You are on page 1of 8

Czytaj także w Internecie

www.nowaczeladz.pl
Nr 42/2018 Nakład 15.000 ISSN 1508-1877 www.nowaczeladz.pl w tym numerze
PLATFORMA
SAMORZĄDOWA Program
NOWA CZELADŹ Rozwoju
 facebook.pl/NowaCzeladz Czeladzi
 nowaczeladz@gmail.com
 www.nowaczeladz.pl ■ Str. 2-3

Redaktor naczelny:
Udawanie
Wojciech Maćkowski Bolka?
tel. 519-160-744
■ Str. 6
ISSN 1508-1877
Rej. Dzienników i Czasopism,
pozycja Pr 2475
Wywiad
z Markiem
Mrozowskim
■ Str. 7

Szanowni Państwo, założenia i wytyczone kierunki rozwoju nic samorządową demokrację i akceptujemy tyle o moim dalszym funkcjonowaniu, ile
nie straciły na swej aktualności. Po trzecie, umacnianie się lokalnych układów. Przy o własnej przyszłości.
po raz kolejny będę ubiegał się o powierze- odczuwam niesmak, kiedy widzę jak mar- doborze kadr winny decydować przede
nie mi funkcji Burmistrza Miasta Czeladź. nowany jest czeladzki potencjał terytorialny. wszystkim kwalifikacje, a nie zależno- To od Waszych głosów będzie zależeć, czy
Moja decyzja podyktowana była kilkoma Kiedy realne rozwiązywanie problemów ści polityczne. Po piąte, nie tak widzę utrzymamy kurs pro-konsumpcyjny, trwo-
przyczynami. Po pierwsze, stale uzupeł- mieszkańców czy też budowanie funda- rolę burmistrza. Burmistrz to człowiek od niący z takim trudem zdobyty majątek, czy
niana wiedza oraz zdobyte przeze mnie mentów naszej przyszłości, zastępowane roboty, a nie celebryta finansujący swą nie- też powrócimy na drogę długofalowego,
doświadczenie upoważniają mnie do wzię- jest działaniami pozorowanymi, rozrzut- ustanną promocję za publiczne pieniądze. przemyślanego i konsekwentnego wzrostu
cia odpowiedzialności za losy Miasta. Po nością i nadmierną konsumpcją zasobów. To właśnie główne przyczyny mojej decyzji dobrobytu.
drugie, pragnę kontynuować to, co zaczą- Po czwarte, nie potrafię zrozumieć, dla- poddania się osądowi społecznemu. 21
łem przed wieloma laty. Przyjęte wówczas czego na własne życzenie niszczymy października zdecydujecie Państwo, nie ▪ Marek Mrozowski

Lista Kandydatów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Powiat
Piaski i Józefów Zarzecze i Dolna Węgroda Stare i Nowe Miasto

1. ŚLAGÓRSKA Anna 1. MROZOWSKI Marek 1. KOWALIK Kamil 1. BĄK Dorota
2. OŻÓG Paweł 2. KOWALSKA Joanna 2. MAĆKOWSKI Wojciech 2. KOZŁOWSKI Mariusz
3. ZASADZIEŃ Agnieszka 3. GAWRON Marek 3. STYCZEŃ Rafał 3. JURCZYŃSKI Tadeusz
4. PASTERNAK Magdalena 4. STACHURA Zofia 4. JAMA Danuta 4. PASOŃ Patrycja
5. GOLEC Zdzisław 5. LISEK Edward 5. GRZECHOWSKA Anna 5. GÓRA Bogusław
6. OSSOWSKI Paweł 6. MARZEC Bożena 6. KOŃCZYK Małgorzata 6. ŚLIWA Paweł
7. SIEDLECKI Artur 7. KOTUŁA Jakub 7. OCZERETNIK Ewa 7. KOCZOTOWSKA Anna
8. POWĄZKA Anna 8. LEŚNIEWSKA Marzena 8. MROZOWSKI Michał 8. TARKOTA Krzysztof

Materiał sfinansowany z KW Nowa Czeladź
2 Nr 42/2018

Program Rozwoju Czeladzi
Program Rozwoju Czeladzi jest kontynuacją wyty- zagrożeń. Poza tym uwzględnia aktualny poziom
czonych w latach 1995, 2004 i 2007 kierunków rozwoju miasta. Nie buja w obłokach, ale jest
rozwoju. Nie jest to jednak jedynie proste przedłu- twardo osadzony w naszej rzeczywistości. Reali-
żenie życia wspomnianych dokumentów poprzez zacja Programu ma spowodować kolejny skok
zamianę daty, ale owoc krytycznego spojrzenia na jakościowy zwiększający znacząco potencjał tery-
dotychczasowe efekty, zarówno te w nich nakre- torialny Czeladzi. Poprawi też znakomicie komfort
ślone jak i te określane mianem odstępstw. Jest to zamieszkiwania, estetykę i ład przestrzeni, mobil-
dokument przygotowany przez zespół ekspertów, ność mieszkańców, poziom edukacji oraz umocni
doświadczonych samorządowców i osób reprezen- solidarność społeczną. Przewidywana wartość
tujących różne środowiska. Nie jest to przypadkowy zadań to kwota około 250 mln zł, z czego budżet
zbiór haseł czy zadań, których do tej pory nie zre- miasta wraz z miejskimi spółkami wyda 100 mln zł.
alizowano, ale wynika z głębokiej analizy miejskich Program Rozwoju Czeladzi skoncentrowany jest na
atutów i słabości, a także spodziewanych szans i czterech priorytetach:
www.nowaczeladz.pl 3

