You are on page 1of 12

ΠΛHPΩMENO

TEΛOΣ
Tαχ. Γραφείο
KΩ∆IKOΣ 094587 Iωαννίνων
Aριθµός. Aδείας 14

ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH ΠOΛITIΣTIKOY
 ΣYΛΛOΓOY ∆OΛOY IΩANNINΩN 
ETOΣ 34ο  AP. ΦYΛ. 139  IOYΛIOΣ - AYΓOYΣTOΣ - ΣEΠTEMBPIOΣ 2018
TAX. ∆/NΣH: AΠOΛΛΩNIAΣ 21  45332 IΩANNINA  e-mail: doliotika@dolo.gr  www.dolo.gr

O δικός µας Aύγουστος στο ∆ολό!
ραγµατικά έτσι είναι. ραν. Γάµος, βαφτίσια, γλέντια, Όπως µας έδειξαν και σε Mας εξέπληξε για µια ακόµη
ΠΌλοι πιστεύω ότι νιώ- έκθεση φωτογραφίας στο σχο- σχετικό βίντεο η απόφαση πάρ- χρονιά ο Bασίλης ∆άκας µε το
θουµε την προσµονή να βρε- λείο, δηµιουργικά εργαστήρια. θηκε σε µια ποδηλατοβόλτα στα κλαρίνο του. Xίλια µπράβο και
θούµε στο χωριό µας µε το Γιάννινα. στους γονείς του, να τον χαίρο-
Aυγουστιάτικο φεγγάρι. O ΓAMOΣ Στην κεντρική εκκλησία µας νται. O πατέρας του άλλωστε ο
Eϊναι ένα δικό µας αντάµω- η τελετή του γάµου µε όλα τα Bαγγέλης ∆άκας ακούραστος
Eίναι συγκινητικό, δύο ∆ο-
µα που το δίνουµε κάθε χρόνο, τελετουργικά για το αξίωµα του στο Πωγωνήσιο τραγούδι.
λιώτικα παιδιά που γνωρίστηκαν
χωρίς να µιλήσουµε αλλά µε τα Aλέξανδρου –µε άγηµα Στο φετινό αντάµωµα ο Πο-
πιο πολύ στο ∆ολό τα καλοκαί-
µάτια της καρδιάς µας για το λιτιστικός Σύλλογος θέλησε να
ρια, αποφάσισαν και έκαναν το
∆ολό. AΓNHΣ BPABOPITOY τιµήσει την νεολαία για την πα-
γάµο τους στο ∆ολό ανήµερα
Kαι το τηρούµε για όσο διά- ρουσία της κάθε χρόνο στο
τον ∆εκαπενταύγουστο.
στηµα και όσοι µπορούµε να Στρατιωτών µε τα σπαθιά σε ∆ολό και την αµέριστη βοήθειά
βρεθούµε µε τους χωριανούς, σχήµα χιαστί και µε το ακόνισµα της για την διοργάνωση του
µε φίλους, µε επισκέπτες που του ήχου τους για την υποδοχή τραπεζιού. Για αυτούς τους λό-
θα έλθουν στο χωριό µας να της νύφης. γους έσυραν πρώτοι το χορό µε
γνωρίσουν τις οµορφιές του. Tο πλέον καταπληκτικό, το νιόπαντρο ζευγάρι στην
Nα γευθούµε τις µυρωδιές µετά το γάµο, τα καθιερωµένα αρχή.
του ∆ολού, να γεµίσουµε µε καψόνια από τους συναδέλ- Tο γλέντι συνεχίστηκε µε
τον καθαρό αέρα του, να πάµε φους του, να ανεβαίνει ο τους ηλικιωµένους του χωριού
τις βόλτες µας, να καθίσουµε γαµπρός στη σκεπή της εκκλη- όπως αρµόζει. Tο ∆ολιώτικο
O Aλέξανδρος Παπανδρέου
στο καφενείο κουβεντιάζοντας σίας, να δίνει όρκους στην γλέντι κράτησε µέχρι τις πρώ-
–γιος της ∆έσποινας Γιάνναρου
µε το δικό µας τρόπο... πεθερά και στη γυναίκα του τες πρωινές ώρες...
και του Nίκου Παπανδρέου και η
Φέτος, ο Aύγουστος είχε µια τελικά.
Λαµπρινή Φωτοπούλου, κόρη
άλλη ζωντάνια, µια διαφορετική Στον πανέµορφο κήπο του ∆HMIOYPΓIKA
του Φώτη και τις Γεωργίας Φω-
αύρα. Tα γεγονότα µας παρέσυ- Φόρη το πλούσιο τραπέζι και το EPΓAΣTHPIA
τοπούλου.
γλέντι –µέχρι το ξηµέρωµα.
Nα ζήσουν τα παιδιά. Nα τα H ιδέα της Ωρέλιας Στίκα,
K O Y B E N TO Y ΛE Σ Tου ∆HM. ΠOTΣH χαιρόµαστε. (όπως και όλες οι ιδέες της, όλα
ευτυχή και ανθόσπαρτον». τα χρόνια για τα πολιτιστικά
OI ΓAMOI MAΣ ∆OΛIΩTIKO δρώµενα στο χωριό) για τα
Στους κουµπάρους «να τους ζή-
Xαρά µεγάλη, για όλους τους ANTAMΩMA δηµιουργικά εργαστήρια ήταν
σουν τα παιδιά και γρήγορα µε
χωριανούς, µας χάρισαν, οι πέ- πάρα πολύ σηµαντική και όντως
µπόλικο λάδι». Στους γονείς των Kαθιερωµένο πλέον, που το
ντε γάµοι, που έγιναν µέσα σε
παιδιών «πάντα στα παιδιά σας, τιµούν µε την παρουσία τους δηµιουργική.
21 µέρες, από τις 2 Iουνίου µέχρι
υγεία, χαρά, συντροφικότητα επισκέπτες από διπλανά χωριά, Έτσι, κορίτσια και αγόρια,
23 του ίδιου µήνα και ο ένας στις
και προπαντός αγάπη και να τα από τα Γιάννινα και αλλού γιατί είχαν την δυνατότητα να µά-
15 Aυγούστου, έγινε µέσα στο
χαίρεστε». ξέρουν ότι θα γευθούν το παρα- θουν χορούς δολιώτικους από
χωριό µας.
δοσιακό µας φαγητό και θα γλε- την Aγνή Φωτοπούλου, να ανοί-
Για την ιστορία του χωριού
ΠΩΓΩNI - ∆EPOΠOΛH ντήσουν µε παραδοσιακό Πω- γουν φύλλο για πίτα από την
µας, θα γράψω εδώ στις οικογέ-
KAI TO XPONIKO ∆PYOΠI∆OΣ γωνήσιο χορό και τραγούδι. Λίτσα Bραβορίτου, να δένου-
νειες των παιδιών που στεφάνω-
(Mια άλλη ανάγνωση) ντην οµπόλια από την Nτίνα
σαν τα παιδιά τους απ’ την εφη-
Στις 26 Iουνίου του 2018 Kουτσοµπίνα. Kαι να µάθουν για
µερίδα µας, (εγώ δεν ήµουνα
πραγµατοποιήθηκε στα Γιάννε- τα ιστορικά σπίτια του χωριού
παρών) µε τη σειρά τους: Παύ-
να, µε επιτυχία η παρουσίαση από τον µηχανικό-αρχιτέκτονα
λου Λώλη - Kώστα Aναστασίου -
του νέου βιβλίου του αγαπητού Άρη Yφαντή.
Aναστασίας Πέγιου – Φώτη και
µας πατριώτη Kώστα Xρ. Kω- Tην επιµέλεια των εργαστη-
Mήτσου Φωτόπουλου και Nίκου
Παπανδρέου. Πρώτα εύχοµαι στούλα. ρίων είχαν η Ωρέλια Στίκα και ο
στα ζευγάρια ολόψυχα: «Bίον
 Συνέχεια στη 2η σελίδα  Συνέχεια στη 10η σελίδα
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 2

K O Y B E N T O Y ΛE Σ ΠANTA H ΣKYTAΛH
 Συνέχεια από την 1η σελίδα
κτυπάει και τις ... 3 καµπάνες,
µήπως δούµε και καλύτερες µέ-
ΣTA ΠAI∆IA MAΣ
Tην ίδια ακριβώς µέρα, το ρες και τα χωριά µας να ξαναγε-
άθισα και πάλι στο αγα- µας, το ίδιο συµβαίνει. Ποτέ κα-
βράδυ, έλαβα ως δώρο το βιβλίο
του, από έναν µπατζανάκη µου
µίσουν από κόσµο, να πραγµα-
τοποιηθούν και τα δικά µας πο- Kπηµένο µου, στρογγυλό νείς µας δεν θέλει του άλλου
και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. λυπόθητα όνειρα... τραπέζι, να γράψω για τα την πείρα απ’ την ζωή του ν’
Ένα µεγάλο EYΓE στον ακούρα- H λαϊκή µας όµως παροιµία «∆OΛIΩTIKA» τα δυο καθιερω- ακούσει και µε ηρεµία και µε
στο συγγραφέα, πολλών βι- λέει: «Tα όνειρα είναι όνειρα, η µένα κείµενά µου που χρεω- προσοχή µεγάλη να την αφου-
βλίων µέχρι σήµερα, µια ζωή χαρά του κοιµισµένου και πλά- στώ. Tι όµως να γράψω; Tριάντα γκραστεί. «Aν τότε µπορούσα µ’
ερευνητής δηµοσιογράφος, νη η ευτυχία του». τέσσερα χρόνια γράφω συνέ- ακούσω... πόσο µεγάλες κουβέ-
πολλά χρόνια διευθυντής της χεια και πιστεύω ότι έχω εξα- ντες αγέρωχα ξεστόµιζα».
εφηµερίδας «Φωνή του Πωγωνί- EYΛOΓO TO EPΩTHMA ντλήσει όλα τα θέµατα, στο µε- «Άντε πια να µεγαλώσετε,
ου». Φίλε µου καλά έκανες και πή- γάλο αυτό διάστηµα.
Tο ωραιότατο καινούριο βι- ρες τηλέφωνο, να µε ρωτήσεις Nα όµως ο γιος µου Kώστας ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΠΟΤΣΗ
βλίο του, είναι πολύ κατατοπι- διότι γνωρίζω την σκέψη σου µε τα εγγόνια µου, που παραθε-
στικό, µε πολλά και διάφορα κεί- όπως και την µεγάλη σου αγάπη ρίζει εδώ, µπαίνει στο σπίτι και η να φύγετε από κοντά µας, να
µενα, τα οποία δεν γνωρίζαµε, για µένα και σε ευχαριστώ. H πρώτη του κουβέντα ήτανε τού- παντρευτείτε να ξενοιάσουµε
όπως π.χ. «Tα Πολιτιστικά χαρα- ερώτηση ήταν η εξής: «Γιατί Mή- τη: και µεις απ’ τις φρονίδες και τις
κτηριστικά του Πωγωνίου -∆ρό- τσο άλλαξες την υπογραφή και – Γράφεις ακόµα πατέρα; έγνοιες». Aυτά τους έλεγα... Tι
πολης» «Mαρτυρίες κάστρα και από ολόκληρη την έκανες µόνον ∆εν βαρέθηκες τόσα χρόνια: περίεργο όµως πράγµα!
φρούρια» «Ένα ταχύ οδοιπορικό µε δύο γράµµατα ∆.Π.;» Σκέφτηκα λίγο και του απά- Tώρα που έφτασε αυτή η
στην χώρα του «Στράτωνα». H ∆ιάβασε ο φίλος µου τα ντησα: Nάτο το θέµα, τώρα µό- ώρα που τα παιδιά και τα εγγό-
τουρκική απογραφή του 1431 «∆OΛIΩTIKA» και είδε ένα κεί- λις το βρήκα: «Στους νέους µας νια µας µεγάλωσαν, που τα δέ-
µ.X. και πολλά άλλα κείµενά µενο στη δεύτερη σελίδα για το η σκυτάλη». ντρα θέριεψαν, που τα όνειρά
του. Kαι κλείνω µε το απόσπα- καφενείο-µαγαζιά-αµπέλια και Έσκασαν στα γέλια και φού µου άρχισαν να παίρνουν «σάρ-
σµα, για µένα που χάρηκα πάρα η υπογραφή ∆.Π. Φίλε µου σου κάθισαν να πάρουν ένα καφέ κα και οστά» πόσο πράγµατι
πολύ «αγωπάνω στο Kουτσό- απαντώ: και αναψυκτικά, µετά πήραν την ξαφνιάστηκα! Bρέθηκα αντιµέ-
κρανο». «Tο κείµενο δεν είναι δικό κάµερα και έφυγαν για να σερ- τωπος µε την πραγµατικότητα
Mπράβο, αγαπητέ Kώστα και µου και ο γράφων έχει το δικαίω- γιανίσουν και να βρούνε τους µε τον εαυτό µου µε έναν πρω-
σε παρακαλώ να συνεχίσεις το µα να υπογράψει όπως αυτός φίλους τους. τόγνωρο αγώνα. Έφτασε λοι-
γράψιµό σου, γιατί έχεις ταλέ- γουστάρει». Mέχρι εδώ συµφω- ∆εν ξέρω όµως πώς ν’ αρχί- πόν ο καιρός Mήτσο, να παρα-
ντο, γνωρίζεις πολλά και η πένα νείς, αλλά µου θύµησες κάτι και σεω και η ώρα περνούσε, γιατί δοθεί η σκυτάλη στους επόµε-
σου είναι χρυσή. Nάσαι καλά. στο γράφω για να καταλάβεις το µεσηµέρι η οικογένεια θα γέ- νους, στα παιδιά σου και στα
καλύτερα ένα περιστατικό, εδώ µιζε το τραπέζι... εγγόνια σου. Oι ρόλοι αλλά-
TO ΛYXNAPI MAΣ και πολλά χρόνια το ίδιο ερώτη- Tην άλλη µέρα άρχισα πρωί- ζουν. Mπροστάριδες τα παιδιά,
KONTEYEI NA ΣBHΣEI µα µε το γιο µου ετών 8 όταν πρωί, αφού το θέµα το φέρνω ουραγοί οι γονείς. Πρωταγωνι-
Eυτυχώς που ένας χωριανός βρεθήκαµε στην Πρέβεζα για στο µυαλό, για τα χρόνια που τα στές εκείνα στην δική τους πο-
µας έριξε, λάδι µπόλικο και θα µπάνια: Eίδε κάτι τετράγωνα δυο µου παιδιά ήτανε µικρά, ρεία, σιωπηλοί, διακριτικοί, συ-
κρατηθεί λίγο ακόµη να καίει, κουτιά που έγραφαν ∆.Π. Kαι εγώ δούλευα τυπογράφος νύ- µπαραστάτες οι γονείς.
για να βλέπουµε να διαβάζουµε απορηµένος ερώτησε «Mπαµπά χτα, και µε µεροκάµατο... τε- H καινούρια οικογένεια σε
την εφηµερίδα µας. κοίτα αυτά τα κουτιά γράφουν τρασκότεινο! O κόπος και η λίγο θα απλώσει. Tο καινούργιο
Πάντως η Eκκλησία µας, φω- το... όνοµά σου ∆.Π.!!». προσπάθεια ήτανε αρκετά δύ- οικογενειακό δέντρο, θα συνε-
ταγωγήθηκε ολόκληρη και ... λα- Kαι η µάνα τους προλαβαίνει σκολη, για αρκετά χρόνια, όπως χίσει, θα βγάλει κλώνους θα δώ-
και σ’ όλους εκείνες τις επο- σει πολλούς καρπούς.
µποκοπάει, απ’ άκρη- σ’ άκρη, και του λέει: Όχι Kώστα µου κά-
χές... Nάτην λοιπόν η πολυπόθητη
γιατί οι χωριανοί δεν αφήνουν νεις λάθος, αυτά γράφουν ότι
Σταµάτησα το γράψιµο για στιγµή έγινε πραγµατικότης.
να σβήσουν τα καντήλια της και εδώ είναι ο ∆ήµος Πρεβέζης. Πι-
λίγο, διότι δεν ήθελα να τα θυ- Ήρθε ο καιρός που ο γονιός, ο
τώρα µάλιστα είµαστε και χα- στεύω σε κατατόπισα µε αυτά τα
µάµαι εκείνα τα χρόνια, σηκώ- κάθε γονιός να δεχτεί τον και-
ρούµενοι γιατί έχουµε και και- λίγα, και νάσαι καλά φίλε µου και
θηκα πήρα ένα ποτηράκι το γέ- νούργιο του ρόλο για την ανά-
νούριο παπά, συντοπίτη µας απ’ σε ευχαριστώ.
µισα ρακί και τράβηξα µια ρου- πτυξη του νέου κυττάρου, να
το Kεφαλόβρυσο, τον παπά Bα- Kαι σ’ όλους εσάς που µε δια-
φηξιά... Kάπως συνήλθα λίγο παραδώσει την σκυτάλη πλέον
σίλη Kούρο. Eυχαριστούµε θερ- βάζετε σας ευχαριστώ πολύ ευ-
και σκέφτηκα: «Άστα Mήτσο τα στα παιδιά του.
µότατα τον Σεβασµιότατο Mη- χόµενος πάντα καλό χειµώνα
παλιά, ευχαριστήσου τα παιδιά Σ’ αυτό το τελικό στάδιο της
τροπολίτη µας. Στον παπά Bασί- και καλές γιορτές µε υγεία, χαρά
και τ’ εγγόνια σου. Tώρα είναι ολοκλήρωσης της δηµιουργίας,
λη του ευχόµαστε νάναι πάντα και πολύ κουράγιο.
µια Xαρά! Mην τρώγεσαι και οι γονείς να παραδώσουν στα
καλά και σαν νέος που είναι,
νευριάζεις. Όλα θα γίνουν! Aυ- παιδιά τους την σωστή παρακα-
όταν θα µας παίρνει η σειρά, να
τά τα χρόνια όµως δεν θα ξανα- ταθήκη και δεν χρειάζονται πια
γυρίσουν πίσω ποτέ! Zήσε το τα πολλά λόγια.
Xωριανέ, Φίλε αναγνώστη, όσο η εφηµερίδα
τώρα µαζί τους!!! Eύχοµαι σ’ όλους σας καλό
θα γράφεται από ελάχιστους, χειµώνα µε υγεία.
Tι σοφά πούταν, τότε τα λό-
τόσο θα αποµακρύνεται από σένα. για σου MANA MOY. Ήξερες Aύγουστος του 2018
εσύ καλά τι έλεγες και τι εννο-
Γράψε τις αναµνήσεις, τα οράµατα, τον πόνο, την ελπίδα. ούσες. Mα τι κρίµα σ’ όλους
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 3

MEPIKEΣ AΠO TIΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ TOY ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018
Πλούσιο το πρόγραµµα των συνέχεια δύο από τους θεατές άλλο στο πίσω µέρος του κε-
εκδηλώσεων τον Aύγουστο (η Ευτυχία και ο Φοίβος) δοκί- φαλιού.
στο ∆ολό και µάλιστα µέσα µασαν τις ικανότητές τους στο Ευχαριστούµε την Ντίνα για
στο 5ήµερο από 15 έως 19 Aυ- άνοιγµα του φύλλου, µε µεγά- την χρήσιµη αυτή επίδειξη.
γούστου. Mερικές από αυτές λη επιτυχία!
ήταν: Συγχαρητήρια και ευχαρι- Το άλµπουµ της Ανθούλας
στίες στη Λίτσα για την πολύτι-
Επίδειξη ανοίγµατος φύλλου µη συνεισφορά της. Του Γιώργου Μποντίνη
για παρασκευή πίτας
Πίτες µε χειροποίητο φύλ- Επίδειξη δεσίµατος οµπό- Ράπτη – Ζέρβα σκόµενοι συγκέντρωσαν την
λο! Όλοι τις αγαπάµε! Στην Ελ- λιας Μια έκπληξη µας περίµενε προσοχή τους και απόλαυσαν
λάδα από άκρη σε άκρη και πο- στην περιήγησή µας στην έκ- το ωραίο παίξιµο του ∆ηµήτρη,
Ακολούθησε η παρουσίαση
λύ περισσότερο στην περιοχή θεση φωτογραφίας. Πάνω σε τον οποίο πλαισίωσε µε το ντέ-
από την ∆ολιώτισσα Ντίνα
µας, οι πίτες έχουν την τιµητι- ένα τραπέζι αναπαυόταν δια- φι και τον συνόδευσε και στο
Κουτσουµπίνα η τεχνική του
κή τους χειµώνα καλοκαίρι µε δεσίµατος της οµπόλιας (µα- τραγούδι ο Βαγγέλης Φωτό-
κάθε λογής γέµιση. Οι συντα- ντήλι της Πωγωνήσιας ενδυ- πουλος, µε επιτυχία.
γές για πίτες µε χειροποίητο µασίας), πάνω στην ...υποµο- Το κέφι δυνάµωσε και σειρά
φύλλο περνάνε από γενιά σε νετική Σταυρούλα, που αποτε- είχε ο χορός!
γενιά. Είναι παράδοση! Στα µά- λεί ένα δύσκολο µέρος του Ενηµερωτικά, ο ∆ηµήτρης
τια όµως των περισσοτέρων ντυσίµατος της Πωγωνήσιας. συµµετέχει ενεργά σε µουσικό
φαντάζει πολύ δύσκολο, αλλά Η λαϊκή φορεσιά στο Πω- συγκρότηµα και ότι ανελλιπώς
ταυτόχρονα και δηµιουργικό. γώνι, έργο ειδικών τεχνιτών είναι παρών στις εκδηλώσεις
Παράλληλα όµως σε πολ- αντανακλά τα βιώµατα της ψυ- του χωριού, δείχνοντας την
λούς φέρνει αµέτρητες ανα- αγάπη του για το ∆ολό. Ο ∆η-
µνήσεις, παιδικές, ευχάριστες, µήτρης Τσιγγενόπουλος, πα-
αξέχαστες. Ποιος δεν θα ξεχά- κριτικά ένα άλµπουµ. Το εξώ- ράλληλα µε τις σπουδές του,
σει τις φορές που καθόµασταν φυλλο µαρτυρούσε την πατρό- ασχολείται τα τελευταία χρό-
δίπλα στη γιαγιά, να παρακο- τητά του, ήταν της Ανθούλας. νια (από το 2014) µε τη γκάιντα
λουθούµε όλη την διαδικασία Ξεφυλλίζοντάς το θαυµάσαµε καθώς και µε τα παραδοσιακά
παραγωγής µιας απλής, παρα- τα έργα της που πηγάζουν από τραγούδια του τόπου καταγω-
δοσιακής πίτας. Από το άνοιγ- το πηγαίο ταλέντο της, στη ζω- γής του, το ∆ΑΣΚΙΟ Ηµαθίας.
µα του φύλλου µε τον κλασικό γραφική, που οµολογουµένως Σηµαντική βοήθεια, όπως εκ-
καλαµίδι και την παρασκευή δεν το γνωρίζαµε. Συγχαρητή- µυστηρεύτηκε ο ίδιος, “είχε
της γέµισης, µέχρι το ψήσιµο ρια στην Ανθούλα. από τη γιαγιά του Βιργινία που
χής των απλών ανθρώπων. Η
και να ….λιποθυµάς από την ενδυµασία είναι εντελώς ιδιό- µε την πολύτιµη βοήθειά της
ευωδιά! Με την γκάιντα του ∆ηµήτρη του προσέφερε τις γνώσεις και
τυπη και µάλλινη που ταιριάζει
Η ∆ολιώτισσα Λίτσα Βραβο- στο κλίµα του τόπου. Το πιο χα- Μια Αυγουστιάτικη (16-8- τα αξιοσέβαστα τραγούδια του
ρακτηριστικό εξάρτηµα της 2018) βραδιά, απρόσµενα, χωριού του που για 70 χρόνια
Πωγωνίσιας φορεσιάς είναι η εκτός των προγραµµατισµέ- κρατούσε µέσα της. “Αποτέλε-
οµπόλια. Η οµπόλια, αυτός ο νων εκδηλώσεων, ο ∆ηµήτρης σµα αυτής της ενασχόλησης
µοναδικός κεφαλόδεσµος Τσιγγενόπουλος (γιος του Κυ- είναι η δηµιουργία ενός cd µε
στον ελλαδικό χώρο, αλλά και ριάκου και της Κορνηλίας Τζί- παραδοσιακά τοπικά τραγού-
σε όλη τη Βαλκανική, είναι το µου, δισέγγονος του Γιώργου δια του ∆ασκίου µε τίτλο «Τα
στολίδι της Πωγωνίσιας φορε- Τζίµου), µας επιφύλαξε µια έκ- ∆ασκιώτικα», όπου παίζει την
σιάς, εκεί φαίνεται όλη η αρχο- πληξη µε την γκάιντα του. Συ- γκάιντα και τραγουδάει ο ίδιος.
ντιά, η δεξιοτεχνία και η οµορ- γκεντρωµένοι, όπως κάθε βρά- Συγχαρητήρια στον ∆ηµή-
ρίτη, µε τη µεγάλη της πείρα φιά της φορεσιάς της. Η οµπό- δυ στο καφενείο, σχολιάζο- τρη, για την ευχάριστη αυτή
και τη δεξιοτεχνία της, παρου- λια έχει µήκος 4 µ. περίπου και ντας τις επιτυχηµένες εκδηλώ- έκπληξη που µας επιφύλαξε
σιάζοντας µε πολύ ωραίο τρό- πλάτος 0,25 µ., χρώµατος λευ- σεις που προηγήθηκαν (έκθεση και του ευχόµαστε πάντα επι-
πο την τεχνική του ανοίγµατος κοκίτρινου (βαµµένη µε σα- φωτογραφίας και προβολή της τυχίες.
χωριάτικου φύλλου για την πα- (Περισσότερες φωτογραφίες
φράν), µεταξωτή. Όλες οι ταινίας), ακούµε ξαφνικά τη
και video στο www.dolo.gr, επιµέλεια
ρασκευή πίτας, απέδειξε πόσο οµπόλιες, έχουν στα δύο τους µελωδία της γκάιντας. Πρωτό- Γιώργου Mποντίνη).
εύκολο είναι να µάθουµε την άκρα (την ρούσα), µια κόκκινη γνωρο όργανο για το Πωγώνι,
τεχνική ανοίγµατος του φύλ- γραµµή περίπου ένα δάκτυλο όπου την ...αποκλειστικότητα
λου ώστε να αναβιώσουµε φάρδος, που υφαίνεται µε κόκ- έχει το κλαρίνο. Ήταν ο ∆ηµή-
στην καθηµερινότητά µας τις κινα βαµβακερά νήµατα. γνω- τρης που µόλις είχε ξεκινήσει
πίτες που έκαναν οι γιαγιάδες στές ως πόσια. Κατά το δέσιµό να παίζει την αγαπηµένη του
µας παλιότερα. Επεκτείνοντας της το ένα πόσι πρέπει να πέ- γκάιντα που έφερε µαζί του για
και στην παρασκευή της γέµι- φτει στο µέτωπο (ανάµεσα στο το σύντοµο ταξίδι του στο χω-
σης µέχρι το ψήσιµο της. Στη δεξί φρύδι και στο αυτί) και το ριό. Πάραυτα όλοι οι παρευρι-
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 4

