You are on page 1of 10

7

Tu.i.t^-rr-ur .{rf.,.oJll

A ifu .dEtsjj"& ,'qI"L*e{r . a*slr*dlq_.? i d*:rg f r'-1*.. ,r,fu*l* .o.,, ,t*win Ln


tuierl{ nuole " * .f' mrrncirul /d,a*t l*"lu*}rtl i*N & t dr,,lt li,.q'|{ll,}
"t- ,r{$a )
& e"ilj{r}- o o*."fl.r.S" )

b. &*l*,uul + r.d,+ a,arr&:**-,lqt *4"g&*-:y.J- tty:#-


&lq : $Jal,er,r,.dp lorfif, aor e{&,rer:t N {, l,.rrt *& i," ful'tr-sac' &lx,unh ,
oLecc a*# i* mfp# ,c, h'rnn rt tt**h
C . r* ,r/*r, r*,rno.,r{r{ror lr{de* drfu*tlt- ryai a Aw*afirdiilm {.*, /r-r4**'c. ryl
I
'd*1.*o*.Ils
,in[ *rr**{.do' ,o,t **1rJ**rt / .r"" #d. {'r, lr'rrt e*'J"'# a}'w"ut
trtsul.r .fugr"r ,

b. s it{ Cul nrre.uttrJt , d*nJ l* t fuA.


ooola t. tn J.,i,

E. ?**Ar*A**c* {ru* ae dla}e.uc.:re *lJ-ls^ lx*fu** Ji*ofu a.Lp wru-i ,r*}"}*'J {.C.*^,crn
d,r"g J" a0,,1, r*
nrn.L.o"^"j ) *' i lr* ,*diln ,r,.erl*u.,/. ,n *or.!,
L #.ol*o L, ali[^.,*c^ , ta, {
rC ,prL(*{"cr:/ .i dpur& tu.# ,f.LrLk f, lr*ao k*a '&l;;r*^h ,*"t.*,;*"*L
TIP €€"C'ro[+Ahl ,;fu dr&l*r./* .srl e a$.[c f*uzli:rwn5.'. d, 'wg*fld d* o*':n<,l&t
c"t^r,w,

'a*u*$a nna-t i,ncrt*d xz ap*. tt, nkt*. ,rnnsai.;x ". 'i"otul*'JJ

ttp l)€ 6IATJDCAe"E : idor" .{"t;,.rr./. d* ,u..{cco.l-* , l*".}r*" t*"*;^4, d"{o,*fJ a'e-u

tu.fldt ?r*r"fu *,, * etn"t{.*ffut $au lw:utcc*nb fa''"'rn'a


.flp bE GGLoX;e : Id,u' drlCr*r./* trr.,M ae P*",k**t",i7 **n'9 aJ en"Lrru;.1'*l"i
t"h t+JJ
fip D€ FEeSecurl=, iALt' "trtf*t .',rn a.E nef"o&;*^S {r.ru elrt*rc 'L c*n
l',ohk "' nc.'**t u$* -*'
fr:tA'c\,\tr. sd., oltspr'*]r ) c*fu
Arr"rr"rl o-oJ
Tl P bC HATI C' ' id*, &ole*rk dr*rnn ,*sd frEa.cer,rr.c {},ui iun
*J l'**
r\'DN &

csn*rlil;L rrru"L'ctil*
5*^"to0a
: i&il ,!o!**'J* tt'**Jo*dt",, y"f*- ,wr*u m;ill .t'"4* u''t'u'l
ri p Hix'r *",
c,f,i,r*u #f.re cfl" tmai awz c:lc^a' {Yr}'Ar' Lunfi &i.'"h, ah
'
tynrdrt**d