mieści starych miast kreuje się latami. Czas najwyższy skrócić odległość systemu mieszkań chronionych. Gene-
Stąd nieodpowiedzialne decyzje mogą do naszej regionalnej stolicy poprzez ralnie stawiamy na przeciwdziałanie
Przestrzeń ▼ być brzemienne w skutkach. Dlatego budowę nowej drogi wzdłuż granicy z wykluczeniom społecznym. Czeladź
niezwykle pilną sprawą jest ponowne Siemianowicami Śląskimi (obwodnica kierować się będzie zasadami solidary-
przeanalizowanie jego przyszłego zachodnia). Przy tej właśnie drodze zlo- zmu społecznego. Będziemy wspierać
Na przełomie stuleci zgromadziliśmy
kształtu i przystąpienie do działania. kalizowana zostanie strefa usług wraz działania modernizacyjne czeladzkiego
poważny potencjał nieruchomości. Miał
Inaczej będziemy powoli tracić swoją z punktem przesiadkowym. To nowe szpitala i rozwijać programy profilaktyki
on być bazą dla harmonijnego zago-
samodzielność i tożsamość. miejsca pracy i bogatsza oferta dla zdrowotnej.
spodarowania miasta w przyszłości. W
konsumentów. Wszystko oddzielone
ostatnich latach zgromadzony zasób
Istotnym elementem Centrum jest Stare strefą ochronną od zabudowy miej-
został poważnie uszczuplony, by pokryć
Miasto. Infrastruktura została zmo- skiej. Będzie to zupełnie nowa jakość w
bieżące wydatki budżetu. W tych działa-
dernizowana, co nie spowodowało na zakresie: organizacji przestrzeni, komu-
Edukacja ▼
niach przywrócimy racjonalne myślenie.
razie wyraźnego ożywienia. Konieczne nikacji, gospodarki i szeroko rozumianej
Porządkowanie przestrzeni zaczyna
są dalsze działania intensyfikujące sfery społecznej. Łączność z miejskim W najbliższych latach postawimy na edu-
się od planowania. Obecne dokumenty
gospodarkę i pobudzające aktywność układem drogowym zapewnią nowe kację. Nowoczesna szkoła, podobnie
mają już kilka lat i wymagają pilnej aktu-
społeczną. Takimi przedsięwzięciami drogi lokalne: obwodnica Os. Piłsud- jak w latach 2002-2010, będzie naszym
alizacji. W raz z Lokalnym Programem
będą realizacje: Punktu Informacyjnego skiego oraz ul. Szyb Jana. W kolejnych celem nadrzędnym. Stała modernizacja
Rewitalizacji będą one podstawą do roz-
Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego latach nowa katowicka arteria przedłu- budynków, wdrożenie nowoczesnych
poczęcia procesu odnowy czeladzkich
Centrum Kultury, Centrum Organizacji żona zostanie do węzła drogowego metod nauczania, różnorodne zaję-
osiedli i terenów zielonych. (smog)
Pozarządowych, siedziby Cechu Rze- zlokalizowanego w Będzinie-Grodźcu cia pozalekcyjne, … staną się znowu
Zamiast przekształcać otwarte tereny
miosł Różnych, Miejskiego Centrum (obwodnica północna). normą. Czeladzkie placówki staną się
zielone w blokowiska czy osiedla dom-
Usług Społecznych, Rodzinnego Domu wzorcowymi. Rozwiniemy zakres szkol-
ków jednorodzinnych, zajmiemy się
Dziecka, systemu mieszkań chronio- Drugą ważną arterią będzie trasa nej opieki medycznej. Zatrzymamy
osiedlami istniejącymi, wymagającymi
nych itp. Wszystkie instytucje mogą łącząca węzeł przy ul. Wiejskiej, proces likwidacji Szkoły Podstawo-
pilnej interwencji. Jednym z najważniej-
znaleźć miejsce w gminnych nierucho- poprzez Gospodarczą Bramę Śląska, wej nr 4. Właśnie przy niej zbudujemy
szych zadań będzie modernizacja dróg
mościach, które zostały zakupione wiele aż do granicy grodziecko-wojkowic- pierwszą w mieście krytą pływalnię
i sieci komunalnych Starych Piasków.
lat temu, a dzisiaj niszczeją. W rejonie kiej (wschód-północ). W ramach tego z 25-metrowym basenem. Będziemy
Naszymi partnerami będą tu: Spółdziel-
istniejącej zabudowy zrealizujemy tanie, zadania przebudowane zosta- dążyć do ponownego uruchomienia w
nia Mieszkaniowa „Saturn”, Spółka
komunalne budownictwo plombowe. nie rondo centralne (ul. Będzińska/ Czeladzi Liceum Ogólnokształcącego.
Restrukturyzacji Kopalń i mieszkańcy.
Grodziecka), zmodernizowana ul. W trosce o najmłodszych i ich rodzi-
Kilka lat temu odnowiliśmy jeden z
Szczególną uwagę zwrócimy na sze- Kombatantów, ograniczony ruch na ul. ców zapewnimy rozwój systemu opieki
budynków przy ul. Kościuszki. Zdoby-
roko rozumianą, dolinę Brynicy. Powinna Szpitalnej (obwodnica Nowego Miasta) żłobkowej, w tym dla dzieci poniżej
liśmy niezbędne doświadczenie i teraz
ona być zróżnicowana pod względem oraz zrealizowane centrum komunikacji pierwszego roku życia.
możemy je wykorzystać dla całej dziel-
intensywności zagospodarowania. publicznej.
nicy. Dążyć będziemy do zdecydowanej
poprawy komfortu, w W procesie budowy
tym do doprowadzenia nowego społeczeń-
taniego ciepła siecio- stwa ważnym jest
wego. Uporządkujemy tożsamość lokalna.
