PENENTUAN KESTABILAN CERUN DISEBABKAN OLEH PENYUSUPAN HUJAN

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSI

PSZ 19: 16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦
JUDUL : PENENTUAN KESTABILAN CERUN DISEBABKAN OLEH PENYUSUPAN HUJAN
SESI PENGAJIAN : 2005/2006
Saya

II

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/ Doktor Falsafah) * ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan (√ ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan

TERHAD

TIDAK TERHAD Disahkan oleh

_________________________ (TANDATANGAN PENULIS ) Alamat Tetap : Lot 1043, Lorong Bukit Gelugor 7, Kg. Batu Hitam, Beserah, 26100 Kuantan, Pahang. Tarikh: 4 MEI 2006

__________________________ (TANDATANGAN PENYELIA) ENCIK AZMAN BIN KASSIM

Tarikh:

CATATAN : organisasi

* **

Potong yang tidak berkenaan Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/ berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD . Tesis ini dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan , atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan , atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

”Saya akui bahawa saya telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya laporan ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Geoteknik)”. Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam –

Tandatangan Nama Penyelia 1 Tarikh

: : :

______________________________ ENCIK AZMAN BIN KASSIM 5 Mei 2006

Tandatangan Nama Penyelia 2 Tarikh

: : :

______________________________ DR. NURLY GOFAR 5 Mei 2006

PENENTUAN KESTABILAN CERUN DISEBABKAN OLEH PENYUSUPAN HUJAN

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Awam – Geoteknik)

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

MEI 2006

ii

Saya akui Laporan Projek yang bertajuk ”Penentuan Kestabilan Cerun Disebabkan Oleh Penyusupan Hujan” ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber rujukannya. Laporan ini tidak pernah dikemukakan bagi tujuan sebarang anugerah lain.

Tandatangan

:

_________________________________

Nama Penulis

:

MARHANA BINTI ABDUL LATIF

Tarikh

:

4 Mei 2006

iii

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan berkat izinNya maka dapat saya menyiapkan projek ini dengan jayanya.

Terlebih dahulu ucapan terima kasih tidak terhingga saya tujukan kepada penyelia projek, Encik Azman bin Kassim yang telah meluangkan banyak

masanya dengan membantu dan membimbing serta memberi tunjuk ajar yang sangat berguna kepada saya dari awal sehinggalah siapnya projek ini. kehidupan beliau sentiasa diberkati Allah s.w.t. Semoga

Jutaan terima kasih juga saya tujukan kepada Dr. Nurly Gofar selaku penyelia kedua saya di atas segala nasihat dan panduan yang diberikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara Lee Min Lee, Puan Fauziah binti Kassim, Encik Shahrin dan lain-lain lagi yang mana nama mereka tidak dapat saya sebutkan semuanya di sini, di atas segala bantuan dan tunjuk ajar yang sangat berguna kepada saya dalam proses menyiapkan projek ini. Buat suami dan anak-anak tercinta, terima kasih atas semangat dan dorongan yang kalian berikan selama ini.

Adalah diharapkan hasil kajian ini akan dapat memberikan berguna datang.

maklumat

serta mendatangkan manfaat kepada semua pihak pada masa akan

iv ABSTRAK Salah satu faktor ketidakstabilan cerun yang berlaku disebabkan oleh limpahan hujan yang kerap berlaku terhadap tanah baki terutamanya di negara Malaysia yang mengalami kesan hujan tropika.0 (GEO-SLOPE International Ltd. kawasan-kawasan cerun di negara ini lebih terdedah kepada hakisan tanah dan seterusnya mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti ciri-ciri hujan yang mengakibatkan ketidakstabilan cerun dan mendapatkan nilai faktor keselamatan cerun pada satu tempoh berdasarkan corak resipan dan seterusnya menentukan nilai faktor keselamatan paling minimum pada tempoh tersebut. Jangkaan keputusan yang akan diperolehi adalah nilai faktor keselamatan cerun pada tempoh 2 bulan analisis dijalankan. kestabilan cerun yang .) berdasarkan corak resipan yang diperolehi dari analisis transient taburan tekanan air liang . Kesan dari kegagalan cerun menyebabkan berlaku kehilangan nyawa. Analisis dijalankan menggunakan kaedah keseimbangan had yang menggunakan simulasi komputer model SLOPE/W Versi 5. Dengan sebahagian rupabumi cerun di Malaysia yang curam.0 (GEO-SLOPE International Ltd. kerosakan harta benda dan mengganggu proses pembangunan yang memerlukan kos yang tinggi untuk pembaikan. Corak resipan adalah hasil analisis sediada yang menggunakan analisis transient menggunakan simulasi komputer model SEEP/ W Versi 5.). Seterusnya nilai faktor keselamatan terendah dapat ditentukan berdasarkan nilai faktor keselamatan tersebut. Keadaan ini menyebabkan cerun menjadi tidak stabil disebabkan oleh meningkatnya paras air tanah. Keputusan kajian ini akan memberikan pemahaman tentang ciri-ciri disebabkan oleh hujan.

.) computer model. This study will adopt a fundamental approaches towards understanding the characteristic of slope stability due to the rainfall.0 (GEO-SLOPE International Ltd. With almost at the slope surface in Malaysia are steep.) based on seepage pattern which is obtained from transient analysis with pore water pressure distribution. This condition then result to the slope instability because of increasing of ground water level. These slope failures can be dangerous. Then the lowest FOS can be determined base on the FOS obtained. The seepage pattern is the available analysis data taken from SEEP/W Version 5.v ABSTRACT One of the main factor causing the slope instability is due to the overflow of rainfall which is normally occurred to the residual soils especially in Malaysia that experience the tropical rainfall events. The expected result is the Factor of Safety value within two months data analysis. the slope area are more expose to the erosion and then result to the slope failure. disruptive to the development of infrastructures and quite costly to repair.0 (GEO-SLOPE International Ltd. The analysis is undertake using limit equilibrium method with computer simulation model using SLOPE/ W version 5.

5 LATAR BELAKANG KAJIAN PERNYATAAN MASALAH OBJEKTIF KAJIAN SKOP KAJIAN KEPENTINGAN KAJIAN 1 3 4 5 5 .2 1.1 1.4 1.3 1.vi ISI KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL ii iii iv v vi x xi xv 1 PENGENALAN 1.

6 Litupan tumbuhan 2.6.2 PENDAHULUAN KEJADIAN HUJAN 2.8 Kejelekitan tanah 2.1 Jenis-Jenis Hujan 6 7 8 2.1 Tindakan air 2.8.1.1.8.6 CERUN 2.8.1.6.2.1.6.1.2 Hakisan 2.6.4 2.vii II KAJIAN LITERATUR 2.6.6.1.3 2.1 Punca-punca ketidakstabilan cerun 2.5 Kehadiran rekahan tanah 2.1 2.9 FAKTOR KESELAMATAN DALAM KESTABILAN CERUN 26 .1.1.6.3 Aliran 20 23 24 25 26 2.6.5 PENYUSUPAN PARAMETER TANAH HUBUNGAN DI ANTARA HUJAN DAN KETIDAKSTABILAN CERUN 9 11 13 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 2.1 Runtuhan 2.7 Perubahan keadaan tekanan 2.2 Gelinciran 2.4 Luluhawa dan penurunan tanah 2.1.8 JENIS-JENIS KEGAGALAN CERUN MEKANISMA KEGAGALAN CERUN 2.3 Profil tanah 2.6.9 Penyaliran 2.6.7 2.

61 .1 Masalah di tapak 3.1 Kes 1 : Penentuan nilai faktor keselamatan bagi setiap analisa corak resipan sepanjang November hingga Disember 1999.5.3 3.3 Data hujan 30 33 34 37 38 3.4 MODEL KOMPUTER ANALISIS KESTABILAN CERUN 3.2.2 PENGENALAN KEPUTUSAN ANALISIS 4.2.5 ANALISIS KE BELAKANG 3.1 3.3 Kaedah Morgenstern dan Price 3.2.1 Penggunaan analisis ke belakang dalam analisis kestabilan cerun 51 52 IV KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4.4.4.2 Profil dan sifat tanah 3.2.1 Kaedah hirisan 3.4.2 Kes 2 : Penentuan nilai faktor keselamatan bagi hujan antecedent ( November hingga Disember 1999) .viii III METODOLOGI KAJIAN 3.4 Kaedah Bishop 40 42 43 44 45 48 3.2 Kaedah Fellenius 3.2. 54 55 56 4.4.1 4.2 PENGENALAN MAKLUMAT TAPAK 3.

3 Kes 3 : Analisis ke belakang – Analisis menentukan nilai faktor keselamatan nilai ø dan c dengan pengurangan 64 4.3 UMUM KESIMPULAN CADANGAN 91 92 94 SENARAI RUJUKAN 97 .ix 4.3 PERBINCANGAN 66 V KESIMPULAN 5.2 5.2.1 5.

7 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan Analisis ke belakang kekuatan ricih ke atas satah gagal 66 .2 Ciri-ciri tanah untuk analisis simulasi Rekod hujan harian sepanjang November hingga Disember 1999 – Senai 37 38 4.5 4.3 4.2 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan bagi Langkah 40 -41 dalam tempoh 6 jam 59 61 62 63 64 4.1 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan dari November hingga pertengahan Disember 1999 58 4.4 4.6 4.x SENARAI JADUAL NOMBOR JADUAL TAJUK MUKASURAT 3.1 3.

8 2.3 2.3 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada Mac 2003 : .7 2.1 Perubahan keupayaan penyusupan jenis tanah 11 21 22 22 23 24 25 26 2.2 Carta aliran metodologi kajian Pelan lokasi persekitaran Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal.9 Gelinciran putaran jenis bulatan Gelinciran putaran jenis bukan bulatan Gelinciran peralihan Kegagalan majmuk Runtuhan Gelinciran Aliran Analisis tegasan berkaesan yang biasa ke atas kes terkukuh tersalir kritikal bagi masalah tanpa beban 2.6 2. UTM 32 35 3.2 2.9b Pengorekan di dalam tanah liat keras Tegasan dan kekuatan ricih bagi unsur purata 2.9a 2.1 3.9c Definasi faktor keselamatan 29 29 29 3.4 2.xi SENARAI RAJAH NOMBOR RAJAH TAJUK MUKASURAT 2.5 2.

1 Keratan cerun Kaedah hirisan Kaedah Morgenstern – Price Kaedah Bishop Keadaan hujan yang diambilkira bagi kes hujan antecedent 4.14 Analisis kestabilan cerun pada keadaan kering 4.5 3.12 4.13 Analisis kestabilan cerun (langkah 5) Hubungan antara c dengan tan ø dalam analisis ke belakang 66 69 4.6 3. 3.xii Sumber Ling.7 3. langkah 41 60 4.4 (Langkah 40 .2003) 3.8 4.41) 59 58 56 36 37 44 47 51 36 Rajah jasad bebas dan Poligon daya bagi hirisan ke 30.15 (1) Analisis kestabilan cerun pada 1 November 99 70 .4 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada April 2006) .3 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 4.6 4.11 Analisis kestabilan cerun (langkah 9) Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 64 64 4.10 4.5 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 61 61 4.2 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 4.7 Analisis kestabilan cerun (langkah 1) Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 62 62 4.9 Analisis kestabilan cerun (langkah 5) Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 63 63 4.8 4.

15 (10) 4.15 (3) 4.15 (12) 4.15 (2) 4.15 (15) 4.15 (32) 4.15 (31) 4.15 (30) 4.15 (25) 4.15 (23) 4.15 (17) 4.15 (28) 4.xiii 4.15 (16) 4.15 (11) 4.15 (33) 4.15 (4) 4.15 (22) 4.15 (24) 4.15 (29) 4.15 (7) 4.15 (19) 4.15 (14) 4.15 (8) 4.15 (5) 4.15 (13) 4.15 (26) 4.15 (27) 4.15 (21) 4.15 (20) 4.15 (34) Analisis kestabilan cerun pada 2 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 3 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 4 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 5 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 6 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 7 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 8 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 9 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 10 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 11 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 12 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 13 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 14 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 15 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 16 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 17 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 18 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 19 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 20 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 21 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 22 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 23 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 24 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 25 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 26 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 27 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 28 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 29 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 30 November 99 Analisis kestabilan cerun pada 1 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 2 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 3 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 4 Disember 99 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 .15 (9) 4.15 (6) 4.15 (18) 4.

15 (41) Analisis kestabilan cerun pada 5 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 6 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 7 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 8 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 9 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 10 Disember 99 Analisis kestabilan cerun pada 11 Disember 99 87 87 88 88 89 89 90 .15 (39) 4.15 (36) 4.15 (37) 4.15 (35) 4.xiv 4.15 (40) 4.15 (38) 4.

xv SENARAI SIMBOL SIMBOL PARAMETER c c' Kejelekitan Kejelekitan efektif Sudut geseran dalaman Sudut geseran dalaman efektif Jumlah tekanan normal Berat unit tanah Daya normal berkesan di atas dasar hirisan Daya ricih di atas dasar hirisan Daya air sempadan di atas dasar Jumlah berat hirisan Daya normal Daya normal berkesan Kadar penyusupan pada sebarang masa Kadar penyusupan pada nilai tinggi Keupayaan penyusupan awal Faktor keselamatan Pemalar untuk satu jenis tanah dan permukaan Keliangan Tekanan Daya-daya dalam air di atas satu sisi Nisbah tekanan liang Darjah ketepuan ø ø’ σn γ dN' dS dPb dW E E' f fc fo FOS K n P Pw ru Sr .

xvi t τ u. uw ua W w X masa Kekuatan ricih tanah Tekanan air liang Tekanan udara liang Berat Kandungan air Daya ricih pada satu sisi .

BAB I PENGENALAN 1. Adalah satu perkara yang agak sukar serta kompleks kepada ahli geologi atau jurutera awam untuk memahami mekanisma ketidakstabilan cerun yang disebabkan oleh hujan dan ianya memerlukan kajian terperinci serta kaedah yang sesuai bagi menganalisis keadaan sifat-sifat tanah. Selain dari itu ketidakstabilan cerun juga boleh berlaku oleh kesan luluhawa serta aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kekuatan tanah berkurang terutama kekuatan ricih tanah dan penambahan tegasan dalam tanah yang berpunca dari pembentukannya sendiri. topografi serta tumbuhan mempunyai hubungkait yang besar terhadap punca-punca berlakunya ketidakstabilan cerun. Dengan keadaan rupa bentuk cerun yang curam serta faktor hujan lebat yang berterusan akan mempengaruhi keadaan air larian permukaan serta aliran air bawah tanah menjadikan cerun di negara kita lebih mudah terdedah kepada fenomena tanah runtuh atau kegagalan cerun. Tidak dapat dinafikan bahawa keadaan persekitaran seperti cuaca . .1 LATARBELAKANG KAJIAN Umumnya diketahui negara Malaysia mempunyai bentuk muka bumi semulajadi yang bercerun dan berbukit di samping menerima keamatan hujan yang tinggi sepanjang tahun.

