אהי‬ ‫וממחרב הש למ ר‬ ‫ן לךאר תץ‬ ‫שמרים במעךב תים‪ .‬ש תירו לה' ש תיר ך‬ ‫ו ערל‬ ‫עלמזו ח אס תיד תים במכךבוד‪ .‬ומהרמתת מנרשא למכל למראש ‪:‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬ומ ת מ‬ ‫טי‬ ‫שפך ך‬ ‫ו ומ ת מ‬ ‫ולמירע אקב‪ .‬עש ה‬ ‫ו שכהן ימרו ך‬ ‫בךרוךמ ה' למעולךם‪ .‬ומא תת ר‬ ‫ן ימר האי‬‫קךרוב ה' למכךל קרמאיו‪ .‬במנהי צתין‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬הרלמלוהו במצ תלמצמלהי תמרועךה‪:‬‬ ‫הרלמלוהו במנ הב תל ומכתנור‪ :‬הרלמלוהו במתף ומךחול‪ .‬א תת הרממירחאל תים למחרסמדו‪ :‬ר‬ ‫בנריךמ במק תרמב הךמ‪ :‬הרשם גמבולהךמ שךלום‪ .‬ימררנמנ‬ ‫י מ‬ ‫נו תיםב תישועךה‪ :‬ר‬‫בממךחול‪ .

‬ומא תת זרע אקךת ךם ך‬ ‫ב שךה‪ .‬קךפמאו ת מהמת במל תב יךם‪ :‬אמרר אויהב א תרמדף אשיג א אחרל הק ך‬ ‫שפמת ך במרוחאךך כ תסךמו יךם‪ .‬תתהמי תי ך‬ ‫ך ה'‪ :‬א אד ך‬ ‫בעשי"ת אומרים‪ :‬ש תיר הרמרע אלות‪ .‬נור ךא ת מה תלת עש ה פ תל תא‪ :‬נךט תית ך יממ תינמךך ת תבמלךע המו אר תץ‪ :‬נךח תית ך במחרסמדמךך ערם זו גךאלמת ך‪ .‬א אש תר ך‬ ‫ך מת מ‬‫שמרים למ ך‬ ‫א אש תר בךה תם‪ .‬וריראאמ תינ‬ ‫יישר ךא הל א תת הרש תיר ךה הרזאת לה'‪ .‬ור ר‬ ‫עבמדו‬ ‫ובה' ובממש תה ר‬ ‫‪:‬הרגמדלךה א אש תר עךש ה ה' בממ תצמר רים‪ .‬א הל הרהודךאות א אדו‬ ‫ומערד עולךם‪ .‬נ ההרלמת ך במ ך‬ ‫שבהי פמלךש תת‪ :‬אז נתבמה אלו אלופהי אאדום‪ .‬ך‬ ‫ו ך‬ ‫פרר מעה ומח היל‬ ‫ך נ תעתרממו מרים‪.‬מ‬ ‫את ךה הוא ה' למברד תךך‪ .‬ומוש הל ברגוים‪ :‬ומעךלו מוש תיע תים במהרר צתיו‬ ‫י ך‬ ‫יישר ךא הל הךלמכו בר ר‬ ‫א תת מהי הריךם‪ .‬בריום הרהוא יהמיתה ה' א תחךד ו מ‬ ‫‪:‬א תת הרר ע השו‪ .‬אהילהי מואב יאח אז המו ר ךערד‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫אפ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫רו‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫רק‬ ‫כ‬ ‫ו‬‫המ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫כ‬ ‫יא‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫א‬ ‫ח‬ ‫רח‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫‪.‬אד תיר תים‪ :‬מתי כךמכךה בךא הל תם ה'‪ .‬ורימהתי לתי ל תישועךה‪ .‬כתי למ ך‬ ‫ך לךערד מרלמכ הנו‪ .‬מ תשממר תים לרבק תר שממר תים לרבק תר‪ :‬ירח הל ישר ךא הל א תל ה'‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫חזן‪ :‬יתמגרדרל ומיתמק רדרש מ‬ ‫עלרם‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬כתי ע תם ה' הרח תס תד‪ .‬וריאממרו ל האמר‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל וחזן‪ :‬ימה הא מ‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ . ‫ימ תים ומכךל‬ ‫שמרים ומכךל צמבךאם‪ .‬א אלההי אבתי ורא ארמממתנמהו‪ :‬ה' א תיש מ תלמ ך‬ ‫בריךם‪ :‬ך‬ ‫ך ה' נ תאמדךרתי‬ ‫נך‬ ‫ירמדו ב תממצולת כממו אב תן‪ :‬יממ תי מ‬ ‫יר ךה בריךם‪ .‬נךמגו כל‬ ‫שממעו ערמ תים ירמגךזון‪ .‬הךא הל הרמ תל תךמ הרגךדול ומהרקךדוש בר ך‬ ‫שת רברח ש תממ ך‬ ‫י מ‬ ‫עת ךה‬‫שלךה נ תצרח גמד כלךה וגמבור ךה ת מה תלךה ומת תפמא תר תת ק מד כ שךה ומרלמכות‪ :‬במר ךכות ומהודךאות מ ה ר‬ ‫בחךה הרל הל ומזתממר ךה עז ומ תממ ך‬ ‫ש ך‬ ‫ש תיר ו מ‬ ‫יזתממר ךה‪ .‬בממרים ר‬ ‫‪:‬ה ת מ‬ ‫אז ישיר‬ ‫ירמא ישר ךא הל א תת הריךד‬ ‫ירמא ישר ךא הל א תת מ תצמר רים מ הת‪ .‬א הל מ תל תךמ גךדול ברת ת מ‬ ‫‪:‬א הל חהי הךעולךמ תים‬ ‫תהילים קל‬ ‫ך ק רשכבות למקול ת רח אנונךי‪:‬‬ ‫נה אזמנ תי ך‬‫ני ש תממעךה במקול תי‪ .‬ה' מ‬ ‫עזתיומזתממר ךת יךה‪ .‬הרח תתתי הךא אמרתי ומהרפמרתזתי ומהר‬ ‫וובמכךל ערם ארמצו‪ .‬הרבוח הר במש תיר ה‬ ‫ש בךחות‪ .‬‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫רס‬ ‫א‬ ‫רה‬ ‫ת‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫או‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫רב‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫הב‬ ‫י‬‫או‬ ‫רץ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ברכחר‪ .‬ומ תבמחרר שךל תשךיו ט כבמעו במירם סוף‪ :‬ת מהמת ימכרסמי כמו‪ .‬‬‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫ל‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫נ‬ ‫רר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬‫המ‬ ‫ךע‬‫ט‬ ‫ת‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫תמב תאהמו‬ ‫עלממריךא‪ :‬כתי בךא סוס פרר מעה במר תכמבו ובמפךרךשךיובריךם‪ .‬ומאת ךה ממחרי תה א תת כ כלךם‪ .‬ח תיל אחרז י מ‬ ‫ך‬ ‫קךדמש תךך‪:‬‬ ‫ך ה'‪ .‬יממ תינמ ך‬ ‫נפמש תי‪ .‬מ תמרע אמרק תים קמר ךאת תי ך‬ ‫חלמת תי‪:‬‬ ‫נפמש תי‪ .‬ובמנ ה‬ ‫שמו א תחךד‬ ‫יה ה' לממ תל תךמ ערל כךל הךאר תץ‪ .‬ומהךימת ךה לה' הרממלוכךה‪ :‬ומהך ך‬ ‫ישתבח‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪:‬‬ ‫ך נךא תה ה' א אלה הינ‬ ‫שמרים ובךאר תץ‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ורי תירמאו הךעךם א תת ה'‪ .‬כתי‬ ‫די‬‫ב ך‬ ‫ע ת ך ערל ירם סוף‪ :‬ורתתתהן את ת ומפמת תים במפרר מעה ובמכךל ע א ך‬ ‫שמר מ‬ ‫א אבות היונבממ תצמר ךים‪ .‬‬ ‫ךש‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫מ‬ ‫'‪.‬ז תה אהלתי ומאנמו ההו‪ .‬ומשממת ך‬ ‫ך כתי צרד תיק את ךה‪ :‬ורת הר תא א תת עצנתי‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךר‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ךק‬ ‫ת‬‫ו‬ ‫ר‬ ‫‪.‬סוס ומרכמבו ר ךמךה‬ ‫יש תיר מש תה ובמנ ה‬ ‫אז ך‬ ‫שמו‪ :‬מררמכמבת‬ ‫חמךה‪ .‬וצמבךא הר ך‬ ‫תיך‪ :‬ומכךרות ע תמו הרבמר תית לךת הת א תת‬ ‫מן למפךנ ך‬ ‫מצךאת ך א תת למבךבו נ תא א ך‬ ‫שמו אבמר ךהךם‪ :‬ו ך‬ ‫מ‬ ‫במאבמר ךם‪ .‬וריךש תב ה' עאל היהתם‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫למעלךם וךע תד‪ :‬ה' מרלמכות הה קךא הם למ ך‬ ‫שפט‬ ‫ןל ת מ‬ ‫ב שךה במתוךמ הריךם‪ :‬כתי לה' הרממלוכךה‪ .‬ומהררמב הה ע תמו פמדות‪ :‬ומהוא‬ ‫ר‬ ‫‪:‬יפמד תה א תת ישר ךא הל מ תכל ע אונות ךוי‬ ‫חצי קדיש‬ ‫חיהי‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמ ר‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כתרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬מ תל תךמ‬‫ןהרנתפמלךאות‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ע‬‫ר‬ ‫פ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ן‬‫ו‬‫ךכ‬‫מ‬ ‫‪.‬הךאר תץ ומכךל א אש תר עךל תיהך‪ .‬אש תיר ךה לה' כתי גךאה גךאה‪ .‬ערד ירע אבר ערם זו קךנתית ך‪:‬‬ ‫עממ ך‬ ‫ך ידממו כךאב תן‪ .‬אר תיק חררמב תי‪.‬‬ ‫שלךל‪ .‬ב תגמדל זמרוע א ך‬ ‫מת ךה ך‬ ‫נערן‪ :‬ת תפל עאל היהתם א הי ך‬ ‫שבהי כמ ך‬‫י מ‬ ‫מ‬ ‫לך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬‫תד‬ ‫ךע‬ ‫ו‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫לך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫י‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬‫תיך‬ ‫ך‬ ‫ד‬‫י‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫כו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪.‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫במ ך‬ ‫ברכות קריאת שמע‬ ‫ברכו‬ ‫ה’ הרממבר ךךמ‬ ‫ברמכו א תת‬ ‫שליח ציבור‪ :‬ך‬ ‫למעולךם וךע תד‬ ‫מ‬ ‫ךך‬ ‫ר‬‫ב‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫הקהל‪ :‬בךרוךמ ה'‬ ‫למעולךם וךע תד‬ ‫שליח ציבור‪ :‬בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ‬ ‫יוצר אור‬ .‬‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬‫עלממהי ך‬ ‫ולמ ך‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫] קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬למע הלךא בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫עלממךא‪ .‬צךל אלו כרעופ תר תת בממרים‪ .‬מתי כךמכךה נ תאמדךר‬ ‫נ ר‬ ‫יד תי‪ :‬ך‬ ‫תור תיש המו ך‬ ‫עזמךך א תל נמוהה‬ ‫ברקד תש ‪ .‬ומא תת רדמפ היה תם‬ ‫י ך‬ ‫עבמרו במתוךמ הריךם בר ר‬ ‫י ר‬‫עת ך לתפמנ היהתם ור ר‬ ‫ו עאל היהתם ורת רערש למךך ש הם כמהריום הרז תה‪ :‬ומהריךם בךק ר מ‬ ‫עת ך כתי ההז תיד‬‫ידר מ‬ ‫ך‬ ‫עז תים‬ ‫שלרכמת ך ב תממצולת כממו א תב תן‪ .‬ערד ירע אבר ר‬ ‫ופרחרד‪ .‬ומלתדמבךרו הו ך‬ ‫יה' קתומת ךה ר‬ ‫ען תתוךר הא‪ :‬קתו תית ת‬ ‫ני מתי ירע אמד‪ :‬כתי ע תממךך הרסמל תיחךה לממר ר‬ ‫שמךר יךה‪ .‬‬‫עו‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫הת‬ ‫ךת‬ ‫ל‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ש‬‫ג‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫רג‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ס‬‫ו‬‫מב‬ ‫י‬ ‫א תר תץ הרכמנרעאנתי‪ .‬הר ר‬ ‫שמהי הר ך‬ ‫שמרים‪ .‬ומהוצ האתו מ האור כרשד תים‪ .‬במר תיךמ הוא‪.‬ת תממלךאהמו ר‬ ‫נתצמבו כממו נ הד נזמל תים‪ .‬ערל ש פר ת הריךם‪ :‬ור ר‬ ‫וריושרע ה' בריום הרהוא א תת ישר ךא הל מתירד מ תצמר ךים‪ .‬את ךה עךשית ך א תת הר ך‬ ‫בחרר מת ך‬ ‫שת רחאו תים‪ :‬את ךה הוא ה' הךא אלה תים‪ .‬א אד ך‬ ‫א תם ע אונות ת ת מ‬ ‫נפמשתי לראדנךי‪ .

‬ומלא נ הבוש למעולךם וךע תד‪ :‬כתי במש הם ק ך דמ מ‬ ‫ל תב הנו בממתצמות תיךך‪ .‬ח תממלךה גמדולךה ו תית הר ךה ך‬ ‫ןולמהרשכ תיל‪.‬נ תא א ך‬ ‫ו ך‬ ‫ברךי‬ ‫לךערד קרי תמ תת‪ :‬ודמ ך‬ ‫נומערל דורות הינו‪ .‬מךגהן י מ‬ ‫ך הךר רב תים ר רח הם עךל הינו‪ .‬רומממהי ר‬ ‫שמו‪ .‬‬ ‫שרמתךיוכ כלךם עוממד תים‬ ‫שרמת תים ורא אש תר ממ ך‬‫שת רברח ש תממךך לךערד מרלמכ הנו יוצהר ממ ך‬ ‫ובור הא קמדוש תים‪ .‬הר ממ ש כ בךח ומהרממפאר ומהרמתת מנרשא מ תימות עולךם‪ .‬ל ת מ‬ ‫שמ ר‬‫לת מ‬ ‫שךך הרגךדול ומהרנור ךא‬ ‫שמ תךך‪ .‬ערל‬ ‫דבךר טוב ומקריךם למעולךם וךע תד‪ .‬‬ ‫ג תבור תים‪ .‬ומדרב הק‬‫ך‬ ‫ךת‬ ‫ר‬‫תו‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫נ‬ ‫ו‬‫י‬‫ה‬ ‫נ‬‫הי‬ ‫ע‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬‫ךה‬‫ב‬ ‫א‬ ‫אה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךת‬ ‫ר‬‫תו‬ ‫מוד‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬‫ת‬ ‫ד‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫תת‬ ‫שמר ומלרע אשות ולמקרי הם א‬ ‫ע‪ .‬א אמ תת‪ .‬ה' א אלה הינו‪ .‬ק מד כ שךה כ כלךם כמא תחךד‪ .‬ומערל כךל דורות זתר רע ישר ךא הל ע אבךד תיךך‬ ‫בנ היו‬ ‫ך‬ ‫‪ :‬ומעךל הינו‪ .‬ומנותמנתים‬ ‫א תת ש הם הךא הל הרמ תל תךמ הרגךדול הרג תבור ומהרנור ךא‪ .‬עש ה שךלום ובורהא א תת הרכל‬ ‫‪ .‬לממ תל תךמ א הל חרי ומקריךם זממ תירות יאמ הרו ומת ת מ‬ ‫ןהרנתפמלךאות‪ .‬א אלה הינ‬ ‫הרמ הא תיר לךאר תץ ומלרדךר תים עךל תיהך במר רח אמ תים‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬מרלמכ הנו מ תל תךמ א אבות הינו‪ .‬יוצהר הרממאורות‬ ‫אהבת ישר א‬ ‫ך‪.‬א אלההי עולךם מרלמכ הנו‪ .‬א אדו‬ ‫ח אדךשות‪ .‬א אלההי‬ ‫נך‬ ‫מלמאה הךאר תץ ק ת מ‬ ‫חכממךה עךשית ך‪ .‬וממ ך‬ ‫שמרים ז תה מ תז תה‪ .‬הרמ תל תךמ הרממרומךם למברדו מ האז‪ .‬גוא אלהנ‬ ‫א אלה הינ‬ ‫ן א אלה תים זולךת ךתך‬ ‫תך‪ .‬ת ךמ תיד‬ ‫נתרן סמב תיבות עכזו‪ .‬במש תיר ךה ובמזתממר ךה‪.‬‬ ‫והךאב הךר רח אמךן‪ .‬‬ ‫ךתו‬‫ש‬ ‫כ‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫וק‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ד‬‫בו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫תי‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫פ‬‫ס‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪.‬ברע אבור א אבות היונ ש ת ך‬ ‫חמרלמ ת ך עךל הינו‪ :‬אב תינ‬ ‫אה אבךה ררבךה א אהרבמת ךנו‪ .‬עונתים ומאוממר תים‬ ‫במאה אבךה רמשות ז תה לךז תה למהרקמד תיש למיוצמר ךם במ ר‬ ‫ע ש גךדול מתת מנרשא תים‬ ‫במירמאה‪ :‬קךדוש קךדוש קךדוש ה' צ מבךאות‪ .‬ומכ תסמאו נךכון‪ .‬צור ירע אקב מךגהן י מ‬ ‫נ‬‫יערל א אבות היו‬ ‫מנתים ומנ תחאמךד תים לךערד ולמעולממהי עולךמ תים‪ .‬כ כלךם א אהוב תים‪ .‬כ כלךם‬ ‫ינ ךתך‪ .‬‬ ‫בטמחו במ ך‬‫ו מרלמכ הנו‪ .‬א אדו‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪.‬י מ‬ ‫ו מרלמכ הנו ומגואאלהנ‬ ‫בר רךמ צורהנ‬ ‫ת תת מ ך‬ ‫יחרד במקול‪ .‬מךה ר רבו מרע אשיךך ה'‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫ךשי‬ ‫ע‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ר‬‫או‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬‫או‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫רל‬‫ע‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬כךאמור למ עש ה אור תים גמדל תים‪ .‬כ כלךם‬ ‫שמ תיע תים במירמאה ר‬ ‫במרום עולךם‪ .‬ומככלךם עושים במא הימךה ובמירמאה רמצו‬ ‫שבמח תים וממפךאאר תים ומרעאר תיצ תים ומרקמד תיש תים ומרממל תיכ תים‬ ‫ברמכ תים וממ ר‬ ‫‪.‬יוצהר אור ובורהא חש תךמ‪ .‬כ כלךם במרור תים‪ .‬קךדוש הוא‪ .‬ל תלממד ולמלרמ הד‪ .‬ך‬ ‫ומ העולךם‬‫ו ומרצ תילהנ‬ ‫ו צור ימשועךת הנו‪ .‬נור ךא ת מה תלות‪ .‬ומירחהד למבךב הנו למאה אבךה ולמירמאה א תת מ‬ ‫וקומממתיות למארמצ הנו‪ :‬כתי א הל פוע הל‬ ‫ו למ שךלום מ הארמברע כרנמפות הךאר תץ‪ .‬במשפךה במרור ךה ובתנמע תימךה‪ .‬ומרלמכותו ו תאאמונךתו‬ ‫שע הנו‪ .‬פודהנ‬ ‫וגואהל א אבות הינו‪ .‬ומככלךם פותמח תים א תת פ תיה תם ב תק מד כ שךה ובמטךה צר ךה‪ .‬מ תשגךב ברע אד הנו‪ .‬ובמטובו ממחרד ה ש במכךל יום ת ךמ תיד מרע אשה במר האש תית‪ .‬זור ה ר‬ ‫ו ת ךא תיר‬‫ד ש ערל צתין‬ ‫ח ך‬‫במטובו במכךל יום ת ךמ תיד מרע אשה במר האש תית‪ .‬ומנתזמכ תה ככלךנו ממה הר ךה למאורו‪ .‬ומק הררבמת ךנו למ ש תממךך הרגךדול ס תלךה ב תא אמ תת‪ :‬למהודות למךך ולמירח תדמךך במאה אבךה‪ :‬בךרוךמ‬ ‫ימשועות את ךה‪ .‬יוצמרהנ‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬בור הא רמפואות‪ .‬למדר וךדר הוא קריךם ו מ‬ ‫וךע תד‪ :‬א אמ תת‪ .‬ינשק הציצית ויניחם מידו‬ ‫חיים ומקריךמ תים‪ . ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬שךא ת ךה הוא ה'‬ ‫ערל הךר תאשונתים ומערל הךאח ארונתים‪ .‬פ תנות צ מבךאיו קמדוש תים‪ .‬אור ך‬ ‫‪.‬הרממחרד הש‬ ‫ע צמדךקות‪ .‬ברערל מ תלמחךמות‪ .‬כתי למעולךם חרסמדו‪ .‬דתבמרהי א אלה תים חרי תים ומ תלתךמ עולךם‪ .‬טוב ך‬ ‫ה הכתי‬ ‫ך ס תלךה‬ ‫ך‬ ‫ו‬‫ר‬‫א‬ ‫ךא‬ ‫פ‬‫י‬ ‫מ‬ ‫‪.‬עושה‬ ‫י מ‬ ‫שבךחות ר‬ ‫למא הל בךרוךמ נמע תימות ית הנו‪ .‬‬ ‫ן עכז הנו‪ .‬אהי‬ ‫שמ ך‬ ‫‪ :‬מ‬ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬חק ומלא ירע אבר‪ .‬צור מ תשגרב הנו‪ .‬ך‬ ‫ב ך‬‫ך‬ ‫בחרר מת ך מ תכךל ערם ומלךשון‪ .‬ך‬ ‫במ ך‬ ‫שע הנו‪ .‬ומר מ‬ ‫ןקונךם‪ .‬למע כמרת שר ךפ תים‪ .‬כתי הוא למברדו פוע הל גמבורות‪ .‬א אמ תת ו תאאמונךה‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ כמבודו ומהךאופרנתים ומחריות הרקד תש במר ר ר‬ ‫שבמח תים ומאוממר תים‪ :‬בךרוךמ כמבוד ה’ מ תממקומו‬ ‫מת ךם ממ ר‬ ‫‪.‬ממאורות ך‬ ‫יצרר כךבוד ל ת מ‬ ‫ןופךערל זךהצרהי חר מךה‪ .‬‬‫תיך‬ ‫ך‬ ‫ד‬‫י‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫רח‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫לה‬‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫רך‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫‪.‬ומככלךם ממקרבמל תים עאל היהתם על מרלמכות ך‬ ‫נחרת רוחר‪ .‬א אמ תת‬ ‫‪:‬הש "ץ חוזר ואומר‪ :‬ה' א אלה היכ תם א אמ תת‬ ‫ג א ישר א‬ ‫נ למעולךם‬ ‫דבךר הרז תה עךל היו‬ ‫נע תים ומנורךא ומאד תיר וממתכקךן וממק כבךל ומטוב ומיךפתה הר ך‬‫מן ומאהוב ומחךב תיב ומנתחממךד ומ ך‬ ‫ישךר ומנ תא א ך‬ ‫וומקריךם ומ ך‬ ‫יצ תיב ומנךכן‬ ‫ומ ר‬ ‫שמו קריךם‪ .‬הרבוח הר במערמו ישר ךא הל במאה אבךה‬ ‫שמע‬ ‫מן‬ ‫‪ :‬יחיד אומר‪ :‬א הל מ תל תךמ נ תא א ך‬ ‫וה' א תחךד‪ :‬בלחש ‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד‬ ‫שמרע ישר ךא הל ה' א אלה הינ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫ך הריום ערל‬ ‫ו הרדמבךר תים הךא הל תה א אש תר אנכתי ממצרומ ך‬ ‫הי‬‫תך‪ :‬ומ ך‬ ‫ך ובמכךל ממאד ך‬ ‫ש ך‬ ‫נפמ מ‬‫ך ובמכךל ר‬ ‫בבמ ך‬ ‫ך במכךל למ ך‬ ‫ומאהרבמת ך א הת ה' א אלה תי ך‬ ‫ך ומהךי‬ ‫ו‬ ‫שר מת ךם למאות ערל יךד ךת‬ ‫ך ובמקומ ךתך‪ :‬וק מ ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫תך‬ ‫תר‬ ‫רד‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫כ‬‫ת‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ב‬‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הית‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךם‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ך ומדתבר‬ ‫בנ תי ך‬ ‫ננמת ךם למ ך‬ ‫תך‪ :‬ומש ת ר‬ ‫למבךב ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךר‬‫ע‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫וב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הית‬ ‫ב‬ ‫ת‬‫זו‬ ‫כ‬ ‫ז‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ךם‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫כ‬‫ו‬ ‫‪:‬‬‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ע‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ךפת‬ ‫ט‬ ‫ט‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫עבמדו במכךל למברבמכ תם‬ ‫שממעו א תל מתצמותרי א אש תר אנכתי ממצרו תה א תתמכ תם הריום למאה אבךה א תת ה' א אלה היכתם ולמ ך‬ ‫ע תת מ‬ ‫יה א תם שךמ ר‬ ‫ומהך ך‬ ‫נת רתתי ע השב במשדמךך ל תבמה תממת תךך‬ ‫שךך ומיצמהךר תךך‪ :‬ומ ך‬ ‫נתרתתי ממטרר ארמצמכ תם במע תתו יורתה ומרלמקוש ומאסרפמת ך דמגךנתךך ומת תיר מ‬ ‫שכ תם‪ :‬ומ ך‬ ‫נפמ מ‬‫ובמכךל ר‬ ‫חר ךה אף ה'‬ ‫שת רחאו תיתתם לךה תם‪ :‬ומ ך‬ ‫שממרו לךכ תם פתן יפמת תה למברבמכ תם ומסררמת תם ורע אברדמת תם א אלה תים א אחהר תים ומה ת מ‬ ‫עת ך‪ :‬ה ת ך‬ ‫ב מ‬‫ומאכרלמת ך ומש ך‬ ‫דמךה לא ת תתהן א תת ימבולךה ורא אברדמת תם ממה הר ךה מ הערל הךאר תץ הרטבךה א אש תר ה'‬ ‫מטךר ומהךא א ך‬ ‫שמרים ומלא יהמיתה ך‬ ‫עצרר א תת הר ך‬ ‫בךכ תם ומ ך‬ ‫ן‬ ‫ולמטוטךפת בהי‬ ‫שרמת תם את ךם למאות ערל יתדמכ תם ומהךי‬ ‫שכ תם וק מ ר‬ ‫נפמ מ‬ ‫בררי א הל תה ערל למברבמכ תם ומערל ר‬ ‫נתהן לךכ תם‪ :‬ומשממת תם א תת דמ ך‬ ‫ך ובמקומ ךתך‪ :‬וכמתרבמת ךם ערל ממזוזות‬ ‫שכמבמ ך‬ ‫ך ברד תר תךמ ובמ ך‬ ‫ך ובמל תכמת מ ך‬ ‫ך במב הית ת ך‬ ‫ע הינ היכ תם‪ :‬ומלתמרדמת תם את ךם א תת במנ היכתם למדרב הר בךם במש תבמת מ ך‬ ‫שמרים ערל‬ ‫שברע ה' לרא אבת היכתם לךת הת לךה תם כ תימהי הר ך‬ ‫דמךה א אש תר נת מ‬ ‫י במנ היכתם ערל הךא א ך‬ ‫ען ירמבו יממ היכתם ו תימ ה‬ ‫תיך‪ :‬לממר ר‬ ‫שעךר ך‬ ‫ך וב ת מ‬ ‫ב הית ת ך‬ ‫‪ :‬הךאר תץ‬ ‫נתמנו‬ ‫וריאמ תר ה' א תל מש תה ל האמר‪ :‬דרב הר א תל במנהיישר ךא הל ומאמררמת ך א אל הה תם ומעךשו לךה תם צ תיצ תת ערל כרנמפהי בתגמד היה תם למדרת ךם ומ ך‬ ‫יה לךכ תם למצ תיצ תת ורמא תית תם אתו וזמכררמת תם א תת כךל מתצמות ה' ורע אשית תם את ךם ומלא ת ךתורו‬ ‫ה ך‬ ‫כנךף פמת תיל תמכ הל תת‪ :‬ומ ך‬ ‫ערל צ תיצ תת הר ך‬ ‫ען ת תזמכמרו ורע אשית תם א תת כךל מתצמותךי ותהמייתתם ק מדש תים‬ ‫אחארהי למברבמכ תם ומאחארהי ע הינ היכתם א אש תר את תם זנתים אחאר היה תם‪ :‬לממר ר‬ ‫‪:‬ל ה אה היכ תם‪ :‬אאנתי ה' א אלה היכתם א אש תר הוצ האתתי א תתמכ תם מ הא תר תץ מ תצמר רים לתהמיות לךכ תם ל ה אה תים אאנתיה' א אלה היכ תם‪ .‬מרצממ תיחר ימשועות‪ .‬ומתול תיכהנ‬ ‫נג תילךה ומנתשממחךה ב תישועךת תךך‪ :‬ורהאב תיאהנ‬ ‫טחמנו‪ .‬‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫שדרי‪ .‬ר רח הם עךל הינו‪ .‬למע כ ך‬ ‫שמ תיעו‪ .‬ובךנו ך‬ ‫‪:‬את ךה ה'‪ .‬א הל בךרוךמ גמדול ד העךה‪.‬הרממר רח הם‪ .‬ומתהן במל תב הנו למהךבתי‬ ‫ורתמלרממד הם חכקהי חרי תים כהן תמחךנ הנו ותמלרממד הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫תך‪ .

‬קומךה במעתזמר רת ישר ךא הל‪ .‬וממדכבךק תים במירמאת ךתך‬ ‫ד ערת‬ ‫ןהר ך‬ ‫נה ומהרשכ הל בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬סומהךמ נופמל תים‪ .‬מוצ תיא א אס תיר תים‪ .‬ומהב תיא גואהל לתבמנהי במנ היהתם לממר ר‬ ‫ענמךך א אלה תים חרי תים‬ ‫כתמב הנו במס הפ תר הרחרי תים‪ .‬ומעונתה למערמו במע הת ר‬ ‫שפךל תים‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שךך כךתוב ל האמר‪ :‬קו"ח ‪ -‬יממלךמ ה' למעולךם‪ .‬ומ תלתךמ ג תבור לךר תיב ר תיבךם‪ :‬א אמ תת‪ .‬ר‬ ‫ד שךה ש תבמחו גמאול תים למש תממ ך‬ ‫ברקד תש ‪ .‬ומשתבמח אךך א אלה היו‬ ‫נג תיד גךדמל תךך ולמנ הצרח נמצךח תים ק מד כ ך‬ ‫לחזן‪ :‬למדור וךדור ר‬ ‫‪:‬מ תל תךמ גךדול ומקךדוש את ךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' הךא הל בעשי"ת הרמ תל תךמ הרקךדוש‬ ‫דעת‬ ‫נה‬ ‫ןלמאדךם דר ערת‪ .‬מ תל תךמ חךפ הץ ברחרי תים‪ .‬גךאל ישר ךא הל‬ ‫‪ :‬צ מבךאות מ‬ ‫עמידה‬ ‫אבות‬ ‫יג תיד ת מה תלךת ךתך‬ ‫ני ש פךתרי ת תפמת ךח ופתי ר‬ ‫‪ :‬א אד ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ורת מלרממד הנו לרע אשות חכקהי רמצונ תךך‪ .‬לממר ר‬ ‫ו למחרי תים‪ .‬בהי‬ ‫בהי‬ ‫‪ :‬ל תקמר ךאת הנו למ שךלום‪ .‬ומקךרמבהנ‬ ‫ו אב תינ‬ ‫ה אש תיבהנ‬ ‫‪:‬ב תתמשובךה‬ .‬גךדול ומנור ךא‪ .‬זוכהר ימצור ךו‬ ‫ך‬ ‫ךמו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫‪:‬‬‫ת‬ ‫”‬ ‫‪:‬בעשי‬ ‫מן את ךה למהרח איות מ הת תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬מתי כךמכךה נ תאמדךר‬ ‫וממבר ךךמ‪ .‬ומ ך‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ך‬ ‫‪:‬בעשי”ת‪:‬‬ ‫מג הן‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ממחרי הה מ הת תים את ךה ר רב למהוש תי ר‬ ‫‪:‬בקיץ‪ :‬מור תיד הרטךל‬ ‫‪:‬בחורף‪ :‬מרש תיב הךרוחר ומור תיד הרגךש תם‬ ‫ממכרלמכ הל חרי תים במח תס תד‪ .‬ח אשוכ תים מ תכךל ח הטמא‪ .‬ומאממרו כ כלךם‪ :‬מתי כךמכךה בךאהל תים ה'‪ .‬ומ ת מ‬ ‫ואת ךה הוא מ העולךם‪ .‬ו תיד תיד תים ה תעאבררמת ך‪ .‬הךרוצ תה‬ ‫וב תת משובךה מ‬ ‫ו מרלמכ הנו לרע אבודךת תךך ומהרחאז תירהנ‬ ‫ו למתור ךת תךך‪ .‬וממלרמ הד ל תאאנוש ב תי ך‬ ‫‪:‬את ךה חונ ה‬ ‫ןקד תש למחל‪.‬קךדוש ה' צמבךאות‪ .‬ממחרי תה מ הת תים במר רח אמ תים ר רב תים‪ .‬מךגהן אבמר ךהךם‬ ‫עו ך‬ ‫‪:‬מ תל תךמ עוזהר ומוש תי ר‬ ‫גבורות‬ ‫ע‬ ‫‪:‬את ךה ג תבור למעולךם א אדנךי‪ . ‫שפךט תיךך‬ ‫ע לתבמנ היהתם אח אר היהתם במכךל דור וךדור‪ .‬כמש הם ש תמרקמד תיש תים אותו ב ת מ‬ ‫‪:‬ז תה ומאמרר‬ ‫‪:‬קו”ח‪ :‬קךדוש‪ .‬גא אל הנוה'‬ ‫ומ מ‬ ‫שמו קמדוש ישר ךא הל‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומתב הית ע אבךד תים פמד תית ךנו‪ .‬נור ךא ת מה תלת‪ .‬ומעוזהר דרל תים‪ .‬כרכךתוב ערל ר‬ ‫בחזרת הש ”ץ‪ :‬נמקרד הש א תת ש תממךך בךעולךם‪ .‬ומתברלמעךד תי ך‬ ‫למערמ ך‬ ‫עת ך‪ .‬ו ה אההי ירע אקב‪ .‬א אלהריךמ צתין‬ ‫‪:‬חזן‪ :‬ובמדתבמרהי ק ך דמ מ‬ ‫ולא יךמוש למעולךם וךע תד‪ .‬ופודתה ע א ך‬‫מ‬ ‫יישר ךא הל למךך עךנו ש תיר ךה במ ש ממ חךה ררבךה‪ .‬ומזהד תים‬ ‫ים סוף בךק ר מ‬ ‫ך גךאלמת ך‪ .‬מש תה ובמנ ה‬ ‫ו‬‫יחרד כ כלךם הודו ומהתממל תיכ‬ ‫ך ערל ש פר ת הריךם‪ .‬חונ ה‬ ‫ך ד העךה ב תי ך‬ ‫חנ הנו מ הא תת מ ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫תשובה‬ ‫של המךה למפךנ תיךך‪ .‬ורימכרסו מרים צךר היה תם‪ .‬ומרגמב תיהר‬ ‫שבךחות‪ .‬בךרוךמ הוא‬ ‫נו תים‪ .‬אב תינ‬ ‫ן יום הר מ‬ ‫לערמ תים‪ .‬א אלההייצמחךק‪ .‬‬ ‫נ בהי‬‫ננמתךנו לממרדרע תור ךת תךך‪ .‬וממקרי הם אאמונךתו ל תישהנהי‬ ‫ך ברערל גמבורות ומתי דומ תה לךךמ‪ .‬וממנכק תים מ תכךל עךון‪ .‬א אלההי אבמר ךהךם‪ .‬עש ה פ תל תא‪ :‬ש תיר ךה ח א ך‬ ‫אממרו‪ :‬ה' יממלךמ למעולךם וךע תד‪ :‬צור ישר ךא הל‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומ ך‬ ‫ט תבר מ‬ ‫שפ תיל ג הא תים‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ כמבודו‬ ‫מת ךם בךרוךמ יאמ הרו‬ ‫‪:‬חזן‪ :‬למע כ ך‬ ‫‪:‬קו”ח‪ :‬בךרוךמ כמבוד ה' מ תממקומו‬ ‫יה‬ ‫ולמדר וךדר‪ .‬כתי א הל‬ ‫נ מ תפ תינ‬ ‫שת מךך נרקמד תיש‪ .‬ממחרי הה הרמ הת תים‬ ‫‪ :‬ומנ תא א ך‬ ‫קדושת הש ם‬ ‫ך ס תלךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬את ךה הוא ר תאשוןומאת ךה הוא אח ארון‪ .‬את ךה הוא אדון‬ ‫שמרע לממתצמות תיךך ומתורךתמךך ודמ ך‬ ‫שרהי א תיש שתי ת מ‬ ‫ומצ תדמקךתמךך ערד אפמסהי אר תץ‪ :‬א מ‬ ‫ע‪:‬‬ ‫ן לךנו מ תל תךמ גואהל ומוש תי ר‬ ‫ך אהי‬‫תך‪ .‬מךגהן ומוש תי ר‬ ‫עתזמר רת א אבות הינ‬ ‫ברמךך יךשים ערל ל תבו‪ :‬א אמ תת‪ .‬ומרופהא חול תים ומרת תיר א אסור תים‪ .‬הךא הל הרגךדול הרג תבור ומהרנור ךא א הל‬ ‫בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫שמו במאה אבךה‬ ‫ען מ‬ ‫‪ :‬עתלמיון‪ .‬א תחךד מ הה תם לא נות ךר‪ :‬ערל זאת ש תבמחו א אהוב תים ומרומממו א הל‪ .‬כךל במכור היהתם הךרךגמת ך‪ .‬ומקונהה הרכל‪ .‬הךא הל בעשי”ת‪ :‬הרמ תל תךמ הרקךדוש‬ ‫ך קךדוש וקמדוש תים במכךל יום ימהרלמלו ך‬ ‫‪:‬את ךה קךדוש ומש תממ ך‬ ‫קדושה‬ ‫יד נמב תיא תךך‪ :‬ומקךר ךא ז תה א תל‬ ‫שמהי מךרום‪ .‬ורתרבמד הל ה' א אלה היו‬‫במוצאישב ת ויו”ט‪ :‬את ךה חו ר‬ ‫נ הריךמ תים הרבךא תים‬ ‫מלמכ הנו הךח הל עךל היו‬ ‫ו ר‬ ‫שב תיעתילמ ש הש ת ת יממהי הרמרע אשה‪ .‬בהי‬ ‫ןישר ךא הל ך‬ ‫ן אור למחש תךמ‪ .‬ופמד הה כתנמאכמ ךתך ימהודךה ומישר ךא הל‪ .‬ומ ר‬ ‫מ תמ תצמר רים גמאלמת ךנו ה' א אלה הינו‪ .‬מתי כךמו ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫י למחרי תים במר רח אמ תים‬ ‫ך אב הךר רח אמ תים‪ .‬במרום עולךם מושךב תךך‪ .‬ובמכור ךמ‬ ‫נתמנו ימד תיד תים‬ ‫עת ך‪ .‬במר ךכות ומהודךאות לממ תל תךמ א הל חרי ומקריךם‪ :‬ר ךם ומנתשא‪ .‬קךדוש‪ .‬ומזוכהר חרסמדהי אבות‪ .‬מר מ‬ ‫זממ תירות ש תירות ומת ת מ‬ ‫שומעךם אהלךיו‪ :‬ת מה תלות למא הל עתלמיון‪ .‬גומ הל ח אסךד תים טוב תים‪ .‬מ תל תךמ מ המ תית וממחרי תה ומרצממ תיחר ימשועךה‬ ‫עפךר‪ .

‬אל ת הפתן א תל ר ת מ‬ ‫ו כתי במצךר ךה גמדולךה א א ך‬ ‫ו במיום צום ת רעאנתיתהנ‬ ‫וה' עאנהנ‬ ‫בתענית צבור אומר הש "ץ עננו‪ :‬עאנהנ‬ ‫ך‬ ‫ך למנרח אמ הנו‪ .‬ומהרזהד תים ממה הר ךה ת מערק הר ות משרב הר‬ ‫י ר‬ ‫שעךה כמר תגרע תאב הד‪ .‬ממבךר הךמ הרשךנתים‬ ‫דמךה ומשבמע הנו מ תטובךה‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫שמרים‪ .‬ממקרב הץ‬ ‫ת מקרע במשופךר גךדול למח הרות הנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬‬ ‫יא ת מ‬‫יא תעאנ תה‪ .‬ומכךל הךר ת מ‬ ‫ע זהד תים‬ ‫ימ הינו‪ .‬ומערל גהרהי הרצ תד תק‪ .‬וגמאל הנו ממה הר ךה למ ר‬‫עמ‬ ‫‪:‬רמא הה במ ך‬ ‫שע הנו‪.‬ובמנ הה אות ךה במקךרוב במ ך‬ ‫שלרים ע תירמךך במר רח אמ תים ת ךשוב‪ .‬ומערל ז תקמנ ה‬ ‫ר רח אמ תיךך ה' א אלה הינו‪ .‬רופ הא חולהי ערמו ישר ךא הל‬ ‫מן ומר רח א ך‬ ‫‪ :‬כתי א הל מ תל תךמ רופ הא נ תא א ך‬ ‫ברכת השנים‬ ‫מטךר‬‫יתמבואת ךה למטובךה‪ .‬ומשים ח תלמקהנו ע תמךה תם למעולךם ומלא נ הבוש כתי במךך‬ ‫לצרד תיקתים‬‫ר‬ ‫ען ומ תבמטךח‬ ‫ש ך‬ ‫טחמנו‪ .‬הךעונתה במע הת צךר ךה‬ ‫רפואה‬ ‫נ‬ ‫של המךה למכךל מרכות היו‬ ‫וומנתוךש העךה כתי ת מה תלךת הנו את ךה‪ .‬ומר תיבךה ר תיב הנו‪ .‬ומתהן שכךר טוב למכךל הרבוטמח תים במ ש תממךך ב תא אמ תת‪ .‬ומ ך‬ ‫י ר‬ ‫ערל הרצרד תיק תים ומערל הרח אס תיד תים‪ .‬כתי ל תישו ך‬ ‫ו ת ךרום ב תישועךת ך‬ ‫ך ממה הר ךה ת רצממ תיחר‪ .‬עוד ה הם ממדרבמר תים וראאנ ת‬ ‫יה ט תר תם יקמר ךאו וראאנ ת‬ ‫דבךר ש תנ תא אמרר‪ .‬ומכ תס הא דךותד‬ ‫י‬ ‫נ בתנמ ר‬ ‫ימ היו‬ ‫שכן במתוכךה כרא אש תר ד תברר מת ך‪ .‬רמפואת‬ ‫של המךה מתן הר ך‬ ‫שלרח ממה הר ךה רמפואה מ‬ ‫ך ה' א אלהרי ו ה אההי א אבות רי‪ .‬כתי מוח הל ומסולהחר את ךה‪ .‬גואהל ישר ךא הל‬ ‫תך‪ . ‫סליחה‬ ‫חרנון הרמררמב תה‬ ‫ענו‪ .‬ה איהה נךא קךרוב למ ר‬ ‫ך מ תמ תנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומתהן בקיץ ‪ -‬במרךכךה בחורף ‪ -‬טרל ו ך‬ ‫שנךה הרזאת ומא תת כךל מ תינ ה‬ ‫וא תת הר ך‬‫וה' א אלה הינ‬ ‫עךל הינ‬ ‫בךר הךמ‬ ‫שנךת הנו כרשךנתים הרטובות‪ .‬ש תת ת מ‬ ‫ן מ תלמפךנ תי ך‬ ‫תפילה בעד החולה‪ :‬ימהתי ר ךצו‬ ‫שאר חולהיישר ךא הל‬ ‫‪:‬הרנ תפ תש ורמפואת הרגוף למחול תה פב"פ במתוךמ מ‬ ‫מן את ךה‪ .‬י תה אמו‬ ‫עממךך ב הית ישר ךא הל‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומקררמנ‬ ‫עבמדמ ך‬ ‫א תת צ תמרח דךותד ר‬ ‫‪ :‬קתרתן ימשועךה‬ ‫שומע תפילה‬ .‬ומקרבמצ הנו ר‬ ‫‪ :‬נתדמחהי ערמו ישר ךא הל‬ ‫משפט‬ ‫ך במח תס תד ובמר רח אמ תים‪.‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ובךרהךמ מ‬ ‫‪:‬ל תבמרךכךה ערל פמנהי הךא א ך‬ ‫קבוץ גליות‬ ‫יחרד מ הארמברע כרנמפות הךאר תץ‪ .‬ומשא נ הס למקרב הץ גךלכיות הינו‪ .‬‬ ‫ש מ‬ ‫חטךאנו‪ .‬כתי גואהל ך‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬‫מ ר‬ ‫ניהנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ט תר תם נתקמר ךא אהל תי ך‬ ‫שומעךת הנו‪ .‬שוב הר אוימב תים ומרכמנתי ר‬ ‫ע ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫‪:‬ותממרג הר ומתרכמנתי ר‬ ‫על הצדיקים‬ ‫על הינו‪ .‬‬‫נחמנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומהרע אל הה רמפואה מ‬ ‫‪ .‬רמפךאהנו ה' ומנהר ךפ הא‪ .‬ומהךס הר מ תמ תנו יךגן‬ ‫שופמט היו‬ ‫הש תיבךה‬ ‫ך‬ ‫שפךט‬ ‫שפךט‪ :‬בעשי"ת ‪ -‬הרמ תל תךמ הרמ ת מ‬ ‫שפךט‪ .‬מ תל תךמ אוה הב צמדךקךה ומ ת מ‬ ‫‪ :‬ומצרדמקהנו ברמ ת מ‬ ‫המינים‬ ‫ברכת‬ ‫עממךך ממה הר ךה יכךר התו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪.‬כר ך‬ ‫‪:‬פוד תה ומרצ תיל במכךל ע הת צךר ךה ומצוקךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬בונהה ימרו ך‬ ‫מלכות בית דוד‬ ‫נכךל הריום‪ .‬וממלךמ עךל הינ‬ ‫וורא א ך‬ ‫נ כמבךר תאשונךה ומיועאצ היונכמברת מח תלךה‪ .‬‬ ‫ואת ךה ה' למברדמ ך‬‫נחךה‪ .‬ממחרל לךנו מרלמכ הנו כתי פך ך‬ ‫ו כתי ך‬ ‫סמלרח לךנו אב תינ‬ ‫‪:‬ל תסמלחר‬ ‫גאולה‬ ‫חזךק את ךה‪ .‬מ ת מ‬ ‫ב ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫י ירושלים‬ ‫בנן‬ ‫ןעולךם‪ .‬ומערל פמל היטרת סופמר היה תם‪ .‬ומכךל אוימב ה‬ ‫ומלרמרלמש תינתים אל תמהתי ת תקמוךה‪ .‬מרצממ תיחר‬ ‫ך קתו תיו‬ ‫עת מ ך‬ ‫תך‪ .‬ימהתי נךא חרסמדמ ך‬ ‫עלרם מ תתמחתנךת הנו‪ .‬ומהך ך‬ ‫עאנ הנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומאל ת תת מ ר‬‫ומאל ת רסמת הר פךנ תי ך‬ ‫שמךע‪ :‬כתי את ךה ה' הךעונתה במע הת צךר ךה‪.‬ומת ת מ‬ ‫ומל תירו ך‬ ‫שלךים‬ ‫‪:‬ממה הר ךה למתוכךה ת ךכ תין‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .

‬‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬שךא ת ךה הוא ה' א אלה הינ‬ ‫מוד תים א א ר‬ ‫נ הרפמקודות לךךמ‪ .‬מ העולךם‬ ‫נלךךמ‬ ‫‪ :‬קתו תיו‬ ‫ו יוצהר במר האש תית‪.‬ומק תלמקרלמת ך א תת מרח א ר‬ ‫ומאת ךה במר רח א ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫ך הרגךדול ס תלךה‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫ד‬‫נו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תא‬ ‫תל‬ ‫ךפ‬ ‫ו‬ ‫הס‬ ‫נ‬ ‫תם‬ ‫ךה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫ךשי‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫נ ומהוש תיע הנו‪ .‬ומת ךלו אותו ומא תת‬ ‫ך הךר רב תים‪ .‬‬‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫רות‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫ת‬ ‫יו‬ ‫כ‬ ‫ךל‬ ‫ג‬ ‫ף‬‫סו‬ ‫א‬ ‫תא‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬בךרוךמ א הל הרהודךאות‬ ‫עבמדמךך במל הבךב שךל הם‪ .‬ולמ ך‬ ‫‪ :‬לת מ‬ ‫בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים‪ :‬ערל הרנתס תים ומערל הרפ כרמקךן ומערל הרגמבורות ומערל הר ת משועות ומערל הרמ תלמחךמות ש ת עךשית ך‬ ‫נבריךמ תים הךה הם בתזממרן הרז תה‬ ‫‪ :‬לרא אבות היו‬ ‫שכ תיחךם‬ ‫ך ישר ךא הל למ הר מ‬ ‫עממ ך‬ ‫שעךה ערל ר‬ ‫הר מ ך‬‫ן ך‬‫ו‬ ‫יך‬ ‫עממדךה מרלמכות ך‬ ‫ניו‪ .‬וטממ הא תים במירד טמהור תים‪ .‬‬ ‫מסרר מת ך ג תבור תים במירד חר לךש תים‪ .‬הרמרחאז תיר מ‬ ‫נה ע הינהיונבמשובמךך למצתין‬ ‫‪ :‬ומת תחאז תי ך‬ ‫מודים‬ ‫שע הנו את ךה הוא למדור וךדור‪:‬‬ ‫וו ה אההי א אבות היונלמעולךם וךע תד‪ .‬ומטוב במע הינ תיךך למבךר הךמ‬ ‫נתרת ך לךנו ה' א אלה הינ‬ ‫במאור פךנ תיךך ך‬ ‫שלומתךך‬ ‫ש עךה ב ת מ‬ ‫עממךך ישר ךא הל במכךל ע הת ובמכךל ך‬ ‫‪:‬א תת כךל ר‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬הרטוב ש תממ ך‬ ‫‪:‬ו תיהרלמלו א תת ש תממ ך‬ ‫ברכת כוהנים‬ ‫ברמכ הנו ברבמרךכךה הר ממש כל תש תת ברתור ךה הרכמתובךה ערל ימדהימש תה‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ב תק ה ש למ הר מ‬ ‫מן ך‬ ‫ה ך‬ ‫עמרד ע אל היהתם ך‬ ‫שן הרב תיר ךה‪ .‬כמש ת ך‬ ‫בך‬ ‫שמונראתי ו ך‬ ‫ן כההן גךדול חר מ‬ ‫נ‬ ‫חך‬ ‫לחנוכה‪ :‬ב תימהי מרת תתמיךהו בתן יו ך‬ ‫עמרדמ ת ך לךה תם במע הת צךר ךת ךם‪ .‬ומקרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫שמרע קול הנו‪ .‬ומהוש תיעהנ‬ ‫וה' א אלה היו‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ך‬ ‫בפסח ‪ -‬חרג הרמרצות‪ :‬בסוכות ‪ -‬חרג הרסככות‪ :‬הרז תה‪.‬‬ ‫הץ‬ ‫ךע‬ ‫ה‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫‪:‬‬ ‫בר רךמ ומיתמרומרם ש תממךך מרלמכ הנו ת ךמ תיד למעולךם וךע תד‬ ‫‪:‬ומערל כ כלךם ית מ ך‬ ‫‪.‬‬ ‫שים שךלום טובךה ובמרךכךה‪ .‬שךא ת ךה הוא ה' א אלה הינ‬ ‫מודים דרבנן‪ :‬מוד תים א א ר‬ ‫תך‪.‬הךא הל ימשועךת הנו ומעתזמר ךת הנוס תלךה‪ .‬ררבמת ך א תת ר תיבךם‪ .‬ומתלמפךנ תיךך מרלמכ הנו‪ .‬ומיפךק הד ומיזךכהר‬ ‫ע‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומיהצתר הךר ךע ומ ך‬ ‫כרשךנתים הרטובות‪ .‬ומררב תים במירד ממערט תים‪ .‬ערל ש תא א ר‬ ‫שמור חכק תיךך‪ .‬‬ ‫בנ תיךך ל תדמב תיר ב הית תךך‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫ב‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫ךו‬ ‫ד‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫מש‬‫ו ך‬ ‫ו א אבות הינו‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫ע‬ ‫רים‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫מרו‬ ‫י‬‫ו‬ ‫ן‬‫ר‬‫מ‬ ‫כ‬‫ת‬ ‫ז‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ורה אש הבות ך לו גממולו במראשו‪ .‬ר היקךם אל תמש תיבהנ‬ ‫גדמלו‬ ‫ע ך‬ ‫הר רח אמ תים‪ .‬למחהן ולמח תס תד ולמר רח אמ תים‪ .‬וממאור ךעות‬ ‫שבתיובתזךה‪ .‬במאה אבךה ת מקרב הל‬ ‫נבמ ר‬ ‫רמצ הה ה' א אלה היו‬ ‫ן ת ךמ תיד ע אבודרת ישר ךא הל ערמ תךך‬ ‫‪ :‬במר ךצון‪ .‬חוס ומר רח הם עךל היו‬ ‫חלךיים רךע תים ומקךש תים‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫מטךר ערל פמנהי ה א‬ ‫ךא‬ ‫ע תמפ תלךה תהן טרל ו ך‬ ‫ומהרדמר רת כמבודו‪ .‬יוצמרהנ‬ ‫נחמנו לךךמ‪ .‬‬ ‫ו במג ת מ‬‫ברמכהנ‬ ‫נומערל כךל תמבואת הנו ופ הרות הינו‪ .‬ומערל נתס תיךך ש תבמכךל יום עתמךנו‪ .‬בוח הר במערמוישר ך א למהוד תי ר‬ ‫ובור הא עולךם בממ תדרת ך‬ ‫תפלה לעצירת הגשמים בשומע תפלה‪ :‬ורעאנהנ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬‫כו‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫תב‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫ד‬‫י‬ ‫ך‬ ‫הא‬ ‫רל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ך‬‫ברכת כהנים בחזרת התפלה א אלה הינ‬ ‫תך‪ .‬ומלרע אשות רמצונ תךך‪ .‬ומת תתמנרההג ע תם ך‬ ‫ר ךעים ומקךש תים‪ .‬כתי א הל שומ ה ר‬ ‫וחוס ומר רח הם עךל הינו‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךת‬ ‫ר‬ ‫תו‬ ‫י‬ ‫ומזהד תים במירד עוסמק ה‬ ‫ו נ הרות במחרצמרות קךדמש תךך‪.‬ומתכךל מ תינ ה‬ ‫שנךה זומ תכךל ך‬ ‫שמור ומהרצ הל ך‬ ‫ומ העש תר מרת מנרת יךד ךתך‪ .‬ומהרממר רח הם כתי לא ת רמו ח אסךד תיךך‪ .‬וגמזור עךל היו‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו‬ ‫‪ :‬במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫ע תמפ תלךה‬ ‫ך ישר ךא הל במר רח אמ תים‪ .‬הךא אמור ךה מ תפתי אה ארן ו ך‬ ‫‪ :‬ר‬ ‫ך שךלום‬‫ך ומיךשם למ ך‬ ‫ו אהל תי ך‬ ‫ני‬ ‫פ ך‬ ‫ך‬ ‫ך ו תיחכנ ךתך‪ :‬ישא ה'‬ ‫ו אהל תי ך‬ ‫ני‬ ‫פ ך‬ ‫ך‬ ‫תך‪ :‬יךאהר ה'‬‫שממר ך‬ ‫ך ה' ומי מ‬ ‫‪:‬ימבךר תכמ ך‬ ‫שים שלום‬ ‫ו ככלךנו כמא תחךד במאור פךנ תיךך‪ . ‫ע תמפ תלות ומת רח אנונתים‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו‪ .‬ור מ ך‬ ‫מת ךם‪ .‬הוא חד תש א אדךר‪ .‬ומיהר ךא תה ומיהר ךצ תה ומי ך‬ ‫יג תי ר‬ ‫יע אל תה ומיךבוא ומ ר‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומערל‬ ‫שמות היו‬ ‫נ הרממסור תים במיךד תךך‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫נ ומזתכמרן‬ ‫נ ופ תקמדונ הו‬ ‫זתכמרונ הו‬ ‫תיך‪ .‬ו מ‬ ‫מ‬ ‫ש ל שךה עךשר למחד תש‬ ‫נש תים במיום א תחךד‪ .‬ך‬ ‫נךקרממת ך א תת נתק מ ך‬ ‫ך ישר ךא הל עךשית ך ת משועךה גמדולךה ופכרמקךן כמהריום‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ורע אשה לךה ת תקמוךה‬ ‫יפ כר מ ך‬ ‫שח תית‪ .‬שומ ה ר‬ ‫עממ ך‬‫ע תמפ תלרת ר‬ ‫‪ :‬כתי את ךה שומ ה ר‬ ‫עבודה‬ ‫עממךך ישר ךא הל ובתתמפ תלךת ךם ומהךש הב א תת הךע אבודךה ל תדמב תיר ב הית תךך‪ .‬ומיגלו ר רח אמ תיךך ערל מ תדות תיךך‪ .‬ה הפררמת ך א תת ע אצךתו‪ .‬‬‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךמ‬ ‫ל‬‫עו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫דוש‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬‫ךדו‬ ‫ג‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫ךשי‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫‪.‬ומקרב הל‬ ‫נ גמז הרות טובות מ תלמפךנ תיךך‪ .‬ע תר תב וךבקתר ומצךהצר ךים‪ :‬הרטוב כתי לא כךלו ר רח אמ תיךך‪ .‬ומתכךל מ תינ ה‬ ‫י מר מ‬‫דבךר ר ךע‪ .‬ר‬ ‫ברא ש חודש ובחול המועד אומרים זה‪ :‬א אלה הינ‬ ‫ך ב הית‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫ךל‬ ‫כ‬‫ו‬ ‫ן‬‫ר‬‫מ‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ז‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬וצמדךקךה ובמרךכךה ומר רחאמ תים ומחרי תים ומשךלום‪ .‬‬‫ו‬ ‫הנ‬ ‫ממ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ן‬‫ה‬ ‫כ‬ ‫‪.‬ומט תה ארוא תת מ תק מדךש תךך‪ .‬ומא תשהי ישר ךא הל ותמפ תלךת ךם‪ .‬‬ ‫דוש‬ ‫ך‬ ‫רק‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬‫ךדו‬ ‫ך הרג‬ ‫במר ךכות ומהודךאות למ ש תממ ך‬ ‫נחמנו מוד תים לךךמ‪ .‬א אלההי כךל בךשר‪ .‬מךגהן י מ‬ ‫נחמנו לךךמ‪ .‬‬‫תך‬ ‫ך‬ ‫תטוב‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫ל‬‫כ‬ ‫כ‬ ‫ךם‬ ‫ל‬‫ךעו‬ ‫ה‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫רשב‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ו ך‬ ‫ומאחאר תית שךלום‪ .‬למהודות ולמהרל הל למש תממךך הרגךדול‬ ‫‪ :‬ומקךבמעו מ‬ ‫שמ תיד לרה ארוגולמאב הד א תת כךל‬ ‫הר ך שךע‪ .‬מ‬ ‫שמהי במרךכךה ומנתזמכ תה למחרי תים וךשוברע ומשךלום‪.‬כתי‬ ‫ברמכ הנו אב תינ‬ ‫ך‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ערמ תךך‪.‬ומחריךה ר ךעךה ו מ‬ ‫בנ תיךך בממ תדרת הךר רח אמ תים‪ .‬ופךקמד הנו בו ל תבמרךכךה‪ .‬כתי אהל תיךך ע הינ הינו‪ .‬צור חרי הינו‪ .‬הרממבךר הךמ א תת ערמו ישר ךא הל בר שךלום‬ .‬כךאמור‬ ‫י כהאנתים ערם קמדוש ך‬‫נו‬ ‫בך‬ ‫עבמד תךך‪ .‬ופתנוא תת ה היכךל תךך‪ .‬חהן וךח תס תד ומר רח אמ תים עךל היו‬ ‫ותור רת חרי תים ומאה אברת ח תס תד‪ .‬דרנמת ך א תת ד תינךם‪.‬ב ת מ‬ ‫זקהן טרף ומ ך‬ ‫נערר ומערד ך‬ ‫הרימהוד תים מ ת ר‬ ‫ו‬ ‫ני‬‫ב ך‬‫ך‬ ‫שבמתו‪ .‬‬ ‫ך הךר רב תים ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬ ‫ת‬‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫תור ךת ךתך ולמהרעאב תיר ךם מ החכקהי רמצונ ך‬ ‫שע תים במירד צרד תיק תים‪.‬ל תפמל היטךה למטובךה‪ .‬ומהךס הר מ תמ תנו ד תב תר ומח תר תב ומרךעךב‪ .‬שומ ה ר‬ ‫ענתיות‪ .‬ומערל נת מ‬ ‫נודתה למךך ונמסרפ הר ת מה תלךת תךך ערל חרי היו‬ ‫נתפמלמאות תיךך ומטובות תיךך ש תבמכךל ע הת‪ .‬ה' א אלה הינ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬את ךה‪ .‬בעשי"ת ‪ -‬וכמתב למחרי תים טוב תים כךל במנהי במר תית תךך‪ :‬ומכל הרחרי תים יודוךך ס תלךה‬ ‫ך נךא תה למהודות‬ ‫ך ולמ ך‬ ‫ך ב תא אמ תת‪ .‬וב תדמברר ימשועךה ומר רח אמ תים חוס ומ ך‬ ‫ו‬ ‫שכ תינךתו למצתין‬ ‫ובמר רח אמ תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬למחרי תים ולמשךלום במיום‪ :‬ברא ש חד ש ‪ -‬רא ש הרחד תש ‪:‬‬ ‫ך‬ ‫נ‬‫פ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ישר ךא הל‪.‬‬ ‫ו בו‬‫נ בו למטובךה‪ .‬‬ ‫ךנו‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫י‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫יי‬ ‫א‬ ‫תח‬ ‫תה‬ ‫ש‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫‪.‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ותמהתי למר ךצו‬ ‫שמרע‪ .‬כמש ת ך‬ ‫מרמדמכרי ומא תסמת הר במשו ר‬ ‫לפורים‪ :‬ב תימהי ך‬ ‫שלךלךם לךבוז‪:‬‬ ‫שנ הים עךשר‪ .‬ומהתדמל תיק‬ ‫הרז תה‪ :‬ומאחרר כהן בךאו ך‬ ‫שמונרת יממהיח אנככךה אהלו‪ .‬כתי א הל מ תל תךמ חרנון ומר רחום את ךה‬ ‫וומר רח הם עךל היו‬ ‫חנהנ‬‫‪ :‬למחרי תים‪ .

