You are on page 1of 22

TARTALOM

BEVEZETÉS 6

A HOLDFÁZISKÁRTYÁK RÖVID LEÍRÁSA 12
A HOLDHÁZAK RÖVID LEÍRÁSA 14

A HOLDFÁZISOK 16

A HOLDISTENNÓ́K 49

A HOLDHÁZAK 74

HOGYAN VESSÜNK KÁRTYÁT? 103

A HOLDTÁBLÁZATOK 111

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 128
6

BEVEZETÉS

N incs még egy olyan hétköznapi szim-
bólumunk, mely rendelkezne azzal a
mindannyiunk fantáziáját és képzeletét
előrejelzések ugyanolyan megbízhatóak,
mint amelyeket az időjósok „tudományos
alapon” készítenek.
elbűvölő és inspiráló erővel, mint Földünk
csodálatos kísérőbolygója, a Hold. Vala- A sápadt hold esőt,
mennyi nemzet néphagyománya csordultig A vörös hold szelet,
van pompás és tünékeny küllemének fázisa- A fehér hold sem esőt, sem havat nem
ira és változásaira vonatkozó magyarázatok- jelez.
kal és előjelekkel.
A korai emberiség számára a Nap min- A latin közmondás nyomán (Clarke, 1639)
dennapos eltűnésének és újra felbukkanásá- (A ford.)
nak ismerős volta és kiszámíthatósága vált
azzá a sémává, melyre a naptárat és az Azt mondják, „holdkórossá” válunk tőle,
évszakokat alapozhatta. Számukra a Hold szerelembe esünk miatta, vérfarkassá változ-
természeténél fogva sokkal titokzatosabb tat bennünket és életünket mindent egybe-
volt. vetve saját, változó ritmusához igazítja.
Különös és misztikus létezőként a Hold
a változékonyság megtestesítője, melynek Mind ezt a hold
nincs egyértelműen meghatározható megje- Bolond járása tette. Közelebb jött
lenése. Az egyik este kéjsóvár telihold, a A földhez, mint szokott; s miatta mind
másikon keskeny sarló; időnként magasan Megvész az ember.
van az égbolton, máskor a horizont pere-
mén. Ami még furcsább, hogy a leghalvá- Shakespeare, Othello, V, ii
nyabb Hold néha nappal kél fel, dacolva (Szász Károly fordítása)
azzal, hogy a Nap láthatatlanná teheti, míg
más estéken egyáltalán nem jelenik meg. Azt a kőbe vésett tudományos nézőpontot,
Nem csoda hát, hogy Luna mindig is rabul mely azon az alapon utasítja el az asztroló-
ejtette az emberiség szívét, és táplálta giát, hogy a bolygók nem képesek befolyá-
fantáziáját. solni életünket, mivel túl messze vannak
ahhoz, hogy hatást fejtsenek ki, a Hold ese-
A Hold hatása tében nehéz fenntartani. Kétségtelen, hogy a
A Hold életünkre gyakorolt hatása roppant Hold erőteljes árapályhatást gyakorol boly-
jelentős. Szinte az összes naptár jelöli az új- gónk vizeire. Mivel fizikai testünk nagyrészt
és a teliholdat minden egyes hónapban. Az vízből áll, logikus azt feltételeznünk, hogy a
emberek a Hold megfelelő fázisaiban ültet- Hold mindenképpen hatással van az emberi
nek, metszenek és szüretelnek. Úgy tűnik, viselkedésre, valamint egyre több komoly
hogy a Hold megfigyelésén alapuló időjárás- kutatás is folyik ennek megállapítására.
BEVEZETÉS 7

A HOLDFÁZISOK oldalát világítja meg, sötétségben hagyva a
másikat. Azt a formát, melyben a Holdat
A Hold a Föld körül kering, 29,53 nap alatt pályájának bármely adott fázisában észlel-
megtéve egy teljes kört. Ezt holdhónapnak jük, a Föld és a Nap pozíciójához viszonyí-
hívják. A Hold fázisait, az új- vagy fekete tott helyzete határozza meg. A lenti
holdtól a teliholdig, a Napból érkező fény diagram a Hold pályáját és a fázisok elhe-
hozza létre, mely a Holdnak csak az egyik lyezkedését ábrázolja.

8. új- vagy fekete hold
Pályája végén a Hold pontosan a Föld és a Nap
között helyezkedik el. Ilyenkor a Hold felénk eső oldala
tökéletesen megvilágítatlan, ezért egyáltalán nem látjuk.
A Föld, a Hold és a Nap együttállásakor beszélünk
napfogyatkozásról.

1. holdsarló 7. balzsamos hold
A Hold kelet felé haladva Ahogy a Hold útja folytatódik,
kezdi meg útját, és nagyjából egyre kevesebb a visszaverődő
három nap múlva a napsütötte fény, míg mindössze egy
NAP
oldal parányi része törékeny keskeny sarlóvá válik a kör bal
holdsarlóként válik láthatóvá oldalán. Ez a balzsamos hold.
a Hold jobb oldalán. A Hold
világos oldalának növekedésére 6. utolsó negyed
mondjuk, hogy hízik a hold. Néhány nap elteltével a Hold
8 ismét félig világos – félig sötét,
2. első negyed 1 7 a világos rész ezúttal a kör bal
A következő három és oldalára esik. A Hold útjának
fél napban a sarló addig utolsó negyedébe ért.
növekszik, míg a kör jobb
oldala teljesen világos lesz. 5. elhintő hold
A Hold kilencven fokot haladt 2 6 A Hold most útjának második
és megtette útja első negyedét. feléhez érkezik, fényes része
FÖLD
fokozatosan csökken, azt
3. púpos hold szoktuk mondani, hogy fogy a
A Hold addig növekszik, hold. Három és fél nap múlva
míg a holdkör háromnegyede 3 5 a tökéletes fénykör eltűnik.
világos lesz. Ekkor púpos Ez a fogyó hold fázisa.
holdnak nevezzük.

