EDU 5105 Penilaian Dalam Kaunseling

Tugasan Individu: PERBANDINGAN PROFIL PERSONALITI

Oleh: Zuraini binti Yahaya (GS18698) Fakulti Pengajian Pendidikan

Universiti Putra Malaysia
KANDUNGAN Pengenalan Latar Belakang Alat Ukuran Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) Inventori Personaliti Sidek (IPS) Inventori Personaliti Warna (IPW) Skala Konsep Kendiri Tennesse (TSCS) Keputusan Ujian Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) Inventori Personaliti Sidek (IPS) Inventori Personaliti Warna (IPW) Skala Konsep Kendiri Tennesse (TSCS) Perbincangan Profil Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) Inventori Personaliti Sidek (IPS) Inventori Personaliti Warna (IPW) Skala Konsep Kendiri Tennesse (TSCS) Perbandingan Profil Personaliti Komen dan Cadangan Penutup Rujukan

2

Lampiran

Pengenalan

Personaliti menitikberatkan perkara-perkara yang paling penting, yang paling rapat dengan kehidupan psikologi seseorang. Ia mengambil berat persoalan suka duka, energetic atau apathetic, remeh atau leceh, dsb. Personaliti melibatkan corak atau operasi global system mental.

Warren dan Carmichael (1930) menyatakan personality sebagai seluruh organisasi mental manusia pada semua peringkat perkembangan manusia termasuk intelek, temperament, kemahiran, moral dan sikap yang dibentuk sepanjang hayat seseorang.

Hal ini disokong oleh Mayer (2005) yang mengatakan corak proses psikologikal seseorang terbentuk daripada tujuan, perasaan, pemikiran dan beberapa bidang fungsi psikologi. Personaliti ditampilkan melalui pemikiran yang mempengaruhi tubuh badan, dalam keadaan mental yang sedar, dan melalui tingkah laku social seseorang.

Latar Belakang Alat Ukuran

3

Oleh yang demikian. kaunselor yang membuat pentafsiran ke atas hasil ujian mesti mentafsirkan skor ujian yang diperoleh itu dalam konteks kehidupan individu tersebut. Kronheim et al (2007) mengatakan ujian personality membolehkan ahli psikologi dan psikiatri untuk memahami personality klien dengan ditil dan mengesan tret-tret personality yang mungkin menyebabkan berlakunya penyakit mental dan/atau penyakit-penyakit lain seperti tekanan darah tinggi. yang mana setiap satu mengukur aspek-aspek tertentu personality seseorang. angin ahmar. Anastasi (1988. elemen-elemen konseptual psikologikal klien perlu dikenalpasti supaya hasil ujian yang bakal diperoleh adalah adil dan munasabah kepada klien tersebut. 1976) berpendapat bahawa ujian psikologi adalah pengukuran sample tingkah laku yang objektif dan standard. dalam kaunseling. alat ukuran psikologikal telah menjadi tumpuan yang penting. sakit jantung dan sebagainya. dan setiap ujian dihasilkan 4 . Cronbach mendefinisikan ujian personality sebagai satu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerical atau system kategori. Kronheim ae al (2007) menyatakan bahawa suatu perkara yang sukar mengenai ujian psikologikal ialah terdapat pelbagai jenis ujian untuk dipilih. emosi dan pemikiran klien. Terlebih dahulu.Dalam dunia psikologi. Ia membantu ahli psikologi dalam membuat pentafsiran profesional terhadap persoalan penting berkaitan perlakuan. Mengapa ujian personaliti Othman (2003) menyatakan bahawa penilaian psikologikal melibatkan perlakuan manusia berkaitan dengan masalah khusus yang dialami oleh seseorang individu yang berbeza dengan individu lain.

Antaranya ialah cara menjawab. Sebagai contoh. eloklah jika dihuraikan sedikit tentang jenis-jenis alat ukuran yang digunapakai oleh terapis dalam dunia kesihatan mental. Tugasan ini akan membincangkan mengenai empat jenis alat ukuran ialah JEPI. Ujian ini menggunakan gambar. adalah ujian yang lebih berstruktur. 2003). Ujian projektif ialah ujian yang mempunyai limitasi dari segi struktur dan subjektif dari segi skor dan pentafsiran data yang diperoleh. kebolehpercayaan dan kesahan. Ujian jenis ini adalah lebih standard kerana pentafsiran data lebih berstruktur. ujian personality dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu projektif dan objektif.mengikut aliran pemikiran yang berbeza. benar atau salah dan sebagainya. objek dan material-material lain yang menggambarkan sesuatu ciri atau personaliti. mempunyai set soalan dan set jawapan seperti pilihan jawapan. Dalam membicarakan mengenai alat ukuran psikologikal. Pada asasnya. terapis yang berorientasikan psikodinamik akan memilih alat ujian yang melibatkan proses-proses tidak sedar. (Othman. Ujian objektif sebaliknya. Terapis akan membuat pentafsiran berdasarkan orientasi psikologikal mereka atau aliran pemikiran yang mereka ikuti. Contohnya ialah Thematic Apperception Test dan Ronschach Inkblot Test. masalah pentafsiran dan cara pembentukan penerimaan jawapan yang sesuai. Sebelum meneliti setiap alat ukuran tersebut. kita perlu sedar bahawa alat ukuran ini mempunyai kekuatan dan kelemahan bergantung kepada beberapa ciri yang terdapat padanya. IPS. IPW dan TSCS. Contoh alat ujian jenis 5 . masalah penipuan.

Roe (1956). Mereka juga sepakat bahawa ada hubungan yang signifikan antara perkembangan personaliti dengan konsep kendiri seperti keperibadian dan perkembangan kognitif yang mempengaruhi perkembangan kerjaya. ia menjadi salah satu wadah yang paling berharga yang boleh digunakan oleh terapis. Kedua-duanya meningkatkan kefahaman terapis terhadap klien dan stail personality klien. Walaupun kedua-dua jenis alat ujian ini memiliki kekuatan dan kelemahan masingmasing. selain menjadi alat untuk mengesan psikopatologi seseorang. 6 . Ramai pakar dan pengasas teori kerjaya mendakwa bahawa perkembangan personaliti penting dalam perkembangan kerjaya. Dalam beberapa kes. Super dan rakan-rakan (1963).objektif ialah Inventori Personaliti Sidek dan MMPI-2 or Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2nd Edition. ada hubungannya dengan interaksi keluarga yang mempengaruhi pula arah pekerjaan dan vokasional. hasil inventori personaliti memberi dorongan dan stimulasi untuk tindakan supaya boleh memenuhi keperluan harian individu. Tiedemen dan O’Hara (1963) serta Holland (1973) menyatakan bahawa perkembangan personaliti pada peringkat awal. Inventori personaliti memberi maklumat yang berharga untuk mengenal keperluan dan memberi tarikan untuk mencari pekerjaan.

Keduadua faktor ini mempunyai hubungan dengan skim 4 temperament Galen-Kauf-Wundt yang asal. The Structure of Human Personality (1953). Alat ukuran EPQ ini juga dikaji semula dan beberapa perubahan telah dibuat dan akhirnya terbentuklah Junior Eysenck Personality Inventory (JEPI). The Causes dan Cures of Neurosis (1965). untuk intergrasi dan interpretasi data klinikal. Pentadbiran dan Pemarkahan JEPI 7 . seorang tokoh yang dilahirkan di Jerman pada tahun 1916. Kemudian Eysenck telah membentuk Eysenck Personality Inventory (EPI) untuk mengukur personaliti manusia dengan berasaskan kepada dua dimensi trait yang disebutkan di atas.Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) JEPI dibangunkan oleh Hans Jurgen Eysenck. 1942). EPI ini adalah perkembangan daripada Maudsley Personality Inventory (MPI). Alat ukuran MPI dikatakan berupaya mengukur dua faktor utama iaitu Neurotisme dan Ekstroversi. Semasa pemerintahan Nazi. beliau berhijrah ke England dan membina kerjayanya sebagai psikologis di London. Sumbangan Eysenck di dalam bidang psikologi Di antara buku yang ditulis oleh beliau adalah Dimension of Personality (1947). Asalnya. terutama personaliti. Junior Eysenck Personality Inventory dibentuk berasaskan pendekatan analisis factorial. dengan penggunaan kaedah kuantitatif terutama analisis faktorial. amat banyak sekali. (Eysenck. Pengaruh beliau terhadap teori personaliti amat terkenal. Eysenck (1942) menggunakan analisis factor untuk mengukur personaliti berasaskan dua dimensi sifat asas manusia iaitu faktor ekstroversi-introversi dan neurotisme-stabiliti. Alat ukuran ini kemudiannya dikaji semula dan diubah menjadi Eysenck Personality Questionnarie (EPQ). The Biological Basis of Personality (1967).

