You are on page 1of 5

EIPHN061KEIO A0HNQN

Ap•e11oc;: qojj;8
TO EIPHN061KEIO A0 HNQN

IuyKpOT~8r]K£ ana Tr]V Elpr]VOOiKr] lwavva KoAIAEKal Tr]V anoia


apiG£ r] npa£6poc; TOl) TPIIJEAouc; LUIJI)OuAiou ~IOIK~O£C0c; TOU
E1prJVOoiK£iou A8r]vc0vl IJE TrJV napouoia Trjc; lpaiJIJaTta E1p(]vr]c;
MaupOIJIJOTr].

Iuv£6piaa£ Or]IJaaTa OTO OKpOaT~pla TOU OTic; 19 Ll£KE1JI)piou


2017~ y1a va oiK00£1 TrJV napaKaTw una8£0r] IJETa~u :

TO~ ANAKOnTONTOI: navayiWTr:) A6paxTa TOU KwvaTavTivoul


KaToiKDu -r-iAIOUnOAr]c; ATTIK~c; I ooac; IapC0VIKOU ap. 171 IJE ACDM:·
0187830651 o onoioc; napaoTa8r]K£ 61a TrJc; nf-r]p£~ouo1ac;. OIKr]yapou
Tou KwvaTavTivac; ITOIKOU.

THI - KA0 'HI H ANAKOnH: AVWVUIJr]c; Tpan£siK~c; na1piac; IJE Tr]V


£nW¥UIJia «E81'-~IKH TPAnEZ-A THI · EAAA~OI A~ E.»~ nou £6p£U£1 OTrJV
A8rlval o6ac; A1aAou ap. 86 Kal £Knpoown£iTal vaiJIIJa~ rJ anoia
napaaTa8r]K£ 61a Tou nf.-r]p£~oumou oiKrJyapou TrJc; NIKoAaou
NaKanouAou.

0 avaKanTWV IJE Tr]V -ana 11 - 10-2017 avaKon~ TOU 1 £101Krlc;


61a61Kaaiac; n£ploualaKc0v 61acpopwv I nou KaTaTt8r]K£ IJE rAK
52569/2017 Kal EAK 1510/20171 s~Tr]O£ aaa avacptpovTal a' aUTrlV .

lla Tr]V npoKEiiJEVr] OUsrlTr]Or] Tr]c; avaKOnrlc; Kal IJETO Tr]V


£KcpWVr]Or] Tr]c; una8£or]c; ana TO OIK£iO TIIVOKIO Kal KaTO Tr) 0£1p0
£yypacp~c; Tr]c; a' auTa TO ~IKaOTrlPIO
~s(lol Ac;.>l0'{3ll Ac;.>rlDoldoAoy AC01 Slwl.Jd~u S3'{~ldo:>~
~
10 1o>1 IOlA\)OdC038
(AC0!'{glg Ac;.>>lldourl3 OlOriD9llDOllo) 0101~1 (lOll ~so23u9d1 Soldl<?901Dili
C0d~liOd3U
1
Sl.Jl AC0!'{glg Ac;.>>lldOllrl3 A(Y)l OlOriD9llDOliO 01
·olll19rl1Dog S(lOl lp111DOID(lO 1o>1 lp1rloA Alll Sodu SC0
Alp(lO , D IOlAOd~cbOAO (lOll 10A9'{ 10 C0d~liOd3li A\)08UAmd3 OA 10>1 ~Jl>l39

9>11ll(ll 13A!A oA SC0A~rlou3 13i.qdu ·vyou)l 9L l 1o>1 SS6 l ·dou SS9


1 1
I l ·dou
GS9 AC0d8d9 A(Y)l Sl3391019 SllD UA3rl921dUlD l.Jrllri9A 39 IOA!:J . (VYOU)I
c; ·dou GS9)VYOU)I 'll3 vl9 AC0d9d9 AC01 S13391019 S11 3ri OAC0cbrl\)D
!38D0>119>13 oe 10)1 (VYOU)I l ·doli SS6 10)1 9 10)1 l ·doli GS9) (lO!dUlDO>IIY'
So1A9dou (lOl AOilic;.>A3 lJDLlly2(lD Sodu 1ond~<b 39 SC0!90rldo 'Sl.JD3'{~1>13

Ll39dll U'{'{9 3DU8\)0'{0>IO A39 SyAOllli3 Sl.J1 UD09!ll3 AUl 913rl c;.>A3
I (1on2!rlo>~Dodu (lou l(loy(loil91D(Y))I (lo,AeC03J "C?"uev 0!3>1190l(Y)du olD
YlU'{3rllll3 \)0>111DO>II9 (101 Sl.JD09!ll3 UD38>1~ L lOGIS68lL 9riSidO 3rl AUl ·yg -
) L lOc;-o l-9l SuD Syeo>~ /\LllD yuo:>~o/\o l.JA3rl9Aid>l LJ 1o>1 (1ol32!rlo:>~Dodu

