You are on page 1of 12

Ap18f.

JO<; OTTO<pOOr]<;
C) L\ ~ /2018
TO EIPHNOL'liKEIO AGHNON

l:uyKpor~8r]K£ oTTo Tr]V Elpr]voofKr] Mopfo Xpovr] - OIKOVOf.JOU , Tr]V oTTofo


OpiO£ r] npo£Opo<; TOU Tplf.JEAOU<; LUf.J~OUAfOU L'liOfKr]Or]<; KQI TOV lpOf.Jf.JOTEO
L'lrJf.l~Tplo Z1wyo .
l:uv£opfoo£ Or]f.JOOIO oro oKpoar~plo rou or1<; 17-4-2018 rrpoK£1f.J£vou vo
OIKcl0£1 lr]V UTT08£0r] f.l£TO~U :
Tau OVOKOTTTOVTO<; L'lr]jJ~TpiOU nl£ppaKOU TOU ntrpou I KOTO[KOU XoAovopfou
An1~~<; , TTou TTopoora8r]K£ 010 Tr]<; TTAr]pt:~ouofo<; OIKrJyopou Kwvoravrfvo<;
LTcliKOU.
Tr]<; Ka8~<; rJ ovoKoTT~ Avwvuf.Jou TpoTT£~1K~<; EratpEfo<; f.J£ Tr]V £TTWVUf.J[o <<
EGN IKH TPAnEZA THl: E/\ML'lOl: A.E >>, TTOU £0p£U£1 OTr]V A8~vo KOI
£KTTpOOWTT£fTOI VO~If.JO, r] OTTO[O TTOpOOTcl8r]K£ 010 TOU TTAr]pE~OUO[OU

OIKr]yopou Ayy£Aou AAE~ovopoTTouAou .


0 ovoKOTTTWV f.J£ Tr]V OTTO 1-2-2018 ovoKoTT~ rou , ~~Tr]O£ oao TT£pltxovrm a
OUT~.

!10 Tr] OU~~Tr]Or] Tr]<; OVOKOTT~<; opfOTr]K£ r] OIKclOif.JO<; TTOU OVO<p£p£TOI OTr]V
OPX~ Tr]<; OTTO<pOOr]<; , KQTcl Tr]V OTTO[O £K<pWV~8r]K£ r] UTT08£0r] OTTO TO OIK£[0
TTIVclKIO KQI KOTcl Tr] 0£1pcl £yypo<p~<; Tr]<; a' OUTO .
Kara TrJ OrJf.JEplv~ OrJf.JOOio ou~~TrJOrJ TrJ<; uTTo8to£w<; 01 TTAr]pE~oumol
OIKr]VOPOI TWV OIOO[KWV OVETTTU~OV TTpO<pOpiKcl TOU<; IOXUPIOf.JOU<; TOU<; KOI
~~Tr]OOV vo ylvouv O£KTa oao avo<ptpovrm ora TTpOKTIKa Or]f.JOOIO<;
OUV£0plcl0£W<; KOI OTI<; tyypO<p£<; TTpOTcl0£1<; TOU<; .
A<t:>OY ME/\ETHl:E TH LliKOIPA<t:>IA
l:KE<t:>GHKE KATA TO NOMO
I~

LUj..l<pWVa j..IE TO ap8po 1 TTap. 3 EOa<p. A'rou N. 128/1975 opis£TOI


~(~
on ~";--
..... _~

ETTI~aAAETal OTTO TO £To<; 1976 EIO<popa, ~apuvouoa Ta TTOOil<; <pUOEW<; EV


EAAao1 A£1roupyouvra morwr1Ka 1opuj..lara, TT£p1Aal-l~avoj.J£VIl<; Km Til<; ... .. .
UTTEp TOU EV Til TTOp. 1 TOU TTOpOVTO<; ap8pou £1<; TTOOOOTOV EVa ( 1 ) ETTf TOI<;
XIAfOI<; £TilOfW<; ETTf TOU j..IEOOU ETilOfou UljJOU<; TWV EVTO<; EKOOTOU
llj..IEpoAoylaKOU £roue; 1-lllVIaiwv UTTOAofTTWV TWV XOPilVOUj..IEVWV UTT' aurwv
TTOOil<; <pUOEW<; OOVEfWV ~ TTIOTWOEWV, TTEplf..Oj..I~OVOj..IEVWV KOI TWV
TTIOTWOEWV TTpO<; TpOTTEsa<; , W<; KOI TTpO<; TO flllj..IOOIOV , TTAilV TWV EVTOKWV
ypaj..lj..laTfWV . H EIO<pOpa OUT~ O<p£if..£Tal TT£pav TWV , OUVOj..l£1 Til<; OTTO 19
Mapriou 1962 j..IETa~U TWV rpaTTEsWV OUj..I~OOEW<;, W<; OUTil £TpOTTOTTOI~81l KOI
OUVETTAilpW81l j..IETaVEVEOTEpW<; , OUj..l<pWVIl8EIOWV EIO<popwv >> . ATTO Til
o1ara~ll aur~ our£ rrpo~AtrrEral PllTa we; ouj..l~aTIKa ouvar~ , aAAa our£ KOI
OTTayop£U£TOI ll OUj..I~OTIK~ j..IETaKUf..IOil Til<; EIO<popac_; TTOU 8EOTTis£TOI _!JE TO
voj..lo auro . H pu8j..IIOTIK~ 1oxuc; rou we; avw voj..lou E~avrA£frm orov
Ka80pi0j..IO TOU UTTOXPEOU , EVOVTI TOU flllj..IOOiOU , TTpOOWTTOU OTa rrAai01a Til<;
tvvOI-IIl<; oxtail<; TTou 1opunm l-IE Til OXETIK~ o1ara~ll Km a<popa , Erroj..ltvwc; ,
OTTOKAEIOTIKO OTilV ( K08£Til ) -GXEOil j..IETa~U -KpOTOU<; KOI TTIOTWTIKWV
1opuj..larwv Km ox1 orllv ( op1sovr1a ) oxtail j..IEra~u morwriKwv 1opuj..larwv Km
oavEIOAilTTTWV. H j..IETaKUAioll Til<; EIO<popac; orouc; r£Awrafouc; aurorrc;
ETTITpETTETOI j..IE ~OOil TllV apx~ Til<; IOIWTIK~<;- -atJT<JVOj..lia<; KOI E<pOOOV Q£'7
aTTayopEUETal aTTo aAAil o1ara~ll , we; r£ro1a<; voouj..IEVIl<; Til<; H£oTTio£w<;
OVWTOTOU opiou ETTITOKiOU , TO OTTOiO 8a UTTEpE~OIV£ ll EIO<popa OUT~, KOI j..IOVO
OV OEV UTT~PX£ avri8£Til pU8j.JIOil . ETTOj..ltVw<;, 0 UTTOAOyiOj..16<; TOU TTOOOOTOU
Til<; EIO<popa<; TOU V. 128/1975 YIO TOV K080pl0j..IO TOU ETTITOKIOU OOVEfWV Til<;
TpaTTEsac; , l-IE £1-11-1Eoo oTTor£A£oj..lo Til j..IEraKuAioll Til<; Elo<popac; our~c; oro
OOVEIOOOTOUj..IEVO ' EIVOI VOj..llj..IO<;, VlaTi OEV OVTiKEITal OTil OIOTa~ll TOU ap8pou 1
TTOp. 3 TOU V. 128/1975, ll OTTOia OEV K081EpWV£1 OTTOyopEUTIKO KOVOVO OIKOIOU
' KOT' ap8po 174 AK ' OUT£ 0£ aAAo OTTayopEUTIKO Kav6va OIKaiou ' EVTOOOETal
0£ OTO TTf..OiOIO TOU £A£U8£pOU K080p10j..IOU TWV ETTITOKfWV . H ETTI~OA~ Til<;
Elo<popac; our~<; oro oov£1of..~TTT1l j..ITTOp£1 vo £AEVX8£i 1-16vo aTT6 aTT04Jil
OIO<pOV£10<; ,loiwc; 6rav ETTI~aAAETal xwpic; TTPOilVOUj..IEVIl ETTOPK~ EVIlj..IEpWOil ~