3. 1. segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian. cukup dalam 20 hingga 30 minit. Individu dikehendaki menandakan nombor-nombor item yang berkenaan berpandukan jawapan dari borang jawapan. Jumlah setiap kategori ditandakan pula kepada borang ke-3 yang memberi kuadran dan menentukan individu di kuadran mana. Individu perlu menjawab ujian ini dengan jujur dan ikhlas iaitu menjawab berdasarkan apa yang sebenarnya dan bukan berdasarkan apa yang difikirkan baik atau orang kata baik. 2. Setiap jawapan Ya untuk item positif akan diberi 1 markah.Dari segi pentadbiran. Individu kemudian mengisi borang ke 2 yang mempunyai tiga kategori iaitu Ekstroversi. Neurotisme dan Penipuan di mana setiap kategori mempunyai nombor-nombor item Ya dan Tidak. Alat ukuran JEPI mempunyai 60 item yang ditulis secara positif atau negatif. Panduan pengiraan skor JEPI 1. 8 .borang jawapan dan borang kaedah pemarkatan inventory JEPI. Jumlahkan nombor-nombor item yang bertanda bagi Ya dan Tidak untuk setiap kategori iaitu bagi Neurotism. sementara setiap jawapan Tidak akan diberi 0 (kosong) markah. 2. Individu menjawab soalan yang dikemukakan dengan menandakan item Ya atau Tidak di dalam borang jawapan. Ekstroversi dan Penipuan. alat ukuran JEPI tidak memerlukan tempoh masa yang panjang untuk diselesaikan. 4. Borang jawapan yang telah lengkap diisi. suasana yang selesa dan fasiliti yang baik dapat meningkatkan mood individu dalam melaksanakan ujian ini. 3. Inventori JEPI mempunyai 3 borang iaitu borang item-item soalan . Walau bagaimanapun. Selain itu.

selesa dan ekstrovert. bertimbang rasa. ghairah. impulsif. Kuadran 3 – Personaliti Phlegmatik Individu di dalam kumpulan ini mempunyai ciri-ciri Stabiliti-Ekstrovert memberikan gambaran ciri-ciri seperti pasif. jujur. optimistik dan aktif. sementara setiap jawapan Ya akan diberikan 0 (kosong) markah. terkawal. bebas. responsif. cemas. kepimpinan. tenang. JEPI mempunyai 4 kuadran yang utama dan memberi gambaran personaliti individu yang mengambil ujian JEPI ini. tidak peramah. Kuadran 2 – Personaliti Kolerik Individu di dalam kumpulan ini mempunyai ciri-ciri Neurotisme-Ekstrovert memberikan gambaran ciri-ciri seperti mudah tersinggung.4. gemar bercakap. Markah maksima untuk skala E dan skala N ialah 24 sementara untuk skala L ialah 12. mudah berubah. boleh diharapkan dan tenteram.(Gambarajah 3): Kuadran 1 – Personaliti Melankolik Individu di dalam kumpulan ini mempunyai ciri-ciri Introvert-Neurotisme(tidak stabil) memberikan gambaran ciri-ciri seperti muram. Secara keseluruhannya. agresif. pesimis dan tenang. 9 . 5. bimbang. tidak fleksibel/rigid. gelisah. Kuadran 4 – Personaliti Sanguin Individu di dalam kumpulan ini mempunyai ciri-ciri Introvert-Stabiliti memberikan gambaran ciri-ciri seperti peramah. berhati-hati. Setiap jawapan Tidak untuk item negatif akan diberi 1 (satu) markah. bersemangat. pendiam.

Skala L – markah atau skor maksima untuk skala L yang boleh diterima ialah 5. Setiap satu kuadran yang memberi gambaran ciri personaliti individu boleh digunakan untuk menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan personaliti individu tersebut. Skor 5 ke atas bermaksud individu tidak jujur dalam menjawab soal selidik. Pencapaian di samping satu skala khas yang dikenali dengan skala Kejujuran. Alat ukuran oleh IPS adalah inventori atau ujian yang boleh digunakan untuk mengenal pasti ciri-ciri atau tret-tret personaliti individu. Sidek Mohd. Ekstrovert. Menolong. Sokongan. Inventori Personaliti Sidek (IPS) Latar belakang IPS Inventori Personaliti Sidek (IPS) telah dibangunkan menggunakan pendekatan rasional oleh Dr. Alat ukuran IPS mengandungi 16 skala yang berkaitan dengan 15 tret personaliti individu yang meliputi tret personaliti Agersif. Struktur. Introvert. Mengawal. IPS mempunyai format jawapan berbentuk kategori atau dwipilihan iaitu ’Ya’ atau ’Tidak’ dan gerak balas individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Skor 5 dan ke bawah menggambarkan individu jujur semasa menjawab. alat ukuran IPS ini telah dikaji kesahan dan kebolehpercayaannya oleh Sidek Mohd Noah (1998) . Dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Kepelbagaian. Intelektual. Analitikal. 10 . oleh sebab itu profil yang diperolehi tidak sah dan tidak boleh dipercayai. Bersandar. oleh itu profilnya sah dan boleh dipercayai. Autonomi. Kritik-diri. Noah pada tahun 1987 (Sidek Mohd Noah 1998). Dari segi format.

Arahan-arahan seperti cara menjawab soalan. Intelektual Tret ini juga dikenali dengan tret personaliti kebergantungan. Sebelum alat ukuran IPS ditadbirkan. Tret personaliti yang menunjukkan individu berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberikan cabaran dari segi intelektual 11 . Skala yang terkandung dalam alat ukuran IPS: Bil. Autonomi menganalisis sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan Tret personaliti yang menunjukkan individu lebih sukakan kebebasan dalam tindakannya dan dapat mengawal dan menentukan 4. meja. Keadaan hendaklah jauh daripada kebisingan atau lain-lain gangguan. suka membuat pemerhatian dan akan 3. 1.Pentadbiran dan pemarkahan IPS Inventori Personaliti Sidek (IPS) mestilah ditadbirkan di dalam bilik yang selesa dan kondusif. Jawapan hendaklah dibuat pada borang jawapan yang disediakan. Skala Agresif Analitikal Keterangan mengenai tret personaliti Tret personaliti yang menunjukkan individu terlalu kritikal terhadap orang lain. Klien atau individu yang mengambil ujian perlu diingatkan agar mematuhi segala arahan yang terdapat di muka surat depan kertas ujian. arahan-arahan ujian yang perlu mestilah diberitahu kepada klien. tegas. Bilik mestilah mempunyai peralatan-peralatan asas seperti kerusi. 5. kipas angin atau penghawa dingin. masa untuk menyelesaikan ujian dan arahan-arahan khsusu mengenai sesuatu ujian adalah antara perkara-perkara yang mesti diterangkan kepada pengambil ujian. berani dan tidak suka dimanipulasikan. Walaupun tiada peruntukan masa ditetapkan untuk menyelesaikan ujian namun adalah dicadangkan agar ujian ini dapat diselesaikan dalam tempoh masa antara 20 hingga 30 minit. Tret personaliti yang menunjukkan individu sanat sensitif dan prihatin kepada persekitaran. 2. Bersandar aktiviti-aktiviti hariannya Tret personaliti yang menunjukkan individu suka bergantung kepad aorang lain dan memerlukan bantuan orang lain dalam membuat keputusan.

Tret personaliti yang menunjukkan individu suka kepada kekemasan. Ketahanan Kritik-diri Mengawal Menolong perubahan yang berterusan Tret personaliti yang menunjukkan individu yang cekal dan bermotivai untuk menghabiskan atau menyelesaikan semua tugas Tret personaliti yang menunjukkan individu yang tidak stabil dari segi emosi dan psikologi. 9. skala ini juga menjelaskan tret personaliti kejujuran individu. simpati dan ingin dikasih. rendah diri dan suka menyalahkan diri Tret personaliti yang menunjukkan individu suka mengawal orang lain atau lebih suka memimpin daripada dipimpin Tret personaliti yang dikaitkan dengan individu berkeinginan untuk menunjukkan atau meluahkan simpati. mahukan status yang tinggi dan suka persaingan Skala ini adalah skala khusus yang dibangunkan untuk mengesan tahap kejujuran individu atau kecenderungan individu menipu dalam menjawab item ujian. Introvert Tret personaliti yang menunjukkan individu suka mengelak situasisituasi yang akan memaksa mereka berkomunikasi di samping suka 7. Skala ini merupakan skala kesahan dan telah dimasukkkan ke dalam alat ukuran IPS pada tahun 1998 Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil IPS 12 . kasih sayang juga memberi 12. Sokongan Struktur bantuan serta membuat kebaikan kepada orang lain Tret personaliti yang menunjukkan individu suka memerlukan perhatian. Secara tidak langsung. 14. kebersihan serta perkara-perkara yang berstruktur. Pencapaian Kejujuran berulang-ulang dan terperinci Tret personaliti yang menunjukkan individu bermotivasi.6. 15. 13. Kepelbagaian bersendiri menyelesaikan sesuatu tugas Tret personaliti yang menunjukkan individu dapat menghayati pelbagai situasi bagi mendapatkan pengalaman yang baru ke arah 8. 10. 11.

Oleh sebab itu. Bilangan baris menjelaskan bahawa alat ini mengukur 16 faktor iaitu 15 tret personaliti dan 1 skala penipuan. 3. borang jawapan IPS mengandungi 16 barisan dan 10 lajur. tiada individu memperoleh skor 100. prinsip-prinsip asas yang penting ialah : 1. Personaliti hanya akan gagal jika dikaitkan dengan kerjaya-kerjaya tertentu. fokus hanya diberikan kepada jawapan Ya yang peru dibuat baris demi baris. Untuk tujuan pengiraan skor mentah. Kaunselor mestilah menjelaskan kepada kliennya prinsip-prinsip asas pentafsiran profil IPS. Kadar skor mentah ini kemudiannya ditukarkan kepada peratus dengan didarabkannay dengan 10. Tiada individu yang personalitinya sempurna. tiada individu memperolehi skor 0. Umumnya. Oleh kerana setiap tret diwakii oleh 10 item. sementara 10 lajuar menjelaskan bahawa setiap tret atau skala diwakili oleh 10 item. Pentafsiran IPS Inventori Personaliti Sidek mempunyai 16 skala yang mampu mengenal pasti 15 ciri-ciri personaliti individu di samping 1 skala khas yang dikenali sebagai skala Kejujuran.Pengiraan skor dan pembentukan profil IPS boleh dilakukan secara manual atau menggunakan program komputer yang khusus. Oleh sebab itu. Tiada individu yang personalitinya sifar atau kosong. Tiada personaliti yang gagal dalam erti kata yang sebenarnya. Antara 13 . 2. Skor maksimum yang boleh diperoleh ialah 99%. Skor minimum yang boleh diperolehi ialah 1%. Sekiranya pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti dilakukan secara manual adalah sangat perlu agar ianya dibuat dengan teliti dan hati-hati. kadr skor maksima yang boleh diperoleh individu ialah 10.