(lOll I (lO'{\)OlloAodX(lyou SoA!lDidX: - ASJALlev op>~190lC0dU

-olD Soldll,J'{3rllll3 SlpillDO>II9 SLJ1 Sl.JDO<J!ll3 UD3H>I~ Ll0(;/JP'99


9r191do 3rl Al.Jl ·yg) -L lQ(;-6-6G Su-o OlAOlll9>IOAO AOlD- 3>1U8991ll3
SyrlC0dU'{li yA01019 U/\3rl9'{'{0gDodu LJ \)Ocbo I (VYOU)I l 'dOli rS6
1o>1 c;·dou (;89) orlD389dllr13 1>1 Oll(ll<;YriOA 3>1U8Y>IDO yuo:>~oAo H

'AC09933 10)1 AC0>191 AONli c;.>d(l3 08'989'P' l A(Y)l 9D0li


I

01 SLJ. 80>1 AUlD 13'{'{9gD10)1 OA 1013DD9llll3 O!OllO AUl 3rl lyrlC0dU'{ll


Sodu SyAollll3 L lQ(;-6-L-G 9ll0 Syl(lO S099ll 9dou SLJ1 10>1 Ac;.>AUSV
(l0!3>1190AUdi:J (101 SyrlC0dl.Jyu SyAo1019 L l0G/S609l 9rl91do 3rl SLJ1
UDC0d\)>10 LJ OlAOlll9>10AO AOl 9ll0 1013>1c;.>l91ll3 AYl(lO ,D IOlAOd~cbOAO

(lOll S(l0A9'{ S(lOl OIA 10)1 YliO>IOAO U>II9A~ AUl 31/'J

/-------.~ OWON 0! 3W \fNO<l>WAI 3)1H0<l>3)1I


~:.__,~<(.··-
:.-; ~ / 7\~
~;>
"-
\fl<l>\fdJO)I IV H! 3IH!3V3W AO<l>\f
- . ~I
~ .~."f. :. < '""'t;;
., (If"'"· ..,.,_ .. ....

-~
--·' t;-;·.1 ..._.;,';.,
· ~v. · ... , ... <

~ '\/
~--->/
~
Oo
~ - I I cJo...., /J e
~
... ~ ..<f>uMo tr] ~ un ap L8~-t ....... ....................... ano<f> aoll ~ m u ElpllVOOLKELOU A8 11vwv
' I I I

( O LaO LKacr ta~ nEpLoumaKwv OLa<f>opwv)