2001). gelinciran tanah. Mengambilkira kejadian yang telah berlaku. Adalah didapati lebih dari 95% kejadian bencana alam dan kemusnahan berhubungkait dengan ketidakstabilan cerun khususnya dan pergerakan jisim secara umumnya berlaku di negara-negara sedang membangun (Temesgen dll. Tetapi penyelesaian ini tidak . cuaca serta keadaan geologi yang mana ianya tidak dapat dielakkan tetapi dapat dikawal dengan kaedah-kaedah pengawalan cerun. kerosakan harta benda serta menjejaskan aktiviti sosio-ekonomi di kawasan tersebut. Ketidakstabilan cerun adalah sangat serius di negara-negara sedang membangun di mana perlindungan alam sekitar dan pengurusan menjadi perkara rumit dan utama untuk dipikul. Ketidakstabilan cerun menjadi berbahaya jika ianya berlaku di kawasan kediaman dan boleh menyebabkan kemalangan nyawa orang ramai . Kebanyakan mereka mendapati punca-punca ketidakstabilan cerun tanah adalah disebabkan oleh tindakan alam semulajadi ataupun dari tindakan manusia.2 Kajian mengenai masalah ketidakstabilan cerun telah dijalankan sejak lama dulu oleh pakar geologi mahupun jurutera-jurutera awam di mana ianya merupakan salah satu topik utama yang diperbincangkan bukan saja di peringkat penduduk setempat malah pihak pengurusan. Faktor lain yang turut mempengaruhi ketidakstabilan cerun ialah geomorphologi dan hidrogeologi kawasan. Beberapa kejadian kegagalan cerun yang berlaku di negara kita sejak tahun 1919 hingga 2004 telah menyebabkan 242 kes kematian serta kemusnahan harta benda (Sum & Mohamad. 2005). Manakala faktor tindakan manusia adalah dari aktiviti–aktiviti yang dijalankan di kawasan berhampiran dengan kawasan cerun yang boleh menyebabkan kegagalan cerun. Ketidakstabilan cerun terjadi dalam pelbagai bentuk seperti runtuhan batuan. secara asasnya dapat dilihat ianya adalah fenomena yang sukar dibendung tetapi dengan mengelakkan pembinaan bangunan atau penempatan di kawasan curam atau berbukit mungkin merupakan satu langkah terbaik yang dapat diambil. Faktor-faktor tindakan semulajadi adalah sifat bahan. aliran puing (debris flow). hakisan. tanah runtuh serta aliran lumpur.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan pengaruh beban tangki air baru yang terletak di puncak cerun adalah penyumbang kepada kejadian enapan di sekitar permukaan cerun dengan kewujudan retak tegangan berdekatan dengan asas rakit tangki air tersebut (Azman & Fauziah. Skudai. kajian mengenai analisis kestabilan cerun telah dijalankan oleh penyelidikpenyelidik seperti Wu dan Kraft (1970). Walaupun beberapa kajian telah dijalankan di tapak namun analisis-analisis tersebut dibuat tanpa mengambilkira kesan aliran air ke atas cerun. 2003. Ling. Harahap. Beberapa tahun yang lalu. Oleh itu. Mereka telah mendapati bahawa punca kejadian adalah disebabkan oleh kepelbagaian ciri-ciri tanah. ralat bersistem atau ralat model dalam pengukuran sifat atau ralat model dalam kaedah analitik (Oka dan Wu. analisis kestabilan cerun serta pengurusannya menjadi perkara utama dalam membuat perancangan serta kajian jurutera. . Johor telah menyebabkan kegagalan dinding cerucuk keping yang terletak di kaki cerun pada pertengahan Disember 1999. Cornel (1971). 1990). 2003). 1. Terdapat banyak perkara yang berhubungkait dengan cerun di mana jurutera awam serta ahli geologi perlu menjalankan penyiasatan dan kajian kestabilan cerun dan seterusnya menjalankan analisis kestabilan cerun. 2003. Universiti Teknologi Malaysia. Tang dan lain-lain (1976) dan Vanamrcke (1977).3 praktikal serta mustahil untuk diamalkan di negara ini kerana pembangunan pesat serta pertumbuhan penduduk menyebabkan kepadatan kawasan penempatan serta taraf kehidupan.2 PERNYATAAN MASALAH Pergerakan tanah ke atas cerun yang gagal di Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM). Alonzo (1976).

3 OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini mempunyai beberapa objektif iaitu. Kajian yang dijalankan ini adalah untuk melihat kesan hujan yang berlaku secara tidak tetap yang memberi kesan ke atas paras air bumi di mana pada sepanjang waktu berlaku ini. Menentukan faktor keselamatan cerun berdasarkan analisis berterusan corak resipan disebabkan penyusupan hujan dari November hingga Disember 1999.4 Penentuan nilai faktor keselamatan yang melebihi dari 1 bukan menjadi faktor bahawa cerun adalah stabil dan selamat. Menyelidik hubungan antara penyusupan hujan dan kestabilan cerun di tapak kajian. Umumnya. 1. . Proses kegagalan yang merujuk kepada kejadian kegagalan cerun adalah disebabkan oleh peningkatan tegasan ricih. Menentukan faktor keselamatan cerun berdasarkan corak resipan terhadap keadaan hujan antecedent bagi tempoh masa dari November hingga Disember 1999. pengawalan kepada kekuatan ricih dan pengurangan kekuatan bahan. sebarang tanah yang mengalami atau menerima hujan sepanjang masa hingga ke tahap kapasiti maksimum dan mengalami pelembutan pada cerun curam adalah paling berisiko mengalami kejadian tanah runtuh atau dengan kata lain mengalami kegagalan cerun. nilai faktor keselamatan akan dikira dan dianalisis. i. iii. ii.

Hasil dari kajian ini juga dapat mengaitkan antara corak resipan serta kesan hujan terhadap kestabilan cerun dan seterusnya dapat mengambil langkah awal untuk mengelakkan daripada berlakunya tanah runtuh dan kehilangan nyawa. Seterusnya analisis kestabilan cerun dilakukan dengan kaedah unsur terhingga menggunakan model komputer SLOPE/ W Versi 5. Dalam analisis simulasi komputer ini.0 (GEO-SLOPE International Ltd.) ke atas corak aliran tersebut.4 SKOP KAJIAN Dalam kajian ini.0 (GEO-SLOPE International Ltd. 1. . cerun gagal pada mulanya dianalisa menggunakan unsur terhingga model SEEP/W Versi 5.5 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini memainkan peranan yang penting dalam penganalisaan kestabilan cerun di Malaysia . penyusupan hujan dan taburan tekanan air liang transient dilakukan untuk mendapatkan corak aliran cerun. Kegagalan atau ketidakstabilan cerun yang berlaku mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lain tetapi dengan kajian ini akan dapat mengenalpasti samada hujan begitu mempengaruhi ketidakstabilan cerun atau sebaliknya. Analisis transient yang dilakukan mengambil masa 2 bulan iaitu dari November hingga Disember 1999.5 1.) .

1 PENDAHULUAN Kestabilan cerun amat penting dalam bidang geologi dan kejuruteraan awam. negara kita juga mempunyai keamatan hujan dengan julat yang luas iaitu dari hujan lemah kepada hujan yang sangat lebat. Menurut Morgan. Di Malaysia. 1974. sentiasa mengambilkira kesan terhadap cerun selepas pembinaan bagi mengelakkan masalah Selain dari itu.BAB II KAJIAN LITERATUR 2. Jumlah hujan harian yang melebihi 34 mm dianggap sebagai hujan . Nilai ini diambil sebagai hujan kritikal yang akan menyebabkan berlakunya masalah ketidakstabilan cerun dan nilai ini adalah jumlah hujan minimum yang turun di kawasan yang akan menerima hujan. oleh kerana keadaan rupabumi semula jadinya yang bercerun dan berbukit bukau maka adalah penting setiap perancangan untuk pembinaan jalanraya atau lebuhraya. sebarang hujan dengan keamatan yang lebih daripada 34 mm/ hari akan berkemampuan untuk menyebabkan berlakunya hakisan tanah. pembinaan kawasan penempatan dan empangan gelinciran dan kejatuhan tanah. Nilai keamatan hujan sedikit sebanyak akan memberi kesan ke atas kestabilan cerun di mana keduadua keamatan dan tempoh berlakunya akan diambil kira.

2. Aturan kitaran sedemikian sentiasa berlaku dan kadang-kadang kitaran ini boleh terganggu pada beberapa peringkat. air hujan akan mengalir ke sungai atau tasik dan akan menyejat atau meresap ke bawah menjadi air bumi atau mengalir terus ke laut. tasik atau sungai. cerun bukit dan lembah.. Kejadian hujan berlaku mengikut kitaran hidrologi di mana pergerakan berkitar air dari laut ke atmosfera dan kemudiannya sebagai hujan ke aras bumi dan seterusnya air berkumpul di dalam sungai dan mengalir semula ke laut. contohnya hujan mungkin terus ke laut. Istilah kehakisan digunakan untuk menerangkan potensi kebolehan hujan untuk menyebabkan berlakunya hakisan tanah dan seterusnya menjadi punca kegagalan cerun.2 KEJADIAN HUJAN Air hujan atau curahan merupakan sebahagian dari air yang terdapat di bumi di mana ianya sentiasa bergerak dan berubah bentuk . . hujan akan terus berada di permukaan bumi dalam bentuk kolam atau lopak air dan seterusnya akan menyejat semula ke atmosfera. Ketiga air hujan akan meresap terus ke dalam bumi dan menjadi lembapan sehingga berlaku masa yang sesuai untuk menyejat akibat tindakan tumbuhan atau resipan. Hujan yang sampai di permukaan tanah akan boleh dipecahkan kepada tiga pecahan. Pertama. maka jumlah kehilangan tanah adalah berkaitan dengan tenaga kinetik titisan curahan yang jatuh.7 berlebihan dan akan terlepas sebagai air larian permukaan daripada permukaan tanah. Kedua. Oleh kerana hakisan tanah disebabkan oleh hujan atau air larian permukaan.

Kadar penyejukan adalah pada 5oC bagi 100m ketinggian sehingga udara lembab mencapai suhu embun.8 Hujan adalah antara penyebab utama berlakunya banjir dan kejadian tanah runtuh di negara. Curahan pejal selalunya turun dalam bentuk salji tetapi ianya tidak berlaku di negara Malaysia. Hujan boleh berlaku dalam dua bentuk utama iaitu bentuk cecair dan berbentuk pejal. . 2. Curahan cecair turun dalam bentuk hujan dan curahan inilah yang memainkan peranan penting dalam pergerakan aliran. Ia berlaku pada lewat petang dalam tempoh terhad pada keluasan yang besar. Curahan Perolakan Pemanasan bumi oleh matahari menyebabkan udara panas naik ke atas dan keadaan ini menyebabkan udara mengalami penyejukan dan terpeluwap membentuk awan kumulonimbus dan akhirnya turun sebagai hujan perolakan. i. Kandungan lembapan di ruang atmosfera merupakan punca utama berlakunya curahan. curahan orografi dan curahan siklon.1 Jenis-Jenis Curahan Curahan atau hujan boleh dikategorikan kepada tiga jenis berdasarkan proses kejadiannya iaitu. Curahan boleh dikategorikan kepada tiga jenis iaitu curahan konvensional. Fenomena ini biasanya berlaku di kawasan tropika kerana curahan jenis ini biasanya menghasilkan hujan lebat disertai kilat dan petir . Pemahaman mengenai bentuk hujan perlu bagi mengetahui aliran sungai dan kandungan lembapan tanah.2. Ini kerana lembapan tersebut akan terkondensasi dan mewujudkan curahan apabila bilangannya bertambah besar.

Keamatan curahan bergantung kepada faktor ketebalan lapisan lembapan air (R. Di kawasan tropika curahan jenis ini selalunya menghasilkan hujan lebat dengan masa curahan yang singkat akibat 2. Curahan Siklon / Perenggan Curahan siklon berlaku di kawasan pertembungan antara hujan panas dan sejuk iaitu disebabkan kewujudan kawasan tekanan rendah maka udara dari kawasan sekeliling akan bergerak ke arahnya.9 ii. 1990). Angin ini menjadi sejuk di kawasan lebih tinggi dan apabila tepu ia akan turun sebagai hujan cerun di mana kawasan menghadap angin akan menerima hujan lebat manakala kawasan lindungan hujan pula akan menerima hujan yang sedikit. iii. daripada suhu di kawasan tersebut. C Ward. ia akan telus ke bawah kerana pengaruh graviti . Curahan Orografi / Bukit Keadaan ini berlaku apabila angin lembab terpaksa menaiki cerun gunung atau kawasan tinggi. Udara panas yang lebih ringan ditolak ke atas oleh udara sejuk dan seterusnya apabila udara panas yang naik menjadi sejuk ia akhirnya terpeluwap dan menjadi hujan.3 PENYUSUPAN Penyusupan merupakan kejadian yang berlaku sekiranya lapisan permukaan bumi itu berliang dan mempunyai laluan-laluan kecil untuk membenarkan laluan titisan-titisan air menyusup ke dalam lapisan bawah tanah. Sebaik sahaja susupan melalui lapisan-lapisan permukaan. Curahan ini biasanya berlaku di kawasan bukit pada musim monsun. Keadaan ini menggalakkan ketidakstabilan perolakan.

tanah berasir yang lapang atau tanah berbatu kelikir mempunyai nilai-nilai fo dan fc yang rendah dan kedua-dua nilai tersebut bertambah besar jika tanah dipenuhi dengan rumput dipermukaannya. Nilai penyusupan yang berlaku adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan muka bumi.1) f = kadar penyusupan pada sebarang masa t (mm/j) fc = keupayaan penyusupan pada nilai tinggi (mm/j) µ = fo . Sebagai contoh.10 sehingga ia sampai ke zon ketepuan pada permukaan air bumi. . suhu. nilai K adalah kecil manakala bagi tekstur permukaan yang lebih licin seperti tanah kosong akan menghasilkan nilai K yang lebih besar. Bagi sebarang tanah yang mengalami lebat hujan yang tetap . F = fc + µe –Kt di mana : (2. jumlah hujan. Penyusupan adalah komponen yang penting di antara lain-lain komponen hidrologi. Penyusupan yang berlaku akan disertai dengan pemintasan. lekuk takungan (depression storage) dan penyejatan hujan lebat. kadar penyusupan berkurangan mengikut persamaan yang digunakan oleh Horton iaitu.fc = masa dari permulaan hujan lebat (min) fo = keupayaan penyusupan awal pada t = 0 (mm/j) t K = pemalar untuk satu jenis tanah dan permukaan (min-1) Nilai K ialah satu rangkap tekstur permukaan iaitu jika terdapat tumbuhan. ciri-ciri fizikal tanah dan kualiti air. Kebolehgunaan dapat ditentukan jika ada pemendakan yang terjadi digunakan untuk menghasilkan air larian permukaan. fo dan fc adalah rangkap untuk jenis tanah dan penutup bumi.

apa-apa jenis tanah boleh digunakan untuk pembinaan struktur tetapi secara praktikalnya tanah yang boleh digunakan adalah terhad dan bergantung kepada struktur tanah seperti tambakan curam.4 PARAMETER TANAH Ciri tanah merupakan pengaruh besar di dalam sifat-sifat struktur tanah. dinding dan lain-lain beban yang . fc sebaliknya.1 Perubahan keupayaan penyusupan mengikut jenis tanah 2. f (mm/j) f (mm/j) f (mm/j) Keamatan hujan rendah Tanah lapang Tanah sama berumput Keamatan hujan tinggi Masa Masa Cerun (peratus) Rajah 2. Secara teorinya. mengalami perubahan besar mengikut kedua-dua nilai itu dan ia ditunjukkan sebagai satu julat nilai.11 Parameter-parameter K dan fo adalah stabil untuk tanah tertentu dan tidak nyata berubah mengikut cerun tadahan atau keamatan hujan.

Kekuatan ricih sesuatu jisim tanah didefinasikan sebagai daya rintangan maksimum tanah terhadap tegasan ricih. iii. . i. Kekuatan ricih tanah dianggap terdiri daripada dua parameter utama iaitu. Tanah berbutir kasar (cohensioness soil) . geseran. Penyiasatan tapak amatlah penting bagi menentukan jenis tanah serta kekuatannya supaya mampu menanggung beban yang akan dibina. ii. ii. ø Kejelekitan. Pemilihan nilai rekabentuk yang teliti untuk saiz butiran. c. Secara umumnya terdapat tiga jenis tanah konvensional yang dikelaskan mengikut daya rintangan yang wujud di dalam jisim tanah tersebut. c = 0 Tanah berjelekit ( cohesive soil) . c adalah rintangan yang disebabkan oleh daya-daya yang cenderung untuk memegang partikel-partikel tanah di dalam jisim tanah manakala sudut geseran dalam merupakan daya rintangan yang disebabkan oleh sifat saling mengunci di antara partikel-partikel tanah. yang bergantung kepada sudut geseran dalam. Kejelekitan . Apabila daya rintangan tersebut diatasi. kejelekitan dan berat unit adalah ciri asas bagi suatu pengiraan. Kesemua ciri-ciri tanah memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan rekabentuk struktur yang berada di atas tanah tersebut. kegagalan berlaku dengan mengambil bentuk permukaan gelangsar.12 akan ditanggungnya. Sudut geseran dalam . i. ø = 0 Tanah biasa ( c – ø) Kebanyakan tanah berbutir kasar seperti pasir mempunyai kekuatan ricih Bagi kebanyakan tanah liat.

