You are on page 1of 225

‫‪www.KitaboSunnat.

com‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
‫‪www.KitaboSunnat.com‬‬

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

OZ
[^

Ã[ Â kZ KZ~
E ‚ Z x HgzZ +−Zz LZ
x Z™{+
Æ
™x **
Vƒ @*
m<!*
,
n~·÷Z'Z·~g ‡
DènÚ¡‰Ÿ] ène†jÖ]æ Üm†ÓÖ] á †ÏÖ] èn×Ò ‹nñ…E

EG3;Xt~g ‡
n~·÷£Z ï
DènÚ¡‰Ÿ] ène†jÖ]æ Üm†ÓÖ] á †ÏÖ] èn×Ò †m‚ÚE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

7 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

z

9------------------------------------ ( n@Zi t GZ #Z'i Z ) o½ &
20 -------------------------------------------------------- ³ ¸n² &
á gZ ¦
22 -----------------------------------] /P ´Æ $Æk
,½&
25 --------------------------------------------- !ù1]Ð y - &
37 ----------------------------------------------- ! ù1q Ë~i ú &
49 ------------------------------------------------ !ù1qJÅ ¬Š &
57 -------------------------------------------------- !ù1w”»í &
64 ----------------------------------------------- ! ù1w”»•
'
,&
74 ----------------------------------------------! ù1w”» ~Ÿp &
82 --------------------------------------------- ! ù1‘œ%Æ wâ &
90 -------------------------------------------- !ù1[ Z N »} /z e &
96 ------------------------------------------------ !ù1` ´» VÅŠ &
104 -------------------------------------------- !ù1] Ð ~g F &
112 -------------------------------------------- !ù1]Ð V K &
120 --------------------------------------------------- !ù1]Š X &
124 --------------------------------------------- !ù1 ¬Š ÅV ¤
Û &
133 ---------------------------------------------!ù1¬Š Å}Z9 &
138 ------------------------------------------- !ù1~— Å]YgŠ &

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

8 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

144 -------------------------------------------------- ! ù1ÞZ › &
155 -------------------------------------------------- !ù1Šæ ÅvZ &
159 ----------------------------------------------- !ù1Øg ÅvZ &
166 ------------------------------------------------- !ù1ÞZ „ &
179 ----------------------------------------- !ù1]ÐG[ Z± &
186 -------------------------------------------- !ù1t‚ » ÞZ l² &
190 --------------------------------------- !ù1 a ½®
)Ë &
196 -------------------------------------------- !ù1~Š Zi WÐ 3 &
203 --------------------------------------------- !ù1¼ ZŠ ~ ¼
A &
212 ----------------------------------------------- ! ù1y~ ¼
A &

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

9 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡


( n@Zi t GZ #Z )

ð^nfÞŸ] ͆] o× ݡŠÖæ é¡’Ö]æ à³nÛ³Ö^³Ã³Ö] h… ä³³×# ³Ö‚³Û³v³Ö]
=‚Ãeæ àn׉†ÛÖ]æ
ÅZæ°Z†~g ‡[ » x H( àn¿Â]ç³Ö]æ ð^³³f׳_³Ö] ]‡) [ ÂÃk , i
âÀgzZ k
,g » a Æ¥ ™Sä ³ ¸ ~ kZ Xì ;@* ©E8 #
Å vZ îE r™
E
» yZèa Xì H ¦Š ZñdaÆ Ãz÷zgzZ-[aÆ èEG4Œ“Zz z Y h
i Z0 ™g » a Æ Ãz ÷z Ã¥Ñ
+Z : #~ kZ ä VrZ a kZ Ôì **
a Æ yZ gzZ Š Z¦Z 6f Å yZ ä VrZ B‚B‚Æ kZ Xì Hg (Z

F,
m
¦6,qçñC
Ù Ð ~ ] ¬çñÆ [  {z´Æ kZ Xì 3gÃæ ÌÃVzU
a Æ kÜZ x ZúÔpŠ Å ¥‚ ~ Š Zñ‰ K
$Š ÃZ a Æ Y hgzZ (F,
e
¤SëZ Å[ Â kZ ö YgzZg "Z Xì Š
H3gÃ7 ÌÃVzU ë Z‰
Ô¥[ Ât V- X ì ˆ Å +'
× Ð Vß ZjÆ g
$u z yWŒ
Û ] !*C
Ù 2 Xì
4ŒE“Zz ÔY h
Xì Æ6,gîV7 aÆ > ¬Š z[ZgzZ èEG
çO Ôì @*
Y c*yDg » à ÕÅY hgyxgŠÆ¥ âÀ~ kg Zæ ´Š
0*
™7¼ ~k
ƒ **
6,kZ Ôì @* ,½KZ Ô ïŠz„6,ä™à ÕsÜ¥ÒZ
0 Â8» Å Ë c*
¿wÕ {z ~ËÆ TX ï Šz„ Á6,kZz„ Á
'!*
ðN* ƒ yZh »Š Zñd~ Vzk
g Kggz Z ð‹ ”Xì @* ,½Å yZ p D Y
ïq Å ÌZ à{ [ Ât Å ³¸ ~ wj â Æ b§kZ X QÃG
g g !*
g !*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

10 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

+¬ ~g ZŠ )f ~g ¸ 6,A ð0i!Æ [Š Z x)
Z ,Ôx Z¤
/z6,yZg ZŠ )f Æ kg Zæ ´Š Xì
à Z ]úŠ @* +Z dš
,™Ð i Z0 ÅyZgzZN X Ð à ÕÃV” {zì Cƒ
M F,

X Ã} Š x Z ]òZzz Z9 Û » æ¾5.Z ù4z szH!*
%ZgzZvZ
{z ì ¬Š Ð à ¬vZ Xì dëÑ gzZ gŠ .
Þ ‡ ð•Z lz»t Å ³ ¸
Æ DI Z z¥gzZtg Y ‘œa Æ ³ ¸ÃkZ gz Z } i ZâÐ qJsÑÐZ
}WX ñ¯ j œa
rZ·ƒqËZ e
;gE- Üæ åÃ
äm‚ß`Ö] å…^ÏÖ]èßrÖ é^‚Ö] ÜŠÎ ‹nñ…
kmçÓÖ^e oÚ¡‰Ÿ] ']†jÖ] ð^nu]ènÃÛq

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

11 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

ðô ^nø fôÞû Ÿûø] Íô†ø û]ø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éö ¡ø’$ Ö]æø àø³nû Ûô³×ø ³ÃF ³Öû ] hùô …ø äô ³³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
=‚öÃû eø æø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû ]æø
6,kzgŠ dZƒ c*
ŠK r™ ÅZ æ°Z † ~g ‡ **
M F,» n# Ññg;Z m,
³
 zm<!*
~„ /Р÷ùŒ
Ô5 ̵ñ »Ú ŠÐ ] ⣠{n {n ÔZg ¦
Þ ‡ ð •Z q
Ð TÔì lz» dëÑgzZ gŠ. -Zt Ôì š
M f YgzZ ö Y ~(,
$U*
ƒ" -Z·ùt aÆ¥ðZ’Z1ÐVƒná{ kÜZ x Zú
[ Ȯq
Xì g »gŠzÂÅ] çYz kg Zæ [ !*
g Z6,Tì Y
+Ã „ ¹ bŠ š
q{Z ÅkgŠ Y ØZ ÃVß .âñƒ n
M F, pgt ‚÷ùkZ
h Wx > ¬Š ,Z Ãx ¸~ wÔì µÂÅ] ZxiZ Ô Çƒ " 
M &³gzZ
$U*
á g Z z b & Z6,oèË
X Ù Zg7 ÃVç»ÆŠ 
Û ÔñY c*
.ÑZ [ ôZ gÃè ~ ˆ yWŒ
Šz} Û à ©¦
Š : g ZŒ Ù Ãg ZŠ™Æ V”
/C
» „ a /âq
-Zg ZŠ™ÝZ » ä™wJxs ZÆ x ¸~g7 É » b & Z ~rÆ
)gzZ ñY 3gB‚Æ ,z ûiE x Ó§Zzt t ‚Æ V”~%Z i ¸WÔå
$ F,
K,à ©)Ã\ WLZ {z 7¦
/Ù pt » kZ pÔñY c*
C Š Š OZ à ©
Û g z » wÃV” x ¸yZ g7¼ Ô'
xñè LZ gzZ äÝgz 7Z ™} Š g Z Œ
X ìg™ÒÃÅä™wEZaÆœ£
gzZg xVz ÝB‚Æ Y x LZ {zìt „ Œ» Ï0
+i iÅV”
Ö /Z iKZ 2 Ôg f
kZ ÔOg iÃ%zÂgzZ # e ðÉZg Ð yZ ] § xŠ @*
óä×Ö] ÜãÏÊæDäe… é^f oÊ ð^* øÞø h^E :~ Ýzg Å ~tg
$u

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

12 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

-Z ó†³nì سӳÖ
+Zì ÌtXïq » ÌZ ~(,gzZ ÔzÂð•Z q
i Z0
ÔñY 3ggzŠÃV”Ð lzg ÅÇ~ "
6,XÐ ÇÅä, Z m<!* $æ
¼~® -Zt Ôì Vð f » ®
) ) ~g øì |u ‹\Z q )$
+z uÑ
Ù Ôì ÒY 3»ÇÅ®
nC +I ZÐ ŸÆX ìg™lŠ¤
)$ /> ¬Š,Z
Xì à {Ð Øg ÅvZÉ •
'

)$
Ю+IZ z ®
)$
+ ñY Å tZgÉ ñY ð› ]) +Zg0
+ZÆ V”
Ù C
wÎg Ì,z Ôƒ k? Å ]Ðg ÖZ Ð yZ lzg C Ù ñY C'
,WÑ +Z
Û SÅ ã'
áz¸ ‰ì ðâ +ä avZ
,[ AZ b§kZ Ð yK̈Z $
b§Å È Ì¿{z Âá ^ »Ãˤ Y Œ~gz¢ È Ð È
/Z Â Ñz¸ Ôì @*
» äÈZ̀Æ ®
)$
+g0 Û » yK̈Z $
+ZÆ ¿kZ [ Œ +b§ÏZ Ôì @*
Yƒ у !*
Dá^ÃjŠÛÖ] ä×Ö]æE X Ç ñY 0 :
L
/]» à ¬vZÅZæ°Z†~g ‡~ m,
ÌVƒÍ ¬Š gzZ Vƒg Z ¦ W
³~y
Ö }
{gtt Zg ø Ôì ~Š x Z # -Z a Æ x ¸yÑ.â ä VrZ
.µ ð•Z q
Û ÆavZ wÎg ÔOg ~g YŸt » ;@*
Õ†³³³³³i æ]EE :yâ z "ì
x} (,Ð T ǃ 9@* +Z q 'ÆDD^Û׳Â
-Z ǃtg Y‘œ+4t t Z å}.E
o× Ü׉]æ oב]æ ÐnÊçjÖ] oÖæ oÖ^Ãi ä³×³Ö]æ XÐVƒæW'
,]Zxz ò}
ànÃÛq] äjÂ^› Øâ]æ äfv‘æ äÖ o×Âæ ‚ÛvÚ änË‘æ änfÞ

vZ† #Z
ã ×°ZÜ**
| g
yÎ 0* $Q Z ‹÷Z Ô_öz f *Z Ôg
$ Z 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

13 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

æ$ ‚õÛ$ vøÚö àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû ] ‚ônùô ‰ø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éö ¡ø’$ Ö]æø àønû Ûô×ø ÃF Öû ] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
=‚öÃû eø æø àønû Ãô Ûøqû]ø ä́Âô^fø iû ]øæø ä́eô^vø‘û]øæø ä́Öô 
á g Z » a vZ wÎg
/Š 
Xì ò Z¤
ð| ~Š· ÐZ +−ZzÆ kZQì @* ( xs Z )]¡^C
ƒ Za 6, Ù LL
,„Z Ô~g g) ó óX f
( 1358^ e ¯ ÏX c*
kZ Ô+−Zz Ôì Cƒ6,xsZ ]¡yVZ Åaì t È » g
$u kZ
}uzŠ Ô f ~Š· Æ ™ h Y CÐ’]¡~ ~/bZzZ Å
e ¯ ð| c*
-Z ~/bZzZ ì Y Y ¹ V- ~ p ÖZ 
yK̈Z ~ Tì }i &gi +Z q
M F,
Æš Ù â Æš
6f Å V” Ì+C M F, »Ö
z ½Ôì Y™“ @Z'
,c*
YZ ì e
‚f » V”~ /kZì 7— ðÃ~ kZ Ô D™ m,
?„Ã/Å‚a
b§Å6, Ü z kZ Ôì @*
ß {z Ï ñY ƒ œ6,‚f Æ yZ q ‰ ƒ s™
X σ ûZgzZ 0*
,

ÔÃ/kZ Å V” ä vZÅZ æ°Z †~g ‡ **
Ññg;Z m, ,
³g ZŠgp'
ð^³³f׳_³³Ö] ]‡ZZ x ¯·ùq
-Z »k
,g »aÆ Y C½k
,i LZ ñƒ D™wì
:ì Œ6,Vçpsf `gŠ ì Hg »XXàn_Â]çÖ]æ
¯ » pŠaÆ ¥‚Ô._ÐÆŠ Z¦Z 6f ÅV”
) !* *

aÆ kÜZ x ZúÔïq » e
U ‰F,
Œ6, $Š ÃZaÆ Y h *

ƒ × Ð ]Y!ZjÆg
 oB‚B‚Æäƒ ìY1¿2+' Û
$uz yWΠ*

x ÈZ àS»ð!Z
ZÄsf `gŠ 6 NŠ gzZ Ã[ f Y ð•Z +zÁÆ·ùkZ
]** *

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

14 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Xì @*
ƒx¥Ð
?ù1ÞZ ›Ôù1ÞZ Øg Ôù1t‚ » ÞZ l² *

?ù1~— Å] YgŠ Ôù1ÞZ ]¾Ôù1ÞZ „ *

Û Ôù1qJÅ ¬Š Ôù1] Ð y-
?ù1¬Š ÅV¤ *

gzZƒq¢ +4q
-Z Y CÆ ¡%ìt Ñ » ä™A
$%÷ùkZ
X N Wt ‚~ ]gßÅ¿+4B‚B‚Æ “
W ~g ‡iZ
XÐ , ™ŠpMg ‡ê » kZ [ x»gŠ¾~ÑLZ ³ ¸
+A Šp ”!*VW 7
+$ g « : h
h
vZì ¬Š Ôì q Åá{gzZ æWg » ÔÆ ð•Z·ùt ~ Ã~g ø wq¾
Wa Æ ³¸ÐZ gzZ } i ZâÐ qJsÑV; LZ ÐZ à ¬
=g f ~ ]y
( }W ) ñ ¯ ] 
óàønû Ãô Ûøqû]ø ä́eô^vø‘û]øæø ä́Öô  o×F Âø æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä́nùô fôÞø o×F Âø äö ×# Ö] o×$ ‘øæø

Ä
Š é)A Zg yZ†·1Z
ðsÑZ ]‚ Zg−Z /
œ%
V U V x ãß » y Î

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

15 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

æ$ ‚õÛ$ vøÚö àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû ] ‚ônùô ‰ø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éö ¡ø’$ Ö]æø àønû Ûô×ø ÃF Öû ] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
=‚öÃû eø æø àønû Ãô Ûøqû]ø ä́Âô^fø iû ]øæø ä́eô^vø‘û]øæø ä́Öô 
~g ‡xm,
³x H1ÔZƒ t · Z » Ú Š ÃV1 Ϲ ~ ~g » Å÷z gzZ[
,
qçñ~Dàn¿Â]çÖ]æ ð^f׳_³Ö] ]‡E ·ù~k r™ÅZæ°Z†
½Æn #
[Â gzZ Ë{z ì Š
HH ¦Ð )TÃmÀw®Ð <
L z [ Â ´Ð
W7~ Ú Š ~
X c*
× Ð mÀñO ňgzZg ÃZ Ã]h LZ ] Z|Y h
TÔ,™+ '
Æt aÆ
Xì [ Â + F,

~ W, á g Z #Z
Z /ZŠ 
yÎ 0* ÃòsZ Ág .‚
±Ã Cc*
œ%Y ëZ >yZô
$Q Z ‹ ~/
g
Š !* Z xE{g ZŠ Z ò**
WßtW,

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

16 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

(Ü×ÏÖ] çâ Ð×ì ^Ú Ùæ] á]æ (Ý‚ÃÖ] àÚ á^ŠÞŸ] ‚qæ] p„Ö] ä×# Ö ‚Ûv³Ö]
Ý¡ŠÖ]æéç×’Ö]æ (Ü×Ãm ÜÖ ^Ú äÛ×Âæ (Ü×ÏÖ^e äÛ×Âæ Ð× àÚ Ð³×³ìæ
äÞ]æ (ÜÓvÖ]æ h^jÓÖ^e ànnÚŸ] oe… p„×Ö] (Ý ‚Öæ ‚n‰ o× á^ÛiŸ]
(ÜÚŸ] †nì oâæ àŠuŸ] Ðm†_Ö^e äjÚ] h] (Ü×ÃÛÖ]æ oÒˆÛ³Ö] ܳóÞ
àŠvÖ^e Ü`Ãfi àÚ o×Âæ (ÜrßÖ^Ò Ü`ßÚ ‚u]æ ØÒ äe^v‘]æ äÖ o×Âæ
=‚Ãeæ (݆ÓÖ]æ
M F, 
ì ~Š K -Z ä #
[ Â +Z q ³vZ ° qZ
r™ÅZæ°Z†~g ‡xm,
Ð ?ù1yZÄC Ù Xì ÆgzZ «** 4ŒE“Zz Ô èG
6,gîV7 aÆ (¤gzZ èEG E4)Л!
c* .p7]gz¢VZP Å kZp¤
-Z Ð ~i Z§]]
Š ™ Za Œq /Zì Hys
OŠ Zì c* -Z c*
Š }Š·^b§q × Ð<
ÍÆ™ïÞz +' L z [  mÀXì
ÃyZÉ ñY H: {n Z6,Âf Æ ¥‚Ð V-i§tÍgzZ VÇÍr ÅOŠ Z
.» b & Z Å VzuzŠ gzZ KZ ™}Š t Zè » ïz ®~ b)
ñY H Za /_
Xì ]gz¢”ZaÆ#
Ö Z ~gzŠ {ŠñÅT


Û åÃk
{‚] Y Z Œ ,³·~ ç«. Z ~g ‡
$Q Z ‹ ~/
[ º/ßg œ%÷Z T
$**
J&
œ% ø4G
g]5Y b &ÑZ >g ZŠ Z / gT$**
$Q Z HZKìYðsÑZ x‰Z G
gĄ g ,
îœ!Ykæ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

17 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

ðô ^nø fôÞû Ÿûø] Íô†ø û]ø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éö ¡ø’$ Ö]æø àø³nû Ûô³×ø ³ÃF ³Öû ] hùô …ø äô ³³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
=‚öÃû eø æø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû ]æø
oû³ßô ³Ãø ³fø i$ ] àô³Úø æø ^³Þø]* éõ ³†ø ³nû ’ô eø³ o³×F³Âø äô ³ ×# ³Ö] o³Öøô çû³Âö û ]* oû³ ×ô³ ³ nû fô‰ø åô „ô³ ³ ³ aFþ Øû³ Îö ™
[108 V̉çmy —àønû Òô†ô)ûÛö Öû] àøÚô ^Þø]* ^Úø æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰öæø
( y ;' , z ¢ ñzgi Z )Vƒ@* š s§Å Z} .~ìtÂ3 Zg Z÷zŠÈ L L
.gzZ Ìzc}÷gzZ ( Vƒ@*
Z} .ÃVÍß ) Ì~™ú1 ™
š s§Å Z}
ó óX Vƒ 7Ð ~ Vß Zz ä™uÑ~gzZì u 0*
Ô ïÑ » Zƒ ~QkgZæ ´Š ~ wjâ Æ 46,YZƒZz s
# !* Ù ŠzŠÒZ
$C
ZgzZ e
I
$ ðE
Ôìg D » e 3" ½V˜ `WXì éÅgZŠt‚o~ Yõ Z Æ
W ½xÂgZ0 +á » yZ
$Zzg d~g ø kgZæ ´Š V;z Ôì@*
e $Šâ
YŒwâ» ~rÐZ Ôì ~ ËÆ e
Ü z X \WwVKZ ¡ ñ; %Æ kgZæ ´Š X }ZÆ +
ÐH‰ M qzggzZ
X wÃVÆ'
,gzZ V8g ,iZzWx9ÅV”áZz 䙡‰ ]Zg™á
C~ ¡ Y% Æ kg Zæ }g ø ì éZp Ük
Ô[ ˆ ~Š ã , Š ~÷

f Xce ム̚M F,Åk
,½®gzZ Æz ÄÔyWŒÛ î0*9E ôZ
F,ÔY 5Z ÔzŠg Z Ô~ m,
/Z% ´Š ‰v:Z ÔÌ~gz¢gzZ ì et a Æ¥ ÷gzZ
! pzígñZt ~œ
X ~g ‚z ~g Y
]**
kZ Æ äƒ L
t ~ V” Ð ¶Š z ðZ’Z6,
,
k½®m<!*
Æ cÎg da ¼ ÔiŠ ‰ì ÌU tq /Z X D Y| (,
-Z ~ kZp¤
LLÔ D î ÉÆ b§ b§QgzZ D 7, $æ yZy „%
ŠÃ~ "
a tzTZ tŠ ¬Z Ôì CWŠ c* -Z Å a vZ wÎg ]| Â
™{g {g ðÍ7q

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

18 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

/
: ìt x|» ò Z¤ á gZ q
Š -ZÆ
i Y f~ Tƒ ~gzŠ, Z ? !/ô}÷} Z L L
²Ô ÁY hgzZ {Š c*
ó Xó Ð N Y7,ÁY fgzZ {Š c*
i Y h~ Tì ÑZz äWgzŠ (Z ~ˆ
D2510Vävnv’Ö]E
Û » y6,
:ì9 ¯ kZ
M mÜZ ~¥Ð „ Y Z’Z
Ô} ™ Za +
$ZgzgzZ uÉ 7&gzZ ®g"
Å ä™g (Z V
}Š (F, $æ7Z
ÌÃÑŠgŠ s§ ~uzŠ Â}™×zg ×Å Ñ Ds§q
-Z ~ J
g Æ yZ
Ô} ™ÒÃÅä™v
› Ð_ÃÑŠgŠ {z
Ô å@*
Ô å@*
Ñg VÂZg
X å@*
` ‹‹
$Z@ Ì™ 3ß~ ~Š Zz Å`¤ LgzZ
Ôåꊙg66,¶Š ¬Š Åe
Ô[ c*¦ZŠp ¹ ¿ ` W
**
$Z@ pÔ X(( Âá Zz ä›zŠ Y» yÒgzi
ÔáZz ¶Š N ¬Š Åe
ÔáZz 䙿aÆVƒZg Ë
ÔX 7ÌÐ } &
+ðeáZz ä· —ZÐ oûÚô çûÎø ‚ôaû]ô gzZ [g c*
Y!**
B‚Æ \ G, .: ÈZŠ Ô ä™g » Y h,Z …a kZ
: Z9gzZ/_
X ,F,
Z ~ ]úŠ yZy
xkZ ë Z Ü z ÏZ bZ
# ì e‰ Û Å wYg,Z ~ yZyÆ +Š ]úŠ
X , ™áZg s§kZÃV”Ð „ qzÑgzZ,Š ÌZÈ
Øgz Úm{ KZâ i™È XXá^nfÖ] äÛ×ÂZZä \¬vZ
A & ÅyÒz y!*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

19 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

+
™ Za ~pµgzZ Ô™ ~ }Ñç Ôì Yw$*Š Å Vߊ ¿Xì c* Û
Š gZ Œ
Ð p Ò kZX hyÈZŠgzZ ¿à VÆ }Ç LZ h Y m
CZ x ÓXì Y
$Zgz ÇÅY m
Xì V CZ " F6,vZ à Z ]úŠ
$æF
,åÃaÆ Y CÆ ¡ ñƒ D™ ~g ÒWÅ V
]|[ »gŠ Z' $Zgz ÏZ
r™ÅZæ°Z†~g ‡**
Ôì Hg »Dàn¿Â]çÖ]æ ð^f×_³Ö] ]‡E·ùt ä # Ññ
$Š q Z 9~ [  kZ ä x H³ ¸Ôì x »Š»» Îâ KZ
&â {íf/R» g
$%aƥ
Xì HA
Þ ‡œÅ ³¸åà Ôì ¬Šy
. W@*
wzZi Z6,
gî ~uuÃ[Â kZ ä ~
™ 7Š ·g I 7Z6,
Vƒ@* gî à Š ~6,lz» kZ Ôì p° ëÑgzZgŠ
Æ yZ Ã;@* +'
kZgz Z á x »h × » ð+Š LZ Ð yZ \¬vZ VƒÍ ¬ŠgzZ
}WX ñ¯tg Y‘œa
åà ðÃÔñYHgHò¤
/u! »ëaÆ¥Æ ¡ Y%Ã[ kZ¤
/Z
{”g »Ã¥~ [Š Z x)
, Û » äZz™g »~ ãZôKZ kgæz ! %
gzZ} Š x Zu9
Û µñ» ä™ 7Š Zñ
rg yZ ~ ¸Ð \¬ [g ~ÂÔñYH ë Z
Æ kZ Vƒ ‚
XÐ Vƒx¿gzZ ¦ZŠ +4Æ wÃx ¸gzZÐ N Wt ‚ ò}+4
ì |Zzy Z Ô X7m,
z ˆPÃm, ,x Ha Æ ~4gzZ b & Z
³gŠ Z'
XÐ OgÃæ 7Z ~ ãU*
îc* )
IÐ ® áZ
Üm†ÓÖ] ofßÖ] o× ä×Ö] oבæ ØnfŠÖ] p‚ãmçâæ‚’ÏÖ] ð]…æ àÚ ä³×³Ö]æ
]÷†n%Ò^Ûn׊i Ü׉æ Õ…^eæ äfv‘æ äÖ o×Âæ‚ÛvÚ
ä×# Ö] oÖ]†nÏËÖ] äfjÒ
íÝ°ZD #Z
Ù]æçq]… ènÖ^ÛÓÖ] èÃÚ^rÖ] &m‚vÖ]…]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

20 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

³¸n²

Üû³`ö ×$ ³Ãø ³Öøæø Üû³`ônû Öøô Ùøˆ( ³Þö ^³ Úø Œô^³ ß$ ³× Öô³ àø³n( fø jöÖô †ø ³Òû„( ³ Ö] Ôønû Öøô ^³ ³ßø³ Öûˆø ³ Þû]* æø ™
D44VØvßÖ]E —áøæ†ö Ó$ Ëøjømø
~/bZzZ Ôa Æ ä™pô~J
g ÔÃx¯ •
'
,!* +
Å[g Ô~ Ï0i ãK̈Z
Ü z Xì @*
Å ‚B‚B‚Æ ‰ ƒ Ìy‚ W¹ gzZ ì @* +0*
ƒ Ìg ZZ Ô**
™Š c*
~ 
ì è¾ Å ] !* g x¯~ Vz ]úŠ £gzZ ¶~ g ëg
kZ Ô‚iÅ ã!*
B‚B‚Æ ¡Æqy‡
Û ˆ yWŒ Ü z kZ ~ /bZzZ
Û ñƒ … Y ÔÉ
X ñYHŠ c*
2»Æ ]úŠ~ Vz ]úŠ yZy @* {Š c*
iÐ {Š c* Û
i ÌÃtt}Z
Ö Â Å *ÆZ yWÅZ ¡%~ {g ZŠ Z w‚zŠ5² â½Ãq**
# { È X Ã}g7
ÏZ ~ k¯ Å ¡% Š
H¬Št ~} @x C!* Wxµñ »% e
ŠV˜ c*
¸µš Ô f mÀÐ ã‚ Wˆ ÆzÂÏà © Dƒ, Z Y C‚
e™Š c*
Ü z á Zz ä WY C
Q Ô Dƒg zÆ Iz o ~ ‰
]gz¢t Ð ]” ~(,
Xƒïq » VçpZ ñYc*M F,
ŠK ,
[ » ~k½(Z ðƒ kC
Xƒ ïq »Š Z¦Z 6f ÅV” 
Xƒ ïq » VzU m aÆ Y C 
F,
Xƒ ïq Ì» pŠaÆ¥‚ 
$Š ÃZ ÌaÆY h 
Xƒïq » e
aÆ kÜZ x Zú 
rg ÌU ‰F,
Xƒ‚
Xƒxµñ» ä‹gzZG
g {Š c* Ü zÁ 
i~ ‰

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

21 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Xƒ ]Š ¬ ÅW!Zj !* +Z 
ƒ(Zi Z0
g x¯B‚ÆßF,
Xƒ Ì]zˆÅ ã!* WyZgzŠ 
Xƒ ÌÀF, +Z ~k
~i Z0 ,½» mÀaÆã ‚ W 
Xƒ Ìð!Z ƒ
 oB‚B‚ÆìY1¿ 
,
Æ ¡%Ãk /Z Zƒ [ x» ~ ä™g »k
g »yZ¤ , {È v:Z
g » +ZPq**
Ë Y ÅyZt vZ Y 
o Y Ctì $ á yZ ÂñYHï
á ~ [ »a Æ Y C
Û gzZ Y hiZ ¹ a Æ Iz
Æ yágzZ xEgzZ Ð N Wt ‚ ~ ^Å Y Z Œ
a Æ V”ì eÔì ; g Y @*
Z{z ¶ yâ ‚ » (F, ƒgz$Ÿ » ‚
XFtâuaÆIz ogzZ , ™Š c*
ÁÂ ~(,
/ZgzZ Ðzz Å iÁgzZ dÁ~÷ {z G Vx{ ~ a kZ
ðä
+‚ ZgzZ +−Zz Ô m{ aÆ ]+Z [gvZ {z Âìí
Xì³» Vƒ ¬Š Å { E

vZ ° Áp Z
ÅZ”°Z†~g ‡
Û {‚îœE
] Y ZŒ 4]zðsZ xEåÃ
;gE- 6z Z wD Z)´i
+Z * Z ;gE- [ º ]xs Z} Z * Z
g]5Y îG G0!sÑZ îG"nZz *ÆZ yWÅZ îG
0E
G 0Ò®kgæ
G
!Zâ Z̀Í- z wJ b& œ–1ZKì Y ¿

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

22 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

á gZ¦
] /P ´Æ$Æk

ÐG$
qË~ ª g Zz V˜ D^Û÷×( Ãø Úö kö%û Ãô eö ^ÛøÞ( ôE ê ›z ½£
‚g z ]tyU*
+
ì=g f Ì» ¬Š Å ~0 .t‘ÀV;z Dðô ^nø fôÞû Ÿû* ] èö $ø …ø æø ðö ^Ûø×ø ³Ãö ³Öû ]* E ì=g f »
zZ}
$Zgz kZ D†ônû íøÖû ] Œô^ß$Ö^Ûô×( Ãø Úö o×F Âø áøçû×% ’ønö Öø E
äàÐWÃíkZgz Z ~g ÒWÅV
àû³³³³³Úø æøE V;zì ïq ÅÌZ ~(,¹ ð**
ZŠ z Õ~ðs Z <ÑaÆ
B‚Æ p ÖZÆ Dèô ߊøvøÖû ] èô ¿ÂôçûÛøÖû ]æøE gzZ Däô ×# Ö] oÖô ^Âøø àûÛ$ Úô Ÿ÷çûÎø àö³Šøuû]*
™w1 p ÖZÆ Däô ³Úô çû³Îø áô^³³Šø×ô ³eô Ÿ$ôE aÆ ä™7 ±Âz‚Å ã!*
g x¯
kZ ì ˆ ðÑŠ (F,
Å ä™7 ._Æ Vç»Æ¢q gzŠ ~ y!*
i ð‡´
._Æ Vç» 4Z ~¢q gzŠ s@ gzZ Ñ Z (,Ð ƒ  » a ! »¿
wdh
+'× gzZ W,í!h
+'× Ãög D
+Å a kZ Ôì Vz ]úŠ ÅxsZ Ð i Z0
+Z ŒZ
X `gŠ ~ sf m, -ZP ÔaÆ ä¯
zˆq
$~ k¯
X*
* J 7,{ø** ) , Z Åa ~ µ%¬
{Š ‚ ._Æ ®
X **
Zz™wg !* ~ Ÿ ! ²ÅmÀ~ µ%}uzŠ
g !*
X bŠ $» 䙊 c* i ._Æ /‡Åa ~ µ%}Š
ã!*
Xú +Z {Š ‚ƒ ã‚ WaÆa‰~ µ%¸a
7~ i Z0

7._ÆŸ ! ²~ i Z0
+Z ~k
,½~ µ%, v0*
+Z ~k
~ i Z0 ,½™ƒ } 9N Yƒ Š c* # ~ µ%z
b§hZ p ÖZ Z
X **
Zz™wg !*
g !*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

23 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X ** ÑŠzÂ? 5ZŠ Z Åp ÖZ ~ µ%, ‚
Zz™wgz Z **
X **
Zz™wg !*
g !*
ÌÅVzg  o~ µ%,^W
á Zƒ
Z@ ¬ Ð ¶Š kgŠ
]c*
™SÅä™x ÈZ »çz ÔuZzÔk] YZ !°…^ni g³‰^³ß³Ú X 1
i <) **
{Š c*
o
X(ì ƒ
Ð ]+Z [gvZÆ™ ZŠ Z ]Îg zŠ kgŠ i Z IX ^Þ†Ò ]] ‡^³Û³Þ k³Ã³Ò… æ X 2
X **
™SÅä™ ¬Š ÅmÜ ZgzZ m{ =Â
Z@ ò OZ
]c*
? eg1 ïHG3J" Zz Ô**
c* -ZÐZƒ kgŠ » a TX ^Þ†Ò …†ÏÚ °…^³e X 1
™{Ç WIß q
X **
™VZ m, ,
z W¨~k’
Y C}uzŠ @*™xlÃkzgŠÆY C
f X ^Þ†Ò Ý‚ÏÚ çÒ ð^f×› ànaƒ X 2
**
Ü zƒ
Xƒx‰  oaÆ~g » ÅkgŠÃ
Û zh
"7,~ ] Z Œ +?Ã]c* ,
WŠñ~k½X ^Þ†Ò Ý^Ûja] ^³Ò á)†³Î °…^³Î X 3
™x ÈZ ƒ
X **  oaÆ wgzZ ðÉg ƒ
 oÅD̈¤aÆ
ŠpgH~ˆ @*™ eg kg kgŠB‚Æx ÈZ ƒ
**  oX ^Þ†Ò J…^Óm… Œ… X 4
Xn ¯ eà b & Z KZgz Z•
vŠB‚B‚Æ ã‚ W ** +Z X ^Þ†Ò Ý^Ûja] ^Ò †³Ó³n¶‰ X 5
™wEZ »$ã zg0
Xì 7à {Ð Z
+Z ¯
ÃiSk¯vŠ ~ qzÑ qzÑkgŠ yZgzŠ X ^ßãÒ… Ù^nì ^³Ò ¼³f• æ ܳ¿³Þ X 6
X ** pg ˜ ,Ã
™SÅp
» kzgŠ? ]‡zZÆ Vzi úÔ~øÚÆsz^vŠ X ^ßãÒ… Ù^nì ^Ò k³Îæ X 7
¹!* Û ~gz¢ð!ZgzZ×Z’Z » qçñ§aÆ ä¯ 4Ÿ
™} Šg Z Œ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

24 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

$!*
]Z|~Ç b§kZ ,Š . Ü z ]ï
 ÚÆ ‰
~ + gHZÐ ƒ
g kgŠ åq
X Ç ñWxÃG ÌaÆ
-Z ]‡zZ Vv0*
Þ ‡ÐZƒ ÅŠ c*
d. ,
k½åä a
f ˤ
/Z X ^Þ†Ò äÞ ‡]‚³Þ] †³¿³Þ X 8
8Íz¼ ~ ^ÅyJZÐ kZ ñƒ Ù Š Õ
¢  Z 4,
Å‰Ü z1 'ZŠ¤
/
X N ‹J -Š ãZ It †
-Š âZ™á Ð 8
-8
,
™Íz~k½Zƒ HŠ c*
ß yZgzŠ6,x !ZÆß X ^ß߉ ÙˆßÚ ±Ò †m…^Ïi X 9
™FÃ ”
X **
ÆugzxƒaÆYCáZzäYy~V$X ^ßm Õ…æ Ýça X 10
-ZÐx**
xgÃq
,
XƒŠñ(Å{û´Æk½gzZ y¯ìx** M F,
»xâZÆK~TbŠK
]c*
Z@ ˆÆ kgŠ
3 gG
I
BE$
Xì c*
Š kgŠ ]gzp¹ ä \W ** Û Z,j) ü Ãa:^ÞŸ Änr;i X 1
ÑŠ( ðZ‚ G
szc} (,Ë._ÆŸÆa: ^ßnÖ Ý^Þ ^Ò gn_ì Íæ†³Ã³Ú ±³ŠÒ X 2
+Z » \ WvZ Y 
r™ V# Âi Z0
Xì P MÐ # á â I™á x **
» ݬ
S7,Ð ß, Wä \ WvZ Y 
F ] c* á â : ^ßnÖ Ý^Þ ^Ò á)†Î °…^Î c<e ±³ŠÒ X 3
Hƒ èZg wŠvZ Y 
Xì Š á â åL » r
# ™ ~g ‡V#Ô
gzZ ** +¶
™„0 KÅV!ˆÆ äJ (,
,j : ^Þ†Ò ±a‚Þ^;Þ ±Ò 7çn_×³Æ X 4
™SÅäÑ ~4h
X ** +'×
Xì @*
ƒW,í!{Šc* *™xÈZ » ˜)yxgŠÆYC:^Þ†Ò Ý^Ûja] ^Ò 1Ïe^ŠÚ X 5
i¹*
™wEZ ¿ÇÑ ðÃa Æ ~4 Å V”Ð 9
à V ** L o Å ûµñvŠ
Xì yT ÅŠ *Z
9 Å \WÔñâ 
ñ¯ gzWxÊ ðAXE Û ~g Y Ãí? Vð; Æ \ W]+Z [g vZ
óànÛ×ÃÖ] h… ^m ànÚ X ñâ 
Û ¦~ ] øyZö

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

25 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1]Ð y-

éô ^røß$Ö] hø^fø‰û]* Üû`ö Öø †ø Š$ mø æø (èô mø ]‚ø`ôÖû ] Ñø†ö ›ö åô ô ^fø Ãô Öô xø•øæûœ p„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛû³vø³Öû œ
Ÿ$ô äø ÖFô Ÿ$ áû]* ‚ö`ø û]* (èô mø ]…ø ‚( Ö]æø Üô×û Ãô Öû ] o×F Âø ØöÛôjø ûmø ^e÷^jø Òô Ùøˆø Þû ]* æø (èô mø ^³Îø çô³Öû ]æø
åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (èô mø ŸøçôÖû ]æø éô ø ^fø Ãô Öû ] oÊô äü Öø Ôømû †ô³ø Ÿø åü ‚ø³uûæø äö ³×# ³Ö]
o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø (èô mø ^ÛøvôÖû ^eô åü †ø ’øÞø æø àømû ‚( Ö] äô eô äö ×# Ö] ‚øm$]* pû„ôÖ$] äü Öö çû‰ö…ø æø
=‚Ãû eø ^Ú$ œ (èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýôçûmø oÖFô Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø äô eô^vø‘û]* æø äô Öô 
(Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚø äô ×# Ö^eôƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
]çÞöçûÓönø Öô äö eø ˆû uô çûÂö ‚ûmø ^Ûø Þ$ ô ]æ& ‚öÂø åö æû „ö³íô ³i$ ^³Êø æ' ‚ö³Âø Üû³Óö³Öø àø³_6 ³nû )$ Ö] á$ ô™
D6V†›^ÊE —†ônû Ãô Š$ Ö] hô^vø ‘]* àûÚô
,kZ ðƒ ð=Å<Z ´ â
V¼Y eÑZg ZŠÃx)
V¼gzºZg ZŠ V¼yJÑZg ZŠ c*
X V¼[Zg ZŠ ñƒ Ù ŠÃyZZz¬ c* V¼kÅ]y WgzºZ q Oc*
D17Í]†Â]E —]æ& ‚öÂø åö æû „öíô i$ ^Êø æ' ‚öÂø ÜûÓöÖø áø^_ønû )$ Ö] á$ ]ô ™
( 17s Z²Z ) —Üû`ômû‚ômû ]* àônû eø ÝàûÚô ™ ÐÐWL
( 17s Z²Z ) —Ü`ôËô ×ûìø àûÚô æø ™ ÐúL
( 17s Z²Z ) —Ü`ôÞô ^Ûø mû ]* àûÂø æø ™ Ð N ZŠ L
( 17s Z²Z ) —Ü`ô×ô ñô ^Ûø Fø àûÂø æø ™ Ð N !*L
À&
/ŸG
: õG Š Âg ZzÆy-ÔŠ kZÆ w$ +ïLÔÆw$
+\zg L &
:ó óÜZ e:ÎzZZDè‰øçø‰ûçøÖû ]øE ':g Zzª

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

26 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

D3276p…^íe xnv‘E DD[ Ôøe% …ø Ðø×ø ìø àûÚø EE
:ó ó**
™ 0*
,
'Š YL LDömû †ôvûj$Ö]øE ':g ZzZuzŠ
D2812 Ü×ŠÚ xnv‘E DDÜûÓößø nû eø ômû †ôvûj$Ö] oÊô àûÓôÖFF æEE
:ó ó** ™ Zag e L L DÌømû çôíûj$Ö]øE ':g ZzZŠ
D125 á]†ÛÂ ÙIE —äö ñø^nø Öô æû ]ø Íöç( íømö áö^_ønû )$ Ö] ÜöÓöÖô ƒF^Ûø Þ$ ]ô ™
:ó ó−0 ^Ñ6,vZ L LDäô ×# Ö] o×ø Âø ÙöçûÏø Öû ]øE ':g Zzåa
+!*
D169é†ÏfÖ]E —áøçûÛö ×øÃû iøŸ^ø Úø äô ×# Ö] o×øÂø ]çûÖöçûÏöiø áû]* æø ™
:ó ó**
™+ ' HL L Dèô nø ’ôÃû ÛøÖû ] ØôÃû Ëô eô àönû môˆû j$Ö]øE ':g ZzVZv0*
× Ã{k
D1403Ü×ŠÚ xnv‘E DDáõ^_ønû ø éô …ø çû‘ö oÊô ØöfôÏû iö EE
HL LDhôçûÞö „% Ö]†ö nû Ïô vûiø E ':g Zz Ù
3ŠHÃ{ k
:ó ó**
D3102 èvnv’Ö] è׊׊Ö]E DDhôçûÞö „% Ö] lô]†ø Ï$ vøÚö æø ÜûÒö ^m$]ôEE
+ÃðÅvZ L L Däô ×# Ö] Ðô×û ìø†ö ³nûþ ³þnôÇû iø E ':g ZzVZ ‚
:ó óÜ$
D119 ð^ŠßÖ]E —äô ×# Ö] Ðø×ûìø á$ †ö n( Çønö ×øÊø ™
:)zgÐ ÞZ™f Däô ×# Ö]†ôÒû ƒô àûÂø‚% ’$ Ö]øE ':g ZzVZ^W
D91å‚ñ^ÛÖ]E —äô ×# Ö]†ôÒûƒô àûÂø ÜûÒö‚$ ’ömø æø ™
w‰L LD†ö mû „ôfû j$Ö]øE ':g ZzVZâ
:ó óc y
D27Ønñ]†‰] oßeE —àônû ›ô^nø )$ Ö] áø]çøìû]ô ]çûÞö^Òø àømû …ô„( fø Ûö Öû] á$ ]ô ™
:ó ó:~i úL LDéô ¡ø’$ Ö] oÊô àömû çô`û iø E ':g ZzVZΊ
D1142p…^íe xnv‘E DDغmû çô›ø غnû Öø Ôønû ×ø ÂøEE
Æ 7Ý ª kZ Ô Zg „ XgzZ Ôg Zz „ ÄgzZ
-Z Ôk0*
Æ y›q
WX ÔŠ » yZZÆ \ WgzZ }÷ݪt ?ì ª
Hy zŠ ÏyÙ| (,Ð yZZ k0*
X ñYƒ y‚ W{ Zg Å]Ð ÔŠ kZ ñY H

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

27 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

a Æ \ WgzZ }÷ +
$Y Å [ òZ yZ ~ Ýzg Å g Û
W
$uz yWŒ
:=g f » ] Ð y-
:xg ì‡? yZZ 
:ì ã !* g› á g Z~99 e $WìZ >gÎ
—áç×öÒ$ çøjømø Üû`ôe( …ø o×øÂø æø ]ûçßöÚø I àømû „ôÖ$ ] o×øÂø áº^_ø×û‰ö äö Öø ‹ønûû Öø äö Þ$ ô™
[g LZgzZ á Zz yZZ ¸ 7gzi » y-6,VÍß yZ GL L
X ó ó D™ÀÂ6,
:*
*™Za mÜZ 
:ì ã!* g› á g Z~ 83 Ô82 e $WŠ ™ >gÎ
— àønû ’ô×øíûÛö Öû] Üö`ö ßûÚô Õøø ^fø Âô Ÿ$ ô oàønû Ãô Ûø qû]* Üû`ö ß$ møçôÆûŸ. ø Ôøiô ˆ$ Ãô fôÊø Ùø^Îø ™
yZ ñZÎÇVz™ { Zegz¢Ãƒ  yZ ~ nÅ] ³~¾¹ä y-L L
X ó óVƒ {h
+¦/
,
'gzZ 4 ÆVzÈ
:−7,{f 7Z 
:ì ã !* g›á g Z~35 e $W{ãZ 3>gÎ
Äönû Ûô Š$ Ö] çøaö äö ³Þ$ ]ô äô ³×# Ö^³eô„ûÃô jø‰û^³ Êø ɺˆû ³Þø áô^³ _ø³nû )$ Ö] àø³Úô Ôøß$ ³Æøˆø ³ßû mø³ ^³ Ú$ ]ôæø ™
—Ünû ×ô Ãø Öû]
{z G
W~ { C ÅvZ Âã:Îz ðÃÐ s§Åy-Ã\ W¤
/Z L L
X ó óì ÑZz + YÑZzG
g
$
:−7,îÏ)gE
¦
$Zzg 3271 ~ ~g ‡Z 9Å dk„0Z **
:._Æ e
áø^_ønû $ Ö] ^ßøfû ß( qø Ü$ `ö ×Ö# ]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô Ùø^Îø æø äö ×ø aû]* oiF ]* ]ƒø ]ô ÜûÒö ‚ø³uø]ø á$ ]ôEE
DDáö^_ønû $ Ö] åö †% –ömø ÜûÖø ]‚÷Öæø^Îø ‡ô†ö Êø ^ßø jø Îû ‡ø …ø ^Úø áø^_ønû $ Ö] gôß( qøæø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

28 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÜôŠûeô ZZ á| 7, ¬ŠtgzZ ñWk0* Æ ~ç KZ q -Z ðÃÐ ~ ?¤ /ZgzZ L L
y- XX^ßø jø Îû ‡ø …ø ^Úø áø^_ønû $ Ö] gôßôù qøæø áø^_ønû $ Ö] ^ßô fû ß( qø Ü$ `ö ׳Ö# ]ø ä³×# ³Ö]
ó óX Yà7yvÐZ
$Zzg 3283 ~ ~g ‡Z 9 &
:._Æ e
DDäô nû ×ø Âø ¼û×( Šømö ÜûÖø æøEE
7„? kZ y-L L
ó óX Y0*
$Zzg 5165 ~ ~g ‡Z 9 &
:._Æ e
DD]‚÷eø ]ø áö^_ønû $ Ö] åö †% –ömø ÜûÖø EE
ó óX Yà71ÐZ ÌLy-L L
:−7,ÏÆZ îG
!W 
G
$Zzg 3275~ ~g ‡Z 9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
àøÚô Ôønû ×ø Âø Ùø]ˆø mø àûÖø o( ‰ô†û ÓöÖû ] èø mø  ]+ †ø Îû ^Êø Ôøô]†ø Êô o³ÖF]ô kø³mæø]* ]ƒø ]ôEE
DDxøfô’ûiö oj# uø áº^_ønû ø Ôøeö †( Ïø mö Ÿøæø ÀºÊô ^uø äô ×# Ö]
Å vZ yZôq
-Z Xá | 7,ÏÆZ îG !W ñW s§ Å_Ã ]Zg ÂZ
G # LL
ó óX Ç ñW7Ìd
$ŒÛ }¾y-J
- ðgzZ Ç ñYƒgñâ Ð s§
:−7,&f ðš!
47E0vZ†**
$Zzg 5082 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b ïEG3E
:._Æ e ¦
!xöfô’ûiö àønû uôæø oûŠôÛûiö àønû uô àônû iø ƒø ç$ Ãø ÛöÖû ]æø‚ûuø]ø äö ³×# ³Ö] çø³aö Øû³Îö EE
DDðõ oûø Ø( Òö àûÚô Ôønû Ëô Óûiø (lõ]†$ Úø 'ø¡ø³$øþ
(Ð×ËÖ] h†eƒçÂœ ØÎE &f ðš!gzZ mÜ Z {gÎû%&&x á z ðL L
Ù ³| 7,DŒ^ßÖ] h†eƒç³Âœ سÎ
( aÆvÐ yv)ÆqC
( 4406: ìÎZ 9) ó óX ÏN Yƒ °»

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

29 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:* Û
*™]zˆÅˆyWŒ
:ì ã !* á g Z ~46 e
gŠ $WLZu Z µ {gÎ
—]…çËöÞö Üûaô…ô^eø û ]* o×øÂø ]ûçûÖ$ æø åö ‚øuûæø áôI†û ÏöÖû] oûÊô Ôøe$ …ø lø†û Òøƒø ]ƒøôæø ™
Þ Æ " {z D™™f » [g ! Z LZ ~ yWŒ
. Û \ WZ # gzZ L L
ó óX D YhzŠ
:*
*™]zˆÅ {ÂZ >gÎ
$Zzg 780 ~›9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
pû„ôÖ$] kônû fø Öû ] àøÚô †ö Ëô ßû mø áø^_ønû $ Ö] á$ ]ô†ø eô^Ïø Úø ÜûÓöiø çûnö eö ]çû³×ö ³Ãø ³rû³iø Ÿø EE
DDéô †ø Ïø fø Öû ] éö …ø çû‰ö äô nû Êô ]öÿ†ø Ïû mö
Y v¸ Ð ykZ y-G Ôƒ ¯ : y*GÃVzy LZ L L
Tì @*
ó óX ñY Å]zˆÅ {• {gÎ~y
¦ &
$Zzg 804 ~›9Å b‹]Z)â Z1Z **
:._Æ e
^`ø Ãö nû _ô³jø Šûiø Ÿø æø éº †ø Šûuø ^`ø Òø †û iø æø èº Òø †ø eø ^³aø„ø³ìû]ø á$ ^ô ³Êø éô †ø Ïø fø Öû ] éö …øçû³‰ö EE
DDèö ×ø _øfø Öû ]
Ö Z0
Ð "7,Æ kZgzZ ì # +** '
hggzZ ì •,−7,
à kZ GL L
Xì @*
Yƒ pôÐ äIzŠ Y yK̈Z
: −7,]c* WÅ {ÂZ {gÎ
WzŠ ~y
¦
$Zzg 8004 ~ ~g ‡Z 9Å b~g »ZŠ&1Z **
:._Æe
DDåö ^jø Ëø Òø èõ ×ø nû Öø oûÊô ^Ûøaö ]* †ø Îø àûÚø éô †ø Ïø fø Öû ] éô …ø çû‰ö†ôìô àûÚô áô^jø mø ŸûF]øEE
°» õG 5µkZ {z ì @*
/ÍG ™]zˆÅ ] c* WzŠ ~y WÅ {• {gÎÃ] Zg ¿ L L
ó óX ( aÆ]Š „gzZaÆ «™ ) CYƒ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

30 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™]zˆ{>
:*
$Zzg 81 ~›9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
: ÙöçûÏö mø oûÓôfû mø áö^_ønû $ Ö] Ùøˆø jø Âû]ô‚ørøŠøÊø éø ‚ørû³Š$ Ö] Ýø ø  àö³eû ]* †ø ³Îø ]ƒø ]ôEE
lö†û Úô ]öæø èº ß$qø äö ³×ø Êø ‚ørøŠøÊø ô çû³rö³Š% Ö^³³eô Ýø ø  àö³eû ]†ø ³Úô ]ö äö ³³×ø ³mû æø^³³mø
DD…ö ^ß$Ö] oø×ô Êø könû eø ^* Êø ô çûröŠ% Ö^eô
y-Ôì @*
™ {>ˆ Æ "7,{>ì " W]zˆyZgzŠ ¿ðÃZ
GLG # LL
¬» {>ÃxŠ W0Z ~Š !* Yƒ {e D zg D zg
,ñ; Ôì HgzZ ì @*
'
a }÷ÂHg ï Z ä ~5 ¬»} >=gzZ ì ¼
A a Æ kZ 5
ó óXì 3
:−, á z ð
7¬Št x 
$Zzg 3293 ~ ìÎZ 9 b Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
äö Öø æø Ôö×û ÛöÖû ] äö Öø äö Öø Ôømû†ô³øŸø åö ‚ø³uûæø äö ³×# ³Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø Ùø^³Îø àû³Úø EE
Ùö‚ûÂø äö Öø kûÞø^Òø éõ †$ Úø éø ^* Úô Ýõçûmø oûÊô †º mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×F Âø çøaöæø‚öÛû³vø³Öû ]
kûÞø^Òø æø èõ òø n( ‰ø éö ^* Úô äö ßû Âø kûnø vôÚö æø èõ ßø Šøuø éö ^* Úô äü Öø kûfø jô Òö æø hõ^Îø …ô†ôûÂø
DDoûŠôÛûmö oj# uø ÔøÖô ƒF äü Úø çûmø áô^_ønû $ Ö] àøÚô ‡º †û uô äü Öø
åö ‚ø³uûæø äö ³³×# ³³Ö]Ÿ$]ô äø ³³³ÖF]ôŸøEE ì © ¬Štû%Î~ yŠ ¿ L L
8| 7,
DD†º mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×F Âø çøaöæø‚öÛûvøÖû ] äö Öø æø Ôö×û ÛöÖû ] äö Öø äö ³Öø Ôømû †ô³øŸø 
'Y Å « ÐZ V)Î Ôì ©
80*[Z N» 䙊 Zi W xÝ kŠ
pôÐ VzN ã- ¿{z J á Ô D Y bŠ S {k
-x HÎgzZ
ó óXì @*

¦ &
$Zzg 5077 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b ¹g²Z lÈ1Z **
:._Æe
Ôö×û ÛöÖû ] äö Öø äö Öø Ôømû †ôøŸø åö ‚øuûæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF ]ôŸø Vxøfø ‘û]ø]ƒø ]ô ø Ù^Îø à»Úø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

31 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

àûÚô èõ føÎø …ø Ùö‚ûÂô äö Öø áø^Òø †ºõ mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×F ³Âø çø³aöæø‚ö³Ûû³vø³Öû ] äö ³Öø æø
äö ³ßû Âø ¼$ uöæ lõ^³ßø Šøuø†ö ûÂø^³`ø eô äü ³³Öø kû³fø jô Òö æø Øø³nû Âô^³³Ûø³‰û]ô‚ô³Öû æö
àøÚô ‡õ†û uô oûÊô áø^Òø æø lõ^qø…ø ø †ö ûÂø^`ø eô äü Ö ÄøÊô …ö æø lõ^òø ³n( ‰ø†ö ³ûÂø^³`ø eô
ÔÖô ƒF Øö%ûÚô äü Öø áø^Òø oŠFÚû ]ø]ƒø ]ô^`ø Öø ^Îø ]ƒø ]ôæø !oû³ŠÛû³mö o³j# uø áô^³_ø³nû $ Ö]
DDxøfô’ûmö oj# uø
Ÿø åö ‚ø³uûæø äö ³³×# ³Ö]Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸøEE :S7, Ü zÆ ðä ¿T L L
¬Št ‰
DD†m‚Îõ ðoûø Ø( Òö o×F Âø çøaöæø ‚öÛûvøÖû ] äö Öø æø Ôö×û Ûö³Öû ] äö ³Öø äö ³Öø Ôømû †ô³ø
/Ð ³ZŠ ÑzZ
kŠ Ô QV) kŠ Ôì M [ Z N» 䙊 Zi WyŠ¤
Ð y- J á gzZ Dƒ— ZgŠ kŠ Ô Dƒ s ç { k
-x H
- ða Æ kZ Âì HÃx 
éÅ kZ J á Z
# gzZ Ôì @*
Yƒ pô
ó Xó ì
-Z ( 6418 ~ ì ÎZ 9)
$Zzg ~uzŠ q
:ì ~ e
D2023á^fu àe] xnv‘E DDáô^_ønû $ Ö] àøÚô ^‰÷†û uø äü Öø à$ Òö EE &
ó g f »«™Ð y-L L
X ó=
$Zzg ~uzŠ q
:ì ~ e -Z
Vgna†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv³‘E DDáô^_ønû $ Ö] àøÚô ^e÷^røuô äü Öø à$ ³Òö EE &
D179/1
ó óX=g f »«™Ð y-L L
$Zzg ~uzŠ q
:ì ~ e -Z
g³nƆ³jÖ] x³nv³‘E DDáô^³_ønû $ Ö] àøÚô ^³³¿÷³Ëû ³uô äü ³³Öø à$ ³Òö EE &
D660gna†jÖ]æ
ó óX=g f »«™Ð y-L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

32 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

: −, 3Ð y 
7¬Š Åå
$Zzg 3426~ ~èF,
:._Æ e ¦
òÅ b ´ â 0 ÷Z **
äô ×# Ö] o×ø Âø kö×û Ò$ çøiø äô ×# Ö] ÜôŠûeô Ùø^Ïø Êø ä́jô nû eø àûÚô Øö³qö†$ ³Ö] tø†ø ³ìø ]ƒø ]ôEE
äö ßû Âø ov# ßø iø æø kønû Îô æöæø kønû Ëô Òö äö Öø Ùö^Ïø mö äô ×# Ö^eôŸ$]ô éø ³ç$ ³Îö Ÿøæø Ùøçû³uøŸøæø
DDáö^_ønû $ Ö]
kö×û Ò$ çøiø äô ×# Ö] ÜôŠûeô EE :ì ©
8| 7,
¬Št ‰ 3 Ðy¿ðÃZ
Ü zä # LL
$ñNì @*
™e Y¹ÐZ DDäô ×# Ö^eôŸ$]ô éø ç$ Îö Ÿøæø ÙøçûuøŸøæø äô ×# Ö] o×ø ³Âø
Y
Yƒ gzŠ Ð kZ y- gz Z Ô H
(nZ 9) ó ó Xì @* Š 1XÂ Ô R²~Š
( 6419: 9nZz
Ü zƃ Z7,(Ë 
:−7,‰
M !p{¦
$Zzg 2708~›9Å cœ›
:._Æ e
Ðø×ø ìø^Úø †( ø àûÚô èÚ$ ^j$Ö] äô ×# Ö] kôÛF×ô Óøeôƒö çûÂö]* Ùø^ø Î Ü$ $ö Ÿ
÷ ˆôßû Úø Ùøˆø Þø àûÚø EE
DDÔøÖô ƒF äô Öô ˆôßû Úø àûÚô Øøvôiø †û mø oj# uø ðº oûø åö †% –ömø ÜûÖø
kôÛF×ô ³Óø³eôƒö çû³Âö]* EE ì ©8| 7, ¬Št ‰ Ü z s Z e ƒ Z 7, 6,(Ë¿ L L
ÐZq ðÃì Lg6,(kZ J# DDø Ð×ø ìø ^Úø †( ø àûÚô èÚ$ ^$jÖ] äô ×# ³Ö]
-Z
Ë }Š 7yv
ó óX $
*™x ÈZ »yZf Z
:*
$Zzg 608 ~ ~g ‡Z 9Å b {,
:._Æe ¦
kO1Z **
ÄøÛøŠûmø Ÿø oj# uø ½º]†ø •ö äö Öø æø áö^_ønû $ Ö]†ø eø û ]ø éô ¡
ø ’$ ³Ö^³eô pøô çû³Þö ]ƒø ]ôEE
DDàømû ƒô ^+ j$Ö]
‚ì @* ™ `g { Zƒ y-Âì CY ~Š yZ f Z a Æi úZ
YhzŠ @* # LL
ó óX îŠ 7ð‹i ZzWÅyZ f Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

33 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™~È0*
Åi ú
¦
$Zzg 847 ~ ðK̈òÅ bY ZŠg−Z1Z **
:._Æ e
(éö ¡ø’$ Ö] Üö`ônû Êô Ýö ^³Ïø ³iö Ÿø (æõ‚û³eø Ÿøæø (èõ mø †û ³Îø oû³Êô èõ $ø ¡
ø $ø àû³Úô ^³Úø EE
DDèô Âø^ÛørøÖû ^eô ÜûÓönû ×ø Ãø Êø áö^_ønû $ Ö] Üö`ônû ×ø Âø ƒø çøvûjø ‰û]Ÿ$]ô
º6,yZ » y-Â,™: ì‡i úvß &~Vƒ Ç Ô~ ÂÌË L L
( 5701 ~ ì ÎZ 9) ó óX zñxi Ñî
) ) ?ÎXì @*
Yƒ ì‡
*™: :~i ú
:*
$Zzg 1142 ~ ~g ‡Z 9Å b {,
:._Æ e ¦
kO1Z **
'ø¡ø$ø Ýø ^Þøçøaö]ƒø ]ô ÜûÒö ‚ôuø]ø Œô]ûÿ…ø èô nø Êô ^Îø o×F ³Âø áö^³_ø³nû $ Ö]‚ö³Ïô ³Ãû ³mø EE
ÀøÏø nû jø ‰û] áû^ô Êø ‚ûÎö …û ^Êø غmû çô›ø غnû Öø Ôønû ×ø Âø éõ ‚øÏû ³Âö Ø$ ³Óö³eö †ô³–û³mø ‚õ³Ïø ³Âö
o×# ‘ø áû^ô Êø éº ‚øÏû Âö kû×$ vøÞû ]ô ^* •$ çøiø áû^ô Êø éº ‚øÏû Âö kû×$ vø³Þû]ô äø ³×# ³Ö]†ø ³Òø „ø³Êø
&ønû fôìø xøfø ‘û]øŸ$]ôæø ‹ôËû ß$Ö] gøn( ›ø^_÷nû ôÞø xøfø ‘û^ø Êø éº ‚øÏû ³Âö kû³×$ ³vø³Þû]ô
DDạøŠûÒø ‹ôËû ß$Ö]
Xì @* /&? ~¢ Å kZ y-ì @*
Î ¤ # Ð ~ ?LL
Î ðÃZ
vZ ì @* /Z : X YÎ ì ] Zg D ~(,ì H ? {¤
ƒg ZË {z¤ /Ù
C
Ôì CY Á{¤
/gzZ q /Z Ôì CY Á{¤
-Z Â} ™çz ¤ /q
-Z ì @*
™™f »
Ñ{ À 0* ™ ð{z : ì CY ÁÌ{¤
ì @* /~Šá | 7, /Z
i ú¤
ó óX NgzZ ÑZ' ™ ðt :gz Ô( lt
,ì @* Kl÷) r â Š¢qgzZ
7¬Š Åäƒ 4ZŠ ~y 
:−,
$Zzg 2018 ~ ›9Å b vZ†0'
:._Æe , ¦
Y**
Ùø^Îø äô Úô ^Ãø ›ø‚øßû Âôæø äô Öô çûìöö ‚øßû Âô äø ×# Ö]†ø Òø „øÊø äö jø nû eø Øö³qö†$ ³Ö] Øø³ìøø ]ƒø ]ôEE
äø ×# Ö]†ôÒö „ûmø Üû×ø Êø Øøìøø ]ƒø ]ôæø ðø ^³øÂøŸøæø Üû³Óö³Öø kø³nû fôÚø Ÿø Váö^³_ø³nû $ Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

34 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Üû×ø Êø Øøìøø ]ƒø ]ôæø kønû fôÛøÖû ] Üöjö Òû …ø û ]ø áö^³_ø³nû $ Ö] Ùø^³Îø äô ³³Öô çû³ìöö ‚ø³ßû ³Âô
DDðø ^øÃø Öû ]æø kønûfôÛøÖû ] Üöjö Òû …øû ]ø Ùø^Îø äô Úô ^Ãø ›ø‚øßû Âô äø ×# Ö]†ôÒö „ûmø
» vZ ‰
Ôá x ** Ü z D 3** Ü z Dƒ 4ZŠ~y¿ðÃZ
3gzZ ‰ # LL
¿ðà Z L ^I: ì H y-
3» ]Zg : ì x ª ïE
# gz Z Xì **
 ì H y- Ô©
ïx ª ‘ » vZ ñƒ Dƒ 4ZŠ~y
87x **
ì H y- Ô © » vZ ‰
87x ** Ü z D 3**
3Z# gzZ Ôì Š
H
3»] ZggzZ Š
ó óX Ì** HïÌx ª‘
 »ƒ W
:−, á z ð
7¬Št x 
¦
$Zzg 5088~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b y¢**
:._Æ e
ðº oûø äô Ûô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô oûŠôÛûmö àø³nû uô Ùø^³Îø àû³Úø EE
ø $ø Üönû ×ô Ãø Öû ] Äönû ÛôŠ$ Ö]çøaöæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Ÿøæø š
ÜûÖø lõ]†$ Úø 'ø¡ ô …ûŸûø] oûÊô
'ø¡ø$ø xöfô’ômö àønû uô^`ø Öø ^Îø àûÚø æø ø (xfô’ômö oj# uø 𺠡øeø é÷ ^* rû³Êø äö ³fû ’ô³mö
DDoûŠôÛûmö oj# uø 𺠡øeø é÷ ^* rûÊø äö fû ’ômö ÜûÖø lõ]†$ Úø
pû„ô³Ö$] äô ³³×# ³Ö] Üô³³ŠûeôE ì ©
8| 7, Ü zÆ x 
¬Štû%&‰ á ¿ L L
Äönû ÛôŠ$ Ö]çøaöæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Ÿøæø šô …û Ÿûø] oûÊô ðº oûø äô Ûô‰û] ÄøÚø †% –ö³mø Ÿø
û%&‰ Ü zÆ ðgzZ ÔB7ÄWðÃ7 -eZ J - ðÐZ DÜönû ×ô Ãø ³Öû ]
ó Xó B7ÄWðÃ7
-e Z J á ÐZ Âì ©
-x 8| 7,
¬Št
( 6426 :ìÎZ 9)
:ÈÐ ]ïB‚Æ xø)
$Zzg 1171 ~ ~èF,
:._Æe ¦
òÅ b%¬ 0µ **
DDáö^_ønû $ Ö]^Ûø`ö %ö Öô ^$øø áø^Òø Ÿ$]ô èõõ ñø†ø Úû ^ô eô غqö…ø á$ çø×ö íûmø Ÿø EE
/z } ™:g (Z ÏeB‚Æ ]gúxø) Ë¿ðà ¦
ZŠ:¤ Ù LL
/C

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

35 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 2546: ì ÎZ 9) ó óX ǃ y-
:ÈÐ ÏeÐ ®
) )
òÅ b /0Z **
$Zzg 2165~ ~èF,
:._Æe ¦
ÄøÚø áø^_nû $ Ö] á$ ^ô Êø (èø Îø †û Ëö Öû ]æø ÜûÒö ^m$]ôæø (èô Âø^Ûø³rø³Öû ^³eô Üû³Óö³nû ×ø ³ÂøEE
DD‚öÃø eû ]* àônû ßø$û Ÿûô] ÄøÚø çøaöæø (‚ôuô]çø Öû ]
Z ƒ y-B‚ Æ ! Z èY” Ð ÏeÐ ®
# gz Z ì @* ) )LL
ƒgzŠ y- ÂVƒzŠ
( 2546: ì ÎZ 9) ó óXì @*
:* w‰
*™: c y
:ì ã!* g›á g Z~27 e $WLZu Z µ {gÎ
äø ³ e(³ †ø ³ Öô³ áö^³ _ø³nû )$ Ö] áø^³ Òøæø àö³nû ›ô^³ nø )$ Ö] áø]çø³ ìû]ô]çû³ Þö^³ ³Òø àø³ mû…ô„( ³ fø Ûö ³ Öû] á$ ]ô™
—…÷ çûËöÒø
Å [g LZ y-gzZ ð¸ Æ y- áZz ä™ k
,qGL L
ó óXì ÑZz ä™~]**
*™g (ZÃn
:*
™.Å
AE
¦
$Zzg 8014~.Z ê Z Å b )â Z1Z **
:._Æ e
DDðô çûŠ% Ö] Åø…ô^’øÚø oÏô iø Íôæû†ö Ãû ÛøÖû ] Äöñô ^ßø ‘øEE
( 3795: ìÎZ 9) ó óX ƒ XÐ VÆh Å ðZ'
,x Ȯ nL L
Þ ‡ ð •Z
!gŠè.
ÅvZì 3 Zg „ q
-Z sÜ » vÐ kZì ÔŠ î » \ WgzZ Z÷ y-
$Y ÅvZ Ù g (Z Ã Vñ» yZ Ô
Y W~ { C
a Æ \ WgzZ }÷Ð +
:=g f » vÐ y-
™ Za mÜ Z Ô xg ì‡? yZZ
**

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

36 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡
$ z { f 7Z
Ô −7,îÏ)gE
−7,ÏÆZ îG G!W
™x ÈZ » &f ðš!
Ô **
** Û
™]zˆÅˆ yWŒ
Ô**
™]zˆÅ {ÂZ {gÎ
**
™]zˆ]c* WÅ {ÂZ {gÎ
W~y
™]zˆ{>
Ô**
−, 3Ð y
7 ¬Š Åå
™x ÈZ » yZ f Z
Ô**
**
™~È0*
Åi ú
™: :~ i ú
Ô**
7 ¬Š Åäƒ 4ZŠ ~ y
−,
ÔÈÐ ]ïB‚Æxø)
ÈÐ ÏeÐ ®
))
Ô ** w‰
™: c y
Xì=g f » ]Ð y-aÆ\ WgzZ}÷
Å y-à \WgzZ = ´ â z Û{ {z ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
# ÔÇg ~ ãZôgzZ «™ KZ Çg J
ÌZ -Z Û pôÐ VÂg ZÑ
# X ñâ 
LZ kzŠÁZ ¼ Û yZÑ!*
A gzZ ñâ Ø{ Ôñš ~ ª]gzpÅyZZ ñš
! ñ¯ »g Zh

! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

37 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1q Ë~i ú

äô ×# Öô ]çûÚö çûÎö æø (àônû fôÛöÖû ] äô eô^jø Òô oûÊô Ùø^Îø pû„ôÖ$] (àønû ÛôÖø ^³Ãø ³Öû ] h( …ø äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
éö ¡ø’$ Ö]æø (àønû Ãô ô^íøÖû ] o×ø Âø Ÿ$]ô éº †ø nû fôÓøÖø ^`ø $Þ]ôæø éô ¡ø’$ Ö] àôÂø Ùø^³Îø æø (àø³nû jô Þô ^³Îø
äô ×# Ö] Ù牆Ö] ‚ÛvÚ (àønû Ãô ô^íøÖû ] ‚ôn( ‰øæø (ànûÏô j$Ûö³Öû ] Ýô^³Úø ]ô o³×F ³Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]ø (ànû Ãô Ûøqû]ø äô fôvû‘øæø äô Öô  o×F Âøæø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eôƒö çûÂöªÊø
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
ø ø oûÊô Üûaö àømû„ôÖ$ ]ø oáøçûßöÚô ç+ Ûö Öû] xø×øÊû]ø‚ûÎø™
—oáøçûÃö Fô^ìø Üû`ôiô ¡‘
0gz Z Xì ]Š „Å]+Z [gv Z XXá悳 fö Ãû ³ ³nø Öô Ÿ$]ôZZ ÔÑ» ðÅyK̈Z
Å ðñi ú Ôì uQ Å V\Wi ú Ôì ]Š „ ~ (,¹i úÐ ~ ] ZŠ „
# Zg ¯
gz Z ä 5 Ð Û{ Ã t‘ Xì s ) !* ) !*
gzZ ú¯ i ú Ôì ` Zc
Xì=g f » ä h
yZ Ì ãZ%»z ! x»gzZ b #zi ¯Q ì qígzZ q Ë bzg ÇÅi úkZ
ø ø oûÊô XaÆ
X á Zz ä™g (Z qígzZ q Ë~i ú áøçûÃö Fô^ìø Ü`ôiô ¡‘
ÇÅ —Õø]†ø mø äö Þ$ ^ô Êø åö ]†ø iø àûÓöiø ÜûÖ$ áû^ô Êø åö ]†ø iø ÔøÞ$ ^* Òø äø ×# ³Ö]‚ø³fö Ãû ³iø áû]ø™ q Ë
Xì ‚
z q Ëi ú ~ ÷ Vz™ H ~1VƒLeÜJ e ~ ‚ÏZÃi ú KZ ~
× Ð qí
X ñYƒ +'
j§Ð y Ã{z Ô [ òZ Ð yÃ{z ~ Ýzg Å < Û ¶ Š
W
L z yWŒ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

38 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

M i ÇÅi úÐ x™gzZ am{ LZ ]+Z [g vZ Ð ä™g (ZÃX

Û Y « qíz q Ë
X Dâ
:bŠ [Z »yZf Z 
$Zzg 4442 ~ ~g ‡Z 9Å b '
:._Æ e , ¦
Y**
èô Ú$ ^j$Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôaF h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø ðø ]‚øß( Ö] Äö³Ûø³Šûmø àø³nû uô Ùø^³Îø àû³Úø EE
^Ú÷ ^Ïø Úø äö %û Ãø fû Ö]æø èø ×ø nû –ôËø Öû ]æø èø ×ø nû ‘ôçøÖû ]‚÷Û$ vøÚö lô èô Ûøñô ^³Ïø ³Öû ] éô ¡ø’$ Ö]æø
DDèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çû mø oûjô Âø^Ëø ø äö Öø kû×$ uø äi$‚ûÂøæø pû„ôÖ$ ] ]÷çûÛövûÚ$
æø èô Ú$ ^j$Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôaF h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö]ø ZZ ( S7,
¬Š )t™ÍyZ f Z ä T L L
^Ú÷ ^Ïø Úø ä%û Ãø eû ]æø èø ×ø nû –ôËø Öû ]æø èø ×ø nû ‘ôçøÖû ]‚÷Û$ vø³Úö lô èô Ûø³ñô ^³Ïø ³Öû ] éô ¡ø’$ Ö]
X óì
ó CYƒ Z ) Ë ~÷ XXäi$‚ûÂøæø pû„ôÖ$ ] ]÷çûÛövûÚ$
# ZzaÆ kZ ®
™x ÈZ» uZz
:**
EXAÄ
$Zzg 47~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b ö-;EZ−{0h
:._Æ e ¦
+i **
DDéõ ¡ø‘ø Ø( Òö ‚øßû Âô Õô]çøŠ( Ö^eô Üû`ö iö †û Úø Ÿøø oûjô Ú$ ]ö o×F Âø Ð$ ö]ø áû]øŸøçûÖø EE
Ù 7Zgz¢ ~Â@*
B‚ Æi úC Ö Z KZ =¤
ƒ :g e » ú6,# /Z L L
X ó óêŠ ¬» uZz
*™g (Z “
:* $iaÆK 
M iz d
: ì ã!* á g Z~31 e
gŠ $Ws Z²Z {gÎ
—‚õrôŠûÚø Ø( Òö ‚øßÂô ÜûÓöjøßømû ‡ô ]ûæ„öìö Ýøø I oûßô eø ^mø™
ó 1™3 Zg W[pÊp õG
X ó™ 5µ( yÆvZ )K ! d
/ÍG WÆ xŠ W} Z L L
:._Æ e $Zzg 280 ~zâ 0Z òÅ b ´ â 1Z ** ¦ &
DDáô^Ûømû Ÿûô]†ö _ûø ðô çû•öçöÖû ] Éö^fø ‰û]ôEE
ó Xó ì yZZ Û**
™ b§hZçzL L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

39 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

$Zzg 602 ~ ›9Å b {k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦ &
DDðô çû•öçöÖû ] Éô^fø ‰û]ô àûÚô èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø áøçû×ö r$ vøÛöÖû ]†% Çö Öû ] Üûjö Þû ]øEE
Ö ª ¯ zg L L
I Z } g vÐ zz Å ä™ çz b§ hZ #
¾ çz Y ¡
ó óXÐ Vƒ
:._Æw¸gÃè ~ ~g g 9Æ b /0Z **
¦ &
D64K1 ðç•çÖ] É^f‰] h^e p…^íeE DDðö ^Ïø Þû Ÿûô]ø ðô çû•öçöÖû ] Éö^fø ‰û]ôEE
ó óXì **
ƒ s ™u 0*
[pŠ Z%Ð ä™ b§hZçzL L
*™g OZ »i ú
:*
$Zzg 251 ~ ›9Å b {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
‚ôqô^ŠøÛøÖû ] oÖø ]ô^_øíöÖû ] éö †ø %û Òø æø åô …ô^ÓøÛøÖû ] o×ø ³Âø ðô çû³•öçö³Öû ] Éö^³fø ‰û]ôEE
DD½ö^eø †( Ö] ÜûÓöÖô „FÊô (éô ¡
ø ’$ Ö]‚øÃû eø éô ¡ø’$ Ö] …ö ^¿øjô Þû ]ôæø
Ð {Š c*$Y ÅKÔ**
i+ æ¾7§ hZçzŠz!* Æ( Ïh +I** ) úLL
X óì
ó o !* ™g OZ »i ú~uzŠˆ Æi úq
g ¸ Ô ** -Z Ô» {Š c*
i
*™ ¬Š¬ Ð #
:* Ö ‡Z 
¦
$Zzg 1696 ~ yx0Z 9Å b ´ â 0 ÷Z **
:._Æe
!èm]æ… oÊæ !]çûÂöû ^Êø hö^røjø Šûmö èô Úø ^Îø Ÿûô]æø áô]ƒø Ÿûø] àønû eø ðö ^³Âø‚% ³Ö]øEE
gnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘E DD% †ø mö Ÿø èô Úø ^Îø Ÿûô]æø áô]ƒø Ÿûø] àønû eø ðö ^Âø‚% Ö]ø
D265
Ö ‡ZgzZ yZ f Z ) ?ÎÔì CY Å wJ¬Š yxgŠ Æ #
# Ö ‡ZgzZ yZ f Z L L
X ó zó ™ H ¬Š ( yxgŠÆ
$Zzg ~uzŠ²
:ì ~ e
ó óX Cƒ7Šg ¬Š y xgŠÆ #
Ö ‡ZgzZ yZ f Z L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

40 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™x ÈZ »},
:*
¦
$Zzg 695~Š ƒ ZŠ ! Z 9Å bG1Z **
:._Æ e
!èm]æ… oÊæ !^`ø ßû Úô áö‚ûnø Öû æø éõ †ø jû ‰ö oÖF]ô Ø( ’ønö ×û Êø ÜûÒö ‚öuø]ø o×$ ‘ø]ƒø ]ôEE
äô nû ×ø Âø áö^_ønû $ Ö] Äö_øÏû mø Ÿø^`ø ßû Úô áö‚ûnø ×û Êø éõ †ø jû ‰ö oÖF ]ô ÜûÒö ‚ö³uø]ø o³×# ³‘ø]ƒø ]ô
DDäö iø ¡ø‘ø
Ôñ 7, $Y Å},ce ÐZ Âñ 7,
i ú+ # LL
i ú ðÃÐ ~ ?Z
# :ì ~ e
?Z $Zzg ~uzŠ Z
# Xñ 7, Û Æ },

i ú™ƒ d
},Ôñ7, $Y Å},ce ÐZ Âñ 7,
i ú+ i ú ðÃÐ ~
ó óXn : h ÂÃi úÅkZ y- @*
ñ7,i ú™ƒ d
$ŒÛÆ
:´gzÂ~i ú
¦
$Zzg 812 ~ ~g ‡Z 9Å b k„0Z **
:._Æe
åô ‚ônø eô…ø ^ø]øæøèô `ø fû røÖû ] o×F Âø Üõ¿öÂû]ø èô Ãø fû ‰ø o×F Âø‚ø³rö³‰û]ø áû]ø lö†û ³Úô ]öEE
køËô ÓûÞø Ÿøæø àônû Úø ‚øÏø Öû ] Íô]†ø ›û]* æø àônû jø fø Òû †% Ö]æø àômû ‚ø³nø Öû ]æø äô ³Ëô ³Þû]ø o³×F ³Âø
DD†ø Ãû $ Ö]æø hø^nø %( Ö]
Å u ** O Ôì 5 ¬» ä™ {>? Y ¡
ä \W? ã % IZ ]‚ = L L
ÃVß !*
gz Z VzÀgzZ Ô? VñŠzŠ gzZ ÔVZ á Z+
RzŠ ÔV ð; zŠ Ô H {g $Y
X ó ó( ì Š
Hc*
Š ¬=) »m
:*
*™Š c*
Ã]ñ
¦
$Zzg 849 ~ ìÎZ 9Å b ´ â 0 ÷Z **
x â Z & ._Æ e
:H™f?431 ™1 ¢ä k“Š
oûÊô løçûÛøÖû ]†ø Òø ƒø ]ƒø ]ô Øøqö†$ Ö] á$ ^ôÿ ³Êø Ôøiô ¡ø‘ø oû³Êô løçû³Ûø³Öû ]†ö ³Òö ƒû ]öEE
oûÊô køÛûÎö ]ƒø ]ô !èm]æ… oÊæ !äö iø ¡ø‘ø àø³Šôvû³mö áû]ø p' †ô³vø³Öø äô ³iô ¡ø‘ø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

41 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

D742VÄÚ^rÖ] xnv‘E DDÅõôù çøÚö éø ¡ø‘ø Ø( ’øÊø Ôøiô ¡ø‘ø
{Š c*
iì @*
™Š c* # G ÔÙŠ c*
Ã]ñKZ ~i úòŠ WZ Ã]ñ~i úL L
$Zzg ~uzŠ Z
~e # Xá™ Za q Ë~ i úKZ {zì d
$ŒÛ
ó óXƒi ú¦ZŠß Z ~¾‰™ ZŠ Zi ú,Z Â} ™ ZŠ Z i ú ÂZ

¯ ‚f » ÙÍuÐvZ
:**
$Zzg 474 ~`@
:._Æ e 0Z 9Å b {k
,Ù 1Z **
C ¦
Ìønû Òø †û ¿ößû nø ×û Êø äö e$ …ø oûqô^ßø mö ^³Ûø³$Þ]ô oû³×( ³’ø³mö Ýø ^³Îø ]ƒø ]ô Üû³Òö ‚ø³uø]ø á$ ]ôEE
DDäô nû qô^ßø mö
Ð [g LZ {z G ì @* #q
™ ì‡i ú Z -Z ðà Ð~ ? GL L
;g ™ ÙÍuù Ð [g LZ {z } ™g ¨ ce ÐZ Ôì @*
™ ÙÍu
ó Xó ì
$Zzg 281~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦ &
àônû Ëø ’ûÞô pû‚ôfû Âø àønû eø æø oûßô nû eø éø ¡ø’$ Ö] köÛûŠøÎø V Ø$ qøæø $̂ Âø äö ×# Ö] Ùø^³Îø EE
äö ×# Ö] Ùø^Îø àønû ÛôÖø ^Ãø Öû ] h( …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø‚öfû Ãø Öû ] Ùø^Îø ]ƒø ^ôÿ Êø Øøòø ‰ø^Úø pû‚ôfû Ãø Öô æø
o$ ×ø Âø oßF$û ]ø äö ×# Ö] Ùø^Îø Ünû uô†$ Ö] àÛFuû†$ Ö]ø Ùø^Îø ]ƒø ^ôÿ Êô pû‚ô³fû Âø oû³Þô ‚ø³Ûô³uø
Ùø^Îø ]ƒø ^ôÿ Êô pû‚ôfû Âø oûÞô ‚ør$ Úø Ùø^Îø àômû ‚( Ö] Ýôçûmø ÔôÖô ^³Úø Ùø^³Îø ]ƒø ^ôÿ ³Êô pû‚ô³fû Âø
pû‚ôfû Ãø Öô æø pû‚ôfû Âø àønû eø æø oûßô nû eø ]„âF Ùø^Îø àönû Ãô jø ŠûÞø Õø^³m$]ôæø ‚ö³fö Ãû ³Þø Õø^³m$]ô
køÛûÃø Þû ]ø àømû „ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô Üønû Ïô jø ŠûÛöÖû ] ½ø]†ø ’( Ö]^Þø‚ôaû]ô Ùø^Îø ]ƒø ^ôÿ Êô Ùø^* ‰ø^³Úø
pû‚ôfû Ãø Öô ]„øâF Ùø^Îø àønû Ö( ^–$ Ö]Ÿøæø Üû`ônû ×ø Âø hôçû–öÇû ³Ûø³Öû ]†ô³nûÆø Üû³`ônû×ø ³Âø
DDÙø^* ‰ø^Úø pû‚ôfû Ãø Öô æø
,
'Z' Û ]+Z [gvZ L L
,yxgŠÆ}ÈgzZ LZ ä~Ãi ú: D â 
ÔH wZÎä kZ » Tì ¼ {z a Æ }È }÷Ôì H„'
, ,
Z'

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

42 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Û ]+Z [gvZXX ànû ÛôÖø ^Ãø Öû ] h( …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]øZZì HZ 
Dâ # {È
vZXÜönû uô†$ Ö] àô³ÛF³uû†$ ³Ö]øZZì HZ
# {È ÔÅ£~÷ä }È }÷
Û ]+Z [g
# {È ÔÅ z ~÷ ä }È }÷ D â 
Z
Û ]+Z [gvZXXàômû ‚( Ö] Ýôçûmø ÔôÖô ^Úø ZZì H
ä }È }÷ D â 
vZXXàönû Ãô jø ŠûÞø Õø^m$]ô æø ‚öfö Ãû ³Þø Õø^³m$]ô ZZì HZ ,~÷
# {È Ô ÅyÒ Ïg )
Û ]+Z [g
}÷ Ôì yxgŠ }÷gzZ }È }÷t D â
# {È Ô H wZÎ ä kZ ì ¼ {z a Æ }È
ìH Z
Üû`ônû ×ø Âø køÛûÃø Þû]ø àømû „ô³Ö$ ] ½ø]†ø ³‘ô Üø³nû Ïô ³jø ŠûÛö³Öû ] ½ø]†ø ³’( ³Ö]^³Þø ‚ô³aû]ôZZ
Û ]+Z [gvZ XXàønû Ö( ^–$ Ö]Ÿøæø Üû`ônû×ø Âø hôçû–öÇû ³Ûø³Öû ]†ô³nû Æø 
Dâ
X ó óHwZÎä kZ ì¼ {zaÆ}È }÷
:´g? N !*
B; Vc*
ZŠ ~i ú
¦
$Zzg 923~›9Å bv0 bZz**
:._Æ e
oûÊô èö ÛøÓûvôÖû ]øV†ru àe] Ù^Îóp†F Šûnö Öû ] o×ø Âø oßF Ûûnö Öû ] åö ‚ømø Äø³•øæøEE
hö†ø Îû ]øæø &ôfû Ãø Öû ] àøÚô ĺßû Úø çøaöæø Øônû Öô „$ Ö] Øôñô ^Š$ Ö] èö Ëø ‘ô^`ø Þ$]ô èô òø nû `ø Öû ] åô „ôâF
D224/2 :p…^fÖ] xjÊE DDÅôçûöíöÖû ] oÖø ]ô
2 ¢ ~g ]Z ì kã?v0Z x â Z X 3g ? N !*
B; Vc*
ZŠQ L L
Û ?224 ™
ªÅ à ZÎt ì t Õ~ ˆ kZ : D â 
9 ) X óì
ó d
$ŒÛ {Š c*
i Æ q ËgzZ ì ú â Ð ]»w w‰ Ôì
( 54 : ìÎZ
*™x ÈZ»fË
:*
¦
$Zzg 2203 ~›9Å bm°Z1Z **
:._Æ e
äö ßû Úô äô ×# Ö^eôƒû ç$ Ãø jøÊø äö jø ŠûŠøuû]ø]ƒø ^ôÿ Êø hºˆø ßû ìô äö ³Öø Ùö^³Ïø ³mö áº^³_ø³nû ø Õø]ƒø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

43 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DD^÷$¡ø$ø Õø…ô^Šømø o×F Âø ØûËö iû ]æø
ƒ bq yxgŠ Æi ú ~÷gzZ }÷y-! awÎg Æ vZ } Z L L
tc*Û ä a \ WÔì CYƒ ûÒ$ i6,í ] Y Z Œ
â Û ~÷gzZ ì @*
Y
{C ÅvZ ( ƒ kC(Z )Ã\ WZ Y¹[ò& ì y-
# : Ôì @*
X óØ
ó Š uðg !*
&+$Y N !*
KZgzZ
W~
:−7,Ð yEZ
$Zzg 1888 ~ yx0Z 9Å b {k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
=äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ùø^Îø äô iô ¡ø‘ø àûÚô Ñö†ôŠûmø pû„ôÖ$]ø è÷ Îø †ô‰ø Œô^ß$Ö]]. çø³‰û]* EE
oÊæ !^aøø çûrö‰öŸ ø æø^`ø Âøçû³Òö …ö Ü% ³jô møŸø Ùø^³Îø äü ³iø ¡ø‘ø Ñö†ô³Šûmø Ìønû Òø
Äôñô ^røÖû ] Øö%ø Úø åô ô çûrö‰ö oÊô †ö Ïö ßû mø æø äü Âøçû Òö …ö Ü% jô mø Ÿø pû„ô³Ö$] Øö³%øÚø !èm]æ…
DD^÷ònû ø äö ßû Âø áô^nø ßô Çû möŸ
ø àônû iø †ø Ûûj$Ö]æø éø †ø Ûûj$Ö] ØöÒö ^+ mø
™åqÃg: Ôìga»i ú ìga {z + F,
: Ôì @* +Ð ~ VÍß L L
$
åqÃg wVÅ ¿kZ :ì ~ e ™å{>
$Zzg ~uzŠ²Xì @*
@*3gLq-Z ì#Å â ÅÆÈkZ ì @* g â f^~ }>Ô@* ™7
™A.
9Ô3840 :.Z êEZ ) X ó ó C™7e $ñÐZ ì @* 3,gLzŠ c* ì
E3™nZ z (nZ
( 9624 :ì ÎZ 9Ô528 : ïG
E3™nZz (nZ 9Å b~ÄZ .ñ1Z **
$Zzg 528 ~ ïG
: ._Æ e ¦ &
oÊô †ö Ïö ßû ³mø æø äü ³³Âøçû³Òö …ö Ü% ³jô mø Ÿø ¡÷qö…ø p!…ø V äô ³×# Ö] Ùø糉ö…ø á$ œEE
o×F Âø]„øaø lø^ø Úçû³Öø VV äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Ùø^Ïø Êø oû×( ’ømö çøaö æø åô ô çû³rö³‰ö
V · ·‚õÛ$ vøÚö kô×$ Úô †ônû Æø o×F Âø lø^Úø äô Öô ^uø
;g ™å**
qÃg Ô¬Š ñƒ _7, -Z ä a *™Ñ L L
i úÿq
q ÏZ ÐZ¤
ª /Z :c*Û ä a\ WÔå;gg â f^~ }>gzZ å
â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

44 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó Xó ÏñW]ñ{z´Æðs Z IÐZ ˆ W]ñ~
:−7,Æ™g¨? p
: ì ã!* gŠ á g Z~43 e $WY ûZ >gÎ
]çûÛö ×øÃû iø oj# uø p…F ^Óø‰ö ÜûjöÞû]ø æø éø¡’ø $ Ö] ]çûeö †ø Ïûiø Ÿø ]çûßöÚø I àømû„ôÖ$ ]^`ø m% ]ø ^mø ™
—áøçûÖöçûÏöiø ^Úø

?ƒ x¥» ‚ƒ Y: d Û Æi ú ?~ ª
q Ź!ëñ} Z L L
X óƒ
ó ìg
:−7,:i ú~’ª
q
¦
$Zzg 213 ~ ~g g 9Å b ÷Z **
:._Æ e
oÊæ !]. †ø Ïû mø^Úø Üø×ø Ãû mø oj# uø Üûßø nø ×û Êø éô ¡
ø ’$ Ö] oÊô ÜûÒö ‚ö³uø]ø ‹ø³Ãô ³Þø ]ƒø ]ôEE
äö ßû Âø gøaø„ûmø oj# uø‚ûÎö †û nø ×û Êø oû×( ’ømö çøaöæø ܳÒö ‚ö³uø]ø ‹ø³Ãô ³Þø]ƒø ]ô !èm]æ…
D810ÄÚ^rÖ] xnv‘E DDÝö çûß$Ö]
ñYÎ{zceÐZ ñW’~i úª -Z ËÐ ~ ?Z
qÃq # LL
# :ì ~ e
?Z H {zá yY {z ‚
$Zzg ~uzŠ²Xì ; g| 7,
¬’ ‚ñYÎ{zce ÐZ ñW’~i úª  qÃËÐ ~
E3™nZz (nZ 9) ó Xó ñY
( 642: ïG
Ð ]ZZ 
:xgi !*
¦
$Zzg 909 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ bg f1Z **
:._Æ e
÷ fôÏû Úö Ø$ qøæø $̂ Âø äö ×# ³Ö] Ùö]ˆø ³mø ŸøEE
ÜûÖø ^Úø äô iô ¡ø‘ø oûÊô çøaöæø‚ôfû Ãø Öû ] o×ø Âø ¡
DDäö ßû Âø Íø†ø ’øÞû]ô äü `ø qûæø Íø†ø ‘ø]ƒø ^ô Êø kûËô jø ×û mø
$Y Å kZ ]+Z [g vZ Ô@*
Tg zá+ ™ 7] Z Z òŠ WJ
-Z# LL
UzÂÐ kZ Ì]+Z [gvZì © ™] Z Z {z Z
8( UzÂ) @* # Ô

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

45 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 554 :9nZz (nZ 9) X ó ó f
e
UÃi úñY ‚gzZ VzŠ6,‚
:**
¦
$Zzg 5614~ ~g g 9Å b ÷Z **
:._Æ e
DDoûiô ¡ø‘ø oûÊô oûÖô šö †ôÃû iø åü †ö mû æô^’øiø Ùö]ˆø iø Ÿø äü Þ$^ô Êø oûß( Âø oû_ônû Úô œEE
Xó 
ó „g CW} h W~iú~÷k
,z£(? }Š6,kZ)ßUÐíÃyZLL
$Zzg 673~ ~g g 9Å d/0Z **
:._Æe ¦ &
ø ’$ Ö] kô³Ûø³nû Îô ]öæø Üû³Òö ‚ô³uø]ø ðö ^³øÂø Äø³•ôæö]ƒø ]ôEE
ðô ^øÃø Öû ^eô]æ. ‚øeû ^Êø éö ¡
DDäö ßû Úô Éø†ö Ëû mø oj# uø ØûrøÃû mø Ÿøæø
: ~¢gzZ ³3**
3 ÂñYƒ ~9i úgzZ ñY3g ** á Z
3» x # LL
X ó óN Yƒ rg Ã( Ð ä3 ) \W ‚Ù
$Zzg 88~ŠzZŠ ! Z òÅ b¶g Z 0vZ†**
:._Æe ¦ &
]+ ‚øfû nø ×û Êø éö ¡
ø ’$ Ö] kôÚø ^³Îø æø ðø ¡
ø íø³Öû ] gø³aø„û³m$ áû]ø Üû³Òö ‚ö³uø]øø ]…ø ]ø]ƒø ]ôEE
DDðô ¡øíøÖû ^eô
ÆiúgzZ}™{ŠZgZ» äYaÆ~
# q ñ,q
-Z ðÃÐ ~ ?Z
# LL
M ¬ceÐZ Ô ñYƒ #
X ó óñYƒ rg ÃÐ Y sZ š Ö ‡Za
:'YÃÌZ Å q Ë
Ö ™0 {Š „**
$Zzg 425ÅŠ ƒ ZŠ ! Z òÅ b#
:._Æ e ¦
à$ `ö ñø çû•öæö àøŠøuûœ àûÚø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] à$ `ö •ø†ø jøÊû ] lõ]çø×ø ‘ø ‹öÛû³ìøEE
à$ `ö Âøçûöìöæø à$ aöø çûrö‰öæø à$ `ö ÂøçûÒö …ö Ü$ ³iø ]* æø à$ ³`ôjô Îû çø³Öô à$ ³`ö iø ¡ø‘øæø
DDäü Öø †ø Ëô Çû m$ áûœ ]‚`û Âø ä×# Ö] o×ø Âø äü Öø áø^Òø
Ði Z0 Û ä ]+Z [gvZÃX,i ú õ0*
+ZiZ ä TÔì Hn LL
vZ aÆ kZ ÔHåà q ËgzZ qÃg Ô J , Ü zÆ kZ Ãi úÔHçz
7?‰

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

46 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X óÐ
ó ,Š â 
Û s çÐZì {°zt»
¦ &
$Zzg 228~›9Å byA0y¢**
:._Æ e
àöŠôvû³nö Êø èº eø çû³jö Óû³Úø éº ¡ø‘ø åü †ö ³–övûiø Üõ×ô ³ŠûÚö ðõ †ô³³Úû ]ô àû³Úô ^³³Úø EE
àøÚô ^`ø ×ø fû Îø ^ÛøÖô é…^ËÒ kÞ^ÒŸ$ ]ô ^`ø Âøçû³Òö …ö æø ^³`ø Âøçû³öìöæø^³`ø ñø çû³•öæö
DDäü ×$ Òö †ø aû‚$ Ö] ÔøÖô ƒF æø é÷ †ø nû fôÒø lôç+ mö ÜûÖø ^Úø !hôçûÞö„% Ö]
Ôq ËÆi úÔì @*™çz Ði Z0 +Z iZ ‰ Ü z Æi ú y›Ìðà L L
™ 7[ ‚g Z » {k
kZi út Ô @* H{L {z J
-Z ™ åà ) qÃg
# ( ì @*
X óì
ó J
-÷‚ ~y
WÅ Ï0
+itgzZì CY 0 {g ñaÆ Vƒk

¦ &
$Zzg 234 ~ ›9Å b%¬ 0µ **
:._Æ e
oû×( ’ønö Êø Ýö çûÏö mø Ü$ $ö ðø çû•öçöÖû ] àöŠôvû³nö Êø ^. ³•$ çø³jø mø Üõ³×ô ³ŠûÚö àû³Úô ^³Úø EE
DDèßrÖ] äÖ kûfø qøæøŸ$]ô äô `ôqûæøæø äô fô×û Ïø eô ^Ûø`ônû ×ø Âø ØöfôÏû mö àônû jø Ãø Òû …ø
ÒgzŠQ ì @* +Z iZ Ôì @*
™çz Ði Z0 # y›Ìðà L L
™çz Z
X óì
ó CYƒ Z
# Zz ¼
A ? kZ ÔB‚Æ~g—ÅwŠ ~g7 ì @*
™ ZŠ Z
:G$Ð ]U*
Š qgzZ ]uZz
¦
$Zzg 4171~zâ 0Z òÅ b [-Z1Z **
:._Æ e
DDÅõ( çøÚö Ø( ’øÊø Ôøiô ¡ø‘ø oÊô køÛûÎö ]ƒø ]ôEE
,
b[ Z F1) X ó ó³7,
i ú¦ZŠß Z ÂVƒ } 9a Æ i ú\ WZ
# LL
( 742: ì ÎZ 9Å
À&
Û ~ [ ZÆ wZÎ0Æi ú õ/GŸG
: D â ŠÃÞÑZ ?q &
DoÚô ^Úø ]* E oûfôqø^uø àønû eø èø fø Ãû Óø³Öû ] Øô³Ãø ³qû]æø oû³iô ¡
ø ‘ø o³ÖFF ]ô Ýö çû³Îö ]* EE
oñô ]…ø æø lôçûÛøÖ] Ôø×ø Úø æø oÖô ^Ûøô àûÂø…ø ^ß$Ö]æø oûßô nû Ûô³m$ à³Âø èø ß$³rø³Öû ]æø
oûßô Ãû mø E ÍôçíøÖû ]æø ðô ^qø†$ Ö] àønû eø Ýö çûÎö ]ø Ü$ $ö ^`ø nû ×( ‘ø]. éõ ¡ø‘ø †ø ìô ^³`ø ß% ³¾ö]*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

47 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

o×’³i ÌnÒE DDoûe( …ø èô Ûøuû…ø oûÊô ÄöÛø›û]ø à³Óô³ÖFæø oû³eôçû³Þöƒö Íö^³ìø]ø
D17ävË‘1‚×q oFíiæ
A ÔVƒ@*
N ZŠ ¼ ƒZ9 a Æi ú ~L L
™ t ‚ LZÃ~ Vƒ@*
WKZ Ãi úkZ ~ Ôú LZ Ã]>Z o Ô+
~y 3Ô+
$Y N !* $Y
Å [g LZgzZ ñƒ Dg e Ð Vƒk ™ yá i ú
HLZ ~QVƒ @*
™ x ªB‚ Æ ª ã xgŠ Å sp gzZ Yg ayZ Å Øg
Vƒ @*
X ñƒ D™yZ ÅØg Å[gpñƒ Dg eÐzz ÅVƒk H
À&
: õ/GŸG ŠÃ bÛi0vZ†**
¦ &
ÌöÏô mø †ö nû _$ Ö] áø^Òø ‚ûÏø Öø æø ÅôçûöíöÖû ] àøÚô º çûÂö äü Þ$^* ³Òø o³×# ³‘ø]ƒø ]ô áø^³Òø EE
D17/1 VoFíiæ o×’i ÌnÒE DDé÷ †ø røø Åö„ørøÖû ] äü fö Šôvûmø Ÿø äô nû ×ø Âø
+
ñƒ BÚÃyZ }06,ÔÚ » ~lj@* # LL
ƒ V- D™ ZŠ Zi úZ
X ó¸
ó D™ c*YÖ6,yZ
À
/ŸG&ŠÃvZ¶g ~g g x â Z **
: õG ¦ &
oF–Îø ^Û$ ×ø Êø lõ]†Úø †ø øÂø Äøfû ‰ø…ö çûfö Þû $̂ Ö] äö Ãû Šø×û Êø èõ ×ø nû Öø lø]ƒø oû×( ’ømö áø^Òø EE
D17/1 VoFíiæ o×’i ÌnÒE DDoûÞô ]ƒø ]* mû ]ô]æû †ö ¿öÞû]ö Ùø^Îø éø ¡
ø ’$ Ö]
Âñƒ rg ÃÐi ú Š Î8
H@* Ü z D™ ZŠ Zi ú] Zg q
-e {,–‰ -Z L L
X óìó ~Š 1 ä ¾= dŠ ¹
À&ŠÃ k̈¤ ! P0 Z0 Œ0 Z &
: õ/GŸG
]„øâF oûÊô Ùö^* Šûnö Êø äö `ö qûæø†ö Ëô ’ûmø ^`ø Öø ^. •$ çøjø mø æø éö ¡
ø ’$ Ö] lô†ø ³–ø³uø]ƒø ]ôEE
oFíiæ o׳’³i ÌnÒE DDÝö çûÎö ^* ‰ø àûÚø pû‚ømø àønû eø áøçûÊö †ô³Ãû ³iø ]* Ùø^³Ïø ³Êø
D18VävË‘1‚×q
# ÔCYƒ spög Å}n Æ yZ D™çz@*
wZÎZ Ü z»i úL L
ƒ‰

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

48 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó ó ?Vƒ; g Y äƒZ9t ‚Æ ¾~ 7x¥»ë @*
YH
z q Ë~ i úÅ kZì @* ™I Ã]!* kZ ¿{z ! ¥‚gŠ. Þ ‡ ð •Z
ce ¢ 8yTÃ] !* kZÐZ ñYW qí
ÔbŠ [ Z » yZ f Z
™x ÈZ » uZz
Ô**
Ô**
™~g » b§hZ
™g OZ » i ú~uzŠˆ Æq
Ô** -Z
™ ¬Š¬ Ð #
Ô** Ö ‡Z
Ô´gzÂ~ i úÔ ** ™x ÈZ »},
¯ ‚f » x¯ÐvZ Ô**
Ô ** ™Š c*Ã]ñ
Ô´g? B; N !* B; Vc* ZŠ ~ i ú
™x ÈZ » fË
Ô**
Ô−7,Ð yEZ
Ô−7,Æ™g¨? p
Ô−7,: i ú~’ª q
Ð ]Z Z
Ôxg i !*
Ô'YÃÌZ Å q Ë
Xì=g f » qíz q Ë~ i úÅ\ WgzZ ~÷Ôxg i !* Ð ]Z Z
~ Vzi ú KZÃ\ WgzZ = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
]a }g øÃ Vzi ú ~g øgzZ ñâ Û « =Â Å ä™ Za qígzZ q Ë
»g Zh Û «¼ZŠ ~ ¼
+Š LZgzZ ñâ A B‚B‚Æ ~— Å] YgŠ ñ¯=g f »
! =°Z [g c* }W ! ñ ¯ 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

49 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1qJÅ ¬Š

ä́ÛôÃø Þô Èõeô^Šøeô ä́Ïô ×û ìø o×F Âø ÜôÃô ßû ÛöÖû ] (äô ×ô aû]* æø ‚ôÛûvøÖû ] Ð% ³vô³jø ŠûÚö äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
è÷ Ïø ›ô^Þø Üû`ôjô ßø ŠôÖû ]* æø (ä́eô è÷ Ïø ×( Ãø jø Úö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû ] åô ô ^fø Âô éø ‚òô Êû ]* ØøÃø qø pû„ôÖ$] (ä×ô ³–û³Êø æø
äô ×# Öô ^’÷×ô íûÚö é÷ ø ^`ø ø äü Öø Ôømû †ôø Ÿø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFôŸ$ áû]* ‚ö`ø û]* æø (ǻ†ô³Òû „ô³eô
(ǻ†ôÚû ]* æ ä́e( …ø èô Âø^_øeô Üöñô ^Ïø Öû ] äü Öö çû‰ö…øæø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø ûœæø (ǻ†ô`û qøæø ǻ†( ‰ô oûÊô
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (ä́rô`û Þø o×F Âø ]æû…ö ^‰ø àûÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D186Vé†ÏfÖ]E —gºmû †ôÎø oûÞ( ¬ôÊø oß( Âø pûô ^fø Âô ÔøÖø^* ‰ø ]ƒøôæø ™
ÔøÃuÅypt ÔÁPŠ ÅwŠt Ô÷‚q
-Z q
-ZgzZœq
-Z q
-Z » Ï0
+i ã K̈Z
Xì ` Z» x™z aÆ <Z ´ â X J
-* -gÍ™á Ð ŠÍ
c ™á Ð ³ Z J
+
iÅ äZ ÂgzZ òÝ z ÏÈ Ï0i ~÷ì xi Ñ a Æ w”Æ ~0
+ .e
z Z} $Á
8g 8g x » XXäô nû ×ø Âø gû–øÇû mø äø ×# Ö] Øôòø ³Šûmø Üû³Öø àû³Úø ZZ X ñY Re ~ ¬Š‚
iOŠ Z ~ ^Å ¬Š ™0 p ÖZ 'gz¢~÷ce **
y!* ™ H= X ñY F,
Z~
X ñY c* Š i Z âÐ qJsÑÃyZOŠ ZgzZ Vƒ ~g YÐ
À&
» qJ Å ¬Š Ôa Æ \ WgzZ }÷ + $Y Å [òZ yZ õ/GŸG Š !
W
:=g f
:*
*™ ¬ŠB‚Æ mÜZ
¦
$Zzg 3140 ~ ðK̈òÅ b )â Z1Z **
: ._Æe

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

50 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

äô eô oøÇô jö e]æø ^’÷Öô ^ìø äö Öø áø^Òø ^Úø Ÿ$ô ØôÛøÃø Ö] àÚô Øöfø Ïû ³mø Ÿø äø ³×# ³Ö] á$ ô EE
DDäü `ö qûæø
Û wJ¿„z sÜà ¬vZ GL L
F? mÜ Z  D â
Å ÏZ gzZƒ F
( 1331: 9nZz (nZ 9) ó óX ñY Hg (ZaÆ Ÿg
:*
*™ ¬ŠÐ ðZ# ÅwŠ 
$Zzg 5039 ~ ›9Å b ð0 ™**
: ._Æ e ¦
áôæø ðô ]‚ø`ø % Ö] Ùø‡ô^ßø Úø äö ×$ Ö] äö Çø ×$ eø Ñõ‚’ôeô éø ø ^`ø $ Ö] äø ×# Ö] Ùø^* ³‰ø à³Úø EE
DDäô ô]†ø Êô o×ø Âø lø^Úø
wZÎ » ( ]ñÅ ) ]Š ÞÐ vZB‚Æ ðZ# Å wŠ ä ¿T L L
Û «zgŠ » ]Š ÞÐZ ]+Z [gvZ Ô H
/Z D â 
? _ LZ {zp¤
( 1276: 9nZz (nZ 9) ó óñ0*
] Ãz
*™ ¬ŠÐ ¢gzZ yEZ
:*
$Zzg 3479 ~ ~èF,
: ._Æ e òÅ b {, ¦
kO1Z **
Ÿø äø ×# Ö] á$ ]* ]çÛö×ø Â]æø èô eø ^qø¦ô^eô áøç³ßö ³Îô ç³Úö Üû³jö Þû]* æø äø ³×# ³Ö] ]çû³Âöû ]öEE
DDåõ Ÿø ØõÊô ^Æø gõ×Îø àÚô ð÷ ^Âøö gönû rôjø Šûmø
ßyYgzZÙ ¬ŠÐ ]+Z [gvZ ÔB‚Æ ¢ åÆ ¬Š qJ L L
7wJ ¬Š ˆ Å Ð „Zz6," gzZ …¸ ]+Z [g vZ G 
( 245 ~ ì ÎZ 9) ó óD â 
Û
:*
*™ ¬ŠB‚Æ óŒ
$Zzg 7405 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
DDoûeô pû‚ôfû Âø à( ¾ø ‚øßû Âô ^Þø ]* EE
ƒB‚Æ kZ ._ÆyáÆ}È LZ ~L L
ó óVƒ @*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

51 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

$Zzg 2388 ~ ~èF,òÅ b {,
Æe ¦~ e
kO1Z ** $Zzg ~uzŠ
: ._
DDoûÞô ^Âøø ]ƒø ô äö Ãø Úø ^Þø ]* æø oûeô pû‚ôfû Âø à( ¾ø ‚øßûÂô ^Þø]* ÙöçÏö mø äø ×# Ö] á$ ôEE
kZ ._Æ yáÆ }È LZ ~ D â Û ]+Z [g vZ GL L
Vƒ @*
ƒB‚Æ kZ ì @* # gzZ Vƒ @*
™ ¬Š Ð ít Z ƒB‚Æ
™ wJ ¬Š Å kZ ._ Æ yá Æ kZ )
~ ì ÎZ 9) ó Xó Vƒ @*
( 8136
*™ ¬ŠB‚Æspz Ñ
:*
:ì ã!*
gŠ $W{ãZ >gÎ
á g Z ~ 16 e
DDáøçûÏö Ëô ßû mö Üaö^ßø Îû ‡ø …ø ^Û$ Úô æø^Ã÷Ûø›øæø ^Ê÷ çûìø Üû`ö e$…ø áøçûÂö‚ûmø EE
A gzZ ñƒ Dg e Ð [ Z±Æ vZ vß ( L L
ñƒ D™ ÓÑ » ¼
Ð kZ c*Û «ÃyZ ä ]+Z [gvZ¼ gzZ D™ ¬Š Ð kZ
â
ó Xó D™ ay
{z
:* ÆvZ 
*™ ¬ŠB‚Æ x **
$Zzg 1493~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ −Zz Æ b {h
Æe +',0 vZ † **
¦
: ._
oÞ( ªeô ÔøÖö ª‰ûœ oûÞ(  Ü$ `ö ×# ³Ö]ø V Ùöçû³Ïö ³mø ¡
÷ qö…ø Äø³Ûô³‰ø V o$ fôß$Ö] á$ ]* EE
ÜûÖø æø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ôÖ$ ] ‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸûÿ] kø³Þû œ Ÿ$ äø ³ÖF Ÿø Ôø$Þœ Õø‚ö³`ø ûœ
køÖû ª‰ø ‚ûÏø Öø VV äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Ïø Êø ‚öuøœ ]ç÷Ëö Òö ÔøÖ$ àûÓömø ÜûÖø æø‚öÖø çû³mö
!hø^qøœ äô eô oøÂôö ]ƒø æø o_6 Âû]* äô eô Øøòô ‰ö ]ƒø  pû„ôÖ$] Üô‰ûŸûô^ô eô äø ×# Ö]
:‹ ñƒ ët ÿq
-Z äa \ W L L
‚öuøŸûÿ] køÞûœ Ÿ$ äø ÖF Ÿø Ôø$Þœ Õø‚ö`ø ûœ oÞ( ªeô ÔøÖö ª‰ûœ oûÞ(  Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

52 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DD‚öuøœ ]ç÷Ëö Òö ÔøÖ$ àûÓömø ÜûÖø æø‚öÖø çûmö ÜûÖø æø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ôÖ$] ‚öÛø’$ Ö]
Æ kZ Ð ]+Z [g vZ ä ÂG c*
Æ x ** Û ä a\ W L L
â
Y HwZÎB‚Æ x **
{z Âì @* # ì HwZÎB‚
Æ kZ Ð kZ Z
{z Âì CY Å ¬ŠB‚Æ x **
Æ kZ Ð kZ Z Û «
# gzZ D â 
( 891: yx0 9) X ó ó D â 
Û wJ
:* q
*™ ¬Š ~ ÏŠÎWª
$Zzg 3382 ~ ~èF,
:._Æ e òÅ b {, ¦
kO1Z **
†ô%ô Óûnö ×û Êø (hô†û ÓøÖû ]æø ‚ôñô ]‚ø$ Ö] ‚øßû Âô äö Öø äö ×# Ö] gønû rôjø Šûmø áû]* åö †$ ‰ø àÚø EE
DDðô ^ìø†$ Ö] oÊô ðø ^Âø‚ùö Ö]
ÅkZ ~ ¤gzZÄŠ ]+Z [gvZì @* kZ ¿ L L
™I Ã] !*
 q { z ce Ð Z N â 
¬Š Ð ] Ò ~ ÏŠÎW ª Û wJ à ¬Š
( 6290 ~ ì ÎZ 9) ó Xó } ™
:* Ü zÆ yZf Z 
*™ ¬Š ‰
$Zzg 2540 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ bÄ0 ™**
:._Æ e ¦
Üövô×û mö àønû uô Œô^+ fø Öû ] ‚øßû Âôæø ðô ]‚øß( Ö] ‚øßû Âô ðö ^Âø‚% Ö] áô]$ †ø ³iö Ÿ
ø áô^³jøßû ³$ô EE
DD^–÷Ãû eø Ü`ö –öÃû eø
wyyZgzŠ gzZ ** Ü z Æ yZ f Z Ô'ƒ 7Šg LN ¬Š Å nzŠL L
™ ¬Š ‰
(3079 : ìÎZ 9) X ó óVƒt ‚t W~Š ˜ yZy
Û »gzZ y›Z
#
:* Ö ‡Z z yZf Z yZgzŠ 
*™ ¬Š #
¦
$Zzg 1696 ~ yx0 9Å b ´ â 0 ÷Z **
:._Æe
DD]çûÂöû ^Êø hö^røjø Šûmö èô Úø ^Îø ¬Öû ]æø áô]ƒø Ÿû* ] àønû eø ðö ^Âø‚% Ö]øEE
( ~ ] ‡zZ yZ ) ?:ì CY Å wJ ¬Š yZgzŠÆ Ö#‡ZgzZ yZ f Z L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

53 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X ó zó ™ H ¬Š
*™ ¬Š ~ {>ª
:* q
$Zzg 482 ~›9Å b{k
:._Æ e , ¦
O1Z **
DDðø ^Âø‚% Ö] ]æû†ö %ô Ò^* Êø ‚ºqô^‰ø çøaöæø äô e( …ø àûÚô ‚öfû Ãø Öû ] áöçûÓömø ^Úø hø†ø Îû ]* EE
?Îì @*
ƒd Û {Š c*
$Œ  Æ [g LZ {È ~ {>ª
iÐ ƒ q L L
X ó zó ™ ¬ŠÐ ] Ò ( ~ {>ª
q )
*™ ¬Š izgÆ-
:*
$Zzg 935 ~ ~g g 9Å b {,
: ._Æ e ¦
kO1Z **
Ùø^Ïø Êø èô Ãø ÛöröÖ] Ýø çmø †ø Òø ƒø Üø×$ ‰øæø äô n×ø Âø äö ×$ Ö] o×$ ‘ø äô ×$ Ö] Ùøç‰ö…ø á$ ]* EE
äø ×$ Ö] Ùö^* Šmø o×( ’ømö ܺñ^Îø çøaöæø ܺ×ô ŠÚö ‚ºfÂø ^`ø Ïö ³Êô ]çø³mö Ÿø èº Âø^³‰ø äô ³nÊô
DD^`ø ×ö ×( Ïø mö åô ‚ônø eô …ø^ø]* æø åö ^m$ô åö ^_øÂ]* Ÿ$ô ^ò÷nû ø oÖø ^Ãø iø
~{ q
-Z ~ yŠ kZ ¹gzZ c*Û {™E
â +» yŠ Æ . ä a\ W L L
¬Š Ð à ¬vZ gzZ ƒ ;g | 7,i ú~ ~{ kZ ¿y›ðä
/Z ì
Û « {z ÐZ ]+Z [g vZ Ô} ™
\WgzZ HwZÎä kZ  D â 
$Y Åäƒ ¾Æ ‰
+ á ZÆB; ä ÅzmvZ -
Ü z kZÐ }g 
X ó óc*Û {g 
â áZ
þ*™™f »vZÐ ]Ò 
:*
$Zzg 588 ~ yZÑZ ™Å b{k
: ._Æe , ¦
O1Z **
Ýö çû×ö ¿ûÛøÖû ]æø ]÷†nû %ô Òø ä×# Ö] †ö ³Òô ]„$ ³Ö] Vܳ`ö ñø^³Âøö ä³×# ³Ö] öù †ö ³mø Ÿø èº $ø ¡
ø $ø EE
DD¼öŠôÏû ÛöÖû ] Ýö ^Úø Ÿû- ]æø
Ð ] ÒÃvZ ÔD â 
Û 7Šg vZ à ¬Š ÅX ‚lp, Z &L L
( 3064 :ìÎZ 9) Xó ó{
á Š!*
ÑZz ä™s»ZgzZ ¿x¤gzZ ÔÑZz 䙊c*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

54 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™x ÈZ »…Zâ 
:*
$Zzg 6502 ~ ~g g 9Å b {,
:._Æe ¦
kO1Z **
äö jö fû fø uû]* ]ƒø ¬ôÊø äö $fuô]. o$juø ØôÊô ]çøß$Ö^eô o$ Öø ô hö†$ Ïø jø mø p‚ôfû Âø Ùö]ˆø ³mø ^³Úø æøEE
ojô Ö$] åö ‚ømø æø äô eô †ö ’ôfû mö p„ôÖ$] åö †ø ’øeø æø äô eô ÄöÛøŠûmø p„ôÖ$] äö Ãø Ûû³‰ø kö³ßû ³Òö
àûòô Öø æø äö $ßnø _ôŸø. oßô Öø ^* ‰ø áôæø ^`ø eô oûôÛûmø ojô Ö$] äö ×ø q…ôæø ^³`ø eô ö³_ô³fmø
DDäö Þ$„ønû ÂôŸø. oÞôƒø ^Ãø jø ‰û]
~ ‚ì Lg @*
™Ýq [½Z÷B‚Æ 5ZŠ Z Å…Zâ {È Z÷L L
™›Ð kZ ~ Z
0 y» » kZ ~ Vƒ @* ™›Ð kZ
# ÔVƒ @*
Y 0çWÅkZ Ôì ù
Ôì 8 Š {z Ð TVƒ @* 7{z Ð TVƒ @*
Y
TVƒ @*
Y 0 Vƒ 0*
» kZ Ôì @*
ñ {z Ð TVƒ @*
Y 0B; » kZ
/Z ÔVƒ @*
í¤ /Z Ôì ¸ {z Ð
™ «gz¢ÐZ ~ }™wZÎÐ í¤
X ó óÇVzŠ {C ÐZgz¢~ Âfâ { C Ð
*™x ÈZ »z 
:*
$Zzg 757 ~›9Å b '
:._Æe , ¦
Y **
]†÷nìø äø ×$ Ö] Ùö^* Šmø ܺ×ô ŠÚö غqö…ø ^`ø Ïö Êô ]çø mö Ÿø è÷ Âø^ŠøÖø Øôn×$ ³Ö] o³Êô á$ ôEE
DDèõ ×ø nÖø Ø$ Òö ÔøÖô ƒø æø åö ^m$ô åö ^_øÂ]* Ÿ$ô éô †ø ìô¤]æø ^nø Þ‚ùö Ö] †ôÚ]* àÚô
~{ kZ Ð íà ¬vZ Z
# y›ðÃÔì ~{q
-Z ~ ] Zg ïL L
«òiÑ ÐZ ]+Z [g vZ Ôì @*
™wZÎ » ð>~ ]y
Wz *Š ~
Xóì Ù ~{t gzZ D â 
ó Cƒ ]ZgC Û
*™ ¬ŠaÆ ð¸ }uzŠ 
:*
$Zzg 2733 ~›9Å cY ZŠg−Z x Z {¦
:._Æe
DDèº eø ^røjø ŠûÚö gônû Çø Öû ] †ô`û ¿øeô äô nû ìôŸô* Üô×ô ŠûÛöÖû ] ðô †û ÛøÖû ] éö çøÂûø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

55 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

CY Å wJa Æ kZ ¬Š ~ ÏŠñx° Å ð¸ LZ Åy›Ë L L
X óì
ó
*™~¢~ n
:*
Xì ã !* gŠ á g Z ~ 90 e $WY m CZ {gÎ
]çÞö^³Òø Ü`ö Þ$ ô äö ³qøæû ‡ø äö ³Öø ^³ßøvû ×ø‘û]* æø onø v³mø äö ³ Öø ^³ ßø³faø æø æø äö ³ Öø ^³ ßø³fû rø³jø‰^³ Êø™
—àønÃô )ôìF ^ßøÖø ]çÞö^Òøæø ^f÷ aø …ø æø ^f÷ Æø…ø ^ßøÞøçûÂö ‚ûmøæø lô]†ø nû íøÖû] oÊô áøçÂö …ô^Šømö
Zi ZâÐ 4gHV-à ~ç Å yZgzZ H wJà ¬Š Å Jc* ™i ä ë L L
Û « J¼
gzZ X¸ á Zz ä™ ~¢~ V>{z G X ñâ 
¬gzZ ¸ á Zz ä™ ¬Š B‚ Æ spgzZ ÑÐ ë
ä™g (Z ~ b
X ó¸
ó áZz
:*
*™wEZ wâ w'
$Zzg 1015 ~›9Å b {,
: ._Æ e ¦
kO1Z **
^Ûøeô àønßô Úô ©ÛöÖ] †ø Úø ]* äø ×$ Ö] á$ ôæø gøn( _$ Ö] Ÿ$ ô Øöfø Ïmø Ÿ
ø gºn( ›ø äø ³×$ ³Ö] á$ ôEE
]ç×ö ÛøÂ]æø lô^fø n( _$ Ö] àøÚô ]ç×ö Òö Øö‰ö†% Ö] ^`ø m% ]* ^mø VøÙ^Îø àøn×ô ‰ø†ÛöÖ] äô eô †ø Úø ]*
]ç×ö Òö ]çßö Úø  àøm„ôÖ$] ^`ø m% ]* ^møVÙø^Îø æø (ܺn×ô Âø áøç×ö ÛøÃiø ^Ûøeô oÞ( ô ^v÷Öô ^³‘ø
&øÃø ]* †ø Ëø Š$ Ö] Øön_ômö Øøqö†$ Ö] †ø Òø ƒø Ü$ $ö (ÜÓößF ·ø …ø ^³Úø lô^³fø n( ›ø à³Úô
ݺ ]†ø uø äö ÛöÃø _Úø æø h( …ø ^mø h( …ø ^mø ðô ^³Ûø³Š$ Ö] o³Öø ô äô ³m‚ø³mø ‚% ³Ûö³mø †ø ³fø Æ]*
oÞ$^* Êø Ýô]†ø vøÖ^eô pø„( Æö ‚³Îø æø ݺ ]†ø ³uø äö ³³Šöfø ׳Úø æø ݺ ]†ø ³uø äö ³³eö †ø ³Úø æø
DDäö Öø hö^røjø Šmö
Û wJ„ {À 0*
gzZ D â ÌŠp ]+Z [g vZ GL L
gzZ u 0*
) ) Å x Z™Y m
® CZ } Z ) c* CZ ¬ ä ]+Z [g vZ G
Š Ãx Z™Y m
™ wqZ ( gzZ **
¬„z ( ƒ D™ ? Vƒ } Y ~ G Ô** 3w '

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

56 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

 ƒ 3Ð Vzq { À 0*
) ) ÅVëñ} Z ) c*
® Û c*
â Š ÌÃVzÈ ðñ
g ½Ôwq {n Z6,Ôì @* ™^ M ÔH™f »}È q -ZQ ( c*
ŠÃ ?ä ë
wq kZ X Ø…¦ G éQ&MX +
é&MÔ Ø…¦ G $Y Å yWì @*
™— ÃVð; LZŠß W
Z½ Å kZ gzZ » x ZwÌk]Ô» x ZwÌÁ 3 » kZ ~
CÔ» x ZwÌ**
X ó ó?ñY c*
Ši ZâÐ qJsÑùà ¬Š ÅkZ Ô Åx ZwÌ
kZ ¿ ! >+¢q
™I Ã] !*
Ð qJsÑÃVî ¬Š Å kZì @*
Ô} ™wEZ wâ w'sÜceÐZ ñY c*
Š i Zâ
¬gzZ äZ ÂB‚Æ mÜZ
ÔB‚Æ~ b
ÔB‚ÆyZgzZ À Â
 Š ~g !*
}™— ¬Š „ gŠÆ [gB‚Æ ¢ ï»
ÔB‚ÆðZ# ÅwŠgzZ
» [g L
Ô} ™ ¬Š™á á x **
Ü zÆyZ f Z L
Ô‰
Ô¬ Ð Ö#‡Z L
Ô} ™ ¬Š ~ ] ÏÆzL™ Z ¥
/¥/~ {>ª
q L
X D™ 5Ð ‚} (,]Ït
Ù Å Ï0
ñ¬Š ? ÷‚C +i ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Û yZÑ!*
A gzZ ñâ 
kzŠÁZ ¼ Û « =ÂÅ% 1 ] ÜÆígzZí
Ø{ Ô ñ â 
X }W ! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

57 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1w”»í

†( fôÖû ]æø †ônû íøÖû ] oÖø ô Üûaö‚øø…û ]* æø (|ô¡øËø Öû ] Ðø³mû †ô³›ø xø³jø Êø pû„ô³Ö$] äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû œ
äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖF ô Ÿ$ áû]* ‚ø`ø û]* æø (|ô^røß$Ö]æø‡ôçûËø ×û Öô èô ßø ŠøvøÖû ^eô Üûaö†ø ³Úø ]* æø (|ô¡ø’$ ³Ö]æø
äü Öö çû ‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (|ô^fø ‘û¦ô] ÐøÖô ^³Êø äü ³Öø Ôømû †ô³ø Ÿø åü ‚ø³uûæø
Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø (|ô¡ø‘û¡ûôÖô &øÃô eö pû„ô³Ö$]
=‚öÃû eø ^Ú$ œ (|øŸøæø †ø rûËø Öû ] Ñø†ø û]* ^Úø
àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô Üônû qô†$ Ö]
D215Vé†ÏfÖ]E —ܺn×ô Âø äô eô äø ×# Ö] á$ ¬ôÊø †õnû ìø àûÚô ]çû×öÃø Ëûiø ^Úø æø ™
Æ ™¼ Ôì Le **
™¼ Ôì Le −(,ÐWyK̈ZC
Ù ~ hzŠ kZ Å Ï0
+i
Hc_ »g £É â 7g Zl~ 䙼 ä <ÑÚg Š c* pì Le ** 3Š
ÆËÔCZ CZg £VŒ ì *Š Ât 1D¡÷Ûø Âø àö³Šøu]* ܳÓö³m% ]* ܳÒöçø³×ö³fnø Öô E ì
-Š 4,
q
ì ðÃ& ì {z Âq Þ ‡ ðÃq
-Z X ZIg £ . Æ ËgzZ ZIg £ .
-Š 4, Þ ‡ ðÃ
-Z ì 4¹ V#¾ Zk
{z Âq , -Z Ôì YZ ¹ V#¾ ÑZz
ez ðÃ& ì {z Âq
kZgzZ » ðYZ Å kZ Ô»g £Æ kZ Ôì YZ ¹ g £ » kZ }á Zz *Š & ì
X }4 avZ wÎg·Šp Â}4&Ù Âg¦Zg f » ~4Å
À&
Æ \ WgzZ }÷ [ òZµÃ{z ~ Ýzg Åg Û õ/GŸG
$uz yWŒ Š
W
: D Y 0íx a

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

58 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g (Z ~ ¾z yZZ
:*
: ì ã!* á g Z ~ 103 e
gŠ $W{ÂZ {gÎ
DDáøçÛö ×øÃmø ]çÞö^Òø çÖø †º nìø äô ×$ Ö] ‚ôßÂô àÚô èºeø ç%öÛø Öø ]çÏøi$ ]æø ]çßöÚø I Ü`ö Þ$ ]* çÖøæø ™
Zb $Y ÅvZ ÂD™g (Z ~ ¾gzZ D Wá yZZ {z¤
+4Ð + /Z L L
ó óX f
e yY {z l» ÔD 0*
*™/ÂE gzZ 5 
:*
: ì ã!* á g Z ~ 3 e
gŠ $W/pZ {gÎ
—ÜÓöÖø †º nìø çø`ö Êø Üjöfiö á¬ôÊø™
aÆáZz ä™/Â **
™/Â ( ì 4a }g v{z ß™/Â ?¤ /Z L L
ó óXì @*
Y 0íx 
:*
*™tÞZ ¬ 
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 59 e $WY ûZ {gÎ
ܳjöß³Òö áô Ùô糉ö†$ ³Ö]æø äô ³ ×$ ³Ö] o³Öøô åö æ% †ö ³Êø ðõ o³ Fø o³ Êô ܳ jö‡ø ^³ ßø³ iø á¬ô³ Êø™
—¡÷mæôªiø àöŠøu]* æø †º nìø ÔøÖô ƒø †ôìô¤] Ýôçnø Ö]æø äô ×$ Ö^eô áøçßöÚô ©iö
yZZ ? yŠ Æ ]y WgzZ vZ ?gzZ ñY ƒ Z× Zg v~ q ˤ /Z L L
¸+ $Y ÅÅzmvZ -wÎgÆ kZgzZvZ ƒ N* ßÐZ ƒá Zzp pg
Xì ƒ  o{Š c* iÐ g ±ZÆ x ZgzZì 4
ó óX Ç ñY 0íx aÆ \ WgzZ}÷ Rßt ªÈ H
*™WÅVáwÅvZ
:*
:ì ã !* á g Z ~ 30 e
gŠ $W ÝZ {gÎ
—äô e( …ø ‚øßûÂô äö Öø †º nû ìø çø`ö Êø äô ×# Ö] lô^Úø †ö uö Üû¿( Ãø mö àûÚø æø ÔøÖô ƒø™
Å]+Z [g vZ ** ™WÅ VáwÅ]+Z [g vZ L L
™Wt ì @*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

59 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óXì @*
Y0íx aÆ kZÐ +
$Y
:'TÃÑÅš
M IZ
$Zzg 5359 ~ Áq ug´Å b {,
:._Æe ¦
kO1Z **
ô * ÜûÒö †ö nû ìø ÜûÒö †ö nû ìøEE
DDpû‚ôÃû eø àûÚô oû×ô aûŸ
ƒ 4a Æ IZ }÷ˆ Æ äY }÷ ì {z 4Ð ~ ? L L
( 3315 :ìÎZ 9) ó Xó Ç
yT Å ÑÅ yZt ì © M IZ ¿
8Î ~ yY z wŠ ÃÑÅš
Xì CY0íx aÆ kZ
:* Û
*™]zˆÅˆyWŒ
¦
$Zzg 5027 ~ ~g g 9Å b y¢ **
:._Æ e
DDäö Ûø×$ Âøæø áø†Ïö Ö] Üø×$ Ãø iø àûÚø ÜÒö †ö nû ìøEE
2gz Zì FyWŒ
ó óXì @* Û ì {z 4Ð ~ ? L L
2gzZ GyWÛŒt È H
Y 0íx aÆ kZ **
Xì @*
*™x ÈZ »Vzizg 
:*
:ì ã !* á g Z ~ 184 e
gŠ $W{ÂZ >gÎ
ó óXì 4a }g vt Åg { izg ?t L L —ÜûÓöÖø †º nû ìø ]çûÚö çû’öiø áû]* æø ™
™x ÈZt » Vzizg ª
Y 0íx aÆg ZŠ} izg **
Xì @*
Ü z'
:)‰ ,aÆ-[
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 9 e $WÄZ >gÎ
oÖøô ]çÃø ‰^Êø èô Ãø Ûö röÖ] Ýôçmø àÚô éô ¡ø’$ ×Öô pøô çÞö ]ƒøô ]çßöÚø I àøm„ôÖ$ ] ^³`ø m% ]* ^ mø³ ™
—áøçÛö ×øÃiø ÜjößÒö áô ÜÓöÖø †º nìø ÜÓöÖôƒø Äønfø Ö] ]æ…ö ƒøæø äô ×# Ö] †ôÒƒô
gzZzhgÃ| Û zh
# z +
yÔƒ—ZœaÆ-iúZ
#®) ) ÅVëñ}ZLL

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

60 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

$YÅ™fÆ]+Z[gvZd
t …Y?l»ì 4a} gvt+
óXó ÇñY0íxaÆ\WgzZ}÷Â
_aÆ-[‰
Ü z'
,
:*
*™]Zíz‘œ
:ì ã !* á g Z ~ 280 e
gŠ $W{ÂZ >gÎ
ó óXì 4a }g vz™‘œ ?tL L —ÜÓöÖø †º nû ìø]çûÎö‚$ ’øiø á]* æø ™
Y 0íx aÆáZz 䙑œ **
Xì @* ™‘œt ª
:*
*™«™Åy!*
i
$Zzg 6604 ~yZÑZ™Å bm¬0z/0vZ†**
:._Æe ¦
ÝôçûÛöíûÛøÖû ] gô×û Ïø Öû ] æƒö V Ù^Î [Œô^ß$Ö] †ö nû íøßÚ ä×Ö] Ùçû‰ö…ø ^mø ^³ßø ³×û ³Îö EE
DDÑôô ^’$ Ö] áô^Šø×( Ö]æø
 !ì yà +4 Ð ~ VÍß a wÎg Æ vZ } Z ¹ ä ë L L
Ð y!* Ð ]Ðza ÔŠwŠ » T :c*
igzZƒ u 0* Û ä a\ W
â
( 3291 :þì ÎZ 9) ó Xó ƒÑZz%1 s
Y0íxaÆáZz%1s **
Xì @* ƒC»y!*
iB‚ÆðÌÅwŠ ª
¯ 4Ãt ÜZ LZ
:**
òÅ b z/0vZ† **
$Zzg 1975 ~ ~èF,
:._Æ e ¦
DD^÷ Îø ¡øìû]* ÜÓßö ‰ô^uø]* ÜÒö …ö ^nø ìôEE
0 9) ó Xó ´ â Æ t ÜZ iZ vß {z +4Ð ~ ? L L
( 6442 : yx
Y 0íx aÆ tÜ Z #
Xì @* r™tÜ Z Œt ª
*™u| YZÐ Vß Zz y 
:*
òÅ c È ¬ {¦
$Zzg 3895 ~ ~èF,
:._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

61 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDoû×ô aûŸ
ô * ÜûÒö †ö nû ìø ^Þø]* æø äô ×ô aûŸ
ô * ÜûÒö †ö nû ìø ÜûÒö †ö nû ìø EE
y LZ ~ gzZ ì 4a Æ Vß Zz y LZ ì {z4Ð ~ ? L L
( 3314: ì ÎZ 9) ó óX Vƒ4aÆVß Zz
0íx aÆ t ÜZ # W7Ð u|ŒB‚Æ Vß Zz yª
r™ **
Xì @*
Y
*™u| YZÐ VÂgú
:*
¦
$Zzg 7327 ~ Áq ug´Å bk„0Z **
:._Æe
DDðô ^Šøßôù ×Öô ÜûÒö †ö nû ìø ÜûÒö †ö nû ìø EE
ÑZz ä W7Ð u|ŒB‚Æ VÂgú ì {z 4Ð ~ ? L L
( 3316 : ìÎZ 9) ó óXì
0íx a Æ t Ü Z #
r™ x Z Zt Ô § » V\Wt Ôu|Œt ª
Xì @*
Y
*™u|ŒB‚Æ Ïz7,
:* 
$Zzg 2539 ~`@
:._Æ e 0Z 9Å b z/0vZ† **
¦
áô]†ø nû rôÖû ] †ö nû ìøæø äô fôuô^’øÖô Üaö†ö nû ìøô ä×# Ö] ‚øßû Âô hô^³vø³‘û*Ÿ] †ö ³nû ìøEE
DDåô …ô^røÖô Üûaö†ö nû ìø äô ×# Ö] ‚øßÂô
ƒ YZaÆ„  zŠ LZ ì {z ¶‚+4q -Š4, Æ]+Z [gvZLL
óXó ƒ YZaÆÏz7, +4q
LZì {z Ïz7, Æ]+Z[gvZgzZ
-Š4,
Y 0íx aÆ kZ **
Xì @* ƒ YZaÆÏz7,gzZ „
 zŠ LZ ª
:**
Y 0yZ Åí
$Zzg 2263 ~ ~èF,
: ._Æe òÅ b {, ¦
kO1Z **
DDåü †% ø àöÚø ç+ mö æø åü †ö nû ìø oqF†û mö àûÚø ÜûÒö †ö nû ìøEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

62 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÑÆ kZ gzZ ì CY ÅyZ ÅíÐ T¿{z ì 4Ð ~ ? L L
( 3320 : ì ÎZ 9) ó }
ó Y ;g pôÐ
Xì @*
Y 0íx **
Y 0»yZ Åí,Z
8]i YZB‚Æ xs¬ Ð äƒ 4ZŠ yÆ Ë 

:ì ã!* á g Z ~ 27 e
gŠ $Wg‡Z >gÎ
]çŠöÞô ªjøŠiø oj$ uø ÜÓöiô çnö eö †ø nÆø ^i÷çnö eö ]ç×öìö‚iø Ÿø ]çßöÚø I àøm„ôÖ$ ] ^³`ø m% ]* ^ mø³ ™
—oáøæ†ö Ò$ „øiø ÜÓö×$ Ãø Öø ÜÓöÖø †º nìø ÜÓöÖô ƒø ^`ø ×ô a]* o×øÂø ]çÛö ×( Šøiöæø
-Z
?J# **
ƒ ** Ü z kZ ~ yË{z´Æ VzyLZ ëñL L
-‰
4ZŠ J
ì 4a } g vtßÈ **
? @* xsÃVß Zz ygzZ ßá **
]i Y Z
( X z™Ýq Ã
ó óX Ç ñY 0íx a}g vIxsgzZ ¢
8]i YZt ª
3ÃVÃÈ
î **
: **
: ._Æ e 5k.ÅZ Å b [ æ0/ **
$Zzg 7739 ~ ug åG ¦
DDÝø ^Ãø _$ Ö] ÜøÃø ›û]* àûÚø ÜûÒö †ø nû ìø á$ ]ôEE
( 3318: ì ÎZ 9) ó óXì @* 3 ( ÃVÃÈ ) ì {z 4Ð ~ ? L L
î **
Y 0íx aÆ kZ **
Xì @* 3t» kZ ª
î **
:* Û Ð i Z0
*™:Zz nŒ +ZiZ
$Zzg 4619 ~ ðK̈òÅ bn!*
: ._Æe ¦
² **
DDð÷ ^–øÎø ÜÒö †ö nû ìø ÜûÒö †ö nû ìøEE
ó Xó ì ꊙ:ZzÐ i Z0 Û Zƒ 1 ì {z4Ð ~ ? L L
+Z ŒZ nŒ
( 3313 : ì ÎZ 9)
Y 0íx aÆ kZ **
Xì @* ™ ZŠ Z » nÛŒt ª

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

63 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™ñ? T
:* $r
:ì ã !*gŠ á g Z ~ 126 e $WìZ {gÎ
—àømû†ôeô^’$ ×Öô †º nû ìøçø`ö Öø Üûiö†û fø ‘ø àûò- Öøæø ™
ó óXì 4aÆ VßZz ä™ñ ** ™ñt Âz™ñ ?¤ /Z L L
Y 0íx aÆVß Zz ä™ñÔñt
Xì @*
*™g (ZÃn
:*
: ì ã!* gŠ á g Z ~ 89 e $W›Z >gÎ
—^`ø ßûÚô †º nû ìø äö ×øÊø èô ßøŠøvø Öû^eô ðø ^qø àûÚø ™
ó óXì 4aÆ kZ nt ì @* ™n¿ L L
Y0íx aÆ kZ **
Xì @* ™g (ZÃnª
C4gzZ 4~ VzÃÅ ]+Z [g vZ \WgzZ ~ ¤
Te à /Z ! x(¥‚
/H
Å ]+Z [g vZ õG# ß ÂX T e ** -Z q
½ Ð í Ãx q -Z Æ Ï0
+i Ô
®¤Z ÇÔB‚Æ ¢gzZ yZZ ÔB‚Æ/ÂE gzZ 5 Ô+
ÔB‚Æ ÏÈ z ) $Y
g x¯ Ôx »ía Æ \ WgzZ }÷³ ™d‚f Ã] !*
» ]zˆÅ ã !* kZ
i Ôx ÈZ » vZ −° tÎZ Ôx ÈZ » î ‰
Å y!* ,a Æ- [ Ôx ÈZ
Ü z'
î **
Ô** gzZ x ÈZ » u| ŒÐ VzuzŠ Ôx ÈZ » «™
3 ÃÆÈ Úg Š c*
Xì=g f » w”ÆíaÆ \WgzZ}÷ ** ™ñ? T
™g (ZÃngzZ ** $r
Ð =ÂkZ Ã\ Wgz Z = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
# ÇgB‚ÆíÇg J
ÌZ -Z# ÔÙ ~g Y^ » ~4gzZí } i Zâ
A ñƒ D X Ð [ Z± Æ GÔƒ yZÑ!*
¼ Ø{ } i ZâÐ í +Z ñš
X }W ! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

64 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1w”»•
'
,

àûÛøÖô éô ø ^mø ˆ( Ö^eô áøƒ$ ^* iø ‚ûÎø æø äü Öø †ö Óû% Ö]æø (†ø Úø ]* ^ÛøÒø ]÷†nû %ô Òø ]÷‚Ûû³uø äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû œ
(†ôøvûÛøÖû ] oûÊø Üû`ôÃô nû Ëô øæø (†ôøfø Öû ] ‚ôn( ‰ø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éö ¡³’$ ³Ö]æø (†ø ³Óø³ø
=‚öÃû eø ^Ú$ œ (…†ø Çø Öû ] éô ø ^Š$ Ö] ä́fø vû‘øæø ä́Öô  o×F Âøæø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
àø³Úô lõ^³Òø†ø eø³ Üû³`ônû ×ø³Âø ^³ßø³vû ³jøËø³Öø ]çû³Ïø³i$ ]æø ]çû³ßö³Úø I p†F ³Ïö³Öû] Øø³ aû ]* á$ ]* ç³ Öøæø ™
D96VÍ]†ÂŸ]E —šô…û *Ÿ]æø ðô ^Ûø Š$ Ö]
±ŸZgzZ CŠ c* i XXáô^³³mø ô ]æø äü ³³Öø áøçû³³Óö³³m$ áû]ø g$ ³³uø]øZZ 6, gî C¡yK̈Z
'
•,x **
ZuzŠ » ±ŸZgzZ CŠ c* F6,
i kZ ƒ F í¤/Z†ŸZgzZ CŠ c* ™IÃ
it Xì @*
Ù !†õnû ìø Ø( Òö oûÊô éö †ø %û ÓøÖû ] èô Òø †ø fø Öû ] oßø Ãû ³Úø æø Xì
Ø e Å¿C
wâ Æ kZì CƒÂ>
'
•,~ tig Ôƒ •
' Ü z Ôƒ •
,~ ‰ ,~/Ôƒ •
' '
,~Š ÑzZ Ôƒ •
'
,~
Æ \WgzZ a }÷œq -Z » ]ZggzZ yŠ Ôg .z ?t !ì eùt1Ôƒ
-Z q
X ñY 0=g f »• ' ,a
À&Š
W
kZgzZÐ aÆvZaÆ \ WgzZ }÷ +
$Y Å[ òZ yZ õ/GŸG
: D Y 0 •
'
,x Ð Øg Å
*™g (Z ò ¾z yZZ 
:*
:ì ã!* á g Z ~96 e
gŠ $Ws Z²Z {gÎ
ðô ^Ûø Š$ Ö] àøÚ( lõ^Òø†ø eø Ü`ônûû ×øÂø ^ßøvûjøËøÖø ]ûçÏøi$ ]æø ]ûçßöÚø I p†ø ÏöÖû] Øø³aû ]* á$ ]* çû³Öøæø ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

65 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—áçfö ŠôÓûmø ]çûÞö^Òø ^Ûø eô Ü`ö ÞF„ûìø^* Êø ]ûçeö „$ Òø àÓô³þÖFæø šô…û *Ÿ]æø
yZ ë Â D™g (Z ~g ÇÌ6, gzZ D Wá yZZ áZz V¸ yZ¤ /Z L L
,Å}igzZ y W6,
h+Š ) ä V,Zp ï Š wÅ} i ZzgŠÆ VÆ'
X ó¸ L ÆVpÆyZ 7Z ä ë c*
ó D™{z 1ñ: P (Ã
Î wŠ ~ ~0
:** + .]Š „
zZ}
$Zzg 2466 ~ ~èF,
:._Æ e ,
òÅ b{kÙ 1Z **
C ¦
DDÕø†ø Ïû Êø ‚$ ‰ö]ø æø ^ß÷Æô Õø…ø ‚û‘ø ¡ø. ³Úûþ ]ø oûiô ø ^fø Ãô Öô Éû†$ Ëø iø Ýø ø  àøeû ^mø EE
g }¾~á™ rg ÃÊpaÆ ]Š „~÷ ! d
J W Æ xŠ W} Z L L
( 1914:ìÎZ 9) óXó ÇVzŠ™È ÃVziZzgŠÆ~MgzZ ÇVzŠ½ÐæÃ
:* Å ×Z > & 
*™~È0*
: ._Æw¸Ækt Z ¨ß Z–1Z x â Z
DDoFv–% Ö] éô ¡ø‘ø oÊô ^aø^Þø ‚ûqøçøÊø èô ønû Ãô ÛøÖû ] oÊô èø Ãø Š$ Ö]^ßø f×ø ›øEE
D199/4á ^nfÖ] |æ…E
“ ei úÂ ðWx {z …H ÔÃ Ýz Å u ä ë L L
~
ó Xó ðWx
*™]Š „~g;Z îGÏG
:* 5Å
:ì ã!* gŠ á g Z ~3 e $Wy{−Z >gÎ
—àmû …ô„ôßûÚö ^ß$ Òö^Þ$ ]ôèõ Ò…^fÚ èõ ×ønû Öø oûÊô åö ^ßøÖûˆø Þû]ø^Þ$ ]ô™
áZz äZg e ë GH wi ** ~ ] Zg • ' , -Z ÐZ ä 뵚L L
!*
q
ó Xó 
:* Û
*™]zˆÅˆyWŒ
:ì ã!* á g Z ~125 e
gŠ $Wx ÅZ {gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

66 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—áçûÛö uø†û iö ÜûÓö×$ Ãø Öø ]ûçÏöi$ ]æø åö çÃö fôi$ ^Êø Õº…ø ^fø Úö åö ^ßøÖûˆø Þ]* hº^jøÒô ]„ø³aøþ æø ™
( [ Ât) ì H wi **
ÐZ ä ëì [ Â xq Û ) t gzZ L L
-Z ( yWŒ
H3g? ? @*
z™g (Z ~g ÇÌ6, '
gzZz™ ~zc Å kZ ?: ì à Zz •,
ó Xó ñY
:*
*™]zˆÅ {• {gÎ
¦
$Zzg 1910 ~›9Å b)â Z1Z **
:._Æe
DDèº Òø †ø eø ^aø„øìû]ø á$ ^ô Êø éø †ø Ïø fø Öû ]éø …ø çû‰öæû ðö †ø Îû ]ôEE
X óì
ó =g f » •,x ÈZ » {ÂZ >gÎGÙ ]zˆÅ {ÂZ >gÎL L
'
( 1165 :ì ÎZ 9)
:xg èZg? ÞZ ñŸg 
$Zzg 20279 ~£ZµÅ¿ËÆ Ð´F
: ._Æe
oø•ô…ø àûÛøÊø åö ^_øÂû]ø^Ûøeô åü ‚øfû Âø oø×ô jø fûmø o³ÖF ^³Ãø ³iø æø Õø…ø ^³fø iø äø ³×# ³Ö] á$ ôEE
DDäü Ãø ‰$ æøæø äô nû Êô äö Öø äö ×# Ö] Õø…ø ^eø äü Öø Ø$ qøæø $̂ Âø äö ×# Ö] ÜøŠøÎø ^Ûøeô
¿ D â i WÃ}È LZB‚Æ« KZ ]+Z [g vZ GL L
ÌÐ Ýz gzZ ïŠ Ì•,ÐZ vZ ñYƒ èZg? ÞZ „
'
-B|ZÅ G
( 1658 : î@G îÏhÒ]) X ó ó D i Zâ
*™g (Z ~g Z ¦
:* /]
:ì ã!* gŠ á g Z ~7 e $WZ' , Z {gÎ
á$ ô Üû³iö†û ³Ëø³Òø à³òô ³Öøæø Üû³Óö³Þ$ ‚ø mû³ ‡ôŸ
* Üû³iö†û ³ Óø³ Fø à³ òô ³ Öø Üû³ Óö³ e%³ …ø áøƒ$ ^* ³ ³iø ƒûôæø ™
—‚mû ‚ô)øÖø oûeô]„øÂø
+'
h × »~ ÂÐ z™] ?¤ Š ™ {Ç Wä [g }g vZ
/Z c* # gzZ L L
ó Xó ì h
+”¹ [Z± Z÷ G ÂÐz™¬ ?¤
/ZgzZ ÇVzŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

67 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:**
¯ xiÑÃ > »i 5ZŠ Z 
:ì ã!* á g Z ~39 e
gŠ $Wxz°Z >gÎ
äô ³×# Ö] ‚øßÂô çeö †û mø ¡øÊø Œô^³ß$ ³Ö] Ùô]çø³Úû ]* oû³Êô çø eö³ †û ³nø Ö( ^÷³ e…( àû³Ú( ܳjönûû iøI ^³ Úø æø ™
—áçûËöÃô –ûÛö Öû] Üöaö Ôøòô Öøæû ^. Êø äô ×# Ö] äø qûæø áøæû ‚ömû†ôiö éõ ^Òø‡ø àûÚ( Üûjönûû iøI ^Úø æø
ñ(, á )~ Vß â Æ VÍß {z @*
( ™ƒ ï Û 6,
ƒ ïŠ nŒ ŠÎ ?gzZ L L
> »ig¼ ñƒ T eŸg Å vZ ?gzZ k(,7V; Æ vZ {z Â
X ó ó áZz äJ (,k
HFwâ CZ „ vß,Z ƒ ï Š
:*
*™]Zíz‘œ 
:ì ã !* gŠ á g Z ~39 e $W ò{gÎ
^³ Úø æø äö ³ Öø …ö ‚ô³Ïû³møæø åô ô ^³ fø Âô àû³Úô ðö ^³ )ømø àû³Ûø Öô³ Ñø‡û †( ³Ö] ¼ö³ Šöfû mø oû³ e(³ …ø á$ ô Øû³ Îö™
!—ànû Îô ‡ô]†$ Ö] †ö nûû ìø çøaö æø äö Ëö×ô íûmö çø`ö Êø õ ðoûFø àÚ( ÜjöÏûËøÞ]*
tig ì e a Æ TÐ ~ VzÈ LZ [g Z÷G ! £Š È L L

D™ ay ™ Áì e aÆ TgzZ ì @*
q Ìðà ?gzZ ì @* ™ {Š ¤
X óì
ó ÑZz ¶Š tig4Ð ƒ
 {zgzZì êŠ nú» kZ {zƒ
*™g (ZÃðC
:*
$Zzg 1973 ~ ~g ‡Z 9Å bx Z x
:._Æe ¦
0œ**
DD^Ûø`ôÃô nû eø oûÊô ^Ûø`ö Öø Õø…ôçûeö ^ßø n$eø æø^Îø ‚ø‘ø áû^ô Êø ^Îø †$ Ëø jø mø ÜûÖø ^Úø …ô^nø íôÖû ^e áô^Ãø n( fø Öû ]øEE
s VâzŠ {z¤ pgg (Z hIÐ ðZ]
/Z n .áZz ä™| Û zh
# z +yL L
,~ ß Å VâzŠ yZ D™ yÒ( s ™ s ™)gzZ s1
'

X óì
ó CY ~Š wZ e
*™x ¬Ãxs
:*
:ì ã !* á g Z ~61 e
gŠ $Wg‡Z >gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

68 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

äô ³ ×$ ³Ö] ‚ô³ß³Âô àû³Ú( è÷n$ vô³iø Üû³Óö³ŠôËö³Þ]* o³×ø³Âø ]ç³Ûö ³×( ³ŠøÊø ^÷³iç³nö eö ܳ jö×û³ ìøø ]ƒø¬ô³ Êø™
—èfø n( ›ø è÷Òø…ø ^fø Úö
s§ÅvZt¼xs6,VÍß LZ ƒ 4ZŠ ~ Vzy LZ ?Z
# :L L
X óì
ó j{À 0* '
gz Z •,!*
Ð
:*
*™g lZÐ ]Ò 
: ì ã!* gŠ á g Z ~11,10 e $W b â{gÎ
ÜûÓönûû ×øÂø ðø ^³Ûø Š$ Ö] Øô‰ô†û mö ]÷…^³Ë$ Æø áø^³ Òø äö ³ Þ$ ô Üû³Óö e$³ …ø ]æû †ö ³Ëô ³Çû³jø‰û] kö³×û³Ïö³Êø™
ØöÃø rû mø³ æ$ lõ^³ ß$ ³qø Üû³Óö³Öø Øö³Ãø ³rû mø³ æø àø³nû ßô eø³ æ$ Ùõ]çø³Úû ^ø³ eô Üû³Òöû ‚ô³Ûû mö³ æ$ ]…÷ ]…ø ‚û³Ú(
— ]†÷ ãF Þû]ø ÜÓöÖø
?{z ì ÑZz Û Z (,{z Gz™g lZ Ð [g LZ ?¹ ä ~ : L L
B‚Æ Vœ gzZB‚Æ Vß â Ç ñ‚' g JŠ sñÐ y W6,
,lg !*
X ó ó Ç ñâ 
Û ~g Y ,1gzZ ] ¸!*
a}g vgzZ Ç ñâ 
Û Šæ ~g v
$
¯ w©ÃîÏ)gE
:**
$Zzg 3764 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ å‚q à³Â ä³³neœ à³Â [w0 “z
Æe
: ._
DDäô nû Êô ÜûÓöÖø Õû…ô^fø mö äô nû ×ø Âø äô ×# Ö] Üø‰û]æ†ö Òö ƒû ]æøEE
,~ kZ ]+Z [g vZ ( **
'
wZ e • » vZ L L
3 ) < qzÑ™á x **
D664Vävnv’Ö] è׊׉E ó Xó Ç} Š
:** ,
™x Z Z » VÍg )
¦
$Zzg 559 ~ yx0Z 9Å b k„0Z **
:._Æ e
DDÜûÒö †ôeô^Òø ]* ÄøÚø èö Ò†ø fø Öû ]øEE
( 2884: ìÎZ 9) ó óX Q'
,~(, ,
B‚ÆVÍg )LL

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

69 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g (Z ·g,
:*
¦
$Zzg 5986 ~ ~g g 9Å b ´ â 0 ÷Z **
:._Æ e
Øû’ônø×û Êø åô †ô$ø ]ø oûÊô äü Ö ^* Šøßû mö æø äô Îô ‡û …ô oû³Êô äü ³Öø ¼ø³Šøfû m% áû]ø g$ ³uø]ø àû³Úø EE
DDäö Ûøuô…ø
•,~/mZgzZ ñYc*
' Š J (, ™I t ¿ L L
Ãtig Æ kZì @*
( 4600 ~: ìÎZ 9) X ó }
ó ™·g, {z ÂñY ~Š wZ e
:** Û
™[AZÐ ~È ‘
E.ËZµÅ b/**
$Zzg 127~g Z çE
:._Æ e ¦
DDèô Âø^ÛørøÖû ] oÊô èø Òø †ø fø Öû ] á$ ]ôæøEE
( 4501~ ì ÎZ 9) X ó ì
ó •
'
,~(,~ ®
) ) GL L
*™[AZÐ mwz Ñ 
:*
$Zzg 2599 ~ ~g ‡Z 9Å bx Z x
:._Æ e ¦
0œ**
‹õËû Þø éô æø^íøŠøeô„øìø]* àûÛøÊø çº×û uö†º –ôìø Ùø^ÛøÖû ]]„ø³âF á$ ]ô Üö³nûÓô³uø^³mø EE
DDäô nû Êô äü Öø Õø…ôçû eö
Æ ÓÑ Ë%ì ©
8ÐZ ¿ ì ÛgzZ!u wâ t G œ} Z L L
X ó óì @*
Y c* '
Š i ZâÐ •,ÐZ
*™g (Z Ï0
:* +i YZzŠi Z
$Zzg 2518 ~zâ 0Z òÅ b {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
äô ³×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ‚öaô^røÛö³Öû ] Üû³`ö Þöçû³Âø äô ³³×# ³Ö] o³×ø ³Âø Ð' ³uø èº $ø ¡
ø $ø EE
DDÍø^Ëø Ãø Öû ]‚ömû †ômö pû„ôÖ$] xôö Òô ^ß$Ö]æø ðø ]ø Ÿûø]‚ömû†ômö pû„ôÖ$] göiô ^ÓøÛöÖû ]æø
gz Z @WÑZz 䙊 ˜ ~ { Zg ÅvZ ì h6,vZt**
™Šæ Å VÍß &L L
 ÑZz ä™ b ï (ZgzZ ì ‚
{Š Zg Z » *Z— 0* rg {Š Zg Z » ZŠ Z A
$ k (Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

70 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óXì ‚
rg
*™x ÈZ »wÂ\â 
:*
¦
$Zzg 2128~ ~g g 9Å b[nn0x Zl**
:._Æ e
DDäô nû Êô ÜûÓöÖø Õû…ø ^fø mö ÜûÓöÚø ^Ãø ›ø]çû×ö nû Òô EE
ñYc* ,»Ù x ÈZ » wÂ\ â a Æ ` **
'
Ši Z â Ð • Z LZ L L
( 4600:ìÎZ 9) ó Xó Ç
*™g (Z ]‡zZÆ ð
:*
Et
¦
$Zzg 2606~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b~æ¸Z ç? **
:._Æe
DD^aø…ôçûÓöeö oûÊô oûjô Ú$ Ÿôöÿ Õû…ô^eø Ü$ `ö ×# Ö]øEE
ìÎZ 9) ó Xó â 
Û «• Ö Z ~÷vZ } Z L L
,~ ] ‡zZ Æ ðÆ #
'
( 1350~
*™wEZ %» yìi 
:*
: ì ã!* á g Z ~35 e
gŠ $Wgâ{gÎ
Ÿ$ èõ Þô çjömûû ‡ø èõ Òø…ø ^fø Ú% éõ †ø røFø àÚô ‚öÎøç mö³ p' …( ö gº³Òøçû³Òø ^³`ø Þ$ ^* ³Òø èöqø^³qøˆ% ³Ö]™
—èn$ eô†û Æø Ÿæøø èõ n$ Îô †û Fø
Ð( %Æ) yìi |
# gŠ ug Iq )ƒ {g *- ‰h L L
-Z ( r Zl
X óƒ
ó ! ¾:ƒ ¹Ñ:ƒ@*
Y c*
Š°
:**
ZÏ ` ´g !
$Zzg 3487~zâ 0Z òÅ b/**
:._Æ e ¦
DDèº Òø †ø eø æø ðº ^Ëø ô äô nû Êô æø Øö%ø Úû ]* Ðômû †( Ö] o×ø Âø èö Úø ^røvôÖû ]øEE
ó Xó ì •,gzZì Ë~ kZìq œ{Š c*
' ZÏ!ìg .L L
i **
D664V ävnv’Ö] è׊׉E

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

71 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:* ~ ä3 
+W,
*™wEZh
$Z zg 6127 ~ †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] Å byG**
:._Æ e ¦
DD…ôçû vöŠ$ Ö]æø ‚ômû †ô%$Ö]æø èô Âø^ÛørøÖû ] oÊô èõ $ø ¡ø$ø oûÊô èö Òø †ø fø Öû ]øEE
Xó ~
ó ä3Æ ~HgzZ ~h
+W, ) )ì •
Ô~ ® '
,~ Vzq &L L
( 2882 ~ ì ÎZ 9)
:ÈÐ q MÆ ä3 
¦
$Zzg 5426~›9Å b ÷Z **
:._Æ e
^`ø ×û Òö ^ûÿ nø Öû æø pƒF Ÿûø] àøÚô ^`ø eô^Úø ¼ûÛônö ×û Êø ÜûÒö ‚ôuø]øèö ÛøÏû ³Öö kû³_ø³Ïô ³‰ö]ƒø ]ôEE
DDèö Òø †ø fø Öû ] ÜûÓöÚô ^Ãø ›ø p( ]ø oûÊô áøæû …ö ‚ûiø Ÿø ÜûÓö$Þ^ô Êø áô^_ønû $ ×Öô ^`ø Âû‚ømø Ÿøæø
èðà ( ñVZ ÐZ ) ce ÐZ ñY¤
/ˆ¤ -Z ËÐ ~ ? L L
/Z » q
{z èY } hg: a Æ y-á 3ÐZgzZ } Š™gzŠ ÐZ ƒ Ð
( 602: ì ÎZ 9) X ó ì
ó •,~{ ¾Æä3 } Y 7
'
*™x ÈZ» ~H 
:*
¦
$Zzg 1823~ ~g ‡Z 9Å b ´ â 0 ÷Z **
:._Æ e
DDè÷ Òø †ø eø …ôçûvöŠ$ Ö] oûÊô á$ ^ô Êø ]æû†ö v$ Šøiø EE
X óì
ó •,~ ä3Æ ~HèYÙ x ÈZ » ~H L L
'
*™x ÈZ »x Í[ZŠ W 
:*
$Zzg 1805~ ~èF,
:._Æ e ¦
òÅ b k„0Z **
àûÚô çû×ö Òö ^+ iø Ÿøæø äô nû jø Êø ^uø àûÚô ]çû×ö ÓöÊø Ýô^Ãø _$ ³Ö] ¼ø³‰ûæø Ùöˆô³ßû ³iø èö Òø †ø ³fø Öû ]øEE
DDäô _ô‰øæø
E
~ yxgŠÆ ä é£À<XÀ&Y
3: Ð yxgŠØ3Ð Vzg ) ** 3 LL
( 2123: 9nZz (nZ 9) ó Xó ì @*
ƒ wz4,'
»•,

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

72 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:xgg »aÆŠ ˜
¦
$Zzg 2851~ ~g g 9Å b ÷Z **
:._Æe
DDØônûíøÖû ] oø‘ô]çøÞø oûÊô èö Òø †ø fø Öû ]øEE
( 2883~ ì ÎZ 9) X ó ì
ó •
'
,~ ã%
OÅ} h˜ L L
*™ ¬ŠaÆy!*
:* ö
$Zzg 2042 ~›9Å b¬ 0vZ†**
:._Æ e ¦
DDÜû`ö Ûûuø…û ]æø Üû`ö Öø †û Ëô Æû]æø Üû`ö jø Îû ‡ø …ø ^Úø oûÊô Üû`ö Öø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×# Ö]øEE
X ó óâ 
Û 3g6,yZgzZ â 
Û s çÃyZ â 
Û «•,~ tigÆ yZvZ} Z L L
'
ƒ 4ZŠ ~Üæ IZ
:**
¦
$Zzg 2023~ ~g g 9Å b÷Z **
:._Æe
Üû`ôÂô^‘ø oûÊô Üû`ö Öø Õû…ô^eø æø Üû³`ôÖô ^³nø Óû³Úô oû³Êô Üû³`ö Öø Õû…ô^³eø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]øEE
DDÜûaô‚( Úö æø
Û «•
Ì~ ægz Z q ™Æ yZgzZ â ,~ wÂ\â Æ yZ vZ } Z L L
'
X ó óâ 
Û «•
'
,
ƒ T e ** ,„ +Z ~ Ï0
™Ýq Q' + /Z ! >+¢q
i KZ¤
$Y Å]+Z [gvZ õ/GH
Ô+ #ß
ÔB‚Æ ~ ¾z yZZ
ÔB‚Æ äƒ èZg? „ÅvZ
Ôa1 v:ZÐ ] Ò
Ôa1 vZ zNZÐ ] Ò
ÔÙ x ¬Ãxs
! ³ yYgzZÙ x ÈZ »%1 s

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

73 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Ô **
™]Zíz‘œ
™g (Z ·g,
Ô**
™wEZ ] ‡zZÆ ð
Ô **
™x ÈZ » Vî ¬ŠaÆ}uzŠ q
Ô ** -Z
'
Xì=g f » w”Æ •,
0 Æ \ WgzZ }÷ ´ â z Û{ {z ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
, Û Za •
) Y â Z {z Ô ñ â 
Æ \ WgzZ }÷ a½y!* '
,gzZí~ ] 5ç
Û «=ÂÅäÑ ~ wEZ=g f » •
+ZÐ am{ LZgzZ ñâ ,a
'
Z a }g ø )Ð i Z0
~zy +Z kZ •
'
,zía LZ ë } i Z âÐ =Â
X ñY 0g ·
X ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û yZÑ!*
A gzZ ñâ Ø{
=ànÛ×ÃÖ] h… ^m ànÚ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

74 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1w”» ~Ÿp

ä́Ëô _û×ö eô Üû`ö ßû Âø ÄöÊø ‚ûmø æø (^÷u]†ø Êû ]* †ônû íøÖû ] ÄôÎô ]çøÛøeô ǻô ^fø Âô o×F Âø à% Ûömø äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
Ôømû †ôø Ÿø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFô Ÿ
ø áû]* ‚ö`ø û]* (^÷u]†ø iû ]* æø ]÷…æû†ö ö p( ô †$ Ö] hø^³fø ‰û]*
äü Öö çû‰ö…øæø åü ‚öfû Âø ]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (^÷u^fø û]* æø ^÷u]æø…û ]* lô^ßø ñô ^Óø³Öû ] Åö‚ô³fû Úö äü ³Öø
é÷ ø ^Ãø ‰ø ô ^ø†$ Ö] Ðômû †ô›ø oÖF ô pûô ^`ø Öû ]æø (^÷u¡ø‘ûæø é÷ çøÂûø àô³mû ‚( ³Ö] ðô ]çø³Öô Äö³Êô ]…ø
o÷Ïiö èô Ú$ Ÿû. ] åô „ôaF …ô^nø ìø ä́fôvû‘øæø ä́Öô  o×F ³Âøæø äô ³nû ×ø ³Âø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø (^÷³u¡øÊø æø
^Ú$ œ (^÷u^fø ‘øæø ð÷ ^ŠøÚø Ýö ^m$*Ÿ]æø oöÖô ^nø ×$ Ö] kôfø Îø ^Ãø iø ^Úø Üû`ö Ãø ³fôiø àû³Úø æø (^÷³u¡
ø ‘øæø
=‚öÃû eø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D25Vé†ÏfÖ]E —lõ^ß$ qø Ü`ö Öø á$ ]* lô^vø Öô ^’$ Ö] ]ç×öÛô Âø æø ]çßöÚø I àøm„ôÖ$ ] †ô)( eø æø ™
Ùp Å wâ LÔ Cƒ Å Îâ ZÔVâp à Zz äWx~ Ï0
+i ã K̈Z
ÙpÅÏgz Z i g ñƒ _(,LÔÙpÅ£z {ÇLÔ ÙpÅŠ ÑzZ L
gö³ ×ô³ ³ Ïø³ ß³ mø³ æø E ÙpÅT ñY c*
Š z6,b§¾~ Ñâ Åp ÖZÃÙpÅkZ1
tZ]Å Dèõ nø •ô]…ø èõ )ønÂô o³Êô çø³ `ö ÊøE ÙpÅTÔƒ tZ]Å D]…÷ æ†ö ³ŠÚø äô ³ ×ô³ ³ a]* o³ Öøô
ä } (,ËÔ~Š ä Š *Z Æ kZ Ô~Š ä −ZzÆ kZ ~Ÿp& ì {z Âq
-Z Ôƒ
ÅvZ A ~Ÿp& Ù {i Z0
+Z » ólpgzZ Ùp Å kZ Ô~Š ä }g ZŠ Z ËÔ ~Š
$Y Å avZ wÎg·A ~Ÿp& ÔA Ð +
XA Ð + $Y
À&Š
W
$Y Å a wÎg Æ kZ gzZ vZ +
Ð+ /ŸG
$Y Å [òZ yZ õG

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

75 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X D Y 0 x » ~ŸpaÆ\ WgzZ}÷
:* Û Z »©ÂÐ wŠ 
*™g ZŒ
: ì ã!* gŠ á g Z ~ 223 e $W{ÂZ {gÎ
—àønû ßô Úô ©Ûö Öû] †ô)( eø æø åö çûÎö¡Úöø ÜûÓöÞ$ ]* ]çûÛö ×øÂû ]æø äø ×# Ö]]çûÏöi$ ]æø ™
,zgÆ kZ »( yŠ q
¢q z' -Z )ß yYgzZƒg Dg e Ð vZ gzZ L L
ó óX zŠ ‹ ~ŸpÃVßZz yZZ ( 9} Z )gzZì **
ƒ
:* Û Z »©ÂÐ y!*
*™g ZŒ i
$Zzg 3899 ~ öW ЛG
:._Æ e $1ZµÅ b÷Z **
¦
DDèø ß$røÖû ] Øøìøø (äö ×# Ö] Ÿ$ ô äø ÖFô ŸøV Ùø^Îø àûÚø äö Þ$]* Œø^ß$Ö]†ô( eø EE
aÆ kZ Däö ³×# Ö] Ÿ$ ô äø ³³ÖFô ŸøE ¹ä TØŠ ‹ ~ŸpÃVÍß L L
( 2824: ìÎZ 9) ó óXì CYƒ Z
# Zz ¼
A
*™g (Z ~ ¾
:*
: ì ã!* gŠ á g Z ~11 e $W[{gÎ
åö †û ³)( fø Êø gô³nûû Çø³Öû^³ eô à³ÛF ³uû†$ ³ Ö] oø³ )ôìøæø †ø ³ Òû„( ³ Ö] Äø³ fø i$ ] àô³ Úø …ö „ô³ ß³ iö ^³ ³Ûø ³ Þ$ ]™ô
— Üõmû †ôÒø†õqû]* æø éõ †ø Ëô ÇûÛø eô
РvZgzZ ᙠ~zc ŠÃ M
h™ÃÿkZ sÜ ?
ó óX zŠ ‹ ~ŸpÅ[Z N} (,
gzZ ]nÃkZÎX}g e: ¿¸
*™g (Z Ô™¿ 
:*
:ì ã!* á g Z ~ 25 e
gŠ $W{ÂZ {gÎ
àÚô p†ôriø lõ^ß$ qø Ü`ö Öø á$ ]* lô^vøÖô ^’$ Ö] ]ç×öÛô Âø æø ]ç³ßö³Úø I àø³m„ô³Ö$ ] †ô³)( eø æø ™
—…ö ^`ø Þ*Ÿ] ^`ø jô viø
yZ zŠ ‹ ~ŸpÃyZ ìg D™¿( gzZ ñÑ yZZ vß gzZ L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

76 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óX „gË ,1nÆX r !*
( Æ Ú ) aÆ
:* º ÅvZ
*™Å yÒ ðc*
A™.
$Zzg 7779 ~ ‰zÑZ êEZ Å b{k
: ._Æe , ¦
O1Z **
DDèô $ßrøÖû ^eô †ø ( eö Ÿ$ô ¼% Îø †º f( ÓøÚö †ø f$Òø Ÿøæø ¼% Îø Ø) `ø Úø Ø$ aø]* ^Úø EE
ðÃÌZ A ÐZ }ŠÈ Däö ×# Ö] Ÿ$ ô äø ³ÖF ô ŸøE ðÃÌZ
# gzZ ug I¼ #
A ÐZ}ŠÈ ( º ZvZ )
( 5569: ìÎZ 9) X ug I̼
g x¯ 
*™]zˆÅ ã!*
:*
¦
$Zzg 778 ~ yx0Z 9Å bk„0Z **
: ._Æe
äü Öø Ùø^Ïø Êø Ôº×ø Úø åö ^iø ^* Êø ¼% Îø xøjôÊö ^Úø ðô ^³Ûø³Š$ Ö] àø³Úô hº^³eø xø³jô Êö ‚û³Ïø ³Öø EE
èö vøiô ^Êø VÔø×ø fû Îø áø^Òø o' fôÞø^Ûø`ö _øÃû mö Üû³Öø ^³Ûø³`ö jø nû iô æû ]. àô³nû iø …ø çû³Šöeô†û ³ôeû ]* V
DDéô †ø Ïø føÖû ] éô …øçû‰ö Üönû iô ]çøìøæø hô^jø ÓôÖû ]
q HÑÅ7L¬ Ð kZ Š
-Z å Š -Z Ð yW L L
HÑÅ{i ZzgŠ q
¬ Ð \ Wƒ ]g t Û
W¸
KÃ\ WÅVÂgÎzŠ ¹Ða \ WgzZ c*
{gÎgz ZBÃ {gÎ ( N W7'gÎ à Zz ÑâZ ) ~ { Æ Ñ Ë
ó óX ] c* WÅ {ÂZ
WzŠ ~y
:* Û ]x 
*™¿? ãWŒ
E.ËZµÅ b ꙋ!0¦ **
$Zzg 3421 ~gZ çE
:._Æ e ¦
ÜûÓömû ‚ômû^* eô äÊö †ø ›øæø äô ×# ³Ö]‚ô³nø eô äü ³Êö †ø ³›ø áø†û ³Ïö ³Öû ]]„ø³aF á$ ¬ô³Êø ]æû†ö ³ôeû ]* EE
DD]‚÷eø ]* åü ‚øÃû eø ]çû×% –ôiø àûÖø æø]çûÓö×ô `û iø àûÖø ÜûÓöÞ$¬ôÊø äô eô]çûÓöŠ$ Ûøjø Êø
ì ~B; ÆvZ s§q Û kZì ~Ÿpa }g vL L
-Z Å yWŒ
 h Ôß x åÐ ï¢ÐZ Ôì ~ Vð; }g vs§ ~uzŠ gzZ

( 34: ì ÎZ 9) ó óXЃ 7{ ZeLˆ Æ kZgzZÐ zY $Ð

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

77 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:Ü1¼ q
Å ~ x ZwZ ª
A™.
$Zzg 7779 ~ ‰zÑZ êEZ Å b{k
:._Æe , ¦
O1Z **
DDèô $ßrøÖû ^eô †ø ( eö Ÿ$ô ¼% Îø †º f( ÓøÚö †ø f$Òø Ÿøæø ¼% Îø Ø) `ø Úø Ø$ aø]* ^Úø EE
# gzZ¾ DÔønû f$Öø ÔøÖø Ôømû †ôø Ÿ
Z ø Ôønû f$Öø Ü$ `ö ×# ³Ö] Ôønû f$Öø E ðÃÌZ
# LL
( 5569:þìÎZ 9) óXó ƒ]gt A aÆyZ¾ (º ZvZ) ðÃÌ
Kż
:*
*™[AZÐ uÑ
¦
$Zzg 6443 ~ ~g g 9Å bg f 1Z **
:._Æe
DDèø ß$røÖ] Øøìøø ^n/ nø äô ×$ Ö^eô Õö†ômö Ÿø lø^Úø àÚø äö Þ$]* Ôøjø Ú$ ]. †( eø EE
Æ vZì @* Ö Z KZ L L
ƒ ]¯~ wq kZ ¿ ØŠ ‹ ~ŸpÃ#
ó óX ǃ 4ZŠ ~ ¼ ™7uÑB‚
A {z @*
:* WÃKyÆvZ 
*™Š !*
$Zzg 570 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b{h
: ._Æ e +' ¦
,**
Ýø çûmø Ýô^j$Ö]…ôçûß% Ö^eô ‚ôqô^ŠøÛøÖû ] oÖø ô Üô×ø ¿% ³Ö] oû³Êô àø³nû ñô ^³$ Ûø³Öû ]†ô³( eEE
DDèô Úø ^nø Ïô Öû ]
‹ ~Ÿp Å x @* Ö ª izg ÃVßZz ½ +
gâ # $Y ÅK~ }ƒ0
+Z L L
ó óXØŠ
E
:* B #-Fi ú
*™ ZŠ Z: éºE
E3™nZz (nZ 9Å bz/0Z vZ † **
$Zzg 1340 ~ ïG
Æe ¦
: ._
Ùøˆø Þø Ü$ $ö ÜöŠôÎû ]. Ÿ
ø ÜöŠôÎû ]. Ÿ
ø Ùø^Ïø Êø †ø fø ßÛô³Öû ] Väô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ‚øÃô ³‘øEE
gøßø jø qû]æø ‹øÛûíøÖû ] lô]çø×ø ’$ Ö] o×# ‘ø àûÚø ]æû †ö ôe]* ]æû†ö ³ôe]* Ùø^³Ïø ³Êø
D435Vá]†e àe] oÖ^Ú]E DDðø ^ø èô $ßrøÖû ] hô]çøeû ]* p( ]* àûÚô Øøìøø †ø ñô ^fø ÓøÖû ]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

78 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÔVƒ @* Û Ô D Ñ p=? Ÿ
VZ n~ D â a ax™ Z wÎg L L
a }g vÔ D â Û gzZ D F, Z Ð( Ÿ VZ n~
a) Q Vƒ @*
E
Vƒk
H{LÔì @* B-#Fi ú ì ~Ÿpa }g vÔì ~Ÿp
™ ZŠ Z : éºE
A ì eÐ ~ TÐ ~ Vzi ZzgŠÆ ¼
¼ A {zì @*
™[ AZ Ð
ó óX ñYƒ 4ZŠ ~
:* Y (i ú
*™ ZŠ ZÐí@*
¦
$Zzg 567 ~ ~g ‡Z 9Å bÏñ1Z **
: ._Æe
Œô^ß$Ö] àøÚô ‚ºuø]* ‹ønû Öø äü Þ$]* ÜûÓönû ×ø Âø äô ×# ³Ö] èô Ûø³Ãû ³Þô àû³Úô á$ ô]æû†ö ³ôeû ]* EE
DDÜûÒö †ø nû Æø èô Âø^Š$ Ö] åô „ôaF o×( ’ømö
$Y ÅvZ 6, 
ì x ÅZt Ð + zZ }g vì ~Ÿpa Æ \ W L L
7x µñ » 5ZŠ Z Å i ú‰
Ü ÎZ ÌÃ Ë {z´ }g v? ‰
Ü z kZ
( 33: ì ÎZ 9) ó Xó c*
W
:**
Y µ~ ÏÈ z )
®¤Z 
$Zzg 801 ~zâ 0Z òÅ bz/0Z **
: ._Æ e ¦
ÜûÓöeô oûaô^fø mö ðô ^ÛøŠ$ Ö] hô]çøeû ]* àøÚô ^e÷ ^eø xøjø Êø ‚ûÎø ÜûÓöe% …ø ]„øaF ]æû†ö ³ôeû ]* EE
Üûaöæø è÷ –ømû †ôÊø ]çû–øÎø ‚ûÎø pûô ^fø Âô oÖF ô]æû†ö ³¿ö³Þû]ö VÙöçû³Ïö ³mø èø Óø³ñô¡øÛø³Öû ]
DDp†F ìû]. áøæû†ö ¿ößû mø
}g vÑÅ{ i ZzgŠ Ð ~ Vzi ZzgŠÆ yWì ~Ÿpa }g v L L
Û ñƒ D™ ãZz ÃÑ~g vä [g
t dŠ ¹Æ™¥#ÃV¤
ó Xó ~g OZÆ}uzŠˆ Æ5ZŠ Z Å9
Ûq
-Z}È }÷
( 36: ì ÎZ 9)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

79 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g (Z ~ 
:* b¬ äZ Â
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 34 e $W ÝZ {gÎ
—àønjô fôíÛö Ö] †ô)( eø æø ]çÛö ×ô ‰]* äö ×øÊø ‚ºuô]æø äº Öøô ÜÓö`ö Öø¬ôÊø™
¬gzZ zYƒg ZŠÎâ 
VßZz ä™ ~ b Û Æ ÏZ Âì „ q -Z Šq Zg vÎL L
ó óX zŠ ‹ ~ŸpÃ
:*
*™yˆZB‚Æ VÍß 
: ì ã !* gŠ á g Z ~ 37 e $W ÝZ {gÎ
†ô³ )( eø æø ܳÒö]‚ø³aø ^³ ³Úø o³ ³×ø³ Âø äø ³ ³ ×$ ³ Ö] ]æ†ö ³ ³f( Óø³ jöÖô ܳ Óö³ Öø ^³ ³ aø †ø ³ ³í$ ³ ‰ø ÔøÖô „ø³ Òø™
—àønßô ŠôvÛö Ö]
Æ ] !*
kZ @* Š ™ ’a }g vÃyZ ä à ¬vZ b§ÏZ L L
ì c*
( 9} Z )gz Z z™Š c* ,ÐZ Ôì Œe
Ð Ïg ) $Z@ Ã ?ä kZá$
+
ó óX zŠ ‹ ~ŸpÃVßZz ä™yˆZ
*™ñ? T
:* $r
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 155 e $W{ÂZ {gÎ
Ùô]çø³Ú*Ÿ] àø³Úô “õ³Ï³Þøæø Åôç³rö ³Ö]æø Íôç³íø³Ö] àø³Úô ðõ o³ )øeô ܳ Óö³ Þ$ çø³ ×ö³ fßø³ Öøæø ™
— àøm†ôeô^’$ Ö] †ô)( eø æø lô]†ø Ûø %$ Ö]æø ‹ôËöÞ*Ÿ]æø
~g vÐ yvÆ VzñgzZ yY Ôwâ ÔuÈgzZ spgŠ ËëgzZ L L
K( Å ~ŠÛpÅvZ ) ÃVß Zz ä™ñ ÂÐ ,™öâ i W
ó óX zŠ ‹ ]g t
™ñ? ~g F 
:**
$Zzg 2088 ~ ~èF,
:._Æ e ,
òÅ b{k ¦
O1Z **
äø ×# Ö] á$ ¬ôÊø †û ôeû ]* Ùø^Ïø Êø äô eô áø^Òø ÔõÂøæø àûÚô ¡÷qö…ø ø ^³Âø V o$ fôß$Ö] á$ ]* EE
àøÚô äü ¿% uø áøçûÓöjø Öô gôÞô„ûÛöÖû ] pû‚ôfûÂø o×F Âø ^`ø _ö×( ‰ø]. pû…ô^Þø oøaô VÙöçûÏö mø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

80 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DD…ô^ß$Ö]
-Z ä a*™ Ñ GL L
a }¾ ¹gzZ Å ]Š È Å ¿g F q
Û vZ G ì ~Ÿp
g Õ ~ & ì v W ~÷t ( g g) D â 
ó óX ñYƒ Zg7 ¸z » v WÅ3 @*
Vƒ @*
™™? }È
Ö /Z? +Š 
*™g (Z #
:*
: ì ã !* gŠ á g Z ~ 30 e $Ws{gÎ
èöÓøñô ¡øÛø Öû] Üö`ônû ×øÂø Ùöˆ$ ßøjøiø ]çûÚö ^Ïøjø‰û] Ü$ $ö äö ×# Ö] ^ßø e%³ …ø ]ç³Öö^³Îø àø³mû„ô³Ö$ ] á$ ô™
—áøæû ‚öÂø çûiö ÜûjößûÒö oûjô Ö$ ] èô ß$ rø Öû^eô ]æû †ö )ôeû ]* æø ]çûÞöˆø vûiø Ÿøæø ]çûÊö^íøiø $Ÿ]*
º
wi ** Û 6,yZ ‰ ƒ6 {zQì vZ [g Zg ø ¹ä VMvß {zL L
A kZ »gzZ z3§?: gzZ z™sp: ? ( ñƒ ët) Dƒ
¼
ó óX¸ D YbŠ {°z ?» Tƒ ]g t

:**
W »[Zp( 
¦
$Zzg 2822 ~ ìÎZ 9Å bY ZŠg−Z1Z **
: ._Æ e
DDèö vøÖô ^’$ Ö] ^mø æ+ †% Ö] ^nøÞû ‚% Ö] p†F ûeö EE
ó óXì x » ~Ÿp~ *Š **
W » [ Zp( L L
:**,Ã? ]Š ÞzgŠ 
ƒ^
$Zzg 2277 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ bY ZŠg−Z x Z {¦
: ._Æ e
VV ä×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙöçûÏö mø ðø ]ø …û ‚$ Ö]^eø ]* köÃû Ûô‰ø oûÞ( ¬ôÊø =]æû†ö ³ôeû ]* EE
DDäô jô nû eø Øôaû]* àûÚô àønû Ãô fû ‰ø oûÊô ‚önû`ô$ Ö] ÄöËø ûmø
Û {z ‹Ð bY ZŠg−Z 1Z ä ~ G ì ~Ÿpa }g vL L
ìg â 
,Æ VßZz y LZ Lq
-Z c*Û ä Åz ZvZ -x™ Z wÎg¸
â
ó óX Ç}™® ÛZ
) Ë ÅŠ Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

81 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

[gvZ î W^ß Âƒ T e **
½Ð VÂägzZ Vìp¤
/Z ÃÏ0
+i ! >+¢q
$Y Å]+Z
Ô+
Û ZÆÞZ© Â
ÔB‚Æg Z Œ
º ÅvZ ñƒ “Ð uÑ
ÔB‚Æ ðc*
+
ÔB‚Æ ~0 .sp~ wŠ
zZ}
ÔB‚Æ äƒ èZg? „ÅvZ
î Yƒ6? +Š kZÆvZ Âì Hg (ZÃ+Š Z
#
™g (Z Ô™¿ß™d‚f Ã] !*
Ô ** kZgzZ
Ô**
™¿? ] xÅ ã!*g x¯B‚B‚Æ]zˆ
E
Ô**
™ ~È0* B-#Fi ú‰
Å: éºE Ü z'
,
Ô** WÃKyÆvZ
™Š !*
K~ Vâ ˜ VâzŠ aÆ \ WgzZ }÷ **
Æ ]g t ™g (Z ~ b
¬gzZ äZ Â
Xì=g f » w”
Ð =Â+Z Ã\ WgzZ = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
X N Y0gl »\ WgzZ Z÷'g t
KÇÅ]y
Wz *Š} i Zâ
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

82 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1‘œ%Æwâ

ǻô ^fø Âô àûÂø ÌøË$ ìø pû„ôÖ$] (‚ôñô ]çøÃø Öû ]æø èô ×ø nû ×ô røÖû ] Øô•ô]çøËø ³Ö]û pƒô äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]*
èõ Ãø eô^jø jø Úö lõ^Òø †ø eø æø èõ Âøç( ³ßøþ ³jøþ Úö Ñô]‡ø …û ]* àûÚô äü –øn$Îø ^Ûøeô (‚ôñô ]‚øøÖ] lô¡ø–ø³Ãû ³Ûö³Öû ]
(‚öqô^ÛøÖû ] ‚öqô]çø Öû ] äö Öø Ôømû †ôø Ÿ ø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ³ÖF ô Ÿ$ áû]* ‚ö³`ø û]* (‚ø³ñô ]çø³Êø æø
o×ø Âø à%Ú ØøÛøÒû ]* äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (‚öuô]çøÖû ] ‚öuøŸ
* ] ‚öÛø’$ Ö]
ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×( ³‰øæø Ø( ³‘ø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø (‚û³Úô ^³uøæø äô ³×# ³Ö]
ó‚‘ô^Ïø ÛøÖû ]æø Ùô^ÛøÂû*Ÿ] oÊô àønû ßô ŠôvûÛöÖû ]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø ‚öÃû eø ^Ú$ ]*
Üônûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D273é†ÏfÖ]E —ܺn×ô Âø äô eô äø ×$ Ö] á$ ¬ôÊø †õnìø àÚô ]çÏöËô ßiö ^Úø æø ™
-Z q
œq -Z » T XX¡³Û³Â ೊu] ܳӳm] ܳӳÞç³ ×³ fnÖZZ *Š x Ât Ï0
+ix Ât
áLÔ1â i W™} Š LÔÙpt Ôat Ôõt ÔÄŠt Xì ]g „Ð öâ i Wz Y eZ
~ wŠ Ô7K1ì c*
Š X VƒLe ** Å öâ i WTpÔ1â i W™
™~ ` W] !*
]çÏËÞœæZZ ì ðÑŠgz¢(F,XXé†_ßÏÛÖ]†n›^߳ϳÖ]æZZ ˆÆ% Z e ›Åq kZ
XXÜnÖ] h]„Ãe Üâ†)fÊ ZZ ì ð‹gz¢ÏzÃáZz ä™ÃsÜ XXä×# Ö] Ønf‰ oÊ
B‘œ**
Ôì @* wâ ~ {Zg Å vZŠz!*
™ ay Æ kZ Xì ›Å wâ › {z
À&
Xì » [ Z NÆ ºœ„ ÑZz b 9 zg 7~gz¢ õ/GŸG Š ã‚ WÅ <Ñ
%K ay wâ a Æ \WgzZ }÷ x » µÃ {z~ Ýzg Å < Û
L z yWŒ
X D Y 0=g f » [Z N‰5ZŠ Z Å‘œ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

83 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:» aÆ i ú5ZŠ Z
$Zzg 2891 ~ ~g g 9Å b {,
:._Æ e ¦
kO1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø éô ¡
ø ’$ Ö] oÖø ô ^`ø nôÛûmø éõ çø_ûìö Ø% Òö æøEE
Ù ÑZzàZaÆ i úL L
ó óXì ‘œxŠC
þ*™Šgz »vZ y4
:*
¦
$Zzg 2376 ~›9Å bg f 1Z **
:._Æ e
DDè÷ Îø ‚ø‘ø èõ vønû fôŠûiø Ø( Óöeô á$ ôEE
( 2588 ~ ì ÎZ 9) ó Xó ì ‘œvZ y4C
Ù LL
*™Šgz »v:Z 
:*
þ _Æ e
:. ¦
$Zzg 2376 ~›9Å bg f 1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø éõ ‚ønû Ûôvûiø Ø% Òö æøEE
( 2588 ~ ìÎZ 9) ó óXì ‘œv:ZC
Ù LL
™Šgz »vZ ÑZ!Z Ñ 
:**
¦
$Zzg 2376 ~›9Å bg f 1Z **
:._Æ e
DDèº Îø ‚ø‘ø èõ ×ø nû ×ô `û iø Ø% Òö æøEE
( 2588 ~ ìÎZ 9) ó óXì ‘œvZ ÑZ!Z ÑC
Ù LL
*™Šgz »º ZvZ
:*
¦
$Zzg 2376 ~›9Å bg f 1Z **
:._Æ e
DDèº Îø ‚ø‘ø éõ †ø nû fôÓû³iøþ Ø% Òö æøEE
( 2588 ~ ìÎZ 9) ó óXì ‘œIº ZvZg !*
Ù LL
C
*™x ¬Ãxs
:*
¦
$Zzg 1285 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b g f 1Z **
:._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

84 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDèº Îø ‚ø‘ø oøÏô Öø àûÚø o×F Âø äü Ûönû ×ô Šûiø EE
Ü zÆ ] ‡5Ð ð¸ Ë L L
ó óXì ‘œ Ixs‰
( 8096 ~ ì ÎZ 9)
:Ü1Å ]!*
ÅíÐ y!*
i
A™.
¦
$Zzg 42 ~.Z êEZ Å b k„0Z **
:._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø Øöqö†$ Ö] ^`ø eô Üö×$ Óøjø mø èö fø n( _$ Ö] èö Ûø×ô Òø EE
Åí » ¿Ë L L
( 42: ì ÎZ 9) ó óXì ‘œ Ü1 ] !*
*™g (ZÃn
:*
$Zzg 6021 ~ ~g g 9Å b'
: ._Æ e , ¦
Y **
DDèº Îø ‚ø‘ø Íõæû †ö Ãû Úø Ø% Òö EE
( 4555 ~ ì ÎZ 9) ó óXì ‘œnC
Ù LL
:** ,
Y ugÐ ðZ'
¦
$Zzg 1445 ~ ~g g 9Å bÏñ1Z **
:._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø äö Öø ^`ø Þ$¬ôÊø †( $ Ö] àôÂø ÔûŠôÛûnö Öû æøEE
ó óXì ‘œÌ** ,
Y ugÐ ðZ'LL
:bŠ ¬» n 
$Zzg 1704 ~›9Å b g f 1Z
: ._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø Íôæû †ö Ãû ÛøÖ^eô †º Úû ]* æøEE
( 2588 : ìÎZ 9) ó óXì ‘œÌbŠ ¬» nL L
:* ,
*™ IÐ ðZ'
$Zzg 1704 ~›9Å bg f 1Z
: ._Æ e
DDèº Îø ‚ø‘ø †ôÓøßÛöÖ] àôÂø oº`Þø æøEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

85 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 2588 : ìÎZ 9) ó Xó ì ‘œÌ** ,
™ IÐ ðZ'LL
3Š™ Z—ÃË 
:**
$Zzg 1956~ ~èF,
:._Æ e ¦
òÅ bg f 1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø Ôønû ìô]* äô qûæø oûÊô ÔøÛöŠ% fø iø EE
( 2908: ì ÎZ 9) ó Xó ì ‘œÌ**
3Š™ Z—Ãð¸ LZ L L
*™Šæ Å ð¸ Ë 
:þ *
$Zzg 1956~ ~èF,
: ._Æ e ¦
òÅ bg f 1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø Ôønû ìô]* çôÖû ø oûÊô ÕøçôÖû ø àûÚô ÔøÆö]†ø Êû ô æøEE
9) ó Xó ì ‘œÌÜZ e ~ wzeÆ ð¸ LZÐ wze LZ » \ W L L
( 2908: ìÎZ
U Ãq {Š 1 
:**
¦
$Zzg 10864 ~.ZÍÅ bk„0Z **
: ._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø Ðômû †ô_$ Ö] àôÂø pƒF Ÿû* ] èö ›ø^Úø ôæøEE
( 8096: ìÎZ 9) ó Xó ì ‘œÌ**
U Ãq {Š 1Ð 5Zg L L
C 3 ZgÃáÈË 
:**
$Zzg 1956 ~ ~èF,
:._Æ e ¦
òÅ bg f 1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø Ùô¡
ø –$ Ö] šô …û ]* oûÊô Øôqö†$ Ö] Õøö ^ø…û ôæøEE
C 3 ZgÃáÈË L L
( 2908: ìÎZ 9) ó Xó ì ‘œÌ**
3Š3 ZgÃÀ
:** Ë
W**
$Zzg 1956 ~ ~èF,
:._Æ e ¦
òÅ bg f 1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø †ô’øfø Öû ] ðô pô †$ Ö] Øôqö†$ ×Öô Õø†ö ’øeø æøEE
( 4528 : ìÎZ 9) ó óXì ‘œÌ**
Î? 5 ZgÃÀ Ë LL
W **

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

86 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g ZÎ6,~g ZÎÃË 
:*
$Zzg 8183 ~£ZµÅ b {,
: ._Æe ¦
kO1Z **
äü ³Öø ÄöÊø †û iø æû]* ^`ø nû×ø Âø ØöÛôvû³nø Êø äô ³³jô e$ ]ø o³×F ³Âø Øø³qö†$ ³Ö] àö³nûô Ãô ³iö æøEE
DDèº Îø ‚ø‘ø äü Âø^jø Úø ^`ø nû ×ø Âø
‘œ ** ~ äƒ g ZÎ? ~g ZÎ Å ð¸ Ë L L
™Šæ ~ äVZ yâ ‚ c*
( 4528 ~ ì ÎZ 9) ó óXì
:** Å yxgŠÆ VÍß 
Zz™ *
A™.
¦
$Zzg 3922 ~.Z êEZ Å b [- Z1Z **
: ._Æ e
èõ Îø ‚ø‘ø o ×F Âø Ôø Ö% ö ]* Ÿ
ø ]* høçû m% ]* ^ø e ]* ^ø ³m V äô ×# Ö] Ùöçû‰ö …ø oûô Ö Ùø^ø ³ÎEE
]çû–öÆø ^fø iø ]ƒø ô Œô ^$ßÖ] àønû eø xö ×ô ³’û³iö äü ³³Öö çû³‰ö …ø æø äö ³³×# ³Ö] ^³`ø f% vô³mö
DD]æû‚ö‰ø^Ëø iø æø
?Vƒ C : 0Æ ºœ, Z N ~ H :¹ä awÎgÆvZ L L
Zz™ *yxgŠÆ VÍß D â 
# **
{z Z Û I wÎg » kZgzZvZ ÃT
( 2820: ïG VƒV Ð }uzŠ q
E3™nZz (nZ 9) ó Xó ,™ðZ± c* -Z
:*
*™w°yxgŠÆ VÍß 
$Zzg 2382 ~›9Å b {,
:._Æ e ¦
kO1Z **
DDèº Îø ‚ø‘ø àônû ßø $û Ÿûô] àønû eø Ùö‚ôÃû iø EE
( 4528 : ì ÎZ 9) ó óXì ‘œ **
™w°yxgŠÆVÍßzŠ L L
Å Û ÃË 
:bŠ nŒ
A™.
:._Æe E ¦
$Zzg 402 ~.Z ê Z Å bŠ&0Z **
D 4542V ÄÚ^rÖ] xnv‘E DDèº Îø ‚ø‘ø šõ †û Îø Ø% Òö EE
Û » b§ÌË L L
ó Xó ì ‘œnŒ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

87 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:bŠ úÃnzH 
$Zzg 23046 ~£ZµÅ b {h
:._Æe +' ¦
,**
àømû ‚$ Ö] Ø( vôm$ áû]* Øøfû Îø èº Îø ‚ø‘ø äôô nû ×ø %û Úô Ýõçûmø Ø( Óöeô äü ×ø Êø ]†÷ŠôÃû Úö †ø ¿øÞû ]* àûÚø EE
DDèº Îø ‚ø‘ø äô nû×ø %û Úô Ýõçûmø Ø( Óöeô äü ×ø Êø åü †ø ¿øÞû ^* Êø àømû ‚$ Ö] Ø$ uø ]ƒø ¬ôÊø
+Æ yŠ q
á$ -Z a Æ kZ ~Š úÃwq ß Ëä T L L
-Z q
5ZŠ Z Z Û 5ZŠ Z ¬ Ð kZ ì ‘œ k
# X ñY W {°z » nŒ HzŠ
Û kZ a Æ kZ Â}Š úÐZ h
Ð nŒ +'× Q ñY WyŠ » nŒ
Û
( 6108 : ìÎZ 9) ó óX ǃ [ Z N »‘œk
HzŠ
:*
*™~iZây¶Åy¶ 
¦
$Zzg 6135 ~ ~g g 9Å b ôÑ1Z **
: ._Æ e
DDèº Îø ‚ø‘ø çø`ö Êø ÔøÖô ƒF ‚øÃû eø ^ÛøÊø Ýõ^m$]* èø $ø ¡
ø $ø èö Êø ^nø –$ Ö]æøEE
( 6502:ìÎZ 9)ó óXì ‘œˆÆkZì J
-yŠ&]æÅ ~iZây¶LL
:** ÃË 
ö ã0*
™.Å
AE
¦
$Zzg 11027 ~.Z ê Z Å b k„0Z **
:._Æ e
DDèº Îø ‚ø‘ø^`ø nû Ïô Šûmø ðô ^ÛøÖû ] àøÚô èö eø †û % Ö]æøEE
( 42: ìÎZ 9) ó óXì ‘œÌ** ÃË L L
ö ã 0*
:* 
*™ ay? ~ç
¦
$Zzg 4006 ~ ~g g 9Å bŠ&0Z **
:._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø äô ×ô aû]* o×F Âø Øôqö†$ Ö] èö Ïø Ëø Þø EE
( 6780 : ìÎZ 9) ó óXì ‘œÌ** 
™ ay? RZ LZ » òŠ WË L L
E
:._Æ e $Zzg 17617~£ZµÅ b ~ ç,|ÅZðZ 0 z/ ** ¦ &
DDèº Îø ‚ø‘øçø`ö Êø äü iø ]* †ø Úû ]ô Øöqö†$ Ö] o_øÂû]ø ^Úø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

88 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 5540: ì ÎZ 9) ó óXì ‘œÌ** 
™ ay? ~ç KZ » ¿Ë L L
:* 
*™ ay? Š ÑzZ
™.Å
AE
¦
$Zzg 634 ~.Z ê Z Å b[nn0 x Zl **
: ._Æ e
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø çø`ö Êø Õø‚øÖø æø køÛûÃø ›û]* ^Úø æøEE
(5535 :ìÎZ 9) ó óXì ‘œaÆ \W{zƒ D îÊÑzZ KZ ? L L
:* 
*™ ay? xŠ {
™.Å
AE
¦
$Zzgg 634 ~.Z ê Z Å b [nn0 x Zl **
: ._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø çø`ö Êø ÔøÚø ô ^ìø køÛûÃø ›û]* ^Úø æøEE
(5535 : ìÎZ 9) ó óXì ‘œaÆ \W{zƒ D™ ay
? xŠ{ LZ ? L L
:* 
*™ ay? \WLZ
™.Å
AE
¦
$Zzg 634 ~.Z ê Z Å b [nn0 x Zl **
:._Æe
DDèº Îø ‚ø‘ø ÔøÖø çø`ö Êø ÔøŠøËû Þø køÛûÃø ›û]* ^Úø æøEE
( 5535 : ìÎZ 9) ó óXì ‘œaÆ \ W{zƒ D™ ay
? \WLZ ? L L
:*
*™~h !*
k
¦
$Zzg 12495~£ZµÅ b÷Z **
: ._Æ e
æû]* †º nû ›ø äö ßû Úô ØöÒö ^+ nø Êø ^‰÷†û Æø Œö†ôÇû mø æû]* ^Â÷…û ‡ø Åö…øˆû mø Üõ×ô ŠûÚö àû³Úô ^³Úø EE
DDèº Îø ‚ø‘ø äô eô äü Öø áø^Òø Ÿ$ ô èº Ûønû `ôeø æû ]* áº^ŠøÞû ô
3:ì @*
Ð kZ ì @* ™ ~g»oc*
ì @*
™ ~h !*
ky›Ìðà LL
(5757 ~ ìÎZ 9)óóXì ‘œaÆkZ {z ÂgâYðà c*
yK̈Z c* +
Ô{06,
:*
þ*™~g »o
$Zzg 4050 ~›9Å b'
:._Æ e , ¦
Y **
^Úø æø èº Îø ‚ø‘ø äü Öø äö ßûÚô ØøÒô ]. ^Úø áø^Òø Ÿ$ô ^‰÷†û Æø Œö†ôÇû mø Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^³Úø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

89 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

kô×ø Òø ]* ^Úø æø èº Îø ‚ø‘ø äü Öø çø `ö Êø Äö³fö Š$ Ö] Øø³Òø ]* ^³Úø æø èº Îø ‚ø³‘ø äö ³ßû ³Úô Ñø†ô³‰ö
DDèº Îø ‚ø‘ø äü Öø áø^Òø ‚ºuø]* åü æ. ‡ø †û mø Ÿø æø èº Îø ‚ø‘ø äü Öø çø`ö Êø …öçûnö _% Ö]
‘œa Æ kZ ñY c*
3Ð kZ ì @*
™ ~g »oy›Ìðà L L
‘œÌ{z á3{0
+gŠ ðÃÔì ‘œÌ{z ñY 1 Zl
Ð kZ Ôì
Æ kZ Âá VZ Ð V;z ÌðÃÔì ‘œÌ{zB3}0
+6,
 Ôì
þ ÎZ 9) ó óXì @*
( 5768:ì ƒg Ñ„‘œa
:bŠ: 1ÃË 
¦
$Zzg 260 ~›9Å bg f 1Z **
:._Æ e
DDÔøŠôËû Þø o×F Âø Ôøßû Úô èº Îø ‚ø‘ø ^`ø Þ$¬ôÊø Œô^ß$Ö] àôÂø Õø†$ ø ÌûÓöiø EE
ó Xó ì ‘œ6,
zZ LZaÆ \ Wt ÔÚg pôÐÑLZÃVÍß L L
( 4490 ~ ìÎZ 9)
1ì Le Â[½»vZ ñƒ D™ ay
~ {Zg ÅvZ ¿{z ! >+¢q
ÔÜ1 vZ y4á yY Ã] !* ) ,Z
rg 7®
kZ gzZ ñ (,ÐWce ÐZ ‚
Ãn ÔÜ1 ] !*
ÅíÐ y!* ™x ¬ ÃxsÔÜ1 º Z vZ ÔvZ ÑZ !Z Ñ ÔÜ1 v :Z
i Ô **

™Šæ Å y›ËB‚B‚Æ æ¾5.Z ù-z szH!*
a Æ kZ ** ™g (Z
%Z Ô **
ÃÀ ËÔ™ C 3 Zg ÃáÈ Ë ?ù Šæ Å ËgzZ Xì =g f » [Z NÆ ‘œ
W**
ÃËÔ™ î **
Ð 5Zg gzZ™ ö ã0* 3ÃÆÈ ËÔ™ VZ yâ ‚ » ËÔ™ 3Š 3 Zg
? \ WLZ ‚** 
™ ay? Š ÑzZ Ô** 
™ ay gzZ ™ U Ãq {Š 1
? ~ç Úg Š c*
Û «[ Z N 6 ºœà ¬vZ ƒ » w'wâ ¤
X Dâ /Z ** 
™ ay
Åä™g(ZÃVñ» yZ Ã\WgzZ= ´ â z Û{ì ¬ŠÐ ]+Z [gvZ
´ â Ô=gf»]gzZ»[ZNÆ ºœaÆ\WgzZ}÷ Ôñâ
Û «=Â
}W !ñ¯ »g Zh
+ Û yZÑ!*
A gzZ ñâ
Š LZ~ kzŠÁZ ¼ Ø{gzZ Z÷åW<Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

90 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1[Z N »} /z e

Øônû ’ôvûjø Öô ^ßø Öø oeF çû›ö (…ôçûÓö$ Ö] Íôæûæ. †$ Ö] (…ôçûËö ³Çø ³Öû ] h( †$ ³Ö] äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFô Ÿø áû]* ‚ö`ø û]* (…ø çûfö iø àûÖø é÷ …ø ^røiô ]çûqö†û Þ (…ôçûqöŸ
. ]æø gô³‰ô^³Óø³Ûø³Öû ]
åü ‚öfû Âø]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø ô (…çûÚö .Ÿ] Ìömû …ô^’øiø ǻ‚ônø eô pû„ôÖ$ ] äü Öø Ôømû †ôø Ÿø åü ‚øuûæø
‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Õû…ô^eø æø Üû×( ‰øæø Ø( ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø (…çû Úö ^+ Úø Ø% qø]* æø†õÚö  Øö–øÊû ]* äü Öö çû³‰ö…ø æø
=‚Ãû eø ^Ú$ ]* (…ôçûöß% Ö]æø &ôÃû fø Ö] Ýôçûmø oÖF ô Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
†ø ËøÒø àûÚø æø ¡÷nfô‰ø äô nÖøô Åø^_øjø‰û] àôÚø kônû fø Ö] s% uô Œô^ß$ Ö] o³×ø³Âø äô ³×# Öô³ æø ™
D97 Vá]†ÛÂ ÙIE —àønÛô Öø^Ãø Öû] àôÂø o' ßô Æø äø ×# Ö] á$ ¬ôÊø
™Å
Ô~ ÿ) Zg ZŠ kZÆ *Š Ô~ ãÇ0 + ix  kZÆ ]+Z [gvZ
Xƒ Le ** ™7‚iÅ XXlô]†ø nû íøÖû^eô кeô^‰ø ZZ x ** Æ¿kZC Ù &
Xƒ Le ** ™7‚iÅ XXäö Ú% ]ö äö iû ‚øÖø æø Ýõçûnø Òø Äøqø…ø ZZ x ** Æ¿kZC Ù &
Xƒ Le à Ct Z] » XXèø $ßrøÖû ]Ÿ$]ô ðº ]ˆø qø äü Öø ‹ønû Öø ZZ x ** Æ¿kZC Ù &
aÆ \ WgzZ }÷ +
$Y Å [ òZ yZ ~ Ýzg Å g Û
W
$u z yWŒ
Æ {Zg Š Zi [ Z N » e %Æ^X =g f » [ Z NÆ} /gzZ e Ð aÆvZ
[ Z N » e%
:* M Å}/ c*
*™+ e
¦
$Zzg 6491 ~ ~g g 9Å dk„0Z **
: ._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

91 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDè÷ ×ø Úô ^Òø è÷ ßø Šøuø åü ‚øßûÂô äü Öø äö ×# Ö] ^`ø fø jø Òø ^`ø ×û ÛøÃû mø Üû×ø Êø èõ ßø Šøvøeô Ü$ aø àûÛøÊø EE
™NŠ Ã}Š Zg ZÆ kZ 7@* ™ {Š Zg Z » n ¿ : L L
™ n ÌZ ì @*
-ZaÆ kZ ]+Z [gvZ
X ó ó ï ŠÉnåq
ƒh
:** Å ZzÐ pz ½
A™.
¦
$Zzg 7473 ~.Z êEZ Å b )â Z1Z **
: ._Æ e
Wäü Ûø×( Ãø mö æû]* ]†÷nû ìø Üø×$ Ãø jø mø áû]* Ÿô ‚öm†ômö Ÿø ‚ôrôŠûÛøÖ] o³Öø ô ]‚ø³Æø à³Úø EE
DDäü ³jöþ r$ uø ^Ú÷ù^iø tùõ ^uø †ôq^* Òø äö Öø áø^Òø
ì **2gzZ GÃ] !* ÅísÜ{Š Zg Z » kZì À_+$Y ÅK¿ L L
E3™nZz (nZ 9) X ó ì
( 86: ïG ó @* Ši ZâÐ̀ZÆ e åÐZ
Yc*
*™çzÐ yaÆ iú 
:*
¦
$Zzg 558 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b )â Z1Z **
: ._Æ e
†ôq^* Òø åö †ö q^* Êø èõ eø çjö ÓÚø éõ ¡ø‘ø oÖø ô ]†÷`ùô _øjø Úö äô jô neø à³Úô tø†ø ³ìø à³Úø EE
DD݆ôvÛöÖ] tùô ^vøÖû ]
_a Æi úèÛ™ƒçz!*
-Z ÐZ ì À
Ð̀Z Æ Y q xøq ¿ L L
( 6228 ~ ì ÎZ 9) ó óXì @*
Y c*
Š i Zâ
_aÆ “
:Â  e i ú
¦
$Zzg 558 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b )â Z1Z **
: ._Æe
åö †ö qû^* Êø åö ^m$ô Ÿ$ô äö fö ’ôßû mø Ÿø ovF–ùö ³Ö] xô³nû fôŠûiø o³Öø ô tø†ø ³ìø àû³Úø æøEE
DD†ôÛôjø Ãû ÛöÖû ] †ôqû^* Òø
áZz ä™ {/q _a Æ 5ZŠ Z Å 
-Z ÐZ ì À “ ei ú ¿ L L
( 6228 ~ ìÎZ 9) ó óXì *
@Yc*
Ši ZâÐ̀ZÆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

92 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™ ZŠ Z i ú~ Y DK 
òÅ bÆ0¦Z **
$Zzg 324 ~ ~èF,
: ._Æ e ¦
DDéõ †ø ÛûÃö Òø ðø ^fø Îö ‚ôrôŠûÚø oûÊô éö ¡
ø ’$ Ö]* EE
ó Xó ì '
, ,Æ{/ ( Ðg ±ZÆ[ Z N ) 5ZŠ Z Åi úq
Z' -Z ~ Y DK L L
( 3872 ~ ì ÎZ 9)
:* iúÅY (gzZò 
) )!*
*™ ZŠ Z ®
Û ¸Z †0µx â Z
Æ w¸gÃè ? 351 ™~ sg šZ `® Æ a
: ._
oûÊô éô ]‚øÇø Öû ] éö ¡ø‘øæø è÷ r$ uø Ùö‚ôÃû iø èõ Âø^³Ûø³qø oû³Êô ðô ^³øÃô ³Öûû ] éö ¡ø‘øEE
DDé÷ †ø ÛûÂö Ùö‚ôÃû iø èõ Âø^Ûøqø
i ú Å ðgzZ ì '
, ,Æ [ Z NÆ e **
Z' i ú Å Y (L L
) )!*
™ ZŠ Z ®
X óì
ó '
, ,Æ[ Z NÆ} / **
Z' ) )!*
™ ZŠ Z ®
:*
*™™fˆÆòi ú
$Zzg 586~ ~èF,
: ._Æe ¦
òÅ b´ â 0 ÷Z **
Äø×ö _iø oj# uø äø ×$ Ö] †ö Òö „mø ‚øÃø Îø Ü$ $ö èõ Âø^Ûøqø oÊô éø ]‚øÇø Öû ] o³×$ ³‘ø àû³Úø EE
DDéõ †ø ÛÂöæø èõ r$ uø †ôq^* Òø äö Öø kûÞø ^Òø àônjø Ãø Òû …ø o×# ‘ø Ü$ $ö ‹öÛ$ Ö]
w' V- ~™f Æ vZ™ÖQ ì @* ™ ZŠ Z ®) ) !* òi ú ¿ L L
} /gzZ e ÐZ ì @*
™ ZŠ Z ÒgzŠQ ì @*
Yƒ qƒ `gÎ ì @* ƒ
E3™nZz (nZ 9) ó óXì M[ Z N »
( 464: ïG
Ü z-[
:)? ‰
# g 0Z x â Z
:._Æ w¸w®~ sg šZ `®ÆkZ
DDÅõç% _øiø èø r$ uø Ùö‚ôÃû mø èô Ãø ÛöröÖû ] ö çû`ö öEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

93 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 250m ) ó Xó ì '
, ,
Z' Ü z'
iÆ e r)‰ ,aÆ-i úL L
:._Æ w¸w®~ sg šZ `®ÆmvZ G î*9g "0Gx â Z &
DDèõ ×ø Êô ^Þø èõ r$ uø àûÚô o$ Öø  g% uø]* çøaöEE
( 250m ) ó ì
ó [8ÌÐ e r=)‰
Ü z'
,aÆ-i úL L
*™{/~ ypg 
:*
$Zzg 1863 ~ ~g g 9Å b '
: ._Æ e , ¦
Y **
DDè÷ r$ uø oû–ôÏû iø áø^–øÚø …ø oûÊô éº †ø ÛûÂö EE
( 4097 :ìÎZ ) óì
ó =g f »[Z N'
, ,
Z' ™{/~ ug MZ ypg L L
Æe **
_aÆÏi ú

# g 0Z x â Z
:._Æ w¸w®~ sg šZ `®ÆkZ
Ùö‚ôÃû mø †ô_ûËô Öû ] Ýø çûmø ‚ônû Ãô Öû ] oÖø  töæû†ö íöÖû ]ø Vèô eø ^vø’$ Ö] ˜ö ³Ãû ³eø Ùø^³Îø EE
DDè÷ r$ uø Ùö‚ôÃû mø ovF•ûŸû* ] Ýø çûmø æø é÷ †ø ÛûÂö
,
Å ³ÑZÏgzZ ì' ,Æ [ Z NÆ {/Â
Z' _a Æ 5ZŠ Z Å[ZÏL L
( 250m ) ó ì
ó '
, _aÆ5ZŠ Z
,Æ [Z NÆ e Â
Z'
:* Û ¦Ñ 
*™ ZŠ ZÃøZ
:._Æ w¸ÆmvZ G
î*9g Z
# g 0Z x â Z
éô †ø ÛûÃö Öû ]æø s( vøÖû ^eô ØôË% ßø j$Ö] àøÚô Øö³–ø³Êû œ ^³`ø ×( ³Òö lô^³fø qô]çø³Öû ] ðö ]ø œ EE
àûÚô äô nû Öø  g$ uøªeô oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] oÖø  ö ^fø Ãô Öû ] hø†$ Ïø iø ^Úø äü Þ$¬³Ê ^³Ûø³aô†ô³nû Æøæø
DDÜû`ônû ×ø Âø šø †øø jø Êû ] ^Úø ðô ]ø œ
[½ÆvZ G ì aZ Ð {)z {/z e r5ZŠ Z Å øZ
Û ¦Ñ L L
iÃ]+Z [g vZ a Æ
Æ kZ Ð 5ZŠ Z Å øZÛì [8{Š c*
ó óñYHyâ‚ » [½

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

94 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g »aÆ eÃË 
:*
E
- AÄ
;XE
$Zzg 2064 ~`@
: ._Æ e 0Z 9Å b ö Z−{0h ¦
+i **
†ø _$ Êø æûœ äô ×ô aûœ oûÊô äü Ëø ×û ìø æœ^q& ^³uø ˆø ³ $̀ qø æûœ ^³m÷‡ô^³Æø ˆø ³ $̀ qø à³Úø EE
Üûaô…ôçûqö]. àûÚô “ø Ïø ßû mö áûœ †ônû Æø àûÚô Üûaô…ôçûqö]. Øö%û Úô äü Öø áø^Òø ^³Û÷³ñô^³‘ø
DDðº oûø
Hg »ÃY q Ëc*
wì» IZÆ kZˆ Æ kZ c* Hg »Ã@WËä T L L
Zz™g #Z { izg »g ZŠ } izg Ëc*
yZì̀Z éÅ kZ a Æ kZ c* Ô3g
ó óX ÏñY Å7¶ðÃÅ b§ËÐ̀ZÆ
( 1078 :9nZz (nZ 9)
*™ Zg7 Ã]gz¢ÅË 
:*
:._Æw¸w®~ sg šZ `®ÆkŒx â Z
‚øÃû eø èõ r$ uø àûÚô ÔøÖ$ †º nû ìø Üô×ô ³ŠûÛö³Öû ] Ôønû ìôœ èô qø^³uø oû³Êô Ôønö ûÚø EE
DDèõ r$ uø
Û a Æ \ W» a Æ ]gz¢Å ð¸ LZ » \ W L L
ä™ e è
X óì
ó 4ÌÐ ä™ e rˆ Æ
! >+¢q
ÅvZ ~ ]gßÅ {/z e Ôì ù
7äz ÑÅÜæ zl ¿{z
) , Z1ì ù
äƒq„Ðzz Å äƒ: ® 7Ãx Z™ Z z x ÅZá ZzY Ð +
$Y
Ôì 4
À&
Ô õ/GŸG Š ã‚ WÅ<Ñ
À&
Ô õ/GŸG Š Øg ÅvZ
Y 0=g f » [ Z N‰} /z e **
Xì @* ™g (ZÃVñ»P

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

95 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ìt x »ðsZ <Ñx **
Æ\ WgzZ}÷
Ô**M Å} / c*
™+ e
ЛG
$
ƒhZzÐ ê z ½
Ô**
™çzÐ yaÆi ú
Ô**
_aÆ
ÔÂ “e i ú
Ô**
™ ZŠ Z i ú~ Y DK
Ô** i úÅY (gzZò
) )!*
™ ZŠ Z ®
™ ZŠ Z i ú«g zŠQgzZ **
Ô** -äƒ qƒÆ `gΈ Æòi ú
™™f J
Ü z'
Ô)‰ ,aÆ-[
™{/~ ypg
Ô**
™g »aÆe ÃË
Ô **
X D Y0=g f »[Z NÆ} / c*
eaÆ\ WgzZ}÷ x» {zt
ä™g (Z ÃVñ» yZ Ã\ WgzZ = ´ â z Û{ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ
kZ Ô =g f » [ Z NÆ } /gzZ e a Æ \ WgzZ }÷ X ñâ
Û « =ÂÅ
Ô=g f » [½Æ
ÔÇgB‚ÆyZZÇg J
-Z
#
Û yZÑ!*
Ôñâ Ø{
! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼
A ñƒ D XÐ [ Z±ÆG
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

96 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1` ´» VÅŠ

àømû †ôÒô ^$ Ö] †ô( eø æø (hõ^Šøuô †ônû Çø eô Üûaö†ø qû]* àømû †ôeô^’$ Ö] ‚øÂøæø pû„ôÖ$ ] ä×# Öô ‚öÛûvø³Öû ]ø
äü Öø Ôømû †ôø øŸ åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ô äÖFô Ÿø áû]* ‚ö`ø û]* (hô]„øÃø Öû ^eô àømû †ôÊô ^³Óø³Öû ] ‚ø³Âøæøæø
àûÚô Øö–øÊû ]* äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (hø^jø ÛøÖû ] äô nû Öø ôæø ^ßø ×û Ò$ çøiø äô ³nû×ø ³Âø
Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø ä×# Ö] o×$ ‘ø (hø^nø iô …û ]ô ¡øeô Ðô×û íøÖû ] Ø( Òö
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (hô«ÛøÖû ] Ýôçûmø oÖFô
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D88:ð^nfÞŸ]E —àønû ßô Úô ç+ Ûö Öû] orôßûÞö ÔøÖô „FÒøæø Ü( ÇøÖû] àøÚô åö ^ßønû r$ Þøæø ™
O g @* +
Å]ZggzZ á YZÆ yŠ Ï0i x  Ôì x **
» x c* / Ï0
Z lŠ¤ +i xÂ
C™ Zƒg · Âg · Ôì x ** Å VÅŠ gzZ g · Å Vìp Ï0
» VZ @ +i x  Ôì x **
»
Í ä VÅŠ Z
V*.6,„ V*.6,Îg X Ôƒ Z= # ÔìX » VZ @
ÂXÝZ Ôì
ðÃÑZz c
Ôƒ ** W!* Ù ÂáZz ähñì ÔVƒ h N Æ V6ÔVƒ
ÄŠ1Vƒ Vzg ZD
X} ™ H Â}™yK̈Z ÔcTet Ô jt
$Y ÅvZ aÆ \ WgzZ }÷ +
Ð VÅŠ Ð + $Y Å[ òZ yZ
W
+
à Zz äW~ Ï0i Ô~ ã .6,gzZ ;a Æ \ WgzZ }÷ Ô =g f » ]
: yâ ‚ » ]{Zg ~ V6
:*
*™ b & Z Å}o
:ì ã !* á g Z ~ 11 e
gŠ $W0•Z >gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

97 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

äö ³fø ×Îø ‚ô`mø äô ³×$ Ö^³eô àÚô ©mö àÚø æø äô ³ ×$ ³Ö] áôƒ¬ô³ eô Ÿ$ô èõ fø n’ô³Úö à³Úô hø^³ ‘ø]* ^³ Úø ™
—ܺn×ô Âø ðõ oFø Ø( Óöeô äö ×$ Ö]æø
kZ vZ ñÑ yZZ6,vZ ÔB7%Æ ]i YZ ÅvZ ¤ ðà L L
Ù vZgzZì êŠ e
ó óXì ÑZz + Y [pÃqC $Z@ÃwŠÆ
Ù z sp àpz ÕÔ/$
~,Z ñY Y ™0 kZC + )g » ÔŠ ³ #Z
Šz− #
Ù z sp,Z ì ] Z f ÅvZ q
» ]Ð kZC -Z sÜ´ â Åyvz œ {ot
Xì @*
Y 0x 
:´g ¢z yZZ
:ì ã !* á g Z ~ 88 e
gŠ $WY m CÑZ {gÎ
— àønßô Úô ©Ûö Ö] orôßÞö ÔøÖô„øÒøæø Ü( ÇøÖ] àøÚô åö ^ßønr$ Þøæø äö Öø ^ßøfrøjø‰^Êø ™
b§ÏZ ë Ô~Š ] Ð §ÃyZ ä ëgzZ HwJà ¬Š Å yZ ä ë L L
ó óX D™ c*
Š i ZâÐ ] ÃVß Zz yZZ
ƒ èZg? Ÿg ÅvZ 
:**
:þ ì ã !* gŠ á g Z ~ 156 e $W{ÂZ >gÎ
— áøçûÃö qô]…ø äô nÖøô ^Þ$ ôæø äô ×# Öô ^Þ$ ô ]çûÖö^Îø èºfø nû ’ôÚö Ü`ö jeø ^‘ø]* ]ƒøô àømû„ôÖ$ ]™
ë {z Âì B¤ ðÃ7Z Z # ( aÆ VÍßyZ ~Ÿp ) L L
ó óXÐ N Y ñN*$Y Å ÏZgzZ ÌÆvZ ëG 
ß+
$Y ÅvZ
*™g OZ » ã‚ WÐ +
:*
:ì ã!* á g Z ~ 6 gzZ 5 e
gŠ $W bÕZ {gÎ
— ]†÷ Šûmö †ôŠûÃö Ö] ÄøÚø á$ ô ]†÷ Šûmö †ôŠûÃö Ö] ÄøÚø á$ ¬ôÊø™
ó óXì ã ‚ WgzZ q
-ZB‚Æ ;ÏZ G Ôì ã‚ WB‚Æ;GL L
þ*™g¨? VzÅvZ
:*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

98 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:ì ã!* gŠ á g Z ~20 e $Wy%{gÎ
— è÷ßø›ô^eø æø é÷†ø aô^¾ø äö Ûø Ãø Þô ÜÓönû ×øÂø Èøfø ‰û]* æø ™
ó óX ,Š â 
Û å? ??m!* gz Z ~C Ù ªä kZgzZ L L
$Zzg 2963 ~›9Å b{,
:._Æ e ¦ &
kO1Z **
ÜûÓöÎø çûÊø çøaö àûÚø oÖFô ]æû†ö ¿ößûiø Ÿøæø ÜûÓößû Úô ØøËø ‰û]* àûÚø oÖF ô ]æû†ö ³¿ö³Þû ]öEE
DDÜûÓönû ×ø Âø äô ×# Ö] èø ÛøÃû Þô ]æû…ö ø ˆû iø Ÿø áû]* …ö ‚øqû]* çø`ö Êø
\W dŠ : ( Ð VzÃðA) ÐZ Ôì n Ð \ W dŠ ÐZ L L
ó óX â Y:HÃVzÅvZ \ Wì ëÑ {Š c*
it ì 6,
zZÐ
:´g ¢? { k
H{g ñ 
$Zzg 5641 ~ ~g g 9Å b~g}
: ._Æe ¦
.G1Z **
áõˆuöŸøæø Ü) aø Ÿøæø gõ‘øæø Ÿøæø gõ’øÞø àûÚô Üø×ô ŠûÛöÖû ] gönû ’ô³mö ^³Úø EE
àûÚô ^`ø eô äö ×# Ö] †ø Ë$ ³Òø Ÿ$ô ^³`ø Òö ^³ømö èô Òø çû ³$ Ö] o³j$uø Ü) ³ÆøŸøæø pƒ÷ ]* Ÿøæø
DDåö ^mø ^_øìø
ÔÄŠ ðà ì B~g F ðà Ôì B^zÝ ðà à y› ÌË L L
]+Z [g vZ ÔñY/ ̆» ‚ì ( §ðà c*
1 Ôã.6,
ó óX ïŠ ¯ {g ñaÆ Vƒk
HÆ kZ
:'YÃ Cm" Å *Š 
:ì ã!* á g Z ~ 39 e
gŠ $W Û ¸ {gÎ
— …ô]†ø ÏøÖ] …ö ]ø oøaô éø†ø ìô¤] á$ ôæø ź^jøÚø ^nø Þ‚% Ö] éö^nø vø Ö] åô „ôaø ^Ûø Þ$ ô™
óXó ì(ÅgZŒ
Û gzZ yj Â]y
WgzZì yâ‚ » (ÆðŠ) Ï0
+i Å *ŠtLL
:'YÃ|Å *Š 
¦
$Zzg 2961 ~ ~g g 9Å b÷Z **
: ._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

99 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDå†ø ìô¤] önû Âø Ÿ$ô ønû Âø Ÿø Ü$ `ö ×# Ö]EE
ó óXì Ï0
+ WsÜ Âì Ï0
i Å]y +i Å]‚z H L L
*™„Å]y
:* W 
:._Æ w¸Æ b/0Z **
¦gÃè -Æ e
$Zzg 6416 ~ ~g g 9
†ô¿ôjø ßû iø ¡øÊø køvfø ‘û]* ]ƒø ôæø |ø^³fø ’$ ³Ö] †ô³¿ô³jø ßû ³iø ¡øÊø kø³nûŠøÚû ]* ]ƒø ô EE
DDðø ^ŠøÛøÖû ]
á } ™ ð ÂZ
g OZ » x 
** # gz Z ™ H ** á ÂZ
g OZ » ð} ™x # LL
ó óX™ H
*™x ÈZ »wqZ( 
:*
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 97 e $WìZ {gÎ
è÷fø n( ›ø é÷^nø uø äö ß$ nø nôvßö×øÊø àºÚô ©Úö çøaö æø o%øÞ]. æ]* †õÒøƒø àÚô ^v÷ Öô ^‘ø ØøÛô Âø à³Úø ™
—áøç×öÛø Ãmø ]çÞö^Òø ^Úø àôŠøu^* eô Üaö †ø q]* Ü`ö ß$ møˆôrßøÖøæø
+
D i ZâÐ Ï0i { À 0*
ÐZ ë ]gú c*
ƒ Š% {z } ™¿( ðà L L
ó óX¸ D™{z Ð ,i ZâÐ á$
+iZÃyZ ëgz¢gzZ 
*™g (Z ~¾
:*
:ì ã!* á g Z ~ 4 e
gŠ $Wt ÕäŒÅZ >gÎ
— ]†÷ Šmö åô †ôÚ]* àÚô äö Öø ØÃø rmø äø ×$ Ö] Ðôj$ mø àÚø æø ™
Û y‚ WÃA çÆ kZ a Æ kZ à ¬vZ } ™g (Z ~ ¾ðà L L
â
ó óX ï Š
:ì ã !*
gŠ á g Z ~ 2 e $Wt äÕŒÅZ {gÎ &
— ^q÷†ø íÚø äö Öø ØÃø rmø äø ×$ Ö] Ðôj$ mø àÚø æø ™
( Åå Ù ) aÆ kZ ]+Z [g vZ } ™g (Z ~ ¾ðà L L
3 Ð ;C

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

100 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óX ï Š â 
Û y‚ W{Zg
*™x ÈZ »i ú
:*
$Zzg 4987 ~ŠzzZŠ ! Z ò
: ._Æ e
DD^`ø eô^ßø uû…ô]* éø ¡ø’$ Ö] ÜôÎô ]* Ùö¡ø³þeô^mø EE
ó óXA yjB‚Æ i ú @*
¼yZ f Z wš } Z L L
:*
*™ ¬ŠÐ wŠ tœ
$Zzg 2272 ~ ~g g 9Å b/0Z **
: ._Æe ¦
DD^ß$Âø t†ö Ê^Êø Ôø`ôqæø ðø ^Çø jô e] kö×Ãø Êø kößÒö áô Ü$ `ö ×$ Ö]EE
:å ¹ñƒ D™™f Ãn KZ ä q -ZCÙ Ð ~ VÐyZáZz F~g ¸
ó Xó â /ZvZ} Z L L
Û «] Ð kZ= Â å HaÆŸg ~¾t ä ~¤
*™™f »vZ
:*
:ì ã!* á g Z ~ 28 e
gŠ $W°°Z >gÎ
—höç×öÏöÖ] à% n- Ûø _iø äô ×# Ö] †ôÒ„ôeô Ÿø]* ™
ó óXì 3g ~™f LZ sÜä ]+Z [gvZ yEZ » wŠg ZŠ¸ L L
:−7,pÑŠzgŠ 
: ._Æe 5k.ÅZ Å bª0 ! Z **
$Zzg 3578 ~ ug åG ¦
DDÔøfö Þû ƒø ÔøÖø †ö Ëø Çû mö æø ÔøÛ% aø oËF Óûiö ]ƒø EE
ñYƒ °» ÌaÆVE.6,Å\ W −7,» pÑŠzgŠÐ ] Ò L L
ó óX Ç ñYƒ °» ÌaÆ„ÅVƒk
HgzZ Ç
:*
*™g lZÐ ]Ò 
: ._Æ e 5k.ÅZ Å bk„0Z **
$Zzg 7677 ~ ug åG ¦
Ø( Òö àûÚô æø ^q÷†ø Êø Ü) aø Ø( Òö àûÚô äü Öø äö ×# Ö] ØøÃø qø …ô^ËÇj‰Ÿ] †%Ò] à³ÚEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

101 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDgöŠôjøvûmø Ÿø &önû uø àûÚô äü Îø ‡ø…ø æø ^q÷†ø íûÚø Ðõnû •ô
â Ù Å kZ ]+Z [g vZ ì @*
Û gzŠ ã.6,C ™g lZ Ð ]Ò L L
Û y‚ W{ Zg Åå
tig Ð V; z ÐZgzZ ï Š â Ù Ô ï Š
3 Ð ;C
ƒ 7Ì~ Váz ëzÆ kZ V˜ D â 
ó óX @* Û«
:−7,» ¬Š kZ
¦
$Zzg 972 ~ yx0 9Å bŠ&0Z **
:._Æe
àöe]ô Õø‚öfû Âø oûÞ( ô Ü$ `ö ×# Ö]ø V Ẉø uø æû ]* Ü' aø äü eø ^‘ø]* ]ƒø ô ¼% Îø ‚ºfû Âø Ùø^Îø ^³Úø EE
o$ Êô Ùö‚ûÂø ÔøÛôÓûuö o$ Êô š õ ^Úø Õø‚ônø eô o³jô nø ‘ô^³Þø Ôøjô Úø ]* àö³eû ] Õø‚ô³fû Âø
äü jø Öû ˆø Þû ]* æ]* ÔøŠøËû Þø äeô könû Û$ ‰ø ÔøÖø çø aö Üõ‰û]ô Ø( Óöeô ÔøÖö ^* ³‰û]* Ôøñô ^³–ø³Îø
Üô×û Âô oÊô äeô lø†û $ø ^+ jø ‰û] æû]* ÔøÏô ×ìø àûÚô ]‚÷uø]* äü jø Ûû×$ Âøæû]* Ôøeô^³jø Òô oû³Êô
ðø ¡øqôæø pû†ô’øeø …ø çûÞöæø oûfô×û Îø Änû eô…ø áø†û Ïö Öû ] ØøÃø rûiø áû]* Õø‚øßû Âô gônû Çø ³Öû ]
äü Þø ˆû uö áø^ÓøÚø äü Öø ‚øeû ]* æø äü Û$ aø ä×# Ö] gøaøƒû ]* Ÿ$ ô oûÛ( aø hø^³aøƒô æø oû³Þôˆû ³uö
DD^u÷†û Êø
Vƒ {È Z¾ ~ vZ } Z ì CW ã.6,c* # {È H 7 L L
§ÐZ Z
O ~÷Vƒg
~B; }¾ ã% C» ~0
+!* C» }È }¾
~¾gzZ Vƒg
Ð \W~ Ôì w° ~ Ÿ }¾ Ôì na Æ ¬}¾ ì
wi ** 3g ä \ W Vƒ@*
~ [ Â KZÃkZ c* ™wZÎB‚Æ x ** Ù
kZC
k0*
LZÃkZ ä \ W c* 2Ãq
Ð t‘KZ c* -Z Ëä \Wx ** H
{zc*
Û kZ Ô3g ~ ( D
çW ~÷ Ô} Š ¯ Þzg Å wŠ }÷à yWŒ
» äYÆ ã.6,~÷Ô} Š ¯°a Æ §}÷ Ô} Š ¯gâ »
) !*
¯
ÙpÃ§Æ kZgzZ gzŠÃ§Æ kZ vZ ( ì k7,t ) } Š ¯
ó óX ï Š w$
+~

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

102 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:−7,÷- ñ¬Š 
: ._Æe 5k.ÅZ Å bÄ **
$Zzg 1864 ~ ug åG ¦
àûÚô 𺠡øeø æû]* hº†û Òö ÜûÓößû Úô Øõqö†ø eô Ùøˆø ³Þø ]ƒø ô ðõ oû³øeô Üû³Òö †ö ³fôìû]. Ÿ ø ]* EE
køÞû ]* Ÿô$  äø ÖFô Ÿø V áôçûß% Ö] pƒô ðö ^Âøö äö ßû Âø tø†$ Ëø ³Êø ä³eô ^³Âøø ^³nø Þû ‚% ³Ö]†ô³Úû ]*
DDàønû ÛôÖô ^¿$ Ö] àøÚô kößû Òö oÞ( ô ÔøÞø^vøfû ‰ö
-Z ËÐ ~ ?Z
Ãq # ?Vƒ C **
~ }g !* Æ q +Z ~ »H L L
vZ ~ á $ +á | 7,¬Št {z Ôã ¤ ðÃÐ *Š c* Ôã ÄŠ ðÃ
vZ } Z ) ¬Š Åx?Zz > äÕ}ÅZm÷- ** Û gzŠ ÃÄŠÆ kZ à ¬
¦Ô,Š â 
] Z f ~¾ Ô7h'
Õ? Šp „ ~ G ì u 0* ,Šq ðà ZÎ}¾
ó óX ( Vƒ ÑZz ä™
*™Š ˜ ~ {Zg ÅvZ
:*
Ö ™0 {Š „ **
$Zzg 4855 ~ yx0 9Å b#
:._Æe ¦
èô ß$røÖû ] hô]çøeû ]* àûÚô hº^eø äö Þ$¬Êø ä×# Ö] Øônfô‰ø oÊô ô ^`ø rôÖû ^eô ÜûÓö³nû ×ø ³Âøæø EE
DDÜ$ Çø Öû ]æø Ü$ `ø Öû ] äô eô äö ×# Ö] gøaø„ûmø
A tzñ xi Ñ ÃvZ −° Š ˜ L L
Ôì {i ZzgŠ Ð ~ Vzi ZzgŠÆ ¼
Û gzŠ ¾gzZÄŠB‚Æ kZ ]+Z [gvZ
ó óX ïŠ â 
™ÀÂ6,vZ 
:**
: ì ã !* á g Z ~ 3 e
gŠ $Wt ÕäŒÅZ >gÎ
—äö fö Šûuøçø`ö Êø äô ×# Ö] o×øÂø ØûÒ$ çøjømø àûÚø æø ™
ó óX D Yƒ °»ÐZvZì @*
™ÀÂ? vZ ðà L L
!x(¥‚
Ôaú1 ? wŠ Ô Zƒ ØÔZƒ Zg e ÔZƒ Zg â » ]Ñq Ôì [ Â Z Ð Ï0
+i ¿{z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

103 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

+
Ôì ;g Ìc‚ ÅÏ0i
Ôì Ù| » ] Ð V6gzZ VÅŠ yZ
¢ z yZZ ? vZ Ô**
™ b & Z Å} oce ã™d‚f ] !*
t ÐZ
$Y ÅvZ Ô**
™g OZ » ã ‚ WÐ +
Ô** ƒ èZg? Ÿg ÅvZ Ô ´g
Ô'YÃ Cm" Å *Š Ô´g ¢? {k ™g¨? VzŠñ
H{g ñÔ**
™„Å]y
Ô** WÔ'TÃ|Å *Š
™x ÈZ » wqZ (
™g (Z ~ ¾Ô**
Ô **
Ô** ™x ÈZ » i úÔ**
™ ¬ŠÐ wŠ tœÔ** ™ÀÂ? vZ
™x ÈZ » pÑŠzgŠ Ô**
Ô** ™™f »vZ
Ô**
™g lZÐ ] Ò
Ô **™x ÈZ » ¬Š DÔjô Úø ]* àöeû ] Õø‚ôfûÂø àöe]ô Õø‚öfû Âø oûÞ( ô Ü$ `ö ×# Ö]ø E
x ÈZ » Dànû Ûô Öô ^³¿$ Ö] àøÚô kö³ßû³Òö o³Þ( ô ÔøÞø^³ vø³fû ‰ö kø³Þû]* Ÿô$ äø ³ ÖFô ŸøE ÷- ñ¬Š
X **™ÀÂ? vZgzZ ** ™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ Ô **™
Y 0x » ] Ð VÅŠaÆ\ WgzZ}÷
Xì @*
x ÈZ »g » f Z yZ Ã\ WgzZ = ´ â z Û{ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Ô =g f » ] Ð VÅŠ a Æ \ WgzZ }÷ Ôñâ 
Û « =ÂÅ ä™
! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û yZÑ!*
A gzZ ñâ Ø{
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

104 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1]Ð ~g F

(àmû †ôfôjø Ãû Ûö×û Öô é÷ †ø fûÂôæø (àønû Ïô j$Ûö×û Öô p‚÷aö hø^jø ÓôÖû ] Ùøˆø ³Þû ]* pû„ô³Ö$] äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
áû]* ‚ö`ø û]* (àønû ÛôÖø ^Ãø Öû ] …ôæû‚ö‘ö oûÊô ^ÛøÖô ð÷ ^Ëø ôæø (àønû ßô Úô ç+ Ûö×û Öô è÷ ¿øÂôçûÚø æø è÷ Ûø³uû…øø æø
p„ôÖ$] äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø äü Öø Ôømû †ôø Ÿø åü ‚øuûæø äö ×# ³Ö] Ÿ$ ô äø ³ÖFô Ÿø
(àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû ]æø ðô ^nø fôÞû Ÿûø] Íô†ø û]ø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éö ¡ø’$ Ö]æø (àønû Ûô×ø ÃF×û Öôù èº Ûøuû…ø &øÃô eö
=‚öÃû eø ^Ú$ ]*
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D80Vð]†Ã)Ö]E —àônËô )mø çø`ö Êø kö•†ôÚø ]ƒøôæø ™
x kZ ñƒ D™<uÔ~ YeZgzŠ kZÆ Ï0
+ Û z ÝÆ Ï0
i Ô~ iZ +i
+Z kZ ~gF LB‚B‚Æ 4gHgzZ R¾LÔ~÷Z LÔ§LÔÙpL~
Ð iZ0
g¦ ]Zg Ì~ ]PyÁ¬ ÔÌ6,_ yj6,Ôì5z x3,
/íG,íG, ì CWÌ
]+Z [gvZ Ôì=gf » ~— Å]YgŠ V˜ aÆ ðñ{È ~gF t Xì CY
g F+Z +Z izg ñWt Vz™ H~y
ÔVc* WXì ÌöâiW~(,¹Ð +
$Y Å
W7ÃG
q Å 4gHz ¡ Ôì Yïù ZgÖ Ð yZ Ôc*
ª g ¬ Ìx**
»X
yWŒ $Y Å[òZ yZ
WXVj™yâ‚ »[½Æ]+Z [gvZ {Šc*
Û + igzZ~
X=gf »YËgzZ ]Ð ~gF aÆ\WgzZ}÷~ Ýzg Åg
$uz
:* Û 
*™]zˆÅˆyWŒ
:ì ã!* á g Z ~ 82 e
gŠ $WLZu Z µ {gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

105 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—àønßô Úô ©Ûö ×Öô èºÛø u…ø æø ðº ^ËøFô çøaö ^Úø áôI†ÏöÖ] àøÚô Ùöˆ( ßøÞöæø ™
Øg gzZ Y Ëu Zu Âa Æ Vëñ ìg ™ wi ** ë yWŒ Û tL L
X óì
ó
:ì ã !* á g Z ~ 44 e
gŠ $Ws{gÎ &
—ðº ^ËøFôæø p‚÷aö ]çßöÚø I àøm„ô×$ Öô çøaö ØÎö™
X óì $Z@ aÆ Vß Zz yZZ ÂtØŠÈ\ W L L
ó Y ËgzZ e
*™x ÈZ »]Z f ðš!
:*
: ._Æ e $Zzg 5082 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b ïEG3E 47E0vZ† ** ¦
'øø¡$ø xöfô’ûiö àûnôuæø oû³ ŠôÛû ³iö àø³nû uô àô³nû iøƒøç$ ³Ãö ³Ûø ³Öû]æø ‚º³uø]* äö ³ ×# ³Ö] çø³aö Øû³Îö™
—óðõ oûFø Ø( Òö àûÚô Ôønû Ëô Óûiø lõ]†$ Úø
Ð qC Ù ( ³ | 7, ) û% &&x á z ð&f ðš!gzZ mÜ Z {gÎL L
( 4406: ì ÎZ 9) ó óX ÏN Yƒ °»a }g v
: −, á z ð
7 ¬Št x 
¦
$Zzg 5088 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b y¢ **
:._Æ e
ðº oûø äô Ûô‰û] ÄøÚø †öù –ömø Ÿø p„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô oûŠôÛmö àønû uô Ùø^³Îø àû³Úø EE
lõ]†$ Úø 'ø¡ø$ø Üön×ô Ãø Ö] ÄönÛôŠ$ Ö] çøaöæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] o³Êô Ÿøæø š * ] o³Êô
ô …û Ÿ
'ö¡ø$ø xöfô’ûmö àønûuô ^`ø Öø ^Îø àûÚø æø xøfô’ûmö oj# uø ðõ ¡øeø éö ^* rÊø äö fû ’ô³m ܳÖø
DDoøŠôÛûmö oj# uø ðõ ¡øeø éö ^* rÊø äö fû ’ômö ÜûÖø lõ]†$ Úø
ÄøÚø †öù –ömø Ÿø p„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô E ì k, Ü zÆx 
7 ¬Štû%&‰ á ¿ L L
- ð DÜn×ô Ãø Ö] ÄönÛôŠ$ Ö] çøaöæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Ÿøæø š
Ù {z J
C ô …û *Ÿ] oÊô ðº oûø äô Ûô³‰û]
á ì k,
x Ü zÆ ð¿ gzZì Lg pôÐ ÄW ã4 **
7 ¬Štû%&‰ Ån
( 6426 : ì ÎZ 9) ó óXì @* Ù J
Yƒ pôÐ ÄWÅnC -

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

106 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:bŠ ¬Št Ã!%Ë 
¦
$Zzg 3106 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b k„0Z **
: ._Æ e
Ùö^* ‰]* V …õ]†ø Úô Äøf‰ø åö ‚øßÂô Ùø^Ïø Êø äö ×ö qø]* †û –övmø ÜÖø ^–÷m†ôÚø ø ^Âø àÚø EE
àÚô äö ×$ Ö] åö ^Êø ^Âø Ÿô Ôønø Ëô mø á]* Üôn¿ôÃø Ö] ô†Ãø Ö] h$ …ø Üøn¿ôÃø Ö] äø ³×$ ³Ö]
D Dšô †ø ÛøÖ] ÔøÖô ƒø
Ü z » ]ñÅT}™ ~g ZŠg Å!%, Z ðà L L
kZgzZƒ [W: ‰
ô†Ãø Ö] h$ …ø Üøn¿ôÃø Ö] äø ×$ ³Ö] Ùö^* ³‰]* E á | ,
7 ¬Štû%]‚ k0*
Æ
Û [ c*
â ËÐ n%kZÐZ ]+Z [gvZ DÔnø Ëô ³mø á]* Üô³n¿ô³Ãø ³Ö]
( 6388 ~ ìÎZ 9) X ó ó ï Š
: −, Æ !%Ë 
7 ¬Št k0*
$Zzg 3431 ~ ~èF,
: ._Æ e òÅ b {, ¦
kO1Z **
^Û$ Úô oÞô ^Êø ^Âø p„ôÖ$] äô ×$ Öô ‚öÛûvøÖû ] Ùø^Ïø Êø ðõ ¡ø³eøþ gøuô^³‘ø p]* …ø à³Úø EE
ÔøÖô ƒF äö fû’ômö ÜûÖø ¡÷n–ôËiø Ðø×ø ìø àÛ$ Úô †õn%ô Òø o×ø Âø oßô ×ø –$ Êø æø äô eô Õø¡øjø e]
DDðô ¡øfø Ö] ÔøÖô ƒø àÚô oøÊô çÂö Ÿ$ô ð¡ø³³øþ fþ Öû ]
p„ôÖ$] äô ×$ Öô ‚öÛvøÖ] Ùø^Ïø Êø E á| ,
7 ¬Št ™NŠÃ{Ši ¤Ë¿ L L
D¡÷n–ôËiø Ðø×ø ìø àÛ$ Úô †õn%ô Òø o×ø Âø oßô ×ø –$ Êø æø äô eô Õø¡øjø e] ^Û$ Úô oÞô ^Êø ^³Âø
( 6248 : ìÎZ 9) ó óX ǃ 72~ ~g F kZ ÌL{z
:−7,¬Štû%]‚ 
¦
$Zzg 3891 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b m°Z ! Z 0y¢ **
:._Æe
oßô Óö×ô `mö ø ^Òø ‚Îø ĺqøæø oeôæø áö^Ûø%û Âö Ùø^Îø Väô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø oiF ^ø `ü $ÞœEE
éô $̂ Ãô eô ƒö çûÂö]* VØûÎö æø lõ]†$ Úø Äøfû ‰ø Ôøßô nÛônø eô äö ³vû³ŠøÚû ]ô VV o% fôß$Ö] Ùø^Ïø Êø
áø^Òø ^Úø äö ×# Ö] gøaøƒ^* Êø kö×Ãø Ëø Êø VÙø^Îø ‚öqô]* ^Úø †( ø àûÚô äô iô …ø ‚³Îö æø äô ³×# ³Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

107 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDÜûaö†ø nû Æøæø oû×ô a]* äô eô †ö Úö  Ùû‡ø ]* Üû×ø Êø oûeô
Æ awÎg Æ vZ {z  ë m°Z ! Z 0 y¢ **
k0* ¦L L
7Z {z ¶h
+”gŠ kZ 1 ñW~ ª
q 2 ~ 1 h
+”
]‚gzZ Åg ? kZB; Vc*
ZŠ CZ c*Û ä avZ wÎg X rZ e ™ uh
â
~ ë D‚öqô]* ^Úø †( ø àûÚô äô iô …ø ‚Îö æø äô ×# Ö] éô $̂ Ãô eô ƒö ç³Âö]* E ð7,tû%
Š™gzŠÃ1 ~÷ä à ¬vZ ÂS,
å ~ˆ Æ kZ X c* 7 ¬Št ä
( 2965: yx0Z 9) ó óX ;g êŠ ¬» kZÃVzuzŠgzZ VßZz yLZ
:*
*™xŠB‚ÆBÃ {gÎ
$Zzg 5007 ~ ~g g 9Å b ~g}
:._Æ e ¦
.G1Z **
o( vøÖ] ‚øn( ‰ø á$ ô kÖø ^Ïø Êø èº mø …ô^qø kñø ^røÊø ^ßø Öˆø ßø Êø ^ßø Öø †õnŠôÚø oÊô ^ß$³Òö EE
^ß$Òö ^Úø غqö…ø ^`ø Ãø Úø Ýø ^Ïø Êø Ñõ]…ø ÜÓößÚô Ø`ø Êø gºnÆø ^Þø †ø Ëø ³Þø á$ ôæø ܺ³n×ô ³‰ø
Äøqø…ø ^Û$ ×ø Êø ^ß÷fø Öø ^Þø ^Ïø ‰øæø é÷ ^ø àøn$ô ¡ø%ø eô äö Öø †ø Úø ^* Êø ]* †ø fø Êø åö ^Îø †ø Êø èõ nø Άö eô äö ßö eö ªÞø
Ý( ^. eô Ÿ$ô könÎø …ø ^Úø Ÿø Ùø^Îø oÎô †iø køßÒö æ]* è÷ nø Î…ö àöŠôviö køßÒö ]* äö Öø ^ßø ×Îö
o×$ ‘ø o$ fôß$Ö] Ùø^* ŠÞø æ]* oøiô ªÞø oj$uø ^n/ nø ]ç$ö ‚ôviö Ÿø ^ßø ׳Îö hô^³jø Óô³Ö]
äö ×$ Ö] o×$ ‘ø o( fôß$×Öô åö ^Þø†Òø ƒø èø ßø m‚ôÛøÖ] ^ßø Ú‚ôÎø ^Û$ ×ø Êø Üø×$ ‰øæø äô ³n×ø ³Âø äö ³×$ ³Ö]
oÖô ]çeö †ô•]æø ]çÛöŠôÎ] èº nø Î…ö ^`ø Þ$]* äô m…ô‚mö áø^Òø ^Úø æø Ùø^Ïø Êø Üø×$ ‰øæø äô n×ø Âø
DDÜõ`Šøeô
ƒ Z 7,q
-Š 4, -Z ä ë ( ~ ] Zg ) ¸ ~^ Y ¯q
Æ Fq -Z ë L L
gzZ ì 1 ^» ä –Ãg ZŠuÆF ¹gzZ ðW ~&
+ -Z Q X H
ßq
-Z ?ì ÑZz ä™xŠ ðÃ~ ?H 7ŠñŠ%Æ\}g ø
! ôq
W7xŠÃyZ åx¥Ãë‰ ƒ} 9B‚Æ kZ
HxŠ ä VrZ X @*
ö |ŠzŠ …gz Z c*
# c*
Z –Mä kZ X ˆï ËÐZ Â
Š ¬» ¶Š Vc*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

108 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

WxŠ »H Y7 ä ë ñW:Zz Æ™xŠ {z
~ ¹ä VrZ ?ì @*
mvZ -*™Ñ J# ¹ä ë å HxŠ™| 7,Bà {gÎsÜ Âä
-Z
-*™Ñ ™ VÜæ X¼ **
¼ ~ }g !*
Æ V-–Bb7 **
Ð Åz 
c*
C ä ¾ÐZ c*Û ä ÅzmvZ -\ W  H™f Ð ÅzmvZ
â
X óÅ
ó g Ìz Z÷~ kZgzZß™„ÃV- – ?ì xŠBà {gÎ
:*
*™]Zíz‘œ
$Zzg 6385 ~ ~«Z ‹Z Å bvZ† **
:._Æ e ¦
DDèô Îø ‚ø’$ Ö^eô ÜûÒö ^•ø†û Úø ]æû æö]ø EE
( 3358: ìÎZ 9) ó óX z™ ` ´B‚Æ ºœ » Vzg F LZ L L
*™wEZß~ ä3 
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 69 e $WìZ >gÎ
àÚô tö†ö ímø ¡÷Ööƒö Ôôe( …ø Øøfö ‰ö oÓô³×ö³‰^³Êø lô]†ø ³Ûø ³%$ Ö] Ø( ³Òö à³Úô o ×ô³ ³Òö Ü$ ³$ö ™
è÷møŸ? ø ÔøÖô ƒø oÊô á$ ô Œô^ß$ ×Öô ðº ^ËøFô äô ³nÊô äö ³Þö]çø³Ö]* ̺×ô ³jøí³Úö hº]†ø ³Fø ^³`ø Þô ç³_ö eö³
— áøæ†ö Ó$ Ëøjømø ÝõçÏøÖô
Ù QL L
Ô{g CQ ¹~ VƒZg y‚ WÅ [g LZ gzZ 3} ñÆ b§C
-gÆ Tì À
VÍß~ TgzZ Z8 _[zæÐ ù Æ yZ
X óì K~(,¹ ~ kZaÆVßZz 䙄zg¨Xì ËaÆ
ó ã¶
:*
*™wEZ xixi[W 
$Zzg 3929 ~g Z çE
: ._Æe ¦
E.ËZµÅ bg f 1Z **
DDÜõÏû ‰ö ðö ^Ëø ôæø ÜõÃû ›ö Ýö ^Ãø ›ø Ýø ˆø Úû ‡ø EE
ó Xó ì Y Ëx \ aÆg F gzZì **
3aÆáZz ä3xixi [ W L L
( 3572: ìÎZ 9)

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

109 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™wEZ|ŠzŠ » ñÇ 
:._Æe 5k.ÅZ Å bŠ&0Z **
$Zzg 8224 ~ ug åG ¦
àûÚ( ðº ^Ëø ôçâæ éõ †ø røø Ø( Òö àûÚô Ýö †ôiø ^`$Þ¬Ê †ôÏø fø Öû ] áô^fø Öû ^* eø Üû³Óö³nû ×ø ³ÂøEE
DDðõ ]ø Ø( Òö
Ù )ì C3 {g e » nC
# gŠC
Ð| Ù {zèY zñ xi Ñ Ã|ŠzŠ Æ ñÇ L L
( 4060: ì ÎZ 9) ó óXì Y ËaÆ ~g FC
Ù |Å ŠzŠ » kZ ( ì C3
A™.
:._Æ e $Zzg 9788 ~.Z êEZ Å bŠ&0Z ** ¦ &
^`ø Þ$¬ôÊø ð÷ ^Ëø ô ^`ø nû Êô äö ×# Ö] ØøÃø rûmø áû]* çûqö…û œ oûÞ( ¬Ê †ôÏø fø Ö] áô^fø Ö^* eô ]ææø]‚øiø EE
DD†ôrø$ Ö] Ø( Òö àûÚô ØöÒö ªiø
Ë=g f ÐZ vZ G ì yZ = z™ ` ´B‚Æ |ŠzŠ Æ ñÇ L L è
( 2929 :ìÎZ 9) ó óXì C3Ð | Ù ñÇèY ÔÇ ñ¯
# gŠC
*™wEZ V ‹
:*
:._Æ e 5k.ÅZ Å bx Z x
$Zzg 7442 ~ ug åG x Z 0vZ† **
¦
Ÿ$  ðõ ]ø Øùô Òö àÚô ð÷ ^Ëø ô ^Û`ônÊô á$ ¬Ê Wlôçßöù Š$ Ö]æø ^ßø Š$ Ö^³eô ܳÓö³n×ø ³ÂEE
DDlöçû ÛøÖû ] çøaöæø Ýø ^Š$ Ö]
Ù ~ VâzŠ yZ G zñxi Ñ ÃßgzZ V ‹ ? L L
x ‚ì Y ËÐ n%C
( 4067: ì ÎZ 9) ó óXì ]ñŠ Z%Ð x ‚gzZ ZÎÆ
*™wEZ ˜³ 
:*
$Zzg 2041 ~ ~èF,
:._Æ e ,
òÅ b{kÙ 1Z **
C ¦
Ÿ$ ô ðõ ]ø Ø( Òö àûÚô ð÷ ^Ëø ô ^`ø nû Êô á$ ¬ôÊø ðô ]ø çûŠ$ Ö] èô f$vøÖû ] åô „ô³`F eô Üû³Óö³nû ×ø ³ÂøEE
DDÝø ^Š$ Ö]
Ù ~ kZ G zñxiÑà ( ˜³ ) äZŠá » kZ ? L L
ì Y ËÐ n%C

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

110 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 4083 : ì ÎZ 9) ó óXì ]ñŠ Z%Ð kZgzZÆ x ‚ ñZÎ
™wEZ ~yŠú
:**
$Zzg 5692 ~ ~g g 9Å vZ èg ®x Z {¦
:._Æ e
àÚô äô eô ¼öÃø jøŠûmö èõ nø Ëô û]* èø Ãø fû ‰ø äô nû Êô á$ ¬ôÊø pùô ‚ôßû `ôÖû ] ô çûÃö Öû ] ]„ø`ø eô ÜûÓönû ×ø ÂøEE
DDgôßrøÖ] lô]ƒø àÚô äô eô ‚ùö ×ø mö æø éô …ø „Ãö Ö]
/Z ì Y Ë Å V-g F Ån] ‚~ kZ G zñxiÑ Ã~y Šú? L L
¤
ó óX ñY à Z e ~ì ƒ6%ÔñY à Z e ~ u **
ÂVƒ} 7,Œ
( 4082 : ìÎZ 9)
:**
ZÏ!` ´g
$Zzg 3861~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **
áø^Òø àøm†ôÂôæø p‚øuôæø éø †ø øÂø ÄøŠiô æø éø †ø øÂø ÄøfŠøÖô Üørøjø uû] àôÚø EE
DDðõ ]ø Ø( Òö àÚô ð÷ ^Ëø ô
kZ ( **
ZÏ)st) c* RZ gzZ /Z Ô {,Å0
ZÏ)sà õg @* +e ä T L L
( 5968 : ì ÎZ 9) ó óXì Y Ë=g f Ð ~g F C
Ù aÆ
™wEZgL{Û
:**
$Zzg 2066 ~ ~èF,
:._Æ e ,
ò b {k ¦
O1Z **
DDÜùô Š$ Ö] àøÚô ðº ^Ëø ô ^`ø nÊô æø èô ß$røÖ] àøÚô éö çørÃø Ö] EE
( 4126: ìÎZ 9) ó óXì Y ËÐOi~ kZgzZì Ð ¼
A ( gL ) {Û L L
*™wEZ ½ 
:*
$Zzg 5466 ~ ›9Å b h
:._Æ e ¦
+i0G **
Øønû ñô]†ø ‰ûô oßô eø o×ø Âø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] Ùøˆø Þ]* p„ôÖ$] à( ³Ûø³Öû ] àø³Úô éö ^* ÛûÓøÖû ]øEE
DDàônû Ãø ×û Öô ðº ^Ëø ô ^aøæ. ^Úø æø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

111 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

» kZ gzZ c*
â ? LZuZ µ ä à ¬vZ & ì Ð ðkZ ½L L
Û wi **
( 4612: ì ÎZ 9) ó óXì Y Ëx aÆçW ã0* 
ì 4& ì &` ´ ÑÊpÐzz Ån%]” ¿{z ! >+¢q
@* ì n%1Z hg7œðÃÔwh ðÃÔËZ e ðÃÔÒ ðÃä kZ
Y „ k(,
kZ gzZ bhgÃÏ-â Ôt ì x a Æ kZ Ôì
}÷³ ™d‚f Ã]!*
aÆ\ WgzZ
Ô **
™]zˆÅ ã!* g x¯
™x ÈZ » ] Z f ðš!
Ô **
Ô**
™xŠB‚ÆBÃ {gÎ
Ô**
™] Zíz‘œ
äô eô Õø¡øjø e] ^Û$ Úô oÞô^Êø ^Âø p„ôÖ$] äô ×$ Öô ‚öÛ³vø³Ö]E −,
7 ¬Št ™NŠÃ!%Ë
D¡n–Ëiø Ð×ø ìø àÛ$ Úô †õn%ô Òø o×ø Âø oßô ×ø –$ Êø æø
D‚öqô]* ^Úø †( ø àûÚô äô iô …ø ‚Îö æø äô ×# Ö] éô $̂ Ãô eô ƒö çûÂö]* E **
™xŠ™| ,
7 ¬Št
DÔønø Ëô mø á]* Üôn¿ôÃø Ö] ô†Ãø Ö] h$ …ø Üøn¿ôÃø Ö] äø ×$ Ö] Ùö^* ‰]* E bŠ ¬Št Ã!%Ë
ÔwEZ »ß~ ä3
ÔwEZ »|ŠzŠÆñÇgzZ xi xi [ W
ÔwEZ » ~y ŠúgzZ ˜³ÔV‹
ÔwEZ » ½gzZ {ÛÔ!
Xì=g f » 4gHz ¡gzZ ] Ð ~g F aÆ\ WgzZ}÷
gzZ 4gHz ¡+ WgzZ = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Æ y ZZ Ç g J
-Z Û « Ï0
# X ñâ +i DB‚ Æ ª]gzp Å yZZ
}W ! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼
A gzZ ñâ Ø{ ÔÇgB‚
Û yZÑ!*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

112 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1]Ð VK

÷ v$ Úø æø (…^fø jô ìûŸûô]æø ðô ø¡jô eû ¡ûôÖô ]÷…]ø ^nø Þû‚% Ö] éø ^nø vøÖû ] ØøÃø qø äô ×# Öô ‚öÛû³vø³Öû ]ø
ØôÛøÃø ×û Öô ¡
äü _öíø‰øæøô (…]†ø eû Ÿûø] àønû Ïô j$ÛöÖû ] àøÚô äü eö †û Îö àmû …ø ]ø éø †ø ìôŸû?] Øø³Ãø ³qøæø ô (…^³fø jô ÂûŸûô]æø
‚ö`ø û]* æø ö (…^ $̀ Ïø Öû ] ‚öuô]çøÖû ] äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö`ø û]* æø (…ô^r$ Ëö Öû ]æø …ô^Ë$ Óö³Öû ] àø³Úô
àønû fø n( _$ Ö] ä́fôvû‘øæø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø (…ö ^jø íûÛöÖû ] oöfôß$Ö] ]÷‚³Û$ ³vø³Úö á$ ]*
=‚öÃû eø ^Ú$ * ø] (…^`ø ß$Ö]æø Øønû ×$ Ö] gøÎø ^Ãø iø ^Úø áô^Šøuû¬ôeô Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø (…ô^nø ìûŸûø]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
—oàøn’ô×øíÛö Ö] ^Þøô ^fø Âô àÚô äö Þ$ ô ðø ^)øvËøÖ]æø ðø çŠ% Ö] äö ßÂø Íø†ô’ßøÖô ÔøÖô „FÒø™
D24V̉çm E
+
~ ãÇ0ix  kZÆ ]§z ]ññƒ ñ¯ Æ ]+Z [gvZ
DÜ×ô ¿ûÛöÖû ] Øônû ×$ Ö] Äô_øÏô Òø E b§Å O g @* +
Å]Zg Ô~ Ï0i Å\ WgzZ ~÷
þ5962 yx0Z 9ÿ
D†ô_ûÏø Öû ] ÄôÎô ]çøÛøÒø E b§Å] Z¢Æ lg !* +
Ô~ Ï0i Å\ WgzZ ~÷
þ1878 ~g g 9ÿ
]÷ çû Âöô †nû ’ô³vø³Öû ] šö †³ÂøE b§Å ä)Ú9 gŠ9 Ô™^IÐ ~±
þ 2960 ìÎZ 9ÿ D÷ çûÂö
lº¡
ø ñô ^³Úø lº^³mø …ô^³Âø lº^³nø‰ô^³Òø E » ð§" Ô „ ~Š Z®M
ø nû ÛôÚö
þ 5704 ›9 y Dl¡

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

113 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

þ 328 ›9ÿ D^nÞ‚% Ö] àøÚô š õ †ø Ãø eô àømû ‚( Ö] Äönû fômø E » ßF,
à *Š? + Š
æû]* ]†÷Êô ^Òø oûŠôÛûmö æø^ß÷Úô ©ûÚö Øöqö†$ Ö] xöfô’ûmö E » äY «  b§¾ÆyZZ
þ328 ›9ÿ D]†÷ Êô ^Òø xöfô’ûmö æø^ß÷Úô ©ûÚö oûŠôÛûmö
D†ôÛûrøÖû ] o×ø Âø ˜
ô eô^Ïø Öû ^Òø E ƒ **ñ~B; {g ó Z‰]”+Z ÅVK
þ8002 ìÎZ 9ÿ
ÔñYá · ÌÃG™B‚B‚Æ Vzg …k H ]”+Z ÅVK
á$ ]* ]ûçÛö ×øÂû ]æø è÷‘$ «³ìø ÜûÓöß³Úô ]ûç³Ûö ³×ø³¾ø àø³mû„ô³Ö$ ] à$ ³fø nû ’ô³iö Ÿ
$ è÷ßø³jûÊô ]ûç³Ïö³i$ ]æø ™
w25 Ù^ËÞŸ]y —hô^ÏøÃô Öû] ‚ömû ‚ôFø äø ×# Ö]
]Š Xgz Z ñY ï]Ð VKyZ ce **
™ H= ~ ]gß+Z
þ 4265 ŠzzZŠ ! Z òÿ Dàöjø Ëô Öû ] gøß( qö àûÛøÖø ‚ønû Ãô Š$ Ö] á$ ]ôE ñY 0gl Z÷ ~q
Ð VKa Æ \WgzZ }÷Ð aÆ vZ +
$Y Å [ òZ yZ
W
:=g f » ]
: ´g yZZ? vZ
: ì ã!* gŠ á g Z ~ 28 e $Wh + Z >gÎ
àÚô àônûû ×øËûÒô ÜûÓöiô ©ûmö äô Öô ç‰ö†ø eô ]çßö³Úô Iæø äø ³×$ ³Ö] ]ç³Ïö³i$ ] ]ç³ßö³Úø I àø³mû„ô³Ö$ ] ^³`ø m% ]* ^ mø³ ™
— ܺnû uô…$ …º çËöÆø äö ×$ Ö]æø ÜûÓöÖø †û Ëô Çûmøæø äô eô áøç)öÛû iø ]÷…çÞö ÜûÓöÖ$ ØÃø rûmø æø äô jô Ûø uû…$
{ zŠ »{z Ôƒ Ñ yZZ6,wÎgÆkZgzZ Ôƒ Yg eÐvZßZz yZZ} Z L L
?B‚Æ T Ç}Š ¯ gâ (Za }gvgzZ Ç ñâ
Û «Ð Øg KZ
$.ÑZz Û¹vZgzZ Ç}Š j»{z ÔÐ g
ó óXì ÑZz ä™3g e
*™ÀÂ? vZ
:*
:ì ã !* á g Z ~ 3 e
gŠ $Wt ÕäŒÅZ >gÎ
— äö fö Šûuø çø`ö Êø äô ×$ Ö] o×øÂø ØûÒ$ çøjømø àÚø æø ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

114 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óXì °»ÐZ ( ] Z f ÅvZ ) {z :}™ÀÂ? vZ ðà L L
W~ { C ÅvZ
:**
$Zzg 7392 ~›9Å b"
:._Æe $U*
0h ¦
+i **
DDàø_øeø ^Úø æû]* ^`ø ßû Úô †ø `ø ¾ø^Úø àôjø Ëô Öû ] àøÚô äô ×# Ö^eô]æûƒö ç$ Ãø iø EE
ó óX m!* Vƒ ~C
c* Ù ª{z ƒ Y W~ { C ÅvZÐ VKL L
:*
*™[AZÐ uÑ
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 82 e $Wx ÅÑZ >gÎ
* ] Üö`ö Öø Ôøòô ³þÖøæû ]. Ü×û¿öe Ü`ö Þø^Ûø mû ]ûçŠöf×ûmø ÜûÖøæø ]ûçßöÚø I àømû„ôÖ$ ] ™
Üûaö æø àöÚû Ÿ õ ô ô ô
—áøæû ‚öjø`û Ú%
ÃyZZ LZB‚Æ ( uÑ ) Õä VMgzZ ñÑ yZZ vß {zL L
$Z@ gzZ ðZaÆ VÍßyZ ÔH7Ñ¢
ó óXì e
:* $Y ÅY f
*™ qg +
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 83 e $WY ûZ >gÎ
oÖøô åö æ% …ø çûÖøæø äô ³eô ]ûçÂö ]ƒø]* Íôçû³íø³Öû] æô]* àô³Úû *Ÿ] àø³Ú( †º ³Úû ]* Üû³aö ð^³ qø ]ƒøôæø ™
Üû`ö ßûÚô äö Þøç_öfôßjøŠûmø àømû „ôÖ$ ] äö ³Ûø ×ô³ ³Ãø ³Öø Üû³`ö ßû³Úô †ô³Úû *Ÿ] oû Öô³ æû ]. o³Öøôæø Ùô糉ö†$ ³Ö]
— ÷¡nû ×ô Îø $Ÿô áø^_ønûû )$ Ö] ÜöjöÃû fø i$ øŸ äö jöÛø uû…ø æø ÜûÓönûû ×øÂø äô ×ùÖ] Øö–ûÊø øŸçûÖøæø
™gÐZ {z Âì B]!*
ðÃÅsp c*
ÅðZ k0* # gzZ L L
Æ yZ Z
$Y Å%Z [ôZ LZ c*
{z Ô+ $Y Å wÎg D N*
+ /Z ïŠ
ßÐZ {z ¤
e yYÃ|ÅkZ D™ ïÅkZÐ ~ yZ vß
/ZgzZ f

ó óX} hð1D Y µúÆy-gz¢ ? Cƒ: ØggzZ a»vZ?

8x åÃ< Û
L z yWŒ
: ì ã !*
gŠ $WyZ/wW{gÎ
á g Z ~ 101 e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

115 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—Ünû Ïô jøŠûÚ% ½õ]†ø ‘ô oÖøô pø‚ôaö ‚ûÏøÊø äô ×# Ö^eô Ü’ôjøÃû mø àÚø æø ™
Š
Hc*$Z@ {z ï:á x åÐ ï¢Ã ( +ŠÆ) vZ ðà gzZ L L
Še
ó óX +
$Y Å 5 Zgñ¦
: ì ã !* á g Z ~ 43 e
gŠ $Wsy  i {gÎ
—Üõnû Ïô jøŠûÚö ½õ]†ø ‘ô oø×Âø ÔøÞ$ ô Ôønû Öøô ±øuôæû ]. °û„ôÖ$ ^eô ÔûŠôÛû jø‰û^Êø™
\Wµ š ³ x åÐ ï¢Ô ˆ Å kz + $Y Å \ W Ãq kZ L L
ó óX ? 5 Zgñ¦
:** ) )
Y ïB‚Æ®
: ._Æ e 5k.ÅZ Å b/0Z **
$Zzg 391 ~ ug åG ¦
DDèô Âø^ÛørøÖû ] o×ø Âø äô ×# Ö]‚ömø EE
ƒB; »vZ? ®
( 8065 : ì ÎZ 9) ó óXì @* ) ) LL
: **
Ñ O ÞZ ]Š „
G
$Zzg 7588 ~›9Å bg ( 0 ÿ¨š!**
: ._Æe ¦
DDo$ Öø ø éõ †ø rû`ôÒø tô†û `ø Öû ] oÊô éö ø ^fø Ãô Öû ]øEE
ó óX ** $Y ~÷‰ì ,Z **
™]ó+ ™]Š „~ VK L L
*™ ÄÅvZ
:*
: ì ã!* gŠ á g Z ~ 144 gzZ 143 e $W] ìZ >gÎ
—áøçû%öÃø fû mö Ýôçûmø oÖFô äô ßô _ûeø ±ûÊô &øfô×øÖø àønû vôû f( ŠøÛö Öû] àøÚô áø^Òø äö Þ$ ]* Ÿçø û ×øÊø™
ù Æ (T ) J - Zb x- ÂÔÐ ~ VßZz ä™ ÄDƒ: {z ¤ /Z L L
ó óX Tg ~
:*
*™g lZz/ÂÐ ]Ò 
:ì ã!* á g Z ~ 31 e
gŠ $Wg‡Z >gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

116 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—áøçvö ×ô Ëûiö ÜûÓö×ùÃø Öø áøçßöÚô ©ûÛö Öû] äm]* ^Ã÷ nÛô qø äô ×$ Ö] oÖøô ]çeö çiöæø ™
ó óXƒ Y 0*
b# ? @* $Y ÅvZ}g‚Æ}g‚ ?®
z™/Â+ ) ) Åëñ} Z LL
$Zzg 3819 ~zâ 0Z òÅ bk„0vZ† **
: ._Æ e ¦
Ø( Ò àûÚô æø (^q÷†ø Êø Ü) aø Ø( Òö àûÚô äö Ö äö ×$ Ö] ØøÃø qø …ø^Ëø Çû jô ‰ûŸ
ô ] Ýø ˆôÖø àû³Úø EE
DDgŠôjø vûmø øŸ &önû uø àûÚô äÎø ‡ø …ø æø ^q÷†ø íûÚø Ðõn•ô
Ù Ô ï Š â 
;C Ù Æ kZvZ Ôì ©
Û gzŠ çC 8¯ xiÑÃg lZ ¿ L L
Ð V˜ ïŠ tig Ð V; z ÐZ gzZ ï Š ¯ 3 Zg » å

ƒ 7Ì~ Váz ëzÆ kZ
ó óX @*
:*
*™ ¬Š ÅØ{ Œ
: ì ã!* gŠ á g Z ~ 101 e $WŠ- {gÎ
—àønû vôÖô ^’$ Ö^eô ±ßô ÏûvôÖû]* æø ^Û÷ ×ô ŠûÚö ±ûßô Ê$ çøiø™
ó óX bŠ â 
Û ï
á ~ VÍß(=gzZ ** š ~ xsZ ª q=L L
¦
$Zzg 6351 ~ ~g g 9Å b÷Z **
: ._Æ e
‚$ eö Ÿø áø^Ò áû¬ôÊø äô eô Ùøˆø Þø †) –öÖô løçûÛøÖû ] ÜûÓ³ßû ³Úô ‚º³uø]* à$ ³nßù³Ûø³iø ŸøEE
±ûÖ( ]†÷nû ìø éö ^nø vøÖû ] kôÞø ^Òø ^Úø oûßô nôuû]* Ü$ `ö ×# Ö] ØûÏö nø ×û Êø lôçûÛø×û ³Öô ^³nßù³Ûø³jø Úö
DDoûÖô ]†÷nû ìø éö ^Êø çøÖû ] kôÞø^Òø ]ƒô ±ûßô Ê$ çøiø æø
/Z V; }™: ¦
¤ /C Ù ÕÅ ]ñÐ ~ ?ðÙ WßÐ 1 Ë L L
+
{0 -A
iJ $= vZ } Z ³ÈV- Âì I0Æ ]ñ„ ~gz¢
*Š kZ Z ™ ] ¯= gzZ ì 4a }÷ xg {0
# ** + -Z
iJ # ´g
ó óXì 4a }÷ **
ƒ ÁgÐ
*™[AZÐ ]2z u“
:*
¦
$Zzg 52 ~ ~g g 9Å ba 0 yˆ **
: ._Æe

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

117 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDäô •†û Âôæø äô ßô m‚ôÖô ]* †ø fû jø ‰û] lô^`ø fùøÛöÖû ] oÏø i$] àûÛøÊø EE
1 X Ì+ Š CZ ä kZ 1 X Ð ]·xÃ\ W LZ ä ¿T L L
ó óX à X Ì] ³KZ
:k
H¸ gzŠÐ VK
$Zzg 18 ~ ~g g 9Å b~g}
: ._Æ e ¦
.G1Z **
ÌøÃø ø ^ãeô Äöfø jû mø ܺßø Æø Üô×ô ŠûÛö³Öû ] Ùô^³Úø †ø ³nìø áøç³Óö³m áû]* Ôöôç³mEE
DDàôjøËô Öû ] àøÚô äô ßm‚eô †% Ëô mø †ô_ûÏø Öû ] ÄøÎô ]çøÚø æø Ùô^førôÖû ]
–{z wâ +4 » y›ì d
Å Vzh N {z ÎÏ Vƒ Vc* $ŒÛ LL
ä™pôÃ+Š ÐVKyZ Ô ñY á ? ] â £Æ lg !*
gzZ Vka
ó óX} ™g (Zg Z
Û { ZgaÆ
: xg i !*
Ð ~ m,
g yp 
$Zzg 6862 ~ ~g g 9Å d/0Z **
: ._Æe ¦
DD^Ú÷ ]†ø uø^Ú÷ ø gû’ômö ÜûÖø ^Úø äô ßô mû ô àûÚô èõ vøŠûÊö ±ûÊô àöÚô ©ûÛöÖû ] Ùø]ˆø mø àûÖø EE
ƒ 7>% » ypx ZwJ
Ýz Ð g ±Z ´Š {z @* -Z
# òŠ WðñL L
ó óXì Lg ~
:*
þ*™~g Z‡0*
Å2Z¸
$Zzg 705 ~ ~g g 9Å bŠ&0vZ† **
: ._Æ e ¦
^ÛøÊø ]çûÖö ^³Îø ^³`ø Þø æû†ö ³Óô³ßû ³iö ]…÷çû³Úö ]. æø é÷ †ø ³$ø ]* °û‚ôÃû eø áøæû†ø ³jø ‰ø Üû³Óö³Þ$ôEE
DDÜûÓöÏ$ uø äø ×# Ö] ]ç×ö ‰øæø Üû`ö Ï$ uø Üû`ônû Öø ô]æû % ]* Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ^Þø †ö Úö ^+ iø
ÎÐ VƒgñZ,ZgzZÐdŠ ]¶F,
ˆ }÷ ?d
$kGL L
¬H …\ W a wÎg Æ vZ } Z : ¹ ä VrZ ÔÐ z™I **
?
Û a\ W? ï Š
» t£LZ gzZ z™ ZŠ Z ?t £Æ yZ : D â 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

118 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óX z™wZÎÐvZ ?
:*
*™{C Ö /Zzñå
Ù Å b»#
A™.
¦
$Zzg 10394 ~.Z êEZ Å bŠ&0Z **
:._Æe
àønû ŠôÛûìø†ö qû]* äô nû Êô ÔôŠ( Ûøjø Ûö×û ³Öô †õ³f‘ áö^³Úø ‡ø Üû³Óö³ñô ]…ø æø àû³Úô á$ ô EE
DDÜûÓößû Úô ]‚÷nû `ôø
Ö /Z zñ~ T Ç ñW:âi »ñˆ }÷G LL
Ù b»#
ä™ {C
(2234: ìÎZ 9) ó óXǃ̀Z'
, ,
Z'ÆY Zßk0 Ð ~ ?aÆáZz
: ÈÅ Ð ®
)á Z ÅVK
A™.
¦
$Zzg 741 ~.Z êEZ Å b%¬ 0µ **
:._Æ e
ÔøÞø ^ŠøÖô Ôønû ×ø Âø ÔûŠôÚû ]* Ùø^Îø éö ^røß$Ö]^Úø DV Eäô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø kö×û Îö EE
DDÔøjô òø nû _ôìø o×ø Âø Ôôeû ]æø Ôøjö nû eø ÔøÃû Šønø Öû æø
äa\ W ?ì eù ] awÎgÆvZ } Z ¹ä ~ L L
? Vƒk
HLZ Ôbg Z ¦Ü z ~ y LZ ÔÙ «™Å y!*
/‰ i KZ c*Û
â
E3™nZz (nZ 9) ó óX
· ²W
( 2854: ïG
CZÃ]§Åx Z™/ô
:**
:ì ã!* á g Z ~ 90 e
gŠ $Wx ÅÑZ >gÎ
— åû ‚ôjøÎû] Üöaö ]‚ø`ö fôÊø äö ×# Ö] p‚øaø àømû „ôÖ$ ] Ôøòô Öøæ]. ™
$Z@ ä ]+Z [g vZ ÃX vß {z ¸ L L
yZ Ì\ WÎ Zi ZâÐ e
ó óXÙ Y Z M Z Å j§Æ
þ*™¿._Æ D
:*
:ì ã!* á g Z ~ 66 e
gŠ $WY ûZ >gÎ
—^j÷nû fô%ûiø ‚$ Fø]* æø Üû`ö Öø]†÷ nû ìø áø^ÓøÖø äô eô áøçû¿öÂø çûmö ^Úø ]çû×öÃø Êø Üû`ö Þ$ ]* çûÖøæø ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

119 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ƒ 4aÆ yZ Â f
@* /Z D YK Ã{z µ šL L
e ™ (Z { z ¤
ó óX @* $U*
ƒ=g f » òŠ" ~ +ŠgzZ
:* ,
*™ IÐ ðZ'
¦
$Zzg 304 ~ yx0Z 9Å b& œ–1Z **
:._Æ e
VÙø^Îø æû]* äô mû ‚ømø o×F Âø]æû„öìö^+ mø Üû×ø ³Êø Üø³Öô ^³¿$ ³Ö]]æû]* …ø ]ƒø ô Œø^³ß$³Ö] á$ ô EE
DDhõ^Ïø Ãô eô äö ×# Ö] Üö`ö Û$ Âø åö æû†ö n( Çø mö Üû×ø Êø †ö Óøßû ÛöÖû ]
BŠÃðZ' âÛt c*
,c* # vßGLL
,ñ: ÃB; ÆkZgzZ BŠÃݪZ
ó óX}Š™2~[Z± LZÃXyZvZ (ì dÛ ) B$
$Œ +:ÐZgzZ
ÌË **]Ð VKŠ Z® Ñ ~ *Š kZ Å öâ i Wz Y eZ ! >+¢q
0*
ä VKÎg X & Ôƒ _ Y ] Zg q ÅVK? T¿{z 7ÁÐ ]Š X
-g @*
äsÅyZZaÆ ]Ð VKÔƒ @* -gzŠgzŠ Ôƒ 1=
W: Ã r Zu » ð;g J Í
+ 
ce h™d‚f ] !*
t = yݕ 4D E
GG3I ~ Ýzg Å< L z [ Âa Æ
$Y ÅY fÔ**
+ W~ {C ÅvZ Ô **
™[ AZ Ð uÑÔ** ™ÀÂ? vZ Ô´g yZZ? vZ
Y µ ~ ]Š „ÅvZ Ô**
Ô** ) ) Ô¢
Y ïB‚Æ ® 8x åÃ< Û Ô **
L z yWŒ ™ qg
Ð ] 2z u“Ô**
™ ¬Š ÅØ{ ŒÔ** ™ ÄÅvZ
™g lZ z/ÂÐ ] ÒÔ**
{C Ö /Z zñÔ**
Ù b»# Å 2Z ¸Ôxg i !*
™ ~g Z‡ 0* Ð ~ m,
g yp Ô**
™ [AZ
\WgzZ}÷ ** ,gzZ **
™ IÐ ðZ' CZ Ã]§ Åx Z™/ôÔ **
™¿._Æ DÔ** ™
X =g f » ]Ð VKÐ aÆvZaÆ
Ð VKyZÆ¢qgzŠÃ\WgzZ= ´ â z Û{ì ¬ŠÐ ]+Z [gvZ
! ñ¯ »gZh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û yZÑ !*
A gzZ ñâ Û pô
Ø{ Ô ñ â 
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

120 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1]Š X

kôeô^%$Ö] ÙôçûÏø Öû ^eô ]çûßö Úø  àømû„ôÖ$] køfø $ø æø (ô ^ø†$ Ö] Øønû fô‰ø p‚Faø pû„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvø³Öû ]ø
‹øòû eôæø …ö ^ß$Ö] Üö`ö ×ø Êø ä́Öô ‚ûÃø eô àønû ÛôÖô ^¿$ Ö] Ø$ •ø]* æø (ô ^Ãø ÛøÖû ] Ýôçûmø æø ^nø Þû‚% Ö] éô ^nø vøÖû ] oû³Êô
á$ ]* ‚ö`ø û * ø] äü Öø Ôømû †ôø Ÿ
ø åü ‚øuûæø äö ×# ³Ö] Ÿ$ô äø ³ÖFô Ÿø áû]* ‚ö³`ø û * ø] ‚ö³`ø û]* ô (^³`ø Ûô³Öû ]
àøÚô Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø ä́fôvû‘øæø ä́n( fôÞø o×F Âø Üû×( ‰øæø Õû…ô^eø æø äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø ]÷‚³Û$ ³vø³Úö
=‚öÃû eø ^Ú$ * ô] (^fø Ãô Öû ]
Ünû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
àö³Úû *Ÿ] Üö³`ö Öø Ôøòô ³Öøæ]. Üõ³×û³¿ö³eô ܳ`ö Þø^³Ûø mû³ ô ]çû³Šöfô×û mø³ Üû³Öøæø ]çû³ßö³ Úø I àø³ m„ô³ Ö$ ]™
D82VÝ^ÃÞŸ]E —áøæû ‚öjø`û Ú% Üûaö æø
LL7eÂgÑ » VzàZz YÐ +
$Y Å]Ñ» Û{ Ô~ Ï0
+i ãK̈Z
Z(,V# Ôì ‚ lp Z(,V#ì êŠÈt ÑZz ì a Æ ¿Ë~ }Ñç
\ÆkZ&ì {z Âq
-Z Ô¾ q]ŠX Zk
, -ZXì q]ŠX
ez ðÃ&ì {z Âq
ólpgzZ]ŠXÅkZ1}q]ŠXvßƺ´ËÔ}q]ŠXvßÆ
XavZ wΰZ·Šp}q]ŠX&Ô}‚lp&ì Y™yÃ{iZ0 +Z »
À&
Û Æ Vâi9aÆ \ WgzZ }÷ [ òZÐ yÃ{z õ/GŸG
yâ Š
W
:=g f » ~q]Š Xgz Z ólp._Æ
*™g (ZÃxsZ +Š 
:*
òÅ bD0!c **
$Zzg 2349~ ~èF,
þ _Æ e
:. ¦
DDÝô¡ø‰ûŸûô oÖø ]ô p‚øaö àûÛøÖô oeF çû›öEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

121 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

c* zŠ Å xsZ & a Æ ¿kZ ì ]Š X ~(,¹L L
Š i ZâÐ ª
( 3931 ~ ì ÎZ 9) ó óX ñY
Ñ yZZAŠ%
:**
$Zzg 7232 ~ yx0Z 9Å b {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
oûeô àøÚø  àûÛøÖô lõ]†$ Úø Äøfû ‰ø oeF çû›öæø oûeô àøÚø  æø oûÞô …ø àûÛøÖô oeF çû›öEE
DDoûÞô †ø mø ÜûÖø æø
g!* ÑyZZ? ígzZ ¬Š= ä TaÆ¿kZì ]ŠXLL
]‚gzZ c*
ÑyZZ?íAŠ0aÆ¿kZì ]ŠX
( 3924 :ìÎZ 9) óXó c*
*™wqZ(B‚Æ yZZ
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~29 e $W°°Z {gÎ
— hõ«Úø àöŠuöæø Ü`ö Öø oeø ç›ö lô^vø Öô ^’$ Ö] ]ç×öÛô Âø æø ]çßöÚø I àøm„ôÖ$ ]™
ó óXì **
1YZgzZì ]ŠXaÆyZK wqZ(gzZ ñÑyZZ vß{zLL
:**
Y ï» =ÂÅ n
$Zzg 3431 ~ßZ 0ZµÅ b¬ 0vZ† **
: ._Æe ¦
DDäü ×ö ÛøÂø àøŠöuøæø åü †ö ÛöÂö Ùø^›ø àûÛøÖô oeFçû›ö EE
9) ó óXƒ ]gzp¿gzZƒ D/ÅTaÆ ¿kZì ]Š XL L
( 3928 ~ ìÎZ
:*
*™g lZ
$Zzg 3818 ~zâ 0Z òÅ b¬ 0vZ†**
:._Æ e ¦
DD]†÷nû %ô Òø ]…÷^Ëø Çû jô ‰û]ô äô jô Ëø nû vô‘ø oûÊô ‚øqøæø àûÛøÖô oeF çû›öEE
ŠñglZÐ ]Ò~ ]Ñ©ÆTaÆ¿kZì ]ŠXLL
( 3931: ì ÎZ 9) ó óXƒ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

122 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*Å «™Åy !*
*™ i
A™.
$Zzg 212 ~.Z êEZ Å b y!*
:._Æe ¦
N **
DDäü Þø ^ŠøÖô Ôø×ø Úø àûÛøÖô oeF çû›öEE
9 ) ó óXì @* i KZ a Æ ¿kZ ì ]Š XL L
™ «™ Å y!*
( 3929 ~ ìÎZ
zg? Vƒk
:** H
™.Å
AE
$Zzg 212 ~.Z ê Z Å b y!*
: ._Æe ¦
N **
DDäô jô òø nû _ôìø o×F Âø oFÓeø æøEE
0 ÑZz ä· ²W? Vƒk
HLZ a Æ ¿kZ ì ]Š XL L
( 3929 ~ ì ÎZ 9) ó óX ñY
™g (Z ~g Ãe
:** $ñ 
òÅ b D0!c **
$Zzg 2349 ~ ~èF,
:._Æ e ¦
DDäô eô Äøßø Îø æø^Ê÷ ^Ëø Òø äü önû Âø áø^Òø æøEE
9) ó óX ñY 0‚iÅ ~I ®
) ¤gzZ ~g Ãe
$ñÏ0
+i ÅT L L
( 3931 :ìÎZ
Å :*
*™ b &Z ÅVÍß 
A™. \
$Zzg 290 ~.Z ê Z Å b ~°‚0 ÿ£ **
: ._Æ e E ¦
àømû „ôÖ$]ø V Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ðö ^eø †ø Çö Öû ] àôÚø V Øønû Îô ðô ^eø †ø Çö ×û Öô oeF çû³_ö³Êø EE
DDŒö^ß$Ö] ‚øŠøÊø ]ƒø ô áøçûvö×ô ’ûmö
a\ W !wÎgÆvZ} Z yÃ{z Š
H¹aÆY !*
¾ì ]ŠXL L 
vß ¸ D™Š Yvß Z Û
# vß {z Š Z%Ð kZ D â 
ó óX D™x » » b & Z ~ yZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

123 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™]óaÆvZ 
:*
-B|ZÅ îGÏhÒ]
:._Æ ]g „gÃè? 347 ™ 3 ¢~ îG@G
DDØ$ qøæø $̂ Âø äô ×# Ö] oûÊô Üû`ö Þø^›øæû]* ]æû†ö røaø àømû „ôÖ$] àømû †ôqô^`ø ÛöÖû ] ðô ^eø †ø Çö ×Öô oeF çû›öEE
Æ Ÿg ÅvZ  +̀' {z Š Z%Ð yZ a Æ Y !*
¾ì ]Š XL L
ó óX ïŠÈŠ !*
WíÃíz LZa
*™Š ˜ ~ {Zg ÅvZ
:*
$Zzg 2887 ~ ~g g 9Å b {,
þ _Æ e
:. ¦
kO1Z **
äü ‰ø]+ …ø &øÃø û]* äô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô äô ‰ô†ø Êø áô^ßø Ãø eô „ºìô ‚õ³fû Ãø ³Öô o³eFçû³›öEE
áø^Òø áûô æø èô ‰ø]†ø vøÖû ] oÊô áø^Òø èô ‰ø]†ø vøÖû ] oÊô áø^Òø áûô åö ^Úø ‚øÎø éº †$ ³fø Çû ³Úö
D 2962V ÄÚ^rÖ] xnv‘E DDèô Îø ^Š$ Ö] oÊô áø^Òø èô Îø ^Š$ Ö] oÊô
~ 5 Zg Æ vZ óåx Î Å} h˜ LZ a Æ ¿kZ ì ]Š XL L
㘠Âì ~ ã ˜{z¤ {n Z6,Ôì @*
/Z DƒŠß Wu { xŠgzZ Dƒ w!* ƒ
ó óXì Lg „ ~ Vß Zz äö ã0*
Âì @*
ƒ~ VßZz äö ã0* /ZgzZì Lg ~
{z¤
7Y » ¾ ?ñY 0gl » kZ ~q]Š X Le 7yà ! x(¥‚
¯ q]Š XÊp ¿{z ?ñYƒ ‚ !*
ì Le ** gzZ ‚lp {z Le
Ñ yZZ AŠ % Ô**
Ô** t ce Ð Z
™g (Z Ãxs Z +Š á ™d‚f ] !*
yä? Vƒk
HÔ**
™g lZ z/ÂÔ ** ™wqZ (B‚Æ yZZ
Y ï» =ÂÅ nÔ**
a Æ vZ Ô** ™g (Z ~g à e
™ b & Z Å VÍß Ô ** $ñÔ **
™«™ Å y!*
i Ô**
ƒ
Xì @* ™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ Ô**
Y 0 ]Š Xx aÆ \ WgzZ}÷Ô** ™]ó
# ÔÇgB‚Æ yZZÇg J
ÌZ # ì ¬ŠÐ <Z ´ â vZ ~÷
-Z
vZ ÑZ!Z Ñ? y
W} i ZâÐ ]Š XkZ Ô ñš ~ ª]gzpÅyZZ ñš
X }Wñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼
A Ô ñYƒ ~gY? y!*
i

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

124 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

Û
!ù1¬Š ÅV ¤

oßF ŠûvöÖû ] ðô ^Ûø‰ûŸû* ^eô “ $ jø ìû]æø (Ÿ ÷ ^ÛøÒø èô n$aôçûÖö Ÿû. ]æø èô n$eôçûeö †$ Ö^eô ø †$ Ëø iø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
Øømû ˆôqøæø (Ÿ ÷ ^–øÊû ô ä́ÛôÃø Þô Èôeô]çø‰ø o×F Âø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø (Ÿ ÷ ¡øqø o×F Ãö Öû ] lô^Ëø ’( Ö]æø
äø ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö`ø û * ø] (Ÿ
÷ ^`ø jô eû ]æø ð÷ ^Âøö ä́×ô –ûÊø àûÚô ‚ömû ˆôÛøÖû ] äö Öö ^* ‰û]* æø (Ÿ
÷ ]çøÞø ä́³ñô ^³_ø³Âø
äö ×# Ö] o×$ ‘ø ü (äÖö çû‰ö…øæø åü ‚öfû Âø ]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø äü Öø Ôømû †ôø øŸ åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ô
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (Ÿ
÷  Üû`ôeô ÜûÃô Þû]* æø ^÷ fvû‘ö Üû`ôeô Ýû †ôÒû ]* (ä́fôvû‘øæø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D7†Ê^ÆE —]çûßöÚø I àømû„ô×$ Öô áøæû †ö Ëô ÇûjøŠûmø æø ™
Ð ~ ]‡‘{Š™ Za Å]+Z [gvZ Ô~ Y z ng Z x Â
t‘à Zz äY Å Za Ð gâ &
ø ÛøÖû ] kôÏø ×ô ìö EE
w 3238VÄÚ^rÖ] xnv‘y DD…õçÞö àûÚô èö Óøñô ¡
t‘à Zzp pg ª 2z sÑ &
w26Vð^nfÞŸ]y —áøçûÚö †ø ÓûÚö º ^fø Âô Øûeø ™
w 16:‹fÂy —éõ …ø †ø eø Ýõ]†ø Òô éõ †ø Ëø‰ø pû‚ômû ^* eô™
t‘à Zz%1 #z Ä &
—áøçûÛö ×øÃû iø Ÿø ^Úø Üö×øÂû ]* oûÞ( ô Ùø^Îø ÔøÖø Œö‚( ÏøÞöæø Õø‚ôÛû vø eô xöf( ŠøÞö àö³vû³Þøæø ™
w30Vð^nfÞŸ] y
t‘à Zz1 Z: gzZ à Zz÷
4: Ð ÞZ™f &

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

125 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

w 20 Vð^nfÞŸ]y —áøæû †ö jöËûmø Ÿø…ø ^`ø ß$ Ö]æø Øønû ×$ Ö] áøçûvöf( Šømö™
w38Vk×’Êy —áçûÚö ^* Šûmø Ÿø Üûaö æø …ô^`ø ß$ Ö]æø Øôn×$ Ö^eô äö Öø áøçûvöf( Šømö™
t‘à Zz äY ÅÉaÆã !* gx &
—¡÷‰ö…ö èô Óøñô ¡øÛø Öû] àøÚô oûËô _ø’ûmø äö ×# Ö] D ¡÷‰ö…ö èô Óøñô ¡øÛø Öû] ØôÂô ^qø™
w75VsvÖ]y
t‘à Zz äg Z ¦ /~ ~g ZŠÎâ Û z® ) ¤Zœq -Z q -Z &
w6VÜm†vjÖ]y —áøæû †ö Úø ç+ mö ^Úø áøçû×öÃø Ëûmøæø Üûaö †ø Úø ]* ^Úø äø ×# Ö] áøçû’öÃû mø Ÿ™
ø
t‘u 0* Ð V á´ Å- M @* zPE +&
w19V͆ìˆÖ]y —^$÷^Þøô àôÛF u†$ Ö] ö ^fø Âô Üûaö àømû„ôÖ$ ] èøÓøñô ¡øÛø Öû] ]çû×öÃø qøæø ™
t‘à Zz ä™lg \aÆ \ WgzZ}÷Ð ã !* g¬ &
w28Vð^nfÞŸ]y —o–i…û ] àôÛø Öô Ÿ$ô áøçûÃö Ëø)ûmø Ÿøæø ™
âZ Ôt‘~g \ âZ Ôt‘à Zz ä™ ¬Š a Æ \ WgzZ }÷Ð ã!* g yf Z
ÐV ƒ ¬Š gzZ X Vjá N ¬Š Å yZ V z™ H~ y
Wt‘à Zz Ñz ]³
X Vj™yâ ‚ » ]Š X
Û aÆ \ WgzZ}÷ +
:=g f » ¬Š ÅV ¤ $Y Å[ òZ yZ
W
:**
Ñ yZZ
:ì ã !* á g Z ~7 e
gŠ $W Û ¸ {gÎ
Üû³`ôe( …ø ‚ô³ Ûû ³ vø³ eô áøçû³ vö³ f( Šømö äö ³ ³ Öøçû³ uø àû³ Úø æø …ø†û ³ ³Ãø ³ Öû] áøçû³ ×ö³ Ûô ³ vû³ mø³ àø³ mû„ô³ Ö$ ]™
—çûßöÚø I àømû „ô×$ Öô áøæû †ö Ëô ÇjøŠûmø æø äô eô áøçûßöÚô ç+ mö æø
Û Æ k0*
ÄÅ [g LZ º k WÆ kZgzZ á Zz äVZ Æ l²L L
ñ¬Š a Æ VëñgzZ n
pg yZZ6,kZgzZ D™B‚Æ£
ó óX D™]n

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

126 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:−7,pÑŠzgŠ 
¦
$Zzg 917~zâ 0Z òÅ b g 0%¬ **
:._Æ e
Ýø ]ø ^Úø èö Óøñô ¡øÛøÖû ] äô nû ×ø Âø kû×$ ‘øŸ$ô o$ ×ø Âø oû×( ’ømö ܳ׳ŠÚ àû³Úô ^³Úø EE
DDo$ ×ø Âø oû×( ‘ø
Æ kZ t‘ ãZgâ Ôì Lg k7,
ŠzgŠ6,í J
-Z# y›Ìðà L L
ó óXì Sg C™íñ¬Ša
:* i úÅ)gzZò
) )!*
*™ ZŠ Z ®
$Zzg 322~`@
:._Æe 0Z 9Å b{k
,Ù 1Z **
C ¦
†ôrûËø Öû ] éô ¡ø‘ø oÊô …ô^`ø ß$Ö] èö Óøñô ¡Úø æø Øô³nû×$ ³Ö] èö Óø³ñô ¡øÚø Äö³Ûô³jø r³mø EE
èÓøñô ¡øÚø ‚öÃø ’ûjø Êø †ôrûËø Öû ] éô ¡ø‘ø oÊô áøçÃö Ûôjø r³nø Êø †ô³’û³Ãø ³Öû ] éø ¡ø‘øæø
†ô’ûÃø Öû ] éô ¡ø‘ø oÊô áøçûÃö Ûôjørû³mø æø…ô^³`ø ß$³Ö] èö Óø³ñô ¡ôÚø kö³fö %û iø æø Øô³n×$ ³Ö]
Üû`ö e$…ø Üû`ö Öö ^* Šûnø Êø Øônû ×$ Ö] èö Óøñô ¡
ø Úø köfö%û iø æø …ô^`ø ß$³Ö] èÓø³ñô ¡øÚø ‚ö³Ãø ³’û³jø Êø
Üûaö^ßø Òû †ø iø æø áøçû×% ’ømö Üûaöæø Üûaö^ßø nû iø ]* áøçûÖö çûÏö nø Êø pûô ^fø Âô Üû³jö Òû †ø ³iø ÌønôÒø
DDàømû ‚( Ö] Ýø çû mø Üû`ö Öø †û Ëô Æû^Êø áøçû×% ’ømö Üûaöæø
ƒ?)gzZòi ú q ½Z b!*
~òi úXì @* Û Æ yŠgzZ ]Zg L L
» V¤
Û áZz yŠgzZ D Y −6,
º Û áZz ] Zg6,äƒ N Z
z Z º
VzÈ }÷ y7 Y ng Z ´ â Ô Tg k0*
Æ VÍß g2$
+
k0*
Æ yZ Z Û ?ƒ ñW™hg~ ª
# ïŠ [ Z º  q ¾Ã
ìg | 7, $ ñW™haÃyZ Z
i úÌA # Ô¸ ìg | 7, $ã
i úÌA
X â Ö ªizgv} Z ( ë D™ ¬Š º
Û s çÃyZ # Û )¸
:Î(ÏZˆÆi ú
$Zzg 659 ~ ~g g 9Å b {k
: ._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

127 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÜûÖø ^Úø åö ¡$ ’øÚö oÊô Ýø ]ø ^Úø ÜÒö ‚ôuø]* o³×ø ³Âø o³×( ³’ø³iö èö Óø³ñô ¡
ø Ûø³Ö]øEE
DD'û‚ôvûmö ÜÖø ^Úø äö Ûûuø…û ] Ü$ `ö ×# Ö] äö Öø †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö] 'û‚ôvûmö
-‰
J Ü z kZ º
Û 6,áZz á̂6,( Å „i úˆ Æi úÐ ~ ? L L
vZ } Z Xƒ:çz "gzZ ìg6,(ÏZ {z J
-Z# Tg _7,ŠzgŠ
Û 3g6,kZvZ} Z Ôâ 
ó óX â Û s çÃkZ
:*
*™™fˆÆòi ú
¦
$Zzg 1250 ~£ZµÅ bZ**
:._Æ e
èö Óøñô¡øÛøÖû ] äô nû ×ø Âø kû×$ ‘ø åö ¡$’øÚö oûÊô ‹ø×ø qø Ü$ $ö †ø rËø Ö] o×# ‘ø àÚø EE
DDäö Ûûuø…û ] Ü`ö ×# Ö]ø äü Öø †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]ø äô nû ×ø Âø Üû`ö iö ¡ø‘øæø
Û 6,kZ ì Lg ´ 6,i ú ñY KZ ˆ Æ ò i ú¿ L L
ŠzgŠ º
vZ } Z Ô â 
Û ]nÅ kZ vZ } Z )ì tŠzgŠ6,kZ » yZ gzZ _7,
ó óX â 
Û 3g? kZ
*™g OZ »i ú
:*
$Zzg 649 ~›9Å b {k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
äü Öø çûÂö‚ûiø 'û‚vûmö ÜûÖø ^Úø éõ ¡
ø ‘ø oÊô éø ¡ø’$ Ö] †ö ¿ôjø ßmø ‚øÃø Îø ^Úø ÜûÒö ‚öuø]* EE
DDäö Ûûuø…û ] Ü`ö ×# Ö]ø äü Öø †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]ø èö Óøñô ¡øÛøÖû ]
 q ¿ðà Z
{z ìg ´ ~g OZ Æi ú ~çz ª # Ð~?
Û s çÃkZ vZ } Z X D™ ¬Š º
Ôâ Û a Æ kZ Xì ~i ú
Û 3g6,kZvZ} Z
ó óX â 
:N~ Q«
$Zzg 1839 ~ ìÎZ 9Å b'
: ._Æ e , ¦
Y **
DDÙôæ$ *Ÿ] Ì( ’$ Ö] o×ø Âø áøçû×% ’ømö äö jø Óøñô ¡
ø Úø æø äø ×# Ö] á$ ô EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

128 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Û Æ kZgzZ ]+Z [g vZ 7— ðÃ~ ] !*
Q« º kZ L L
ó óX ¬ŠzgŠ6,Vß Zz
$Y N ZŠ ~ Q
:Î +
$Zzg 2160 ~ yx0Z 9Å cÈ ¬ {¦
: ._Æ e
DDÍôçËö ’% Ö] àôÚô ^nø Úø o×ø Âø áøçû×% ’ømö äö jø Óøñôø¡Úø æø äø ×# Ö] á$ ôEE
VßZz + Û Æ kZgzZ ]+Z [gvZ7— ðÃ~ ] !*
$Y N ZŠ º kZ
ó óX ¬ŠzgŠ6,
:**
5 Vî 0*
B‚Æ Vî 0*
~ i ú
$Zzg 2163 ~ yx0Z 9Å cÈ ¬ {¦
: ._Æ e
DDÍøçûËö ’% Ö] áøçû×ö ’ômø àøm„ôÖ$] o×ø Âø áøçû×% ’ømö äö jø Óøñô ¡
ø Úø æø äø ×# Ö] á$ ô EE
( D ‚' ,Å Øg ) ]+Z [gvZ 7— ðÃ~ ] !*
,3' kZ
ó óX ¬ŠzgŠ6,Vß Zz ä5ÃQ º
Û Æ kZgzZ
: I}WÐ i ZzWœzZ
$Zzg 782 ~ ~g g 9Å b{k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
]çÖö çÏö Êø àønÖ( ^–$ Ö] Ÿ
ø æø Ü`ôn×ø Âø hôç–öÇÛøÖ] †ônûÆø Ýö ^³Úø ¦ô] Ùø^³Îø ]ƒø ô EE
àÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö èô Óøñô ¡øÛøÖû ] ÙøçÎø äö Öö çÎø Ðø³Êø ]æø à³Úø äö ³Þ$¬ô³Êø àø³nÚô 
DDäfôÞƒø
èY Ô¼}W ? ¾ XXàønÖ( ^–$ Ö] Ÿ
ø æø Ü`ôn×ø Âø hôç–öÇÛøÖ] †ô³nÆøZZ x â Z Z
#
D Y b Š ™s ç { k /Æ kZ Š
H¸¦ Û I}W» T
Hƒ ¬ZñÐ }WÅV ¤
ó óX 
*™ ¬ŠaÆ ð¸ LZ
:*
E
$Zzg 7105 ~›9Å é£-“vZ èg Y ZŠg−Z x Z {¦
:e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

129 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Ôº×ø Úø äô ‰ô]+ …ø ‚øßû Âô èº eø ^røjø ŠûÚö gônû Çø Öû ] †ô`û ¿øeô äô nû ìôŸ
* Üô×ô ŠûÛöÖû ] éö çø³Âûø EE
ÔøÖø æø àønû Úô  Väô eô ØöÒ$ çø ÛöÖû ] Ôö×ø ÛøÖû ] Ùø^Îø †õnû íøeô äô nû ìôŸ
* ^Âøø ^Ûø×$ Òö غÒ$ çø Úö
DDØõ%û Ûôeô
ÅwJ¬Š à Zz äY Å~ ÏŠñx° Å ð¸ LZ Åy›ÌË L L
# ì @*
ð¸ LZ {z ÌZ Û {Š™gHk0*
ƒ¸ ÆuÆ kZ Ôì CY
Å kZ vZ } Z X }Wì H ¸
Û {Š™gHÂì @*
™ ¬Š Åí a Æ
Ô a Æ ð¸ LZ  ) é Å kZ a }¾gzZ â 
Û wJ¬Š
ó óX ( } ™
:* g F
*™Ï6,
¦
$Zzg 754~£ZµÅ bZ**
:._Æe
Ôõ×ø Úø ÌøÖû ]* àønû Ãô fû ‰ø äÖø ä×# Ö] &øÃø jø eû ] Ÿ$ ô åö ^ìø]* ø ^Âø Üõ×ô ŠÚö à³Úô ^³Úø EE
p( ]* àûÚô æø oûŠôÛûmö oj# uø áø^Òø …ô^`ø ß$Ö] lô^Âø^‰ø p( œ àûÚô äô nû ×ø Âø áøçø×%û ’ø³mö
DDxøfô’ûmö oj# uø áø^Òø Øônû ×$ Ö] lô^Âø^‰ø
}™]Š ÈÅ ð¸ y›LZ ~ ~{ËÅ yŠ y›ðÃZ
# LL 
Tg ¬ŠzgŠ6,kZ J á  ¬ º
- x Ù , \¬ v Z Â
Û g ZD
ó óX ¬ŠzgŠ6,kZ J Û {zÂ}™]Š ȉ
- ðº Ü zÆx 
á gzZ
Ü 1
: Ü1Ý»í]Š ȉ
$Zzg 919 ~›9Å cx Z {¦
: ._Æ e
èø Óøñô ¡øÛøÖû ] á$ ¬ôÊø ]†÷ nûìø]çÖö çÏö Êø køn( ÛøÖû ] æ]* ˜
ø m†ôÛøÖû ] ܳiö †û ³–ø³uø ]ƒø ] EE
DDáøçÖö çÏö iø ^Úø o×ø Âø áøçßö Ú( ç* mö
Û èY ß1 ] !*
~g v º Æ è c*
Åí Âák0* # LL
!% ?Z
: ë }W6,] !*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

130 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:* 
*™ ay~ {Zg ÅvZ
$Zzg 1442 ~ ~g g 9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
ÙöçÏö nø Êø áôŸ
ø ˆôßmø áô^Óø×ø Úø Ÿ$ ô äô ³nÊô ö ^³fø Ãô ³Ö] xö³fô’³mö Ýõç³mø à³Úô ^³Úø EE
¼ôÂ]* Ü$ `ö ×$ Ö] V †ö ìø¤] ÙöçÏö mø æø ^Ë÷ ×ø ìø ^Ï÷ Ëô ßÚö ¼ôÂ]* Ü$ `ö ×$ Ö] V ^³Ûø³aö‚ö³uø]*
DD^Ë÷ ×ø iø ^Ó÷ŠôÛÚö
º
Dƒ wi ** Û zŠ1 D™ ð} È ~ T 7(Z yŠ ðà L L
vZ } Z Ôì H ñƒ D™ ¬Š q
áZz ä™ ay -Z Ð ~ yZ
áZz 1 zg vZ } Z ( ì H ñƒ D™ ¬Š$ Û « w$
+) ZuzŠ gz Z â +Ã
ó óX} Š „nÃ
2]!*
:** Åí
¦
$Zzg 4213 ~ ìÎZ 9Å b )â Z1Z **
: ._Æ e
èø ×ø Ûß$Ö] oj$uø àøn•ô…ø Ÿ
* ]æø lô]çøÛøŠ$ Ö] Øøa]* æø äö jø Óøñô ¡øÚø æø äø ³×# ³Ö] á$ ôEE
Œô^ß$Ö] Üô×( Ãø Úö o×ø Âø áøç×% ’ø³nö Öø løç³vö³Ö] o³j$uøæø ^³aø†ô³v³qö o³Êô
DD†ø níøÖ]
Û ã Zgâ Ô]+Z [g vZ G
Þ KZ ‹w ‚Ô]‡‘Å yWz }i Ô º
.
C™ ¬Š ÅíaÆá Zz ä 2]!*
ÅíÃVÍß ( ~VqÅ ã0*
)VMgzZ ~
ó óX 
:**
Ιƒçz !*

¦
$Zzg 599~ 9nZz ánZ 9Å bk„0Z **
:._Æe
]†÷aô^›ø könfômø ‚ºfÂø ‹ønÖø äö Þ$¬ôÊø äö ×Ö] ÜöÒö †ø $̀ ›ø ø ^ŠøqûŸ
* ] åô „ôaø]æû†ö `( ›øEE
Ÿ$ô Øôn×$ Ö] àøÚô è÷ Âø^‰ø gö×ô Ïø ßmø Ÿø åô …ô^Ãø ô oÊô Ôº×ø ³Úø äö ³Ãø ³Úø lø^³eø Ÿ$ô
DD]†÷ aô^›ø lø^eø äö Þ$¬ôÊø Õø‚ôfÃø Öô †Ëô Æ] Ü$ `ö ×Ö] VÙø^Îø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

131 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

»]+Z [g vZ z™ u 0*
{È Ôu™ « Ï À 0* ÃV ñyZ L L
¿{z ì @* Ûq
™¬ ] ZgB‚Æ kZ¸-Z G ì @* q
Î~ çz ª
È LZ vZ } Z ì @* Û Âì m$
™ ¬Š¸ +^z™ÌZ
#‰Ü zÆ ]Zg
ó óX å c*
Î~ ]g Óª Û s çÃ}
q {z G â 
*™x ÈZ » ~H
:*
$Zzg 3467 ~ yx0Z 9Å b/0Z **
:._Æe ¦
DDàømû †ôvùô Šøjø ÛöÖû ] o×ø Âø áøç×öù ’ømö äö jø Óøñô ¡Úø æø oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ô EE
D ‚' ,Å Øg ) ]+Z [g vZ 7— ðÃ~ ] !*
,3' kZ L L
ó óX “ŠzgŠ? áZz ä™ ~Hº
Û Æ kZgzZ ( 
*™ñ? } izg 
:*
$Zzg 3430 ~ yx0Z 9 c{g qx Z {¦
:._Æe
oj$uø èö Óøñ¡
ø ÛøÖ] äô ³n×ø Âø k×$ ³‘ø åö ‚ø³ß³Âô Øø³Òô ]. ]ƒø ô ܳñ^³’$ ³Ö] á$ ô EE
DD]çÆö†ø Ëmø
ä3 ** Û ñY **
36,g ZŠ } izg º 3t ‚Æg ZŠ } izg Z
# GL L
ó óX “ŠzgŠ J
-º Û ÅVß Zz
) Z
:−7,]c* WÅáZ >gÎ
W~y
G!
$Zzg 3415~ òg Z−Z òÅ bg ( 0 ÿ¨š **
: ._Æ e ¦
áô^_ønû $ Ö] àøÚô Üônû ×ô Ãø Öû ] Äônû ÛôŠ$ Ö ô] ä×# Ö^eô ƒö çû Âö]* xöfô’møö àønuô Ùø^Îø à³Úø EE
äeô äö ×# Ö] ØøÒ$ æø†ôûvøÖû ] éô ³…ø çû ³‰ö †ô³ìô àû³Úô lõ^³mø ø 'ö¡ø$ø æø Üô³nû qô†$ ³Ö]
ð÷ ^ŠøÚø ^`ø Öø ^Îø áû]ôæø oûŠôÛûmö oj$uø äô nû ×ø Âø áøçû×% ’ømö Ôõ×ø ³Úø ÌøÖû ]* àø³nû Ãô ³fû ‰ø
DDxøfô’ûmö oj# uø ÔøÖô ƒF Øô%ûÛôÊø
áô^_ønû $ Ö] àøÚô Üônû ×ô Ãø Öû ] Äônû Ûô³Š$ Ö ô] ä³×# ³Ö^³eô ƒö çû³Âö]* E ‰
Ü zÆ ð¿ L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

132 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÅvZì @* ™]z ˆ] c*
W&~y WÅáZ >gÎB‚Æ DÜô³nû qô†$ ³³³Ö]
/Z gzZ Tg _7,
¤ á º
-x 
ŠzgŠ? kZ J Û gñâ g ZD
Ù ,Ð +
$Y
ó óX Tg D ™íñ¬Š º
Û g ZD
Ù ,)J á
- ðÂì HÃx 
:** Û
™ »ˆyWŒ
$Zzg s ¸ñ 3477 Å òg Z−Z òÐ x?ZmvZ G
Æe î*9g Z'
, ¦
Z **
: ._
oj# uø èö Óøñô¡øÛøÖû ] äô nû ×ø Âø kû×$ ‘ø ]…÷^³`ø Þø áø†û ³Ïö ³Öû ] Øö³qö†$ ³Ö] ]* †ø ³Îø ]ƒø ô EE
DDxøfô’ûmö oj# uø èö Óøñô ¡øÛøÖû ] äô nû ×ø Âø kû×$ ‘ø ¡ønû Öø åü ]* †ø Îø áû]ôæø oøŠôÛûmö
Û ãZgâJ
º á Ôì @*
-x Û‰
™ »ˆ yWŒÜ z Æ yŠ ¿ðÃZ
# LL
ÛJ
? kZ º - ð Âì @* /Z gzZ _7,
™ »Ã ]Zg ¤ ŠzgŠ 6,kZ
ó óX _7,
ŠzgŠ
Ôt‘ã ZgâÅ y WÔ ºÛì @~g \ ] !* Þ ‡ ð •Z
t & ¿{z !gŠ.
kZgzZ !ñ(,ÐWce ÐZ Xìg Ð~íñ¬Š aÆ kZ
d‚f Ã] !*
) )!*
ZŠ Z ® Ñ yZZ ? vZá ™
i úÅ)gzZ ò Ô−7,pÑŠzgŠ Ð ] ÒÔ **
«Ô** *™™f ™Ö( ÏZ Æò i úÔÎ( ÏZ ˆ Æ i úÔ **
™g OZ » i úÔ* ™
i ZzWœzZ Ô**
5 Vî 0*
B‚Æ Vî 0* $Y N ZŠ ~ QÔ−7,i ú~ Q
ÔÎ +
Ü 1 Ô**
Ý »í ]Š ȉ ™í ñ¬Š a Æ ð¸ LZ ÔÜ1 }WÐ
™ Ï6,g F Ô**
™x ÈZ » ~HÔ**
>gÎÔ ** Ιƒ çz !* 2] !*
Ô** ÅíÔ** ~ { Zg ÅvZ Ô Ü1
™ ay
a Æ \ WgzZ }÷Ð aÆ vZ Ô ** Û Ô−7,] c*
™ »ˆ yWŒ WÅáZ
W ~y
Û
Xì=g f » ¬Š ÅV¤
+
Ï0iÃwqZ yZÃ\WgzZ = ´ â z Û{ {zì ¬Š Ð ]+Z [gvZ ~÷
! =°Z [g c* Û «=ÂÅ“
}W ! ñ â W » ¬Š ÅV¤Û™g @*
Z~

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

133 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1¬Š Å}Z9

äø ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö`ø û * ø] Xä́Þô^ßø jôÚû ]æø ä́Ïô nû Êô çûiø o×F Âø äü Öø †ö Óû% Ö]æø ä́Þô^Šøuû]ô o×F Âø äô ×# Öô ‚öÛûvø³Öû ]ø
åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (ä́Þô ^û øÖô ^Û÷nû ¿ô³Ãû ³iø äü ³Öø Ôømû †ô³ø øŸ åü ‚ø³uûæø äö ³×# ³Ö] Ÿ$ô
=‚öÃû eø ^Ú$ * ø] (ä́Þô]çø•û…ô oÖF ]ô oûÂô]‚$ Ö] äö Öö çû‰ö…ø æø
(áô^ŠøÞû ¡ûôÖô æ' ‚öÂø äü Þ$^ô Êø (àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
VoÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø
ˆö ³mûˆô³Ãø Öû] kø³Þû]* ÔøÞ$ ¬ô³Êø Üû³`ö Öø †û ³ Ëô ³Ç³iø áôæø Õøö ^³ fø Âô Üû³`ö Þ$ ¬ô³ Êø Üû³`ö eû „( ³Ãø ³iö áûô™
D118Vå‚ñ^ÛÖ]E —Üönû ÓôvøÖû]
Ìt Ôì ]Š X ~(,¹ éSE 5G4G
¨G$ ** Y ï» = Š¬ŠgzZ ¬Š ~ Ï0 + i ã K̈Z
ì ]Š X ~(,XÌt Ô, ™ ¬Š +−ZzÆ kZ a Æ Ë 7ÁÐ ]Š X
T,™ Âg¦Zg f » ólpÅkZ1X ,™ ¬Š vßgz Z ò Z¤ +‚ ZaÆ Ë
/{E
X a vZ wÎg·Šp,™ ¬ŠaÆ
a ½ñ ¬Š a Æ \ WgzZ }÷ [ òZ Ð yÃ{ z ¶ Š
W
:=g f » w”Æ
:*
*™«™ÅŸ
¦
$Zzg Å 261 ™ 2 ¢~·¡à ÕäRÉZ Å b p§0 Ä **
e
: ._Æ
]çû’% ìöæø lô¡ømû æô]†ø Š$ Ö] ]çûŠöfø Öû ]ô V Ù^Îæø lôŸøæô†û Šøjø ÛöÖû ] äö ×# Ö] Üøuô…ø EE
DDà$ `ôqôæû†ö ìö ‚øßû Âô ÜûÓöñø ^ŠøÞô ^`ø eô

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

134 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Û 3gvZ? VCZz Ü ,g ZÏ L L
VÂgúKZgzZ z™ z ,g ZÏ ¹gzZ ñâ 
3 Ð y{z Z
X ó ó'å # z™ ( m{) xiÑaÆ
:*
*™«™Åy!*
i
-I
$Zzg 104 ~ ] é£E
: ._Æe oÅZ [Â bÑÅ b / **
¦
DDäô Þô ^ŠøÖô àûÚô xø×ø ‘û]* ]/ †ø Úû ] äö ×# Ö] Üøuô…ø EE
X óì
ó @*
™«™Åy!* Û 3g? ¿kZ ]+Z [gvZ L L
i KZ ñâ 
:I]!*
ÅíÐ y!*
i
$Zzg 581 ~ [ é<XI
: ._Æe ¦
gÅZµÅ bŒ**
DDÜø׊øÊø køÓø‰ø æû]* Üøßô Çø Êø Üø×$ Óøiø ]/ †ø Úû ] äö ×# Ö] Üøuô…ø EE
ì©
c* 8™Ýq¼ ¹ Ôì @*
™] * Û 3g? ¿kZ à ¬vZ L L
! ñâ 
( 3492 :ìÎZ 9) X ó ì
ó Lg #
Ö sgzZì Lg lñ{
*™x ÈZ »VÑgg e¬ Ð )i ú
:*
$Zzg 1271~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b/0Z **
: ._Æ e ¦
DD^Ã÷eø …û ]* †ô’ûÃø Öû ] Øøfû Îø o×$ ‘ø ]/ †ø Úû ] äö ×# Ö] Üøuô…ø EE
Û 3g ? ¿kZ ]+Z [g vZ L L
¬ Ð ) i ú ä T ñâ 
( 3493 :ì ÎZ 9) ó óX Hx ÈZ »VÑgg e
*™x ÈZ »zi ú
:*
$Zzg 1308~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b {,
: ._Æe ¦
kO1Z **
kûeø ]* áû¬ôÊø äö iø ]* †ø Úû ] ÀøÏø mû ]* æø o×# ’øÊø Øôn×$ Ö] àøÚô Ýø ^Îø ¡
÷ qö…ø äö ×$ Ö] Üø³uô…ø EE
k×$ ’øÊø Øôn×$ Ö] àøÚô kûÚø ^Îø é÷ ]* †ø Úû ] äö ×$ Ö] Üøuô…ø ðø ^ÛøÖ] ^`ø `ôqæø oÊô xø–øÞø
DDðø ^ÛøÖ] äô `ôqæø oÊô kûvø–øÞø oeF ]* áû¬ôÊø ^`ø qøæû‡ø k¿øÏø mû]* æø
Ôì @*
™ ZŠ Z i úgzZ ì @* Û 3g? ¿kZ à ¬vZ L L
ƒg ZË Ã]Zg ñâ 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

135 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

? }n Âì C™g ïZ {z ¤
¢ Æ ã0*
™N : › Ãâ Z KZ
/Z ì @*
Û 3g ? ]gúkZ à ¬vZ Ôì @*
gzZ ì Cƒ g ZË Ã] Zg ñâ ™g ZË
ã0* ™g ïZ {z ¤
? } n Âì @* /Z ì C› Ã0
+z{ LZ Ôì C™ ZŠ Z i ú
( 3494 ~ ìÎZ 9) ó óXì C™g ZË ™N :
¢Æ
:*
*™Š c* $Š q Z
ttg
$Zzg 3660 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b"
: ._Æ e $U*
0h ¦
+i **
åö †ø nû Æø äö Çø ×( fø mö oj# uø äö ¿øËô vøÊø ^%÷mû ‚ôuø ^ß$ Úô ÄøÛô‰ø ]/ †ø Úû ] äö ³×# ³Ö] †ø ³–ù³Þø EE
‹ønû Öø äõ Ïû Êô ØôÚô ^uø h$ …ö æø äö ßû Úô äö Ïø Êû ]* çøaö àûÚø oÖFô äõ Ïû Êô Øô³Úô ^³uø h$ †ö ³Êø
DDäõ nû Ïô Ëø eô
$u Ð ë ä TÇg {i @*
Ô”g Ã} n Æ ¿kZ à ¬vZ L L
zF,
Ð LZ á Zz ä™yÒ g Š àÐWgz Z HŠ c*
$u}g ‚¹ Ôc* ÐZ
ä™yÒXÐ ¹ gzZ D™yÒ g
$uÐ áZz + Y {Š c*
i
( 6763: ì ÎZ 9) ó óX Dƒ 7Šp Dƒ Ì,ZáZz
:* á Z Åttg
)
*™® $Š q Z
¦
$Zzg 66 ~ yx0Z 9Å b Š&0Z **
:._Æe
Èõ×$ fø Úö h$ †ö Êø äü Ãø Ûô‰ø ^ÛøÒø äö Çø ×$ fø Êø ^ò÷nû ø ^ß$Úô ÄøÛô‰ø ]/ †ø Úû ]ô äö ³×# ³Ö] †ø ³–$ ³ÞøEE
DDÄõÚô ^‰ø àûÚô oÂFæû ]*
7q ðÃÐ ë Çg {i @*
Q Ôì ù Ã}n Æ ¿kZ à ¬vZ L L
zF,
g ‰ ñà Ð ¹ ì êŠ àÐW,z ì ù
Ð á Zz G 7‰
( 6764: ì ÎZ 9) ó óX Dƒá Zz 䙊 c*
{Š c*
i
*™¿._Æ D
:*
$Zzg 385 ™ 2 ¢~ kÁZh
: ._Æe +šÅ b{k
, ¦
O1Z **

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

136 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

æûœ ^Ûø`ôeô ØøÛôÂøæø àônû jø –ømû †ôÊø æûœ è÷ –ømû †ôÊø Üø×$ Ãø iø ¡÷qö…ø äö ³×# ³Ö] Üø³uô… EE
DD^Ûø`ôeô ØöÛøÃû mø àûÚø ^Ûø`ö Ûø×$ Âø
Û zŠ c*
gzZ ¼É Ûq
59 Û 3g? ¿kZ à ¬vZ L L
-Z ä T ñâ 
X ó óH¿? VâzŠ yZ ä Tñ2É 
Û zŠÐZ c*
H¿? yZ
*™ ã‚WaÆ VÍß 
:*
$Zzg 2076 ~ ~g g 9Å b'
:._Æ e , ¦
Y **
DDo–øjøÎ] ]ƒø ôæø p†ø jø ] ]ƒø ôæø Åø^eø ]ƒø ô ^v÷Ûû‰ø ¡÷qö…ø äö ×$ Ö] Üøuô…ø EE
Ü z Dh
D™c_gzZ ‰ +yÔ‰ Û 3g? ¿kZ à ¬vZ L L
Ü z Û ñâ 
X óì
ó @* Ü z
™ ã ‚ W‰
*™[AZÐ Õ
:*
$Zzg 7362 ~ yx0Z 9Å b {,
:._Æ e ¦
kO1Z **
Ùõ^Úø æû]ø ‹õËû Þø oûÊô èº Ûø×ô ¿ûÚø åö ‚øßû Âô äô nû ìôŸô* kûÞø^Òø ]‚÷fû Âø äö ³×# ³Ö] Üø³uô…ø EE
àûÓömø ÜûÖø áû¬ôÊø äô iô ^ßø Šøuø àûÚô „øìøç+ mö áû]* Øøfû Îø äö ³ßû ³Úô Ø$ ³vø³jø ‰û^³Êø åö ^³iø ^* ³Êø
DDäiô ^òø n( ‰ø oûÊô Äö•øçûjö Êø äjô fø uô^‘ø lô^òø n( ‰ø àÚô „øìô]. lº^ßø Šøuø
Û 3g? ¿kZ ]+Z [g vZ L L
yY Å kZ ? ð¸ LZ Ð T ! ñâ 
kZ¬ Ð kZì êŠ} Š!$
+{z» kZ ( „ ~*Š {z) Š
Hƒ Õ? wâ c*
Æ kZV×Z'
,Å x¤ÂVƒ : V)¤
/Z Ô ñYc* +Ð V> Å
Š !$
ó óX N Y ~Š wZ e ~ D 3
Zðru? }/Ô e
:**
$Zzg 1727 ~ ~g g 9Å b/0Z **
: ._Æe ¦
Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø àømû †ô’( Ïø ÛöÖû ]æø ]çûÖö ^Îø àønû Ïô ×( vøÛöÖû ] Üôuø…û ] Ü$ `ö ×# ³Ö]EE
Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø àømû †ô’( Ïø ÛöÖ]æø ]çÖö ^Îø àønû Ïô ×( vøÛöÖû ] Üô³uø…û ] Ü$ ³`ö ×# ³Ö]

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

137 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDàømû †ô’( Ïø ÛöÖ]æø
vZ -ÑÆvZ} Z ¹ä VrZ Ôâ 
Û 3g? VßZz äZðruvZ} Z L L
uvZ } Z c*Û ä ÅzmvZ -\ W ?Ì6,Vß Zz äZ Íw!*
â Åzm
ÅzmvZ -ÑÆvZ } Z ¹ä VrZ Ôâ 
w!* Û 3g? VßZz äZðr
6,VßZz äZ Íw!*
gzZ c*Û ä ÅzmvZ -\ W ?Ì6,Vß Zz äZ Í
â
ó óX Ì
?~g ‚ Å ~g ‚ Å<Z ´ â 7e©q Z »ë Z ]â ÅZ ! >+¢q
kZ ˆ Æ äY ïÆ ÚkZ + -Z ÚÜ a vZ wÎg ·+
$Y q $Y q
-Z
Û ¬ŠaÆ T ñY c*
wÎg·ŠpN â Š wJ eù ~ V/Ã]Š XÅ¿
rg >
· ? ¬Š Å ¾ñY ï ¬Š ÐZ ì ‚ kZ ¿{z a vZ
Ø e Å ]!*
t ÐZ ¬Š Å a vZ wÎg
ce h™d‚f ] !*
Ô**
™«™Åy!*
i Ô **
™«™ÅŸ
ÔI] !*
ÅíÐ y!*
i
™x ÈZ » Vg e¬ Ð )i ú
Ô **
Ô**
™Š * ™x ÈZ »zi ú
$Š q Z Ô**
c ttg
™¿._ÆDÔ**
Ô** )
™® á Z Åttg
$Š q Z
™ ã ‚ WaÆ VÍß
Ô**
Xì=g f » a½ñ¬ŠaÆ \ WgzZ}÷ **
™[ AZÐ Õ
a½ñ ¬ŠÃ\ WgzZ = ´ â z Û{ì ¬Š Ð ]+Z [gvZ ~÷
! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û <!*
A gzZ ñâ Ø{ Ô ñ¯ t Z]»
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

138 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1~— Å]YgŠ

èö ×ø ‘ôæø (]†÷`û ‘ôæø ^f÷ŠøÞø äü ×ø Ãø røÊø (]†÷ øeø ðô ^ÛøÖû ] àøÚô Ðø×ø ìø pû„ôÖ$] ä³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
äü Öø Ôømû †ôø øŸ åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFô Ÿø áû]* ‚ö³`ø û]* æø (]†÷ ³qû]* ÔøÖô ƒF oû³Êô Ýô^³uø…û Ÿûø]
Üö¿øÂû]* äü Öö çû‰ö…øæø åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø]†÷ìûƒö èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýôçû³nø Öô ^³aø‚$ ³Âø]* é÷ ø ^`ø ø
àûÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø ]†÷ Òû ƒô ܳ`öû Ãö ³Êø …û ]* æø]…÷‚û³Îø Œô^³ß$³Ö]
=‚öÃû eø ^Ú$ * ø] pû†Òû „ôeô Üû`ö Ãø fôiø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
—lõ^³qø…ø ø Üø×ûÃô Öû] ]ç³iöæû ]. àø mû³ „ô³Ö$ ]æø Üû³Óö³ßû³Úô ]çû³ßö³Úø I àø mû³ „ô³Ö$ ] äö ³ ×# ³Ö] Äô³Êø†û ³ mø™
D11VäÖ^rÛÖ]E
» "(,ÐWgzŠt XìgzŠ » à ì×zgŠ .x **
gzŠt ÔìgzŠ » ¹,
FgzŠt
ÌÒÃVŒ Ôì ÌœVŒ a Æ ä™ ™zZÃi ggzZ ÏL Z Ôì gzŠ
c*
Š J (, -Z Xì ÌyZz@*
Ãi gÆ Tì {zÂq Ôì Ì]Øg Ç < s çÔì
+Z » ólp Å kZ Zg f X èg ¬ Ì{ÇgzZ èg ¬ Ìi gt X ñ Y
T < Â{i Z0
gzZ ñJ (,] Z f Å ]+Z [g vZŠp  ñJ(,
T OgŠ c* ÃZgŠgzZ i g Æ
Z Ôú Æ kZ Ì*Š X ,Š J (,] Z f Å ]+Z [g vZÃZgŠ Æ
! x» ~zy
X³ÅkZ Ì,g · ÅågzZ
+
}÷V; ÆvZ ’ e **
™ H= y›ï 4D E
GG3I $Y Å[ òZ yZ
W
+
:N Yƒ— ] YgŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

139 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™x ÈZ »çz 
:*
$Zzg 251 ~›9Å b {,
:._Æ e ¦
kO1Z **
]çÖö ^Îø lô^qø…ø ‚$ Ö] äô eô ÄöÊø †mø æø ^mø ^_øíøÖ] äô eô äö ×$ Ö]çûvöÛmø ^Úø o×ø Âø ÜÓöÖ% ö ]* Ÿ
ø ]* EE
^_øíöÖ] éö †ø %Òø æø åô …ô^ÓøÛøÖû ] o×ø Âø ðô çû•öçö Öû ] Éö^fø ‰ûô V Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø oF×eø V
DD½ö^eø †( Ö] ÜöÓöÖô „øÊø éô ¡
ø ’$ Ö] ‚øÃû eø éô ¡
ø ’$ Ö] …ö^¿øjô Þû]æø ‚ôqô^ŠøÛøÖ] oÖø ô
H]+Z [g vZ á$
{k +Æ X ?VzŠ : ¸Å wqZ yZ »~ H L L
} Z 7VY : ¹ä VrZ Ô D â 
Û — Ì]YgŠgzZ D S Ì
Æ ú c*Û ä Åzm vZ -\ WÔÅz mvZ -wÎg Æ vZ
â
-Z Ô» Ð ]Ò+
~uzŠ ˆ Æ i úq $Y ÅKÔ**
™çz ï» Š z!*
X óì
ó o !* ™g OZ » i ú
g ¸ Ô**
$Y ÅK 
:» +
$Zzg 664 ~›9Å b '
: ._Æe , ¦
Y **
DDè÷ qø…ø ø éõ çø_ìö Ø( Óöeô ÜûÓöÖø á$ EE
ó óXì zgŠá$ Ù ( ñƒ º +
+Æ xŠC $Y ÅK ) a }g vGL L
:**
5 xŠÐ xŠ
$Zzg 995~zâ 0Z òÅ r È ¬ {¦
: ._Æe
DDè÷ qø…ø ø ^`ø eô äö ×# Ö] äö Ãø Êø …ø è÷ qø†û Êö ‚$ ‰ø àûÚø EE
zgŠ » kZ ]+Z [gvZì @*
5ÃVƒ 0* Ü zÆ i ú L L
B‚Æ Vƒ 0*

X ó ó D â 
Û—
:* ) )!*
*™ ZŠ Z iú® 
$Zzg 4717 ~ ~g g 9Å b {,
: ._Æ e ¦
kO1Z **
DDè÷ qø…ø ø áøæ†ö Âôæø ‹ºÛûìø ‚ôuô]çøÖ] éô ¡ø‘ø o×ø Âø Äônû ÛôrøÖ] éô ¡ø‘ø Øö–ûÊø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

140 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óXì aZZgŠ æ ** Ð "7,i ú! Z L L
) )!*
™ ZŠ Z i ú®
*™x ÈZ »…ZâgzZ V 
:*
¦
$Zzg 21308~£ZµÅ bg f1Z **
: ._Æ e
äö ßû Âø ¼$ uøæø è÷ qø…ø ø ^`ø eô äü Öø ÄøÊø …ø é÷ ‚ørû‰ø‚ørø‰øæûœ è÷ Ãø ³Òû …ø Äø³Òø …ø àû³Úø EE
DDè÷ n* nû_ôìø^`ø eô
kZÐzz ÅkZ ]+Z [gvZì @*
™{> c*
ì @* -Z ¿ L L
™ qÃg q
Û s ç Ì{k
9) ó óX D â Hq Û — ÌzgŠ q
-Z gzZ D â -Z »
E3™nZz (nZ
( 392: ïG
:** g {>Ð ]Ò 
ƒ m,
$Zzg 1423 ~zâ 0Z òÅ b y!*
: ._Æe ¦
N **
¼$ uøæø è÷ qø…ø ø ^`ø eô äö ×$ Ö] äö Ãø Êø …ø Ÿ$ ô é÷ ‚ør‰ø äô ×$ Öô ‚öröŠmø ‚õfÂø àÚô ^³Úø EE
DDè÷ n* n_ôìø ^`ø eô äö ßÂø
-Z ]+Z [gvZ Ôì @*
zgŠ q -Zt ‚ÆvZ Z
™{>q # ¿Ìðà LL
( 5741: ìÎZ 9) Xó Û sçÌ{k
ó Dâ Û —Ì
-Z D â
Hq
:−7,pÑŠzgŠ 
¦
$Zzg 16352 ~£ZµÅ b³1Z **
:._Æ e
àÚô Ôønû ×ø Âø o×# ‘ø àÚø V Ùø^Ïø Êø Ø$ qøæø $̂ ³Âø o³eùô …ø à³Úô lõ o³Þô ^³iø ]* EE
lõ^n* nùô ‰ø †ø Âø äö ßÂø ^vøÚø æø lõ^ßø Šøuø †ø Âø äö Öø äö ×$ Ö] gøjøÒø é÷ ¡‘ø Ôøjô Ú$ ].
DD^ø `ø ×ø %Úô äô n×ø Âø $ …ø æø lõ^qø…ø ø †ø Âø äö Öø ÄøÊø …ø æø
-Z? \ Wä T ¹gzZ c*
ŠzgŠû%q $Y Å[g}÷L L
WÑZz äWÐ +
HkŠ Ô ï Š ÉV)kŠ a Æ kZ ]+Z [g vZ ÔJ 7,
s ç {k
Û — ] YgŠ kŠ Ô D â 
ß Øg? kZ éÅ ÏZ gzZ D â 
D N* Û

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

141 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

E3™nZz (nZ 9) X ó ó
( 1661 : ïG
á z ð
:−7,» ¬Š kZ x 
¦
$Zzg 5077 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b lÈ1Z **
: ._Æ e
äö Öø (äü Ö Ôømû†ôø øŸ åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ äø ³ÖF Ÿø V xø³fø ‘ûœ ]ƒø  Ùø^³Îø àû³Úø EE
èõ fø Îø …ø Ùö‚ûÂø äü Öø áø^Òø †ö mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×F Âø çøaöæø ‚öÛûvøÖû ] äö Öø æø Ôö×û Ûö³Öû ]
^`ø eô äö ßû Âø ¼$ uöæø lõ^ßø Šøuø†ûÂø^`ø eô äü Öø kûfø jô Òö æø Øønû Âô^Ûø‰û ‚ô³Öû æö àû³Úô
àøÚ( ‡õ†û uô oûÊô áø^Òø æø lõ^qø…øø †ö ûÂø^`ø eô äü ³Öø Äø³Êô …öæø lõ^³òø ³n( ‰ø †ö ³ûÂø
ÔøÖô ƒF Øö%û Úô äü Öø áø^Òø oŠFÚû œ ]ƒø  ^`ø Öø ^Îø ]ƒø  æø oûŠôÛûmö o³j# uø áô^³_ø³nû $ Ö]
DDxøfô’ûmö oj# uø
(äü Ö Ôømû †ôø Ÿ
ø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$ äø ÖF  Ÿø Eì k, Ü zÆð¿LL
7 ¬Št ‰
ŠÑzZaÆkZ D †ö mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×F Âø çøaöæø ‚öÛûvøÖû ] äö ³Öø æø Ôö×û ³Ûö³Öû ] äö ³Öø
èV)kŠaÆ kZ Ôì [ZN » äZz™ŠZiWxÝq
-ZÐ ~ ³Z
á Ô DYK — ]YgŠ kŠ Ô DYK sç {k
x HkŠ Ô CY
- ðá|,
J Ü zÆ x
7 ¬Št ‰ áZ Yƒ pôÐ y- {z .
# Ôì @*
(6418~ ìÎZ 9)Xó ó(ì @*
I»«™gzZ [ZN) éÅkZ
Û Ð %F,
:−7,yWŒ 
$Zzg 2914 ~ ~ènZ òÅ b z/0vZ† **
: ._Æe ¦
oÊô Øöi( †ø iö køßûÒö ^ÛøÒø Øûi( …ø æø Ðôiø …û ]æø ]+ †ø Îû ]ô áô†û Ïö Öû ] gôuô^’øÖô Ùö^³Ïø ³mö EE
DD^aøæ. †ø Ïû iø èõ mø  †ôìô ‚øßû Âô ÔøÖø ˆôßû Úø á$ ¬ôÊø ^nø Þ‚% Ö]
( V·¨ Å ]YgŠ ) gzZ Û 7,Ç ñY ¹Ð yWŒ
gzZ Û m Û#r ™L L
V˜ G Ô¸ _7,Ð %F,~ *Š ? b§TÛ 7,Ð %F,
ó óǃx £ Z¾V;z σ e
$W~y
W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

142 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

g Z’Ãt ÜZ LZ 
:**
$Zzg 4798 ~ŠzzZŠ ! Z òÅ cÈ ¬ {¦
: ._Æe
DDÜôñô ^Ïø Öû ] Üôñô ^’$ Ö] èø qø…ø ø äô Ïô ×ö ìö àôŠûvöeô Õö…ô‚ûnö Öø àøÚô ç+ ÛöÖû ] á$ EE
pg { izg ½ yŠ ) ì™ ª
p z$
+Å t Ü Z ŒLZ òŠ W ðñGL L
X óì
ó ©
8™ÝqÃZgŠÆ( á Zz ä™x ª½] Zg ) ì‡gzZ ( áZz
*™g (Z äZ Â
:*
$Zzg 2588 ~›9Å b {,
: ._Æ e ¦
kO1Z **
DDäö ×# Ö] äö Ãø Êø …ø Ÿ$ ô äô ×# Öô ‚ºuø]* Äø•ø]çøiø ^Úø æøEE
ó —ÐZ]+Z[gvZÔì @*
Xó ™g(Z äZÂaÆvZ¿ðÃZ
# LL
:Ü1 ]!*
Åí
$Zzg 6478 ~ ~g g 9Å b {,
: ._Æ e ¦
kO1Z **
Ÿ÷^eø ^`ø Öø oÏô ×û mö Ÿø äô ×# Ö] áô]çø •û…ô àûÚô èô Ûø×ô ÓøÖ^eô Üö×$ Óøjø nø Öø ‚ø³fû Ãø ³Ö] á$ ô EE
DDlõ^qø…ø ø ^`ø eô äö ×# Ö] äö Ãö Êø †û mø
kZ)ì &à©{z&ì m1Ý» ~qŸg ÅvZ ¿ðÃZ # GLL
Xó Û —]YgŠ FÆkZ]+Z[gvZ (á$
ó D â +Æß
*™x ¬Ãxs
:*
$Zzg 1771~g Z çE
: ._Æ e ¦
E.ËZµÅ b Š&0Z **
äô nû ×ø Âø ]æû% †ö Êø Üû`ônû ×ø Âø Üø×$ ŠøÊø ÝõçûÏø eô †$ Úø ]ƒø  Üø×ô ŠûÛö³Öû ] Øø³qö†$ ³Ö] á$ ¬³Êø EE
DDÝô¡øŠ$ Ö] Üûaö^m$ åô †nû Òô „ûjø eô èõ qø…øø Øö–ûÊø Üû`ônû ×ø Âø äü Öø áø^Òø
Ì{z ì H xsÃyZ ì @*
g¦ Æ x ¸Ëy›q
/Ð k0* -Z Z
# LL
Y| (,Ð yZzgŠ » kZ Â ï Š [ Z » xs
¸ ä kZèYì @*
( 3697 : ì ÎZ 9) X ó óì ð Zz™ ã; ŠŠ c*
ÅxsÃyZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

143 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Å :** 3ÃVÃÈ 
î **
G " A™.
: ._ õ Zzg 651 ~.Z ê Z Å b/0Z **
Á5G E ¦
éº ¡
ø ‘øæø Ýô¡øŠ$ Ö] ðö ^øÊû æø Ýô^Ãø _$ Ö] Ýö ^³Ãø ³›û¬³Êø lö^³qø…ø ‚$ ³Ö] ^³Ú$ œæøEE
DDÝö ^nø Þø Œö^ß$Ö]æø Øônû ×$ Ö^eô
™x ÈZ »zVƒ} ÎvßZ
** ™x ¬ÃxsÔ**
# gzZ ** 3ÃVÃÈ L L
î **
E3™nZz (nZ 9) X ó ì
( 453: ïG ó =g f » ~— Å] YgŠ
*™^aÆ {/gzZ e
:*
$Zzg 4116~ yZÑZ ™Å b/0Z **
: ._Æ e ¦
oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] gøjø Òø Ÿ$ ]‚÷mø Äö–ømø Ÿø æø ¡÷qû…ô tô^vøÖû ] Øöeô]ô ÄöÊø †û mø ^³Úø EE
DDè÷ qø…ø ø ^`ø eô äü Ãø Êø …ø æûœ è÷ òø n( ‰ø äö ßû Âø^vøÚø æû œ è÷ ßø Šøuø ^`ø eô äü Öø
=g f » äSÃ{k
HÔ=g f » n? V˜ xŠq -ZaÆ} /gzZ e L L
-Z q
ó =g f Ì» ~— Å]YgŠB‚B‚Æ kZ
( 5596: ìÎZ 9) Xóì
}÷V; Æ ]+Z [gvZ VƒLe ~¤
/Z y›¨ ! >+¢q
™ H=ÂñYƒ— ûg Z÷V; Æ ]+Z [g vZ ÔN Yƒ— ] YgŠ
ce **
‚g z ]tx ?ì C™ ðÉg HÅ \ WgzZ ~÷~ KkZðs Z <Ñ ?
ª
VÔ ** ) )!*
™ ZŠ Z i ú® ** ™x ÈZ »çz ì t
$Y ÅKÔ**
5 xŠÐ xŠÔ» +
™]zˆÅx¯ Å[g Ô**
ÃtÜ Z LZ Ô** ƒ m, ™x ÈZ » …ZâgzZ
g {>Ð ] ÒÔ **
{/gzZ e Ô ** ™x ¬ ÃxsÔÜ1 ] !*
3ÃVÃÈ **
î ** g Z’
™g (Z äZ ÂÔ**
ÅíÔ**
Xì=g f » ~— Å] YgŠaÆ \ WgzZ}÷Ô**
™^aÆ
}iZâÐ =ÂkZÃ\WgzZ= ´ â z Û{ì ¬ŠÐ ]+Z [gvZ ~÷
Û yZÑ !*
gzZ ñâ Ø{ =gf » ~— Å ]YgŠ ,™g(Z ÃVñ» yZ ë
!=°Z [g c*
}WXñ¯ »gZh
+Š LZ~ kzŠÁZ ¼
A B‚Æ~—Å]YgŠ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

144 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1ÞZ ›

ø n% íøj$Ö] àôÂø åö $̂ ßø ÛöÖû ]ø (éô †ø ¾ô^$ßÖ] …ô^’øeû *Ÿ] Õô]…ø û ô àûÂø ÄôËô iø †û ÛöÖû ] ä×# Öô ‚öÛû³vø³Öû ]ø
lô¡
Ÿø áû]* ‚ö`ø û]* (é†ø ìô¤] Ùø‡ô^ßø Úø Ùøæ$ ]* løçûÛøÖû ] ØøÃø qø pû„ôÖ$]ø (éô †ø ›ô^íøÖû ] Ýô^aøæû *Ÿ]æø
äö ³Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (äü ³Öø Ôømû†ô³ø Ÿ
ø åü ‚ø³uûæø äö ³³×# ³Ö] Ÿ$ô äø ³³ÖFô
éö ¡ø’$ Ö]æø (éô †ø Êô ^ßø jø ÛöÖû ] hôçû ×ö Ïö Öû ] àønû eø ÌøÖ$]* pû„ôÖ$]ø (éô †ø aô^fø Öû ] lô^mø ¤^eô 'öçûÃö fû ÛøÖû ]
ä́eô^vø‘û]ø o×F Âøæø (éô †ø aô^_$ Ö] ä́iô †ø jû Âôæø ä́Öô  o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö ^Þø ‚ôn( ‰ø o×F ³Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (éô †ø aô] $̂ Ö] ÜôröÞû Ÿû* ]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D134Vá]†ÛÂ ÙI E —àønû ßô Šôvû Ûö Öû] g% vô mö äö ×$ Ö]æø ™
+−Zz Xì ! p ~(,¹ Ô** » V\WÔ **
ƒZg @* ƒÃƒ8Ô~ }Ñç ã K̈Z
Xì ]Š X ~(,X** +‚ Z :
ƒÃƒ8» x Z™ {E L Æ x Z ZgzZ t Ü Z **
ƒ Zg \ »
wJ e ù ~ V/~Ã]Š X kZ1ñY1™ ‰Zà VŠ X x Ó yZ Å Ï0
+i
t1X ñY 0 Ã8» ´ â z Û{ Æ ] Ñ» ~g7ƒ6,~i ÂLg ¿t VzŠ
X ñY 0glZg ø ]Š Xt ?,™ H\ Wgz Z ~y
WÔì eù
}÷ [ òZ µÃ {z X Ù Š ~ Ýzg Å g Û
W
$uz yWŒ
X D Y 0=g f » ÞZ ›aÆ\ WgzZ
*™g (Z ]g Ó 
:*
:ì ã!* á g Z~108 îGE
g› !pZ >gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

145 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—àmû†ôã( _$ Ûö Öû] g% vô mö äö ×# Ö]æø ]æû †ö ã$ _$ jmø áû]ø áøçûf% vômö Ùº^qø…ô äô nû Êô ™
\¬vZgzZ D™IÃäƒ u 0*
[p {z òŠ W,Z ~ kZ L L
X óì
ó @*
™IÃVß Zz äƒ u 0*
[p
:´g ¢z yZZ 
:._Æ e 5k.ÅZ Å b Š&0Z **
$Zzg? 95~ ug åG ¦
oiô ç+ mö Ÿøæø g% vômö Ÿ$ àûÚø æø g% vômö àûÚø Ùø^Ûø³Öû ] o³_ô³Ãû ³mö äø ³×# ³Ö] á$ ]ôEE
DDáø^Ûømû Ÿûô] åö ^_øÂû]ø ]÷‚fû Âø äö ×# Ö] g
$ uø]ø ]ƒø ô æø g% vømö àûÚø Ÿ$]ô áø^Ûømû Ÿûô]
wâ ( ÃVâzŠ ) D™ 7I &gzZ D™I & \¬ vZ GL L
Û «ÐZ sÜyZZgzZ D â 
X D™I {z & D â Û«
Û IÃ }È Ë \¬ v Z Z
D i Zâ Ð yZZ ÐZ Â D â # gzZ
( 571: 9nZz (nZ 9) X ó ó
*™/ÂEgzZ 5 
:*
:ì ã!* g› á g Z~222{ÂZ >gÎ
—àûm†ô`( _øjøÛö Öû] g% vô mö æø àønû eô]ç$ j$ Ö] g% vô mö äø ×# Ö] á$ ô™
X ó ó D â gzZÃVß Zz ä™/Â\¬vZ GL L
Û IÃVß Zz:g u 0*
:**) ¤Z Å a· 
™®
:ì ã !* g› á g Z~31 e $WyZ/wW{gÎ
ÜûÓöÖø †û Ëô Çûmøæø äö ×ùÖ] ÜöÓöfû fôvû mö oû Þô³ ç³Ãö ³fôi$ ^³Êø äø ³×ù³Ö] áøç³f% vô³iö Üû³jöß³Òö áô Øû³Îö™
—Ünû uô…$ …º çËöÆø äö ×ùÖ]æø ÜûÓöeø çÞöƒö
\¬vZŠpz™ ~g Zˆ@* ™›Ð vZ ?¤
~÷ƒ T e ** /Z !ØŠÈ L L
ÛZ (,\¬ vZgzZ uŠ â H}g vgzZ Ç }™ › Ð ?
Û s ç {k
X óì
ó y!*
$ÑZz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

146 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡
GG
*™g (Z ~ ðW©$ 
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~76 e $WyZ/wW{gÎ
—ànÏjÛÖ] g% vô mö äø ×ùÖ] á$ ¬ôÊø oÏøi$ ]æø åô ‚ô`û Ãø eô oÊøæû ]* àûÚø o×øeø ™
}™g (Z ~g ÇÌ6,
gz Z }™ Zg7 g Z Œ Û Z CZ ¿ ( gz¢) 7VY L L
X óì ™›Ð Vzg ÇÌ6,,Z Ì\¬vZ Â
ó @*
*™g(Z@i 
:*
$Zzg 4102~zâ 0Z òÅ b Ä0 ™**
:._Æe ¦
DDäö ×# Ö] Ôøf% vômö^nø Þû ‚% Ö] oÊô ‚ûaø‡û ]ôEE
( 923 :ìÎZ 9) XóÐ Û ›Ð ?]+Z [gvZÙg (Z@i L L
ó N â
™ÀÂ6,vZ 
:**
:ì ã!* gŠ á g Z ~159 e $WyZ/wW{gÎ
—ànû ×ô Ò( çøjøÛö Öû] g% vômö äø ×ùÖ] á$ ô äô ×ùÖ] o×øÂø ØûÒ$ çøjøÊø køÚû ˆø Âø ]ƒø¬ôÊø™
\¬vZ G Ô,™:z½6,\¬vZ ÂñYƒ {Š Zg Z¢» \W#
Z :L L
X ó ó D â 
Û IÃVß Zz ä™À Â
*™IÃ]‡5 ÅvZ 
:*
¦
$Zzg 6508~ ~g g 9Å b .ñ1Z **
:._Æ e
DDäö ñø ^Ïø Öô åø †ôÒø äô ×# Ö] ðø ^Ïø Öô åø †ôÒø àûÚø æø äö ñø ^Ïø Öô äö ×# Ö] g$ uø]ø äô ×# Ö] ðø ^Ïø Öô g$ uø]ø àûÚø EE
à ]‡5 Å kZ \¬ vZ ì @*
™IÃ ] ‡5 Å \¬ vZ ¿ L L
Ð kZ \¬vZ ì @* Ã ] ‡5 Å \¬vZ gzZ D â 
™I** ÛI
( 5964: ì ÎZ 9) X ó ó D â
Û I **
Ã] ‡5
:xg èZg?Ÿg ÅvZ
¦
$Zzg 4031 ~zâ 0Z òÅ b ´ â 0 ÷Z **
:._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

147 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—^•ø†( Ö] äü ×øÊø oø•ô…ø àûÛø Êø Üûaö ¡øjøeû ]ô^Ú÷ çûÎø g$ uø]ø]ƒø]ô äø ×# Ö^Þ$ ]ô™
ÅvZ ðà : D â i WÐZ D â 
Û IÃx ¸T\¬vZ GL L
ó CYƒ Ýq Ÿg Å vZ ÐZ ñYƒ èZg ,
: ìÎZ 9) X ó ì 6 Ÿg
( 1706
*™ñ? T
:* $r
:ì ã!* gŠ á g Z ~146 e $WyZ/wW{gÎ
]ûçÞö^Óøjø‰û] ^Úø æø ]ûçËöÃö •ø ^Úø æø äô ×ùÖ] Øônû fô‰ø oûÊô Üû`ö eø ^³‘ø]* ^³Ûø Öô³ ]ûç³ßö³aø æø ^³Ûø ³Êø™
—àmû†ôeô^’$ Ö] g% vômö äö ×ùÖ]æø
N: Ô~g ; È ä VrZ Â: pq¾~ {Zg ÅvZ Ì7Z L L
Û IÃVßZz ä™ñ\¬vZgzZ"Š:gzZìg
X ó ó D â 
*™Š ˜™~ {Zg ÅvZ
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~08 e $W# Z {gÎ
áº^³nø ßûeö Ü`ö Þ$ ^* ³ Òø ^³ Ë& ³‘ø äô ³ ×ô³ ³nû fô‰ø oû³ Êô áøç³×ö iô³ ^³ Ïø mö³ àø³mû„ô³Ö$ ] g% ³ vô³mö äø ³ ×# ³Ö] á$ ô™
—”ºçû‘ö†û Ú$
Û IÃ VÍß yZ \¬ vZ GL L
h Q~ {Zg Å kZ D â 
X ó ó ]g qðƒ ðö g{ztÍ D™Š ˜
™™f »vZ
:**
¦
$Zzg 818 ~ yx0Z 9Å b†0f ç**
:._Æe
àûÚô ^f÷›û…ø ÔøÞö^ŠøÖô æø løçû Ûöiø áû]ø Ùø^Îø äô ×# Ö] oÖø ]ô g% uø]ø Ùô^Ûø³ÂûŸûø] p% ]øEE
DDäô ×# Ö]†ôÒû ƒô
i V; Æ ]+Z [g vZ ¿‚ yà Р~ wqZ L L
ì [8 {Š c*
Æ vZ y!*
i ~¾ ( ~ wq kZ ) ƒ Ág Ð *Š kZ Â:c*ÛÂ
â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

148 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X óƒ
ó F,
Йf
*™Šgz»v:Z 
:*
$Zzg 4256 ~ öW ЛG
:._Æ e $1ZµÅ b ´ â 0 ÷Z **
¦
DD‚ôÛûvøÖû ] àøÚô äô ×# Ö] oÖø ]ô g% uø]ø ðõ oûø àûÚô ^Úø æøEE
ó 7[8q ÌðÙ| (,Ð:Z V; Æ ]+Z [gvZ L L
9) X ó ì
( 1572 : 9nZz (nZ
*™Šgz»vZ y4
:*
¦
$Zzg 7102 ~ ›9Å bg f1Z **
:._Æe
DDåô ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö äô ×# Ö] oÖø ]ô Ýô¡øÓøÖû ] g$ uø]ø á$ ]ôEE
 V; Æ]+Z [gvZ L L
XXå‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³fû ‰öZZ x¯[8Ð ƒ
( 1538 :þ9nZzÅ (nZ 9) Xì
A™.
¦ &
$Zzg 7800 ~.Z êEZ Å b)â Z1Z **
:._Æ e
äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô äö Ïö Ëô ßû mö gõaøƒø Øôføqø àûÚô äô ×# ³Ö] o³Öø ]ô g% ³uø]ø ^³`ø Þ$^ôÿ ³Êø EE
DDØ$ qøæø $̂ Âø
i ÌÐ h N kZÆ äÎV; Æ ]+Z [gvZtL L
& ì [8{Š c*
( 1541: 9nZz (nZ 9) X ó óñYc* 
Š™ ay~ {Zg ÅvZ
:−7, Ü z
iú? ‰
¦
$Zzg 5625 ~ ~g ‡Z 9Å b Š&0Z **
:._Æ e
o×F Âø éö ¡ø’$ Ö]ø Ùø^Îø [ äô ×# Ö] oÖø ]ô g% uø]ø ØôÛøÃø Öû ] p% ]ø o$ ³fôß$³Ö] kö³Öû ^ø ³‰øEE
DD^`ø jô Îû æø
 V; Æ \¬vZ ¿‚yà Hw ZÎÐax™ Z Ñ ä ~L L
Ѓ
X ó ó−7, Ü zÆ kZÃi ú:c*
6,‰ Û ä a \W Â ?ì [8{Š c*
â i

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

149 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™x ÈZ»…Zâ 
:*
$Zzg 6137 ~ ~g ‡Z 9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
äô nû ×ø Âø kö•û†ø jø Êû ]^Û$ Úô o$ Öø ]ô g% uø]ø ðõ oûøeô pû‚ôfû Âø o$ ³Öø ]ô hø†$ ³Ïø ³iø ^³Úø æøEE
àe] xnv‘E DDäö f% uô]ö oj# uø ØôÊô ]çøß$Ö^eô o$ Öø ]ô hö†$ Ïø jø mø pû‚ôfû Âø Ùö]ˆø mø ^Úø æø
D1135äÛmˆì
87[½Z÷B‚Æq Ë{ÈZ÷L L
Æ 5ZŠ Z Å Vzq yZ A ©
™x ÈZ » …Z â {ÈZ÷gzZ Å n
©ì Lg @* Û ? kZ ä ~ B‚
X ó óVƒ©
8¯ [8CZÐZ ~
:** gŠ . 
™„
$Zzg 543~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b Y Z'
:._Æ e , ¦
**
Øö’ômø ‚öfû Ãø Öû ]^`ø nû ôÛûmø éõ çø_ûìö àûÚô äô ×# Ö] oÖø ]ô g% uø]ø éõ çø³_û³ìö àû³Úô ^³Úø EE
DD^Ë& ‘ø^`ø eô
ðÃà \¬vZ ™| (,Ð kZ ì @* VZ xŠ a Æ ä5 QòŠ W L L
ó 7Zg \ xŠ
E3™nZz (nZ 9) X ó ì
( 507: ïG
*™›aÆvZ 
:*
Ö ™0 {Š „**
$Zzg 6714 ~›9Å b#
:._Æe ¦
DDäô nû Êô äö jø fû fø uû]ø^ÛøÒø Ôøf$uø]ø Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö] á$ ^* eôEE
Åá Zz äYa Æ ]g c* i Å ð¸ y›LZ ~ Â~uzŠ Ð Âq -Z
À&
b§T:L Lõ/GŸG Š p ÖZ ‰ ñà Ð + $Y Å vZ a Æ ä™ ãZz à Ñ
( 4321 ì ÎZ 9) X ó ó D™›Ð3\¬vZ G ì @*
™›Ð kZ Â
:**
™g \ ЩÂ
$Zzg 6940 ~ ~g ‡Z 9Å cÈ ¬ {¦
:._Æe

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

150 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

oôÊ äô eô^vø‘ûŸ ø ô ]. †ø Ïû mø áø^ø Òæø èõ m$†‰ø oF×Âø¡÷ qö…ø &øÃø ³eø V o$ fôß$Ö] á$ ]øEE
ÔøÖô ƒF ]æû†ö Òø ƒø ]çûÃö qø…ø ^Û$ ×ø Êø ‚ûuø]ø äö ×# ³Ö]çø³aö Øû³Ïö ³eô Üö³jô íû³nø Êø Üû³`ôiô ¡
ø ‘ø
Ùø^Ïø Êø åö çû×ö òø ŠûÊø ÔøÖô ƒF Äößø ’û³mø ðõ oû³øm( Ÿô* åö çû³×ö ³‰ø Ùø^³Ïø ³Êø V o( fôß$׳Öô
åö æû †ö fôì]ø V o% fôß$Ö] Ùø^Ïø Êø ^`ø eô ðø †ø Îû ]ø áû]ø g% uô]ö^Þø]øæø àôÛFuû†$ Ö] èö Ëø ‘ô^`ø Þ$Ÿ
ô*
DDäü f% vômö äø ×# Ö] á$ ]ô
Ö â Z Åx Z™/ô5™ ¯÷Z »Hq
# -Z ä a*™Ñ L L
-ZÃ! ôq
™ »B‚Æ ó u
# å@*
Z ó Z—ZðJL ˆ Û {z ñƒ D Zz™
L Æ ] Y ZŒ
{zg7 ÐZ c*
â Cà a*™Ñ ä VrZ ÂLß {z
Û ä \ Wc*
™VY,Z
ì ÚÅÝgt¹ä kZ  Y7 Ð kZ äVrZ X å @*
ÅkZ ~a kZ
\¬vZ GØŠ C ÐZ :c*Û ä a *™Ñ : X Vƒ@*
â Û
™IÃ] Y Z Œ
Û ›Ð kZ
X ó ó D â 
:*
*™yˆZB‚Æ VÍß 
:ì ã!* g›á g Z ~195 e $W{ÂZ >gÎ
—àønû ßô Šôvû Ûö Öû] g% vô mö äø ×ùÖ] á$ ô ]ûçøßöŠôuû]* æø ™
Û IÃVß Zz ä™yˆZ \¬vZ Gz™yˆZ L L
X ó ó D â 
:ì ã !* á g Z ~134 e
gŠ $WyZ/wW{gÎ &
—ànû ßô Šôvû Ûö Öû] g% vô mö äö ×# Ö]æø ™
Û IÃVß Zz ä™yˆZ \¬vZ L L
X ó ó D â 
:ì ã !* á g Z ~13 e
gŠ $W{Z +ÓZ {gÎ &
—àønû ßô ŠôvûÛö Öû] g% vô mö äø ×# Ö] á$ ô™
Û IÃVß Zz ä™yˆZ \¬vZ GL L
X ó ó D â 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

151 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™„ZpíB‚Æ VÍß 
Ö ™0 {Š „**
E.ËZµÅ b #
$Zzg 2697 ~g Z çE
:._Æe ¦
o$ Êô àønû ×ô ‘ô]çøjø Ûö×û Öô oûjô $fvøÚö kûÏ$ uø o$ Êô àønû e( ^vøjø Ûö×û Öô oûjô f$vøÚö kûÏ$ uøEE
àønû Öô ƒô ^fø jø Ûö×û Öô oûjô $fvøÚö kûÏ$ uøæø o$ Êô àømû …ôæô]ˆø jø Ûö×û Öô oû³jô f$vø³Úö kû³Ï$ ³uøæø
DDo$ Êô
a }÷Ôˆƒ " ›~÷a Æ Vß Zz ä™›a }÷L L
$U*
$U*› ~÷ a Æ VßZz Y
-Z a }÷ Ôˆƒ "
Å }uzŠ q

ä™ aya }÷Ôˆƒ " ›~÷a Æ Vß Zz ä™]g c*
$U* i
( 4321 : ìÎZ 9) X ó óˆƒ " ›~÷aÆVß Zz
$U*
:*
*™s çÃVÍß 
: ì ã!* g› á g Z~22 e $Wg‡Z {gÎ
…º çËöÆø äö ³×$ Ö]æø ÜûÓöÖø äö ³ ×$ ³Ö] †ø ³Ëô ³Çû mø³ á]* áøç³f% vô³iö Ÿ]ø * ]ç³vö ³Ëø³’û³nø Öûæø ]ç³Ëö³Ãû ³nø Öûæø ™
— ܺnû uô…$
}g v \¬ vZ T e 7 ?H X ,™g ¦
/gŠgzZ,™ s çL L
$á Zz ä™s ç \¬vZgzZ} Š™s çg]
X ó ó y!*
:*
*™s »Zz w°yxgŠÆ VÍß 
:ì ã!* á g Z ~09 e
gŠ $W] ZÆZ >gÎ
—àønû _ôŠôÏûÛö Öû] g% vômö äø ×$ Ö] á$ ô ]ç_öŠôÎû]* æø ™
Û IÃVß Zz ä™s »Z \¬vZ G < s »ZgzZ L L
X ó ó D â 
:ì ã!* á g Z ~08 e
gŠ $W»Z >gÎ &
—àønû _ôŠôÏûÛö Öû] g% vômö äø ×$ Ö] á$ ô Üû`ônû Öø]ô]ç_öŠôÎû]* æø ™
I Ã Vß Zz ä™ s »Z \¬ v Z G < s »Z Ð y Z gz Z L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

152 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó Xó D â 
Û
:*
*™ò3,
6,Vëñ 
:ì ã!* g› á g Z~54 e $W{Z +ÓZ >gÎ
àønû ßô Úô çûÿÛö Öû] o³×ø³Âø èõ Ö$ ƒô ]ø äö ³ Þøçû³f% vô mö³ æø Üû³`ö f% vô³mö Ýõçû³Ïø³eô äö ³ ×# ³Ö] o³ iô³ ^ûÿ³ mø³ Íøçû³ŠøÊø™
—àømû†ôËô ÓFÖû] o×øÂø éõ ˆ$ Âô ]ø
Ð vZ Ì{zgzZ σ [8ÅvZ ¨ÑÃx ¸+Z¢ ¹ \¬vZ ÂL L
X óÐ
ó Vƒ wŠ J6,Vz
Û »gzZÐVƒ wŠ x3, bg ›
6,V⠛σ B
:**
W7Ð t ÜZ Œ
$Zzg 486 ~ yx0Z 9Å bq
:._Æ e ¦
-Ñ0)‚ Z **
DD^÷Ï×ö ìö Üû`ö ßö Šøuû]ø äô ×# Ö] oÖø ]ô Œô^ß$Ö] g% uø]øEE
X óƒ  V; ÆvZÐ ~ VÍß L L
ó YZ t Ü Z » Tì {z [8Ð ƒ
*™gzŠÃÅ 1 ÅË 
:*
A™.
$Zzg 861~.Z êEZ Å b/**
:._Æe ¦
Üõ×ô ŠûÚö o×F Âø äö ×ö ìô‚ûiö …º æû†ö ‰ö Ø$ qøæø $̂ Âø äô ×# Ö] oÖø ]ô Ùô^Ûø³ÂûŸûø] g% ³uø]øEE
DD^÷Âçûqö äö ßû Âøö †ö _ûiø æû]ø^÷ßmû ø äö ßû Âø oø–ôÏû iø æû]ø è÷ eø †û Òö äö ßû Âø ÌöôÓûiø æû ]ø
$Y Å kZ c*
Ð+ ™gzŠÃ1 ËÐ kZ c*
Ô** ÔbŠ ÙpÃy›Ë L L
Æ ]+Z [g vZ ( ** 3 ) **
î ** ™gzŠÃ uÈ Å kZ c*Ô ** Û
™ ZŠ Z nŒ
( 2623 : 9nZz (nZ 9) X ó ó wqZ +F,+ItV;
{h
:* Ù
*™Ð CgzpgzZ ï¢x »C
$Zzg 4386~ öW ЛG
:._Æe $1ZµÅ cÈ ¬ {¦

DDäö ßø Ïô jø m$ áû]ø ¡
÷ ÛøÂø ÜûÒö ‚öuö]ø ØøÛôÂø]ƒø ]ô g% vômö äø ×# Ö] á$ ]ôEE
™ ›Ð kZ vZ L L
9 ) X ó ó}™Ð CgzpgzZ C¢x » ì @*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

153 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

( 1880: ìÎZ
*™„? ¿
:*
$Zzg 6100~ ~g ‡Z 9Å cÈ ¬ {¦
:._Æ e
áû]ôæø^`ø Úö æøû ]ø Ùø^Îø äô ×# Ö] oÖø ]ô g% uø]ø Ùô^³Ûø³ÂûŸûø] p% ]ø V o% fôß$Ö] Øøòô ‰öEE
DDØ$ Îø
+I V; Æ vZ wqZ Ð yà Š
? {h HH wZÎÐ a*™ Ñ L L
X óƒ
ó : VY Z hð{ Zp¿ÑZz „c*Û ä a\ W Â
â
:ÈÐ ~g » c*
g
¦
$Zzg 7621~›9Å bm‡z ! Z 0Ä **
:._Æ e
DDo$ Ëô íøÖû ] o$ ßô Çø Öû ] o$ Ïô j$Ö]‚øfû Ãø Öû ] g% vômö äø ×# Ö] á$ ]ôEE
Û Iÿ, Z \¬vZ GL L
wZÎÔƒÑZz ä™g (Z ò ¾ D â 
X óƒ
ó ÑZz vÐ( ~g » c*
g ) ]àgzZƒÑZz vÐ ä™
:*
*™wJÁg 
$Zzg 3568~ yx0Z 9Å b/0Z **
:._Æe ¦
DDäö Ûöñô ]ˆø Âø oiF çûÿiö áû]ø g% vômö ^ÛøÒø äö ’öìø…ö oiF çûÿiö áû]ø g% vômö äø ×# Ö] á$ ]ôEE
Û IÃ ä™ wJ Ág \¬ vZ GL L
Û b§ T D â 
Å n
( 1060: 9nZz (nZ 9) X ó ó D â 
Û IÃ5ZŠ Z
?ñYƒÝq ›ÅvZÐZ Le 7yà !gŠ.
Þ ‡ ð •Z
?ñYƒÃ[8» ]+Z [gvZ {z Le 7yÃ
g (Z ]g Óì t ðÉg x **
Æ \ WgzZ }÷~ KkZ Å <
L z [Â
Ô **

Ô´g ¢ z yZZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

154 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Ô**
™) *™/ÂE gzZ 5
®¤Z Å a ·Ô*
™g (Z ò ¾
Ô**
™g (Z@i
Ô**
ƒ èZg? Ÿg ÅvZ **
Ô** ™I Ã] ‡5 ÅvZ
™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ Ô**
Ô** ™ñ? T
$r
™Šgz »v:Z Ô**
Ô** ™™f »vZ
™Šgz »vZ y4
Ô**
™x ÈZ »…ZâÔ**
Ô** Ü z
™ ZŠ Z i ú? ‰
™›aÆvZ Ô**
Ô**  gŠ .
™„
Ô **
™g \ Ð © Â
Ô**
™yˆZB‚Æ VÍß
Ô**
™„ZpíB‚Æ VÍß
Ô ** 3ÃVÃÈÔ**
î ** ™s çÃVÍß
Ô**
™w°yxgŠÆ VÍß
Ô**
W7Ð t Ü Z Œ
™g (Z „? ¿Ô **
Ô** ¯ ]gzpÿ
Æ ›Å vZ a Æ \ WgzZ }÷ **
™ wJÃÁg gzZ È Ð ~g » c*
g
X =g f » w”
ÅVñ» yZ Ã\ WgzZ = ´ â z Û{ {z ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Ì›ÅvZ ~ËN Yƒ ï
á ~ VzÈ [8Æ kZ ë ñâ 
Û «= Â
Xƒ Ì[½»vZgzZƒ ÌÄcÅvZ Ôƒ
ànÛ×ÃF Ö] h… ä×# Ö‚ÛvÖ] á] ^Þ]çÂ†ìæ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

155 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1Šæ ÅvZ

(‚ûnû `ôø ðõ oûø Ø( Òö o×F Âø çøaöæøö (‚mû†ômö ^ÛøÖ( Ùº^Ã$ Êø ô (‚nû Ãô ÛöÖû ] p- ‚ôfû ÛöÖû ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø
øŸ åü ‚øuûçøÖû ] äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFô Ÿø áû]* ‚ö`ø û * ø] (‚mû…ôçøÖû ] Øôfû uø àû³Úô Üû³`ônû Öø ô hö†ø ³Îû ]* çø³aöæø
Ýø çû mø …ø „$ uøæø …ø „øÞû ]* æø†ø $ eø (äü Öö çö‰ö…ø æö å‚öfû Âø ]‚& ÛøvøÚö ^ßø n$fôÞø á$ ]* ‚ö`ø û]* æø äü ³Öø Ôømû †ô³ø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]ø (‚ônûÂôçø Öû ]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D5Vèvi^ËÖ]E —àönÃô jøŠÞø Õø^m$ ôæø ‚öfö ÃÞø Õø^m$ ô™
ãK̈Z Ôì ]g „Ð ] c*
gz¢gzZ ]Yq Ôœq -Z q -Z » T Ï0 + i ã K̈Z
+ 
Ï0i ã K̈Z Ôì ` ZÅx™Æ kZ gzZ aÆvZ ÷‚ q
-Z q
-Z ÅT Ï0
+i
]¾ ÅvZ ¤
/Z pÔ D™ 1 hñì ÌLZ L) Â) ÔÐ %$
+] Ñq
ì eùt 1ÔY™7yvÌ'
, ,{g f » yK̈Z **
Z' á
hñì » *Š ~g7 ƒ ï
[gvZ +
$Y Å[ òZ yZ
WÔñY 0gl Z÷Šæ Å kZ gzZ ]¾ÅvZ
X D Y 0x » ]¾ÅvZaÆ\ WgzZ}÷Ð +
$Y Å]+Z
*™g (Z© Â{o
:*
:ì ã !* á g Z ~ 51 e
gŠ $W Û ¸ >gÎ
ÝöçûÏömø Ýøçûmøæø ^nø Þ‚% Ö] éô ^nø vøÖû] oÊô ]çûßöÚø I àøm„ô³Ö$ ]æø ^³ßø³×ø³‰ö…ö †ö ³’ö³ßû³ßø³Öø ^³Þ$ ô ™
— ö ^`ø Fû*Ÿ]
+
Ì~ Ï0i Å *Š Å yZ ñÑ yZZ vß gzZ ÅVz9LZ ë L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

156 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óX ( ÌÃ#
Ö ª ª)Ð Vƒ} 9{ZÍyŠ TgzZ D™Šæ
:** +
Y µ~ ~0 .]Š „ 
zZ}
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 55 e $Wg‡Z >gÎ
Üû`ö ß$ Ëø×ô íjøŠûnø Öø lô^vø Öô ^’$ Ö] ]çû×öÛô Âø æø ÜÓö³ßû³Úô ]çû³ßö³Úø I àø³m„ô³Ö$ ] äö ³×# ³Ö] ‚ø³Âø æø ™
Üö`ö ßømû ô Üû`ö Öø à$ ßøÓ( Ûø nö Öøæø Üû`ô×ô fû Îø àûÚô àømû„ôÖ$ ] Ìø×ø³í³jø‰û] ^³Ûø ³Òø šô…û *Ÿ] o³Êô
Ÿø oßô Þøæû ‚öfö Ãû mø ^ß÷Úû ]* Ü`ôÊô çûìø ‚ôÃû eø àûÚô Ü`ö ß$ ³Öø‚( ³fø nö Öøæø ܳ`ö Öø o³–ø³iø…û ] pû„ô³Ö$ ]
— áøçûÏö‰ô^ËøÖû] Üöaö Ôøn- Öøæ^. Êø ÔøÖô ƒF ‚øÃû eø †ø ËøÒø àûÚø æø ^ò÷nû Fø oûeô áøçûÒö†ô)ûmö
{°z »vZ Ð yZ ìg D™x » (gzZ ñÑ yZZ Ð ~ ?vß L L
¯ ÁqÃVÍ߬ Ð yZ 6 Ç}Š ¯ Áq »oÃyZì
yZgzZ å c*
z LÔHI a Æ yZ ä kZ & Ã+ŠÆ
spgzZ Ç} Š ™g ZG0*
à ËB‚ }÷gzZ Ð ,™ ]Š „ ~÷ {z ÔÇ ðZ ÃyZ ˆ Æ
ó óX g ZŠ™$
+vß, Z Â} ™¬ˆÆ kZ gzZÐ N ¯ : q

™ÀÂ? vZ 
:**
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 159 e $WyZ/wW{gÎ
— àøn×ô Ò( çøjøÛö Öû] g% vômö äø ×# Ö] á$ ô äô ×# Ö] o×øÂø ØÒ$ çøjøÊø køÚû ˆø Âø ]ƒø¬ôÊø™
:z½vZ G Åg:z½6,vZ Âß ™fx ³ ( » x » Ë ) Z
# gzZ L L
ó óXì ‚
rg „
 zŠÃVß Zzp
pg
:*
*™ ¬ŠÐ ]Ò 
:ì ã!* á g Z ~ 9 e
gŠ $WwÎZ {gÎ
àø³Úô ÌõÖû^* ³eô ܳÒö‚% ³Ûô ³Úö oû³Þ( ]* Üû³Óö³Öø hø^³rø ³jø‰û^³Êø Üû³Óö³ e$³ …ø áøç³ %önû Çô ³ jøŠûiø ƒûô™
—àønû Êô ô †û Úö èô Óøm- ¡øÛø Öû]
Û Ð gÇŠgz6,LZ ?Z
gzZ) à ™wJ ¬Š ~gvä kZ ¸ D™Šc*
 # LL

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

157 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óXÐ ,™Šæ ~gvÐ V¤
Û gZD -ZgZŠg·ë (Åg −) (c*
Ù q Û
â
:*
*™~È0*
Åi ú 
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 45 e $W{ÂZ >gÎ
— àønû Ãô Fô^íøÖû] o×øÂø Ÿ$ô 麆ø nû fôÓøÖø ^`ø Þ$ ôæø éô ¡ø’$ Ö]æø †ôf’$ Ö^eô ]çûßönû Ãô jø‰û]æø ™
yZ 1ì VZ¤ /i úG gzZ z™ 1Šæ Ð i úgzZñ ( ~ §z ôg ) gzZ L L
ó óX á Zz ä™g (Z äZ  ( 7VZ¤
/)6,VÍß
*™[AZа 
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 25 e $W/pZ {gÎ
ÜûÓöjûfø røÂû ]* ƒûô àõnû ßøuö Ýøçûmø æø éõ †ø nû %ô Òø àø›ô]çø³Úø oû³Êô äö ³×# ³Ö] Üö³Òö†ø ³’ø³Þø ‚û³Ïø³Öø™
—^ò÷nû Fø ÜûÓößûÂø àôÇûiö Ü×øÊø ÜûÓöiö†ø %ûÒø
# yŠÆ –
Z B ) gzZì ÅŠæ ~g v6,V´ñÐ ¹ ä vZ L L
» (k
ó Xó ðW: x » ̼ }g v{z  åyâ 6,] Ò ( Å®
) )) KZ »
*™ Zg7 Ã]gz¢Åy›Ë 
:*
$Zzg 7028 ~›9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
DDäô nû ìô]* áôçûÂø oûÊô ‚öfû Ãø Öû ] áø^Òø ^Úø ‚ôfû Ãø Öû ] áôçûÂø oûÊô äö ×# Ö]æøEE
ó óXì @* Û Šæ Å}È LZ ]+Z [gvZ L L
# Dâ
™Šæ Å ð¸ LZ {z Z
*™ì‡Y cÅt · Z
:*
:ì ã!* á g Z ~ 46 e
gŠ $WwÎZ {gÎ
ÜûÓövömû…ô gø³aø „û³iøæø ]çû³×ö³)øËû³jøÊø ]çû³Âö ‡ø ^³ ßø³iø Ÿøæø äö ³ Öøçû³‰ö…ø æø äø ³ ×# ³Ö] ]çû³Ãö ³nû ›ô]* æø ™
— àømû †ôeô^’$ Ö] ÄøÚø äø ×# Ö] á$ ô ]æû †ö fô‘û]æø
™: Z×~ :WgzZ g6,¬Æ wÎgÆ kZgzZ vZgzZ L L
/Z ) **
z™ (Z¤
G ßx »ÐñgzZ Çìg @*
Y wD Z Zg vgzZÐ zYƒ wŠ )
,? ( Ð

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

158 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óXìB‚ÆVß Zz ä™ñvZ
ƒ ÝB‚Æ ®
:** ) )
:._Æ e 5k.ÅZ Å b/0Z **
$Zzg 391 ~ ug åG ¦
DDèô Âø^ÛørøÖû ] o×ø Âø äô ×# Ö] ‚ömø EE
ƒB; »vZ6,®
( 8065: ìÎZ 9) ó óXì @* ) )LL
*™Šæ Å+ŠÆvZ
:*
:ì ã!* á g Z ~ 7 e
gŠ $W·{gÎ
k³ ³f( %ømöæø ܳ Òö†û ³ ³’ö³ ßû³ mø³ äø ³ ³ ×# ³ Ö] ]æ†ö ³ ³’ö³ ßû³ iø áûô ]ç³ ³ßö³ ³Úø I àø³ ³mû„ô³ ³Ö$ ] ^³ ³ `ø m% ]* ^³ ³ mø™
—ÜûÓöÚø ]‚øÎû]*
à ?gzZ Ç} ™Šæ ~g vÌ{z ÂÐ z™Šæ ÅvZ ?¤
/Z ! yZZ IZ } Z
X ÇÇg xŠ"
$U*
Ë ™k
$ , Ü ¤ ´ÃÅ *Š ñYƒÝqŠæ ÅvZ& ¿{z ! >+¢q
iÐZ ‰
Ü ¤ ´ÃÅ *Š ñYƒ Ýq ]¾ÅvZ& ¿{z ?ì
Ë }Š ]â Ð Z ‰
?ì $
Xìt ðÉg ÅðsZ <ÑaÆ\WgzZ}÷~ w”Æ]¾ÅvZ
™À Â? vZ Ô **
¬Š Ð ]ÒÔ** +
Y µ ~ ~0 ™g (Z© Â{o
.]Š „Ô **
zZ}
™ Zg7 Ã]gz¢Å y›ËÔ**
Å t· Z Ô** ™[ AZ Ð °Ô **
™ ~È0*
Å i úÔ **

™Šæ Å+ŠÆvZ Ô **
aÆ \ WgzZ}÷ ** ƒ ÝB‚Æ® ™ì‡ c
) ) Ô**
Xì=g f » w”Æ ]¾ÅvZ
Çg J
-Z# Ã\ WgzZ = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
# Çg ~ x™ÃKZB‚Æ ]¾KZ ÔÇgB‚Æ yZZ
ÅyZZ ñš ÌZ
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼
» g Zh A ™ X Ð [ Z±Æ GÔ ñš ~ ª]gzp
! }Wñ¯ 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

159 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1Øg ÅvZ

ø ’$ Ö]æø (ÜûÏø ŠøÖ]æø ðô çûŠ% Ö] Ìôô^Òø æø (Ýô†ø ÓøÖû ]æø ô çû röÖû ] Äô‰ô]æø ä×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
éö ¡
ä́Öô  o×F Âøæø (Üûßø ‘ø Ø$ Òö †ø røaøæø äø ×# Ö] ‚ø³u$ æø pû„ô³Ö$] ‚õ³Û$ ³vø³Úö o³×F ³Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (ÜûÖø ]* Ø( Òö àûÚô äô ×# Ö^eô àønû ßô nû Ãô jø ŠûÛöÖû ] ä́eô^vø‘û]* æø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
(Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D71VèeçjÖ] E —ܺnû Óôuø ˆº mû ˆôÂø äø ×# Ö] á$ ô äö ×# Ö] Üö`ö Ûö uø†û nø ‰ø Ôøòô Öøæ]. ™
» x™Æ vZ ~0
Ôì x ** + .Øg Ôì x **
zZ} » aÆ vZ ~0 + .Øg
zZ}
$Y Å[g ~0
z x ÅZ Ð + + .Øg Ôì x **
zZ} +
» ~0 .e
zZ} $Á ~0
+ .Øg
zZ}
ÔÐ' ,Å V8g ÅvZ ? kZ Le 7Y » ¾Xì x **
,: 3' » lg !*
Å x Z™ Z
Øg ÅvZaÆ \ WgzZ }÷Ð aÆvZ + $Y Å[òZ yZ õG/ŸÀG

W
: D Y0 x gzZ=g f »
*™g (Z ~ ¾ 
:*
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 155 e $Wx ÅÑZ {gÎ
—áøçûÛö uø†û iö ÜÓö×$ Ãø Öø ]çûÏöi$ ]æø åö çûÃö fôi$ ^Êø Õº…ø ^fø Úö åö ^ßøÖûˆø Þû]* hº^jøÒô ]„øaø æø ™
'
kZ Âà Zz • Z ä …Ì[ Ât ( ß Zz 䙬} Z ) gzZ L L
,ì ~g @*
ó óX ñY Å ã!* zg e ( ÐvZ )gzZ z™ ~zc Å
$? ? @*
:**
™g lZ z/Â
:ì ã !* á g Z ~ 46 e
gŠ $W›Z >gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

160 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

áøæû †ö Ëô ÇûjøŠûiø ŸøçûÖø èô ßøŠøvø Öû] Øøfû Îø èô òøn( Š$ô Ö^eô áøçû×örôÃû jøŠûiø ÜøÖô Ýôçû³Îø^ mø³ Ùø^³Îø™
—áøçûÛö uø†û iö ÜûÓö×$ Ãø Öø äø ×# Ö]
,¬ Ð ð> ?x ¸~÷} Z ¹ ( ä Ô™) L L
VY a Æ ðZ'
_â 7VY „Ð vZ ( gzZ )ƒ D™ ~¢
ó óX ñY H3g6,? @*
:−7,pÑŠzgŠÐ ]Ò 
$Zzg 939 ~›9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
DD] †÷ ûÂø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×ø ‘ø é÷ ‚øuô]æø o$ ×ø Âø o×# ‘ø àûÚø EE
Øgû% kŠ ? kZ ]+Z [g vZ ì &ŠzgŠ6,íû%q
-Z ¿ L L
ó óX D â 
Û wz4,
»
:*
*™ ¬Š ÅØg 
:ì ã!* á g Z ~ 8 e
gŠ $WyZ/wW{gÎ
è÷Ûø u…ø ÔøÞ‚öÖø àÚô ^³ßøÖø gaø æø ^³ßø³jøm‚ø³aø ƒô ‚ø³Ã eø³ ^³ ßø eø³ ç³×ö³Îö Ɉô³iö Ÿø ^³ ßø e$³ …ø ™
—hö^a$ çøÖ] køÞ]* ÔøÞ$ ô
$Z@ …ä ÂZ
Vߊ }g ø ˆ Æ kZ Âì Œe # g ÇŠgz6,} Z L L
Û « ÚÐ V; LZ …gz Z bŠ ™: Za ÆL~
« Z (,  â 
ó óXì ÑZz äâ 
Û
*™x ÈZ » >ÃigzZ iú 
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 56 e $Wg‡Z >gÎ
ܳ Óö³ ×$ ³ Ãø ³ Öø Ùøçû³ ‰ö†$ ³ ³Ö] ]çû³ Ãö ³ nû ›ô]* æø éø³ ^³ ³Òøˆ$ ³ ³Ö] ]çû³ ³iöIæø éø³ ³¡ø’$ ³ ³Ö] ]çû³ ³Ûö ³ ³nû Îô ]* æø ™
—áøçûÛö uø†û iö
@* Û Æ ( vZ )9gzZƒg ïŠ >ÃigzZƒg _7,i úgzZ L L
ƒg º? yâ 
ó óX ñY ÅØg6,?

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

161 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™x ÈZ »ziú 
:*
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 9 e $W%²Z >gÎ
éø³ †ø ³ ìô¤] …ö „ø³ vû ³ mø³ ^³ ³Û÷ ³ ñô³ ^³ ³Îøæø ]‚÷³ qô^³ ³‰ø Øô³ nû ×$ ³ Ö] ðø ^³ ³ ÞøI kº³ Þô³ ^³ ³ Îø çø³ ³aö àû³ ³Ú$ ]* ™
áøçûÛö ×øÃû mø Ÿø àømû „ôÖ$ ]æø áøçûÛö ×øÃû mø àømû„ôÖ$ ] pçôjøŠûmø Øaø ØûÎö äô e( …ø èøÛø uû…ø çûqö†û mø³ æø
—hô^fø Öû*Ÿ] çÖöæ]. †ö Ò$ „øjømø ^Ûø Þ$ ô
gzZ™Äg ã% O6,~i ~ V!zÆ ] Zg {z c* ( ì YZ uæ>) L L
yZ ÅØg Åg ÇŠgz6,LZ gzZ @* ™]Š „™ƒ } 9
WÔ@*
g e Ð ]y
M
hƒ'
, pg 7 gzZ n
,VâzŠ n
Z' pg D > ¼Ôì @*

ó óX q= D ñ „z ÂÃ ( gzZ )
*™x ÈZ »VÑgg e¬ Ð )i ú
:*
$Zzg 1154 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ d/0Z **
: ._Æ e ¦
DD^Ã÷eø …û ]* †ô’ûÃø Öû ] Øøfû Îø o×# ‘ø]/ †ø Úû ] äö ×# Ö] Üøuô…ø EE
Û 3g? ¿kZ ]+Z [gvZ L L
™ ZŠ ZÒgg e IÐ )i ú ñâ 
ó óXì @*
*™g OZ »i ú~uzŠˆÆ q
:* -Z 
$Zzg 360 ~`@
: ._Æe 0Z 9Å b{, ¦
kO1Z **
ÙöçûÏö iø éø ¡
ø ’$ Ö] †ö ¿ôjø ßmø åö ¡$’øÚö oûÊô Ýø ]ø ^Úø éõ ¡ø‘ø oÊô ‚ö³fû Ãø ³Öû ] Ùö]ˆø ³mø øŸEE
DD'ö‚( vømö æû]* Íö†ô’øßû mø ÜûÖø ^Úø äö Ûûuø…û ] Ü$ `ö ×# Ö]ø äü Öø †û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]ø V èö Óøñô ¡øÛøÖû ]
( ´) ¿ðÃ~g OZÆ i úÔ? i úñY J
-Z
# Ô~ çz ª
q L L
s çÐ Z v Z } Z ë º 
Û gzZ ì M [ Z N » i úÐZ Ôì Lg
Û 3g? kZvZ} Z Ôâ 
ó óX â Û
:** Û À
-Ñ~ ãWŒ
ƒq
$Zzg 1308 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

162 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

hø^jø Òô áøçû ×ö jû mø oÖF ^Ãø iø äô ×# Ö] lôçûnö eö àûÚô kõnû eø oÊô ݺ çûÎø Äø³Ûø³jø qû] ^³Úø EE
Üö`ö jû nø ôÆøæø èö ßø nûÓôŠ$ Ö] Üö`ônû ×ø Âø kûÖø ˆø Þø Ÿ$ Üû`ö ßø nû eø äü Þøçû³‰ö…ø ]‚ø³jø mø æø äô ³×# ³Ö]
DDåü ‚øßû Âô àûÛønû Êô äö ×# Ö] Üöaö†ø Òø ƒø æø èö Óøñô ¡ÛøÖû ] Üö`ö jû Ë$ uøæø èö Ûøuû†$ Ö]
Ô Dƒ N Z ~ ( K ) y ËÐ ~ VzyÆ vZ vß Z
# LL
Û
» úÔ D J 7,_7,~ : W Ô D™ ]zˆ Å ˆ yWŒ 
fÍ ÃyZ º
e= $J e ÃyZ Øg ÅvZ Ôì @*
Û Ôì g , ƒ wz4,
ó óX Dƒ} ™E
+Æ yZ? Vâ WgzZ
:ú Û 
7Ðg¨ÃˆyWŒ
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 204 e $Ws Z²ÑZ {gÎ
— áøçûÛö uø†û iö ÜÓö×$ Ãø Öø ]çûjö’ôÞû]* æø äö Öø ]çÃö Ûô jø‰û^Êø áöI†û ÏöÖ] p* †ôÎö ]ƒøôæø ™
3g 6,? @*z™ ;g lñ{gzZ z™ ‹Ðz ÂñY J 7,yWŒ ÛZ # gzZ L L
ó óX ñY H
:* Û ]x 
*™¿? ãWŒ
:ì ã!* á g Z ~ 203 e
gŠ $Ws Z²ÑZ {gÎ
p‚÷aö æø ÜÓöe( …ø àûÚô †ö m- ^’øeø ]„øaø oe( …ø àûÚô o$ Öøô ouFçûmö ^Úø Äö³fôi$ ]* ^³Ûø ³Þ$ ô Øû³Îö™
—áøçûßöÚô ç+ mö ÝõçûÏøÖô èºÛø u…ø æø
™ ~zc Å ¬ÏZ Â~ zŠ È L L
$Y Åg ÇŠgz6,}÷ Vƒ @*
Ð+
z øZŠ Ð + Û ) t ì @*
$Y Å g ÇŠgz6,}g v ( yWŒ W k0*}÷
ó óXì ØggzZ e
$Z@ aÆVëñgzZ ]ù
:* ) ¤Z ÅwÎgÆ kZgzZvZ
*™®
: ì ã !* gŠ á g Z ~ 132 e $WyZ/wW{gÎ
— áøçûÛö uø†û iö ÜÓö×$ Ãø Öø Ùøçû‰ö†$ Ö]æø äø ×# Ö] ]çûÃö nû ›ô]* æø ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

163 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó óX ñY H3g6,? @* ®¤Z ÅwÎgÆ kZgzZvZgzZ L L
ƒgÑ ~ )
*™x ¬Ã]úŠ ÅvZ 
:*
: ì ã !* gŠ á g Z ~ 71 e $W/pZ {gÎ
áøæ†ö ³ ³Úö ª³ mø³ ˜õ³ ó eø³ ðö ^³ ³nø Öô æ]* ܳ `ö –ö³ ó eø³ lö^³ ³ßø³ ³Úô ©³ ³Ûö ³ ³Ö]æø áøç³ ³ßö³ ³Úô ©³ ³Ûö ³ ³Ö]æø ™
éø^Òøˆ$ Ö] áøçûiöç+ mö æø éø¡ø’$ Ö] áøçÛö nÏô mö æø †ô³Óø³ß³Ûö ³Ö] àô³Âø áøç³`ø ß mø³ æø Íôæ†ö ³Ã³Ûø ³Ö^³eô
ˆº mû³ ˆô³Âø äø ³ ×# ³Ö] á$ ô äö ³ ×# ³Ö] Üö³`ö Ûö ³uø†û ³nø ‰ø Ôøn- ÖFæ]. äö ³ ³Öøçû³ ‰ö…ø æø äø ³ ³×# ³ Ö] áøçû³ Ãö ³ nû _ô³ mö³ æø
— ܺnû Óôuø
ä™x »iZ Ô „
 zŠÆ }uzŠ q
-Z 'gúðñgzZ Š%ðñgzZ L L
Æ kZgzZ vZ gzZ ï Š >Ãi Ô _7,i úÔ D™ IÐ VÂ!*,Ôë Ã
~'
vZ G ÔÇ }™3g vZ 6,X vß ¸ Ô D™)
®¤Z Å wÎg
ó óXì ÑZz Õ̈¸
:** 
™ ay~ {Zg ÅvZ
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 99 e $W/pZ {gÎ
Ðö³Ëô ³ßû mö³ ^³ Úø „ö³íô³j$ mø æø †ô³ìô¤] Ýôçû³nø Öû]æø äô ³ ×# ³ Ö^³ ³eô àö³ Úô ç+ ³ mö³ àû³ Ûø ³ e]†³ Ÿ] à³ Úæ™
Üö`ö ×öìô‚ûnö ‰ø Üû`ö Öø èºeø †û Îö ^`ø Þ$ ô Ÿø]* Ùôçû‰ö†$ Ö] lô]çø×ø³‘øæø äô ³×# ³Ö] ‚ø³ßû³Âô lõ^ eø³ †ö ³Îö
— ܺnû uô…ø …º çûËöÆø äø ×# Ö] á$ ô äô jô Ûø uû…ø oûÊô äö ×# Ö] 
gzZ n Wizg gzZ 6,vZ , Z CŒŠ ‰gzZ L L
pg yZZ 6,]y
Ô B=g f » Vz¬Š Å9gzZ "
$ŒÛ ÅvZ ÃkZ D™ ay
¼
$kÃyZ vZ ì "
Øg KZ d $ŒÛ (Z
# ñ) a Æ yZµ š {z dŠ
$ÑZz ÛvZ G ÔÇ} ™4ZŠ ~
ó óXì y!*
*™]ó~ { Zg ÅvZ 
:*
:ì ã!* á g Z ~ 218 e
gŠ $W{ÂZ {gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

164 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Ôøn- ÖFæ]. äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oÊô ]æû ‚öaø ^qøæø ]æû †ö qø^aø àømû „ôÖ$ ]æø ]çûßöÚø I àøm„ôÖ$ ] á$ ô™
— ܺnû uô…ø …º çûËöÆø äö ×# Ö]æø äô ×# Ö] køÛø uû…ø áøçûqö†û mø
B Ð g ñgzZ Z hgíz aÆvZ Ô ñÑ yZZ vß L L
ìg D™k
ó óXì ÑZz ä™3g ÑZz ÛvZgzZ g Zzy ZÆØg ÅvZ „z
:*
*™yˆZ? VÍß 
:ì ã!* gŠ á g Z ~ 56 e $Ws Z²ÑZ {gÎ
— àønû ßô Šôvû Ûö Öû] àøÚô gºmû†ôÎø äô ×# Ö] køÛø uû…ø á$ ô™
ó óXì dÛ Ð Vß Zz ä™nØg ÅvZ7—¼ L L

*™ ã‚ WaÆ VÍß 
:*
$Zzg 4903 ~ yx0Z 9Å bvZ†0'
:._Æ e , ¦
Y **
]ƒø ô^v÷Ûû‰ø p†F jø û]]ƒø ô^v÷Ûû‰ø Åø^eø ]ƒø  ^v÷Ûû‰ø ]‚÷³fû Âø äö ³×# ³Ö] Üø³uô…ø EE
DDo–FÎø ]ƒø ô^v÷Ûû‰ø o–Fjø Îû œ
@* Ù b » à Š c Z
™ {C Û ì ‰Z Û 3g? ¿kZ ]+Z [g vZ L L
# ñâ
8ê Z
™ ã ‚ Wì ©
@* # Ôì @* Ù b » à Š c Z
™{C Û ì @*
+y
h Z
# Ôì
ó óXì @* ™ê Z
™ ã‚ Wì @* # gzZì
:* +
*™3g? ~0 .t‘
zZ}
$Zzg 7376 ~ ~g g 9Å bvZ†0k
:._Æe , ¦
̀**
DDŒø^ß$Ö] Üöuø†û mø Ÿø àûÚø äö ×# Ö] Üöuø†û mø Ÿø EE
Û 73g? kZ Ì]+Z [gvZ @*
ó óX D â ™73g? VÍß L L
*™]Š ÈÅg F Ë 
:*
$Zzg 3479 ~ ïG
Æe ¦
E3™nZz (nZ 9Å b´ â 0 ª **
: ._

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

165 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÄøÏø ßû jø ‰û] åü ‚øßû Âô ‹ø×ø qø ]ƒø ¬ôÊø èô Ûøuû†$ Ö] oÊô šø ^ìø ^–÷mû †ôÚø ø ^³Âø àû³Úø EE
DD^`ø nû Êô
Ôì @* +
ƒ yi©¨~ ~0 ™]Š ÈÅ !% Ë¿ L L
.Øg ì @*
zZ}
Yƒ t¾~ Øg ÅvZì Í k0*
ó óXì @* #
Æ kZ Z
:* +
*™yZ Å ~0 .Øg 
zZ}
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 53 e $W%²Z {gÎ
èô Ûø u…ø àûÚô ]ç_ößøÏûiø Ÿø ܳ`ôŠôËö³Þ]* o³×ø³Âø ]ç³Êö†ø ³‰û]* àø³mû„ô³Ö$ ] pøô ^³ fø Âô ^³ mø³ Øû³Îö™
— Üönû uô†$ Ö]…ö çûËöÇøÖû] çøaö äö Þ$ ô ^Ã÷ nû Ûô qø høçûÞö„% Ö] †ö ËûôÇmø äø ×# Ö] á$ ô äô ×# Ö]
ä VMzÈ }÷} Z zŠÈ ( ÃVÍßÐ s§~÷9} Z ) L L
Vƒk ÂvZ Ô**
Hƒ Ð Øg ÅvZì Å CŠ c*
ƒ: yZ ** i6,Vâ Y KZ
ó óXì y!*
$ÑZz Û Â{z ( gzZ ) ì êŠ jÃ
vZ ñYƒ ØgÃÅvZ? kZì @* kZ ¿{z !>+¢q
™I Ã]!*
~¾ìt ðÉg ÅðsZ <ÑñY k' ,ÅV8g ÅvZ ñYƒ x™ÃÅ
,3'
*™ ¬Š Å Øg Ô−7,pÑŠzgŠ Ð ]ÒÔ**
» >ÃigzZ iúÔ* ™g(Z
™glZ z/ÂÔ**
™xÈZ » V? )iúÔ*
-Z Ô**
» iú ~uzŠ ˆ Æ q *™xÈZ » ziúÔ**
™xÈZ
gzZvZ Ô** Û ]xÔú
™¿?ãWŒ Û Ô**
7Ðg¨ÃˆyWŒ Û ÀÔ**
-Ñ~ ãWŒ
ƒq ™gOZ
~ {Zg ÅvZ Ô** 
™ ay~ {Zg ÅvZ Ô**
™x¬Ã]úŠ ÅvZ Ô**) ¤Z ÅwÎgÆ kZ
™®
ÅgF ËÔ** +
™3g? ~0zZ} ™ ã‚WaÆVÍßÔ**
.t‘Ô** ™yˆZ? VÍßÔ*
*™]ó
+
Xì=gf » ~0 .ØgaÆ\WgzZ}÷Ô*
zZ} +
*™yZ Å ~0 .Øg Ô**
zZ} ™]ŠÈ
Ð =ÂkZ Ã\WgzZ = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Z gzZ ƒ Ì~ *Š Øg ÅvZ } i Zâ
A ,g · ~zy
Zg ø ~ ^Å kzŠÁZ ¼
}WX N Y 0gl

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

166 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1ÞZ „

(åö ^Ëø ô äö ßû Úô ðø ^Ëø ( Ö] gø×ø ›ø àûÚø æø (åö ^Ëø Òø äô nû ×ø Âø ØøÒ$ çøiø àûÚø pû„ôÖ$] ä×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö`ø û * ø] (åö ^nø Þûö æø äö ßø mû ô xø×ö ‘ø èô Ãø Êô ^ß$Ö] hô^fø‰ûŸ
* ^eô ØøÛô³Âø àû³Úø æø
äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (åö ]çø‰ô h$ …ø Ÿøæø äü Öø Ôømû †ô³ø Ÿ
ø åü ‚ø³uûçø³Öû ]
àôÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø ä́Öô  o×F Âøæø ‚õÛ$ vøÚö o×F Âø Üû×( ‰øæø Ø( ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö ^³Ëø ³_ø³’û³Úö æø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (åö ]‚ø`ö eô p‚Fjø aû]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D49V†rvÖ]E —oÜönuô†$ Ö] …ö çËöÇøÖ] ^Þø]* oÞ( ]* pô ^fø Âô ®f( Þø™
‚ yà {z6,COŠ kZ ðƒ #J
- O g @*
Å ] Zg™á Ð áYZ Æ yŠ
E
èâ Å TXƒ: ykZ » 䃊iuÆ tÐ TXƒ éŒBÄZ ùx9 ì yK̈Z
Re ~ ÏÈz ) Û **
®¤Z™ hgÃ]zŒgzZ ãâ Xƒ: ãâ Åv Z ~ [  Å
Û **
Š wJ eù ~ V/Ã]ù +ZgzZ ì ]ù ~(,¹**
ˆ Æ T ñYc* Y
kˆZ » „Š [ Z Ñ ähfsp » x Z Æ Vƒk
Hƒ {0
+i V- ;Zƒ c*
Î
Ø e kZgzZ„kZÑ ½
> Ö Z0
u Ð V\W™0²W# +XÑ ä F,
Z~ 8g 8g
gzZ V!x ÓÅkZ ]+Z [gvZ~
Û s çÃVEZŠ **
X ñâ 
¯» °ç ? Vƒk
H}÷ Vz™ H M Y ò ~ !ì eù t1
$Y Å [ òZ yZ
W~ Ýzg Å g
\WgzZ }÷ + Û X ñYc*
$uz yWŒ Š¢
:=g f » „gzZ ]nÅVƒk
HaÆ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

167 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g (Z© Â{o
:*
$Zzg 2805 ~ ~èF,
:._Æe ¦
òÅ b÷Z **
oûßô jø nû Ïô Öø Ü$ $ö ^mø ^_øìø šô …ûŸûø] hô]†ø Ïö ³eô oû³ßô ³jø nû iø ]øçû³Öø ÔøÞ( ]ô Ýø ø  àø³eû ^³mø EE
DDé÷ †ø Ëô Çû Úø ^`ø eô]†ø Ïö eô Ôøjönû iø Ÿøø^ò÷nû ø oûeô Õö†ôûiö Ÿø
/Z d
wq kZ =ÂQ ñWÆ á ÌV™½}i¤ W Æ xŠW} Z L L
Xó óÇVƒ WÆá „éÅÏZ ~ƒH: uÑB‚}÷A ~
:xg ì‡6,ª
‚g {o 
$Zzg 2624~g Z çE
:._Æ e ¦
E.ËZµÅ bf ç **
Ùöçû‰ö…ø oÞ( ]øæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø áû]ø‚ö`ø ûiø oøaôæø löçûÛöiø ‹õËû Þø àû³Úô ^³Úø EE
DD^`ø Öø ä×# Ö]†ø Ëø ÆøŸ$]ô àõÎô çûÚö gõ×û Îø oÖF ]ô ÔøÖô ƒF Äöqô†û mø äô ×# Ö]
wŠÆ kZ „ZÍt gzZ} Š „ZÍ ÅvZ wΰZ·vZ ÑZ!Z Ñ ÌyK̈Z L L
ÐZ à ¬vZ G ÂñY W]ñ~ ª
 q ÏZ ÐZ gzZ ñY ƒ 5 ~
( 5793: ìÎZ 9) X ó óÐ , Š â 
Û sç
*™wqZ( 
:*
:ì ã!* g›á g Z~7 e $W§Ã {gÎ
—†º nû fôÒø †º qû]* æø 麆ø Ëô ÇûÚ$ Ü`ö Öø lô^vøÖô ^’$ Ö] ]ç×öÛô Âø æø ]çßöÚø I àømû„ôÖ$ ]æø ™
]na Æ yZ K ¿( ä VrZgzZ ñÑ yZZ vßgzZ L L
X óì
ó ̀Z Z (,¹gzZ
:ì ã!* á g Z~4 e
g› $W ò{gÎ &
麳†ø ³Ëô ³Çû³Ú$ ܳ`ö Öø Ôøòô ³Öøæû ]. lô^³vø Öô³ ^³’$ ³Ö] ]ç³×ö³Ûô ³Âø æø ]ç³ßö³ Úø I àø³ mû„ô³ Ö$ ] pøˆô³ rû ³ nø Öô ™
—ܺmû †ôÒø Ѻ‡û …ôæø
+ÃVÍßyZvZ L L
vß „z G ¿( ä VrZgzZ ñÑ yZZ } Š!$

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

168 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X óì
ó ~izg ] ³!*
gzZ „aÆ X
:ì ã!* g›á g Z~50 e $W e {gÎ &
—Ümû †ôÒø Ѻ‡û …ôæø 麆ø Ëô ÇûÚ$ Ü`ö Öø lô^vø Öô ^’$ Ö] ]ç×öÛô Âø æø ]çßöÚø I àømû „ôÖ$ ^Êø™
]na Æ yZ G ¿( ä VrZgzZ ñÑ yZZ vß : L L
X óì
ó tig » ] ³gzZ
: ì ã!* g› á g Z~11 e $WŠƒ {gÎ &
†º qû]* æø 麆ø Ëô ÇûÚ$ Ü`ö Öø Ôøòô ³ ³ þÖøæû ]. lô^³ vø Öô³ ^³ ’$ ³Ö] ]ûç³×ö³Ûô ³Âø æø ]ûæ†ö ³fø ‘ø àø³mû„ô³Ö$ ] Ÿ
$ ™
ô
—†nû fôÒø
¹gzZ „ a Æ yZ G ¿( gzZ Hñ ä VÍß X1 L L
X óì
ó ̀Z Z (,
: ì ã !* g› á g Z~9 e $W{Z +ÓZ {gÎ &
†º ³qû]* æø 麳†ø ³Ëô ³Çû³Ú$ ܳ`ö Öø lô^³vø Öô³ ^³’$ ³Ö] ]ûç³×ö³Ûô ³Âø æø ]ûç³ßö³Úø I àø mû³ „ô³Ö$ ] äö ³ ³×ù³ Ö] ‚ø³ Âø æø ™
—Ünû ¿ôÂø
¿( ä VrZgzZ ñÑ yZZ H {°z Ð VÍß yZ ä \¬vZ L L
X óì
ó ̀Z Z (,¹gzZ „aÆ yZ G
:* +
*™Za ~0 .sp 
zZ}
:ì ã !* g› á g Z~29 e $WwÎZ {gÎ
†û ³Ë( Óømö æø ^÷³Þ^³Îø†û ³Êö ÜûÓö³Ö$ سÃø ³rû³mø äø ³ ×ù³Ö] ]ûç³Ïö³j$ iø áø ]ûç³ßö³Úø I àø³mû„ô³Ö$ ] ^³ `ø m% ]* ^³ mø™
—Üônû ¿ôÃø Öû] Øô–ûËøÖû] æƒö äö ×ùÖ]æø ÜûÓöÖø †û Ëô Çûmø æø ÜûÓöiô ^òøn( ‰ø ÜûÓößÂø
3 a }g v{zÂzg e Ð vZ ?¤
?gzZ uŠ ¯ { Zg Å å /Z !ßZz yZZ } Z L L
a } (,¹ vZgzZ uŠ j »gzZ uŠ™gzŠ V×Z'
,~g v Ð
X óì
ó ÑZz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

169 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:ì ã!* g›á g Z~11 e $W¯c* {gÎ &
éõ †ø Ëô ÇûÛø eô åö †û )( fø Êø gônûû ÇøÖû^eô àÛø uû†$ Ö] oø)ôìøæø †ø Òû„( Ö] Äøfø i$ ] àôÚø …ö „ôßiö ^Ûø Þ$ ô™
—Ümû †ôÒø †õqû]* æø
ÝggzZ } ™ ~zc Å Ã D Zg eÿkZ sÜ Â\ W'L L
}Š ]g t gzZ ]nÐZ \ WZ åE<XÅ }g e AŠ 0 Ð
KÅ̀Z ] ³!*
X óØ
ó Š
:ì ã !* g› á g Z~12 e $Wo {gÎ &
—†º nû fôÒø †º qû]* æø 麆ø Ëô ÇûÚ$ Ü`ö Öø gônûû ÇøÖû^eô Ü`ö e$ …ø áøçû)øíûmø àømû „ôÖ$ ] á$ ô™
]n a Æ yZ Dg e AŠ 0 Ð [g LZ vß GL L
X óì
ó ̀Z Z (,¹gzZ
à Š\ !* $Zzg 3481~ ~g g 9Šb {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦ &
ä ] Z f ´ â ÅVÂgŠX c* Š · ~ ã0* ÃÄ Zg X c* Š °Z # ä Š ÑzZ ._Æ
N4MhI E M
ä ó óëM G
5G Q 8M Ø…¦ é&M ÎM éG
G ¡M ? ïG MrM é$M öÐW‘ ëM ÓM)M9Mé$ML L:Y7™Ñ~ ª
M šQ3E  q -Z
kZ ) Ññ}÷} Z äg e }¾¹ ä kZ ?Zg ¸Z ä q ¾? kZ NH
( 965 : ìÎZ 9) X Š
Hc* +
Š™s çÐZ ( Ðzz Å ~0 .sp
zZ}
*™g (Z ~t)
:* ®¤Z 
:ì ã !* g› á g Z~31 e $WyZ/wW{gÎ
ÜûÓöÖø †û Ëô Çûmøæø äö ×# Ö] ÜöÓöfû fôvû mö oû Þô³ ç³Ãö ³fôi$ ^³Êø äø ³×ù³Ö] áøç³f% vô³iö Üû³jöß³Òö áô Øû³Îö™
—ܺnû uô…$ …º çËöÆø äö ×# Ö]æø ÜûÓöeø çÞöƒö
›Ð ?vZz™ ~zc ~÷ƒ D™›Ð vZ ?¤
/ZØŠÈ\ W L L
$.gzZ ÑZz Û ¹ vZgzZ uŠ j { k
ä™ 3g e H}g vgz Z Ç } ™
X óì
ó ÑZz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

170 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™ ½ÄZ Z
:ì ã!* g› á g Z~3 e $W] ZÆZ >gÎ
àø³mû„ô³Ö$ ] Ôøòô ³Öøæû ]. äô ³ ×$ ³Ö] Ùô糉ö…ø ‚ø³ß³Âô Üû³ `ö iø]çø³ ‘û]* áøç³ –% ³ Çö³ mø³ àø³ mû„ô³ Ö$ ] á$ ô™
!—Ünû ¿ôÂø †º qû]* æø 麆ø Ëô ÇûÚ$ Ü`ö Öø pçøÏûj$ ×Öô Üû`ö eø ç×öÎö äö ×$ Ö] àøvø jøÚû ]
Æ vZ wÎg vß µšL L
pg ˜ , i ZzWKZ k0* 
vß ¸ n
„a Æ yZ Xì 1 õY a Æ ~ ¾ä vZà Vߊ Æ X
X óì
ó ̀Z Z (,¹gzZ
:*
*™«™Åy!*
i
:ì ã!* g› á g Z~70/71 e $W[ Z x Z {gÎ
ÜûÓöÖø xû×ô ’ûmö !]‚mû‚ô‰ø ÷ŸçûÎø ]çÖöçÎöæø äø ×$ ³Ö] ]ç³Ïö³i$ ] ]ç³ßö³Úø I àø mû³ „ô³Ö$ ] ^³`ø m% ]* ^³mø™
‡ø ^³Êø ‚ûÏøÊø äö ³Öøç‰ö…ø æø äø ³×$ Ö] Äû_ô³mö à³Úø æø Üû³Óö eø³ ç³Þöƒö Üû³Óö³Öø †û ³Ëô ³Çû mø³ æø Üû³Óö³Öø^³ Ûø ³Âû ]*
—^÷Ûnû ¿ôÂø ]÷‡çûÊø
ÇÇgzZzg e Ð vZ !ß Zz yZZ } Z L L
 gŠ ¿}g v{zz™ ¹]!*

Å wÎg Æ kZgz Z vZ gzZ uŠ j { k
H}g va }g vgzZ uŠ™
X ó óà ™Ýq ! x» ~(,¹ ä kZ GÂ} ™)
® ¤Z
:*
*™~È0*
Åi ú
$Zzg 528 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
‹øÛûìø Ýõçûmø Ø$ Òö äö ßû Úô ØöŠôjø Çû mø ÜûÒö ‚ôuø]ø hô^³fø eô]†÷ ³`û Þø á$ ]øçû³Öø Üû³jö mû ]ø…ø ]* EE
Ùø^Îø ðº oûø äô Þô…ø ø àûÚô oÏF fû møŸø]çûÖö ^Îø ðº oûø äô Þô …ø ø àûÚô oÏF fû mø Øûaø lõ]†$ ³Úø
DD^mø ^_øíøÖû ] à$ `ôeô äö ×# Ö]çûvöÛûmø ‹ôÛûíøÖû ] lô]çø×ø ’$ Ö] Øö%û Úô ÔøÖô „FÊø
/Ð t ‚Æyû% õ0*
à Zz äg ¦ ~ yŠ !ì wìH Zg vL L
Ø éðÃH}™<ðÃ~1
éðùäVrZ X Ïìg ¹!*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

171 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

X b§ÏZ Ì, i úVv0*
:c*Û ä \ WX Ïìg 7¹!*
â Ø
X ó ó CY $
Ö N æx ÓÐ
:* +ZiZ
*™çzÐi Z0
¦
$Zzg 245 ~›9Å b y¢**
:._Æe
oj# uø åô ‚ôŠøqø àûÚô åö ^mø ^_øìø kûqø†ø ìø ðø çû•öçöÖû ] àøŠøuû^ø Êø ^* •$ çøiø àûÚø EE
DDǻ…ô^Ëø ¾û]ø kôvûiø àûÚô tø†ö íûiø
D Y ò{k
HÐ ŸÆ kZgzZ Hçz Ði Z0
+Z iZgzZ Hçz ä T L L
HÐnÆVï**
X ó ó D Y ò{k Æ kZ ‚
:** $Y ÅK 
Y™^+
$Zzg 610 ~›9Å b{k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
äô ³eô ÄöÊø †û mø æø^mø ^_øíøÖû ] äô ³eô äö ³³×# ³Ö]çû³vö³Ûû³mø ^³Úø o³×F ³Âø Üû³Óö³Ö% ö ]Ÿ
ø ø ]øEE
o×ø Âø ðô çû•öçö Öû ] Éö^fø ‰û]ô VÙø^Îø !äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø oF×eø ]çûÖö ^Îø [lö^³qø…ø ‚$ ³Ö]
éô ¡ø’$ Ö]‚øÃû eø éô ¡ø’$ Ö]…ö ^¿øjô Þû]ôæø ‚ôqô^ŠøÛøÖû ] oÖø ]ô^_øíöÖû ] éö †ø %û Òø æø åô …ô^ÓøÛøÖû ]
DD½ö^eø †( Ö] ÜöÓöÖô „FÊø
Ö {k
— ]YgŠgzZ N Y $ HÐ X Vƒ C : wqZ,Z »~H L L
Ô» xŠ {Šc* ™çz åŠz!*
$Y ÅKgzZ Ô**
i+ +I**
Æ Ïh ! N Yƒ
( 2618 :ìÎZ 9) Xóì
ó o!* ™g OZ »i ú~uzŠˆÆiúq
g ¸ Ô** -Z
:*
*™ZŠ Z ÒgzŠÐzÂ
¦
$Zzg 234 ~›9Å b%¬ 0µ **
:._Æe
ÄöÒø †û nø Êø Ýö çûÏö mø Ü$ $ö ðø çû•öçöÖû ] ÈöfôŠûnö Êø ^öÿ •$ çø³jø mø ‚õ³uø]ø àû³Úô Üû³Óö³ßû ³Úô ^³Úø EE
èö ß$røÖû ] äö Öø kûfø qøæøŸ$]ô äô `ôqûæøæø äô fô×û ³Ïø ³eô^³Ûø³`ônû ×ø ³Âø Øö³fôÏû ³mö àô³nû jø Ãø ³Òû …ø
DDäö Öø †ø Ëô Æöæø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

172 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

YƒZ9Q ì @*
)ì @* ™çz ï» : ì @* -Z ðÃÐ ~ ? L L
™çz q
# Zz ¼
CYƒ Z A ? kZ ì @*
™ ZŠ Z ÒgzŠB‚Æ ( z ) ~g—~g7
X ó ó D YbŠ™s ç {k
HgzZì
*™x ÈZ »yZf Z
:*
$Zzg 8198~ ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] Å bY Z'
:._Æ e , ¦
**
gõ›û…ø àûÚô äö Ãø Ûô‰ø àûÚø äö Îö ‚( ’ømö æø äô iô çû‘ø‚$ Úø äö Öø †ö Ëø ³Çû ³mö áöƒ( ç* ³Ûö³Öû ]æøEE
DDäö Ãø Úø o×# ‘ø àûÚø †õqû]ø Øö%û Úô äö Öø æø ‹õeô^mø æø
+Y ì y´Z » °ç x ¬ a Æ yf ¸ì Bi ZzWJ
gzZ g Z0 - V ˜L L
™ & ¤ Å kZ • i ZzW Å kZ Ì g Z0
Íi ZzW ) ÌgzZ ì @* +Y)
( 1837: ì ÎZ 9) X ó óÇA ̀Z éÅyZÐZ} ™ ZŠ Z i ú ( ™
:bŠ [Z »yZf Z
¦
$Zzg 386 ~›9Å bm‡z ! Z 0Ä **
:._Æe
åö ‚øuûæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF ]ôŸø áû]ø‚ö`ø û]ø^Þø ]øæø áöƒ( çøÿÛöÖû ] ÄöÛøŠûmø àønû uô Ùø^Îø àû³Úø EE
äô ³×# Ö^³eô könû •ô…ø äö ³Öö çû ³‰ö…ø æø åö ‚ö³fû Âø]‚÷³Û$ ³vø³Úö á$ ]øæø äö ³³Öø Ôømû †ô³øŸ
ø
DDäö fö Þû ƒø äö Öø †ø Ëô Æö^ß÷mû ô Ýô¡ø‰ûŸûô^eôæøŸ÷çû‰ö…ø ‚õÛ$ vøÛöeôæø^e& …ø
åö ‚øuûæø äö ×# ³Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF ]ôŸø áû]ø‚ö³`ø û]ø^³Þø ]øæøZZ :¹}ƒ F g yZf Z ä T L L
äô ³×# Ö^³eô könû •ô…ø äö ³Öö çû ³‰ö…ø æø åö ‚ö³fû Âø]‚÷³Û$ ³vø³Úö á$ ]øæø äö ³³Öø Ôømû †ô³øŸ
ø
HÔÆ kZ XX^ß÷mû ô Ýô¡ø‰ûŸûô^eô æø Ÿ
s ç {k ÷ çû³‰ö…ø ‚õ³Û$ ³vø³Ûö³eôæø ^³e& …ø
Xó ‰
ó bŠ™
:I}WúÆ x â Z
$Zzg 2024 ~›9Å b{k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
oj# uø kø’øÞû ]ø Ü$ $ö äö Öø …ø ‚( Îö ^Úø o×# ’øÊø èø Ãø ÛöröÖû ] oiø ]ø Ü$ $ö Øø³Šøjø Æû] àô³Úø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

173 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

èô Ãø ÛûröÖû ] àønû eø æø äö ßø nû eø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö äö Ãø Úø o×( ’ømö Ü$ äô ³jô fø _û³ìö àû³Úô Éø†ö ³Ëû ³mø
DDp†F ìûŸûö]
WQ H <ä T L L
i ú: a Æ-c*
lñ{Q ÔBÐZ ÎS7,
Ð- q i úB‚Æ kZQ ÔŠ
-Z ÔS7, Hƒ rg ÃÐ[x â Z ‚ÔZƒ
ìÎZ 9) X ó ó‰ bŠ™s ç { k
Hx Ó ( Æ ‹ q -- }uzŠ
-Z )J
( 395:
*™ ã‚ WaÆ VÍß 
:*
$Zzg 11255 ~ yZÑZ ™Å b'
:._Æe , ¦
Y**
p†F jø û]]ƒø ]ô¡÷`û ‰ø Åø^eø ]ƒø ]ô¡÷`û ‰ø áø^Òø ÜûÓö×ø fû Îø áø^Òø Øõqö†ø Öô äö ×# Ö]†ø Ëø ³ÆøEE
DDo–FÎø ]ƒø ]ô ¡÷`û ‰ø
èô Ó$ Š( Ö] oÊô ‡ö ç$ røiø ]* æø †ø ŠôÃû ÛöÖû ] †ö ¿öÞû ]ø kößû ÓöÊø EE VÜ׳ŠÚ èm]æ… o³Êæ
D4162V ÄÚ^rÖ] xnv‘ (4078VÜ׊ÚEDD‚ôÏû ß$Ö] oûÊô æû ]ø
Š™ s ç ä vZÿq
ã‚ Wå‰ c* -Z Ð ~ VÍ߬ Ð ? L L
X å@* ™c_ Z
™ ã‚ Wå@* # Ôå@*
™ ã ‚ W å @*
+y
h {z Z
# Ôå@*

¶~ ( Price) 7~ Âå8 ŠÃwq ß~:ì ~ e
$Zzg ~uzŠ
X ó óå ꊙ
UÃq {Š 1 
:**
$Zzg 652~ ~g g 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
Ðômû†ô_$ Ö] o×ø Âø Õõçûø àø’ûÆö‚øqøæø Ðõmû †ô_øeô oûôÛûmø غ³qö…ø ^³Ûø³ßø ³nû eø EE
D2874VÄÚ^rÖ] xnv‘ EDDäö Öø †ø Ëø Çø Êø äö Öø äö ×# Ö]†ø ÓøøÊø åü †ø ì$ ^ø Êø
ÐZ @Š 5Å VŠ» ? 5 Zg ñƒ D Y ? 5 Zg ä ¿q
-Z L L
X ó óc* Û s çÐZ ÅgŠV- ä ]+Z [gvZ c*
Šâ Š U ( Ð 5Zg )

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

174 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™wzN? V
:*
:ì ã !* g› á g Z~134 e $WyZ/w M {gÎ
àønû Êô ^Ãø Öû]æø Àønûû ÇøÖû] àønû Ûô ¾ô^ÓøÖû]æø ð]†$ –$ Ö]æø ð]†$ Š$ Ö] oûÊô áøçûÏöËô ³ß mö³ àø³mû„ô³Ö$ ]™
—àønû ßô ŠôvûÛö Öû] g% vômö äö ×# Ö]æø Œô^ß$ Ö] àôÂø
( ~ {Zg Å vZ )~ ã‚ WgzZ ; vß {zL L
8 ×gzZ D™ ay
Vzg » V™ vZgzZ á Zz ¶Š™ s çà VÍß Ôá Zz äY
X óì
ó @*
™IÃ
:bŠ™s ç
:ì ã!* á g Z~22 e
g› $Wg‡Z >gÎ
…º çËöÆø äö ³×$ Ö]æø ÜûÓöÖø äö ³ ×$ ³Ö] †ø ³Ëô ³Çû mø³ á]* áøç³f% vô³iö Ÿ]ø * ]ç³vö ³Ëø³’û³nø Öûæø ]ç³Ëö³Ãû ³nø Öûæø ™
—ܺnû uô…$
]n ~g vvZ D™ 7I t ?H,™g ¦
/gŠgzZ ,™ s çL L
X óì $.gzZ ÑZzÛ¹vZ ñâ 
ó ÑZz ä™3g e Û
™gr
:**
$Zzg 5212~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ bY Z'
:._Æe , ¦
**
áû]ø Øøfû Îø ^Ûø`ö Öø †ø Ëô ÆöŸ$]ô áô^vøÊø ^’øjø nø Êø áô^nø Ïô jø ×û ³mø àô³nû Ûø³×ô ³ŠûÚö àû³Úô ^³Úø EE
DD^Îø †ôjø Ëû mø
{k . D™gr X y›zŠ Z
HÆ yZ IÐ äƒZ] # LL
( 5777: ì ÎZ 9) X ó ó D YbŠ™s ç
7¬ŠˆÆ ä3 
:−,
¦
$Zzg 3285~zâ 0Z òÅ b÷Z 0f ç**
:._Æ e
äô nû ßô Îø ‡ø …ø æø]„øaø oßÛÛ] p„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]ø Ùø^Îø Ü$ $ö ^Ú÷ ^Ãø ›ø ØøÒø ]ø àû³Úø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

175 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDäô fôÞû ƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö éø ç$ Îö Ÿøæø oß( Úô Ùõçûuø†ônû Æø àûÚô
äô nû ßô Îø ‡ø …ø æø]„øaø oûßÛÛ] pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]øZZ ¹Q c* 3** 3ä T L L
H}g ‚ÔÆ kZ XXéø ç$ Îö Ÿøæø oß( Úô Ùõçû³uø†ô³nû Æø àû³Úô
bŠ™s ç {k
( 6086~ ìÎZ 9) ó Xó ‰
7¬Š ÅÜ k]
: −,
¦
$Zzg 4023~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b ÷Z 0f ç**
: ._Æe
àûÚô äô nû ßôÎø ‡ø …ø æø]„øaø oûÞô ^ŠøÒø pû„ôÖ$ ] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ] Ùø^Ïø Êø ^e÷çû$ø ‹øfôÖø àûÚø æøEE
DDäô fôÞûƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö éø ç$ Îö Ÿøæø oß( Úô Ùõçûuø†ônû Æø
]„øaø oûÞô ^ŠøÒø pû„ôÖ$] äô ³³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]E ¹t ñƒ Û k]ä T L L
H}g ‚ÔÆ kZ Déø ç$ Îö Ÿøæø oß( Úô Ùõçûuø†ônû Æø àûÚô äô nû ßô ³Îø ‡ø …ø æø
s ç {k
( 6086~ ì ÎZ 9) X ó ‰ ó bŠ™
:−7,û%Î~ yŠ 
$Zzg 4605~ ~g g 9Å b {k
: ._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
åö ^mø ^_øìø kû_$ uö éõ †$ Úø èø òø Úô Ýõçûmø oûÊô åô ‚ôÛûvøeôæø äô ×# Ö] àøvFfû ‰ö Ùø^Îø àûÚø EE
DD†ôvûfø Öû ]‚ôeø ‡ø Øø%û Úô kûÞø ^Òø áû]ôæø
xÓÅkZ XXåô ‚ôÛûvøeôæø äô ³×# ³Ö] àø³vF³fû ‰öZZ ¹û%Î~ yŠ q
-Z ä TL L
9) X ó óVƒ: VY'
, /Z CY ~Š SN æ
,Æ vÄÅg«{zp¤
Z'
( 6431~ ìÎZ
:−7,
» ¬Š kZ
òÅ bz/0Z **
$Zzg 3460~ ~èF,
: ._Æ e ¦
ÙøçûuøŸøæö†ö fø Òû ]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Ùöçû Ïö mø ‚ºuø]ø šô …û Ÿûø] o×ø ³Âø^³Úø EE
DD†ôvûfø Öû ]‚ôeø ‡ø Øø%ûÚô kûÞø^Òø çûÖø æø åö ^mø ^_øìø äö ßû Âø lû†ø Ëø Òø äô ×# Ö^eôŸ$]ô éø ç$ Îö Ÿøæø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

176 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÙøçûuøŸ
ø æø†ö fø Òû ]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF]ôŸø ZZ ì Ht ðÃZ
# Šñ6,}i L L
/Zì @*
v ÄÅg«{zp¤ Š™gzŠÃVƒ æÅkZ XXäô ×# Ö^eôŸ$]ô éø ç$ Îö Ÿøæø
Yc*
( 5636: ì ÎZ 9) X ó óVƒ: VY'
, ,Æ
Z'
¦ &
$Zzg 6928~ yx0Z 9Å bZ**
: ._Æ e
äö ³Þ$]ø ÄøÚø ÔøÖø †ø Ëô Æö à$ `ö jø ×û Îö ]ƒø ]ô lõ^³Ûø³×ô ³Òø ÔøÛö³×( ³Âø]öŸø]ø =o% ³×ô ³Âø^³mø EE
Üönû ÓôvøÖû ] ä×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Üönû ¿ôÃø Öû ] o( ×ô Ãø Öû ] äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF ]ôŸø ÔøÖ$…º çû³Ëö ³Çû ³Úø
ô†û Ãø Öû ] h( …ø æø Äôfû Š$ Ö] lô]æø^ÛøŠ$ Ö] h( …ø äô ×# ³Ö] àø³vF³fû ‰ö Üö³mû †ô³Óø³Öû ]
DDàønû ÛôÖø ^Ãø Öû ] h( …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]æø Üônû ¿ôÃø Öû ]
# Vƒ 2: ]Ü ,Z N ~H ! Z} Z L L
¾Ã(]Ü )yZ Z
Š™ s ç NÇ
:ì =g f » „a }¾ {zB‚ Æ kZ ¨Yc*
Üömû †ôÓøÖû ] Üönû ÓôvøÖû ] ä×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF ]ôŸø Üönû ¿ôÃø Öû ] o( ×ô ³Ãø ³Öû ] äö ³×# ³Ö]Ÿ$]ô äø ³ÖF ]ôŸøEE
Üônû¿ôÃø Öû ] ô†û Ãø Öû ] h( …ø æø Äôfû Š$ Ö] lô]æø^³Ûø³Š$ Ö] h( …ø äô ³×# ³Ö] àø³vF³fû ‰ö
DDàønû ÛôÖø ^Ãø Öû ] h( …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]æø
:−, Ü z DÎ
7¬Š ‰
$Zzg 5528~ yx0Z 9Å b{k
: ._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
Ôømû †ôøŸø åö ‚øuûæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF ]ôŸø äô ô]†ø Êô oÖF ]ô pûæô^+ mø àønû uô Ùø^³Îø àû³Úø EE
ÙøçûuøŸø†ö mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×F Âøçøaöæø‚öÛû³vø³Öû ] äö ³Öø æø Ôö×û ³Ûö³Öû ] äö ³Öø äö ³Öø
äø ÖF ]ôŸøæø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû ]æø äô ×# Ö] àøvFfû‰ö Üônû ¿ôÃø Öû ] o( ×ô Ãø Öû ] äô ×# Ö^eôŸ$]ô éø ³ç$ ³Îö Ÿøæø
Øø%û Úô áø^Òø áû]ôæø åö ^mø ^_øìøæû]ø äö eö çûÞö ƒö äö Öø äö ×# Ö]†ø ËƆö ³fø Òû ]ø äö ³×# ³Ö]æø äö ³×# ³Ö]Ÿ$]ô
DD†ôvûfø Öû ]‚ôeø ‡ø
äö ³×# Ö]Ÿ$]ô äø ³³ÖF]ôŸø EE( ‰
Ü z D Î] Zg ) ¹t ñƒ D W?_ ä T L L
ðõ oûø Ø( Òö o×F Âøçøaöæø‚öÛûvøÖû ] äö Öø æø Ôö×û ÛöÖû ] äö Öø äö ³Öø Ôømû †ô³øŸø åö ‚ø³uûæø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

177 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

äô ×# Ö] àøvFfû ‰ö Üônû ¿ôÃø Öû ] o( ³×ô ³Ãø ³Öû ] äô ³×# ³Ö^³eôŸ$]ô éø ç$ Îö Ÿøæø ÙøçûuøŸø†ö mû ‚ô³Îø
Hx ÓÆ kZ DD†ö fø Òû ]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF ]ôŸøæø äô ×# Öô ‚öÛû³vø³Öû ]æø
{k
N æc*
X ó óVƒ: VY'
, ,Æv ÄÅg«{k
Z' /Z I~Š™s ç
HÆ kZp¤
E3™nZz (nZ 9)
( 607: ïG
:*
*™g lZg !*
&
¦
$Zzg 2550~ ug´Å bŠ&0Z **
:._Æ e
höçûiö œæ Ýö çûn% Ïø Öû ] o% vøÖû ]çøaöŸ$]ø äø ÖF ]ôŸø pû„ôÖ$] äø ×# Ö]†ö Ëô Çû ³jø ‰û]ø Ùø^³Îø àû³Úø EE
DDÌôuû $̂ Ö] àøÚô ]…÷^Êø áø^Òø áû]ôæø äö eö çûÞö ƒö lû†ø Ëô Æö^$÷¡ø$ø äô nû Öø ]ô
Ýö çûn% Ïø Öû ] o% vøÖû ]çøaöŸ$]ø äø ÖF ]ôŸø pû„ôÖ$] äø ×# Ö]†ö Ëô Çû ³jø ‰û]ø ZZ¹û%&ä T L L
B ({ k
Ðk Hx ÓÆ kZ XXäô nû Öø ]ô höçûiö œæ
/Z ‰ bŠ™s ç { k
H{z)p¤
X óƒ
ó : VYg Z
Û è{Zg
:´g} izgÆ ypg 
$Zzg 38~ ~g g 9Å b {k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
DDäô fôÞû ƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö^e÷^Šøjô uû]ôæ$ ^Þ÷^Ûømû ô] áø^–øÚø …ø Ýø ^‘ø àûÚø EE
kZ Çg } izgÆ ypg Ð +
M Å[ Z N~ yZZ ª
q ä T L L
( 6326: ìÎZ 9) X ó ó‰ bŠ™s ç { k
HÔÆ
:*
*™x ª~ ypg 
$Zzg 37~ ~g g 9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
DDäô fôÞûƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö^e÷^Šøjô uû]ôæ$ ^Þ÷^Ûømû ô] áø^–øÚø …ø Ýø ^Îø àûÚø EE
ÔÆ kZ Hx ª » ypgÐ +
M Å[Z N~ yZZ ª
q ä T L L
( 6440: ì ÎZ 9) X ó ‰
ó bŠ™s ç {k
H}g ‚
*™x ª~g;Z îGÏG
:* 5Å

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

178 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

$Zzg 1901~ ~g g 9Å b {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
DDäô fôÞû ƒø àûÚô Ýø ‚$ Ïø iø ^Úø äö Öø †ø Ëô Æö^e÷^Šøjô uû]ôæ$ ^Þ÷^Ûømû ]ô…ô‚ûÏø Öû ] èø ×ø nû Öø Ýø ^Îø àûÚø EE
Æ kZ H x ª»g;Z îGÏG 5Å Ð + M Å [ Z N ~ y ZZ ª q ä T L L
( 6441: ìÎZ 9) X ó ó‰ bŠ™s ç{ k
H}g ‚Ô
¯» °ç? Vƒk kZ ¿{z! >+¢q
™I Ã] !*
HÆ kZ ì @*
Û **
VEâ ÅkZ ñY c*
Š SÃV!ÅkZ ñY c* Š¢
Š jÃVî æÅkZ ñY c*
Æ ¿kZ » <
{oÔ´g© Â{oì t x x ** L z [ Â ñY c*
Š™s çÃ
®¤Z Ô´g sp » vZ ~ wŠ Ô **
™g (Z ~t)
Ô** ™ wqZ ( Ôxg ì‡? ª
 ‚g
ÅKÔ** +ZiZ Ô**
™çz Ð i Z0 ™ ~È0*
Å i úÔ**
™«™Å y!*
i Ô**
™ ½x Z Z
™x ÈZ » yZ f Z Ô**
x â Z Ô bŠ [ Z » yZ f Z Ô ** ™ ZŠ Z Òg zŠ Ð zÂÔ** $Y
Y ™^+
™ wzN? V Ô**
Ô** ™ ã‚ Wa Æ VÍß ÔI }Wú Æ
U Ãq {Š 1 Ô**
» V ‰ Ü z D Î] Zg Ô‰
Ü z Û k] Ô ‰
Ü z D 3 ** ™gr Ô**
3Ô** ™sç
g;Z îGÏG
5Å Ô **
™x ª ~ ypg Ô´g } izgÆ ypg Ô**
™g lZ g !* ™x ÈZ
&Ô **
Xì=g f » °çgzZ „aÆ \ WgzZ}÷ **
™x ª~
= Šä™g (Zà [òZ yZ … {z ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Ù Ð ~ ë <Z ´ â X =g f » „a Æ \ Wgz Z }÷ ñâ 
-ZC
q Û«
! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û yZÑ!*
A gzZ ñâ Û ]nÅ
Ø{ Ô ñ â 
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

179 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1]ÐG[Z±

(hû]çø$ø æø ðõ ]ˆø qø …ö ]ø æø (hû^Šøjô Òû ]æø ØõÛøÂø …ö ]ø àômû …ø ]ø ØøÃø qø pû„ôÖ$ ] ä×# Öô ‚öÛûvø³Öû ]ø
oø`ôÊø hô]çø%$Ö]æø ðô ]ˆø røÖû ] …ö ]ø æø (^nø Þû ‚% Ö] éö ^nø vøÖû ] oøaô hô^Šøjô Òû Ÿûô]æø ØôÛøÃø ³Öû ] …ö ]‚ø³Êø
äö Öø æø Ôö×û ÛöÖû ] äö Öø äü Öø Ôømû †ôø Ÿ
ø åü ‚øuûçøÖû ] äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö`ø û * ø] (éô †ø ìôŸû?] …ö ]‚$ Ö]
oËF _ø’ûÛöÖû ] äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (…ö]‚øjô Îû Ÿûô]æø éö $̂ Ãô Öû ] äö Öø æø ‚öÛûvøÖû ]
ðø ^Þø áõ^Šøuû¬ôeô Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø ä́eô^vø‘û]* æø äF Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø …ö ^³jø íû³Ûö³Öû ]
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* …ô^`ø ß$Ö]æø Øônû ×$ Ö]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
]ç×öìô]* èöÂø ^³Š$ Ö] ÝöçÏöiø Ýøçmø æø ^³n& )ôÂø æø ]æ& ‚ö³Æö ^³ `ø n×ø³Âø áø糕ö†ø ³Ã mö³ …ö ^³ ß$ ³Ö]™
D46V†Ê^ÆE —ohô]„øÃø Ö] ‚$ Fø]* áøçÂø †Êô ÙøI
/Z Ôg 0*
Xì Ìg · ì ÌÞzg ¤ +
kZ Æ Ï0i Ô~ ökZ Æ ] § z ]ñ
O g @* D z Ôì XðËÔ~ c i'
Ôì Xù ,ݬ Ôg 0* +
kZÆ Ï0iì OÎ=t
†ö fû Ïø Öû ]æø Ÿ$ô ¼% Îø ]†÷ ¿ø³ßû ³Úø kö³mû ]* …ø ^³Úø E Ù Âg¨Zg f? ª
 ‚g z ]tx Ôì X
by ¢ ** ¦Ô@Š 7J - ` Wä ~(à Zz cŠ {Š c* iÐG Däö ³ßû Úô Äø³¿ø³Êû ]*
# Vƒ øÎ ÂVƒ 8 Š Ãäzg Ð ]”âZÆ™Š c*
ݬ b§Å]ñZ ÃGÆ
(Z ~ ?ce ム7„= H Â7„ eg ï Z » TÔì |T Þ Zq
-Z c i'
,
À&
/Ÿ G 
 [ òZ µÃ{z õG Š
WX ñYƒ yâ ‚ » ] Ð G[ Z± Vz™ H
:=g f » ]ÐG[ Z±aÆ\ WgzZ}÷

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

180 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:´g yZZ? ©ÂÅvZ 
:þ ì ã !* gŠ á g Z ~ 27 e $WZ' , Z {gÎ
oÊô æø ^nø Þ‚% Ö] éô ^nø vøÖ] oÊô kôeô^³%$ Ö] Ùôç³Ïø³Ö^³eô ]ç³ßö³Úø I àø³m„ô³Ö$ ] äö ³×$ ³Ö] kö³f( %ømö™
—éô †ø ìô¤]
+
Ï0 ÇÃyZ à ¬vZ g Z0
i Å *Š 6,]Š Þݪ]!* +ZZ vß L L
ó Xó ( ÇÇg ì‡) Ì~ ]y
Wgz Zì ‚
rg ì‡~
*™Ô{ C ÅvZ 
:*
¦
$Zzg 1544 ~ŠzzZŠ ! Z òÅ bk„0Z **
:._Æ e
áô†û Ïö Öû ] àøÚô éø …øçûŠ% Ö] Üû`ö Ûö×( Ãø mö ^ÛøÒø ðø ^Âø‚% Ö]]„øaF Üû³`ö Ûö³×( ³Ãø ³mö áø^³Òø EE
àûÚô Ôøeôƒö çûÂö]* æø Üøß$`ø qø hô]„øÂø àûÚô Ôøeôƒö çûÂö]* oûÞ( ô Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø V Ùöçû³Ïö ³mø
àûÚô Ôøeôƒö çûÂö]* æøô Ùô^q$ ‚$ Ö] xônû ŠôÛøÖû ] èô ßø jû Êô àûÚô Ôøeôƒö çûÂö]* æø†ôfû Ïø Öû ] hô]„øÂø
DDlô^ÛøÛøÖû ]æø ^nø vûÛøÖû ] èô ßø jû Êô
Û ‰¸ D 2 b§kZ ¬Št Ãx Z™/ô a\ W L L
ðÃň yWŒ
W~ { C ~¾Ð 3[ Z± ~ vZ } Z Ô¸ D 2]gÎ
gzZ Vƒ @*
~ {C ~¾Ð Æ wYŠ [gzZ Vƒ @*
W~ { C ~¾Ð G[ Z±
ó óX Vƒ @*
W~ {C ~¾Ð Æ ]ñgzZ Ï0
+igzZ Vƒ @*
W
:´g sp »vZ ~ wŠ 
:ì ã !* gŠ á g Z ~ 18 e $Ws{gÎ
— áøçûÏöj$ mø ]çûÞö^Òøæø ]çûßöÚø I àømû „ôÖ$ ]^ßønû r$ Þøæø ™
ó óXÐ B X ä ëÃyZìg D™~g ÇÌ6,gzZ ñÑ yZZ gzZ L L
Ö /Z? +Š 
*™g (Z #
:*
:ì ã !* á g Z ~ 13 e
gŠ $Ws ›ÑZ {gÎ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

181 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Üûaö Ÿæøø Üû`ônû ×øÂø ͺçûìø ¡øÊø ]çûÚö ^Ïøjø‰û] Ü$ $ö äö ×# Ö] ^ßøe% …ø ]çûÖö^³Îø àø³mû„ô³Ö$ ] á$ ô™
—áøçûÞöˆø vû mø
¼ : ÃyZ Âìg ì‡6,kZ {zQ ì vZ g ÇŠgz6,Zg ø ¹ä VÍßXL L
ó óXÐ Vƒ u ¦{z: gzZ ǃ sp

G
*™wì »]g Ó 
:*
E
-‹¢
¦
$Zzg 2 ~ ö g ZŠ òÅ b÷Z **
: ._Æ e
DDäö ßû Úø †ôfûÏø Öû ] hô]„øÂø èø Ú$ ^Âø á$ ¬ôÊø Ùôçûfø Öû ] àøÚô ]çûaöˆôßû iø EE
ƒÐzz Å ( { k
H) ÏZ [ Z± »GÒZèY”Ð V#Æ [ %
OL L
( 3002 : ìÎZ 9) ó óX Ç
*™x ÈZ »çz ï» 
:*
s Z Â bÑ Å bŠ&0 vZ † **
$Zzg 212~g U*
:._Æ e ¦
c*
C ÐZ ~ [ Z Æ wZÎÆ kZ ì @* Î Z hÃÿ~GÐ ¬ÆvZ Z
Y c* #
:ì @*
Y
DD…õçû`ö ›ö†ônû Çø eô é÷ ¡ø‘ø kønû ×$ ‘ø ÔøÞ$ôEE
E3™nZz (nZ 9) ó óX ¶S7,Æ]g Ó%i úq
(2234 : ïG -Z ä ÂG L L
:*
*™~È0*
Åi ú
$Zzg 3113 ~ yx0Z 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
DDغìø‚ûÚø oû×ô føÎô ^Úø Véö ¡ø’$ Ö] ÙöçûÏö jø Êø äô ‰ô]+ …ø Øôfø Îô àûÚô oi©nÊEE
$Y ~÷ Ͼ i ú ÂÐ +
Ð+ $Y ÅuÆ kZ ( Ç ñW[Z±) L L
ó óXì 73 Zg ðÃ
:*
*™ ZŠ Z >Ãi 
$Zzg 3113 ~ yx0Z 9Å b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

182 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDغìø‚ûÚø oû×ô føÎô ^Úø Véö ^Òø $̂ Ö] ÙöçûÏö jø Êø åô …ô^Šømø àûÂø oiF ç+ mö Ü$ $ö EE
$Y ~÷ Ͼ >Ãi ÂÐ +
+ $Y N !*
Å kZ ( Ç ñW[ Z±) Q L L
ó óXì 73 Zg ðÃÐ
:*
*™ ZŠ Z ]Zí‘œ 
$Zzg 3113 ~ yx0Z 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
Vèô Îø ‚ø’$ Ö] àøÚô lô]†ø nû íøÖû ] ØöÃû Êô ÙöçûÏö jø Êø äô nû ×ø qû…ô Øôfø Îô àû³Úô oiFç+ mö Ü$ $ö EE
DDغìø‚ûÚø oû×ô fø Îô ^Úø
$Y Å Vz0*
Ð ~ Vñ» Æ n Â+ Æ kZ ( Ç ñW[ Z±) Q L L
ó ó( ì 73 Zg ðÃÐ +
$Y ~÷) Ǿ ‘œ
*™Šæ Åx¤Ë 
:*
E3™nZz (nZ 9Å bŠ&0 vZ † **
$Zzg 2234 ~ ïG
Æe ¦
~ [Z Æ wZÎÆ kZ ì @* Î Z hÃÿ~GÐ ¬Æ vZ Z
Y c* # : ._
:ì @*
Y c*
C ÐZ
DDåö †û ’ößû iø Üû×ø Êø Ýõçû×ö ¿ûÚø o×F Âø lø…û †ø Úø æø EE
ó óX Å: Šæ ÅkZ ä ÂgzZ Zg ¦ Æx¤Ë ÂgzZ L L
/Ð k0*
*™g (Z ·g,
:*
$Zzg 3113 ~ yx0Z 9Å b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **
èô Îø ‚ø’$ Ö] àøÚô lô]†ø nû íøÖû ] ØöÃû Êô ÙöçûÏö jø Êø äô nû ×ø qû…ô Øô³fø Îô àû³Úô oiF ç+ mö Ü$ $ö EE
DDغìø‚ûÚø oû×ô fø Îô ^Úø V Œô^ß$Ö] oÖø  áô^Šøuû¬ôÖû ]æø Íôæû†ö Ãû ÛøÖû ]æø èô ×ø ’( Ö]æø
$Y Å Vz0*
Ð ~ Vñ»Æ nÐ + Æ kZ ( Ç ñW[Z±) Q L L
™ yˆZ Ð VÍßgzZ bŠ ¬» n Ô·g, Ô‘œ
~÷ ( Ð } ) **
ó óXì 73 Zg ðÃÐ +
$Y

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

183 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™x ÈZ » Vzizg 
:*
$Zzg 3113 ~ yx0Z 9Å b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **
DDغìø‚ûÚø oû×ô fø Îô ^Úø V Ýö ^nø ’( Ö] ÙöçûÏö nø Êø äô ßô nû Ûômø àûÂø oi©m Ü$ $ö EE
$Y N ZŠ Å kZ ( Ç ñW[ Z±) Q L L
~g ø Ð }} izg ÂÐ +
ó óXì 73 Zg ðÃÐ +
$Y
*™ ¬ŠaÆ è 
:*
¦
$Zzg 3223 ~ŠzzZŠ1Z òÅ byA0y¢ **
: ._Æ e
Ùø^Ïø Êø äô nû ×ø Âø ÌøÎø æø kôn( Ûø³Öû ] àô³Êû ø àû³Úô Éø†ø ³Êø ]ƒø ô V o% fôß$Ö] áø^³Òø EE
DDÙö^* Šûmö áø¤] äü Þ$¬ôÊø kønû fô%û $jÖ] äö Öø ]çû ×ö ‰øæø ÜûÓönû ìôŸô* ]æû†ö Ëô Çû jø ‰û]ôV
D YIk0* +ÅèZ
Æ kZ ÔDƒ rg ÃÐ @D # a\ W L L
Å kZ gzZ Ôz™g l Z a Æ ð¸ LZ Ôë gzZ
$U*
z™ wZÎ » òŠ "
ó óX ìg YK ]ÑZÎÐ kZ ÌZèY
:*
*™Å ]zˆÅo {gÎ 
A™.
¦
$Zzg 12801 ~.Z êEZ Å b k„0Z **
: ._Æe
DD†ôfû Ïø Öû ] hô]„øÂø àûÚô äô nû rôßû iö èö nø rôßû ÛöÖû ] oøaô èö Ãø Þô^ÛøÖû ] oøaôEE
G[Z±( ?Ð ¾ ) Ôì à Zz ¶Š ] Ôì à Zz1zg ( o {gÎ) L L
( 3643 : ì ÎZ 9) ó óXì=g f » ] Ð
*™Ì6,Ð Õ 
:*
¦
$Zzg 1361 ~ ~g g 9Å bk„0Z **
Æ VzGzŠ : ._Æ e
á g Z ä \W ñƒ D™ #
Š /Ð k0*
sŸz Å [ Z± ~ VzGyZ ñƒ Dg ¦
:å c*Û
â
DDèô Ûønû Ûôß$Ö^eô oûôÛûmø áø^ÓøÊø †ö ìø¤] ^Ú$ ]* æøEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

184 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ó Xó å @*
™ HÕ~ *Š {z ( å ; gƒ [Z±~G&) ZuzŠ ;g L L
:* Û 
*™ ZŠ Z nŒ
$Zzg 2413 ~zâ 0Z òÅ b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **
DDäö ßû Âø o–FÏû mö oj# uø äô ßô mû ‚øeô èº Ïø ×$ Ãø Úö àôÚô ç+ ÛöÖ] ‹öËû ÞøEE
nÛŒ)f Æ kZ J
-Z # ì Sg ¤Ðzz Å nŒ Û yY Å ðñ L L
ó óX CYƒ 7å5ZŠ Z Å
*™Š ˜ ~ {Zg ÅvZ
:*
: ì ã !* gŠ á g Z ~ 10 e $W# Z {gÎ
hõ]„øÂø àûÚô ÜûÓönû rôßûiö éõ …ø ^³røiô o³×F³Âø Üû³Óö³Ö% ö ]* Øû³aø ]çû³ßö³Úø I àø mû³ „ô³Ö$ ]^³ `ø m% ]* ^³ mø™
—oÜõnû Öô ]*
]Ð [ Z± u **
ŠgŠ » VzC : ]g ˆ+Z Ã ?~ :ëñL L
ó Xó } Š
:bŠ {P ~ {Zg ÅvZ
òÅ bD0!c **
$Zzg 1621 ~ ~èF,
: ._Æ e ¦
Øônû fô‰ø oûÊô ^_÷eô]†ø Úö lø^Úø pû„ôÖ$] Ÿ$ô ä×ô ÛøÂø o×F Âø Üöjø íûmö kõ³n( Úø Ø% ³Òö EE
DD†ôfû Ïø Öû ] èô ßø jû Êô àûÚô àöÚø ^+ mø æø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýôçûmø oÖF ô äü ×ö ÛøÂø äü Öø oûÛôßû mø äü Þ$¬ôÊø äô ×# Ö]
~ { Zg ÅvZ & Æ ¿kZ ñZÎì @* Ù LL
Yƒ x !Z » ¿Æ èC
ì @*
Y ` k(,¿» kZ J Ö ª Ôì CY W]ñ ïŠ {P
-yŠÆ #
Y 1 X ÐG[ Z±ÐZgzZ
ó óXì @*
:**,Ã? ]Š ÞzgŠ 
ƒ^
$Zzg 1663 ~ ~èF,
:._Æe ¦
òÅ b[nn0 x Zl **
DD†ôfû Ïø Öû ] hô]„øÂø àûÚô …ö ^rømö æøEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

185 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

$Y ÅvZ ÃLL L
-Z Ð ~ ] â ÅZb á Zz Y Ð +
ì t x ÅZ q
Y 1 X ÐG[ Z±ÐZ
ó óXì @*
:**]Ãz izgÆ-
0*
$Zzg 1074 ~›9Å bz/0vZ† **
:._Æ e ¦
äö ×# Ö] åö ^Îø æøŸ$ô èô Ãø ÛöröÖû ] èø ×ø nû Öø æû ]* èô Ãø ÛöröÖû ] Ýø çmø löçÛömø Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^³Úø EE
DD†ôfû Ïø Öû ] èø ßø jû Êô
[g vZ ]Zg Å. c*
ì @* ]Ãz izg Æ . y›Ìðà L L
Y 0*
ó óX ïŠ â 
Û «]ÐG[ Z±ÐZ ]+Z
:**]ÃzÐ ~g F Åù 
0*
¦
$Zzg 2933 ~ yx0Z 9Å bŠÜ0 yÑ **
:._Æe
DDå†ôfÎø oÊô h„$ Ãø mö ÜÖø äö ßö _eø äö ×ø jø Îø àÚø EE
Y 1 X ÐG[ Z±ÐZ ÔŠ
ó óXì @* Hƒ ] ¯Ðzz Å ~g F Åù ¿ L L
Ð ðËgzZ ù ÅGì ~„Å] !*
D z O g @* kZ ¿{z ! >+¢q
Æ ¿kZ x »ðs Z <ÑÔñY ï]
T e ]Ð [ Z±ÆGÔx **
Ôî Y W~ {C ÅvZƒ T e ] Ð [ Z±ÆGÔî Y 0áZz + â é ƒ
™wì » ]g ÓÔ**
çz ï» Ô** Ö /Z? + Š Ô´g sp »vZ ~ wŠ
™g (Z #
™Šæ Åx¤ËÔ**
Ô** ™ ZŠ Z ]Zíz ‘œÔ **
™ ZŠ Z >Ãi Ô**
™ ~È0* ™x ÈZ »
Å i úÔ**
vZ Ô**
™Ì6,Ð Õ ** ™x ÈZ » Vzizg Ô **
™]zˆÅo {gÎÔ** ™g (Z ·g,
Æ \ WgzZ }÷ **,Ã? ]Š ÞzgŠ ÔbŠ {P ~ {Zg ÅvZ Ô**
ƒ^ ™Š ˜ ~ { Zg Å
Xì=g f » ]ÐG[ Z±a
pôÐG[Z±Ã\ WgzZ= ´ â z Û{ì ¬Š Ð ]+Z [gvZ ~÷
}Wñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û
A gzZ ñâ 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

186 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1t‚ » ÞZ l²

ØøÃø qøæø (hõ]†ø iö àûÚô Ðø×û íøÖû ] Ðø×ø ìø (hû]ç$ j$Ö] …çûËö Çø Öû ] (hû^a$ çøÖû ] äô ×# Öô ‚öÛû³vø³Öû ]ø
äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFô Ÿ
ø áû]* ‚ö`ø û]* (hô^eø …û Ÿû* ] h( …ø oÖFô áøæûö çûÃö mø äô nû Êô gømû …ø Ÿ
ø ¡
÷ qø]* Üû`ö Öø
èø Öø ^‰ø†( Ö] Èø×$ eø äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö³`ø û]* æø ( hô^³Šøvô³Öû ] Ýôçû³nø eô ÔºÖô ^³Úø
^÷Ûnû ×ô Šûiø Üø×$ ‰øæø (hû^vø‘ûŸû* ]æø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø (hû^³jø Óô³Öû ]æø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* !hû«ÛøÖû ] Ýôçûmø oÖFô]÷†nû %ô Òø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
—^f÷ nû Fô áø]‚øÖûçôÖû] ØöÃø rûmø ^Ú÷ çûmø Üiö†û ËøÒø áûô áøçûÏöj$ iø Ìønû ÓøÊø™
D17VØÚˆÛÖ]E
,ݬˆ Æ*Š ݬ Ô~ x  kZÆ ]+Z [gvZ
,ݬgzZì c i'
Æc i'
Û <Z ´ â ì³%ÌgzZ ™gŠ¾Sݬt gzZìSÝ ¬ˆ
: Dâ
Ù ÏñYƒ …¸ Dk³Ã³•…]^³Û$ ³Âø èõ Ãø ³•ô†û ³Úö Ø% ³Òö Øö³ aø „û³ iøE Š܃ ÅSyZy
C
c*
ö |ŠzŠ ä kZ& Ð kZ à Zz äö |ŠzŠ
Ù L L D^³ ã׳۳ u Øõ³ Û³ uø lô]ƒø Ø% ³ Òö Äö³ –ø³ iøæø E Š܃ ÅSyZy
/ÜCZ à Zz ÜC

ó Xó Ï} Š
Ñ Ã\ W L L DpF…^ÓøŠöeô Üaö ^Úø æø pF…^Óø‰ö Œø^ß$ Ö] p†ø iøæø E Š܃ ÅSyZy
ó óÐ Vƒ 7~¹{zpÔ ~º vß Ç
ó óǃJ¹ [Z±»vZpLLD‚ºmû‚ôFø äô ×# Ö] hø]„øÂø à$ ÓôÖøæø EŠ܃ÅSyZy

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

187 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

™ J h1 ÌÃV” yŠ {zL LD^³ f÷ nû Fô áø]‚ø³Öçô³Ö] Øö³Ãø ³ r³ mø³ ^³ ³Ú÷ ç³ møE ©u ܃ (Z
ó Xó Ç} Š
Z @WgzZ wŠ L L D…ö ^’øe*Ÿ]æø höç×öÏö³Ö] äô ³ nÊô gö³×$ ³Ïø³jøiøE yŠ u +p (Z
„«
ó óX ÏN Y
ó óX7ÑZz äWx » ËÌ\ !*
 LLDåô ‚ôÖøæø àûÂø ‚ºÖô ]æø pûˆôrû mø Ÿø E ©u **
ŠgŠ (Z
= 1SyZy ƒce ** ™ H= a Æ v РŠ܃ Å yŠ kZ
izg Ð ä™g (Z ÃX x » Ð yÃ{z c*
ÔñY c*
Š i ZâÐ ñ‚Æ ÞZ l²
Ö ª
Æ\ WgzZ}÷t‚ » ÞZ l²#
:ñYƒx **
:*
*™s »Z z w° 
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
ó Xó { ÑZz ä™s »Z L L DDÙöô ^Ãø Öû ] Ýö ^Úø ¬ôÖû ] EE
á Š !*
Y0=gf » ñ‚ÆÞZ l²aÆáZz ä™s»Z *
Xì @* *™s»Z ª
:*
*™]Š „~ ãZ 
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
DDäô e( …ø éô ø ^fø Âô oûÊô ^* øÞø h' ^øæø EE
óì
ó km
yZz6,~ ]Š „Å[g yZ â (Z L L
®¤Z Å ]+Z [g vZ à ãZ â ]‡zZ ª
Î ~ ÏÈ z )
Æ ÞZ l² **
Xì @*
Y 0=g f » ñ‚
:*
*™Š !*
WÃK 
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
DD‚ôqô^ŠøÛøÖ] oûÊô к×$ Ãø Úö äö fö ×Îø غqö…ø æø EE
ó Xó ƒ ÎB‚ÆKwŠ » T¿(Z L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

188 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Xì CY 0x » ñ‚ÆÞZ l²aÆyK̈Z ÕZz àŠ +ZB‚ÆKª
: ´g ›aÆvZ
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
DDäô nû ×ø Âø ^Îø †$ Ëø iø æø äô nû ×ø Âø ^Ãø Ûøjø qû] äô ×# Ö] oÊô ^e$^vøiø áô¡øqö…ø æø EE
N Z 6,›ÏZ ó a
ó Æ Ÿg ÅvZ sÜ Â n
pg › òŠ WzŠ {zL L
.6,›ÏZgzZ Dƒ
ó Xó Dƒ Z]
» ñ‚ Æ ÞZ l² ´g m(Z gzZ ›+Z a Æ ]+Z [g vZ ª
Xì @*
Y 0=g f
+
: ´g ~0 .sp~ wŠ 
zZ}
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **
DDäø ×# Ö] Íö^ìø]* oûÞ( ô Ùø^Ïø Êø Ùõ^Ûøqøæø gõ’ôßÚø lö]ƒø éº ]* †ø Úû ] äö jfø ×ø ›ø غqö…ø æø EE
,]gúà Zz w) z Œ„ } (,Ôà Zz £‘zZ ÃT¿{zL L
Å ðZ'
g eÐ vZ ~ Gì H{zgzZì îŠ ]úŠ
ó óX Vƒ @*
Y 0=g f » ñ‚Æ ÞZ l²aÆ kZ ~0
Xì @* + .spt
zZ}
*™‘œ—~ {Zg ÅvZ
:*
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **
DDäö ßö nû Ûômø ÐöËô ßû iö ^Úø äö Öö ^Ûøô Üø×ø Ãû iø Ÿø oj# uø oËF ìû]* Ñø‚$ ’øiø غqö…ø æøEE
Cƒ 7¸ÃN !*
ì @* ™‘œ ¿(Z L L
™Æ Ö ,Z gzZ ì @*
l²a Æ áZz 䙑œ 󑜗(Z ó óX H ay
H ä N ZŠ
Xì @*
Y 0=g f » ñ‚ÆÞZ
:** +
Ñ O ~0 .™f 
zZ}
$Zzg 660 ~ ~g g 9Å b{,
:._Æe ¦
kO1Z **

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

189 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDåö ^ßø nû Âø kû•ø^Ëø Êø ^n÷Öô ^ìø äø ×# Ö] †ø Òø ƒø غqö…ø æø EE
™™f »vZ ~ ðË ¿(Z L L
ó óX CYË @WÅkZì @*
0=g f » ñ‚Æ ÞZ l² ** +
YË » Vz²W b§kZÐ ~0 .spª
zZ}
Xì @*
Y
:*
*™ ã‚WÅ c*
* Û
*™s çnŒ
A™.
¦
$Zzg 4592 ~ ‰zÑZ êEZ Å b{Š y1Z **
:._Æe
køvûiø äü ×$ ¿ôm% áû]* æø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýôçûmø hô†ø Òö àûÚô äö ×# Ö] äô nû rôßû m% áû]* åö †$ ‰ø àûÚø EE
DD]†÷ŠôÃû Úö †û ¿ößû nö ×û Êø äô ô†û Âø
Ö ª izg ]+Z [g vZì I ]!*
Ð ;‚Å # t Ã}È TLL
ce ÐZ ,Š iZâÐ ñ‚Æ ÞZ l²ÐZ c* Û «]ÐZ
N â
E3™nZz (nZ 9) ó óXñY0ÑZz ä™ ã‚WaÆ„
(903 : ïG  Šß
gzZ= ÂÔ T e ] РŠ܃ Å3yZy\ WgzZ ~¤
/Z !x(¥‚
Û Æ a Vâ i 9 ce **
._Æ 6yâ ™g (Z Ã Vh§yZ Ã\ W
Æ\ WgzZ}÷Û (,ÐW=g f » ñ‚ÆÞZ l²aÆ \ WgzZ}÷
ìt x »ðsZ <Ñx **
wŠ Ô´g ›aÆvZ Ô **
™Š !*
WÃKÔ **
™]Š „~ ãZ Ô**
™s »Z z w°
aÆ VzuzŠ Ô** +
Ñ O ~0zZ} ™‘œ—~ {Zg ÅvZ Ô´g ~0
.™f Ô** + .sp~
zZ}
Xì=g f » ñ‚Æ ÞZ l²aÆ\ WgzZ}÷Ô **
™ ã‚ W
/Å3Ã\WgzZ = ´ â z Û{ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Ð ò¤
! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼ Û ‚t‚ » l²LZ Ô ñX
A gzZ ñâ 
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

190 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x


!ù1 a ½®

‚õÛ$ vøÚö èø Ú$ ]. ØøÃø qøæø (ÜûÏø ß( Öû ] ^ß$Âø ÄøÊø ø æø (ÜÃø ß( Ö] †ônû %ô Óøeô ^ßø nû ×ø Âø à$ Úø äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (Ýû ‚øÃø Öû ] àøÚô ^ßø Ïø ×ø ³ìø (äö ³×# ³Ö] Ÿ$ô äø ³ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö³`ø û]* (Üû³Úø .Ÿ] †ø ³nû ìø
äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø (ÜûÚø Ÿû. ] †ôñô ^‰ø o×F Âø oËF _ø’ûÛöÖû ] äü Öö çû ³‰ö…ø æø åü ‚ö³fû Âø]÷‚³Û$ ³vø³Úö
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (Üû`ö Ãø fôiø àûÚø æø ä́fôvû‘øæø ä́Öô  o×F Âøæø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D255Vé†ÏfÖ]E —äô Þô ƒû¬ôeô Ÿ$ô åö ‚øßûÂô ÄöËø)ûmø pû„ôÖ$ ] ]ƒø àûÚø ™
Ô˜ÓgzZ öÔsz ± Ï0 + i x ÂX yâ ‚ »ÆðŠ ÔgzºZ q O Ï0 +ixÂ
x **
» x c* / Ï0
Z lŠ¤ +ix —Œô^³ ³ß$ ³ Ö] àø³ nû eø ^³ ³`ø Ööæô]‚ø³ Þö Ýö^³ ³m$ Ÿø û] Ôø×û³ iô³ ™ Ï0
+ix Â
Z gz Z ~$
~zy +Z 1Ôì Ï0
+i ~EŠ Ât Xì x ** / Ï0
» ’gzZ ä¤ +i x  Xì
X ǃ 7ÑZz% eðà ZÎÆY z ng Z ´ â Ô~ Ï0 +
i
* ] Ìöqö†û iø Ýøçûmø yŠ {z
ì ]g „Ð Ùö^fø rôÖ]æø šö…û Ÿ
Xì ‚Å ^f÷ nû Fô áø]‚øÖûçôÖû] ØöÃø rûmø yŠ {z
Š܃ Üäô nßô eø æø äô jô fø uô^‘øæø äô neô]* æø äô Ú( ]. æø äô nìô]* àÚô ðö †Ûø Ö] †% Ëô ³mø Ýøç³mø yŠ {z
,„ q -Z {z Âì ,à Zz äWx » yŠ kZ Ð aÆ vZ ì ]g „Ð
X a vZ wΰZ·ì
Ô,t Z]Å DDèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø Ýø ø  ‚ôÖø æø ‚ön( ‰ø ^Þø ]* EE
Ô,t Z]Å DD†ö fû Ïø Öû ] äö ßû Âø Ð% øßûmö àûÚø Ùöæ$ ]* æøEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

191 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Ô,tZ]Å DDÄõ Ë$ øÚö Ùöæ$ ]* æø ÄõÊô ^ø Ùöæ$ ]* æø EE
Ô,t Z]Å DDèø Âø^Ëø $ Ö] lö†û jø ìû^Êø EE
G{EI
Ôï B\t Z]Å DDèø Âø^Ëø $ Ö] könû _ôÂû]öæEE
,t Z]Å DD¼øÃû iö Øû‰ø EE
,t Z]Å DDÄË$ øiö ÄûËø û]æøEE
Ô,t Z]Å DDÕøç+ ŠöÞø Ÿøæø Ôøjô Ú$ ]ö oûÊô Ôønû •ô†û ßö ‰ø^$Þ]ôEE
,t Z]Å DDØöfû Îø ‚õuøŸôø xöjø Êû ]ø Ÿ
ø EE
WÔce ** 
Vz™ H~ y ) Ë Å a vZ wΰZ·
™ H= aÆ ®
) Ë ÅÅzmvZ -\ W#
A ~gzZ ñYƒ ‚= ®
0g Z, » ¼ Ö ª ¯ zg
» ~·® Ö ª izg aÆ \WgzZ }÷ +
) Ë# $Y Å[ òZ yZ
WX Vƒ Y
X =g f
:*
þ*™: uÑ
$Zzg 338 ~›9Å b {,
: ._Æe ¦
kO1Z **
oø`ôÊø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýôçmø oûÖø ô oûjô Ú$ Ÿôöÿ è÷ Âø^Ëø ø oû³iô çø ³Âûø lö^+ ³fø jø ìû] o³Þ( ôæøEE
DD^ò÷nû ø äô ×# Ö^eô Õö†ôûmö Ÿ
ø ojô Ú$ ]. àûÚô lø^Úø àûÚø äö ×$ Ö] ðø ^ø áûô èº ×ø m- ^Þø
Ö ªizgì 3g™ Ö aÆ ®
yZ # Ö Z à ¬Š KZ ä ~L L
) Ë Å#
]¯~ wq kZ Ð ~ # Ù { zvZ Y 
Ö Z ~÷ σ ÝqÿkZC á
™7uÑB‚ÆvZì Zƒ
ó óX @*
:* Û Z
*™©Âg Z Œ
þ _Æ e
:. ¦
$Zzg 7072 ~ ~g g 9Å b´ â 0 ÷Z **
oûiô $̂ Âôæø ÙöçûÏö nø Êø äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ³ÖFôŸø Ùø^³Îø àû³Ûø³nû Êô oû³Öô áû„ø³ñû ]ô h( …ø ^³mø EE
Ÿ$ô äø ÖFô Ÿø Ùø^Îø àûÚø ^`ø ßû Úô à$ q†ìŸ ojÛ¿Âæ oûm- ^mø †ôfû Òô æø oû³Öô ¡øqøæø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

192 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDäö ×# Ö]
) Ë Å¿kZ= [g}÷} Z LÐ
ØŠ ]i YZ Å® Û g—
L N â
Û à ¬vZ Ô¹vZ ÑZ !Z Ñ ä T
= ÔnÅ ] ³ ~÷= Ð N â 
ä TnÅ Ñ~÷= ÔnÅ ðc*
º ~÷= ÔnÅ w°}÷
ó óX ÇVzŠ™Š Zi WÐ 3ÐZgz¢~vZ ÑZ!Z Ñ ¹
*™g (Z mÜZ z tœ
:*
$Zzg 99 ~›9Å b{,
:._Æ e ¦
kO1Z **
äö ×$ Ö] Ÿ$ô äø Öø ô Ÿø Ùø^Îø àÚø èô Úø ^nø Ïô Ö] Ýø çmø ojô Âø^Ëø øeô Œô^³ß$³Ö] ‚ö³Ãø ³‰]* EE
DDäô ŠôËÞø æ]* äô fô×Îø àÚô ^’÷Öô ^ìø
Ö ª izg L L
) Ë ~÷) q ]Š XÐ ~ VÍß x Ó #
{z ( » ®
) Ë ~÷ÐZ ) ¹ ä×# Ö] Ÿ] äÖ] Ÿ B‚ÆmÜ Z ä Tì ¿
®
ó óX ( σ ‚
á z ð
:−7,pÑŠzgŠ x 
¦
$Zzg 6357 ~ ìÎZ 9Å b Y ZŠg−Z1Z **
: ._Æ e
äö jû Òø …ø û ]* ]†÷ûÂø oûŠôÛûmö àønû uôæø ]†÷ ûÂø xöfô’ûmö àønû uô o$ ×ø Âø o×# ‘ø àûÚø EE
DDèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø oûjô Âø^Ëø ø
Ü zÆ x 
û%kŠ ‰ á gzZ J 7,ŠzgŠ? íû%kŠ ‰
Ü z Æ ðä T L L
ó óX ÏñYƒ ‚® Ö ªizg J 7,ŠzgŠ
) Ë ~÷ÐZ #
:−7,pÑŠzgŠÐ ]Ò 
¦
$Zzg 911 ~ yx0Z 9 b Š&0Z **
: ._Æe
pû]* !é÷ ¡ø‘ø o$ ×ø Âø Üûaö†ö %ø Òû ]* èô Úø ^nø Ïô ³Öû ] Ýø çû³mø oû³eô Œô^³ß$³Ö] o³Öø æû]ø á$ ôEE
é÷ ¡ø‘ø o$ ×ø Âø Üûaö†ö %ø Òû ]* oûjô Âø^Ëø øeô Üû`ö Ï% uø]* æø èô Úø ^nø Ïô Ö] oûÊô oûß( Úô Üû`ö eö †ø ³Îû ]*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

193 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDèô f$vøÛøÖû ] Ñô‚û‘ô o×F Âø Ù% ‚öiø äô nû ×ø Âø éô ¡ø’$ Ö] éø †ø %û Òø á$ Ÿô* ^nø Þû ‚% Ö] oûÊô
D316/1 V†nÇ’Ö] ÄÚ^rÖ] |†e †nŠnjÖ]E
) Ë ~÷) d
»® $ŒÛ {Š c* Ö ª izg L L
 }÷Ð ~ VÍß #
iÐ ƒ
ŠzgŠ Ð ] ÒèY ǃ ÑZz −ŠzgŠ? íÐ ] Ò ǃ {z ( g Z,
E3™nZz (nZ 9) ó óXì ?Š Å›E 'pÑ
( 1668: ïG
*™x ÈZ » ¬ŠˆÆ yZf Z 
:*
$Zzg 589 ~ ~g g 9Å b '
:._Æ e , ¦
Y **
èô Ú$ ^j$Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôaø h$ …ø Ü$ `ö ×# Ö] ðø ]‚øß( Ö] Äö³Ûø³Šmø àø³nuô Ùø^³Îø à³Úø EE
^Ú÷ ^Ïø Úø äö %Ãø e]æø èø ×ø n–ôËø Ö]æø èø ×ø n‰ôçøÖ] ]‚÷Û$ vøÚö lô èô Ûøm- ^Ïø Öû ] éô ³¡ø’$ ³Ö]æø
DDèô Úø ^nø Ïô Ö] Ýø çmø ojô Âø^Ëø ø äö Öø k×$ uø äö iø ‚Âøæø p„ôÖ$] ]÷çÛövÚø
èô Ú$ ^j$Ö] éô çøÂû‚$ Ö] åô „ôaø h$ …ø Ü$ `ö ×# ³Ö]E ¹ä ¿Tˆ ÆG
g ÃyZ f Z L L
^Ú÷ ^Ïø Úø äö %Ãø e]æø èø ×ø n–ôËø Ö]æø èø ×ø n‰ôçøÖ] ]‚÷Û$ vøÚö lô èô Ûøñô ^Ïø Öû ] éô ¡ø’$ ³Ö]æø
$U*
ƒ" ® Ö ªizg Däö iø ‚Âøæø p„ôÖ$] ]÷çÛövÚø
) Ë ~÷aÆ kZ #
ó óX ÏñY
*™x ÈZ »…ZâÐ ]Ò 
:*
$Zzg 16076~£ZµÅŠ c*
: ._Æ e ¦
i **
Ýõçûmø lø]ƒø áø^Òø oj# uø V Ùø^Îø èº qø^uø ÔøÖø ]* VÝôô ^íø×Öô ÙöçûÏö mø ^Û$ Úô áø^³Òø EE
oûjô qø^uø VÙø^Îø Ôøjöqø^uø ^Úø æø V Ùø^Îø !oûjô qø^uø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V Ùø^Ïø ³Êø
!oûe( …ø V Ùø^Îø ]„øaF o×F Âø ÔøÖ$ø àûÚø æø V Ùø^Îø !èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø oûÖô ÄøËø ûiø áû]*
DDô çûröûŠ% Ö] éô †ø %ûÓøeô oûß( Âô^* Êø Ÿø ^Úø ]* V Ùø^Îø
# q ðÃN H¸ D™ ¹Ð xŠ { LZ a\ W L L
-Z ?ì ~
yŠ q
-Z ~÷ aÑ Æ vZ } Z ¹ ä kZ
# qq
äa \WXì ~

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

194 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

Ö ª izgì t ~
\W# # q H ~¾ c*
# q ~÷ ¹ä kZ ?ì ~ Û
â
) ËÅ
kZÃ\ W ¹ä a \ WXƒ ‚®
ä ¾kˆZ » ]!*
# q ¸¤
~g7 ~ /Z c*Û äa \WX ä [g}÷ ¹ä kZ ?c*
â ÑŠ
ó óXÙ Šæ ~÷B‚ÆŠ@] ÒQ Âì ã Zz™
*™ñ? ;‚~Üæ
:*
$Zzg 3410 ~ ›9Å b /0Z **
:._Æ e ¦
DDèô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çûmø]‚÷nû `ôøæû]* ^Ã÷nûËô ø äü Öø kößû Òö ^`ø ñô]æøøŸ o×F Âø †ø fø ‘ø àûÚø EE
» „ZÍ ~÷ c*
® Ö ª izg Hñ? ;‚ÅÜæ ä T L L
) Ë ~÷#
ó óX Ç}I
W »]ñ~Üæ 
:**
òÅ b /0Z **
$Zzg 3917 ~ ~èF,
:._Æ e ¦
àûÛøÖô ÄöËø û]* oûÞ( ¬ôÊø ^`ø eô kûÛônö ×û Êø èô ßømû ‚ôÛøÖû ^eô løçûÛöm$ áû]* Åø^_ø³jø ‰û] àô³Úø EE
DD^`ø eô løçûÛöm$
]ñ~©Üæ & G ñ0*
] Ãz ~©Üæì ‚ Ü ¤ L L
rg ‰
ó óX ÇVz™®
) Ë ÅkZ ~ ðW
*™ì‡]p ZaÆvZ
:*
$Zzg {Š™ yÒ ? 368 ™ 1 ¢ Y 1zÑZ îG
Æe ¦
0Ò7 Å b yG **
G
: ._
Ýôçûmø oÖF]ô oû%ô Ãø fûÚø àûÚô äô ×# Ö] oÊô ^nø íøi$]ô àônû ×ø ³qö…ø Ø( ³Óö³Ö( ĺ³nû Ëô ³ø^³Þø ]* EE
DDèô Úø ^nø Ïô Öû ]
a Æ vZ ä VMòŠ WzŠ {z C
Ù J
-#Ö ª ™á Ð ƒ ~÷L L
ó óX ÇVz™®
) Ë ÅyZ ~ Å ì‡]p Z

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

195 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™~g7 ]gz¢aÆvZ 
:*
$Zzg {Š™yÒ?353 ™ 6 ¢Y 1zÑZ îG
:._Æe 0Ò7Å d/0Z **
G ¦
xøqø…ø áû^ô Êø äô Þô ]ˆônû Úô ‚øßû Âô ^Ë÷ Îô ]æø kößû Òö è÷ qø^uø äô ³nû ìôŸ
ô * o³–F³Îø àû³Úø EE
DDäü Öø köÃû Ë$ ø Ÿ$]ôæø
Ç Vƒ Z9k0*
Æ yZö~ H Zg7 Ã]gz¢Å ð¸ LZ ä T L L
X ÇVz™lg \ ÅkZ ~:¤
/z ( ÇÂ) ǃ ~g ¸ Z÷ » V>¤
/Z
r1 e[g e[g Z Ö ª izg ! ¥‚ .
# èŠ W~g7 Å ~g7 # Þ ‡ ð •Z
{z avZ wÎg ·ì i ZzWÅ ¾t äZ [g äZ [g ì i ZzW„ q
-Z sÜσ 
avZ wÎg·Šp,Š w1 ~ hÆ kZì @*Ø e Å] !*
™> kZ ¿
Ö ª izg} ™ H {z (Z ` Wì ~ „kZ ¿
) Ë#
0g Z, » a·®
Æ¿kZ x »ðsZ <ÑñY
x **
** Û Z »© ÂÅvZ Ô**
™g Z Œ ™[ AZÐ uÑ
™x ÈZ » pÑŠzgŠÐ ] ÒÔ**
** ™g (Z mÜZ z tœ
™x ÈZ »…ZâÐ ] ÒÔ**
** ™x ÈZ » ¬Šˆ Æ yZ f Z
™ì‡]p ZaÆvZ
™~g7 ]gz¢ÅËÔ**
**
™ñ? ;‚ ñƒ Tg ~Üæ Ô **
Æ \ WgzZ }÷ ** W » ]ñ~Üæ
) Ëa
Xì=g f » a ½®
Å ä™x » {z Ã\WgzZ = ´ â z Û{ ì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
Çg J
-Z Û «= Â
) ËÃ\WgzZ= Ð Xñâ 
# X ñYƒ ‚ ½®
# gzZ ÇgB‚Æ yZZ
GÔ ñš B‚Æ ª]gzp Å yZZ ñš ÌZ
}W ! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ~ kzŠÁZ ¼
A ñƒ D X Ð [Z±Æ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

196 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1~Š Zi WÐ 3

(‚ûmû †ômö ^ÛøÖ( Ùº^Ã$ Êø (‚ûnû Ãô ÛöÖû ]æø ðö p‚ôfû ÛöÖû ]ø (‚ûmû ‚ô$ Ö] ô_ûføÖû ] p„ôÖù] äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
äü Êø ^ìø àûÛøÖô Ýö †( ÓøÛöÖû ]ø (‚ûnû ÂôçøÖû ]æø …ô]„øÞûŸûô] ‚øÃû eø …ô^ß$Ö^eô åö ^’øÂø àû³Ûø³Öô Üö³Ïô ³jø ßû ³Ûö³Öû ]ø
åü ‚øuûçøÖû ] äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖF ô Ÿø áû]* ‚ö`ø û * ø] (‚ûmû ˆôÚø †õnû ìø Ø( Òö àûÚô ^`ø nû Êô Üû`ö Öø …õ]‚øeô åö ^³Ïø ³i$]æø
o×$ ‘ø (‚ûnû fôÃø Öû ] ‚ön( ‰ø äü Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (‚ûnû rôÛøÖû ] ô†û Ãø Öû ] æƒö
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* !‚ûmû ‚ôŠ$ Ö] äô Öô çûÎø o×F Âø …ø ^‰ø àûÚø æø ä́fôvû‘øæø ä́Öô  o×F Âøæø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö]
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D6VÜm†vjÖ]E —éö…ø ^røvôÖû]æø Œö^ß$ Ö] ^aø ö çûÎöæø ]…÷ ^Þø ÜûÓönû ×ô aû ]* æø ÜûÓöŠøËöÞû]* ]çûÎö™
‹øòû eô Ôì ̆nû ’ôÛøÖû ] ‹øòû ³eô ñYc* /~ 3ÐZì Le Y » ¾
Š Z¤
Û pô\¬vZ X v Wðƒ ºŠ ~ TXì Ìg ZbZg ZŠ Ôì Ì …ö ]†ø ³Ïø ³Öû ]
! ñâ 
p ÖZ yZÆx¯ Å[g !pF†fû Óö³Öûþ ] p…ø ^Þø !o¿# ×ø iø ]…÷^Þø !ènø Úô ^uø…º ^Þø (äÛø_øvöÖû ]…ö ^Þø
~Xi§(Z ðà !…ô^ß$Ö] o×ø Âø Üû³aö†ø ³fø ‘û]* ^³Ûø³Êø X ! %
g Ð ]g wgz Z ]ùÃ
X ñYƒ yâ ‚ » ]gzZ ~Š Zi WÐ v WÅ3Vz™ H
: yâ ‚ » ~Š Zi WÐ 3aÆ\ WgzZ}÷ +
$Y Å[òZ yZ
W
‚gz© Â
:bŠ „ZÍŪ
Ö ™0 {Š „ **
$Zzg 29 ~›9Å b#
:._Æ e ¦
ä×# Ö] Ýø †$ uø !äô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* æø ä×Ö] Ÿ$ ô äø Öô Ÿ$ áû]* ‚ø`ôø àÚø EE
DD…ø ^ß$Ö] äô n×ø Âø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

197 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

,Šqðà ZÎÆvZì êŠ „ZÍ ¿ L L
a·G gzZ Ô 7h'
Û x Zw? kZÃv WÅ3]+Z [gvZ Ô wÎgÆvZ
ó ó ï Š â 
:xg i !*
Ð uÑ
¦
$Zzg 3222 ~ ~g g 9Å bg f 1Z **
: ._Æ e
Øøìøø ^ò÷nû ø äô ×# Ö^eô Õö†ôûmö Ÿø Ôøjô Ú$ ]. àûÚô lø^Úø àûÚø Øöm†ôfqô oÖô Ùø^³Îø EE
DD…ø^ß$Ö] Øôìö‚ûmø ÜûÖø æû]* èø $ßrøÖ]
Ö Z Å\ W ¹ä g}Z sƒ=L L
]¯~ wq kZ Ð ~ #
4ZŠ ~ 3c*Û c*
â A ƒ H: uÑB‚ÆvZ Zƒ
Ôǃ 4ZŠ ~ ¼
ó Xó ǃ 7
:**
W »]ñ? © Â{o
$Zzg 204 ~ yx0Z 9Å btzg Ã/ **
:._Æ e ¦
o×ø Âø löçûÛönø Êø äô fô×û Îø àÚô ^Ï÷ù uø ‚ºfû Âø ^`ø Öö çûÏö mø Ÿø è÷ Ûø×ô Òø Üö³×ø ³ÂûŸø* oû³Þôù ôEE
DDäö ×$ Ö] Ÿô äø Öø ô Ÿ
ø …ô^ß$Ö] o×ø Âø äö ×$ Ö] äö Úø †$ uø Ÿ$ô ÔøÖô ƒF
ì m1Ý{z Ð ðZ# Å wŠ ¿ðÃZ
# Vƒ } YÝq
-Z ~ GL L
{z ì CY ~Š ™x Zwv WÅ 3? kZ Ôì @*
Yƒ ]¯? }oÏZgzZ
ó óX ( äö ×# Ö] Ÿ$ ô äø ÖFôŸø ìÝ
:* +
*™ Za ~0 .sp 
zZ}
$Zzg 3108~ ðK̈òÅ b{,
: ._Æe ¦
kO1Z **
oÊô àöfø ×$ Ö] ø çÃö mø oj# uø äô ×# Ö] èô nø ûìø àÚô oFÓeø غqû…ø …ø ^ß$Ö] sô³×ô ³mø Ÿ
ø EE
DDÅô†û –$ Ö]
|ŠzŠ ‚Y Y 7~ 3¿ÑZz äzg Ð g e gzZ spÆ vZ L L
( 7778: ì ÎZ 9) ó óX ñY V~ V÷:Zz

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

198 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™~È0*
Åi ú
E
$Zzg 18346~£ZµÅ b~‡ÑZ îÏŒE38 **
:._Æe ¦
^`ø jô nÎô ]çøÚø æø ^`ø ñôçû•öæö oF×ÂøV‹ôÛûíøÖ] lô]çø×ø ’$ Ö] o×ø Âø ÀøÊø ^uø àûÚø EE
DD…ô^ß$Ö] o×ø Âø Ýø †$ uø äô nû ×ø Âø äô ×# Öô ^Ï& uø ^a]†m ^aøô çûrö‰ö æø ^`ø ÂôçûÒö …ö æø
ÆŠ@gzZ qÃg Ô~È0*
Å‰Ü zgzZ çz Ôì @*
™ ~È0*
ÅVzi ú õ *
0 LL
( ]+Z [g vZ )ì hÐ +
$Y ÅvZtB‚Æ ¢ kZ ÔB‚
( 381: 9nZz (nZ 9) ó óX x Zw? kZÃv WÅ3
:* Åi úÅ)gzZò
*™~È0*
$Zzg 634 ~›9Å cSƒg 0 {g q{¦
: ._Æ e
^`ø eôæ†ö Æö Øøfû Îø æø ‹ôÛ$ Ö] Åôçû×ö ›ö ØøfÎø o×# ‘ø ‚ºuø]* …ø ^ß$Ö] sø³×ô ³mø à³Öø EE
DD†ø ’Ãø Ö]æø †ø rËø Ö] oßô Ãmø
ª S7,i ú¬ Ð [ëW[z¾gzZ ¬ Ð Òqƒä ¿T L L
ó óX ǃ 74ZŠ ~ 3¦
/Ù {z i úÅ)gzZò
C
:* yŠ :e
) )!*
*™ ZŠ Z i ú®
$Zzg 241~ ~èF,
:._Æ e ¦
òÅ b ÷Z **
oÖFæûŸû. ] éø †ø nû fôÓj$Ö] Õö…ô‚mö èõ Âø^Ûøqø oÊô ^Ú÷ çmø àønÃô eø …û ]* äô ×# Öô o×# ‘ø àÚø EE
DDÑô^Ëø ßôù Ö] àøÚô èº ñø ]†ø eø æø …ô^ß$Ö] àøÚô èº ñø]†ø eø áô^jø ñø ]†ø eø äö Öø kûfø jô Òö
- yŠ :eB‚Æ à z Z r®
Æ kZ ÔS7,i úJ ) ) !*
ä TLL
( 6365 : ìÎZ 9) ó óXÐ t ÎgzZÐ 3 CY ~ŠÉZ'
,zŠa
*™ ZŠ Z ]ÎgJ WB‚Æ×i ú
:*
$Zzg 1814 ~ ðK̈òÅ cÖx Z {¦
: ._Æe
äö ÛøvûÖø äö ×# Ö] Ýø †$ uø ^aø‚øÃû eø ^Ã÷eø …û ]* æø†ô`û ¿% Ö] ØøfÎø ^Ã÷³eø …û]* o³×# ³‘ø àû³Úø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

199 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DD…ô^$ßÖ] o×ø Âø
[gvZ X ZŠ Z ] Îgg eg e ~ˆ gzZ ¬ Ð ×i úä ¿T L L
ó óX ï Š™x Zw? kZÃv WÅ3]+Z
:** +
Ñ O ~0 .{>
zZ}
$Zzg 6573 ~ ~g g 9Å b{,
: ._Æ e ¦
kO1Z **
DDô çröŠ% Ö] †ø $ø ]* Ýø ø  àôeû ] àøÚô ØøÒö ªiø á]* …ô^ß$Ö] o×ø Âø äö ×# Ö] Ýø †$ uøæøEE
KÆ {>Æ xŠ W0Z ä ]+Z [g vZ L L
Š ™x Zw? v WÅ 3Ãy¶
c*
ó óXì
™x ÈZ »} izg r
:**
$Zzg 1153 ~›9Å b ~g}
: ._Æ e ¦
.G1Z **
ÔøÖô „øeô äö ×# Ö] ‚øÂø^eø Ÿ$ ô äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ^Ú÷çûmø Ýö çû’ö³mø ‚õ³fû Âø àû³Úô ^³Úø EE
DD^Ë÷ m†ôìø àønÃô f‰ø …ô^ß$Ö] àôÂø äö `ø qæø Ýôçnø Ö]
[gvZ Ôì @*
™x ÈZ »} izg rq
-Z ~ {Zg ÅvZ Z
# ¿Ìðà L L
Û gzŠ Ä) Å w‚,Ð v WÅ 3Ã}n Æ kZ ]+Z
ïŠ â 
ó óX 
:*
*™]Zíz‘œ
¦
$Zzg 1016 ~›9Å b ?q0 ~° **
: ._Æe
DDØûÃø Ënø ×Êø éõ †ø Ûiø Ðùô ôeô çÖø æø …ô^ß$Ö] àøÚô †ø jô jøŠûmø á]* ÜÓößÚô Åø^_øjø ‰û] àôÚø EE
gLSŠ Wa Ð v WÅ 3{zì ‚ ) , Z Ð ~ ?¿ L L
rg ®
ó óX} ™ (Z {z : ÔB‚Æ ºœÆ
:*
*™]!* +Z ŒZ
Ð i Z0
¦
$Zzg 6023 ~ ~g g 9Å b ?q0 ~° **
: ._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

200 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDèõ fø n( ›ø èõ Ûø×ô ÓøfôÊø ‚ûrôiø ÜûÖø á¬ôÊø éõ †ø Ûiø Ð( ôeô çÖø æø…ø ^ß$Ö]]çûÏö i$]ô EE
B‚Æ w1 { À 0*
Âñ0* /ZB‚ÆgLSŠ W{ Zp ! ”Ð v W L L
: ¤
ó óX ( ”Ð v W )
*™g (Z ò3,
:*
$Zzg 5060 ~ öW ЛG
:._Æ e $1ZµÅ bŠ&0Z **
¦
DD…ô^ß$Ö] o×ø Âø äö ×# Ö] äö Úø †$ uø ^ß÷n( Öø ^ß÷n(ô aø ¡
÷ `û ‰ø áø^Òø àûÚø EE
vZ ƒ ÑZz ä™ ƒ @* gzZƒ ò3,Ôƒ ÑZz ä™ ã ‚ W ¿{zL L
,ÑZz ò3,
'
( 6484: ìÎZ 9) ó óX x Zw? kZÃv WÅ3]+Z [g
:*
*™Å q Ê »]³Åy›
A™.
$Zzg 443 ~.Z êEZ Å ch
:._Æe M Y Z {¦
+m,›
áû]* äô ×# Ö] o×ø Âø ^Ï& uø áø^Òø gônû Çô ÛöÖû ^eô äô ³nû ìô]* šô †û ³Âô àû³Âø h$ ƒø àû³Úø EE
DD…ô^ß$Ö] àøÚô äü Ïø jô Ãû mö
vZ ÔH q Ê » ] ³Å kZ ~ ÏŠñx° Å ð¸ LZ ä ¿T L L
9) ó óX ï Š â 
Û Š Zi WÐ v WÅ 3ÐZì ht ? ]+Z [g
( 6240: ìÎZ
:» ~ {Zg ÅvZ
:._Æ e 4‘1Z **
$Zzg 906 ~ ~g g 9Å b øE ¦
DD…ô^ß$Ö] o×ø Âø äö ×$ Ö] äö Úø †$ uø äô ×# Ö] Øônfô‰ø oûÊô åö ^Úø ‚øÎø lû†$ fø Æû] àôÚø EE
kZÃv WÅ3]+Z [gvZ ñƒŠß WŠ¤
/~ { Zg ÅvZ xŠÆT L L
ó óX x Zw?
:bŠ {P ~ {Zg ÅvZ
$Zzg 1639 ~ ~èF,
: ._Æ e ¦
òÅ bk„0Z **

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

201 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

àºnÂøæø äô ×# Ö] èô nø ûìø àûÚô kûÓøeø àºnû Âø V…ö ^ß$Ö] ^Ûø³`ö fö nû ’ô³iö Ÿø áô^³ßø ³nû ÂøEE
DDäô ×# Ö] Øônfô‰ø oÊô Œö†ö vûiø kiø ^eø
{z gzZ } 7,Ë Ð g eÆvZ çW{z Ïã 7v WÃX@WzŠ L L
( 4112: ì ÎZ 9) ó óX} Š {P½] Zg ~ { Zg ÅvZçW
:*
*™ Za §~çW 
: ._Æ e 5k.ÅZ Å b: %g1Z **
$Zzg 2432~ ug åG ¦
DDäô ×# Ö] Ýô…ô^vøÚø àûÂø kû–øÆø àõnû Âø o×F Âø…ö ^ß$Ö] kÚ†uEE
Ú ŠÃ ) YâZ {Š™xZwÅ[g ì CY ~Š™xZwv WÅ36,çWkZLL
( 1231:9nZz (nZ 9) ó ó( ì CY Ì) Xì CY ug (Ð
Y 0x » ~Š Zi WÐ 3**
Xì @* ™ Za§~çWª
:*
*™lgz6,hZ Åe
$Zzg 11023 ~ yZÑZ ™Å cÈ ¬ {¦
:._Æe
lõ]çøìø]* 'ø¡$ø æû]* lõ^ßø eø 'ø¡
ø $ø ÙöçûÃö ³mø oû³jô Ú$ ]. àû³Úô ‚º³uø]* ‹ø³³nû Öø EE
DD…ô^ß$Ö] àøÚô ]÷†ø jû ‰ô äö Öø à$ Òö Ÿ$ ô à$ `ônÖø ô àöŠôvûnö Êø
™ lgz6,Å V“ & c*
@* Å V@ & q -Z ðÃÐ ~ # Ö Z ~÷L L
0 wJ e Ð v WÅ 3a Æ kZ {z ì @*
™u| YZ Ð yZ Ôì
( 5372 þì ÎZ 9) ó óX CY
Å *™ñ? ]Ãz ÅŠ ÑzZ
:*
A™.
$Zzg 2030 ~.Z ê Z Å b>ª0'
:._Æ e E , ¦
Y **
DD…ø ^ß$Ö] äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] Ýø †$ uø ‚ôÖø çøÖû ] àøÚô è÷ $ø ¡
ø $ø àøÊø ø àûÚø EE
Å 3? kZ à ¬vZ H®Š ( Њ ÑzZ KZ ) ÃV” &ä ¿T L L
( 6238: ìÎZ 9) ó óX x ZwÃv W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

202 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™wZÎ » ƒ XÐ 3
:*
¦
$Zzg 4340~zâ 0Z òÅ b ÷Z **
:._Æe
èø ß$røÖû ] äö ×û ìôû ]* Ü$ `ö ×# Ö]ø Vèö ß$røÖû ] kôÖø ^Îø lõ]†$ Úø 'ø¡ø$ø èø ß$røÖû ] Ùø^* ‰ø àûÚø EE
åö †û qô]* Ü$ `ö ×# Ö]ø V…ö ^ß$Ö] kôÖø ^Îø lõ]†$ Úø 'ø¡ø$ø …ô^$ßÖ] àøÚô …ø^³rø³jø ‰û] àô³Úø æø
DD…ô^ß$Ö] àøÚô
A Ð ]+Z [gvZû%&ä ¿T L L
A ÔHwZÎ » ¼
ì 9¼
A Ð Z vZ } Z
Û 4ZŠ ~ ¼
3Ô â {C Ð 3û% &ä TX â 
Û Š Zi WÐ 3ÐZvZ} Zì 9
( 6275: ì ÎZ 9) ó óX â
! >+¢q
Ð Vzg ó ZÆ3 ¿{zì Le **
™Ýq ]Ð v WÅ3 ¿{z
]Ð 3aÆ \ WgzZ }÷ìt ª
‚g z ]tx ì Le **
™pôÊp
W » ]ñ? © Â{oÔxg i !*
spÔ** ‚g z© Âì x »
Ð uÑ bŠ „ZÍ Åª
® yŠ :e Ô **
) )!* Åi úÅ)gzZòÔ **
™~È0* ™~È0*
Åi úÔ** +
™ Za ~0 .
zZ}
» } izg rÔ** +
Ñ O ~0 .{>Ô**
zZ} ™ ZŠ Z ] Îg JWB‚ Æ × i ú Ô**
™ ZŠ Z i ú
Ô**
™] !* +Z ŒZ Ô**
Ð i Z0 ™x ÈZ
™] Zíz ‘œÔ**
Ô** ™g (Z ò3,
™ q Ê » ] ³Åy›Ô**
ÔbŠ {P ~ { Zg ÅvZ Ô » ~ {Zg ÅvZ
Ô**
™lgz6,hZ Åe Ô**
™ Za §~çW
Ð 3aÆ \ WgzZ }÷ ** ™ñ? ] Ãz ÅŠ ÑzZ
™wZÎ » îX Ð 3Ô**
Xì x » ] 
pôÐ v WÅ 3Ã\ WgzZ = ´ â z Û{ ¬Š Ð ]+Z [gvZ ~÷
}W ! ñ¯ »g Zh
+Š ~ kzŠÁZ ¼ Û
A gzZ ñâ 

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

203 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1¼ZŠ ~ ¼
A

Åøç$ Þø æø (Ÿ÷ˆö Þö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû ] åô ô ^fø Ãô Öô Œôæûø †û Ëô Öû ] lô^ß$qø ØøÃø qø pû„ôÖ$] äô ×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
áû]* ‚ö`ø û * ø] (¡÷fö ‰ö lô^ß$røÖû ] Ôø×û iô oÖFô ^`ø ßû Úô ]æû„öíôj$nø Öô èø vøÖô ^’$ Ö] Ùø^ÛøÂûŸû* ] Üö³`ö Öø
ÜûÓöm% ]* ÜûÒö çø×ö fû nø Öô éø ^nø vøÖû ]æø løçûÛøÖû ] Ðø×ø ìø äü Öø Ôømû †ôø Ÿ
ø åü ‚ø³uûæø äö ³×# ³Ö] Ÿ$ô äø ³ÖFô Ÿø
p$ ]øæø èø Öø ^‰ø†( Ö] Èø×$ eø pû„ôÖ$ ] äö Öö çû‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø]÷‚Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö`ø û]* æø (¡
÷ ÛøÂø àö³Šøuû]*
àøÚø ! àûÚø æø ä́fôvû‘øæø ä́n( fôÞø o×F Âø Üø×$ ‰øæø Õø…ø ^eø æø ¡÷Çû ö ^aø]çø‰ô „ûíôj$mø ÜûÖø æø èø Þø ^Úø Ÿûø]
=‚öÃû eø ^Ú$ œ (ØøÛôÂøæø
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
D40V†Ê^ÆE —hõ^Šøuô †ônû Çøeô ^`ø nû Êô áøçûÎö‡ø †û mö èøß$ rø Öû] áøçû×öìö‚ûmø Ôøòô Öøæ^. Êø™
A {z Le 7Y » ¾
A QgzZ X ñY 0 y¶» ¼
X +Z ̼
ì ¡V˜ †øeø gô×û Îø o×F Âø †ø _øìø Ÿøæø !kûÃø Ûô‰ø ẃö ]öŸøæø !lû]* …ø ຳnû ÂøŸø^³Úø
'¯X ñYâÑ Ìg ·  +Z ,g · X 7]ñ6,ì Ï0
+i V˜ X 7~g F
+
kZ Æ Ï0i Vz™ H (Z ~g 0* +
kZ Æ Ï0i X ÃY : ðz6,~ V/ +Z
Û g 0*
A B‚Æ òsÅV¤
X ñYƒ ‚¼ZŠ » ¼
A aÆ\ WgzZ}÷ +
:=g f »¾ ZŠ ~ ¼ $Y Å[ òZ yZ
W
:** gŠ » {o 
ƒ„
:ì ã!* gŠ á g Z ~82 e $W{ÂZ >gÎ
^`ø nû Êô Üûaö èô ß$ røÖ] hö^vø‘û]* Ôøn- ÖFæ]. lô^vøÖô ^’$ Ö] ]ç×öÛô Âø æø ]çßöÚø I àø³m„ô³Ö$ ]æø ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

204 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

—áøæ‚öÖô ^ìø
~ kZ {z áZz ¼
A vßt ÔK Ô™¿gzZ ñÑ yZZ vß {zL L
ó Xó Ð gå
*™g (Z Ô™¿gzZ/Â
:*
:ì ã!* á g Z ~ 60 e
gŠ $W*%{gÎ
Ÿøæø èøß$ ³rø³Ö] áøç³×ö³ìö‚ mø³ Ôøòô ³ÖFæ^. ³Êø ^³v÷ Öô³ ^³‘ø Øø³Ûô ³Âø æø àø³ Úø Iæø hø^³ iø à³ Úø Ÿ$ ô ™
—^ò÷nû Fø áøçÛö ×ø¿mö
A vß ¸ : K ¿( Å/Âä TÆ ¿kZ ñZÎL L

ó óXÐ N YK: ÕÌ{g fgzZÐVƒ 4ZŠ
:**
Y Re ~ ~t)
®¤Z 
:ì ã!* á g Z ~17 e
gŠ $W ¸Z >gÎ
—…ö ^`ø Þ*Ÿ] ^`ø jô vû iø àûÚô pû†ôrû iø lõ^ß$ qø äö ×ìô‚mö äö Öøç‰ö…ø æø äø ×# Ö] Äô_ômö àÚø æø ™
A ÐZ ]+Z [gvZ Ôì @*
¼ ®¤Z ÅwÎgÆ kZgzZvZ ¿ L L æ
™)
ó óX ˜,1nÆ TÔÐ,™4ZŠ ~
$Zzg 7280 ~ ~g g 9Å {k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦ &
àÚø æø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø ]çÖö ^Îø oeF ]* àÚø Ÿ$ô èø ß$røÖ] áøç×ö ìö‚mø ojô Ú$ ]. Ø% Òö EE
DDoeF ]* ‚Ïø Êø oÞô ^’øÂø àÚø æø èø ß$røÖ] Øøìøø oßô Âø^›ø]* àÚø Ùø^Îø oeø ªmø
TÆ ¿kZ ñZÎ Ï ñY ~ ¼
A#Ö Z ~g ‚ Å ~g ‚ ~÷ L L
A a vZ wÎg c*
¼ Š ™g ïZ Ð äY ~ ¼
¹ä x Z™/ôÔc* Aä
~÷ ä T c*Û ä a\ W ?Ç } ™ g ï Z yÃÐ äY ~
â
¼ Û **
A ä kZ Å ã â ~÷ä Tgz Z ǃ 4ZŠ ~ ¼
A {z Å)
® ¤Z
Š™g ïZÐ äY ~
ó óX c*

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

205 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™g (Z ò ¾
:*
:ì ã!* á g Z ~65 e
gŠ $W{Z +ÓZ >gÎ
ܳ`ôiô ^³ n* n( ‰ø ܳ`ö ß³Âø ^³ Þø†³Ë$ ³Óø³Öø ]ç³Ïø³i$ ]æø ]ç³ßö³Úø I hô^³ ³jøÓô³ Ö] Øø³ a]* á$ ]* ç³ Öøæø ™
—ÜônÃô ß$ Ö] lô^ß$ qø Üaö ^ßø×ìøŸ* øæø
{k
HÆ yZgz¢ ë D™g (Z ~ ¾B‚ Æ yZZ [ Â IZ¤
/ZgzZ L L
ó óX D™4ZŠ ~ ¼
A à Zz VzÃyZgz¢gzZ Ôï Š™s ç
E
*™~È0*
:* B-#F
Åiú: éºE
$Zzg 574 ~ ©G
:._Æe Ö ™0 { Š „ **
é5‹ÅZµÅ b # ¦
à$ `ôeô oÊø ]æø àûÚø lõ]çø×ø ‘ø ‹øÛûìø Ôøjô Ú$ ]. o×ø Âø kö•û†ø ³Êø ‚û³Îø o³Þôù ôEE
äö Öø á$ ¬ôÊø à$ aôô çrö‰öæø à$ `ôÂôçÒö …ö æø à$ `ôjô nÎô ]çø³Úø æø à$ ³`ôñô çû ³•öæö o³×ø ³Âø
DDèø ß$røÖû ] à$ `ôeô äö ×ø ìôû ]. á]* ]‚÷`û Âø à$ `ôeô pû‚ôßÂô
Û , i ú õ0*
çz ï» ä TÔ Xn Ö Z Å\ Wä ~ GL L
6,#
ì {°ztZ÷Ô H ZŠ Z ñ ƒ D™åŠ@z qÃg? ]‡zZ ÃyZ ÔB‚Æ
( 77: ìÎZ 9) ó óX óz™4ZŠ ~ ¼
A ÐZ ~
Åi úÅ)gzZò
*™~È0*
:*
¦
$Zzg 6337 ~›9 bÏñ1Z **
:._Æ e
DDèø $ßrøÖû ] Øøìøø àômûø †fø Öû ] o×$ ‘ø àÚø EE
( 6337 :ìÎZ 9) ó óXǃ 4ZŠ~ ¼ A Å ZŠZ i úÅ)gzZò ä TL L
*™x ÈZ » ¬ŠˆÆçz
:*
$Zzg 576 ›9Å/ **
:._Æe ¦
äö ×$ Ö] Ÿ$ ô äø Öø ô øŸ á]* ‚ö`ø ]* V ÙöçÏö mø Ü$ $ö ^. •$ çøjø mø ‚õuø]* àÚô ÜÓö³ß³Úô ^³Úø EE
èô ß$røÖû ] hö]çøe]* äö Öø kûvøjô Êö Ÿ$ ô äö Öö ç‰ö…ø æø åö ‚öfÂø ]‚÷Û$ ³vø³Úö á$ ]* ‚ö³`ø ]* æø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

206 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DDðø ^ø ^`ø m( ]* àÚô Øöìö‚mø èô nø Þô ^Ûø%$Ö]
Ÿ$ ô äø ³Öø ô øŸ á]* ‚ö³`ø ]* ZZ ì Hgz Zì @* #q
™çz Z -Z ðÃÐ ~ ? L L
A XX äö Öö ç‰ö…ø æø åö ‚öfÂø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]* ‚ö³`ø ]* æø äö ³×$ ³Ö]
} i ZzgŠ V^WÆ ¼
ó óX ñYƒ 4ZŠì eÐ ~ TÔ D YbŠ wÅaÆ kZ
*™x ÈZ »:gçz!*
:* 
$Zzg 3689 ~ ~èF,
:._Æe +'
òÅ b {h ,0ZvZ† **
¦
Ÿ$ô ¼ùö Îø èø ß$røÖ] kö×ìøø ^Úø èô $ß³rø³Ö] o³Öø ô o³ßô ³jø Ïû ³fø ‰ø Üø³eô Ùö¡øeô^³mø EE
köÃÛôŠøÊø èø ß$røÖ] èø uø…ô^fø Ö] kö×ìøø oÚô ^Úø ]* Ôøjø øíø³ìø kö³Ã³Ûô³‰ø
kön×$ ‘ø Ÿ$ô ¼ùö Îø köÞƒ$ ]* ^Úø äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø VÙº¡øeô Ùø^Ïø Êø Ôøjø øíø³ìø
DD^aø‚øßÂô löª•ùçøiø Ÿ ¼ùÎø 'º‚øuø oßô eø ^‘øœ ^Úæø àônjø Ãø Ò…ø
4ZŠ ~ ÌZ A ?‰ á 'ù ?~ ¼
# ~¼ A wš } Z L L
Ñ Æ vZ } Z ¹ ä wš ** Ø WÅ VñŠ}¾= Zƒ
¦Ô~Š ð‹ ?
@* ™ ZŠ Z ÒgzŠ Vƒ H yZ f Z ÌZ
# gzZ Vƒ @*
ƒ çz " ÌZ #~
( 201 : 9nZz (nZ 9) ó óX Vƒ©
8™çzVƒ
*™x ÈZ » ÏÆÅ Z e
:* $WˆÆ i ú
A™.
¦
$Zzg 8068 ~ ‰zÑZ êEZ Å b)â Z1Z **
:._Æe
àÚô äö Ãßø Ûmø ÜÖø èõ eø çjö ÓÚø éõ ¡ø‘ø Øùô Òö †ôeö ö oÊô oùô ‰ô†ÓöÖû ] èø mø ]* †ø ³Îø àû³Úø EE
DDløçÛömø áû]* Ÿ$ô èô ß$røÖû ] Ùôçìöö
™ x ÈZ » ÏÆZ e
A ì @*
Æ kZ gzZ ¼ Û ¿ L L
$Wˆ Æi ú n
( 6464 :þ ì ÎZ 9) ó óXì {Š6,» ]ñsÜyxgŠ
:* öY Z
*™Š c*
¦
$Zzg 2736 ~ ~g g 9Å bg f1Z **
:._Æ e

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

207 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

^aø^’øu]* àÚø ]‚÷uô]æø Ÿ$ô è÷ m* ^Úô ^Û÷‰] àø³nÃô ³Šiô æø è÷ Ãø ³Šiô äô ³×# ³Öô á$ ôEE
DDèø ß$røÖ] Øøìøø
ó óXǃ4ZŠ~ ¼ }â'Æ]+Z[gvZGLL
A HgÑÃyZ ä T x**
:*
*™]ÅzˆÅo {gÎ 
A™.
¦
$Zzg 3654~ ‰zÑZ êEZ Å b÷Z **
:._Æe
àûÂø kûÛø‘ø^ìø è÷ mø  áøçû³$ö ¡ø$ø Ÿ$ô oø³aô ^³Úø áô†û ³Ïö ³Öû ] àø³Úô éº …ø çû³‰öEE
DDÕø…ø ^fø iø éö …ø çû‰ö oøaô æø èø $ßrøÖû ] äö jû ×ø ìøû ]* oj# uø ^`ø fôuô^‘ø
ÐZ ‚¯ ™ Z×a Æ # r™ LZ ]gÎ Œ6,] c* WML L
ó óXì o {gÎ{zgzZ Ç ñY c* A
Š™4ZŠ ~ ¼
*™glÑZ¦
:*
¦
$Zzg 6323~ ~g g 9Å bkzZ 0Š Z”**
:._Æe
o×ø Âø ^Þø ]* æø Õø‚öfû Âø ^Þø ]* æø oûßô jø Ïû ×ø ìø køÞ]* Ÿ$ô äø ÖF ô Ÿø oe( …ø køÞ]* Ü$ `ö ×# ³Ö]øEE
ÔøÖø ðö çûeö ]* æø o$ ×ø Âø Ôøjô ÛøÃû ßô eô ÔøÖø ðö çeö ]* köÃû _øjø ‰û] ^Úø Õø‚ôÂûæøæø Õø‚ô³`û Âø
†( ø àûÚô Ôøeô ƒö çûÂö]* køÞû]* Ÿ$ô høçûÞö„% Ö] †ö Ëô Çû mø Ÿø äö Þ$¬ôÊø oÖô †Ëô Æ^Êø ofôÞ„øeô
àÚô áø^Òø æû]* èø ß$røÖû ] Øøìøø lø^ÛøÊø oûŠôÛûmö àønûuô Ùø^Îø ]ƒø ô köÃßø ³‘ø ^³Úø
DDäü ×ø %û Úô äô Úô çûmø àÚô lø^ÛøÊø xöfô’ûmö àønû uô Ùø^Îø ]ƒø ôæø èô ß$røÖ] Øôa]*
äø Öø ô Ÿø oe( …ø kø³Þ]* Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ZZì k7, Ü zÆx 
g lÑZ¦‰ á ¿ L L æ
^Úø Õø‚ôÂæøæø Õø‚ô`Âø o×ø Âø ^Þø ]* æø Õø‚ö³fÂø ^³Þø ]* æø o³ßô ³jø ϳ×ø ³ìø kø³Þ]* Ÿ$ô
oÖô †Ëô Æ^Êø ofôÞ„øeô ÔøÖø ðö çeö ]* æø o$ ×ø Âø Ôøjô ÛøÃßô eô ÔøÖø ðö çeö ]* kö³Ã³_ø³jø ‰]
ðXXköÃßø ‘ø ^Úø †( ø àÚô Ôøeô ƒö çÂö]* køÞ]* Ÿ$ô høçÞö „% Ö] †ö Ëô Çmø Ÿø äö ³Þ$¬ô³Êø
-x 
J á á | 7,‰ Ü zÆ ð¤ /ZgzZ ǃ 4ZŠ ~ ¼ A ÂñYƒ ]¯J -
ó óX Ç ñY ~ ¼
A ÂñYƒ ] ¯

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

208 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:* Û
*™¿?ˆyWŒ
$Zzg 124~ yx0Z 9Å b'
:._Æe , ¦
Y **
DDèô ß$røÖû ] oÖø  åü ø ^Îø äü Úø ^Úø œ äü ×ø Ãø qø àûÚø EE
ó óX ǃ 4ZŠ ~ ¼ Û ‹xä T L L
A H¿? ãWŒ
Ö /Z
*™g (Z #
:*
:ì ã!* á g Z ~13,14 e
gŠ $Ws ›ÑZ >gÎ
Üaö Ÿæøø Ü`ôn×øÂø ͺçìø ¡Êø ø ]çÚö ^³Ïøjø‰û] Ü$ $ö äö ³ ×# ³Ö] ^³ ßø e%³ …ø ]ç³Öö^³ Îø àø³m„ô³Ö$ ] á$ ô™
—áøç×öÛø Ãû mø ]çÞö^Òø ^Ûø eô ð÷ ]ˆø qø ^`ø nÊô àømû‚ôÖô ^ìø èô ß$ rø Öû] hö^vø‘û]* Ôøòô Öøæ]. áøçÞöˆø vmø
sp? yZ: ‰ ƒ 6 Q Ôì vZ [g Zg ø ¹äVMvß GL L
+Ðg å ~ kZ Mvß ¸ ÔÐVƒ â{z : ǃ
kZ !$
ó óX¸ D™{z »q
™Š ˜~ {Zg ÅvZ
:**
:ì ã!* gŠ á g Z ~111 e $W/pZ >gÎ
—èøß$ rø Ö] Üö`ö Öø á$ ^* eô Ü`ö Öø]çøÚ]* æø Ü`ö ŠøËöÞ]* àønû ßô Úô ç+ Ûö Ö] àøÚô p†ø jøFû] äø ×# Ö] á$ ô ™
A Ð Vëñä ]+Z [g vZ G L L
+Æ ¼
gzZ Vâ Y Å yZ á$
ó óXì 1h
+y
ÃVß â
g Z’Ãt ÜZ LZ
:**
¦
$Zzg 2004 ~ ~ènZ òÅ bg f1Z **
:._Æ e
Ùø^Ïø Êø èø ß$røÖû ] Œø^ß$Ö] Øöìô‚mö ^Úø †ô³%ø Ò]* à³Âø Väô ×# Ö] Ùöç‰ö…ø Øøòô ³‰öEE
DDÐô×ö íöÖ] àöŠuöæø äô ×# Ö] pçøÏiø
4ZŠ Ð ¿¾ vß {Š c* AŠ
i~¼ HH wZÎ Ð a \W L L
ó óX tÜ Z ŒgzZ ò ¾:c*Û äa \ W ?ÐVƒ
â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

209 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:*
*™~g ZŠ Zzg~ | Û zh
# z +y
¦
$Zzg 2202~zâ 0Z òÅ by¢**
:._Æ e
DD^m÷†ôjø ûÚö æ^Ã÷ñô ^eø ¡÷`û ‰ø áø^Òø ¡
÷ qö…ø èø ß$røÖû ] äö ×# Ö] Øøìø]* EE
Û zh
# z
| +y{z Ôc* Û 4ZŠ ~ ¼
Šâ -Z ä ]+Z [g vZ L L
A Ã ¿q
ó óX åÑZz ä™ ã ‚ W~ ä™wßzgzZ ~ ä™ ZŠ Z Ô~ ä™
( 243: ì ÎZ )
$Zzg 1560~ ›9Å bfv
:._Æ e ¦ &
.**
V Ùø^Ïø Êø ØöÛøÃiø køßÒö ^Úø V äö Öø ØønÏô Êø èø ß$røÖ] Øøìø‚øÊø lø^³Úø ¡÷qö…ø á$ø ]* EE
èô Ó$ Šùô Ö] oÊô ‡öç$ røiø ]* æø †ø ŠôÃÛöÖ] †ö ¿ôÞ]. kößÓöÊø Œø^ß$Ö] Äömô^eø ]. kößÒö o³Þôù ô
DDäö Öø †ø Ëô Çö Êø ‚ôÏß$Ö] oÊô æ]*
™¿H Š
å@* H¹ÐZ ÔŠ
Hƒ 4ZŠ ~ ¼
A ð0* -Z L L
] Ãz ä òŠ Wq
êŠ } Š úÐZ 8 Š Ãwq ßËZ ™]g ˆ~¹ä kZ
# å @*
ó Xó Š Š jÐZ :å ꊙ ã ‚ W~ ~×c*
Hc* ~g JŠ Z å
*™gzŠÃ1Ð 5Zg 
:*
$Zzg 1914~›9Å b>k
:._Æe ,Ù 1Z **
C ¦
†ô`¾ø àÚô ^`ø Ãø _øÎø éõ †ø røø oÊô èô ß$røÖ] oÊô gö×Ïø jø mø ¡
÷ qö…ø köm]* …ø ‚ûÏø ³Öø EE
DDŒø^ß$Ö] pûƒô ç+ iö kÞø ^Òø Ðm†ô_$ Ö]
# gŠ? 5 Zg Ô å ; g cZÐ Ùp ¬ŠÃ¿q
| -Z ~ ¼
A ä~ L L
ó óX ¶:
L » 1aÆ VÍß : áÅ
L ÆU»Ã c 
*™u|ŒÐ +−Zz
:*
5k.ÅZ Å cÈ ¬ {¦
$Zzg 4929~ ug åG
:._Æe
V ]çûÖö ^Îø ]„Faø àûÚø V kö×Ïö Êø è÷ ñø ]†ø Îô ^`ø nû Êô köÃû ÛôŠøÊø èø ß$³rø³Öû ] kö³×û ³ìøø EE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

210 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

DD†%ø fôÖû ] ÜöÓöÖô „FÒø †% fôÖû ] ÜöÓöÖô „FÒø áô^ÛøÃû ß% Ö] àøeû ] èø $ø …ô^uø
yÃt ¹ä ~ ”( i ZzWÅ ) ] Y Z Œ Û ~ kZ ÂZƒ 4ZŠ ~ ¼ A ~L L
+» n¸ X yˆ0Xg qt ¹ä VrZ ?ì
» n ¸ Ôì !$
( 3371: ì ÎZ 9) ó Xó ì !$
+
:* ) ¤Z Å0
*™® +z{ » ~ç
$Zzg 4163~ yx0Z 9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
^`ø qø†û Êø kûßø ’$ uøæø ^aø†ø `ø k»Úø ^‘øæø ^`ø ŠøÛìø éö ]* †ÛøÖ] kô×$ ‘ø ]ƒø ôEE
DDlû ðø ^ø èô ß$røÖû ] hô]çøe]* pùô ]* àûÚô kû×ø ìøø ^`ø ×ø Ãû eø kûÂø^›ø]* æø
Ôì B
bg } izgÆ ypg Ôì C™ ~È0*
Å Vzi ú õ0* # LL
]gúZ
A Ôì C™)
T~ ¼ +
®¤Z Å0z{ LZ Ôì C™«™Å] ³KZ
( 661: ì ÎZ 9) ó óX ñYƒ 4ZŠì eÐ } i ZzgŠ
*™x ¬Ãxs
:*
$Zzg 3251~zâ 0Z òÅ bxs0vZ† **
:._Æe ¦
]çû×ö ‘ôæø Ýø ^Ãø _$ Ö] ]çû³Ûö³Ãô ³›û]* æø Ýø ¡
ø Š$ Ö] ]çû³öÊû ]* Œö^³ß$³Ö] ^³`ø m% ]* ^³mø EE
DDÝõ¡øŠøeô èø ß$røÖû ] ]çû×ö ìö‚ûiø ݺ ^nø Þô Œö^ß$Ö]æø Øônû ×$ Ö^eô ]çû×% ‘øæø Ýø ^uø…û Ÿ
* ]
Ôz™x ÈZ » zgzZ zh ÃV¤g Ô ƒ î **
3ÃVÃÈÔz™x ¬ ÃxsÍß L L
ó óXÐzYƒ 4ZŠ ~ ¼
A B‚Æ äs
Å *™[AZÐ V 
:*
A™.
:._Æ e E ¦
$Zzg 2353 ~ ‰zÑZ ê Z Å bY ZŠg−Z1Z **
DDèß$røÖû ] ÔøÖø æø gû–øÇû iø Ÿø Ùø^Îø èø ß$røÖû ] oßô ×ö ìô‚ûmö ØõÛøÂø o×F Âø oûßô Ö$ø ö EE
:× c*Û ä a\ W} Š ™4ZŠ ~ ¼
â A = 
C ¿(Z L L
( 2749: 9nZz (nZ 9) ó óXì ¼
A a }¾™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

211 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™[AZа 
:*
$Zzg 2412~zâ 0Z ò by!*
:._Æ e ¦
N **
èø ß$røÖû ] Øøìøø 'õ¡ø$ø àûÚô ðº pû†ôeø çøaöæø ‚øŠørøÖû ] |öæû†öù ³Ö] Ñø…ø^³Êø àû³Úø EE
DDàômû ‚$ Ö]æø Ùôç×ö Çö Öû ]æø †ôfÓôÖû ] àøÚô
,Ð Vzq &{z ðƒ Z]
Zƒ ~' .~ wq kZ Ð Ÿb zg ÅT L L
( 6411 :þìÎZ 9) ó óXðŠgzZ nŒ
Û Ô **
™°Çƒ 4ZŠ ~ ¼
A
:**
ƒ yZÑ!*
Ø{ 
¦
$Zzg 3116~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ bf ç**
:._Æ e
DDèø ß$røÖû ] Øøìøø äö ×# Ö] Ÿ$ô äø ÖFô Ÿø äô Úô ¡
ø Òø †ö ìô áø^Òø àûÚø EE

ó óX Ç ñYƒ 4ZŠ ~ ¼ HƒvZ ÑZ[Z Ñx¯ ~y
W »T L L
A yÆvZ x**
¾ZŠ ~ ¼ Ù x »ðsZ <Ñ!>+¢q
Æ¿kZC
A {zÐ aÆvZì >
t ÐZ ñY 0 y¶» ¼ Ø et ÅTì ×Zp »
~t® ™g (Z Ô™¿gzZ/ÂÔ**
) ¤Z Ô**  gŠ » {oÔce h ™d‚f ]!*
ƒ„
E
çz Ô**
™~È0* ÅiúÅ)gzZò Ô**
™~È0* B-#FÔ**
Åiú: éºE ™g (Z ~¾Ô**
Y Re ~
*™xÈZ » ÏÆZ e
Y Z * ™xÈZ »:g çz!*
$Wˆ Æ iúÔ** ™xÈZ » ¬Šˆ Æ
Ô**
+Š Ô**
™¿? ˆyWŒ ™xÈZ » ¬ŠglÑZ¦Ô**
Û Ô** ™]zˆÅo {gÎÔ*
*™Šc*
÷
gzŠÃ1Ð 5Zg Ô** ™Š˜ ~ {Zg ÅvZ Ô**
gZ’ÃtÜZ LZ Ô** Ö /Z?
™g(Z #
*™[AZÐV Ô**
Ô* ™x¬ÃxsÔ**) ¤Z Å0
™® + ™u|ŒÐ +−Zz Ô**
z{Ô** ™
A aÆ\WgzZ}÷Ô**
Xì=gf »¾ZŠ~ ¼ ™[AZа
Û «=ÂÅ ä™V*‚ WB‚Æ VzgzZÃ\ WgzZ= ]+Z [gvZ
X ñâ 
! N Y0gl »\ WgzZ Z÷V*‚ Wž ZŠ ~ ¼ +ÆVE‚ W+Z
A ~á$
óànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö‚ÛvÖ] á]^Þ]çÂ†ìæ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

212 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

x

!ù1y~ ¼
A

Üûaö†ø Š$ mø æø (Ÿ÷ˆö Þö àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû ] åô ô ^fø Ãô Öô Œøæû ø †û Ëô Öû ] èø ß$qø ØøÃø qø p„ôÖ$] äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû ]ø
Øø $̀ ‰øæø÷ (¡÷Çö ö ^aø]çø‰ô ]æû „öíôj$mø Üû×ø Êø ^`ø nû Öø ô èô ×ø ‘ôçûÛöÖû ] èô vøÖô ^³’$ ³Ö] Ùô^³Ûø³Âû¡û* Öô
p†F ûfö Öû ] Üö`ö Öø ØøÛ$ Òø æø (¡÷Öû ƒö ^`ø nû Öø ô èø ×ø ‘ôçûÛöÖû ] Øønû fôŠ$ Ö] ]çû Óö×ø ³ŠøÊø ^³`ø Îø †ö ³›ö Üû³`ö Öø
=‚öÃû eø ^Ú$ ]* (Ÿ÷çøuô ^`ø ßû Âø áøçûÇö fû mø Ÿø ^`ø nû Êô àømû ‚ôÖô ^ìø Üû`ôÞô çûÓøeô
Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû $ Ö] àøÚô äô ×# Ö] ^eô ƒö çûÂö^* Êø
Ünûuô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Œôæû ø †û Ëô Öû] lö^ß$ qø Üû`ö Öø kûÞø^Òø lô^vø Öô ^’$ Ö] ]çû×öÛô Âø æø ]çûßöÚø I àømû „ôÖ$ ] á$ ô™
D107VÌ`ÓÖ]E —oŸˆö÷ Þö
D80ØvßÖ]E —^ß÷Óø‰ø ÜûÓöiô çûnö eö àûÚô ÜûÓöÖø ØøÃø qø äö ×# Ö]æø ™
ÆyK̈Z Xì [ Re ~ ðÍ−Å—áô^³nø ßû³fö Öû] o³Êô áøçû³Ööæø ^³ _ø³ jømø ™gzŠt
t Ô±= ƒ ; t à Zz ähzŠ ~ r â Šz wŠ
‹g Ç ðÃÅX]Pt Ôg¤t Ôyƒ N*
yk ? ce ãƒ7„ Å Ï0
+ +
i ~$ +
Z ÐZ Ô ñO Æ Ï0i èg ¬ kZ X 7
?y ÷X D™] !*
Åy
W Âì ã™]!*
Å „ygzZ
:y» äsz ðZ &
—áøç×öÛø Ãû mø ]ûçÞö^Òø ^Ûø eô Üû`ö n% Öô æø çøaö æø Üû`ôe( …ø ‚øßÂô Ýôø¡Š$ Ö] …ö ]ø Üû`ö Öø ™
D127 Ý^ÃÞŸ]E
:y » yjz ðZ &
D51á^ì‚Ö]E —àõnû Úô œ Ýõ^ÏøÚø oûÊô ™

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

213 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

y » ]‚z H &
D22…ç_Ö]E —áøç`ö jø)ûmø ^Û$ Ú( ÜõvûÖøæø èõ `ø Òô^Ëøeô Üaö ^Þøû ‚øÚû ]* æø ™
y » ãâ Š á zs # Û &
D21äÎ^vÖ]E — èõ nø •ô]…$ èõ )ønû Âô oûÊô çø`ö Êø™
ypôÐ ]ñ &
D56á^ì‚Ö]E — løçûÛø Öû] ^`ø nû Êô áøçÎöæ„ömø Ÿø™
ypôÐ ÏŠƒ &
D23…ç_Ö]E —ܺnû $ô ^+ iø Ÿæøø ^`ø nû Êô çºÇûÖø Ÿø ™
y »åå &
D8äßnfÖ]E —^`ø nû Êô àømû‚ôÖô ^ìø™
y» Ï0 + i ~½V¯ &
D71͆ìˆÖ]E — àûnö Âû Ÿÿ û]„% ×øiøæø ™
y » Ï0 + i „e ð &
D71͆ìˆÖ]E — ‹ËöÞŸ* û] äô nû `ôjø)ûiø ^Úø ^`ø nû Êô æø ™
y» äg’gzZ ì &
D21†â‚Ö]E— èõ –$ Êô àÚô …ø æô^‰ø]* ™
D23svÖ]E —]ç÷ÿÖöçûÿÖöæ$ gõaø ƒø àÚô …æô^‰ø]* ™
y » V1Zâ Ç &
D17äÃÎ]çÖ]E — áøæ‚ö×$ íøÚ% áº]‚øÖûæô Üû`ônûû ×øÂø Íöç_ömø™
y » Vz1Å|ŠzŠ &
D15‚ÛvÚE — äü Ûö Ãû ›ø †û n$ Çøjømø ÜûÖ$ àõfø Ö$ àÚô …º ^`ø Þû]* æø ™
y » Vz1Åß &

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

214 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

D15‚ÛvÚE— oFË& ’øÚ% ØõŠøÂø àûÚ( …º ^`ø Þû]* æø ™
-¢E
èô $ßrøÖû ] oÊô ½õçû‰ø Äö•ôçû³Úø 4Ð é£G â z*Š(Å _Ñ q-Z ~ Ty (Z &
èßrÖ] è˳‘ o³Ê ð^³q^³Ú h^³e p…^³í³fÖ]E ó^`ø nû Êô ^Úø æø ^³nø Þû‚% ³Ö] àø³Úô †º ³nû ìø
D3482ÄÚ^rÖ] xnv‘ (3078&m‚u èÎç×íÚ^ãÞœæ
èô ß$røÖû ] o³Êô Ýõ‚ø³Îø Äö³•ôçû ³Úø 4Ð*Š ~g7 (ÅxŠq
-Z ~ Ty (Z &
(2654 (2639 …^ßÖ] æ èßrÖ] èË‘ h^e p…^í³fÖ] h^³jÒE ó^nø Þû‚% Ö] àøÚô †º nû ìø
D6199
äö ßû Úô Üûjö ×û Òø ¢ø ^³`ø ßû ³Úô äö ³iö „û³ìû]* çû³Öø æø °»aÆ*Š Sg V q
-Z »gùZÆT &
&m‚u é¡’Ö] oÊ Ý^ÚŸ] oÖ]†’fÖ] ÄÊ… h^³e p…^³í³eE ó^nø Þû‚% Ö] kônø Ïô eø ^³Úø
D1377äÛmˆì àe] xnv‘ (2853 á^fu àe] xnv‘ (715†fÛÞ
-¢E
†º nû ìø …ø ^ÛøíôÖû ] oßô Ãû mø ^`ø Ëö nû ’ôßø Öø æø 4Ð é£G â z *ŠÛzŠ »gjà Zz:g ~ T &
D5116ÄÚ^rÖ] xnv‘ (6199…^ßÖ]æ èßrÖ] èË‘ h^e p…^íeE ó^nø Þû ‚% Ö] àøÚô
á$ø œçû³³Öø æø °»aÆ ä™×zgà *Š ~g7 ¡ q
-Z Ågjà Zz:g ~ T &
ó^Ûø`ö ßø nû eø ^Úø lû ðø ^•øŸøø šô …û ¢] oÖø ]ô kûÃø ×ø ›$ ]ô èô ß$røÖû ] Øôaûœ ðô ^ŠøÞô àûÚô é÷ œ†ø Úû ]
D5116ÄÚ^rÖ] xnv‘ (6199…^ßÖ]æ èßrÖ] èË‘ h^e p…^íeE
ø Ûø³Öø æøZZ ñY½Ð Òp *Š ~g7 É 7„ ×zg sÜ &
^³Ûø`ö ßø ³nû eø ^³³Úø lû¡
D5116ÄÚ^rÖ] xnv‘ (6199…^ßÖ]æ èßrÖ] èË‘ h^e p…^íeE XXó^v÷mû …ô 
Vz™ H~ Ï0
+i èg ¬ kZ D™ lˆÐ g Û Q
W
$uz yWŒ
ÔñY ïµñ»:g ~y MgzZ ñY ï^ö Mt Ì=
[òZ Ð yÃ{zc*
: D Y 0 x » yMaÆ\ WgzZ}÷ 
:´g©Â{o 
$Zzg 7337~›9Å b~ÄZ .ñ1Z **
:._Æ e ¦

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

215 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

èõ Êø ç$ røÚö éõ ‚øuô]æø éõ çøÿÖö çûÿÖö àûÚô èº Ûønû íøÖø èô ß$³rø³Öû ] o³Êô àô³Úô ç+ ³Ûö³×û ³Öô á$ ]ôEE
àöÚô çûÿÛöÖû ] Üö`ônû ×ø Âø Íöçû_ömø áøçû×ö aûœ^`ø nû Êô àôÚô çûÿ Ûö×û Öô ¡
÷ nû Úô áøçûj% ‰ô^³`ø Öö çø³›ô
(371 gnâ†jÖ]æ gnƆ³jÖ] x³nv³‘E DD^–Ãû eø Üû`ö –ö³Ãû ³eø p†F ³mö ¡øÊø
DànßÚ©Û×Ö ^Úæ (èßrÖ] Ý^nì èË‘ oÊ h^e Ü×ŠÚ xnv‘
ãzg0 -Z a Æ ðñ~ ¼
+Z Å T ì Ð(Z » Cñq A GL L
-éJ‚ Ýz
Æ yZ ÐVƒ wÈz IZ Æ ðñ~ kZ X σ J
ó BŠ 7Ã}uzŠ q
9) X óÐ -Z {z1 Ç ì g Â**
Y**
W» ðñk0*
( 2182: ìÎZ
:* CZ¬
*™& ¤ÅY m
$Zzg 3256 ~ ~g g 9Å b~g}
:._Æe ¦
.G1Z **
áøæû ðø ]†ø jø mø ^ÛøÒø Üû`ôÎô çûÊø àûÚô Íô†ø Çö Öû ] Øø³aûœ áøæû ðø ]†ø jø mø èô ß$røÖû ] Øøaûœ á$ ]ôEE
hô†ôÇû ÛøÖû ]æø Ñô†ôûÛøÖû ] àøÚô ÐôÊö Ÿûÿ] oÊô †ø eô^³Çø ³Öû ] p$ …( ‚% ³Ö] gø³Òø çû ³Óø³Öû ]
ðô ^nø fôÞû Ÿûø] Ùö‡ô^ßøÚø Ôø×û ³iô V äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ]çûÖö ^Îø Üû`ö ßø nû eø ^Úø Øô³•ö^³Ëø ³jø Öô
äô ×# Ö^eô]çûßö Úø ! Ùº^qø…ô åô ‚ônøeô oûŠôËû Þø pû„ôÖ$]æø=oF×eø Ùø^Îø Üûaö†ö nû Æø ^`ø Çö ×ö ³fû mø Ÿø
èßrÖ] è˳‘ o³Ê ð^³q^³Ú h^³e p…^³í³eEDD ànû ×ô ‰ø†û Ûö³Öû ]] çû³Îö ‚$ ³‘øæø
Ø✠èßrÖ] Ø✠ð]†i h^³e ܳ׳ŠÚ (3083 †fÛÞ &m‚u èÎç׳í³Ú^³ãÞœæ
Ì‘æ h^e á^fu àe] xnv³‘ (2831 †fÛÞ &m‚u (p†m^ÛÒ Í†³Ç³Ö]
D7393 ^ã×âœæ èßrÖ]
{z b§TÐBŠ Ð6,
zZ LZ ÃVß ZzVâ {Ñ!* A GL L
áZz ¼
~ yZ X Ù Š6,¬Z Æ [fz tæÃ}g *g ZÖ ñƒ }½Z
CZ Ât a vZ wÎg c*
wi oÅY m ¹ä VrZ XÐzz Å äƒ Vc*
ú
kZ 7VY c*Û ä a\ WY7Vðà {z´Æ yZÃX
â

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

216 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

vZ ÐVƒ ÌòŠ W,Z ì yY ~÷~B; Æ T nÅ ] Z f
E3™nZz (nZ 9) X ó óÅ & ¤ÅVßÎggzZ ñÑ yZZ6
( 706 : ïG ,
:*
*™¿( 
:ì ã!* á g Z ~37 e
g› $W ò{gÎ
àøÚø ! àûÚø Ÿ]$ ô oFËÖû‡ö ^Þø‚øßûÂô ÜûÓöeö †( Ïøiö oûjô Ö$ ^eô ÜûÒöö Ÿøæû ]øŸæøø ÜûÓöÖö]çøÚû ]ø^³Úø æø ™
kôÊF†ö ÇöÖû^eô Üûaö æø ]çû×öÛô Âø ^Ûø eô ÌôÃû –( Ö] ðº ]ˆø qø Üû`ö Öø Ôøòô ÖFæ^öÊø ^³v÷ Öô³ ^³‘ø Øø³Ûô ³Âø æø
—áçûßöÚô !

d }g ø » 7, ZŠ ÑzZgz Z wâ } g vgzZ L L
Û ( Vt%) k0*
wqZ Æ yZ a Æ yZ ,™ ¿(gzZ NÑ yZZ V; ,Š™
X óÐ
ó g ~ Vâ {Ñ!*
™ƒ sp" zg& Ù zŠ »
+{zgzZì̀Z ZC
Û aM0Z x â Z &
: D â 
Íõçûìøæø Œõ^ûÿ eø Ø( Òö àûÚô áøçûßö Úø ! èô nø Öô ^Ãø Öû ] èô ß$³rø³Öû ] Ùô‡ô^³ßø ³Úø o³Êô pû]øEE
VènÛ×ÃÖ] ½ †³n%Ò à³e]†³nŠË³iE DDäö ßû Úô …ö „øvûmö †) ³ø Ø( ³Òö àû³Úô æø pƒ÷ ]* æø
D462K6
Ù ~¼
ÐVƒ ~ ðZ Ð 1gzZ sp Ô;C A Ñ!*
z— È L L
ó Xó Ð Vƒ pôÐÑÆ nC
Ù gzZ
*™g (Z ò ¾
:*
:ì ã!* á g Z ~20 e
gŠ $W%²Z {gÎ
pû†ôrû iø èºn$ ßô fû Úø ͺ†ø Æö ^`ø Îô çûÊø àûÚô ͺ†ø Æö Üû`û Öø Üû`ö e$ …ø ]çûÏøi$ ] àø³m„ô³Ö$ ] àô³Óô ³ÖF™
!—^Ãø nû Ûô Öû] äö ×# Ö] Ìö×ô íûmö Ÿø äô ×# Ö]‚øÂû æø …ö ^ãÞû* Ÿû] ^`ø jô vûiø àûÚô
aÆ yZ Dg eÐ [g LZ vß {z V; L L
ÆX ä{Ñ!*
[g X „g /,1n Æ yZgzZ ä{Ñ!*
ñ¯ ¶ Ì6,
zZ

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

217 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

™7°Ü{°z {zgzZì {°z»
X ó ó@*
*™Š ˜ vZ−°
:*
:ì ã!* gŠ á g Z ~12 Ô11 e $W# Z {gÎ
ÜûÓöÖô ]çøÚû ^ø³eô äô ³×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô áøæû ‚ö³aô^³ rø³iöæø ä́³ Öô³ çû³‰ö…ø æø äô ³ ×# ³Ö^³ eô áøçû³ßö³Úô ç+ ³iö™
Üû³Óö³Öø †û ³ Ëô ³ Çû³ mø³ o áøçû³Ûö ³×ø³Ãû ³iø Üû³jößû³Òö áû]ô Üû³ Óö³ Öø †º ³ ³nû ìø Üû³ Óö³ Öô³ ƒF Üû³ Óö³ ŠôËö³ Þ]øæø
è÷fø nôù›ø àøÒô^ŠøÚø æø †ö `F ÞûŸø û] ^`ø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß# qø ÜûÓö³×û³ìô‚û³möæø Üû³Óö eø³ ç³Þöƒö
—o Üönû ¿ôÃø Öû] ‡ö çûËøÖû] ÔøÖô ƒF áõ‚ûÂø kôß# qø oûÊô
Æ yY gzZ wâ LZ ?gzZ î Ñ yZZB‚Æ wÎg Æ kZ gzZ vZ ? L L
/Zì 4a }g vt z™Š ˜ ~ {Zg ÅvZB‚
}g v{z … Y ?ƒ¤
,Z Ã ?gz Z Ç} Š j{k
Æ X Ç} ™4ZŠ ~ ] ¸!* H}g va
A y}_s ™gzZ ˜,1n
¹t XÐ Vƒ ~ y° ¼
X óì
ó ! x» ~(,
$Zzg 1465 ~ ìÎZ 9Å bD0!c &
:._Æ e
kõnû fø eô äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oÊô ‚øaø^qøæø Üø×ø ‰û]øæø oûeô àøÚø ! àûÛøÖô ܺ³nû Âô‡ø ^³Þø œæøEE
DDèô ß$røÖû ] ˜ô eø …ø oÊô
yZZ B‚ }÷ a Æ ¿kZVƒ ðŸ ~» û~ ¼
A LL
ó Xó HŠ ˜ ~ {Zg ÅvZgzZ HwJxs ZgzZ c*
Ñ
*™wZλ]Š ÞÐ wŠ tœ
:*
$Zzg 1520 ~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ bð0 ™**
:._Æe ¦
áû]ôæø ðô ]‚ø`ø % Ö] Ùø‡ô^ßø Úø äö ×# Ö] äö Çø ×$ eø Ñõ‚û’ôeô éø ø ^`ø $ Ö] äø ×# Ö] Ùøª‰ø àû³Úø EE
DDäô ô]†ø Êô o×ø Âø lø^Úø
]Š ÞzgŠÐZ ]+Z [gvZ HwZλ ]Š ÞÐ wŠ tœä T L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

218 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

:9nZz (nZ 9) ó Xó ñ0* /Z D iZâÐ
]Ãz6,_ LZ {zp¤
( 1276
:*
*™yK 
$Zzg 1291 ~`@
:._Æ e  ¦
0Z 9Å byA0 y¢**
DDèô ß$røÖû ] oÊô ^j÷nû eø äö Öø äö ×# Ö] oßø eø ]‚÷rôŠûÚø äô ×# Öô oßF eø àûÚø EE
Xó A y» kZvZ ð¯KaÆŸg ÅvZ ä TL L
ó ïŠ ¯ ~ ¼
:*
*™Š !*
WÃK 
$Zzg 631 ~ ~g g 9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
^Ûø×$ Òö ô èß$røÖû ] àøÚô äö Öø ˆö Þö äö Öø äö ×# Ö]‚$ Âø]ø |ø]…ø æø‚ôrôŠûÛøÖû ] o³Öø ]ô]‚ø³Æø àû³Úø EE
DD|ø]…ø æûœ ]‚øÆø
Æ kZ ]+Z [gvZì À
_+ Ü zÆx 
$Y ÅK‰ á c*
Ü zÆð L L

Xó óñYÃx 
á c*
ñYÃ ð{z ÌZ Aa
# D™g » ã¶Å¼
*™x ÈZ » ¬Š Åäƒ 4ZŠ ~g Zi !*
:* 
:._Æe 5k.ÅZ Å b/0Z **
$Zzg 1976 ~ ug åG ¦
äö Öø äö Öø Ôømû †ôøŸø åö ‚øuûæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸø Ùø^Ïø ³Êø Ñøçû³Š% Ö] Øø³ìøø àû³Úø EE
åô ‚ônø eô löçûÛömø Ÿø o' uøçøaöæø könû Ûômö æø oûnôvû³mö‚ö³Ûû³vø³Öû ] äö ³Öø æø Ôö×û ³Ûö³Öû ]
èõ ßø Šøuø ÌôÖû ]ø ÌøÖû ]ø äö Öø äö ×# Ö] gøjø Òø †º mû‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×ø ³Âøçø³aöæø†ô³nû íø³Öû ]
äö Öø oFßeø æø èõ qø…øø ÌôÖû ]ø ÌøÖû ]ø äö Öø ÄøÊø …ø æø èõ òø n( ‰ø ÌôÖû ]ø ÌøÖû ]ø äö ³ßû ³Âø^³vø³Úø æø
DDèô ß$røÖû ] oÊô ^j÷nû eø
åö ‚ø³uûæø äö ³³×# ³³Ö]Ÿ$]ô äø ³³³ÖF ]ôŸø :S7,
¬Št Dƒ 4ZŠ ~g Zi !*
ä TLL
o' uøçøaöæø könû Ûômö æø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû ] äö Öø æø Ôö×û Ûö³Öû ] äö ³Öø (äö ³Öø Ôømû †ô³øŸø
]+Z [gvZ ó†mû ‚ôÎø ðõ oûø Ø( Òö o×ø Âøçøaöæø†ônû íøÖû ] åô ‚ô³nø eô löçû³Ûö³mø Ÿø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

219 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

ÄÑ kŠ X ï Š S {k
HÄÑ kŠ Ô ï ŠÉV)ÄÑ kŠ aÆ kZ
X ó ó g » ûq A aÆ kZgzZ ï Š™— ] YgŠ
-Z ~ ¼
( 6231: ì ÎZ 9)
*™]Š ÈÅg F Ë 
:*
$Zzg 2916 ~ yx0Z 9Å b{k
:._Æ e ,Ù 1Z **
C ¦
oFÖ^Ãø iø æø Õø…ø^fø iø äö ×# Ö] Ùø^Îø åö …ø ]‡ø æû œ Üø×ô ŠûÛöÖû ] åö ^ìø]ø Üö×ô ŠûÛöÖû ] ø ^Âø ]ƒø ]ôEE
DDèô ß$røÖû ] oÊô Ÿ÷ˆôßûÚø løœç$ føiø æø Õø^øÛûÚø hø^›ø æø køfû ›ô
Xì @*
™]g c*
i c*
ì @* -Z Z
™]Š ÈÅ ð¸ y›LZ y›q # LL
Û \¬z ug nvZ
A äÂì [p¹»Z¾[p¹ÂX D â 
¼
ó 1¯ ûq
X óì -Z ~
™x ÈZ» V{g !*
:** 
$Zzg 1729~ ›9Å cÖx Z {¦
:._Æ e
éø †ø ûÂø oûjø ßû $ô Ýõçûmø Ø( Òö oÊô oFÖ^Ãø iø äô ×# Öô o×( ’ømö Üõ×ô ŠûÚö ‚õ³fû Âø àû³Úô ^³Úø EE
oøßô eö Ÿ$]ôæûœ èô ß$røÖû ] oÊô ^j÷nû eø äö Öø äö ×# Ö] oßø eø Ÿ$]ô èõ –øm†ôÊø †ø nû Æø ^Â÷ç% _øiø è÷ Ãø ³Òû …ø
Øø³fû Îø ^³Ã÷³eø …ûœ !]‡æ pˆ³Ú†³jÖ] å]æ… !èô ß$³rø³Öû ] o³³Êô kº³³nû eø äö ³³³Öø
àônû jø Ãø Òû …ø æø hô†ôÇû ÛøÖû ]‚øÃû eø àônû jø Ãø ³Òû …ø æø ^³aø‚ø³Ãû ³eø àô³nû jø Ãø ³Òû …ø æø†ô³`û ¿% ³Ö]
DDéô ]‚øÇø Öû ] éô ¡ø‘ø Øøfû Îø àônû jø Ãø Òû …ø æø ðô ^øÃô Öû ]‚øÃû eø
~{g !*~ yŠ q Û ¿y› Ì ðà L L
-Z {z´ Æ ] Îg n
kZ c* A a Æ kZ ]+Z [g vZ ì ©
X ï Š ¯ y~ ¼ 8™ ZŠ Z
×g e X {Š c*
i p ÖZt ~ ~èF,
Xì @* Š ¯y~ ¼
Y c* A aÆ
zŠ ˆ Æ Y (i úX ]Îg zŠ ˆ Æ [fi ú~ ˆ zŠ gzZ ¬ Ð
E3™nZz (nZ 9) X ó ó] ÎgzŠ¬ Ðòi úgzZ ] Îg
( 579: ïG

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

220 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

*™Åx ÈZ » ×Z > &
:*
A™.
¦
$Zzg 4753 ~ ‰zÑZ êEZ Å b.ñ1Z **
:._Æ e
kºnû eø ^`ø eô äö Öø oøßôeö ^÷Ãeø …û ]ø oFÖæ¢] ØfÎæ^÷Ãeø …û ]ø oFv–% Ö] o×# ³‘ø àû³Úø EE
DDèß$røÖû ] oÊô
A a Æ kZ XZŠ Z ] Îgg e ×Z > & ä T L L
-Z ~ ¼
ûq
( 6340 : ìÎZ 9) X ó ì
ó @*
Yc*
Š™y
oûÖô æû‚öfû mø ^Ûønû Êô †ô`û ¿% Ö] éö ¡ø‘ø oF³ÖæûŸûö^³eôö ]†ø ³Ûö³Öû ]æøEE VI oÞ^fÖ¢] Ù^³Î &
DDÜö×ø Âû]ø äö ×# Ö]æø
Û kã]Z x âZ L L
i úÅ׊ Z%Ð à zZ ._Æ ï~÷ D â 
ó Xó ì
:**
5 Vƒ 0*
ÐÅ V ƒ 0*
~i ú
A™.
$Zzg 5797 ~ ‰zÑZ êEZ Å cÈ ¬ {¦
:._Æ e
oÊô ^j÷nû eø äö Öø oßFeø æû ]* è÷ qø…ø ø ^`ø eô äö ×# Ö] äö Ãø Êø …ø Ì) ‘ø oûÊô è÷ qø†û Êö ‚$ ‰ø àû³Úø EE
DDèô $ßrøÖû ]
zgŠ » kZvZ Å6,( à {( ñƒ D 5 Vƒ 0*
B‚Æ Vƒ 0*
)ä TLL
Û yy~ ¼
(nZ 9) X ó ó D â A aÆ kZgzZ D â 
Û—
E3™nZz
( 505 : ïG
:*
*™]zˆû%kŠ mÜZ {gÎ
¦
$Zzg 3429 ~ òg ZŠ òÅ bf ç**
:._Æe
oÊô ^j÷nû eø äÖø ä×# Ö] oßø eø lõ]†$ Úø †ø ûÂø ‚û³uø]ø äö ³×# ³Ö]çø³aö Øû³Îö ðø †ø ³Îø àû³Úø EE
DDèô ß$røÖû ] oÊô ]†÷ ’ûÎø äö Öø oßøeø æøVèm]æ… oÊæèô $ßrøÖû ]
a Æ kZ ]+Z [g vZ Å ]zˆÅ mÜ Z {gÎû% kŠ ä T L L

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

221 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

A a Æ kZ X ~ e
¼ $Zzg ~uzŠ X ï Š â Û yy ~ ¼
A
| Å
-B Z îGÏhÒ]Ô6472:þìÎZ 9) X ó ó ïŠ ¯ ûq
( 589: îG@G -Z~
*™g(Z { Zg Å n
:*
$Zzg 3133 ~ ðK̈ò9Å bD0!c**
:._Æ e ¦
kõnûfø eô†ø qø^aøæø Üø×ø ‰ûœæø oûeô àøÚø ! àûÛøÖô Øönû ÛôvøÖû ] Üönû Âô $̂ Ö]æø ܺnû Âô‡ø^Þø ]øEE
DDèß$røÖû ] ˜ô eø …ø oÊô
Ñ yZZB‚}÷ aÆ ¿kZ Vƒ 🻠y~ ¼
Ôc* A ~L L
Š hgÃVƒk
X ó óc* HgzZ HwJxsZ
*™ »Ã} ×
:*
¦
$Zzg 4800~Š ƒ ZŠ ! Z òÅ b )â Z1Z **
:._Æ e
áø^Òø áû]ôæø ðø ]†ø ÛôÖû ] Õø†ø iø àûÛøÖô èô ß$røÖû ] ˜ô ³eø …ø o³Êô kõ³nû fø eô ܺ³nû Âô‡ø ^³Þø ]øEE
DD^Ï& vôÚö
Æ äƒCä TaÆ ¿kZ Vƒ 🻠y~ ¼
z!* A ~L L
E3™nZz (nZ 9) X ó óH »Ã} ׊
( 2648 : ïG
g Z’ÃtÜZ
:**
¦
$Zzg 4800 ~Š ƒ ZŠ ! PòÅ b )â Z1Z **
:._Æ e
DDäö Ïø ×ö ìö àøŠöuø àûÛøÖô èô ß$røÖû ] o×ø Âûœ oÊô kõnû fø eôæøEE
ä T a Æ ¿kZ Vƒ ðŸ ~» y ~ kzŠÁZ ¼
A gzZ L L
ó Xó ì 1 ¯YZ t ÜZ CZ
:bŠ hgÃ^Ñ
¦
$Zzg 4800~Š ƒ ZŠ ! PòÅ b)â Z1Z **
:._Æ e
DD^÷u‡ô^Úø áø^Òø áû]ôæø hø„ôÓøÖû ] Õø†ø iø àûÛøÖô èô ß$røÖû ] ¼ô‰øæø oÊô kõnû fø eôæøEE

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

222 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

^Ñ ä T a Æ kZ ( Vƒ 🻠) y~ ‰z Æ ¼ A gzZ L L
X óƒ
ó : VY „ éS7Z'
× {zp¤
/Z c*
Š hg
:*
*™«™Åy!*
i
$Zzg 2527~ ~èF,
:._Æe ¦
òÅ b Z**
àûÚô ^`ø Þöçû_öeö ø æ^`ø Þôçû_öeö àûÚô ^aø…öçû`ö ¾ö p†F mö ^Ê÷ †ø Çö ³Öø èô ß$³rø³Öû ] o³Êô á$ ]ôEE
Ùø^Îø a äô ×# Ö] Ùøç‰ö…ø ^mø oøaô àûÛøÖô Ùø^ÏÊø o' eô]†ø Âû]ø äô nû Öø ]ô Ýø ^Ïø Êø ^aø…ôçû`ö ¾ö
äô ×# Öô o×$ ‘øæø Ýø ^nø ’( Ö] Ýø ]ø ]øæø Ýø ^Ãø _$ Ö] ÜøÃø ›û]øæø Ýø ¡øÓøÖû ] hø^›ø]* àûÛøÖô oøaô
DDݺ ^nø Þô Œö^ß$Ö]æø Ønû Ö$^eô
Ôì @*
WÃg0 Ù !*
+Z ÐC Ù !*
gz ZC +Z » T ì û~ ¼
Ðg0 A — "L L
?ǃ a Æ ¾û{z a Ñ Æ vZ } Z H wZÎ ä ! Z²Z q
-Z
i )}™ x¯ hZ c*
VÃÈ( } ™ «™ Å y!* Û ä a \W Â
â
ó ™x ÈZ »zgzZÇg} izgÐ ~È0*
Xó} 3Ã
Ôñî **
*™ñ6,
:* ŠgŠÄŠ 
:ì ã !*g› á g Z~75 e $Wy‡ÁZ >gÎ
—]æû †ö fø ‘ø^Ûø eô èøÊø†û ÇöÖû] áøæû ˆø rûmö Ôøòô ÖFæû ]ö ™
bŠ ä{ Ñ!* +ÆñÆ yZ Î vß {z ¸ L L
A á$
—Ƽ
X óÐ
ó NY
$Zzg 2948 ~ yx0Z 9Å b~ÄZ .ñ1Z **
:._Æ e ¦ &
Üûjö –ûfø Îø äô jô Óøòô ×F ÛøÖô äö ³×# ³Ö] Ùø^³Îø àô³Úô çûÿ³Ûö³Öû ]‚ô³fû Ãø ³Öû ]‚ö³Öø æø lø^³Úø ]ƒø ]ôEE
Ùø^Îø =ÜûÃø Þø ]çûÖö ^Îø åô ô ]çøÿÊö éø †ø Ûû$ø Üûjö –ûfø Îø Ùø^Îø (ÜûÃø Þø çûÖö ^³Îø [pû‚ô³fû Âø‚ø³Öø æø
èô ß$røÖû ] oÊô ^j÷nû eø äö Öø ]çûßö eû ] Ùø^Îø Õø‚øÛôuøæø Äø³qø†û ³jø ‰û]ô]çû³Öö ^³Îø [Ùø^³Îø ^³Ûø³Êø
èô ß$røÖû ] oÊô ^j÷nû eø pû‚ôfû Ãø Öô ]çûßö eû ]ôVèm]æ… oÊæ (‚ôÛûvø³Öû ] kø³nûeø åö çû³Û% ³‰øæø

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

223 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

D2012Vgnâ†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘E DD‚ôÛûvøÖû ] kønû eø åö çûÛ% ‰øæø
Û ]+Z [g v Z ì @*
Ð V¤ ƒ ] ¯^» } È ðñ Ë Z
# LL
Û
 ï Š [ Z ?ä ?Å Hbzg Å a Æ }È }÷ D â 
Û v Z X V; Y
?1áZ•» wŠÆ kZ Ð }È }÷ä ? D â 
Û vZ X V; Y ïŠ [ Z
ä kZ ë X ¹ H ä kZ D â 
Û vZ X Ñ1 v:ZgzZ J 7,XXáøçûÃö qô]…ø äô nû Öø ]ô^$Þ]ôæø äô ×# ³Öô ^³Þ$]ôZZ
Æ kZ D â
X ó zó ŠÄg:Z š » kZgzZzŠ ¯y~ ¼
M x ** Aa
» kZgzZzŠ ¯y~ ¼
M x **
š A a Æ }È }÷L LX ~ e
$Zzg ~uzŠ
X ó zó ŠÄg:Z
$Y Å Y z ng Z ´ â ! x H¥
Xt ì x ÅZ Z (,¹ Ð + è ‚ *ƒœ ëÑ &
+
Ï0i iÃVñ» yZ X \WgzZ ~ Xt ì xyˆZ q
-Z Xt ì : · q
-Z
XÐ ,Š â A y Zg ø ]+Z [g vZ ~ á$
Û y~ ¼ +N W á ~
ÅXX <g (ZÃVñ» yZ XaÆ ä™yy~ ¼
A XÛ (,ÐWQ Â
Xì ~ŠÐ y!* ‚gz ]tKZ ä a vZ wΰZ·¸
i à Zz ª
Ô´g© Â{o
Ô ** CZ¬
™& ¤ÅY m
™g (ZÃn
Ô**
™g (Z ~ ¾
Ô **
™Š ˜ vZ −°
Ô **
™wZÎ » ]Š ÞÐ wŠ tœ
Ô**
Ô**
™yK
Ô**
™Š !*
WÃK

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬
www.KitaboSunnat.com

224 àn¿Â]çÖ]æ ð^f×_Ö] ]‡

7 ¬Š ž ZŠ~g Zi !*
Ô −,
™]Š ÈÅg F Ë
Ô**
™x ÈZ » V
Ô** EÅ {g !*
A|
Ô**™x ÈZ » ö Z > &
Ô**
5 Vî 0*
Ð Vî 0*
~iú
Ô**
™]zˆÅmÜ Z {gÎ
™ »Ã} ×
Ô **
g Z’Ãt ÜZ
**
ÔbŠ hgÃ^Ñ
Ô **
™«™Åy!*
i
™ñ? ŠgŠÄŠ
Ô**
Xì=g f » ä¯ y~ ¼
A aÆ\ WgzZ}÷
y ZZ Ç g J
-Z# B‚Æ aLZ {zì ¬Š Ð ]+Z [g vZ ~÷
yZÑ!* # gzZ ÇgB‚Æ
Ø{ X ñš ~ ª]gzp Å yZZ ñš ÌZ
D ZI» Vzg · ż Û «òŠ"
A gzZ ñX ÐGƒZ±Xñâ $U* Û
X ñâ 
! ñ¯ »g Zh
+Š LZ ñƒ
! =°Z [g c*
}W

‫ﻣﺤﮑﻢ دﻻﺋﻞ ﺳﮯ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻔﺖ آن ﻻﺋﻦ ﻣﮑﺘﺒﮧ‬