<Ç ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ

´É¹ÉÇ : nÚùºÉ®äú,+ÆEò :17
‡nùxÉÉÆEò : 24.05.2010

ªÉÉ +ÆEòÉiÉ +ɺ´ÉÉnù PªÉÉ..

¤ÉÆMÉɱÉÒ ‡¨É`öÉ<ÇSÉÉ..
JÉÉºÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉxÉ lÉɳýÒiÉ..

ºÉÆ{ÉÉnùEò º´É{xÉÉ EòÉä±½äþ ( xÉɇ„ÉEò )
ºÉ½þºÉÆ{ÉÉnùEò ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ( {ÉÖhÉä )
¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú ( ¨ÉÖƤÉ<Ç )
ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ ( ¨ÉÖƤÉ<Ç )

½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ.. netaksharee@gmail.com

ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ
®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ ]õÉMÉÉä®ú =¡Çò ‘MÉÖ¯ûnäù´É’ ½äþ ¥Éɨ½þÉä {ÉÆlÉÒªÉ Eò´ÉÒ,ºÉÆMÉÒiÉEòÉ®ú,xÉÉ]õEòEòÉ®ú,EòÉnÆù¤É®úÒEòÉ®ú ´É ‡SÉjÉEòÉ®ú ½þÉiä Éä.19 ´ªÉÉ „ÉiÉEòÉSªÉÉ =kÉ®úÉvÉÉÇiÉ ´É 20 ´ªÉÉ „ÉiÉEòÉSªÉÉ
+É®Æú¦ÉÒ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ EòɪÉÉǨÉÖ³äý ¤ÉÆMÉɱÉÒ ºÉɇ½þiªÉ ´É ºÉÆMÉÒiÉÉiÉ +ɨÉÖ±ÉÉOÉ ¤Énù±É PÉbÚ÷xÉ +ɱÉÉ.iÉä ¦ÉÉ®úiÉÉSÉä ´É +ɇ„ɪÉÉSÉä {ɇ½þ±Éä xÉÉä¤Éä±É ‡´ÉVÉäiÉä +ɽäþiÉ.¨½þhÉÚxÉSÉ 7 ¨Éä ÁÉ
iªÉÉÆSªÉÉ VÉx¨É‡nùxÉÉSÉÆ +Éè‡SÉiªÉ ºÉÉvÉÚxÉ xÉä]õÉIÉ®úÒ ½þÉ ‡´É„Éä¹ÉÉÆEò PÉä>ðxÉ +ɱÉɪÉ.ÁÉÆiÉ +ɽäþ,®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ ]õÉMÉÉä®úÉÆSªÉÉ EòɽþÒ ¨ÉÚ³ý ¤ÉÆMÉɱÉÒ Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉnù +ɇhÉ
ºÉÉä¤ÉiÉSÉ iªÉÉÆSÉä EòɽþÒ |ɇºÉvnù Quotes.
¤ÉÆMÉɱÉÒ ºÉɇ½þiªÉÉSÉÒ ®ú´ÉÓpù{ÉÚ´ÉÇ ´É ®ú´ÉÓpùÉäkÉ®ú +„ÉÒ ‡´É¦ÉÉMÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä,ªÉɴɯûxÉSÉ ¤ÉÆMÉɱÉÒ ºÉɇ½þiªÉÉ´É®úÒ±É iªÉÉÆSÉÉ |ɦÉÉ´É ±ÉIÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.EòÉä±ÉEòÉiªÉÉSªÉÉ ‡{É®úɱÉÒ
¥Éɨ½þhÉ EÖò]ÚÆõ¤ÉÉiÉ VÉx¨É±É䱪ÉÉ ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆxÉÒ ´ÉªÉÉSªÉÉ 8 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ {ɇ½þ±ÉÒ Eò‡´ÉiÉÉ ‡±É½þ±ÉÒ.¨ÉMÉ,´ÉªÉÉSªÉÉ 16 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ iªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉxÉÖ˺ɽþ ÁÉ ]õÉ{ä ÉhÉxÉÉ´ÉÉxÉä Eò‡´ÉiÉÉ ‡±É½þ±ªÉÉ.1877
ºÉɱÉÒ |ÉEòɇ„ÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ®úSÉxÉÉƨÉÖ³äý iÉä |ÉlÉ¨É ±ÉÉäEòÉƺɨÉÉä®ú +ɱÉä.19 ´ªÉÉ „ÉiÉEòÉSªÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒºÉ iªÉÉÆSªÉÉ xÉè´Éät,JÉäªÉÉ ÁÉ ®úSÉxÉÉ |ÉEòɇ„ÉiÉ ZÉɱªÉÉ.ªÉÉSÉ EòɳýÉiÉ iªÉÉÆSÉä
ºÉɇ½þiªÉ ¤ÉÆMÉɱÉÒ ´É ‡´Énäù„ÉÒ ´ÉÉSÉEòÉÆSÉä +‡vÉEòɇvÉEò ±ÉIÉ JÉäSÉÚ ±ÉÉMɱÉä ½þÉäiÉä.iªÉÉÆxÉÒ Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ free verse ÁÉ xÉÉ´ÉÉxÉä +xÉÖ´ÉÉnù Eò®úhÉä½þÒ ºÉÖ¯û Eäò±Éä ½þÉäiÉä.14 xÉÉä´½åþ¤É®ú 1913
®úÉäVÉÒ iªÉÉÆxÉÉ º´ÉÒb÷Ò„É +EòÉnù¨ÉÒSÉÉ xÉÉä¤Éä±É {ÉÖ®úºEòÉ®ú ‘MÉÒiÉÉÆVɱÉÒ’ EòÉ´ªÉºÉÆOɽþɺÉÉ`öÒ ‡¨É³ýɱÉÉ.
ªÉlÉÉ´ÉEòÉ„É ºÉÆMÉÒiÉ,ºÉɇ½þiªÉ,iÉi´ÉYÉÉxÉ,‡SÉjÉEò±ÉÉ,xÉÞiªÉ,‡„ÉIÉhÉ +„ÉÉ ¤É½Öþ‡´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆxÉÒ ºÉÆSÉÉ®ú ºÉÖ¯û Eäò±ÉÉ.ºÉÆJªÉÉ ´É nùVÉÉÇ ªÉÉ nùÉxä ½þÒ EòºÉÉä]õ¬ÉÆ´É®ú iªÉÉÆSÉÒ
‡xĘ́ÉiÉÒ ºÉ®úºÉ `ö®ú±ÉÒ.iªÉÉÆSªÉÉ ¤É½Öþ¨ÉÖJÉÒ ‡xĘ́ÉiÉÒiÉ Eò‡´ÉiÉÉ VÉ®úÒ |ɨÉÖJÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ iªÉÉÆxÉÒ EòÉnÆù¤É®úÒ,‡xɤÉÆvÉ,±ÉPÉÖEòlÉÉ,|É´ÉɺɴÉhÉÇxÉä,xÉÉ]õEòä +„ÉÉ ¤É½Öþ‡´ÉvÉ ºÉɇ½þiªÉÉSÉÒ ‡xĘ́ÉiÉÒ
Eäò±ÉÒ.ªÉ¨ÉEò¨ÉÖHòiÉÉ,+É„ÉÉ´ÉÉnù ´É MÉäªÉiÉÉ ½þÒ iªÉÉÆSªÉÉ EòÞiÉÓSÉÒ |ɨÉÖJÉ ´É臄ɹ]õ¬.ä +É{ɱªÉÉ xÉÉ]õ¬,Eò‡´ÉiÉÉ ªÉÉÆuùÉ®äú iªÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É VÉÉiÉÒªÉiÉ䇴ɯûvnù VÉÉMÉÞiÉÒ ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ
|ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ.
®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆSÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉ„ÉÒ BEò ºÉÖÆnù®ú xÉÉiÉä VÉÖ³ý±Éä±Éä ½þÉiä Éä.EòÉ®ú´ÉÉ®ú ªÉälÉÒ±É ºÉÞ¹]õÒºÉÉèÆnùªÉÉǨÉÖ³äý iªÉÉÆxÉÉ +É{ɱªÉÉ {ɇ½þ±ªÉÉ xÉÉ]õEòÉSÉÒ |Éä®úhÉÉ ‡¨É³ýɱÉÒ.UjÉ{ÉiÉÒ ‡„É´ÉÉVÉÒ
¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ iªÉÉÆSªÉɺÉÉ`öÒ |Éä®úhÉɺlÉÉxÉ ½þÉäiÉä.‡„É´ÉÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ BEò JÉÆb÷EòÉ´ªÉ½þÒ ®úSɱÉä +ɽäþ.iªÉÉÆxÉÒ ºÉÆiÉ iÉÖEòÉ®úɨÉÉÆSªÉÉ ºÉɇ½þiªÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò¯ûxÉ iªÉÉÆSÉä
EòɽþÒ +¦ÉÆMÉ ¤ÉÆMÉɱÉÒ ¦ÉɹÉäiÉ +xÉÖ´ÉɇnùiÉ Eäò±Éä +ɽäþiÉ.®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ‡Hò¨Éi´ÉÉxÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉ ºÉɇ½þÎiªÉEò näùJÉÒ±É |ɦÉɇ´ÉiÉ ZÉɱÉä ½þÉiä Éä.®ú´ÉÓpùºÉɇ½þiªÉ ¨ÉÚ³ý ¤ÉÆNÉɱÉÒiÉÚxÉ
´ÉÉSÉhªÉÉSªÉÉ <SUäxÉä |ɇºÉvnù ¨É®úÉ`öÒ ±ÉäJÉEò,xÉÉ]õEòEòÉ®ú {ÉÖ.±É.näù„É{ÉÉÆbå÷xÉÒ ¤ÉÆMÉɱÉÒ ¦ÉɹÉÉ ‡„ÉEò±ÉÒ.¨É®úÉ`öÒ ´É EòÉxÉb÷Ò ¦ÉɹÉäiÉ ±ÉäJÉxÉ Eäò±Éä±Éä ´É EòÉxÉb÷Ò ¦ÉɹÉäiÉÒ±É +ÉvÉÖ‡xÉEò
ºÉɇ½þiªÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉǸÉä¹`ö Eò´ÉÒ ´É VÉx¨ÉÉxÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ nù.®úÉ.¤Éåpäù ªÉÉÆSªÉÉ ºÉɇ½þiªÉÉ´É®ú½þÒ ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆSÉÉ |ɦÉÉ´É +ɽäþ.
´ÉªÉÉSªÉÉ 60 ´ªÉÉ ´É¹ÉÔ ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆxÉÒ ‡SÉjÉ EòÉføhªÉÉºÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ Eäò±ÉÒ.iªÉÉÆSªÉÉ ‡SÉjÉÉÆSÉÒ ªÉÖ®úÉä{ɦɮú +xÉäEò |Énù„ÉÇxÉä ZÉɱÉÒ.JÉ®Æú iÉ®ú iÉä´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ®ÆúMÉÉÆvɳäý{ÉhÉÉSÉÉ jÉɺÉ
ºÉÖ¯û ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ.{ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ iÉä =iºÉɽþÉxÉä ‡SÉjÉÆ EòÉføÒiÉ ®úɇ½þ±Éä.ºÉÉèÆnùªÉÇnùÞ¹]õÒ ´É ®ÆúMÉU]õÉƨÉvªÉä iªÉÉÆSªÉÉ ‡SÉjÉ„Éè±ÉÒSÉÒ º´ÉiÉ&SÉÒ ´É臄ɹ]õªÉä +ɽäþiÉ.º´ÉiÉ&SÉÒ ½þºiɇ±É‡JÉiÉä½þÒ iÉä
+xÉäEònùÉ Eò±ÉÉEòÉ®úÒxÉä ºÉVÉ´ÉiÉ +ºÉiÉ.
®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆxÉÒ ®úSɱÉ䱪ÉÉ ´É SÉÉ±É ‡nù±É䱪ÉÉ Vɴɳý{ÉÉºÉ 2230 MÉÒiÉÉÆxÉÉ BEò‡jÉiÉ{ÉhÉä ®ú´ÉÓpùºÉÆMÉÒiÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ.¦ÉÉ®úiÉ ´É ¤ÉÉÆMɱÉÉnäù„É ªÉÉÆSÉÒ ®úɹ]ÅõMÉÒiÉä +ºÉ±É䱪ÉÉ +xÉÖGò¨Éä
‘VÉxÉ MÉhÉ ¨ÉxÉ’ ´É ‘+ɨÉÉ®ú „ÉÉäxÉÉ®ú ¤ÉÉÆMɱÉÉ’ ÁÉ ®úSÉxÉÉ ¨ÉÚ±ÉiÉ& ®ú´ÉÓpùºÉÆMÉÒiÉÉSÉ ‡½þººÉÉ +ɽäþiÉ.nùÉäxÉ ®úɹ]ÅõMÉÒiÉÉÆSÉä VÉxÉEòi´É +ºÉ±Éä±Éä ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ ½äþ {ÉÞl´ÉÒ´É®úÒ±É BEò¨Éä´É Eò´ÉÒ
+ɽäþiÉ.iªÉÉÆxÉÒ ®úSɱÉä±ÉÒ ‘BEò±ÉÉ SɱÉÉä ®ä’ú ´É ‘‡SÉkÉ VÉälÉÉ ¦ÉªÉ„ÉÚxªÉ’ ÁÉ 2 Eò‡´ÉiÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉÆOÉɨÉÉiÉ |Éä®úhÉÉMÉÒiÉä ¨½þhÉÚxÉ MÉɪɱªÉÉ MÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ.®ú´ÉÓpùºÉÆMÉÒiÉ ½äþ
+xÉäEò +‡¦ÉVÉÉiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆMÉÒiÉÉSªÉÉ MÉɪÉEò´ÉÉnùEòÉÆSÉä |Éä®úhÉɺjÉÉäiÉ `ö®ú±Éä.ÁÉ ºÉÆMÉÒiÉÉxÉä |ɦÉɇ´ÉiÉ MÉɪÉEò-´ÉÉnùEòÉiÉ ‡´É±ÉɪÉiÉ JÉÉxÉ(ºÉiÉÉ®ú),+¨ÉVÉnù +±ÉÒ JÉÉxÉ(ºÉ®úÉnä ù)
ÁÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É +ɽäþ.
1901 ºÉɱÉÒ ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ „ÉÉƇiɇxÉEäòiÉxÉ ªÉälÉä ®úɽþhªÉÉºÉ +ɱÉä.iÉälÉä iªÉÉÆxÉÒ +É¸É¨É =¦ÉÉ®ú±ÉÉ.½þÉSÉ {ÉÖfäø „ÉÉƇiɇxÉEäòiÉxÉ +É¸É¨É ¨½þhÉÚxÉ |ɇºÉvnù ZÉɱÉÉ.iªÉÉ +ɸɨÉÉiÉ BEò
|ÉÉlÉÇxÉÉMÉÞ½þ,|ɪÉÉäMÉ„ÉÒ±É „ÉɳýÉ,¤ÉÉMɤɇMÉSÉÉ ´É OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±Éä MÉä±Éä.+ÉÆvɲªÉÉ GòÉÆiÉÒ{ÉäIÉÉ ºÉÉ´ÉEòÉ„É ½þÉhä ÉɆªÉÉ „ÉèIɇhÉEò GòÉÆiÉÒ´É®ú iªÉÉÆSÉÉ VÉɺiÉ ‡´É…ÉɺÉ
½þÉäiÉÉ.º´ÉªÉƺɽþɪÉiÉÉ ´É ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉÉÆSÉÉ ¤ÉÉèÎvnùEò =vnùÉ®ú ÁÉÆ´É®ú iªÉÉÆSÉÉ VÉɺiÉ ¦É®ú ½þÉäiÉÉ.ºÉɨÉɇVÉEò +xÉÉ®úÉäMªÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉä`öÉ „ÉjÉÚ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä.
xÉä]õÉIÉ®úÒ

{ÉÉxÉ Gò. 1

iªÉÉÆSªÉÉ +JÉä®úSªÉÉ EòɳýÉiÉ ¨½þhÉVÉä 1937-41 ¨ÉvªÉä iªÉÉÆxÉÒ ‡´ÉYÉÉxÉÉiÉ ®úºÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉäiÉÉ.ªÉÉiÉÚxÉSÉ iªÉÉÆSªÉÉ ‡´É…É{ɇ®úSÉªÉ ªÉÉ ‡xɤÉÆvɺÉÆOɽþÉSÉÒ ‡xĘ́ÉiÉÒ
ZÉɱÉÒ.VÉÒ´É„ÉɺjÉ,¦ÉÉè‡iÉEòÒ,JÉMÉÉä±É„ÉɺjÉÉSªÉÉ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ +¦ªÉɺÉÉSÉÉ |ɦÉÉ´É iªÉÉÆSªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉÆ´É®ú½þÒ VÉÉhÉ´ÉiÉÉä.iªÉÉÆSªÉÉ Eò‡´ÉiÉÉÆiÉÚxÉ ZɳýEòhÉÉ®úÉ ‡xɺÉMÉÇ´ÉÉºÉ ½þÉ iªÉÉÆSªÉÉ
´ÉèYÉɇxÉEò ‡xɪɨÉÉÆ|ÉiÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÉ +Énù®ú +vÉÉä®äú‡JÉiÉ Eò®úiÉÉä.iªÉÉÆSÉä ¨ÉÞiªÉÖ‡´É¹ÉªÉEò ËSÉiÉxÉ iªÉÉÆSªÉÉ „Éä´É]õSªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É ®úSÉxÉÉÆiÉ |ÉEò]õiÉä.
®ú´ÉÓpùxÉÉlÉÉÆSÉÉ |ɦÉÉ´É nùÉJÉ´ÉhÉÉ®äú +xÉäEò ºÉ¨ÉÉ®Æú¦É VÉMɦɮúÉiÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ.¤ÉÆMÉɱɨÉvªÉä iÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ {ÉÖhªÉ‡iÉlÉÒºÉ ¨ÉÉä`öÉ =iºÉ´É ½þÉiä ÉÉäSÉ {ÉhÉ +¨É䇮úEòä iÉÒ±É <‡±ÉxÉÉìªÉ
ªÉälÉä½þÒ iªÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞiÉÒ‡|ÉiªÉlÉÇ ´ÉÉ̹ÉEòÉäiºÉ´É ½þÉäiÉÉä.VÉMɦɮúÉiÉÒ±É +xÉäEò ¦ÉɹÉÉÆiÉ iªÉÉÆSÉä ºÉɇ½þiªÉ +xÉÖ´ÉɇnùiÉ ZÉɱÉä±Éä +ɽäþ.|ɇºÉvnù ‡SÉjÉ{É]õ ‡nùMnù„ÉÇEò ºÉiªÉ‡VÉiÉ ®äú,‡SÉjÉEòÉ®ú
xÉÆnù±ÉÉ±É ¤ÉÉäºÉ,+¨ÉiªÉÇ ºÉäxÉ,ºÉ±É¨ÉÉxÉ ®ú„nùÒ,Bìxpäù ‡MÉbä÷±É,ªÉºÉÖxÉÉ®úÒ EòÉ´ÉɤÉÉiÉÉ,{Éɤ±Éä xÉä¯ûnùÉ +ÉnùÒ xÉÉä¤Éä±É ‡´ÉVÉäiÉänùäJÉÒ±É iªÉÉÆSªÉɨÉÖ³ýä |ɦÉɇ´ÉiÉ ZÉɱÉä±Éä +ɽäþiÉ.
®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ ]õÉMÉÉä®úÉÆSÉÉ ºÉɇ½þiªÉ|É´ÉÉºÉ Eò´ÉÒVÉxÉÉÆxÉÉ |Éä®úhÉÉnùɪÉÒ `ö®úÉ´ÉÉ ´É ´ÉÉSÉEòÉÆxÉɽþÒ iªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÆMÉɱÉÒ Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ +ɺ´ÉÉnù PÉäiÉÉ ªÉÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ‡xÉ´Éb÷Eò
Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉnù¯û{ÉÒ ¤ÉÆMÉɱÉÒ ‡¨É`öÉ<Ç JÉÉºÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÒªÉxÉ lÉɳýÒiÉ PÉä>ðxÉ +ɱÉÉä +ɽþÉäiÉ.

- º´É{xÉÉ EòÉä±½äþ ( xÉɇ„ÉEò )
ºÉÆ{ÉÉnùEò
– ®ú´ÉÓpùxÉÉlÉ ]õÉMÉÉä®úÉÆSÉÒ ºÉɇ½þiªÉ ºÉÚSÉÒ –
– EòÉnÆù¤É®úÒ –
SÉÉäJÉä®ú ¤ÉɱÉÒ,MÉÉä®úÉ,SÉiÉÖ®ÆúMÉ,®úÉVÉÉ +Éè®ú ®úÉxÉÒ,¨ÉÖHòvÉÉ®úÉ,®úÉVÉ @ ‡¹É,PÉ®äú ¤ÉÉ<Ç®äú,„Éä¹Éä®ú Eò‡¤ÉiÉÉ,VÉÉäMÉÉVÉÉäMÉ,SÉÉ®ú +vªÉɪÉ
– ±ÉPÉÖEòlÉÉ –
EòɤÉÖ±ÉÒ´ÉɱÉÉ,‡IɇnùiÉ {ÉɹÉÉhÉ
– xÉÞiªÉ xÉɇ]õEòÉ –
®úÉVÉÉ +Éè®ú ®úÉxÉÒ,‡¤ÉºÉVÉÇxÉÉ,¤ÉèEÖòh`äö®ú JÉÉiÉÉ
– EòÉ´ªÉ ´É {ÉÖºiÉEäò –
ºÉÉäxÉÉ®ú iÉÉ®úÒ,xÉè´Ét,MÉÒiÉÉÆVɱÉÒ,{ÉÖ®ú´ÉÒ,{ÉÖxÉ„SÉ,„Éä¹É ºÉ{iÉEò,{ÉjÉ{ÉÚiÉ,„ªÉɨɱÉÒ,VÉx¨É‡nùxÉä
xÉä]õÉIÉ®úÒ

{ÉÉxÉ Gò. 2

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 3

- MÉÖ¯ûnäù´ÉÉÆSªÉÉ EòɽþÒ ¤ÉÆMÉɱÉÒ Eò‡´ÉiÉÉÆSÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¦ÉÉ´ÉÉxÉÖ´ÉÉnù ....SÉÖƤÉxÉ....
½þÒ ¦ÉɹÉÉ +ɽäþ +Éä`öÉÆSÉÒ
+Éä`öÉÆSªÉÉ EòÉxÉÉƺÉÉ`öÒ
VÉhÉÚ..
nùÉäPÉÆVÉhÉ..BEò¨ÉäEòÉÆSÉÆ ¿nùªÉ |ÉÉ„ÉúhÉÉ®äú
nùÉäxÉ =xÉÉb÷ |Éä¨ÉÒEò..PÉ®ú ºÉÉäb÷±Éä±Éä
+Éä`öÉÆSªÉÉ ºÉÆMɨÉÒ nùÉäxÉ ªÉÉjÉÒ
VÉhÉÚ..
|Éä¨É ‡ºÉrùÉÆiÉÉxÉÖºÉÉ®ú
nùÉäxÉ +Éä`öÉÆ´É®ú +Énù³ÚýõxÉ ±ÉÉä{ÉhªÉɺÉ
=SÉƤɳý±É䱪ÉÉ nùÉäxÉ ±ÉÉ]õÉ
näù½þÉSªÉÉú ºÉÒ¨Éä´É®ú
BEò¨ÉäEòÉƺÉÉ`öÒ +ÉiÉÖ®ú nùÉäxÉ <SUÉÆSÉä ‡¨É±ÉxÉ
VÉhÉÚ |Éä¨ÉSÉ ‡±É½þiÉÆªÉ ºÉÖ®äúJÉ +IÉ®úÉÆiÉ BEò |Éä¨ÉMÉÒiÉ
VÉhÉÚ,ºÉÖÆnù®ú SÉÖƤÉxÉÉIÉ®úÉÆSÉÒ +Éä`öÉÆ´É®ú +ºiÉ®Æú
BEòÉ ¨ÉɳäýiÉ MÉÖÆ¡òhªÉɺÉÉ`öÒ
+Éä`öÉÆSªÉÉ nùÉäxÉ VÉÉäb÷¬ÉƴɯûxÉ ¡Öò±ÉÉÆSÉÆ JÉÖb÷hÉÆ
+Éä`öÉÆSÉä ½äþ ¨ÉvÉÖ‡¨É±ÉxÉ ¨½þhÉVÉä
±ÉɱÉSÉÖ]ÚõEò ¨ÉvÉÖSÉÆpù „É說ÉÉSÉ..
κ¨ÉiɽþɺªÉÉSªÉÉ VÉÉäb÷ÒSÉÒ..
Love is an endless mystery, for it has nothing else to explain it - Rabindranath Tagore

....nÖù¹] {ÉÉäº]õ¨ÉxÉ....
+É<Ç , EòÉ MÉÆ B´ÉføÒ „ÉÉÆiÉ ¤ÉºÉ±ÉÒ +ɽäþºÉ ?
‡JÉb÷EòÒiÉÚxÉ +ÉiÉ ªÉähÉÉ®úÉ {ÉÉ>ðºÉ iÉÖ±ÉÉ ‡¦ÉVÉ´ÉiÉÉäªÉ
+ɇhÉ iÉÖ±ÉÉ iªÉÉSÉÆ EòɽþÒSÉ xÉɽþÒ ?
PÉb÷¬É³ýÉSÉä 4 ´ÉÉVÉäSÉä ]õÉä±É {Éb÷±Éä±Éä iÉÚ BäEò±ÉäºÉ EòÉ ?
nùÉnùÉSÉÒ „ÉɳäýiÉÚxÉ ªÉähªÉÉSÉÒ ´Éä³ý ZÉɱÉÒ..
EòÉªÉ ZÉɱÉÆªÉ iÉÖ±ÉÉ ? iÉÚ <iÉEòÒ ´ÉäMɳýÒ EòÉ ‡nùºÉiÉä +ɽäþºÉ ?
+ÉVÉ iÉÖ±ÉÉ ¤ÉɤÉÉÆSÉÆ {ÉjÉ xÉɽþÒ EòÉ +ɱÉÆ ?
¨ÉÒ {Éɇ½þ±ÉÆ {ÉÉäº]õ¨ÉxɱÉÉ
MÉÉ´ÉÉiɱªÉÉ ¤É½ÖþiÉäEò |ÉiªÉäEòɺÉÉ`öÒ iªÉÉSªÉÉ ‡{É„É´ÉÒiÉ {ÉjÉÆ ½þÉiä ÉÒ
iÉÉä ¡òHò ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ {ÉjÉÆ º´ÉiÉ&Vɴɳý ´ÉÉSÉhªÉɺÉÉ`öÒ `äö´ÉiÉÉä
nÖù¹]ÆõSÉ +ɽäþ iÉÉä....¨É±ÉÉ JÉÉjÉÒSÉ +ɽäþ
{ÉhÉ +É<Ç iÉÚ +‡VɤÉÉiÉ ‡xÉ®úÉ„É ½þÉä>ð xÉEòÉäºÉ
=tÉ „ÉäVÉÉ®úSªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®úSÉÉ ‡nù´ÉºÉ +ɽäþ
‡iÉlÉÚxÉ iÉÚ EòɨɴÉɱÉÒ±ÉÉ EòɽþÒ {ÉäxÉ +ɇhÉ EòÉMÉnÆù ‡´ÉEòiÉ PÉä>ðxÉ ªÉɪɱÉÉ ºÉÉÆMÉ
¨ÉÒ º´ÉiÉ& ¤ÉɤÉÉÆSÉÒ ºÉÉ®úÒ {ÉjÉÆ ‡±É½ÚþxÉ EòÉføÒxÉ
iªÉÉiÉ iÉÖ±ÉÉ BEò ºÉÖvnùÉ SÉÚEò ºÉÉ{Éb÷ɪÉSÉÒ xÉɽþÒ
¨ÉÒ +MÉnùÒ + iÉä YÉ {ɪÉÈiÉ ºÉÉ®úÒ +IÉ®Æú ‡±É½þÒxÉ
+ÉiÉÉ iÉÖ±ÉÉ ½þºÉɪɱÉÉ EòÉªÉ ZÉɱÉÆ +É<Ç ?
¨ÉÒ +MÉnùÒ ¤ÉɤÉÉÆ<iÉEòSÉ SÉÉÆMɱÉÆ ‡±É½Úþ „ÉEäòxÉ +„ÉÒ iÉÖ±ÉÉ JÉÉjÉÒ xÉɽþÒªÉä EòÉ ?
¨ÉÒ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ EòÉMÉnù +ÉJÉÚxÉ PÉä<ÇxÉ +ɇhÉ ºÉÉ®úÒ +IÉ®Æú ¨ÉÉä`öÒ +ɇhÉ ºÉÖnÆ ù®ú EòÉføÒxÉ
+ɇhÉ iÉÖ±ÉÉ +ºÉÆ ´ÉÉ]õiÉÆ EòÉ,EòÒ
¨ÉÉZÉÆ {ÉjÉ ‡±É½ÚþxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iÉÒ
iªÉÉ nÖù¹]õ {ÉÉäº]õ¨ÉxÉEòbä÷ näùhªÉÉ<iÉEòÉ ¨ÉÒ ¨ÉÚJÉÇ +ºÉäxÉ ?¤ÉɤÉÉƺÉÉ®úJÉÉ ?
´Éä³ý xÉ nù´Éb÷iÉÉ ¨ÉÒ iÉä {ÉjÉÆ iÉÖZªÉÉEòbä÷ PÉä>ðxÉ ªÉä<Ç±É +ɇhÉ
¨ÉÉZÉÆ {ÉjÉÉiɱÉÆ BEäòEò +IÉ®ú ´ÉÉSÉɪɱÉÉ iÉÖ±ÉÉ ¨ÉnùiÉ Eò®äúxÉ
¨É±ÉÉ ¨Éɇ½þiÉÒªÉþ
iªÉÉ {ÉÉäº]õ¨ÉxɱÉÉ iÉÖ±ÉÉ +„ÉÒ ºÉÖÆnù®ú {ÉjÉÆ ´ÉÉSÉɪɱÉÉ näùhÉÆ +‡VɤÉÉiÉ +É´Éb÷iÉ xÉɽþÒ
nÖù¹]ÆõSÉ +ɽäþ iÉÉä....¨É±ÉÉ JÉÉjÉÒSÉ +ɽäþ

Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man - Rabindranath Tagore

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 4

ú

....º´É{xÉÉÆSªÉÉ +ÆvÉÖEò ´ÉÉ]äõ´É®ú....