Agresif Skor Petunju k Tinggi (70-99%) Agresif. 40 hingga 60% dianggap yang sederhana. Dalam kebanyakan hal. membenarkan diri mengkritik. hati dan perasaan orang lain bukanlah merupakan tumpuan dan perhatian utamanya. terdapat tiga pembahagian skor iaitu rendah. Personaliti boleh berubah. Bagi skor antara 1 hingga30% markah dianggap skor yang rendah. individu selalunya menuntut haknya tetapi pada masa yang sama. Dalam kebanyakan hal. abaikan hati menuntut hak tetapi jaga dimanipulasi oleh orang dan perasaan orang lain perasaan dan hati orang lain 14 . Dalam kebanyakan hal individu membenarkan orang memanipulasi diri dan perasaannya. selalu Pasif. Skor rendah (1-30%) menunjukkan individu adalah seorang yang pasif. Skor sederhana (40-60%) menunjukkan individu adalah seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri. sementara skor antara 70 hingga 90% dianggap yang tinggi. sederhana dan tinggi.4. Dari segi pentafsiran. Pentafsiran ringkas bagi setiap skor yang diperolehi daripada alat ukuran IPS adalah seperti berikut: Agresif Skor tinggi (70-99%) menunjukkan individu adalah seorrang yang agresif. Perubahan personaliti banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran termasuk pembelajaran baru. Individu suka mengkritik orang lain. yang penting ialah hajat dan matlamatnya tercapai. Sederhana Rendah (40-60%) (1-30%) suka Asertif (tegas). hati dan perasaan orang lain dijaga.

individu tidak cuba membaca yang tersirat. Minat anda untuk menganalisis adalah pada tahap sederhana. Analitikal Skor Petunju k Tinggi Sederhana Rendah tidak untuk praktikal (70-99%) (40-60%) (1-30%) Sensitif kepada Minat untuk Kurang atau persekitaran. suka menganalissi orang lain.demi matlamat peribadi lain Analitikal Skor tinggi menunjukkan individu adalah seorang yang sensitif kepada persekitaran. sederhana diri sendiri dan situasi. suka pemerhatian. suka menganalisis pada tahap berminat menganalisis. penyelidikan dan analisis membuat dan tidak cuba membaca yang tersirat ketika berinteraksi. Ketika berinteraksi dengan orang lain. 15 . Individu adalah seorang yang praktikal. Individu suka mempbuat pemerhatian. Skor rendah menunjukkan individu adalah seorang yang kurang atau tidak berminat dengan perkara-perkara yang memerlukan anda membuat analisis. menganalisis orang lain. Autonomi Skor tinggi menunjukkan individu sukakan kebebasan sepenuhnya dalam segala tindakan serta dapat mengawal dan menentukan aktiviti-aktiviti seharian. Skor sederhana menunjukkan yang ciri analitikal individu adalah sederhana. penyelidikan dan analisis. diri sendiri mahupun situasi.

Skor rendah pula menunjukkan individu lebih suka menerima arahan oran glain dan struktur sosial yang memerlukan keakuran. seharian.Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri autonomi individu adalah pada tahap sederhana. Skor rendah menunjukkan yang individu adalah seorang yang suka berdikari. yang sederhana nasihat bergantung orang lain dan pendapat orang lain dalam membuat membuat keputusan. Autonomi Skor Petunju k Tinggi Sederhana yang Suka Rendah (1-30%) terima arahan (70-99%) (40-60%) Suka kebebasan Tahap autonomi sepenuhnya. Skor sederhana menggambarkan tahap pergantungan individu adalah pada tahap sederhana. Dalam membuat sesuatu keputusan dan melakukan sesuatu aktiviti. individu selalunya mengharapkan pendapat dan nasihat daripada orang lain terutama individu yang mempunyai autoriti. individu selalunya tidak bergantung kepada orang lain. Dalam membuat sesuatu keputusan. Bersandar Skor Petunjuk Tinggi Sederhana Rendah (1-30%) berdikari tidak keapda dalam (70-99%) (40-60%) Suka bergantung kepada Tahap pergantunagan Suka orang mengharapkan lain. dapat kawal sederhana dan tentukan aktiviti orang lain dan struktur sosial yang memerlukan keakuran. 16 . Bersandar Skor tinggi individu menunjunjukan suka bergantung kepada orang lain.

tidak suka dan tidak sosial. Tahap bersosial. selalu minta orang lain menunjukkan arah yang harus dituju. elak interaksi bersendirian sosial yang sederhana dalam kumpulan besar. Ekstrovert Skor Petunju k Tinggi Sederhana Rendah tidak (70-99%) (40-60%) (1-30%) Seorang yang sosial. Individu suka berinteraksi dan dikelilingi oleh orang ramai di samping merasa tidak selesa duduk bersendirian. tahap sosial individu adalah sederhana. Skor sederahan menunjukkan individu mempunyai kedua-dua ciri sosial dan tidak sosial. suka Mempunyai ciri sosial Kurang atau berinteraksi. suka bersendirian. Ekstrovert Skor tinggi menunjukkan individu adalah seorang yang sosial. Umumnya. 17 . Individu selalu mengelak untuk berinteraksi dalam kumpulan besar dan lebih selesa berada dalam kumpulan kecil. Individu merasa puas dengan aktiviti-aktiviti keilmuan tetapi tidak puas dengan aktiviti-aktiviti yang berulang-ulang.keputusan. selesa dalam kumpulan kecil. Intelektual Skor tinggi menunjukkan individu sukakan aktiviti yang memberi cabaran dari segi intelektual. Individu lebih selesa berada dalam suasana kerja bersendirian atau samasama-satu. Skor rendah menunjukkan individu adalah seorang yang kurang dan tidak sosial.

Skor rendah menunjukkan anda adalah individu yang suka melibatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan suka berada di kalangan orang ramai. tahap yang sederhana aktiviti puas yang dengan tidak aktiviti keilmuan. Introvert Skor Tinggi (70-99%) Sederhana (40-60%) Rendah (1-30%) 18 . Individu lebih selesa dengan ’setting’ kerja bersendirian atau satu-sama-satu. minat dengan kerja berstruktur. praktikal dan pragmatik. pragmatik dan berkemahiran intelektual.Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri atau sifat keinteletualan individu berada pada tahap sederhana. Kerja yang dipilih selalunya adalah kerja-kerja berkemahiran Intelektual Skor Petunju k Tinggi (70-99%) Suka aktiviti mencabar puas yang Sifat Sederhana (40-60%) intelektual Rendah (1-30%) pada Tidak selesa dengan perkara teoritikal. Anda adalah seorang yang sosial. Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri sosial individu adalah pada tahap sederhana iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Skor rendah menunjukkan individu tidak berasa selesa dengan perkara-perkara yang bersifat teoretikal. dengan berulang-ulang Introvert Skor tinggi menunjukkan individu adalah individu yang tidak sosial dan suka mengelak situasi-situasi yang memaksanya berkomunikasi. Individu lebih berminat dan selesa dengan kerja-kerja yang berstruktur. praktikal.

Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri kepelbagaian anda adalah pada tahap sederhana. Anda akan menghabiskan semua tugas-tugas yang telah dimulakan dan tidak akan berhenti separuh jalan. Skor rendah menunjukkan individu lebih sukakan situasi-situasi pekerjaan yang stabil dan selamat. Anda sangat bermotivasi dalam melakukan sesuatu. Individu adalah seorang yang ’adventures’. tidak selesa dengan situasi dan pengalaman baru. sederhana adventurous dan selamat. selesa kerja sendirian. sosial. suka berada dalam kalangan orang ramai. elak situasi Ciri yang sosial yang Suka perhubungan interpersonal. kepada melibatkan sederhana komunikasi. Kepelbagaian Skor tinggi menunjukkan individu dapat menghayati situasi-situasi yang dapat memberikannya peluang untuk pengalaman-pengalaman baru. Ketahanan Skor tinggi menunjukkan individu adalah individu yang mempunyai ketahanan dari segi fizikal. 19 . Individu suka kepada perubahan dan selalunya suka mencuba sesuatu yang baru. mental dan emosi.Petunju k Tidak sosial. Individu lebih selesa dengan situasi-situasi dan pengalaman-pengalaman baru. Kepelbagaian Skor Petunju k Tinggi Sederhana Rendah (70-99%) (40-60%) (1-30%) Suka kepada perubahan Ciri kepelbagaian yang Suka situasi yang stabil dan sesuatu yang baru.