4

4. telihold
A púpos hold a soron következő éjszakákon egyre teltebb
lesz, míg végül a Hold szembekerül a Nappal, és a teljes
kör fénybe borul.
8 BEVEZETÉS

A holdfázisok szimbolikája fejezzük ki. Például azok, akik a holdsarló
A holdciklusok sorrendjének tökéletes idején jöttek a világra, gyakran új irányzatok
metaforája egy növény: a magból induló kezdeményezői vagy elindítói. A telihold
növekedés virágot hoz és termést érlel, idején születettek a reflektorfénybe vágynak
majd a levelek és virágok lehullanak, és és így vagy úgy, de el is érik azt. A balzsa-
szétszóródnak az új magok, melyek tavaszig moshold-típusú emberek egy olyan jövő
mélyen szunnyadnak. magjait hintik el, melyet talán sohasem lát-
hatnak. Évszázadokkal ezelőtt ők ültették el
A Hold mindegyik fázisa párhuzamba azokat a csemetéket, melyekből mára óriási
állítható eg y növény életciklusának erdők váltak.
állomásaival: Bár némi kalkulációt igényel születésed
1. HOLDSARLÓ – Az első hajtások megje- holdfázisának kiszámítása, egy asztrológus
lenése, melyek a tavasz kezdetén áttörik a pontosan meg tudja ezt mondani a születés
hideg, kemény földet. dátuma, időpontja és helye alapján. Az
2. ELSŐ NEGYED – A levelek kifejlődése, interneten is sok olyan oldal található, mely
melyek akkor sarjadnak, amikor a növény ezt a szolgáltatást jutányosan vagy akár tel-
erőre kapott. jesen ingyen is biztosítja.
3. PÚPOS HOLD – A növény még több táp- Megismerve születésed holdfázisát, észre
anyagot és napfényt vesz magához, és fogod venni, hogy minden hónapban, ami-
rügyeket hoz. kor a Hold eléri ezt a fázist, életed úgy álta-
4. TELIHOLD – A napfény melegétől a lában véve könnyebben folyik. Azt is
rügyek felfeslenek és a növény kivirágzik. megfigyelheted, hogy amikor a holdfázis a
5. ELHINTŐ HOLD – A virág szirmai elszá- születési holdfázisoddal szemben áll,
radnak és átadják helyüket az érett feszültségek keletkeznek.
gyümölcsöknek. Ahogyan az adott fázisban született
6. UTOLSÓ NEGYED – A levelek és a meg- emberek annak a fázisnak a minőségét kép-
maradt virágok lehullanak, egyedül a szá- viselik, a holdciklus meghatározott idejében
radó magházak maradnak meg. bekövetkező események is az adott időszak
7. BALZSAMOS HOLD – A magházak tulajdonságaival bírnak, illetve némely tevé-
kipattannak, a magok pedig szétszóródnak a kenységek jobban illenek a Hold bizonyos
talajon. fázisaihoz, mint mások. A telihold ideje pél-
8. FEKETE HOLD – A föld magába gyűjti a dául a projektek fellendítésének és felvirá-
magokat, hogy télvíz idején benne szuny- goztatásának legkedvezőbb időszaka; míg
nyadjanak. újhold idején érdemes a projektet inkább
pihentetni és kivárni a legmegfelelőbb pilla-
Mindannyian a Hold egy adott fázisában natot. Minden fázis szimbolikája könnyen
látjuk meg a napvilágot, és természetünk érthető, és egyszerűen a feltett kérdésre
egy részét ezen fázis minőségein keresztül értendő gyakorlati jelentéssé alakítható.
BEVEZETÉS 9

A nyolc holdfázis személyiségtípusai 4. T ELIHOLD
Mindenki, aki teliholdkor vagy az azt
1. H OLDSARLÓ követő három és fél napban született, teli-
Az ő születésükkor a Hold 45-90 fokkal jár hold-típus. Ha ebben az időszakban szület-
a Nap előtt a zodiákus körén. Ha ebben a tél, szükséged van rá, hogy a figyelem
fázisban születtél, tettre kész vagy, és önbiza- középpontjában legyél, hogy elismerjék az
lomra van szükséged. A vágy, hogy új felada- érdemeidet és hogy lásd, érdemeid hatással
tokba vesd magad, sokszor a múlt elől való vannak a külvilágra. Mindig elfogulatlanul
menekülést fedi el. Vannak pillanatok, ami- és világosan látod a személyes és a közösségi
kor tudatalatt megérzed korai élettapaszta- tényezők közötti kapcsolatot.
lataid nehéz terheit.
5. E LHINTÓ́ HOLD
2. E LSÓ́ NEGYED Mindenki, aki akkor született, amikor a
Az ő születésük idején a Hold 90-135 fok- fogyó hold 135-90 fokkal van a Nap
kal jár a Nap előtt a zodiákus körén. Ha mögött, vagy a telihold után minimum
ebben a fázisban születtél, vezetői vagy más három és fél, maximum hét nappal, elhintő-
energikus tevékenységet kell végezned hold-típus. Ha ebben a fázisban születtél,
ahhoz, hogy motiváltnak és elégedettnek képes vagy a megtanult és megtapasztalt
érezd magad. Az a típusú ember vagy, aki dolgokat átültetni a gyakorlatba. Mások
tisztában van a biztos jövő érdekében felépí- érdemeinek vagy munkájának felismerésé-
tett szilárd alapok fontosságával, viszont ben és támogatásában is sikereket érhetsz el.
örömmel szemléled azt is, ahogyan a régi Egyfajta propagandistája és népszerűsítője
építmények leomlanak az új, fejlettebb vagy bárminek, amiben értékre lelsz.
módszerek hatására. Inkább vagy az alapok
megteremtője, mint álmodozó. 6. U TOLSÓ NEGYED
Aki olyan periódusban született, amikor a
3. P ÚPOS HOLD fogyó hold 90-45 fokkal van a Nap mögött,
A púposhold-típusok születésekor a Hold az úgynevezett utolsó negyed-típus. Ha
135-180 fokkal jár a Nap előtt a zodiákus ebben a fázisban születtél, szükséged van rá,
körén. Ha ebben a fázisban születtél, akkor hogy világnézeti meggyőződésed áthassa a
számodra fontos a személyes fejlődés. Szük- mindennapjaidat. Személyes és társasági
ségét érzed annak, hogy valamilyen tekinté- kapcsolataidban hajlamos vagy az általad
lyes és becses dologgal gazdagítsd a tár- kötelezőnek tartott nézőpontokhoz és sza-
sadalmat, és kész is vagy ennek érdekében bályokhoz ragaszkodni Az a típus vagy, aki
munkálkodni. Létfontosságú, hogy világos képes egy talán még nem látható jövőért
céljaid legyenek az életben, éles elméd pe- dolgozni, éppúgy, mint a balzsamos típusok,
dig folyton valamilyen jelentős ügy körül akik az eljövendő generációknak ültetnek
forog. fákat.
10 BEVEZETÉS