tt P h)€Dlfi€PsNri&"l*
.[o[i[;cur. F#r,eLci i-,nril.l,,i. ({*(n .. he.",1

I
l+. (,fl* tsil e{.$ta le ,tr,r, -d-ci&.}i/ i.* nwd*-lu! il,'n}t' ed4 ,4c.:r*g c*o o o-{Jii
^{*L:t
(a*.) a- otfut .{g*
fl.rx-.,r.r'u ) ** c*,*
(oo^r
Prec,rncl '^"1u"* '
*"t''itnJ d'L*t'l
B. el,;;,,-$ b&! +ln ri"dr*r .r,i: . .cer-4,lrruS r,o o*fl ej f"r't'n'ecL,.trr '*fi'fi e'4n 7$'*' v
n 'Po"*,"r1**r*
,q{.{, ga& +rnlr:cq.l.e: {tnfii- k"Ar o{, e o.&}o t"f,0ru'rc,r ,t*r"#ue&* ("t' e'*.,
a) err' rle * fu.dAo* ad,"d*.u4 *: al-**"'& f"r{"*t-* $
o(t\-Lu<. tcr-t. LL".,J w&'t/'"^h A* , w'
(
r*r" ar dqlqeqEq
rui ir* ,( Lr${sclrcj
CftulGd_OYa A)4CIL[*4 $x"*]"tru ot.*J* o>.
+.&/"1
draq d* rtfl,c+
;0 t. t' , L{,'r, rmt<li<-rxw**{) * "* tl.}ilr cmd&i.,r,^r&toJ, g,t,*"-L
L, "or .fJoa*rr"rn t, +un *,uI^J

A P,ttryryte q Zl did,,, *,,v',r1d,l"ea*,{., JL+,,,,#h""{-


(&) ,fieLcr,*o*1
(e) jdu, drtr,&*,1!.
i31 &*r&ff' ol,,Aeiga,'u Wl U, , du-alui l*-t-"J" A&t) i{nc,&.Lt*,"1,* )
+*
(tr ) ar'4Llo,',"';l
ll"yd C^2*g*n 2rd nc'.u ccarLip,l.,r'o
tjgJd-, A rrg ,r* ut,c{u.,i, ,rr,, ar:'r"r1Jr*, clacn ur."*}* edt t,tt prr}luu,n c;1. xi;yt:,tttt
n&,nd.mx"b *"th"*J ,

R bun"la ni p^xlwr]rmu ,r& J. t-,txr *{*._d.u.-{_*{.*r", *, *.&.o.{*


,&yu.rr' yt^e{,
trrreryr,rr e,r"pe h $ri*i,;i
f"*,*rka & $il"€t^&nolt
C . '?*l"o*r*atro**.,
,.,.''^, ed.rkg4ggjEs .** -&,,- ,{, A-j"{$/*"f, , kl[o,r*** ,J-;rd.}rO,
fuJ,tr*,,** *r" a).rrs,"k
"/rt-* fllrt^s.re,, y,
.r.r,
r
"re* dc"jeU"r,"F4 *"1"i* f*:xe.lry* ,tilr"k aj, turtu *rfui*,rL (du e^ , w

**fr .*.
d"I , ri,rn ,nocL'-.**"rd ) qi a-0,, &Tut" Andtl"" mtd*r,!, q*&/r&|,
b t,uot rui.^oq*^^ t"dr^,.AU* *^l,drrfl^J

cda ee urnylr,nr*k lo
^*rowA
aeu:,I &."f &y* ,.*' r*€e{u,J r o* kaTt*wo L .*rr*.r*r.,k d,,*, axt*guaa **-r,,t

i,n e-d,liu$ ft-t;-r;cunr,i


or".mi:{r*,,ru

lFy*'liLur*u
ta't* lilt*s vu tr.r.arJ
ytcts-cc,,14 clrt ci,' ,uonyhnnJn ,y11t ttu-LtNm b ou*Vl h*rf
4qr ,"rr, o"rr,* , p*r.drnl, *r", *
f**, tp w<r**rr*nk c{Jrl , at}ngut tta*
r,rnafrrnd , &,A $" , *,* ,t*"*J* 1*,,rh, ,f*y ottr,,u , ^i *ru*rlo*J*
air"ni-latu tn eruthttr* fi;lrtrtfitwylsi
nl*., .,{l-lJ*/J /rll*turvt1 ,r' a&'.lrrr "l* 4 ."tv{.r tn(.,tu '