13 walaupun sebahagian daripada kekuatan ricihnya adalah sudut geseran dalam. Hujan lebat yang menimpa kawasan permukaan bumi menyebabkan tumbuh-tumbuhan atau bahagian tanah yang terdedah akan menjadi basah dan seterusnya apabila permukaan tanah menjadi basah sepenuhnya . Pengaliran yang kurang baik dalam tanah memberikan kesan yang tidak elok kerana kemungkinan berlaku air liang semasa dan selepas pembinaan. tetapi ia didapati hanya mempunyai rintangan kepada kejelekitan apabila dikenakan beban di dalam keadaan di mana kandungan lembapan tidak berubah. . Untuk tanah biasa. air hujan akan menembusi lapisan-lapisan permukaan yang telap air. σ’ perlu diambil kira dalam pengiraan rekabentuk bagi mengelakkan kegagalan struktur pada masa akan datang. Timbusan berbutir mempunyai kebolehan dalam bentuk untuk memindahkan tekanan ricih dengan lebih efektif.5 HUBUNGAN DI ANTARA HUJAN DAN KETIDAKSTABILAN CERUN Hujan adalah faktor penentu utama yang diambilkira semasa rekabentuk hidrologi di mana rekabentuk adalah berdasarkan kepada kejadian hujan paling lebat atau pada kadar melampau. Tanah berjelekit pula boleh digunakan pada lapisan tebal dengan kapasiti pengaliran yang betul. gabungan kedua-dua parameter tanah membentuk kekuatan ricihnya. kekuatan tidak tersalir ( undrained strength) akan menurun. Tekanan efektif yang bertindak . 2. Manakala bahagian tanah yang tidak telap air akan menyebabkan air mengalir di atas permukaan dan menuju ke kawasan rendah dan seterusnya terkumpul di dalam kolam atau ke sungai. Tanah tidak sesuai digunakan sekiranya tidak terdapat air di dalamnya. Kandungan air tanah juga mempengaruhi kekuatan iaitu apabila kandungan air tinggi.

halaju dan bentuk hujan yang turun Tenaga kinetik hujan Pengagihan hujan musim Sifat-sifat tersebut akan memberi pengaruh yang besar dalam proses hakisan.14 Air hujan merupakan faktor penyumbang kepada berlakunya hakisan tanah dan lebih buruk lagi menyebabkan kejadian kegagalan cerun dan tanah runtuh. ii. iii. vi. Sifat-sifat yang lain seperti keamatan hujan. Ciri-ciri hujan yang menjadi faktor atau pengaruh kepada berlakunya hakisan tanah yang seterusnya menyebabkan ketidakstabilan cerun adalah. Justeru itu perancangan dan rekabentuk hidrologi serta kawalan bentuk cerun yang sesuai memerlukan kepada analisa data hujan bagi tempoh tertentu. Ini adalah kerana rekabentuk saliran yang tidak tepat di mana ianya tidak mampu menerima kadar hujan yang terlalu tinggi. v. Semasa air hujan sampai ke permukaan bumi. i. Hujan lebat yang menimpa kawasan tadahan kecil atau kawasan turapan besar juga seringkali mengakibatkan limpahan air ke atas permukaan jalanraya dan kejadian banjir. tempoh dan jumlah hujan yang turun turut memberi kesan ke atas . jumlah air larian . Keamatan hujan Tempoh berlakunya hujan Jumlah hujan Saiz. iv. titisan air hujan akan menghasilkan sumber tenaga bagi pemisahan zarah-zarah tanah.

15

2.6

CERUN

Cerun merupakan suatu permukaan tanah yang terdedah yang membentuk suatu sudut terhadap satah ufuk. Kebiasaannya kegagalan cerun dikaitkan dengan keadaan cerun yang curam tetapi ini adalah tidak benar kerana terdapat banyak kes kegagalan cerun yang berlaku pada cerun yang landai (Dunn et. al, 1980). Keadaan ini menunjukkan bahawa kestabilan sesuatu cerun bergantung kepada banyak faktor selain dari sudut kecondongannya.

Kebanyakan cerun direkabentuk untuk kegunaan-kegunaan tertentu dengan mengenal pasti aspek-aspek keselamatan, ekonomi dan penyenggaraan. Menurut Bromhead (1992), faktor utama terhadap ketidakstabilan cerun adalah disebabkan oleh; • • • • • Peningkatan tekanan air liang Perubahan terhadap sokongan pada kaki cerun samada kerana kerja korekan atau hakisan tanah. Perubahan pada tanah atau kekuatan ricih tanah Beban akibat gempa bumi Beban pada cerun samada kerana pergerakan isipadu pada tambakan atau potong

2.6.1

Punca-Punca Ketidakstabilan Cerun

Punca-punca kegagalan cerun tanah adalah dari tindakan alam semulajadi ataupun dari tindakan manusia. Faktor daripada tindakan semulajadi tidak dapat

16 dielakkan tetapi ianya dapat dikawal dengan kaedah-kaedah pengawalan cerun. Faktor-faktor tindakan semulajadi adalah sifat bahan, hakisan, cuaca serta keadaan geologi. Faktor tindakan manusia adalah aktiviti–aktiviti yang dijalankan di kawasan berhampiran dengan kawasan cerun yang boleh menyebabkan kegagalan cerun. Faktor lain yang turut mempengaruhi kegagalan cerun ialah geomorphologi dan hidrogeologi kawasan. Kegagalan cerun tanah di kawasan kediaman boleh menyebabkan kemalangan nyawa orang ramai dan kerosakan harta benda serta menjejaskan aktiviti sosio-ekonomi di kawasan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca berlakunya ketidakstabilan cerun iaitu faktor geologikal, fizikal, aktiviti manusia, morphologikal dan tindakan air. Adalah penting bagi kita mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan cerun supaya cerun yang akan kita bina berada dalam keadaan selamat . Faktor-faktor yang menjadi punca berlakunya ketidakstabilan cerun adalah;

2.6.1.1Tindakan Air

Salah satu punca suatu cerun itu boleh gagal kerana tindakan air samada yang mengalir sebagai air larian permukaan ataupun yang bertindak sebagai air liang. Air boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif terhadap cerun yang dibina ataupun yang secara semulajadi.

a)

Kesan Resipan dan Air Larian

Anggaran resipan dan air larian amat penting dalam rekabentuk saiz dan sistem saliran untuk cerun. Pendekatan yang munasabah ialah menyediakan sistem saliran yang secukupnya.

17

b)

Perubahan Paras Air Bumi

Perubahan paras air bumi secara mendadak pada cerun turut dikesan sebagai punca berlakunya ketidakstabilan cerun. Peningkatan paras air bumi pada cerun mampu meningkatkan tekanan air liang dan mengurangkan tegasan berkesan pada cerun tanah yang tepu dengan air. Ini boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh. Peningkatan paras air bumi juga boleh meningkatkan kesan pergerakan tanah yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh atau ketidakstabilan cerun.

Pada tanah, penyusupan dan tekanan air liang negatif memberi pengaruh yang besar penyusupan tanah. terhadap ketidakstabilan cerun tanah. Ini adalah kerana kesan akan meningkakan kandungan lembapan tanah dan mengurangkan

darjah tekanan air liang negatif dan seterusnya akan mengurangkan kekuatan ricih

2.6.1.2 Hakisan

Hakisan juga merupakan faktor penyebab ketidakstabilan cerun dan merupakan agen pencetus pada gelinciran aliran besar pada tanah yang sensitif. Hujan yang lebat biasanya akan menyebabkan berlaku hakisan yang teruk terutama terhadap tanah lembut yang sensitif kepada gangguan. Hakisan cerun oleh sungai atau agen semulajadi biasanya berlaku di kaki cerun tetapi boleh juga berlaku di sepanjang lapisan lebih lemah atau satah yang boleh menyebabkan terjadinya pemotongan bawah.

2.18 2. 2. Proses ini akan mengubah sifat batuan menjadi tanah dan proses yang berterusan akan mengurangkan kekuatan ricih tanah dan seterusnya akan mengakibatkan berlakunya runtuhan. .1. Permukaan satah ricih yang lemah akan berlaku sekiranya terdapat ketidaksinambungan dalam profil tanah terutamanya di antara tanah lembut pada bawah cerun.1.6.6. Proses yang berlaku ini menyebabkan ketidaksepaduan butiran batuan seperti granit dan pasir dan seterusnya melemahkan Proses luluhawa kimia adalah sangat aktif dalam cuaca panas seperti di Malaysia.3 Profil (susun lapis) Tanah Profil tanah memainkan peranan penting dalam kestabilan cerun terutama pada profil pemendapan.1. ikatan serta kekuatan tanah.5 Kehadiran Rekahan Tanah Kehadiran rekahan tanah di cerun akan mengurangkan kestabilan cerun dan sekaligus meningkatkan keupayaan cerun untuk gagal.4 Luluhawa dan Penurunan Tanah Pengurangan kekuatan batu dan tanah boleh berlaku melalui proses luluhawa dan tindakan kimia yang lain. Pertamanya panjang permukaan gelincir di man kekuatan ricih akan dikurangkan dan keduanya apabila rekahan mengandungi air akan menyebabkan daya gangguan tambahan yang bergantung kepada tekanan hidrostatik.6.

1. a) b) Pemintasan dan perlindungan tanah dari tindakan cahaya matahari.7 Perubahan Keadaan Tekanan Pemindahan sokongan sisi melalui aktiviti manusia adalah faktor penting dalam ketidakstabilan cerun. sebahagian besar air dari tanah melalui 2. angin dan hujan. kecondongan dan jenis tumbuhan.6 Litupan Tumbuhan Kesan tumbuhan pada kestabilan cerun akan bertambah kompleks bergantung kepada keadaan biasa tanah seperti kedalaman tanah.1. dahan. Ini berlaku apabila kerja-kerja pemotongan cerun untuk pembinaan jalanraya atau tapak rumah. Ini akan meningkatkan kestabilan cerun dengan cara. Pembebanan struktur di atas tanah juga akan meningkatkan daya gangguan terhadap cerun . . Litupan tumbuhan dalam beberapa keadaan akan mempengaruhi kestabilan cerun di mana kesan litupan tumbuhan akan mengurangkan tindakan agen iklim pada tanah asal. c) d) e) Menghapuskan penyejatpeluhan. pengorekan. Sistem akar akan meningkatkan rintangan ricih tanah dan menghasilkan tekanan negatif di mana akan meningkatkan jelekitan tanah.19 2.6. batang pokok dan menukarkan air sebagai wap . kauri dan lombong. Menahan jumlah air hujan yang melimpahi sebahagian besar permukaan yang dilakukan oleh daun.6. Kesan tumbuhan pada lantai hutan akan menetapkan sejumlah besar air dan mengurangkan larian permukaan dan hakisan.

cerun bagi tanah jelekit boleh dibina lebih curam daripada cerun bagi tanah tidak jelekit.6. Peningkatan kandungan lembapan akan menyebabkan berat tanah bertambah dan pada masa yang sama kekuatan ricih tanah akan berkurangan. Daya geseran dan rekatan ini menguatkan ikatan tanah dan seterusnya dapat menahan kegagalan atau gelangsar pada permukaan ricihnya. air hujan perlu disalirkan ke tempat dan arah yang sesuai.20 2.1. Terdapat beberapa jenis kegagalan cerun yang lazim berlaku berpunca dari . 2.1.7 JENIS-JENIS KEGAGALAN CERUN Daya-daya graviti dan resipan boleh menyebabkan ketidakstabilan cerun. Air hujan mengalir turun melalui permukaan cerun ataupun melalui resipan di antara zarah tanah. Cerun yang terdiri daripada tanah tidak jelekit seperti pasir dan kelikir mempunyai kekuatan ricih daripada satu komponen sahaja iaitu daya geseran antara zarahnya. Bagi mengelakkan gelinciran atau kesan dari air hujan.9 Penyaliran Kewujudan air samada dalam bentuk statik atau dinamik merupakan penyebab utama kegagalan cerun. 2. Oleh yang demikian. Air hujan ini menyebabkan peningkatan kandungan lembapan dan aras air bumi di cerun.8 Kejelekitan Tanah Cerun yang terdiri dari tanah jelekit sepeti tanah liat dan kelodak adalah lebih stabil disebabkan oleh kekuatan ricih yang wujud daripada geseran dan rekatan antara zarah tanah.6. Daya geseran ini kadangkala tidak berupaya menahan berat tanah yang menyebabkan tanah menggelangsar.

Gelinciran putaran umumnya berlaku apabila wujudnya pergerakan pada satah kegagalan yang berbentuk bulatan. Keretakan tanah secara bersiri akan mengakibatkan tanah pecah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan fenomena ini seterusnya akan menjejaskan kestabilan cerun. a) Kegagalan atau Gelinciran Putaran Kegagalan putaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu gelinciran bulatan dan gelinciran bukan bulatan.2 Gelinciran putaran jenis bulatan . bahagian atas cerun akan hilang kestabilannya dan keadaan ini menyebabkan tanah di bahagian atas cerun yang mengalami pergerakan pada satah kegagalan dalam bentuk bulatan akan bergerak ke bawah. Apabila kegagalan berlaku pada cerun tanah liat yang homogen. Gelinciran bulatan berlaku pada tanah homogen manakala gelinciran bukan bulatan berlaku pada tanah bukan homogen. Beberapa jenis kegagalan dapat ditunjukkan dalam Rajah 2.21 ketidakstabilan cerun. 1974). Semasa gelinciran putaran berlaku. didapati kebanyakan permukaan gelangsar berbentuk seperti arka bulatan iaitu dalam mod gelangsar putaran (Craig.5.2 hingga Rajah 2. Permukaan gelangsar yang dipengaruhi oleh stratum tanah bersebelahan yang mempunyai kekuatan berbeza mungkin menyebabkan berlaku kegagalan mod translasi dan mod majmuk. berat sendiri daya kilas daya graviti Rajah 2.

Kegagalan cerun jenis ini biasanya dapat dilihat pada kawasan cerun yang mempunyai tekstur tanah yang kasar dan berpasir.4 Gelinciran peralihan . Rajah 2. Fenomena ini terjadi apabila proses luluhawa dan kesan cuaca berkurangan.3 Gelinciran putaran jenis bukan bulatan b) Kegagalan atau Gelinciran Jenis Peralihan Gelinciran peralihan atau translasi berlaku apabila strata tanah yang keras terletak berdekatan dengan permukaan cerun. yang menyebabkan kekuatan tanah di permukaan cerun Dalam gelinciran peralihan. permukaan kegagalan adalah berbentuk satah dan selari dengan permukaan cerun.22 daya graviti daya kilas Rajah 2.

Kegagalan cerun ini akan mengakibatkan kegagalan dalam bentuk permukaan lengkuk dan bersatah.8 MEKANISMA KEGAGALAN CERUN Terdapat pelbagai mekanisma pergerakan cerun yang berlaku.5 Kegagalan majmuk 2. kriteria-kriteria utama perlulah dikenalpasti bagi tujuan mengklasifikasikan mekanisma kegagalan cerun. Antara kriteria utamanya adalah mengetahui punca dan bentuk runtuhan pergerakan dalam tanah. daya kilas daya graviti daya ufuk Rajah 2. . Pergerakan tersebut mungkin berbentuk runtuhan (falls).23 c) Kegagalan atau Gelinciran Majmuk Gelinciran majmuk berlaku apabila strata tanah yang keras berada pada jarak yang agak jauh dari permukaan cerun. Gelinciran majmuk terbentuk apabila gelinciran putaran dan gelinciran peralihan terjadi di kawasan yang sama. gelinciran (slides) dan aliran (flow). Namun begitu.

