You are on page 1of 12

·'

Api81-JO<; OTTO<pOOil<;
9j lj 2 /2018
TO EIPHNOlliKEIO AGHNON

L:uyKpOT~81lK£ OTTO TllV EIPilVOOiKil Mopio Xpovll - OIKOVOIJOU , TllV oTToio


OpiO£ ll npo£Op0<; TOU Tpii-JEAOU<; LUIJ~OUAiou fliOiKilOil<; KOI TOV lpOIJIJOH~O
lllli-J~Tplo Z1wyo .
LUV£OpiOO£ Olli-JOOIO OTO OKpOOT~piO TOU on<; 17-4-2018 TTpOK£11-JEVOU VO
OIK00£1 TllV UTT08£0il 1-JETO~U :
Tau OVOKOTTTOVTO<; lllli-J~TpiOU nl£ppOKOU TOU ntrpou I KOTO[KOU XoAovopiou
ATTIK~<; , TTou TTopooT681lK£ 010 Til<; TTAflp£~ouoio<; -OIKilyopou KwvoravTfvoc;
LTOIKOU.
Til<; Ko8~<; ll ovoKoTT~ Avwvu1-1ou TpoTT£siK~<; ETa~p£foc; 1-1£ Tllv £TTwvu1-Jfo <<
EGN IKH TPAnEZA THL: E/\MllO L:-A.E >>, TTou £Op£U£1 oTilV AS~vo KOI
£KTTpOOWTT£fTOI VOIJIIJO, ll OTTO[O TTOpOOT081lK£ 010 TOU TTAilP£~0UOiOU

OIKilyopou Ayy£Aou AA£~ovopoTTouAou .


0 OVOKOTTTWV 1-1£ TllV OTTO 1-2-2018 OVOKOTT~ TOU I s~TilO£ 000 TT£p1EXOVTOI a
OUT~.

!10 Til OUs~TilOil Til<; OVOKOTT~<; opfOTilK£ ll OIKOOIIJO<; TTOU 0Va<p£p£TOI OTilV
opx~ Til<; oTTo<pooll<; , KOTo TllV oTToio £K<pwv~81lK£ ll uTTo8£oll oTTo To o1K£fo
TTIVOKIO KOI KOTO Til 0£1p0 £yypo<p~<; Til<; a' OUTO .
Karo Til Olli-JEPIV~ Olli-Jomo ous~TrJorJ TrJ<; uTTo8to£w<; o1 TTAilPE~oumol
OIKrJYOPOI TWV OIOOfKWV OVETTTU~OV TTpO<pOpiKO TOU<; IOXUPIOIJOU<; TOU<; KOI
s~Tr]OOV va yivouv OEKTO 000 OVO<pEpOVTOI ora TTPOKTIKO OrJIJOOIO<;
OUV£0p100£W<; KOI On<; £yypo<p£<; TTpOT00£1<; TOU<; .
A<t:JOY ME/\ETHL:E TH lliKOIPA<f:liA
L:KE¢8HKE KATA TO NOMO
I
. #/.~
. ·y ,-:
~~. ·,~~ ;;.tl~
. ·- ..• : . ·l ' ~,:. .. \

-·( ' . "" ......


\~
\.
\ .. ..... ;;~~
LUIJ<pwva f.J£ ro ap9po 1 nap. 3 £Oa<p. A'rou N. 128/1975 opfs£TOI ~6t1> <~L:.:.,~
£m~aAA£Tal arro ro troc;; 1976 £1o<popa, ~apuvouoa ra rraoll<;; <puo£w<;; lv__ Y
EAAaol A£1TOupyouvra morwr1Ka lopuf.Jara, TT£p1AOIJ~avof.J£VIl<;; Kal Til<; .. .. . .
UTTEp TOU £V Til TTOp. 1 TOU TTOpOVTO<;; ap9pou £1<;; TTOOOOTOV EVQ ( 1 ) £TT[ TOI<;;
XIAfOI<;; £Tilofwc;; c:rrf rou IJEoou £Tilofou U4JOU<;; rwv £vroc;; £Kaorou
llf.JEpOAOylaKou £roue; 1-JilVIafwv urroAofrrwv rwv XOPilVOUIJEVWV urr' aurwv
TTclOil<;; <pUO£W<;; OOV£fWV ~ TTIOTWO£WV, TT£piAOIJ~OVOIJEVWV KQI TWV
TTIOTWO£WV TTpO<;; TpclTT£sO<;; , W<;; KQI TTpO<;; TO ..6.1l1JOOIOV , TTAilV TWV £VTOKWV
ypaiJIJarfwv . H £1o<popa aur~ o<p£fA£Tm rrtpav rwv , ouvaf.J£1 Til<; arro 19
Maprfou 1962 IJETO~U TWV TpOTT£sWV OUIJ~cl0£W<;;, W<;; QUTil £TpOTTOTTOI~91l KOI
OUV£TTAilpW91l f.J£TOV£V£0TEpW<;; , OUIJ<pWVIl9£10WV £IO<popwv >>. ATTO Til
-o1ara~ll aur~ our£ rrpo~Mrr£ral PllTa we; ouf.J~OTIKa ouvar~ , aAAa our£ Km
arrayop£U£TQI ll OUIJ~OTIK~ IJETOKUAIOil Til<; £IO<popa<;; TTOU 9£0TTfs£TOI f.J£ TO
vof.Jo auro . H pu91JIOTIK~ 1oxuc;; rou we; avw VOIJOU £~avrA£frm orov
Ka9op10IJO-rou urroxp£ou , tvavr1 rou ..6.1lf.JOOfou , rrpoowrrou ora TTAaf01a Til<;
tvvof.Jil<;; -oxtail<; rrou 1opu£rm f.J£ Til oxniK~ o1ara~ll Km a<pop.a , £TTof.J£vwc;; ,
QTTQKA£10TIKO OTilV ( K09£Til ) OXEOil IJETO~U -KpclTOU<;; KQI TTIOTWTIKWV
lopuf.Jarwv Km ·ox1-orllv ( op1sovr1a ) qxtall f.J£ra~u morwr1Kwv lopuf.Jarwv Km
oav£IOAilTTTWV.- H IJETOKUAIOil Til<; £1o<popac; orouc; T£A£urafouc;; aurouc;;
£mrptrr£ral f.J£ ~OOFJ TllV apx~ Til<; IOiWTIK~<;; aurovof.Jfac;; Kal £<pooov o£v
arrayop£u£Tm ano aAAr"] OlaTO~Il , we; rtro1ac; vooUIJEVIl<;; Til<; 9£orrfo£wc;
QVWTOTOU opfou £TTITOK[OU , TO OTTO[O Sa UTT£pE~OIV£ 11 £IO<popa OUT~, KQI IJOVO
av O£V UTT~PXE avri8£Til pU81JIOfl . ETTOtJEVW<;;, 0 UTTOt\oyiOiJO<;; TOU TTOOOOTOU
Til<; EIO<popa<;; TOU V. 128/1975 y1a TOV K090p101JO TOU ETTITOKiOU OOV£iWV Til<;
TpOTT£sa<;; , f.J£ Ef.lf.l£00 QTTOTEAEOIJO Til IJETOKUAIOil Til<; £10<pOpa<;; OUT~<; OTO
oavc:looorouf.Jc:vo , c:fvm vof.JIIJO<;;, y1arf oc:v avriKEITal orll o1ara~ll rou -ap9pou 1
nap. 3 TOU V. 128/1975, ll OTTOia O£V K091£pWV£1 arrayop£UTIKO KOVOVO OIKafou
' KaT' ap9po 174 AK ' OUT£ 0£ OAAO anayopEUTIKO Kavova OIKafou ' £VTOOO£TQI
OE OTO TTAOiOIO TOU £AEU9£pOU Ka9op101JOU TWV ETTITOKiWV . H -tTn~oA~ Til<;
EIO<popa<;; OUT~<; OTO OOV£10A~TTTil IJTTOp£i va £A£yX9£i IJOVO OTTO OTT04Jil
OIO<pclV£10<;; ,loiwc;; OTQV £TTI~cl-AA£TQI xwpfc;; TTPOilVOUIJEVIl £1TOpK~ EVIlf.JEpWOil ~
KOTcl TpOTTO KEKOAUIJIJEVO . 'AAAWOT£ , ll £TTipp14Jil Til<; OX£TIK~<;; ETTI~clpUVOil<;;