{rul1 - PW-
T'.r-[Lttrr*

B dr" *k,,e , *aa,mer*d ae*e{** a** c,trj.f, otr l"},"rt}* , o {r.yrl*-fir,


-
C-L
,r n ordo c*"t*cr,zrL l"xd-rqae--ti,J4dp ,& Li,rLi C}tG

o. ?en$,r,&r-c.t rrur ert o.Afre$--Cg4fl@ ol, atto: ,l-ulJnlrcnt ,^r^Je "

b PL.A-rlro..Ec fhr.t
..-d;1sffi
lU.r,'tut'irr SxoLr-raqg ["y, currri rr,trm d&Aal;'n

*.*fu"*-T'du[, .trr# u{vn$}*ru)'l pwctam*"*'+


c{o.e-
cl<t cc ..t tu d,,-Lzc.,"J. ,r-r$ u
4W*rrl yvu.uy"*u, cr#
,Aatucrw&i4 p+ urnxnt' lit eu4t arrodalt"fuA rearryuiz'(d ''th'4i "*'""-"t /-rh'
dtologta d, f^e"t-/ ao .Lwu "^rrrnil /r^""-rr^, /"/-r^*or1t*r'
,o ,lr7$yrro ,1, tnL hry*"1 -, /rlooardi .l/*rhrH ^ytsarA loz.tcac a,'|Lr."
Aoloci*&it, N / a;""r*L , i"frt '*t *> a'"'Vl'Rr ' eApa^lA4l
Aoauuoi;* ry ld ni zt aaa4*t .Lt, A"./ar& ,u*Jt* ld l^l"er;*'o:'l'i
idritt nbtlLrr^A F *Tatata a- ^aulJa:fi d, *n + l,u,zd. **'lr/* f '/* Wq
g ' f{,Jw'a d, tat, J..rrf"r"/ -+ **, at)t'oloa"rt
_d
lrprr+*' Aul,lralt l*leL & -+
+.oa-iuo,ua
T*trrr
/+rld/r" AutoXfu ,ti*ju CHG 4{l hr,!t, plil* 4^, '*anvtd 4 /1, '
-
, otaulwa ,bnpaat; lailw drtnlut/ uourtar,ra/a*orri"urrn o cH(, o' Ar/t pldd
, .!-h*,.&f" ttrLtt hfA'pfattu ph* k/r/, &P*,lrlutret@)
, dd, drit C,lcAatr*;

Aillt *ed f*,M &u th^,?rrJ,frM'u /


'Aa-!ou',udo hpTF, e k7nary*n 7u
-

I Pdrdq**
Pdrdq**
/*J p"^t* 0&a. fl4rLr aolr;rfa-* qhffwrlr fsd,u, : 'fu/.[,.r1ff a $d*; Lu
*l"*"tJ* 1l,'#,s{-* , fuJln*,,rr^rc. p:l,x{r.* u*.6 , lcu{.Jorerl,a /e#ret'u"d"/**/d uly,*c4c)
pfl,o{,.* r*cLr-urra- de o
^r^r&Jo,'.k.

rhrr' **rd
^"ft, ur ".r$-rfe*d
r:.uft.ai& p,"e, 4=rtlo,.tu yr-Pd."t ,.*tl6-
3' l-{&'kcrt,.Er"- CI-*d*r,*u ,r"rtktd, gn ou:sd.-e,( G& e],,urrr^rl^.
t' "r*,.,J"
h" id*' de0"t"*",4 - [rxo*
,,r{€pn
t"\Nrkr-]- etu ;r,,e,uteo-.L c& ,r.f "fr*rna & tyrarrt^
b* rrr+-e e ,rrcuoc.c0s *.r-!r*k"d,t*t* et*a dru-o*-}e:
ol*r*naacn^e oein o-,r-i