24

2.8.1 Runtuhan

Merupakan sejenis kegagalan cerun di mana terdapat suatu pergerakan menjauhi jasad asal terutamanya pada tempat yang tidak bersambungan seperti rekahan dan satah-satah kelemahan. Pergerakan jenis ini biasa berlaku pada cerun yang sangat curam. Kejatuhan merupakan keadaan apabila tanah tertanggal terus dari cerun dan jatuh (Bromhead, 1986). Faktor yang meyumbang kepada fenomena kejatuhan ialah: a) Tindakan luluhawa yang menghakis cerun dan mengganggu

kestabilannya. b) Tegasan graviti yang mengakibatkan wujudnya permukaan ricih pada cerun. c) Perubahan suhu yang menyebabkan sambungan pada batuan terbuka dan tertutup dan membenarkan serpihan tanah memasukinya. Apabila ini berlaku ia menghalang sambungan pada batuan itu menutup semula.

Rajah 2.6 Runtuhan (Sumber : IKRAM, 2001)

25

2.8.2 Gelinciran

Kegagalan secara gelinciran merupakan salah satu lagi bentuk mekanisma kegagalan cerun. Ia melibatkan pergerakan tanah pada satah kegagalan yang mengalami ricih yang tinggi. Antara punca kegagalan gelinciran ini berlaku adalah kerana terdapatnya keretakan pada permukaan asal. Keretakan ini akan menjadi kedudukan utama di mana kegagalan akan berlaku.

Tanah yang runtuh kemudiannya akan bergerak hingga melebihi kaki cerun dan terkumpul pada kaki cerun. Apabila berlaku kegagalan, gelinciran tanah mengambil tempat di sepanjang suatu permukaan yang agak selari dengan permukaan cerun seperti yang ditunjukkan dalan Rajah arka bulatan dan kegagalan secara gelangsar lurus. 2.7. Kegagalan secara gelinciran lazimnya boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu kegagalan secara

Rajah 2.7 Gelinciran (Sumber : IKRAM, 2001)

26

2.8.3

Aliran

Apabila kekuatan ricih tanah menurun akibat peningkatan air liang di dalamnya, jenis kegagalan seperti aliran akan berlaku. Jisim tanah akan mengalir dan menuruni cerun di bawah berat sendiri dalam bentuk cecair. Pergerakan jisim tanah liat melalui mod aliran melibatkan ubahbentuk dalaman yang lebih besar berbanding dengan fenomena gelinciran cerun (Bromhead, 1986). Kejadian aliran akan berlaku dalam tanah yang berjelekit jika kandungan lembapan melebihi had cecair.

Rajah 2.8 Aliran (Sumber : IKRAM, 2001)

2.9

FAKTOR KESELAMATAN DALAM KESTABILAN CERUN

Dalam keadaan keseimbangan had, dapat dinyatakan bahawa cerun akan gagal disebabkan oleh pergerakan tanah pada permukaan tanah lemah. Ketika

5) . 1999) faktor keselamatan (FOS) dapat dinyatakan sebagai. FOS = _______Kekuatan ricih tanah yang dicapai_______ Kekuatan ricih yang diperlukan untuk kestabilan (2.4) Merujuk kepada Janbu (1973). maka faktor keselamatan menjadi (Ladd. Terado et.2) FOS = __τff__ τm (2.27 kegagalan berlaku. kekuatan ricih yang dikenakan berada dalam keadaan keseimbangan adalah kurang daripada kekuatan ricih yang dicapai dan menurut Bishop. Untuk menganalisis kestabilan cerun.(Y. sebagai anggapan biasa. Nilai τm juga dapat ditunjukkan sebagai tindakan kekuatan ricih tanah iaitu.3) di mana τff = c’ + σ’ff tan ø’ Di mana bersamaan dengan sd/ τm bagi kes pengukuhan tersalir (CD) sebagaimana yang ditunjukkan dalam Rajah 2. 1955. 1991) FOS = tan ø’ tan ø m’ (2.9. jika darjah tindakan adalah sama untuk c’ dan ø’. al. kekuatan ricih tanah telah dipindahkan sepanjang permukaan yang gagal dan setiap bahagian cerun akan berkeadaan statik. τm = c’ + σ’ff tan ø’ FOS (2.

kaedah f(x) = h(x) = lokasi garisan yang bertindak terhadap paduan daya antara hirisan: dalam kaedah Morgenstern dan Price (1965). FOS = min (F) di mana F = F [y(x). . dalam Janbu (1973). Faktor ini adalah nilai minimum bagi fungsi pasangan iaitu. f(x) kecondongan daya paduan antara hirisan. Penentuan mendapatkan titik menggunakan kalkulus adalah berdasarkan teori titik maksimum dan minimum.28 Faktor keselamatan boleh dinyatakan sebagai faktor di mana kekuatan ricih tanah menjadi kurang dan menyebabkan cerun berada dalam keadaan gagal. = θ = Penyelesaian masalah secara matematik menggunakan kalkulus bagi mendapatkan dua fungsi kritikal (ycr. fcr) dan seterusnya nilai FOS. Bilangan gelinciran permukaan perlu diambilkira manakala permukaan yang paling kritikal akan dikenalpasti. Sesuatu cerun dianggap stabil sekiranya FOS lebih dari 1 (Ladd. 1991) Umumnya FOS adalah merupakan kekuatan rintangan maksimum bagi kekuatan ricih tanah yang dibenarkan. f(x)] y(x) = kemungkinan fungsi permukaan gelinciran f(x) = fungsi hubungan daya yang menjadikan masalah dikenalpasti yang demikian memuaskan bagi keseimbangan global. Nilai faktor keselamatan terkecil diambil sebagai nilai rujukan faktor keselamatan (FOS) bagi cerun. Contohnya.

1991) .29 τ’n σ’n Rajah 2.9c Definasi Faktor Keselamatan (Bishop 1955.9a Pengorekan di dalam tanah liat keras Tegasan ricih Sd = τff = c’ + σff tan ø’ ø’ ø’m τ c’ σ’n = σ’ff τm tegasan normal berkesan Rajah 2. Janbu 1973) Analisis Tegasan Berkesan yang biasa ke atas kes Terkukuh Tersalir Rajah 2.9b Tegasan dan Kekuatan ricih bagi unsur purata FOS = Sd = τff = tan ø’ τm τm tan ø’m Rajah 2.9 kritikal bagi masalah tanpa beban ( Ladd.

bentuk-bentuk kegagalan yang berlaku serta perkara-perkara yang berkait dengan ketidakstabilan cerun. Maklumatmaklumat diperolehi dari sumber-sumber seperti media cetak dan media elektronik iaitu buku-buku rujukan berkaitan.1 PENGENALAN Secara keseluruhannya. metodologi kajian terbahagi kepada empat peringkat kajian seperti ditunjukkan dalam Rajah 3. Peringkat kedua menumpu kepada pengumpulan data dan maklumat mengenai kajian kes.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. jurnal. Maklumat diperolehi dari Jabatan Meteorologi Malaysia . objektif dan skop kajian dengan penyelia. Makmal Hidrologi UTM di mana ianya melibatkan perjumpaan dan perbincangan dengan pegawai yang - . Pada peringkat ini proses yang dijalankan adalah proses mendapatkan data dan maklumat dari sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian. Peringkat pertama merupakan perbincangan mengenai kajian.1 dan diterangkan seperti di bawah. tesis sediada dan melalui internet. Seterusnya kajian literatur iaitu mengumpul maklumat mengenai kestabilan cerun. mengenalpasti masalah .

Seterusnya analisis kestabilan cerun dijalankan menggunakan model komputer SLOPE /W. .31 berkaitan yang banyak membantu dalam memperjelaskan lagi kemasukan data. Bagi kajian ini penggunaan perisian SLOPE/ W digunakan untuk menganalisis data berdasarkan corak resipan bagi keadaan hujan berterusan selama 2 bulan tempoh analisis iaitu sepanjang bulan November hingga Disember 1999 dan analisis kestabilan cerun bagi keadaan hujan antecedent. a) b) c) d) Lokasi kajian kes Punca kejadian berlaku Data hujan bagi tempoh 2 bulan berterusan (November 1999 – Disember 1999) Profil dan sifat tanah Peringkat ketiga adalah mendapatkan corak resipan yang diperolehi dari analisis menggunakan model SEEP/W . Pada peringkat ini data dan maklumat dianalisis bagi menghasilkan satu keputusan kajian yang mencapai matlamat objektif kajian ini. beberapa orang staf dan pensyarah UTM juga banyak memberikan kerjasama berhubung dengan kejadian tanah runtuh ini. Penggunaan SLOPE/ W seterusnya juga akan dapat menentukan nilai faktor keselamatan terendah sepanjang tempoh dua bulan berlakunya hujan serta kedudukan di mana berlakunya permukaan gelinciran kritikal. Selain dari itu. Corak resipan ini adalah hasil analisis yang telah disediakan oleh pelajar terdahulu berdasarkan jumlah hujan harian. Peringkat keempat merupakan bahagian terakhir dalam kajian di mana kesimpulan dibuat berdasarkan keputusan serta analisis kajian dan seterusnya beberapa perkara dicadangkan berdasarkan keputusan yang diperolehi. Antara maklumat yang dikumpul termasuklah.

jurnal .sumber yang jelas seperti laporan terdahulu. kertas seminar dan lain-lain.1 Carta aliran metodologi kajian .analisis bagi hujan antecedent PERINGKAT 4 Keputusan dan Perbincangan Rajah 3. PERINGKAT 3 Analisis Data (a) Import corak resipan (analisis disediakan menggunakan model SEEP/W oleh pelajar lain) (b) Analisis kestabilan cerun menggunakan model simulasi SLOPE/W – analisis bagi 61 langkah data hujan berterusan .32 PERINGKAT 1 -Perbincangan cadangan tajuk kajian -Mengenalpasti masalah kajian -Mengenalpasti objektif dan skop kajian -Mendapatkan maklumat kajian literatur PERINGKAT 2 Pengumpulan data -diperolehi dari sumber.

ketidakstabilan Selain dari itu cerun juga didapati bertambah dengan pertambahan kandungan lembapan atau tekanan air liang akibat penyusupan air hujan (Azman Kassim & Fauziah Kasim. 2001). 2003). sebahagian dari parit berhampiran dengan cerun tersebut pecah dan seterusnya mengakibatkan hakisan serta runtuhan Kajian tapak yang telah dijalankan oleh pakar-pakar geologi dan jurutera awam sebelum ini menunjukkan bahawa punca-punca kegagalan adalah disebabkan oleh pengaruh beban tangki air yang baru dibina di puncak cerun tersebut di mana ianya menyumbang kepada kejadian enapan di sekitar permukaan cerun dengan kewujudan retak tegangan berdekatan asas tangki air tersebut.33 3. Universiti Teknologi Malaysia . . Laporan yang dibuat oleh sebuah syarikat pembinaan yang menyiasat kejadian ini pula menunjukkan kegagalan cerun adalah disebabkan oleh pertambahan aras airbumi di dalam lapisan tanah lemah di bahagian atas yang disebabkan oleh kejadian hujan lebat beberapa hari sebelumnya.. Berdasarkan laporan yang diperolehi menunjukkan kegagalan cerun yang berlaku menyebabkan runtuhan di tepi kawasan letak kereta dan mengakibatkan kegagalan dinding cerucuk keping di mana yang berlarutan pada cerun tersebut. serta kerja-kerja pemotongan cerun yang mengurangkan kestabilan cerun ( KYS Construction Sdn. Bhd.2 MAKLUMAT TAPAK Analisis dijalankan ke atas cerun yang terletak kira-kira 6m daripada Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Pembinaan Bangunan Tambahan fakulti tersebut yang bermula pada Oktober 1999 telah memberi kesan ke atas kestabilan cerun dan menyebabkan berlaku kejadian tanah runtuh pada pertengahan bulan Disember 1999.

2003). paras pada saluran masuk di puncak tembok dengan lajunya akan merendah pada dasar aliran. Simulasi yang dibuat sebelum ini menunjukkan pergerakan jisim tanah secara global bermula dari kedudukan tangki air di puncak cerun menghala ke dinding cerucuk keping di kaki cerun menghasilkan paduan daya ricih dan tegasan melintang yang bergerak pada keupayaan 8 kali ganda daripada kekuatn sebenar cerucuk keping. Paduan daya ini juga didapati berkaitan dengan kejadian lambung yang menolak ke atas tanah di kaki cerun dan di bawah permukaan jalan berdekatan dengan bangunan-bangunan makmal baru (Azman Kassim & Fauziah Kasim.2 menunjukkan lokasi kejadian manakala Rajah 3. Ini mungkin menyebabkan kepantasan peningkatan kadaralir pada sungai di kaki cerun akibat dari hujan tersebut dan sedikit pengembangan cerun hulu (upstream) yang menyebabkan air pada pangkal di saluran masuk pembetung mencapai paras maksimum dan bertahan pada masa lebih dari 48 jam .1 Masalah di Tapak Ketinggian cerun adalah pada aras 90 m tinggi dengan kaki cerun adalah menuju ke sungai pada jarak 500 m.4 menunjukkan pandangan di kawasan kejadian Keadaan di kawasan tersebut bertambah buruk dan bangunan yang berdekatan dengan kawasan kejadian telah dikosongkan demi keselamatan penggunanya. Ini menyebabkan berlakunya pengurangan kekuatan ricih tanah di kaki cerun dan menyebabkan kaki cerun mengalami ketidakstabilan dan seterusnya mengakibatkan keseluruhan cerun turun menggelangsar. Rekod hujan di tapak kawasan runtuhan menunjukkan berlaku hujan yang lebat pada 5 dan 11 Disember 1999 (Jabatan Meteorologi Malaysia). menjadi menggelembung. Rajah 3.3 dan Rajah 3.34 3. . Ini menjadikan air dari sungai masuk kembali ke dalam tanah dan menjadikan tanah tepu pada kaki cerun serta menyebabkannya kurang mampat.2. Tanah yang longgar pada kaki cerun Apabila hujan berhenti.

2 Lokasi kawasan kejadian (Azman & Fauziah. 2003) .35 KEY PLAN Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Kawasan tangki air CS1 Kawasan tanah runtuh CS2 Tembok penahan cerucuk keping CS3 CS4 Kawasan lapang Rajah 3.

2003) Rajah 3.4 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada April 2006) . .36 Rajah 3.3 Tempat letak kereta di Bangunan Tambahan FKM (gambar diambil pada Mac 2003 : Sumber Ling.

digunakan dalam simulasi komputer SLOPE/W.1 Ciri-ciri tanah untuk analisis simulasi Lapisan Tanah 1 2 3 Jenis Tanah Sandy Silt Clayey Silt Bedrock Berat Unit Basah γwet (kN/m3) 18 18 Kejelekitan C’ (kPa) 30 40 Sudut rintangan dalam ø’ 10o 10o - 100 90 1 1 2 3 4 Ketinggian (m) 80 70 2 60 50 3 34 20 Sandy silt 21 22 5 6 7 8 9 23 24 25 26 36 Clayey silt 35 10 11 12 13 14 15 28 38 39 40 41 40 30 20 10 0 27 37 16 17 29 30 42 Bedrock 18 1 31 43 44 32 45 46 47 3 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 3.37 3. profil tanah mengambilkira 3 lapisan tanah iaitu lapisan pertama terdiri dari lapisan ‘sandy silt’.5 menunjukkan profil keratan cerun yang Jadual 3. Ciri-ciri tanah yang sebenar tidak dapat digunakan kerana tidak ada maklumat berkaitan samada melalui ujian atau rekod sediada. Analisis kestabilan cerun dibuat berdasarkan analisis global dengan mengambikira beberapa anggapan yang sesuai digunakan dalam simulasi komputer dan seterusnya analisis ke belakang dibuat bagi menentukan nilai-nilai parameter semasa berlaku kegagalan.2 Profil dan Sifat Tanah Untuk analisis yang dijalankan.1 menunjukkan ciri-ciri tanah yang diimport dari analisis SEEP/W. Rajah 3.5 Keratan cerun . lapisan kedua adalah lapisan ‘ clayey silt’ manakala lapisan bawah adalah ‘. Jadual 3.2.

