You are on page 1of 4

17. Koja jedinjenja su mezo jedinjenja?

CH 3
Br Br H OH
Br CH 3
H C C H C C
H OH
H3C CH 3
H3C Br
a) b) c)
CH3 CH 2OH
OH
OH H C OH
CH 3
OH H C OH
d) e) OH f) CH 2OH

CH2OH CHO CHO
HO C H H C OH
HO C H
H C OH H C OH
H C OH

g) CH2OH CH2OH
h) CH2OH
i)

18. Odredite apsolutnu konfiguraciju navedenih molekula:

CH3 C CH
H
C
a) HO H b) Cl C c) H C d) CH3 C
D F CH3 CHO H5 C 2 CH CHCH3
CH3
20. Koji su stereohemijski odnosi (identični, enantiomeri, diastereoizomeri) navedenih
molekula? Odredi apsolutnu konfiguraciju svakog stereocentra.

CH3
H F H F H F F H
H CH2CH3

CH3 H CH3 H CH3 H CH3

I II III IV

20. Za svaki par prikazanih struktura, odredite da li su članovi konstitucioni izomeri, enatiomeri,
diastereoizomeri ili identični molekuli.

a koja diastereoizomeri? Br CH3 CH3 H H C CH3 H Br Br H Br C CH3 C C C OH C H C C H H3C H CH3 H3C OH CH3 OH OH H a) b) c) d) 2. H3C H H OH Cl H Br a) b) c) H O H Cl HS C OH C H3C d) e) O 3. . Koja su jedinjenja enantiomeri.S konfiguraciju svakog hiralnog centra u navedenim molekulima. H Br H Br a) H Cl Cl i H Cl Cl b) i Cl Cl CH3 F c) F H Cl Cl i CH3 H 14. Odrediti R.ili S-konfiguraciju svakog stereocentra. Nacrtajte zadate molekule u Fischer-ovoj projekciji. zatim odredite R. Odrediti konfiguraciju ( R ili S) stereocentra u svakom od datih molekula.

enatiomeri. enatiomeri. Za svaki par prikazanih struktura. . Cl Cl CH3 F a) i Cl Cl F H i H Cl b) Cl CH3 Br H Br Cl Cl H i i d) c) Cl H H Cl Cl Cl CH3 CH3 Cl H i H Cl e) Cl Cl 5. odredite da li su članovi konstitucioni izomeri. Za svaki par prikazanih struktura. diastereoizomeri ili identični molekuli. odredite da li su članovi konstitucioni izomeri. COOH H3C Cl OHC CH3 OH H2N a) C C H H b) c) C C H H Cl CH3 HO CH3 CH3 COOH OH H3C Br H d) H C C Cl CH3 4. Cl Cl CH3 CH3 a) i Cl F H i F Cl Cl b) Cl H Br H Cl Cl Cl H i i c) Br H Cl H d) Cl Cl CH3 CH3 Cl F H i F H e) Cl 6) Odrediti konfiguraciju ( R ili S) stereocentra u svakom od datih molekula. diastereoizomeri ili identični molekuli.

5-dimetilheptan 18. 5S)-3. Nacrtajte strukturnu formulu (Fischer-ovu projrkcionu formulu) i klinastu trodimenzionalnu formulu navedenog molekula: (3R. Nacrtajte strukturne formule (Fischer-ove projrkcione formule) i klinaste trodimenzionalne formule svakog od navedenih molekula: a) (R)-3-brom-3-metil-heksan b) (3R. 3S)-2-brom-3-metilpentan . H OH H H OH a) F F b) OH c) Cl O O O OH OH H d) H3C H e) H3C H f) NH2 O CH3 H OCH3 g) OCH3 18.