ΓIΩPΓOΣ ZEPBAΣ - AΦIEPΩMA

1950 Γιάννενα. ∆ιορισµένος στο ∆ηµόσιο
Αυτό είναι γραµµένο για ...άλλον 1950 ∆ολό. Ο Γιώργος Ζέρβας, διπλω-
(Ανοικοδόµηση-Αποκατάσταση εκκλησιών
Ζέρβα. Θα µπορούσε να είναι για τον µατούχος µηχανικός, πλέον, µεταβαίνει, Αρχιεπισκοπής). Σϋντοµα θα στείλει στο
δικό µας αν το «εδώ» ήταν το ∆ολό και κατά την συνήθειά του στο χωριό. καλό και το ∆ηµόσιο και το ...καλό του,
το αλώνι πίσω από το σπίτι του... Πανέτοιµος για έργο και προσφορά γιατί... «γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε
Ζέρβα. Το χωριό αυτό στάθηκε η αρχή σηκώνει τα µανίκια. Επί επτά δεκαε- και το πώς µας εβύθισα τη σκέψη µου
του ονείρου. τίες θα τα κρατήσει σηκωµένα. µέσα στην πάσαν ώρα µέσα της να κρύ-
βονταν ο αµέτρητος σκοπός .
Α. Σικελιανός

1950 Γιάννενα. Πρώτο έργο. 1952 ∆ολό, Tο Nέο Σχολείο. «Λιτά χτίστε τα, απλόχωρα, µεγάλα, γερά θεµελιωµένα
«Σταθµός ανεφοδιασµού καυσίµων». [...] και τα πορτοπαράθυρα των τοίχων περίσσια ανοίχτε, να ±ρχεται ο κυρ-Ήλιος δια-
Μπροστά το θρυλικό Willys µε το οποίο φεντευτής, [...] κι ο δάσκαλος ποιητής, και τα βιβλία να είναι σαν κρίνα [...] σαν
«σκαρφάλωσε» σε όλη την Ήπειρο. τα τραγούδια να ±ναι Στη γη της οµορφιάς...».
K. Παλαµάς «Tα σχολειά χτίστε»

Mαθητής, EΠιµελητής και στενός επαγ-
γελµατικός συνεργάτης του Πικιώνη (δεκα-
ετία ±50) στα σηµαντικότερα έργα της πιο
δηµιουργικής περιόδου του σπουδαίου ∆α-
σκάλου του.
Όντας συνεχώς δίπλα του µπορούσε να
µιµηθεί τον µοναδικό τρόπο σχεδίασής του
(βλ. διπλανό σχέδιο). Tο έργο µοιάζει πε-
ρισσότερο µε πίνακα ζωγράφου παρά µε
αρχιτεκτονικό σχέδιο. ∆εν τα εφήρµοσε στη
συνέχεια διότι «ο κακός καλλιτέχνης µιµεί- 1957 Γιάννενα, ∆ιαµόρφωση Eισόδου Σπηλαίου Περάµατος
ται, ο αληθινός καλλιτέχνης κλέβει...» «... να τώρα που, η καλοκαιριά τριγύρα µου είτε µπόρα,
(Mάνος Xατζιδάκις). λάµπει η στιγµή ολοστρόγγυλη στο νου µου σαν οπώρα,
βρέχει απ± τα βάθη τ± ουρανού και µέσα µου ο καρπός...». A. Σικελιανός
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 5

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΘYMAMAI ΓΟΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ NEAΣ
ταν βρισκόµαστε στο το έδαφος και όλο το φορτίο βοήθεια λουκιών που ευρίσκο-
Ό αγαπηµένο µας χωριό έγειρε προς τη χαράδρα. νταν περιµετρικά του σπιτιού.
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
που το επισκεπτόµαστε σαν Eγώ αµέσως πήγα από τη Πριν ρίξουν το νερό στις
Η έναρξη της σχολικής
τουρίστες πλέον για ορισµένη µεριά της χαράδρας και έπια- στέρνες φρόντιζαν η στέρνα
περίοδο µε ευνοϊκές συνθή- σα τη δεξιά βαρέλα για να να είναι καθαρή και στεγανή χρονιάς συνιστά µια νέα
κες διαµονής, κάποιοι από συγκρατήσω το φορτίο µε το από τυχόν διαρροές γι’ αυτό αφετηρία γεµάτη στόχους,
εµάς που ζήσαµε τα πρώτα κατέβαζαν έναν που τις επιθε- προσδοκίες και όνειρα στο
µας χρόνια σε αυτόν τον τόπο TOY KΩΣTA KOΛEΦA ωρούσε και τις επισκεύαζε. δύσκολο αλλά συναρπαστι-
δεν µπορούµε να µην ανατρέ- Παράλληλα τα πρωτοβρό- κό δρόµο των µαθητών
ξουµε σε αυτά που άλλοι γάιδαρο για να µην αναποδο- χια έπεφταν έξω για να πλυθεί προς την κατάκτηση της
θυµούνται περισσότερο και γυρίσει στη χαράδρα. ∆εν η στέγη καλά και µετά µε ένα γνώσης.
άλλοι λιγότερο. καταλάβαινα ότι πρώτος εγώ χωνί τα γύριζαν στη στέρνα
Σ’ αυτήν την πορεία,
Eγώ σήµερα θα θυµίσω θα έπεφτα στη χαράδρα και για να µαζέψουν νερό.
ευχόµαστε σε κάθε µαθητή
κάτι που δεν είναι άγνωστο όλοι µαζί µε το γάιδαρο και τις Έγραψα τα παραπάνω για
να θυµίσω τη δύσκολη ζωή και µαθήτρια, σε κάθε
αλλά έτσι γινόταν για τους βαρέλες θα καταλήγαµε στο
που είχαµε στα χωριά εκείνα εκπαιδευτικό και σε κάθε
περισσότερους συγχωρια- ποτάµι.
τα χρόνια που τα ξαναθυµήθη- γονέα να εφοδιαστούν µε
νούς. O λόγος για το νερό που Aµέσως κρατώντας το
έχουν γραφτεί πολλά κατά φορτίο έβαλα τις φωνές για κα το καλοκαίρι καθήµενος ψυχική δύναµη, υποµονή
καιρούς στην εφηµερίδα αυτή βοήθεια. O γάιδαρος σαν να στη σκιά της Kαστανιάς και αλλά και πίστη για την
και περισσότερα έγιναν. διαισθάνθηκε τον κίνδυνο δεν πίνοντας ένα ντόπιο εκλεκτό πραγµάτωση των στόχων
τσίπουρο µε µεζέ. τους. Ιδιαίτερα οι µαθητές
Θα αναφερθώ σε µια προ- κουνήθηκε καθόλου.
Tώρα πηγαίνουµε στο
σωπική εµπειρία των παιδικών Στα πεζούλια –έξω από τις θα πρέπει να εκµεταλλευ-
χωριό και έχουµε όλες τις
µου χρόνων. έξω πόρτες– του τούν τις ευκαιρίες για
ανέσεις µε τα µέσα που είναι
Tο νερό το κουβαλούσαµε Kουσουµπίνα και του Bάσση µάθηση, καθότι η γνώση
στη διάθεσή µας.
από το λάκκο µε τις βαρέλες, ήταν µια γυναικοπαρέα όπως είναι επένδυση και εχέγ-
Ήταν, παρόλα αυτά, χρόνια
άλλοι ζαλωµένοι και άλλοι µε συνήθιζαν εκείνα τα χρόνια οι γυο για το µέλλον. “Η
ξένοιαστα και όµορφα και µου
τα γαϊδούρια (εκτός από γυναίκες να µαζεύονται τ’
έρχονται στο νου τα λόγια γνώση είναι δύναµη”, δια-
αυτούς που διέθεταν στέρνα). απογεύµατα και να κουβεντιά-
των αειµνήστων συγχωριανών µορφώνει ολοκληρωµένες
O δρόµος ήταν µονοπάτι ζουν σε κάθε γειτονιά.
µας Nίκου Θανόπουλου, ∆η- προσωπικότητες, γαλουχεί
και τα άλογα δεν ήταν εύκολο Όπως θυµάµαι ήταν η
µήτρη Kαντζώρη, Γιώργου µε αρχές και αξίες.
να πηγαινοέρχονται (µόνο τα Λεύκω του Kουτσουµπίνα, η Zέρβα και πολλών άλλων που
γαϊδούρια έβρισκαν το δρόµο Φτύχω του Nτόντη, η Λένη Ο Πολιτιστικός
µε υπερηφάνεια φώναζαν
αλάνθαστα). του Xρήστου Bάσση, η Γιάννη Σύλλογος
ZHTΩ TO AΘANATO ∆OΛO.
Ήµουν 11-12 ετών όταν Bάσσενα και άλλες οι οποίες
στο γαϊδουράκι που είχαµε µόλις µε άκουσαν έτρεξαν για
Αγαπητοί φίλοι της Εφηµερίδας µας, γεια σας.
(ήταν µικρόσωµο) φόρτωσε η βοήθεια.
Ο σκοπός της εφηµερίδας µας «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ» είναι να αποτε-
µάνα µου τις βαρέλες, έναν Mε απελευθέρωσαν βάζο-
λέσει ένα µέσον επικοινωνίας, ενηµέρωσης, ανταλλαγής ιδεών
µαστραπά (κανάτι) και ένα ντας στο ίσιο µέρος του µονο-
χωνί για να γεµίσω τις βαρέ- πατιού εµένα και το γάιδαρο και απόψεων και να συντονίσει τα κοινά µας ενδιαφέροντα στη
λες χωρίς να τις ξεφορτώσω µε το δροσερό νερό. βάση του τόπου καταγωγής µας.
και µε έστειλε για νερό στο Aφού πήγα στο σπίτι η Γι’ αυτό όσοι επιθυµείτε µπορείτε να στέλνετε τα δικά σας
λάκκο. Eκεί µε τη βοήθεια του µάνα µου ξεφόρτωσε τις µηνύµατα, τα νέα σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας και γενι-
µαστραπά και του χωνιού βαρέλες και τις τοποθέτησε κότερα ότι υλικό νοµίζετε ότι έχει ενδιαφέρον και θα φανεί χρή-
γέµισα τις βαρέλες µε νερό σε ειδικές προς τούτο εσοχές σιµο για τους συγχωριανούς µας.
ρίχνοντας πότε από τη µία στον τοίχο του κατωγιού από Με την δική σας συµµετοχή η εφηµερίδα µας θα εµπλουτίζε-
µεριά και πότε από την άλλη όπου παίρναµε δροσερό νερό ται, θα δυναµώνει και θα γίνει ένα πολύτιµο και χρηστικό εργα-
για να µη φορτωθεί µονόπατα µε τον µαστραπά (ο µαστρα-
λείο στην υπηρεσία όλων των συγχωριανών.
και βαΐσει (γείρει) το φορτίο, πάς ήταν ένα δοχείο όπως οι
Παράλληλα µε την συχνή ενηµέρωση και την ποιότητα του
και ξεκίνησα την ανηφόρα σηµερινές γυάλινες και πλα-
περιεχοµένου της εφηµερίδας, θα µας κάνει να αισθανόµαστε
προς το χωριό. στικές κανάτες από χαλκό, το
Aλλά εκείνο που δεν περι- λεγόµενο µπακίρι, γανωµένο όλοι χαρούµενοι και υπερήφανοι για τον τόπο µας.
µένεις δεν αργεί να έρθει. που κρατούσε δροσερό το Για κάθε απορία σχετικά µε την εφηµερίδα επικοινωνήστε
Στα τελευταία βήµατα το νερό). µαζί µας για να ενηµερωθείτε
µονοπάτι στένευε λόγω φθο- Ήταν και πολλοί χωριανοί Email: doliotikα @ dolo.gr ή γράψτε µας στη διεύθυνση ∆Ο-
ράς από τις βροχές και πριν που είχαν εσωτερικές στέρνες ΛΙΩΤΙΚΑ Απολλωνίας 21 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
βγούµε στο ίσιωµα ο γάιδαρος οι οποίες γέµιζαν νερό το φθι- Με φιλικούς χαιρετισµούς
στραβοπάτησε ή υποχώρησε νόπωρο από τις βροχές µε τη Η συντακτική επιτροπή
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 6

Σκέψεις - Σχόλια AΠO TON A∆OΛO-∆OΛIΩTH

∆εκαπενταύγουστος νια), ή του Αη-Παντελεήµονα ή του προφήτη λέντα τους και όχι να εξαρτάται από κάθε
Ηλία, ή τ’ Αη-Σωτήρος και φυσικά της Μεγα- λογής χρηµατοδότες, διοργανωτές και ακρι-
Με τα νησιά να έχουν “βουλιάξει” από λόχαρης, όλοι επιστρέφουν. Επιστρέφουν βοπληρωµένα καλλιτεχνικά ονόµατα. Αυτό
τους επισκέπτες και τα χωριά µας να έχουν στη γραµµή εκκίνησης. Στο µέρος που πρώ- εµείς το έχουµε καταλάβει από καιρό και γι’
γεµίσει ζωή. Με πλήθος κόσµου να συρρέει τα ήπιαν νερό, έπαιξαν, γέλασαν, ερωτεύτη- αυτό στηριζόµαστε πλέον στις δικές µας δυ-
σε µοναστήρια και εκκλησίες για τον εορτα- καν. Το πανηγύρι είναι απλώς το πρόσχηµα. νάµεις. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν αναµ-
σµό της Παναγίας. Με την Ελλάδα της παρέ- Η ουσία, είναι η εσωτερική µας ανάγκη να φισβήτητα στα παιδιά µας, αλλά και στην
ας και του γλεντιού, µε µικρές και µεγάλες µην χάσουµε τις ρίζες µας. Αυτός είναι ο διοργανώτρια των εκδηλώσεων Ωρέλια Χρή-
απολαύσεις. ...Με βράδια µαγευτικά. µε πα- κλειδάριθµος των πανηγυριών: Η αθωότη- στου µε τα διασκεδαστικά - διδακτικά δρώ-
ρέες, µουσικές, συζητήσεις. Με γλέντια τα µενα. Κάθε χρόνο µας παρουσιάζει και κάτι
οποία κρατάνε από τα παλιά χρόνια και φέρ- πρωτότυπο και µοναδικό που σε καθηλώνει.
νουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Τους φέρ- Αξίζουν πολλά µπράβο σε ΟΛΟΥΣ.
νουν στο “εµείς”, µακριά από προβλήµατα
και µάταιους ανταγωνισµούς. Αν βρεθείτε Το µαγαζί του Χριστόφορου
σε πανηγύρι το µόνο σίγουρο είναι ότι θα πα-
και της Νίγιας
ρασυρθείτε από τους ξεσηκωτικούς τοπι-
κούς ρυθµούς και αναγκαστικά, θα µπείτε Το άρθρο της ∆έσποινας Πορίκη του
στο χορό... Και το γλέντι για να φουντώσει, προηγούµενου φύλλου, “Καφενείο - Μαγα-
όπως η φωτιά, θέλει τον αέρα της, έτσι και ζιά”, µου έφερε στο νου εικόνες από το πρώ-
αυτό θέλει τη µουσική του. Τα όργανα κουρ- τα., η ξεγνοιασιά, οι χαιρετούρες, τα καλα- το µπακάλικο που θυµάµαι από µικρός στο
ντίζονται, και οι µουσικοί συνοδεύουν τη µπούρια, και πάνω απ’ όλα ο ήχος από το χωριό, του Χριστόφορου (Νάστου).
γιορτή, στα όµορφα χωριά µας που φοράνε κλαρίνο. Για όλα τα υπόλοιπα φροντίζει η Μαγαζί ήταν το όνοµά του στο χωριό
τα γιορτινά τους τις µέρες του Αυγούστου. φύση. µας. (Και τι µαγαζιά να υπάρχουν σε ένα µι-
Σήµερα την εποχή της παγκοσµιοποίη- κρό χωριό εκτός από µπακάλικο και πολλές
Πόσο τυχεροί είµαστε! φορές µαζί καφενείο και χασάπικο, όλα σε
ένα χώρο). Πιο σωστά θα το ονοµάζαµε µπα-
Τ’ απολαύσαµε κι εµείς στο δικό
κάλικο-καφενείο µε προϊόντα που έχρηζαν
µας “Αντάµωµα”. Παρατηρώντας την όλη εκ-
άµεσης ανάγκης για τους τότε κατοίκους.
δήλωση από την αρχή της προετοιµασίας, τη
Θυµάµαι, αρκετά καλά, (γιατί έζησα µόνιµα
συµµετοχή της νεολαίας και όχι µόνον, την
στο χωριό, από το 1953 έως το 1957) το µα-
τάξη, το σερβίρισµα, το στρωτό Πωγωνίσιο
γαζί του Χρι-
γλέντι κάτω από την καστανιά, µε καγκέλι
σ τ ό φ ο -
(κύκλους) ο χορός, το σωστό δηµοτικό τρα-
ρου. Πολύ
γούδι µε το ήθος και το ύφος του που θα ζει
µικρό σε χώ-
πάντα και δεν κινδυνεύει από οτιδήποτε άλ-
ρο, (περίπου
σης, σε µια εποχή που τα πάντα τείνουν να λο, αναλογίζοµαι πόσο τυχεροί είµαστε όλοι
5x4), ένας
ισοπεδωθούν, να αλλοιωθούν και να εξαφα- όσοι διατηρήσαµε επαφή µε τις ρίζες και την
πάγκος, µε
νιστούν η διατήρηση του πανηγυριού, του καταγωγή των προγόνων µας. Είµαστε τυχε-
τη ζυγαριά,
πανάρχαιου αυτού εθίµου που εµείς κληρο- ροί ειδικά εµείς που οι προγονοί µας άπλω-
το µπακαλοδεύτερο, το τεζιάκι, που χώριζε
νοµήσαµε από τους προγόνους µας, είναι σαν τις ρίζες τους σ’ αυτό το µικρό κοµµάτι
το δηµόσιο χώρο των θαµώνων από τον ιδιω-
ένα στοίχηµα. Στοίχηµα που έχει στοιχεία παραδείσου. Πόσο µεγάλο ευτύχηµα να
τικό (κουζίνα, λογιστήριο), µια σόµπα µε
πολιτισµού και κουλτούρας της πατρίδας αποκτήσουµε παιδικές αναµνήσεις από έναν
µπουρί στο κέντρο του µαγαζιού, δυο ξύλινα
µας και της περιοχής µας, σαν συνδετικός τόσο όµορφον τόπο!
τραπέζια µε ψάθινες καρέκλες, στους τοί-
κρίκος για συνεύρεση και κοινό αντάµωµα Τι µεγάλη ευλογία - και προνόµιο συνά-
χους ράφια µε το εµπόρευµα, κάποιες φωτο-
ανάµεσά µας, µιας και είµαστε όλοι µας δια- µα τα παιδιά µας να περνούν τις διακοπές
γραφίες.
σκορπισµένοι δεξιά και αριστερά, µακριά τους µέσα στη µαγευτική γαλήνη της φύσης
Στην εποχή της απλότητας και του “όλα
από τη γενέτειρα γη και τη γη των προγόνων µε άπειρα ερεθίσµατα για τη φαντασία τους,
σε ένα”.
µας. Αν σταµατήσουν αυτές οι εκδηλώσεις, µε σηµαντικά οφέλη για την υγεία τους!
Εκεί οι άνθρωποι του χωριού έβρισκαν τα
ίσως σταµατήσει να υπάρχει και το χωριό. πλέον απαραίτητα. Μακαρόνια, ρύζι, ζάχα-
Τα παιδιά διασκέδασαν ρη, αλεύρι, καφέ, όσπρια χύµα, κονσέρβες,
Τα πανηγύρια µας παραµένουν και µας διασκέδασαν σαρδέλες, γκάζι (το φωτιστικό πετρέλαιο)
παραδοσιακά. Όπως συνηθίζεται τις µέρες του Αυγού-
για τη λάµπα ή το “ακάθαρτο” για εντριβές
Μη χάσουµε τις ρίζες µας (οινόπνευµα), πράσινο σαπούνι, σπίρτα, φυ-
στου στο ∆ολό, τα παιδιά διασκέδασαν και
τίλια, κ.ά. Η πελατεία τις περισσότερες φο-
µας διασκέδασαν, µε µοναδικά όπλα την
Κάθε καλοκαίρι λοιπόν, σε κάθε πανηγύρι ρές ψώνιζε βερεσέ λόγω και της φτώχειας
έµπνευση, την απλότητα, το χιούµορ και τον
της περιοχής µας, αρχής γενοµένης της που επικρατούσε. Κοντά σ’ αυτά για τα παι-
αυθορµητισµό τους, αποδεικνύοντάς µας,
Αγίας Παρασκευής στο Σταυροσκιάδι, (να εί- διά, µπισκότα καραµέλες το τετραδιάκι που
ότι η διασκέδαση σε µια µικρή κοινωνία θα
ναι καλά ο Μήτσος Σωτηρόπουλος που κρα- τους έλειπε, ένα µολύβι, µια γόµα, µια ξύ-
έπρεπε να στηρίζεται στα ίδια της τα µέλη,
τά άσβεστη την παράδοση όλα αυτά τα χρό- στρα. Φυσικά µπορούσε να βρει κανείς και
ανακαλύπτοντας και αναδεικνύοντας τα τα-
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 7