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 5

MÉiÉVÉx¨ÉÒ VÉÒ ‘¨ÉÉZÉÒ’ ½þÉäiÉÒ
‡iɱÉÉ „ÉÉävÉɪɱÉÉ
¨ÉÒ º´É{xÉÉÆSªÉÉ +ÆvÉÖEò ´ÉÉ]äõ´É®ú ‡xÉPÉɱÉÉä
BEòÉ ‡xÉVÉÇxÉ ®úºiªÉÉ´É®úSªÉÉ EòÉä{ɆªÉÉ´É®ú ‡iÉSÉä PÉ®ú ½þÉäiÉä
EòÉiÉ®ú´Éä³äýSÉÉ ´ÉÉ®úÉ ´ÉɽþiÉ ½þÉäiÉÉ
‡iÉSÉÉ {ÉɳýÒ´É ¨ÉÉä®ú bÖ÷±ÉEòÒ EòÉføiÉ ½þÉäiÉÉ
+xÉ Eò¤ÉÖiÉ®Æú BEòÉ EòÉä{ɆªÉÉiÉ „ÉÉÆiÉ ¤ÉºÉ±ÉÒ ½þÉäiÉÒ
nùÉ®úÉiÉ ‡nù´ÉÉ PÉä>ðxÉ iÉÒ ¨ÉÉZªÉɺɨÉÉä®ú =¦ÉÒ `öÉEò±ÉÒ
+É{ɱªÉÉ ]õ{ÉÉ䆪ÉÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉZÉÉ SÉä½þ®úÉ xªÉɽþɳýiÉ iÉÒ ¨½þhÉɱÉÒ,
nùÉäºiÉÉ,`öÒEò +ɽäþºÉ xÉÉ ?
¨ÉÒ =kÉ®ú näùhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ
EòvÉÒEòɳýÒ VªÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ +ɨ½þÒ BEò¨ÉäEòÉÆ„ÉÒ ºÉÆ´ÉÉnù ºÉÉvÉɪÉSÉÉä iÉÒ ‡´Éº¨ÉÞiÉÒiÉ MÉä±Éä±ÉÒ ½þÉiä ÉÒ
JÉÖ{É ‡´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxɽþÒ ¨É±ÉÉ +ɨÉSÉÒ xÉÉ´ÉÆ +É`ö´ÉäxÉÉiÉ
b÷¤Éb÷¤É±É䱪ÉÉ b÷É䲪ÉÉÆxÉÒ ‡iÉxÉä =VÉ´ÉÉ ½þÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÖføä Eäò±ÉÉ
‡iÉSÉÉ ½þÉiÉ ½þÉiÉÉiÉ PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ „ÉÉÆiÉ =¦ÉÉ ®úɇ½þ±ÉÉä
+ɇhÉ,
EòÉiÉ®ú´Éä³ýSªÉÉ ´ÉɆªÉÉiÉ ‡nù´ÉÉ ¡òb÷¡òbiÉ ‡´ÉZÉÚxÉ MÉä±ÉÉ..
‡´ÉZÉÚxÉ MÉä±ÉÉ..

Love is the only reality and it is not a mere sentiment. It is the ultimate truth that lies at the heart of creation - Gurudev

....¨ÉèxÉÉ +ɇhÉ {ÉÉä{É]õ....
Ë{ÉVɆªÉÉiÉ ½þÉäiÉÒ ¨ÉèxÉÉ +ɇhÉ VÉÆMɱÉÉiÉ ½þÉäiÉÉ {ÉÉä{É]õ
´Éä³äýxÉä {ÉÆJÉ {ɺɮú±Éä +xÉ iÉä ¦Éä]õ±Éä
‡´ÉvÉÒ‡±ÉJÉÒiÉSÉ ½þÉäiÉÆ....
¦ÉÉ´ÉÖEò ½þÉäiÉ {ÉÉä{É]õ ¨½þhÉɱÉÉ,SÉ±É =bÚ÷xÉ ®úÉxÉÉiÉ VÉÉ>ð
¨ÉèxÉÉ EÖòVɤÉÖVɱÉÒ,+ÉiÉ ªÉä,nùÉäPÉÆ Ë{ÉVɆªÉÉiÉ ®úɽÚþ
{ÉÉä{É]õ ¨½þ]õ±ÉÉ,+MÉÆ {ÉhÉ Ë{ÉVɆªÉÉiÉ {ÉÆJÉ {ɺɮúɪɱÉÉ VÉÉMÉÉ EÖò`äö ?
¨ÉèxÉÉ ¨½hÉɱÉÒ,+®äú {ÉhÉ iÉ®ÆúMÉiªÉÉ +ÉEòÉ„ÉÉiÉ ¤ÉºÉɪÉSÉÆ iÉ®úÒ EÖò`äö ?
{ÉÉä{É]õ ¨½]õ±ÉÉ,¤É®Æú SÉ±É ®úÉxÉMÉÒiÉ MÉÉ>ð
¨ÉèxÉÉ ¨½þhÉɱÉÒ,Vɴɳý ¤ÉºÉ,¦ÉɹÉÉ ‡„ÉEÚò
{ÉÉä{É]õ ¨½þhÉɱÉÉ,MÉÉhÉÆ EòvÉÒ ‡„ÉEò´ÉiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ
¨ÉèxÉÉ ¨½þhÉɱÉÒ, ¨É±ÉÉ iÉ®ú BEò½þÒ ®úÉxÉMÉÒiÉ ¨ÉɽþÒiÉ xÉɽþÒ
‡nù´ÉºÉå‡nù´ÉºÉ |Éä¨É iªÉÉÆSÉÆ =iEò]õ ½þÉäiÉ ½þÉäiÉÆ
iÉ®úÒ VÉÉäb÷ÒxÉÆ =bhÉÆ iªÉÉÆxÉÉ „ÉCªÉ xÉ´½þiÉÆ
MÉVÉÉÆ+ÉbÚ÷xÉ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ¤ÉPÉɪÉSÉä
‡¨É±ÉxÉÉSÉÒ ‡xɹ¡ò³ý <SUÉ Eò®úɪÉSÉä
{ÉÆJÉ ¡òb÷¡òbiÉ iÉä MÉɪÉSÉä..‡VɴɱÉMÉÉ,Vɴɳý ªÉä, Vɴɳý ªÉä..
+JÉä®ú BEäò ‡nù´É„ÉÒ..
{ÉÉä{É]õ ¨½þ]õ±ÉÉ ‡xÉ®úÉ„ÉäxÉä,Ë{ÉVɆªÉÉSªÉÉ ¤ÉÆnù nùÉ®úÉSÉÒ ´ÉÉ]äõä ¦ÉÒiÉÒ,EòºÉÉ ªÉä>ð ?
¨ÉèxÉÉ ¨½þhÉɱÉÒ ‡JÉzÉiÉäxÉä,{ÉÆJÉ ¨ÉÉZÉä ¨ÉÞiÉ,xÉɽþÒ iªÉÉiÉ „ÉHòÒ,Eò„ÉÒ ªÉä>ð ?
‡´ÉvÉÒ‡±ÉJÉÒiÉSÉ ½þÉäiÉÆ....