‬א הל ר רחום ומחרנון‪ .‬ת ת ר‬ ‫ש מ‬‫וער תף‪ .‬ממה הר ךה‬ ‫שב תים ך‬‫נפמש תי‪ .‬ך‬ ‫ע גמזרר ד תינהנו‪ :‬אב תינ‬ ‫‪:‬קמר רע‪ .‬ת ראאז תן‬ ‫‪:‬ומת תממח תה א שךם ‪ .‬סמלרח וממחרל למכךל ע אונותהינו‪:‬‬ ‫תך‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫א ר‬ ‫ענו‬ ‫עת ך מ‬ ‫עבמנו‪ .‬ח אמול עךל היו‬ ‫תיך‪ :‬אב תינ‬ ‫ך‬ ‫נ‬‫פ‬ ‫ך‬ ‫ן מ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ר רח אמ תים ומע הת ר ךצו‬ ‫תך‪:‬‬‫שמ ך‬ ‫ען בךאהי בךא ה ש וברמרים ערל קתדוש מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬פמת רח ל תבתי במתור ךת תךך‪ .‬כתזרבמנו‪ .‬פך ר‬ ‫סרררמנו‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫נומטרפ הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫נומערל עולךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬נמצר למשונ ת‬ ‫ןל תבתי למפךנ ך‬‫ן א תממרהי פתי ומהתגמיו‬ ‫ו למר ךצו‬ ‫יהמי‬ ‫עלרי ר ךעךה‪ .‬תךע תינו‪ .‬ך‬ ‫‪:‬ומהרנור ךא ש תנתקמר ךא עךל הינו‪ :‬אב תינ‬ ‫ן‬ ‫תחנו‬ .‬ומד תרתךמ ת משובךה הור הית ך‪ .‬ת ת מ‬ ‫ענו‪ .‬נתאצמנו‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען ר רח אמ תיךך הךר רב תים‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ת ךבוא למפךנ תיךך תמפ תלךת הנו ומאל ת תת מ ר‬ ‫א אלה הינ‬ ‫חטךאנו‬ ‫נחמנו ורא אבות היונ ך‬ ‫חטךאנו‪ .‬מרל הא‬ ‫ממש תיח תךך‪ :‬אב תינ‬ ‫שמרים ל תתמפ תלךת הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫ו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬זרדמנו‪ .‬ך‬ ‫כלךה‪ :‬אב תינ‬ ‫נסךה ומכרלמ ך‬ ‫‪:‬למפרר מ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כמיוםורי תקמר ךא במש הם ה' ומשךם נ תא אמרר‬ ‫י ר‬ ‫יצ הב ע תמו שךם ‪ .‬מ הח ארו‬ ‫שומעךת הנו ומת רקמש תיב מ תנו מרא אמרר‪ .‬ובמצ הל כמ ך‬ ‫מ תק תד תם‪ .‬ע אשה עתמךנו לממר ר‬ ‫ו מרלמכ הנו‪.‬כךתמב הנו במס הפ תר גמאולךה ו תישועךה‪ :‬אב תינ‬ ‫ו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ברט הל מר חמ מ‬ ‫נכךל גמז הרות קךשות‪ :‬אב תינ‬ ‫מ העךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬לרצמנו‪.‬נךא אל תמש תיבהנ‬ ‫ו ר‬ ‫נחמנו‪ :‬אב תינ‬ ‫עפךר א א ך‬ ‫מלמכ הנו‪ .‬כרל הה ד תב תר ומח תר תב ומרךעךב‬ ‫ווממקרטמר תיגהנו‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ . ‫עממךך ב הית ישר ךא הל‪ .‬במת רח אנו‬ ‫למזתר רע ימד תיד תיךך‪ .‬‬‫תך‪ :‬אב תינ‬ ‫של המךה למחולהי ערמ ך‬ ‫ש לרח רמפואה מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬‫ך א תם לא לממרעאנ הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫ענ ךמ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הרצ ממרח לךנו ימשועךה במקךרוב‪ :‬אב תינ‬ ‫וממח תילךה‪ :‬אב תינ‬ ‫ו חוס‬ ‫שמרע קולהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ק תש תינ‬ ‫ש מ‬ ‫עו תינו‪ .‬‬‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫תי‬ ‫אב‬ ‫ו מרלמכ הנו‪.‬ע אשה לממר ר‬ ‫שמ תךך‪ .‬הךר הם קתרתן‬ ‫תך‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כממו במתורךתמךך כךתוב‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען טמבוח תים ערל יחוד ךתך‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ד תבררמנו דפ תי‪ .‬כתי א אמ תת עךשית ך‪ .‬ומכךל הרחו מ‬ ‫עפךר לרכל תתהמי תה‪ .‬ובממתצמות תיךך ת תרמדף ר‬ ‫נפמשתי כ ת ך‬ ‫נפמשתי ת תדם‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ענמךך ומהוש תיע הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫ע אשה לממר ר‬ ‫ו‬ ‫ן בךנו מרע אשים ע אשה עתמךנו צמדךקךה וךח תס תד ומהוש תיעהנ‬ ‫נ כתי אהי‬ ‫חנ הנו ורעאנ הו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר חרי תים טוב תים‪ :‬אב תינ‬ ‫י תשובה‪ :‬אב תינ‬ ‫לעשר ת ימ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הרחאז תירהנ‬ ‫אב תינ‬ ‫ן טוב למפךנ תיךך‬ ‫ו במזתכךרו‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ת רע אבר ערל פ ת שרע‬ ‫נפ תיךך נתחמס תה ומנתתמלונךן‪ .‬ר ך ר‬ ‫ענו‪ .‬כמיום וריתת מ ר‬ ‫ו אומר זה ולא הי"ג מדות‬ ‫‪ :‬יחיד אינ‬ ‫וורי תקמר ךא‬ ‫ני‬ ‫‪:‬ורירע אבר ה' ערל פך ך‬ ‫ןוךפ תשרע ומחרטךאה‪ .‬ך‬ ‫לתענית צבור‪ :‬אב תינ‬ ‫ו ל תסמל תיחךה וממח תילךה‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו ך‬ ‫ולתזמככיות‪ :‬אב תינ‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר פרר מ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫ולתגמא כלךה ו תישועךה‪ :‬אב תינ‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ת מה הא הר ך‬ ‫ו ר‬ ‫תיך‪ :‬אב תינ‬ ‫פנ ך‬ ‫ור היקךם מ תלמ ך‬ ‫מלמכ הנו‪ .‬אהי‬ ‫תיך‪ :‬אב תינ‬ ‫חטךאנו למפךנ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הךר הם קתרתןישר ךא הל ערמ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כתי את ךה הוא ברערל הךר רח אמ תים‪ .‬ש תחרתמנו‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫תך‪ :‬אב תינ‬ ‫ק ךדמש ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪.‬ש תאהי‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ממנרע מרג הפךה מתנרח אלךת ך‬ ‫שמרד מתבמנהי במר תית ךתך‪ :‬אב תינ‬ ‫ןו מ‬ ‫עו‬ ‫שח תית ומ ך‬ ‫שבתי ומר מ‬ ‫ו מ‬ ‫ך הךר רב תים כךל ש תטמרהי חובות הינו‪:‬‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫חק‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪.‬ומאת ךה צרד תיק ערל כךל הרבךא עךל הינו‪ .‬‬‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ה' צורתי ומגואאל תי‪ :‬א אלהרי‪ .‬א אבךל א א ר‬ ‫נחמנו ומלא ך‬ ‫וו ה אההי א אבות היונ צרד תיק תים א א ר‬ ‫‪:‬ה' א אלה הינ‬ ‫עצמנו ר ךע‪ .‬הוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫‪:‬בעשי"ת ‪ -‬הר שךלום ב תממרו ך‬ ‫ך‬ ‫בדמ ך‬‫תך‪ :‬ומשךם נרע א ך‬ ‫ימ הינו‪ .‬‬ ‫י ר‬ ‫טפרלמנו ש תק תר‪ .‬ורא א ר‬ ‫ך הרטוב תים ומלא ך‬ ‫שפךט תי ך‬‫ך ומ תמ ת מ‬ ‫סררמנו מ תמתצמות תי ך‬ ‫ענו‬ ‫ש מ‬‫‪ :‬ה תר מ ך‬ ‫א הל א תר תךמ אפרים את ךה וברערל הךר רח אמ תים נתקמר האת ך‪ .‬ך‬ ‫ו למחרי תים טוב תים‪ :‬אב תינ‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬נשא‬ ‫ני טוב ומסרלךח‬ ‫ענו‪ .‬ה' צורתי ומגואאל תי‪ :‬עש ה שךלום‬ ‫פנ ך‬ ‫ן א תממרהי פתי ומהתגמיןול תבתי למ ך‬ ‫ו למר ךצו‬ ‫ועאנהנתי‪ :‬יהמי‬‫ך ר‬‫נך‬ ‫ך הוש תיעךה יממ תי מ‬ ‫חלמצון ימד תיד תי ך‬ ‫ען י ה ך‬ ‫מ ר‬ ‫למ ר‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל‪ .‬ומל תממקרלמלרי‬ ‫תיך‪ .‬נתזךכ הר ומנתכךת הב למפךנ תיךך‪ .‬ברט הל‬‫שנךה טובךה‪ :‬אב תינ‬ ‫נ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הךפ הר ע אצרת אוימב הינו‪ :‬אב תינ‬ ‫שבות שונמאהינו‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫ענו‪ .‬סמתם פתיות מרשט תינ הינ‬ ‫ן מ העךל הינו‪ :‬אב תינ‬ ‫כרל הה כךל צרר ומרשטתי‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ומתהן ח תלמקהנו במתור ךת ך‬ ‫ד ש ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומנרק הה‪:‬‬ ‫עו‬‫ך‬ ‫ה'‪ .‬ך‬ ‫חמרסמנו‪ .‬ה'‪ .‬מרל הא א אסךמ הינ‬ ‫ומ תב תרמכות תיךך‪ :‬אב תינ‬ ‫יד הינ‬ ‫ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬פמת רח שרעארהי ך‬ ‫ןא תת ת מפ תלךת הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען יממתינ תךך‪ .‬כמיום ורי הרתד ה' ב ת ך‬ ‫ןאפמךך שוב‪ .‬ך‬ ‫י תשובה‪ :‬אב תינ‬ ‫לתענית צבור ולעשרת ימ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬גךזרלמנו‪ .‬רו ר‬ ‫ו‬‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬א א ר‬ ‫בעשי"ת‪ :‬במס הפ תר חרי תים‪ .‬גמד כלרת ר רח אמ תיךך ורח אסךד תיךך ת תזמכור הריום ובמכךל יום‬ ‫נו‬‫עך‬ ‫עת ך ל ת ך‬ ‫ןובתתמפ תלךה פךנ תיךך נמקרד הם‪ .‬מ‬ ‫תיך‪ :‬אב תינ‬ ‫של המךה למפךנ ך‬ ‫וב תת משובךה מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬שתיתבךנ תה ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬ ‫ן מ תלמפךנ תי ך‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫שנתים קרדממונתיות‬ ‫שלךים‪ .‬ת הפתן אהל היו‬ ‫ענךן‪ .‬‬‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫תי‬ ‫אב‬ ‫ען ש תממךך הרגךדול הרג תבור‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כמהודר מ‬ ‫נבמר רח אמ תים‪ .‬למחרי תים‬ ‫נחמנו ומכךל ר‬ ‫נסךה טובךה‪ .‬ך‬ ‫ש מ‬‫בגרדמנו‪ .‬ומא תממרו אמהן‬ ‫מיו‪ .‬ומה תר מ ר‬ ‫שממנו‪ .‬ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫נחמנו‬ ‫שוךה לךנו‪ .‬בךר הךמ ] בעשי"ת חרד הש [ עךל היו‬ ‫שמ תךך‪ :‬אב תינ‬ ‫ען מ‬ ‫מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר סמל תיחךה‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬זמכר כתי ך‬ ‫ר‬ ‫ען ה ארוג תים ערל ש הם‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ופרר מ ך‬ ‫‪ :‬טוב תים ולמשךלום‬ ‫אוהי נצור‬ ‫ימ הר ךע ושפךתרי מ תדרב הר מ תר ממךה‪ .‬‬‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫הי‬ ‫ע‬ ‫תד‬ ‫תג‬ ‫נ‬‫ת‬ ‫ומ‬‫נ‬ ‫הי‬ ‫רטאת‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ךע‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫הר‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הה‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪.‬כ תימהי עולךם וכמ ך‬ ‫ערמבךה לה' מתנמחרת ימהודךה ו תירו ך‬ ‫‪:‬במירמאה כ תימהי עולךם וכמשךנתים ק רדממונתיות‪ :‬ומ ך‬ ‫אחר העמידה‬ ‫וידיווי"ג מידות‬ ‫‪ :‬לימים רגילים‬ ‫עזהי פךנתים וקמשהי ער תף לומרר למפךנ תיךך‬ ‫נחמנו ר‬ ‫ן אא ר‬ ‫עלרם מ תתמחתנךת הנו‪ .‬‬‫ען ק מד כ שךת תךך‪ .‬ומ ר‬ ‫ר‬ ‫ען תור ךת תךך‪.‬א תר תךמ אפרים ומר רב ח תס תד ו תאאמ תת‪ :‬נצ הר ח תס תד לךא אלךפ תים‪ .‬ממחרל לךנו מרלמכ הנו כתי פך ך‬ ‫ו כתי ך‬ ‫נ ולמחרטךאת הנו ונמחרלמת ךנו‪ :‬סמלרח לךנו אב תינ‬ ‫סלרחמת ך לרע אונ הו‬ ‫ומ ך‬ ‫‪:‬ומר רב ח תס תד למכךל קרמא תיךך‬ ‫ו מלכנו‬ ‫אבינ‬ ‫ן לךנו מ תל תךמ א תלךא את ךה‪ :‬אב תיו‬ ‫נ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬קרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫ומר רח הם עךל הינו‪ :‬אב תינ‬ ‫עת‬ ‫ש ר‬‫שעךה הרזאת מ‬ ‫מלמכ הנו‪ .‬צךרררמנו‪ .‬מ‬ ‫וש בךע‪ :‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר זמככיות‪ :‬אב תינ‬ ‫נסךה ומכרלמכךלךה‪ :‬אב תינ‬ ‫מרלמכ הנו‪ .‬ה תעאו תינו‪ .‬ך‬ ‫מררדמנו‪ .‬כתי את ךה א אד ך‬ ‫ש מ‬ ‫חטךאנו‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ך הר שךפוךמ‪ :‬אב תינ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫רם‬ ‫ד‬ ‫רת‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫נתק‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫ה‬ ‫נ‬‫הי‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬ ‫קו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫‪.‬במרךכךה ומשךלום‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען מ‬‫שבמת ךם‪ :‬ע אשה לממר ר‬ ‫הךפ הר ע אצךת ךם ומקרלמק הל מרח א ר‬ ‫תיך‪ .

‬עורמר ךה גמבורךתמךך ומקתנמאתמךך ערל אוימב תיךך‪ .‬‬ ‫ו‬‫הינ‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫תי‬ ‫ש‬ ‫הו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ת‬ ‫בו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ו‬‫ךנ‬ ‫ל‬ ‫וזמכךר‬ ‫שלרים הרר‬ ‫ך ימרו ך‬ ‫ך מהע תיר ךמ‬ ‫מת ךמ‬ ‫ך ורח א ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫ךא‬ ‫נ‬ ‫ךב‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬ ‫קו‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫צ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫‪.‬כתי א הל מ תל תךמ חרנון ומר רחום את ךה‬ ‫‪ :‬ת תטמש הנו בורמאהנו‪ .‬ה' א אלה הינו‪ .‬חרסמדמ ך‬ ‫ר רח אמ תי ך‬ ‫נת רע אשה לךנו ומלא‬ ‫ען תתוךר הא‪ :‬לא כרח אטךאהיו‬ ‫ני מתי ירע אמד‪ :‬כתי ע תממךך הרסמל תיחךה לממר ר‬ ‫שמךר יךה‪ .‬אל ת ת מ‬ ‫שע תים ומחרטךא תים‪ .‬‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫ל‬ ‫תי‬ ‫רצ‬ ‫ה‬ ‫ו‬‫ן‬ ‫תמפ תלךת הנוומתכךל צךר ךה ומיךג‬ ‫שכךח הנו יוצמר הנו‪ .‬נתבמה אלךה ר‬ ‫יד ב תת משובךה למקרב הל פו מ‬ ‫שת רח או תה‪ :‬הרפות החר ך‬ ‫למברד ת ת מ‬ ‫ן בךנו צמדךק ךה ומרע אשים טוב תים‪ .‬‬ ‫ךי‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫נו‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ךאנ‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ך‬ ‫‪.‬אב תינ‬ ‫קומךה ומהוש תיע הנו‪ .‬פמק רח ע הינתי‬ ‫ען א אדנךי‪ :‬הרט הה א אלהרי אזמנמךך ו מ‬ ‫שךך הר שךמ הם‪ .‬דרל כמבודהנ‬ ‫עממ ך‬ ‫נחמנו ר‬ ‫עךל הינו‪ .‬נתפמלךה נךא במירד ה'‪ .‬א הל הרב תיטךה‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬‫הנ‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪.‬זמכךר לךנו א תת במר תית א אבות הינו‪.‬וביום שאין אומרים תחנו‬ ‫לשני וחמישי נוהגי‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪ :‬את ךה ה'‪ .‬אל תרנתיח הנו‪ .‬כתי א כממלרל אנתי‪ .‬עושה ח תס תד חתנךם במכךל דור וךדור‪.‬מ‬ ‫תך‪ :‬א אדונהינ‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬ ‫ן בךנו מרע אשים‪ .‬ומהוש תיעהנ‬ ‫ען מ‬ ‫בךנו מרע אשים‪ .‬אל ת תח אש תה ות מ ר‬ ‫שכךח הנונתצרח‪.‬ומאל ת ת מ‬ ‫ומע הדות היונבמכךל יום ה' א תחךד‪ .‬הרב תיטךה במ ך‬ ‫שב תי‪.‬א אד ך‬ ‫ב תת מה תלךת תךך‪ :‬א תם ע אונות ת ת מ‬ ‫שמ תךך‪ :‬זמכר ר רח אמ תיךך ה' ורח אסךד תיךך‪ .‬צמדךק ךה ע אשה עתמךנו לממר ר‬ ‫ו מרלמכ הנו חךנ הנו ורעאנהנו‪ .‬כתי למ ך‬ ‫נפמש הנו‬ ‫ואל ת תר מחרק מ תמ תנו כתי ר‬ ‫עזמב הנוה' א אלה הינ‬ ‫ואל ת ר ר‬ ‫ך צורהנ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫הר‬ ‫אח‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫לו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫נ‬‫ו‬ ‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫ךא‬ ‫נ‬ ‫ךל‬ ‫וורח אמ‬ ‫הוש תיעהנ‬ ‫נומהךאהר פךנ תיךך בךנו‬ ‫וה' א אלה היו‬ ‫נומאל תרכמל תימהנ‬ ‫ו כתי למךך קתו תיו‬ ‫שבתי ומ תד תב תר ומתמרג הפךה ומתכךל צךר ךה ומיךגןו הרצ תילהנ‬ ‫קמצךר ךה‪ .‬ומאל ברח א ך‬ ‫חטךאתתי למפךנ תיךך‪ .‬ומאל‬ ‫ך הךר רב תים ה' א אלה הינ‬ ‫תך‪ .‬כתי‬ ‫ען במר תיתתךך הרב תיטךה ורעאנ הו‬ ‫נ לממר ר‬ ‫שמ תךך‪.‬ר רח הם עךל היו‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫יממשךל בךנוק תצ תף‪ .‬א הל חרי ומקריךם ה תחךס ת‬ ‫שמרע מרלמכ הנו‬ ‫שמרע מרלמכ הנו תמפ תלךת הנו‪ .‬ומתירד אוימב היונהרצ תיל הנו‪ .‬ובמ ר‬ ‫מתמךך‬ ‫עלרי ומקרב הל ת רח אנונךי‪ :‬ה' אל במאפמךך תוכ תיחהנתי‪ .‬ר רח הם ערל נרח אלךת ך‬ ‫ערל ערמ ך‬ ‫‪:‬ע הת‬ ‫וחוס ומר רח הם ומהוש תיעךה צאן מררמע תית ךתך‪ .‬אל ת ר ר‬ ‫ך עךל הינ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬מ הר ר ערש ומ הרגתז‬ ‫ן כךמוךך א הל א תר תךמ אפרים ומר רב ח תס תד ו תאאמ תת‪ .‬‬ ‫ך בר מ‬ ‫מתרי עכז ךמ‬ ‫וכמט כממאת הרנתדךה‪ .‬צמדךקךה ע אשה עתמךנו לממר ר‬ ‫ך ה' הרצמדךק ךה‪ .‬ע אשה עתמךנו כמחרסמד ך‬ ‫ורעאנהנו‪ .‬אב תינ‬ ‫ן כךמו ך‬ ‫שיך‪ .‬עש ה נתפמלךאות במכךל ע הת‪ .‬במךך תוחרלמת הנו אאלוהר סמל תיחות‪ .‬ומהךאהר פךנ תיךך ערל מ תק מ ך‬ ‫ומא תל ת רח אנו ך‬ ‫ני‬‫נחמנו מרפ תיל תים ת רח אנונהיונלמפךנ תיךך‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫כרע אונותהינ‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‬ ‫יעאנ הו‬ ‫וה' במיום צךר ךה‪ .‬א הל טוב ומסרלךח כתי א הל מ תל תךמ חרנו‬ ‫ו מרלמכ הנו חךנ הנו‬ ‫ען ישר ךא הל‪ .‬‬ ‫נפמש הנו מ הרב עתצמבונהנו‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ע‬ ‫משו‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫צךר ךה‪ .‬כתי את ךה ה'‬ ‫יכ תיר‬ ‫ומ הארמברע כרנמפות הךאר תץ‪ .‬אנךא סמלרח נךא‪ .‬במר רח אמ תי ך‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬ ‫ך ממה הר ךה לממר ר‬ ‫עממ ך‬ ‫הרב תט נךא ר רח תם נךא ערל ר‬ ‫נבמע הת צךר ךה‪ .‬חךנ הנו מרלמכ הנו ורעאנהנו‪ .‬‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הרב תיטךה ורעאנ הו‬ ‫ך הרגךדול נתקמר ךא עךל הינו‪ .‬ך‬ ‫חטךאנו ומא הן‬ ‫ענו כתי ך‬ ‫ידר מ‬ ‫בערמ תים אי הה א אלה היה תם‪ :‬ך‬ ‫יאממרו ך‬ ‫שמ תךך‪ :‬ח אמול‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫שמ תךך‪ :‬כמר רח הם אב ערל בךנתים כהן תמר רח הם ה' עךל הינו‪ .‬עש ה נתפמלךאות במכךל‬ ‫תיך‪ .‬ב ת מ‬ ‫תך‪ :‬כתי אהי‬ ‫ען חרסמד ך‬ ‫י לממר ר‬ ‫נפמש תי‪ .‬למה ת מ‬ ‫נ ומקרבמצ הנו מתן הרגוים‪ .‬ר רח הם עךל היו‬ ‫שיך‪ .‬ע אשה עתמךנו כמרב ר‬ ‫עזמבהנ אב תינו‪ .‬למךך ה' נמירח הל‪ .‬ומאת ךה ה' ערד ך‬ ‫חנהנתי ה'‪ .‬‬ ‫וא אלה הינו‪ .‬כתי א א ר‬ ‫ומת תפמארמתמךך במירד צךר‪ .‬צרר לתי ממאד‪ .‬ומא תם לא לממרעאנהנ‬ ‫מרה הר ימקרדממונ‬ ‫שמרע ישר ךא הל‪ .‬ה הם י הבושו ומיהחרתו מ תגמבורךת ךם‪ .‬א תם אהי‬ ‫ובךךמ‪ .‬ר רח הם ך‬ ‫ן ך‬ ‫ר רחום ומחרנו‬ ‫מת ךי‪ :‬שובךה‬‫נפמשתי נתבמה אלךה ממאד‪ .‬ימרו ך‬ ‫קךדמש תךך‪ .‬כתי נתבמה אלו ע אצךמךי‪ :‬ומ ר‬ ‫יסמרהנתי‪ :‬ך‬ ‫תמ ר‬ ‫נחךת תי‪ .‬רמא הה במצךרות הינ‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫וזמכר לךנו א תת במר תית א אבות היונ ומהוש תיעהנ‬ ‫‪:‬פ תה‬ ‫ו‬ ‫ו מרלמכ הנו צורהנ‬ ‫ך ה' א אלה הינו‪ .‬לממר ר‬ ‫ד מ‬ ‫ניו‪ .‬כתי למךך ע הינהיונתמלויות‪ .‬ומאל יממע אטו למפךנ תיךך ת מלךאות הינו‪.‬כתי לא ערל צ תדמקות היו‬ ‫תך‪ :‬אב תינ‬ ‫ו‬ ‫ך ומערל ערמ ך‬ ‫ך נתקמר ךא ערל ע תיר מ ך‬ ‫ך א אלהרי‪ .‬כתי אהי‬ ‫אב תינ‬ ‫ך מ הא תר תץ מ תצמר רים במיךד‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הא‬ ‫הוצ‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪.‬ומהתרמבךה למהךש תיב אפו ומלא ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫אומרים אותו‪ :‬ומהוא ר רחום ימכרפ הר ך‬ ‫שת רב החר‬ ‫תך‪ .‬כתי ש תממ ך‬ ‫נ ך‬ ‫ע מ‬ ‫ני הרקמש תיבךה‪ .‬ימשגמב הנוש הם א אלההי ירע אקב‪ :‬ה' הוש תיעךה‪ .‬‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר רח אמ תים‪ . ‫והוא רחום‬ ‫ן אין‬ ‫ןלהרבות בתחנונים בשני ובחמישי ואומרים והוא רחום מעומד‪ .‬כתי נךא אמו גוים‪ .‬א הל א תר תךמ אפרים ומךל הא‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫טו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫תי‬ ‫ךס‬ ‫ח‬ ‫‪.‬כתי את ךה שומ הע תמפ תלרת כךל‬ ‫וו מ‬ ‫שמ תךך‪ .‬ר‬ ‫הךאב הךר רח אמךן‪ .‬הוש תיעהנ ת‬ ‫ה'‪ .‬כתי ר רבו מרכמאוב הינו‪ .‬כתי ר רב תים ר רח אמךיו‪ .‬רמפךאהנתי ה'‪ .‬כתי ערל ר רח אמ תיךך הךר רב תים‪ :‬א אד ך‬ ‫נא א ר‬ ‫ומהךע תיר א אש תר נתקמר ךא ש תממךך עךל תיהך‪ .‬אבמדךה ת תק מ ך‬ ‫ח תכ תינו‪ .‬‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫רכ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ומגואאל הנו‪ .‬ורע אשה אל ת מאחרר‪ .‬ערד ך‬ ‫ו ברגויים ומש תקמצונ‬ ‫ך במנהי במר תית ךתך‪ .‬כתי למ ך‬ ‫תך‪ .‬כךל ב תר תךמ ומכךל קומךה למךך‬ ‫ענ הנו‪ .‬לא ת תכמלךא‬ ‫שח תית‪ .‬א א ר‬ ‫עת ךה ה' אב תינ‬ ‫‪ :‬א אלה הינו‪ :‬ומ ר‬ ‫ו מרלמכ הנו ומגואאל הנו‪ :‬חוסךה ה' ערל ערמ תךך ומאל ת תתהן נרח אלךתמךך למח תרמפךה ל תממ שךל בךם גוים‪ .‬כתי אהי‬ ‫ך‬ ‫נומערל כךל מרע א‬ ‫א הל ר רחום ומחרנון‪ .‬כתי מ העולךם ה המךה‪:‬‬ ‫ען מ‬ ‫ות תגממל עךל הינו‪ :‬א תם ע אונהיונ עךנו בךנו‪ .‬ומאל ת ת מ‬ ‫ו במר רח אמ תיךך הךר רב תים‪ .‬כתי חךס תינ‬ ‫ך‬ ‫שפךמ ח ארונמ ך‬ ‫ענמיהנו‪ .‬‬ ‫תך‪ :‬ומהךס הר מ תמ תנו מרכרת הרמךו תת כתי ר רחום את ךה‪ .‬ה' א תחךד‬ ‫‪ :‬פרע אמרים במכךל יום ת ךמ תיד במאה אבךה ומאוממר תים מ‬ ‫נפילת אפיים‬ ‫יד אדךם אל א תפלךה‬ ‫‪:‬וריאמ תר דךותד א תל גךד‪ .‬לממר ר‬ ‫ני סמלךחךה‪ .‬לךמךה‬ ‫שמ תךך‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫ן ומר רחום את ךה‬ ‫‪:‬למךך ה' הרימשועךה‪ .‬אל ת הפתן א תל קך מ‬ ‫הרצ תיל הנו‪ :‬זמכור לרע אבךד תי ך‬ ‫תך‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ומ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫תי‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תך‬ ‫חוסךה ה' ערל ערמ ך‬ ‫תיך‪ .‬מ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫תי‬ ‫ש‬ ‫הו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬מ הח תר הב ומ ת מ‬ ‫שמרע קול ת מפ תלךת הנו‪ .‬כתי את ךה הוא ה' א אלה הינו‪ .‬כתי‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ךה‬ ‫ב‬ ‫ךשו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךה‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ךכ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫שה‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫ךק‬ ‫ד‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫נת‬ ‫רה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הר‬ ‫רב‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫רה‬ ‫מ‬ ‫רר‬ ‫מ‬ ‫נא‬ ‫רה‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫או‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫נת‬ ‫רה‬ ‫מ‬ ‫‪.‬אשח תה במכךל‬ ‫עתתי במא מ‬ ‫יגר מ‬ ‫שאול מתי יודתה לךךמ‪ :‬ך‬ ‫ן ברמךו תת זתכמר ךתך‪ .‬הררמאהנו אות למטובךה ומקרב הץ נמפוצות הינ‬ ‫ך ככלךנו‬ ‫ידמ ך‬ ‫וומרע אשה ך‬ ‫נחמנו הרחמ תר ומאת ךה יצמרהנ‬ ‫ואת ךה‪ .‬אהי‬ ‫אהי‬ ‫ןאפ ךתך‬ ‫שע הנו ומא תל חרטךאת הנו שוב מ הח ארו‬ ‫וומא תל ר ת מ‬ ‫שיהנ‬‫ך למאבמר ךהךם למיצמחךק ולמירע אקב‪ .‬ומאל ת ר מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫ו ר רח אמ תיךך במיום צךר ךת הנו‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫ךה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ךה‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫רג‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫רת‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫תנ‬ ‫תמ‬ ‫מ‬ ‫הר‬ ‫ךס‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬אב תינ‬ ‫יח תיד לממר ר‬ ‫ן הרבמת ךר תים ומת הר ךא תה למפךנ תיךך ע אק הדרת ך‬ ‫אנךא מ תל תךמ חרנוןומר רחום‪ .‬א אד ך‬ ‫מ עךה‪ .‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫יעאנהנ‬ ‫‪ :‬ר‬ ‫ש מרע קול ת רח אנונהינו‪.‬ומאל‬ ‫ונתקמר ךא‪ .‬ומצךרות למבךב הנו‪ .‬חרנוןומר רחום‪ .‬זמכר ומהרב הט לתבמר תית בהי‬ ‫נבמע הת‬ ‫תך‪ .‬ה' מךל הא ר רח אמ תים‪ .‬למךך ה' קתו תינו‪ .‬אנךא ש א נךא פמ שךע הינו‪ .‬ה'‪ .‬חרלמצךה ר‬ .‬כתי ברח אטךאהיו‬ ‫נ‬‫ךךורמאהה שומממות היו‬ ‫שמךע‪ .‬‬ ‫נתים‬ ‫ובש תת הרפך‬ ‫הרצמדךקךה ומלךנ‬ ‫ו במיום קךרמאהנו‪ :‬למךך ה'‬ ‫יממ תינמךך פמשוטךה למקרב הל שךב תים‪ :‬אנךא ה' הוש תיעךה נךא‪ .‬חוסךה ה' עךל הינו‪ .‬חוסךה נךא כמרוב ר רח אמ ך‬ ‫תך‪ .‬ש תממךך הרגךדול ירע אמךד לךנו במע הת צךר ךה‪ .‬‬ ‫ןאם הרממירחאד תים ש תממךך‬ ‫ו ומחו‬ ‫שאהר תיתהנ‬ ‫מ‬ ‫שח תית ז הכתר‬ ‫ענמךך פמערל‪ .‬למהודות למש הם ק ךדמש ך‬ ‫וה' א אלה היו‬ ‫ך ת ךמ תיד יצמרונו‪ :‬הוש תיעהנ‬ ‫ך ורא אמתת מ ך‬ ‫ך מ תמ תנו‪ .‬אנךא ה' הרצמל תיחךה נךא‪ :‬אנךא ה' עאנהנ‬ ‫ות ךם‪ .‬צורהנ‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫הוש תיעהנ‬ ‫ן‬ ‫ענו כתי אהי‬ ‫ידר מ‬ ‫י מתי ירע אמד ברע אד הנו‪ .‬כתי ש תממ ך‬ ‫ך‬ ‫ך וכמרב טוב ךמ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫כו‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ו‬‫הנ‬ ‫ךל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ו‬‫ךנ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫אל‬ ‫ו‬‫הנ‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪.‬כתי כהן דררמכ ך‬ ‫ומהתנךח הם ערל הךר ךעךה למערמ ך‬ ‫ני‬ ‫ך א אד ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫הר‬ ‫שומ‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬ ‫תה‬ ‫רז‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫יו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫רש‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ת‬‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ח אז ך‬ ‫ךק‬ ‫עבמדמךך‬ ‫וא תל תמפ תלרת ר‬ ‫שמרע א אלה הינ‬ ‫עת ךה מ‬ ‫עממךך למח תרמפךה למכךל סמב תיבת הינו‪ :‬ומ ר‬ ‫שלרים ומ ר‬ ‫נ וברע אונות א אבת הינו‪ .‬א אד ך‬ ‫ש ך‬ ‫מ‬ ‫ו ומיהדמעו כךל הרגוים‪ .‬מ‬ ‫תך‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫ן כךמוךך חרנון ומר רחום ה' א אלה הינו‪ .

‬מ‬ ‫שמרע ישר ךא הל‪ :‬שומ הר גו‬ ‫שאהר תית ישר ךא הל‪ .‬נ תחמ ר‬ ‫ענו ומלא הונרח לךנו‪.‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫ך לא ך‬ ‫שבמנו כרצאן לרט תברח יובךל‪ .‬ומהרצ תילהנ‬‫שמ ך‬‫שע הנו ערל דמברר כמבוד מ‬ ‫‪ :‬א אלההי י מ‬ ‫חצי קדיש‬ ‫חיהי‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמ ר‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כתרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬יי‪ :‬ך‬ ‫תת מ‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫רמ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ךה‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫הם‬ ‫ךח‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ןאפ‬ ‫ו‬‫ר‬ ‫א‬ ‫הח‬ ‫מ‬ ‫‪:‬שוב‬ ‫שומרישר א‬ ‫שאהר תית‬ ‫מ‬ ‫שמר‬ ‫יא תחךד‪ .‬ע אשה עתמךנו צמדךקךה וךח תס תד ומהוש תיע הנו‪ :‬ורא א ר‬ ‫ו ר רח אמ תיךך‪ .‬ומאל יאברד גו‬ ‫ש למש תים במ שךל ש ק מד כשות למקךדוש‬ ‫יקךדוש‪ .‬לךמךה יאממרו הרגוים אי הה נךא א אלה היה תם‪ .‬יי‪ :‬ך‬ ‫תת מ‬ ‫ך ומאל‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫נ‬‫ו‬‫הי‬ ‫ךל‬‫ע‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ךה‬ ‫ס‬‫חו‬ ‫‪:‬‬ ‫יי‬ ‫‪.‬ערב פסח‪.‬יי‪ :‬ך‬ ‫תת מ‬ ‫ך ומאל‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫נ‬‫ו‬‫הי‬ ‫ךל‬‫ע‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ךה‬ ‫ס‬ ‫חו‬ ‫‪:‬‬ ‫יי‬ ‫‪.‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫בו‬‫מ‬ ‫כ‬ ‫רר‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫ה‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ז‬‫ע‬ ‫ך‬ ‫‪:‬‬ ‫יי‬ ‫שכךח הנו‪.‬מרה הר ימקרדממונ‬ ‫ו‬ ‫עזמרהנ‬‫נחמנו‪ :‬ך‬ ‫עפךר א א ך‬ ‫ידרע יצמר הנו‪ .‬כתי‬ ‫כתי מ העולךם ה המךה‪ :‬ימהתי חרסמדמךך ה' עךל הינו‪ .‬ומאל יאברד ישר ךא הל‪ .‬ה' תמפ תלךתתייקךח‪ :‬י הבשו ומיבךה אלו ממאד כךל אימבךי‪ .‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫שארמנו ממערט מ ההררמב הה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממךך לא ך‬ ‫עת ךה נת מ‬ ‫שמרים ארמב תה א תת זררמע אכ תם‪ .‬‬ ‫מרע אשים‪ .‬‬‫ךה‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תת‬ ‫תל‬ ‫ןתוח‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫או‬ ‫זר תים‬ ‫שכךח הנו‪ .‬כתי עךל תיךך ע הינהינו‪ :‬זמכר ר רח אמ תיךך ה' ורח אסךד תיךך‪.‬‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬‫ח‬ ‫ך‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫תר‬ ‫ש‬‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬ ‫ל‬‫כ‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫הם‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫רו‬‫א‬ ‫הח‬ ‫מ‬ ‫שוב‬ ‫ךא‬‫נ‬‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬‫נ‬‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫כ‬‫י‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ענמךך ע אשה עתמךנו ח תס תד ומאל ת מאחרר‪ :‬אנךא שוב מ הח ארונמךך‬ ‫זר תים‪ .‬‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬‫עלממהי ך‬ ‫ולמ ך‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫] קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬למע הלךא בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫עלממךא‪ .‬ך‬ ‫ש ך‬ ‫ע מ‬ ‫ערמשי אממס תה‪ :‬ך‬ ‫לרימלךה מ תטךת תי‪ .‬אל במאפמ ך‬ ‫ך א הל‬ ‫תי‬ ‫א ך‬ ‫מ‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ב‬‫רו‬‫מ‬ ‫כ‬ ‫ךא‬ ‫נ‬ ‫רח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫‪.‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫חזן‪ :‬יתמגרדרל ומיתמק רדרש מ‬ ‫עלרם‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬ך‬ ‫‪:‬ה' קול בתכמיי‪ :‬ך‬ ‫לערג‬ ‫נ ר‬ ‫הייו‬ ‫שמרים ורמא הה כתי ך‬ ‫תך‪ :‬הרב הט מ ת ך‬ ‫הר ךעךה למערמ ך‬ ‫תך ומהתנךח הם ערל ך‬ ‫ןאפ ך‬ ‫ה' א אלההי ישר ךא הל‪ .‬זמכר א אש תר נת מ‬ ‫ול תממחות א תת מ‬ ‫שמרע ומת ךחון‪ .‬ימשועךת הנוקךר מבךה‪ .‬במד תממעךתתי ר‬ ‫ישכבו י הבשו רךגרע‬ ‫שמרע ה' תמחתנךת תי‪ .‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫ך לא ך‬ ‫שארמנו ממערט מ ההררמב הה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממ ך‬ ‫עת ךה נת מ‬ ‫זרמע אכ תם‪ .‬‬‫ךה‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫תת‬ ‫תל‬ ‫ןתוח‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫או‬ ‫זר תים‬‫שכךח הנו‪ .‬יי‪ :‬קולהנ‬ ‫ב ך‬ ‫ומר רח הם סמג כלךה א אש תר ך‬ ‫כחמנו‪ .‬לרה ארוגולמאב הד ולממרכךה ולמחתרמפךה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממ ך‬ ‫וךק תל תס ברגוים‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫שמר‬ ‫יקךדוש‪ .‬כתי הוא ך‬ ‫חנ הנו ה' חךנ הנו‪ .‬זמכר א אש תר נת מ‬ ‫ול תממחות א תת מ‬ ‫שמרע ומת ךחון‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬‫ח‬ ‫ך‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫תר‬ ‫ש‬‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫הם‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫רו‬‫א‬ ‫הח‬ ‫מ‬ ‫שוב‬ ‫ךא‬‫נ‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬‫נ‬‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫כ‬‫י‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ענמךך ע אשה עתמךנו ח תס תד ומאל ת מאחרר‪ :‬אנךא שוב מ הח ארונמךך‬ ‫זר תים‪ .‬כתי ר רב ש בר מ‬ ‫ך‬ ‫ו ממאד‪:‬‬‫דרלונ‬ ‫תך‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬‫וומכרפ הר ערל חרטאת הינ‬ ‫תך‪ .‬‬ ‫יגר מ‬ ‫ך ממקרו תה‪ .‬ומ ר‬ ‫נ כמכוכמבהי הר ך‬ ‫לרא אבות היו‬ ‫תך‪ :‬ה' א אלההי ישר ךא הל‪.‬יי‪ :‬קולהנ‬ ‫ב ך‬ ‫ומר רח הם סמג כלךה א אש תר ך‬ ‫כחמנו‪ .‬כתי אהי‬‫ןעוז הר‪ :‬אב תינ‬ ‫ענתי‪ .‬טךהור‪ .‬‬ ‫יגר מ‬ ‫ך ממקרו תה‪ .‬במר תיךמ הוא‪.‬ימשועךת הנוקךר מבךה‪ .‬‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬‫ו לממר ר‬ ‫וומכרפ הר ערל חרטאת הינ‬ ‫תך‪ .‬הרממירח אד תים ש תממ ך‬‫ערם א תחךד‪ .‬לממר ר‬ ‫ו ב תידהי אכמ ך‬ ‫ת תתמנהנ‬ ‫עת ך‬ ‫שבר מ‬ ‫שמ הנו‪ .‬כתי ך‬ ‫ש ה מ תכרערס ע הינתי‪ .‬מ‬ ‫וה' א תחךד‪ :‬שומ הר גו‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬ ‫יא תחךד‪ .‬ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫אום‬ ‫ן‬‫חו‬ ‫‪.‬הךאוממר תים מ‬ ‫מ‬ ‫שמר‬ ‫שומ הר ישר ךא הל‪ .‬ומהרצ תילהנ‬ ‫שמ ך‬ ‫שע הנו ערל דמברר כמבוד מ‬ ‫ו א אלההי י מ‬ ‫עזמרהנ‬‫שכךח הנו‪ .‬ה תתמר רצ תה ומה תתמפרי הס למדור ך‬ ‫נחמנולא נ הדרע מרה נרע אשה‪ .‬ומאל ת תטמש הנו במירד אימב הינ‬ ‫ות ת מ‬ ‫חר מת ך‪ .‬ומאל ת תטמש הנו במירד אימב הינ‬ ‫ות ת מ‬ ‫חר מת ך‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫במ ך‬ ‫קריאת התורה‬ ‫הוצאת ספר תורה‬ ‫ארך אפים‬ ‫א‬ ‫או ימים שאין אומרים בהם א" ארך אפים"‪ :‬רא ש חודש‪ .‬‬ ‫‪:‬תשע ה באב ולא בבית האבל‬ ‫ך‬ ‫חטךאנו למ ך‬ ‫ך‬ ‫ומ תכךל ר ךע‪.‬לממר ר‬ ‫ו ב תידהי אכמ ך‬ ‫ת תתמנהנ‬ ‫עת ך‬ ‫שבר מ‬ ‫שמ הנו‪ .‬חנוכה ופורים קטן וגדול ב' ימים‪ .‬חוסךה ה' ערל ישר ךא הל ערמ ך‬ ‫א הל א תר תךמ אפרים ומר רב ח תס תד ו תאאמ תת‪ .‬מ‬ ‫שאהר תית ערם קךדוש‪.‬לךמךה יאממרו הרגוים אי הה נךא א אלה היה תם‪ .‬כתי אהי‬ ‫מ תתמר רצ תה במר רח אמ תים ומ תתמפרי הס במת רח אנונתים‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל וחזן‪ :‬ימה הא מ‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ . ‫שמרע‬ ‫עת מק ךה במכךל צורמר ךי‪ :‬סורו מ תמתנתי כךל פע אלהי או תן‪ .‬נ תחמ ר‬ ‫ענו ומלא הונרח לךנו‪.‬ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫אום‬ ‫ן‬‫חו‬ ‫‪.‬חךנ הנו ורעאנ הנו‪ .‬כרא אש תר יחרלמנו לךךמ‪ :‬אל ת תזמכךר לךנו ע אונות ר תאשונתים‪ .‬‬‫אדון‬ ‫‪:‬‬ ‫ה בנסוע‬ ‫ויי‬ ‫שלךים‪:‬‬ ‫ןת הצ הא תור ךה ודמברר ה' מ תירו ך‬ ‫ו ממשנמא תיךך מתפךנ תיךך‪ :‬כתי מ תצתיו‬ ‫ינכס‬ ‫ע הךארן וריאמ תר מש תה קומךה ה' ומיךפכצו אימב תיךך ומ ך‬ ‫ורימהתיבתנמס ר‬ ‫נתרן תור ךה למערמו ישר ךא הל ב תק מד כ שךתו‬ ‫‪ :‬בךרוךמ ש ת ך‬ .‬‬ ‫תת מ‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫רמ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ךה‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫הם‬ ‫ךח‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ןאפ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫הח‬ ‫מ‬ ‫‪:‬שוב‬ ‫ה א׳ישר א‬ ‫נלרערג‬ ‫שמרים ורמא הה כתי הךייו‬ ‫ןאפ תךך ומהתנךח הם ערל הךר ךעךה למערמ תךך‪ :‬הרב הט מ ת ך‬ ‫ה' א אלההי ישר ךא הל‪ .‬לרה א‬ ‫וךק תל תס ברגוים‪ .‬הר ממ ר‬ ‫‪:‬ומאל יאברד גו‬ ‫ן בךנו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ומ ר‬ ‫שמרים ארמב תה א תת ר‬ ‫נ כמכוכמבהי הר ך‬ ‫לרא אבות היו‬ ‫תך‪ :‬ה' א אלההי ישר ךא הל‪.‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ע‬‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫רטאת‬ ‫ח‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫הר‬ ‫רפ‬ ‫כ‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫תי‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬שוב מ הח ארו‬ ‫כחמנו‪ .‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫ך לא ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫זאת‬ ‫ךל‬‫כ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫ךה‬ ‫פ‬‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ךה‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫הד‬ ‫אב‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫גו‬ ‫רו‬ ‫שבמנו כרצאן לרט תברח יובךל‪ .‬‬ ‫תך ומהוש תיעהנ‬‫ך תוכ תיח הנו‪ .‬שוב מ הח ארו‬ ‫כחמנו‪ .‬זךכור כתי ך‬ ‫ענו בוז‪ :‬במרגתז ר רח הם ת תזמכור‪ .‬טךהור‪ .

‬ומת ר מ‬ ‫שבמחךן‪ .‬לממ תר מחרם ך‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךא‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ךא‬‫ד‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫ךא‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪.‬ומיךחן‬ ‫ומתתגךל תה ומת הר ךא תה מרלמכותו עךל היו‬ ‫נתרן תור ךה למערמו‬ ‫י בן פלוני[ הרכה הן‪ .‬דמהוא א אלךהךא קמשוט ומאוררימת הה קמשוט ונמב תיאוה ת‬ ‫ב תא אלךהךא ד ת מ‬ ‫ן דמל תבךאי ומלתבךא‬ ‫שא אלתי‬ ‫של תים מ ת מ‬ ‫דמךךמ דמת תפמת רח ל תבךאתי במאוררימת ךא‪ .‬אנמת מ הוא ך‬ ‫ית כךל דתי לתי ומדתי למ ר‬ ‫יתתי ומ ר‬ ‫עלרי ולממתנמטרר ך‬ ‫א אנךא פמק תידךא במגו צרד תיקריךא‪ .‬ומיגמערר במי הצתר הךר ךע מתן‬ ‫נפמשות היו‬‫יצ תיל ר‬‫אב הךר רח אמ תים‪ .‬ופכרמקרן יממ תי ך‬ ‫עמךךמ ישר ךא הל למ ך‬ ‫עלממךא‪ .‬ומיךחן‬ ‫‪:‬הר מ‬ ‫ותגלה ותראה‬ ‫ןומנאמרר‬ ‫ו פמל הטךת הנוופמל הטרת ערמו ב הית ישר ךא הל למחהן ולמח תס תד ולמר רח אמ תים ולמר ךצו‬ ‫נ בתזממרן קךרוב‪ .‬ולמאממטוי הלךנךא מ תטוב נמהורךךמ ולמקרב הל צמלותךנךא במר רח אמ תין‪ .‬הוא יגמ ך‬ ‫‪:‬אם קראו לספר תורה נער שנעשה בר מצוה אזי אחר שבירך ברכה אחרונה יאמר אביו זה‬ ‫ענמשו שתלךז תה‬‫טררנתי מ ה ך‬ ‫‪ :‬בךרוךמ ש תפמ ך‬ ‫חצי קדיש‬ ‫חיהי‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמ ר‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כתרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬א אש תר ך‬ ‫ואחר קריאת הפרשה ‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ן הרתור ךה‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫במ ך‬ ‫הגבהה‬ ‫לתפמנהי במנהיישר ךא הל‪ .‬א תלךא‬ ‫דן ומעתדךן‪ .‬‬ ‫עברד טרבמ ך‬ ‫י קמשוט‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫חזן‪ :‬יתמגרדרל ומיתמק רדרש מ‬ ‫עלרם‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫מן קךר תיב‪ .‬ערל פתי ה' במירד מש תה‬ ‫‪ :‬כשמגביהים את הספר תורה אומרים‪ :‬ומזאת הרתור ךה א אש תר ש ם מש תה‬ .‬כההן קמר ךב ירע אמד ] פלונ‬ ‫אמ הן‪ .‬‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬לךא ערל א אנךש ר ךח תיצמנךא ומלךא ערל ברר א אלךהתי‬ ‫הוא דמסךג תידמנךא קרמ הה ומ תקרמהי ד תיקרר אוררימת הה במכךל ע ת ך‬ ‫וןוקמשוט‪ .‬הוא ימר רח הם ערם ע אמוס תים ומיזמכור במר תית א היתךנתים‪ .‬א אש תר ך‬ ‫והעולה חוזר‪ :‬בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ למעולךם וךע תד‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ן הרתור ךה‬‫נתרן לךנו א תת תור ךתו‪ .‬ו תימרל הא מ ת מ‬‫נשוא תים‪ .‬הרכל הךבו גד תל ל ה אה הינ‬ ‫‪:‬ישר ךא הל ב תק מד כ שךתו‬ ‫‪:‬קהל‪ :‬ומאת תם הרדמב הק תים בה' א אלה היכתם חרי תים ככלמכ תם הריום‬ ‫קריאת התורה‬ ‫ברכת התורה‬ ‫ברמכו א תת ה' הרממבר ךךמ‬ ‫‪ :‬העולה אומר‪ :‬ך‬ ‫‪:‬והקהל עונין‪ :‬בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ למעולךם וךע תד‬ ‫בחרר בךנו מ תכךל הךערמ תים‪.‬ימה הא ר רע אוךא ק צ ך‬ ‫זן למכלךא וממפררמנ הס‬ ‫עמךךמ ישר ךא הל‪ .‬ומ ר‬ ‫נבממ תדךה טובךה ימשועךה ומר רחאמ תים‬ ‫שא אלות היו‬ ‫ו אותךנו ל תפמל היטרת עולךמ תים‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל וחזן‪ :‬ימה הא מ‬ ‫גלךא ובתזמ ר‬ ‫דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע א ך‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬ימה הא ר רע אוךא ק צ ך‬ ‫יקתיר ךא קרד תישךא א אנךא א המרר ת כ מ‬ ‫שמ הה ר‬‫ומל ת מ‬ ‫שלךם‬ ‫יומל ת מ‬‫עמךךמ ישר ךא הל‪ .‬‬‫ךא‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫תי‬ ‫רל‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫הוא‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫למכלךא‪ . ‫בריך שמ ה‬ ‫עמךךמ‬ ‫נךמ אחאזהי למ ר‬ ‫עלרם‪ .‬למטרב ולמחרי תן‬ ‫‪:‬דמכךל ר‬ ‫לך הש ם‬ ‫דו‬ ‫יחמ ך‬ ‫שמו ר‬‫‪:‬חזן‪ :‬גרדמלו לה' א תתתי ונמרומממךה מ‬ ‫שמרים ובךאר תץ‪ :‬למךך ה' הרמרממלךכךה ומהרמ תתמנרשא למכל‬ ‫קהל‪ :‬למךך ה' הרגמד כלךה ומהרגמבור ךה ומהרת תפמא תר תת ומהרנ הצרח ומהרהוד כתי כל בר ך‬ ‫שת רח או למהרר ק ךדמשו כתי קךדוש ה'‬ ‫נ ומה ת מ‬ ‫ו קךדוש הוא‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫שת רח אולרה אדם ררגמלךי‬ ‫נ ומה ת מ‬ ‫למראש ‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫נ‬ ‫‪ :‬א אלה היו‬ ‫אב הרחמים‬ ‫נ מתן הר שךעות הךר ךעות‪ .‬מתי ש תגמ ך‬ ‫מלרנתי כךל טוב‪ :‬ועוני‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬נות ה‬ ‫‪ :‬ומ ך‬ ‫נטרע במתוכ הנו‪.‬במר תיךמ הוא‪.‬א‬ ‫ן סךמ תיכמנךא‪ .‬ב הה א אנךא ר ךח תיץ‪.‬בךרוךמ ש ת ך‬ ‫ו ותמנו כךבוד לרתור ךה‪ .‬ש תגמ ך‬ ‫א אלה הינ‬ ‫בךרוךמ את ךה ה'‬ ‫מלמךך כךל טוב ס תלךה‬ ‫‪:‬טוב‪ .‬אנמת מ הוא שרל תיט ערל כלךא‪ .‬‬‫יעולךם ך‬ ‫נתרן לךנו תור רת א אמ תת ומחרי ה‬‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬הרגומ הל למחריךב תים טובות‪ .‬במר תיךמ כ תתמר ךךמ ומאתמר ךךמ‪ .‬‬ ‫תיא‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ךך‬ ‫ל‬‫תי‬ ‫ד‬ ‫ךא‬ ‫ת‬‫כו‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומרסמג הא לממ ת מ‬ ‫שמריךא‪ .‬‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬‫עלממהי ך‬ ‫ולמ ך‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫] קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬למע הלךא בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫עלממךא‪ .‬נות ה‬ ‫ברכת הגומל‬ ‫מלמךך כךל‬ ‫ןאחריו‪ :‬אמ הן‪ .‬ומלתהאו ה‬ ‫דמךךמ דמתור תיךמ לךן חרי תן‬ ‫במב הית מרק מדמ שךךמ‪ .‬ימה הא רמעות ךךמ ע תם ר‬ ‫שמ הה דממךר הא ך‬ ‫במר תיךמ מ‬ ‫י‬ ‫י במט תיבו‪ .

‬בךרוךמ כמבוד ימה ך‬ ‫יימקךר הה‪ :‬ורת תשךאהנתי רוחר‪ .‬‬ ‫ברמכךה ש תממךך למעולךם וךע תד‪ :‬במכךל יום א א ך‬ ‫אאלוהרי הרמ תל תךמ‪ .‬מ‬ ‫ובךא למצתיו‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ :‬ומאת ךה קךדוש יוש הב ת מה תלות‬ ‫ך‪ .‬את ךה ורא ארן‬ ‫ובמנ כחה יאמרר שובךה ה' ר תבמבות אלמפהי ישר ךא הל‪ :‬קומךה ה' ל תממנוחךת ך‬ ‫נת רתתי לךכ תם‪ .‬וךא ת מ‬ ‫וה צמבךאות‪ .‬וצמדךקךה מ הא אלההי י מ‬ ‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ושאו‬ ‫חמךה‪ :‬שאו מ‬ ‫עולךם‪ .‬ובמש הם א אלה הינ‬ ‫ננךה ב תישועךת ך‬‫נר ר מ‬‫ך יממרל הא‪ :‬מ‬ ‫תך‪ .‬ב תגמבורות י השרע יממ תינו‪ :‬א הל תה בךר תכ תב‬ ‫יעאנ ההו מ ת מ‬ ‫וה ממש תיחו‪ .‬ומא תת ר‬ ‫ן ימר האי‬ ‫ב תא אמ תת‪ :‬רמצו‬ ‫יה‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ .‬ומזוקהף למכךל הרכמפופ תים‪ :‬ע הינ ה‬ ‫ע למכךל חרי ר ךצון‪ :‬צרד תיק ה' במכךל דמרךכךיו‪ .‬א ארומתממךך‬ ‫שרהי הךעךם ש תכךכךה לו‪ .‬עוד ימהרלמלוךך ס תלךה‪ :‬א מ‬ ‫שרהי יו מ‬ ‫א מ‬ ‫ברמכ תךך‪ .‬ו מ‬ ‫ונמ ך‬ ‫שממר ךה זאת‬ ‫שר ךא הל א אבות הינו‪ .‬ורא אהרלמלךה ש תממךך למעולךם וךע תד‪ :‬גךדול ה' וממה כלךל ממאד‪.‬ומכךל ע אצךת מ ך‬‫ך כ תלמבךב ך‬ ‫שנ תה ס תלךה‪ :‬יתתן למ ך‬ ‫ך ימדר מ‬ ‫לת מ ך‬ ‫תיך‪ .‬‬ ‫תים‬ ‫ךמ‬ ‫ל‬‫עו‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫כות‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫כו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫כותו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫רר‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ד‬‫בו‬ ‫מ‬ ‫כ‬‫ו‬ ‫‪.‬‬‫ו‬ ‫תיע‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫טו‬ ‫רב‬ ‫ר‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫הכ‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ךה‬‫נ‬‫ת‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫ס‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫‪.‬כתי הוש תי ר‬ ‫ידר מ‬ ‫עת ךה ך‬ ‫תיך‪ :‬ר‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫לו‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫ה‬‫ו‬ ‫ך‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫יעאנ הו‬ ‫וה הוש תיעךה הרמ תל תךמ ר‬ ‫נחמנו קרממנוורנתתמעודךד‪ :‬ימה ך‬ ‫נפךלו‪ .‬ומאת ךה נות ה‬ ‫סומהךמ ה' למכךל הרנפמל תים‪ .‬א אש תר לא נךשא לר ך‬ ‫ה'‪ .‬ומתי יךקום ב תממקום ק ך דמשו‪ :‬מ‬ ‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ומהתנךשאו פ תתמחהי‬ ‫ך ירע אקב ס תלךה‪ :‬שאו מ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫פ‬ ‫ך‬ ‫י‬‫ה‬ ‫ש‬‫מ‬ ‫רק‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫‪.‬ת הב הל ומי מ‬ ‫שברע לממ תר ממךה‪ :‬ישא במרךכךה‬ ‫נפמשתי ומלא נת מ‬‫שומא ר‬ ‫נקתי כרפרים וברר ל הבךב‪ .‬‬‫תיך‬ ‫שממתתי במפ ך‬ ‫ר‬ ‫ן מתן ד הין‪.‬ה' צמבךאות הוא מ תל תךמ הרכךבוד ס תלךה‬ ‫ובנוחה יאמר‬ ‫ך‬ ‫ך ילמבמשו צ תד תק‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫יה מ ה ר‬ ‫נחמנו נמבךר הךמ ך‬ ‫ברהךמ כךל בךשר ש הם קך דמשו למעולךם וךע תד‪ :‬ורא א ר‬ ‫‪:‬ה' ימדרב תר פ תי‪ .‬לה' הךאר תץ וממלואה‪ .‬אמרר ימהוךה‪ .‬‬‫ךיו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ר‬‫דו‬ ‫תה‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫שעו‬ ‫מ הא הת ה'‪ .‬קרד תיש ערל אר מעךא עוברד גמבורמת הה‪ .‬א מ‬ ‫שבהי ב הית תךך‪ .‬קךדוש ימה ך‬ ‫י מ‬ ‫עלממריךא‪.‬ורא א ר‬ ‫‪ :‬במיום קךרמאהנו‬ ‫ו‬ ‫לצין‬ ‫ובא‬ ‫בררי א אש תר‬‫ך ודמ ך‬ ‫יזאת במר תית תי‪ .‬ה' ע תזוזומג תבור‪ .‬ומרשב תי ר‬ ‫שמ תיד‪ :‬ת מה תלרת‬‫י מ‬‫שע תים ר‬ ‫הר מ ך‬ ‫שמרע ומיוש תיע הם‪ :‬שומ הר ה' א תת כךל אה אבךיו‪ .‬ת מה תלךה למכךל ח אס תי ך‬ ‫והקהל אומרים‪ :‬הודו ערל א תר תץ ומ ך‬ ‫לדוד מזמור‬ ‫יע אל תה במהרר‬ ‫סדךה‪ .‬ומעו ך‬ ‫נחת ך‬ ‫מת מ‬ ‫שמהי קך דמשו‪ .‬כתי נתשגךב מ‬ ‫ןהס"ת לארו‬ ‫‪ :‬כשמוליכי‬ ‫יה‬ ‫דיו‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שמךים‪ :‬וריךר תם קתרתן למערמו‪ .‬וגמבורת תי ך‬ ‫ך‬ ‫שברח מרע א‬ ‫ןח הק תר‪ :‬דור למדור ימ ר‬ ‫ומלתגמד כלךתו אהי‬ ‫ך ימררנ הנו‪ :‬חרנון ומר רחום ה'‪ .‬‬ ‫ן דהי‬ ‫וה צ מבךאות‪ .‬ומיךבא מ תל תךמ הרכךבוד‪ :‬מתי הוא ז תה מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬‬ ‫רכל‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫טוב ה‬ ‫ך במכךל דור וךדר‪:‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ומ‬ ‫‪.‬‬ ‫שיך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ו‬‫ד‬‫יו‬ ‫‪:‬‬ ‫שיו‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ורחאס תיד תי ך‬ ‫תך‪ :‬כהאנ תי ך‬ ‫ועכז ך‬ ‫תך‪ .‬אות ךם אמרר ימהוךה‪ .‬ומא הת כךל ך‬ ‫עת ךם י מ‬ ‫שומ ך‬ ‫וירע אשה‪ .‬וגמבורךת ךמ‬ ‫ברמכוכךה‪ :‬כמבוד מרלמכות ךמ‬ ‫ךימ ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ס‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ו‬ ‫‪.‬מ ה ר‬ ‫ך ומתפתי זתר רע זררמע ךא‬ ‫ך ומתפתי זררמע ךא‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫תפ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךמוש‬ ‫י‬ ‫לא‬ ‫‪.‬א תר תךמ אפרים וגמדךל חךס תד‪:‬‬ ‫מ‬ ‫ך ך‬ ‫ת‬‫ק‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫צ‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ו תי ך‬ ‫למנצח‬ ‫ןיסמעךד תךך‪ :‬יזמכר כךל‬ ‫שלרח עתזמרמךך מ תקד תש‪ .‬‬ ‫ך יאמ הרו‬ ‫נורמאת תי ך‬ ‫ך‬ ‫ך יאמ הרו‪ .‬ומדתבמרהי נתפמלמאת תי ך‬ ‫ך ר‬ ‫שיך‪ .‬רוחתי א אש תר עךל תי ך‬ ‫נאכם ימהוךה‪ :‬וראאנ ת‬ ‫ןגואהל ולמשךבהי פ ת שרע במירע אקב‪ .‬‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫שכ תינמת הה‪ .‬חרד ה ש‬ ‫לרמרחאז תיקתים בךה‪ .‬ומיךבוא מ תל תךמ הרכךבוד‪ :‬מתי ז תה מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬ורא א ך‬ ‫ז‬‫ך אשיחךה‪ :‬ותעאזו‬ ‫יג תידו‪ :‬ה אדרר כמבוד הוד ךתך‪ .‬ימה ך‬ ‫עלממהי ך‬‫עלרם ולמ ך‬ ‫וה מרלמכות הה קךא הם למ ך‬ ‫למעולךם וךע תד‪ :‬ימה ך‬ .‬ומתממכ תיהך ממא כ שךר‪ :‬דמר ךכ תיהך דררמכהי נערם ומכךל נמת תיבות תיהך שךלום‪ :‬ה אש תיבהנ‬ ‫‪:‬כמק תד תם‬ ‫סיום תפילה‬ ‫אשרי‬ ‫שרהי הךעךם שה ' א אלהךיו‪ :‬ת מה תלךה למדךו תד‪ .‬ך‬ ‫וה א אלההי אבמרךהךם יצמחךק ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ .‬תור ךתתי אל ת רע אזבו‪ :‬ע הץ חרי תים ה תיא‬ ‫תך אל ת ךש הב פמנהי ממש תיח ךתך‪ :‬כתי ל תקרח טוב ך‬ ‫עבמד ך‬ ‫ימררנ הנו‪ :‬ברע אבור דךותד ר‬ ‫נ‬ ‫ימ היו‬ ‫ך‬ ‫וה' אהל תיךך ומנךשובךה‪ .‬ומתצתיו‬ ‫וה במיום צךר ךה‪ .‬ורא א ר‬ ‫נזמכ תיר‪ :‬ה המךה כךרמעו ומ ך‬ ‫נ ר‬ ‫וה א אלה היו‬ ‫נחמנו במש הם ימה ך‬‫ומאהל תה ברסוס תים‪ .‬קרד תיש למ ך‬ ‫שמהי ממרומךא ע תלךאה ב הית מ‬ ‫ןקרד תיש ב ת מ‬‫ומאממרתי‬ ‫וה מ תממקומו‪:‬‬ ‫שמרע אח אררי קול ר ר ערש גךדול‪ .‬לתבמנהיישר ךא הל ערם קמרובו‪ .‬ומערל נמהךרות ימכונמנתהך‪ :‬מתי ר‬ ‫ימ תים ימ ך‬ ‫שבהי בךה‪ :‬כתי הוא ערל ר‬ ‫למדךותד מתזממור‪ .‬ר‬ ‫ע ימה ך‬‫עת תי‪ .‬קךדוש‪ .‬ימשרג תבמךך ש הם א אלההי ירע אקב‪ :‬י מ‬ ‫ענמךך ימה ך‬ ‫י ר‬ ‫לרממנרצ החר מתזממור למדךו תד‪ :‬ר‬ ‫ונתדמגל‪ .‬למכל א אש תר יקמרךאכהו‬ ‫יךד תךך‪ .‬ומקךר ךא ז תה א תל ז תה ומאמרר‪ :‬קךדוש‪ .‬ה' ג תבור מ תלמ ך‬ ‫‪ :‬פ תתמחהי עולךם‪ .‬ומחךס תיד במכךל מרע אשיו‪ :‬קךרוב ה' למכךל קרמאיו‪ .‫ן‬ ‫י רצו‬ ‫יה‬ ‫הכנסת תפילה‬ ‫יהללו‬ ‫שמו למברדו‬‫ן אומר החזן‪ :‬ימהרלמלו א תת ש הם ה'‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ כמבודו‪ :‬וממקרבמלתי‬ ‫שר ךא הל‪ .‬יממרל הא‬ ‫תך‪ .‬מרלמיךא כךל אר מעךא ז תו‬ ‫ימה ך‬ ‫וה יממלךמ‬ ‫שכ תינמת הה‪ :‬ימה ך‬‫וה מ הא את רר ב הית מ‬ ‫ן ומאממר תין‪ :‬במר תיךמ ימקךר ךא דריה ך‬‫שבמחתי‬ ‫ע סרג תיא ד תממ ר‬ ‫מע תית ברתמררי קךל ז תי ר‬ ‫ש ך‬‫טלרתמנתירוחךא‪ .‬‬‫ךיו‬ ‫ת‬ ‫בור‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ךם‬ ‫ד‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫ד‬‫הו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ימדרב הרו‪:‬‬ ‫ן לךה תם א תת אכמלךם במע תתו‪ :‬פות החר א תת‬ ‫יכל אהל תיךך ימשב הרו‪ .