teren pomiędzy ul. Czeladź jest miastem
Francuską i Zwycię- z bogatą tradycją. To
stwa. Nowy park jest nasz atut i trzeba go
oczekiwany przez wzmacniać. Dlatego
mieszkańców. dołożymy wszelkich
starań, by nasza histo-
W przypadku Nowego ria stała się znakiem
Będą strefy bardziej intensywnego rozpoznawczym. Promocja tradycji mia-
Miasta bezwzględnie zmodernizujemy
(Grabek) oraz pasywnego wypoczynku Ważnym zadaniem przewidzianym do sta średniowiecznego i przemysłowego
system ogrzewania. Na koszt budżetu
(Jordan, Przetok, Alfred). Kontynu- szybkiej realizacji będzie przebudowa będzie jej podstawą. Do tego ważne
miasta zrealizujemy system central-
owana będzie modernizacja kompleksu ul. Katowickiej na odcinku od skrzy- wydarzenia: Festiwal Ave Maria, Śląski
nego ogrzewania i systematycznie, tam
sportowego CKS. Nie dopuścimy do żowania z ul Staszica do mostu w Festiwal Organowy, Industriada, Dni
gdzie to możliwe, będziemy wyposażać
dewastacji rejonu dawnych zwałowisk ciągu ul. Dehnelów. Nie ma żadnych Czeladzi, Dzień Ziemi, Dzień Europy,
budynki w windy, by tym samym likwi-
kopalni „Saturn”. Nie może on stać się wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba Dożynki, działalność Muzeum Saturn,
dować bariery dostępu. Dokończymy
przedmiotem chaotycznej eksploata- działania. Codzienne korki świadczą Miejskiego Centrum Kultury, Galerii
program termomodernizacji, a celem
cji i źródłem emisji szkodliwych pyłów. o tym najlepiej. Z kolei na Piaskach „Elektrownia”, … zapewnią nam możli-
zwiększenia bezpieczeństwa, ograni-
Zielona tarcza ochronna wzbogacona przebudowany zostanie system dro- wość obcowania z kulturą. Z kolei baza
czymy ruch kołowy na ul. Szpitalnej.
zostanie o Centrum Aktywnej Rekre- gowy w centrum. Polegać to będzie na sportowo-rekreacyjna da nam możli-
We współpracy z Czeladzką Spół-
acji, do którego dojedziemy systemem przedłużeniu ul. Trznadla i Sikorskiego wość utrzymania sprawności.
dzielnią Mieszkaniową uporządkujemy
dróg rowerowych. Po latach oczekiwań i połączeniu bezpośrednio obu ulic z
infrastrukturę wraz z wewnętrznymi
zmodernizowana zostanie infrastruk- ul. Nowopogońską. Rozdzielenie ruchu Program Rozwoju Czeladzi 2025+
drogami osiedli: Dziekana, Norwida,
tura komunalna Józefowa. już na rogatkach miasta usprawni prze- jest programem ambitnym, komplek-
Piłsudskiego i Ogrodowa.
jazd i zwiększy bezpieczeństwo. Warto sowym i ukierunkowanym na jasno
podkreślić, że modernizacja miejskiego określone cele. Nie ma w nim „białych
Kontynuowana będzie rewitalizacja
układu drogowego obejmować będzie
rejonu kopalni „Saturn”. Kolejne obiekty Komunikacja ▼ budowę systemu dróg rowerowych.
plam”, ani niedomówień. Nie ma tu
będą zabezpieczane, odbudowywane działań na pokaz, ani tych zbędnych,
i będzie im nadawana nowa funkcja. nastawionych jedynie na spełnianie
Kopalnia „Saturn” zostanie uratowana i Jednym z najważniejszych zadań czyichś zachcianek. Wynika on z rze-
będzie perłą wśród zabytków techniki. władz miejskich jest zapewnienie Społeczeństwo ▼ telnej analizy wewnętrznej struktury
Zrealizowane zostaną: nowa siedziba sprawnej komunikacji. To właśnie od miasta będącego na określonym etapie
Muzeum Saturn, Dom Pracy Twórczej, niej zależy pozycja takiego miasta jak rozwoju. Jest ukierunkowany na czło-
Pracownia Miejska, ścieżka edukacyjna nasze, miasta położonego blisko serca W zmieniającej się rzeczywistości stwo- wieka, na zaspokajanie jego potrzeb,
itp. Wybudowane zostaną nowe ulice Aglomeracji. Od jakości systemu dro- rzymy warunki dla rozwoju społecznego. zarówno tych podstawowych jak i wyż-
(Scheiblera i Biedermanna). gowego oraz efektywności transportu Wdrożony zostanie Program Aktywny szego rzędu. Jest ofertą dla każdego i
publicznego i indywidualnego, zależy Senior, polegający na organizacji Klu- każdy odczuje pozytywne skutki jego
Czeladź nie ma jednoznacznie określo- poziom naszego życia, dostęp do bów Seniora, utrzymaniu i rozwojowi realizacji. To wyższa jakość, to sprawna
nego centrum, a przecież centrum to rynku pracy, możliwości edukacyjne, działalności Uniwersytetu Trzeciego komunikacja, harmonijna przestrzeń,
serce każdego miasta. Niektóre ostatnie bliskość usług zdrowotnych, oferta kul- Wieku, utworzeniu Dziennego Domu nowoczesne i solidarne społeczeństwo.
decyzje lokalizacyjne sprawę tą jeszcze turalna, … Jesteśmy sąsiadem Katowic Pomocy Społecznej, likwidacji barier Jednym słowem, obejmuje wszystko co
bardziej skomplikowały. Odnowę śród- i w zasadzie mało z tego korzystamy. architektonicznych oraz budowie ważne.
4 Nr 42/2018
www.nowaczeladz.pl 5