0 0. Skudai.L.0 9.3 0. Data ini diperolehi dari Ibu Pejabat Jabatan Meteorologi Malaysia . Analisis yang dijalankan berdasarkan anggapan bahawa jumlah hujan harian yang berlaku di Stesyen Senai adalah sama dengan jumlah hujan harian yang turun di Stesyen UTM. Jadual 3.5 0. Hujan ( 08-08 MST ) ( mm ) 5.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Stesyen 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 Tahun 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Bulan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .2.9 2.2 menunjukkan data hujan sepanjang tempoh analisis. Kuala Lumpur.0 0. Jadual 3.0 1.0 0.5 12.1 12. : 1° 38'N Long.38 3.8 m.0 0.2 Rekod hujan harian sepanjang November – Disember 1999 (Jabatan Meteorologi Malaysia) JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA Rekod Jumlah Hujan Harian Stesyen : Senai Lat.3 Data Hujan Data hujan yang diambil adalah jumlah hujan harian yang turun di Stesyen Senai bagi tempoh 2 bulan analisis dijalankan.8 0. : 37. Ini adalah kerana tiada rekod data hujan di Stesyen Skudai .S.0 0. : 103° 40'E Aras di atas M.0 0.

0 0.3 0. Hujan ( 08-08 MST ) ( mm ) 5.8 3.L.0 0.0 0.3 17.8 3.1 0.4 0.S.0 19.0 3.3 11. : 1° 38'N Long.0 2.3 4.0 0.0 0.5 20.3 0.1 1.9 0.1 0. : 103° 40'E Aras di atas M.5 0.8 0.2 40.0 46.8 m.8 2.0 5.2 0.0 0.39 JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA Rekod Jumlah Hujan Harian Stesyen : Senai Lat.9 13.4 6.4 0.5 5.0 2.7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Stesyen 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 Tahun 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Bulan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Hari 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . : 37.1 7.

0 0.0 0.0 0.40 JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA Rekod Jumlah Hujan Harian Stesyen : Senai Lat.0 0.8 0. Keseimbangan had dalam SLOPE/ W berdasarkan beberapa kaedah iaitu. : 103° 40'E Aras di atas M.S. a) b) c) d) Kaedah Morgenstein – Price Kaedah Bishop Kaedah Janbu Kaedah Ordinary .0 0.5 0.L.1 0. : 1° 38'N Long. : 37.3 MODEL KOMPUTER SLOPE / W menggunakan konsep teori keseimbangan had daya dan momen untuk mengira faktor keselamatan cerun.8 m. Hujan ( 08-08 MST ) ( mm ) 0.4 7.0 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Stesyen 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 48679 Tahun 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Hari 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3.

Analisis kestabilan melibatkan permukaan gelinciran melintasi jisim tanah dan dibahagikan pada hirisan menegak. ii.1) Di mana.u) tan ø’ (3.41 Bagi analisis tekanan efektif. Rumus keseimbangan had adalah berdasarkan beberapa anggapan iaitu. Permukaan gelinciran mungkin dalam bentuk bulatan. τ = kekuatan ricih tanah c = kejelekitan efektif ø’ = sudut geseran dalaman efektif σn = jumlah tekanan normal u = tekanan air liang Bagi analisis jumlah tekanan. komposit (gabungan bahagian bulatan dan lurus) atau mengandungi apa-apa jenis bentuk yang didefinasikan sebagai siri garis lurus. parameter kekuatan didefinasikan dalam bentuk jumlah tekanan dan tekanan air liang tidak diperlukan. Tanah akan bertindak sebagai bahan Mohr – Coulomb Faktor keselamatan bagi komponen kekuatan jelekit dan komponen kekuatan geseran adalah sama untuk semua jenis tanah yang terlibat Faktor keselamatan adalah sama bagi semua hirisan . τ = c’ + (σn . i. kekuatan ricih didefinasikan sebagai . iii.

Masalah dipertimbangkan di dalam dua dimensi dengan menganggapkan berlakunya terikan satah. 1957 berdasarkan kaedah keseimbangan had adalah menggunakan anggapan tidak langsung dalam analisis kestabilan cerun . Kekuatan ricih yang diperlukan untuk menetapkan keadaan keseimbangan had adalah dibandingkan dengan kekuatan ricih tanah yang ada. Oleh itu analisis hanya berdasarkan kepada daya dan momen yang bertindak pada hirisan tanpa mengambilkira perubahan bentuk yang terbentuk pada hirisan. kaedah keseimbangan had digunakan untuk menganalisis kestabilan cerun. di mana rintangan ricih jatuh selepas mencapai puncak. Telah dibuktikan bahawa analisis dua dimensi memberikan keputusan yang konservatif untuk kegagalan di atas permukaan tiga dimensi (berbentuk pinggan). Dengan demikian. 1999). 1996). Analisis kestabilan cerun menggunakan kaedah sediada iaitu analisis oleh Bishop. Adalah dianggapkan bahawa kegagalan pada titik berlaku di sepanjang permukaan kegagalan yang dianggapkan atau diketahui. 1955 dan Janbu. Kaedah keseimbangan had tegasan – terikan yang menganggap tanah bersifat mulur iaitu tanah tidak mengalami lengkung rapuh tegasan – terikan .. Keputusan had dari keadaan sebenar menunjukkan kaedah ini tidak menyediakan maklumat merujuk kepada terikan antara cerun atau apa-apa yang menunjukkan bagaimana ianya berbeza sepanjang permukaan gelincir (Duncan.42 3. .4 ANALISIS KESTABILAN CERUN Secara praktikalnya. adalah tidak munasabah untuk mendapatkan keputusan yang boleh dipercayai dari analisis ini jika hanya berdasarkan kaedah hirisan (Terado dll. yang memberikan purata faktor keselamatan di sepanjang permukaan kegagalan.

permukaan kegagalan juga dianggapkan berbentuk lengkuk bulat dengan pusat O dan jejari r. dengan u sebagai tekanan air liang di tengahtengah dasar dan l ialah panjang dasar. E1 dan E2 Daya-daya ricih di sisi-sisi.4. Daya ricih di atas dasar. ii. iii. Jisim tanah (ABCD) di atas permukaan kegagalan cubaan (AC) adalah dibahagikan dengan satah-satah tegak kepada sesiri hirisan yang lebarnya b. N bersamaan dengan σl). Faktor keselamatan ditakrifkan sebagai nisbah kekuatan ricih yang ada (τf) kepada kekuatan ricih (τm) yang harus digerakkan untuk menetapkan keseimbangan had iaitu. v. seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.43 3. kecondongan dasar kepada ufuk adalah α dan ketinggian yang diukur pada garis tengah adalah h. Dasar setiap hirisan dianggapkan sebagai garis lurus.1 Kaedah Hirisan Di dalam kaedah ini. . di mana sesuai) Jumlah daya normal di atas dasar. X1 dan X2. Daya-daya (seunit dimensi yang normal kepada keratan) yang bertindak di atas hirisan adalah. W = γbh (γtepu. Jumlah berat hirisan. i. iv. Jumlah daya-daya normal di sisi-sisi.6. Secara amnya daya ini mempunyai dua komponen iaitu daya normal berkesan N’ (bersamaan dengan σ’l) dan daya air sempadan U (bersamaan dengan ul).2) Faktor keselamatan dianggap sama untuk setiap hirisan yang menunjukkan adanya sokong menyokong di antara hirisan dan berlakunya tindakan daya-daya di antara hirisan-hirisan. keadaan FOS = τf τm (3. T = τml. Untuk mana-mana hirisan.

6 Kaedah Hirisan 3.3) . adalah dianggapkan bahawa untuk setiap hirisan.ul) Σ W sin α (3.ul Oleh itu faktor keselamatan di dalam sebutan tegasan berkesan diberikan oleh.4. N’ = W kos α . Penyelesaian membabitkan penghuraian daya-daya di atas setiap hirisan normal kepada dasar iaitu. FOS = c ’La + tan ø’Σ (W kos α . paduan daya-daya antara hirisan adalah sifar.2 Kaedah Fellenius Di dalam kaedah ini.44 Rajah 3.

maka nilai F yang sebenar dapat diperolehi. parameter-parameter cu dan φu adalah digunakan dengan nilai u di dalam persamaan 3.4) Oleh kerana N’ tidak wujud. Permukaan tanah diwakili dengan suatu fungsi y = z(x) dan permukaan cubaan dengan y = y(x) seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3. tidak bulat dan majmuk. Sebagai pilihan. FOS = __cuLa___ Σ W sin α (3. Sesiri permukaanpermukaan kegagalan haruslah dipilih untuk mendapatkan faktor keselamatan minimum. Daya-daya ditandakan seperti berikut.7. nilai α boleh dikira. 3. E’ X = daya normal berkesan pada satu sisi hirisan = daya ricih pada satu sisi Pw = daya air sempadan di atas satu sisi dN’ = daya normal berkesan di atas dasar hirisan dS = daya ricih di atas dasar hirisan dPb = daya air sempadan di atas dasar dW = jumlah berat hirisan . Jika ø u = 0.3 Kaedah Morgenstern dan Price Morgenstern dan Price telah menghasilkan satu analisis am dengan kesemua keadaan-keadaan sempadan dan keseimbangan dipenuhi untuk permukaan kegagalan yang boleh jadi berbentuk bulat. kesilapan adalah di dalam julat 5 – 20%.3 adalah sifar.4. Penyelesaian ini memberikan nilai factor keselamatan yang lebih kecil berbanding dengan analisis-analisis lain.45 Komponen-komponen W kos α dan W sin α boleh ditentukan secara graf untuk setiap hirisan. faktor keselamatan diberi oleh. Untuk analisis di dalam sebutan jumlah tegasan.

kepada sifar. untuk mendapatkan nilai-nilai E.5) Eyt = E’y’t + Pwh (3. Dua permukaan kegagalan diperolehi dengan menyamakan momen-momen pada titik tengah dasar dan dayadaya yang bersudut tepat dan selari dengan dasar.6) Masalah dilakukan sebagai ketentuan static dengan menganggapkan hubungan di antara daya-daya E dan X di dalam bentuk. X = λf(x)E Di mana f = bentuk perubahan nisbah X/E λ = faktor skala (3. jisim tanah di atas permukaan kegagalan cubaan dibahagikan kepada sesiri hirisan-hirisan yang mempunyai lebar terhingga dengan permukaan kegagalan setiap hirisan dianggap lelurus. (3. . di mana. (E). X dan yt: nilai-nilai E dan M yang terhasil pada hujung permukaan kegagalan secara amnya tidak sifar. Keadaan-keadaan sempadan di setiap hujung permukaan kegagalan adalah dalam sebutan-sebutan daya E dan Momen M yang diberi dengan kamiran dari ungkapan yang mengandungi kedua-dua E dan X: biasanya kedua-dua E dan M adalah sifar pada setiap hujung permukaan kegagalan.46 Garis tujah bagi daya-daya normal berkesan (E’) diwakili oleh fungsi y = yt’(x) dan daya-daya dalam air (Pw) dengan y = h(x). Persamaanpersamaan dipermudahkan dengan memberikan dalam sebutan jumlah daya normal E = E’ + Pw Kedudukan daya E pada sisi hirisan didapati dari ungkapan.7) Untuk mendapatkan penyelesaian. meletakkan daya E kepada sifar di awal permukaan kegagalan dan seterusnya mengkamirkan pada setiap hirisan. Kaedah penyelesaian termasuk memilih nilai-nilai λ dan F cubaan.

Faktor keselamatan tidak begitu dipengaruhi oleh pemilihan fungsi f(x) dan anggapan f(x) = 1 adalah perkara biasa. Rajah 3. Penggunaan komputer untuk analisis Morgenstern-Price disediakan oleh Geoslope dalam model komputer SLOPE / W di mana kaedah boleh digunakan sepenuhnya jika pendekatan yang baik dengan menggunakan komputer grafik dilakukan.7 Kaedah Morgenstern – Price .47 Kaedah Morgenstern dan Price menggunakan teknik lelaran NewtonRaphson untuk mengubahsuai nilai-nilai λ dan F sehingga nilai-nilai E dan M yang terhasil di hujung permukaan kegagalan adalah sifar.

4. Andaikan daya yang bertindak ke atas hirisan sebagai. Perbezaan antara Ln dan Ln + 1 adalah kecil dan kesan daya ini boleh diabaikan dengan sedikit sahaja kekurangan kejituan.48 3.8 menggambarkan satu lengkuk kegagalan berbentuk bulatan ABCD dan menunjukkan daya yang bertindak ke atas satu hirisan tegak menerusi tembereng yang menggelangsar. daya –daya sisi E1 dan E2 masih ada sebagai ketaktahuan. Walaubagaimanapun. analisis daya ricih ke atas permukaan pugak hirisan adalah dianggap dalam magnitud yang sama (tetapi bertindak dalam arah yang berlawanan) dan ianya kecil jika dibandingkan dengan daya-daya lain. Rajah 3. O .4 Kaedah Bishop Dalam kaedah ini. W = berat hirisan P = daya normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan T = daya ricih yang bertindak di tapak hirisan b = lebar hirisan z l α = ketinggian hirisan = panjang BC (diambil sebagai garis lurus) = sudut antara P dengan garis tegak x = jarak ufuk dari pusat hirisan ke pusat putaran. Andaikan Ln dan Ln + 1 bersamaan dengan tindakbalas sisi yang masing-masing bertindak ke atas keratan n dan keratan n + 1. Oleh kerana faktor keselamatan dinyatakan sebagai nisbah jumlah momen dan daya-daya sisi E1 dan E2 adalah daya-daya dalaman yang tidak dinyatakan. dengan itu mereka saling menghapus antaranya.

10) P = P’ + ul T =_1_ ( c’l + P’ tan ø’) FOS (3.9) Andaikan daya berkesan normal.11) Dan (3. τ = c’ + (σn – u) tan ø’ FOS Tegasan normal seluruh yang bertindak di tapak hirisan . menghuraikan daya arah menegak : W = P kos α + T sin α Jadi. σn = P (3.12) W = ul kos α + P’ kos α + P’ tan φ’ sin α + c’l sin α FOS FOS = ul kos α + c’l sin α + P’ ( kos α + tan ø’ sin α) FOS FOS = l ( u kos α + c’ sin α ) + P’( kos α + tan ø’ sin α) FOS FOS . (3.8) 1 iaitu τ = 1 c’ + P .u tan ø’ FOS 1 (3.49 Dalam sebutan tegasan berkesan. (P – ul) = P’. kekuatan ricih yang digunakan ialah.

16) .ru) tan ø’) Σ Wsin α sek α 1 + tan ø’tan α F (3.14) F = __R__ Σ c’l + (W .15) Dan menggantikan x = R sin α.c’l sin α ) tan ø’ Σ Wx F Kos α + tan ø’ sin α F (3.13) Dengan menggantikan P’ bagi (P – ul) dalam persamaan asal: F = __R__ Σ [ c’l + (p .50 Maka P’ = W .ul kos α .ul) tan ø’] Σ Wx (3. b = 1 kos α dan ub/ W = u /γz = ru Maka F = ___1___Σ ( c’b + W (1 .l ( u kos α + c’ sin α ) kos α + FOS tan ø’ sin α FO S (3.

Cividini dan pembantu-pembantunya (Swoboda dll. . Sistem biasanya disimulasikan ke dalam model dan parameter masukan model tersebut dikenalpasti melalui maklumat output. 1999).5 ANALISIS KE BELAKANG Analisis ke belakang (back analysis) adalah prosedur untuk semakan dan penyelesaian terhasil masalah dengan menggantikan atau menggunakan jawapan yang ( ‘characterization’ atau ‘ calibration’) ke dalam persamaan. analisis ke belakang menggambarkan keadaan asal di titik permulaan dengan prosedur-prosedur penentukur dan bersama-sama dengan konsep serta kaedah-kaedah kepada teori pengenalpastian .51 Rajah 3.8 Analisis tegasan berkesan daya yang bertindak ke atas hirisan tegak dengan Kaedah Bishop 3.. Ianya telah diperkenalkan kepada kejuruteraan geoteknik oleh Gioda dan Sakurai. Dengan kata lainnya.

