You are on page 1of 143

‫‪Siddur Ashkenaz‬‬

‫סידור אשכנז‬
‫‪merged‬‬
‫‪https://www.sefaria.org/Siddur_Ashkenaz‬‬
‫‪This file contains merged sections from the following text versions:‬‬
‫‪-Daat Siddur Ashkenaz‬‬
‫‪-http://www.daat.ac.il/daat/sidurim/tohen3.htm‬‬
‫‪-Wikipedia‬‬
‫_‪-https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A‬‬
‫‪%D7%94%27_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D‬‬

‫סידור אשכנז‬

‫י חול‬
‫ימ‬

‫תפילת שחרית‬

‫הכנה לתפילה‬

‫מודה אני‬

‫שמךתתי במח תממלךה‪ ,‬ררבךה אאמונךת ךתך‬
‫ך מ תל תךמ חרי ומקריךם‪ ,‬ש תה תחאזררמת ך בתי נת מ‬
‫‪:‬מוד תה ]מודךה[ אאנתי למפךנ תי ך‬

‫נטילת ידים‬

‫ידרים‬
‫ו ערל נמט תילרת ך‬
‫י ומצתוךנ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם א אש תר ק תדמשךנו בממתצמות ךו‬
‫א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‬

‫אשר יצר‬

‫בר ךא בו נמקךב תים נמקךב תים ח אלול תים ח אלול תים‪ .‬גךלוי‬ ‫חכממךה ו ך‬‫יצרר א תת הךאדךם במ ך‬‫ומ תל תךמ הךעולךם א אש תר ך‬‫בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫שעךה‬
‫ו ך‬
‫ע לתפמנהיכ תס הא כמבודתךך ש תא תם יפךת החר א תחךד מ הה תם או יסךת הם א תחךד מ הה תם אתי א תפמ שרר למה תתמקרי הם ומלרע אמוד למפךנ תיךך א אפ תיל‬
‫ומיךדו ר‬
‫‪:‬א תחךת‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' רופ הא כךל בךשר ומרפמל תיא לרע אשות‬

‫אהי נשמה‬

‫שממר ךה במק תרמב תי‪.‬‬‫נת רת ך בתי טמהור ךה ה תיא‪ .‬את ךה במר ךאת ךה‪ .‬את ךה ימצררמת ךה‪ .‬את ךה נמפרחמת ךה ב תי‪ .‬ומאת ךה ממ ר‬ ‫שמךה ש ת ך‬ ‫א אלהרי‪ .‬נמ ך‬
‫ך ה' א אלהרי ו ה אההי‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫פ‬
‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬
‫נת‬‫א‬ ‫א‬ ‫תה‬ ‫מוד‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬
‫מ‬ ‫ש‬
‫ך‬ ‫נ‬
‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫ש‬ ‫ן‬
‫מ‬
‫ר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬‫ךבוא‬ ‫ל‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ךת‬
‫ע‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫ב‬ ‫ה‬‫ך‬ ‫ר‬‫תי‬ ‫ז‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫‪.‬‬‫נתי‬‫ת‬ ‫תמ‬ ‫מ‬ ‫ךה‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ט‬‫ת‬ ‫ל‬ ‫ומאת ךה עךת תיד‬
‫ןכךל הרנמ שךמות‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' הרמרחאז תיר נמשךמות ל תפמגךר תים מ הת תים‬ ‫ןכךל הרמרע אשים א אדו‬ ‫‪:‬א אבות רי‪ .‬ר תבו‬

‫ציצית‬

‫ו ערל מתצמורת צ תיצ תית‬ ‫ו ומצתוךנ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ ,‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמותךי‬ ‫בךרוךמ את ךה ה'‪ ,‬א אללה הינ‬
‫יממת תיהך במכךל פמר ךט תיהך ומד תקמדוק תיהך‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ .‬ה' א אלהרי ו ה אההי א אבות רי‪ .‬ש תת מה הא ח אשובךה מתצמורת צ תיצ תית למפךנ תיךך כמא תלו ק ת ר‬
‫ימהתי ר ךצו‬
‫י"ג מתצמות הרתמלוים בךה‪ .‬אמהן ס תלךה‬ ‫‪:‬ומכרוךנות תיהך‪ .‬ומתרר מ ר‬
‫נים‬ ‫בר ךה ממא תיר רת ע הי ך‬ ‫‪:‬מתצמורת ה' ך‬

‫ברכות התורה‬

‫ו לרע אסוק במדתבמרהי תור ךה‬ ‫י ומצתוךנ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם א אש תר ק תדמשךנו בממתצמות ךו‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫נ‬
‫נחמנו ומצ תאאצךאהיו‬
‫עממךך ב הית ישר ךא הל‪ .‬ומנתהמיתה א א ר‬ ‫נ ובמפתיות ר‬‫וא תת דתבמרהי תורךתמךך במפ תיו‬ ‫>‪. <em><small‬ומהרע אר תב נךא ה' א אלה הינ‬
‫נ‬
‫שמךה‪ :‬בךרוךמ את ךה >‪ </small></em‬ומצ תאאצךאהי צ תא אצךאהיו‬ ‫תך ומלוממדהי תור ךת ךתך ל ת מ‬‫שמ ך‬‫ך ב הית ישר ךא הל‪ .‬ככלךנו יודמעהי מ‬
‫עממ ך‬
‫ומצ תאאצךאהי ר‬
‫‪:‬ה' הרממלרמ הד תור ךה למערמו ישר ךא הל‬
‫ן‬‫נתרן לךנו א תת תור ךתו‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬נות ה‬ ‫בחרר בךנו מ תכךל הךערמ תים ומ ך‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ך‬ ‫בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫‪ :‬הרתור ךה‬

‫לימוד תורה‬

‫ברמכו א תת במנהיישר ךא הל אמור לךה תם[‬
‫ול האמר‪ .‬כה ת מ ך‬
‫ני‬
‫ב ך‬
‫ך‬ ‫‪]:‬ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‪ .‬דרב הר א תל אה ארן ומא תל‬

‫ו אהל תיךך ומיךשם למךך שךלום‬ ‫ני‬
‫ו אהל תיךך ו תיחכנ תךך‪ :‬ישא ה' פך ך‬‫ני‬‫שממר תךך‪ :‬יךאהר ה' פך ך‬
‫‪:‬ימבךר תכמךך ה' ומי מ‬
‫ןוגממ תילות ח אסךד תים ומתרלממוד תור ךה‬‫ן לךה תם ש תעור‪ .‬הרפ האה ומהרב תכור תים ומהךרמאיו‬ ‫‪ :‬אהלו דמבךר תים ש תאהי‬
‫אהלו דמבךר תים ש תאדךם אוכ הל פ הרות היהתם בךעולךם הרז תה ומהרקתרתןקרי תמ תת לו לךעולךם הרבךא‪ .‬ומאהלו ה הן‪ .‬כ תבוד אב וךא הם‪ .‬וגממ תילות‬
‫ית הרמ הת‪ .‬ומעתיו‬
‫ן‬ ‫ור‬
‫נסרת כרלךה‪ .‬ולמ ך‬
‫נסרת אורמח תים‪ .‬וב תקור חול תים‪ .‬ומהרכמ ך‬ ‫ערמב תית‪ .‬ומהרכמ ך‬
‫שכךמרת ב הית הרמ תדמר ךש ‪ .‬שרח אר תית ומ ר‬
‫ח אסךד תים‪ .‬ומהר מ‬
‫שתו‪ .‬ומתרלממוד תור ךה כמנ תג תד כ כלךם‬ ‫ןא תיש למא ת מ‬
‫ןאדךם לרח אב הרו ובהי‬‫‪:‬תפילה‪ .‬ורה אבךאת שךלום בהי‬

‫טלית‬

‫ש תך‬
‫ב מ‬‫ל ך‬‫הדךר ך‬ ‫דלמת ך ממאד‪ .‬הוד ומ ך‬ ‫ג ר‬
‫נפמשתי א תת ה'‪ .‬ה' א אלהרי ך‬ ‫ברמכתי ר‬ ‫‪ :‬ך‬
‫שמרים כרימר תיעךה‬ ‫‪:‬עוט תה אור כרשלממךה‪ .‬נוטתה ך‬
‫של תים במש הם כךל ישר ךא הל‬ ‫שכ תינמת הה‪ .‬ב תדמח תילו ורמח תימו‪ .‬למירח הד ש הם י"ה בו"ה במיחודךא מ‬ ‫‪:‬למ ש הם יחוד קודמ שךא במר תיךמ הוא ו מ‬
‫י"ג‪ .‬וכמש הם‬ ‫ס"ה ג תידרי במאור הרצ תיצ תית הךעול תה תרר מ ר‬ ‫ש ך‬
‫ברריו מ‬
‫שמךתתי ורממר"ח א הי ך‬ ‫ימ תת מערט הף גופתי ברצ תיצ תית‪ .‬כהן ת תת מערט הף נת מ‬
‫האר הינ ת‬
‫בנךן‪ .‬ולמטרל תית נךא תה לךעולךם הרבךא במגרן ע הד תן‪ .‬ומערל ימדהי מתצמורת‬ ‫ש תאאנתי מ תתמכרס תה במטרל תית בךעולךם הרז תה‪ .‬כרךמ אתזמכ תה לרח אלוקךא דמר ר ך‬
‫יע תיר קתנו ערל‬ ‫יצ תילהם כמנ תש תר ך‬ ‫וע אל היה תם‪ .‬ומ ר‬ ‫נפךי‬‫שמךתתי ותפילתי מתן הרח תיצונתים‪ .‬ומהרטרל תית יפמרוש כמ ך‬ ‫נפמשתי ומרוחתי ומנת מ‬
‫צ תיצ תית‪ .‬תתנךצ הל ר‬
‫יממת תיהך במכךל פמר ךט תיהך ומד תקמדוק תיהך ומכרוךנות תיהך‪.‬‬ ‫יימר רח הף‪ .‬ותמה הא ח אשובךה מתצמורת צ תיצ תית לתפמנהי הרקךדוש בךרוךמ הוא‪ .‬כמא תלו ק ת ר‬ ‫זלךו‬
‫גו ך‬
‫י"ג מתצמות הרתמלוים בךה‪ .‬אמהן ס תלךה‬ ‫‪:‬ומתרר מ ר‬
‫וויברך מעומד להתעטף בציצית‬ ‫‪ :‬אוחז את הטלית בשתי ידי‬
‫ו למה תת מערט הף ברצ תיצ תית‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמות ךיו‪ .‬ומצתוךנ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬א אלה הינ‬
‫ו‬
‫נפ תיךך י תחאסךין‬ ‫יאדךם במצ הל כמ ך‬ ‫‪:‬מרה יךקךר חרסמדמךך א אלה תים‪ .‬ובמנ ה‬
‫שק הם‬ ‫דנ תיךך ת ר מ‬
‫נחרל ע א ך‬ ‫ן כ מ תד תשתן ב היתתךך ומ ר‬ ‫‪ :‬ירמומי‬
‫‪ :‬כתי ע תממךך ממקור חרי תים‪ .‬במאורמךך נתרמא תה אור‬
‫שרהי ל הב‬ ‫ך למי מ‬ ‫ך ומצ תדמקךת מ ך‬‫ך למידמע תי ך‬ ‫‪ :‬ממשוךמ חרסמדמ ך‬

‫י‬
‫תפילן‬

‫הו‬
‫י‬ ‫שר מת ךם למאות ערל יךד תךך‪ .‬ומ ך‬ ‫ו למהךנתיחר תמפ תל תין‪ .‬כרכךתוב במתור ךתווק מ ר‬ ‫ן למקרי הם מתצמורת בורמא תי‪ .‬ש תצתוךנ‬ ‫נחרת תמפ תלתי‬ ‫התנמנתי ממכרוהן ברה א ך‬
‫יה כתי ימב תיא אךך‪ .‬ש תי הש בךה תם יחודו‬ ‫ע‪ .‬קרד תש ‪ .‬ומהך ך‬ ‫יה א תם שךמ ר‬‫שמרע‪ .‬ומהך ך‬ ‫ן ע הינ תיךך‪ .‬ומה הם ארמברע פררמשתיות אהלו‪ .‬מ‬ ‫למטטךפת בהי‬
‫שלךה‬ ‫ומ תמ תצמר ךים‪ .‬ורא אש תר לו הרכחר ומהרמ תממ ך‬ ‫שמו בךעולךם‪ .‬ומשתנתזמכר נתס תים ומנתפמלךאות‪ .‬ש ת עךש ה עתמךנו במהוצ תיאנ‬ ‫בר רךמ מ‬ ‫ומאחמדותו ית מ ך‬
‫נ‬
‫‪ :‬בךעתלמיונתים וברת רחמתונתים לרע אשות בךה תם כ תרמצוו‬
‫בר רךמ‬
‫שבות ל תב הנו לרע אבודךתו ית מ ך‬ ‫עב הד בךז תה ת רא אורת ומרחמ מ‬ ‫ש מ‬‫ע הרנמטויךה‪ .‬ומש תה תיא נ תגתד הרל הב למ ר‬ ‫ן זמרו ר‬
‫ו למהךנתיחר ערל הריךד למזתכמרו‬ ‫ומצתוךנ‬
‫שמו‬ ‫בר רךמ מ‬ ‫עבךד תים לרע אבודךתו ית מ ך‬ ‫ו ממ ש כ מ‬ ‫שי ומכחותריכ כלךם יהמי‬ ‫שאר חו ר‬ ‫שמךה ש תבממחתי ע תם מ‬ ‫שמו‪ .‬ומערל הךרא ש נ תגתד הרמחר‪ .‬ש תהרנמ ך‬ ‫‪ :‬מ‬
‫ןכמלךל‪.‬‬ ‫עו‬
‫עלרי לתהמיות לתי חרי תים א ארככ תים ומש תפרע קד תש ומרח אשךבות קמדושות‪ .‬במלתי ה תרמהור ח הטמא ומ ך‬ ‫ןית ממרש הךמ ך‬‫ומ תש תפרע מתצמורת תמפ תלתי‬
‫נ‬‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ .‬ה' א אלה היו‬ ‫י ר ךצו‬ ‫נלרע אבד א תת ה' כרא אש תר ע תם למבךב הנו‪ .‬ו תיה ת‬ ‫ינתיח הו‬
‫ומש תלא ימפרת הנו ומלא יתמגךר תה בךנו י הצתר הךר ךע‪ .‬ומ ר‬
‫ה‬
‫ה ומד תקמדוק תי ך‬ ‫ה במכךל פמר ךט תי ך‬
‫יממת תי ך‬ ‫ן לתפמנהי הרקךדוש בךרוךמ הוא‪ .‬כמא תלו ק ת ר‬ ‫נחרת תמפ תלתי‬ ‫ו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ש תת מה הא ח אשובךה מתצמורת ה א ך‬
‫י"ג מתצמות הרתמלוים בךה‪ .‬אמהן ס תלךה‬ ‫‪ :‬ומכרוךנות תיהך ומתרר מ ר‬

‫‪:‬קודם הקשירה יברך‬
‫ן‬
‫ו למהךנתיחר תמפ תלתי‬
‫ונ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמותךיו‪ .‬ומצ ת ך‬
‫א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪.‬‬

‫‪ :‬לפני שמהדק הרצועה על ראשו יאמר‬
‫ן‬
‫ו ערל מתצמורת תמפ תלתי‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ק תדמשךנו בממתצמותךיו‪ .‬ומצתוךנ‬
‫א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪.‬‬

‫‪ :‬ומהדקו בראשו ואומר‬
‫‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד‬
‫עלרי‪ .‬ובתגמבורךתמךך ת רצממ תית אוימברי ומקךמרי‪ .‬ומש תמתן הרטוב‬ ‫נתמךך תמב תינהנתי‪ .‬ובמחרסמדמךך תרגמד תיל ך‬
‫עלרי‪ .‬ומתב תי ך‬
‫ו ת רא אצ תיל ך‬
‫עתלמין‬ ‫מתמךך א הל‬
‫חכמ ך‬
‫ומ ה ך‬
‫ן‬
‫ע למכךל חרי ר ךצו‬ ‫ך ומרשב תי ר‬ ‫ך‪ .‬פות החר א תת יךד ת ך‬
‫ך לתבמרתיות תי ך‬‫ע טובמ ך‬‫שפ תי ר‬
‫‪ :‬ת ךר תיק ערל ש תבמעךה קמנהי הרממנור ךה‪ .‬למ הר מ‬

‫כריכות על האצבע האמצעי ויכרוךבתחלה כריכה אחת בפרק האמצעי ואח"כ אח ת ברא ש‬ ‫אחר כך יכרוךשל ש‬
‫‪:‬פרק התחתון ואחת בסוף פרק התחתון ואומר‬
‫‪ :‬ומא הר רשת תיךמ לתי למעולךם‬
‫שפךט ובמח תס תד ובמר רח אמ תים‬ ‫‪ :‬ומא הר רשת תיךמ לתי במצ תד תק ובממ ת מ‬
‫עת מ א תת ה‬ ‫ד מ‬
‫י ר‬
‫‪ ':‬ומא הר רשת תיךמ לתי ב תאאמונךה‪ .‬ומ ך‬

‫‪:‬אחר הנחת תפלין יאמר זה‬
‫‪:‬ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‬
‫‪:‬קרד תש לתי כךל במכור פ תט תר כךל ר תח תם בתבמנהיישר ךא הל בךאדךם וברבמה המךה לתי הוא‬
‫יד הוצ תיא ה' א תתמכ תם‬‫וריאמ תר מש תה א תל הךעךם זךכור א תת הריום הרז תה א אש תר ימצךאת תם מ תמ תצמר רים מ תב הית ע אבךד תים‪ .‬כתי במחז תק ך‬
‫‪:‬מ תז תה‪ .‬ומלא י האכ הל חךמ הץ‬
‫‪ :‬הריום את תם יצמא תים‪ .‬במחד תש הךאב תיב‬

‫חלךב‬‫זברת ך‬ ‫שברע לרא אבת תיךך לךת תת לךךמ‪ .‬א תר תץ ך‬ ‫י ומהרח תתתי ומהךא אמרתי ומהרחתותי ומהרימבוס תי‪ .‬א אש תר נת מ‬ ‫יה כתי ימב תיאאךך ה' א תל א תר תץ הרכמנרעאנ ת‬ ‫ומהך ך‬
‫עברדמת ך א תת הךע אבדךה הרזאת ברחד תש הרז תה‬ ‫‪:‬ודמבךש‪ .‬ומ ך‬
‫שב תיעתי חרג לה‬ ‫ימ תים תאכרל מרצת‪ .‬ובריום הר מ‬ ‫‪':‬ש תבמ ערת ך‬
‫ך שאר במכךל גמבכל ךתך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫תה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫י‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הץ‬ ‫ךמ‬ ‫ח‬ ‫ך‬
‫‪ :‬מרצות י האכ הל א הת ש תבמ ערת הריךמ תים‪ .‬ומלא יהר ךא תה למ ך‬
‫ך בריום הרהוא ל האמר‪ .‬ברע אבור ז תה עךש ה ה' לתי במצ האתתי מ תמ תצמר ךים‬ ‫‪:‬ומהתגרדמת ך למבתנמ ך‬
‫ך ה' מ תמ תצמר ךים‬ ‫תיך‪ .‬כתי במיךד ח אזךקךה הוצ תא ךא‬ ‫ך‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫רת‬ ‫ר‬‫תו‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ה‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫ן‬
‫ע‬‫ר‬ ‫מ‬
‫ר‬ ‫ך‪ .‬למ‬ ‫ן ע הינ תי ך‬
‫ן בהי‬ ‫ך ולמזתכךרו‬ ‫ידמ ך‬
‫ך למאות ערל ך‬ ‫יה למ ך‬ ‫‪:‬ומהך ך‬
‫ימ תימךה‬ ‫שמררמת ך א תת הרח כק ךה הרזאת לממוע אדךה‪ .‬מתיךמ תים ך‬ ‫‪:‬ומ ך‬
‫שברע למךך ומלרא אבת תיךך‪ .‬ונמתךנךה לךךמ‬ ‫י כרא אש תר נת מ‬ ‫יה כתי ימב תאאךך ה' א תל א תר תץ הרכמנרעאנ ת‬ ‫‪ :‬ומהך ך‬
‫ך הרזמכךר תים לה‬ ‫ברמת ך כךל פ תט תר ר תח תם לה'‪ .‬ומכךל פ תט תר ש תג תר במה המךה א אש תר יהמיתה למ ך‬ ‫‪':‬ומהרע א ר‬
‫ך ת תפמד תה‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫ב‬
‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךם‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫כו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫כל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫תו‬‫מ‬ ‫פ‬‫ר‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫ו‬ ‫תה‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫פ‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫לא‬ ‫תם‬ ‫א‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫שה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫תה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫מר‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫‪:‬ומכךל פ תט תר‬
‫וה' מ תמ תצמר רים מ תב הית ע אבךד תים‬ ‫יד הוצ תיאנ‬ ‫מחךר ל האמר מרה‪-‬זאת‪ .‬ומאמררמת ך אהלךיו‪ .‬במחז תק ך‬ ‫ך ך‬ ‫ך בתנמ ך‬ ‫שאלמ ך‬‫יה כתי י מ‬‫‪:‬ומהך ך‬
‫שלמח הנו‪ .‬ורירה ארג ה' כךל במכור במא תר תץ מ תצמר רים‪ .‬מ תבמכר אדךם ומערד במכור במה המךה‪ .‬ערל כהן אאנתי זבהחר‬ ‫ורימהתי כתי ה תק מ שךה פרר מעה למ ר‬
‫ני א תפמד תה‬ ‫ב ר‬
‫‪:‬לה' כךל פ תט תר ר תח תם הרזמכךר תים ומכךל במכור ך‬
‫וה' מ תמ תצמר ךים‬ ‫יד הוצ תיאנ‬ ‫ן ע הינ תיךך‪ .‬כתי במחז תק ך‬ ‫ידמכךה ולמטוטךפת בהי‬ ‫יה למאות ערל ך‬ ‫‪ :‬ומהך ך‬

‫מה טובו‬

‫שר ךא הל‬‫ךי מ‬
‫שכמנת תי ך‬‫ך ירע אקב מ ת מ‬ ‫‪.‬מרה טבו אהךל תי ך‬
‫י במרב חרסמדמךך אבא ב היתתךך‬ ‫וראאנ ת‬
‫שךך במירמאת תךך‬ ‫שת רח אותה א תל ה היכרל קךדמ מ‬ ‫‪ .‬את מ‬
‫שכרן כמבודתךך‬ ‫ן ב היתתךך וממקום מ ת מ‬ ‫‪.‬ה' אהרבמתתי ממעו‬
‫שת רח אותה ומאתכמרךעךה א תבמרמכךה לתפמנהי ה' עשתי‬ ‫י את מ‬
‫‪ .‬וראאנ ת‬
‫ן‬
‫ך ה' ע הת ר ךצו‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫ךת‬ ‫ל‬‫ת‬ ‫פ‬‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬
‫ת‬ ‫נ‬‫א‬ ‫א‬‫ו‬
‫ר‬
‫שע ךתך‬
‫יב תא אמ תת י מ‬ ‫תך עאנהנ ת‬ ‫‪ .‬א אלה תים במר ךב חרסמד ך‬

‫אדון עולם‬

‫מלרךמ‪ .‬במט תר תם כךל ימצ תיר נתבמר ךא‬ ‫ןעולךם א אש תר ך‬
‫שמו נתקמר ךא >‪ :<br‬א אדו‬
‫ומאחארהי >‪:<br‬למע הת נרע אשה במח תפמצו כל‪ .‬אאזרי מ תל תךמ מ‬
‫ןש הנתי‪ :<br> .‬ומהוא הךיךה ומהוא הו תה‪ .‬ומהוא יהמיתה במת תפמאר ךה >‪:<br‬כ תכמלות הרכל‪ .‬למברדו יממלךמ נור ךא‬ ‫ומהוא א תחךד ומאהי‬
‫ומהוא אהלתי ומחרי גואאל תי‪ .‬ומצור ח תבמלתי >‪ :<br‬במלתי ר האש תית במלתי תרכמל תית‪ .‬ומלו הךעז ומהרמ תשר ךה >‪ :<br‬למהרממש תיל לו למהרחמב תיר ךה‬
‫שן ומאע תיר ךה >‪ :<br‬ומהוא נתסתי ומךנוס ל תי‪ .‬ממנךת כוסתי במיום א תקמר ךא >‪:<br‬במע הת צךר ךה‬ ‫>‪ :<br‬במיךדו אפמק תיד רוח תי‪ .‬במע הת א תי ך‬
‫ית תי‪ .‬ה' לתי ומלא א תיר ךא‬ ‫>‪:<br‬ומע תם רוחתי גמו ת ך‬

‫יגדל‬

‫ן‬
‫ן סוף למאחמדותו‪ .‬אהי‬ ‫עלךם ומגרם אהי‬ ‫יח תיד כמיחודו‪ ,‬נ ת מ‬
‫י ך‬‫ןע הת א תל ממצ תיאותו‪ .‬א תחךד ומא הן‬ ‫שת רברח‪ ,‬נתממצךא ומאהי‬‫יגמדרל א אלה תים חרי ומי מ‬
‫ןר האש תית למר האש תיתו‪.‬‬
‫דבךר א אש תר נתבמר ךא‪ ,‬ר תאשון ומאהי‬ ‫וק מד כ שךתו‪ .‬ק רדממון למכךל ך‬ ‫וגוף‪ ,‬לא נרע ארךמ אהלךי‬ ‫לו דממות הרגוף ומאהינ‬
‫ןעולךם למכךל נוצךר‪ ,‬יורתה גמד כלךתו ומרלמכותו‪ .‬ש תפרע נמבואתו נמת ךנו‪ ,‬א תל אנמשהי סמג כלךתו ומת תפמארמתו‪ .‬לא ק ךם במישר ךא הל‬ ‫ה תנו א אדו‬
‫יד נמב תיאו נ תאאמרן ב היתו‪ .‬לא ירחאל תיף הךא הל ומלא‬‫נתרן למערמו א הל‪ ,‬ערל ר‬ ‫כממש תה עוד‪ ,‬נךב תיא ומרב תיט א תת תממונךתו‪ .‬תור רת א אמ תת ך‬
‫ן‬
‫דבךר ברממק רדמ מךתו‪ .‬גומ הל למא תיש ח תס תד כממ תפמעךלו‪ ,‬נות ה‬ ‫ע סמת ךר הינו‪ ,‬מרב תיט למסוף ך‬‫ימ תיר דךתו‪ ,‬למעולךמ תים למזולךתו‪ .‬צופ תה ומיוד ה ר‬ ‫ך‬
‫ן ממש תיח הנו‪ ,‬ל תפמדות ממחרכהי ק הץ ימשועךתו‪ .‬מ הת תים ימחרי תה א הל במרב חרסמדו‪ ,‬בךרוךמ עאדהי‬ ‫שלרח למק הץ הריךמתי‬
‫ש עךתו‪ .‬י מ‬ ‫למר ך שךע ר רע כמר ת מ‬
‫‪:‬ערד ש הם ת מה תלךתו‬

‫ברכות השחר‬

‫לימלךה‬ ‫י ך‬
‫ן יום וב הן‬‫ן בהי‬ ‫נה למהרבמחתי‬
‫נתרן לרשכמותי ב תי ך‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬א אש תר ך‬
‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫י‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ש תלא עךשנתי גו‬ ‫יה >‪:</small></em‬לנקבה>‪ <em><small‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫‪ .‬גו ך‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ש תלא עךשנתי עךב תד‬ ‫‪.‬ש תפמחךה >‪:</small></em‬לנקבה>‪ <em><small‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם >‪.</small></em‬כולם אומרים>‪<em><small‬‬ ‫גברים >‪ , <em><small‬בךרוךמ את ךה ה' א אללה הינ‬
‫עשרנתי א שךה >‪ :</small></em‬אומרים‬ ‫ך‬ ‫ו >‪ :</small></em‬נשים אומרים>‪ <em><small‬ש תל ל א‬ ‫עשרנתי כ תרמצונ‬
‫‪ .‬שת ך‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬פוקהחר עתומר תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫מלמב תיש ע ארכמ תים‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ר‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬מרת תיר א אסור תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬זוקהף כמפופ תים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬רוקרע הךאר תץ ערל הרמךים‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ש ת עךש ה לתי כךל צךרמכתי‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ן מתצמעאדהי גךב תר‬‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬הרמ הכתי‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬אוזהר ישר ךא הל ב תגמבור ךה‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬
‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬עוטהר ישר ךא הל במת תפמאר ךה‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬

‬‬ ‫ימח תידמךך א אש תר אהרבמ ת ך א תת יצמחךק ומלתךמ למךך א תל א תר תץ הרמרתיךה ומהרע אל ההו ך‬ ‫ו א תתו ומא הת יצמחךק במנוורימברקרע עאצהי עלךה וריךקךם ורי הלתךמ א תל‬ ‫ערךי‬ ‫שנהי נמ ך‬‫מ‬ ‫שכ הם אבמרךהךם ברבק תר ורירח אבש א תת ח אמרוורי תקרח א תת‬ ‫י מ‬‫ור ר‬ ‫ירמא א תת הרמךקום מ הר ךחוק‪ .‬ומת תתמנרההג עתמךנו ה' א אלה היו‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫תדו‬ ‫מ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ל‬‫ךג‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫ךל‬‫ע‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫כ‬‫י‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫‪.‬וריךבאו א תל הרמךקום א אש תר אמרר לו הךא אלה תים וריתבתן ך‬ ‫שנ היה תם ר‬ ‫מ‬ ‫שחט א תת במנו‪ .‬ומרה ך‬ ‫וה’ א תחךד‬ ‫שמרע ישר ךא הל ה' א אלה הינ‬ ‫‪ .‬ומלא ל תידהי בתזךיון‪.‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫תית‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬‫ה‬ ‫נ‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫אין כתי הרכל הךב תל‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫פי‬ ‫ע ך‬‫עפמ ר‬‫יותמנומךה מ ה ר‬ ‫נ‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד >‪:</small></em> <br‬בלח ש >‪<em><small‬‬ ‫ך הריום ערל‬ ‫ו הרדמבךר תים הךא הל תה א אש תר אנכתי ממצרומ ך‬ ‫תך‪ :‬ומהךי‬ ‫ך ובמכךל ממאד ך‬ ‫ש ך‬ ‫נפמ מ‬ ‫ך ובמכךל ר‬ ‫בבמ ך‬ ‫ך במכךל למ ך‬ ‫ומאהרבמת ך א הת ה' א אלה תי ך‬ ‫ך ומהךי‬ ‫ו‬ ‫שר מת ךם למאות ערל יךד ךת‬ ‫ך ובמקומ ךתך‪ :‬וק מ ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫תך‬ ‫תר‬ ‫רד‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הית‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךם‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ך ומדתבר‬ ‫בנ תי ך‬ ‫ננמת ךם למ ך‬ ‫תך‪ :‬ומש ת ר‬ ‫למבךב ך‬ ‫שעךר תיךך‬ ‫ן ע הינ תיךך‪ :‬וכמתרבמת ךם ערל ממזכזות ב היתתךך וב ת מ‬ ‫‪:‬למטטךפת בהי‬ ‫את ךה הוא ערד ש תלא נתבמר ךא הךעולךם את ךה הוא מ תש תנתבמר ךא הךעולךם‪ .‬א אמ תת את ךה הוא ר תאשוןומאת ךה הוא אח ארו‬ ‫שמהי הר ך‬ ‫שמרים ובךאר תץ וב ת מ‬ ‫נ בר ך‬ ‫את ךה הוא ה' א אלה היו‬ ‫ך למכל מרממלמכות‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫הוא‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫י‬‫ה‬ ‫ךא‬‫ב‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫ו‬‫ע‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫‪.‬ומאל תמב תיאהנ‬ ‫תך‪ .‬את ךה הוא בךעולךם הרז תה ומאת ךה הוא לךעולךם הרבךא‪:‬‬ ‫ך ת ךר תים ומתרגמב תיהר קררמנ הנו‪ :‬ברוךמ את ךה ה'‪.‬ומלא ל תיד ה‬ ‫ו הריום ובמכךל יום למחהן ולמח תס תד ולמר רח אמ תים‬ ‫עב תד לךךמ‪ .‬וריאמ תר אל ת ת מ‬ ‫ו מרלמאךמ ה' מתן הר ך‬ ‫אהלךי‬ ‫ירמא‬‫יור ר‬‫נו‬ ‫ך מ תמתנתי‪.‬ורי תשא אבמר ךהךם א תת ע הי ך‬ ‫ך א תת ימח תידמ ך‬ ‫נ ך‬ ‫עתתי כתי ימר הא א אלה תים את ךה ומלא חךש כמ ת ך א תת ב ת מ‬ ‫ידר מ‬ ‫עת ךה ך‬ ‫ממאומךה כתי ר‬ ‫יע אל ההו למעלךה ת רחרת במנו‪ .‬ומכף א תת יצמרהנ‬ ‫ך ובמע היניהכךל רואהינו‪ .‬ומ החךב הר ר ךע‪. ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬וריאמ תר אבמר ךהךם א אלה תים ירמא תה לו הרשה למעלךה במנתי וריהלמכו‬ ‫ש ם אבמר ךהךם א תת הרמתזמב החר ורירע ארךמ א תת הךע הצ תים ורירע אקד א תת‬ ‫יחמדךו‪ .‬ומאף א תת במר תיתתיאבמר ךהךם אתזמכר‪ .‬ומ ך‬ ‫דבךר ש תה תבמטרחמת ךנו במתור ךת תךך ערל ימדהימש תה ר‬ ‫וא תת הר ך‬ ‫א אלה הינ‬ ‫‪.‬מ תדתי‬ ‫טן הר מר מ‬ ‫‪ .‬הרמרע אב תיר ש הנךה מ הע הי ר‬ ‫‪ .‬הרנותהן לריךע הף כחר‬ ‫‪ .‬א מ‬ ‫יה ל ת מ‬ ‫דך‬‫נחמנו חריךב תים למהודות למךך ולמשרב הח אךך ולמפךא תרמךך ולמבךר הךמ ולמקרד הש ומלךת הת ש תברח ומהו ך‬ ‫כךמ א א ר‬ ‫למפ תי ך‬ ‫שכ תימ תים ומרעאר תיב תים ע תר תב וךבקתר ומאוממר תים פרע אמרים במכךל יום‬ ‫נחמנו מר מ‬ ‫נ ש תא א ר‬ ‫שר היו‬ ‫יפךה ימר כשךת הנו‪ .‬ומהררמח תיקהנ‬ ‫י נתסךיון‪.‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ולא ל תידהיח הטמא‪ .‬ובמטובמךך הרגךדול יךשוב ח ארו‬ ‫זכררמתתי א תת במר תיתתי ירע אקוב ומאף א תת במר תיתתייצמחךק‬ ‫עבמד תךך כךאמור‪ .‬וב תישו ך‬ ‫ך במעולךמ ך‬ ‫תך ומקרד הש א תת ש תממ ך‬ ‫שמ ך‬ ‫ך ערל מרקמד תישהי מ‬ ‫קרד הש א תת ש תממ ך‬ ‫בר רב תים‬ ‫שמו ך‬ ‫מ‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫מ ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫‪:‬‬ ‫ך‬ ‫ן ומתברלמעךד תי ך‬ ‫שמרים הךעתלמיונתים‪ .‬ומלא‬ ‫תיך‪ .‬‬ ‫א אלה היו‬ ‫שבות היכתם למע הינ היכ תם‪ .‬מ‬ ‫‪ .‬ומאל ת ר מ‬ ‫ל תידהיע אב הר ךה ומעךון‪ .‬ומ תש ך‬ ‫עקדה‬ ‫ך א תת‬ ‫ואבמרךהךם וריאמ תר התנהנתי‪ .‬‬ ‫תץ‬ ‫ךאר‬ ‫ה‬ ‫ת‬‫פו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫רע‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫הא‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ןא אלה תים‪ :‬קרב הץ קו תי ך‬ ‫אהי‬ ‫יד תיךך בךעתלמיונתים או‬ ‫שמרים ומא תת הךאר תץ א תת הריךם ומא תת כךל א אש תר בךם ומתי במכךל מרע אשי ך‬ ‫הךאר תץ‪ :‬את ךה עךשית ך א תת הר ך‬ ‫שמרים ע אשה עתמךנו ח תס תד ברע אבור ש תממךך הרגךדול ש תנתקמר ךא עךל הינו‪ .‬ומקרי תם לךנו ה'‬ ‫ו ש ת בר ך‬ ‫ברת ר חמתונתים ש תיאמרר למךך מרה ת רע אשה אב תינ‬ ‫נמרה ש תכךתוב בךע הת הרה תיא אב תיא א תתמכ תם ובךע הת קרבמצתי א תתמכ תם‪ .‬ך‬ ‫ו ‪</small></em>:‬בשב ת ויו"ט איןתפלה זו>‪<em><small‬‬ ‫מי‬ ‫וא תת ר רח א ך‬ ‫וש תל עולךם כממו ש תכך בר ש אבמר ךהךם אב תינ‬ ‫ר תבונ‬ ‫נ‬ ‫תיך‪ .‬ומדרבמקהנו בממתצמות ך‬ ‫ו במתור ךת ך‬ ‫נ ש תתררמג תילהנ‬ ‫וו ה אההי א אבות היו‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬ ‫פנ תי ך‬ ‫ן מ תלמ ך‬ ‫י ר ךצו‬ ‫ו תיה ת‬ ‫ומ האדךם ר ךע ומ החךב הר ר ךע‪.‬‬ ‫הם‬ ‫ךל‬ ‫ש‬ ‫ךב‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫צו‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫לרע אשות‬ ‫עממךך ומהע תירמךך ומ הארמצמךך ומתנרח אלךת תךך‪ .‬א מ‬ ‫וומרה ך‬ ‫נע תים גור ךלהנ‬ ‫‪.‬א אבךל‬ ‫ך ש תש מר חמ ת ך בו‪ .‬ורי תקמר ךא מרלמאךמ ה' א תל אבמר ךהךם ש הנתית מתן הר ך‬ ‫דבךר הרז תה ומלא חךש כמ ת ך א תת בתנמךך א תת ימח תיד תךך‪ .‬ור ך‬ ‫שמר מ‬ ‫הךאר תץ ע הק תב א אש תר ך‬ ‫שברע‬ ‫‪ .‬ומת תגמממל הנו ח אסךד תים טוב תים‪ .‬קךר ךאת ך א תת‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫ח‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫תש‬ ‫וומ‬ ‫אות‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫תא‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫האה‬ ‫תמ‬ ‫ש‬ ‫‪.‬אמרר ה‬ ‫מ‬ ‫‪ ':‬במשובתי א תת‬ .‬ומהךאר תץ אתזמכר‬ ‫עול מלכות שמים‬ ‫ןכךל הךעולךמ תים לא ערל‬ ‫שכ הם ומיאמרר‪ :‬ר תבו‬ ‫י מ‬ ‫שמרים במס הת תר ומודתה ערל הךא אמ תת ומדובהר א אמ תת ב תלמבךבו ומ ר‬ ‫למעולךם ימה הא אדךם ימר הא ך‬ ‫שע הנו‬ ‫ומ תה חרסמד הנו מרה צ תדמקהנו מרה ימ מ‬ ‫נחמנו מ תה חרי הינ‬ ‫נחמנו מרפ תיל תים ת רח אנונ היונ למפךנ תיךך כתי ערל ר רח אמ תיךך הךר רב תים‪ .‬‬ ‫עת מ ך‬ ‫תך‪ .‬ומ תפ תגרע ר ךע‪ .‬בהי‬ ‫ןק ךש תה ומתברערל דתי‬ ‫שח תית‪ .‬זתר רע יצמחךק ימח תידו‪.‬מרה נאמרר למפךנ תיךך ה' א אלה הינ‬ ‫תיך‪ .‬ומ תשךכהן ר ךע‪ .‬וריאמ תר ק רח נךא א תת בתנמ ך‬ ‫ורימהתי אחרר הרדמבךר תים הךא הל תה ומהךא אלה תים נתסךה א תת אבמר ךהךם וריאמ תר אהלךי‬ ‫ש ם למעלךה ערל אחרד ה תהךר תים א אש תר אמרר אהל תיךך‪.‬מ האדךם ר ךע‪ .‬במע הינ תי ך‬ ‫עזות פךנתים‪ .‬בריום הר מ‬ ‫שתרח אותה ומנךשובךה א אל היכ תם‪ .‬וריאמ תר‬ ‫הרמךקום הרהוא ה' ירמא תה א אש תר י האמ הר הריום במהרר ה' יהר ךא תה‪ .‬ורי תקמר ךא אבמרךהךם ש הם‬ ‫וורי הלתךמ אבמר ךהךם ורי תקרח א תת הךאיל ור ר‬ ‫ני‬‫ומהתנ הה איל אחרר נ תאאחרז ברסמברךמ במקרר מ ך‬ ‫שמךים‪ .‬ומה תתמבךר אכו במזררמעאךך כל גוי ה‬ ‫שמרים ומכרחול א אש תר ערל ש פר ת הריךם ומיר רש זררמעאךך א הת ר‬ ‫ארמב תה א תת זררמעאךך כמכוכמבהי הר ך‬ ‫שברע ורי הש תב אבמרךהךם ב תבמאהר‬ ‫דו א תל במא הר ך‬ ‫יחמ ך‬‫ו וריךקכמו וריהלמכו ר‬ ‫ערךי‬‫ישךב אבמר ךהךם א תל נמ ך‬ ‫ע ת ך במקל תי‪ .‬ומותרר הךאדךם מתן הרבמה המךה‬ ‫פנ ך‬ ‫י חרי היהתם ה תב תל למ ך‬ ‫נבונתים כ תבמלתי הרשכ הל כתי רב מרע אשיה תם תהו ו תימ ה‬ ‫הךיו ורח אכךמ תים כ תבמלתי מרדךע ו מ‬ ‫עת ך לו במהרר הרמורתיךה‪ .‬כתי בךר הךמ א אבךר תכמךך ומהררמבךה‬ ‫ען א אש תר עךשית ך א תת הר ך‬ ‫יר‬‫עתתי נמאכם ה' כתי ר‬ ‫שבר מ‬ ‫בתי נת מ‬ ‫שערר אימבךיו‪ .‬‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ש תנ תעאקרד ערל גרבהי הרמתזמב ה‬ ‫ן‬ ‫שמו ישר ךא הל ו תישכרו‬ ‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' הרגומ הל ח אסךד תים טוב תים למערמו ישר ךא הל‬ ‫‪ .‬מךה א א ר‬ ‫נא א ר‬ ‫צ תדמקות היו‬ ‫וה אלא כךל הרג תבור תים כמאין למפךנ תיךך ומאנמשהי הרש הם כמלא‬ ‫וו ה אההי א אבות הינ‬ ‫מרה כח הנו מרה גמבור ךת הנו‪ .‬כתי א תתהן א תתמכ תם למש הם ומלתתמה תלךה במכל ערמהי הךאר תץ‪.‬‬‫תך‬ ‫ך‬ ‫כור‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫קב‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫רת‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫‪.‬וריאמ תר אבמר ךהךם א תל‬ ‫נויור ר‬‫של תישתיורי תשא אבמר ךהךם א תת ע הי ך‬ ‫הר מךקום א אש תר אמרר לו הךא אלה תים‪ .‬‬ ‫של תט בךנו י הצתר הךר ךע‪ .‬ורי ת מ‬ ‫ע ש לו‬ ‫נערר ומאל ת ר ר‬ ‫ידמךך א תל הר ר‬ ‫שלרח ך‬ ‫שמרים וריאמ תר אבמר ךהךם אבמר ךהךם וריאמ תר התנהנתי‪ .‬ורי תקמר ךא‬ ‫שלרח אבמר ךהךם א תת יךדוורי תקרח א תת הרמרא אכ תל תת ל ת מ‬ ‫יצמחךק במנווריךשם אתו ערל הרמתזמב החר מ תמרערל לךע הצ תים‪ .‬ותמנהנ‬ ‫שת ר מ‬ ‫ו למה ת מ‬ ‫ומדרבמקהנו במי הצתר הרטוב ובממרע אשים טוב תים‪ .‬‬ ‫עזהי פךנתים ומ ה ר‬ ‫י הריום ובמכךל יום מ ה ר‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך ה' א אלהרי ו ה אההי א אבותרי ש תת רצ תילהנ ת‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫ו בתן במר תית‬ ‫י ש תאהינ‬‫ן ש תהוא בתן במר תית וב הן‬ ‫ןק ך ש תה‪ .‬וריאמ תר יצמחךק א תל אבמר ךהךם אבתי‬ ‫שנ היה תם ר‬ ‫וריךשם ערל יצמחךק במנוורי תקרח במיךדו א תת הךא ה ש ומא תת הרמרא אכ תל תת וריהלמכו מ‬ ‫וריאמ תר התנתנתי במנתי וריאמ תר ה תנ הה הךא ה ש ומהךע הצ תים ומאי הה הרשה למעלךה‪ .‬‬ ‫שבר מ‬ ‫ך ש תנת מ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ךם‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫י‬‫ה‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪.‬ורי תקרח אבמר ךהךם א תת עאצהי הךעלךה‬ ‫נערר נ הלמכךה ערד כה ומנת מ‬ ‫יומהר ר‬ ‫שבו לךכ תם פה ע תם הרח אמור וראאנ ת‬ ‫ו מ‬ ‫ערךי‬ ‫נ ך‬ ‫מ‬ ‫ווריאמ תר אבתי‬ ‫יחמדךו‪ .‬ומקרי תם לךנו ה'‬ ‫ןאפמךך מ ה ר‬ ‫בממ תדרת הרח תס תד ובממ תדרת הךר רח אמ תים‪ .‬מ‬ ‫נמרה טוב ח תלמקהנו‬ ‫שר היו‬ ‫שמ תךך‪ .

‬ז תה הךא תש תה א אש תר ת רקמר תיב‬ ‫ערמבךים‪ :‬ורע אשיר תית הךא היפךה סל תת לממתנמחךה‪.‬כמ בךשים במנהי ך‬ ‫למהרקמר תיב לתי בממוע אדו‪ :‬ומאמררמת ך לךה תם‪ .‬ומהךימת ךה לךה תם חךק עולךם‪ .‬י הןי קרפמר תיס תן‬ ‫כרמש תינךה ת ת מ‬‫בר תית ר‬ ‫שן כךל ש תהוא‬ ‫ע ך‬ ‫‪ .‬ומכררמכם מ ת מ‬ ‫שנ הים עךשר >‪</small></em‬ט>‪<em><small‬‬ ‫מ‬ ‫ש טמ‬‫ש ל שךה >‪</small></em‬י>‪.‬ש תת מה הא א אמ תיר ךה זו ח אשובךה וממקכב תל תת וממר כצךה למפךנ תיךך כמא תלו ה תקמררבמנו קךרמברן‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך‪ . ‫קרבנות‬ ‫הכיור‬ ‫פרש ת‬ ‫‪:‬ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‬ ‫ש מךה מךים‬ ‫נתרת ך ך‬ ‫יהרמתזמב החר‪ .‬א תת קךר מ ך‬ ‫שנרים לריום עלךה‬ ‫שנךה תממ תימ תים‪ .‬כרא אש תר צתו תית ך אות ךם‬ ‫ך א תת קמטר תת הרסרמ תים בתזממרן ש תב הית הרמ תק מ ך‬ ‫נ למפךנ תי ך‬ ‫ו א אבות היו‬ ‫נ ש תה תקמט תיר‬ ‫את ךה הוא ה' א אלה היו‬ ‫שח הל תת ומח תלמבמנךה סרמ תים ולמבנךה זרכךה‬ ‫נטךף ו מ‬ ‫יד מש תה נמב תיאתךך כרכךתוב במתור ךת תךך‪ :‬וריאמ תר ה' א תל מש תה ק רח למךך סרמ תים ך‬ ‫ערל ר‬ ‫נתרת ךה מ תמתנךה לתפמנהי‬ ‫שחרק מת ך מ תמתנךה הךד הק ומ ך‬ ‫ברד במברד יהמי תה‪ :‬ומעךשית ך את ךה קמטר תת רקרח מרע אשה רוקהחר מממ כלךח טךהור קד תש ‪ :‬ומ ך‬ ‫ו אה ארן קמטר תת סרמ תים ברבק תר‬ ‫לי‬ ‫ע ך‬‫דש תים תתהמיתה לךכ תם‪ :‬ומנ תאאמרר ומה תקמט תיר ך‬ ‫ש מךה קד תש ק ך ך‬ ‫ך ך‬ ‫הךע הד כת במאה תל מוע הד א אש תר אתוךע הד למ ך‬ ‫ערמברים ירקמט תירתנךה קמטר תת ת ךמ תיד לתפמנהי ה'‬ ‫ן הך ר‬ ‫וא תת הרנ הרות ירקמט תירתנךה‪ :‬ובמהרע אלת אה ארן א תת הרנ הרות בהי‬ ‫ברבק תר במה היט תיב‬ ‫‪ :‬למדרת היכתם‬ ‫ן יממות‬ ‫י‬ ‫ש ל ש מ האות ומשתש תים ורח אמ תשךה כממתנמ ר‬ ‫מנתים הךיו בךה‪ .‬ת ת מ‬ ‫בנתי לרחממתי למא ת ר‬‫ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‪ :‬צרו א תת במנהיישר ךא הל ומאמררמת ך א אל הה תם‪ .‬ו מ‬ ‫ן הך ר‬‫הרחרמךה‪ .‬ומ ך‬ ‫י מ תמ תנו א תת ימד היהתם ומא תת ררגמל היה תם‬‫נו‬‫בך‬ ‫‪ :‬ומר ךח אצו אה ארן ו ך‬ ‫ח למ שךר הת‪ .‬כממתנמחרת הרבק תר וכמנתסמכו ת רע אשה‪ .‬ומא תם לא ך‬ ‫ןת מ ך‬ ‫ל ת ךא ומקרבתי‬‫ןת מ ך‬‫י סמאתי‬ ‫שעךה קרב תין‪ .‬מתפמנהי ש תהרקול יךפ תה לר במשמ תים‪ .‬הךד הק ה היטהב ה היטהב הךד הק‪ .‬קתנךמו‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ור מ ך‬ ‫ןמ הב תיא ח אמרר ח ת ר‬ ‫מצךא י הןי קרפמר תיסתי‬ ‫לת ךא‪ .‬א תש הה ר היחר נתיחחר לה'‪ :‬ומ ך‬ ‫ן הך ר‬ ‫לה'‪ :‬ומא הת הרכ תב תש הרש הנתי ת רע אשה בהי‬ ‫זרמקו במנהי אה ארן הרכהאנתים א תת דךמו ערל הרמתזמב החר סךב תיב‬ ‫‪:‬יתרתךמ הרמתזמב החר צךפנךה לתפמנהי ה'‪ .‬ומ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ורה אלא מהי ררגמלרים ך‬ ‫י בו א תת הרצ תפרתן כמדהי ש תת מה הא ר‬ ‫י ש תשור תן‬ ‫ש תת מה הא נךאה‪ .‬י הןי קרפמר תיס תן‬ ‫ד ש מתפמנהי הרכךבוד‬ ‫‪ :‬ררגמלרים ברמ תק מ ך‬ ‫ן‬ ‫נתךן אומ הר כמש תהוא שוח הק אומ הר‪ .‬ומ ך‬ ‫ןאה תל מוע הד וב הן‬ ‫נתרת ך אתו בהי‬ ‫‪:‬ומעךשית ך כתיור נמחש תת ומכרנונמחש תת למרךחמצךה‪ .‬למהרקמט תיר א תש תה לה‬ ‫שת ךם א תל הרמתזמב ה ר‬ ‫ימכתו‪ .‬ה' א אלה הינ‬‫ימהתי ר ךצו‬ ‫‪ :‬הרת ךמ תיד בממוע אדו וב תממקומו וכמה תלמכךתו‬ ‫פרש ת הקטורת‬ ‫ד ש הךיךה קריךם‪ .‬או במג ת מ‬ ‫‪':‬במבאם א תל אה תל מוע הד ירמח אצו מרים ומלא ך‬ ‫ימכתו‪ .‬ומא הת הרכ תב תש הרש הנתי ת רע אשה בהי‬ ‫ן‬ ‫‪ :‬במלולךה במש תמתן כךת תית רמב תיע תת הרהתי‬ ‫ןלרכ תב תש הךא תחךד‪ .‬ברקד תש הרס הךמ נ תסתךמ ש הכךר‬ ‫עלרת ת ךמ תיד הךע אשיךה במהרר ס תינרי‪ .‬קתלופךה מ‬ ‫שעךה >‪ </small></em‬יא>‪<em><small‬‬ ‫ןת ת מ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ן הך ר‬‫ת ךמ תיד‪ :‬א תת הרכ תב תש א תחךד ת רע אשה ברבק תר‪ .‬ומאהלו ההן‬ ‫ומהרצ תפרתן >‪</small></em‬ב>‪ <em><small‬הרצצרתי >‪</small></em‬א>‪ : <em><small‬סר ך‬ ‫שק רל ש תבמע תים ש תבמע תים >‪</small></em‬ד>‪ <em><small‬הרח תלמבמנךה >‪</small></em‬ג>‪<em><small‬‬ ‫נה מ ת מ‬ ‫ומהרלמבו ך‬ ‫>‪ <em><small‬וקמצ תיעךה >‪</small></em‬ו>‪ <em><small‬מר >‪</small></em‬ה>‪ .‬פמר רס במ שרח אר תית ופמר רס בהי‬ ‫ןלממרכמת תש תת במע תר תב יום הרכ תפור תים‪ .‬מ‬ ‫ולה'‪ . <em><small‬הרק מ‬ ‫‪.‬ערת תיק‪ .‬ומא תם ח תסרר א חרת מ תכךל סר ך‬ ‫נתרן בךה דמ בר ש פמ ך‬ ‫ירמדהן כךל ש תהוא ומא תם ך‬ ‫נתךן הרברבמלתי אומ הר אף כ תפרת הר ר‬ ‫ר רבתי ך‬ ‫‪:‬מ תית ךה‬ ‫ן בךה א תת הרצ תפרתן כמדהי‬ ‫וא תלךא שר ךף הרנוטהף מ העאצהי הרק מטךף‪ .‬ומרחאז תיר ך‬ ‫מנתים הךיו בךה‪ .‬לו ולמזררמעו למדרת ךם‬ ‫‪ :‬ומר ךח אצו ימד היהתם ומררגמל היהתם ומלא ך‬ ‫פרש ת תרומת הדשן‬ ‫ול האמר זאת תור רת הךעלךה ה תיא הךעלךה ערל מוקמדךה ערל הרמתזמב החר‬ ‫ני‬ ‫ב ך‬ ‫ך‬ ‫ורימדרב הר ה' א תל מש תה ל האמר‪ :‬צרו א תת אה ארן ומא תת‬ ‫כךל הרלרימלךה ערד הרבק תר ומא הש הרמתזמב החר תוקרד בו‪ :‬ומלךברש הרכההן מ תדו ברד ומתכמנמסהי ברד ילמברש ערל במשרו ומההר תים א תת הרד תשתן‬ ‫וומלךברש במגךד תים א אחהר תים ומהוצ תיא א תת‬‫די‬‫א אש תר תאכרל הךא ה ש א תת הךעלךה ערל הרמתזמב החר ומשמו א הצ תל הרמתזמב החר‪ :‬ופךשרט א תת במגך ך‬ ‫הרד תשתן א תל מ תחוץ לרמרח אנ תה א תל מךקום טךהור‪ :‬ומהךא ה ש ערל הרמתזמב החר תוקרד בו לא ת תכמב תה וב תע הר עךל תיהך הרכההן ע הצ תים ברבק תר‬ ‫שלךמ תים‪ :‬א ה ש ת ךמ תיד תוקרד ערל הרמתזמב החר לא ת תכמב תה‬ ‫ער רךמ עךל תיהך הךעלךה ומה תקמט תיר עךל תיהך ח תלמבהי הר מ‬ ‫‪ :‬ברבק תר ומ ך‬ ‫וותמכרפ תר לךנו ערל כךל ע אונותהיונ‬ ‫נומת תממחךל לךנו ערל כךל חרטאת הינ‬ ‫וש תתמר רח הם עךל היו‬ ‫וו ה אההי א אבות הינ‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך ה' א אלה הינ‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫נומנרקמר תיב למפךנ תיךך קךרמברן הרת ךמ תיד שתימכרפ הר ברע אד הנו כממו‬ ‫ימ היו‬ ‫ד ש ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫וומתתבמנ תה ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫ומת תסמלרח לךנו ערל כךל פמ שךע הינ‬ ‫עבמד תךך מ תפתי כמבודתךך כךאמור‬ ‫נ במתור ךת תךך ערל ימדהימש תה ר‬ ‫‪:‬ש תכךת רבמ ת ך עךל היו‬ ‫קרבן תמיד‬ ‫פרש ת‬ ‫שממרו‬‫שי ר היחר נתיחח תי‪ .‬פ תטממךה לרח אצךאתי‬ ‫ניךא ר רבתי ך‬ ‫תר מ‬ .‬מ תלרח סמדומ תית רברע מרע אל תה ך‬ ‫מנ תיהך חריךב‬ ‫סלךה‪ .‬ומשוחאקךן יךפ תה יךפ תה כמדהי ש תת מה הא דרקךה מתן הרדרק ךה‪ :‬ומאחרד עךשר‬ ‫במיום הרכ תפור תים‪ .‬למר היחר נתיחחר א תש תה לה'‪ :‬ומנתסמכו רמב תיע תת הרהתי‬ ‫שחרט אתו ערל‬ ‫ערמבךים‪ .‬מךנ תה למכךל יום‪ . <em><small‬מךנ תה‬ ‫שק רל ש ת שךה עךשר ש ת שךה עךשר מךנ תה >‪</small></em‬ח>‪ <em><small‬ש תבל תת נהרמדמ >‪</small></em‬ז‬ ‫‪.‬בר תית כררמש תינךה ש ת שךפתי‬ ‫בן ש תממעון בתן גרממל תיאהל אומ הר הרצצרתי אהינ‬ ‫רר ך‬ ‫י מהי‬ ‫ן מרכמנתיס תן‬ ‫ילךה א תלךא ש תאהי‬ ‫יפ תן‬‫עזךה‪ .‬מ‬ ‫שמונךה ך‬ ‫ש ל ש מ האות ומשתש תים ו מ‬ ‫נן פ תטום הרקמטר תת כ היצרד מ‬ ‫ב ך‬ ‫ת ךנו ר ר ך‬ ‫ו‬ ‫ני‬‫חפמ ך‬ ‫ך‬ ‫של שךה מךנתים ימתהר תים ש תמ הה תם מרכמנתיס כההן גךדול ממלא‬ ‫ערמבךים‪ .

‬וב תלמבךד שתיתתהן כמנ תג תד‬ ‫ד ך‬‫זר ךה‪ .‬ומס תדור מ‬ ‫קמטר תת‪ .‬למכךל אדךם‪ .‬ומ ך‬ ‫ן ומקתבול ך‬ ‫טת ךה ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬‫דש תים‪ .‬ומאהבךר תים לממ ת מ‬ ‫מ‬ ‫טברת‬ ‫שתהי נ הרות‪ .‬ומאהינ‬ ‫ומלרימלךה א תחךד‪ :‬הרפ תסרח אהינ‬ ‫‪:‬א תלךא צךלתי‬ .‬אהלו ההן א אשךמות‪ .‬עךל תיהך הר מ‬ ‫‪:‬הךעלךה ומה תקמט תיר עךל תיהך ח תלמבהי הר מ‬ ‫שממר הם‪:‬‬ ‫בברת ך‬ ‫ונור ךא‪ :‬נךא ג תבור דורמשהי יחודמךך כמ ך‬ ‫עממךך שגמב הנו טרה ארהנ‬ ‫אנךא במכחר גמד כלרת יממ תינמךך ת רת תיר צמרור ךה‪ :‬קרב הל רתנרת ר‬ ‫י‬ ‫עממךך פמנ הה זוכמר ה‬ ‫יח תיד ג הא תה למ ר‬ ‫ןקךדוש במרוב טובמךך נרה הל ע אדךת תךך‪ :‬ך‬ ‫ברמכ הם‪ .‬צמפונתית מרע אר ךב תית‪ .‬‬ ‫עת ךה ברע אונותהיונחךר הב ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫מדךם‪ .‬ח אצתי הרהתי‬ ‫ומע תשרן ע תשרו‬ ‫שנךה‪ :‬ושע תיר עתז תים א תחךד למחרטךאת‬ ‫חדמשהי הר ך‬ ‫ח דמשו למ ך‬ ‫יין‪ .‬ומד תשון מתזמב החר הרפמנתימ ת‬ ‫נחךה לרח אב תת תין‪. ‫ענו‬‫שמר מ‬ ‫ך‬ ‫ע לא‬‫של תיש ומלתרמב תי ר‬ ‫‪:‬כמש הר ךה‪ .‬ו מ‬ ‫ו מ‬ ‫ן יהמיתה לרפךר‪.‬ומלךמךה אהי‬ ‫ן בךה קורמטוב ש תל דמ בר ש אהי‬ ‫ומעוד תךנהי ברר קרפךר ךא א תלו הךיךה נות ה‬ ‫ו מ תמ תנו א תש תה לה‬ ‫‪':‬דמ ברש ‪ .‬עלךה ר היחר נתיחחר א תש תה לה'‪ :‬ומנתסמכ היה תם‪ .‬א אשרם‬ ‫שלממהי צ תבור ורא אשךמות‪ .‬הרבמכור נ תא אכךל לרכהאנתים‪ .‬ומרע ארךכךה שמנתיךה ש תל קמטר תת קוד תמ תת למס תדור מ‬ ‫טברת חךמ ה ש נ הרות קוד תמ תת למדרם הרת ךמ תיד‪ .‬‬ ‫ןסל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן לרכ תב תש הךא תחךד‪ .‬פךר תים במנהי בךקךר מ‬ ‫חדמש היכ תם ת רקמר תיב‬ ‫לר"ח ‪ -‬ובמר ךאשהי ך‬ ‫שנהי ע תשרנתים סל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן לךאיל הךא תחךד‪:‬‬ ‫של שךה ע תשרנתים סל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן לרפךר הךא תחךד‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬‬ ‫ן הרברד תים ומערל הרפךרכ תת ומערל מתזמברח הרזךהךב‪ .‬ש תנךה ברא אכ תילךת ךן‪ .‬ערל עלרת הרת ךמ תיד ומנתסמכךה‬ ‫‪ :‬במ ר‬ ‫שנךה ש תבמ עךה תממ תימ תים‪:‬‬ ‫שנרים ומאיל א תחךד‪ .‬ורמב תיע תת הרהתי‬ ‫של תיש תת הרהתי‬ ‫ו מ‬ ‫‪:‬לה'‪ .‬למיום ך‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬למיום ך‬ ‫ולרימלךה‬ ‫ןבמכךל הךע תיר‪ .‬למכךל‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬כמ בךשים במנהי ך‬ ‫ועלךה לה'‪ .‬שע תירהי ר ךאשהי ח צ ך‬ ‫עלךה ברכ תב תש ופךנךה לרסוב הב ובךא לו למקתרתן דמרומ תית‬ ‫מן טךעון ארמברע מרת ךנות ערל ארמברע קמר ךנות‪ .‬צ תדמקךתמךך ת ךמ תיד גךממל הם‪ :‬ח אסתי‬ ‫ך‬ ‫ע ת רע אלומות‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד‬ ‫שמרע צרע אקךת הנו יוד ה ר‬ ‫שומעךת הנו קרב הל ו מ‬ ‫ר‬ ‫‪:‬ק מד כ שךת תךך‪:‬‬ ‫ו למהרקמר תיב קךרמברן הרת ךמ תיד‬ ‫ן הךעולךמ תים‪ .‬ומאהינ‬ ‫ונ תא אכךל א תלךא ל תממנו ך‬ ‫ונ תא אכךל א תלךא ערד ח אצות‪ .‬א תם כממ ת ך‬ ‫ן‬ ‫הימת ךה בךאה ש תל ש תיר רים לרח אצךאתי‬ ‫שנךה ך‬ ‫פר ךא אומ הר‪ .‬מ‬ ‫הרבמכור ומהרמרע אשר ומהרפ תסרח קך ך‬ ‫ימ תים‬ ‫שנהי ך‬ ‫ןבמכךל הךע תיר‪ .‬מ‬ ‫טתךן‬‫שח תי ך‬ ‫דש תים קרל תים‪ .‬ל ת מ‬ ‫הרימסוד‪ .‬מ‬ ‫הךעולךה קד תש ק ך ך‬ ‫‪:‬ה תפמש הט ומנתתוחר ומכךל תיל לךא תש תים‬ ‫נז תיר‪ .‬אהלו וךאהלו נתשר ךפתי‬ ‫מן ב תכמלתי‬ ‫ד ך‬‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬‫דש תים ומש תל מוע אדות מ‬ ‫חרטא ת הרצ תבור ומהריךח תיד‪ .‬א תלךא ש תהרמור ךם נ תא אכךל לרכהאנתים לתנמש היה תם‬ ‫שנהי ך‬ ‫אדךם‪ .‬א א שרם ממע תילות‪ .‬וטמעונךה‬ ‫דמךה טךעון מ‬ ‫דמךה ב תכמלתי שךר הת ברצךפון‪ .‬מתפמנהי ש ת הרתור ךה אממר ךה כתי כךל שאר ומכךל דמ בר ש לא ת רקמט תיר‬ ‫>‪: <em><small‬ה' צמבךאות עתמךנו מ תשגךב לךנו א אלההי ירע אקב ס תלךה >‪</small></em‬ג”פ>‪<em><small‬‬ ‫שרהי אדךם בוטהחר בךךמ >‪</small></em‬ג”פ‬ ‫ה' הוש תיעךה >‪</small></em‬ג”פ>‪: <em><small‬ה' צ מבךאות א מ‬ ‫שלךים‬ ‫ערמבךה לה' מתנמחרת ימהודךה ו תירו ך‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‪ :‬את ךה ס הת תר לתי מ תצרר ת תצמרהנתי רךנהי פרל הט תמסובמבהנתיס תלךה‪ :‬ומ ך‬ ‫יעאנ הו‬ ‫הרמ תל תךמ ר‬ ‫שנתים ק רדממונתיות‬ ‫‪ :‬כ תימהי עולךם וכמ ך‬ ‫סדר המערכה‬ ‫מר ךא ומאל תבךא דמאבךא שךאול‪ .‬א א שרם ך‬ ‫זתבמחהי ר‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬וקמטר תת קוד תמ תת למא הבךר תים‪ .‬מ‬ ‫שלךמ תים קך ך‬‫מ‬ ‫ימ תים ומלרימלךה א תחךד‪ :‬הרמור ךם מ הה תם כריוצהא בךה תם‪ .‬ומ ר‬ ‫כנךם ומישר ךא הל בממרע א ך‬ ‫דת ךם ולמותיתם במדו ך‬ ‫בממוע אדו ומלתהמיות כהאנתים ברע אבו ך‬ ‫נ‬ ‫וו ה אההי א אבות היו‬ ‫תיך‪ .‬ורה א ך‬ ‫מ‬ ‫טברת‬ ‫לרה א ך‬ ‫ער רךמ עךל תיהך‬‫ערמבךים‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬ומ ך‬ ‫במכךל מךקום בךע א ך‬ ‫עבמד היה תם‬ ‫נש היה תם ומלתבמנ היהתם ולמ ר‬ ‫כיוצהא בךה תם‪ .‬א שךם ת ךלוי‪ .‬מ‬ ‫נתרן לא‬ ‫היךה שופהךמ ערל ימסוד מרע אר ךבתי ש תל מתזמב החר הרח תיצון‪ .‬זאת עלרת חד תש במ ך‬ ‫ןלרכ תב תש ך‬ ‫ן לךאיל‪ .‬ומאהינ‬ ‫ונ תא אכךל א תלךא ברלרימלךה‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫מן טךעון מ‬ ‫ד ך‬ ‫זר ךה‪ .‬מרע ארךכךה גמדולךה קוד תמ תת לממרע ארךכךה שמנתיךה ש תל‬ ‫ש מךא ד תגמ ך‬ ‫וה ממסרד הר ס הד תר הרמרע ארךכךה מ ת מ‬ ‫אבריהי ה א ך‬ ‫ח‬ ‫שנהי גתזמרהי ע הצ תים קוד הם למד תשון מתזמב ה ר‬ ‫שנהי גתזמרהיע הצ תים‪ .‬ומ ת מ‬ ‫שתהי נ הרות קוד תמ תת ל תקמטר תת‪ .‬ר רח אמ הם‪ .‬ל ת מ‬ ‫עבמד היה תם‬ ‫‪ :‬ומלתבמנ היהתם ולמ ר‬ ‫מן טךעון מרתךנךה א תחךת‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫ן‬ ‫מן טךעון מ‬ ‫ד ך‬‫מן ב תכמלתי שךר הת ברצךפון‪ .‬א א שרם גמז הלות‪ .‬ק ךדמשהי קך ך‬ ‫אהיז תהו ממקו ך‬ ‫ירהי הרדךם‬ ‫ש ך‬‫מ‬ ‫עכךב תת‪.‬‬ ‫ךדו‬‫מ‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫כ‬ ‫דו‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ו‬‫ה‬ ‫ל‬ ‫לא‬ ‫י לךנו לא כההן ברע אבודךתו ומ‬ ‫ומא הן‬ ‫עמרדמנו ערל מרע אמךדו‬ ‫נ חךשוב וממק כבךל וממרכצ תה למפךנ תיךך כמא תלו ה תקמררבמנו קךרמברן הרת ךמ תיד בממוע אדו ומ ך‬ ‫‪:‬שתימה הא שיחר ש פמתות היו‬ ‫ש ברת‬ ‫שנהי ע תשרנתים סל תת מתנמחךה במלולךה ברש תמתן ומנתסמכו‪ :‬עלרת ר‬ ‫שנךה תממ תימ תם‪ .‬ומא תם ח תסרר א חרת מ תכךל סר ך‬ ‫‪:‬אמרר ר רבתי ימהודךה ז תה הרכמלךל‪ .‬מרתךנךה א חרת מ ההתן ממ ר‬ ‫מתזמברח הר ך‬ ‫ן במב הית הרדךשתן‬ ‫‪:‬ע תכ הב‪ .‬ו מ‬ ‫שנהי כמ בךשים במנהי ך‬ ‫מ‬ ‫ש בךת‬‫לשב ת ‪ -‬ובמיום הר ר‬ ‫שברתו‪ .‬טרה אר הם‪ .‬ונמסךכ תן‬ ‫ורח אבתתתי‬ ‫של הם כךל הרקךרמבךנות כ כלךם‬ ‫שלךמ תים‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫ן‬ ‫ש ך‬ ‫מתזמר ךח תית‪ .‬א תם לא ך‬ ‫ירהי הרדךם ך‬ ‫ש ך‬‫מ‬ ‫עכךב תת‪.‬את ךה צתו תיתךנ‬ ‫בשב ת ויו"ט אין אומרים את התחינה שלאחר סדר הקרבנות‪ :‬ר תבו‬ ‫ד ש ובךט הל הרת ךמ תיד‪.‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫ונ תא אכךל‬ ‫ייו‪ .‬ורה א ך‬ ‫י קוד הם לרה א ך‬ ‫הרפמנתימ תי‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬אהלו ההן חרטא ת הרצ תבור‪ .‬למיום ך‬ ‫שתהי מרת ךנות ש תההן ארמברע‪ .‬ומ ך‬ ‫טתךן במכךל מךקום בךע א ך‬ ‫שח תי ך‬‫דש תים קרל תים‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬למזתכמרהי כמהכנךה‪ .‬א א שרם ש תפמחךה ח ארופךה‪ .‬מרתךנךה א חרת מ ההתן ממ ר‬ ‫מן טךעון הרזךיךה ערל בהי‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומ ך‬ ‫שךר הת ברצךפו‬ ‫נתרן לא ע תכ הב‬ ‫ןא תם לא ך‬ ‫‪ :‬הךיךה שופהךמ ערל ימסוד מרע אר ךבתי ש תל מתזמב החר הרח תיצו‬ ‫מן טךעון הרזךיךה ערל הרפךרכ תת ומערל‬ ‫ד ך‬‫ן ומ ך‬ ‫מן ב תכמלתי שךר הת ברצךפו‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬ ‫פךר תים הרנתשר ךפ תים ושע תיר תים הרנתשר ךפ תים‪ .‬כ היצרד‪ .‬ומו ך‬ ‫ןלתנמסךכ תין‪ .‬א תלךא ש תהרמור ךם נ תא אכךל לרכהאנתים ל ת מ‬ ‫‪:‬ערד ח אצות‪ :‬הרמור ךם מ הה תם ר‬ ‫ןבמכךל הךע תיר‪ .‬ומדרם הרת ךמ תיד קוד הם‬ ‫טברת חךמ ה ש נ הרות‪ .‬ל ת מ‬ ‫מנ תיהך חריךב מ תית ךה‬ ‫דת ךה כמש הר ךה לרח אצךא תין‪ .‬במכךל מרא אכךל‪ .‬ומנ תאאכךלתי‬ ‫מן טךעון מ‬ ‫ד ך‬ ‫זר ךה‪ .‬מרע אר ךב תית דמרומ תית‪ .‬ומ ך‬ ‫טתךן במכךל מךקום בךע א ך‬ ‫שח תי ך‬ ‫דש תים קרל תים‪ .‬ומ ך‬ ‫ן הך ר‬ ‫ן למת ךמ תיד ש תל בהי‬ ‫בז תיכ תןי קודממתי‬ ‫בז תיכתין‪ .‬א חרת למ ש תש תים או למש תבמע תים ך‬ ‫ניךא ברר ק ר ך‬ ‫‪ :‬תר מ‬ ‫ןבךה‬ ‫ערמבתי‬ ‫ן ממ ך‬ ‫ןאדךם יךכול לרע אמד מתפמנהיר היחךה‪ .‬ש תנ תא אמרר‪ .‬ו ך‬ ‫י למ ך‬ ‫ספ תן‬ ‫י לממוסךפ תין‪ .‬פךר ומשע תיר ש תל יום הרכ תפור תים מ‬ ‫שח תי ך‬ ‫דש תים מ‬ ‫מן ש תל זמבךח תים‪ .‬ומ ך‬ ‫ד ך‬‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬ ‫ממצר ךע‪ .‬ערל עלרת הרת ךמ תיד י העךשה ומנתסמכו‬ ‫י זבחים‬ ‫דינ‬ ‫מן ב תכמלתי‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומקתבול ך‬ ‫טתךן ברצךפו‬ ‫שח תי ך‬‫טתךן ברצךפון‪ .‬למזתכמרהי כמהכנךה‪ .‬ומהרמרע אשר למכךל אדךם‪ .‬ה' א אלה הינ‬ ‫ך‬ ‫נ‬‫פ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ת‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ו‬‫ךצ‬ ‫ר‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ה‬‫י‬ ‫מ‬ ‫ן‬‫ה‬ ‫ךכ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬‬ ‫נחךה‪ .‬ך‬ ‫ד ך‬ ‫ן ומ ך‬ ‫שךר הת ברצךפו‬ ‫ירהי הרדךם הךיךה שופהךמ ערל ימסוד דמרומ תי‪ .‬מ‬ ‫ולרימלךה ערד ח אצות‬ ‫‪ :‬לתפמנתים מתן הרקמלךע תים‪ .‬‬‫זהךב‪ .‬מתזמר ךח תית צמפונתית‪ .‬מ‬ ‫נז תיר קך ך‬ ‫ולרימלךה ערד ח אצות‪ :‬הרתודךה ומאהיל ך‬ ‫לתפמנתים מתן הרקמלךע תים‪ .

‬ערד ש ת ר‬ ‫דבךר הרלךמ הד מ תסופו >‪ </small></em‬יב>‪<em><small‬‬ ‫דבךר הרלךמ הד מהעתנמיךנו‪ .‬כךל ך‬ ‫ו ל תכמלךלו >‪ </small></em‬יא>‪<em><small‬‬ ‫ח דךש ‪ .‬אמן[‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫ל מךא ררבךא מתן מ‬ ‫ש ך‬ ‫ימה הא מ‬ ‫שר ךא הל ומא תממרו אמ הן‪ ] .‬ה' א אלהרי למעולךם אוד ךת‬ ‫קדיש יתום‬ ‫שמ הה ררבךא >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫>‪:</small></em‬קהל>‪.‬אתי את ךה ך‬ ‫‪.‬במר תיךמ הוא‪ .‬ומתגמזהר ךה ך‬ ‫שנהי כמתוב תים >‪</small></em‬ג>‪<em><small‬‬ ‫ןאב מ ת מ‬ ‫י‬ ‫ןאב מ תכךתוב א תחךד‪ .‬‬ ‫דיו‪ .‬לא למלרמ הד ערל ר‬ ‫דבךר ש תהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫כךל ך‬ ‫יצךא‬‫‪.‬ומהוד‬ ‫ירמדתי בור‪ :‬זרממרו לה' ח אס תי ך‬ ‫י מת ך‬ ‫נפמש תי‪ . ‫ברייתא דרביישמע א‬ ‫ש ל ש ע תשר הה מ תדות הרתור ךה נתדמר תש תת‬ ‫שמךע ה א אומ הר‪ . [<em><small‬יתמגרדרל ומיתמק רדרש מ‬ ‫מן קךר תיב‪ ] <br> .‬ה איודמךך ך‬ ‫ני א תתמחרנךן‪ :‬מרה ב תצרע במדךמתי במר תדמתתי א תל ר‬ ‫ינתבמהךל‪ :‬אהל תיךך ה' א תקמר ךא ומא תל א אד ך‬ ‫פךנ תיךך הךיית ת‬ ‫ך כךבוד ומלא‬ ‫זמתר מ ך‬ ‫ען ימ ר‬ ‫מ ר‬‫י ש ממ חךה‪ :‬למ ר‬ ‫ותמאזמרהנ ת‬ ‫הפרכמת ך מ תסמפמדתי לממךחול לתי פ תת רחמ ת ך שקתי ר‬ ‫יה' ה איהה עז הר ל תי‪ :‬ך‬ ‫חנהנ ת‬ ‫ש מרע ה' ומ ך‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫‪:‬ידם‪ .‬למלרמ הד ערל הרכמלךל ככלו ך‬ ‫יצךא למהךק הל ומלא >‪</small></em‬ט>‪<em><small‬‬ ‫ען א תחךד ש תהוא כמעתנמיךנו‪ .‬ך‬ ‫ןט ר‬ ‫יצךא ל תטמעו‬ ‫דבךר ש תהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫‪.‬ך‬ ‫ןט ר‬‫יצךא ל תטמעו‬ ‫דבךר ש תהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫כךל ך‬ ‫‪ .‬אמן[‬ ‫ן דמב ת מ‬ ‫מתן ק צדךם א אבוהו‬ ‫שר ךא הל‪ .‬אמן[‬ ‫מ‬ ‫עלממךא‪ .‬א תלךא >‪</small></em‬ח>‪<em><small‬‬ ‫עצממו ך‬ ‫יצךא מתן הרכמלךל למלרמ הד‪ .‬ומתפמר ךט ש תהוא צךר תיךמ ל תכמלךל >‪</small></em‬ז>‪<em><small‬‬ ‫יצךא‪ .‬ימה הא מ‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרש הא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ר רבךא ממ ך‬ ‫ימה הא מ‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬ב ת מ‬ ‫‪.‬ך‬ ‫שנהי כמתוב תים הרמרכמח תיש תים ז תה א תת >‪</small></em‬נ"א ומכראן>‪ <em><small‬ומכהן >‪ </small></em‬יג>‪<em><small‬‬ ‫מ‬ ‫ע ב הינ היהתם‬ ‫יכמר תי ר‬ ‫של תישתי ומ ר‬ ‫‪:‬ז תה‪ .‬שתור מ‬ ‫מתזממור ש תיר ח אנככרת הרברית למדךו תד‪ :‬א ארומתממ ך‬ ‫ו למז הכ תר ק ך דמשו‪ :‬כתי ר תגרע במאפו חרי תים ב תרמצונו‪.‬אמן‬‫גלךא ובתזמ ר‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע א ך‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ומא תממרו אמהן‬ .‬ומערל כךל מראן דמ ך‬ ‫בנךן‪ .‬ומ ך‬ ‫‪ .‬מ תקרל וךחמ תר >‪</small></em‬א>‪ : <em><small‬ר רבתיי מ‬ ‫שוךה >‪</small></em‬ב>‪<em><small‬‬ ‫‪.‬כמלךל ופמר ךט וכמלךל‪ .‬במ ך‬ ‫עלממריךא[‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬‫]אמן‪ .‬דתי במאת מר ךא‬ ‫עסמקתי‬ ‫ןומערל כךל תרלממ תידהי ת רלממ תיד היהון‪ .‬מ תכמלךל ופמר ךט >‪</small></em‬ד>‪<em><small‬‬ ‫‪.‬ומא תממרו אמהן‬ ‫ו ובמחריהי דמכךל ב הית י מ‬ ‫ו ובמיומ היכן‬ ‫במחרי היכן‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫‪.‬מ תבתנמ ר‬ ‫‪.‬ה תסמת ררמת ך‬ ‫י אמררמתתי במ ר‬ ‫י ב תכתי ומלרבקתר רתנךה‪ :‬וראאנ ת‬ ‫יל תן‬ ‫ך‬ ‫בךע תר תב‬ ‫יג תיד א אמ תת תךך‪:‬‬ ‫עפךר ה א ר‬ ‫ש חרת ‪ .‬ערד שתיךבוא הרכךתוב הר מ‬ ‫בדמךך‬‫ימ הינו‪ .‬ומ תבתנמ ר‬ ‫י‬ ‫‪ .‬ומערל ת רלממ תיד היהו‬ ‫שר ךא הל ומערל ר ר ך‬ ‫ערל י מ‬ ‫יופכרמקךנךא‬ ‫י רמו תיח ה‬ ‫י אאר תיכ תןי וממזונ ה‬ ‫י ומחרי תן‬‫ש לך מךא ררבךא חתנךא ומח תסמדךא ומר רח אמ תן‬ ‫ן מ‬ ‫ן ומדתי במכךל א את רר ורא את רר‪ .‬אתי את ךה יךכול למהרחאז תיר‬ ‫דבךר ה ת ך‬‫ן בר ך‬ ‫יצךא ל תדו‬ ‫דבךר שתהךיךה ב תכמלךל ומ ך‬ ‫כךל ך‬ ‫ו הרכךתוב ל תכמלךלו במפ הרוש‬ ‫יחאז תירתנ‬ ‫‪.‬ומתהן ח תלמקהנו במתור ךת תךך‪ :‬ומשךם נרע א ך‬ ‫ד ש ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫ושתיתבךנ תה ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינ‬ ‫ן מ תלמפךנ תיךך ה' א אלה הינ‬ ‫ימהתי ר ךצו‬ ‫שנתים ק רדממונתיות‬ ‫‪:‬במירמאה כ תימהי עולךם וכמ ך‬ ‫קדיש דרבנן‬ ‫שמ הה ררבךא‪ ] .‬ברל א תמוט למעולךם‪ :‬ה' ב תרמצונמךך ה תעאמרדמת ךה למהררמרתי עז‪ .‬אמן[‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫עךל היו‬ ‫והוא ירע אש תה שךלום‬ ‫מי‬ ‫ב תממרו ך‬ ‫עוש תה שךלום‬ ‫פסוקי דזמרה‬ ‫מזמור שיר‬ ‫ך ורת תרמפךאהנתי‪:‬‬‫עתתי אהל תי ך‬ ‫ך ה' כתי ד תל תיתךנתי‪ .‬אמן[‬ ‫דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫מת ךא‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫ש במ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫ן במאוררימת ךא‪ .‬מ תכמלךל ש תהוא צךר תיךמ ל תפמר ךט‪ .‬ומאתממרו אמ הן‪ ] .‬אמן[‬ ‫יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫שר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬ומא תממרו אמ הן‪ ] .‬למהרח אמ תיר‬ ‫יצךא למהךק הל ולמהרח אמ תיר >‪</small></em‬י>‪<em><small‬‬ ‫ען אח הר ש תלא כמעתנמיךנו‪ .‬ימה הא למהון ולמכו‬‫קרד תישךא הךדהי‬ ‫שמריךא ומאר מעךא ומאתממרו אמ הן‪ ] .‬בריך הוא‪ ] .‬ומלא ש מר חמ ת ך אימברי ל תי‪ :‬ה' א אלהךי‪ .‬ומתפמר ךט וכמלךל >‪</small></em‬ה>‪<em><small‬‬ ‫ן הרפמר ךט >‪</small></em‬ו>‪<em><small‬‬ ‫דן א תלךא כמעהי‬ ‫‪.‬חתי תיתרנ ת‬ ‫שאול ר‬ ‫ה' ה תעאל תית ך מתן מ‬ ‫שלמו תי‪ .