KaTO TpOTTO KEKOf..Uj..lj..IEVO . AAAWOT£ , ll ETTipp14Jil Til<;

arov 5aVEIOA~rn~ arrortAw~; row5· OXETIK~<; ETTI~OpUVOr]<;

auvaAAaKTIK~

/
ATTo nJ 01ara~11 rou ap8pou 8 TTap. 6 v 1038/1980 << rr£pi ayopac; Kal
TTWA~OEW<; ouval\1\ay~OTO<; KQI ~EVWV TpOTT£siKWV ypa~~OTiWV >>, TTpOKLJTTT£1
or1 11 No~1o~ar1K~ EmrpoTT~ , ~£ aTTo<pao£1<; Tl1<;, ouvmm va Emrpf.TT£1 rov
EKTOKIO~O TWV O<p£1AO~EVWV TOKWV TO TTIOTWTIKcl IOpu~ara TTOU AEITOUpyouv
OTI1V EAAOOa, xwpic; OTTOIOVO~TTOT£ XPOVIKO ~ clAAO TT£p10pl0~0 . ME ~0011
auT~ Tl1 vo~o8£TIK~ £~oumoi50T11011 , £K00811K£ 11 ~£ ap18~. 289/30-10-1980
aTTo<pao11 Tl1<; No~1o~m1K~<; EmrpoTT~<; , rrou OI1~00I£U811K£ or11v E<p11~Epioa
Tl1<; Ku~£PV~O£W<; KQI EX£1 IOXU vo~ou, ou~<pwva ~£ Tl1 OlclTa~l1 TOU ap8pou 8
V. 1083/1980, ~£ TI1V OTTOia opiOT11K£ OTI << 0 EKTOKIO~O<; TWV O<p£1AO~EVWV £1<;
TO<; TpclTT£sa<; KQI TOU<; AOITTOU<; TTIOTWTIKOU<; opyaVIO~OU<; EV K08UOT£p~0£1
TOKWV , ouvarm va yiv£Tal aTTo Tl1<; TTPWTI1<; 11 ~t.pac; Ka8uor£p~o£w<; , av£U
o1ouo~TTOT£ xpoviKou ~ aAAou TT£p1op1a~ou , Evw oro £06<p1o Wr11c; io1ac;
aTTo<pao11c; ava<p£p£Tal OTI o ,\oyoc; £Kooo11c; Tl1<; Eivm 11 avayKOIOTI1Ta rou
EKTOKIO~ou rwv Ka8uor£pou~£vwv roKwv , a~t.owc; ~OAI<; Kmaorouv
QTTOITI1TOi. ME Tl1 OlclTa~l1 OUT~ 8£0TTiOT11K£ E~aip£011 VIO Tl<; rpaTT£siKE<;
ouva,\,\ayt.c; , we; rrpo<; roue; TT£p1op1o~ouc; TTOU ri8£VTOI aTTo Tl<; 01ma~£1<; rwv
- 6p8pwv 296 AK Kal 110 TTap. 2 E1oNAK . Kma r11v £vvo1a 5£ Tl1<; aTTo<pao11c;
aur~c; T11<; No~1o~m1K~<; EmrpoTT~<; , o Km' E~aip£011 aTTo roue; TT£p1op1o~ouc;
TOU OVOTOKIO~OU << £KTOKI0~6<; TWV EV K08UOT£p~0£1 TOKWV >> £TTITpETT£Tal
~ovo ~£ TI1V rrpo0rro8£0I1 OTI auro EX£1 ou~<pwv118£i aTTo ra ~£p11, E<pooov
011AOO~ 0 O<p£1AET11<; EX£1 QTTOO£X8Ei ~£ TI1V TTIOTWTIK~ ou~~OOI1 TO OUOiJEV~ VI'
aurov opo y1a rov , Kma rov we; avw rpoTTo , avaroKIO~o rwv
Ka8uorEpou~£vwv roKwv ( OMn 89/1998 NOMOL:: ). To vo~o8ETIKO auro
Ka8Eorwc; £TTa4JE TTMov va IOXU£1 y1a r1c; v££<; ( ~ETa Tl1 8£o11 a£ 1oxu rou
VOIJOU ) rpaTTEsiKE<; OUIJ~cl0£1<; I OUIJ<pwva IJE T11 OlclTa~l1 TOU ap8pou 12 v
2601/1998 . L UIJ<pWVQ IJE TI1V E~aip£011 OUT~, TTOU 8EOTTiOT11KE IJE TI1V
Kupw8Eioa IJE VOIJO aTTo<paorJ TrJ<; NOIJIOIJOTIK~<; EmrpoTT~<; , TTapExorav OTI<;
rpcmEsE<; KQI ora TTIOTWTIKcl IOPUIJOTO 11 EUXEP£10, OTO TTAOiOIO TOU ETTITpETTTOU
KOVOVQ OIKaiou TTOU £8ETE 11 OlclTa~r], va EKTOKisOUV , 011AOO~ , KOTcl TO
XPI1011JOTTOIOUIJEVO auro OIKOVOIJIKO opo , va uTToAoyisouv AOVIOTIKa roKouc;
ETTi Ka8uorEpou~£vwv TOKWV aTTo T11V TTPWTI1 111JEpa Tl1<; Ka8uor£p11o~<; roue; .
nEpOITEpW, 0 KaT' E<pOpiJOV~ TWV W<; clVW OIOTcl~EWV TOU ap8pou 8 TTEpiTTT. 6
V. 1083/1980 KOI Tile; IJE Opi91JO 289/1980 OTrO<pOOilc; Tile;
Errnporr~c; IOIOiT£poc; TpOTTOc; OVOTOKIOIJOU TWV OTrOIT~O£WV TWV TpOTT£sWV
£~0KOAOU9£i VO OIETT£1 aurtc; KOI J..lETcl TOV £~0TrAIOJ..lO roue; IJE OIKOOTIK~
OTTO<pOOil , ~ clAAO £KT£A£0TO TiTAO , K09000V KOI 01 O<p£1AOJ..l£VOI YIO TllV KUpiO
OTTOiTilOil TOKOI £~0KOAOU90UV VO EXOUV TO XOPOKT~pa << O<p£1AOIJEVWV 0£
TTIOTWTIKcl IOPUIJOTO TOKWV >> OTTWc; opis£1 TO ap9po 8 TTOp. 6 v. 1083/1980
Kal ll we; avw ava<p£pOJ..l£VIl arro<paoll Tile; No!JIOIJOTIK~c; EmTporr~c; ( An
1782/2001 NOM02:: ). Arro nc; we; avw 01ara~£1c; rou TTpoYoxuoavToc; Kal rou
U<j)IOTcl!JEVOU ( ap9pa 2 V.2601 /1998, 30 V. 2783/2000, 47v2783/2000, 42V
2912/2001 KOI 39 V. 3259/2004 ) VO!J09£TIKOU K09£0TWTOc;, TTpOKUTTT£1 OTI O£V
£iVOI £TTITp£TTTOc; 0 OVOTOKIOJ..lOc; TTp01Jil9£1WV KOI E~OOWV , EVW Kcl9£ OVTi9£Til
ouJ..l~OOil e:ivm wetwc; avri9£Til one; we; avw 01ara~£1c; , o£ Ka9£ OE
TTEpiTTTWOil EAEYX£TOI IJEOW TWV OIOTcl~EWV TWV ap9pwv 174, 178 KOI 179 AK .
AKOJ..lll KOI IJE T£AOAOYIK~ EPJ..lllVEia rwv OX£TIKWV OIOTO~Ewv ro OUJ..lTTtpao!Ja
Eivm TO io1o, a<pou , £V04J£1 rou or1 ll aTTo<paor:J. Tile; No!JIOIJOTIK~c; ETTnpoTT ~c;
9£0TTis£1 £~aip£01l , TTPETT£1 VO EPIJTTV£U£TOI OTEVcl ( E<p 1\0J..l· 124/2007,
MovnpEO 258/2015 NOM02:: ). l::Lr!J<pWVO IJE Til OlclTO~Il TOU ap9pou 623
Kno,\~ KOTcl TllV EIOIK~ OIOOIKOOia TWV ap9pwv 624 twc; 634 Kno,\~ J..lTTOpEi va
sllTil9Ei ll EKOOOil Tile; OIOTay~c; TTAilPWJ..l~c; YIO XPilJ..lOTIKtc; OTTOIT~0£1c; ~­
OTTOIT~0£1c; rrapox~c; XPEOypa<pWV £<pOOOV -11 CTTOiTr]Oil KOI TO O<pEIAOJ..lEVO
TTOOO OTTOOEIKVU£TOI IJE Oll!JOOIO ~ IOIWTIKO tyypa<po . TO tyypa<pa 0£ aura J