3.1 Penggunaan Analisis Ke belakang Dalam Analisis Kestabilan Cerun Analisis kestabilan cerun dijalankan bukan sahaja untuk mendapatkan nilai faktor keselamatan apabila ciri-ciri tanah diketahui tetapi ianya juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan ricih tapak berdasarkan kejadian kegagalan. Analisis ke belakang diperlukan untuk mendapatkan ciri-ciri tanah dari nilai faktor keselamatan yang diketahui (faktor keselamatan diambilkira sebagai 1 pada masa gagal). ii. Kaedah pemerhatian untuk meramal sifat-sifat struktur geoteknik melalui analisis ke belakang bagi pengukuran pada peringkat awal pembinaan. secara ringkasnya. Penilaian ujian tapak mekanik tanah dan batuan.5. iii. Penentukur ke atas ujian-ujian makmal. Pencirian ke atas parameter-parameter batuan dan tanah (ubahbentuk dan ciri-ciri kekuatan) menggunakan pengukuran –pengukuran di tapak di dalam himpunan-himpunan ujian. Proses ini dikenali sebagai back analysis (Chandler.52 Berdasarkan dapatan oleh Swoboda dan lain-lain (1999). . iv. 1977). bidang utama analisis ke belakang di aplikasikan dalam kejuruteraan geoteknik adalah. i.

Model geoteknik yang sesuai boleh digunakan untuk menganggar parameter-parameter kekuatan ricih berdasarkan anggapan-anggapan tertentu.53 Suatu perkara yang sukar dalam analisis kestabilan cerun adalah untuk menentukan kekuatan ricih tanah (nilai c dan ø ) di sepanjang permukaan gelincir. . Jelasnya analisis ke belakang dapat dipertimbangkan sebagai sebahagian dari proses rekabentuk cerun. Nilai-nilai yang diperolehi hasil analisis ke belakang dapat digunakan untuk mengelak kegagalan dan kerja-kerja pembaikan bagi rekabentuk semula cerun yang gagal serta bagi projek-projek baru yang mempunyai kesamaan ciri-ciri tanah. Dalam amalan kejuruteraan geoteknik. kegagalan cerun boleh dianggap sebagai full-scale field test dan penilaian adalah pada mana-mana tempat gagal dengan nilai yang dipertimbangkan.

UTM iaitu bagi menentukan kestabilan cerun berdasarkan rekod hujan harian sepanjang tempoh 2 bulan. Analisis kestabilan yang dijalankan menggunakan kaedah Morgenstern dan Price ini adalah untuk menentukan permukaan gagal paling kritikal berdasarkan nilai faktor keselamatan (FOS) yang paling rendah.1 PENGENALAN Model simulasi komputer SLOPE / W digunakan dalam analisis kestabilan cerun berhampiran Bangunan Tambahan.BAB IV KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. Permukaan paling kritikal ditentukan melalui pengurangan kekuatan tanah secara beransur-ansur sehingga ciriciri kegagalan sejagat dipenuhi. Analisis ke belakang dijalankan menggunakan kaedah ‘cuba dan jaya’ . Fakulti Kejuruteraan Mekanikal . Kegagalan cerun berlaku disebabkan kecenderungan daya-daya yang menyebabkan ketidakstabilan melebihi daripada kecenderungan daya-daya untuk menahannya.

Kes 1 . ii.analisis berdasarkan sebanyak 61 langkah (Step) corak resipan diambil dari analisis SEEP/ W iaitu analisa corak resipan yang dibuat sepanjang tempoh 2 bulan mulai November hingga Disember 1999.55 untuk menentukan parameter – parameter kekuatan dan satah keupayaan kegagalan iaitu apabila faktor keselamatan bersamaan dengan satu. 4. i. diikuti dengan hujan yang sedikit (9 – 15 November 1999). b) Keadaan 2 : Keadaan hujan sedikit secara tetap sepanjang analisis (21 – 25 November 1999). a) Keadaan 1 : Bermula dengan keadaan tanpa hujan. d) Keadaan 4 : Keadaan hujan sederhana pada permulaan dan tanpa hujan pada penghujung analisis (17 – 26 Disember 1999). .2 KEPUTUSAN ANALISIS Keputusan analisis dibahagikan kepada tiga bahagian berdasarkan analisis corak resipan bagi setiap hari sepanjang tempoh analisis . Kes 2 – analisis berdasarkan keadaan antecedent dan analisis ini dibahagikan kepada 4 hujan antecedent iaitu . c) Keadaan 3 : Keadaan hujan lebat pada langkah ke 3 dan ke 9 sepanjang 10 hari analisis (3 – 12 Disember 1999). Keputusan ditunjukkan dalam beberapa jadual mengikut analisis yang dibuat.

400 1 . .dis .000 Jumlah hujan (mm) 1 .1 Keadaan hujan yang diambilkira bagi kes hujan antecedent iii.200 Keadaan 1 1 .400 0. Kes 3 – analisis kebelakang dengan menggunakan kaedah cuba dan jaya iaitu dengan mengurangkan nilai parameter kekuatan ricih tanah iaitu c’ dan ø’ pada keadaan gagal iaitu pada dasarnya faktor keselamatan pada unit 1.15 (41) .200 0.15 (1) hingga Rajah 4.600 0.000 20.000 25.000 1 0.800 0.000 Keadaan 2 Keadaan 3 Keadaan 4 35.000 0.000 45.000 5.600 50. .000 30. Keputusan analisis kestabilan cerun bagi kes 1 berdasarkan corak resipan yang diambil sepanjang 2 bulan mengikut jumlah hujan harian.2.56 J um la h huja n & F S v s m a s a ( no v . Keputusan analisis ditunjukkan dalam Rajah 4.000 40.000 0.9 9 ) 1 .000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Step FOS JUM LAH HUJAN Rajah 4.1 Kes 1 : Penentuan Nilai Faktor Keselamatan Bagi Setiap Analisis Corak Resipan Sepanjang November Hingga Disember 1999. 4.000 1 5.

40mm Jadual 4.00 mm dan 40. Berdasarkan analisis terperinci ini jelas menunjukkan hubungan antara kestabilan cerun dengan penyusupan hujan di mana berlaku pengurangan kestabilan apabila jumlah hujan bertambah. Secara keseluruhannya analisis kestabilan cerun tidak menunjukkan perubahan yang ketara di mana nilai faktor keselamatan adalah di antara 1. Jaduan 4.57 Cerun menerima jumlah hujan yang sedikit sepanjang bulan November .2 menunjukkan hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun sepanjang tempoh analisis.4 kecuali pada langkah ke 41 di mana faktor keselamatan adalah paling rendah iaitu 0.2 hingga 1. 279 dan menyebabkan berlaku kegagalan cerun pada waktu ini. .40mm pada selang 5 hari berikutnya iaitu pada 11 Disember 1999.1 dan Rajah 4. Manakala Rajah 4.3 menunjukkan analisis kestabilan dibuat dengan lebih terperinci iaitu menumpu kepada langkah 40 hingga 41 dengan mengambilkira selang waktu bagi setiap 6 jam pada 2 hari tersebut.4 menunjukkan rajah jasad bebas dan poligon daya bagi hirisan ke 30 pada langkah ke 41 iaitu jumlah daya-daya secara terperinci semasa cerun mengalami kegagalan. Cerun mengalami kegagalan pada langkah ke 41 atau bersamaan dengan 11 Disember 1999 di mana pada waktu tersebut cerun menerima hujan sejumlah 40.2 dan Rajah 4. manakala jumlah hujan yang paling tinggi diterima pada 5 Disember 1999 iaitu 46.

000 15.383 12.422 0.400 16 1.000 25.000 30 1.384 0.300 4 1.300 5 1.500 9 1.000 38 1.398 1.354 0.000 1.200 5.000 11 1.340 0.000 27 1.1 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan dari November hingga pertengahan Disember 1999 JUMLAH JUMLAH LANGKAH FOS HUJAN LANGKAH FOS HUJAN (mm) (mm) 1 1.800 0.000 23 1.344 5.385 0.2 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun .900 31 1.300 37 1.313 6.395 0.600 50.000 Rajah 4.339 0.000 0.341 0.000 28 1.333 2.000 20.383 0.377 0.100 13 1.58 Jadual 4.348 2.000 17 1.000 1.337 13.000 0.385 3.000 15 1.386 46.367 1.000 41 0.100 3 1.412 0.345 7.341 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Lang kah FOS JUM LAH HUJAN 1.325 0.400 2 1.800 39 1.353 0.400 10.400 21 1.207 0.300 33 1.500 22 1.222 12.000 36 1.377 9.000 29 1.500 32 1.100 35 1.500 12 1.000 14 1.324 17.000 30.279 40.800 24 1.449 20.000 40.200 20 1.336 0.346 5.337 0.000 34 1.328 0.000 8 1.350 0.200 40 1.000 45.301 0.000 6 1.340 2.000 25 1.400 0.000 0.600 0.100 Jumlah Hujan & F OS vs M asa 1.800 19 1.200 35.000 26 1.000 7 1.000 18 1.900 10 1.412 2.399 5.327 0.

478 1.Dis.Dis.4 0.Dis.Dis.200 0. MASA 8.392 0. 8.400 40.41) .Dis.8 20 0. 2.2 1 0. 11.306 JUMLAH HUJAN (mm) 0. 10.Dis. FOS 1.200 0.00 pg.469 1.400 40.3 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun (Langkah 40 .501 0.00 ptg.00 pg. 11.6 0. 8.00 pg.400 40 41 Jum lah hujan & F O S vs M a s a 1.00 mlm.00 ptg. 11.200 0. 2 .2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 FOS RAINFALL AM OUNT 45 40 35 30 25 15 10 5 0 Lang kah/ M asa Rajah 4.00 mlm.59 Jadual 4. 10. 10.00 pg.498 1. 2.Dis. 11.6 1.4 1. 8.400 40. 2 .200 40.2 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan bagi Langkah 40 -41 dalam tempoh 6 jam LANGKAH TARIKH 10-Dis.401 0.347 0.

306 100 90 0.07 1661.1 267.47 115.01 Slice 30 .5245 Base Length Base Angle Polygon Closure Anisotropic Strength Modifier Weight Base Shear Force Base Normal Force Left Side Normal Force Left Side Shear Force Right Side Normal Force Right Side Shear Force 4.1 115.7 2579 1661.2584 Mid-Height 5.69 602.431 27.5747 21.4 Rajah jasad bebas dan Poligon daya bagi hirisan ke 30.07 788.69 602.Morgenstern-Price Method 423.01 2579 267.7 Rajah 4.565 Pore Air Pressure 0 Pore Air Force 0 Slice Width 4.60 FOS = 0. langkah 41 .30625 Phi Angle 10 C (Strength) 30 C (Force) 137.537 1 423.47 788.Morgenstern-Price Method Factor of Safety 0.306 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Slice 30 .24 Pore Water Pressure 2.3094 Pore Water Force 10.

2.390 1.38 1 .500 12.3 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 FOS 1.36 1 .4 1 .100 12.34 RA INFA LL FS Rajah 4.390 FOS = 1.455 1.61 4.300 0.5 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 1. a) Keadaan 1 : Bermula dengan keadaan tanpa hujan.000 2.2 Kes 2 : Penentuan Nilai Faktor Keselamatan Bagi Hujan Antecedent ( November Hingga Disember 1999) . diikuti dengan hujan yang sedikit ( 9 – 15 November 1999).000 1 2.000 1 0.44 1 .421 JUMLAH HUJAN (mm) 0.000 8.42 1 .48 1 .461 1.390 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.414 1. Jadual 4.000 6.000 4.000 0.6 Analisis kestabilan cerun (langkah 1) .454 1.000 0.442 1.000 Kesan hujan (antecedent) terhadap kes tabilan cerun 1 4.900 2.46 1 .000 9.000 1 2 3 4 ST EP 5 6 7 1 .

46 1 .404 1.000 1 6.43 1 .000 1 4.000 1 0.421 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.7 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 1.421 1. Jadual 4.000 4.62 b) Keadaan 2 : Keadaan hujan sedikit secara tetap sepanjang analisis (21 – 25 November 1999).458 1.44 1 .100 7.437 1.000 0.39 1 .421 FOS = 1.42 1 .4 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan LANGKAH 1 2 3 4 5 FOS 1.000 6.41 1 .37 Rajah 4.45 1 .8 Analisis kestabilan cerun (langkah 5) .000 2.400 6.421 JUMLAH HUJAN (mm) 5.47 1 .000 1 8.000 21 22 23 ST EP 24 25 RA INFA LL FS 1 .300 17.300 Kesan hujan (antecedent) terhadap kestabilan cerun 20.000 1 2.000 8.100 1.4 1 .38 1 .

800 0.365 1.9 Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun FOS = 0.000 1 0.200 40.000 1 5.450 1.367 100 90 0.8 0.424 1.000 30.372 0.000 3.63 c) Keadaan 3 : Keadaan hujan lebat pada langkah ke 3 dan ke 9 sepanjang 10 hari analisis (3 – 12 Disember 1999).455 kESAN HUJAN (ANTECEDENT) TERHADAP KESTABILAN CERUN 50.000 0.000 5.5 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan JUMLAH HUJAN (mm) 20.10 Analisis kestabilan cerun (langkah 9) .6 1 . Jadual 4.400 0.000 0.100 0.000 1 2 3 4 5 ST EP 6 7 8 9 1 0 RA INFA LL FS 1 .336 1.000 25.433 1.4 0.367 K e ti ng g ia n ( m ) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.000 45.2 0 Rajah 4.6 0.4 1 .290 1.367 1.417 1.100 LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOS 1.000 20.000 46.400 0.000 40.000 0.000 35.2 1 0.

459 1.45 1 0.452 1.000 0.4 5.000 kESAN HUJAN (ANTECEDENT) TERHADAP KESTABILAN CERUN 25.800 0.3 RA INFA LL FS Rajah 4.429 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy sily Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.000 1 .000 1 .64 d) Keadaan 4 : Keadaan hujan sederhana pada permulaan dan tanpa hujan pada penghujung analisis (17 – 26 Disember 1999).700 0.510 1.429 1.11 : Hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun 1.12 : Analisis kestabilan cerun (langkah 5) .454 1.300 4.55 20.429 FOS = 1. Jadual 4.6 Jumlah hujan harian dan faktor keselamatan LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FOS 1.35 0.375 1.442 JUMLAH HUJAN (mm) 19.500 0.415 1.000 0.000 1 .500 5.5 1 5.800 3.800 3.000 1 .405 1.407 1.000 1 .000 1 2 3 4 5 ST EP 6 7 8 9 1 0 1 .

2 dan 4.40 mm Analisis ke belakang adalah analisis untuk melihat kesan terhadap kekuatan ricih dengan mengurangkan nilai parameter kekuatan ricih iaitu c dan ø. .510. 2 dan 4 adalah di antara 1.2.3 Kes 3 : Analisis ke belakang .3 – 4.290 hingga 1. Jadual 4. 367.65 Keadaan kestabilan cerun bagi kes 2 iaitu keadaan hujan antecedent juga memberikan analisis kestabilan yang hampir sama dengan keadaan bagi kes 1 di mana perubahan kestabilan cerun tidak ketara bagi keadaan 1. 2. Langkah 41 dipilih untuk analisis ini kerana kestabilan cerun pada waktu ini menunjukkan ianya berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil dengan jumlah hujan yang tinggi. 4.6 dan Rajah 4. Analisis ini adalah untuk melihat parameter yang mempengaruhi kekuatan ricih apabila berlaku hujan. Keputusan dapat dilihat dalam Jadual 4.13 . 3 dan 4 dalam kes 2. Keadaan kritikal berlaku pada keadaan 3 di mana kejadian 2 peristiwa hujan lebat iaitu pada langkah ke 3 dan ke 9 menyebabkan cerun berada dalam keadaan tidak stabil dengan nilai faktor keselamatan adalah 0. Analisis dari 4 keadaan hujan antecedent ini menunjukkan ketidakstabilan cerun bukan semata-mata disebabkan oleh hujan lebat tetapi disebabkan juga oleh kekerapan berlaku hujan.12 menunjukkan hubungan antara jumlah hujan dengan kestabilan cerun bagi keadaan-keadaan 1.Analisis menentukan nilai faktor keselamatan dengan pengurangan nilai ø dan c Langkah 41 .7 dan Rajah 4.5 – 4. Nilai faktor keselamatan bagi keadaan 1. Jumlah Hujan 40.