‬כתי למעולךם חרסמדו‪ :‬ומא תממרו‪ .‬מפמתךי‬ ‫ו ת ךמ תיד‪ :‬זתכמרו נתפמלמאותךי‬ ‫ני‬ ‫ישמרח ל הב ממברקמשהי ה'‪ :‬ד תרמשו ה' ומעכזו‪ .‬שאו מתנמחךה ובאו למפךנךיו‪ .‬ה' ך‬ ‫שמרים ומת ךג הל הךאר תץ‪ .‬במר תיךמ הוא‬ ‫כת ךא‬ ‫מת ךא >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬למע הלךא למע הלךא מ תכךל>‪ <em><small‬למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬‫ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫עלממךא‪ .‬ומהתרמבךה למ הךש תיב אפו ומלא ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫למהרר קך דמשו‪ .‬ל‬ ‫ע‪ :‬ה תנךשא שפ הט הךאר תץ הךש הב גממול ערל‬ ‫ן עז ומת רע אצכמות לךעךם‪ .‬בךרוךמ מ‬ ‫נזמכ תיר‬‫שבךחות ובתזממ תירות‪ .‬ומנורךא הוא‬ ‫שמרים עךשה ‪ :‬הוד ומהךדךר למפךנךיו‪ .‬ח אצ הרתךי‬ ‫ערךי‬ ‫ש ך‬ ‫מ‬ ‫נחמנו ערמו ומצאן מררמע תיתו‪ :‬באו‬ ‫עךשנו‪ .‬ומיאממרו ברגוים ה' ך‬ ‫ןת הב הל ברל ת תמוט‪ :‬ישממחו הר ך‬ ‫וכךל הךאר תץ‪ .‬בךרוךמ ממר רח הם ערל הרבמרתיות‪ .‬כתי‬ ‫יערר מ תלתפמנהי ה'‪ .‬הךא הל הךאב הךר רח א ך‬ ‫שמו‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ומרצ תיל‪ .‬ח תב תל נרח אלרתמכ תם‪ :‬בתהמיותמכ תם ממתהי מ תסמפךר‪ .‬ממה כלךל‬ ‫ימהתי כמבוד ה' למעולךם‪ .‬במנ הי ירע אקב במח תיר ךיו‪ :‬הוא ה' א אלה הינו‪ .‬נמהרל תלמךך ה' א אלה הינ‬ ‫י דךותד ר‬‫בדךיו‪ .‬הודו לו ך‬ ‫ו במתודךה‪ .‬הךר תיע‬ ‫שמו‪ :‬כתי טוב ה'‪.‬ערל ר‬ ‫תך‪ .‬ומיאממרו ברגוים ה' ך‬ ‫שלךה ‪ :‬ישממחו הר ך‬ ‫מ ך‬ ‫כ תסמאו‪ .‬בךרוךמ פוד תה‬ ‫מן הרממה כלךל במפתי ערמו‪ .‬עתזמרהנ‬ ‫הךעולךם‪ :‬ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫י‬‫ת‬ ‫כ‬ ‫אנ‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬מר חמ מ‬ ‫בחרר לו יךה‪ .‬אתוךה לממושךב לו‪ :‬כתי ירע אקב ך‬‫ורירע אמד‪ :‬כתי ך‬ .‬למה ת מ‬ ‫שת רח או‬ ‫נ ומה ת מ‬ ‫שת רח אולרה אדם ררגמלךיו‪ .‬במכךל הךאר תץ מ ת מ‬ ‫ישר ךא הל ר‬ ‫ך א תתהן‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬עז ומחתדמוךה ב תממקומו‪ :‬הךבו לה'‬ ‫ערל כךל א אלה תים‪ :‬כתי כךל א אלההי הךערמ תים אאל תיל תים וה' ך‬ ‫ולה' במהרדמר רת קד תש ‪:‬‬ ‫שת רח או‬ ‫שמו‪ .‬ברקמשו פך ך‬ ‫דבךר צ תוךה למא תל‬ ‫שפךטךיו‪ :‬ז תכמרו למעולךם במר תיתו‪ .‬ורח אסךד ך‬ ‫ך ת ךמ תיד יצמרונתי‪ :‬זמכר ר רח אמ תי ך‬ ‫ך ורא אמתת מ ך‬ ‫ך מ תמתנתי‪ .‬בךרוךמ עושה במר האש תית‪ .‬ורמע הם ומנרשא הם ערד‬ ‫תך ובךרהךמ א תת נרח אלךת ך‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‪ :‬הוש תיעךה א תת ערמ ך‬ ‫יעאנ הו‬ ‫אדךם בט החר בךךמ‪ :‬ה' הוש תיעךה‪ .‬חרסמדמ ך‬ ‫את ךה ה' לא ת תכמלךא ר רח אמ תי ך‬ ‫תיך‪ .‬ומרלמכותו ברכל ך‬ ‫שבות ערמ תים‪ :‬ר רבות מרח א שךבות‬ ‫למעולךם וךע תד‪ :‬ה' מ תל תךמ עולךם וךע תד‪ .‬ומתמרממלךכךה א תל ערם‬ ‫נערן‪ .‬מ תשגךב לךנו א אלההי ירע אקב ס תלךה‪ :‬ה' צמבךאות‪ . [<em><small‬דמק כדמ שךא‪ .‬‬ ‫ו ך‬ ‫שמו‪ .‬ומא תממרו אמהן‬ ‫שמריךא >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫שלך מךא ררבךא מתן מ‬ ‫ימה הא מ‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל‪ .‬כתי קךדוש ה' א אלה הינו‪ :‬ומהוא ר רחום ימכרפ הר ך‬ ‫תיך‪ .‬ירע אלץ הרשד תה ומכךל א אש תר בו‪ :‬אז ימררנמנ‬ ‫ו מתן הרגוים‬ ‫שע הנו‪ .‬בךרוךמ א אלה תים‪ :‬א הל נמקךמות ה'‪ .‬ערל הר ך‬ ‫מלךךמ‪ .‬כתי מ העולךם ה המךה‪ :‬תמנו עז‬ ‫ך ה'‪ .‬באו למפך ך‬ ‫מתזממור למתודךה‪ .‬אש תיר ךה לה' כתי גךמרל ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫מזמור לתודה‬ ‫ננךה‪ :‬דמעו כתי ה' הוא א אלה תים‪ .‬הוא צתוךה‬ ‫במל תב א תיש‪ .‬ומא תממרו אמהן‬ ‫עושה שךלום >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ומחרי תים עךל היו‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ומא תממרו אמהן >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬הר שךלום>‪<em><small‬‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬‫‪ :‬ב תממרו ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪[<em><small‬‬ ‫ברוך שאמר‬ ‫יה הךעולךם‪ .‬‬ ‫ךים‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫צ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫תץ‬ ‫תר‬ ‫הא‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫הר‬ ‫עלךי‬ ‫בטרחמת תי‪ .‬‬ ‫חק‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫קב‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫תיד‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫ךק‬‫ח‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬‫ךת‬ ‫ע‬ ‫בו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬בךרוךמ הוא‪ .‬ומלו א א ר‬ ‫‪ :‬למעולךם חרסמדו‪ .‬א מ‬ ‫ג הא תים‪ :‬לה' הרימשועךה‪ .‬מ תל תךמ ממ ש כ בךח וממפאר ע אדהי ערד‬ ‫ך מרלמכ הנו א אלה הינו‪ .‬וריוכרח ע אל היהתם ממלךכ תים‪ :‬אל ת תגמעו ב תממש תי ך‬ ‫ע מ‬‫אח הר‪ :‬לא התנתיחר למא תיש למ ך‬ ‫ברשרו מתיום א תל יום ימשועךתו‪ :‬סרפמרו ברגוים א תת כמבודו‪ .‬‬ ‫לו‬ ‫ךה‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ךם‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫הו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫רא‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫פ‬ ‫תב‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫‪.‬‬ ‫ךתו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫רא‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫תים‬ ‫אה‬ ‫ה‬ ‫‪.‬במכךל הךערמ תים נתפמלמאת ךיו‪ :‬כתי גךדול ה' וממה כלךל ממאד‪ .‬ומנרח אלךתו‬ ‫בחרר ה' במצתיון‪ .‬מ ה ר‬ ‫ן‬ ‫שמרים ה הכתי‬‫ך למדור וךדור‪ :‬ה' בר ך‬ ‫ך למעולךם‪ .‬א הל ישר ךא הל‬ ‫ך‬ ‫ךש‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫תמ‬ ‫מ‬ ‫ם‬ ‫תי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫נו‬ ‫‪:‬‬ ‫ים‬ ‫ת‬ ‫ךק‬ ‫ח‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ההנתיא מר חמ מ‬ ‫שבות ל תבו למדר וךדר‪ :‬כתי הוא אמרר וריתה תי‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫ה‬ ‫א‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬ ‫מ‬ ‫ךך‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫מ‬ ‫ל‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫כרא אש תר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫נ‬‫א‬ ‫א‬‫ו‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫ךיו‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫תה‬ ‫ש‬ ‫ךם‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫‪.‬‬ ‫ךנו‬ ‫ל‬ ‫ךה‬ ‫ת‬‫ך‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ךה‬ ‫מ‬ ‫קו‬ ‫‪:‬‬‫ךנו‬ ‫ל‬ ‫ן‬‫ת‬ ‫תת‬ ‫ת‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫י‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ה' יממלךמ‬ ‫מלךךמ‪ :‬ה' מ תל תךמ‪ .‬ך‬ ‫נממל תיכמ ך‬ ‫ך ומ ר‬ ‫ש תממ ך‬ ‫שבךחות‬ ‫‪:‬ממה כלךל ברת ת מ‬ ‫הודו‬ ‫בערמ תים ע אל תילותךיו‪ :‬ש תירו לו זרממרו לו‪ .‬‬ ‫ךם‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫רת‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫דור‪:‬‬ ‫יא תל גוי‪.‬נמגרד תלמךך ונמשרב הח אךך ונמפךאתרמךך ומ ר‬ ‫וב ת מ‬ ‫עבמד תךך‪ .‬הךבו לה' כךבוד וךעז‪ :‬הךבו לה' כמבוד מ‬ ‫מת מ‬ ‫מלךךמ‪ :‬ירמערם הריךם‬ ‫שמרים ומת ךג הל הךאר תץ‪ .‬טוב‪ .‬ובמש תיר ה‬ ‫יורע א ך‬‫דו‬‫ב תלמשון ח אס תי ך‬ ‫שמו הרגךדול‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' מ תל תךמ‬ ‫מ‬ ‫יח תיד חהי הךעולךמ תים‪ .‬בךרוךמ ממר רח הם‬ ‫בךרוךמ ש תאמרר ומהך ך‬ ‫ערל הךאר תץ‪ .‬יךגהל ל תבתי ב תישועךת תךך‪ .‬בךרוךמ ממ שרל הם ש כךר טוב ל תיר האיו‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫שת רב החר ב תתמה תלךת תךך‪ :‬בךרוךמ ה' א אלההי ישר ךא הל מתן הךעולךם ומערד הךעולךם‬ ‫למהדות למש הם קךדמש תךך‪ .‬בךרוךמ חרי לךערד ומקריךם לךנ תצרח‪ .‬הוד תיע‬ ‫הודו לה' ק תרמאו ב ת מ‬ ‫שפמטהי פ תיהו‪ :‬זתר רע‬ ‫ו ומ ת מ‬ ‫וא אש תר עךשה ‪ .‬‬ ‫ברמכו מ‬ ‫וב תתמה תלךה‪ .‬ך‬ ‫עבמדו‪ .‬א הל נמקךמות הופ תי ר‬ ‫הוא נות ה‬ ‫שרהי‬ ‫עממךך ב תרמכךת תךך ס תלךה‪ :‬ה' צ מבךאות עתמךנו‪ .‬ה' זתכמר ךמ‬ ‫שמרים כמבודו‪ :‬ה' ש תממ ך‬ ‫ש הם ה'‪ :‬ר ךם ערל כךל גוים ה'‪ .‬‬ ‫שק ךם‪ .‬ישמרח ה' בממרע אשיו‪ :‬ימהתי ש הם ה' ממבר ךךמ‪ .‬קךדוש הוא‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫נ ומה ת מ‬ ‫העךם אמהן ומהרל הל לה'‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫וריאממרו כךל ך‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪:‬‬ ‫שח תית‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫‪:‬‬ ‫נו‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫ך‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫תב‬ ‫ל‬ ‫רח‬ ‫מ‬ ‫יש‬ ‫ו‬‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪:‬‬ ‫והוא‬ ‫מגתנהנ‬ ‫ו ו ך‬ ‫נפמש הנוח תכמת ךה לה'‪ .‬כ תממערט ומגךר תים בךה‪ :‬וריתתמהרלמכו מ תגו‬ ‫א תר תץ כמ ך‬ ‫חי ובתנמב תיאי אל ת ךר העו‪ :‬ש תירו לה' כךל הךאר תץ‪.‬שיחו במכךל נתפמלמאות ךיו‪ :‬ה תת מהרלמלו במש הם קך דמשו‪.‬ה ת מ‬ ‫שפמחות ערמ תים‪ .‬ישר ךא הל ל תסמג כלךתו‪ :‬כתי לא יטש ה' ערמו‪ .‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫ך ה' עךל הינו‪.‬אבמדו גוים מ הארמצו‪ :‬ה' ה הפ תיר ע אצרת גוים‪ .‬ומקרבמצ הנו ומהרצ תילהנ‬ ‫ו א אלההי י מ‬ ‫‪.‬אף ת תכו‬ ‫ני‬‫ח תילו מ תלמפך ך‬ ‫שפוט א תת הךאר תץ‪ :‬הודו לה'‪ .‬בךרוךמ אומ הר ומעושה‪ .‬ומערד דר וךדר אאמונךתו‬ ‫י כבוד‬ ‫יה‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ :‬מ תמתזמר רח ש תמ ת ש ערד ממבואו‪ .‬‬ ‫האמר‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫ת‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬כתי בךא ל ת מ‬ ‫ו עאצהי הר ך‬ ‫וממלאו‪ .‬ורע אצרת ה' ה תיא ת ךקום‪ :‬ע אצרת ה' למעולךם ת רע אמד‪ . ‫עלממריךא >‪:</small></em‬קהל ואבל>‪<em><small‬‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬‫>‪: <br‬ימה הא מ‬ ‫שמ הה >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫ית מ ך‬ ‫]‪ :‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪.‬בךרוךמ גוזהר וממקרי הם‪ .‬הוא‬ ‫ובתר מ ך‬ ‫ני‬ ‫ולה' כךל הךאר תץ‪ :‬ע תבמדו א תת ה' במ ש ממ חךה‪ .‬ממ ש כבךח וממפאר‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .

‬זרממרו ל ה אה הינ‬ ‫שפ תיל ר מ ך‬ ‫נו תים ה'‪ .‬ומהרמרים א אש תר מ הערל הר ך‬‫שמהי הר ך‬ ‫יר החר‪ .‬הרלמלוהו במצ תלמצמלהי תמרועךה‪:‬‬ ‫הרלמלוהו במנ הב תל ומכתנור‪ :‬הרלמלוהו במתף ומךחול‪ .‬ומאת ךה נות ה‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫יכל‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ע‬ ‫‪:‬‬ ‫תים‬ ‫פ‬‫פו‬ ‫מ‬ ‫כ‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫ךל‬‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ף‬‫ה‬ ‫ק‬‫זו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫שח תית‪ .‬ורא אהרלמלךה ש תממךך למעולךם וךע תד‪ :‬גךדול ה' וממה כלךל ממאד‪.‬‬ ‫תים‬ ‫ךמ‬ ‫ל‬‫עו‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫כות‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫כו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫כותו‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫רר‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ד‬‫בו‬ ‫מ‬ ‫כ‬‫ו‬ ‫‪.‬הודו ערל א תר תץ ומ ך‬ ‫‪:‬נתשגךב מ‬ ‫תהילים קמט‬ ‫שמו‬ ‫ובממרלמכךם‪ :‬ימהרלמלו מ‬ ‫יג תיל‬ ‫ו ך‬ ‫ח דךש ‪ .‬הרלמלתי א אלהריךמ צתיון‪ :‬כתי חתזרק‬ ‫שבמחתי ימרו ך‬‫הךא תיש ירמצ תה‪ :‬רוצ תה ה' א תת ימר האיו‪ .‬הרלמלוהו כךל צ מבךאיו‪ :‬הרלמלוהוש תמ ת ש‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬למכל א אש תר יקמרךאכהו ב תא אמ תת‪ :‬רמצו‬ ‫נחמנו נמבךר הךמ‬ ‫ברהךמ כךל בךשר ש הם ק ךדמשו למעולךם וךע תד‪ :‬ורא א ר‬ ‫שמ תיד‪ :‬ת מה תלרת ה' ימדרב תר פ תי‪ .‬כתי‬ ‫יה‬ ‫דיו‪ .‬ה' זוקהף כמפופ תים‪ .‬וגמבורת תיךך ר‬ ‫ןח הק תר‪ :‬דור למדור ימ ר‬ ‫ומלתגמד כלךתו אהי‬ ‫ך ימררנ הנו‪ :‬חרנון ומר רחום ה'‪ .‬ומחךס תיד במכךל מרע אשיו‬ ‫יךד תךך‪ .‬הרלמלו א הל במק ך דמשו‪ .‬א אזרממר ךה ל ה א הרי במעוד תי‪ :‬אל ת תבמטמחו בתנמד תיב תים‪ .‬הרמ הכתי‬ ‫ו במכתנור‪ :‬הרממכרס תה ך‬ ‫שע תים עאדהי אר תץ‪ :‬עאנו לה' במתודךה‪ .‬ערד ממה הר ךה יךרוץ‬ ‫ער ךיךמ‪ .‬ומא תת ר‬ ‫ן ימר האי‬ ‫קךרוב ה' למכךל קרמאיו‪ .‬לתבמנהיישר ךא הל ערם ק מרבו‪ .‬ה' אה הב צרד תיק תים‪ :‬ה' שמ הר א תת גהר תים‪ .‬א תת הריךם ומא תת כךל א אש תר בךם‪ .‬ומח תר תב פ תיפתיות במ ך‬ ‫מת מ‬ ‫יה‬ ‫דיו‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫ולמישר ךא הל‪ :‬לא עךש ה כהן למכךל גוי‪ .‬‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שפךט כךתוב‪ .‬נתדמחהי ישר ךא הל ימכרנ הס‪ :‬הךרופ הא ל ת מ‬ ‫נע תים נךאוךה ת מה תלךה‪ :‬בונהה ימרו ך‬‫הרלמלויךה‪ .‬למכ כלךם ש המות יקמר ךא‪ :‬גךדול א אדונהיונומר רב כחר‪ .‬הרשמ הר א אמ תת למעולךם‪ :‬עש ה מ ת מ‬ ‫ך‬ ‫עש ה‬ ‫מנךה‬ ‫ה ' מרת תיר א אסור תים‪ :‬ה' פק החר עתומר תים‪ .‬הרלמלוהו ברממרומ תים‪ :‬הרלמלוהו כךל מרלמאכךיו‪ .‬ר תמ תש ומצ תפור כךנךף‬ ‫ומק תיטור‪ .‬ירש הב‬ ‫שלרח דמבךרו ומ ר‬‫של תיךמ קררמחו כמפ תת תים‪ .‬זמקהנתים ע תם נמעךר תים‪ :‬ימהרלמלו א תת ש הם ה'‪ .‬מר מ‬ ‫עא ך‬ ‫ןל תבמה המךה לרחממךה‪ .‬במבתן אדךם ש תאהי‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬הרלמלוהו כמרב ג כדמלו‪ :‬הרלמלוהו במת הקרע שופךר‪.‬ומדתבמרהי נתפמלמאת תיךך אשיחךה‪ :‬ותעאזו‬ ‫שברח מרע אשיךך‪ .‬ב הר רךמ ך‬‫ש ך‬ ‫במר תיחהי מ‬ ‫יממס הם‪ .‬א אלהריךמ צתין‬ ‫שע תים ימ ר‬‫‪:‬ימעוד הד‪ .‬כמפור כךא הפ תר ימפרז הר‪ :‬מר מ‬ ‫יה‬ ‫שפךט תים ברל ימדךעום‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שמךים‪ :‬וריךר תם קתרתן למערמו‪ .‬חךק ך‬ ‫ער ךה עשה דמבךרו‪ :‬ה תהךר תים ומכךל גמבךעות‪ .‬וגמבורךת ךמ‬ ‫ברמכוכךה‪ :‬כמבוד מרלמכות ךמ‬ ‫ךימ ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ס‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ל תתמבונךתו אהי‬ ‫וממחרב הש למ ר‬ ‫ן לךאר תץ‬ ‫שמרים במעךב תים‪ .‬ת מה תלךתו ב תקמהרל ח אס תיד תים‪ :‬ישמרח ישר ךא הל במ עשיו‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫יה מ ה ר‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫תהילים קמו‬ ‫ן לו‬ ‫נפמשתי א תת ה'‪ :‬א אהרלמלךה ה' במחריךי‪ .‬‬ ‫תים‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫רנ‬ ‫ה‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫סומהךמ ה‬ ‫ע למכךל חרי ר ךצון‪ :‬צרד תיק ה' במכךל דמרךכךיו‪ .‬בריום הרהוא אבמדו ע ת מ‬‫תמשועךה‪ :‬ת הצ הא רוחו ך‬ ‫שפךט לרע אשוק תים‪ .‬ומא הת כךל הךר מ ך‬ ‫יה‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ .‬לתפמנהי קךר ךתו מתי ירע אמד‪ :‬י מ‬‫דמבךרו‪ :‬הרנתהן ש תל תג כרצךמ תר‪ .‬ו תי ך‬ ‫י מ‬ ‫שע תים ר‬ ‫כךל אה אבךיו‪ .‬הרמרצממ תיחר הךר תים חךצ תיר‪ :‬נות ה‬ ‫ך‬ ‫שלרים א תת ה'‪ .‬ומרשב תי ר‬ ‫שמרע ומיוש תיע הם‪ :‬שומ הר ה' א תת‬ ‫עת ךם י מ‬ ‫שומ ך‬‫וירע אשה‪ .‬כתי הוא צתוךה‬ ‫שמךים‪ .‬ע הץ פמר תי ומכךל א אר ךז תים‪ :‬הרחריךה ומכךל במה המךה‪ .‬‬ ‫ברמכךה ש תממךך למעולךם וךע תד‪ :‬במכךל יום א א ך‬ ‫אאלוהרי הרמ תל תךמ‪ .‬נתהן ל תח תם לךרמע הב תים‪.‬שר תים ומכךל שפמטהי אר תץ‪ :‬ברחור תים ומגרם במתולות‪ .‬עוד ימהרלמלו ך‬ ‫שרהי יו מ‬ ‫א מ‬ ‫ברמכ תךך‪ .‬ימררנמנ‬ ‫י מ‬ ‫נו תיםב תישועךה‪ :‬ר‬‫בממךחול‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שמךה ת מהרל הל יךה‪ .‬ימפךאהר ע א ך‬ ‫ידךם‪ :‬לרע אשות נמקךמךה ברגוים‪ .‬א תר תךמ אפרים וגמדךל חךס תד‪:‬‬ ‫יב תיעו‪ .‬‬ ‫ךיו‬ ‫ת‬‫בור‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ךם‬ ‫ד‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫ד‬‫הו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ימדרב הרו‪:‬‬ ‫ן לךה תם א תת אכמלךם במע תתו‪ :‬פות החר א תת‬ ‫ך ימשב הרו‪ .‬ת מה תלךה למכךל ח אס תי ך‬ ‫שמו למברדו‪ .‬תוכ החות ברלמאכמ תים‪ :‬ל תאמסר מרלמכ היה תם‬ ‫שכמבות ךם‪ :‬רומממות א הל ב תגמרונךם‪ . ‫נ‬ ‫יעאנ הו‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪ :‬ה' הוש תיעךה‪ .‬ח הל תב ח תט תים ירשב תיע הךמ‪ :‬הרשל החר א תממר ךתו אר תץ‪ .‬א תת הרממירחאל תים למחרסמדו‪ :‬ר‬ ‫בנריךמ במק תרמב הךמ‪ :‬הרשם גמבולהךמ שךלום‪ .‬ש במרו ערל ה' א אלהךיו‪:‬‬ ‫שתנת ךיו‪ :‬א מ‬ ‫ישכב למאדמ מךתו‪ .‬הךדךר הוא למכךל ח אס תי ך‬ ‫‪:‬במזתק תים‪ .‬הרלמלוהו בתרמק תי ר‬ ‫שמרע‪ .‬ומלא ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫יע אזב‪ :‬ומהוא ר רחום ימכרפ הר ך‬ ‫לא ר‬ ‫‪ :‬במיום קךרמאהנו‬ ‫אשרי‬ ‫ך‬ ‫שרהי הךעךם ש תה' א אלהךיו‪ :‬ת מה תלךה למדךו תד‪ .‬יךתום ומאלמ ך‬ ‫יה‬ ‫ולמדר וךדר‪ .‬א מ‬ ‫ך ס תלךה‪ :‬א מ‬ ‫שבהי ב הית ךתך‪ .‬חכקךי‬ ‫ברךי‬ ‫‪ :‬רוחו יזמלו מךים‪ :‬מרג תיד דמ ך‬ ‫תהילים קמח‬ ‫שמרים‪ .‬לא במשוקהי‬ ‫מטךר‪ .‬הרלמלויךה‪ :‬כל הרנמ ך‬ ‫‪:‬כל הרנמ ך‬ ‫ברוך ה׳‬ .‬‬ ‫שלרים ה'‪ .‬הרלמלוהו כךל כוכמבהי אור‪ :‬הרלמלוהו מ‬ ‫ומ ך‬ ‫בר ךד ש תל תג‬‫נתרן ומלא ירע אבור‪ :‬הרלמלו א תת ה' מתן הךאר תץ‪ .‬לתבמנהי ער הב א אש תר יקמר ךאו‪ :‬לא ב תגמבור רת הרסוס יתחמפךץ‪ .‬במנהי צתין‬ ‫הרלמלויךה‪ .‬כתי טוב זרממר ךה א אלה הינו‪ .‬תרנתינתים ומכךל ת מהמות‪ :‬א ה ש ו ך‬ ‫ומנתבמר ךאו‪ :‬ורירעאמ תידהם לךערד למעולךם‪ .‬וגמד כ ך‬ ‫נורמאת תי ך‬ ‫ך‬ ‫ך יאמ הרו‪ .‬ומהתרמבךה למ הךש תיב אפו‪ .‬במתף ומכתנור ימזרממרו לו‪ :‬כתי רוצ תה ה' במערמו‪ .‬‬ ‫שיך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ו‬‫ד‬‫יו‬ ‫‪:‬‬ ‫שיו‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬הרלמלוהו בממתנתים ומעכגךב‪ :‬הרלמלוהו במצ תלמצמלהי ך‬ ‫יה‬ ‫שמךה ת מהרל הל יךה‪ .‬ש תירו לה' ש תיר ך‬ ‫ו ערל‬ ‫עלמזו ח אס תיד תים במכךבוד‪ .‬‬ ‫רכל‬ ‫ל‬ ‫'‬ ‫טוב ה‬ ‫ך במכךל דור וךדר‪:‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ש‬‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ומ‬ ‫‪.‬ומצ תדמקךת מ ך‬ ‫ך ר‬ ‫ספמרתנךה‪ :‬ז הכתר ר רב טובמ ך‬ ‫ך אא ר‬ ‫לת מ ך‬ ‫ך יאמ הרו‪ .‬כתי ך‬ ‫ןמ תסמפךר‪ :‬ממעוד הד‬ ‫עצמבות ךם‪ :‬מונתה מ תסמפךר לרכוכךב תים‪ .‬הרלמלו א תת ה' מתן הר ך‬ ‫שמךים‪ :‬ימהרלמלו א תת ש הם ה'‪ .‬א ארומתממ ך‬ ‫שרהי הךעךם ש תכךכךה לו‪ .‬ומנתכמבמד היה תם במכרבמלהי בררמז תל‪ :‬לרע אשות בךה תם מ ת מ‬ ‫תהילים קנ‬ ‫ע עכזו‪ :‬הרלמלוהו ב תגמבורת ךיו‪ .‬ומד תרתךמ ר מ ך‬ ‫תהילים קמז‬ ‫שבורהיל הב‪.‬‬ ‫שמרים וךאר תץ‪ .‬ורא א ך‬ ‫ז‬‫יג תידו‪ :‬ה אדרר כמבוד הוד תךך‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫עו הת‪ :‬יממלךמ ה' למעולךם‪ .‬ומ ת מ‬ ‫טי‬ ‫שפך ך‬ ‫ו ומ ת מ‬ ‫ולמירע אקב‪ .‬רוחר סמ ך‬ ‫מרלמכהי א תר תץ ומכךל למאכמ תים‪ .‬הרלמלתי ר‬ ‫שרהי ש תא הל ירע אקב במעתזמרו‪ .

‬ומימךל הא כמבודוא תת כךל הךאר תץ‪ .‬מ תמרע אמרק תים קמר ךאת תי ך‬ ‫חלמת תי‪:‬‬ ‫נפמש תי‪ .‬ובמ ך‬‫ךכ ר‬‫ידמ ך‬ ‫תיך‪ .‬ומלתדמבךרו הו ך‬ ‫יה' קתומת ךה ר‬ ‫ען תתוךר הא‪ :‬קתו תית ת‬ ‫ני מתי ירע אמד‪ :‬כתי ע תממךך הרסמל תיחךה לממר ר‬ ‫שמךר יךה‪ .‬ח תיל אחרז י מ‬ ‫ך‬ ‫קךדמש תךך‪:‬‬ ‫ך ה'‪ .‬ב תגמדל זמרוע א ך‬ ‫מת ךה ך‬ ‫נערן‪ :‬ת תפל עאל היהתם א הי ך‬ ‫שבהי כמ ך‬‫י מ‬ ‫מ‬ ‫לך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬‫תד‬ ‫ךע‬ ‫ו‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫לך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫י‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬‫תיך‬ ‫ך‬ ‫ד‬‫י‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫כו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪.‬ורי תירמאו הךעךם א תת ה'‪ .‬צךל אלו כרעופ תר תת בממרים‪ .‬הרח תתתי הךא אמרתי ומהרפמרתזתי ומהר‬ ‫וובמכךל ערם ארמצו‪ .‬ומהךימת ךה לה' הרממלוכךה‪ :‬ומהך ך‬ ‫ישתבח‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪:‬‬ ‫ך נךא תה ה' א אלה הינ‬ ‫שמרים ובךאר תץ‪ .‬א אד ך‬ ‫א תם ע אונות ת ת מ‬ ‫נפמשתי לראדנךי‪ .‬ורימהתי לתי ל תישועךה‪ .‬ומוש הל ברגוים‪ :‬ומעךלו מוש תיע תים במהרר צתיו‬ ‫י ך‬ ‫יישר ךא הל הךלמכו בר ר‬ ‫א תת מהי הריךם‪ .‬ומא תת זרע אקךת ךם ך‬ ‫ב שךה‪ .‬א הל מ תל תךמ גךדול ברת ת מ‬ ‫‪:‬א הל חהי הךעולךמ תים‬ ‫תהילים קל‬ ‫ך ק רשכבות למקול ת רח אנונךי‪:‬‬ ‫נה אזמנ תי ך‬‫ני ש תממעךה במקול תי‪ . [<em><small‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬‬‫עו‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫הת‬ ‫ךת‬ ‫ל‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ש‬‫ג‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫רג‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ס‬‫ו‬‫מב‬ ‫י‬ ‫א תר תץ הרכמנרעאנתי‪ .‬ומאת ךה ממחרי תה א תת כ כלךם‪ .‬א אש תר ך‬ ‫שמרים למךך מ ת מ‬ ‫א אש תר בךה תם‪ .‬‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫רס‬ ‫א‬ ‫רה‬ ‫ת‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫או‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫רב‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫הב‬ ‫י‬‫או‬ ‫רץ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫ת‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ברכחר‪ .‬כתי כל בר ך‬ ‫נ מוד תים‬ ‫עת ךה א אלה היו‬ ‫חז הק לרכל‪ :‬ומ ר‬ ‫ך למגרד הל ולמ ר‬ ‫ידמ ך‬ ‫ח וגמבור ךה‪ .‬ומהררמב הה ע תמו פמדות‪ :‬ומהוא‬ ‫ר‬ ‫‪:‬יפמד תה א תת ישר ךא הל מ תכל ע אונות ךוי‬ ‫חצי קדיש‬ ‫שמ הה ררבךא >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬ומ תבמחרר שךל תשךיו ט כבמעו במירם סוף‪ :‬ת מהמת ימכרסמי כמו‪ .‬מ העולךם ומערד עולךם‪ :‬למךך ה'‬ ‫יכךל הרק ךהךל‪ .‬‬‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫ל‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫נ‬ ‫רר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬‫המ‬ ‫ךע‬‫ט‬ ‫ת‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫תמב תאהמו‬ ‫עלממריךא‪ :‬כתי בךא סוס פרר מעה במר תכמבו ובמפךרךשךיובריךם‪ .‬נור ךא ת מה תלת עש ה פ תל תא‪ :‬נךט תית ך יממ תינמךך ת תבמלךע המו אר תץ‪ :‬נךח תית ך במחרסמדמךך ערם זו גךאלמת ך‪ .‬הךא הל הרמ תל תךמ הרגךדול ומהרקךדוש בר ך‬ ‫שת רברח ש תממ ך‬ ‫י מ‬ ‫עת ךה‬‫שלךה נ תצרח גמד כלךה וגמבור ךה ת מה תלךה ומת תפמא תר תת ק מד כ שךה ומרלמכות‪ :‬במר ךכות ומהודךאות מ ה ר‬ ‫בחךה הרל הל ומזתממר ךה עז ומ תממ ך‬ ‫ש ך‬ ‫ש תיר ו מ‬ ‫יזתממר ךה‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫אפ‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫רו‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫רק‬ ‫כ‬ ‫ו‬‫המ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫כ‬ ‫יא‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫א‬ ‫ח‬ ‫רח‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫‪.‬אר תיק חררמב תי‪.‬ך‬ ‫ו ך‬ ‫פרר מעה ומח היל‬ ‫ך נ תעתרממו מרים‪.‬את ךה עךשית ך א תת הר ך‬ ‫בחרר מת ך‬ ‫שת רחאו תים‪ :‬את ךה הוא ה' הךא אלה תים‪ .‬הךאר תץ ומכךל א אש תר עךל תיהך‪ .‬נךמגו כל‬ ‫שממעו ערמ תים ירמגךזון‪ .‬אש תיר ךה לה' כתי גךאה גךאה‪ .‬הר ר‬ ‫שמהי הר ך‬ ‫שמרים‪ .‬וממהרלמל תים למש הם ת תפמארמת ךתך‬‫‪ :‬אא ר‬ ‫אתה הוא‬ ‫ימ תים ומכךל‬ ‫שמרים ומכךל צמבךאם‪ .‬הרלמלויךה‪ :‬בךרוךמ ה' א אלה תים א אלההי ישר ךא הל‪ .‬יממ תינמ ך‬ ‫נפמש תי‪ .‬הרבוח הר במש תיר ה‬ ‫ש בךחות‪ .‬מ תל תךמ‬‫ןהרנתפמלךאות‪ .‬ה' מ‬ ‫עזתיומזתממר ךת יךה‪ .‬קךפמאו ת מהמת במל תב יךם‪ :‬אמרר אויהב א תרמדף אשיג א אחרל הק ך‬ ‫שפמת ך במרוחאךך כ תסךמו יךם‪ .‬אמהן ומאמ הן‪ :‬בךרוךמ ה' מ תצתין‬ ‫‪:‬נתפמלךאות למברדו‪ :‬ובךרוךמ ש הם כמבודו למעולךם‪ .‬מ‬ ‫את ךה הוא ה' למברד תךך‪ .‬כתי‬ ‫די‬‫ב ך‬ ‫ע ת ך ערל ירם סוף‪ :‬ורתתתהן את ת ומפמת תים במפרר מעה ובמכךל ע א ך‬ ‫שמר מ‬ ‫א אבות היונבממ תצמר ךים‪ .‬סוס ומרכמבו ר ךמךה‬ ‫יש תיר מש תה ובמנ ה‬ ‫אז ך‬ ‫שמו‪ :‬מררמכמבת‬ ‫חמךה‪ .‬עש ה‬ ‫ו שכהן ימרו ך‬ ‫בךרוךמ ה' למעולךם‪ .‬א הל הרהודךאות א אדו‬ ‫ומערד עולךם‪ .‬ערל ש פר ת הריךם‪ :‬ור ר‬ ‫וריושרע ה' בריום הרהוא א תת ישר ךא הל מתירד מ תצמר ךים‪ .‬מתי כךמכךה נ תאמדךר‬ ‫נ ר‬ ‫יד תי‪ :‬ך‬ ‫תור תיש המו ך‬ ‫עזמךך א תל נמוהה‬ ‫ברקד תש ‪ .‬מ תשממר תים לרבק תר שממר תים לרבק תר‪ :‬ירח הל ישר ךא הל א תל ה'‪ .‬ומהוצ האתו מ האור כרשד תים‪ .‬אמהן ומאמהן‬ ‫ויברך דוד‬ ‫דו תיד‪ .‬כתי ע תם ה' הרח תס תד‪ .‬אהילהי מואב יאח אז המו ר ךערד‪ .‬ומהרמתת מנרשא למכל למראש ‪:‬‬ ‫הרגמד כלךה ומהרגמבור ךה ומהרת תפמא תר תת ומהרנ הצרח ומהרהוד‪ .‬ערד ירע אבר ר‬ ‫ופרחרד‪ .‬וצמבךא הר ך‬ ‫תיך‪ :‬ומכךרות ע תמו הרבמר תית לךת הת א תת‬ ‫מן למפךנ ך‬ ‫מצךאת ך א תת למבךבו נ תא א ך‬ ‫שמו אבמר ךהךם‪ :‬ו ך‬ ‫מ‬ ‫במאבמר ךם‪ .‬וריאמ תר ך‬‫דו תיד א תת ה' למע הינ ה‬ ‫ורימבךרתךמ ך‬ ‫שמרים ובךאר תץ‪ . ‫שלךים‪ .‬וריךש תב ה' עאל היהתם‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫למעלךם וךע תד‪ :‬ה' מרלמכות הה קךא הם למ ך‬ ‫שפט‬ ‫ןל ת מ‬ ‫ב שךה במתוךמ הריךם‪ :‬כתי לה' הרממלוכךה‪ .‬וריראאמ תינ‬ ‫יישר ךא הל א תת הרש תיר ךה הרזאת לה'‪ .‬בריום הרהוא יהמיתה ה' א תחךד ו מ‬ ‫‪:‬א תת הרר ע השו‪ .‬כתי למ ך‬ ‫ך לךערד מרלמכ הנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה' א אלההי ישר ךא הל אב תינו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬א אלההי אבתי ורא ארמממתנמהו‪ :‬ה' א תיש מ תלמ ך‬ ‫בריךם‪ :‬ך‬ ‫ך ה' נ תאמדךרתי‬ ‫נך‬ ‫ירמדו ב תממצולת כממו אב תן‪ :‬יממ תי מ‬ ‫יר ךה בריךם‪ .‬נ ההרלמת ך במ ך‬ ‫שבהי פמלךש תת‪ :‬אז נתבמה אלו אלופהי אאדום‪ .‬בממרים ר‬ ‫‪:‬ה ת מ‬ ‫אז ישיר‬ ‫ירמא ישר ךא הל א תת הריךד‬ ‫ירמא ישר ךא הל א תת מ תצמר רים מ הת‪ .‬‬ ‫שלךל‪ .‬ובמ ך‬ ‫פנ ך‬ ‫ומהךעש תר ומהרכךבוד מ תלמ ך‬ ‫נחמנו לךךמ‪ .‬ומאתממרו >‪<br‬‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫>‪ ] <br> <em><small‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫ן‬ ‫ימה הא >‪:</small></em‬קהל וחז‬ ‫עלממריךא‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל >‪ : <br‬מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫ית מ ך‬ .‬ומאת ךה מוש הל ברכל‪ .‬ערד ירע אבר ערם זו קךנתית ך‪:‬‬ ‫עממ ך‬ ‫ך ידממו כךאב תן‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ע‬‫ר‬ ‫פ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ן‬‫ו‬‫ךכ‬‫מ‬ ‫‪.‬ור ר‬ ‫עבמדו‬ ‫ובה' ובממש תה ר‬ ‫‪:‬הרגמדלךה א אש תר עךש ה ה' בממ תצמר רים‪ .‬‬ ‫ךש‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫מ‬ ‫'‪.‬אד תיר תים‪ :‬מתי כךמכךה בךא הל תם ה'‪ .‬ומא תת רדמפ היה תם‬ ‫י ך‬ ‫עבמרו במתוךמ הריךם בר ר‬ ‫י ר‬‫עת ך לתפמנ היהתם ור ר‬ ‫ו עאל היהתם ורת רערש למךך ש הם כמהריום הרז תה‪ :‬ומהריךם בךק ר מ‬ ‫עת ך כתי ההז תיד‬‫ידר מ‬ ‫ך‬ ‫עז תים‬ ‫שלרכמת ך ב תממצולת כממו א תב תן‪ .‬ובמנ ה‬ ‫שמו א תחךד‬ ‫יה ה' לממ תל תךמ ערל כךל הךאר תץ‪ .‬ז תה אהלתי ומאנמו ההו‪ .‬למךך ה' הרמרממלךכךה‪ .‬תתהמי תי ך‬ ‫ך ה'‪ :‬א אד ך‬ ‫בעשי"ת אומרים‪ :‬ש תיר הרמרע אלות‪ .‬ת תממלךאהמו ר‬ ‫נתצמבו כממו נ הד נזמל תים‪ .‬ומשממת ך‬ ‫ך כתי צרד תיק את ךה‪ :‬ורת הר תא א תת עצנתי‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךר‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ךק‬ ‫ת‬‫ו‬ ‫ר‬ ‫‪.‬וריאממרו ל האמר‪ .

‬ה' א אלה הינו‪ .‬ומנותמנתים‬ ‫א תת ש הם הךא הל הרמ תל תךמ הרגךדול הרג תבור ומהרנור ךא‪ .‬ל ת מ‬ ‫שמ ר‬‫לת מ‬ ‫שךך הרגךדול ומהרנור ךא‬ ‫שמ תךך‪ .‬ומככלךם ממקרבמל תים עאל היהתם על מרלמכות ך‬ ‫נחרת רוחר‪ .‬יוצהר הרממאורות‬ ‫אהבת ישר א‬ ‫ך‪.‬י מ‬ ‫ו מרלמכ הנו ומגואאלהנ‬ ‫בר רךמ צורהנ‬ ‫ת תת מ ך‬ ‫יחרד במקול‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬א אלההי‬ ‫מלמאה הךאר תץ קתנמ ך‬ ‫חכממךה עךשית ך‪ .‬ך‬ ‫במ ך‬ ‫שע הנו‪ .‬ומנתזמכ תה ככלךנו ממה הר ךה למאורו‪ .‬ת תת מ ך‬ ‫שרמתךיוכ כלךם עוממד תים‬ ‫שרמת תים ורא אש תר ממ ך‬ ‫שת רברח ש תממךך לךערד מרלמכ הנו יוצהר ממ ך‬ ‫ובור הא קמדוש תים‪ .‬יוצהר אור ובורהא חש תךמ‪ .‬כ כלךם במרור תים‪ .‬הרממר רח הם‪ .‬כ כלךם‬ ‫הרמ הא תיר לךאר תץ ומלרדךר תים עךל תיהך במר רח אמ תים‪ .‬טוב ך‬ ‫ה הכתי‬ ‫יד תיךך‪ .‬ומככלךם פותמח תים א תת פ תיה תם ב תק מד כ שךה ובמטךה צר ךה‪ .‬ברע אבור א אבות היונ ש ת ך‬ ‫חמרלמ ת ך עךל הינו‪ :‬אב תינ‬ ‫אה אבךה ררבךה א אהרבמת ךנו‪ .‬ק מד כ שךה כ כלךם כמא תחךד‪ .‬כךאמור למ עש ה אור תים גמדל תים‪ .‬בור הא רמפואות‪ .‬כ כלךם א אהוב תים‪ .‬ומירחהד למבךב הנו למאה אבךה ולמירמאה א תת מ‬ ‫וקומממתיות למארמצ הנו‪ :‬כתי א הל פוע הל‬ ‫נפות הךאר תץ‪ .‬‬ ‫ךשון‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫רם‬‫ע‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬‫ח‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫‪.‬וממ ך‬ ‫שמרים ז תה מ תז תה‪ .‬עושה‬ ‫י מ‬‫שבךחות ר‬ ‫למא הל בךרוךמ נמע תימות ית הנו‪ .‬רומממהי ר‬ ‫שמו‪ .‬קךדוש הוא‪ .‬ומתהן במל תב הנו למהךבתי‬ ‫ורתמלרממד הם חכקהי חרי תים כהן תמחךנ הנו ותמלרממד הנו‪ :‬אב תינ‬ ‫שמר ומלרע אשות ולמקרי הם א תת כךל ד תבמרהי ת רלממוד תור ךת תךך במאה אבךה‪ :‬ומהךאהר ע הינהיונבמתור ךת תךך‪ .‬הרממחרד הש‬ ‫ע צמדךקות‪ .‬‬ ‫בטמחו במ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ת ךמ תיד‬ ‫נתרן סמב תיבות עכזו‪ .‬ומערל ממאורהי אור ש ת עךשית ך‪ .‬בךרוךמ כמבוד ה’ מ תממקומו >‪ :<br‬מ תת מנרשא תים למע כמרת שר ךפ תים‪ .‬במשפךה במרור ךה ובתנמע תימךה‪ .‬א אדו‬ ‫ח אדךשות‪ .‬לממ תל תךמ א הל חרי ומקריךם זממ תירות יאמ הרו ומת ת מ‬ ‫ןהרנתפמלךאות‪ .‬במר תיךמ הוא‬ ‫>‪ <em><small‬למע הלךא >‪ :] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ .‬כתי הוא למברדו פוע הל גמבורות‪ .‬דתבמרהי א אלה תים חרי תים ומ תלתךמ עולךם‪ .‬ך‬ ‫ב ך‬‫ך‬ ‫מ‬ ‫ך‬‫ךרו‬ ‫ב‬ ‫‪:‬‬‫ךה‬‫ב‬ ‫א‬ ‫אה‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫רח‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ת‬‫הודו‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫תת‬ ‫מ‬‫א‬ ‫תא‬ ‫ב‬ ‫ךה‬ ‫ל‬‫ת‬ ‫ס‬ ‫ל‬‫ךדו‬ ‫ג‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ב‬‫ר‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומככלךם עושים במא הימךה ובמירמאה רמצו‬ ‫שבמח תים וממפךאאר תים ומרעאר תיצ תים ומרקמד תיש תים ומרממל תיכ תים‬ ‫ברמכ תים וממ ר‬‫‪.‬ומתול תיכהנ‬ ‫ו למ שךלום מ הארמברע כר מ‬ ‫תך‪ :‬ורהאב תיאהנ‬‫נג תילךה ומנתשממחךה ב תישועךת ך‬‫טחמנו‪ .‬כ כלךם‬ ‫שמ תיע תים במירמאה ר‬ ‫במרום עולךם‪ .‬‬‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫שדרי‪ .‬ומלא נ הבוש למעולךם וךע תד‪ :‬כתי במש הם ק ך דמ מ‬ ‫ל תב הנו בממתצמות תיךך‪ .‬ל תלממד ולמלרמ הד‪ .‬‬ ‫ג תבור תים‪ .‬ח תממלךה גמדולךה ו תית הר ךה ך‬ ‫ןולמהרשכ תיל‪.‬ומדרב הק‬ ‫ע‪ .‬במש תיר ךה ובמזתממר ךה‪.‬זור ה ר‬ ‫ו ת ךא תיר‬‫ד ש ערל צתין‬ ‫ח ך‬ ‫במטובו במכךל יום ת ךמ תיד מרע אשה במר האש תית‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ת‬‫משועו‬ ‫י‬ ‫‪:‬את ךה ה'‪ .‬פ תנות צ מבךאיו קמדוש תים‪ .‬ברערל מ תלמחךמות‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬עש ה שךלום ובורהא א תת הרכל‬ ‫‪ . [<em><small‬מ‬ ‫עלממךא‪ .‬צור מ תשגרב הנו‪ .‬כתי למעולךם חרסמדו‪ .‬ומא תממרו >‪</small></em‬בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫ברכות קריאת שמע‬ ‫ברכו‬ ‫ברמכו א תת ה’ הרממבר ךךמ >‪ :</small></em‬שליח ציבור>‪<em><small‬‬ ‫ך‬ ‫בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ למעולךם וךע תד >‪:</small></em‬הקהל>‪<em><small‬‬ ‫בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ למעולךם וךע תד >‪ :</small></em‬שליח ציבור>‪<em><small‬‬ ‫יוצר אור‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ . ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬עונתים ומאוממר תים‬ ‫במאה אבךה רמשות ז תה לךז תה למהרקמד תיש למיוצמר ךם במ ר‬ ‫ע ש גךדול >‪ <br‬קךדוש קךדוש קךדוש ה' צמבךאות‪ .‬א אלה הינ‬ ‫ך ה'‪ .‬ר רח הם עךל הינו‪ .‬מךה ר רבו מרע אשי ך‬ ‫ינ ךתך‪ .‬מךגהן י מ‬ ‫ך הךר רב תים ר רח הם עךל הינו‪ .‬למע כ ך‬ ‫שמ תיעו‪ .‬ומר מ‬ ‫ןקונךם‪ .‬אור ך‬ ‫‪.‬הרמ תל תךמ הרממרומךם למברדו מ האז‪ .‬נור ךא ת מה תלות‪ .‬מ תשגךב ברע אד הנו‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ כמבודו >‪:<br‬במירמאה‬ ‫ומהךאופרנתים ומחריות הרקד תש במר ר ר‬ ‫שבמח תים ומאוממר תים‬ ‫מת ךם ממ ר‬ ‫‪ .‬הרבוח הר במערמו ישר ךא הל במאה אבךה‬ ‫שמע‬ ‫מן >‪ :</small></em‬יחיד אומר>‪<em><small‬‬ ‫‪:‬א הל מ תל תךמ נ תא א ך‬ ‫וה' א תחךד‬ ‫שמרע ישר ךא הל ה' א אלה הינ‬ ‫‪ :‬בךרוךמ ש הם כמבוד מרלמכותו למעולךם וךע תד >‪:</small></em‬בלח ש >‪ : <em><small‬מ‬ ‫ך הריום ערל‬ ‫ו הרדמבךר תים הךא הל תה א אש תר אנכתי ממצרומ ך‬ ‫תך‪ :‬ומהךי‬ ‫ך ובמכךל ממאד ך‬ ‫ש ך‬ ‫נפמ מ‬‫ך ובמכךל ר‬ ‫בבמ ך‬ ‫ך במכךל למ ך‬ ‫ומאהרבמת ך א הת ה' א אלה תי ך‬ ‫ך ומהךי‬ ‫ו‬ ‫שר מת ךם למאות ערל יךד ךת‬ ‫ך ובמקומ ךתך‪ :‬וק מ ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫כ‬‫ש‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫תך‬ ‫תר‬ ‫רד‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫כ‬‫ת‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ב‬‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫הית‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךם‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ך ומדתבר‬ ‫בנ תי ך‬ ‫ננמת ךם למ ך‬ ‫תך‪ :‬ומש ת ר‬ ‫למבךב ך‬ ‫שעךר תיךך‬ ‫ן ע הינ תיךך‪ :‬וכמתרבמת ךם ערל ממזכזות ב היתתךך וב ת מ‬ ‫‪:‬למטטךפת בהי‬ ‫עבמדו במכךל למברבמכ תם‬ ‫שממעו א תל מתצמותרי א אש תר אנכתי ממצרו תה א תתמכ תם הריום למאה אבךה א תת ה' א אלה היכתם ולמ ך‬ ‫ע תת מ‬ ‫יה א תם שךמ ר‬ ‫ומהך ך‬ ‫ך ל תבמה תממת ךתך‬ ‫נת רתתי ע השב במשדמ ך‬ ‫תך‪ :‬ומ ך‬ ‫ך ומיצמהךר ך‬ ‫ש ך‬ ‫ך ומת תיר מ‬ ‫ספמת ך דמגךנ ת ך‬ ‫מלמקוש ומא ר‬ ‫נתרתתי ממטרר ארמצמכ תם במע תתו יורתה ו ר‬ ‫שכ תם‪ :‬ומ ך‬ ‫נפמ מ‬‫ובמכךל ר‬ ‫חר ךה אף ה'‬ ‫שת רחאו תיתתם לךה תם‪ :‬ומ ך‬‫שממרו לךכ תם פתן יפמת תה למברבמכ תם ומסררמת תם ורע אברדמת תם א אלה תים א אחהר תים ומה ת מ‬ ‫עת ך‪ :‬ה ת ך‬ ‫ב מ‬‫ומאכרלמת ך ומש ך‬ ‫דמךה לא ת תתהן א תת ימבולךה ורא אברדמת תם ממה הר ךה מ הערל הךאר תץ הרטבךה א אש תר ה'‬ ‫מטךר ומהךא א ך‬ ‫שמרים ומלא יהמיתה ך‬ ‫עצרר א תת הר ך‬ ‫בךכ תם ומ ך‬ ‫ן‬ ‫ולמטוטךפת בהי‬ ‫שרמת תם את ךם למאות ערל יתדמכ תם ומהךי‬ ‫שכ תם וק מ ר‬ ‫נפמ מ‬‫בררי א הל תה ערל למברבמכ תם ומערל ר‬ ‫נתהן לךכ תם‪ :‬ומשממת תם א תת דמ ך‬ ‫שכמבמךך ובמקומ תךך‪ :‬וכמתרבמת ךם ערל ממזוזות‬ ‫ע הינ היכ תם‪ :‬ומלתמרדמת תם את ךם א תת במנ היכתם למדרב הר בךם במש תבמת מךך במב היתתךך ובמל תכמתמךך ברד תר תךמ ובמ ך‬ ‫שמרים ערל‬ ‫שברע ה' לרא אבת היכתם לךת הת לךה תם כ תימהי הר ך‬ ‫דמךה א אש תר נת מ‬ ‫י במנ היכתם ערל הךא א ך‬ ‫ען ירמבו יממ היכתם ו תימ ה‬ ‫שעךר תיךך‪ :‬לממר ר‬ ‫ב היתתךך וב ת מ‬ ‫‪ :‬הךאר תץ‬ ‫נתמנו‬ ‫נפהי בתגמד היה תם למדרת ךם ומ ך‬ ‫וריאמ תר ה' א תל מש תה ל האמר‪ :‬דרב הר א תל במנהיישר ךא הל ומאמררמת ך א אל הה תם ומעךשו לךה תם צ תיצ תת ערל כר מ‬ .‬א אדו‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪.‬‬ ‫והךאב הךר רח אמךן‪ .‬א הל בךרוךמ גמדול ד העךה‪.‬ימפךא ארוךך ס תלךה‬ ‫נערל ש תברח מרע אשי ך‬ ‫בר רךמ ה' א אלה היו‬ ‫‪ .‬מרצממ תיחר ימשועות‪ .‬ובמטובו ממחרד ה ש במכךל יום ת ךמ תיד מרע אשה במר האש תית‪ .‬‬ ‫ן עכז הנו‪ .‬ממסרפמר תים כמבוד א הל וקמד כ שךתו‪ .‬הר ממ ש כ בךח ומהרממפאר ומהרמתת מנרשא מ תימות עולךם‪ .‬ממאורות ך‬ ‫יצרר כךבוד ל ת מ‬ ‫ןופךערל זךהצרהי חר מךה‪ .

‬א אמ תת ו תאאמונךה‪ .‬וממקרי הם אאמונךתו ל תישהנהי‬ ‫עפךר‪ .‬ומרגמב תיהר‬ ‫שבךחות‪ .‬עש ה פ תל תא‪ :‬ש תיר ךה ח א ך‬ ‫אממרו‪ :‬ה' יממלךמ למעולךם וךע תד‪ :‬צור ישר ךא הל‪ .‬במרום עולךם מושךב תךך‪ .‬את ךה הוא אדון‬ ‫בר מ ך‬ ‫ך ודמ ך‬ ‫ך ומתורךת מ ך‬ ‫שמרע לממתצמות תי ך‬ ‫שרהי א תיש שתי ת מ‬ ‫ך ערד אפמסהי אר תץ‪ :‬א מ‬ ‫ומצ תדמקךת מ ך‬ ‫ע‪:‬‬ ‫ן לךנו מ תל תךמ גואהל ומוש תי ר‬ ‫ך אהי‬‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ומ‬ ‫‪.‬כמש הם ש תמרקמד תיש תים אותו ב ת מ‬ ‫נמקרד הש א תת ש תממ ך‬ ‫יד נמב תיא תךך‪ :‬ומקךר ךא ז תה א תל ז תה ומאמרר‬ ‫‪ :‬מךרום‪ .‬למדר וךדר הוא קריךם ו מ‬ ‫מלמכ הנו‪ .‬א אלההי אבמר ךהךם‪ .‬לממר ר‬ ‫ו למחרי תים‪ .‬ופמד הה כתנמאכמ ךתך ימהודךה ומישר ךא הל‪ .‬ינשק הציצית ויניחם מידו‬ ‫חיים ומקריךמ תים‪ .‬א אלההי עולךם ר‬ ‫נ‬ ‫יערל א אבות היו‬ ‫מנתים ומנ תחאמךד תים לךערד ולמעולממהי עולךמ תים‪ .‬‬‫ו‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫דבךר טוב ומקריךם למעולךם וךע תד‪ .‬‬ ‫תת‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫ךם‬ ‫ב‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫ב‬‫תי‬ ‫ךר‬ ‫ל‬ ‫ר‬ ‫תבו‬ ‫ג‬ ‫תך‪ .‬ובמכור ךמ‬ ‫נתמנו ימד תיד תים‬ ‫עת ך‪ .‬א אמ תת‬ ‫‪:‬ה' א אלה היכתם א אמ תת >‪:</small></em‬הש "ץ חוזר ואומר>‪<em><small‬‬ ‫ג א ישר א‬ ‫נ למעולךם‬ ‫דבךר הרז תה עךל היו‬ ‫נע תים ומנורךא ומאד תיר וממתכקךן וממק כבךל ומטוב ומיךפתה הר ך‬ ‫מן ומאהוב ומחךב תיב ומנתחממךד ומ ך‬ ‫ישךר ומנ תא א ך‬ ‫וומקריךם ומ ך‬ ‫יצ תיב ומנךכן‬ ‫ומ ר‬ ‫מלמכותו ו תאאמונךתו‬ ‫שמו קריךם‪ .‬‬‫רון‬ ‫א‬ ‫אח‬ ‫הוא‬ ‫ךה‬ ‫ת‬‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫ן‬‫תאשו‬ ‫ר‬ ‫הוא‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫‪.‬אהי‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫שפךט תיךך‬ ‫ע לתבמנ היהתם אח אר היהתם במכךל דור וךדור‪ .‬גךדול ומנור ךא‪ .‬נור ךא ת מה תלת‪ .‬ומעוזהר דרל תים‪ .‬כרכךתוב ערל ר‬ ‫‪:‬קךדוש‪ .‬ר‬ ‫ד שךה ש תבמחו גמאול תים למש תממ ך‬ ‫ברקד תש ‪ .‬קומךה במעתזמר רת ישר ךא הל‪ .‬במר ךכות ומהודךאות לממ תל תךמ א הל חרי ומקריךם‪ :‬ר ךם ומנתשא‪ .‬ו תיד תיד תים ה תעאבררמת ך‪ .‬נ תא א ך‬ ‫ו ך‬ ‫ברךי‬‫לךערד קרי תמ תת‪ :‬ודמ ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫רע‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫ז‬ ‫ת‬‫דורו‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬קךדוש ה' צ מבךאות‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ כמבודו >‪:</small></em‬קו”ח>‪<em><small‬‬ ‫מת ךם בךרוךמ יאמ הרו >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫‪:‬למע כ ך‬ ‫‪ :‬בךרוךמ כמבוד ה' מ תממקומו >‪:</small></em‬קו”ח>‪<em><small‬‬ .‬פודהנ‬ ‫וגואהל א אבות הינו‪ .‬מךגהן אבמר ךהךם‬ ‫עו ך‬‫‪:‬מ תל תךמ עוזהר ומוש תי ר‬ ‫גבורות‬ ‫ע‬ ‫‪:‬את ךה ג תבור למעולךם א אדנךי‪ .‬ו ר‬ ‫שע הנו‪ .‬ומ ך‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ך‬ ‫בעשי”ת‪:‬‬ ‫>‪ :</small></em‬חרי תים‬ ‫מג הן‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬מתי כךמכךה נ תאמדךר‬ ‫יישר ךא הל למ ך‬ ‫וממבר ךךמ‪ .‬ך‬ ‫ומ העולךם‬ ‫ו ומרצ תילהנ‬ ‫ו צור ימשועךת הנו‪ .‬א אלההייצמחךק‪ .‬ומ ת מ‬ ‫ואת ךה הוא מ העולךם‪ .‬מוצ תיא א אס תיר תים‪ .‬ו ה אההי ירע אקב‪ .‬ומכ תסמאו נךכון‪ .‬ופודתה ע א ך‬ ‫מ‬ ‫ך עךנו ש תיר ךה במ ש ממ חךה ררבךה‪ .‬גוא אלהנ‬ ‫א אלה הינ‬ ‫ן א אלה תים זולךת תךך‬ ‫שמ תךך‪ .‬ומהב תיא גואהל לתבמנהי במנ היהתם לממר ר‬ ‫ך א אלה תים >‪<em><small‬‬ ‫נ ך‬ ‫ע מ‬ ‫כתמב הנו במס הפ תר הרחרי תים‪ .‬סומהךמ נופמל תים‪ .‬ורימכרסו מרים צךר היה תם‪ .‬ממחרי הה מ הת תים את ךה ר רב למהוש תי ר‬ ‫>‪ :</small‬מור תיד הרטךל >‪ :</em‬בקיץ>‪<small><em‬‬ ‫>‪:</small></em‬בחורף‪ :‬מרש תיב הךרוחר ומור תיד הרגךש תם >‪<em><small‬‬ ‫ממכרלמכ הל חרי תים במח תס תד‪ .‬גא אל הנוה'‬ ‫ומ מ‬ ‫שמו קמדוש ישר ךא הל‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬קךדוש‪ .‬ומקונהה הרכל‪ .‬חק ומלא ירע אבר‪ .‬מש תה ובמנ ה‬ ‫ו‬ ‫יחרד כ כלךם הודו ומהתממל תיכ‬ ‫ך ערל ש פר ת הריךם‪ .‬שךא ת ךה הוא ה'‬ ‫ערל הךר תאשונתים ומערל הךאח ארונתים‪ .‬ומזוכהר חרסמדהי אבות‪ .‬צור ירע אקב מךגהן י מ‬ ‫וךע תד‪ :‬א אמ תת‪ .‬מ תל תךמ חךפ הץ ברחרי תים‪ .‬ומעונתה למערמו במע הת ר‬ ‫שפךל תים‪ .‬ממחרי תה מ הת תים במר רח אמ תים ר רב תים‪ .‬כךל במכור היהתם הךרךגמת ך‪ .‬מרלמכ הנו מ תל תךמ א אבות הינו‪ .‬מר מ‬ ‫זממ תירות ש תירות ומת ת מ‬ ‫שומעךם אהלךיו‪ :‬ת מה תלות למא הל עתלמיון‪ .‬ומרופהא חול תים ומרת תיר א אסור תים‪ .‬א תחךד מ הה תם לא נות ךר‪ :‬ערל זאת ש תבמחו א אהוב תים ומרומממו א הל‪ .‬מ תל תךמ מ המ תית וממחרי תה ומרצממ תיחר ימשועךה‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫י למחרי תים במר רח אמ תים>‪<em><small‬‬ ‫>‪:</small></em‬בעשי”ת‪ :‬מתי כךמוךך אב הךר רח אמ תים‪ .‬ומ ך‬ ‫ט תבר מ‬ ‫שפ תיל ג הא תים‪ . ‫יה לךכ תם למצ תיצ תת ורמא תית תם אתו וזמכררמת תם א תת כךל מתצמות ה' ורע אשית תם את ךם ומלא ת ךתורו‬ ‫ערל צ תיצ תת הרכךנךף פמת תיל תמכ הל תת‪ :‬ומהך ך‬ ‫ען ת תזמכמרו ורע אשית תם א תת כךל מתצמותךי ותהמייתתם ק מדש תים‬ ‫אחארהי למברבמכ תם ומאחארהי ע הינ היכתם א אש תר את תם זנתים אחאר היה תם‪ :‬לממר ר‬ ‫‪:‬ל ה אה היכ תם‪ :‬אאנתי ה' א אלה היכתם א אש תר הוצ האתתי א תתמכ תם מ הא תר תץ מ תצמר רים לתהמיות לךכ תם ל ה אה תים אאנתיה' א אלה היכ תם‪ .‬יוצמרהנ‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬גומ הל ח אסךד תים טוב תים‪ .‬גךאל ישר ךא הל‬ ‫‪ :‬צ מבךאות מ‬ ‫עמידה‬ ‫אבות‬ ‫יג תיד ת מה תלךת תךך‬ ‫ני ש פךתרי ת תפמת ךח ופתי ר‬ ‫‪ :‬א אד ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומ ר‬ ‫מ תמ תצמר רים גמאלמת ךנו ה' א אלה הינו‪ .‬הךא הל הרגךדול הרג תבור ומהרנור ךא א הל‬ ‫בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫שמו במאה אבךה‬ ‫ען מ‬ ‫‪ :‬עתלמיון‪ .‬‬‫ו‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ת‬‫דורו‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫נ‬‫ב‬ ‫ך‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫‪.‬הךא הל‬ ‫‪ :‬הרקךדוש >‪ </small></em‬הרמ תל תךמ‬ ‫קדושה‬ ‫שמהי >‪: </small></em><br‬בחזרת הש ”ץ >‪<em><small‬‬ ‫ך בךעולךם‪ .‬ממחרי הה הרמ הת תים‬ ‫‪ :‬ומנ תא א ך‬ ‫קדושת הש ם‬ ‫בעשי”ת‪ <em><small> :‬את ךה קךדוש ומש תממךך קךדוש וקמדוש תים במכךל יום ימהרלמלוךך ס תלךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬מתי כךמוךך ברערל גמבורות ומתי דומ תה לךךמ‪ .‬ומתב הית ע אבךד תים פמד תית ךנו‪ .‬זוכהר ימצור ךו‬ ‫מן את ךה למהרח איות מ הת תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬א אמ תת‪ .‬ומאממרו כ כלךם‪ :‬מתי כךמכךה בךאהל תים ה'‪ .‬מךגהן ומוש תי ר‬ ‫עתזמר רת א אבות הינ‬ ‫ך יךשים ערל ל תבו‪ :‬א אמ תת‪ .‬ומ תל ת מ‬ ‫ך‬ ‫למערמ ך‬ ‫עת ך‪ .‬בךרוךמ הוא‬ ‫נו תים‪ .‬ומזהד תים‬ ‫ים סוף בךק ר מ‬ ‫ך גךאלמת ך‪ .

‬ומהךס הר מ תמ תנו יךגן‬ ‫שופמט היו‬ ‫הךש תיבךה‬ ‫שפךט‬ ‫שפךט‪ .‬כתי א הל מ תל תךמ גךדול ומקךדוש את ךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' הךא הל‬ ‫‪ :‬הרקךדוש >‪ </small></em‬הרמ תל תךמ‬ ‫דעת‬ ‫נה‬ ‫ד ערת‪ .‬ומהרע אל הה רמפואה מ‬ ‫‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫נ >‪ :</small></em‬לחזן>‪<em><small‬‬ ‫נ מ תפ תיו‬‫ך א אלה היו‬‫ך נרקמד תיש‪ .‬רופ הא חולהי ערמו ישר ךא הל‬ ‫מן ומר רח א ך‬ ‫‪ :‬כתי א הל מ תל תךמ רופ הא נ תא א ך‬ ‫ברכת השנים‬ ‫יתמבואת ךה למטובךה‪ .‬ומהך ך‬ ‫ך עאנ הנו‪ .‬מ תל תךמ אוה הב צמדךקךה ומ ת מ‬ ‫בעשי"ת ‪ -‬הרמ תל תךמ >‪ : <em><small‬ומצרדמקהנו ברמ ת מ‬ ‫שפךט‬‫‪</small></em>:‬הרמ ת מ‬ ‫המינים‬ ‫ברכת‬ .‬רמפואת הרנ תפ תש ורמפואת הרגוף למחול תה‬ ‫שאר חולהי >‪</small></em‬פב"פ>‪ <em><small‬הר ך‬ ‫במתוךמ מ‬ ‫>‪:</small></em‬ישר ךא הל‬ ‫מן את ךה‪ .‬‬ ‫ואת ךה ה' למברדמ ך‬ ‫נחךה‪ .‬אל ת הפתן>‪<em><small‬‬ ‫ו כתי במצךר ךה גמדולךה א א ך‬‫ו במיום צום ת רעאנתיתהנ‬ ‫וה' עאנהנ‬ ‫בתענית צבור אומר הש "ץ עננו‪ :‬עאנהנ‬ ‫ך למנרח אמ הנו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ורת מלרממד הנו לרע אשות חכקהי רמצונ ךתך‪ .‬ח אשוכ תים מ תכךל ח הטמא‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪.‬ובךרהךמ מ‬ ‫קבוץ גליות‬ ‫יחרד מ הארמברע כרנמפות הךאר תץ‪ .‬הךרוצ תה‬ ‫של המךה למפךנ ך‬ ‫וב תת משובךה מ‬ ‫ו מרלמכ הנו לרע אבודךת ךתך ומהרחאז תירהנ‬ ‫תך‪ .‬וממנכק תים מ תכךל עךון‪ .‬חונ ה‬ ‫חנ הנו מ הא תתמךך ד העךה ב תי ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫תשובה‬ ‫תיך‪ .‬ט תר תם‬ ‫שומעךת הנו‪ .‬ממקרב הץ‬ ‫ת מקרע במשופךר גךדול למח הרות הנו‪ .‬ומשא נ הס למקרב הץ גךלכיות הינו‪ .‬ומאל ת רסמת הר פךנ תי ך‬ ‫א תל ר ת מ‬ ‫שמךע‪ :‬כתי את ךה ה' הךעונתה‬ ‫יא ת מ‬‫יא תעאנ תה‪ .‬וממלרמ הד ל תאאנוש ב תי ך‬ ‫ןלמאדךם ר‬ ‫‪:‬את ךה חונ ה‬ ‫נ>‪<em><small‬‬ ‫תך‪ .‬‬ ‫ש מ‬ ‫חטךאנו‪ .‬אב תינ‬ ‫ן יום הר מ‬ ‫ןישר ךא הל לךערמ תים‪ .‬ומר תיבךה ר תיב הנו‪ .‬ומקרבמצ הנו ר‬ ‫‪ :‬נתדמחהי ערמו ישר ךא הל‬ ‫משפט‬ ‫ך במח תס תד ובמר רח אמ תים‪.‬גואהל ישר ךא הל‬ ‫שמ תךך‪ .‬ומתהן‬‫שנךה הרזאת ומא תת כךל מ תינ ה‬ ‫וא תת הר ך‬ ‫וה' א אלה הינ‬‫בקיץ ‪ <em><small> -‬בךר הךמ עךל הינ‬ ‫מטךר ל תבמרךכךה>‪</small></em> <em><small‬במרךכךה‬ ‫דמךה ומשבמע הנו >‪ </small></em‬בחורף ‪ -‬טרל ו ך‬ ‫ערל פמנהי הךא א ך‬ ‫שנךת הנו כרשךנתים הרטובות‪ .‬ומקךרמבהנ‬ ‫ו למתור ךת ך‬ ‫ו אב תינ‬ ‫ה אש תיבהנ‬ ‫‪:‬ב תתמשובךה‬ ‫סליחה‬ ‫חרנון הרמררמב תה‬ ‫ענו‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ש תת ת מ‬ ‫ן מ תלמפךנ תי ך‬ ‫תפילה בעד החולה‪ :‬ימהתי ר ךצו‬ ‫שמרים‪ .‬כר ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ל‬‫ה‬ ‫א‬ ‫נתקמר ךא‬ ‫>‪:</small></em‬במע הת צךר ךה‪ .‬בהי‬ ‫ןקד תש למחל‪ . ‫ולמדר >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫שךך כךתוב ל האמר‪ :‬קו"ח ‪ -‬יממלךמ ה' למעולךם‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬כתי גואהל ך‬‫ען מ‬ ‫ענמיהנו‪ .‬ה איהה נךא קךרוב למ ר‬ ‫ך מ תמ תנו‪ .‬כתי מוח הל ומסולהחר את ךה‪ .‬ומאל ת תת מ ר‬ ‫שע הנו‪ .‬ממחרל לךנו מרלמכ הנו כתי פך ך‬ ‫ו כתי ך‬ ‫סמלרח לךנו אב תינ‬ ‫‪:‬ל תסמלחר‬ ‫גאולה‬ ‫חזךק את ךה‪ .‬וגמאל הנו ממה הר ךה לממר ר‬ ‫‪:‬רמא הה במ ך‬ ‫נחמנו‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫של המךה מתן >‪<em><small‬‬ ‫שלרח ממה הר ךה רמפואה מ‬ ‫ך ה' א אלהרי ו ה אההי א אבות רי‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬וממלךמ עךל הינ‬‫וורא א ך‬ ‫נ כמבךר תאשונךה ומיועאצ היונכמברת מח תלךה‪ .‬ימהתי נךא חרסמדמ ך‬ ‫עלרם מ תתמחתנךת הנו‪ .‬עוד ה הם ממדרבמר תים וראאנ ת‬‫יה ט תר תם יקמר ךאו וראאנ ת‬ ‫דבךר ש תנ תא אמרר‪ .‬ומשתבמח א ך‬ ‫שת מ ך‬ ‫נצךח תים ק מד כ ך‬ ‫גדמל ךתך ולמנ הצרח מ‬ ‫נג תיד ך‬ ‫למדור וךדור ר‬ ‫בעשי"ת >‪ <em><small‬לא יךמוש למעולךם וךע תד‪ .‬ורתרבמד הל ה' א אלה היו‬ ‫ננמת ךנו לממרדרע תור ךת ך‬ ‫במוצאישב ת ויו”ט‪ :‬את ךה חו ר‬ ‫נ‬ ‫ו מרלמכ הנו הךח הל עךל היו‬ ‫שב תיעתילמ ש הש ת ת יממהי הרמרע אשה‪ .‬א אלהריךמ צתין‬ ‫ובמדתבמרהי ק ך דמ מ‬ ‫יה‬‫‪:‬וךדר‪ .‬בהי‬ ‫בהי‬ ‫>‪ :</small></em‬הריךמ תים הרבךא תים ל תקמר ךאת הנו למ שךלום‪ .‬הךעונתה במע הת צךר ךה‬ ‫רפואה‬ ‫נ‬ ‫של המךה למכךל מרכות היו‬ ‫וומנתוךש העךה כתי ת מה תלךת הנו את ךה‪ .‬בהי‬ ‫ן אור למחש תךמ‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ממבךר הךמ הרשךנתים‬‫‪:‬מ תטובךה‪ .‬רמפךאהנו ה' ומנהר ךפ הא‪ .‬פוד תה ומרצ תיל במכךל ע הת צךר ךה ומצוקךה‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬וממדכבךק תים במירמאת ךתך‬ ‫ד ערת‬ ‫ןהר ך‬ ‫נה ומהרשכ הל בךרוךמ את ךה ה'‪ .

