You are on page 1of 32
ROMANIA JUDETUL SUCEAVA ‘COMUNA CACICA CONSILIUL LOCAL ¥ HOTARARE pentru modificarea si completarea anexelor la Hotirarea Consiliulul Local Cacica nr. 35 din 29 ‘mai 2017 privind stabilirea impozitelor si taxolor locale pentru anul 2018 CConsilu local al comunel Cacica, judeful Suceava; ‘vend in vedere: + Expunerea de moive prezentati de domaul primar Petu Todesi, inregistreté cu nr. 6609 din 7.08.2017; ~ Adresa Insite Prefeculul Judeluii Suceava nr. 10714/10/9 din 28.08.2017 ~ Raportul de specialtate al Biroulul contabiitate, informare turstcd si refele electronice ale Comunitailocale,inegistrat cu nr. 7164 din 2.40.2017; ~ Report de avizare al Comisiel nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico-socialé, buget, finanje, administrarea domeniului public si privat al comunel, agricultura, gospodérie comunal protectia medi si turism, inegistrat cu nr. 7219 dn 410-2017; In conformitate ou = prevedarie at 1, art. 2 ain, (1) fl.) si cele ale Tit IX si Titlul X dn Legea nr. 27/2015 privind Cod scl, cu modifica si complete ulteroare, ~ prevederle Hotérri Guvernuli nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologce de apicare @ ai nt,227/2015grivind Codu fiscal, cu modifica] complete ultericae, = prevederilo at. 266 si art. 344 cin Legea nr. 20772018 prvind Codul de procedurd fiscalé, cu modiicle si competiie ultrioare, ~ prevederie art. 5 alin. (1) It. a) si lin. (2), at. 16 alin. (2), art. 20 ain. (1) tb), art. 27 gi art. 30 din Legea nr. 27312006 privind fnanfele publica locale, cu modifi si complete lterioare, ~ prevederie art. 27 din Legea nr. 21572001 privind administrajia publid local, repubcats, cu modi i complete ulteroare; ~ prevederie Ordonanjei de Urgent a Guvernuli nr. 80/2013 privind tale judicare de tinbru, cu modiicdte si complete ulteroare, ~ prevederi¢ art. 20 din Legea descontralzi nr. 195/2008, cu modifica gi complete uiterioare, + prevodi rt. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republic’, cu modifcarie gi complete uterioare; ~ prevederie Legi nr. 198/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/206 privind Codul fiscal ‘In temeiul art. 38 ain. (4) ft.) at. 45. alin 1) s alin, (2) ft. c) si art 145 alin, (1) fit b) din Legea nr. 21812001 privind administra publ local, republicta, ou modtice si complete uitriare; HOTARASTE: Art 1. Se modifc gi se completeaza anexele 1 si 2 la Hotirdrea Consilulul Local Cacica nv, 35 din 29 mai 2017 privind stablrea impoziteor si taxelr locale pentru anul 2018, conform anexelor 1 $12, care fac pate integranta din prezenta hotérar, ‘Art, 2. Hotérarea se atluce la cunostinté public’ prin afisare pe panourile de afisa) special ‘amenejate ale Consiluiui focal al comunei Cacica, precum pe pagina de internet a Primariel Cacica, \www.comuna-cacica.ro Art 3, mpotriva acestei hotiri persoanele interesate pot face contestaje in termen de 15 zile de la afgarea sau publicarea acestoa, Art. 4. Hotéréirea se comunicd Prefectuluijudelului Suceava, Primarului si Biroulu contabiltate, informare turistic si refele electronice ale comunti locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica prin grja seoretarului comunel Cacica, Pregedinte de sedint’, Constantin Boloca Georgeta-Gratiela Volanschi jy Nr 59 Anexa la HLCLane, 59/2410.2017 ‘TABLOUL, Cuprinedind impozitele si taxee locale t 1.Codul fseal /Titlal IX-Impozte si taxe locale Valorié mpozabile previzute la artAS7 alin.) imporitele gi taxcle locale eare constau intr-o anuinita sums fn tei st care se indexeaei/ajusteaz’ anual, in eondifile art.489 si respectivart.491 precum si amenzile are se aetualizexz8 potrivit art. 493 alin.(7) ‘CAPAL_ IMPOZITUL SUTTAXA PE CLADIRI (PERSOANE FIZICE) CLADIRE REZIDENTIALA construct aleatuita din una sau mai malte eamere floste pentr lovuit eu dependentele,dotarite si unit nnecesare, care satisfac cerintelé de locuit ale unel persoane sau fai, CLADIRE NEREZIDENTIALA ~ orice cladire care nu est rezidentiala, CLADIRE. CU DESTINATIE MEXTA - cladire folositaatat in scop reidential, eat sinerezidential ‘Az 455 alin (1) Orie persoana cae ae in proprictaleo clade situs in Romania datoresza impozit pentru acea claire, exceptand cal in care in rezentl iu se prevedediferit ‘Art 455 alin 2) pengu cladirile proprietate publica stu prvata satulul ori a nitalor adminisraty tritorale, concesionat, inchiiats, date in ‘adminisrere or folosinta, dupa caz, carr entitatialtele dacat cele de drep pubic, se stabiest taxa pe clan. ‘Art 437 alin (1) pent cladiile rezidentilesi clade anexa, alae in proprictate persoanelor fice, impoztul pe clair se ealeulesza prin aplicarea cote de (1) % asupra valor impozabile acladiri, ‘ArtaS7 alin@2) Valoateaimporabila cli, expritmtl in lei ge detering prin tmullreasuprafeei constuitedesfisurate & scestei, exprimate in ‘neti petal cu valoareaimpozabild corespunsateare,expritnatd in lin din tabell urmitor: TSS Fe ap TT TTT TT ae RTT ean ‘Suen hand Gel D07 | Mle slab al SATE ‘eee nor ee a ‘aims ‘ame Tutti Saar cman me Scatame acres, | Feintameont, | Cones, | Felon eet aioe” | texans, | “eace(conath ‘cumultive) | tive) 1 ie eT ae as pT or 7 aor cade ono fate ea mee wl aint alo Titans