OTOV OOV£10A~TTTil OTTOTEA£0£ ' OTTO TllV IOXU TOU v. 128/1975, OUVOAAOKTIK~

-·~
/
r;f;;/J l'hy
/ /
I ""....?7-
/ --
,- . J /,
; i
~...
EcpnEip401/2015, E8Eo 1034/203,

Arro T'l OIOTO~'l TOU 6p8pou 8 TTOp. 6 V 1038/1980 < < TTEpi ayopo<; KOI
TTWA~OEW<; ouvaAAOYIJOTO<; KOI ~tvwv rpaTTE~IKWV ypOIJIJOTiwv >>, TTpOKUTTTEI
OTI 'l NoiJIOIJOTIK~ EmrpoTT~ , IJE aTToq>oOEI<; Ttl<;, i5uvarm va ETTITp£TTEI rov
EKTOKIOIJO TWV Oq>EIAOIJEVWV TOKWV TO TTIOTWTIKO iOpUIJOTa TTOU AEITOUpyouv
OT'lV E,\,\6i5a, xwpic; OTTOIOVO~TTOTE XPOVIKO ~ OAAO TTEpiOpiOIJO . ME ~00'1
OUT~ Ttl VOIJ08ETIK~ E~OUOIOOOTFlO'l , EK008FlKE 'l IJE Op181J. 289/30-10-1980
aTTocpao'l T'l<; NOIJIOIJOTIK~<; EmrpoTT~<; , rrou OFliJOOIEU8FlKE OT'lV Eq>Fl1JEpii5a
T'l<; Ku~EpV~OEW<; KOI EXEI IOXU VOIJOU, OUIJq>WVO IJE T'l OIOTO~'l TOU 6p8pou 8
V. 1083/1980, IJE T'lV OTTOia opiOTFlKE OTI << 0 EKTOKIOIJO<; TWV Oq>EIAOIJEVWV El<;
TO<; TpOTTE~O<; KOI TOU<; AOITTOU<; TTIOTWTIKOU<; opyaVIOIJOU<; EV K08UOTEp~OEI
TOKWV ' OUVOTOI va yivETal OTTO T'l<; TTPWT'l<; rwtpac; K08UOTEp~OEW<; ' OVEU
OIOUO~TTOTE XPOVIKOU ~ OAAOU TTEpiOpiOIJOU ' EVW OTO £00q>IO WTil<; iOIO<;

aTTocpaor]<; avacp£pETal OTI o ,\oyoc; £Ki5oor]<; T'l<; &ivm 11 avayKOIOTr]Ta rou


EKTOKIOIJOU TWV K08UOTEpOUIJEVWV TOKWV , OIJEOW<; IJOAI<; KOTOUTOUV
OTTOITr]TOi. ME Ttl OIOTO~'l OUT~ 8£0TTiOTr]KE E~aipEO'l YIO Tl<; TpOTTE~IKE<;
ouva,\,\ay£<; , we; TTpoc; roue; TTEpiopiOIJOU<; TTou ri8EVTOI oTTo Tl<; OIOT0~£1<; rwv
6p8pwv 296 AK KOI 110 TTap. 2 EioNAK . Ka:ra Tr]V -Evvoia OE Tr]<; OTTOq>OOr]<;
OUT~<; Tr]<; NOIJIOIJOTIK~<; ETTITpOTT~<; , 0 KOT' E~aipEO'l OTTO TOU<; TTEpiOpiOIJOU<;
TOU OVOTOKIOIJOU << EKTOKIOIJO<; TWV EV K08UOTEp~0£1 TOKWV >> ETTITpETTETal
IJOVO IJE Tr]V TTpoOTTo8£0r] OTI auro EXEI OUIJq>WVr]8£i OTTO ra IJEpr], Eq>ooov
OFlAOO~ 0 Oq>EIAETI"]<; EXEI OTT00EX8£i IJE Tr]V TTIOTWTIK~ OUIJ~OOr] TO OUOIJEV~ Vi'
OUTOV opo YIO TOV , KOTcl TOV W<; clVW TpOTTO , OVOTOKIOIJO TWV
Ka8uarEpou1JEvwv roKwv ( OMn 89/1998 NOMOL: ). To V01Jo8ETIKO auro
K08Eorwc; £TT04JE rrAtov va IOXUEI y1a Tl<; v£E<; ( IJETa Til 8£o11 oE 1oxu rou
VOIJOU ) TPOTTE~IKE<; OUIJ~clOEI<; ' OUIJq>WVO IJE Tr] OlclTa~'l TOU ap8pou 12 v
2601/1998 . LUIJq>WVO IJE Tr]V E~aip£01"] OUT~, TTOU 8£0TTiOTr]K£ IJE Tr]V
Kupw8£ioa IJE VOIJO aTToq>aOr] Tr]<; NoiJIOIJOTIK~<; EmrpoTT~<; , TTapExorav OTI<;
TpclTTE~£<; KOI OTO TTIOTWTIKcl iOpUIJOTO r] EUXEPEIO, OTO TTAOiOIO TOU ETTITpETTTOU
KOVOVO OIKOiOU TTOU £8£TE 11 OlclTa~r], VO EKTOKi~OUV , Or]AOO~ , KOTcl TO
XPilOIIJOTTOIOUIJEVO auro OIKOVOIJIKO opo , va uTTo,\oyi~ouv AOYIOTIKa TOKouc;
ETTi Ka8uorEp001JEvwv roKwv OTTO Tr]V TTPWTr] 'liJEpa Tr]<; Ka8uor£pr]o~<; roue; .
ncpOITEpW, 0 KaT' Eq>OpiJOY~ TWV W<; clVW OIOTO~EWV TOU ap8pou 8 TTEpiTTT. 6
'--1\
/ '~ -
/~: I '.. \. ~
~'\·C ~
V. 1083/1980 Kal Til~ IJE ap181J6 289/1980 QTIO<pOOil~ Til~ NOIJIOIJO~ ' ~~-:.2_-:' ·;/ A
Emrporr~~ 101aiTE:po~ rp6rroc; avaroKIOIJOU rwv arran~m:wv rwv rparr£C,wf!'2/-- - - ; /
£~aKoAou8£i va OIETT£1 aurt~ Kal IJETci rov £~OTIAIOIJ6 rou~ IJE OIKaonK~
arr6<pOOil 1 ~ clAAO £KT£A£OT6 TiTAO 1 Ka86oov Kal 01 O<p£1AOIJ£VOI y1a TllV KUpla
arraiTilOil TOKOI £~QKOAOU80UV va EXOUV TO XOPOKT~pa << O<p£1AOIJ£VWV 0£
TIIOTWTIKCt IOpUIJOTO TOKWV >> OTIW~ opi(,£1 TO ap8po 8 rrap. 6 V. 1083/1980
Kal ll w~ avw ava<p£p61J£VIl arr6<paoll Til~ NoiJIOIJariK~~ Emrporr~c; ( An
1782/2001 NOMOl: ). Arr6 Tl~ w~ avw o1ara~£1~ rou rrpo"loxuoavro~ Kal rou
U<piOTCtiJEVOU ( ap8pa 2 V.2601/1998 1 30 V. 2783/2000 1 47v2783/2000 1 42V
2912/2001 Kal 39 v. 3259/2004) VOIJ08£TIKOU Ka8£on.i.lro~, rrpoKUTIT£1 6r1 o£v
£iva~ £mrp£rrr6~ o avaroKIOIJ6~ rrp01Jil8m.i.lv Kal £~6owv 1 £vw Kci8£ avri8£Til
OUIJ~OOil £iva~ w8tw~ avri8£Til or1~ w~ avw o1arci~£1~ 1 o£ Kci8£ o£
TI£piTITWOil £MVXE-Tal IJEOW TWV OIQTCt~£WV TWV ap8pwv 1741 178 Kal 179 AK .
AKOIJil Kal IJE T£AOAOVIK~ £PIJilV£ia rwv OX£TIKwv 01arci~£WV TO OUIJTI£pao1Ja
£iva~ ro io1o 1 acpou 1 £V64J£1 rou 6r1 ll -arr6<paoll Til~ NoiJIOIJOTIK~<; Emrporr~~
8£orris£1 £~aip£oll 1 rrptrr£1 va £PWJV£U£TOI or£va ( E<p /\aiJ 124/20071
Movr1pEo· 258/2015 NOMO-i: ). LUIJ<pwva IJE Til OlclTO~Il TOU ap8pou -623
KnoM'l Karel TllV £101K~ OIQOIKOOia TWV ap8pwv 624 tw~ -634-KDo,\.6 IJTIOp£i va
sllTil8£i 11 EKOOOil Til~ Olaray~~ TIAilPWIJ~~ YIO- XPiliJariKE~ QTIQIT80£1s - ~
arra~r~o£1<; rrapox~c; XP£oypa<pwv £<p6oov ll arraiTilOil -Kal ro o<p£1AOIJEVO
rroo6 arroo£1KVU£TOI IJ£ Oll1J6mo ~ IOIWTIK6 tyypa<po . TO tyypa<pa O£ aura 1
arr6 TO orroia rrpoKUTTT£1 ll arrafTilOil Kal TO rroo6 Til<; 1rrptTT£1 Karci Til 61aTO~Il
rou ap8pou 626 rrap . 3 rou 1oiou KWOIK0 1 va £mouvarrrovra~ OTilV afTilOil y1a
TllV tKOOOil 01aray~<; TTAilPWIJ~<; . E~a,\,\ou 1 TO £KKa8ap10IJEVO Til<; arraiTilOil<;
rrp£TI£1 va TipOKUTIT£1 OTIOKA£10TIKCt KOJ IJOVO arr6 TO TI£pi£XOIJ£VO Til<; OlaTOy~<;