94 24 19.66 Jadual 4.158 0. Ini menunjukkan bahawa cerun berada .3 9.1 05 0.7 Analisis ke belakang kekuatan ricih ke atas satah gagal ø’ 4.1 76 Rajah 4.1 14. Ini dapat dibuktikan melalui nilai faktor keselamatan paling minimum yang diperolehi bagi setiap analisis.55 Cohe s ion e ffe ctive vs tan 0' 40 35 30 25 20 1 5 1 0 5 0 0.084 0.123 0.087 0.105 0.176 c' 35 34 28.2 (42).1 23 tan 0' 0.1 41 0.141 0.3 PERBINCANGAN Analisis daripada 41 output yang dihasilkan berdasarkan kes 1 menunjukkan bahawa kehadiran hujan memberi kesan kepada kekuatan ricih tanah.1 58 0.8 5 6 7 8 9 10 Tan ø 0. Pada keadaan kering iaitu berdasarkan keadaan geometri cerun dan analisis kestabilan pada keadaan tersebut memberikan nilai faktor keselamatan 1.13 : Hubungan antara c’ dengan tan ø’ dalam analisis ke belakang 4.084 0.664 dan ditunjukkan dalam Rajah 4.087 0.

cerun sekali lagi menerima hujan yang banyak iaitu 40. Kejadian hujan sepanjang bulan November tidak memberikan kesan yang ketara terhadap kestabilan cerun kerana tidak berlaku jumlah hujan yang sangat lebat dalam tempoh tersebut. Pada langkah ke 35 bersamaan 5 Disember 1999.67 dalam keadaan lebih stabil pada keadaan kering berbanding dengan kestabilan cerun selepas kejadian hujan. Kekuatan tanah setelah gagal merupakan kekuatan baki bukan kekuatan asal sebagaimana nilai yang digunakan sebelum gagal. cerun menerima jumlah hujan yang paling banyak iaitu 46. kebolehtelapan tanah meningkat dan mengakibatkan penyusupan mudah berlaku. Pada langkah ke 41 iaitu selang 5 hari selepas kejadian hujan lebat.40 mm dan ini mengakibatkan berlaku kegagalan cerun pada waktu tersebut.00 mm tetapi cerun masih lagi selamat berdasarkan analisis kestabilan cerun iaitu nilai faktor keselamatan melebihi dari satu. 279 dan analisis ke 42 dan seterusnya tidak dijalankan kerana sifat-sifat tanah telah berubah setelah berlaku kegagalan. Kejadian hujan lebat ini telah menyebabkan peningkatan tekanan air liang kerana dalam keadaan basah. Permukaan gelinciran kritikal berada di antara dua lapisan iaitu lapisan kelodak berpasir dan lapisan kelodak bertanah liat dengan purata kedalaman . Faktor keselamatan paling minimum pada ketika ini iaitu 0. Ini menunjukkan terdapat hubungan kestabilan cerun dengan kewujudan tekanan air liang yang dihasilkan oleh hujan. Analisis ke 42 dan seterusnya tidak dijalankan kerana sifat-sifat tanah telah berubah setelah berlaku kegagalan. Ini adalah disebabkan keadaan yang kering sebelumnya dan walaupun berlaku hujan lebat ianya akan menjadi air larian permukaan di mana air tidak sempat menyusup sepenuhnya ke dalam tanah. Kesan perubahan bagi nilai faktor keselamatan adalah disebabkan oleh turun naik aras tekanan air liang disebabkan oleh penyusupan hujan.

Analisis secara terperinci iaitu pada langkah 40 hingga 41 jelas menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah penyusupan hujan dengan kestabilan cerun di mana lebih banyak berlaku penyusupan hujan dalam tempoh waktu berterusan maka cerun menjadi semakin tidak stabil dan boleh menyebabkan berlaku kegagalan cerun. Nilai faktor keselamatan minimum berlaku pada hari ke 41 iaitu 0. Cerun di dapati berada dalam keadaan paling tidak stabil dengan nilai faktor keselamatan paling rendah dan cerun mengalami kegagalan pada waktu ini (11 Disember 1999). pada langkah ke 41 iaitu pada hirisan ke 30 menunjukkan jumlah daya ricih bergerak (shear force mobilized) maksimum berlaku ketika ini iaitu pada 788. Permukaan gelinciran kritikal adalah hampir sama pada keseluruhan analisis kecuali pada langkah ke 41 di mana permukaan gelinciran kritikal berlaku pada kaki cerun.68 adalah 50 m dari permukaan tanah dan berlaku di bahagian sebelah atas cerun. Keadaan ini berlaku pada jumlah hujan 40. 367 yang berlaku pada analisis berterusan (kes 1) dan hujan antecedent (kes 2) masing-masing . 69 kN dan ini adalah daya yang disebabkan oleh pergerakan gelinciran tanah semasa gagal. Analisis dengan kaedah Morgenstern – Price. 40 mm dan pemerhatian menunjukkan bahawa corak resipan pada waktu ini juga adalah paling buruk dengan tekanan air liang meningkat menghampiri 70 kPa berhampiran permukaan cerun di kawasan kaki cerun dan menghasilkan pengurangan kekuatan ricih tanah cerun kajian. 2 dan 4 keseluruhannya menunjukkan kestabilan cerun tidak memberikan perubahan yang ketara kerana jumlah hujan yang tidak begitu lebat tetapi bagi keadaan 3 di mana berlaku 2 peristiwa hujan lebat dan secara berterusan memberi kesan ketara terhadap kestabilan cerun . Keadaan hujan yang berbeza-beza sebagaimana ditunjukkan dalam kes 2 (keadaan 1 – 4) menunjukkan bahawa hujan antecedent juga mempengaruhi keadaan kestabilan cerun. Analisis bagi keadaan 1. 279 dan 0. .

semakin kecil nilai sudut rintangan dalam. ø adalah bersamaan dengan 10o apabila nilai kejelekitan. c dan sudut rintangan dalam.664 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock Jarak (m) Rajah 4. Analisis ini menunjukkan bahawa kestabilan cerun sangat dipengaruhi oleh parameter tanah iaitu sudut rintangan dalam. Kombinasi pengurangan parameter kekuatan tanah iaitu kejelekitan. ø iaitu semakin banyak air meresap ke dalam tanah. Dalam analisis pengurangan kekuatan. ø .664 1.14 Analisis kestabilan cerun dalam keadaan kering . Kesan penyusupan air hujan telah menyebabkan berlakunya perubahan kepada nilai sudut rintangan dalam. nilai maksimum sudut rintangan dalaman . ø. ø memberikan nilai faktor keselamatan bersamaan 1 iaitu anggapan keadaan satah semasa gagal. c menghampiri sifar. FOS : 1.69 Analisis ke belakang yang dibuat pada langkah ke 41 dibuat kerana berlaku keadaan kritikal pada ketika ini.

Hujan : 5.15(1) Analisis kestabilan cerun pada 1/11/99 1.422 Langkah 2: Tarikh : 2 Nov. Hujan : 0.0 mm FOS : 1.70 Langkah 1: Tarikh : 1 Nov. 1999 Jum.399 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.422 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.5mm FOS : 1.15(2) Analisis kestabilan cerun pada 2/11/99 .399 1.

Hujan : 0.80 mm FOS : 1. 1999 Jum.398 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.71 1.412 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 1.15(3) Analisis kestabilan cerun pada 3/11/99 Langkah 4: Tarikh : 4 Nov.398 Langkah 3: Tarikh : 3 Nov.15(4) Analisis kestabilan cerun pada 4/11/99 .412 1.0 mm FOS : 1. 1999 Jum.

325 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Ketinggian(m) Jarak (m) Rajah 4.15(5) Analisis kestabilan cerun pada 5/11/99 1.15(6) Analisis kestabilan cerun pada 6/11/99 . 1999 Jum.325 Langkah 6: Tarikh : 6 Nov. Hujan : 0.328 1.0 mm FOS : 1. 1999 Jum.0 mm FOS : 1. Hujan : 0.72 Langkah 5: Tarikh : 5 Nov.328 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.

73 Langkah 7: Tarikh : 7 Nov. 1999 Jum.0 mm FOS : 1.15(8) Analisis kestabilan cerun pada 8/11/99 . Hujan : 0.337 Langkah 8 : Tarikh : 8 Nov. 337 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Ketinggian (m) Jarak (m) Rajah 4.354 1. Hujan : 0.0 mm FOS : 1.354 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.15(7) Analisis kestabilan cerun pada 7/11/99 1. 1999 Jum.

377 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.9 mm FOS : 1.15(9) Analisis kestabilan cerun pada 9/11/99 Langkah 10 : Tarikh : 10 Nov. Hujan : 0.0 mm FOS : 1. 1999 Jum.384 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum. 377 1.15(10) Analisis kestabilan cerun pada 10/11/99 . Hujan : 9.74 Langkah 9 : Tarikh : 9 Nov. 384 1.

1999 Jum.75 Langkah 11 : Tarikh : 11 Nov.15(12) Analisis kestabilan cerun pada 12/11/99 .5 mm FOS : 1. 222 1.30 mm FOS : 1. Hujan : 2.222 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.348 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 348 1.15(11) Analisis kestabilan cerun pada 11/11/99 Langkah 12 : Tarikh : 12Nov. Hujan : 12.

1999 Jum.383 Langkah 14 : Tarikh : 14 Nov.76 Langkah 13 : Tarikh : 13Nov. 350 1.15(13) Analisis kestabilan cerun pada 13/11/99 1. 383 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.0 mm FOS : 1. 1999 Jum.1 mm FOS : 1. Hujan : 0.350 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.15(14) Analisis kestabilan cerun pada 14/11/99 .

30 mm FOS : 1.15(15) Analisis kestabilan cerun pada 15/11/99 Langkah 16 : Tarikh : 16 Nov. 344 1.344 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.77 1. 1999 Jum. Hujan : 12.15(16) Analisis kestabilan cerun pada 16/11/99 . Hujan : 5. 1999 Jum. 383 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.383 Langkah 15 : Tarikh : 15 Nov.00 mm FOS : 1.

333 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 GWL 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.0 mm FOS : 1.333 Langkah 18: Tarikh : 18 Nov.15(17) Analisis kestabilan cerun pada 17/11/99 1. 1999 Jum. Hujan : 2. Hujan : 0.301 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.15(18) Analisis kestabilan cerun pada 18/11/99 .78 1.80 mm FOS : 1.301 Langkah 17 : Tarikh : 17 Nov. 1999 Jum.

Hujan : 2. 341 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.20 mm FOS : 1.79 1.341 Langkah 20 : Tarikh : 20 Nov.0 mm FOS : 1. 1999 Jum.15(20) Analisis kestabilan cerun pada 20/11/99 .15(19) Analisis kestabilan cerun pada 19/11/99 1. 1999 Jum. 340 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.340 Langkah 19 : Tarikh : 19 Nov.

Hujan : 7.346 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. 346 1.15(22) Analisis kestabilan cerun pada 22/11/99 . 345 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.10 mm FOS : 1.80 Langkah 21 : Tarikh : 21 Nov. 1999 Jum.345 Langkah 22 : Tarikh : 22 Nov.15(21) Analisis kestabilan cerun pada 21/11/99 1. Hujan : 5.40 mm FOS : 1. 1999 Jum.

1999 Jum.367 Langkah 24 : Tarikh : 24 Nov. 367 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.30 mm FOS : 1.10 mm FOS : 1.81 1. 1999 Jum. Hujan : 1.15(23) Analisis kestabilan cerun pada 23/11/99 1. 313 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 6.15(24) Analisis kestabilan cerun pada 24/11/99 .313 Langkah 23 : Tarikh : 23 Nov.

1999 Jum.385 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 17.324 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.00 mm FOS : 1.30 mm FOS : 1. 385 1.15(26) Analisis kestabilan cerun pada 26/11/99 . 324 1. Hujan : 0.15(25) Analisis kestabilan cerun pada 25/11/99 Langkah 26 : Tarikh : 26 Nov.82 Langkah 25 : Tarikh : 25 Nov.

207 Langkah 28: Tarikh : 28 Nov.340 Langkah 27 : Tarikh : 27 Nov. 1999 Jum.83 1.15(28) Analisis kestabilan cerun pada 28/11/99 . 1999 Jum.00 mm FOS : 1. Hujan : 0.15(27) Analisis kestabilan cerun pada 27/11/99 1. 340 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0. 207 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Sandy silt Clayey silt Bedrock Jarak (m) GWL Rajah 4.00 mm FOS : 1.

341 Langkah 30 : Tarikh : 30 Nov.84 1.15(29) Analisis kestabilan cerun pada 29/11/99 1. 1999 Jum. Hujan : 0. Hujan : 2.50 mm FOS : 1. 341 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 412 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.15(30) Analisis kestabilan cerun pada 30/11/99 .412 Langkah 29: Tarikh : 29 Nov.90 mm FOS : 1.

15(31) Analisis kestabilan cerun pada 1/12/99 Langkah 32 : Tarikh : 02 Dis.15(32) Analisis kestabilan cerun pada 2/12/99 . 1999 Jum.00 mm FOS : 1.85 1.337 Langkah 31: Tarikh : 01 Dis. Hujan : 0..50 mm FOS : 1. 1999 Jum. 377 1.377 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 GWL 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 13. 337 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.

15(34) Analisis kestabilan cerun pada 4/12/99 . 1999 Jum. 449 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.86 1. Hujan 20. 10 mm FOS : 1.00 mm FOS : 1.449 Langkah 33 : Tarikh : 03 Dis.336 Langkah 34 : Tarikh : 04 Dis. 336 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.15(33) Analisis kestabilan cerun pada 3/12/99 1. Hujan : 0.

Hujan : 46.15(36) Analisis kestabilan cerun pada 6/12/99 .87 1.386 Langkah 35 : Tarikh : 05 Dis. 1999 Jum. 339 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.40 mm FOS : 1. Hujan : 0. 1999 Jum.15(35) Analisis kestabilan cerun pada 5/12/99 1.339 Langkah 36 : Tarikh : 06 Dis. 386 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.00 mm FOS : 1.

00 mm FOS : 1. 327 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 GWL 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4.353 Langkah 38 : Tarikh : 08 Dis.15(37) Analisis kestabilan cerun pada 7/12/99 1. 353 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 0.15(38) Analisis kestabilan cerun pada 8/12/99 .00 mm FOS : 1. 99 Jum.88 1.327 Langkah 37 : Tarikh : 07 Dis. 1999 Jum. Hujan : 0.

89 1. 1999 Jum.15(39) Analisis kestabilan cerun pada 9/12/99 1. 395 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Ketinggian (m) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4.395 Langkah 40 : Tarikh : 10 Dis.15(40) Analisis kestabilan cerun pada 10/12/99 . 80 mm FOS : 1. Hujan : 3. Hujan : 0. 385 100 90 Ketinggian (m) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Jarak (m) Rajah 4. 1999 Jum.20 mm FOS : 1.385 Langkah 39 : Tarikh : 09 Dis.

1999 Jum.90 Langkah 41 : Tarikh : 11 Dis.279 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 K e tin g g ia n (m ) Sandy silt Clayey silt Bedrock GWL Jarak (m) Rajah 4. Hujan : 40.279 0.15 (41) : Analisis kestabilan cerun berdasarkan analisis corak resipan .Rajah 4.40 mm FOS : 0.15 (1) .15(41) Analisis kestabilan cerun pada 11/12/99 Rajah 4.

1 UMUM Analisis kestabilan cerun yang dijalankan oleh beberapa pihak terdahulu iaitu pakar geologi. perunding-perunding yang dilantik dan pelajar ke atas cerun kajian hanya mengambilkira beberapa faktor seperti keadaan geometri cerun. sifat-sifat tanah serta kesan beban ke atas cerun tersebut. Daripada laporanlaporan terdahulu didapati perkara-perkara yang tersebut di atas mempengaruhi kestabilan cerun.BAB V KESIMPULAN 5. penyelidik. Analisis kestabilan cerun yang dijalankan ini adalah untuk menentukan kestabilan cerun yang disebabkan oleh penyusupan hujan dan hasil kajian menunjukkan bahawa hujan juga memberikan kesan yang ketara ke atas ketidakstabilan cerun. .

92 5. Analisis yang dijalankan menganggap jumlah hujan yang turun akan menyusup ke dalam tanah keseluruhannya. Daripada analisis yang dijalankan dapat menunjukkan hubungan antara penyusupan hujan dengan kestabilan cerun di mana penyusupan hujan yang lebih besar menyebabkan cerun menjadi bertambah tidak stabil dan seterusnya gagal . Simulasi analisis juga menunjukkan permukaan gelinciran kritikal berlaku pada bahagian bawah cerun dan seterusnya menyebabkan bahagian bawah ini mengalami kegagalan. Keadaan ini menjurus kepada pengurangan kekuatan ricih tanah di mana ketidakstabilan cerun menjadi bertambah besar dengan bertambahnya kelembapan atau tekanan air liang disebabkan penyusupan hujan. Simulasi analisis menunjukkan cerun menjadi bertambah tidak stabil apabila berlaku hujan yang lebat berterusan. Kejadian hujan lebat menyebabkan berlakunya perubahan tekanan air liang di mana pertambahan tekanan air liang menyebabkan keadaan basah yang mengakibatkan kebolehtelapan tanah meningkat dan penyusupan menjadi lebih mudah.2 KESIMPULAN Dari analisis yang dijalankan menunjukkan kestabilan cerun di kawasan tapak kajian adalah dipengaruhi oleh penyusupan hujan. tetapi dalam keadaan sebenar . Analisis hujan antecedent juga menunjukkan keadaan hujan lebat dan berulang menyebabkan ketidakstabilan cerun dan cerun akhirnya gagal dengan nilai faktor keselamatan yang sangat rendah iaitu kurang dari nilai satu. Hubungan antara corak resipan adalah saling berkait dengan kestabilan cerun di mana pada masa cerun mengalami kegagalan. hanya . corak resipan juga adalah dalam keadaan yang buruk dengan keadaan tekanan air liang yang sangat tinggi pada masa tersebut. Keadaan hujan lebat yang berterusan memberi kesan ke atas kestabilan cerun di mana analisis simulasi komputer SLOPE/W memberikan nilai faktor keselamatan yang berbeza berbanding dengan jumlah hujan yang turun.

Kesimpulannya . Oleh itu analisis yang lebih tepat boleh diperolehi dengan mengambilkira nilai sebenar jumlah air yang menyusup serta jumlah air hujan yang menjadi air larian permukaan. Pada masa gagal iaitu faktor keselamatan bersamaan dengan 1. ø di mana pengurangan yang sedikit menyebabkan pengurangan yang ketara terhadap nilai faktor keselamatan. adalah perlu untuk menilai kemungkinan bahaya kegagalan cerun berdasarkan ubahbentuk cerun dari keadaan stabil kepada keadaan tidak stabil dengan mengambilkira faktor-faktor seperti bentuk geometri cerun. didapati parameter kekuatan ricih adalah kurang dari nilai asal yang digunakan. Kesemua faktor-faktor ini juga akan mempengaruhi jumlah air hujan yang menyusup ke dalam tanah atau sebaliknya dan seterusnya memberi kesan kepada kestabilan cerun. . Ini menunjukkan kewujudan air mempengaruhi kekuatan ricih tanah terutamanya terhadap nilai sudut geseran dalam. laut atau ke kawasan yang lebih rendah permukaannya. Analisis ke belakang membantu untuk mendapatkan parameter kekuatan ricih semasa gagal kerana dalam analisis yang dijalankan.93 sebahagian dari air hujan yang turun akan meresap ke dalam bumi manakala selebihnya merupakan air larian permukaan yang akan terus mengalir ke sungai. Di samping itu keadaan permukaan cerun juga perlu diambilkira samada cerun dilitupi dengan rumput atau jenis tumbuhan lain atau diturap dengan tar dan jenis tanah samada mempunyai kadar ketelapan yang tinggi atau sebaliknya juga menjadi faktor jumlah hujan yang meresap ke dalam tanah. Dalam kebanyakan situasi . kejadian penyusupan hujan merupakan faktor yang menyebabkan kegagalan cerun di mana jumlah peningkatan isipadu air hujan yang diserap akan terkumpul di bahagian belakang cerun akan menambah tekanan air liang dan ini dapat dibuktikan dengan kejadian tanah runtuh yang berlaku di tapak kejadian. parameter kekuatan ricih yang digunakan dianggap tetap. tasik.

Bagi memastikan jumlah penyusupan air ke dalam tanah berkurang dan seterusnya mengelakkan ketidakstabilan cerun beberapa langkah boleh dilakukan iaitu. Ini adalah untuk mengelakkan jumlah penyusupan air yang banyak ke dalam tanah. Kejadian hujan adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan tetapi mengurangkan jumlah penyusupan air hujan dari masuk ke dalam tanah boleh dilakukan .94 pengaruh beban dan pengaruh air hujan bagi mengelakkan kegagalan cerun yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. aliran puing dan sebagainya. Menanam lebih banyak tumbuhan litup bumi seperti rumput serta pokok berakar yang dapat mengukuhkan ikatan tanah bagi mengelakkan ikatan . Kegagalan cerun disebabkan penyusupan hujan ini adalah kerana berlakunya peningkatan tekanan air liang dan seterusnya menyebabkan pertambahan berat jisim tanah dan mengurangkan sedutan matrik yang mempunyai kaitan dengan kejelekitan dan sudut rintangan dalam tanah. Kajian atau penyelidikan berkaitan dengan analisis kestabilan cerun sepatutnya mengambilkira analisis corak resipan disebabkan oleh penyusupan hujan samada dengan kaedah mantap atau pun analisis transient. i. 5.3 CADANGAN Keputusan dari analisis yang dijalankan jelas menunjukkan bahawa penyusupan hujan begitu mempengaruhi kestabilan cerun dan seterusnya boleh menyebabkan kemungkinan berlaku kegagalan cerun seperti tanah runtuh.

Antaranya ialah penggunaan tembok penahan. Antara kelebihan geotekstil semulajadi ini adalah kerana ianya mempunyai kapasiti menyerap air 5 kali daripada beratnya . Ini bagi mencegah air larian daripada meresap masuk ke dalam cerun dan seterusnya dapat mencegah berlakunya kegagalan cerun. Air larian disebabkan oleh hujan dan kehadiran anak sungai patut dialihkan segera dari kawasan cerun melalui sistem perparitan. menyediakan perlindungan terhadap hakisan percikan air hujan dan mengekalkan humiditi dalam tanah dan atmospera. Pembinaan sistem perparitan yang baik adalah penting bagi mencegah kegagalan cerun. ii. sauh batu dan penggunaan geogrid sebagai tetulang tanah.95 tanah menjadi lemah akibat tindakan air hujan. Paras air bawah tanah yang tinggi boleh dikurangkan serta dikawal dengan adanya sistem perparitan mengufuk pada cerun di mana air bawah tanah yang meningkat semasa hujan akan dialirkan keluar menerusi paip tersebut. iii. Pada amnya akar tumbuhan berperanan mengeringkan permukaan atas tanah di samping sistem jaringan akar dapat memegang dengan kuat butiran-butiran tanah.. terdapat beberapa kaedah pembaikan dapat dilakukan untuk menstabilkannya. Penggunaan geotekstil semulajadi sangat berkesan untuk mengawal kegagalan cerun kerana serabut semulajadi (natural fibres) mempunyai kapasiti penyerapan air yang tinggi dan akan mengurai (degradation) mengikut masa. Kesesuaian sesuatu kaedah pembaikan cerun adalah bergantung kepada keadaan fizikal cerun serta sifat-sifat tanah pada cerun tersebut kerana tidak semua kaedah pembaikan cerun itu bersesuaian dengan semua keadaan . Sekiranya cerun didapati tidak stabil setelah analisis kestabilan dilakukan. Tumbuhan juga dapat memintas titisan hujan dan dapat mengurangkan kelajuan air larian di samping mengekalkan kadar penyusupan air.

. Apa yang lebih penting ialah kaedah pembaikan cerun akan dapat mengawal berlakunya kegagalan cerun yang seterusnya dapat menyelamatkan nyawa serta hartabenda.96 cerun. Faktor pemilihan kaedah pembaikan cerun juga bergantung kepada kos pembinaan atau pembaikan cerun tersebut.

K. “A Simulation Study Of Slope Stability Affected By Construction Of New Building at Universiti Teknologi Malaysia. “Unsur Mekanik Tanah Untuk Jurutera Awam dan Jurutera Lombong (Terjermahan G. 439 – 449.N Smith)”. 6 February. “Appraisal On Remedial Works of Landslide Occurance at Bangunan Tambahan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Cao. K. Numer. . Skudai”..97 RUJUKAN Abdul Rahman. 15 (1) : m. (1999). John Willey & Sons. (1992). Great Britain: Blackie Academic & Professional. Azman. Kuala Lumpur. (1990). Meth. Int. F. Jinggang & Zaman M. J. M. A. Bromhead. Skudai. Fatimah. “The Stability of Slopes (Second Edition)”.. M. K (1993). Azman. Unit Penerbitan Akademik. Fauziah K. N. Azman.” Technical Talk On Civil Engineering. M. United States of America.M. Ltd. Graduate and Student Section. & Mohd For. IEM (Southern Branch). Craig)”. Aminaton. s. “Analytical Method For Analysis Of Slope Stability”. 49 – 61. (1999). Universiti Teknologi Malaysia. E. Vol. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. “Failure On Natural Residual Soils Slope. Geomech.(2002). N dan Fauziah. “Mekanik Tanah (Terjermahan R.s. Anal. Johor. M. K.Jurnal Kejuruteraan Awam. . m. (2003). 23. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1999. Canselori. UTM”.

Elsevier Science Ltd. Hemisphere Publishing Corporation. Slope Stability 2000. (1992).M. 28:. “State of the Art: Limit Equilibrium and Finite Element Analysis of Slopes”..N. California State University. Aziz.M. (2002). Colorado Duncan. Journal of Computers and Geotechnics.s. S. The University of Texas at el Paso. E. F. Proceedings Of Sessions Of Geo-Denver 2000. 577-596. July. “Modelling of Slope Failure by a Material Instability Mechanism”. ASCE. W. R. Universiti Teknologi Malaysia. Canada. J. 1996. United States of America. Vol . m. Lee S. Washington New York. Hadibah. Brooks/Cole. Elsevier Science Ltd. M. Unit Penerbitan Akademik. & Roth. F. 99 – 113. Great Britain Fatimah. S. Great Britain.208. Geo-Slope (2002). Laouafa. R. 7. Wilson).s. “Instability Of Unsaturated Soil Slopes Due To Infiltration”.s. B. GEO-SLOPE International Ltd. Darve (2002). “Geotechnical Stability Analysis By Strength Reduction”. .. (1996). “ Advanced Soil Mechanics”. Calgary. Das. Alberta. Geotechnique. Nesarajah.. Vol. Dawson. m. 479-495 Cho S. (1983). Sacramento. ASCE. (2001). Thomson Learning.s. (1977).. Mohamad Noor. “Back Analysis Techniques for Slope Stabilization Works: A Case Record”... m. . Journal of Geotechnical Engineering. London. F. 301 – 325. No. (2000). M. Motamed. Das. “Hidrologi Kejuruteraan (Terjemahan E. E. User’s Guide. I. Vol. 27. J . Slope/w Version 5. Abd.s. 122. B.” Principles of Geotechnical Engineering. 29 (2002) m. 185 .M. Journal of Computers and Geotechnics .. m.98 Chandler. I.

G. Rahardjo H.. Toll. C. Inc. Tsaparas. 278 – 312. Balkema. Fredlund D. Great Britain. NTU-PWD Geotechnical Research Centre. Rahardjo. “Controlling Parameters For Rainfall-Induced Landslides”. E. (1999). 107 . H.s. E. Leong . 28: No. “Soil Mechanics For Unsaturated Soils. m. Elsevier Science Ltd. H.A. Nanyang Avenue. Kuala Lumpur.99 Felix Ling Ngee Leh (2003). (2002). 1. X.s.s.” John Wiley & Sons. JKR. Leong (2001).G . Nanyang Technology University. 1A. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana. LI. “Using Limit Equilibrium Concepts In Finite Element Slope Stability Analysis. 371-399.s. IS Shikoku 99. & Scoular R. School of Civil and Structural Engineering. Netherlands. 639798 Singapore Jianhong Zhang et al. m. Netherlands. Laporan Tanah Runtuh di Universiti Teknologi Malaysia – Preliminary Opinion Report. D.112. G. Vol. m. Rahardjo. Vol . Bhd . Fredlund. A. KYS Construction Sdn. 1. Blk N1. (1999). Journal of Geotechnical and Geological Engineering.” Proceeding of the International Symposium on Slope Stability Engineering.37.S. 19: 2001. (1993). T. Toll and E. D. September 2001. “ The Effect Of Antecent Rainfall On Slope Stability”. W. 31 – 47. C. Simulation Analysis Of Slope Stability : A Case Study On Slope Failure At New Laboratory Of Faculty Of Mechanical Engineering. Short Course on Soil Investigation and Design for Slope. I. D. “Seepage Analysis Based On The Unified Unsaturated Soil Theory”. m. (2001). G. Vol . Harry. “Theoretical Methods of Slope Stability Analysis” Working Paper. G. Journal of Mechanics Research Communication . Rotterdam.A.

Korma. Vol. Great Britain. Journal of Geotechnical and Geological Engineering. Siguru Shimoma.A. 6. “Soil-Water Characteristic Curves Of Singapore Residual Soils”. m. 19: 2001. Tesis Sarjana. Mohamad. 1075 1082. B.s. Vol . 1455-1472. E. 26(9) : m. Netherlands. Suraya Hani. 665 – 675. Tien-Kuen Huang (1996). Z. “Stability Analysis Of An Earth Dam Under Steady State Seepage”. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia.s. Rolando P.. Great Britain. Dong.. C.U. “Site Investigation Practice And Advanced Field Tests in Geotechnical Engineering . (2001). John Wiley & Sons.“Pemantapan Cerun Menggunakan Geotekstil”. T. 1999...Kumpulan IKRAM Sdn.s. Anal. Bhd. m. m. Vol .(2002). Instrumented Model Slope Failure Due To Water Seepage. Qinxi & Mostafa Zaki (1999). Journal of Computers and Structures . ( 2001).. G. Rahardjo H. Kerja-Kerja Pembaikpulihan Bagi Suatu Kegagalan Cerun Di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Swoboda. with particular reference to the landslides in Wondogenet area.s. Sum. Journal of Natural Disaster Science. J. Earth. Agus. 58 : No. . 23. Orense. 285 .100 Mohamad Irwan Pandapotan (2003) . S. Numer. Elsevier Science Ltd. (2005). Int. (2001). Ichikawa. W. Chem. M.C. Kengo Maeda and Ikuo Towhata (2004).. Meth.. Mohammed. Phys. Pengenalan Kepada Geologi. Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana. . Ltd. Geological attributes for Landuse Planning. Ethiopia. Y.. Leong. “Back Analysis of Large Geotechnical Models”. Temesgen.309. Natural hazard assessment using GIS and remote sensing methods. Geomech.S.

No..Balkema. m. Yoneo Oka . Netherlands. & Hayamizu. (1990).Yamazaki. H. A.H.Y. Wu. “Slope Stability Analysis considering the Deformation of Slices”. m. ASCE. Vol.s. 8. 116. Hazarika.101 Terado. 1185 – 1189.1. 265-269. Proceedings of the International Symposium on Slope Stability Engineering . T..IS-Shikoku’99. Tien H. Vol. Rotterdam. . (1999).s. “System Reliability Of Slope Stability” Journal of Geotechnical Engineering.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful