You are on page 1of 11

Legend of the Five Rings

Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

IMPERIAL

1. Otomo Yoroshiku, neboda de l’Emperador (F)

2. Otomo Yayu, shugenja Fènix (M)

3. *Hida Yauta (F)

4. *Kitsu Saia (F)

5. *Kakita Nantoko (F)

6. Seppun Nanaki (M)

7. Seppun Hinatsu (M)

8. Seppun Haruki (M)

9. Seppun Natsu (M)

10. Seppun Yokiko (F)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

CRANC

11. Kuni Ryuden, daimyo Kuni, pretendent*** (M)

12. Hiruma Usigo, Magistrat Imperial retirat (M)

13. Hiruma Arawa, ajuda de cambra d’Usigo (M)

14. Hida Nane (M)

15. Hida Hinatsu (M)

16. Hida Rinami (M)

17. Yasuki Manatsu (M)

18. Kuni Mihiro (M)

19. Kuni Saiko (M)

20. Hida Romoko (F)

21. Hiruma Chiko (F)

22. Yasuki Toko (F)

23. Kuni Kaoru (F)

24. Kuni Seikansha (M)

25. Kuni (company tsukai sagasu) (M)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

DRAC

26. Mirumoto Hanzu, Mestre de l’Espasa, pretendent*** (M)

27. Togashi Ikkyu, ise zumi (M)

28. Agasha Hajioki, participant del Campionat Setsuban (M)

29. Kitsuki Yutsumi (F)

30. Kitsuki Yoichibei (M)

31. Mirumoto Ittô (M)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

ESCORPÍ

32. Shosuro Tage, actriu (F)

33. Shosuro Hocho, fill de la governadora de Ryoko Owari, pretendent*** (M)

34. Bayushi Tangen, bushi Bayushi (M)

35. Shosuro Taberu, la “Grulla Verinosa” (M)

36. Shosuro Mifune, hatamoto Shosuro (M)

37. Bayushi Denbei, shireikan de la IV Legió Escorpí (M)

38. Shosuro Hasaku, karo de Mifune (M)

39. Yogo Jubei, participant del Campionat Setsuban (M)

40. Soshi Banasu, participant del Campionat Setsuban (M)

41. Shosuro Akiro (M)

42. Shosuro Toshisa (M)

43. Shosuro Yoshi (M)

44. Shosuro Momi (F) --- pintora del passat [MS#1 p.41]

45. Shosuro Nomiko (F)

46. Bayushi Sako (M)

47. Bayushi Rinaki (M)

48. Bayushi Anaya (M)

49. Bayushi Asuki (M)

50. Bayushi Chiro (M)

51. Bayushi Hiro (M)

52. Shosuro Tadasaki(M)

53. Shosuro Katosei (M)

54. Bayushi Sanami (F)

55. Bayushi Satsuko (F)

56. Soshi Yuko (F)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

FÈNIX

57. Shiba Himitsu, deixeble del Campió Fènix Ujimitsu, pretendent*** (M)

58. Asako Kagetsu, daimyo província Ki-Rin (M)

59. Mestres Elementals - Isawa Tomo (M)

60. Shiba Katsuda, daimyo província Enjaku (M)

61. Shiba Sanru, duelista (M)

62. Isawa Ichido, participant del Campionat Setsuban (M)

63. Asako Hinaki (M)

64. Asako Aka (M)

65. Asako Hinatsu (M)

66. Isawa Mihiro (M)

67. Asako Sanami (F)

68. Shiba Akira (M)

69. Shiba Ayana (M)

70. Shiba Nanatsu (M)

71. Shiba Kane (M)

72. Shiba Riki (M)

73. Shiba Manatsu (M)

74. Shiba Chihiro (M)

75. Shiba Osahiro (M)

76. Asako Nori (M)

77. Asako Osahi (M)

78. Asako Katsuo (M)

79. Asako Katomu (M)

80. Asako Nobuhiro (M)

81. Asako Yoshio (M)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

82. Asako Misako (M)

83. Asako Kanatsu (M)

84. Shiba Sakuriko (F)

85. Shiba Satsuko (F)

86. Shiba Yuko (F)

87. Asako Yutsumi (F)

88. Asako Momi (F)

89. Isawa Akisame (M)

90. Asako Yumi, germana de Kagetsu (F)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

GRULLA

91. Doji Ameiko, dona de Doji Hoturi (F)

92. Doji Shizue, filla de Doji Satsume (F)

93. Doji Sakura, cortesana Doji (F)

94. Kakita Nobane, artista d’origami, pretendent*** (M)

95. Kakita Hanpei, duelista (M)

96. Asahina Karoki, participant del Campionat Setsuban (F)

97. Asahina Egumi, participant del Campionat Setsuban, pretendent*** (M)

98. Doji Chisato (F)

99. Doji Juri (F)

100. Doji Togai (M)

101. Kakita Nariaki (M)

102. Kakita Ichiyo (M)

103. Daidoji Kyushichi (M)

104. Daidoji Natsume (M)

105. Daidoji Kiyomitsu (M)

106. Daidoji Shoko (M)

107. Daidoji Hidemichi (M)

108. Daidoji Kiichi (M)

109. Daidoji Gengyo (M)

110. Daidoji Teinosuke (M)

111. Daidoji Samba (M)

112. Daidoji Ikemoto (M)

113. Daidoji Kokan (M)

114. Kakita Korenaga (M)

115. Kakita Hikozaemon (M)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

116. Kakita Kadonomaro (M)

117. Kakita Toshie (F)

118. Kakita Tomoko (F)

119. Doji Ema (F)

120. Doji Mitsuyo (F)

121. Daidoji Jinto, pretendent*** (M)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

LLEÓ

122. Ikoma Tsanuri, deixeble d’Akodo Toturi, pretendent*** (M)

123. Matsu Seijuro, duelista Kakita (M)

124. Ikoma Ujiaki, daimyo Ikoma (M)

125. Kitsu Gemunu, participant del Campionat Setsuban (M)

126. Ikoma Yukichi (M)

127. Ikoma Hachemon (M)

128. Akodo Tekkan (M)

129. Akodo Shogo (M)

130. Matsu Chiyo (F)

131. Matsu Gemmei (F)

132. Ikoma Mabuchi (M)

133. Ikoma Hoitsu (M)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

UNICORN

134. Shinjo Gidayu, daimyo Shinjo (M)

135. Ide Yumashi, diplomàtic Ide (M)

136. Shinjo Ogai (M)

137. Sh¡njo Kanko (M)

138. Otaku Iruko (F)
Legend of the Five Rings
Campionat Setsuban i Cort d’hivern a Kyuden Gisu
Llistat de personatges no jugadors

CLANS MENORS i RÔNIN

139. Moshi Juiko, daimyo del Clan Cent-peus (M)

140. Moshi Kitahachi (M)

141. Moshi Yasuhide (M)

142. Tsuruchi, daimyo del Clan Vespa, pretendent*** (M)

143. Shoko (M)

144. Kiyohira (M)

145. Gennosuke (M)

146. Iesada (M)

147. Nanami (F)

148. Toritaka Mifune, participant del Campionat Setsuban (M)

149. Moshi Imoko, participant del Campionat Setsuban (F)

150. Kitsune Aiko (F)

151. Koan (M)

152. Tetsuo (M)

Related Interests