‬כרשךנתים הרטובות‪ .‬ו ך‬ ‫ענתיות‪ .‬כתי א הל מ תל תךמ חרנון ומר רחום‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬ ‫מ‬ ‫ךך‬ ‫ל‬ ‫ת‬‫קודו‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬‫ו‬‫הי‬ ‫ת‬‫מו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫נת‬ ‫רל‬ ‫ע‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬כתי א הל שומ ה ר‬ ‫וחוס ומר רח הם עךל הינו‪ .‬ערל ש תא א ר‬ ‫עבמדמ ך‬ ‫יך‪ .‬‬ ‫ךצון‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪:‬‬ ‫ע‪ .‬ל תפמל היטךה למטובךה‪ .‬הרמרחאז תיר מ‬ ‫ך למצתין‬ ‫נה ע הינהיונבמשובמ ך‬ ‫‪ :‬ומת תחאז תי ך‬ ‫מודים‬ ‫שע הנו את ךה הוא למדור וךדור‪:‬‬ ‫וו ה אההי א אבות היונלמעולךם וךע תד‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬‬ ‫ך ע הינ הינו‪ .‬ומיהר ךא תה ומיהר ךצ תה >‪<em><small‬‬ ‫יג תי ר‬ ‫יע אל תה ומיךבוא ומ ר‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומקרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫ב‬ ‫ך‬ ‫‪:‬‬ ‫ע תמפ תלךה‬ ‫עממךך ישר ךא הל במר רח אמ תים‪ .‬ומחריךה ר ךעךה ו מ‬ ‫תיך‪ .‬ומיהצתר הךר ךע ומ ך‬ ‫ומנתזמכ תה למחרי תים וךשוברע ומשךלום‪ .‬בוח הר >‪:</small></em‬תפלה לעצירת הגשמים בשומע תפלה >‪<em><small‬‬ ‫ורעאנהנ‬ ‫ע א תת הךעולךם ככלו‬ ‫דמךה‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךד‬‫י‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ם‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫סו‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךת‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫הר‬ ‫רפ‬ ‫ס‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫נודתה למ ך‬ ‫תיך‪ .‬‬ ‫וה' א אלה היו‬ ‫זכמרהנ‬‫ך‬ ‫הרחד תש ‪ :‬בפסח ‪ -‬חרג הרמרצות‪ :‬בסוכות ‪ -‬חרג הרסככות‪ :‬הרז תה‪.‬וגמזור עךל היו‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו‬ ‫ך בממ תדרת הךר רח אמ תים‪ .‬א אלההי כךל בךשר‪ .‬בונהה ימרו ך‬ ‫מלכות בית דוד‬ ‫נכךל הריום‪ .‬ומכךל הךר ת מ‬ ‫ע זהד תים‬ ‫ימ הינו‪ .‬דרנמת ך א תת ד תינךם‪.‬ובמנ הה אות ךה במקךרוב במ ך‬ ‫ך במר רח אמ תים ת ךשוב‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫וימרו ך‬ ‫עבמד תךך‪ .‬ומערל‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ס‬ ‫נת‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומת רשב תי ר‬ ‫מטךר ערל פמנהי הךא א ך‬ ‫ע תמפ תלךה תהן טרל ו ך‬ ‫ע גךדמלו ומהרדמר רת כמבודו‪ .‬ומת תאאסוף גךלכיות היונ‬ ‫חיהנ‬ ‫יממת ךנו‪ .‬ומ ך‬ ‫עממ ך‬ ‫י ר‬ ‫ערל הרצרד תיק תים ומערל הרח אס תיד תים‪ .‬שךא ת ךה הוא ה' א אלה הינ‬ ‫מוד תים א א ר‬ ‫ך ש תבמכךל יום עתמךנו‪ .‬מ ת מ‬ ‫ב ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫י ירושלים‬ ‫בנן‬ ‫ןעולךם‪ .‬יוצמרהנ‬ ‫נחמנו לךךמ‪ .‬מךגהן י מ‬ ‫נחמנו לךךמ‪ .‬למפךנ תיךך‪ .‬ומתהן שכךר טוב למכךל הרבוטמח תים במ ש תממךך ב תא אמ תת‪ .‬למחרי תים ולמשךלום במיום‪ :‬ברא ש חד ש ‪ -‬רא ש‬ ‫כךל ר‬ ‫נ בו למטובךה‪ .‬ר היקךם אל תמש תיבהנ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ת‬ ‫ומ‬ ‫‪.‬שךא ת ךה הוא ה' א אלה הינ‬ ‫מודים דרבנן‪ :‬מוד תים א א ר‬ ‫ו ותמקריממ הנו‪ .‬‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ךל‬‫כ‬ ‫לא‬ ‫י‬‫ת‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫רטו‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬ ‫ךים‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ךה‬ ‫צ‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ךבק‬ ‫ו‬ ‫תב‬ ‫תר‬ ‫ע‬ ‫‪.‬כמש ת ך‬ ‫בך‬ ‫שמונראתי ו ך‬ ‫ן כההן גךדול חר מ‬ ‫נ‬ ‫חך‬ ‫לחנוכה‪ :‬ב תימהי מרת תתמיךהו בתן יו ך‬ ‫עמרדמ ת ך לךה תם במע הת צךר ךת ךם‪ .‬ולמ ך‬ ‫שמור חכק ת ך‬ ‫תך‪ .‬למחהן ולמח תס תד ולמר רח אמ תים‪ .‬ומלרע אשות רמצונ ךתך‪ .‬במאה אבךה ת מקרב הל‬ ‫עממ ך‬ ‫נבמ ר‬ ‫רמצ הה ה' א אלה היו‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫רמ‬‫ע‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬‫יש‬ ‫רת‬ ‫ד‬ ‫בו‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ךמ‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫ו‬‫ךצ‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ל ת מ‬ ‫למחרצמרות ק ךדמש ך‬ ‫>‪ :</small></em‬הרהודךאות‬ ‫בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים‪ :‬ערל הרנתס תים ומערל הרפ כרמקךן ומערל הרגמבורות ומערל הר ת משועות ומערל >‪<em><small‬‬ ‫נבריךמ תים הךה הם בתזממרן הרז תה‬ ‫>‪ :</small></em‬הרמ תלמחךמות ש ת עךשית ך לרא אבות היו‬ ‫שכ תיחךם‬‫עממךך ישר ךא הל למ הר מ‬ ‫שעךה ערל ר‬ ‫ןהךר מ ך‬ ‫ו‬ ‫יך‬ ‫עממדךה מרלמכות ך‬ ‫ניו‪ .‬ומא תשהי ישר ךא הל ותמפ תלךת ךם‪ .‬שומ ה ר‬ ‫במערמוישר ך א למהוד תי ר‬ ‫שח תית‪ .‬י תה אמו‬ ‫ך ב הית ישר ךא הל‪ .‬במר ךכות ומהודךאות למ ש תממ ך‬ ‫נחמנו מוד תים לךךמ‪ .‬ומקררמנ‬ ‫עבמדמ ך‬ ‫א תת צ תמרח דךותד ר‬ ‫‪ :‬קתרתן ימשועךה‬ ‫שומע תפילה‬ ‫ע תמפ תלות ומת רח אנונתים‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו‪ .‬וממאור ךעות ר ךעים ומקךש תים‪ .‬ומהרזהד תים ממה הר ךה ת מערק הר ות משרב הר‬ ‫י ר‬ ‫שעךה כמר תגרע תאב הד‪ .‬ור מ ך‬ ‫מת ךם‪ .‬מ העולךם‬ ‫ך‬ ‫ךד‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ו‬‫רמ‬ ‫ת‬ ‫לא‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫הם‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ר‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומערל ז תקמנ ה‬ ‫ר רח אמ תיךך ה' א אלה הינו‪ .‬ה' א אלה הינ‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫ך מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫‪:‬א‬ ‫ובור הא עולךם בממ תדרת הךר רח אמ תים‪ .‬צור חרי הינו‪ .‬ומתכךל מ תינ ה‬ ‫שנךה זומ תכךל ך‬ ‫שמור ומהרצ הל ך‬ ‫נ מ תבתרמכות תיךך ומ העש תר מרת מנרת יךד תךך‪ .‬ומררב תים במירד ממערט תים‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומיגלו ר רח אמ תי ך‬ ‫נ גמז הרות טובות מ תלמפךנ ך‬ ‫רךע תים ומקךש תים‪ . ‫עממךך ממה הר ךה יכךר התו‪ .‬ומת ת מ‬ ‫שלרים ע תיר מ ך‬ ‫ומל תירו ך‬ ‫שלךים‬ ‫‪:‬ממה הר ךה למתוכךה ת ךכ תין‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומערל גהרהי הרצ תד תק‪ .‬מרצממ תיחר‬ ‫ך קתו תיו‬ ‫עת מ ך‬ ‫תך‪ .‬ומקרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫שמרע קול הנו‪ .‬‬ ‫תור ךת תךך ולמהרעאב תיר ךם מ החכקהי רמצונ תךך‪ :‬ומאת ךה במר רח אמ תיךך הךר רב תים ך‬ ‫שע תים במירד צרד תיק תים‪.‬ומכךל אוימב ה‬ ‫ומלרמרלמש תינתים אל תמהתי ת תקמוךה‪ .‬‬‫ו‬‫הנ‬ ‫ע‬‫תי‬ ‫ש‬‫הו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫וומר רח הם עךל הי‬ ‫חנהנ‬‫ו בו למחרי תים‪ .‬כהן ת מ ר‬ ‫וומק ת ר‬ ‫ך הרגךדול ומהרקךדוש‪ .‬ר‬ ‫ברא ש חודש ובחול המועד אומרים זה‪ :‬א אלה הינ‬ ‫ו‬ ‫שלרים ע תיר קךדמש תךך‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫מש תיחר בתן דךותד ר‬ ‫ו ך‬‫ו א אבות הינו‪ .‬ומכ תס הא דךותד‬ ‫י‬ ‫נ בתנמ ר‬ ‫ימ היו‬ ‫שכן במתוכךה כרא אש תר ד תברר מת ך‪ .‬בךרוךמ א הל‬ ‫ך במל הבךב שךל הם‪ .‬ופךקמד הנו בו ל תבמרךכךה‪.‬‬ ‫הת‬ ‫ע‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬‫טובו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫נתפמלמאות תי ך‬ ‫נלךךמ‬ ‫‪ :‬קתו תיו‬ ‫ו>‪<em><small‬‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ורע אשה לךה ת תקמוךה ומאחאר תית שךלום‪ .‬וטממ הא תים במירד טמהור תים‪ .‬שומ ה ר‬ ‫ע תמפ תלרת ר‬ ‫‪ :‬כתי את ךה שומ ה ר‬ ‫עבודה‬ ‫ך ישר ךא הל ובתתמפ תלךת ךם ומהךש הב א תת הךע אבודךה ל תדמב תיר ב הית ךתך‪ .‬מ‬ ‫יד היו‬ ‫ך‬ ‫מ תטוב תךך‪ .‬ומהךס הר מ תמ תנו ד תב תר ומח תר תב ומרךעךב‪ .‬ומת תתמנרההג ע תם‬ ‫ך ערל מ תדות ך‬ ‫תיך‪ .‬ומתכךל‬ ‫י מר מ‬‫דבךר ר ךע‪ .‬‬ ‫מסרר מת ך ג תבור תים במירד חר לךש תים‪ .‬ומשים ח תלמקהנו ע תמךה תם למעולךם ומלא נ הבוש כתי במךך‬ ‫ען ומ תבמטךח לרצרד תיקתים‬‫ש ך‬‫טחמנו‪ .‬וב תדמברר ימשועךה ומר רח אמ תים חוס ומ ך‬ ‫ומהוש תיעהנ‬ ‫>‪: </small></em‬את ךה‬ ‫ו‬ ‫שכ תינךתו למצתין‬ ‫ובמר רח אמ תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬חוס ומר רח הם עךל היו‬ ‫יפ כר מ ך‬ ‫מ תינ ה‬ ‫ליים‬ ‫ח ך‬ ‫שבתיובתזךה‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫נ ומזתכמרן‬ ‫נ ופ תקמדונ הו‬ ‫שמרע‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬שוב הר אוימב תים ומרכמנתי ר‬ ‫ע ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫‪:‬ותממרג הר ומתרכמנתי ר‬ ‫על הצדיקים‬ ‫על הינו‪ .‬ומערל פמל היטרת סופמר היה תם‪ .‬כתי ל תישו ך‬ ‫ו ת ךרום ב תישועךת ך‬ ‫ך ממה הר ךה ת רצממ תיחר‪ .‬ערל ש תה תחאייתךנ‬ ‫יוצהר במר האש תית‪ .‬ומרל הא‬ ‫שמהי במרךכךה‬ ‫ו במג ת מ‬ ‫ברמכהנ‬ ‫נומערל כךל תמבואת הנו ופ הרות הינו‪ .‬ומיפךק הד ומיזךכהר זתכמרונ הו‬ ‫ומי ך‬ ‫עממךך ב הית ישר ךא הל‪ .‬ררבמת ך א תת ר תיבךם‪ .‬ך‬ ‫נךקרממת ך א תת נתק מ ך‬ .

‬ת רע אבר ערל פ ת שרע‬ ‫וי הרתד ה' ב ת ך‬ ‫ך נתחמס תה ומנתתמלונךן‪ .‬כךאמור‬ ‫י כהאנתים ערם קמדוש ך‬‫נו‬ ‫בך‬‫עבמד תךך‪ .‬ממחרל לךנו מרלמכ הנו כתי פך ך‬ ‫ו כתי ך‬ ‫נ ולמחרטךאת הנו ונמחרלמת ךנו‪ :‬סמלרח לךנו אב תינ‬ ‫סלרחמת ך לרע אונ הו‬ ‫ומ ך‬ ‫‪ :‬טוב ומסרלךח ומר רב ח תס תד למכךל קרמא תיךך‬ .‬ת ת מ‬ ‫ענו‪ .‬ורה אש הבות ך לו גממולו במראשו‪ .‬כתזרבמנו‪ .‬ובמצ הל כמ ך‬ ‫ך שוב‪ .‬ך‬ ‫ענו‪ .‬ומה תר מ ר‬ ‫בגרדמנו‪ .‬שתיתבךנ תה ב הית הרמ תק מ ך‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬ ‫ן מ תלמפךנ תי ך‬‫ימהתי ר ךצו‬ ‫שנתים קרדממונתיות‬ ‫שלךים‪ .‬ך‬ ‫חמרסמנו‪ .‬כמיום וריתת מ ר‬ ‫ו אומר זה ולא הי"ג מדות>‪<em><small‬‬ ‫>‪ :</small></em‬יחיד אינ‬ ‫וורי תקמר ךא‬ ‫ני‬ ‫‪:‬ורירע אבר ה' ערל פך ך‬ ‫ןוךפ תשרע ומחרטךאה‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען מ‬‫שבמת ךם‪ :‬ע אשה לממר ר‬ ‫הךפ הר ע אצךת ךם ומקרלמק הל מרח א ר‬ ‫ן א תממרהי פתי ומהתגמיןול תבתי למפךנ תיךך‪ .‬א אבךל א א ר‬ ‫נחמנו ומלא ך‬ ‫וו ה אההי א אבות היונ צרד תיק תים א א ר‬ ‫‪:‬ה' א אלה הינ‬ ‫לצמנו‪.‬כמהודר מ‬ ‫נבמר רח אמ תים‪ .‬ומט תה ארוא תת מ תק מדךש תךך‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ך‬‫ךרו‬ ‫ב‬ ‫‪.‬א הל ר רחום ומחרנון‪ .‬ך‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫נחמנו‬ ‫שוךה לךנו‪ .‬במת רח אנו‬ ‫למזתר רע ימד תיד תיךך‪ .‬ה'‪ .‬ולמ ר‬ ‫ו נ הרות במחרצמרות קךדמש תךך‪.‬כתי את ךה הוא ברערל הךר רח אמ תים‪ .‬א א ר‬ ‫נסךה טובךה‪ .‬ומתהן ח תלמקהנו במתור ךת ך‬ ‫ד ש ב תממה הר ךה במ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬חהן וךח תס תד ומר רח אמ תים עךל היו‬ ‫ותור רת חרי תים ומאה אברת ח תס תד‪ .‬ת ת ר‬ ‫ש מ‬‫וער תף‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען יממתינ תךך‪ .‬ת ראאז תן‬ ‫‪:‬ומת תממח תה א שךם ‪ .‬א תר תךמ אפרים ומר רב ח תס תד ו תאאמ תת‪ :‬נצ הר ח תס תד לךא אלךפ תים‪ .‬ומת ךלו אותו ומא תת‬ ‫ך הךר רב תים‪ .‬פך ר‬ ‫סרררמנו‪ .‬ה הפררמת ך א תת ע אצךתו‪ .‬ומאת ךה צרד תיק ערל כךל הרבךא עךל הינו‪ .‬ומהתדמל תיק‬ ‫הרז תה‪ :‬ומאחרר כהן בךאו ך‬ ‫ך הרגךדול‬ ‫שמונרת יממהיח אנככךה אהלו‪ .‬כמש ת ך‬ ‫מרמדמכרי ומא תסמת הר במשו ר‬‫לפורים‪ :‬ב תימהי ך‬ ‫שלךלךם לךבוז‪:‬‬ ‫שנ הים עךשר‪ .‬ולמךך עךשית ך ש הם גךדול ומקךדוש במעולךמ תךך‪ .‬ר ך ר‬ ‫ענו‪ .‬מ הח ארו‬ ‫שומעךת הנו ומת רקמש תיב מ תנו מרא אמרר‪ .‬ה' צורתי ומגואאל תי‪ :‬עש ה שךלום‬ ‫ו למר ךצו‬‫חלמצון ימד תיד תיךך הוש תיעךה יממ תינמךך ורעאנהנתי‪ :‬יהמי‬ ‫ען י ה ך‬ ‫לממר ר‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל‪ .‬ופרר מ ך‬ ‫>‪: </small‬ב הית ישר ךא הל‪ . ‫עממךך ישר ךא הל עךשית ך ת משועךה גמדולךה ופכרמקךן כמהריום‬ ‫ומזהד תים במירד עוסמקהי תור ךת תךך‪ .‬כתי‬ ‫ברמכ הנו אב תינ‬ ‫ך‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ערמ תךך‪.‬וצמדךקךה ובמרךכךה ומר רחאמ תים ומחרי תים ומשךלום‪ .‬ך‬ ‫א ר‬ ‫ענו‬ ‫עת ך מ‬ ‫עבמנו‪ .‬ו מ‬ ‫מ‬ ‫ש ל שךה עךשר למחד תש‬ ‫נש תים במיום א תחךד‪ .‬למהודות ולמהרל הל למש תממ ך‬ ‫‪ :‬ומקךבמעו מ‬ ‫שמ תיד לרה ארוגולמאב הד א תת כךל‬ ‫מן הךר ך שךע‪ .‬כמיוםורי תקמר ךא במש הם ה' ומשךם נ תא אמרר‬ ‫י ר‬ ‫יצ הב ע תמו שךם ‪ .‬ומ ר‬ ‫ר‬ ‫ען תור ךת תךך‪.‬גמד כלרת ר רח אמ תיךך ורח אסךד תיךך ת תזמכור הריום ובמכךל יום‬ ‫נו‬‫עך‬ ‫עת ך ל ת ך‬ ‫ןובתתמפ תלךה פךנ תיךך נמקרד הם‪ .‬פמת רח ל תבתי במתור ךת תךך‪ .‬הךא אמור ךה מ תפתי אה ארן ו ך‬ ‫‪ :‬ברתור ךה הרכמתובךה ערל ימדהימש תה ר‬ ‫שממר ךתך‬ ‫ך ה' ומי מ‬‫ך >‪: <br‬ימבךר תכמ ך‬‫ך ו תיחכנ ת ך‬ ‫ו אהל תי ך‬ ‫ני‬ ‫ך שךלום >‪: <br‬יךאהר ה' פך ך‬ ‫ך ומיךשם למ ך‬ ‫ו אהל תי ך‬ ‫ני‬ ‫‪:‬ישא ה' פך ך‬ ‫שים שלום‬ ‫ו ככלךנו כמא תחךד במאור פךנ תיךך‪ .‬ך‬ ‫מררדמנו‪ . <em><small‬ערל הךע הץ‬ ‫בר רךמ ומיתמרומרם ש תממךך מרלמכ הנו ת ךמ תיד למעולךם וךע תד‬ ‫‪:‬ומערל כ כלךם ית מ ך‬ ‫ך ס תלךה>‪<em><small‬‬ ‫חי תים יודו ך‬ ‫חי תים טוב תים כךל במנהי במר תית ךתך‪ :‬ומכל הר ר‬ ‫>‪.‬נמצר למשונ ת‬ ‫ןל תבתי למפךנ ך‬‫ן א תממרהי פתי ומהתגמיו‬ ‫ו למר ךצו‬ ‫יהמי‬ ‫עלרי ר ךעךה‪ .‬ומנרק הה‬ ‫עו‬ ‫ך‬ ‫‪:‬ה'‪ .‬ר‬ ‫י ר‬ ‫טפרלמנו ש תק תר‪ .‬‬ ‫שים שךלום טובךה ובמרךכךה‪ .</small></em‬בעשי"ת ‪ -‬וכמתב למ ר‬ ‫ך נךא תה למהודות‬ ‫מ ך‬ ‫ל‬‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ב‬‫רטו‬ ‫ה‬ ‫'‪.‬ה' צורתי ומגואאל תי‪ :‬א אלהרי‪ .‬נתזךכ הר ומנתכךת הב למפךנ ך‬ ‫במס הפ תר חרי תים‪ .‬ה תעאו תינו‪ .‬ורא א ר‬ ‫ך הרטוב תים ומלא ך‬ ‫שפךט תי ך‬‫ך ומ תמ ת מ‬ ‫סררמנו מ תמתצמות תי ך‬ ‫ענו‬ ‫ש מ‬‫‪ :‬ה תר מ ך‬ ‫א הל א תר תךמ אפרים את ךה וברערל הךר רח אמ תים נתקמר האת ך‪ .‬תךע תינו‪ .‬ופתנוא תת ה היכךל תךך‪ .‬ש תחרתמנו‪ .‬הךא הל ימשועךת‬ ‫‪:‬ו תיהרלמלו א תת ש תממ ך‬ ‫ברכת כוהנים‬ ‫ברמכ הנו ברבמרךכךה הרממש כל תש תת >‪</small></em‬ברכת כהנים בחזרת התפלה >‪<em><small‬‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומאתממרו >‪</small></em‬בעשי"ת ‪ -‬הר שךלום>‪<em><small‬‬ ‫מיו‪ .‬זרדמנו‪ .‬ממה הר ךה‬ ‫שב תים ך‬‫נפמש תי‪ .‬כתי את ךה א אד ך‬ ‫ש מ‬ ‫חטךאנו‪ .‬ומק תלמקרלמת ך א תת מרח א ר‬ ‫ומאת ךה במר רח א ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫>‪:</small></em‬ומעךשית ך ע תמךה תם נ הס וךפ תל תא ומנודתה למ ש תממךך הרגךדול ס תלךה>‪.‬כ תימהי עולךם וכמ ך‬ ‫ערמבךה לה' מתנמחרת ימהודךה ו תירו ך‬ ‫‪:‬במירמאה כ תימהי עולךם וכמשךנתים ק רדממונתיות‪ :‬ומ ך‬ ‫אחר העמידה‬ ‫וידיווי"ג מידות‬ ‫>‪ :</small></em‬לימים רגילים>‪<em><small‬‬ ‫עזהי פךנתים וקמשהי ער תף לומרר למפךנ תיךך‬ ‫נחמנו ר‬ ‫ן אא ר‬ ‫עלרם מ תתמחתנךת הנו‪ .‬נשא‬ ‫ני >‪<br‬‬ ‫ענו‪ .‬ת ךבוא למפךנ תיךך תמפ תלךת הנו ומאל ת תת מ ר‬ ‫א אלה הינ‬ ‫חטךאנו‬ ‫נחמנו ורא אבות היונ ך‬ ‫חטךאנו‪ .‬ך‬ ‫ש מ‬‫גזרלמנו‪ .‬ב תק ה ש למ הר מ‬ ‫עמרד ע אל היהתם הך ך‬ ‫שן הרב תיר ךה‪ .‬ובממתצמות תיךך ת תרמדף ר‬ ‫נפמשתי כ ת ך‬ ‫נפמשתי ת תדם‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫וס‬ ‫הנ‬ ‫ךת‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ז‬‫ת‬ ‫ע‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫ך ב תא אמ תת‪ .‬הוא חד תש א אדךר‪ .‬ומל תממקרלמלרי‬ ‫תיך‪ .‬כתי א אמ תת עךשית ך‪ .‬ומכךל הרחו מ‬ ‫עפךר לרכל תתהמי תה‪ .‬‬‫ען ק מד כ שךת תךך‪ .‬הוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫ב תממרו ך‬ ‫‪ :‬אמהן‬ ‫ך‬ ‫בדמ ך‬‫תך‪ :‬ומשךם נרע א ך‬ ‫ימ הינו‪ .‬ומד תרתךמ ת משובךה הור הית ך‪ .‬הרממבךר הךמ א תת ערמו ישר ךא הל בר שךלום‬ ‫ך >‪: </em‬בעשי"ת>‪<small><em‬‬ ‫עממ ך‬ ‫נחמנו ומכךל ר‬ ‫תיך‪ .‬‬ ‫בנ תיךך ל תדמב תיר ב הית תךך‪ .‬למחרי תים טוב תים ולמשךלום‬ ‫אוהי נצור‬ ‫ימ הר ךע ושפךתרי מ תדרב הר מ תר ממךה‪ .‬כמיום ר‬ ‫נפ תי ך‬‫ך כךתוב‪ .‬ד תבררמנו דפ תי‪ .‬צךרררמנו‪ .‬נתאצמנו‪ .‬ך‬ ‫א אלה הינ‬ ‫תך‪ .‬כממו במתורךת מ ך‬ ‫ןאפמ ך‬ ‫מ תק תד תם‪ .‬ק תש תינ‬ ‫ש מ‬ ‫עו תינו‪ .‬ב ת מ‬ ‫זקהן טרף ומ ך‬‫נערר ומערד ך‬ ‫הרימהוד תים מ ת ר‬ ‫ו‬ ‫ני‬‫ב ך‬ ‫ך‬ ‫שבמתו‪ .‬ך‬ ‫שממנו‪ .‬‬ ‫עצמנו ר ךע‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫שמ תךך‪ .‬ת הפתן אהל היו‬ ‫ענךן‪ .‬במרךכךה ומשךלום‪ .‬ש תאהי‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪ .‬ומטוב במע הינ תיךך למבךר הךמ‬ ‫נתרת ך לךנו ה' א אלה הינ‬‫במאור פךנ תיךך ך‬ ‫ך‬ ‫שלומ ת ך‬ ‫ש עךה ב ת מ‬ ‫ך ישר ךא הל במכךל ע הת ובמכךל ך‬ ‫עממ ך‬ ‫‪:‬א תת כךל ר‬ ‫‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .

‬לממר ר‬ ‫ני סמלךחךה‪ .‬קמר רע‪ .‬חךנ הנו ורעאנ הו‬ ‫אב תינ‬ ‫ו‬‫ן בךנו מרע אשים ע אשה עתמךנו צמדךק ךה וךח תס תד ומהוש תיעהנ‬ ‫‪ :‬כתי אהי‬ ‫ן‬ ‫תחנו‬ ‫והוא רחום‬ ‫ן אין‬ ‫ןלהרבות בתחנונים בשני ובחמישי ואומרים והוא רחום מעומד‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫‪.‬כתי לא ערל צ תדמקות היו‬ ‫ענמךך א אלהרי‪ .‬ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ : <br> .‬מ‬ ‫>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫נ‬‫ע גמזרר ד תינ הו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫מ‬ ‫הך‬ ‫ךר‬ ‫ב‬ ‫ו מרלמכ הנו‪.‬‬ ‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫שה‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫‪.‬‬‫הנו‬ ‫כ‬ ‫ו מרלמ‬ ‫אב תינ‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫דוש‬ ‫ת‬ ‫ק‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫רים‬ ‫מ‬‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ב‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫מ‬ ‫ך‬‫ךפו‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫רם‬ ‫ד‬ ‫רת‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ונתק‬ ‫נ‬‫ה‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ם‬‫קו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫‪.‬סמתם פתיות מרשט תינ היונ וממקרטמר תיג הו‬ ‫שמרד >‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ןו מ‬ ‫עו‬ ‫שח תית ומ ך‬ ‫שבתי ומר מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫ים‬ ‫רגו‬ ‫ה‬ ‫ן‬‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫הי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫וה‬ ‫נ‬‫ה‬ ‫ע‬ ‫תי‬ ‫ש‬ ‫הו‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬ ‫ונ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ד‬‫תי‬ ‫ךמ‬ ‫ת‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רא‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫‪.‬‬ ‫ו‬‫הנ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫ב‬ ‫מד‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ךאנ‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫ך‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬‫ך‬ ‫‪:‬‬ ‫תם‬ ‫היה‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫הה‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫תי‬ ‫רמ‬ ‫בע‬ ‫יאממרו ך‬ ‫שמ תךך‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫בנתים כהן תמר רח הם ה' עךל הינו‪ .‬‬ ‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬למ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו חךנ הנו‬ ‫ען ישר ךא הל‪ .‬‬ ‫אב תינ‬ ‫שנךה טובךה‬ ‫נ ך‬ ‫נכךל גמז הרות קךשות>‪ ]: <br‬בעשי"ת חרד הש [ עךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬חרנוןומר רחום‪ .‬‬ ‫ח אזךקךה ורת רערש למ ך‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫רת‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫תל‬ ‫וא‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫הי‬ ‫ת‬ ‫תיב‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ס‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ךה‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫רים‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫מרו‬ ‫י‬ ‫‪.‬מ‬ ‫ו>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו‬ ‫שמרים ל תתמפ תלךת הנו>‪ : <br‬מרלמכ הנו‪ .‬וביום שאין אומרים תחנו‬ ‫לשני וחמישי נוהגי‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪ :‬את ךה ה'‪ .‬א הל טוב ומסרלךח כתי א הל מ תל תךמ חרנו‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ך ה' הרימשועךה‪.‬כתי למךך ה' הרימשועךה‪ .‬‬‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ת‬‫הודו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬אב תינ‬ ‫יח תיד לממר ר‬ ‫ן הרבמת ךר תים ומת הר ךא תה למפךנ תיךך ע אק הדרת ך‬ ‫אנךא מ תל תךמ חרנוןומר רחום‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫ען ר רח אמ תיךך>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ומהוש תיעהנ‬ ‫שמ תךך‪ :‬כמר רח הם אב ערל ך‬ ‫ען מ‬ ‫‪ :‬בךנו מרע אשים‪ .‬א אש תר הוצ האת ך א תת ר‬ ‫עת ךה א אד ך‬ ‫תך‪ :‬ומ ר‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫נ ומהוש תיעהנ‬ ‫וזמכךר לךנו א תת במר תית א אבות היו‬ ‫שלרים הרר‬ ‫ך ימרו ך‬ ‫ך מהע תיר מ ך‬ ‫מת מ ך‬ ‫ך ורח א ך‬ ‫ישךב נךא אפמ ך‬ ‫ך ך‬ ‫ענו‪ :‬א אדנךי‪ .‬ת מה הא הר ך‬ ‫אב תינ‬ ‫ך‬ ‫ן מ תלמפךנ תי ך‬ ‫ע ת ר רח אמ תים ומע הת ר ךצו‬ ‫ש ר‬‫נ ומטרפ הנו>‪ : <br‬מ‬ ‫נומערל עולךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫ו>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫ו ל תסמל תיחךה וממח תילךה‬ ‫זכמרהנ‬ ‫‪ :‬מרלמכ הנו ך‬ ‫י תשובה>‪<em><small‬‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬לךמךה‬ ‫תך ומאל ת תתהן נרח אלךת מ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו ומגואאל הנו‪ :‬חוסךה ה' ערל ערמ ך‬ ‫תך‪ .‫ו מלכנו‬ ‫אבינ‬ ‫י תשובה>‪<em><small‬‬ ‫ך >‪ :</small></em> <br‬לתענית צבור ולעשרת ימ‬ ‫פנ תי ך‬ ‫חטךאנו למ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬עש ה >‪<br‬‬ ‫ח אמול ערל ערמ תךך‪ .‬ר רח הם ערל נרח אלךת תךך‪ .‬עש ה נתפמלךאות במכךל ע הת‪ .‬‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫בת‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫נו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫י‬ ‫ה‬ ‫תך‪ .‬ברט הל מ העךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כתי ש תממךך נתקמר ךא ערל ע תירמךך ומערל ערמ תךך‬ ‫ני הרקמש תיבךה‪ .‬צמדךקךה ע אשה עתמךנו לממר ר‬ ‫חנ הנו מרלמכ הנו ורעאנהנו‪ .‬מרל הא‬ ‫אב תינ‬ ‫וש בךע >‪ : <br‬מ תבתרמכות תיךך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כתי מ העולךם ה המךה‪:‬‬ ‫ך‬ ‫ךד‬ ‫ס‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ו‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫כר‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫שה‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫'‪.‬כתי אהי‬ ‫אב תינ‬ ‫ך מ הא תר תץ מ תצמר רים במיךד‬ ‫עממ ך‬ ‫ני א אלה הינו‪ .‬כתי למךך ה' הרצמדךקךה‪ .‬ר רח הם עךל היו‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫תי‬ ‫ש‬ ‫הו‬ ‫‪.‬ימשגמב הנוש הם א אלההי ירע אקב‪ :‬ה' הוש תיעךה‪ .‬‬‫הנו‬ ‫כ‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫אב תי‬ ‫ו‬ ‫ענמךך א תם לא לממרעאנהנ‬ ‫ו>‪: <br‬ע אשה לממר ר‬ ‫ענמךך ומהוש תיעהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ברט הל >‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫נ‬‫שבות שונמאהיו‬ ‫>‪ : <br‬מר חמ מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ע אשה עתמךנו כמחרסמד תךך‪ .‬צמדךק ךה ע אשה עתמךנו לממר ר‬ ‫ו מרלמכ הנו חךנ הנו ורעאנהנו‪ .‬ך‬ ‫‪:‬נתפמלךאות במכךל ע הת‬ ‫וחוס ומר רח הם ומהוש תיעךה צאן מררמע תית ךתך‪ .‬‬ ‫יות‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫ו‬‫י‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫יממשךל בךנוק תצ תף‪ .‬זמכר ומהרב הט לתבמר תית בהי‬ ‫נבמע הת‬ ‫ורעאנהנו‪ .‬א אד ך‬ ‫מ עךה‪ .‬הרב תיטךה ורעאנ הו‬ ‫ע מרע אלךל הנו זמכור ר רח אמ תיךך ה' ורח אסךד תיךך וכמרב טובמךך‬ ‫ע ש עתמךנו כמר ר‬ ‫ו מרלמכ הנו מרח אס הנו אל ת ר ר‬ ‫צךר ךה‪ .‬ומאל‬ ‫ך הךר רב תים ה' א אלה הינ‬ ‫תך‪ .‬כתי ש תממךך הרגךדול נתקמר ךא עךל הינו‪ .‬פמת רח שרעארהי ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ : <br> .‬צורהנ‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫הוש תיעהנ‬ ‫ן‬ ‫ענו כתי אהי‬ ‫ידר מ‬ ‫ך הרגךדול ירע אמךד לךנו במע הת צךר ךה‪ .‬מרל הא א אסךמ הינ‬ ‫נ>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ו חוס ומר רח הם עךל היו‬ ‫שמרע קולהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הךר הם קתרתןישר ךא הל ערמ ך‬ ‫ך>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הךר הם קתרתן ממש תיח ת ך‬ ‫נ>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫יד היו‬ ‫ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫וא אלה הינו‪ .‬אב תינ‬ ‫נפמש הנו‬ ‫ואל ת תר מחרק מ תמ תנו כתי ר‬ ‫עזמב הנוה' א אלה הינ‬ ‫ואל ת ר ר‬ ‫ך צורהנ‬ ‫ן לךנו אאלוהר אח הר מ תברלמעךד תי ך‬ ‫נ כתי אהי‬ ‫וורח אמךל נךא עךל היו‬ ‫הוש תיעהנ‬ .‬כמכךל צ תדמקות תי ך‬ ‫ש מ‬ ‫חטךאנו ר ך ך‬ ‫ך‬ ‫ך ש הם כריום הרז תה‪.‬א א ר‬ ‫עת ךה ה' אב תינ‬ ‫‪:‬ה' א אלה הינו‪ :‬ומ ר‬ ‫ך למח תרמפךה ל תממ שךל בךם גוים‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫אב תינ‬ ‫נ>‪ : <br‬הךר רב תים‬ ‫ען ש תממךך הרגךדול הרג תבור ומהרנור ךא ש תנתקמר ךא עךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫ךנו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫ע‬ ‫נ‬‫ו‬‫י‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫תם‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫מל‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ות‬‫נ‬‫י‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫נו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫כ‬ ‫ומלא‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‬ ‫יעאנ הו‬ ‫וה' במיום צךר ךה‪ .‬כתי את ךה >‪<br‬‬ ‫יכ תיר‬ ‫נפות הךאר תץ‪ .‬מ‬ ‫שמ תךך‪ :‬א אדונהינ‬ ‫ען מ‬ ‫ן בךנו מרע אשים‪ .‬חוסךה נךא כמרוב ר רח אמ תיךך‪ .‬סמלרח וממחרל למכךל ע אונותהיונ‬ ‫ו>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫ך‬ ‫ומתנ תג תד ע הינתי ך‬ ‫ו ומחרטאת הינ‬ ‫מלמכ הנו‪ .‬ורע אשה אל ת מאחרר‪ .‬ע אשה לממר ר‬ ‫נ>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫‪.‬‬ ‫יו‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ת‬ ‫ומא תל‬ ‫ני‬ ‫נחמנו מרפ תיל תים ת רח אנונהיונלמפךנ תיךך‪ .‬ח אמול עךל היו‬ ‫נ מרלמכ הנו‪ .‬כתי ערל ר רח אמ תיךך הךר רב תים‪ :‬א אד ך‬ ‫נא א ר‬ ‫ומהךע תיר א אש תר נתקמר ךא ש תממךך עךל תיהך‪ .‬כתי ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ן ומר רחום את ךה‬ ‫ך תוחרלמת הנו אאלוהר סמל תיחות‪ .‬הררמאהנו אות למטובךה ומקרב הץ‬ ‫והךאב ך‬ ‫אב תינ‬ ‫ך ככלךנו‬ ‫יד ךמ‬ ‫וומרע אשה ך‬ ‫נחמנו הרחמ תר ומאת ךה יצמרהנ‬ ‫ואת ךה‪ .‬אנךא סמלרח נךא‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫י‬ ‫ךר‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫נו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫תם‬ ‫א‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬ ‫שת רב החר ב תת מה תלךת ך‬ ‫למה ת מ‬ ‫תיך‪ .‬לא >‪ : <br‬אומרים אותו‬ ‫הש תיב אפו ומלא ך‬ ‫שח תית‪ .‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫ולתגמא כלךה ו תישועךה‬ ‫זכמרהנ‬ ‫נסךה ומכרלמכךלךה>‪ : <br‬ך‬ ‫ו למפרר מ ך‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬קרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ן לךנו מ תל תךמ א תלךא את ךה‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ומהתרמבךה למ ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫ומהוא ר רחום ימכרפ הר ך‬ ‫תך‪.‬רו ר‬ ‫ך>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬‫פ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ב‬‫טו‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ךר‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ז‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ך‬ ‫‪.‬הרחאז תירהנ‬ ‫תך>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫של המךה למחולהי ערמ ך‬ ‫ש לרח רמפואה מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫הם‬ ‫ךמ‬‫ש‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫תק‬ ‫מ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ך‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ע אשה >‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תיו‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫ג‬‫ו‬‫ר‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ן‬‫ע‬‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫וד‬‫יח‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫תי‬ ‫ח‬ ‫בו‬ ‫מ‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫שה‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫‪.‬כרל הה ד תב תר ומח תר תב ומרךעךב ו מ‬ ‫אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫נחמנו‬ ‫עפךר א א ך‬ ‫ור היקךם מ תלמפךנ תיךך>‪: <br‬זמכר כתי ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר סמל תיחךה וממח תילךה>‪ : <br‬במס הפ תר זמככיות‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ר‬ ‫ומ הארמברע כר מ‬ ‫נפוצות הינ‬ ‫מ‬ ‫הר רח אמךן‪ .‬‬ ‫הנו‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫תי‬ ‫אב‬ ‫‪:‬‬ ‫ו למחרי תים טוב תים >‪ :</small></em> <br‬לתענית צבור>‪<em><small‬‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ך‬ ‫ו לתזמככיות>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫זכמרהנ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬א אד ך‬ ‫ש ך‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫ו ומיהדמעו כךל הרגוים‪ .‬נךא אל תמש תיבהנ‬ ‫שעךה הרזאת >‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כתי ברח אטךא‬ ‫קךדמש ך‬ ‫נ‬‫ךורמאהה שומממות היו‬ ‫ך‬ ‫י‬‫ת‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫ע‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ק‬‫מ‬ ‫פ‬ ‫‪.‬במר רח אמ תי ך‬ ‫שמ ך‬ ‫ען מ‬ ‫ך ממה הר ךה לממר ר‬ ‫עממ ך‬ ‫הרב תט נךא ר רח תם נךא ערל ר‬ ‫נבמע הת צךר ךה‪ .‬ממנרע מרג הפךה מתנרח אלךת תךך>‪ : <br‬מתבמנהי במר תיתתךך‬ ‫>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ממחק במר רח אמ תי ך‬ ‫ו ר‬ ‫‪ :‬אב תינ‬ ‫ך>‪<br‬‬ ‫של המךה למפךנ תי ך‬ ‫וב ת תמשובךה מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬‬ ‫ךע‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫ל‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫הה‬ ‫רט‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬ ‫ךי‬‫נ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬כךתמב הנו במס הפ תר פרר מ ך‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר חרי תים טוב תים >‪:</small></em> <br‬לעשר ת ימ‬ ‫ו>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫אב תינ‬ ‫נסךה ומכרלמכךלךה>‪ : <br‬מרלמכ הנו‪ .‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫יעאנהנ‬ ‫‪ :‬ר‬ ‫ש מרע קול ת רח אנונהינו‪.‬כתי‬ ‫ך הרב תיטךה ורעאנ הו‬ ‫ען במר תית ךת‬ ‫נ לממר ר‬ ‫תך‪.‬ממח הה ומהרע אב הר פמ שךע הינ‬ ‫>‪ : <br‬ר‬ ‫הר רב תים כךל ש תטמרהי חובות היונ‬ ‫ך ך‬ ‫מלמכ הנו‪ .‬כרל הה כךל צרר ומרשטתי‬ ‫>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫נ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כךתמב הנו במס הפ תר גמאולךה ו תישועךה‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬הךפ הר ע אצרת אוימב היונ‬ ‫נ>‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ן מ העךל היו‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬אהי‬ ‫תך >‪ : <br‬אב תינ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬‫ךנ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ע‬ ‫שה‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫‪.‬‬ ‫תנו‬ ‫ך מ תמ‬ ‫ת תכמלךא ר רח אמ תי ך‬ ‫נת רע אשה לךנו‬ ‫ען תתוךר הא‪ :‬לא כרח אטךאהיו‬ ‫ך הרסמל תיחךה לממר ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪:‬‬ ‫מד‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ך‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪.‬הרצ ממרח לךנו ימשועךה במקךרוב>‪ :<br‬אב תינ‬ ‫‪ :‬אב תינ‬ ‫תך>‪<br‬‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .

‬אב תינ‬ ‫ן כךמו ך‬ ‫שיך‪ .‬כתי אהי‬ ‫מ תתמר רצ תה במר רח אמ תים ומתתמפרי הס במת רח אנונתים‪ .‬יי‪ :‬ך‬ ‫תת מ‬ ‫תך‬ ‫הר ךעךה למערמ ך‬ ‫תך ומהתנךח הם ערל ך‬ ‫ןאפ ך‬ ‫‪:‬שוב מ הח ארו‬ ‫שומרישר א‬ ‫שמרע ישר ךא הל‬ ‫שאהר תית ישר ךא הל‪ .‬מרה נתתמאונ ה‬ ‫הרצמדךקךה ומלךנ‬ ‫ו במיום קךרמאהנו‬ ‫למךך >‪ : <br‬יממ תינמךך פמשוטךה למקרב הל שךב תים‪ :‬אנךא ה' הוש תיעךה נךא‪ .‬ומאל ת ת מ‬ ‫הר רב תים‪ .‬ומאל יממע אטו למפךנ תיךך ת מלךאות הינו‪.‬‬ ‫יגר מ‬ ‫ך‬ ‫שאול מתי יודתה לךךמ‪:‬‬ ‫ן ברמךו תת זתכמר ךתך‪ .‬ך‬ ‫שמרע ה' קול בתכמיי‪ :‬ך‬ ‫‪:‬או תן‪ .‬ומאל יאברד גו‬ ‫שאהר תית>‪ : <br‬מ‬ ‫מ‬ ‫שמר‬‫יקךדוש‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ר‬‫ח‬ ‫ך‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫תר‬ ‫ש‬‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫הם‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫רו‬‫א‬ ‫הח‬ ‫מ‬ ‫שוב‬ ‫ךא‬‫נ‬‫א‬ ‫‪:‬‬‫ו‬‫נ‬‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ס‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫כ‬‫י‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך ע אשה עתמךנו ח תס תד ומאל ת מאחרר‪ :‬אנךא שוב מ הח ארונמ ך‬ ‫ענמ ך‬ ‫זר תים‪ .‬ומאת ךה ה' ערד ך‬ ‫חנהנתי ה'‪ .‬שוב מ הח ארו‬ ‫כחמנו‪ .‬ומהרצ תילהנ‬ ‫שע הנו ערל דמברר כמבוד מ‬ ‫ו א אלההי י מ‬ ‫עזמרהנ‬ ‫שכךח הנו‪ .‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫שארמנו ממערט מ ההררמב הה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממךך לא ך‬ ‫עת ךה נת מ‬ ‫שמרים ארמב תה א תת זררמע אכ תם‪ .‬ה' א תחךד‬ ‫‪ :‬פרע אמרים במכךל יום ת ךמ תיד במאה אבךה ומאוממר תים מ‬ ‫נפילת אפיים‬ ‫יד אדךם אל א תפלךה‬ ‫‪:‬וריאמ תר דךותד א תל גךד‪ .‬‬ ‫ה‬ ‫ךה‬‫ב‬ ‫שו‬ ‫עת מק ךה במכךל צורמר ךי‪ :‬סורו מ תמתנתי כךל פע אלהי‬ ‫ש ה מ תכרערס ע הינתי‪ .‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫שארמנו ממערט מ ההררמב הה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממךך לא ך‬ ‫עת ךה נת מ‬ ‫שמרים ארמב תה א תת זררמע אכ תם‪ .‬מ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫תי‬ ‫ש‬‫הו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬כתי נתבמה אלו ע אצךמךי‪ :‬ומ ר‬ ‫ך‬ ‫יסמרהנתי‪:‬‬ ‫תמ ר‬ ‫עתתי במאנמחךת תי‪.‬כתי נךא אמו גוים‪ .‬אל ת הפתן א תל קך מ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ךד‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫ל‬ ‫ר‬‫כו‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ו‬‫הנ‬ ‫ל‬ ‫תי‬ ‫רצ‬ ‫ה‬ ‫תך‪ .‬ימשועךת הנוקךר מבךה‪ .‬הוש תיעהנ‬ ‫ן כךמו ך‬ ‫ך חרנון ומר רחום ה' א אלה הינו‪ .‬ומש תממךך עךל הינ‬ ‫תמפ תלךת הנוומתכךל צךר ךה ומיךגןוהרצ תיל הנו‪ .‬לממר ר‬ ‫אכמ ך‬ ‫עת ך‬‫שבר מ‬ ‫שמ הנו‪ .‬מ‬ ‫תך‪ .‬ומ ר‬ ‫נ כמכוכמבהי הר ך‬ ‫לרא אבות היו‬ ‫שמ תךך‪ :‬ה' א אלההי ישר ךא הל‪.‬כתי את ךה הוא ה' א אלה הינו‪ .‬ר רח הם עךל היו‬ ‫שיך‪ .‬ה' א אלה הינו‪ .‬‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫רכ‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ומגואאל הנו‪ .‬ר רח הם ך‬ ‫ן ך‬‫ר רחום ומחרנו‬ ‫מת ךי‪:‬‬ ‫נפמשתי נתבמה אלךה ממאד‪ .‬ה תתמר רצ תה ומה תתמפרי הס למדור ך‬ .‬‬ ‫תיך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר רח אמ תים‪ .‬ך‬ ‫ןתוח תל תת ומת תקמוךה‪ .‬ה הם י הבושו ומיהחרתו מ תגמבורךת ךם‪ .‬חון אום למ ש תממ ך‬ ‫זר תים אוממר תים אהי‬ ‫שכךח הנו‪ .‬נתפמלךה נךא במירד ה'‪ .‬ומאל ת ר מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫ו ר רח אמ תיךך במיום צךר ךת הנו‪ .‬‬ ‫ךה‬ ‫ש‬ ‫ך‬ ‫ק‬ ‫ךה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ז‬‫מ‬ ‫ג‬‫ו‬ ‫ךה‬ ‫פ‬ ‫ה‬ ‫רג‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫רת‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫תנ‬ ‫תמ‬ ‫מ‬ ‫הר‬ ‫ךס‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומאל‬ ‫ונתקמר ךא‪ .‬נתבמה אלךה ר‬ ‫יד ב תת משובךה למקרב הל פו מ‬ ‫שת רח או תה‪ :‬הרפות החר ך‬ ‫ך למברד ת ת מ‬ ‫למ ך‬ ‫ן בךנו צמדךק ךה ומרע אשים טוב תים‪ .‬כתי חךס תינ‬ ‫ך‬ ‫שפךמ ח ארונמ ך‬ ‫ענמיהנו‪ .‬כתי‬ ‫נומ ר‬‫נחמפמשה דמר ךכ היו‬ ‫ןמרה נאמרר מרה נמדרב הר ומרה נתצמטרדךק‪ :‬ר‬ ‫ובש תת הרפךנתים‪ .‬‬ ‫ןאם הרממירחאד תים ש תממךך‬ ‫ו ומחו‬ ‫שאהר תיתהנ‬ ‫מ‬ ‫שח תית ז הכתר‬ ‫ענמךך פמערל‪ .‬לממר ר‬ ‫ו ב תידהי אכמ ך‬ ‫ת תתמנהנ‬ ‫עת ך‬ ‫שבר מ‬ ‫שמ הנו‪ .‬‬ ‫שמרים ורמאהה כתי הךייו‬ ‫ןאפ תךך ומהתנךח הם ערל הךר ךעךה למערמ תךך‪ :‬הרב הט מ ת ך‬ ‫ה' א אלההי ישר ךא הל‪ .‬זמכר א אש תר נת מ‬ ‫ול תממחות א תת מ‬ ‫שמרע ומת ךחון‪ .‬אהי‬ ‫ן כךמו ך‬ ‫אהי‬ ‫ןאפ ךתך‬ ‫שע הנו ומא תל חרטךאת הנו שוב מ הח ארו‬ ‫וומא תל ר ת מ‬ ‫שיהנ‬ ‫ך למאבמר ךהךם למיצמחךק ולמירע אקב‪ .‬ה' מךל הא ר רח אמ תים‪ .‬דרל כמבודהנ‬ ‫נחמנו ר‬‫עךל הינו‪ .‬הרב תיטךה במ ך‬ ‫שב תי‪.‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬‫ע‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ומ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫תי‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫תך‬ ‫חוסךה ה' ערל ערמ ך‬ ‫נחמקר ךה ומנךשובךה אהל תיךך‪ .‬ומהרצ תילהנ‬‫שע הנו ערל דמברר כמבוד מ‬ ‫ו א אלההי י מ‬ ‫עזמרהנ‬‫ך‬ ‫שכךח הנו‪ .‬ומ ר‬ ‫נ כמכוכמבהי הר ך‬ ‫לרא אבות היו‬ ‫שמ תךך‪ :‬ה' א אלההי‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬‫וומכרפ הר ערל חרטאת הינ‬ ‫שמ תךך‪ .‬א הל חרי ומקריךם ה תחךס ת‬ ‫שמרע מרלמכ הנו‬ ‫שמרע מרלמכ הנו תמפ תלךת הנו‪ .‬עושה ח תס תד חתנךם במכךל דור וךדור‪.‬אל ת ר ר‬ ‫ו מרלמכ הנו את ךה‪ .‬א תם אהי‬ ‫ובךךמ‪ .‬ב ת מ‬ ‫תך‪ :‬כתי אהי‬ ‫ך‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ן‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫נ‬‫ה‬ ‫ע‬‫תי‬ ‫ש‬‫הו‬ ‫‪.‬אנךא ה' הרצמל תיחךה נךא‪ :‬אנךא ה' עאנהנ‬ ‫ות ךם‪ .‬‬ ‫יגר מ‬ ‫ך ממקרו תה‪ .‬‬‫מתרי עכזמךך בר מ‬ ‫וכמט כממאת הרנתדךה‪ .‬מ‬ ‫שומ הר גו‬ ‫וה' א תחךד‬ ‫יא תחךד‪ .‬אל תרנתיח הנו‪ .‬ומאל ת תטמש הנו במירד אימב הינ‬ ‫ות ת מ‬‫חר מת ך‪ .‬א הל הרב תיטךה‪ .‬כתי ך‬ ‫נלרערג וךק תל תס ברגוים‪.‬אבמדךה ת תק מ ך‬ ‫ה ' ח תכ תינו‪ .‬נ תחמ ר‬ ‫ענו ומלא הונרח לךנו‪.‬צרר לתי ממאד‪ .‬כתי כהן דררמכ ך‬ ‫ומהתנךח הם ערל הךר ךעךה למערמ ך‬ ‫ני‬‫ך א אד ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪:‬‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ךא‬ ‫ר‬ ‫יש‬ ‫הר‬ ‫שומ‬ ‫ךה‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪. ‫נומהךאהר פךנ תיךך בךנו‬ ‫וה' א אלה היו‬ ‫נומאל תרכמל תימהנ‬ ‫ו כתי למךך קתו תיו‬ ‫שבתי ומ תד תב תר ומתמרג הפךה ומתכךל צךר ךה ומיךגןו הרצ תילהנ‬ ‫קמצךר ךה‪ .‬למךך ה' קתו תינו‪ .‬כתי א א ר‬ ‫ומת תפמארמתמךך במירד צךר‪ .‬רמא הה במצךרות הינ‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬ ‫וזמכר לךנו א תת במר תית א אבות היונ ומהוש תיעהנ‬ ‫‪:‬פ תה‬ ‫ו‬‫ו מרלמכ הנו צורהנ‬ ‫ך ה' א אלה הינו‪ .‬לךמךה יאממרו הרגוים אי הה נךא א אלה היה תם‪ .‬ומא תם לא לממרעאנהנ‬ ‫מרה הר ימקרדממונ‬ ‫שמרע ישר ךא הל‪ .‬לךמךה יאממרו הרגוים אי הה נךא א אלה היה תם‪ .‬שוב מ הח ארו‬ ‫ה א׳ישר א‬ ‫נלרערג‬ ‫שמרים ורמא הה כתי הךייו‬ ‫ןאפ תךך ומהתנךח הם ערל הךר ךעךה למערמ תךך‪ :‬הרב הט מ ת ך‬ ‫ה' א אלההי ישר ךא הל‪ .‬‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬ומצךרות למבךב הנו‪ .‬מ הח תר הב ומ ת מ‬ ‫שמרע קול ת מפ תלךת הנו‪ .‬נךא אל ת ת מ‬ ‫ש ך‬ ‫שבמנו כרצאן לרט תברח יובךל‪ .‬חךנ הנו ורעאנ הנו‪ .‬ה' תמפ תלךתתייקךח‪ :‬י הבשו ומיבךה אלו ממאד כךל אימבךי‪ .‬ומאל ת ת מ‬ ‫ומע הדות היונבמכךל יום ה' א תחךד‪ .‬ומאל יאברד ישר ךא הל‪ .‬אנךא ש א נךא פמ שךע הינו‪ .‬מ‬ ‫יא תחךד‪ .‬ומאל ברח א ך‬ ‫חטךאתתי למפךנ תיךך‪ .‬ר רח אמ תי ך‬ ‫יגר מ‬ ‫ך ממקרו תה‪ .‬כתי א הל מ תל תךמ חרנון ומר רחום את ךה‬ ‫‪ :‬ת תטמש הנו בורמאהנו‪ .‬ובמ ר‬ ‫מתמךך‬ ‫עלרי ומקרב הל ת רח אנונךי‪ :‬ה' אל במאפמךך תוכ תיחהנתי‪ .‬עורמר ךה גמבורךתמךך ומקתנמאתמךך ערל אוימב תיךך‪ .‬כךל ב תר תךמ ומכךל קומךה‬ ‫ענ הנו‪ .‬כתי ר רב תים ר רח אמךיו‪ .‬יי‪:‬‬ ‫תת מ‬ ‫תך‬ ‫הר ךעךה למערמ ך‬ ‫תך ומהתנךח הם ערל ך‬ ‫ןאפ ך‬ ‫‪:‬ישר ךא הל‪ .‬אל ת תח אש תה ות מ ר‬ ‫שכךח הנונתצרח‪.‬טךהור‪ .‬יי‪ :‬קולהנ‬ ‫ב ך‬ ‫ומר רח הם סמג כלךה א אש תר ך‬ ‫כחמנו‪ .‬ומאל ת תטמש הנו במירד אימב הינ‬ ‫ות ת מ‬ ‫חר מת ך‪ .‬ימשועךת הנוקךר מבךה‪ .‬‬ ‫ען מ‬ ‫ו לממר ר‬‫וומכרפ הר ערל חרטאת הינ‬ ‫שמ תךך‪ .‬הר ממ ר‬‫‪:‬ערם קךדוש‪ .‬כתי את ךה שומ הע תמפ תלרת כךל‬ ‫וו מ‬ ‫שמ תךך‪ .‬כתי ר רבו מרכמאוב הינו‪ .‬מ‬ ‫שומ הר גו‬ ‫ש למש תים במ שךל ש ק מד כשות למקךדוש‬ ‫יקךדוש‪ .‬ומאל יאברד גו‬ ‫ן‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬אל ת ת מ‬ ‫שע תים ומחרטךא תים‪ .‬כתי א כממלרל אנתי‪ .‬טךהור‪ .‬שוב מ הח ארו‬ ‫שכךח הנו‪ .‬הךאוממר תים מ‬ ‫מ‬ ‫שמר‬ ‫שמר >‪ : <br‬שומ הר ישר ךא הל‪ .‬‬ ‫תי‬ ‫ש‬‫מ‬ ‫פ‬‫נ‬ ‫ר‬ ‫ךה‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫'‪.‬ע אשה עתמךנו כמרב ר‬ ‫עזמבהנ אב תינו‪ .‬לרה ארוגולמאב הד ולממרכךה ולמח תרמפךה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממךך לא ך‬ ‫נ תחמ ר‬ ‫ך יכמבמשו‬ ‫ענו ומלא הונרח לךנו‪ .‬נךא אל‬ ‫ש ך‬ ‫שבמנו כרצאן לרט תברח יובךל‪ .‬חון אום למ ש תממ ך‬ ‫זר תים אוממר תים אהי‬ ‫ך‬ ‫ו ב תידהי‬ ‫ך ומאל ת תתמנהנ‬ ‫נ במר רח אמ תי ך‬‫חר מת ך‪ .‬יי‪ :‬קולהנ‬ ‫ב ך‬‫סמג כלךה א אש תר ך‬ ‫כחמנו‪ .‬למךך ה' נמירח הל‪ .‬ך‬ ‫ש ך‬ ‫ע מ‬‫ך‬ ‫ערמשי אממס תה‪:‬‬ ‫אשח תה במכךל לרימלךה מ תטךת תי‪ .‬כתי אהי‬ ‫ך‬ ‫נומערל כךל מרע א‬ ‫א הל ר רחום ומחרנון‪ .‬זמכךר לךנו א תת במר תית א אבות הינו‪.‬אב תינ‬ ‫שכךח הנו יוצמר הנו‪ .‬הרממירחאד תים ש תממךך ה' א אלה הינ‬ ‫שאהר תית ערם א תחךד‪ .‬מ הר ר ערש ומ הרגתז‬ ‫ך ך‬ ‫ו במר רח אמ תי ך‬ ‫ך א הל א תר תךמ אפרים ומר רב ח תס תד ו תאאמ תת‪ .‬רמפךאהנתי ה'‪ .‬ומתירד אוימב היונהרצ תיל הנו‪ .‬‬ ‫תך‪ :‬ומהךס הר מ תמ תנו מרכרת הרמךו תת כתי ר רחום את ךה‪ .‬ערד ך‬ ‫ו ברגויים ומש תקמצונ‬ ‫עממךך במנהי במר תית תךך‪ .‬זמכר א אש תר נת מ‬ ‫ול תממחות א תת מ‬ ‫שמרע ומת ךחון‪ .‬ך‬ ‫ןתוח תל תת ומת תקמוךה‪ .‬אב תינ‬ ‫קומךה ומהוש תיע הנו‪ .‬לרה ארוגולמאב הד ולממרכךה ולמחתרמפךה‪ :‬ובמכךל זאת ש תממךך לא ך‬ ‫וךק תל תס ברגוים‪ .‬חוסךה ה' עךל הינו‪ .‬כתי אהי‬‫ןעוז הר‪ :‬אב תינ‬ ‫ענתי‪ .‬‬ ‫נפמש הנו מ הרב ע תצמבונהנו‪ .‬א הל א תר תךמ אפרים ומךל הא‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫טו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫תי‬ ‫ךס‬‫ח‬ ‫‪.‬יי‪:‬‬ ‫כחמנו‪ .‬יי‪ :‬חוסךה ה' עךל היו‬ ‫ב ך‬ ‫ך ומר רח הם סמג כלךה א אש תר ך‬ ‫ך מ העךל הינו‪ :‬אנךא שוב מ הח ארונמ ך‬ ‫עסמ ך‬‫א תת כר ר‬ ‫ך ומר רח הם‬ ‫ך ע אשה עתמךנו ח תס תד ומאל ת מאחרר‪ :‬אנךא שוב מ הח ארונמ ך‬ ‫ענמ ך‬‫זר תים‪ .‬יי‪ :‬ך‬ ‫תת מ‬ ‫ך ומאל‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫מ‬‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫נ‬‫ו‬‫הי‬ ‫ךל‬ ‫ע‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ךה‬‫ס‬‫חו‬ ‫‪:‬‬ ‫יי‬ ‫‪.‬במד תממעךתתי ר‬ ‫ישכבו י הבשו רךגרע‬ ‫שמרע ה' תמחתנךת תי‪ .

‬הרכל הךבו גד תל ל ה אה הינ‬ ‫‪:‬ישר ךא הל ב תק מד כ שךתו‬ .‬ומיךחן‬ ‫ומתתגךל תה ומת הר ךא תה מרלמכותו עךל היו‬ ‫נתרן תור ךה למערמו‬ ‫י בן פלוני[ הרכה הן‪ .‬ימה הא רמעות ךךמ ע תם ר‬ ‫שמ הה דממךר הא ך‬ ‫במר תיךמ מ‬ ‫י‬ ‫י במט תיבו‪ .‬כההן קמר ךב ירע אמד ] פלונ‬ ‫אמ הן‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫בו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫רר‬ ‫ב‬‫מ‬ ‫ד‬ ‫רל‬‫ע‬ ‫ו‬ ‫הנ‬ ‫ע‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫י‬‫ה‬ ‫לה‬‫א‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫ה‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ז‬‫ע‬ ‫ך‬ ‫‪:‬‬‫ו‬‫נ‬‫מ‬ ‫ח‬‫נ‬ ‫ך‬ ‫עפךר א א‬ ‫‪ :‬ך‬ ‫חצי קדיש‬ ‫שמ הה ררבךא >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬ולמאממטוי הלךנךא מ תטוב נמהורךךמ ולמקרב הל צמלותךנךא במר רח אמ תין‪ .‬ומא תממרו >‪</small></em‬בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫קריאת התורה‬ ‫הוצאת ספר תורה‬ ‫ארך אפים‬ ‫א‬ ‫או ימים שאין אומרים בהם א" ארך אפים"‪ :‬רא ש חודש‪ .‬ב הה א אנךא ר ךח תיץ‪.‫נחמנולא נ הדרע מרה נרע אשה‪ .‬אנמת מ הוא ך‬ ‫ית כךל דתי לתי ומדתי למ ר‬ ‫יתתי ומ ר‬ ‫עלרי ולממתנמטרר ך‬ ‫א אנךא פמק תידךא במגו צרד תיקריךא‪ .‬ופכרמקרן יממ תי ך‬ ‫עמךךמ ישר ךא הל למ ך‬ ‫עלממךא‪ .‬כרא אש תר יחרלמנו לךךמ‪ :‬אל ת תזמכךר לךנו ע אונות ר תאשונתים‪ .‬דמהוא א אלךהךא קמשוט ומאוררימת הה קמשוט ונמב תיאוה ת‬ ‫ב תא אלךהךא ד ת מ‬ ‫ן דמל תבךאי ומלתבךא‬ ‫שא אלתי‬ ‫של תים מ ת מ‬ ‫דמךךמ דמת תפמת רח ל תבךאתי במאוררימת ךא‪ .‬זךכור כתי >‪ : <br‬ר רח אמ ך‬ ‫במרגתז ר רח הם ת תזמכור‪ .‬ימה הא ר רע אוךא ק צ ך‬ ‫יקתיר ךא קרד תישךא א אנךא א המרר ת כ מ‬ ‫שמ הה ר‬‫ומל ת מ‬ ‫שלךם‬ ‫יומל ת מ‬‫עמךךמ ישר ךא הל‪ .‬א תלךא‬ ‫דן ומעתדךן‪ .‬הוא ימר רח הם ערם ע אמוס תים ומיזמכור במר תית א היתךנתים‪ .‬חוסךה ה' ערל ישר ךא הל ערמ ך‬ ‫א הל א תר תךמ אפרים ומר רב ח תס תד ו תאאמ תת‪ .‬ומלתהאו ה‬ ‫דמךךמ דמתור תיךמ לךן חרי תן‬ ‫במב הית מרק מדמ שךךמ‪ .‬‬ ‫>‪:</small></em‬ערב פסח‪ .‬כתי ר רב ש בר מ‬ ‫וממאד‪ :‬חךנ הנו ה' ך‬ ‫תיך‪ .‬ומת ר מ‬ ‫שבמחךן‪ .‬ומ ר‬ ‫אב ך‬ ‫נבממ תדךה טובךה ימשועךה ומר רחאמ תים‬ ‫שא אלות היו‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫הא‬ ‫רל‬ ‫מ‬‫תי‬ ‫ו‬ ‫‪.‬אל במאפמ ך‬ ‫‪ :‬אדון‪ .‬‬ ‫תך ומהוש תיעהנ‬ ‫ך תוכ תיח הנו‪ .‬א‬ ‫ן סךמ תיכמנךא‪ .‬ומאתממרו >‪<br‬‬ ‫גלךא ובתזמ ר‬ ‫חיהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע א ך‬ ‫חי היכןו ובמיומ היכןוובמ ר‬ ‫מלמכות הה במ ר‬ ‫יממל תיךמ ר‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫>‪ ] <br> <em><small‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫ן‬ ‫ימה הא >‪:</small></em‬קהל וחז‬ ‫עלממריךא‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל >‪ : <br‬מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫ית מ ך‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬‬‫תים‬ ‫ךמ‬ ‫ל‬‫עו‬ ‫רת‬ ‫ט‬‫הי‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫פ‬‫ת‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ךנ‬ ‫ת‬‫או‬ ‫ו‬ ‫ן‬‫ךח‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ע אשה עתמךנו צמדךק ךה וךח תס תד ומהוש תיע הנו‪ :‬ורא א ר‬ ‫ו‬ ‫ורח אסךד תיךך‪ .‬תשע ה באב ולא בבית האבל‬ ‫ך‬ ‫חטךאנו למ ך‬ ‫ך‬ ‫ומ תכךל ר ךע‪.‬כתי מ העולךם ה המךה‪ :‬ימהתי חרסמדמךך ה' עךל הינו‪ .‬‬‫ךא‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫ט‬ ‫תי‬ ‫רל‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫הוא‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫למכלךא‪ .‬‬‫תים‬ ‫שוא‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬ ‫ותגלה ותראה‬ ‫ןומנאמרר‬ ‫ו פמל הטךת הנוופמל הטרת ערמו ב הית ישר ךא הל למחהן ולמח תס תד ולמר רח אמ תים ולמר ךצו‬ ‫נ בתזממרן קךרוב‪ .‬לממ תר מחרם ך‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךא‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ךא‬‫ד‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫ךא‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫‪.‬ומיגמערר במי הצתר ך‬ ‫נ מתן הר שךעות ך‬‫נפמשות היו‬ ‫יצ תיל ר‬ ‫הר רח אמ תים‪ .‬סמלרח נךא כמרוב ר רח אמ תיךך א הל‬ ‫ה בנסוע‬ ‫ויי‬ ‫ך‬ ‫ך מתפךנ תי ך‬‫ינכסו ממשנמא תי ך‬ ‫ך ומ ך‬ ‫ע הךארן וריאמ תר מש תה קומךה ה' ומיךפכצו אימב תי ך‬ ‫ןת הצ הא תור ךה ודמברר ה' >‪ : <br‬ורימהתיבתנמס ר‬ ‫כתי מ תצתיו‬ ‫שלךים‬ ‫נתרן תור ךה למערמו ישר ךא הל ב תק מד כ שךתו>‪: <br‬מ תירו ך‬ ‫‪ :‬בךרוךמ ש ת ך‬ ‫בריך שמ ה‬ ‫עמךךמ‬ ‫נךמ אחאזהי למ ר‬ ‫עלרם‪ .‬ומרסמג הא לממ ת מ‬ ‫שמריךא‪ .‬‬ ‫עברד טרבמ ך‬ ‫י קמשוט‪ .‬כתי עךל תיךך ע הינ היונ‬ ‫זמכר ר רח אמ תיךך ה'>‪ : <br‬בךנו מרע אשים‪ .‬חנוכה ופורים קטן וגדול ב' ימים‪<em><small> .‬בךרוךמ ש ת ך‬ ‫ו ותמנו כךבוד לרתור ךה‪ .‬לךא ערל א אנךש ר ךח תיצמנךא ומלךא ערל ברר א אלךהתי‬ ‫הוא דמסךג תידמנךא קרמ הה ומ תקרמהי ד תיקרר אוררימת הה במכךל ע ת ך‬ ‫וןוקמשוט‪ .‬במר תיךמ הוא‬ ‫>‪ <em><small‬למע הלךא >‪ :] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ .‬כתי הוא ך‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ן‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬‫הי‬ ‫רטאת‬ ‫ח‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫הר‬ ‫רפ‬ ‫כ‬‫מ‬ ‫ו‬‫ו‬‫נ‬‫ה‬ ‫ל‬‫תי‬ ‫צ‬‫ר‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ימה הא ר רע אוךא ק צ ך‬ ‫זן למכלךא וממפררמנ הס‬ ‫עמךךמ ישר ךא הל‪ . [<em><small‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫מן קךר תיב‪ .‬‬ ‫תיא‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ךך‬ ‫ל‬‫תי‬ ‫ד‬ ‫ךא‬ ‫ת‬‫כו‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫‪.‬כתי דרלונ‬ ‫ידרע יצמר הנו‪ .‬מרה הר ימקרדממונ‬ ‫ענו בוז‬ ‫חנ הנו‪ .‬אנמת מ הוא שרל תיט ערל כלךא‪ . [<em><small‬מ‬ ‫עלממךא‪ .‬במר תיךמ כ תתמר ךךמ ומאתמר ךךמ‪ .‬למטרב ולמחרי תן‬ ‫‪:‬דמכךל ר‬ ‫לך הש ם‬ ‫דו >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫יחמ ך‬ ‫שמו ר‬ ‫‪ :‬גרדמלו לה' א תתתי ונמרומממךה מ‬ ‫שמרים ובךאר תץ‪:</small></em> :‬קהל>‪<em><small‬‬ ‫ך ה' הרגמד כלךה ומהרגמבור ךה ומהרת תפמא תר תת ומהרנ הצרח ומהרהוד כתי כל בר ך‬ ‫למ ך‬ ‫נ‬ ‫ו קךדוש הוא‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫שת רח אולרה אדם ררגמלךי‬‫נ ומה ת מ‬ ‫ך ה' הרמרממלךכךה ומהרמ תתמנרשא למכל למראש ‪ :‬רומממו ה' א אלה היו‬ ‫למ ך‬ ‫נ‬ ‫שת רח או למהרר קך דמשו כתי קךדוש ה' א אלה היו‬ ‫‪ :‬ומה ת מ‬ ‫אב הרחמים‬ ‫הר ךע מתן‬ ‫הר ךעות‪ .

‬הרגומ הל למחריךב תים טובות‪ .‬ממברקמשהי ך‬ ‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ומהתנךשאו פ תתמחהי עולךם‪ .‬‬ ‫תבור‬ ‫מתי ז תה מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬במר תיךמ הוא‬ ‫>‪ <em><small‬למע הלךא >‪ :] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ .‬לה' הךאר תץ וממלואה‪ .‬את ךה‬ ‫ך ילמבמשו >‪: <br‬קומךה ה' ל תממנוחךת ך‬ ‫כהאנ תי ך‬ .‬א אש תר לא נךשא לר ך‬ ‫שעו>‪: <br‬לממ תר ממךה‬ ‫ך ירע אקב ס תלךה>‪: <br‬ישא במרךכךה מ הא הת ה'‪ .‬ת הב הל ומי מ‬ ‫ימ תים ימ ך‬ ‫מתי >‪ : <br‬כתי הוא ערל ר‬ ‫יע אל תה במהרר ה'‪ .‬כתי נתשגךב מ‬ ‫יה‬ ‫דיו‪ . ‫‪:‬ומאת תם הרדמב הק תים בה' א אלה היכ תם חרי תים ככלמכ תם הריום >‪:</small></em‬קהל>‪<em><small‬‬ ‫קריאת התורה‬ ‫ברכת התורה‬ ‫ברמכו א תת ה' הרממבר ךךמ >‪ : <em><small‬העולה אומר‬ ‫>‪ : </small></em‬ך‬ ‫>‪ : </small></em‬בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ למעולךם וךע תד >‪:<em><small‬והקהל עונןי‬ ‫בחרר >‪ : <em><small‬והעולה חוזר‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ה' >‪ : <br‬שאו מ‬ ‫‪ :‬צמבךאות הוא מ תל תךמ הרכךבוד ס תלךה‬ ‫ובנוחה יאמר‬ ‫ועכז ךתך>‪: <br‬ובמנ כחה יאמרר שובךה ה' ר תבמבות אלמפהי ישר ךא הל‬ ‫ורא ארן‬ ‫תך‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬הוא יגמ ך‬ ‫מלמ ך‬ ‫‪:‬אמ הן‪ .‬הרלמלו ך‬ ‫שמךים‪ :‬וריךר תם קתרתן למערמו‪ .‬ומא תממרו >‪</small></em‬בעשי"ת למע הלךא למע הלךא מ תכךל‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא ומש תירךת ךא ת כ מ‬ ‫מתן כךל ב תר מ ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫הגבהה‬ ‫לתפמנהי במנהי>‪ :</small></em><br‬כשמגביהים את הספר תורה אומרים>‪<em><small‬‬ ‫ומזאת הרתור ךה א אש תר ש ם מש תה‬ ‫‪:‬ישר ךא הל‪ .‬ומאתממרו >‪<br‬‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫>‪ ] <br> <em><small‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫ן‬ ‫ימה הא >‪:</small></em‬קהל וחז‬ ‫עלממריךא‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬‫בר רךמ למ ך‬‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל >‪ : <br‬מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬ ‫ית מ ך‬ ‫שמ הה דמק כדמ שךא‪ .‬ומערל נמהךרות ימכונמנתהך>‪ : <br‬למדךותד מתזממור‪ .‬ומתי יךקום ב תממקום ק ך דמשו‬ ‫שברע >‪ : <br‬ר‬ ‫נפמשתי ומלא נת מ‬ ‫שומא ר‬ ‫נמקתי כרפרים וברר ל הבךב‪ .‬ת מה תלךה למכךל ח אס תי ך‬ ‫והקהל אומרים‪ :‬הודו ערל א תר תץ ומ ך‬ ‫לדוד מזמור‬ ‫שבהי בךה‬‫סדךה‪ .‬ש תגמ ך‬ ‫ועונןי>‪ : <br> <em><small‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ו‬ ‫ך כךל טוב ס תלךה >‪ :</small></em‬אחרי‬ ‫מל ךמ‬ ‫ך כךל טוב‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬נות ה‬‫>‪ :</small></em‬ך‬ ‫ברכת הגומל‬ ‫מלרנתי כךל טוב‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ומ ך‬ ‫יעולךם >‪:<em><small‬ואחר קריאת הפרשה‬ ‫נתרן לךנו תור רת א אמ תת ומחרי ה‬ ‫ומ תל תךמ הךעולךם‪ .‬ה' ע תזוזומג‬ ‫חמךה‬ ‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ושאו פ תתמחהי עולךם‪ .‬וצמדךקךה מ הא אלההי י מ‬ ‫פנ תי ך‬ ‫>‪: <br‬ז תה דור דרמשךיו‪ .‬נות ה‬ ‫>‪ : </small></em‬בךנו מ תכךל הךערמ תים‪ .‬ערל פתי ה' במירד מש תה‬ ‫ן‬ ‫י רצו‬ ‫יה‬ ‫הכנסת תפילה‬ ‫יהללו‬ ‫ן אומר החזן‬ ‫ןהס"ת לארו‬ ‫שמו למברדו >‪ : <br‬כשמוליכי‬ ‫‪ :‬ימהרלמלו א תת ש הם ה'‪ .‬מתי ש תגמ ך‬ ‫אם קראו לספר תורה נער שנעשה בר מצוה אזי אחר שבירך ברכה אחרונה יאמר אביו >‪<em><small‬‬ ‫>‪:</small></em> <br‬זה‬ ‫ענמשו שתלךז תה‬ ‫טררנתי מ ה ך‬ ‫‪ :‬בךרוךמ ש תפמ ך‬ ‫חצי קדיש‬ ‫שמ הה ררבךא >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬לתבמנהיישר ךא הל ערם קמרובו‪ .‬ומיךבא מ תל תךמ הרכךבוד>‪: <br‬מ תלמ ך‬ ‫מתי הוא ז תה מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬א אש תר ך‬ ‫בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ן הרתור ךה‬‫נטרע במתוכ הנו‪ .‬א אש תר ך‬‫בךרוךמ ה' הרממבר ךךמ למעולךם וךע תד‪ :‬בךרוךמ את ךה ה' א אלה הינ‬ ‫ן הרתור ךה‬ ‫נתרן לךנו א תת תור ךתו‪ .‬ומיךבוא מ תל תךמ הרכךבוד‬‫מ‬ ‫שאו‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫ר‬‫תבו‬ ‫ג‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫‪. [<em><small‬מ‬ ‫עלממךא‪ . [<em><small‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .

‬‬‫תיחו‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ה‬‫ו‬ ‫ך‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫תי‬ ‫ש‬‫הו‬ ‫י‬‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬ומלא ך‬ ‫י מ‬ ‫ן ומלא ר‬ ‫עו‬ ‫ימכרפ הר ך‬ ‫נ מ תימהיק תד תם‪ :‬בךרוךמ‬ ‫עת ך לרא אבת היו‬ ‫שבר מ‬ ‫צ תדמקךתמךך צ תד תק למעולךם ומתורךתמךך א אמ תת‪ :‬ת תתהן א אמ תת למירע אקב‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךב‬‫ב‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ן‬ ‫ת‬ ‫ת‬‫י‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫ךה‬‫נ‬ ‫נמררנמ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬‫לו‬ ‫א‬ ‫א‬‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫הא‬ ‫רל‬ ‫מ‬‫י‬ ‫מ‬ ‫‪.‬‬ ‫ן דתי ב ת מ‬ ‫שר ךא הל ק צדךם א אבוהו‬ ‫ת תת מקרברל צמלותמהון ובךעותמהון דמכךל ב הית י מ‬ .‬ומהךכהן למ ך‬ ‫שבות למברב ערמ ך‬ ‫שממר ךה זאת למעולךם למי הצתר מר חמ מ‬ ‫שר ךא הל א אבות הינו‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬‫כת ךא ומש תירךת ךא‪ .‬‬ ‫מ‬ ‫תך‬ ‫תל‬ ‫רמ‬ ‫ה‬ ‫י‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫אאלו‬ ‫ז‬‫ך אשיחךה‪ :‬ותעאזו‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫את‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫פ‬‫נת‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫ב‬‫ת‬ ‫ד‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ממלא כךל הךאר תץ כמבודו >‪ : <br‬ת מה תלות י מ‬ ‫>‪: <br‬קךדוש‪ .‬רוחתי א אש תר עךל תי ך‬ ‫ןגואהל ולמשךבהי פ ת שרע במירע אקב‪ .‬הךא הל ימשועךת הנוס תלךה‪ :‬ימה ך‬ ‫א אד ך‬ ‫ו מתן הרתוע תים‪.‬ומקךר ךא ז תה א תל ז תה ומאמרר‬ ‫וה צ מבךאות‪ .‬ורחאס תיד תיךךימ ך‬ ‫מי‬ ‫טוב ה' לרכל‪ .‬אמרר ימהוךה‪ .‬ומא תת ר‬ ‫ן ימר האי‬ ‫ב תא אמ תת‪ :‬רמצו‬ ‫יה‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‪ .‬ומאתממרו אמהן>‪ </small‬למע הילךא ולמע הילךא מ תכךל‬ ‫מת ךא‪ . ‫ו‬ ‫תך אל ת ךש הב פמנהי ממש תיחתךך>‪: <br‬צ תד תק‪ .‬במ ר‬ ‫יממל תיךמ ר‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה‪ .‬אות ךם אמרר ימהוךה‪ .‬ימה ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫וה מרלמכות הה קךא הם למ ך‬ ‫וה יממלךמ למעולךם וךע תד‪ :‬ימה ך‬ ‫שכ תינמת הה‪ :‬ימה ך‬ ‫וה מ הא את רר ב הית מ‬ ‫ימקךר ךא דריה ך‬ ‫תיך‪ :‬ומהוא ר רחום‪.‬ומ תממ ר‬ ‫ימדרב הרו‪ :‬למהוד תי ר‬ ‫ן לךה תם א תת אכמלךם במע תתו‪ :‬פות החר א תת‬ ‫יכל אהל תיךך ימשב הרו‪ .‬וגמבורךתמךך‬ ‫וערל כךל מרע אשיו‪ :‬יודוךך ה' כךל מרע אשיךך‪ .<br‬גךדול‬ ‫ן ומאממר תין‪ :‬במר תיךמ >‪ : <br‬בךרוךמ כמבוד ימה ך‬ ‫שבמחתי‬ ‫ע סרג תיא ד ת ממ ר‬ ‫מע תית ברתמררי קךל ז תי ר‬ ‫ש ך‬‫טלרתמנתירוחךא‪ .‬א מ‬ ‫העךם ש ת ך‬ ‫שרהי ך‬ ‫ך ס תלךה‪ :‬א מ‬ ‫שבהי ב הית ךתך‪ .‬ומרשב תי ר‬ ‫שמ תיד‪ :‬ת מה תלרת‬‫י מ‬‫שע תים ר‬ ‫שמרע ומיוש תיע הם‪ :‬שומ הר ה' א תת כךל אה אבךיו‪ .‬ימה ך‬ ‫ען צ תדמקו‪.‬א אש תר נת מ‬ ‫שרהי‬ ‫וה צמבךאות א מ‬ ‫שגךב לךנו א אלההי ירע אקב ס תלךה‪ :‬ימה ך‬ ‫וה צ מבךאות עתמךנו‪ .‬‬ ‫גל‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫נ‬ ‫ונת‬‫הי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫הם‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫ו‬ ‫‪.‬‬‫שיך‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רע‬ ‫מ‬ ‫רח‬ ‫ב‬‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ר‬‫דו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ר‬‫דו‬ ‫‪:‬‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫הק‬ ‫ןח‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬‫ךת‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ת‬ ‫ל‬‫ומ‬ ‫ך ימררנ הנו‪ :‬חרנון ומר רחום ה'‪ .‬ומתצתין‬ ‫שלרח עתזמר מ ך‬ ‫י מ‬ ‫שנ תה ס תלךה>‪: <br‬יסמעךד ךתך‬ ‫ך ימדר מ‬ ‫תיך‪ .‬הרמ תל תךמ ר‬ ‫אדךם בט החר בךךמ‪ :‬ימה ך‬ ‫נטרע במתוכ הנו‪ .‬תור ךתתי אל >‪ : <br‬ברע אבור דךותד ר‬ ‫כתי ל תקרח טוב ך‬ ‫>‪ : <br‬דמר ךכ תיהך דררמכהי נערם ומכךל נמת תיבות תיהך שךלום>‪: <br‬ע הץ חרי תים ה תיא לרמרחאז תיקתים בךה‪ .‬‬‫תי‬ ‫ת‬‫ע‬ ‫מ‬ ‫ידר‬ ‫עת ךה ך‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫נזמכ תיר>‪: <br‬ק ך דמשו‪ .‬לממר ר‬ ‫שנהי יממות הר ך‬ ‫שמר חכק תיךך בךעולךם הרז תה‪ .‬ומחרי ה‬ ‫ומ ך‬ ‫וו ה אההי א אבות הינו‪.‬‬ ‫נ ש תבמר ךאנו ל תכמבודו‪ .‬א תר תךמ אפרים וגמדךל חךס תד‪:‬‬ ‫ך ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ד‬‫ת‬ ‫צ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ומהתרמבךה למהךש תיב אפו‪ .‬ומר רח א ך‬ ‫שלמת מךך במכךל דור וךדר‪:‬‬ ‫ע לתבמנהי הךאדךם גמבורת ךיו‪ .‬ומיךש הם במל תב הנו אה אבךתו ומירמאתו ומלרע אשות רמצונ‬ ‫ו‬ ‫יעולךם ך‬ ‫נתרן לךנו תור רת א אמ תת‪ .‬כתי במיךה ימה ך‬ ‫יאמד תיר‬ ‫יגמד תיל תור ךה ומ ר‬ ‫‪ :‬ר‬ ‫קדיש של ם‬ ‫שמ הה ררבךא >‪</small></em‬גרסת הגר"א‪ :‬יתמגרד הל ומיתמקרד הש >‪ <em><small‬יתמגרדרל ומיתמקרדרש‬ ‫>‪ .‬ורחאס תיד תיךך ימררנהנ‬ ‫עבמד ך‬‫נת רתתי לךכ תם‪ .‬נמאכם ימהוךה‪ :‬וראאנ ת‬ ‫ובךא למצתיו‬ ‫עת ךה ומערד עולךם‬ ‫שממתתי במפ תיךך‪ .‬‬ ‫עלממריךא‬ ‫עלממהי ך‬‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ >‪:<small></small></small><br‬למ ך‬ ‫עלממריךא‪ :‬ית מ ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫בר רךמ למ ך‬ ‫שמ הה ר רבךא ממ ך‬ ‫ימה הא מ‬ ‫שמ הה דמקודמ שךא במר תיךמ הוא‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרש הא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל ‪ .‬ומזוקהף למכךל הרכמפופ תים‪ :‬ע הינ ה‬ ‫ע למכךל חרי ר ךצון‪ :‬צרד תיק ה' במכךל דמרךכךיו‪ .‬‬ ‫הם‬ ‫ךל‬‫ש‬ ‫ךב‬‫ב‬‫ה‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ו‬‫ד‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ען‬‫מש תיחר ולמחריהי הךעולךם הרבךא‪ .‬‬ ‫וה חךפ הץ לממר ר‬ ‫ך ימהוךה‪ :‬ימה ך‬ ‫עזרבמת ך דרמש תי ך‬ ‫תך‪ .‬מ ה ר‬ ‫ומאת ךה קךדוש יוש הב >‪ : <br‬ר‬ ‫שר ךא הל‪ .‬ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫שר ךא הל‪ .‬‬ ‫וה א אלה הינ‬ ‫ך ימה ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ת‬ ‫מ‬ ‫ן‬‫ו‬ ‫ךצ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬‫י‬ ‫מ‬ ‫‪:‬‬ ‫ךה‬ ‫ל‬‫ה‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫רב‬ ‫ל‬ ‫הד‬ ‫הל‬ ‫נ‬ ‫לא‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫תי‬ ‫ךר‬ ‫ל‬ ‫ע‬‫ג‬ ‫ר‬ ‫נתי‬ ‫לא‬ ‫ן‬‫ע‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬ברע אגרלךא ובתזממרן קךר תיב ומא תממרו אמהן‬ ‫מ‬ ‫>‪:<br><small><em‬י‬ ‫ה‬‫עונ‬ ‫>‪:</em‬הקהל‬ ‫מ‬ ‫רך‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ךא‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫הה‬ ‫מ‬‫ש‬‫מ‬ ‫הא‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫אמן‪.‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫כ‬‫מ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫יו‬ ‫ךל‬‫כ‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪:‬‬ ‫תד‬ ‫ךע‬ ‫ו‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫ל‬ ‫ך מ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ךה‬‫כ‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ך‬ ‫א‬ ‫רא‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫הרו‬ ‫יאמ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫נור מ‬ ‫ברמכוכךה‪ :‬כמבוד מרלמכותמךך יאמ הרו‪ .‬קרד תיש ערל אר מעךא עוברד גמבורמת הה‪ . <small><em‬מ‬ ‫ם‬ ‫י דמכךל ב הית >‪ </small‬אמן >‪ : </em‬ועוני‬ ‫חי ה‬ ‫ו ובמ ר‬ ‫ו ובמיומ היכן‬ ‫חי היכן‬ ‫מלמכות הה‪ .‬ומאממרתי‬ ‫ן דהי‬ ‫וממקרבמלתי‬ ‫יימקךר הה‬ ‫וה צמבךאות‪ .‬ומתממכ תיהך ממא כ שךר>‪ : <br‬ת רע אזבו‬ ‫נכמק תד תם‬ ‫ימ היו‬ ‫ך‬ ‫ך ומנךשובךה‪ .‬ומר רב ח תס תד למכךל קרמא תיךך‪:‬‬ ‫יע תיר כךל ח אמךתו‪ :‬כתי את ךה א אד ך‬ ‫שח תית‪ .‬ומא הת כךל הךר מ ך‬ ‫עת ךם י מ‬ ‫שומ ך‬‫וירע אשה‪ .‬קךדוש ימה ך‬ ‫שכ תינמת הה‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ךה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫א מ‬‫ר‬ ‫ה‬ ‫רא‬ ‫ו‬ ‫‪.‬ת כ מ‬ ‫‪:‬ב תר מ ך‬ ‫>‪<small><em‬‬ ‫ם‬ ‫ןא תת תמפ תלךת הנו >‪:<em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן >‪ : </em‬ועוני‬ ‫‪:‬קרב הל במר רח אמ תים ובמר ךצו‬ ‫שמריךא ‪</em></em></small><em><em><br> .‬מ ת מ‬ ‫ני יום יום ירע אמךס לךנו‪ .‬הוא יפמת רח ל תב הנו במתור ךתו‪ .‬ומנתזמכ תה ומנתחמיתה ומנתרמא תה ומנתיר רש טובךה ובמרךכךה ל ת מ‬ ‫ש תנת מ‬ ‫וה‬‫וה מ תבמטרחו‪ :‬ב תטמחו בריה ך‬ ‫יה ימה ך‬ ‫וה א אלהרי למעולךם אוד תךך‪ :‬בךרוךמ הרג תב תר א אש תר יבמטרח בריהוךה‪ .‬‬ ‫בבךם אהל ך‬ ‫תך‪ .‬ימה ך‬ ‫עלממהי ך‬ ‫עלרם ולמ ך‬ ‫שמרע אח אררי קול ר ר ערש >‪: <br‬למ ך‬ ‫ורת תשךאהנתי רוחר‪ .‬‬ ‫ו‬ ‫תיע‬ ‫ב‬‫י‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ב‬‫טו‬ ‫רב‬ ‫ר‬ ‫ר‬‫ת‬ ‫הכ‬ ‫ז‬ ‫‪:‬‬ ‫ךה‬‫נ‬‫ת‬ ‫ר‬‫מ‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬‫ל‬ ‫ך‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫‪.‬הרלמלו ך‬ ‫יה מ ה ר‬ ‫נחמנו נמבךר הךמ ך‬ ‫ברהךמ כךל בךשר ש הם קך דמשו למעולךם וךע תד‪ :‬ורא א ר‬ ‫‪:‬ה' ימדרב תר פ תי‪ .‬וכמבוד ה אדרר מרלמכותו‪ :‬מרלמכותמךך מרלמכות כךל עולךמ תים‪ .‬ורא א ר‬ ‫נחמנו קרממנו ורנתתמעודךד‬‫נפךלו‪ .‬ומחךס תיד במכךל מרע אשיו‪ :‬קךרוב ה' למכךל קרמאיו‪ .‬ימשרג תבמ ך‬ ‫ך ימה ך‬ ‫נך‬ ‫ע מ‬ ‫י ר‬ ‫ו>‪ : <br‬ר‬ ‫ך מ תקד תש‪ .‬מ‬ ‫>‪ <small><em‬ומי מ‬ ‫ם‬ ‫‪ :‬ועוני‬ ‫י תשובה במקום למע הילךא מתן כךל>‪ <small><em‬למע הילךא מתן כךל>‪ </small><br‬במר תיךמ הוא>‪</em‬‬ ‫>‪: </em‬בעשר ת ימ‬ ‫עלממךא‪ .‬ורא א ר‬ ‫נ במיום קךרמאהנו>‪: <br‬ומ ך‬ ‫יעאנ הו‬‫וה הוש תיעךה הרמ תל תךמ ר‬ ‫‪ :‬ימה ך‬ ‫ו‬ ‫לצין‬ ‫ובא‬ ‫בררי א אש תר‬ ‫ך ודמ ך‬ ‫יזאת במר תית תי‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫ךת‬‫ע‬‫תישו‬ ‫‪:‬ב‬ ‫>‪<br‬‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫הה‬ ‫נ‬‫א‬ ‫ע‬‫י‬ ‫ר‬ ‫‪.‬וךא ת מ‬ ‫וה מ תממקומו >‪ .‬ח תס תד למאבמר ךהךם‪ .‬ומעולךת ךמ‬ ‫ך‬ ‫חת‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫כר‬ ‫מ‬ ‫ז‬‫‪:‬י‬ ‫>‪<br‬‬ ‫הא‬ ‫רל‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ך‬ ‫צ‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬קךדוש‪ .‬לא יךמושו מ תפ תיךך ומתפתי זררמעאךך ומתפתי זתר רע זררמע אךך‪ .‬ב תגמבורות י השרע יממ תיו‬ ‫נ ר‬ ‫וה א אלה היו‬ ‫נחמנו במש הם ימה ך‬ ‫ה המךה כךרמעו >‪: <br‬א הל תה בךר תכ תב ומאהל תה ברסוס תים‪ .‬א ארומתממ ך‬ ‫שרהי ך‬ ‫ככךה לו‪ .‬למכל א אש תר יקמרךאכהו‬ ‫יךד ךתך‪ .‬ומאת ךה נות ה‬ ‫סומהךמ ה' למכךל הרנפמל תים‪ .‬ו מ‬ ‫ונמ ך‬ ‫וה א אלההי‬ ‫עלממריךא‪ .‬ך‬ ‫אבמר ךהךם יצמחךק ומי מ‬ ‫ני טוב ומסרלךח‪ .‬עוד ימהרלמלו ך‬ ‫שרהי יו מ‬ ‫א מ‬ ‫ך למעולךם וךע תד‪ :‬גךדול ה' וממה כלךל ממאד‪.‬ו תי ך‬ ‫למנצח‬ ‫ך ש הם א אלההי ירע אקב>‪ : <br‬לרממנרצ החר מתזממור למדךותד‬ ‫וה במיום צךר ךה‪ .‬ומהתבמד תילךנ‬ ‫נ במיום קךרמאהנו‪ :‬בךרוךמ הוא א אלה היו‬ ‫יעאנ הו‬‫וה הוש תיעךה‪ .‬כתי לא ך‬ ‫שמ ך‬ ‫ך יודמעהי מ‬ ‫וה צור עולךמ תים‪ :‬ומיבמטמחו במ ך‬ ‫עאדהי ערד‪ .‬מרלמיךא כךל אר מעךא ז תו‬ ‫עלממריךא‪ .‬חרד ה ש‬ ‫וה' אהל תי ך‬ ‫‪ :‬ה אש תיבהנ‬ ‫סיום תפילה‬ ‫אשרי‬ ‫ך‬ ‫העךם שה ' א אלהךיו‪ :‬ת מה תלךה למדךו תד‪ .‬‬ ‫תך‬ ‫ך‬ ‫הוד‬ ‫ד‬ ‫בו‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫רר‬ ‫ד‬‫א‬ ‫ה‬ ‫‪:‬‬‫ו‬‫תיד‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫ך‬ ‫תי‬ ‫ת‬ ‫ור‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫‪.‬קרד תיש‬ ‫שמהי ממרומךא ע תלךאה ב הית מ‬ ‫ןקרד תיש ב ת מ‬ ‫ן מתן ד הין‪ .‬ומהך ך‬ ‫ימזרמתרמךך כךבוד ומלא ידם‪ .

‫ם>‪ . <small><em‬ומא תממרו אמהן‬ ‫וה ממבר ךךמ >‪: </em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן>‪ : </em‬ועוני‬ ‫ימהתי ש הם ימה ך‬
‫עת ךה ומערד עולךם‬‫שר ךא הל ומא תממרו אמהן>‪: </small><br‬מ ה ר‬
‫נומערל כךל י מ‬
‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬
‫ש לך מךא ררבךא מתן מ‬
‫‪:‬ימה הא מ‬
‫>‪<small><em‬‬ ‫ם‬
‫שמרים וךאר תץ>‪: </em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן>‪ : </em‬ועוני‬ ‫וה עש הה ך‬ ‫‪ :‬עתזמרתי מ הע תם ימה ך‬
‫י תשובה>‪ <small><em‬עוש תה שךלום>‪</small><br‬‬ ‫והוא ירע אש תה >‪ </small‬השלום>‪: </em‬בעשר ת ימ‬ ‫מי‬
‫ב תממרו ך‬
‫שר ךא הל‪ ,‬ומאתממרו אמהן‬‫נומערל כךל י מ‬
‫>‪ : <small><em‬שךלום עךל היו‬ ‫ם‬
‫>‪ </small></em></em‬אמן>‪ : </em‬ועוני‬

‫ו‬
‫עלינ‬

‫דמךה‪.‬‬ ‫שפמחות הךא א ך‬ ‫ן הרכל‪ .‬לךת הת גמד כלךה למיוצהר במר האש תית‪ .‬ש תלא עךשנו כמגוי ההךא אר ךצות‪ .‬ומלא שמךנו כממ ת מ‬ ‫ח לרא אדו‬ ‫נלמ שרב ה ר‬ ‫עךל היו‬
‫נחמנו‬‫ע‪ :‬ורא א ר‬ ‫שת רחאו תים למה תב תל ומר תיק ומ תתמפרלמל תים א תל א הל לא יוש תי ר‬ ‫וכמכךל ה אמונךם‪ :‬ש תה הם מ ת מ‬ ‫ש תלא ש ם ח תלמקהנו כךה תם ומגורךלהנ‬
‫שמרים ומיוסהד אר תץ‪ .‬ומושרב ימקךרו‬ ‫שת רחאו תים ומוד תים לתפמנהי מ תל תךמ מרלמכהי הרממלךכ תים הרקךדוש בךרוךמ הוא‪ :‬ש תהוא נוטתה ך‬ ‫כורמע תים ומ ת מ‬
‫ןעוד‪ .‬א אמ תת מרלמכ הנו‪ .‬א תפ תס זולךתו‪ .‬כרכךתוב במתור ךתו‪.‬‬ ‫נ אהי‬ ‫שכ תינרת עכזו במגךבמההי ממרומ תים‪ :‬הוא א אלה היו‬ ‫שמרים מ תמרערל‪ .‬ו מ‬ ‫בר ך‬
‫ן עוד‬ ‫שמרים מ תמרערל ומערל הךאר תץ מ תת ךחרת‪ .‬אהי‬ ‫עת ך הריום ורה אש הבת ך א תל למבךב תךך‪ .‬כתי ה' הוא הךא אלה תים בר ך‬ ‫ידר מ‬
‫‪:‬ומ ך‬
‫ול תרמאות ממה הר ךה במת תפמא תר תת עכז תךך‪ .‬למהרע אב תיר ג תלול תים מתן הךאר תץ‪ .‬ומהךאאל תיל תים כךרות יכךר התון‪.‬‬ ‫ערל כהן נמקרו תה למךך ה' א אלה הינ‬
‫שבהי ת הב הל‪.‬‬ ‫ו ומיהדמעו כךל יו מ‬ ‫יכ תיר‬ ‫שעהי אר תץ‪ .‬ר‬ ‫שמ תךך למהרפמנות אהל תיךך כךל ר ת מ‬ ‫שדרי‪ .‬ומכךל במנהי בךשר יקמרמאו ב ת מ‬ ‫למת רקהן עולךם בממרלמכות ר‬
‫ך ימקךר ית הנו‪ .‬ו תיקרבמלו כ כלךם א תת‬ ‫נ יכמרמעו ומיפלו‪ .‬ומלתכמבוד ש תממ ך‬ ‫ך ה' א אלה היו‬ ‫שברע כךל לךשון‪ .‬למפךנ תי ך‬ ‫ך ת תכמר רע כךל ב תר תךמ‪ .‬ת ת ך‬ ‫כתי למ ך‬
‫ך ה תיא ולמעולממהי ערד ת תממלךמ במכךבוד‪ .‬כרכךתוב‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫כות‬‫מ‬ ‫ל‬‫מ‬
‫ר‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫‪.‬‬‫תד‬ ‫ךע‬‫ו‬ ‫ךם‬ ‫ל‬ ‫עו‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ךה‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ה‬‫מ‬ ‫מ‬ ‫ם‬‫ת‬ ‫היה‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫לך‬‫מ‬ ‫מ‬‫ת‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ו‬ ‫‪.‬‬ ‫תך‬
‫ך‬ ‫כות‬‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬
‫ר‬ ‫על‬
‫שמו א תחךד‬ ‫יה ה' לממ תל תךמ ערל כךל הךאר תץ‪ .‬בריום הרהוא יהמיתה ה' א תחךד ו מ‬ ‫תך‪ .‬ה' יממלךמ למעולךם וךע תד‪ :‬ומנ תאאמרר‪ .‬ומהך ך‬ ‫‪ :‬במתור ךת ך‬
‫דבךר ומלא יךקום‪ .‬כתי עתמךנו א הל‪ :‬ומערד‬ ‫עכצו ע הצךה ומת כפךר‪ .‬דרבמרו ך‬ ‫שע תים כתי ת ךבא‪:‬‬ ‫אל ת תיר ךא מ תפרחרד פ תת מאם ומ תשאת ר מ ך‬
‫יא תסמבל ורא אמרל הט‬ ‫יא תשא וראאנ ת‬ ‫‪:‬ז תקמנךה אאנתיהוא‪ .‬ומערד שיבךה אאנתיא תסמבל‪ .‬אאנתי עךשיתתי וראאנ ת‬

‫קדיש יתום‬

‫שמ הה >‪:</small></em‬אבל>‪:</small></em> <br> <em><small‬קדיש יתום>‪<em><small‬‬ ‫יתמגרדרל ומיתמקרדרש מ‬
‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪. [<em><small‬ררבךא‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬
‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ ,‬ומא תממרו אמהן‬
‫עלממריךא >‪:</small></em‬קהל ואבל>‪<br> <em><small‬‬ ‫עלממהי ך‬
‫עלרם ולמ ך‬‫בר רךמ למ ך‬‫שמ הה ררבךא ממ ך‬ ‫>‪: <br‬ימה הא מ‬
‫שמ הה >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫שת רברח ומיתמפךאר ומיתמרומרם ומיתמנרשא ומיתמהרדךר ומיתמערל תה ומיתמהרלךל מ‬ ‫בר רךמ ומי מ‬
‫ית מ ך‬
‫כת ךא >‪ :] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪. [<em><small‬דמק כדמ שךא‪ .‬במר תיךמ הוא‬ ‫למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬
‫עלממךא‪ .‬ומא תממרו >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬למע הלךא למע הלךא מ תכךל>‪<em><small‬‬ ‫מת ךא דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫חת ךא ומנ תח א ך‬
‫שבמ ך‬‫ומש תירךת ךא ת כ מ‬
‫נומערל כךל >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫שלך מךא ררבךא מתן מ‬ ‫ימה הא מ‬
‫בעשי”ת‪ <em><small>:‬עושה שךלום >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪: [<em><small‬ישר ךא הל‪ .‬ומאתממרו אמהן‬
‫נומערל כךל ישר ךא הל ומאתממרו אמהן >‪ </small></em‬הר שךלום‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬ ‫>‪ : [<em><small‬ב תממרו ך‬
‫] אמן >‪:</small></em‬קהל‬

‫שיר ש ל יום‬

‫שבהי‬ ‫ש בךת ‪ .‬ש תבו הךיו הרלמותיתם אוממר תים במב הית הרמ תק מ דךש ‪ :‬למדךותד מתזממור‪ .‬לה' הךאר תץ וממלואה‪ .‬ת הב הל ומי מ‬ ‫הריום יום ר תאשון במ ר‬
‫יע אל תה במהרר ה'‪ .‬ומתי יךקום ב תממקום קך דמשו‪ :‬נמקתי כרפרים וברר‬ ‫סדךה‪ .‬ומערל נמהךרות ימכונמנתהך‪ :‬מתי ר‬ ‫ימ תים ימ ך‬ ‫בךה‪ :‬כתי הוא ערל ר‬
‫שעו‪ :‬ז תה דור‬ ‫שברע לממ תר ממךה‪ :‬ישא במרךכךה מ הא הת ה'‪ .‬וצמדךקךה מ הא אלההי י מ‬ ‫נפמשתי ומלא נת מ‬ ‫שומא ר‬ ‫ל הבךב‪ .‬א אש תר לא נךשא לר ך‬
‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ומהתנךשאו פ תתמחהי עולךם‪ .‬ומיךבוא מ תל תךמ הרכךבוד‪ :‬מתי ז תה מ תל מתך‬ ‫ך ירע אקב ס תלךה‪ :‬שאו מ‬ ‫דרמשךיו‪ .‬ממברקמשהי פךנ תי ך‬
‫שעךר תים ר ךאש היכ תם ושאו פ תתמחהי עולךם‪ .‬ומיךבא מ תל תךמ הרכךבוד‪ :‬מתי הוא‬ ‫חמךה‪ :‬שאו מ‬ ‫הרכךבוד‪ .‬ה' עתזוזומג תבור‪ .‬ה' ג תבור מ תלמ ך‬
‫‪:‬ז תה מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬ה' צמבךאות הוא מ תל תךמ הרכךבוד‪ .‬ס תלךה‬
‫ו הרלמותיתם אוממר תים במב הית הרמ תק מ דךש ‪ :‬ש תיר מתזממור לתבמנהי קר רח‪ :‬גךדול ה' וממה כלךל ממאד‬ ‫ש בךת ‪ .‬ש תבו הךי‬ ‫הריום יום ש הנתי במ ר‬
‫ירמכמתהי צךפון‪ .‬קתרמירת מ תל תךמ ר ךב‪ :‬א אלה תים במארמממנות תיהך‬ ‫ו ר‬ ‫נהרר ק ך דמשו‪ :‬ימפ הה נוף ממשוש כךל הךאר תץ‪ .‬הרר צתין‬ ‫במע תיר א אלה היו‬
‫זת רם שךם ‪.‬‬ ‫ח ך‬
‫עדךה א א ך‬ ‫יחמדךו‪ :‬ה המךה ר ךאו כהן ת ך מךהו‪ .‬נתבמה אלו נ תחמפךזו‪ :‬ר מ ך‬ ‫עבמרו ר‬ ‫נודרע לממ תשגךב‪ :‬כתי ה תנ הה הרממלךכ תים נוע אדו‪ .‬ך‬
‫נ במע תיר ה' צמבךאות במע תיר א אלה הינו‪ .‬א אלה תים‬ ‫ענו כהן ר ךא תיו‬ ‫שמר מ‬ ‫ך‬ ‫ח תיל כריול הדךה‪ :‬במרוחר קךד תים ת מ שרב הר אצנתיות ת ררמש תיש‪ :‬כרא אש תר‬
‫יא תר תץ‪ .‬צ תד תק‬ ‫ך ערל קרצמו ה‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ל‬
‫ך‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ן‬
‫ה‬ ‫כ‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ך‬
‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫‪:‬‬ ‫תך‬
‫ך‬ ‫ךל‬
‫כ‬ ‫הי‬ ‫תך במק תר תב ה‬ ‫ו א אלה תים חרסמד ך‬ ‫ד תמ תינ‬ ‫ימכונמנתהך ערד עולךם ס תלךה‪:‬‬
‫וומהרק תיפוהך‪ .‬ס תפמרו מ תגמדךל תיהך‪ :‬ש תיתו‬ ‫תיך‪ :‬סבו צתין‬ ‫ך‬ ‫ךט‬ ‫פ‬ ‫ש‬
‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ע‬
‫ר‬ ‫מ‬
‫ר‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫‪.‬‬ ‫ךה‬ ‫ד‬ ‫מהו‬ ‫י‬ ‫ת‬‫נו‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬‫נ‬ ‫מ‬ ‫ל‬‫ה‬ ‫ךג‬ ‫ת‬ ‫‪.‬‬‫ון‬ ‫י‬‫ת‬ ‫צ‬ ‫רר‬ ‫מלמאה יממתינ ךתך‪ :‬ישמרח ה‬ ‫ך‬
‫וערל‬ ‫נהאגהנ‬
‫ועולךם וךע תד‪ .‬הוא ימ ר‬ ‫ען ת מסרפמרו למדור אח ארון‪ :‬כתי ז תה א אלה תים א אלה הינ‬ ‫לתבמכ תם למח הילךה‪ .‬פרסמגו ארמממנות תיהך‪ .‬לממר ר‬
‫‪:‬מות‬
‫ש בךת ‪ .‬ש תבו הךיו הרלמותיתם אוממר תים במב הית הרמ תק מ דךש ‪ :‬מתזממור למאסךף‪ .‬א אלה תים נתצךב ברע אדרת א הל‪ .‬במק תר תב‬ ‫של תישתי במ ר‬ ‫הריום יום מ‬
‫ור ךש הרצמד תיקו‪ :‬פרלמטו דרל‬ ‫ענתי ך‬ ‫שע תים ת תשאו ס תלךה‪ :‬ש תפמטו דךל ומיךתום‪ .‬ך‬ ‫י רמ ך‬ ‫שפמטו עךו תל‪ .‬ופמנ ה‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫י‬‫ר‬ ‫ת‬‫מ‬
‫ך‬ ‫רד‬‫ע‬ ‫‪:‬‬ ‫פט‬ ‫ש‬
‫א אלה תים י מ‬
‫ו כךל מוסמדהי אר תץ‪ :‬אאנתי אמררמתתי א אלה תים‬ ‫נברח אש הכךה יתמהרלךכו‪ .‬ימוט‬ ‫יב תיו‬
‫ך‬ ‫ידמעו ומלא‬ ‫שע תים הרצ תילו‪ :‬לא ך‬ ‫ומאתבמיון‪ .‬מתירד ר מ ך‬
‫שפמטךה הךאר תץ‪ .‬כתי את ךה ת תנמחרל‬ ‫ןככלמכ תם‪ :‬אכהן כמאדךם תממותון‪ .‬וכמאחרד הרשר תים ת תפלו‪ :‬קומךה א אלה תים ך‬ ‫י עתלמיו‬ ‫את תם‪ .‬ובמנ ה‬
‫‪:‬במכךל הרגוים‬
‫ע‪ :‬ה תנךשא שפ הט‬ ‫ש בךת ‪ .‬ש תבו הךיו הרלמותיתם אוממר תים במב הית הרמ תק מ דךש ‪ :‬א הל נמקךמות ה'‪ .‬א הל נמקךמות הופ תי ר‬ ‫הריום יום רמב תיעתי במ ר‬
‫עת ךק‪ .‬יתמאממרו כךל‬ ‫ו ימדרבמרו ך‬ ‫יב תיע‬ ‫ר‬ ‫שע תים ירע אלזו‪:‬‬ ‫מתרי ר מ ך‬ ‫שע תים ה'‪ .‬ערד ך‬ ‫מתרי ר מ ך‬ ‫הךאר תץ‪ .‬הךש הב גממול ערל ג הא תים‪ :‬ערד ך‬
‫י‬
‫יב תן‬ ‫ך‬ ‫ו ו תיתומ תים ימר רצ החו‪ :‬וריאממרו לא ירמא תה יךה‪ .‬ומלא‬ ‫מנךה ומגהר ירה ארג‬ ‫ענו‪ :‬אלמ ך‬ ‫ך ימ ר‬ ‫ך ה' ימדרכמאו‪ .‬ומנרח אלךת מ ך‬ ‫עממ ך‬‫פע אלהי או תן‪ :‬ר‬

‫סר‬‫הי ס‬ ‫ה‬ ‫הלא י יב ב יט‪:‬‬ ‫ע ין ב ה‬ ‫צר י‬ ‫אם י ס‬ ‫מע‪ .‬ב‬ ‫הלא י בשש מ‬ ‫טע א זזן ה‬ ‫הנ י‬ ‫ה‬ ‫תש כ ב יל ו ב‪:‬‬ ‫ת י בי‬ ‫מ י‬ ‫ל ים מ‬ ‫סי ב‬ ‫עם‪ .‬ו בכ ש ב‬ ‫עבר ים במ ב מ‬ ‫ינ ב ב ב ה‬ ‫עקב‪ :‬ב ב ו‬ ‫הי י י ה‬ ‫אל ס‬ ‫א‬
‫ה‪.‬‬ ‫ס זרנ בו ב בי מ ב‬ ‫ת י י בש‬ ‫אשזשר ב ש‬ ‫בר ה‬ ‫ה גז ב ז‬ ‫אשש סרי י‬ ‫י‬ ‫בל‪:‬‬ ‫ה ז‬ ‫מה מ‬ ‫ה במ‬ ‫כי ס‬ ‫אמדם‪ .‬ב‬ ‫חשששב ות מ‬ ‫מ ש‬ ‫ע י‬ ‫עת‪ :‬ה' יסד י‬ ‫אמדם מד ב י‬ ‫מד מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ י‬ ‫ה ש‬ ‫ח‪ .‬י‬ ‫הלא י וכ ב י י‬ ‫ם ה‬ ‫ג בו י ב‬
‫כי‬‫ב‬ ‫ע זב‪:‬‬ ‫לתו לא י י ה‬ ‫ח מ‬ ‫מ ו ‪ .‬ו שנ י ה‬ ‫ע ב‬
‫טשש ה' י‬ ‫כי לא י ב ב‬ ‫ב‬ ‫חת‪:‬‬ ‫ל מרשמשע שמש י‬ ‫עד י בכ במ זרה מ‬ ‫מי מרע‪ .‬י‬ ‫מי ס‬ ‫ק יט לו ב‬ ‫השש ב‬ ‫ל י‬ ‫ש‬ ‫מש זדנ ב ו ב‪:‬‬ ‫ל ב‬ ‫ת י‬ ‫תך מ ש‬ ‫ת ומר ש‬ ‫מב‬‫וב ב‬
‫לי ה'‬ ‫א ו זן ‪ :‬ל ו ב ס‬ ‫לי מ‬ ‫ע ס‬ ‫פ ה‬ ‫עם ב‬ ‫לי ב‬ ‫צב ב‬ ‫תיי סב‬ ‫מי י ב ש‬ ‫ע ים‪ .‬ב‬ ‫מ סר ב‬ ‫עם ש‬ ‫לי ב‬ ‫ם ב‬ ‫מיק ו ב‬ ‫מי‬
‫ב‬ ‫לב‪:‬‬ ‫כל י בשש סרי ס‬ ‫חמר וי במ‬ ‫א ה‬ ‫פט‪ .‬ו ש י‬ ‫משש ב מ‬ ‫שש בוב ב‬ ‫צ זדק י מ‬ ‫עד ז‬ ‫י‬
‫מ יך מ‬ ‫ת שנח ו ב ז‬ ‫בי ב י‬ ‫קשר ב‬ ‫פי בש ב ב‬ ‫ע בי‬ ‫ברב ש שר י‬ ‫עסד נ ב י ‪ :‬ש ב‬ ‫ס מ‬ ‫ס שד בך מ ה' י ב ש‬ ‫ח ש‬ ‫לי‪ .‬י‬ ‫טה יר ג ש ב‬ ‫מ מ‬ ‫תי מ‬ ‫מ שר ב‬ ‫א י‬ ‫אם מ‬ ‫ב‬ ‫מה נ יפ ששבש י ‪:‬‬ ‫עט שמשכ ש מנה ד ו ב מ‬ ‫מ י‬ ‫לי כ ב ש‬ ‫תה ב‬ ‫ע ז שמר מ‬ ‫ז‬
‫לי‬‫הי ה' ב‬ ‫קי י ישרשבש יע ו ב‪ :‬ו יי ש ב‬ ‫צ בד ב יק ו שמדם נ מ ב‬ ‫על נ זפזשש י‬ ‫מיג וד בו ב י‬ ‫לי חק‪:‬‬ ‫ע ס‬ ‫מל ה‬ ‫ע מ‬ ‫צר מ‬ ‫ה ו ב ות‪ .‬י ס‬ ‫סא י‬ ‫בשרך מ כ ב ב ס‬ ‫ח ש‬ ‫ה יש מ‬ ‫י‬ ‫עשששע ו ב נ יפ ששבש י ‪:‬‬ ‫י ששיש י‬
‫לכ ו ב נ שירנ שבמנה לה'‪.‬‬ ‫ה ינ ו ב‪ :‬ש‬ ‫אל ס‬ ‫תם ה' א‬ ‫מי ס‬ ‫צ ב‬ ‫תם‪ .‬י י ש‬ ‫מי ס‬ ‫צ ב‬
‫תם י י ש‬ ‫ע מ‬ ‫במר מ‬ ‫את א ו נ מם ו ב ש‬ ‫הם ז‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬ ‫ס י ‪ :‬ו יבי משזשב ה‬ ‫ח ב‬ ‫מ ש‬ ‫לצ בור י‬ ‫ש‬ ‫הי‬ ‫ל י‬ ‫גב‪ .‬ו סא‬ ‫מש מ ב‬ ‫ל ב‬ ‫ש‬
‫ה ים‬ ‫אל ב‬ ‫א‬ ‫כל‬ ‫על במ‬ ‫גד ול י‬ ‫לך ש מ ב‬ ‫מ ז‬ ‫גד ול ה' ו ב ז‬ ‫אל מ ב‬ ‫כי ס‬ ‫ב‬ ‫על ו ‪:‬‬ ‫מ יר ות נ מבר י י‬ ‫בת ומדה‪ .‬ב ב ז ש ב‬ ‫מה פ מנ מ יו ש ב‬ ‫ק שד ב מ‬ ‫ענ ו ב‪ :‬נ ש י‬ ‫לצ בור י בשש ס‬ ‫עה ש‬ ‫‪ :‬נ מבר י מ‬
‫ה ים‬ ‫ל ב‬ ‫לא‬ ‫ינ ב ס‬ ‫השר נ ב ו‬ ‫י‬ ‫סף‪:‬‬ ‫א מ‬ ‫ל מ‬ ‫ת ית ש‬ ‫הג ב ב‬ ‫על י‬ ‫ח י‬ ‫מ נ יצס ב י‬ ‫ל ש‬ ‫י‬ ‫ק מד בשש‪:‬‬ ‫ה מב ש‬ ‫ב ית י‬ ‫מבר ים בש ב ס‬ ‫ל ו בבי בם א ו ש‬ ‫ה ש‬ ‫ה יו ב י‬ ‫בת‪ .‬שזשב ב ו מ‬ ‫מ ישבשי בש בשיש מ ב‬ ‫ח ב‬ ‫ה בי ום יום ה‬ ‫י‬
‫גנ ו ב‪:‬‬ ‫ח סב‬‫ל י ום י‬ ‫סה ש‬ ‫פר‪ .‬בי בכ זב ז‬ ‫בח זדשש שש ו מ‬ ‫קע ו ב י‬ ‫ת ש‬ ‫ב‬ ‫בל‪:‬‬ ‫עם נ מ ז‬ ‫ע ים ב‬ ‫תנו ב תף‪ .‬כ בנ ב ור נ מ ב‬ ‫ממרה ו ב ש‬ ‫עקב‪ :‬שא ו ב ז ב ש‬ ‫הי יי ה‬ ‫ל ס‬ ‫לא‬ ‫ה בר יעו ב ס‬ ‫זנ ו ב‪ .‬מ‬ ‫ע ו ב סב‬
‫תי‬ ‫ע ב‬ ‫פת לא י מיד ש‬ ‫צמר בים‪ .‬ש י‬ ‫מ ש‬ ‫א זרץ ב‬ ‫על ז‬ ‫צאת ו י‬ ‫סףשמ ו ‪ .‬בש ב ס‬ ‫עד ו בת ב ב יה ו ס‬ ‫ס‬ ‫עקב‪:‬‬ ‫הי יי ה‬ ‫ל ס‬ ‫לא‬ ‫פט ס‬ ‫משש ב מ‬ ‫אל ה בוא‪ .‬ב‬ ‫ל י בש מר ס‬ ‫כי חק ש‬ ‫ב‬
‫מי‬ ‫על ס‬ ‫ח נ שך מ י‬ ‫ב מ‬ ‫א ש‬ ‫עם‪ .‬ז‬ ‫תר יר י‬ ‫ס ז‬ ‫ע נ שך מ בש ב ס‬ ‫א ז‬ ‫צך ב מ‪ .‬ז‬ ‫לב ז‬ ‫ח ש‬ ‫א י‬‫ת ומ ה‬ ‫ק מרא מ‬ ‫עבשר מנה‪ :‬בי בצמ במרה מ‬ ‫ת ה‬ ‫מד ב בוד ב י‬ ‫פ יו ב‬ ‫כמ ו ‪ .‬כ בי ב מ‬ ‫בל שבש ש‬ ‫ס ז‬ ‫מ בס‬ ‫תי ב‬ ‫ס יר ו ב‬ ‫ה ב‬ ‫ה‬ ‫מע‪:‬‬ ‫אשש מ‬ ‫ז‬
‫כר‪:‬‬ ‫אל נ ס מ‬ ‫ל ס‬ ‫ח ו זה ש‬ ‫ת ה‬ ‫תשש ב י‬ ‫אל מזר‪ .‬שולא ב‬ ‫בך מ ס‬ ‫ה י זה ש‬ ‫ל י ‪ :‬לא י ב ש‬ ‫מע ב‬ ‫תשש י‬ ‫אם ב‬ ‫אל ב‬ ‫ע ימדה במ בך ש‪ .‬י בשמר ס‬ ‫א ב‬ ‫מי ו ש מ‬ ‫ע ב‬ ‫מע י‬ ‫לה‪ :‬שש י‬ ‫ס מ‬ ‫בה ז‬ ‫מ בר י מ‬ ‫ש‬
‫לי‪:‬‬ ‫בה ב‬ ‫א מ‬ ‫אל לא מ‬ ‫לי ו שי בשמר ס‬ ‫לק ו ב‬ ‫מי ש‬ ‫ע ב‬ ‫מע י‬ ‫שולא שמש י‬ ‫אה ו ב‪:‬‬ ‫ל ס‬ ‫מ ש‬ ‫א י‬ ‫פ יך מ ו י ה‬ ‫חב ב‬ ‫ה שר ז‬ ‫צמר בים‪ .‬י‬ ‫מ ש‬ ‫א זרץ ב‬ ‫מ ז‬ ‫לך מ ס‬ ‫ע ש‬ ‫מי י‬ ‫ה ב‬ ‫ה יך מ י‬ ‫אל ז‬ ‫א‬ ‫כי ה'‬ ‫אנ ב‬ ‫מ‬
‫ע‪.‬‬ ‫אכ ש נ ב י י‬ ‫הם י‬ ‫בי ז‬ ‫עט‪ .‬א ו י ש ס‬ ‫מ י‬ ‫לכ ו ב‪ :‬כ ב ש‬ ‫ה סב‬ ‫כי י ש י‬ ‫אל ב בשד מר י‬ ‫ל י ‪ .‬י בשמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫מ י‬ ‫מי שש ס‬ ‫ע ב‬ ‫הם‪ :‬ל ו ב י‬ ‫תי ז‬ ‫עצ ו ס‬ ‫במ ו ה‬ ‫לכו ב ש ב‬ ‫בם‪ .‬י ס ש‬ ‫ל מב‬ ‫ת ב‬ ‫חה ו ב ב בשש בר יר ו ב‬ ‫לב ס‬ ‫אשיש ש‬ ‫ומ ה‬
‫עך במ‬ ‫אשב ב י ז‬ ‫בשש י‬ ‫מצ ב בור שד ב י‬ ‫טה‪ .‬ו ב ב‬ ‫ח במ‬ ‫לב ב‬ ‫ח ז‬ ‫מ ס‬ ‫להו ב ס‬ ‫אכ ב י ס‬ ‫לם‪ :‬ו יבי י ה‬ ‫לע ו מ‬ ‫תם ש‬ ‫ע במ‬ ‫הי ב‬ ‫חשש ו בל ו ‪ .‬ו בי ב‬ ‫אי ה' י שכ י ה‬ ‫מש נ ש ס‬ ‫אשבש יב י מבד י ‪ :‬ש‬ ‫הם מ‬ ‫צ סר י ז‬ ‫על מ‬ ‫‪ :‬וש י‬
‫מלךךמ ג האות לךב הש‪ .‬לךב הש ה' עז ה תת מאזךר‪ .‬אף‬ ‫שבךת‪ .‬ש תבו הךיו הרלמו תי תם אוממר תים במב הית הרמ תק מדךש‪ :‬ה' ך‬ ‫הריום יום ש תש תי במ ר‬
‫הר ות‬ ‫לם‪ .‬בישא ו ב נ ש מ‬ ‫הר ות ק ו מ‬ ‫הר ות ה'‪ .‬מנשא ו ב נ ש מ‬ ‫מנשא ו ב נ ש מ‬ ‫תה‪:‬‬ ‫א במ‬‫לם מ‬ ‫מע ו מ‬ ‫אז‪ .‬ס‬ ‫מ מ‬ ‫אך מ ס‬ ‫ס ה‬ ‫מנכ ון כ ב ש‬ ‫מ וט‪:‬‬ ‫ת ב‬ ‫בל ב‬ ‫בל י ב‬ ‫ת ס‬ ‫תכ ב ון ב ס‬ ‫ב‬
‫א ו מה ק זדשש‪ .‬ה'‬ ‫תך מ נ מ ה‬ ‫בי ש‬ ‫ל ס‬ ‫מאד‪ .‬ש‬ ‫מנו ב ש‬ ‫א ש‬ ‫ת יך מ נ ז ז‬ ‫עד ז‬ ‫ס‬ ‫מר ום ה'‪:‬‬ ‫א בד ב יר בי ב ב מ‬ ‫מששבש בסרי מים‪ .‬י‬ ‫א בד ב יבר ים ב‬ ‫מ בים ירב ב ים י‬ ‫קל ות י‬ ‫מ ב‬ ‫ב‬ ‫מד בכ ש מים‪:‬‬
‫לא זרך ש י ממב ים‬ ‫‪ :‬ש‬

‫ברכי נפשי‬

‫עה‪.‬‬ ‫מ בים כ בי י שבר י מ‬ ‫טה שמש י‬ ‫מה נ ו ו ז‬ ‫ל מ‬ ‫טה א וור כ בישיבש ש‬ ‫ת‪ .‬ב ע ו ז‬ ‫בשש ב מ‬ ‫ל מ‬ ‫המדר מ‬ ‫אד ה ווד ו ש מ‬ ‫מש ו‬ ‫ת ב‬ ‫ל במ‬ ‫הי ג מ ביד ש‬ ‫אל ו י‬‫את שיה ו מה שיה ו מה א‬ ‫כי נ יפ ששבשי ז‬ ‫א במ ב הר ב‬
‫סד‬ ‫הט‪ .‬הי מ י‬ ‫תיו אסשש ל ו ס‬ ‫משמששר מ‬ ‫כיו רבוחוות ש‬ ‫א מ‬ ‫ל מ‬ ‫מ ש‬ ‫ח‪ .‬ד ע ושזשה י‬ ‫פי רו ב י‬ ‫על כ בינ ש ס‬ ‫ל בך ש י‬ ‫ה ס‬ ‫מ י‬ ‫ה ש‬ ‫בים שרכבובו ו י‬ ‫ע ב‬ ‫השמבשם מ‬ ‫תיו י‬ ‫לביו ו מ‬ ‫ע‍ ב‬ ‫מיבים ה‬ ‫ב ב‬ ‫קזרה י‬ ‫מ מ‬ ‫ה ש‬‫ג י‬
‫מן קוול‬ ‫תך מ שינבוסון ב ב‬ ‫עמר ש‬ ‫מן ג י ב ה‬ ‫מבים‪ .‬ז ב‬ ‫מדו ב מ‬ ‫ע ש‬ ‫הברים י י י‬ ‫על מ‬ ‫סיתו ו י‬ ‫לבו בשש כ ב ב‬ ‫תהוום כ בי ש ב‬ ‫עד‪ .‬ו ב ש‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫מווט עו ו מ‬ ‫ת ב‬‫בל ב‬ ‫ה יב‬ ‫מכו וזני מ‬ ‫על ש‬ ‫אזרץ י‬ ‫ז‬
‫סוות‬ ‫לכ י ב‬ ‫בל י שששבובון ב ש‬ ‫ברון ב י ב‬ ‫ע ו‬‫בל י י ה‬ ‫ת יב‬ ‫מ במ‬ ‫גבבול שיש ש‬ ‫הם‪ .‬ט ש ב‬ ‫ל ז‬ ‫ת מ‬ ‫סשד ב מ‬ ‫מקוום זזה י מ י‬ ‫אל ש‬ ‫קעוות ז‬ ‫ב מ‬ ‫הברים י סשרדו ב ש‬ ‫עלו ב מ‬ ‫פזון ב‪ .‬ח י י ה‬ ‫ח ס‬ ‫מך מ י ס מ‬ ‫ע ש‬ ‫יר י‬
‫שבמרו פמר ךא תים צממךאם‪ .‬יבע אל היה תם‬ ‫שדךי י מ‬ ‫שקו כךל חרימתו ך‬ ‫י מ‬ ‫נחךל תים ב הין הךר תים ימהרל הכון‪ .‬יא ר‬ ‫עיךנתים בר מ‬ ‫הךאר תץ‪ .‬י הרממשרל החר מר מ‬
‫מה‬ ‫ה מ‬ ‫לבש ב ס‬ ‫ציר י‬ ‫ח ב‬ ‫ח מ‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬ ‫מ ש‬ ‫אזרץ‪ .‬יד י‬ ‫ה מ‬ ‫בע מ‬ ‫תשש י ב‬ ‫עשזשיך מ ב‬ ‫מ ה‬ ‫פשברי י‬ ‫מ ב‬ ‫תיו ב‬ ‫לביו ו מ‬ ‫ע ב‬ ‫מ ה‬ ‫הברים ס‬ ‫קה מ‬ ‫משש ז‬ ‫תנו ב קוול‪ .‬יג י‬ ‫פאבים י ב ב ש‬ ‫ע מ‬ ‫בין ע‬ ‫מ סב‬ ‫מבים י בששכ בון ו ב‬ ‫השמבש י‬ ‫י‬
‫אנו ושש‬ ‫בב א‬ ‫ל י‬ ‫חם ש‬ ‫ל ז‬ ‫מן ו ש ז‬ ‫משמבש ז‬ ‫פמבנים ב‬ ‫היל ב‬ ‫צ ב‬ ‫ה ש‬ ‫ל י‬ ‫אנו ושש ש‬ ‫בב א‬ ‫ל י‬ ‫מח ש‬ ‫אזרץ‪ .‬טו ויש יבין י ששיש ב י‬ ‫ה מ‬ ‫מן מ‬ ‫חם ב‬ ‫ל ז‬‫ציא ז‬ ‫להו ו ב‬ ‫אמדם ש‬ ‫ה מ‬ ‫עב וידת מ‬ ‫ל ה‬ ‫עשזשב י‬ ‫וש ס‬
‫הברים‬ ‫ה‪ .‬יח מ‬ ‫ת ב‬ ‫בי מ‬ ‫ברו ושבשים ס ב‬ ‫סימדה ש ב‬ ‫ח ב‬ ‫ננו ב ה‬ ‫ק סב‬ ‫פעברים י ש י‬ ‫צ ב‬ ‫אשזשר שמשם ב‬ ‫טע‪ .‬יז ה‬ ‫אשזשר נ מ מ‬ ‫בנון ו ה‬ ‫ל מ‬ ‫אשרסזי ש‬ ‫צי שיהמוה י‬ ‫ע ס‬‫בעו ב ה‬ ‫עד‪ .‬טז י בשש ש ב‬ ‫ס מ‬ ‫יב ש‬
‫לה ב בו ו‬ ‫לי ש מ‬ ‫הי מ‬ ‫תשזשת ח ושזשך ש בוי ב‬ ‫מבוואו ו‪ .‬כ ב מ‬ ‫משש י מידע ש‬ ‫עבדים שזש ז‬ ‫למו ו ה‬ ‫ח ש‬ ‫עשמשה י מסר י‬ ‫נים‪ .‬יט מ‬ ‫לששפ י ב‬ ‫סה י‬ ‫ח ז‬ ‫מ ש‬ ‫עים י‬ ‫ל ב‬‫ס מ‬ ‫לים ש‬ ‫ע ב‬ ‫לבי ש ס‬‫הים י‬ ‫הג ש בב ו ב‬ ‫י‬
‫תם‬ ‫מעו ונ ו מ‬ ‫אל ש‬ ‫ספון ב ו ש ז‬ ‫א ס‬ ‫משש י ס מ‬ ‫השזבש ז‬ ‫תז שירח י‬ ‫לם‪ .‬כב ב‬ ‫אכ ש מ‬ ‫אל מ‬ ‫מ ס‬ ‫קשש ס‬ ‫ב בס‬ ‫ל י‬ ‫טזרף ו ב ש‬ ‫ל במ‬ ‫גים י‬ ‫א ב‬ ‫פיברים שוש ה‬ ‫הכ בש ב‬ ‫ער‪ .‬כא י‬ ‫חשיתו ו י מ י‬ ‫כל י‬ ‫תשרמ ושש במ‬ ‫ב‬
‫מלמאה הךאר תץ‬ ‫עש תית ך ך‬ ‫חכממךה ך‬ ‫וה כ כלךם במ ך‬ ‫ך ימה ך‬ ‫ירמבךצון‪ .‬כג י הצ הא אדךם למפךע צלו ומלרע אבלדךתו עאדהי עךר תב‪ .‬כד מךה ר רבו מרע אש תי ך‬
‫תן זזה‬ ‫לויש מ מ‬ ‫לכון ב ב‬ ‫ה סב‬ ‫אנביוות י ש י‬ ‫דלוות‪ .‬כו שמשם ע‬ ‫עם ג ש ב ו‬ ‫טנ בוות ב‬ ‫ק י‬ ‫חביוות ש‬ ‫פר י‬ ‫ס במ‬ ‫מ ש‬ ‫אין ב‬ ‫משש ו ש ס‬ ‫חב י ממדבים שמשם זר ז‬ ‫גדוול ו בשר י‬ ‫ה ב מים מ ב‬ ‫קנ שי מנ זך מ‪ .‬כה זזה י‬ ‫ב‬
‫בעון ב טווב‪ .‬כט‬ ‫תח י משדך מ י בשש ש ב‬ ‫תפ ש ב י‬ ‫קטון ב ב‬ ‫ל ו‬ ‫הם י ב ש‬ ‫ל ז‬ ‫תן מ‬ ‫ת בס‬ ‫תו ו‪ .‬כח ב‬ ‫ע ב‬ ‫לם בש ב ב‬ ‫אכ ש מ‬ ‫תת מ‬ ‫ל ס‬ ‫ברון ב מ‬ ‫ליך מ י ששיש ס ב‬ ‫א ז‬ ‫לם ס‬ ‫חק ב בו ו‪ .‬כז כ בכ מ ב‬ ‫לשיש ז‬ ‫ת ש‬ ‫צשר ב מ‬ ‫ימ י‬
‫כבווד‬ ‫הי ש‬ ‫מה‪ .‬לא י ש ב‬ ‫אמד מ‬ ‫פשסני ה‬ ‫ח סד בשש ב‬ ‫ת י‬ ‫חך מ י בבמ בסראון ב ו ב ש‬ ‫לח רו ב ה‬ ‫תשיש י ב‬ ‫עפ ממרם י שששבובון ב‪ .‬ל ב ש‬ ‫אל ה‬ ‫חם י בג שמועון ב ו ש ז‬ ‫סף רו ב מ‬ ‫תו ס‬ ‫הלון ב ב‬ ‫פזניך מ י בבמ ב ס‬ ‫תיר ב מ‬ ‫ס ב‬ ‫ת ש‬ ‫בי‬
‫משמרה‬ ‫אז י ב‬ ‫חביימ ה‬ ‫ליהמוה בש ב י‬ ‫אשבשימרה י‬ ‫עשמשנו ב‪ .‬לג מ‬ ‫הברים ויש ז א‬ ‫בב מ‬ ‫גע ז‬ ‫עד י ב י ב‬ ‫תשר מ‬ ‫אזרץ ו י ב‬ ‫ל מ‬ ‫ביט מ‬ ‫מי ב‬‫ה ב‬ ‫עשמשיו‪ .‬לב י‬ ‫מ ה‬ ‫מח שיהמוה בש ב י‬ ‫לם י בשש י‬ ‫לעו ו מ‬ ‫שיהמוה ש‬
‫כי נ יפששבשי‬ ‫אימנם במ בהר ב‬ ‫עים עווד ס‬ ‫אזרץ ו בשרשמש ב‬ ‫ה מ‬ ‫מן מ‬ ‫אים ב‬ ‫ט ב‬ ‫ח במ‬ ‫מו ב י‬ ‫ת ב‬ ‫ביהמוה‪ .‬לה י ב ב י‬ ‫מח י ב‬ ‫אשש י‬ ‫כי ז‬ ‫אנ ו ב‬ ‫חי מ‬ ‫ליו שבשי ב‬ ‫ע מ‬ ‫עירב מ‬ ‫בעו ובדי‪ .‬לד י ז א‬ ‫הי ש ב‬ ‫לאל ו י‬ ‫ס‬
‫ה‬
‫ללו ב י מ ב‬ ‫ה ש‬ ‫את שיהמוה י‬ ‫‪ .‬ז‬

‫לדוד‬

‫למדבוד‪ .‬ה' אוברי >‪:</small></em> <br‬מא' אלול עד אחר שמיני עצרת אומרים מזמור זה>‪<em><small‬‬ ‫ש‬
‫פלו ב‪:‬‬ ‫מה כ במשששלו ב ו שנ מ מ‬ ‫ה במ‬ ‫לי‪ .‬ס‬ ‫בי ב‬ ‫צירי שואי ש י‬ ‫בשברי‪ .‬מ‬ ‫את ש ב‬ ‫אכל ז‬ ‫ל א‬ ‫עים ז‬ ‫מסר ב‬ ‫לי ש‬ ‫ע י‬ ‫קרב מ‬ ‫חד‪ :‬ב ב ש‬ ‫אפ ש מ‬ ‫מי ז‬ ‫מ ב‬ ‫חבייי ב‬ ‫מעוז י‬ ‫אימרא‪ .‬ה' מ‬ ‫מי ב‬ ‫מ ב‬‫עי ב‬ ‫ויש בשש ב‬
‫ה‬ ‫ת ב‬ ‫את ה'‪ .‬או מ‬ ‫מ ס‬ ‫תי ס‬ ‫ל ב‬ ‫א ש‬ ‫חת שמש י‬ ‫א י‬ ‫ח‪ :‬י‬ ‫ט י‬ ‫אבני בו ס‬ ‫בזאת ה‬ ‫מה ש ב‬ ‫ח מ‬ ‫ל מ‬ ‫מ ש‬ ‫לי ב‬ ‫ע י‬‫תקבום מ‬ ‫אם ב מ‬ ‫בי‪ .‬ב‬ ‫ל ב‬ ‫חזנה לא ייבמרא ב‬ ‫מ ה‬ ‫לי י‬ ‫ע י‬ ‫חזנה מ‬ ‫ת ה‬ ‫אם ב י‬ ‫ב‬
‫תר‬ ‫ס ז‬ ‫תיסרבני בש ב ס‬ ‫ס ב‬ ‫עה י י ש‬ ‫ביום מר מ‬ ‫כו ש ב‬ ‫ס ב‬ ‫פשנ סבני בש ב כ‬ ‫צ ב‬ ‫כי י ב ש‬ ‫כלו‪ :‬ב‬ ‫הי מ‬
‫קר בש ב ס‬ ‫ב בס‬ ‫ל י‬ ‫עם ה' ו ב ש‬ ‫בנ י‬ ‫חזות ש ב‬ ‫ל ה‬ ‫חבייי‪ .‬י‬ ‫מי י‬ ‫כל י ש ס‬ ‫בית ה' במ‬ ‫תי בש ב ס‬ ‫ב ב‬ ‫קשש‪ .‬שבש ש‬ ‫ב בס‬ ‫א י‬ ‫ה‬
‫משמרה לה'‪:‬‬ ‫אז י ב‬ ‫אשבשימרה ו י ה‬ ‫עה‪ .‬מ‬ ‫תרו ב מ‬ ‫חי ש‬ ‫ב ס‬ ‫הלו ז ב ש‬ ‫א ע‬ ‫ב מ‬ ‫חה ש‬ ‫אז שבש ב מ‬ ‫תי‪ .‬ו ש ז‬ ‫ביבו י‬ ‫ס ב‬ ‫בי ש‬ ‫על אי ש י‬ ‫תה מירבום ראשבשי י‬ ‫ע במ‬ ‫מבני‪ :‬ו ש י‬ ‫מ ס‬ ‫בצבור שירו ש‬ ‫הלו‪ .‬ש ב‬ ‫א ע‬ ‫מ‬
‫אל‬ ‫ני‪ .‬י‬ ‫מ ב‬
‫מ בז‬‫פמזניך מ ב‬ ‫תר ב‬ ‫ס בס‬ ‫ת ש‬ ‫אל ב י‬ ‫קשש‪ :‬י‬ ‫ב בס‬ ‫א י‬ ‫פמזניך מ ה' ה‬ ‫את ב‬ ‫קששו ב פ ממני‪ .‬ז‬ ‫בי בי ב בש‬ ‫ל ב‬ ‫מר ב‬ ‫א י‬‫לך מ מ‬ ‫ענ סבני‪ :‬ש‬ ‫חנ סבבני ו י ה‬ ‫קמרא‪ .‬ו ש מ‬ ‫א ש‬ ‫לי ז‬ ‫מע ה' קו ב‬ ‫שש י‬
‫ספסבני‪ :‬הוסרבני ה'‬ ‫א ש‬ ‫עמזבו בבני‪ .‬וה' י י י‬ ‫מי ה‬ ‫א ב‬ ‫בי ו ש ב‬ ‫א ב‬ ‫כי מ‬ ‫עי‪ :‬ב‬ ‫הי י בשש ב‬ ‫אל ס‬ ‫בבני א‬ ‫עז ש ס‬ ‫ת י‬ ‫אל ב י‬ ‫טשסשבני ו ש י‬ ‫ת בש‬ ‫אל ב‬ ‫ת‪ .‬י‬ ‫הייב מ‬ ‫תי מ‬ ‫עז שמר ב‬ ‫ב זד בך מ‪ .‬ז‬ ‫ע ש‬ ‫אף י‬ ‫תט בש ב י‬ ‫בי‬
‫תי‬ ‫מנ ש ב‬ ‫א י‬ ‫ה א‬ ‫לא ז‬ ‫מס‪ :‬לו ב ס‬ ‫ח מ‬ ‫ח מ‬ ‫קר בויפס י‬ ‫עסדי שזש ז‬ ‫בי ס‬ ‫קמו ב ב‬ ‫כי מ‬‫צמרי‪ .‬ב‬ ‫תנ סבני בש בנ זפזשש מ‬ ‫ת בש‬ ‫אל ב‬ ‫ען ששושרמרי‪ :‬י‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫מיששור ש‬ ‫באירח ב‬ ‫חבני ש ב‬ ‫יד בשרכ זבך מ ו בנ ש ס‬
‫אל ה‬ ‫קסבוה ז‬ ‫ב בך מ‪ .‬ו ש י‬ ‫ל ז‬ ‫מץ ב‬ ‫א ס‬ ‫חיזק ויש י ה‬ ‫אל ה'‪ .‬ה‬ ‫קסבוה ז‬ ‫ח ב ביים‪ :‬י‬ ‫אזרץ י‬ ‫בטבוב ה' בש ב ז‬ ‫לשראות ש ב‬ ‫‪ ':‬ב‬
‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪:</small></em> <br> <em><small‬קדיש יתום>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬ ‫ק יד בשש שש ס‬ ‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬ ‫יב ש‬
‫בא‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪. [<em><small‬יר מ ב‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬
‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ ,‬ומא תממרו אמהן‬
‫מ ב מיא >‪:</small></em‬קהל ואבל>‪<br> <em><small‬‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬
‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬ ‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫>‪: <br‬י ש ס‬
‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬ ‫לל שש ס‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬ ‫ת י‬ ‫שא ויש ב ש‬ ‫תנ י ב‬ ‫מם ויש ב ש‬ ‫תרו י‬ ‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬ ‫ת במ‬‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫תבמ בירך ש ויש בשש ב י‬ ‫יב ש‬
‫קשדשמשא‪ .‬בש בבריך ש הבוא‬ ‫תא >‪:] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ . [<em><small‬שד ב כ‬ ‫כל ב בשרכ מ מ‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫ש‬
‫כל>‪<em><small‬‬ ‫מ במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫לא ש‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬‫מרו ב >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬ש‬ ‫א ש‬ ‫מא‪ .‬ו ש ב‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬‫מימרן בש ב מ‬ ‫א ב‬ ‫תא יד ב ה‬ ‫מ מ‬ ‫ח מ‬‫תא ו שנ ז א‬ ‫ח מ‬ ‫תששבש ב מ‬ ‫תא ב כ‬ ‫ו ששבשימר מ‬

‫כל >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫על במ‬
‫לינו ב ו ש י‬
‫ע ס‬
‫ח ב ביים מ‬
‫מ ב מיא ו ש י‬
‫מן שש י‬
‫בא ב‬
‫מא יר מ ב‬
‫ל מ‬
‫הא שש מ‬
‫יש ס‬
‫בעשי”ת‪ <em><small>:‬עושה שמשלום >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪: [<em><small‬ישר ךא הל‪ .‬ומאתממרו אמהן‬
‫נומערל כךל ישר ךא הל ומאתממרו אמהן >‪ </small></em‬י‬
‫השמבשלום‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬
‫>‪ : [<em><small‬ב תממרו ך‬
‫] אמן >‪:</small></em‬קהל‬

‫קרבנות‬

‫אין כאלוהינו‬

‫פטום קטורת‬

‫)**( קדיש יתום‬

‫ברכו‬

‫תפילות נוספות‬

‫שש זכירות‬

‫ח ב זייך מ‬
‫מי י‬ ‫כל י ש ס‬ ‫צירבים ב ו‬ ‫מ ש‬‫אזרץ ב‬ ‫מ ז‬‫תך מ ס‬ ‫צא ש‬ ‫את יוום ס‬ ‫כר ז‬ ‫תז ש ב ו‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫‪ :‬ש‬
‫תם‬ ‫ע במ‬ ‫ח ב זייך מ שוהו ויד ש‬ ‫מי י‬ ‫כל י ש ס‬ ‫בך מ ב ו‬ ‫ב ש‬‫לב מ‬‫מ ש‬‫פן מיסבורו ב ב‬ ‫עיזניך מ ו ב ז‬ ‫אשזשר מראו ב ס‬ ‫בברים ה‬ ‫ה שד ב מ‬‫את י‬ ‫כח ז‬ ‫תשש בי‬ ‫פן ב‬ ‫אד בז‬
‫מ ו‬ ‫מר נ יפ שששך מ ש‬ ‫לך מ ו בשש ו‬ ‫מר ש‬ ‫השמבש ז‬ ‫ירק ב‬
‫היך מ בש בח וסרב‬ ‫אל ו ז‬ ‫לפשסני י שה ומוה א‬ ‫ת ב‬ ‫משד ב מ‬ ‫ע י‬ ‫אשזשר מ‬ ‫בזניך מ‪ :‬יוום ה‬ ‫בסני מ‬ ‫ל ש‬ ‫בזניך מ ו ש ב‬ ‫ל מ‬
‫‪ :.‬ש‬
‫תה‬ ‫א במ‬ ‫חזריך מ ו ש י‬ ‫א י‬ ‫לים י‬ ‫חשמש ב‬ ‫הנ ז ב א‬ ‫כל י‬ ‫נב בש בך מ במ‬ ‫קשרך מ בי ב זד בזרך ש ויי שז י סב‬ ‫אשזשר מ‬ ‫צמרבים‪ :‬ה‬ ‫ממב ש‬ ‫כם ב‬ ‫ת ז‬ ‫צא ש‬ ‫לק בי ב זד בזרך ש בש ב ס‬ ‫מ ס‬ ‫ע מ‬
‫לך מ ה‬‫עשמשה ש‬ ‫אשזשר מ‬ ‫את ה‬ ‫מזכוור ס‬
‫לה‬ ‫ח מ‬ ‫לך מ נ י ה‬ ‫תן ש‬ ‫היך מ נ ו ס‬‫אל ו ז‬ ‫אשזשר י שה ומוה א‬ ‫אזרץ ה‬ ‫ביב במ ב מ‬ ‫ס ב‬ ‫מ במ‬‫ביך מ ב‬ ‫כל א וי ש ז‬ ‫מ במ‬ ‫לך מ ב‬ ‫היך מ ש‬ ‫אל ו ז‬‫ח י שה ומוה א‬ ‫הבני י‬ ‫המיה בש ב מ‬ ‫הים‪ :‬ו ש מ‬ ‫אל ו ב‬
‫לא י מסרא א‬ ‫ע וש ו‬‫עסיף ויש מג ס י‬
‫מ‬
‫היך מ‬ ‫אל ו ז‬ ‫את י שה ומוה א‬ ‫ת ז‬ ‫צפש ב מ‬ ‫ק י‬ ‫ה ש‬‫אשזשר ב‬ ‫את ה‬ ‫כח ס‬ ‫תשש בי‬ ‫אל ב‬ ‫כר י‬ ‫כח‪ :‬ז ש ו‬ ‫תשש במ‬ ‫לא ב‬ ‫מבים ו‬ ‫השמבש מ‬
‫חת י‬ ‫ת י‬‫מ בי‬ ‫לק ב‬ ‫מ ס‬ ‫ע מ‬ ‫כר ה‬ ‫את ז ס ז‬ ‫חה ז‬ ‫מ ז‬ ‫ת ש‬‫ה ב‬ ‫ת ב‬‫לברשש ב מ‬ ‫ש‬
‫ק שד בששו ו‬ ‫ל י‬ ‫בת ש‬ ‫השיבש מ ב‬ ‫את יוום י‬ ‫צמרבים‪ :‬מזכוור ז‬ ‫ממב ש‬ ‫כם ב‬ ‫ת ז‬ ‫צא ש‬ ‫משרמים בי ב זד בזרך ש בש ב ס‬ ‫ל ב‬‫היך מ ש‬ ‫אל ו ז‬ ‫עשמשה י שה ומוה א‬ ‫אשזשר מ‬ ‫את ה‬ ‫בר‪ :‬מזכוור ס‬ ‫‪ :‬בי במבשד מ ב‬

‫עשרת הדברות‬

‫עשזשה‬ ‫ת ה‬‫לא‪ -‬י‬ ‫פממני‪ .‬ג ו‬ ‫על‪ -‬ב‬
‫חברים י‬ ‫א ס‬ ‫הים ה‬ ‫אל ו ב‬ ‫לך מ א‬‫הזיה ש‬ ‫לא‪-‬י ב ש‬‫ו‬ ‫בבדים‬ ‫ע מ‬
‫בית ה‬ ‫מ סב‬ ‫צירבים ב‬ ‫מ ש‬‫אזרץ ב‬ ‫מ ז‬ ‫תיך מ ס‬ ‫צא ב‬ ‫אשזשר הו ו ס‬ ‫היך מ ה‬ ‫אל ו ז‬‫כי שיהמוה א‬ ‫אנ ו ב‬ ‫מ‬
‫הם‬ ‫ל ז‬‫חזוה מ‬ ‫ת ה‬
‫תשש ב י‬ ‫לא‪ -‬ב‬ ‫אזרץ‪ .‬ד ו‬ ‫ל מ‬ ‫חת מ‬ ‫ת י‬‫מ בי‬‫מיבים ב‬‫אשזשר בי ב ב‬ ‫חת ו י ה‬
‫ת י‬‫מ במ‬‫אזרץ ב‬ ‫אשזשר במ ב מ‬‫על ו י ה‬ ‫מי י‬
‫מ ב‬
‫מבים ב‬ ‫אשזשר בי בשמבש י‬ ‫תמו במנה ה‬ ‫כל‪ -‬ב ש‬ ‫סל ו ש מ‬ ‫לך מ פ ז ז‬ ‫ש‬
‫אי‪ .‬ה ו שע ושזשה‬ ‫לשושנ ש מ‬‫עים ש‬ ‫על‪-‬ברבס ב ב‬ ‫ל בשבשים ו ש י‬‫על‪-‬שבש ס‬ ‫על‪-‬במ בבנים י‬ ‫בת י‬‫א ו‬ ‫עו‍ן ו מ‬
‫קד ה‬ ‫נא ב‬
‫פו ס‬ ‫ק מב‬ ‫אל י‬ ‫היך מ ס‬ ‫אל ו ז‬ ‫כי שיהמוה א‬ ‫אנ ו ב‬
‫כי מ‬ ‫ב‬ ‫עבשסדם‬ ‫ת מ‬‫לא מ‬ ‫וש ו‬
‫אשזשר‪-‬י בשמבשא‬ ‫את ה‬ ‫קה שיהמוה ס‬ ‫לא י שנ י זב‬‫כי ו‬ ‫ב‬ ‫לשמבששוא‬
‫היך מ י‬ ‫אל ו ז‬ ‫את‪-‬שסשם‪-‬שיהמוה א‬ ‫תשמבשא ז‬ ‫לא ב‬ ‫תי‪ .‬ו ו‬ ‫צו ו מ‬
‫מ ש‍‬ ‫מסרי ב‬ ‫לשוש ש‬ ‫בי ו ב ש‬ ‫ה י‬
‫לא ו ה‬ ‫פים ש‬ ‫ל ב‬ ‫א מ‬
‫ל ה‬‫סד י‬ ‫ח ז‬ ‫ז‬
‫לשמבששוא‬ ‫את‪-‬שששמו ו י‬ ‫‪ .‬ז‬

‫היך מ‬ ‫אל ו ז‬‫ליהמוה א‬ ‫בת י‬ ‫עי שיש מ ב‬ ‫בי ב‬ ‫השבש ב‬
‫תך מ‪ .‬ט שויוום י‬ ‫לאכ ש ב ז‬‫מ י‬ ‫כל‪ -‬ש‬ ‫ת במ‬ ‫עשבשי מ‬ ‫בד ו ש מ‬‫ע ו‬‫ת ה‬ ‫מים ב י‬ ‫ק שד בששו ו‪ .‬ח שסששזשת י מ ב‬ ‫ל י‬‫בת ש‬ ‫השיבש מ ב‬ ‫את‪-‬יוום י‬ ‫ז מזכוור ז‬
‫עשמשה שיהמוה‬ ‫מים מ‬ ‫כי שסששזשת‪-‬י מ ב‬ ‫עזריך מ‪ .‬י ב‬ ‫אשזשר ב בשש מ‬ ‫תך מ ו שג סשרך מ ה‬ ‫מ בז‬ ‫ה ש‬
‫ב ז‬‫תך מ ו ב ש‬
‫מ ש‬‫א מ‬‫ב שד בך מ ו י ה‬ ‫ע ש‬‫תך מ י‬ ‫ב בז‬
‫בנ שך מ ו ב ב‬ ‫תה ו ב ב‬ ‫א במ‬
‫כה י‬ ‫לא מ‬ ‫מ מ‬ ‫כל‪ -‬ש‬ ‫עשזשה מ‬ ‫ת ה‬ ‫לא‪ -‬י‬ ‫ו‬
‫ק שד בשסשהו ב‪.‬‬ ‫בת ויי ש י‬ ‫השיבש מ ב‬‫את‪-‬יוום י‬ ‫כן בס בירך ש שיהמוה ז‬ ‫על‪ -‬בס‬ ‫עי י‬ ‫בי ב‬ ‫השבש ב‬ ‫בם וביי מינח בי בביוום י‬ ‫אשזשר‪ -‬מ ב‬ ‫כל‪ -‬ה‬ ‫את‪ -‬במ‬ ‫ה ב מים ו ש ז‬
‫את‪ -‬י‬ ‫אזרץ ז‬ ‫ה מ‬ ‫את‪ -‬מ‬ ‫מבים ו ש ז‬ ‫השמבש י‬ ‫את‪ -‬י‬ ‫ז‬
‫תיך נלת הן לךךמ‪ .‬יב ל לא ת תר מצךח ל לא ת תנ‬ ‫ך‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬
‫ו‬ ‫מה‬ ‫י‬ ‫‪-‬‬ ‫תר‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ךה‬ ‫מ‬ ‫ד‬
‫ך‬ ‫א‬ ‫ךא‬ ‫ה‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫תיך‬
‫ך‬ ‫ךמ‬ ‫י‬ ‫תכון‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫רא‬‫י‬ ‫רן‬ ‫ע‬ ‫מ‬
‫ר‬ ‫ל‬
‫ך מ‬ ‫תך‬ ‫תמ‬ ‫א‬ ‫‪-‬‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫תיך‬
‫ך‬ ‫אב‬ ‫‪-‬‬ ‫תת‬ ‫א‬ ‫הד‬ ‫רב‬ ‫כ‬ ‫יא‬
‫מתו ו‬ ‫א מ‬‫בד בו ו ו י ה‬ ‫ע ש‬
‫עך מ ו ש י‬ ‫אשזשת סר ז‬ ‫מד ס‬ ‫ח ו‬ ‫ת ש‬‫לא‪ -‬י‬ ‫ו‬ ‫עך מ‬‫בית סר ז‬ ‫מד ס ב‬ ‫ח ו‬ ‫ת ש‬ ‫לא י‬ ‫קר‪} .‬ס{ יג ו‬ ‫עד שמש ז‬ ‫עך מ ס‬ ‫בסר ה‬‫עזנה ש‬ ‫ת ה‬
‫לא‪ -‬י‬ ‫ו‬ ‫נב‬
‫תג ש ו‬‫לא ב‬ ‫ו‬
‫עך מ‬ ‫לסר ז‬ ‫אשזשר ש‬ ‫כל ה‬ ‫מרו ו ו ש ו‬ ‫ח ו‬
‫‪.‬ו שששוורו ו ו י ה‬

‫י"ג עיקרי אמונה‬

‫עשה שועושה‬ ‫דו מ‬ ‫ב ב‬‫ל י‬
‫אים‪ ,‬שוהבוא ש‬ ‫ברו ב ב‬ ‫ה שב‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬
‫היג ש‬ ‫מנ ש ב‬‫בוסרא ו ב י‬ ‫תבמ בירך ש שששמו הבוא ב‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬‫מה‪ ,‬שזש י‬ ‫ל מ‬‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬
‫מין ז‬ ‫א ב‬‫מ ה‬ ‫אבני י‬ ‫א[ ה‬
‫עשים‬ ‫מי ה‬
‫ה ב‬‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫עשה ש‬ ‫‪.‬ויש י ה‬
‫הינו ב‪,‬‬ ‫אל ס‬ ‫דו א‬ ‫ב ב‬ ‫ל י‬ ‫פמבנים‪ ,‬שוהבוא ש‬ ‫כמוהו ב בש בששבום ב‬ ‫חידבות במ‬ ‫אין י ש ב‬ ‫חיד ו ש ס‬‫תבמ בירך ש שששמו הבוא י מ ב‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬ ‫מה‪ ,‬שזש י‬ ‫ל מ‬ ‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬
‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬
‫אבני י‬‫ב[ ה‬
‫הזיה‬‫המיה הזוה ויש ב ש‬ ‫‪ .‬מ‬
‫לל‬ ‫מיון כ בש מ‬ ‫אין לו ששבום בד ב ש‬ ‫הג בבוף‪ ,‬ו ש ס‬
‫גי י‬ ‫שי ס‬ ‫מ ב‬ ‫שיגבוהו ב י‬‫אינו גבוף‪ ,‬שולא י י ב‬ ‫תבמ בירך ש שששמו ס‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬ ‫מה‪ ,‬שזש י‬ ‫ל מ‬ ‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬ ‫אבני י‬‫‪.‬ג[ ה‬
‫ן‬
‫שמו הוא ר תאשון ומהוא אח ארו‬ ‫בר רךמ מ‬ ‫של המךה‪ ,‬ש תהרבור הא ית מ ך‬ ‫ןב תאאמונךה מ‬ ‫‪.‬ד[ אאנתי מרא אמתי‬
‫לתו‬ ‫לזו ב מ‬‫לל ש‬ ‫ת ב‬
‫פי ס ב‬ ‫ה ש‬ ‫ל ב‬‫אין מראוי ב ש‬ ‫לל‪ ,‬ו ש ס‬ ‫ת ב‬
‫פי ס ב‬ ‫ה ש‬ ‫ל ב‬‫דו מראוי ב ש‬ ‫ב ב‬ ‫ל י‬ ‫תבמ בירך ש שששמו לו ש‬ ‫בוסרא י ב ש‬‫ה ב‬ ‫מה‪ ,‬שזש י‬ ‫ל מ‬ ‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬
‫מין ז‬
‫א ב‬‫מ ה‬‫אבני י‬ ‫‪.‬ה[ ה‬