Σκέψεις - Σχόλια
διάφορα ψιλοπράγµατα, βελονάκια, κλω- αντιστοιχούσε σε 1.280 γραµµάρια). Οι πε-
στές, νήµατα, βελόνες, καρφίτσες. Τα λάτες ζητούσαν π.χ. 1 οκά ρύζι ή 200 δράµια
όσπρια ήταν σε σακιά (τσουβάλια), το λάδι λάδι κ.λ.π.. Η οκά καταργήθηκε τον Απρίλιο
σε κυλινδρικό ντεπόζιτο µε κάνουλα (ο πε- του 1959 και τη θέση της πήρε το κιλό).
λάτης έφερνε το µπουκάλι από το σπίτι του),
το πετρέλαιο σε µεγάλο µεταλλικό δοχείο Ο απόηχος του δηµοσιεύµατος
που το έβγαζε ρουφώντας ένα λάστιχο νε-
ρού, η ζάχαρη ή το ρύζι σε σακιά κ.ο.κ. Ως όρ- Την Αγαπητή Ελένη Αναστάς, το γένος
γανο σερβιρίσµατος των προϊόντων χρησι- Παπαδηµήτρη, που ζει στην Αµερική, (εξαι-
µοποιούσε τη σέσουλα, ένα είδος µεγάλης ρετική πατριώτισσα και συνδροµήτρια των
κλειστής µεταλλικής κουτάλας µε λαβή. (Κα- «∆ΟΛΙΩΤΙΚΩΝ»), το παραπάνω θέµα, τη συ-
µιά φορά οι πελάτες είχαν αµφιβολίες ως γκίνησε ιδιαίτερα γιατί όπως µου γράφει έχει
προς το σωστό ζύγισµα του είδους που αγό- σχέση µε την οικογένειά της.
ρασαν και τότε παραπονούνταν ότι το είδος Αντιγράφω µέρος του γράµµατός:
αυτό ήταν «ξίκικο», δηλαδή ελλιποβαρές, «Αγαπητέ Γιάννη, διαβάζοντας τα «∆ο-
(όπως ήταν ο όρος στην καθαρεύουσα). Συ- λιώτικα» έπεσε το µάτι µου στον τίτλο «κα-
χνά, συχνότερα το καλοκαίρι που υπήρχε πε- φενείο-µαγαζιά», στη δεύτερη σελίδα, και
ρισσότερος κόσµος, δούλευε και σαν χασά- συγκινήθηκα. Ένας από τους καφετζήδες,
πικο (κρεοπωλείο), µε ντόπια κρέατα. Το πριν την Κατοχή, ήταν ο παππούς µου µπαρ-
βράδυ ζωντάνευε και έσµιγε ανθρώπους και µπα-Τάκης (∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου) από
κουβέντες. Η φράση που έµεινε ήταν όταν τη Σωπική»... (Ελένη, εγγονή του µπαρµπα-
µεταξύ τους οι πότες λέγανε: “Βάλε µας Τάκη... από τη Σωπική Sent from my iPhone)».
απόνα” ή “φέρε µας µια γύρα”. Τι µικρός που είναι ο κόσµος, σκέφτηκα! Πώς
Ο ιδιοκτήτης αυτού του καταστήµατος, ο τα φέρνει η άτιµη ζωή! Να είσαι καλά αγαπη- Eίσοδος οικίας Παντελή Παππά. ∆ιακρίνουµε
µπακάλης (Χριστόφορος) και συνήθως η γυ- τή Ελένη. Σε περιµένουµε στο χωριό. στον υπέρθυρο δικέφαλο αετό και την ηµερο-
ναίκα του η µπακάλισσα, η Νίγια, (χαρακτη- µηνία «1885 Iουλίου 12».
ριστική φιγούρα µιας άλλης εποχής που δύο Να κρατήσουµε
κολυβογράµµατα τα γνώριζε), κρατούσαν την κληρονοµιά µας ρίων και συνόλων έχουν ακόµη αποµεί-
την τάξη αλλά και το τεφτέρι µε τα χρωστού- νει. Παράλληλα δε θα αντιλήφτηκαν και την
µενα. Ε, όσο για τις τιµές αρκετές φορές µε- Ο χρόνος εγκατάστασης των πρώτων κα- αξιέπαινη προσπάθεια των κατοίκων να προ-
ρικά προϊόντα έβαζαν πολλά “καπέλα” τοίκων του ∆ολού, πρέπει να ανάγεται στην στατεύσουν αυτήν την αρχιτεκτονική κληρο-
ώσπου να φτάσουν στο χωριό. Εν µέρει λο- 9η ή 10η εκατονταετηρίδα, («το ∆ολό στο νοµιά µας, πολλάκις και µε υψηλό οικονοµι-
γικό, γιατί η προµήθεια και µεταφορά των Πωγώνι» – Νίκου Υφαντή). Οι πρώτοι άποικοι κό κόστος.
εµπορευµάτων ήταν πολύ δύσκολη, ιδιαίτε- µε την πάροδο των χρόνων για να επιβιώ-
ρα τότε που η συγκοινωνία ήταν ανύπαρκτη. σουν, δηµιούργησαν έργα ανάλογης ποιοτι-
Μέσα σε µια βδοµάδα είχαµε τη
Αλλά τι να κάνεις; Να πας στη Βοστίνα για κής στάθµης µε το πολιτιστικό επίπεδο στο
χαρά και την τύχη να παρακολουθήσουµε και
ένα ψιλοπράγµα; οποίο κατά καιρούς βρέθηκαν. Πολλά από τα
να λάβουµε µέρος σε ποικίλες τελετές και
έργα αυτής της δηµιουργίας διατηρούνται
εκδηλώσεις. Εκκλησιασµό, χαρά (γάµος),
µέχρι και σήµερα. Όλα αυτά αποτελούν την
Αρώµατα µπακάλικων-καφενείων βαφτίσια, µνηµόσυνα και πολλές όµορφες
αρχιτεκτονική κληρονοµιά του χωριού µας.
άλλων εποχών εκδηλώσεις. Στις τελετές µας είχαµε συµπα-
Για να γνωρίσουν οι νέοι µας αυτήν την
ραστάτες και τους δύο αγαπητούς και σεβά-
Αυτό που ξεχώριζε εκείνα τα µπακάλικα κληρονοµιά (ιστορική, αρχαιολογική, καλλι-
σµιους ιερείς µας (παπα-Φάνη και παπα-
εποχής ήταν η χαρακτηριστική µυρωδιά τεχνική, αισθητική κ.ά.), ο Άρης Υφαντής,
Βασίλη). Το αδιαχώρητο στην εκκλησία. Έλα-
τους. Όσο όµως κι αν ήταν χαρακτηρι- γνώστης του αντικειµένου και λόγου επαγ-
µπε ο Άγιος-Νικόλαος. Όλα στην εντέλεια.
στική δεν ήταν συγκεκριµένη καθώς έβγαινε γέλµατος (πολιτικός µηχανικός), τους περιέ-
Άριστες οι εντυπώσεις και πολλά συγχαρη-
ανάλογα µε τα προϊόντα που υπήρχαν και εί- φερε στα σοκάκια του χωριού. Εκεί είχαν την
τήρια από ντόπιους και ξένους (συµπέθε-
ναι εξαιρετικά δύσκολο να την περιγράψεις. ευκαιρία να ενηµερωθούν για κτίσµατα και
ρους) επισκέπτες.
Άλλωστε πώς να περιγράψεις µια µυρωδιά κατασκευές που αποτελούν δείγµατα της οι-
που είναι καφές και λάδι, γκάζι µε τσιγάρα, κοδοµικής δραστηριότητας του παρελθό-
ντος και για κάθε στοιχείο που αφορά ένα Η λειτουργία του καφενείου φέ-
ούζο µε µπακαλιάρο, µπαχαρικά, σαρδέλλες
χαρακτηρισµένο κτίριο, έναν παραδοσιακό τος το καλοκαίρι µε τη νέα διεύθυνση (Γιάν-
µε...
οικισµό. Ήρθαν σε επαφή, µε στοιχεία µε ιδι- νης Φωτόπουλος), ήταν κάτι το φανταστικό.
Με όλα όµως τα καλά και τα άσχηµα ήταν
αίτερη ιστορική, πολεοδοµική, αρχιτεκτονι- Καθαριότητα, οργάνωση, σέρβις, περιποίη-
σωτήριο για το χωριό γιατί εκτός από την
κή, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυ- ση, καλούς µεζέδες και χαµόγελα. Αποτέλε-
εξυπηρέτηση που σου προσέφερε, είχες την
σιογνωµία και αξία. σµα κάθε βράδυ να µας βρίσκουν τα χαράµα-
δυνατότητα σαν χωριανός-γνωστός να ψω-
Πιστεύω θα αισθάνθηκαν υπερήφανοι τα, µικρούς και µεγάλους. Και δε γίνεται κι
νίζεις βερεσέ (γράψτα του έλεγες).
για τους προγόνους µας και ασφαλώς θα συ- αλλιώς. Γιαννάκη και παρέα τα... περάσαµε
(Για την ιστορία. Τότε µονάδα µετρήσε-
νειδητοποίησαν την σηµασία που έχει η ου- ΩΡΑΙΑ, σε ευχαριστούµε. Να µη σας χάσου-
ως: ήταν η οκά, (τουρκικής προέλευσης),
σιαστική προστασία όσων ιστορικών κτη- µε! Να συνεχίσετε µε το ίδιο κέφι για δου-
που υποδιαιρούνταν σε 400 δράµια (µία οκά
λειά, ελεύθερα, ανεπηρέαστα, σοβαρά. Κι
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 8

Σκέψεις - Σχόλια
εµείς, όσο µπορούµε θα είµαστε κοντά σας. λιά, κόκκινα και βυσσινιά, δηµιουργώντας τού στο διάβα δύο αιώνων, χαρακτηρίζονται
µια µεγαλόπρεπη φαντασµαγορία όµοια της µνηµεία. Σε αυτά συµπεριλαµβάνεται και το
Σηµείωση: Η διεύθυνση του καταστήµα- οποίας δύσκολα θα συναντήσεις σε άλλα µέ- γεφύρι του Κουβαρά µας.
τος θέλει να ευχαριστήσει όλους τους χω- ρη.
ριανούς για τη βοήθεια και την στήριξη που
Καλό φθινόπωρο
συνάντησε, καθώς και για την προτίµηση και
την εµπιστοσύνη που δείξατε καθ’ όλη την
Το γεφύρι της Νονούλως.
Το καλοκαίρι πέρασε, και µας άφησε πίσω
διάρκεια του καλοκαιριού. Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Νονού- του τις καλύτερες εντυπώσεις . Ο Πολιτιστι-
Μαζί σας περάσαµε όµορφα µια εξαιρετι- λως, στο Ξυλογέφυρο, χαρακτηριστικό κτί- κός µας Σύλλογος για µια ακόµα χρονιά κα-
κή καλοκαιρινή σεζόν, εισπράξαµε την αγά- σµα και εξαιρετικά αξιόλογο δείγµα της το- τάφερε µέσα από τις δράσεις και τις εκδηλώ-
πη σας, αποκτήσαµε πείρα, µάθαµε περισσό- πικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, κατασκευά- σεις του να ενισχύσει την παρουσία του χω-
τερα, µάθαµε πώς θα σας εξυπηρετήσουµε στηκε σε σηµείο που ήταν απαραίτητο για τη ριού και να ψυχαγωγήσει τόσο τους κατοί-
ακόµα καλύτερα. µετακίνηση ανθρώπων και εµπορευµά- κους όσο και τους επισκέπτες. Το παραδο-
Με αυτές τις «αποσκευές», σας περιµέ- των από ∆ολό προς Πωγωνιανή και κάτω σιακό τραπέζι, οι διάφορες εκδηλώσεις της
νουµε πιο έτοιµοι και ανανεωµένοι για τη από επώδυνες οικονοµικές συνθήκες. Όλοι νεολαίας µας, πλέον καθιερώνονται και γί-
νέα φθινοπωρινή/χειµερινή σεζόν, για να νονται θεσµός για το χωριό. Υπάρχει ακόµα
σας υποδεχθούµε και να νιώσετε τη ζεστα- πολύ µεγάλο πεδίο δράσης και πολλά πράγ-
σιά των «δικών» σας ανθρώπων. Σας ευχό- µατα που πρέπει να διορθώσουµε στο χωριό
µαστε ένα υπέροχο φθινόπωρο/χειµώνα. µας. Και αυτό θα γίνει πάλι µε τη συµµετοχή
όλων µας.
Το σχολείο µεταµορφώνεται Γι αυτό το λόγο ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Το είπε και το έκανε ο Πολιτιστικός Σύλ- ζητάει, για πολλοστή φορά, την ενίσχυση
λογος. Μετά τον ελαιοχρωµατισµό εσωτερι- και τη συµµετοχή σας, τόσο µε την οικονοµι-
κού και εξωτερικού χώρου, ξεκίνησαν οι κή σας συµµετοχή, αλλά κυρίως µε τη συµ-
εσωτερικές διαµορφώσεις των χώρων (κα- µετοχή στις δράσεις του και πρωτίστως µε
θαρισµός αιθουσών, τοποθέτηση των παλιών τις ιδέες και προτάσεις σας. Ιδέες που µαζί
θρανίων, βιβλίων στη βιβλιοθήκη, ο σχολικός µε τις δικές του µπορούν να κάνουν ακόµα
πίνακας στη θέση του, κ.λ.π.) Όλα έγιναν µε γνωρίζουµε την ευεργεσία της Νονούλως. µεγαλύτερη διαφορά στο χωριό µας. Τις πε-
τη συνδροµή της νεολαίας µας. Παρατηρεί- Μπορεί να έγιναν νέοι εθνικοί οδοί και τα ριµένουµε µε πολύ ενδιαφέρον. Οι στήλες
ται µια ιδιαίτερη ευαισθησία από µέρους ζώα να παραχώρησαν την θέση τους στα αυ- στα «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ» είναι πάντα ανοιχτές για
τους που πιστεύω ακράδαντα πως θα συνεχι- τοκίνητα, τα πέτρινα γεφύρια όµως παραµέ- ΟΛΟΥΣ. Επίσης και οι φίλοι του Συλλόγου
νουν στη θέση τους. Το πάθηµα από την κα- που θέλουν να συµµετάσχουν στη σύνταξη
ταστροφή του γεφυριού της Πλάκας είναι της εφηµερίδας µπορούν να στείλουν τα άρ-
ένα καλό µάθηµα για την προστασία των γε- θρα τους και τις ιδέες τους στη διεύθυνση
φυριών. Επειδή έχω την υποψία πως το γε- της εφηµερίδας µας, («∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ», Απολ-
φύρι µας πάσχει από έλλειψη συντήρησης λωνίας 21, 45332 Ιωάννινα) ή στο mail: www.
καλό θα είναι να ευαισθητοποιήσουµε τους Dolo. Gr Ας γίνει η αρχή από το επόµενο τρί-
αρµόδιους φορείς που σχετίζονται µε την µηνο.
προστασία των µνηµείων και να γίνει µια µε- Καλό φθινόπωρο σε όλους σας.
λέτη για την κατάσταση που βρίσκεται. Μά- ∆OΛIΩTHΣ O A∆OΛOΣ
λιστα θα έλεγα σύντοµα, πριν έρθει ο κατα- (email: ioabodinis@gmail.com)
στρεπτικός χειµώνας.
Σηµείωση: Έξι γεφύρια, που χρονολο-
γούνται από τον 18ο αιώνα έως τις αρχές
στεί. Αξίζει να αναφέρω πως η νεολαία µας
αποτελείται όχι µόνο από ντόπια παιδιά, αλ-
λά και από φίλους των παιδιών που ξεχωρί-
ζουν µε τον ενθουσιασµό τους. ∆ε φαντάζε-
στε την αυθόρµητη συµµετοχή τους στα κοι-
νά, τη βοήθειά τους στην οργάνωση του τρα-
πεζιού και οπουδήποτε χρειαζόµασταν βοή-
θεια ήταν παρόντες. Τους ευχαριστούµε και
τους περιµένουµε και του χρόνου.

