You are on page 1of 18

UVODNA RIJEČ

Poštovani klijenti,
Želimo da Vas obavijestimo da smo, na osnovu dosad stečenih pozitivnih iskustava, u mogućnosti
ponuditi Vam funkcionalno, kvalitetno i finansijski najpovoljnije kompletno rješenje svih faza
tretmana i pročišćavanja gotovo svih vrsta otpadnih voda, odnosno možemo Vam ponuditi:

A) Izradu Elaborata - u kojem Vam dajemo : Prijedloge rješenja načina tretmana i pročišćavanja
otpadnih voda za potrebe dobivanja vodnih dozvola i saglasnosti, za potrebe izrade studija utjecaja
na okoliš, i u svrhu zadovoljenja propisanih uslova za sticanje okolinske dozvole, i Prijedloge
radno-tehnoloških procedura i organizaciono-tehničkih rješenja za smanjenje intenziteta
zagađenja tehnoloških otpadnih voda i smanjenje ukupne produkcije tehnoloških otpadnih voda, i
sve u cilju da se postigne funkcionalan, učinkovit, praktičan i za investitore najpovoljniji mogući
tretman otpadnih voda. Ukoliko, nadležna institucija (vodna agencija, nadležno ministarstvo ili služba)
zahtijevaju Reviziju Rješenja tretmana otpadnih voda urađenu od strane za to ovlaštene projektantske
kuće, u saradnji sa našim partnerima u mogućnosti smo ispoštovati i taj uvjet i to po najpovoljnijim
cijenama.
Isto tako, sva ova naša rješenja poštuju princip – In Situ - rješavanja tretmana otpadnih voda i
bazirana su na BAT (Best Available Technique /Najbolje raspoložive tehnike) i BAP (Best
Available Practices / Najbolje raspoložive prakse).

B) Consulting (koji je besplatan) u odabiru i dimenzioniranju potrebne opreme za tretman otpadnih voda
(ovo Vam možemo ponuditi u slučaju da već imate urađeno tehnološko rješenje za tretman otpadnih
voda);
C) Prodaju ISEA opreme – sistema (konfiguracija) i uređaja za tretman otpadnih voda i to zasigurno po
najpovoljnijim cijenama na tržištu u Bosni i Hercegovini;
D) Kompletnu postprodaju - servis, održavanje i montaža opreme sa ugrađenim elektro-mehaničkim
sklopovima;

Kvalitetno, u skladu sa najvišim evropskim standardima i naravno u skladu sa domicilnim i evropskim


normama – zakonima, propisima i pravilnicima, u mogućnosti smo rješavati različite vrste otpadnih
voda, kao što su:
1. otpadne vode onečišćene uljima, mastima i naftnim derivatima različitog mjesta nastanka, kao što su
benzinske pumpe, prometnice, parkinzi, površine koje se koriste za različite tehnološke procese,
tvorničke hale, te tehnološke otpadne vode iz različitih industrija, itd.;
2. otpadne vode onečišćene organskim mastima, sredstvima za pranje i čišćenje koje se pojavljuju u
kuhinjama, restoranima, menzama,te tehnološke otpadne vode u prehrambenoj industriji i drugim
industrijama, itd.;
3. otpadne vode onečišćene zadovoljavanjem osnovnih higijenskih i fizioloških potreba ljudi – fekalne i
sanitarne vode (komunalne vode) i to za sve vrste objekata;
4. mnoge vrste tehnoloških otpadnih voda opterećenih različitim zagađenjima;
5. grupa naših uređaja može vršiti denitrifikaciju, reutilizaciju otpadnih voda;
6. imamo razvijenu grupu crpnih stanica razvijenih za potrebe savladavanja visinskih razlika u nivoima
odvođenja otpadnih voda i to za oborinske vode, tehnološke vode i fekalne vode;
7. isto tako imamo razvijenu grupu pomoćnih uređaja koji se koriste kod složenijih situacija tretmana
otpadnih voda u različitim konfiguracijama, i
8. imamo dizajniranu grupu različitih spremnika za različite hemijske tekućine i vodu.

Prema namjeni objekata u mogućnosti smo rješavati otpadne vode za:


1. stambene objekte svih veličina,
2. poslovne objekte svih namjena,
3. stambeno-poslovne objekte,
4. manja naselja,
5. proizvodne i uslužne obrte,
6. proizvodna i uslužna preduzeća i pogone.
2.
OSOBINE NAŠIH SISTEMA I UREĐAJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Naši sistemi i uređaji, pravilno odabrani i dimenzionirani, su usklađeni sa evropskim normama i


standardima, gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklađeni su sa
domicilnom, to jest legislativom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Najvažniji propisi koji se odnose na oblast tretmana otpadnih voda:

Federacija Bosna i Hercegovina:


-Pravilniko o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode
prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik
(Službene Novine FBiH 50/07)

Republika Srpska:
-Pravilnik za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Sl. Gl. R. Srpske 44/01),
-Pravilnik o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode (SL. Gl. R. Srpske
44/01),

Brčko Distrikt:
-Zakon o zaštiti životne sredine (Sl.Glasnik Distrikta Brčko 24/04, 1/05),
-Zakon o zaštiti voda (Sl.Glasnik Distrikta Brčko 25/04, 1/05),

 Naši uređaji su tipski, prefabricirani i oni su modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama


kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i
mogu biti ukopani, poluukopani, neukopani ovisno o konfiguraciji terena i prostornim mogućnostima.
 Bitna karakteristika naših uređaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost – kao
posljedica uštede vremena i novca. U ostalom, naši uređaji traju neograničeno dugo i 100% su
nepropusni i 100% su reciklirajući. Bitno je kazati da naši sistemi i biološki uređaji na bazi bioaktivnog
mulja, a u adekvatno postavljenoj i dimenzioniranoj konfiguraciji postižu takozvani drugi stepen
pročišćavanja, to jest efluent, odnosno pročišćena voda se može slobodno upustiti u prirodni recipijent
druge kategorije.
 Za sve proizvode u mogućnosti smo Vam dostaviti crteže i crteže ugradnje sistema i uređaja.
Inače iza nas stoji kompletna tehničko-tehnološka i svaka druga podrška kompanije «ISEA».
 Naši sistemi i uređaji u adekvatnoj konfiguraciji i pravilno dimenzionirani postižu izlazne
parametre efluenta u skladu sa važećim evropskim standardima i sa relevantnom legislativom.

Odabir naših uređaja: - projektantima pojednostavljuje, olakšava i ubrzava posao,


- izvođačima pojednostavljuje i ubrzava ugradnju,
- a, investitorima donosi značajne finansijske uštede.

 Javite nam se da Vam pomognemo i u fazi projektovanja, kod odabira opreme, dimenzioniranja
i konfiguracije uređaja za optimalno rješavanje Vaših potreba u skladu sa važećim propisima.
 A, kada je u pitanju cijena naše opreme, uvjerit ćete se i sami da smo zasigurno najpovoljniji
na tržištu.

Više na našim Web stranicama : www.ag-metal.net , i www.ag-metal.ba

Srdačan pozdrav i svako dobro.

3.
ISEA BIO – CRO CASA
Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja (5 – 25 ES)
Uređaj BIO CRO CASA izrađen od polietilena kao cjelina koju čine:
Ulazni dio: gdje ulaze otpadne vode kroz polipropilenske ili PVC cijevi (primarna
taložnica).
Oksidacija: otpadnih voda u posudi vrši se dodavanjem zraka pomoću kompresora,
potpuno tihog, smještenog u kućištu pored samog uređaja. Time se pospješuje
proces pročišćavanja organskih tvari aerobnim mikroorganizmima.
Areacija: otpadnih voda vrši se difuzijom zraka, u obliku sitnih balončića unutar
uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.
Taloženje/sedimentacija: krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije, vrši se u konusnoj posudi
predvidenoj za taloženje. Uređaj je dimenzioniran na način da se osigura optimalan period taloženja, u odnosu na
predviđenu količinu otpadnih voda.
Namjena: za sve stambene i poslovne objekte i objekte turističkog karaktera, motele, kampove, itd. Koristi se
za pročišćavanje sanitarnih (komunalnih, fekalnih) otpadnih voda. Uloga mu je pročišćavanje otpadnih voda
do dozvoljenog stepena za upuštanje u prirodni vodotok ili upojno drenažni bunar (drugi stepen pročišćavanja).

Bio - Cro Casa – uređaj na bazi aktivnog mulja

Šifra Uređaj ES Taložnik Ureađaj Kompresor dužina širina visina h-ul h-iz O ul/iz

9300 BIO-CRO CASA 1 5 tal 1600 bio cro 1500 30 W 260 cm 120 cm 160 cm 133 cm 123 cm 125 mm

9301 BIO-CRO CASA 2 10 tal 2000 bio cro 2000 40 W 260 cm 120 cm 200 cm 173 cm 163 cm 125 mm

9302 BIO-CRO CASA 3 15 tal 2000 bio cro 3000 55 W 300 cm 160 cm 200 cm 152 cm 142 cm 125 mm

9303 BIO-CRO CASA 4 20 tal 5000 bio cro 4000 80 W 340 cm 160 cm 240 cm 202 cm 192 cm 160 mm

9304 BIO-CRO CASA 5 25 tal 5000 bio cro 5000 80 W 370 cm 190 cm 240 cm 181 cm 171 cm 160 mm

Taložnik je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-


4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO- Uređaj
je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); BAS EN
12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT)

Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde


za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.
ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.

Svakih šest mjeseci osigurajte odvoz suvišnog mulja od strane nadležne organizacije.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

4.
ISEA COMPACT
Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja (25 – 65 ES)
Ovaj uređaj se u pravilu spaja sa uređajem za predtretman otpadnih voda –
odgovarajućom primarnom taložnicom, čineći time kompaktnu konfiguraciju.
Compact je uređaj s aktivnim muljem izrađen od polietilena kao cjelina koju čini:
Ulazni dio: gdje ulaze otpadne vode kroz polipropilenske ili PVC cijevi.
Oksidacija: otpadnih voda u ulaznoj posudi, odvija se dodavanjem zraka iz
kompresora, potpuno tihog, smještenog u zasebnom vanjskom kućištu. Time se
pospješuje proces pročišćavanja organskih tvari aerobnim mikroorganizmima.
Areacija: otpadnih voda, vrši se difuzijom zraka, u obliku sitnih balončića unutar
uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.
Taloženje/sedimentacija: krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije, vrši se u konusnoj posudi
predviđenoj za taloženje. Uređaj je dimenzioniran na način da se osigura optimalni period taloženja, u odnosu na
predviđenu količinu otpadnih voda.
Kloriranje: vrši se pri izlazu voda iz uređaja, pomoću tablete aktivnog klora smještene u zasebnom kućištu ispred
izlazne cijevi.
Namjena: za sve stambene i poslovne objekte i objekte turističkog karaktera, motele, kampove, itd. Koristi se za
pročišćavanje sanitarnih (komunalnih, fekalnih) otpadnih voda. Uloga mu je pročišćavanje otpadnih voda do
dozvoljenog stepena za upuštanje u prirodni vodotok ili upojno drenažni bunar (drugi stepen pročišćavanja).

Compact uređaj na bazi aktivnog mulja u konfiguraciji sa odgovarajućom primarnom taložnicom

Šifra Proizvod Korisnici d š v Hul Hiz Oul Oiz Masa Snaga


(E.S.) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) (kg) (W)

8015 F.A.6 25-35 460 215 230 173 168 160 160 200 85

8016 F.A.7 35-45 460 215 275 217 212 160 160 250 1100

8018 F.A.9 45-65 460 215 315 251 246 160 160 300 1500

Primar. taložnica je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-


4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). Compact
je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002); BAS EN
12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT)

Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde


za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.
ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.

Svakih šest mjeseci osigurajte odvoz suvišnog mulja od strane nadležne organizacije.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

5.
POLI 1
Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja (50 – 200 ES)
Uređaj za biološko pročišćavanje s aktivnim muljem i potpunom oksidacijom
POLI 1, izrađen je od polietilena, a sastoji se od dva modula:
Modul za oksidaciju u kojem se uz konstantni dovod zraka pomoću vanjskog
kompresora pospješuje areacija otpadnih voda.
Modul za taloženje /sedimentaciju je posuda konusnog oblika u kojoj je
Smješten Air–Lift sistem od PVC cijevi, opremljen ventilom za regulaciju s kojim omogučava povratak mulja u modul
oksidacije. U sklopu uređaja je i električna komandna ploča opremljena sa zidnim ormaričem od PVC-a.
Namjena: za veće stambene objekte, naselja, hotele, poslovne objekte motele, kampove, itd. Koristi se za pročišćavanje
sanitarnih (komunalnih, fekalnih) otpadnih voda. Uloga mu je pročišćavanje otpadnih voda do dozvoljenog stepena za
upuštanje u prirodni vodotok ili upojno drenažni bunar (drugi stepen pročišćavanja).
Kao dodatna oprema, obavezna je ugradnja: rešetke za odstranjivanje krutih tvari, a moguća ugradnja separatora masti i
ulja te provedba određenog tipa dezinfekcije ovisno o vrsti recipienta. Za pogon uređaja potrebna je električna energija
snage od 1,1 do 3 kW ovisno o kapacitetu uređaja. Uređaj kapaciteta za 50 E.S priključuje se na 220 V, dok je za uređaje
većeg kapaciteta neophodan priključak na 380 V. Mogućnost: priključuje se na postojeću septičku jamu.

POLI1- s kompresorom za zrak–biološki uređaj s aktivnim muljem

Šifra Artikal Korisnici A B C D E F Vsed Vox oul oiz Snaga


(E.S.) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m3) (m3) (mm) (mm) (kW)

9022 E.S. 50 (220V) 50 186 258 212 160 180 460 2,5 6 160 160 1.1

9022/1 E.S. 50 (380V) 50 186 258 212 160 180 460 2,5 6 160 160 1.1

9023 E.S. 100 (380V) 100 240 300 245 160 240 520 4 10 200 200 1.5

9024* E.S. 150 (380V) 150 470 300 245 160 240 520 6,5 16 200 200 3

9025* E.S. 200 (380V) 200 530 300 245 160 240 520 8 20 200 200 3

*Sistem realiziran postavom dviju paralelnih linija

Konfiguracija biološkog uređaja POLI 1 je usklađena sa zahtjevima normi


BAS EN12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i BAS EN 12566-1/A1:2005
(EN 12566-1:2000/A1:2003) i sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004i
(EN 12255-6:2002); BAS EN12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ) i
BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT)

Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane


standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.

ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.

Svakih šest mjeseci osigurajte odvoz suvišnog mulja od strane nadležne


organizacije.
6. Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
TROKOMORNA SEPTIČKA JAMA (4 – 100 ES)
Trokomorna septička jama je izrađena od polietilena, sa središnjim
otvorom na vrhu, za koji je predviđen nepropusni poklopac s navojima.
Središnji otvor namijenjen je za kontrolu, te za odstranjivanje otpada i mulja.
Bočni otvor predviđen je za kontrolu. U unutrašnjosti septičke jame nalazi se
ulazna cijev od PVC-a, te izlazni odljevak od PVC-a, sa gumenom vanjskom
brtvom za ispust pročišćenih voda.
Trokomorna septička jama koristi se za objekte gdje ne postoji konstantan
dotok otpadne vode (vikendice), odnosno gdje ne postoji mogućnost priključka električne energije. Također se koristi
kao predtretman u slučaju gdje postoji kanalizacijski kolektor. Namjenjena je stambenim objektima (vikendice, izolirani
stambeni objekti), i slično.
Dimenzioniranje septičke jame - osnovni podatak za dimenzioniranje septičke jame je volumen iste (vu = q x tr),
postignut na način da se zadovolji period potreban za taloženje. U projektnoj fazi bitna je uloga odnosa površine
presjeka i korisnog volumena.
Ovisno o potrebama projektanata odnosno investitora u ponudi imamo dvokomorne, trokomorne i četverokomorne
septičke jame.