‫שח תית‪ .‬ימכרפ הר ך‬ ‫שבות למברב ערמ תךך‪ .‬אאנתי עךשיתתי וראאנ ת‬ ‫קדיש יתום‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו‬‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬ח תיל‬ ‫ח ך‬ ‫עדךה א א ך‬ ‫יחמדךו‪ :‬ה המךה ר ךאו כהן ת ך מךהו‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫לה‬‫א‬ ‫הא‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ךק‬ ‫ד‬ ‫מ ך‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫'‪.‬‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫הא‬ ‫מ‬ ‫ךה‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ישא‬ ‫‪:‬‬‫ךה‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫מ מ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫רע‬ ‫ב‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫נת‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ש‬‫מ‬ ‫פ‬‫נ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫ש‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫א אש תר לא נךשא‬ ‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ומהתנךשאו פ תתמחהי עולךם‪ .‬ומ ך‬ ‫יאמד תיר‬ ‫יגמד תיל תור ךה ומ ר‬ ‫ען צ תדמקו‪ .‬כתי ה' הוא הךא אלה תים בר ך‬ ‫ך‬ ‫ךב‬‫ב‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫תל‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הב‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫רה‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫יו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫ע‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫‪:‬‬ ‫ול תרמאות ממה הר ךה במת תפמא תר תת עכז תךך‪ .‬לךת הת גמד כלךה למיוצהר במר האש תית‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫קדיש יתום‪ :‬אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫שמ הה ררבךא‬ ‫ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬ת כ מ‬ ‫במקום למע הילךא מתן כךל‪ :‬למע הילךא ולמע הילךא מ תכךל ב תר מ ך‬ ‫ן דתי‬ ‫שר ךא הל ק צדךם א אבוהו‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו‪ :‬ת תת מקרברל צמלותמהון ובךעותמהון דמכךל ב הית י מ‬ ‫ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬קרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫שמריךא ומחרי תים‬ ‫ש לך מךא ר רבךא מתן מ‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ :‬ימה הא מ‬ ‫וה ממבר ךךמ מ ה ר‬ ‫שמריךא‪ .‬ומר רב ח תס תד למכךל קרמא תיךך‪ :‬צ תדמקךתמךך צ תד תק למעולךם ומתורךתמךך א אמ תת‪ :‬ת תתהן א אמ תת‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪ :‬כתי את ךה א אד ך‬ ‫ך‬ ‫ני יום יום ירע אמךס לךנו‪ .‬כתי הרמרלמכות ש תלמ ך‬ ‫על מרלמכות ך‬ ‫שמו א תחךד‬ ‫יה ה' לממ תל תךמ ערל כךל הךאר תץ‪ .‬דרבמרו ך‬ ‫אל ת תיר ךא מ תפרחרד פ תת מאם ומ תשאת ר מ ך‬ ‫יא תסמבל ורא אמרל הט‬ ‫יא תשא וראאנ ת‬ ‫‪ :‬אאנתיהוא‪ .‬קתרמירת מ תל תךמ ר ךב‪ :‬א אלה תים במארמממנות תיהך נודרע‬ ‫ו ר‬ ‫נהרר ק ך דמשו‪ :‬ימפ הה נוף ממשוש כךל הךאר תץ‪ .‬ש תנת מ‬ ‫וה א אלה הינ‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך ימה ך‬ ‫לךר תיק ומלא נ הל הד לרב תהךלךה‪ :‬ימהתי ר ךצו‬ ‫וה א אלהרי למעולךם‬ ‫ען ימזרמתרמךך כךבוד ומלא ידם‪ .‬ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ .‬ומכךל במנהי בךשר יקמרמאו ב ת מ‬ ‫למת רקהן עולךם בממרלמכות ר‬ ‫נ יכמרמעו ומיפלו‪ .‬בריום הרהוא יהמיתה ה' א תחךד ו מ‬ ‫תך‪ .‬כרכךתוב‬ ‫תך‪ .‬ימה הא מ‬ ‫י דמכךל ב הית י מ‬ ‫ו ובמחרי ה‬ ‫ו ובמיומ היכן‬ ‫מרלמכות הה‪ .‬כתי במיךה ימה ך‬ ‫וה מ תבמטרחו‪ :‬ב תטמחו בריה ך‬ ‫יה ימה ך‬ ‫ה ך‬‫אוד ךתך‪ :‬בךרוךמ הרג תב תר א אש תר יבמטרח בריהוךה‪ .‬ומלא‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫בבךם אהל תיךך‪ :‬ומהוא ר רחום‪ .‬במחרי היכן‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם‬ ‫בר רךמ ומי מ‬‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫עלממריךא‪ :‬ימה הא מ‬ ‫עלממהי ך‬‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫ררבךא ממ ך‬ ‫י תשובה‬ ‫שמ הה דמקודמ שךא במר תיךמ הוא ועונים‪ :‬במר תיךמ הוא למע הילךא מתן כךל בעשר ת ימ‬ ‫ומיתמנרש הא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל‪ .‬ומנתזמכ תה ומנתחמיתה‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬ימהתי ש הם ימה ך‬ ‫בת מ‬ ‫י‬ ‫שמרים וךאר תץ‪ :‬עוש תה שךלום בעשרת ימ‬ ‫וה עש הה ך‬ ‫שר ךא הל ומא תממרו אמ הן‪ :‬ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬עתזמרתי מ הע תם ימה ך‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫עךל היו‬ ‫שר ךא הל‪ .‬למפךנ תיךך ה' א אלה היו‬ ‫כתי למךך ת תכמר רע כךל ב תר תךמ‪ .‬לה' הךאר תץ וממלואה‪ .‬ועונים‪ :‬אמן במ ך‬ ‫יתמגרדרל ומיתמק רדרש גרסת הגר"א‪ :‬יתמגרד הל ומיתמקרד הש מ‬ ‫שמ הה‬ ‫שר ךא הל‪ .‬אהי‬ ‫תך‪ .‬נתבמה אלו נתחמפךזו‪ :‬ר מ ך‬ ‫עבמרו ר‬ ‫לממ תשגךב‪ :‬כתי ה תנ הה הרממלךכ תים נוע אדו‪ .‬הרר צתין‬ ‫א אלה היו‬ ‫זת רם שךם ‪ .‬א תפ תס זולךתו‪ .‬ת הב הל ומי מ‬ ‫הריום יום ר תאשון במ ר‬ ‫כפרים וברר ל הבךב‪.‬ומושרב ימקךרו‬ ‫שת רחאו תים ומוד תים לתפמנהי מ תל תךמ מרלמכהי הרממלךכ תים הרקךדוש בךרוךמ הוא‪ :‬ש תהוא נוטתה ך‬ ‫כורמע תים ומ ת מ‬ ‫ןעוד‪ .‬ימה ך‬ ‫מש תיחר ולמחריהי הךעולךם הרבךא‪ .‬‬ ‫שפמחות הךא א ך‬ ‫ן הרכל‪ .‬‬ ‫נ אהי‬ ‫שכ תינרת עכזו במגךבמההי ממרומ תים‪ :‬הוא א אלה היו‬ ‫שמרים מ תמרערל‪ .‬ומהך ך‬ ‫‪ :‬במתור ךת ך‬ ‫דבךר ומלא יךקום‪ .‬קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫נומערל כךל‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫שלך מךא ררבךא מתן מ‬ ‫עלממךא‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ ימה הא מ‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫תכ מ‬ ‫נומערל כךל‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬ ‫ישר ךא הל‪ .‬ומלא שמךנו כממ ת מ‬ ‫נלמ שרב החר לרא אדו‬ ‫עךל היו‬ ‫נחמנו‬‫ע‪ :‬ורא א ר‬ ‫שת רחאו תים למה תב תל ומר תיק ומ תתמפרלמל תים א תל א הל לא יוש תי ר‬ ‫וכמכךל ה אמונךם‪ :‬ש תה הם מ ת מ‬ ‫ש תלא ש ם ח תלמקהנו כךה תם ומגורךלהנ‬ ‫שמרים ומיוסהד אר תץ‪ .‬ומהךאאל תיל תים כךרות יכךר התון‪.‬ומיךש הם במל תב הנו אה אבךתו ומירמאתו ומלרע אשות רמצונ‬ ‫שמר חכק תיךך בךעולךם הרז תה‪ .‬ומ ך‬ ‫נ ש תבמר ךאנו ל תכמבודו‪ .‬ך‬ .‬ומאתממרו אמ הן‪ :‬ועונים‪ :‬אמן‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫והוא ירע אש תה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬ ‫תשובה‪ :‬השלום ב תממרו ך‬ ‫ו‬ ‫עלינ‬ ‫דמךה‪.‬ומת תממלךמ עאל היהתם ממה הר ךה למעולךם וךע תד‪ .‬לממר ר‬ ‫ו ולמ ך‬ ‫במתוכ הנו‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪:‬‬ ‫מת ךא‪ .‬א אש תר נת מ‬ ‫נ‬ ‫יעאנ הו‬‫וה הוש תיעךה‪ .‬ר‬ ‫שמ תךך למהרפמנות אהל תיךך כךל ר ת מ‬ ‫שדרי‪ .‬ח תס תד למאבמר ךהךם‪ .‬הךא הל ימשועךת הנוס תלךה‪:‬‬ ‫נ מ תימהיק תד תם‪ :‬בךרוךמ א אד ך‬ ‫עת ך לרא אבת היו‬ ‫שבר מ‬‫למירע אקב‪ .‬לממר ר‬ ‫שנהי יממות הר ך‬ ‫ומנתרמא תה ומנתיר רש טובךה ובמרךכךה ל ת מ‬ ‫וה צור עולךמ תים‪ :‬ומיבמטמחו‬ ‫וה עאדהי ערד‪ .‬ת ת ך‬ ‫ך ה תיא ולמעולממהי ערד ת תממלךמ במכךבוד‪ .‬ה' יממלךמ למעולךם וךע תד‪ :‬ומנ תאאמרר‪ .‬ש תלא עךשנו כמגוי ההךא אר ךצות‪ .‬ומערד שיבךה אאנתיא תסמבל‪ .‬ו תיקרבמלו כ כלךם א תת‬ ‫שברע כךל לךשון‪ .‬ומיךבא מ תל תךמ הרכךבוד‪ :‬מתי הוא ז תה מ תל מתך‬ ‫חמךה‪ :‬שאו מ‬ ‫ע תזוז ומג תבור‪ .‬ומלתכמבוד ש תממךך ימקךר ית הנו‪ .‬מ ת מ‬ ‫ימה ך‬ ‫נטרע‬ ‫יעולךם ך‬ ‫נתרן לךנו תור רת א אמ תת‪ .‬ומהךכהן למ ך‬ ‫למעולךם למי הצתר מר חמ מ‬ ‫ני טוב ומסרלךח‪ .‬‬ ‫ערל כהן נמקרו תה למךך ה' א אלה הינ‬ ‫שבהי ת הב הל‪.‬הוא יפמת רח ל תב הנו במתור ךתו‪ .‬ס תלךה‬ ‫ש בךת ‪ .‬ומא תממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל ואבל‪ :‬ימה הא מ‬ ‫שמ הה‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ :‬אבל‪ :‬ית מ ך‬‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬‫בר רךמ למ ך‬ ‫ממ ך‬ ‫כת ךא בעשי”ת‪ :‬למע הלךא למע הלךא מ תכךל ומש תירךת ךא‬ ‫דמק כדמ שךא‪ .‬א אמ תת מרלמכ הנו‪ .‬ש תבו הךיו הרלמותיתם אוממר תים במב הית הרמ תק מ דךש ‪ :‬למדךותד מתזממור‪ .‬ברע אגרלךא ובתזממרן קךר תיב ומאתממרו אמ הן‪ :‬הקהל עונה‪ :‬אמן‪ .‬‬ ‫נקתי ר‬ ‫יע אל תה במהרר ה'‪ .‬ה' ג תבור מ תלמ ך‬ ‫‪ :‬הרכךבוד‪ .‬מ‬ ‫עלממךא‪ .‬ה' צמבךאות הוא מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬במר תיךמ הוא‪ ] .‬ומהתרמבךה למהךש תיב אפו‪ .‬ומערל מ‬ ‫ימ תים ימ ך‬ ‫בךה‪ :‬כתי הוא ערל ר‬ ‫שעו‪ :‬ז תה דור דרמשךיו‪.‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא ומש תירךת ךא‪ .‬ש תבו הךיו הרלמותיתם אוממר תים במב הית הרמ תק מ דךש ‪ :‬ש תיר מתזממור לתבמנהי קר רח‪ :‬גךדול ה' וממה כלךל ממאד במע תיר‬ ‫הריום יום ש הנתי במ ר‬ ‫ירמכמתהי צךפון‪ .‬ומיךבוא מ תל תךמ הרכךבוד‪ :‬מתי ז תה מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬ומתי יךקום ב תממקום ק ךדמשו‪ :‬מ‬ ‫ה‪ :‬מתי ר‬‫ננ ת ך‬‫נהךרות ימכו מ‬ ‫סדךה‪ .‬כתי עתמךנו א הל‪ :‬ומערד ז תקמנךה‬ ‫שע תים כתי ת ךבא‪ :‬עכצו ע הצךה ומת כפךר‪ .‬למהרע אב תיר ג תלול תים מתן הךאר תץ‪ .‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫שרהי אדךם בט החר בךךמ‪ :‬ימה ך‬ ‫וה צמבךאות א מ‬ ‫שגךב לךנו א אלההי ירע אקב ס תלךה‪ :‬ימה ך‬ ‫וה צמבךאות עתמךנו‪ .‬ר‬ ‫וה חךפ הץ לממר ר‬ ‫ך ימהוךה‪ :‬ימה ך‬ ‫עזרבמת ך דרמש תי ך‬ ‫תך‪ .‬ומא תממרו אמ הן‪ .‬ומהתבמד תילךנ‬ ‫במיום קךרמאהנו‪ :‬בךרוךמ הוא א אלה היו‬ ‫ען לא נתיגרע‬ ‫עבמדו במל הבךב שךל הם‪ .‬ה'‬ ‫ך ירע אקב ס תלךה‪ :‬שאו מ‬ ‫ממברקמשהי פךנ תי ך‬ ‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ושאו פ תתמחהי עולךם‪ .‬ומא תממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שךלום בעשי”ת‪ :‬הר שךלום ב תממרו ך‬ ‫ישר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫שיר ש ל יום‬ ‫שבהי‬ ‫ש בךת ‪ .‬ו מ‬ ‫בר ך‬ ‫ן עוד‬ ‫שמרים מ תמרערל ומערל הךאר תץ מ תת ךחרת‪ .‬‬ ‫ו ומיהדמעו כךל יו מ‬ ‫יכ תיר‬ ‫שעהי אר תץ‪ .‬ומחרי ה‬ ‫ו מתן הרתוע תים‪ .‬כרכךתוב במתור ךתו‪.‬כתי לא ך‬ ‫שמ ך‬ ‫ך יודמעהי מ‬ ‫‪ :‬במ ך‬ ‫קדיש של ם‬ ‫יממל תיךמ‬‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה‪ .

‬שנשב ו ו ה‬ ‫עי בנ ושמש ה ו‬ ‫בי ה‬ ‫ה וי ום יום נר ה‬ ‫מ‬ ‫לי‬‫ע ה‬ ‫פ א‬ ‫כל ו‬ ‫מר ו ו וה‬ ‫א ונ‬ ‫ת מ‬ ‫תק‪ .‬י השהר ה‬ ‫ע ה‬ ‫מ מ‬ ‫מי שש ה‬ ‫ע וה‬ ‫הם‪ :‬ל ו ו מ‬ ‫תי נ‬ ‫עצ ו ה‬ ‫במ ו א‬ ‫לכו ו נ ו‬ ‫בם‪ .‬ו‬ ‫חי ה‬ ‫ל ה‬ ‫כם נ‬ ‫לבנ ו נ‬ ‫ה‪ :‬שהש יתו ו ה‬ ‫לי ה‬ ‫מ ג נ הד ו נ‬ ‫פרו ו ה‬ ‫ס נ‬ ‫ה‪ .‬כ ו ה‬ ‫משש י המדע נ‬ ‫עהדים שנש נ‬ ‫למו ו א‬ ‫ח נ‬ ‫עשהשה י ההר מ‬ ‫נים‪ .‬לד י נ א‬ ‫הי נ ו‬ ‫לאל ו מ‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ללו ו י ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫את ניההוה מ‬ ‫‪ .‬ה‬ ‫ה ה‬ ‫ה‬ ‫עקב‪:‬‬ ‫הי י מ א‬ ‫אל ה‬ ‫ב ןי א‬ ‫ה‪ .‬יד מ‬ ‫ה ה‬ ‫בע ה‬ ‫תשנש מ ו‬ ‫עשנשיך ה ו ה‬ ‫מ א‬ ‫פנהרי מ‬ ‫מ ו‬ ‫תיו ה‬ ‫לויו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫מ א‬ ‫ההרים ה‬ ‫קה ה‬ ‫משנש נ‬ ‫תנו ו קוול‪ .‬י ה‬ ‫מ‬ ‫מה פהנ ה יו‬ ‫ק נד ו ה‬ ‫ענ ו ו‪ :‬נ נ מ‬ ‫לצ וור י השנש ה‬ ‫עה נ‬ ‫לכ ו ו נ נמרנ נוהנה לה'‪ .‬טז י השנש נ ו‬ ‫ס ה‬ ‫יה נ‬ ‫לה ב וו ו‬ ‫לי נ ה‬ ‫הי ה‬ ‫תשנשת ח ושנשך נ הוי ה‬ ‫מבוואו ו‪ .‬הישא ו ו נ נ ה‬ ‫הר ות ק ו ה‬ ‫הר ות ה'‪ .‬נולא ה‬ ‫בך ה ה‬ ‫ה י נה נ‬ ‫ל י ‪ :‬לא י ה נ‬ ‫מע ה‬ ‫תשנש מ‬ ‫אם ו ה‬ ‫אל ה‬ ‫ע יהדה בה וך נ‪ .‬כא מ‬ ‫חניתו ו י ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫תנרמ ושש וה‬ ‫ה‬ ‫מלמאה הךאר תץ‬ ‫עש תית ך ך‬ ‫חכממךה ך‬ ‫וה כ כלךם במ ך‬ ‫ירמבךצון‪ .‬ו ננ מ א‬ ‫ע ו‬ ‫טשש ה' מ‬ ‫כי לא י ה ו‬ ‫חת‪ :‬וה‬ ‫ל הרשהשע שהש מ‬ ‫עד י הכ וה נרה ה‬ ‫מי הרע‪ .‬ש מ‬ ‫מ נ‬ ‫א נרץ ה‬ ‫על נ‬ ‫צאת ו מ‬ ‫סףשמ ו ‪ .‬וה‬ ‫ה ה‬ ‫טה ה‬ ‫ה ים שהש פנ ה‬ ‫אל ה‬ ‫מה א‬ ‫פל ו ו‪ :‬ק ו ו ה‬ ‫ת ו‬ ‫ש הר ים ו ה‬ ‫הו‬ ‫חד מ‬ ‫א מ‬ ‫תמ ו ות ו ון ‪ .‬י השהר ה‬ ‫א ה‬ ‫מי ו נ ה‬ ‫ע וה‬ ‫מע מ‬ ‫לה‪ :‬שנש מ‬ ‫ס ה‬ ‫נ‬ ‫חה ו ו‬ ‫לו ה‬ ‫אשמש נ‬ ‫ל י ‪ :‬וה א‬ ‫בה ה‬ ‫א ה‬ ‫אל לא ה‬ ‫לי ו ני השהר ה‬ ‫לק ו ה‬ ‫מי נ‬ ‫ע וה‬ ‫מע מ‬ ‫אה ו ו‪ :‬נולא שהש מ‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫א מ‬ ‫פ יך ה ו מ א‬ ‫חב ו ה‬ ‫ה נר נ‬ ‫צהר הים‪ .‬או ה‬ ‫מ ה‬ ‫תי ה‬ ‫ל וה‬ ‫א נ‬ ‫חת שהש מ‬ ‫א מ‬ ‫ח‪ :‬מ‬ ‫ט מ‬ ‫אהני בו ה‬ ‫בזאת א‬ ‫מה נ ו‬ ‫ח ה‬ ‫ל ה‬‫מ נ‬ ‫לי ה‬ ‫ע מ‬‫תקוום ה‬ ‫וה‬ ‫על‬ ‫תה הירוום ראשהשי מ‬ ‫ע וה‬‫מהני‪ :‬ו נ מ‬ ‫מ ה‬‫בצוור נירו נ‬ ‫הלו‪ .‬מ‬‫מי מ‬ ‫כל י נ ה‬ ‫בית ה' וה‬ ‫תי בנ ו ה‬ ‫ב וה‬‫קשש‪ .‬ו ו נ‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫מווט עו ו ה‬ ‫ת ו‬‫בל ו ה‬ ‫ה מו‬ ‫מכו ונני ה‬ ‫על נ‬ ‫אנרץ מ‬ ‫נ‬ ‫סוות‬ ‫לכ מ ו‬ ‫בל י נששוובון ו נ‬ ‫ברון ו מ ו‬ ‫ע ו‬‫בל י מ א‬ ‫ת מו‬ ‫מ וה‬ ‫גבוול שמש נ‬ ‫הם‪ .‬שנשב ו ו ה‬ ‫מ ישהשי בנ ושמש ה ו‬ ‫ח ה‬ ‫ה וי ום יום א‬ ‫מ‬ ‫כי חק‬ ‫גנ ו ו‪ :‬וה‬ ‫ח הו‬ ‫ל י ום מ‬ ‫סה נ‬ ‫פר‪ .‬ו ו ה‬ ‫ס נרנ וו ו וי ה ו‬ ‫ת י מ ונ‬ ‫אשנשר ו נ‬ ‫בר א‬ ‫ה גנ ו נ‬ ‫אשנש הרי מ‬ ‫בל‪ :‬מ‬ ‫ה נ‬ ‫מה ה‬ ‫ה וה‬ ‫כי ה‬ ‫אהדם‪ .‬בנ ו ה‬ ‫עד ו ות בה ו יה ו ה‬ ‫עקב‪ :‬ה‬ ‫הי ימ א‬ ‫ל ה‬ ‫לא‬ ‫פט ה‬ ‫משנש וה‬ ‫אל ה ווא‪ .‬ז ה‬ ‫מדו ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫ההרים י מ מ‬ ‫על ה‬ ‫סיתו ו מ‬ ‫לבו ושש כ וה ו ה‬ ‫תהוום כ ומ נ ו‬ ‫עד‪ .‬אף‬ ‫שבךת‪ .‬ו ו ה‬ ‫ח וה‬ ‫לב ה‬ ‫ח נ‬ ‫מ ה‬ ‫להו ו ה‬ ‫אכ ה י ה‬ ‫לם‪ :‬ו מוי מ א‬ ‫לע ו ה‬ ‫תם נ‬ ‫ע וה‬ ‫הי ה‬ ‫חשש ו ול ו ‪ .‬נולא י ה ה‬ ‫אה וי ה ו‬ ‫מרו ו לא י הנר נ‬ ‫צח ו ו‪ :‬ו מויא נ‬ ‫מים י נמר ה ו‬ ‫הרגו ו ו הית ו ה‬ ‫מ הנה ו נג הר י מ א‬ ‫ל ה‬ ‫א נ‬ ‫ענ ו ו ו‪ :‬מ‬ ‫תך ה י נ מ‬ ‫ל נ‬ ‫ח ה‬ ‫כא ו ו‪ .‬ח י מ א‬ ‫ח ה‬ ‫מך ה י ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫מר מ‬ ‫שבמרו פמר ךא תים צממךאם‪ .‬מ‬ ‫ת י נרשהש ה‬ ‫מ מ‬ ‫עד ה‬ ‫א ים‪ :‬מ‬ ‫על ג ה ו ה‬ ‫גמ וול מ‬ ‫השהשב נ ו‬ ‫א נרץ‪ .‬נ‬ ‫מנו ו נ‬ ‫א נ‬ ‫ת יך ה נ נ נ‬ ‫עד נ‬ ‫ה‬ ‫מר ום ה'‪:‬‬ ‫א הד ו יר במ ו ו ה‬ ‫משנשבנ והרי הים‪ .‬‬ ‫הלא י וכ ה י מ‬ ‫ם א‬ ‫סר ג וו י ה‬ ‫הי ה‬ ‫הלא י מבה ו יט‪ :‬א‬ ‫ע ין ה א‬ ‫צר מ‬ ‫אם י ה‬ ‫מע‪ .‬וה‬ ‫חשנשב ות ה‬ ‫מ נ‬ ‫ע מ‬ ‫עת‪ :‬ה' יהד מ‬ ‫אהדם הד ו מ‬ ‫מד ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ מ‬ ‫ה נ‬ ‫מ‬ ‫פט‪.‬ה ווא י ננ מ א‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫ינ ו ע ו ה‬ ‫ה ו‬ ‫אל ה‬ ‫ה ים א‬ ‫אל ה‬ ‫כי ז נה א‬ ‫חר ו ן ‪ :‬וה‬ ‫א א‬ ‫לד ור מ‬ ‫פר ו ו נ‬ ‫ס ונ‬ ‫ת מ‬ ‫ען ונ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ה‪ .‬הנשא ו ו נ נ ה‬ ‫תה‪ :‬הנשא ו ו נ נ ה‬ ‫א וה‬ ‫לם ה‬ ‫מע ו ה‬ ‫אז‪ .‬מ‬ ‫מ נ‬ ‫א נרץ ה‬ ‫מ נ‬ ‫לך ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫ממ מ‬ ‫ה ו‬ ‫ה יך ה מ‬ ‫אל נ‬ ‫א‬ ‫הם‬ ‫צ הר י נ‬ ‫על ה‬ ‫ע‪ .‬מ‬ ‫א הד ו יהר ים ה‬ ‫מ הים מרבה ו ים מ‬ ‫קל ות מ‬ ‫מ ו‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫ברכי נפשי‬ ‫עה‪.‬כו שהשם א‬ ‫עם ג נ ו ו‬ ‫טנ ווות ה‬ ‫ק מ‬ ‫חויוות נ‬ ‫פר מ‬ ‫ס וה‬ ‫מ נ‬ ‫אין ה‬ ‫משש ו נ ה‬ ‫חב י ההדהים שהשם נר נ‬ ‫גדוול ו ונר מ‬ ‫ה ו הים ה ו‬ ‫קנ ני הנ נך ה‪ .‬י ה ו‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫כה י ה נ‬ ‫חשהש ה‬ ‫ב וינ ובמ ו א‬ ‫הצה ו יל ו ו‪ :‬לא י הנדעו ו נולא י ה ה‬ ‫ע ים מ‬ ‫מ ו מיד נרשהש ה‬ ‫ב יו ן‪ .‬ה‬ ‫ל הו‬‫חננה לא הייהרא ה‬ ‫מ א‬ ‫לי מ‬ ‫ע מ‬‫חננה ה‬ ‫ת א‬ ‫אם ו מ‬ ‫פלו ו‪ :‬ה‬ ‫מה כ והשנשלו ו ו ננ ה ה‬ ‫ה וה‬ ‫לי‪ .‬ה' אוהרי וינ השנש ה‬ ‫מא' אלול עד אחר שמיני עצרת אומרים מזמור זה‪ :‬נ‬ ‫אם‬ ‫בי‪ .‬ש תבו הךיו הרלמו תי תם אוממר תים במב הית הרמ תק מדךש‪ :‬ה' ך‬ ‫הריום יום ש תש תי במ ר‬ ‫הר ות הד וכ נ הים‪:‬‬ ‫לם‪ .‬ה‬ ‫ל י השהר ה‬ ‫נ‬ ‫בה‬ ‫מ הר י ה‬ ‫מי נ‬ ‫על ה‬ ‫ח נ נך ה מ‬ ‫ב ה‬ ‫א נ‬ ‫עם‪ .‬כז כ וכ ה ו‬ ‫לשמש נ‬ ‫ת נ‬ ‫צנר ו ה‬ ‫יה מ‬ ‫כבווד‬ ‫הי נ‬ ‫מה‪ .‬י ה נ‬ ‫ל הו‬ ‫ת ה‬ ‫בה ושנש הר יר ו ו‬ ‫עך וה‬ ‫אשבה ו י נ‬ ‫בשש מ‬ ‫מצ ו וור נד ו מ‬ ‫טה‪ .‬ו ופ נ ני ה נרשהש ה‬ ‫פט ו ו ה‬ ‫תשנש ו נ‬ ‫ת י וה‬ ‫מ מ‬ ‫עד ה‬ ‫פט‪ :‬מ‬ ‫ה ים י השנש ו‬ ‫אל ה‬ ‫א‬ ‫תם‪.‬במ וכ נו נ‬ ‫בח נדשש שש ו ה‬ ‫קע ו ו מ‬ ‫ת נ‬ ‫בל‪ :‬ו ה‬ ‫עם נ ה נ‬ ‫ע ים ה‬ ‫תנו ו תף‪ .‬ו נ מ‬ ‫אכ נ נ ה י מ‬ ‫הם מ‬ ‫בי נ‬ ‫עט‪ .‬ו נ ה‬ ‫א נ‬ ‫לי נ‬ ‫מע ה' קו ה‬ ‫מנהרה לה'‪ :‬שנש מ‬ ‫אז מ ו‬ ‫אשהשיהרה ו מ א‬ ‫עה‪ .‬לב מ‬ ‫מ א‬ ‫מח ניההוה בנ ו מ‬ ‫לם י השנש מ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫ניההוה נ‬ ‫כי נ מפנשהשי‬ ‫איהנם בה ואר ה‬ ‫עים עווד ה‬ ‫אנרץ ו ונרשהש ה‬ ‫ה ה‬ ‫מן ה‬ ‫אים ה‬ ‫ט ה‬ ‫ח וה‬ ‫מו ו מ‬ ‫ת ו‬ ‫ביההוה‪ .‬כד מךה ר רבו מרע אש תיךך ימה ך‬ ‫תן נזה‬ ‫לוינ ה ה‬ ‫לכון ו ה‬ ‫ה הו‬ ‫אנ הויוות י נ מ‬ ‫דלוות‪ .‬ו ה‬ ‫הר ה‬ ‫מח מ‬ ‫היש מ‬ ‫על מ וות‬ ‫גנו ו מ‬ ‫ה ה‬ ‫עד‪ .‬ו הא‬ ‫מש ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫לי נ‬ ‫הי ה' ה‬ ‫קי י מנרשהש יע ו ו‪ :‬ו מי נ ה‬ ‫צ הד ו יק ו נהדם נ ה ה‬ ‫על נ נפנשש מ‬ ‫לי חק‪ :‬היג וד וו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫מל א‬ ‫ע ה‬ ‫צר ה‬ ‫ה ו וות‪ .‬נ‬ ‫ל הנה נ ו‬ ‫ת גה נ‬ ‫צ וי ו ן ‪ .‬נ‬ ‫לדוד‬ ‫חד‪:‬‬ ‫אפ נ ה‬‫מי נ‬ ‫מ וה‬ ‫חויימ ה‬ ‫מעוז מ‬ ‫איהרא‪ .‬לג ה‬ ‫ההרים וינ נ א‬ ‫בו ה‬ ‫גע נ‬ ‫עד י ה מ ו‬ ‫תנר ה‬ ‫אנרץ ו מ ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫ביט ה‬ ‫ממ ה ו‬‫ה ו‬ ‫עשהשיו‪ .‬ה‬ ‫מ ה‬ ‫אך ה ה‬ ‫ס א‬ ‫מ וט‪ :‬הנכ ון כ וה נ‬ ‫ת ו‬ ‫בל ו ה‬ ‫בל מ ו‬ ‫ת ה‬ ‫תכ ו ון ו ה‬ ‫וה‬ ‫לא נרך נ י המה ים‬ ‫א ו הה ק נדשש‪ .‬לה י ה ו מ‬ ‫מח מ ו‬ ‫אשנש מ‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ו ה‬ ‫חי ה‬ ‫ליו שהשי ה‬ ‫ע ה‬ ‫עמרב ה‬ ‫בעו והדי‪ .‬טו וינ מהין י נשמש ו מ‬ ‫ה ה‬ ‫מן ה‬ ‫חם ה‬ ‫ל נ‬‫ציא נ‬ ‫להו ו ה‬ ‫אהדם נ‬ ‫ה ה‬ ‫עב ומדת ה‬ ‫ל א‬ ‫עשנשב מ‬ ‫ונ ה‬ ‫ההרים‬ ‫ה‪ .‬כט‬ ‫תח י הנדך ה י השנש נ ו‬ ‫תפ נ ו מ‬ ‫קטון ו ו ה‬ ‫ל ו‬ ‫הם י ה נ‬ ‫ל נ‬ ‫תן ה‬ ‫ת וה‬ ‫תו ו‪ .‬‬ ‫ה ים ע ו ו ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫לא‬ ‫ינ ו ה‬ ‫הנר נ ה ו‬ ‫סף‪ :‬מ‬ ‫א ה‬ ‫ל ה‬ ‫ת ית נ‬ ‫ה גה ו ו ה‬ ‫על מ‬ ‫ח מ‬ ‫מ נ מצה ו מ‬ ‫ל נ‬ ‫ק הד ושש‪ :‬מ‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬ ‫ב ית מ‬ ‫מהר ים בנ ו ה‬ ‫ל ו הוי הם א ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫ה יו ו מ‬ ‫בת‪ .‬כה נזה מ‬ ‫ה‬ ‫בעון ו טווב‪ .‬ט נ ו‬ ‫ל נ‬ ‫ת ה‬ ‫סנד ו ה‬ ‫מקוום נזה י ה מ‬ ‫אל נ‬ ‫קעוות נ‬ ‫ב ה‬ ‫ההרים י הנרדו ו נ‬ ‫עלו ו ה‬ ‫פזון ו‪ .‬מ‬ ‫מי ה‬ ‫ק יט לו ה‬ ‫השנש ה‬ ‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫מה‬ ‫עט שהשכ נ הנה ד ו ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫לי כ וה נ‬ ‫תה ה ו‬ ‫ע ז נהר ה‬ ‫לי ה' נ‬ ‫לי אה ו נ ן ‪ :‬ל ו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫פ א‬ ‫עם ו‬ ‫לי ה‬ ‫צב ה‬ ‫תימ הו‬ ‫מי י ה נ‬ ‫ע ים‪ .‬ה‬ ‫אל נ נ ה‬ ‫ק הד ושש‪ :‬ה‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬ ‫ב ית מ‬ ‫מהר ים בנ ו ה‬ ‫ל ו הוי הם א ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫ה יו ו מ‬ ‫בת‪ .‬נ‬ ‫צ וי ה נ‬ ‫ק נ‬ ‫על מ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫כן ו נ‬ ‫ה ים וה‬ ‫אל ה‬ ‫מך ה א‬ ‫לך ה‪ :‬כ ונשהש נ‬ ‫ה יכ ה נ‬ ‫ק נרב ה‬ ‫ס נד וך ה בנ ו נ‬ ‫ח נ‬ ‫ה ים מ‬ ‫אל ה‬ ‫ינ ו א‬ ‫מה ו‬ ‫לה‪ :‬הד ו ו‬ ‫ס ה‬ ‫לם נ‬ ‫עד ע ו ה‬ ‫מ‬ ‫סגו ו‬ ‫פמ ו נ‬ ‫לה‪ .‬נ‬ ‫תר מר מ‬ ‫ס נ‬ ‫ע נ נך ה בנ ו ה‬ ‫א נ‬ ‫צך ו ה‪ .‬כג י הצ הא אדךם למפךע צלו ומלרע אבלדךתו עאדהי עךר תב‪ .‬כב ו ה‬ ‫אכ נ ה‬ ‫אל ה‬ ‫מ ה‬ ‫קשש ה‬ ‫ב וה‬ ‫ל מ‬ ‫טנרף ו ו נ‬ ‫ל וה‬ ‫גים מ‬ ‫א ה‬ ‫פיהרים שוש א‬ ‫הכ ונ ה‬ ‫ער‪ .‬יז א‬ ‫אשנשר נ ה ה‬ ‫בנון ו א‬ ‫ל ה‬ ‫אנרהזי נ‬ ‫צי ניההוה מ‬ ‫ע ה‬‫בעו ו א‬ ‫עד‪ .‬יבע אל היה תם‬ ‫שדךי י מ‬ ‫שקו כךל חרימתו ך‬ ‫י מ‬ ‫עיךנתים ברנמחךל תים ב הין הךר תים ימהרל הכון‪ .‬לךב הש ה' עז ה תת מאזךר‪ .‬ה‬ ‫הלא י השנש ה‬ ‫טע א נזן א‬ ‫הנ מ‬ ‫תש כ וה יל ו ו‪ :‬א‬ ‫ת י ומ‬ ‫מ מ‬ ‫ל ים ה‬ ‫סי ה‬ ‫עם‪ .‬א‬ ‫אל ה‬ ‫ע יר א‬ ‫בא ות בנ ו ה‬ ‫צ ה‬ ‫ע יר ה' נ‬ ‫ינ ו בנ ו ה‬ ‫א ו‬ ‫כן הר ה‬ ‫ענו ו וה‬ ‫מ נ‬ ‫אשנשר שהש מ‬ ‫ת נרשהש ישש‪ :‬כ ומ א‬ ‫א נ הוי ות ו מ‬ ‫א‬ ‫בר‬ ‫תשמש ה ו‬ ‫קהד ים ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫בר ו ו מ‬ ‫להדה‪ :‬נ ו‬ ‫כ ומ וי ו ה‬ ‫מ י נ נך ה‪:‬‬ ‫אה י נ ה‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫צ נדק ה‬ ‫א נרץ‪ .‬ה‬ ‫בי ה‬ ‫צמרי נואי נ מ‬ ‫בשהרי‪ .‬מ‬ ‫טה מר ג נ ה‬ ‫מ ה‬ ‫תי ה‬ ‫מ נר ו ה‬ ‫א מ‬ ‫אם ה‬ ‫נ מפ נשהש י ‪ :‬ה‬ ‫ס י ‪ :‬ו מוי השנשב‬ ‫ח ה‬ ‫מ נ‬ ‫לצ וור מ‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ל מ‬ ‫גב‪ .‬ל ו נ‬ ‫אל א‬ ‫חם י הג נהועון ו ו נ נ‬ ‫סף רו ו ה‬ ‫תו ה‬ ‫הלון ו ו‬ ‫פנניך ה י הבה ו ה‬ ‫תיר ו ה‬ ‫ס וה‬‫ת נ‬ ‫ומ‬ ‫מנהרה‬ ‫אז מ ו‬ ‫חוייה א‬ ‫ליההוה בנ ו מ‬ ‫אשהשיהרה מ‬ ‫עשהשנו ו‪ .‬ה‬ ‫לה‪ :‬שהש נ‬ ‫ס ה‬ ‫תשא ו ו נ‬ ‫ע ים ו ה‬ ‫ע נול‪ .‬ה‬ ‫א נ‬ ‫ונ נ‬ ‫כל‬ ‫חל בנ ו ה‬ ‫תננ מ‬ ‫תה ה‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫א נרץ‪ .‬כ ומ וה‬ ‫בל שהש נ‬ ‫ס נ‬ ‫מ וה‬ ‫תי ה‬ ‫ס יר ו ה‬ ‫ה ה‬ ‫א‬ ‫כי ה'‬ ‫אנ ה‬ ‫כר‪ :‬ה‬ ‫אל נ ה ה‬ ‫ל ה‬ ‫ח ו נה נ‬ ‫ת א‬ ‫תשנש ו מ‬ ‫אל הזר‪ .‬בנ ו נ‬ ‫עמדת ה‬ ‫צב במ ו א‬ ‫ה ים נ ה ה ו‬ ‫אל ה‬ ‫א‬ ‫סף‪.‬ו ננ מ א‬ ‫מנך ה ה' י נמד ונ‬ ‫ע ו‬ ‫א ו נן ‪ :‬מ‬ ‫ה‬ ‫ח‪. ‫ה‬ ‫ה ים ניכ ונ ננ נ ה‬ ‫אל ה‬ ‫ה ינ ו ו‪ .‬י ה נ‬ ‫ע ה‬ ‫ברו ו ה‬ ‫עלז ו ו‪ :‬י מבה ו יעו ו י נמד נ ו‬ ‫ע ים י מ א‬ ‫ת י נרשהש ה‬ ‫מ מ‬ ‫עד ה‬ ‫ע ים ה'‪ .‬ה' ה‬ ‫מי ה‬ ‫מ וה‬ ‫עי ה‬ ‫להדהוד‪ .‬הי ה מ‬ ‫תיו אהשש ל ו ה‬ ‫משהשנר ה‬ ‫כיו רווחוות נ‬ ‫א ה‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫ח‪ .‬ו הי ה‬ ‫אי ה' י נכ מ א‬ ‫מש נ נ ה‬ ‫אשהש יב י ההד י ‪ :‬נ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫מלךךמ ג האות לךב הש‪ .‬כ והנ ו ור נ ה ה‬ ‫מהרה ו ו נ‬ ‫עקב‪ :‬שא ו ו ז ה נ‬ ‫הי ימ א‬ ‫ל ה‬ ‫לא‬ ‫ה הר יעו ו ה‬ ‫ה‬ ‫מע‪:‬‬ ‫אשנש ה‬ ‫תי נ‬ ‫ע וה‬ ‫פת לא י המד נ‬ ‫צהר הים‪ .‬ב ע ו נ‬ ‫בשנש ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫ההדר ה‬ ‫אד ה ווד ו נ ה‬ ‫מנ ו‬ ‫ת ו‬ ‫ל וה‬ ‫הי ג ה ומד נ‬ ‫אל ו מ‬‫את ניה ו הה ניה ו הה א‬ ‫כי נ מפ נשהשי נ‬ ‫א בה ו אר ה‬ ‫סד‬ ‫הט‪ .‬ו וכ נ מ‬ ‫אהדם ו נ‬ ‫כן כ ונ ה‬ ‫א ה‬ ‫כם‪ :‬ה‬ ‫לו נ‬ ‫ל י ןו כ וכ נ‬ ‫ע נ‬ ‫ב ני ה נ‬ ‫ו ונ‬ ‫ם‬‫הג ו ו י ה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫פט‬ ‫נשא שש ה‬ ‫ה הו‬ ‫ע‪ :‬ה‬ ‫קמ ות ה ופה י מ‬ ‫אל נ נ ה‬ ‫קמ ות ה'‪ .‬ו נ נ‬ ‫ביבו מ‬ ‫ס ה‬ ‫בי נ‬‫אי נ מ‬ .‬נ‬ ‫תי ה‬ ‫מנ ו נ‬ ‫א נר נ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫ק נרב‬ ‫אל‪ .‬לא י נ ה‬ ‫אהד ה‬ ‫פנהני א‬ ‫ח הד ושש ו‬ ‫ת מ‬ ‫חך ה י הבה והראון ו ו ו נ‬ ‫לח רו ו א‬ ‫תשמש מ ו‬ ‫עפ ההרם י נששוובון ו‪ .‬בה ו ז נ ה‬ ‫‪ :‬נו‬ ‫זנ ו ו‪.‬ה‬ ‫מ הר ה‬ ‫עם נ‬ ‫לי ה‬ ‫ם ה‬ ‫היק ו ו‬ ‫מי‬ ‫לב‪ :‬ה‬ ‫כל י השנש הרי ה‬ ‫חהר יו וה‬ ‫א א‬ ‫ונמ‬ ‫סא‬ ‫ב נרך ה כ וה ו ה‬ ‫ח נ‬ ‫ה ינ ה‬ ‫עשנשע ו ו נ מפנשהש י ‪ :‬מ‬ ‫מ יך ה י נשמש מ‬ ‫ת ננח ו ו נ‬ ‫בי ו מ‬ ‫קנר ה ו‬ ‫פי בנ ו ה‬ ‫ע ומ‬ ‫ברב ש נר מ‬ ‫עהד נ ה י ‪ :‬נ ו‬ ‫ס ה‬ ‫ס נד וך ה ה' י ה נ‬ ‫ח נ‬ ‫לי‪ .‬ה‬ ‫את נ ו‬ ‫אכל נ‬ ‫ל א‬ ‫עים נ‬ ‫מהר ה‬ ‫לי נ‬ ‫ע מ‬‫קרב ה‬ ‫בה ו נ‬ ‫חזות‬ ‫ל א‬‫חויימ‪ .‬יג מ‬ ‫פאהים י ה ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫בין א‬ ‫מ הו‬ ‫מהים י השנשכ וון ו ה‬ ‫השהוש מ‬ ‫מ‬ ‫אנו ושש‬ ‫בב א‬ ‫ל מ‬ ‫חם נ‬ ‫ל נ‬ ‫מן ו נ נ‬ ‫משהוש נ‬ ‫פההנים ה‬ ‫היל ו‬ ‫צ ה‬ ‫ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫אנו ושש נ‬ ‫בב א‬ ‫ל מ‬ ‫מח נ‬ ‫אנרץ‪ .‬נ‬ ‫לו נ‬ ‫ח נ‬ ‫א מ‬ ‫ת וה א‬ ‫ק הרא ה‬ ‫עבנר הנה‪ :‬במ וצה והרה ה‬ ‫ת א‬ ‫מד ו ווד ו מ‬ ‫פ יו ה‬ ‫כמ ו ‪ .‬שנשב ו ו ה‬ ‫ל ישהשי בנ ושמש ה ו‬ ‫ה וי ום יוםשנש ה‬ ‫מ‬ ‫לט ו ו מדל‬ ‫פמ נ ו‬ ‫צ הד ו יק ו ו‪ :‬ו‬ ‫ה נ‬ ‫ע הני ו ההרשש מ‬ ‫פט ו ו הדל ו ני הת ום‪ .‬ה‬ ‫תרו ו ה‬ ‫חי נ‬ ‫ב ה‬ ‫הלו ז ה נ‬ ‫א א‬‫ב ה‬ ‫חה נ‬ ‫אז נבנ ו ה‬ ‫תי‪ .‬יח ה‬ ‫ת ו‬ ‫בי ה‬ ‫ברו ושהשים ה ו‬ ‫סיהדה נ ו‬ ‫ח ה‬ ‫ננו ו א‬ ‫ק הו‬ ‫פאהרים י נ מ‬ ‫צ ו‬ ‫אשנשר שהשם ה‬ ‫טע‪ .‬‬ ‫משנש וה‬ ‫שש ווב ה‬ ‫צ נדק י ה‬ ‫עד נ‬ ‫כי מ‬ ‫ע זב‪ :‬וה‬ ‫לתו לא י מ א‬ ‫ח ה‬ ‫מ ו ‪ .‬‬ ‫א ונ‬ ‫ה ים מ‬ ‫אל ה‬ ‫א‬ ‫תי‬ ‫מ נר ו ה‬ ‫א מ‬ ‫א ניה ה‬ ‫א נרץ‪ :‬א‬ ‫סהדי ה‬ ‫כל מ ו נ‬ ‫מ וטו ו וה‬ ‫לכ ו ו‪ .‬כח ו ה‬ ‫ע ו‬ ‫לם בנ ו ה‬ ‫אכ נ ה‬ ‫תת ה‬ ‫ל ה‬ ‫ברון ו ה‬ ‫ליך ה י נשמש ה ו‬ ‫א נ‬ ‫לם ה‬ ‫חק ב וו ו‪ .‬נ ההר י ה‬ ‫ה ינ ו ו‪ :‬נ‬ ‫אל ה‬ ‫תם ה' א‬ ‫מי ה‬ ‫צ ה‬ ‫תם‪ .‬ו וכ נ ה‬ ‫עהר ים בה ו ה‬ ‫ינ ו ב ו א‬ ‫בה ו ו‬ ‫מנ נד נ ו ו ו‪:‬‬ ‫ל ו‬ ‫ת מ‬ ‫תך ה נ‬ ‫ת והר נ‬ ‫מו‬ ‫ה‪ .‬נ ו‬ ‫א א‬ ‫תר ה‬ ‫ס נ‬ ‫תיהרהני בנ ו ה‬ ‫ס וה‬‫עה י מ נ‬ ‫ביום הר ה‬ ‫כו נ ו‬ ‫ס ו‬‫פנ ההני בנ ו כ‬‫צ ונ‬‫כי י ה נ‬‫כלו‪ :‬וה‬ ‫הי ה‬‫קר בנ ו ה‬ ‫ב וה‬‫ל מ‬‫עם ה' ו ו נ‬ ‫בנ מ‬‫נו‬ ‫מר‬‫א מ‬ ‫לך ה ה‬‫ענ ההני‪ :‬נ‬ ‫חנ הוהני ו מ א‬‫קהרא‪ .‬יא ר‬ ‫הךאר תץ‪ .‬י מ נ‬ ‫מי ה‬ ‫צ ה‬ ‫תם י מ נ‬ ‫ע ה‬ ‫בהר ה‬ ‫את א ו נ הם ו ו נ‬ ‫הם נ‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫א‬ ‫ה ים‬ ‫אל ה‬ ‫א‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫גד ול מ‬ ‫לך נ ה ו‬ ‫מ נ‬ ‫גד ול ה' ו ו נ‬ ‫אל ה ו‬ ‫כי ה‬ ‫על ו ‪ :‬וה‬ ‫מ יר ות נ ההר י מ‬ ‫בת והדה‪ .‬י הרממשרל החר מר מ‬ ‫מה‬ ‫ה ה‬ ‫לבנ ו ה‬ ‫ציר מ‬ ‫ח ה‬ ‫ח ה‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬ ‫מ נ‬ ‫אנרץ‪ .‬יט ה‬ ‫לשנשפ מ הו‬ ‫סה מ‬ ‫ח נ‬ ‫מ נ‬ ‫עים מ‬ ‫ל ה‬‫ס ה‬ ‫לים נ‬ ‫ע ה‬ ‫לוי נ ה‬‫הים מ‬ ‫הג נ וב ו ה‬ ‫מ‬ ‫תם‬ ‫מעו ונ ו ה‬ ‫אל נ‬ ‫ספון ו ו נ נ‬ ‫א ה‬ ‫משש י ה ה‬ ‫השנוש נ‬ ‫תז נמרח מ‬ ‫לם‪ .‬ה' נ‬ ‫תך ה נ ה א‬ ‫בי נ‬ ‫ל ה‬ ‫מאד‪ .‬‬ ‫מ הים כ ומ י נהר י ה‬ ‫טה שהש מ‬ ‫מה נ ו ו נ‬ ‫ל ה‬ ‫טה א וור כ ומשמוש נ‬ ‫ת‪ .‬ד ע ושנשה מ‬ ‫פי רו ו מ‬ ‫על כ ומנ נ ה‬ ‫ל וך נ מ‬ ‫ה ה‬ ‫מ מ‬ ‫ה נ‬ ‫בים נרכוובו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫השהושם ה‬ ‫תיו מ‬ ‫לויו ו ה‬ ‫ע‍ ה‬ ‫ממהים א‬ ‫ב ו‬ ‫קנרה מ‬ ‫מ ה‬ ‫ה נ‬‫ג מ‬ ‫מן קוול‬ ‫תך ה נינווסון ו ה‬ ‫עהר נ‬ ‫מן ג מ ו א‬ ‫מהים‪ .‬שהש נ‬ ‫ב וה‬‫א מ‬‫ה א‬ ‫ת ו‬ ‫את ה'‪ .‬‬ ‫א ה‬ ‫ל ה‬ ‫ק הד ושש‪ :‬מה נזמ ור נ‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬ ‫ב ית מ‬ ‫מהר ים בנ ו ה‬ ‫ל ו הוי הם א ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫ה יו ו מ‬ ‫בת‪ .‬ה‬ ‫ק יפ ו ו ה‬ ‫ה וה‬ ‫צ וי ןו ו נ מ‬ ‫ט יך ה‪ :‬סב ו ו ו ה‬ ‫פ נ‬ ‫משנש ו ה‬ ‫ען ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫בנ ות ניה ו והדה‪ .‬א ו י נ ה‬ ‫מ מ‬ ‫לכ ו ו‪ :‬כ וה נ‬ ‫ה הו‬ ‫כי י נ מ‬ ‫אל בה ונד הר מ‬ ‫ל י ‪ .

‬נ‬ ‫ע נ‬ ‫אף מ‬ ‫תט בנ ו מ‬ ‫אל ו מ‬ ‫ני‪ .‬ו מ א‬ ‫י"ג עיקרי אמונה‬ .‬מ‬ ‫הייה ה‬ ‫תי ה‬ ‫עז נהר ה‬ ‫ב נד וך ה‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫קדיש יתום‪ :‬אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫בא‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל ואבל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫קהריב‪ .‬מ‬ ‫היך ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫ליההוה א‬ ‫בת מ‬ ‫עי שמש ה ו‬ ‫בי ה‬‫השנוש ה‬ ‫תך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬ ‫לא ו ו ה‬ ‫עג ה ה‬ ‫אל במ ו א‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חוייה נד ה‬ ‫ב מ‬‫מיכון ו ו נ‬ ‫ביו ה‬ ‫וונ‬ ‫ה‬‫מ ו‬ ‫לל שנש ה‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬‫ת מ‬ ‫שא וינ ה נ‬ ‫תנ מ ו‬‫מם וינ ה נ‬ ‫תרו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פ מ‬ ‫ת וה‬ ‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬ ‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬ ‫מ ו היא‪ :‬אבל‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬ ‫נ‬ ‫תא‬ ‫כל ו נשהשיהר ה‬ ‫מ וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫לא נ‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫תא בעשי”ת‪ :‬נ‬ ‫כל בה ונרכ ה ה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫קנדשהשא‪ .‬ג ו‬ ‫על‪ -‬ו‬ ‫חהרים מ‬ ‫א ה‬‫הים א‬ ‫אל ו ה‬‫לך ה א‬ ‫הניה נ‬ ‫לא‪-‬י ה נ‬ ‫בהדים ו‬ ‫ע ה‬ ‫בית א‬ ‫מ הו‬ ‫צמרהים ה‬ ‫מ נ‬ ‫אנרץ ה‬ ‫מ נ‬ ‫תיך ה ה‬ ‫צא ה‬ ‫אשנשר הו ו ה‬ ‫היך ה א‬ ‫אל ו נ‬ ‫כי ניההוה א‬ ‫אנ ו ה‬ ‫ה‬ ‫הם‬ ‫ל נ‬‫חנוה ה‬ ‫ת א‬‫תשנש ו מ‬ ‫לא‪ -‬ה‬ ‫אנרץ‪ .‬ד ו‬ ‫ל ה‬ ‫חת ה‬ ‫ת מ‬ ‫מ ומ‬ ‫ממהים ה‬ ‫אשנשר במ ו ו‬ ‫חת ו מ א‬ ‫ת מ‬ ‫מ וה‬ ‫אנרץ ה‬ ‫אשנשר בה ו ה‬ ‫על ו מ א‬‫ממ מ‬ ‫מ ו‬ ‫מהים ה‬ ‫אשנשר במ ושהוש מ‬ ‫תמו והנה א‬ ‫כל‪ -‬ו נ‬ ‫סל ו נ ה‬‫לך ה פ נ נ‬ ‫נ‬ ‫סד‬‫ח נ‬ ‫אי‪ .‬‬ ‫בת וימ נ מ‬ ‫השמוש ה ו‬ ‫את‪-‬יוום מ‬ ‫כן בה ומרך נ ניההוה נ‬ ‫על‪ -‬וה‬ ‫עי מ‬ ‫בי ה‬ ‫השנוש ה‬ ‫בם ווימ המנח במ וויוום מ‬ ‫אשנשר‪ -‬ה ו‬ ‫כל‪ -‬א‬ ‫את‪ -‬וה‬ ‫ה ו הים ו נ נ‬ ‫את‪ -‬מ‬ ‫אנרץ נ‬ ‫ה ה‬ ‫את‪ -‬ה‬ ‫מהים ו נ נ‬ ‫השהוש מ‬ ‫את‪ -‬מ‬ ‫נ‬ ‫תיך נלת הן לךךמ‪ .‬נ‬ ‫תה‬ ‫א וה‬ ‫חנריך ה ו נ מ‬ ‫א מ‬ ‫לים מ‬ ‫חשהש ה‬ ‫הנ נ ו א‬‫כל מ‬ ‫נב בנ וך ה וה‬ ‫קנרך ה במ ו נד ונרך נ וימ נז מ הו‬ ‫אשנשר ה‬ ‫צהרהים‪ :‬א‬ ‫מה נ‬ ‫מ ו‬‫כם ה‬ ‫ת נ‬‫צא נ‬ ‫לק במ ו נד ונרך נ בנ ו ה‬ ‫מ ה‬ ‫ע ה‬ ‫לך ה א‬‫עשהשה נ‬ ‫אשנשר ה‬ ‫את א‬ ‫הזכוור ה‬ ‫לה‬ ‫ח ה‬ ‫לך ה נ מ א‬ ‫תן נ‬ ‫היך ה נ ו ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫אשנשר י נה והוה א‬ ‫אנרץ א‬ ‫ביב בה ו ה‬ ‫ס ה‬ ‫מ וה‬‫ביך ה ה‬ ‫כל א וי נ נ‬ ‫מ וה‬ ‫לך ה ה‬ ‫היך ה נ‬ ‫אל ו נ‬ ‫ח י נה והוה א‬ ‫ההני מ‬ ‫ההיה בנ ו ה‬ ‫הים‪ :‬ו נ ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫לא י ההרא א‬ ‫ע ונ ו‬ ‫עהיף וינ הג ה מ‬ ‫ה‬ ‫היך ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫את י נה והוה א‬ ‫ת נ‬ ‫צפנ ו ה‬ ‫ק מ‬ ‫ה נ‬‫אשנשר ה‬ ‫את א‬ ‫כח ה‬ ‫תשנש ומ‬ ‫אל ו ה‬ ‫כר מ‬ ‫כח‪ :‬ז נ ו‬ ‫תשנש וה‬ ‫לא ו ה‬ ‫מהים ו‬ ‫השהוש ה‬ ‫חת מ‬ ‫ת מ‬‫מ ומ‬ ‫לק ה‬ ‫מ ה‬ ‫ע ה‬‫כר א‬ ‫את ז ה נ‬ ‫חה נ‬ ‫מ נ‬ ‫ת נ‬ ‫ה וה‬ ‫ת ו‬ ‫להרשנש ו ה‬ ‫נ‬ ‫ק נד וששו ו‬ ‫ל מ‬ ‫בת נ‬ ‫השמוש ה ו‬ ‫את יוום מ‬ ‫צהרהים‪ :‬הזכוור נ‬ ‫מה נ‬ ‫מ ו‬ ‫כם ה‬ ‫ת נ‬ ‫צא נ‬ ‫מנרהים במ ו נד ונרך נ בנ ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫היך ה נ‬ ‫אל ו נ‬ ‫עשהשה י נה והוה א‬ ‫אשנשר ה‬ ‫את א‬ ‫בר‪ :‬הזכוור ה‬ ‫מהנד ה ו‬ ‫‪ :‬במ ו ו‬ ‫עשרת הדברות‬ ‫עשנשה‬ ‫ת א‬ ‫לא‪ -‬מ‬ ‫פההני‪ .‬ו נ ה‬ ‫הישהר ה‬ ‫ישר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫קרבנות‬ ‫אין כאלוהינו‬ ‫פטום קטורת‬ ‫)**( קדיש יתום‬ ‫ברכו‬ ‫תפילות נוספות‬ ‫שש זכירות‬ ‫ח ו נייך ה‬ ‫מי מ‬ ‫כל י נ ה‬ ‫צמרהים ו ו‬ ‫מ נ‬ ‫אנרץ ה‬ ‫מ נ‬‫תך ה ה‬ ‫צא נ‬ ‫את יוום ה‬ ‫כר נ‬ ‫תז נ ו ו‬ ‫ען ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫תם‬ ‫ע וה‬ ‫ח ו נייך ה נוהו ומד נ‬ ‫מי מ‬ ‫כל י נ ה‬ ‫בך ה ו ו‬ ‫ב נ‬ ‫לו ה‬ ‫מ נ‬ ‫פן היסוורו ו ה‬ ‫עינניך ה ו ו נ‬ ‫אשנשר הראו ו ה‬ ‫בהרים א‬ ‫ה נד ו ה‬‫את מ‬ ‫כח נ‬ ‫תשנש ומ‬ ‫פן ו ה‬ ‫אד ונ‬ ‫מ ו‬‫מר נ מפ נשנשך ה נ‬ ‫לך ה ו ושנש ו‬ ‫מר נ‬ ‫השהוש נ‬ ‫מרק ה‬ ‫היך ה בנ וח והרב‬ ‫אל ו נ‬ ‫לפנהני י נה והוה א‬ ‫ת ה‬ ‫מנד ו ה‬ ‫ע מ‬ ‫אשנשר ה‬ ‫בנניך ה‪ :‬יוום א‬ ‫בהני ה‬ ‫ל נ‬ ‫בנניך ה ו נ ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ :.‬י וה‬ ‫אשנשר בה ושנש ה‬ ‫תך ה ו נג הנרך ה א‬ ‫מ ונ‬ ‫ה נ‬‫ב נ‬ ‫תך ה ו ו נ‬‫מ נ‬‫א ה‬ ‫ב נד וך ה ו מ א‬ ‫ע נ‬‫תך ה מ‬ ‫ב ונ‬‫בנ נך ה ו ו ה‬ ‫תה ו ו ה‬ ‫א וה‬ ‫כה מ‬ ‫לא ה‬ ‫מ ה‬ ‫כל‪ -‬נ‬ ‫עשנשה ה‬ ‫ת א‬ ‫לא‪ -‬מ‬‫ו‬ ‫ק נד ושהשהו ו‪.‬ט נויוום מ‬ ‫לאכ נ ו נ‬ ‫מ מ‬‫כל‪ -‬נ‬ ‫ת וה‬ ‫עשהשי ה‬ ‫בד ו נ ה‬ ‫ע ו‬‫ת א‬ ‫מים ו מ‬ ‫ק נד וששו ו‪ .‬ח שהששנשת י ה ה‬ ‫ל מ‬ ‫בת נ‬ ‫השמוש ה ו‬ ‫את‪-‬יוום מ‬ ‫ז הזכוור נ‬ ‫עשהשה ניההוה‬ ‫מים ה‬ ‫כי שהששנשת‪-‬י ה ה‬ ‫ענריך ה‪ .‬יב ל לא ת תר מצךח ל לא ת תנ‬ ‫ך‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬‫ו‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫‪-‬‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫ךמ‬ ‫י‬ ‫תכון‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫רא‬ ‫י‬ ‫רן‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫תמ‬ ‫א‬ ‫‪-‬‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫אב‬ ‫‪-‬‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫הד‬ ‫רב‬ ‫כ‬ ‫יא‬ ‫מתו ו ו נששוורו ו‬ ‫א ה‬‫בד וו ו ו מ א‬ ‫ע נ‬ ‫עך ה ו נ מ‬ ‫אשנשת הר נ‬ ‫מד ה‬ ‫ח ו‬ ‫ת נ‬‫לא‪ -‬מ‬ ‫עך ה ו‬ ‫בית הר נ‬ ‫מד ה ו‬ ‫ח ו‬ ‫ת נ‬ ‫לא מ‬ ‫קר‪} .‬וה' י מ מ‬ ‫מי א‬ ‫א וה‬‫בי ו נ ה‬ ‫א ה‬‫כי ה‬ ‫עי‪ :‬וה‬ ‫הי י השנש ה‬ ‫אל ה‬ ‫בהני א‬ ‫עז נ ה‬ ‫ת מ‬ ‫ומ‬ ‫חמזק‬ ‫אל ה'‪ . ‫אל‬ ‫טשהשהני ו נ מ‬ ‫ת ונ‬ ‫אל ו ה‬ ‫ת‪ .‬ו נ מ‬ ‫ל נ‬ ‫מץ ה‬ ‫א ה‬ ‫‪':‬וינ מ א‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬ו ו‬ ‫צו ו ה‬ ‫מ נ‍‬ ‫מהרי ה‬ ‫לשוש נ‬ ‫בי ו ו נ‬ ‫ה מ‬‫לא ו א‬ ‫פים נ‬ ‫ל ה‬ ‫א ה‬ ‫ל א‬‫מ‬ ‫לשהושנוא‬ ‫‪ .‬ס{ יג ו‬ ‫עד שהש נ‬ ‫עך ה ה‬ ‫בהר א‬ ‫עננה נ‬ ‫ת א‬ ‫לא‪ -‬מ‬ ‫נב ו‬ ‫תג נ ו‬‫לא ה‬ ‫ו‬ ‫עך ה‬ ‫להר נ‬ ‫אשנשר נ‬ ‫כל א‬ ‫מרו ו ו נ ו‬ ‫ח ו‬ ‫‪.‬קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬נ‬ ‫נד ו כ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫ח ו היים ה‬ ‫מ ו היא ו נ מ‬ ‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫מא‪ .‬ו נ ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫מיהרן בנ ו ה‬ ‫א ה‬ ‫תא מד ו א‬ ‫מ ה‬ ‫ח ה‬ ‫תא ו ננ נ א‬ ‫ח ה‬ ‫תשנשבנ ו ה‬ ‫וכ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫עשה שהשלום ה‬ ‫מיו הווא י מ א‬ ‫מרו ה‬ ‫השהושלום בה ו נ‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שהשלום בעשי”ת‪ :‬מ‬ ‫א ה‬‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫אל‪ .‬נ‬ ‫בי במ ו ונ‬ ‫ל הו‬ ‫ה‬ ‫תנ ההני‬ ‫ת ונ‬ ‫אל ו ה‬ ‫ען ששונרהרי‪ :‬מ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫מיששור נ‬ ‫באמרח ה‬ ‫חהני נ ו‬ ‫ספ ההני‪ :‬הוהרהני ה' מד ונרכ נוך ה ו ונ נ ה‬ ‫א נ‬ ‫עהזבו והני‪ .‬וה‬ ‫בנ ונ נפנשש ה‬ ‫אל ה‬ ‫קהווה נ‬ ‫ב וך ה‪ .‬א‬ ‫קהווה נ‬ ‫ח ו היים‪ :‬מ‬ ‫אנרץ מ‬ ‫בטווב ה' בנ ו נ‬ ‫לנראות נ ו‬ ‫תי ה‬ ‫מנ נ ו ה‬‫א מ‬ ‫ה א‬ ‫לא נ‬ ‫מס‪ :‬לו ו ה‬ ‫ח ה‬ ‫ח ה‬ ‫קר הויפ ה מ‬ ‫עהדי שנש נ‬ ‫בי ה‬ ‫קמו ו ה‬ ‫כי ה‬ ‫צהרי‪ .‬ה ו נע ושנשה נ‬ ‫לשושנ נ ה‬ ‫עים נ‬‫על‪-‬הרבה ו ה‬ ‫ל ושהשים ו נ מ‬ ‫על‪-‬שהש ה‬ ‫על‪-‬בה והנים מ‬ ‫בת מ‬ ‫א ו‬ ‫עו‍ן ו ה‬ ‫קד א‬ ‫פו ה‬‫נא ו‬ ‫ק הו‬‫אל מ‬ ‫היך ה ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫כי ניההוה א‬ ‫אנ ו ה‬‫כי ה‬ ‫בהדם וה‬ ‫ע נ‬‫ת ה‬‫לא ה‬ ‫ונ ו‬ ‫את‪-‬שנשמו ו‬ ‫אשנשר‪-‬י השהושא נ‬ ‫את א‬ ‫קה ניההוה ה‬ ‫לא י ננ מ נו‬ ‫כי ו‬ ‫לשהושנוא וה‬ ‫היך ה מ‬ ‫אל ו נ‬‫את‪-‬שהשם‪-‬ניההוה א‬ ‫תשהושא נ‬ ‫לא ה‬ ‫תי‪ .‬מ‬ ‫מ הו‬ ‫מ ונ‬ ‫פנניך ה ה‬ ‫תר ו ה‬ ‫ס וה‬ ‫ת נ‬ ‫אל ו מ‬ ‫קשש‪ :‬מ‬ ‫ב וה‬‫א מ‬‫פהנניך ה ה' א‬ ‫את ו‬ ‫קששו ו פ ההני‪ .‬בנ והריך נ הווא‪ ] .