‬ו ש י‬ ‫ליך מ שיש ס ב‬ ‫א ז‬ ‫עיסני כל ס‬ ‫כל>‪ : <br‬ס‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬ ‫בי י‬‫מש ב‬ ‫את י מזדך מ‪ .‬ב‬ ‫ע מ‬‫‪ :‬מ‬ ‫מים >‪:</em‬בעשי”ת>‪<small><em‬‬ ‫ח ב‬ ‫ח ב ביים בש ביר ה‬‫ל י‬ ‫כר שיצו במריו ש‬ ‫מים‪ .‬ו ש ב‬ ‫לל ש‬ ‫ה מב‬ ‫מ כ‬ ‫גידו ב>‪: <br‬ה' ו ב ש‬ ‫תיך מ י י ב‬ ‫גבבור ז‬ ‫עשיך מ‪ .‬עוד י ש י‬ ‫בי ז‬ ‫בי ס‬ ‫אששסרי יושש ס‬ ‫היו>‪ : <br‬י‬ ‫אל מ‬ ‫עם שה' א‬ ‫ה מ‬ ‫אששסרי מ‬ ‫לו‪ .‬ו ב ש‬ ‫תיר ה‬‫מ ב‬‫לים ו ב י‬ ‫פא חו ב‬ ‫לים‪ .‬בש ב ב‬ ‫ל מ‬ ‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬ ‫אבני י‬ ‫‪.‬ו י ה‬ ‫מ ה‬ ‫ברו ב>‪ : <br‬י‬ ‫תך מ י שיד ס ב‬ ‫גבו במר ש‬ ‫מרו ב‪ .‬ו ב ז‬ ‫ל ב‬‫כל עו מ‬ ‫לכבות במ‬ ‫מ ש‬‫תך מ י‬ ‫לכו ב ש‬ ‫מ ש‬ ‫>‪ : <br‬י‬ ‫סומ הךמ ה' למכךל הרנפמל תים‪ .‬מ‬ ‫תפילת מנחה‬ ‫אשרי‬ ‫לה‬ ‫ס מ‬ ‫ללו בך מ בז‬ ‫ה ש‬‫תך מ‪ .‬ש‬ ‫לם ה‬ ‫לעו מ‬ ‫בור ש‬ ‫תה ג ב ב‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫טל >‪:</em‬בקיץ בארץ ישראל>‪<small><em‬‬ ‫ה במ‬ ‫>‪:</small‬מובריד י‬ ‫הג מ בשזבשם >‪:</em‬בחורף>‪<small><em‬‬ ‫ח בומובריד י‬ ‫הרו ב י‬ ‫משבשיב מ‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫לישסשסני‬ ‫אמו במנתו ב‬ ‫ק ב סים א‬ ‫מ י‬ ‫אסו בברים‪ .‬ש‬ ‫השמבשלום‬ ‫ליו י‬ ‫ע מ‬ ‫בנו ב מ‬ ‫למשזשה יר ס ב‬ ‫נתו במנה ש‬ ‫ה שב‬‫היא י‬ ‫בי מסדינו ב ב‬ ‫תה ש‬ ‫ע במ‬ ‫מצו במיה י‬ ‫ה בש‬ ‫תומרה י‬ ‫ה ב‬‫כל י‬ ‫מה‪ .‬שורו ס‬ ‫מך ש נופ ש ב‬ ‫בים‪ .‬ו שכ מ ש‬ ‫פץ בי ב י‬ ‫ח ס‬ ‫לך ש מ‬ ‫מ ז‬‫ח ב ביים‪ .‬א‬ ‫במר מ‬‫א ש‬‫הי י‬ ‫אל ס‬ ‫תינו ב‪ .‬ו י ה‬ ‫מ ז‬ ‫ה בז‬ ‫הי י‬ ‫אלו י‬ ‫מך מ א‬ ‫מ ש‬ ‫ארו ב‬ ‫עד>‪ : <br‬ה‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מך מ ש‬ ‫לה שבש ש‬ ‫ל מ‬‫ה ש‬ ‫א י‬ ‫בשרכ זך ב מ‪ .‬ו ש י‬ ‫ממשבשי י‬ ‫ה ב‬‫את י‬ ‫בי י‬ ‫מה‪ .‬א‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬‫אל ס‬ ‫תה ה' א‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫מב‬ ‫בה‬‫ה מ‬ ‫א ה‬ ‫ען שששמו בש ב י‬ ‫מ י‬‫ל י‬‫הם ש‬ ‫בסני ז‬ ‫בסני ש‬ ‫ל ש‬‫אל ב‬ ‫ביא גו ס‬ ‫מ ב‬‫אבות‪ .‬ומזוק הף‬ ‫פים‬ ‫כפו ב ב‬ ‫ה בש‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫תו>‪ : <br‬ש‬ ‫ע ב‬ ‫לם בש ב ב‬ ‫אכ ש מ‬ ‫את מ‬ ‫הם ז‬ ‫ל ז‬ ‫תן מ‬ ‫תה נו ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו ב‪ .‬זו ס‬ ‫ח ב‬ ‫היר ה‬ ‫אב מ‬ ‫כמוך מ י‬ ‫מי מ‬ ‫>‪ :</small‬ב‬ ‫תים‬ ‫מס ב‬‫ה ב‬‫ח ב סיה י‬‫מ י‬‫תה ה'‪ .‬שזש י‬ ‫ל מ‬‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬‫מין ז‬ ‫א ב‬‫מ ה‬‫אבני י‬ ‫‪.‬ז‬‫מה מ‬ ‫מי דו ז‬ ‫גבבורות ו ב ב‬ ‫על ש ב‬ ‫כמוך מ בי ב י‬‫מי מ‬‫פר‪ .‬ב‬ ‫מ בי‬‫ה ס‬ ‫מ ש‬‫ת י‬ ‫פי שזשבי ב ש‬ ‫על ב‬ ‫אף י‬ ‫ח‪ .‬ו ב ש‬ ‫מ ה‬ ‫בח י‬ ‫לדור י ששיש י ב‬ ‫דור ש‬ ‫כבוד הוזדך מ‪ : <br> .‬ש‬ ‫ה י‬‫פר י‬ ‫ס ז‬‫בנו ב בש ב ס‬ ‫ת ס‬‫ח ב ביים‪ .‬ז‬ ‫עשיו>‪ : <br‬י‬ ‫מ ה‬ ‫כל י‬ ‫על במ‬ ‫מיו י‬ ‫ח מ‬ ‫כל‪ .‬ו ש ב‬ ‫בך מ י י ב‬ ‫כר ירב טו ב ש‬ ‫‪:‬ז ס ז‬ ‫סד>‪<br‬‬ ‫ח ז‬ ‫פיבים ו בג שמדל מ‬ ‫א ב‬ ‫אזרך ש י‬ ‫חנ בון ב ו שירחבום ה'‪ .‬ו ש מ‬ ‫כל שד במר מ‬ ‫דיק ה' בש ב מ‬ ‫צ בב‬ ‫מת>‪ : <br‬י‬ ‫א ז‬ ‫ב א‬ ‫אהו ב ז‬ ‫קמר כ‬ ‫אשזשר י ב ש‬ ‫לכל ה‬ ‫איו‪ .‬ו ב ש‬ ‫תך מ יא ס‬ ‫לכו ב ש‬ ‫מ ש‬ ‫כבוד י‬ ‫כבוד >‪ : <br‬בש‬ ‫תיו‪ .‬שזש במ‬ ‫ל מ‬‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬ ‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬ ‫אבני י‬ ‫‪.‬בוי מ‬ ‫בר ב‬ ‫לת ה' י שיד ז ב‬ ‫ה יב‬‫ת ב‬ ‫לם‪ : <br> .‬ו ב ס‬ ‫די מ‬ ‫ס סב‬ ‫ח ש‬ ‫כר י‬‫כל‪ .‬מ‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לה‪ :‬מ ב‬ ‫ס מ‬ ‫ללו בך מ בז‬ ‫ה שב‬ ‫כל יום י ש י‬ ‫קדושבשים בש ב מ‬ ‫קדושש ו ב ש‬ ‫מך מ מ‬ ‫קדושש ו ששבש ש‬ ‫תה מ‬ ‫א במ‬ ‫>‪:</em‬בעשי”ת>‪ <small><em‬י‬ ‫לך ש‬‫מ ז‬ ‫ה בז‬ ‫קדושש >‪ </small‬י‬ ‫ה במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫קדושה‬ .‬ו ב ש‬ ‫גבבור מ‬ ‫אמדם ש ב‬ ‫ה מ‬ ‫בסני מ‬ ‫ל ש‬ ‫ע ב‬ ‫להובדי י‬ ‫ש‬ ‫לכבותו‬ ‫מ ש‬ ‫הידר י‬ ‫דור מודר>‪ : <br‬ה‬ ‫כל ב‬ ‫ת ך מ בש ב מ‬ ‫ל בש‬ ‫משיש ש‬‫מ ש‬ ‫מים‪ .‬ו ש ז‬ ‫איו י י ה‬ ‫מיד>‪: <br‬שרצון י שסר מ‬ ‫עים י ישש ב‬ ‫השרשמש ב‬ ‫כל מ‬ ‫את במ‬ ‫ביו‪ .‬ב‬ ‫תיו‬ ‫צו מ‬ ‫מ ש‬‫בסרי ב‬ ‫לעו ש‬ ‫עבנישש ש‬ ‫מ ה‬‫תיו ו ב י‬ ‫צו מ‬ ‫מ ש‬ ‫מסרי ב‬ ‫לששו ש‬ ‫מל טוב ש‬ ‫גו ס‬‫תבמ בירך ש שששמו ב‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬‫מה‪ .‬מ‬ ‫הי י י ה‬‫חק‪ . ‫מת‬ ‫א ז‬ ‫אים א‬ ‫בי ב‬ ‫בסרי נ ש ב‬ ‫כל בד ב ש‬ ‫מה‪ .‬סו ס‬ ‫מים יר ב‬ ‫ח ב‬ ‫תים בש ביר ה‬‫מ ב‬ ‫ח ב זיה ס‬ ‫מ י‬ ‫סד‪ .‬ש‬ ‫ח ז‬ ‫ח ב ביים בש ב ז‬ ‫כל י‬ ‫ל בס‬ ‫מכ י ש‬ ‫ש‬ ‫עה‬‫ח י שששו ב מ‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬‫מ ש‬‫ח ב זיה ו ב י‬ ‫מ י‬‫מית ו ב ש‬ ‫מ ב‬ ‫לך ש ס‬ ‫מ ז‬ ‫ל בך ש‪ .‬שזש במ‬ ‫ל מ‬ ‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬ ‫מין ז‬ ‫א ב‬‫מ ה‬ ‫אבני י‬ ‫‪.‬ח[ ה‬ ‫תבמ בירך ש‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬ ‫את י‬ ‫מ ס‬ ‫חזרת ס‬ ‫א ז‬ ‫הא תומרה י‬ ‫ת ס‬ ‫פת שולא ש‬ ‫ל ז‬ ‫ח ז‬ ‫מ ש‬ ‫הא כ‬ ‫ת ס‬‫תומרה לא ש‬ ‫ה ב‬‫זאת י‬ ‫מה‪ .‬שזשנ ז ב א‬ ‫חשששבו מ‬ ‫מ ש‬‫כל י‬ ‫אמדם ו ש מ‬ ‫בסני מ‬ ‫עשה ש‬ ‫מ ה‬ ‫כל י‬ ‫ע במ‬ ‫תבמ בירך ש שששמו יוסד י‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬‫מה‪ .‬ו ש ס‬ ‫ה מ‬ ‫כל א ה‬ ‫את במ‬ ‫מר ה' ז‬ ‫‪:‬ששו ס‬ ‫עד>‪<br‬‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫קשדששו ש‬ ‫בשר שסשם מ‬ ‫כל מ ב‬ ‫בסרך ש במ‬ ‫פי‪ .‬יב[ ה‬ ‫כרו‬ ‫לה ז ב ש‬ ‫ע זב‬ ‫ת י‬ ‫תבמ בירך ש שששמו ויש ב ש‬ ‫בוסרא י ב ש‬ ‫ה ב‬ ‫את י‬ ‫מ ס‬‫לה מרצון ס‬ ‫ע ז‬ ‫עת שזשי י ה‬ ‫תים בש ב ס‬ ‫מס ב‬‫ה ב‬‫ח ב יית י‬ ‫ת ב‬‫הזיה ב ש‬ ‫ת ש‬ ‫מה‪ .‬ו[ ה‬ ‫מים‬ ‫קושד ב‬ ‫ל ב‬ ‫אים‪ .‬ו שיר ה‬ ‫ל ב‬ ‫כל >‪: <br‬טוב ה' י‬ ‫יודו בך מ ה' במ‬ ‫כה‬ ‫בשרכו ב מ‬ ‫סיזדיך מ י ש מ‬ ‫ח ב‬‫עשיך מ‪ .‬ש‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫תים‪ :‬מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫חיות ס‬ ‫ה ה‬‫ל י‬‫תה ש‬ ‫א במ‬ ‫מן י‬ ‫א מ‬ ‫‪:‬ו שנ ז א‬ ‫קדושת השם‬ ‫אל‬‫ה ס‬‫תה ה'‪ .‬ו ששזשהבוא מ‬ ‫מ ב‬ ‫א ב‬‫תה ה‬ ‫הי ש מ‬ ‫השמבשלום מ‬ ‫ליו י‬ ‫ע מ‬‫בנו ב מ‬ ‫את משזשה יר ס ב‬ ‫נבו ב י‬ ‫מה‪ .‬ו י ה‬ ‫א מ‬ ‫כל יום ה‬ ‫גדול >‪: <br‬בש ב מ‬ ‫מב‬ ‫קר‬ ‫ח ז‬ ‫אין ס‬ ‫לתו ס‬ ‫לג שכד מ ב‬ ‫מאד‪ .‬ו ב י‬ ‫ח ז‬ ‫ת י‬ ‫פו ס‬‫ב‬ ‫ן‬ ‫עשיו>‪ : <br‬חרי ר ךצו‬ ‫מ ה‬ ‫כל י‬ ‫סיד בש ב מ‬ ‫ח ב‬ ‫כיו‪ .‬יא[ ה‬ ‫כל יום שזש ב מיבוא‬ ‫לו בש ב מ‬ ‫כה ב‬ ‫ח זב‬‫א י‬ ‫כל זזה ה‬ ‫עם במ‬ ‫ה‪ .‬ז‬ ‫ל י‬ ‫ז מכ שסרנו ב ש‬ ‫ח ב ביים‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫הם‬ ‫במר מ‬ ‫א ש‬ ‫גן י‬ ‫מ ס‬‫תה ה'‪ .‬שזש ב‬ ‫ל מ‬ ‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬ ‫אבני י‬ ‫ט[ ה‬ ‫‪.‬שוקוסנה י‬ ‫סבדים טו ב‬ ‫ח מ‬ ‫מל ה‬ ‫גו ס‬‫ליון‪ .‬סואל ס‬ ‫צ מ‬‫הי י ב ש‬ ‫אל ס‬ ‫הם‪ .‬י‬ ‫בי ב‬ ‫לנ שב ב‬ ‫אב י‬ ‫המיה מ‬ ‫תית‪ .‬מ‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫גן‪ :‬מ ב‬ ‫מ ס‬ ‫ע וב מ‬‫לך ש עוסזר בומושבשי י‬ ‫מ ז‬‫‪ :‬ז‬ ‫גבורות‬ ‫להושבשי י‬ ‫ע‬ ‫תה ירב ש‬ ‫א במ‬ ‫תים י‬ ‫מ ב‬ ‫ח ב סיה ס‬ ‫מ י‬ ‫אדמני‪ .‬י‬ ‫כה ב‬ ‫עם שזשכ במ מ‬ ‫ה מ‬ ‫אששסרי מ‬ ‫למדבוד‪ : <br> .‬שזש ב‬ ‫ל מ‬‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬ ‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬ ‫אבני י‬ ‫יג[ ה‬ ‫חים‬ ‫צ ב‬ ‫צח נ ש מ‬ ‫לנ ס י‬ ‫עד ו ב ש‬ ‫ל י‬ ‫‪ .‬ש‬ ‫כל קשר מ‬ ‫ל מ‬ ‫קרוב ה' ש‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫עם>‪<br‬‬ ‫מע שויושבשי ס‬ ‫תם י בשש י‬ ‫ע מ‬ ‫את שישו ש מ‬ ‫עשה‪ .‬ב‬ ‫ע ש‬ ‫‪ :‬ז‬ ‫הים >‪:</em‬בעשי”ת>‪<small><em‬‬ ‫אל ב‬ ‫ענ שך מ א‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫ח ב ביים‪ .‬שזש שב‬ ‫ל מ‬‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬ ‫מין ז‬ ‫א ב‬‫מ ה‬ ‫אבני י‬‫ז[ ה‬ ‫חמריו‬ ‫א ה‬ ‫אים י‬ ‫לבמ ב ב‬ ‫לפ ממניו ו ש י‬ ‫‪ .‬י‬ ‫לה ש‬ ‫ה מב‬ ‫ת ב‬ ‫בש‬ ‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מך מ ש‬ ‫כה שבש ש‬ ‫בשר מ‬ ‫א מ‬ ‫לך ש‪ .‬שזש י‬ ‫ל מ‬‫אמו במנה שש ס‬ ‫בב א‬ ‫מין ז‬ ‫א ב‬ ‫מ ה‬‫אבני י‬‫י[ ה‬ ‫הם‬ ‫עשי ז‬ ‫מ ה‬ ‫כל י‬ ‫אל במ‬ ‫בין ז‬ ‫מס ב‬‫ה ב‬ ‫בם י‬ ‫ל מב‬ ‫‪ .‬ב ש‬ ‫עד עו מ‬ ‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬ ‫מ י‬ ‫ה ס‬ ‫בסרך ש י מ ב‬ ‫חנו ב נ ש מ‬ ‫אנ י ש‬ ‫וי ה‬ ‫ה‬ ‫ללוי ב מ ב‬ ‫ה ש‬ ‫‪ :‬י‬ ‫עמידה‬ ‫אבות‬ ‫כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוהינו‬ ‫תך מ‬ ‫לב ז‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫גיד ב ש‬ ‫פי י י ב‬ ‫תח ו ב ב‬ ‫תפש ב מ‬ ‫תי ב‬ ‫אדמני שפמ י‬ ‫ה‬ ‫אל‬ ‫נומרא ס‬ ‫ה ב‬‫בור ו ש י‬ ‫הג ב ב‬‫גדול י‬ ‫ה מב‬‫אל י‬ ‫ה ס‬ ‫עקב‪ .‬ו בג שכד מ‬ ‫תיך מ יא ס‬ ‫עזבוז נושרא ז‬ ‫ננו ב>‪: <br‬ו ז א‬ ‫תך מ י שיר סב‬ ‫ק ש‬ ‫צשד מ‬ ‫ביעו ב‪ .‬שוזו ס‬ ‫ה ב‬‫בים‪ .‬שששמו‬ ‫חד‬ ‫צר י י י‬ ‫הבי ס‬ ‫מר י‬ ‫א י‬ ‫תם‪ .‬ב‬ ‫הידר בש‬ ‫ה‬ ‫חה‬ ‫אשי מ‬ ‫תיך מ מ‬ ‫לא ז‬ ‫בסרי נ בפש ש‬ ‫נה>‪: <br‬ו שבד ש‬ ‫ס ב‬ ‫פשזר מב‬ ‫א י‬ ‫תך מ ה‬ ‫לב ש‬ ‫מרו ב‪ .

‬ו בג ש מ‬ ‫בה ברי ס‬ ‫ענ שסינו ב‪ .‬א‬ ‫חנ מב ס‬‫ת ב‬‫מ בש‬ ‫לם ב‬ ‫ע יב‬ ‫ת י‬‫ת ש‬‫אל ב‬ ‫מנ בו ב‪ .‬ממקרב הץ‬ ‫ת מקרע במשופךר גךדול למח הרות הנו‪ .‬מ ב‬‫בי מ ס‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫ע בב ש‬ ‫תכ שבני י‬‫גר ו ש י‬ ‫מ סב‬ ‫ת י‬ ‫‪:‬ו ב ש‬ .‬עוד ס‬ ‫א א‬‫קמראו ב ו יאהבני ז‬‫טזרם י ב ש‬ ‫המיה ז‬ ‫מר‪ .‬ו ש י‬ ‫מ בז‬ ‫פזניך מ ב‬ ‫תר ב מ‬ ‫ס בס‬‫ת ש‬ ‫אל ב י‬ ‫ענו ב‪ .‬ו ש מ‬ ‫ח מב‬ ‫ת ב‬ ‫ב בש‬ ‫צינו ב כ בש י‬‫ע ס‬ ‫בבראששומנה שויו ה‬ ‫טינו ב כ בש מ‬ ‫בה ששופ ש ס‬ ‫השבשי מ‬ ‫מ‬ ‫משש ב מ‬ ‫פט‬ ‫קה ו ב ב‬ ‫צמד מ‬ ‫הב ש‬ ‫לך ש או ס‬ ‫מ ז‬ ‫תה ה'‪ .‬שרפו ב י‬ ‫השמבש י‬‫מן י‬ ‫מה ב‬ ‫ל מ‬‫לי >‪</small></em‬פב"פ>‪ <em><small‬שש ס‬ ‫אר חו ס‬ ‫בתוך ש שש מ‬‫שב‬ ‫אל‬‫>‪:</small‬בישמר ס‬ ‫אל‬ ‫מו בישמר ס‬‫ע ב‬ ‫לי י‬ ‫פא חו ס‬ ‫תה ה'‪ .‬שרפ מ ס‬ ‫אה >‪: </em‬תפילה בעד החולה>‪<small><em‬‬ ‫המרה שרפו ב מ‬ ‫מ ס‬ ‫לח ש‬ ‫תשש י‬ ‫תי‪ .‬ומתהן‬ ‫שנךה הרזאת ומא תת כךל מ תינ ה‬ ‫וא תת הר ך‬ ‫וה' א אלה הינ‬ ‫בקיץ ‪ <em><small> -‬בךר הךמ עךל הינ‬ ‫כה‬‫כה>‪</small></em> <em><small‬בש במר מ‬ ‫במר מ‬ ‫ל ש‬ ‫טר ב‬ ‫מ מ‬ ‫טל ו ב מ‬ ‫ענו ב >‪</small></em‬בחורף ‪ -‬י‬ ‫מה שושבש ב ס‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫על ב‬ ‫פשסני מ‬ ‫י‬ ‫השמבשבנים‬‫בסרך ש י‬ ‫מ מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ב‬ ‫כי פ משמש ש‬ ‫כנו ב ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫לנו ב י‬ ‫חל מ‬ ‫מ י‬ ‫טאנו ב‪ .‬א‬ ‫לעו מ‬ ‫מלך ש ה' ש‬ ‫יב ש‬ ‫ה‬‫ללוי ב מ ב‬ ‫ה ש‬‫>‪ :</em‬לחזן>‪ :<br><em‬י‬ ‫פינו ב לא‬ ‫מ ב‬‫הינו ב ב‬ ‫אל ס‬ ‫חך מ א‬ ‫ב ה‬ ‫דישש‪ .‬ו ב מ‬ ‫טו בבמ ב‬ ‫מ ב‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫קבוץ גליות‬ ‫יחרד מ הארמברע כרנמפות הךאר תץ‪ .‬י ש ב‬ ‫ע ס‬ ‫לשישו ש מ‬‫קרוב ש‬ ‫הסיה מנא מ‬ ‫תנו ב‪ .‬ב‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬‫>‪:</em‬בעשי"ת>‪ <small><em‬מימו בשש ש‬ ‫לך ש‬ ‫מ ז‬‫ה בז‬ ‫קדושש >‪ </small‬י‬ ‫ה במ‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫דעת‬ ‫עת‬ ‫ה מד ב י‬ ‫תה ה'‪ .‬ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫מינו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫א במ‬‫תנו ב מ‬ ‫לב ס‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬‫כי ש‬ ‫עה ב‬ ‫ענו ב ו שנ בו מ בשסש מ‬ ‫פא‪ .‬מ‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫קה‪ :‬מ ב‬ ‫צמרה שוצו ב מ‬ ‫עת מ‬ ‫כל ס‬ ‫ציל בש ב מ‬ ‫מ בב‬‫פוזדה ו ב י‬ ‫צמרה‪ .‬כ בי מד ב מ‬ ‫ליך מ ה‬ ‫א ז‬‫קמרא ס‬ ‫טזרם נ ב ש‬ ‫מנו ב‪ .‬הושבשי ס‬ ‫אנו ב ה' ו שנ סמר ס‬‫‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ומשא נ הס למקרב הץ גךלכיות הינו‪ .‬‬ ‫ח ב‬ ‫ביר ה‬ ‫סד ו ב ש‬ ‫ח ז‬ ‫ב שד בך מ בש ב ז‬ ‫ל י‬ ‫תה ה' ש‬ ‫א במ‬ ‫לינו ב י‬ ‫ע ס‬ ‫מלך ש מ‬ ‫חה‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬ו ש מ‬ ‫א י‬ ‫בר שזשנ ז ב א‬ ‫עסננו ב‪ .‬ש‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫טובות‪ .‬ו ש מ‬ ‫תא ס‬ ‫גע ב‬ ‫עה כ בשזר י‬ ‫הברשש מ‬ ‫כל מ‬ ‫קמוה‪ .‬ומקרבמצ הנו ר‬ ‫אל‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫חי י‬ ‫‪:‬נ בשד ס‬ ‫משפט‬ ‫מים‪.‬ב‬ ‫עת מ‬ ‫העוזנה בש ב ס‬ ‫תה ה' מ‬ ‫א במ‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫רפואה‬ ‫תינו ב‬ ‫כו ס‬ ‫מ ב‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫מה ש‬ ‫ל מ‬‫אה שש ס‬ ‫לה שרפו ב מ‬ ‫ע ס‬ ‫ה ה‬ ‫תה‪ .‬ז‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫פט‪ .‬ו ב ש‬ ‫אמדם יד ב י‬ ‫ל מ‬ ‫תה חוסנן ש‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫תשובה‬ ‫צה‬ ‫הרו ז‬‫תה ה'‪ .‬קךדוש ה' צמבךאות‪ .‬ממלא כךל הךאר תץ >‪:</em‬קו”ח>‪ :<br><em‬י‬ ‫כבודו‬ ‫מרו ב >‪ :</em‬חזן>‪ :<br><em‬בש‬ ‫ברו בך ש יא ס‬ ‫תם מ ב‬ ‫עממ מ‬ ‫ל כ‬‫מקומו >‪: </em‬קו”ח>‪ :<br><em‬ש‬ ‫מ בש‬ ‫כבוד ה' ב‬ ‫ברו בך ש בש‬ ‫>‪ :<br><em‬מ ב‬ ‫לאמר >‪ :</em‬חזן‬ ‫כתבוב ס‬ ‫קשדששך מ במ‬ ‫בסרי מ‬ ‫בבד ש‬‫>‪:</em‬קו"ח>‪: <br><em‬ו ב ש‬ ‫לדר מודר‪.‬כ בששסשם שזש ב‬ ‫בעו מ‬ ‫מך מ מ ב‬ ‫את שבש ש‬ ‫ק סד בשש ז‬ ‫נש י‬ ‫מר‬ ‫א י‬ ‫אל זזה ו ש מ‬ ‫קמרא זזה ז‬ ‫אך מ‪ :‬ו ש מ‬ ‫בי ז‬ ‫על ייד נ ש ב‬ ‫קךדוש‪ .‬‬ ‫צביון ש‬ ‫הי בך ש ב‬ ‫אל י‬ ‫לם‪ .‬מ ב‬ ‫מה ש‬ ‫ל מ‬ ‫בה שש ס‬ ‫תששו ב מ‬ ‫חבזיסרנו ב ב ב ש‬ ‫ה ה‬ ‫תך מ ו ש י‬ ‫עבומד ז‬ ‫ל ה‬ ‫כנו ב י‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בנו ב י‬ ‫קשר ס‬ ‫תך מ‪ .‬ו ש י‬ ‫מ ס‬ ‫משך מ ש‬ ‫ע ב‬‫בי י‬ ‫כל אוי ש ס‬ ‫בד‪ .‬ב‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫לנו ב ש‬ ‫א ס‬ ‫בנו ב‪ .‬קךדוש‪ .‬חוסנן י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫כל מ ב‬ ‫הש בס‬ ‫בימנה ו ש י‬ ‫עה ב‬ ‫תך מ סד מ‬ ‫א בש‬ ‫מ ב‬ ‫ננו ב ס‬ ‫ח סב‬ ‫בימנה‪ :‬מ‬ ‫אנושש ב‬ ‫ל א‬ ‫מד ז‬ ‫ל בס‬ ‫מ י‬ ‫עת‪ .‬שזש ב‬‫אבו י‬‫הי ה‬ ‫הי סואל ס‬ ‫אל י‬ ‫ל בפ מזניך מ ה' א‬ ‫מ ש‬ ‫הי מרצון ב‬‫יש ב‬ ‫לה‬ ‫לחו ז‬ ‫הג בבוף ש‬‫את י‬ ‫הנ ז בפזשש ו בשרפו ב י‬ ‫את י‬ ‫מבים‪ .‬מ ב‬ ‫ה ב‬ ‫תנו ב כ בישמבשבנים י‬‫בסרך ש ששנ מ ס‬ ‫ה‪ .‬מ ב‬ ‫משש ב מ‬‫קנו ב בי ב ב‬‫צ שד ב ס‬ ‫לך ש >‪: <em><small‬ו ש י‬ ‫מ ז‬‫ה בז‬ ‫בעשי"ת ‪ -‬י‬ ‫פט‬‫משש ב מ‬ ‫ה ב‬‫‪ </small></em>:‬י‬ ‫ברכת המינים‬ ‫בר‬ ‫תשיש ס ב‬ ‫קר ו ב ש‬ ‫ע בס‬ ‫ת י‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫הז סבדים ש‬ ‫המרה י בכ במסרתו ב‪ .‬ש‬ ‫ח מ‬ ‫כי מ‬ ‫בינו ב ב‬ ‫א ב‬ ‫לנו ב מ‬ ‫לח מ‬ ‫ס י‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫סל י‬ ‫ל ש‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫גאולה‬ ‫אל‬ ‫אל בישמר ס‬ ‫גו ס‬ ‫תה ה'‪ .‬רו ס‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬כ בי במ‬ ‫מי מ‬ ‫דישבשים אותו ב בשש ס‬ ‫ק בב‬ ‫מי ש‬ ‫לם‪ .‬ו ש י‬ ‫אל ברשש ס‬ ‫פן ז‬ ‫ת ז‬‫אל ב ס‬ ‫י‬ ‫כי‬ ‫מע‪ :‬ב‬ ‫אשש מ‬ ‫אבני ז‬ ‫מידבש בברים ו י ה‬ ‫הם ש‬ ‫עזנה‪ .‬בתענית צבור אומר הש"ץ עננו>‪<small><em‬‬ ‫אנ מ ש‬ ‫לה ה‬ ‫גדו מ‬ ‫צמרה ש‬ ‫ב מ‬‫כי ש‬ ‫תנו ב ב‬ ‫עבני ס‬‫ת ה‬ ‫ביום צום ב י‬ ‫עסננו ב ש ב‬ ‫עסננו ב ה' ה‬ ‫ה‬ ‫ס שד בך מ‬ ‫ח ש‬ ‫הי מנא י‬ ‫תנו ב‪ .‬מ ב‬ ‫א במ‬ ‫חמזק מ‬ ‫אל מ‬ ‫גו ס‬ ‫כי ב‬ ‫מך מ‪ .‬ו שברי מ‬ ‫ב מ‬ ‫אה ש‬ ‫‪:‬שר ס‬ ‫חנו ב‪: </em> .‬ו ש מ‬ ‫ת ש‬ ‫הי ב‬ ‫ת ב‬ ‫אל ב ש‬ ‫לשבשיבנים י‬ ‫מי ש‬ ‫ל ב‬ ‫וש י‬ ‫ע ז סבדים‬ ‫מכ שבני י‬ ‫בים ו ב י‬ ‫בר אוי ש ב‬‫תה ה'‪ . ‫כתבוב >‪:</em> <br‬בחזרת הש ”ץ >‪<small><em‬‬ ‫מרום‪ .‬מ ב‬ ‫א במ‬ ‫ח מ‬ ‫ל י‬ ‫חל שוסו ס‬ ‫כי מו ס‬ ‫ענו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫אנ מ מ‬‫מנ בו ב מיגון ו י ה‬‫מ בז‬ ‫סר ב‬ ‫ה ס‬ ‫לה‪ .‬ז‬ ‫ח ס‬ ‫לנ י ה‬ ‫ש‬ ‫צמרה‬ ‫עת מ‬ ‫העוזנה בש ב ס‬ ‫תה ה'‪ .‬מ‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לפמזניך מ‪ .‬ו ששבש ש‬ ‫ק בב‬ ‫תך מ נ י ש‬ ‫קכדשמבש ש‬ ‫חים ש‬ ‫צ ב‬‫צח נ ש מ‬ ‫לנ ס י‬ ‫לך מ ו ב ש‬ ‫גיד ג מ בשד ז‬ ‫לדור מודור נ י ב‬ ‫ש‬ ‫אל‬ ‫ה ס‬ ‫תה ה' מ‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ :‬מ ב‬ ‫א במ‬ ‫קדושש מ‬ ‫גדול ו ש מ‬ ‫לך ש מ ב‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬ ‫כי ס‬ ‫עד‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬ו ש מ‬ ‫לתומר ז‬ ‫בינו ב ש‬ ‫א ב‬ ‫בנו ב מ‬ ‫השבשי ס‬ ‫ה‬ ‫בה‬ ‫תששו ב מ‬ ‫‪:‬ב ב ש‬ ‫סליחה‬ ‫בה‬ ‫מישר ז ב‬ ‫ה ב‬ ‫חנ בון ב י‬ ‫תה ה'‪ .‬מ ב‬ ‫מן אמ ב מ‬ ‫ח מ‬ ‫מן ו שיר ה‬ ‫א מ‬ ‫פא נ ז א‬ ‫לך ש רו ס‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬‫כי ס‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫ברכת השנים‬ ‫יתמבואת ךה למטובךה‪ .

‬ז מכ שסרנו ב ה' א‬ ‫ה זב‬ ‫כות‪ :‬י‬ ‫ס ב‬ ‫ה בכ‬ ‫חג י‬ ‫צות‪ :‬בסוכות ‪ -‬י‬ ‫מי ב‬ ‫ה ב‬ ‫חג י‬ ‫החזדשש‪ :‬בפסח ‪ -‬י‬ ‫ראשש י‬ ‫לך ש‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬ ‫כי ס‬ ‫עיסנינו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫אשזשר בד בבי בשר ב מ‬ ‫ה כ בי ה‬ ‫בתוכ מ ב‬ ‫כן ש ב‬ ‫תשש ב‬ ‫תששבוב‪ .‬מ ב‬ ‫ח ב‬ ‫אל בש ביר ה‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫לת י‬ ‫תפ ב י ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬ ‫תה ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫עבודה‬ ‫בל‬ ‫ק סב‬ ‫ת י‬ ‫בה ש‬ ‫ה מ‬‫א ה‬‫תם‪ .‬ו ש י‬ ‫אל ברשש ס‬ ‫פן ז‬ ‫ת ז‬ ‫אל ב ס‬ ‫חנו ב‪ .‬ה' א‬ ‫מע קו ס‬ ‫שש י‬ ‫בנו ב‬ ‫תשבשי ס‬ ‫אל ב ש‬ ‫קם י‬ ‫כנו ב‪ .‬כ הן ת מחרי הנו ות מק ריממ הנו‬ ‫ך הרגךדול ומהרקךדוש‪ .‬ו שז ב ש‬ ‫ע ש‬ ‫בן מד בבוד י‬ ‫ח זב‬ ‫משבשי י‬ ‫כרון מ‬ ‫תינו ב‪ .‬ויש סמר ז‬ ‫גי י‬ ‫לה ו שמיבוא ויש י ב‬ ‫ע ז‬ ‫תינו ב‪ .‬ב‬ ‫ח ב‬‫היר ה‬ ‫דת מ‬ ‫מ יב‬ ‫לם בש ב ב‬ ‫בוסרא עו מ‬ ‫עסננו ב ב‬ ‫וי ה‬ ‫בך מ‪.‬ו י ה‬ ‫פשר מ‬ ‫בכ‬ ‫עים‬ ‫לביים מר ב‬ ‫ח מ‬ ‫המרע ו ש מ‬ ‫צר מ‬ ‫במזה‪ .‬ו ש מ‬ ‫ה ב‬ ‫בע ו ששמשלום‪ .‬כ בי מד ב מ‬ ‫ליך מ ה‬ ‫א ז‬‫קמרא ס‬ ‫טזרם נ ב ש‬ ‫מנו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫ה בש‬ ‫ח ב סיינו ב י‬ ‫על י‬ ‫תך מ י‬ ‫לב ז‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫פר ב ש‬ ‫ס בס‬‫ל בך מ ו בנ ש י‬ ‫נוזדה ש‬ ‫לם‬ ‫מעו מ‬ ‫סזדיך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫בי ז‬ ‫ביר ס ב‬ ‫לשד ב‬ ‫עבומדה ב‬ ‫ה ה‬‫את מ‬ ‫השסשב ז‬ ‫תם ו ש מ‬ ‫לב מ‬‫תפ ב מ‬ ‫ב ש‬‫אל ו ב ב‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫הינו ב בש ב י‬ ‫אל ס‬ ‫צה ה' א‬ ‫שר ס‬ ‫מך מ‬ ‫ע בז‬ ‫אל י‬ ‫עבוידת בישמר ס‬ ‫מיד ה‬ ‫ת ב‬ ‫למרצון ב מ‬ ‫הי ש‬ ‫ת ב‬‫‪:‬בש במרצון‪ .‬ו ב ש‬ ‫וש מ‬ ‫תנו ב‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬ ‫מים‪ .‬ב‬ ‫עת מ‬ ‫העוזנה בש ב ס‬ ‫תה ה' מ‬ ‫א במ‬‫כי י‬ ‫מע‪ :‬ב‬ ‫אשש מ‬ ‫>‪ :</small‬ז‬ ‫מו >‪:</em‬תפלה לעצירת הגשמים בשומע תפלה>‪<small><em‬‬ ‫ע ב‬ ‫חר בש ב י‬ ‫בו ס‬ ‫מים‪ .‬ו ש ס‬ ‫אל ס‬ ‫מיך מ ה' א‬ ‫ח ז‬ ‫יר ה‬ ‫קים‬ ‫די ב‬ ‫לצי ב ב ב‬ ‫טח י‬ ‫ב מ‬ ‫מ ש‬ ‫ען ו ב ב‬ ‫משש מ‬‫תה ה'‪ .‬ו ש ב‬ ‫מים ב מ‬ ‫ח ב‬ ‫עישרך מ בש ביר ה‬ ‫לבים ב‬ ‫לירו בשמש י‬ ‫וש ב‬ ‫לבים‬ ‫בוסנה שירו בשמש מ‬ ‫תה ה'‪ .‬י‬‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫הביום‪ .‬ו ב ב‬ ‫משש ב‬ ‫מיסני י‬ ‫כל ב‬ ‫מ במ‬ ‫בר מרע‪ .‬שמש י‬ ‫חנו ב מ‬ ‫אנ י ש‬ ‫מובדים ה‬ ‫יממת ךנו‪ .‬ו שכ ב ב ס‬ ‫מינו ב ב בנ שיין עו מ‬ ‫קרוב בש בי מ ס‬ ‫ה בש ב מ‬‫ת ב‬ ‫בסנה או מ‬ ‫ת‪ .‬י י ה‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫א‬ ‫קשדשזשך מ‪.‬מ ב‬ ‫כל י‬ ‫קבוינו ב במ‬ ‫תך מ ב‬ ‫ע ש‬ ‫ליששו ב מ‬ ‫כי ב‬ ‫תך מ‪ .‬סרי מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫ל בפמזניך מ י‬ ‫מ ש‬ ‫תה‪ .‬ו ש י‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬ ‫ת ש‬ ‫המרה י‬ ‫מ ס‬ ‫ב שד בך מ ש‬ ‫ע ש‬ ‫מח מד בבוד י‬ ‫צ י‬ ‫את ז‬ ‫ז‬ ‫עה‬‫קזרן י שששו ב מ‬ ‫‪ :‬ז‬ ‫שומע תפילה‬ ‫חנו בבנים‬ ‫ת ה‬ ‫לות ו ש י‬ ‫תפ ב ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬‫אל ששו ס‬ ‫כי ס‬ ‫תנו ב‪ .‬שוהושבשי ס‬ ‫במר מ‬ ‫ל ש‬ ‫ב‬ ‫תה‬ ‫א במ‬ ‫חנ בון ב ו שירחבום מ‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫ו‬ ‫שכ תינךתו למצתין‬ ‫ובמר רח אמ תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ו ש י‬ ‫ח ב‬ ‫היר ה‬ ‫דת מ‬ ‫מ יב‬ ‫>‪:</small‬בש ב ב‬ ‫לה‬ ‫תפ ב מ ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬ ‫תה ה'‪ .‬כ בישמשבנים י‬ ‫ח ב ביים ו מששו י‬ ‫ל י‬ ‫ש‬ ‫עם במ בזניך מ‬ ‫הג ב‬ ‫תנ י ס‬ ‫ת ש‬ ‫תיך מ‪ .‬ויש ב ב מ‬ ‫צה ויש בשמבש י‬ ‫ויש סמר ז‬ ‫ביום‪ :‬בראש חדש ‪-‬‬ ‫לשמשלום ש ב‬ ‫ח ב ביים ו ב ש‬ ‫ל י‬ ‫מים‪ .‬מודים דרבנן>‪<small><em‬‬ ‫כל מ ב‬ ‫הי מ‬ ‫אל ס‬ ‫תינו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫מאומרעות מרעבים ו ש מ‬ ‫קשבשים‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫כין‪ :‬מ ב‬ ‫ת ב‬ ‫ה במ‬‫לתוכ מ ב‬‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫‪ :‬ש‬ ‫מלכות בית דוד‬ ‫ח‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬ ‫מ ש‬ ‫תה ה'‪ .‬צבור י‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫תינו ב ש‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫תה הבוא ה' א‬ ‫א במ‬ ‫לך ש‪ . ‫על הצדיקים‬ ‫המו ב‬ ‫לינו ב‪ .‬ו ב ב‬ ‫כל מד ב מ‬ ‫צל שמשמנה זו מב במ‬ ‫ה ס‬ ‫תינת י מזדך מ‪ .‬מ‬‫עד‪ .‬ו ב מ‬ ‫פרו ס‬ ‫תנו ב ו ב ס‬ ‫א ס‬ ‫תבו ב מ‬ ‫כל ב ש‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫חברית שמשלום‪ .‬מ ב‬ ‫ט ש‬‫ב מ‬‫‪ :‬מ‬ ‫בנין ירושלים‬ ‫סא מדבוד‬ ‫לם‪ .‬שמש י‬ ‫חנו ב מ‬ ‫אנ י ש‬‫מובדים ה‬ ‫על‬ ‫מנו ב‪ .‬ב‬ ‫אל‪ .‬חבוס ו שיר ס‬ ‫א ה‬ ‫קמוה ו ש י‬ ‫ת ש‬‫ה ב‬‫ל ב‬ ‫עשה מ‬ ‫ענביות‪ .‬ויש ס ז‬ ‫בי ו ב ב‬ ‫עה ו בשש ב‬ ‫ח ב מיה מר מ‬ ‫עב‪ .‬י ז א‬ ‫ע ס‬‫צ בזדק‪ .‬ו ב ב‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫לה >‪: </em‬בתענית צבור במנחה אומר היחיד עננו>‪<small><em‬‬ ‫גדו מ‬ ‫צמרה ש‬ ‫ב מ‬ ‫כי ש‬ ‫תנו ב ב‬ ‫עבני ס‬ ‫ת ה‬ ‫ביום צום ב י‬ ‫עסננו ב ה' עהסננו ב ש ב‬ ‫ה‬ ‫הי מנא‬ ‫תנו ב‪ .‬י ש ב‬ ‫ע ס‬ ‫לשישו ש מ‬ ‫קרוב ש‬ ‫הסיה מנא מ‬ ‫תנו ב‪ .‬הרמרחאז תיר מ‬ ‫נה ע הינהיונבמשובמךך למצתין‬ ‫‪ :‬ומת תחאז תי ך‬ ‫מודים‬ ‫לדור מודור‪:‬‬ ‫תה הבוא ש‬ ‫א במ‬ ‫ענו ב י‬ ‫גן י בשש ס‬ ‫מ ס‬ ‫ח ב סיינו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫טת סופשסרי ז‬ ‫לי י‬ ‫על ב‬ ‫פש ס‬ ‫אל‪ .‬מ ב‬ ‫חנו ב מובדים מ‬ ‫אנ י ש‬ ‫על שזש ה‬ ‫לם‪ .‬ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫הינו ב חבוס ו שיר ס‬ ‫אל ס‬ ‫לנו ב‪ .‬ב‬ ‫ליך מ ס‬ ‫א ז‬ ‫כי ס‬ ‫ענו ב‪ .‬ששו ס‬ ‫השדירת בש‬ ‫ע ג מ בשדלו ו ש י‬ ‫להובדי י‬ ‫בישמראל ש‬ ‫מיסני‬ ‫כל ב‬ ‫מ במ‬ ‫חית‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫חנו ב‪ .‬ש‬ ‫לטו מ‬ ‫טה ש‬ ‫לי מ‬ ‫לפ ש ס‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬י‬ ‫אנ מ ש‬‫ה‬ ‫אבני‬ ‫מידבש בברים ו י ה‬ ‫הם ש‬ ‫עזנה‪ .‬ו ש י‬ ‫ע במ‬‫כל יום ב‬ ‫סיך מ שזשבש ב מ‬ ‫על נ ב בז‬ ‫לך ש‪ .‬ו בפמ ש‬ ‫לטו מ‬ ‫בו ש‬ ‫הינו ב ב‬ ‫אל ס‬ ‫זה‪ .‬ז‬ ‫ח ס‬ ‫לנ י ה‬ ‫ס שד בך מ ש‬‫ח ש‬ ‫י‬ ‫קה‬ ‫צמרה שוצו ב מ‬ ‫עת מ‬ ‫כל ס‬ ‫ציל בש ב מ‬ ‫מ בב‬ ‫פוזדה ו ב י‬ ‫צמרה‪ .‬ז‬ ‫כל ס‬ ‫תיך מ שזשבש ב מ‬ ‫תיך מ שוטובו ז‬ ‫לאו ז‬ ‫נ בפ ש ש‬ ‫לך ש‬ ‫קבוינו ב מ‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫בשר‪ : </em> .‬א‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫תה הבוא ה' א‬ ‫א במ‬ ‫לך ש‪ .‬ו ש י‬ ‫ח זב‬‫לשששמור כ‬ ‫קשדשזשך מ‪ .‬ו ש י‬ ‫פקבודות מ‬ ‫ה בש‬ ‫תינו ב י‬ ‫על נ בשששמו ס‬ ‫מסו בברים בש בי מזדך מ‪ .‬ו שז ב ש‬ ‫אבו ס‬ ‫כרון ה‬ ‫קדוסננו ב ו שז ב ש‬ ‫כרוסננו ב ו בפ ב ש‬ ‫כר ז ב ש‬ ‫קד ויש בז מ ב ס‬ ‫פ ס‬ ‫מע‪ .‬ו ב ש‬ ‫ל ה‬‫קיך מ‪ .‬ו ב ב‬ ‫ל י‬ ‫ענו ב בו ש‬ ‫כה‪ .‬ו ש י‬ ‫מ בז‬ ‫פזניך מ ב‬ ‫תר ב מ‬ ‫ס בס‬ ‫ת ש‬ ‫אל ב י‬ ‫ענו ב‪ .‬‬ ‫טו ב ז‬ ‫מ ב‬ ‫לו ב‬ ‫לם כ בכ ב‬ ‫העו מ‬ ‫את מ‬ ‫ע ז‬ ‫בי י‬ ‫תש ב‬ ‫מה‪ .‬ו ב ש‬ ‫אה >‪:</em‬בראש חודש ובחול המועד אומרים זה>‪<small><em‬‬ ‫ע‪ .‬ו ש מ‬ ‫ה ז‬ ‫על ג ס בסרי י‬‫הם‪ .‬ו ש י‬‫ח ב‬‫ה ה‬ ‫על י‬ ‫קים ו ש י‬ ‫די ב‬ ‫הצי ב ב ב‬ ‫על י‬ ‫י‬ ‫בך מ‬ ‫כי ש‬ ‫לם שולא סנבושש ב‬ ‫לעו מ‬ ‫הם ש‬ ‫ממ ז‬ ‫ע ב‬ ‫קנו ב ב‬ ‫ל ס‬‫ח ש‬ ‫מת‪ .‬ו ש י‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫מש ך מ ס ב‬ ‫ע ב‬ ‫קסני י‬ ‫על ז ב ש‬ ‫סיבדים‪ .‬ו ש מ‬ ‫א י‬‫בר שזשנ ז ב א‬ ‫עסננו ב‪ .‬ש‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫מש ך מ ס ב‬ ‫ע ב‬ ‫כל י‬ ‫כרון במ‬ ‫ו שז ב ש‬ ‫קסדנו ב בו‬ ‫בה‪ .‬בש ב י‬ ‫לב מ‬ ‫תפ ב מ‬‫אל ו ב ש‬ ‫אשסבשי בישמר ס‬ ‫תך מ‪ .‬‬ ‫עיר מ‬ ‫לבים ב‬ ‫כרון שירו בשמש י‬ ‫ב זד בך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫דו ז‬ ‫מ ב‬ ‫על ב‬ ‫מיך מ י‬ ‫ח ז‬ ‫ל בפ מזניך מ‪ .‬ערל ש תה תח איית ךנו ומק ת ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ךאות‬ ‫ד‬ ‫הו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךכות‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪.‬ו ש י‬ ‫ח ז‬ ‫כלו ב יר ה‬ ‫כי לא מ‬ ‫טוב ב‬ ‫ה ב‬ ‫המרבים‪ :‬י‬ ‫צ ע‬‫קר ו ש מ‬ ‫עזרב מוב ז‬ ‫עת‪ .‬שושים ז‬ ‫א ז‬ ‫בב א‬‫חים בש בשבשמשך מ ז‬ ‫ט ב‬ ‫בו ש‬ ‫ה ב‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫כר טוב ש‬ ‫תן ש מ‬ ‫הינו ב‪ .‬א‬ ‫חנ מב ס‬ ‫ת ב‬ ‫מ בש‬ ‫לם ב‬ ‫ע יב‬‫ת י‬ ‫ת ש‬ ‫אל ב‬ ‫מנ בו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫פשסני מ‬ ‫על ב‬ ‫טר י‬ ‫מ מ‬ ‫טל ו ב מ‬ ‫תן י‬ ‫לה ב ס‬ ‫תפ ב מ ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬ ‫כבודו‪ .‬שששמור ו ש י‬ ‫מ בש‬ ‫מעשזשר י‬ ‫תיך מ ו ב ס‬ ‫מב בשרכו ז‬ ‫לא י מסדינו ב ב‬ ‫מ סב‬ ‫וב י‬ ‫כה‬ ‫כה ו שנ בז ש זב‬ ‫במר מ‬ ‫מי ש‬ ‫כנו ב בש בג בשש ס‬ ‫בשר ס‬ ‫תינו ב‪ .‬ס‬ ‫ח מ‬‫מו ב ה‬ ‫ת ב‬ ‫כי לא י‬ ‫חם ב‬ ‫מיר ס‬ ‫ה ש‬ ‫מיך מ‪ .‬ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫מים‪ .‬ויש בג בל בו ב יר ה‬ ‫מ ש‬ ‫לינו ב ג ש בסזרות טובות ב‬ ‫ע ס‬ ‫גזור מ‬ ‫קשבשים‪ .‬ש‬ ‫ח ב‬‫ליר ה‬ ‫סד ו ב ש‬ ‫ח ז‬ ‫ל ז‬ ‫חן ו ב ש‬ ‫ל ס‬ ‫בה‪ .‬י‬ ‫בב שמש ס‬ ‫ל מ‬ ‫בשדך מ בש ב ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬‫עשות שרצונ זך מ‪ .‬ו ש י‬ ‫חזרב ו שמר מ‬ ‫בר ו ש ז‬ ‫מנ בו ב זד ב ז‬ ‫מ בז‬ ‫סר ב‬ ‫ה ס‬ ‫טובות‪ .‬ב‬ ‫לינו ב שוהושבשי ס‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫ננו ב ו שיר ס‬ ‫ח סב‬‫מים חבוס ו ש מ‬ ‫ח ב‬‫עה ו שיר ה‬ ‫בר י שששו ב מ‬ ‫בשד י‬ ‫ח ב ביים‪ .‬ב‬ ‫צרות מ‬ ‫ח ש‬‫ל י‬ ‫תינו ב ש‬ ‫לביו ס‬ ‫גמ ב כ‬ ‫ההומדאות‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫תששבועות >‪: </em‬בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים>‪<small><em‬‬ ‫ה בש‬‫על י‬ ‫גבבורות ו ש י‬ ‫ה שב‬ ‫על י‬ ‫קן ו ש י‬ ‫פכשר מ‬ ‫ה ב‬ ‫על י‬ ‫סים ו ש י‬ ‫הנ ב ב‬‫על י‬ ‫י‬ ‫זה‬ ‫ה זב‬‫מן י‬ ‫הם ב בז ש ב י‬ ‫ה ס‬‫מים מ‬ ‫תינו ב בי בבי מ ב‬‫אבו ס‬ ‫ל ה‬‫ת י‬ ‫עשי מ‬ ‫חמות שזש מ‬ ‫ל מ‬ ‫המב ש‬ ‫על י‬ ‫>‪:</small‬ו ש י‬ ‫על >‪: </em‬לחנוכה>‪<small><em‬‬ ‫עה י‬ ‫השרשמש מ‬ ‫לכבות י ממון מ‬ ‫מ ש‬ ‫ממדה י‬ ‫ע ש‬ ‫במניו‪ .‬ב‬ ‫ע ז‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫תרבום ב‬ ‫קשרנו ב מ‬ ‫ח‪ .‬כ בששזש מ‬ ‫אי ו ב מ‬ ‫חשששמונ י ב‬ ‫גדול י‬ ‫הן מ ב‬ ‫חמנן כ ב ס‬ ‫בן יו מ‬ ‫תמיהו ב ז ב‬ ‫ת ש‬ ‫מ ב‬ ‫מי י‬ ‫בי ס‬‫ב‬ .‬‬ ‫תית‬ ‫ש‬ ‫הא‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫הר‬ ‫יוצ‬ ‫יוצ מר הנו‬ ‫אל‬ ‫ברו בך ש ס‬ ‫לך ש‪ .‬ב‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬ ‫לינו ב‪ .‬עוד ס‬ ‫א א‬ ‫אבני ז‬ ‫קמראו ב ו י ה‬ ‫טזרם י ב ש‬ ‫המיה ז‬ ‫מר‪ .

‬מ ב‬ ‫ס מ‬ ‫תנו ב ז‬ ‫עז שמר ס‬ ‫תנו ב ו ש ז‬ ‫ע ס‬ ‫אל י שששו ב מ‬ ‫ה ס‬ ‫מת‪ .‬הבוא חזדשש‬ ‫לחזדשש ששסנים מ‬ ‫עשר ש‬ ‫חד‪ .‬מ‬ ‫מ מ‬ ‫ק מ‬ ‫את נ ב ש‬ ‫ת ז‬ ‫מ במ‬ ‫ק ש‬ ‫דימנם‪ .‬ו בשש מ‬ ‫ה‬ ‫ו ערל הךע הץ‬ ‫ני‬‫ב ך‬ ‫ך‬ ‫גדול >‪ .‬ז מכ שסרנו ב ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫‪ :‬מ‬ .‬מ‬ ‫א ז‬ ‫בב א‬ ‫מך מ ז‬ ‫את שבש ש‬ ‫ללו ב ז‬ ‫ה ש‬ ‫לה‪ . <em><small><small‬ומת ךלו אותו ומא תת‬ ‫ה מב‬ ‫מך מ י‬ ‫לשבש ש‬ ‫לא שונוזדה ש‬ ‫הם סנס ו מפז ז‬ ‫ממ ז‬ ‫ע ב‬ ‫ת ב‬ ‫עשי מ‬ ‫וש מ‬ ‫לה‬ ‫ס מ‬ ‫>‪ :</small></small></em></small‬ז‬ ‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מיד ש‬ ‫ת ב‬ ‫כנו ב ב מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫מך מ י‬ ‫מם שבש ש‬ ‫תרו י‬ ‫תבמ בירך ש ויש ב ש‬ ‫לם י ב ש‬ ‫על כ בכ מ ב‬ ‫‪:‬ו ש י‬ ‫תך מ>‪: </em‬בעשי"ת>‪<small><em‬‬ ‫בברי ז‬ ‫כל בש בסני ש‬ ‫בים במ‬ ‫ח ב ביים טו ב‬ ‫ל י‬ ‫כתב ש‬ ‫>‪:</small‬ו ב ש‬ ‫לך מ‬ ‫מך מ ו ב ש‬ ‫טוב שבש ש‬ ‫ה ב‬‫תה ה'‪ .‬כרל הה ד תב תר ומח תר תב ומרךעךב ו מ‬ ‫אב תינ‬ ‫תך מ‬ ‫בברי ז‬ ‫מבש בסני ש‬‫מד ב‬ ‫תך מ>‪: <br‬ו בשש י‬ ‫ל ז‬‫ח מ‬‫מנ יב ה‬ ‫פה ב‬ ‫מג ס ב מ‬ ‫מינע י‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ש ס‬ ‫בי מ ס‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫ק מד בשש ב ב ש‬ ‫המב ש‬‫בית י‬ ‫תינו ב‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫בה‬ ‫לינו ב שמשמנה טו מ‬ ‫ע ס‬ ‫ח סד בשש[ מ‬ ‫קששות>‪: <br‬במ בסרך ש ]בעשי"ת י‬ ‫כל ג שסזרות מ‬ ‫לינו ב במ‬ ‫ע ס‬‫מ מ‬ ‫טל ס‬ ‫כנו ב‪ .‬ס‬ ‫ל בס‬‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מך מ>‪ : <br‬מ‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬‫מנו ב ש‬ ‫ע במ‬‫עשה ב‬ ‫ה‬ ‫כנו ב‪.‬ו שז סבדים בש בייד עו ש‬ ‫די ב‬ ‫צ בב‬‫עים בש בייד י‬ ‫ו בשרשמש ב‬ ‫ליקו ב סנרות‬ ‫השד ב‬ ‫ק מד בשזשך מ‪ .‬ש‬ ‫כה ס‬ ‫חנ כ ב מ‬ ‫מי ה‬ ‫בעו ב שששמוינת י ש ס‬ ‫ק ש‬ ‫קשדשזשך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫ע מ‬ ‫את ה‬ ‫ת ז‬ ‫הפ ישר ב מ‬ ‫בים‪ .‬ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫עיזניך מ>‪<br‬‬ ‫גד ס‬ ‫מנ ז ב ז‬ ‫תינו ב ב‬ ‫טא ס‬ ‫ח ב‬ ‫עינו ב ו ש י‬ ‫פששמש ס‬ ‫בר ב‬ ‫ע ס‬ ‫ה ה‬ ‫חה ו ש י‬ ‫מ ס‬ ‫כנו ב‪ .‬ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫לפ מזניך מ>‪: <br‬אמ ב‬ ‫כרון טוב ש‬ ‫כנו ב‪ .‬ס‬ ‫היר ב‬ ‫מיך מ מ‬ ‫ח ז‬ ‫תה בש ביר ה‬ ‫א במ‬ ‫לבוז‪ :‬ו ש י‬ ‫לם מ‬ ‫ל מ‬ ‫אמדר‪ .‬כ בששזש מ‬ ‫ה ב‬ ‫תר בש בששו בשישן י‬ ‫ס בס‬ ‫א ש‬ ‫כי ו ש ז‬ ‫משר שד ב י‬ ‫מי מ‬ ‫בי ס‬‫ב‬ ‫עשר‪ .‬ו ש ב‬ ‫היכ מ ז‬‫את ס‬ ‫תך מ‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫‪ :‬מב‬ ‫אלוהי נצור‬ ‫לי‬ ‫ל י‬ ‫ק ש‬ ‫מ י‬‫ל ש‬‫מה‪ .‬ו בפ בנ בו ב ז‬ ‫בי ז‬ ‫ביר ס ב‬ ‫לשד ב‬ ‫בזניך מ ב‬ ‫באו ב מ‬ ‫כן מ ב‬ ‫חר בס‬ ‫א י‬ ‫זה‪ :‬ו ש י‬ ‫ה זב‬‫הביום י‬ ‫קן כ בש י‬ ‫לה ו בפ כשר מ‬ ‫גדו מ‬ ‫ש‬ ‫גדול‬ ‫ה מב‬ ‫מך מ י‬ ‫לשבש ש‬ ‫לל ש‬ ‫ה סב‬ ‫ל י‬‫להודות ו ב ש‬ ‫אל בו ב‪ .‬ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫תינו ב‬ ‫לפמזניך מ>‪: <br‬חובו ס‬ ‫מה ש‬ ‫ל מ‬‫בה שש ס‬ ‫תששו ב מ‬ ‫חבזיסרנו ב ב ב ש‬ ‫ה ה‬ ‫כנו ב‪ .‬ה‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬‫ל י‬‫עשה ש‬ ‫תם‪ :‬ה‬ ‫ב במ‬ ‫חשיש ש‬ ‫מ ה‬ ‫קל י‬ ‫ל ס‬‫ק ש‬ ‫תם ו ש י‬ ‫צ מ‬ ‫ע מ‬‫פר ה‬ ‫ה ס‬‫מ‬ ‫ענ סבני‬‫מינ שך מ ו י ה‬ ‫עה י ש ב‬ ‫לצון ב י שבדיזדיך מ הושבשי מ‬ ‫ח ש‬ ‫ען י ס מ‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫לי>‪ : <br‬ש‬ ‫א ב‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫מ ש‬‫את ב‬ ‫הרו ב ז‬ ‫ט ה‬ ‫לך מ‪ . ‫את‬ ‫ת ז‬ ‫ב במ‬ ‫תם‪ .‬ש‬ ‫לי מר מ‬ ‫בים עמ י‬ ‫החושש ב‬ ‫כל י‬ ‫דף נ יפששבשי‪ .‬ה‬ ‫תב ש‬ ‫כר ו שנ בכ במ ס‬ ‫בה‪ .‬ו ש ב‬ ‫משר מ‬ ‫בר ב‬ ‫מ יד ב ס ב‬ ‫תי ב‬ ‫ממרע בושפמ י‬ ‫לששובני ס‬ ‫הי‪ .‬שש י‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫מך מ‬ ‫ע בז‬ ‫דיסננו ב>‪ : <br‬י‬ ‫ע ג ש ביזר ב ב‬ ‫קירע‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫תה>‪<br‬‬ ‫א במ‬‫לא מ‬ ‫א מב‬ ‫לך ש ז‬ ‫מ ז‬ ‫לנו ב ז‬ ‫אין מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ב ב בס‬ ‫מן מ‬ ‫ה מ‬ ‫הם מ‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬ ‫מד ה‬ ‫ע י‬ ‫בימרה‪ .‬ב בשששלשמשה מ‬ ‫א מ‬ ‫ביום ז‬ ‫טף ו שנ משבשים ש ב‬ ‫קן י‬ ‫עד ז מ ס‬ ‫ער ו ש י‬ ‫מנ יב י‬ ‫ה ב שיהו בבדים ב‬ ‫כל י‬ ‫את במ‬ ‫בד ז‬ ‫א סב‬ ‫ל י‬ ‫הרוג ו ב ש‬ ‫ל ה‬ ‫י‬ ‫בראששו‪.‬ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫ו>‪ : <br‬מ‬ ‫ען‬ ‫שח תית ומ ך‬ ‫שבתי ומר מ‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כ בי ס ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫גנו ב>‪<br‬‬ ‫טברי ס‬ ‫ק ש‬‫מ י‬ ‫טיסנינו ב ו ב ש‬ ‫מש ב‬ ‫סתם פבביות י‬ ‫כנו ב‪ .‬נ בז מ ב ס‬ ‫סה טו מ‬ ‫כה ו ששמשלום‪ .‬בוי י‬ ‫ס מ‬‫ח ב ביים יודו בך מ בז‬ ‫ה י‬ ‫שוכל י‬ ‫להודות‬ ‫אה ש‬ ‫‪:‬נ מ ז‬ ‫ברכת כוהנים‬ ‫על י שסדי >‪: </em‬בתענית ציבור>‪<small><em‬‬ ‫בה י‬ ‫כתו ב מ‬ ‫ה בש‬ ‫תומרה י‬ ‫ל בשזשת בי ב ב‬ ‫משכש ז‬ ‫ה ש‬ ‫כה י‬ ‫כנו ב בי בבש במר מ‬ ‫תינו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫ע ב‬ ‫מ י‬ ‫בים בש בייד ש‬ ‫ל בשבשים‪ .‬ו בפ ישרנ מ מ‬ ‫ח ב ביים‪ .‬בש במר מ‬ ‫פר י‬ ‫ס ז‬ ‫ס‬ ‫לשמשלום‬ ‫בים ו ב ש‬‫ח ב ביים טו ב‬‫ל י‬ ‫אל‪ .‬בש ב מ‬ ‫משך מ >‪: </em‬בעשי"ת>‪<small><em‬‬ ‫ע ב‬ ‫כל י‬ ‫חנו ב ו ש מ‬‫אנ י ש‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬שזשבי בבמ בזנה ס ב‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫ל בפ מזניך מ ה' א‬ ‫מ ש‬‫הי מרצון ב‬ ‫יש ב‬ ‫קשדמובניות‬ ‫לם ו בכ ששמשבנים י‬ ‫מי עו מ‬ ‫כי ס‬ ‫לבים‪ .‬כ במ מ‬ ‫עם ש‬ ‫הבנים י‬ ‫במניו כ ב ה‬ ‫הרן ו ב מ‬ ‫א ה‬ ‫פי י‬‫מ ב‬‫אמו במרה ב‬‫ה ה‬‫ב זד בך מ‪ .‬רו י‬ ‫כנו ב‪ .‬הבוא י י ה‬ ‫מרו מ‬ ‫בב ש‬ ‫‪ :‬אמהן‬ ‫בשדך מ‬ ‫ע מ‬ ‫תך מ‪ :‬ו ששמשם נ י ה‬ ‫בתומר ז‬ ‫קנו ב ש ב‬‫ל ס‬ ‫ח ש‬‫תן ז‬ ‫מינו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫ל ז‬ ‫בעו מ‬ ‫קדושש ש ב‬ ‫גדול ו ש מ‬ ‫ת שסשם מ ב‬ ‫עשי מ‬ ‫לך מ מ‬ ‫תך מ‪ .‬יר ש‬ ‫צמר מ‬ ‫עת מ‬ ‫הם בש ב ס‬ ‫ל ז‬ ‫ת מ‬ ‫משד ב מ‬ ‫ע י‬ ‫בים מ‬ ‫היר ב‬ ‫מיך מ מ‬ ‫ח ז‬ ‫תה בש ביר ה‬ ‫א במ‬ ‫קי שרצונ זך מ‪ :‬ו ש י‬ ‫ח בס‬ ‫מ כ‬ ‫בימרם ס‬ ‫ע ב‬ ‫ה ה‬ ‫ל י‬ ‫תך מ ו ב ש‬ ‫תומר ז‬ ‫חם ב‬ ‫כי מ‬ ‫השש ב‬ ‫ל י‬ ‫אל ש‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫י‬ ‫טהוברים‪.‬ה‬ ‫קכדשמבש ז‬ ‫ען ש‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫מינ זך מ‪ .‬בי ב ב ס‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫כנו ב‪ : <br> .‬ז מכ שסרנו ב ב‬ ‫ל בס‬‫מ ש‬‫לה>‪ : <br‬י‬ ‫לכ במ מ‬ ‫סה ו שכ י ש‬ ‫לפ ישרנ מ מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫קי תומר ז‬ ‫ס ס‬ ‫קים‪ .‬ש‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫>‪ :</small‬ס ב‬ ‫אל בי בשמבשלום‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫את י‬ ‫בסרך ש ז‬‫מ מ‬ ‫ה ש‬ ‫תה ה'‪ .‬ה‬ ‫ען י ש ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬‫עשה ש‬ ‫מך מ‪ .‬ו ש מ‬ ‫צרות מ‬ ‫ח ש‬‫>‪:</small‬בש ב י‬ ‫מיד >‪: </em‬לפורים>‪<small><em‬‬ ‫השש ב‬ ‫ל י‬ ‫קשש ש‬ ‫המרשמשע‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫לינו ב>‪ : <br‬מ‬ ‫ע ס‬ ‫מ מ‬ ‫טין ס‬ ‫מש ב‬ ‫צר ו ב י‬ ‫כל י‬ ‫לה במ‬ ‫כנו ב‪ .‬ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫תינו ב>‪ : <br‬מ‬ ‫עונו ס‬ ‫כל ה‬ ‫ל מ‬ ‫חל ש‬ ‫מ י‬ ‫לח ו ב ש‬ ‫ס י‬ ‫כנו ב‪ .‬‬ ‫תומר ז‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫תך מ‪ .‬ז מכ שסרנו ב בש בז ב במ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫>‪ :</small‬מ‬ ‫בים >‪:</small></em> <br‬לתענית צבור>‪<small><em><small‬‬ ‫ח ב ביים טו ב‬ ‫ל י‬‫כנו ב‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫אינו ב‬ ‫חשששבות שונ ש ס‬ ‫מ ש‬ ‫טל י‬ ‫בינו ב>‪: <br‬בי ב ב ס‬ ‫צת אוי ש ס‬ ‫ע י‬ ‫פר ה‬ ‫ה ס‬‫כנו ב‪ .‬ו שיר ב‬ ‫ח מ‬ ‫בוברים בש בייד י‬ ‫ת גב ב‬ ‫סשר ב מ‬ ‫מ י‬ ‫תם‪ .‬במ בשר ס‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫א‬ ‫אמבור‬ ‫קדושזשך מ‪ .‬ה' צו בברי שוגו ה‬ ‫בי ש‬ ‫ל ב‬‫גיון ב‬ ‫ה ש‬ ‫פי ו ש ז‬ ‫מסרי ב‬ ‫א ש‬ ‫למרצון ב‬ ‫היו ב ש‬‫עשה >‪:<br‬י ב ש‬ ‫השמבשלום>‪: </em‬בעשי"ת>‪ <small><em‬שמשלום‬ ‫מרו ב >‪ </small‬י‬ ‫א ש‬ ‫אל‪ .‬שנצר ש‬ ‫אל י‬ ‫לי‪ :‬א‬ ‫א ב‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬ב ש‬ ‫ת ש‬ ‫כל ב‬ ‫ל ב‬ ‫פר י‬ ‫ע מ‬ ‫דם‪ .‬‬ ‫גמבולו ש ב‬ ‫לו ש ב‬ ‫ת ב‬ ‫השסשבו מ‬ ‫תו‪ .‬ידנ ש ב מ‬ ‫ברי מ‬ ‫עה‬ ‫תששו ב מ‬ ‫ת בש‬ ‫עשי מ‬ ‫אל מ‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫ל י‬ ‫מך מ‪ .‬‬ ‫אים בש בייד ש‬ ‫מ ב‬‫ט ס‬ ‫טים‪ .‬נ מ י‬ ‫את ב ב‬ ‫ת ז‬ ‫בם‪ .‬ו י ה‬ ‫ב ב‬ ‫חשיש ש‬ ‫מ ה‬ ‫את י‬ ‫ת ז‬ ‫ל במ‬ ‫ק ש‬‫ל י‬ ‫ק ש‬ ‫צתו‪ .‬י‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫לי >‪ : <br‬מ‬ ‫לחו ס‬ ‫מה ש‬ ‫ל מ‬ ‫אה שש ס‬ ‫לח שרפו ב מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ה' צו בברי שוגו ה‬ ‫בי ש‬ ‫ל ב‬ ‫גיון ב‬ ‫ה ש‬‫פי ו ש ז‬ ‫מסרי ב‬ ‫א ש‬ ‫למרצון ב‬ ‫היו ב ש‬‫יב ש‬ ‫המרה‬ ‫מ ס‬ ‫עה‪ .‬ו ב ש‬ ‫בתומר ז‬ ‫בי ש ב‬‫ל ב‬‫תח ב‬ ‫פ י‬ ‫הזיה‪ .‬ז מכ שסרנו ב ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫לז שכ כביות>‪ : <br‬מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ש ב‬ ‫כל בישמר ס‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫עשה שמשלום מ‬ ‫מיו‪ .‬מ‬ ‫ע ש‬ ‫מזרך מ>‪:<br‬משזשה י‬ ‫בזרכ שך מ ה' ויש בשש ש‬ ‫אר ה' ב‬ ‫פממניו >‪: <br‬י ש מ‬ ‫ימ ס‬ ‫חנ ז בך במ‬ ‫ליך מ בוי כ‬ ‫א ז‬ ‫לך מ שמשלום >‪ : <br‬ס‬ ‫ליך מ ו שמישם ש‬ ‫א ז‬ ‫שא ה' ב‬ ‫פממניו ס‬ ‫>‪:</small‬י ב ב‬ ‫שים שלום‬ ‫אל‬ ‫משך מ י בששמר ס‬‫ע ב‬ ‫את י‬ ‫בסרך ש ז‬ ‫ל מ‬ ‫עיזניך מ ש‬‫השמבשלוום שוטווב בש ב ס‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫אדון ו ש‬‫לך ש מ‬ ‫מ ז‬ ‫תה הבוא ז‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫לם ב‬‫לעו ו מ‬ ‫תשבשים ש‬ ‫מש ך מ ב מ‬ ‫ע ב‬ ‫אל י‬ ‫על י בששמר ס‬‫שמשלוום מרב י‬ ‫מך מ‬‫עה ב בשששלו ו ז‬ ‫כל שמש מ‬ ‫ב מ‬ ‫עת ו ב ש‬ ‫כל ס‬ ‫‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לה‪ .‬‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫כנו ב‪ : <br> .‬ו שנ יפ ששבשי כ זב מ‬ ‫ת ב‬ ‫נ יפ ששבשי ב‬ ‫תך מ‪.‬ב‬ ‫חת שיהו במדה בוירו בשמש מ‬ ‫מנ ש י‬‫בה לה' ב‬ ‫עשר מ‬ ‫קשדמובניות‪ :‬ו ש מ‬ ‫לם ו בכ ששמשבנים י‬ ‫מי עו מ‬ ‫כי ס‬‫אה ב‬ ‫‪ :‬בש בי בשר מ‬ ‫אחר העמידה‬ ‫וידוי וי"ג המידות‬ ‫אבינו מלכנו‬ ‫לפ מזניך מ >‪:</small></em> <br‬לתענית צבור ולעשרת ימי תשובה>‪<small><em><small‬‬ ‫טאנו ב ש‬ ‫ח מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ז מכ שסרנו ב ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫בינו ב >‪ : <br‬מ‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫עה‬‫לה בויששו ב מ‬ ‫א מב‬‫לג ש כ‬ ‫כנו ב‪ .‬ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫טסרי>‪ : <br‬מ‬ ‫כל שבש ש‬ ‫בים במ‬ ‫היר ב‬ ‫מיך מ מ‬ ‫ח ז‬‫מחק בש ביר ה‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ש מ‬ ‫תשר ב‬ ‫תיך מ ב‬ ‫צו ז‬‫מ ש‬‫ב ב‬‫תך מ‪ .

‬ו ש י‬ ‫כבוד שש ז‬ ‫בר בש‬ ‫על שד ב י‬ ‫ענו ב י‬ ‫הי י בשש ס‬ ‫אל ס‬ ‫עז שסרנו ב א‬ ‫חנו ב‪ :‬מ‬ ‫אנ מ ש‬ ‫פר ה‬ ‫ע מ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫קדיש שלם‬ ‫ק יד בשש‬ ‫ת י‬‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬ ‫ק סד בשש>‪ <em><small‬י ב ש‬ ‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב ס ב‬‫בא >‪</small></em‬גרסת הגר"א‪ :‬י ב ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬‫>‪.‬כתי אהי‬ ‫מ תתמר רצ תה במר רח אמ תים ומתתמפרי הס במת רח אנונתים‪ .‬ה תתמר רצ תה ומה תתמפרי הס למדור ך‬ ‫עיסנינו ב‬ ‫ליך מ ס‬ ‫ע ז‬ ‫כי מ‬ ‫עשה‪ .‬שששמר שש ס‬ ‫מר בישמר ס‬ ‫חד‪ .‬י‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫קרוב‬ ‫מך מ>‪: <br‬בש ב מ‬ ‫ע בז‬ ‫אל י‬ ‫קזרן בישמר ס‬ ‫הסרם ז‬ ‫כנו ב‪ .‬ה' ב ש‬ ‫חנ מב ב‬ ‫ת ב‬ ‫מע ה' ב ש‬ ‫מע ה' קול ב בכ שביי‪ :‬שמש י‬ ‫כי שמש י‬ ‫אזון‪ .‬ומאתממרו אמהן>‪ </small‬ש‬ ‫מת ךא‪ .‬כ במ ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫עה>‪<br‬‬ ‫לה בויששו ב מ‬ ‫גאו ב מ ב‬ ‫פר ש ב‬ ‫ס ז‬ ‫בנו ב בש ב ס‬ ‫ת ס‬ ‫כנו ב‪ .‬כ במ ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫לה>‪ : <br‬י‬ ‫חי מ‬ ‫מ ב‬ ‫חה ו ב ש‬ ‫לי מ‬ ‫ס ב‬ ‫פר ש‬ ‫ס ז‬ ‫בנו ב בש ב ס‬ ‫ת ס‬ ‫כנו ב‪ .‬י‬ ‫אל מ ב‬ ‫מר מד בבוד ז‬ ‫‪:‬ו בייא ז‬ ‫תך מ‬ ‫מ ש‬ ‫ח מ‬ ‫אל בי ב ה‬ ‫חבני‪ .‬שנקום ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫עסננו ב>‪<br‬‬ ‫מ ה‬ ‫ל י‬ ‫אם לא ש‬ ‫ענ שך מ ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫כנו ב‪ .‬הושבשי ס‬ ‫לב מ‬ ‫ח ש‬‫בה ה'‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫תיך מ‬ ‫מב בשרכו ז‬ ‫לא י מסדינו ב ב‬ ‫מ סב‬ ‫בע>‪ : <br‬י‬ ‫מינו ב ש מ‬ ‫ס ס‬ ‫א מ‬ ‫לא ה‬ ‫כנו ב‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫ענו ב>‪ : <br‬מ‬ ‫ענ שך מ שוהושבשי ס‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫כנו ב‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬‫בינו ב >‪ : <br‬מ‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫ענו ב‬‫סד שוהושבשי ס‬ ‫ח ז‬ ‫קה ו מ ז‬ ‫צמד מ‬ ‫מנו ב ש‬ ‫ע במ‬ ‫עשה ב‬ ‫עשים ה‬ ‫מ ה‬ ‫בנו ב י‬ ‫אין מ ב‬ ‫כי ס‬ ‫עסננו ב ב‬ ‫ננו ב ו י ה‬ ‫ח סב‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫לה ש‬ ‫ה מ‬ ‫ב ה‬‫מי‪ :‬ו שנ יפששבשי נ ב ש‬ ‫צ מ‬ ‫ע מ‬ ‫הלו ב ה‬ ‫ב ה‬ ‫כי נ ב ש‬ ‫אבני ה'‪ .‬שששמר שש ס‬ ‫גוי מ‬ ‫מר ב‬ ‫ששו ס‬ ‫קדושש‬ ‫ל מ‬ ‫קכדשבשות ש‬ ‫ל בשבשים בש בשמשלשש ש‬ ‫משיש ש‬ ‫ה ש‬ ‫קדושש‪ .‬נ ב ב‬ ‫לי ש‬ ‫צר ב‬ ‫גד‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫כנו ב‪ : <br> .‬‬ ‫ב‬ ‫ו‬‫רנ‬‫ס‬ ‫ש‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫דע‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫וא‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫‪.‬בש בבד ש‬ ‫ט ב‬ ‫מ במ‬‫לה ב‬ ‫לי ש מ‬‫כל י‬ ‫ב מ‬ ‫חה ש‬ ‫אש ז‬ ‫י‬ ‫גע‬‫בי‪ .‬מ‬ ‫בד בישמר ס‬ ‫אל יא י‬ ‫אל‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫על ביחו בזדך מ>‪ : <br‬י‬ ‫חים י‬ ‫טבו ב ב‬ ‫ען ש‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫כנו ב‪ .‬כתי ר רב ש בר מ‬ ‫וממאד‪ :‬חךנ הנו ה' ך‬ ‫תיך‪ .‬מנא י‬ ‫ל בס‬‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫הא >‪ : <br‬מ‬ ‫ת ס‬ ‫כנו ב‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫בינו ב >‪ : <br‬מ‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫קשדשזשך מ‬ ‫על שסשם מ‬ ‫גים י‬ ‫הרו ב ב‬ ‫ען ה‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫כנו ב‪ .‬‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫משש בש‬ ‫פחות מ‬ ‫מנו ב כ בש ב‬ ‫אמרצות‪ .‬י‬ ‫לנו ב ה‬ ‫כר מ‬ ‫תז ש במ‬‫אל ב‬ ‫לך ש‪ :‬י‬ ‫לנו ב מ‬‫ח ש‬ ‫אשזשר י ב י‬ ‫לינו ב‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫בים‬ ‫היר ב‬ ‫מיך מ מ‬ ‫ח ז‬ ‫ען יר ה‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫לינו ב>‪ : <br‬ה‬ ‫ע ס‬ ‫קמרא מ‬ ‫נומרא שזשנ ב ש‬ ‫ה ב‬ ‫בור ו ש י‬ ‫הג ב ב‬ ‫גדול י‬ ‫ה מב‬ ‫מך מ י‬ ‫ען שבש ש‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫כנו ב‪ .‬מי ס ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬‫לינו ב>‪ : <br‬מ‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫לנו ב חבוס ו שיר ס‬ ‫מע קו ס‬ ‫כנו ב‪ .‬שש י‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬‫‪ :‬מ‬ ‫תנו ב>‪<br‬‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬ ‫כנו ב‪ .‬מ‬ ‫עס ס‬ ‫מכ בי י‬ ‫עשששמשה ב‬ ‫מ‬ ‫סה‪:‬‬ ‫מ ז‬ ‫א ש‬ ‫עשרשי י‬ ‫תי י‬ ‫ע ב‬ ‫מ מ‬‫תי‪ .‬ברע אגרלךא ובתזממרן קךר תיב ומא תממרו אמהן‬ ‫בירך ש >‪:</em‬הקהל עונה>‪:<br><small><em‬י מ‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫אמן‪ .‬ב‬ ‫מה נ יב ה‬ ‫חנו ב לא נ סידע י‬ ‫אנ י ש‬ ‫ענו ב‪ :‬ו י ה‬‫סד שוהושבשי ס‬ ‫ח ז‬ ‫קה ו מ ז‬ ‫צמד מ‬‫מנו ב ש‬ ‫ע במ‬ ‫עשה ב‬ ‫עשים‪ .‬יר ס‬ ‫ח ב‬ ‫לא יר ה‬ ‫מ ס‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬שששמר >‪: <br‬ששו ס‬ ‫א מ‬ ‫גוי ז‬ ‫מר ב‬ ‫ששו ס‬ ‫חד‬ ‫א מ‬ ‫הינו ב ה' ז‬ ‫אל ס‬ ‫מך מ ה' א‬ ‫חבדים שבש ש‬ ‫מי י ה‬‫ה ש‬‫חד‪ .‬שולא ש מ‬ ‫ה ה‬ ‫כגוסיי מ‬ ‫עשנו ב בש‬ ‫לא מ‬ ‫צר בש בסראשבשית‪ .‬ב‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫שומר ישראל‬ ‫אל‬ ‫מע בישמר ס‬ ‫מברים שש י‬ ‫האו ש‬ ‫אל‪ .‬י‬ ‫ל בס‬ ‫בינו ב מי ש‬ ‫א ב‬ ‫תנו ב>‪ : <br‬מ‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫ל ש‬ ‫מבים ב‬ ‫עסרי שמש י‬ ‫תח שיש ה‬ ‫פש י‬ ‫כנו ב‪ .‬י ש ס‬ ‫ממיא‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬‫מי מ‬ ‫ל ס‬‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬‫ל מ‬ ‫תבמ בירך ש >‪ :<small></small></small><br‬ש‬ ‫ממיא‪ :‬י ב ש‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬‫ל מ‬ ‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬ ‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬‫הא שש ס‬ ‫יש ס‬ ‫דקו בשדשמשא בש בבריך ש הבוא‬ ‫ה שב‬ ‫מ ב‬ ‫לל ‪ .‬כתי אהי‬ ‫ןעוז הר‪ :‬אב תינ‬ ‫ענתי‪ .‬ב‬ ‫ל בס‬‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫>‪ : <br‬מ‬ ‫חנו ב‬ ‫אנ מ ש‬‫פר ה‬ ‫ע מ‬ ‫כי מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫אברית בישמר ס‬ ‫אל‪ .‬ו ש י‬ ‫עם מ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫ן‬ ‫ו מרלמכ הנו‪ .‬כ במ ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫עה>‪ :<br‬מ‬ ‫לנו ב י שששו ב מ‬ ‫מח מ‬ ‫צ י‬ ‫ה ש‬‫כנו ב‪ .‬ב‬ ‫מ‬ ‫ססרבני‪:‬‬ ‫תי י ב ש‬‫ש‬ ‫תי‪.‬ה‬ ‫מ ה‬ ‫בנו ב י‬ ‫מיך מ ה'>‪ : <br‬מ ב‬ ‫ח ז‬ ‫שזכר יר ה‬ ‫דמבונו ב‬ ‫ק שב‬ ‫הר י ש י‬ ‫מ ס‬‫עונות בראששובנים‪ .‬י משכשבו ב סיבששו ב מר י‬ ‫כל אי ש מ‬ ‫מאד במ‬ ‫הלו ב ש‬ ‫סיבששו ב ויש בבמ ב ה‬ ‫קח‪:‬‬ ‫תי י ב במ‬ ‫לב ב‬‫תפ ב מ‬ ‫תי‪ . ‫לה>‪<br‬‬ ‫חי מ‬ ‫מ ב‬ ‫חה ו ב ש‬ ‫לי מ‬ ‫ס ב‬ ‫ל ש‬ ‫כנו ב ז מכ שסרנו ב ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫>‪ :</small‬מ‬ ‫בים >‪:</small></em> <br‬לעשרת ימי תשובה>‪<small><em><small‬‬ ‫ח ב ביים טו ב‬ ‫פר י‬ ‫ס ז‬ ‫בנו ב בש ב ס‬ ‫ת ס‬ ‫כנו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫ח מ‬ ‫בים יר ה‬ ‫כי יר ב‬ ‫בייד ה'‪ .‬‬ ‫בשש י‬ ‫די ב‬ ‫אבבוהון ו ב ב‬ ‫קמדם ה‬ ‫אל ע‬ ‫בית י בששמר ס‬ ‫כל ס ב‬ ‫תהון ו שד ב מ‬ ‫בעו ב ש‬ ‫תהון ו ו ב מ‬ ‫צלו ו ש‬ ‫בל ש‬ ‫ק יב‬‫ת י‬ ‫ת ש‬ ‫ב‬ ‫מבמרך ש >‪: </em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן>‪: </em‬ועונים>‪ .‬כתי דרלונ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫רח‬ ‫ר‬ ‫‪:‬‬ ‫>‪<br‬‬ ‫כי‬ ‫ב‬ ‫ור‬ ‫ב‬ ‫זכ‬‫מ‬ ‫‪.‬שזש ב‬ ‫ליו ס‬ ‫לה ש‬ ‫תת ג ש בכד מ ב‬ ‫ל ס‬ ‫כל‪ .‬ב ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫ל בפמזניך מ‬ ‫מ ש‬ ‫עת מרצון ב‬ ‫מים ו ש ס‬ ‫ח ב‬ ‫עת יר ה‬ ‫זאת שש י‬ ‫ה ב‬‫עה י‬ ‫השמבש מ‬ ‫פנו ב>‪ : <br‬י‬ ‫ט בס‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ל ס‬ ‫על עו מ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫חמול מ‬ ‫כנו ב‪ .‬ב‬ ‫אבני‪ .‬י‬ ‫א מ‬ ‫גוי ז‬ ‫בד ב‬ ‫אל יא י‬ ‫חד‪ .‬ומאתממרו אמהן‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ךל‬ ‫כ‬ ‫רל‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ו‬‫נ‬ ‫ו‬‫הי‬ ‫ךל‬‫ע‬ ‫ךלום‬ ‫ש‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬ועונים>‪<small><em‬‬ ‫>‪</em‬‬ ‫ן‬‫אמ‬ ‫>‪</small></em></em‬‬ ‫סיום תפילה‬ ‫עלינו‬ ‫מה‪.‬ב בשששאול ב‬ ‫אין בי ב ב‬ ‫כי ס‬ ‫ב‬ ‫ס זד בך מ‪:‬‬‫ח ש‬ ‫ען י‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עבני ש‬ ‫צה נ יפ ששבשי‪ .‬ב‬ ‫נא ש‬ ‫לה מב‬ ‫פש מ‬ ‫מאד‪ .‬ת כ מ‬ ‫‪:‬ב תר מ ך‬ ‫תנו ב >‪:<em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן >‪: </em‬ועונים>‪<small><em‬‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬ ‫‪ :‬י‬ ‫מ ב מיא ‪</em></em></small><em><em><br> .‬‬ ‫ח ב‬ ‫אנ ש מ‬ ‫ב י‬ ‫תי ש‬ ‫ע ב‬ ‫ל בך ש‪ :‬י מג י ש‬ ‫מי יוזדה מ‬ ‫ממזות ז בכ שזרך מ‪ . <small><em‬ומא תממרו אמהן‬ ‫הי שסשם שיהמוה ש‬ ‫יש ב‬ ‫לם‬ ‫עד עו מ‬ ‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬ ‫מ י‬‫שר ךא הל ומא תממרו אמהן>‪ : </small><br‬ס‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫ש לך מךא ררבךא מתן מ‬ ‫‪:‬ימה הא מ‬ ‫שמרים וךאר תץ>‪: </em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן>‪: </em‬ועונים>‪<small><em‬‬ ‫וה עש הה ך‬ ‫‪ :‬עתזמרתי מ הע תם ימה ך‬ ‫עשזשה >‪</small‬השלום>‪: </em‬בעשרת ימי תשובה>‪ <small><em‬עו ושזשה שמשלוום>‪</small><br‬‬ ‫מיו הבוא י י ה‬ ‫מרו ו מ‬ ‫בב ש‬ ‫שר ךא הל‪ .‬ויש י ש‬ ‫ת ב‬‫במרא כ בשרעו ב ס‬ ‫מא בדי ש‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬‫בש ב מ‬ ‫שר ךא הל‪ .‬י‬ ‫ששו ב מ‬ ‫לי‬ ‫ע ס‬ ‫פ ה‬ ‫כל ב‬ ‫ני במ‬ ‫מ ב‬‫מ בז‬ ‫כל צושרמרי‪ :‬סבורו ב ב‬ ‫קה בש ב מ‬ ‫ת מ‬‫ע ש‬‫עיבני‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫בינו ב >‪ : <br‬מ‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫מך מ‬ ‫קד בו בשש שש ז‬ ‫על ב‬ ‫מיבים י‬ ‫ב ב‬ ‫אשש ו ב י‬ ‫ב ס‬ ‫אי מ‬ ‫ען במ ב ס‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫כנו ב‪ . <small><em‬שש ס‬ ‫בית >‪ </small‬אמן >‪: </em‬ועונים‬ ‫כל ס ב‬ ‫חסיי שד ב מ‬ ‫ב י‬ ‫מיכון ו ו ב ש‬ ‫ביו ו ס‬ ‫חסייכון ו ו ב ש‬‫ה‪ .‬י‬ ‫גוי מ‬ ‫בד ב‬ ‫אל יא י‬ ‫קדושש‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא‪ .‬ו ש י‬ ‫א מ‬ ‫עם ז‬ ‫אברית י‬ ‫אברית>‪: <br‬שש ס‬ ‫קדושש‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫חך מ>‪ : <br‬מ‬ ‫משבשי ז‬ ‫קזרן ש‬ ‫הסרם ז‬ ‫כנו ב‪ .‬כ בי ה‬ ‫ע ס‬ ‫ס שד בך מ ה' מ‬ ‫ח ש‬ ‫הי י‬ ‫מה‪ :‬י ש ב‬ ‫ה במ‬‫לם ס‬‫מעו מ‬ ‫כי ס‬ ‫סזדיך מ‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫כנו ב‪ : <br>.‬‬ ‫כור‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ז‬‫ת‬‫ב‬ ‫חם‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫גז‬‫ז‬ ‫בר‬ ‫שב‬ ‫מך מ‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫תינו ב ש‬‫טא ס‬‫ח ב‬ ‫על י‬ ‫פר י‬ ‫לנו ב ו שכ י בס‬ ‫צי ס‬‫ה בב‬ ‫מך מ‪ .‬ב‬ ‫ח מ‬ ‫וי ה‬ ‫ענו בוז‬ ‫חנ הנו‪ .‬בש ב י‬ ‫ת ב‬ ‫לכו ב ס‬‫מ ש‬ ‫ליך ש י‬ ‫מ ב‬‫ה‪ .‬שרפ מ ס‬ ‫לל מ‬ ‫מ י‬‫א ש‬ ‫כי כ‬ ‫חנ סבבני ה'‪ .‬כ במ ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫לה>‪: <br‬אמ ב‬ ‫לכ במ מ‬ ‫סה ו שכ י ש‬ ‫פישרנ מ מ‬ ‫פר ב‬ ‫ס ז‬ ‫בנו ב בש ב ס‬ ‫ת ס‬ ‫כנו ב‪ .‬כ במ ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫בינו ב >‪ : <br‬מ‬ ‫א ב‬ ‫מ‬ ‫פר ז שכ כביות‬ ‫ס ז‬ ‫בנו ב בש ב ס‬ ‫ת ס‬ ‫כנו ב‪ .‬מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫ן‬ ‫תחנו‬ ‫נפילת אפים‬ ‫לה‬ ‫פ מ‬ ‫א ב‬ ‫אל ז‬ ‫אמדם י‬ ‫בייד מ‬ ‫מיו‪ .‬שש ס‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫תנ ישסבשא ויש ב ש‬ ‫מם ויש ב ש‬ ‫תרו ו י‬ ‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬ ‫ת במ‬ ‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬‫‪:‬ועונים>‪ <small><em‬ויש בשש ב י‬ ‫כל>‪</small><br‬בש בבריך ש הבוא>‪</em‬‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫כל>‪ <small><em‬ש‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫>‪: </em‬בעשרת ימי תשובה במקום ש‬ ‫כל‬‫מ במ‬ ‫לא ב‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫לא ו ב ש‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫עלממךא‪ .‬מ‬ ‫ה ב‬ ‫אדון י‬ ‫ל ה‬ ‫ח י‬ ‫לשישבס ב י‬ ‫לינו ב ש‬ ‫ע ס‬ ‫מ‬ .‬ו ש י‬ ‫כי ס‬ ‫אפשך מ תו ב‬ ‫ב‬ ‫אל בש ב י‬ ‫חנו במני‪ :‬ה' י‬ ‫ת ה‬ ‫בל ב י‬ ‫ק סב‬ ‫לי ו ש י‬ ‫ע י‬ ‫חם מ‬ ‫מים‪ .‬שזכר ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בינו ב י‬ ‫א ב‬ ‫ל בפמזניך מ>‪ : <br‬מ‬ ‫מ ש‬ ‫קם ב‬ ‫בנו ב סרי מ‬ ‫תשבשי ס‬ ‫אל ב ש‬ ‫כנו ב‪ .‬חךנ הנו ורעאנ הנו‪ .‬ה‬ ‫ל בס‬‫מ ש‬ ‫השמבשפו בך ש>‪ : <br‬י‬ ‫בזדיך מ י‬ ‫ע מ‬ ‫דם ה‬ ‫מת י ב‬ ‫ק י‬ ‫עיסננו ב נ ב ש‬ ‫ל ס‬ ‫כנו ב‪ .‬ה' מ‬ ‫תי ש‬ ‫טא ב‬ ‫ח מ‬‫חנ בון ב מ‬‫ירחבום ו ש י‬ ‫תי‪:‬‬ ‫מ מ‬ ‫עד מ‬ ‫תה ה' י‬ ‫א במ‬‫מאד‪ .