Trokomorna septička jama


Šifra Proizvod Korisnik Kapac. š d v H ul H iz Oul Oiz Težina
(E.S.) (m3) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) (kg)
0213 PC 1 5 1.5 100 250 95 62 58 110 110 75
0214 PC 2 10 3.0 128 250 123 99 96 110 110 125
0313/1 1600 15 4.8 120 380 160 125 120 125 125 195
0314 2000 20 6.0 120 380 200 175 170 160 160 260
0315 3000 30 9.0 160 490 160 125 120 160 160 320
0316 4000 40 12.0 160 490 200 175 170 160 160 350
0316/5 5000 50 15.0 160 490 240 215 210 160 160 440
0317 6000 60 18.0 215 650 215 173 168 160 160 550
0318 8000 80 24.0 215 650 260 217 212 160 160 620
0319 10000 100 30.0 215 650 300 251 246 160 160 810

Septička jama je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN


12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003).

ISEA daje garanciju za odstranjivanje plivajućih tvari > 90% .


ISEA daje jamstvo za odstranjivanje taložnih tvari > 70%.
Bitno je provjeravati i svakih šest mjeseci osigurati odvoz suvišnog mulja od
strane nadležne organizacije, da nataložene tvari ne bi uzrokovale zastoj
protoka i samim time moguće anaerobne procese.

Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.


7.
SEPTIČKA BIO JAMA (2 – 150 ES)
SEPTIČKA BIO JAMA izraĎena od polietilena, kao jedinstvena cjelina sa
središnjim otvorom na vrhu, za koji je predviĎen nepropusni poklopac s navojima.
Središnji otvor namijenjen je za kontrolu, te za odstranjivanje otpada i mulja.
U unutrašnjosti biološke jame nalazi se konusni lijevak od PVC-a promjera (ovisno o
veličini i kapacitetu jame), sa ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda od
PVC-a, promjera (ovisno o veličini jame) s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom
i odlijevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda. Ovaj se proizvod koristi za potrebe
stanovnika sa potrošnjom vode od 100 do 400 l/osobi, a izveden je od reciklirajućeg
materijala.
Preporučuje se za sakupljanje kućnih otpadnih (sanitarnih) voda. Potrebno je osigurati odvoz organskog taloga, koji
ostaje u jami nakon fizičkog (taloženja) i biološkog procesa. Na upit potrošača moguće je ugraditi naglavak za
ozračivanje.
Koristi se kao predtretman u slučaju gdje postoji kanalizacijski kolektor.
Namjena: ureĎaj za tretman otpadnih voda stambenih objekata (vikendice, kamp-kućice, montažni objekti), itd.

Septička Bio jama


Šifra Proizvod EBS D v Kapac. A Vsed V dig Oul Oiz Težina H ul H iz
(E.S.) (cm) (cm) (lit) (cm) (m3) (m3) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm)
0104 BIO FAMILY 1500 5 120 150 1500 40 0.41 1.10 125 125 62 128 123
0105 BIO FAMILY 2000 10 120 190 2000 40 0.68 1.22 125 125 83 168 163

Šifra Proizvod EBS D v Kapac. a b Vsed Vdig H ul H iz Oul Oiz Težina


(E.S.) (cm) (cm) (lit) (mm) (mm) (m3) (m3) (cm) (cm) (mm) (mm) (kg)
0170 BIO TOP 3000 10-15 160 185 3000 200 400 0.8 2.0 147 142 125 125 106
0171 BIO TOP 4000 15-20 160 235 4000 200 400 1.2 3.0 197 192 125 125 136
0172 BIO TOP 5000 20-30 190 215 5000 200 400 1.6 4.0 177 172 160 160 166
0173 BIO TOP 6000 30-40 190 255 6000 200 400 2.0 5.0 217 212 160 160 210
0174 BIO TOP 8000 40-50 220 260 8000 200 400 2.6 6.5 211 206 160 160 278
0175 BIO TOP 9000 50-70 220 285 9000 200 400 3.2 7.6 236 231 160 160 330
0176 BIO TOP 10000 70-100 220 310 10000 200 400 4.0 7.7 261 256 160 160 405

Septička Bio jama je usklaĎena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004


(EN12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005(EN 12566-1:2000/A1:2003).

ISEA daje jamstvo za svaku instaliranu SEPTIČKU BIO JAMU: odstranjivanje taložnih
tvari >90% odstranjivanje organskih sastojaka ~50%.
Bitno je provjeravati i svakih šest mjeseci osigurati odvoz suvišnog mulja od
strane nadležne organizacije, da nataložene tvari ne bi uzrokovale zastoj protoka
i samim time moguće anaerobne procese.

ProizvoĎač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika

8.
SEPARATOR ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA
KOALESCENTNIM FILTEROM (Q=0,5-40 l/s)
Izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni
nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih
voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, ugljikovodika (nafta) i
ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za pristup
koalescentnom filteru za njegovo povremeno čišćenje i kao pristup za odstranjivanje
pijeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari) . U unutrašnjosti separatora nalazi se
konusni lijevak od PVC-a s ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda,
izlazne cijevi od PVC-a s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom i odlijevak -T-
oblika za ispust pročišćenih voda.
Namjena: tretman zauljenih voda–auto mehaničarske radionice i servisi, benzinske pumpe, autopraonice, velike
popločane površine, parkirališne zone, itd., te za tretman tehnoloških voda u industriji.

Separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom (Separator – K)


Šifra Proizvod Q P Kapac. D v a b Vsed H ul H iz o ul o iz Težina
(lit/sek) (m2) (lit) (cm) (cm) (mm) (mm) (m3) (cm) (cm) (mm) (mm) (kg)
0720 TIP 400 K 0.5 50 400 80 80 - 300 0.12 60 55 110 110 25
0721 TIP 800 K 1.0 150 600 80 120 - 300 0.16 100 95 110 110 30
0722 TIP 1000 K 1.5 250 1000 120 120 - 400 0.27 100 95 110 110 42
0723 TIP 1500 K 2.0 300 1500 120 150 - 400 0.41 128 123 125 125 62
0724 TIP 2000 K 3.5 500 2000 120 190 - 400 0.68 168 163 125 125 83
0725 TIP 3000 K 6 600 3000 160 185 200 400 0.80 147 142 125 125 106
0726 TIP 4000 K 8 750 4000 160 235 200 400 1.20 197 192 160 160 136
0727 TIP 5000 K 10 1000 5000 190 215 200 400 1.60 177 172 160 160 166
0728 TIP 6000 K 15 1200 6000 190 255 200 400 2.00 217 212 160 160 210
0729 TIP 8000 K 20 2400 8000 220 260 200 400 2.60 211 206 160 160 278
0730 TIP 9000 K 25 3000 9000 220 285 200 400 3.20 236 231 160 160 330
0731 TIP10000 K 30 3600 10000 220 310 200 400 4.00 261 256 200 200 405

Šifra Proizvod Q P Kapac. D v H ul H iz o ul o iz Težina


(lit/sec) (m2) (lit) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) (kg)
0618 TIP 15000 K 40 4500 15000 225 440 400 394 200 200 442

SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002


IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.

Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika. 9.


SEPARATOR ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA
KOALESCENTNIM FILTEROM U M-IZVEDBI (Q= 10-75 l/s)

Izrađen od polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni


nepropusni poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih
voda i količinu otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, ugljikovodika (nafta) i
ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni otvor namijenjen je za pristup
koalescentnom filteru za njegovo povremeno čišćenje i kao pristup za odstranjivanje
pjeska i ostalih krutih (neplivajućih tvari) . U unutrašnjosti separatora nalazi se
konusni lijevak od PVC-a s ljevkastim završetkom za izlazak pročišćenih voda,
izlazne cijevi od PVC-a s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom i odlijevak -T-
oblika za ispust pročišćenih voda.
Namjena: tretman zauljenih voda–velike mehaničarske radionice i servisi, benzinske pumpe, velike autopraonice, velike
popločane površine, veći parkinzi, itd., te za tretman tehnoloških voda u industriji.

Separator ulja, masti i nftnih derivata sa koalescentnim filterom u M – izvedbi (Separator MK)

Šifra Proizvod Protok P D/dxš v a b V sed Vr.i.* o ul o iz Težina H ul H iz


(lit/sek) (m2) (cm) (cm) (mm) (mm) (m3) (m3) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm)

0725MK TIP 3000 MK 10 1000 160 185 200 400 0.8 2.2 160 160 106 143 138
0726MK TIP 4000 MK 15 1500 160 235 200 400 1,2 2.7 200 200 136 193 188
0727MK TIP 5000 MK 20 2500 190 215 200 400 1.6 3.3 200 200 166 173 168
0728MK TIP 6000 MK 30 3500 190 255 200 400 2.2 5.2 200 200 210 212 207
0729MK TIP 8000 MK 40 4500 220 260 200 400 2.6 7.2 250 250 278 202 197
0730MK TIP 9000 MK 50 5500 220 285 200 400 3.2 7.8 250 250 330 227 222
0731MK TIP 10000 MK 60 6000 220 310 200 400 4.0 8.3 300 300 405 251 246
0618MK TIP 15000 MK 75 8500 225 440 200 400 5.0 9.6 300 300 442 400 395

SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002


IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.

10. Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.


OTTO – PE / SEPARATOR ULJA I NAFTNIH DERIVATA
SA KOALESCENTNIM FILTEROM

Otto-PE separator ulja i naftnih derivata, prefabriciran, izrađen od polietilena,


sastavljen od dva različita spojena odjeljka, u kojima se nalazi pjeskolov i
koalescentni filter i automatski zatvarač.
Namjena: namjenjen je prvenstveno za kišne odvode trgova i sličnih površina,
automehaničarskih radionica, benzinskih pumpi i sl. Kao i za tretman nekih vrsta tehnoloških otpadnih voda, a sastoji se
od slijedećih dijelova koje ujedno i označavaju i sam fazni proces:
Ulaz otpadnih voda–opremljen sa cijevi za rasterećenje, odnosno skretanje toka vode, a služi za prigušenje većih
vodnih naleta.
Pjeskolov–prvo okno u kojem se sakupljaju i talože najteže krute tvari i čestice, kako iste ne bi ometale procese u
slijedećim fazama.
Koalescentni filter–poboljšava i upotpunjuje proces ispiranja voda sve do odvajanja i najmanjih čestica ulja; u
standardnoj varijanti taj je filter izrađen od plastificiranog filtrirajućeg materijala.
Automatski zatvarač–naprava kojom se automatski zatvara izlazni kolektor; zahvaljujući posebnom obliku koji
začepi kolektor u trenutku kad se komora za skladištenje ulja i masti napuni.
Komora za skladištenje naftnih derivata–posuda u kojoj se sakuplja i zadržava zauljeni otpad, sve do trenutka
odstranjivanja, odnosno čišćenja.