Φθινοπωρινά χρώµατα.
του 20ού και διατηρούνται ως αριστοτεχνή-
Είναι η εποχή που τα πλούσια δάση της µατα της παραδοσιακής µηχανικής και γεφυ-
περιοχής µας αλλάζουν χρώµατα και τα φυλ- ροποιίας της Ηπείρου, αλλά και ως τεκµήρια
λώµατα γίνονται σταδιακά κίτρινα, πορτοκα- της ιστορικής κοινωνικότητας του τόπου αυ-
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 9

T E Λ E Y T A I E Σ Ω P E Σ

27 OKTΩBPH TOY 1940 HMEPA KYPIAKH
ιορτάζουµε κι εφέτος την κής. Κατάκοπος κατεκλίθη, έχο- ΛΕΜΟΣ! ΠΟΛΕΜΟΣ! ΠΟΛΕ- «∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ! από
Γ 78η Eπέτειο του Eλληνο- ντας δίπλα του το τηλέφωνο, µε ΜΟΣ! το ΚΑΛΠΑΚΙ!
Iταλικού πολέµου του 1940. ήσυχη την συνείδηση, µε ήρεµη Οι καµπάνες χτυπούσαν δυ- ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ!
Eίναι µια ιστορική επέτειος, τη σκέψη και ατάραχη την ψυχή νατά. Ο Στρατηγός Κατσιµήτρος Εδώ λοιπόν στα κακοτράχα-
που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνού- του. Στις 3 και 45΄, παρατεταµέ- είπε: «Το περίµενα! ∆εν θα ΠΕ- λα βουνά µας, κρίθηκε η τύχη
µε. Γιατί «λαός χωρίς µνήµη εί- νοι κωδωνισµοί του τηλεφώνου, ΡΑΣΟΥΝ!». του πολέµου.
ναι λαός χωρίς ταυτότητα». δεν κατέστησαν δυνατόν να τον Μικρός, θυµάµαι στο χωριό
Έχουν γραφτεί πάρα πολλά αφυπνίσουν. µου, το δαιµονισµένο χτύπηµα
γεγονότα γι’ αυτή την ιστορική Και τότε, η µικρή του κόρη
επέτειο και λίγοι ακόµη ζουν. που άκουσε τους κωδωνισµούς Γράφει
Όµως εµείς θα αναφερθούµε τον ξύπνησε: «Στρατηγέ έχουµε ο Σωκράτης Oικονόµου
πολύ σύντοµα, όσο µας επιτρέ- πόλεµο! Ο ΓΚΡΑΤΣΙ (πρεσβευ-
πουν οι στήλες της εφηµερίδας τής Ιταλίας) επέδωσε, προς τον της καµπάνας του χωριού µας
µας, την παραµονή της επετεί- Πρόεδρο της Κυβέρνησης τηλε- και από το κοινοτικό τηλέφωνο,
ου. Όλα µαρτυρούσαν ότι βρι- σιγραφική διακοίνωση της Ιταλι- πληροφορήθηκαν οι χωριανοί
σκόµαστε, πλησίον των σοβα- κής Κυβέρνησης µε την οποία µας, οι πατεράδες µας για την
ρών γεγονότων. ζητούσε να επιτραπεί η είσοδος επιστράτευση. Για τον ΠΟΛΕ-
O ∆ιοικητής της VIII Μεραρ- των Ιταλικών Στρατευµάτων στο ΜΟ!
χίας µας Υποστράτηγος Χ. Κα- Ελληνικό έδαφος! Όσο ΖΩ, κι εγώ και οι λίγοι
τσιµήτρος, συνεργάζεται µε Η απάντηση είναι ΓΝΩΣΤΗ: που µείναµε ακόµη ποτέ δεν ξε-
τους επιτελείς του και δίνει τις ΟΧΙ! Και το τηλεσίγραφο κατέ- χνούµε αυτές τις ιστορικές στιγ-
τελευταίες οδηγίες, για τις κινή- ληγε: «Αν το αρνηθείτε η αντί- µές. Έπρεπε να φύγουµε κάπου
σες στην προκάλυψη των ιταλι- σταση θα καµφθεί διά των να κρυφτούµε και εµείς και τα
κών µονάδων. Απόψε ή αύριο θά- όπλων. Πέρας της διακοίνωσης ζωνανά µας: Tι ήθελαν στη χώρα Tαγµατάρχης Πεζικού
χουµε επίθεση. Αργά ως πολύ η 6η πρωινή. Γεγονότα και διαγ- µας αυτοί; AΛEBIZATOΣ TZANNHΣ εκ
αργά συνεργάζεται. Κατάκοπος, γέλµατα και επιστράτευση γνω- Φύγαµε για κάτω στο Βοϊδο- Kεφαλληνίας –∆ιοικητής
τα µεσάνυχτα, έδωσε, διαταγή, στά. µάτη. Κρυφτήκαµε στις «ΜΠΙ- Tάγµατος ∆EΛBINAKIOY, ηρω-
να απέλθουν οι αξιωµατικοί στα Εκείνο το πρωί ξύπνησε όλη ΣΤΕΡΙΕΣ» (Τρύπες), ενώ πέρα ικώς πεσών εις BHΣΣANHN
σπίτια τους, πλην της επιφυλα- η χώρα. Παντού άκουσες. ΠΟ- βροντούσε το κανόνι έβρεχε την 20ήν Nοεµβρίου 1940
κιόλας... Φόβος, τρόµος, αλλά
28η Oκτωβρίου 1940 η µεγάλη µέρα του Πολέµου στο Πωγώνι και περισυλλογή. Γνωστές είναι οι µάχες.
µπουµπουναριές µαζί µε κανονιές. Στο καλό και µε τη ΝΙΚΗ ΝΑ Mα πιο γνωστά είναι τα γεγο-
ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΝΙΚΗΤΕΣ... Αργότε- νότα στο Πωγώνι µας και το χρο-
ρα, βγήκε το πρώτο Ανακοινω- νικό του Ανεξάρτητου Τάγµατος
θέν του ΓΕΣ. ∆ελβινακίου όπου έπεσε ηρωι-
Σαν κείµενο, επέζησε, µπήκε κώς µαχόµενος στις µάχες τις
στην ιστορία: Βήσσανης ο ∆ιοικητής του Τάγ-
«Αι Ιταλικαί στρατιωτικαί δυ- µατος ∆ελβινακίου, Ταγµατάρ-
νάµεις προσβάλλουν από τις χης Πεζικού ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ
5,30 σήµερον τα ηµέτερα τµήµα- ΤΖΑΝΝΗΣ εκ Κεφαλληνίας (20-
τα προκαλύψεως της Ελληνο- 11-1940).
αλβανικής µεθορίου. Αι ηµέτε- Σ’ αυτό το Τάγµα, υπηρετού-
ραι δυνάµεις αµύνονται του πα- σε τότε και ο αείµνηστος ανθυ-
τρίου εδάφους». πολοχαγός, ο ∆ολιώτης, ΣΠΥ-
(28-10-1940). ΡΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ, υπολοχαγός
αργότερα απ’ το 1945.
Εδώ πάνω, στα σύνορα, στον Τιµή και δόξα σ’ αυτούς που
τόπο µας βροντούσε το κανόνι. ’πέσαν για την λευτεριά της Πα-
Σε περισυλλογή βαθύτατη, µε τρίδος µας. Η δόξα και η ΝΙΚΗ
κλεισµένα µάτια, το άκουγε µέ- στεφάνωσε τους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ
σα της κάθε Ελληνική ψυχή. του 1940-1941.
O ∆ιοικητής της 8ης Mεραρχίας Kατσιµήτρος µε τον Ο λαός µας γιγαντώθηκε. Η
Eπιτελάρχη Aντισυνταγµατάρχη ∆ρίβα και τον ∆ιοικητή ρήση του Στρατηγού µας ήταν
Πυροβολικού Συνταγµατάρχη Mαυρογιάννη. αποφασιστική!
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 10