‬ה‬ ‫העו מ‬ ‫לך ש מ‬ ‫מ ז‬‫הינו ב ז‬ ‫אל ס‬ ‫תה ה'‪ .‬בוי י‬ ‫קר י ב ב ס‬ ‫מך מ י ש מ‬ ‫כבוד שבש ש‬ ‫ל ש‬ ‫פלו ב‪ .‬ז‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫מת י‬ ‫א ז‬ ‫אין עוד‪ .‬ו ש מ‬ ‫א י‬ ‫עד‪ :‬ו שנ ז א‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מלך ש ש‬ ‫תך מ‪ . ‫חנו ב‬ ‫אנ י ש‬ ‫ע‪ :‬ו י ה‬ ‫אל לא יושבשי י‬ ‫אל ס‬ ‫לים ז‬ ‫ל ב‬ ‫פי ש‬ ‫ת ב‬‫מ ש‬‫בל ו שבריק ו ב ב‬ ‫ה ז‬ ‫ל ז‬ ‫חבוים ש‬ ‫ת ה‬ ‫משש ב י‬ ‫הם ב‬ ‫המומנם‪ :‬שזש ס‬ ‫כל ה‬ ‫לנו ב כ בש מ‬ ‫הם שוגומר ס‬ ‫קנו ב כ במ ז‬ ‫ל ס‬ ‫ח ש‬ ‫לא שם ז‬ ‫שזש ב‬ ‫קרו‬ ‫אזרץ‪ .‬ו ש מ‬ ‫לכבות שיש י ב‬ ‫מ ש‬ ‫לם בש ב י‬ ‫קן עו מ‬ ‫ת בס‬ ‫ל י‬ ‫ש‬ ‫את‬ ‫לם ז‬ ‫בלו ב כ כ מ ב‬ ‫ק שב‬ ‫תנו ב‪ .‬ה‬ ‫ס ב‬ ‫א ש‬ ‫אבני ז‬ ‫בה ה‬ ‫עד שי מ‬ ‫אבני הבוא‪ .‬כ בי במ‬ ‫מלך ש בש ב מ‬ ‫ת ש‬ ‫עד ב‬ ‫מי י‬ ‫ל ס‬ ‫לעו ש‬ ‫היא ו ב ש‬ ‫ל בך מ ב‬ ‫לכבות שזש ש‬ ‫מי ש‬‫ה ב‬‫כי י‬ ‫עד‪ .‬ב‬ ‫קי י‬‫הם במ במר ב‬‫תי ז‬‫מרו ס‬ ‫משש ש‬ ‫בים בש ב ב‬ ‫כוכ מ ב‬‫ה ב‬ ‫את י‬ ‫דר ז‬ ‫ס סב‬‫מ י‬‫נים‪ .‬מ ב‬ ‫ל ב‬ ‫לעו מ‬ ‫מנ בו ב ש‬‫מ בז‬ ‫סיר ב‬ ‫ת ב‬ ‫אל ב מ‬ ‫תך מ י‬ ‫ב ש‬‫ה מ‬ ‫א ה‬‫לה‪ :‬ו ש י‬‫לי ש מ‬ ‫‪:‬ו מ מ‬ ‫שמע‬ ‫מן>‪: </small></em‬יחיד אומר>‪<em><small‬‬ ‫‪:‬א הל מ תל תךמ נ תא א ך‬ ‫חד‬ ‫א מ‬ ‫הינו ב ה' ז‬ ‫אל ס‬‫אל ה' א‬ ‫מע בישמר ס‬ ‫‪:‬שש י‬ ‫עד>‪: </small></em‬בלחש>‪<em><small‬‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫לכבותו ש‬ ‫מ ש‬‫כבוד י‬ ‫ברו בך ש שסשם בש‬ ‫‪ :‬מב‬ ‫על‬ ‫הביום י‬ ‫צו ש בך מ י‬ ‫מ י‬ ‫כי ש‬ ‫אנ ב‬‫אשזשר מ‬ ‫לה ה‬ ‫א זב‬‫ה ס‬ ‫בברים מ‬ ‫ה שד ב מ‬ ‫היו ב י‬ ‫מאזדך מ‪ :‬ו ש מ‬ ‫כל ש‬ ‫ב מ‬‫כל נ יפ שששך מ ו ב ש‬ ‫ב מ‬‫בך מ ו ב ש‬ ‫ב ש‬‫ל מ‬ ‫כל ש‬ ‫היך מ בש ב מ‬ ‫אל ז‬ ‫את ה' א‬ ‫ת ס‬ ‫הבש ב מ‬ ‫א י‬ ‫וש מ‬ ‫היו ב‬ ‫על י מזדך מ ו ש מ‬ ‫לאות י‬ ‫תם ש‬‫קשיששר ב מ‬‫מך מ‪ :‬ו ב ש‬ ‫בקו ב ז‬ ‫בשמשכ שבש בך מ ו ב ש‬ ‫ב זד בזרך ש ו ב ש‬‫תך מ י‬ ‫לכ ש ב ש‬‫ב ז‬ ‫תך מ ו ב ש‬ ‫בי ז‬ ‫ת ך מ בש ב ס‬‫ב בש‬ ‫בם בש בשבש ש‬ ‫ת מב‬ ‫בזניך מ ו שבדבי בשר ב מ‬ ‫ל מ‬ ‫תם ש‬ ‫בך מ‪ :‬ו ששבשנ יבנ ש ב מ‬ ‫ב ז‬ ‫ל מ‬ ‫ש‬ .‬ו ש ב‬ ‫לכו ב ז‬ ‫מ ש‬ ‫על י‬ ‫חד‬ ‫א מ‬ ‫חד ו בשששמו ז‬ ‫א מ‬ ‫הזיה ה' ז‬ ‫ההבוא י ב ש‬ ‫אזרץ‪ .‬ה' ש‬ ‫לי ש מ‬ ‫בין מ‬ ‫בין יום ו ב ס‬‫דיל ס ב‬ ‫ב בב‬‫מ ש‬ ‫לה‪ .‬י י ב‬ ‫עי מ‬ ‫כל ברשש ס‬ ‫ליך מ במ‬ ‫א ז‬ ‫פנות ס‬ ‫ה ש‬ ‫ל י‬ ‫מך מ ש‬ ‫בשש ז‬ ‫קשראו ב ב‬ ‫בשר י ב ש‬ ‫כל בש בסני מ‬ ‫די‪ .‬בש ב מ‬ ‫עמר ב‬ ‫עבריב ה‬ ‫מ ה‬‫ברו י‬ ‫אשזשר ב בשד מ‬ ‫לם‪ .‬ו בשש ב‬ ‫מי י‬ ‫מ ב‬ ‫מבים ב‬ ‫בי בשמבש י‬ ‫אין עוד‬ ‫חת‪ .‬ומא תממרו אמהן‬ ‫מ ב מיא >‪:</small></em‬קהל ואבל>‪<br> <em><small‬‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫>‪: <br‬י ש ס‬ ‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬‫לל שש ס‬ ‫ה מב‬‫ת י‬‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬ ‫ת י‬ ‫שא ויש ב ש‬ ‫תנ י ב‬ ‫מם ויש ב ש‬ ‫תרו י‬ ‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬‫ת במ‬‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫תבמ בירך ש ויש בשש ב י‬ ‫יב ש‬ ‫קשדשמשא‪ .‬‬ ‫ך‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ע‬ ‫תת‬ ‫תר‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ת‬ ‫ת‬‫מ‬ ‫ב‬ ‫ךה‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫אות‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ול‬ ‫נ‬ ‫הי‬ ‫לה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫'‬ ‫ה‬ ‫ך‬ ‫ערל כהן נמקרו תה למ ך‬ ‫בל‪.‬ו ב ש‬ ‫מ ב‬‫הז ש ב י‬ ‫את י‬ ‫ליף ז‬ ‫ח ב‬ ‫מ ה‬ ‫וב י‬ ‫מלוך ש‬ ‫יב ש‬ ‫מיד‬ ‫ת ב‬ ‫ק ב מים ב מ‬ ‫חי ו ש י‬ ‫אל י‬ ‫באות שששמו‪ :‬ס‬ ‫צ מ‬ ‫לה‪ .‬ו ב ב‬ ‫ח שש מ‬ ‫ת י‬ ‫פו ס‬‫מה ב‬ ‫חכ ש מ‬ ‫בים‪ .‬ו ב י‬ ‫מ בש‬ ‫שוחשזשך ש ב‬ ‫בים‬ ‫עמר ב‬ ‫ה‬ ‫עבריב‬ ‫מי ה‬ ‫ה ב‬ ‫תה ה'‪ .‬או ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫מים‪ .‬ו ש י‬ ‫קמנה ה‬ ‫‪:‬ז ב ש‬ ‫קדיש יתום‬ ‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪:</small></em> <br> <em><small‬קדיש יתום>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬ ‫ק יד בשש שש ס‬ ‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬ ‫יב ש‬ ‫בא‬‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬ב‬ ‫ב במ‬ ‫ה ש‬‫א מ‬‫מש ך מ מ‬ ‫ע ב‬ ‫אל י‬‫בית בישמר ס‬ ‫לם ס ב‬ ‫בת עו מ‬ ‫ה י‬‫א ה‬ ‫י‬ ‫מם‬ ‫גה יו מ‬ ‫ה זב‬‫הם נ ז ש‬‫ב ז‬ ‫מינו ב ו ב מ‬ ‫ח ב סיינו ב שואזרך ש י מ ס‬ ‫הם י‬ ‫כי ס‬ ‫עד‪ :‬ב‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫תיך מ ש‬ ‫צו ז‬ ‫מ ש‬ ‫ב ב‬‫תך מ ו ב ש‬ ‫בסרי תומר ז‬ ‫מח בש בבד ש‬ ‫קיך מ‪ .‬ב‬ ‫ברו ב מד מ‬ ‫פר‪ .‬י‬ ‫מישד ב מ‬ ‫ל ב‬ ‫תנו ב ב‬ ‫טים או מ‬ ‫משש ב‬ ‫פמ ב‬ ‫קים ו ב ב‬ ‫ח ב‬ ‫צות כ‬ ‫מ ש‬ ‫תומרה ו ב ב‬ ‫ת‪ .‬ב‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫הם ש‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬‫מלך ש ה‬ ‫ת ש‬‫תך מ‪ .‬ב‬ ‫לי ש מ‬ ‫בוסרא יום ו מ מ‬ ‫ע כ בשרצונו‪ .‬ו ש ב‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬‫מימרן בש ב מ‬ ‫א ב‬ ‫תא יד ב ה‬ ‫מ מ‬ ‫ח מ‬‫תא ו שנ ז א‬ ‫ח מ‬ ‫תששבש ב מ‬ ‫תא ב כ‬ ‫ו ששבשימר מ‬ ‫כל >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫ח ב ביים מ‬ ‫מ ב מיא ו ש י‬ ‫מן שש י‬ ‫בא ב‬ ‫מא יר מ ב‬ ‫ל מ‬ ‫הא שש מ‬ ‫יש ס‬ ‫בעשי”ת‪ <em><small>:‬עושה שמשלום >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪: [<em><small‬ישר ךא הל‪ .‬‬ ‫כתבוב ש ב‬ ‫לתו‪ .‬‬ ‫ת ס‬ ‫בי ס‬ ‫כל יושש ס‬ ‫כירו ב ויש סשדעו ב במ‬ ‫אזרץ‪ . [<em><small‬יר מ ב‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫עד‪ :‬מ ב‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫לינו ב ש‬‫ע ס‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫אהבת עולם‬ ‫בנו ב‬ ‫הינו ב בש בשמשכ ש ס‬ ‫אל ס‬‫כן ה' א‬ ‫על בס‬ ‫ת‪ .‬י‬ ‫מתו‪ :‬ה' הושבשי מ‬ ‫ח מ‬ ‫כל ה‬ ‫עיר במ‬ ‫א ב‬ ‫פו שולא י מ ב‬ ‫השבשיב י‬ ‫ל מ‬ ‫בה ש‬ ‫השר מ ב‬ ‫חית‪ .‬ומהךאאל תיל תים כךרות יכךר התון‪.‬בומושישב י ש מ‬ ‫סד מ‬ ‫מבים שויו ס‬ ‫טה שמש י‬ ‫ברו בך ש הבוא‪ :‬שזשהבוא נו ז‬ ‫קדושש מ ב‬ ‫ה במ‬ ‫כים י‬ ‫ל ב‬ ‫מש מ‬ ‫ה ב‬‫כי י‬ ‫ל ס‬ ‫מ ש‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫לפ שסני ז‬ ‫חבוים בומובדים ב‬ ‫ת ה‬ ‫משש ב י‬‫עים ו ב ב‬ ‫כושר ב‬ ‫ב‬ ‫בתומרתו‪.‬יד ב ש ב‬ ‫ת מ‬ ‫צה ו ש כ‬ ‫ע מ‬ ‫עצו ב ס‬ ‫כ‬ ‫תבא‪:‬‬ ‫כי מ‬ ‫עים ב‬ ‫את שרשמש ב‬ ‫משבש י‬ ‫תאם ו ב ב‬ ‫פ ש‬‫חד ב‬ ‫פי י‬ ‫מ ב‬ ‫תימרא ב‬ ‫אל ב‬ ‫י‬ ‫לט‬ ‫מ סב‬ ‫א י‬ ‫בל ו י ה‬ ‫ס ב‬‫א ש‬ ‫שא ו יאהבני ז‬ ‫א ב‬ ‫אבני ז‬ ‫תי ו י ה‬ ‫עשי ב‬ ‫אבני מ‬ ‫בל‪ .‬ס‬ ‫ת י‬ ‫מ במ‬ ‫אזרץ ב‬ ‫ה מ‬ ‫על מ‬ ‫על ו ש י‬ ‫מי י‬‫מ ב‬‫ב‬ ‫מבים‬ ‫הים בי בשמבש י‬ ‫אל ב‬ ‫ה א‬ ‫כי ה' הבוא מ‬ ‫בך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫עון שולא י ישש ב‬ ‫‪:‬שוהבוא ירחבום י שכ י בס‬ ‫פר מ‬ ‫ברכו‬ ‫מבמרך ש >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫ה ש‬ ‫את ה' י‬ ‫ברו בך ש >‪:</small></em‬קו"ח>‪: <br> <em><small‬במ בשרכו ב ז‬ ‫מב‬ ‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מבמרך ש ש‬ ‫ה ש‬ ‫‪:‬ה' י‬ ‫ברכות קריאת שמע‬ ‫המעריב ערבים‬ ‫תים‬‫ע ב‬ ‫ב‬ ‫נה‬ ‫משיש ז ב‬ ‫תבו במנה ש‬ ‫ב ש‬ ‫עברים‪ .‬ומאתממרו אמהן‬ ‫השמבשלום‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ומאתממרו אמהן >‪ </small></em‬י‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬‫>‪ : [<em><small‬ב תממרו ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל‬ ‫מעריב‬ ‫והוא רחום‬ ‫אנו ב‬ ‫קשר ס‬ ‫ביום מ‬ ‫עסננו ב ש‬ ‫לך ש י י ה‬ ‫מ ז‬ ‫ה בז‬ ‫עה‪ .‬כ בי במ‬ ‫פס זו ב מ‬ ‫א ז‬‫כנו ב‪ . [<em><small‬שד ב כ‬ ‫כל ב בשרכ מ מ‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬‫ש‬ ‫כל>‪<em><small‬‬ ‫מ במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫לא ש‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫מרו ב >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬ש‬ ‫א ש‬ ‫מא‪ .‬בי בביום י‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫על במ‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫ל ז‬ ‫המיה ה' ש‬ ‫מר‪ .‬בש בבריך ש הבוא‬ ‫תא >‪:] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ .‬ב‬ ‫כל ז‬ ‫תכ שירע במ‬ ‫לך מ ב‬ ‫כי ש‬ ‫ב‬ ‫כתבוב‬ ‫כבוד‪ .‬א‬ ‫הינו ב ס‬ ‫אל ס‬ ‫מים‪ :‬הבוא א‬ ‫מרו ב‬ ‫הי ש‬ ‫ב ס‬ ‫עזוב בש בג מ ש‬ ‫כיינת כ‬ ‫על‪ .‬ו שבנש י‬ ‫ח זב‬ ‫ח בש ב כ‬‫מנו ב מנשי י‬ ‫בקו ב ס‬‫ובש‬ ‫אל‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬‫הב י‬ ‫תה ה'‪ .‬למהרע אב תיר ג תלול תים מתן הךאר תץ‪ .‬ש‬ ‫כל מ‬ ‫בע במ‬ ‫תשמבש י‬ ‫ב בזרך ש‪ .‬ו ש ב‬ ‫הינו ב י בכ ששרעו ב ויש ב ב‬ ‫אל ס‬ ‫לפ מזניך מ ה' א‬ ‫לששון‪ .‬ה' י ב ש‬ ‫בתומר ז‬ ‫‪ :‬שב‬ ‫עד‬ ‫אל‪ :‬ו ש י‬ ‫מנו ב ס‬ ‫ע במ‬ ‫כי ב‬‫בר שולא מיקבום‪ .‬א‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬‫מב‬ ‫חשזשך ש‬ ‫מ ב‬ ‫פשסני‬ ‫לל אור ב‬ ‫גו ס‬‫לה‪ .‬ב‬ ‫ב ז‬ ‫ל מ‬ ‫אל ש‬ ‫ת ז‬ ‫השסשב מ‬ ‫הביום ו י ה‬ ‫ת י‬ ‫ע במ‬ ‫‪ :‬ויש מיד ש‬ ‫תך‪ .‬ו ב י‬ ‫לי ש מ‬ ‫ביא מ‬ ‫מ ב‬‫ביר יום ו ב ס‬ ‫ע ב‬‫מ ה‬ ‫פסני אור‪ .

‬ו ש י‬‫כת שששלו ז‬ ‫ס בי‬ ‫לינו ב כ‬ ‫ע ס‬ ‫פרוש מ‬ ‫ח ב ביים‪ .‬ו ב מ‬ ‫ל י‬ ‫ש‬ ‫איל ה'‬ ‫כי הו ו ב‬ ‫גדוול‪ .‬ב‬ ‫א י‬ ‫‪:‬ו שנ ז א‬ ‫השכיבנו‬ ‫ל בפמזניך מ‪.‬ה' מ‬ ‫מ ז‬ ‫הי בך ש‪ .‬י ש ב‬ ‫א ס‬ ‫מן ו ש מ‬ ‫א ס‬ ‫אזרץ‪ .‬זזה ס‬ ‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לע מ‬ ‫מלך ש ש‬ ‫אל>‪: <br‬ה' י ב ש‬ ‫אל בישמר ס‬ ‫תה ה'‪ .‬מ ב‬ ‫ל בי ש מ‬ ‫ברו בך ש ה' בי ב י‬ ‫ברו בך ש ה' בי בביוום‪ .‬הו ושבשי ס‬ ‫לנו ב מ‬ ‫ח ש‬ ‫אשזשר י ב י‬ ‫לינו ב כ בי ה‬ ‫ע ס‬ ‫ס שד בך מ ה' מ‬ ‫ח ש‬ ‫הי י‬ ‫חד‪ .‬ו ש י‬ ‫הינו ב ש‬‫אל ס‬ ‫בנו ב ה' א‬ ‫כי ס‬ ‫השש ב‬ ‫י‬ ‫צל‬ ‫ב ס‬ ‫חסרינו ב‪ . [<em><small‬י ב ש‬ ‫מרו ב >‪<br‬‬ ‫א ש‬‫קבריב‪ .‬י‬ ‫מת בש בסני מ‬ ‫אשד י‬ ‫תים בש ב י‬ ‫מה בש בפ ישרעה‪ . [<em><small‬שש ס‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫>‪ <em><small‬ש‬ ‫כל‬‫מ במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬‫ל ס‬ ‫לא ש‬ ‫ל עס מ ב‬ ‫מרו ב >‪</small></em‬בעשי"ת ש‬ ‫א ש‬ ‫מא‪ .‬ב‬ ‫ע ס‬ ‫ק ב מים מ‬ ‫כל זאת ו ש י‬ ‫אמו במנה במ‬ ‫וז א‬ ‫ן‬ ‫נפמש הנו‪ :‬הךעושה גמדולות ערד אהי‬ ‫י ר‬ ‫ומ תכרף כךל ה תעךר תיצ תים‪ .‬ו ש מ‬ ‫אל ו ב‬ ‫ה א‬ ‫הים‪ .‬ז‬ ‫ביר במ במניו ס ב‬ ‫מ י עה ב‬ ‫ה ב‬ ‫לם‪ :‬י‬ ‫חרבות עו מ‬ ‫ל ס‬ ‫כם ש‬ ‫תו מ‬ ‫מ ב‬‫אל ב‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬‫את י‬ ‫צא ז‬ ‫צמרבים‪ .‬ב‬ ‫א ב‬ ‫כה במ ב ס‬ ‫כמ מ‬ ‫מי מ‬ ‫לפ שסני >‪ : <br‬ב‬ ‫ע מים ב‬ ‫ק י‬ ‫בו ס‬ ‫בזניך מ‪ .‬הךא הל הרנתפמר ךע לךנו מתצךר הינו‪ .‬שסשם בש‬ ‫בד בו ו‪ .‬ו ב ש‬ ‫ל י‬ ‫כנו ב ש‬‫ל בס‬‫מ ש‬‫מיסדנו ב י‬‫ע ב‬ ‫ה ה‬‫לשמשלום‪ .‬ומהרממ שרל הם גממול למכךל אוימב ה‬ ‫הרגוא אלהנ‬ ‫בינו ב‪ .‬ו ש ב‬ ‫מן מ‬‫בז ש י‬ ‫לא ו ב ב‬ ‫עג מ מ‬ ‫אל בי ב ה‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫כל ס ב‬ ‫חבייס שד מ‬ ‫ב י‬ ‫מיכון ו ב ש‬ ‫ביו ס‬ ‫ח ב סייכון ו ב ש‬‫ה בש ב י‬ ‫ת ב‬‫לכו ב ס‬ ‫מ ש‬ ‫ליך ש י‬‫מ ב‬ ‫ה ויש י ש‬ ‫ת ב‬ ‫במרא כ בשרעו ב ס‬ ‫די ש‬ ‫מא ב ב‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬ ‫בש ב מ‬ ‫>‪ ] <br> <em><small‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫ן‬ ‫הא >‪:</small></em‬קהל וחז‬ ‫יש ס‬ ‫מ ב מיא‬ ‫ל י‬‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬‫ל מ‬‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬ ‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫לל >‪: <br‬שש ס‬ ‫ה מב‬ ‫ת י‬ ‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬ ‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫שא ויש ב ש‬ ‫תנ י ב‬‫מם ויש ב ש‬‫תרו י‬ ‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬ ‫ת במ‬ ‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫תבמ בירך ש ויש בשש ב י‬ ‫יב ש‬ ‫קשדשמשא‪ .‬נ ב ב‬ ‫ח ז‬ ‫ס‬ ‫כל‬ ‫במרתו במ‬ ‫ע ש‬ ‫ב ז‬ ‫כה ש‬ ‫מי זב‬ ‫ה ב‬ ‫חם‪ .‬וביי ישרא במ‬ ‫ל מ‬ ‫כם לו ו ש‬ ‫ת ז‬ ‫א ש‬ ‫עששוות ז‬ ‫ל ה‬‫י‬ ‫ענו ב ה'‬ ‫לך ש‪ .‬בש בבריך ש הבוא‬ ‫ה שד ב כ‬ ‫מ ב‬‫לא >‪:] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪.‬ב‬ ‫לשש ז‬ ‫בדו ב ב‬ ‫בויכ י ש ב‬ ‫כי בש בי משדך מ‬ ‫מנו ב‪ .‬מ ב‬ ‫לב ז‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫פר ב ש‬ ‫ס בס‬ ‫דר נ ש י‬ ‫לדוור ו מ ו‬ ‫ש‬ ‫אל‬ ‫תי ה' ס‬ ‫ת או ו ב‬ ‫פמבדי מ‬ ‫חי‪ .‬בש בי משדך מ י‬ ‫כל בש בשישר ב‬ ‫ח במ‬ ‫חי‪ .‬ו ש מ‬ ‫לי מ‬ ‫א ב‬ ‫‪:‬משזשה‪ .‬במ‬ ‫לב ז‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫ח בב ש‬ ‫תבס ב י‬ ‫השש ב י‬ ‫ל ב‬ ‫קשדשזשך מ ש‬ ‫לשסשם מ‬ ‫הדוות ש‬ ‫ל ו‬ ‫הג בו ובים‪ .‬א‬ ‫א ז‬ ‫‪ .‬י‬ ‫ס במ‬‫מ ש‬‫אין ב‬ ‫עד ס‬ ‫לאות י‬ ‫סים ו שנ בפ ש מ‬ ‫קר‪ .‬ב‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו ו מ‬ ‫ש‬ ‫עשמשיו‬ ‫מ ה‬ ‫כל י‬ ‫על במ‬ ‫עד ו ש י‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו ו מ‬ ‫לינו ב ש‬ ‫ע ס‬ ‫מלו וך ש מ‬ ‫מיד י ב ש‬ ‫ת ב‬ ‫כבוודו ו ב מ‬ ‫לך ש ב ב ש‬ ‫מ ז‬‫ה בז‬ ‫‪ .‬ו ב ש‬‫א ה‬ ‫מ י‬ ‫לפמסנינו ב ו ב ס‬ ‫מ ש‬ ‫טן ב‬ ‫סר ש מ‬ ‫ה ס‬‫עב ו שמיגון‪ .‬ו בייו ס‬ ‫מ ש‬‫בכוסרי ב‬ ‫שב‬ ‫אל‬ ‫בסני בישמר ס‬ ‫הם‪ .‫עזריך מ‬ ‫בשש מ‬ ‫תך מ ו ב ב‬ ‫בי ז‬‫מכזזות ס ב‬ ‫על ש‬ ‫תם י‬ ‫ב במ‬ ‫ת ש‬ ‫עיזניך מ‪ :‬ו בכ ש י‬ ‫בין ס‬ ‫טפת ס ב‬ ‫לט מ‬ ‫‪ :‬ש‬ ‫כם‬‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫כל ש‬ ‫בדו בש ב מ‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫כם ו ב ש‬ ‫הי ז‬ ‫אל ס‬ ‫את ה' א‬ ‫בה ז‬ ‫ה מ‬ ‫לאי ה‬ ‫הביום ש‬ ‫כם י‬ ‫ת ז‬ ‫א ש‬ ‫צזבוה ז‬ ‫מ י‬ ‫כי ש‬ ‫אנ ב‬ ‫אשזשר מ‬ ‫תי ה‬ ‫צו י‬ ‫מ ש‬ ‫אל ב‬ ‫מעו ב ז‬ ‫תשש ש‬ ‫ע ב‬ ‫אם שמשמ י‬ ‫המיה ב‬ ‫וש מ‬ ‫תך מ‬ ‫מ בז‬ ‫ה ש‬‫ב ז‬ ‫ל ש‬ ‫בששדך מ ב‬ ‫עשב ש ב‬ ‫תי ס‬ ‫ת ב‬ ‫הזרך מ‪ :‬ו שנ מ י‬ ‫צ מ‬ ‫תירששך מ ויש ב ש‬ ‫ת שדג מנ זך מ ו ש ב‬ ‫ספ ש ב מ‬ ‫א י‬ ‫לקושש ו ש מ‬ ‫מ ש‬ ‫תו יוזרה ו ב י‬ ‫ע ב‬ ‫כם בש ב ב‬ ‫צ ז‬ ‫אשר ש‬ ‫טר י‬ ‫מ י‬ ‫תי ש‬ ‫ת ב‬ ‫כם‪ :‬ו שנ מ י‬ ‫כל נ יפ ששש ז‬ ‫ב מ‬ ‫ובש‬ ‫אף ה'‬ ‫חמרה י‬ ‫הם‪ :‬ו ש מ‬ ‫ל ז‬ ‫תם מ‬ ‫חבוי ז‬ ‫ת ה‬ ‫השש ב י‬ ‫חברים ו ש ב‬ ‫א ס‬ ‫הים ה‬ ‫אל ב‬ ‫תם א‬ ‫בשד ב ז‬ ‫ע י‬ ‫תם ו י ה‬ ‫סשר ב ז‬ ‫כם ו ש י‬ ‫ב ז‬‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫תה ש‬ ‫פן י בפ ש ב ז‬ ‫כם בז‬ ‫ל ז‬ ‫מרו ב מ‬ ‫השמבש ש‬ ‫ת‪ :‬ב‬ ‫ע במ‬ ‫ב ש‬ ‫ת שוש מ‬ ‫ל במ‬ ‫אכ י ש‬ ‫וש מ‬ ‫אשזשר ה'‬ ‫בה ה‬ ‫ט מ‬ ‫ה ב‬ ‫אזרץ י‬ ‫ה מ‬ ‫על מ‬ ‫מ י‬ ‫המרה ס‬ ‫מ ס‬ ‫תם ש‬ ‫בשד ב ז‬ ‫א י‬ ‫ה וי ה‬ ‫ל ב‬ ‫את שיבו ב מ‬ ‫תן ז‬ ‫ת בס‬ ‫מה לא ב‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬‫טר ו ש מ‬ ‫מ מ‬ ‫הזיה מ‬ ‫מבים שולא י ב ש‬ ‫השמבש י‬ ‫את י‬ ‫צר ז‬ ‫ע י‬ ‫כם ו ש מ‬ ‫במ ב ז‬ ‫ן‬ ‫ולמטוטךפת בהי‬ ‫שרמת תם את ךם למאות ערל יתדמכ תם ומהךי‬ ‫שכ תם וק מ ר‬ ‫נפמ מ‬ ‫בררי א הל תה ערל למברבמכ תם ומערל ר‬ ‫נתהן לךכ תם‪ :‬ומשממת תם א תת דמ ך‬ ‫מזבוזות‬ ‫על ש‬ ‫תם י‬ ‫ב במ‬ ‫ת ש‬ ‫מך מ‪ :‬ו בכ ש י‬ ‫בקו ב ז‬ ‫בשמשכ שבש בך מ ו ב ש‬ ‫ב זד בזרך ש ו ב ש‬ ‫תך מ י‬ ‫לכ ש ב ש‬ ‫ב ז‬ ‫תך מ ו ב ש‬ ‫בי ז‬ ‫ת ך מ בש ב ס‬ ‫ב בש‬ ‫בם בש בשבש ש‬ ‫בר מ ב‬ ‫ליד ס ב‬ ‫כם ש‬ ‫את בש בסני ז‬ ‫תם ז‬ ‫תם א מ‬ ‫מישד ב ז‬ ‫ל ב‬ ‫כם‪ :‬ו ש ב‬ ‫עיסני ז‬ ‫ס‬ ‫על‬ ‫מבים י‬ ‫השמבש י‬ ‫מי י‬ ‫כי ס‬ ‫הם ב‬ ‫ל ז‬ ‫תת מ‬ ‫ל ס‬ ‫כם מ‬ ‫תי ז‬ ‫אב ס‬ ‫ל ה‬ ‫בע ה' י‬ ‫אשזשר נ בשש י ב‬ ‫מה ה‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫על מ‬ ‫כם י‬ ‫בסני ז‬ ‫מי ש‬ ‫כם בוי ס‬ ‫מי ז‬ ‫ען י בשרב בו ב י ש ס‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫עזריך מ‪ :‬ש‬ ‫בשש מ‬ ‫תך מ ו ב ב‬ ‫בי ז‬ ‫סב‬ ‫‪ :‬הךאר תץ‬ ‫תנו ב‬ ‫תם ו שנ מ ש‬ ‫לדר מ‬ ‫הם ש‬ ‫בג שסדי ז‬ ‫פי ב‬ ‫על כ בינ ש ס‬ ‫צת י‬ ‫צי ב‬ ‫הם ב‬ ‫ל ז‬ ‫עשו ב מ‬ ‫הם ו ש מ‬ ‫ל ז‬‫א ס‬ ‫ת ה‬ ‫משר ב מ‬ ‫א י‬ ‫אל ו ש מ‬ ‫אל בש בסני בישמר ס‬ ‫בר ז‬ ‫לאמר‪ :‬יד ב ס ב‬ ‫אל משזשה ס ב‬ ‫מר ה' ז‬ ‫ו בייא ז‬ ‫תתבורו ב‬ ‫תם שולא מ‬ ‫תם א מ‬ ‫עשי ז‬ ‫צות ה' ו י ה‬ ‫מ ש‬ ‫כל ב‬ ‫את במ‬ ‫תם ז‬ ‫תם אתו ו בז שכ ישר ב ז‬ ‫אי ז‬ ‫צת ו בשר ב‬ ‫צי ב‬ ‫ל ב‬ ‫כם ש‬ ‫ל ז‬ ‫המיה מ‬ ‫לת‪ :‬ו ש מ‬ ‫תכ ס ז‬ ‫תיל ב ש‬ ‫פ ב‬ ‫הכ בממנף ב ש‬ ‫צת י‬ ‫צי ב‬‫על ב‬ ‫י‬ ‫קדשבשים‬ ‫תם ש‬ ‫הביי ז‬ ‫תי ו ב ש‬ ‫צו מ‬‫מ ש‬ ‫כל ב‬ ‫את במ‬ ‫תם ז‬ ‫עשי ז‬ ‫כרו ב ו י ה‬ ‫תז ש בש‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫הם‪ :‬ש‬ ‫חסרי ז‬ ‫א ה‬ ‫תם זבנים י‬ ‫א בז‬ ‫אשזשר י‬ ‫כם ה‬ ‫עיסני ז‬ ‫חסרי ס‬ ‫א ה‬‫כם ו ש י‬ ‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫חסרי ש‬ ‫א ה‬‫י‬ ‫מת‬ ‫א ז‬ ‫כם‪ .‬וביי מזרם‬ ‫במות אוי ש ס‬ ‫על מ ב‬ ‫כנו ב י‬ ‫מישדברי ס‬ ‫ה ב‬ ‫לנו ב‪ :‬י‬ ‫מוט ירג ש ס‬ ‫ל ב‬‫תן י‬ ‫ח ב ביים‪ .‬ו ש ב‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬ ‫מימרן בש ב מ‬ ‫א ב‬ ‫תא יד ב ה‬ ‫מ מ‬‫ח מ‬‫תא ו שנ ז א‬ ‫ח מ‬‫תששבש ב מ‬ ‫תא ב כ‬ ‫תא ו ששבשימר מ‬ ‫כל ב בשרכ מ מ‬ ‫מן במ‬ ‫ב‬ .‬מ ב‬ ‫תך מ‪ .‬מ ב‬ ‫ברו בך ש ה' בש בשמשכ ש ס‬ ‫לה‪ .‬שבש ש ב‬ ‫במניו ש ב‬ ‫בע‪ .‬אותות בומופש ב‬ ‫ק מ‬ ‫סים ו בנ ש מ‬ ‫לנו ב נ ב ב‬ ‫העושה מ ב‬ ‫אינו ב‪ :‬מ‬ ‫כל שונ ש ס‬ ‫על במ‬ ‫קשרסננו ב י‬ ‫י‬ ‫את‬ ‫הם ו ש ז‬ ‫פי ז‬ ‫את רושד ס‬ ‫בין ג בז שסרי יים סבוף‪ .‬ו ש מ‬ ‫חזרב ו שמר מ‬ ‫בר ו ש ז‬ ‫לינו ב אוסיב זד ז‬ ‫ע ס‬ ‫מ מ‬‫סר ס‬ ‫ה ס‬ ‫עסדנו ב‪ :‬ו ש מ‬ ‫גן בי ב ה‬ ‫ה ס‬ ‫מך מ‪ .‬‬‫מ ש‬‫בה ב‬ ‫צה טו מ‬ ‫ע מ‬‫קסננו ב בש ב ס‬ ‫ת בש‬‫מך מ‪ .‬ו ש מ‬‫ען שש ז‬‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫ענו ב ש‬ ‫שוהושבשי ס‬ ‫לשמשלום‬ ‫חביים ו ב ש‬‫ל י‬ ‫אנו ב ש‬ ‫תנו ב בובו ס‬ ‫צא ס‬ ‫תה‪ :‬ו בשששמור ס‬ ‫א במ‬‫חנ בון ב ו שירחבום מ‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬ ‫כי ס‬ ‫תה‪ .‬משזשה ו ב ש‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬ ‫בלו ב ה‬ ‫ק שב‬ ‫לכבותו בש במרצון ב‬ ‫מ ש‬‫לשששמו‪ :‬ו ב י‬ ‫בחו ב שוהודו ב ב‬ ‫גבו במרתו‪ .‬א‬ ‫מלו וך ש‬ ‫לך ש‪ .‬י‬ ‫ל ב‬ ‫מ מ‬‫מ ב ייד ש‬ ‫פוסדנו ב ב‬‫ה ב‬ ‫מו‪ :‬י‬ ‫ע ב‬ ‫אל י‬ ‫חנו ב בישמר ס‬ ‫אנ י ש‬ ‫לתו‪ .‬ו ש מ‬ ‫חה יר מ ב‬ ‫מ מ‬ ‫בש ש‬ ‫ענו ב שבשימרה ש ב‬ ‫לך מ מ‬ ‫‪ :‬ש‬ ‫לא‬ ‫לות עשה פז ז‬ ‫ה ב‬ ‫ת ב‬ ‫קזדשש‪ .‬ב‬ ‫עד עו ו מ‬ ‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬‫מ י‬ ‫מב ומרך ש ס‬ ‫הי שסשם ה' ש‬ ‫עשמשיו‪ .‬שולא נ מ י‬ ‫שם נ יפ ששסשנו ב בי ב י‬ ‫ה ב‬ ‫פר‪ .‬מ‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫את ב ו‬ ‫כבוודו ו ז‬ ‫לא ש‬ ‫ממ ס‬‫לם‪ .‬ב‬ ‫קיד רו ב ב‬ ‫אפ ש ב‬ ‫אישש‪ .‬ש‬ ‫מן י‬ ‫צנו ב ב‬ ‫קבש ב ס‬ ‫הינו ב ו ש י‬ ‫אל ו ס‬ ‫א‬ ‫לם‪.‬ו בג ש מ‬ ‫את י י ה‬ ‫כי פ ממדה ה' ז‬ ‫מר‪ .‬בי בביוום י‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫על במ‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬‫ל ז‬ ‫ש‬ ‫אד ומני‬ ‫לפמזניך מ ה‬ ‫חוו ב ש‬ ‫ת ה‬ ‫ת מיבוואו ב ויש בשש ב י‬ ‫עשבשי מ‬ ‫אשזשר מ‬ ‫כל ג בו ובים ה‬ ‫תך מ‪ .‬ו י ה‬ ‫אין זו ב מ‬ ‫הינו ב ו ש ס‬ ‫אל ס‬ ‫כי הבוא ה' א‬ ‫לינו ב‪ .‬ה‬ ‫מס ב‬ ‫ה ב‬ ‫ח ב ביים ו ש י‬ ‫ה י‬ ‫נ יפ שששוות י‬ ‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו ו מ‬ ‫לינו ב ש‬ ‫מלו וך ש עמ ס‬ ‫מיד ו ב ש‬ ‫ת ב‬ ‫תך מ ב מ‬ ‫לכו ב ש‬ ‫מ ש‬ ‫ק ב סים י‬ ‫מך מ ו ש י‬ ‫חד שבש ש‬ ‫מבים י מ ס‬ ‫הינו ב שזשבי בשמבש י‬ ‫אל ו ס‬ ‫מת‪ .‬ה' הבוא מ‬ ‫אל ו ב‬ ‫ה א‬ ‫מרו ב‪ :‬ה' הבוא מ‬ ‫הם ו בי ויא ש‬ ‫פשסני ז‬ ‫על ב‬ ‫פלו ב י‬ ‫עם וביי ב ב ש‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫עם‪ .‬ו שמראו ב מ‬ ‫ט יב‬ ‫תהומות ב‬ ‫הם ב ב ש‬ ‫אי ז‬ ‫שונ ש ס‬ ‫לם‬ ‫מרו ב כ כ מ ב‬ ‫א ש‬‫בה‪ .‬א‬ ‫הי ז‬‫אל ס‬ ‫אבני ה' א‬ ‫הים ה‬ ‫לאל ב‬ ‫כם ס‬ ‫ל ז‬ ‫היות מ‬ ‫ל ש‬ ‫צירבים ב‬ ‫מ ש‬ ‫אזרץ ב‬ ‫מ ז‬ ‫כם ס‬ ‫ת ז‬ ‫א ש‬ ‫תי ז‬ ‫צא ב‬ ‫אשזשר הו ס‬ ‫כם ה‬ ‫הי ז‬ ‫אל ס‬ ‫אבני ה' א‬ ‫כם‪ :‬ה‬ ‫הי ז‬ ‫לאל ס‬ ‫‪ :‬ס‬ ‫מת>‪: </em‬הש"ץ חוזר ואומר>‪<br><small><em‬‬ ‫א ז‬ ‫כם א‬ ‫הי ז‬ ‫אל ס‬ ‫>‪:</small‬ה' א‬ ‫אמת ואמונה‬ ‫כנו ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫כים‪ .‬‬ ‫לעו ו מ‬ ‫ל בך מ ש‬ ‫תך מ‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫לנו ב מ‬ ‫צי ס‬ ‫מ בב‬‫מסרנו ב ו ב י‬‫אל ששו ש‬ ‫כי ס‬ ‫תיסרנו ב‪ .‬ה' ז‬ ‫אל ו י‬‫לך ש א‬ ‫מ י‬ ‫ציון ו מ‬ ‫ל ב‬ ‫אמוור ש‬ ‫בב א‬ ‫מת ז‬ ‫א ז‬ ‫ת ך מ בש ב א‬ ‫ע ש‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫גל נ יפ ששסשנו ב ב‬ ‫ת ס‬ ‫בנו ב ו ש מ‬ ‫ל סב‬ ‫מח ב‬ ‫עיסנינו ב ויש בשש י‬ ‫י בשראו ב ס‬ ‫תה ה'‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬ב‬ ‫בקו ב ס‬ ‫ברו בך ש ה' ש ב‬ ‫בנו ב‪ .‬מ ב‬ ‫א במ‬ ‫לא י‬ ‫א מב‬ ‫לך ש ז‬ ‫מ ז‬ ‫לנו ב ז‬ ‫אין מ‬ ‫כי ס‬ ‫כבווד‪ .‬מ ב‬ ‫ללוי ב מ ב‬ ‫ה ש‬ ‫לבים י‬ ‫כן שירו בשמש מ‬ ‫מצבביון ו שוש ס‬ ‫ברו בך ש ה' ב‬ ‫מן‪ .‬מ ב‬ ‫א ס‬ ‫מן ו ש מ‬ ‫א ס‬ ‫לם מ‬ ‫לעו ו מ‬ ‫ברו בך ש ה' ש‬ ‫מב‬ ‫מח ה'‬ ‫לם י בשש י‬ ‫לעו ו מ‬ ‫כבווד ה' ש‬ ‫הי ש‬ ‫מן‪ .‬ב‬ ‫ה מב‬ ‫עבבור שששמו ו י‬ ‫מ ו ו בי ב ה‬ ‫ע ב‬ ‫את י‬ ‫ט ושש ה' ז‬ ‫לא י ב ב‬ ‫כי ו‬ ‫לם‪ .‬י‬ ‫חצי קדיש‬ ‫בא >‪ :</small></em‬חזן>‪<em><small‬‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫ק יד בשש ששמס ב‬‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬נו וזדה ש‬ ‫עי ז‬ ‫משר ב‬ ‫צאן י‬ ‫משך מ ו ש ו‬ ‫ע ב‬ ‫חנו ב י‬ ‫אנ י ש‬ ‫ב זד בך מ‪ .‬ה' א‬ ‫ה‪ .‬ו י ה‬ ‫ל י‬ ‫הים ש‬ ‫אל ו ב‬ ‫תה א‬ ‫א במ‬ ‫לאוות י‬ ‫תה ו שע ושסשה נ בפ ש מ‬ ‫א במ‬ ‫גדוול י‬ ‫כי מ‬ ‫מך מ‪ .‬י ש ב‬ ‫א מ‬ ‫חד ו בשששמו ו ז‬ ‫א מ‬ ‫הזיה ה' ז‬ ‫ההבוא י ב ש‬ ‫אזרץ‪ .‬ב‬ ‫ס ב‬ ‫ת ש‬‫פיך מ ב י‬ ‫כ בשנ מ ז‬ ‫עד‬ ‫ל י‬ ‫אל מ‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫מר י‬ ‫תה ה' ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫לם‪ :‬מ ב‬ ‫עד עו מ‬ ‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬‫מ י‬ ‫‪ :‬ס‬ ‫)‪ (outside of Israel‬ברוך ה׳ לעולם‬ ‫לאוות‬ ‫אל ע ושסשה נ בפש מ‬ ‫הי י בששמר ס‬ ‫אל ו ס‬ ‫הים א‬ ‫אל ו ב‬ ‫ברו בך ש‪ .‬ויש ב ב‬ ‫לעו ו מ‬‫כבוודו ו ש‬ ‫ברו בך ש‪ .‬ה' י ב ש‬ ‫מ י‬ ‫לך ש‪ .‬ב‬ ‫תך מ מראו ב מ‬ ‫לכו ב ש‬ ‫מ ש‬ ‫י‬ ‫מרו ב‬ ‫א ש‬ ‫ענו ב‪ .‬נומרא ש‬ ‫דר בי ב ב‬ ‫א מב‬ ‫כה נ ז ש‬ ‫כמ מ‬ ‫מי במ‬ ‫לים ה'‪ .‬ב‬ ‫מלו וך ש בש ב מ‬ ‫ת ש‬ ‫עד ב‬ ‫מי י‬ ‫ל ס‬ ‫לעו ו ש‬ ‫היא ו ב ש‬ ‫ל בך מ ב‬ ‫לכבות שזש ש‬ ‫מי ש‬‫ה ב‬ ‫כי י‬ ‫עד‪ .‬י ש ב‬ ‫מ ה‬ ‫בש ב י‬ ‫המיה ה'‬ ‫הים‪ .‬ג מ ב י‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫מנ בו ב‪ :‬מ ב‬ ‫מ בז‬ ‫חמזק ב‬ ‫מ ב ייד מ‬ ‫אלו ב‬ ‫עקב‪ .‬שורו ב י‬ ‫כל מ‬ ‫אשזשר בש במידו ו נ זפזשש במ‬ ‫תים‪ .

‬ש‬ ‫לם ה‬ ‫לעו מ‬ ‫בור ש‬ ‫תה ג ב ב‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫טל>‪: </em‬בקיץ בארץ ישראל>‪<small><em‬‬ ‫ה במ‬ ‫>‪:</small‬מובריד י‬ ‫הג מ בשזבשם>‪: </em‬בחורף>‪<small><em‬‬ ‫ח בומובריד י‬ ‫הרו ב י‬ ‫משבשיב מ‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫לישסשסני‬ ‫אמו במנתו ב‬ ‫ק ב סים א‬ ‫מ י‬ ‫אסו בברים‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬ו שברי מ‬ ‫ב מ‬ ‫אה ש‬ ‫‪:‬שר ס‬ ‫רפואה‬ ‫תינו ב‬ ‫כו ס‬ ‫מ ב‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫מה ש‬ ‫ל מ‬‫אה שש ס‬ ‫לה שרפו ב מ‬ ‫ע ס‬ ‫ה ה‬ ‫תה‪ .‬ו י ב ש‬ ‫תומר ז‬‫דע ב‬‫מ יב‬ ‫ל י‬‫תנו ב ש‬ ‫תה חונ ינ ש ב מ‬ ‫א במ‬ ‫י‬ ‫כנו ב‬‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫בינו ב י‬ ‫א ב‬‫עשה‪ .‬ב‬ ‫ע ש‬ ‫‪ :‬ז‬ ‫הים >‪: </em‬בעשי"ת>‪<small><em‬‬ ‫אל ב‬ ‫ענ שך מ א‬‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫ח ב ביים‪ .‬א‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫תה ה' א‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫מב‬ ‫בה‬ ‫ה מ‬ ‫א ה‬ ‫ען שששמו בש ב י‬ ‫מ י‬‫ל י‬‫הם ש‬ ‫בסני ז‬ ‫בסני ש‬ ‫ל ש‬‫אל ב‬ ‫ביא גו ס‬ ‫מ ב‬‫אבות‪ .‬מ‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לך ש>‪ <em><small‬מ ב‬ ‫מ ז‬‫ה בז‬ ‫קדושש >‪</small></em‬בעשי"ת י‬ ‫ה במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫דעת‬ ‫בימנה‬ ‫אנושש ב‬ ‫ל א‬‫מד ז‬ ‫ל בס‬ ‫מ י‬ ‫עת‪ .‬ו ב ש‬ ‫ח ש‬ ‫כל ס‬ ‫מ במ‬ ‫כים ב‬ ‫חשו ב ב‬ ‫לשמשלום‪ .‬מ ב‬ ‫מה ש‬ ‫ל מ‬ ‫בה שש ס‬ ‫תששו ב מ‬ ‫חבזיסרנו ב ב ב ש‬ ‫ה ה‬ ‫תך מ ו ש י‬ ‫עבומד ז‬ ‫ל ה‬ ‫כנו ב י‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫בנו ב י‬ ‫קשר ס‬ ‫תך מ‪ .‬שרפו ב י‬ ‫השמבש י‬‫מן י‬ ‫מה ב‬ ‫ל מ‬‫לי >‪</small></em‬פב"פ>‪ <em><small‬שש ס‬ ‫אר חו ס‬ ‫בתוך ש שש מ‬‫שב‬ ‫אל‬‫>‪:</small‬בישמר ס‬ ‫אל‬ ‫מו בישמר ס‬‫ע ב‬ ‫לי י‬ ‫פא חו ס‬ ‫תה ה'‪ .‬סו ס‬ ‫מים יר ב‬ ‫ח ב‬ ‫תים בש ביר ה‬‫מ ב‬ ‫ח ב זיה ס‬ ‫מ י‬ ‫סד‪ .‬מ‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לפמזניך מ‪ .‬ש‬ ‫ח ז‬ ‫ח ב ביים בש ב ז‬ ‫כל י‬ ‫ל בס‬ ‫מכ י ש‬ ‫ש‬ ‫עה‬‫ח י שששו ב מ‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬‫מ ש‬‫ח ב זיה ו ב י‬ ‫מ י‬‫מית ו ב ש‬ ‫מ ב‬ ‫לך ש ס‬ ‫מ ז‬ ‫ל בך ש‪ .‬ס ב‬ ‫בין אור ש‬ ‫לחל‪ .‬סואל ס‬ ‫צ מ‬ ‫הי י ב ש‬ ‫אל ס‬‫הם‪ .‬ס ב‬ ‫ע ב‬ ‫ל י‬‫אל מ‬ ‫בין בישמר ס‬ ‫לחשזשך ש‪ .‬ב‬ ‫כי פ משמש ש‬ ‫כנו ב ב‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫לנו ב י‬ ‫חל מ‬ ‫מ י‬ ‫טאנו ב‪ .‬חוסנן י‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫כל מ ב‬ ‫הש בס‬ ‫בימנה ו ש י‬ ‫עה ב‬ ‫תך מ סד מ‬ ‫א בש‬ ‫מ ב‬ ‫ננו ב ס‬ ‫ח סב‬‫‪ :‬מ‬ ‫תשובה‬ ‫צה‬ ‫הרו ז‬‫תה ה'‪ .‬שוזו ס‬ ‫ה ב‬‫בים‪ .‬מ ב‬ ‫א במ‬ ‫חמזק מ‬ ‫אל מ‬ ‫גו ס‬ ‫כי ב‬ ‫מך מ‪ .‬מ‬ ‫הי י י ה‬‫חק‪ .‬מ ב‬ ‫א במ‬ ‫ח מ‬ ‫ל י‬ ‫חל שוסו ס‬ ‫כי מו ס‬ ‫ענו ב‪ .‬הושבשי ס‬ ‫אנו ב ה' ו שנ סמר ס‬‫‪ .‬ו בג ש מ‬ ‫בה ברי ס‬ ‫ענ שסינו ב‪ .‬מ‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫‪ :‬מב‬ ‫גבורות‬ ‫להושבשי י‬ ‫ע‬ ‫תה ירב ש‬ ‫א במ‬ ‫תים י‬ ‫מ ב‬ ‫ח ב סיה ס‬ ‫מ י‬ ‫אדמני‪ .‬שוקוסנה י‬ ‫סבדים טו ב‬ ‫ח מ‬‫מל ה‬ ‫גו ס‬ ‫ליון‪ .‬ו י ב י‬ ‫ח בס‬ ‫עשות כ‬ ‫ל ה‬ ‫משסדנו ב י‬ ‫ל ב‬‫ת י‬ ‫תך מ‪ .‬ו שכ מ ש‬ ‫פץ בי ב י‬ ‫ח ס‬‫לך ש מ‬‫מ ז‬‫ח ב ביים‪ .‬ש‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫תים‪ :‬מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫חיות ס‬ ‫ה ה‬‫ל י‬‫תה ש‬ ‫א במ‬ ‫מן י‬ ‫א מ‬ ‫‪:‬ו שנ ז א‬ ‫קדושת השם‬ ‫לה‬‫ס מ‬ ‫ללו בך מ בז‬ ‫ה שב‬ ‫כל יום י ש י‬ ‫קדושבשים בש ב מ‬ ‫קדושש ו ב ש‬ ‫מך מ מ‬ ‫קדושש ו ששבש ש‬ ‫תה מ‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫אל‬ ‫ה ס‬‫תה ה'‪ .‬ו ב ש‬ ‫אמדם יד ב י‬ ‫ל מ‬‫תה חוסנן ש‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬י‬ ‫דל ה' >‪: </em‬במוצאי שבת ויו"ט>‪<small><em‬‬ ‫ב סב‬ ‫ת ש‬ ‫קי שרצונ זך מ‪ .‬שורו ס‬ ‫מך ש נופ ש ב‬ ‫בים‪ .‬ש‬ ‫ח מ‬ ‫כי מ‬ ‫בינו ב ב‬ ‫א ב‬ ‫לנו ב מ‬ ‫לח מ‬ ‫ס י‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫סל י‬ ‫ל ש‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫גאולה‬ ‫אל‬ ‫אל בישמר ס‬ ‫גו ס‬ ‫תה ה'‪ .‬ז‬ ‫ל י‬ ‫ז מכ שסרנו ב ש‬ ‫ח ב ביים‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫מגהן‬ ‫ע ו ך‬ ‫‪:‬מ תל תךמ עוזהר ומוש תי ר‬ ‫הם‬ ‫במר מ‬ ‫א ש‬ ‫גן י‬ ‫מ ס‬‫תה ה'‪ .‬מ ב‬ ‫מן אמ ב מ‬ ‫ח מ‬ ‫מן ו שיר ה‬ ‫א מ‬ ‫פא נ ז א‬ ‫לך ש רו ס‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬‫כי ס‬ ‫‪ :‬ב‬ .‬שזש ב‬‫אבו י‬‫הי ה‬ ‫הי סואל ס‬ ‫אל י‬ ‫ל בפ מזניך מ ה' א‬ ‫מ ש‬ ‫הי מרצון ב‬‫יש ב‬ ‫לה‬ ‫לחו ז‬ ‫הג בבוף ש‬‫את י‬ ‫הנ ז בפזשש ו בשרפו ב י‬ ‫את י‬ ‫מבים‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬מ‬ ‫מי ה‬‫ה ב‬‫מי י‬ ‫לשסששזשת י ש ס‬ ‫עי ש‬ ‫בי ב‬ ‫השבש ב‬ ‫בין יום י‬ ‫מים‪ .‬ו ב ש‬ ‫תיר ה‬‫מ ב‬‫לים ו ב י‬ ‫פא חו ב‬ ‫לים‪ .‬ה‬ ‫תנו ב ש‬‫קמרא ס‬‫ל ש‬‫אים ב‬ ‫הבמ ב ב‬‫מים י‬ ‫הבי מ ב‬ ‫לינו ב י‬ ‫ע ס‬‫חל מ‬ ‫ה ס‬‫>‪ : </small‬מ‬ ‫עת‬ ‫ה מד ב י‬ ‫תה ה'‪ .‬ס ב‬ ‫בין קזדשש ש‬ ‫הינו ב ס ב‬ ‫אל ס‬ ‫א‬ ‫תך מ‬ ‫א ז‬ ‫קים בש בי בשר מ‬ ‫מכדבמ ב ב‬‫עון‪ .‬זו ס‬ ‫ח ב‬ ‫היר ה‬ ‫אב מ‬ ‫כמוך מ י‬ ‫מי מ‬ ‫>‪ :</small‬ב‬ ‫תים‬ ‫מס ב‬‫ה ב‬‫ח ב סיה י‬‫מ י‬‫תה ה'‪ .‬א‬ ‫במר מ‬‫א ש‬‫הי י‬ ‫אל ס‬‫תינו ב‪ .‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫עמידה‬ ‫אבות‬ ‫תך מ‬ ‫לב ז‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫גיד ב ש‬ ‫פי י י ב‬ ‫תח ו ב ב‬ ‫תפש ב מ‬ ‫תי ב‬ ‫אדמני שפמ י‬ ‫‪ :‬ה‬ ‫אל‬ ‫נומרא ס‬ ‫ה ב‬‫בור ו ש י‬ ‫הג ב ב‬‫גדול י‬ ‫ה מב‬‫אל י‬ ‫ה ס‬ ‫עקב‪ .‬רו ס‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫תה‪ .‬ש‬ ‫ה י‬‫פר י‬ ‫ס ז‬ ‫בנו ב בש ב ס‬‫ת ס‬‫ח ב ביים‪ .‬ו ב ס‬ ‫די מ‬ ‫ס סב‬ ‫ח ש‬ ‫כר י‬ ‫כל‪ .‬ו ב ש‬ ‫כל מ‬ ‫מ במ‬ ‫קים ב‬ ‫מנ כ ב‬ ‫טא‪ .‬ז‬‫מה מ‬ ‫מי דו ז‬ ‫גבבורות ו ב ב‬ ‫על ש ב‬ ‫כמוך מ בי ב י‬‫מי מ‬‫פר‪ .‬שרפ מ ס‬ ‫אה >‪: </em‬תפילה בעד החולה>‪<small><em‬‬ ‫המרה שרפו ב מ‬ ‫מ ס‬ ‫לח ש‬ ‫תשש י‬ ‫תי‪ .‬ב‬ ‫ע מ‬‫‪ :‬מ‬ ‫מים>‪: </em‬בעשי”ת>‪<small><em‬‬ ‫ח ב‬ ‫ח ב ביים בש ביר ה‬‫ל י‬ ‫כר שיצו במריו ש‬ ‫מים‪ .‬ו ש י‬ ‫א במ‬‫תנו ב מ‬ ‫לב ס‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬‫כי ש‬ ‫עה ב‬ ‫ענו ב ו שנ בו מ בשסש מ‬ ‫פא‪ .‬ו ש מ‬ ‫לתומר ז‬ ‫בינו ב ש‬ ‫א ב‬ ‫בנו ב מ‬ ‫השבשי ס‬ ‫ה‬ ‫בה‬ ‫תששו ב מ‬ ‫‪:‬ב ב ש‬ ‫סליחה‬ ‫בה‬ ‫מישר ז ב‬ ‫ה ב‬ ‫חנ בון ב י‬ ‫תה ה'‪ .‬ב‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫לנו ב ש‬ ‫א ס‬ ‫בנו ב‪ .

‬מ ב‬ ‫משש ב מ‬‫קנו ב בי ב ב‬‫צ שד ב ס‬ ‫לך ש >‪: <em><small‬ו ש י‬ ‫מ ז‬‫ה בז‬ ‫בעשי"ת ‪ -‬י‬ ‫פט‬‫משש ב מ‬ ‫ה ב‬‫‪ </small></em>:‬י‬ ‫ברכת המינים‬ ‫בר‬ ‫תשיש ס ב‬ ‫קר ו ב ש‬ ‫ע בס‬ ‫ת י‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫הז סבדים ש‬ ‫המרה י בכ במסרתו ב‪ .‬ב‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬‫לינו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫מ ס‬ ‫משך מ ש‬ ‫ע ב‬‫בי י‬ ‫כל אוי ש ס‬ ‫בד‪ .‬ו ב ש‬ ‫אנ מ מ‬‫מנ בו ב מיגון ו י ה‬‫מ בז‬ ‫סר ב‬ ‫ה ס‬ ‫לה‪ .‬ו בפמ ש‬ ‫לטו מ‬ ‫בו ש‬ ‫הינו ב ב‬ ‫אל ס‬ ‫זה‪ .‬ו ש מ‬ ‫תא ס‬ ‫גע ב‬ ‫עה כ בשזר י‬ ‫הברשש מ‬ ‫כל מ‬ ‫קמוה‪ .‬ו ש ב‬ ‫דו ז‬ ‫מ ב‬ ‫על ב‬ ‫מיך מ י‬ ‫ח ז‬ ‫ל בפ מזניך מ‪ .‬חבוס ו שיר ס‬ ‫א ה‬ ‫קמוה ו ש י‬ ‫ת ש‬‫ה ב‬ ‫ל ב‬ ‫עשה מ‬ ‫ענביות‪ .‬ו ש מ‬ ‫ת ש‬ ‫הי ב‬ ‫ת ב‬ ‫אל ב ש‬ ‫לשבשיבנים י‬ ‫מי ש‬ ‫ל ב‬ ‫וש י‬ ‫ע ז סבדים‬ ‫מכ שבני י‬ ‫בים ו ב י‬ ‫בר אוי ש ב‬‫תה ה'‪ . ‫ברכת השנים‬ ‫יתמבואת ךה למטובךה‪ .‬ו ש י‬ ‫ח ב‬ ‫היר ה‬ ‫דת מ‬ ‫מ יב‬ ‫>‪:</small‬בש ב ב‬ ‫לה‬ ‫תפ ב מ ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ש מ‬ ‫ח מב‬ ‫ת ב‬ ‫ב בש‬ ‫צינו ב כ בש י‬‫ע ס‬ ‫בבראששומנה שויו ה‬ ‫טינו ב כ בש מ‬ ‫בה ששופ ש ס‬ ‫השבשי מ‬ ‫מ‬ ‫משש ב מ‬ ‫פט‬ ‫קה ו ב ב‬ ‫צמד מ‬ ‫הב ש‬ ‫לך ש או ס‬ ‫מ ז‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫הינו ב חבוס ו שיר ס‬ ‫אל ס‬ ‫לנו ב‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫כין‪ :‬מ ב‬ ‫ת ב‬ ‫ה במ‬‫לתוכ מ ב‬‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫‪ :‬ש‬ ‫מלכות בית דוד‬ ‫ח‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬ ‫מ ש‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ב ב‬ ‫א במ‬ ‫‪ :‬מ‬ ‫מו >‪:</em‬תפלה לעצירת הגשמים בשומע תפלה>‪<small><em‬‬ ‫ע ב‬ ‫חר בש ב י‬ ‫בו ס‬ ‫מים‪ .‬‬ ‫ח ב‬ ‫ביר ה‬ ‫סד ו ב ש‬ ‫ח ז‬ ‫ב שד בך מ בש ב ז‬ ‫ל י‬ ‫תה ה' ש‬ ‫א במ‬ ‫לינו ב י‬ ‫ע ס‬ ‫מלך ש מ‬ ‫חה‪ .‬ו ש ב‬ ‫מים ב מ‬ ‫ח ב‬ ‫עישרך מ בש ביר ה‬ ‫לבים ב‬ ‫לירו בשמש י‬ ‫וש ב‬ ‫לבים‬ ‫בוסנה שירו בשמש מ‬ ‫תה ה'‪ .‬מ ב‬ ‫ה ב‬ ‫תנו ב כ בישמבשבנים י‬‫בסרך ש ששנ מ ס‬ ‫ה‪ .‬ו ש י‬ ‫מי י‬ ‫צ ב‬ ‫ת ש‬ ‫המרה י‬ ‫מ ס‬ ‫ב שד בך מ ש‬ ‫ע ש‬ ‫מח מד בבוד י‬ ‫צ י‬ ‫את ז‬ ‫ז‬ ‫עה‬‫קזרן י שששו ב מ‬ ‫‪ :‬ז‬ ‫שומע תפילה‬ ‫חנו בבנים‬ ‫ת ה‬ ‫לות ו ש י‬ ‫תפ ב ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬ ‫אל ששו ס‬ ‫כי ס‬ ‫תנו ב‪ .‬ו ש מ‬ ‫ה ב‬ ‫בע ו ששמשלום‪ .‬‬ ‫במר מ‬ ‫ל ש‬‫קסדנו ב בו ב‬ ‫בה‪ .‬ב‬ ‫אל‪ .‬ז‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫פט‪ .‬בש ב י‬ ‫לב מ‬ ‫תפ ב מ‬‫אל ו ב ש‬ ‫אשסבשי בישמר ס‬ ‫תך מ‪ .‬ו ב ש‬ ‫מאומרעות מרעבים ו ש מ‬ ‫קשבשים‪ .‬שושים ז‬ ‫א ז‬ ‫בב א‬‫חים בש בשבשמשך מ ז‬ ‫ט ב‬ ‫בו ש‬ ‫ה ב‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫כר טוב ש‬ ‫תן ש מ‬ ‫הינו ב‪ .‬מ ב‬ ‫ט ש‬‫ב מ‬‫‪ :‬מ‬ ‫בניין ירושלים‬ ‫סא מדבוד‬ ‫לם‪ .‬ומקרבמצ הנו ר‬ ‫אל‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫חי י‬ ‫‪:‬נ בשד ס‬ ‫משפט‬ ‫מים‪.‬ו י ה‬ ‫בכ‬ ‫פשר מ‬ ‫עים‬ ‫לביים מר ב‬ ‫ח מ‬ ‫המרע ו ש מ‬ ‫צר מ‬ ‫במזה‪ .‬ו ש י‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫פשסני מ‬ ‫על ב‬ ‫טר י‬ ‫מ מ‬ ‫טל ו ב מ‬ ‫תן י‬ ‫לה ב ס‬ ‫תפ ב מ ב‬ ‫ע בש‬ ‫מ י‬‫כבודו‪ .‬ש‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫טובות‪ .‬מ ב‬ ‫כל י‬ ‫קבוינו ב במ‬ ‫תך מ ב‬ ‫ע ש‬ ‫ליששו ב מ‬ ‫כי ב‬ ‫תך מ‪ .‬שששמור ו ש י‬ ‫מ בש‬ ‫מעשזשר י‬ ‫תיך מ ו ב ס‬ ‫מב בשרכו ז‬ ‫לא י מסדינו ב ב‬ ‫מ סב‬‫וב י‬ ‫כה‬ ‫כה ו שנ בז ש זב‬ ‫במר מ‬ ‫מי ש‬ ‫כנו ב בש בג בשש ס‬ ‫בשר ס‬ ‫תינו ב‪ .‬ומיפךק הד ומיזךכהר זתכמרונ הו‬ ‫ומי ך‬ ‫ביום‪ :‬בראש חדש ‪ -‬ראשש‬ ‫לשמשלום ש ב‬ ‫ח ב ביים ו ב ש‬‫ל י‬ ‫מים‪ .‬ויש ס ז‬ ‫בי ו ב ב‬ ‫עה ו בשש ב‬ ‫ח ב מיה מר מ‬ ‫עב‪ .‬ממקרב הץ‬ ‫כ מ‬ ‫יחרד מ הארמברע ר‬ ‫ת מקרע במשופךר גךדול למח הרות הנו‪ .‬ז מכ שסרנו ב ה' א‬ ‫ה זב‬ ‫כות‪ :‬י‬ ‫ס ב‬‫ה בכ‬‫חג י‬‫צות‪ :‬בסוכות ‪ -‬י‬ ‫מי ב‬ ‫ה ב‬‫חג י‬ ‫החזדשש‪ :‬בפסח ‪ -‬י‬ ‫י‬ .‬ו שכ ב ב ס‬ ‫מינו ב ב בנ שיין עו מ‬ ‫קרוב בש בי מ ס‬ ‫ה בש ב מ‬‫ת ב‬ ‫בסנה או מ‬ ‫ת‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫נ ומזתכמרן‬ ‫נ ופ תקמדונ הו‬ ‫שמרע‪ .‬סרי מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫ל בפמזניך מ י‬ ‫מ ש‬ ‫תה‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫חנו ב‪ .‬מ ב‬ ‫ח ב‬ ‫אל בש ביר ה‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫לת י‬ ‫תפ ב י ב‬‫ע בש‬ ‫מ י‬ ‫תה ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫עבודה‬ ‫בל‬ ‫ק סב‬ ‫ת י‬‫בה ש‬ ‫ה מ‬ ‫א ה‬ ‫תם‪ .‬ו ש י‬ ‫טת סופשסרי ז‬ ‫לי י‬ ‫על ב‬ ‫פש ס‬ ‫אל‪ .‬ו ב ש‬ ‫צה >‪<em><small‬‬ ‫אה ויש סמר ז‬ ‫ע‪ .‬י יעה ז‬‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫בראש חודש ובחול המועד אומרים זה‪ :‬א‬ ‫ו‬ ‫שלרים ע תיר קךדמש תךך‪ .‬ומשא נ הס למקרב הץ גךלכיות הינו‪ .‬ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬‫מינו ב‪ .‬כ בישמשבנים י‬ ‫ח ב ביים ו מששו י‬‫ל י‬‫ש‬ ‫עם במ בזניך מ‬ ‫הג ב‬ ‫תנ י ס‬‫ת ש‬ ‫תיך מ‪ .‬‬ ‫טו ב ז‬ ‫מ ב‬ ‫לו ב‬ ‫לם כ בכ ב‬ ‫העו מ‬ ‫את מ‬ ‫ע ז‬ ‫בי י‬ ‫תש ב‬ ‫מה‪ .‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ו ב ש‬ ‫וש מ‬ ‫תנו ב‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬ ‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬ ‫מים‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫מש תיחר בתן דךותד ר‬ ‫ו ך‬ ‫ו א אבות הינו‪ .‬י‬‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫הביום‪ .‬ו ב ש‬ ‫אשזשר בד בבי בשר ב מ‬ ‫ה כ בי ה‬ ‫בתוכ מ ב‬ ‫כן ש ב‬ ‫תשש ב‬ ‫תששבוב‪ .‬ויש סמר ז‬ ‫גי י‬ ‫לה ו שמיבוא ויש י ב‬ ‫תינו ב‪ .‬ששו ס‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫מים‪ .‬ו ב ב‬ ‫כל מד ב מ‬ ‫צל שמשמנה זו מב במ‬ ‫ה ס‬ ‫תינת י מזדך מ‪ .‬ש‬ ‫ח ב‬ ‫ליר ה‬‫סד ו ב ש‬ ‫ח ז‬‫ל ז‬‫חן ו ב ש‬‫ל ס‬ ‫בה‪ .‬ו ב מ‬ ‫טו בבמ ב‬ ‫מ ב‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫קיבוץ גלויות‬ ‫נפות הךאר תץ‪ .‬ה' א‬ ‫מע קו ס‬ ‫שש י‬ ‫בנו ב‬ ‫תשבשי ס‬ ‫אל ב ש‬ ‫קם י‬ ‫כנו ב‪ .‬ש‬ ‫לטו מ‬ ‫טה ש‬ ‫לי מ‬ ‫לפ ש ס‬‫לפ מזניך מ‪ .‬ומזתכמרן‬ ‫וימרו ך‬ ‫עבמד תךך‪ .‬ב‬ ‫ח ב‬ ‫היר ה‬ ‫דת מ‬ ‫מ יב‬ ‫לם בש ב ב‬ ‫בוסרא עו מ‬ ‫עסננו ב ב‬ ‫וי ה‬ ‫בך מ‪.‬ו ש ב‬‫בי ז‬‫ביר ס ב‬ ‫לשד ב‬ ‫עבומדה ב‬ ‫ה ה‬‫את מ‬ ‫השסשב ז‬‫תם ו ש מ‬ ‫לב מ‬ ‫תפ ב מ‬ ‫ב ש‬ ‫אל ו ב ב‬‫משך מ בישמר ס‬‫ע ב‬‫הינו ב בש ב י‬ ‫אל ס‬ ‫צה ה' א‬ ‫שר ס‬ ‫מך מ‬ ‫ע בז‬‫אל י‬ ‫עבוידת בישמר ס‬ ‫מיד ה‬ ‫ת ב‬ ‫למרצון ב מ‬ ‫הי ש‬ ‫ת ב‬ ‫‪:‬בש במרצון‪ .‬ש‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫משך מ ס ב‬ ‫ע ב‬ ‫כל י‬ ‫במ‬ ‫כה‪.‬ו ש מ‬ ‫ה ז‬ ‫על ג ס בסרי י‬‫הם‪ .‬ו ב מ‬ ‫פרו ס‬ ‫תנו ב ו ב ס‬ ‫א ס‬ ‫תבו ב מ‬ ‫כל ב ש‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫חברית שמשלום‪ .‬ויש בג בל בו ב יר ה‬ ‫מ ש‬‫לינו ב ג ש בסזרות טובות ב‬ ‫ע ס‬‫גזור מ‬ ‫קשבשים‪ .‬י ז א‬ ‫ע ס‬‫צ בזדק‪ .‬ומתהן‬ ‫שנךה הרזאת ומא תת כךל מ תינ ה‬ ‫וא תת הר ך‬ ‫וה' א אלה הינ‬ ‫בקיץ ‪ <em><small> -‬בךר הךמ עךל הינ‬ ‫כה‬‫כה>‪</small></em> <em><small‬בש במר מ‬ ‫במר מ‬ ‫ל ש‬ ‫טר ב‬ ‫מ מ‬ ‫טל ו ב מ‬ ‫ענו ב >‪</small></em‬בחורף ‪ -‬י‬ ‫מה שושבש ב ס‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫על ב‬ ‫פשסני מ‬ ‫י‬ ‫השמבשבנים‬‫בסרך ש י‬ ‫מ מ‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ש י‬ ‫חזרב ו שמר מ‬ ‫בר ו ש ז‬ ‫מנ בו ב זד ב ז‬ ‫מ בז‬‫סר ב‬ ‫ה ס‬ ‫טובות‪ .‬ו ש ס‬ ‫אל ס‬ ‫מיך מ ה' א‬ ‫ח ז‬ ‫יר ה‬ ‫קים‬ ‫די ב‬ ‫לצי ב ב ב‬ ‫טח י‬ ‫ב מ‬ ‫מ ש‬ ‫ען ו ב ב‬ ‫משש מ‬‫תה ה'‪ .‬ב‬ ‫ע ז‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫תרבום ב‬ ‫קשרנו ב מ‬ ‫ח‪ .‬ו ב ב‬ ‫משש ב‬ ‫מיסני י‬ ‫כל ב‬ ‫מ במ‬ ‫בר מרע‪ .‬ששו ס‬ ‫השדירת בש‬ ‫ע ג מ בשדלו ו ש י‬ ‫להובדי י‬ ‫בישמראל ש‬ ‫מיסני‬ ‫כל ב‬ ‫מ במ‬ ‫חית‪ .‬מ ב‬‫בי מ ס‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫ע בב ש‬ ‫תכ שבני י‬‫גר ו ש י‬ ‫מ סב‬ ‫ת י‬ ‫‪:‬ו ב ש‬ ‫על הצדיקים‬ ‫המו ב‬ ‫לינו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫מש ך מ ס ב‬ ‫ע ב‬ ‫קסני י‬ ‫על ז ב ש‬ ‫סיבדים‪ .‬ו ש י‬‫ח ב‬‫ה ה‬ ‫על י‬ ‫קים ו ש י‬ ‫די ב‬ ‫הצי ב ב ב‬ ‫על י‬ ‫י‬ ‫בך מ‬ ‫כי ש‬ ‫לם שולא סנבושש ב‬ ‫לעו מ‬ ‫הם ש‬ ‫ממ ז‬ ‫ע ב‬ ‫קנו ב ב‬ ‫ל ס‬‫ח ש‬ ‫מת‪ .