~ frEXOUY 8EOil OTIObEIKTIKOU IJEOOU IJE IOXU lbiC0TIKOU Eyyp6cpou, EcpOOOY,


~0 kaTO ETIITpETTT~ biKOYOIJIK~ OUIJfjOOil, opisOYTOI OTTO TO OUIJfjOAAOIJEYO
r J. ~ 6. IJEPil we; anobEIKTIKa IJEoa (An 1022/2003, EMb.Yil 45 .90, An 916/2002,
EMb.Yil 2003. 1297, EcpA8 776/2006. EMb.Yil 47. 1499, EcpnEip 950/2005,
nEip. NOIJ 2006. 59). Yn6 TllY npoGn68EOil, ETTOIJEVC0<;, OTI _ucpiOTOTOI
TETOIO OU1JcpC0YiO, TO OYTiypacpo TC0Y KOpT£AWY KiYilOil<; TC0Y
AoyapiOOIJWY nEAOTWY ~ ll cpwToTunia Tou EXEI anobEIKTIK~ bUYOIJil ioll
IJE TO TTpC0TOTUTTO, OTOY ll OKpifjEIO TOU fjEfjOIWVETOI-OTTO OpiJObiO OPX~ ~
biKilyopo. ITilY nEpinTWOil OIJW<; TWY IJilXOYoypacpiKW<; TllPOUIJEYWY
EIJTTOpiKWY l31f3AiC0Y, ll EKTUTTC001l IOU OTTOOTTOOIJOTO<; TC0Y fjlfjAiWY
aurwY, nou nEpiEXOYTOI oE llAEKTpOYIK~ IJOpcp~ EYTO<; Tou unof..oy1oT~, IJE
Til OXHIK~ fjEfjaiWOil Til<; YYilOIOTilTO<; Til<; EKJUTTC001l<; OTTO TOY UTTOAAilAO-
Til<; TpOTTEsO<; TTOU EY~PYilOE H)Y EKTUTTC001l, 0 onoio<; IJE -TilY unoypacp~
TOL:l K6Tw ano TllV na1p1K~ EnWYUiJ!a fjEfjalwY£1 TllY YYilOIOTilTa - Til<;
EKTUTTC00il<; (Ecp. 1>\8. 18-7 6/2008 b.EE 2009 .80), OTTOTEAEi TO npWTOTUTTO
tyypacpo, nou txa El<; XEipac; Til<; ll rpanEsa npoc; anobEI~Il Tou
TIEpiEXOIJEYOU TOU E~OX8EYTO<; an6 TOY llAEKTpovrKO UILOAOYIOTrl
OTTOOTTOOIJOTO~ TC0Y fjlfjAiWYif-1<;. ETIOIJEYC0<;, OTilY TTEpiTTTC001l OUT~ OEY
OTTOITEiTOI fjEfjOiWOf] Til<; OKpifj£10<; TOUTOU OTTO OpiJObiO OPX~ ~
biKrwopo, acpou bEY npoKEITOI
-
nEpi avnypacpou (An
.
1501/2008, bljiJ. El<;
N61JO<;, An 1117/2002 b.EE 2003/70 KOI An 1022/2003 on.).
ME TOY IJOYObiKO Aoyo Til<; OYOKOTT~<; TOU 0 OYOKOTTTC0Y sllTEi
TllY a Kupwoll Til<;
loxuPisOIJEYoc; on To anoonaoiJa ano To TllPOUIJEYa IJilXOYoypacpiKwc;
EIJTTOpiKO fjlfjAia Til<; K08~<; ,nou· npOOKOIJiOTilKE YIO TllY OTTObEI~Il TOU
U4JOU<; Til<; OTTOIT~OEW<; Til<; OTTO Til OUIJfjOOil XOP~YilOil<; TIIOTC0TIK~<;
KOpTa<; ,nou KOTOpTiOTilKE IJHO~U TWY blabiKWY TllY 7-1-1988, bEY
OTTOTEAEi OTTObEIKTIKO IJEOO IJE IOXU lbiC0TIKOU Eyypacpou, K08W<; OTil
bOVEIOK~ OUIJfjaoll bEY EXEI biOTunw8Ei OUIJcpwvia TC0Y biObiKWY y1a TllY
OTIObEIKTIK~ TOU bUYOIJil ·
/'
: i.\ '
~- . -~
,0 CU<; OV~ 'Aoyo<; OVOK~TT~<; £iva1 YO~~~~<; , GU~~CUVO ~£ ii~·~ i ~~~
TTapaTTavcu avacp£povTal KOI TTP£TT£1 va £~naaT£1 TT£pan£pcu , av £~. .......<>- ~~")~~/
\ / ' -
~001~0<; KOI GTr)Y ouaia TOLJ. ATTO TO £TTIKOAOU~£YO KOI TTpOGKO~I~O~£V'd~2..y~
oTTo TOLJ<; o1aoiKou<; tyypacpa KOI oTTo o'A11 y£VIKa Til OIOOIKaaia ---------- - .--·

OTT00£1KVUOVTOI TO aKo'Aou8a: M£ Tr)V oTTo 7-1-198-8 aiTr)Gil -au~~aa11

XOP~Yr)Gr)<; TTIGTCUTIK~<; KapTa<; «E8NOKAPTA», TTOLJ KOTOpTiGTr)K£ IJETO~U

TCUV OIOOiKCUV 11 K08~<; XOP~Yr)GE GTOV OVOKOTTTOVTO Tr)V ~£ ap18~0

5278999903456249 TTIGTCUTIK~ KOpTO , TTpOKEi~£VOLJ YO Tr) XPI1011JOTTOI£i

y10 GLJVOAAOy£<; TOLJ ~£ Tl<; GLJV£pya~OIJ£VE<; IJE Tr)V K08~<; ETTIX£1p~G£1<;.

Mna Tr)V ETTiOOGr) GTOV OVOKOTTTOVTO Tr)<; OTTO 13-2-2013 KOTayyE'Aia<;

Til<; cue; avcu 0l)IJ~OG£CU<; , 'Aoycu Tr)<; (map~r)<; Ar)~ITTp08£a~cuv ocp£i'AC0v

TOLJ KOl Tr)c; YVWGTOTTOir)Gr)<; a' OLJTOV TOU Ocp£1AO~£VOLJ TTOGOU, 11 Ka8'

r)<; KOT£8£0£ £Vc0TTIOV TOLJ -Eipr)VOOIKEiOLJ-A8r)Vc0V Tr)V OTTO 6-9-2017 aiTr)G~

Tr)<; , £TTi Tr)<; OTTOia<; £K008r)KE 11- TTpGG~OMO~EVr:J ~£ Opi81JO 16093/201 7


OIOTOY~ TTAr)PCUIJ~<; Tr)<; Eipr)VOOiKr) A8r)vc0v , IJE Tr)V oOTTOia OIOT000£TOI- 0