Marek Mrozowski
• Zastępca Burmistrza (1994-98)
• Burmistrz Czeladzi (2002-10)
• Czeladzianin z dziada-pradziada
• Syn oficera Wojska Polskiego
(1939r.) i Narodowej Organizacji
Wojskowej
• Wnuk Legionisty Piłsudskiego
• Absolwent Szkoły Podstawej nr
4 i Śląskich Technicznych Zakła-
dów Naukowych
• mgr inż. inżynierii środowiska
(Politechnika Śląska w Gliwi-
cach)
• mgr ekonomii (Akademia Ekono-
miczna w Katowicach)
• studia podyplomowe na UŚ
(prawo i administracja) i WST
(urbanistyka)

Osiągnięcia:
• Gospodarcza Brama Śląska
• Centrum Handlowe M1
• Zakład Inżynierii Komunalnej
• Czeladzkie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego
• Muzeum Saturn
• Rewitalizacja Starego Miasta
• Modernizacja Nowego Miasta
• Odnowa centrum Piasków
• Modernizacja wszystkich placó-
wek oświatowych
• Realizacja kompleksu Seniora
• Modernizacja sieci wodno-kanali-
zacyjnej
6 Nr 42/2018

Udawanie
cie w szeregi ORMO, kwestionariusz osobowy, decyzję o
przyjęciu, legitymację członkowską, przyrzeczenie kandy-
data, skierowanie do służby oraz własnoręcznie napisany

Bolka?
życiorys. Trochę się tego nazbierało, prawda? Wychodzi
na to, że odsyłanie nas do IPN było dość ryzykownym
posunięciem. Rzecz jasna, że i tam mogli działać fałsze-
rze, którzy chcą zdyskredytować burmistrza. To pewnie
do nich adresował pan Szaleniec swe słowa, kiedy pisał
Dwa miesiące temu kolportowana była ulotka, z której treści
„to grubymi nićmi szyte kłamstwo a autor tego kłamstwa,
wynikało, że obecny pierwszy obywatel naszego miasta był
którego prędzej czy później znajdę, jest autorem fałszy-
członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Bur-
wego dokumentu a co za tym idzie przestępcą”. Problem
mistrz, rzecz jasna, zaprzeczył i postraszył potencjalnych
w tym, że jest to raczej mało prawdopodobne. Z resztą
autorów Kodeksem karnym. Jako dowód swojej niewin-
sama przynależność do ORMO nie jest czymś nadzwy-
ności podał zbiory Instytutu Pamięci Narodowej, z których
czajnym. Grzechy młodości się przecież zdarzają i, jeśli o
to owa niewinność miała wynikać. Ponieważ sprawa ma
nas chodzi, wystarczyłoby trochę pokory. Udawanie Bolka,
dość istotne znaczenie postanowiliśmy zajrzeć pod wska-
groźby i medialne huczenie o swojej niewinności jest już
zany adres i przeciąć raz na zawsze krążące plotki. Jakież
czymś zupełnie innym i stawia burmistrza w bardzo złym
było nasze zaskoczenie, kiedy bez większych problemów
świetle.
udostępniono nam teczkę Zbigniewa Mariana Szaleńca
▪ Redakcja
(IPN Ka 510/4458), a w niej znaleźliśmy: podanie o przyję-

Zabrakło kasy?
Kilkaset tysięcy złotych wyda budżet miasta na uroczyste otwarcie Grabka. Sama inwe-
stycja jest wyceniana na około dziesięciu milionów. Planując ją pomyślano o wszystkim
– o alejkach, zbiorniku wodnym, sztucznej rzece, … Zapomniano jednak o położonym
obok basenie. Jest to o tyle dziwne, że jeszcze dwa lata temu władze miejskie objadały
się tam bigosem przygotowanym przez pierwszą restauratorkę Rzeczypospolitej Magdę
Gessler. Przez chwilę wydawało się, że dla całego kompleksu nadchodzą dobre czasy.
Niestety, telewizja wyjechała, a wraz z nią znikło zainteresowanie.