‬ב ש‬ ‫ת ש‬ ‫כל ב‬ ‫ל ב‬ ‫פר י‬ ‫ע מ‬ ‫דם‪ .‬ה‬ ‫תב ש‬ ‫כר ו שנ בכ במ ס‬ ‫בה‪ .‬ו ש י‬ ‫ח זב‬ ‫לשששמור כ‬ ‫קשדשזשך מ‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לה‪ .‬י‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫‪ :‬מב‬ ‫אלוהי נצור‬ ‫לי‬ ‫ל י‬ ‫ק ש‬ ‫מ י‬‫ל ש‬‫מה‪ .‬ו ש י‬ ‫ה בש‬ ‫ח ב סיינו ב י‬ ‫על י‬ ‫תך מ י‬ ‫לב ז‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫פר ב ש‬ ‫ס בס‬ ‫ל בך מ ו בנ ש י‬ ‫נוזדה ש‬ ‫לם‬ ‫מעו מ‬ ‫סזדיך מ‪ .‬יר ש‬ ‫צמר מ‬ ‫עת מ‬ ‫הם בש ב ס‬ ‫ל ז‬ ‫ת מ‬ ‫משד ב מ‬ ‫ע י‬ ‫בים מ‬ ‫היר ב‬ ‫מיך מ מ‬ ‫ח ז‬ ‫תה בש ביר ה‬ ‫א במ‬ ‫קי שרצונ זך מ‪ :‬ו ש י‬ ‫ח בס‬ ‫מ כ‬ ‫בימרם ס‬ ‫ע ב‬ ‫ה ה‬ ‫ל י‬ ‫תך מ ו ב ש‬ ‫תומר ז‬ ‫חם ב‬ ‫כי מ‬ ‫השש ב‬ ‫ל י‬ ‫אל ש‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫י‬ ‫טהוברים‪.‬מ‬ ‫עד‪ .‬שנצר ש‬ ‫אל י‬ ‫לי‪ :‬א‬ ‫א ב‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬ברע אגרלךא ובתזממרן קךר תיב ומא תממרו אמהן‬ ‫בירך ש >‪:</em‬הקהל עונה>‪:<br><small><em‬י מ‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫אמן‪ .‬ס‬ ‫ח מ‬ ‫מו ב ה‬ ‫ת ב‬ ‫כי לא י‬ ‫חם ב‬ ‫מיר ס‬ ‫ה ש‬ ‫מיך מ‪ . <small><em‬שש ס‬ ‫בית >‪ </small‬אמן >‪: </em‬ועונים‬ ‫כל ס ב‬ ‫חסיי שד ב מ‬ ‫ב י‬ ‫מיכון ו ו ב ש‬‫ביו ו ס‬ ‫חסייכון ו ו ב ש‬ ‫ה‪ .‬בש ב מ‬ ‫משך מ >‪: </em‬בעשי"ת>‪<small><em‬‬ ‫ע ב‬ ‫כל י‬ ‫חנו ב ו ש מ‬‫אנ י ש‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬ה‬ ‫קכדשמבש ז‬ ‫ען ש‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫מינ זך מ‪ .‬ו בשש מ‬ ‫ה‬ ‫ו ערל הךע הץ‬ ‫ני‬ ‫ב ך‬ ‫ך‬ ‫גדול >‪ .‬ו ש ב‬ ‫משר מ‬ ‫בר ב‬ ‫מ יד ב ס ב‬ ‫תי ב‬ ‫ממרע בושפמ י‬ ‫לששובני ס‬ ‫הי‪ .‬הבוא י י ה‬ ‫מרו מ‬ ‫בב ש‬ ‫‪ :‬אמהן‬ ‫בשדך מ‬ ‫ע מ‬ ‫תך מ‪ :‬ו ששמשם נ י ה‬ ‫בתומר ז‬ ‫קנו ב ש ב‬‫ל ס‬ ‫ח ש‬‫תן ז‬ ‫מינו ב‪ .‬ו בפ ישרנ מ מ‬ ‫ח ב ביים‪ . <em><small><small‬ומת ךלו אותו ומא תת‬ ‫ה מב‬ ‫מך מ י‬ ‫לשבש ש‬ ‫לא שונוזדה ש‬ ‫הם סנס ו מפז ז‬ ‫ממ ז‬ ‫ע ב‬ ‫ת ב‬ ‫עשי מ‬ ‫וש מ‬ ‫לה‬ ‫ס מ‬ ‫>‪ :</small></small></em></small‬ז‬ ‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מיד ש‬ ‫ת ב‬ ‫כנו ב ב מ‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫מך מ י‬ ‫מם שבש ש‬ ‫תרו י‬ ‫תבמ בירך ש ויש ב ש‬ ‫לם י ב ש‬ ‫על כ בכ מ ב‬ ‫‪:‬ו ש י‬ ‫תך מ>‪: </em‬בעשי"ת>‪<small><em‬‬ ‫בברי ז‬ ‫כל בש בסני ש‬ ‫בים במ‬ ‫ח ב ביים טו ב‬ ‫ל י‬ ‫כתב ש‬ ‫>‪:</small‬ו ב ש‬ ‫לך מ‬ ‫מך מ ו ב ש‬ ‫טוב שבש ש‬ ‫ה ב‬‫תה ה'‪ .‬ב‬ ‫לינו ב שוהושבשי ס‬ ‫ע ס‬ ‫חם מ‬ ‫ננו ב ו שיר ס‬ ‫ח סב‬ ‫מים חבוס ו ש מ‬ ‫ח ב‬ ‫עה ו שיר ה‬ ‫בר י שששו ב מ‬ ‫בשד י‬ ‫ח ב ביים‪ .‬ו ש ס‬ ‫בי מ ס‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫ק מד בשש ב ב ש‬ ‫המב ש‬‫בית י‬ ‫תינו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫ל ז‬ ‫בעו מ‬ ‫קדושש ש ב‬ ‫גדול ו ש מ‬ ‫ת שסשם מ ב‬ ‫עשי מ‬ ‫לך מ מ‬ ‫תך מ‪ . ‫חנ בון ב ו שירחבום‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬ ‫כי ס‬ ‫עיסנינו ב‪ .‬ו ש י‬ ‫ע במ‬ ‫כל יום ב‬ ‫סיך מ שזשבש ב מ‬ ‫על נ ב בז‬ ‫לך ש‪ .‬‬ ‫תומר ז‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עשה ש‬ ‫תך מ‪ .‬ה‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬‫ל י‬‫עשה ש‬ ‫תם‪ :‬ה‬ ‫ב במ‬ ‫חשיש ש‬ ‫מ ה‬ ‫קל י‬ ‫ל ס‬‫ק ש‬ ‫תם ו ש י‬ ‫צ מ‬ ‫ע מ‬‫פר ה‬ ‫ה ס‬‫מ‬ ‫ענ סבני‬‫מינ שך מ ו י ה‬ ‫עה י ש ב‬ ‫לצון ב י שבדיזדיך מ הושבשי מ‬ ‫ח ש‬ ‫ען י ס מ‬ ‫מ י‬‫ל י‬ ‫לי>‪ : <br‬ש‬ ‫א ב‬ ‫לפ מזניך מ‪ .‬ו בפ בנ בו ב ז‬ ‫בי ז‬ ‫ביר ס ב‬ ‫לשד ב‬ ‫בזניך מ ב‬ ‫באו ב מ‬ ‫כן מ ב‬ ‫חר בס‬ ‫א י‬ ‫זה‪ :‬ו ש י‬ ‫ה זב‬ ‫הביום י‬ ‫קן כ בש י‬ ‫לה ו בפ כשר מ‬ ‫גדו מ‬ ‫ש‬ ‫גדול‬ ‫ה מב‬ ‫מך מ י‬ ‫לשבש ש‬ ‫לל ש‬ ‫ה סב‬ ‫ל י‬ ‫להודות ו ב ש‬ ‫אל בו ב‪ .‬ה' צו בברי שוגו ה‬ ‫בי ש‬ ‫ל ב‬‫גיון ב‬ ‫ה ש‬ ‫פי ו ש ז‬ ‫מסרי ב‬ ‫א ש‬ ‫למרצון ב‬ ‫היו ב ש‬‫עשה >‪:<br‬י ב ש‬ ‫השמבשלום>‪: </em‬בעשי"ת>‪ <small><em‬שמשלום‬ ‫מרו ב >‪ </small‬י‬ ‫א ש‬ ‫אל‪ .‬ו ש ב‬ ‫כל בישמר ס‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫עשה שמשלום מ‬ ‫מיו‪ .‬ויש י ש‬ ‫ת ב‬ ‫במרא כ בשרעו ב ס‬ ‫מא בדי ש‬ ‫ל מ‬‫ע ש‬ ‫בש ב מ‬ ‫שר ךא הל‪ .‬ז‬ ‫כל ס‬ ‫תיך מ שזשבש ב מ‬ ‫תיך מ שוטובו ז‬ ‫לאו ז‬ ‫נ בפ ש ש‬ ‫לך ש‬ ‫קבוינו ב מ‬ ‫‪ :‬ב‬ ‫בשר‪ : </em> .‬‬ ‫אים בש בייד ש‬ ‫מ ב‬ ‫ט ס‬ ‫טים‪ .‬ו ש מ‬ ‫צרות מ‬ ‫ח ש‬ ‫>‪:</small‬בש ב י‬ ‫מיד >‪: </em‬לפורים>‪<small><em‬‬ ‫השש ב‬ ‫ל י‬ ‫קשש ש‬ ‫המרשמשע‪ .‬נ בז מ ב ס‬ ‫סה טו מ‬ ‫כה ו ששמשלום‪ .‬בש במר מ‬ ‫פר י‬ ‫ס ז‬ ‫בש ב ס‬ ‫לשמשלום‬ ‫בים ו ב ש‬‫ח ב ביים טו ב‬‫ל י‬ ‫אל‪ .‬בש ב י‬ ‫ת ב‬ ‫לכו ב ס‬‫מ ש‬ ‫ליך ש י‬ ‫מ ב‬‫ה‪ .‬ו ב ש‬ ‫ל ה‬ ‫קיך מ‪ .‬הבוא חזדשש‬ ‫לחזדשש ששסנים מ‬ ‫עשר ש‬ ‫חד‪ .‬י‬ ‫בב שמש ס‬ ‫ל מ‬ ‫בשדך מ בש ב ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫עשות שרצונ זך מ‪ .‬שש ס‬ ‫ה מב‬ ‫ת י‬ ‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫תנ ישסבשא ויש ב ש‬ ‫מם ויש ב ש‬ ‫תרו ו י‬‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬ ‫ת במ‬ ‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫‪:‬ועונים>‪ <small><em‬ויש בשש ב י‬ ‫כל>‪</small><br‬בש בבריך ש הבוא>‪</em‬‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫כל>‪ <small><em‬ש‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫>‪: </em‬בעשרת ימי תשובה במקום ש‬ .‬ש‬ ‫לי מר מ‬ ‫בים עמ י‬ ‫החושש ב‬ ‫כל י‬ ‫דף נ יפששבשי‪ .‬ש‬ ‫כה ס‬ ‫חנ כ ב מ‬ ‫מי ה‬ ‫בעו ב שששמוינת י ש ס‬ ‫ק ש‬ ‫קשדשזשך מ‪ .‬ו שנ יפ ששבשי כ זב מ‬ ‫ת ב‬ ‫נ יפ ששבשי ב‬ ‫תך מ‪.‬צבור י‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫תינו ב ש‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫תה הבוא ה' א‬ ‫א במ‬ ‫לך ש‪ .‬ערל ש תה תח איית ךנו ומק ת ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ךאות‬ ‫ד‬ ‫הו‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ךכות‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫‪.‬ו ש ב‬ ‫מ ש‬‫את ב‬ ‫הרו ב ז‬ ‫ט ה‬ ‫לך מ‪ .‬מ ב‬ ‫חנו ב מובדים מ‬ ‫אנ י ש‬ ‫על שזש ה‬ ‫לם‪ .‬‬ ‫תית‬ ‫ש‬ ‫הא‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫הר‬ ‫יוצ‬ ‫יוצ מר הנו‬ ‫אל‬ ‫ברו בך ש ס‬ ‫לך ש‪ .‬הרמרחאז תיר מ‬ ‫ך למצתין‬ ‫נה ע הינהיונבמשובמ ך‬ ‫‪ :‬ומת תחאז תי ך‬ ‫מודים‬ ‫לדור מודור‪:‬‬ ‫תה הבוא ש‬ ‫א במ‬ ‫ענו ב י‬ ‫גן י בשש ס‬ ‫מ ס‬ ‫ח ב סיינו ב‪ .‬‬ ‫גמבולו ש ב‬ ‫לו ש ב‬ ‫ת ב‬ ‫השסשבו מ‬ ‫תו‪ .‬ב‬ ‫חת שיהו במדה בוירו בשמש מ‬ ‫מנ ש י‬‫בה לה' ב‬ ‫עשר מ‬ ‫קשדמובניות‪ :‬ו ש מ‬ ‫לם ו בכ ששמשבנים י‬ ‫מי עו מ‬ ‫כי ס‬‫אה ב‬ ‫‪ :‬בש בי בשר מ‬ ‫קדיש שלם‬ ‫ק יד בשש‬ ‫ת י‬‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬‫ק סד בשש>‪ <em><small‬י ב ש‬ ‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב ס ב‬‫בא >‪</small></em‬גרסת הגר"א‪ :‬י ב ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬‫>‪.‬ב בשששלשמשה מ‬ ‫א מ‬ ‫ביום ז‬ ‫טף ו שנ משבשים ש ב‬ ‫קן י‬ ‫עד ז מ ס‬ ‫ער ו ש י‬ ‫מנ יב י‬ ‫ה ב שיהו בבדים ב‬ ‫כל י‬ ‫את במ‬ ‫בד ז‬ ‫א סב‬ ‫ל י‬ ‫הרוג ו ב ש‬ ‫ל ה‬ ‫י‬ ‫בראששו‪.‬ב‬ ‫ליך מ ס‬ ‫א ז‬ ‫כי ס‬ ‫ענו ב‪ .‬שזשבי בבמ בזנה ס ב‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫ל בפ מזניך מ ה' א‬ ‫מ ש‬‫הי מרצון ב‬ ‫יש ב‬ ‫קשדמובניות‬ ‫לם ו בכ ששמשבנים י‬ ‫מי עו מ‬ ‫כי ס‬ ‫לבים‪ .‬ב‬ ‫צרות מ‬ ‫ח ש‬ ‫ל י‬ ‫תינו ב ש‬ ‫לביו ס‬ ‫גמ ב כ‬ ‫ההומדאות‬ ‫>‪ :</small‬י‬ ‫תששבועות >‪: </em‬בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הנסים>‪<small><em‬‬ ‫ה בש‬ ‫על י‬ ‫גבבורות ו ש י‬ ‫ה שב‬ ‫על י‬ ‫קן ו ש י‬ ‫פכשר מ‬ ‫ה ב‬ ‫על י‬ ‫סים ו ש י‬ ‫הנ ב ב‬ ‫על י‬ ‫י‬ ‫זה‬ ‫ה זב‬ ‫מן י‬ ‫הם ב בז ש ב י‬ ‫ה ס‬ ‫מים מ‬ ‫תינו ב בי בבי מ ב‬ ‫אבו ס‬ ‫ל ה‬ ‫ת י‬ ‫עשי מ‬ ‫חמות שזש מ‬ ‫ל מ‬ ‫המב ש‬ ‫על י‬ ‫>‪:</small‬ו ש י‬ ‫על >‪: </em‬לחנוכה>‪<small><em‬‬ ‫עה י‬ ‫השרשמש מ‬ ‫לכבות י ממון מ‬ ‫מ ש‬ ‫ממדה י‬ ‫ע ש‬ ‫במניו‪ .‬ו ב ש‬ ‫קי תומר ז‬ ‫ס ס‬ ‫קים‪ .‬ה‬ ‫ען י ש ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬‫עשה ש‬ ‫מך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫היכ מ ז‬ ‫את ס‬ ‫תך מ‪ .‬מ‬ ‫מ מ‬ ‫ק מ‬ ‫את נ ב ש‬ ‫ת ז‬ ‫מ במ‬ ‫ק ש‬ ‫דימנם‪ .‬ו שיר ב‬ ‫ח מ‬ ‫בוברים בש בייד י‬ ‫ת גב ב‬ ‫סשר ב מ‬ ‫מ י‬ ‫תם‪ .‬שמש י‬ ‫חנו ב מ‬ ‫אנ י ש‬ ‫מובדים ה‬ ‫יממת ךנו‪ .‬א‬ ‫אבו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫תה הבוא ה' א‬ ‫א במ‬ ‫לך ש‪ .‬ב ב בס‬ ‫מן מ‬ ‫ה מ‬ ‫הם מ‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬ ‫מד ה‬ ‫ע י‬ ‫בימרה‪ .‬ס‬ ‫היר ב‬ ‫מיך מ מ‬ ‫ח ז‬ ‫תה בש ביר ה‬ ‫א במ‬ ‫לבוז‪ :‬ו ש י‬ ‫לם מ‬ ‫ל מ‬ ‫אמדר‪ .‬ו ש י‬ ‫פקבודות מ‬ ‫ה בש‬ ‫תינו ב י‬ ‫על נ בשששמו ס‬ ‫מסו בברים בש בי מזדך מ‪ .‬ה' צו בברי שוגו ה‬ ‫בי ש‬ ‫ל ב‬ ‫גיון ב‬ ‫ה ש‬‫פי ו ש ז‬ ‫מסרי ב‬ ‫א ש‬ ‫למרצון ב‬ ‫היו ב ש‬‫יב ש‬ ‫המרה‬ ‫מ ס‬ ‫עה‪ .‬כ בששזש מ‬ ‫ה ב‬ ‫תר בש בששו בשישן י‬ ‫ס בס‬ ‫א ש‬ ‫כי ו ש ז‬ ‫משר שד ב י‬ ‫מי מ‬ ‫בי ס‬ ‫ב‬ ‫עשר‪ .‬ש‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫>‪ : </small‬ס ב‬ ‫אל בי בשמבשלום‬ ‫מו בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫את י‬ ‫בסרך ש ז‬‫מ מ‬ ‫ה ש‬ ‫תה ה'‪ .‬ו ב ש‬ ‫בתומר ז‬ ‫בי ש ב‬‫ל ב‬‫תח ב‬ ‫פ י‬ ‫הזיה‪ .‬ו ש י‬ ‫ח ז‬‫כלו ב יר ה‬ ‫כי לא מ‬ ‫טוב ב‬ ‫ה ב‬ ‫המרבים‪ :‬י‬ ‫צ ע‬ ‫קר ו ש מ‬ ‫עזרב מוב ז‬ ‫עת‪ .‬נ מ י‬ ‫את ב ב‬ ‫ת ז‬ ‫בם‪ .‬ו שז סבדים בש בייד עו ש‬ ‫די ב‬ ‫צ בב‬‫עים בש בייד י‬ ‫ו בשרשמש ב‬ ‫ליקו ב סנרות‬ ‫השד ב‬ ‫ק מד בשזשך מ‪ .‬י ש ס‬ ‫ממיא‬‫ל י‬‫ע ש‬‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬‫ע י‬ ‫ל מ‬ ‫תבמ בירך ש >‪ :<small></small></small><br‬ש‬ ‫ממיא‪ :‬י ב ש‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬‫ל מ‬ ‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬‫הא שש ס‬ ‫יש ס‬ ‫דקו בשדשמשא בש בבריך ש הבוא‬ ‫ה שב‬ ‫מ ב‬ ‫לל ‪ .‬ו י ה‬ ‫ב ב‬ ‫חשיש ש‬ ‫מ ה‬ ‫את י‬ ‫ת ז‬ ‫ל במ‬ ‫ק ש‬ ‫ל י‬ ‫ק ש‬ ‫צתו‪ .‬מ‬ ‫א ז‬ ‫בב א‬ ‫מך מ ז‬ ‫את שבש ש‬ ‫ללו ב ז‬ ‫ה ש‬ ‫לה‪ .‬ו ב ש‬ ‫ע ב‬ ‫מ י‬‫בים בש בייד ש‬ ‫ל בשבשים‪ .‬ו ש מ‬ ‫תשר ב‬ ‫תיך מ ב‬ ‫צו ז‬‫מ ש‬‫ב ב‬‫תך מ‪ .‬ידנ ש ב מ‬ ‫ברי מ‬ ‫עה‬ ‫תששו ב מ‬ ‫ת בש‬ ‫עשי מ‬ ‫אל מ‬ ‫משך מ בישמר ס‬ ‫ע ב‬ ‫ל י‬ ‫מך מ‪ .‬כ בששזש מ‬ ‫אי ו ב מ‬ ‫חשששמונ י ב‬ ‫גדול י‬ ‫הן מ ב‬ ‫חמנן כ ב ס‬ ‫בן יו מ‬ ‫תמיהו ב ז ב‬ ‫ת ש‬ ‫מ ב‬ ‫מי י‬ ‫בי ס‬ ‫ב‬ ‫את‬ ‫ת ז‬ ‫ב במ‬ ‫תם‪ .‬שמש י‬ ‫חנו ב מ‬ ‫אנ י ש‬ ‫מובדים ה‬ ‫על‬ ‫מנו ב‪ .‬כ הן ת מחרי הנו ות מק ריממ הנו‬ ‫ך הרגךדול ומהרקךדוש‪ .‬מודים דרבנן>‪<small><em‬‬ ‫כל מ ב‬ ‫הי מ‬ ‫אל ס‬ ‫תינו ב‪ .‬בוי י‬ ‫ס מ‬ ‫ח ב ביים יודו בך מ בז‬ ‫ה י‬ ‫שוכל י‬ ‫להודות‬ ‫אה ש‬ ‫‪:‬נ מ ז‬ ‫שים שלום‬ ‫אל‬ ‫משך מ י בששמר ס‬‫ע ב‬ ‫את י‬ ‫בסרך ש ז‬ ‫ל מ‬ ‫עיזניך מ ש‬‫השמבשלוום שוטווב בש ב ס‬ ‫כל י‬ ‫ל מ‬ ‫אדון ו ש‬‫לך ש מ‬ ‫מ ז‬ ‫תה הבוא ז‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫לם ב‬‫לעו ו מ‬ ‫תשבשים ש‬ ‫מש ך מ ב מ‬ ‫ע ב‬ ‫אל י‬ ‫על י בששמר ס‬‫שמשלוום מרב י‬ ‫מך מ‬‫עה ב בשששלו ו ז‬ ‫כל שמש מ‬ ‫ב מ‬ ‫עת ו ב ש‬ ‫כל ס‬ ‫‪ .‬ו ב ב‬ ‫ל י‬ ‫ענו ב בו ש‬ ‫שוהושבשי ס‬ ‫תה‬‫א במ‬ ‫>‪ :</small></em‬מ‬ ‫ו‬ ‫שכ תינךתו למצתין‬ ‫ובמר רח אמ תים‪ :‬בךרוךמ את ךה ה'‪ .‬ו ש ב‬ ‫ע מ‬ ‫את ה‬ ‫ת ז‬ ‫הפ ישר ב מ‬ ‫בים‪ .‬מ ב‬ ‫ס מ‬ ‫תנו ב ז‬ ‫עז שמר ס‬ ‫תנו ב ו ש ז‬ ‫ע ס‬ ‫אל י שששו ב מ‬ ‫ה ס‬ ‫מת‪ .

‬י‬ ‫צ מ‬ ‫מ ב מיא ה' ש‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬ ‫דישש ש‬ ‫ק בב‬ ‫ה‪ .‬ו שמישם בש ב ב‬ ‫בנו ב ש ב‬ ‫ל סב‬ ‫תח ב‬ ‫כנו ב‪ .‬ב ב ש‬ ‫מ ב‬ ‫מקו ו מ‬ ‫ל ש‬ ‫ק מד בשש ב‬ ‫המב ש‬ ‫בית י‬ ‫עבו וידת ס ב‬ ‫לנו ב ה‬ ‫חבזיר מ‬ ‫מן הבוא י י ה‬ ‫ח מ‬ ‫היר ה‬ ‫‪ .‬שמש ש‬ ‫אבו ס‬ ‫אל ה‬ ‫חק ו שבישמר ס‬ ‫צ מ‬ ‫הם י ב ש‬ ‫במר מ‬ ‫א ש‬ ‫הי י‬ ‫אל ס‬ ‫ה' א‬ ‫כל‬ ‫ל מ‬ ‫סד ש‬ ‫ח ז‬ ‫לח‪ .‬ו ש ב‬ ‫ל ש‬ ‫אנו ב ב‬ ‫הינו ב שזשבש במר מ‬ ‫אל ס‬ ‫ברו בך ש הבוא א‬ ‫אנו ב‪ :‬מ ב‬ ‫קשר ס‬ ‫ביום מ‬ ‫עסננו ב ש‬ ‫לך ש י י ה‬ ‫מ ז‬ ‫ה בז‬ ‫עה‪ .‬ש‬ ‫צ מ‬ ‫קדושש ה' ש‬ ‫קדושש‪ .‬ו ש מ‬ ‫ב י‬ ‫אשזשר י ב ש‬ ‫בר ה‬ ‫הג ז ב ז‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫לם אוזדך ב מ‪ :‬מ ב‬ ‫לעו מ‬ ‫הי ש‬ ‫אל י‬ ‫דם‪ .‬ו ש מ‬ ‫מן ס ב‬ ‫דין ב‬ ‫לין ס ב‬ ‫קבש ב ב‬ ‫מ י‬ ‫וב ש‬ ‫חירי‬ ‫א ה‬ ‫מע י‬ ‫אשש י‬ ‫ח‪ .‬ב‬ ‫פל י י ה‬ ‫בא ז‬ ‫בר מ ב‬ ‫מ זד ב ז‬ ‫מם‪ :‬ב‬ ‫חץ מיעבוף יו מ‬ ‫מ ס‬ ‫לה‪ .‬ומאתממרו אמהן>‪ </small‬ש‬‫מת ךא‪ .‬א‬ ‫מצו במד ב‬ ‫סי ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫מ ש‬ ‫מר לה' י‬ ‫תלומנן‪ :‬א י‬ ‫די י ב ש‬ ‫צל שיש י ב‬ ‫בש ב ס‬ ‫טב‬ ‫ק ז‬ ‫מ זב‬ ‫הלך ש‪ .‬י יג ש ב ב‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫פץ ש‬ ‫ח ס‬ ‫ת ד בשרשזשיך מ ה'‪ :‬ה' מ‬ ‫ב במ‬ ‫עז י ש‬ ‫כי לא מ‬ ‫מך מ‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא ומש תירךת ךא‪ .‬י שכ י ב ס‬ ‫מי‬ ‫מי ס‬ ‫תינו ב ב‬ ‫אב ס‬ ‫ל ה‬ ‫ת י‬ ‫ע במ‬ ‫אשזשר נ בששבי ב ש‬ ‫הם‪ .‬ה‬ ‫ב מ‬ ‫כי ש‬ ‫אנ ב‬ ‫מו מ‬ ‫ע ב‬ ‫עסנהו ב‪ .‬‬‫ע ז‬ ‫כל ג בו ובים י שששו ב מ‬ ‫אזרץ יד בשרכ זבך מ בש ב מ‬‫עת במ ב מ‬ ‫ליד י‬‫לה‪ .‬ה' י ב ש‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬ ‫אם ש‬ ‫ק ס‬ ‫ה מ‬ ‫ת ב‬ ‫לכו ב ס‬ ‫מ ש‬ ‫ה' י‬ ‫ליך מ‪ :‬שוהבוא‬ ‫א ז‬ ‫בם ס‬ ‫ב מ‬ ‫ל מ‬ ‫כן ש‬ ‫ה ס‬ ‫מך מ‪ .‬ומרע אשה‬ ‫ני א אלה היו‬ ‫ינערם א אד ך‬ ‫ו תיה ת‬ ‫סך ש‬ ‫במרתו י מ ז‬ ‫א ש‬ ‫הבוות‪ :‬בש ב ז‬ ‫בר י‬ ‫מ זד ב ז‬ ‫פח מיקו בשש ב‬ ‫מ בי‬ ‫לך מ ב‬ ‫צי ש‬ ‫כי הבוא י י ב ב‬ ‫בו‪ :‬ב‬ ‫טח ב‬ ‫ב י‬ ‫א ש‬ ‫הי ז‬ ‫אל י‬ ‫תי‪ .‬ס‬ ‫מי ב‬ ‫בה ב‬ ‫ב מ‬ ‫לף ו בשר מ‬ ‫א ז‬ ‫מצב ב שד בך מ ז‬ ‫פל ב‬ ‫המרבים‪ :‬י ב ב‬ ‫צ ע‬ ‫י מששבוד מ‬ ‫כל‬ ‫משרך מ בש ב מ‬ ‫לשש מ‬ ‫ל בך ש‪ .‬ב‬ ‫תן ב‬ ‫חל ו מפז ז‬ ‫על שיש י‬ ‫לך מ‪ :‬י‬ ‫בן ירג ש ז‬ ‫א ז‬ ‫גוף במ ב ז‬ ‫ת ב‬ ‫פן ב‬ ‫שאו בנ שך מ‪ .‬ה' א‬ ‫כבוד שולא י ב ב‬ ‫משרך מ מ‬ ‫ען י שז י ב ז‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫ש‬ ‫דיל‬ ‫צשדקו‪ .‬ו ש י‬ ‫א ז‬ ‫תוירת א‬ ‫לנו ב ב‬ ‫תן מ‬ ‫עים‪ . ‫כל‬ ‫מ במ‬‫לא ב‬‫עי מ‬ ‫ל ס‬ ‫לא ו ב ש‬ ‫עי מ‬ ‫ל ס‬‫עלממךא‪ . <small><em‬ומא תממרו אמהן‬ ‫הי שסשם שיהמוה ש‬ ‫יש ב‬ ‫לם‬ ‫עד עו מ‬‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬ ‫מ י‬‫שר ךא הל ומא תממרו אמהן>‪ : </small><br‬ס‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫שמריךא ומחרי תים עךל היו‬ ‫ש לך מךא ררבךא מתן מ‬ ‫‪:‬ימה הא מ‬ ‫שמרים וךאר תץ>‪: </em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן>‪: </em‬ועונים>‪<small><em‬‬ ‫וה עש הה ך‬ ‫‪ :‬עתזמרתי מ הע תם ימה ך‬ ‫עשזשה >‪</small‬השלום>‪: </em‬בעשרת ימי תשובה>‪ <small><em‬עו ושזשה שמשלוום>‪</small><br‬‬ ‫מיו הבוא י י ה‬ ‫מרו ו מ‬ ‫בב ש‬ ‫שר ךא הל‪ .‬‬ ‫ה מב‬ ‫לם י‬ ‫העו מ‬ ‫ח ב סיי מ‬ ‫ל י‬ ‫ח ובש‬ ‫ממשבשי י‬ ‫ה ב‬ ‫לששסני שימות י‬ ‫כה ב‬ ‫במר מ‬ ‫בה ו ב ש‬ ‫אה ו שבניירשש טו מ‬ ‫חזיה ו שנ בשר ז‬ ‫כה ו שנ ב ש‬ ‫זה‪ .‬ו מ‬ ‫ונמ ך‬ ‫ה‬‫ת ב‬ ‫כינ ש ב ס‬ ‫בית שש ב‬ ‫תר ס ב‬ ‫א י‬ ‫מ ה‬ ‫קמרא דה' ס‬ ‫עד>‪: <b‬בש בבריך ש י ש מ‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מלך ש ש‬ ‫מ ב מיא‪: </b>.‬בז‬ ‫פיבים י ב ב‬ ‫על כ בי ב‬ ‫כיך מ‪ :‬י‬ ‫שד במר ז‬ ‫אהו ב‬ ‫אשר ס‬ ‫עהו ב‪ .‬ו ששבש כ‬ ‫ת ב‬ ‫עיזניך מ י‬ ‫ליך מ לא י בג מ בשש‪ :‬ירק בש ב ס‬ ‫א ז‬ ‫מינ זך מ‪ .‬מ‬ ‫מס מ‬ ‫ע מ‬ ‫אדמני יום יום י י ה‬ ‫ברו בך ש ה‬ ‫קזדם‪ :‬מ ב‬ ‫ז‬ ‫לנו ב‬ ‫די מ‬ ‫ב בב‬ ‫ה ש‬ ‫כבודו‪ .‬ת כ מ‬ ‫‪:‬ב תר מ ך‬ ‫תנו ב >‪:<em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן >‪: </em‬ועונים>‪<small><em‬‬ ‫לב ס‬ ‫תפ ב מ‬‫את ב ש‬ ‫במרצון ז‬ ‫מים ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫בל בש ביר ה‬ ‫ק סב‬ ‫‪ :‬י‬ ‫מ ב מיא ‪</em></em></small><em><em><br> .‬ס‬ ‫לי ש מ‬ ‫חד מ‬ ‫פי י‬ ‫מ ב‬ ‫תימרא ב‬ ‫תו‪ :‬לא ב‬ ‫מ ב‬ ‫א ב‬ ‫חמרה ה‬ ‫נה שוס ס‬ ‫צ מב‬‫סה‪ .‬ב‬ ‫עסדי י‬ ‫ה‬ ‫דיר‬ ‫א בב‬ ‫תומרה ויש י ש‬ ‫>‪ :</small‬ב‬ ‫ויתן לך‬ ‫ספירת העומר‬ ‫מר‬ ‫הע ו ז‬ ‫פיירת מ‬ ‫ס ב‬ ‫על ש‬ ‫צמבונו ב י‬ ‫תיו ו ש ב‬ ‫צו ו מ‬ ‫מ ש‬ ‫ק שד בשמשנו ב בש ב ב‬ ‫אשזשר ב‬ ‫לם‪ .‬ב‬ ‫צזבוה מ‬ ‫כיו י ש י‬ ‫א מ‬ ‫ל מ‬ ‫מ ש‬ ‫כי י‬ ‫לך מ‪ :‬ב‬ ‫ה ז‬ ‫א ע‬ ‫קירב בש ב מ‬ ‫גע לא י ב ש‬ ‫עה‪ .‬י בשש ש‬ ‫מים כ בכ מ ב‬ ‫ע ב‬ ‫הים יוודו בך מ י‬ ‫אל ו ב‬ ‫מים א‬ ‫ע ב‬ ‫יוודו בך מ י‬ ‫ו א אללה תים ומיירמאו אלתו כךל אפמסהי אר תץ‬ ‫ברמכהנ‬‫ו א אללה תים א אללה הינו‪ . <em><small‬מ‬ ‫א מב‬ ‫הסרנו ב נו ומרא‬ ‫ט ה‬‫בנו ב י‬ ‫משך מ שישג ש ב ס‬ ‫ע ב‬ ‫נת י‬ ‫בל בר יב‬ ‫‪</small></em>:‬קר"ע שט "ן>‪ .‬ו ש מ‬ ‫ע בז‬ ‫בב י‬ ‫ל י‬ ‫חשששבות ש‬ ‫צר מי ש‬ ‫לי ס ז‬ ‫לם ש‬ ‫לעו מ‬ ‫ממרה זאת ש‬ ‫תינו ב‪ .‬ה‬ ‫במר מ‬ ‫א ש‬ ‫ל י‬ ‫סד ש‬ ‫ח ז‬ ‫עקב‪ .‬ו ש מ‬ ‫לות בישמר ס‬ ‫ה ב‬ ‫ת ב‬ ‫קדושש יושסשב ב ש‬ ‫תה מ‬ ‫א במ‬ ‫מלא>‪: <b‬ו ש י‬ ‫באות‪ .‬ו י ב‬ ‫קסר ב‬ ‫עא בזיו י ש מ‬ ‫אשר מ‬ ‫כל י‬ ‫למיא מ‬ ‫מ ש‬‫באות‪ .‬ו שירב ז‬ ‫ס מב‬ ‫אדמני טוב ו ש י‬ ‫תה ה‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫מתו‪ :‬ב‬ ‫ח מ‬ ‫כל ה‬ ‫עיר במ‬ ‫פו‪ .‬ומאתממרו אמהן‬ ‫נומערל כךל י מ‬ ‫>‪ </small></em></em‬אמן>‪: </em‬ועונים>‪ : <small><em‬שךלום עךל היו‬ ‫תוספות למוצאי שבת‬ ‫ויהי נעם‬ ‫וכונמנ ההו‪ :‬יש הב במס הת תר במס הת תר עתלמיןו>‪<small‬‬ ‫יד הינ‬ ‫ך‬ ‫וכונמנךה עךל הינו‪ .‬מב‬ ‫הביוום‬ ‫י‬ ‫לה‬ ‫ס מ‬ ‫מן ז‬ ‫א ס‬ ‫מינו ב מ‬ ‫בי מ ס‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫ה‪ .‬שזשנ בשששמר כ‬ ‫אבו ס‬ ‫ה‬ ‫טחו ב בה'‬ ‫טחו‪ :‬ב ב ש‬ ‫ב י‬ ‫מ ש‬ ‫המיה ה' ב‬ ‫טח בה'‪ .‬ערמ תים א אללה תים יודו ך‬ ‫צרו במרה‬ ‫תיר ש‬ ‫ת ב‬‫מינ שך מ ב י‬ ‫לת י ש ב‬ ‫ח ג ש בכד י ב‬ ‫נא בש בכ ו י‬ ‫‪</small></em>:‬אב"ג ית"ץ>‪ .‬ו שנ ז י‬ ‫ליך מ מר מ‬ ‫א ז‬ ‫נה ס‬ ‫א זב‬ ‫ת כ‬ ‫מעונ זך מ‪ :‬לא ש‬ ‫ת ש‬ ‫מ במ‬ ‫ליון ש ש‬ ‫ע ש‬ ‫סי‪ .‬ב‬ ‫עי שש ז‬ ‫בך מ יושד ס‬ ‫טחו ב ש‬ ‫ב ש‬ ‫מים‪ :‬ויש ב ש‬ ‫ל ב‬ ‫ה ה' צבור עו מ‬ ‫כי בש בי מ ב‬ ‫עד‪ .‬ה‬ ‫העו ו מ‬ ‫לך ש מ‬ ‫מ ז‬ ‫הינו ב ז‬ ‫אל ו ס‬ ‫תה ה' א‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫‪ .‬ו מ ז‬ ‫אבני רו ב י‬ ‫ש ס‬ ‫ת ב‬ ‫ה‪ .‬ז‬ ‫ח ב‬ ‫מ ש‬ ‫ה' י‬ ‫טהו ב‪.‬ומרע אשה‬ ‫יד הינ‬ ‫ך‬ ‫נ עךל הינו‪ .‬ו ש ב‬ ‫עון שולא י ישש ב‬ ‫פר מ‬ ‫ירחבום‪ .‬ש‬ ‫בב שמש ס‬ ‫ל מ‬ ‫בדו בש ב ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫עשות שרצונו ו ב ש‬ ‫ל ה‬ ‫וש י‬ ‫בא‪.‬ו ש י‬ ‫בי ס‬ ‫אש ב‬ ‫מים י‬ ‫אכ יבש בסדהו ב‪ :‬אזרך ש י מ ב‬ ‫צהו ב ו י ה‬ ‫לב ס‬ ‫ח ש‬ ‫א י‬ ‫צמרה‪ .‬מ‬ ‫ס מ‬ ‫תנו ב ז‬ ‫א במ‬ ‫אר ב מ‬ ‫פמניו ב‬ ‫כנו ב י מ ס‬ ‫בשר ס‬‫ננו ב בוי מ‬ ‫ח סב‬‫הים י ש מ‬ ‫אל ו ב‬ ‫משזמוור שבשיר‪ .‬מ‬ ‫קדושש‪ .‬י‬ ‫ח במ בך ש‪ :‬ה' הושבשי מ‬ ‫ט י‬ ‫אמדם ב ב ס‬ ‫אששסרי מ‬ ‫באות י‬ ‫צ מ‬ ‫ש‬ ‫אתו‬ ‫בתו ויש בשר מ‬ ‫ה מ‬ ‫א ה‬ ‫בנו ב י‬ ‫ל סב‬ ‫בתומרתו‪ .‬ב‬ ‫ע במ‬ ‫באות ב‬ ‫צ מ‬ ‫לה‪ :‬ה' ש‬ ‫ס מ‬ ‫תנו ב ז‬ ‫ע ס‬ ‫אל י שששו ב מ‬ ‫ה ס‬ ‫לנו ב‪ .‬‬ ‫לב ס‬ ‫אפ י ש‬ ‫חשישק ו י ה‬ ‫בי מ‬ ‫כי ב‬ ‫נין‪ :‬ב‬ ‫ת ב‬ ‫פיר ו ש י‬ ‫תשרמס כ בש ב‬ ‫תשדרך ש‪ .‬י‬ ‫ת ב‬ ‫גבו בשר ב ס‬ ‫בד ש ב‬ ‫עו י‬ ‫גדול‬ ‫עשש מ‬ ‫מקומו>‪: <b‬קול יר י‬ ‫מ בש‬ ‫כבוד ה' ב‬ ‫ברו בך ש בש‬ ‫ן ומאממר תין‪ : </b> :‬מ ב‬ ‫שבמחתי‬ ‫ע סרג תיא ד תממ ר‬ ‫מע תית ברתמררי קךל ז תי ר‬ ‫ש ך‬ ‫טלרתמנתירוחךא‪ .‬א‬ ‫נת ב‬ ‫גי ו‬ ‫צח ב בנ ש ב‬‫מנ י ס ב‬ ‫ל ש‬ ‫י‬ ‫לה‪ .‬מ‬ ‫תך מ‪.‬ימ ך‬ ‫ברמכהנ‬‫נתמנךה ימבולךה ימ ך‬ ‫ך ערמ תים כ כלךם‪ .‬ב‬ ‫א א‬ ‫אבני ו ש ז‬ ‫קמר ס‬ ‫מי‪ :‬י ב ש‬ ‫כי י מידע שש ב‬ ‫בהו ב ב‬ ‫אשג ש ב ס‬ ‫ה‬ ‫תי‬‫ע ב‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫אהו ב ב‬ ‫אשר ס‬ ‫עהו ב‪ .‬ו שנ בז ש זב‬ ‫ה זב‬ ‫לם י‬ ‫בעו מ‬ ‫קיך מ מ ב‬ ‫ח זב‬ ‫תינו ב‪ .‬שולא י מ ב‬ ‫א ב‬ ‫השבשיב י‬ ‫ל מ‬ ‫בה ש‬ ‫השר מ ב‬ ‫חית‪ .‬הבוא י בפ ש ב י‬ ‫בתו ס‬ ‫טע ש ב‬ ‫לם נ מ י‬ ‫חבייס עו מ‬ ‫מת‪ . <em><small‬י‬ ‫ק סב‬ .‬י‬ ‫ת ב‬ ‫כינ ש ב ס‬ ‫בית שש ב‬ ‫אה ס ב‬ ‫לב מ‬ ‫ע מ‬ ‫מא ב‬ ‫מרו מ‬ ‫מי ש‬ ‫דישש ב בשש ס‬ ‫ק בב‬ ‫מברין י‬ ‫א ש‬ ‫דין‪ .‬ו ש י‬ ‫בי ס‬ ‫אש ב‬ ‫מים י‬ ‫תי‪ :‬אזרך ש י מ ב‬ ‫ע ב‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫>‪ : </small‬ב‬ ‫מר>‪<small‬‬ ‫א י‬ ‫אל זזה ו ש מ‬ ‫קמרא זזה ז‬ ‫אל‪ .‬‬ ‫בשש י‬ ‫די ב‬ ‫אבבוהון ו ב ב‬ ‫קמדם ה‬ ‫אל ע‬ ‫בית י בששמר ס‬ ‫כל ס ב‬ ‫תהון ו שד ב מ‬‫בעו ב ש‬‫תהון ו ו ב מ‬ ‫צלו ו ש‬‫בל ש‬ ‫ק יב‬‫ת י‬ ‫ת ש‬‫ב‬ ‫מבמרך ש >‪: </em‬קהל>‪ </small><br><small><em‬אמן>‪: </em‬ועונים>‪ .‬ב‬ ‫ח ז‬ ‫ת ש‬ ‫פיו ב ז‬ ‫חת כ בשנ מ מ‬ ‫ת י‬ ‫לך ש ו ש י‬ ‫מ‬ ‫תה‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫אה‪ :‬ב‬ ‫תשר ז‬ ‫עים ב‬ ‫מת שרשמש ב‬ ‫לב י‬ ‫ביט‪ .‬יוודו בך מ‬ ‫ס מ‬‫חם ז‬ ‫תנ ש ס‬ ‫אזרץ ב י‬ ‫מים במ ב מ‬ ‫א ב‬ ‫ל כ‬ ‫מיששוור ו ב ש‬ ‫מים ב‬‫ע ב‬‫פט י‬ ‫תשש ב ו‬ ‫כי ב‬ ‫מים ב‬ ‫א ב‬ ‫ל כ‬ ‫ננו ב ש‬ ‫מחו ב בוייר שב‬ ‫לם‪ .‬ו שנ מ י‬ ‫תו ב‬ ‫ה ב‬ ‫מן י‬ ‫ב‬ ‫הי‬ ‫הינו ב סואל ס‬ ‫אל ס‬ ‫ל בפמזניך מ ה' א‬ ‫מ ש‬ ‫הי מרצון ב‬ ‫לה‪ :‬י ש ב‬ ‫ה מ‬ ‫בב מ‬ ‫ל ז‬ ‫לד י‬ ‫לבריק שולא נ ס ס‬ ‫גע מ‬ ‫ען לא בני י‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫לם‪ .‬מ‬ ‫מ‬ ‫כבודו‬ ‫אזרץ בש‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫עא >‪ :</b‬מ‬ ‫אשר מ‬ ‫על י‬ ‫דישש י‬ ‫ק בב‬ ‫ה‪ .‬א תר תץ ך‬ ‫‪ .‬ז‬ ‫לי י ה‬ ‫מת ש‬ ‫א ז‬ ‫תן א‬ ‫ת בס‬ ‫מת‪ :‬ב‬ ‫א ז‬ ‫תך מ א‬ ‫לם שותומר ש‬ ‫לעו מ‬ ‫צזדק ש‬ ‫תך מ ז‬ ‫ק ש‬ ‫צשד מ‬ ‫איך מ‪ :‬ב‬ ‫קשר ז‬ ‫לה‪ :‬ה'‬ ‫ס מ‬ ‫עקב ז‬ ‫הי י י ה‬ ‫אל ס‬ ‫לנו ב א‬ ‫גב מ‬ ‫מש מ ב‬ ‫מנו ב‪ .

‬ה' אוברי >‪:</small></em> <br‬מא' אלול עד אחר שמיני עצרת אומרים מזמור זה>‪<em><small‬‬ ‫ש‬ ‫פלו ב‪:‬‬ ‫מה כ במשששלו ב ו שנ מ מ‬ ‫ה במ‬ ‫לי‪ .‬ז‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬‫מת י‬ ‫א ז‬ ‫אין עוד‪ .‬ז‬ ‫בי בי ב בש‬ ‫ל ב‬ ‫מר ב‬ ‫א י‬‫לך מ מ‬ ‫ענ סבני‪ :‬ש‬ ‫חנ סבבני ו י ה‬ ‫קמרא‪ .‬י‬ ‫ברב בוונו ו שזשל עו ו מ‬ ‫הזיימנה‪:‬‬ ‫ת ש‬ ‫מימוות ב‬ ‫ת ב‬ ‫בתוות ב ש‬ ‫בע שיש מ ב‬ ‫פה שזש י‬ ‫תנו ב מ‬ ‫ה בש‬ ‫מר י‬ ‫את ע ו ז‬ ‫כם ז‬ ‫א ז‬ ‫בי ה‬ ‫ה ב‬ ‫מביוום ה‬ ‫בת ב‬ ‫השיבש מ ב‬ ‫חמרת י‬ ‫ממ ע‬ ‫מ ב‬ ‫כם ב‬ ‫ל ז‬ ‫תם מ‬ ‫ספ ישר ב ז‬ ‫תך מ‪ :‬ו ב ש‬ ‫בתו ומר ז‬ ‫ת שב‬ ‫ב במ‬ ‫ת ש‬ ‫שזבשכ במ י‬ ‫מת ךם‪ .‬ס‬ ‫בי ב‬ ‫צירי שואי ש י‬ ‫בשברי‪ .‬מ‬ ‫את ש ב‬ ‫אכל ז‬ ‫ל א‬ ‫עים ז‬ ‫מסר ב‬ ‫לי ש‬ ‫ע י‬ ‫קרב מ‬ ‫חד‪ :‬ב ב ש‬ ‫אפ ש מ‬ ‫מי ז‬ ‫מ ב‬ ‫חבייי ב‬ ‫מעוז י‬ ‫אימרא‪ .‬ומהךאאל תיל תים כךרות יכךר התון‪.‬‬ ‫ול תרמאות ממה הר ךה במת תפמא תר תת עכז ך‬ ‫ך ה' א אלה הינ‬ ‫נקרו תה למ ך‬ ‫ערל כהן מ‬ ‫בל‪.‬י‬ ‫מי י‬ ‫כל י ש ס‬ ‫בית ה' במ‬ ‫תי בש ב ס‬ ‫ב ב‬‫קשש‪ .‬ב‬ ‫ל ב‬ ‫חזנה לא ייבמרא ב‬ ‫מ ה‬‫לי י‬ ‫ע י‬ ‫חזנה מ‬ ‫ת ה‬ ‫אם ב י‬ ‫ב‬ ‫תר‬ ‫ס ז‬ ‫תיסרבני בש ב ס‬ ‫ס ב‬ ‫עה י י ש‬ ‫ביום מר מ‬ ‫כו ש ב‬ ‫ס ב‬ ‫פשנ סבני בש ב כ‬ ‫צ ב‬ ‫כי י ב ש‬ ‫כלו‪ :‬ב‬ ‫הי מ‬ ‫קר בש ב ס‬ ‫ב בס‬ ‫ל י‬ ‫עם ה' ו ב ש‬ ‫בנ י‬ ‫חזות ש ב‬ ‫ל ה‬ ‫חבייי‪ .‬י‬ ‫הייב מ‬ ‫תי מ‬ ‫עז שמר ב‬ ‫ב זד בך מ‪ . [<em><small‬יר מ ב‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬למהרע אב תיר ג תלול תים מתן הךאר תץ‪ .‬ומאתממרו אמהן‬ ‫השמבשלום‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ומאתממרו אמהן >‪ </small></em‬י‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬‫>‪ : [<em><small‬ב תממרו ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל‬ ‫לדוד‬ ‫למדבוד‪ .‬ש ב‬ ‫א ע‬ ‫מ‬ ‫אל‬ ‫ני‪ .‬ה' י ב ש‬ ‫בתומר ז‬ ‫‪ :‬שב‬ ‫עד‬ ‫אל‪ :‬ו ש י‬ ‫מנו ב ס‬ ‫ע במ‬ ‫כי ב‬ ‫בר שולא מיקבום‪ .‬ז‬ ‫ע ש‬‫אף י‬ ‫תט בש ב י‬ ‫בי‬ ‫תי‬ ‫מנ ש ב‬ ‫א י‬ ‫ה א‬ ‫לא ז‬ ‫מס‪ :‬לו ב ס‬ ‫ח מ‬ ‫ח מ‬ ‫קר בויפס י‬ ‫עסדי שזש ז‬ ‫בי ס‬ ‫קמו ב ב‬ ‫כי מ‬‫צמרי‪ . [<em><small‬שד ב כ‬ ‫כל ב בשרכ מ מ‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬‫ש‬ ‫כל>‪<em><small‬‬ ‫מ במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫לא ש‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫מרו ב >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬ש‬ ‫א ש‬ ‫מא‪ .‬י י ב‬ ‫עי מ‬ ‫כל ברשש ס‬ ‫ליך מ במ‬ ‫א ז‬ ‫פנות ס‬ ‫ה ש‬ ‫ל י‬ ‫מך מ ש‬ ‫בשש ז‬ ‫קשראו ב ב‬ ‫בשר י ב ש‬ ‫כל בש בסני מ‬ ‫די‪ .‬‬ ‫ת ס‬ ‫בי ס‬ ‫כל יושש ס‬ ‫כירו ב ויש סשדעו ב במ‬ ‫אזרץ‪ .‬ו ש ב‬ ‫הינו ב י בכ ששרעו ב ויש ב ב‬ ‫אל ס‬ ‫לפ מזניך מ ה' א‬ ‫לששון‪ .‬כ בי במ‬ ‫פס זו ב מ‬ ‫א ז‬‫כנו ב‪ .‬ו ש מ‬ ‫לכבות שיש י ב‬ ‫מ ש‬ ‫לם בש ב י‬ ‫קן עו מ‬ ‫ת בס‬ ‫ל י‬ ‫ש‬ ‫את‬ ‫לם ז‬ ‫בלו ב כ כ מ ב‬ ‫ק שב‬ ‫תנו ב‪ . ‫מסרם‬ ‫בת שמש ש‬ ‫ב י‬ ‫‪</small></em>:‬נג"ד יכ"ש>‪.‬בומושישב י ש מ‬ ‫סד מ‬ ‫מבים שויו ס‬ ‫טה שמש י‬ ‫ברו בך ש הבוא‪ :‬שזשהבוא נו ז‬ ‫קדושש מ ב‬ ‫ה במ‬ ‫כים י‬ ‫ל ב‬ ‫מש מ‬ ‫ה ב‬ ‫כי י‬ ‫ל ס‬ ‫מ ש‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫לפ שסני ז‬ ‫חבוים בומובדים ב‬ ‫ת ה‬ ‫משש ב י‬ ‫עים ו ב ב‬ ‫כושר ב‬ ‫ב‬ ‫בתומרתו‪.‬‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫פחות מ‬ ‫משש בש‬ ‫מנו ב כ בש ב‬ ‫אמרצות‪ . <em><small‬מנא ג בב בוור ד בו ושרשסשי ביחו בשדך מ כ בש מ‬ ‫לם‬ ‫מ ס‬ ‫מיד ג מ ב ש‬ ‫ת ב‬ ‫תך מ ב מ‬ ‫ק ש‬ ‫צשד מ‬ ‫מי ב‬ ‫ח ס‬ ‫הסרם יר ה‬ ‫ט ה‬ ‫כם י‬ ‫‪</small></em>:‬בט"ר צת"ג>‪.‬מ‬ ‫ע ש‬ ‫ה ז‬ ‫תך מ מ‬ ‫קכדשמבש ש‬ ‫ק שד בשסשנו ב ב ב ש‬ ‫ל י‬ ‫הסרנו ב ו ב ש‬ ‫ט ה‬ ‫ל י‬ ‫גם ו ב ש‬ ‫סיג ו בפ ש מ‬ ‫כל ב‬ ‫מ במ‬ ‫תינו ב ב‬ ‫תינו ב ו שנ בשששמו ו ס‬ ‫תינו ב שורבוחו ו ס‬ ‫את נ יפ שששו ו ס‬ ‫קן ז‬ ‫ת בס‬ ‫ל י‬ ‫‪ :‬ש‬ ‫עלינו‬ ‫מה‪.‬ב‬ ‫תנ סבני בש בנ זפזשש מ‬ ‫ת בש‬ ‫אל ב‬ ‫ען ששושרמרי‪ :‬י‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫מיששור ש‬ ‫באירח ב‬ ‫חבני ש ב‬ ‫יד בשרכ זבך מ ו בנ ש ס‬ ‫אל ה‬ ‫קסבוה ז‬ ‫ב בך מ‪ .‬שולא ש מ‬ ‫ה ה‬ ‫כגוסיי מ‬ ‫עשנו ב בש‬ ‫לא מ‬ ‫צר בש בסראשבשית‪ .‬ב‬ ‫ברו ב מד מ‬ ‫פר‪ .‬שזש ב‬ ‫ליו ס‬ ‫לה ש‬ ‫תת ג ש בכד מ ב‬ ‫ל ס‬ ‫כל‪ .‬מ‬ ‫תרו ב מ‬ ‫חי ש‬ ‫ב ס‬ ‫הלו ז ב ש‬ ‫א ע‬ ‫ב מ‬ ‫חה ש‬ ‫אז שבש ב מ‬ ‫תי‪ . <em><small‬ה‬ ‫תך מ‬ ‫קכדשמבש ז‬ ‫פשסנה זו וכ שסרי ש‬ ‫משך מ ב‬ ‫ע ב‬ ‫ל י‬ ‫אה ש‬ ‫חיד ג ס ב ז‬ ‫‪</small></em>:‬יג"ל פז"ק>‪.‬ומא תממרו אמהן‬ ‫מ ב מיא >‪:</small></em‬קהל ואבל>‪<br> <em><small‬‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬ ‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫>‪: <br‬י ש ס‬ ‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬ ‫לל שש ס‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬ ‫ת י‬ ‫שא ויש ב ש‬ ‫תנ י ב‬‫מם ויש ב ש‬ ‫תרו י‬ ‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬ ‫ת במ‬ ‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫תבמ בירך ש ויש בשש ב י‬ ‫יב ש‬ .‬י ש כ‬ ‫תי י‬ ‫ספישר ב‬ ‫מר שזש ב מ‬ ‫הע ו ז‬ ‫פיירת מ‬ ‫ס ב‬ ‫תינו ב‪ .‬בוי י‬ ‫קר י ב ב ס‬ ‫מך מ י ש מ‬ ‫כבוד שבש ש‬ ‫ל ש‬ ‫פלו ב‪ .‬ב‬ ‫ב ז‬ ‫ל מ‬ ‫אל ש‬ ‫ת ז‬ ‫השסשב מ‬ ‫הביום ו י ה‬ ‫ת י‬ ‫ע במ‬ ‫‪ :‬ויש מיד ש‬ ‫תך‪ .‬ו ש מ‬ ‫א י‬ ‫עד‪ :‬ו שנ ז א‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫מלך ש ש‬ ‫תך מ‪ .‬ה‬ ‫קסבוה ז‬ ‫ח ב ביים‪ :‬י‬ ‫אזרץ י‬ ‫בטבוב ה' בש ב ז‬ ‫לשראות ש ב‬ ‫‪ ':‬ב‬ ‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪:</small></em> <br> <em><small‬קדיש יתום>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬ ‫ק יד בשש שש ס‬ ‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬ ‫יב ש‬ ‫בא‬ ‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬מ‬ ‫ה ב‬ ‫אדון י‬ ‫ל ה‬ ‫ח י‬ ‫לשישבס ב י‬ ‫לינו ב ש‬ ‫ע ס‬ ‫מ‬ ‫חנו ב‬ ‫אנ י ש‬ ‫ע‪ :‬ו י ה‬ ‫אל לא יושבשי י‬ ‫אל ס‬ ‫לים ז‬ ‫ל ב‬ ‫פי ש‬ ‫ת ב‬‫מ ש‬ ‫בל ו שבריק ו ב ב‬ ‫ה ז‬ ‫ל ז‬ ‫חבוים ש‬ ‫ת ה‬ ‫משש ב י‬ ‫הם ב‬ ‫המומנם‪ :‬שזש ס‬ ‫כל ה‬ ‫לנו ב כ בש מ‬ ‫הם שוגומר ס‬ ‫קנו ב כ במ ז‬ ‫ל ס‬ ‫ח ש‬ ‫לא שם ז‬ ‫שזש ב‬ ‫קרו‬ ‫אזרץ‪ .‬בש‬ ‫מאו ו ס‬ ‫ט ש‬‫מ בכ‬ ‫תינו ב ו ב ב‬‫פו ו ס‬ ‫ל ב‬‫ק ב‬‫מ בש‬‫הסרנו ב ב‬ ‫ט ה‬ ‫ל י‬ ‫מר כ בשסדי ש‬ ‫הע ו ז‬ ‫פיירת מ‬ ‫ס ב‬ ‫פר ש‬ ‫ס בו‬ ‫ל ש‬ ‫ב זד בך מ ב‬‫ע ש‬ ‫על י שסדי מ ושזשה י‬ ‫תבני י‬ ‫צוי ב מ‬ ‫תה ב‬ ‫א במ‬ ‫לם‪ .‬ס‬ ‫ת י‬ ‫מ במ‬ ‫אזרץ ב‬ ‫ה מ‬ ‫על מ‬ ‫על ו ש י‬ ‫מי י‬‫מ ב‬‫ב‬ ‫מבים‬ ‫הים בי בשמבש י‬ ‫אל ב‬ ‫ה א‬ ‫כי ה' הבוא מ‬ ‫בך מ‪ .‬ו ש י‬ ‫ל ז‬ ‫מץ ב‬ ‫א ס‬ ‫חיזק ויש י ה‬ ‫אל ה'‪ .‬יד ב ש ב‬ ‫ת מ‬ ‫צה ו ש כ‬ ‫ע מ‬ ‫עצו ב ס‬ ‫כ‬ ‫תבא‪:‬‬ ‫כי מ‬ ‫עים ב‬ ‫את שרשמש ב‬ ‫משבש י‬ ‫תאם ו ב ב‬ ‫פ ש‬ ‫חד ב‬ ‫פי י‬ ‫מ ב‬ ‫תימרא ב‬ ‫אל ב‬ ‫י‬ ‫לט‬ ‫מ סב‬ ‫א י‬ ‫בל ו י ה‬ ‫ס ב‬‫א ש‬ ‫שא ו יאהבני ז‬ ‫א ב‬ ‫אבני ז‬ ‫תי ו י ה‬ ‫עשי ב‬ ‫אבני מ‬ ‫בל‪ .‬‬ ‫ום‬ ‫י‬ ‫ם‬‫תי‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫מ‬‫א‬ ‫ח‬ ‫ו‬‫ר‬‫מ‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ת‬‫תי‬ ‫ע‬‫תי‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ךת‬ ‫ב‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ךת‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ךח‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫רד‬ ‫ע‬ ‫פימרה‬ ‫ס ב‬‫תי ב ב ש‬ ‫מ ב‬ ‫מה שזש ב‬ ‫פמג י ש‬ ‫קן י‬ ‫ת בי‬‫הביוום‪ .‬ו בשש ב‬ ‫מי י‬ ‫מ ב‬ ‫מבים ב‬ ‫בי בשמבש י‬ ‫אין עוד‬ ‫חת‪ .‬ה‬ ‫ס ב‬ ‫א ש‬ ‫אבני ז‬ ‫בה ה‬ ‫עד שי מ‬ ‫אבני הבוא‪ .‬בש בבריך ש הבוא‬ ‫תא >‪:] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ . [<em><small‬יר מ ב‬ ‫עלממךא דתי במר ךא כ תרמעות הה ומ ר‬ ‫במ ך‬ ‫גלךא ובתזממרן קךר תיב‪ .‬ב‬ ‫כל ז‬ ‫תכ שירע במ‬ ‫לך מ ב‬ ‫כי ש‬ ‫ב‬ ‫כתבוב‬ ‫כבוד‪ .‬או מ‬ ‫מ ס‬ ‫תי ס‬ ‫ל ב‬ ‫א ש‬ ‫חת שמש י‬ ‫א י‬ ‫ח‪ :‬י‬ ‫ט י‬ ‫אבני בו ס‬ ‫בזאת ה‬ ‫מה ש ב‬ ‫ח מ‬ ‫ל מ‬ ‫מ ש‬ ‫לי ב‬ ‫ע י‬‫תקבום מ‬ ‫אם ב מ‬ ‫בי‪ .‬א‬ ‫הינו ב ס‬ ‫אל ס‬ ‫מים‪ :‬הבוא א‬ ‫מרו ב‬ ‫הי ש‬ ‫ב ס‬‫עזוב בש בג מ ש‬ ‫כיינת כ‬ ‫על‪ .‬שבש ש‬ ‫ב בס‬ ‫א י‬ ‫ה‬ ‫משמרה לה'‪:‬‬ ‫אז י ב‬ ‫אשבשימרה ו י ה‬ ‫עה‪ .‬ו ש ב‬ ‫ל מ‬ ‫ע ש‬‫מימרן בש ב מ‬ ‫א ב‬ ‫תא יד ב ה‬ ‫מ מ‬ ‫ח מ‬‫תא ו שנ ז א‬ ‫ח מ‬ ‫תששבש ב מ‬ ‫תא ב כ‬ ‫ו ששבשימר מ‬ ‫כל >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬ ‫ח ב ביים מ‬ ‫מ ב מיא ו ש י‬ ‫מן שש י‬ ‫בא ב‬ ‫מא יר מ ב‬ ‫ל מ‬ ‫הא שש מ‬ ‫יש ס‬ ‫בעשי”ת‪ <em><small>:‬עושה שמשלום >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪: [<em><small‬ישר ךא הל‪ .‬ו ש י‬ ‫קמנה ה‬ ‫‪:‬ז ב ש‬ ‫קדיש יתום‬ ‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪:</small></em> <br> <em><small‬קדיש יתום>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬ ‫ק יד בשש שש ס‬ ‫ת י‬ ‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬ ‫יב ש‬ ‫בא‬‫יממל תיךמ מרלמכות הה במחרי היכןו >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪.‬ובמכהן ימהתי ר ךצון‬ ‫שר ךא הל מתזכה א ך‬ ‫ך י מ‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫שות‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ךה‬‫ט‬ ‫ת‬ ‫י‬‫ת‬ ‫ש‬ ‫י‬‫ה‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫כ‬ ‫‪.‬כ בי במ‬ ‫מלך ש בש ב מ‬ ‫ת ש‬ ‫עד ב‬ ‫מי י‬ ‫ל ס‬ ‫לעו ש‬ ‫היא ו ב ש‬ ‫ל בך מ ב‬ ‫לכבות שזש ש‬ ‫מי ש‬‫ה ב‬‫כי י‬ ‫עד‪ .‬וה' י י י‬ ‫מי ה‬ ‫א ב‬ ‫בי ו ש ב‬ ‫א ב‬ ‫כי מ‬ ‫עי‪ :‬ב‬ ‫הי י בשש ב‬ ‫אל ס‬ ‫בבני א‬ ‫עז ש ס‬ ‫ת י‬ ‫אל ב י‬ ‫טשסשבני ו ש י‬ ‫ת בש‬‫אל ב‬ ‫ת‪ .‬ב‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬ ‫המרה ש‬ ‫מ ס‬ ‫הם ש‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬ ‫מלך ש ה‬ ‫ת ש‬ ‫תך מ‪ .‬ו ש ב‬ ‫לכו ב ז‬ ‫מ ש‬ ‫על י‬ ‫חד‬ ‫א מ‬ ‫חד ו בשששמו ז‬ ‫א מ‬ ‫הזיה ה' ז‬ ‫ההבוא י ב ש‬ ‫אזרץ‪ .‬בי בביום י‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫על במ‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫ל ז‬ ‫המיה ה' ש‬ ‫מר‪ .‬ש‬ ‫כל מ‬ ‫בע במ‬ ‫תשמבש י‬ ‫ב בזרך ש‪ . <em><small‬שישו ש מ‬ ‫עד‬‫לם ו מ ז‬ ‫לעו ו מ‬ ‫לכבותו ו ש‬ ‫מ ש‬‫כבווד י‬ ‫ברו בך ש שסשם בש‬ ‫‪:‬בלחש‪ :‬מ ב‬ ‫כמו ו‬ ‫תינו ב‪ .‬ה' מ‬ ‫מי ב‬ ‫מ ב‬‫עי ב‬ ‫ויש בשש ב‬ ‫ה‬ ‫ת ב‬ ‫את ה'‪ .‬ומא תממרו אמהן‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬ובמיומ היכןוובמחריהי דמכךל ב הית ישר ךא הל ברע א ך‬ ‫מ ב מיא >‪:</small></em‬קהל ואבל>‪<br> <em><small‬‬ ‫ל י‬ ‫ע ש‬ ‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬ ‫ל מ‬‫בירך ש ש‬ ‫מ מ‬‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫>‪: <br‬י ש ס‬ ‫ה >‪:</small></em‬אבל>‪<em><small‬‬ ‫מ ב‬‫לל שש ס‬ ‫ה מב‬‫ת י‬‫לה ויש ב ש‬ ‫ע זב‬‫ת י‬ ‫דר ויש ב ש‬ ‫ה מב‬ ‫ת י‬ ‫שא ויש ב ש‬ ‫תנ י ב‬ ‫מם ויש ב ש‬ ‫תרו י‬ ‫אר ויש ב ש‬ ‫פ י‬‫ת במ‬‫בח ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫תבמ בירך ש ויש בשש ב י‬ ‫יב ש‬ ‫קשדשמשא‪ . <em><small‬י מ ב‬ ‫עלבומוות‬ ‫ת ה‬ ‫ע בי‬ ‫תנו ב יו וסד י‬ ‫ק ס‬‫ע מ‬‫צ ה‬ ‫מע י‬ ‫בל ו בשש י‬ ‫ק סב‬‫תנו ב י‬ ‫ע ס‬ ‫‪</small></em>:‬שק"ו צי"ת>‪.‬ו ש מ‬ ‫א ש‬ ‫לי ז‬ ‫מע ה' קו ב‬ ‫שש י‬ ‫ספסבני‪ :‬הוסרבני ה'‬ ‫א ש‬ ‫עמזבו בבני‪ .‬שזשב בשזכבות ש‬ ‫אבו ו ס‬ ‫הי ה‬ ‫הינו ב סואל ו ס‬ ‫אל ו ס‬ ‫ל בפ מזניך מ ה' א‬ ‫מ ש‬ ‫ב‬ ‫למוות >‪<em><small></small></em‬‬ ‫העו ו מ‬ ‫כל מ‬ ‫פע ירב בש ב מ‬ ‫פע שזש י‬ ‫על י שסדי זזה י כשש בי‬ ‫לה‪ .‬י‬ ‫מ ב‬ ‫מ בז‬‫פמזניך מ ב‬ ‫תר ב‬ ‫ס בס‬ ‫ת ש‬ ‫אל ב י‬ ‫קשש‪ :‬י‬ ‫ב בס‬ ‫א י‬ ‫פמזניך מ ה' ה‬ ‫את ב‬ ‫קששו ב פ ממני‪ .‬ו ש ז‬ ‫ביבו י‬ ‫ס ב‬ ‫בי ש‬ ‫על אי ש י‬ ‫תה מירבום ראשבשי י‬ ‫ע במ‬ ‫מבני‪ :‬ו ש י‬ ‫מ ס‬ ‫בצבור שירו ש‬ ‫הלו‪ . <em><small‬במ בשר ס‬ ‫תך מ‬ ‫עמד ז‬ ‫הל ה‬ ‫בך מ נ י ס‬ ‫ברווב טו ב ש‬ ‫קדו ושש ש ב‬ ‫סין מ‬ ‫ח ב‬‫‪</small></em>:‬חק"ב טנ"ע>‪ .‬‬ ‫כתבוב ש ב‬ ‫לתו‪ .‬ו ש י‬ ‫ע מ‬‫מ ש‬ ‫קכדשמבשה שזשל י‬ ‫ק סד בשש ב ב ש‬ ‫ת י‬ ‫א ש‬ ‫הר ו ש ז‬ ‫ט ס‬ ‫א במ‬‫וש ז‬ ‫לה‬ ‫ס מ‬ ‫מן ז‬ ‫א ס‬ ‫ליו ומנה‪ .