TIAilPWIJ~<; 1£TTITp£TTOIJEVIl<; Til<; OUIJTIA~pWOrt<_; Kal arr6 TO tyypa<pa IJ£ · ~clOil


TO OTIOia £K0081lK£ ll T£A£UTaia Kal ~piOKOVTal OTO OX£TIKO <pclK£AO .
0TIOIQO~TIOT£ CtAAil OUIJTIA~pWOil arr6 TipOOKOIJIOil £yypa<pWV £KT6<; <pOKEAOU1
~ro1 £yypa<pwv 1rrou o£v XPilaiiJOTIOI~81lKdv arr6 TOV anouvTO y1a TllV £Koboll
Til<; OlaTOy~<; TIAilPWIJ~<; O£V £mrptrr£Tal . LTilV ouofa ro £KKa8apiOIJEVO
ava<p£p£TOI OTilV QTiaiTOUIJEVIl <<£yypa<pll QTI00£1~1l Til<; arraiTilOil<; >> KQI
8£1J£AIWV£TOI 1 OTOV Karel TllV £KOiKOOil Til<; QVQKOTI~<; IJE ~clOil TO £yypa<pa 1
rrou £K0681lK£ ll OlaTOy~ TTAilPWIJ~<; 1 Kpfv£Tal arr6 ro OIKaor~plo , 6r1 O£V
arro5£1Kvtinm ~ OKpl~~ rroa6/,";~ arraf/)~<;. '~AM urrdpX£1 a~<p1~oAfa y1a

/I 1/t;.v1 Yn/ /
( \.i <i .
'j 0
•, .\; 'i.;j
-:./_0/
~~
7 0 UljJO<;; aur~<;; KOI um:lpX£1 IJOVO I orav I TTpoa8£ra I OIOTTIOTWV£Tal on o
T J~ nQVQKOTTTWV ~' ~ ' l 1-JE
-V ...:_-. ' "-'7
EIJTTOuk)£Tal 1-JE 1-10011 '
Ta OTOIX£10 'l
TOU <paKEAOU VQ TTpOI-'a"£1
TTA11POTI1Ta Aovou<;; 1JEiWal1<;; T11<;; aTTaiTI10I1<;; v1a 1-JEPIK~ aKupwa11 T11<;; 01arav~<;;
TTA11PWIJ~<;; . ncpmr£pw I orav IJE TO Aovo Tl1<;; avaKOTT~<;; OIJ<pi0~11T£iTOI 11
uTTaP~11 ~ ro UljJO<;; Tl1<;; aTTair11a11<;; I o Aovo<;; auro<;; EX£1 apvi1TIKO xapaKr~pal
aou o Ka8ou 11 avaKoTT~ I o oTToio<;; ETTEX£1 8£011 Evavovro<;; I EX£1 TO
UTTOKEIIJEVIKO ~dpo<;; I Kard TO VEVIKO OIKOVOIJIKO Kavova rou dp8pou 338 TTap.
1 KnoA~ I v1a r11v aTTo0£1~11 1-JE 0111-JOmo ~ IOIWTIKO tvvpa<pol Tl1<;; uTTap~l1<;; Kal
rou TToaou Tl1<;; aTTair11a~<;; rou (An 186112011 NOMOL:: ). Eivm O£ £TTITp£TTT~

11 auiJ<pwvia IJE r11v oTToia 11 o<p£1A~ rou maTOuxou ar11v marwrp1a rpdTT£sa I
TTOU ea TTpOKULjJ£1 OTTO TO OpiOTIKO KA£i011JO Tl1<;; TTiOTWOI1<;; I ea QTT00£1KVU£TQI
aTTo ra aTToaTTdaiJara rwv EIJTTOPIKwv ~~~Aiwv r11<;; rpaTT£sa<;; ( An 37012012 I
An 92512006 0111-l · a£ NOMOL:: ). M£ r11v Ev Aovw auiJ<pwvia TTpoaoionm avw
1

n£pou a£ IOIWTIKO tvvpa<pa TTA~PI1<;; aTTOOEIKTIK~ IOXU<;; I T11V oTToia


OIO<p0p£TIKO 8a EiXOV 1-JOV..O UTTO Tl1 OUVOpOIJ~ TWV TTpODTTo-8£0£WV TOU dp8pou
448 KnoA~I EAAEiljJ£1 TWV OTToiwv ea TT£pi£TTITTTQV "O£ auAd OIKOOTIKO TEKIJ~pia
( 339 KnoA~ ) I TTA11v 61-JW<;; o£v avnarpt<p£ral ro ~apo<;; aTT00£1~11<;; I Ka8w<;; o
oav£1oA~TTTI1<;; OlaTI1P£i ro OIKaiwiJa av-raTT00£1~11<;; I aKOIJO Kai a¥ OUIJ<pWVI18£i
TO avri8£TO ( An 43012005 On ). H 0£ QVTaTT00£1~11 OVTIOiaartAAETOI
£vvo1oAov1Kd aTTo r11v KUpia aTTo-o£1~11~ -oi1Aao~ aTTo r11v arro0£1KTIK~ OlaOIKaaia
TTOU OIE~OV£1 o OIOOIKO<;; TTOU <ptp£1 ro ~dpo<;; aTT00£1~11<;; ( ~A. MTTtq _ fnoAmK~

