You are on page 1of 2

UniSoft Portal Student http://tinchi.ftu.edu.vn/TanSinhVienIn.

aspx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

ĐẶNG HOÀNG KHÁNH


Họ và tên: Ngày sinh: 29/08/00
not image LINH
Phúc Sơn - Anh Sơn -
Giới tính: Nữ Nơi sinh: Số CMTND: 187887789
Nghệ An
Điện thoại: 0915075856 Email: lochambacon@gmail.com
Hộ khẩu thường trú: Xóm 6 - Xã Phúc Sơn - Huyện Anh SƠn - Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ báo tin: Ông Đặng Đình Dương -Xóm 6 - Xã Phúc Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An
SBD :29002431 Khu vực tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh: Khác
Số GG: Điểm môn 1: 8 Điểm môn 2: 9.5 Điểm môn 3: 9.25 Tổng điểm: 27.5
Trung bình chung học tập THPT Lớp 10 : 8.8 Lớp 11 :8.6 Lớp 12 :8.8
Lớp 12
Xếp loại hạnh kiểm THPT Lớp 10 : Tốt/Giỏi Lớp 11:Tốt/Giỏi
:Tốt/Giỏi
I. THÔNG TIN GIA ĐÌNH:
1. Thông tin Bố 2. Thông tin Mẹ
Họ tên: Đặng Đình Dương Họ tên: Hoàng Thị Thùy Dương
Năm sinh: 1973 Năm sinh: 1977
Nghề nghiệp:Cán bộ Nghề nghiệp:Giáo viên
Xóm 6 - Xã Phúc Sơn - Huyện Anh Sơn - Xóm 6 - Xã Phúc Sơn - Huyện Anh Sơn -
Nơi ở: Nơi ở:
Tỉnh Nghệ An Tỉnh Nghệ An
Cơ quan công Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Anh Cơ quan công
Trường THPT Anh Sơn I
tác: Sơn tác:
Điện thọai: 0913977567 Điện thọai: 0948252725
Emai (nếu có): dangduongatv@gmail.com Emai (nếu có): thuyduongas1@gmail.com
3. Họ tên Anh/Chị/Em 1. Đặng Đình Lâm
Năm sinh: 2007 Nghề nghiệp: Học sinh
Nguyên
2. Năm sinh: Nghề nghiệp:
3. Năm sinh: Nghề nghiệp:
4. Năm sinh: Nghề nghiệp:
5. Năm sinh: Nghề nghiệp:
II. CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ:
(lựa chọn đăng ký các chuyên ngành học phù hợp theo đúng ngành đã trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên)
STT Tên chuyên ngành đăng ký học Ngoại ngữ
1.
2.
3.
4.
5.
III. LỜI CAM ĐOAN (sinh viên tự ghi bằng tay): …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 of 2 8/18/2018, 9:34 AM
UniSoft Portal Student http://tinchi.ftu.edu.vn/TanSinhVienIn.aspx

………………………………………………………………………………………………………………………………………

SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

2 of 2 8/18/2018, 9:34 AM