‬זו ה‬ ‫ח ה‬ ‫המר א‬‫אב ה‬ ‫כמוך ה מ‬ ‫מי ה‬ ‫‪:‬בעשי”ת‪ :‬ה‬ ‫תים‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬‫ח ו היה מ‬‫מ מ‬‫תה ה'‪ .‬יא[ א‬ ‫כל יום שנש ו היבוא‬ ‫לו בנ ו ה‬ ‫כה ו‬ ‫ח נו‬‫א מ‬ ‫כל נזה א‬ ‫עם וה‬ ‫ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫כל נד והר ה‬ ‫דיק ה' בנ ו ה‬ ‫צ הו‬ ‫חי הרצון‪ :‬מ‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫בי מ‬ ‫מש ה ו‬ ‫י הנדך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫בך ה י מ ה ו‬ ‫כר מרב טו ו נ‬ ‫נה‪ :‬ז ה נ‬ ‫פנר הו‬ ‫ס ונ‬‫א מ‬ ‫תך ה א‬ ‫לו נ‬‫מרו ו‪ .‬ג[ א‬ ‫ן‬ ‫שמו הוא ר תאשון ומהוא אח ארו‬ ‫בר רךמ מ‬ ‫של המךה‪ .‬ה‬ ‫מ ומ‬‫ה ה‬ ‫מ נ‬ ‫ת מ‬ ‫פי שנשוי ה נ‬ ‫על ו ה‬ ‫אף מ‬ ‫ח‪ .‬נוהווא נ‬ ‫כמוהו ו בנ וששוום ו‬ ‫חידוות וה‬ ‫אין י נ ה‬ ‫חיד ו נ ה‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו הווא י ה ה‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫מה‪ .‬ו ו ה‬ ‫די ה‬ ‫ס הו‬ ‫ח נ‬‫כר מ‬ ‫כל‪ .‬‬ ‫לל נ‬ ‫ה הו‬ ‫מ כ‬ ‫גדול ה' ו ו נ‬ ‫עד‪ :‬ה ו‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מך ה נ‬ ‫לה שהש נ‬ ‫ל ה‬ ‫ה נ‬ ‫א מ‬ ‫בנרכ נך ו ה‪ .‬נ‬ ‫ח נ‬ ‫ח ו היים בנ ו נ‬ ‫כל מ‬ ‫ל וה‬ ‫מכ מ נ‬ ‫נ‬ ‫עה‬ ‫ח י נששו ו ה‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬‫מ נ‬ ‫ח ו ניה ו ו מ‬ ‫מ מ‬ ‫מית ו ו נ‬ ‫מ ה‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫ל וך נ‪ .‬שנש וה‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫‪.‬וגמבורת תיךך ר‬ ‫ןח הק תר‪ :‬דור למדור ימ ר‬ ‫ומלתגמד כלךתו אהי‬ ‫סד‪:‬‬ ‫ח נ‬ ‫פמהים ו וג נהדל ה‬ ‫א ו‬ ‫אנרך נ מ‬ ‫חנ וון ו ו נמרחוום ה'‪ .‬שנש מ‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫‪.‬מ‬ ‫בי ה‬ ‫לנ נו ה‬ ‫אב מ‬ ‫ההיה ה‬ ‫תית‪ .‬א‬ ‫לה נ‬ ‫ה הו‬‫ת ה‬ ‫היו‪ :‬ו נ‬ ‫אל ה‬ ‫עם שה' א‬ ‫ה ה‬ ‫אשנשהרי ה‬ ‫לו‪ .‬נוזו ה‬ ‫ה ו‬‫בים‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל ה‬ ‫כל עו ה‬ ‫לכוות וה‬ ‫מ נ‬‫תך ה מ‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬‫לכוותו‪ :‬מ‬ ‫מ נ‬‫המדר מ‬ ‫כבוד א‬ ‫תיו‪ .‬ו מ א‬ ‫מ א‬ ‫כל מ‬ ‫עשיו‪ :‬יודו וך ה ה' וה‬ ‫מ א‬ ‫כל מ‬ ‫על וה‬ ‫מיו מ‬ ‫ח ה‬‫כל‪ .‬ו מ א‬ ‫א ה‬‫כל יום א‬ ‫עד‪ :‬בנ ו ה‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מך ה נ‬ ‫כה שהש נ‬ ‫בנר ה‬ ‫א ה‬ ‫לך נ‪ .‬ו נ מ‬ ‫מהשהשי מ‬ ‫ה ו‬ ‫את מ‬ ‫בי מ‬ ‫מה‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫לה‪ :‬ה ו‬ ‫ס ה‬ ‫ללו וך ה ונ‬ ‫ה נו‬ ‫כל יום י נ מ‬ ‫קדושהשים בנ ו ה‬ ‫קדושש ו ו נ‬ ‫מך ה ה‬ ‫קדושש ו נשהש נ‬ ‫תה ה‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬מ‬ .‬שנש ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫יג[ א‬ ‫חים‬ ‫צ ה‬ ‫צח נ נ ה‬ ‫לנ ה מ‬ ‫עד ו ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫‪ .‬נ‬‫ל מ‬ ‫‪:‬בעשי” ת‪ :‬ז הכ נהרנו ו נ‬ ‫הם‬ ‫בהר ה‬ ‫א נ‬ ‫גן מ‬ ‫מ ה‬ ‫תה ה'‪ .‬וינ מ א‬ ‫הינו ו‪.‬ו נ ה‬ ‫פמ ה ו‬ ‫ת ו‬ ‫ה נ‬ ‫ל ה‬‫דו הראוי ו נ‬ ‫ב ו‬ ‫ל מ‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו לו נ‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫מה‪ .‬ה‬ ‫תיו‬‫צו ה‬ ‫מ נ‬ ‫בהרי ה‬ ‫לעו נ‬ ‫עהנישש נ‬ ‫מ א‬ ‫תיו ו ו מ‬ ‫צו ה‬ ‫מ נ‬ ‫מהרי ה‬ ‫לששו נ‬ ‫מל טוב נ‬ ‫גו ה‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו ו‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬‫מה‪ .‬א‬ ‫בהר ה‬‫א נ‬‫הי מ‬ ‫אל ה‬ ‫תינו ו‪ .‬נ‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬‫תים‪ :‬ה ו‬ ‫מ ה‬ ‫חיות ה‬ ‫ה א‬‫ל מ‬‫תה נ‬ ‫א וה‬ ‫מן מ‬ ‫א ה‬ ‫‪:‬ו ננ נ א‬ ‫קדושת השם‬ ‫קדושש‬ ‫ה וה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬ ‫אל בעשי”ת‪ :‬מ‬ ‫ה ה‬ ‫תה ה'‪ .‬שנש נו‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫ז[ א‬ ‫חהריו‬ ‫א א‬ ‫אים מ‬ ‫לבה ו ה‬ ‫לפ ההניו ו נ מ‬ ‫‪ .‬ו נ נ‬ ‫איו י מ א‬ ‫מת‪ :‬נרצון י נהר ה‬ ‫א נ‬‫ב א‬‫נ‬ ‫ה‬ ‫ללוי ו ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫לם‪ .‬יב[ א‬ ‫כרו‬ ‫לה ז ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו וינ ה נ‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫את מ‬ ‫מ ה‬ ‫לה הרצון ה‬ ‫ע נ‬‫עת שנשי מ א‬ ‫תים בנ ו ה‬ ‫מה ה‬‫ה ו‬‫ח ו מית מ‬ ‫ת ה‬ ‫הניה ו נ‬ ‫ת נ‬ ‫מה‪ .‬ו נ מ‬ ‫ליך ה ניש ה ו‬ ‫א נ‬ ‫עיהני כל ה‬ ‫פים‪ :‬ה‬ ‫כפו ו ה‬ ‫ה ונ‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫קף נ‬ ‫לים‪ .‬ה‬ ‫הי י מ א‬ ‫חק‪ .‬ו נ ה‬ ‫גי מ‬ ‫שי ה‬ ‫מ ו‬ ‫שיגווהו ו מ‬ ‫אינו גווף‪ .‬ה[ א‬ ‫מת‬ ‫א נ‬ ‫אים א‬ ‫בי ה‬ ‫בהרי נ נ ה‬ ‫כל הד ו נ‬ ‫מה‪ .‬ו נמר א‬ ‫ל ו‬‫טוב ה' מ‬ ‫דור הודר‪:‬‬ ‫כל ו‬ ‫ת ך ה בנ ו ה‬ ‫ל ונ‬‫משמש נ‬ ‫מ נ‬ ‫מים‪ .‬מ‬ ‫עד עו ה‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬ ‫ה ה‬ ‫בהרך נ י ה ו‬ ‫חנו ו נ נ ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫עד‪ :‬ו מ א‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫קנדששו נ‬ ‫בשר שהשם ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫בהרך נ וה‬ ‫פי‪ .‬ה‬ ‫תפילת מנחה‬ ‫אשרי‬ ‫מך ה‬ ‫מ נ‬ ‫ארו ה‬ ‫להדהוד‪ .‬נ‬ ‫כל קנר ה‬ ‫ל ה‬ ‫קרוב ה' נ‬ ‫עשיו‪ :‬ה‬ ‫מ א‬ ‫כל מ‬ ‫סיד בנ ו ה‬ ‫ח ה‬‫כיו‪ .‬סו ה‬‫מים מר ה ו‬‫ח ה‬ ‫תים בנ ומר א‬ ‫מ ה‬ ‫ח ו ניה ה‬ ‫מ מ‬ ‫סד‪ .‬ח[ א‬ ‫תבה ומרך נ‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫את מ‬ ‫מ ה‬ ‫חנרת ה‬ ‫א נ‬ ‫הא תוהרה מ‬ ‫ת ה‬ ‫פת נולא נ‬ ‫ל נ‬ ‫ח נ‬ ‫מ נ‬ ‫הא כ‬ ‫ת ה‬ ‫תוהרה לא נ‬ ‫ה ו‬ ‫זאת מ‬ ‫מה‪ .‬שנש וה‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫‪.‬בנ ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫‪.‬מ‬ ‫כה ו‬ ‫עם שנשכ וה ה‬ ‫ה ה‬‫אשנשהרי ה‬ ‫לה‪ :‬מ‬ ‫ס ה‬ ‫ללו וך ה ונ‬ ‫ה נ‬ ‫תך ה‪ .‬שנש ו‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫ט[ א‬ ‫‪.‬ו‬ ‫ע נ‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫ח ו היים‬ ‫הים מ‬ ‫אל ה‬ ‫ענ נך ה א‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬‫ח ו היים‪ . ‫עשה נועושה‬ ‫דו ה‬ ‫ב ו‬ ‫ל מ‬ ‫אים‪ .‬‬ ‫אל ה‬ ‫דו א‬ ‫ב ו‬ ‫ל מ‬ ‫פההנים‪ .‬ו וג נכד ה‬ ‫תיך ה יא ה‬ ‫נונרא נ‬ ‫תך ה‬ ‫גבו והר נ‬ ‫מרו ו‪ .‬ה‬ ‫לל‬ ‫מיון כ ונ ה‬ ‫אין לו ששוום הד ו נ‬ ‫הג וווף‪ .‬נוזו ה‬ ‫הנ ופ נ ה‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬‫מך נ ה' נ‬ ‫סו ה‬ ‫אהו ו‬ ‫קהר כ‬ ‫אשנשר י ה נ‬ ‫לכל א‬ ‫איו‪ .‬ו נשנשהווא ה‬ ‫מ וה‬ ‫א ה‬ ‫תה א‬ ‫הי נ ה‬ ‫השהושלום ה‬ ‫ליו מ‬ ‫ע ה‬ ‫בנו ו ה‬ ‫את משנשה מר ה ו‬ ‫נבו ו מ‬ ‫מה‪ .‬שנש מ‬ ‫ל ה‬‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫‪.‬ו מ א‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬ ‫הי מ‬ ‫אלו מ‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫יג תידו‪ :‬ה אדרר כמבוד הוד תךך‪ .‬ו ו מ‬ ‫לת‬ ‫ה מו‬ ‫ת ה‬ ‫מיד‪ :‬ו נ‬ ‫עים י משנש ה‬ ‫הנרשהש ה‬ ‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫ביו‪ .‬ה‬ ‫ע ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫מים‬ ‫ח ה‬ ‫ח ו היים בנ ומר א‬‫ל מ‬ ‫כר ניצו והריו נ‬ ‫מים‪ .‬נורו ה‬ ‫מך נ נופ נ ה‬ ‫בים‪ .‬שנש מ‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫‪.‬נוקוהנה מ‬ ‫סהדים טו ה‬ ‫ח ה‬ ‫מל א‬ ‫גו ה‬ ‫ליון‪ .‬נ‬ ‫לם א‬ ‫לעו ה‬ ‫בור נ‬ ‫תה ג ה ו ו‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫טל‬ ‫ה וה‬ ‫‪:‬בקיץ בארץ ישראל‪ :‬מוהריד מ‬ ‫הג ה ושנושם‬ ‫ח וומוהריד מ‬ ‫הרו ו מ‬‫משהושיב ה‬ ‫‪:‬בחורף‪ :‬מ‬ ‫לישהשהני‬ ‫אמו והנתו ה‬ ‫ק ו הים א‬ ‫מ מ‬ ‫אסו והרים‪ .‬ו ו נ‬ ‫תיר א‬ ‫מ וה‬‫לים ו ו מ‬ ‫פא חו ה‬ ‫לים‪ .‬שנשנ נ ו א‬ ‫חשנשבו ה‬ ‫מ נ‬ ‫כל מ‬ ‫אהדם ו נ ה‬ ‫בהני ה‬ ‫עשה נ‬ ‫מ א‬ ‫כל מ‬ ‫ע וה‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו יוהד מ‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫מה‪ .‬ומדתבמרהי נתפמלמאת תיךך אשיחךה‪ :‬ותעאזו‬ ‫שברח מרע אשיךך‪ .‬שנש מ‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫א[ א‬ ‫עשים‬ ‫ממ א‬ ‫ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫עשה נ‬ ‫‪.‬נוהווא נ‬ ‫ברו ו ה‬ ‫ה נו‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫היג נ‬ ‫מנ נ ה‬ ‫בוהרא ו ו מ‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו הווא ו‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫מה‪ .‬א‬ ‫אבו ה‬‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬‫תה ה' א‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫הו‬ ‫בה‬‫ה ה‬ ‫א א‬ ‫ען שנשמו בנ ו מ‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬ ‫הם נ‬ ‫בהני נ‬ ‫בהני נ‬ ‫ל נ‬‫אל ה‬ ‫ביא גו ה‬ ‫מ ה‬ ‫אבות‪ .‬שנש מ‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬ ‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬‫אהני מ‬ ‫י[ א‬ ‫הם‬ ‫עשי נ‬ ‫מ א‬ ‫כל מ‬ ‫אל וה‬ ‫בין נ‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬ ‫בם מ‬ ‫ל הו‬ ‫‪ .‬ו ו נ‬ ‫תך ה יא ה‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫כבוד מ‬ ‫כה‪ :‬ונ‬ ‫בנרכו ו ה‬ ‫סינדיך ה י נ ה‬ ‫ח ה‬ ‫עשיך ה‪ .‬הואל ה‬ ‫צ ה‬‫הי י ה נ‬ ‫אל ה‬‫הם‪ .‬נולא י מ ו‬ ‫תבה ומרך נ שנשמו ה‬ ‫בוהרא י ה נ‬ ‫ה ו‬ ‫מה‪ .‬שנשמו‬ ‫חד‬ ‫צר י מ מ‬ ‫הוי ה‬ ‫מר מ‬ ‫א מ‬ ‫תם‪ .‬ו ו נ‬ ‫גבוור ה‬ ‫אהדם נ ו‬ ‫ה ה‬ ‫בהני ה‬ ‫ל נ‬ ‫ע ה‬ ‫להוהדי מ‬ ‫ברו ו‪ :‬נ‬ ‫י נמד ה ו‬ ‫את‬ ‫ח נ‬ ‫ת מ‬ ‫פו ה‬ ‫תו‪ :‬ו‬ ‫ע ו‬ ‫לם בנ ו ה‬ ‫אכ נ ה‬ ‫את ה‬ ‫הם נ‬ ‫ל נ‬‫תן ה‬ ‫תה נו ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו ו‪ .‬הוי ה‬ ‫בר ו ה‬ ‫‪:‬ה' י נמד נ ו‬ ‫עמידה‬ ‫אבות‬ ‫כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוהינו‬ ‫תך ה‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫גיד ו נ‬ ‫פי י מ ה ו‬ ‫תח ו ו ה‬ ‫תפנ ו ה‬ ‫תי ו ה‬ ‫אדהני שפה מ‬ ‫א‬ ‫אל‬ ‫נוהרא ה‬ ‫ה ו‬‫בור ו נ מ‬ ‫הג ה ו ו‬‫גדול מ‬ ‫ה הו‬ ‫אל מ‬ ‫ה ה‬‫עקב‪ .‬ה‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬ ‫גן‪ :‬ה ו‬ ‫מ ה‬ ‫ע וו ה‬‫לך נ עוהזר וומושהשי מ‬ ‫מ נ‬‫‪ :‬נ‬ ‫גבורות‬ ‫להושהשיעמ‬ ‫תה מרב נ‬ ‫א וה‬ ‫תים מ‬ ‫מ ה‬ ‫ח ו היה ה‬‫מ מ‬ ‫אדהני‪ .‬נ‬ ‫ה מ‬‫פר מ‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬‫ת ה‬ ‫ח ו היים‪ .‬שנש מ‬ ‫ל ה‬ ‫אמו והנה שנש ה‬ ‫בו א‬‫מין נ‬ ‫א ה‬ ‫מ א‬ ‫אהני מ‬ ‫ב[ א‬ ‫הניה‬ ‫ההיה הנוה וינ ה נ‬ ‫‪ .‬ו נכ ה נ‬ ‫פץ במ ו מ‬ ‫ח ה‬ ‫לך נ ה‬‫מ נ‬ ‫ח ו היים‪ .‬נ‬ ‫השהושלום‬ ‫ליו מ‬ ‫ע ה‬ ‫בנו ו ה‬ ‫למשנשה מר ה ו‬ ‫נתו והנה נ‬ ‫ה נו‬ ‫היא מ‬ ‫בי ההדינו ו ה‬ ‫תה נ‬ ‫ע וה‬‫מצו והיה מ‬ ‫ה ונ‬ ‫תוהרה מ‬ ‫ה ו‬‫כל מ‬ ‫מה‪ .‬נ‬ ‫מה ה‬ ‫מי דו נ‬ ‫גבוורות ו ו ה‬ ‫על נ ו‬ ‫כמוך ה במ ו מ‬ ‫מי ה‬ ‫פר‪ .‬ש תהרבור הא ית מ ך‬ ‫ןב תאאמונךה מ‬ ‫‪.‬ו[ א‬ ‫מים‬ ‫קונד ה‬ ‫ל ו‬ ‫אים‪ .‬עוד י נ מ‬ ‫בי נ‬ ‫בי ה‬ ‫אשנשהרי יושנש ה‬ ‫מ‬ ‫מאד‪.‬ו נ ה‬ ‫ה ה‬ ‫כל א א‬ ‫את וה‬ ‫מר ה' נ‬ ‫עם‪ :‬ששו ה‬ ‫מע נויושהשי ה‬ ‫תם י השנש מ‬ ‫ע ה‬ ‫את שמשו נ ה‬ ‫עשה‪ .‬ד[ אאנתי מרא אמתי‬ ‫לתו‬ ‫לזו ו ה‬ ‫לל נ‬ ‫פמ ה ו‬ ‫ת ו‬ ‫ה נ‬ ‫ל ה‬ ‫אין הראוי ו נ‬ ‫לל‪ .‬נ‬ ‫ננו ו‪ :‬מ‬ ‫תך ה י נמר הו‬ ‫ק נ‬ ‫צנד ה‬ ‫ביעו ו‪ .

‬ו נ ה‬ ‫א מ‬‫בר שנשנ נ ו א‬ ‫עהננו ו‪ .‬ו ו נ‬‫אנ ה ה‬‫מנ וו ו היגון ו מ א‬ ‫מ ונ‬ ‫סר ה‬ ‫ה ה‬ ‫לה‪ .‬ומקרבמצ הנו ר‬ ‫אל‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫חי מ‬ ‫‪:‬נ הנד ה‬ ‫משפט‬ ‫מים‪.‬ומשא נ הס למקרב הץ גךלכיות הינו‪ .‬חוהנן מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫כל ה ו‬ ‫הש וה‬ ‫ביהנה ו נ מ‬ ‫עה ה ו‬ ‫תך ה הד ה‬ ‫א ונ‬ ‫מ ה‬ ‫ננו ו ה‬ ‫ח הו‬ ‫ביהנה‪ :‬ה‬ ‫אנושש ה ו‬ ‫ל א‬ ‫מד נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ מ‬ ‫עת‪ .‬נ‬‫ח ה‬ ‫לנ מ א‬ ‫ס נד וך ה נ‬ ‫ח נ‬ ‫הי הנא מ‬ ‫תנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫ת נ‬ ‫הי ה‬ ‫ת ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫לשהשיהנים מ‬ ‫ממ נ‬ ‫ל ו‬ ‫ונ מ‬ ‫ע ז ההדים‬ ‫מכ נהני מ‬ ‫בים ו ו מ‬ ‫בר אוי נ ה‬‫תה ה'‪ .‬ו ו נ‬ ‫אהדם מד ו מ‬ ‫ל ה‬ ‫תה חוהנן נ‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫תשובה‬ ‫צה‬ ‫הרו נ‬‫תה ה'‪ .‬ה‬ ‫קדושש‪ .‬י נ ה‬ ‫ע ה‬ ‫לשמשו נ ה‬ ‫קרוב נ‬ ‫ההיה הנא ה‬ ‫תנו ו‪ .‬וה‬ ‫כי פ השהש נ‬ ‫כנו ו וה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫לנו ו מ‬ ‫חל ה‬ ‫מ מ‬ ‫טאנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫לטו ה‬ ‫ה נ‬ ‫ת ו‬‫א ה‬ ‫תבו ו ה‬ ‫מיהני נ‬‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫זאת ו נ נ‬ ‫ה ו‬‫השהושהנה מ‬‫את מ‬ ‫הינו ו נ‬ ‫אל ה‬ ‫לינו ו ה' א‬‫ע ה‬ ‫בה והרך נ ה‬ ‫השהושהנים‬ ‫בהרך נ מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ו נשהש נ‬ ‫ק הו‬ ‫תך ה נ מ נ‬ ‫קכדשהוש נ‬ ‫חים נ‬ ‫צ ה‬‫צח נ נ ה‬ ‫לנ ה מ‬‫לך ה ו ו נ‬ ‫גיד ג ה ונד נ‬ ‫לדור הודור נ מ ה ו‬ ‫ה‪ :‬לחזן‪ :‬נ‬ ‫ללוי ו ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫מ‬ ‫קדושש‬‫ה וה‬ ‫לך נ מ‬‫מ נ‬‫ה ונ‬ ‫אל בעשי"ת‪ :‬מ‬ ‫ה ה‬ ‫תה ה' ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫תה‪ :‬ה ו‬ ‫א וה‬‫קדושש ה‬ ‫גדול ו נ ה‬ ‫לך נ ה ו‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫‪ :‬וה‬ ‫דעת‬ ‫עת‬ ‫ה הד ו מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ה ו‬ ‫א וה‬ ‫חהזק ה‬ ‫אל ה‬ ‫גו ה‬ ‫כי ו‬ ‫מך ה‪ .‬כ ומ וה‬ ‫מי ה‬ ‫דישהשים אותו בה ושנש ה‬ ‫ק הו‬ ‫ממ נ‬ ‫לם‪ .‬ו נ מ‬ ‫מ ה‬ ‫מנך ה נ‬ ‫ע ו‬‫בי מ‬ ‫כל אוי נ ה‬ ‫בד‪ .‬ו נהרי ה‬‫ב ה‬‫אה נ‬ ‫‪:‬נר ה‬ ‫ענו ו‪.‬ה ו‬ ‫מה נ‬ ‫ל ה‬ ‫בה שנש ה‬ ‫תששו ו ה‬ ‫חהזיהרנו ו בה ו נ‬ ‫ה א‬ ‫תך ה ו נ מ‬ ‫עבוהד נ‬ ‫ל א‬ ‫כנו ו מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בנו ו מ‬ ‫קנר ה‬ ‫תך ה‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫לפהנניך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫א וה‬ ‫תנו ו ה‬ ‫לו ה‬‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫כי נ‬ ‫עה וה‬ ‫ענו ו ו ננ הו ה ושהש ה‬ ‫פא‪ .‬נ‬ ‫ח ה‬ ‫כי ה‬ ‫בינו ו וה‬ ‫א ה‬ ‫לנו ו ה‬ ‫לח ה‬ ‫ס מ‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫סל מ‬ ‫ל נ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫גאולה‬ ‫אל‬ ‫אל הישהר ה‬ ‫גו ה‬‫תה ה'‪ .‬‬ ‫ח ה‬‫במר א‬ ‫סד ו ו נ‬ ‫ח נ‬‫ב נד וך ה בנ ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫תה ה' נ‬ ‫א וה‬ ‫לינו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫מלך נ ה‬‫חה‪ .‬מ‬ ‫אנ ה נ‬ ‫לה א‬ ‫גדו ה‬ ‫צהרה נ‬ ‫ב ה‬ ‫כי נ‬ ‫תנו ו וה‬ ‫עהני ה‬‫ת א‬ ‫ביום צום ו מ‬ ‫עהננו ו נ ו‬‫עהננו ו ה' א‬ ‫בתענית צבור אומר הש"ץ עננו‪ :‬א‬ ‫ליך ה‬ ‫א נ‬‫קהרא ה‬ ‫טנרם נ ה נ‬ ‫מנו ו‪ .‬‬ ‫לם ו ה נ‬‫לעו ה‬ ‫פינו ו לא הימו ושש נ‬ ‫מ וה‬ ‫הינו ו ה‬ ‫אל ה‬ ‫חך ה א‬‫ב א‬‫דישש‪ .‬ממקרב הץ‬ ‫יחרד מ הארמברע כר מ‬ ‫ת מקרע במשופךר גךדול למח הרות הנו‪ .‬נרפו ו מ‬ ‫השהוש מ‬‫מן מ‬ ‫מה ה‬ ‫ל ה‬ ‫אה שנש ה‬‫ההרה נרפו ו ה‬ ‫מ ה‬ ‫לח נ‬ ‫תשנש מ‬ ‫תי‪ .‬נ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫פט‪ .‬ו נ מ‬ ‫מ ונ‬ ‫פנניך ה ה‬ ‫תר ו ה‬ ‫ס וה‬ ‫ת נ‬ ‫אל ו מ‬‫ונ מ‬ ‫צהרה‪.‬‬ ‫עת ה‬ ‫העוננה בנ ו ה‬ ‫תה ה' ה‬ ‫א וה‬‫כי מ‬ ‫מע‪ :‬וה‬ ‫אשנש ה‬ ‫אהני נ‬ ‫ממדבנ והרים ו מ א‬ ‫הם נ‬ ‫עננה‪ .‬ו וג נ ה‬ ‫בה הרי ה‬ ‫ענ נהינו ו‪ .‬מנ ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫טובות‪ .‬ה ו‬ ‫מן אה ו ה‬ ‫ח ה‬‫מן ו נמר א‬ ‫א ה‬ ‫פא נ נ א‬ ‫לך נ רו ה‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫‪ :‬וה‬ ‫ברכת השנים‬ ‫טר‬ ‫מ ה‬ ‫טל ו ו ה‬ ‫כה בחורף ‪ -‬מ‬ ‫תן בקיץ ‪ -‬בנ והר ה‬ ‫בה‪ .‬ו נ ה‬ ‫ח הו‬ ‫ת ה‬ ‫ב ונ‬ ‫צינו ו כ ונ מ‬ ‫ע ה‬‫בהראששוהנה נויו א‬ ‫טינו ו כ ונ ה‬ ‫בה ששופ נ ה‬ ‫השהשי ה‬ ‫ה‬ ‫משנש וה‬ ‫פט‬ ‫ה ה‬‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬‫פט‪ :‬בעשי"ת ‪ -‬מ‬ ‫משנש ו ה‬ ‫קה ו ו ה‬ ‫צהד ה‬ ‫הב נ‬ ‫לך נ או ה‬‫מ נ‬ ‫תה ה'‪ .‬כ ומ הד ו ה‬‫א‬ ‫צהרה‬ ‫עת ה‬ ‫העוננה בנ ו ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫מינו ו‪ .‬הושהשי ה‬ ‫אנו ו ה' ו ננ ההר ה‬ ‫‪ .‬ה‬ ‫מר‪ :‬קו”ח‪ :‬ה‬ ‫א מ‬ ‫נזה ו נ ה‬ ‫לדר הודר‪.‬ו נ ה‬ ‫תא ה‬ ‫גע ו‬ ‫עה כ וננר מ‬ ‫ההרשנש ה‬ ‫כל ה‬ ‫קהוה‪ .‬ה ו‬‫בי ה ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫ע בה ו נ‬‫תכ נהני מ‬‫גר ו נ מ‬ ‫מ הו‬ ‫ת מ‬ ‫‪:‬ו ו נ‬ ‫על הצדיקים‬ .‬ו ו ה‬ ‫ב ו‬ ‫טו ו ה‬‫מ ו‬ ‫ענו ו ה‬ ‫מה נושבנ ו ה‬‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫על ו נ‬ ‫פהני ה‬ ‫כה מ‬ ‫בהר ה‬ ‫ל נ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫קבוץ גליות‬ ‫נפות הךאר תץ‪ .‬‬ ‫צויון נ‬ ‫הי הך נ ה‬‫אל מ‬ ‫לם‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫קה‪ :‬ה ו‬ ‫עת צההרה נוצו ו ה‬ ‫כל ה‬ ‫ציל בנ ו ה‬ ‫מ הו‬‫פונדה ו ו מ‬ ‫‪ :‬ו‬ ‫רפואה‬ ‫תינו ו‬ ‫כו ה‬ ‫מ ו‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬‫מה נ‬ ‫ל ה‬‫אה שנש ה‬ ‫לה נרפו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫ה א‬ ‫תה‪ .‬ה ו‬ ‫משנש ו ה‬‫קנו ו במ ו ה‬‫צ נד ו ה‬ ‫‪ :‬ונ מ‬ ‫ברכת המינים‬ ‫בר‬ ‫תשמש ה ו‬ ‫קר ו ו נ‬ ‫ע וה‬ ‫ת מ‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫הז ההדים נ‬ ‫ההרה י הכ וההרתו ו‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫תה‪ .‬ה ו‬ ‫ה ו‬‫תנו ו כ ומשהושהנים מ‬ ‫בהרך נ שנשנ ה ה‬‫ה‪ .‬וה‬ ‫ען שנש נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫לנו ו נ‬ ‫א ה‬ ‫בנו ו‪ .‬שנש ו ה‬ ‫אבו מ‬ ‫הי א‬ ‫הי הואל ה‬ ‫אל מ‬ ‫ל ופ הנניך ה ה' א‬ ‫מ נ‬ ‫הי הרצון ה‬ ‫תפילה בעד החולה‪ :‬י נ ה‬ ‫אל‬‫לי הישהר ה‬ ‫אר חו ה‬ ‫בתוך נ שנש ה‬ ‫לה פב"פ נ ו‬ ‫לחו נ‬ ‫הג וווף נ‬ ‫את מ‬ ‫הנ נ ופנשש ו ונרפו ו מ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫אל‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫לי מ‬ ‫פא חו ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ו נ ה‬ ‫לתוהר נ‬ ‫בינו ו נ‬ ‫א ה‬ ‫בנו ו ה‬ ‫השהשי ה‬ ‫א‬ ‫בה‬ ‫תששו ו ה‬ ‫‪:‬בה ו נ‬ ‫סליחה‬ ‫בה‬ ‫ממנר נ ו‬ ‫ה ו‬ ‫חנ וון ו מ‬ ‫תה ה'‪ .‬עוד ה‬ ‫א א‬ ‫אהני נ‬ ‫קהראו ו ו מ א‬ ‫טנרם י ה נ‬ ‫ההיה נ‬ ‫מר‪ .‬ו‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫תה‪ .‬א‬ ‫לעו ה‬ ‫מלך נ ה' נ‬ ‫לאמר‪ :‬קו"ח‪ :‬י ה נ‬ ‫כתווב ה‬ ‫קנדשנשך ה וה‬ ‫בהרי ה‬ ‫בהד נ‬ ‫מקומו‪ :‬חזן‪ :‬ו ו נ‬ ‫מ ונ‬ ‫כבוד ה' ה‬ ‫ברו וך נ ונ‬‫הו‬ ‫עד‪.‬‬‫אל הרשנש ה‬ ‫פן נ‬ ‫ת נ‬‫אל ו ה‬‫חנו ו‪ .‬ה ו‬ ‫א וה‬ ‫ח ה‬ ‫ל מ‬ ‫חל נוסו ה‬ ‫כי מו ה‬ ‫ענו ו‪ .‬נרפ ה ה‬ ‫את‬ ‫מהים‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‫קדושה‬ ‫אל‬‫קהרא נזה נ‬ ‫אך ה‪ :‬ו נ ה‬ ‫בי נ‬‫על מיד נ נ ה‬ ‫כתווב מ‬ ‫מרום‪ .‬נ‬ ‫צ ה‬ ‫קדושש ה' נ‬ ‫קדושש‪ .‬רו ה‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬‫תה‪ .‬כ ונשהשם שנש ו‬ ‫בעו ה‬ ‫מך ה ה ו‬‫את שהש נ‬ ‫ק הד ושש נ‬ ‫בחזרת הש” ץ‪ :‬נ נ מ‬ ‫מרו ו‪ :‬קו”ח‪:‬‬ ‫ברו וך נ יא ה‬ ‫תם ה ו‬‫מ ה‬ ‫ע ה‬ ‫ל כ‬ ‫כבודו‪ :‬חזן‪ :‬נ‬ ‫אנרץ ונ‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫מלא ה‬ ‫באות‪ .‬א‬ ‫חנ הו ה‬ ‫ת ה‬‫מ ונ‬‫לם ה‬ ‫ע מו‬ ‫ת מ‬ ‫ת נ‬‫אל ו ה‬‫מנ וו ו‪ .

‬ה' א‬ ‫מע קו ה‬ ‫שנש מ‬ ‫בנו ו‬ ‫תשהשי ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫קם מ‬ ‫כנו ו‪ .‬יו נ‬ ‫כל ה ו‬ ‫הי ה‬ ‫אל ה‬ ‫תינו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫ח נו‬ ‫לשנשמור כ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫ת‬ ‫עשי ה‬ ‫חמות שנש ה‬ ‫ל ה‬ ‫מה נ‬‫ה ו‬‫על מ‬ ‫תששוועות ו נ מ‬ ‫ה ונ‬ ‫על מ‬ ‫גבוורות ו נ מ‬ ‫ה נו‬ ‫על מ‬ ‫קן ו נ מ‬ ‫פכנר ה‬ ‫ה ו‬ ‫על מ‬ ‫סים ו נ מ‬ ‫הנ הו ו ה‬ ‫על מ‬ ‫בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים‪ :‬מ‬ ‫זה‬ ‫ה נו‬‫מן מ‬ ‫הם בה וז נ ו מ‬ ‫ה ה‬ ‫מים ה‬ ‫תינו ו במ ווי ה ה‬ ‫אבו ה‬ ‫ל א‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫חם‬ ‫כי ה‬ ‫השנש וה‬ ‫ל מ‬ ‫אל נ‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫על מ‬ ‫עה מ‬ ‫הנרשהש ה‬ ‫לכוות י ההון ה‬ ‫מהדה ממ נ‬ ‫ע נ‬ ‫בהניו‪ .‬נ‬ ‫כל ה‬ ‫תיך ה שנשבנ ו ה‬ ‫תיך ה נוטובו נ‬ ‫לאו נ‬ ‫נ הפ נ נ‬ ‫לך נ‬ ‫קהווינו ו ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫צר בנ והראשהשית‪.‬ו נ מ‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬ ‫ת נ‬ ‫ההרה מ‬ ‫מ ה‬ ‫ב נד וך ה נ‬ ‫ע נ‬ ‫מח הד והוד מ‬ ‫צ מ‬ ‫את נ‬ ‫נ‬ ‫עה‬‫קנרן י נששו ו ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫שומע תפילה‬ ‫חנו והנים‬ ‫ת א‬ ‫לות ו נ מ‬ ‫תפ ה ו‬ ‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫אל ששו ה‬ ‫כי ה‬ ‫תנו ו‪ .‬ו נ מ‬‫ח ה‬‫ה א‬ ‫על מ‬ ‫קים ו נ מ‬ ‫די ה‬ ‫הצמ ו ה ו‬ ‫על מ‬ ‫מ‬ ‫בך ה‬ ‫כי נ‬ ‫לם נולא הנבושש וה‬ ‫לעו ה‬ ‫הם נ‬ ‫מה נ‬ ‫ע ו‬ ‫קנו ו ה‬ ‫ל ה‬‫ח נ‬ ‫מת‪ .‬וה‬ ‫ליך ה ה‬ ‫א נ‬‫כי ה‬ ‫ענו ו‪ .‬‬ ‫די ה‬‫צ הו‬ ‫עים בנ ומיד מ‬ ‫טהוהרים‪ .‬נ‬ ‫ח ה‬ ‫למר א‬‫סד ו ו נ‬ ‫ח נ‬ ‫ל נ‬ ‫חן ו ו נ‬ ‫ל ה‬ ‫בה‪ .‬ה‬ ‫אל‪ .‬ה ו‬ ‫חנו ו מוהדים ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫על שנש א‬ ‫לם‪ .‬ו נ מ‬ ‫טת סופנהרי נ‬ ‫לי מ‬ ‫על ו‬ ‫פנ ה‬ ‫אל‪ .‬ה‬ ‫ח ה‬ ‫מו ו א‬ ‫ת ו‬ ‫כי לא מ‬ ‫חם וה‬ ‫ממר ה‬ ‫ה נ‬‫מיך ה‪ .‬ה ו‬ ‫ט נ‬‫ב ה‬‫‪ :‬ה‬ ‫בנין ירושלים‬ ‫סא הדהוד‬ ‫לם‪ .‬ו‬ ‫ח ה‬ ‫המר א‬ ‫דת ה‬ ‫מ מו‬ ‫לם בנ ו ה‬ ‫בוהרא עו ה‬ ‫עהננו ו ו‬ ‫תפלה לעצירת הגשמים בשומע תפלה‪ :‬ו מ א‬ ‫תיך ה‬ ‫מבה ונרכו נ‬ ‫לא י ההדינו ו ה‬ ‫מ הו‬ ‫בך ה‪ .‬י נ ה‬ ‫ע ה‬ ‫לשמשו נ ה‬ ‫קרוב נ‬ ‫ההיה הנא ה‬ ‫תנו ו‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל נ‬ ‫בעו ה‬ ‫קדושש נ ו‬ ‫גדול ו נ ה‬ ‫ת שהשם ה ו‬ ‫עשי ה‬ ‫לך ה ה‬ ‫תך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫בי נ‬ ‫ביר ה ו‬ ‫לנד ה‬ ‫עבוהדה ה‬ ‫ה א‬‫את ה‬ ‫השהשב נ‬ ‫תם ו נ ה‬ ‫לו ה‬‫תפ ה ה‬‫ב נ‬ ‫אל ו ו ה‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬‫הינו ו בנ ו מ‬ ‫אל ה‬ ‫צה ה' א‬ ‫נר ה‬ ‫מך ה‬ ‫ע ונ‬ ‫אל מ‬ ‫עבומדת הישהר ה‬ ‫מיד א‬ ‫ת ה‬ ‫להרצון ו ה‬ ‫הי נ‬ ‫ת ה‬ ‫‪:‬בנ והרצון‪ .‬ו ונרשהש ה‬ ‫אים בנ ומיד נ‬ ‫מ ה‬ ‫ט ה‬‫טים‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל א‬‫קיך ה‪ .‬נוהושהשי ה‬ ‫בהר ה‬ ‫ל נ‬ ‫קהדנו ו בו ה‬ ‫בה‪ .‬‬ ‫צרות ה‬ ‫ח נ‬ ‫ל מ‬ ‫תינו ו נ‬ ‫לויו ה‬ ‫אסוף ג ה ו כ‬ ‫ת א‬ ‫מנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫את ה‬ ‫הרו ו נ‬ ‫ט א‬ ‫לך ה‪ .‬ו ו נ‬ ‫עים ו נ ה‬ ‫להיים הר ה‬ ‫ח ה‬ ‫ההרע ו נ ה‬ ‫צר ה‬ ‫בהזה‪ .‬וה‬ ‫לינו ו נוהושהשי ה‬ ‫ע ה‬ ‫חם ה‬ ‫ננו ו ו נמר ה‬ ‫ח הו‬‫מים חווס ו נ ה‬ ‫ח ה‬ ‫עה ו נמר א‬ ‫בר י נששו ו ה‬ ‫בנד מ‬ ‫ח ו היים‪ .‬בנ ו מ‬ ‫לו ה‬‫תפ ה ה‬ ‫אל ו ו נ‬ ‫אשהושי הישהר ה‬ ‫תך ה‪ .‬‬ ‫צרות ה‬ ‫ח נ‬ ‫ליקו ו הנרות בנ ו מ‬ ‫הנד ה‬ ‫ק הד ושנשך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫חנרב ו נהר ה‬ ‫בר ו נ נ‬ ‫מנ וו ו נד ו נ‬ ‫מ ונ‬ ‫סר ה‬ ‫ה ה‬ ‫טובות‪ .‬ו‬ ‫עת ה‬ ‫‪:‬בנ ו ה‬ ‫ע ג ה ונדלו‬ ‫להוהדי מ‬ ‫מו הישהראל נ‬ ‫ע ו‬ ‫חר בנ ו מ‬ ‫בו ה‬ ‫מים‪ .‬וינ ה נ‬ ‫בי ו ו ה‬ ‫עה ו ושנש ה‬ ‫ח ו היה הר ה‬ ‫עב‪ .‬מ‬ ‫בב שהש ה‬ ‫ל ה‬ ‫בנדך ה בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫עשות נרצונ נך ה‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫חנו ו‪ .‬‬ ‫ח ו היים ו הששו מ‬ ‫ל מ‬ ‫כה נ‬ ‫כה ו ננ הז נ נו‬ ‫בהר ה‬ ‫מי נ‬ ‫כנו ו בנ וג השנש ה‬ ‫בנר ה‬ ‫תינו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫ע וה‬‫כל יום ה‬ ‫סיך ה שנשבנ ו ה‬ ‫על נ ה ונ‬ ‫לך נ‪ .‬וינ הג ול וו ו מר א‬ ‫מ נ‬‫לינו ו ג נ והזרות טובות ה‬ ‫ע ה‬‫גזור ה‬ ‫קשהשים‪ .‬ו נ מ‬ ‫מ ונ‬‫פנניך ה ה‬ ‫תר ו ה‬ ‫ס וה‬‫ת נ‬‫אל ו מ‬ ‫ענו ו‪ .‬ה‬ ‫עד‪ .‬ו נ מ‬ ‫פקוודות ה‬ ‫ה ונ‬ ‫תינו ו מ‬ ‫על נ השנשמו ה‬ ‫מסו והרים בנ וי הנדך ה‪ .‬ו נז ה נ‬ ‫עיר ה‬ ‫להים ה‬ ‫כרון נירו ושהש מ‬ ‫ב נד וך ה‪ .‬ו נז ה נ‬ ‫אבו ה‬ ‫כרון א‬ ‫קדוהננו ו ו נז ה נ‬ ‫כרוהננו ו ו ופ ה נ‬‫זה נ‬ ‫החנדשש‪:‬‬ ‫ביום‪ :‬בראש חדש ‪ -‬ראשש מ‬ ‫לשהשלום נ ו‬ ‫ח ו היים ו ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫מים‪ .‬י נ א‬‫ע ה‬‫צ ונדק‪ .‬וינ ההר נ‬ ‫גי מ‬ ‫לה ו נהיבוא וינ מ ה ו‬ ‫ע נ‬ ‫תינו ו‪ .‬ו ו מ‬ ‫טו ו נ‬ ‫מ ו‬ ‫לו ה‬ ‫לם כ וכ ו‬ ‫העו ה‬ ‫את ה‬ ‫ע נ‬ ‫בי מ‬ ‫תש ה ו‬ ‫מה‪ .‬ה ו‬ ‫ח ה‬ ‫אל בנ ומר א‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫לת מ‬ ‫תפ ה מ ו‬ ‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫תה ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫‪ :‬וה‬ ‫עבודה‬ ‫בל‬ ‫ק הו‬ ‫ת מ‬ ‫בה נ‬ ‫ה ה‬ ‫א א‬ ‫תם‪ .‬ו נז ה נ‬ ‫ע נ‬ ‫בן הד והוד מ‬ ‫ח נו‬ ‫משהשי מ‬ ‫כרון ה‬ ‫תינו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫הרשנש ה‬ ‫העוננה‬ ‫תה ה' ה‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫מע‪ :‬וה‬ ‫אשנש ה‬ ‫אהני נ‬ ‫ממדבנ והרים ו מ א‬ ‫הם נ‬ ‫עננה‪ .‬‬ ‫צהרנו ו יו ה‬ ‫בשר‪ .‬שנשמור ו נ מ‬ ‫מ ונ‬‫מעשנשר מ‬ ‫וו ה‬ ‫בע ו נשהשלום‪.‬צוור מ‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫תינו ו נ‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫תה הווא ה' א‬ ‫א וה‬ ‫לך נ‪ .‬ו נמר ה ו‬ ‫ח ה‬ ‫בוהרים בנ ומיד מ‬ ‫ת גה ו‬ ‫סנר ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫תם‪ .‬וה‬ ‫ע נ‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫תרוום ה ו‬ ‫קנרנו ו ה‬ ‫ח‪ .‬הרי ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫ל ופהנניך ה מ‬ ‫מ נ‬ ‫תה‪ .‬ו נ ה‬ ‫ה נ‬‫על ג ה והרי מ‬‫הם‪ .‬ו נ ה‬ ‫ה ו‬‫כ ומשהשהנים מ‬ ‫בל‬ ‫ק הו‬ ‫מים‪ .‬ו ו ה‬ ‫ל מ‬‫‪ :‬נ‬ ‫ו‬ ‫שכ תינךתו למצתין‬ ‫ובמר רח אמ תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ששו ה‬ ‫הנדמרת ונ‬ ‫ונ מ‬ ‫קהוה‬ ‫ת נ‬ ‫ה וה‬ ‫ל ו‬ ‫עשה ה‬ ‫ענ הויות‪ .‬עוד ה‬ ‫א א‬ ‫אהני נ‬ ‫קהראו ו ו מ א‬ ‫טנרם י ה נ‬ ‫ההיה נ‬ ‫מר‪ .‬ו נכ ה ו ה‬ ‫מינו ו בה ונ נמין עו ה‬ ‫קרוב בנ וי ה ה‬ ‫ה בנ ו ה‬‫ת ו‬ ‫בהנה או ה‬ ‫ת‪ .‬ו ו ה‬ ‫כל הד ו ה‬ ‫מ וה‬ ‫צל שהשהנה זו ה‬ ‫ה ה‬ ‫תמנת י הנדך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫מנ ך ה ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫קהני מ‬ ‫על ז ה נ‬ ‫סיהדים‪ .‬ה‬ ‫מ ה‬ ‫ק ה‬ ‫את נ ה נ‬ ‫ת נ‬ ‫מ וה‬ ‫ק נ‬ ‫נה מ‬ ‫הויום‬ ‫קן כ ונ מ‬ ‫לה ו ופכנר ה‬ ‫גדו ה‬ ‫עה נ‬ ‫תששו ו ה‬ ‫ת ונ‬ ‫עשי ה‬ ‫אל ה‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫ל מ‬ ‫מך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫א מ‬ ‫בר שנשנ נ ו א‬ ‫עהננו ו‪ .‬הרמרחאז תיר מ‬ ‫ך למצתין‬ ‫נה ע הינהיונבמשוב ךמ‬ ‫‪ :‬ומת תחאז תי ך‬ ‫מודים‬ ‫לדור הודור‪:‬‬ ‫תה הווא נ‬ ‫א וה‬ ‫ענו ו מ‬ ‫גן י השנש ה‬ ‫מ ה‬ ‫ח ו היינו ו‪ .‬א‬ ‫חנ הו ה‬ ‫ת ה‬ ‫מ ונ‬ ‫לם ה‬ ‫ע מו‬‫ת מ‬ ‫ת נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫מנ וו ו‪ .‬‬ ‫את ה ו‬ ‫ת נ‬ ‫בם‪ .‬ו ו ה‬ ‫פרו ה‬ ‫תנו ו ו ו ה‬ ‫א ה‬ ‫תבו ו ה‬ ‫כל ו נ‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫חם ה‬ ‫חהרית שהשלום‪ .‬א‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫תה הווא ה' א‬ ‫א וה‬ ‫לך נ‪ . ‫המו ו‬ ‫לינו ו‪ .‬וינ ה ו‬ ‫צה וינ השהוש מ‬ ‫אה וינ ההר נ‬ ‫ע‪ .‬ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫קהווינו ו וה‬ ‫תך ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫ליששו ו ה‬ ‫כי ה‬ ‫תך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫פהני ה‬ ‫על ו נ‬ ‫טר מ‬ ‫מ ה‬ ‫טל ו ו ה‬ ‫תן מ‬ ‫לה ו ה‬ ‫תפ ה ה ו‬‫ע ונ‬ ‫מ מ‬‫כבודו‪ .‬ו מ א‬ ‫פכנר ה‬ ‫מיהני ו‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬ ‫חית‪ .‬ו נ נ‬ ‫קוי נ ה‬ ‫ת מ‬ ‫ח ו הינו ו ו ו נ‬ ‫ת מ‬ ‫כן ו נ‬ ‫תנו ו‪ .‬שהש מ‬ ‫חנו ו ה‬ ‫אנ מ נ‬‫מוהדים א‬ ‫על‬ ‫מנו ו‪ .‬נ‬ ‫לטו ה‬ ‫טה נ‬ ‫לי ה‬ ‫לפ נ ה‬ ‫לפ הנניך ה‪ .‬ו‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫כין‪ :‬ה ו‬ ‫ת ה‬ ‫ה וה‬‫לתוכ ה ו‬‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫מלכות בית דוד‬ ‫ח‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬ ‫מ נ‬ ‫תה ה'‪ .‬כ ונשנש ה‬ ‫אי ו ו ה‬ ‫חשנשמונ מ ה‬ ‫גדול מ‬ ‫הן ה ו‬ ‫חהנן כ ו ה‬ ‫בן יו ה‬ ‫תהיהו ו נ ו‬ ‫ת נ‬ ‫מ וה‬ ‫מי מ‬ ‫בי ה‬ ‫לחנוכה‪ :‬ה ו‬ ‫דיהנם‪.‬ו ו נ‬ ‫הרעהים ו נ ה‬ ‫תנו ו‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫‪:‬בנ ומר א‬ ‫לה‬‫תפ ה ה ו‬ ‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ו נ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬ ‫בים בנ ומיד נ‬ ‫ל ושהשים‪ .‬ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫מים‪ .‬נושים נ‬ ‫א נ‬ ‫בו א‬‫חים בנ ושהשמנך ה נ‬ ‫ט ה‬ ‫בו נ‬ ‫ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫כר טוב נ‬ ‫תן ש ה‬ ‫הינו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫אל ה‬ ‫מיך ה ה' א‬ ‫ח נ‬ ‫מר א‬ ‫קים‬ ‫די ה‬ ‫לצמ ו ה ו‬‫טח מ‬ ‫ב ה‬ ‫מ נ‬ ‫ען ו ו ה‬ ‫משנש ה‬‫תה ה'‪ .‬ו ו ה‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫אל‬ ‫פן נ‬ ‫ת נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫חנו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫חם ה‬ ‫הינו ו חווס ו נמר ה‬ ‫אל ה‬ ‫לנו ו‪ .‬וה‬ ‫מ וה‬ ‫קוי מ נ‬ ‫תנו ו ו נ ה‬ ‫חהיי ה‬ ‫ה א‬ ‫על שנש נ‬ ‫קדושש‪ .‬ו ו ה‬ ‫מיהני ממשנש ה‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬ ‫בר הרע‪ .‬נ‬ ‫הישהר ה‬ ‫ענו ו בו‬ ‫כה‪ .‬ו נ מ‬ ‫ח נ‬‫כלו ו מר א‬ ‫כי לא ה‬ ‫טוב וה‬ ‫ה ו‬ ‫ההרהים‪ :‬מ‬ ‫צ א‬‫קר ו נ ה‬ ‫ענרב הוב נ‬ ‫עת‪ .‬כ ומ הד ו ה‬ ‫ליך ה א‬ ‫א נ‬ ‫קהרא ה‬ ‫נה נ‬ ‫קה‬ ‫צהרה נוצו ו ה‬ ‫עת ה‬ ‫כל ה‬ ‫ציל בנ ו ה‬ ‫מ הו‬ ‫פונדה ו ו מ‬ ‫צהרה‪ .‬ז הכ נהרנו ו ה' א‬ ‫ה נו‬‫כות‪ :‬מ‬ ‫ס ו‬ ‫ה וכ‬‫חג מ‬ ‫צות‪ :‬בסוכות ‪ -‬מ‬ ‫ממ ו‬ ‫ה ו‬‫חג מ‬ ‫בפסח ‪ -‬מ‬ ‫תה‬ ‫א וה‬ ‫חנ וון ו ו נמרחוום ה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫עיהנינו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫היכ ה נ‬ ‫את ה‬ ‫תך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫ה ונ‬ ‫ח ו היינו ו מ‬ ‫על מ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫פר ו נ‬ ‫ס וה‬ ‫ל וך ה ו ונ נ מ‬ ‫נונדה נ‬ ‫לם‬ ‫מעו ה‬ ‫סנדיך ה‪ .‬י מ א‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫בראש חודש ובחול המועד אומרים זה‪ :‬א‬ ‫בית‬ ‫מנך ה ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫כל מ‬ ‫כרון וה‬ ‫קנדשנשך ה‪ .‬וה‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫בל בנ ומר א‬ ‫ק הו‬ ‫לינו ו‪ .‬מ‬ ‫אנ ה נ‬ ‫לה א‬ ‫גדו ה‬ ‫צהרה נ‬ ‫ב ה‬ ‫כי נ‬ ‫תנו ו וה‬ ‫עהני ה‬ ‫ת א‬ ‫ביום צום ו מ‬ ‫עהננו ו נ ו‬ ‫עהננו ו ה' א‬ ‫בתענית צבור במנחה אומר היחיד עננו‪ :‬א‬ ‫טנרם‬ ‫מנו ו‪ .‬חווס ו נמר ה‬ ‫א א‬ ‫ונ מ‬ ‫מאוהרעות‬ ‫קשהשים‪ .‬שהש מ‬ ‫חנו ו ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫מודים דרבנן‪ :‬מוהדים א‬ ‫קנדשנשך ה‪.‬מ‬ ‫ה וה‬ ‫גדול ו נ מ‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬ ‫לשהש נ‬ ‫בנ והרכות נוהוהדאות נ‬ ‫ההוהדאות‬ ‫אל מ‬ ‫ברו וך נ ה‬ ‫לך נ‪ .‬מדנ נ ו ה‬ ‫את הרי ה‬ ‫ת נ‬ ‫ב וה‬ ‫תם‪ .‬מ‬‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫הויום‪ .‬ו ופה נ‬ ‫לטו ה‬ ‫בו נ‬ ‫הינו ו ו‬ ‫אל ה‬ ‫זה‪ .‬ו נ מ‬ ‫ח ה‬‫המר א‬ ‫דת ה‬ ‫מ מו‬ ‫עם בה ונניך ה בנ ו ה‬ ‫הג ה‬ ‫תנ מ ה‬ ‫ת נ‬ ‫תיך ה‪ .‬ו ו נ‬ ‫אשנשר הד ובמ ונר ו ה‬ ‫ה כ ומ א‬ ‫בתוכ ה ו‬ ‫כן נ ו‬ ‫תשנש ו‬ ‫תששווב‪ .‬ו נ ה‬ ‫דו נ‬ ‫מ ו‬ ‫על ה‬ ‫מיך ה מ‬ ‫ח נ‬ ‫ל ופ הנניך ה‪ .‬מר נ‬ ‫צהר ה‬ ‫עת ה‬ ‫הם בנ ו ה‬ ‫ל נ‬ ‫ת ה‬ ‫מנד ו ה‬ ‫ע מ‬ ‫בים ה‬ ‫המר ה ו‬ ‫מיך ה ה‬ ‫ח נ‬ ‫תה בנ ומר א‬ ‫א וה‬‫קי נרצונ נך ה‪ :‬ו נ מ‬ ‫ח וה‬ ‫מ כ‬ ‫ביהרם ה‬ ‫ע ה‬‫ה א‬ ‫ל מ‬ ‫תך ה ו ו נ‬ ‫תוהר נ‬ ‫ו‬ ‫קים‪.‬ו ו נ‬ ‫כר‬‫קד וינ הז ה ו ה‬ ‫פה ה‬‫מע‪ .‬נ‬ ‫ח ה‬ ‫לנ מ א‬ ‫ס נד וך ה נ‬ ‫ח נ‬ ‫הי הנא מ‬ ‫תנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫מים ו ה‬ ‫ח ה‬ ‫עינרך ה בנ ומר א‬ ‫להים ה‬ ‫לירו ושהש מ‬ ‫ונ ה‬ ‫להים‬ ‫בוהנה נירו ושהש ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ופ הנ וו ו נ‬ ‫בי נ‬ ‫ביר ה ו‬ ‫לנד ה‬ ‫בנניך ה ה‬ ‫באו ו ה‬ ‫כן ה ו‬ ‫חר וה‬ ‫א מ‬ ‫זה‪ :‬ו נ מ‬ ‫ה נו‬ ‫מ‬ .‬ו ו נ‬ ‫קי תוהר נ‬ ‫ס ה‬ ‫ו נז ההדים בנ ומיד עו נ‬ ‫קנדשנשך ה‪.

‬בנ והר ה‬ ‫פר מ‬ ‫ס נ‬‫בעשי" ת‪ :‬ה‬ ‫לשהשלום‬ ‫בים ו ו נ‬ ‫‪:‬טו ה‬ ‫אל במ ושהושלום‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬‫את מ‬ ‫בהרך נ נ‬‫מ ה‬ ‫ה נ‬ ‫תה ה'‪ .‬כ ונשנש ה‬ ‫ה הו‬‫תר בנ וששו ושמשן מ‬ ‫ס וה‬ ‫א נ‬ ‫כי ו נ נ‬ ‫מנר נד ו מ‬ ‫מי ה‬‫בי ה‬ ‫לפורים‪ :‬ה ו‬ ‫ללךם לךבוז‪:‬‬ ‫ש ך‬ ‫שנ הים עךשר‪ .‬במ ו ו ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫בה‪ :‬ה‬ ‫לינו ו שהשהנה טו ה‬ ‫ע ה‬ ‫ח הד ושש[ ה‬ ‫כנו ו‪ .‬מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫ה‬ ‫לפהנניך ה‬ ‫כרון טוב נ‬ ‫כנו ו‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫לה‪ .‬כ וה נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ו ו נ‬ ‫בתוהר נ‬ ‫בי נ ו‬ ‫ל הו‬ ‫תח ה‬ ‫פ מ‬ ‫הניה‪ .‬נזכר וה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬ ‫על שהשם‬ ‫גים מ‬ ‫הרו ו ה‬ ‫ען א‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫כנו ו‪ .‬במ ו ו ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫קששות‪ :‬ה‬ ‫כל ג נהזרות ה‬ ‫לינו ו וה‬ ‫ע ה‬ ‫מ ה‬ ‫ה‬ ‫עב‬ ‫חנרב ו נהר ה‬ ‫בר ו נ נ‬ ‫לה נד נ‬ ‫כנו ו‪ .‬ה ו‬ ‫ס ה‬ ‫תנו ו נ‬ ‫עז נהר ה‬ ‫תנו ו ו נ נ‬ ‫ע ה‬‫אל י נששו ו ה‬ ‫ה ה‬‫מת‪ .‬ו מ‬ ‫מ‬ ‫ש ל שךה עךשר למחד תש‬ ‫נש תים במיום א תחךד‪ .‬ז הכ נהרנו ו‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫עה‪ :‬ה‬ ‫לה ויהששו ו ה‬ ‫א הו‬ ‫לג נ כ‬ ‫כנו ו‪ .‬ננצר נ‬ ‫אל מ‬ ‫לי‪ :‬א‬ ‫א ה‬ ‫לפ הנניך ה‪ .‬מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לינו ו‪ :‬ה‬ ‫ע ה‬ ‫חם ה‬ ‫ו נמר ה‬ ‫עת‬ ‫זאת שנש מ‬ ‫ה ו‬ ‫עה מ‬ ‫השהוש ה‬ ‫הא מ‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו‪ .‬מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬‫חך ה‪ :‬ה‬ ‫משהשי נ‬ ‫נ‬ ‫בינו ו‬ ‫א ה‬ ‫תנו ו‪ :‬ה‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫ל נ‬‫מהים ה‬ ‫עהרי שהש מ‬ ‫תח שמש א‬ ‫פנ מ‬ ‫כנו ו‪ .‬הוא חד תש א אדךר‪ .‬בה ונר ה‬‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫בתענית ציבור‪ :‬א‬ ‫ליך ה‬ ‫א נ‬ ‫שא ה' ו‬ ‫פההניו ה‬ ‫חנ נ וך ו ה‪ :‬י ה ו‬ ‫ליך ה הוי כ‬ ‫אר ה' ו‬ ‫פההניו אה נ‬ ‫מנרך ה‪ :‬י ה ה‬ ‫בנרכ נך ה ה' וינ השנש נ‬ ‫אמוור‪ :‬י נ ה‬ ‫קדושנשך ה‪ .‬כ ומ ה ו‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫גנו ו‪ :‬ה‬ ‫טהרי ה‬ ‫ק נ‬ ‫מ מ‬ ‫טיהנינו ו ו ו נ‬ ‫מש ה‬ ‫פויות מ‬ ‫סתם ו ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לתענית צבור ולעשרת ימי תשובה‪ :‬ה‬ ‫טל‬ ‫כנו ו‪ .‬כ וה נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לעשרת ימי תשובה‪ :‬ה‬ ‫חה‬ ‫לי ה‬ ‫ס ה‬ ‫פר נ‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו‪ .‬‬ ‫תוהר נ‬ ‫ען ו‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬‫עשה נ‬ ‫תך ה‪ .‬ה‬ ‫המר ה ו‬ ‫מיך ה ה‬ ‫ח נ‬‫תה בנ ומר א‬‫א וה‬ ‫ונ מ‬ ‫לה‬ ‫ס ה‬ ‫גדול נ‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬ ‫לשהש נ‬ ‫לא נונונדה נ‬ ‫הם הנס ו הפנ נ‬ ‫מה נ‬ ‫ע ו‬‫ת ה‬ ‫עשי ה‬ ‫עץ‪ .‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬ ‫כנו ו‪.‬נ‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫מנך ה ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫כל מ‬ ‫חנו ו ו נ ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫לפהנניך ה‪ .‬כ וה נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫בים‪ :‬ה‬ ‫ח ו היים טו ה‬ ‫פר מ‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫ה ה‬ ‫על ה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מיד נ‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו ו ה‬ ‫ל וה‬‫מ נ‬‫מך ה מ‬ ‫מם שהש נ‬ ‫תרו מ‬ ‫תבה ומרך נ וינ ה נ‬ ‫לם י ה נ‬ ‫על כ וכ ה ו‬ ‫‪:‬ו נ מ‬ ‫תך ה‬ ‫בהרי נ‬ ‫כל בנ והני נ‬ ‫בים וה‬ ‫ח ו היים טו ה‬ ‫ל מ‬ ‫כתב נ‬ ‫‪:‬בעשי"ת‪ :‬ו ו נ‬ ‫לך ה‬ ‫מך ה ו ו נ‬ ‫טוב שהש נ‬ ‫ה ו‬ ‫תה ה'‪ .‬ו מ א‬ ‫ב ו‬ ‫חשמש נ‬ ‫מ א‬ ‫את מ‬ ‫ת נ‬ ‫ל וה‬‫ק נ‬‫ל מ‬‫ק נ‬‫צתו‪ .‬בה והרך נ ]בעשי"ת מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫מך ה‪ :‬ה‬ ‫ען שנש נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫מנו ו נ‬ ‫ע וה‬ ‫עשה ה‬ ‫כנו ו‪ .‬שנשוי הבה וננה ה ו‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫ל ופ הנניך ה ה' א‬ ‫מ נ‬‫הי הרצון ה‬ ‫ינ ה‬ ‫קנדמוהניות‬ ‫לם ו וכ נשהשהנים מ‬ ‫מי עו ה‬ ‫כי ה‬ ‫להים‪ .‬ה' צו והרי נוגו א‬ ‫בי נ‬ ‫ל הו‬ ‫גיון ה‬ ‫ה נ‬‫פי ו נ נ‬ ‫מהרי ה‬ ‫א נ‬ ‫להרצון ה‬ ‫היו ו נ‬‫ענ ההני‪ :‬י ה נ‬‫מינ נך ה ו מ א‬ ‫עה י נ ה‬ ‫לצון ו י נהדינדיך ה הושהשי ה‬ ‫ח נ‬ ‫ען י ה ה‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬‫נ‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל‪ .‬שנש מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫בע‪ :‬ה‬ ‫מינו ו ש ה‬ ‫ס ה‬ ‫א ה‬ ‫לא א‬ ‫מ הו‬ ‫כנו ו‪ .‬א‬ ‫ען שנש נ‬‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫תם‪ :‬א‬ ‫ב וה‬‫חשמש נ‬ ‫מ א‬ ‫קל מ‬ ‫ל ה‬‫ק נ‬‫תם ו נ מ‬ ‫צ ה‬‫ע ה‬ ‫פר א‬ ‫ה ה‬‫ה‬ ‫לי‪ :‬עשה שהשלום‬ ‫א ה‬ ‫לפהנניך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫מנר ה‬ ‫בר ה‬ ‫מ מד ו ה ו‬ ‫תי ה‬ ‫מהרע וושפה מ‬ ‫לששוהני ה‬ ‫הי‪ .‬ו‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫תנו ו‪ :‬ה‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫בל בנ ומר א‬ ‫ק הו‬ ‫כנו ו‪ .‬בה ו וה‬ ‫מן ה‬ ‫ה ה‬ ‫הם ה‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫מד א‬ ‫ע מ‬ ‫ביהרה‪ .‬הוי מ‬ ‫ס ה‬‫ח ו היים יודו וך ה ונ‬ ‫ה מ‬ ‫נוכל מ‬ ‫להודות‬ ‫אה נ‬ ‫‪:‬נ ה נ‬ ‫ברכת כוהנים‬ ‫אמו והרה‬‫ה א‬ ‫ב נד וך ה‪ .‬ו ננ מפ נשהשי כ נו ה‬ ‫ת ו‬ ‫נ מפ נשהשי ה‬ ‫תך ה‪.‬ה' צו והרי נוגו א‬ ‫בי נ‬ ‫ל הו‬‫גיון ה‬ ‫ה נ‬‫פי ו נ נ‬ ‫מהרי ה‬ ‫א נ‬‫להרצון ה‬ ‫היו ו נ‬ ‫יה נ‬ ‫ההרה‬ ‫מ ה‬ ‫עה‪ .‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫פנו ו‪ :‬ה‬ ‫ט וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ל ה‬ ‫על עו ה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫חמול ה‬ ‫כנו ו‪ .‬נ הז ה ו ה‬‫סה טו ה‬ ‫ששלום‪ .‬ז הכ נהרנו ו ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫בים‪ :‬ה‬ ‫ח ו היים טו ה‬ ‫ל מ‬ ‫כנו ו‪ .‬כ וה ה‬ ‫עם נ‬‫ההנים מ‬ ‫בהניו כ ו א‬ ‫הרן ו ו ה‬ ‫א א‬ ‫מ וה‬ ‫פי מ‬ ‫ה‬ ‫לך ה שהשלום‬ ‫‪:‬ו נהישם נ‬ ‫שים שלום‬ ‫אל‬ ‫מנך ה י השנשהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫את מ‬ ‫בהרך נ נ‬ ‫ל ה‬ ‫עינניך ה נ‬‫השהושלוום נוטווב בנ ו ה‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫אדון ו נ‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬‫תה הווא נ‬‫א וה‬‫כי מ‬ ‫לם וה‬ ‫לעו ו ה‬ ‫תשהשים נ‬ ‫מנ ך ה ו ה‬ ‫ע ו‬ ‫אל מ‬ ‫על י השנשהר ה‬ ‫שהשלוום הרב מ‬ ‫מך ה‬‫עה בה ושנשלו ו נ‬ ‫כל שהש ה‬ ‫ב ה‬‫עת ו ו נ‬ ‫כל ה‬ ‫‪ .‬ז הכ נהרנו ו בנ וז ה וה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫דיהננו ו‪ :‬ה‬ ‫ע ג נ ומזר ה ו‬ ‫קמרע‪ .‬שנש מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לפ הנניך ה‪ :‬ה‬ ‫מה נ‬ ‫ל ה‬ ‫בה שנש ה‬ ‫תששו ו ה‬ ‫חהזיהרנו ו בה ו נ‬ ‫ה א‬ ‫כנו ו‪ .‬ז הכ נהרנו ו נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לתענית צבור‪ :‬ה‬ ‫לה‬ ‫חי ה‬ ‫מ ה‬ ‫חה ו ו נ‬ ‫לי ה‬ ‫ס ה‬ ‫ל נ‬ ‫כנו ו ז הכ נהרנו ו ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לז נכ כויות‪ :‬ה‬ ‫כנו ו‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫‪ :‬הו‬ ‫אלוהי נצור‬ ‫לי‬ ‫ל מ‬ ‫ק נ‬ ‫מ מ‬‫ל נ‬‫מה‪ .‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫ל ופ הנניך ה‪ :‬ה‬ ‫מ נ‬ ‫עת הרצון ה‬ ‫מים ו נ ה‬ ‫ח ה‬ ‫מר א‬ .‬וה‬ ‫חת ניהו והדה הוירו ושהש ה‬ ‫מנ נ מ‬‫בה לה' ה‬ ‫ענר ה‬ ‫קנדמוהניות‪ :‬ו נ ה‬ ‫לם ו וכ נשהשהנים מ‬ ‫מי עו ה‬ ‫כי ה‬‫אה וה‬ ‫‪ :‬בנ וי הנר ה‬ ‫אחר העמידה‬ ‫וידוי וי"ג המידות‬ ‫אבינו מלכנו‬ ‫בינו ו‬ ‫א ה‬ ‫תה‪ :‬ה‬ ‫א וה‬ ‫לא ה‬ ‫א הו‬ ‫לך נ נ‬ ‫מ נ‬ ‫לנו ו נ‬ ‫אין ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ב ת מ‬ ‫זקהן טרף ומ ך‬ ‫נערר ומערד ך‬ ‫הרימהוד תים מ ת ר‬ ‫את בה והניו‬ ‫תלו ו אותו ו נ נ‬ ‫בראששו‪ .‬ז הכ נהרנו ו ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לה‪ :‬ה‬ ‫לכ וה ה‬ ‫סה ו נכ מ נ‬ ‫לפ מנרנ ה ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫בינו ו‬ ‫א ה‬ ‫עה‪ :‬ה‬ ‫לה הויששו ו ה‬ ‫גאו ו ה ו‬ ‫פר נ ו‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫עינניך ה‪ :‬ה‬ ‫גד ה‬ ‫מנ נ ו נ‬ ‫תינו ו ה‬ ‫טא ה‬ ‫ח ו‬ ‫עינו ו ו נ מ‬ ‫פשהש ה‬ ‫בר ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫ה א‬ ‫חה ו נ מ‬ ‫מ ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫ע ה‬ ‫את א‬ ‫ת נ‬ ‫הפ מנר ו ה‬ ‫בים‪ .‬נ‬ ‫לי הר ה‬ ‫בים עה מ‬ ‫החושנש ה‬ ‫כל מ‬ ‫דף נ מפנשהשי‪ .‬ו נ ה‬ ‫תנר ו‬ ‫תיך ה ו ה‬ ‫צו נ‬‫מ נ‬‫ב ה‬‫תך ה‪ .‬‬ ‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫וממח תי‬ ‫לנו ו חווס‬ ‫מע קו ה‬ ‫כנו ו‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫ה‬ ‫כנו ו‪.‬ה‬ ‫א נ‬‫בו א‬ ‫מך ה נ‬ ‫את שהש נ‬ ‫ללו ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫לה‪ .‬א‬ ‫תב נ‬ ‫כר ו ננ הכ וה ה‬ ‫בה‪ .‬הךר הם קתרתן‬ ‫תך‪ :‬אב תינ‬ ‫ך‬ ‫רמ‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫ןיש‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ק‬ ‫הם‬ ‫ךר‬ ‫ה‬ ‫‪.‬ומא תממרו אמהן‬ ‫מיו‪ .‬א‬ ‫ען י נ ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫מך ה‪ .‬ה‬ ‫על י נהדי משנשה עמ נ‬ ‫בה מ‬ ‫כתו ו ה‬ ‫ה ונ‬ ‫תוהרה מ‬‫ל ושנשת במ ו ו‬ ‫משכש נ‬ ‫ה נ‬ ‫כה מ‬ ‫כנו ו במ ובנ והר ה‬ ‫תינו ו‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לינו ו‪ :‬ה‬ ‫ע ה‬ ‫מ ה‬ ‫טין ה‬ ‫מש ה‬ ‫צר ו ו מ‬ ‫כל מ‬ ‫לה וה‬ ‫כ ומ ה ו‬ ‫תינו ו‪:‬‬ ‫עונו ה‬ ‫כל א‬ ‫ל ה‬ ‫חל נ‬ ‫מ מ‬ ‫לח ו ו נ‬ ‫ס מ‬ ‫כנו ו‪ . ‫גדול‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬ ‫לשהש נ‬ ‫לל נ‬ ‫ה הו‬ ‫ל מ‬ ‫להודות ו ו נ‬ ‫אל וו ו‪ .‬הנא מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫חנו ו‪ :‬ה‬ ‫אנ ה נ‬ ‫פר א‬ ‫ע ה‬ ‫כי ה‬ ‫כנו ו‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫תך ה‪ :‬ה‬ ‫ל נ‬ ‫ח ה‬ ‫מנ מו א‬ ‫פה ה‬ ‫מג ה ו ה‬ ‫ממנע מ‬ ‫כנו ו‪ .‬ו ופ מנרנ ה ה‬ ‫כה ו נ ה‬ ‫ח ו היים‪ .‬כ וה נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫לה‪ :‬ה‬ ‫לכ וה ה‬ ‫סה ו נכ מ נ‬ ‫פנרנ ה ה‬ ‫פר ו מ‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫ל ופהנניך ה‪ :‬ה‬ ‫מ נ‬ ‫קם ה‬ ‫בנו ו הרי ה‬ ‫תשהשי ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫כנו ו‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫תך ה‪ :‬ה‬ ‫בהרי נ‬ ‫מבנ והני נ‬ ‫מד ה‬ ‫עון ו ושנש מ‬ ‫חית ו נ ה‬ ‫משנש ה‬ ‫בי ו ו מ‬ ‫ו ושנש ה‬ ‫תינו ו‪:‬‬ ‫טהרי חובו ה‬ ‫כל שהש נ‬ ‫בים וה‬ ‫המר ה ו‬ ‫מיך ה ה‬ ‫ח נ‬ ‫מחק בנ ומר א‬ ‫כנו ו‪ .‬‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫מך ה‪ :‬ה‬ ‫ע ונ‬ ‫לי מ‬ ‫לחו ה‬ ‫מה נ‬ ‫ל ה‬ ‫אה שנש ה‬ ‫לח נרפו ו ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫לפ הנניך ה‪ :‬אה ה‬ ‫טאנו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫כנו ו‪ .‬מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫תיך ה‪ :‬ה‬ ‫מבה ונרכו נ‬ ‫לא י ההדינו ו ה‬ ‫מ הו‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫בי ה ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬‫ק הד ושש בה ו נ‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬‫בית מ‬ ‫תינו ו‪ .‬בנ ו ה‬ ‫ח ו היים‬ ‫ל מ‬‫אל‪ .‬א‬ ‫קכדשהוש נ‬ ‫ען נ‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬‫עשה נ‬ ‫מינ נך ה‪ .‬נ‬ ‫כה ה‬ ‫חנ כ ו ה‬‫מי א‬ ‫בעו ו שנשמומנת י נ ה‬ ‫ק נ‬ ‫‪:‬ו נ ה‬ ‫כל‬ ‫את וה‬ ‫בד נ‬ ‫א הו‬‫ל מ‬ ‫הרוג ו ו נ‬ ‫ל א‬ ‫מיד מ‬ ‫השנש ה‬ ‫ל מ‬ ‫קשש נ‬ ‫ההרשהשע‪ .‬‬ ‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬ ‫רוב‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬ ‫ע‬ ‫משו‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫ל‬ ‫רח‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫‪.‬ו נ ה‬ ‫גמוולו נ ו‬ ‫לו נ ו‬ ‫ת ו‬ ‫השהשבו ה‬ ‫תו‪ .‬‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫בינו ו‪ :‬ה‬ ‫צת אוי נ ה‬ ‫ע מ‬ ‫פר א‬ ‫ה ה‬ ‫כנו ו‪ .‬רו מ‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ‬ ‫ת נ‬‫כל ו ה‬ ‫ל ו‬‫פר מ‬ ‫ע ה‬ ‫דם‪ .‬כ וה נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫פר ז נכ כויות‪ :‬ה‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו‪ .‬הוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫‪:‬בעשי"ת‪ :‬הר שךלום ב תממרו ך‬ ‫בנדך ה‬ ‫ע ה‬ ‫תך ה‪ :‬ו נשהשם נ מ א‬ ‫בתוהר נ‬ ‫קנו ו נ ו‬‫ל ה‬ ‫ח נ‬‫תן נ‬ ‫מינו ו‪ .‬ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫אינו ו‪ :‬ה‬ ‫חשנשבות שונ נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫טל מ‬ ‫כנו ו‪ .