~IKOVOIJia I EPIJI1V£ia rwv dp8pwv a£A. 1568 ) KOI auviararm Kard


TT£pi£XOIJEVO OTI1 OIKOVOIJIK~ OUVQTOTI1Ta TOU QVTIOiKOU va KarappiljJ£1 TI1V
aTTOOEIKTIK~ a~ia rwv aTTOOEIKTIKWV 1-Jtawv TTou XPI1011JOTTOiouvrav aTTo TO
<ptpovra ro ~dpo<;; Tl1<;; KUpia<;; aTT00£1~11<;; OIOOIKO I Kara0£1Kvuovra<; TI1V
ava~lomaria
1
rourwv I Eir£ Ka8 aura £iT£ 1-JE TI1V £TTiKA11a11 Kal TTpoaKOIJIOI1
io1wv aTTOOEIKTIKWV 1-Jtawv ( ~A . NIKoAoTTouAo I ~iKa1o ATT00£1~11<;; I B'tKOOOI1 I
a£A. 151 )~ xwpi<;; va XP£1dsnm va TT£ia£1 ro ~IKaar~ v1a r11v avaKpi~Eia rwv
aTT00£1Kr£wv IOXUPIOIJWVI TTapd 1-JOVO va 0111-JIOUPV~0£1 aiJ<pl~oAia we; rrpoc;
T11V aA~8£1a rou<;; loTTOT£ Kal Sa aTToppi<p8£i 11 EKKP£1-l~<;; air11011 w<;; a~d011JI1 I
a<pou rov Kivouvo aiJ<pl~oAia<;; w<;; rrpo<;; T11 auvopoiJ~ rwv V£vovorwv ora
OTTOia OTI1Pis£TOI 11 £TTIOIWKOIJEV11 £VVOIJI1 OUVtTT£10 <pt p£1 0 txwv TO KUpiO
~apo<;; OTT00£1~11<;; KOI OXI 0 OVTiOIKO<;; TOU TTOU OIE~OV£1 TI1V QVTQTT00£1~11 .
ETToiJtvw<;; I ro Ev Aovw OIKOVOIJIKO OIKaiwiJa aVTIOiaartAAETOI KOI w<;; TTpo<;; T11V
I
/t/~
I,. .
,,
: . . u-!3/
OTT00£1~rJ TOU avriS£TOU lTOU KOS1£pWV£1 TO apSpo 338 rrap. 2 KnoA~ ·i- ~j~/
rrpo~ TO VOIJIIJO TEK!J~pla , OlTOT£ KOI 0 OVTiOIKO~ TOU OITOUVTO<; <pEp£1 TO ~apo<; ·------
TrJ<; KUpiO<; 01T00£1~rJ<; TOU OVTISETOU £K£iVOU TTOU TEK!JOip£1 0 VOIJO<; , TrJ~

OrJ!JIOUpyia<; OrJAOO~ lTA~pouc; OIKOVIK~<; TT£TTOiSrJOrJ<; KOI OXI OlTAW<;


a!J<pl~oAiac; . EK rwv we; avw rrpoKurrr£1 6r1 6£v u<piorarm ~apoc; rrapa !J6vo
OIKaiw!Ja avTOrr60£1~rJ<; ( ~A. K.MTTErJ I noAITIK~ ~IKOVO!Jia I Ep!JrJVEia rwv
.apSpwv lo£A. 1568,1569 ). Ta we; avw oxn1K6 1oxuouv KOI we; rrpoc; nc;
rrpoOrroS£0£1<; £<pOp!JOY~<; TWV OIKOVO!JIKWV KOVOVWV OIKaiou ,KOS£ 0£
OIOOIKO<; <pEp£1 TO ~apo<; OTT00£1~rJ<; TWV Y£YOVOTWV TO OTTOia OTrJPisOUV TO
OIKOVOIJIKO QIT~IJOTO TOU ( ~A. K. MTTErJ' I noAITIK~ ~IKOVO!Jia I Ep!JrJVEia TWV
apSpwv lo£A 1508, 1509, 151 0 ) . n pOKEIIJEVOU 0£ va £KOoS£i rJ OIOTOY~

TTArJpW!J~<; QTTOIT£iTOI rJ 0Wp£UTIK~ OUVOpO!J~ TWV S£TIKWV TTp001TOSE0£1...UV TOU


apSpou 623 KnoA~ KOI TWV apVrJTIKWV TTp00TTOSEO£WV TOU apSpou 624
KnoA~. Av 0 A6yoc; avaKOTT~<; orrwis£TOI OTrJV O!J<piO~~TrJOfl TWV we; avw
rrpoOrroS£o£wv r6r£ o 6av£1or1]c; EX£1 urroxptworJ v.a arroo£1~£1 TrJ - ouvopo!J~
roue;, 016r1 01 rrpoOrroSto£1<; aurtc; £ivm arrapaiTrJT£<; y1a TflV £1TEA£UOr] Tr]<;
£TTIOI·WKOIJEVr]<; 010 Tr]<; OXETIK~<; OIT~O£W<; TOU EVVO!JrJ<; OUVElT£10<;, ~TOI TrJ<;
EKOOorJ<; £yKUPrJ<; 01aray~c; TTAIJPW!ol~<; (BA. K. Mrr£r]lnOAITIK~ ~IKOVO!Jial
Ep!Jr]V£ia TWV apSpwvl EIGIKE<; ~IOOIKOOi£<;1 d'EA.244l LTrJV TT£pilTTWOr] KOTO
TrJV orroia Kar6mv aoKrJOrJ.<;. avaKoTI~<; rou apSpou 632 KnoA~ OlarrlorwS£i
-
6n O£V ouv£rp£XE -!Jia £K rwv avwrtpw rrpoOrroS£o£wv, fl OJOTOY~ TTAflPWIJ~<;
Sa aKupwS£i 016n Sa EX£1 arro0£1XS£i 6n rJ aiTrJOrJ £TTi Tr]<; orroiac; £K06Sr]K£
~TOV OIKOVOIJIKO ouoia a~OOI!JrJ (~A. y1a Tr]V £vvo1a Tr]<; OIKOVOIJIKO a~OOI!Jr]<;
OIOOIKOOTIK~<; TTpO~rJ<; 0£ K. MTTErJI noAITIK~ ~IKOVO!Jial Ep!JrJVEia TWV apSpwvl
E1oaywy~ orrJ OIKOVOIJIK~ oKElj.JrJ KOI y£VIKE<; 01ar6~£1<; 1-207I o£A. 94). Av Kara
£VOOKrJOrJ TOU OX£TIKOU OIKOIWIJOTO<; TOU 0 O<p£1AETI"]<; O!J<piO~rJT~0£1 !JE A6yo
avaKorr~<; ro £KKaSapiOIJEVO Tl"]<; arraiTI"]OI"]<; y1a TI"]V orroia £K06S1"]K£ 01aray~

