You are on page 1of 33

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


MASTER
CONTABILITATEA SI AUDITUL ENTIITATILOR ECONOMICE

EVALUAREA ÎNTREPRINDERII
- RAPORT DE EVALUARE -

Prof. univ. dr. VASILE VALENTINA

Masterand: ANGELA CRISTINA AMUZA

Bucureşti
2017
CUPRINS

Sinteza evaluarii................................................................................4
Capitolul I – PREZENTARE GENERALA .............................................6
1.1. Obiectul evaluării...................................................................... 6
1.2. Scopul şi utilizarea evaluării ......................................................6
1.3. Data evaluării.............................................................................6
1.4. Moneda raportului......................................................................6
1.5. Beneficiarul raportului................................................................6
1.6. Prezentarea evaluatorului...........................................................6
1.7. Definiţia valorii...........................................................................7
1.8. Baza de evaluare.........................................................................7
1.9. Ipoteze şi condiţii limitative.........................................................8
1.10. Responsabilitatea faţă de terţi...................................................9
1.11. Clauza de nepublicare...............................................................9
Capitolul II - ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII..........................10
2.1. Prezentare societate..................................................................10
2.2. Diagnostic juridic......................................................................11
2.2.1. Actul constitutiv şi forma juridică .........................................12
2.2.2. Împrumuturi..........................................................................12
2.2.3. Aspecte juridice privind patrimoniul societăţii........................13
2.2.4. Autorizatii de lucru................................................................13
2.2.5. Litigii.....................................................................................13
2.2.6. Analiza SWOT........................................................................13
2.3. Diagnostic resurse umane. Analiza SWOT.................................14
2.4. Diagnostic management şi structura organizaţionala. Analiza
SWOT..............................................................................................15
2.5. Diagnostic operaţional. Analiza SWOT.......................................16
2.6. Diagnostic comercial.................................................................17
2.6.1. Obiectivul diagnosticului comercial........................................17
2.6.2. Analiza contului de profit si pierdere......................................17
2.6.3. Analiza produselor comercializate..........................................17
2.6.4. Clienţi şi furnizori..................................................................17
2.6.5. Analiza SWOT........................................................................17
2.7. Diagnostic economico-financiar.................................................19
2.7.1. Analiza indicatorilor absoluţi ai echilibrului financiar.............19
2.7.2. Analiza structurii activului.....................................................21
2.7.3. Analiza structurii pasivului....................................................21
2.7.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii...........................................22
2.7.5. Analiza echilibrului financiar.................................................24
2
2.7.6. Analiza gestiunii (rotatia activelor si pasivelor).......................24
2.7.7. Analiza rentabilitatii...............................................................25
2.7.8. Analiza SWOT........................................................................26
Capitolul III – METODE DE EVALUARE A SOCIETĂŢII
COMERCIALE..................................................................................28
3.1. Abordarea pe bază de venit. Metoda actualizării fluxurilor de
lichidităţi.........................................................................................28
3.2. Abordarea prin cost. Metoda activului net contabil corectat.......30
3.2.1. Evaluarea activelor circulante................................................31
3.2.2. Evaluarea datoriilor...............................................................31
Capitolul IV - RECONCILIEREA REZULTATELOR SI ESTIMAREA
VALORII FINALE..............................................................................32
Bibliografie .....................................................................................33

3
RAPORT DE EVALUARE AL S.C. TUIACOM IMPEX
AMUZA S.R.L.

SINTEZA EVALUĂRII
Client: S.C. TUIACOM IMPEX AMUZA S.R.L., cu sediul social în Judetul
BUCURESTI, ,Str. DIMITRIE MARINESCU, nr. 56
Obiectul evaluarii: evaluarea societăţii TUIACOM IMPEX AMUZA S.R.L.
in conformitate cu Standardele de Evaluare ANEVAR editia 2015
Scopul evaluarii: determinarea valorii de piaţă în vederea informării
clientului asupra acesteia

Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în concordanţă cu


rapoartele, actele, documentaţia şi informaţiile puse la dispoziţie de
către reprezentanţii societăţii, precum şi pe baza datelor şi
informaţiilor de piaţă. Nu s-au efectuat auditări speciale ale
informaţiilor primite de la beneficiar.
Pentru estimarea valorii s-au aplicat:
➢ abordarea prin cost - Activul Net Contabil Corectat (ANCC);
➢ abordarea prin venit - Metoda fluxurilor financiare actualizate
(DCF).
Abordarea prin cost - Activul net contabil corectat (ANCC) constă în
corectarea (ajustarea) valorilor contabile ale activelor individuale şi
datoriilor întreprinderii în sensul transformării acestora în valori de
piaţă. Pentru a estima valoarea societăţii prin această metodă, se
foloseşte următorul model ca bază de calcul:
Activ Net Corectat = Active - Obligaţii +/- Corecţii
Corecţiile au loc ca urmare a retratării valorii prezente a activelor şi
obligaţiilor comparativ cu costurile istorice la care acestea sunt
înregistrate în contabilitate.
Abordarea prin venit - situaţiile financiare istorice ale unei entităţi de
afaceri se utilizează deseori ca un reper pentru estimarea venitului
sau fluxului de numerar viitor al întreprinderii. Având în vedere
specificul activităţii supuse evaluării, structura veniturilor şi respectiv
a costurilor implicate în realizarea obiectului de activitate, s-a ales ca

4
metodă pentru determinarea valorii societăţii, metoda fluxului de
numerar actualizat. Potrivit acestei metode, valoarea societăţii este
dată de suma fluxurilor de venituri nete în perioada previzionată,
actualizate cu costul mediu ponderat al capitalului aferent unei
structuri adecvate a creditelor şi capitalurilor proprii, la care se
adaugă valoarea reziduală la finele perioadei previzionate, actualizată
la data evaluării şi activele din afara exploatării. Metoda fluxurilor
financiare actualizate (Discounted Cash-Flow - DCF) se bazează pe
premisa că valoarea societăţii este valoarea prezentă a veniturilor
economice viitoare pe care le vor dobândi proprietarii afacerii.
Patrimoniul societăţii furnizează o valoare, în condiţiile continuităţii
activitaţii, pe măsura veniturilor pe care le generează. Se va evalua
capitalul propriu, deci valoarea capitalului acţionarilor. În consecinţă
se va determina cash-flow-ul la dispoziţia acţionarilor.
Analiza veniturilor presupune o proiectare în viitor a veniturilor
rezultate din vânzarea marfurilor. Această analiză implică luarea în
considerare a unor aspecte specifice privind piaţa: cantitatea
marfurilor vandute, preţul mediu, dinamica pieţei, presiunile
concurenţiale, elasticitatea preţurilor în raport cu cererea, schimbări
în legislaţie.
Metoda se aplică sub rezerva certitudinii informaţiilor şi estimărilor
puse la dispoziţie de conducerea societăţii, precum şi din informaţiile
disponibile în urma studiului pieţei.
În baza analizei efectuate şi având în vedere raţionamentul
profesional, apreciez că abordarea prin venit reflectă cel mai bine
valoarea societăţii. De aceea, recomand valoarea stabilită prin
abordarea prin venit (DCF), care în opinia mea este cea mai adecvată
în situaţia prezentă.
Valoarea propusă pentru proprietate este de:
176.236 euro 800.304 lei
Valorile sunt fără TVA.
Curs 1 EUR = 4,5411 LEI