Dwa lata po pamiętnych wizytach baseny i restauracja niszczeją. Pozamykane na cztery
spusty nikogo już nie interesują. To dziwne, że pakując tyle pieniędzy w Grabek zupełnie
o nich zapomniano. Wydawałoby się, że to ten obiekt powinien być poddany gruntow-
nemu remontowi w pierwszej kolejności. Tymczasem władza zdecydowała inaczej.
Baseny podzielają los wielu gminnych nieruchomości, o które miejskie służby w ogóle
nie dbają.

▪ Kami Kowalik

Bilans Czeladź - 25 lat
zamknięcia samorządu
Jeśli wierzyć miejskiej propagandzie, to zostanie zainwestowana, to jest w błędzie. Z wielką uwagą przeczytałem opracowanie poświęcone ćwierćwieczu czeladzkiego
Czeladź jest najlepiej zarządzanym mia- Łączna wartość wydatków majątkowych samorządu. Na niemal 600 stronach autorzy: Anna Ślagórska, Joanna Kowalska, Woj-
stem na świecie, a poziom dotacji jest niewiele przekroczy kwotę 76 mln zł, czyli ciech Maćkowski i Kamil Kowalik zawarli wiedzę, którą powinien posiąść każdy kandydat
rekordowy. Ciągle słyszymy o milionach porównywalnie z kadencją 2006-10. To na radnego, jak również
złotych pozyskanych tu i tam oraz o ambit- oznacza też, że około 28 mln zł poszło na każdy wyborca. Nie mam
nych planach ich wydawania. Okazuje się drobne wydatki i inne cele, w tym na spłatę wątpliwości, to wyjątkowe
jednak, że nie jest tak dobrze, jakby chciał pożyczek i kredytów. Przy takim spojrzeniu opracowanie, które dotyka
burmistrz wraz ze swoją świtą. Co prawda na miejskie finanse gospodarność władz samorządowej materii w
rok bieżący jeszcze się nie skończył, ale na nie wygląda już tak różowo. sposób przystępny, ale i
bazie dotychczasowych wyników można rzetelny. Autorzy napra-
już ocenić całe czterolecie. Wygląda na P.S. Dla porównania, polecam arty- cowali się, aby opisać
to, że w obecnej kadencji zaciągnęliśmy kuł Tomasza Cukiernika pt. „Druga kawałek historii naszego
kredytów i wyemitowaliśmy obligacji na epoka Gierka” (Tygodnik „Do Rzeczy” nr miasta. Mamy tu szczegó-
kwotę niemal 34 mln zł. To pokaźny wzrost 19/291/2018). Burmistrz Zbigniew Sza- łowy opis podejmowanych
zadłużenia. Wyprzedamy majątek gminny leniec gra tam pierwsze skrzypce. Nie działań przez kolejne
na poziomie niemal 50 mln zł. Pozyskamy bardzo jednak stroją. ekipy samorządowe. Jest
dotacje w wysokości nieco ponad 21 mln dużo faktów i osób. Jest
zł. Jeśli jednak ktoś myśli, że cała ta pula ▪ Kami Kowalik analiza przyczyn i efekty
działań. Jest mnóstwo
fotografii i danych liczbo-
wych. Jest wszystko to,
Kampania co konieczne do oceny
w toku... poszczególnych kadencji.
Na razie opracowanie jest
dostępne jedynie w sieci,
Zdjęcie wykonane
ale jest szansa na wyda-
podczas Czeladz-
nie książkowe. Miejmy
kiego Jarmarku
nadzieję, że tak się sta-
nie i dorobek autorów
- 30 września 2018
zostanie utrwalony i upo-
wszechniony.