OVOKOTTTCUV VO KOTO~OAA£1 GTr)V K08~<; TO TTOGO TCUV 14.686,80 ELJpc0

TT'Atov TOKQV KOI £~oowv. l1a Tr)V aTT6oc:1~q Til<; anaiT~aEc0<; T-'1<; , oTTcu<;

avacp£pna1 GTr)V npoa~OAAOIJEVr) OIOTOy~ n,\r)pCUIJ~<; ,r) K08~<;

TTpoaKOIJIG£ Tr)V cue; avcu ano 7-1 -1988 aiTilGil - auiJ~Oar) , Tr)Y aTT6 13-2-
2013 KOTayy£'Aia Til<;- GU~~OGr)<; , TO OTTO 25-7-2017 OTTOGTTOOIJO TOLJ

'AoyapiOG~OU TTOLJ Tr)p~8r)KE YIO Tr)V ETTiOIKr) GUIJ~OGr) E~r)y~£vo OTTO TO

1JilXOVOypacpiKc0<; -Tr)pOU~EVO ~~~'Aia Tr)<; IJE Tr) ~Ef3aicua11 Tr)<; yv~mac;

EKTUTTcua~c; TOLJ<; oTTo £~oumoooTr)IJ£vo TTpo<; TOUTo uTTaMr)'Ao Til<; KOI

Tt'Ao<; Tr)Y aTT00£1~11 TTapa'Aa~~<; Til<; cue; avcu maTCUTIK~<; KapTa<; .

OaTOOO , GTr)Y OTTO 7-1-1988 aiTr)Gr) - GU~~OGr) XOP~Yr)Gr)<; TTIGTCUTIK~<;


KapTa<; oEv TTEpi'AOIJ~avnal au~cpcuvia Tcuv o1aoiKcuv y1a Tr)V aTT00£1KTIK~

ouvaiJil Tou E~llYIJ£vou oTTo To Tr)pOUIJEVa ~11xavoypacp1Ka E~TTopiKa

~~~'Aia Tr)<; K08~<; OTTOGTTOGIJOTO<;, GTO OTTOiO EIJcpOVi~ETOI 11 KiVr)Gr) TOLJ

'AoyapiOGIJOU TTOL) Tr)p~8r)K£ YIO Tr)Y cue; avcu GUIJ~OGr). LLJYETTc0<; , 0

E~ETO~O~EVO<; 'A6yo<; OVOKOTT~<; TTp£TTEI YO yiV£1 OEKTO<; CU<; ~OGIIJO<; KOI

GTr)Y OLJGiO TOLJ .


f'x~.cpuMo tr]c; urr' ap L8jl...... 1.9..? V.?.. .arr6cpaoi'Jc; LOU ELpi'JVOOLKElOU A81'JVWV
"St'i~~OLKaotac; rrEpLouoLaKwv OLacpopJ'~~
. ' ,)~ EnojJ£vcuc;, np£m1 ~ KpiV6jJ£V~ OVOKOTI~ VO yiV£1 6£KT~ OTO

.~$/auvo.\6
v 1 ~.)/
KOI va OKLJpCU8£i rj npoal)aMOIJEVrj IJE a pi81JO 16093/201 7
. C!OTOY~ TTArjpCUIJ~c; Tflc; EiprjVOCiKrj A8rjVWV . T£.\oc; TO CIKOGTIKO £~o6 a

TOLJ OVOKOTTTOVTOc; 80 £TIII)Arj80UV £1c; !)a poe; Trjc; K08~c; ( 17 6 Kno.\.6.).


IIA TOYI AOIOYI A YTOYI

.6.1KAZEI avTIIJCU.\ia Tcuv 61a6iKcuv

.6.EXETAI TrjV OVOKOTT~

AKYPONEI Tfl IJE api81J6 16093/2017 CIOTOY~ n.\rjpCUIJ~c; Tflc;


EiprfVOCiKrj A8rjVWV .

EniBAAAEI 0£ l)apoc; Trjc; Ka8' flc; rj OVOKOTT~. Trj CIKOGTIK~


6an6vrj, TflV anoia opi~£1 a~ 6iaK6aia (200,00) £upc0.

KPI8HKE, anocpaaiaTflK£ KOI CfliJOOI£U8flK£ a£ EKTOKTfl, CfliJOGia


GLJV£6piaarj OTO OKpOOT~piO TOLJ GTfTV A8~VO anc;)J: .:S£qrttkf'0'1J 2018,
XC.Upic;_TrjV napouaia TCUV CIObiKC.UV KOI TGW TTArjpt~O.U-OICUV CIKrjyOpCUV
TQ_LJc;.

lOAN