" r&e"r"
,*-r*^"

5. & on "ln*-', ,ea- #.r.{"lrr*tcrec. l,ute{-ee e^fu


Srfuo.il-0, .d'o c-o^r, c&r*,r'ue,ry.,-r-d

fur&**d , drl.,l {"t, unr:cyra.firi..0 /LE yrao*eJs dad e^*r f.rs'rracr,rr} , d{c'r&""-lo-
t-anp.t cL4 & gr.u' iryrcl.rsr,:" cJu o n*L,Jo*r46 "
7
sug. .ta I ?3 ilo*rle ueuie*Nrr€

Tutt\lB/s.g.* . ailLipautfl

d,,br WW' tizatt q', flhli/, 'r,,'*'/


t &tru!:;:;;rfu
&lrul: ta N a* * *',ld bda!/to'a;'bln"t*k't1
i
+*,r1* - 4i, d, {tnru , + "a"d*
o finA

a d, AtD , ,rJri2*/,urld' ,44/t a lrrllxuna' ayluv !


, lD nadrl dt
harairrri
luLhrtrcne dt ftasrro"li/o4,ma,r*t'drd
lullu^o* AUuo*r/t
,nanarwb Uuuilunl| = ,ohTuoltatr .l,to*4la&a- 7rrl"*{r$ /o
'patfiaj,ra' ,
ctl ,w^t rrbalnhtan pn e&d; 1,r*{rrnt t, ) n *tL@ a'd'''ni ,
t)n tsnh^l ,"4^r*r'",h1 b"ilrJrr"f/ oh at'alo- (dr*alrarr/V zeDn*rtztc ,
dqola/ntoj thuAenat , rW*I uu^ak- /n; ,ruorr,*.oil'o'n /'t""/nt' ,
,Ny %A. p ro&W ,nu:oLo'la ,rr"f4'' id'l*'to 7"h"t7*t
,efr?$ dt u,e )
,{+a,;Jrr,"'l olarit :
.D iahanah4l ,auattlitn oou 'n'4oa'l', daP-
-rtwLew'\1er4 --xl
'tt't"/ PtAu'A' . ..

, ifu) drt>^rA ,/*you ,rr*,/ nA,U ,ut*,* *n )n/hrNAL l intnAltTfiL A

ru ysa'i" d-- Wq a*'$ ed''lilhl


*r, N I *"/"'It
bo- ,rrl,r"r"rt>r/ ln /ildn Aal6
) Molt.ilfl.o fu4*
d lA*,/
@ *,M1,, or*A ufr n*rr"t":rdl ilnc/o 0..t., 'hln"t
/yn

a,$,

/*" b olrit^t
-L-
.,
/11 rt&A$ truutd tn tu" ant^a4
'to*u'dt* ''nl*l'ao'/
d"d h &aet,0o et&
W 'mai
4wAa*t ,oltuiw : F> B
lyar,/toorw rw&u" / 32tr + !em444o oli"lrl*'talui .h ,t],;*,r4
"*

iahl ofikr,.A oL,Nfu ay'u fu 'A, *"/ A,' d /*xet^ lu ,r4r"r*l


inc.eil& ,crr"lrr.r;* d, rmJct
fu*W J rk ,u,Lt ;; oia,l*'q,rfur1n/,
y. a f*,!* ,tl,*/
indttnuaaAil drlri, e
#
I ftfl al )mtulfr
{by
An inltruna- fn
/N;ryrr* t,/&bh/,

fu nor,$ot ,ottnttru'n er"b'/Ai aahaa r M,a/N"'


' u,rurd"ola /ua a@'u h€ala tat f::o/nn
At /r** @gW in tu',Ia*n ^r*rf d, ter;*' a .*l't'/'d1' @
T- tD *r{"}""t, - ln afr afnl! f'rt'""*"'"'0f
I t
iru&ayt Auut aa/,;ata
ft**' l' n'i td',''
"
'f' n" l" a'
/uurA,fle adlato la MrL"h" oahn uhr mru at/ et'ca i'ut

