You are on page 1of 4
eNoutio “~ | i A = Ta Véa tou OMe nee eed LEYNEAPIAKO KENTPO «l,BEANIAHE> - 20-21 OktwBpiov 2018 Atopydvwon ‘appakevTixds ZUAAoyos Geocahovixns 2% oe ‘AEO, OEEEAAONIKH - Yynd my Ayida Tw Doe LR Lo LU Lee eee co) «H MappaKkEUTIKh Ppovtida oto NpooKrvio» Ayanntol ouvddeApor Me Kevtpiké Béa «H appaKeunixa ppovtiba aro npooKi- ‘Yio», 1o 180 PHARMA point, to HeyaAdtepo papaKeuLiKé oU- vvébp10-€kBEan nc BépEIaG EAAASAG entb1ddket va avabelket ‘to papyaKeio wc anpelo napoxfc unnpeawdy NpwroB4@uiac, povtibac Ying, KaBts¢ Kat ws to epovadiKéy EntetnoviKG Kataptiouevo Kavént Siaxivnans papudKwy. 0 @appaxeunixés ZUMoyor OrasaRovixnc entxewpet, yia aKd hin pia xpowd, va kahéwet péoa and to Mhouato ouvedpraKd npovpapid tou 1 avavKes Via evnyépwan tw PapLaKonoL Gv ae 6,1 agopd tg teheUTaec e€eAiferc Ge enayyeAuarixé @euara, aAAé Kat va véa Entotnuovixd SebopEva otoV toLéa ‘iqg CapyaKeutueic Enterspng To «naptiv» ovo auvéSpio 8a Swraouv SaKeKpipévor navent- ornpiaxoi xat emiot{poves and tov xiipo tn¢ Yvelag Kat tou appéxou, 01 ono‘o1, péoa ané tc ewonyfgeKs TOUS = 8a evnpeptoaouy via tig teAeutates e&EAiEEIG otOV xésp0 IG, épeuvac via véa pa puaKa, Ba avantogouy Béyara nov agopouv thy KaBnuEpIvh Ena, ‘Tw GapHAKONOISY LE TOU xpBviA NdoxOVTES, - 8a napouaiéoouv tic unnpeies papyaKciou Katto T\oxtet avn EANGEa Kat to efwtEpIKS, ~8a anavefoouv oe epurtjpara twy ouveSpwv oxetiKé He HY avantufn tou @appaKeiou owt auyxpovEs anarenriKEs O1Ko- vopixes auv@rjKec Kat ~ 8a npoteivouy AdgeiG o€ Kaipta Zprfyicta tou KAGBou tw pappaxonousv. Tavtéxpova, 8a Aeoupyiiaet éxBeon gapuaKEUTIKGV npot Svtwy Kat KadAuvTIKG Me th GUpHETOXA MhABoUS Exaipetdv nou Spactnptonotouvtat atov xtip0 TG PapLAKEUUKAC ayo- ac, Eenv napéAAnin 6 alBousa, @apyaKeveies exaipeieg kar etaipeleg kaAAUvTiKiNy ExoUN npoypayatiaet TG napoU ork oe% tous To PHARMA point avapéverat va anoteAéaet Kat pét0¢ NEN AAENG via XINESEG appaxonoiodc Kai exnpostinouc xn. appaKeutinsig ayopac and 6dn thy EAAGbA, HortNtEc @ap- aKeurik}c Kat BonBodc @appaKeiou, evtd Oa uyKEvepiboet 10 evBiagépov tng nodrtKfig Kat NoAitetaKFig nvEotaG Kal tng naveniotnptaxsig rowSentac Euva6chpor (OFUMVv6s was Exes avetAng@BEl dda aurd va xpévia nov biop- yaviavet to PHARMA point 6u to SeuéAto yia va nevixet Eva ouvébpio elvat to MAoGato Kat evblapépov npdypauyd tou, DA N Buxs} cas napouaia eivat exeiva nou Ga Source: tov ougiactixé Siddoyo ya Béyara ts enkka\pétnrac nou age- pov Tov KASO Hac Kat 8a ouLBaAAEL otnv avazitnan AoE wv ora npoBAjyaré pac, Zag nepysévoue ddous otn Cegarovixn, ou 20 Kat 21 OxxwBpiov 2018, om Levan yiopti twv papyaKonoldv! Aioviatos Euyeving pbe6poc Papyaxeutikod EuARSyou Oeaaahovikng a ‘Ta véa tou PHARMA point eet wa dal sd lod A KENTPIKH AIOOYZA EABBato 20 OxtwBpiou 1030-1130 «NEZ.0.0A: H 6x65pa0n ws epyadeio yéBnonc at eudovic npaxeunfc euneipiag» Tapovoiaan a6 tv opéa npomuxtoxsiy porentiby Asisttle Team of Phacmacy-ATP Eopperéxouw + Aikatepivn AvBou,ioontuxcx} gorthtpLa @apyoxeue¥g ANS + Aixareptvn Aaod,nzoncuxicKh eowrrp.a @apyaxeuaxig ANS + Mapta Aiapaven, npontuxtaxh poretore @apyoneuxic ATO + Mapa Kopopn nporsuxac poirtto.a @apyoxeurn GANS 1645-175 tony: Enépo¢ Tepténovhos, Siev8ivwy ov ovo PHARMA CENTER a cxohoudice: augton ye tonoBerigeK WW KK, + Avagréatos Tepifg, SaDucKonaIss, ‘p6e600¢ 0.5. FBpou + Apyipioc Apyupénouhoc. gasyaKonoits, vpaynatéag ©. Seoocrovienc oon PHARMA CENTER 40 avaypinixds euBodaoyds ané ray oncixa tou @appaxonoioi» ‘Aiqyavec KAnueveténg, «hixéc appaKonott, 'MPharm, MSc Clin Pharm, ARPharmS. * opetepixn Tipe porter eoritpa Av ANE: ccapsoreute cane 1730-1030 etpupavl: Mia nocunuén péowva now opera noheynoein 11:30-12:30 «Zuv@etixf Biodoyia Kai epappoyé ween ve % cn oepyeceenage eres ‘os Anurrpiog Maoxnioorag Tahézavipos havvénouhoc Anunpiou, npbeBpos Fah Exaipeiag Kepahchyiag, Wet Lab iGEM Thessaloniki cqvaninpuri arin Nevpohoviox. 1 Ypéwn awvouha Tern Leader CEM Thessaloniki yng al anobireac evenaut AB 12:30-13:30«Puvik Ancouppépnon: Mia véa, Kaivordpa Adon 1B830-49:15 40 pédoc rou Sapaxonoied gxav unootipién sre Anoow Seiten annuus aoa FkoUoxou, saKonord U6 lanayewpyiou. Quatre mange esyeern ABLE Yombcrctose vetmnabeudeoa oo A030) op FREER ABgE Aeon PHARMASISS 13:30-15:00 ExpoyyuAs tpané%i wAuto@povtiba Kat ISAS-AKAS arabinacia Zuppspqwonc pe tov Teviné o palas tou peppanonoiot we cuppodRou NOY» Kavonoy6 Nposraaias Asfopévi (CDPR)» estes rou gepuaxonciot wc “aac anpmipe\Rog vdeo da.hoc Or Npdebpoc ©.5. Beaaahovikng, + BayyéAng Torpikog, CERTWAY, stirs ‘peste Supndomuoneie GOPR "Kopin ABeapldou pepvaoradc pec cou 1945-2130. Enonyo xaduoépiopa andro Aioened roscoe TupBodko vou 810 + Baoing Zepétne npdebpoc Zuv6Eopou EOEX + Xapeiopoienofueov + Petipyiog Adios, yevids SieuBuverig ZuvbEopou EDEX + Opihia and tov Npéravn tov ANG, K, Nepixhs A. Micka + wag AbKing yevkds ypctiuatéas ZuvbEoHOU EEX + Qpiffa and tov k Kibara Xpuadyove, eussPoureuct, apni ica OK “ety Touag Noyce 1500-535 «To véo maior anstnuiwonc papyéntv HTA- «Brae nn Bagot oto akong Tmirconicove penpuntio artov aosevay 9 laidwpoc Koujouyneoyho, Market Access _ Letter Maca vo, pnch Greco Bee ++ BpéBeuen tou pornu nou e1ar}xBn pe tv KaAGTEpN 15:45-16:45 «Mapév Kat pEAROv tev upnAnpwpdrwy Atatpopric BaByohoyia oxo Tyra SapuaxevmiKrig tou ANO to 2018 ‘emmy avantugn tou eAAnviKod pappaxeioun H BogBeven npayyaronoteiral pe mv euyenier xopnyic Tovtonoite née Kebveunee orexanod, meee Becta Stubowtoek hovel ovo vnotpopu on 07078 tna ‘rtrenon ov ecto of A {oPHoIEMKOINGNAE MIOO MIO MLA amesiiTews irwesdvewsy mags fA DaiyPrarmaNensy = OUETNTE —emurnjonanma ONMEDGR = @ cEKEs ‘Tavéa tou PHARMA point Kuptak 21 OxtwBpiou 10:00-10:30 «Breakfast at Point» 1030-1230 30330-1130 1130-1230 s2s0-1315 1315-1500 15:00-1630 Enéve va népete to npwivé oa oxo PHARMA point! Kepwéve kage, roukodp: Ocoochoveng xa GMa ExnaiSeurixé oepivépio «ataxcipion ao8eviiv xo @apyaxcion ‘A’ evéenta- Kapbiokf Avendpxeia sAoDevels ue KapB.aKt avendpceia:u npénet va yuwpitus vie th véoo Kat tn Biaxelpiat rouge» ‘Agonowva Napxapibou, xaab.0k6y0«, eniotqowKe} suvepyatn A Maveniorniaxtc KapBiohoyic Ihueg EN.@ «AXEMAS 8 evéenta~ Hyixpavia «Pipoceyyievras tov coBevh ye nuxpavia: 1010, 0 péko« rou @apyaKonoLo4 aro rakiBs ‘rou npikpanikad aaBevoucr Eyuavouf Aepuitzéxng, veuponsyoc, PhO, Apiaroréheio Neveniaxiyi, eaaahovien 2opnyée: NOVARTIS «Category managment: 0 xaditepoc avpyaxos tov papyaKonotod yia xny exxofevan rnc Karnyopiag tuv OTC nupoc Ncohaténg yoouvartag AF. 7¥.0A, Geaaahoviene opnyés: VDA, OEEEANONIKHE TrpoyvuNs rpané& aH avayxaisemra, ou ves euvOrKes -rn¢ MpustoBé8u.ac NepiBadyn» uvtovov¢ @avéong MenaBavéans avznpbeBp0% Tou NOP. & avangdcBa0c ng NaveupuanaiKAc Evan ‘@appaxoneii (PCE) upuetdxoue + Kupuéxos @coB0ax46n¢ npézBpos NaveAqviou @appaxeutxos FuMEyoU + Ektvn Mépa laotyiex,node6pocNayxtnovou @oppaxevnos FuRR6you + Aleksandra Dimitrijevi Salom, president cof association of Private Pharmacists in Serbia (SPAS) ExpovyUNs tpanéZi «0 enayyedwariag Yveiag joxny unnpesia tov aodevoiq» Dovtonoorg Kévorag Mirna, cuvypaptec- &mues.eypbo0, Eapuerdxou: + Aiovioios Euyevibne, opcBp05 CayoxeusKed EuNAéyou Ozaaahovieng + lwévuns Kavovldg xadnytic KapBichoviag, BrevBuvttc B Kepbiohovc Khe ANO, npéeBpoc i Kapiohoyc Eccipeicc Bopelou EAAEOG 16:30-18:00 + anuirpios ExoGag, «6x65 neBoRsyaG B1aBnrohévor, Bibdxp lacpicZxobc ATO + MéyBa Teohaxn, veuporey0s- yurtarpoy, Kethyftpia AN, FN. 'T-Menavxodéou", nabe6p0c, ‘Ug lavehvvac OvoanovSiag NSaou Alzheimer + Gavéang Kpepacyévos,bievBurg FuANGyoU Kopxvonadi EOenovtdv OD &lacpiiv EDI + Xpuaoiha TaxpreaiBou,nsde6p05 tou PUAAGyOU B. EAABaG ya Gtoya we Buyevelc Kopbionadeies aMaibée KopBiéce + Xpfiavas Aapapiihag, péedn0< lavedhfwtag, OvoorovEiag Euyateiwy-FurRéyuW AToHIN be Eaxxopibbn dueBun (.OZ2.A3.AIA), npbebpog Euhi6you AioBneKiDYN, Occoahovien Aylos AnuEO.OG? Clinical Phytotherapy Tool H synapse napouaidcei vo yovasixé epyaheto ia pap: boKonoiouc nou evawpardne: dhec ig Beuehwbe ev votes tng KAiuac papuaKevtctc Kat tac EmionrpovIetc ‘exunptivang oun @utodcpaneia, Se6x05 e(vain adnan ‘ng Buvayng nc supBoUA>G-UCTaaNG tou epuaKO- nolo) péce ané ry evioxuan encemietnyonicc tou ‘gGan¢, evowuatvovtas ypfvopa xatcUKoha YoU BepenevtiKoticadyép.8,0us tou «Clinical Prytotherapy Toole cxnv xaBnuepivérnta tou @aapaKsiou. Acutépnc Tenepixi6ng xhvixdc GapiuaKono.6. Xoonpde SYNAPSE Congress $20 «TPOQOHTIKH ENEPTEIA QR CODE»: Zapwote kat KepSior Ka 90, ov PHARMA point, 6001 seovarono.tateBaoouvnsn Sovebpuxh epepyoyt sou STO, Fovicongress,ovo nnd rue baymapotv ea enavapow QR code, nou Ga avaptn@ouv ota nepintepa fr erspaiie nes oumetbron oxny npowéntixt evépyeta, naipvovtac, bnépos otny KAfpwon Siipw. Eupperéxouv o1 exaipeiec: BIONAT, CHIESI HELLAS, FREZYDERM, AMA, LEtbolario, LIAFARM, MEDISANA,| NATURA, SIBERICA, PHARMA Q, VICAN N ANAFNOETAKHE AE, EVIAON MNIPATANHE, EYOA. GEEEAAONIKHE METAAOE XOPHTOE rgovéa ie Fema Werrnicor % pharmacornets,