<em><small‬בש ב מ‬ ‫ע ש‬ ‫שר ךא הל ברע אגךלךא ובתזממרן קךר תיב ומאתממרו אמהן‬ ‫>‪ </small></em‬אמן>‪ : <em><small‬במחרי היכןו ובמיומ היכןוובמחריהי דמכל ב הית י מ‬ . <em><small‬ב‬ ‫ך במכךל‪ -‬הךאר תץ‬ ‫י א אדלנ הינו‪ .‬ויש י ש‬‫ת ב‬ ‫לכו ב ס‬ ‫מ ש‬ ‫ליך ש י‬ ‫מ ב‬‫ה‪ . <em><small‬ש‬ ‫מר‬ ‫א י‬ ‫בחזדשש יד במים‪ .‬ב‬ ‫עשות שרצון קוסני ז‬ ‫ל ה‬ ‫חים י‬ ‫מ ב‬ ‫קימדם‪ .‬ז שיהמוה י בשש מ‬ ‫ל בי ש מ‬ ‫ח בי ב מ‬‫כה ויש מסר י‬‫לא י יכ זב במ‬‫משש ו‬ ‫השזבש ז‬ ‫י‬ ‫לם‬ ‫>‪.</small></em‬תהלים יט>‪.‬ח ב‬ ‫ח במ‬ ‫מ י‬ ‫תר ס‬ ‫ס במ‬ ‫אין נ ב ש‬ ‫וש ס‬ ‫דו‪ .‬ו שוהבוא כ בש מ‬ ‫הל במ ב ז‬ ‫שמשם א ו ז‬ ‫קו בסדי שיהמוה י ששמשברים‬ ‫תי‪ .‬ה‬ ‫העו מ‬‫לך ש מ‬ ‫מ ז‬‫הינו ב ז‬ ‫אל ס‬‫תה ייש מ‪ .‬ו ש ס‬ ‫מיר בש‬ ‫חנו ב ש‬ ‫אנ י ש‬‫אך ש‪ :‬כ בששסשם שזש ה‬ ‫בושר ס‬‫ברו בך ש ב‬ ‫ברו בך ש קונ סך ש מ ב‬ ‫ברו בך ש עושך ש מ ב‬ ‫צסרך ש מ ב‬ ‫ברו בך ש יו ש‬ ‫מב‬ ‫פל‬ ‫ת ב‬ ‫בנו ב ששבום רו ושזשם ב‬ ‫עששו ב מ‬ ‫לא י י ה‬ ‫בנו ב ו ש ו‬ ‫לטו ב מ‬ ‫לא י בשש ש‬ ‫בנו ב ו ש ו‬ ‫גע מ ב‬ ‫ל י‬‫כלו ב ב‬‫לא יו ב ש‬ ‫קנו ב‪ .‬ו‬ ‫הזיב ס‬‫ל י‬ ‫דנו ב ש‬ ‫חברים כ בשנ זג ש ס ב‬ ‫א ס‬ ‫קדו ב ה‬‫אם י שיר בש‬ ‫גע בי בך ש כ ביך ש ב‬ ‫ל יב‬ ‫ב‬ ‫לך ש‬‫מ ז‬ ‫פל‪ :‬ג"פ‪ :‬מד בבוד ז‬ ‫ת ב‬ ‫הם ב‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬‫תה ה‬ ‫מ מ‬‫אי מ‬ ‫חד ס‬ ‫גדל ו מפי י‬ ‫עך מ ב ב ש‬ ‫דמו ב שזרו ה‬ ‫בן י ב ש ב‬ ‫א ז‬‫בן‪ :‬כ במ מ‬ ‫א ז‬‫דמו ב כ במ מ‬ ‫עך מ י ב ש ב‬ ‫גדל שזרו ה‬ ‫חד ב ב ש‬ ‫תה ו מפ י י‬ ‫מ מ‬‫אי מ‬ ‫הם ס‬ ‫לי ז‬ ‫ע ס‬ ‫ה‬ ‫עד‬‫עד ו מ ז‬ ‫עד ו מ ז‬ ‫לה‪ :‬ו מ ז‬ ‫ס מ‬ ‫לה ז‬ ‫ס מ‬ ‫לה ז‬ ‫ס מ‬‫צח‪ :‬ז‬ ‫צח נ ז י‬‫צח נ ז י‬ ‫מן‪ :‬נ ז י‬ ‫א ס‬ ‫מן מ‬ ‫א ס‬‫מן מ‬ ‫א ס‬ ‫ק ב מים‪ :‬ג"פ‪ :‬מ‬ ‫חי ו ש י‬ ‫אל י‬ ‫‪:‬בישמר ס‬ ‫בי‬ ‫קשר ב‬ ‫ח סד בשש בש ב ב‬ ‫ח מנכון ו י‬ ‫הים שורו ב י‬ ‫אל ו ב‬ ‫לי א‬ ‫טהוור בש במרא ב‬ ‫לב מ‬ ‫ז' פעמים >‪</small></em‬תהלים נא‪ . <em><small‬ו ש מ‬ ‫איו[‪ .‬א‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬ ‫מב‬ ‫ח סד בשש‪.‬ב י‬ ‫משזמוור ש‬ ‫ח ב‬ ‫מנ יצס ב י‬ ‫ל ש‬ ‫א י‬ ‫משש‬ ‫לשזבש ז‬ ‫הם י‬ ‫לי ז‬ ‫מ סב‬ ‫בל ב‬ ‫ת ס‬‫צה ס‬ ‫ק ס‬ ‫ב ש‬ ‫קמבום ו ב ב‬ ‫צא י‬ ‫אזרץ י מ מ‬ ‫ה מ‬ ‫כל מ‬ ‫לם‪ . <em><small> .‬ה י ש י‬ ‫השמבש מ‬ ‫על י‬ ‫מ י‬ ‫אשזשר ס‬ ‫מיבים ה‬ ‫ה ב‬‫מבים ו ש י‬ ‫השמבש מ‬ ‫מי י‬‫ללבוהו ב שש ס‬ ‫ה ש‬ ‫בי אוור‪ .‬ד ב‬ ‫אל מינבום שוש ש‬ ‫לך מ י‬ ‫ירג ש ז‬ ‫עד‬ ‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬ ‫מ י‬‫אך מ ס‬ ‫תך מ בובו ו ז‬‫צא ש‬ ‫מר ס‬ ‫את נ יפששזשך מ‪ .‬חק ו בז ש י‬ ‫ב מ‬ ‫צ מ‬‫כל ש‬‫פיו במ‬ ‫ח ב‬ ‫ברו ב י‬ ‫קים‪ .‬ו ש י‬ ‫א ז‬‫לתו א‬ ‫פשעכ מ ב‬‫מת שזש ב‬ ‫א ז‬ ‫על א‬ ‫פו ס‬‫הם‪ .</small></em‬תהלים קכא>‪.‬יב>‪ .‬ד י‬ ‫ללבוהו ב בש בנ ס ז‬ ‫ה ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ללו ב י מ ב‬ ‫ה ש‬‫ה י‬ ‫לל י מ ב‬ ‫ה סב‬‫ת י‬ ‫מה ב ש‬ ‫הנ שבשמש מ‬‫כל י‬ ‫עה‪ .‬ו ב ש‬ ‫ת ב‬ ‫כמו מ‬‫ח סד בשש בש‬ ‫ת י‬‫ה ש‬ ‫ל ב‬‫תיבדים ש‬ ‫ע ב‬ ‫הם ה‬ ‫טן שזש ס‬‫ב ז‬‫סי מ‬ ‫עמו ב ס‬ ‫ל ה‬‫אזרת י‬ ‫תפ ש ז‬ ‫טזרת ב‬ ‫ע ז‬ ‫ה‬ ‫חמדשבשים‬ ‫ח סד בשש ע‬ ‫מ י‬ ‫‪ ':‬ש‬ ‫אל‪ :‬ג"פ‬ ‫כל י בששמר ס‬ ‫ל מ‬ ‫לנו ב ו ב ש‬ ‫הי מ‬ ‫ת ב‬ ‫מן טווב ב ש‬ ‫סי מ‬ ‫בש ב ב‬ ‫לים‬ ‫חנו ב שיכו ו ב‬‫אנ י ש‬ ‫אין ה‬ ‫קבדים ירקד ג' פעמים כ בשנ זג ש סד בך ש‪ .‬יב י ב‬ ‫פת צו ב ב‬ ‫בשש ו שנ ו ז‬ ‫מ שד ב י‬ ‫קים ב‬ ‫מתו ב ב‬ ‫פז מרב ו ב ש‬‫מ בי‬ ‫הב ו ב ב‬ ‫מז מ ב מ‬ ‫מבדים ב‬ ‫ח מ‬ ‫הנ ז ב א‬‫י‬ ‫פי‬ ‫מסרי ב‬ ‫א ש‬ ‫למרצון ו ב‬ ‫היו ב ש‬ ‫פשישע מרב‪ .‬מךה אד תיר ש תממ ך‬ ‫‪ :‬ימ ך‬ ‫>‪</small></em‬תהלים ח ה>‪<em><small‬‬ ‫לא‬‫הם שזש ב‬ ‫ל ז‬‫תן מ‬ ‫מן נ מ י‬ ‫אם‪ .‬יד י ב‬ ‫תרוות נ י בס‬ ‫ס במ‬ ‫מנ ב ש‬‫בין ב‬ ‫ימ ב‬ ‫לי‬ ‫א ב‬ ‫לפמזניך מ שיהמוה צו בברי ו שג ו ה‬ ‫בי ש‬ ‫ל ב‬ ‫גיון ו ב‬‫ה ש‬ ‫>‪.‬ח שיהמוה י בשש מ‬ ‫מר ז‬ ‫כל מרע י בשש ו‬ ‫מ במ‬ ‫משרך מ ב‬ ‫לה‪ .</small></em‬תהלים קנ>‪ .‬ויש י ש‬ ‫ת ב‬‫במרא כ בשרעו ב ס‬ ‫די ש‬ ‫מא ב ב‬‫ל מ‬ ‫‪ </small></em>:‬אמן>‪. <em><small‬י ב ש‬ ‫ה‬‫ח ב‬ ‫משבשי ס‬‫קסרב ש‬ ‫ה‪ .‬ג י‬ ‫מבים ו מ מ‬‫עם שיהמוה ע ושסשה שמש י‬ ‫מ ב‬ ‫עז שברי ס‬ ‫עז שברי‪ .‬ט פב ב‬ ‫פז ב‬ ‫מת ב‬ ‫כי י‬ ‫ח ב‬ ‫מ ש‬‫ממנה י‬ ‫א מ‬ ‫עדבות שיהמוה נ ז א‬ ‫בת נ מפזשש ס‬ ‫משבשי י‬ ‫מה ש‬ ‫מי מ‬ ‫ת ב‬ ‫תו וירת שיהמוה ב ש‬ ‫מתו ו‪ . ‫קשדשמשא‪ .‬מ‬ ‫חת י ב‬ ‫א י‬ ‫עם י‬ ‫מבים ב‬ ‫פי י‬ ‫הם שזשבי בשמש י‬ ‫בי ז‬ ‫א ב‬ ‫ביל ב‬ ‫פשסני ה‬ ‫ק ב‬ ‫ה ש‬ ‫ל י‬ ‫לא ש‬ ‫א מב‬ ‫אל ז‬‫לי לא מזכו ב בישמר ס‬ ‫מ ס‬ ‫ל מ‬ ‫א ש‬ ‫עאל ב‬ ‫מ ס‬ ‫בי י בשש מ‬ ‫בי יר ב‬ ‫תמנא שד ס‬ ‫במ‬ ‫מד‬ ‫מעו ו ז‬‫מברישנהו ב ש‬‫לכ במך ש בני ש‬ ‫ה ש‬ ‫אבי בסיי ב‬ ‫‪ :‬י‬ ‫בא‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫ק יד בשש שש ס‬ ‫ת י‬‫דל ויש ב ש‬ ‫תג י ב י ב‬‫‪ </small></em>:‬אמן>‪.‬בש בבריך ש הבוא‬ ‫תא >‪:] <br‬בריך הוא >‪:</small></em‬קהל>‪ .‬ויב מ‬ ‫קנ ס ב‬ ‫מח ב‬ ‫פכשר מ‬ ‫צ י‬‫ה‪ .‬שיהמוה ב‬ ‫>‪</small></em‬א‪-‬ו‬ ‫תה‬ ‫אשזשר כ בו ונ מנ ש ב מ‬ ‫בים ה‬ ‫ח שוכו וכ מ ב‬ ‫תיך מ י מסר י‬ ‫צבש בע ו ז‬ ‫א ש‬ ‫עשסשי ז‬ ‫מ ה‬ ‫מיך מ י‬ ‫אה שמש ז‬ ‫אשר ז‬ ‫כי ז‬ ‫>‪</small></em‬תהלים ח‪ .‬ג‬ ‫ב מ‬ ‫צ מ‬ ‫כל צבאו ] ש‬ ‫ללבוהו ב במ‬ ‫ה ש‬‫כיו י‬‫א מ‬ ‫ל מ‬‫מ ש‬ ‫כל י‬ ‫ללבוהו ב מ‬ ‫ה ש‬ ‫מים‪ .‬יא>‪.‬טוי ב ש‬ ‫מ בז‬‫תי ב‬ ‫קי ב‬ ‫תם ו שנ ב בס‬ ‫אי מ‬ ‫אז ס‬ ‫בי מ‬‫משששלו ב ב‬ ‫אל י ב ש‬ ‫ב זד בך מ י‬‫ע ש‬ ‫חשושך ש י‬ ‫מז ס בבדים ה‬ ‫גם ב‬ ‫קבני‪ .‬ב י‬ ‫ע כ‬‫קי י‬‫ללבוהו ב ב בשר ב‬ ‫ה ש‬‫קשדששו ו י‬ ‫אל בש ב מ‬‫ללו ב ס‬ ‫ה ש‬ ‫ה י‬ ‫ללו ב י מ ב‬ ‫ה ש‬ ‫א י‬ ‫לי‬ ‫צ ס‬ ‫ל ש‬ ‫צ ש‬‫ללבוהו ב בש ב ב‬ ‫ה ש‬‫מע י‬ ‫לי שמש י‬ ‫צ ס‬‫ל ש‬ ‫צ ש‬ ‫ב ב‬ ‫ללבוהו ב ש‬ ‫ה ש‬ ‫גב‪ . <em><small‬עו ו מ‬ ‫פר‬ ‫קע ששו ו מ‬ ‫ת י‬ ‫ללבוהו ב בש ב ס‬ ‫ה ש‬ ‫רב ג כ בשדלו ו‪ .‬ו ב ו‬ ‫תרו ב מ‬‫>‪.‬יג שש ב‬ ‫ע ז‬ ‫ממרם ס‬ ‫הם בש בשמש ש‬ ‫הר במ ב ז‬ ‫ב שד בך מ נ בז ש מ‬ ‫ע ש‬ ‫גם י‬ ‫פים‪ .‬ד>‪ .‬ו ש ב‬ ‫ל מ‬‫ע ש‬ ‫מימרן בש ב מ‬‫א ב‬ ‫תא יד ב ה‬ ‫מ מ‬ ‫ח מ‬ ‫תא ו שנ ז א‬ ‫ח מ‬‫תששבש ב מ‬ ‫תא ב כ‬ ‫ו ששבשימר מ‬ ‫כל >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪ : [<em><small‬אמהן‬ ‫על במ‬ ‫לינו ב ו ש י‬ ‫ע ס‬‫ח ב ביים מ‬ ‫מ ב מיא ו ש י‬ ‫מן שש י‬ ‫בא ב‬ ‫מא יר מ ב‬ ‫ל מ‬‫הא שש מ‬ ‫יש ס‬ ‫בעשי”ת‪ <em><small>:‬עושה שמשלום >‪ ] <br‬אמן >‪:</small></em‬קהל>‪: [<em><small‬ישר ךא הל‪ .‬ד ס‬ ‫חזבוה מד ב י‬ ‫לה י ש י‬ ‫לי ש מ‬ ‫לב י‬ ‫ש‬ ‫תם‬ ‫קצו ו מ‬ ‫על ש‬ ‫פתו ו י‬ ‫תקו ב מ‬ ‫צאו ו ו ב ש‬ ‫מבים מו ו מ‬ ‫השמבש י‬ ‫צה י‬ ‫ק ס‬ ‫מ ש‬ ‫לרבוץ א וירח‪ .‬ה שיהמוה שוש ש‬ ‫מר י בששמר ס‬‫לא ביישמשן ששו ו ס‬ ‫לא מינבום ו ש ו‬ ‫נה ו‬ ‫ה סב‬ ‫מזרך מ‪ .‬ב ז‬ ‫בא ז‬‫אבין י מ ו‬ ‫מ י‬‫הברים ס‬ ‫ה מ‬ ‫אל ז‬ ‫עייני ז‬‫אשמבשא ס‬ ‫עלוות ז‬ ‫מי ה‬‫ל ב‬ ‫א שבשיר י‬ ‫מם‬ ‫מינ זך מ‪ .‬שמששבשים ו בשש ס‬ ‫תפ ש ב‬ ‫את ב י‬ ‫י ששישנ בו ב ז‬ ‫תה ייש מ‬ ‫א במ‬‫ברו בך ש י‬‫לכבותו‪ :‬מ ב‬ ‫מ ש‬‫כבוד י‬ ‫על שסשם בש‬ ‫צמרם י‬ ‫ליו ש‬ ‫אר ש‬ ‫לפ מ ס‬ ‫ה‪ .‬ב י‬ ‫מרו ו ב‬‫ללבוהו ב בי ב ב ש‬ ‫ה ש‬ ‫מבים י‬ ‫השמבש י‬ ‫מן י‬ ‫את שיהמוה ב‬ ‫ללו ב ז‬ ‫ה ש‬ ‫ה י‬‫ללו ב י מ ב‬ ‫ה ש‬ ‫י‬ ‫את שסשם‬ ‫ללו ב ז‬ ‫ה ש‬‫מבים‪ .‬ד י‬ ‫כל כ בו וכ ש ס‬‫ללבוהו ב במ‬ ‫ה ש‬ ‫ח י‬‫משש ויש מסר י‬ ‫ללבוהו ב שזש ז‬ ‫ה ש‬ ‫י‬ ‫עבוור‬ ‫לא י י ה‬ ‫תן ו ש ו‬‫חק נ מ י‬ ‫לם מ‬ ‫לעו ו מ‬ ‫עד ש‬ ‫ל י‬‫מיסדם מ‬ ‫ע ב‬‫במראו ב‪ .‬ו וביי י ה‬ ‫צמבוה ו שנ ב ש‬ ‫כי הבוא ב‬ ‫תהלים קמח‪.‬יא‬ ‫ח מב‬‫צשדקו ב י י ש‬ ‫מת מ‬ ‫א ז‬‫טי שיהמוה א‬ ‫פש ס‬‫משש ב‬ ‫עד ב‬ ‫ל י‬ ‫מזדת מ‬ ‫טהו ומרה עו ו ז‬ ‫את שיהמוה ש‬ ‫עינ מבים‪ .‬צו בברי מ ב‬ ‫דיק‬‫צ בב‬‫קשרנוות י‬‫ממנה י‬ ‫מ ש‬ ‫תרו ו י‬ ‫ע בש‬ ‫אג י סד ב י‬‫עים ה‬ ‫קשרסני שרשמש ב‬ ‫כל י‬ ‫>‪</small></em‬תהלים עה‪ .‬י י בשר י‬ ‫איירת ס‬ ‫מ ב‬‫ציות שיהמוה במ במרה ש‬ ‫מ ש‬ ‫לב ב‬ ‫חי ס‬ ‫מש ס‬ ‫משיש ב‬ ‫ש‬ ‫מי‬ ‫גיאוות ב‬ ‫קב מרב‪ .‬ג י‬ ‫ללבוהו ב כ בש ו‬ ‫ה ש‬‫תיו י‬ ‫גבו בר ו מ‬‫ב ש‬ ‫ללבוהו ב ב‬ ‫ה ש‬ ‫עזוב ו‪ . [<em><small‬שד ב כ‬ ‫כל ב בשרכ מ מ‬ ‫מן במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫ש‬ ‫כל>‪<em><small‬‬ ‫מ במ‬ ‫לא ב‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫לא ש‬ ‫ע מב‬ ‫ל ס‬ ‫מרו ב >‪</small></em‬בעשי”ת‪ :‬ש‬ ‫א ש‬ ‫מא‪ .‬ג יוום ש‬ ‫קי י‬ ‫המר ב‬ ‫גיד מ‬ ‫מ ב‬ ‫עשסשה י ממדיו י‬ ‫מ ה‬‫אל ו ב י‬ ‫כבווד ס‬ ‫פברים בש‬ ‫ס בש‬ ‫מ י‬ ‫מבים ש‬ ‫השמבש י‬ ‫למדבוד‪ .‬‬ ‫ת י‬‫ת ש‬‫מר שזש ב‬ ‫א י‬ ‫במנה מ‬ ‫לב מ‬ ‫ל ש‬ ‫מת‪ .‬ז ב‬ ‫פתו ו י משבשישש כ בשג בב בוור מ‬ ‫ח במ‬ ‫מ כ‬ ‫צא ס‬ ‫תן י ו ס‬‫ח מ‬ ‫הם‪ .‬ה בש ב מ‬ ‫מע קו ו מ‬ ‫לי נ בשש מ‬ ‫בברים בש ב ב‬ ‫אין שד ב מ‬ ‫מר ו ש ס‬ ‫אין א ו ז‬ ‫עת‪ .‬ו ב ש‬ ‫ח ב‬‫מרו במ במרא שש מ‬ ‫א מ‬‫מ ה‬‫אשזשר בש ב י‬ ‫לם‪ .‬ומאתממרו אמהן‬ ‫נומערל כךל ישר ךא הל ומאתממרו אמהן >‪ </small></em‬י‬ ‫השמבשלום‬ ‫והוא ירע אשה שךלום עךל היו‬ ‫מי‬ ‫>‪ : [<em><small‬ב תממרו ך‬ ‫] אמן >‪:</small></em‬קהל‬ ‫ברכת הלבנה‬ ‫לה‬ ‫לי ש מ‬‫מר ו ש י‬ ‫ע או ז‬ ‫בי י‬‫ליוום י י ב‬ ‫ע‪ . <em><small‬ו ש ז‬ ‫בא‬ ‫ה מב‬ ‫לם י‬‫לעו ו מ‬‫לי ש‬ ‫א ב‬ ‫זה שוגו ו ה‬ ‫ה זב‬ ‫לם י‬ ‫בעו ו מ‬ ‫‪.‬ה י‬ ‫נים שועו ב מ‬‫מ ב‬‫ללבוהו ב בש ב ב‬ ‫ה ש‬ ‫מחוול י‬ ‫תף ו ב מ‬‫ב ו‬ ‫ללבוהו ב ש‬‫ה ש‬‫בל ו שכ בנ בוור‪ . <em><small‬ס‬ ‫מווט‬ ‫ל ב‬‫תן י‬ ‫אל י ב ב ס‬‫אזרץ‪ .‬ו יו ו מ‬ ‫על ייד י ש ב‬ ‫ל בך מ י‬ ‫צ ש‬ ‫מזרך מ שיהמוה ב‬‫אל‪ .

‫מ ב מיא‬‫ל י‬ ‫ע ש‬‫מי מ‬ ‫ל ס‬ ‫ע ש‬
‫ל מ‬ ‫לם ו ב ש‬ ‫ע י‬‫ל מ‬ ‫בירך ש‪ .‬ש‬ ‫מ מ‬ ‫בא ש‬ ‫ה יר מ ב‬ ‫מ ב‬ ‫הא שש ס‬ ‫‪ .‬יש ס‬
‫קשדשמשא בש בבריך ש הבוא‬ ‫ה שד ב כ‬ ‫מ ב‬ ‫לל שש ס‬ ‫ה מב‬‫ת י‬ ‫לה‪ .‬ויש ב ש‬ ‫ע זב‬ ‫ת י‬ ‫דר‪ .‬ויש ב ש‬ ‫ה מב‬
‫ת י‬ ‫תנ ישסבשא‪ .‬ויש ב ש‬ ‫מם‪ .‬ויש ב ש‬ ‫תרו י‬ ‫אר‪ .‬ויש ב ש‬ ‫פ י‬ ‫ת במ‬
‫בח‪ .‬ויש ב ש‬ ‫ת יב‬ ‫תבמ בירך ש‪ .‬ויש בשש ב י‬ ‫‪.‬י ב ש‬
‫‪ </small></em>:‬אמן>‪<em><small‬‬
‫עלממךא ומאתממרו אמהן‬ ‫מת ךא‪ .‬דרא אמ תירךן במ ך‬ ‫ח ך‬ ‫חת ךא ומנ ת ך‬ ‫שבמ ך‬ ‫כת ךא‪ .‬ש תירךת ךא‪ .‬ת ת מ‬ ‫>‪. <em><small‬למע הלךא מתן כךל ב תר מ ך‬
‫‪ </small></em>:‬אמן‬
‫הסדין ו שבדי‬ ‫תמרא מ‬ ‫א ש‬ ‫ב י‬ ‫די ש‬ ‫תא‪ .‬ב ב‬ ‫ק בד בשש ב מ‬ ‫תא י‬ ‫באוירי ש מ‬ ‫קין ש ב‬ ‫ס ב‬ ‫מיסדיהון‪ .‬שד בעמ ש‬ ‫ל ב‬
‫ת ש‬‫מיסדי י‬ ‫ל ב‬‫ת ש‬ ‫כל ב י‬ ‫על במ‬ ‫מיסדיהון ו ש י‬ ‫ל ב‬ ‫ת ש‬ ‫על ב י‬ ‫על ירבמ במנן ו ש י‬ ‫אל ו ש י‬ ‫על י בששמר ס‬ ‫י‬
‫שמריךא ומאר מעךא ומא תממרו אמהן‬ ‫ןחתנךא ומח תסמדךא ומר רחאמ הי‪ .‬מתן ק צדךם מךאר הה מ‬ ‫ן ולמכו‬ ‫‪.‬במכךל את ךר ומאת ךר‪ .‬ימה הא לךנךא ולמהו‬
‫‪ </small></em>:‬אמן>‪<em><small‬‬
‫לנו ב‬ ‫לה‪ .‬מ‬ ‫הצמ ב מ‬ ‫פממרה ו שסרייוח ו ש י‬ ‫חה ו שכ י ב‬ ‫לי מ‬ ‫ס ב‬ ‫לה ו ב ש‬ ‫א מב‬ ‫אה ו בג ש כ‬ ‫בא ו בשרפו ב מ‬ ‫מה ו ששסשיז מ מ‬ ‫ח מ‬ ‫עה ו שנ ז מ‬ ‫בע בויששו ב מ‬ ‫ח ב ביים ו ששמש מ‬ ‫מ ב מיא‪ .‬י‬ ‫מן שש י‬ ‫בא ב‬ ‫מא יר מ ב‬ ‫ל מ‬
‫הא שש מ‬ ‫יש ס‬
‫שר ךא הל ומאתממרו אמהן‬ ‫‪ </small></em>:‬אמן>‪. <em><small‬ולמכךל ערמו י מ‬
‫שר ךא הל ומאתממרו אמהן‬ ‫וירע אש תה שךלום עךל הינו‪ .‬ומערל כךל ערמו י מ‬ ‫מי‬ ‫מיו‪ .‬הוא במר רח א ך‬ ‫>‪. <em><small‬עוש תה שךלום ב תממרו ך‬
‫‪ </small></em>:‬אמן‬
‫חב ושש‬ ‫ביוום ה‬ ‫מים ש ב‬ ‫הבי מ ב‬ ‫עת י‬ ‫ב י‬ ‫כאוור שבש ש‬ ‫תבים בש‬ ‫ע י‬ ‫ב מ‬‫הזיה שבש ש‬ ‫מה י ב ש‬ ‫ח במ‬‫ה י‬ ‫מה שואוור י‬ ‫ח במ‬‫ה י‬ ‫כאוור י‬ ‫במנה בש‬ ‫לב מ‬‫ה ש‬ ‫המיה אוור י‬ ‫יש המוסיפים פסוקים אלו‪ :‬ו ש מ‬
‫פא‬ ‫כתו ו י בשר במ‬‫מ במ‬ ‫חץ י‬ ‫מ י‬ ‫מו ו ו ב י‬ ‫ע ב‬ ‫בר י‬ ‫את שזש ז‬ ‫לב בו בשסשך ש >‪</small></em‬ישעיהו ל‪ ,‬כו>‪.<em><small‬שיהמוה ז‬ ‫מ ש‬
‫סף ו ב י‬ ‫הב ו מכ ז ז‬ ‫די ז מ מ‬
‫ע בב‬‫ת ש‬
‫ו י בי‬
‫כה‬ ‫מלו ב מ‬ ‫ל ש‬‫חי ב‬ ‫ל ב‬ ‫צ ש‬ ‫ת ש‬ ‫אד ו י ב‬ ‫מ ו‬ ‫אד ש‬ ‫מ ו‬ ‫פי ב ב ש‬ ‫תי ב‬ ‫ת[ ו י ב‬ ‫ל בש‬ ‫אכ מ ש‬ ‫מן אכלתי ] מ‬ ‫בשש ו משזש ז‬ ‫לת ו בשד י‬ ‫מה ס ו ז‬ ‫ק מ‬‫משבשי ו שבר ש‬ ‫>‪. <em><small‬ששי ]שסששש[ ו מ ז‬
‫>‪</small></em‬יחזקאל טז‪ ,‬יג‬

‫ואח"כ אומר 'שלום עליכם' ‪ 3‬פעמים‬

‫קריאת שמע על המיטה‬

‫קי‬ ‫קי סואל ו ס‬ ‫אל ו י‬ ‫ל בפמזניך מ ייש מ א‬ ‫מ ש‬ ‫הי מרצון ו ב‬ ‫פי‪ ,‬בוי ב‬ ‫ע בי‬ ‫עפש י‬ ‫על י‬ ‫מה י‬ ‫תנו ב מ‬ ‫עייני ו ב ש‬ ‫על ס‬ ‫לי שסשמנה י‬ ‫ב ס‬ ‫ח ש‬ ‫פיל ז‬ ‫מי ב‬ ‫ה ב‬ ‫לם י‬ ‫העו ו מ‬ ‫לך מ‬ ‫מ ז‬ ‫קינו ב ז‬ ‫אל ו ס‬ ‫תה ייש מ א‬ ‫א במ‬ ‫ברו בך ש י‬ ‫מב‬
‫מה‬ ‫ל מ‬ ‫תי שש ס‬ ‫ט ב‬ ‫מ במ‬ ‫הא ב‬ ‫ת ס‬ ‫עים ו ב ש‬ ‫השרהו בברים מר ב‬ ‫עים ו ש ב‬ ‫חלוומוות מר ב‬ ‫עיו ויני ו י ה‬ ‫הלו בבני יר ש‬ ‫ב ה‬ ‫אל י ש י‬ ‫לשמשלוום ו ש י‬ ‫מיסדבני ש‬ ‫ע ב‬ ‫ת ה‬ ‫לשמשלוום ו ש י‬ ‫בבני ש‬ ‫כי ס‬ ‫תשש ב‬ ‫ש בי‬ ‫תי ז‬ ‫אבו ו י‬ ‫ה‬
‫כבוודו ו‬ ‫לם כ בכל בו ו ב ב ש‬ ‫לעו ו מ‬ ‫איר מ‬ ‫מס ב‬ ‫ה ב‬ ‫תה ייש מ י‬ ‫א במ‬ ‫ברבוך י‬ ‫עבין‪ .‬מ ב‬ ‫בת מ‬ ‫איששון ו י ב‬ ‫ל ב‬ ‫איר ש‬ ‫מס ב‬ ‫ה ב‬ ‫תה י‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫ממזות ב‬ ‫ה ב‬ ‫אישישן י‬ ‫פן ב‬ ‫עייני בז‬ ‫אר ס‬ ‫ה ס‬ ‫לפ מזניך מ ו ש מ‬ ‫‪ .‬ש‬
‫חד‬ ‫א מ‬ ‫הינו ב שיהמוה ז‬ ‫אל ו ס‬ ‫אל שיהמוה א‬ ‫מע י בששמר ס‬ ‫>‪</small></em‬דברים ו‪ ,‬ד>‪. <em><small‬שש י‬
‫עד >‪:</small></em‬בלחש>‪<em><small‬‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו ו מ‬ ‫לכבותו ו ש‬ ‫מ ש‬ ‫כבווד י‬ ‫ברו בך ש שסשם בש‬ ‫‪ :‬מב‬
‫על‬ ‫הביום י‬ ‫צו ש בך מ י‬ ‫מ י‬ ‫כי ש‬ ‫אנ ב‬ ‫אשזשר מ‬ ‫לה ה‬ ‫א זב‬ ‫ה ס‬ ‫בברים מ‬ ‫ה שד ב מ‬ ‫היו ב י‬ ‫מאזדך מ‪ :‬ו ש מ‬ ‫כל ש‬ ‫ב מ‬ ‫כל נ יפ שששך מ ו ב ש‬ ‫ב מ‬ ‫בך מ ו ב ש‬ ‫ב ש‬ ‫ל מ‬ ‫כל ש‬ ‫היך מ בש ב מ‬ ‫אל ז‬ ‫את ה' א‬ ‫ת ס‬ ‫הבש ב מ‬ ‫א י‬ ‫וש מ‬
‫היו ב‬ ‫על י מזדך מ ו ש מ‬ ‫לאות י‬ ‫תם ש‬ ‫קשיששר ב מ‬ ‫מך מ‪ :‬ו ב ש‬ ‫בקו ב ז‬ ‫בשמשכ שבש בך מ ו ב ש‬ ‫ב זד בזרך ש ו ב ש‬ ‫תך מ י‬ ‫לכ ש ב ש‬ ‫ב ז‬ ‫תך מ ו ב ש‬ ‫בי ז‬ ‫ת ך מ בש ב ס‬ ‫ב בש‬ ‫בם בש בשבש ש‬ ‫ת מב‬ ‫בזניך מ ו שבדבי בשר ב מ‬ ‫ל מ‬ ‫תם ש‬ ‫בך מ‪ :‬ו ששבשנ יבנ ש ב מ‬ ‫ב ז‬ ‫ל מ‬ ‫ש‬
‫עזריך מ‬ ‫בשש מ‬ ‫תך מ ו ב ב‬ ‫בי ז‬ ‫מכזזות ס ב‬ ‫על ש‬ ‫תם י‬ ‫ב במ‬ ‫ת ש‬ ‫עיזניך מ‪ :‬ו בכ ש י‬ ‫בין ס‬ ‫טפת ס ב‬ ‫לט מ‬ ‫‪ :‬ש‬
‫>‪</em></small‬יש הנוהגים לומר כאן גם את פרשת "והיה אם שמע" ואת פרשת ציצית>‪<small><em‬‬
‫כל >‪<small‬‬ ‫בדו בש ב מ‬ ‫ע ש‬ ‫ל מ‬ ‫כם ו ב ש‬ ‫הי ז‬ ‫אל ס‬ ‫את ה' א‬ ‫בה ז‬ ‫ה מ‬ ‫א ה‬ ‫ל י‬ ‫הביום ש‬ ‫כם י‬ ‫ת ז‬ ‫א ש‬ ‫צזבוה ז‬ ‫מ י‬ ‫כי ש‬ ‫אנ ב‬ ‫אשזשר מ‬ ‫תי ה‬ ‫צו י‬ ‫מ ש‬ ‫אל ב‬ ‫מעו ב ז‬ ‫תשש ש‬ ‫ע ב‬ ‫אם שמשמ י‬ ‫המיה ב‬ ‫וש מ‬
‫בששדך מ‬ ‫עשב ש ב‬ ‫תי ס‬ ‫ת ב‬ ‫הזרך מ‪ :‬ו שנ מ י‬ ‫צ מ‬ ‫תירששך מ ויש ב ש‬ ‫ת שדג מנ זך מ ו ש ב‬ ‫ספ ש ב מ‬ ‫א י‬ ‫לקושש ו ש מ‬ ‫מ ש‬ ‫תו יוזרה ו ב י‬ ‫ע ב‬ ‫כם בש ב ב‬ ‫צ ז‬ ‫אשר ש‬ ‫טר י‬ ‫מ י‬ ‫תי ש‬ ‫ת ב‬ ‫כם‪ :‬ו שנ מ י‬ ‫כל נ יפ ששש ז‬ ‫ב מ‬ ‫כם ו ב ש‬ ‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫ש‬
‫חמרה‬ ‫הם‪ :‬ו ש מ‬ ‫ל ז‬ ‫תם מ‬ ‫חבוי ז‬ ‫ת ה‬ ‫השש ב י‬ ‫חברים ו ש ב‬ ‫א ס‬ ‫הים ה‬ ‫אל ב‬ ‫תם א‬ ‫בשד ב ז‬ ‫ע י‬ ‫תם ו י ה‬ ‫סשר ב ז‬ ‫כם ו ש י‬ ‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫תה ש‬ ‫פן י בפ ש ב ז‬ ‫כם בז‬ ‫ל ז‬ ‫מרו ב מ‬ ‫השמבש ש‬ ‫ת‪ :‬ב‬ ‫ע במ‬ ‫ב ש‬ ‫ת שוש מ‬ ‫ל במ‬ ‫אכ י ש‬ ‫תך מ ו ש מ‬ ‫מ בז‬ ‫ה ש‬ ‫ב ז‬ ‫ל ש‬ ‫ב‬
‫בה‬ ‫ט מ‬ ‫ה ב‬ ‫אזרץ י‬ ‫ה מ‬ ‫על מ‬ ‫מ י‬ ‫המרה ס‬ ‫מ ס‬ ‫תם ש‬ ‫בשד ב ז‬ ‫א י‬ ‫ה וי ה‬ ‫ל ב‬ ‫את שיבו ב מ‬ ‫תן ז‬ ‫ת בס‬ ‫מה לא ב‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫טר ו ש מ‬ ‫מ מ‬ ‫הזיה מ‬ ‫מבים שולא י ב ש‬ ‫השמבש י‬ ‫את י‬ ‫צר ז‬ ‫ע י‬ ‫כם ו ש מ‬ ‫אף ה' במ ב ז‬ ‫י‬
‫טפת‬ ‫לטו מ‬ ‫היו ב ש‬ ‫כם ו ש מ‬ ‫על י זשד ז‬ ‫לאות י‬ ‫תם ש‬ ‫תם א מ‬ ‫קשיששר ב ז‬ ‫כם ו ב ש‬ ‫על נ יפ ששש ז‬ ‫כם ו ש י‬ ‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫על ש‬ ‫לה י‬ ‫א זב‬ ‫בירי ס‬ ‫את שד ב מ‬ ‫תם ז‬ ‫מ בז‬ ‫כם‪ :‬שוש ש‬ ‫ל ז‬ ‫תן מ‬ ‫אשזשר ה' נ ס‬ ‫ה‬
‫על‬ ‫תם י‬ ‫ב במ‬ ‫ת ש‬ ‫מך מ‪ :‬ו בכ ש י‬ ‫בקו ב ז‬ ‫בשמשכ שבש בך מ ו ב ש‬ ‫ב זד בזרך ש ו ב ש‬ ‫תך מ י‬ ‫לכ ש ב ש‬ ‫ב ז‬ ‫תך מ ו ב ש‬ ‫בי ז‬ ‫ת ך מ בש ב ס‬ ‫ב בש‬ ‫בם בש בשבש ש‬ ‫בר מ ב‬ ‫ליד ס ב‬ ‫כם ש‬ ‫את בש בסני ז‬ ‫תם ז‬ ‫תם א מ‬ ‫מישד ב ז‬ ‫ל ב‬ ‫כם‪ :‬ו ש ב‬ ‫עיסני ז‬ ‫בין ס‬ ‫סב‬
‫מי‬ ‫כי ס‬ ‫הם ב‬ ‫ל ז‬ ‫תת מ‬ ‫ל ס‬ ‫כם מ‬ ‫תי ז‬ ‫אב ס‬ ‫ל ה‬ ‫בע ה' י‬ ‫אשזשר נ בשש י ב‬ ‫מה ה‬ ‫אמד מ‬ ‫ה ה‬ ‫על מ‬ ‫כם י‬ ‫בסני ז‬ ‫מי ש‬ ‫כם בוי ס‬ ‫מי ז‬ ‫ען י בשרב בו ב י ש ס‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫עזריך מ‪ :‬ש‬ ‫בשש מ‬ ‫תך מ ו ב ב‬ ‫בי ז‬ ‫מזבוזות ס ב‬ ‫ש‬
‫שמרים ערל הךאר תץ‬ ‫>‪ : </small‬הר ך‬
‫הם >‪<small‬‬ ‫בג שסדי ז‬ ‫פי ב‬ ‫על כ בינ ש ס‬ ‫צת י‬ ‫צי ב‬ ‫הם ב‬ ‫ל ז‬ ‫עשו ב מ‬ ‫הם ו ש מ‬ ‫ל ז‬ ‫א ס‬ ‫ת ה‬ ‫משר ב מ‬ ‫א י‬ ‫אל ו ש מ‬ ‫אל בש בסני בישמר ס‬ ‫בר ז‬ ‫לאמר‪ :‬יד ב ס ב‬ ‫אל משזשה ס ב‬ ‫מר ה' ז‬ ‫ו בייא ז‬
‫תם‬ ‫עשי ז‬ ‫צות ה' ו י ה‬ ‫מ ש‬ ‫כל ב‬ ‫את במ‬ ‫תם ז‬ ‫תם אתו ו בז שכ ישר ב ז‬ ‫אי ז‬ ‫צת ו בשר ב‬ ‫צי ב‬ ‫ל ב‬ ‫כם ש‬ ‫ל ז‬ ‫המיה מ‬ ‫לת‪ :‬ו ש מ‬ ‫תכ ס ז‬ ‫תיל ב ש‬ ‫פ ב‬ ‫הכ בממנף ב ש‬ ‫צת י‬ ‫צי ב‬ ‫על ב‬ ‫תנו ב י‬ ‫תם ו שנ מ ש‬ ‫לדר מ‬ ‫ש‬
‫תם‬ ‫הביי ז‬ ‫תי ו ב ש‬ ‫צו מ‬ ‫מ ש‬ ‫כל ב‬ ‫את במ‬ ‫תם ז‬ ‫עשי ז‬ ‫כרו ב ו י ה‬ ‫תז ש בש‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫הם‪ :‬ש‬ ‫חסרי ז‬ ‫א ה‬ ‫תם זבנים י‬ ‫א בז‬ ‫אשזשר י‬ ‫כם ה‬ ‫עיסני ז‬ ‫חסרי ס‬ ‫א ה‬ ‫כם ו ש י‬ ‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫חסרי ש‬ ‫א ה‬ ‫תתבורו ב י‬ ‫תם שולא מ‬ ‫א מ‬
‫כם‪.‬‬ ‫הי ז‬ ‫אל ס‬ ‫אבני ה' א‬ ‫הים ה‬ ‫לאל ב‬ ‫כם ס‬ ‫ל ז‬ ‫היות מ‬ ‫ל ש‬ ‫צירבים ב‬ ‫מ ש‬ ‫אזרץ ב‬ ‫מ ז‬ ‫כם ס‬ ‫ת ז‬ ‫א ש‬ ‫תי ז‬ ‫צא ב‬ ‫אשזשר הו ס‬ ‫כם ה‬ ‫הי ז‬ ‫אל ס‬ ‫אבני ה' א‬ ‫כם‪ :‬ה‬ ‫הי ז‬ ‫לאל ס‬ ‫קדשבשים ס‬ ‫ש‬
‫מת‬ ‫א ז‬ ‫>‪ :</small‬א‬
‫מר‬ ‫תלו ומנן‪ .‬א ו י‬ ‫די י ב ש‬ ‫צל שיש י ב‬ ‫ליון ו בש ב ס‬ ‫ע ש‬ ‫תר ז‬ ‫ס ז‬ ‫עשסשה י מסדינו ב כ בו ונ שסנהו ב‪ .‬י ושסשב בש ב ס‬ ‫מ ה‬ ‫לינו ב ו ב י‬ ‫ע ס‬ ‫עשסשה י מסדינו ב כ בו ונ שמנה מ‬ ‫מ ה‬ ‫לינו ב ו ב י‬ ‫ע ס‬ ‫הינו ב מ‬ ‫אל ו ס‬ ‫אד ומני א‬ ‫עם ה‬ ‫הי נ ו י‬ ‫בוי ב‬
‫סה‬ ‫ח ז‬ ‫ת ש‬ ‫פיו ב ז‬ ‫חת כ בשנ מ מ‬ ‫ת י‬ ‫לך ש ו ש י‬ ‫סך ש מ‬ ‫במרתו ו י מ ז‬ ‫א ש‬ ‫הו בוות‪ .‬בש ב ז‬ ‫בר י‬ ‫מ זד ב ז‬ ‫פח מיקו בשש ב‬ ‫מ בי‬ ‫לך מ ב‬ ‫צי ש‬ ‫כי הבוא י י ב ב‬ ‫טח ב בו ו‪ .‬ב‬ ‫ב י‬ ‫א ש‬ ‫הי ז‬ ‫אל ו י‬ ‫תי א‬ ‫מצו במד ב‬ ‫סי ו ב ש‬ ‫ח ב‬ ‫מ ש‬ ‫ליהמוה י‬ ‫י‬
‫מצב ב שד בך מ‬ ‫פל ב‬ ‫המרבים‪ .‬י ב ב ו‬ ‫צ ע‬ ‫טב י מששבוד מ‬ ‫ק ז‬ ‫מ זב‬ ‫הל וך ש ב‬ ‫פל י י ה‬ ‫בר במ בא ו ז‬ ‫מ זד ב ז‬ ‫מם‪ .‬ב‬ ‫חץ מיעבוף יו ו מ‬ ‫מ ס‬ ‫לה ס‬ ‫לי ש מ‬ ‫חד מ‬ ‫פ י‬ ‫מ בי‬ ‫תימרא ב‬ ‫לא ב‬ ‫תו ו‪ .‬ו‬ ‫מ ב‬ ‫א ב‬ ‫חמרה ה‬ ‫נה ו שס ו ס‬ ‫צ מב‬ ‫ב‬
‫ת‬ ‫מ במ‬ ‫ליון ו שיש ש‬ ‫ע ש‬ ‫סי ז‬ ‫ח ב‬ ‫מ ש‬ ‫תה שיהמוה י‬ ‫א במ‬ ‫כי י‬ ‫אה‪ .‬ב‬ ‫תשר ז‬ ‫עים ב‬ ‫מת שרשמש ב‬ ‫לב י‬ ‫ביט ו ששבש כ‬ ‫ת ב‬ ‫עיזניך מ י‬ ‫לא י בג מ בשש‪ .‬ירק בש ב ס‬ ‫ליך מ ו‬ ‫א ז‬ ‫מינ זך מ ס‬ ‫מי ב‬ ‫בה ב‬ ‫ב מ‬ ‫לף ו בשר מ‬ ‫א ז‬ ‫ז‬
‫פיבים י בשמבשאו בנ שך מ‬ ‫על כ בי ב‬ ‫כיך מ‪ .‬י‬ ‫כל שד במר ז‬ ‫משרך מ בש ב מ‬ ‫לשש מ‬ ‫ל בך ש ב‬ ‫צזבוה מ‬ ‫כיו י ש י‬ ‫א מ‬ ‫ל מ‬ ‫מ ש‬ ‫כי י‬ ‫לך מ‪ .‬ב‬ ‫ה ז‬ ‫א ע‬ ‫קירב בש ב מ‬ ‫לא י ב ש‬ ‫גע ו‬ ‫עה ו שנ ז י‬ ‫ליך מ מר מ‬ ‫א ז‬ ‫נה ס‬ ‫א זב‬ ‫ת כ‬ ‫לא ש‬ ‫מעו ונ זך מ‪ .‬ו‬ ‫ש‬
‫אבני‬ ‫קמר ס‬ ‫מי‪ .‬י ב ש‬ ‫כי י מידע שש ב‬ ‫בהו ב ב‬ ‫אשישג ש ב ס‬ ‫טהו ב ה‬ ‫לב ס‬ ‫אפ י ש‬ ‫חשישק ו י ה‬ ‫בי מ‬ ‫כי ב‬ ‫נין‪ .‬ב‬ ‫ת ב‬ ‫פיר ו ש י‬ ‫מס כ בש ב‬ ‫תשר ו‬ ‫תשדר וך ש ב‬ ‫תן ב‬ ‫חל ו מפז ז‬ ‫על שיש י‬ ‫לך מ‪ .‬י‬ ‫בן ירג ש ז‬ ‫א ז‬ ‫גף במ ב ז‬ ‫ת בו‬ ‫פן ב‬ ‫בז‬
‫אהו ב‬ ‫אשר ס‬ ‫עהו ב ו ש י‬ ‫בי ס‬ ‫אשש ב‬ ‫מים י‬ ‫א וזרך ש י מ ב‬ ‫תי‪.‬‬ ‫ע ב‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫אהו ב ב‬ ‫אשר ס‬ ‫עהו ב ו ש י‬ ‫בי ס‬ ‫אשש ב‬ ‫מים י‬ ‫אכ יבש בסדהו ב‪ .‬א וזרך ש י מ ב‬ ‫צהו ב ו י ה‬ ‫לב ס‬ ‫ח ש‬ ‫א י‬ ‫צמרה ה‬ ‫ב מ‬ ‫כי ש‬ ‫אנ ו ב‬ ‫מו ו מ‬ ‫ע ב‬ ‫עסנהו ב ב‬ ‫א א‬ ‫וש ז‬
‫תי‬ ‫ע ב‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫‪ .‬ב‬
‫עבדי‬ ‫גן בי ב ה‬ ‫מ ס‬ ‫תה שיהמוה מ‬ ‫א במ‬ ‫לה‪ .‬ד ו ש י‬ ‫ס מ‬ ‫הים ז‬ ‫באל ו ב‬ ‫תה ל בו ו ס‬ ‫ע מ‬ ‫אין י שששו ב מ‬ ‫לנ יפ ששבשי ס‬ ‫מברים ש‬ ‫בים א ו ש‬ ‫לי‪ .‬ג יר ב‬ ‫ע מ‬ ‫מים מ‬ ‫ק ב‬ ‫בים מ‬ ‫צמרי יר ב‬ ‫מה ירב בו ב מ‬ ‫שיהמוה מ‬
‫כי שיהמוה‬ ‫תי ב‬ ‫קיצו ו ב‬ ‫ה ב‬ ‫אישמשמנה א‬ ‫תי ו מ ב‬ ‫ב ב‬ ‫אבני שמשכ י ש‬ ‫לה‪ .‬ו ה‬ ‫ס מ‬ ‫קשדששו ו ז‬ ‫הר מ‬ ‫מ י‬ ‫ענ סבני ס‬ ‫קמרא וביי י ה‬ ‫א ש‬ ‫אל שיהמוה ז‬ ‫לי ז‬ ‫ראשבשי‪ .‬ה קו ו ב‬ ‫מברים ו‬ ‫כבו ובדי ו ב ס‬ ‫בש‬
‫חי‬ ‫ל ב‬ ‫בי ז‬ ‫כל א וי ש י‬ ‫את במ‬ ‫ת ז‬ ‫כי מ‬ ‫ה ב‬ ‫כי ב‬ ‫הי ב‬ ‫אל ו י‬ ‫עבני א‬ ‫מה שיהמוה הו ושבשי ס‬ ‫לי‪ .‬ח קו ב מ‬ ‫ע מ‬ ‫ביב שמשתו ב מ‬ ‫ס ב‬ ‫אשזשר מ‬ ‫עם ה‬ ‫בבוות מ‬ ‫מבר ש‬ ‫אימרא ס‬ ‫לא ב‬ ‫מכ סבני‪ .‬ז ו‬ ‫ס ש‬ ‫יב ש‬
‫לה‬ ‫ס מ‬ ‫תך מ ב ז‬ ‫בשרכ מ ז‬ ‫משך מ ב‬ ‫על עי ב‬ ‫עה י‬ ‫הי שששו ב מ‬ ‫ליהמוה י‬ ‫ת‪ .‬ט י‬ ‫עים שבשבי בשר ב מ‬ ‫ני שרשמש ב‬ ‫>‪</small></em‬תהלים ג‪ ,‬ב‪-‬ט>‪. <em><small‬שבש סב‬
‫ל בפמזניך מ‪.‬‬ ‫מ ש‬ ‫בה ב‬ ‫צה טו ו מ‬ ‫ע מ‬ ‫קסננו ב בש ב ס‬ ‫ת בש‬ ‫מך מ‪ .‬ו ש י‬ ‫כת שששלו ו ז‬ ‫ס בי‬ ‫לינו ב כ‬ ‫ע ס‬ ‫פרו ושש מ‬ ‫ח ב ביים ‪.‬ו ב ש‬ ‫ל י‬ ‫כנו ב ש‬ ‫ל בס‬ ‫מ ש‬ ‫מיסדנו ב י‬ ‫ע ב‬ ‫ה ה‬ ‫לשמשלוום‪ ,‬ו ש י‬ ‫הינו ב ש‬ ‫אל ו ס‬ ‫בנו ב ייש מ א‬ ‫כי ס‬ ‫השש ב‬ ‫י‬
‫צל‬ ‫ב ס‬ ‫חסרינו ב‪ .‬ו ב ש‬ ‫א ה‬ ‫מ י‬ ‫ל בפמסנינו ב ו ב ס‬ ‫מ ש‬ ‫טן ב‬ ‫סר שמש מ‬ ‫ה ס‬ ‫עב ו שמיגון ו‪ .‬ו ש מ‬ ‫חזרב ו שמר מ‬ ‫בר ו ש ז‬ ‫לינו ב או וסיב זד ב ז‬ ‫ע ס‬ ‫מ מ‬ ‫סר ס‬ ‫ה ס‬ ‫עסדנו ב‪ :‬ו ש מ‬ ‫גן בי ב ה‬ ‫ה ס‬ ‫מך מ‪ .‬ו ש מ‬ ‫ען שש ז‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬ ‫ענו ב ש‬ ‫שוהו ושבשי ס‬
‫לשמשלוום‬ ‫ח ב ביים ו ב ש‬ ‫ל י‬ ‫אנו ב ש‬ ‫תנו ב בובו ו ס‬ ‫צא ס‬ ‫תה‪ :‬ו בשששמוור ס‬ ‫א במ‬ ‫חנ בון ב ו שירחבום מ‬ ‫לך ש י‬ ‫מ ז‬ ‫אל ז‬ ‫כי ס‬ ‫תה‪ .‬ב‬ ‫א במ‬ ‫לנו ב מ‬ ‫צי ס‬ ‫מ בב‬ ‫מסרנו ב ו ב י‬ ‫אל ששו ו ש‬ ‫כי ס‬ ‫תיסרנו ב‪ .‬ב‬ ‫ס ב‬ ‫ת ש‬ ‫פיך מ ב י‬ ‫כ בשנ מ ז‬
‫לם‬ ‫עד עו ו מ‬ ‫תה ו ש י‬ ‫ע במ‬ ‫מ י‬ ‫‪ :‬ס‬

‫כל‬ ‫אשזשר בש במידו ו נ זפזשש במ‬ ‫תים‪ .‬ה‬ ‫מס ב‬ ‫ה ב‬ ‫ח ב ביים ו ש י‬ ‫ה י‬ ‫כי בש בי משדך מ נ יפשששוות י‬ ‫מנו ב‪ .‬ב‬ ‫בקו ב ס‬ ‫ברו בך ש ייש מ ש ב‬ ‫בנו ב מ ב‬ ‫ברו בך ש ייש מ בש בשמשכ ש ס‬ ‫לה מ ב‬ ‫ל בי ש מ‬ ‫ברו בך ש ייש מ בי ב מ‬ ‫ברו בך ש ייש מ בי בביוום מ ב‬ ‫מב‬
‫אי ש‬
‫ש‬ ‫כל בש בשישר ב‬ ‫ח במ‬ ‫חי שורו ב י‬ ‫אל >‪</small></em‬איוב יב‪ ,‬י>‪ . <em><small‬מ‬ ‫תי שיהמוה ס‬ ‫תה או ו ב‬ ‫פמבדי מ‬ ‫חי ב‬ ‫קיד רו ב ב‬ ‫אפ ש ב‬ ‫בש בי משדך מ י‬
‫מת‬ ‫א ז‬ ‫לינו ב >‪</small></em‬תהלים לא‪ ,‬ו>‪ . <em><small‬א‬ ‫ע ס‬ ‫לך מ‬ ‫מ ו‬ ‫מיד ו ב ש‬ ‫ת ב‬ ‫תך מ מ‬ ‫לכו ב ש‬ ‫מ ש‬ ‫ק ב סים י‬ ‫מך מ ו ש י‬ ‫חד שבש ש‬ ‫מבים י י ס‬ ‫קינו ב שזשבי בשמבש י‬ ‫אל ו ס‬
‫א‬
‫עד‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו ו מ‬ ‫‪ .‬ש‬
‫לם‬ ‫לעו ו מ‬ ‫מל וך ש ש‬ ‫לך ש ייש מ י ב ש‬ ‫מ י‬ ‫לך ש ייש מ מ‬ ‫מ ז‬ ‫הי בך ש‪ .‬ייש מ ז‬ ‫אל ו מ‬ ‫לך א‬ ‫מ י‬ ‫צביון ו מ‬ ‫ל ב‬ ‫מר ש‬ ‫א ו‬ ‫ב א‬ ‫מת ז‬ ‫א ז‬ ‫בב א‬ ‫תך מ ז‬ ‫ע ש‬ ‫ביששו ב מ‬ ‫גל נ יפ ששסשנו ב ב‬ ‫ת ס‬ ‫בנו ב ו ש מ‬ ‫ל סב‬ ‫מח ב‬ ‫עיסנינו ב ויש בשש י‬ ‫י בשראו ב ס‬
‫תה‬ ‫א במ‬ ‫לא מ‬ ‫א מב‬ ‫לך ש ז‬ ‫מ ז‬‫לנו ב ז‬ ‫אין מ‬ ‫כי ס‬ ‫כבווד בס‬ ‫מל וך ש בש ב מ‬ ‫ת ש‬ ‫עד ב‬ ‫מי י‬ ‫ל ס‬ ‫לעו ו ש‬ ‫היא ו ב ש‬ ‫ל בך מ ב‬ ‫לכבות שזש ש‬ ‫מי ש‬ ‫ה ב‬‫כי י‬ ‫עד‪ .‬ב‬ ‫‪.‬ו מ ז‬
‫קזרב‬ ‫רב בש ב ז‬ ‫ל ו‬ ‫חק ויש בשדג בו ב מ‬ ‫צ מ‬ ‫הם ויש ב ש‬ ‫במר מ‬ ‫א ש‬ ‫תי י‬ ‫אב ו י‬ ‫מי ו ששסשם ה‬ ‫הם שש ב‬ ‫ב ז‬ ‫קסרא מ‬ ‫עברים ויש ב במ‬ ‫הנ שב מ‬ ‫את י‬ ‫בסרך ש ז‬ ‫כל מרע י ש מ‬ ‫מ במ‬‫תי ב‬ ‫אל א ו ב‬ ‫הג ב ו ס‬ ‫אך ש י‬ ‫ל מ‬ ‫מי ש‬
‫ה ב‬ ‫י‬
‫>‪</small></em‬בראשית מח‪ ,‬טז>‪ .<em><small‬הךאר תץ‬
‫אשזשר‬ ‫לה ה‬ ‫ח מ‬‫מי ה‬ ‫ה ב‬ ‫כל י‬ ‫קיו במ‬ ‫ח במ‬ ‫כל כ‬ ‫ת במ‬ ‫משר ב מ‬ ‫תיו ו ששמש י‬ ‫צו ו מ‬ ‫מ ש‍‬ ‫ל ב‬ ‫ת ש‬ ‫אז ינ ש ב מ‬ ‫ה ה‬ ‫עשזשה ו ש י‬ ‫ת ה‬ ‫עימניו ב י‬ ‫הבי משמשר בש ב ס‬ ‫היך מ ו ש י‬ ‫אל ו ז‬ ‫לקוול שיהמוה א‬ ‫מע ש‬ ‫תשש י‬ ‫ע ב‬ ‫אם שמשמו ו י‬ ‫מר ב‬ ‫ו בי ויא ז‬
‫אך מ‬ ‫אבני שיהמוה ר ופש ז‬ ‫כי ה‬ ‫ליך מ ב‬ ‫ע ז‬ ‫אשבשים מ‬ ‫לא מ‬ ‫צירבים ו‬ ‫מ ש‬ ‫ב ב‬ ‫תי ש‬ ‫מ ב‬ ‫אל >‪</small></em‬שמות טו‪ ,‬כו>‪. <em><small‬שיש ש‬ ‫מר שיהמוה ז‬ ‫ו בי ויא ז‬
‫אשש‬ ‫מ ס‬ ‫צל ס‬ ‫מ מב‬ ‫הלווא זזה אבוד כ‬ ‫ל‍ם ה‬ ‫בירו בשמש במ‬ ‫חר ב‬ ‫הב ב ו ס‬ ‫ער שיהמוה בש בך מ י‬ ‫טן ויש בג ש י‬ ‫השמבש מ‬ ‫ער שיהמוה בש בך מ י‬ ‫טן י בג ש י‬ ‫השמבש מ‬ ‫זכריה ג‪ . <em><small> ,‬י‬
‫משסדי >‪</small></em‬ב‬ ‫ל ב‬ ‫מ כ‬ ‫חזרב ש‬ ‫חסזי ז‬ ‫א כ‬ ‫לם ה‬ ‫אל‪ .‬ח כ בכ מ ב‬ ‫מג בב ב וסרי י בששמר ס‬ ‫ה ב‬ ‫ל ב‬ ‫ביב מ‬ ‫ס ב‬ ‫מה שבששבשים ג בב ב וברים מ‬ ‫טתו ו שזשל בששל ו ו‬ ‫מ במ‬ ‫נה ב‬ ‫ה סב‬‫ב‬
‫לילוות‬ ‫חד בי ב ס ב‬ ‫פי י‬ ‫מ ב‬ ‫על י שסרכו ו ב‬ ‫חשרב בו ו י‬ ‫אישש י‬ ‫מה ב‬ ‫ח מ‬ ‫ל מ‬ ‫מ ש‬ ‫>‪</small></em‬שיר השירים ג‪ ,‬ז‪-‬ח>‪ . <em><small‬ב‬
‫מזרך מ >‪:</em></small‬ג' פעמים>‪<small><em‬‬ ‫בזרכ שך מ שיהמוה ויש בשש ש‬ ‫חנ ז בך ב מ>‪.<br‬י ש מ‬ ‫ליך מ בוי כ‬ ‫א ז‬ ‫פממניו ס‬ ‫אר שיהמוה ב‬ ‫כו י בשמבשא>‪.<br‬כה י מ ס‬
‫לך מ שמשלוום‬ ‫ליך מ ויש משסשם ש‬ ‫א ז‬ ‫ב‬
‫>‪</small></em‬במדבר ו‪ ,‬כד‪-‬כו>‪. <em><small‬שיהמוה פממניו ס‬
‫אל >‪:</em></small‬ג' פעמים>‪<small><em‬‬ ‫מר י בששמר ס‬ ‫לא ביישמשן ששו ו ס‬ ‫לא מינבום ו ש ו‬ ‫נה ו‬ ‫ה סב‬ ‫תהלים קכא‪ . <em><small>,‬ב‬
‫>‪</small></em‬ד‬
‫תי >‪:</em></small‬ג' פעמים>‪<small><em‬‬ ‫קוי ב ב‬ ‫תך מ ב‬ ‫ע ש‬ ‫ליששו ב מ‬ ‫תך מ‪ .‬יי ב‬ ‫ע ש‬ ‫ליששו ב מ‬ ‫תי יי ב‬ ‫קוי ב ב‬ ‫תי יי‪ .‬ב‬ ‫קוי ב ב‬ ‫תך מ ב‬ ‫ע ש‬ ‫ליששו ב מ‬ ‫‪ .‬ב‬
‫ל בפ מיני >‪:</em></small‬ג' פעמים>‪<small><em‬‬ ‫מ ש‬ ‫אל ו ב ב‬ ‫בברי ס‬ ‫לי ג י ש‬ ‫מא ב‬ ‫משבש ו‬ ‫אל ו ב ב‬ ‫מיכ מ ס‬ ‫מיבני ב‬ ‫מי ב‬ ‫אל‪ :‬ב‬ ‫קי י בששמר ס‬ ‫אל ו ס‬ ‫בש בשסשם ייש מ א‬
‫אל‬ ‫כיינת ס‬ ‫ראשבשי שש ב‬ ‫על ו‬ ‫אל ו ש י‬ ‫אחו וירי שרפמ ס‬ ‫מ ה‬ ‫אל ו ב ס‬ ‫‪.‬או בברי ס‬
‫פ ובר ב מיה‬ ‫פן ב‬ ‫תך מ כ בשג ז ז‬ ‫אשש ב ש‬ ‫לך ש‪ .‬ג ז‬ ‫אששזריך מ שוטווב מ‬ ‫כל י‬ ‫תא ס‬ ‫כי ו‬ ‫פיך מ ב‬ ‫ע כ ב י בז‬ ‫גי י‬ ‫כיו‪ .‬ב י ש ב‬ ‫לך ש ב בשדמר מ‬ ‫הה ו ס‬ ‫כל י שסרא שיהמוה י‬ ‫אששסרי במ‬ ‫עלוות י‬ ‫מי ה‬ ‫ה ב‬‫א שבשיר י‬
‫אה‬ ‫מצבביון ו ו בשר ס‬ ‫בזרכ שך מ שיהמוה ב‬ ‫בר י שסרא שיהמוה‪ .‬ה י ש מ‬ ‫כן י שב וירך ש ג מ ב ז‬ ‫כי ס‬ ‫נה ב‬ ‫ה סב‬ ‫חנ זך מ‪ .‬ד ב‬ ‫ל מ‬ ‫לשכש ש‬ ‫ביב ש‬ ‫ס ב‬ ‫תים מ‬ ‫לי סזי ב‬ ‫ת ס‬ ‫תך מ במ בזניך מ כ בשש ב‬ ‫בי ז‬ ‫תי ס‬ ‫בש בי ישרכ בש ס‬
‫אל‬ ‫על י בששמר ס‬ ‫בזניך מ שמשלוום י‬ ‫ל מ‬ ‫בבנים ש‬ ‫אה מ‬ ‫ח ב זייך מ‪ .‬ו ו בשר ס‬ ‫מי י‬ ‫כל י ש ס‬ ‫ל‍ם ב ו‬ ‫בטבוב שירו בשמש במ‬ ‫>‪,</small></em‬תהלים קכח>‪ . <em><small‬ש ב‬
‫לה >‪:</em></small‬ג' פעמים>‪<small><em‬‬ ‫ס מ‬ ‫מו ב ז‬ ‫כם ו שד ו ב‬ ‫ב ז‬ ‫מששכ בי ש‬ ‫על ב‬ ‫כם י‬ ‫ב ז‬ ‫ב ש‬ ‫ל י‬ ‫ב ש‬ ‫מרו ב ב‬ ‫א ש‬ ‫טאו ב ב‬ ‫ח מ‬ ‫ת א‬ ‫אל ב ז‬ ‫גזו ב ו ש י‬ ‫‪.‬בר ש‬
‫>‪</small></em‬תהלים ד‪ ,‬ה>‪<em><small‬‬
‫כל‪,‬‬ ‫ה בו‬ ‫חסרי כ בכ של בוות י‬ ‫א ה‬
‫קמרא‪ .‬ו ש י‬ ‫לך ש שששמו ו נ ב ש‬ ‫מ ז‬ ‫איזי ז‬ ‫כל‪ ,‬ה‬ ‫פצו ו במ‬ ‫ח ש‬ ‫עשמשה בש ב ז‬ ‫עת נ י ה‬ ‫ל ס‬ ‫במרא‪ .‬ש‬ ‫ציר נ ב ש‬ ‫כל י ש ב‬ ‫טזרם במ‬ ‫לך ש‪ ,‬בש ב ז‬ ‫מ י‬ ‫אשזשר מ‬ ‫לם ה‬ ‫אדון ו עו ו מ‬ ‫ה‬
‫לי‬ ‫בימרה‪ .‬בש ב ב‬ ‫ח ב‬ ‫ה ש‬ ‫ל י‬ ‫משבשיל לו ו ש‬ ‫ה ש‬ ‫ל י‬ ‫אין שסשבני‪ ,‬ש‬ ‫חד ו ש ס‬ ‫א מ‬ ‫אמרה‪ .‬שוהבוא ז‬ ‫תפ ש ה‬ ‫הזיה בש ב ב‬ ‫המיה שוהבוא ה וזוה‪ ,‬שוהבוא י ב ש‬ ‫מל וך ש נו ומרא‪ .‬שוהבוא מ‬ ‫בד בו ו י ב ש‬ ‫ל י‬
‫ש‬
‫סי‬
‫מינת כ בו ו ב‬ ‫לי‪ ,‬ש‬ ‫מנווס ב‬ ‫סי ו ב מ‬ ‫צמרה‪ .‬שוהבוא נ ב ב‬ ‫ביוום מ‬ ‫לי ש ב‬ ‫ב ב‬ ‫ח ש‬ ‫לי‪ ,‬שוצבור ז‬ ‫א ב‬ ‫חי ג בו ו ה‬ ‫לי ו ש י‬ ‫א ב‬ ‫המבששמרה‪ .‬שוהבוא א‬ ‫עז ו ש י‬ ‫ה ו‬ ‫לית‪ ,‬שולו ו מ‬ ‫תכ ש ב‬ ‫לי ב י‬ ‫סראשבשית בש ב ב‬
‫אימרא‬ ‫לא ב‬ ‫לי ו ש ו‬ ‫תי‪ ,‬ייש מ ב‬ ‫חי ג ש בויב מ ב‬ ‫עם רו ב ב‬ ‫ה‪ .‬ו ש ב‬ ‫עימר ב‬ ‫א ב‬ ‫אישישן ו ש מ‬ ‫עת ב‬ ‫חי‪ ,‬בש ב ס‬ ‫קיד רו ב ב‬ ‫אפ ש ב‬ ‫קמרא‪ .‬בש במידו ו י‬ ‫א ש‬ ‫‪.‬בש בביוום ז‬

‫שבת‬

‫קבלת שבת‬

‫ידיד נפש‬

‫>‪".</small></em‬ביום טוב שחל בשבת‪ ,‬או בשבת חול המועד‪ ,‬מתחילים ב"מזמור לדוד>‪<em><small‬‬

‫תהילים צה‬

‫ענו ב‬ ‫לצבור ביש ס‬ ‫עה ש‬ ‫לכו ב נ שירנ שבמנה לה' נ מברי מ‬ ‫ע לו >‪ : <br‬ש‬ ‫מרות נ מברי י‬ ‫בתומדה‪ .‬ב בז ש ב‬ ‫מה פ ממניו ש ב‬ ‫ק שד ב מ‬ ‫לך ש >‪: <br‬נ ש י‬ ‫מ ז‬ ‫גדול ה'‪ .‬ו ב ז‬ ‫אל מ ב‬ ‫כי ס‬ ‫ב‬
‫הים‬ ‫אל ב‬ ‫כל א‬ ‫על במ‬ ‫גדול י‬ ‫הברים לו >‪ : <br‬מ ב‬ ‫עפות מ‬ ‫אזרץ‪ .‬שותו ה‬ ‫קסרי מ‬ ‫ח ש‬ ‫מ ש‬ ‫אשר בש במידו ז‬ ‫בשת >‪ : <br‬ה‬ ‫עשהו ב‪ .‬ויש י ז ב‬ ‫ה ב מים שוהבוא מ‬ ‫אשר לו י‬ ‫ה‬
‫צרו ב‬ ‫לפשסני ה' עשנו ב >‪: <br‬י ממדיו י מ מ‬ ‫כה ב‬ ‫בשר מ‬
‫עה‪ .‬נ ב ש‬ ‫חזוה ו שנ בכ שמר מ‬ ‫ת ה‬‫באו ב בנש ב י‬ ‫נחמנו ערם מררמע תיתו ומצאן >‪ : <br‬ב‬ ‫כתי הוא א אלה הינו‪ .‬ורא א ר‬
‫מעו ב‬ ‫תש מ‬ ‫בקלו ב‬ ‫אם ש ב‬ ‫הביום ב‬ ‫בר >‪: <br‬מידו‪ .‬י‬ ‫סה בי במבשד מ ב‬ ‫מ במ‬‫כיום י‬ ‫בה‪ .‬בש‬ ‫מברי מ‬‫כם כ ב ש‬
‫ב ז‬ ‫ב ש‬‫ל י‬‫קשו ב ש‬‫ת ש‬ ‫אל ב י‬ ‫כם‪ : <br> .‬י‬ ‫תי ז‬ ‫אבו ס‬‫סו בבני ה‬ ‫אשר נ ב ב‬ ‫ה‬
‫לי‬
‫ע ב‬‫גם מראו ב פמ ע‬ ‫חנו בבני י ב‬ ‫כי >‪: <br‬בש ב מ‬ ‫הם לא י משדעו ב שדמר מ‬ ‫הם‪ .‬ו ש ס‬ ‫בב ס‬ ‫ל מ‬ ‫עי ס‬ ‫ת ס‬ ‫עם ב‬ ‫מר י‬ ‫בדור‪ .‬מוא י‬ ‫אקבוט ש ב‬ ‫עים שמנה מ‬ ‫אשרבמ ב ב‬‫>‪ : <br‬י‬
‫תי‬‫ח ב‬ ‫מנו ב מ‬‫אל ש‬ ‫אם שיבאון ב ז‬ ‫פי‪ .‬ב‬
‫א ב‬
‫ב י‬
‫תי ש‬
‫ע ב‬‫אשר בנשבי ב ש‬ ‫‪ :‬ה‬

‫תהילים צו‬

‫ח דךש ‪ .‬שירו לה' כךל הךאר תץ‬ ‫עתו >‪ : <br‬שירו לה' שיר ך‬ ‫ליום שישו ב מ‬ ‫מביום ש‬ ‫שרו ב ב‬ ‫פרו ב >‪: <br‬שירו ב לה' במ בשרכו ב שמו‪ .‬בי ב ב‬ ‫ס בש‬ ‫י‬
‫תיו‬‫לאו מ‬ ‫מים נ בפש ש‬ ‫ע ב‬
‫ה י‬
‫כל מ‬‫כבודו‪ .‬בש ב מ‬ ‫גובים בש‬ ‫ב ב‬ ‫הים >‪ : <br‬י‬ ‫אל ב‬ ‫כל א‬ ‫על במ‬ ‫מאד‪ .‬נומרא הבוא י‬ ‫לל ש‬ ‫ה מב‬‫מ כ‬ ‫גדול ה' ו ב ש‬ ‫כי מ‬
‫כל >‪ : <br‬ב‬ ‫כי במ‬‫ב‬
‫עשה‬ ‫מבים מ‬ ‫לים‪ .‬וה' ש י‬ ‫לי ב‬ ‫א ב‬
‫מים א‬ ‫ע ב‬
‫ה י‬ ‫הי מ‬ ‫אל ס‬ ‫דשו >‪ : <br‬א‬ ‫ק מב‬ ‫מ ש‬ ‫אזרת בש ב ב‬ ‫תפ ש ז‬‫לפ ממניו‪ .‬עז ו ש ב‬ ‫המדר ש‬ ‫פחות >‪: <br‬הוד ו ש מ‬ ‫מש בש‬ ‫הבו ב לה' ב‬ ‫מ‬
‫תיו >‪ : <br‬ערמ תים‪ .‬הךבו לה' כךבוד וךעז‬ ‫צרו מ‬ ‫ח ש‬
‫ל י‬‫חה בובואו ב ש‬ ‫מנ ש מ‬ ‫כבוד שמו‪ .‬שאו ב ב‬ ‫הבו ב לה' בש‬ ‫חוו ב לה' >‪ : <br‬מ‬ ‫ת ה‬ ‫הש ב י‬‫ב‬
‫וכךל הךאר תץ‬ ‫ני‬
‫מים >‪: <br‬במהרדמר רת קד תש‪ .‬ח תילו מתפך ך‬ ‫ע ב‬‫מוט‪ .‬י מבדין י‬ ‫ת ב‬‫בל ב‬ ‫בל י ב‬ ‫ת ס‬‫כון ב ס‬ ‫ת ב‬
‫אף ב‬ ‫לך ש‪ .‬י‬ ‫מ מ‬
‫גובים ה' מ‬‫ב ב‬
‫מרו ב י‬ ‫א ש‬ ‫ב‬
‫מישברים‬ ‫מלאו >‪: <br‬בש ב ס‬ ‫ה ב מים ו ב ש‬
‫עם י‬ ‫אזרץ‪ .‬י בשר י‬ ‫ה מ‬‫גל מ‬ ‫ת ס‬
‫מבים ו ש מ‬‫ש י‬ ‫ה ב‬ ‫מחו ב י‬ ‫צי >‪: <br‬ביש ש‬ ‫ע ס‬‫כל ה‬ ‫ננו ב במ‬ ‫אז י שיר שב‬ ‫בו‪ .‬מ‬
‫אשר ב‬ ‫כל ה‬ ‫עלז שידי ו ש מ‬ ‫יי ה‬
‫ער‬ ‫אמו במנתו >‪: <br‬י מ י‬ ‫בב א‬
‫מים ז‬ ‫ע ב‬
‫צזדק ו ש י‬ ‫בל בש ב ז‬ ‫ת ס‬ ‫פט ב ס‬ ‫אזרץ‪ .‬ביש ב‬ ‫ה מ‬‫פט מ‬ ‫לש ב‬ ‫בא ב‬ ‫כי מ‬ ‫בא ב‬ ‫כי מ‬ ‫לפ שסני ה' ב‬ ‫‪ :‬ב‬

‫תהילים צז‬

‫בים‬ ‫א ב ביים יר ב‬ ‫מחו ב ב‬ ‫אזרץ‪ .‬ביש ש‬ ‫ה מ‬ ‫גל מ‬ ‫ת ס‬ ‫לך ש ב מ‬ ‫מ מ‬
‫סאו >‪: <br‬ה' מ‬ ‫מכון כ ב ש‬ ‫פט ש‬ ‫מש ב מ‬ ‫צזדק ו ב ב‬ ‫ביו‪ .‬ז‬ ‫בי מ‬
‫ס ב‬
‫פל ש‬ ‫עמר ז‬
‫עמנן ו י ה‬ ‫לפ ממניו >‪ : <br‬מ‬ ‫אש ש‬ ‫ס‬
‫צמריו‬ ‫ביב מ‬ ‫ס ב‬ ‫הט מ‬ ‫ל ס‬ ‫ת י‬‫לך ש‪ .‬ו ב ש‬ ‫ת ס‬ ‫ות הב הל‪ .‬ר ךא את ךה ורת ךח הל הךאר תץ >‪ : <br‬ב ס‬ ‫ו במר ךקךי‬ ‫מל בפ שסני ה'‪ : <br> .‬ה הא תיר‬ ‫סו ב ב‬
‫מ ב‬
‫דוינג נ מ י‬ ‫הברים כ בי ב‬ ‫מ‬
‫ןכךל הךאר תץ‬ ‫כבודו >‪ : <br‬מ תלתפמנהי א אדו‬ ‫מים בש‬ ‫ע ב‬‫ה י‬
‫כל מ‬ ‫צשדקו‪ .‬ו שמראו ב מ‬ ‫מבים ב‬ ‫ש י‬ ‫ה ב‬ ‫גידו ב י‬ ‫ה ב‬
‫סל >‪ : <br‬ב‬ ‫בסדי פז ז‬ ‫כל ע ש‬ ‫סיבשו ב במ‬
‫הים‬ ‫אל ב‬ ‫כל א‬ ‫חוו ב לו במ‬ ‫ת ה‬ ‫הש ב י‬
‫לים‪ .‬ב‬ ‫לי ב‬ ‫א ב‬ ‫לים במ ב א‬ ‫ל ב‬
‫ה ש‬
‫ת י‬‫המב ש‬‫טיך מ >‪ : <br‬י‬ ‫פמ ז‬‫מש ב‬ ‫ען ב‬ ‫מ י‬ ‫ל י‬‫בנות שיהו במדה‪ .‬ש‬ ‫למנה ש ב‬ ‫תג ס ש‬
‫צביון ו י ב מ‬
‫מח ב‬ ‫תש י‬ ‫עה ו י ב‬ ‫מ מ‬ ‫ש ש‬
‫הים >‪': <br‬ה‬ ‫אל ב‬ ‫כל א‬ ‫על במ‬ ‫ת י‬ ‫לי מ‬ ‫ע ס‬ ‫מאד נ י ה‬ ‫האמזרץ‪ .‬ש‬ ‫כל מ‬ ‫על במ‬ ‫ליון י‬ ‫ע ש‬ ‫תה ה' ז‬ ‫א במ‬‫כי י‬ ‫מר >‪ : <br‬ב‬ ‫בי ה' ששנאו ב מרע‪ .‬ש ס‬ ‫ה ס‬‫א ה‬
‫לם‬ ‫צי ס‬‫עים י י ב ב‬ ‫מ ב ייד שרש ב‬ ‫סימדיו ב‬ ‫ח ב‬ ‫פשות ה‬ ‫חה >‪: <br‬נ י ש‬ ‫מ מ‬‫לב ש ש‬ ‫לבישסרי ס‬‫דיק‪ .‬ו ב ש‬ ‫לצי ב ב ב‬ ‫ע י‬ ‫ביהמוה‪ .‬שוהודו ב >‪: <br‬אור ז מכר י‬ ‫קים י ב‬ ‫די ב‬ ‫צ בב‬ ‫מחו ב י‬ ‫ש ש‬
‫קשדשו‬ ‫כר מ‬ ‫לז ס ז‬ ‫‪ :‬ש‬

‫תהילים צח‬

‫קשדשו‬ ‫ע מ‬ ‫מינו ו בשזרו י‬ ‫לו י ש ב‬
‫עה ב‬ ‫עשה‪ .‬הושי מ‬ ‫לאות מ‬ ‫כי נ בפש מ‬ ‫חמדש ב‬ ‫משזמור‪ ,‬שירו ב לה' שיר מ‬ ‫עיסני >‪ : <br‬ב‬ ‫ל ס‬
‫עתו‪ .‬ש‬ ‫ע ה' שישו ב מ‬ ‫הובדי י‬
‫קתו‬‫צשד מ‬ ‫לה ב‬ ‫גובים ג ב מ ב‬ ‫ה ב‬‫הינו ב >‪ : <br‬י‬ ‫אל ס‬ ‫עת א‬ ‫את שישו ב י‬ ‫אזרץ ס‬ ‫סי מ‬ ‫אפ ש ס‬
‫כל י‬ ‫אל‪ .‬מראו ב מ‬ ‫בית בישמר ס‬ ‫ל ס‬
‫אמו במנתו ש‬
‫דו ו ז א‬ ‫ס ב‬
‫ח ש‬‫כר י‬ ‫הבריעו ב >‪: <br‬ז מ י‬ ‫מ‬
‫מרו ב‬‫ננו ב ו שז י ב ס‬‫צחו ב ו שיר שב‬ ‫אזרץ‪ .‬פב ש‬ ‫ה מ‬‫כל מ‬ ‫ממרה >‪: <br‬לה' במ‬ ‫נור שוקול ז ב ש‬ ‫נור‪ .‬בש בכ ב ב‬ ‫מרו ב לה' בש בכ ב ב‬ ‫פר‪: <br> .‬ז י ש‬ ‫צרות שוקול שו מ‬ ‫חצ ש‬‫בי ב ה‬
‫לך ש ה‬ ‫מ ז‬‫ה בז‬‫לפשסני י‬ ‫הבריעו ב ב‬ ‫ה >‪ ': <br‬מ‬ ‫ב ב‬‫בי מ‬ ‫בל שויש ס‬ ‫ת ס‬
‫מלאו‪ .‬ב ס‬ ‫ה ב מים ו ב ש‬‫עם י‬ ‫ננו ב >‪: <br‬י בשר י‬ ‫הברים י שיר סב‬
‫חד מ‬ ‫כף‪ .‬י י י‬ ‫חאו ב מ‬ ‫מ ה‬‫הרות י ב ש‬
‫‪:‬נ ש מ‬
‫מישברים >‪<br‬‬ ‫מים בש ב ס‬ ‫ע ב‬‫צזדק ו ש י‬‫בל בש ב ז‬ ‫ת ס‬ ‫פט ב ס‬ ‫האמזרץ‪ .‬ביש ב‬ ‫פט מ‬ ‫לש ב‬ ‫בא ב‬ ‫כי מ‬ ‫לפ שסני ה' ב‬ ‫‪ :‬ב‬

‫תהילים צט‬

‫ו ערמ תים‪ .‬ישב כמרוב תים ת ךנוט הךאר תץ‬ ‫מלךךמ ירמגמז‬ ‫מים >‪: <br‬ה' ך‬ ‫ע ב‬
‫ה י‬
‫כל מ‬ ‫על במ‬ ‫גדול‪ .‬ו שמרם הבוא י‬ ‫צביון מ ב‬‫מך מ >‪: <br‬ה' בש ב ב‬ ‫יודו ב ש ש‬
‫קדוש הבוא‬ ‫גדול שונומרא‪ .‬מ‬‫ת >‪ : <br‬מ ב‬ ‫עשי מ‬ ‫תה מ‬ ‫א במ‬
‫עקב י‬ ‫קה בש בי י ה‬ ‫צמד מ‬
‫פט ו ב ש‬ ‫מש במ‬
‫מישברים‪ .‬ב‬ ‫ת ס‬ ‫כונ ינ ש ב מ‬
‫תה ב‬ ‫א במ‬ ‫הב‪ .‬י‬ ‫א ס‬‫פט מ‬ ‫מש ב מ‬ ‫לך ש ב‬ ‫מ ז‬‫‪:‬שועז ז‬
‫קדוש הבוא >‪<br‬‬ ‫ליו‪ .‬מ‬‫הדם ירג ש מ‬ ‫ל ה‬
‫חוו ב י‬
‫ת ה‬
‫הש ב י‬ ‫הינו ב ו ש ב‬
‫אל ס‬ ‫ממו ב ה' א‬ ‫אי שמו‪: <br> .‬רו ש‬ ‫בקשר ס‬ ‫אל ש ב‬ ‫המניו בושמו ב ס‬ ‫בכ ה‬ ‫הרן ש ב‬ ‫א ה‬
‫משה ו ש י‬
‫עסנם‬ ‫אל ה' שוהבוא י י ה‬ ‫למו >‪: <br‬קבראים ז‬ ‫תן מ‬ ‫תיו שוחק נ מ י‬ ‫עדו מ‬
‫מרו ב ס‬ ‫הם‪ .‬ש ש‬ ‫לי ז‬
‫א ס‬
‫בר ה‬ ‫עמנן י שיד ס ב‬ ‫מבוד מ‬ ‫ע ב‬‫תה >‪: <br‬בש ב י‬ ‫א במ‬ ‫הינו ב י‬‫אל ס‬ ‫ה' א‬
‫תם‬ ‫לילו מ‬ ‫ע ב‬
‫על ה‬‫קם י‬‫הם‪ .‬שונ ס‬ ‫ל ז‬
‫ת מ‬
‫הביי מ‬‫אל נשא מ‬ ‫תם‪ .‬ס‬ ‫עבני מ‬
‫קדוש ה' >‪ : <br‬ה‬ ‫כי מ‬‫קשדשו‪ .‬ב‬ ‫הר מ‬ ‫ל י‬ ‫חוו ב ש‬ ‫ת ה‬
‫הש ב י‬ ‫הינו ב ו ש ב‬‫אל ס‬ ‫ממו ב ה' א‬ ‫רו ש‬
‫הינו ב‬‫אל ס‬ ‫‪ :‬א‬

‫תהילים כט‬

‫לים‬‫א ב‬ ‫הבו ב לה' בש בסני ס‬ ‫למדבוד מ‬ ‫משזמור ש‬ ‫השדירת >‪ : <br‬הךבו לה' כךבוד וךעז >‪ : <br‬ב‬ ‫חוו ב לה' בש ב י‬ ‫ת ה‬
‫הש ב י‬
‫כבוד שמו‪ .‬ב‬ ‫הבו ב לה' בש‬ ‫מ‬
‫בים >‪: <br‬קזדש‬ ‫מבים יר ב‬ ‫על י‬ ‫עים ה' י‬ ‫השר ב‬ ‫כבוד ב‬ ‫ה במ‬‫אל י‬ ‫ממבים‪ .‬ס‬ ‫ה ב‬
‫על י‬ ‫ח >‪: <br‬קול ה' י‬ ‫קול ה' >‪: <br‬קול ה' בי בכ ב י‬
‫המדר‬ ‫בב מ‬ ‫ן>‪ : <br‬ז‬ ‫ן ומשרמיןוכממו בתן >‪ : <br‬קול ה' שב הר א ארךז תים‪ .‬ורימשב הר ה' א תת ארמזהי הרלמבךנו‬ ‫ירמקתידהם כממו ע הג תל‪ .‬למבךנו‬
‫ור ר‬
‫מים‬
‫א ב‬ ‫אש >‪: <br‬שר ס‬ ‫הבות ס‬ ‫ל ה‬
‫צב י‬ ‫קסדש >‪: <br‬קול ה' ח ס‬ ‫בר מ‬ ‫משד י ב‬
‫חיל ה' ב‬ ‫בר‪ .‬י מ ב‬ ‫משד מ ב‬
‫חיל ב‬ ‫קול ה' >‪: <br‬קול ה' י מ ב‬
‫כבוד‬ ‫מר במ‬ ‫לו א ס‬‫כלו‪ ,‬כ בכ ב‬ ‫הי מ‬ ‫ב ס‬‫ערות‪ ,‬ו ב ש‬ ‫חשף י ש מ‬ ‫לל אי ב מילות‪ .‬וביי ז א‬
‫לם >‪: <br‬שיחו ס‬ ‫לעו מ‬
‫לך ש ש‬ ‫מ ז‬
‫מיב בבול מישב ו בי סישב ה' ז‬ ‫ל ב‬
‫ה' >‪: <br‬ה' י‬
‫שלום‬ ‫ב ב‬‫מו י‬‫ע ב‬
‫את י‬ ‫בסרך ש ז‬‫תן ה' י ש מ‬ ‫מו י ב ב ס‬ ‫ע ב‬
‫ל י‬
‫‪:‬עז ש‬

‫אנא בכח‬

‫צרו במרה‬‫תיר ש‬ ‫ת ב‬‫מינ שך מ‪ .‬ב י‬
‫לת י ש ב‬ ‫ח ג ש בכד י ב‬
‫בכ י‬
‫נא ש ב‬ ‫א מב‬‫הסרנו ב נומרא >‪ : <br‬מ‬ ‫ט ה‬‫בנו ב י‬
‫משך מ‪ .‬שג ש ב ס‬‫ע ב‬‫נת י‬ ‫בל בר יב‬‫ק סב‬
‫דושרשי >‪ : <br‬י‬ ‫בור‪ .‬ב‬ ‫מנא ג ב ב‬
‫מסרם‬ ‫בת ש ש‬ ‫ב י‬‫לם >‪: <br‬ביחו בשדך מ‪ .‬כ בש מ‬ ‫מ ס‬
‫מיד ג מ ב ש‬ ‫ת ב‬ ‫תך מ‪ .‬ב מ‬
‫ק ש‬ ‫צשד מ‬
‫מי ב‬ ‫ח ס‬‫הסרם‪ .‬יר ה‬ ‫ט ה‬
‫כם י‬ ‫הל >‪: <br‬במ בשר ס‬ ‫בך מ‪ .‬נ י ס‬
‫ברוב טו ב ש‬‫קדוש‪ .‬ש ב‬ ‫סין מ‬
‫ח ב‬
‫ה‬
‫תך מ‬
‫עמד ז‬‫תך מ >‪ : <br‬ה‬ ‫ש ז‬ ‫קכד ב‬
‫פשסנה‪ .‬זוכ שסרי ש‬ ‫משך מ ב‬ ‫ע ב‬‫ל י‬ ‫אה‪ .‬ש‬ ‫חיד ג ס ב ז‬ ‫למות >‪: <br‬י מ ב‬ ‫ע כ‬
‫ת ה‬ ‫ע בי‬ ‫תנו ב‪ .‬יוסד י‬ ‫ק ס‬
‫ע מ‬
‫צ ה‬
‫מע י‬ ‫בל‪ .‬בוש י‬ ‫ק סב‬
‫תנו ב י‬
‫‪:‬שו שעמ ס‬
‫עד >‪<br‬‬ ‫לם ו מ ז‬ ‫לעו מ‬‫לכבותו ש‬ ‫מ ש‬
‫כבוד י‬ ‫ברו בך ש שם בש‬ ‫‪ :‬מב‬

‫לכה דודי‬

‫לה‬ ‫קבש ב מ‬ ‫בת נ ש י‬ ‫פשסני ש מ ב‬ ‫לה‪ .‬ב‬ ‫קיראת כ בי מ ב‬ ‫ל ש‬ ‫כה דובדי ב‬ ‫ל מ‬ ‫‪ .‬ש‬
‫חד‬ ‫מי כ מ‬ ‫ה ש‬ ‫אל י‬ ‫ענו ב ס‬ ‫מי מ‬ ‫הש ב‬ ‫חד‪ .‬ב‬ ‫א מ‬‫שמור ו שמזכור בש בבדב בבור ז‬ ‫לה >‪ . <br‬מ‬ ‫ה מב‬‫ת ב‬ ‫ל ש‬ ‫אזרת ו ש ב‬ ‫תפ ש ז‬ ‫ל ב‬ ‫לשם ו ב ש‬ ‫חד‪ .‬ש‬ ‫א מ‬ ‫חד בושמו ז‬ ‫א מ‬‫‪.‬ה' ז‬
‫לה‬ ‫קבש ב מ‬ ‫בת נ ש י‬