You are on page 1of 1

Ñeán Vôùi Loøng Thöông Xoùt Chuùa

Lm. Giuse Vuõ Ñöùc Hieäp

 
Fm F7 Bbm C7

      
      

 
1. Ñeán vôùi loøng Chuùa xoùt thöông con tìm ñöôïc choán töïa nöông. Ñeán
2. Ñeán vôùi loøng Chuùa xoùt thöông ñoùn nhaän nguoàn suoái tình thöông. Ñeán

  
Fm Bbm Ab C7 Fm

        

   
   
vôùi loøng Chuùa xoùt thöông con heát lo aâu baän vöôùng. Tin töôûng vaøo loøng Chuùa
vôùi loøng Chuùa xoùt thöông khoâng chuùt tô vöông toäi loãi. Tin töôûng vaøo loøng Chuùa

 
Eb Db Bbm Ab

        
         
xoùt thöông coù Ngaøi hieåm nguy con coi thöôøng. Phoù thaùc vaøo loøng Chuùa
xoùt thöông Maùu Ngaøi röûa heát muoân toäi ñôøi. Phoù thaùc vaøo loøng Chuùa

      
  
C C7 F

            
xoùt thöông coù caû moät muøa xuaân Thieân Ñöôøng. ÑK: Ñeán vôùi loøng thöông xoùt
xoùt thöông con ñöôïc Ngaøi dìu böôùc leân trôøi. vôùi loøng thöông xoùt

  
        

    

F7 Bb Gm


Chuùa boán muøa Chuùa ñoå hoàng aân. Cho con döï phaàn Tieäc Thaùnh dìu
Chuùa aân tình chan chöùa ñaày vôi. Xin daâng ngaøn lôøi ngôïi ca loøng ...

    
         
1. 2.
C7 F C7 F


con veà nguoàn haïnh phuùc. Ñeán ... thöông xoùt Chuùa bao la.