Individu ini pula tergolong dalam kumpulan individu yang kurang atau tidak stabil dari segi emosi dan psikologinya. Skor 50% dianggapa sebagai individu yang paling stabil.Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri ketahanan anda adalah pada tahap sederhana sahaja. siapkan tugas dan tidak berhenti separuh jalan Kritik-diri Skor tinggi menunjukkan individu yang bermasalah. mental dan emosi. bimbang.mental dan emosi. Skor rendah menunjukkan individu kurang atau tiada ketahanan diri segi fizikal. Skor rendah biasanya menganggap dirinya sentiasa betul dan yang tidak betul adalah orang lain. Skor yang tinggi ini selalunya dikaitkan dengan individu yang selalu berasa rendah diri. Individu yang mendapat skor 70% dikatakan akan mendapat faedah daripada kaunseling individu. rasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan atau tidak percaya yang ia telah mencapai sesuatu dengan jayanya. sederhana Sangat bermotivasi.mental dan emosi fizikal. Skor 40% hingaa 60% biasanya dikaitka dengan individu yang stabil dari segi emosi dan psikologinya. sementara indivdu yang mendapat skor lebih daripada 70% dikatakan sangat memerlukan kaunseling individu kerana individu ini dikatakan terlalu mengkritik diri. Individu mudah mengenepikan sesuatu jika dirasakan tidak bernilai. Kritik Diri Skor Tinggi Sederhana Rendah 20 . cepat bosan dan leibh mendapat kepuasan daripada kerja-kerja kreatif atau berkaitan dengan orang ramai. Ketahanan Skor Petunju k Tinggi (70-99%) Mempunyai ketahanan Ciri Sederhana (40-60%) ketahanan Rendah (1-30%) yang Kurang/ tiada ketahanan fizikal.

ahli biologi dan lain-lain. kurang stabil bersalah. Kerjaya utama yang berkaitan ialah setiausaha. perlu menghadiri kaunseling individu Mengawal Skor tinggi menunjukkan individu yang suka mengawal dan memimpin orang lain. Individu lebih suka memimpin daripada dipimpin. akauntan. bimbang. Skor rendah menunjukkan individu lebih selesa dipimpin daripada memimpin. tidak percaya dianggap paling stabil yang ia telah capai emosi dan psikologi sesuatu dengan jayanya. rasa rendah Stabil emosi diri. Selalunya memilih kerjaya yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti pengurus. rasa psikologi. peguam.Petunju k (70-99%) (40-60%) Bermasalah. tidak suka memimpin dipimpin. Jika skor lebih 70%. kerjaya memilih sederhana bercorak 21 . pentadbir awam. Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri mengawal dan kepimpinannya adalah pada tahap sederhana. Mengawal Skor Petunju k Suka Tinggi (70-99%) mengawal dan ciri Sederhana (40-60%) mengawal Rendah (1-30%) dan Selesa dipimpin yang daripada memimpin memimpin. pegawai tentera. ahli politik dan lain-lain. Skor dan Anggap (1-30%) diri sentiasa 50% betul dan orang lain salah. pramugarai.

Menolong menunjukkan individu adalah seorang yang sangat mementingkan diri. Sederhana (40-60%) menolong yang Tidak secara Rendah (1-30%) suka terlibat emosi dengan simpati. bantuan. fokus kepada diri sendiri sahaja. Skor tinggi ini jika berkomunikasi dengan skor rendah untuk tret personaliti. Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri sokongan individu berada pada tahap sederhana. Menolong Skor Petunju k Tinggi (70-99%) Ada keinginan untuk Ciri mencurahkan kasih sayang. memberi bantuan serta membuat kebaikan dan kebajikan kepada orang lain. sederhana beri orang lain. Individu lebih memfokuskan kepada diri sendiri. difahami dan mendapat simpati. Sokongan 22 .kepemimpinan Menolong Skor tinggi menunjukkan anda adalah individu yang mempunyai keinginan untuk mencurahkan simpati. Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri menolong individu adalah pada tahap sederhana. Skor rendah menunjukkan individu tidak suka bergantung secara emosi kepada orang lain. Skor rendah menunjukkan individu tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain. buat kebaikan dan kebajikan Sokongan Skor tinggi menunjukkan individu mempunyai keinginan untuk dikasihi. kasih sayang.

rutin dan terperinci. sederhana Jika skor ini dengan orang lain. ketelitian dan berulang-ulang. dan sederhana Suka berulang-ulang. digandingkan skor rendah menolong. peraturan. 23 .Skor Petunju k Tinggi (70-99%) Ingin dikasihi. Skor rendah menunjukkan individu lebih suka kepada aktiviti-aktiviti yang tidak bersetruktur dan tidak berulang-ulang. Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri perseonaliti struktur individu berada pada tahap sederhana. peraturan. difahami Ciri Sederhana (40-60%) sokongan Rendah (1-30%) yang Tidak suka bergantung secara emosi kepada dan mendapat simpati. kekemasan. Individu lebih gemarkan kepada aktiviti dan kerja-kerja yang memerlukan kekemasan. Struktur Skor Petunju k Suka Tinggi (70-99%) kepada perkara Ciri rutin Sederhana (40-60%) struktur Rendah (1-30%) yang Suka aktiviti yang tidak berstruktur dan tidak berstruktur. terperinci. individu sangat Struktur Skor tinggi menunjukkan individu adalah seorang yang suka kepada perkara-perkara berstruktur. ia menunjukkan tersebut mementingkan diri.

suka Tahap motivasi bersaing dalam mencapai sederhana matlamat tentang peranan status dan kuasa dalam kerjaya Kejujuran Skor kurang daripada 50% menunjukkan individu cenderung untuk bersikap jujur dalam memberi jawapan dan dengan itu profil yang diperoleh adalah boleh dipercayai. 24 . individu yang memperoleh skor dalam lingkungan ini dianggap mempunyai tret personaliti kejujuran yang tinggi. Selain itu.ketelitian dan berulangulang Pencapaian Skor tinggi menunjukkan individu adalah seorang yang bermotivasi tinggi dan suka bersaing dalam mencapai suatu matlamat. Pencapaian Skor Petunju k Tinggi Sederhana yang Rendah tidak Rendah (1-30%) motivasi kisah dan (70-99%) (40-60%) Bermotivasi tinggi. Skor rendah menunjukkan individu yang rendah motivasinya dan tidak begitu kisah tentang peranan status dan kuasa dalam kerjayanya. Skor sederhana menunjukkan motivasi individu berada pada tahap sederhana.

Dionysian. David Kiersey merupakan ahli terapi psikologi yang telah memperkenalkan jenis personaliti iaitu Apollonian.Skor 50% dan ke atas menunjukkan individu cenderung untuk tidak jujur dalam memberikan jawapan dan dengan itu profil yang diperolehi adalah tidak boleh dipercayai. profil Cenderung untuk bersikap jujur. Don Lowry menggunakan model persoanliti yang diperkenalkan oleh Keirsey untuk dijadikan asas bagi mencipta True Colors. profil yang diperoleh tidak boleh boleh dipercayai. Biru dan Jingga. Hijau melambangkan seseorang yang mementingkan intuisi pemikiran. tret personaliti dipercayai. Skor ini juga menggambarkan individu mempunyai tret personaliti kejujuran yang rendah. Kejujuran Skor Petunju k Lebih daripada 50% Kurang daripada 50% Cenderung untuk tidak jujur. Don Lowry adalah usahawan dan anak murid kepada David Kiersey. Konsep True Colors yang diperkenalkan oleh Lowry itu merupakan sejenis kad permainan yang berasaskan personaliti yang melibatkan empat jenis warna iaitu Emas. Warna Emas melambangkan seseorang yang mengikut peraturan. Biru 25 . tret personaliti kejujuran kejujuran yang tinggi yang rendah Inventori Personalti Warna (IPW) Latarbelakang IPW Mengikut Falt (1999) sejarah penggunaan teori personaliti warna dimulakan oleh Don Lowry melalui kad-kad aktiviti True Colors. Promethean dan Epimethean (Hauck 1998). Hijau.

Alat ukuran IPW yang asal telah dibina oleh Sidek Mohd Noah dan pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling) Universiti Putra Malaysia Trengganu (UPMT) pada 1997 semasa mengendalikan kursus penilaian dalam kaunseling (EDU 3105) kepada kumpulan pelajar berkenaan. Alat ukuran IPW dibangunkan menggunakan pendekatan rasional berasaskan teori personaliti warna yang diperkenalkan oleh Don Lowry melalui kad-kad aktiviti True Colors. Alat ukuran IPW mempunyai empat skala iaitu yang mewakili personaliti warna Emas. Biru dan Jingga. sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Hijau. Draf asal alat ukuran IPW mengandungi 200 item yang setiap jenis personaliti warna diwakili oleh 50 item. lengkap dengan kemudah-kemudahan asas seperti kerusi dan 26 . Seelok-eloknay ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa. Namun setelah proses pembinaan alat ukuran selesai hanya 100 item yang benar-benar bermutu dan signifikan telah dimuatkan ke dalam borang akhir. Alat ukuran IPW mempunyai format jawapan Ya dan Tidak dan gerak balas individu terhadap item-item yang terkandung dalam alat ukuran tersebut dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu.melambangkan seorang yang mementingkan intuisi perasaan dan Jingga melambangkan seorang yang gemarkan pengalaman dan kehidupan yang mencabar (Falt 1999). Pentadbiran IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan.