▪ Marek Mrozowski
www.nowaczeladz.pl 7

Wywiad z Markiem Mrozowskim
- kandydatem na Burmistrza Miasta Czeladź

■ Joanna Kowalska: Jest Pan osobą, której Czeladź stwo – Edukacja. Jego realizacja powinna spowodować ■ MM: To oczywiste. Przede wszystkim stawiam na, szeroko
wiele zawdzięcza. Sporo ludzi uważa, że to Pana zasługą kolejny skok jakościowy zwiększający znacząco potencjał rozumiane, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
jest obecny poziom rozwoju miasta. Ostatnio jednak był Czeladzi. Wpłynie też znakomicie na komfort zamieszki- Będę się kierował zasadami solidaryzmu społecznego.
Pan mało widoczny, z jakiego powodu? wania, estetykę i ład przestrzeni, mobilność mieszkańców, Wdrożony zostanie Program Aktywny Senior, polegający
poziom edukacji oraz umocni solidarność społeczną. na organizacji Klubów Seniora, utrzymaniu i rozwojowi
■ Marek Mrozowski: Po prostu pracowałem poza Cze- działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, utworzeniu
ladzią, a ani poprzednia pani burmistrz, ani obecny nie ■ JK: Brzmi pięknie, ale tak konkretnie, to czego możemy Dziennego Domu Pomocy Społecznej itd. Zrealizowany
życzyli sobie współpracy ze mną. Trudno zatem było się się spodziewać? Zacznijmy od przestrzeni. zostanie cały system mieszkań chronionych.
narzucać. Nie oznacza to jednak, że nie interesowałem
się sprawami miasta. Wręcz przeciwnie. Na co dzień ■ MM: Głównym kierunkiem moich zainteresowań będą ■ JK: Ostatnie lata nie były zbyt dobre dla czeladzkiej
skupiałem się jednak na zadaniach mi powierzonych, obecni mieszkańcy Czeladzi, którzy zamieszkują istnie- oświaty. Czy uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą liczyć
tak dla przypomnienia dołożyłem swoje trzy grosze: do jące osiedla, wymagające pilnego działania. Jednym z na zmianę lokalnych priorytetów samorządowych?
odnowienia Parku Kościuszki i wymiany sieci wodno- zadań będzie modernizacja dróg i sieci komunalnych
kanalizacyjnej w Wojkowicach, modernizacji kilkunastu Starych Piasków i Józefowa. Dążyć będę do zdecydowa- ■ MM: Powiem, że zdecydowanie, tak. Nowoczesna
kilometrów dróg w Psarach, Siewierzu, Wojkowicach i nej poprawy jakości przestrzeni publicznej i polepszenia szkoła będzie moim celem nadrzędnym. Stała moderniza-
Czeladzi, remontów kilku mostów, rozbudowy Centrum warunków zamieszkiwania. cja obiektów, wdrożenie nowoczesnych metod nauczania,
Kształcenia Ustawicznego w Będzinie, kompleksowych zajęcia pozalekcyjne, rozwój zainteresowań, … staną się
remontów sal gimnastycznych i boisk, … Jednym słowem ■ JK: A na co mogą liczyć mieszkańcy innych rejonów znowu normą. Zatrzymam proces likwidacji Szkoły Pod-
było tego trochę. Czeladzi? stawowej nr 4. Jestem jej absolwentem i nie mógłbym
spojrzeć w lustro, gdybym nie powstrzymał tych szkodli-
■ JK: Z pewnością mieszkańcy naszego miasta zauważyli ■ MM: W przypadku Nowego Miasta zrealizowane zostaną wych i niezrozumiałych działań.
modernizację fragmentu ul. Nowopogońskiej, ale miesz- sieci i instalacje centralnego ogrzewania. Systematycznie
kańcy Będzina nie są zachwyceni z pańskich działań będą likwidowane bariery architektoniczne. Dokończony ■ JK: Sporo absolwentów naszych placówek oświato-
dotyczących szpitala. Dlaczego? zostanie program termomodernizacji, a celem zwiększe- wych, jak również mieszkańców, każdego dnia udaje się
nia bezpieczeństwa, ograniczony będzie ruch kołowy do szkoły czy pracy poza miasto. Tymczasem układ komu-
■ MM: Właściwie to się im nie dziwię. Nie mniej jednak ja na ul. Szpitalnej. We współpracy z Czeladzką Spółdziel- nikacyjny powoli staje się niedrożny. Czy przewiduje Pan
reprezentuję we władzach powiatu mieszkańców Czela- nią Mieszkaniową uporządkujemy infrastrukturę wraz z jakieś działania na tym polu?
dzi i działam przede wszystkim w ich interesie. Decyzja, drogami wewnętrznymi osiedli: Dziekana, Norwida, Pił-
o przeniesieniu wszystkich szpitalnych oddziałów zabie- sudskiego i Ogrodowa. ■ MM: Jednym z najistotniejszych zadań władz miejskich
gowych do budynku przy ul. Szpitalnej i wyłączenie jest zapewnienie sprawnej komunikacji. Ważnym zadaniem