Love does not claim possession, but gives freedom - Rabindranath Tagore

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 6

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 7

....xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ®úºiªÉÉxÉä....
®úÉäVÉ xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ®úºiªÉÉxÉä..
¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ ¨ÉÒ ¡ò³Æý ‡´ÉEòɪɱÉÉ xÉäiÉÉä
MÉÖ®úÉÆxÉÉ EÖò®úhÉÉiÉ xÉäiÉÉä
½þÉäb÷ÒxÉä {Éè±ÉiÉÒ®úÒ VÉÉiÉÉä
+ɇhÉ ½äþ ºÉÉ®äú ®úºiÉä ¨ÉÉZÉä +Éä³ýJÉÒSÉä
+„ÉÉSÉ BEäò ºÉEòɳýÒ ´ÉºiÉÚƨÉÖ³äý ¨ÉÉZÉÒ ‡{É„É´ÉÒ VÉ®úÉ VÉb÷SÉ ½þÉiä ÉÒ
±ÉÉäEÆò „ÉäiÉÉiÉ EòɨÉÆ Eò®úÒiÉ ½þÉäiÉÒ
EÖò®úhÉÆ MÉÖ®úÉÆxÉÒ ¦É®ú±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ
‡{ÉEò±É䱪ÉÉ ¦ÉÉiÉ„ÉäiÉÒ¨ÉÖ³äý vÉ®úiÉÒ +ÉxÉÆnùÉxÉä bÖ÷±ÉiÉ ½þÉäiÉÒ
+SÉÉxÉEò ´ÉÉ´É]õ³ý =`ö±ÉÒ
+ÉEòÉ„É b÷ÉäCªÉɱÉÉ ]äõEÚò ZÉɱÉä
{ɽþÉ]äõSªÉÉ vÉÖCªÉÉiÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú ªÉÉ´Éä iÉ„ÉÒ ¨ÉxÉɱÉÉ ]õ´É]õ´ÉÒ +ɱÉÒ
xÉä½þ¨ÉÒSÉÉ ®úºiÉÉ ¨ÉÒ ‡´ÉºÉ®ú±ÉÉä
+Éb÷´ÉÉ]äõ±ÉÉ ‡„É®ú±ÉÉä
xÉä½þ¨ÉÒSÉÆ VÉMÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ +xÉÉä³ýJÉÒ ZÉɱÉÆ
VɺÉÆ ¨ÉÒ BEò +¤ÉÉävÉ Eò³ýÒ ¤ÉxɱÉÉä ½þÉäiÉÉä
¨ÉÉä`ö¬ÉÆSªÉÉ ºÉÖVÉÉhÉ VÉMÉɱÉÉ ¨ÉÒ {ÉÉ®úJÉÉ ZÉɱÉÉä
¨ÉÒ {ɆªÉÉÆSªÉÉ VÉMÉÉiÉ {ÉÉä½þSɱÉÉä
iªÉÉ ºÉEòɳýÒ..
¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉÉ ®úºiÉÉ ½þ®ú´É±ÉÉä ½äþ VÉhÉÚ ¨ÉÉZÉÆ ºÉÖnùè´ÉSÉ `ö®ú±ÉÆ
EòÉ®úhÉ..¨É±ÉÉ SÉCEÆò ¨ÉÉZÉÆ ¤ÉɱÉ{ÉhÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉÆ ½þÉäiÉÆ
¨ÉÉZÉÆ ¤ÉɱÉ{ÉhÉ ºÉÉ{Éb÷±ÉÆ ½þÉäiÉÆ

Age considers; youth ventures - Rabindranath Tagore

....iÉÖZÉä |É„xÉÉlÉÇEò b÷Éä³äý....
‡|ɪÉä , iÉÖZÉä |É„xÉÉlÉÇEò b÷Éä³äý nÖù&JÉÒ +ɽäþiÉ
SÉÆpù VɺÉÉ ºÉÉMÉ®úÉºÉ VÉÉhÉiÉÉä iɺÉäSÉ iÉÖZÉä b÷Éä³äý ¨É±ÉÉ VÉÉhÉiÉÉiÉ
¨ÉÉZÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ɪÉÖ¹ªÉ ¨ÉÒ iÉÖZªÉÉ b÷É䲪ÉÉƺɨÉÉä®ú =±ÉMÉbÚ÷xÉ `äö´É±ÉƪÉ
EòɽþÒ½þÒ xÉ ±É{É´ÉiÉÉ +ɇhÉ ½þÉiÉSÉÆ EòɽþÒ½þÒ xÉ ®úÉJÉiÉÉ
¨½þhÉÚxÉSÉ....iÉÚ ¨É±ÉÉ +Éä³ýJÉiÉäºÉ
VÉ®ú iÉä ‡½þ®úÉ +ºÉiÉÆ iÉ®ú
¨ÉÒ iÉä „ÉƦɮú iÉÖEòb÷¬ÉÆiÉ iÉÉäbÚ÷xÉ
BEòÉ ¨ÉɳäýiÉ MÉÖÆ¡ÚòxÉ iÉÖ±ÉÉ MɲªÉÉiÉ PÉɱÉhªÉɺÉÉ`öÒ ‡nù±ÉÆ +ºÉiÉÆ
VÉ®ú iÉä ºÉÖMÉÆvÉÒ ¡Öò±É +ºÉiÉÆ iÉ®ú
¨ÉÒ iÉä JÉÖbÚ÷xÉ iÉÖZªÉÉ EäòºÉÉÆiÉ ¨Éɳý±ÉÆ +ºÉiÉÆ
{ÉhÉ iÉä ¿nùªÉ +ɽäþ,¨ÉÉZªÉÉ ‡|ɪÉä
iªÉɱÉÉ xÉÉ ‡EòxÉÉ®úÉ xÉÉ iɳý
VÉ®úÒ ÁÉ ®úÉVªÉÉSªÉÉ ºÉÒ¨ÉÉ iÉÖ±ÉÉ `öÉ>ðEò xÉɽþÒiÉ
iÉ®úÒ iÉÚ ÁÉSÉÒ ®úÉhÉÒ +ɽäþºÉ
VÉ®ú ½þÉ ¡òHò BEò ºÉÖJÉÉSÉÉ IÉhÉ +ºÉiÉÉ iÉ®ú iÉÚ iÉÉä {ÉɽÚþ „ÉEò±ÉÒ +ºÉiÉÒºÉ
+ɇhÉ IÉhÉÉvÉÉÇiÉ ´ÉÉSÉÚ½þÒ „ÉEò±ÉÒ +ºÉiÉÒºÉ
VÉ®ú ÁÉ ¡òHò ´ÉänùxÉÉ +ºÉiªÉÉ iÉ®ú iªÉÉ +¸ÉÚÆiÉ ‡´É®úPɳÚýxÉ
BEòÉ „ɤnùÉiɽþÒ xÉ ºÉÉƇMÉiɱÉä±ÉÆ MÉÖ‡{ÉiÉ ¤ÉxÉÚxÉ {É®úÉ´ÉÌiÉiÉ ZÉɱªÉÉ +ºÉiªÉÉ
{ÉhÉ ½äþ ‘|Éä¨É’+ɽäþ , ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉÉb÷Eäò
VɺÉÆ |Éä¨ÉÉiɱÉÆ ºÉÖJÉ +ɇhÉ ´ÉänùxÉÉ +xÉÆiÉ
iɺÉÆSÉ ¨ÉÉMÉhªÉÉ +ɇhÉ ºÉÆ{ÉkÉÒ näùJÉÒ±É..
|Éä¨É +É{ɱªÉÉ …ÉɺÉÉÆSªÉÉ <iÉEÆò Vɴɳý +ºÉiÉÆ VɺÉÆ +É{ɱÉÆ VÉÒ´ÉxÉ
iÉ®úÒ½þÒ,|Éä¨É ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ?
½äþ +É{ÉhÉ EòvÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ºÉ¨ÉVÉÚ „ÉEòiÉ xÉɽþÒþ....EòvÉÒSÉ xÉɽþÒ....
We live in the world when we love it - Rabindranath Tagore