Data evaluării: 31.12.2016

5
Capitolul I – PREZENTARE GENERALA

1.1. Obiectul evaluării


Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie societatea
TUIACOM IMPEX AMUZA S.R.L. cu sediul social in Judetul
BUCURESTI, Str. DIMITRIE MARINESCU, nr. 56 SECTOR 2,
înregistrată la ONRC BUCURESTI sub numărul J40/472/1993,
având CUI 3167462, atribut fiscal RO.
Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în concordanţă cu
rapoartele, actele, documentaţia şi informaţiile puse la dispoziţie de
către reprezentanţii societăţii, precum şi pe baza datelor şi
informaţiilor de piaţă. Nu s-au efectuat auditări speciale ale
informaţiilor primite de la beneficiar.
1.2. Scopul şi utilizarea evaluării
Scopul evaluarii: estimarea valorii de piaţă a societăţii în scopul
informării clientului.
1.3. Data evaluării
Evaluarea s-a făcut în baza informaţiilor corespunzătoare datei de
31.12.2016, dată la care se consideră valabile ipotezele utilizate şi
valorile estimate de evaluator.
Data inspecţiei: 08.05.2017
Data elaborării lucrării: 25.05.2017
1.4. Moneda raportului
Valoarea estimată prin prezentul raport de evaluare este prezentată în
lei şi în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din
data la care se estimează valoarea. Cursul de schimb valutar la data
evaluării 31.12.2016: 1 EUR = 4,5411 LEI.
1.5. Beneficiarul raportului
Beneficiarul raportului de evaluare este societatea TUIACOM IMPEX
AMUZA S.R.L.
1.6. Prezentarea evaluatorului
Numele si prenumele: AMUZA ANGELA CRISTINA
Adresa: SAT COCANI, COMUNA CREVEDIA, JUDETUL DAMBOVITA,
STR. PRINCIPALA NR. 79B
6
Telefon: 0762659403
E-mail: angela.amuza@yahoo.com
Numar de inregistrare fiscala: 36925148
Evaluatorul este membru activ al Asociatiei Naţionale a Evaluatorilor
Autorizaţi din România, având legitimaţia numarul 25.125.
1.7. Definiţia valorii
Valoarea estimată este valoarea de piaţă aşa cum aceasta este definită
în Standardele de Evaluare ANEVAR 2015 – standarde ce au caracter
obligatoriu pentru membrii ANEVAR începând cu 01.07.2015.
Valoarea de piaţă reprezinta suma estimată pentru care un activ sau
o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un
cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au
acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
1.8. Baza de evaluare
La elaborarea raportului s-a ţinut cont de prevederile cuprinse în
standardele, normele şi recomandările ANEVAR. S-au utilizat
informaţii dintre care menţionăm:
▪ Materiale metodologice ale Asociatiei Nationale a
Evaluatorilor din Romania (ANEVAR);
▪ Situaţiile financiare ale societăţii în perioada 2014 - 2016;
▪ Balanţele analitice la 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016;
▪ Situaţia mijloacelor fixe la 31.12.2016;
▪ Situaţia clientilor neincasaţi la 31.12.2016;
▪ Situaţia furnizorilor neachitati la 31.12.2016.
Valoarea de piaţa a fost determinata in conformitate cu standardele
aplicabile acestui tip de valoare, tinandu-se cont de scopul pentru
care s-a solicitat evaluarea, respectiv:
STANDARDELE ANEVAR 2015:
- SEV 100 - Cadru General
- SEV 101 - Termenii de referinţa ai evaluarii
- SEV 103 - Raportare
STANDARDELE ANEVAR 2014:
- SEV 200 - Intreprinderi si participatii la intreprinderi
- SEV 220 - Maşini, echipamente şi instalaţii (IVS 220)
- GEV 600 - Evaluarea intreprinderii
7
- GEV 620 - Evaluarea maşinilor, echipamentelor şi instalaţiilor
Conform SEV 200 - Intreprinderi si participatii la intreprinderi,
„Intreprinderea este o activitate comerciala, industriala, de servicii
sau de investitii.”
Conform C13 - SEV 200 „Pentru evaluarea unei intreprinderi sau unei
participatii la capitalul intreprinderii pot fi aplicate abordarile prin
piaţa si prin venit. In mod normal, nu poate fi aplicata abordarea prin
cost (prin active) cu excepţia intreprinderilor aflate in stadiu incipient
sau recent infiintate, cand profitul si/sau fluxul de numerar nu pot fi
determinate in mod credibil si daca exista informaţii de piaţa adecvate
despre entitati. Avand in vedere scopul evaluarii, se va aplica si
metoda costului.
1.9. Ipoteze şi condiţii limitative
▪ Evaluatorul nu isi asuma nici o răspundere pentru descrierea
juridica pusa la dispoziţie;
▪ Informaţiile furnizate de terte parti sunt considerate de
incredere si nu li se acorda garanţii pentru acuratete;
▪ Acest raport nu se poate publica sau utiliza în alt scop fară
acordul prealabil în scris al evaluatorului;
▪ Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru factorii
economici sau fizici ce pot apare ulterior evaluării şi care pot influenţa
opiniile din aceasta lucrare;
▪ Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea
metodelor de evaluare au fost rezonabile, luând în considerare
informaţiile de care s-a dispus la data evaluării;
▪ Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul
precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă
persoană fără obţinerea, în prealabil, a acordului scris al clientului si
autorului evaluării. Nu se asumă responsabilitatea faţă de nici o altă
persoană în afara clientului, destinatarului evaluării şi celor care au
obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un
fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în
urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport;
▪ Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în
situaţia în care condiţiile de piaţă, reprezentate de factorii economici,

8
sociali şi politici, rămân nemodificate în raport cu cele existente la
data întocmirii raportului de evaluare;
▪ Evaluatorul obţine informaţii, estimări şi opinii necesare
întocmirii raportului de evaluare, din surse pe care le consideră a fi
credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate şi corecte.
Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei
informaţiilor furnizate de terţe părţi;
▪ Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi
destinatar şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe persoane, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare;
▪ Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii
încredinţate de către clientul numit în raport, în scopul utilizării
precizate de către client şi în scopul precizat în raport;
▪ Consimţământul scris al evaluatorului trebuie obţinut înainte
ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată, în orice
scop, de către orice persoană, cu excepţia clientului.
1.10. Responsabilitatea faţă de terţi
Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor
furnizate de către client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate
fiind responsabilitatea acestuia. Valorile estimate de către evaluator
sunt valabile la data evaluării şi pentru un interval de timp limitat
după această dată.
1.11. Clauza de nepublicare
Raportul de evaluare nu poate fi publicat, nici inclus într-un
document destinat publicităţii, fără acordul scris şi prealabil al
evaluatorului. Publicarea parţială sau integrală a acestuia, precum şi
utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul, atrage după
sine încetarea obligaţiilor contractuale şi a responsabilităţii
evaluatorului.

9
Capitolul II – ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII

Diagnosticul întreprinderii are ca scop cunoaşterea tuturor laturilor


activităţii: juridică, tehnică, resurse umane, economico-financiară
etc., şi depistarea punctelor forte şi slabe corespunzătoare fiecăreia.
Diagnosticul pentru evaluare nu are doar rolul de a prezenta situaţia
firmei la un moment dat, ci şi acela de a direcţiona şi susţine
scenariile de evoluţie a afacerii, proiecţiile economico-financiare.
Diagnosticul furnizează informaţiile necesare aprecierii situaţiei
trecute şi prezente, care constituie o bază pentru estimarea
elementelor şi variabilelor “cheie” ce trebuie avute în vedere în cazul
aplicării diferitelor metode de evaluare.
Aceasta are ca scop exclusiv evidenţierea parametrilor de operare ai
firmei, estimarea performanţelor şi riscurilor activităţii viitoare, orice
informaţii care pot orienta judecata evaluatorului în fiecare dintre cele
trei abordări prezentate.