OTTO TO OTrOia TTpOKUTTT£1 ll OTTOiTilOil KOI TO TTOOO Tile; , rrptTT£1 KOTcl Til OlclTO~Il
TOU ap8pou 626 rrap. 3 TOU IOiOU KWOIKO, VO ETTIOUVclTTTOVTOI OTilV aiTr]Oil YIO
TllV tKoooll o1aTOy~c; TTAilPWIJ~c; . E~a ,\,\ou , TO EKKa9aplo1Jtvo Tile; aTTaiTilollc;
TTPETT£1 va TTPOKUTTT£1 OTTOKAEIOTIKO KOI IJOVO aTTo TO TTEPIEXOIJEVO Tile; OlaTOy~c;
TTAilPWIJ~c; , ETTITpETTOIJEVIl<; Til<; OUIJTTA~pWOil<; KOI OTTO TO tyypa<pa IJE pOOr]
TO OTTO[a EK0091lKE ll TEAEUTOIO KOI ~piOKOVTOI OTO OX£TIKO <pclKEAO .
0TTOIOO~TTOTE clAAil OUIJTTA~pWOil OTTO rrpOOKOIJIOil Eyypa<pWV £KToc; <pOKEAOU,
~ro1 Eyypa<pwv , rrou oe:v XPilOIIJOTTOI~91lKav aTTo rov anouvTO y1a TllV tKoooll
Tile; 01may~c; TTAilPWIJ~c; OEV ETTITptTTETOI . l::TilV ouola TO £KKa9apiOIJEVO
0Va<p£p£TOI OTilV OTTOITOUJ..lEVIl <<£yypacpr] OTTOOEI~r] Tile;- OTTOITilOil<; >> -KOI
9£1JEAIWV£TOI , OTOV KOTcl TllV EKOIKOOil Tile; OVOKOTT~c; IJE ~clOil TO tyypacpa ,
TTOU £K0081lK£ ll 01aray~ TTAilPWIJ~<; , KpivETm aTTo ro OIKaor~plo , OTI OEV
OTTOOEIKVU£TOI ll aKpl~~ TTOOOTilTO r c; aTTaiTilO~·
a,\,\a UTTOPX£1 OIJ<pl~oAla y1a
- .~ -~
I · - ·· - -
I
i .·
" .v·l\ ~
0 qniUo TI]£ ~E Upt9~
. ......... 9. y. 3. ......... ./20\8
tr. -' no UCJ£0) TOU Et vo8tKEiou A8 VcOV
1
1' L'na8tKacria AvaK01tcOV AN2
~:·vw:-;;·.t , "'f

l\'i;;j"-::(; "'- ljJO<; OUT~<; KOI UTT<lPXEI ~6vo , 6TOV , TTp6a6ETO , 6iOTTIOH.iJVETOI 611 0

OVOKOITTWV q .moofsETOI IJE ~OOrJ TO OTOIXEfa TOU <paK£Aou VO rrpo~OA£1 1-JE


rrArJp6TrJTO A6you c; 1-JEfworJc; TrJ <; arrafTrJOrJ<; y1a 1-J E PIK~ aKupworJ TrJ<; 01aray~c;
ITArJPWIJ~<; . nEpmrtpw I OTOV 1-JE TO A6yo TrJ<; OVOKOTT~<; 01-J<piO~rJTEfTOI rJ
urrap~rJ ~ ro U4JO<; TrJ<; arrafrrJOrJ<; I o A6yoc; aur6c; EX£1 apvrJTIK6 xapaKr~pal
aou o Ka8ou rJ avaKorr~ I o orrofoc; EITEX£1 8£orJ Evayovroc; I EX£1 TO
UITOKEIIJEVIKO ~apoc; I KOTO TO VEVIKO OIKOVOIJIKO Kav6va TOU ap8pou 338 TTap.
1 KnoAll I y1a TrJV arr60£1~rJ 1-JE OrJIJ601o ~ IOIWTIK6 tyypa<pol rrJ<; uTTap~rJ<; KOI
TOU ITOOOU TrJ<; arrafTrJO~<; TOU ( An 186112011 NO MOl: ). Efvm 0£ EITITpEITT~

rJ ouf.J<pwvfa 1-JE TrJV orrofa rJ o<pEIA~ rou morouxou orrJv moninp1a rparr£sa I

rrou ea TTpOKU4JEI arr6 TO OpiOTIKO KAEfOIIJO TrJ<; rrfOTWOrJ<; I ea OITOOEIKVUETOI