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 8

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 9

....ºjÉÒ....
½äþ ºjÉÒ
iÉÚ +ºÉ„ÉÒ Eò±ÉÉEòÞiÉÒ
{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉÒ½þÒ
xÉɽþÒ ¡òHò näù´ÉÉÆSÉÒ
+xÉÆiÉ EòɱÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
¤É½þÉ±É Eäò±Éä iÉÖVÉ iªÉÉÆxÉÒ ºÉÉèÆnùªÉÇ +{ÉÖ±ªÉÉ ¿nùªÉÉiÉÒ±É
iÉÖVɺÉÉ`öÒ ‡´ÉhÉiÉÒ Eò´ÉÒ Eò±{ÉxÉÉÆSÉä ºÉÖ´ÉhÉÇVÉɱÉ
‡SÉjÉEòÉ®ú ®äúJÉÉ]õiÉÒä iÉ´É ‡SÉjÉ näù>ðxÉÒ xÉÚiÉxÉ +¨É®úi´É
ºÉÉMÉ®ú näù<Ç ¨ÉÉäiÉÒ,JÉÉhÉ näù<Ç ºÉÉäxÉä, ´ÉºÉÆiÉ näù<Ç ºÉÖ¨ÉxÉä
ºÉVÉ´ÉhªÉÉ,{ɇ®úvÉÉxÉ Eò®úhªÉÉ,¤ÉxÉ´ÉhªÉÉ +‡vÉEò +xɨÉÉä±É
EÖò¤ÉÉÇxÉ Eò®úiÉÒ +{ÉÖ±ªÉÉ iɨÉÉ¨É <SUÉ iÉ´É ªÉÉè´ÉxÉÉ´É®ú
¨½þhÉÚxÉ +ºÉ„ÉÒ iÉÚ
+vÉÇ xÉÉ®úÒ +xÉ +vÉÇ º´É{xÉ
½äþ ºjÉÒ
iÉÚ +ºÉ„ÉÒ Eò±ÉÉEòÞiÉÒ
{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉÒ½þÒ
xÉɽþÒ ¡òHò näù´ÉÉÆSÉÒ

What is Art? It is the response of man's creative soul to the call of the Real - Rabindranath Tagore

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 10

....ºÉÉ„ÉÆEò....
‡|ɪÉä,
VÉä´½þÉ ¨ÉÒ iÉÖZÉÉ ‡xÉ®úÉä{É PªÉɪɱÉÉ ªÉäiÉÉä
iÉÖZªÉÉ b÷É䲪ÉÉÆiÉ BEò ºÉÉ„ÉÆEò +ºÉÆ Îº¨ÉiÉ =¨É]õiÉÆ
iÉÖZÉÉ ‡xÉ®úÉä{É PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ <iÉCªÉÉ ´Éä³äýºÉ {É®úiɱÉä±ÉÉä +ºÉiÉÉä EòÒ
ÁÉ´Éä³äýºÉ näùJÉÒ±É ¨ÉÒ ±É´ÉEò®úSÉ {É®úiÉäxÉ +ºÉÆ iÉÖ±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉÆ
{ÉhÉ iÉÖ±ÉÉ JÉ®Æú ºÉÉÆMÉɪÉSÉÆ ¨½þhÉVÉä,ÁÉ´Éä³äýºÉ ¨ÉÒ näùJÉÒ±É ºÉÉ„ÉÆEò +ɽäþ
´ÉºÉÆiÉ ‡xÉiªÉxÉä¨ÉÉxÉä ªÉäþiÉÉä
{ÉÉèÌhɨÉÉ ¨ÉɴɳýiÉä +xÉ {ÉÖx½þÉ =MÉ´ÉiÉä
´É¹ÉÉÇxÉִɹÉÇ ¡òÉÆtÉÆ´É®ú ¡Öò±ÉÆ ±ÉÉVÉÚxÉ =¨É±ÉiÉ ®úɽþiÉÉiÉ
+ɇhÉ,
iÉÖZªÉÉVɴɳý {ÉÖx½þÉ {É®úiÉhªÉɺÉÉ`öÒSÉ
¨ÉÒ näùJÉÒ±É xÉä½þ¨ÉÒ iÉÖZÉÉ ‡xÉ®úÉä{É PÉäiÉ +ºÉiÉÉä
{ÉhÉ,
ÁÉ´Éä³äýºÉ PÉÉ<Ç Eò¯û xÉEòÉä..VÉ®úÉ „ÉÉÆiÉ{ÉhÉä Eò±{ÉxÉÉ Eò®ú,
VÉä´½þÉ ¨ÉÒ ¨½þhÉiÉÉä,¨ÉÒ iÉÖ±ÉÉ xÉä½þ¨ÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÉäbÚ÷xÉ SÉɱɱÉÉäªÉ
½äþ ºÉiªÉ º´ÉÒEòÉ®ú....
BEòÉ IÉhÉɺÉÉ`öÒ EòÉ ½þÉä<ÇxÉÉ iÉÖZªÉÉ b÷É䲪ÉÉÆiɱªÉÉ +¸ÉÚÆSªÉÉ ZɆªÉÉxÉä
b÷É䲪ÉÉÆJÉɱÉSÉÒ EòɳýÒ ´ÉiÉÖdzÆý +‡vÉEò MÉb÷nù ½þÉä>ð näùiÉ
+ɇhÉ....
VÉä´½þÉ ¨ÉÒ {É®úiÉ ªÉä<ÇxÉ iÉä´½þÉ ¨ÉÉjÉÆ
‡xÉ&„ÉÆEòiÉäxÉä JɳýJɳÚýxÉ ½þɺÉ
JɳýJɳÚýxÉ ½þɺÉ
Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark - Rabindranath Tagore

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 11

....‡xÉb÷®ú....
‡VÉlÉä +ºÉä±É ¨ÉxÉ ‡xÉb÷®ú +xÉ ¨ÉÉxÉ =ÆSÉ
‡VÉlÉä +ºÉä±É YÉÉxÉ ºÉ´ÉÉȺÉÉ`öÒ ={ɱɤvÉ
VÉMÉ ‡´É¦ÉɇVÉiÉ xɺÉä±É ‡VÉlÉä +ÆiÉÇMÉiÉ ºÉÆEÖò‡SÉiÉ Ë¦ÉiÉÓxÉÒ
„ɤnÆù VÉx¨ÉÆiÉÒ±É ‡VÉlÉä ºÉiªÉÉSªÉÉ MɦÉÉÇiÉÚxÉÒ
+xÉ vªÉäªÉ|É䇮úiÉ ¤ÉɽÚþ ZÉä{ÉÉ´ÉiÉÒ±É +SÉÚEòiÉÉ MÉÉ`öhªÉɺÉÉ`öÒ
‡VÉlÉä ‡xÉiɳý |Éä®úhÉäSÉÉ |É´Éɽþ
¨ÉÞiÉ ºÉ´ÉªÉÓSªÉÉþ ´Éɳý´ÉÆ]õÉiÉ SÉÖEòhÉÉ®ú xÉɽþÒ
ºÉÉiÉiªÉÉxÉä ‡´ÉºiÉÉ®úhÉɆªÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú +xÉ EòÞiÉÒiÉ ‡VÉlÉä ¨ÉxÉÉSÉÉ ‡´ÉEòÉºÉ ½þÉiä É ®úɽþÒ±É
º´ÉÉiÉÆjªÉÉSªÉÉ +„ÉÉ iªÉÉ º´ÉMÉÉÇiÉ,
½äþ VÉMÉiÉ ‡{ÉiªÉÉ
¨ÉÉZªÉÉ näù„ÉÉºÉ VÉÉMÉ ªÉä>ð näùiÉ
¨ÉÉZªÉÉ näù„ÉÉºÉ VÉÉMÉ ªÉä>ð näùiÉ