2.1. Prezentare societate


S.C. TUIACOM IMPEX AMUZA S.R.L. este o societate cu raspundere
limitata, cu capital privat, avand sediul social în Judetul
BUCURESTI, Str. DIMITRIE MARINESCU, nr. 56 SECTOR 2.
Societatea s-a infiintat in anul 1993, avand ca obiect de activitate
Comerţ COMERŢ CU AMĂNUNTUL PRIN STANDURI CHIOŞCURI SI
PIEŢE AL ALTOR PRODUSE , conform codului CAEN – 4789, privind
clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România.
Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate la
punctul de lucru situat in Judetul BUCURESTI, Str. DIMITRIE
MARINESCU, nr. 56, unde este inregistrata ca magazin. In cadrul
magazinului se desfasoara urmatoarele activitatii care sunt in
concordanta cu obiectul de activitate al societatii:

încheie contracte cu diferiţi furnizori în vederea creării unui sortiment


satisfăcător de mărfuri pentru satisfacerea nevoilor clienților;
efectuează recepţionarea mărfurilor depozitarea şi păstrarea lor

10
ţinând cont de principiile de bază de organizare a păstrării,
reglementate de legislația în vigoare;
informează clienții despre modul de utilizare al anumitor produse;
oferă recomandări clienților referitoare la produsele deținute;
ţine evidenţa tuturor operaţiilor economico-financiare, de producţie,
comerciale, de gospodărie, etc.;
periodic prezintă organelor in drept, rapoarte financiare şi dări de
seamă despre rezultatele activităţii

2.2. Diagnostic juridic


Diagnosticul juridic si patrimonial are ca obiectiv investigarea
aspectelor legate de situatia actuala din punct de vedere juridic a S.C.
TUIACOM IMPEX AMUZA S.R.L. si aprecierea riscurilor inerente
situatiei juridice si patrimoniale a societatii. In acest scop,
investigaţiile au fost orientate spre analiza si verificarea documentelor
puse la dispoziţie si spre discutarea si comentarea unor probleme de
natură juridica.
2.2.1. Actul constitutiv şi forma juridică
Conform legii societatilor comerciale nr. 31/1990, privind constituirea
si functionarea acestora, la baza infiintarii societatii este actul
constitutiv al acesteia.
S.C. TUIACOM IMPEX AMUZA S.R.L. este persoană juridică română,
având forma juridică de societate comercială cu raspundere limitata.
Este înregistrată la ONRC Giurgiu sub numărul J40/472/1993,
având CUI 3167462, atribut fiscal RO. Societatea are sediul social în
Judetul BUCURESTI, Str. DIMITRIE MARINESCU, nr. 56, SECTOR 2,
avand ca obiect de activitate COMERT CU AMĂNUNTUL PRIN
STANDURI CHIOŞCURI SI PIEŢE AL ALTOR PRODUSE, conform
codului CAEN – 4789. Capitalul social subscris si varsat la data
constituirii, este in suma de 2.000 lei, divizat in 20 parti sociale, cu o
valoare nominala de 100 lei, reprezentand 100% din capitalul social al
societatii. Societatea este administrată şi reprezentată pe durată
nelimitată, de asociatul unic si totodata administratorul societatii,
cetăţean român persoană fizică, care încasează în totalitate beneficiile
şi suportă în totalitate eventualele pierderi.

11
Administratorul societatii indeplineste, in principal, urmatoarele
atributii:
- angajeaza, concediaza si stabileste drepturile si obligatiile
personalului;
- efectueaza toate operatiunile de incasari si plati ale societatii,
inclusiv pe cele bancare;
- incheie sau reziliaza contractele;
- cumpara /vinde bunuri pentru societate;
- incheie orice acte juridice;
- stabileste tactica si strategia economica a societatii;
- hotaraste si efectueaza orice alte operatiuni necesare aducerii la
indeplinire a obiectului de activitate principal al societatii, cu
respectarea legislatiei in vigoare.
2.2.2. Împrumuturi
La data de 31.12.2016, societatea avea in derulare o linie de credit de
30.000 lei incheiata cu UNICREDIT BANK înregistrata în
contabilitatea societăţii pe contul 5191 - "Credite bancare pe termen
scurt”. Pentru evaluare s-a presupus că aceasta se va achita la
termen.
2.2.3. Aspecte juridice privind patrimoniul societăţii
Situaţia imobilizarilor deţinute de societate la data evaluării, aşa cum
sunt ele înregistrate în balanţa de verificare a societăţii la 31.12.2016,
se prezintă astfel:
Valoare de Amortizare
Explicatii Valoare ramasa
inregistrare cumulata
1. Imobilizări corporale 3.997 3.997 0
- Laptop HP 2.096 2.096 0
- Mobilier 1.901 1.901 0
TOTAL 3.997 3.997 0

2.2.4. Autorizatii de lucru


Societatea are următoarele puncte de lucru:
4789 – COMERT CU AMĂNUNTUL PRIN STANDURI CHIOŞCURI SI
PIEŢE AL ALTOR PRODUSE – magazin situat in Judetul BUCURESTI,
STR. DIMITRIE MARINESCU NR. 56 SECTOR 2
Pentru a-și putea desfășura activitatea ca punct comercial, societatea
12
deține Autorizație de funcționare nr. 21484/03.05.2007 eliberată de
Primăria Sectorului 3, pentru activitatea de comerț cu amănuntul al
alimentare.
2.2.5. Litigii
Evaluatorul nu a avut la dispoziţie documente din care să reiasă că la
data evaluării societatea este implicată în litigii, evaluarea
efectuându-se în ipoteza în care societatea nu este implicată în nici
un litigiu de natură să-i afecteze activitatea.
2.2.6. Analiza SWOT
Puncte tari:
● Respectarea legislatiei In vigoare;
● Are format vad comercial;
● Societatea nu inregistreaza datorii restante;
● Are incheiate contracte de asigurare atat pentru societate, cat si
pentru marfa comercializata;
● Lipsa litigiilor.
Puncte slabe:
● Punctul de lucru se afla intr-un spatiu inchiriat;
● Societatea are in derulare o linie de credit.
Oportunitati:
● Infiintarea unuia sau mai multor puncte de lucru;
● Semnarea unor contracte mai avantajoase cu tertii.
Amenintari:
● Instabilitatea legislativa;
● imposibilitatea realizarii obiectului de activitate in cazul intreruperii
temporare a curentului sau a conexiunii la internet;
● Greutati intampinate la reinnoirea contractelor cu furnizorii.

2.3. Diagnostic resurse umane


Diagnosticul resurselor umane vizează stabilirea caracteristicilor
resurselor umane disponibile şi adecvarea potenţialului uman,
cantitativ şi calitativ la obiectivele firmei. Resursele umane reprezintă
principalul factor de producţie, asigurarea întreprinderii cu
personalul de specialitate necesar şi folosirea lui eficientă în
activitatea operativă şi de conducere constituind una din problemele

13
cheie ale oricărui manager.
Evoluţia numărului de salariaţi în perioada 2014 – 2016, conform
datelor preluate din raportările financiare şi datele puse la dispoziţie
de societate se prezintă astfel:
Perioada Barbati Femei Total
2014 0 4 4
2015 0 5 5
2016 0 5 5
Evoluţia personalului este relativ constanta in perioada 2014 – 2016.
Structura personalului în funcţie de pregătire se prezintă astfel:
Studii Studii
Perioada Calificati Necalificati Total
superioare medii
2014 2 1 0 1 4
2015 2 2 0 1 5
2016 2 2 0 1 5
Evoluţia personalului pe categorii de calificare in perioada 2014 –
2016 este relativ constanta.
Analiza SWOT
Puncte tari:
● personal calificat cu experienta;
● personal suficient pentru realizarea obiectului de activitate, care
corespunde nivelului de pregătire şi cerinţelor posturilor pe care le
ocupă fiecare;
● personal tanar si dedicat muncii prestate;
● comunicare foarte buna intre salariatii societatii;
● personal capabil de a se adapta la toate noutatile legislative;
● personal cu vechime in cadrul societatii;
● productivitatea muncii este in continua crestere;
● lipsa conflictelor intre salariati;
● personal instruit corespunzator din punct de vedere al protectiei
muncii si securitatii si sanatatii in munca;
● lipsa nemultumirilor si litigiilor care ar putea apare intre salariati si
conducerea societatii.
Puncte slabe:
● existenta nemultumirii salariatilor din punct de vedere al

14
remunerarii;
● necesitatea prestarii muncii in weekend ceea ce atrage
nemultumirea salariatilor.
Oportunitati:
● oferirea unor pachete salariale foarte avantajoase.
Amenintari:
● riscul de a pierde angajati valorosi;
● instabilitate economica la nivel national.

2.4. Diagnostic management şi structura organizaţionala


Diagnosticul managementului şi structurii organizaţionale vizează
modul de organizare a întreprinderii şi analizează calitatea
managementului, a procesului de conducere şi a echipei, pentru a
aprecia adecvarea acestora la cerinţele dezvoltării viitoare.
Consiliul de administraţie este format din asociatul unic, si totodata,
administratorul societatii.
Echipa de conducere este alcătuită din Sef de magazin, director
general.Personalul TESA este structurat în departamente sau birouri
în funcţie de sarcinile şi atribuţiile pe care fiecare angajat le are
trecute în fişa postului.
Organigrama societăţii se prezintă astfel:

ADMINISTRATOR

Sef de magazin Director general

Lucrator Lucrator Lucrator Lucrator


comercial comercial comercial comercial

Analiza SWOT
Puncte tari:
● Administrarea si conducerea societatii este asigurata de persoane cu
15
o buna experienta in domeniu.

2.5. Diagnostic operaţional


Imobilizarile corporale sunt reprezentate de:
- bunuri mobile, reprezentate de instalatii si echipamente
necesare in activitatea de comert, mobilier, laptop, precum si mijloace
fixe de natura obiectelor de inventar.
Analiza SWOT
Puncte tari:
● gradul de uzură a mijloacelor fixe este scăzut;
● preocupare continua pentru modernizarea activitatii.
Puncte slabe:
● slaba dotare cu echipamente a societatii;
● costurile cu utilizarea, intretinerea si reparatiile pot fi
ridicate.
Oportunitati:
● investitiile in echipamente pot conduce la cresterea
productivitatii;
● prin modernizarea instalatiilor si echipamentelor se reduce
consumul cu utilitatile.
Amenintari:
● riscul de apariţie a uzurii, atât fizice, cât şi morale;
● defectarea anumitor echipamente de lucru.

2.6. Diagnostic comercial


2.6.1. Obiectivul diagnosticului comercial
Obiectivul principal al diagnosticului comercial este de a estima "piaţa
societăţii şi locul ei pe piaţă." În ipoteza funcţionării în continuitate a
afacerii în perioada previzionată, acest diagnostic este considerat cel
mai important diagnostic întrucât, pe baza informaţiilor furnizate, se
vor putea previziona veniturile şi cheltuielile aferente, eventualele
nevoi investiţionale în scopul extinderii unor servicii, fiind deci foarte
util abordării pe bază de venituri.
Societatea are bună experienţă în ramura sa de activitate.
2.6.2. Analiza contului de profit si pierdere

16
CONTUL DE PROFIT SI 2013 2014 2015 2016
PIERDERE
Cifra de afaceri neta 743917 1119831 1260164 1520398
Venituri - Totale 743919 1119836 1266700 1520402
Cheltuieli - Totale 726252 1041342 1236261 1501207
Profit/Pierdere din exploatare 17665 78489 23703 20784
Profit brut/Pierdere bruta 17667 78494 30439 19195
Impozit pe profit 851 12719 5457 3435
Profit net/Pierdere neta 16816 65775 24982 15760
Societatea a realizat profit pe toata perioada analizata, cifra de afaceri
inregistrand, de la an la an, cresteri semnificative: 2014 – 33.57%;
2015 – 11.14%; 2016 – 17.12%.
2.6.3. Analiza produselor comercializate
Societatea comercializează peste 2000 de produse de tip marfă, oferta
este foarte variată și completă, venind în întampinarea clienților cu
produse alimentare, apă și băuturi răcoritoare, dulciuri, țigari sau
alcool.
Magazinul este deschis clienților în fiecare zi, de luni până duminică,
în intervalul orar 08.00 – 24.00.
2.6.4. Clienţi şi furnizori
Toți clienții societății în perioada 2014 – 2016 au fost persoane fizice.
Principalii furnizori ai societății în perioada 2014 – 2016 au fost:
✓ SC TOTAL FRUIT GLOBAL S.R.L.
✓ SC LARO COM S.R.L.
✓ SC ROUKE TRADING S.R.L.
✓ SC PET PRODEXIM S.R.L.
✓ SC FREE MARKET PRODCOM S.R.L.
✓ SC MARION XXI PROIMPEX S.R.L.
✓ SC DE SILVA EXCLUSIV S.R.L.
✓ SC GAMMA TOTAL GRUP S.R.L.
✓ SC RADOMIX DISTRIBUTION S.R.L.

2.6.5. Analiza SWOT


Puncte tari:
● vad comercial existent;
● lipsa concurentei din zona in care societatea isi desfasoara
activitatea;
● societatea inregistreaza profit de la an la an, chiar daca intr-un ritm
de crestere redus;
● cifra de afaceri a inregistrat cresteri semnificative de la an la an;
● clientela formata;
● incasarea pe loc a clientilor;
17
● plata furnizorilor in termen, lucru care genereaza primirea anumitor
discounturi pentru marfa achizitionata;
● diferite discounturi oferite clientilor fideli;
● lipsa dependentei fata de un anumit client sau furnizor;
● sectorul in care activeaza este cu profitabilitate mare;
● tendinta continua de adaptare la cerintele pietei interne;
Puncte slabe:
● lipsa campaniilor publicitare;
● preturi ridicate la anumite produse;
● concurenta mare pe piata interna in sectorul de activitate;
● punctul de lucru se afla intr-un spatiu inchiriat;
● spatiul de comercializare este prea mic pentru a asigura o gama mai
larga de produse;
● imposibilitatea realizarii obiectului de activitate in cazul intreruperii
temporare a curentului sau a conexiunii la internet.
Oportunitati:
● atragerea de noi clienti;
● promovarea societatii si a produselor comercializate prin instalarea
de panouri publicitare, pliante, acordarea anumitor oferte de produse
si servicii foarte atractive;
● incheierea unor contracte cu furnizorii, in conditii mult mai
avantajoase;
● deschiderea unuia sau a mai multor puncte de lucru;
● expansiunea gamei de produse;
Amenintari:
● aparitia concurentei;
● incasarea cu intarziere a creantelor;
● greutati la reinnoirea contractelor cu furnizorii;
● cresterea cheltuielilor cu chiria si utilitatile;
● scaderea incasarilor;
● imposibilitatea satisfacerii tuturor nevoilor clientilor;
● intarzieri in livrarea marfii de catre furnizori;
● instabilitate legislativa;
● calamitati naturale si sociale;
● achizitie de marfa cu miscare foarte lenta.