arr6 TO arroorraoi-Jara rwv EIJrropiKwv ~~~Afwv TrJ<; rparr£sa<; (An 37012012 I

An 925/20061 OrJIJ. o£ NOMOl: ). ME TrJV Ev A6yw ouf.Jcpwvfa rrpooofoETOI avw


ET£pou o£ IOIWTIKO tyypa<pa TTA~prJ<; arroOEIKTIK~ 1oxuc; I TrJV orrofa
OIO<pOpETIKO Sa EfXOV 1-JOVO UTTO TrJ OUVOpOIJ~ TWV rrp00TTo,8£0£WV TOU ap8pou
448 KnoAlll EAAEf4JEI rwv orrofwv ea rr£pJ£rrmTOv o£ arrAa OIKaonKa TEKIJ~pla
( 339 KnoAll ) I TTArJv 61-Jw<; o£v avTJorpt<pETOI TO ~apoc; aTT60£1~rJ<; I Ka8wc; o
oavEioA~rrrrJ<; OIOTrJpEf ro OIKafwi-Ja avTOrr60£1~rJ<; I aK61Ja KOI av OUIJ<pWvrJ8Ei
TO avrf8£JO ( An 43012005 on ). H 0£ OVTOIT00£1~rJ OVTIOIOOT£AAETOI
Evvo1oAoy1Ka arr6 TrJV KUpla arr65£1~rJ~ OrJAao~ arr6 TrJV aTToOEIKTIK~ OIOOIKaoia
rrou OIE~OV£1 o OIOOIKO<; rrou <ptp£1 TO ~apoc; arr60£1~rJ<; ( ~A . MITEr) lnoAmK~
lliKOVOIJfa I Ep!JrJVEfa TWV ap8pwv OEA. 1568 ) KOI ouvfoTOTOI KOTO
ITEpiEXOIJEVO OTrJ OIKOVOIJIK~ OUVOTOTrJTO TOU OVTIOfKOU VO KOTOppf4JEI TrJV
OITOOEIKTIK~ a~ia TWV OTTOOEIKTIKWV 1-JEOWV ITOU XPrJOIIJOITOIOUVTOV arr6 TO
<p£povTO ro ~apoc; TrJ<; Kup1ac; arr60£1~rJ<; OIOOIKO I KaTOOEIKvuovTO<; TrJV
ava~1omorfa
1
rourwv I EfT£ Ka8 aura EfT£ 1-JE TrJV ErrfKArJOrJ KOI rrpooK61JIOrJ
fo1wv arroOEIKTIKWV f.J £owv ( ~A . NIKOA6rrouAo I llfKalo ATT60£1~rJ<; I B '£KooorJ I
oEA. 151 )~ xwpf<; va XP£16s£TOI va rrEf0£1 ro lliKaor~ y1a rrJv avaKpf~fla rwv
arroOEIKrtwv IOXUPIOIJWV rrapa 1J6vo va 1 OrJI-Jioupy~o£1 OIJ<PI~oAfa we; rrpoc;
TrJV aA~8£1a roue; lorr6r£ Kal Sa arropp1<p8£f rJ EKKPEIJ~<; airrJOrJ we; a~OOIIJrJ I

acpou rov Kfvouvo OIJ<pl~oAfa<; we; rrpoc; TrJ ouvopoi-J~ rwv y£yov6rwv ora
orrofa orr]pfs£ral rJ £molwK61JEVrJ tvvoi-JrJ ouv£TT£1a cptp£1 o txwv ro Kup1o
~apoc; arr60£1~rJ<; KOI ox1 o avrfOIK6<; TOU rrou OI E~ ay£1 TrJV avTOrr 60£1 ~ rJ .
Errof.J £vwc; ro EV A6yw OIKOVOIJIK6 OI Kafwi-Ja avr 101aor£AAETOI Kal w e; rrpoc; TrJV
I
1:0,(")"Vr.
I ,,.
I '-
\'J.l ....
·;::,~ ~--~- ­
. L c-- ,~
' I~
OTT00£1~r] TOU OVTi8£TOU TTOU K081£pWV£1 TO ap8po 338 rrap. 2 KnoAL\ ~¢/-----
""'--- y
rrpo<; TO v61JIIJO TEKIJ~pla orr6T£ KOI o avTiOIKO<; Tou anouvTo<; q>£p£1 To f3apo<;
I -
TrJ<; KUpla<; arr60£1~rJ<; Tou avn8£Tou £K£ivou rrou TEKIJaip£1 o VOIJO<; I TrJ<;
OrJIJIOupyia<; OrJAOO~ TTA~pou<; OIKOVIK~<; TT£TToi8rJOrJ<; KOI 6XI aTTAW<;
01Jq>lf30Aia<; . EK TWV W<; OVW TTpOKUTTT£1 OTI 0£V uq>iOTOTOI f3apo<; TTapa IJOVO
OIKOiWIJO OVTOTT60£1~r]<; ( f3A. K. MTTErJ I noAITIK~ LliKOVOIJiO I Ep1Jr]V£ia TWV
.ap8pwv la£A. 156811569 ). Ta W<; avw OX£TIKO IOXUOUV KOI w<; rrpo<; Tl<;
TTp00TTo8£0£1<; £q>Op1JOV~<; TWV OIKOVOIJIKWV KOVOVWV OIKOJOU 1K08£ 0£
OlaOIKO<; q>£p£1 TO f3apo<; arr60£1~rJ<; TWV y£yov6Twv TO orroia OTrJpi~ouv TO
OIKOVOIJIKO OIT~IJOTO TOU ( f3A. K. MTTEr] I noAITIK~ LliKOVOIJiO I EpiJr]VEia TWV
ap8pwv la£A 1508 1 1509 1 1510 ). npoKEIIJEVOU 0£ va £K008£i rJ OIOTOV~

TTArJPWIJ~<; OTTOIT£JTOI rJ 0Wp£UTIK~ OUVOpOIJ~ TWV 8£TIKWV TTp00TT08EO£WV TOU


ap8pou 623 KnoALl KOI TWV apVflTIKWV TTp00TTo8£0£WV TOU ap8pou 624
KnoALl. Av 0 A6yo<; OVOKOTT~<; 0Tflpi~£TOI OTrJV 01Jq>lof3~Tfl01l TWV W<; avw
rrpo0rro8£o£wv TOT£ o .oavciOT~<; EX£1 urroxp£wcrrJ va arroo£i~£J TrJ ouvopoiJ~
TOIJ<;, OIOTI 01 rrpo-ono8£o£1<; auT£<; £ivm arrap-aiTrJT£<; y1a TrJV £TTEA£U0rJ H]<;
£TTIOIWKOIJ£Vr]<; 010 Tr]<; OX£TIK~<; OIT~O£W<; TOU EVV-OIJrJ<; OUVETT£10<;, ~TOI Tr]<;
EKOOOrJ<; £yKUprJ<; 01may~<; TTArJPWIJ~<; (BA. K. Mrr£rJinOAITIK~ .61K0~01Jial
-Ep1Jr]V£ia TWV ap8pwvl EIOiKE<; LliOOIKOOi£<;1 O£A.244). LTrJV TT£piTTTWOrJ KOTO
TrJV orroia KOTOTTIV OOKrJI:Ill<; - avaKOTT~<; TOU ap8pou 632 KnoALl 0TOTTIOTW8£i
6n O£v ouv£Tp£X£ Ilia £K_Twv avwT£pw rrpo0rro8£a£wv, ll 01may~ TTArJPWIJ~<;
ea OKUpw8£i OIOTI ea EX£1 OTT00£1X8£i OTI rJ aiTr]OrJ £TTi Tr]<; orroia<; £K668rjK£
~TOV OIKOVOIJIKO ouoia af30011Jr] (f3A. y1a Tr]V EVVOia Tr]<; OIKOVOIJIKO af30011Jr]<;
OIOOIKOOTIK~<; rrpa~rJ<; 0£ K. MTTEr]l noAITIK~ LliKOVOIJial Ep1Jr]V£ia TWV ap8pwv/
E1oaywy~ OTrJ OIKOVOIJIK~ aKE4JrJ KOI y£VIK£<; 01ma~£1<; 1-2 071 a£A. 94). Av KaTa
£VaOKrJOrJ TOU OX£TIKou OIKOIWIJOTO<; TOu o oq>£1AETrJ~ OIJq>IOf3rJT~0£1 IJE A6yo
avaKoTT~<; To £KKa8apiOIJEVO TrJ<; arraiTrJOrJ<; y1a TrJV orroia £K068r]K£ 01may~

TTArJPWIJ~<; 0£V OTTOIT£iTOI y1a TO OpiOIJEVO TOU A6you OUTOU VO TTpOOOIOpia£1


KOI TO UljJO<; OTO OTTOJO 8a OV£PXOTOV rJ OTTOiTr]OrJ OV OUT~ ~TOV

£KK080p101JEVrJ, K08W<;, OTTW<; TTpO£KTE8r]K£, TO f3apo<; Tr]<; OUVOpOIJ~<; TWV


8£TIKWV KOI apvrJnKwv rrpo0rro8£a£wv EKOOOrJ<; OlaTOy~<; TTArJPWIJ~<; q>£p£1 o
00V£10T~<;. 0 OVOKOTTTWV, TTpOKEIIJEVOU VO EUOOKIIJ~0£1 rJ OVOKOTT~ TOU, 0£V
XP£1a~£TOI va arroo£i~£1 ouT£ 6TI ll arraiTrJOrJ £ivm av£KKa8apiOTrJ 6TI OrJAaO~ To
noa6 r~c; 0£v dvm op1a~Evo, ~;Ji(, ~6vo a~qHa~~rWvrac; r~v apv~nK~ aur~

;b C)f
OTO TT'Aaima Tfl~ QVTOTT00£1KTIK~~ TOU, EUXEP£10~ VQ

OIJ<pi~OAia OTO .6.JKQOT~p10 OX£TIKO IJE Tfl OUVOpOIJ~ Tfl~ KaJ

TT£PaJT£pw va IJflV ETTJTUX£1 o Ka8' ou fl avaKoTT~ va ap£1 Tfl OX£TJK~ apq>J~o'Aia,

TTOpOTI <pEp£1 TOV KiVOUVO Tfl~ W~ EXWV TO UTTOKEIIJEVIKO KQI QVTIKEIIJEVIKO ~apo~

QTT00£1~~~ Tfl~. Doo 0£ a<popa 0£ aTTaiTflOfl TpclTT£sa~, fl OTTOia, KaTcl

OJKOVOIJIK~ oup<pwvia Twv OJaOiKWV, aTTOO£JKVU£TOJ rrA~pw~ aTTo TO

QTTOOTTOOIJOTO TWV EIJTTOplKWV ~~~'AiWV, OTflV TTEpiTTTWOfl KQTO TflV OTTOia 0

O<p£1A£Tfl~, 0£ ~apo~ TOU OTTOiOU EX£1 £K008£i ~00£1 TWV QTTOOTTOOIJOTWV

01aray~ TT'AflpWIJ~~. £TTJKa'A£OT£i IJE TflV avaKoTT~ rou KaJ aTTOOEi~£1 OTJ £ivm

aKupo~ opo~ Tfl~ oup~aofl~, ouvap£1 Tfl~ oTToia~ EX£1 £TTJ~apuv8£i fl o<p£J'A~

TOU IJE ETTITTMOV XPfliJaTIKcl TTOOO TT£pav TOU KE<pa'Aaiou, OTTW~ TOKOU~ KaJ

£~000 TO OTTOia EXOUV QVQTOKJ08£i, K£<pa'AaJOTTOJfl8£i KQI £TTQVQTOKI08£i, IJE

ouv£TT£Ja va Ka8ioTOTOJ av£<pJKTO~ o OJaxwplopo~ KOJ fl a<paipEo~ Tou~ aTTo Trl


OUVO'AIK~ aTTaiTflOfl IJE aTT'AOU~ pa8f11JaTIKOU~ UTTO'AoyJOf.JOU~ KQI W~ £K TOUTOU

va IJflV aTTOO£JKVU£Tal TO aKpt~£~ U4JO~ Tfl~ aTTo TO TTpooKOIJI~6p£va y1a TflV

EKOOOfl 01aray~~ TT'Aflpwp~~ aTTOOTTOOIJara, ap<plO~flT£i 6-XJ p6vo Tfl otJvopop~

Tfl~ apVflTIK~~ TTp00TT08£0r]~ TTOU OX£Tis£TGJ IJE TO OplOIJEVO TTOOO Tfl~

QTTQ[TflOfl~, TO VQ IJr]V £[VaJ Ofl'AOO~ OUT~ OVEKK080p10Tr], aA'Aa KQI Tfl~ 8£TJK~~

TTpoOTTo8£0fl~ Tfl~ OX£TJK~~ p£ TflV £yypa<pf1 aTToO£J~fl Tou aKpl~~ou~ U4JOU~

Tfl~. H avri8£Tfl aTT04Jfl KaTa TflV OTToia o avaKOTTTWV TTPETT£1 -0XJ povo va

£TTIKO'A£OT£i TO QV£KKa8aplOTO Tfl~ QTTOiTflOfl~, a'A'Aa ETTITT'AEOV KQ! VQ

TTpOOOIOpi0£1 TO TTOOO KaTcl TO OTTOiO £iVaJ QV£KK080p10Tfl fl QTTOiTflOfl,

TTpOKEIIJEVOU va £iVai OplOIJEVO~ 0 OX£TIKO~ 'Aoyo~ QVOKOTT~~. OUV£TTOY£TaJ TflV

OV£TTiTp£TTTfl K£KO'AUIJIJEVfl QVTIOTpO<p~ TOU ~apou~ OTT00£1~fl~, a<pOU KaT'

OUTOV TOV TpOTTO IJETaTi8£Tal OTOV avaKOTTTOVTa fl UTTOXPEWOfl TOU Ka8' OU fl

avaKOTT~ KaJ mrouvro~ TflV EKOOOfl 01aray~~ TT'AflpWIJ~~ va £TTJKa'A£oT£i TO

aKpl~E~ U4JO~ Tfl~ OTTO[TflO~~ TOU KaJ va QTT00£[~£1 £yypa<pw~ TO ~£~010 KQI

£KKa8aplOIJEVO OUT~~ · Dpw~, 0 <p£pwv TO ~apo~ OTTOOEI~fl~ <pEp£1 KaJ TO ~apo~

£TTiK'AflOfl~ TWV OTT00£1KTEWV KaJ, W~ £K TOUTOU, 0£ TTEpiTTTWOr] TTOU 0

QVQKOTTTWV OIJ<plO~flT~0£1 KaJ KaTcl IJEisOVa 'A6yo, 0£ TT£piTTTWOr] TTOU

QTTOO£i~£1 TO QV£KKa8aplOTO Tr]~ QTTOiTr]Or]~ y1a TflV OTTOia £K008r]K£ fl OJaTay~

TT'Aflpwp~~. o Ka8' ou £ivm auT6~ TTou Sa TTPETT£1 va £TTJKa'A£OT£i KaJ va

QTTOO£i~£1 IJEXPI TTOIOU U4JOU~ EiVaJ £KKa8aplOIJEVr] fl aTTaiTr]O~ TOU, £<p600V

~£~010 QUTO £iVaJ £<piKTO OTTO TO TTpOOKOIJisOIJEVQ IJE TflV aiTr]OrJ TOU £yypa<pa,
t~~
(, ·1'4-.
(.
~,. . . .~~
\=·d.,_ . ~
2'.. 7~ \ '""-~
·~~01~~
al\1\wc; 11 01aray~ TTAI"]PWIJ~<; Eivm aKupwrta oro ouvol\o Tl"]<; A6yw .~ 1
~ , /
~- d
ouvopOIJ~<; Tl"]<; EV A6yw apVr]TIK~<; OIKOVOIJIK~<; TTpOOTT68EOr]<; YIO Tr]V EKOOo~· · - - -
v
Tr]<;. Enior]c;, 11 6TT04Jfl Karc1 Tr]V onoia Eivm 1-JEV oplo!Jtvoc; o l\6yoc; Tl"]<;
QVQKOTT~<; IJE TOV OTTOfO O!J<j)IO~r]TEfTOI TO EKK080p101JEVO Tl"]<; OTTOfTr]Or]<; TTAI"]V
OIJW<; av OEV ETTIKOAEiTOI 0 QVOKOTTTWV TO TTOOO KaTO TO OTTO[O EiVOI
OVEKKa8ap10Tr] ea TTPETTEI va OIOTOOOETOI AOYIOTIK~ TTPOVIJOTOVVWIJOOUVI"]
TTpo<; OVEUpEO~ TOU, TTpOKEIIJEVOU va OKUpW8Ei KaTO TO OVTiOTOIXO 1-JEPO<; Tl"]<; 11
01aray~ TTAI"]PWIJ~<; KOI ox1 EV 61\w, oor]yEi OE Kamorpm~VIlOil rwv 01ara~EWV
TWV ap8pwv 623 KOI 624 Knol\~, Ka8wc; 11 avayKI"] OIEV£pyEIO<; AOVIOTIK~<;
npay!JaroyvWIJOOUVfl<; npoOno8tTEI 6r1 c>Ev Eivm opiOIJEVO TO noo6 Tfl<;
anaiTr]Or]<; y1a ro onoio EXEI EKOo8Ef 11 01aray~ TTAI"]PWIJ~<; KOI OEV
anoOEIKVUETOI ro aKpl~tc; U4JO<; Til<; an6 m npooKOIJI~61JEVa tyypa<pa. H
OlaTTiorwor], OIJW<;, rwv avwrtpw oor]yEi y1a roue; npoava<pEp61JEVouc; l\6youc;
OTI"]V aKupwor] Til<; 01amy~c; TTAI"]PWIJ~<; Km 6x1 OTI"]V tKOOOr] an6<paor]c; TTEpi
OIEvtpyEia<; AOYIOTIK~<; npay!Jaroyvw!JOOUVI"]<;, 11 onoia. EVOEXOIJEVW<; va ~Iav
11 npoo~Kouoa, av ETTIOIWK6mv 11 ETTIOiKaOr] rn,.c; anaiTI"]OI"]<; 1-JE aywy~ Kma
Tr]V TOKTIK~ OIOOIKaoia. _l:Tr] OiKfl, 61-JW<;, Tl"]<; avaKOTT~<; 6nou Kpivnm, 1-JETO~u

61\kwv, av ouvtrpExav 01 OIKOVOIJIK£<; ..:TI~oOno8£oEI<; tyKupn,c; £Kooor]<; Tfl<;


OlaTay~<; TTAr]pWIJ~<; KOTO TO XPOVO UTTO~OA~<; Tfl~ alTflO'tT<;, EiVOI OVETTfTpETTTfl
rp:K rwv uortpwv avaopo!JIK~ gvanl\~pwo11 Til<; OlamorouiJEVfl<; tAAE14Jil<; rwv
W<; OVW -TTPOUTT08EOEWV KOI Or] 1-JE OTTOOEIKTIKO 1-JEOO TO OTTOiO OEV EiVOI
np6o<popo y1a TI"]V £Kooo11 o1aray~c; TTAI"]PWIJ~<;, Ka8wc; OEV £ivm tyypa<po Kara
lr]V EVVOia TOU ap8pou 623 KnoA~ (~A. YIO TO avwrtpw MovnpG£0
10002/2016, Movnp8£o 7423/2015, Ofl!J o£ TNn NOMOL::).
ETT£10~ , 1-JE TI"]V Kpioll avaKoTT~ rou , o avaK6TTrwv ~llTCl y1a roue;
OVO<p£p01JEVOU<; 0£ OUT~IJ AOVOU<; , TflV OKUpWOfl Tfl<; UTT'ap181J. 21881/2017
01may~c; TTAflPWIJ~<; rou ~IKaor~ rou ElpflVOOIKEfou A8f1vwv , 1-JE Tr]V onoia
UTTOXP£W8f1K£ va KOTO~OA£1 OTI"]V Ka8~<; TO TTOOO TWV 3.273,92 EUpW , TTAEOV
roKwv KOI £~6owv , ano anaiTr]Oil nou npotpxna1 ano ou!J~aoll xoP~VIlOil<;
£VTOKOU OOVEiOU , Ka8w<; KOI TflV QKUpWOI"] Tl"]<; £TTIOTT£UOOIJEVr]<; 0£ f3apoc; TOU
£KTEAEOI"J<; ouvaj.J£1 TrJ<; ano 10-1-2018 £mmy~c; npoc; TTAflPWIJ~ ,
ouvmx8£foac; napa nooac; avr1ypacpou £K rou rrpwrou anoypacpou
£KT£M:orou Tfl<; we; avw Olmay~c; TTAflPWIJ~<; . M£ auro ro TT£PI£XOIJEVO Km
aiT~~a ~ OVOKOTT~ ap~6i510 KOI ~~i5EKTC\ <pEpETOI rrpoc; QU~~T~O~ EV<iJlTIOV

fJ:J!J/ ow
'

~: • :~ 6.crcro wu Et voStKEiou A8 vffiv lltaStKacria AvaKonffiv AN2

vI ~ :..q ~ ou TTapOVTO~ fliKQOTrJpfou OLJI.Hpwva IJE TO ap8pa 632 nap. 112 KnoA.ll I KQTO
T'l e1ae1Kaofa Twv TTEploumaKwv e1a<popwv I aoK~8rJKE e£ VOIJOTurra Kal
EIJTTpo8EOIJa ( ap8p. 632 ap. 1I 933 KnoA.ll ) a<pou '1 rrpoo~aAAoiJtV'l e1aray~
TTArJPWIJ~~ £TTI008rJKE OTOV QVQKOTTTOVTO OTI~ 16-01-2018 I OTTW~ TTpOKUTTT£1
arro TrJV IJE ap181J . 47658/16-1-2018 tK8EOrJ £meoo£w~ Tou eiKOOTIKOU
ETTIIJEArJTOU T'l~ TT£pl<ptp£1Q~ TOU E<p£T£fou n£1pala I IJE tepa TO TTPWTOeiKEfO
A8rJVWV KwoTOvTfvou
1 Mrroupa KOI '1 KpiVOIJEV'l avaKoTT~ £meo8rJKE OTrJV
Ka8~~ OTI~ , 5-2- 2018 I orrw~ rrpoKUTTT£1 aTTo TrJV IJE ap181J . 7656/2018
tK8£o'1 £meoo£w~ Tou OIKOOTIKou ETTIIJEArJTou Tou E<pn£fou A811vwv IJE tepa
TO npwToeiKEio ASrJVWV IEwpyiou KwoTOTTOUAou . ETTOIJtVW~I TTptTT£1 va
£~£TQOT£i TT£pantpw '1 tveiKrJ QVQKOTT~ W~ TTpO~ TrJV VOIJIK~ KQI OUOIQOTIK~
~OOIIJOTrJTO TWV Aoywv TrJ~ .
l:TrJV rrpoKEiiJEVrJ TT£piTTTW0'1 IJE TOV TpiTo Aoyo T'l~ avaKoTT~~ I o avaKOTTTWV
srJTO TrJV QKUpWOrJ TrJ~ TTpoo~aAAoiJtV'l~ elaray~~ TTArJpWIJ~~ I IOXUPisOIJEVO<;
OTI '1 Ka8.~~ TTOpOVOIJO £VOWIJOTWV£ 1'0 TTOOO TTOU QVTIOTOIXOUOQV OTrJV
£1a<popa Tou N 128/1975 aTo Aoyap1ao1Jo Km ra avaroKI(£- rrap.avoiJa I
£m~apuvovTO<; avTiOTOIXO TrJV o<p£1A~ TOU<; I IJE arroTtAEoiJa aur~ va
Ka8foTaral IJ'l £KKa8ap10IJtVrJ . 0 Aoyo<; auTO<; H1~ avaKOTT~~ I £iVai VOIJIIJO<; I
Ep£1eOIJEVO~ OTI<; ava<pEpOIJEV£<; OTrJV JTP0'1Y'18£foa VOIJIK~ OKtlfJ'l elaT0~£1<; .
nptrr£1 va OrJIJEiw8£f OTI o oxn1Ko~ A6yo<; avaKoTT~<; I rrou a<popa -OT'l
ouvepoiJ~ Twv rrpo0rro8to£wv tKeoorJ<; TrJ<; TTp.oo~aAAoiJtVrJ<; e1aray~~
TTArJpWIJ~~ KQI e11 OTO £KKa8apiOIJtVO TrJ~ arraiTrJOrJ<; y1a TrJV OTTOfa £Ke08rJKE '1
T£A£UTOfa I £iva~ opiOIJtvo<; I xwpf<; va arraiTEfTal o avaKOTTTWV va
TTpooelopi0£1 Kal TO U4JO<; OTO OTTOio Sa QVEPXOTOV '1 arraiTrJO'l av OUT~ ~TOV
£KKa8ap10IJtV'1 ~ va ~aAA£1 Kma ouyK£KPIIJtvwv KoveuAfwv Tou AoyapiOOIJOUII
OIIJWVOIJE ooa avaAUTIKO £KTt8rJKav OTrJV TTP0'1Y'18£foa VOIJIK~ oKt4J'1- .
Arro TrJV £KTiiJ'10'1 oAwv av£~alptTw~ TWV t:yypa<pwv I TO oTToia £mKaAouvTal
Kal rrpooKoiJisouv 01 e1ae1KOI arroe£iX8rJoav TO aKoAouSa : KaTomv
1 an~o£w<;

TrJ~ Ka8~~ £~£e08rJ '1 IJE ap181J. 21881/2017 elaTOy~ TTArJpWIJ~~ TOU fliKQOT~
TOU E1prJVOOIK£iou A8rJVWV IJE TrJV orroia UTTOXP£W8rJK£ o avaKOTTTWV va
1

1
Kara~aA£1 OTrJV Ka8 '1<; To rrooo Twv 3.273 192 wpw I ou1JTTEp1AaiJ~avo1J£vwv

TOKwv Kal £~oewv I £VToKw~ arro TrJV 29-8-2017 I Twv TOKwv urrEprJIJEpia<;
urroAoylsOIJtvwv ou!J<pwva IJE To £TTITOKIO urrt:prJIJEpfa~ I arro arraiTrJO'l rrou
TTpotpXETal OTTO TrJV IJE ap181JO 4229095970/17-4-2012 OUIJ~OOrJ XOP~Y'10'1<;
EVTOKOU OOV£iOU . /\6yw UlTEP'li..JEpfac_; TOU OVOKOlTTOVTO W<; lTpoc_; Ti~
OUI..J<pWV'li..JEV£<; KOTO~oMc_; EVOVTI T'l<; OUVOAIK~<; O<p£1A~c_; TOU '1 KOS~c_; lTpOE~'l
1

ar11v aTI6 25-4-2017 E~WOIK'l Karayy£Aia Tr]<; aui..J~Oa'l<; I lTOU £mo6S'1K£


VOI..JOTUlTa a£ auT6v I 6Tiw<; lTpOKUlTT£1 aTI6 T'lV I..JE ap1S1..J6 E 262/11-6-2017
EKSEOr] £1TIOOO£W<; TOU OIKOOTIKOU ElTII..JEAr]TOU TOU E<p£T£fou n£1p01W<;
KwvaravTlvou MTIEAoyiOVVrJ .
LUI..J<pwva I..JE Tov 6po 5.2 Tr]<; avwrtpw aui..J~Oa£w<; I TO ET~mo ( OUIJ~anK6 )
£1TITOKIO aui..J<pwv~Sr]K£ KUIJOIVOIJEVo I TIMov TrJ<; Ela<popoc; Tou v. 128/1975
0160 % I Evw I aTov 6po 9.8 Tr]<; OUIJ~Oar]<; opl~ETOI ETilarJ<; o avaroKIOI..J6<;
TWV 0£ KaSuartpr]Or] TOKWV I 0 OlTOIO<; Sa ylv£TOI avo £~01-Jr]VO OUIJ<pWVO IJE TO
KaS£aTw<; Tiou EKOOTOT£ Em~oA£1 rJ VOIJOS£ala I a£ lT£pllTTWarJ O£ Karayy£Alac;
oA6KAr]pO TO OV£~6<pAr]TO UlTOAOilTO ~apUVETOI f.J£ TOKO UlT£pr]f.J£pfa<; KOI TO
EKOOTOT£ UlTOAOilTO OVOTOKf~ETOI avo £~01-Jr]VO . A1T00£1KVU£TOI OUV£1TW<; OTI
IJETO~U TWV 1-JEpWV OUIJ<pWV~Sr]K£ r] 1-JETOKUAIOr] Tr]<; EIO<popoc_; TOU N 128/1975
OTOV OVOK01TTOVT0 1 r] OlTOia KOI aSpOI~OTOV y1a TOY UTT-OAoyiO'I..JO TOU
OUIJ<pWVr]Stvroc; 1-JETO~u rwv 1-JEpwv ElTITOKiou . EmTIMov O£ I auiJ<pWv~SrJKE
OTI £<p6aov o o<p£1A61JEVO<; r6Ko<; O£v Kara~Ar]S£1 £f.JTipoS£af.JW<; - Tioa6 nou I
KOTO TO OVWTEpW 1 lTEpiAOIJ~OV£1 KOI Tr]V OVWTEpW £10<p0p0 TOU V. 128/1975 -
Sa <p£p£TOI a£ xptwar] Tou AoyapiOOIJOU I Sa K£<paAmorrOI£iTOJ Kal Sa
OVOTOKf~ETOI avo £~01-J'lVO . 'ET01 lTOp 6Ao lTOU EVKUpW<; OUIJ<pWV~8r]K£ r]
1
1

IJETOKUAIOr] Tr]<; EIO<popoc,; OTr]V 1TIOTOUX0 r] OUIJ<pWVfa ElTI~OpUVOr]<; OUT~<; I..JE