TTArJPWIJ~<; 0£V OTTOIT£iTOI y1a TO OpiO!JEVO TOU A6you auro(J va rrpooOIOpi0£1


KOI TO Ulj.JO<; OTO OTToio Sa OV£PXOTOV rJ arraiTI"]OrJ OV OUT~ ~TOV

£KKaSapiO!JEVrJ, KOSW<;, OTTW<; TTpO£KTE81"]K£, TO ~apo<; Tl"]<; OUVOpO!J~<; TWV


8£TIKWV- KOI apVflTIKWV rrpo0rro8£o£wv EKOOOI"]<; OlaTOy~<; TTArJPWIJ~<; <ptp£1 o
OOV£10T~<;. 0 OVOKOTTTWV, TTpOKEI!JEVOU va EUOOKIIJ~0£1 rJ OVOKOTT~ TOU, O£V
XP£16s£TOI va arro6£i~£1 our£ 6r1 11 arrairi"]Oil £ivm av£KKa86piOTrJ 6n OrJAao~ ro

t/
"/
/)f'G. -7
V~
w
TTOOO TrJ<; 0£V £iVOI OpiO!JEVO, apK£i IJOVO OIJ<piO~I"]TWVTO<; TrJV apVI"]TIK~ OUT~

/(jj .
OTa TIAaima Til<; OVTaTT00£1KTIK~<; TOU, EUXEP£10<; Va
Oll~IOUpy~0£1 a~<pi~OAia OTO ~IKOOT~p10 OX£TIKQ ~£ Til OUVOpo~~ Til<; KOI
rr£pantpw va ~llV £TIITUX£1 o Ka8' ou ll avaKorr~ va ap£1 Til OX£TIK~ a~<p1~oAia,
rrap6TI <pf:p£1 TOV KiVOUVO Til<; W<; EXWV TO UTTOK£1~£VIKO Kal OVTIK£1~£VIKO ~apo<;

arr60£1~~<; Til<;. Oao O£ a<popa a£ arraiTilOil TpaTT£sa<;, ll orroia, Kma


OIKOVO~IK~ au~<pwvia Twv OlaOiKwv, arro0£1KVU£Tal TTA~pw<; arr6 ra
OTIOOTIOO~aTa TWV E~TIOpiKWV ~I~AiWV, OTilV TI£piTITWOil KaTO TllV OTIOia 0
o<p£1Atlll<;, a£ ~apo<; rou orroiou f:X£1 £KOo8£i ~aa£1 Twv anoarraa~aTwv

01aray~ TIAilPW~~<;. £mKaA£OT£i ~£ TllV avaKorr~ Tou Kal arroo£1~£1 6TI £iva~

OKUpo<; 6po<; Til<; au~~aOil<;. ouva~£1 Til<; orroia<; EX£1 £TTI~apuv8£i ll O<p£1A~
TOU ~£ £TIITIA£OV XPil~aTIKQ TIOOO rrf:pav TOU K£<paAaiou, OTIW<; TOKOU<; Kal
£~000 Ta OTIOia EXOUV OVOTOKI08£i, K£<pOAaiOTIOIIl8£i KOI £TIOVaTOKI08£i, ~£

auvtrr£1a va Ka8iaraTal avt<piKTo<; -o 01axwp1a~6<; Kal ll a<paip£a~ Tou<; arr6 Til


OUVOAIK~ arraiTilOil ~£ OTIAOU<; ~a81l~aTIKOU<; UTIOAOVIO~OU<; Kal W<; £K TOUTOU
va ~llv arro0£1KVU£Tal ro aKpl~t<; 84Jo<; Til<; arr6 ra rrpoaKo~ls6~£va ~v1a TllV
f:KOOOil Olaray~<; TTAilPW~~<; QTTOOTIQO~ara, a~<piO~IlT£i OXI ~6vo Til auvopo~~
Til<; OPVIlTIK~<; Tip00TI68£0il<; TTOU OX£Tis£Tal ~£ TO OpiO~EVO TIOOO Til<;
arraiTilOil<;, TO va ~llV £iVai OllAOO~ OUT~ OV£KKa8ap10Til, OAAO KOI Til<; 8£TIK~<;
TTpo0rr68£0il<; Til<; OX£TIK~<; ~£ TllV f:yypa<pll arr60£1~1l TOU aKpi~OU<; U4JOU<;
Til<;. H avri8£Tr] 6TI04Jil KaTa TllV orroia o avaK6TITWV rrptrr£1 OXI ~6vo va
£TIIKOA£0T£i TO OV£KKa8apiOTO- Til<; arraiTilOil<;, OAAa - £TIITIA£0V Kal va
TipOOOIOpi0£1 TO TIOOO KOTQ TO OTIO[O £iVai OV£KKa8ap10Til ll OTTOiTilOil,
rrpoK£1~tvou va £ivai op1a~tvo<; o OX£TIK6<; A6yo<; avaKorr~<;. auv£rrayna~ TllV
OV£TiiTp£TITil K£KOAU~~EVIl OVTIOTpO<p~ TOU ~apou<; arr60£1~1l<;, a<pOU KaT'
OUTOV TOV Tp6rro ~£TaTi8£Tal OTOV avaKOTITOVTa ll JJTIOXPEWOil TOU Ka8' OU ll
avaKorr~ Kal aiTouvTo<; TllV tKOOall 01aray~<; TIAilPW~~<; va £TTIKaA£OT£i To
aKpl~f:<; U4JO<; Til<; aTTaiTilO~<; TOU Kal va OTIOOEi~£1 £yypa<pW<; TO ~£1)010 KOI
£KKa8ap1a~tvo auT~<;. O~w<;, o <ptpwv TO ~apo<; arr60EI~Il<; <ptpEI Kal TO ~apo<;

ETiiKAilOil<; TWV OTIOOEIKTEWV Kal, W<; EK TOUTOU, OE TIEpiTTTWOil TIOU 0


OVOKOTITWV a~<piO~IlT~0£1 Kal KaTO !JElsOVa A6yo , 0£ TIEpiTITWOil TIOU
OTIOOEl~£1 TO OVEKKa8apiOTO Til<; arraiTilOil<; y1a TllV OTIOia EK0081lKE ll OlaTay~

TIAilPW~~<;, 0 Ka8' OU £iVai OUTO<; TTOU 8a rrpf:TIEI va ETTIKOAEOTEi Kal va


OTIOOEl~£1 ~ EXPI TTOIOU U4JOU<; EiVal EKKa8apiO~EVIl ll OTTaiTilO~ TOU, E<pOOOV
~ £ ~ala OUTO EfVal E<piKTO OTTO Ta TipOOKO~IsO~EVO ~£ TllV aiTilO~ TOU f:yypa<pa,
/~
!.'-:... /0\.
f.,_
: ;·
(:._-:;,~-- ·~,)
.--o

6Mwc; ~ i'i101ay~ TTil~pw~~<; EiVOI OKUpwrta OTO oUvoilo T~<; ~~~~·?-'·· ~j


ouvopo!J~<; HJ<; EV J\oyw apvr)TJK~<; OJKOVOIJIK~<; rrpoOrro8EOr)<; y1a rn.v £J<~ij--
Tr)<;. Errior)<;, 11 OTT04Jll Kara Tr)V orroia Eivm IJEV oploj..ltvo<; o J\oyoc; Tr)<;
QVQKOTT~<; j..JE TOV OTTOiO Oj..l<pJOj3r)TEiTaJ TO EKKa8apJOj..JEVO Tr)<; QTTQJTr)Or)<; TTJ\r)V
---- ~