7. B ALZSAMOS lagjegyben tartózkodik, és ez a csillagjegy
Azok, akik az újholdat megelőző három és határozza meg, hogy az adott fázist a négy
fél napban vagy újholdkor születnek, bal- elem közül melyik uralja.
zsamos típusok. Ha ebben a fázisban szület- A zodiákus minden csillagjegye rendel-
tél, szinte prófétai jövőbelátó képességgel kezik valamely elem tulajdonságaival, az
rendelkezel. Erőteljesen ráérzel a társadalmi alábbiak szerint:
sorsszerűségekre, mintha csak az életcélod
felé haladnál. Érzelmeid meglehetősen Tűz – Kos, Oroszlán, Nyilas
mélyek, intuitív képességeid kiválóak. Föld – Bika, Szűz, Bak
Levegő – Ikrek, Mérleg, Vízöntő
8. Ú J - VAGY FEKETE HOLD Víz – Rák, Skorpió, Halak
Akik teliholdkor vagy az azt követő három
és fél napban születtek, telihold-típusok. Ha A TÚ´ Z ELEM TÉMÁI
ebben a fázisban születtél, másokkal és álta- A kreativitás hallatán sokan kizárólag a
lában a társadalommal szemben elfogult, művészetekre gondolnak, pedig ennél több-
impulzív és érzelmes vagy. Sokszor nehezen ről van szó. Abban az értelemben valameny-
különbözteted meg az álmot és a valóságot, nyien teremtünk, hogy részt veszünk a
az ismerőseidet olyannak könyveled el, aho- dolgok megvalósításában – abban, hogy a
gyan te látod őket, és nem olyannak, amilye- semmiből létrehozunk valamit, vagy hogy a
nek valójában. Kezdeményező szelleműként lehetségesről való elképzelésünk alapján és
hatással vagy az emberekre, így amit ma energiabefektetéssel kézzelfoghatót alko-
teszel, holnap a többiek is azt fogják. tunk. Valamennyire mindenki kreatív.
Szereted az új kezdeteket, és ha ez tömér- Amikor az üzletemberek piaci rést találnak
dek régi szenny eltakarításával jár, annál és létrehoznak egy addig nem létezett áru-
jobb. cikket vagy szolgáltatást, akkor kreatívok.
Amikor cselekedni kezdesz, nekiveselkedsz
Az elemek vagy felelősséget vállalsz terveid megvalósí-
Az asztrológiában és a többi jelképrend- tásáért, a kreativitásod használod. A Tűz
szerben is a Tűz, a Föld, a Levegő és a Víz elemét aktiválod magadban. A kreatív csele-
elemei képviselik a kreatív, az anyagi, a szel- kedetekre jellemző kezdeményezés és kép-
lemi és az érzelmi világot. zeleterő azt igazolja, hogy a Tűz az intuíció
A Hold a Föld körüli mozgásával körbe- eleme, azaz tudni valamit, mielőtt meg -
jár ja az ekliptika tizenkét, 30 fokos sza- történne.
kaszát is, melyeket az asztrológusok • A Tűz eleméhez tartoznak: kreatív munka,
csillagjegyeknek neveznek. A Hold nagyjá- projektek elindítása, versengés, lelkesedés,
ból két és fél nap alatt halad át egy jegyen, izgatottság, túlzásba esés, játékban lenni,
és a tizenkét csillagjegyet felölelő útját egy szenvedély, hivalkodás, szórakoztatás.
holdhónap alatt teszi meg. A nyolc holdfá- • A Tűz holdfáziskártyák piros színűek.
zis során a Hold mindig má sik csil-
BEVEZETÉS 11

A FÖLD ELEM TÉMÁI kalandozásait is – a tanulást, a továbbképzé-
A Föld elemhez tartozik minden fizikai és seket, a médiát, a televíziót.
tárgyias dolog, így az otthon, a pénz, a • A Levegő eleméhez tartoznak: ideák, talál-
vagyon, a tulajdon, az ingóságok. Fizikai mány, elme, koncepció, változékonyság,
tested is ide tartozik – a külsőd, a ruháid, az magyarázat, értelem, találkozók, megbeszé-
elfogyasztott ételek, és persze az egészséged lések, szerződések.
is. Erős törzsi ösztöneink miatt bizonyos • A Levegő holdfáziskártyák sárga színűek.
értelemben embereket is birtokolunk, tulaj-
donnak tekintünk, ezért a Föld elemhez tar- A VÍZ ELEM TÉMÁI
tozik a család, a barátok, a gyermekek és a A Víz jelképezi életünk érzelmi oldalát.
kollégák is. A Föld képvisel mindent, ami- Szeretet, gyűlölet, vágy, taszítás, élvezet, fáj-
ben megvan a potenciál, hogy hatalma- dalom – ez az elem az érzésekről szól.
sabbra növekedjen. Az otthonok, paloták, Megjeleníti szoros érzelmi kapcsolatainkat,
cégek és birodalmak építése is a Föld kate- a családot, szeretőket, ellenfeleket, még
góriájába sorolandó. A Föld fejezi ki tekin- ellenségeinket is. Szimbolizálja a megérzé-
télyed, társadalmi helyzeted, képességeidet seket, a félelmeket, az emlékeket és a nosz-
és eredményeidet is. talgiát, de mindenekelőtt a tudatalattit.
• A Föld eleméhez tartoznak: rendszer, tör- Éppen ezért az összes többi elemet érintő
vény, rutin, üzlet, vásárlás, biztosítás, jelzá- témába is belefolyik. A Víz jelképrendszere,
log, megtakarítások, örökség, hagyomány, ahogyan az elem maga is, azt testesíti meg,
háttér, épület, kertészkedés, gazdálkodás, ahogyan a bensődben felfedezett edényhez
bankügylet. alakítod magad és igazítod az érzelmeid.
• A Föld holdfáziskártyák zöld színűek. Mint a Víz, az érzelmek is ide-oda hullám-
zanak, jönnek és mennek, mint az apály és a
A LEVEGÓ́ ELEM TÉMÁI dagály, körülölelik a nehéz helyzeteket és
A Levegő minden, ami intelligencia. Lefedi mindenekfelett, életben maradnak. A Víz a
az ideák széles spektrumát, a logikus és az legkeményebb követ is elkoptatja, szétap-
imaginatív gondolkodást, a tanítást, a tanu- rítja, ezért az összes közül ez a legkitartóbb
lást, a kommunikációt és az írással, a médiá- és a legerősebb elem.
val, szerződésekkel, megállapodásokkal • A Víz eleméhez tartoznak: szeretet, gyűlö-
kapcsolatos témákat. A Levegőhöz tartoz- let, harag, érzelgősség, rokonszenv, törődés,
nak a társadalmi érintkezés könnyedebb gyengédség, csalódottság.
formái is – a partik, baráti találkozók, társa- • A Víz holdfáziskártyák kék színűek.
dalmi események, ünnepségek, összejövete-
lek. Mivel a Levegő a kommunikációt érinti, Az elemek és a holdfázisok
hozzá tartozik minden mozgás és érintke- összekapcsolása
zés is, tehát a telefonhívások, e-mailek, a
levelezés és a kisebb utazások. A Levegő A harminckét holdfáziskártya lefedi a nyolc
uralja az elme tágabb értelemben vett holdfázist a négy elem kártyaszíneiben. Ezek
12 INTRODUCTION

a kártyák a legfontosabbak a pakliban. Ezek ben értelmezni őket. Az elem adja a leírás
jelentik a kapcsolatot az aktuális holdállással, központi gondolatát, míg a Hold fázisa
mely a kártyavetés pillanatában az égen lát- jelzi annak növekedési stádiumát a magtól
ható (lásd 16. o.). Egyedülállóak a jóslási a termésig.
rendszerekben, és képesek megmutatni, hogy A növő holdsarlót ábrázoló kártya a
az események mikor történtek a múltban, és Földben például egy anyagi vállalkozás első
mikor fognak megtörténni a jövőben. hajtásait (vagy beindulását) sejtetheti, talán
Miután elsajátítottad a nyolc holdfázis egy pénzügyi projekt kezdetét; a Vízben
jelentését, egyszerű lesz az elemek tükré- lévő telihold egy érzelmi kapcsolat vagy

A HOLDFÁZISKÁRTYÁK RÖVID LEÍRÁSA
TŰZ IMPULZUS
NÖVŐ FÖLD BEFEKTETÉS
1 HOLDSARLÓ
HAJTÁSOK
LEVEGŐ IDEA
VÍZ ÖSZTÖN

TŰZ VERSENYSZELLEM
NÖVŐ
FÖLD STABILITÁS
2 ELSŐ LEVELEK
LEVEGŐ ALKALMAZKODÁS
NEGYED
VÍZ VÁLASZTÁS

TŰZ EGYÉNISÉG
NÖVŐ FÖLD AMBÍCIÓ
3 PÚPOS
RÜGYEK
LEVEGŐ ELŐRELÉPÉS
VÍZ SZENVEDÉLY

TŰZ ELISMERÉS
TELI- FÖLD TELJESÍTMÉNY
4 HOLD
VIRÁG
LEVEGŐ MEGOLDÁS
VÍZ BETELJESÜLÉS

TŰZ ÖNBIZALOM
FOGYÓ FÖLD FELELŐSSÉG
5 ELHINTŐ
GYÜMÖLCS
LEVEGŐ HÍRNÉV
VÍZ ELKÖTELEZŐDÉS

TŰZ ÖNBIZALOM
FOGYÓ
FÖLD FELELŐSSÉG
6 UTOLSÓ LEHULLÁS
LEVEGŐ HÍRNÉV
NEGYED
VÍZ ELKÖTELEZŐDÉS

TŰZ KOMPROMISSZUM
FOGYÓ FÖLD TÁRGYALÁS
7 BALZSAMOS
MAGOK
LEVEGŐ ENGEDMÉNY
VÍZ CSALÓDÁS

TŰZ FELTÖLTŐDÉS
FEKETE FÖLD MEGTAKARÍTÁS
8 HOLD
SZUNNYADÓ
LEVEGŐ ELLENŐRZÉS
VÍZ ELSZIGETELŐDÉS
BEVEZETÉS 13

érzés virágzását mutathatja, talán érzelmeid inkább Hold-, mint Nap-alapú volt.
nyílt felvállalását; a balzsamos hold a Bizonyítékok vannak arra, hogy Babilon és
Tűzben egy, csak egy jóval későbbi időpont- Egyiptom asztrológiája Hold-orientált volt
ban cselekvést igénylő kreatív terv magjai- és hogy az általa kibocsátott érméken
nak elültetését, talán egy teendő alkalmasabb Augusztusz még a római korban sem a nap-,
időpontjának kivárását jelentheti; míg a hanem inkább holdjegyét, a Bakot használta.
Levegőben lévő utolsó negyed egy koráb- A Hold a zodiákus 360 foka körüli útja
ban bevált ötlet felülvizsgálatát vagy újfajta 28 szegmensre osztható, melyek mindegyike
megközelítését mutathatja, talán korábbi megközelítőleg megfelel a Hold egy holdhó-
sikerek hasznosítását. nap alatti napi periódusainak. Minden szeg-
Az alapkombinációk egyszerűek és egy mens egy holdház és a kör 12 fokát és 51
kis öntesztelés bizonyítani fogja, hogy egy- percét fedi le. Bármely fázisban is járjon a
két óra alatt el tudod sajátítani a holdfázis- Hold, egyidejűleg valamelyik házban is van
kártyák értelmezését. (lásd az illusztrációt balra lent).
Tradicionálisan valamennyi csillagjegy
A HOLDHÁZAK három, 10 fokos dekanátusra osztható
tovább. Minden egyes dekanátust az adott
A holdházak a világon sokfelé felbukkannak elemcsoport három csillagjegyének valamely
az asztrológiában és véleményünk szerint a bolygója ural. Például, ha a Kos tűzjegyét
legősibb asztrológiából származnak, mely vesszük, az első dekanátust maga a Kos és a
Mars uralja. A második dekanátust az
A belső kör a tizenkét állatövi jegyet mutatja.
A középső körön minden csillagjegy három dekanátusa
Oroszlán és a Nap, a harmadikat pedig a
látható uralkodó bolygóikkal együtt. Nyilas és a Jupiter. Minden egyes holdház a
A külső kör a huszonnyolc holdházat jelöli. benne foglalt dekanátusok csillagjegyeinek és

23 22 21 20
24  19
25  A BOLYGÓK SZIMBÓLUMAI
 18
26 Bak Nyi.
SZIMB. BOLYGÓ KAPCSOLÓDÓ JEGY ÉS SZIMB.
 17
Vízö. Sko. NAP OROSZLÁN
27
 16
  HOLD RÁK
28 Hal. Mér. 15
 MERKÚR IKREK , SZŰZ 
A HOLDHÁZAK
1  14 VÉNUSZ BIKA , MÉRLEG 
 Kos Szűz 
 MARS KOS 
2 13 JUPITER NYILAS 
 Bika Oro. 
3 12 SZATURNUSZ BAK 
 Ikr. Rák
  URÁNUSZ VÍZÖNTŐ 
4 
11
 
NEPTUNUSZ HALAK 
5 10
6 9 PLÚTÓ SKORPIÓ 
7 8
14 BEVEZETÉS

uralkodó bolygóinak tulajdonságait ölti magyarázat. A holdfázis- és a holdházkár-
magára. A legtöbb két csillagjegy jellemzőit tyák kombinációi a kártyavetések során a
viseli vegyesen. lehetséges jelentések tömkelegét nyújtják.
28 holdházkártya van, melyek mind-
egyikének elnevezése egy egyszerűsített AZ ISTENNÓ́K
kulcs az értel me zés ükhöz. Egy idő után
pusztán a képekből is tudsz majd olvasni. Az Az istenek és istennők panteonjában az
asztrológia határozza meg a házak jelenté- istenek nagy része napisten, az istennőket
sét, illetve minden kártyához tartozik egy azonban többnyire a holddal hozzák

A HOLDHÁZKÁRTYÁK RÖVID LEÍRÁSA
HÁZ KEZDETE VÉGE BOLYGÓK KULCSSZAVAK ELEM

1. VULKÁN 00.00 12.51  Energiafelhalmozás Tűz
2. ZENÉSZ 12.51 25.43  Pompás lehetőség Tűz
3. PALOTA 25.43 08.34  Nagyvonalú engedékenység Tűz/Föld
4. KŐ 08.34 21.26  Jelentős találkozó Föld
5. KERÉK 21.26 04.17 Gyakorlatias kommunikáció Föld/Lev.
6. HÍD 04.17 17.08 Szellemi kapcsolat Levegő
7. LÁTOGATÓ 17.08 00.00 Váratlan kapcsolat Levegő/Víz
8. LOVAG 00.00 12.51 Ösztönös védekezés Víz
9. KORSÓ 12.51 25.43
Mások megsegítése Víz
10. SZÖKŐKÚT 25.43 08.34 
Élénk képzelőerő Víz/Tűz
11. FORTUNA 08.34 21.26 Hatalmas szerencse Tűz
12. BUKÁS 21.26 04.17  Új kezdetre van szükség Tűz/Föld
13. OLTÁR 04.17 17.08  Pesszimista gondolatok Föld
14. JOGAR 17.08 00.00  Vágy az elfogadásra Föld/Lev.
15. CSOKOR 00.00 12.51  Váratlan találkozás/választás Levegő
16. AJTÓ 12.51 25.43  Új lehetőség Levegő
17. KARD 25.43 08.34  Bosszúvágy Levegő/Víz
18. ÁLDOZAT 08.34 21.26 
Érzelmi szélsőségek Víz
19. KÉT ÖSVÉNY 21.26 04.17  Érzelmi izgatottság Víz/Tűz
20. SZAKADÉK 04.17 17.08  Meggondolatlanság Tűz
21. PÁRBAJ 17.08 00.00  Versengő cselekedet Tűz/Föld
22. ESKÜVŐ 00.00 12.51  Illő viselkedés Föld
23. VALLOMÁS 12.51 25.43  Bizalmas megbeszélés Föld
24. ÁLARC 25.43 08.34  Megtévesztés Föld/Lev.
25. LÁZADÁS 08.34 21.26  Vita egy ügyért Levegő
26. FOGOLY 21.26 04.17 
Menekülőút keresése Levegő/Víz
27. GURU 04.17 17.08 
Inspiráció, menekülés Víz
28. ALVÓ 17.08 00.00  Megérzés, gyanú Víz/Tűz
BEVEZETÉS 15

kapcsolatba. A klasszikus mesékben az Nyilason, a Bakon és a Vízöntőn haladnak
istennők élet és halál urai, szélsőséges ter- keresztül.
mészetük a legmélyebb együttérzéstől és A kártyavetések során a leterített lapok
szeretettől a legsötétebb gyűlöletig és között az istennőkártya uralkodik a kérdés
kegyetlenségig terjed. Ezek a figurák nem fölött. Úgy viselkedik, mint az őrzőangya-
emberi lények, hanem a bennünk lévő jó és lod vagy a tündér keresztanyád, aki a te
rossz minőségeket képviselik. érdekeidet tartja szem előtt. Minden egyes
Minden istennőhöz a hozzá kapcsolódó istennő a leghatékonyabb megoldás egy-egy
évszak az asztrológiai csillagjegyei tartoz- megközelítését testesíti meg. Tanulnod kell
nak. Így például a fiatal, új kezdeteket hozó tőle. Megmutatja, hogyan cselekedj, hogy
fehér istennők a tavaszt ívelik át a Halaktól kérdésed vagy problémád a vágyott ered-
a Koson, a Bikán és az Ikreken keresztül. Az ménnyel záruljon. Hogy megismerd az
érett, tápláló vörös istennők a nyári hónapo- összes istenséget, érdemes naponta vaktá-
kat uralják a Ráktól az Oroszlánon, a ban kiválasztanod egy-egy istennőt. Figyeld
Szűzön és a Mérlegen át. A pusztító fekete meg, tulajdonságai hogyan viszonyulnak
istennők pedig a Skorpióban indulnak és a életed eseményeihez.