1

T6Kouc; KOI oa avaTOKIOI..J6<; auTwv £lvm OKUPrJ ElT£10~ I OUIJ<pwva f.J£ 6aa
avaTiruxSrJaav avwTtpw I am maTWTIKO IOpUI..JOTO £1TITpElT£TOI o avaroKIOIJO<;
TWV KaSuar£pOUI..JEVWV TOKWV KOI OXI TWV <p6pwv I EIO<popwv ~ oAAwv
TIPOIJr]SEIWV . Ev6LjJ£1 TOUTOU I rJ KaS~c; rJ avaKOlT~ rpalTE~IK~ £T01p£la I TIOU I
O<j)OU KE<pOAOIOlTOIOUO£ Tr]V EIO<popo TOU V. 128/1975 KOS£ <popo lTOU XPEWV£
T6Kouc; TIOarJ<; <pua£wc; I arrJ auv£X£1a avar6KI~£ ra Tioao TrJ<;~ £v£pyoua£
Tiapav61Jw<; I a<pou aTo KoS£ <popo TipoKuTirov uTI6Aomo KE<poAmo u1ToA6y1~£
TOKOU<; ( EKTOKIOIJO<; ) 1T£p1EXOVT£<; KOI lTOOO EIO<popoc_; TOU N 128/1975 1 OTO
VEO 0£ lTpOKUlTTOV EKOOTOT£ KE<pOAOIO UlTOA6yl~£ VEOU<; TOKOU<; lTEpiEXOVT£<; KOI
EIO<pOpO ( EKTOKIOIJO<; KOI OVOTOKIOIJO<; Tr]<; EIO<popoc_; ). LUV£1T£ia TWV
OVWTEpWI r] OlTOiTr]Or] y1a Tr]V OlTOfa £K06Sr]K£ r] OVOKOlTTOI..JEVr] OIOTOV~
llAr]pWIJ~<; KOTEOTr] OVEKKOSOpiOTr] A6yw Tr]<; EVOWIJOTWOr]<; 0£ OUT~V TWV W<;
ovw lTapaVOIJW<; UlTOAOylaStvrwv £1TilTMov TOKWV I KaSwc; KOI TWV lTOOWV

l!ii 01/
'
~~ ·~ '~ gruA.A.o 'tU£ !.J.E apt8!.J. ..... .. .. . ./201 8 ~ .~L).........
. ·. a b<pa<JEco<; 'tou EtpnvootKdou A8nvrov, 6 taotKa<Jia AvaKonrov CAN2 )
• J
·v
. ··'• /
-J
/I
'•<Y
-...
ou TTpo£KuTTTOV oTTo rov ovaroKIOIJO rou e; I ~am: 1 T11<; TTPO£KT£8£fooc;

08EIJIT11<; KOI TTOpOVOIJI1<; TTpOKTIK~<; Tl1<; K08~<; . E ~OAAOU £fVOI OVE<piKTO VO


TTpOKU4J £1 f. J £ OTTAOU <; 1J08111JOTIKOU<; UTTOAOYIOIJOU<; 0£ TTOI O TTOOO OVEPXOVTOI
01 TTopavof..J£<; XP£W0£1<; rou AoyopiOOIJOU I ~TOI TO TTooa TTOU XP£W811KOV
AOYW TOU TTOpOVOIJOU OVOTOKIOIJOU Tl1<; £IO<popd<; TOU N 128/1975 f..l£ Tl<; 1

oTTof£<; ( XP£W0£1<; ) £m~opuv811K£ 11 £vo1KI1 oTTofr11o11 I o1or1 oTTolrouvTOI I

Aoyw Tl1<; TTOAUTTAOKOTI1TO<; rwv op181J11TIKWV KOI AOVIOTIKWV TTpd~£wv I £IOIKE<;


YVW0'£1<; Tl1<; OIKOVOIJIK~<; ( AOYIOTIK~<; ) £TTIO'T~IJI1<; . H OKUpOTI1TO 0£ TWV
£mf..J£pouc; TToawv £TTI1P£6s£1 r11v £yypocp11 oTToo£1~11 I oAAa Kol ro
£KKa8aplof..J£vo rou ouvoAou Tl1<; oTTafTI10I1<; I o<pou Cmo TO £V Aoyw
OTTOOTTOOIJOTO rwv EIJTTOPIKWV ~~~Afwv TTou TTpooKo1JfOT11KOv oTTo T11V K08 11<;
1
I

11 ofr11011 I o£v £fvm ouvoroc; o OIOXWPIOIJO<; rwv £mf..J£pouc; TToowvl o<p£voc;


Aoyw rou Efoouc; rwv £yypo<pwv I o<p£T£pou 5£ Aoyw Tl1<; £vcrw1Jdrwol1<; oro
AOyapiOOIJO TWV TTOO'WV TOU OVOTOKIOIJOU Tl1<; £IO<popd<; O'TO TTOO'cl TOU
ovmoKIOIJou rwv roKwv Km £~oowv I f..l£ TT£pmrtpw auv£TT£1o r11v oouvof..Jfo
TTpOOOIOpiOIJOU TOU TTPGYIJOTIKOU T11<; O<p£JArJ<; KOI OVTfOTOIXO Tr]<; OtrOfTI1011<;
TTPETT£1 vo yfv£1 O£-KTO<; o OX£TIKO<; Aoyoc; ovoKOTT~<;
1
Tl1<; K08 11<; . .ETTOIJEVW<; I

~OGIIJO<;
1
KOI W<; KOI KOT ouofoV ( TTOp£AKOU011<; Tl1<; _£p£UVO<; TWV AOITTWV
AOYWV T11<; OVOKOTT~<; ) KOI VO OKUpW8£f 11 OVElKOTTTOIJEV11 OIOTOY~ TFAI1PWIJ~<;
O'TO OUVOAO 111<; KOI O'UVOKOAOU80 KOI 11 - £KT£A£0TIK~ OIOOIKOO[O TTOU
£TTIOTT£UO£TOJ. a£ ~apoc; -TOU ovoKoTTrovroc; ouvdf..J£1 Tl1<; ovwrtpw 01oray~c;

TTAI']PWIJ~<; . H OIKOOTIK~ OOTTOVI1 rou ovoKoTTrovra ~opuv£1 TI1V K08 11<; Aoyw
1
I

Tl1<; ~no<; T11<; ( ap8po 176 KnoA~ I 84 TTOp . 1 N 4194/2013 ) .


riA TOYI /\OIOYI AYTOY l:
~IKAZE I Kar'ovTIIJWAfo rwv 01oofKwv.
~ E X E TAI TllV OVOKOTT~

AKYPON EI TllV IJE op181J. 21881/2017


E1PI1VOOIK£fou A811vwv Ko8wc; KOI r11v EKTEAEOTIK~ OIOOIKoolo TTou
£TTIO'TT£U0£TOI 0'£ ~apo<; TOU OVOKOTTTOVTO OUVclf..J£1 Til<; OTTO 10-01 -2018
Emray~c; TTpoc; EKTEAEOil I ouvTOX8£fooc; TTopa TToooc; ovr1ypacpou EK rou
TTpwrou £KT£A£orou oTToypacpou Til<; ovwrtpw 01aroy~c; TTAilPWIJ~<; .
EniBA/\1\EI a£ ~apoc; Til<; Ko8~<; ra OIKOOTIKa t~ooo rou ovoKoTTrovroc; I ra
OTTO[O opfs£1O'TO TTOO'O TWV OIOKOO'lWV ElKOO'I ( 220) EUpW.
Kpi81"JKE, arro<pacricr81"JKE KOI OI"JIJOOI£U81"JKE cr£ EKTOKTI"J OI"JIJ6ma cruv£opiacri"J
oro aKpOOTI"Jplo mu OTI<; L\ OKTW~piou 2018
xwpi<; TI"JV rrapoucria TWV OIOOiKWV KOI TWV TTAI"JPE~oucriwv OIKI"JVOPWV TOU<;.
H EIPHNOL\IKH~ ~~TEA~
l\~ }