Oj..JW<; QV OEV ETTJKal\EiTaJ 0 QVQKOTTTWV TO TTOOO KOTO TO OTTOiO EiVaJ


OVEKKa8aplOTr) ea TTPETTEI va OIOTOOOETQI J\oyJOTIK~ TTpayj..laTOyVWj..JOOUVr)
TTpO<; QVEUpEO~ TOU, TTpOKElj..JEVOU va OKUpW8Ei KOTO TO QVTiOTOIXO j..JEpO<; Tr)<; r)
01aray~ rrAn.pw!J~<; KaJ ox1 Ev ol\w, oon.yEi oE Karaorpar~yn.on. rwv OJara~Ewv
TWV ap8pwv 623 KQI 624 Knol\ll, Ka8w<; 11 avayKr) OIEVtpyEJa<; J\oyJOTIK~<;

TTpayj..lOTOYVWIJOOUVr)<; TTp00TT08ETEI OTI OEV EiVaJ OplOIJEVO TO TTOOO Tr)<;


arrairn.on.c; y1a ro orroio EXEJ EKOo8Ei 11 OJaray~ TTJ\r)pWIJ~<; KaJ OEV
QTT00£JKVU£Tal TO aKplj3£<; U4JO<; Tr)<; OTTO TO TTPOOKOIJlsOIJEVQ tyypa<pa. H
OJarriorwon., OIJW<;, rwv avwrtpw oon.y£i y1a roue; rrpoava<p£pO!JEVouc; J\oyouc;
orn.v aKupwon. Tr)<; OJaray~c; TTJ\r)pWIJ~<; KaJ OXJ orn.v tKooon. arro<paon.c; TT£pi
OJ£vtpy£Ja<; J\oyJoTJK~<; rrpav-I.Jaroyvw!Joouvn.c;, n. orroia £VO£XOIJEVW<; va ~rav

-11 TTpOO~KOUOa, av En:JOIWKOTQV r) ETTIOiKOOr) Tr)<; QTTO.irr)Or)<; j..J£ aywy~ KOTO


Tr)V TaKTJK~ OJaOJKaoia. l:rn. OiKr),. OIJW<;, Tr)<; avaKoTT~<; orrou Kpiv£TaJ, IJETa~u
al\Awv, av OUV&TPEXOV OJ OIKOVOIJIKE<; TTpOOTTo8t0£1<; tyKUpr)<; EKOOOfl<; Tr)<;
OJaray~<; TTJ\r)pWIJ~<; Kara ro xpovo urro~oA~<; Tr)<; airn.on.~J Eivm avETTiTpETTTr)
r) EK TWV UOTEpWV avaOpO!JIK~ avaTTJ\~pWOr) Tr)<; OJOTTIOTOUIJEVr)<; £}\J\£14Jr)<; TWV
W<; OVW TTpOUTT08EOEWV Kdl Or) IJE QTT00£JKTIKO IJEOO TO OTTOiO 0£V EivaJ
rrpoo<popo y1a Tr)V tKooon. OJaray~<; rrl\rJpWIJ~<;. Ka8w<; OEV Eivm tyypa<po Karc:X
TI"JV tvvo1a rou ap8pou 623 KnoAll (j3J\. y1a ra avwrtpw Movnp8£o
10002/2016, MovnpGE.o 7423/2015, OrJIJ o£ TNn NOMOL:).
ETT£10~ , j..l£ TflV KpiorJ QVQKOTT~ TOU , 0 QVOKOTTTWV ~I"JTO y1a TOU<;
- ava<p£pO!JEVOU<_; J\oyou<_; TI"JV aKupworJ Tr)<; uTT'ap181J. 21882/2017 i5Jaray~<_;

TTl\rJpWj..l~<_; TOU llJKQOT~ TOU ElprJVOOIK£iOU A8rJVWV , j..l£ Tr)V OTTOia


UTTOXP£W8rJKE va KaTaj30A£1 OTI"JV Ka8~<_; TO TTOOO TWV 5.766,95 EUpW , TTJ\tov
TOKWV KQI E~OOWV , OTTO QTT-aiTrJOI"J TTOU TTpOEPXETOI OTTO 0Uj..lj300I"J xop~yr)Ofl<;
TTIOTWTIK~<_; Kapra<; , Ka8w<_; KQI TI"JV QKUpWOI"J Tfl<_; £TTIOTT£U001JEVrJ<_; 0£ j3apo<;
TOU EKTEAEOrJ<_; OUVOj..l£1 TrJ<_; OTTO 10-1-2018 ETTITay~<_; TTpO<_; TTl\rJpW!J~ ,
ouvrax8£ioa<_; rrapa TTooa<_; avr1ypacpou EK rou rrpwrou aTToypa<pou
£KT£A£orou TrJ<_; w<_; avw i5Jaray~<; TTArJPW!J~<_; . M£ auro ro TT£PI£XOIJEVO KaJ
aiTrJIJO rJ QVQKOTT~ apj..lOOJa KOI TTapaOEKTO <p£p£Tal TTpO<_; OU~~TI"JOI"J EVWTTIOV

(
/~ll·
/
··n,l;J~-t/
j' .,
\I . J ·
/ 0 ~no<p<icrc:coc; -rou EtpnvootKc:iou A8nvrov, .0..ta8tKacria AvaKonrov ( AN2 )
-~ /

·&
.;J rou TTap6vroc; L\IKOOTflpiou auj.J<pwva j.J£ TO 6p8pa 632 rrap. 1,2 KnoAL\ , Kara
Tfl OIOOIKOOia TWV TT£p10UOIOKWV OIO<pOpWV , OOK~8flK£ 0£ VOj.JOTUTTO KOI
E1Jrrp68EOIJO ( ap8p. 632 TTap. 1, 933 KnoAL\ ) a<pou fl rrpoa~aAAoiJEVfl
OIOTOY~ TTAflpWj.J~<; ETTI008flKE OTOV OVOKOTTTOVTO OTI<; 16-01 -2018 , OTTW<;
rrpoKUTTTEI arr6 TflV IJE ap181J. 47638/16-1-2018 £K8EOfl Emo6aEw<; rou
OIKOOTIKOU ETTij.JEAflTOU Tfl<; TTEpl<pEpEIO<; TOU E<pETEiOU nE1p016 , j.JE £opa TO
rrpwroOIKEio ASflVWV, KwaTOvrivou Mrroupa KOJ fl KpiVOIJEVfl avaKorr~
ETTI008flKE OTflV K08~<; OTI<; , 5-2- 2018 , OTTW<; TTpOKUTTTEI OTTO TflV j.Jf ap18j.J.
7658/2018 £K8£0fl ETTJo6aEW<; rou OIKOOTIKOU £TTij.JEAflTOU rou E<pETEiou
ASflVWV j.JE £opa TO npwTOOIK£iO ASflVWV 1Ewpyi6u Kwar6TTouAou .
Erroj.J£vwc;, rrp£TTEI va E~ETOOTEi rrEpa1r£pw fl £vOIKfl avaKorr~ we; TTpo<; TflV
VOj.JIK~ KOI OUOIOOTIK~ ~OOij.JOTflTO TWV A6ywv Tfl<; .
ME TOV rpir-o A6yo Tfl<; avaKOTT~<; ' 0 avaKOTTTWV sflTO TflV OKUpWOfl Tfl<;
rrpoa~aAAOj.JEVfl<; OIOTOY~<; TTAflpWj.J~<; , IOXUPisOf..IEVO<; OTI fl Ka8~<; TTOpOVOj.JO

EVOWj.JOTWVE TO TTOOO TTOU OVTIOTOIXOUOOV OTflV_EIO<pOQO TOU N 128/1975 OTO


AoyapiOOj.JO KOI TO OVOTOKisE -rrapOVOj.JO , ETTI~OpUVOVTO<; OVTi-OTOIXO TflV
O<pEIA~ TOU<; , j.JE OTTOTfAEOj.JO OUT~ va Ka8iOTOTOI j.Jfl EKK08ap10j.JEVfl . 0 A6yo<;
OUTO<; Tfl~ OVOKOTT~<; , EiVOI VOj.Jij.JO<; , EpEIOOj.JEVO<; OTI<; -QVO<pEpOj.JEV£<; OH]V
TTPOflYfl8Eiaa VOj.JIK~ OKE4JIJ OIOTO~EI<; . nptTT£1 va Oflj.JEIW8£i OTI 0 OXETIKO<;
A6yo<; OVOK'OTT~-c; , TTOU a<popa OTfl OUVOpO·j.J~ TWVITp00TT08EOEWV EKOOOfl<;
Tfl<; rrpoa-~aAAoj.JEVfl<; 01aray~c; TT7\flpWIJ~<; KOJ Ofl .oro EKKa8apld'j.J£vo Tfl<;
OTTOiTflOfl<; YIO TflV OTTOia EK008flKE fl TEAEUTOia , EiVOI OpiOj.JEVO<; , XWPi<; VO
OTTOITEiTOI 0 OVOKOTTTWV VO TTpOOOIOpiOEI KOI TO U4JO<; OTO OTTOio Sa OVEPXOTOV
fl OTTOiTflOfl OV OUT~ ~TOV EKK080p10j.JEVfl ~ VO ~6AAEI KOTO -OUVKEKplj.JEVWV
KovouAiwv rou AoyapiOOIJOU, OIIJWVOIJE 6aa avaAur1K6 EKTE8flKOV OTflV
rrpOflYfl8Eiaa VOIJIK~ OKE4Jfl .
ATT6 TflV EKTij.JflOfl 6Awv OVE~OipErW<; TWV Eyypa<pWV , TO OTTOia ETTIKOAOUVTOI
KOI TTpOOKOj.Jisouv 01 OIOOIKOI, OTTOOEiX8flOOV TO OK6Aou8a : KOTOTTIV OIT~OEW<;
Tfl<; K08~<; E~E008fl fl j.JE Op18j.J. 21882/2017 OIOTOV~ TTAflpWj.J~<; TOU LliKOOT~
rou E1pflVOOIK£iou ASflVWv, IJE TflV orroia urroxp£W8flKE o avaK6rrrwv va
KOTO~OAEI OTflV Ka8'fl<; TO TT006 TWV 4.673,83 EUpW , TOKOU<; 1080,20 EUpW KOI
£~000 12,92 EUpW, ~TOI OUVOAIKO 5.766,95 EUpW, EVTOKW<; OTTO TflV 1/7/2017,
TWV TOKWV UTTEpflj.JEpia<; UTTOAOVIsOIJEVWV OUj.J<pWVO j.JE TO £TTITOKIO
urrEpfliJEpiac; , aTT6 arraiTflOfl rrou rrpo£pXETOJ aTT6 TflV IJE fliJEPOIJflVia 21-4-
€~~(.~
· .··.r:v;<~
2003 aiTI"}OI"} KaTapTiO£W~ OUIJ~aO£W~ XOP~YI"}OI"}~ TTIOTWTIK~~ Kapra~ . /\6yw \):~
UTT£pl"}f.J£pia~ TOU avaKOTTTOVTa W~ TTpO~ Tl~ OUIJ<pWVI"}IJEV£~ KaTa~OAE~ EVaVTI .'·-....____!:_/
T l"}~ OUVOAIK~~ O<p£1A~<; TOU ,1"} Ka9~ <; rrpo £ ~1"} OTI"}V arr6 21-5-201 7 £~WOIKI"}
Karayy£Aia Tl"}<; OUIJ~aol"}<; , nou £mo691"}K£ VOIJ6Turra o£ auT6v, f.l£ TI"}V onoia
TOV £VI"}IJEPWO£ OTI npo£~1"} 0£ OpiOTIKO KA£i011JO TOU ,X,oyaplaOIJOU, 0 OTTOio<;
f.l£Ta<p£p91"}K£ 0£ OpiOTIK~ Ka9UOTEpi"}OI"} OTI<; 14-5-2017 Kal TOV KaA£0£ va
Kara~aA£1 aiJEoa To XP£WOTIK6 urr6,>.,omo nou rrpo£KU4J£ o£ ~apoc; Tou , To
onoio KaTEOTI"} OTO OUVOA6 TOU AI"}~ITTp69EOIJO Kal aTTaiTI"}TO . l:UIJ<pWVa IJE TI"}V
avwT£pw OUIJ~aol"} , Ka9£ <p6po~ , TEAO<; , EIO<popa ( ouiJnEpiAaiJ~avoiJEVI"}~
Tl"}~ EIO<popa<; TOU N 128/1975 ) ~apUV£1 TOV O<p£1AETI"} . l:TOV 6po 17 opis£Tal
£niOfl~ OTI 0 avaTOKIOIJO~ TWV 0£ Ka9UOTEpflOfl TOKWV 9a yiV£Tal ava £~a1JflVO
OUIJ<pwva f.l£ TO Ka9£oTw<; nou £KaoTOT£ Em~aA£1 'l VOIJ09£oia , o£ TT£pinTWOfl
O£ Karayy£Aia<; oA6KAflPO TO av£~6<pAflTO un6,X,omo ~apuvnm IJE T6Ko
Un£pfl1JEpia<; Kal TO £KaOTOT£ UnOAOITTO OVOTOKis£Tal ava £~a1JflVO . l:TOV 6po
o£ 9 xm 1 Tfl<; rrpoo9£Tou npa~'l<; Tfl~ ouiJ~ao'l<; , opis£ral 6TI 'l £1o<popa Tou
-N 1228/1975 ea rrpooau~aV£1 TO T£AIK6 £TTITOKIO . Ano0£1KVU£Tal OUV£nw~ OTI
IJETa~U TWV IJEpWV OUIJ<pWV~9flK£ 'l IJETaKUAIOfl Tfl~ EIO<popa<; TOU N 128/1975

OTOV avaKOTT.TOVTa, fl onoia Kal a9p01s6TaV y1a TOV UnOAOYIOIJO TOU


ouiJ<pWVfl9£vTo~ IJEra~u - Twv IJEpwv £TTITOKiou . ErrmMov o£ , ouf.J<pwv~9flK£
6n £q>6oov o o<p£1AOIJEVO<; T6Ko<; O£V Kara~Afl9£i £f.Jnpo9£o1JW~ - noo6 nou ,
Kara ta avwT£pw , nEpiAaiJ~av£1 Km TflV avwT£pw £1o<popa rou v. 128/1975 -
ea <p£p£Tal 0£ XPEWOfl TOU ,X,oyaplaOIJOU I ea K£<pOAOIOTTOI£iTal KOI ea
avaroKisnm ava £~aiJflVO . 'ETm, nap' 6,X,o nou £yKupw<; ouf.J<pwv~9flK£ 'l
IJETaKUAIOfl Tfl<; EIO<popa<; OTflV TTIOTOUXO, 'l OUIJ<pWVia £TTI~apUVOfl<; aUT~~ f.l£
T6Kou<; Km oa avaTOKIOIJ6<; auTwv £ivm aKUPfl En£10~ , OUIJ<pwva f.l£ 6oa
avcmT0X9floav avwT£pw , ora moTWTIKa IOpuiJara £mTp£n£Tal o avaroKI01J6<;
Twv Ka9uoT£p00f.l£VWV T6Kwv Kal ox1 TWV <p6pwv , £1o<popwv ~ a,X,,X,wv
rrp01Jfl9£1wv . Ev64JEI TouTou , 'l Ka9~<; 'l avaKon~ Tpan£siK~ £ralp£ia , nou ,
a<po(J K£<pOAOIOTTOIOUO£ TflV EIO<popa TOU V. 128/1975 Ka9£ <popa TTOU XPEWV£
T6Kouc; naofl<; <puo£w<; , OTfl ouv£X£1a avaT6Kis£ ra noaa Tfl~, £V£pyouo£
napav61Jw<; , a<pou oTo Ka8£ <popa npoKunTov un6,X,omo K£<pa,>.,mo urro,X,6y~<~£

TOKOU<; ( £KTOKIOIJO<; ) n£p1EXOVT£<; Kal noaa £10cpopa<; TOU N 128/1975, OTO


VEO 0£ npOKUnTOV £KaOTOT£ K£<paAOIO unOAOYis£ VEOU<; TOKOU<; n£p1EXOVT£<; Kal
£10<pOpa ( £KTOKIOIJO<; KOI aVOTOKIOIJO<; Tfl<; EIO<popa<; ). l:UV£n£ia TWV
.. ·-\ ·<
~ wrtpw, ~ arrair~o~ y1a r~v orroia £K068~K£ ~ avaKOTTTOI-f£V~ 01aray~
~A~pWI-f~c_; KaTEOT~ OV£KKa8ap10T~ t\6yw T~c_; £VOWI-fclTWO~c_; 0£ OUT~V TWV we_;
clVW TTapaVOI-fWc_; UTTOAOYI08EVTWV £TTITTAEOV TOKWV , Ka8wc_; Kal TWV TTOOWV
TTOU TTpOEKUTTTaV OTTO TOV OVaTOKIOI-fO roue_; , ~00£1 T~c_; TTpO£KT£8£ioac_;
a8£1-f1T~c; Kal rrapavo1-f~c; rrpaKTIK~c; r~c; Ka8~c; . E~at\t\ou £iva~ avt<piKTO va
TTpOKUlfJ£1 1-f£ arrt\ouc; 1-f08~1-fOTIKOUc_; UTTOAOYIOI-fOUc_; 0£ TTOIO TT006 avtpXOVTal
01 rrapavo1-f£c; XP£W0£1c; rou t\oyap1ao1-fou , ~ro1 ra rrooa rrou XP£w8~Kav
t\6yw TOU TTOpclVOI-fOU OVaTOKIOI-fOU T~c_; £IO<popac_; TOU N 128/1975, 1-f£ Tic_;
orroi£c; ( XP£W0£1c_; ) £m~apuv8~K£ ~ tvoiK~ arrair~o~ , 016n arranouvra1 ,
t\6yw r~c; rrot\urrt\oK6r~rac; rwv ap181-f~TIKWV Kal t\oyiOTIKWV rrpa~£wv , £IOIK£c;
yvwo£1c; r~c; OIKOVOI-fiK~c; ( t\oy1onK~c; ) £TTIOT~I-f~c; . H aKup6r~ra O£ rwv
£TTII-fEpouc_; TTOOWV £TT~p£al;£1 T~V tyypa<p~ OTT00£1~~ , at\t\6 Kal TO
£KKa8aplo1-f£vo rou ouv6t\ou r~c; arrair~o~c; , a<pou arr6 ra £V t\6yw
OTTOOTTclOI-fOTa TWV £1-fTTOpiKWV ~~~AiWV , TTOU rrpOOKOf,liOT~KaV OTTO T~V Ka8'~c_;
~ air~o~ , o£v £iva~ ouvar6c; o OIOXWPIOf,l6c; rwv £TTif.J£pouc; rroowv, a<p£v6c;
t\6yw TOO £ioouc_;_TWV £yypa<pWV , a<p£T£pou 0£ t\6yw T~c_; £VOWI-fclTWO!']c_; OTO
t\oyapiOOf.JO TWV TTOOWV TOU avaTOKIOf.JOU T~c_; £IO<popac_; ora TTOOcl TOU
OVaTOKIOI-fOU TWV TOKWV Kal 2~00WV , !JE TT£.pan£pW- OUVETT£10 T~V aOUVOf,lia
TTp00010p10f.JOU TOU TTpayf,lOTIKOU T~c_; O<p£1A~c_; Kal avriOTOIXO T~c_; arrair~o~c;

r~c; Ka8'~c; . ETTo1-f£vwc; , rrptTT£1 va yiv£1 O£Kr6c; o OX£TIK6c; t\6yoc; avaKorr~c;

Kal we_; ~clOif.JOc_; Kal KaT' ouoiav ( TTap£AKOUO~c_; T~c_; tpcuvac_; TWV AOITTWV
t\6ywv r~c; avaKorr~c; ) Kal va aKupw8£i ~ avaKOTTTOf.J£V~ 01aray~ TTA~PWI-'~c;
OTO OUVOAO Tr]c_; KOI OUVOKOAOU8a KOI ~ £KT£A£0TIK~ OIOOIKOOia TTOU
£TTIOTT£UO£Tal a£ ~apoc; rou avaK6rrrovroc; ouvaf.J£1 rr]c; avwrtpw o1aray~c;

TTAflPWI-'~c; . H OIKOOTIK~ oarravr] rou avaK6rrrovra ~apuv£1 Tr]V Ka8'r]c; , t\6yw


rr]c; ~nac; rr]c; ( ap8pa 176 Knot\£1, 84 rrap. 1 N 4194/2013 ).
I lA TOYl: /\OIOYl: A YTOYl:
LliKAZEI Kar'avTif.JWAia rwv 01aoiKwv.
LlEXETAI T~V avaKOTT~

AKYPONEI Tr]V 1-'£ ap181-f. 21882/2017


E1pr]VOOIK£iOU A8r]VWV Ka8wc_; KOI Tr]V £KT£A£0TIK~ OIOOIKOOia TTOU
£TTIOTT£UO£Tal 0£ ~apoc_; TOU OVOKOTTTOVTa OUVclf,l£1 T~c_; OTTO JO.-J-RI'Ji t~
£mray~c; rrpoc; £Kr£A£or] , ouvrax8£ioac; rrapa rr6oac; avr1ypa<pou £K rou
rrpwrou £KT£A£orou arroypa<pou Tr]c; avwrtpw iS1aray~c; TTAflPWI-'~c; .
EniBAMEI m: ~apoc; Tile; Ka8~c; ra OIKOOTIKO t~ooa TOU avaKOTTTOVToc; , ra
OTTOiO opfs£1 OTO TTOOO TWV OIOKOOiWV EiKOOI ( 220 ) EUpW.
Kpl8flK£, arro<paaia811K£ KOI Oll~OOI£U811K£ a£ EKTOKTil 011~6ma auv£opiaall
OTO -· OKpOOTilPIO TOU OTic; ~ 0KTW~pfou 2018
xwpic; TllV rrapouaia rwv OlaOiKwv KOI rwv TTAilPE~ouaiwv OIKI1Y6pwv roue;.
H EIPHNO~IKHl: i9 IPAMMATEAl:
~-;-

c:_lfi!m~-
(7!'~

AKPIBEI ANTirPAC!>O
9ewp~9f1K£ VIO TfJ VOJ.IIJHJ OI'JIJOVOr)