We gain freedom when we have paid the full price - Rabindranath Tagore

....iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ....
BEò]õÉ EòÉ +ºÉäxÉÉ iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
ºÉÆMÉä EÖòhÉÒ ªÉä´ÉÉä xÉ ªÉä´ÉÉä iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
VÉ®ú EÖòhÉÒ ¤ÉÉä±É±ÉÆ xÉɽþÒ iÉÖZªÉÉ„ÉÒ
{ÉÉ`ö ‡¡ò®ú´É±ÉÒ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ
PÉɤɯûxÉ ºÉMɳäý ¤ÉºÉ±Éä PÉ®úÉiÉ
SɱÉ,iÉÚSÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ ¤ÉÉä±ÉÚxÉ ]õÉEò
BEò]õÉ EòÉ +ºÉäxÉÉ iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
ºÉÆMÉä EÖòhÉÒ ªÉä´ÉÉä xÉ ªÉä´ÉÉä iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
VÉ®ú +ɱÉä ºÉÉ®äú ¨ÉÉPÉÉ®úÒ,‡xÉPÉɱÉä ‡¤ÉùSÉEòúiÉ iÉÖZªÉÉ {ÉÉ`öÒ
nùÉ]õ +®úhªÉÉiÉ xɺÉä±É ºÉÉä¤ÉiÉÒ EÖòhÉÒ
ºÉÉÆbÚ÷ näù Vɇ¨ÉxÉÒ´É®ú ®úHÆò iÉÖZÉÆ,xÉ JÉÉiÉÉ ½þɪÉ
SɱÉ,iÉÚSÉ EòÉ]õ¬ÉÆSªÉÉ ¨ÉènùÉxÉÉiÉ `äö´É {ÉɪÉ
BEò]õÉ EòÉ +ºÉäxÉÉ iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
ºÉÆMÉä EÖòhÉÒ ªÉä´ÉÉä xÉ ªÉä´ÉÉä iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
xɺÉä±É ‡nù´ÉÉ,nùÉ]õ±ÉÉ +ÆvÉÉ®ú
+ɱÉä ´ÉÉnù³ý,¦É®ú±Éä +ɦÉɳý
vªÉäªÉnùÒ{É +ºÉä±É ‡xÉ®úÉ„É
SɱÉ,iÉÚSÉ VÉɳý UÉiÉÒ Eò®ú |ÉEòÉ„É
BEò]õÉ EòÉ +ºÉäxÉÉ iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
ºÉÆMÉä EÖòhÉÒ ªÉä´ÉÉä xÉ ªÉä´ÉÉä iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ
iÉÚ SÉɱÉiÉ ®ú½þÉ

You can't cross the sea merely by standing and staring at the water - Rabindranath Tagore

xÉä]õÉIÉ®úÒ - {ÉÉxÉ Gò 12

®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ xÉä½þ¨ÉÒ =kɨÉÉäkÉ¨É +ɇhÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ EòÉ´ªÉ {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉSÉÉ
<Ç-ºÉɇ½þiªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉÉSÉÉ vªÉÉºÉ ‘xÉä]õÉIÉ®úÒ’ VÉÉä¨ÉÉxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉ +ɽäþ. nù®ú +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ
‡¨É³ýhÉɆªÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ |ɇiɺÉÉnùÉÆxÉÒ +ɨÉSÉÉ =iºÉɽþ ‡uùMÉÖhÉÒiÉ ½þÉäiÉÉäªÉ, xÉä]õÉIÉ®úÒ ½þÉ ºÉÉ{iÉɇ½þEò +ÆEò
ºÉvªÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 50000 ¨É®úÉ`öÒ ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ ‡´ÉiÉ®úÒiÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. iªÉÉ ´ªÉ‡iɇ®úHò
´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´ɮú δ½þ‡VÉ]õ Eò¯ûxÉ ´ÉÉSÉhÉɆªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ±ÉIÉhÉÒªÉ +ɽäþ.'
½þÉ +ÆEò +É{ÉhÉ +É{ɱªÉÉ <ǹ]õ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉ ¡òÉì®ú´ÉbÇ÷ Eò®úhªÉÉºÉ +ɨÉSÉÒ EòɽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ {É®ÆúiÉÖ
+ºÉä Eò®úiÉÉxÉÉ +ɨÉSªÉÉ +ɪÉb÷ÒSÉÉ +ÆiɦÉÉÇ´É Eäò±ªÉÉºÉ +ɨ½þÒ +ɦÉÉ®úÒ ®úɽÚþ. ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉäSÉÒ
±ÉÉäEò‡|ɪÉiÉÉ ´ÉÉfø´ÉhªÉÉºÉ +É{ɱÉÉ ½þÉiɦÉÉ®ú ±ÉɦÉÉ´ÉÉ ½þÒSÉ <SUôÉ. +É{ɱªÉɺÉÉ®úJªÉÉ ®ú‡ºÉEòÉÆSªÉÉ
ºÉ½þɪªÉÉxÉä ½þÉ +ÆEò ±É´ÉEò®úSÉ BEò ±ÉIÉ ´ÉÉSÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ ‡xɪɇ¨ÉiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉSÉÉ
+ɨÉSÉÉ ºÉÆEò±{É ‡ºÉvnùÒºÉ VÉÉ<Ç±É +ºÉÉ +ɨ½þɱÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ +ɽäþ.

<Ç ºÉɇ½þiªÉ |ɇiɹ`öÉxÉSÉÒ <iÉ®ú ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ <Ç ºÉÉ{iÉɇ½þEòä –
º´É®úxÉä]õÉIÉ®úÒ +Éì‡b÷+Éä +±¤É¨É , ¤ÉÉ±É xÉä]õÉIÉ®úÒ , <Ç „]õÉ{É , <Ç „ÉɳýÉ
+ɇhÉ
|ɇºÉvnù ZÉɱÉä±ÉÒ <Ç ¤ÉÖCºÉ –
]õ±±ÉÒSÉÒ „ÉɳýÉ,¨ÉEò®ÆúnùSªÉÉ ‡jÉ´ÉähªÉÉ,OÉä´½þªÉÉbÇ÷ ‡±É]õ®úä SÉ®ú,SÉÉ®ú IÉhÉ,iÉÉä +ɇhÉ iÉÒ,
‡|ɪÉäSÉä +¦ÉÆMÉ,näù„ÉÒ nùɯûSÉä nÖùEòÉxÉ
½þÉ ‡´ÉxÉɨÉÚ±ªÉ +ÆEò ‡xɪɇ¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉɪÉ,|ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ.. netaksharee@gmail.com
xÉä]õÉIÉ®úÒ

ºÉ¨ÉÉ{iÉ

{ÉÉxÉ Gò. 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful