DefinisiRasuah

Rasuahmerupakansuatujenayahataukesalahanundang-undangdimanaseseorangmendapatkebebasan, kontrakataukeistimewaan (favours) daripihakberkuasaatausesebuahsyarikatselepasmemberiwang, hadiah, keraiankepadapihak-pihaktersebut. MenurutBadanPencegahRasuah Malaysia terdapatempatkesalahanrasuah yang utama:

Meminta/MenerimaRasuah Menawar/MemberiRasuah MembuatTuntutanPalsu MenyalahgunaJawatan/Kedudukan

Pemberianrasuahjikatidakdibendungakanmengakibatkanbanyakmasalahsosialkeranaundangundangtidakakandipatuhidengansepenuhnya. Makakegiatanjenayahdanketidakadilanakanberleluasa

Antarapuncaberlakunyarasuahialah : a) Kelemahanperibadisepertikurangimandantakwa. Seseorangitutahubahawarasuahdilarangoleh agama danundang-undang, tetapidilakukanjugadenganseribusatualasanperibadi.Hal initermasukdalamteori Technique of Neutralization oleh Grisham Sykes dan David Matza.Merekamengatakan, Lakukanrasuahsecararahsiaasalkantiadasiapa yang tahu . Sikapmahuhidupmewah, riak, menunjuknunjuk, tamak, ingincepat kaya dansebagainyaadalahpendorongberlakunyarasuahbagimereka yang lemahkeperibadiannya. b) Kelemahankepimpinandanpengurusanorganisasi. Kepimpinan yang lemahmenyebabkankurangnyapenyeliaan, tiadapemantauan, lembapmenjalankantugasdanterbukakepadapenyelewengankhususnyarasuah. c) Sosialdanbudaya. Masyarakatmajmuk di Malaysia mengamalkantradisimemberihadiahdalambentukwangdanbenda, sempenamenyambuthari-harikebesaranhariperayaan, majlisharijadi,

makapemerintahkehilanganhasilatautergelincirdaripadatindakan-tindakan yang sepatutnya. menagihpopularitidansebagainya. Projekpembangunanbercambahseperticendawantumbuh. Merekajugaakanberusahauntukmemenangihatipegawaipengurusanataupembuatkeputusan. melepaskanhukumanatautindakanjikagagalataulambatmenyiapkanprojekdansebagainya. d) Modenisasi. . Golongan yang terlibatjugamengambilkesempatanuntukmengautuntungsebanyak-banyaknya. makapemberianrasuahtelahmenggantikanwangcukai yang sepatutnyadikutipdanmanfaatnyahanyadinikmatiolehsegelintirpemberirasuah. Pembangunan sosialekonomi yang tidakdiseimbangkandenganpembangunankerohanianakanmemudahkanterjadinyarasuah.Pengaliranwangjugaakanmeningkat. Denganadanyakegiatanrasuah. Kemajuansesebuahnegarabergantungkepadacerdikpandaidanprofesional yang ada.Hari yang baikinimemberikesempatankepadaperasuahdanpenerimarasuahmelakukanrasuahsamaadadiminta. mempercepatkanbayaran. tiadasesiapaakandapatmengagaktindakanseseorangatauhasildaripadasesuaturancanganuntukmasadepa n. disogokataudiumpantanpadisedari.Kegiatanrasuahakanhanyamenghakiskepercayaan orang awamterhadapcerdikpandainegarakita. Rasuahdiberikansebagaijalanpintasuntukmendapatkan tender. Kesan-KesanRasuah Perbincanganmengenairasuahadalahpentingkeranakegiatanrasuahakanmelumpuhkanfungsiperjalanans esuatuorganisasi. e) Politik. memenangipemilihanjawatanpolitik.Umpamanyajikacuaiterhadapsesuatu yang telahditentukan. mengumpulkekayaan.hariperkahwinandansebagainya. Sesetengahahlipolitikmenggunakankesempatanuntukberbaktikepadamasyarakatdenganmenerimadanm emberirasuahuntukmendapatkankuasa. Perlumbaanmodenmemperlihatkanparakontraktorberlumba-lumbamendapatkan tender. Selainitupemerintahanmenjadilemahkeranasetiap kali rasuahberlaku.

seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkansejarahkejatuhankerajaanpresiden Marcos daritampukkepimpinandisebabkanamalanrasuah yang tidakterbendung. amanah.Penggunaanborang. KekuatanImandanjatidiridapatmenangkishabuanrasuahsekali pun tiadasesiapa tang tahudanpeluangterbukaluas di hadapanmata. MemasukkanBahayaRasuahDalamSistemPendidikan Bencikepadarasuahakandapatdihayatidalamdirisekiranyadiajardandididiksejakzamanpersekolahanlagi. Langkah-LangkahMencegahRasuah MemantapkanIman Dan MengukuhkanJatidiri Keimanandankeperibadian yang tinggiadalahbenteng yang paling ampuhuntukmembenterasgejalarasuah. Budayarasuahjugabolehmenghancurkanpentadbirandanpemerintahansesebuahnegara.iamenimbulkanmasalah lain sepertikemerosotanekonomi. ataujenterakerajaanmakaamalanrasuahdapatdiatasi. Generasi yang dididikbencirasuahakanmembesarmenjadiindividu yang lebihbertanggungjawab. MeningkatkanPenguatkuasaanUndang-UndangdanHukuman Siasatandanpenguatkuasaanundang-undangperludipergiatkanlagi agar masyarakatsedarbetapabahayadanseriusmasalahrasuahjikatidakdibenterasdandibendunguntukkeselam atannegara.Selainituparapengamalrasuahakanberfikirbanyak kali sebelumcubamelakukanrasuahlantaranhukumanberat yang bakalditerima. kontraktordanpelabur.Apabilasetiapindividubencikanrasuahsamaadarakyatbiasa. pengabaiankepentinganmasyarakatdansebagainya. Sistempendidikanhanyamembentukgenerasiakandatang yang bebasdaripadarasuah. ikhlas. Akibatnya . pemimpin. proses temudugadanseumpamanyaperludiringkaskansupayatidakmembebankan orang ramaikhususnyaparapeniaga. MemudahkanUrusanMenggunakan ICT Prosedurdiproses yang panjang. sukardanlambatperludiperkemaskandandipermudahkandenganmenggunakankelebihan ICT.peniaga.Kesan yang paling besardaripadagejalarasuahiniialahakanmenyebabkanpentadbiransesebuahnegaramenjadikucar-kacir. Proses yang .

mudahdantelusdapatmenghindaribahayarasuahkeranatidakperludisogoksematamatauntukmempercepatkan proses. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful