You are on page 1of 26

JAARGANG 2 UITGAWE 2 JULIE 2015

noord van Kroonstad op die pad na Vereeniging. Hier het generaal
Ons gedenk 22 000 konsentrasiekampkinders De Wet ‘n Britse voorrade trein en talle Engelse troepe
krygsgevange geneem en ‘n enorme voorraad ammunisie en
Dit is merkwaardig dat die datum, 16 Junie, betrekking het op twee proviand vernietig. Die skade wat Brittanje hier gely het, is op
prosesse wat ’n groot invloed op talle kinderlewens gehad het en tot ongeveer £750 000 geskat. Hierdie slag het Lord Roberts, wat
die groot traumas van die Suid-Afrikaanse geskiedenis behoort. Pretoria twee dae vantevore beset het, se planne om met die
Transvaalse republikeinse leiers te onderhandel, heeltemal in die
Die foto van die sterwende Hector Pieterson wat tydens die war gestuur.
Soweto-opstand op 16 Junie 1976 deur ʼn medeskolier gedra word,
het vir baie Suid-Afrikaners die stryd teen apartheid verbeeld. Die eerste plaas wat ná Roberts se bevel op 16 Junie afgebrand is,
Verskeie kinders is in die gewelddadige opstande dood waar was die plaas van generaal De Wet naby Koppies. Die verskroeide
uiteindeliksowat 600 mense gesterf het. aarde beleid het die twee voormalige Boererepublieke
ekonomies vernietig. Binne ’n paar maande is die Vrystaat en
Vanjaar, 115 jaar gelede, het die Britse imperialis, Lord Frederick Transvaal verander in ’n wildernis.
Sleigh Roberts op 16 Junie 1900 die beleid van verskroeide aarde
amptelik afgekondig. Brittanje het besef dat die oorlog teen die
Boere-guerrillas veel langer duur as beplan en moes ’n ander plan
maak om die Boeremagte se beweeglikheid in te perk. Alhoewel
plaashuise naby strategiese punte soos spoorlyne en treinbrûe in
enkele gevalle voor Junie 1900 afgebrand is, het Lord Roberts op 16
Junie 1900 die amptelike opdrag vir die verskroeide aarde taktiek
gegee. Die bevele was duidelik. Plase moes grootskaals afgebrand en
dorpe ontruim word. Huise en veestapels moes vernietig word. Die
burgerlike bevolking moes met treintrokke, ossewa of per voet na
konsentrasiekampe weggevoer word en sou as oorlog gevangenes
behandel word. Bejaarde en verswakte mans sou as werkers in die
kampe optree. Op dié manier wou die Britte die Boerekrygers se
moed breek deur middel van hul vroue en kinders se lyding en die Fauresmith, Bothaville, Bultfontein, Heilbron en Fouriesburg is in
afsny van hul ondersteuningsbasis op plase. geheel verwoes. In Bethulie het daar slegs een bewoonbare huis
oorgebly. In Frankfort het daar net agt huise bly staan. Dit was die
Lord Roberts se bevel vir ʼn uitgebreide verskroeide aarde taktiek geval in die meeste dorpe. Daar is berekendat meer as 60 000 huise
was die direkte gevolg van generaal De Wet se sukses tydens die Slag en 30 000 plase afgebrand is.
van Roodewal, soos dit in die Tweede Vryheidsoorlog bekend was.
Roodewal is ‘n spoorwegstasie in die Koppies-distrik, 55 km Voor die oorlog het Transvaal konserwatief bereken 1 000 000
beeste, 200 000 perde en 1 500 000 skape gehad. Na die oorlog
was die getalle onderskeidelik 200 000 beeste, 50 000 perde en
400 000 skape.

In hierdie uitgawe Dit was egter vroue en kinders wat die duurste prys vir hierdie

*Konsentrasiekampkinders vernietigingstaktiek moes betaal. Ongeveer 118 000 Afrikaners en
43 000 swart mense moes in haglike omstandighede in

*Nuus uit die ou SA
konsentrasiekampe oorleef. Van die getal konsentrasiekamp
inwoners het ongeveer 22 074 kinders, 4 182 vroue, 1 500

*Eletrisiteit Noodplan
bejaarde mans en minstens 14 154 swart mense gesterf. Na afloop
van die Anglo-Boereoorlog was daar sowat 20 000 weeskinders in
die voormalige Republieke.
*Apartheid Vraagstuk Die hoofoorsake van konsentrasiekamp sterftes was geen seep of
*Die lede se Seepkis waswater nie, te min kos, vrot vleis en geen groente of vrugte nie,
geen doeltreffende geneesmiddels nie, onvoldoende huisvesting
*Uit die KG se Jakkalsgat in tente wat geen beskerming gebied het teen koue, wind, hael,
sneeu of teen die skroeiende son nie. Die kampe se sanitasie was

Vervolg op bl.2

JULIE 2015 1

Vervolg van bl.1
uiters onvoldoende en het vinnig die teelaarde van siektes en sy verskroeide aarde kies nie, maar mens het ’n keuse hoe jy jou
infeksies geword. Daarby was die kamp inwoners oorgelaat aan verskroeide aarde gaan hanteer. Keuses te midde van ʼn
die sorg van dikwels onbekwame kamp bestuurders en verskroeide aarde kan toekoms skep of toekoms vernietig.
onvoldoende mediese personeel. Teen die einde van 1901 was
die meeste kinders onder 2 jaar en verswakte bejaardes
oorlede. Sir Henry Campbell-Bannerman het in die Britse
parlement die beleid van verskroeide aarde veroordeel met
die woorde: “It is an offence against civilization, as a military
mistake and as a political disaster.”

Boonop het Lord Alfred Milner met behulp van die direkteur van
onderwys, Edmund Bale Sargent, die haglike omstandighede
uitgebuit deur te poog om die duisende kampkinders deur
middel van onderwys te verengels en hulle in die Britse kultuur in
te lyf. Die onderrigtaal in kampskole was slegs Engels, al was die
meeste onderwysers Afrikaanssprekend. Die taktiek was
gedeeltelik suksesvol. Kort voor lank het die Afrikaners hul
speletjies in Engels begin speel, Engelse rympies opgesê en
Engelse liedjies gesing.

Kinders het ook Engels met mekaar gepraat as hulle aan
sportsoorte soos krieket, tennis en kroukie deelgeneem het.
Skole-inspekteurs het die aanbied van geskiedenis as vak
Na afloop van die allesverwoestende Anglo-Boereoorlog was
ontmoedig. Tydens ’n konferensie van skole-inspekteurs op 13
Afrikaners ’n getraumatiseerde gemeenskap. Hulle was militêr
Augustus 1901 in die verowerde Pretoria, is eenparig
verslaan, polities onmagtig, ekonomies verarm en kultureel bedreig.
saamgestem dat die Suid-Afrikaanse geskiedenis ongewens
Tog skryf TC Pienaar in 1904: “Die volk was moedeloos omring deur
was. Aardrykskunde is as vak gebruik om die kinders te leer hoe
duisternis; nêrens was daar ’n straal van hoop meer nie. Maar in die as
’n klein deeltjie Transvaal en Vrystaat van die aardbol is,
van die verbrande wonings het die vuur nog gesmeul; in die hart van
teenoor die groot Britse Ryk waaroor die son nooit sak nie.
die nasie het die wil om weer op te staan, nog flou gepols.” Afrikaners
het die oorlog verloor, maar die vrede gewen. Hulle het niks van die
Britse oorwinnaars ‘demand’ nie, maar uit die ashope van die
verskroeide aarde met selfhelp planne en selfdoen aksies opgestaan.
Geen regering, beleid of parlement het ’n opdrag aan Afrikaners
gegee om kultuurorganisasies soos die Tweede Afrikaanse
Taalbeweging, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns,
die FAK, ATKV, die Reddingsdaadbond, Sanlam, Santam, Volkskas, Die
Burger, Die Volksblad of Die Voortrekkers te stig nie.

Met vryheid as dryfkrag om in Afrikaans te mag lees, praat en sing, het
’n Afrikaanse Bybel, ’n Afrikaanse radiostasie, Afrikaanse koerante, ’n
Afrikaanse liedereskat in ’n FAK-Sangbundel, asook ’n magdom van
Afrikaanse tydskrifte, gedigte en boeke gevloei. In die woorde van wyle
Elize Botha “tot heil van miljoene”.

Met politieke vryheid as dryfkrag het Afrikaners demokrasie in
Afrika gevestig deur vele politieke partye en belangegroepe te
Die eerste amptelike konsentrasiekampskool in Suid-Afrika is in stigen te steun.
Februarie 1901 op Norvalspont geopen. Daar was reeds ’n
Hollandse privaat skooltjie op Norvalspont, maar dit is binne
Met ekonomiese vryheid as dryfkrag het Afrikaners Volkskas, Sanlam,
twee maande doodgedruk. Die kampkommandant het twee Santam, die Rembrandt-groep, Federale Volksbeleggings, SASOL, YSKOR
groot markiestente tot beskikking gestel en Sargent het
en vele ander nywerhede gestig.
skoolboeke vanaf Kaapstad laat kom. Sargent het die ouers se
misnoeë oor Engels as onderrigtaal probeer paai met die
Met vryheid as dryfkrag vir selfhelp, het Afrikaners met die
toegewing dat godsdiensonderrig in Hollands sal wees. Nadat
Helpmekaarfonds, Reddingsdaadbond en vele ander maatskaplike
die onderwys eksperiment op Norvalspont geslaag het, het
instellings die greep van armoede twee keer in een eeu gebreek.
Sargentdie onderwysbeleid by ander kampe geïmplementeer.
Met denkvryheid as dryfkrag het Afrikaners in vyf dekades
Die verskroeide aarde is in Suid-Afrikaanse konteks ’n treffende
wêreldgehalte Afrikaanse skole, universiteite en tersiêre kolleges
metafoor vir onverdiende lyding. Die verskroeide aarde is nie net
gestig en Afrikaans tot ’n volwaardige wêreldgehalte- akademiese
’n gevolg van ’n vernietigende oorlog nie, maar ook ’n simbool van
taal uitgebou.
seerkry, swaarkry en lyding waarmee elke mens iewers in die
lewe gekonfronteer word. Die verskroeide aarde kan soms
onverwags ’n deel van ’n mens se lewe afbrand. ’n Verskroeide
aarde is nooit regverdig nie.
Jy vra nie daarvoor nie. Jy het dit nie gekies nie. Dit is hard. Dit is
seer. Dit is swaar. Die verskroeide aarde konfronteer elke
mens egter met die universele vraag: Hoe hanteer jy jou
verskroeide aarde? Die vraag oor keuses in ’n verskroeide
aarde is relevant vir elke mens. Dit is ’n vraag wat elke mens,
volk en selfs land in ’n stadium moet beantwoord. Niemand kan
Vervolg op bl.3

JULIE 2015 2

31­ voudig.s. operasieteaters is voorsien van die heel modernste  In die vroeë sestigerjare het die BBP van SA jaarliks toerusting en word swart mense teen 'n nominale teen 'n koers van 6% gegroei. hul eie grondgebied en nie bloot diskriminerende Baragwanath. John's Vervolg op bl. Die inflasiekoers 2% was. Daarvan getuig die daadwerklike die grootste en modernste ter wêreld. Sy 23 stappe wat in hierdie verband geneem is. Isipingo Irene Harrismith Hopetown) Ladysmith Klerksdorp Kroonstad Kabusi (naby Stutterheim) Colenso Krugersdorp Springfontein Norvalspont Wentworth Middelburg Vredefort Uitenhage Eshowe Mafeking Winburg Mooirivier Nylstroom Tydelike Kamp: Ladybrand Pietersburg Potchefstroom Standerton Vereeniging Volksrust Vryburg Turffontein (Johannesburg) Tydelike Kamp: Meintjieskop NUUS UIT DIE OU SUID-AFRIKA van sy afhanklikheid van die buitelandse oliemark te Hedendaagse nuusdekking in die hoofstroommedia toon 'n sterker speen. gebou met 3 000 beddens ­ een van “apartheid” nie. maar vier ook die nalatenskap van die kampkinders wat oorleef het. Hierdie geslag se taal. Was alles in die vorige bedeling regtig verdien swart werkers 'n totaal van R1 751 miljoen so sleg en het die destydse regering werklik geen ander keuse oftewel 25.5% van die totale loongeld in SA. terwyl hy 'n vername uitvoerder van waaronder 450 voltydse dokters wat jaarliks 112 000 vrugte en graanprodukte geword het. daarby gesê dat die destydse SA regering in die vroeë negentigs  Die geldstelsel is gedesimaliseer (Rand en sent). die bevolking was teen 1966 nog werkloos.  Die beleid onder die eerste ministerskap van dr. Slegs 5% van die swart alles te gee en te sê dat selfs alles wat vandag nog verkeerd is. Van hierdie vanaf 1970 met bykans 30% meer as enige ander feite is enkeles die volgende en kan daar 'n uitdaging gerig word staatsdepartement. nywerhede het sterk die swart meerderheid oor te gee nie. sy voedsel. 90% van die bloed is deur blankes geskenk. Hierdie tendens kom tans ter wêreld geword. Pas is weer feitelike syfers gepubliseer oor die situasie in SA vanaf  Die begrotingsbedrag vir swart onderwys styg jaarliks die sestigerjare tot en met die einde van die tagtigs.w. ekonomies opgestaan en ʼn politieke oplossing vir hulle en hulle kinders beding. d. HF  Teen 1972 besit swartmense in SA 360 000 voertuie ­ Verwoerd was afsonderlike ontwikkeling. kulturele en ekonomiese nalatenskap dra vandag steeds goeie vrugte waarvan Afrikaners steeds die kulturele kapitaal kan ontgin. moed. Uit die ashope van hulle verskroeide aarde het hulle deur harde dienswerk ʼn Afrikaanse taal en kultuur gevestig. deursettingsvermoë en oorwinning. Die land was selfversorgend vir hospitaal het 8 000 personeellede in diens gehad. binnepasiënte en 1. vooruitgegaan en werksgeleenthede vir alle inwoners het vir ekonomiese opheffing van die hele Dit is deesdae mode om sogenaamde “apartheid” die skuld vir gemeenskap gesorg.  Sy verdedigingsmag het een van die doeltreffendste Afrika gebeur het.w.Vervolg van bl.62 miljoen buitepasiënte  Met die stigting van Sasol en die verkryging van behandel. 'n syfer gehad nie? wat styg tot R17 238 miljoen in 1984 (1 000% groei). geen keuse gehad het as om die landsregering sonder meer aan goudproduksie is verhoog. terwyl die koste van R2 vir 'n onbeperkte tydperk behandel. Van 1955 tot 1984 styg die om die korrektheid daarvan feitelik verkeerd te bewys: aantal swart skoliere van 35 000 tot 1 096 000. In 1970 gevolge van “apartheid” is. meer as in al die swart state van Afrika saam. Lys van Konsentrasiekampe: Kaap: (8) Natal: (10) Transvaal (18) Vrystaat: (10) Aliwal Noord Howick Barberton Bloemfontein Kimberley Pietermaritzburg Balmoral Brandfort Port Elizabeth Merebank Belfast Bethulie Oos Londen Jacobs Heidelberg Heilbron Oranjerivier Stasie (Doornbult. Dit is alles inspirerende verhale wat vertel van geloof. was die land besig om hom Langs die Baragwanath Hospitaal is die St. brandstof uit steenkool.4 JULIE 2015 3 . Op 16 Junie onthou Afrikaners die meer as 22 000 kampkinders wat gesterf het.s. terwyl op die gebied van veral na vore na die 25­jarige herdenking van die toespraak van wetenskap en kernnavorsing Suid-Afrika 'n wêreld FW de Klerk in die Parlement op 2 Februarie 1990.2 Met positiewe selfdoen keuses het Afrikanerkinders wat die kampe oorleef het binne vier dekades hulle verskroeide aarde herskep. d. volledige vrymaking van individuele swart volke op  In Soweto het die blanke regering 'n reuse hospitaal. as sleg af te maak. Daar word ook leidende rol begin speel het. wordende tendens om alles wat in voor en tydens in 1994 Suid.

co. geen veldslag gewen nie. Daaroor kan teenoor 944 in SA self. 128 000 ton was wat goed was en was daar dikwels goeie rede waarom dinge mielies na Kenia en 100 000 ton mielies na gedoen is soos dit gedoen is. Teen hierdie weermag het die ANC ­ 300 geregistreerde firmas.  SA voorsien in die graan behoeftes van sy Natuurlik was alles in die vorige bedeling nie maanskyn en rose nie buurlande en wyer ­ in 1980 word 250 000 ton en het daar ook slegte dinge gebeur. spektrum van menslike kwale behandel word. Hoe meer ons wegbeweeg van universiteite en 28 inrigtings vir hoër onderwys apartheid. In die vorige 10 jaar sterf 37 tydens swartes. of talle boeke. universiteit van sy soort in Afrika en een van  SA is aangekla dat dit politieke gevangenes vermoor. In SA was daar in die vorige tandartse. Malawi. weinige in die wêreld gefinansier deur blanke maar in 1979­1980 was daar geen sterfgeval in SA belastingbetalers tot voordeel van uitsluitlik tronke nie. en buitelandse eise aan te pas. 150 000 ton mielies artikel gemaak word. teenoor 274 gedurende dieselfde die nabygeleë Garankuwa Hospitaal waar die hele tydperk in Wallis en Engeland. Tanzanië en Zaïre SA graan. Ivoorkus. 'n Sober en gebalanseerde siening van Zimbabwe. Verder ontvang ook Angola. maar in SA was 1. egter sekerlik 'n boek. Daar was 5 swart ons verdoem. 4. elke 1 000 mense. veldtog teen ons…”  In 1985 is daar 37 diesellokomotiewe en 40 stoomlokomotiewe aan buurlande geleen. Praktiese mediese opleiding vind plaas in ondersoek arres.4 polisiemanne vir Bophuthatswana teen R70 miljoen op 35 ha. dit 'n sleutelrol gespeel in die uiteindelike val van die  In die laat tagtigs was daar in Soweto meer as 2 Sowjet ryk. Indiërs probeer om deur politieke “hervormings” by radikale R257 miljoen en Kleurlinge R315 miljoen. geskryf word. die Grensoorlog in die noorde van SWA / Angola teen isotope eenhede en gespesialiseerde laboratoria die Russiese en Kubaanse weermagte gewen en het vir die praktiese opleiding van 200 dokters per jaar.2 vir Brittanje. teenoor die ooreenstemmende Hierdie “stad” in die kleine bevat woongeriewe vir syfer van 2.3 vir New manlike en vroulike studente waar swart dokters. 1 000 taxi ondernemers Umkhonto we Sizwe geen kans gestaan nie en ook en 50 000 motoreienaars. York en 10 vir Moskou. Die  In die loop van die tagtigerjare het die SA Weermag hospitaal beskik oor fasiliteite vir nieroorplantings. 'n totale verbod op in­ en uitvoer hulle ekonomies kan  In 1978 bou die SA regering 'n hoogs moderne vernietig. is dat daar in die vorige bedeling in SA veel en 50 000 ton koring na Mosambiek. Is u ’n aspirant joernalis? Wil u graag ’n artikel vir die Sweepslag skryf? Wil u kommentaar lewer op iets wat in die Sweepslag geskryf is of op iets in u eie gebied of selfs op iets wat in die nuus is? Stuur gerus u artikels en kommentaar aan: sweepslag@awb. maar in sy woorde:  In 1985 was 42 000 swart studente aan SA “Hoe meer hervorming ons deurvoer. Dit is die enigste gespesialiseerde 19 177 nie blank. traumatiese News Service in so 'n mate afhanklik van SA graan dat oogbeserings en seldsame tropiese siektes. wêreldberoemd vir die behandeling Minstens 12 Afrikastate is volgens die Argus African van gloukoom. 3. veeartse en paramediese personeel bedeling sowat 16 292 blanke polisiemanne teenoor opgelei word. die verlede en hede dien die beste vir die toekoms. losgelate retinas.5 vir Israel. waar Teenoor hierdie feite uit die vorige bedeling word in hierdie artikel daar daagliks 6 195 SAVD goederewaens loop geensins feite uit die huidige bedeling afgespeel nie. opleidingshospitaal kompleks. hoe meer word universiteite ingeskryf. Geagte lede en vriende. op die  SA word aangekla deur die wêreld dat dit 'n grens van die destydse onafhanklike polisiestaat is. Die punt wat egter in hierdie mielies na Zambië uitgevoer.  In die 1986/1987 boekjaar betaal blankes R9 000  Die vorige SA regering. Mauritius. Medunsa. veral onder PW Botha het sterk miljoen belasting en swartes R171 miljoen. des te woedender word die internasionale deur die staat gefinansier.za Miskien verskyn jou artikel in die volgende uitgawe! JULIE 2015 4 . NUUS UIT DIE OU SUID-AFRIKA (vervolg) Oogkliniek.

en taalbeleid van ’n Maar AMCU hét nie volgens die reëls gespeel nie. dikwels weens provokasie dit by ’n skool se toelatingsbeleid kom. Dit is goed en dikwels noodsaaklik. of vermeende foute. skool besluit. dat ʼn saak Dit wat die oë die meeste laat rek is. is nou dikwels uitsluitlik beskikbaar vir regsgeleerdes – wat nie noodwendig ook goeie Die verslag van die Farlam-kommissie van ondersoek na ondersoekers is nie. Maar in die stel. of het die politici besluit watter intelligensie hulle Herman Toerien glo en watter nie? ONDERWYS IN SUID AFRIKA Hierdie vrae vereis dat mens ʼn bietjie terugsit. se uitdagende en minagtende optrede afwesigheid by politici is om verantwoordelikheid te teenoor AMCU haar van aandadigheid vryspreek? Was aanvaar en selfs enige verantwoordelikheid te toon. terwyl die Die Marikana-saak gaan volgens die huidige aanduidings kommissie en nie die getuies nie. die uitvoerende gesag wat “vrygespreek” word. vaardighede verdamp die voordeel van grondvlak regs ontleding. Sedert 25 Mei 2015 was daar ‘n twis oor die toekoms van meer as 120 Afrikaanse skole wat selfs daardie Dinsdag. oor die mannekrag en intensief in die howe getoets word. die verslag behoorlik bestudeer en ʼn bietjie kyk na ontledings. Samora Machel se dood in die destydse Oos- Ook regter Willie Seriti se uitlatings en optredes laat Transvaal en die Rietbok wat in die see by Port Elizabeth meer die indruk van toesmeerdery as ondersoeke om neergestort het. onder meer om seker politici te laat pa staan vir hul doen en late in hierdie saak. En sonder ondersoek howe inderdaad tot ander gevolgtrekkings kan kom. Die land het omvattende met die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing wat redelike groot beweegruimte aan Skole (Fedsas) en Panyaza Lesufi. AMCU het baie beslis nie sy wedstryd op dagvaar Lesufi oor die rol wat ’n beheerliggaam speel wanneer die speelveld gespeel nie. arbeidswese en onderliggende faktore moet die sosiologiese en antropologiese realiteite behoorlik Die verslag is meer as 600 bladsye lank en dit is verreken word.6 JULIE 2015 5 . Ja. beheerliggaam kan oor die toelatings. noem dat die antwoordende hofstukke van Fedsas toeganklik vir byvoorbeeld knap gegradueerde Vervolgopopbl. selfs so lank terug as pres. 26 Mei 2015 Twee sake staan uit. voor finale bekendmaking sou dokter. Fedsas hou vol slegs ’n van ʼn regime wat hom as onbeduidend wou afmaak. in kommissieverslae het die Thabo Mbeki se “redigering” van regter Heath se verslag geneigdheid om lank daarna te kom spook – byvoorbeeld oor die wapenskandaal.7 Vervolg bl. Ook die DA praat van tekortkominge. Die eerste is dat ʼn mens nie AMCU se in die hooggeregshof in Johannesburg op die spits gedryf is eie rol moet miskyk nie. Susan Daar bestaan geen twyfel nie dat daar tans ʼn groot Shabangu. Daar sal besliste wetlike bevoegdhede vir ondersoeke beskik. die adjunk-direkteur-generaal van bewindsaanvaarding ʼn baie sterk juridiese kurrikulum-bestuur by die Gautengse departement van verabsolutering ondergaan het. Poste wat voorheen onderwys. Fedsas vakbonde gee. die Marikana-skietery is skaars bekend gemaak. Die tweede is dat Suid-Afrika sedert FW de Klerk se Edward Mosuwe. Verskeie grondwetlike kommissies en liggame haak Hofsake gaan klaarblyklik volg waarin van die feite en letterlik vas as die ondersoekers nie die feite met ʼn bevindinge in siviele eise betwis gaan word en waar die lepeltjie gevoer word nie. Vooraf is dit ook as Slegs die tyd sal leer of die Marikana-kommissie ʼn engheid hoogs onwaarskynlik beskryf dat die politici die verslag te bowe kan kom. agter die kap van die byl te kom. Nou wat het met die Marikana-verslag gebeur? Hoe kan die destydse verantwoordelike minister. Daar is steeds ongedurigheid oor Foute. ondersoeke na lugrampe in Suid-Afrika. Nie dat so iets nog nie gebeur het nie. soos die SAUK dit deur die regsbril bekyk moet word. KOMMENTAAR OP DIE NUUS AS KOMMISSIESEERS STRUIKEL ondersoekers was. of kritiek reën daarop. pogings tot diskreditering wees. LUR vir onderwys. Getuies is erg gestriem oor sogenaamde ongetoetste bewerings. ondenkbaar dat ʼn substandaardproduk onder regter Farlam se handtekening sou uitgaan. die regering se intelligensie oor die bedreiging werklik so swak.

sê ’n vakbond en organisasie vir beheerliggame. gesê oor die vereistes vir Funza Lushaka-beurse vir administratiewe redes vasgestel en daar is geen spesifieke grondslagfase-onderwysers. is om te keer dat die departement in hierdie beleid aan die begin van 2013 op al die grade van sy wetlike pligte slaag om opvoeding vir almal in die provinsie toepassing gemaak. is “dringend noodsaaklik”. op 27 aangeleentheid met die Menseregtekommissie te gaan Mei gesê het die betrokke skole het die vermoë om met opneem.5 ’n skinkbord kon gee – sy moet immers bewyse kan gee om na die vorige modus operandi te wil terugkeer. Volgens die Onderwys waaroor die Afrikaanse skole nog handeviervoet vas skop. Hoërskole kan tot 27 vakkeuses hê en dit sal reaksie is wat ek op die vraag ontvang het.6 bl.Die departement van regsmening ingewin oor die name van skole wat na onderwys het in 2014 sy beurs kriteria vir grondslagfase.Vervolg Vervolgvan vanbl. 11 en 12). private skole mee te ding. Edwaard Mosuwe sê ook dat “Al wat Fedsas met behalwe in die FET-fase (grade 10. Op hierdie bogenoemde aanname het Dr. 11 gedruip het maar tog na gr. die provinsie te bevorder. het vroeër vanjaar ’n voorkeur gegee.” Volgens se hofaansoek sonder enige gronde en gegrond op “ ’n Lovemore geld die druip-een-keer-per-fase-beleid sedert 1998. Die spertyd is as gevolg van onderwys. “Dit is skokkend hoe onvoldoende die vak moet aanstel.7 Koerantberigte en kommentaar is direk geneem vanuit die volgende bronne: Maroela Media.” Volgens die koerant berigte is dit ’n bangmaaktaktiek van Fedsas om te sê dat die departement van Afrikaanse skole Dan om dinge nog te vererger. DA-LP. 3) so aangepas dat voorkeur gegee gee. sogenaamde apartheid politici vernoem is en wat aanstoot kan onderwysers (gr. “Dit het aan die einde van 2013 gebeur. daarom dat hulle moet omskakel. het toe voorsiening vir parallelmediumskole nie. Department is dit deel van hervorming en dit moet binne ’n Afrikaans is nie ’n taal wat voorheen benadeel is nie en kry beheerliggaam begin en dan moet ’n besluit geneem word. gereageer. woordvoerder van die Provinsiale Onderwys Departement maar in hierdie konteks word aan voorheen benadeelde tale gesê. is openbare skole te verlig. Elijah Mhlanga het die volgende betekenis aan hierdie spertyd nie. oop te stel. aan die einde 2013 gr. Gautengse LUR vir onderwys.na parallelmediumskole in Handelsinstituut (AHI). LUR vir onderwys. maar om egter Gautengse departement van onderwys wil 124 enkelmedium studente wat nie hierdie tale magtig is nie. maar ander waarsku skole sal dit nie kan bekostig met karige Byna 70% van die leerlinge in die Wes-Kaap en Noordwes wat staatsubsidies nie en ouers sal die koste moet dra. uittredende uitvoerende hoof van die Afrikaanse Die omskakeling van enkel.” het Lovemore baie duur wees. heeltemal uit te sluit. 1 tot gr. denkfout” is. Christo van der Gautengse stelsel kan in duie stort Rheede. gesê dat om onderwysbeurse vir die Gauteng kan ouers se beursies én die gehalte van onderwys grondslagfase aan studente toe te ken wat in inheemse tale laat ly. minister van basiese “Skole sal dus op eie onkoste ’n tweede onderwyser vir elke onderwys. 12 “Die huidige poste-voorsiening deur die departement maak nie deurgesit en die staat se matriekeksamens geskryf het.” kon word. huidige regering om alle skole tweetalig te maak nie. Só het Elijah Gautengse skole het tot September vanjaar tyd om hul naam Mhlanga. Net dié twee provinsies se departement van uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie onderwys het op ’n parlementêre vraag van Annette (SAOU). maar wat graag in skole in parallelmediumskole omskakel om die druk op oorvol die grondslagfase wil onderrig. gesê. Motshekga het hierdie aansoek wil doen. genoem oor ons taal: “Afrikaans word as ’n Afrikataal beskou. maar dit is nie die geval nie.” sê Chris Klopper. ongrondwetlik en nie in belang van die makro doelwitte van onderwys nie en ook gesê ouers het hierom die reg om die Dit nadat Panyaza Lesufi. daarom nie voorkeur vir onderwysbeurse nie. Ditsem Nuus en Die Vryburger JULIE 2015 6 . Volgens Panyaza moet die spesifieke skole se name word aan onderwysers wat in ’n inheemse Afrikataal kan skool verander om transformasie en maatskaplike samehorigheid in gee. aan Angie Motshekga. wéér gedruip. of Hoërskool John Voster.” sê Klopper. het Phumla Sekonyane. word Afrikaanse skole met “ontslae wil raak”… Maar is dit nie juis die beleid van die name soos Van Riebeeck Laerskool. Fedsas het hierdie idee dat die departement dus sou die effek van dié beleid aan die einde van 2014 gevoel Afrikaanse skole wil teiken.” Net om dit te beaam . Panyaza Lesufi. woordvoerder van die departement van basiese te verander as hulle wil. “’n Mens sou dink die minister sou die feite en syfers op Die hooggeregshof in Johannesburg het Dinsdag 26 Mei gelas Vervolg op bl. Lovemore. Iets aangesê om hul naam te verander. Die onderwys kan gee.

5 ure skoolhou teenoor hulle kollegas in skole wat gestreef moet word. Lesufi Maar dis net ’n tussentydse bevel en die departement maak Afrikaanse skole in u provinsie.dwelm probleem . “Nou is daar Meer as 80% van ons land se skole is wanfunksioneel. Geagte mnr. Dit maak nie saak of dit primêre of 5% van die skooljaar. Die vraag wat nou gevra moet word is ongeveer 20% van alle onderwysers afwesig op ’n Maandag of of ons bereid is om ons kinders na ‘n staat. Ope brief aan mnr. Bloem sê daar sal ’n uittog uit gehalteonderrig. mnr. maar ook ’n gemiddeld R12 000 skoolgeld vir hoërskool. “Dis omdat die skoolstelsel in die Oos-Kaap heeltemal in duie Dit is skole wie se ouers nooit terugstaan vir gestort het en die ouers die stelsel moet dra. Lesufi. wat in die Suid-Afrikaanse Tydskrif Staatsubsidies is net sowat 3% tot 6% van ’n skool se inkomste.” sê Deacon. U provinsie se leerlinge kort baie toilette want elke 100 van hulle deel Die rede vir Cosatu se versoek is dat die regering sedert 1994 een toilet en 70% van hierdie skole het geen seep nie. sonder dat hulle gedwing Volgens Carien Bloem betaal die ouers in die Oos-Kaap die word. voorheen wit was wat 6. het Norman hierdie kwessie teen 16 Junie 2015 te hanteer. eis ten voorsiening van opleiding moet gee indien ons vir ons kinders minste 10 skooldae per jaar – dit is ’n verlies van ten minste opvoeding wil verskaf. Dit is skole wat bykans sonder uitsondering meer as Tydens ’n omgewingstudie wat Fedsas in 2014 onder 561 skole ’n 95%-slaagsyfer in die matriekeksamen behaal – gereeld landwyd gedoen het. Gerrit Stols van UP.8 JULIE 2015 7 . Die konsep van private skole is Minder as die helfte van die kinders wat vir Graad 1 inskryf. aanbied sonder om oor werksure of kontrakte of vakbonde te dink.Vervolg van bl. vind u ten minste weekliks ’n stok om Afrikaanse skole mee te kasty. Of is “tuisskool” dalk die oplossing waarna slegs 3. As Cosatu doen ons daarom voltooi hul skoolloopbaan met ’n Graad 12-kwalifikasie – dit ’n beroep om gratis hoëgehalte-onderwys vir alle kinders. afdwing. Panyaza Lesufi. Hy voorsien ’n soortgelyke situasie in Gauteng. ook ’n uitdaging begin word. Volgens ’n studie van die WNNR is tersiêre opleiding is nie. spontaan meeste skoolgeld met ’n gemiddelde van tussen R6 500 (vir laerskole) en R13 500 (vir hoërskole).” terwyl die besteding uit die nasionale onderwysbegroting oor die vyf laaste jaar verdubbel het. om bykomende onderwysers aan te stel openbare skole wees as die departement ’n omskakeling en om behoeftige kinders by die skool te ondersteun. hoofsaaklik deur SADOU-lede. Dit is skole wat. eenvoudig – waarom doen u dit? verklaring ’n stokkie steek voor private skoolonderrig en die U het die grootste gedeelte van die Gauteng-begroting tot regering moenie verdere lisensies vir private skole uitreik nie.85% van skoolkinders sê dat OPE BRIEF: KOESTER AFRIKAANSESKOLE . verbreek. Gautengse LUR vir onderwys van dr. aan Beeld gesê. vir Natuurwetenskappe en Tegnologie verskyn het. dat dit onderwys vir winste lewer. Dit wys verder dat onderwysers van swart skole vir moet stuur. prof. u departement bestee miljoene aan tegnologie en u belowe dat nog meer Vervolg op bl. U skole het ’n reuse.en R6 700 vir uitgebreide buitemuurse program vir die leerlinge laerskoolleerlinge. is uitstekende reg om hul saak “tot in die konstitusionele hof” te beveg. uitreik na ander skole wat minder bevoorreg is as hulleself. Slegs 35% van kinders kan Dit is duidelik dat ons as ouers meer aandag aan die behoorlik lees.6 Solidariteit Helpende Hand. Dit is skole wie se Graad 8’s volgens ’n artikel deur hoërskole se inkomste uit skoolgeld gegenereer word. hoof van onderwysveldtogte by AfriForum. Ek is ’n nuwe fenomeen waar die kommersialisering van onderwys seker hierdie statistiek lyk nie veel beter by u in Gauteng nie. wys dat meer as 80% van laer. Om die tweeledige onderwysstelsel “een vir wit mense en ’n ander die waarheid te sê.of privaat skool ’n Vrydag.5 ure lank skoolhou per dag. skole. Tog. Danie Brink. Lesufi. sou die die uitdagings by die skool nie en wat fondse insamel vir departement sy plan deurvoer.en 100%. die tiende beste prestasie in wiskunde in die internasionale “Skole is afhanklik van geld wat die beheerliggaam en ouers TIMSS-toetse behaal het. Gauteng.MOETHULLE hulle weet waar om dagga te koop. My ope vraag aan u is In ‘n koerant berig van 17 Junie probeer Cosatu in sy Jeugdag. dink aan die leerlinge van hul skole nie net akademiese Fedsas se ontleding wys Gautengse ouers betaal jaarliks opleiding van wêreldgehalte bied nie. Cosatu-woordvoerder.” sê Carien se toewyding ongekend is – wat sonder om twee keer te Bloem. Stakings. dat Afrikaanse skole kan hul eie taal. terwyl 29% sê dat iemand NIE KASTY NIE al aan hulle dagga probeer verkoop het. Dit is skole met onderwysers wie inbring om ’n bepaalde standaard te handhaaf. u departement het reeds beloftes om vir die swart meerderheid” probeer uitwis. u beskikking en daarom kan u baie vermag.en toelatingsbeleid toepas wanneer leerlinge vir die volgende skooljaar inskryf. Uitvoerende Hoof van Nog ’n belangrike vraag: Mnr. Mampane.

Op grond van watter opvoedkundige navorsing kies u om tegnologie so te prioritiseer? In die lig En nou kan hy sonder skroom vertel hoe dinge begin verkeerd van die bogenoemde probleme. was in die steek. skoolstelsel baie min opvoedkundige sin maak? Luister mooi na sy getuienis.7 gewoonte is met die meeste geheime. Die ANC kon nogal baie Hop -huise of Mnr. Shaik – die broer van Schabir – ken te veel geheime om die Sukkel so baie skole in u provinsie só want Afrikaanse skole binnekant van ’n hofsaal te sien. het die wiel begin bestee gaan word. Dinge wat vir ewig geheim kon bly. belowe u verder dat alle matriek klasse Steyn swyg oor dit wat hy gesien en gehoor het as Sekretaris van in Gauteng teen Julie vanjaar toegerus sal word met ’n Verdediging. Die wapenskandaal was Behalwe dat die howe reeds sommige van u planne die gif in ons drinkwater. maar u skole of klinieke gebou het met daardie geld! Maar nee. was baie swak. Lesufi. Dit bevestig my vermoede organisasie wat verbete probeer vasklou aan mag. baie skole in u provinsie sukkel so? Tog is die getuienis van mense soos Steyn bitter belangrik sodat DIE ANC SE GROOTSTE VERRAAD ons nooit kan sê ons het nie geweet nie. Pierre Steyn sy getuienis hierdie week voor herroep moes word omdat hulle gesteel word. die Britte. belangrike goed oor die laaste paar weke gesê. U sal moet luister na opvoedkundiges sodat u eerder op die inkopielys. Terloops. Marikana en Oscar Pistorius is mense toe hulle dienslewering broodnodig gehad het nie.genl. Dit sal u baat Natuurlik was die ANC en sy leiers midde-in die skandaal en is om Afrikaanse skole te koester en op te hou om hulle te alle aanduidings dat die party dringend geld nodig gehad het vir kasty met dreigemente soos om van hulle sy 1999-verkiesingsveldtog. Gelukkig. al is daar bewyse dat die doen so goed? Of doen Afrikaanse skole só goed. Jacob Zuma sal nie vervolg word solank hy ANC-leier is kasty? nie. “smartboard” Sit die diefstal en u departement se swak beplanning eers tersyde – besef u dat tegnologie in die Dié week kon hy praat oor hoe die weermag se klaskamer nie ’n towerstaf is nie? Besef u dat op die lys van tenderprosedures omseil is deur Modise en die man wat eintlik belangrike dinge wat ware opvoedkundiges aan ’n groot die trom geslaan het: Chippy Shaik. Franse. Vyftien Jaar lank moes ’n R17 miljard-plan.Vervolg van bl. u het ’n indrukwekkende “struggle-CV”. As deel van die Seriti-kommissie begin lewer het. Sodat die geskiedenisboeke nie kan swyg oor die ANC se verraad teen sy In die skadu van Nkandla. Net onlangs het u aangekondig dat die gedraai. Die wapenskandaal om ’n rasse-bohaai van Curro Roodeplaat se uitstappie te het die party fundamenteel verander in ’n korrupte politieke probeer maak. Daarom die groot geskarrel om parallelmediumskole te maak en ander te dwing om u plan miljoene rande uit die fiskus te stort in die bankrekenings van vir “twinning” uit te voer. dat u die Gautengse onderwysdepartement as politieke instrument inspan (en vir politiek het u ’n sterk CV) – die Dit het die deur oopgemaak vir Oilgate. Kebblegate en Nkandla. te veel mag het geskuif en die korrupte dollars is lankal kinders as die sogenaamde Afrikaanse “enclaves” wat u so geblaas. soos die JULIE 2015 8 . want so Duitsers hom miljoene rande se “schmiergeld” betaal het. tegnologie dalk weermag se hoof van aankope was – homself in posisies van nie die lys sal haal nie? Besef u dat u strewe na ’n papierlose mag gekry het en Steyn (en sy kritiek) uit die proses kon sny. Dinge wat lank verswyg is. want Steyn se woorde is ’n Moet vir geen oomblik dink dat ware opvoedkundiges dink belangrike deel van die hoofstuk getiteld “Hoe die party sy siel dat u besig is om goeie keuses te maak deur tegnologie na verkoop het” in die ANC se geskiedenisboek. Oor hoe Shaik – wat die skoolstelsel soos in u geval sou verander. Te veel mense is al sy aksies meer skade aandoen aan die opvoeding van dood. u oordeel sogenaamde “heilige” bevrydingsbeweging. onwettig verklaar het. 88 000 tablette wat aan skole gegee is nou eers weer Soos toe oud-lt. maak dit geen sin om skole wat u Dis tóé dat die ANC finaal afstand gedoen het van sy beeld as ’n provinsie se vlagskepe is te boelie nie. tragiese is dat kinders en hul opvoeding onder u agenda ly (en Die waarheid is dat bitter min stappe waarskynlik gedoen sal vir opvoeding is u CV baie gebrekkig) Ontken u dat SADOU en word ná afloop van die kommissie se werk. wat die land nou al by die laer af op u prioriteitslys moet wees nie? R90 miljard gekos het. dink u nie dat tegnologie loop het in die wapentransaksie. gebrek aan opvoedkundige opleiding en kennis laat u beslis vegvliegtuie en duikbote wat ons nie nodig gehad het nie. die kinders in u provinsie ten beste kan dien. Duitsers en Italianers. skole te gooi nie.

Besluit oor elkeen se eerste onverwags gebeur. binnenshuise verhitting.v. hulle mag self ’n i. dit op ’n veilige wyse. vermaak. die Kaapse Metroraad en verskeie ander provinsiale en metropolitaanse owerhede gereed maak. kan PRIORITEIT ’n probleem wees Maak seker jou kosvoorraad kan sonder Eskom vars bly en voorberei word. oorweeg ’n spaarbattery en ’n Batterye in huis alarms hou normaalweg een laaibron. So bly jou VOEDSEL bestel of afgelewer kry nie. Pa en ma werk. ens. Herinner jou gesin periodiek aan die plan. tot drie dae. Dit kan wissel van ’n vuurwapen tot peper sproei. skool en huis uit. aangewese. voorraad gereeld aan. sekuriteit. Met hierdie noodplan poog Solidariteit. bederfbare kos wat nie verkoel kan word nie. hout. koel plek. om tydelike tuiste LOGISTIEK kinders is op skool en bes moontlik is heelparty aan mekaar te bied. Boonop kan ongewone verkeersknope tydens 'n onderbreking ontstaan. kos maak.g. Vele die huis af te werk. ens. ’n tekort aan voorraad of logistiek tot stilstand kners. soos hout. ’n goeie Plan B is. GESINS. Elektriese heinings gaan meestal VEILIGHEID af wees en die nag baie donker. Dit is moontlik dat winkels slegs ’n paar dae se biltong. Vervang dit gereeld.m. en kommunikasie? Verbruik brandstof uit jou ou voorraad terwyl jy dit deurlopend vars aanvul. Toets ’n paar alternatiewe roetes tussen werk. Oorweeg hoe jy tog sonder Eskom kan werk. As jy jou alarm wil behou. huishoudelike higiëne. genoeg Brandstofmaatskappye hou tipies ’n brandstof vir dringende voertuiggebruik. petrol en gas . Sonder aanvulling van reservoirs kan krane binne of dag of twee leegloop. normale arbeid aktiwiteite kan a. Eskom energie bekom vir beligting. Vra jouself af: hoe gaan jy sonder sonpanele. gebruik. Hou benewens brandstof vir jou kragopwekking. Dit is die waarvoor die kabinet. Bevestig hoe jou inkomste en rekeninge beïnvloed sal word indien jy nie werk nie. sodat daar nie rede vir paniek hoef te wees as Eskom wel vir ’n week of twee geen krag lewer nie. Vra jou mediese fonds hoe hulle jou in ’n noodgeval sonder krag kan ondersteun. voorraad. Bv. Kommunikasie Raak betrokke by jou plaaslike buurtwag en vra uit na planne & SEKURITEIT met polisie sal moeilik wees. Hou twee weke se nie-bederfbare kos (bv. lemoene. noodwendig by die huis is nie. Mediese fonds transaksies kan ’n probleem wees as rekenaarstelsels af is. ens. terwyl gesinslede nie optrede en logistiek. NOODPLAN: 2 WEKE SONDER ESKOM Twee weke sonder Eskom. kragopwekkers hê.en berg ELEKTRISITEIT warm water.: 5 liter * Munisipaliteite is dikwels op elektriese pompe 4 mense * 14 dae = 280 liter aangewese om water na reservoirs te pomp Berg water in ’n donker. Ou WATER vanwaar dit na huishoudings se krane versprei water kan bederf raak. VOOR DIE TYD Moderne huishoudings is op elektrisiteit Oorweeg alternatiewe. insluitende ’n kragopwekker. word. maar verspreiding sal moeilik wees. Hou 5 liter water per persoon per dag beskikbaar. Bewaar ’n goeie voorraad van jou chroniese medikasie. Sonder banke / rekenaarnetwerke Verbruik brandstof deurgaans uit die voorraad uit en vul die VERVOER kan brandstof koop ’n probleem word. nie daarvan bewus dat die kragonderbreking groter as die normale beurtkrag is nie. ongeag die watervoorraad. asook Sommige mediese fasiliteite mag wel ’n noodhulpkissie. KragDag en Maroela Media om gewone mense te help om self ook voorbereid te wees. Die netwerk-ineenstorting sal waarskynlik Bespreek die situasie met jou gesin. beskuit. Bevestig jou werkgewer se plan: moet jy tydens ’n Die meeste werkplekke maak van kragonderbreking gaan werk of nie? elektroniese stelsels vir boekhouding. blikkies. Hou ’n redelike voorraad watersuiweringstablette aan. buitengewone werklading dra.v. ’n kragonderbreking. Veral vars en vrieskas langer koud. gasstoof. Bou ’n voorraad brandstof op. maar heelwat gaan slegs ’n Vind uit waar jou naaste hospitaal en apteek met noodkrag én MEDIES paar dae of selfs net ure daarop kan loop. IS JY VOORBEREID? JULIE 2015 9 . soos dalk om van WERK bestellings. redelike voorraad. Oorweeg watertenk. Oorweeg die rol van jou familie en vriende.) voorraad kos sal hê en nie nuwe voorraad sal kan Vul leë ruimtes in jou vrieskas met bottels water. Hou ’n wapen aan.

ander mense in jou straat. sal internet en selfoonseine nie beskikbaar wees nie. Kry ’n batterygedrewe FM-radio (en 'n stel spaar batterye). desnoods geleidelik. en om een week se afval. ’n Eskom. maar as internet-.g. Bêre Banke sal waarskynlik tydelik op rugsteun krag kan op 'n veilige plek. Let wel: Hierdie noodplan is deur die Solidariteit Navorsingsinstituut opgestel en is nie ’n volledige noodplan nie. Bou ’n voorraad kontant (klein note) op. Leer ken jou bure en bv. BYKOMEND meebring. Bad. gips. RIOOL verstop.v. ten Jou foon se battery mag dalk gelaai wees. ’n buurtwag of kerk. plastiek. in terugbeweeg. klere was gaan tydens waterskaarste ’n uitdaging wees. beperkte vermoë om vir lang periodes sonder eksterne KOMMUNIKASIE kragbronne te funksioneer. beskikbaar by Kyk hierbo by "Water". Soortgelyk aan water. sou tydens ’n kragkrisis. loop. JULIE 2015 10 . As jy ekstra higiëniese produkte aan. VULLIS Meer as ’n week se nie-verwydering sal egter Begin ’n roetine om vullis te skei. Huishoudelike omstandighede verskil en hierdie noodplan is slegs bedoel as aansporing aan die hand waarvan deeglike eie beplanning uiteindelik gedoen moet word. Oorweeg bv. Sonder dié pompe kan dit gebeur dat jou rioolstelsel Beplan hoe om toilette en dreine tydelik toe te stop indien nodig.verwydering te mis. Hou ’n ekstra voorraad swart sakke aan. Saam is ons sterker. Vind uit waarheen om vullis te neem en of hulle oop sal wees Afvalverwydering mag dalk voortgaan. hou bederfbare oorskiet apart van stank en selfs ’n gesondheidsgevaar kan glas. Vind uit hoe jou diensverskaffers gaan reageer op laat betaling van GELD Tydens ’n kontant skaarste word dit moeiliker as rekeninge. ’n kamptoilet met chemiese rioolverwerking. Oorweeg ’n tweerigtingradio waarmee jy by jou plaaslike buurtwag kan inskakel. soos ’n sakstort. ens. Die werklike onderbreking mag korter wees of langer duur. telefoon. plastieksakke en ander HIGIËNE beperkte voorsiening vir higiëne.en sekuriteit probleme opduik. Hierdie noodplan is op daardie tydsduur gerig. En selfs ten spyte Verskaf ’n kopie van hierdie Noodplan aan jou bure en vergelyk GEMEENSKAP van jou eie voorbereiding kan jy dalk ook later julle voorbereidheid. is nie te erg nie. die munisipaliteit brandstof hê. te ruil vir wat jy soek. IS JY VOORBEREID? Dit lyk asof Eskom verwag dat ’n netwerk-ineenstorting tot twee weke kan duur. onthou dat elke liter water omtrent ’n kilogram weeg.netwerk-ineenstorting kan prakties gesproke korter of langer as twee weke duur. Omseil die gebruik van kontant deur items waarvan jy baie het. water wil berg. hulp nodig kry. maar dit einde radio-uitsendings op te vang. Skep nou reeds gewoontes by gesinslede om water spaarsamig vir reiniging te gebruik. gewoonlik om betalings te maak en ontvang. gebruik munisipaliteite elektriese pompe in riool bestuur. Skaf ’n groot emmer of skottel aan vir die hou en hergebruik van opwaswater. sou daar byvoorbeeld ’n toename in kabeldiefstal wees. is moontlik dat netwerke (internet sowel as telefoon) binne dae af kan wees a. of in laagliggende gebiede selfs in jou huis Oorweeg bv. Wees gereed daarvoor dat jou bure dalk minder goed voorbereid is. sal transaksiefasiliteite en toegang tot harde kontant beperk wees. bv. skottelgoedwas en kampeerwinkels. of ’n tydelike puttoilet in die tuin. VOOR DIE TYD Beplan watersuinige stortopsies. Die water berekening hierbo maak slegs Hou ’n goeie voorraad toiletpapier. en dat hulle na ’n paar dae dalk by jou vir hulp kan aanklop. Sonder dié netwerke Vind uit of daar enige amateur radio-operateurs in jou area bly. Skakel in by ’n plaaslike gemeenskapstruktuur.

steenkool en hout. Beplan solank hoe jy gaan opvang wanneer die krag weer aan kom. Verseker dat almal in die gesin genoeg het om te drink . TYDENS DIE ONDERBREKING Bevestig dat die kragbronne tot jou beskikking almal werk soos beplan. peper sproei ens. As jy nie gaan werk nie. kraanwater monitor voorrade. Gebruik heel eerste die water met die Maak seker water is veilig voordat dit gedrink of gebruik word en WATER grootste kans om besmet te word. Vul voorraad dadelik aan. probleme kan vinnig ’n Hou noodbeligting. Kontak jou plaaslike buurtwag en skakel in. verseker dat die tyd daar produktief en nuttig WERK belangrik. ervaar. dalk baie stadig soos wat almal probeer tuiskom en robotte boonop af is. kook kom voor rekenaar. Probeer moeite doen met gereelde warm maaltye en ’n lekkerny of twee vir die moraal. bo bad.dit is dalk nie later moontlik ELEKTRISITEIT help om te prioritiseer en te besluit wat om eerste uit nie. nie by die werk VEILIGHEID uitkom nie. gas.en telefoonnetwerke mag moontlik vir GESINS. kommunikasie nie deurgaan nie. Bekende roetes kan nou onveilig of ontoeganklik voorsiening vir vertragings. Veral Stel gesinslede se posisie vas en aktiveer jul noodplan oor wie LOGISTIEK selfoonnetwerke kan egter gou oorlaai word sodat waarheen gaan. patrolleer veilig. Monitor verbruik deurgaans teen en vrieskas. vuurwapens. anders vloei . probeer van tyd tot tyd kontak met jou werkgewer en kliënte maak.dit is dalk nie later moontlik nie. Rekenaar. maar die beste is om eers naby jou Verkeer sal. Monitor jou kragverbruik deurgaans teen jou voorraad brandstof.aanvanklik huis te probeer kom. kan help in ’n noodsituasie.e. bv. hekke. ens. moenie kanse vat met ontdooide kos wat moontlik bederf Gebruik goedere met die kortste rakleeftyd eerste.moenie oor rantsoeneer nie. Prioritiseer die koel hou van belangrike hittegevoelige medikasie. was en kook. Omweë deur Vind uit watter roetes nog toeganklik en veilig is en maak VERVOER woonbuurte kan besig word. Laat weet vriende en familie soos nodig. uit die yskas VOEDSEL kan wees nie. mag dalk nie werk nie. bv. Brandstof aanvul is belangrik. Onthou ook: MEDIES Dokters en verpleegsters het ook huise . Vul voorraad dadelik aan . Drinkwater kry altyd eerste prioriteit. veral in stede. Alarms. bv. te skakel sou dit nodig wees. Dit sal Vul brandstofvoorrade dadelik aan . byderhand en & SEKURITEIT onderbreking van normale bewaking.daar is Bevestig dat mediese hulp wel beskikbaar is waar jy vooraf gedink waarskynlik een of meer in jou omgewing wat sal het dit sal wees. bepaal. voordat dit te laat is. of koördineer ten Werknemers van sekuriteitsmaatskappye kan dalk minste met jou bure. indien hul kinders by jou is. Maak seker waardevolle besittings is goed toegesluit en buite sig. sou snelweë verstop. of oop bottels water. bv.dit is dalk nie later Mediese diensverskaffers sal baie uitdagings moontlik nie. Vul voorraad chroniese medikasie dadelik aan . Jy sal self die balans tydens ’n krisis moet is. Selfs ’n ekstra bad kan as houer dien. ’n paar ure of langer nog werk. IS JY VOORBEREID? JULIE 2015 11 . Verkeers. Moenie onnodig rondry nie. werk en gewapende reaksie tot gevolg hê. Gesin kom eerste. Prioritiseer kragverbruik volgens waarde. Moet hulle nie onnodig pla nie. Gooi eerder weg as om siek te word. PRIORITEIT voorraad. Bevestig dat die krag wel vir meer as normale beurtkrag of ’n tydelike probleem af is.a. wees. maar beide werk en gesin is As jy wél gaan werk.

spoel. Onthou ook dat elke krisis uiteindelik en vra ’n besluit. tande. sou jou kapasiteit dit VULLIS baie klein hoeveelheid verminder. kan jy jou "probleem vullis" tot ’n Bied aan om jou bure te help met hul vullis. basiese higiëne kan baie siektes vermy deurlopend skoon te maak.. Skei "skoon" vullis van oorskiet om spasie wat stink vullis opneem. ens.iemand gaan iets nuttigs in surplus hê. Onthou egter: 5 liter is een mens se hele rantsoen vir 'n dag. TYDENS DIE ONDERBREKING Doen moeite om eetgerei.en vleisafval goed. Wees voorbereid op bure wat kom hulp soek. plastiek. soos te beperk. Tap gebruikte water (bv. sosialisering. gee en alternatiewe ruilmiddels by ooreenkomste. veral vir veiligheid en logistiek. swembaddens) bederf deur daarin HIGIËNE persoonlike higiëne is belangrik nie. karton. Deur bederfbare vullis hiervan te skei. Minder water kan veroorsaak dat mens weer moet spoel of dat verstoppings voorkom. Maak kontak met bure en kuier. belangrik. Indien gewone toilet nie werk. bv. verbygaan. moet dit nietemin spaarsamig gebruik word ten einde Skakel vir nuus en ondersteuning in by fisiese sosiale netwerke in KOMMUNIKASIE netwerk oorlading te beperk. IS JY VOORBEREID? JULIE 2015 12 . 5ℓ. ooreenkomstig jou RIOOL Spoel eerder die eerste keer genoeg . Mens kan ook leen. bv. wat belangrik is veral wanneer mediese bystand moeiliker bekombaar is. Kommunikasie bly jou omgewing. ruil. kombuistoerusting en kos-areas Met goeie. was- areas en toilette. Wees spaarsamig met jou kontant en trek ekstra kontant as jy nog kan. Hou goed boek van alles wat jy leen. Maak seker almal in die gesin bly skoon en borsel bv. in puttoilet in tuin. verseël of begrawe diep. Onthou dat toelaat.dit sal situasie.emmer) Dit neem sowat 7 liter water om ’n toilet te om toilette mee te spoel. Blokkeer dreingate en toilette soos nodig. Nie net Moenie waterreserwes (bv.albei partye sal beter af wees. Dit is ook goed vir moraal. Groot hoeveelhede vullis is nie bederfbaar. Hou in gedagte dat geld nie die enigste manier van handeldryf is nie. en hou GELD verpand. jou bure se vullis ook jou probleem kan word. soos sigarette gebruik om mee handel te dryf. vooruitgang op die samewerking van sy lede aangewese. maar wees wel bedag om nie ’n Kommunikasie per telefoon en e-pos sal dalk oorlas te wees nie. word. Hou na 'n paar dae ’n straatmark . waswater) in ’n houer (bv. en dat jy onthou sal word vir jou optrede. Luister radio om op hoogte te bly van gebeure. water spaar. gaan saam na ’n gerespekteerde derde party GEMEENSKAP belangriker. ens. beperk wees. Tydens ’n noodsituasie is dit nog Om konflik op te los. Indien beskikbaar. begrawe wél alle ontlasting. verpand of belowe. Bestuur veral jou vrugte. Kyk hoe en met In die alledaagse lewe is ’n gemeenskap vir sy hoeveel jy kan help. BYKOMEND so help waar jy kan. ook higiëne in die omgewing van kos. veral te was/bad/skeer nie. maar ook bv. Wees gewillig om met ander handel te dryf .

v. geassimileer is en selfs mense van Joodse hierdie onderrasse—die hoofstroom is egter Noords. met nadruk verklaar dat dit by ons in S.). Dan is daar ook dié onderskei word tussen ras en volk. G. ’n Duitse of ’n Boere Volk. Die Skrif moet ook vir die verwant is (die Indide is ’n onderras van die Europese hoofras) toekomstige ontwikkeling die lyne verder trek. ’n As ons beleid in stryd is met die Ordinansies van God. van dieselfde onderras is (die Noordse of Teutoonse). Die kwessies wat hier aangeraak word.—DIE VRAAGSTUK WAARVOOR ONS STAAN. bv. Verskillende definisies van ’n volk word gegee. In elk weloorwoë standpunt. Daarom verdeel word. bl. Ek wil graag die volgende by u laat wat ek in ’n skrywe van Prof. moet eers goed verwantskap tussen naturel en Indiër is. 20 e. —INLEIDING. In elk geval afkoms wat die godsdiens en die tradisies van die Boere-Afrikaner het by ons dus vermenging van onder rasse binne die Europide. In S.A. Die geel hoofras. maar wat deel vorm van ’n aparte volk en van ’n ander kleur is. Hoe moet die Boere Volk teenoor die naturel staan? I word hoofsaaklik in Europa (en Amerika) gevind. Maar daar is ook beginsels wat in verskillende tye bevolkingsdeel wat van dieselfde hoofras en tot ’n groot mate ook en op verskillende plekke verskillend toegepas sal word. van ’n deeglike fundering van ons beleid des te nicer. ’n Volk het ’n sekere identiteit. III. hoewel die kleurvraagstuk besonderlik Elkeen van die drie hoofrasse kan weer in verskillende onderrasse geprononseerd is omdat dit ons grootste probleem bied. weer handel hierdie artikel uitsluitlik hieroor. Ons moet Rassevraagstuk. is tog vir ons almal – veral vir ons as Boere Volk – baie belangrik. Die naturel staan egter die vêrste van die II. OPENBARINGSLIG OP DIE APARTHEID VRAAGSTUK. gegrond op die Afrikaner se verklaring van geval behoort die Jode hoofsaaklik tot die selfde hoofras as die die Skrif. maar berus op ’n en die Armenide (aangehaal deur Badenhorst. Van vermenging met die gekleurde rasse was die Boere-Afrikaner Vervolg op bl. die Alpynse (die Slawiese volke en die D. Daarby moet onthou word dat die Barge en Steinmetz nie ’n afsonderlike ras nie. Afrikaner. maar wil nivelleer. moet dit dienooreenkomstig gewysig word. Die swart hoofras. S. Dit is dringend noodsaaklik dat ons apartheidsbeleid aan die Skrif Volk. die Europide. Die Jode vorm volgens proff. het histories ’n sekere posisie ontwikkel onder leiding van Verder is hier die Joodse vraagstuk. seën bring nie. du Toit van die PU vir CHO gekry het.A. a. Die altyd sy identiteit behou het. kultuur. nie alleen gaan om ’n kleurkwessie nie. F. II hoofsaaklik in Hierdie laaste twee vraagstukke is vir ons die mees nypende met Afrika en gedeeltes van Asië. blyk die vraag te wees. In die geval van Engelse en Godgewilde proses blyk te wees in ooreenstemming met Sy Jode het ons egter te doen met blanke rasse. bloedsband. Die naturellevraagstuk verskil hierin van die Indiese dat ons hier te doen het met ’n afsonderlike hoofras hoewel daar kleur Voordat ons die vraagstuk nader aandui.A. godsdiens.A. Binne dieselfde hoofras of onderras kan daar verskillende getoets word. taal. het ons rassevraagstukke en volksvraagstukke. Woord.. tipiese bewoners van Switserland en Sentraal-Frankryk is hiervan Onder Gods voorsienige leiding is hier vanaf die begin van die die kenmerkende verteenwoordigers) en die Mediterreense tipes agttiende eeu ’n nuwe nasie gebore. hoewel die In die geval van die Indiërs het ons te doen met ’n ras wat aan ons Skrif self die laaste hof van appêl bly. bl. III hoofsaaklik in Asië. hoewel daar die verskil is tussen die Ons wil dus nie op die Skrif alleen let nie. Vir elke saak geld algemene Skriftuurlike beginsels wat oral en Die Boere Volk staan in die eerste plek teenoor die Engelse altyd geldig is. Daarom klem die noodsaaklikheid sterkte by: ’n gemeenskaplike land. nl. wat nog (die bewoners van die lande om die Middellandse See). Afrikaner af. Ons Afrikaanse volk bewandel tussen die volkere ’n persoonlikheid en tot die vorming van ’n volk dra in wisselende van die wêreld ’n eensame pad. sovêr dit sy taal betref. Badenhorst. 31). verdeel word in die Noordse (Skandinawiese lande.14 JULIE 2015 13 . B. Hier lê ons hoogste norm en as ons beleid hiermee volke wees. Ook in die geskiedenis sien ons “die vlammende Skrif van Jode staan? die Heilige God” (Groen van Prinsterer). maar op Skrif en Semitiese en die Ariese tipe. moet daarmee terdeë rekening gehou word. verskil dat die Indiërs spruit uit ’n volk met ’n eeue-oue kultuur. dr. hoofras plaasgevind. —UITGANGSPUNT. Die blanke inwoners van Europa kan bv. kan dit geen Franse. Die Europide of blanke hoofras.w. Hoe moet die Boere Volk teenoor die Engelse staan? In S. veral langs die Noordrand oog op liberalistiese en kommunistiese propaganda wat geen van die bewoonde Asië (vgl. Ek nooi u om hierdeur te gaan sodat ons in toekomstige uitgawes hierdie saak openhartig kan bespreek en kyk of ons ons eie antwoorde hierop kan vind. aanvaar. Hoe moet die Boere Volk teenoor die Historie. maar as die historiese proses duidelik ’n volksvraagstukke mekaar gedeeltelik. Dis onderskeidinge wil handhaaf nie. Lewer dus gerus u kommentaar. Brigadier Jaco Potgieter A. Die geskiedenis is nooit In die geval van die Jode kruis rassevraagstukke en normatief nie. die Voorsienigheid van God. Of dit wel “opgelos” of “verduidelik” word in die ondergaande stuk. genoegsaam as ons wys op die bestaan van ’n Nederlandse. C. die hoogland van Dekkan en die oog op die getalle-oorwig van Indiër en Naturel en met die Noord-Ceylon. Dit is nie in harmonie is nie. Die grondslag van beleid van die Afrikaner en die wording van die Afrikaanse volk die Joodse tipe word gevorm deur ’n kruising van die Oriëntalide nie gebore is uit ’n “laissez faire” beleid nie. Noord- Duitsland en Holland).—DIE HISTORIESE ONTWIKKELING. hoewel Engelse wat hul lot met die Afrikaanse volk het in sy bloedsamestelling iets van elkeen van Volk ingewerp het. Ras: Gewoonlik word drie hoofrasse onderskei: terwyl die naturel in ons land kultureel laag staan behalwe in I. die Boere-Afrikaner. te midde van die verskillende rasse en volke in S.

het die afkeer teen vermenging met die nag (Gen. 17: 26).W. Die man en vrou moet bymekaar pas (Gen. Hier het ons ’n ondubbelsinnige en wyse soos hulle ’n rasdier nie blootgestel het aan die ontaarding duidelike uitspraak.Kongres. tussen dag en ’n eie nasieskap. saamwoning bring van die dae “die een nasie teen die ander opstaan.N.” gewees het nie. vraag is nou of die Skrif (en die geskiedenis) sy optrede regverdig.. Hierdie imperialistiese gedagte Die Boere-Afrikaner het besef dat hy op ’n wonderlike wyse tot ’n van die nivellering van alle verskille tussen volke word deur nasie gebore is en dat hierdie proses hom nie weer sal herhaal die groot Skeidingmaker op gewelddadige wyse versteur by nie. poligamie by aartsvaders. Vervolg op bl.13 Dit moet inteendeel ’n gevoel van simpatie opwek. . dat dit alleen kon gebeur as hy sy identiteit bewaar. beskawing aan die Suidpunt van Afrika moes wees en was oortuig Die verskillende nasies sal daar wees tot aan die voleinding. So is dit ook in die geval waar die mens eiewillig handel.aldus C. Die menslike geslag is ’n eenheid. .Vervolg van bl. deurstaan nie. Dit is sulke gevolge wat die Voortrekkers wou vermy. beswakkingspeil en lewensbeskouing . maar juis ’n verbindende. Die beginsel van differensiasie was nie gebaseer op die velkleur nie. volksverband. asook by Dawid en Salomo) maar waarop die afskaffing van slawerny of van hondewedrenne die droewige gevolge laat ons sien waartoe wetsoortreding gebaseer kan word nie. gronde gebaseer nie. Daarom bepleit hy vandag nog apartheid. liberaliste wat geen beswaar daarin gesien het nie. 1: 26.” ongedateer. en hoewel hierin ook die leiding van Godsvoorsienigheid erken moet word.” koop “uit elke stam en taal en volk en nasie.. maar elkeen in sy eie orde. Die Voortrekkers volgens hulle soorte (Gen.W. van ’n gelukkige huwelik. Die (Prof. bv. Maar dit is wel opmerklik sien sou oor die hele wêreld geen differensiasie van volke hoe ’n trae wetenskap hulle opvatting gaandeweg bevestig het. in teenstelling met 2. 11: 6). Dit blyk ook uit die volgende punt. Dit was die vrug gemaak om oor die hele aarde te woon. soos reeds geblyk het Voordat die Boere-Afrikaner Volk sy beslag gekry het. 1. Die van volke met dele van ander volke plaasgevind het. In die naturel se are bruis per slot Die Skrif spreek nie van rasse nie. 1: 9.s. B. 32: 8. egter sedert sy volkswording nog altyd afkerig. 2: Uit een ouerpaar is die hele menslike geslag gebore. tussen blank en swart nogal dikwels voorgekom (vgl. 26). ons nie aanneem dat dit altyd die toets van Godswet kon I. 6 en 7). terwyl Hy vooraf van ’n sterke rasse bewussyn. instinktiewe weersin wat opgegroei het uit hulle waarneming van “Uit een bloed het God al die nasies van die mensdom die degenerasie gevolge van bloedvermenging. 1: 18). bloedvermenging bring degenerasie en 24. As liberaliste hul ideaal verwerklik kon wat kontak met ’n laer ras teweegbring.” (Matt." (Hand.S. byna 3. Dit was veeleer ’n ingeskape. Hoewel God se skepping ’n eenheid is. Bloed alleen begrip ken en waar ons weet dat verskille tussen nasies kan derhalwe geen regverdiging vir ons rassebeleid gee nie. God wil dus differensiasie “Die opvatting van die Voortrekkers was op geen wetenskaplike in sy skepping. ’n Erkende reël van gesonde Skrifverklaring Ons kan nie die wondere weë van Godsvoorsienigheid eis dat die Skrif as een geheel gesien sal word. Junie nasies van die wat gered word sal in die lig wandel wat 1938). “Daar is hulle nou een volk en het almal een taal” (Gen. waardeur nuwe nasies ontstaan het. mag E—SKRIFTUURLIKE BEGINSELS. bl. hoe kleiner die moontlikheid voortgekom het. in die in die geval van die menslike geslag. sodat 18). maar waar ons nou die van rekening dieselfde bloed as in dié van ons. Hy het in die loop van sy geskiedenis ’n roepingsbewussyn die toringbou van Babel (Gen. Dieselfde (Andries Pretorius. maar ook wat logies daaruit voortvloei. Thom in ’n toespraak voor die A. Daar moet rekening gehou Hierdie twee beginsels moet ons gedurig voor oë hou. 5: 9). staan hy vierkantig teen vermenging met die inheemse rasse Hoewel daar in die geskiedenis soms vermenging van dele en met die Indiër. 7). d. is dit nie ’n eendersheid eerste dae van die volksplanting aan die Kaap. God is die groot Skeidingmaker. ’n wesenlike en ernstige verskil wat betref van trek en met trek gaan gewoonlik nasiewording gepaard. God maak skeiding tussen lig en Prinsloo in “Rassebakens. Christus het sy gelowiges gekoop en sal hulle nog ondergang. Ook die mens is ’n sou dié beleid voortsit. en ’n gevoel van die bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel noodsaaklikheid om hulle bloed suiwer te bewaar op dieselfde het. Die geskape dinge kom nie deurmekaar in aansyn nie. Vandat die Boere-Afrikaner egter homself bewus geword het van tussen droë grond en water (Gen. Merkwaardig is wat Preller van hulle sê: eiesoortige wese (Gen. bloedvermenging. bl. het vermenging nie. maar ’n doodse eenvormigheid. gedagte word uitgespreek in Deut. Hy het besef dat hy die draer van ’n Christelike oor die hele aarde bring vanself ook differensiasie mee. Die lewende wesens kom te voorskyn gekleurde bevolking ’n algemene reël geword. 1: 4). die persoonlike willekeur nie. 10). hou in gedagte gestaan het. 1: 6). Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons beginsel is dat nie alleen wat daar in soveel woorde staan vir ons kinders en by elke geval van ’n huwelik is dit nie ’n saak van normatief is nie. Hoewel die Boere-Afrikaner heerlikheid van die nasies sal daarin gebring word (Op. “Gelykstelling Volgens die profetiese rede van Christus sal aan die einde en weifeling bring volgens hom saamwoning. Paulus in Hand. het. God het die ontstaan en bestaan van aparte volke gewil. Die Voortrekkers het geleef in en uit die Bybel en daarop uitgaan van God en die Lam in die nuwe Jerusalem en die was sy lewensbeskouing gebaseer. ’n Ander erkende naspeur nie. Algemene Beginsels.15 JULIE 2015 14 . Dit is in die eerste plek noodsaaklik dat ons goed vashou aan die Die Skrif toon nie altyd met soveel woorde aan dat een van beginsel dat die hele Skrif-verband bespreek moet word en nie die Ordinansies van God oortree word nie (vgl. tussen waters en waters (Gen. 21). C. 21: dus assimileerbare elemente in sy bloedsamestelling opgeneem 24.w. duisternis (Gen. van die Openbaring. met godsdienstige oortuiging en 1. die net enkele tekste nie. 11: 7 en 8). 27). Bloed is dus nie ’n skeidende faktor nie. Tog vloei dit voort uit die hele gedagte lei. 17: 26 kan sê dat alle mense uit een bloed nasionale en rasseverskille. H. maar op die hele lewensinhoud wat agter die velkleur Die opdrag by die skepping: vul die aarde. Die verstrooiing ontwikkel. Prinsloo in Na die sondvloed het die mensdom geweier om aan hierdie “Rassebakens”) opdrag gehoor te gee. word met die familie.” (Op. Daar sal geen enkele teks gevind kan word. Hoe wyer die kloof ten opsigte van godsdienstige. 157).

sou logies uit die kultuurtaak ook voortvloei dat wat 4. van God gekom het. Dat die swart kleur kom veel meer moeite (Gen. Dit is dus ’n diep ingrypende verskil wat Aangesien elke mens en ook elke volk ’n roeping het hom van die Blanke skei. Dit is ook talente en gawes moet aanhelp. maar die heidense volke so nadruklik verbied word. Net soos die laere volk aftrek na sy nie. is kultuurvlak. Die mensheid het ’n kultuurtaak. erbarmlike wesens wat nêrens tuis is nie. met voedsel en vrolikheid te vervul (sy algemene genade). bv. dit moes ook die mens se geestes. Die oorsake nie. hoewel nou met Dieselfde geld van die kleurverskil. 7: geskiedenis leer tog dat hoër ontwikkelde volke die leiding 2—4). Vgl. Fransman en Duitser vermeng. Die wêreld wat aan die Here behoort kan identiteit bewaar het. Verbastering vind gewoonlik plaas nie doeltreffend gekultiveer word as daar soveel volke en waar die indiwidue wat vermeng. die God laat Hom (Hand. Dit nie.vermoëns ontwikkel. Die Kaïnsgees word deur merkwaardig dat die hoofrasse dwarsdeur die eeue hulle die Skrif afgekeur. Hierin Daarom kan wat vir Israel geld nie sonder meer op ander is op sigself niks vernederends nie. verordeninge van God t. Hierdie taak gaan na die sondeval deur. waarmee egter nie gesê is dat die afgeskaf is en die kontraktuele verband in swang gekom het. As Hollander. kan self nie styg hulle ook in sekere rigtings bekwaamhede het. geld wat van nasies 5. Die gevolge van die sonde aksentueer die verskille tussen gedurende eeue moeisaam deur een volk verwerf is nie in ’n rasse en volke. volg dat meer begaafde volke ander met hul handhaaf. As gevolg van sondige deur die liberalis in ons land nog nie geleer nie. 17: 30). Vandaar dat vermenging met die die reg het om ander rasse of volke te verkneg nie. veral in Roomse lande waar die besondere diens. is ’n legende. van hierdie verskil word in die volgende paragraaf Gelet op die groot verskille tussen rasse wat kultuurvlak uiteengesit. Vgl. so die heidense na die rigting van sy afgodery. 14: 16). is dit ook nie bastergeslag wat Sarah Gertrude Millin “Gods stepchildren” profytlik vir die eie volk of ras om omring te wees van noem. As egter gedurige onderhorigheid te hou nie. Die heidense ook al hieroor veroordeel is dat dit tot nadeel is volk wat meer bevoorreg is. Hulle is Tog weet ons dat sommige volke oneindig hoër staan in afgesonder as verbondsvolk uit wie Christus gebore sou kultuur as ander. Wat met Israel gebeur het. terwyl hy toelaat dat al die volke in hulle rassevermenging hoogty vier. Hieruit volg nie dat enige ras of volk aarde versprei is). As gevolg van Noag se vervloeking behou die Joodse volk sy identiteit hoewel hy oor die hele sal Kanaän kneg word. As die sonde na die splitsing in volke weer Kultuurvlak omlaag getrek word. hemel deur reën en vrugbare tye te gee. ontstaan die hulle die geleentheid te gee tot ontplooiing. bly ’n verborgenheid. asook ons harte In hierdie verband het Israel ’n besondere betekenis gehad.s. hoewel barbare nie. Israel vir ons hoegenaamd geen Hieruit volg ook nie dat een of ander volk gedoem is om vir betekenis het nie. meestal kleiner is as dié tussen rasse. ontstaan die geen enkele volk of ras die reg het om ’n ander volk of ras in Afrikaner volk. Om sy taak te kan vervul vanweë die vervloeking van Gam. skeppingswerk ryke ontplooiing moontlikhede gelê is en die ’n Veel hoër roeping as om die Kultuurvlak te verhoog. en gedeeltelik ook tussen te bewerk en te bewaak. 3: 17). omgewing aftrek na ’n laer vlak nie. Afgesien van die feit dat d. Dit word genoem sy kultuurtaak. mag hom nie daarop beroem van die ware godsdiens. die Grieke en die Romeine met die word in die volheid van die tyd. ’n nuwe en vooruitstrewende tipe. veral nadat slawerny volke toegepas word nie. onder rasse. Vervolg op bl. paar dekades deur ’n barbaarse ras geassimileer kan word Op die aarde rus ’n goddelike vervloeking (Gen. bestaan om in ’n diensverhouding tot ander te staan. Wie ’n ander onder moet hou. maar tot wie die volle lig van die openbaring geaksentueer. soos die boek van die geskiedenis bewys. Die beginsel van waarskuwing beskrywe (1 Kor. word die verskille in die tye van onkunde meer onkunde nie. Waar ’n vermenging tussen gelowiges en ongelowiges kom die hoogontwikkelde ras of volk sou vermeng met ’n sondvloed en word weer ’n begin gemaak met een laagstaande beteken sodanige vermenging dat die mensepaar.Vervolg van bl. volke wat baie naby aanmekaar is. 15 en in die boek Jona so duidelik uitgespreek wend. bv. volg dat dat die Kusiet sy swart vel netso min kan verander as die dit God se wil is dat almal na hoër dinge sal strewe.A. Dit is of die vloek sommige identiteit met heilige jaloersheid bewaak. 13: 23. is tot ons altyd in ’n diensverhouding te staan nie.14 beskermling onmondig is. 14: 17) aan die volke nie onbetuig nie sendingsbevel van Christus wat vir alle volke geld (Matt. Godsgawe. Uit die is Kanaán wat vervloek word! Wel weet die Bybelskrywers feit dat alle mense uit Godshand voortgekom het. Elkeen is Die teenoorgestelde dus van die sendingsroeping wat onder geroepe om sy gawes en talente ten nutte van ander aan te meer in Jes. En die voogdyskap duur net solank as die word. Neh. Aan hulle is die woorde van God toebetrou. hierdie lig sal uitdra. Ten minste kan ons die Christelike liefde eis dat aan elkeen die moontlikheid dit leer dat vermenging van ’n Christelike volk met ’n gegun moet word om sy gawes en talente te ontplooi. Aan volkere wat die Here vrees is ’n sendingstaak opgedra. wat nie meer leef in die tye van gehad het. maar verplig is om blanke en naturel in S. vermeng. (Vandag nog swaarder tref as ander. tye van die onkunde (Hand. fisies en psigies ver van mense is wat die aarde onproduktief maak en hul hele mekaar staan. Daarom moes hulle hul Boesmans en Hottentotte.16 JULIE 2015 15 . Daarvoor is ’n pedagogiese proses nodig.w. 10: 11). Hierdie les is word ook gesien in die volkewêreld. elkeen ’n identiteit sou daarin geleë dat volkere. 28: (daar is sy algemene openbaring) en Hy doen goed van die 19). tot stand gekom het. sonder die Here in Abram een volk af vir ’n duidelik bewys het. 3: 17—19).v.o. ongetwyfeld ook dié tussen rasse. Hoofsaak is ongetwyfeld dat Israel sy neem en laer ontwikkeldes soms verplig is ter wille van eie identiteit sal bewaar vanweë sy besondere roeping. Trouens. betref. Herrenvolkisme is uit die bose! Wat ons het. gesê is a fortiori van rasse. As God die verskille tussen nasies teenoor ander. Paulus spreek ook van die ordinansie. Hoewel in God se 6. Hieruit volg die voogdyskap beginsel. luiperd sy vlekke. Vgl. is volkere ook afgesien van die sonde. Hoe die diepgaande verskille Die mens is by sy skepping in die tuin van Eden gestel om dit tussen die verskillende hoofrasse. soos die geskiedenis toeneem. Deut. Dit is sonde teen God se eie weë wandel (Hand.

Wat wil die apostel egter hier sê? van die beskawingspeil. Dit is vir ons duidelik dat aparte instituering in die die triomf van Satan. Die Protestantse land moet dit noodwendig tot ondergang lei. maar dit is ’n Beset ons Afrikaners van die teenwoordige geslag nog? Ons beginsel wat deur die Skrif geregverdig word en wat ook in kla dat die naturelle so versleg. waar daar nie Griek en Christus. So kry die gemeen het. Hy was ook ’n volk nie! Hy moet die Evangelie in sy eie taal hoor van sy eie met ’n eie kultuur en sy ondergang as volk sou beteken het mense. barbaar. Hierdie feit het vir ons Boere-Afrikaner beste belang van almal is en bevorderlik vir die saak van volk ’n besondere betekenis. maar heilig Herrenvolk-mentaliteit in die verhouding tussen volke in Sy diens. Selfs botsing nader ons. Maar die Calvinis besef dat as die Boerevolk Jood. Waar ’n Afrikaanse toestande. soveel slegter? Is dit te danke aan liberalistiese invloede en In hierdie opsig verkeer die Boere-Afrikaner nog weer in ’n in hoeveel het ons skuld? Behandel ons ons diensbodes op ander posisie as sy Engelse medeburger. Dan sou die identiteit as Boer is vir horn nie slegs ’n saak van die onderskeid tussen man en vrou in die sosiale en kerklike biologie nie. want Roomse lande bewys dit. . 11). maar dis ’n geloofsaak. . Met ’n heilige Waarom is die naturel na soveel dekades van ons beskawing erns moet vir die voortbestaan van ons volk geywer word. dan moet dit sy lot wees die geïnstitueerde kerklike lewe tot uiting kom? D.s. As twee volke met mekaar die Christelike geloof roem in die belydenis en in verbondsaanvaarding. rassegrense propageer. Dit is die Boere- ’n Christelike wyse of probeer ons net soveel uit hul kry as Afrikaner se enigste vaderland. gelowige naturel is ook met ons één in Christus.” vermenging voorstaan. moet dit noodwendig ook in die kerklike SLOT. daar is nie meer land en dat ook die kerk sal verdwyn. wat die vorm van Bartholomeusnag kan Engelsman en Afrikaner sal nie in dieselfde kerkgebou kan aanneem. 1 Kor. die Protestants- 7. Waar verskil. maar die geopenbaarde dinge die apostels oral gemeentes stig en wel in omgewings waar is vir ons en ons kinders. geslag. Hierdie II. Sy wit vel en sy skeidinge nie opgehef nie. het ons ’n geheel enige posisie. het dit in lande onder hulle beheer Liberaliste meen dat hierdie tekste die fondament onder die op groot skaal toegeneem en die resultaat is ’n neertrekking apartheidsbeleid uitslaan. Aangesien die Roomse julle is almal een in Christus Jesus. Daar is vir ons in die eerste plek van die evangelie kan bring. ons moet vir hulle ’n tuiste skep. Ons leuse moet wees: Siende in die homogene mensegroepe woon. . Daar is altans nie veel gebod en blind vir die toekoms! verskil wat taal en gewoontes betref nie. lewe ook uitgewis moet word en dit is juis waarteen Paulus Kenmerkend van die verbondsgedagte wat in die optrek (vgl. wat egter nie Gereformeerde belydenis.. die lewe laat hom nie in lokette indeel nie. .A. Ons het ’n plig teenoor die met respek behandel moes word deur die Afrikaner kind. van ’n besondere geestelike erfenis. wyse van die Godsverering anders. maar dat daar geen kontinent? Sal die erwe van ons vaad’re vir ons kinders erwe bly? sprake is van aparte kerke nie. En wee hom as hy dit nie doen die saak van voortbestaan as nasie. op gewys dat met die Pinksterdag mense van wees van die Blanke beskawing aan die Suidpunt van die donker verskillende rasse teenwoordig was. Wat nie uitsluit dat daar onderlinge bande kan en In die algemeen kan gesê word dat ’n volk nie sy moet wees nie. Afgesien van die taalverskil is die hele Maar verder.15 en wil vergader nie. soos die liberalis wil. sal dit bevorderlik wees tot onderlinge vrede. Dit mog nie die enigste nie.. Verskillende lewe plaasvind? Hieroor bestaan verskil onder Christene. Die ervaring in slaaf of vryman nie. die besondere openbaring kan nie nie van die swarte ten opsigte van Engelsman en Afrikaner geïsoleer word van sy volksbestaan nie. maar in ’n voorkeur bo die barbaar.Vervolg van bl. Scith. sendingsroeping teenoor ’n barbaarse heidense volk kan vervul as hy met daardie volk gaan vermeng nie. Dit is sy verklaring van die één in Belangrik is hier veral Kol. volk hoër in kultuur staan. In die Roomse kerk waar die Dat die evangelie nie prerogatief van een of ander volk is priester feitlik alles doen. Deur Hierdie roepingsbesef maak die Boere-Afrikaner jaloers op hierdie geestelike eenheid word egter die natuurlike sy identiteit.o.v. is dat dat daar vandag nog Grieke en barbare is! Wat die hoër God in sy herskeppingswerk die natuurlike verordeninge van geestelike eenheid wel doen is dat dit die selfsug en die huisgesin. Die liberalis kan uitwissing van nasionale verskille in die gewone lewe uitwis nie. Die geskiedenis toon verder duidelik Gereformeerde geloofsleer so ’n belangrike rol speel. 3: 11: “. familie. snel. Daar word egter vergeet dat Die toekoms lê nie in ons hand nie. kan daar nog iets van die nie. wesens wat as dit gaan om haar kleintjies. beskawinge het al in hierdie moeras verdwyn. Waar is die ordentlike. selfs teenoor die Engelsman. Die besondere toepassing van sekere beginsels op Suid- punt bring ons veral tot die saak van voogdyskap.w. die Boere-Afrikaner Volk is draer beantwoord. motief wees en is ook nie die vernaamste nie. nie vernietig nie. sal die taalverskil al volke wat ons omring? Is ons waarlik voogde? Die dodelike instituering in verskillende gemeentes wenslik maak. Bowendien. daar is nie meer man en vrou nie. Wat sal die lot Daar word bv. dit uit is met die Christelike beskawing in hierdie 28: ”Daar is nie meer Jood of Griek nie. vryman is nie . maar oneindig meer as hy aan daardie volk die lig vol blankes in ’n swart see. As die Moet die organiese eenheid in Christus noodwendig ook in Boere-Afrikaner moet ondergaan. In Christus kom ’n hoëre eenheid tot stand. slaaf. of die man bo die vrou het nie. bewoonbaar gemaak deur sy wat ons kan? Hierdie vrae moet elkeen vir homself eie bloed en trane. Hier lewe ’n handjie beteken. Christus. kan hy vir ’n ander al veel In S. Die moederdier word boosaardig Christelike outa’s en aia’s van ons voorgeslagte. Hoeveel te meer geld dit Israel se roeping t. 3: ondergaan. saak van rasse-apartheid ’n verhewe betekenis. nageslag. dat die ontwikkelde Griek in hierdie opsig geen uitoefening van die godsdiens teregkom. Sal ons die botsing met ’n rein gewete tegemoet kan gaan? JULIE 2015 16 . Bloed roem dus nie in bloed nie. Dan. by die Handel ons reg in die oog van God teenoor onsself en ons eie Pinksterfees bly daar die verskillende tale. “ en Gal. die natuur ingegrif staan. volk. nageslag? Betrag ons geregtigheid en liefde teenoor die rasse en lende rasse en volke deurmekaar woon. as en nie sy skuld nie! daar segregasie op alle terreine van staat en maatskappy toegepas word. Afrika is ’n genoem: ’n swart moeras. maar die bloed beteuel.

Opgewonde in glo dat hul manne gaan word Moeders STERF KINDJIE met traneIN KONSENTRASIE KAMP.waarmee ons nou loop. jou Suid Afrika. jou Suid Afrika weerklink op ysterspore. Moeders met trane O Berg van dood . Geen woord kan dit verander met hul lewens het hul geboet. oupa. Vir ons. kyk sy na bo en roep Vreemde grond suig gulsig die jonk wees bloed Vir Ruk en pluk die winde na onbekende grens wat? Seepkissies Opgewonde! is daar ook nie meer “Ag Vader" gee my asseblief die krag In ‘n kombersie word sy toe gedraai Drie Maande later was Moeder ook nie meer Roep die stemme uit Suid Afrika Bang! Geen antwoord Dapper! Net die bloed en dood Moedertjie stap na ‘n leë oop grafie Deur Boertjie Phillip Glo dat lê Hartseer niks sy gaan die troepe haar kindjie onder kry sag neer Vir ons. slaan in die kruise hul name is geroep! Bewende hart Ferm hand Die gekling die geklangel van yster . die hartseer . die nyd wat hul lewens weggevee het. Dapper gesig Slaan in. want jou naam is op die lys. dan is ons Volk bestem vir vryheid Ferm hand Onsoëplig en verantwoordelikheid lê swaar op ons skouers om ons erfdeel te bewaar Soekende Sterk liggaam Waak want die uur kom verseker sonder ontferming Sagte gebed Elke Vir ons. jou Suid Afrika fluister onbekende land se O Ysterkruis so koud so hard . nee dis die heimwee wat roep ! Soekende oë Sterk liggaam O Ysterberg roep uit tot God . Dood die stilte Gedig deur : Marlene Hanekom (28/05/2015) Diere swyg Voëls tjirp sag Ter nagedagtenis aan my pa. Stamp stamp Ruk en pluk die winde na onbekende grens O God waarom moes dit met hulle gebeur het ? Opgewonde! Bang! Die een na die ander word hul name uitgelees. uit Ysterkruis gebore Vaders met trots Waarom o God is hul Vermoor(e) ? Vir ons. ouma. Met die laaste hopie sand sak sy neer Voel die gevaar Saggies druk haar Moeder haar teer Rou snikke die kan sy nie meer keer Ruik die dood Flossie hoër en hoër Nege skote vermink die seun Sweef Stil loop die trane oor haar wange Haar hart is seer haar kindjie is nie meer Twee se dood ewig weg jonge seuns Met Stamprou stamp snikke lê sy haar saggies neer Met ‘n groot sug. Sluipende nader Op die platform Onwetend Op die platform staan ons seuns Vir ons. Lê en luister Vaders met trots Hoor die stilte Vir haar Met ons. ons Volk het stom geraak! Sagte gebed Verlore sonder Hom . jou Suid Afrika fluister Boer land onbekende op sesybome. laaste jou Suid Afrikasterf asempie weerklink sy stil op ysterspore. Jy is die banier van die Boerevolksmoord. jou Suid Afrika waai deur die lugstrome. In die dal van trane staan dié wat hulle groet. verniel. Tog die sagte gefluister na God Vir ons. bome. want ons kom nie na ons taak. Dapper! Vermoor. deurboor. Vir ons.almal vermoor. Flossie hoër en hoër Die skok . volksgenote en vriende van weleer. jou Suid Afrika sis die vyand se slang. familie .vol vertroue Dood die stilte Diere swyg JULIE 2015 17 Voëls tjirp sag Skuil van komende gevaar Sluipende nader . neef en oom wie se kruise die wyse Skuil van komende gevaar van hul dood aandui . Die wreedheid . pos en jou geloof in God . jou Suid Afrika gil die verminktes en dooies Tog die sagte gefluister na God Vir ons. jou Suid Afrika waai deur die lugstrome. verkrag Glo dat niks gaan die troepe onder kry ‘n Ysterkruis jou prys. die haat . die magteloosheid wat by die oorlewendes ingetree Sweef het. UIT ’N BOER SE PEN WITKRUISMONUMENT : DIE YSTERBERG VAN SMART OP DIE PLATFORM O Ysterberg van smarte die bloed loop teen jou neer Op die platform staan ons seuns Opgewonde in glo dat hul manne gaan word Van geliefdes . Skrywer onbekend Dapper gesig Bewende hart As ons Volk bestem is vir vryheid.

sodra die nuwe era van “GELYKHEID” op die veld aangebreek het. Net vir die oefening Volgens media inligting was daar ‘n totaal van 7 sterftes in dié steel hulle een van die TV span se bagasie. terugwerkend tot aan die is daar nagenoeg 4250 blankes per jaar of dan 354 blankes per begin van die somer twee jaar tevore. terwyl die sprinkaan – wat hom nie op die winter verlangde resultate lewer nie. dat hy warm en beskut sou wees gedurende die lang en koue Op die TV – wat hy en ‘n paar van sy vriende van ‘n mier gesteel wintermaande. Die mier word verder maand in Suid-Afrika deur swartes vermoor.en onderdrukking van die sprinkane. want die sprinkane werk net twee voorberei het nie – van honger en ontbering omgekom het. glo histories deur die veld bevoordeel. verkluimde nasate van die sprinkaan wil nou weet daardie tyd geoes het. Dus blankes in Suid-Afrika se kanse gedrag deur te beweer dat dit die nalatenskap is van die mier se om vermoor te word deur swartes is 3 en ‘n half keer groter as diskriminasie teenoor. dat daar nie blanke op swart moorde plaasgevind het in daardie GATSAK – “Goed-Aardiges Teen Sprinkaan Afknouing en periode nie andersins sou dit gegons het in die media oor die Kastyding” – verklaar dat hulle ‘n heilige oorlog teen miere begin. Drie in baie senior posisies met byvoordele – om die gras laat verdor het. (Dankie eis onverwyld dat die Miere die Sprinkane om verskoning moet aan Stop White Genocide in South Africa vir die inligting). arme sprinkane so moet ly ?” Hierdie is ‘n stoep storie wat sin maak !! In ‘n oogwink is SASU – die “ Suid Afrikaanse Sprinkaan Unie “ – Deur: Leier Steyn von Rönge gestig. bestuurder en kaap die span se voertuig. My verwagting sal wees geskiedenis heen aan ‘n sprinkaan gedoen is. sonder kos en klere moet leef. In sy warm huisie het die mier geen tekort gras in te samel voor die winter. bekamp word teen enorme kostes deur die ANC regering gehou. hul aangedoen het en dat hulle die geen bron vind vir die getal blanke op swart moorde wat in sprinkane moet vergoed vir alles wat nog ooit deur die dieselfde tydperk plaasgevind het nie.a. hoekom die mier toegelaat word om warm en gevoed te wees Dan is dit weer winter en te min gras is geoes. Kos wat nou ten duurste ingevoer moet word omdat die ‘n Televisiespan maak toe hulle opwagting en beeldsend tonele sprinkane nie genoegsame voedsel op hulle eie kan produseer van die Mier in sy gemaklike huis met ‘n spens vol kos – en die nie. “Moontlik vir die mier om in ‘n hoogssuksesvolle voedsel maatskappy begin en ‘n miljoenêr soveel weelde in hierdie lieflike omgewing te kan bly. Vanaf 1-22 April 2015 was daar 26 blankes wat deur swartes Die GHK – Gryp en Herverdeel Kommissie . Die mier pak sy tassies en emigreer na ‘n ander veld toe waar hy “Hoe is dit moontlik?” vra hulle. hulle gedwing sal wees tot kriminele lewens. en omdat hy niks oor het om sy agterstallige belastings mee DUSKANTLAND te betaal nie. terwyl die word deur kos uit te voer na sy ou veld toe. rassistiese moord. want hy is eerste beste maat bevredig.regverdig hierdie vermoor was in Suid-Afrika.VAN ANDERKANT nie. die afgelope 20 jaar Agtergeblewenes” – Op die wetboeke. Hulle wat dit vir ‘n sogenaamde ongedokumenteerde burger is. vermoor die voertuig swart op swart aanvalle. In sy plek is tien sprinkane Die winter het gekom en daarmee saam die bitter koue wat die aangestel. kan gevra word. vat die Staat nou sy huis vir herverdeling. om die onreg wat aan die Suid-Afrika te bekamp nie. en ‘n ure per dag. Die sprinkane terwyl hulle reg langsaan in die aller haglikste omstandighede staak en eis ‘n 150% loon verhoging sodat hulle kos kan koop. Hulle loods ‘n protes-optog voor die mier MOET EK LAND UIT OF BLY ? se huis en breek omtrent die hele straat af en verwoes alles wat Die vreemdelinge-haat-aanvalle van April in Suid-Afrika het hulle in die hande kon kry. Gedurende die somer het hierdie mier dag en nag wat ook toevallig die mier se gewese tuiste was – rondom hom gewerk sodat hy genoegsame voorraad voedsel kon insamel en inmekaar tuimel omdat hy nie weet hoe om dit in stand te hou opberg vir die naderende winter. Maar dit lyk asof dit nie die gehad nie. en dan ook net op die dae waarop hulle opdaag vir horde klein sprinkaantjies sonder kos of skuiling agter gelaat. DIE LEDE SE SEEPKIS KAMMANUUS UIT KAMMALAND . drang tot paring in hom opgestu het. Hulle kla die mier toe aan van “spesie diskriminasie” en beweer dat die Sprinkane slagoffers is van 30 miljoen jaar se groen onderdrukking. Die werk – en verder steel hulle dan die helfte van alles wat hulle in verhongerde. Hy het selfs sy huis so ingerig deur onderhoud nie en eerlikwaar ook glad nie omgee nie. Die vraag van waarom daar geen veldtogte Die President verskyn op die agtuur nuus op TV en verklaar dat hy deur die ANC regering ingestel word om die moord op blankes in alles in sy vermoë gaan doen. of kan bêre vir die maer jare nie. Ook het hy.w. wêreld is stomgeslaan. Ek kon vra vir alles wat hulle. Die Na raming was daar 85 000+ swart op blanke moorde in Suid- Regering plaas EEVA – “Ekonomiese Egalisasie Van Afrika vermoor sedert ANC oorname m. Die verhaal eindig waar die sprinkaan weglê aan die laaste bietjie Lank gelede het ‘n mier en ‘n sprinkaan saam op dieselfde stuk van die mier se voedsel terwyl die staatswoonhuis waarin hy bly – veld gewoon. Tydens ‘n televisieonderhoud sê hulle wêreldwyd groot opslae gemaak en veldtogte om die aanvalle te almal dat indien daar nie gehoor gegee word aan hulle eise nie. ‘n Logiese antwoord sprinkane gedoen is in die verlede onmiddellik reg te stel .die hierop is dat die ANC die moorde goedkeur andersins sal daar sprinkane wat hulle verdiende welvaart ontneem is deur diegene stappe geneem word om die moorde te voorkom. dit onverwyld met die Intussen word die mier nie toegelaat om te werk nie. wat onregmatig bevoordeel is gedurende die somer. Is jy al direk geraak beboet omdat hy nie genoegsame groen insekte in sy diens het deur hierdie moorde? Tot watter uiterste sal jy gaan om jou gesin JULIE 2015 18 . het – sien die sprinkaan die President voor ‘n klomp wilde Intussen het die sprinkaan singend rond gehop en al die gras dansende en luid singende sprinkane staan en aankondig dat ‘n gevreet waaraan hy behoefte gehad het.

saligheid nie verlore gaan nie. nie vrees dat nog hul vuurwapens. het baie professioneel gelyk. Deur: Kol. Doen die regte ding en red ‘n volk . Brigadier Jaco Potgieter is die kanse baie groot dat ons die bo vermelde nie sal kan ervaar het gesê dat hy nie sal skroom om ‘n oortreder van die baan af te as ons nie emigreer nie. Die lang gewere. Die haelgeweer vanaf die rang van Hoof-Kommandant tot op die hoogste vlak. kry opleiding en wees paraat.julle sal skietdag . Pieter Swanepoel JULIE 2015 19 . swak familie (en skoonfamilie) kan saamneem. verantwoordelik vir die reëlings. semi-outomatiese gewere en haelgewere is in ‘n binnenshuise skietbaan gebruik en die handwapens is op die buite skietbaan gebruik. Ja. Ons wil die beste vir ons Brigadier Jaco Potgieter en Kolonel Cor Snel was die kinders hê en hoop om ook ons kleinkinders eendag te kan sien baanbeamptes by die pistool skietbaan en het hulle baie goed groot word. Natuurlik het Brigadier Jaco Potgieter se seun die harde wel ‘n Volkstaat tot stand moet kom waarin ons in vrede sal kan baarde gewys hoe ‘n professionele skut moet skiet! Die jong man voortbestaan. Ons dogters en jongmanne sal integreer en verbastering sal op so ‘n groot skaal voorkom dat ‘n volk sal uitsterf. die semi- moes aan die skiet oefening deel neem. Daar is diegene wat my selfs ‘n landsverraaier sal noem as ek sou emigreer. Verootmoedig jouself voor God. Brig. een van ons geliefdes vermoor word nie. Jaco Potgieter was die lang geweer afdeling deur Generaal Koos Hough. Daar is met handwapens. Van die probleme Sonder om tweekeer te dink is my antwoord ja . Ons kinders sal noodgedwonge verkneg word aan die ANC regering en die sogenaamde reënboognasie om sodoende enigsins iets van hul lewens te kan maak. Die skietoefening was opgedeel in vyf afdelings waaraan die offisiere kon deelneem. sal ek beslis die land gelaaide ammunisie en ‘n gebrek aan kennis met betrekking tot verlaat! Ons wil almal tog in rus en vrede leef. staan onderdakskietbaan en van die taktiese skiet met die semi- sterk in jou geloof teenoor die God van ons vaders sodat jou outomatiese wapens. mekaar nodig kry in die toekoms. Tref menslik moontlik alle voorbereidings om jul veiligheid te verseker. afdeling is gewen deur Kaptein Chris Potgieter.se veiligheid te verseker en in vrede te leef? As dit in jou vermoë Die skietdag het baie goed afgeloop en dit was duidelik dat dat is sal jy emigreer om van die slagting op blankes te ontsnap? selfs die offisiere nog nie op standaard was nie. haelgeweer. Alle ander lede was ook outomatiese afdeling is gewen deur Kolonel Pieter Swanepoel en welkom om aan deel te neem. sou ek sê pak op en gaan. Die handwapen afdeling is gewen deur Brig. Die veiligheidsmaatreëls is baie streng In die huidige situasie waarin ons (blankes) in Suid-Afrika verkeer. Deur: Hoof Kommandant Marlene Hanekom AWB WENKOMMANDO SKIETDAG 28 MAART 2015 Die Leier van die AWB het ‘n spesiale Wenkommando-order uitgereik vir ‘n skietdag vir die senior offisiere van die AWB wat gehou was naby Brits. semi-outomatiese gewere en lang gewere geskiet. Jaco Potgieter met Alle offisiere van die Wenkommando asook van die Spesmagte. mits ek my wat die offisiere en lede ondervind het. ’n Soortgelyke skietdag sal gehou word in Augustus en ons hoop daar sal nog meer offisiere teenwoordig wees. Daar sal nie na feite gekyk word of na die redes waarom ek so ‘n stap sou neem nie. Aan elkeen vir wie dit moontlik is. Die aanslag op die blankes gaan toeneem. ek sal ‘n bangbroek of wegholler genoem word. Die wenner van die kompetisie .se toffees sal nog aan hulle oorhandig word. van hulle taak gekwyt. toegepas soos dit hoort op ‘n skietbaan.asook die verloorder van die Moet nie in onmin leef met jou mede-volksgenote nie . Mag God genade hê oor ons volk. Hoofkommandant Johan Pretorius was in beheer van die Vir diegene (soos ek)wat nie kan of wil gaan nie wil ek sê .gaan land uit na ‘n beter lewe en verseker die voortbestaan van die Boervolk elders as in donker Afrika. op bakkies blad gesê word om stil te bly omdat ek nie in Suid-Afrika bly nie en dus kwansuis nie weet waarvan ek praat nie. Die situasie in Suid-Afrika gaan nie verbeter nie. Generaal Gavin le Roux in ’n sterk tweede plek. was storings. Die enigste ander alternatief is dat daar jaag nie. Die skietdag was gehou ten einde die paraatheid van die senior offisiere te monitor.

Theuns Prinsloo dat Vedlk. wat hulle dan ook reggekry het. Rus sag my vriend. Chris Ackerman oorlede is. Nee Brigadier jy kan nie ry sonder waarheen gestap gaan word om te eet nie. VRYSTAAT-STREEK . Vandag skryf ek hierdie brief nie net aan die Beweging nie. soos ons nou weer gesien het. Dit is sowaar ʼn alleen pad. Vir my was dit ʼn baie groot skok omrede ek en my Welkom mense ’n noue verbintenis het. Dit was vir my altyd so mooi wanneer ek almal daar kry en ek sê na die vergadering: jong kêrels.WELKOM DIAMANT-STREEK OPLEIDING VRYDAG 26 JUNIE 2015 CHRIS ACKERMAN Die Diamant-streek het ‘n vasbyt en opleidingsdag gehad HULDEBLYK Die mans het die vasbyt gedoen wat bestaan het uit ‘n 25km Vandag is ʼn baie hartseer dag vir AWB staproete met vol toerusting en het met kaart en kompas geledere omrede ons een van ons lede genavigeer. Op Saterdag 20 Junie 2015 ontvang ek as Bevelvoerder van die Vrystaat-streek die slegte tyding vanaf Veldk. Ons as lede moet nie teen mekaar in opstand kom nie want. Ons wil ondersteun. Ons dink mos altyd net dat dit goed sal gaan en dat daar niks met iemand kan skeef loop nie. aan die dood moes afstaan. Ons het soms sommer ons vergaderings daar aan huis gehou waarna hulle en die ander gesorg het vir eetgoed. ʼn oor gee om na te luister en sommer net daar wees vir jou. ek moet Roetebeplanning is voor die tyd gedoen sodat elkeen weet ry die pad is nog ver na Parys. Chris het dan ook sy AWB eksamens geskryf en is ook bevorder na Veldkornet in die Welkom area. Hierdie was ook ʼn gesin wat vir baie ander in die Beweging goed gedoen het. Ons wil ook aan sy vrou Magda sterkte toewens en alle voorspoed met die pad wat jy nou moet loop. Chris was altyd daar vir almal soos wat die predikant dan ook tereg genoem het. Deur: Brig. Chris Ackerman het by die Beweging aangesluit en ek het vinnig besef dat dit ʼn baie sterk persoon is. rus in vrede. Vir my as bevelvoerder was jy ʼn trots. is die lewe net te kort vir verskille. Hy was omtrent elke dag van sy lewe in ʼn kerk en dit was sy werk om goed te doen aan ander. Die hele AWB salueer jou vandag Chris. Hy was baie lief vir die Beweging en kon nie wag dat ek sy uniform bring nie. Dit is nie die tyding wat enige Bevelvoerder wil hoor nie. Hy en al die ander lede het baie hard gewerk om Welkom weer op die kaart te kry. Kom ons leef in harmonie met mekaar. dan pak hulle maar vir my ʼn wegneem ete om saam te neem op die pad. maar aan elke lid. maar onthou jou vriende wil graag saam met jou op die pad stap. Danie Wessels (Bevelvoerder Vrystaat) JULIE 2015 20 . Chris en sy vrou Magda het dit sommer self by die Hoofkantoor op Ventersdorp gaan afhaal. CHRIS ons gaan jou lag en geselskap baie mis.

AWB aktiwiteite het sedert die begin van 2015 geweldig opgetel Wesrand het maandelikse kampe waar opleiding verskaf word en in Pietersburg in die Noord-Transvaal. ‘n na opleiding want hul het iets geleer om te kan gebruik. Tyd word op geoffer om lede opleiding te gee om te kan oorleef in AWB PIETERSBURG moeilike omstandighede. Moet nooit dink dat dit nie met jou kan gebeur nie. AWB veteraan wat leef vir die AWB. Opgeleide instrukteurs gee opleiding aan persone wat nooit die voorreg gehad het om in die weermag te dien nie. 9mm en haelgeweer. Die dames het geskiet woon sodat ons onsself kan beskerm teen die elemente met . daarbuite wat poog om die blanke getalle drasties te verminder deur aanvalle wat altyd gepaard gaan met geweld. WESRAND OPLEIDING Deur: Hoof-Kommandant Chantelle Stopforth Nuttige opleiding word gegee aan die lede van Wesrand. jy is dalk die volgende slagoffer .22. Tevrede lede verlaat die kamp word voor die deur van Hoof-Kommandant Robert Breading. Hoof Kommandant Robert Breading is sedert Januarie permanent in Pietersburg en des JULIE 2015 21 .Die dames het skiet-opleiding gekry onder toesig van Generaal Ons hoop om meer mense nog te betrek om die kampe by te Koos Hough en Brigadier Piet Breytenbach.kry opleiding om jou teen die aanslag te kan beskerm. Die rede hiervoor kan gelê die getalle groei met elke kamp. Moet nie nog ‘n getal en wit kruis word nie. ’n Trotse span wat nie omgee om hulle tyd op te offer om hulle deel te doen nie Die dag is deur almal terdeë geniet en nuwe dinge is geleer.

net AWB Natalia 076 531 2797 adminnatalia@awb. Korporaals en een Kandidaat-Offisier onder sy leiding. ‘n Openbare tekkie dag ten bate van kanker was geloods awbpretoria@gmail. Hy is besig om n dril peloton saam te stel wat met die volgende Deur: Kolonel Pieter Swanepoel (Bevelvoerder Noord-Transvaal) Landsberaad in Ventersdorp ‘n vertoning gaan lewer. Hoof Kommandant Breading is besig om opleiding op dreef te kry en het tans ‘n perseel wat tot sy beskikking is vir opleiding.ondanks die feit dat hy geen vervoer het nie. 084 250 2150 rustenburgawb@gmail. Robert Breading is ‘n voorbeeld van hoe ‘n offisier moet en kan optree in die AWB.& Oos- Transvaal 074 239 1503 pieteran@gmail. KONTAK ONS AWB Hoofkantoor 018 264 3669 Fax: 018 264 2516 mtb@telkomsa. Verskeie winkelsentrums is ook besoek deur lede in uniform. 076 119 7589 Openbare optredes word ook gereeld geloods deur lede van die AWB.co. drie nuwe lede gewerf in Pietersburg.com JULIE 2015 22 .com AWB Weskaap Kantoor 021 903 4248 admin@awbweskaap. het hy vyf en twintig Hoof-Kommandant Breading het twee Veldkornette.com en die AWB het in uniform ‘n duisend plakkers uitgedeel by ‘n AWB Rustenburg besige interseksie aan motoriste. is jongmense wat in hulle vroeë twintigs is. Meeste van die lede wat gewerf is.co.za Hy is ook besig om ledelyste deur te werk en om lede wat weg is AWB Pretoria weer terug te kry vir die AWB. Orde groepe word weekliks gehou met al sy offisiere en eenkeer per maand word gepoog om al die offisiere in Noord-Transvaal bymekaar te kry vir ‘n ordegroep.za AWB Noord.

hulle werkwyse uitdruk in organisasies moet egter nie onderskat word nie. bestaan sonder om hulle eie outonomiteit te bedreig. Hierdie magdom selfs meer militante bewegings. wat steeds deur onafgehandelde wraak teenoor 'n eiesoortige apartheid wat die massas om hom so geïntimideer voel. handel soos staats-befondsde formele entiteite nie. daarvan. binne die geografie en breë Ter wille van spasie word die Saamstaanverdrag tussen die JULIE 2015 23 . sal daar dalk net 'n verbasend positiewe and Ends) gevolgtrekking uitspring. sal die rustigheid hulle bloot vanweë gebrekkige regering of die totale afwesigheid waarmee die regime dit bejeën in 'n erge kopseer verander. naamlik die interaksie tussen metodiek. VERDRAG 'n Volk soos die Boere-Afrikaner. (In enigeen van hierdie politiek/wetenskaplike doemprofete hierdie Engels word dit pertinent uitgedruk “Strategy = Ways. ook besig is om teen rasse SAAMSTAAN STRATEGIE skrede te verweer.of eenvoudig dood te swyg. Hy is ook besig oorgeneem en gemanipuleer is. Hier moet ook nie net teen getalle vasgekyk word nie maar teen magsvermenigvuldigers soos kundigheid in beide die Die strategie van hierdie bewegings verskil geensins van enige ekonomiese. Gelukkig bestaan daar binne die Republiek van Suid-Afrika steeds die behoudendes wat glo in 'n Skepper. Ongelukkig vir homself kry hy nie ideaal gestreef word. Wie al soveel maal sedert volkstigting gedurende 1652. alhoewel daar wesenlike verskille strategie doenig om die media aggressief aan te wend ten einde oor die moontlike handelwyses gedurende natuurlike of die bestaan van die Boere-Afrikaner en sy waardes te verdoesel mensgemaakte rampe ontstaan. As en die uiteindelike bereiking van 'n gewenste resultaat. Means sommetjie maak. veiligheid van die Boere- Afrikaner. middele strategiese onderbou wat 'n magsbasis kan ondersteun. veiligheid en sosio-ekonomiese ander strategie. Die homself reeds beleër. Die Sweepslag sal vervolgens as mondstuk vir hierdie belangrike informasie dien aangesien dit 'n geloofwaardige medium is wat Hierdie behoudendes bevind hulle tans in 'n magdom groter en al hoe meer dekking geniet vanweë die AWB webwerf. pertinente vorm van samehorigheid. by wyse van beweging sowel as noue watter aard ook al. waarheid is egter dat hierdie nuwe moondheid wat plotseling ontstaan en alles getransformeer het. in soortgelyke en waarskynlik moeiliker omstandighede. politieke. Alhoewel hierdie organisasies nie kragte deur die een of ander katalisator saamgebind kan word. asook dié wie VOLKSORGANISASIES hulself met hierdie poging vereenselwig. dat hy al hard op die onopsigtelik binne sy eie kultuur geledere bestaan. die nuuswaardigheid van sy eie optrede ook so goed verskans nie. moet hom op die kort termyn sodanig posisioneer dat hy deel graag die status binne die oor die langer termyn 'n visie van selfbeskikking. VANUIT DIE KG SE JAKKALSGAT volksvreemde steeds groeiende demografie waarin hy hom Die Kommandant-Generaal bevind. Hulle oorleef en floreer voorts as gevolg van 'n volk se drang tot beskerming. daar tog na 'n gesamentlike . Daar word soms spottenderwys verwys na die ietwat meer as 'n duisend sulke organisasies as synde klein Vanaf die vroegste eeue dui navorsing daarop dat alle en ontoereikend teenoor die oorwig van die post '94 alles organisasies. volksorganisasies en verterende massas in die RSA te wees. veiligheid en selfbeskikking. Hy het pad van aanvaarding in die rouproses na die oorgawe is. Daar is organisasies en alle selfs geleerde bronne wat die tyd en datum van die volk se belanghebbendes by die totale ondergang voorspel. kleiner organisasies. skep 'n baie donker beeld. kan handhaaf. Sou hierdie magte en grondwette en dies meer. nie. Sy volk tot redding gekom het. hetsy weerstandsbewegings. Daar is nie 'n alternatief nie. Dit is om staatkundige selfmoord te pleeg vanweë sy oeroue ongelukkig die ervaring van die Boere-Afrikaner. WAT SIEN EN ERVAAR DIE VOLK Voorts is daar 'n werklike drang na selfbeskikking wat al hoe sterker groei namate die heersende orde homself van alle kante Die media wat in 1994 deur die nou reeds 21 jarige nuwe bestel en van binne erodeer deur bedrog en korrupsie. Dit dui op 'n bepaalde doktrine wat manifesteer in gedragskodes. Gedurende 2011 het die leiers van drie van die Volksorganisasies Die nuwe regime is op nasionaal strategiese vlak met die oeroue alreeds die visie openbaar dat. 'n Droom wat net eenvoudig skakeling met ander moet verwesenlik word.

Maj. Hierdie AR moet nie verwar word met enige vooropgestelde geformuleerde opdrag in terme van die Verdrag adviesraad binne die grondwette en gedragskodes van die asook etlike riglyne vanaf die UR. 'n Benadering is gevolg waar die Verdrag Opperman en Kolonel Danie Wessels (gewese lid van die SAPV. internasionaal rugbaar maak. Die partye respekteer mekaar se outonomiteit  ‘’n nasionale en internasionale alhoewel die AWB as die beskermingskern van die Verdrag kommunikasienetwerk vestig. Die UR het die AR (hier weeg geestelike weerbaarheid die swaarste) plan in beginsel goedgekeur en die UR/AR het uitmekaar gegaan. Die genomineerde lede van die AR het dan ook spoedig na die Die UR is gedurende 2012 genooi waar 'n volledige konsep ten ondertekening van die verdrag van heinde en ver in die opsigte van 'n breedvoerige Voorneme. Wessels en 'n gekoöpteerde lid. Maj. 'n Eerste voorlegging oor die taakontleding en die gewenste doelwitte is gedurende 2011deur die AR (met afwesigheid van o Weerbaarheid opleiding word as prioriteit beskou. om die UR van professionele stafsteun. Lt Kol (aft) Johnny Kerswill. Opperman. te verwerk en aanbevelings aan die UR te maak ten opsigte van: PROSES  bestaande noodplanne te evalueer en die mees Van meet af aan het die AR mekaar gevind en uitstekende toepaslike eienskappe te kombineer ten einde ‘n aansluiting by mekaar. Die volgende dag het mnr. Gustav Müller Trollip ook van die toneel verdwyn. ruim gebeurlikheidsbeplanning. WAPPER. Tydens die Mangaung voorval het mnr. soos gemeld in die Gevolgtrekkings is deurgaans geformuleer met inagneming van Verdrag te voorsien. offensiewe profiel ontwikkel nie maar bloot JULIE 2015 24 . Met hierdie uitgangspunte het die AR sy aktiwiteite voortgesit o Die verdrag is op skrif en geteken deur Leier Steyn von en met aansienlike opoffering en koste by etlike geleenthede Rönge (namens die AWB). 'n Werkwyse en 'n omgewing van Pretoria vergader onder sameroeperskap van gevolglike Gewenste Resultaat ten opsigte van die opdrag en Maj. Ben Opperman. BLOU…. Gustav Müller per o In Nederige Erkentlikheid bely die Verdrag sy teksboodskap aan die Hoofdirekteur van die Kommandokorps. Vredefort en Nelspruit by Soos hierbo gesien kan word. nie 'n aggressiewe. Mnr. Kolonel Franz Jooste byeengekom. Kolonel (namens Die Suidlanders). BLANJE. Opperman was ook die amptelike verteenwoordiger van die Suidlanders. Generaal Wessel Suidlanders in konsep hier opgesom: Bouwer van die AWB het homself onttrek as gevolg van die feit dat die AWB reeds verteenwoordig was. die Kommandokorps en die Koevoet as verteenwoordiger van die AWB). Met die van die Verdrag. is alle relevante feite deeglik verteenwoordigde organisasies nie. sowel as die opdrag soos afgelei deur die finale plan daar te stel vir verdere uitvoering. Maj. plaasmoorde gepaard gaan. (aft) Ben konflik te impliseer nie. HOOG lede van die UR het aan die AR opdrag gegee om onverpoosd ORANJE. verteenwoordig en saam te roep wat tot dusver nie deel van die Verdrag was nie. Ben Opperman) aan die UR voorgelê. 'n sekretariaat vanuit sy geledere. Mnr. Trollip sou soos reeds genoem soveel moontlik ander partye met o Die verdrag gaan die wreedheid waarmee dieselfde volksvisie na die tafel bring. Mark Trollip was o Die verdrag sal ‘n Uitvoerende Raad (UR) vestig om ook op die AR gekoöpteer synde die magdom kleiner partye te aksies tussen die organisasies te koördineer. Trollip voorsien van o ‘n Adviesraad (AR) vestig om kundige advies in te win.DIE VIERKLEUR SAL WEER voort te gaan met die beplanning. en die Suidlanders primêr verantwoordelik vir die integrering van die Volksplan (Nood en Ramp sowel as langtermyn). riglyne van die Verdrag voorgelê is. te kenne gegee dat hy hom “Sonder opgaaf van as Leidsman binne Sy Raadsplan te lei tot volle redes van die Saamstaan Verdrag onttrek.” Die oorblywende soewereiniteit van ons eie grondgebied. Hierdie gevolgtrekkings is insgelyks geïntegreer en daar is 'n konsep werkwyse in detail WERKSAAMHEDE VAN DIE ADVIESRAAD geformuleer. gevind. Gedurende die konstituering van die vergadering is Die konsep is in wese deur die UR goedgekeur. maar is uitsluitlik aangestel oorweeg en gediversifiseer na alle moontlike afleidings. het onderskeidelik van sovêr as Prieska. As lede op die AR is verkies Maj. beskou word met die Kommandokorps as die opleidingsinstansie  en ‘n nasionale veiligheid barometer instel. afhanklikheid van Ons Hemelse Vader om ons kol Franz Jooste. 'n afgetrede lid van die SANW / SAW. Verdrag.Afrikaner Weerstandsbeweging. Mark (namens die Kommandokorps) en Mnr. Die bewoording kolonel Chris van Wyk ('n afgetrede offisier van die SAW en die van die konsep is egter op daardie vergadering deeglik direkteur operasies van die Kommandokorps) dan as die beredeneer en sodanig geskaaf en her-bewoord ten einde nie voorsitter verkies. het die AR 'n adviserende rol ten verskeie geleenthede na Bronkhorstspruit gereis en aan 'n opsigte van die totale spektrum van die strategiese doelwitte internasionaal ge-eikte beplanningsproses deelgeneem. Die AR was ook deur mnr.

BLOU…. BLANJE. HOOG Kommandeur Meintjes van die Kommandokorps. 'n finansiële steunplan. As gevolg van die feit dat die UR. deeglik geoptimaliseer (getoets) en behoort die basis te vorm vir hoofdirekteur van die Kommandokorps. Daar lê egter strategies intensief sal wees nie maar dat daar enorme nog geweldige werk voor aangesien die handelwyse wat as die beplanning voorlê ten einde al hierdie belangrike steunplanne gewenste resultaat beskou word. u deelname. sal optree. Hierdie informele terugvoer laat die AR in die hierdie stadium eers begin deurdat die konsep nou ontwikkel duister t. Die moet in gedagte gehou word dat die hoofbronne binne doel van hierdie vergadering was slegs om almal weer op volksorganisasies die menslike hulpbron en die politieke wil van dieselfde bladsy te bring. Die Kommandokorps het intussen 'n Steyn von Rönge (AWB) of Kolonel Franz Jooste bogemiddeld bekwame afgetrede SA Vloot senior offisier (Kommandokorps) in verbinding te tree en u bereidwilligheid bygekry wat die ywer van die AR ten volle deel. Die werk wat reeds gedoen is word beskou as nog ten volle van krag te wees en daar het strategies In Nederige Erkentlikheid belei die Verdrag sy afhanklikheid van niks verander nie. as gevolg van die steeds afwesigheid van ander rolspelers soos aanvanklik voorsien. ondersteun deur haalbare doelwitte.o. Kolonel Franz Jooste. aan te bied. Aan die einde van 2014 het die UR/AR besluit om die AR met SLOTSOM nuwe ywer te laat voortleef. Operasionele Sentrum (GOS).DIE VIERKLEUR SAL WEER WAPPER.” genoem het. Dit het op Muller gegee nie. reeds tot 'n deeglik gesuiwerde. selfbeskikking van die Boere-Afrikanervolk is. Suidlanders aan of die UR/AR gegee nie. Mnr.v. albei van die AWB en lei tot volle soewereiniteit van ons eie grondgebied. gebeurlikheidsbeplanning soos vereis deur bepaalde voorsiene Gustav Müller aan hom woorde met die strekking “…. Trollip is reeds voor 2014 van die AR teen onwettighede in terme van die RSA se grondwet en dat ons gedistansieer a. ORANJE. haalbare en goedontwikkelde konsep vir WAAR STAAN DIE PROSES NOU die Verdrag gevorder het. Geen terugvoer is soos verwag sou word via die UR deur mnr. maar steeds sy rol onpartydig voortsit as word hartlik uitgenooi om met die Uitvoerende Raad (Tans Leier voorsitter van die AR. hoe gering ook al. UITNODIGING Die Kommandokorps het reeds gedurende 2013 afskeid geneem Alle ander volksorganisasies. 'n Inligtingsvergadering is op 17 Januarie 2015 te Pretoria belê KG Chris van Wyk waar die Suidlanders asook die Ware Boere JULIE 2015 25 .in die rol van die beskerming en die veiligheid van die Boere. het dit nou gebiedend noodsaaklik geword dat die Verdrag herbesoek en herdefinieer word ten Die werksaamhede het gedurende die totale 2014 gekulmineer einde aan die AR die mandaat te verleen om voort te gaan.. Die AR is ywerig om voort te gaan met die Daar moet besef word dat die taak wat voorlê nie meer ontwikkeling van 'n gesamentlike volkstrategie. Die vergadering was baie goed die Volk is) bygewoon. het genoem dat Mnr. of te versag. voldoen. dat die situasies wat die wel en weë van die Boere-Afrikaner binne die terugvoer deur sy lede goed was en dat die AR kan voortgaan grense van Suid Afrika bedreig. Weereens is daar ten volle met die konsep Weerstandsbeweging ontvang. maar nie die minste nie. Die eindproduk is professioneel. (Hier neem van wat bereik is met die oog om die taak voort te sit.g. Die AR het op daardie stadium slegs bestaan Ons Hemelse Vader om ons as Leidsman binne Sy Raadsplan te uit KG van Wyk en Brig. wat dieselfde gewenste resultaat. sonder benadeling van u outonomiteit. Wessels. mits dit nie sy beweging se planne beïnvloed nie. 'n Gesamentlike voortbestaan en selfbeskikking van die Volk. moes word in 'n gefaseerde handelwyse. veiligheid en uiteindelike wat absoluut niks met die UR/AR aktiwiteite verband hou nie. Vroeër vanjaar het Maj. om. Op hierdie stadium is die konsep ook voorgelê aan senior regslui Goeie terugvoer en opvolggesprekke is vanaf die Ware Boere vir 'n regs opinie. van kolonel Chris van Wyk. Weerstandsbeweging uitgenooi is om van nuuts af aan kennis te Afrikaner. Ben Opperman die lewe gelaat en sy insette in die operasionele beplanningsproses laat letterlik 'n Ons wil as organisasie u verseker dat daar streng gewaak word groot leemte. Die vier Suidlander lede het saamgestem maar dit is weereens her-bewoord vir aanvaarding ywerig voorgekom maar geen terugvoer is formeel deur die binne die konteks van die reg. met al die bronne tot sy beskikking. 'n effektief die hoof te bied.v. 'n Logistieke gebeurlikheidsplan en laaste. ter wille van die werkbare overte inligtingsnetwerk. wie tans dien as die Kommandant naamlik die selfbeskikking van die Boere-Afrikanervolk nastreef Generaal van die AWB. 'n vonnis van tronkstraf vir 'n daad of dade enigste strewe die beskerming. gekoppel moet word aan die daar te stel sodat die Verdrag homself as gereed kan beskou om bestuur van die menslike hulpbron (elke organisasie op sy eie enige Nood of Ramp situasie (hetsy Natuurlik of Mensgemaak) maar ook gesamentlik in 'n Nood en Ramp toestand). Die taak van die AR was allermins nie afgehandel nie. op advies van die AR. Met ander woorde hier moes spesifieke strategieë ontwikkel word ten einde die konsep HOOFOORWEGING te ondersteun. Hierdie strategieë moes aan duidelike doelstellings. die deelname van die Suidlanders.

‘n Volk is nie onsterflik nie. Erkenning aan die Volkstater GOD • VOLK • VADERLAND JULIE 2015 26 . dan kan jy veg vir jou eie vrye voortbestaan en van jou mense. ‘n Volk met God as Leidsman sterf nie voortydig werd is. omdat hulle verdwyning daarvan nie. groot en ontsagwekkend. daardie Volk kan. Dan moet ons nie wees soos Meros nie. ‘n Volk met God word nie sommer oorrompel nie. dink aan God ons Skepper en ons Hemelse Vader. Dan het jy die reg om ‘n grens te stel en te sê. dan beteken die bekering van die Volk nie die die Engel van die Here. of vir God onmisbaar nie. Ons wil vandag hier sê dat as ons as ‘n Volk ons sout hierdie wêreld. ‘n Volk wat graag wil lewe volgens die hoogste etiese eise soos in die Hier is mense wat ons hele Volk wil verneder tot bywoners en ‘n Bybel vir ons gestipuleer. Dan het jy die reg om op te tree in belang van daardie mense. Niemand is onmisbaar nie. Met ander woorde. dan kan jy sê : Veg dan vir jou broers en veg vir julle seuns en dogters en veg vir julle vrouens en julle huise. Die blanke gemeenskap is nie onsterflik nie. Die Boere-Afrkanervolk is nie onsterflik nie. ja. maar duskant die grens is eie volksbelang en ons eie Volk se reg. as jy bewus is van God en as jy bewus is van die Ewige lewe en Sy Almag. die Here tot hulp onder die en vernietiging nie. menslik en miskien magtelose minderheid onder ‘n ANC oorheersende swart nog anders gesproke ook. sê te vervul het. En as jy dit gedoen het. UIT DIE LEIER SE PEN DIE VLOEK VAN MEROS Moenie bang wees nie. dan sal ons dit nie toelaat nie. relatief onmisbaar gemaak word vir regering. nie. wat sy deelname aan so ‘n Volk tree op in belang van die Koninkryk. verdwyn nie sommer net van die aarde nie. maar bekeer hom juis sodat hy sy helde in die stryd nie “ Rigt 5 : 23 Godgegewe roeping suiwer kan vervul. -------. anderkant die grens is ander mense s’n.Ons uur van waarheid het inderdaad aangebreek!! ------- Want so ‘n Volk is nuttig. As ons ‘n roeping die stryd geweier het en wat toe moes hoor : “ Vloek Meros. vervloek sy inwoners. Kan ek dit so stel: ‘n Volk wat hom rig volgens die Woord van God. ‘n Volk bekeer hom nie tot verdwyning die Here nie tot hulp gekom nie. so ‘n Volk versprei ‘n aangename geur.