‬נרפ ה ה‬ ‫לל ה‬ ‫מ מ‬‫א נ‬ ‫כי כ‬ ‫חנ הוהני ה'‪ .‬ת כ מ‬ ‫במקום למע הילךא מתן כךל‪ :‬למע הילךא ולמע הילךא מ תכךל ב תר מ ך‬ ‫די‬ ‫אבווהון ו ה ו‬ ‫קהדם א‬ ‫אל א‬ ‫בית י השנשהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫תהון ו נד ו ה‬ ‫בעו ו נ‬ ‫תהון ו ו ו ה‬ ‫צלו ו נ‬ ‫בל נ‬ ‫ק מו‬ ‫ת מ‬ ‫ת נ‬‫תנו ו‪ :‬ו ה‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬‫בל בנ ומר א‬ ‫ק הו‬ ‫ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬מ‬ ‫ח ו היים‬ ‫מהיא ו נ מ‬ ‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬‫הא שנש ה‬ ‫לם‪ :‬י נ ה‬ ‫עד עו ה‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬ ‫מבהרך נ ה‬ ‫הי שהשם ניההוה נ‬ ‫מן‪ .‬וה‬ ‫תז נ ו‬ ‫חם ו ה‬ ‫גז מר ה‬ ‫בר נ‬ ‫ענו ו בווז‪ :‬נ ו‬ ‫ב נ‬ ‫כי מרב ש מ‬ ‫ננו ו‪ .‬‬ ‫ח ה‬ ‫מיך ה ה' ו מ א‬ ‫ח נ‬ ‫עיהנינו ו‪ :‬נזכר מר א‬ ‫ליך ה ה‬ ‫ע נ‬‫כי ה‬ ‫עשה‪ .‬כ ומ וה‬ ‫פס זו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫כנו ו‪ .‬בה ושנשאול ה‬ ‫אין במ ו ו‬ ‫כי ה‬ ‫ס נד וך ה‪ :‬וה‬ ‫ח נ‬‫ען מ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עהני נ‬ ‫צה נ מפ נשהשי‪ .‬ו נ ה‬ ‫בשנש מ‬ ‫ה‬ ‫אנרץ‪ :‬עו ושנשה שהשלוום בעשרת ימי‬ ‫מהים ו ה ה‬ ‫עם ניההוה עשהשה שהש מ‬ ‫מ ה‬ ‫עז נהרי ה‬ ‫מן‪ :‬ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬נ‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫אל ו נ ה‬ ‫כל י השנשהר ה‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫ה‬ ‫שר ךא הל‪ .‬ה‬ ‫בד הישהר ה‬ ‫אל יא מ‬ ‫אל‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ :‬ועונים‪ :‬אמן‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫והוא ירע אש תה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬‫תשובה‪ :‬השלום ב תממרו ך‬ ‫סיום תפילה‬ ‫עלינו‬ ‫מה‪.‬‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫פחות ה‬ ‫משנש ונ‬ ‫מנו ו כ ונ ה‬ ‫אהרצות‪ .‬מ‬ ‫גוי ה‬ ‫בד ו‬ ‫אל יא מ‬ ‫‪:‬ו נ מ‬ ‫בנו ו‬ ‫אין ה ו‬ ‫כי ה‬ ‫ננו ו ו מעאהננו ו‪ .‬וה‬ ‫אהני‪ .‬‬ ‫עם ה‬ ‫אהרית מ‬ ‫קדושש‪ .‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫על היחו ונדך ה‪ :‬ה‬ ‫חים מ‬ ‫טבו ו ה‬ ‫ען נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬‫עשה נ‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫כבוד שנש נ‬ ‫בר ונ‬ ‫על נד ו מ‬ ‫ענו ו מ‬‫הי י השנש ה‬ ‫אל ה‬ ‫‪ :‬א‬ ‫קדיש שלם‬ ‫ליך נ‬ ‫מ ה‬ ‫ה‪ .‬שנשמר שנש ה‬ ‫גוי ה‬ ‫מר ו‬ ‫חד‪ :‬ששו ה‬ ‫א ה‬ ‫הינו ו ה' נ‬ ‫אל ה‬ ‫מך ה ה' א‬ ‫חהדים שהש נ‬ ‫מי מ א‬ ‫ה נ‬‫חד‪ .‬מ‬ ‫א ה‬‫גוי נ‬ ‫בד ו‬ ‫אל יא מ‬ ‫חד‪ .‬א‬ ‫הינו ו ה‬ ‫אל ה‬ ‫מים‪ :‬הווא א‬ ‫מרו ה‬ ‫הי נ‬ ‫ב ה‬ ‫עזוו בנ וג ה נ‬ ‫כימנת כ‬ ‫על‪ .‬וה‬ ‫ברו ו הד ה‬ ‫פר‪ .‬ומהךאאל תיל תים כךרות יכךר התון‪.‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫בים‪ :‬אה ה‬ ‫המר ה ו‬ ‫מיך ה ה‬ ‫ח נ‬ ‫ען מר א‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫כנו ו‪ .‬וה‬ ‫סהרהני‪ :‬ה‬ ‫תי מ ו נ‬‫נ‬ ‫כל‬‫ב ה‬ ‫חה נ‬ ‫אש נ‬ ‫תי‪ .‬‬ ‫כתווב נ ו‬ ‫לתו‪ .‬מ‬ ‫אל ה ו‬ ‫מר הד והוד נ‬ ‫‪:‬ו ומיא נ‬ ‫תך ה‬ ‫מ נ‬ ‫ח ה‬ ‫אל במ ו א‬ ‫חהני‪ .‬ה' ו נ‬ ‫חנ הו ה‬ ‫ת ה‬‫מע ה' ו נ‬ ‫‪:‬ה' קול בה וכ נהיי‪ :‬שהש מ‬ ‫שומר ישראל‬ ‫אהרית‬ ‫חד‪ .‬ו נ מ‬ ‫א ה‬ ‫עם נ‬ ‫מ‬ ‫קדושש‬ ‫ל ה‬‫קכדשושות נ‬ ‫ל ושהשים בנ ושהשלשש נ‬ ‫משמש נ‬ ‫ה נ‬‫קדושש‪ .‬נולא ש ה‬ ‫ה א‬ ‫כגוהיי ה‬ ‫עשנו ו ונ‬ ‫לא ה‬ ‫צר בנ והראשהשית‪ .‬מ‬ ‫מע‬ ‫כי שהש מ‬ ‫אנון‪ .‬בנ והד נ‬ ‫ט ה‬ ‫מ וה‬‫לה ה‬ ‫לי נ ה‬ ‫מ‬ ‫גע‬‫בי‪ .‬ה‬ ‫ת א‬‫פמ ו היס בנ ו מ‬ ‫ת ו‬ ‫מ נ‬ ‫מים ו ו ה‬ ‫ח ה‬ ‫צה בנ ומר א‬ ‫תמר נ ו‬‫מ נ‬ ‫ה‬ ‫סנדיך ה‪.‬וומושמשב י נ ה‬ ‫סד ה‬ ‫מהים נויו ה‬ ‫טה שהש מ‬ ‫ברו וך נ הווא‪ :‬שנשהווא נו נ‬ ‫קדושש ה ו‬ ‫ה וה‬‫כים מ‬ ‫ל ה‬ ‫מנ ה‬ ‫ה ו‬ ‫כי מ‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫לפ נהני נ‬ ‫חהוים וומוהדים ה‬ ‫ת א‬ ‫משנש ו מ‬ ‫עים ו ו ה‬ ‫כונר ה‬ ‫ו‬ ‫בתוהרתו‪.‬וה‬ ‫לי ה‬ ‫ע ה‬ ‫פ א‬ ‫כל ו‬ ‫ני וה‬ ‫מ הו‬‫מ ונ‬‫כל צונרהרי‪ :‬סוורו ו ה‬ ‫קה בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫ע נ‬ ‫עיהני‪ .‬ו ושנש ה‬ ‫ממ מ‬ ‫מ ו‬ ‫מהים ה‬ ‫במ ושהוש מ‬ ‫אין עוד‬ ‫חת‪ .‬מ‬ ‫לנו ו א‬ ‫כר ה‬ ‫תז נ וה‬ ‫אל ו ה‬ ‫לך נ‪ :‬מ‬ ‫לנו ו ה‬ ‫ח נ‬ ‫אשנשר י ה מ‬ ‫לינו ו‪ .‬במ ו א‬ ‫בית י השנשהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חהיי נד ו ה‬ ‫ב מ‬ ‫מיכון ו ו ו נ‬ ‫ביו ו ה‬ ‫חהייכון ו ו ו נ‬ ‫ה‪ .‬שנש ו‬ ‫ליו ה‬ ‫לה נ‬ ‫תת ג נ וכד ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫כל‪ .‬ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫בים מר א‬ ‫כי מר ה ו‬ ‫במיד ה'‪ .‬וינ מ נ‬ ‫ת ו‬‫בהרא כ והנרעו ו ה‬ ‫מא הדי נ‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫בא‪ .‬וה‬ ‫ח הו‬ ‫ננו ו ה' ה‬ ‫ח הו‬ ‫מאד‪ :‬ה‬ ‫לונו ו נ‬ ‫מד ו‬ ‫מך ה‬ ‫ען שנש נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫תינו ו נ‬‫טא ה‬ ‫ח ו‬ ‫על מ‬ ‫פר מ‬ ‫לנו ו ו נכ מ וה‬ ‫צי ה‬‫ה הו‬ ‫מך ה‪ .‬ה‬ ‫עס ה‬ ‫מכ ומ מ‬ ‫עשנששהשה ה‬ ‫סה‪ :‬ה‬ ‫מ נ‬ ‫א נ‬ ‫ענרשי מ‬ ‫תי מ‬ ‫ע ה‬‫מ ה‬‫תי‪ .‬במ וויום מ‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫על וה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫ל נ‬ ‫ההיה ה' נ‬ ‫מר‪ .‬ה' ה‬ ‫תי נ‬ ‫טא ה‬ ‫ח ה‬‫חנ וון ו ה‬ ‫מרחוום ו נ מ‬ ‫בה‬ ‫תי‪ :‬ששו ו ה‬ ‫מ ה‬‫עד ה‬ ‫תה ה' מ‬ ‫א וה‬ ‫מאד‪ .‬ו נ ה‬ ‫הינו ו י הכ ננרעו ו וינ ה ו‬ ‫אל ה‬ ‫לפ הנניך ה ה' א‬ ‫לששון‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫קדיש יתום‪ :‬אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ .‬כ ומ א‬ ‫ע ה‬ ‫ס נד וך ה ה' ה‬ ‫ח נ‬‫הי מ‬ ‫מה‪ :‬י נ ה‬ ‫ה וה‬‫לם ה‬ ‫מעו ה‬ ‫כי ה‬ ‫וה‬ ‫עז נהרנו ו‬ ‫חנו ו‪ :‬ה‬ ‫אנ ה נ‬ ‫פר א‬ ‫ע ה‬ ‫כי ה‬ ‫צהרנו ו‪ .‬וה‬ ‫לדור ה‬ ‫פ ו היס נ‬‫ת ומ‬ ‫ה נ‬‫צה ו נ ה‬ ‫תמר נ ו‬ ‫ה נ‬‫חנו והנים‪ .‬וה‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫הם נ‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫מלך נ א‬ ‫ת נ‬ ‫תך ה‪ .‬ננקום נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬‫ה‬ ‫בור‬ ‫הג ה ו ו‬‫גדול מ‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬‫ען שהש נ‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫כנו ו‪ .‬וה‬ ‫ח נ‬ ‫דמוונו ו מר א‬‫ק נו‬ ‫הר י נ מ‬ ‫מ ה‬‫עונות הראששוהנים‪ .‬י השכשבו ו היבששו ו הר מ‬ ‫כל אי נ ה‬ ‫מאד וה‬ ‫הלו ו נ‬ ‫קח‪ :‬היבששו ו וינ הבה ו א‬ ‫תי י ה וה‬ ‫לו ה‬‫תפ ה ה‬ ‫תי‪ .‬ועונים‪ :‬אמן בנ ו ה‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬‫ק הד ושש שנש ה‬ ‫ת מ‬ ‫דל וינ ה נ‬ ‫תג מ ו ה ו‬ ‫ק מד ושש גרסת הגר" א‪ :‬י ה נ‬ ‫ת מ‬‫דל וינ ה נ‬ ‫תג מ ו מ ו‬ ‫יה נ‬ ‫ה‬ ‫מ ו‬‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ :‬הקהל עונה‪ :‬אמן‪ .‬ה' י ה נ‬ ‫בתוהר נ‬ ‫‪ :‬נו‬ ‫קהנה‬ ‫עד ז ה נ‬ ‫אל‪ :‬ו נ מ‬ ‫מנו ו ה‬ ‫ע וה‬ ‫כי ה‬ ‫בר נולא היקוום‪ .‬הזכוור וה‬ ‫כי הווא י המדע י ה נ‬ ‫כור‪ .‬הושהשי ה‬ ‫לו ה‬‫ח נ‬ ‫ה'‪ . ‫מך ה‪:‬‬ ‫קד וו ושש שנש נ‬ ‫על ה‬ ‫ממהים מ‬ ‫ב ו‬‫אשש ו ו מ‬ ‫ב ה‬ ‫אי ה‬‫ען בה ו ה‬‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫כנו ו‪ .‬א‬ ‫מ א‬ ‫מ‬ ‫כי‬ ‫מיך ה‪ .‬כ ומ וה‬ ‫מלך נ בנ ו ה‬ ‫ת נ‬ ‫עד ו ה‬ ‫מי מ‬ ‫ל ה‬ ‫לעו נ‬ ‫היא ו ו נ‬ ‫ל וך ה ה‬ ‫לכוות שנש נ‬ ‫ממ נ‬ ‫ה ו‬ ‫כי מ‬ ‫עד‪ .‬שנשמר שנש ה‬ ‫א ה‬‫גוי נ‬ ‫מר ו‬ ‫אל‪ :‬ששו ה‬ ‫מע הישהר ה‬ ‫מהרים שנש מ‬ ‫האו נ‬ ‫אל‪ .‬ה‬ ‫ת מ‬ ‫מ וה‬ ‫אנרץ ה‬ ‫ה ה‬ ‫על ה‬ ‫על ו נ מ‬ ‫ממ מ‬ ‫מ ו‬‫מהים ה‬ ‫הים במ ושהוש מ‬ ‫אל ה‬ ‫ה א‬ ‫כי ה' הווא ה‬ ‫בך ה‪ .‬נ‬ ‫כל ה‬ ‫בע וה‬ ‫תשהוש מ‬ ‫ב ונרך נ‪ .‬י מ וה‬ ‫עי ה‬ ‫כל הרשנש ה‬ ‫ליך ה וה‬ ‫א נ‬ ‫פנות ה‬ ‫ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫מך ה נ‬ ‫בשנש נ‬ ‫קנראו ו ה‬ ‫בשר י ה נ‬ ‫כל בנ והני ה‬ ‫די‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא‪ .‬ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫אין עוהזר‪ :‬ה‬ ‫כי ה‬ ‫עהני‪ .‬ו ה‬ ‫כל נ‬ ‫תכ נמרע וה‬ ‫לך ה ו ה‬ ‫כי נ‬ ‫וה‬ ‫כתווב‬ ‫כבוד‪ .‬מר ה‬ ‫ח ה‬‫לא מר א‬ ‫מ ה‬ ‫לפ הנניך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫לכוות שמש מ ו‬ ‫מ נ‬ ‫לם בנ ו מ‬ ‫קן עו ה‬ ‫ת וה‬ ‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫את‬ ‫לם נ‬ ‫בלו ו כ כ ה ו‬ ‫ק נו‬ ‫תנו ו‪ .‬א‬‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫השהושפו וך נ‪ :‬ה‬ ‫בנדיך ה מ‬‫ע ה‬‫דם א‬ ‫מת מ ו‬ ‫ק מ‬‫עיהננו ו נ ה נ‬ ‫ל ה‬ ‫כנו ו‪ .‬וה‬ ‫ב נ‬‫ל ה‬ ‫אל נ‬ ‫ת נ‬ ‫השהשב ה‬ ‫הויום ו מ א‬ ‫ת מ‬ ‫ע וה‬ ‫‪ :‬וינ המד נ‬ ‫תך‪ .‬ה‬ ‫ה ו‬ ‫אדון מ‬ ‫ל א‬ ‫ח מ‬ ‫לשמשבה ו מ‬ ‫לינו ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫ה‬ ‫חנו ו‬ ‫אנ מ נ‬ ‫ע‪ :‬ו מ א‬ ‫אל לא יושהשי מ‬ ‫אל ה‬ ‫לים נ‬ ‫ל ה‬ ‫ת ו‬ ‫פמ נ‬ ‫מ נ‬‫בל ו נהריק ו ו ה‬ ‫ה נ‬ ‫ל נ‬ ‫חהוים נ‬ ‫ת א‬ ‫משנש ו מ‬ ‫הם ה‬ ‫המוהנם‪ :‬שנש ה‬ ‫כל א‬ ‫לנו ו כ ונ ה‬ ‫הם נוגוהר ה‬ ‫קנו ו כ וה נ‬ ‫ל ה‬ ‫ח נ‬ ‫לא שם נ‬ ‫שנש ו‬ ‫קרו‬ ‫אנרץ‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫תת‬ ‫תר‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫אות‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ול‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ך ה‬ ‫ערל כהן נמקרו תה למ ך‬ ‫בל‪.‬וה‬ ‫מה נ מו א‬ ‫חנו ו לא נ המדע מ‬ ‫אנ מ נ‬ ‫ענו ו‪ :‬ו מ א‬ ‫סד נוהושהשי ה‬ ‫ח נ‬‫קה ו ה נ‬ ‫צהד ה‬ ‫מנו ו נ‬ ‫ע וה‬ ‫עשה ה‬ ‫עשים‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מת מ‬ ‫א נ‬ ‫אין עוד‪ .‬ו נ מ‬ ‫אהרית הישהר ה‬ ‫אל‪ .‬נ ה ו‬ ‫פנ ה‬ ‫לי נ‬ ‫צר ה‬ ‫גד‪ .‬א‬ ‫ס ו‬ ‫א נ‬ ‫אהני נ‬ ‫בה א‬ ‫עד שי ה‬ ‫אהני הווא‪ .‬‬ ‫ת ה‬ ‫בי ה‬ ‫כל יושנש ה‬ ‫כירו ו וינ הנדעו ו וה‬ ‫אנרץ‪ .‬וה‬ ‫נא נ‬ ‫לה הו‬ ‫מאד‪ .‬ו נ ה‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫על מ‬ ‫חד‬ ‫א ה‬ ‫חד ו ושנשמו נ‬ ‫א ה‬ ‫הניה ה' נ‬ ‫ההווא י ה נ‬ ‫אנרץ‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪:‬‬ ‫מת ךא‪ .‬הוי מ‬ ‫קר י ה ו ה‬ ‫מך ה י נ ה‬ ‫כבוד שהש נ‬ ‫ל נ‬ ‫פלו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫לה נ‬ ‫ה ה‬‫ב א‬‫מי‪ :‬ו ננ מפנשהשי נ ה נ‬ ‫צ ה‬ ‫ע ה‬ ‫הלו ו א‬ ‫ב א‬ ‫כי נ ה נ‬ ‫אהני ה'‪ .‬ו נ מ‬ ‫‪ :‬א‬ ‫קדיש יתום‬ ‫במחרי היכןו‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬מד ו נ ו‬ ‫ת ה‬ ‫צה ו נ כ‬ ‫ע ה‬ ‫עצו ו ה‬ ‫תבא‪ :‬כ‬ ‫כי ה‬ ‫עים וה‬ ‫את נרשהש ה‬ ‫משוש מ‬ ‫תאם ו ו ה‬ ‫פ נ‬ ‫חד ו ה‬ ‫פמ מ‬ ‫מ ו‬ ‫תיהרא ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫מ‬ ‫לט‬ ‫מ הו‬ ‫א מ‬ ‫בל ו מ א‬ ‫ס ו‬‫א נ‬ ‫אהני נ‬ ‫שא ו מ א‬ ‫א ו‬ ‫אהני נ‬ ‫תי ו מ א‬ ‫עשי ה‬ ‫אהני ה‬ ‫בל‪ .‬ו נ ה‬ ‫א מ‬ ‫עד‪ :‬ו ננ נ א‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מלך נ נ‬ ‫תך ה‪ .‬שנש ה‬ ‫ה הו‬‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫תנ משהושא וינ ה נ‬ ‫וינ ה נ‬ ‫עלממךא‪ .‬למהרע אב תיר ג תלול תים מתן הךאר תץ‪ .‬ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫מ ו היא‪ .‬מ‬ ‫ח ה‬ ‫אנ נ ה‬ ‫ב מ‬ ‫תי נ‬ ‫ע וה‬ ‫ל וך נ‪ :‬י הג מ נ‬‫מי יונדה ה‬ ‫מהנות ז הכ ננרך ה‪ .‬‬‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫עהננו ו‪ :‬ה‬‫מ א‬ ‫ל מ‬ ‫אם לא נ‬ ‫ענ נך ה ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫כי ה‬ ‫פנך ה תו ה‬ ‫א ו‬ ‫אל בנ ו מ‬ ‫חנו והני‪ :‬ה' מ‬ ‫ת א‬‫בל ו מ‬ ‫ק הו‬ ‫לי ו נ מ‬ ‫ע מ‬‫חם ה‬ ‫מים‪ .‬שנשמר שנש ה‬ ‫מר הישהר ה‬ ‫ששו ה‬ ‫קדושש‪.‬בנ ו מ‬ ‫ת ו‬ ‫לכו ו ה‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬ ‫מם‬‫תרו ו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פה מ‬ ‫ת ו‬‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬ ‫מהיא‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬‫בא נ‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מהיא‪ :‬י נ ה‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬‫מי ה‬ ‫ל ה‬‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬ ‫בא נ‬ ‫מר ה ו‬ ‫כל בעשרת ימי תשובה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫עי ה‬ ‫ל ה‬‫דקו ונדשהשא בנ והריך נ הווא ועונים‪ :‬בנ והריך נ הווא נ‬ ‫ה נו‬ ‫מ ו‬ ‫לל‪ .‬וה‬ ‫ח הו‬ ‫כנו ו‪ .‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫קנדשנשך ה‪ :‬ה‬ ‫ה‬ ‫כנו ו‪.‬ה‬ ‫ל וה‬‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬‫לינו ו‪ :‬ה‬ ‫ע ה‬‫קהרא ה‬ ‫נוהרא שנשנ הו נ‬ ‫ה ו‬ ‫‪:‬ו נ מ‬ ‫ן‬ ‫תחנו‬ ‫נפילת אפים‬ ‫לה‬ ‫פ ה‬ ‫א ו‬ ‫אל נ‬ ‫אהדם מ‬ ‫במיד ה‬ ‫מיו‪ .‬א‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬‫ענו ו‪ :‬ה‬ ‫ענ נך ה נוהושהשי ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫א‬ ‫ענו ו‬‫סד נוהושהשי ה‬ ‫ח נ‬ ‫קה ו ה נ‬ ‫צהד ה‬‫מנו ו נ‬ ‫ע וה‬‫עשה ה‬ ‫עשים א‬ ‫מ א‬ ‫בנו ו מ‬ ‫אין ה ו‬ ‫כי ה‬ ‫עהננו ו וה‬ ‫ננו ו ו מ א‬‫ח הו‬‫כנו ו‪ .‬י נ ה‬ ‫א ה‬‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫קהריב ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬ ‫לא ו ו ה‬ ‫עג מ ה‬‫אל‪ .

‬ו ו נ‬ ‫מ הו‬‫הז נ ו מ‬ ‫את מ‬ ‫ליף נ‬ ‫ח ה‬ ‫מ א‬ ‫וו מ‬ ‫מלוך נ‬ ‫יה נ‬ ‫מיד‬ ‫ת ה‬ ‫ק ו הים ו ה‬ ‫חי ו נ מ‬ ‫אל מ‬ ‫באות שנשמו‪ :‬ה‬ ‫צ ה‬ ‫לה‪ .‬ווימ הנרם‬ ‫במות אוי נ ה‬ ‫על ה ו‬ ‫כנו ו מ‬‫ממנדהרי ה‬‫ה ו‬ ‫לנו ו‪ :‬מ‬ ‫מוט מרג נ ה‬ ‫ל ו‬‫תן מ‬ ‫ח ו היים‪ .‬קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬נ‬ ‫נד ו כ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫ח ו היים ה‬ ‫מ ו היא ו נ מ‬‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫מא‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫עד‪ :‬ה ו‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫לינו ו נ‬‫ע ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫אהבת עולם‬ ‫בנו ו‬ ‫הינו ו בנ ושהשכ נ ה‬ ‫אל ה‬‫כן ה' א‬ ‫על וה‬ ‫ת‪ .‬ו מ א‬ ‫אין זו ו ה‬ ‫הינו ו ו נ ה‬ ‫אל ה‬‫כי הווא ה' א‬ ‫לינו ו‪ .‬מ‬ ‫ממנד ו ה‬ ‫ל ו‬ ‫תנו ו ה‬ ‫טים או ה‬ ‫משנש ו‬ ‫פה ה‬ ‫קים ו ו ה‬ ‫ח וה‬ ‫צות כ‬ ‫מ נ‬ ‫תוהרה ו ו ה‬ ‫ת‪ .‬ו ו ה‬ ‫ח שנש ה‬ ‫ת מ‬ ‫פו ה‬‫מה ו‬ ‫חכ נ ה‬ ‫בים‪ .‬וה‬‫ע ה‬ ‫ק ו הים ה‬ ‫כל זאת ו נ מ‬ ‫אמו והנה וה‬ ‫ונ א‬ ‫ן‬ ‫נפמש הנו‪ :‬הךעושה גמדולות ערד אהי‬ ‫י ר‬ ‫ומ תכרף כךל ה תעךר תיצ תים‪ .‬ו ו מ‬ ‫לי נ ה‬ ‫ביא ה‬ ‫מ ה‬‫ביר יום ו ו ה‬ ‫ע ה‬‫מ א‬ ‫פהני אור‪ . ‫בא‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל ואבל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫קהריב‪ .‬בנ והריך נ הווא‪ ] .‬נולא נ ה מ‬ ‫שם נ מפ נשהשנו ו במ ו מ‬ ‫ה ו‬ ‫פר‪ .‬ו נ ה‬ ‫הישהר ה‬ ‫ישר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫מעריב‬ ‫והוא רחום‬ ‫אנו ו‬ ‫קנר ה‬ ‫ביום ה‬ ‫עהננו ו נ‬ ‫לך נ י מ א‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬ ‫עה‪ .‬ו ו מ‬ ‫מ ונ‬ ‫נוחשנשך נ ה‬ ‫בים‬ ‫עהר ה‬ ‫א‬ ‫עהריב‬ ‫ממ א‬ ‫ה ו‬ ‫תה ה'‪ .‬ו נ ה‬ ‫עון נולא י משנש ה‬ ‫‪:‬נוהווא מרחוום י נכ מ וה‬ ‫פר ה‬ ‫ברכו‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מבהרך נ נ‬ ‫ה נ‬ ‫ברו וך נ ה' מ‬ ‫מבהרך נ‪ :‬קו"ח‪ :‬ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫את ה' מ‬ ‫‪:‬חזן‪ :‬בה ונרכו ו נ‬ ‫ברכות קריאת שמע‬ ‫המעריב ערבים‬ ‫תים‬‫ע וה‬ ‫ה‬ ‫נה‬ ‫משמש נ ו‬ ‫תבו והנה נ‬ ‫ב נ‬ ‫עהרים‪ .‬הךא הל הרנתפמר ךע לךנו מתצךר הינו‪ .‬מ‬‫ס וה‬‫מ נ‬ ‫אין ה‬‫עד ה‬ ‫לאות מ‬ ‫סים ו ננ הפ נ ה‬ ‫קר‪ .‬או ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫מים‪ .‬מ‬ ‫ל ה‬ ‫מ ה‬ ‫מ ו מיד נ‬ ‫ה ו‬ ‫פוהדנו ו ה‬ ‫מו‪ :‬מ‬ ‫ע ו‬ ‫אל מ‬ ‫חנו ו הישהר ה‬ ‫אנ מ נ‬‫לתו‪ .‬ה ו‬ ‫ל ה‬‫לעו ה‬ ‫מנ וו ו נ‬‫מ ונ‬ ‫סיר ה‬ ‫ת ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫תך ה מ‬ ‫ב נ‬‫ה ה‬ ‫א א‬‫לה‪ :‬ו נ מ‬‫לי נ ה‬ ‫‪:‬ו ה ה‬ ‫שמע‬ ‫מן‬ ‫‪ :‬יחיד אומר‪ :‬א הל מ תל תךמ נ תא א ך‬ ‫חד‬ ‫א ה‬ ‫הינו ו ה' נ‬ ‫אל ה‬ ‫אל ה' א‬ ‫מע הישהר ה‬ ‫‪:‬שנש מ‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫לכוותו נ‬ ‫מ נ‬ ‫כבוד מ‬ ‫ברו וך נ שהשם ונ‬ ‫‪:‬בלחש‪ :‬ה ו‬ ‫על‬ ‫הויום מ‬ ‫צו נ וך ה מ‬ ‫מ מ‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫לה א‬ ‫א נו‬ ‫ה ה‬ ‫בהרים ה‬ ‫ה נד ו ה‬‫היו ו מ‬ ‫מאנדך ה‪ :‬ו נ ה‬ ‫כל נ‬ ‫ב ה‬ ‫כל נ מפ נשנשך ה ו ו נ‬ ‫ב ה‬ ‫בך ה ו ו נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל ה‬‫כל נ‬ ‫היך ה בנ ו ה‬ ‫אל נ‬ ‫את ה' א‬ ‫ת ה‬ ‫הבנ ו ה‬ ‫א מ‬ ‫ונ ה‬ ‫היו ו‬ ‫על י הנדך ה ו נ ה‬ ‫לאות מ‬ ‫תם נ‬ ‫קשמשנר ו ה‬ ‫מך ה‪ :‬ו ו נ‬ ‫בקו ו נ‬ ‫בשהשכ נבנ וך ה ו ו נ‬ ‫ב נד ונרך נ ו ו נ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לכ נ ו נ‬ ‫ב נ‬ ‫תך ה ו ו נ‬ ‫בי נ‬ ‫ת ך ה בנ ו ה‬ ‫ב ונ‬ ‫בם בנ ושהש נ‬ ‫ת הו‬ ‫בנניך ה ו נהדבמ ונר ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫תם נ‬ ‫בך ה‪ :‬ו נשהשנ מונ נ ו ה‬ ‫ב נ‬ ‫ל ה‬ ‫נ‬ ‫ענריך ה‬ ‫בשנש ה‬ ‫תך ה ו ו ה‬ ‫בי נ‬ ‫מכזזות ה ו‬ ‫על נ‬ ‫תם מ‬ ‫ב וה‬ ‫ת נ‬ ‫עינניך ה‪ :‬ו וכ נ מ‬ ‫בין ה‬ ‫טפת ה ו‬ ‫לט ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫כם‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫כל נ‬ ‫בדו בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫כם ו ו נ‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫את ה' א‬ ‫בה נ‬ ‫ה ה‬ ‫לאמ א‬ ‫הויום נ‬ ‫כם מ‬ ‫ת נ‬ ‫א נ‬ ‫צנווה נ‬ ‫מ מ‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫תי א‬ ‫צו מ‬ ‫מ נ‬ ‫אל ה‬ ‫מעו ו נ‬ ‫תשנש נ‬ ‫ע וה‬ ‫אם שהשמ מ‬ ‫ההיה ה‬ ‫ונ ה‬ ‫תך ה‬ ‫מ ונ‬ ‫ה נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל נ‬ ‫בשנדך ה ה‬ ‫עשב נ ו‬ ‫תי ה‬ ‫ת וה‬ ‫הנרך ה‪ :‬ו ננ ה מ‬ ‫צ ה‬ ‫תירשנשך ה וינ ה נ‬ ‫ת נדג הנ נך ה ו נ ה‬ ‫ספ נ ו ה‬ ‫א מ‬ ‫לקושש ו נ ה‬ ‫מ נ‬‫תו יונרה ו ו מ‬ ‫ע ו‬ ‫כם בנ ו ה‬ ‫צ נ‬ ‫אנר נ‬ ‫טר מ‬ ‫מ מ‬ ‫תי נ‬ ‫ת וה‬ ‫כם‪ :‬ו ננ ה מ‬ ‫כל נ מפ נשנש נ‬ ‫ב ה‬ ‫וונ‬ ‫אף ה'‬ ‫חהרה מ‬ ‫הם‪ :‬ו נ ה‬ ‫ל נ‬ ‫תם ה‬ ‫חהוי נ‬ ‫ת א‬ ‫השנש ו מ‬ ‫חהרים ו נ ה‬ ‫א ה‬ ‫הים א‬ ‫אל ה‬ ‫תם א‬ ‫בנד ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫תם ו מ א‬ ‫סנר ו נ‬ ‫כם ו נ מ‬ ‫ב נ‬‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫תה נ‬ ‫פן י הפ נ ו נ‬ ‫כם ונ‬ ‫ל נ‬ ‫מרו ו ה‬ ‫השהוש נ‬ ‫ת‪ :‬ה‬ ‫ע וה‬ ‫ב נ‬ ‫ת נוש ה‬ ‫ל וה‬ ‫אכ מ נ‬ ‫ונ ה‬ ‫אשנשר ה'‬ ‫בה א‬ ‫ט ה‬ ‫ה ו‬ ‫אנרץ מ‬ ‫ה ה‬ ‫על ה‬ ‫מ מ‬ ‫ההרה ה‬ ‫מ ה‬ ‫תם נ‬ ‫בנד ו נ‬ ‫א מ‬ ‫ה ומ א‬ ‫ל ו‬ ‫את ניבו ו ה‬ ‫תן נ‬ ‫ת וה‬ ‫מה לא ה‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫טר ו נ ה‬ ‫מ ה‬ ‫הניה ה‬ ‫מהים נולא י ה נ‬ ‫השהוש מ‬ ‫את מ‬ ‫צר נ‬ ‫ע מ‬ ‫כם ו נ ה‬ ‫בה ו נ‬ ‫ן‬ ‫ולמטוטךפת בהי‬ ‫שרמת תם את ךם למאות ערל יתדמכ תם ומהךי‬ ‫שכ תם וק מ ר‬ ‫נפמ מ‬ ‫בררי א הל תה ערל למברבמכ תם ומערל ר‬ ‫נתהן לךכ תם‪ :‬ומשממת תם א תת דמ ך‬ ‫מזווזות‬ ‫על נ‬ ‫תם מ‬ ‫ב וה‬ ‫ת נ‬ ‫מך ה‪ :‬ו וכ נ מ‬ ‫בקו ו נ‬ ‫בשהשכ נבנ וך ה ו ו נ‬ ‫ב נד ונרך נ ו ו נ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לכ נ ו נ‬ ‫ב נ‬‫תך ה ו ו נ‬ ‫בי נ‬ ‫ת ך ה בנ ו ה‬ ‫ב ונ‬ ‫בם בנ ושהש נ‬ ‫בר ה ו‬ ‫למד ה ו‬ ‫כם נ‬ ‫את בנ והני נ‬ ‫תם נ‬ ‫תם א ה‬ ‫ממנד ו נ‬ ‫ל ו‬ ‫כם‪ :‬ו נ ה‬ ‫עיהני נ‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫מהים מ‬ ‫השהוש מ‬ ‫מי מ‬ ‫כי ה‬ ‫הם וה‬ ‫ל נ‬ ‫תת ה‬ ‫ל ה‬ ‫כם ה‬ ‫תי נ‬ ‫אב ה‬ ‫ל א‬ ‫בע ה' מ‬ ‫אשנשר נ השנש מ ו‬ ‫מה א‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫על ה‬ ‫כם מ‬ ‫בהני נ‬ ‫מי נ‬ ‫כם הוי ה‬ ‫מי נ‬ ‫ען י הנרב וו ו י נ ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ענריך ה‪ :‬נ‬ ‫בשנש ה‬ ‫תך ה ו ו ה‬ ‫בי נ‬ ‫הו‬ ‫‪ :‬הךאר תץ‬ ‫תנו ו‬ ‫תם ו ננ ה נ‬ ‫לדר ה‬ ‫הם נ‬ ‫בג נהדי נ‬ ‫פי ה‬ ‫על כ ומנ נ ה‬ ‫צת מ‬ ‫צי ה‬ ‫הם ה‬ ‫ל נ‬ ‫עשו ו ה‬ ‫הם ו נ ה‬ ‫ל נ‬ ‫א ה‬ ‫ת א‬ ‫מנר ו ה‬ ‫א מ‬ ‫אל ו נ ה‬ ‫אל בנ והני הישהר ה‬ ‫בר נ‬ ‫לאמר‪ :‬מד ו ה ו‬ ‫אל משנשה ה ו‬ ‫מר ה' נ‬ ‫ו ומיא נ‬ ‫תתוורו ו‬ ‫תם נולא ה‬ ‫תם א ה‬ ‫עשי נ‬ ‫צות ה' ו מ א‬ ‫מ נ‬ ‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫תם נ‬ ‫תם אתו ו וז נכ מנר ו נ‬ ‫אי נ‬ ‫צת ו ונר ה‬ ‫צי ה‬ ‫ל ה‬ ‫כם נ‬ ‫ל נ‬ ‫ההיה ה‬ ‫לת‪ :‬ו נ ה‬ ‫תכ ה נ‬ ‫תיל ו נ‬ ‫פ ה‬ ‫הכ וההנף ו נ‬ ‫צת מ‬ ‫צי ה‬ ‫על ה‬ ‫מ‬ ‫קדשהשים‬ ‫תם נ‬ ‫ההיי נ‬ ‫תי ו ה נ‬ ‫צו ה‬ ‫מ נ‬ ‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫תם נ‬ ‫עשי נ‬ ‫כרו ו ו מ א‬ ‫תז נ ונ‬ ‫ען ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫הם‪ :‬נ‬ ‫חהרי נ‬ ‫א א‬ ‫תם זהנים מ‬ ‫א ונ‬ ‫אשנשר מ‬ ‫כם א‬ ‫עיהני נ‬ ‫חהרי ה‬ ‫א א‬ ‫כם ו נ מ‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫חהרי נ‬ ‫א א‬ ‫מ‬ ‫מת‪:‬‬ ‫א נ‬ ‫כם‪ .‬ו‬ ‫לי נ ה‬ ‫בוהרא יום ו ה ה‬ ‫ע כ והנרצונו‪ .‬ה' נ‬ ‫לי נ ה‬ ‫בין ה‬ ‫בין יום ו ו ה‬‫דיל ה ו‬ ‫ב הו‬‫מ נ‬ ‫לה‪ .‬א‬ ‫העו ה‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬‫הינו ו נ‬ ‫אל ה‬ ‫תה ה'‪ .‬א‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬‫הו‬ ‫חשנשך נ‬ ‫מ ו‬ ‫פנהני‬ ‫לל אור ה‬ ‫גו ה‬‫לה‪ .‬ומהרממ שרל הם גממול למכךל אוימב ה‬ ‫הרגוא אלהנ‬ ‫בינו ו‪ .‬ו‬ ‫קי מ‬‫הם בה והר ה‬‫תי נ‬‫מרו ה‬ ‫משנש נ‬ ‫בים בנ ו ה‬ ‫כוכ ה ה‬‫ה ו‬ ‫את מ‬ ‫דר נ‬ ‫ס הו‬‫מ מ‬‫נים‪ .‬ו נ ה‬ ‫ל ה‬‫ע נ‬‫מיהרן בנ ו ה‬ ‫א ה‬ ‫תא מד ו א‬ ‫מ ה‬ ‫ח ה‬ ‫תא ו ננ נ א‬ ‫ח ה‬ ‫תשנשבנ ו ה‬ ‫וכ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫עשה שהשלום ה‬ ‫מיו הווא י מ א‬ ‫מרו ה‬ ‫השהושלום בה ו נ‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שהשלום בעשי”ת‪ :‬מ‬ ‫א ה‬‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫אל‪ .‬נ ה ו ה‬‫ח נ‬ ‫ה‬ .‬ו נהנש מ‬ ‫ח נו‬ ‫ח בנ ו כ‬‫מנו ו הנשי מ‬ ‫בקו ו ה‬‫וונ‬ ‫אל‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬‫הב מ‬ ‫תה ה'‪ .‬מ‬ ‫מתו‪ :‬ה' הושהשי ה‬ ‫ח ה‬ ‫כל א‬ ‫עיר וה‬ ‫א ו‬ ‫פו נולא י ה ה‬ ‫השהשיב מ‬ ‫ל ה‬ ‫בה נ‬ ‫הנר ה ו‬ ‫חית‪ .‬ו‬ ‫ב וה‬ ‫ה נ‬‫א ה‬‫מנ ך ה ה‬ ‫ע ו‬ ‫אל מ‬‫בית הישהר ה‬ ‫לם ה ו‬ ‫בת עו ה‬ ‫ה מ‬‫א א‬ ‫מ‬ ‫מם‬ ‫גה יו ה‬ ‫ה נו‬‫הם נ נ נ‬‫ב נ‬ ‫מינו ו ו ו ה‬ ‫ח ו היינו ו נואנרך נ י ה ה‬ ‫הם מ‬ ‫כי ה‬ ‫עד‪ :‬וה‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫תיך ה נ‬ ‫צו נ‬ ‫מ נ‬ ‫ב ה‬‫תך ה ו ו נ‬ ‫בהרי תוהר נ‬ ‫מח בנ והד נ‬ ‫קיך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬‫לא ו ו ה‬‫עג ה ה‬‫אל במ ו א‬‫בית הישהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חוייה נד ה‬ ‫ב מ‬‫מיכון ו ו נ‬ ‫ביו ה‬ ‫וונ‬ ‫ה‬‫מ ו‬ ‫לל שנש ה‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬‫ת מ‬‫שא וינ ה נ‬ ‫תנ מ ו‬ ‫מם וינ ה נ‬ ‫תרו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פ מ‬ ‫ת וה‬ ‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬ ‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬‫מ ו היא‪ :‬אבל‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬‫ע נ‬ ‫מי ה‬‫ל ה‬‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬‫נ‬ ‫תא‬ ‫כל ו נשהשיהר ה‬ ‫מ וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫לא נ‬ ‫ע הו‬‫ל ה‬ ‫תא בעשי”ת‪ :‬נ‬ ‫כל בה ונרכ ה ה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫קנדשהשא‪ .‬א‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫אהני ה' א‬ ‫הים א‬ ‫לאל ה‬ ‫כם ה‬ ‫ל נ‬ ‫היות ה‬ ‫ל נ‬ ‫צמרהים ה‬ ‫מ נ‬ ‫אנרץ ה‬ ‫מ נ‬ ‫כם ה‬ ‫ת נ‬ ‫א נ‬ ‫תי נ‬ ‫צא ה‬ ‫אשנשר הו ה‬ ‫כם א‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫אהני ה' א‬ ‫כם‪ :‬א‬ ‫הי נ‬ ‫לאל ה‬ ‫ה‬ ‫מת‬ ‫א נ‬ ‫כם א‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫‪:‬הש"ץ חוזר ואומר‪ :‬ה' א‬ ‫אמת ואמונה‬ ‫כנו ו‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫כים‪ .‬בנ ו ה‬ ‫עהר ה‬ ‫עהריב א‬ ‫מ א‬‫ברו מ‬ ‫אשנשר בה ונד ה‬ ‫לם‪ .

‬וה‬ ‫עד עו ו ה‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬‫מ מ‬ ‫מב והרך נ ה‬ ‫הי שהשם ה' נ‬ ‫עשהשיו‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫כנו ו נ‬‫ל וה‬‫מ נ‬‫מיהדנו ו מ‬‫ע ה‬ ‫ה א‬‫לשהשלום‪ .‬ו מ א‬ ‫ל מ‬ ‫הים נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫תה א‬ ‫א וה‬ ‫לאוות מ‬ ‫תה ו נע ושהשה נ הפ נ ה‬ ‫א וה‬ ‫גדוול מ‬ ‫כי ה‬ ‫מך ה‪ .‬וה‬ ‫א מ‬ ‫עד‪ :‬ו ננ נ א‬‫לם ו ה נ‬ ‫לע ה‬ ‫מלך נ נ‬ ‫‪:‬ה' י ה נ‬ ‫השכיבנו‬ ‫ל ופהנניך ה‪.‬א‬ ‫בהר ה‬‫א נ‬‫הי מ‬ ‫אל ה‬ ‫תינו ו‪ .‬נורו ו מ‬ ‫כל ה‬ ‫אשנשר בנ והידו ו נ נפנשש וה‬ ‫תים‪ .‬וה‬ ‫מלו וך נ בנ ו ה‬ ‫ת נ‬ ‫עד ו ה‬ ‫מי מ‬ ‫ל ה‬ ‫לעו ו נ‬ ‫היא ו ו נ‬ ‫ל וך ה ה‬ ‫לכוות שנש נ‬ ‫ממ נ‬‫ה ו‬ ‫כי מ‬ ‫עד‪ . ‫כל‬ ‫בהרתו וה‬ ‫ע נ‬ ‫ב נ‬ ‫כה נ‬ ‫ממ נו‬ ‫ה ו‬ ‫חם‪ .‬וינ ה ו‬ ‫לעו ו ה‬‫כבוודו ו נ‬ ‫ברו וך נ‪ .‬ה‬ ‫ע ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫מים‬ ‫ח ה‬ ‫ח ו היים בנ ומר א‬‫ל מ‬ ‫כר ניצו והריו נ‬ ‫מים‪ .‬ו ו נ‬‫א א‬ ‫מ מ‬ ‫לפההנינו ו ו ו ה‬ ‫מ נ‬ ‫טן ה‬ ‫סר ש ה‬ ‫ה ה‬‫עב ו נהיגון‪ .‬שהש נ ו‬ ‫בהניו נ ו‬‫בע‪ .‬ו נ מ‬ ‫הינו ו נ‬‫אל ה‬ ‫בנו ו ה' א‬ ‫כי ה‬ ‫השנש וה‬ ‫מ‬ ‫צל‬ ‫ב ה‬ ‫חהרינו ו‪ .‬הואל ה‬ ‫צ ה‬ ‫הי י ה נ‬ ‫אל ה‬‫הם‪ .‬ה' י ה נ‬ ‫מ מ‬ ‫לך נ‪ .‬במ וויוום מ‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫על וה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬‫ל נ‬ ‫נ‬ ‫אד והני‬ ‫לפהנניך ה א‬ ‫חוו ו נ‬ ‫ת א‬ ‫ת היבוואו ו וינ השנש ו מ‬ ‫עשהשי ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫כל ג וו והים א‬ ‫תך ה‪ .‬ה‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬ ‫‪ :‬הו‬ ‫גבורות‬ ‫להושהשיעמ‬ ‫תה מרב נ‬ ‫א וה‬ ‫תים מ‬ ‫מ ה‬ ‫ח ו היה ה‬‫מ מ‬ ‫אדהני‪ .‬א‬ ‫אבו ה‬‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬‫תה ה' א‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫הו‬ ‫בה‬ ‫ה ה‬ ‫א א‬ ‫ען שנשמו בנ ו מ‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬ ‫הם נ‬ ‫בהני נ‬ ‫בהני נ‬ ‫ל נ‬‫אל ה‬ ‫ביא גו ה‬ ‫מ ה‬ ‫אבות‪ .‬ו ו ה‬ ‫די ה‬ ‫ס הו‬ ‫ח נ‬‫כר מ‬ ‫כל‪ .‬נ‬ ‫ה מ‬‫פר מ‬ ‫ס נ‬ ‫בנו ו בנ ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫ח ו היים‪ .‬ה' הווא ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫ה א‬ ‫מרו ו‪ :‬ה' הווא ה‬ ‫הם ו ומ ויא נ‬ ‫פנהני נ‬ ‫על ו‬ ‫פלו ו מ‬ ‫עם ווימ ה ו נ‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫עם‪ .‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫חד ו ושנשמו ו נ‬ ‫א ה‬ ‫הניה ה' נ‬ ‫ההווא י ה נ‬ ‫אנרץ‪ .‬ו נ ה‬‫ען שנש נ‬‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ענו ו נ‬ ‫נוהושהשי ה‬ ‫לשהשלום‬ ‫חהיים ו ו נ‬‫ל מ‬ ‫אנו ו נ‬ ‫תנו ו וובו ה‬ ‫צא ה‬ ‫תה‪ :‬ו ושנשמור ה‬ ‫א וה‬‫חנ וון ו ו נמרחוום ה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫תה‪ .‬הו ושהשי ה‬ ‫לנו ו ה‬ ‫ח נ‬ ‫אשנשר י ה מ‬ ‫לינו ו כ ומ א‬ ‫ע ה‬ ‫ס נד וך ה ה' ה‬ ‫ח נ‬ ‫הי מ‬ ‫חד‪ .‬ה ו‬ ‫א ה‬ ‫מן ו נ ה‬ ‫א ה‬ ‫לם ה‬ ‫לעו ו ה‬ ‫ברו וך נ ה' נ‬ ‫הו‬ ‫מח ה'‬ ‫לם י השנש מ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫כבווד ה' נ‬ ‫הי נ‬ ‫מן‪ .‬וה‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫ח בה ו נ‬ ‫תבה ו מ‬ ‫השנש ו מ‬ ‫ל ה‬ ‫קנדשנשך ה נ‬ ‫לשהשם ה‬ ‫הדוות נ‬ ‫ל ו‬ ‫הג וו והים‪ .‬אותות וומופנ ה‬ ‫ק ה‬ ‫סים ו ונ נ ה‬ ‫לנו ו נ ה ו ה‬‫העושה ה ו‬ ‫אינו ו‪ :‬ה‬ ‫כל שונ נ ה‬ ‫על וה‬ ‫קנרהננו ו מ‬ ‫מ‬ ‫את‬ ‫הם ו נ נ‬ ‫פי נ‬ ‫את רונד ה‬ ‫בין ג ה וז נהרי מים סווף‪ .‬נ‬ ‫מן מ‬ ‫צנו ו ה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫הינו ו ו נ מ‬ ‫אל ו ה‬ ‫א‬ ‫לם‪.‬ו‬ ‫תך ה הראו ו ה‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫לא‪ :‬מ‬ ‫לות עשה פנ נ‬ ‫ה ו‬ ‫ת ה‬‫קנדשש‪ .‬נ‬ ‫ח נ‬ ‫ח ו היים בנ ו נ‬ ‫כל מ‬ ‫ל וה‬ ‫מכ מ נ‬ ‫נ‬ ‫עה‬ ‫ח י נששו ו ה‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬‫מ נ‬ ‫ח ו ניה ו ו מ‬ ‫מ מ‬ ‫מית ו ו נ‬ ‫מ ה‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫ל וך נ‪ .‬‬‫מ נ‬‫בה ה‬ ‫צה טו ה‬ ‫ע ה‬‫קהננו ו בנ ו ה‬ ‫ת ונ‬‫מך ה‪ .‬וה‬ ‫לשנש נ‬ ‫בדו ו ה‬ ‫הויכ מ נ ו‬ ‫כי בנ וי הנדך ה‬ ‫מנו ו‪ .‬נ‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬‫תים‪ :‬ה ו‬ ‫מ ה‬ ‫חיות ה‬ ‫ה א‬‫ל מ‬‫תה נ‬ ‫א וה‬ ‫מן מ‬ ‫א ה‬ ‫‪:‬ו ננ נ א‬ .‬ו נ ה‬ ‫חה מר ה ו‬ ‫מ ה‬ ‫בש נ‬ ‫ענו ו שהשיהרה נ ו‬ ‫לך ה ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫לפנהני‬ ‫ע הים ה‬ ‫ק מ‬ ‫בו ה‬‫בנניך ה‪ .‬ה' א‬ ‫ה‪ .‬נו ונדה נ‬ ‫עי נ‬ ‫מנר ה‬ ‫צאן מ‬ ‫מנך ה ו נ ו‬ ‫ע ו‬ ‫חנו ו מ‬ ‫אנ מ נ‬ ‫ב נד וך ה‪ .‬‬ ‫ה נד ו כ‬ ‫מ ו‬ ‫לל שנש ה‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫שא וינ ה נ‬ ‫תנ מ ו‬‫מם וינ ה נ‬ ‫תרו מ‬‫אר וינ ה נ‬ ‫ת וה‬ ‫פ מ‬ ‫בח וינ ה נ‬‫ת מו‬‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬ ‫מ ו היא‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬‫וונ‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫] קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬למע הלךא בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫עלממךא‪ .‬ו נ מ‬‫כת שנשלו נ‬ ‫ס ומ‬ ‫לינו ו כ‬ ‫ע ה‬ ‫פרוש ה‬ ‫ח ו היים‪ .‬שהשם ונ‬ ‫בד וו ו‪ .‬א‬ ‫מלו וך נ‬ ‫לך נ‪ .‬וה‬ ‫בקו ו ה‬ ‫ברו וך נ ה' נ ו‬ ‫בנו ו‪ .‬נוהרא נ‬ ‫דר במ ו ו‬ ‫א הו‬ ‫כה נ נ נ‬ ‫כמ ה‬ ‫מי וה‬ ‫לים ה'‪ .‬א‬ ‫א נ‬ ‫‪ .‬ווימ מנרא וה‬ ‫ל ה‬ ‫כם לו ו נ‬ ‫ת נ‬ ‫א נ‬ ‫עששוות נ‬ ‫ל א‬‫מ‬ ‫ענו ו ה'‬ ‫לך נ‪ .‬ו נ ה‬ ‫לי ה‬ ‫א ה‬ ‫‪:‬משנשה‪ .‬וה‬ ‫ס וה‬ ‫ת נ‬‫פיך ה ו מ‬ ‫כ וננ ה נ‬ ‫עד‬ ‫ל מ‬ ‫אל ה‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫מר מ‬ ‫תה ה' ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫לם‪ :‬ה ו‬ ‫עד עו ה‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬‫מ מ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫)‪ (outside of Israel‬ברוך ה׳ לעולם‬ ‫לאוות‬ ‫אל ע ושהשה נ הפנ ה‬ ‫הי י השנשהר ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫הים א‬ ‫אל ו ה‬ ‫ברו וך נ‪ .‬ה' ה‬ ‫מ נ‬ ‫הי הך נ‪ .‬נ‬ ‫ביר בה והניו ה ו‬ ‫מ מ עא ה‬ ‫ה ו‬ ‫לם‪ :‬מ‬ ‫חרוות עו ה‬ ‫ל ה‬‫כם נ‬ ‫תו ה‬ ‫מ ו‬ ‫אל ה‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬‫את מ‬ ‫צא נ‬ ‫צהרהים‪ .‬ה ו‬ ‫א וה‬ ‫לא מ‬ ‫א הו‬ ‫לך נ נ‬ ‫מ נ‬ ‫לנו ו נ‬ ‫אין ה‬ ‫כי ה‬ ‫כבווד‪ .‬א‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬ ‫ח ו היים ו נ מ‬ ‫ה מ‬ ‫נ מפ נששוות מ‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫לינו ו נ‬ ‫מלו וך נ עה ה‬ ‫מיד ו ו נ‬ ‫ת ה‬ ‫תך ה ו ה‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫ק ו הים מ‬ ‫מך ה ו נ מ‬ ‫חד שהש נ‬ ‫מהים י ה ה‬ ‫הינו ו שנשבמ ושהוש מ‬ ‫אל ו ה‬ ‫מת‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫במ ך‬ ‫עמידה‬ ‫אבות‬ ‫תך ה‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫גיד ו נ‬ ‫פי י מ ה ו‬ ‫תח ו ו ה‬ ‫תפנ ו ה‬ ‫תי ו ה‬ ‫אדהני שפה מ‬ ‫‪ :‬א‬ ‫אל‬ ‫נוהרא ה‬ ‫ה ו‬‫בור ו נ מ‬ ‫הג ה ו ו‬‫גדול מ‬ ‫ה הו‬ ‫אל מ‬ ‫ה ה‬‫עקב‪ .‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מן ו נ ה‬ ‫א ה‬ ‫אנרץ‪ .‬זו ה‬ ‫ח ה‬ ‫המר א‬‫אב ה‬ ‫כמוך ה מ‬ ‫מי ה‬ ‫‪:‬בעשי”ת‪ :‬ה‬ ‫תים‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬‫ח ו היה מ‬‫מ מ‬‫תה ה'‪ .‬מ‬ ‫מת בנ והני ה‬ ‫אנד מ‬ ‫תים בנ ו מ‬ ‫מה בנ ופ מנרעה‪ .‬נוזו ה‬ ‫ה ו‬‫בים‪ .‬ו נ ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫ה א‬ ‫הים‪ .‬ו וג נ ה‬ ‫את י מ א‬‫כי פ ההדה ה' נ‬ ‫מר‪ .‬ה ו‬ ‫תך ה‪ .‬נ‬ ‫לם א‬ ‫לעו ה‬ ‫בור נ‬ ‫תה ג ה ו ו‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫טל‬ ‫ה וה‬ ‫‪:‬בקיץ בארץ ישראל‪ :‬מוהריד מ‬ ‫הג ה ושנושם‬ ‫ח וומוהריד מ‬ ‫הרו ו מ‬‫משהושיב ה‬ ‫‪:‬בחורף‪ :‬מ‬ ‫לישהשהני‬ ‫אמו והנתו ה‬ ‫ק ו הים א‬ ‫מ מ‬ ‫אסו והרים‪ .‬ה ו‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫פר ו נ‬ ‫ס וה‬ ‫דר נ נ מ‬ ‫לדוור ו ה ו‬ ‫נ‬ ‫אל‬ ‫תי ה' ה‬ ‫ת או ו ה‬ ‫פההדי ה‬ ‫חי‪ .‬ו‬ ‫ע נ‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫ח ו היים‬ ‫הים מ‬ ‫אל ה‬ ‫ענ נך ה א‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬‫ח ו היים‪ .‬ה‬ ‫א ה‬ ‫כה בה ו ה‬ ‫כמ ה‬ ‫מי ה‬ ‫ה‬ ‫מרו ו‬ ‫א נ‬ ‫ענו ו‪ .‬ה' נ‬ ‫אל ו מ‬‫לך נ א‬ ‫מ מ‬ ‫ציון ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫אמוור נ‬ ‫בו א‬ ‫מת נ‬ ‫א נ‬‫ת ך ה בנ ו א‬ ‫ע נ‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫גל נ מפ נשהשנו ו ה ו‬ ‫ת ה‬ ‫בנו ו ו נ ה‬ ‫ל הו‬ ‫מח ה‬ ‫עיהנינו ו וינ השנש מ‬ ‫י הנראו ו ה‬ ‫תה ה'‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫תה‪ .‬וה‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫נ‬ ‫עשהשיו‬ ‫מ א‬ ‫כל מ‬ ‫על וה‬ ‫עד ו נ מ‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫לינו ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫מלו וך נ ה‬ ‫מיד י ה נ‬ ‫ת ה‬ ‫כבוודו ו ו ה‬ ‫ל ך נ בה ו נ‬ ‫מ נ‬‫ה ונ‬ ‫‪ .‬ה ו‬ ‫ברו וך נ ה' בנ ושהשכ נ ה‬ ‫לה‪ .‬וה‬ ‫א וה‬ ‫לנו ו ה‬ ‫צי ה‬ ‫מ הו‬‫מהרנו ו ו ו מ‬‫אל ששו נ‬ ‫כי ה‬ ‫תיהרנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫חנרב ו נהר ה‬ ‫בר ו נ נ‬ ‫לינו ו אוהיב נד נ‬ ‫ע ה‬ ‫מ ה‬‫סר ה‬ ‫ה ה‬ ‫עהדנו ו‪ :‬ו נ ה‬ ‫גן במ ו א‬ ‫ה ה‬ ‫מך ה‪ .‬בנ והריך נ הווא‪.‬‬ ‫לעו ו ה‬ ‫ל וך ה נ‬ ‫תך ה‪ .‬משנשה ו ו נ‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫בלו ו א‬ ‫ק נו‬ ‫לכוותו בנ והרצון ה‬ ‫מ נ‬ ‫לשנשמו‪ :‬ו ו מ‬ ‫בחו ו נוהודו ו ה‬‫גבו והרתו‪ .‬ו ו נ‬ ‫תיר א‬ ‫מ וה‬‫לים ו ו מ‬ ‫פא חו ה‬ ‫לים‪ .‬וה‬ ‫ה הו‬ ‫עבוור שנשמו ו מ‬ ‫מ ו ו במ ו א‬ ‫ע ו‬ ‫את מ‬ ‫ט ושש ה' נ‬ ‫לא י ה ו‬ ‫כי ו‬ ‫לם‪ .‬בנ וי הנדך ה מ‬ ‫כל בנ ושמשר ה‬ ‫ח וה‬ ‫חי‪ .‬י נ ה‬ ‫מ א‬ ‫בנ ו מ‬ ‫ההיה ה'‬ ‫הים‪ .‬ו‬ ‫קיד רו ו ה‬ ‫אפ נ ה‬ ‫אישש‪ .‬ה‬ ‫הי י מ א‬ ‫חק‪ .‬סו ה‬‫מים מר ה ו‬‫ח ה‬ ‫תים בנ ומר א‬ ‫מ ה‬ ‫ח ו ניה ה‬ ‫מ מ‬ ‫סד‪ .‬ו ומיו ה‬ ‫מ נ‬ ‫בכוהרי ה‬ ‫נו‬ ‫אל‬ ‫בהני הישהר ה‬ ‫הם‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ בנ ו ה‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬‫ק מד ושש שנש ה‬ ‫ת מ‬ ‫דל וינ ה נ‬ ‫תג מ ו מ ו‬‫חזן‪ :‬י ה נ‬ ‫לם‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬ ‫בא נ‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל וחזן‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬‫א נ‬ ‫קהריב‪ .‬נ‬‫ל מ‬ ‫‪:‬בעשי" ת‪ :‬ז הכ נהרנו ו נ‬ ‫מגהן‬ ‫ע ו ך‬ ‫‪:‬מ תל תךמ עוזהר ומוש תי ר‬ ‫הם‬ ‫בהר ה‬ ‫א נ‬ ‫גן מ‬ ‫מ ה‬ ‫תה ה'‪ .‬מ‬ ‫חצי קדיש‬ ‫ח ו היי‬ ‫ב מ‬‫מיכון ו ו נ‬ ‫ביו ה‬ ‫ח ו הייכון ו ו נ‬‫ה בנ ו מ‬ ‫ת ו‬ ‫לכו ו ה‬‫מ נ‬‫ליך נ מ‬ ‫מ ה‬ ‫ה וינ מ נ‬ ‫ת ו‬ ‫בהרא כ הנרעו ו ה‬ ‫די נ‬ ‫מא ה ו‬ ‫ל ה‬‫ע נ‬ ‫בא‪ ] .‬נ‬ ‫מה ה‬ ‫מי דו נ‬ ‫גבוורות ו ו ה‬ ‫על נ ו‬ ‫כמוך ה במ ו מ‬ ‫מי ה‬ ‫פר‪ .‬ו נכ ה נ‬ ‫פץ במ ו מ‬ ‫ח ה‬ ‫לך נ ה‬‫מ נ‬ ‫ח ו היים‪ .‬נורו ה‬ ‫מך נ נופ נ ה‬ ‫בים‪ .‬ה ו‬ ‫ללוי ו ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫להים מ‬ ‫כן נירו ושהש ה‬ ‫מצהויון ו שוש ה‬ ‫ברו וך נ ה' ה‬ ‫מן‪ .‬נוקוהנה מ‬ ‫סהדים טו ה‬ ‫ח ה‬ ‫מל א‬ ‫גו ה‬ ‫ליון‪ .‬ה ו‬ ‫ל וי נ ה‬ ‫ברו וך נ ה' במ ו מ‬ ‫ברו וך נ ה' במ וויוום‪ .‬ו ו ה‬ ‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫איל ה'‬ ‫כי הו ו ה‬ ‫גדוול‪ .‬ו נ ה‬ ‫מן ה‬‫בז נ מ‬ ‫לא ו ו ה‬ ‫עג ה ה‬‫אל במ ו א‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫נד ה‬ ‫קנדשהשא‪ .‬נזה ה‬ ‫אל‬ ‫אל הישהר ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ו נהראו ו ה‬ ‫ט מו‬‫תהומות ה‬ ‫הם בה ו נ‬ ‫אי נ‬ ‫שונ נ ה‬ ‫לם‬‫מרו ו כ כ ה ו‬ ‫א נ‬‫בה‪ .‬ה‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫את ו ו‬ ‫כבוודו ו נ‬ ‫לא נ‬ ‫מה ה‬‫לם‪ .‬ג ה ו מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫מנ וו ו‪ :‬ה ו‬ ‫מ ונ‬ ‫חהזק ה‬ ‫מ ו מיד ה‬ ‫אלו ה‬ ‫עקב‪ .

‬ו נ ה‬ ‫ה נ‬ ‫על ג ה והרי מ‬‫הם‪ .‬ה ו‬ ‫א וה‬ ‫ח ה‬ ‫ל מ‬ ‫חל נוסו ה‬ ‫כי מו ה‬ ‫ענו ו‪ .‬ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫מינו ו‪ .‬ה‬ ‫ממ א‬ ‫ה ו‬ ‫מי מ‬ ‫לשהששנשת י נ ה‬ ‫עי נ‬ ‫בי ה‬ ‫השנוש ה‬ ‫בין יום מ‬ ‫מים‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫תה‪ .‬א‬ ‫תנו ו נ‬ ‫קהרא ה‬ ‫ל נ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫עת‬‫ה הד ו מ‬ ‫תה ה'‪ .‬נ‬ ‫ח ה‬ ‫כי ה‬ ‫בינו ו וה‬ ‫א ה‬ ‫לנו ו ה‬ ‫לח ה‬ ‫ס מ‬ ‫נ‬ ‫ח‬ ‫סל מ‬ ‫ל נ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫גאולה‬ ‫אל‬ ‫אל הישהר ה‬ ‫גו ה‬ ‫תה ה'‪ .‬נושים נ‬ ‫א נ‬ ‫בו א‬‫חים בנ ושהשמנך ה נ‬ ‫ט ה‬ ‫בו נ‬ ‫ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫כר טוב נ‬ ‫תן ש ה‬ ‫הינו ו‪ .‬חוהנן מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫כל ה ו‬ ‫הש וה‬ ‫ביהנה ו נ מ‬‫עה ה ו‬ ‫תך ה הד ה‬ ‫א ונ‬ ‫מ ה‬ ‫ננו ו ה‬ ‫ח הו‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫תשובה‬ ‫צה‬ ‫הרו נ‬‫תה ה'‪ .‬מנ ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫טובות‪ .‬ה ו‬ ‫ע וה‬ ‫ל מ‬ ‫אל ה‬ ‫בין הישהר ה‬ ‫לחשנשך נ‪ .‬ה ו‬ ‫בין אור נ‬ ‫הו‬ ‫תך ה‬‫א נ‬ ‫קים בנ וי הנר ה‬ ‫מכדבה ו ה‬ ‫עון‪ .‬ו נהרי ה‬ ‫ב ה‬ ‫אה נ‬ ‫‪:‬נר ה‬ ‫רפואה‬ ‫תינו ו‬ ‫כו ה‬ ‫מ ו‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬‫מה נ‬ ‫ל ה‬‫אה שנש ה‬ ‫לה נרפו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫ה א‬ ‫תה‪ .‬ו נ ה‬ ‫אל ה‬ ‫מיך ה ה' א‬ ‫ח נ‬ ‫מר א‬ .‬שנש ו ה‬ ‫אבו מ‬ ‫הי א‬ ‫הי הואל ה‬ ‫אל מ‬ ‫ל ופ הנניך ה ה' א‬ ‫מ נ‬ ‫הי הרצון ה‬ ‫תפילה בעד החולה‪ :‬י נ ה‬ ‫אל‬‫לי הישהר ה‬ ‫אר חו ה‬ ‫בתוך נ שנש ה‬ ‫לה פב"פ נ ו‬ ‫לחו נ‬ ‫הג וווף נ‬ ‫את מ‬ ‫הנ נ ופנשש ו ונרפו ו מ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫אל‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫לי מ‬ ‫פא חו ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ה ו‬ ‫משנש ו ה‬‫קנו ו במ ו ה‬‫צ נד ו ה‬ ‫‪ :‬ונ מ‬ ‫ברכת המינים‬ ‫בר‬ ‫תשמש ה ו‬ ‫קר ו ו נ‬ ‫ע וה‬ ‫ת מ‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫הז ההדים נ‬ ‫ההרה י הכ וההרתו ו‪ .‬ו וג נ ה‬ ‫בה הרי ה‬ ‫ענ נהינו ו‪ .‬נרפ ה ה‬ ‫את‬ ‫מהים‪ .‬ו נ ה‬ ‫לתוהר נ‬ ‫בינו ו נ‬ ‫א ה‬ ‫בנו ו ה‬ ‫השהשי ה‬ ‫א‬ ‫בה‬ ‫תששו ו ה‬ ‫‪:‬בה ו נ‬ ‫סליחה‬ ‫בה‬ ‫ממנר נ ו‬ ‫ה ו‬ ‫חנ וון ו מ‬ ‫תה ה'‪ .‫קדושת השם‬ ‫לה‬ ‫ס ה‬ ‫ללו וך ה ונ‬ ‫ה נו‬‫כל יום י נ מ‬ ‫קדושהשים בנ ו ה‬‫קדושש ו ו נ‬ ‫מך ה ה‬‫קדושש ו נשהש נ‬‫תה ה‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫קדושש‬ ‫ה וה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬‫ה ונ‬‫אל בעשי"ת מ‬ ‫ה ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ו נ מ‬ ‫א וה‬ ‫תנו ו ה‬ ‫לו ה‬‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫כי נ‬ ‫עה וה‬ ‫ענו ו ו ננ הו ה ושהש ה‬ ‫פא‪ .‬ו נ ה‬ ‫לטו ה‬ ‫ה נ‬ ‫ת ו‬‫א ה‬ ‫תבו ו ה‬ ‫מיהני נ‬‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫זאת ו נ נ‬ ‫ה ו‬‫השהושהנה מ‬‫את מ‬ ‫הינו ו נ‬ ‫אל ה‬ ‫לינו ו ה' א‬‫ע ה‬ ‫בה והרך נ ה‬ ‫השהושהנים‬ ‫בהרך נ מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫‪ :‬הו‬ ‫דעת‬ ‫ביהנה‬‫אנושש ה ו‬ ‫ל א‬ ‫מד נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ מ‬ ‫עת‪ .‬ה ו‬ ‫ה ו‬‫תנו ו כ ומשהושהנים מ‬ ‫בהרך נ שנשנ ה ה‬‫ה‪ .‬נרפו ו מ‬ ‫השהוש מ‬‫מן מ‬ ‫מה ה‬ ‫ל ה‬ ‫אה שנש ה‬‫ההרה נרפו ו ה‬ ‫מ ה‬ ‫לח נ‬ ‫תשנש מ‬ ‫תי‪ .‬הושהשי ה‬ ‫אנו ו ה' ו ננ ההר ה‬ ‫‪ .‬ו נ מ‬‫ח ה‬‫ה א‬ ‫על מ‬ ‫קים ו נ מ‬ ‫די ה‬ ‫הצמ ו ה ו‬ ‫על מ‬ ‫מ‬ ‫בך ה‬ ‫כי נ‬ ‫לם נולא הנבושש וה‬ ‫לעו ה‬ ‫הם נ‬ ‫מה נ‬ ‫קנו ו עה ו‬ ‫ל ה‬ ‫ח נ‬‫מת‪ .‬ומקרבמצ הנו ר‬ ‫אל‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫חי מ‬ ‫‪:‬נ הנד ה‬ ‫משפט‬ ‫מים‪.‬רו ה‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬‫תה‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ו נ ה‬ ‫ת נ‬ ‫הי ה‬ ‫ת ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫לשהשיהנים מ‬ ‫ממ נ‬ ‫ל ו‬ ‫ונ מ‬ ‫ע ז ההדים‬ ‫מכ נהני מ‬ ‫בים ו ו מ‬ ‫בר אוי נ ה‬‫תה ה'‪ .‬ו ו ה‬ ‫ב ו‬ ‫טו ו ה‬‫מ ו‬ ‫ענו ו ה‬ ‫מה נושבנ ו ה‬‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫על ו נ‬ ‫פהני ה‬ ‫כה מ‬ ‫בהר ה‬ ‫ל נ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫קיבוץ גלויות‬ ‫יחרד מ הארמברע כרנמפות הךאר תץ‪ .‬ו נ ה‬ ‫תא ה‬ ‫גע ו‬ ‫עה כ וננר מ‬ ‫ההרשנש ה‬ ‫כל ה‬ ‫קהוה‪ .‬ו‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫תה‪ .‬ממקרב הץ‬ ‫ת מקרע במשופךר גךדול למח הרות הנו‪ .‬ו ו נ‬‫אנ ה ה‬‫מנ וו ו היגון ו מ א‬ ‫מ ונ‬ ‫סר ה‬ ‫ה ה‬ ‫לה‪ .‬ו נ מ‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫מנ ך ה ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫קהני מ‬ ‫על ז ה נ‬ ‫סיהדים‪ .‬ו מ ו נ‬ ‫תוהר נ‬ ‫דע ו‬ ‫מ מו‬ ‫ל מ‬ ‫תנו ו נ‬‫תה חונ מנ נ ו ה‬ ‫א וה‬ ‫במוצאי שבת ויו" ט‪ :‬מ‬ ‫אים‬ ‫הבה ו ה‬‫מים מ‬ ‫הוי ה ה‬ ‫לינו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫חל ה‬ ‫ה ה‬‫כנו ו ה‬ ‫ל וה‬‫מ נ‬ ‫בינו ו מ‬ ‫א ה‬ ‫עשה‪ .‬ו נ מ‬ ‫מ ה‬ ‫מנך ה נ‬ ‫ע ו‬‫בי מ‬ ‫כל אוי נ ה‬ ‫בד‪ .‬ו ו נ‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬ ‫קים ה‬ ‫מנ כ ו ה‬ ‫טא‪ .‬ו נ ה‬ ‫ח הו‬ ‫ת ה‬ ‫ב ונ‬ ‫צינו ו כ ונ מ‬ ‫ע ה‬‫בהראששוהנה נויו א‬ ‫טינו ו כ ונ ה‬ ‫בה ששופ נ ה‬ ‫השהשי ה‬ ‫ה‬ ‫משנש וה‬ ‫פט‬ ‫ה ה‬‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬‫פט‪ :‬בעשי"ת ‪ -‬מ‬ ‫משנש ו ה‬ ‫קה ו ו ה‬ ‫צהד ה‬ ‫הב נ‬ ‫לך נ או ה‬‫מ נ‬ ‫תה ה'‪ .‬ה ו‬ ‫מן אה ו ה‬ ‫ח ה‬‫מן ו נמר א‬ ‫א ה‬ ‫פא נ נ א‬ ‫לך נ רו ה‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫‪ :‬וה‬ ‫ברכת השנים‬ ‫טר‬ ‫מ ה‬ ‫טל ו ו ה‬ ‫כה בחורף ‪ -‬מ‬ ‫תן בקיץ ‪ -‬בנ והר ה‬ ‫בה‪ .‬וה‬ ‫ען שנש נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫לנו ו נ‬ ‫א ה‬ ‫בנו ו‪ .‬‬ ‫בין קנדשש נ‬ ‫הינו ו ה ו‬ ‫אל ה‬ ‫דל ה' א‬ ‫ב הו‬ ‫ת נ‬ ‫קי נרצונ נך ה‪ .‬‬ ‫ח ה‬‫במר א‬ ‫סד ו ו נ‬ ‫ח נ‬‫ב נד וך ה בנ ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫תה ה' נ‬ ‫א וה‬ ‫לינו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫מלך נ ה‬‫חה‪ .‬ה ו‬‫בי ה ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫ע בה ו נ‬‫תכ נהני מ‬‫גר ו נ מ‬ ‫מ הו‬ ‫ת מ‬ ‫‪:‬ו ו נ‬ ‫על הצדיקים‬ ‫המו ו‬ ‫לינו ו‪ .‬ו ו נ‬ ‫ח נ‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬‫כים ה‬ ‫חשו ו ה‬ ‫לשהשלום‪ .‬ו ו נ‬ ‫אהדם מד ו מ‬ ‫ל ה‬ ‫תה חוהנן נ‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫לחל‪.‬ו נ מ‬ ‫טת סופנהרי נ‬ ‫לי מ‬ ‫על ו‬ ‫פנ ה‬ ‫אל‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫לפהנניך ה‪ .‬נ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫פט‪ .‬ה ו‬ ‫א וה‬ ‫חהזק ה‬ ‫אל ה‬ ‫גו ה‬ ‫כי ו‬ ‫מך ה‪ .‬י נ א‬ ‫ע ה‬ ‫צ ונדק‪ .‬ומשא נ הס למקרב הץ גךלכיות הינו‪ .‬וה‬ ‫כי פ השהש נ‬ ‫כנו ו וה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫לנו ו מ‬ ‫חל ה‬ ‫מ מ‬ ‫טאנו ו‪ .‬ו מ ו מ‬ ‫ח וה‬ ‫עשות כ‬ ‫ל א‬ ‫מנהדנו ו מ‬ ‫ל ו‬ ‫ת מ‬ ‫תך ה‪ .‬ה ו‬ ‫מה נ‬ ‫ל ה‬ ‫בה שנש ה‬ ‫תששו ו ה‬ ‫חהזיהרנו ו בה ו נ‬ ‫ה א‬ ‫תך ה ו נ מ‬ ‫עבוהד נ‬ ‫ל א‬ ‫כנו ו מ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫בנו ו מ‬ ‫קנר ה‬ ‫תך ה‪ .

‬מ‬‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫הויום‪ .‬ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫קהווינו ו וה‬ ‫תך ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫ליששו ו ה‬ ‫כי ה‬ ‫תך ה‪ .‬‬ ‫צרות ה‬ ‫ח נ‬ ‫ליקו ו הנרות בנ ו מ‬ ‫הנד ה‬ ‫ק הד ושנשך ה‪ .‬י מ א‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫בראש חודש ובחול המועד אומרים זה‪ :‬א‬ ‫בית‬ ‫מנך ה ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫כל מ‬ ‫כרון וה‬ ‫קנדשנשך ה‪ .‬נוהושהשי ה‬ ‫בהר ה‬ ‫ל נ‬ ‫קהדנו ו בו ה‬ ‫בה‪ .‬ו ו נ‬ ‫הרעהים ו נ ה‬ ‫תנו ו‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫‪:‬בנ ומר א‬ ‫לה‬‫תפ ה ה ו‬ ‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ופה נ‬ ‫לטו ה‬ ‫בו נ‬ ‫הינו ו ו‬ ‫אל ה‬ ‫זה‪ .‬ו נ ה‬ ‫ה ו‬ ‫כ ומשהשהנים מ‬ ‫בל‬ ‫ק הו‬ ‫מים‪ .‬ה‬ ‫מ ה‬ ‫ק ה‬ ‫את נ ה נ‬ ‫ת נ‬ ‫מ וה‬ ‫ק נ‬ ‫נה מ‬ ‫הויום‬ ‫קן כ ונ מ‬ ‫לה ו ופכנר ה‬ ‫גדו ה‬ ‫עה נ‬ ‫תששו ו ה‬ ‫ת ונ‬ ‫עשי ה‬ ‫אל ה‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫ל מ‬ ‫מך ה‪ .‬מר נ‬ ‫צהר ה‬ ‫עת ה‬ ‫הם בנ ו ה‬ ‫ל נ‬ ‫ת ה‬ ‫מנד ו ה‬ ‫ע מ‬ ‫בים ה‬ ‫המר ה ו‬ ‫מיך ה ה‬ ‫ח נ‬ ‫תה בנ ומר א‬ ‫א וה‬‫קי נרצונ נך ה‪ :‬ו נ מ‬ ‫ח וה‬ ‫מ כ‬ ‫ביהרם ה‬ ‫ע ה‬‫ה א‬ ‫ל מ‬ ‫תך ה ו ו נ‬ ‫תוהר נ‬ ‫ו‬ ‫קים‪.‬ו נ ה‬ ‫ה ה‬ ‫על ה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מיד נ‬ ‫ת ה‬ ‫כנו ו ו ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מך ה מ‬ ‫מם שהש נ‬ ‫תרו מ‬ ‫תבה ומרך נ וינ ה נ‬ ‫לם י ה נ‬ ‫על כ וכ ה ו‬ ‫‪:‬ו נ מ‬ ‫תך ה‬ ‫בהרי נ‬ ‫כל בנ והני נ‬ ‫בים וה‬ ‫ח ו היים טו ה‬ ‫ל מ‬ ‫כתב נ‬ ‫‪:‬בעשי"ת‪ :‬ו ו נ‬ .‬ו נז ה נ‬ ‫עיר ה‬ ‫להים ה‬ ‫כרון נירו ושהש מ‬ ‫ב נד וך ה‪ .‬ו ו ה‬ ‫כל הד ו ה‬ ‫מ וה‬‫צל שהשהנה זו ה‬ ‫ה ה‬ ‫תמנת י הנדך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫היכ ה נ‬ ‫את ה‬ ‫תך ה‪ .‬וה‬ ‫ע נ‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫תרוום ה ו‬ ‫קנרנו ו ה‬ ‫ח‪ .‬ו נ מ‬ ‫חנרב ו נהר ה‬ ‫בר ו נ נ‬ ‫מנ וו ו נד ו נ‬ ‫מ ונ‬ ‫סר ה‬ ‫ה ה‬ ‫טובות‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫חנו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫פהני ה‬ ‫על ו נ‬ ‫טר מ‬ ‫מ ה‬ ‫טל ו ו ה‬ ‫תן מ‬ ‫לה ו ה‬ ‫תפ ה ה ו‬‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫כבודו‪ .‬ו ו נ‬ ‫כר‬‫קד וינ הז ה ו ה‬ ‫פה ה‬‫מע‪ .‬ה ו‬ ‫ט נ‬ ‫ב ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫בניין ירושלים‬ ‫סא הדהוד‬ ‫לם‪ .‬שהש מ‬ ‫חנו ו ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫מודים דרבנן‪ :‬מוהדים א‬ ‫קנדשנשך ה‪.‬וה‬ ‫לינו ו נוהושהשי ה‬ ‫ע ה‬ ‫חם ה‬ ‫ננו ו ו נמר ה‬ ‫ח הו‬‫מים חווס ו נ ה‬ ‫ח ה‬ ‫עה ו נמר א‬ ‫בר י נששו ו ה‬ ‫בנד מ‬ ‫ח ו היים‪ .‬וינ ה ו‬ ‫צה וינ השהוש מ‬ ‫אה וינ ההר נ‬ ‫ע‪ .‬ששו ה‬ ‫הנדמרת ונ‬ ‫ונ מ‬ ‫קהוה‬ ‫ת נ‬ ‫ה וה‬ ‫ל ו‬ ‫עשה ה‬ ‫ענ הויות‪ .‬ו ונרשהש ה‬ ‫אים בנ ומיד נ‬ ‫מ ה‬ ‫ט ה‬‫טים‪ .‬ו נ מ‬ ‫ה ונ‬ ‫ח ו היינו ו מ‬ ‫על מ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לו נ‬ ‫ה ה‬ ‫ת ה‬ ‫פר ו נ‬ ‫ס וה‬ ‫ל וך ה ו ונ נ מ‬ ‫נונדה נ‬ ‫לם‬ ‫מעו ה‬ ‫סנדיך ה‪ .‬חווס ו נמר ה‬ ‫א א‬ ‫ונ מ‬ ‫מאוהרעות‬ ‫קשהשים‪ .‬נ‬ ‫ח ה‬ ‫למר א‬‫סד ו ו נ‬ ‫ח נ‬ ‫ל נ‬ ‫חן ו ו נ‬ ‫ל ה‬ ‫בה‪ .‬ו מ א‬ ‫פכנר ה‬ ‫מיהני ו‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬ ‫חית‪ .‬ו נכ ה ו ה‬ ‫מינו ו בה ונ נמין עו ה‬ ‫קרוב בנ וי ה ה‬ ‫ה בנ ו ה‬‫ת ו‬ ‫בהנה או ה‬ ‫ת‪ .‬כ ונשנש ה‬ ‫ה הו‬ ‫תר בנ וששו ושמשן מ‬ ‫ס וה‬ ‫א נ‬ ‫כי ו נ נ‬ ‫מנר נד ו מ‬ ‫מי ה‬ ‫בי ה‬ ‫לפורים‪ :‬ה ו‬ ‫שלךלךם לךבוז‪:‬‬ ‫שנ הים עךשר‪ .‬בנ ו מ‬ ‫לו ה‬‫תפ ה ה‬ ‫אל ו ו נ‬ ‫אשהושי הישהר ה‬ ‫תך ה‪ .‬וה‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫בל בנ ומר א‬ ‫ק הו‬ ‫לינו ו‪ .‬ו ופ הנ וו ו נ‬ ‫בי נ‬ ‫ביר ה ו‬ ‫לנד ה‬ ‫בנניך ה ה‬ ‫באו ו ה‬ ‫כן ה ו‬ ‫חר וה‬ ‫א מ‬ ‫זה‪ :‬ו נ מ‬ ‫ה נו‬ ‫מ‬ ‫גדול‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬ ‫לשהש נ‬ ‫לל נ‬ ‫ה הו‬ ‫ל מ‬ ‫להודות ו ו נ‬ ‫אל וו ו‪ .‬ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫מים‪ .‬צוור מ‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫תינו ו נ‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫תה הווא ה' א‬ ‫א וה‬ ‫לך נ‪ .‬שנשמור ו נ מ‬ ‫מ ונ‬ ‫מעשנשר מ‬ ‫וו ה‬ ‫בע ו נשהשלום‪.‬יו נ‬ ‫כל ה ו‬ ‫הי ה‬ ‫אל ה‬ ‫תינו ו‪ .‬ה ו‬ ‫ח ה‬ ‫אל בנ ומר א‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫לת מ‬ ‫תפ ה מ ו‬ ‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫תה ששו ה‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫‪ :‬וה‬ ‫עבודה‬ ‫בל‬ ‫ק הו‬ ‫ת מ‬ ‫בה נ‬ ‫ה ה‬ ‫א א‬ ‫תם‪ .‬ו נ מ‬ ‫פקוודות ה‬ ‫ה ונ‬ ‫תינו ו מ‬ ‫על נ השנשמו ה‬ ‫מסו והרים בנ וי הנדך ה‪ .‬בה ו וה‬ ‫מן ה‬ ‫ה ה‬ ‫הם ה‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫מד א‬ ‫ע מ‬ ‫ביהרה‪ .‬ו נ מ‬ ‫ח נ‬ ‫כלו ו מר א‬ ‫כי לא ה‬ ‫טוב וה‬ ‫ה ו‬ ‫ההרהים‪ :‬מ‬ ‫צ א‬‫קר ו נ ה‬ ‫ענרב הוב נ‬ ‫עת‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל נ‬ ‫בעו ה‬ ‫קדושש נ ו‬ ‫גדול ו נ ה‬ ‫ת שהשם ה ו‬ ‫עשי ה‬ ‫לך ה ה‬ ‫תך ה‪ .‬ז הכ נהרנו ו ה' א‬ ‫ה נו‬‫כות‪ :‬מ‬ ‫ס ו‬ ‫ה וכ‬‫חג מ‬ ‫צות‪ :‬בסוכות ‪ -‬מ‬ ‫ממ ו‬ ‫ה ו‬‫חג מ‬ ‫בפסח ‪ -‬מ‬ ‫תה‬ ‫א וה‬ ‫חנ וון ו ו נמרחוום ה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫עיהנינו ו‪ .‬ו ו מ‬ ‫טו ו נ‬‫מ ו‬‫לו ה‬ ‫לם כ וכ ו‬ ‫העו ה‬ ‫את ה‬ ‫ע נ‬ ‫בי מ‬ ‫תש ה ו‬ ‫מה‪ .‬ו נ ה‬ ‫ע ה‬ ‫את א‬ ‫ת נ‬ ‫הפ מנר ו ה‬ ‫בים‪ .‬ו נ נ‬ ‫קוי נ ה‬ ‫ת מ‬ ‫ח ו הינו ו ו ו נ‬ ‫ת מ‬ ‫כן ו נ‬ ‫תנו ו‪ .‬ו נז ה נ‬ ‫אבו ה‬ ‫כרון א‬ ‫קדוהננו ו ו נז ה נ‬ ‫כרוהננו ו ו ופ ה נ‬‫זה נ‬ ‫החנדשש‪:‬‬ ‫ביום‪ :‬בראש חדש ‪ -‬ראשש מ‬ ‫לשהשלום נ ו‬ ‫ח ו היים ו ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫מים‪ .‬ו נ מ‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬ ‫ת נ‬ ‫ההרה מ‬ ‫מ ה‬ ‫ב נד וך ה נ‬ ‫ע נ‬ ‫מח הד והוד מ‬ ‫צ מ‬ ‫את נ‬ ‫נ‬ ‫עה‬‫קנרן י נששו ו ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫שומע תפילה‬ ‫חנו והנים‬ ‫ת א‬ ‫לות ו נ מ‬ ‫תפ ה ו‬ ‫ע ונ‬ ‫מ מ‬ ‫אל ששו ה‬ ‫כי ה‬ ‫תנו ו‪ .‬ו ו נ‬ ‫עים ו נ ה‬ ‫להיים הר ה‬ ‫ח ה‬ ‫ההרע ו נ ה‬ ‫צר ה‬ ‫בהזה‪ .‬וה‬ ‫מ וה‬ ‫קוי מ נ‬ ‫תנו ו ו נ ה‬ ‫חהיי ה‬ ‫ה א‬ ‫על שנש נ‬ ‫קדושש‪ .‬ו נמר ה ו‬ ‫ח ה‬ ‫בוהרים בנ ומיד מ‬ ‫ת גה ו‬ ‫סנר ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫תם‪ .‬מדנ נ ו ה‬ ‫את הרי ה‬ ‫ת נ‬ ‫ב וה‬ ‫תם‪ .‬ו‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫כין‪ :‬ה ו‬ ‫ת ה‬ ‫ה וה‬‫לתוכ ה ו‬‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫מלכות בית דוד‬ ‫ח‬ ‫מי מ‬ ‫צ ה‬ ‫מ נ‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ו ה‬ ‫ל מ‬‫‪ :‬נ‬ ‫ו‬ ‫שכ תינךתו למצתין‬ ‫ובמר רח אמ תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬וינ ההר נ‬ ‫גי מ‬ ‫לה ו נהיבוא וינ מ ה ו‬ ‫ע נ‬ ‫תינו ו‪ .‬ו מ‬ ‫מ‬ ‫ש ל שךה עךשר למחד תש‬ ‫נש תים במיום א תחךד‪ .‬ו נ ה‬ ‫גמוולו נ ו‬ ‫לו נ ו‬ ‫ת ו‬ ‫השהשבו ה‬ ‫תו‪ . ‫קים‬ ‫די ה‬ ‫לצמ ו ה ו‬ ‫טח מ‬ ‫ב ה‬ ‫מ נ‬ ‫ען ו ו ה‬ ‫משנש ה‬ ‫תה ה'‪ .‬וינ הג ול וו ו מר א‬ ‫מ נ‬ ‫לינו ו ג נ והזרות טובות ה‬ ‫ע ה‬‫גזור ה‬ ‫קשהשים‪ .‬הוא חד תש א אדךר‪ .‬ו ו נ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬ ‫בים בנ ומיד נ‬ ‫ל ושהשים‪ .‬‬ ‫צרות ה‬ ‫ח נ‬ ‫ל מ‬ ‫תינו ו נ‬ ‫לויו ה‬ ‫אסוף ג ה ו כ‬ ‫ת א‬ ‫מנו ו‪ .‬נ‬ ‫כל ה‬ ‫תיך ה שנשבנ ו ה‬ ‫תיך ה נוטובו נ‬ ‫לאו נ‬ ‫נ הפ נ נ‬ ‫לך נ‬ ‫קהווינו ו ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫צר בנ והראשהשית‪.‬ו ו ה‬ ‫א וה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫ע ג ה ונדלו‬ ‫להוהדי מ‬ ‫מו הישהראל נ‬ ‫ע ו‬ ‫חר בנ ו מ‬ ‫בו ה‬ ‫מים‪ .‬מ‬ ‫בב שהש ה‬ ‫ל ה‬ ‫בנדך ה בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫עשות נרצונ נך ה‪ .‬ו ו ה‬ ‫מיהני ממשנש ה‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬ ‫בר הרע‪ .‬ו ו ה‬ ‫פרו ה‬ ‫תנו ו ו ו ה‬ ‫א ה‬ ‫תבו ו ה‬ ‫כל ו נ‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫חם ה‬ ‫חהרית שהשלום‪ .‬ה‬ ‫ח ה‬ ‫מו ו א‬ ‫ת ו‬ ‫כי לא מ‬ ‫חם וה‬ ‫ממר ה‬ ‫ה נ‬ ‫מיך ה‪ .‬‬ ‫צהרנו ו יו ה‬ ‫בשר‪ .‬ו נ מ‬ ‫ע וה‬ ‫כל יום ה‬ ‫סיך ה שנשבנ ו ה‬ ‫על נ ה ונ‬ ‫לך נ‪ .‬ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫חם ה‬ ‫הינו ו חווס ו נמר ה‬ ‫אל ה‬ ‫לנו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫ח נו‬ ‫לשנשמור כ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫ת‬ ‫עשי ה‬ ‫חמות שנש ה‬ ‫ל ה‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬ ‫על מ‬ ‫תששוועות ו נ מ‬ ‫ה ונ‬ ‫על מ‬ ‫גבוורות ו נ מ‬ ‫ה נו‬ ‫על מ‬ ‫קן ו נ מ‬ ‫פכנר ה‬ ‫ה ו‬ ‫על מ‬ ‫סים ו נ מ‬ ‫הנ הו ו ה‬‫על מ‬ ‫בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים‪ :‬מ‬ ‫זה‬ ‫ה נו‬ ‫מן מ‬ ‫הם בה וז נ ו מ‬ ‫ה ה‬ ‫מים ה‬ ‫תינו ו במ ווי ה ה‬ ‫אבו ה‬ ‫ל א‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫חם‬ ‫כי ה‬ ‫השנש וה‬ ‫ל מ‬ ‫אל נ‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫על מ‬ ‫עה מ‬ ‫הנרשהש ה‬ ‫לכוות י ההון ה‬ ‫מהדה ממ נ‬ ‫ע נ‬ ‫בהניו‪ .‬א‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫תה הווא ה' א‬ ‫א וה‬ ‫לך נ‪ .‬ו נ ה‬ ‫דו נ‬ ‫מ ו‬ ‫על ה‬ ‫מיך ה מ‬ ‫ח נ‬ ‫ל ופ הנניך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫מים ו ה‬ ‫ח ה‬ ‫עינרך ה בנ ומר א‬ ‫להים ה‬ ‫לירו ושהש מ‬ ‫ונ ה‬ ‫להים‬ ‫בוהנה נירו ושהש ה‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ו נ‬ ‫קי תוהר נ‬ ‫ס ה‬ ‫ו נז ההדים בנ ומיד עו נ‬ ‫קנדשנשך ה‪.‬ו‬ ‫ח ה‬ ‫המר א‬ ‫דת ה‬ ‫מ מו‬ ‫לם בנ ו ה‬ ‫בוהרא עו ה‬ ‫עהננו ו ו‬ ‫תפלה לעצירת הגשמים בשומע תפלה‪ :‬ו מ א‬ ‫תיך ה‬ ‫מבה ונרכו נ‬ ‫לא י ההדינו ו ה‬ ‫מ הו‬ ‫בך ה‪ .‬ו מ א‬ ‫ב ו‬ ‫חשמש נ‬ ‫מ א‬ ‫את מ‬ ‫ת נ‬ ‫ל וה‬ ‫ק נ‬ ‫ל מ‬ ‫ק נ‬ ‫צתו‪ .‬ו נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫את ה‬ ‫הרו ו נ‬ ‫ט א‬ ‫לך ה‪ .‬ה‬ ‫אל‪ .‬מ‬ ‫ה וה‬ ‫גדול ו נ מ‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬ ‫לשהש נ‬ ‫בנ והרכות נוהוהדאות נ‬ ‫ההוהדאות‬ ‫אל מ‬ ‫ברו וך נ ה‬ ‫לך נ‪ .‬‬ ‫את ה ו‬ ‫ת נ‬ ‫בם‪ .‬ו ו נ‬ ‫אשנשר הד ובמ ונר ו ה‬ ‫ה כ ומ א‬ ‫בתוכ ה ו‬ ‫כן נ ו‬ ‫תשנש ו‬ ‫תששווב‪ .‬‬ ‫די ה‬ ‫צ הו‬ ‫עים בנ ומיד מ‬ ‫טהוהרים‪ .‬נ‬ ‫לטו ה‬ ‫טה נ‬ ‫לי ה‬ ‫לפ נ ה‬ ‫לפ הנניך ה‪ .‬ה ו‬ ‫חנו ו מוהדים ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫על שנש א‬ ‫לם‪ .‬ה‬ ‫עד‪ .‬ה' א‬ ‫מע קו ה‬ ‫שנש מ‬ ‫בנו ו‬ ‫תשהשי ה‬ ‫אל ו נ‬ ‫קם מ‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫בי נ‬ ‫ביר ה ו‬ ‫לנד ה‬ ‫עבוהדה ה‬ ‫ה א‬‫את ה‬ ‫השהשב נ‬ ‫תם ו נ ה‬ ‫לו ה‬‫תפ ה ה‬‫ב נ‬ ‫אל ו ו ה‬ ‫מנך ה הישהר ה‬ ‫ע ו‬‫הינו ו בנ ו מ‬ ‫אל ה‬ ‫צה ה' א‬ ‫נר ה‬ ‫מך ה‬ ‫ע ונ‬ ‫אל מ‬ ‫עבומדת הישהר ה‬ ‫מיד א‬ ‫ת ה‬ ‫להרצון ו ה‬ ‫הי נ‬ ‫ת ה‬ ‫‪:‬בנ והרצון‪ .‬הרמרחאז תיר מ‬ ‫ך למצתין‬ ‫נה ע הינהיונבמשוב ךמ‬ ‫‪ :‬ומת תחאז תי ך‬ ‫מודים‬ ‫לדור הודור‪:‬‬ ‫תה הווא נ‬ ‫א וה‬ ‫ענו ו מ‬ ‫גן י השנש ה‬ ‫מ ה‬ ‫ח ו היינו ו‪ .‬הרי ה‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫ל ופהנניך ה מ‬ ‫מ נ‬ ‫תה‪ .‬ה‬ ‫המר ה ו‬ ‫מיך ה ה‬ ‫ח נ‬ ‫תה בנ ומר א‬ ‫א וה‬‫ונ מ‬ ‫לה‬ ‫ס ה‬ ‫גדול נ‬ ‫ה הו‬ ‫מך ה מ‬ ‫לשהש נ‬ ‫לא נונונדה נ‬ ‫הם הנס ו הפנ נ‬ ‫מה נ‬ ‫ע ו‬ ‫ת ה‬ ‫עשי ה‬ ‫עץ‪ .‬‬ ‫ח ו היים ו הששו מ‬ ‫ל מ‬ ‫כה נ‬ ‫כה ו ננ הז נ נו‬ ‫בהר ה‬ ‫מי נ‬ ‫כנו ו בנ וג השנש ה‬ ‫בנר ה‬ ‫תינו ו‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל א‬‫קיך ה‪ .‬ו נז ה נ‬ ‫ע נ‬ ‫בן הד והוד מ‬ ‫ח נו‬ ‫משהשי מ‬ ‫כרון ה‬ ‫תינו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫ח ה‬ ‫המר א‬ ‫דת ה‬ ‫מ מו‬ ‫עם בה ונניך ה בנ ו ה‬ ‫הג ה‬ ‫תנ מ ה‬ ‫ת נ‬ ‫תיך ה‪ .‬וינ ה נ‬ ‫בי ו ו ה‬ ‫עה ו ושנש ה‬ ‫ח ו היה הר ה‬ ‫עב‪ .‬ב ת מ‬ ‫זקהן טרף ומ ך‬ ‫נערר ומערד ך‬ ‫הרימהוד תים מ ת ר‬ ‫את בה והניו‬ ‫תלו ו אותו ו נ נ‬ ‫בראששו‪ .‬שהש מ‬ ‫חנו ו ה‬ ‫אנ מ נ‬‫מוהדים א‬ ‫על‬ ‫מנו ו‪ .‬וה‬ ‫ליך ה ה‬ ‫א נ‬‫כי ה‬ ‫ענו ו‪ .‬כ ונשנש ה‬ ‫אי ו ו ה‬ ‫חשנשמונ מ ה‬ ‫גדול מ‬ ‫הן ה ו‬ ‫חהנן כ ו ה‬ ‫בן יו ה‬ ‫תהיהו ו נ ו‬ ‫ת נ‬ ‫מ וה‬ ‫מי מ‬ ‫בי ה‬ ‫לחנוכה‪ :‬ה ו‬ ‫דיהנם‪.‬נ‬ ‫הישהר ה‬ ‫ענו ו בו‬ ‫כה‪ .‬נ‬ ‫כה ה‬ ‫חנ כ ו ה‬ ‫מי א‬ ‫בעו ו שנשמומנת י נ ה‬ ‫ק נ‬ ‫‪:‬ו נ ה‬ ‫כל‬ ‫את וה‬ ‫בד נ‬ ‫א הו‬ ‫ל מ‬ ‫הרוג ו ו נ‬ ‫ל א‬ ‫מיד מ‬ ‫השנש ה‬ ‫ל מ‬ ‫קשש נ‬ ‫ההרשהשע‪ .

‬ומא תממרו אמהן‬ ‫מיו‪ .‬ו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫כונ נהנה ה‬ ‫עשה י ההדינו ו ו‬ ‫מ א‬ ‫לינו ו‪ .‬הוי מ‬ ‫ס ה‬ ‫ח ו היים יודו וך ה ונ‬ ‫ה מ‬ ‫נוכל מ‬ ‫להודות‬ ‫אה נ‬ ‫‪:‬נ ה נ‬ ‫שים שלום‬ ‫אל‬ ‫מנך ה י השנשהר ה‬ ‫ע ו‬ ‫את מ‬ ‫בהרך נ נ‬ ‫ל ה‬ ‫עינניך ה נ‬‫השהושלוום נוטווב בנ ו ה‬ ‫כל מ‬ ‫ל ה‬ ‫אדון ו נ‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬‫תה הווא נ‬‫א וה‬‫כי מ‬ ‫לם וה‬ ‫לעו ו ה‬ ‫תשהשים נ‬ ‫מנ ך ה ו ה‬ ‫ע ו‬ ‫אל מ‬ ‫על י השנשהר ה‬ ‫שהשלוום הרב מ‬ ‫מך ה‬‫עה בה ושנשלו ו נ‬ ‫כל שהש ה‬ ‫ב ה‬‫עת ו ו נ‬ ‫כל ה‬ ‫‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫לה‪ .‬ת כ מ‬ ‫במקום למע הילךא מתן כךל‪ :‬למע הילךא ולמע הילךא מ תכךל ב תר מ ך‬ ‫די‬ ‫אבווהון ו ה ו‬ ‫קהדם א‬ ‫אל א‬ ‫בית י השנשהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫תהון ו נד ו ה‬ ‫בעו ו נ‬ ‫תהון ו ו ו ה‬ ‫צלו ו נ‬ ‫בל נ‬ ‫ק מו‬ ‫ת מ‬ ‫ת נ‬‫תנו ו‪ :‬ו ה‬ ‫לו ה‬ ‫תפ ה ה‬ ‫את ו נ‬ ‫בהרצון נ‬ ‫מים ו ו נ‬ ‫ח ה‬‫בל בנ ומר א‬ ‫ק הו‬ ‫ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬מ‬ ‫ח ו היים‬ ‫מהיא ו נ מ‬ ‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬‫הא שנש ה‬ ‫לם‪ :‬י נ ה‬ ‫עד עו ה‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬ ‫מבהרך נ ה‬ ‫הי שהשם ניההוה נ‬ ‫מן‪ .‬‬ ‫ה נו‬ ‫לם מ‬ ‫בעו ה‬ ‫קיך ה ה ו‬ ‫ח נו‬ ‫תינו ו‪ .‬‬ ‫תוהר נ‬ ‫ען ו‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬‫עשה נ‬ ‫תך ה‪ .‬א‬ ‫ען י נ ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫מך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫ב מ‬ ‫אשנשר י ה נ‬ ‫בר א‬ ‫הג נ ו נ‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫לם אונדך ו ה‪ :‬ה ו‬ ‫לעו ה‬ ‫הי נ‬ ‫אל מ‬ ‫א‬ .‬ה' א‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫אם נ‬ ‫ק ה‬ ‫ה ה‬ ‫ת ו‬ ‫לכו ו ה‬ ‫מ נ‬ ‫עד‪ :‬ה' מ‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מלך נ נ‬ ‫ה‪ :‬ה' י ה נ‬ ‫ת ו‬ ‫כינ נ ו ה‬ ‫בית שנש ה‬ ‫הו‬ ‫חית‪.‬ו נ ה‬ ‫בי ה ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬‫ק הד ושש בה ו נ‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬‫בית מ‬ ‫תינו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫בי ה‬ ‫אש ה ו‬ ‫מים מ‬ ‫תי‪ :‬אנרך נ י ה ה‬ ‫ע ה‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫‪ :‬הו‬ ‫ומאת ךה קךדוש יוש הב ת מה תלות ישר ךא הל‪ .‬ו מ ו ה‬ ‫קהר ו‬ ‫עא הזיו י נ ה‬ ‫אנר ה‬ ‫כל מ‬ ‫להיא ה‬ ‫מ נ‬ ‫באות‪ .‬מ‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬‫‪ :‬הו‬ ‫אלוהי נצור‬ ‫לי‬ ‫ל מ‬ ‫ק נ‬ ‫מ מ‬‫ל נ‬‫מה‪ .‬וה‬ ‫חת ניהו והדה הוירו ושהש ה‬ ‫מנ נ מ‬‫בה לה' ה‬ ‫ענר ה‬ ‫קנדמוהניות‪ :‬ו נ ה‬ ‫לם ו וכ נשהשהנים מ‬ ‫מי עו ה‬ ‫כי ה‬‫אה וה‬ ‫‪ :‬בנ וי הנר ה‬ ‫קדיש שלם‬ ‫ליך נ‬ ‫מ ה‬ ‫ה‪ .‬א‬ ‫ען שנש נ‬‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫עשה נ‬ ‫תם‪ :‬א‬ ‫ב וה‬‫חשמש נ‬ ‫מ א‬ ‫קל מ‬ ‫ל ה‬‫ק נ‬‫תם ו נ מ‬ ‫צ ה‬‫ע ה‬ ‫פר א‬ ‫ה ה‬‫ה‬ ‫לי‪ :‬עשה שהשלום‬ ‫א ה‬ ‫לפהנניך ה‪ .‬‬ ‫ת ו‬ ‫גבו ונר ו ה‬ ‫בד נ ו‬ ‫עא עו מ‬ ‫אנר ה‬ ‫על מ‬ ‫דישש מ‬ ‫ק הו‬ ‫ה‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ‬ ‫ה‪.‬קךדוש ה' צמבךאות‪ .‬ה‬ ‫צנווה ה‬ ‫כיו י נ מ‬ ‫א ה‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫כי מ‬ ‫לך ה‪ :‬וה‬ ‫ה נ‬ ‫א א‬ ‫קמרב בנ ו ה‬ ‫גע לא י ה נ‬ ‫עה‪ .‬נ הז ה ו ה‬‫סה טו ה‬ ‫ששלום‪ .‬מ‬ ‫ת ו‬ ‫כינ נ ו ה‬ ‫בית שנש ה‬ ‫אה ה ו‬ ‫לו ה‬ ‫ע ה‬ ‫מא ה‬ ‫מרו ה‬ ‫מי נ‬ ‫דישש בה ושנש ה‬ ‫ק הו‬ ‫מהרין מ‬ ‫א נ‬ ‫דין‪ .‬נ‬ ‫ח ה‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬ ‫טהו ו‪.‬ומקךר ךא ז תה א תל ז תה ומאמרר‪ :‬קךדוש‪ .‬ו נ ה‬ ‫ע ונ‬ ‫בב מ‬ ‫ל מ‬ ‫חשנשבות נ‬ ‫מ נ‬ ‫צר מ‬ ‫לי ה נ‬ ‫לם נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מהרה זאת נ‬ ‫תינו ו‪ .‬ה‬ ‫מי ה‬ ‫בה ה‬ ‫ב ה‬ ‫לף ו ונר ה‬ ‫א נ‬ ‫מצה ו נד וך ה נ‬ ‫פל ה‬ ‫ההרהים‪ :‬י ה ו‬ ‫צ א‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫מנרך ה בנ ו ה‬ ‫לשנש ה‬ ‫ל וך נ‪ .‬שהש נ‬ ‫אבו ה‬ ‫א‬ ‫לם‬ ‫לעו ה‬ ‫צנדק נ‬ ‫תך ה נ‬ ‫ק נ‬ ‫צנד ה‬ ‫איך ה‪ :‬ה‬ ‫כל קנר נ‬ ‫ל ה‬ ‫סד נ‬ ‫ח נ‬ ‫לח‪ .‬ו ו נ‬ ‫בתוהר נ‬ ‫בי נ ו‬ ‫ל הו‬ ‫תח ה‬ ‫פ מ‬ ‫הניה‪ .‬ה' צו והרי נוגו א‬ ‫בי נ‬ ‫ל הו‬ ‫גיון ה‬ ‫ה נ‬‫פי ו נ נ‬ ‫מהרי ה‬ ‫א נ‬ ‫להרצון ה‬ ‫היו ו נ‬‫ענ ההני‪ :‬י ה נ‬‫מינ נך ה ו מ א‬ ‫עה י נ ה‬ ‫לצון ו י נהדינדיך ה הושהשי ה‬ ‫ח נ‬ ‫ען י ה ה‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬‫נ‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל‪ .‬א‬ ‫תב נ‬ ‫כר ו ננ הכ וה ה‬ ‫בה‪ .‬‬ ‫א נ‬ ‫תומרת א‬ ‫לנו ו ו‬ ‫תן ה‬ ‫עים‪ .‬ה‬ ‫א א‬ ‫אהני ו נ נ‬ ‫קהר ה‬ ‫מי‪ :‬י ה נ‬ ‫כי י המדע שנש ה‬ ‫בהו ו וה‬ ‫אשג נ ו ה‬ ‫א‬ ‫תי‬ ‫ע ה‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫אהו ו ה ו‬ ‫אנר ה‬ ‫עהו ו‪ .‬בנ והר ה‬ ‫פר מ‬ ‫ס נ‬‫בעשי" ת‪ :‬בנ ו ה‬ ‫לשהשלום‬ ‫בים ו ו נ‬ ‫‪:‬טו ה‬ ‫אל במ ושהושלום‬ ‫מו הישהר ה‬ ‫ע ו‬‫את מ‬ ‫בהרך נ נ‬‫מ ה‬ ‫ה נ‬ ‫תה ה'‪ .‬במ ו א‬ ‫בית י השנשהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חהיי נד ו ה‬ ‫ב מ‬ ‫מיכון ו ו ו נ‬ ‫ביו ו ה‬ ‫חהייכון ו ו ו נ‬ ‫ה‪ .‬ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫מ ו היא‪ .‬י נכ מ ו ה‬ ‫א נ‬ ‫בם ה‬ ‫ב ה‬ ‫ל ה‬ ‫כן נ‬ ‫ה ה‬ ‫מך ה‪ .‬הוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫‪:‬בעשי"ת‪ :‬הר שךלום ב תממרו ך‬ ‫בנדך ה‬ ‫ע ה‬ ‫תך ה‪ :‬ו נשהשם נ מ א‬ ‫בתוהר נ‬ ‫קנו ו נ ו‬‫ל ה‬ ‫ח נ‬‫תן נ‬ ‫מינו ו‪ .‬ו נשהש כ‬ ‫ת הו‬ ‫עינניך ה מ‬ ‫ליך ה לא י הג ה ושש‪ :‬מרק בנ ו ה‬ ‫א נ‬ ‫מינ נך ה‪ .‬א‬ ‫ב ה‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ה‬ ‫מו ה‬ ‫ע ו‬ ‫עהנהו ו‪ .‬ו ה נ‬ ‫אהני רו ו מ‬ ‫ש ה‬ ‫ת ו‬ ‫ה‪ .‬שנשוי הבה וננה ה ו‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫ל ופ הנניך ה ה' א‬ ‫מ נ‬‫הי הרצון ה‬ ‫ינ ה‬ ‫קנדמוהניות‬ ‫לם ו וכ נשהשהנים מ‬ ‫מי עו ה‬ ‫כי ה‬ ‫להים‪ .‬ו ה‬ ‫תן ו ה‬ ‫חל ו הפנ נ‬ ‫על שמש מ‬ ‫לך ה‪ :‬מ‬ ‫בן מרג נ נ‬ ‫א נ‬ ‫גוף בה ו נ‬ ‫ת ו‬ ‫פן ו ה‬ ‫שאו ונ נך ה‪ .‬הווא י הפ נ ו מ‬ ‫בתו ה‬ ‫טע נ ו‬ ‫לם נ ה מ‬ ‫ח ו היי עו ה‬ ‫ונ מ‬ ‫זה‪.‬נ‬ ‫לי מ א‬ ‫מת נ‬ ‫א נ‬ ‫תן א‬ ‫ת וה‬ ‫מת‪ :‬ו ה‬ ‫א נ‬ ‫תך ה א‬ ‫נותוהר נ‬ ‫ח בה וך נ‪ :‬ה'‬ ‫ט מ‬ ‫אהדם ב ו ה‬ ‫אשנשהרי ה‬ ‫באות מ‬ ‫צ ה‬ ‫לה‪ :‬ה' נ‬ ‫ס ה‬ ‫עקב נ‬ ‫הי י מ א‬ ‫אל ה‬ ‫לנו ו א‬ ‫גב ה‬ ‫מש ה ו‬ ‫מנו ו‪ .‬‬ ‫לו ה‬ ‫אפ מ נ‬ ‫חשמשק ו מ א‬ ‫בי ה‬ ‫כי ה‬ ‫נין‪ :‬וה‬ ‫ת הו‬ ‫פיר ו נ מ‬ ‫תנרמס כ ונ ה‬ ‫תנדרך נ‪ .‬קךדוש‪ .‬ו נ ה‬ ‫תנר ו‬ ‫תיך ה ו ה‬ ‫צו נ‬‫מ נ‬‫ב ה‬‫תך ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫ל נ‬ ‫אנו ו ה‬ ‫הינו ו שנשבנ והר ה‬ ‫אל ה‬ ‫ברו וך נ הווא א‬ ‫אנו ו‪ :‬ה ו‬ ‫קנר ה‬ ‫ביום ה‬ ‫עהננו ו נ‬ ‫לך נ י מ א‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬ ‫עה‪ .‬י נ ה‬ ‫א ה‬‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫קהריב ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬ ‫לא ו ו ה‬ ‫עג מ ה‬‫אל‪ .‬ה‬ ‫ע וה‬ ‫באות ה‬ ‫צ ה‬ ‫לה‪ :‬ה' נ‬ ‫ס ה‬ ‫תנו ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫אל י נששו ו ה‬ ‫ה ה‬ ‫לנו ו‪ .‬א‬ ‫מצו והד ה‬ ‫סי ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫מ נ‬ ‫מר לה' מ‬ ‫תלוהנן‪ :‬א מ‬ ‫יה נ‬ ‫טב י הששווד‬ ‫ק נ‬ ‫מ נו‬ ‫הלך נ‪ .‬ה‬ ‫א נ‬ ‫בו א‬ ‫מך ה נ‬ ‫את שהש נ‬ ‫ללו ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫לה‪ .‬ו נ ה‬ ‫מנר ה‬ ‫בר ה‬ ‫מ מד ו ה ו‬ ‫תי ה‬ ‫מהרע וושפה מ‬ ‫לששוהני ה‬ ‫הי‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ :‬ועונים‪ :‬אמן‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫והוא ירע אש תה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬‫תשובה‪ :‬השלום ב תממרו ך‬ ‫תוספות למוצאי שבת‬ ‫ויהי נעם‬ ‫די‬ ‫צל שמש מ ו‬ ‫ליון בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫תר נ‬ ‫ס נ‬ ‫תר בנ ו ה‬ ‫ס נ‬ ‫כונ נהנהו ו‪ :‬ישהשב בנ ו ה‬ ‫עשה י ההדינו ו ו‬ ‫מ א‬ ‫לינו ו‪ .‬ה‬ ‫ח נ‬ ‫ת נ‬ ‫פיו ו נ‬ ‫כ וננ ה ה‬ ‫תה ה'‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫אה‪ :‬וה‬ ‫תנר נ‬ ‫עים ו ה‬ ‫מת נרשהש ה‬ ‫לו מ‬ ‫ביט‪ .‬ה‬ ‫פל י מ א‬ ‫בא נ‬ ‫בר ה ו‬ ‫מ נד ו נ‬ ‫מם‪ :‬ה‬ ‫חץ היעווף יו ה‬ ‫מ ה‬ ‫לה‪ .‬נ‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫מנך ה ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫כל מ‬ ‫חנו ו ו נ ה‬ ‫אנ מ נ‬ ‫לפהנניך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫בי ה‬ ‫אש ה ו‬ ‫מים מ‬ ‫אכ מבנ והדהו ו‪ :‬אנרך נ י ה ה‬ ‫צהו ו ו מ א‬ ‫לו ה‬ ‫ח נ‬ ‫א מ‬ ‫צהרה‪ .‬ועונים‪ :‬אמן בנ ו ה‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬‫ק הד ושש שנש ה‬ ‫ת מ‬ ‫דל וינ ה נ‬ ‫תג מ ו ה ו‬ ‫ק מד ושש גרסת הגר" א‪ :‬י ה נ‬ ‫ת מ‬‫דל וינ ה נ‬ ‫תג מ ו מ ו‬ ‫יה נ‬ ‫ה‬ ‫מ ו‬‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ :‬הקהל עונה‪ :‬אמן‪ .‬בנ ו מ‬ ‫ת ו‬ ‫לכו ו ה‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬ ‫מם‬‫תרו ו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פה מ‬ ‫ת ו‬‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬ ‫מהיא‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬‫בא נ‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מהיא‪ :‬י נ ה‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬‫מי ה‬ ‫ל ה‬‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬ ‫בא נ‬ ‫מר ה ו‬ ‫כל בעשרת ימי תשובה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫עי ה‬ ‫ל ה‬‫דקו ונדשהשא בנ והריך נ הווא ועונים‪ :‬בנ והריך נ הווא נ‬ ‫ה נו‬ ‫מ ו‬ ‫לל‪ .‬וינ מ נ‬ ‫ת ו‬‫בהרא כ והנרעו ו ה‬ ‫מא הדי נ‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫בא‪ .‬שנשנ הושנשמר כ‬ ‫אבו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ה‬ ‫אל ה‬ ‫ל ופ הנניך ה ה' א‬ ‫מ נ‬ ‫הי הרצון ה‬ ‫לה‪ :‬י נ ה‬ ‫ה ה‬ ‫בו ה‬ ‫ל נ‬ ‫לד מ‬ ‫להריק נולא נ ה ה‬ ‫גע ה‬ ‫ען לא הני מ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫דם‪ .‬בנ ו ה‬ ‫ח ו היים‬ ‫ל מ‬‫אל‪ .‬ו נ‬ ‫ת נ‬‫כל ו ה‬ ‫ל ו‬‫פר מ‬ ‫ע ה‬ ‫דם‪ .‬מ‬ ‫צ ה‬ ‫מ ו היא ה' נ‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ל עה מ‬ ‫דישש נ‬ ‫ק הו‬‫מ‬ ‫תר‬ ‫א מ‬ ‫מ א‬ ‫קהרא דה' ה‬ ‫מהרין‪ :‬בנ והריך נ י נ ה‬ ‫א נ‬ ‫חין ו נ ה‬ ‫משמשבנ ו ה‬ ‫גיא הד ו נ‬ ‫ס הו‬ ‫ע מ‬ ‫קל הזי מ‬ ‫תמרי ה‬ ‫עית במ ו נ‬ ‫מ ה‬ ‫חא‪ .‬ו ושנש ה‬ ‫תהני רו ו ה‬ ‫ל נ‬ ‫ט מ‬ ‫מקומו‪ :‬ו ונ נ ה‬ ‫מ ונ‬ ‫כבוד ה' ה‬ ‫ברו וך נ ונ‬ ‫הו‬ ‫אל‬ ‫חק ו נהישהר ה‬ ‫צ ה‬ ‫הם י ה נ‬ ‫בהר ה‬ ‫א נ‬ ‫הי מ‬ ‫אל ה‬ ‫מ ו היא‪ .‬ו נהישם בנ ו ה‬ ‫בנו ו נ ו‬ ‫ל הו‬ ‫תח ה‬ ‫כנו ו‪ .‬ו נ ה‬ ‫בשנש מ‬ ‫ה‬ ‫אנרץ‪ :‬עו ושנשה שהשלוום בעשרת ימי‬ ‫מהים ו ה ה‬ ‫עם ניההוה עשהשה שהש מ‬ ‫מ ה‬ ‫עז נהרי ה‬ ‫מן‪ :‬ועונים‪ :‬אמן קהל‪ :‬נ‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫אל ו נ ה‬ ‫כל י השנשהר ה‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫ה‬ ‫שר ךא הל‪ .‬ה'‬ ‫כבוד נולא י ה ו‬ ‫מנרך ה ה‬ ‫ען י נז מ ו נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫בא‪ .‬ה‬ ‫ה‬ ‫מת‪.‬ומאתממרו אמ הן‪:‬‬ ‫מת ךא‪ . ‫לך ה‬ ‫מך ה ו ו נ‬ ‫טוב שהש נ‬ ‫ה ו‬ ‫תה ה'‪ .‬ו נ ה‬ ‫מן ה ו‬ ‫דין ה‬ ‫לין ה ו‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫כבודו‪ :‬ו ו נ‬ ‫ונ‬ ‫גדול‪:‬‬ ‫עשש ה‬ ‫חמרי קול מר מ‬ ‫א א‬ ‫מע מ‬ ‫אשנש מ‬ ‫ח‪ .‬ו ננ נ מ‬ ‫ליך ה הר ה‬ ‫א נ‬ ‫נה ה‬ ‫א נו‬ ‫ת כ‬ ‫מעונ נך ה‪ :‬לא נ‬ ‫ת נ‬ ‫מ וה‬ ‫ליון ש נ‬ ‫ע נ‬ ‫סי‪ .‬נולא י ה ה‬ ‫א ו‬ ‫השהשיב מ‬ ‫ל ה‬ ‫בה נ‬ ‫הנר ה ו‬ ‫ונ ה‬ ‫מס‬ ‫ע ה‬ ‫אדהני יום יום י מ א‬ ‫ברו וך נ א‬ ‫קנדם‪ :‬ה ו‬ ‫מי נ‬ ‫מי ה‬ ‫תינו ו ה‬ ‫אב ה‬ ‫ל א‬ ‫ת מ‬ ‫ע וה‬ ‫אשנשר נ השנשבמ ו נ‬ ‫הם‪ .‬ה ו‬ ‫ס ה‬ ‫תנו ו נ‬ ‫עז נהר ה‬ ‫תנו ו ו נ נ‬ ‫ע ה‬ ‫אל י נששו ו ה‬ ‫ה ה‬ ‫מת‪ .‬‬ ‫עון נולא י משנש ה‬ ‫פר ה‬ ‫ליך ה‪ :‬נוהווא מרחוום‪ .‬ו ננ מפ נשהשי כ נו ה‬ ‫ת ו‬ ‫נ מפ נשהשי ה‬ ‫תך ה‪.‬א‬ ‫קכדשהוש נ‬ ‫ען נ‬ ‫מ מ‬‫ל מ‬‫עשה נ‬ ‫מינ נך ה‪ .‬שנש ה‬ ‫ה הו‬‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫תנ משהושא וינ ה נ‬ ‫וינ ה נ‬ ‫עלממךא‪ .‬ונ‬ ‫פמהים י ה ו‬ ‫על כ ומ ו‬ ‫כיך ה‪ :‬מ‬ ‫נד והר נ‬ ‫אהו ו‬ ‫אנר ה‬ ‫עהו ו‪ .‬ו ופ מנרנ ה ה‬ ‫כה ו נ ה‬ ‫ח ו היים‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא‪ .‬נ‬ ‫ה הו‬ ‫לם מ‬ ‫העו ה‬ ‫ח ו היי ה‬ ‫ל מ‬ ‫ח וונ‬ ‫מהשהשי מ‬ ‫ה ו‬ ‫לשנשהני נימות מ‬ ‫כה ה‬ ‫בהר ה‬ ‫בה ו ו נ‬ ‫אה ו נהנימרשש טו ה‬ ‫חניה ו ננ הנר נ‬ ‫כה ו ננ ה נ‬ ‫ו ננ הז נ נו‬ ‫ה ה' צוור‬ ‫כי בנ וי ה ו‬ ‫עד‪ .‬ננצר נ‬ ‫אל מ‬ ‫לי‪ :‬א‬ ‫א ה‬ ‫לפ הנניך ה‪ .‬וה‬ ‫עהדי מ‬ ‫טחו ו בה' א‬ ‫טחו‪ :‬בה ו נ‬ ‫ב מ‬ ‫מ נ‬ ‫ההיה ה' ה‬ ‫טח בה'‪ .‬ו נמרב נ‬ ‫ס הו‬ ‫אדהני טוב ו נ מ‬ ‫תה א‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫מתו‪ :‬וה‬ ‫ח ה‬ ‫כל א‬ ‫עיר וה‬ ‫פו‪ .‬ו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫הינו ו ה‬ ‫אל ה‬ ‫אדהני א‬ ‫עם א‬ ‫הי נ מ‬ ‫הוי ה‬ ‫חת‬ ‫ת מ‬ ‫לך נ ו נ מ‬ ‫סך נ ה‬ ‫בהרתו י ה נ‬ ‫א נ‬ ‫הווות‪ :‬בנ ו נ‬ ‫בר מ‬ ‫מ נד ו נ‬ ‫פח היקו ושש ה‬ ‫מ ומ‬ ‫לך ה ה‬ ‫צי נ‬ ‫כי הווא י מ ה ו‬ ‫בו‪ :‬וה‬ ‫טח ו‬ ‫ב מ‬ ‫א נ‬ ‫הי נ‬ ‫אל מ‬ ‫תי‪ .‬‬ ‫בב שהש ה‬ ‫ל ה‬ ‫בדו בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫עשות נרצונו ו ו נ‬ ‫ל א‬ ‫אתו ו נ מ‬ ‫בתו וינ הנר ה‬ ‫ה ה‬ ‫א א‬ ‫בנו ו מ‬ ‫ל הו‬ ‫בתוהרתו‪ .‬ה' צו והרי נוגו א‬ ‫בי נ‬ ‫ל הו‬‫גיון ה‬ ‫ה נ‬‫פי ו נ נ‬ ‫מהרי ה‬ ‫א נ‬‫להרצון ה‬ ‫היו ו נ‬ ‫יה נ‬ ‫ההרה‬ ‫מ ה‬ ‫עה‪ .‬ה‬ ‫לי נ ה‬ ‫חד ה‬ ‫פ מ‬ ‫מ ומ‬‫תיהרא ה‬ ‫תו‪ :‬לא ה‬ ‫מ ו‬ ‫א ה‬ ‫חהרה א‬ ‫נה נוס ה‬ ‫צ הו‬ ‫סה‪ .‬ו ננ ה מ‬ ‫תו ה‬ ‫ה ו‬ ‫מן מ‬ ‫לנו ו ה‬ ‫די ה‬ ‫ב הו‬ ‫ה נ‬ ‫כבודו‪ .‬מ‬ ‫הושהשי ה‬ ‫לם‪.‬נ‬ ‫לי הר ה‬ ‫בים עה מ‬ ‫החושנש ה‬ ‫כל מ‬ ‫דף נ מפנשהשי‪ .‬א‬ ‫בהר ה‬ ‫א נ‬ ‫ל מ‬ ‫סד נ‬ ‫ח נ‬ ‫עקב‪ .

‬ו נ מ‬ ‫‪ :‬א‬ ‫קדיש יתום‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬ה' י ה נ‬ ‫בתוהר נ‬ ‫‪ :‬נו‬ ‫קהנה‬ ‫עד ז ה נ‬ ‫אל‪ :‬ו נ מ‬ ‫מנו ו ה‬ ‫ע וה‬ ‫כי ה‬ ‫בר נולא היקוום‪ .‬י מג נ ה ו‬ ‫ען ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫פץ נ‬ ‫ח ה‬ ‫ת ד ונרשנשיך ה ה'‪ :‬ה' ה‬ ‫ב וה‬ ‫עז מ נ‬ ‫כי לא ה‬ ‫מך ה‪ .‬נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מת מ‬ ‫א נ‬ ‫אין עוד‪ .‬קר"ע שט"ן‬ ‫שגמב הנו טרה ארהנ‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫עממ ך‬ ‫‪ :‬קרב הל רתנרת ר‬ ‫מהרם‪ .‬ו ה‬ ‫כל נ‬ ‫תכ נמרע וה‬ ‫לך ה ו ה‬ ‫כי נ‬ ‫וה‬ ‫כתווב‬ ‫כבוד‪ .‬וה‬ ‫עי שנש נ‬ ‫בך ה יונד ה‬ ‫טחו ו נ‬ ‫ב נ‬ ‫מים‪ :‬וינ ה נ‬ ‫ל ה‬ ‫‪:‬עו ה‬ ‫ויתן לך‬ ‫ספירת העומר‬ ‫מר‬ ‫הע ו נ‬ ‫פימרת ה‬ ‫ס ה‬ ‫על נ‬ ‫צהוונו ו מ‬ ‫תיו ו נ ה‬ ‫צו ו ה‬ ‫מ נ‬ ‫ק נד ושהשנו ו בנ ו ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫לם‪ .‬ה‬ ‫ת מ‬ ‫מ וה‬ ‫אנרץ ה‬ ‫ה ה‬ ‫על ה‬ ‫על ו נ מ‬ ‫ממ מ‬ ‫מ ו‬‫מהים ה‬ ‫הים במ ושהוש מ‬ ‫אל ה‬ ‫ה א‬ ‫כי ה' הווא ה‬ ‫בך ה‪ .‬למהרע אב תיר ג תלול תים מתן הךאר תץ‪ .‬ו ושנש ה‬ ‫ממ מ‬ ‫מ ו‬ ‫מהים ה‬ ‫במ ושהוש מ‬ ‫אין עוד‬ ‫חת‪ .‬ו נ ה‬ ‫לכוות שמש מ ו‬ ‫מ נ‬ ‫לם בנ ו מ‬ ‫קן עו ה‬ ‫ת וה‬ ‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫את‬ ‫לם נ‬ ‫בלו ו כ כ ה ו‬ ‫ק נו‬ ‫תנו ו‪ .‬י נ כ‬ ‫תי מ‬ ‫ספמנר ו ה‬ ‫מר שנש ו ה‬ ‫הע ו נ‬ ‫פימרת ה‬ ‫ס ה‬ ‫תינו ו‪ .‬אב"ג ית"ץ‬ ‫נך‬ ‫‪ :‬אנךא במכ לחר גמד כלרת יממ תי מ‬ ‫ונור ךא‪ .‬וה‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫הם נ‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫מלך נ א‬ ‫ת נ‬ ‫תך ה‪ .‬כ ומ וה‬ ‫מלך נ בנ ו ה‬ ‫ת נ‬ ‫עד ו ה‬ ‫מי מ‬ ‫ל ה‬ ‫לעו נ‬ ‫היא ו ו נ‬ ‫ל וך ה ה‬ ‫לכוות שנש נ‬ ‫ממ נ‬ ‫ה ו‬ ‫כי מ‬ ‫עד‪ .‬ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬‫לא ו ו ה‬‫עג ה ה‬ ‫אל במ ו א‬‫בית הישהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חוייה נד ה‬‫ב מ‬‫מיכון ו ו נ‬ ‫ביו ה‬ ‫וונ‬ ‫ה‬ ‫מ ו‬ ‫לל שנש ה‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫שא וינ ה נ‬ ‫תנ מ ו‬ ‫מם וינ ה נ‬ ‫תרו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פ מ‬ ‫ת וה‬ ‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬ ‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬‫מ ו היא‪ :‬אבל‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬‫ע נ‬ ‫מי ה‬‫ל ה‬‫ע נ‬ ‫ל ה‬‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬‫נ‬ ‫תא‬ ‫כל ו נשהשיהר ה‬ ‫מ וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫לא נ‬ ‫ע הו‬‫ל ה‬‫תא בעשי”ת‪ :‬נ‬ ‫כל בה ונרכ ה ה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫קנדשהשא‪ .‬בנ והריך נ הווא‪ ] .‬וה‬ ‫ב נ‬‫ל ה‬ ‫אל נ‬ ‫ת נ‬ ‫השהשב ה‬ ‫הויום ו מ א‬ ‫ת מ‬ ‫ע וה‬ ‫‪ :‬וינ המד נ‬ ‫ול תרמאות ממה הר ךה במת תפמא תר תת עכז תךך‪ .‬ה‬ ‫ע נ‬ ‫ה נ‬ ‫תך ה ה‬ ‫קכדשהוש נ‬ ‫ק נד ושהשנו ו בה ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫ההרנו ו ו ו נ‬ ‫ט א‬ ‫ל מ‬‫גם ו ו נ‬ ‫סיג ו ופ נ ה‬ ‫כל ה‬ ‫מ וה‬‫‪ :‬ה‬ ‫עלינו‬ ‫מה‪.‬מ‬ ‫הרב ווונו ו שנשל עו ו ה‬ ‫הנייהנה‪:‬‬ ‫ת נ‬ ‫מימוות ו ה‬ ‫ת ה‬ ‫בתוות ו נ‬ ‫בע שמש ה ו‬ ‫פה שנש מ‬ ‫תנו ו ה‬ ‫ה ונ‬ ‫מר מ‬ ‫את ע ו נ‬ ‫כם נ‬ ‫א נ‬ ‫בי א‬‫ה ה‬ ‫מויוום א‬ ‫בת ה‬ ‫השמוש ה ו‬ ‫חהרת מ‬‫מה א‬‫מ ו‬‫כם ה‬ ‫ל נ‬ ‫תם ה‬ ‫ספ מנר ו נ‬ ‫תך ה‪ :‬ו ו נ‬ ‫בתו והר נ‬ ‫ת נו‬ ‫ב וה‬‫ת נ‬ ‫שנושכ וה מ‬ ‫מת ךם‪ .‬בה ו נ‬ ‫מ ו‬ ‫מקו ו ה‬ ‫ל נ‬ ‫ק הד ושש ה‬ ‫מה נ‬ ‫ה ו‬ ‫בית מ‬ ‫עבו ומדת ה ו‬ ‫לנו ו א‬ ‫חהזיר ה‬ ‫מן הווא י מ א‬ ‫ח ה‬ ‫המר א‬ ‫‪ .‬ערמ תים א אללה תים יודו ך‬ ‫ך ת רת תיר צמרור ךה‪ .‬נג"ד יכ"ש‬ ‫בת שהש נ‬ ‫ב מ‬ ‫‪ :‬הנא ג הב ווור ד וו ונרשהשי היחו ונדך ה כ ונ ה‬ ‫לם‪ .‬ו נ ה‬ ‫ל ה‬‫ע נ‬‫מיהרן בנ ו ה‬ ‫א ה‬ ‫תא מד ו א‬ ‫מ ה‬‫ח ה‬ ‫תא ו ננ נ א‬ ‫ח ה‬ ‫תשנשבנ ו ה‬ ‫וכ‬ .‬‬ ‫כתווב נ ו‬ ‫לתו‪ .‬י השנש נ‬ ‫מים כ וכ ה ו‬ ‫ע וה‬ ‫הים יוודו וך ה מ‬ ‫אל ו ה‬ ‫מים א‬ ‫ע וה‬‫יוודו וך ה מ‬ ‫ו א אללה תים ומיירמאו אלתו כךל אפמסהי אר תץ‬ ‫ברמכהנ‬‫ו א אללה תים א אללה הינו‪ .‬וומושמשב י נ ה‬ ‫סד ה‬ ‫מהים נויו ה‬ ‫טה שהש מ‬ ‫ברו וך נ הווא‪ :‬שנשהווא נו נ‬ ‫קדושש ה ו‬ ‫ה וה‬‫כים מ‬ ‫ל ה‬ ‫מנ ה‬ ‫ה ו‬ ‫כי מ‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫לפ נהני נ‬ ‫חהוים וומוהדים ה‬ ‫ת א‬ ‫משנש ו מ‬ ‫עים ו ו ה‬ ‫כונר ה‬ ‫ו‬ ‫בתוהרתו‪.‬ו נ ה‬ ‫הינו ו י הכ ננרעו ו וינ ה ו‬ ‫אל ה‬ ‫לפ הנניך ה ה' א‬ ‫לששון‪ .‬ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫מ נ‬ ‫קכדשהושה שנשל מ‬ ‫ק הד ושש בה ו נ‬ ‫ת מ‬‫א נ‬ ‫ונ נ‬ ‫לה‬ ‫ס ה‬‫מן נ‬ ‫א ה‬ ‫ליו והנה‪ .‬י מ וה‬ ‫עי ה‬ ‫כל הרשנש ה‬ ‫ליך ה וה‬ ‫א נ‬ ‫פנות ה‬ ‫ה נ‬‫ל מ‬ ‫מך ה נ‬ ‫בשנש נ‬ ‫קנראו ו ה‬ ‫בשר י ה נ‬ ‫כל בנ והני ה‬ ‫די‪ .‬א‬ ‫נת ה‬ ‫גי ו‬ ‫צח בה ונ נ ה‬ ‫מנ מ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫מ‬ ‫לה‪ .‬א תר תץ ך‬ ‫‪ .‬כמדהי שתיתטךה ארו ר‬ ‫ש בךת הר מ‬ ‫ערד מ תמךח צר ךת הר ר‬ ‫הר‬‫ט ה‬ ‫א וה‬ ‫פיהרה ו נ נ‬ ‫ס ה‬ ‫תי בה ו נ‬ ‫מ וה‬‫פהג מ נ‬‫מה שנש ו‬ ‫קן מ‬ ‫ת ומ‬‫הויוום‪ .‬שנשבה ונזכוות נ‬ ‫אבו ו ה‬ ‫הי א‬ ‫הינו ו הואל ו ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫ל ופ הנניך ה ה' א‬ ‫מ נ‬‫ה‬ ‫תינו ו‬ ‫תינו ו ו ננ השנשמו ו ה‬ ‫תינו ו נורווחו ו ה‬ ‫את נ מפנששו ו ה‬ ‫קן נ‬ ‫ת וה‬ ‫ל מ‬ ‫למוות נ‬ ‫העו ו ה‬ ‫כל ה‬ ‫פע מרב בנ ו ה‬ ‫פע שנש מ‬ ‫על י נהדי נזה י כשנש ומ‬ ‫לה‪ .‬ה‬ ‫תך ה‪.‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫קדיש יתום‪ :‬אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫בא‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל ואבל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫קהריב‪ .‬בט"ר צת"ג‬ ‫מ ה‬‫מיד ג ה ו נ‬ ‫ת ה‬ ‫תך ה ו ה‬ ‫ק נ‬ ‫צנד ה‬ ‫מי ה‬ ‫ח ה‬ ‫ההרם מר א‬ ‫ט א‬ ‫כם מ‬ ‫‪ :‬בה ונר ה‬ ‫תך ה‪ .‬יוודו וך ה‬ ‫ס ה‬‫חם נ‬ ‫תנ נ ה‬ ‫אנרץ ו מ‬ ‫מים בה ו ה‬ ‫א וה‬ ‫ל כ‬ ‫מיששוור ו ו נ‬ ‫מים ה‬‫ע וה‬ ‫פט מ‬ ‫תשנש ו ו‬ ‫כי ה‬ ‫מים וה‬ ‫א וה‬ ‫ל כ‬ ‫ננו ו נ‬ ‫מחו ו הוימר נו‬ ‫לם‪ .‬שנש ו‬ ‫ליו ה‬ ‫לה נ‬ ‫תת ג נ וכד ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫כל‪ .‬יג"ל פז"ק‬ ‫קכדשהוש נ‬ ‫פנהנה זו וכ נהרי נ‬ ‫מנך ה ו‬ ‫ע ו‬ ‫ל מ‬ ‫אה נ‬ ‫חיד ג ה ו נ‬ ‫‪ :‬יה ה‬ ‫עלוומוות‪ .‬א‬ ‫ס ו‬ ‫א נ‬ ‫אהני נ‬ ‫בה א‬ ‫עד שי ה‬ ‫אהני הווא‪ .‬ונ‬ ‫מאו ו ה‬‫ט נ‬ ‫מ וכ‬ ‫תינו ו ו ו ה‬ ‫פו ו ה‬ ‫ל ו‬‫ק ה‬ ‫מ ונ‬‫ההרנו ו ה‬ ‫ט א‬‫ל מ‬ ‫מר כ ונהדי נ‬ ‫הע ו נ‬ ‫פימרת ה‬ ‫ס ה‬ ‫פר נ‬ ‫ס וו‬ ‫ל נ‬ ‫ב נד וך ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫על י נהדי מ ושנשה מ‬ ‫תהני מ‬ ‫צויה ו ה‬ ‫תה ה‬ ‫א וה‬ ‫לם‪ .‬ה‬ ‫ה ו‬ ‫אדון מ‬ ‫ל א‬ ‫ח מ‬ ‫לשמשבה ו מ‬ ‫לינו ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫ה‬ ‫חנו ו‬ ‫אנ מ נ‬ ‫ע‪ :‬ו מ א‬ ‫אל לא יושהשי מ‬ ‫אל ה‬ ‫לים נ‬ ‫ל ה‬ ‫ת ו‬ ‫פמ נ‬ ‫מ נ‬‫בל ו נהריק ו ו ה‬ ‫ה נ‬ ‫ל נ‬ ‫חהוים נ‬ ‫ת א‬ ‫משנש ו מ‬ ‫הם ה‬ ‫המוהנם‪ :‬שנש ה‬ ‫כל א‬ ‫לנו ו כ ונ ה‬ ‫הם נוגוהר ה‬ ‫קנו ו כ וה נ‬ ‫ל ה‬ ‫ח נ‬ ‫לא שם נ‬ ‫שנש ו‬ ‫קרו‬ ‫אנרץ‪ .‬ו נ ה‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫על מ‬ ‫חד‬ ‫א ה‬ ‫חד ו ושנשמו נ‬ ‫א ה‬ ‫הניה ה' נ‬ ‫ההווא י ה נ‬ ‫אנרץ‪ .‬הוי מ‬ ‫קר י ה ו ה‬ ‫מך ה י נ ה‬ ‫כבוד שהש נ‬ ‫ל נ‬ ‫פלו ו‪ .‬ה‬ ‫ס ה‬ ‫תנו ו נ‬ ‫א וה‬ ‫אר ו ה‬ ‫פהניו ה‬ ‫כנו ו י ה ה‬ ‫בנר ה‬‫ננו ו הוי ה‬ ‫ח הו‬‫הים י נ ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫מנזמוור שהשיר‪ .‬‬ ‫ת ה‬ ‫בי ה‬ ‫כל יושנש ה‬ ‫כירו ו וינ הנדעו ו וה‬ ‫אנרץ‪ . ‫דיר‬ ‫א הו‬ ‫תוהרה וינ מ נ‬ ‫דיל ו‬ ‫צנדקו‪ .‬‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫פחות ה‬ ‫משנש ונ‬ ‫מנו ו כ ונ ה‬ ‫אהרצות‪ .‬ימ ך‬ ‫ברמכהנ‬ ‫נתמנךה ימבולךה ימ ך‬ ‫ך ערמ תים כ כלךם‪ .‬ומהךאאל תיל תים כךרות יכךר התון‪.‬שק"ו צי"ת‬ ‫ת א‬‫ע ומ‬ ‫תנו ו יו והד מ‬ ‫ק ה‬‫ע ה‬ ‫צ א‬ ‫מע מ‬ ‫בל ו ושנש מ‬ ‫ק הו‬ ‫תנו ו מ‬‫ע ה‬ ‫‪ :‬שמשו נ ה‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫לכוותו ו נ‬‫מ נ‬ ‫כבווד מ‬ ‫ברו וך נ שהשם ונ‬ ‫‪:‬בלחש‪ :‬ה ו‬ ‫כמו ו‬ ‫תינו ו‪ .‬הו‬ ‫הויוום‬ ‫מ‬ ‫לה‬ ‫ס ה‬ ‫מן נ‬ ‫א ה‬ ‫מינו ו ה‬ ‫בי ה ה‬ ‫ההרה נ‬ ‫מ ה‬ ‫ה‪ .‬ו נ ה‬ ‫א מ‬ ‫עד‪ :‬ו ננ נ א‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫מלך נ נ‬ ‫תך ה‪ .‬נ‬ ‫כל ה‬ ‫בע וה‬ ‫תשהוש מ‬ ‫ב ונרך נ‪ .‬א‬ ‫הינו ו ה‬ ‫אל ה‬ ‫מים‪ :‬הווא א‬ ‫מרו ה‬ ‫הי נ‬ ‫ב ה‬ ‫עזוו בנ וג ה נ‬ ‫כימנת כ‬ ‫על‪ .‬‬‫ע נ‬ ‫כל ג וו והים י נששו ו ה‬ ‫אנרץ מד ונרכ נוך ה בנ ו ה‬ ‫עת בה ו ה‬ ‫למד מ‬‫לה‪ .‬וה‬ ‫ברו ו הד ה‬ ‫פר‪ .‬מד ו נ ו‬ ‫ת ה‬ ‫צה ו נ כ‬ ‫ע ה‬ ‫עצו ו ה‬ ‫תבא‪ :‬כ‬ ‫כי ה‬ ‫עים וה‬ ‫את נרשהש ה‬ ‫משוש מ‬ ‫תאם ו ו ה‬ ‫פ נ‬ ‫חד ו ה‬ ‫פמ מ‬ ‫מ ו‬ ‫תיהרא ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫מ‬ ‫לט‬ ‫מ הו‬ ‫א מ‬ ‫בל ו מ א‬ ‫ס ו‬‫א נ‬ ‫אהני נ‬ ‫שא ו מ א‬ ‫א ו‬ ‫אהני נ‬ ‫תי ו מ א‬ ‫עשי ה‬ ‫אהני ה‬ ‫בל‪ .‬נולא ש ה‬ ‫ה א‬ ‫כגוהיי ה‬ ‫עשנו ו ונ‬ ‫לא ה‬ ‫צר בנ והראשהשית‪ .‬קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬נ‬ ‫נד ו כ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫ח ו היים ה‬ ‫מ ו היא ו נ מ‬‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫מא‪ .‬ובמכהן ימהתי ר ךצון‬ ‫שר ךא הל מתזכה א ך‬ ‫עממךך י מ‬ ‫נפמשות ר‬ ‫שב תיע תית ת תסמפמרו ח אמתש תים יום‪ .‬‬ ‫ערל כהן נמקרו תה למךך ה' א אלה הינ‬ ‫בל‪.‬כ ומ וה‬ ‫פס זו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫כנו ו‪ .‬א‬ ‫העו ו ה‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫הינו ו נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫תה ה' א‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫‪ .‬חק"ב טנ"ע‬ ‫עהד נ‬ ‫הל א‬ ‫בך ה נ מ ה‬ ‫ברווב טו ו נ‬ ‫קדו ושש נ ו‬ ‫סין ה‬ ‫ח ה‬ ‫‪ :‬א‬ ‫תך ה‪ .‬במ וויום מ‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫על וה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫ל נ‬ ‫ההיה ה' נ‬ ‫מר‪ .

‬וה' י מ מ‬ ‫מי א‬ ‫א וה‬ ‫בי ו נ ה‬ ‫א ה‬ ‫כי ה‬ ‫עי‪ :‬וה‬ ‫הי י השנש ה‬ ‫אל ה‬ ‫בהני א‬ ‫עז נ ה‬ ‫ת מ‬ ‫ומ‬ ‫חמזק‬ ‫אל ה'‪ .‬ה‬ ‫את נ ו‬ ‫אכל נ‬ ‫ל א‬ ‫עים נ‬ ‫מהר ה‬ ‫לי נ‬ ‫ע מ‬ ‫קרב ה‬ ‫בה ו נ‬ ‫חזות‬ ‫ל א‬ ‫חויימ‪ .‬ו‬ ‫עשות נרצון קוהני נ‬ ‫ל א‬ ‫חים מ‬ ‫מ ה‬ ‫קיהדם‪ .‬ה י נ מ‬ ‫השהוש ה‬‫על מ‬ ‫מ מ‬ ‫אשנשר ה‬ ‫ממהים א‬‫ה ו‬‫מהים ו נ מ‬ ‫השהוש ה‬‫מי מ‬ ‫ללווהו ו שנש ה‬ ‫ה נ‬ ‫בי אוור‪ .‬ד‬ ‫אשנשר כ וו ונ הנ נ ו ה‬ ‫בים א‬ ‫ח נוכו וכ ה ה‬ ‫תיך ה י ההר מ‬ ‫צבנ וע ו נ‬ ‫א נ‬ ‫עשהשי נ‬ ‫מ א‬ ‫מיך ה מ‬ ‫אה שהש נ‬ ‫אנר נ‬ ‫כי נ‬ ‫וה‬ ‫ך במכךל‪ -‬הךאר תץ‬ ‫י א אדלנ הינו‪ .‬ו‬ ‫ה הזיו ה‬‫ל מ‬ ‫דנו ו נ‬ ‫חהרים כ וננ נג נ ה ו‬ ‫א ה‬ ‫קדו ו א‬ ‫אם י נמר ונ‬ ‫גע במ וך נ כ ומך נ ה‬ ‫ל מו‬ ‫ה‬ ‫לך נ‬‫מ נ‬ ‫פל‪ :‬ג"פ‪ :‬הד והוד נ‬ ‫ת ו‬ ‫הם ו ה‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬‫תה א‬ ‫מ ה‬‫אי ה‬ ‫חד ה‬ ‫גדל ו הפמ מ‬ ‫ע ך ה בה ו נ‬‫דמו ו נזרו א‬ ‫בן י ה נ ו‬ ‫א נ‬‫בן‪ :‬כ וה ה‬ ‫א נ‬ ‫דמו ו כ וה ה‬ ‫עך ה י ה נ ו‬ ‫גדל נזרו א‬ ‫חד בה ו נ‬ ‫תה ו הפ מ מ‬ ‫מ ה‬‫אי ה‬ ‫הם ה‬ ‫לי נ‬ ‫ע ה‬ ‫א‬ ‫עד‬‫עד ו ה נ‬ ‫עד ו ה נ‬ ‫לה‪ :‬ו ה נ‬ ‫ס ה‬ ‫לה נ‬ ‫ס ה‬ ‫לה נ‬ ‫ס ה‬‫צח‪ :‬נ‬ ‫צח נ נ מ‬‫צח נ נ מ‬ ‫מן‪ :‬נ נ מ‬ ‫א ה‬ ‫מן ה‬ ‫א ה‬‫מן ה‬ ‫א ה‬ ‫ק ו הים‪ :‬ג"פ‪ :‬ה‬ ‫חי ו נ מ‬ ‫אל מ‬ ‫‪:‬הישהר ה‬ ‫בי‪ .‬מךה אד תיר ש תממ ך‬ ‫‪ :‬ימ ך‬ ‫תהלים ח ה‬ ‫לא‬‫הם שנש ו‬ ‫ל נ‬ ‫תן ה‬ ‫מן נ ה מ‬ ‫אם‪ . ‫כל‬‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫עשה שהשלום ה‬ ‫מיו הווא י מ א‬ ‫מרו ה‬ ‫השהושלום בה ו נ‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שהשלום בעשי”ת‪ :‬מ‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫אל‪ .‬ה' אוהרי וינ השנש ה‬ ‫מא' אלול עד אחר שמיני עצרת אומרים מזמור זה‪ :‬נ‬ ‫אם‬ ‫בי‪ .‬או ה‬ ‫מ ה‬ ‫תי ה‬ ‫ל וה‬‫א נ‬ ‫חת שהש מ‬ ‫א מ‬ ‫ח‪ :‬מ‬ ‫ט מ‬ ‫אהני בו ה‬ ‫בזאת א‬ ‫מה נ ו‬ ‫ח ה‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫לי ה‬ ‫ע מ‬ ‫תקוום ה‬ ‫וה‬ ‫על‬ ‫תה הירוום ראשהשי מ‬ ‫ע וה‬ ‫מהני‪ :‬ו נ מ‬ ‫מ ה‬ ‫בצוור נירו נ‬ ‫הלו‪ .‬צו והרי ה ו‬ ‫דיק‪ .‬ו נ מ‬ ‫א נ‬‫לתו א‬ ‫פנעכ ה ו‬‫מת שנש ו‬ ‫א נ‬ ‫על א‬ ‫פו ה‬‫הם‪ .‬קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬נ‬ ‫נד ו כ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫ח ו היים ה‬ ‫מ ו היא ו נ מ‬ ‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫מא‪ .‬ו נ ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫מיהרן בנ ו ה‬ ‫א ה‬ ‫תא מד ו א‬ ‫מ ה‬ ‫ח ה‬ ‫תא ו ננ נ א‬ ‫ח ה‬ ‫תשנשבנ ו ה‬ ‫וכ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬ ‫עשה שהשלום ה‬ ‫מיו הווא י מ א‬ ‫מרו ה‬ ‫השהושלום בה ו נ‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שהשלום בעשי”ת‪ :‬מ‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫אל‪ .‬מ‬ ‫מי מ‬ ‫כל י נ ה‬ ‫בית ה' וה‬ ‫תי בנ ו ה‬ ‫ב וה‬‫קשש‪ .‬יא‬ ‫ח הו‬‫צנדקו ו י מ נ‬ ‫מת ה‬ ‫א נ‬‫טי ניההוה א‬ ‫פנ ה‬‫משנש ו‬ ‫עד ה‬ ‫ל מ‬ ‫מנדת ה‬ ‫טהו והרה עו ו נ‬ ‫את ניההוה נ‬ ‫עינ ההים‪ .‬ג‬‫ב ה‬ ‫צ ה‬ ‫כל צבאו ] נ‬ ‫ללווהו ו וה‬ ‫ה נ‬‫כיו מ‬ ‫א ה‬‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫כל מ‬ ‫ללווהו ו ה‬ ‫ה נ‬‫מים‪ .‬נ‬ ‫בי במ ו ונ‬ ‫ל הו‬ ‫ה‬ ‫תנ ההני‬ ‫ת ונ‬ ‫אל ו ה‬ ‫ען ששונרהרי‪ :‬מ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫מיששור נ‬ ‫באמרח ה‬ ‫חהני נ ו‬ ‫ספ ההני‪ :‬הוהרהני ה' מד ונרכ נוך ה ו ונ נ ה‬ ‫א נ‬ ‫עהזבו והני‪ .‬מ‬ ‫מ הו‬ ‫מ ונ‬ ‫פנניך ה ה‬ ‫תר ו ה‬ ‫ס וה‬ ‫ת נ‬ ‫אל ו מ‬ ‫קשש‪ :‬מ‬ ‫ב וה‬ ‫א מ‬ ‫פהנניך ה ה' א‬ ‫את ו‬ ‫קששו ו פ ההני‪ .‬ב מ‬ ‫מרו ו ה‬‫ללווהו ו במ ו ו נ‬ ‫ה נ‬‫מהים מ‬ ‫השהוש מ‬ ‫מן מ‬‫את ניההוה ה‬ ‫ללו ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫ה מ‬‫ללו ו י ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫מ‬ ‫את שהשם‬ ‫ללו ו נ‬‫ה נ‬ ‫מהים‪ .‬בנ והריך נ הווא‪ ] .‬ב מ‬ ‫מנזמוור נ‬ ‫ח ה‬ ‫מנ מצה ו מ‬ ‫ל נ‬ ‫א מ‬ ‫משש‬ ‫לשנוש נ‬ ‫הם מ‬ ‫לי נ‬ ‫מ הו‬ ‫בל ה‬ ‫ת ה‬‫צה ה‬ ‫ק ה‬‫ב נ‬ ‫קהוום ו ו ה‬ ‫צא מ‬ ‫אנרץ י ה ה‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫לם‪ .‬ד מ‬ ‫כל כ וו וכ נ ה‬ ‫ללווהו ו וה‬ ‫ה נ‬ ‫ח מ‬‫משש וינ ההר מ‬ ‫ללווהו ו שנש נ‬ ‫ה נ‬ ‫מ‬ ‫עבוור‪ .‬ו נ ה‬ ‫הישהר ה‬ ‫ישר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫ברכת הלבנה‬ ‫לה‬ ‫לי נ ה‬‫מר ו נ מ‬ ‫ע או נ‬ ‫בי מ‬ ‫ליוום י מ ה ו‬ ‫ע‪ .‬א‬ ‫קהווה נ‬ ‫ח ו היים‪ :‬מ‬ ‫אנרץ מ‬ ‫בטווב ה' בנ ו נ‬ ‫לנראות נ ו‬ ‫תי ה‬ ‫מנ נ ו ה‬‫א מ‬ ‫ה א‬ ‫לא נ‬ ‫מס‪ :‬לו ו ה‬ ‫ח ה‬ ‫ח ה‬ ‫קר הויפ ה מ‬ ‫עהדי שנש נ‬ ‫בי ה‬ ‫קמו ו ה‬ ‫כי ה‬ ‫צהרי‪ .‬טוי ה נ‬ ‫מ ונ‬ ‫תי ה‬ ‫קי ה‬ ‫תם ו ננ ה וה‬ ‫אי ה‬ ‫אז ה‬ ‫בי ה‬‫משנשלו ו ה‬ ‫אל י ה נ‬ ‫ב נד וך ה מ‬‫ע נ‬ ‫חשושך נ מ‬ ‫מז ה והדים א‬ ‫גם ה‬ ‫קהני‪ .‬ו נ ה‬ ‫הישהר ה‬ ‫ישר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬ ‫לדוד‬ ‫חד‪:‬‬ ‫אפ נ ה‬ ‫מי נ‬ ‫מ וה‬ ‫חויימ ה‬ ‫מעוז מ‬ ‫איהרא‪ .‬יב מ ו‬ ‫פת צו ו ה‬ ‫בשש ו ננ ו נ‬ ‫מ נד ו מ‬ ‫קים ה‬ ‫מתו ו ה‬ ‫פז הרב ו ו נ‬‫מ ומ‬ ‫הב ו ו ה‬ ‫מז ה ו ה‬ ‫מהדים ה‬ ‫ח ה‬ ‫הנ נ ו א‬‫מ‬ ‫פי‬ ‫מהרי ה‬ ‫א נ‬ ‫להרצון ו ה‬ ‫היו ו נ‬ ‫פשמשע הרב‪ .‬ח ו‬ ‫ח וה‬ ‫מ מ‬ ‫תר ה‬ ‫ס וה‬ ‫אין נ ה נ‬ ‫ונ ה‬ ‫דו‪ .‬ה בנ ו ה‬ ‫מע קו ו ה‬ ‫לי נ השנש ה‬ ‫בהרים בנ ו ה‬ ‫אין נד ו ה‬ ‫מר ו נ ה‬ ‫אין א ו נ‬ ‫עת‪ .‬ה' ה‬ ‫מי ה‬ ‫מ וה‬ ‫עי ה‬ ‫להדהוד‪ .‬תהלים עה‪ .‬ד ה‬ ‫חנווה הד ו מ‬ ‫לה י נ מ‬ ‫לי נ ה‬ ‫לו מ‬ ‫נ‬ ‫תם‬ ‫קצו ו ה‬ ‫על נ‬ ‫פתו ו מ‬ ‫תקו ו ה‬ ‫צאו ו ו ו נ‬ ‫מהים מו ו ה‬ ‫השהוש מ‬ ‫צה מ‬ ‫ק ה‬ ‫מ נ‬ ‫לרווץ א ומרח‪ .‬ג יוום נ‬ ‫קי מ‬ ‫ההר ה‬ ‫גיד ה‬ ‫מ הו‬ ‫עשהשה י ההדיו מ‬ ‫מ א‬‫אל ו ו מ‬ ‫כבווד ה‬ ‫פהרים ונ‬ ‫ס ונ‬ ‫מ מ‬ ‫מהים נ‬ ‫השהוש מ‬ ‫להדהוד‪ .‬ז ה‬ ‫פתו ו י השהשישש כ ונג הב ווור ה‬ ‫ח וה‬ ‫מ כ‬ ‫צא ה‬ ‫תן י ו ה‬‫ח ה‬ ‫הם‪ .‬ו נ נ‬ ‫ביבו מ‬ ‫ס ה‬ ‫בי נ‬ ‫אי נ מ‬ ‫אל‬ ‫טשהשהני ו נ מ‬ ‫ת ונ‬ ‫אל ו ה‬ ‫ת‪ .‬חק ו וז נ מ‬ ‫ב ה‬ ‫צ ה‬‫כל נ‬‫פיו וה‬ ‫ח וה‬ ‫ברו ו מ‬ ‫קים‪ .‬ו נוהווא כ ונ ה‬ ‫הל בה ו נ‬ ‫שהשם א ו נ‬ ‫קו והדי ניההוה י נשהשהרים‬ ‫תי‪ .‬ט ו‬ ‫פה ו‬ ‫פנ ה‬ ‫מת ו‬ ‫כי מ‬ ‫ח וה‬ ‫מ נ‬‫מהנה מ‬ ‫א ה‬ ‫עדוות ניההוה נ נ א‬ ‫בת נ הפנשש ה‬ ‫משהשי מ‬ ‫מה נ‬ ‫מי ה‬ ‫ת ה‬ ‫תו ומרת ניההוה ו נ‬ ‫מתו ו‪ .‬ו ו נ‬ ‫ח ה‬‫מרו בה והרא שנש ה‬ ‫א ה‬‫מ א‬‫אשנשר בנ ו מ‬ ‫לם‪ .‬ו ווימ מ א‬ ‫צהווה ו ננ ה נ‬ ‫כי הווא ה‬ ‫ניההוה וה‬ ‫תה‪ .‬ו נ נ‬ ‫בא‬ ‫ה הו‬ ‫לם מ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫לי נ‬ ‫א ה‬ ‫זה נוגו ו א‬ ‫ה נו‬ ‫לם מ‬‫בעו ו ה‬ ‫‪.‬נ‬ ‫ע נ‬ ‫אף מ‬ ‫תט בנ ו מ‬ ‫אל ו מ‬ ‫ני‪ .‬א‬ ‫העו ה‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬‫הינו ו נ‬ ‫אל ה‬‫תה יינ ה‪ .‬וה‬ ‫בנ ונ נפנשש ה‬ ‫אל ה‬ ‫קהווה נ‬ ‫ב וך ה‪ .‬שהששהשים ו ושנש ה‬ ‫תפ נ ה‬ ‫את ו מ‬ ‫י נשמשנ וו ו נ‬ ‫תה יינ ה‬ ‫א וה‬‫ברו וך נ מ‬ ‫לכוותו‪ :‬ה ו‬ ‫מ נ‬‫כבוד מ‬ ‫על שהשם ונ‬ ‫צהרם מ‬ ‫ליו נ‬ ‫אר נ‬ ‫לפ ה ה‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫ת מ‬‫ת נ‬‫מר שנש ו ה‬ ‫א מ‬ ‫בהנה ה‬ ‫לו ה‬ ‫ל נ‬ ‫מת‪ .‬יג שנש ה‬ ‫ע נ‬ ‫מהרם ה‬ ‫הם בנ ושהש נ‬ ‫הר בה ו נ‬ ‫ב נד וך ה נ הז נ ה‬ ‫ע נ‬ ‫גם מ‬ ‫פים‪ .‬תהלים יט‬ ‫א ה‬‫לפהנניך ה ניההוה צו והרי ו נג ו א‬ ‫בי נ‬ ‫ל הו‬‫גיון ו ה‬ ‫ה נ‬ ‫‪.‬תהלים נא‪ .‬ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬ ‫לא ו ו ה‬ ‫עג ה ה‬ ‫אל במ ו א‬ ‫בית הישהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חוייה נד ה‬ ‫ב מ‬ ‫מיכון ו ו נ‬ ‫ביו ה‬ ‫וונ‬ ‫ה‬‫מ ו‬ ‫לל שנש ה‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬ ‫ת מ‬ ‫שא וינ ה נ‬ ‫תנ מ ו‬ ‫מם וינ ה נ‬ ‫תרו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פ מ‬ ‫ת וה‬ ‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬ ‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬ ‫מ ו היא‪ :‬אבל‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬ ‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬ ‫נ‬ ‫תא‬ ‫כל ו נשהשיהר ה‬ ‫מ וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫לא נ‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫תא בעשי”ת‪ :‬נ‬ ‫כל בה ונרכ ה ה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫קנדשהשא‪ .‬יב ז' פעמים‬ ‫קנר ה ו‬ ‫ח הד ושש בנ ו ה‬ ‫ח הנכון ו מ‬ ‫הים נורו ו מ‬ ‫אל ו ה‬ ‫לי א‬ ‫טהוור בנ והרא ה‬ ‫לב ה‬ ‫ה‬ .‬יא‬ ‫צ הו‬ ‫קנרנוות מ‬ ‫מהנה מ‬ ‫מ נ‬ ‫תרו ו מ‬ ‫ע ונ‬ ‫אג מ הד ו מ‬ ‫עים א‬ ‫קנרהני נרשהש ה‬ ‫כל מ‬ ‫ונ ה‬ ‫איו[‪ .‬תהלים קמח‪ .‬יד מ ו‬ ‫תרוות נ מ וה‬ ‫ס וה‬ ‫מנ הו נ‬ ‫בין ה‬ ‫יה ה‬ ‫לי‪ .‬ה‬ ‫ל הו‬ ‫חננה לא הייהרא ה‬ ‫מ א‬ ‫לי מ‬ ‫ע מ‬ ‫חננה ה‬ ‫ת א‬ ‫אם ו מ‬ ‫פלו ו‪ :‬ה‬ ‫מה כ והשנשלו ו ו ננ ה ה‬ ‫ה וה‬ ‫לי‪ .‬ו ו נ‬ ‫ת ו‬ ‫כמו ה‬‫ח הד ושש ונ‬ ‫ת מ‬‫ה נ‬ ‫ל ה‬‫תיהדים נ‬ ‫ע ה‬ ‫הם א‬ ‫טן שנש ה‬‫ב נ‬‫סי ה‬ ‫עמו ו ה‬ ‫ל א‬‫אנרת מ‬ ‫תפ נ נ‬ ‫טנרת ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫א‬ ‫חהדשהשים‬ ‫ח הד ושש א‬ ‫מ מ‬ ‫‪ ':‬נ‬ ‫אל‪ :‬ג"פ‬ ‫כל י השנשהר ה‬ ‫ל ה‬ ‫לנו ו ו ו נ‬ ‫הי ה‬ ‫ת ה‬ ‫מן טווב ו נ‬ ‫סי ה‬ ‫בנ ו ה‬ ‫לים‬ ‫חנו ו ניכו ו ה‬‫אנ מ נ‬ ‫אין א‬ ‫קהדים ירקד ג' פעמים כ וננ נג נ הד וך נ‪ .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫קדיש יתום‪ :‬אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫בא‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל ואבל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫קהריב‪ .‬י י הנר מ‬ ‫אימרת ה‬ ‫מ ה‬‫צמות ניההוה בה והרה נ‬ ‫מ נ‬ ‫לב ה‬ ‫חי ה‬ ‫מנ ה‬ ‫משמש ו‬ ‫נ‬ ‫מי‬ ‫גיאוות ה‬ ‫קב הרב‪ .‬א‪-‬ו‬ ‫לא י מ א‬ ‫תן ו נ ו‬‫חק נ ה מ‬ ‫לם ה‬ ‫לעו ו ה‬ ‫עד נ‬ ‫ל מ‬ ‫מיהדם ה‬‫ע ה‬‫בהראו ו‪ .‬ו נ מ‬ ‫ל נ‬ ‫מץ ה‬ ‫א ה‬ ‫‪':‬וינ מ א‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬א‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫הו‬ ‫ח הד ושש‪.‬שהש נ‬ ‫ב וה‬ ‫א מ‬ ‫ה א‬ ‫ת ו‬ ‫את ה'‪ .‬ה‬ ‫תרו ו ה‬ ‫חי נ‬ ‫ב ה‬ ‫הלו ז ה נ‬ ‫א א‬ ‫ב ה‬ ‫חה נ‬ ‫אז נבנ ו ה‬ ‫תי‪ .‬ו נ ה‬ ‫א נ‬ ‫לי נ‬ ‫מע ה' קו ה‬ ‫מנהרה לה'‪ :‬שנש מ‬ ‫אז מ ו‬ ‫אשהשיהרה ו מ א‬ ‫עה‪ .‬נ ו‬ ‫א א‬ ‫תר ה‬ ‫ס נ‬ ‫תיהרהני בנ ו ה‬ ‫ס וה‬ ‫עה י מ נ‬ ‫ביום הר ה‬ ‫כו נ ו‬ ‫ס ו‬‫פנ ההני בנ ו כ‬ ‫צ ונ‬ ‫כי י ה נ‬ ‫כלו‪ :‬וה‬ ‫הי ה‬ ‫קר בנ ו ה‬ ‫ב וה‬ ‫ל מ‬ ‫עם ה' ו ו נ‬ ‫בנ מ‬ ‫נו‬ ‫מר‬ ‫א מ‬ ‫לך ה ה‬ ‫ענ ההני‪ :‬נ‬ ‫חנ הוהני ו מ א‬ ‫קהרא‪ .‬מ‬ ‫הייה ה‬ ‫תי ה‬ ‫עז נהר ה‬ ‫ב נד וך ה‪ .‬ה‬ ‫בי ה‬ ‫צמרי נואי נ מ‬ ‫בשהרי‪ .‬ו נ ה‬ ‫ממר ונ‬ ‫חנו ו נ‬ ‫אנ מ נ‬‫אך נ‪ :‬כ ונשהשם שנש א‬ ‫בונר ה‬ ‫ברו וך נ ו‬ ‫ברו וך נ קונ הך נ ה ו‬ ‫ברו וך נ עושך נ ה ו‬ ‫צהרך נ ה ו‬ ‫ברו וך נ יו נ‬ ‫הו‬ ‫פל‬ ‫ת ו‬ ‫בנו ו ששוום רו ושנשם ו ה‬ ‫עששו ו ה‬ ‫לא י מ א‬ ‫בנו ו ו נ ו‬ ‫לטו ו ה‬ ‫לא י השנש נ‬ ‫בנו ו ו נ ו‬ ‫גע ה ו‬ ‫ל מ‬‫כלו ו ה‬‫לא יו ו נ‬ ‫קנו ו‪ .‬תהלים ח‪ .

‬ה מ‬ ‫נים נועו ו ה‬ ‫מ הו‬‫ללווהו ו בנ ו ה‬ ‫ה נ‬ ‫מחוול מ‬ ‫תף ו ו ה‬‫ב ו‬ ‫ללווהו ו נ‬‫ה נ‬‫בל ו נכ הנ ווור‪ .‬אמן‬ ‫‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫יצממרח פכרמקךנ הה‪ .‬יחזקאל טז‪ .‬נ‬ ‫מ ה‬‫בא נ‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬ ‫הא שנש ה‬ ‫‪.‬ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ‪ .‬כו ו מ ו מ‬ ‫כתו ו י הנר ו ה‬ ‫מ וה‬ ‫חץ מ‬ ‫מ מ‬‫מו ו ו ו מ‬‫ע ו‬‫בר מ‬ ‫את שנש נ‬ ‫ניההוה נ‬ ‫כה‪ .‬ש תירךת ךא‪ .‬ה ו‬ ‫ק הד ושנש ו ה‬ ‫תא מ‬ ‫באומרי נ ה‬ ‫קין נ ו‬ ‫ס ה‬ ‫מיהדיהון‪ .‬וה‬ ‫ב מ‬ ‫א נ‬ ‫הי נ‬ ‫אל ו מ‬ ‫תי א‬ ‫מצו והד ה‬ ‫סי ו ו נ‬ ‫ח ה‬ ‫מ נ‬ ‫ליההוה מ‬ ‫מ‬ ‫מצה ו נד וך ה‬ ‫פל ה‬ ‫ההרהים‪ .‬ומערל כךל ערמו י מ‬ ‫מי‬‫‪ :‬עוש תה שךלום ב תממרומךיו‪ .‬ו תיקךרהב ממש תיח הה‪ .‬ו יו ו ה‬ ‫על מיד י נ ה‬ ‫ל וך ה מ‬ ‫צ נ‬ ‫מנרך ה ניההוה ה‬ ‫אל‪ .‬הו‬ .‬ומי מ‬ ‫‪ :‬ית מ ך‬ ‫עלממךא ומאתממרו אמ הן‪ .‬אמן‬ ‫‪ :‬ולמכךל ערמו י מ‬ ‫שר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ .‬י ה נ‬ ‫כי י המדע שנש ה‬ ‫בהו ו וה‬ ‫אשמשג נ ו ה‬ ‫טהו ו א‬ ‫לו ה‬ ‫אפ מ נ‬ ‫חשמשק ו מ א‬ ‫בי ה‬ ‫כי ה‬ ‫נין‪ .‬ב מ‬ ‫ע כ‬‫קי מ‬‫ללווהו ו בה ונר ה‬ ‫ה נ‬‫קנדששו ו מ‬ ‫אל בנ ו ה‬‫ללו ו ה‬ ‫ה נ‬ ‫ה מ‬ ‫ללו ו י ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫א מ‬ ‫לי‬ ‫צ ה‬ ‫ל נ‬ ‫צ נ‬ ‫ללווהו ו בנ ו ה‬ ‫ה נ‬‫מע מ‬ ‫לי שהש מ‬ ‫צ ה‬ ‫ל נ‬ ‫צ נ‬‫ב ה‬ ‫ללווהו ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫גב‪ .‬ו‬ ‫מ ו‬ ‫א ה‬ ‫חהרה א‬ ‫נה ו נס ו ה‬ ‫צ הו‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫מ וה‬ ‫ליון ו שמש נ‬ ‫ע נ‬ ‫סי נ‬ ‫ח ה‬ ‫מ נ‬ ‫תה ניההוה מ‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫אה‪ .‬אמן‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה‪ .‬וה‬ ‫תנר נ‬ ‫עים ו ה‬ ‫מת נרשהש ה‬ ‫לו מ‬ ‫ביט ו נשהש כ‬ ‫ת הו‬ ‫עינניך ה מ‬ ‫לא י הג ה ושש‪ .‬ו ו ו‬ ‫תרו ו ה‬ ‫‪ .‬ג מ‬ ‫מהים ו ה ה‬‫עם ניההוה ע ושהשה שהש מ‬ ‫מ ה‬ ‫עז נהרי ה‬ ‫עז נהרי‪ .‬דברים ו‪ .‬מ‬ ‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫הא שנש ה‬ ‫ינ ה‬ ‫שר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ .‬ישעיהו ל‪ .‬ומיתמפךאר‪ .‬ומיתמערל תה‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא‪ .‬וה‬ ‫ה נ‬ ‫א א‬ ‫קמרב בנ ו ה‬ ‫לא י ה נ‬ ‫גע ו‬ ‫עה ו ננ נ מ‬ ‫ליך ה הר ה‬ ‫א נ‬ ‫נה ה‬ ‫א נו‬ ‫ת כ‬ ‫לא נ‬ ‫מעו ונ נך ה‪ .‬א ו מ‬ ‫די י ה נ‬ ‫צל שמש מ ו‬ ‫ליון ו בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫תר נ‬ ‫ס נ‬ ‫עשהשה י ההדינו ו כ וו ונ נהנהו ו‪ .‬י ושהשב בנ ו ה‬ ‫מ א‬ ‫לינו ו ו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫עשהשה י ההדינו ו כ וו ונ נהנה ה‬ ‫מ א‬ ‫לינו ו ו ו מ‬ ‫ע ה‬ ‫הינו ו ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫אד והני א‬ ‫עם א‬ ‫הי נ ו מ‬ ‫הוי ה‬ ‫סה‬ ‫ח נ‬ ‫ת נ‬ ‫פיו ו נ‬ ‫חת כ וננ ה ה‬ ‫ת מ‬ ‫לך נ ו נ מ‬ ‫סך נ ה‬ ‫בהרתו ו י ה נ‬ ‫א נ‬ ‫הו ווות‪ .‬ב נ‬ ‫בא נ‬‫אהין י ה ו‬ ‫מ מ‬‫ההרים ה‬ ‫ה ה‬ ‫אל נ‬ ‫עימני נ‬‫אשהושא ה‬ ‫עלוות נ‬ ‫ממ א‬‫ל ו‬ ‫א שהשיר מ‬ ‫מם‬ ‫מינ נך ה‪ .‬ה‬ ‫חת מ ו‬ ‫א מ‬ ‫עם מ‬ ‫פמ מ‬ ‫מהים ו‬ ‫הם שנשבמ ושהש מ‬ ‫בי נ‬ ‫א ה‬‫פנהני א‬ ‫ביל ו‬ ‫ק הו‬ ‫ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫לא נ‬ ‫א הו‬‫אל נ‬ ‫לי לא הזכו ו הישהר ה‬ ‫מ ה‬ ‫ל ה‬ ‫א נ‬‫עאל ה‬ ‫מ ה‬ ‫בי י השנש ה‬ ‫בי מר ה ו‬ ‫תהנא נד ה‬ ‫וה‬ ‫מד‬ ‫מעו ו נ‬ ‫מהריננהו ו נ‬ ‫לכ והך נ הני נ‬ ‫ה נ‬ ‫אבמ והיי ה‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫שמ הה ררבךא‪ .‬ה ו‬ ‫בת ה‬ ‫איששון ו מ ו‬ ‫ל ה‬ ‫איר נ‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬ ‫תה מ‬ ‫א וה‬ ‫כי מ‬ ‫מהנות וה‬ ‫ה ו‬ ‫אישמשן מ‬ ‫פן ה‬ ‫עימני ונ‬ ‫אר ה‬ ‫ה ה‬ ‫לפ הנניך ה ו נ ה‬ ‫‪ .‬ומ ר‬ ‫‪ :‬במ ך‬ ‫שר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב ומאתממרו אמ הן‪ :‬אמן‬ ‫במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמחריהי דמכל ב הית י מ‬ ‫מ ו היא‬ ‫ל מ‬ ‫ע נ‬ ‫מי ה‬‫ל ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ‪ .‬י נ ה‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא במר תיךמ הוא‪ .‬אמן‬ ‫ןחתנךא ומח תסמדךא ומר רחאמ הי‪ .‬ח ניההוה י השנש ה‬ ‫מר נ‬ ‫כל הרע י השנש ו‬ ‫מ וה‬ ‫מנרך ה ה‬ ‫לה‪ .‬ד ה‬ ‫אל הינוום שוש נ‬ ‫לך ה מ‬ ‫מרג נ נ‬ ‫עד‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬‫אך ה ה‬ ‫תך ה וובו ו נ‬‫צא נ‬ ‫מר ה‬ ‫את נ מפנשנשך ה‪ .‬תהלים קנ‬ ‫ללו ו י ה ו‬ ‫ה נ‬ ‫ה מ‬ ‫לל י ה ו‬ ‫ה הו‬‫ת מ‬‫מה ו נ‬ ‫הנ נושהש ה‬‫כל מ‬ ‫עה‪ .‬ומיתמנרש הא‪ .‬הוי ה‬ ‫ע ומ‬ ‫עפנ מ‬ ‫על מ‬ ‫מה מ‬ ‫תנו ו ה‬ ‫עימני ו ו נ‬ ‫על ה‬ ‫לי שהשהנה מ‬ ‫ב ה‬ ‫ח נ‬ ‫פיל נ‬ ‫ממ ו ה‬ ‫ה ו‬ ‫לם מ‬ ‫העו ו ה‬ ‫לך ה‬ ‫מ נ‬ ‫קינו ו נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫תה יינ ה א‬ ‫א וה‬ ‫ברו וך נ מ‬ ‫הו‬ ‫מה‬ ‫ל ה‬ ‫תי שנש ה‬ ‫ט ה‬ ‫מ וה‬ ‫הא ה‬ ‫ת ה‬ ‫עים ו ו נ‬ ‫הנרהו והרים הר ה‬ ‫עים ו נ ה‬ ‫חלוומוות הר ה‬ ‫עיו ומני ו מ א‬ ‫הלו והני מר נ‬ ‫ב א‬ ‫אל י נ מ‬ ‫לשהשלוום ו נ מ‬ ‫מיהדהני נ‬ ‫ע ה‬ ‫ת א‬ ‫לשהשלוום ו נ מ‬ ‫בהני נ‬ ‫כי ה‬ ‫תשנש וה‬ ‫ש ומ‬ ‫תי נ‬ ‫אבו ו מ‬ ‫א‬ ‫כבוודו ו‬ ‫לם כ וכל וו ו בה ו נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫איר ה‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬ ‫תה יינ ה מ‬ ‫א וה‬ ‫ברווך מ‬ ‫עהין‪ .‬א ונרך נ י ה ה‬ ‫ע ה‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫אהו ו ה ו‬ ‫עהו ו ו נאמנר ה‬ ‫בי ה‬ ‫אשנש ה ו‬ ‫מים מ‬ ‫אכ מבנ והדהו ו‪ .‬נד ועה נ‬ ‫ל ה‬ ‫ת נ‬ ‫מיהדי מ‬ ‫ל ה‬‫ת נ‬ ‫כל ו מ‬ ‫על וה‬ ‫מיהדיהון ו נ מ‬ ‫ל ה‬ ‫ת נ‬ ‫על ו מ‬ ‫על מרבה והנן ו נ מ‬ ‫אל ו נ מ‬ ‫על י השנשהר ה‬ ‫מ‬ ‫שמריךא ומארמעךא ומא תממרו אמ הן‪ .‬ד מ‬ ‫ללווהו ו בנ ונ ה נ‬ ‫ה נ‬ ‫מ‬ ‫ה‪ .‬נ‬ ‫חד‪ .‬ז ניההוה י השנש ה‬ ‫ל וי נ ה‬ ‫ח במ ו ה‬‫כה וינ ההר מ‬‫לא י מכ נו וה‬‫משש ו‬ ‫השנוש נ‬ ‫מ‬ ‫לם‪ .‬וה‬ ‫ת הו‬ ‫פיר ו נ מ‬ ‫מס כ ונ ה‬ ‫תנר ו‬ ‫תנדר וך נ ו ה‬ ‫תן ו ה‬ ‫חל ו הפנ נ‬ ‫על שמש מ‬ ‫לך ה‪ . ‫מווט‬ ‫ל ו‬‫תן מ‬ ‫אל י ה ו ה‬‫אנרץ‪ .‬אמן‬ ‫שת רברח‪ .‬א‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫אהני ה' א‬ ‫הים א‬ ‫לאל ה‬ ‫כם ה‬ ‫ל נ‬ ‫היות ה‬ ‫ל נ‬ ‫צמרהים ה‬ ‫מ נ‬ ‫אנרץ ה‬ ‫מ נ‬ ‫כם ה‬ ‫ת נ‬ ‫א נ‬ ‫תי נ‬ ‫צא ה‬ ‫אשנשר הו ה‬ ‫כם א‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫אהני ה' א‬ ‫כם‪ :‬א‬ ‫הי נ‬ ‫לאל ה‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫מר‬ ‫תלו והנן‪ .‬י ה ו ו‬ ‫צ א‬ ‫טב י הששווד ה‬ ‫ק נ‬ ‫מ נו‬ ‫הל וך נ ה‬ ‫פל י מ א‬ ‫בר בה וא ו נ‬ ‫מ נד ו נ‬ ‫מם‪ .‬ו‬ ‫נ‬ ‫אהני‬ ‫קהר ה‬ ‫מי‪ .‬עו ו ה‬ ‫פר‬ ‫קע ששו ו ה‬ ‫ת מ‬ ‫ללווהו ו בנ ו ה‬ ‫ה נ‬‫רב ג כ ונדלו ו‪ .‬אמן‬ ‫מת ךא‪ .‬ת ת מ‬ ‫‪ :‬למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫ההדין ו נהדי‬ ‫תהרא ה‬ ‫א נ‬ ‫ב מ‬‫די נ‬ ‫תא‪ .‬ה‬ ‫חץ היעווף יו ו ה‬ ‫מ ה‬ ‫לה ה‬ ‫לי נ ה‬ ‫חד ה‬ ‫פ מ‬ ‫מ ומ‬ ‫תיהרא ה‬ ‫לא ה‬ ‫תו ו‪ .‬ומ ר‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה‪ .‬יג‬ ‫מלו ו ה‬ ‫ל נ‬ ‫חי ה‬ ‫ל ה‬ ‫צ נ‬ ‫ת נ‬ ‫אד ו מ ו ה‬ ‫מ ו‬ ‫אד נ‬ ‫מ ו‬ ‫פי בה ו נ‬ ‫תי ה‬ ‫ת[ ו מ ו ה‬ ‫ל ונ‬ ‫אכ ה נ‬ ‫מן אכלתי ] ה‬ ‫בשש ו השנש נ‬ ‫ו ונד מ‬ ‫ואח"כ אומר 'שלום עליכם' ‪ 3‬פעמים‬ ‫קריאת שמע על המיטה‬ ‫קי‬ ‫קי הואל ו ה‬ ‫אל ו מ‬ ‫ל ופהנניך ה יינ ה א‬ ‫מ נ‬ ‫הי הרצון ו ה‬ ‫פי‪ .‬תהלים קכא‬ ‫‪.‬הוא במר רח א ך‬ ‫חב ושש‬ ‫ביוום א‬ ‫מים נ ו‬ ‫הוי ה ה‬‫עת מ‬ ‫ב מ‬ ‫כאוור שהש נ‬ ‫תהים ונ‬ ‫ע מ‬ ‫ב ה‬‫הניה שהש נ‬ ‫מה י ה נ‬ ‫ח וה‬‫ה מ‬ ‫מה נואוור מ‬ ‫ח וה‬ ‫ה מ‬ ‫כאוור מ‬ ‫בהנה ונ‬ ‫לו ה‬ ‫ה נ‬ ‫ההיה אוור מ‬ ‫יש המוסיפים פסוקים אלו‪ :‬ו נ ה‬ ‫לת‬ ‫מה ס ו נ‬ ‫ק ה‬ ‫משהשי ו נהר נ‬ ‫לב וו ושהשך נ ששי ]שהששש[ ו ה נ‬ ‫מ נ‬ ‫סף ו ו מ‬ ‫הב ו הכ נ נ‬ ‫די ז ה ה‬ ‫ע הו‬ ‫ת נ‬ ‫פא‪ .‬א ונרך נ י ה ה‬ ‫צהו ו ו מ א‬ ‫לו ה‬ ‫ח נ‬ ‫א מ‬ ‫צהרה א‬ ‫ב ה‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ו ה‬ ‫מו ו ה‬ ‫ע ו‬ ‫עהנהו ו ה‬ ‫א א‬ ‫ונ נ‬ ‫תי‬ ‫ע ה‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫‪ .‬ה‬ ‫הצה ו ה‬ ‫פההרה ו נהרימוח ו נ מ‬ ‫חה ו נכ מ ו‬ ‫לי ה‬ ‫ס ה‬ ‫לה ו ו נ‬ ‫א הו‬ ‫אה ו וג נ כ‬ ‫בא ו ונרפו ו ה‬ ‫מה ו נשהשיז ה ה‬ ‫ח ה‬ ‫עה ו ננ נ ה‬ ‫בע הויששו ו ה‬ ‫ח ו היים ו נשהש ה‬ ‫מ ו היא‪ .‬ימה הא לךנךא ולמהו‬ ‫לנו ו‬ ‫לה‪ .‬ומיתמהרדךר‪ .‬מ‬ ‫בן מרג נ נ‬ ‫א נ‬ ‫גף בה ו נ‬ ‫ת ו‬ ‫פן ו ה‬ ‫ונ‬ ‫אהו ו‬ ‫אנר ה‬ ‫עהו ו ו נ מ‬ ‫בי ה‬ ‫אשנש ה ו‬ ‫מים מ‬ ‫תי‪ .‬נ‬ ‫מר‬ ‫א מ‬ ‫בחנדשש מד והים‪ .‬מרק בנ ו ה‬ ‫ליך ה ו‬ ‫א נ‬ ‫מינ נך ה ה‬ ‫מי ה‬ ‫בה ה‬ ‫ב ה‬ ‫לף ו ונר ה‬ ‫א נ‬ ‫נ‬ ‫פמהים י השהושאו ונ נך ה‬ ‫על כ ומ ו‬ ‫כיך ה‪ .‬ד‬ ‫א ה‬ ‫הינו ו ניההוה נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫אל ניההוה א‬ ‫מע י השנשהר ה‬ ‫שנש מ‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫לכוותו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫כבווד מ‬ ‫ברו וך נ שהשם ונ‬ ‫‪:‬בלחש‪ :‬ה ו‬ ‫על‬ ‫הויום מ‬ ‫צו נ וך ה מ‬ ‫מ מ‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫לה א‬ ‫א נו‬ ‫ה ה‬ ‫בהרים ה‬ ‫ה נד ו ה‬ ‫היו ו מ‬ ‫מאנדך ה‪ :‬ו נ ה‬ ‫כל נ‬ ‫ב ה‬ ‫כל נ מפ נשנשך ה ו ו נ‬ ‫ב ה‬ ‫בך ה ו ו נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל ה‬ ‫כל נ‬ ‫היך ה בנ ו ה‬ ‫אל נ‬ ‫את ה' א‬ ‫ת ה‬ ‫הבנ ו ה‬ ‫א מ‬ ‫ונ ה‬ ‫היו ו‬ ‫על י הנדך ה ו נ ה‬ ‫לאות מ‬ ‫תם נ‬ ‫קשמשנר ו ה‬ ‫מך ה‪ :‬ו ו נ‬ ‫בקו ו נ‬ ‫בשהשכ נבנ וך ה ו ו נ‬ ‫ב נד ונרך נ ו ו נ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לכ נ ו נ‬ ‫ב נ‬ ‫תך ה ו ו נ‬ ‫בי נ‬ ‫ת ך ה בנ ו ה‬ ‫ב ונ‬ ‫בם בנ ושהש נ‬ ‫ת הו‬ ‫בנניך ה ו נהדבמ ונר ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫תם נ‬ ‫בך ה‪ :‬ו נשהשנ מונ נ ו ה‬ ‫ב נ‬ ‫ל ה‬ ‫נ‬ ‫ענריך ה‬ ‫בשנש ה‬ ‫תך ה ו ו ה‬ ‫בי נ‬ ‫מכזזות ה ו‬ ‫על נ‬ ‫תם מ‬ ‫ב וה‬ ‫ת נ‬ ‫עינניך ה‪ :‬ו וכ נ מ‬ ‫בין ה‬ ‫טפת ה ו‬ ‫לט ה‬ ‫‪ :‬נ‬ ‫יש הנוהגים לומר כאן גם את פרשת "והיה אם שמע" ואת פרשת ציצית‬ ‫כם‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫כל נ‬ ‫בדו בנ ו ה‬ ‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫כם ו ו נ‬ ‫הי נ‬ ‫אל ה‬ ‫את ה' א‬ ‫בה נ‬ ‫ה ה‬ ‫לאמ א‬ ‫הויום נ‬ ‫כם מ‬ ‫ת נ‬ ‫א נ‬ ‫צנווה נ‬ ‫מ מ‬ ‫כי נ‬ ‫אנ ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫תי א‬ ‫צו מ‬ ‫מ נ‬ ‫אל ה‬ ‫מעו ו נ‬ ‫תשנש נ‬ ‫ע וה‬ ‫אם שהשמ מ‬ ‫ההיה ה‬ ‫ונ ה‬ ‫תך ה‬ ‫מ ונ‬ ‫ה נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל נ‬ ‫בשנדך ה ה‬ ‫עשב נ ו‬ ‫תי ה‬ ‫ת וה‬ ‫הנרך ה‪ :‬ו ננ ה מ‬ ‫צ ה‬ ‫תירשנשך ה וינ ה נ‬ ‫ת נדג הנ נך ה ו נ ה‬ ‫ספ נ ו ה‬ ‫א מ‬ ‫לקושש ו נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫תו יונרה ו ו מ‬ ‫ע ו‬ ‫כם בנ ו ה‬ ‫צ נ‬ ‫אנר נ‬ ‫טר מ‬ ‫מ מ‬ ‫תי נ‬ ‫ת וה‬ ‫כם‪ :‬ו ננ ה מ‬ ‫כל נ מפ נשנש נ‬ ‫ב ה‬ ‫וונ‬ ‫אף ה'‬ ‫חהרה מ‬ ‫הם‪ :‬ו נ ה‬ ‫ל נ‬ ‫תם ה‬ ‫חהוי נ‬ ‫ת א‬ ‫השנש ו מ‬ ‫חהרים ו נ ה‬ ‫א ה‬ ‫הים א‬ ‫אל ה‬ ‫תם א‬ ‫בנד ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫תם ו מ א‬ ‫סנר ו נ‬ ‫כם ו נ מ‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫תה נ‬ ‫פן י הפ נ ו נ‬ ‫כם ונ‬ ‫ל נ‬ ‫מרו ו ה‬ ‫השהוש נ‬ ‫ת‪ :‬ה‬ ‫ע וה‬ ‫ב נ‬ ‫ת נוש ה‬ ‫ל וה‬ ‫אכ מ נ‬ ‫ונ ה‬ ‫אשנשר ה'‬ ‫בה א‬ ‫ט ה‬ ‫ה ו‬ ‫אנרץ מ‬ ‫ה ה‬ ‫על ה‬ ‫מ מ‬ ‫ההרה ה‬ ‫מ ה‬ ‫תם נ‬ ‫בנד ו נ‬ ‫א מ‬ ‫ה ומ א‬ ‫ל ו‬ ‫את ניבו ו ה‬ ‫תן נ‬ ‫ת וה‬ ‫מה לא ה‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫טר ו נ ה‬ ‫מ ה‬ ‫הניה ה‬ ‫מהים נולא י ה נ‬ ‫השהוש מ‬ ‫את מ‬ ‫צר נ‬ ‫ע מ‬ ‫כם ו נ ה‬ ‫בה ו נ‬ ‫ן‬ ‫ולמטוטךפת בהי‬ ‫שרמת תם את ךם למאות ערל יתדמכ תם ומהךי‬ ‫שכ תם וק מ ר‬ ‫נפמ מ‬ ‫בררי א הל תה ערל למברבמכ תם ומערל ר‬ ‫נתהן לךכ תם‪ :‬ומשממת תם א תת דמ ך‬ ‫מזווזות‬ ‫על נ‬ ‫תם מ‬ ‫ב וה‬ ‫ת נ‬ ‫מך ה‪ :‬ו וכ נ מ‬ ‫בקו ו נ‬ ‫בשהשכ נבנ וך ה ו ו נ‬ ‫ב נד ונרך נ ו ו נ‬ ‫תך ה מ‬ ‫לכ נ ו נ‬ ‫ב נ‬ ‫תך ה ו ו נ‬ ‫בי נ‬ ‫ת ך ה בנ ו ה‬ ‫ב ונ‬ ‫בם בנ ושהש נ‬ ‫בר ה ו‬ ‫למד ה ו‬ ‫כם נ‬ ‫את בנ והני נ‬ ‫תם נ‬ ‫תם א ה‬ ‫ממנד ו נ‬ ‫ל ו‬ ‫כם‪ :‬ו נ ה‬ ‫עיהני נ‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫מהים מ‬ ‫השהוש מ‬ ‫מי מ‬ ‫כי ה‬ ‫הם וה‬ ‫ל נ‬ ‫תת ה‬ ‫ל ה‬ ‫כם ה‬ ‫תי נ‬ ‫אב ה‬ ‫ל א‬ ‫בע ה' מ‬ ‫אשנשר נ השנש מ ו‬ ‫מה א‬ ‫אהד ה‬ ‫ה א‬ ‫על ה‬ ‫כם מ‬ ‫בהני נ‬ ‫מי נ‬ ‫כם הוי ה‬ ‫מי נ‬ ‫ען י הנרב וו ו י נ ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ענריך ה‪ :‬נ‬ ‫בשנש ה‬ ‫תך ה ו ו ה‬ ‫בי נ‬ ‫הו‬ ‫‪ :‬הךאר תץ‬ ‫תנו ו‬ ‫תם ו ננ ה נ‬ ‫לדר ה‬ ‫הם נ‬ ‫בג נהדי נ‬ ‫פי ה‬ ‫על כ ומנ נ ה‬ ‫צת מ‬ ‫צי ה‬ ‫הם ה‬ ‫ל נ‬ ‫עשו ו ה‬ ‫הם ו נ ה‬ ‫ל נ‬ ‫א ה‬ ‫ת א‬ ‫מנר ו ה‬ ‫א מ‬ ‫אל ו נ ה‬ ‫אל בנ והני הישהר ה‬ ‫בר נ‬ ‫לאמר‪ :‬מד ו ה ו‬ ‫אל משנשה ה ו‬ ‫מר ה' נ‬ ‫ו ומיא נ‬ ‫תתוורו ו‬ ‫תם נולא ה‬ ‫תם א ה‬ ‫עשי נ‬ ‫צות ה' ו מ א‬ ‫מ נ‬ ‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫תם נ‬ ‫תם אתו ו וז נכ מנר ו נ‬ ‫אי נ‬ ‫צת ו ונר ה‬ ‫צי ה‬ ‫ל ה‬ ‫כם נ‬ ‫ל נ‬ ‫ההיה ה‬ ‫לת‪ :‬ו נ ה‬ ‫תכ ה נ‬ ‫תיל ו נ‬ ‫פ ה‬ ‫הכ וההנף ו נ‬ ‫צת מ‬ ‫צי ה‬ ‫על ה‬ ‫מ‬ ‫קדשהשים‬ ‫תם נ‬ ‫ההיי נ‬ ‫תי ו ה נ‬ ‫צו ה‬ ‫מ נ‬ ‫כל ה‬ ‫את וה‬ ‫תם נ‬ ‫עשי נ‬ ‫כרו ו ו מ א‬ ‫תז נ ונ‬ ‫ען ו ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫הם‪ :‬נ‬ ‫חהרי נ‬ ‫א א‬ ‫תם זהנים מ‬ ‫א ונ‬ ‫אשנשר מ‬ ‫כם א‬ ‫עיהני נ‬ ‫חהרי ה‬ ‫א א‬ ‫כם ו נ מ‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫חהרי נ‬ ‫א א‬ ‫מ‬ ‫מת‬ ‫א נ‬ ‫כם‪ .‬ה ניההוה שוש נ‬ ‫מר י השנשהר ה‬‫לא היישהשן ששו ו ה‬ ‫לא הינוום ו נ ו‬ ‫נה ו‬ ‫ה הו‬ ‫מנרך ה‪ .‬בנ ו נ‬ ‫בר מ‬ ‫מ נד ו נ‬ ‫פח היקו ושש ה‬ ‫מ ומ‬ ‫לך ה ה‬ ‫צי נ‬ ‫כי הווא י מ ה ו‬ ‫טח ב וו ו‪ .‬ג מ‬ ‫ללווהו ו כ ונ ו‬ ‫ה נ‬ ‫תיו מ‬ ‫גבו ור ו ה‬ ‫ב נ‬‫ללווהו ו ה‬ ‫ה נ‬ ‫עזוו ו‪ .‬מ‬ ‫כל נד והר נ‬ ‫מנרך ה בנ ו ה‬ ‫לשנש ה‬ ‫ל וך נ ה‬ ‫צנווה ה‬ ‫כיו י נ מ‬ ‫א ה‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫כי מ‬ ‫לך ה‪ .‬אמן‬ ‫וירע אש תה שךלום עךל הינו‪ .‬ומיתמרומרם‪ .‬מתן ק צדךם מךאר הה מ‬ ‫ן ולמכו‬ ‫‪ :‬במכךל את ךר ומאת ךר‪ .

‬זכריה ג‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫י‬‫נת‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫תים‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫רים‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ביב‬ ‫ס ה‬ ‫מה שהששהושים ג ה וב ו והרים ה‬ ‫ל ושנשל ו ו‬ ‫טתו ו שנש ה‬ ‫מ וה‬ ‫נה ה‬ ‫ה הו‬ ‫אשש‪ .‬נ‬ ‫מנווס ה‬ ‫סי ו ו ה‬ ‫צהרה‪ .‬נותו א‬ ‫קהרי ה‬ ‫ח נ‬ ‫מ נ‬ ‫אשר בנ והידו נ‬ ‫הים‪ :‬א‬ ‫אל ה‬ ‫א‬ ‫קשו ו‬ ‫ת נ‬ ‫אל ו מ‬ ‫מעו ו‪ :‬מ‬ ‫תש ה‬ ‫בקלו ה‬ ‫אם נ ו‬ ‫הויום ה‬ ‫עיתו נוצאן הידו‪ .‬‬ ‫אקווט נ ו‬ ‫עים שהנה ה‬ ‫אנרבה ו ה‬ ‫לי‪ :‬מ‬ ‫ע ה‬‫גם הראו ו פה א‬‫חנו והני מ ו‬ ‫כם‪ .‬בה וז נ ה‬ ‫מה פ ההניו נ ו‬ ‫ק נד ו ה‬ ‫ענו ו‪ :‬נ נ מ‬ ‫לצוור היש ה‬ ‫עה נ‬ ‫לכו ו נ נמרנ נוהנה לה' נ ההרי ה‬ ‫נ‬ ‫חנוה‬ ‫ת א‬ ‫באו ו הנש ו מ‬ ‫צרו ו‪ :‬ו‬ ‫בשת י ההדיו י ה ה‬ ‫עשהו ו‪ .‬יי ה‬ ‫ע נ‬ ‫ליששו ו ה‬ ‫תי יי ה‬ ‫קויה ו ה‬ ‫תי יי‪ .‬שירו ו לה' וה‬ ‫שירו ו לה' שיר ה‬ ‫לים‪ .‬יינ ה נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫לך א‬ ‫מ מ‬ ‫צויון ו ה‬ ‫ל ה‬ ‫מר נ‬ ‫א ו‬ ‫ב א‬ ‫מת נ‬ ‫א נ‬ ‫בו א‬ ‫תך ה נ‬ ‫ע נ‬ ‫ביששו ו ה‬ ‫גל נ מפ נשהשנו ו ה ו‬ ‫ת ה‬ ‫בנו ו ו נ ה‬ ‫ל הו‬ ‫מח ה‬ ‫עיהנינו ו וינ השנש מ‬ ‫י הנראו ו ה‬ ‫תה‬ ‫א וה‬ ‫לא ה‬ ‫א הו‬ ‫לך נ נ‬ ‫מ נ‬ ‫לנו ו נ‬ ‫אין ה‬ ‫כי ה‬ ‫כבווד וה‬ ‫מל וך נ בנ ו ה‬ ‫ת נ‬ ‫עד ה‬ ‫מי מ‬ ‫ל ה‬ ‫לעו ו נ‬ ‫היא ו ו נ‬ ‫ל וך ה ה‬ ‫לכוות שנש נ‬ ‫ממ נ‬ ‫ה ו‬ ‫כי מ‬ ‫עד‪ .‬נולו ו ה‬ ‫תכ נ ה‬ ‫לי ו מ‬ ‫הראשהשית בנ ו ה‬ ‫איהרא‬ ‫לא ה‬ ‫לי ו נ ו‬ ‫תי‪ .‬ו נ מ‬ ‫לך נ שנשמו ו נ ה נ‬ ‫מ נ‬ ‫אמזי נ‬ ‫כל‪ .‬ח כ וכ ה ו‬ ‫מג ה וב ו והרי י השנשהר ה‬ ‫ה ה‬ ‫ל ו‬ ‫ה‬ ‫לך ה שהשלוום‪ .‬מ‬ ‫מ ה‬ ‫ה‬ ‫אמו והנתו‬ ‫בו א‬ ‫מים נ‬ ‫ע וה‬ ‫צנדק ו נ מ‬ ‫בל בנ ו נ‬ ‫ת ה‬‫פט ו ה‬ ‫אנרץ‪ .‬בנ וויוום נ‬ ‫שבת‬ ‫קבלת שבת‬ ‫ידיד נפש‬ ‫‪".‬נ ה נ‬ ‫ו ננ הכ נהר ה‬ ‫בדור‪.‬נ‬ ‫חד ו נ ה‬ ‫א ה‬ ‫אהרה‪ .‬כו י השהושא ניההוה ו‬ ‫ליך ה הוי כ‬ ‫א נ‬ ‫פההניו ה‬ ‫אר ניההוה ו‬ ‫מנרך ה‪ .‬וה‬ ‫ס וה‬ ‫ת נ‬ ‫פיך ה ו מ‬ ‫כ וננ ה נ‬ ‫לם‬ ‫עד עו ו ה‬ ‫תה ו נ מ‬ ‫ע וה‬ ‫מ מ‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫כל‬ ‫אשנשר בנ והידו ו נ נפנשש וה‬ ‫תים‪ .‬ו ו ונר ה‬ ‫מי מ‬ ‫כל י נ ה‬ ‫ל‍ם ו ו‬ ‫בטווב נירו ושהש ה‬ ‫‪ .‬ו א‬ ‫א נ‬ ‫אל א‬ ‫תי ניההוה ה‬ ‫תה או ו ה‬ ‫פההדי ה‬ ‫חי ו‬ ‫קיד רו ו ה‬ ‫אפ נ ה‬ ‫אישש‪ .‬ו נ ה‬ ‫ען שנש נ‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫ענו ו נ‬ ‫נוהו ושהשי ה‬ ‫לשהשלוום‬ ‫ח ו היים ו ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫אנו ו נ‬ ‫תנו ו וובו ו ה‬ ‫צא ה‬ ‫תה‪ :‬ו ושנשמוור ה‬ ‫א וה‬ ‫חנ וון ו ו נמרחוום ה‬ ‫לך נ מ‬ ‫מ נ‬ ‫אל נ‬ ‫כי ה‬ ‫תה‪ .‬ו ה נ‬ ‫קנרב‬ ‫רב בנ ו נ‬ ‫ל ו‬ ‫חק וינ הנדג וו ו ה‬ ‫צ ה‬ ‫הם וינ ה נ‬ ‫בהר ה‬ ‫א נ‬ ‫תי מ‬ ‫אב ו מ‬ ‫מי ו נשהשם א‬ ‫הם שנש ה‬ ‫ב נ‬ ‫קהרא ה‬ ‫עהרים וינ ה וה‬ ‫הנ נו ה‬ ‫את מ‬ ‫בהרך נ נ‬ ‫כל הרע י נ ה‬ ‫מ וה‬ ‫תי ה‬ ‫אל א ו ה‬ ‫הג ו ה‬ ‫אך נ מ‬ ‫ל ה‬ ‫ממ נ‬ ‫ה ו‬ ‫מ‬ ‫הךאר תץ‪ .‬ו נ ה‬ ‫בב ה‬ ‫ל ה‬ ‫עי ה‬ ‫ת ה‬ ‫עם ו‬ ‫מר מ‬ ‫‪:‬הוא מ‬ ‫תהילים צו‬ ‫כבודו‪.‬שיר השירים ג‪ .‬ה‬ ‫חוו ו לה' בנ ו מ‬ ‫ת א‬ ‫הש ו מ‬ ‫תיו‪ :‬ה‬ ‫צרו ה‬ ‫ח נ‬ ‫ל מ‬ ‫חה וובואו ו נ‬ ‫מנ נ ה‬ ‫כבוד שמו‪ .‬נוהווא י ה נ‬ ‫מל וך נ נו והרא‪ .‬תהלים קכח‬ ‫על י השנשהר ה‬ ‫בנניך ה שהשלוום מ‬ ‫ל ה‬ ‫בהנים נ‬ ‫אה ה‬ ‫ח ו נייך ה‪ .‬ו נ מ‬ ‫הינו ו נ‬ ‫אל ו ה‬ ‫בנו ו יינ ה א‬ ‫כי ה‬ ‫השנש וה‬ ‫מ‬ ‫צל‬ ‫ב ה‬ ‫חהרינו ו‪ .‬י ההדין מ‬ ‫ת ו‬ ‫בל ו ה‬ ‫בל מ ו‬ ‫ת ה‬‫כון ו ה‬ ‫ת ו‬‫אף ו ה‬‫לך נ‪ .‬א‬ ‫פצו ו וה‬ ‫ח נ‬ ‫עשהשה בנ ו נ‬ ‫עת נ מ א‬ ‫ל ה‬ ‫בהרא‪ .‬תהלים קכא‪ .‬כד‪-‬כו‬ ‫אל‪ .‬בנ ו ה‬ ‫קיד רו ו ה‬ ‫אפ נ ה‬ ‫קהרא‪ .‬ו נ מ‬ ‫כת שנשלו ו נ‬ ‫ס ומ‬ ‫לינו ו כ‬ ‫ע ה‬ ‫פרו ושש ה‬ ‫ח ו היים‪.‬‬ ‫גוהים ונ‬ ‫ב ו‬ ‫פרו ו מ‬ ‫ס ונ‬ ‫עתו‪ :‬מ‬ ‫ליום נישו ו ה‬ ‫מויום נ‬ ‫שרו ו ה‬ ‫אנרץ‪ :‬שירו ו לה' בה ונרכו ו שמו‪ .‬‬ ‫טו‬ ‫שמות‬ ‫‪.‬ג נ‬ ‫אשנשנריך ה נוטווב ה‬ ‫כל מ‬ ‫תא ה‬ ‫כי ו‬ ‫פיך ה וה‬ ‫ע כ ו מ ונ‬ ‫גי מ‬ ‫כיו‪ .‬ז‪-‬ח‬ ‫חד במ ו ה ו‬ ‫פמ מ‬ ‫מ ו‬ ‫על י נהרכו ו ה‬ ‫חנרב וו ו מ‬ ‫אישש מ‬ ‫מה ה‬ ‫ח ה‬ ‫ל ה‬ ‫מ נ‬ ‫מנהדי ה‬ ‫ל ו‬ ‫מ כ‬ ‫חנרב נ‬ ‫חהזי נ‬ ‫א כ‬ ‫לם א‬ ‫אל‪ .‬ה‬ ‫ס ה‬ ‫מו ו נ‬ ‫כם ו נד ו ו‬ ‫ב נ‬ ‫משנשכ ומ נ‬ ‫על ה‬ ‫כם מ‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬ ‫ל מ‬ ‫ב נ‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫טאו ו ה‬ ‫ח ה‬ ‫ת א‬ ‫אל ו נ‬ ‫גזו ו ו נ מ‬ ‫ג' פעמים‪ :‬הר נ‬ ‫כל‪.‬היש ו‬ ‫ה ה‬ ‫פט ה‬ ‫לש ו‬ ‫בא ה‬ ‫כי ה‬ ‫בא וה‬‫כי ה‬ ‫לפ נהני ה' וה‬ ‫ער‪ :‬ה‬ ‫צי י ה מ‬‫ע ה‬ ‫כל א‬ ‫ננו ו וה‬ ‫אז י נמר נו‬ ‫בו‪ .‬בראשית מח‪ .‬מ‬ ‫מנר ה‬ ‫עם מ‬ ‫חנו ו מ‬‫אנ מ נ‬ ‫הינו ו‪ .‬איוב יב‪ .‬וה‬ ‫‪.‬ה‬ ‫קויה ו ה‬ ‫תך ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫ליששו ו ה‬ ‫‪.‬נוהווא ה‬ ‫בד וו ו י ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫סי‬ ‫ממנת כ וו ו ה‬ ‫לי‪ .‬נוהווא נ ה ו ה‬ ‫ביוום ה‬ ‫לי נ ו‬ ‫ב ה‬ ‫ח נ‬ ‫לי‪ .‬ג מר ה ו‬ ‫ע ה‬ ‫מים ה‬ ‫ק ה‬ ‫בים ה‬ ‫צהרי מר ה ו‬ ‫מה מרב וו ו ה‬ ‫ניההוה ה‬ ‫כי ניההוה‬ ‫תי וה‬ ‫קיצו ו ה‬ ‫ה ה‬ ‫אישהשהנה א‬ ‫תי ו ה ה‬ ‫ב וה‬ ‫אהני שהשכ מ נ‬ ‫לה‪ .‬נוהווא נ‬ ‫תפ נ א‬ ‫הניה בנ ו ה‬ ‫ההיה נוהווא ה ונוה‪ .‬ה‬ ‫ע וה‬ ‫פחות מ‬ ‫מש ו נ‬ ‫הבו ו לה' ה‬ ‫דשו‪ :‬ה‬ ‫ק הו‬ ‫מ נ‬‫אנרת בנ ו ה‬ ‫תפ נ נ‬ ‫לפ ההניו‪ .‬ד ה‬ ‫ל ה‬ ‫לשכש נ‬ ‫ביב נ‬ ‫ס ה‬ ‫תים ה‬ ‫לי הזי ה‬ ‫ת ה‬ ‫תך ה בה ונניך ה כ והשנש ה‬ ‫בי נ‬ ‫תי ה‬ ‫בנ וי מנרכ ונ ה‬ ‫אל‪ .‬כה י ה ה‬ ‫בנרכ נך ה ניההוה וינ השנש נ‬ ‫ג' פעמים‪ :‬י נ ה‬ ‫ו‪ .‬נוהווא א‬ ‫ה ו‬ ‫עז ו נ מ‬ ‫ה ו‬ ‫לית‪ .‬ח קו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫ביב שהשתו ו ה‬ ‫ס ה‬ ‫אשנשר ה‬ ‫עם א‬ ‫בבוות ה‬ ‫מהר נ‬ ‫איהרא ה‬ ‫לא ה‬ ‫מכ ההני‪ .‬‬ ‫ה וו‬ ‫חהרי כ והכ נל ווות מ‬ ‫א א‬ ‫קהרא‪ .‬תהלים ד‪ .‬נוהרא הווא מ‬ ‫לל נ‬‫ה הו‬ ‫מ כ‬ ‫גדול ה' ו ו נ‬ ‫כי ה‬ ‫תיו‪ :‬וה‬ ‫לאו ה‬ ‫מים נ הפ נ נ‬‫ע וה‬ ‫ה מ‬‫כל ה‬ ‫בנ ו ה‬ ‫הבו ו לה'‬ ‫כבוד הועז‪ :‬ה‬ ‫הבו ו לה' וה‬ ‫מים‪ .‬ב‪-‬ט‬ ‫ס ה‬ ‫תך ה ו נ‬ ‫בנרכ ה נ‬ ‫מנך ה ה‬ ‫ע ו‬ ‫על מ‬ ‫עה מ‬ ‫הי נששו ו ה‬ ‫ליההוה מ‬ ‫ת‪ .‬ה‬ ‫א וה‬ ‫ב מ‬‫תי נ‬ ‫ע וה‬‫אשר הנשבמ ו נ‬ ‫כי‪ :‬א‬ ‫הם לא י הנדעו ו נדהר ה‬ ‫הם‪ .‬ג' פעמים‪ :‬ה‬ ‫ראשהשי‬ ‫על ו‬ ‫אל ו נ מ‬ ‫אחו ומרי נרפה ה‬ ‫מ א‬ ‫אל ו ו ה‬ ‫ל ופהמני או והרי ה‬ ‫מ נ‬ ‫אל ו ו ה‬ ‫בהרי ה‬ ‫לי ג מ נ‬ ‫מא ה‬ ‫משנוש ו‬ ‫אל ו ו ה‬ ‫מיכ ה ה‬ ‫מיהני ה‬ ‫מי ה‬ ‫אל‪ :‬ה‬ ‫קי י השנשהר ה‬ ‫אל ו ה‬ ‫ג' פעמים‪ :‬בנ ושהשם יינ ה א‬ ‫אל‬ ‫כימנת ה‬ ‫‪.‬י הנר מ‬ ‫ה ה‬ ‫גל ה‬ ‫ת ה‬ ‫מהים ו נ ה‬ ‫ש מ‬ ‫ה ו‬ ‫מחו ו מ‬ ‫מישהרים‪ :‬היש נ‬ ‫מים בנ ו ה‬ ‫ע וה‬ ‫מוט‪ .‬ונ‬ ‫מהרי ה‬ ‫כם כ וה נ‬ ‫ב נ‬ ‫ב נ‬‫ל מ‬ ‫נ‬ ‫תי‬ ‫ח ה‬ ‫מנו ו ה‬ ‫אל נ‬ ‫אם ניבאון ו נ‬ ‫פי‪ .‬ו מ א‬ ‫אל ה‬‫כי הווא א‬ ‫לפ נהני ה' עשנו ו‪ :‬וה‬ ‫כה ה‬ ‫בנר ה‬‫עה‪ .‫עהדי‬ ‫גן במ ו א‬ ‫מ ה‬ ‫תה ניההוה ה‬ ‫א וה‬ ‫לה‪ .‬טז‬ ‫אשנשר‬ ‫לה א‬ ‫ח ה‬ ‫ממ א‬ ‫ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫קיו וה‬ ‫ח וה‬ ‫כל כ‬ ‫ת וה‬ ‫מנר ו ה‬ ‫תיו ו נשהש מ‬ ‫צו ו ה‬ ‫מ נ‍‬ ‫ל ה‬ ‫ת נ‬ ‫אז מנ נ ו ה‬ ‫ה א‬ ‫עשנשה ו נ מ‬ ‫ת א‬ ‫עיהניו ו מ‬ ‫הוי השהשר בנ ו ה‬ ‫היך ה ו נ מ‬ ‫אל ו נ‬ ‫לקוול ניההוה א‬ ‫מע נ‬ ‫תשנש מ‬ ‫ע וה‬ ‫אם שהשמו ו מ‬ ‫מר ה‬ ‫ו ומ ויא נ‬ ‫טן‬ ‫ש ך‬ ‫ך הר ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ו‬‫ך‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫רר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ט‬ ‫ך‬ ‫ש‬‫ך‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫תל‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫תר‬ ‫לאמ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫‪.‬וה‬ ‫א וה‬ ‫לנו ו ה‬ ‫צי ה‬ ‫מ הו‬ ‫מהרנו ו ו ו מ‬ ‫אל ששו ו נ‬ ‫כי ה‬ ‫תיהרנו ו‪ .‬וה'‬ ‫לי ה‬ ‫א ה‬‫מים א‬ ‫ע וה‬‫ה מ‬ ‫הי ה‬ ‫אל ה‬ ‫כל א‬ ‫כי וה‬ ‫הים‪ :‬וה‬ ‫אל ה‬ ‫כל א‬ ‫על וה‬ ‫מאד‪ .‬ב ה‬ ‫מ ה‬ ‫צל ה‬ ‫מ הו‬ ‫הלווא נזה אווד כ‬ ‫ל‍ם א‬ ‫בירו ושהש ה‬ ‫חר ה ו‬ ‫הב ו ו ה‬ ‫ער ניההוה בנ וך ה מ‬ ‫וינ הג נ מ‬ ‫לילוות‪ .‬בנ ו נ‬ ‫מ מ‬ ‫אשנשר ה‬ ‫לם א‬ ‫אדון ו עו ו ה‬ ‫א‬ ‫לי‬ ‫ביהרה‪ .‬ה י נ ה‬ ‫כן י נב ומרך נ ג ה ו נ‬ ‫כי ה‬ ‫נה ה‬ ‫ה הו‬ ‫חנ נך ה‪ .‬וה‬ ‫בקו ו ה‬ ‫ברו וך נ יינ ה נ ו‬ ‫בנו ו ה ו‬ ‫ברו וך נ יינ ה בנ ושהשכ נ ה‬ ‫לה ה ו‬ ‫ל וי נ ה‬ ‫ברו וך נ יינ ה במ ו ה‬ ‫ברו וך נ יינ ה במ וויוום ה ו‬ ‫הו‬ ‫קינו ו‬ ‫אל ו ה‬ ‫מת‪ .‬בנ ו ה‬ ‫ח הו‬ ‫ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫משהשיל לו ו נ‬ ‫ה נ‬ ‫ל מ‬ ‫אין שהשהני‪ .‬ה‬ ‫אשר ו‬ ‫כל א‬ ‫‪:‬ו נ ה‬ .‬ו א‬ ‫ס ה‬ ‫קנדששו ו נ‬ ‫הר ה‬ ‫מ מ‬ ‫ענ ההני ה‬ ‫קהרא ווימ מ א‬ ‫א נ‬ ‫אל ניההוה נ‬ ‫לי נ‬ ‫ראשהשי‪ .‬ט מ‬ ‫עים שהשבמ ונר ו ה‬ ‫ני נרשהש ה‬ ‫שהש הו‬ ‫ל ופהנניך ה‪.‬שנש ה‬ ‫פ והר ו היה‬ ‫פן ו‬ ‫תך ה כ ונג נ נ‬ ‫אשנש ו נ‬ ‫לך נ‪ .‬שנשבמ ושהוש מ‬ ‫לם‬ ‫לעו ו ה‬ ‫מל וך נ נ‬ ‫לך נ יינ ה י ה נ‬ ‫מ מ‬ ‫לך נ יינ ה ה‬ ‫מ נ‬ ‫הי הך נ‪ .‬בנ והידו ו מ‬ ‫א נ‬ ‫‪.‬ה קו ו ה‬ ‫מהרים ו‬ ‫כבו והדי ו ו ה‬ ‫ונ‬ ‫חי‬ ‫ל ה‬ ‫בי נ‬ ‫כל א וי נ מ‬ ‫את וה‬ ‫ת נ‬ ‫כי ה‬ ‫ה וה‬ ‫כי ה‬ ‫הי וה‬ ‫אל ו מ‬ ‫עהני א‬ ‫מה ניההוה הו ושהשי ה‬ ‫לי‪ .‬ו ו נ‬ ‫אל ה ו‬ ‫כי ה‬ ‫ע לו‪ :‬וה‬ ‫מרות נ ההרי מ‬ ‫בתוהדה‪ .‬עז ו נ ה‬ ‫ההדר נ‬ ‫עשה‪ :‬הוד ו נ ה‬ ‫מהים ה‬ ‫ש מ‬ ‫גוהים ה'‬ ‫ב ו‬ ‫מרו ו מ‬ ‫א נ‬ ‫אנרץ‪ :‬ה‬ ‫ה ה‬‫כל ה‬ ‫פההניו וה‬ ‫מ ו‬ ‫חילו ו ה‬ ‫הנדמרת קנדש‪ .‬ד ו נ מ‬ ‫ס ה‬ ‫הים נ‬ ‫באל ו ה‬ ‫תה ל וו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫אין י נששו ו ה‬ ‫לנ מפ נשהשי ה‬ ‫מהרים נ‬ ‫בים א ו נ‬ ‫לי‪ .‬נו‬ ‫לה‪ .‬ביום טוב שחל בשבת‪ .‬ו נ ה‬ ‫עיהר ו‬ ‫א ה‬ ‫אישמשן ו נ ה‬ ‫עת ה‬ ‫חי‪ .‬ו נ ה‬ ‫חנרב ו נהר ה‬ ‫בר ו נ נ‬ ‫לינו ו או והיב נד ו נ‬ ‫ע ה‬ ‫מ ה‬ ‫סר ה‬ ‫ה ה‬ ‫עהדנו ו‪ :‬ו נ ה‬ ‫גן במ ו א‬ ‫ה ה‬ ‫מך ה‪ .‬יינ ה ה‬ ‫חי ג נ ווויה ה ה‬ ‫עם רו ו ה‬ ‫ה‪ .‬במ ו ו‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫חהדש‪ .‬ו ו נ‬ ‫א א‬ ‫מ מ‬ ‫ל ופההנינו ו ו ו ה‬ ‫מ נ‬ ‫טן ה‬ ‫סר שהש ה‬ ‫ה ה‬ ‫עב ו נהיגון ו‪ .‬בנ ו ה‬ ‫תי נ‬ ‫אבו ה‬‫סו והני א‬ ‫אשר נ ה ו‬ ‫בר‪ :‬א‬ ‫מהנד ה ו‬ ‫סה במ ו ו‬ ‫מ וה‬ ‫כיום מ‬ ‫בה‪ .‬‬ ‫מ נ‬ ‫בה ה‬ ‫צה טו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫קהננו ו בנ ו ה‬ ‫ת ונ‬ ‫מך ה‪ .‬שאו ו ה‬ ‫ונ‬ ‫עלז שמדי‬ ‫מלאו‪ :‬י מ א‬ ‫ה ו הים ו ו נ‬ ‫עם מ‬ ‫אנרץ‪ .‬ב י נ ה‬ ‫לך נ בה ונדהר ה‬ ‫הה ו ה‬ ‫כל י נהרא ניההוה מ‬ ‫אשנשהרי וה‬ ‫עלוות מ‬ ‫ממ א‬ ‫ה ו‬ ‫א שהשיר מ‬ ‫אה‬ ‫מצהויון ו ו ונר ה‬ ‫בנרכ נך ה ניההוה ה‬ ‫בר י נהרא ניההוה‪ .‬א‬ ‫מה ה‬ ‫ה ו‬ ‫ח ו היים ו נ מ‬ ‫ה מ‬ ‫כי בנ וי הנדך ה נ מפנששוות מ‬ ‫מנו ו‪ .‬במדבר‬ ‫ליך ה וינ השהשם נ‬ ‫א נ‬ ‫פההניו ה‬ ‫חנ נ וך ו ה‪ .‬מתחילים ב"מזמור לדוד‬ ‫תהילים צה‬ ‫כל‬‫על וה‬ ‫גדול מ‬ ‫לך נ ה ו‬‫מ נ‬ ‫גדול ה'‪ .‬תהלים לא‪ .‬נ‬ ‫ציר נ ה נ‬ ‫כל י נ ה‬ ‫טנרם וה‬ ‫לך נ‪ .‬ז ו‬ ‫ס נ‬ ‫יה נ‬ ‫לה‪ .‬ו ו נ‬ ‫ל מ‬ ‫כנו ו נ‬ ‫ל וה‬ ‫מ נ‬ ‫מיהדנו ו מ‬ ‫ע ה‬‫ה א‬ ‫לשהשלוום‪ .‬י בנ וי הנדך ה מ‬ ‫כל בנ ושמשר ה‬ ‫ח וה‬ ‫חי נורו ו מ‬ ‫ה‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ו ה‬ ‫לינו ו נ‬ ‫לך עה ה‬ ‫מ ו‬ ‫מיד ו ו נ‬ ‫ת ה‬ ‫תך ה ה‬ ‫לכו ו נ‬ ‫מ נ‬ ‫ק ו הים מ‬ ‫מך ה ו נ מ‬ ‫חד שהש נ‬ ‫מהים י מ ה‬ ‫‪.‬וינ מ נ ו‬ ‫ה ו הים נוהווא ה‬ ‫אשר לו מ‬ ‫ההרים לו‪ :‬א‬ ‫עפות ה‬ ‫אנרץ‪ .‬או בשבת חול המועד‪ .‬תהלים ג‪ .‬ד‬ ‫מר י השנשהר ה‬ ‫לא היישהשן ששו ו ה‬ ‫לא הינוום ו נ ו‬ ‫נה ו‬ ‫ה הו‬ ‫ג' פעמים‪ :‬ה‬ ‫תי‬‫קויה ו ה‬ ‫תך ה ה‬ ‫ע נ‬ ‫ליששו ו ה‬ ‫תך ה‪ .‬נוצוור נ‬ ‫א ה‬ ‫חי ג וו ו א‬ ‫לי ו נ מ‬ ‫א ה‬ ‫מהשנשהרה‪ .

‬היש נ‬ ‫ה ה‬ ‫גל ה‬ ‫ת ה‬ ‫לך נ ו ה‬‫מ ה‬‫ה' ה‬ ‫גידו ו‬ ‫ה הו‬‫אנרץ‪ :‬ה‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫אדון וה‬ ‫ל ופנהני א‬ ‫מ ה‬‫ל ופנהני ה'‪ .‬ה‬ ‫הבנ והר ה‬ ‫מקור מ‬ ‫היא נ‬ ‫כי ה‬ ‫כה‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬וה‬ ‫ל ה‬ ‫לכו ו ו ננ ה נ‬ ‫בת נ‬ ‫קמראת ש ה ו‬ ‫ל נ‬‫‪ .‬מ‬ ‫עהרי ה‬ ‫ת א‬‫את ה' ו מ‬ ‫צי‪ .‬מ‬ ‫א ה‬ ‫פט ה‬ ‫מש וה‬ ‫לך נ ה‬‫מ נ‬ ‫קדוש הווא‪ :‬נועז נ‬ ‫ה‬ ‫מווד‬ ‫ע ו‬ ‫עהנם‪ :‬בנ ו מ‬ ‫אל ה' נוהווא י מ א‬ ‫אי שמו‪ .‬נ‬ ‫ה ה‬ ‫כל ה‬ ‫על וה‬ ‫ליון מ‬ ‫ע נ‬ ‫תה ה' נ‬ ‫א וה‬‫כי מ‬ ‫טיך ה ה'‪ :‬וה‬ ‫מש ו‬ ‫פה נ‬ ‫ען ה‬ ‫מ מ‬ ‫ל מ‬ ‫בנות ניהו והדה‪ .‬ישב ונ‬ ‫ע וה‬ ‫גזו ו מ‬ ‫לך נ י הנר נ ו‬‫מ ה‬ ‫ה' ה‬ ‫הינו ו‬‫אל ה‬ ‫ממו ו ה' א‬ ‫ת‪ :‬רו נ‬ ‫עשי ה‬‫תה ה‬ ‫א וה‬‫עקב מ‬ ‫קה בנ וי מ א‬ ‫צהד ה‬‫פט ו ו נ‬ ‫מש וה‬ ‫מישהרים‪ .‬ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬ה‬ ‫ח ה‬ ‫לו נ‬‫ה מ‬ ‫בית מ‬ ‫בן הישי ה ו‬ ‫על מיד נ ו‬ ‫מי‪ .‬יוהד מ‬‫ק ה‬‫ע ה‬ ‫צ א‬ ‫מע מ‬ ‫בל‪ .‬הר א‬ ‫ת ה‬‫קיו ו ה‬‫בהר ה‬ ‫אירו ו נ‬ ‫ה ה‬ ‫צהריו‪ :‬ה‬ ‫ביב ה‬ ‫ס ה‬ ‫ה‬ ‫עה‬ ‫מ ה‬ ‫הים‪ :‬ש נ‬ ‫אל ה‬ ‫כל א‬ ‫חוו ו לו וה‬ ‫ת א‬‫הש ו מ‬ ‫לים‪ .‬הישיש ה‬ ‫לו ה‬ ‫ב נ‬‫מ מ‬ ‫כל נ‬ ‫חקו ו וה‬ ‫סי הך נ‪ .‬קהראים נ‬ ‫בקנר ה‬ ‫אל נ ו‬ ‫ההניו וושמו ו ה‬ ‫בכ א‬‫הרן נ ו‬ ‫א א‬‫קדוש הווא‪ :‬משה ו נ מ‬ ‫ליו‪ .‬שג נ ו ה‬‫ע ו‬‫נת מ‬ ‫בל הר מו‬ ‫ק הו‬ ‫צרו והרה‪ :‬מ‬ ‫תיר נ‬ ‫ת וה‬ ‫מינ נך ה‪ .‬‬ ‫בר א‬ ‫ההדר‪ :‬קול ה' ש ה‬ ‫בו ה‬ ‫ח‪ :‬קול ה' נ‬ ‫בים‪ :‬קול ה' במ וכ ו מ‬ ‫מהים מר ה ו‬ ‫על מ‬ ‫עים ה' מ‬ ‫הנר ה‬‫כבוד ה‬ ‫ה וה‬ ‫אל מ‬ ‫מההים‪ .‬ה‬ ‫הבו ו לה' ונ‬ ‫כבוד הועז‪ :‬ה‬ ‫הבו ו לה' וה‬‫לים‪ :‬ה‬ ‫א ה‬ ‫הבו ו לה' בנ והני ה‬ ‫להדהוד ה‬ ‫מנזמור נ‬ ‫ה‬ ‫אהרהזים‪.‬ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬ו מ‬‫לת י נ ה‬ ‫ח ג נ וכד מ ו‬‫בכ מ‬ ‫נא נ ו‬ ‫א הו‬ ‫ה‬ ‫מנך ה‬ ‫ע ו‬‫ל מ‬‫אה‪ .‬נוהודו ו נ‬ ‫קים מ ו‬ ‫די ה‬‫צ הו‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫תהילים צח‬ ‫גוהים‬ ‫ה ו‬ ‫עיהני מ‬ ‫ל ה‬ ‫עתו‪ .‬ו נהנש נ‬ ‫פמנר ה‬ ‫בן ו‬ ‫איש נ ו‬ ‫על מיד ה‬ ‫צי‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬כ וה נ‬ ‫אל ה‬ ‫לי הך נ א‬ ‫ע מ‬ ‫עי הך נ‪ .‬מ ו‬ ‫ל ו‬ ‫ע ה‬ ‫טנרת במ ו נ‬ ‫ע נ‬ ‫בשלום א‬ ‫אי נ‬ ‫בו ה‬ ‫‪ .‬ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬י ה ה‬‫מנד ה ו‬ ‫חיל ה‬ ‫יה ה‬ ‫שלום‬ ‫ב ו‬‫מו מ‬‫ע ו‬ ‫את מ‬ ‫בהרך נ נ‬ ‫תן ה' י נ ה‬ ‫מו י ה ו ה‬ ‫ע ו‬ ‫ל מ‬‫לם‪ :‬ה' עז נ‬ ‫לעו ה‬ ‫לך נ נ‬ ‫מ נ‬‫‪:‬הישב ו ומ הישב ה' נ‬ ‫אנא בכח‬ ‫בת‬ ‫ב מ‬‫דונרשי היחו ונדך ה‪ .‬ה‬‫צרות נוקול שו ה‬ ‫חצ נ‬ ‫מהרה‪ :‬במ ו א‬ ‫נור נוקול ז ה נ‬‫נור‪ .‬ונ‬ ‫בא אוהרך נ קו ו ה‬ ‫כי ה‬ ‫תעונרהרי‪ .‬ו ננ ה נ‬ ‫ע וה‬ ‫ענ הוייה מ‬ ‫חסו ו א‬ ‫מי‪ .‬ו נ ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬ה‬ ‫הדם מרג נ ה‬ ‫ל א‬‫חוו ו מ‬‫ת א‬ ‫הש ו מ‬ ‫ונ ה‬ ‫תם‪:‬‬ ‫לילו ה‬ ‫ע ה‬ ‫על א‬ ‫קם מ‬ ‫הם‪ .‬‬ ‫זכרר חרסמדו ו תאאמונךתו למב הית ישר ךא הל‪ .‬קו ו ה‬ ‫מלו ו ה‬ ‫עיר נ‬ ‫לך נ ה‬ ‫מ נ‬ ‫דש נ‬ ‫ק מו‬ ‫מ נ‬ ‫‪ .‬נ‬ ‫לה‬ ‫על כ ומ ה ו‬ ‫תן מ‬ ‫ח ה‬‫משוש ה‬ ‫הי הך נ‪ .‬נ‬ ‫ה‬ ‫ל ו‬ ‫א ה‬ ‫פשי ג נ ה‬ ‫אל נ מ נ‬ ‫בה נ‬ ‫קנר ה‬ ‫מי‪ .‬נ‬ ‫חיד ג ה ו נ‬‫תך ה‪ :‬י ה ה‬ ‫עהד נ‬ ‫הל א‬ ‫בך ה‪ .‬וה‬ ‫ה נ‬ ‫תעונרהרי ה‬ ‫ה נ‬ ‫‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬ו ו נ‬ ‫חשף י נ ה‬ ‫א ו הילות‪ .‬נ‬ ‫ע ה' נישו ו ה‬ ‫קנדשו‪ :‬הוהדי מ‬ ‫ע ה‬ ‫מינו ו ונזרו מ‬ ‫לו י נ ה‬ ‫עה ו‬ ‫עשה‪ .‫תהילים צז‬ ‫הט‬ ‫ל ה‬ ‫ת מ‬ ‫לך נ‪ .‬זוכ נהרי נ‬ ‫‪ :‬ונ‬ ‫לכה דודי‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬הישפט ו ה‬ ‫ה ה‬‫לשפט ה‬ ‫ו‬ ‫בא ה‬‫כי ה‬‫לפ נהני ה' וה‬ ‫ננו ו‪ :‬ה‬‫ההרים י נמר הו‬ ‫חד ה‬ ‫כף‪ .‬נ‬ ‫לה‬ ‫מ ה‬ ‫ח נ‬ ‫לי הך נ נ‬ ‫ע מ‬ ‫חמול ה‬ ‫כא‪ .‬נ‬ ‫בי ה‬‫ס ה‬ ‫פל נ‬ ‫עהר נ‬ ‫עהנן ו מ א‬ ‫בים‪ :‬ה‬ ‫א ו היים מר ה ו‬ ‫מחו ו ה‬ ‫אנרץ‪ .‬ר ךאו כךל אפמסהי אר תץ א הת ימשוערת א אלה הינו‪ :‬הךר תיע‬ ‫ג תלךה צ תדמקךתו‪ :‬ך‬ ‫ה ו הים‬ ‫עם מ‬ ‫לך נ ה'‪ :‬י הנר מ‬ ‫מ נ‬ ‫ה ונ‬ ‫לפנהני מ‬‫ההריעו ו ה‬‫פר‪ .‬מ‬ ‫ל ה‬ ‫תכ וה נ‬ ‫תבושי נולא ה‬ ‫‪.‬נ‬ ‫לה‬ ‫ח הו‬ ‫ת ה‬ ‫בה ו נ‬ ‫חש ה‬ ‫מ א‬‫עשה בנ ו מ‬ ‫מ א‬ ‫כה‪ .‬ו‬ ‫אי כ מ ה ו‬ ‫בו ה‬ ‫לה‪ .‬ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬נ מ ה‬ ‫ברוב טו ו נ‬‫קדוש‪ .‬עו והרי עו והרי שיר מד ובה והרי‪ .‬ו‬ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬ה' נ‬ ‫מי כ ה‬ ‫ה נ‬ ‫אל מ‬ ‫ענו ו ה‬ ‫מי ה‬ ‫הש ה‬ ‫חד‪ .‬ווימ נ א‬ ‫לל מ‬ ‫קהדש‪ :‬קול ה' ניחו ה‬ ‫בר ה‬ ‫מנד מ ו‬ ‫חיל ה' ה‬ ‫בר‪ .‬נוהווא י מ א‬ ‫הבה ו ה‬ ‫מק מ‬ ‫ע נ‬ ‫בת בנ ו ה‬ ‫לך נ ש נ‬ ‫כה‪ .‬ה‬ ‫פר קו ו ה‬ ‫ע ה‬ ‫מ ה‬ ‫עהרי ה‬ ‫תנ מ א‬ ‫ה נ‬‫‪ .‬מרב ה‬ ‫הפ ה ה‬ ‫ה א‬‫תוך נ מ‬ ‫מ ו‬ ‫אי ה‬ ‫צ ה‬ ‫מי נ‬ ‫כה‪ .‬ו‬ ‫ההרנו ו נוהרא‪ :‬הנא ג ה ו‬ ‫ט א‬ ‫בנו ו מ‬ ‫מנך ה‪ .‬ו ה‬‫ק נ‬ ‫צנד ה‬ ‫מי ה‬ ‫ח ה‬ ‫ההרם‪ .‬מר א‬ ‫ט א‬ ‫כם מ‬ ‫מהרם‪ :‬בה ונר ה‬ ‫ש נ‬ ‫עד‬ ‫לם ו ה נ‬ ‫לעו ה‬ ‫לכוותו נ‬ ‫מ נ‬ ‫כבוד מ‬ ‫ברו וך נ שם ונ‬ ‫למות‪ :‬ה ו‬ ‫ע כ‬ ‫ת א‬ ‫ע ומ‬ ‫תנו ו‪ .‬ו‬ ‫סג כ ה ו‬‫עם נ‬ ‫אמו והני מ‬ ‫תוך נ א‬ ‫לה‪ .‬ה‬ ‫מ ה‬ ‫סו ו ה‬‫מ ו‬‫דומנג נ ה מ‬ ‫ההרים כ ומ ו‬ ‫אנרץ‪ :‬ה‬ ‫ה ה‬ ‫חל ה‬ ‫ת ה‬‫תה ו מ ו ה‬ ‫א ה‬ ‫בל‪ .‬ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬נ‬ ‫לה‬ ‫גי ה‬ ‫חה ו ננ ה ה‬ ‫מ ה‬ ‫צי‪ .‬ה‬ ‫לי ה‬‫א ה‬ ‫לים בה ו א‬ ‫ל ה‬‫ה נ‬‫ת מ‬‫מה נ‬ ‫ה ו‬ ‫סל מ‬ ‫בהדי פנ נ‬‫כל ע נ‬ ‫כבודו‪ :‬היבשו ו וה‬ ‫מים ונ‬ ‫ע וה‬ ‫ה מ‬ ‫כל ה‬ ‫צנדקו‪ .‬ה‬ ‫עהני ה‬ ‫תה א‬ ‫א וה‬ ‫הינו ו מ‬‫אל ה‬ ‫למו‪ :‬ה' א‬ ‫תן ה‬ ‫תיו נוחק נ ה מ‬ ‫עדו ה‬ ‫מרו ו ה‬‫הם‪ .‬נ ו‬ ‫סין ה‬ ‫ח ה‬‫לם‪ :‬א‬ ‫מ ה‬‫מיד ג ה ו נ‬ ‫ת ה‬ ‫תך ה‪ .‬ש נ‬ ‫לי נ‬ ‫א ה‬‫בר א‬ ‫עהנן י נמד ה ו‬ ‫ה‬ ‫הינו ו‬‫אל ה‬ ‫קדוש ה' א‬ ‫כי ה‬ ‫קנדשו‪ .‬ו נהר א‬ ‫סה שא ה‬ ‫מש ו ה‬ ‫ל נ‬‫היו ו ה‬ ‫‪.‬פנהני ש ה ו‬ ‫ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬ו ה‬ ‫וו נ‬ ‫מישהרים‬ ‫מים בנ ו ה‬ ‫ע וה‬ ‫‪:‬ו נ מ‬ ‫תהילים צט‬ ‫גדול נונוהרא‪.‬לא ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫פנהני ש ה ו‬ ‫לה‪ .‬נונ ה‬ ‫ל נ‬‫ת ה‬ ‫הייה ה‬‫אל נשא ה‬ ‫תם‪ .‬ו ו נ‬ ‫ת ה‬ ‫לפההניו ו ה‬ ‫אש נ‬ ‫סאו‪ :‬ה‬ ‫מכון כ וה נ‬ ‫פט נ‬ ‫מש וה‬ ‫צנדק ו ו ה‬ ‫ביו‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬נ‬ ‫לה‬ ‫לי הך נ נ הג נ ה‬ ‫ע מ‬ ‫כבוד ה' ה‬ ‫מי אוהרי‪ .‬נ‬ ‫להנה נ ו‬ ‫תג ה נ‬‫צויון ו מ ו ה‬‫מח ה‬ ‫תש מ‬ ‫ו מ וה‬ ‫מחו ו‬ ‫חה‪ :‬ש נ‬ ‫מ ה‬ ‫לב ש נ‬ ‫להישהרי ה‬ ‫דיק‪ .‬י מ מ‬ ‫חאו ו ה‬ ‫מ א‬ ‫הרות י ה נ‬ ‫ה‪ :‬נ נ ה‬ ‫ב ו‬ ‫בי ה‬ ‫בל נויש ה‬ ‫ת ה‬ ‫מלאו‪ .‬בה וך נ י נ א‬ ‫ה ה‬ ‫ת א‬ ‫מה ו נ‬ ‫חי ו ו מ‬ ‫ח ה‬ ‫תו א‬ ‫תש ו‬ ‫מה ו ה‬ ‫מי‪ .‬י ה ה‬ ‫לה‬ ‫קבנ ו ה‬ ‫בת נ נ מ‬ ‫לה‪ .‬ש ה‬ ‫ה ה‬ ‫הים‪ :‬א א‬ ‫אל ה‬ ‫א‬ ‫קנדשו‬ ‫כר ה‬ ‫לז ה נ‬ ‫ביההוה‪ .‬נ‬ ‫א ה‬ ‫חד וושמו נ‬ ‫א ה‬ ‫חד‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬ו‬ ‫ה ה‬ ‫צ א‬ ‫ב ה‬‫חה ו ו נ‬ ‫מ ה‬ ‫בש נ‬ ‫גם נ ו‬ ‫ה‪ .‬ה‬ ‫ת ה‬ ‫כונ מנ נ ו ה‬‫תה ו‬ ‫א וה‬ ‫הב‪ .‬וה‬ ‫הר ה‬ ‫ל מ‬ ‫חוו ו נ‬ ‫ת א‬ ‫הש ו מ‬ ‫הינו ו ו נ ה‬ ‫אל ה‬ ‫ממו ו ה' א‬ ‫‪:‬רו נ‬ ‫תהילים כט‬ ‫הנדמרת קנדש‪ :‬קול‬ ‫חוו ו לה' בנ ו מ‬ ‫ת א‬‫הש ו מ‬ ‫כבוד שמו‪ .‬מ‬ ‫ע וה‬ ‫תך נ מ‬ ‫אנר ו ה‬ ‫תפ נ מ‬ ‫בשי בה וג נהדי ה‬ ‫ל נ‬ ‫מי‪ .‬ה‬ ‫א ה‬ ‫שמור ו נהזכור בנ והדב ווור נ‬ ‫‪ .‬הושי ה‬ ‫לאות ה‬ ‫כי נ הפ נ ה‬‫חהדש וה‬ ‫מנזמור‪ .‬נ‬ ‫ע נ‬ ‫כמו ה‬ ‫קיהדם ונ‬ ‫בנון‪ :‬ווימ מנר ה‬ ‫לו ה‬ ‫ה נ‬ ‫אנרהזי מ‬ ‫את מ‬ ‫בר ה' נ‬ ‫ו מניש ה ו‬ ‫ממב ווול‬ ‫ל ו‬ ‫כבוד‪ :‬ה' מ‬ ‫מר וה‬ ‫לו א ה‬‫כלו‪ .‬כ וכ ו‬ ‫הי ה‬ ‫ב ה‬ ‫ערות‪ .‬נ‬ ‫לה‬ ‫ה הו‬ ‫ת ה‬ ‫ל נ‬ ‫אנרת ו נ ה‬ ‫תפ נ נ‬ ‫ל ה‬ ‫לשם ו ו נ‬ ‫חד‪ .‬ו ו נ‬ ‫לצמ ו ה ו‬‫ע מ‬‫לם‪ :‬אור ז הכר מ‬ ‫צי ה‬ ‫עים י מ ה ו‬ ‫מ ו מיד נרש ה‬ ‫סיהדיו ה‬ ‫ח ה‬ ‫פשות א‬ ‫מר נ מ נ‬ ‫בי ה' שננאו ו הרע‪ .‬ה‬ ‫ה ו‬ ‫על מ‬ ‫ה' מ‬ ‫אש‪ :‬קול ה'‬ ‫הבות ה‬ ‫ל א‬ ‫צב מ‬ ‫מים‪ :‬קול ה' ח ה‬ ‫א ה‬‫בן נר ה‬ ‫כמו נ‬ ‫בנון נושנריון ונ‬ ‫ל ה‬‫גל‪ .‬ו נהרם הווא מ‬ ‫צויון ה ו‬‫אנרץ‪ :‬ה' בנ ו ה‬ ‫ה ה‬‫תנווט ה‬ ‫בים ו ה‬‫כרו ו ה‬‫מים‪ .‬ווש מ‬ ‫ק הו‬ ‫תנו ו מ‬‫ע ה‬‫תך ה‪ :‬שו נ ה‬ ‫ש נ‬‫קכד ו‬‫פהנה‪ .‬שירו ו לה' שיר ה‬ ‫ה‬ ‫ולה' כךל הךאר תץ‪.‬ו נהראו ו ה‬ ‫מהים ה‬ ‫ש מ‬ ‫ה ו‬‫מ‬ ‫כל‬ ‫על וה‬ ‫ת מ‬ ‫לי ה‬ ‫ע ה‬‫מאד נ מ א‬ ‫אנרץ‪ .‬נ‬ ‫לה‬ ‫אי כ מ ה ו‬ ‫בו ה‬‫לה‪ .‬כ ונ ה‬ ‫בור‪ .‬סוף מ‬ ‫קנדם ננסו ו ה‬ ‫מ נו‬ ‫מראש ה‬ ‫כה‪ .‬ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬ ‫ל נ‬ ‫כה דוהדי ה‬ ‫ל ה‬ ‫‪ .‬בנ וכ ה ו‬ ‫מרו ו לה' בנ וכ ה ו‬ ‫מרו ו‪ :‬ז מ נ‬ ‫ננו ו ו נז מ ו ה‬ ‫צחו ו ו נמר נו‬‫פ נ‬‫וה‬ ‫צנדק‬ ‫בל בנ ו נ‬ ‫ת ה‬ ‫ו‬ ‫אנרץ‪ .‬‬ ‫מך ה ה ו‬ ‫מים‪ :‬יודו ו ש נ‬ ‫ע וה‬ ‫ה מ‬ ‫כל ה‬ ‫על וה‬ ‫גדול‪ .‬ו נ נ‬ ‫פרו ה‬ ‫ת נ‬ ‫מין וושמאל ו ה‬ ‫‪.‬נ‬ ‫ה‬‫לו ו‬ ‫ת ה‬ ‫על ו ה‬ ‫עיר מ‬ ‫תה ה‬ ‫בנ נ ה‬ ‫מי‪ .

‫לה‬
‫קבנ ו ה‬
‫בת נ נ מ‬ ‫לה‪ .‬ו‬
‫פנהני ש ה ו‬ ‫קמראת כ ומ ה ו‬
‫ל נ‬
‫כה דוהדי ה‬
‫ל ה‬
‫‪ :‬נ‬

‫תהילים צב‬

‫לי‬
‫ע ה‬‫לילות‪ :‬א‬ ‫ת ך ה במ ו ה ו‬ ‫אמו ונ ה נ‬ ‫ס נד וך ה‪ .‬ו נ א‬ ‫ח נ‬ ‫קר מ‬ ‫בו נ‬ ‫גיד במ ו ו‬ ‫ה הו‬
‫ל מ‬‫ליון‪ :‬נ‬ ‫ע נ‬ ‫מך ה נ‬ ‫לש נ‬ ‫מר נ‬ ‫לז מ ו ה‬
‫להודות לה'‪ .‬ו ו נ‬ ‫בת‪ :‬טוב נ‬ ‫ש הו‬‫ה ו‬
‫ליום מ‬ ‫מנזמור שיר נ‬ ‫ה‬
‫מקו ו‬‫ע נ‬ ‫מאד ה‬ ‫עשיך ה ה'‪ .‬נ‬ ‫מ א‬ ‫מה ג ה ונדלו ו מ‬ ‫נן‪ :‬מ‬ ‫אמר הו‬
‫עשי י הנדיך ה א‬ ‫מ א‬ ‫לך ה‪ .‬בנ ו מ‬ ‫ע נ‬‫תהני ה' בנ ופ ה א‬ ‫ח ומ‬‫ממ נ‬
‫כי ש ו‬ ‫נור‪ :‬וה‬ ‫גיון בנ וכ ה ו‬
‫ה הו‬ ‫לי ה‬‫ע ה‬ ‫בל‪ .‬א‬ ‫לי נ ה נ‬ ‫ע ה‬
‫עשור ו מ א‬ ‫ה‬
‫מהדם‬ ‫ש נ‬ ‫ה ו‬
‫ל ה‬ ‫אנון‪ .‬נ‬ ‫לי ה‬
‫ע ה‬ ‫פ א‬ ‫כל ו‬ ‫ציצו ו וה‬ ‫עשב‪ .‬ווימ ה ה‬ ‫כמו ה‬ ‫עים ונ‬ ‫ח נרש ה‬ ‫פר מ‬ ‫את זאת‪ :‬בה ו נ‬ ‫בין נ‬ ‫סיל לא י ה ה‬ ‫ער לא י ההדע‪ .‬ו וכ נ ה‬ ‫איש במ ו מ‬ ‫תיך ה‪ :‬ה‬ ‫חשב נ‬ ‫מ נ‬ ‫מ‬
‫אים‬ ‫תנרם כ והנר ה‬ ‫אנון‪ :‬ו מ ו ה‬‫לי ה‬ ‫ע ה‬‫פ א‬ ‫כל ו‬ ‫פהנרדו ו וה‬ ‫ת ו‬ ‫בדו ו‪ .‬י ה נ‬ ‫ביך ה יא ה‬ ‫נה אי נ נ‬ ‫ה הו‬‫כי ה‬ ‫ביך ה ה'‪ .‬וה‬ ‫נה אי נ נ‬ ‫ה הו‬
‫כי ה‬ ‫לם ה'‪ :‬וה‬ ‫לעו ה‬ ‫מרום נ‬ ‫תה ה‬ ‫א וה‬ ‫עד‪ :‬ו נ מ‬ ‫עהדי מ‬ ‫א‬
‫בלמבךנו‬
‫ן‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫תר‬
‫מ ת‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬ ‫ךח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫י‬ ‫ךר‬ ‫מ‬ ‫ת‬
‫ר ך‬ ‫כ‬ ‫ק‬ ‫תי‬ ‫רד‬ ‫צ‬ ‫ענךה אזמנךי‪:‬‬ ‫מ מ‬
‫לי ממרהע תים ת תש ר‬ ‫ע ר‬‫י במשורךי ברקךמ תים ך‬ ‫ות רב הט ע הינ ת‬ ‫קררמנתי‪ .‬ברלתתי במשמתן ר רעאנךן‪ :‬ר‬
‫כי הישר ה'‪.‬‬ ‫גיד וה‬‫ה הו‬ ‫ל מ‬ ‫היו ו‪ :‬נ‬ ‫נים י ה נ‬ ‫ענ מ ה ו‬
‫דשהנים ו נמר א‬ ‫בה‪ .‬נ ו‬ ‫בשי ה‬ ‫הינו ו י מפ נהריחו ו‪ :‬עוד נינוובון ו נ ו‬ ‫אל ה‬ ‫צרות א‬ ‫ח נ‬
‫בית ה'‪ .‬בנ ו מ‬ ‫לים בנ ו ה‬‫גה‪ :‬שתו ו ה‬ ‫היש נ ו‬
‫בו‬
‫תה ו‬ ‫ל ה‬ ‫עו נ ה‬
‫‪:‬צו והרי נולא מ‬

‫תהילים צג‬

‫תה‪ :‬הנשאו ו‬ ‫א וה‬‫לם ה‬ ‫מעו ה‬
‫אז‪ .‬ה‬‫מ ה‬‫אך ה ה‬ ‫ס א‬‫מוט‪ :‬הנכון כ וה נ‬ ‫ת ו‬‫בל ו ה‬ ‫בל מ ו‬ ‫ת ה‬‫כון ו ה‬
‫ת ו‬
‫אף ו ה‬ ‫זר‪ .‬מ‬
‫א הו‬‫ת מ‬‫ה נ‬‫בש ה' עז ה‬ ‫ל ה‬
‫בש‪ .‬ה‬ ‫ל ה‬
‫גאוות ה‬
‫לך נ ה ו‬
‫מ ה‬
‫ה' ה‬
‫מרום ה'‪:‬‬ ‫דיר במ ו ו ה‬
‫א הו‬
‫משבנ והרי הים‪ .‬מ‬ ‫דיהרים ה‬ ‫א הו‬
‫בים מ‬ ‫מהים מר ה ו‬ ‫קלות מ‬ ‫מ ו‬
‫הרות הד וכ נהים‪ :‬ה‬ ‫לם‪ .‬הישאו ו נ נ ה‬
‫הרות קו ה‬‫הרות ה'‪ .‬הנשאו ו נ נ ה‬ ‫ננ ה‬
‫מים‬ ‫לאנרך נ י ה ה‬
‫קנדש‪ .‬ה' נ‬ ‫אהוה ו‬‫תך ה נ ה א‬ ‫בי נ‬‫ל ה‬ ‫מאד נ‬ ‫מנו ו נ‬ ‫תיך ה נ נאא נ‬ ‫עד נ‬‫‪ :‬ה‬

‫קדיש יתום‬

‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬קהל‪ :‬אמן[ במ ך‬ ‫קדיש יתום‪ :‬אבל‪ :‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬
‫בא‬ ‫ה מר ה ו‬ ‫מ ו‬‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ קהל ואבל‪ :‬י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬
‫קהריב‪ ,‬ו נ ה‬ ‫מן ה‬ ‫בז נ מ‬‫לא ו ו ה‬‫עג ה ה‬ ‫אל במ ו א‬‫בית הישהר ה‬ ‫כל ה ו‬ ‫חוייה נד ה‬ ‫ב מ‬‫מיכון ו ו נ‬ ‫ביו ה‬ ‫וונ‬
‫ה‬
‫מ ו‬ ‫לל שנש ה‬ ‫ה הו‬
‫ת מ‬ ‫לה וינ ה נ‬ ‫ע נו‬ ‫ת מ‬ ‫דר וינ ה נ‬ ‫ה הו‬‫ת מ‬‫שא וינ ה נ‬ ‫תנ מ ו‬
‫מם וינ ה נ‬ ‫תרו מ‬ ‫אר וינ ה נ‬ ‫פ מ‬ ‫ת וה‬
‫בח וינ ה נ‬ ‫ת מו‬ ‫תבה ומרך נ וינ השנש ו מ‬‫מ ו היא‪ :‬אבל‪ :‬י ה נ‬ ‫ל מ‬‫ע נ‬ ‫מי ה‬‫ל ה‬‫ע נ‬ ‫ל ה‬ ‫לם ו ו נ‬ ‫ע מ‬ ‫ל ה‬ ‫במרך נ נ‬ ‫מ ה‬‫נ‬
‫תא‬ ‫כל ו נשהשיהר ה‬ ‫מ וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫לא נ‬ ‫ע הו‬‫ל ה‬ ‫תא בעשי”ת‪ :‬נ‬ ‫כל בה ונרכ ה ה‬ ‫מן וה‬ ‫לא ה‬ ‫ע הו‬ ‫ל ה‬ ‫קנדשהשא‪ .‬בנ והריך נ הווא‪ ] .‬קהל‪ :‬בריך הוא‪ [:‬נ‬ ‫נד ו כ‬
‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫ח ו היים ה‬ ‫מ ו היא ו נ מ‬‫מן שנש מ‬ ‫בא ה‬ ‫מא מר ה ו‬ ‫ל ה‬ ‫הא שנש ה‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ י נ ה‬ ‫א ה‬ ‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬‫מא‪ .‬ו נ ה‬ ‫ל ה‬‫ע נ‬‫מיהרן בנ ו ה‬
‫א ה‬ ‫תא מד ו א‬ ‫מ ה‬ ‫ח ה‬ ‫תא ו ננ נ א‬ ‫ח ה‬ ‫תשנשבנ ו ה‬
‫וכ‬
‫כל‬ ‫על וה‬ ‫לינו ו ו נ מ‬ ‫ע ה‬‫עשה שהשלום ה‬ ‫מיו הווא י מ א‬ ‫מרו ה‬ ‫השהושלום בה ו נ‬ ‫מן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[ עושה שהשלום בעשי”ת‪ :‬מ‬ ‫א ה‬‫מרו ו ה‬ ‫א נ‬ ‫אל‪ .‬ו נ ה‬ ‫הישהר ה‬
‫ישר ךא הל ומאתממרו אמ הן‪ ] :‬קהל‪ :‬אמן[‬

‫י‬
‫מדליקן‬ ‫במה‬

‫איהדן‪ ,‬נולא‬ ‫ה ה‬ ‫לת ה‬ ‫תי מ‬ ‫בפ נ ה‬ ‫לך נ‪ ,‬נולא ה‬ ‫בכ ה ה‬ ‫סן‪ ,‬נולא נ‬ ‫בח נ‬ ‫כש‪ ,‬נולא נ‬ ‫ל נ‬ ‫ב נ‬ ‫קין לא נ‬ ‫לי ה‬ ‫מנד ה‬ ‫אין מ‬ ‫קין‪ .‬ה‬ ‫לי ה‬ ‫מנד ה‬ ‫אין מ‬ ‫מה ה‬ ‫ב ונ‬ ‫קין ו ו מ‬ ‫לי ה‬ ‫מנד ה‬ ‫מה מ‬ ‫במ ו ו נ‬
‫פה‪,‬‬ ‫מן שהר ה‬ ‫בש נ‬ ‫קיק‪ ,‬נולא נ‬ ‫מן ה‬ ‫בש נ‬ ‫עהוה‪ ,‬נולא נ‬ ‫בש א‬ ‫פת‪ ,‬נולא נ‬ ‫בז נ נ‬ ‫מההים‪ .‬לא נ‬ ‫ה ו‬ ‫פנהני מ‬ ‫על ו‬ ‫קה ש מ‬ ‫בירו ה‬ ‫בר‪ ,‬נולא ה‬ ‫מהנד ה ו‬ ‫ה ו‬‫לת מ‬ ‫תי מ‬ ‫בפ נ ה‬ ‫ה‬
‫אינו‬ ‫חד ש ה‬ ‫א ה‬ ‫של ו נ נ‬ ‫ב ו‬ ‫מ כ‬ ‫חד נ‬ ‫א ה‬ ‫מהרים‪ ,‬נ‬ ‫מים או נ‬ ‫חכ ה ה‬ ‫של‪ .‬ו מ א‬ ‫ב ו‬ ‫מ כ‬ ‫לב נ‬ ‫ח נ‬ ‫קין בנ ו ה‬ ‫לי ה‬ ‫מנד ה‬ ‫מר‪ ,‬מ‬ ‫מההדי או ה‬ ‫ה ו‬ ‫לב‪ .‬מנחוום מ‬ ‫ח נ‬‫ב ה‬ ‫להיה‪ ,‬נולא נ‬ ‫א נ‬ ‫ב מ‬ ‫נולא נ‬
‫בו‬‫קין ו‬ ‫לי ה‬ ‫מנד ה‬ ‫אין מ‬ ‫של ה‬ ‫ב ו‬ ‫מ כ‬ ‫‪ :‬נ‬
‫י‬
‫יבמע תטמר ךן‪ ,‬מתפמנהי כמבוד הרש בךת ‪ .‬ורח אכךמ תים מרת תיר תן‬ ‫ן מרדמל תיק תן‬ ‫י במשמתן שר הפךה במיום טוב‪ .‬ר רבתיישמךע ה א אומ הר‪ ,‬אהי‬ ‫ן מרדמל תיק תן‬ ‫אהי‬
‫בי‬ ‫פט‪ .‬מר ה ו‬ ‫בנ ה נ‬ ‫טהרן ו ו נ‬ ‫ע נ‬ ‫קוועות‪ ,‬בנ ו ה‬ ‫פמ ו‬ ‫מן ו‬ ‫בש נ‬ ‫גים‪ ,‬נ ו‬ ‫מן הד ו ה‬ ‫בש נ‬ ‫צנונות‪ ,‬נ ו‬ ‫מן נ‬ ‫בש נ‬ ‫אגוהזים‪ ,‬נ ו‬ ‫מן א‬ ‫בש נ‬ ‫מין‪ ,‬נ ו‬ ‫מש ה‬ ‫מן ש נ‬ ‫בש נ‬ ‫מהנים‪ ,‬נ ו‬ ‫ש ה‬ ‫ה ו‬ ‫כל מ‬ ‫בנ ו ה‬
‫בד‬ ‫ל ה‬ ‫מן ז מהית בה ו נ‬ ‫בש נ‬ ‫לא נ‬ ‫א הו‬ ‫קין נ‬ ‫לי ה‬ ‫מנד ה‬ ‫אין מ‬ ‫מר‪ ,‬ה‬ ‫טנרפון או ה‬ ‫‪ :‬מ‬
‫לת‬ ‫תי מ‬ ‫פנ ה‬ ‫תן‪ .‬ו‬ ‫פש ו ה‬ ‫לא ה‬ ‫א הו‬ ‫לים נ‬ ‫ה ה‬ ‫את א ה‬ ‫מ מ‬ ‫ט נ‬ ‫מא כ‬ ‫ט וה‬ ‫מ ומ‬ ‫אינו ה‬ ‫עץ ה‬ ‫ה ה‬ ‫מן ה‬ ‫צא ה‬ ‫הויו ה‬ ‫כל מ‬ ‫תן‪ .‬ו נ ה‬ ‫פש ו ה‬ ‫לא ה‬ ‫א הו‬ ‫בו נ‬ ‫קין ו‬ ‫לי ה‬‫מנד ה‬ ‫אין מ‬ ‫עץ ה‬ ‫ה ה‬ ‫מן ה‬ ‫צא ה‬ ‫הויו ה‬ ‫כל מ‬ ‫וה‬
‫י‬
‫יבךה‪ .‬ר רבתי ע אק תיבךא אומ הר‪ ,‬טמהור ךה‪ ,‬ומרדמל תיק תן‬ ‫י מרדמל תיק תן‬ ‫הרב תג תד שק תפמלךה ומלא ה תבמה אבךה‪ ,‬ר רבתי אאל תיעתזתר אומ הר‪ ,‬טממ האה‪ ,‬ומא הן‬
‫ה‬‫‪:‬בה ו ו‬
‫חנרס‪.‬‬ ‫היא של נ‬ ‫אפהל וו ו ה‬ ‫פת‪ ,‬א‬ ‫ט נ‬ ‫מנ מ ו נ‬ ‫הא נ‬ ‫ת ה‬ ‫ביל ש ו נ‬ ‫בש ה‬ ‫נר ה ו‬ ‫ה הו‬‫פי מ‬ ‫על ו ה‬ ‫נה מ‬ ‫תנ נ ה ו‬ ‫מן וינ ה ו נ‬ ‫נה ש נ‬ ‫א הו‬ ‫ל נ‬ ‫מ נ‬ ‫צה הוי מ‬ ‫בי ה‬ ‫אהדם שפופננרת של ה ו‬ ‫קב ה‬ ‫לא י ה ו‬
‫ער ךה ש ל ש תמתן‬ ‫ומררבתי ימהודךה מרת תיר‪ .‬א אבךל א תם ח תבמר ךה הריוצהר מ תת מח תלךה‪ ,‬מ כת ךר‪ ,‬מתפמנהי שהוא כמלתי א תחךד‪ .‬לא יממרל הא אדךם ק מ ך‬
‫תיר‬ ‫מ וה‬ ‫בי ניהו והדה מ‬ ‫בת‪ .‬ו נמר ה ו‬ ‫א נ‬ ‫הא שו נ‬ ‫ת ה‬ ‫ביל ש ו נ‬ ‫בש ה‬ ‫ה‪ ,‬ה ו‬ ‫בתוכ ה ו‬ ‫לה נ ו‬ ‫תי ה‬ ‫פנ ה‬ ‫ה ו‬ ‫תן ראש מ‬ ‫נר וינ ה ו ה‬ ‫ה הו‬ ‫צד מ‬ ‫נה בנ ו מ‬ ‫תנ נ ה ו‬ ‫‪:‬וינ ה ו נ‬
‫פטוור‪.‬‬ ‫לה ש ו היישן‪ ,‬וה‬ ‫החו נ‬ ‫ביל מ‬ ‫בש ה‬ ‫אם ה ו‬ ‫עה‪ ,‬ו נ ה‬ ‫ח הר ה‬ ‫פנהני רו ו מ‬ ‫מ ו‬ ‫טים‪ ,‬ה‬ ‫ס ה‬ ‫ל נ‬ ‫פנהני ה‬ ‫מ ו‬ ‫פנהני גוהים‪ ,‬ה‬ ‫מ ו‬ ‫תי ההרא ה‬ ‫מ נ‬ ‫פנהני שהווא ה‬ ‫מ ו‬ ‫נר ה‬ ‫ה הו‬ ‫את מ‬ ‫בה נ‬ ‫מכ מ נ ו‬ ‫ה נ‬‫מ‬
‫מפנהני שהווא‬ ‫ו‬ ‫לה‪ ,‬ה‬ ‫תי ה‬ ‫הפ נ ה‬ ‫ו‬ ‫מן מ‬ ‫לן חווץ ה‬ ‫טר בנ וכ כ ה ו‬ ‫סי פו ה‬ ‫ו‬ ‫בי יו ה‬ ‫ח ו היב‪ .‬ו נמר ה ו‬ ‫לה‪ ,‬מ‬ ‫תי ה‬ ‫הפ נ ה‬ ‫ו‬ ‫על מ‬ ‫חס מ‬ ‫מן‪ ,‬כ ונ ה‬ ‫ש נ‬ ‫ה ו‬ ‫על מ‬ ‫חס מ‬ ‫נר‪ ,‬כ ונ ה‬ ‫ה הו‬ ‫על מ‬ ‫חס מ‬ ‫כ ונ ה‬
‫חם‬ ‫פנ ה‬ ‫ה ו‬ ‫‪:‬עוש ו‬
‫נר‬ ‫ה הו‬ ‫קת מ‬ ‫ל מ‬
‫הנד ה‬ ‫ב מ‬ ‫לה ו ו נ‬ ‫ח הו‬ ‫ב מ‬ ‫דה ו ו מ‬ ‫הירות במ ונ הו ה ו‬ ‫איהנן ז נ ה‬ ‫על ש ה‬ ‫תן‪ ,‬מ‬ ‫להד ה‬ ‫עת ה‬ ‫בש מ‬ ‫מתות ה ו‬ ‫ברות הנשים ה‬ ‫ע ה‬ ‫על שלש א‬