Page 1 of 40

+ ~l ¬|¬6l BrU+lP F6l ×P +
Srï LaIita Sahasranama Stntram
+ -4lB-+
11 nvasah 11
HF4 ~l¬|¬6lBrU+lPF6l ×Pl¬l P¬F4·
asva srïIaIitasahasranamastntramaIa mantrasva 1
4|H-4l|74l¹7 46l +94-·
vasinvadivagdevata rsavah 1
H+ 7 9 7-7-·
anustuµ chandah 1
~l¬|¬6l9¹P H¹l 7 46l·
srïIaIitaµaramesvarï devata 1
~lPãl¹¬4T ³ |6 4l=P ·
srïmadvagbhavaküteti bïjam 1
P\4T ³ |6 H|±-·
madhvaküteti saktih 1
H|±T ³ |6 Tl¬TP ·
saktiküteti kïIakam 1
Page 2 of 40
~l¬|¬6lPrl|×9 ¹B -7¹l-9Bl7|B|&ãl¹l
srïIaIitamahatriµurasundarï-µrasadasiddhidvara
|¬|-66T¬l4l|4¤ =9 |4|+4l ¹-·
cintitaµhaIavaµtvarthe jaµe vinivngah 1
❁❁❁
+ \4l+P +
11 dhvanam 11
|B-T¹l¹T |4¤rl |×+4+l Pl|T14Pl |¬ FT ¹6
sindüraruna vigraham trinavanam manikvamauIi sµhurat
6l¹l +l4T H G¹l |FP6P Gl Pl9l+ 4¬l ¹rlP ·
tara navaka sekharam smitamukhï maµïna vaksnruham 1
9l|T-4lP|¬9 T ¹¬ ¬9T ¹±l t9¬ |4H6l
µanibhvamaIiµürna ratna casakam raktntµaIam bibhratïm
Bl ¹4l ¹¬¤³F¤¹±¬¹Tl \4l4 6 9¹lP|¹4TlP +
saumvam ratnaghatastharaktacaranam dhvavet µaramambikam 11
❁❁❁
Page 3 of 40
V ~lPl6l ~lPrl¹l¬l ~lP6 -|B rlB+ H¹l·
nm srïmata srïmaharajñï srïmat-simhasanesvarï 1
|¬7|P-T '7-B¹¬ 6l 7 4Tl4 -BP H6l+ °+
cidagni-kunda-sambhüta devakarva-samudvata 11 111
5HTl+ -BrUl¬l ¬6 4l c-BP|-46l·
udvadbhanu-sahasrabha caturbahu-samanvita 1
¹l¹F4-9-9lHl74l 4l ¤lTl¹lT Hl 774¬l+ ³+
ragasvarüµa-µasadhva krndhakarankusnjjvaIa 11 211
P+l -9 ¬ -Tl 7'7l 9¾6-Pl×-Bl4Tl·
mannrüµeksu-kndanda µañcatanmatra-savaka 1
|+=l¹T-9¬l9 ¹-P=ã Gl'7-P'7¬l+ °+
nijaruna-µrabhaµüra-majjadbrahmanda-mandaIa 11 311
¬¹9TlHl T-9 ¬l¹-Bl ¹|-¤T-¬BtT¬l·
camµakasnka-µunnaga-saugandhika-Iasatkaca 1
T ¹|4-7P|T-~ Tl-T+tTl ³l¹-P|'76l+ ?+
kuruvindamani-srenï-kanatkntïra-mandita 11 411
H7Pl¬->-|4Hl=-7|¬TF¤¬-Hl |¬6l·
astamïcandra-vibhraja-daIikasthaIa-snbhita 1
P G¬->-T¬Tl¬-P ¹+l|¬-|4H 9Tl+ -+
mukhacandra-kaIankabha-mrganabhi-visesaka 11 511
Page 4 of 40
47+FP¹-Plñ-4-¹ r6l ¹T-|¬|0Tl·
vadanasmara-mangaIva-grhatnrana-ciIIika 1
4T¬÷Pl-9¹l4lr-¬¬-Pl+l¬-¬l ¬+l+ °+
vaktraIaksmï-µarïvaha-caIanmïnabha-Incana 11 611
+4¬¹9T-9 !9l¬-+lBl7'7-|4¹l|=6l·
navacamµaka-µusµabha-nasadanda-virajita 1
6l¹lTl|-6-|6¹FTl|¹-+lBl¬¹T-¬lB ¹l+ ÷+
tarakanti-tiraskari-nasabharana-bhasura 11 711
T7¹4PV¹l-ð8-TT 9 ¹-P+l r¹l·
kadambamañjarï-kIrµta-karnaµüra-mannhara 1
6l³T-4 ¹¬l-¬ 6-69+l 7 9-P'7¬l+ <+
tatanka-vugaIï-bhüta-taµannduµa-mandaIa 11 811
9T¹l¹-|H¬l7H -9|¹¬l|4-T9l ¬¬ -·
µadmaraga-siIadarsa-µaribhavi-kaµnIabhüh 1
+4|4> P-|4¹4~l--4Tl|¹-¹7+¬77l+ °+
navavidruma-bimbasrï-nvakkari-radanacchada 11 911
H &-|4HlT ¹lTl¹-|ã=9|í-ã4l 774¬l·
suddha-vidvankurakara-dvijaµankti-dvavnjjvaIa 1
T9 ¹-4l|³TlPl 7-BPlT|9 -|7¹-6¹l+ °¤+
karµüra-vïtikamnda-samakarsi-digantara 11 1011
Page 5 of 40
|+=-B0l9-Pl¤ 4 -|4|+¬ |tB 6-T¬79l·
nija-saIIaµa-madhurva-vinirbhartsita-kacchaµï 1
P-7|FP6-9¬l9 ¹-P=tTlP H-Pl+Bl+ °°+
mandasmita-µrabhaµüra-majjatkamesa-manasa 11 1111
H+lT|¬6-Blc-4-|¬4 T~l-|4¹l|=6l·
anakaIita-sadrsva-cibukasrï-virajita 1
TlP H-4&-Plñ-4-B ×-Hl |¬6-T-¤¹l+ °³+
kamesa-baddha-mangaIva-sütra-snbhita-kandhara 11 1211
T+Tlñ7-T 4 ¹-TP+l4-¬ =l|-46l·
kanakangada-kevüra-kamanïva-bhujanvita 1
¹¬¤ 4 4-|¬-6lT-¬l ¬-P ±l-T¬l|-46l+ °°+
ratnagraiveva-cintaka-InIa-mukta-µhaIanvita 11 1311
TlP H¹-9 P¹¬-P|T-9|69T-F6+l·
kamesvara-µremaratna-mani-µratiµana-stanï 1
+l-4l¬4l¬-¹l Pl|¬-¬6l-T¬-T ¬ã4l+ °?+
nabhvaIavaIa-rnmaIi-Iata-µhaIa-kucadvavï 11 1411
¬÷4¹l P-¬6l¤l¹6l-BP ¬ 4-P\4Pl·
Iaksvarnma-Iatadharata-samunneva-madhvama 1
F6+¬l¹-7¬-P\4-9J4-¤-4|¬×4l+ °-+
stanabhara-daIanmadhva-µattabandha-vaIitrava 11 1511
Page 6 of 40
H¹Tl¹T-Tl B ¹¬-4N-¬lF46 -T³l6³l·
arunaruna-kausumbha-vastra-bhasvat-katïtatï 1
¹¬-|T|T|TTl-¹¹4-¹H+l-7lP-¬ |96l+ °°+
ratna-kinkinika-ramva-rasana-dama-bhüsita 11 1611
TlP H-¬l6-Bl ¬l¹4-Pl7 4l ¹-ã4l|-46l·
kamesa-jñata-saubhagva-mardavnru-dvavanvita 1
Pl|T14-P T ³lTl¹-=l+ ã4-|4¹l|=6l+ °÷+
manikva-mukutakara-janudvava-virajita 11 1711
²->¹l 9-9|¹|¬8-FP¹6 Tl¬-=|= ¤Tl·
indragnµa-µariksiµta-smaratünabha-janghika 1
¹ 7¹ -Tl T P 9 U-=|4!T -997l|-46l+ °<+
güdhaguIµha kürmaµrstha-javisnu-µraµadanvita 11 1811
+G-7l|¤|6-B 7¬-+P=+-6Pl ¹ Tl·
nakha-dïdhiti-sañchanna-namajjana-tamnguna 1
97ã4-9¬l=l¬-9¹lT 6-B¹l ¹rl+ °°+
µadadvava-µrabhajaIa-µarakrta-sarnruha 11 1911
|BVl+-P|TPVl¹-P|'76-~l-97l¹4 =l·
siñjana-manimañjïra-mandita-srï-µadambuja 1
P¹l¬l-P-7¹P+l Prl¬l4'4-H 4|¤-+ ³¤+
maraIï-mandagamana mahaIavanva-sevadhih 11 2011
Page 7 of 40
B4l ¹Tl5+4Hlñl B4l ¬¹T-¬ |96l·
sarvaruna'navadvangï sarvabharana-bhüsita 1
|H4-TlP H¹lTF¤l |H4l F4l¤l+-40¬l+ ³°+
siva-kamesvarankastha siva svadhïna-vaIIabha 11 2111
B P ¹-P\4-H ñF¤l ~lP¬¹¹-+l|4Tl·
sumeru-madhva-srngastha srïmannagara-navika 1
|¬-6lP|T-¹ rl-6F¤l 9¾-¤GlB+-|F¤6l+ ³³+
cintamani-grhantastha µañca-brahmasana-sthita 11 2211
Prl9Tl³4l-B F¤l T7¹44+-4l|B+l·
mahaµadmatavï-samstha kadambavana-vasinï 1
B ¤lBl¹¹-P\4F¤l TlPl¬l TlP7l|4+l+ ³°+
sudhasagara-madhvastha kamaksï kamadavinï 11 2311
7 4|9 -¹T-B ¤l6-F6 4Pl+ltP-4 ¬4l·
devarsi-gana-sanghata-stüvamanatma-vaibhava 1
¬'7lB ¹-4¤l H ±-H|±B +l-BP|-46l+ ³?+
bhandasura-vadhndvukta-saktisena-samanvita 11 2411
B¹9tT¹l-BPl-7-|B-¤ ¹-¤=-B |46l·
samµatkarï-samarüdha-sindhura-vraja-sevita 1
HHl-7l|¤|U6lH-Tl |³-Tl |³|¬¹ Hl4 6l+ ³-+
asvarüdhadhisthitasva-knti-kntibhir avrta 11 2511
Page 8 of 40
¬4¹l=-¹¤l-7-B4l 4 ¤-9|¹!T 6l·
cakraraja-ratharüdha-sarvavudha-µariskrta 1
¹ 4¬4-¹¤l-7-P|¬Tl-9|¹B |46l+ ³°+
gevacakra-ratharüdha-mantrinï-µarisevita 11 2611
|T|¹¬4-¹¤l-7-7'7+l¤l-9 ¹FT 6l·
kiricakra-ratharüdha-dandanatha-µuraskrta 1
74l¬l-Pl|¬|+Tl|¬8-4|ñ9lTl¹-P\4¹l+ ³÷+
jvaIa-maIinikaksiµta-vahniµrakara-madhvaga 11 2711
¬'7B -4-4¤l H ±-H|±-|44P-r|9 6l·
bhandasainva-vadhndvukta-sakti-vikrama-harsita 1
|+t4l-9¹l4Pl³l 9-|+¹l¬T-BP tB Tl+ ³<+
nitva-µarakramatnµa-nirïksana-samutsuka 11 2811
¬'79 ×-4¤l H ±-4l¬l-|44P-+|-76l·
bhandaµutra-vadhndvukta-baIa-vikrama-nandita 1
P|¬'4¹4l-|4¹|¬6-|49ñ-4¤-6l |96l+ ³°+
mantrinvamba-viracita-visanga-vadha-tnsita 11 2911
|4H 4-9lTr¹T-4l¹lrl-4l4 -+|-76l·
visukra-µranaharana-varahï-vïrva-nandita 1
TlP H¹-P Gl¬l T-T|-96-~l¹T H¹l+ °¤+
kamesvara-mukhaInka-kaIµita-srïganesvara 11 3011
Page 9 of 40
Prl¹T H-|+|¬ ¬-|4Þ4¬-9r|9 6l·
mahaganesa-nirbhinna-vighnavantra-µraharsita 1
¬'7lB ¹ ->-|+P ±-HN-9t4N-4|9 Tl+ °°+
bhandasurendra-nirmukta-sastra-µratvastra-varsinï 11 3111
T¹lñ |¬-+Gl t9¬-+l¹l4T-7HlT |6-·
karanguIi-nakhntµanna-naravana-dasakrtih 1
Prl-9lH 96lNl|P-|+7 ¹¤lB ¹-B |+Tl+ °³+
maha-µasuµatastragni-nirdagdhasura-sainika 11 3211
TlP H¹lN-|+7 ¹¤-B¬'7lB ¹-H -4Tl·
kamesvarastra-nirdagdha-sabhandasura-sünvaka 1
¤Gl 9 ->-Pr ->l|7-7 4-B F6 6-4 ¬4l+ °°+
brahmnµendra-mahendradi-deva-samstuta-vaibhava 11 3311
r¹-+ ×l|P-B 7¹¤-TlP-BVl4+l 9|¤-·
hara-netragni-sandagdha-kama-sañjïvanausadhih 1
~lPãl¹¬4-T ³ T-F4-9-P G-9T=l+ °?+
srïmadvagbhava-kütaika-svarüµa-mukha-µankaja 11 3411
T'ól¤--T|³-94 -6-P\4T ³-F4-|9Tl·
kanthadhah-kati-µarvanta-madhvaküta-svarüµinï 1
H|±-T ³ T6l9¬-T³4¤l ¬l¹-¤l|¹Tl+ °-+
sakti-kütaikataµanna-katvadhnbhaga-dharinï 11 3511
Page 10 of 40
P ¬-P¬l|tPTl P ¬T ³×4-T¬ 4¹l·
müIa-mantratmika müIakütatrava-kaIebara 1
T ¬lP 6 T-¹|BTl T ¬B T 6-9l|¬+l+ °°+
kuIamrtaika-rasika kuIasanketa-µaIinï 11 3611
T ¬lñ+l T ¬l-6F¤l Tl |¬+l T ¬4l |¹+l·
kuIangana kuIantastha kauIinï kuIavnginï 1
HT ¬l BP4l-6F¤l BP4l¬l¹-6t9¹l+ °÷+
akuIa samavantastha samavacara-tatµara 11 3711
P ¬l¤l¹ T-|+¬4l ¤G¤|-¤-|4¬ |7+l·
müIadharaika-niIava brahmagranthi-vibhedinï 1
P|T-9 ¹l-6¹|76l |4!T ¤|-¤-|4¬ |7+l+ °<+
mani-µürantarudita visnugranthi-vibhedinï 11 3811
Hl¬l-¬4l-6¹l¬F¤l ¹>¤|-¤-|4¬ |7+l·
ajña-cakrantaraIastha rudragranthi-vibhedinï 1
BrUl¹l¹4 =l-7l B ¤l-Bl¹l|¬4|9 Tl+ °°+
sahasrarambujarüdha sudha-sarabhivarsinï 11 3911
6|706l-BP¹|¬- 9³ ¬4l 9|¹-B |F¤6l·
tadiIIata-samarucih satcakrnµari-samsthita 1
PrlB|±- T '7|¬+l |4B6-6 -6+l4Bl+ ?¤+
mahasaktih kundaIinï bisatantu-tanïvasï 11 4011
Page 11 of 40
¬4l+l ¬l4+l¹¹4l ¬4l¹'4-T ól|¹Tl·
bhavanï bhavanagamva bhavaranva-kutharika 1
¬>|94l ¬>P |6 ¹ ¬±-Bl ¬l¹47l|4+l+ ?°+
bhadraµriva bhadramürtir bhakta-saubhagvadavinï 11 4111
¬|±|94l ¬|±¹¹4l ¬|±4-4l ¬4l9rl·
bhaktiµriva bhaktigamva bhaktivasva bhavaµaha 1
Hl¹¬4l Hl¹7l¹l\4l H4l Tl HP 7l|4+l+ ?³+
sambhavï saradaradhva sarvanï sarmadavinï 11 4211
HlT¹l ~lT¹l Bl\4l H¹¬->-|+¬l++l·
sankarï srïkarï sadhvï saraccandra-nibhanana 1
Hl6l 7¹l Hl|-6P6l |+¹l¤l¹l |+¹V+l+ ?°+
satndarï santimatï niradhara nirañjana 11 4311
|+¬ 9l |+P ¬l |+t4l |+¹lTl¹l |+¹lT ¬l·
nirIeµa nirmaIa nitva nirakara nirakuIa 1
|+¹ Tl |+!T¬l Hl-6l |+!TlPl |+¹9-¬4l+ ??+
nirguna niskaIa santa niskama niruµaµIava 11 4411
|+t4P ±l |+|4 Tl¹l |+!99¾l |+¹l~4l·
nitvamukta nirvikara nisµraµañca nirasrava 1
|+t4H &l |+t44 &l |+¹4Hl |+¹-6¹l+ ?-+
nitvasuddha nitvabuddha niravadva nirantara 11 4511
Page 12 of 40
|+!Tl¹Tl |+!T¬Tl |+¹9l|¤¹ |+¹lH¹l·
niskarana niskaIanka niruµadhir nirïsvara 1
+l¹l¹l ¹l¹P¤+l |+P 7l P7+l|H+l+ ?°+
nïraga ragamathanï nirmada madanasinï 11 4611
|+|¾-6l |+¹r Tl¹l |+Pl rl Pl r+l|H+l·
niscinta nirahankara nirmnha mnhanasinï 1
|+P Pl PP6lr¬l |+!9l9l 9l9+l|H+l+ ?÷+
nirmama mamatahantrï nisµaµa µaµanasinï 11 4711
|+!4l ¤l 4l ¤HP+l |+¬l ¬l ¬l ¬+l|H+l·
niskrndha krndhasamanï nirInbha Inbhanasinï 1
|+-B H4l B H4Þl |+¬ 4l ¬4+l|H+l+ ?<+
nihsamsava samsavaghnï nirbhava bhavanasinï 11 4811
|+|4 T-9l |+¹l4l¤l |+¬ 7l ¬ 7+l|H+l·
nirvikaIµa nirabadha nirbheda bhedanasinï 1
|++l Hl P t4 P¤+l |+|!44l |+!9|¹¤rl+ ?°+
nirnasa mrtvumathanï niskriva nisµarigraha 11 4911
|+F6 ¬l +l¬|¬T ¹l |+¹9l4l |+¹t44l·
nistuIa nïIacikura niraµava niratvava 1
T¬ ¬l T¹ Pl T¹l T-Gr¬l B G97l+ -¤+
durIabha durgama durga duhkhahantrï sukhaµrada 11 5011
Page 13 of 40
T7T¹l T¹l¬l¹-HP+l 7l 94|= 6l·
dustadüra duracara-samanï dnsavarjita 1
B4 ¬l Bl->T¹Tl BPl+l|¤T-4|= 6l+ -°+
sarvajña sandrakaruna samanadhika-varjita 11 5111
B4 H|±P4l B4 -Pñ¬l B5|697l·
sarvasaktimavï sarva-mangaIa sadgatiµrada 1
B4 H¹l B4 P4l B4 P¬-F4-|9Tl+ -³+
sarvesvarï sarvamavï sarvamantra-svarüµinï 11 5211
B4 -4¬l|tPTl B4 -6¬-9l P+l -P+l·
sarva-vantratmika sarva-tantrarüµa mannnmanï 1
Plr H¹l Prl7 4l Prl¬÷Pl¹ P 7|94l+ -°+
mahesvarï mahadevï mahaIaksmïr mrdaµriva 11 5311
Prl-9l Prl9 74l Prl9l6T-+l|H+l·
maharüµa mahaµüjva mahaµataka-nasinï 1
PrlPl4l PrlBv4l PrlH|±¹ Prl¹|6-+ -?+
mahamava mahasattva mahasaktir maharatih 11 5411
Prl¬l ¹l Pr H4l Prl4l4l Prl4¬l·
mahabhnga mahaisvarva mahavïrva mahabaIa 1
Prl4 |&¹ Prl|B|&¹ Prl4l ¹ H¹ H¹l+ --+
mahabuddhir mahasiddhir mahavngesvaresvarï 11 5511
Page 14 of 40
Prl6¬l PrlP¬l Prl4¬l PrlB+l·
mahatantra mahamantra mahavantra mahasana 1
Prl4l¹-4Pl¹l\4l Prl¬ ¹4-9 |=6l+ -°+
mahavaga-kramaradhva mahabhairava-µüjita 11 5611
Pr H¹-PrlT-9-Prl6l'74-Bl|¬Tl·
mahesvara-mahakaIµa-mahatandava-saksinï 1
PrlTlP H-P|r9l Prl|×9 ¹-B -7¹l+ -÷+
mahakamesa-mahisï mahatriµura-sundarï 11 5711
¬6 !974 9¬l¹l74l ¬6 !9|7T¬lP4l·
catussastvuµacaradhva catussastikaIamavï 1
Prl¬6 --9|7Tl |³-4l |¹+l-¹TB |46l+ -<+
mahacatuh-sastiknti-vnginï-ganasevita 11 5811
P+ |4Hl ¬->|4Hl ¬->P'7¬-P\4¹l·
manuvidva candravidva candramandaIa-madhvaga 1
¬l¹-9l ¬l¹rlBl ¬l¹¬->-T¬l¤¹l+ -°+
carurüµa caruhasa carucandra-kaIadhara 11 5911
¬¹l¬¹-=¹¬l¤l ¬4¹l=-|+T6+l·
caracara-jagannatha cakraraja-niketana 1
9l4 6l 9T+4+l 9T¹l¹-BP9¬l+ °¤+
µarvatï µadmanavana µadmaraga-samaµrabha 11 6011
Page 15 of 40
9¾-9 6lB+lBl+l 9¾¤G-F4-|9Tl·
µañca-µretasanasïna µañcabrahma-svarüµinï 1
|¬-P4l 9¹Pl+-7l |4¬l+-¤+-|9Tl+ °°+
cinmavï µaramananda vijñana-ghanarüµinï 11 6111
\4l+-\4l6 -\4 4-9l ¤Pl ¤P -|44|= 6l·
dhvana-dhvatr-dhvevarüµa dharmadharma-vivarjita 1
|4H-9l =l¹|¹Tl F49-6l 6 =Bl|tPTl+ °³+
visvarüµa jagarinï svaµantï taijasatmika 11 6211
B 8l 9l¬l|tPTl 6 4l B4l 4F¤l-|44|= 6l·
suµta µrajñatmika turva sarvavastha-vivarjita 1
B |7T×l ¤G-9l ¹l -×l ¹l |4-7-|9Tl+ °°+
srstikartrï brahmarüµa gnµtrï gnvindarüµinï 11 6311
B rl|¹Tl ¹>-9l |6¹l ¤l+-T¹lH¹l·
samharinï rudrarüµa tirndhana-karïsvarï 1
B7l|H4l5+ ¤r7l 9¾T t4-9¹l4Tl+ °?+
sadasiva'nugrahada µañcakrtva-µaravana 11 6411
¬l+ P'7¬-P\4F¤l ¬ ¹4l ¬¹Pl|¬+l·
bhanumandaIa-madhvastha bhairavï bhagamaIinï 1
9TlB+l ¬¹46l 9T+l¬-Brl 7¹l+ °-+
µadmasana bhagavatï µadmanabha-sahndarï 11 6511
Page 16 of 40
5-P 9-|+|P9l t9¬-|49¬-¬ 4+l4¬l·
unmesa-nimisntµanna-viµanna-bhuvanavaIï 1
BrU-Hl9 47+l BrUl¬l BrU9l6 + °°+
sahasra-sïrsavadana sahasraksï sahasraµat 11 6611
Hl¤G-Tl³-=++l 4Tl ~P-|4¤l|4+l·
abrahma-kïta-jananï varnasrama-vidhavinï 1
|+=l¬l-9-|+¹Pl 9 '4l9 '4-T¬97l+ °÷+
nijajñarüµa-nigama µunvaµunva-µhaIaµrada 11 6711
~ |6-BlP-6-|B-T¹l-T 6-9l7l±-¤ |¬Tl·
sruti-sïmanta-sindürï-krta-µadabja-dhüIika 1
BT¬l¹P-B-7l r-H |±-B¹9 ³-Pl |±Tl+ °<+
sakaIagama-sandnha-sukti-samµuta-mauktika 11 6811
9 ¹9l¤ 97l 9 Tl ¬l |¹+l ¬ 4+ H¹l·
µurusarthaµrada µürna bhnginï bhuvanesvarï 1
H|¹4Tl5+l|7-|+¤+l r|¹¤G ->-B |46l+ °°+
ambika'nadi-nidhana haribrahmendra-sevita 11 6911
+l¹l4Tl +l7-9l +lP-9-|44|= 6l·
naravanï nadarüµa namarüµa-vivarjita 1
8l Tl¹l 8lP6l 8Hl r 4l 9l7 4-4|= 6l+ ÷¤+
hrïnkarï hrïmatï hrdva hevnµadeva-varjita 11 7011
Page 17 of 40
¹l=¹l=l|¬ 6l ¹l¬l ¹¹4l ¹l=l4¬l ¬+l·
rajarajarcita rajñï ramva rajïvaIncana 1
¹V+l ¹PTl ¹F4l ¹T|tT|T|T-P G¬l+ ÷°+
rañjanï ramanï rasva ranatkinkini-mekhaIa 11 7111
¹Pl ¹lT -T47+l ¹|6-9l ¹|6|94l·
rama rakenduvadana ratirüµa ratiµriva 1
¹¬lT¹l ¹l¬BÞl ¹lPl ¹PT¬¹9³l+ ÷³+
raksakarï raksasaghnï rama ramanaIamµata 11 7211
Tl¹4l TlPT¬l-9l T7¹4-TB P-|94l·
kamva kamakaIarüµa kadamba-kusuma-µriva 1
T-4lTl =¹6lT-7l T¹Tl-¹B-Bl¹¹l+ ÷°+
kaIvanï jagatïkanda karuna-rasa-sagara 11 7311
T¬l46l T¬l¬l9l Tl-6l Tl7¹4¹l|94l·
kaIavatï kaIaIaµa kanta kadambarïµriva 1
4¹7l 4lP+4+l 4l¹Tl-P7-|4ñ¬l+ ÷?+
varada vamanavana varunï-mada-vihvaIa 11 7411
|4Hl|¤Tl 4 74 Hl |4-\4l¬¬-|+4l|B+l·
visvadhika vedavedva vindhvacaIa-nivasinï 1
|4¤l×l 4 7=++l |4!T Pl4l |4¬l|B+l+ ÷-+
vidhatrï vedajananï visnumava viIasinï 11 7511
Page 18 of 40
¬ ×F4-9l ¬ × Hl ¬ ×-¬ ׬-9l|¬+l·
ksetrasvarüµa ksetresï ksetra-ksetrajña-µaIinï 1
¬44 |&-|4|+P ±l ¬ ×9l¬-BP|¬ 6l+ ÷°+
ksavavrddhi-vinirmukta ksetraµaIa-samarcita 11 7611
|4=4l |4P¬l 4-Hl 4-7l¹-=+-4tB¬l·
vijava vimaIa vandva vandaru-jana-vatsaIa 1
4l¹4l|7+l 4lPT Hl 4|ñP'7¬-4l|B+l+ ÷÷+
vagvadinï vamakesï vahnimandaIa-vasinï 11 7711
¬|±P6 -T-9¬|6Tl 9H 9lH-|4Pl |¬+l·
bhaktimat-kaIµaIatika µasuµasa-vimncinï 1
B 86lH 9-9l9'7l B7l¬l¹-94|6 Tl+ ÷<+
samhrtasesa-µasanda sadacara-µravartika 11 7811
6l9×4l|P-B-68-BPlFl7+-¬|->Tl·
taµatravagni-santaµta-samahIadana-candrika 1
6¹Tl 6l9Bl¹l\4l 6+ P\4l 6Pl 59rl+ ÷°+
tarunï taµasaradhva tanumadhva tamn'µaha 11 7911
|¬|6F6t97-¬÷4l¤l |¬7 T¹B--|9Tl·
citistatµada-Iaksvartha cidekarasa-rüµinï 1
F4ltPl+-7-¬4l¬ 6-¤GlHl+-7-B-6|6-+ <¤+
svatmananda-Iavïbhüta-brahmadvananda-santatih 11 8011
Page 19 of 40
9¹l 9t4|¤6l-9l 9-4-6l 9¹7 46l·
µara µratvakcitïrüµa µasvantï µaradevata 1
P\4Pl 4 G¹l-9l ¬±-Pl+B-r |BTl+ <°+
madhvama vaikharïrüµa bhakta-manasa-hamsika 11 8111
TlP H¹-9lT+l7l T 6¬l TlP9 |=6l·
kamesvara-µrananadï krtajña kamaµüjita 1
H ñl¹-¹B-B¹9 Tl =4l =l¬-¤¹-|F¤6l+ <³+
srngara-rasa-samµürna java jaIandhara-sthita 11 8211
Hl 74lT9ló-|+¬4l |4-T-P'7¬4l|B+l·
ndvanaµïtha-niIava bindu-mandaIavasinï 1
¹rl 4l¹-4Pl¹l\4l ¹rF69 T-6|9 6l+ <°+
rahnvaga-kramaradhva rahastarµana-tarµita 11 8311
BH-9Bl|7+l |4H-Bl|¬Tl Bl|¬4|= 6l·
sadvahµrasadinï visva-saksinï saksivarjita 1
97ñ7 46l-4 ±l 9l7 ¹ '4-9|¹9 |¹6l+ <?+
sadangadevata-vukta sadgunva-µariµürita 11 8411
|+t4|T¬l |+¹9Pl |+4l T-B G-7l|4+l·
nitvakIinna niruµama nirvana-sukha-davinï 1
|+t4l-9l 7|HTl--9l ~lT'ól¤ -H¹l|¹Tl+ <-+
nitva-sndasika-rüµa srïkanthardha-sarïrinï 11 8511
Page 20 of 40
9¬l46l 9¬l-9l 9|B&l 9¹P H¹l·
µrabhavatï µrabharüµa µrasiddha µaramesvarï 1
P ¬9T |6¹ H-4±l -4±l-4±-F4-|9Tl+ <°+
müIaµrakrtir avvakta vvaktavvakta-svarüµinï 11 8611
-4l|9+l |4|4¤lTl¹l |4Hl|4Hl-F4-|9Tl·
vvaµinï vividhakara vidvavidva-svarüµinï 1
PrlTlP H-+4+-T P 7lFl7-Tl P 7l+ <÷+
mahakamesa-navana-kumudahIada-kaumudï 11 8711
¬±-rl7 -6Pl ¬ 7-¬l+ PTl+ -B-6|6-·
bhakta-harda-tamnbheda-bhanumadbhanu-santatih 1
|H4T6l |H4l¹l\4l |H4P |6 - |H4T¹l+ <<+
sivadütï sivaradhva sivamürtih sivankarï 11 8811
|H4|94l |H49¹l |H7 7l |H79 |=6l·
sivaµriva sivaµara sistesta sistaµüjita 1
H9P 4l F49TlHl P+l 4l¬lP H¹l ¬¹l+ <°+
aµrameva svaµrakasa mannvacam agncara 11 8911
|¬¬7|±H ¬ 6+l-9l =7H|±¹ =7l|tPTl·
cicchaktis cetanarüµa jadasaktir jadatmika 1
¹l4×l -4l8|6- B-\4l |ã=4 -7-|+9 |46l+ °¤+
gavatrï vvahrtih sandhva dvijabrnda-nisevita 11 9011
Page 21 of 40
6v4lB+l 6v4P4l 9¾-Tl Hl-6¹-|F¤6l·
tattvasana tattvamavï µañca-knsantara-sthita 1
|+-BlP-P|rPl |+t4-4l 4+l P7Hl|¬+l+ °°+
nihsïma-mahima nitva-vauvana madasaIinï 11 9111
P7¤ |T 6-¹±l¬l P79l³¬-¹'7¬ -·
madaghürnita-raktaksï madaµataIa-gandabhüh 1
¬-7+->4-|7¹¤lñl ¬l¹9 4-T B P-|94l+ °³+
candana-drava-digdhangï camµeva-kusuma-µriva 11 9211
TH¬l Tl P¬lTl¹l T ¹T0l T ¬ H¹l·
kusaIa knmaIakara kurukuIIa kuIesvarï 1
T ¬T '7l¬4l Tl ¬-Pl¹ -6t9¹-B |46l+ °°+
kuIakundaIava kauIa-marga-tatµara-sevita 11 9311
T Pl¹-¹T+l¤l¹4l 6 |7- 9 |7¹ P|6¹ ¤ |6-·
kumara-gananathamba tustih µustir matir dhrtih 1
Hl|-6- F4|F6P6l Tl|-6¹ +|-7+l |4Þ+l|H+l+ °?+
santih svastimatï kantir nandinï vighnanasinï 11 9411
6 =l 46l |×+4+l ¬l ¬l¬l-TlP-|9Tl·
tejnvatï trinavana InIaksï-kamarüµinï 1
Pl|¬+l r |B+l Pl6l P¬4l¬¬-4l|B+l+ °-+
maIinï hamsinï mata maIavacaIa-vasinï 11 9511
Page 22 of 40
B P Gl +|¬+l B H - Hl ¬+l B ¹+l|4Tl·
sumukhï naIinï subhrüh snbhana suranavika 1
Tl¬T'ól Tl|-6P6l ¬l |¬Tl B ÷P-|9Tl+ °°+
kaIakanthï kantimatï ksnbhinï süksmarüµinï 11 9611
4¤ H¹l 4lP7 4l 44l 54F¤l-|44|= 6l·
vajresvarï vamadevï vavn'vastha-vivarjita 1
|B& H¹l |B&|4Hl |B&Pl6l 4H|F4+l+ °÷+
siddhesvarï siddhavidva siddhamata vasasvinï 11 9711
|4H |&¬4-|+¬4l55¹±4Tl |׬l ¬+l·
visuddhicakra-niIava''raktavarna triIncana 1
G³ 4lñl|7-9r¹Tl 47+ T-BP|-46l+ °<+
khatvangadi-µraharana vadanaika-samanvita 11 9811
9l4Bl¬|94l t41F¤l 9H ¬l T-¬4T¹l·
µavasannaµriva tvakstha µasuInka-bhavankarï 1
HP 6l|7-PrlH|±-B 4 6l 7l|T+lH¹l+ °°+
amrtadi-mahasakti-samvrta dakinïsvarï 11 9911
H+lr6l±-|+¬4l -4lPl¬l 47+ã4l·
anahatabja-niIava svamabha vadanadvava 1
7 7 l 774¬l5¬-Pl¬l|7-¤¹l ¹|¤¹B |F¤6l+ °¤¤+
damstrnjjvaIa'ksa-maIadi-dhara rudhirasamsthita 11 10011
Page 23 of 40
Tl¬¹l-4l|7-H¤4l ¤-4 6l |H¹¤l 7+|94l·
kaIaratrvadi-saktvaugha-vrta snigdhaudanaµriva 1
Prl4l¹ ->-4¹7l ¹l|T'4¹4l-F4-|9Tl+ °¤°+
mahavïrendra-varada rakinvamba-svarüµinï 11 10111
P|T9 ¹l±-|+¬4l 47+×4-B 4 6l·
maniµürabja-niIava vadanatrava-samvuta 1
4¤l|7Tl4 ¤l 9 6l 7lP4l |7|¬¹ Hl4 6l+ °¤³+
vajradikavudhnµeta damarvadibhir avrta 11 10211
¹±4Tl Pl B|+Ul ¹ 7l¬-9l6-Pl+Bl·
raktavarna mamsanistha gudanna-µrïta-manasa 1
BPF6¬±-B G7l ¬l|T-4¹4l-F4-|9Tl+ °¤°+
samastabhakta-sukhada Iakinvamba-svarüµinï 11 10311
F4l|¤Ul+l¹4 =-¹6l ¬6 4 T-P+l r¹l·
svadhisthanambuja-gata caturvaktra-mannhara 1
H ¬lHl4 ¤-B¹9¬l 9l64Tl 5|6¹|4 6l+ °¤?+
süIadvavudha-samµanna µïtavarna'tigarvita 11 10411
P 7l |+Ul P¤ 9l6l 4|-¤-4l|7-BP|-46l·
mednnistha madhuµrïta bandhinvadi-samanvita 1
7\4¬lB±-874l Tl|T+l--9-¤l|¹Tl+ °¤-+
dadhvannasakta-hrdava kakinï-rüµa-dharinï 11 10511
Page 24 of 40
P ¬l¤l¹l¹4 =l-7l 9¾-4Tl5|F¤-B |F¤6l·
müIadharambujarüdha µañca-vaktra'sthi-samsthita 1
HT Hl|7-9r¹Tl 4¹7l|7-|+9 |46l+ °¤°+
ankusadi-µraharana varadadi-nisevita 11 10611
P 5l 7+lB±-|¬Hl Bl|T-4¹4l-F4-|9Tl·
mudgaudanasakta-citta sakinvamba-svarüµinï 1
Hl¬l-¬4l±-|+¬4l H T4Tl 97l++l+ °¤÷+
ajña-cakrabja-niIava sukIavarna sadanana 11 10711
P=lB F¤l r B46l-P ¹4-H|±-BP|-46l·
majjasamstha hamsavatï-mukhva-sakti-samanvita 1
r|¹>l¬ T-¹|BTl rl|T+l--9-¤l|¹Tl+ °¤<+
haridrannaika-rasika hakinï-rüµa-dharinï 11 10811
BrU7¬-9TF¤l B4 -4Tl 9-Hl |¬6l·
sahasradaIa-µadmastha sarva-varnnµa-snbhita 1
B4l 4 ¤¤¹l H T-B |F¤6l B4 6l P Gl+ °¤°+
sarvavudhadhara sukIa-samsthita sarvatnmukhï 11 10911
B4l 7+-9l6|¬Hl 4l|T-4¹4l-F4-|9Tl·
sarvaudana-µrïtacitta vakinvamba-svarüµinï 1
F4lrl F4¤l5P|6¹ P ¤l ~ |6- FP |6¹ H+ HPl+ °°¤+
svaha svadha'matir medha srutih smrtir anuttama 11 11011
Page 25 of 40
9 '4Tl|6 - 9 '4¬-4l 9 '4~4T-Tl6 +l·
µunvakïrtih µunvaIabhva µunvasravana-kïrtana 1
9 ¬l P=l|¬ 6l 4-¤-Pl ¬+l 4-¤ ¹l¬Tl+ °°°+
µuInmajarcita bandha-mncanï bandhuraIaka 11 11111
|4PH -|9Tl |4Hl |447l|7-=¹t9B -·
vimarsarüµinï vidva vivadadi-jagatµrasüh 1
B4 -4l|¤-9HP+l B4 P t4 -|+4l|¹Tl+ °°³+
sarvavvadhi-µrasamanï sarvamrtvu-nivarinï 11 11211
H¤¹'4l5|¬-t4-9l T|¬T-P9-+l|H+l·
agraganva'cintvarüµa kaIikaImasa-nasinï 1
Tlt4l4+l Tl¬r¬l TP¬l¬-|+9 |46l+ °°°+
katvavanï kaIahantrï kamaIaksa-nisevita 11 11311
6l¹4 ¬-9 |¹6-P Gl 7l|7Pl-T B P-9¬l·
tambüIa-µürita-mukhï dadimï-kusuma-µrabha 1
P ¹l¬l Pl |r+l P ¹4l P 7l+l |P×-|9Tl+ °°?+
mrgaksï mnhinï mukhva mrdanï mitrarüµinï 11 11411
|+t46 8l ¬±|+|¤¹ |+4¬l |+|G¬ H¹l·
nitvatrµta bhaktanidhir nivantrï nikhiIesvarï 1
P -4l|7-4lB+l¬-4l Prl9¬4-Bl|¬Tl+ °°-+
maitrvadi-vasanaIabhva mahaµraIava-saksinï 11 11511
Page 26 of 40
9¹l H|±- 9¹l |+Ul 9¬l+¤+--|9Tl·
µara saktih µara nistha µrajñanaghana-rüµinï 1
Pl\4l9l+l¬Bl PHl Pl6 Tl-4T --|9Tl+ °°°+
madhvïµanaIasa matta matrka-varna-rüµinï 11 11611
PrlT ¬lB-|+¬4l P Tl¬-P T-7l ¬ 6l·
mahakaiIasa-niIava mrnaIa-mrdu-dnrIata 1
Pr+l4l 74lP |6 ¹ PrlBlBl74-Hl|¬+l+ °°÷+
mahanïva davamürtir mahasamrajva-saIinï 11 11711
HltP|4Hl Prl|4Hl ~l|4Hl TlPB |46l·
atmavidva mahavidva srïvidva kamasevita 1
~l-9l 7Hl¬¹l-|4Hl |×T ³l TlPTl |³Tl+ °°<+
srï-sndasaksarï-vidva triküta kamakntika 11 11811
T³l¬-|TT¹l-¬ 6-TP¬l-Tl |³-B |46l·
kataksa-kinkarï-bhüta-kamaIa-knti-sevita 1
|H¹-|F¤6l ¬->|+¬l ¬l¬F¤ ->-¤+ -9¬l+ °°°+
sirahsthita candranibha bhaIasthendra-dhanuhµrabha 11 11911
874F¤l ¹|49¹4l |×Tl Tl-6¹-7l|9Tl·
hrdavastha raviµrakhva triknnantara-dïµika 1
7l¬l4Tl 7 t4r¬l 7¬4¬-|4+l|H+l+ °³¤+
daksavanï daitvahantrï daksavajña-vinasinï 11 12011
Page 27 of 40
7¹l-7l |¬6-7l¤l ¬l 7¹-rlBl 774¬+ -P Gl·
darandnIita-dïrghaksï dara-hasnjjvaIan-mukhï 1
¹ ¹P |6 ¹ ¹ T|+|¤¹ ¹l Pl6l ¹ r=-P¬ -+ °³°+
gurumürtir gunanidhir gnmata guhajanmabhüh 11 12111
7 4 Hl 7'7+l|6F¤l 7r¹lTlH--|9Tl·
devesï dandanïtistha daharakasa-rüµinï 1
9|69-P ¹4-¹lTl-6-|6|¤-P'7¬-9 |=6l+ °³³+
µratiµanmukhva-rakanta-tithi-mandaIa-µüjita 11 12211
T¬l|tPTl T¬l+l¤l Tl-4l¬l9-|4+l |7+l·
kaIatmika kaIanatha kavvaIaµa-vinndinï 1
B¬lP¹-¹Pl-4lTl-B-4-7|¬T-B |46l+ °³°+
sacamara-rama-vanï-savva-daksina-sevita 11 12311
Hl|7H|±¹ HP 4l55tPl 9¹Pl 9l4+lT |6-·
adisaktir ameva''tma µarama µavanakrtih 1
H+ TTl |³-¤Gl'7-=++l |7-4|4¤rl+ °³?+
anekaknti-brahmanda-jananï divvavigraha 11 12411
Tl Tl¹l T 4¬l ¹ Gl T 4-4-977l|4+l·
kIïnkarï kevaIa guhva kaivaIva-µadadavinï 1
|×9 ¹l |×=¹ã-Hl |×P |6 B |×7H H¹l+ °³-+
triµura trijagadvandva trimürtis tridasesvarï 11 12511
Page 28 of 40
-4¬¹l |7-4-¹-¤l74l |B-T¹-|6¬Tl|¾6l·
trvaksarï divva-gandhadhva sindüra-tiIakañcita 1
5Pl H ¬ ->6+4l ¹l ¹l ¹-¤4 -B |46l+ °³°+
uma saiIendratanava gaurï gandharva-sevita 11 12611
|4H¹¬l F4T ¹¬l 54¹7l 4l¹¤lH¹l·
visvagarbha svarnagarbha'varada vagadhïsvarï 1
\4l+¹¹4l59|¹¬7 Hl ¬l+7l ¬l+|4¤rl+ °³÷+
dhvanagamva'µaricchedva jñanada jñanavigraha 11 12711
B4 4 7l-6-B 4 Hl Bt4l+-7-F4-|9Tl·
sarvavedanta-samvedva satvananda-svarüµinï 1
¬l 9lP >l|¬ 6l ¬l¬l-ð8-¤Gl'7-P'7¬l+ °³<+
Inµamudrarcita IïIa-kIrµta-brahmanda-mandaIa 11 12811
Hc-4l c-4¹|r6l |4¬l×l 4 H4|= 6l·
adrsva drsvarahita vijñatrï vedvavarjita 1
4l |¹+l 4l ¹7l 4l ¹4l 4l ¹l+-7l 4 ¹-¤¹l+ °³°+
vnginï vngada vngva vngananda vugandhara 11 12911
²¬7lH|±-¬l+H|±-|44lH|±-F4-|9Tl·
icchasakti-jñanasakti-krivasakti-svarüµinï 1
B4l ¤l¹l B 9|6Ul B7B> 9-¤l|¹Tl+ °°¤+
sarvadhara suµratistha sadasadrüµa-dharinï 11 13011
Page 29 of 40
H7P |6 ¹ H=l= ×l ¬l T4l×l-|4¤l|4+l·
astamürtir ajajaitrï Inkavatra-vidhavinï 1
9Tl|T+l ¬ P-9l |+ã 6l ã 64|= 6l+ °°°+
ekakinï bhümarüµa nirdvaita dvaitavarjita 11 13111
H¬7l 4B 7l 4 &l ¤GltP 14-F4-|9Tl·
annada vasuda vrddha brahmatmaikva-svarüµinï 1
4 r6l ¤lGTl ¤lGl ¤Gl+-7l 4|¬|94l+ °°³+
brhatï brahmanï brahmï brahmananda baIiµriva 11 13211
¬l9l-9l 4 rtB +l ¬l4l¬l4-|44|= 6l·
bhasarüµa brhatsena bhavabhava-vivarjita 1
B Gl¹l\4l H ¬T¹l Hl ¬+l B ¬¬l ¹|6-+ °°°+
sukharadhva subhakarï snbhana suIabha gatih 11 13311
¹l=-¹l= H¹l ¹l74-7l|4+l ¹l74-40¬l·
raja-rajesvarï rajva-davinï rajva-vaIIabha 1
¹l=tT 9l ¹l=9ló-|+4 |H6-|+=l|~6l+ °°?+
rajatkrµa rajaµïtha-nivesita-nijasrita 11 13411
¹l74¬÷Pl- Tl H+l¤l ¬6 ¹ñ-4¬ H¹l·
rajvaIaksmïh knsanatha caturanga-baIesvarï 1
BlBl74-7l|4+l Bt4B-¤l Bl¹¹P G¬l+ °°-+
samrajva-davinï satvasandha sagaramekhaIa 11 13511
Page 30 of 40
7l|¬6l 7 t4HP+l B4 ¬l T-4HT¹l·
dïksita daitvasamanï sarvaInka-vasankarï 1
B4l ¤ 7l×l Bl|4×l B|¬7l+-7--|9Tl+ °°°+
sarvarthadatrï savitrï saccidananda-rüµinï 11 13611
7 H-Tl¬l9|¹|¬7¬l B4 ¹l B4 Pl |r+l·
desa-kaIaµaricchinna sarvaga sarvamnhinï 1
B¹F46l HlNP4l ¹ rl¹4l ¹ G-|9Tl+ °°÷+
sarasvatï sastramavï guhamba guhvarüµinï 11 13711
B4l 9l|¤-|4|+P ±l B7l|H4-9|6¤6l·
sarvnµadhi-vinirmukta sadasiva-µativrata 1
B¹97l4 H¹l Bl\4l ¹ ¹P'7¬--|9Tl+ °°<+
samµradavesvarï sadhvï gurumandaIa-rüµinï 11 13811
T ¬l HlTl ¬¹l¹l\4l Pl4l P¤ P6l Prl·
kuInttïrna bhagaradhva mava madhumatï mahï 1
¹Tl¹4l ¹ GTl¹l\4l Tl P¬lñl ¹ ¹|94l+ °°°+
ganamba guhvakaradhva knmaIangï guruµriva 11 13911
F46¬l B4 6¬ Hl 7|¬TlP |6 --|9Tl·
svatantra sarvatantresï daksinamürti-rüµinï 1
B+Tl|7-BPl¹l\4l |H4¬l+-97l|4+l+ °?¤+
sanakadi-samaradhva sivajñana-µradavinï 11 14011
Page 31 of 40
|¬tT¬l55+-7-T|¬Tl 9 P-9l |94T¹l·
citkaIa''nanda-kaIika µremarüµa µrivankarï 1
+lP9l¹l4T-9l6l +|-7|4Hl +³ H¹l+ °?°+
namaµaravana-µrïta nandividva natesvarï 11 14111
|P°4l-=¹7|¤Ul+l P |±7l P |±-|9Tl·
mithva-jagadadhisthana muktida muktirüµinï 1
¬lF4|94l ¬4T¹l ¬=l ¹¹¬l|74|-76l+ °?³+
Iasvaµriva Iavakarï Iajja rambhadivandita 11 14211
¬47l4-B ¤l4 |7- 9l9l¹'4-74l+¬l·
bhavadava-sudhavrstih µaµaranva-davanaIa 1
7l ¬l ¹4-6 ¬4l6 ¬l =¹l\4l-6-¹|49¬l+ °?°+
daurbhagva-tüIavatüIa jaradhvanta-raviµrabha 11 14311
¬l¹4l|-¤-¬|->Tl ¬±-|¬HT |T-¤+l¤+l·
bhagvabdhi-candrika bhakta-cittakeki-ghanaghana 1
¹l ¹94 6-7¹¬l |¬¹ P t4 7l¹-T ól|¹Tl+ °??+
rngaµarvata-dambhnIir mrtvudaru-kutharika 11 14411
Pr H¹l PrlTl¬l Prl¤lBl PrlH+l·
mahesvarï mahakaIï mahagrasa mahasana 1
H9Tl ¬|'7Tl ¬'7P '7lB ¹-|+9 |7+l+ °?-+
aµarna candika candamundasura-nisüdinï 11 14511
Page 32 of 40
¬¹l¬¹l|tPTl B4 -¬l T Hl |4H¤l|¹Tl·
ksaraksaratmika sarva-Inkesï visvadharinï 1
|×4¹ 7l×l B ¬¹l -4¹4Tl |×¹ Tl|tPTl+ °?°+
trivargadatrï subhaga trvambaka trigunatmika 11 14611
F4¹l 94¹ 7l H &l =9l9 !9-|+¬lT |6-·
svargaµavargada suddha jaµaµusµa-nibhakrtih 1
Hl =l 46l H|6¤¹l 4¬-9l |94¤6l+ °?÷+
njnvatï dvutidhara vajñarüµa µrivavrata 11 14711
T¹l¹l\4l T¹l¤9l 9l³¬l-T B P-|94l·
duraradhva duradharsa µataIï-kusuma-µriva 1
Pr6l P ¹|+¬4l P-7l¹-T B P-|94l+ °?<+
mahatï meruniIava mandara-kusuma-µriva 11 14811
4l¹l¹l\4l |4¹l7 9l |4¹=l |4H6l P Gl·
vïraradhva viradrüµa viraja visvatnmukhï 1
9t4¤ 9l 9¹lTlHl 9lT7l 9lT-|9Tl+ °?°+
µratvagrüµa µarakasa µranada µranarüµinï 11 14911
Pl6l '7-¬ ¹4l¹l\4l P|¬Tl-4F6-¹l74¤ -·
martanda-bhairavaradhva mantrinïnvasta-rajvadhüh 1
|×9 ¹ Hl =4tB +l |+N ¹ '4l 9¹l9¹l+ °-¤+
triµuresï javatsena nistraigunva µaraµara 11 15011
Page 33 of 40
Bt4-¬l+l+-7--9l BlP¹F4-9¹l4Tl·
satva-jñanananda-rüµa samarasva-µaravana 1
T9|7 +l T¬lPl¬l TlP¤ T TlP-|9Tl+ °-°+
kaµardinï kaIamaIa kamadhuk kamarüµinï 11 15111
T¬l|+|¤- Tl-4T¬l ¹B¬l ¹BH 4|¤-·
kaIanidhih kavvakaIa rasajña rasasevadhih 1
9 7l 9 ¹l6+l 9 74l 9 !T¹l 9 !T¹ ¬Tl+ °-³+
µusta µuratana µüjva µuskara µuskareksana 11 15211
9¹ 74l |6- 9¹ ¤lP 9¹PlT - 9¹lt9¹l·
µarañjvntih µarandhama µaramanuh µaratµara 1
9lHrF6l 9lHr¬l 9¹P¬-|4¬ |7+l+ °-°+
µasahasta µasahantrï µaramantra-vibhedinï 11 15311
P 6l 5P 6l 5|+t46 8l P |+Pl+B-r |BTl·
mürta'mürta'nitvatrµta munimanasa-hamsika 1
Bt4¤6l Bt4-9l B4l -64l |P+l B6l+ °-?+
satvavrata satvarüµa sarvantarvaminï satï 11 15411
¤GlTl ¤G=++l 4c-9l 4 ¤l|¬ 6l·
brahmanï brahmajananï bahurüµa budharcita 1
9B|4×l 9¬'7l55¬l 9|6Ul 9T³lT |6-+ °--+
µrasavitrï µracanda''jña µratistha µrakatakrtih 11 15511
Page 34 of 40
9lT H¹l 9lT7l×l 9¾lHt9ló--|9Tl·
µranesvarï µranadatrï µañcasatµïtha-rüµinï 1
|4H n¬l |4|4±F¤l 4l¹Pl6l |44t9B -+ °-°+
visrnkhaIa viviktastha vïramata vivatµrasüh 11 15611
P T -7l P |±|+¬4l P ¬|4¤r--|9Tl·
mukunda muktiniIava müIavigraha-rüµinï 1
¬l4¬l ¬4¹l ¹Þl ¬4¬4-94|6 +l+ °-÷+
bhavajña bhavarngaghnï bhavacakra-µravartinï 11 15711
7-7-Bl¹l HlNBl¹l P¬Bl¹l 6¬l 7¹l·
chandahsara sastrasara mantrasara taIndarï 1
57l¹Tl|6 ¹ 5²lP4 ¬4l 4T -|9Tl+ °-<+
udarakïrtir uddamavaibhava varnarüµinï 11 15811
=-PP t4 -=¹l68-=+|4~l|-6-7l|4+l·
janmamrtvu-jarataµta-janavisranti-davinï 1
B4l 9|+9-T7 -¤ 7l Hl-t46l6-T¬l|tPTl+ °-°+
sarvnµanisa-dud-ghusta santvatïta-kaIatmika 11 15911
¹¹¬l¹l ¹¹+l-6F¤l ¹|4 6l ¹l+¬l ¬ 9l·
gambhïra gaganantastha garvita ganaInIuµa 1
T-9+l-¹|r6l TlUl5Tl-6l Tl-6l¤ -|4¤rl+ °°¤+
kaIµana-rahita kastha'kanta kantardha-vigraha 11 16011
Page 35 of 40
Tl4 Tl¹T-|+P ±l TlPT |¬-6¹|ñ6l·
karvakarana-nirmukta kamakeIi-tarangita 1
T+tT+T6l-³Tl ¬l¬l-|4¤r-¤l|¹Tl+ °°°+
kanatkanakata-tanka IïIa-vigraha-dharinï 11 16111
H=l ¬4|4|+P ±l P ¹¤l |¬9-9Bl|7+l·
aja ksavavinirmukta mugdha ksiµra-µrasadinï 1
H-6P G-BPl¹l\4l 4|rP G-B T¬ ¬l+ °°³+
antarmukha-samaradhva bahirmukha-sudurIabha 11 16211
×4l |×4¹ |+¬4l |×F¤l |×9 ¹Pl|¬+l·
travï trivarganiIava tristha triµuramaIinï 1
|+¹lP4l |+¹l¬¹4l F4ltPl¹lPl B ¤lB |6-+ °°°+
niramava niraIamba svatmarama sudhasrtih 11 16311
B Bl¹9T-|+P P-BP &¹T-9|'76l·
samsaraµanka-nirmagna-samuddharana-µandita 1
4¬|94l 4¬T×l 4=Pl+-F4-|9Tl+ °°?+
vajñaµriva vajñakartrï vajamana-svarüµinï 11 16411
¤Pl ¤l¹l ¤+l\4¬l ¤+¤l-4-|44|¤ +l·
dharmadhara dhanadhvaksa dhanadhanva-vivardhinï 1
|49|94l |49-9l |4HHPT-Tl|¹Tl+ °°-+
viµraµriva viµrarüµa visvabhramana-karinï 11 16511
Page 36 of 40
|4H¤lBl |4> Pl¬l 4 !T4l |4!T -|9Tl·
visvagrasa vidrumabha vaisnavï visnurüµinï 1
H4l |+¹ 4l |+|+¬4l T ³F¤l T ¬-|9Tl+ °°°+
avnnir vnniniIava kütastha kuIarüµinï 11 16611
4l¹¹l Ul|94l 4l¹l + !T¹4l +l7-|9Tl·
vïragnsthïµriva vïra naiskarmva nadarüµinï 1
|4¬l+T¬+l T-4l |47¹¤l 4 -74lB+l+ °°÷+
vijñanakaIana kaIva vidagdha baindavasana 11 16711
6v4l|¤Tl 6v4P4l 6v4P¤ -F4-|9Tl·
tattvadhika tattvamavï tattvamartha-svarüµinï 1
BlP¹l+|94l Bl ¹4l B7l|H4-T ³ |¹4+l+ °°<+
samaganaµriva saumva sadasiva-kutumbinï 11 16811
B-4l9B-4-Pl¹ F¤l B4l 9|ã|+4l|¹Tl·
savvaµasavva-margastha sarvaµadvinivarinï 1
F4F¤l F4¬l4P¤ ¹l ¤l¹l ¤l¹BP|¬ 6l+ °°°+
svastha svabhavamadhura dhïra dhïrasamarcita 11 16911
¬ 6-4l°4 -BPl¹l\4l ¬ 6-4-T B P|94l·
caitanvarghva-samaradhva caitanva-kusumaµriva 1
B7l |76l B7l6 7l 6¹Tl|7t4-9l³¬l+ °÷¤+
sadndita sadatusta tarunaditva-µataIa 11 17011
Page 37 of 40
7|¬Tl-7|¬Tl¹l\4l 7¹FP ¹-P Gl¹4 =l·
daksina-daksinaradhva darasmera-mukhambuja 1
Tl |¬+l-T 4¬l5+°4 -T 4-4-977l|4+l+ °÷°+
kauIinï-kevaIa'narghva-kaivaIva-µadadavinï 11 17111
F6l ×|94l F6 |6P6l ~ |6-B F6 6-4 ¬4l·
stntraµriva stutimatï sruti-samstuta-vaibhava 1
P+|F4+l Pl+46l Pr Hl Pñ¬lT |6-+ °÷³+
manasvinï manavatï mahesï mangaIakrtih 11 17211
|4HPl6l =¹&l×l |4Hl¬l¬l |4¹l|¹Tl·
visvamata jagaddhatrï visaIaksï viraginï 1
9¹-¬l 9¹Pl 7l¹l 9¹lPl 7l P+l P4l+ °÷°+
µragaIbha µaramndara µaramnda mannmavï 11 17311
-4l PT Hl |4Pl+F¤l 4|¤Tl 4lPT H¹l·
vvnmakesï vimanastha vajrinï vamakesvarï 1
9¾4¬-|94l 9¾-9 6-P¾l|¤Hl|4+l+ °÷?+
µañcavajña-µriva µañca-µreta-mañcadhisavinï 11 17411
9¾Pl 9¾¬ 6 Hl 9¾-B ¹4l 9¬l|¹Tl·
µañcamï µañcabhütesï µañca-sankhvnµacarinï 1
HlH6l HlH6 H4l HP 7l H¹¬ Pl |r+l+ °÷-+
sasvatï sasvataisvarva sarmada sambhumnhinï 11 17511
Page 38 of 40
¤¹l ¤¹B 6l ¤-4l ¤|P Tl ¤P 4|¤ +l·
dhara dharasuta dhanva dharminï dharmavardhinï 1
¬l Tl6l6l ¹ Tl6l6l B4l 6l6l HPl|tPTl+ °÷°+
Inkatïta gunatïta sarvatïta samatmika 11 17611
4-¤ T-T B P9¹4l 4l¬l ¬l¬l|4+l |7+l·
bandhüka-kusumaµrakhva baIa IïIavinndinï 1
B Pñ¬l B GT¹l B 4 9l74l B 4l|B+l+ °÷÷+
sumangaIï sukhakarï suvesadhva suvasinï 11 17711
B 4l|B-4¬ +-9l6l55Hl ¬+l H &Pl+Bl·
suvasinvarcana-µrïta''snbhana suddhamanasa 1
|4-T-69 T-B-6 7l 9 4 =l |×9 ¹l|¹4Tl+ °÷<+
bindu-tarµana-santusta µürvaja triµurambika 11 17811
7HP >l-BPl¹l\4l |×9 ¹l~l-4HT¹l·
dasamudra-samaradhva triµurasrï-vasankarï 1
¬l+P >l ¬l+¹¹4l ¬l+¬ 4-F4-|9Tl+ °÷°+
jñanamudra jñanagamva jñanajñeva-svarüµinï 11 17911
4l |+P >l |×G'7 Hl |×¹ Tl¹4l |×Tl T¹l·
vnnimudra trikhandesï trigunamba triknnaga 1
H+¤l5T 6-¬l|¹×l 4l|-76l¤ -97l|4+l+ °<¤+
anagha'dbhuta-caritra vañchitartha-µradavinï 11 18011
Page 39 of 40
H-4lBl|6H4-¬l6l 97\4l6l6--|9Tl·
abhvasatisava-jñata sadadhvatïta-rüµinï 1
H-4l=-T¹Tl-P |6 ¹ H¬l+-\4l-6-7l|9Tl+ °<°+
avvaja-karuna-mürtir ajñana-dhvanta-dïµika 11 18111
Hl4l¬-¹l 9-|4|76l B4l + 0= °4-HlB+l·
abaIa-gnµa-vidita sarvanuIIanghva-sasana 1
~l¬4¹l=-|+¬4l ~lP6 -|×9 ¹B -7¹l+ °<³+
srïcakraraja-niIava srïmat-triµurasundarï 11 18211
~l|H4l |H4-H¤4 14--|9Tl ¬|¬6l|¹4Tl·
srïsiva siva-saktvaikva-rüµinï IaIitambika 1
❁❁❁
Page 40 of 40
94 ~l¬|¬6l 7 -4l +lP +l BlrUT =¹ -·
evam srïIaIita devva nam nam sahasrakam jaguh 1
+ ²|6 ~l ¤Gl'7 9 ¹lT 5H¹G'7
11 iti srï brahmanda µurane uttarakhande
~l r4¤l4l¹Ft4B 4l7
srï havagrïvagastvasamvade
~l¬|¬6l BrU+lP F6l × T¤+ B¹9 T P +
srïIaIita sahasranama stntra kathanam samµürnam 11