,orl ruor' &a idu:l, drln"^I- mo*l a MrrA* d^ c*ttw;igraq


Vt, /tttaso'htt
,*6 Urn rnl;l"M ,rrd u lnatlt dnrt
,Ao A^rrrrrrfr il)
^el'

drfrrdrrv,I: di
x F=" /-r3 , t I
y ,zaour*' ,0,*, h. limt;o - ss&t !
lln ,*rr:vj
.L *^"o*ril
oL . rnatikl , aoubL , /o a*P'utti
,'.'i*"i*-iJr^ry1n
a, ;;*"1 /"j** a" ' ""u''tf'4' *"''h )!
tut,
, MNdn 'M/*'ri nalt iu#a/rb
t - kottlux.t*i ,*r*r,lilrt ,nlu* 'ldrtr-A ,*t'/'/oj' *'*tnol a/"ho^/ 'l
. ffi^t" i'r**, *uoA *ra""n tt"''# !
- t
lrltru*ui r*wr/ot -ua*'L '

( t)
€bH
(2-) TTe
(3) hltwau drr*afW
"ry*ro^b u<:hnh
(4) t',rlt^^rut' ; [;;hk1 1w'a*'o1t ' on'1'Nd'n '

ilAnil .htttgct
drt^r,tt'*rl
tlrrrl* tilu4,M'
ua&n/o
yP+'7*t r,"'i'l'*' * *tAJ
,ttrut /"1"r/r,
o
!
o

(t) ruLbuAAtE Wiaorl& A*7o2*7fr uve; oHq


(2) fredeJux b*loc.Ar UNs;' e"HG
(3) Deneum
cH6r b ontilakl, b.^lr$*,t ,,lrrnno,l"' (, a'lotoe ' )
"l'*fai*J
(+t ruLbuR-AnE ftrnortei iuoessi o€ o so}sre,^'rf
NlJ't otc,wl , ,arrnpwntlnt , wnlu-a -. "

tr-) sc//i.toFe6^/lF
(6) TwBu A-IRE * sculurBeatimen fr u^/o[
I+) A) EL€HFNTE psrpo,c,e *
TULAUEAP-E AreUtVd (ry|;! {f
(s ) 'R)t*ve*tE pstuond ipoUs1 ". + Ldrrrk * iudPa

(9 Tllusua-p.eE PsinorlcA scereli -s *"rtj"


)
(lo) rtiPocauo eiB -2 t*tgLt ,ul'
(lr ) ruLA up-htg'* aisrro Lm'cfr aeoelti * Mf ,/d'
(lL) Toc i,waisLt , iJ -

o
(t3) TLtr-rs t) ILp.DE k DE peesou e.ul rarc p*e.aruol o5' - / d &h elarr/ftaal.

-3-
t*ffxtlr: 1'rnx b*1t*:)
M' 'i*|''oe
W uily'Apl'& dy, , p)nopd h'ilt^'tda47t')
,
p4 N aw'1ru ryq a/'*'*ilol
,r"/"t" med*"e&p draa,,rtu ;d
;^ ,it *rrt drln.^* !

ueattba'ualtt*' 4' 14 laapa 'w dot^Im^A


tu^**lt"d !
^h)rof "t'*'+
A.( A.t doSt lnLia' laril ,rc euae hN!
!
€ ' p,o*d '
ssat'
/rrtt,rr*, drtrrrrrh **rrto/ta
4
ss pj
4,,r att my /o a'*
^, "J'Vtlil'u
x Atrylwru W
Y huc lil^\il^o^, a*Llr*
tr

r*qtJ tulLd o''stl"'il tMd2ryutt , o nunltu L"*l'


aL : .btut'netlu'l -{@
ntalili n b.g"rd'*l d, aok'lr,fur#t
& tht,elin{r""@ .f!*d {Yndl
artt hril";^n^, *ffi !
7

