You are on page 1of 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului
nr. 397/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii
şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
-------------------------------------------------------------

În temeiul Legii nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de
specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164,
art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397/2011 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458) se modifică după cum urmează:
1) la compartimentul I, pozițiile 3, 5 și 6 vor avea următorul cuprins:
„3. Colegiul de Medicină Orhei”;
„5. Colegiul de Medicină Cahul”;
„6. Colegiul de Medicină Ungheni”;
2) la compartimentul II, poziţiile 7 și 25 vor avea următorul cuprins:
„7. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”;
„25. Spitalul de Psihiatrie Orhei”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Silvia Radu

Y:\007\ANUL 2018\HOTARARI\17327\17327-redactat-ro.docx
*
NOTĂ INFORMATIVĂ
Ia proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011

Denumirea autorului la elaborarea proiectului
în contextul noilor direcţii de dezvoltare strategice a instituţiilor din cadrul
sistemului de sănătate publică la nivel naţional, a fost elaborat proiectul respectiv
de modificare a denumirilor a unor instituţii publice în care Ministerul Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale are calitatea de fondator: IMSP Institutul de
Neurologie şi Neurochirurgie, IMSP Spitalul de Psihiatrie şi Ftiziopneumologie
Orhei şi Colegiilor de Medicină or. Cahul, Orhei şi Ungheni.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
în scopul promovării statutului de instituţie medico-sanitară republicană de
profil neurologic, neurochirurgical şi neurorecuperare cu valori istorice în medicina
moldovenească, se propune cu ocazia a 60-a aniversare de la fondare, atribuirea
IMSP Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, numele academicianului
’’Diomid Gherman”, care a activat în cadrul Institutului de Neurologie şi
Neurochirurgie în perioada anilor 1952-1954, fiind admis în secundariat clinic la
Catedra de Neurologie. Din anul 1961, exercită funcţiile de asistent, apoi
conferenţiar Ia Catedra de Neurologie a USMF „N. Testemiţanu”. în perioada
anilor 1970-1998 deţine funcţia de şef al Catedrei de Neurologie şi
Neurochirurgie. Din anul 1993 Diomid Gherman este ales academician al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost membru de onoare al Academiei Medicale
Române şi Societăţii Române de Neurologie, membru al Consiliului Federaţiei
Europene a Societăţilor neurologice, al Academiei de Ştiinţe din New York şi al
Academiei de Ştiinţe Euro-Asiatice.
Sub conducerea nemijlocită a dlui academician Gherman a fost fondat cursul
de Neurochirurgie şi instituită Asociaţia Neurochirurgilor din Republica Moldova
în anul 1994. Cercetările în domeniul neurologiei au fost reflectate în circa 400 de
publicaţii, inclusiv 12 monografii, 3 inovaţii şi 25 de brevete de invenţie, 3
manuale. Pentru merite deosebite în activitate a fost apreciat cu înaltele titluri de
”Om Emerit al ştiinţei RM”, ’’Laureat al Premiului de Stat”, ’’Omul Anului” şi
’’Cetăţean de Onoare al oraşului Făleşti”. A fost distins cu medaliile „Pentru vitejie
în muncă”, „Meritul civic”, „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae Testemiţanu”, în 1998 i
s-a decernat Ordinul „Gloria muncii”, iar în 2012- ’’Ordinul Republicii”.
Proiectul în cauză conţine şi modificarea denumirii IMSP Spitalul de
Psihiatrie şi Ftiziopneumologie Orhei în IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei,
reieşind din faptul că pe parcursul activităţii instituţiei, aceasta prestează servicii
medicale nemijlocit numai în domeniul psihiatriei şi narcologiei, în corespundere
cu Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare spitaliceşti, (Ordinul nr. 466 din 11
iunie 2015 şi Ordinul nr. 610 din 21 iulie 2017), IMSP Spitalul de Psihiatrie şi
Ftiziopneumologie Orhei au 145 de paturi cronice cu profil psihiatrie şi narcologie,
respectiv pacienţi de profil ftiziatric nu se tratează în instituţie, iar Compania

1
\
Naţională de Asigurări în Medicină nu contractează acest profil.
O altă modificare a denumirii de instituţii, este redenumirea Colegiul de
Medicină, or. Cahul în Colegiul de Medicină Cahul, Colegiul de Medicină, or.
Ungheni în Colegiul de Medicină Ungheni, Colegiul de Medicină, or. Orhei în
Colegiul de Medicină Orhei, argumentînd prin faptul că reieşind din modificările
operate prin Legea nr. 248 din 03 noiembrie 2016 la Legea nr. 764-XV din 27
decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
oraşul Cahul, Orhei şi Ungheni are statut de municipiu, astfel considerăm oportun
modificarea acesteia.
Scopul şi obiectivele proiectului
Scopul proiectului nominalizat este înveşnicirea numelui Academicianului
Diomid Gherman prin atribuirea acestui nume Institutului de Neurologie şi
Neurochirurgie, schimbarea denumirii INSP Spitalul de Psihiatrie şi
Ftiziopneumologie Orhei prin aducerea în concordanţă cu profilul de acordare a
serviciilor medicale prestate de facto de instituţie, precum şi modificarea denumirii
Colegiilor de Medicină din Cahul, Orhei şi Ungheni în concordanţă cu modificările
operate prin Legea nr. 248 din 03 noiembrie 2016.
Modul de incorporare a proiectului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul respectiv este compatibil cu Codul educaţiei al Republicii Moldova
nr. 152 din 17 iulie 2014, Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
şi Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art.537).
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe site-ul Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale pentru consultare publică.
Concomitent, proiectul a fost remis în adresa autorităţilor publice, care au
avizat pozitiv proiectul fără obiecţii şi propuneri.
Constatările expertizei de compatibilitate
Prevederile proiectului nu contravin normelor Convenţiei europene pentru
drepturile omului.
Cuantumul mijloacelor bugetare necesare pentru implementarea
proiectului
Adoptarea şi implementarea ulterioară a proiectului nu necesită surse
financiare suplimentare din bugetul statului.

Ministru Silvia RADU

2