dwóch zbędnych budynków w Będzinie była trudna, ale ■ JK: Kilka lat temu dużo mówiło się o Starym Mieście i przewidzianym do szybkiej realizacji będzie gruntowna
konieczna. Podjęta została przez Radę Powiatu jedno- kopalni „Saturn”. Czy wdrożone tam programy będą kon- modernizacja ul. Katowickiej. Z kolei na Piaskach prze-
myślnie, zatem jeśli będzinianie mają jakieś pretensje, tynuowane? budowany zostanie system drogowy w centrum. Polegać
to powinni kierować je do swoich przedstawicieli, to będzie na przedłużeniu ul. Trznadla i Sikorskiego oraz
którzy dominują w tym organie. ■ MM: W przypadku kopalni „Saturn”, to kolejne połączeniu bezpośrednio obu ulic z ul. Nowopogońską.
obiekty będą zabezpieczane, odbudowy- Planowana przebudowa obejmie również część ul. Szy-
■ JK: Z uzasadnienia załączonego do uchwały wane i będzie im nadawana nowa funkcja. bikowej i Harcerską. Warto podkreślić, że modernizacja
reorganizującej szpital wynika, że u jej podstaw Kopalnia „Saturn” zostanie uratowana i miejskiego układu drogowego obejmować będzie budowę
leżały względny ekonomiczne. Jakie zatem będzie perłą wśród zabytków techniki. Z systemu dróg rowerowych.
przyniosła efekty wdrożona restrukturyzacja? kolei na Starym Mieście prowadzone będą
dalsze działania pobudzające gospodarkę ■ JK: Czy planuje Pan realizację, tak długo oczekiwaną,
■ MM: Przede wszystkim znaczące oszczędności, i aktywność społeczną. W rejonie istnieją- drogi do Katowic?
które szacuje się na kilka milionów złotych rocz- cej zabudowy zrealizowane zostanie tanie,
nie. Trzeba też wspomnieć, że nasz czeladzki komunalne budownictwo plombowe. ■ MM: Najwyższa pora, by zadanie to zrealizować. To
szpital bardzo zyskał, zarówno pod wielka szansa dla miasta i wszystkich jego mieszkań-
względem prestiżu jak i pozio- ■ JK: Ostatnio dużo się ców. Staniemy się niemal przedmieściem Katowic, a co
mie świadczonych usług. Tym mówiło o planowanej za tym idzie będziemy czerpać pełnymi garściami profity
razem wygraliśmy i stąd te wycince lasu poło- wynikające z naszego położenia. To nowe miejsca pracy i
gorzkie żale płynące znad żonego na granicy bogatsza oferta dla konsumentów. Z kolei łączność z miej-
Przemszy. z Siemianowicami. skim układem drogowym zapewnią nowe drogi lokalne:
Jakie są pańskie obwodnica Os. Piłsudskiego oraz ul. Szyb Jana.
■ JK: Jest Pan bardzo plany w tej spra-
doświadczonym samo- wie? ■ JK: A jakby Pan podsumował swoje plany?
rządowcem, który miał
okazję się realizować ■ MM: Nie ■ MM: Program Rozwoju Czeladzi 2025+ jest programem
w kilku miastach dopuszczę do ambitnym, kompleksowym i ukierunkowanym na jasno
naszej aglomera- dewastacjirejonu określone cele. Nie ma w nim „białych plam”, ani niedomó-
cji. Czego zatem dawnych zwa- wień. Jest ukierunkowany na człowieka, na zaspokajanie
możemy się łowisk kopalni jego potrzeb, zarówno tych podstawowych jak i wyższego
spodziewać w „Saturn”. Nie rzędu. Jest ofertą dla każdego i każdy odczuje pozytywne
przypadku, kiedy może on stać skutki jego realizacji. To wyższa jakość, to sprawna komu-
przejmie Pan ster się przedmio- nikacja, harmonijna przestrzeń, nowoczesne i solidarne
miasta? tem dzikiej społeczeństwo. Nie ma w nim działań na pokaz, ukierun-
eksploatacji i kowanych jedynie na szybki efekt wizualny, a przy tym
■ MM: Ja nie dzia- źródłem emi- generujących dodatkowe koszty utrzymania. Dominują za
łam przypadkowo, ale sji szkodliwych to przedsięwzięcia długofalowe, trwałe i bezpieczne dla
zawsze opieram się o pyłów. Zielona tar- budżetu miasta.
wieloletni program roz- cza ochronna zostanie
woju. Wspólnie z moimi zachowana. ■ JK: Dziękuję za rozmowę i już rezerwuję sobie termin na
współpracownikami opraco- jakieś podsumowanie realizacji programu.
waliśmy taki dokument, który ■ JK: Ostatnio pracował
swym horyzontem czasowym Pan w strukturach opieki ■ MM: Również dziękuję. Mam też nadzieję, że poprzez
wybiega poza rok 2025. Zawiera społecznej. Rozumiem, że dialog, zrozumienie i współpracę wspólnie zbudujemy
się on w czterech polach znalazło to odbicie również nową, lepszą Czeladź.
zainteresowań: Przestrzeń w pańskim programie.
– Komunikacja – Społeczeń-
8 Nr 42/2018

Gdzie głosujemy?
21 października 2018 r. lokale wyborcze będą czynne w godzinach między 7:00 a 21:00

Nr okręgu Nr obwodu Granice Siedziba Obwodowej
wyborczego głosowania obwodu głosowania Komisji Wyborczej

Ulice: 1 Maja, Będzińska, Boczna, Boguckiego, Bytomska,
Ciasna, Gdańska, Grodziecka 1, 7-29, Jagodowa, Kacza,
Katowicka 1-52, 57-67 nieparzyste, Kilińskiego, Kombatantów,
Dom Pomocy Społecznej
Kościelna, Łączkowa, Madera, Miodowa, Nadrzeczna, Niwa,
1 Pieńkowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Podwalna, Przełajska,
„Senior”
Czeladź, ul. Szpitalna 5a
Rolnicza, Rynek, Rynkowa, Sadowa, Sobieskiego, Staszica 2-6
parzyste, Szpitalna 2-5c, Walna, Wesoła, Wspólna, Zielona,
Związku Orła Białego, Żabia
Przedszkole Nr 11
2 Ulice: Chmielna, Czysta, Ogrodowa, Spółdzielcza, Wojkowicka
Czeladź, ul. Kombatantów 2
Miejski Ośrodek
3 Ulice: Szpitalna od 7 do końca Pomocy Społecznej
3 Czeladź, ul. 17 Lipca 27
Szkoła Podstawowa Nr 2
4 Ulice: 17 Lipca, Szkolna, Waryńskiego
Czeladź, ul Szkolna 6
Ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Asfaltowa, Grodziecka Przedszkole Nr 7
5 4a-6b, od 31 do końca Czeladź, ul. Waryńskiego 19
Przedszkole Nr 4
6 Ulice: Miasta Auby, Tuwima
Czeladź, ul. Miasta Auby 14
Ulice: Bratków, Ciołkowskiego, Cmentarna, Dojazd, Górna,
Jaśminowa, Kamionka, Kosmonautów, Mieczyków, Modrze-
Miejska Biblioteka Publiczna
7 jowska, Mysłowicka, Narutowicza, Poprzeczna, Słowiańska,
Czeladź, ul. 1 Maja 27
Storczyków, Tulipanów, Wąska, Wrzosowa, Żwirki i Wigury,
Żytnia
Ulice: Aleja Róż, Astrów, Borowa 1-57, Chopina, Czarnom-
skiego, Czeczotta, Kamienna, Katowicka 73-153 nieparzyste,
Lotnicza, Łączna, Moniuszki, Niecała, Nowa, Nowopogońska Szkoła Podstawowa Nr 1
8 1-99, Okrzei, Polna, Powstania Styczniowego, Reja, Reymonta, Czeladź, ul. Reymonta 80
Skałka, Sosnowa, Spokojna, Strzelecka, Szarych Szeregów,
Ślepa, Topolowa, Wapienna, Zacisze
Przedszkole Nr 9
9 Ulice: Niepodległości, Równoległa, Składkowskiego 1-4c, 6-6c
Czeladź, ul. Niepodległości 8
Szkoła Podstawowa Nr 3
10 Ulice: Składkowskiego 5-7b nieparzyste, od 8a do końca
Czeladź, ul. Staszica 47
2 11
Ulice: Cicha, Legionów 1-39, 41-121 nieparzyste, Siemiano- Żłobek Miejski
wicka, Słoneczna, Sportowa, Staszica od 9 do końca Czeladź, ul. Niepodległości 6
Ulice: 21 Listopada, Dehnelów 2-13, od 23 do końca numery Muzeum „Saturn”
12 nieparzyste Czeladź, ul. Dehnelów 10
Galeria Sztuki Współczesnej
Ulice: Curie-Skłodowskiej, Powstańców Śląskich od 1 do końca
13 numery nieparzyste
„Elektrownia”
Czeladź, ul. Dehnelów 45
Ulice: Bidermanna, Dehnelów od 16 do końca numery parzyste,
Galeria Sztuki Współczesnej
Górnicza, Legionów 40-46 parzyste, od 125 do końca, Miła,
14 Parkowa, Powstańców Śląskich od 2 do końca numery parzyste,
„Elektrownia”
Czeladź, ul. Dehnelów 45
Scheiblera, Szyb Jana, Węglowa
Ulice: Borowa od 85 do końca, Broniewskiego, Brynicka, Brze-
chwy, Harcerska, Katowicka 54-110 parzyste, od 157 do końca,
Lwowska, Józefa Mazura, Nowopogońska 100-214, 216-220 Przedszkole Nr 10
15 parzyste, Piastowska, Poniatowskiego, Pułaskiego, Saturnow- Czeladź, ul. Żeromskiego 19
ska, Sułkowskiego, Szybikowa, Wojciechowskiego, Wybickiego,
Żeromskiego
Miejski Ośrodek Pomocy
Ulice: Bema, Krakowska, Krzywa, Płocka, Warszawska, Zwycię-
16 stwa
Społecznej
Czeladź, ul. Zwycięstwa 6
Ulice: 3 Kwietnia, Francuska, Graniczna, Kościuszki, Mickiewi- Przedszkole Nr 10
17 cza, Sikorskiego, Trznadla Czeladź, ul. Żeromskiego 19
1 Ulice: Akacjowa, 3 Szyb, Batorego, Daleka, Handlowa, Kaszta-
Szkoła Podstawowa Nr 5
18 nowa, Letnia, Małobądzka, Norwida, Piaskowa, Prosta, Pusta,
Czeladź, ul. Lwowska 2
Robotnicza, Staropogońska, Wiejska, Wiosenna, Wiśniowa
Ulice: Asnyka, 27 Stycznia, Brzozowa, Jasna, Klonowa, Konop-
nickiej, Kopernika, Krasickiego, Krótka, Lipowa, Nowopogońska
Szkoła Podstawowa Nr 7
19 215-221 nieparzyste, od 222 do końca, Osiedle Dziekana 9-10g,
Czeladź, ul. Spacerowa 2
Promyka, Skorupki, Słowackiego, Spacerowa, Zamiejska, Zapol-
skiej
Ulice: Wyspiańskiego, Osiedle Dziekana 1-1i, 4-8f, od 11 do Przedszkole Nr 5
20 końca. Czeladź, ul. Krótka 1
Ulice: Betonowa, Matejki, Osiedle Dziekana 2-3, Orzeszkowej, Szkoła Podstawowa Nr 7
21 Pola, Prusa, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Stawowa Czeladź, ul. Spacerowa 2

Related Interests