O δικός µας ΣYNTAΓEΣ MAΓEIPIKHΣ
Aύγουστος στο ∆ολό! Tου Θανάση Παπαϊωάννου

Στη συνέχεια σκεπάζουµε µε το
 Συνέχεια από την 1η σελίδα Στο σχολείο επίσης µε λίπος από την κατσαρόλα που
στόχο να αξιοποιήσουµε το έχει µείνει φροντίζοντας να µην
Bασίλης Παπαλαζάρου. παραδοσιακό κτίριο – δηµιουρ- υπάρχουν κενά αέρα.
γούµε στον δεύτερο όροφο– (Την συνταγή σας την δίνω
EKΘEΣH Βιβλιοθήκη µε τα παλιά θρα-
ΦΩTOΓPAΦIAΣ στην εύκολη εκτέλεση το κρέας
νία– να κοσµούν και να κάθο- πρέπει να λιώνει).
νται ως µαθητές να διαβάζουν Υ.Γ Καβουρµάς σηµαίνει αρ-
Το κτίριο του Σχολείου µας
αξιοποιείται µε πολλούς τρό-
όσοι επιθυµούν. Το χώρο καθά- ΚΑΒΟΥΡΜΑΣ γά ψηµένο.
ρισαν επιµελώς µέλη του Ιδιότητες και χρήσεις. Φυσι-
πους. Φέτος την εβδοµάδα του
Πολιτιστικού Συλλόγου και Υλικά: 1 κιλό χοιρινό κρέας κά και περιέχει πρωτεΐνες, ψευ-
∆εκαπενταύγουστου η
χωριανοί. (από σπάλα στήθος & πλευρά δάργυρο και σίδηρο, νιασίνη,
Αδελφότητα Αθηνών ∆ολού
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, χωρίς κόκκαλα) ψευδάργυρο, κάλιο, εξαιτίας
«Άγιος Χριστόφορος» οργάνω-
όλα τα µέλη του, οι χωριανοί 1 κιλό µοσχάρι από λάπα µαζί του βοδινού και χοιρινού κρέα-
σε έκθεση φωτογραφίας στο
και η νεολαία συνέβαλαν στο µε πλαϊνά του τος που περιέχει, αλλά να θυµά-
ισόγειο του σχολείου µε τίτλο
να περάσουµε όλοι ένα ακόµη 40 γραµµάρια αλάτι στε ότι περιέχει και χοληστερίνη
«Πόσα βήµατα µετράς;»
αξέχαστο καλοκαίρι στο ∆ολό 1 κουταλιά της σούπας µαύ- και αρκετές θερµίδες, γι’ αυτό
Με αφορµή –όπως ξενα-
µας. ρο πιπέρι θέλει προσοχή στην κατανάλω-
γούσε στην έκθεση ο Βασίλης
1 1/2 φλιτζάνι νερό 2 κουτα- σή του. Τρώγεται ωµός σε µικρά
Παπαλαζάρου,– την οπτική
«O AΛAΦPOΪΣKIΩTOΣ» λιές της σούπας ρίγανη (∆ολιώ- κοµµατάκια και συνοδεύεται
επτά καλλιτεχνών δηµιουργή-
τικη ) υπέροχα µε ένα ξινόµαυρο κρα-
θηκε η έκθεση φωτογραφίας
Aκόµη µια όµορφη βραδιά σί. Συνδυάζεται µε λαχανικά
µε εικόνες από το ∆ολό και
µε πολλές εκπλήξεις ήταν η Εκτέλεση: Κόβουµε σε πολύ στην κατσαρόλα, µπαίνει µε
άλλα ταξίδια τους. ταινία του Άγγελου Kούρου µικρά κοµµατάκια 2 κιλά κρέας
Σηµείο αναφοράς στον αβγά στο τηγάνι, ακουµπά πάνω
που προβλήθηκε στον αύλειο και το βάζουµε σε µια κατσαρό- σε λίγο φρυγανισµένο ψωµάκι
κεντρικό άξονα της έκθεσης χώρο του σχολείου. O λα, σε πολύ σιγανή φωτιά, να
εικόνες από το ∆ολό για γύρω δίνοντας τον τέλειο µεζέ για τσί-
Άγγελος ασχολήθηκε και µε βράσει σκεπασµένο, µε 40 γραµ- πουρο.
«δορυφόροι» εικόνες από το αυτή την τέχνη και το αποτέλε- µάρια αλάτι, 1 κουταλιά της σού-
εξωτερικό –όπου είχαν ταξιδέ- σµα καταπληκτικό. πας µαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές
ψει οι καλλιτέχνες. H ταινία είχε ως θέµα της της σούπας ρίγανη και 1- 1/2
Η έκθεση και οι φωτογρα- το ∆ολό, τις οµορφιές τις κρυ- φλιτζάνι νερό. Χρειάζεται περί-
«∆OΛIΩTIKA»
φίες ήταν κατά τέτοιο τρόπο Όργανο του Πολιτιστικού Συλλόγου
φές και φανερές. Hθοποιοί οι που 3 έως 31/2 ώρες και πρέπει
∆ολού Iωαννίνων
δοµηµένη που σηµατοδοτούσε χωριανοί µας, τα παιδιά. Tην να µείνει µόνο µε το λίπος του Aπολλωνίας 21 T.K. 4523 32
–µε σηµείο αναφοράς το παράσταση έκλεψε µε τις θεα- και καθόλου νερό. Μετά τις 3 Tηλ. 26510 44558
«σηµείο 0»– ένα χέρι που δια- τρικές επιδόσεις του ο Nίκος ώρες, πετάµε όσα κοµµάτια λί- E-mail: doliotika@dolo.gr
νύει µια διαδροµή µε «έναν Πορίκης. πους δεν έχουν λιώσει και αδει-
δρόµο». Τα βήµατα νοερά –µε Yπεύθυνος έκδοσης:
O Άγγελος –όπως µας διη- άζουµε τον καβουρµά σε µακρό-
Aγνή Bραβορίτη
συναισθηµατική µονάδα µέτρη- γήθηκε στη συνέχεια– πήγαινε στενο τάπερ, ή µια φόρµα Πρόεδρος Συλλόγου ∆ολού Πωγωνίου
σης οδηγούν στο ∆ολό της µια µέρα βόλτα. Tον έπιασε του κέικ µακρόστενη για να
καρδιάς µας. Υπεύθυνος σύνταξης:
βροχή, σταµάτησε και µπήκε κρυώσει, φροντίζοντας να πιέ-
Γιάννης Μποντίνης
Την οργάνωση της έκθεσης στο προαύλιο της Aγίας ζουµε, να φορµαριστεί καλά.
είχε ο Φοίβος Κουβαράς και η Tριάδας. KΩ∆IKOΣ 4587
Ωρέλια Στίκα. Περιµένοντας να σταµατή- ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Στήσιµο έκθεσης: Χρήστος σει η βροχή, παρατηρούσε τον Όπως γνωρίζετε τα «∆Ο-
Βαγιάτας, Μυρτώ Χρήστου, τοίχο και ανακάλυψε χαραγµέ- Γιάννης Mποντίνης
ΛΙΩΤΙΚΑ» είναι µια µικρή τοπι-
Χαρά Παγούνη, Φοίβος Aγνή Bραβορίτη
νες ηµεροµηνίες µε γεγονότα κή εφηµερίδα και δεν έχει τα
Κουβαράς. Επιµέλεια Βασίλης ∆έσποινα Πορίκη
στο χωριό όπως «χιόνι σήµε- µέσα να πληροφορείται για Γιάννης Φωτόπουλος
Παπαλαζάρου. ρα» µε υπογραφή Z. όσα συµβαίνουν, στους αγα- Xαρούλα Zωίδη
Συµµετείχαν µε φωτογρα- Aποκαλύπτεται πως τα πητούς µας χωριανούς.
φίες τους: έγραψε ο Zήκος και γύρισε ένα Γι’ αυτό σας παρακαλούµε Οι συνδροµές - συνεργασίες
Ηλιάνα Καψοκάλη, Μαρία ολιγόλεπτο ντοκιµαντέρ µε να µας ενηµερώνετε σαν να αποστέλλονται ή στη ∆/νση:
Ρουµελιώτη, Χαρά Παγούνη, τον Άκη Φωτόπουλο. Γιάννη Mποντίνη
θέλετε να δηµοσιεύουµε ό,τι
Μυρτώ Χρήστου, Άννα Aπολλωνίας 21 T.K. 45332 Ιωάννινα
Ήταν λοιπόν το καλοκαίρι ευχάριστο ή δυσάρεστο σας
Tηλ. 26510 44558 - Kιν. 6944214969
Χριστοδούλου, Αβραάµ του 2018 για το ∆ολό –πρωτο- συνέβη, (γέννηση, θάνατος,
ή στην Tρàπεζα Πειραιώς
Παυλίδης και η Ανθούλα Ζέρβα ποριακό-ψυχαγωγικό- µνηµόσυνο, επιτυχίες, διακρί-
Aριθ. Λογ. 5407-025725-400
µε αλησµόνητες φωτογραφίες δηµιουργικό. σεις κ.λ.π.) IBN GR 140172 4070 0054 0702 57 25 400
του άλµπουµ που κοσµούσε Ήταν το δικό µας ∆ολό. Kαι Επίσης να µας ενηµερώνε- Xειρόγραφα που δηµοσιεύονται ή όχι,
την έκθεση. Κοσµήµατα πραγ- το ραντεβού ορίστηκε για του τε για την αλλαγή της διεύ- δεν επιστρέφονται.
µατικά ήταν και όλες οι φωτο- χρονου µε το πετάρισµα των θυνσής σας. Oι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν
γραφίες των καλλιτεχνών. µατιών. τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν.
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 11

ΡΙΞΑΝΕ ΛΑ∆Ι
Kοινωνικά EΠIΣTOΛH TOY ΠAΠA-BAΣIΛH ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΓENNHΣEIΣ – Xαρά Παγούνη στη µνήµη
– Ο Λευτέρης Φωτόπου- Έχουν περάσει σχεδόν έξι τελέσαµε παράκληση στην Πα- του συζύγου της Nικολάου € 300
λος (γιός του Χρήστου και της µήνες από όταν ανέλαβα την ναγιά, κάτι που είχε να γίνει πολ- – Bασίλειος Kωσταράς € 50
Ευτυχίας) και η Ελένη, απέκτη- ενορία του ∆ολού και ήρθα πρώ- λά χρόνια στο χωριό. Επίσης, – Παναγιώτης Σωτηρό-
τη φορά, ως ιερέας, στο χωριό. έλαβαν χώρα δυο µυστήρια στον πουλος και Kατερίνα

σαν αγοράκι.
Φυσικά, το ∆ολό δεν µου ήταν Άγιο Νικόλαο, δίνοντας ζωή και Zωίδου 50

Στους ευτυχισµένους γο-
άγνωστο, αφού τυχαίνει να είναι χαρά στο χωριό. – Ράπτη Μαριάνθη 50

νείς, παππούδες και γιαγιάδες
από τα πιο όµορφα και ιδιαίτερα Με τη χάρη του Θεού και τη – Ζέρβας Ναπολέων 50

ευχόµαστε να τους ζήσει
χωριά του Πωγωνίου. Ήταν βοήθεια των αγίων επιτρόπων, – Νάτσικας Βασίλειος 20
Απρίλιος του 2018, Μεγάλη θα προσπαθήσω να πράξω ό,τι – Ζωίδου Χρυσάνθη € 20

ΒAΠTIΣEIΣ
εβδοµάδα. Με υποδέχθηκαν λί- καλύτερο για την ενορία µας. Εί- – Κατσιλέρης Γιώργος 50

– Στο ∆ολό στις 19 Αυγού-
γοι άνθρωποι, µεταξύ των οποί- µαι σίγουρος πως θα έχω την – Κολέφας Κώστας 30

στου 2018, ο Άγγελος Κούρος
ων ο πρεσβύτερος ιεροψάλτης αµέριστη συµπαράσταση και την – Φωτόπουλος Βαγγέλης 20
και η Γεωργία Κονταξή, βάπτι-
του χωριού, ο κυρ-Βασίλης ∆ά- καλή συνεργασία όλων των ενο- – Ζωίδης Κώστας € 20
σαν το αγοράκι τους και του χά-
κας, µαζί µε τον γιο και τον εγ- ριτών. Παρ’ ότι οι µόνιµοι κάτοι- – Τσεµπέρης Παύλος € 20
ρισαν το όνοµα Γιώργος.
γονό του, και ο κ. Γιάννης Μπο- κοι στο ∆ολό είναι λίγοι, εµείς – Καψοκώλης Γιάννης € 20
– O Γιάννης Φωτόπουλος
ντίνης. Η υποδοχή τους, καθώς θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, – Λίτσα Βραβορίτη € 20
του Xρήστου και της Eυτυχίας
και του υπόλοιπου κόσµου, ήταν ώστε να ανοίγει ο Ναός όσο γί- – Παράσχος Γεώργιος € 20
και η Tάνια Παπανικολάου βά-
τόσο ζεστή και φιλική που θα την νεται πιο συχνά. Καλώ τους συγ- – Φούκης Αχιλλέας € 20
φτισαν το γιο τους και του χάρι-
θυµάµαι σε όλη µου τη ζωή. Εύ- χωριανούς που βρίσκονται στα – Ζωίδης Νικόλαος € 50
σαν το όνοµα Άγγελος.
χοµαι και οι υπόλοιπες ενορίες Γιάννενα ή και αλλού, να έρχο- – Μαργιόλης Κώστας € 20
Στους ευτυχείς γονείς, παπ-
που θα αναλάβω στην διάρκεια νται στις ακολουθίες, όσο τους – Μούστου ∆ηµοκρατία € 10
πούδες και γιαγιάδες ευχόµα-
της ιερατικής µου πορείας να εί- είναι δυνατόν, ώστε να ωφελη-
στε να τους ζήσουν. Ενηµέρωση
ναι όµοιες µε αυτήν του ∆ολού. θούµε πνευµατικά, αλλά και να Για καλύτερη εξυπηρέτηση πα-
Οι ακολουθίες που τελέσαµε το δώσουµε µια νέα πνοή ζωής στο ρακαλούµε τα εµβάσµατά σας, να
ΓAMOI
Μεγαλοβδόµαδο ήταν σύντο- χωριό µας. τα στέλνετε:
– Στις 7 Ιουλίου 2018 στο Ιν- µες, αλλά τόσο όµορφες και κα- Θα ήθελα να ευχαριστήσω 1) Mέσω της Τράπεζας Πειραι-
γκολστάτ της Γερµανίας έγινε ο τανυκτικές. από καρδιάς για τα όσα καλά ώς στο λογαριασµό του Πολιτιστι-
γάµος του Φώτη Αργότερα, στις αρχές του γράφτηκαν για µένα στην εφη- κού Συλλόγου, Αριθ. Λογ. ΙBAN:
Κατσιλέρη (γιος του Γιώργου Μαΐου, αξιωθήκαµε να τιµήσου- µερίδα «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ». Ελπίζω GR 1401724070005407025725400
και της Βάσως Φούκου) µε τη Γε- 2) Στον Ιωάννη Μποντίνη
µε την εορτή του Αγίου Χριστο- να ανταποκριθώ κατά το µέγιστο Απολλωνίας 21 Τ.Κ. 45332 Ιωάννι-
ωργία Μπουρνάκα. φόρου, τελώντας την καθιερω- δυνατό και να µην σας διαψεύ- να: α) Με ταχυδροµική επιταγή ή β)
– Στις 8 Σεπτεµβρίου 2018 µένη θ. Λειτουργία και, την αρ- σω. µέσω του δικτύου Western Union
στο Παλαίκαστρο Σητείας της τοκλασία, στο παρεκκλήσι του Από εδώ και στο εξής στην
Κρήτης έγινε ο γάµος του Λευ- αγίου που βρίσκεται ψηλά στο εφηµερίδα θα λειτουργεί θρη- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ
τέρη Φωτόπουλου (γιου του Μή- βουνό. σκευτική στήλη που θα ονοµάζε- ΕΚΚΛΗΣΙΑ
τσου και της Κατερίνας) µε Κατά τη διάρκεια του καλο- ται «Πνευµατικά Αναγνώσµα-
την Νικολίνα Αϊµαλάκη. καιριού, λειτουργήσαµε ξανά τα», αποσκοπώντας στην ωφέ- – Hλίας Πότσης € 1.000
Ευχόµαστε να ζήσουν ευτυ- κατά την µέρα της Πεντηκοστής λεια όλων µας. – Σπυρίδων Πότσης
χισµένοι. και ανήµερα της εορτής του Εύχοµαι η χάρις της ζωοποι- εις µνήµη γονέων € 100
Προφήτη Ηλία. Τον Αύγουστο, ού Τριάδος, διά πρεσβειών του – Ράπτη Μαριάνθη € 100
ΘANATOI
Αγίου Νικολάου και του Αγίου – Ζέρβας Ναπολέων € 50
– Στις 30 Mαρτίου του 2018 – Νάτσικας Βασίλειος € 30
απεβίωσε στον Πειραιά ο Γεωρ- Eπιτυχίες στα AEI Χριστοφόρου, να µας ενισχύουν
€ 50
– Ζωίδη Χρυσάνθη
– Φωτόπουλος Φώτης € 50
και να µας δυναµώνουν, ώστε
γακόπουλος Περικλής, σύζυ-
– O Kων/νος Mπακόλας ενωµένοι και αγαπηµένοι να δια-
γος της Λευκής Παππά του Πα- – Παπανδρεου Νίκος € 50
– Οι κουµπαροι του γάµου € 50
(γιος του Γιώργου και εγγονός κονήσουµε την ενορία του χωρι-
ντελή και κηδεύτηκε εκεί.
της Mαγδαληνής) πέρασε στο ού µας.
– Στις 25 Aυγούστου του – Μπανούσης Στέφανος
(χρήση οστεοφυλακίου) € 200
Iστορικό Aρχαιολογικό Tµήµα Αµήν π. Βασίλειος Κούρος
2018 απεβίωσε στην Aθήνα η
Λιοντόπουλου Bάσω και κηδεύ- του Πανεπιστηµίου. – Κούρος Σπύρος € 100
τηκε εκεί. – H ∆ήµητρα Σωτηροπού- – Λώλης Παναγιώτης € 50
– Απεβίωσε στις 27 Αυγού- λου (κόρη της Kατερίνας – Ζωίδης Νικόλαος € 50
στου 2018 στην Αθήνα η Βασιλι- Eλευθ. Zωίδη) πέρασε στην Iα- EMBAΣMATA – Μούστου ∆ηµοκρατία € 50
κή Λεοντόπουλου. ΓIA THN EKKΛHΣIA – Πότσης Σπύρος € 100
τρική Πάτρας.
– Στις 4 Oκτωβρίου 2018 απε- – Μούστου Χριστίνα
Συγχαρητήρια. στη µνήµη
βίωσε στα Γιάννενα και κηδεύ- TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ:
τηκε στην Kοσµηρά Iωαννίνων ο Aριθ. Λογ/σµού GR Λευτέρη Ζωίδη € 100
Γιάννης Zώτος, σύζυγος της Eυχαριστήριο 5101713000006300010064720 – Oικ. Γιάννη Mποντίνη
Σοφίας Γουρδούκη. (∆άκας Eυάγγελος στη µνήµη Γιάννη Zώτου € 50
– Eυχαριστούµε θερµά
Aς είναι αιωνία η µνήµη τους. – Ράπτη Μαριάνθη στη
όλους όσους µας συµπαρα- & Kούρος Παναγιώτης)
µνήµη Τσέρου ∆ηµητρίου δολ. 50
ΜMHMOΣYNA ή ταχ. επιταγή – Μουστόπουλος Χρή-
στάθηκαν στο πένθος µας για
– Στο ∆ολό, στις 19 Αυγού- στον Iωάννη Mποντίνη στος στη µνήµη ∆η-
τον χαµό του αγαπηµένου µας
στου 2018, έγινε το ετήσιο µνη- Aπολλωνίας 21 µητρίου και Λευκοθέας
Eλευθερίου Zωίδη. 45332 Iωάννινα Μουστοπούλου δολ.100
µόσυνο της Μαρίας Κουβαρά.
Ας είναι αιωνία η µνήµη της. H οικογένειά του ή Western Union – Μπέτζιος Ηλίας δολ. 60
ΣEΠTEMBPIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 12

ANTAMΩMA... Kαι καλά άρχισαν οι συζητή-
σεις.
Ξαναζωντάνεψε, έστω και
Στο ...«µισέµι» που θα κληθεί
για λίγες µέρες το χωριό, µέρες
της όλης προσπάθειας, ποιος θα
του 15ύγουστου µε πληθώρα εκ-
κάνει... πίσω;
δηλώσεων και συµµετοχή χω-
ριανών, φίλων και κοντοχωρια-
ΣTANTAP... AΣΣOΣ!
νών που ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία και έκανε το όµορφο ∆ολό να Έντονες διεργασίες γίνονται
θυµίζει παλιές καλές εποχές. σ’ όλα τα χωριά µε τους υποψή-
Kαι γέµισαν τα... κλειδωµένα φιους Tοπικούς Προέδρους να ...
σπίτια κι αντάµωσαν συγγενείς διαγωνίζονται για το ποιος θα
και φίλοι και ...θυµήθηκαν, διη- ΤΟΥ KΩΣTA ∆. ANAΣTAΣIOY επικρατήσει και τα ...στοιχήµα-
γήθηκαν, νοστάλγησαν, γέλα- τα... πάνε κι’ έρχονται.
σαν, δάκρυσαν... που πέρασε σε καλά και στιβαρά σου στη µνήµη µας θα σε θυµό- Για το δικό µας χωριό, µη...
Kι’ ύστερα... ύστερα τα... φώ- χέρια. µαστε πάντα και θα είµαστε κο- χολοσκάτε.
τα έσβησαν και το χωριό ξανά ντά σου στον ήσυχο και αιώνιο Παίξτε... στάνταρ Άσσο...
στη δική του µονοτονία, µε τους ...E∆ΩΣEΣ KAI ΠHPEΣ ύπνο σου. Bαγγέλης.
λιγοστούς µόνιµους κατοίκους AΓAΠH Kαληνύχτα Λευτέρη... Kερδίζετε σίγουρα!
εκεί και µε τη σκέψη µας και της
αγάπης µας κοντά τους. Kαι κάτι ακόµα αγαπητέ Γιάν- OYTE NEPO «TEΛEYTAIO... AΠOKOYMΠI»
νη. Nα νιώθεις περήφανος, ΣTHN ...EPHMO
∆YΣKOΛH... TEXNH όπως νιώθουµε όλοι οι χωριανοί H προσφορά των Συλλόγων
για σένα, γιατί όλα αυτά τα χρό- Kάτσε στ’... αυγά σου φίλε στο χωριό είναι ανεκτίµητη.
H ακούραστη Λίτσα Bραβορί- νια µε την προσφορά σου ...έδω- K.Π. που θέλεις και µεγάλα αξιώ- Tώρα µάλιστα που πάψαµε να
τη σε µια πραγµατική επίδειξη σες αγάπη και... πήρες αγάπη, µατα κατά ∆ηµαρχείο µεριά αποτελούµε Kοινότητα.
δεξιότητας, έδειξε στις νεώτε- απ’ όλους. και... τρέχεις να... πουλήσεις Γι’ αυτό λοιπόν ας φροντί-
ρες την τεχνική ανοίγµατος χω- Aυτό είναι και το καλύτερο εξυπηρετήσεις. σουµε όλοι να τους κρατήσουµε
ριάτικου φύλλου για πίτες και δώρο. Eσύ ούτε.... νερό στην έρηµο και ...Zωντανούς και... δυνα-
γλυκά. δεν µπορείς να... πουλήσεις! τούς.
∆εν ξέρω αν κατάφερες Λί- APΩMA... EKΛOΓΩN Eίναι µαζί µε τα ∆OΛIΩTIKA
τσα να... εντρυφήσεις την τέ- H ...ΣKYTAΛH το ...«τελευταίο αποκούµπι» για
χνη, µ’ ένα και µόνο µάθηµα, σε Aπό... πανηγύρι σε πανηγύρι ΣE ΓEPA XEPIA το χωριό µας.
κάποιες νεώτερες από τις πα- και από ...αντάµωµα σε αντάµω-
ρευρισκόµενες στην εκδήλωση. µα ξεπατώθηκαν στο τρέξιµο Eπιστροφή στις ...ρίζες τους
ANAMNHΣEIΣ
Eκείνο όµως που εγώ ξέρω υποψήφιοι των αυτοδιοικητικών για πολλούς το καλοκαίρι στο
KAI NOΣTAΛΓIEΣ
καλά είναι ότι η αξέχαστη µάνα, εκλογών που πλησιάζουν. χωριό.
κυρά Aγλαΐα δεν κατάφερε, πα- Kι’ αγάλιασαν ...κλαρίνο και Oι µεγαλύτεροι... «ανασκά- Kαι να που το πανέµορφο ∆ο-
ρά τις επίπονες και επίµονες ντέφι, χόρεψαν θέλοντας και µη λεψαν» µνήµες, θύµησες και νο- λό µας απόκτησε ζωή, έστω και
προσπάθειες, όλα τα χρόνια να κι έκαναν ...σταυρούς στην Πα- σταλγίες και οι νεώτεροι που δέ- για λίγες µέρες το 15Aύγουστο.
µάθει την τέχνη ούτε στην κόρη ναγιά ελπίζοντας στο δικό νονται όλο και περισσότερο µε Aπό κείνους που ήρθαν πα-
της τη Zωή ούτε στη νύφη της τους... σταύρωµα! το χωριό συνέχισαν την παρά- ραθεριστές ή επισκέπτες ή για
την Ήβη. Tου χρόνου τέτοιο καιρό... δοση τέτοιων ηµερών, θυµίζο- να ανάψουν ένα κεράκι στον Άι-
Bλέπετε τα... έτοιµα φύλλα µην τους... είδατε µην τους ... ντας παλιές-καλές εποχές. Γιάννη σε κάποιο δικό τους άν-
είναι πιο... ξεκούραστα. απαντήσατε! Kι αν οι µνήµες των παλιότε- θρωπο.
ρων συνοδεύτηκαν από µια νο- Aλλά και από εκείνους που
....KTIΣMENA ...KAΛHNYXTA ΛEYTEPH... σταλγία ή και... πικρία για το ήρθαν να συναντήσουν τις...
AΠO ∆OΛIΩTIKA YΛIKA «χθες» που πέρασε, η ελπίδα αναµνήσεις τους ή να... ανταµώ-
Γλυκέ, ευγενικέ και καλοσυ- σουν τις ιστορίες, τις θύµησες,
που µας δίνει η παρουσία, η εµ-
νάτε Λευτέρη Zωίδη, αγαπητό- τις νοσταλγίες στο πατρικό τους
Γιάννη Mποτίνη, στα σαρά- φάνιση αλλά και η ενεργητικό-
τατε σ’ όλους τους χωριανούς, σπίτι.
ντα περίπου χρόνια της προσφο- τητα των νέων µας στις εκδηλώ-
δεν είσαι πια µαζί µας. Σ’ αυτό το σπίτι που πολλές
ράς σου στο Σύλλογο και το σεις στο χωριό είναι ένα σηµάδι,
Έσβησες, τέλη Iουνίου, ήσυ- φορές µε θυσίες κρατήθηκε ζω-
...τρέξιµο, και την... αγωνία σου ότι παρά τις δυσκολίες η... σκυ-
χα και ήρεµα, όπως ήσυχος και ντανό ή σ’ αυτό που έγινε ... σω-
µια την έκδοση των ∆OΛIΩTI- τάλη για το αύριο του χωριού
ήρεµος ήσαν σ’ όλη σου τη Zωή. ρό από πέτρες και στα χαλάσµα-
KΩN, πολλά θα µπορούσαµε και περνάει σε γερά χέρια µε αισιό-
Bιοπαλαιστής άνθρωπος του τά του... µολογάει τις δικές του
να πούµε και να γράψουµε. δοξα µηνύµατα.
µόχθου µέχρι τα τελευταία σου. αναµνήσεις.
Θα µείνουµε όµως στο πιο
Σπίτι, εργασία, οικογένεια. Nα είστε καλά συγχωριανοί
σηµαντικό δηλαδή στη... συνέ- KOYIZ
Όλα αυτά τα είχες... ντύσει µε το και του χρόνου η Παναγιά και ο
χεια. Kι αυτό γιατί τα ∆OΛIΩ-
δικό σου όνειρο. Ποιος αλήθεια κινεί τα... νή- Άι-Nικόλας να µας ξαναφέρουν
TIKA είναι κτισµένα µε... «δο-
Kαι κει απ’ τον Aϊ Γιάννη, θα... µατα για... συνένωση όλων των στις ρίζες µας.
λιώτικα» υλικά.
αγναντεύεις τη ∆ολιώτικη γη δυνάµεων της αντιπολίτευσης
Kαι δεν φοβούνται το χρόνο.
που τόσο αγάπησες και υπηρέ- στο ∆ήµο, για µια εφ’ όλης της
Tον έχουν... σύµµαχο.
τησες και δε θα νιώθεις µοναξιά. ύλης... κόντρα µε τον τωρινό ∆ή-
Kαι θα αντέξουν όσο και ο
Aφού εµείς οι συγχωριανοί µαρχο;
Σύλλογος ∆ολιωτών Iωαννίνων