boleh dipercayai. Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil IPW Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. pengguna ujian diminta merujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung dalam Stensil Pemarkahan IPW. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. waras fikiran. Personaliti Emas Ciri-ciri umum Bersikap keibubapaan. Umumnya setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. Oleh itu. Pentafsiran umum skor adalah seperti di Gambarajah 1. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya bertanggungjawab. namun jenis personaliti yang memperoleh skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominan individu. segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.meja. praktikal. mengikut adat resam. Pentafsiran Profil IPW Kesemua skor yang diperoleh harus diteliti dan dibincangkan satu-persatu dengan klien anda. bertanggungjawab. 27 . setia. tradisional. Selain itu. konservatif.

boleh diharap dan sentiasa bersedia Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan Saya seroang peneliti dan bersifat wajar Saya menghormati masa Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna Selain setia. saya juga stabil.Ciri-ciri Diri saya • • • • • • • • • • • • Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa Sangat bertanggungjawab Saya taat. bersifat konkrit Bersifat keibubapaan Secara semula jadi saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam Saya adalah seorang yang suka menolong Ciri-ciri saya di tempat kerja • Saya menjaga kestabilan dan menyususn atur atau mengorganisasikan tempat kerja • • Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian Sanggup bekerja keras membuat saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi 28 . tradisi dan rumah tangga Selalu mengambil tahu tentang sesuatu Memberi perhatian. ada peraturan dan sistematik Saya menghargai hidup berkeluarga.

walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. berprinsip. bijak dan mahir. berdasarkan teori. dan berasaskan logik. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. kompleks. bersifat ingin mengetahui. Kata kunci utama ilah Ciri-ciri diri saya • • • Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai bidang Saya cenderung untuk mereka cipta sesautu yang baru Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna 29 . tenang dan sabar. panjang akal. cenderung mereka cipta. • Kerja mengikut peraturan. berfalsafah. berpengetahuan luas. Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak • • • • Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah Personaliti Hijau Ciri-ciri umum Cenderung dan cekap dalam pelbagi lapangan.• Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. memahami konsep.

berminat tentang konsep. gagasan. bijak. inventif. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya • Saya tidak sabar dengan kaedah latih tubi. meneroka idea. Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. atau rutin. berprinsip dan jujur Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. • Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea.• • Bersifat ingin mengetahui. tanggapan dan idea. mahiran dan panjang akal • • • • Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain 30 . investigatif dan hipotetikal Ciri-ciri saya di tempat kerja • • • • Saya seorang pemikir konsep yang bebas Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang Suka mencipta model. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak • • Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran Fokus saya ialah perkara yang paling saya minati.

menyayangi dan baik hati Saya suka berkarya dan memberi ilham Saya romatin. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. unik. dan selalu mencari makna dalam kehidupan • • • • • • • • Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberi penerangan Mesra. bersimpati.• Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka Personaliti Biru Ciri-ciri umum Bersifat tulen. penuh kasih sayang. keharmonian. taat. Kata kunci utama ialah romantis serta sukakan Ciri-ciri diri saya • • Saya mahu merasa uni dan seorang yang tulen Saya seorang yang mudah bersimpati. mengasihani. berseni. orang yang memberi inspirasi. perhubungan mesra.riang. bersemangat. gembira. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. gembira dan imaginatif Saya seorang yang puitis Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain 31 . penyayang dan setia. berperibadi. mesra.

suka keseronokan. komuniksi. bertindak atas desakan fikiran. tabah. guruau 32 . pendidikan dan profesion menolong orang lain • Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak • • • • • • Saya sangat imaginatif Agak sukar menyesuaikan diri dalam sisem dan struktur sekolah Saya mahukan pengikhirafan Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain Personaliti Jingga Ciri-ciri umum Saya seorang yang cergas.• Saya seorang individu romantis yang semula jadi Ciri-ciri saya di tempat kerja • Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetai menyeronokkan. • Selalunya saya bekerja dalam bidang seni. berani. realistik. berfikiran terbuka. tidak dipengaruhi oleh sentimen. bersifat spontan. pandai menggunakan kesempatan. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. suka kepada pertandingan.

tabah. pandai dan menawan Menganggap hidup sebagai satu permainan Cergas. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam • • Seorang yang realistik. suka berjenaka.senda. rigid dan mengikut rutin • Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh gapah. tidak taku dan berkemahiran. tidak dipengaruhi sentimen dan berfikiran terbuka Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan Ciri-ciri saya di tempat kerja • Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. Kata kunci utama ialah suka mengembara atau adventurous. dapat menggunakan koordinasi fizikal dan alatan • Saya seorang performer yang semula jadi Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak 33 . Ciri-ciri diri saya • • • • • • • Bertindak secara spontan.

diagnosis klinikal. 1965). penyelidikan dan pemilihan personal. Alat ukuran TSCS untuk tujuan kaunseling dapat mengenal pasti 8 komponen yang membentuk konsep 34 . saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah • Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar • • Dalam proses pembelajaran. Ia juga sesuai digunakan kepada individu yang normal dan maladjuste . perbezaan antara keduanya adalah dari segi pemarkatan. Alat ukuran TSCS mempunyai 100 item yang terdiri daripada item positif dan negatif yang memberikan respons jawapan yang berbentuk skala likert lima mata dan dibangunkan menggunakan pendekatan rasional. Bagi tujuan kaunseling dan diagnosis. Fitts (1965) mengatakan bahawa TSCS boleh digunakan untuk tujuan kaunseling. Kebolehpercayaan uji dan uji kembali adalah di antara .60 dan . Dibina oleh Fitts (1965).92 (N=60) (Fitts. alat ini sesuai untuk individu yang berumur 12 tahun ke atas. saya perlukan penglibatan fizikal Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan Skala Konsep Kendiri Tennesse (TSCS) Tennesse Self-Concept Scale (TSCS) adalah alat ukuran yang boleh digunakan untuk mengukur konsep kendiri iaitu perincian kepada personaliti individu.• Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain.

63 hingga .90. Ia juga mempunyai skala khusus yang digunakan untuk mengukur Kritikan-Diri. dan umumnya ia dapat diselesaikan dalam masa 15 hingga 25 minit sahaja. Kendiri Keluarga dan Kendiri Sosial. 35 . keberkesanannya meningkat jika dilakukan dalam bilik yang kondusif.kendiri iaitu Identiti Kendiri. Alat ukuran TSCS mempunyai 100 item yang terdiri daripada item positif dan negatif yang memberikan respons jawapan yang berbentuk skala likert lima mata dan dibangunkan menggunakan pendekatan rasional. kipas angin atau penghawa dingin. Kendiri Peribadi. lengkap dengan fasiliti sepertii kerusi.60 dan . nilai pekali kesahan yang diperoleh oleh Chiam (1976) adalah antara .92 (N=60). Individu perlu menjawab dengan jujur iaitu menjawab berdasarkan apa yang sebenarnya dan bukan berdasarkan apa yang difikirkan baik atau orang kata baik. Pentadbiran dan Pemarkahan TSCS Alat ukuran TSCS mudah untuk digunakan kerana ia tiada had masa yang tertentu. Kendiri Moral dan Etika. Alat ukuran TSCS mempunyai 100 item berskala likert 5 mata yang ditulis secara positif dan negatif. Format jawapan TSCS ialah Sangat Benar(SB). nilai pekali kebolehpercayaan uji dan uji kembali alat ukuran TSCS adalah antara . Pengiraan Skor Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Kepuasan Kendiri. Benar(B). Walau bagaimanapun.85 manakala pekali kebolehpercayaan pula antara . meja. Kendiri Fizikal. Tingkah Laku Kendiri. Menurut Fitts (1965). Di Malaysia.80 hingga . Alat ujian ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

Tidak Benar(TB) dan Tidak Benar Sama Sekali(TBSS). 5(TBSS). 3(TP). format permarkatannya ialah 1(SB). kaunselor seharusnya meneliti dan berbincang setiap skor dengan klien secara individu mahupun berkelompok. Pentafsiran skor yang diperoleh berhubung dengan skala-skala berkenaan adalah seperti berikut: Kritikan Diri Skor min untuk subskala Kritikan –Diri ialah 36. 2(TB) dan 1(TBSS). Skor kurang dari skor T 30 juga adalah tidak elok. skor di bawah min bermaksud skor yang baik kerana menggambarkan individu stabil dari segi psikologi. Bagi setiap item positif.Tidak Pasti(TP). Pentafsiran Profil TSCS Dalam membuat pentafsiran. Umumnya. Bahagian ini memberi gambaran sejauhmana individu menerangkan kelemahan atau kekurangan diri berasaskan kenyataan-kenyataan yang biasanya diakui oleh individu. 3(TP). Skor di atas min walau bagaimanapun. Markah yang diperolehi hendaklah dibandingkan dengan skor min seperti yang terkandung dalam manual. 4(B). 4(TB). Kritikan Diri Min Skor 36 Skor di atas min Skor di bawah min Keterangan Baik. emosi stabil Emosi kurang stabil o berkaitan dengan gambaran 36 . 2(B). format permarkatannya ialah 5 (SB). Bagi setiap item negatif pula. bermaksud individu kurang stabil dari segi psikologi. Skor min adalah skor yang setara dengan Skor T dan Skor Persentil 50.