OTTO PE – SEPARATOR NAFTNIH DERIVATA SA KOALESCENTNIM FILTEROM

Šifra Proizvod Protok d š v Hul Hiz oul oiz Težina


(l/sec.) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

0880 OTTO-PE 015 1.5 1850 800 825 580 530 125 125 55
0881 OTTO-PE 030 3.0 2100 800 825 580 530 125 125 75
0882 OTTO-PE 045 4.5 2180 1000 102,5 770 720 160 160 95
0883 OTTO-PE 060 6.0 2330 1000 102,5 770 720 160 160 115

OTTO -PE zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005; EN 858-1:2002


IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005; EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I
(koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040
Part 2./Part 3.
Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati odvoz
prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata od strane nadležne
organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.

Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.


11.
SEPARATORI ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA
sa koalescentnim filterom, automatskim zatvaračem i
BY- PASS-om u Z – izvedbi
Separator ulja, masti i naftnih derivata u Z - izvedbi, izrađen je od linearnog
polietilena visoke čvrstoće kao jedinstvena cjelina. Opremljen sa centralnim i
sekundarnim-bočnim nepropusnim poklopcem na navoj za kontrolu. U unutrašnjosti separatora nalazi se konusni
lijevak od PVC-a, unutar kojeg se nalazi koalescentni filter, (voda prolazi koalescentnim filterom koji poboljšava i
upotpunjuje proces odvajanja masti i naftnih derivata (tj. ugljikovodika) i odjeljkom za prikupljanje zauljenog otpada.

Separator je opremljen s automatskim zatvaračem te izveden od reciklirajućeg materijala. Separator je opremljen


s By-Pass cjevovodom.

Namjena: tretman oborinskih otpadnih voda prikupljenih sa velikih površina kao što su veliki parking prostori,
autoceste, itd., tako da prihvata i pročišćava prve oborinske otpadne vode, a ukoliko se radi o enorrrmno visokom
intenzitetu padavina, da sekundarne oborinske vode koje su relativno čistije propusti kroz By- Pass prema finalnom
recipijentu.

Protok: Separator je projektovan u skladu sa normom EN (DIN) 858-1 i 858-2 i to za protoke od Q = 10 /100 l/s
pa do Q = 100 / 1000 l/s

SEPARATOR zadovoljava norme DIN 858-1 ( BAS EN 858-1:2005;


EN 858-1:2002 IDT) i DIN 858-2 (BAS EN 858-2:2005;
EN 858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I (koncentracija mineralnih
ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l).
Naši separatori ulja su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1.
i DIN 4040 Part 2./Part 3.

Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih


tvari > 90%.
Bitno je redovno provjeravati i minimalno svakih šest mjeseci osigurati
odvoz prikupljenog taloga- mulja i prikupljenih ulja i naftnih derivata
od strane nadležne organizacije, da ne bi došlo do disfunkcije uređaja.

Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.


12.
MASTOLOV ORGANSKIH MASNOĆA / PJESKOLOV
MASTOLOV/PJESKOLOV je separator organskih masnoća i deterdženata od
polietilena, kao jedinstvena cjelina s dva otvora, za koja su predviđeni nepropusni
poklopci s navojima. Centralni otvor namijenjen je za kontrolu ulaznih voda i količinu
otpadnih tvari, te za odstranjivanje ulja, masti, i ostalih plivajućih tvari. Sekundarni, bočni
otvor namijenjen je za kontrolu izlaznih voda, te za odstranjivanje pijeska i ostalih
krutih (neplivajućih) tvari. U unutrašnjosti mastolova nalazi se lijevak od PVC-a promjera
ovisno o veličini mastolova za ulazak otpadnih voda, te izlazni odlijevak od PVC-a sa gumenom (NEOPREN)
vanjskom brtvom, odljevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda koji se može spojiti na internu kanalizaciju kuhinje
ili menze.
Namjena: Proizvod je namijenjen za tretman otpadnih
voda kuhinja, restorana, menzi i sl. (koje mogu sadržavati
organske masnoće, deterdžente i ostale plivajuće tvari).
Može se instalirati kao pjeskolov postavljen prije ulaska
mješovitih otpadnih voda u neki od uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda s aktivnim muljem, a koristi se i kod tretmana
tehnoloških otpadnih voda u prehrambenoj i drugim vrstama
industrije.

MASTOLOV/PJESKOLOV - separator organskih masnoća i deterdženata

Šifra Proizvod EBS Obroci Kapac. dxš/D v H ul H iz o ul o iz a b Težina


(E.S.) (lit) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

0513 Family 125 5 - 100 60x68 62 43 40 110 110 100 200 9


0514 Family 250 10 - 200 60x68 82 63 60 110 110 100 200 12
0515 Family 350 15 - 300 60x68 100 83 80 110 110 100 200 15
0511/1 Family 400 20 - 400 80x80 80 62 58 110 110 100 400 20
0511/2 Family 800 25 - 600 80x80 120 102 97 110 110 100 400 23
0511/3 Family 1200 35 100 1200 120x120 120 95 92 110 110 100 400 47
0511/4 Family 1600 50 200 1600 120x120 160 125 120 125 125 100 400 67
0511/5 Family 2000 80 300 2000 120x120 200 175 170 160 160 100 400 88
0511/6 Family 3000 100 400 3000 160x160 160 125 120 160 160 100 400 107
0511/7 Family 4000 150 600 4000 160x160 200 175 170 160 160 100 400 118
0511/8 Family 5000 180 750 5000 160x160 240 215 210 160 160 100 400 148
0416 6000 200 900 6000 215 215 177 168 160 160 200 400 180
0417 8000 250 1000 8000 215 260 217 212 160 160 200 400 200
0418 10000 300 1100 10000 215 300 251 246 200 200 200 400 265
0419 15000 400 1500 15000 225 440 400 394 200 200 200 400 405
0511 PC A1 20 50 500 100x78 95 73 70 110 110 100 310 25
0512 PC A2 30 100 1000 128x78 123 99 96 110 110 200 310 41

Mastolovi/pjeskolovi ili separatori organskih i drugih masnoća i deterdženata i drugih


likvida ili abrazivnih sredstava za čišćenje, su namjenski razvijeni tipski uređaji koji
su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3.
Ovi uređaji su isto tako usklađeni sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004
(EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003).

ISEA daje garanciju za odstranjivanje plivajućih tvari > 90% .


ISEA daje jamstvo za odstranjivanje taložnih tvari > 70%.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika. 13.
CRPNE STANICA PRATICA I
PRATICA FAMILY
Crpna stanica PRATICA izrađena od polietilena velike čvrstoće; kao jedinstvena
cjelina; sa središnjim otvorom na vrhu, za koji je osiguran poklopac na navoj, a
namijenjen je za lakše instaliranje, te kontrolu i održavanje pumpi. Pumpe mogu biti
pojedinačne ili u paru, a mogu djelovati izmjenično ili istodobno. Sa upravljačke ploče
daje se nalog za otvaranje membrane i nepovratnog ventila. Pumpe sadrže i regulatore nivoa tekućine. Pumpe su
izrađene od različtih materijala, te mogu podignuti različite količine od 0 do 38 m3/sat, na visine od 0 do 12,5 m.
U modelima volumena 1000 i više litara za pokretanje rada pumpe u serijskoj ponudi je i električni sklop (za uređaje s
jednom pumpom), odnosno električna komandna ploča (za dvije pumpe).
Namjena: Instalirani uređaji su namijenjeni podizanju sanitarnih i ostalih
otpadnih voda, kao što su sakupljene oborinske otpadne vode, vode od ispiranja
trgova, manipulativnih površina i sl. U slučaju potrebe podizanja otpadnih voda,
koje sadrže veće krupne tvari, moguće je u proizvod ugraditi pumpe sa
rotacijskom drobilicom (za istovremeno usitnjavanje krutih tvari).

Šifra Proizvod dxš v o ul vis.diz. Protok Snaga Napon Pumpa


(cm) (cm) (mm) (m) (m3/h) (kw) (V)

4300 250 A1 66x66 75 110 1-6 0-5.4 0.25 220 Ebara Richt
4301 250 A2 66x66 75 110 1-6 0-10.8 0.25 220 Ebara Richt
4302 500 A1 86x86 85 110 1-6 0-5.4 0.25 220 Ebara Richt
4303 500 A2 86x86 85 110 1-6 0-10.8 0.25 220 Ebara Richt
4310 250 B1 66x66 75 110 2-9 0-14 0.55 220 Ebara Richt
4311 250 B2 66x66 75 110 2-9 0-28 0.55 220 Ebara Richt
4312 500 B1 86x86 85 110 2-9 0-14 0.55 220 Ebara Richt
4313 500 B2 86x86 85 110 2-9 0-28 0.55 220 Ebara Richt
4320 250 R1 66x66 75 110 2-20 0-7.2 1.4 220 ABS-Piranha (roto)
4321 250 R2 66x66 75 110 2-20 0-14.4 1.4 220 ABS-Piranha (roto)
4322 500 R1 86x86 85 110 2-20 0-7.2 1.4 220 ABS-Piranha (roto)
4323 500 R2 86x86 85 110 2-20 0-14.4 1.4 220 ABS-Piranha (roto)

Šifra Proizvod D v visi.diz. protok snaga vode materijal Napon


(cm) (cm) (m) (m3/h) (kw) (V)

4112 TIP 1000K B1 125 120 2-10.5 0-18 0.75 fekalne inox 220
4112/1 TIP 1000K B1 125 120 2-10.5 0-18 0.75 fekalne inox 380
4113 TIP 1000K B2 125 120 2-10.5 0-36 0.75 fekalne inox 220
4113/1 TIP 1000K B2 125 120 2-10.5 0-36 0.75 fekalne inox 380
4112/2 TIP 2000K B1 125 160 2-10.5 0-18 0.75 fekalne inox 220
4112/3 TIP 2000K B1 125 160 2-10.5 0-18 0.75 fekalne inox 380
4113/2 TIP 2000K B2 125 160 2-10.5 0-36 0.75 fekalne inox 220
4113/3 TIP 2000K B2 125 160 2-10.5 0-36 0.75 fekalne inox 380
4221 TIP 1000 R1 125 120 2-20 0-7.2 1.4 fekalne giza 220
4221/1 TIP 1000 R1 125 120 2-20 0-7.2 1.3 fekalne giza 380
4222 TIP 1000 R2 125 120 2-20 0-14.4 1.4 fekalne giza 220
4222/1 TIP 1000 R2 125 120 2-20 0-14.4 1.3 fekalne giza 380
4223 TIP 2000 R1 125 160 2-20 0-7.2 1.4 fekalne giza 220
4223/1 TIP 2000 R1 125 160 2-20 0-7.2 1.3 fekalne giza 380
4224 TIP 2000 R2 125 160 2-20 0-14.4 1.4 fekalne giza 220
4224/1 TIP 2000 R2 125 160 2-20 0-14.4 1.3 fekalne giza 380

Ispred crpnih stanica obavezno postaviti fiksnu rešetku kao zaštitu pumpi. Dodatna oprema: optički i akustični alarmi,
pumpe-drobilice, fiksna rešetka. Moguća je isporuka ABS pumpi (Piranha) s upravljačkom automatikom.
Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.
14.
OSTALI I S E A PROIZVODI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
FIKSNA REŠETKA PRIMARNA TALOŢNICA
Za otklanjanje krupnog materijala Koristi se za predtretman
Šifra Proizvod Kap. dxš v Pokl. Otpadnih voda u konfiguracijama
(lit.) (cm) (cm) (mm) sa drugim uređajima i sistemima
3501 TIPO 500 480 80x86 82.5 480
3502 TIPO 1000 850 100x106 102 580

RAZDJELNO OKNO OKNO ZA APSORPCIJU ULJA


Šifra Proizvod d š v Šifra Proizvod D v
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
0950 RS 500 86 80 82,5 0922/8 250 60 82
0952 RS 1000 120 120 120 0922/4 500 80 80

OKNO PE COUNTRY – podnavodnjavanje


Šifra Proizvod d š v Ugrađuje se nakon biološkog
(cm) (cm) (cm) tretmana otpadnih voda.Namjena
0180 Okno PE 35,5 35,5 80 je podnavodnjavanje zelenih
0181 Produţetak 35,5 35,5 40 površina sa ukrasnom vegetacijom.

PRODUŢETAK B1 PRODUŢETAK ZA OTTO-PE


Šifra Proizvod D v Šifra Proizvod d š v
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
0190 Za Bio Family 53 40 0193 Otto/015/030 56 56 40
0194 Otto/045/060 66 66 40

SPREMNICI RAZLIČITOG DIZAJNA I KAPACITETA OVISNO O PREDVIĐENOJ


NAMJENI ZA VODU, RAZLIČITE TEKUĆINE I HEMIJSKE PROIZVODE

SPREMNIK TANK R SPREMNIK SOFT

SPREMNIK TALL MEDIUM SPREMNIK TALL LIGHT


SPREMNIK TALL STRONG

SPREMNIK TANK

15.
PLUTAJUĆI SISTEMI – polietilenske strukture za OFF-SHORE aktivnosti
PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA
Finalna konfiguracija modula je određena presjekom eliptične i
cilindrične površine što osigurava stabilnost u svim smjerovima.
Plivajući modul proizveden je procesom rotostampaggio.

Dimenzije maksimalne: 3500 x 2000 x 1000


Materijal: Superlinearni polietilen,
Specifiĉna gustoća: 935 kg/m3,
Plovna nosivost: 5325 kg,
Uzgon sa uranjanjem od 450 mm: 2400 kg,
Prosjeĉna debljina polietilena: 15 mm,
Težina plivajućeg polietilena: 365 kg

PODNI ELEMENTI ZA HODANJE


Dizajnirani su zbog razloga da se imaju čvrsti podni elementi na vrhu plutajućeg
elementa. Napravljeni su od linearnog polietilena i kompletirani sa mesinganim
pločicama, navojnim šipkama i pocinčanim čelikom za polietilenske pojaseve,
što omogućuje solidno sidrenje plutajućih elemenata.

SISTEM POVEZIVANJA
Sistem povezivanja polietilenske strukture se satoji od tri pravokutna dijela koji
su smješteni u utore pripremljene na plutajućim elementima. Profili se spajaju
sa polietilenskom strukturom sa šest ploča u obliku sidra umetanjem u za to
predviđene utore.

PODRUĈJA PRIMJENE: za vuču i polaganje cijevi preko vodenih površina, za postavljanje platformi za instaliranje
dizalica, bagera i/ili za rad, za postavljanje barijera u slučaju izlijevanja tekućih zagađivača (ekološki incidenti), za
plutajuće molove, za platforme za instaliranje vjetrenjača, u civilne svrhe kao privremeni mostovi itd.

16.
UPUTSTVO ZA UGRADNJU UREĐAJA TIPA ISEA
(shematski prikaz baziran na ugradnji Uređaja Bio–Cro Casa a primjenjuje se za ostale uređaje)

17.
AG - METAL Zenica / Tretman otpadnih voda
adresa: Zavnobiha b.b., 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

tel: 032 443 600; 032 443 601


fax: 032 443 610

montaža i servis opreme: 063 995 604


komercijalna pitanja: 063 995 603
tehnologije tretmana otpadnih voda: 063 995 602

e-mail: ag.metal.ekologija@gmail.com

www.ag-metal.net www.ag-metal.ba