Az istennők kereke
ISTENNÓ́K
CSILLAGJEGYEI
ÉS HA
LET LÁ
Ü L
SZ EKA
TÉ KÁL
I
Fehér istennők
Istár – Halak

H

 LI
ÚJ

A L Artemisz – Kos
YJ
E

IT

Vénusz – Bika
FR

Athéné – Ikrek
FEKETE
GA
ISTÁR

HOLD


IA

Vörös istennők


Héra – Rák
ARTEM

ÉR

Ízisz – Oroszlán


FEHÉR VÖRÖS
M ÉT


HOLD HOLD Démétér – Szűz
ÁS
ISZ

Gaia – Mérleg
TE

RT
RE

SZ

Fekete istennők
TA


U
N

SZ I
ÍZ
Lilit – Skorpió
M

N

AT
ÉS HÉN
HÉR
A
T

N

É Káli – Nyilas
FE Hekaté – Bak
Freyja – Vízöntő
16

A HOLDFÁZISOK
A JÓSLAT HOLDJA A holdtáblázatok azt mutatják, hogy a jóslás
Az aktuális holdfázist jelölő kártyát még holdja Kos növő sarló a Földben. Az össze-
azelőtt ki kell választani, hogy bármilyen kevert holdfázispakliból a múltra Víz teli-
kérdésfeltevésre kerülne a sor. Ez lesz a jós- holdat, a jövőre pedig Levegő elhintő holdat
lat holdja, mely összeköt bennünket az húzunk.
aktuális hold isteni erejével és állapotával. A múlt Víz teliholdja egy jelentős
Az egész témát ez fogja uralni. Ha a jóslat érzelmi történés virágba borulására vagy
holdja a növő hold fázisában van, mindig a megnyilvánulására utal. Mikor történt ez?
teliholdba forduló növekedést és a sikert Visszanézzük a táblázatokban és azt talál-
jelenti. A fogyó fázisban a dolgok végső juk, hogy 2016. szeptember 16-án telihold
soron leromlanak és alvó állapotba kerül- volt a Halakban. Ez a következő extrama-
nek, mielőtt képesek lennének megújulni. gyarázattal szolgál számunkra (lásd 44. o.):
Amikor a jóslat holdját kiválasztjuk a hold- „Ez a felszabadult (Halak) öröm ideje.
táblázatokból, megkapjuk azt az elemet és Minden, amit elképzeltél, igaznak bizonyul.
csillagjegyet is, melyben látható. Ez lehe- Párkapcsolati témákban fennáll a veszélye
tővé teszi a konkrétabb elemzést és megha- annak, hogy szerettünket túl magas pie-
tározza az egész kártyavetés hangulatát, desztálra emeljük.”
ahogyan a többi kártya értelmezésének Ezzel mélyebb bepillantást nyerünk a
irányvonalait is. múltba és közvetlenül összekapcsolódunk
az adott dátum holdjával.
I DÓ́MEGHATÁROZÁS A jövőre vonatkozó, Levegő elhintő hold
A HOLDFÁZISKÁRTYÁKKAL esetében előre kell keresnünk a táblázatok-
A többi holdfáziskártya, mely a jóslás során ban. 2017. február 14-én elhintő hold lesz a
kirakásra kerül, vagy a múltat vagy a jövőt Mérlegben, mely a következőképpen értel-
jelképezi. Ilyen esetben ezek felkereshetők a mezhető: bizonyítottál magadnak, így most
holdtáblázatokban, hogy fény derüljön az sütkérezhetsz jó hírnevedben. Mások érté-
általuk jelölt időpontra. Ha például a jóslás kelik érdemeidet és tisztelnek múltbéli sike-
során egy múltbéli eseményre húzott kártya reidért. Így, bármi is volt a kérdés, meg-
a növő sarló a Vízben, akkor a holdtábláza- kaptuk azt az időpontot, amikorra a prob-
tokban visszakeressük azt a dátumot, ami- léma megoldódik (lásd 37. o.).
kor a Hold legutóbb abban a fázisban volt. Íg y tehát láthatod, hog y amikor
Ez gyakran akár egy hónapokkal azelőtti holdfáziskártyát húzol, mindig lehetséges
időpont is lehet. előre- vagy hátrakeresni a holdtáblázatok-
Tegyük fel, hogy készítünk egy három- ban, hogy megtaláld az adott fázis előző
kártyás kirakást 2016. december 5-re. vagy következő előfordulását.
A H O L D FÁ Z I S O K 17

1. A T Ú́ZBEN NÖVÓ́ HOLDSARLÓ
Hajtások • Impulzus

H O L D S A R LÓ
NÖVÓ́ TÚ́Z HOLD

HAJTÁSOK

IMPULZUS

A keskeny, dagadó holdsarló a Tűzben
forróvérű és lelkesítő. Van ennek az
időszaknak egy „nem várhat” minősége,
nösen ebben a holdfázisban vagy meggyő-
ződve róla, hogy senki másra nincs szüksé-
ged – a magad útját fogod járni!
mely mindenkit elhamarkodott és izgatott
cselekvésre sarkall. Az ebben a fázisban hold az oroszlánban – Erősen él benned
összesűrűsödő optimizmus és lelkesedés a vágy, hogy átvedd egy feladat vagy tenni-
indítja útjára a legkreatívabb kezde mé- való irányítását. Arról is meg akarsz győ-
nyezéseket. ződni, hogy mindenki tudja, mit viszel
Ha a holdtáblázatok alapján ez a kártya véghez, és értékel is ezért.
az aktuális Hold, a zodiákus alábbi csillagje-
gyei nyújtanak mélyebb értelmezést. hold a nyilasban – Tekinteted a látóha-
tárt fürkészi és miután odaértél, talán az azt
hold a kosban – Az elképzelés megvan, az követő állomást! Ebben az időszakban
energia megvan, mire várunk még? Külö- remélhetőleg utazol.
18 A H O L D FÁ Z I S O K

2. A T Ú́ZBEN NÖVÓ́ ELSÓ́ NEGYED
Levelek • Versenyszellem

E L S Ó́ N E GY E D
NÖVÓ́ TÚ́Z HOLD

LEVELEK

VERSENYSZELLEM

A mikor a Hold az első negyedbe ér a
Tűzben, 90 fokra a Naptól, felszíne
félig sötét, félig világos és minden egyen-
hág, hogy minden ellenállást legyőzzünk a
fejlődés érdekében.

súlyban van. Ám a Tűz elemnek ez kevés. hold az oroszlánban – Megcsillan a
Ez a fázis komoly belső késztetést hoz, hogy remény, hogy vitathatatlan érdemeid hatá-
haladj előre és fordítsd saját javadra a dolgo- sára minden ellenállás szertefoszlik. Tudod,
kat. Felkorbácsolja a győzelem iránti vágyad. hogy valamiféle isteni jogod van a győ -
Ha a holdtáblázatok alapján ez a kártya zelemre!
az aktuális Hold, a zodiákus alábbi csillagje-
gyei nyújtanak mélyebb értelmezést. hold a nyilasban – Az igazságot keresve
megpillantod magad előtt a fényt. Még ha
hold a kosban – Az első negyed fázisai igyekezetedben rá is taposol mások lábára,
közül ez a legagresszívabb. Ebben az idő- vagy összeütközöl néhány vállal, hát legyen
szak ban belső késztetésünk a tetőfokára – az a fontos, hogy odaérj.
A H O L D FÁ Z I S O K 19

3. A T Ú́ZBEN NÖVÓ́ PÚPOS HOLD
Rügyek • Egyéniség

PÚPOS
NÖVÓ́ TÚ́Z HOLD

RÜGYEK

EGYÉNISÉG

A hogy a Hold fénye erősödik, minden
vetélkedés eltűnik az utadból és rájössz,
hogy van valami elkerülhetetlen és csak rád
ban, és ellenállhatatlanul vágysz arra, hogy
lásd a végeredményt.

jellemző cselekvésed választott irányában. hold az oroszlánban – Ez a szakasz
A Hold ezen fázisában erőteljes hajtóerőt olyan, mint egy jelmezes főpróba. Mindenki
érzel, hogy beteljesítsd a sorsod. tudja a szövegét és a mozgásokat. Egye-
Ha a holdtáblázatok alapján ez a kártya dülálló előadásod megvalósításához csupán
az aktuális Hold, a zodiákus alábbi csillagje- az utolsó simításokra van szükséged.
gyei nyújtanak mélyebb értelmezést.
hold a nyilasban – Ahogy utad láthatóan
hold a kosban – Teljes céltudatossággal a végéhez közeleg, elkerülhetetlen bánat
viszonyulsz az elvégzendő feladatodhoz. kerít hatalmába, és gondolataid a következő
Most semmi sem állíthat meg az előrejutás- projekt köré kezded csoportosítani.
49

A HOLDISTENNÓ́K
„Íme, itt vagyok én, a természet anyja, minden elemek
úrasszonya, időtlen idők legősibb gyermeke, istenségek
legnagyobbika, szellemek királynője, égi lakók
legkülönbike, akinek alakjában minden isten és istennő
egybeolvad, aki a menny ragyogó magasságait, a tenger
gyógyító szellőit, az alvilág könnyes némaságát
parancsaimmal igazgatom, akinek egyetlen istenségét
sokféle alakban, százféle szertartással, ezernyi néven
imádja a földkerekség.”

Az aranyszamár (Lucius Apuleius)
(fordította Révay József )
50 A H O L D I ST E N N Ó́K

I STÁ R
Fehér istennó´ • Halak • Víz

I STÁ R

KULCSMONDAT

Légy alkalmazkodó!
A H O L D I ST E N N Ó́K 51

I stár jobb kezében egy kígyót, bal kezében
pedig szent állatát, az oroszlánt tartva áll.
A hagyomány szerint egy oroszlánok húzta
Fiatal lányként Istár Tammúzt, az aratás
istenét szerette. A legendák úgy tartják, sze-
relme okozta a halálát. A gyászban meggyö-
hintón utazott. Előtte, egy elegáns vázában törve Istár abban a reményben szállt alá az
az a varázserejű növény látható, melynek alvilágba, hogy megmentse Tammúzt.
visszaszerzéséért Gilgames a tenger aljára A po kol hét bugyrának mindegyikénél
merült, hogy minden ember számára megvált egy-egy ruhadarabjától. Az alvi-
elnyerje a halhatatlanságot. Az Istár kezé- lágba érkezvén Istárt bebörtönözték. Míg
ben tekergőző kígyónak Gilgamest kellett fogságban volt, a földön egyetlen teremt-
megtámadnia, hogy megakadályozza a mény sem nemzett új életet, melyet elnépte-
varázsvirág megszerzését. Ehelyett a kígyó lenedés követett és a mennyekben nagy
elpusztította a virágot, így végül ő maga vált szomorúság uralkodott.
halhatatlanná. Istár apja, Szín, megkérte Éát, hogy
A kártyán látható ábrázoláson Istár segítsen neki kiszabadítani a lányát, így
keble fedetlen, mert követői csak úgy ismer- Ereskigal, az alvilág úrnője egy Éa által
ték, mint a „termékeny keblű anya”. Ruhája kitervelt varázslat eredményeként kénytelen
félig egy harcosé, félig egy papnőé, utalva volt elengedni őt. Istárt fellocsolták az élet
kétarcú személyiségére – a harcosra és a sze- vizével, majd a hét kapunál egyesével meg-
retőre. Nyaka körül a hatalom és tekintély szerezve ruhadarabjait, visszanyerte sza -
gallérját viseli. badságát.
A kép alatt a Víz elemű Halak csillagkép
és a fehér istennő holdkorongjának szimbó- A KÁRTYA JELENTÉSE
luma látható. Ez a fehér istennő kártya azt jelenti, hogy
céljaid elérése érdekében állhatatosnak kell
A MÍTOSZ lenned, erőteljesen és határozottan kell cse-
Az asszír panteonban Istár volt az egyik lekedned. Ha ezt a kártyát húztad, valami
leghatalmasabb istennő, akit néhányan Szín, olyasmiért kell megküzdened, amit szeret-
mások pedig Anu lányaként emlegettek. nél visszaszerezni. Átvitt értelemben akár
Azok, akik Szín lányának tartották, harcis- arra is szükség lehet, hogy teljesen lecsupa-
tennőként tisztelték, míg azok, akik szerint szítsd magad – hogy minden mást feladj
Anu lánya volt, a szerelem istennőjét imád- azért, hogy megvívd ezt az egyetlen csatát,
ták benne. de még így is elképzelhető, hogy a végén
A harcos Istárt mindig íjjal a kezében, segítséget kell kérned.
egy hét, vad oroszlán vontatta szekéren A Halak eleme a Víz, itt pedig azon
ábrázolták. Úgy ismerték, mint „a csaták minőségét jelöli, hogy kikerüljön vagy szét-
úrnőjét”. A szerelem és az érzékiség isten- morzsoljon minden olyan akadályt, mely a
nőjeként többé nem volt gyengéd – minden kártya jelentésének középpontjában áll. Ha
alkalommal, amikor vágyait nem elégítették ezt a kártyát húztad, a kérdés szempontjából
ki, kimutatta ingerült és erőszakos oldalát. március hónap lesz jelentős.
52 A H O L D I ST E N N Ó́K

A RT E M I S Z
Fehér istennó´ • Kos • Tú´z

A RT E M I S Z

KULCSMONDAT

Csak lazán, ha lehet!
A H O L D I ST E N N Ó́K 53

A korai etruszk ábrázolásokhoz hason-
lóan Artemisz alakja itt is ugrásra
készen, repülésre kiterjesztett szárnyakkal
Az egyetlen férfi, aki kiállta Artemisz
pillantását, Orion volt, de a kapcsolat nem
volt termékenységre ítélve. Apolló próbára
látható. Apolló napisten húgaként Artemisz tette húga íjászképességeit. A célról – mely
megosztja a fény tartományát, és ő uralja a egy apró, távoli tárgy volt a tengeren, melyet
hold visszaverődő ragyogását. Áttetsző, hal- Artemisz csalhatatlan szemei nem vettek
ványkék ruhája is a hűvös holdfényt jelké- észre – végül kiderült, hogy a gyorsan úszó
pezi. Két oldalán személyisége ellentétes Orion az: Artemisz fejbe lőtte. A másik,
olda lainak állatai figyelhetők meg. Jobb Orion kevésbé baleseten alapuló haláláról
kezével egy nőstény oroszlánt markol, mely szóló változat szerint Orion véletlenül meg-
személyiségének vadászó természetét szim- érintette Artemiszt, miközben elkísérte egy
bolizálja – kegyetlen, bosszúvágyó, élvhaj- vadászatra. Ezen sértésen felbuzdulva
hász és versengő. Bal kezében egy szarvas Artemisz megparancsolta egy arra vállal-
nyakát fogja, mely jellemének azt az oldalát kozó skorpiónak, hogy csípje halálra Oriont.
képezi le, mely gyors, céltudatos, azonban A vadászat és hajsza szenvedélyes és oly-
szükségszerűen mindig áldozat. Jellegzetes kor kegyetlen életvitele iránti rajongásával
íjász-csuklóvédőket visel, derekára pedig a ellentétben Artemisz a szelídebb szórakozás
szüzességét jelző övzsinórt kötötte. luxusát is megengedte magának. Apollóhoz
A kép alatt a Tűz elemű Kos csillagkép hasonlóan ő is muzikális volt, és íját bátyja
és a fehér istennő holdkorongjának szimbó- Delphoiban lévő palotájának ajtajában
luma látható. hagyva – elbűvölő öltözetben – gyakran
csatlakozott a múzsák és gráciák kórusához.
A MÍTOSZ
Artemisz, aki hagyományosan a fiatal A KÁRTYA JELENTÉSE
lányok patrónusa, a szűz vadász, minden Ez az istennő arra figyelmeztet, hogy pon-
vadon élő élőlény úrnője – mint sok testvér- tosan saját lobbanékonyságod és intelligen-
istennője – kedélyében a kegyetlen és bosz- ciád teheti tönkre azokat a dolgokat,
szúszomjas, valamint a gyengéd és irgalmas amelyekre vágysz. Bár erős a késztetés a ver-
között ingadozik. Ikerbátyja, Apolló szüle- sengésre, próbáld elkerülni az elhamarko-
tése után egy nappal jött világra, és hozzá dott és kardcsörgető viselkedést. Ehelyett
hasonlóan a hirtelen halál istensége volt. arra ösztönöz, hogy higgadtan és kifino-
Árkádiát választotta lakhelyéül, ezen a multabban állj a szóban forgó témához.
hegyes-völgyes vidéken pedig kutyafalkája Fehér istennőként Artemisz az adott kérdés
és számos tengeri és szárazföldi nimfa kreatív megoldására kér.
kísérte útját. Veszélyes volt rápillantani; A Tűz jellege a Kosban természeténél
Aktaiónt például saját vadászkutyái ölték fogva forróvérű és türelmetlen. Figyelned
meg, miután vétlenül rábukkant, amint kell, nehogy orra bukj. Ha ezt a kártyát húz-
Artemisz hölgyeivel egy forrásnál für - tad, a kérdés szempontjából április hónap
dőzött. lesz jelentős.