Ia adalah sebahagian konsep kendiri yang berkaitan dengan hal-hal atau pernyataanpernyataan yang berkaitan dengan ‘Siapa Aku’.individu tentang kelemahan dan kekurangan diri Jumlah skor Skor min untuk skala TSCS secara keseluruhan ialah 348. Jumlah Skor Min Skor 348 Skor di atas min Konsep tinggi Identiti kendiri Skor di bawah min kendiri o Menjelaskan konsep kendiri Keterangan kendiri Konsep rendah secara keseluruhan Skor min untuk subskala ini ialah 127. Identiti Kendiri Min Skor Skor Keterangan 37 . Ia menjelaskan konsep kendiri individu secara keseluruhan tanpa melihat komponen-komponen yang membentuk konsep kendiri. Konsep kendiri individu secara keseluruhannya adalah ditafsirkan sebagai rendah atau negatif apabila skor berada di bawah min. Memberi gambaran tentang identiti diri individu atau bagaimana individu melihat dirinya. Skor di atas min bererti identiti kendiri individu adalah tinggi. Konsep kendiri individu secara keseluruhan adalah tinggi atau positif apabila skornya berada di atas min. Skor di bawah min bererti identiti kendiri individu adalah rendah.

Skor di bawah min bererti kepuasan kendiri individu adalah rendah. Skor di atas min bererti tingkah laku kendiri individu adalah tinggi. Skor di bawah min bererti tingkah laku kendiri individu 38 . Skor di atas min bererti kepuasan kendiri individu adalah tinggi. Kepuasan kendiri Min Skor 104 Skor di atas min Skor di bawah min kendiri o berkaitan perasaan individu Keterangan Kepuasan kendiri Kepuasan tinggi rendah terhadap diri sendiri o mencerminkan tahap penerimaan individu terhadap diri sendiri Kendiri tingkah laku Skor min tuntuk subskala ini ialah 115. Ia adalah berkaitan dengan bagaimana perasaan individu terhadap dirinya sendiri.Skor 127 di atas min Identiti tinggi di bawah min kendiri o berkaitan dengan persoalan kendiri Identiti rendah “Siapa Aku?” o beri gambaran tentang identiti diri atau bagaimana individu melihat diri Kepuasan kendiri Skor min untuk subskala ini ialah 104. Mencerminkan tahap penerimaan individu terhadap dirinya dan setakat mana individu berpuas hati dengan dirinya.

adalah rendah. Ia adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang menerangkan ’Inilah Kelakuan Saya’. Ia memberi gambaran tentang persepsi individu terhadap

perlakuannya dan bagaimana dirinya berfungsi.

Kendiri Tingkah Laku
Min Skor 115 Skor di atas min Identiti tinggi Skor di bawah min kendiri o berkaitan dengan pernyataan Keterangan

kendiri Identiti rendah

“Inilah kelakuan saya” o beri gambaran tentang persepsi diri terhadap perlakuan sendiri

Kendiri fizikal

Skor min untuk subskala ini ialah 73. Skor di atas min bererti kendiri fizikal individu adalah tinggi. Skor di bawah min bererti kendiri fizikal individu adalah rendah. Berkaitan dengan pandangan individu tentang keadaaan tubuh badannya, keadaan kesihatan, wajah, perawakan fizikal, seksualiti, serta kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Kendiri Fizikal
Min Skor 73 Skor di atas min Kendiri tinggi Skor di bawah min o berkaitan individu fizikal dengan tentang pandangan penampilan Keterangan

fizikal Kendiri fizikal rendah

39

Kendiri Moral dan Etika

Skor min untuk subskala ini ialah 71. Skor di atas min bererti kendiri moral dan etika individu adalah tinggi. Skor di bawah min bererti kendiri moral dan etika individu adalah rendah. Konsep kendiri berkaitan gambaran individu dari sudut moral dan susila. Ia menyentuh soal harga diri, perhubungan dengan Tuhan, perasaan sebagai orang baik atau jahat dan rasa puas hati atau sebaliknya terhadap penglibatannya dalam agama yang dianutinya.

Kendiri Moral dan Etika
Min Skor 71 Skor di atas min Kendiri Skor di bawah min moral dan o berkaitan dengan gambaran Keterangan

moral Kendiri

dan etika tinggi

etika rendah

individu dari sudut moral dan etika o menyentuh perhubungan soal harga diri, Tuhan,

dnegan

perasaan sebagai orang baik/jahat, puas hati/tidak puas hati terhadap penglibatan dalam agama Kendiri Peribadi

Skor min untuk subskala ini ialah 65. Skor di atas min bererti kendiri peribadi individu adalah tinggi. Skor di bawah min bererti kendiri peribadi individu adalah

rendah. Ia mencerminkan nilai yang dirasai individu iaitu perasaan dan penilaiannya 40

terhadap personaliti diri yang berkaitan dengan tubuh badan atau hubungannya dengan orang lain.

Kendiri Peribadi
Min Skor 65 Skor di atas min Skor di bawah min peribadi o mencerminkan perasaan dan Keterangan

Kendiri peribadi Kendiri tinggi rendah

penilaian terhadap personaliti diri

Kendiri Keluarga

Skor min untuk subskala ini ialah 71. Skor di atas min bererti kendiri keluarga individu adalah tinggi. Skor di bawah min bererti kendiri keluarga individu adalah rendah. Bahagian konsep kendiri yang berkaitan dengan perasaan dan persepsi individu terhadap kepentingan diri dalam keluarga.

Kendiri Keluarga
Min Skor 71 Skor di atas min Skor di bawah min keluarga o berkaitan dengan perasaan dan persepsi terhadap kepentingan diri dalan keluarga Keterangan

Kendiri keluarga Kendiri tinggi rendah

41

Skor min ialah 48. kepentingan fungsi dalam masyarakat. Skor di bawah min menggambarkan bahawa 8 komponen yang membentuk konsep kendiri adalah seimbang. Variabiliti Jumlah keseluruhan V Skor jumlah V menggambarkan keseimbangan konsep kendiri antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Skor di bawah min menunjukkan kendiri sosial individu adalah rendah. Bahagian konsep kendiri yang memberi gambaran dan pandangan individu Berkaitan dengan penerimaan. Menggambarkan keseimbangan konsep kendiri antara satu bahagian ke bahagian yang lain. Skor di atas min menggambarkan bahawa 8 komponen yang membentuk konsep kendiri adalah tidak seimbang. menyentuh aspek hubungannya dengan orang lain. Kendiri Sosial Min Skor 68 Skor di atas min Kendiri tinggi Skor di bawah min o berkaitan individu dengan dengan tentang orang gambaran hubungannya lain seperti dan Keterangan sosial Kendiri sosial rendah penerimaan. kepentingan dan fungsi individu dalam masyarakat. Skor di atas min menunjukkan kendiri sosial individu adalah tinggi.Kendiri Sosial Skor min untuk subskala ini ilah 68. Variabiliti 42 .

personal. kepuasan kendiri dan tingkah laku kendiri. dan sosial. keluarga dan dan etika. Skor tinggi menunjukkan wujudnya kepelbagaian skor yang berkaitan kendiri fizikal. Skor rendah bererti wujud keseimbangan antara identiti kendiri. Skor rendah menunjukkan kendiri fizikal. moral dan etika. moral etika. dan sosial individu berada dalam keadaan seimbang antara satu sama lain. Jumlah Baris Variasi Skor Skor Keterangan 43 . keluarga. keluarga. personal. personal. moral dan o variasi antara lajur Keterangan berkaitan kendiri fizikal. kepuasan kendiri dan tingkah laku kendiri. personal. Skor tinggi bererti wujud kepelbagaian berkaitan identiti kendiri.Min Skor 48 Skor di atas min Konsep Skor di bawah min kendiri o Keterangan kendiri Konsep seimbang menggambarkan konsep kendiri keseimbangan tidak seimbang Jumlah Lajur V Variasi antara lajur. moral dan etika. Jumlah Lajur Variasi Skor Tinggi Ada kepelbagaian Skor rendah skor Kendiri fizikal. keluarga sosial individu berada dalam dan sosial keadaan seimbang Jumlah Baris V Variasi merentas baris.

moral dan kendiri. Ianya berkaitan kesahan dan kebolehpercayaan ujian TSCS. Skor di atas min menerangkan individu sangat pasti tentang pandangannya terhadap dirinya sendiri. etika. Profil tidak sah dan tidak boleh dipercayai. personal. Profil sah dan boleh dipercayai. Profil tidah sah dan tidak boleh dipercayai. Profil sah dan boleh dipercayai pasti terhadap Skor Di bawah min tentnag Kurang atau tidak pasti dengan diri pandangan terhadap diri sendiri. Sebaran D Skor min Skor Di atas min 120 Sangat pandangannya sendiri. Skor di bawah min pula merangkan bahawa individu kurang atau tidak pasti tentang pandangannya terhadap diri sendiri. 44 .Tinggi Ada kepelbagaian identiti rendah skor Kendiri fizikal. keluarga dan o variasi antara lajur berkaitan kepuasan kendiri dan tingksh sosial individu berada dalam laku kendiri. keadaan seimbang Sebaran D Skor min ialah 120.