, koxii-in o*dtr' alt;"tu


. f)A
/naaatlla rbut'u ;

4rlN"N d4r^a4rl6

1aofr /i att#&rrj d, * uglu'ytwu


4 @ indttdt" tfu dthh,oat<
rdt dilannk Norw
hilo#p bto*,
h'14^ I d,t drlna*k orr*rl lr'** I
tdrr Ni*ar"k irrrt4rrtrh .ur dryryy
iu&otgu' fild&bl Arr d adtata !**d4' lr, hodl'il * "yr n*,**?,,_
$t 04pI fn** /V, A,u ilAl mfrrr,ra ,nilll It '*f , umtou' ttdt-o i@, ,r0cidfi
tuldi$
,ala.eo

p"r, * *Tr*,lrn n, ^ yr'J i anaPt' d' W i"


@ d, uN r*** i* rytuu*tt'rh ind'd*'Nk'
,d# ,-rrkS*t &lna,'r,h al) f'dNh'iIN t . , J
tu$N,4, ffirr4l ;aol"orla ila i*)*'^l a'd' W "*l,YYi, o ,
^^-^.u\.^;

lr', tlawlhd:' al&ie- na*d cryut 1^'** th' ry


laalotrturlrtlttt
tto
&!*nattu un" aduta **' l'o* ^""6 ta i'u-linadxl hltua d'rftt
).a irr"l P**
r ^l .,L.--
d, aJ
Ltaf '

(,tl TuLEuP-ePt Palnodofr oPricenri oN€i cH6


TuLRuEArc.€ rslnortG }r'ruusA D€ O sr,&srnr\rr;
tr*)

fr) AuIE TuLrbuehei ?slucrricE


lh) TtJLBun*pf +recfiufr oJ
g(fx€Ntt PslHo'ri(F

e }.olourn"w* '
iudtulalalui iurhu & *N l"t'** t 'dam e &;lt l*fi*q"l'
. N'fa/erla-
ilO*" I untt'ath A'ilt'yt'rt"!
nu d;6.ya ei,, prl^l lJii rt ia n

-5-
rULf}UILAEEA pstnorie^[ su.lerfr

o rfiN
lrd"lbl|
)r'nw'
lnnatw : /Mane|dr l d*J"*fnl / m,wraaixt /**Io*rrw / lrwd"&^ftht
,dan au M *nic
tn"alun' olr'*'u ;

t tuk- lt4ritial uu' alu la h,,*,t I

"u,pluJff :

-.rt hprni&ttwa ,yk tt u+nma lo urrntal @ ,A fu46t4frrr r'tx

&ury dl t t.u*a & tn drt rkt frrl*t^6"' !


dJ' 'e. dr '*l :
&) nx-f5uan 0s Pstuor"t c6 a*ruttra uNa' cH6
(z) Ard eltrxu c b a'rCI e*T UN€l! eJ'/q
eMG : a. \uluUa , hut' ual^ot, , ld,,&ale,r, ,ttr,l,&u-"l " ,"
d
(s ) TULAof-e&r* pslnartcA luousi a6 o srAsT:
(q ) oedeiuNtlt- lruous 0s o suasr.
(s) irrrrorienne u, O .$u6sr.
Su{ t Liloawq4^^...
U
(6 ) &tr€ "t?t &u aA a"i Ps]ronrcF
(+) "ruLrbuR& nJE Ar6'erid h et Ff*ru ipesd e,r psfu"ro'rveS*
ts) sivr.rla RE t fuusuefie-i frAcrics u, EAcroRl psirrorooiei
t I ) TULBua A RE D€' P.Ees opstir*rEi

&al***^t :
I oorr,r,h altlbl;*W'
iaJvwotwh; u, c,i*a
a
W neatk iudi*^duahte/o^,f*I& gutp
, adrlad^olu o+o f
, da.a &o"lo* , a, w^4*r,ttt tdt uia.urat -+ uetwt&.rut Aragr'wlka !
6-