18
2.7. Diagnostic economico-financiar
Pentru caracterizarea situaţiei economico-financiare a SC TUIACOM
IMPEX AMUZA SRL s-au analizat performanţele economico-financiare
ale întregii societăţi în perioada 2014 – 2016:
- rezultatele economico-financiare;
- indicatorii de profitabilitate;
- indicatorii de lichiditate şi solvabilitate;
- indicatorii de structură;
- caracterizarea globală.
Diagnosticul economico-financiar se bazează, în principal, pe
informaţiile preluate din bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere,
anexele la bilanţ, balanţa de verificare analitică, întocmite de societate
pentru perioada analizată, precum şi pe situaţiile tehnico-economice
cu caracter intern întocmite de societate.

Date financiare
BILANT - an 2013 2014 2015 2016
Active Imobilizate - Total 2421 739 106 0
Active Circulante - Total 372999 446839 462652 466571
Active - Total 375420 447578 462758 466571
Stocuri 186377 172019 142547 212594
Creante 142575 261640 315599 272223
Clienti 71897 113006 76244 33704
Casa si conturi la banci 44047 13180 4506 10955
Cheltuieli in avans 0 0 0 0
Datorii pe termen scurt 368551 374935 365133 477612
Furnizori 361825 369231 357345 439379
Capitaluri proprii - Total 6869 72643 97625 18160
Capital social 2000 2000 2000 2000

CONTUL DE PROFIT SI 2013 2014 2015 2016


PIERDERE
Cifra de afaceri neta 743917 1119831 1260164 1520398
Venituri - Totale 743919 1119836 1266700 1520402
Cheltuieli - Totale 726252 1041342 1236261 1501207
Profit/Pierdere din exploatare 17665 78489 23703 20784
Profit brut/Pierdere bruta 17667 78494 30439 19195
Impozit pe profit 851 12719 5457 3435
Profit net/Pierdere neta 16816 65775 24982 15760

Numar mediu de salariati 4 4 5 5

2.7.1. Analiza indicatorilor absoluţi ai echilibrului financiar


➢ Fondul de rulment propriu:
FR = Capital propriu – Active imobilizate

19
FR2013 = 6869 – 2421 = 4448
FR2014 = 72643 – 739 = 71904
FR2015 = 97625 – 106 = 97519
FR2016 = 18160 – 0 = 18160
Existenţa unui fond de rulment propriu pozitiv demonstrează faptul
că societatea se află într-o stare de echilibru financiar pe termen lung
realizat pe baza capitalurilor proprii.
➢ Necesarul de fond de rulment:
NFR = Stocuri + Creante – Datorii curente
NFR2013 = 186377 + 142575 – 368551 = -39599
NFR2014 = 172019 + 261640 – 374935 = 58724
NFR2015 = 142547 + 315599 – 365133 = 93013
NFR2016 = 212594 + 272223 – 477612 = 7205
Cand necesarul de fond de rulment înregistrează o valoare negativă
(anul 2013), înseamnă că activele pe termen scurt sunt acoperite în
totalitate din surse de finanţare cu o exigibilitate crescută şi care, în
plus, finanţează parţial activele permanente (datoriile curente sunt în
exclusivitate datorii de exploatare). Aceasta situatie este favorabila
societatii, fiind consecinţa directă a aplicării unei strategii de corelare
a perioadei de transformare a activelor circulante în lichidităţi cu
termenele de achitare a datoriilor.
Cand necesarul de fond de rulment înregistrează o valoare pozitiva
(perioada 2014 - 2016), înseamnă că este necesar un surplus de nevoi
temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat.
Situatia in care nevoia de fond de rulment este pozitiva, poate fi
considerata normala numai daca este rezultatul unei politici de
investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare,
adica daca firma isi extinde operatiunile si are nevoie temporara de
surse de finantare pe termen scurt pentru capitalul de lucru. In caz
contrar, nevoia de fond de rulment poate evidentia un decalaj
nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de-o parte, si
exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv
incetinirea incasarilor si urgentarea platilor. Acest lucru semnifica o
iesire a numerarului din companie, iar daca aceasta tendinta este
constanta, firma se va confrunta cu probleme de lichiditate.
➢ Trezoreria netă:
TN = FR – NFR
TN2013 = 4448 – (-39599) = 44047
TN2014 = 71904 – 58724 = 13180
TN2015 = 97519 – 93013 = 4506
TN2016 = 18160 – 7205 = 10955
Valoarea pozitivă a trezoreriei nete, reprezinta o stare de echilibru

20
financiar existentă la nivelul societăţii. Această valoare a trezoreriei
nete este urmarea directă a unui excedent financiar apărut în cursul
anului şi, implicit, a unei activităţi rentabile a societăţii în perioada
supusă analizei financiare.
2.7.2. Analiza structurii activului
INDICATORI 2014 2015 2016
Analiza structurii activului
Rata activelor imobilizate
0.17% 0.02% 0%
RaF = Active Imobilizate/Active total
Rata activelor circulante
99.83% 99.98% 100%
RAC= Active circulante/Active total

Rata activelor imobilizate este in scadere, ajungand in anul 2016 la


0%. Aceasta rata este influenţată de profilul întreprinderii şi de gradul
de dotare tehnică şi nivelul tehnologic utilizat.
Rata activelor circulante este in crestere, ajungand in anul 2016 la
100%. Se observa in structura activelor circulante ca ponderea cea
mai mare o au creantele, urmate de stocuri si de disponibilitatile
banesti, inregistrand toate, in perioada analizata, o evolutie oscilanta.
2.7.3. Analiza structurii pasivului
INDICATORI 2014 2015 2016
Analiza structurii pasivului
Rata stabilitatii financiare RsF=Capitalul
permanent/Pasiv Total 16.23% 21.10% 3.66%

Rata autonomiei financiare globale


RAfg=Capital propriu/Pasiv Total 16.23% 21.10% 3.66%

Rata autonomiei financiare la termen


RAft=Capital propriu/Capital permanent 100% 100% 100%

Rata de indatorare globala Rig=Datorii


totale/Total pasiv 83.77% 78.90% 96.34%

Rata de indatorare la termen Rit=Datorii pe


termen mediu si lung/Capitalul propriu 0% 0% 0%

Rata stabilităţii financiare reflectă ponderea capitalurilor permanente


în totalul surselor de finanţare (pasive totale). Un nivel al acestei rate
de peste 50% reflecta o bună stabilitate financiară.
Rata înregistrată de societate este mult sub 50% in toată perioada
analizată, ceea ce înseamnă că societatea nu are o bună stabilitate
financiară. Conform datelor prezentate, nivelul scazut al ratei
stabilitatii financiare, se datoreaza cresterii accelerate a datoriilor pe
termen scurt in raport cu majorarea capitalurilor proprii.

21
Rata autonomiei financiare globale reflectă ponderea capitalurilor
proprii în totalul surselor de finanţare (pasive totale). Un nivel al
acestei rate de 30% - 50% se apreciază satisfăcător pentru asigurarea
echilibrului financiar.
Rata înregistrată de societate este mult sub nivelul satisfacator de
30% – 50% in toată perioada analizată, ceea ce înseamnă că
societatea nu are o bună autonomie financiară globala.
Rata autonomiei financiare la termen reflectă ponderea capitalurilor
proprii în capitalul permanent. Un nivel satisfăcător al acestei rate se
cere să fie peste 50%, societatea înregistrând valori apropiate de
100%.
Rata înregistrată de societate este de 100% in toata perioada
analizata, ceea ce înseamnă că societatea are o foarte bună autonomie
financiară la termen.
Rata de îndatorare globală măsoară ponderea datoriilor în totalul
capitalurilor utilizate de firmă.
Această rată este complementară cu rata autonomiei financiare
globale.
Rata de îndatorare la termen se calculează ca raport între datoriile pe
termen mediu şi lung şi capitalul propriu.
Nivelul trebuie să fie mai mic de 100%, ceea ce semnifică datorii pe
termen mediu şi lung mai mici decât capitalul propriu. Acest lucru
constituie o garanţie a rambursării creditelor primite de la bănci.
Rata înregistrată de societate este de 0% in toata perioada analizata,
ceea ce înseamnă că societatea nu este indatorata pe termen mediu şi
lung.

2.7.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii


INDICATORI 2014 2015 2016
Analiza lichiditatii si solvabilitatii

Lichiditate generala Lg=Active


Circulante/Datorii curente 1.19 1.27 0.98

Lichiditatea curenta sau imediata


Lc=(Active circulante-
0.73 0.88 0.53
Stocuri)/Pasive(datorii curente)

Lichiditatea la vedere
Lv=Disponibilitati banesti/Datorii
0.04 0.01 0.02
exigibile imediat

22
Solvabilitatea generala Sg=Active
totale/Datorii totale 1.19 1.27 0.98

Solvabilitatea patrimoniala
Sp=Capitalul propriu/Capital total
0.16 0.21 0.04
(Total pasiv)

Lichiditatea generală, exprimă capacitatea societăţii de a onora


obligaţiile pe termen scurt prin transformarea tuturor activelor
circulante in lichidităţi. În literatura de specialitate se apreciază că un
raport de 2:1 asigură condiţii normale de desfăşurare a activităţii
curente.
Indicatorul a avut o evoluţie oscilantă pe perioada analizată, scăzând
mult în anul 2016, ceea ce înseamnă că societatea are o lichiditate
redusă.
Lichiditatea curentă sau imediata exprimă capacitatea firmei de a-şi
onora obligaţiile imediate prin acele active circulante care pot fi
transformate rapid în lichidităţi, respectiv creanţe + disponibilităţi şi
plasamente. Această rată se consideră normală la valori cuprinse
între 0,65 - 1.
Indicatorul are un nivel bun in perioada 2014 – 2015, in anul 2016
inregistrand valoarea de 0.53, sub nivelul normal, ceea ce inseamna
ca societatea este in imposibilitatea de a onora obligatiile imediate.
Lichiditatea la vedere, numită şi capacitatea de plată, reflectă
capacitatea intreprinderii de a achita datoriile exigibile imediat pe
baza lichidităţilor băneşti. Se consideră că nivelul acestei rate este
normal între 0,2 şi 0,3.
Indicatorul a avut o evoluţie oscilantă pe perioada analizată, în anul
2016 inregistrand valoarea de 0.2, ceea ce inseamna ca societatea
dispune de lichiditati pt plata datoriilor scadente.
Solvabilitatea generală exprimă gradul de acoperire a datoriilor totale
către terţi pe seama activelor totale, indicator ce poate fi luat în
considerare în cazul unui eventual faliment. Prin acest indicator se
măsoară securitatea de care se bucură întreprinderea faţă de bancă.
În general, se consideră că o situaţie normală înseamnă ca activele
totale să fie de două ori mai mari decât datoriile totale.
După cum se poate observa, in perioada 2014 - 2015 activele totale
au fost mai mari decât datoriile totale, fiind o situatie acceptabila, dar
in anul 2016, datoriile totale au inregistrat o valoare mai mare decat
23
activele totale, ceea ce inseamna ca societatea se afla intr-o situatie
foarte nefavorabila.
Solvabilitatea patrimoniala exprima ponderea capitalurilor proprii in
pasivul total. Rata solvabilității patrimoniale trebuie să aibă o valoare
minimă cuprinsă între 0.3 si 0.5, iar valorile mai mari de 0.5
reflectând o situație normală.
Acest indicator a avut o evoluţie oscilanta în toată perioada analizată,
valoarea acestuia aflandu-se sub nivelul minim de 0.3, ceea ce
inseamna ca, din punct de vedere al acestui indicator, societatea este
intr-o situatie nefavorabila.
2.7.5. Analiza echilibrului financiar
INDICATORI 2014 2015 2016
Analiza echilibrului financiar

Rata capitalului propriu fata de


activele imobilizate Raim=Capital
98.30% 920.99% -
propriu/Active imobilizate

Rata de rotatie a obligatiilor


Ro=Cifra de afaceri/Media
2.99 3.45 3.18
datoriilor totale

Cifra de afaceri
1119831 1260164 1520398
Media datoriilor totale
374935 365133 477612
Durata in zile a unei
rotatii=360/Ro 120.40 104.35 113.21

Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate arată în ce


proporţie activele imobilizate sunt acoperite din capitalul propriu.
Această analiză este utilă pentru a preveni decapitalizarea
întreprinderilor.
Rata de rotatie a obligatiilor reprezinta numărul mediu de zile in care
se achită datoriile. Conform valorilor obtinute, evolutia acestui
indicator este oscilanta pe toată perioada analizată.
2.7.6. Analiza gestiunii (rotatia activelor si pasivelor)
INDICATORI 2014 2015 2016
Analiza gestiunii

Rotatia activului total


RAt=Cifra de afaceri/Active
2.50 2.72 3.26
total

Durata unei rotatii=360/Rat


144 132.35 110.43
Eficienta imobilizarilor
corporale Eic=Cifra de 1515.33 11888.34 -
afaceri/Imobilizari corporale
24
Rotatia activelor circulante
Nr=Cifra de afaceri/Active
2.51 2.72 3.26
circulante

Durata in zile a unei


rotatii=360/Nr 143.43 132.35 110.43

Rotatia stocurilor Rs=Cifra de


afaceri/Media stocurilor 6.51 8.84 7.15

Durata in zile a unei


rotatii=360/Rs 55.30 40.72 50.35

Durata medie de recuperare a


creantelor Rrc=Cifra de
4.28 3.99 5.59
afaceri/Media creantelor totale

Durata medie de recuperare, in


zile =360/Rrc 84.11 90.23 64.40

Rotatia activului total reflectă viteza cu care se roteşte întreg capitalul


investit. Conform uzanţelor internaţionale se consideră normal un
număr de 2 - 3 rotaţii pe an.
In perioada 2014 – 2015, rata are un nivel satisfăcător, iar in 2016,
valoarea obtinuta depaseste limita maxima normala.
Eficienţa imobilizărilor corporale exprima numarul de rotatii efectuate
de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De
asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin
exploatarea acestora.
Rotatia activelor circulante arată numărul de rotaţii într-o perioadă
dată, sau durata în zile a unei rotaţii în raport cu cifra de afaceri.
Accelerarea vitezei de rotaţie semnifică recuperarea mai rapidă a
capitalului investit în activele circulate. Conform uzanţelor
internaţionale, se consideră normală o durată a rotaţiei de 45 de zile.
Societatea are o rotaţie a activelor circulante mică, fără însă ca nivelul
să fie ingrijorător.
Rotatia stocurilor arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar
Durata medie de recuperare a creantelor este în paramentri
nesatisfăcători, numărul de zile fiind mai mare de 45 (durată
considerată normală) pe toată perioada analizată.
2.7.7. Analiza rentabilitatii
INDICATORI 2014 2015 2016

25
Analiza rentabilitatii

Rata rentabilitatii economice Rre=Profit


brut/Capital permanent 1.08 0.31 1.06

Rata rentabilitatii financiare Rsf=Profit


net/Capital propriu 0.91 0.26 0.87

Rata rentabilitatii comerciale Rc=Profit


net/Cifra de afaceri 0.06 0.02 0.01

Rata rentabilitatii capitalului investit


Rci=Profitul net/Activ total 0.15 0.05 0.03

Rata rentabilitatii resurselor


consumate Rrc=Profit net/Cheltuieli
0.06 0.02 0.01
totale

Rata rentabilităţii economice a activelor reprezintă capacitatea


întreprinderii de a produce profit pe baza capitalului permanent de
care dispune.
Rata rentabilităţii economice trebuie sa fie superioară ratei inflaţiei
pentru ca societatea să-şi poată recupera integral şi reînnoi activul
sau economic, altfel se înregistrează un proces de decapitalizare.
Rata rentabilităţii financiare apreciază capacitatea întreprinderii de a
produce profit net prin capitalurile proprii angajate în activitate,
ţinând cont de sistemul de fiscalitate, şi care determină nivelul
remunerării acţionarilor prin dividende.
Rata rentabilităţii comerciale (vânzărilor), exprimă eficienţa vânzărilor,
respectiv profitul ce revine cifrei de afaceri (vânzărilor).
Rata rentabilităţii capitalului investit, exprimă gradul de valorificare a
întregului capital, prin profitul net care se obţine.
Rata rentabilitatii resurselor consumate, este un indicator al gestiunii
interne a firmei care pune în evidenţă eficienţa cheltuielilor prin
profit.
2.7.8. Analiza SWOT
Puncte tari:
● Tendinta ascendenta a cifrei de afaceri;
● Trezoreria Neta este pozitiva pe toata perioada analizata.
Aceasta situatie denota un excedent monetar al exercitiilor financiare
pe perioada analizata;
● Rata autonomiei financiare la termen este de 100% in toata
perioada analizata, ceea ce înseamnă că societatea are o foarte bună

26
autonomie financiară la termen;
● Rata de îndatorare la termen este de 0% in toata perioada
analizata, ceea ce înseamnă că societatea nu este indatorata pe
termen mediu şi lung;
● Lichiditatea la vedere inregistreaza valoarea de 0.2, ceea ce
inseamna ca societatea dispune de lichiditati pt plata datoriilor
scadente;
● Rotatia activului total are in 2014 – 2015 un nivel
satisfăcător, iar in 2016, valoarea obtinuta depaseste limita maxima
normala;
● Rotatia activelor circulante este mică, dar acceptabila;
● Rotatia stocurilor inregistreaza valori acceptabile.
Puncte slabe:
● Scaderea profitului brut al exercitiului ca urmare a cresterii
cheltuielilor;
● Rata stabilităţii financiare inregistreaza valori foarte scazute, ceea ce
inseamna ca societatea nu are o buna stabilitate financiara;
● Rata autonomiei financiare globale este mult sub nivelul satisfacator
ceea ce înseamnă că societatea nu are o bună autonomie financiară
globala;
● Lichiditatea generală a avut o evoluţie oscilantă pe perioada
analizată, scăzând mult în anul 2016, ceea ce înseamnă că societatea
are o lichiditate redusă;
● Lichiditatea curentă este sub nivelul normal, ceea ce inseamna ca
societatea este in imposibilitatea de a onora obligatiile imediate;
● Solvabilitatea generală exprimă gradul de acoperire a datoriilor
totale către terţi pe seama activelor totale. In anul 2016, datoriile
totale au inregistrat o valoare mai mare decat activele totale, ceea ce
inseamna ca societatea se afla intr-o situatie foarte nefavorabila;
● Solvabilitatea patrimoniala a avut o evoluţie oscilanta în toată
perioada analizată, valoarea acestuia aflandu-se sub nivelul minim de
0.3, ceea ce inseamna ca societatea este intr-o situatie nefavorabila;
● Durata medie de recuperare a creantelor inregistreaza valori
nesatisfacatoare.
Oportunitati:

27
● Diminuarea cheltuielilor cu materialele consumabile,
reorganizarea activitatii societatii, poate duce la imbunatatirea
indicatorilor economico-financiari si cresterea profitabilitatii societatii;
● Cresterea vitezei de rotatie a stocurilor.
Amenintari:
● Lichiditatea la vedere inregistreaza valoarea de 0.2 reprezentand
limita minima acceptabila. O scadere a acestui indicator sub aceasta
valoare poate duce societatea in incapacitate de plata a datoriiilor
scadente;
● Majorarea cheltuielilor datorate unor modificari legislative.

Capitolul III – METODE DE EVALUARE A SOCIETĂŢII


COMERCIALE

3.1. Abordarea pe bază de venit


Abordarea pe baza de venit reprezinta calea generala de estimare a
valorii unei întreprinderi prin utilizarea uneia sau mai multor metode
prin care valoarea este determinata pe baza convertirii veniturilor
anticipate.
Metoda actualizării fluxurilor de lichidităţi (DCF)
n t n
VDCF=∑ CF/( 1+a)+ Vr/ (1+a)
I=1

VDCF= valoarea întreprinderii prin metoda DCF


CF= cash- flow
a= rata de actualizare
Vr= valoarea reziduală
i= anul de previziune
n= interval de previziune(număr de ani)
Vr= CF sau PN/ k Vr= CF sau PN/ k-g

INDICATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021


VENITURI
1520402 1566014 1612994 1661384 1711225 1762562
TOTALE
din exploatare 1520398 1566010 1612990 1661380 1711221 1762558
financiare 4 4 4 4 4 4
excepţionale - - - - - -
CHELTUIELI
1501207 1520623 1550063 1579904 1610141 1640772
TOTALE

28
de exploatare 1499614 1519030 1548470 1578311 1608548 1639179
financiare 1593 1593 1593 1593 1593 1593
excepţionale - - - - - -
REZULTATUL
19.195 45391 62931 81480 101084 121790
BRUT
IMPOZIT 3.435 15660 16130 16614 17112 17626
REZULTATUL
15.760 29731 46801 64866 83972 104164
NET

➢ Se estimează o creştere a veniturilor din exploatare cu 3% pe


an, creştere cu bază în lanţ
➢ Se etimează ca veniturile financiare raman constante pe toata
perioada
➢ Ponderea cheltuielilor de exploatare din totalul veniturilor de
exploatare a fost în anul 2016 de 98.63%, iar în perioada de prognoză
se estimează o creştere a eficienţei costurilor de exploatare astfel:
2017 – 97%; 2018 – 96%; 2019 – 95%; 2020 – 94%; 2021 – 93%.
➢ Firma deţine o linie de credit de 30.000 lei in anul 2016 şi se
estimează menţinerea acesteia pe toate perioada prognozata
➢ Rata de actualizare este de 10%
➢ Fluxurile din activitatea de investiţii sunt 0 pe întreaga perioadă
de prognoză
➢ Se estimeaza ca societatea ramane platitoare de impozit pe
venitul microintreprinderilor pe toata perioada prognozata, cota 1%
din venit
INDICATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NFR 7205 7360 7581 7808 8043 8284
Variaţie NFR -155 -221 -227 -235 -241
Profit net 15.760 29731 46801 64866 83972 104164
Cash flow brut 29576 46580 64639 83737 103923
Amortizare - - - - - -
Investiţii - - - - - -
CFNA 29576 46580 64639 83737 103923

Factor de actualizare 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564

CFNA actualizat 24430 34982 44148 52001 58613


Suma CFNA actualizat 214174
Valoarea terminala 586130
Valoarea DCF (lei) 800304
Valoarea activelor in 0
afara exploatarii (lei)
Valoarea societăţii 800304
prin DCF (lei)
Curs 1 EUR = 4,5411 lei

Valoarea societăţii 176236


prin DCF (euro)

29
NFR/Venituri din exploatare = 7205/1520398= 0,0047
NRF2017 = 1566010 * 0,0047 = 7360
NRF2018 = 1612990 * 0,0047 = 7581
NRF2019 = 1661380 * 0,0047 = 7808
NRF2020 = 1711221 * 0,0047 = 8043
NRF2021 = 1762558 * 0,0047 = 8284
CFNA = Profit curent net (normalizat) + amortizare - cheltuieli de capital
- creşterea sau + descreşterea FRN + creşterea sau - descreşterea
creditelor pe termen lung - dividende pentru acţiuni preferenţiale
CFNA actualizat = Factor de actualizare * CFNA
Valoarea terminala = CFNAactualizat2021/Rata de actualizare
Valoarea DCF = Suma CFNA actualizat + Valoarea terminala

3.2. Abordarea prin cost


Metoda activului net contabil corectat (ANC) constă în corectarea
(ajustarea) valorilor contabile ale activelor individuale şi datoriilor
întreprinderii în sensul transformării acestora în valori de piaţă.
Valoarea anumitor tipuri de întreprinderi poate fi derivată dintr-o
însumare a activelor şi datoriilor. Aceasta este numită uneori
„abordarea prin activul net" sau „abordarea prin active".
Pentru a estima valoarea societăţii prin această metodă, se foloseşte
următorul model ca bază de calcul:
Activ Net Corectat = Active - Obligaţii +/- Corecţii
Corecţiile au loc ca urmare a retratării valorii prezente a activelor şi
obligaţiilor comparativ cu costurile istorice la care acestea sunt
înregistrate în contabilitate.
Aplicarea metodei ANC s-a realizat prin parcurgerea următoarelor
etape:
➢ obţinerea bilanţului în baza balanţei la data de referinţă a
raportului de evaluare 31.12.2016;

➢ evaluarea activelor şi datoriilor, ce înseamnă:


- preluarea valorilor contabile dacă nu sunt justificate corecţii asupra
acestor valori;
- transformarea valorilor contabile a unor active şi datorii în valori de
piaţă;
➢ evaluarea activelor şi datoriilor neînregistrate în bilanţ,
depistate la data evaluării;

30
➢ elaborarea „bilanţului economic” şi calcularea Activului Net
Corectat - ANC.
3.2.1. Evaluarea activelor circulante
● Evaluarea stocurilor
Valoarea stocurilor în bilanţ este 212.594 lei.
Stocul de marfa a fost inventariat la 31.12.2016, fiind cuprinse in
bilant toate corectiile necesare. Nu au fost identificate marfuri al caror
termen se apropie de expirare si nici marfa greu vandabila.
● Evaluarea creantelor
Valoarea creanţelor în bilanţ este 272.223 lei.
Creantele fac obiectul unei reevaluari separate daca exista riscul
unor clienti incerti. In aceste situatii se realizeaza o grupare si
ordonare a clientilor pe baza criteriului ’’data platii’’ pentru a detecta
riscul de neplata. Nu exista creante a caror termen scadent a fost
depasit.
● Evaluarea disponibilităţilor băneşti
Valoarea disponibilităţilor băneşti în bilanţ este 10.955 lei.
Disponibilităţilor băneşti, sunt inregistrate in contabilitate la nivelul
preturilor de pe piata.
3.2.2. Evaluarea datoriilor
Valoarea datoriilor în bilanţ este 477.612 lei.
Sumele datorate sunt verificate si confirmate furnizorilor la
31.12.2016. Nu exista datorii neachitate pana la data scadenta,
termenele de plata fiind variate.

Valori la
SPECIFICAŢIE Corecţii Valori corectate
31.12.2016
I ACTIVE IMOBILIZATE
1 Imobilizări necorporale
2 Imobilizări corporale
3 Imobilizări financiare
II ACTIVE CIRCULANTE 495772 495772
1 Stocuri 212594 212594
2 Creanţe 272223 272223
3 Investitii pe termen scurt
4 Disponibilităţi băneşti 10955 10955
III CHELTUIELI IN AVANS
IV DATORII CE TREBUIE PLATITE
477612 477612
INTR-O PERIOADA DE UN AN
V DATORII CE TREBUIE PLATITE
INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
AN
VI PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI
VII VENITURI IN AVANS

31
ACTIV NET CORECTAT (LEI) 18160 18160
ACTIV NET CORECTAT (EURO) 3999 3999
Curs 1 EUR = 4,5411 lei

Capitolul IV – RECONCILIEREA REZULTATELOR SI


ESTIMAREA VALORII FINALE

Pentru societatea supusă evaluării, prin aplicarea metodelor de


evaluare s-au estimat următoarele valori (fara TVA):
Abordarea prin Abordarea prin Valoare
Moneda
venit (DCF) cost (ANC) propusă
Lei 800304 18160 800304
Euro 176236 3999 176236

Criteriile pe baza cărora am ajuns la estimarea valorii finale,


fundamentată şi semnificativă sunt:
● Adecvarea;
● Precizia;
● Cantitatea informaţiilor.
Metoda activului net contabil corectat a avut în vedere evaluarea unor
bunuri atipice, pentru care nu am găsit comparabile.
În baza analizei efectuate şi având în vedere raţionamentul
profesional, apreciez că abordarea prin venit reflectă cel mai bine
valoarea societăţii. De aceea recomand valoarea stabilită prin
abordarea prin venit (DCF), care în opinia mea este cea mai adecvată
în situaţia prezentă.

32
BIBLIOGRAFIE:

1. Evaluarea intreprinderii – curs si seminar, VASILE V., Universitatea


Nicolae Titulescu, Bucuresti, 2017
2. Evaluarea intreprinderii, Dumitru Nica (coord.), Cicilia Ionescu,
Marinică Dobrin, Editura Fundatiei România de Mâine, Bucuresti,
2007
3. ANEVAR, Standardele Internaţionale de Evaluare, ANEVAR, 2015
4. Evaluarea afacerilor. Elemente fundamentale, IPATE D.M.,
Constanta, 2002
5. Analiza economico – financiară, A. Işfănescu, C. Stănescu, A.
Băicuşi, Editura Econonică, Bucureşti, 1999
6. Diagnostic financiar – instrumente de analiză financiară, Petre
Brezeanu, Ed. Economică, Bucureşti, 2003

33