Neurotisme = 8 L. ia memberikan kelebihan kepada Zuraini dengan kehadiran ciri-ciri positif yang lain seperti tenang.Ekstroversi = 10 N. oleh itu profilnya sah dan boleh dipercayai. Ujian ini telah menyedarkan Zuraini bahawa ciri-ciri tersebut telah lama berada di dalam dirinya. takut untuk bercakap di khalayak ramai. Zuraini kini sedar mengapa selama ini dia sering menolak jika dilantik sebagai ketua.Keputusan Ujian Keempat-empat alat ukuran ini telah diambil oleh Zuraini binti Yahaya dan berikut adalah keputusan ujian beliau: I-Keputusan Inventori Personaliti Eysenck Junior (JEPI) E. tidak selesa menjadi tumpuan dan 45 . jujur. Perbincangan Profil JEPI Keputusan ujian JEPI menunjukkan bahawa Zuraini berada di Kuadran Phlegmatik iaitu kuadran III dengan ciri-ciri introvert-stabil. Antara ciri-ciri utama termasuklah mempunyai sifat-sifat seperti pasif. tenang. Skala Penipuan Zuraini ialah tiga (3) yang menunjukkan bahawa profil beliau jujur semasa menjawab.Penipuan = 3 Kuadran III – Personaliti Phlegmatik Individu dalam kumpulan ini mempunyai ciri-ciri introvert-stabil. terkawal. bertimbang rasa. jujur dan boleh diharapkan. berhati-hati. Jika dirujuk kepada Panduan Pentafsiran JEPI. Introvert-stabil walaupun mempunyai ciri pasif. bertimbang rasa. tahap neurotisme Zuraini tidaklah tinggi sehingga memerlukan beliau menjalani kaunseling individu. boleh diharapkan dan tenteram.

Oleh kerana beliau saya bersyukur dengan ketenangan yang ada dalam diri saya kerana ia banyak membantu saya menyelesaikan tugas walaupun dalam keadaan yang stres. saya mengharapkan agar saya dapat menjadi personaliti sanguin yang lebih peramah. Beliau boleh bekerja dalam suasana yang stres. bijak berkomunikasi dan ekstrovert. di sebalik beberapa perlakuan tersebut.selalu membiarkan orang lain lebih ke hadapan. Namun. Semakin jelas sifat-sifat psikotik PSIKOTIK 36 NEUROTIK 24 18 12 Neurotik tahap tinggi Neurotik tahap rendah NORMAL 0 Panduan menentukan tahap psikologi individu 46 . dan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sukar kerana beliau memiliki kesabaran yang tinggi. Zuraini adalah seorang individu yang mempunayai ketahanan yang kuat. responsif. Bagi memajukan lagi diri saya.

Analitikal =40% Skor yang sederhana menunjukkan bahawa Zuraini mempunyai ciri analitikal sederhana. Ekstrovert=70% Skor tinggi menunjukkan Zuraini adalah seorang yang sosial. Dalam kebanyakan hal individu membenarkan orang memanipulasi diri dan perasaannya. Dalam membuat sesuatu keputusan. Zuraini selalunya mengharapkan pendapat dan nasihat daripada orang lain terutama individu yang mempunyai autoriti. 47 . Autonomi=60% Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri autonomi Zuraini adalah pada tahap sederhana. Zuraini suka berinteraksi dan dikelilingi oleh orang ramai di samping merasa tidak selesa duduk bersendirian. Bersandar=90% Skor tinggi Bersandar menunjukkan bahawa Zuraini suka bergantung kepada orang lain. Minat Zuraini untuk menganalisis adalah pada tahap sederhana.II-Keputusan Ujian IPS Agresif = 30% Skor yang rendah menunjukkan bahawa Zuraini adalah seorang yang pasif.

praktikal dan pragmatik. Zuraini suka kepada perubahan dan selalunya suka mencuba sesuatu yang baru. Introvert=40% Skor sederhana menunjukkan ciri-ciri sosial individu adalah pada tahap sederhana iaitu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Beliau akan menghabiskan semua tugas-tugas yang telah dimulakan dan tidak akan berhenti separuh jalan. Ketahanan=80% Skor tinggi menunjukkan Zuraini adalah seorang yang mempunyai ketahanan dari segi fizikal. mental dan emosi. Individu lebih berminat dan selesa dengan kerja-kerja yang berstruktur. Beliau sangat bermotivasi dalam melakukan sesuatu. Kritik-diri=50% 48 . Zuraini adalah seorang yang ’adventures’. Kepelbagaian=70% Skor tinggi menunjukkan Zuraini dapat menghayati situasi-situasi yang dapat memberikannya peluang untuk pengalaman-pengalaman baru.Intelektual= 20% Skor rendah menunjukkan Zuraini tidak berasa selesa dengan perkara-perkara yang bersifat teoretikal. Kerja yang dipilih selalunya adalah kerja-kerja berkemahiran.

Mengawal=30% Skor rendah menunjukkan individu lebih selesa dipimpin daripada memimpin. rutin dan terperinci. Menolong=90% Skor tinggi menunjukkan Zuraini adalah individu yang mempunyai keinginan untuk mencurahkan simpati.Skor 50% membawa maksud Zuraini adalah seorang individu yang paling stabil dari segi emosi dan psikologinya. difahami dan mendapat simpati. 49 . memberi bantuan serta membuat kebaikan dan kebajikan kepada orang lain. Zuraini lebih gemarkan kepada aktiviti dan kerjakerja yang memerlukan kekemasan. ketelitian dan berulang-ulang. Struktur=80% Skor tinggi menunjukkan Zuraini adalah seorang yang suka kepada perkara-perkara berstruktur. Pencapaian=60% Skor sederhana menunjukkan motivasi Zuraini berada pada tahap sederhana. kasih sayang. Sokongan=70% Skor tinggi menunjukkan Zuraini mempunyai keinginan untuk dikasihi. peraturan. Skor tinggi ini jika berkomunikasi dengan skor rendah untuk tret personaliti.

Sekiranya beliau bersikap pasif. Selain itu. Zuraini mungkin berasa selesa dengan dirinya sekarang. Zuraini yang memperoleh skor dalam lingkungan ini dianggap mempunyai tret personaliti kejujuran yang tinggi. Dalam keadaan tertentu. beliau perlu menjadi lebih tegas dan berani menyatakan pendapat dan pandanganan.Kejujuran=10% Skor kurang daripada 50% menunjukkan Zuraini cenderung untuk bersikap jujur dalam memberi jawapan dan dengan itu profil yang diperoleh adalah boleh dipercayai. Walaupun beliau didapati pasif dan sangat bergantung kepada orang lain. Menjadi seorang yang asertif penting kerana Zuraini tidak boleh membiarkan dirinya mudah dimanipulasi oleh orang lain yang tahu tentang kelemahan dirinya. Zuraini perlu belajar menjadi individu yang bebas. Zuraini mempunyai semangat menolong dan ekstrovert yang tinggi. Beliau akan mendapat manfaat yang banyak dengan menyertai mana-mana kaunseling kelompok yang sesuai. namun beliau perlu belajar untuk menjadi asertif kerana ia akan meningkatkan lagi locus of control dirinya. beliau tidak akan dapat menyalurkan rasa simpati dan menolong beliau terhadap individu yang sepatutnya. Bagi menjadi individu yang proaktif. Perbincangan Profil IPS Secara keseluruhannya Zuraini adalah seorang individu yang stabil dari segi emosi. tidak bersandar dan asertif. Sebagai contoh. III-Keputusan Ujian IPW 50 .

Biru dan Jingga. Keputusan ujian IPW Zuraini menunjukkan yang beliau adalah seorang yang berpersonaliti emas dengan jumlah skor 25. saya juga stabil. setia. bertanggungjawab. Personaliti Emas Ciri-ciri umum Bersikap keibubapaan. bersifat konkrit Bersifat keibubapaan 51 . Ini diikuti oleh Biru dengan skor sebanyak 19. Ciri-ciri Diri saya • • • • • • • • • • • • Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa Sangat bertanggungjawab Saya taat. boleh dipercayai. mengikut adat resam. praktikal. waras fikiran. konservatif. tradisi dan rumah tangga Selalu mengambil tahu tentang sesuatu Memberi perhatian. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. Hijau. tradisional.Alat ukuran IPW mempunyai empat skala iaitu yang mewakili personaliti warna Emas. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya bertanggungjawab. boleh diharap dan sentiasa bersedia Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan Saya seroang peneliti dan bersifat wajar Saya menghormati masa Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna Selain setia. ada peraturan dan sistematik Saya menghargai hidup berkeluarga. Hijau dengan skor 11 dan jingga dengan skor 10.

walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. Ciri-ciri saya semasa kanak-kanak • • • • Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah Perbincangan profil IPW 52 . • Kerja mengikut peraturan.Secara semula jadi saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam Saya adalah seorang yang suka menolong Ciri-ciri saya di tempat kerja • Saya menjaga kestabilan dan menyususn atur atau mengorganisasikan tempat kerja • • Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian Sanggup bekerja keras membuat saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi • Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. bekerjasama dan mengikut kebiasaan.

Personaliti emas menggambarkan Zuraini sebagai seorang individu yang bersikap keibubapaan. waras fikiran. Zuraini berasa yang dia bertanggungjawab untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. mengikut adat resam. praktikal. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. Sebagai seorang penjawat awam yang dilatih untuk bekerja di bawah arahan ketua dan dalam suasana yang tertekan. Zuraini adalah seorang wanita yang mementingkan hubungan kekeluargaan dan berusaha sedaya upaya menjalankan peranannya sebagai isteri dan ibu di rumah. Beliau suka bersekolah dan boleh dikatakan antara pelajar yang cemerlang di sekolah. Perasaan tanggungjawab itu membentuk dirinya untuk menjadi individu yang taat. boleh dipercayai. boleh diharap dan sentiasa berfikir panjang dalam membuat sesuatu terutama dari segi kesan baik dan buruk. Sebagai contoh. Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya bertanggungjawab. setia. Hubungannya dengan guru-guru baik dan masih baik 53 . Beliau akan menyiapkan segala tugasan tepat pada waktunya walau sesukar mana pun tugasan itu. Zuraini seorang pengawas perpustakaan tidak ada masalah dengan peraturan sekolah. Zuraini tidak suka membazir masa atau menunggu masa. etika kerja dan ajaran agama. peraturan majikan. Dari sudut pandangan peribadi. dia rasa bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang jalan raya. salah satu sikap Zuraini ialah dia tidak suka membuang sampah merata-rata walaupun sampah itu kecil. konservatif. Menyusuri zaman kanak-kanak. Beliau sanggup menyimpan sampah itu sehingga beliau menemui tong sampah. Dalam situasi yang lain. tradisional. Sungguhpun demikian. bertanggungjawab.

Skor di bawah min menggambarkan individu stabil dari segi psikologi. Skor rendah bermaksud konsep kendiri individu secara keseluruhannya adalah rendah. IV-Keputusan Ujian TSCS Perbincangan Profil TSCS: Hasil inventori TSCS yang dilaksanakan oleh Zuraini didapati bahawa: Kritikan Diri Zuraini adalah .sehingga ke hari ini. Jumlah skor keseluruhan Zuraini adalah Menjelaskan konsep kendiri individu secara keseluruhan tanpa melihat komponen-komponen yang membentuk konsep kendiri. Ia adalah sebahagian konsep kendiri yang berkaitan dengan halhal atau pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan ‘Siapa Aku’. Skor di bawah min bererti identiti kendiri individu adalah rendah. Identiti kendiri Zuraini adalah Skor min untuk subskala ini ilah 127. sekolah dan gurulah yang telah banyak membentuk dirinya menjadi individu pada hari ini. Bagi Zuraini. Memberi gambaran tentang identiti diri individu atau bagaimana individu melihat dirinya. Bahagian ini memberi gambaran sejauhmana individu menerangkan kelemahan atau kekurangan diri berasaskan kenyataan-kenyataan yang biasanya diakui oleh individu. 54 .

Kendiri Moral dan Etika adalah Skor min untuk subskala ini ialah 71. Skor di bawah min bererti tingkah laku kendiri individu adalah rendah. Skor di bawah min bererti kendiri moral dan etika individu adalah rendah.Kepuasan kendiri Zuraini adalah sebanyak Skor min untuk subskala ini ialah 104. perawakan fizikal. Berkaitan dengan pandangan individu tentang keadaaan tubuh badannya. Kendiri fizikal Zuraini adalah Skor min untuk subskala ini ialah 73. Kendiri tingkah laku Zuraini adalah Skor min tuntuk subskala ini ialah 115. Skor di bawah min bererti kepuasan kendiri individu adalah rendah. Mencerminkan tahap penerimaan individu terhadap dirinya dan setakat mana individu berpuas hati dengan dirinya. Skor di bawah min bererti kendiri fizikal individu adalah rendah. Ia memberi gambaran tentang persepsi individu terhadap perlakuannya dan bagaimana dirinay berfungsi. Ia adalah berkaitan dengan bagaimana perasaan individu terhadap dirinya sendiri. keadaan kesihatan. Ia adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang menerangkan ’Inilah Kelakuan Saya’. Konsep kendiri berkaitan gambaran individu dari sudut 55 . serta kemahirankemahiran yang dimilikinya. seksualiti. wajah.

kepentingan dan fungsi individu dalam masyarakat. Skor di bawah min bererti kendiri peribadi individu adalah rendah. perasaan sebagai orang baik atau jahat dan rasa puas hati atau sebaliknya terhadap penglibatannya dalam agama yang dianutinya. Skor di bawah min menunjukkan kendiri sosial individu adalah rendah. 56 .moral dan susila. Bahagian konsep kendiri yang memberi gambaran dan pandangan individu menyentuh aspek hubungannya dengan orang lain. Bahagian konsep kendiri yang berkaitan dengan perasaan dan persepsi individu terhadap kepentingan diri dalam keluarga. Kendiri Sosial adalah Skor min untuk subskala ini ialah 68. Skor di bawah min bererti kendiri keluarga individu adalah rendah. Kendiri Keluarga adalah di Skor min untuk subskala ini ialah 71. Kendiri Peribadi adalah Skor min untuk subskala ini ialah 65. perhubungan dengan Tuhan. Ia mencerminkan nilai yang dirasai individu iaitu perasaan dan penilaiannya terhadap personaliti diri yang berkaitan dengan tubuh badan atau hubungannya dengan orang lain. Ia menyentuh soal harga diri. Berkaitan dengan penerimaan.

Skor di bawah min menggambarkan bahawa 8 komponen yang membentuk konsep kendiri adalah seimbang. kepuasan kendiri dan tingkah laku kendiri. Jumlah Baris V adalah Variasi merentas baris. personal. Skor rendah bererti wujud keseimbangan antara identiti kendiri. keluarga. Profil sah dan boleh dipercayai. adalah di bawah 50 percentil yang menunjukkan Zuraini mempunyai tahap konsep kendiri yang rendah dan perlu diberikan sesi kaunseling untuk meningkatkan konsep kendiri beliau. moral dan etika. 57 . dan sosial individu berada dalam keadaan seimbang antara satu sama lain. Menggambarkan keseimbangan konsep kendiri antara satu bahagian ke bahagian yang lain. Ianya berkaitan kesahan dan kebolehpercayaan ujian TSCS. Sebaran D sebanyak Skor min ialah 120. Skor min ialah 48. Skor rendah menunjukkan kendiri fizikal. Jumlah Lajur V adalah Variasi antara lajur.Variabiliti adalah Jumlah keseluruhan V Skor jumlah V menggambarkan keseimbangan konsep kendiri antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Skor di bawah min pula menerangkan bahawa individu kurang atau tidak pasti tentang pandangannya terhadap diri sendiri. Secara keseluruhannya.

Morgeson. Frederick P. Hasil kajian ini menujukkan bahawa pemohon sebaliknya perlu ditemuduga secara mendalam yang menggalakkan mereka untuk meletakkan kepercayaan terhadap penemuduga dan berupaya membuat pendedahan kendiri tentang tret-tret positif atau negative yang berkaitan dengan pekerjaan yang dipohon.Perbandingan Profil Personaliti Komen dan Cadangan Semakin hari semakin ramai majikan yang bergantung kepada alat ukuran personality untuk mengukur pencapaian pekerja mereka. seorang pengkaji dan professor dari Michigan State University dalam kajian beliau bersama Pennsylvania State University. 58 . Purdue University dan University of Central Florida berkata bahawa ujian personality bukanlah suatu alat yang reliable untuk menentukan kejayaan sesebuah pekerjaan. tetapi hakikatnya ia mempunyai hubungan yang sangat kecil dengan prestasi persembahan seseorang dalam kerjaya. pengkaji mengatakan bahawa ujian personality memnag dapat memberikan celik akal kepada seseorang. Sejauh manakah alat ukuran ini boleh dipercayai dalam menentukan kejayaan atau kegagalan seseorang pekerja? Baru-baru ini.

Antaranya ialah dengan menipu dalam ujian personality.com/p/articles/view/536085/ Penutup Lampiran Rujukan 59 .newswise. mereka akan berbuat apa sahaja asalkan mereka diterima bekerja. Source: http://www.Alat ujian memang terdedah kepada limitasi tertentu penipuan jawapan di pihak calon yang mengambil ujian tersebut. The universities that participated in this research include Michigan State University. Masalahnya ialah kedua-dua jawapan Ya akan memberikan makna dan berat yang sama tanpa membezakan keadaan atau situasi sebenar perbuatan mencuri itu dilakukan. pilihan jawapan juga sukar untuk dibuat. Sebagai contoh.. atau mungkin pernah mencuri RM5000 daripada majikan terdahulu. Di samping itu. banyak alat ujian menggunakan jawapan Ya/Tidak seperti Pernahkah anda mencuri? Bagaimanakah sepatutnya jawapan yang diberi oleh calon? Calon mungkin pernah mencuri gula-gula semasa kecil dahulu. Sebagai individu yang terdesak untuk mendapat pekerjaan. Their research study has been published in Personnel Psychology.

333/Cited in Allport. New York. Mayer. In J. G. Ph. Module 2: Clinical Assessment and Evaluation. Belmont.Hall. Ph.... C. H. L. 2007.D. from UMUC. Boston.com/article/478711/the_advantages_and_disadvantages_of. CA. 1: Personality and everyday functioning.). Ed. 7th Edition. Kronheim. D. A classification of DSM-IV-TR mental disorders according to their relation to the personality system. L. New York. G. Segal (Eds.. Knowing oneself – developing a personal identity – is a key question for many people.. NY: John Wiley & Sons. Theories of personality. (2005). C. Clinical Psychology. Warren. (2005). Comprehensive handbook of personality and psychopathology (CHOPP) Vol. J. MA: Houghton Mifflin. html?page=3&cat=72 Knowing who we are can help guide us and our thinking. C.36).. p. Retrieved December 11. Thomson Wadsworth. Ph. & Carmichael. Thomas & D. S.associatedcontent. 60 . http://www. (2007). Pattern & growth in personality (1937/1961. 1930). Jones. Trull.D. (1957).. S. C. Munshell. Elements of human psychology (Rev. NY: John Wiley & Sons. p.D. T. & Lindzey.

Making good decisions can lead to adaptive change and personal well being. 61 .Knowing others is important both to getting along and choosing good partners. and also to understanding how others are the same and different from oneself.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful