You are on page 1of 109

CURS: MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

2017-2018
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ÍNDEX

I. INTRODUCCIÓ 2

II. ORGANITZACIÓ DE LA ZER 2

III. PLA DE FORMACIÓ DE ZER 2017-2018 4

IV. VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT DELS OBJECTIUS


GENERALS DE LA ZER 5

A. ÀMBIT PEDAGÒGIC 5

B. ÀMBIT ORGANITZATIU 12

C. ÀMBIT RELACIONAL 15

D. ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC 21

V. SISENES HORES 21

VI. ANÀLISI DELS INDICADORS DE ZER BASATS EN L’INFORME D’INSPECCIÓ 25

VII. MESTRES ESPECIALISTES 26

LLENGUA ANGLESA 26

EDUCACIÓ MUSICAL 30

EDUCACIÓ ESPECIAL 35

EDUCACIÓ FÍSICA 39

VIII. ACTIVITATS ESCOLARS DE CAIRE ESPECIAL 43

IX. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 89

X. RECULL DE PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT CURS 2017-2018 91

XI. ANNEXS 93

1
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

I. INTRODUCCIÓ

La Memòria Anual recull el balanç i la valoració dels fets educatius i de la vida organitzativa
escolar que s'han produït al llarg del curs.
Respon a quatre àmbits: pedagògic, organitzatiu, relacional i administratiu-econòmic, que es
desprenen del Projecte Educatiu de la ZER, dels projectes de Direcció de les dues escoles i de
ZER i de la Programació General Anual.
Ha estat elaborada per l’Equip Directiu, comptant amb les aportacions de tota la comunitat
educativa amb la voluntat d’avaluar i reflexionar fins a quin punt s’han aconseguit les
intencions i compromisos que es van plantejar a principi de curs, i proposar millores que
serviran de plataforma de sortida per a la realització de la futura Programació General Anual.

II. ORGANITZACIÓ DE LA ZER

VALORACIONS PROPOSTES DE MILLORA

Horari del centre

Valorem positivament poder comptar amb Continuar amb el mateix horari i la sisena
la sisena hora. Disposem d’una hora més hora.
per treballar aspectes no curriculars però
importants en l’aprenentatge del nostre
alumnat, així com també permet una
conciliació laboral per al professorat.
També valorem positivament poder
disposar de dues tardes mensuals per
Reunions dels Mestres de la ZER.

Òrgans unipersonals

ZER: Valorem molt positivament el fet que Continuar amb el mateix horari establert.
l’equip directiu s’hagi pogut reunir en
la mateixa franja horària i el canvi
dels dimecres pels dijous. Aquest
canvi, ens ha permès planificar i
coordinar millor les propostes de
treball al claustre, tot i que no ens
hem reunit tots els dijous que caldria.
També considerem adequades les
hores destinades a càrrecs.

Òrgans col·legiats

L’horari dels òrgans col·legiats ha estat Procurar coincidir, almenys una hora de
adequat. reunió setmanal, tots els membres del
Consell de Direcció amb la secretària de
l’escola de RR .

2
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

Òrgans de coordinació

Es dóna per finalitzat el Pla TAC. Continuar fent coincidir l’hora de


coordinació TAC, LIC i Riscos amb algun
Les reunions de la comissió TAC han sigut
membre de l’equip directiu.
positives i hem complert els objectius
establerts. L’equip directiu establir{ les tasques a dur a
terme durant el curs.
Incloure dins del “Dossier d’inici de curs”
les funcions de cada coordinació.

Comissions de treball

Les comissions creades s’han reunit segons


el calendari establert.
Ha estat productiu disposar d’estones de
coordinació amb algun membre de l’equip
directiu.

Personal docent

El professorat ha estat molt involucrat en


totes les activitats dels centres

Personal no docent

Tercer any sense la dotació PAS. Se sol·licitarà la dotació plantejant la


possibilitat de compartir-la amb una altra
escola.

3
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

III. PLA DE FORMACIÓ DE ZER 2017-2018

Aquest curs no s’ha fet formació interna de centre. Les comissions de treball creades s’han
encaminat a assolir tres dels objectius marcats dins de l’{mbit pedagògic referents al
professorat, per tal de millorar els resultats educatius de l’alumnat.

Veure valoració dels indicadors de cadascun d’aquests objectius:

2. Actualitzar la taula de sistematització de Tipologies per escriure des de totes les


àrees.

3. Acabar la tasca encetada d’an{lisi dels continguts de medi per tal de pautar els
diferents projectes.

4. Concretar la metodologia a seguir de les activitats de conversa a cada cicle.

PROPOSTES DE MILLORA

Continuar actualitzant les tasques proposades aquest curs referents a: escriure des de les
diferents àrees, metodologia de projectes i de les activitats de conversa.

Per al pla de formació 2018-2019 és proposa fer un taller basat en la formació del Seminari
de Caps d'Estudi “Renovació metodològica”.

Segons la formació rebuda, el claustre anirà introduint els canvis metodològics que consideri
factibles i coherents amb un enfocament competencial, per tal de potenciar més l’autonomia
de l’alumnat i la competència d’aprendre a aprendre.

FORMACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA ZER.

Per altra banda, aquest curs el professorat de la ZER s’ha adscrit als següents Seminaris,
Cursos i Conferències:
● Conferència "Lliçó inaugural"
● Seminari de Caps d’estudis
● Seminari Biblioteques escolars
● Seminari SEMTAC.
● Jornada “Fem i compartim a la Ribera”
● Seminari d’Educació Especial
FORMACIÓ PERSONAL
● El treball per projectes.
● Dificultats específiques de la lectoescriptura.
● Treball cooperatiu

4
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

● Ensenyem amb realitat augmentada


● Aplicacions 2.0
● El quadern de notes digital
● Grau d’Educació Infantil

IV. VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT DELS


OBJECTIUS GENERALS DE LA ZER

A. ÀMBIT PEDAGÒGIC

REFERENTS A L’ALUMNAT

OBJECTIU 1. Millorar els resultats educatius.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

AVALUACIONS EXTERNES

● EXPRESSIÓ ESCRITA

Diagnòstica RR LP
Català 60% 100%
3r
Grau Castellà 40% 100%
d’assoliment
de M. M. M. M.
CCBB Alt Baix Alt Baix
l’expressió Alt Baix Alt Baix
escrita
Català 10% 50% 20% 20% 100%
6è Castellà 20% 30% 30% 20% 50% 50%
Anglès 10% 60% 20% 10% 50% 50%

● COMPRENSIÓ LECTORA

RR LP

Obten Obten
Interp Reflex Interp
Diagnòstica ció ció Reflexió
ret. ió ret.
Grau info. info.
d’assoliment
de la Català 45% 51,4% 80% 100% 90.57% 100%
comprensió 3r
lectora Castellà 50% 68,5% 46,6% 100% 100% 100%

CCBB Alt M. M. Baix Alt M. M. Baix

5
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

Alt Baix Alt Baix

Català 10% 40% 40% 10% 100%

6è Castellà 40% 10% 30% 20% 100%

Anglès 40% 20% 20% 20% 50% 50%

AVALUACIONS INTERNES

● EXPRESSIÓ ESCRITA

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

Aquest curs s'ha treballat el text instructiu, el text narratiu i el text expositiu/argumentatiu.

S’ha participat en els Jocs Florals Escolars de Catalunya.

Es continua consensuant les rúbriques, les bases d’orientació i les pautes d’autoavaluació
segons la pràctica a l'aula.

Es respecta la sistematització pautada i la programació de les diferents tipologies en les tres


llengües: catal{, castell{ i anglès. Enguany s’ha treballat alguna subtipologia (textos socials) /
escriure des de les àrees.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

En aquest apartat es fa una valoració dels indicadors per escoles.

RR LP
Català
1r 100% aprovats 100% aprovats
Castellà
Català
2n 100% aprovats 100% aprovats
Castellà
Català 100% aprovats
3r 100% aprovats
Castellà
Grau d’assoliment de
Català
l’expressió escrita 4t 86,7% aprovats 100% aprovats
Castellà
Català
5è 100% aprovats 100% aprovats
Castellà
Català
6è Castellà 100% aprovats 100% aprovats
Anglès

6
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

Tenint en compte els resultats tant de les avaluacions externes com internes es proposa
seguir treballant segons la sistematització i la línia de ZER marcada sobre expressió escrita.

Contextualitzar més les produccions per a fer-les més acord amb les proves d’avaluació
externa.

Pautar més activitats d’expressió escrita des de totes les {rees.

● LECTURA

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’han elaborat els horaris de lectura a les dues escoles continuant amb les mateixes
franges horàries.

S’ha continuat fent els mateixos enfocaments del tractament de la lectura, s’han
aplicat les proves ACL i de Velocitat Lectora i s’ha participat en el Certamen de lectura
en veu alta.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

▪ VELOCITAT LECTORA (ANNEX)

R.R L.P

1r Assolit / bona Assolit / acceptable

2n Assolit / bona Assolit / acceptable


Millora de la velocitat
lectora (paraules per 3r Assolit / bona Assolit / bona
minut) respecte a la
valoració inicial. 4t Assolit / bona Assolit / bona

5è Assolit / bona Assolit /bona

6è Assolit / bona Assolit / bona

▪ COMPRENSIÓ LECTORA (ANNEX)

R.R L.P

dec % d’errades dec % d’errades

No Assolit (és un alumne


Millora del decatipus i 1r +3 = sol) / millorar c.literal i
del % d’errades de Assolit

7
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

cada tipus de inferencial


comprensió (%
d’errades superior al Assolit / millorar el 69% No Assolit (és un alumne
50% es considera no 2n +2 crítica +4 sol) / millorar c
assolit) inferencial i crítica

Assolit/millorar 60% Assolit


c.literal, el 75%
3r +1 +3
reorganització i el 56%
inferencial

4t +1 Assolit +2 Assolit

5è +1 Assolit = Assolit
Assolit/millorar el
No assolit
6è 0 61.2% reorganització i +1
56% inferencial

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

Velocitat Lectora: millorar el decatipus i com a mínim assolir el nivell acceptable.

Comprensió Lectora: millorar el decatipus i no superar el 50% d’errades de cada tipus de


comprensió.

ÀMBIT MATEMÀTIC

AVALUACIONS EXTERNES

Numeració i Espai i forma. Relacions i Estadística


Global
Prova càlcul Mesura canvi
diagnòstica
RR LP RR LP RR LP RR LP RR LP
66.67
3r 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
%
Espai, mesura i
Global Numeració i càlcul representació Relacions i canvi
gràfica de dades

Prova CCBB RR LP RR LP RR LP RR LP

Alt 50% 60% 50% 20% 50% 20%M. Alt 10% 100% 50% 50% 30% 100%

8
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

M.Baix 10% 10% 50% 30%

Baix 30% 30% 30% 20%

AVALUACIONS INTERNES

▪ Percentatge d’alumnat que assoleix la competència per


blocs:
Numeració i Relacions i Estadística i Mesura
Espai i forma
càlcul canvi atzar
RR LP RR LP RR LP RR LP RR LP

1r 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2n 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3r 100% 100% 80% 70% 100% 70% 100% 100% 80% 100%

4t 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,5% 100%

5è 100% 75 % 89% 75% 100% 75 % 100% 100% 100% 100%

6è 90% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100% 70% 100%

▪ CÀLCUL MENTAL (ANNEX)

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S'ha continuat la pr{ctica del programa “El Quinzet” per a la millora del c{lcul global a tots els
alumnes d’Educació Infantil i Prim{ria.

R.R L.P

% ASPECTES A MILLORAR % ASPECTES A MILLORAR

Millorar el percentatge P5 27,14 Assolit 50 Assolit


dels resultats segons
les proves d’avaluació 1r 30 Assolit 50 Assolit

9
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

inicial i l’avaluació
2n 27,6 Assolit 20 Assolit
final.
3r 12 Assolit 15 Assolit

4t 15,7 Assolit 5 Assolit

5è 12,8 Assolit 20 Assolit


Assolit
6è 11 0 Assolit

PROPOSTES DE MILLORA:
Millorar els resultats respecte a la prova inicial.
L’escola 1 d’Abril decideix no continuar amb el programa el Quinzet. Elaboració de material
per substituir el programa.

REFERENTS AL PROFESSORAT

OBJECTIU 2. Actualitzar la taula de sistematització de Tipologies per escriure des de totes les
àrees.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’han creat unes taules a sota de cada tipologia per tal de sistematitzar les activitats
d’expressió escrita des de totes les àrees. Aquestes taules fan referència al gènere que es
treballa, a la funció, a la situació comunicativa en que s’utilitza i a l’assignatura des de la qual
es treballa.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

No s’han recollit totes les activitats.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Continuar amb el recull.

OBJECTIU 3. Acabar la tasca encetada d’an{lisi dels continguts de medi per tal de pautar els
diferents projectes.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT / VALORACIÓ DELS INDICADORS

S’han seqüenciat els continguts de manera cíclica.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Seleccionar els continguts que es poden treballar des de les altres àrees de manera
globalitzada. Elaboració d’una taula.

10
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

OBJECTIU 4. Concretar la metodologia a seguir de les activitats de conversa a cada cicle.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’ha contemplar a l’horari l’espai dedicat a la conversa, com a mínim una a la setmana a cada
cicle.
S’ha acordat una progressió en la metodologia de la conversa entre els diferents cicles a
partir de la taula de sistematització.
S’ha afegir a la programació de cada activitat la metodologia emprada per dur a terme la
conversa (model consensuat).
VALORACIÓ DELS INDICADORS

S’ha fet un registre de totes les activitats de conversa amb un model consensuat penjat al
drive.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Continuar amb el recull d’activitats i elaboració dels annexos dels exponents lingüístics
segons les habilitats comunicatives utilitzades a cada conversa.

OBJECTIU 5. Incrementar la utilització de les tecnologies a l’escola per facilitar


l’aprenentatge des de totes les {rees.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

Es va passar una taula de consulta sobre la utilització de les TAC als mestres, a principi de
curs i al final.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

S’ha mantingut l’índex d’utilització de les TAC respecte a inici de curs.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Mantenir o augmentar l’ús de les TAC des de totes les {rees.

OBJECTIU 6. Potenciar l’ús de la biblioteca com un espai de recursos, d’aprenentatge, de


foment de la lectura i punt d’informació.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S'ha disposat d’unes hores de dedicació per part de les responsables de biblioteca de de les
dues escoles per a la gestió i dinamització.

11
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

Les responsables de les dues biblioteques han assistit al Seminari de Biblioteques Escolars de
la Ribera d'Ebre, on s'ha fet un intercanvi de bones pràctiques.
S'han continuat les tasques de manteniment i funcionament de la biblioteca.
S’ha incrementat el fons bibliogr{fic a les dues biblioteques.
Ens ha visitat l’escriptora Maite Carranza a les dues escoles.
Hem disposat del cab{s viatger, la maleta de llibres ebrencs i l’exposició de l’ABC a l’SMS.
S’ha mantingut a les famílies informades de les novetats i recomanacions del centre (Butlletí
de recomanacions).
VALORACIÓ DELS INDICADORS

5.1. S’ha actualitzat i aplicat el fitxer d’activitats de dinamització i les que es desprenen del
Seminari de Biblioteques.
5.2.

REGISTRE DE PRÉSTECS DE LA
BIBLIOTECA (mitjana grup ESCOLA 1 D’ABRIL ESCOLA SANT AGUSTÍ
classe)

CICLE INICIAL 4 10

CICLE MITJÀ 10 5

CICLE SUPERIOR 14,66 6

PRÉSTECS COMUNITAT Hi ha hagut augment de 9


préstecs respecte al curs
passat.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


RR. Fomentar més el préstec de llibres als cicles mitjà i superior.
LP. Fer coincidir l’horari de biblioteca de l’alumnat amb el de la coordinadora. Dinamitzar el
préstec al cicle inicial.

B. ÀMBIT ORGANITZATIU

OBJECTIU 7. Fomentar l’ús de les TAC en el treball d’aula.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’ha passat una enquesta als mestres per tal de saber el grau d’utilització dels recursos
digitals i la necessitat d’adquisició d’un domini de ZER

12
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

S’ha fomentat l’ús de les TAC aportant recursos oferts al SEMTAC.

LP: Utilització de l’Entorn EVA a l'{rea de catal{, per a tots els cursos de Prim{ria. Utilització
de comptes gmail d’aula per a intercanvi de treball alumne-mestra. Ús dels ordinadors
portàtils i de les tablets de l’escola en la publicació de les notícies de l’escola en entorn
digital, per part de l’alumnat de CM i CS.

VALORACIÓ DE L’ENQUESTA

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

El proper curs el claustre valorarà la possibilitat de comprar un domini de ZER per tal de
facilitar que l’alumnat disposi d’un compte propi, així com els resultats obtinguts en les
enquestes.

OBJECTIU 8. Actualitzar els documents de gestió de la ZER, segons les necessitats: NOFZ i
Projecte de Convivència i Atenció a la Diversitat.

13
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’han realitzat les NOFZ i el Pla TAC. El Projecte de Convivència i d’Atenció a la Diversitat
s’estan actualitzant.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

Presentació de les NOFZ i del Pla TAC al Claustre i al Consell Escolar el 21 de març de 2018 i
publicades al blog de l’escola 1 d’Abril en revisió. L’escola Sant Agustí les penjar{ una vegada
revisat el format, de moment es troben a la P del servidor de l’escola.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Presentació al Consell Escolar el curs vinent del Projecte de Convivència i d’Atenció a la
Diversitat.
L’equip directiu de la ZER ha considerat necessari realitzar un Pla d’Absentisme per al curs
vinent.

OBJECTIU 9. Concretar les mesures d’Atenció a la Diversitat iniciat el curs anterior.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

No s’ha acabat de revisar el Projecte d’Atenció a la Diversitat.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

Per aquesta raó, no ha estat presentat al Claustre ni al Consell Escolar.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


El proper curs s’actualitzarà en funció del nou Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

OBJECTIU 10. Millorar les mancances detectades en el simulacre del Pla d’Emergència.
DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT
S’ha efectuat el simulacre a les dues escoles i elaborat un informe amb les mancances
detectades.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

S’han enviat els informes de les dues escoles al Departament en data: 20-12-2017.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Millorar les mancances detectades:
-A les dues escoles s’ha d’informar a tot el claustre de la ubicació i tancament de les claus dels
diferents subministraments.

14
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

RR. Canviar tipus d’alarma, no arriba el so a totes les classes.


LP. Algunes finestres estan enreixades i no existeix porta d’emergència. Queda pendent de
revisió pel curs vinent.
Cal revisar els llums d’emergència.
Canviar el tipus d’obertura de la porta principal.

OBJECTIU 11. Establir les tasques a realitzar a les diferents coordinacions .


DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT
S’han realitzat les tasques proposades segons calendari establert: la coordinadora TAC s’ha
reunit amb la directora de la ZER per realitzar el Pla TAC, la coordinadora LIC ho ha fet amb la
secret{ria de la ZER i el coordinador de Riscos s’ha coordinat amb les directores de les dues
escoles.
VALORACIÓ DELS INDICADORS
Es valora positivament establir un calendari pels coordinadors.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Continuar elaborant el calendari fent coincidir les coordinacions amb horari de l’equip
directiu.

C. ÀMBIT RELACIONAL

REFERENT A L’ALUMNAT

OBJECTIU 12. Promoure l’educació en els valors socials mitjançant la responsabilitat i la


solidaritat en el reciclatge i la reutilització.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’ha continuat conscienciant a l’alumnat sobre la responsabilitat del reciclatge i la recollida


selectiva, a més a més de la recollida de roba, taps i piles.

RR. Totes les aules han disposat dels diferents contenidors de reciclatge, cedits per
l’Ajuntament. Participació al concurs Apilo de piles, recollida de roba i calçat usat per
organitzacions benèfiques i de taps de plàstic per al CEE Jeroni de Moragas.

LP. Recollida selectiva de paper, pl{stic i matèria org{nica, dins l’escola; un cop per setmana
l’alumnat de CS dipositaven la matèria recollida als contenidors del poble, acompanyats d’un
mestre. Participació al concurs Apilo de piles, recollida de material escolar usat per a la
Fundació Noèlia, de roba i calçat usat, i de taps de plàstic per al CEE Jeroni de Moragas.

15
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

VALORACIÓ DELS INDICADORS

L’alumnat té interioritzats els h{bits de reciclatge i reutilització.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Continuar amb la mateixa línia de conscienciació.

OBJECTIU 13. Millorar la convivència entre l’alumnat.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

Problem{tica de l’escola de RR. A les classes de tutoria i valors s’ha treballat la resolució de
conflictes des de diferents vessants.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

S’ha continuat sense fer fila a l’entrada dels patis, donat que era el moment en què es
produïen els conflictes. Ha donat bastant bon resultat.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

Continuar treballant amb la mateixa línia i aplicar la mateixa mesura preventiva.

OBJECTIU 14. Actualitzar els blogs de les escoles fent partícips alumnat i professorat.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

A la 6a hora “Fem de periodistes” s’ha començat a treballar el gust i l’h{bit de penjar articles
als blogs o al padlet sobre les activitats o novetats que es desenvolupen durant el curs. A més
d’això l’alumnat de CS de LP ha transformat els articles escrits per CM per a la revista local Lo
Mussol.

A l’escola de RR, també han elaborat tots els cicles, els articles per a la revista escolar Figot
Pres. Aquest curs es presentarà en format digital.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

Tot i que l’indicador es dóna per assolit ha d’haver més implicació per deixar els articles ben
acabats (text i imatges).

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


S’han de concretar molt bé les tasques que ha de fer cada alumne (redactors, fotògrafs,
correctors...)
RR: Fer un quadrant de cicles i articles assignats per redactar.
En començar el curs s’hauria de fer un recordatori als mestres de com penjar els articles al
blog i acordar en quin apartat penjar-los.

16
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

REFERENT A LES FAMÍLIES

OBJECTIU 15. Fomentar l’ús de les TAC per les comunicacions entre les famílies.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

Tots els comunicats als pares s’han fet a través de correu electrònic (RR) i de WhatsApp (LP).

S’ha passat un qüestionari a les famílies “Ús de les TAC per les comunicacions amb les
famílies”.

VALORACIÓ DEL QÜESTIONARI

ESCOLA 1 D’ABRIL ESCOLA SANT AGUSTÍ


participació 77% (10 famílies) participació 78% (39 famílies)

1 El 90% té correu electrònic i l’utilitza, mentre El 82% té correu electrònic i l’utilitza, el


que el 10% en té però no l’utilitza. 12,8% en té però no l’utilitza, en canvi 2l
25% no en té.

2 El 100% disposa de WhatsApp. El 100% disposa de WhatsApp.

3 El 100% utilitza el WhatsApp per comunicar- El 56% utilitza el correu electrònic per
se amb l’escola/mestres. El telèfon de comunicar-se amb l’escola/mestres, i el
vegades. 35,8% el WhatsApp. Oralment, telèfon,
agenda, parlant amb altres mares i el paper,
de vegades.

4 Les informacions de l’escola arriben Les informacions de l’escola arriben


principalment per WhatsApp. S’utilitza el principalment per correu electrònic
correu electrònic i el paper en moments (94,87%). S’utilitza el WhatsApp, el paper i
puntuals. oralment en moments puntuals.

5 El 100% estan d’acord de la manera com El 69% estan d’acord de la manera com
l’escola els fa arribar les informacions. l’escola els fa arribar les informacions. Però
es proposen altres canals: WhatsApp, correu
electrònic, paper, agenda, ebando.

6 El 20% demanen una resposta més efectiva El 25% demanen més antelació en les
des del mòbil d’escola comunicacions. Altres proposen utilitzar el
correu de l’AMPA, respondre els correus
enviats pels pares, no comunicar-ho oralment
en entrar/sortir.
PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

A l’escola de RR fer les comunicacions amb més antelació utilitzant el correu electrònic com a
mitjà de comunicació.

17
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

OBJECTIU 16. Augmentar el nombre de famílies que s’adhereixen al pla de reutilització de


llibres.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

A LP estan adherits el 100% de l’alumnat.

A RR hi ha un sector de pares que prefereixen adquirir els llibres propis.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

HISTÒRIC PLA DE
REUTILITZACIÓ
ESCOLA 1 D’ABRIL ESCOLA SANT AGUSTÍ
FAMÍLIES ADHERIDES /
ALUMNES MATRICULATS

Curs: 2017-2018 100% 55%

Curs: 2016-2017 100% 55%

Curs: 2015-2016 100% 63%

Curs: 2014-2015 100% 51%

Curs: 2013-2014 100% 55%

---

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Contemplem aquest objectiu com un servei a les famílies, per tant no hi haurà un indicador a
valorar. A partir del curs següent a l’escola de RR no s’utilitzaran llibres, per tant es dona per
acabat el Pla de reutilització.

OBJECTIU 17. Impulsar l’AEE de la ZER.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

Es va fer la primera reunió a principi de curs per tal de modificar els càrrecs de l’entitat,
pautar les activitats esportives i revisar els estatuts de l´associació.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

Veure apartat d’activitats extraescolars de les AMPA de cada escola.

18
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Totes les tasques que comporten la coordinació hauran d´estar supervisades pel president de
l´associació donat que el càrrec sempre l´ocupa un mestre interí.

REFERENT A LA COMUNITAT EDUCATIVA

OBJECTIU 18. Apropar la ZER a la comunitat educativa.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’han fet activitats per fomentar la relació entre els membres de la comunitat educativa.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

GRAU D’ASSISTÈNCIA A LES


REUNIONS DE PARES I ESCOLA 1 D’ABRIL ESCOLA SANT AGUSTÍ
ABSÈNCIES

E INFANTIL 70% (han faltat cinc pares)

CICLE INICIAL 73% (han faltat cinc pares)


100%
CICLE MITJÀ 88% (dos)

CICLE SUPERIOR 90% (dos)

GRAU D’ASSISTÈNCIA DELS CONSELLS


REPRESENTANTS AL CONSELL
ESCOLAR DE ZER 1r 2n 3r 4t 5è

80% 100% 70% 100% (1)

(1) El punt principal d´aquest consell escolar es presentar la memòria del curs i es va decidir
exposar-la juntament amb la PGA que serà presentada al primer consell.

19
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

NOMBRE DE VISITES BLOG ESCOLA BLOG ESCOLA BLOG ZER BLOG


ALS BLOGS I ARTICLES 1 D’ABRIL SANT AGUSTÍ EBRE BIBLIOTECA
PUBLICATS SANT AGUSTÍ
curs 2017-2018

COMPTADOR VISITES
3.736 /3.058 6.688 /5.246 967 / 786 4083 / 2.847
/AUGMENT DE VISITES

NOMBRE D’ARTICLES 5* 5 4 10

*Un dels articles era un enllaç al Padlet, en el qual s’hi han anat penjant totes les activitats que
ha fet el centre: CM 23 articles i CS 9 articles

Pel que fa al grau de participació en les activitats dels centres el valorem molt
positivament per l’alta participació i assistència.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

Continuar amb la mateixa dinàmica per apropar a la comunitat educativa.

Caldria reflectir el % de participació dels consells escolars de les escoles.

OBJECTIU 19. Apropar la ZER a l’entorn i a les diferents entitats del poble

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

LP: Biblioteca oberta al veïnat; participació en la festa local de S.Isidre, col·laborant en el


muntatge d’una exposició al local del Centre Cultural i Recreatiu i rebent regals d’agraïment.

RR: La línia metodològica que comporta el treball per projectes fa que els diferents cicles
treballin aspectes on les diferents entitats del poble ens fan de lligam de l´escola amb l´entorn
( reciclatge porta a porta, unió de comerciants, personal sanitari del CAP del poble...)

VALORACIÓ DELS INDICADORS

El nombre de préstecs de la biblioteca oberta a l’entorn ha doblat la seva participació, sent


majorit{riament el sector jubilat qui se n’ha beneficiat, havent també alguna participació
d’escolars que no són nostres.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

LP La biblioteca oberta a l’entorn s’ha de fer en horari no lectiu, per no interferir en la vida
escolar de l’alumnat.

RR Continuar en la mateixa línia.

20
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

D. ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC

OBJECTIU 20. Executar una gestió econòmica planificada i transparent

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

S’ha presentat la justificació econòmica del 2017 i el pressupost del 2018 al Consell Escolar,
en data 21 de març del 2018.

VALORACIÓ DELS INDICADORS

Els membres del Consell Escolar aproven la gestió econòmica presentada.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


Continuar amb la mateixa planificació i transparència.

OBJECTIU 21. Reclamar Personal d’administració i Serveis (administratiu), als SSTT.

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL REALITZAT

Es va tornar a fer la petició, però no ho poden concedir per motius econòmics.

V. SISENES HORES

La nostra ZER ha mantingut la sisena hora perquè considerem que ajudem a exercitar
habilitats al nostre alumnat per a afavorir l’assoliment de les competències b{siques.

ZER

DESCRIPCIÓ TASCA PROPOSTES DE MILLORA

Tipologies textuals

A les dues escoles s’ha seguit la línia Acabar de planificar el treball de l’expressió
consensuada de ZER referent a l’expressió escrita des de totes les àrees.
escrita i a la seva metodologia.

Estratègies matemàtiques (Primària) / Juguem amb les matemàtiques (E.I)

Tant a C. Inicial com a C. Mitj{ s’ha treballat


pissarra digital (enigmes, laberints,
LP: per al curs vinent caldria separar CM i CS.
percepció visual, jocs d'agilitat mental a
Per tal de treballar continguts més específics.
través dels jocs matemàtics amb la e càlcul
animats, etc.). I a inicial hem fet servir jocs
de taula ( escacs, dames, oca, parxis...).
A C. Superior s'han treballat tots els
continguts de matemàtiques amb programes

21
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

com el CLIC, edu365 MUTS, etc. i amb


diverses pàgines WEB.
A LP: S’han fet agrupaments flexibles per
realitzar activitats de c{lcul d’una manera
manipulativa i visual.
Aquest curs ens hem servit de jocs de taula
per tal de treballar les matemàtiques: oca,
parxis, enfonsar vaixells, quatre en ratlla....
També hem confeccionat jocs a partir de pals
de gelat, gomets, tubs de paper de WC… A
més hem utilitzat els jocs del mini Arc i el
Lògico.
A CM i CS a més a més hem utilitzat jocs com
Camelot jr, Pingüins, chocolate fix i Legos.
Per tal de treballar l’estratègia mental, tant
espaial com numèrica.

Fem de periodistes

R.R. S’ha destinat una hora setmanal a CI, CM Establir quines tasques realitzarà cada cicle i
i CS a treballar i escriure notícies partint finalitzar la notícia per poder publicar-la a la
d’una base d’orientació. S’han fet unes revista digital.
graelles amb les tasques a realitzar per part
LP: el fet de treballar els dos cicles per
de l’alumnat (fotògraf, redactor…). A Cicle
separat ha estat més productiu.
Inicial, s’ha començat a fer en gran grup per
tal que la mestra sigui el model i de cara a El Padlet no ha resultat una opció prou
finals del segon trimestre han començat a adient, ja que no permet l’accés de diferents
escriure en parelles. usuaris i visualment no és el que es pretenia.

S’ha creat un Padlet per a cada cicle on els


alumnes han anat penjant les diferent
notícies i s’ha afegit l’enllaç al blog.
A més, s’ha incidit en l’ús d’Internet Segura i
en els drets d’autoria. Alhora han realitzat
jocs de pensament computacional i
programació.
L.P. S’ha destinat una hora setmanal a EI i CI
a treballar i escriure amb l’alumnat les
notícies que s’han produït al llarg del curs
escolar. Han confeccionat un diari d’aula.
CM i CS també ha dedicat una sessió
setmanal, per a redactar i penjar al bloc les

22
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

notícies. ens hem servit del Padlet.


L’alumnat de CS han escrit les notícies de la
revista local Lo Mussol.

RIBA-ROJA D’EBRE

DESCRIPCIÓ TASCA PROPOSTES DE MILLORA

Juguem amb l’anglès

RR S’han realitzat activitats per treballar la Continuar treballant una vegada al curs
pronunciació i la interpretació en llengua algun tema de temàtica AICLE.
anglesa. Algunes de les activitats que hem fet
han estat: Continuar amb la cançó com a recurs per
treballar diferents aspectes de la llengua
-Dramatitzacions de diàlegs. anglesa, tals com, pronuncia, vocabulari,
-Role playing. estructures gramaticals...
-Cançons que els ajuden amb la fonètica i el Insistir més en la preparació de les
vocabulari. exposicions orals i diàlegs.
-Teatres amb llengua anglesa.
-Exposicions orals.
-Activitats de temàtica AICLE.

Juguem amb les emocions CI / CM

Les activitats d’aquest curs han estat S’hauria de seguir treballant la capacitat de
encaminades principalment a treballar la posar-se en el lloc de l’altre per una bona
gestió positiva de conflictes i l’educació convivència.
socioemocional a través de petits vídeos i
contes. A CI també s’ha utilitzat el CD de
“Sentiments i emocions” per ajudar a
exterioritzar i gestionar les emocions
A CI i CM a partir de la caixa de conversa
també s’han treballat els valors i les
emocions.

Jocs tradicionals (P-3 i P-4)

Juguem a diferents jocs tradicionals, des de Aprofitar els jocs apresos per jugar-hi durant
jocs de falda fins a jocs de carrer. l’estona de pati.

Expressió corporal (CS) / Som músics (EI)

CS: s’ha anat treballat fent din{miques Planificar totes les representacions que es
d’expressió, improvisació i de percepció faran al llarg de curs.

23
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

sensorial com a element introductori a Continuar amb la dinàmica, que es duu a


l’expressió en si. S’han dut a terme diferents terme marcant:
representacions per Nadal, per Carnaval, per
• Introducció a l’expressió corporal (primer
a la Mostra de teatre i per al Festival de final
trimestre).
de curs de l’escola.
• Tria de l’obra, repartiment de personatges
i elaboració de decorats (segon trimestre).
• Assaig i correccions per a la posada en
acció (tercer trimestre).
Preparar amb antelació el material necessari
per les sessions.

EI: Amb la col·laboració del mestre de


música fem danses i diferents activitats de
moviment del cos.

LA PALMA D’EBRE

Festes i tradicions

S’ha destinat una hora setmanal a treballar Consensuar quines són les festes rellevants a
amb l’alumnat les festes que s’han anat tractar al llarg del curs.
produint al llarg del curs escolar, en dos
grups: Cicle Mitjà i Superior junts, Cicle
Inicial i E.Infantil. En determinats moments
ens hem ajuntat tots els alumnes de l’escola,
ja que algunes de les activitats que hem
realitzat les hem utilitzat per fer teatre,
exposicions...

Biblioteca

CM i CS: setmanalment, els dimarts. els Fer recordatori de la catalogació epergam als
mestres i a l’alumnat.
alumnes de CM i CS feien diferents activitats
relacionades amb la lectura i el Fer coincidir l’horari de préstec amb la
desenvolupament de l’h{bit lector: coordinadora de la biblioteca.

- Elecció i lectura interior de llibres de


la biblioteca a elecció pròpia.
- Lectura grupal en veu alta de textos
escollits pel mestre.
- Gestió del préstec de llibres a través
de l’epergam
EI i CI: S’ha destinat una hora setmanal per

24
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

visitar, treballar i familiaritzar-nos amb la


biblioteca i els diferents llibres que té
l’escola. Durant el curs s’han agrupat les
sessions de la següent manera:

- Visita a la biblioteca, consultar


llibres, escollir els que més agraden,
portar-los a l’aula, introduir dades a
l’epergam i explicar a la resta de la
classe l’elecció dels llibres i per què.
- Agrupar tots els nivells de l’escola i
explicar, de forma individual o per
parelles, la recomanació d’algun
llibre a la resta d’alumnes.
- Agrupar, per petits grups, tots els
nivells de l’escola de forma que els
més grans expliquessin un conte als
més petits.
A banda d’aquestes sessions, també s’ha
treballat amb el llibre del Gripau Estanislau i
lectures de la Maite Carranza tant a EI i CI
com a CM i CS.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


En claustre de ZER s’ha aprovat treure la sisena hora el curs vinent, per equiparar-nos a la
resta d’escoles de la Ribera, per facilitar l’accés dels alumnes a les activitats extraescolars i
per reduir el neguit i cansament de l’alumnat que s’ha constatat últimament.

Restem a l’espera de la resposta del Departament.

VI. ANÀLISI DELS INDICADORS DE ZER BASATS EN L’INFORME D’INSPECCIÓ


Enguany no hi ha hagut cap informe, ni cap intercanvi d’impressions dels resultats
interns/externs de la ZER amb inspecció.
L’an{lisi dels resultats de les proves diagnòstica i de competències del curs 2017-2018, ja
estan contemplats a l’apartat de l’{mbit pedagògic de la memòria.

25
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

VII. MESTRES ESPECIALISTES

LLENGUA ANGLESA
● ESCOLA 1 D’ABRIL

Especialista: Fco. Javier Canales Portolés

Educació Infantil

Aquest curs 2017-18 els alumnes d’Educació Infantil no han tingut l’assignatura d’Anglès

Cicle Inicial i Cicle Mitjà

A Cicle Inicial s’ha treballat a partir dels llibres Tiger Tales 1 i 2, tot i que l’alumne de 1r tenia
el llibre del temari solament (pupil’s book) i la alumna de 2n el d'exercicis (activity book). A
més, han anat adquirint el vocabulari treballat durant el curs, així com també petites
estructures lingüístiques. També s’ha posat èmfasi en activitats més pr{ctiques, com les de
listening i speaking. A Cicle Mitjà s'ha treballat mitjançant els llibres Tiger Team 3 i Tiger
Team 4.

PROPOSTES DE MILLORA

L’alumnat de Cicle Inicial ha compartit les seves sessions amb els de Cicle Mitjà, fet que
suposa una empenta pels més petits, però es proposaria que de cara al curs vinent tots els
alumnes de CI disposin al menys del llibre d’activitats (activity book), ja que la majoria dels
exercicis i activitats proposats poden fer-se sense problemes i són bastant adequats. També
es proposaria, si és possible, fer desdoblaments pensant sobretot en els alumnes de CI. La
majoria del temps d’aula s’inverteix en l’alumnat de Cicle Mitj{ (per temari i per r{tio
d’alumnes per cicle), fet que no permet invertir temps en activitats adients per alumnes de 1r
i 2n com ara speaking o treballar adequadament el vocabulari secundari que inclou cada
unitat del llibre treballat. En quant als continguts específics, caldria repassar les formes
personals i les conjugacions correctes dels verbs present simple i present continuous (ús de
la tercera persona del singular i ús dels auxiliars, respectivament).

Cicle Superior

A Cicle Superior s’ha treballat a partir dels llibres Tiger Tracks 5 i Tiger Tracks 6.

26
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

Cada unitat treballava diferents aspectes de la llengua anglesa com són vocabulari, listening i
reading (mitjançant una història), comprensió lectora (comprehension), gramàtica i cultura
anglosaxona.

PROPOSTES DE MILLORA:

Pel proper curs, seria interessant que es pogués realitzar un projecte de Medi en llengua
anglesa. Això donaria soltura als alumnes en quant a la seva competència oral en anglès i
sobretot en quant a la seva capacitat de comprensió (listening).

Els dos cursos realitzen les classes d’anglès conjuntament 5è i 6è.. Personalment, aquest tipus
d’agrupament resulta bastant adequat perquè les parts de vocabulari i gram{tica, tot i que no
sempre, poden ser complement{ries. D’una altra banda, al tractar bastants continguts per
unitat, no es disposa de molt de temps, fet que no permet treballar altres continguts
importants com l’expressió escrita o l’expressió oral lliure. En quant als continguts específics,
caldria repassar les conjugacions correctes del verbs present simple en els casos d’ús de la
tercera persona del singular.

● ESCOLA SANT AGUSTÍ

Especialistes: Mireia Abelló Torres / Lídia Domènech Daura

Educació Infantil

Amb els alumnes de P4 i p5 hem dut a terme dos sessions setmanals d’una hora de forma
conjunta els dos cursos. S’ha treballat mitjançant el joc, a través de cançons, jocs amb la PDI i
el role-playing amb temes com el restaurant. L’objectiu és que els alumnes vagin adquirint
vocabulari proper. Es valora molt favorablement el fet d’introduir l’aprenentatge de la llengua
anglesa a P4 i P5, ja que d’aquesta forma promocionen a 1r tenint ja alguns coneixements,
com vocabulari de temàtiques properes.

Mitjançant el joc, hem fet sistematitzacions de conversa adaptades a la seva edat. També han
treballat el vocabulari dels aliments i els tres papers del joc: cambrer, cuiner i client.

També s’ha treballat a partir de petites històries, per tal que els alumnes vagin adquirint
vocabulari proper, així com a partir de cançons i contes per conèixer les estacions de l’any, els
membres de la família, els colors, els nombres...

Cicle Inicial

A Cicle inicial s’ha treballat a partir dels llibres i el material complementari de “Heroes 1 i 2”
de l’editorial Macmillan. Només s’ha utilitzat el “pupils Book” i en cas que es volgués reforçar

27
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

algun contingut la mestra els hi proporcionava material del “workbook”. Cada curs ha
realitzat setmanalment dues hores de classe. Al llarg de les sessions s’anava variant diferents
metodologies de treball i s’utilitzaven recursos diversos per tal d’aconseguir que les sessions
siguin més dinàmiques.

1r curs: S’ha treballat molt la comunicació oral durant tot el curs, i a partir del segon
trimestre també l’expressió escrita. En la majoria de casos han assolit correctament els
continguts treballats durant el curs. Mostren una actitud positiva envers l’assignatura i es
mostren partícips en totes les activitats plantejades.

2n curs: Els alumnes han assolit de forma satisfactòria tots els continguts treballats. A partir
del tercer trimestre s’ha començat a treballar la lectura a través de petites frases i conceptes
propers a ells. Mostren interès per l’assignatura i mostren una actitud participativa en totes
les activitats.

ACTIVITATS CONJUNTES

S’ha fet una sisena hora que han rebut tots junts un cop per setmana, durant aquesta, s’ha
treballat a partir de cançons, poemes, històries diferents camps semàntics, i també hem
treballat temes com per exemple The hospital, mitjançant el role-play, els alumnes han après
el vocabulari relacionat amb aquest tema i adequat al seu nivell. Al mateix temps, hem estat
practicant sistematitzacions de conversa tal tipus: Hello, how are you?, What’s the matter?,
I’ve got a headache... Una de les cançons que hem treballat ha estat “Head, shoulder, knees
and toes”

PROPOSTES DE MILLORA

Es valora positivament que hi hagi 3 hores d’anglès i que es puguin desdoblar. Proposo seguir
en la mateixa línia: fomentar el llenguatge oral, utilitzar les noves tecnologies per escoltar la
llengua oral, penjar vídeos i cançons del seu nivell al bloc per a que puguin veure-ho a casa i
treballar la pronunciació, començar a treballar algunes petites estructures, repassar el
vocabulari dels temes anteriors al llarg del curs, etc.

Cicle Mitjà

A Cicle Mitj{ s’ha treballat a partir dels llibres i de la resta de material del “Heroes 3 i “Heroes
4”, de l’editorial Macmillan.

28
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

1r curs: Aquest curs no ha estat possible acabar la unitat 6 del llibre. A quart caldria repassar
present continuous.

2n curs: Aquest curs no ha estat possible acabar la unitat 6 del llibre. A cinquè caldria
repassar la descripció en 3a persona (has/hasn’t), donar direccions i el going to.

ACTIVITATS CONJUNTES

Durant una hora setmanal, els alumnes de cicle mitjà han realitzat una sessió conjunta. En
aquestes sessions s’ha treballat una obra de teatre, activitats amb la PDI, exposicions orals
relacionats amb la temàtica AICLE, cançons, petites històries, diàlegs, per tal de potenciar la
comunicació oral i reforçar continguts treballats.

Els alumnes de cicle mitj{ han treballat les tipologies textuals d’acord amb la línia de ZER.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT

De cara a l’any vinent seria convenient que es continuï potenciant la comunicació i expressió
oral. S’hauria d’insistir més amb l’expressió escrita, ja que en ocasions no queden molt clares
les estructures realitzades.

Cicle Superior

A Cicle Superior s’ha treballat a partir dels llibres i de la resta de material del “Heroes 5 i
Heroes 6”, de l’editorial Macmillan.

1r curs: Aquest curs no s’ha pogut acabar el llibre. El curs vinent caldr{ treballar els
comparatius, ja que no s’han pogut treballar.

2n curs: En aquest grup tampoc s'ha pogut finalitzar el temari del llibre. Ha faltat treballar els
superlatius i comparatius.

ACTIVITATS CONJUNTES:

A Cicle Superior s’ha realitzat activitats per reforçar la fluïdesa de la llengua anglesa a través
de cançons, contes, activitats relacionades amb la temàtica AICLE, i textos de les diferents
tipologies textuals.

29
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

PROPOSTES DE MILLORA

Realitzar activitats més focalitzades en la lectura i escriptura de textos, ja que mostren


dificultats amb la redacció de diferents estructures. S’ha de continuar buscant activitats que
siguin atractives i dinàmiques pels alumnes, ja que augmenta la seva motivació envers
l’assignatura.

PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT


• Continuar realitzant sessions a Educació Infantil.
• Insistir en la import{ncia de l’aspecte oral de la llengua i buscar activitats
atractives que puguin engrescar els alumnes, sobretot del Cicle Mitjà i
Superior, a expressar-se oralment en anglès.
• Introduir la memorització de textos breus (cançons, obres de teatre...) al
Cicle Mitjà i Superior.
• Continuar introduint activitats enriquides a banda de les activitats
proposades al llibre de text.
• Proporcionar recursos i continguts d’ampliació als alumnes que assoleixen
molt bé els continguts bàsics.
• Continuar amb la cançó com a recurs per fomentar i desenvolupar els
aspectes esmentats anteriorment.
• Fer ús de recursos digitals per fomentar l’ús de l’anglès.

EDUCACIÓ MUSICAL

● ESCOLA 1 D’ABRIL

Especialista: Carolina Cobo/ Mariola

E. Infantil

Aquest curs, han realitzat el treball conjuntament amb els companys de CI.

S’han treballat les qualitats del so, la pulsació de manera vivencial i la pr{ctica d’instruments
de percussió afegint les seves característiques més importants.

A partir de les cançons en catal{, s’ha incidit en l’entonació i vocalització.

S’han realitzat danses catalanes conjuntament amb CI.

30
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

Les audicions han servit per conèixer algun autor, alguna característica dels instruments i per
realitzar jocs de moviment.

Cicle Inicial

Durant el curs, s’ha treballat conjuntament amb EI tot exigint algunes activitats específiques a
CI.

Els alumnes ja tenen clara la diferència entre pulsació i ritme, ja que la pulsació l’han treballat
de manera vivencial tant amb les cançons, les audicions o petits jocs; i el ritme, l’han treballat
amb pràctiques instrumentals i amb obstinats rítmics. També han treballat la percussió
corporal, la invenció de ritmes senzills, les diferents intensitats...

Han consolidat el compàs 2/4 jugant a la pissarra i fent alguns exercicis.

Han repassat les qualitats del so i la col·locació de les notes sol, mi, la, do, fa i re tot situant-
les al pentagrama. A més, han creat alguna petita partitura amb les notes apreses.

A partir de les cançons en catal{, s’ha incidit en l’afinació i vocalització.

S’han realitzat danses catalanes conjuntament amb E.I.

Les audicions han servit per treballar la pulsació, moviments i situacions en l’espai, per
treballar el compàs 2/4 i, per conèixer diferents autors i les seves biografies.

Cicle Mitjà- Cicle Superior

Al llarg d’aquest curs CM i CS han compartit l’hora setmanal de música.

Durant el primer i segon trimestre s’ha realitzat un projecte de gèneres musicals treballant el
pop i el rock. Ha faltat una mica de motivació per part de l’alumnat en quant a la feina tant a
classe com a casa, cosa que ha dificultat que es pogués acabar el projecte dins el termini
establert. A partir d’aquest projecte, s’han treballat tots els aspectes musicals.

PROPOSTA DE MILLORA:

● Continuar amb el treball començat per tal d’acabar d’assolir tots els objectius i criteris
establerts.
● Portar un control més exhaustiu de la feina diaria.

31
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

● ESCOLA SANT AGUSTÍ

Especialista: Gemma Castellví / Leonor Cervelló

Educació Infantil

Han realitzat un hora setmanal de música conjuntament. S´’ha treballat la pulsació de manera
sensorial a través de cançons i audicions. S’han treballat petits ritmes tot imitant la mestra.
Alhora s’han iniciat en les qualitats del so: so-silenci, fort-mig fort- fluix, llarg- curt i agut-
greu.

També han conegut alguns instruments de percussió i una instrument de vent ( la flauta
dolça). Han escoltat, tocat i fet jocs de reconeixement auditiu.

A partir de les cançons en catal{ , s’ha incidit en l’entonació i vocalització.

S’han realitzat danses catalanes. A més, s’han treballat moviments espacials a partir
d´audicions..

Especialista: Carolina Cobo /Mariola Moliner

Cicle Inicial

Els alumnes ja tenen clara la diferència entre pulsació i ritme, ja que la pulsació l’han treballat
de manera vivencial tant amb les cançons, les audicions o petits jocs; i el ritme, l’han treballat
amb pràctiques instrumentals, obstinats rítmics o petits jocs rítmics. També han treballat la
percussió corporal, la invenció de ritmes senzills, les diferents intensitats...

Han consolidat el compàs 2/4 jugant a la pissarra, fent alguns exercicis i a partir de les
audicions.

Han repassat les qualitats del so i la col·locació de les notes sol, mi, la, do, fa i re, tot situant-
les al pentagrama. A més, han creat alguna petita partitura amb les notes apreses, i ritmes
treballats.

A partir de les cançons en catal{, s’ha incidit en l’afinació i vocalització.

S’han realitzat danses catalanes així com danses del món.

Les audicions han servit per treballar la pulsació, moviments i situacions en l’espai i, per
conèixer diferents autors i les seves biografies.

32
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

Per al Festival de fi de curs han ballat una cançó popular d’Israel on es feia present un cert
domini de la psicomotricitat.

Cicle Mitjà

Els alumnes de tercer s’han iniciat amb la flauta i els alumnes de quart han consolidat els
coneixements adquirits. A partir de la interpretació, s’han treballat els ritmes i les notes
musicals. Notes de do a re’. Alhora han tocat fent c{non.

S’han treballat obstinats rítmics, jocs rítmics, cànons, així com el compàs 2/4 i ¾.

S’han interpretat cançons en catal{ i en finlandès.

S’ha fet un petit projecte amb les audicions per tal de potenciar el treball d’escriptura. Aquest
projecte s’ha anomenat “Escoltant amb la imaginació”. Els alumnes seguint unes pautes de la
mestra han hagut d’escriure una història per cada audició treballada. A més de treballar amb
musicogrames i vídeos enregistrats de les audicions on han pogut veure els diferents
instruments que interpreten cada peça. També s’ha treballat l'estructura de les audicions.

De cara al segon trimestre, pel que fa a l’apartat d’audicions, s’ha treballat l’orquestra amb
Benjamin Britten. Els alumnes han pogut veure un vídeo explicatiu, han pogut conèixer a
Benjamin Britten i Henry Purcell. Una vegada consolidat el treball de l’orquestra amb
diferents activitats, han treballat les diferents famílies amb audicions específiques.

També s’han treballat diferents danses tant per la festa de la Castanyada, com per activitats
per gaudir a l’aula.

Al tercer trimestre s’ha prioritzat l’estudi i coneixement de les músiques, instruments i


danses del món.

Per al Festival de fi de curs han ballat una cançó popular de la India.

Cicle Superior

Durant el primer i el segon trimestre s’ha continuat treballant a partir de projectes. Trobo
que els hi motiva bastant i és una feina que dona per extreure molt d’ells.

Durant el primer trimestre s’ha fet un projecte on han treballat la import{ncia de la música
dins de la societat i del conflicte. A partir de la lectura d’una notícia actual (fals intent
d’atemptat a la Sagrada Família durant l’estiu), s’ha començat un debat molt profitós.

33
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

Seguidament han contestat de manera individual a la pregunta “¿La música pot ajudar a la
societat en conflicte, a desastres naturals, etc?”. Al finalitzar el projecte han hagut de
contestar la mateixa pregunta per la part de darrera del full, i les conclusions han sigut molt
bones i positives.

Per grups, han hagut de fer una feina d'investigació. Han cercat cançons, audicions, concerts…
que realment han servit o intentat ajudar a paliar certs conflictes socials. Al finalitzar, ho han
exposat a la resta de companys tot aportant la seva valoració personal i fent un power point.

Finalment se’ls hi ha demanat que creïn per grups de manera lliure una cançó, un ritme… i
que al exposar-ho als companys, expliquessin quina finalitat volen aconseguir.

Durant el segon trimestre s’ha iniciat un projecte de creació d’anuncis publicitaris o cunyes
de radio. S’ha iniciat tot visionant diferents anuncis, tant actuals com de fa molts anys. Han
hagut de contestar un full amb una sèrie de preguntes per tal de veure si la música era part
important d’aquesta publicitat. Han investigat i finalment han creat el seu projecte per grups,
que han exposat i gravat. El resultat ha estat fantàstic, ja que hi ha hagut molta implicació. Cal
dir, que han hagut de crear les seves músiques.

Al projecte se li ha dedicat una sessió setmanal, restant l’altra sessió a aspectes com cançons,
danses i la interpretació de la flauta. Cal dir, que en totes aquestes activitats han mostrat
interès, sobretot amb la flauta ja que s’ha enllaçat al m{xim amb els projectes.

El tercer trimestre s’ha treballat la projecció de la veu, la diferència entre els diferents tipus
de veus humanes i diferents conjunts vocals amb l’ajuda d’audicions i visionament de vídeos.
També se’ls ha valorat l’existència d’un bon dossier de música.

PROPOSTES DE MILLORA

Continuar treballant amb Cicle Superior el treball per projectes, ja que realment és efectiu i
s’aconsegueixen assolir molts objectius.

Creació d’un dossier personal i individual del treball fet.

34
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

EDUCACIÓ ESPECIAL

Especialista: Meritxell Chopo/Alba Simón.

Apostem per una escola comprensiva que implica l’accés de tots els alumnes al currículum.
Per tal d’assolir aquest objectiu, caldr{ acceptar les diferències de l'alumnat, és a dir, tenir en
compte la seva diversitat (amb uns components personals de personalitat, cognitius, físics, de
ritme d’aprenentatge, d’actituds i d’interessos; i també d’aspectes socioeconòmics, culturals,
familiars, etc) amb un model inclusiu, en el qual ja no es tracta que l'alumne s'ajusti al sistema
educatiu en el qual se li pretén integrar, sinó d'ajustar el propi sistema educatiu a la diversitat
del seu alumnat.

Per a tal fi, utilitzem els següents models d’intervenció:

1. Atenció individualitzada

2.. Suport en petit grup dins i fora de l’aula

3. Dos mestres a l’aula

4. Desdoblaments

5. Observacions/assessoraments

6. Acció tutorial (resolució de conflictes en el grup-classe i de manera individualitzada)

La tasca com a mestra d’Educació Especial és ajudar a detectar les possibles NEE de l’alumnat
i concretar, conjuntament amb el tutor, una òptima resposta educativa, així com el seguiment
i avaluació d’aquesta.

Aquest curs 2017-2018 la nostra actuació s’ha centrat en:

● ESCOLA 1 D’ABRIL

Educació infantil

Durant el tercer trimestre s’han proposat una sèrie de suggeriments sobre un alumne amb
informe de l’Hospital Sant Joan de Déu. Al començar el curs 2018/19 seria convenient fer un
an{lisi d’aquest nen i aplicar correctament les propostes i suggerències i fer-ne de noves, si
s’escau.

35
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

Cicle inicial

S’han realitzat activitats, de forma grupal, orientades a les dificultats de lectoescriptura i


atenció d’una nena de 2n de prim{ria. Durant el tercer trimestre ens va arribar l’informe de
l’optometrista d’aquesta nena. El curs vinent seria convenient valorar l’atenció
individualitzada d’aquesta.

Cicle mitjà

Durant el curs s’han realitzat sessions d’atenció individualitzada a alguns nens de cicle mitj{
per millorar la velocitat i fluïdesa lectora i la comprensió lectora. Hem treballat mitjançant
la lectura de síl·labes, paraules (de menys a més complexitat) i pseudoparaules per tal
d’entrenar les rutes de lectura d’aquests nens. Amb un nen en concret també s’ha treballat
la frustració al frac{s i amb una altra nena s’han treballat les estratègies per tenir una bona
comprensió lectora.

Cicle superior

Aquest curs hem treballat, de manera individualitzada, amb un alumne de 5è per tal
d’ampliar el seu vocabulari amb la llengua catalana, la comunicació oral i la competència
lectora.

En algunes sessions també s’ha treballat conceptes específics, majorit{riament de


matem{tiques, on hi havia conceptes que no havia adquirit correctament i requeria d’una
sessió més individualitzada per entendre els conceptes.

PROPOSTES DE MILLORA:

De cara al pròxim any serà necessari realitzar una avaluació inicial durant el primer trimestre
per tal de valorar la continuïtat de treballar amb aquests alumnes.

També caldria revisar amb l’especialista el tracte necessari per a l’alumne de P3.

● ESCOLA SANT AGUSTÍ

Educació Infantil.
● Alumne de P3 amb comportament disruptiu i dificultats en la comunicació. Derivació
al CDIAP, observació/seguiment per part de l’EAP, establiment de pautes i estratègies

36
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

dins l’aula per tal de minvar aquestes necessitats. Demanda de logopeda pel curs
vinent.
● Alumna de P4 amb canvis significatius en la conducta dins l’aula. An{lisi del dibuix
per part de la mestra d’EE, coordinació amb la família i establiment de pautes família-
escola.
● Alumne de P4 amb dificultats de motricitat fina, consciència corporal, identificació
d’objectes, oculo-motrius.

PROPOSTES DE MILLORA:

Seguiment/avaluació de les actuacions iniciades amb cadascun dels alumnes.

Cicle Inicial

● Alumne de 1r amb dificultats en la parla, retard en els aprenentatges i reiterades


faltes d’assistència a l’escola. Intervenció de les dificultats de parla per part de la
logopeda del CREDA, coordinació logopeda/tutora, treball de lectoescriptura i
matem{tiques a l’aula de P5.
● Alumne de 1r amb dificultats en la parla degudes a una mala posició de la llengua.
Treball sistemàtic amb la logopeda del CREDA. Coordinació logopeda/tutora.
● Alumne de 1r. Suport en les àrees de lectoescriptura i matemàtiques
● Alumna de 2n amb dificultats en els aprenentatges, importants dificultats en
motricitat fina, atenció i concentració. Conjuntament amb la tutora, actualització de
Pla individualitzat, seguiment i avaluació d’aquest. Establiment de pautes i estratègies
per a treballar dins l’aula, selecció/elaboració d’activitats i material per a reforçar els
continguts del seu PI, atenció en petit grup dins l’aula (4 sessions setmanals en {rees
de catal{ i matem{tiques). Seguiment per part del psicopedagog de l’EAP, coordinació
amb psicòloga gabinet privat.
● Alumne de 2n amb comportament disruptiu, manca d’h{bits de treball i higiene
personal, entorn familiar desfavorable. Conjuntament amb la tutora, establiment de
pautes i estratègies per a millorar comportament i actitud en el grup-classe. Atenció
en petit grup dins l’aula en les {rees de llengua catalana i matem{tiques. Coordinació
amb psicopedagog i assistent social de l’EAP.
● Alumna de 2n. Reforç en petit grup dins l’aula en {rees de catal{ i matem{tiques.

37
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

PROPOSTES DE MILLORA:

Seguiment/avaluació de les actuacions iniciades amb cadascun dels alumnes.

Cicle Mitjà

● Alumne de 4t amb greus dificultats comportamentals, manca d’h{bits de treball i


organització, atenció i concentració. Conjuntament amb la tutora, elaboració i disseny
de pla de treball per tractar els problemes de conducta (llibreta escola-casa,
elaboració de graella grupal, etc), pactar flexibilització/adaptació continguts del
currículum, criteris d’avaluació. Atenció individualitzada i reforç en petit grup, 3
sessions setmanals, dins i fora de l’aula en les {rees de llengua catalana i
matemàtiques.
● Alumna de 4t molt dispersa, amb manca de motivació vers el treball. Reforç dins l’aula
de manera esporàdica segons la necessitat.

PROPOSTES DE MILLORA:

Elaboració d’un pla de treball/PI metodològic amb estratègies i pautes més concretes pels
alumnes esmentats.

Concretar/pactar seguiment i avaluació de les dificultats comportamentals, atencionals.

Cicle Superior

● Alumna de 5è nouvinguda. Reforç en llengua catalana i matemàtiques.


Flexibilització/adaptació de continguts i materials.
● Alumne de 6è amb TDA, entorn familiar desfavorit i manca d’h{bits de treball i cura
personal, dificultats relacionals amb el grup d’iguals. Pla individualitzat en l’{rea de
llengües, contracte pedagògic, tutories grupals i individualitzades per a resolució de
conflictes. Seguiment/coordinació per part del psicopedagog, assistent social de l’EAP,
EAIA, informe SCD. Reforç dins i fora de l’aula (atenció individualitzada i en petit
grup) en les àrees de llengua catalana i matemàtiques, en 2 sessions setmanals.
● Alumna de 6è amb dificultats en llengua catalana i castellana. Atenció de manera
puntual en les {rees de catal{ i castell{, per a reforçar l’expressió escrita i lèxic.

38
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

COORDINACIONS:

EAP: Amb el psicopedagog per tal d’identificar necessitats educatives i elaborar pla
d’intervenció. Amb l’assistent social per fer seguiment dels casos SCD.

Tutors/es: Elaboració de plans individualitzats i/o plans de treball, pactar eines


d’intervenció dins l’aula, selecció/elaboració de material conjunt, adaptacions currículum,
seguiment i avaluació dels temes pactats.

EAIA: Establir acords en el procés d’intervenció de diferents necessitats del centre.

Logopeda CREDA: trasp{s d’informació, pautes, etc. dels alumnes en seguiment.

Psicòloga gabinet privat: Intercanvi d’informació del treball realitzat amb l’alumna.

EDUCACIÓ FÍSICA

Especialista: Isabel Taus / Mateu Martínez Subirats.

• ESCOLA SANT AGUSTÍ

Les classes d’Educació Física a l’etapa de prim{ria han estat impartides per Mateu i les classes
de psicomotricitat a l’Educació Infantil per Isabel.

Els alumnes estan organitzats de forma cíclica, ja que estem parlant d’una ZER (Zona Escolar
Rural).

A Educació Infantil els alumnes que formen P3, P4 i P5 són 19. La psicomotricitat es realitza
en dos grups separats, seguint la din{mica de les tutories d’Educació Infantil: grup de P3 i
grup de P4-P5. El lloc de la seva realització és la sala de psicomotricitat i, excepcionalment,
alguna sessió a la pista del pati. La distribució horària ha estat la següent: 2 hores a la
setmana.

A l’educació prim{ria el nombre total d’alumnes són 51, distribuïts de la següent manera: a
Cicle Inicial el nombre d’alumnes són 19; a Cicle Mitj{ 12 i a Cicle Superior 20. Els llocs on
s’han realitzat les sessions d’educació física han estat: la sala de psicomotricitat i la pista. La
distribució hor{ria de les classes d’Educació Física ha estat de dues hores a la setmana per
cicle, a excepció de cicle mitj{ en què s’alternat una hora una setmana i la següent tres hores.

39
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

EDUCACIÓ INFANTIL

La psicomotricitat ha estat basada amb el joc i moviment i amb les relacions afectives i
comunicatives dels alumnes. S'han realitzat jocs i dinàmiques actives, obertes, creatives i
autònomes per tal de que els alumnes prenguin consciència del seu propi cos i del seu entorn.

Al llarg d'aquest curs s'ha intentat que els alumnes de P3 s'integrin a l'escola, deixant que
experimentin ells sols en moltes sessions. El joc simbòlic ha estat força present. La majoria
d’alumnes han respost de manera positiva, participant amb moltes ganes en totes les
activitats proposades. Pel que fa als alumnes de P4 i P5 hi han hagut més sessions pautades.
Hem fet jocs de tot tipus, circuits amb material i lliure experimentació amb material. Els
alumnes han pogut desenvolupar el control i consciència corporal amb activitats per treballar
l’esquema corporal, la lateralitat, etc. Han desenvolupat les seves habilitats motrius a través
d’activitats de: desplaçaments, salts, girs i manipulacions amb llançaments i recepcions.
També s’han treballat conceptes espacials i activitats de coordinació.

La dinàmica de les sessions ha estat la següent: una part inicial on fèiem un petit escalfament
rutinari per moure les principals articulacions del cos. Una part principal on es realitzava
l’activitat essencial a través del joc, que podia ser dirigit (el mestre proposava l’activitat) o
lliure (després de parlar d’unes normes que s’havien de respectar, els nens jugaven d’una
manera lliure; ells s’organitzaven, interactuaven, i a vegades sorgia el joc simbòlic. I una part
final de tornada a la calma on es tractava que els alumnes rebaixessin l’excitació assolida a la
part principal a través de jocs de relaxació: massatges, etc.

ETAPA DE PRIMÀRIA

Durant aquest curs s'han treballat els continguts marcats pel currículum: el cos imatge i
percepció, habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques, activitat física i salut, expressió
corporal i el joc. Tots els continguts s'han treballat mitjançant el joc per a fer els continguts
més atractius.

La din{mica de les sessions inclouen tres parts, una primera d’escalfament, la segona que és
la part principal on es desenvolupen els continguts a treballar i la tercera la tornada a la
calma. Abans de les sessions s’ha explicat quina és la unitat did{ctica que estem treballant. Al
finalitzar la sessió l'alumnat ordenadament anava al lavabo a treballar la higiene, també fer-
ho a la classe.

40
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

A la majoria de sessions ha estat el docent qui ha proposat les activitats a realitzar tant
individualment com col·lectivament. En alguna sessió molt puntual l'alumnat en grups
cooperatius havien de resoldre un problema motriu plantejat. Algun cop s'ha deixat que
l'alumnat faci joc lliure d’aquesta manera el docent ha pogut fer d'observador per a conèixer
diferents facetes de l'alumnat, (les relacions, el tipus de joc que els hi agrada, com es
comporten, quins rols ocupa cadascú, etc.). Pel que fa a l’avaluació s'han portat llistes de
control, registres d'observacions. L’avaluació l'ha portat a terme el docent.

Al llarg del curs el que més s’ha treballat a cada cicle ha estat:

CICLE INICIAL

● Circuits motrius.

● Jocs d’imatge i percepció corporal.

● Jocs d'habilitats motrius bàsiques (salts, desplaçaments, girs, llançaments i


equilibris).

● Jocs d'orientació espacial.

● Jocs per treballar la lateralitat.

● Joc lliure.

● Jocs sensorials.

● Jocs tradicionals.

CICLE MITJÀ.

● Jocs d'habilitats motrius bàsiques (salts, desplaçaments, girs, llançaments i


equilibri).

● Qualitats físiques bàsiques: força, flexibilitat, velocitat i resistència.

● Jocs d’imatge i percepció corporal.

● Circuits motrius.

● Jocs preesportius: handbol, ultimate (disc volador), hoquei, tennis

41
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

● Expressió corporal a través de coreografies musicals.

● Joc lliure.

● Jocs cooperatius.

CICLE SUPERIOR.

● Qualitats físiques bàsiques: força, flexibilitat, velocitat i resistència.

● Circuits d'habilitats motrius.

● Expressió corporal (sisena hora), teatre.

● Iniciacions esportives (hoquei, handbol, bàdminton, ultimate (disc volador),


futbol-flag)

● Jocs d’arreu del món.

PROPOSTES DE MILLORA.

Aplicar més sessions amb jocs cooperatius per a fomentar la convivència a l’aula.

Crear sessions per fomentar la cohesió dins els diferents grups, especialment a cicle mitjà i
superior.

Motivar a l’alumnat per a què practiquin activitats físiques dins i fora de l’escola.

• ESCOLA 1 D'ABRIL

PSICOMOTRICITAT

Aquest curs eren 5 alumnes: dos de P3, dos de P4 i una de P5. Han realitzat una sessió única
d’una hora i 45 minuts, compartida amb els alumnes de Cicle Inicial, que eren dos alumnes:
un de primer i una de segon. Les sessions s’han dut a terme a la pròpia classe o a la pista
poliesportiva.

La metodologia de treball i els continguts treballats han estat el mateixos que s’han dut a
terme a Riba-roja d’Ebre, en la mesura del possible.

42
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

PROPOSTES DE MILLORA.

Buscar estratègies per a les classes per a què l’alumnat de cicle inicial no noti la diferència
d’edat respecte a l’alumnat dels primers cursos d’educació infantil.

Aplicar més sessions amb jocs cooperatius per a fomentar la convivència a l’aula.

Crear sessions per fomentar la cohesió dins els diferents grups, especialment a cicle mitjà i
superior.

Motivar a l’alumnat per a què practiquin activitats físiques dins i fora de l’escola.

ETAPA DE PRIMÀRIA

Aquest curs eren 11 alumnes: cinc de cicle mitjà, repartits en tres de tercer i dos de quart,
juntament amb sis de cicle superior (quatre de cinquè i dos de sisè). Han realitzat una sessió
única de dos hores. Les sessions s’han dut a terme a la pròpia classe o a la pista poliesportiva.

La metodologia de treball i els continguts treballats han estat el mateixos que s’han dut a
terme a Riba-roja d’Ebre, en la mesura del possible.

PROPOSTES DE MILLORA.

Aplicar més sessions amb jocs cooperatius per a fomentar la convivència a l’aula.

Crear sessions per fomentar la cohesió dins els diferents grups, especialment a cicle mitjà i
superior.

Motivar a l’alumnat per a què practiquin activitats físiques dins i fora de l’escola.

VIII. ACTIVITATS ESCOLARS DE CAIRE ESPECIAL

Són aquelles incloses en el Pla Anual de la ZER que es deriven del currículum escolar i formen
part del procés d’aprenentatge de l’alumnat.
A l'apartat següent es detallen les diferents activitats que han realitzat els centres per separat
i les comunes de ZER amb el programa i les seves valoracions .

43
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

A. ACTIVITATS ESCOLA SANT AGUSTÍ

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

LA CASTANYADA

DATA: 31 de novembre de 2017

PROGRAMA

● Setmana del 16 al 20 d’octubre/ setmana el 23 al 27 d’octubre

- Exposició a la planta baixa dels treballs realitzats a plàstica (EI i EP).

-A Educació Infantil les sessions de tallers han estat relacionades amb la tardor i castanyada.
Guarniment del racó.

-Exposició temàtica de llibres al racó de la biblioteca : tardor, panellets, castanyes, monstres,


por, fantasmes, carabasses...

-Arribada de la nina castanyera la setmana del 23 al 27.

-Assaig de cançons, poesies i danses sobre la castanyada.

-Elaboració per part dels mestres de la carta de la Castanyera.

-Arribada de la carta de la Castanyera: prèvia preparació de la lectura i lectura col·lectiva a


la sala de psicomotricitat (nens de 6è).

● 27 d’octubre- tarda
- Assaig de les danses i poemes.

● 30 d’octubre - matí

- Elaboració de panellets per part de tots els cicles

● 31 d’octubre- tarda

44
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

-A les15:15 h.: 6è passa a recollir les castanyes per les classes. La resta de cursos elaboren

les paperines per posar les castanyes.

-A les 15:45 h: arribada de la Castanyera. Els nens/es d’E.I i C.I. surten a rebre-la.

-Els alumnes de l’escola van cap a la pista.

-Xerrada amb la Castanyera .

- Recital de poesies i danses.

-A les 16h.45h files per anar a buscar castanyes. Se les mengen asseguts a terra en una rotllana
per cicles. Els/les mestres van a buscar les castanyes i les reparteixen al seu grup.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es valora de manera positiva el canvi d’ubicació de la festa (a la pista del pati). Si fa bon temps es
continuarà realitzant al mateix lloc.

Caldria canviar la ubicació de la Castanyera. Recordar el curs vinent que es posi d’esquena a la
barana d’entrada a la pista (donant l’esquena als pares). D’aquesta manera, tothom veur{ els
alumnes de cara.

Cada cicle ha realitzat les actuacions seguides, i han estat centrades bàsicament en les danses. Es
proposa que per la Castanyada els alumnes d’Educació Prim{ria facin danses.

Enguany l’AMPA ha estat l’encarregada de torrar les castanyes. Recordar d’avisar-los el curs
vinent per torrar-les. A l’hora de menjar les castanyes, caldria asseure els nens en rotllanes.
Recordar de comunicar als pares/mares que han de marxar quan els nens i nenes estan menjant
castanyes.

L’AMPA va voler canviar els caramels que es donaven als alumnes per castanyes, però no es van
repartir. Se’ls ha proposat que comprin les castanyes per torrar i que els alumnes no en portin
(enguany les havien portat i a banda l’AMPA en va comprar per repartir crues).

Recordar d’especificar molt a la circular el material que s’ha de portar pels panellets i que s’ha
de fer talls a les castanyes. Recordar també que cal que portin esmorzar el dia que s’elaboren els
panellets.

Tenir present qui compra i prepara els moniatos (3 per cicle).

45
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

EL NADAL

DATA: mes de desembre de 2017

PROGRAMA

➢ Setmana del 11 al 15 de desembre:

-Elaboració de treballs relacionats amb el Nadal i decoració dels racons de cada cicle (veure
memòria de plàstica).

- Reunió per elaborar el programa d’actes del Festival de Nadal. Els alumnes de C.S. escriuen
el guió i fan de presentadors.

- Decoració nadalenca dels passadissos amb motius confeccionats pels alumnes.

- Divendres 15 pel matí: Venda de postals i al mercat del poble.

➢ 19 de desembre
- Assaig de cançons, teatre i poemes sobre el Nadal a la sala de plens.
- Preparació sala de plens

➢ 22 de desembre

- de 9 a 10:

*E.I / C.I / C.M: Rebuda dels alumnes i assaig de cançons i poemes a l’aula.

*C.S: Assaig de l’obra de teatre.

- de 10.00 a 11.00

Els alumnes d’EI i CI es reuneixen a l’aula d’EI per cagar el tió i esmorzen.
Els alumnes de CM i CS assagen i surten al pati per esmorzar.

PROGRAMA DEL FESTIVAL (11.30 a 13.00)

46
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

- Benvinguda als patges


- Representació de l’obra de teatre “El pessebre”.
- EI: Cançons:- Ara ve nadal.
- Els reis de l'Orient.
- Poema P5: Ja és aquí el Nadal.
- Poema P4: Les sabatetes
- Poema P3: Com que sóc tan petit.
- Poema CI: El pessebre.
- CI: Cançó Buon Natale i We wish you a merry Christimas
- CM: Cançó Joulupukin maa
- CS: Cançao de Natale
- Tots: Feliz Navidad.
- Entrega de la carta d’EI i repartiment d’obsequis per part de l’AMPA.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- Les famílies d’EI i CI han pogut venir a l’escola per veure Cagar el Tronc. Es valora
positivament.
- Enguany s’ha anat a fer el festival a la sala de plens de l’Ajuntament. Es valora molt
positivament aquest canvi.
- Els alumnes de CS han redactat el guió i han presentat l’acte, fet que es continuar{ fent
els propers cursos.
- Tot i que el teatre tenia decorats, s’han fet totes les actuacions seguides.
- Els alumnes es van col·locar en dos files a banda i banda de la sala, i els patges just
davant dels pares. Caldria millorar la posició dels alumnes a la sala. Es proposa de posar
els alumnes en forma de U (“començar al 2n llum”). Per tal que les famílies sentissin més
bé els nens es van avançar els que actuaven, fet que va provocar que alguns nens
veiessin esquenes.
- Establir un encarregat de fer fotos.
- S’hauria d’intentar acabar la decoració i les manualitats abans per a poder fer portes
oberts (un dia/ setmana abans). S’acorda que no cal fer el curs vinent la postal per a casa
que es fa a Plàstica.
- Tenir en compte de millorar els àudios del CD i posar totes les gravacions al mateix
volum.
- Enguany es va proposar a l’AMPA que s’encarregués de la decoració de la sala. Continuar
el curs vinent.

47
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

CARNAVAL

DATA: mes de febrer de 2018

PROGRAMA

● 9 de febrer

Matí - al voltant de 2/4 d’1: naixement del Carnestoltes. Els alumnes de C.S llegeixen el
pregó. Els manaments pel dilluns i el dimarts a la tarda són els següents: unes
complement divertit/ una mitjó de cada manera per sobre del pantaló.

Tarda - Al voltant de ¾ de 4: Rua i fi de festa l’escola a portes tancades.

● 12 de febrer

- A 2/4 de 5 de la tarda: Judici del Carnestoltes. Representació del Judici per part
dels nens/es de C.S.

● 14 de febrer
- A les 15:15: Enterrament de la Sardina. Tots els nens/es venen a l’escola amb
berenar i una sardina disfressada penjant d’un pal o canya. Anem a enterrar-la
als bancals de la Senyoreta Leo.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- El teatre llegit del naixement es va entendre molt bé. El temps dedicat també va ser
suficient.
- La valoració general de la rua és correcta. La música era adequada i se sentia bé. Es valora
molt positivament el fet de realitzar l’activitat a portes tancades (els alumnes es van posar
en rotllanes i es van cantar cançons de carnaval).

48
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

- Els mestres van repartir el berenar proporcionat per l’AMPA. Recordar a l’AMPA que si
estem al pati de l’escola no cal una ampolla per alumne.
- Pel curs vinent caldria que cada cicle preparés una cançó per a cantar al Carnestoltes.
- En el teatre llegit del judici s’ha apreciat un bon nivell d’expressió oral i corporal per part
dels alumnes de C.S. En el judici, recordar que si s’ha de cremar l’avatar es necessita 1 hora.
Recordar de posar alcohol dins els capgròs per tal que cremi més ràpid.

49
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Primària

VI CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA A L’ESCOLA

DATA: 15 de febrer de 2018

PROGRAMA

- Els alumnes d’Educació Prim{ria es van reunir a la biblioteca després del pati.
- Primerament, van llegir els alumnes finalistes de C.I, després els de C.M i finalment els de
C.S.
- Després de la lectura de cada alumne el jurat fa la valoració.
- En acabar totes les lectures, el jurat marxa a deliberar i es dóna el veredicte.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es valora molt positivament la realització d’un certamen de lectura en veu alta a nivell de
l’escola ja que:

- Fomenta l’interès per la lectura.

- Permet escollir el finalista de cada cicle que s’inscriur{ al Certamen de Lectura en Veu Alta.

Recordar de tenir preparat una bona càmera per a la gravació dels alumnes durant les lectures.

50
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

SETMANA CULTURAL

DATA: 19 al 23 de març

PROGRAMA

Enguany el tema de la Setmana Cultural ha estat “El nostre riu”.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES


9 a 10h

ELABORACIÓ
DEL MURAL
PER PENJAR EI-CI SORTIDA
10 a ELS “GLOPS FEM LA MONA
11h DE POESIA”
GLOPS DE
CM
POESIA
M
A 11 a
ESBARJO
T 11,30h
Í 11,30 a
12,15h TALLER XERRADA CM-
D’ESCRIPTURA CS
EI / CI / CM:
PADRINS Sebes
12,15 a INAUGURACIÓ LECTORS
13,15h CANÇÓ CS:
XERRADA EI-CI
“LO MEU RIU”
FLORA I Welscamp
FAUNA

15,15 a TALLER DE
PRESENTACIÓ
16,15h DIBUIX /
T ? DE BONES
ESCRIPTURA
A PRÀCTIQUES
R
16,15 a “EL RIU I ELS
D XERRADA
17,15h SENTITS”
A ? “EL RIU I LA
LITERATURA”

51
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA

La Setmana Cultural es va iniciar amb la cançó “Lo meu Riu” de Joan Rovira. Aquesta activitat
va consistir en un assaig previ per cantar tots els cicles junts posteriorment.

XERRADES A L’ESCOLA

El dijous pel matí els alumnes de EI i CI van escoltar una xerrada sobre la flora i la fauna del
riu Ebre. Els alumnes de CM i CS van rebre una xerrada sobre la història de la navegació al riu
Ebre. Les dues xerrades van anar a c{rrec de l’Olga Poblet.

El dijous per la tarda els alumnes de CM i CS van intercanviar amb els més petits bones
pràctiques realitzades durant el curs (relacionades amb la temàtica tractada). Després, van
rebre una xerrada sobre el riu i la literatura a càrrec de Josep Cid, professor de l’institut de
Móra d’Ebre.

TALLERS

Es va realitzar un taller d’escriptura. Els alumnes de CI van treballar rodolins sobre el riu
mentre que els alumnes de CM i CS van elaborar poemes sobre el riu a través de la informació
que recullen els sentits.

Els alumnes d’EI, CI i CM també van realitzar un taller de dibuixos sobre el riu.

ALTRES ACTIVITATS

El dimecres pel matí, coincidint amb el dia Mundial de la Poesia, es va realitzar l’activitat
“Glops de Poesia”. Prèviament, els alumnes de CM van preparar un mural per a exposar els
treballs realitzats al taller d’escriptura.

Tota la primària es va reunir a la zona del costat de la carrossa. Cada alumne va presentar el
seu poema elaborat durant el taller d’escriptura i després es van penjar al mural (dins d’un
gotet de plàstic de colors i penjat amb un fil de pescar).

El dimecres després del pati es van fer els padrins lectors.

Els alumnes d’EI i CI van realitzar la Mona.

PASSADISSOS:

Enguany els passadissos no s’han guarnit amb tem{tica de la Setmana Cultural.

SORTIDES

El divendres es va realitzar dues sortides diferents:

52
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

SORTIDA A SEBES (EI, CI i CM)

● HORARI

- Sortida: 9:00 del matí


- Arribada: 17:00 de la tarda

● PROGRAMA

Arribada a la reserva natural de Sebes i esmorzar. Visita a la primera passera on els


monitors ens expliquen la fauna que podem observar. Després anem a veure els cavalls de la
Camarga i els hi donem de menjar. Tot seguit emprenem el camí cap al mas de les cigonyes
on dinarem i continuarem observant la fauna i flora de la reserva.

Abans de marxar visita al centre d’interpretació del camí de sirga. A les 16:00 fi de les
activitats i tornada cap a casa.

● PREU DE LA SORTIDA

5€

SORTIDA A WELSCAMP (CS)

● HORARI

- Sortida: 8:00 del matí


- Arribada: 17:00 de la tarda

● PROGRAMA

Arribada i visita a la zona dels apartaments.

Esmorzar i visita dels vaixells.

Explicació per part d’un alumne de CS de tècniques de pesca.

Dinar i passeig pel riu amb un dels vaixells.

16:45h tornada a Riba-roja.

17:00h arribada a l’escola. Es va fer temps al pati, fins l’hora de sortir.

53
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

● PREU DEL VIATGE

5€

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- El claustre valora de forma positiva totes les activitats, xerrades i tallers de la Setmana
Cultural.

- Tot i que en altres cursos s’havia proposat d’iniciar sempre la Setmana Cultural amb un
conte, també es valora positivament el fet d’iniciar-la amb una cançó.

54
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

SANT JORDI
DATA: 23 d’abril de 2018

PROGRAMA

- Mes d’abril

-Decoració de punts de llibre solidaris de la ONG “Save the Children”.

-Elaboració de diferents roses de Sant Jordi (manualitats) per part de cada cicle.

- 23 d’abril

Pel matí

A les 9:00 CS va anar a la plaça de l’Ajuntament per muntar la parada de venda dels punts de
llibres i les roses.

A les 11:00 hi va anar CM i fan el canvi.

La resta d’alumnes visiten la parada durant el matí.

Per la tarda

A les 15:15h Padrins/es i fillols/es van fer una activitat conjunta. Van pintar un punt de llibre
de Sant Jordi i de la princesa i se’l van intercanviar.

A les 16:00: Els alumnes de C.S van representar l’obra de Sant Jordi amb les titelles i es va
treure el drac al pati per poder jugar. Seguidament es va fer entrega dels llibres obsequiats
per l’Ajuntament.

55
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

L’alcalde i la regidora de Cultura van entregar els diplomes als finalistes i guanyadors del
Certamen de Lectura en Veu Alta. de l’escola i els llibres de l’autor convidat. També es fa
entrega de diplomes en agraïment a la participació en la venda de punts de llibre solidaris.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Recordar de deixar preparat amb anterioritat tot el necessari per anar a la parada a vendre els
punts de llibres i les roses.
Recordar que els alumnes de C.M han de fer el pati una mica abans per poder estar al mercat a
les 11. A la parada del mercat és bo que hi hagi tres mestres.

Es valora positivament que el grup de CS representi l’obra a la resta de l’escola. Cal recordar
que els alumnes de CS han de treure tot el material i retornar-lo a la sala de psicomotricitat en
acabar. Pel curs vinent s’hauria de reparar el drac.

Creiem adient que l’entrega de diplomes es realitzi el dia de Sant Jordi. Cal tenir present que cal
fer els diplomes amb anterioritat a l’acte d’entrega.

A nivell general es valoren de manera positiva totes les activitats programades donat que
contribueixen a:

- Reconèixer el dia de Sant Jordi com el dia del nostre Patró.


- Reconèixer el dia de Sant Jordi, com el dia del llibre i el dia dels enamorats.
- Fomentar el gust per la lectura.
- Exercitar l’expressió escrita amb les diferents tipologies de textos.
- Donar a conèixer a l’alumnat els orígens històrics de l’entorn on viuen.
- Treballar la solidaritat en l’elaboració dels punts de llibre solidaris de la ONG “Save the
Children”.

56
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

MOSTRA DE TEATRE - MÓRA D’EBRE


DATA: 15 de maig

PROGRAMA

Enguany s’ha celebrat la 32a Mostra de Teatre Escolar de la Ribera.

L’escola ha participat a la mostra amb la representació de l’obra “Un mal dia el pot tenir
tothom” interpretada pels alumnes de C.S i “La música de la nit ” interpretada pels alumnes
d’E.I.

HORARI DE SORTIDA

L’autobús va a càrrec del Consell Comarcal.

Sortida a les 8:35

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es valora de forma positiva ja que és una activitat molt completa i amb la qual es treballen
molts continguts.

L’obra de teatre de CS ha estat preparada durant una 6a hora d’expressió corporal. De cara el
curs vinent seria convenient mantenir aquesta 6a hora per tal de poder preparar l’obra.

Les dues obres es representaran també al festival de final de curs, per tal d’aprofitar el treball
realitzat i que les famílies puguin veure l’obra (a la mostra de teatre no hi assisteixen les
famílies).

Caldria que l’obra de teatre de C.S no tingués una durada massa llarga.

57
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

FESTIVAL DE FI DE CURS
DATA: Divendres 22 de juny de 2018
HORA: 18:00

PROGRAMA

● Tot el curs: preparació de cançons des de l’{rea de música


● Durant el tercer trimestre també s’han preparat actuacions per part dels mestres
d’educació física i d’anglès.
● Els alumnes han preparat actuacions durant l’hora del pati.
● Segona setmana de juny: cartell.

ACTUACIONS CURS
1 CONTE: LA MÚSICA DE LA NIT E.I
2 DANSA DE L’HIPOPOTAM C.I

3 BALL: JACK I ELS PIRATES C.I / CS


4 OBRA: THE PRINCESA AND THE PEA C.M
5 DANSA: MAAHI-VE C.M
6 OBRA: UN MAL DIA EL TÉ QUALSEVOL C.S
7 REGUTON “EQUIS” 5è
8 BALL: “LA CINTURA” D’ÀLVARO SOLER 6è
9 COMIAT DE 6è 5è

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT
Com ja fa uns cursos, el festival ha estat organitzat per part dels mestres i els diners que es van
recollir amb l’aportació volunt{ria per part dels assistents en una caixa col.laboradora seran
per l’escola.

58
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

Aquest curs no s’ha tingut en compte que altres cursos es va considerar oportú que el festival
no pot durar més de dues hores.
Es valora positivament el fet d’anar a assajar el dia abans del festival i realitzar l’assaig tal i com
s’ha de fer el dia del festival (entrar pels camerinos, saludar quan s’acaben les actuacions...).
Es recomana realitzar una sola actuació per curs per no allargar el festival.
Recordar de posar tota la música que es necessita pel festival en un mateix CD/USB.
La instal.lació tecnica de so (micros, ordinador, altaveus, taula de so,..) i de llum hauria d’estar
preparada abans de l’hora d’inici del festival.
Excepte la representació d’educació infantil, les altres no es van sentir gaire bé per la mala
ubicació dels nens i els micros.
Pel curs vinent es podria realitzar un ambient d’expressió corporal per preparar el festival.
Preparar una actuació conjunta per part de tots els nens i amb una cançó coneguda.
Asignar les feines que farà cada mestre: teló, mestre vigilant, música, llums, canvis de nens,
fotograf…
Dur ampolles grans d’aigua per a tots els nens/es.

59
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA D’ACTIVITATS
Escola Sant Agustí

Curs 2017-2018 Tots els Cicles

GIMCANA D’AIGUA

DATA: 22 de juny de 2018

PROGRAMA

➢ 10:00: Inici de la gimcana.➢ Els alumnes de 6è es reparteixen d’encarregats de cada un dels equips. Van a buscar els alumnes
que formen part del seu grup i se situen a la prova que els correspon per començar la gimcana.
(Veure ESCOLA/ DIRECCIÓ/ FESTES per veure els quadrants, les proves i els grups).

➢ 11: 00 esmorzar
L’AMPA proporciona l’esmorzar.

➢ Després d’esmorzar: festa d’aigua


Aquest curs no s’han remullat amb globus d’aigua sino amb pistoles d’aigua que portaven tots
els alumnes de l’escola. Els alumnes de 6è són els encarregats de remullar els nens i les nenes
amb la m{nega d’aigua.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- Es valora molt positivament la realització de la gimcana d’aigua ja que els alumnes


gaudeixen molt amb totes les proves.
- Recordar als mestres responsables de cada prova que preparin tot el material que
necessitaran i que cal que ho recullin tot un cop finalitzada la gimcana.

60
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

B. ACTIVITATS ESCOLA 1 D’ABRIL

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Tota l’escola

CASTANYADA
DATA

- Dimarts, 31 d’Octubre de 2017 per la tarda.

PROGRAMA

- Va venir la Castanyera a l’escola. La vam rebre asseguts a l’aula gran.


- Tota l’escola, a l’{rea de festes i tradicions, van preparar una petita obra de teatre on
s’havia treballat les festes que es celebren aquest dia, i el dilema sobre quina era millor
celebrar. L’obra es titula “Quina festa celebrem?”
- Les actuacions dels nens van ser:
EI i CI: Tipi, tipi tap
CM i CS: Swing de la tardor.
EI i CI: Collir castanyes
CM i CS: Tradicions del grup Xeic
- A l’acabar les actuacions l’AMPA ens va convidar a un berenar, vam menjar castanyes,
moniatos i panellets (confeccionats en un taller realitzat per l’AMPA). Va ser una
activitat oberta a la gent del poble.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- Les activitats van agradar molt i van ser molt divertides.


- Aquell dia va marxar la llum i es va desconfigurar l’ordinador de la PDI cosa que va

61
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

dificultar escoltar les cançons que s’havien de fer. Per a les properes vegades cal tenir-
les descarregades en un pen o a l’ordinador.

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Tota l’escola

NADAL
DATA

- Dijous 22 de desembre de 2017, pel matí.

PROGRAMA

- Dues setmanes abans va arribar el tió a l’escola.


- Prèviament l’alumnat de prim{ria va realitzar les felicitacions de Nadal a l’hora de
plàstica.
- Felicitacions de l’escola:
- en paper (per a cada família): , escola.
- Electròniques (la mateixa de paper però en format digital): Escoles Ribera, famílies,
AMPA, mestres ZER, Inspector, Inspectora en cap, CRP, Angel EAP, ajuntament,
cooperativa i President Cooperativa

- L’alumne de 5è, Eloi Abelló Pujol, va ser el guanyador del concurs de postals de Nadal
que, per quart any consecutiu, realitza l’ajuntament entre l’alumnat de cicle mitj{ i
superior de la nostra escola, per triar la postal que servirà de felicitació del Consistori
Municipal. Enguany, la tècnica utilitzada va ser una composició, de la qual se’n va fer
una fotografia..

- A 1/4 de 10 va arribar el Pare Noel i els familiars que van poder passar el matí amb
nosaltres. Es va començar amb el visionat d’una pel·lícula feta amb la tècnica del Croma.
Va estar preparada a l’{rea de festes i tradicions. La pel·lícula narrava com els tres
follets del Nadal ajuden a tres avars ajuden a descobrir el significat d’aquestes festes
tant importants. Aquesta es titula: La màgia del Nadal. Es va obsequiar a cada alumne
amb un CD on estava gravada i també es va pujar al YouTube per tal de poder-la
visionar on volguessin.
Després hi va haver un seguit de cançons:
CI i EI: una interpretació de “El Trencanous”, La nit de Nadal ( En Catal{) i Buon Natale
(italià).
CM i CS: “Joulupukin maa” (en finlandès), Cançao de Natal 2011 (en portuguès), La luz

62
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

que nace en ti” (castell{) i “Feliz Navidad” Castell{ i anglès) .

- Després vam anar a esmorzar a la classe d’infantil (pagat per l’escola)

- A continuació, vam tornar a l’aula doble i el Pare Noël va repartir els regals que portava
per l’escola (recollits per cada alumne i per les mestres)
Per als alumnes: Jocs: “Chocolate ficx”, “Camelot”, “Pinguins”, un camió, un carretó, tablets,
fundes per les tablets, i 4 llibres.
Per l’escola: un telèfon inalàmbric.

- Com a cloenda de l’acte el Tronc de Nadal va “cagar” una bossa de txutxes per cadaa
alumne de l’escola, pagat per l’AMPA.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- Aquest any l’AMPA ens va donar 150€ per comprar els regals. Com que l’escola
disposava de diners va aportar 502,91€ per als regals.
- Va sobrar mitja coca, un Cacaolat, una rajola de xocolata sense llet i un brick de llet.

63
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018 TOTA L’ESCOLA

CARNAVAL
DATA

- Divendres, 9 de febrer de 2018

PROGRAMA

- La setmana anterior al Carnaval es van assajar diferents danses per tal de poder ballar-
les durant la cremada del Carnestoltes.
- Aprofitant la temàtica treballada al plàstica: els pintors. Ens hem disfressat tots de
pintors amb estil Kandinsky.
- Cap a les 10:30 es va fer la rua pel poble: el Carnestoltes no va venir i vam passejar el
Carnestoltes de paper que vàrem construir durant aquella setmana. (es va utilitzar un
cotxet per a portar-lo juntament amb l’altaveu amb la música).
- A la tarda a l’escola es va fer el judici i es va llegir el testament.
- Després es va anar al Sindicat, on l’AMPA va llogar una taller sobre el carnestoltes i
després van donar berenar.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- El fet de transportar l’altaveu en un cotxet va permetre escoltar la música bé i fer molta


festa, així el veïnat sabia en quin lloc del pobles estàvem.
- L’alumnat de CS ha fet les següents aportacions:
o Fer un recull de músiques carnavaleres que agradin a cadascú i que es pensin la
coreografia que anirem fent durant la rua.
o Demanar a l’AMPA que vingui el Carnestoltes de veritat damunt la carrossa, com
anys endarrera i que ens donin confeti per tirar durant la rua.

64
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Tota l’escola

CAMINADA DIA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA AL CARRER


DATA
Dijous, 19 d’abril de 2018. De 10h a 13.15h.

PROGRAMA
Dintre del mes de l’activitat física al carrer, juntament amb la col·laboració de l’ajuntament, es
va organitzar la caminada al voltant del terme de la Palma, Bovera i Flix. A banda de Mercè, Joel
i Mateu, ens va acompanyar el tècnic de l’ajuntament, el Dani, que ens va fer de guia i ens va ser
molt útil.
La caminada la vam dividir en dos parts: una per als de cicle mitjà, cicle superior i la Martina de
cicle inicial. L’altra, per als d’educació infantil i el Nil d’inicial.
El recorregut dels primers va ser en el mateix ordre: pi de Cal pino, cova del Porrerano i coll de
la Creu. Dist{ncia total d’uns 6 km més o menys.
Per altra banda, el dels més petits i petites: pi de Cal Pino, mas del Porrerano i coll de la Creu.
Distància realitzada al voltant dels 3 km.
Al voltant de les 11 del matí, ja per separat, vam parar per a esmorzar.
Per finalitzar, vam tornar a l’escola abans de la 13.15.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat va anar molt bé, tot l’alumnat va poder aguantar sense cap tipus de problema el seu
recorregut, a banda de passar-s’ho molt bé envoltats de la natura i realitzant una activitat física
essencial i bàsica com és caminar. Al mateix temps, van poder conèixer i saber més sobre llocs
propers al poble.

65
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

RENTAT DE MANS
DATA
● Divendres, 6 d’abril de 2018 a les 12 del migdia.

PROGRAMA

● Ha vingut l’infermer de la Palma i ens ha passat un vídeo per tal de conscienciar als
alumnes de CI sobre la necessitat de rentar-se les mans, ja que el no fer-ho es font
de contagi de malalties. Posteriorment s’han comentat les imatges.
● Els alumnes de 1r participaran en un concurs de dibuix “Em rento les mans quan
toca”. Hi ha un guanyador per a cada centre.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT
● El vídeo ha estat molt visual i entenedor. Ha estat el mateix que el curs passat.
● A l’infermer li ha costat posar-se al nivell de l’edat dels nens.
● Els nens han estat atents i han participat de l’activitat. Hi han assistit els alumnes d’EI
i de CI.
● El guanyador de la nostra escola va ser el Nil Abella Abella. Li van donar un llapis,
colors de guix, una carpeta, una llibreta de dibuix, una goma, una maquineta, 2 llibres,
uns colors especials, uns colors de fusta i un diploma
● Ha anat a recollir el premi el dia 7 de maig a les oficines del Consell comarcal de Móra
d’Ebre.

66
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

SANT JORDI
DATA
Dilluns 23 d’abril per la tarda

PROGRAMA
Vam confeccionar roses vermelles amb nius de pasta i oueres.
A l’Àrea de música es van treballar unes cançons que es van afegir a un conte sobre uns indis.
Per últim, l’Ajuntament va regalar a cadascú un llibre de l’escriptora que visitar{ l’escola, la
Maite Carranza.
Filomena ficalapota: EI
Maurici serrell suat. CI
Contra el fantasma del foc. CM
Víctor i els vampirs. CS

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Els nens van marxar molt satisfets amb la rosa que havien confeccionat i el llibre de
l’ajuntament.
El conte va ser una mica difícil d’entendre per als més petits. Caldria treballar-lo a priori amb
ells.

67
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

MOSTRA DE TEATRE
DATA
Dijous dia 17 de maig de 2018

PROGRAMA

● “Uns visitants inesperats”

Els alumnes de tota l’escola van representar l’obra que s’havia preparat a l’hora de festes i
tradicions.
L’obra narra una sortida d’uns nens, als quals els sorprèn la pluja al mig del bosc i troben una
casa encantada plena de bruixes, monstres i vampirs. els nens s’ho passen de primera i no
volen marxar i els monstres volen que parcin ja que no se’ls poden menjar, els pares dels
nens saben on estan i els han de venir a buscar. Una obra entretinguda i carregada d’humor.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT
La valoració global de l’activitat és molt positiva. tot i que per altres obres cal tenir present
que en moltes escenes sortien tots els nens alhora i calia una millor interpretació per tal de
saber qui parlava.

68
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

SANT ISIDRE
DATA
15 de maig de 2018

PROGRAMA
vam fer una exposició al sindicat, una part es va treballar a l’{rea de religió, altres parts
constaven de: els avantatges sobre els envasos de vidre i de pl{stic , la historia de l’oli , usos
de l’oli... També vam fer oli macerat i conservació d’aliments. I per decorar i diversos
caligrames i dibuixos relacionats amb l’oli.
La cooperativa ens va regalar un regal molt bonic, però a cadascú una cosa diferent i una
tauleta per a l’escola. Ens va agradar molt a tots!!

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Va resultar una bona exposició, era molt vistosa i va agradar.

69
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

Festival final de
curs
DATA
Diumenge dia 17 de juny
de 2018, a les 18:00 h.

PROGRAMA

Teatre (tota l’escola): “ELS VISITANTS INESPERATS”


Actuacions:

1. Maahi Ve Tota l’escola

2. Suena el dembow Ènia, Elena, Eloi


Persona guapa Latifa
Chas Isabel, Vinyet, Martina, Nil

3. 1,2,3 Latifa, Ènia


Déjate llevar Ènia, Ivet

4. Els pirates Ana, Renata, Joan, Guillem , Emily, Nil i Martina

5. Lo malo Montsant, Àlex, Eloi, Ènia


A quién le importa Isabel, Vinyet, Martina, Nil
Mi cintura Latifa, Emily

6. El lleó vergonyós Ana, Renata, Joan, Guillem Emily, Nil i Martina

7. Amor con hielo Eloi, Elena, Montsant


Like Mike Genís, Àlex
Shake it off Eloi, Ivet Montsant, Àlex, Ènia, Latifa

8. Polka de P5 a 6è

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Xuxes: se n’ha comprat una bossa per a cada alumne del centre i pels fills dels mestres

70
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

presents.
El teatre es va preparar en una de les sisenes hores de les què enguany disposava el centre.
Vam llogar micros ambientals (electrònica Canalda de Móra d’Ebre) i en vam posar dos
penjats d’un cordill, es va sentir molt bé la representació. (Amb 2 micros ja n’hi haur{ prou).
La taula de so era de l’Ajuntament.
Els balls es van preparar a educació física, música i les tutores a estones que podien.
La durada del festival va ser d’unes 2 hores.

L’Ajuntament ha fet les còpies dels cartells i 75 còpies del programa.

De cara a l’any que ve


Ens podem plantejar comprar els micros ambientals.

71
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

FESTA FI DE CURS
DATA

- 22 de juny de 2017

PROGRAMA

- La Renata ens va convidar a esmorzar, ja que celebra el seu aniversari al juliol.


- a primera hora amb els alumnes de CS vam preparar els globus d’aigua i els materials
necessari per a fer els jocs a la pista poliesportiva.
- Els alumnes de EI, CI i CM es van quedar al centre i van fer una corona per a la Renata i
van cantar i ballar amb la mestra de música.
- A mig matí, 11h, vam baixar cap al la pista poliesportiva i vam jugar: volei-globus,
curses amb ous, encertar globus d’aigua en anelles, cursa per omplir amb gots una
garrafa… i finalment una guerra d’aigua amb globus i pistoles que van portar els
nens/nenes de casa.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

- La festa de fi de curs va ser molt divertida.


- Tot i la calor, ens vam anar remullant tota l’estona.

72
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

XERRADES A L’ESCOLA PER A L’ALUMNAT I/O FAMÍLIES


“Internet segura”

Dilluns 20 de novembre, es va obrir l’escola a la població per tal d’oferir una guia per moure’s
de manera segura per la xarxa.

La coordinadora TAC va realitzar una sessió oberta a mares i pares de l’escola i a tota la
població.

En ella es van tractar els aspectes més rellevants quant a la seguretat que han de tenir a les
seves cases amb l’ús d’Internet. Es va comptar amb l’aula de la PDI per tal de projectar alguns
tríptics que el Departament facilita a les escoles i es va explicar com es treballen dins l’aula
aquests aspectes. Finalment es va fer un petit col·loqui on tothom qui va voler va participar.

Al finalitzar la xerrada es va enviar a totes les persones interessades la informació per correu
electrònic. Finalment, es va realitzar un petit col·loqui on els assistents van donar el seu parer i
van degustar un petit berenar.

“La Biblioteca de l’escola”

Dilluns 11 de desembre, es va dur a terme la segona xerrada organitzada pel centre per tal
d’obrir l’escola a la comunitat educativa i població en general.

La temàtica, aquest cop, va ser explicar el funcionament de la biblioteca del centre, el servei de
préstec i la consulta del catàleg e-pèrgam.

La formadora, Anna Ma. Bladé, responsable de la biblioteca del centre, va dinamitzar la xerrada
amb una part pràctica, en la què els assistents van poder practicar on-line el que s’anava
explicant.

Per acabar es va oferir als presents un petit berenar mentre es visitava la biblioteca de l’escola.

Podeu consultar la presentació de la xerrada en la següent adreça:


https://en.calameo.com/books/002997076bf23c9d68c61

“Salut i cames”

Dimarts 24 d’abril de 2018

73
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

De 15:15 a 15:45 h. xerrada per a EI i CI.

De 15:45 a 17:15h. xerrada per a CM i CS, així com per a tots els veïns que hi han volgut assistir.

“Bat l’Estiu”

Dimecres dia 20 de juny, a les 16:30, es va realitzar aquesta xerrada per a les famílies, per tal de
donar a conèixer els beneficis i la importància del consum de fruta, hortalisses i llet.

VALORACIÓ GLOBAL
És positiu continuar realitzant xerrades amb les famílies i, en la mesura del possible i de la
temàtica, obrir-les al veïnat.

74
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
Escola 1 d’Abril
MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Curs 2017-2018

CONCURSOS EN QUÈ S’HA PARTICIPAT

Concurs Higiene de les Mans

Va vindre a l’escola l’infermer del poble, el Miquel, a fer una xerrada per tal de conscienciar
l’alumnat sobre la necessitat de rentar-se les mans, ja que el no fer-ho és font de contagi de
malalties. Tot i que l’activitat estava destinada a 1r de Cicle Inicial, hi van assistir també els de
2n. Després els de 1r van participar en un concurs juntament amb totes les escoles de la
comarca. Hi havia un premi per a cada escola, i de la nostra va resultar guanyador el Nil Abella
Abella, qui va anar a recollir el premi a l’oficina del Consell Comarcal.

Concurs Jocs Florals Escolars de Catalunya

Aquest curs ja és el cinquè que la nostra escola participa en els Jocs Florals Escolars de
Catalunya. Enguany vam presentar molt bons treballs però no va quedar seleccionat ningú per a
la següent fase.

Concurs Lectura en Veu Alta

L’alumnat de Cicle Mitj{ i Cicle Superior de la nostra escola ha participat en el XIV Certamen
Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta.

Primer que tot vam fer un concurs intern per seleccionar l’alumnat que havia de representar a
la nostra escola en la fase de quarts de final a Tortosa. Els participants van llegir molt
emotivament la lectura seleccionada, i després d’una gran deliberació, en la categoria “Grumets
vermells”(CM) el jurat va escollir com a representant a Vinyet Solà Quiñonero, de la categoría
“Grumets verds” (CS) va resultar representant del centre Ivet Franch García.

Als Quarts de Final celebrats a Tortosa, tot i que ho van fer molt bé, no va quedar seleccionada
cap nena del nostre centre.

Concurs de Dibuix i Receptes DOP Siurana

L’alumnat de l’escola 1 d’Abril de la Palma d’Ebre de CM i CS es van presentar al concurs D.O.P


Siurana fent una recepta feta amb oli d’oliva verge extra DOP Siurana i un dibuix relacionat amb
l’oli.
Vam rebre una gran sorpresa quan ens van anunciar que hi havia dos guanyadors de a nostra
escola, en la categoria A: el Julià va ser finalista del concurs de dibuix i la Isabel va ser la

75
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

guanyadora del concurs de receptes!


La Isabel va anar a l’escola d’Hosteleria i Turisme de Cambrils a cuinar la seva recepta: Bacall{
confitat i la van gravar per TV Reus.
Posteriorment els dos van poder anar a l’Estació Enològica de Reus a recollir el seu premi. Allí
hi havia exposats els dibuixos de tots els finalistes i guanyadors i també vam degustar els plats
guanyadors del concurs.

Recollida de piles

Amb l’ajut de tot el veïnat vam recollir enguany 19,6 kg de piles, amb les que vam participar en
un concurs.

Logo Apadrinament

L’alumnat de CS ha participat a la primera mostra “Dibuixa el teu logotip Apadrinem el nostre


patrimoni”, concurs adreçat als centres que hem estat inscrits al programa Apadrinem el nostre
patrimoni.

VALORACIÓ GLOBAL

- El fet de participar en concursos es valora molt positivament perquè l’alumnat est{ més
motivat en la producció literària ja que hi veu una finalitat.

- Per la lectura es va treballar els diferents aspectes durant la mitja hora de lectura diària
que marca el Departament.

76
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

C. ACTIVITATS ZER

ZER EBRE
MEMÒRIA DE SORTIDES

Curs 2017-2018 Alumnat CICLE SUPERIOR

COLÒNIES A POBLENOU DEL DELTA


DATA: 16-18 d’octubre 2017

HORARI DE SORTIDES:

La Palma d’Ebre: 9:00 hores


Riba-Roja d’Ebre: 9:30 hores

PROGRAMA

El programa d’activitats es basava b{sicament en la pr{ctica de l’idioma anglès i l’adquisició de


noves competències relacionades amb aquesta llengua estrangera en un entorn natural com el
del Delta de l’Ebre passant tres dies a una casa de colònies. La dinàmica general diària oferida
als alumnes incloïa esmorzar, activitat de matí, dinar, activitat de tarda, sopar, activitat
nocturna i diferents moments de temps de lleure. Algunes de les activitats de les que van
poguer disfrutat els alumnes van ser jocs, manualitats, activitats d’orientació, excursions per
conèixer i gaudir del medi natural, balls i propostes lúdiques… totes dues a terme mitjançant la
llengua anglesa en la seva totalitat.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

L’activitat s’ha valorat molt positivament tenint en compte diferents aspectes. En primer lloc,
la immersió lingüística a la que s’han vist exposats els alumnes a l’hora de dur a terme les
activitats proposades per part de les monitores del centre. En segon lloc, els nens i nenes han
pogut conèixer i valorar un medi natural com ara el Delta de l’Ebre. En tercer lloc, l’alumnat de
La Palma d’Ebre i Riba-Roja d’Ebre han pogut compartir experiències i tindre un tracte més
proper.

77
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA DE SORTIDES

Curs 2017-2018 Tot l’alumnat de la ZER

11a TROBADA ZER EBRE

DATA: 31-10-18
HORA DE SORTIDA: 9 del matí des de Riba-roja d’Ebre

PROGRAMA

Enguany s’ha fet l’onzena Trobada de la ZER el primer trimestre del curs a l’escola de La
Palma d’Ebre. Es va acordar en claustre de fer-la a principi de curs per tal de fomentar les
relacions socials de l’alumnat.

Com ja és habitual, unes setmanes abans l’alumnat de C.S de la ZER, ha participat en el


concurs per a l’elaboració d’un cartell anunciador de la Trobada. Enguany ha estat
guanyadora l’alumna de La Palma d’Ebre: Ivet Franch Garcia de 5è

· Arribada al voltant de tres quarts de deu del matí.

· Rebuda dels nens i nenes de Riba-roja amb una cançó de benvinguda “


Qualsevol nit pot sortir el sol” per part de tot l’alumnat de la ZER que s’ha
preparat prèviament a les classes de música.

· Esmorzar a c{rrec de l’AMPA al poliesportiu que es troba al costat de l’escola.

· Entrega del premi del concurs del cartell de la trobada.

· Jocs a càrrec del professorat preparats pel professor d’Educació Física al pati de
l’escola(camp de futbol)

78
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

A partir de Segon:

11:00 – 11:30 Joc: El cementeri. Equip GROC contra equip NEGRE.

Joc: El mocador. Equip ROSA contra equip BLAU.

11:30 – 12:00 Joc: El cementeri. Equip ROSA contra equip BLAU.

Joc: El mocador. Equip GROC contra equip NEGRE.

12:00 – 12:30 FINAL. Joc: El cementeri. Els guanyadors de l’enfrontament


disputen la final.

Atenció: Els mestres que estiguin a l’espai de la pista poden decidir si els altres dos
equips que no juguen la final fan d’espectadors o també hi ha l’opció de que juguin al joc del
mocador.

DISTRIBUCIÓ DE MESTRES PER ZONES I JOCS:

ZONA JOC MESTRE/A GRUP AMB EL QUE


COMENÇA

1 EL CEMENTIRI JAVI/CINTA/XAVI/LEO EQUIP GROC I EQUIP


NEGRE

2 EL MOCADOR OLGA/MIREIA/ANNA/LE EQUIP ROSA CLAR I


O EQUIP BLAU FORT

A tenir en compte:

· El capit{ de cada equip amb l’ajut de cada mestre/a s’encarregar{ de posar les
targetes de colors als grup amb els quals comencen. De la mateixa manera,
s’encarregaran de treure les targetes al final de les competicions.

· El canvi de zona ho decidiran els mestres que estiguin en aquestes zones seguint
l’horari.

· A cada zona s’estar{ 30 minuts, aproximadament.

· Els nens que estan en negreta aconsello que siguin els capitans dels seus equips.
B{sicament per a què s’encarreguin de numerar als seus companys quan juguin al
mocador.

79
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

· La Mireia està a les dos zones i s’encarrega de fer fotografies.

GIMCANA P3, P4, P5, 1r:

DISTRIBUCIÓ DE MESTRES PER ZONES I JOCS:

ZONA JOC MESTRE/A GRUP AMB EL


QUE COMENÇA

1 1, 2, 3 PICA PARET MONTSE TARONJA

2 TERRA, MAR I AIRE Mª JESÚS ROIG

3 LA GALLINETA CEGA CAROLINA/GE ROSAFORT


MMA

4 BITLLES LAURA/ALBA BLAU CLAR

5 LES CADIRETES MERITXELL/M VERD


ERCÈ

A tenir en compte:

· Cada mestre/a s’encarregar{ de posar les targetes de colors al grup amb el qual
comença. De la

mateixa manera, cada mestre/a s’encarregar{ de treure les targetes a l’últim grup que
passi per la seva zona.

· El canvi de zona es far{ seguint l’ordre numèric habitual; de la 1 es passar{ a la 2,


de la 2 a la 3, etc. Els de la 5 passaran a la 1.

· A cada zona hi estarem uns 14 minuts. El canvi es produirà quan ho digui la


persona encarregada. Hauria d’haver mestres encarregats de portar als nens al
lavabo i de fer fotografies.

· L’inici de la gimcana hauria de ser a les 11:00 i el final a les 12:30.

· Al voltant de dos quarts d’una retorn a Riba-roja d’Ebre.

80
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

Preu de l’activitat: .

Autobús : gestionat i subvencionat per l’AMPA de l’escola de Riba-roja d’Ebre.


Regal: 17 €
TOTAL: 12€

VALORACIÓ

L’objectiu principal de les trobades sempre ha estat el fet de que els/les alumnes de les
dues escoles fomentessin la seva relació.

Valorem de forma positiva l’activitat així com fer-ho a inici del curs escolar en dimecres
que no hi ha classe a la tarda(dimecres anterior a la festa de la Castanyada).

Es valora molt positivament la tasca d’organització dels jocs de la Trobada per part del
mestre d’Educació Física.

PROPOSTES DE MILLORA
Recordar que :
S’ha de ser més exigent en les pautes per fer el cartell de la Trobada, tant a nivell artístic
com ortogràfic.
És millor esmorzar després de la rebuda.
S’ha de procurar estar preparats per rebre als nens de l’altra escola. Posar-nos en contacte
quan falta poc per arribar.
L’especialista de música prepari alguna cançó o activitat conjunta.
Es proposa disputar la final del mocador alhora que es fa la final del cementiri.
Tenir el regal preparat amb temps.
Avisar a l’AMPA sobre l’esmorzar, haurien d’intentar no donar pastisseria industrial i a
poder ser tenir en compte l’alumnat amb intoler{ncies.

81
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE MEMÒRIA DE SORTIDES

Curs 2017-2018 Alumnat de CS de la ZER

SORTIDA A LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ

DATA: 16 de març de 2018

HORARI DE SORTIDA

-La Palma--- A les 8,00 h


-Riba-roja---- A les 8,30 h

PROGRAMA

Espai interactiu de divulgació de l’energia i del funcionament d’un central nuclear.

El Centre d’Informació de la central nuclear Ascó obre les seves portes per apropar a
estudiants i curiosos aspectes generals de l’energia elèctrica, les radiacions, els models de
generació energètica, la seguretat i la protecció de les persones, així com descobrir alguns
dels elements més significatius de les instal·lacions nuclears, com la cavitat del reactor, la
sala de control o la piscina on s’emmagatzema el combustible gastat.

VALORACIÓ DE LA SORTIDA

Aquesta sortida va ser costejada íntegrament per la Central Nuclear (transport i activitats) i
considerem que s’hauria de fer cíclica, cada dos anys.

Els alumnes van gaudir molt de l’activitat pel fet de ser interactiva.

82
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
MEMÒRIA ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Alumnat de CI

PATIJOC
DATA: 13 d’abril de 2018.

HORARI DE SORTIDES:
La Palma d’Ebre: 09:30 hores.
Riba-Roja d’Ebre: 08:15 hores.

PROGRAMA

A les 09:00 hores vam trobar-nos les diferents escoles al casal municipal de Miravet.
Participaven a la trobada els alumnes de cicle inicial de les escoles de la Ribera d’Ebre.

Seguidament van repartir els alumnes en grups i zones.

A les 10:00 hores va començar l’activitat, pròpiament dita. Els alumnes van passar pels
diferents espais habilitats al camp de futbol per realitzar jocs populars i/o tradicionals.
Aproximadament, cada 10 minuts, es canviava de joc. A cada espai hi havia un o dos
monitors que eren alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Sta. Teresa de Móra d’Ebre que
s’encarregaven d’explicar el joc i vetllar pel bon funcionament del mateix.

Els alumnes van participar a 18 jocs durant el matí. A mig matí vam parar per esmorzar i
després vam continuar amb les diferents rotacions programades.

A les 13:30 hores vam dinar dintre del mateix recinte.

A les 14.15 vam anar a fer una caminada per Miravet per poder sortir a l’exterior.A les
15:00 hores el presentador de la trobada ens va animar a ballar unes cançons, l’última va
ser: “Em moc, m’agrada l’esport” que prèviament havia estat assajada a les diferents
escoles.

A les 16:00 hores fi de la trobada i retornar als pobles corresponents.

La trobada va ser organitzada pel Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre i era gratuïta.

83
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es valora molt positivament aquesta activitat, per la interacció que l’alumnat té amb les
altres escoles de la Ribera d’Ebre, pel fet que els monitors eren l’alumnat de 4t ESO de Sta.
Teresa de Móra d’Ebre, i per la seva organització.

84
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
MEMÒRIA ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Alumnat de CM

PATIJOC
DATA: 5 d’abril de 2018.
HORARI DE SORTIDES:
La Palma d’Ebre: 09:45 hores.
Riba-Roja d’Ebre: 09:45 hores.

PROGRAMA

A les 09:45 hores vam trobar-nos les diferents escoles al camp de futbol de Riba-roja.
Participaven a la trobada els alumnes de cicle mitj{ de les escoles de la Ribera d’Ebre.

Seguidament van repartir els alumnes en grups i zones. A les 10:00 hores va començar
l’activitat, pròpiament dita. Els alumnes van passar pels diferents espais habilitats al camp de
futbol per realitzar jocs populars i/o tradicionals. Aproximadament, cada 10 minuts, es
canviava de joc. A cada espai hi havia un o dos monitors que eren alumnes de 4t d’ESO del
Col·legi Sta. Teresa de Móra d’Ebre que s’encarregaven d’explicar el joc i vetllar pel bon
funcionament del mateix.

Els alumnes van participar a 18 jocs durant el matí. A mig matí vam parar per esmorzar i
després vam continuar amb les diferents rotacions programades.

A les 13:30 hores vam anar fins el poliesportiu per a dinar.


A les 15:00 hores el presentador de la trobada ens va animar a ballar unes cançons, l’última
va ser: “Em moc, m’agrada l’esport” que prèviament havia estat assajada a les diferents
escoles.

A les 16:00 hores fi de la trobada i retornar als pobles corresponents.


La trobada va ser organitzada pel Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre i era gratuïta.

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT

Es valora molt positivament aquesta activitat, per la interacció que l’alumnat té amb les altres
escoles de la Ribera d’Ebre, pel fet que els monitors eren l’alumnat de 4t ESO de l’institut de
Móra la Nova, i per la seva organització.

85
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE
MEMÒRIA ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Sortida de final de curs CM / CS

MUSEU MARÍTIM / PARLAMENT I ZOO

DATA: 11-05-18

SORTIDA:

- 7:15h des de La Palma

- 8:45h. des de Riba-roja d’Ebre

PROGRAMA

-Sortida puntual i parada a l’{rea del Mèdol per esmorzar.


-Arribada al Museu marítim a les dotze hores. Es van fer dues sessions diferents per a cada cicle:
12:00 La descoberta del Pailebot Santa Eulàlia CS
Planetari mariner CM
13:00 Entrada MMB. Visita lliure pel Museu els dos grups.
-Al voltant de dos quarts de dues, l’autobús ens desplaça fins al parc de la Ciutadella per dinar.
-15:30h Visita guiada al Parlament per a l’alumnat de CS i entrada lliure al zoo els de CM.
-17h Marxada

Valoració de la sortida:
● Es valora de forma molt positiva la visita al Museu marítim i al Parlament. L’opció de visitar el zoo,
potser es podria canviar per una altra activitat. Es va fer per la proximitat al Parlament i perquè els
de CM els consideren massa petits per visitar el Parlament.
● Es pot contemplar dins al quadrant de sortides per fer-la en propers cursos.
● Pels possibles problemes de comportament durant els desplaçaments en l’autocar es considerar{
la distribució dels mestres repartits al mig i al darrere.
També s’hauria de contemplar la possibilitat que acompanyin a les sortides les mestres definitives
de l’escola 1 d’Abril; els alumnes d’aquesta escola són a qui tenen com a referent.

86
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ZER EBRE
MEMÒRIA ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Sortida de final de curs EI / CI

CAMBRILS (LA MARINADA)

DATA: 18-05-18

SORTIDA:

- 8:00h des de La Palma

- 8:30h. des de Riba-roja d’Ebre

PROGRAMA

-Arribada a la Marinada i esmorzar.


- Després d’esmorzar ens desplacem fins a la platja i ens dividim en dos grups: EI i CI.
- Realitzem l’activitat entre cranc i garotes. En finalitzar l’autobús ens recull i ens duu cap al parc
del pescador per dinar.
- Després de dinar tornem a la platja per fer l’activitat: Escola de pirates.
-16:30h marxem

Valoració de la sortida:
Tot i que l’activitat es valora de forma positiva, al mes de maig fa massa calor i portaven massa pes
a les motxilles per desplaçar-se per fer les activitats. Les distàncies eren massa llargues pel pes que
portaven. Per tant no es contemplarà al quadrant de possibles sortides cícliques.
Pensar en posar més bosses pel mareig a la farmaciola de viatge.

87
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

ZER EBRE MEMÒRIA ACTIVITATS

Curs 2017-2018 Tot l’alumnat de la ZER

ESCRIPTORA CONVIDADA: MAITE CARRANZA

DATA: 7 de juny de 2018

PROGRAMA
Aquesta activitat es fa cada curs. Es va fer la sol·licitud a l’Institut de Lletres Catalanes i
ens van concedir l’autora Maite Carranza.
A cada cicle s’ha llegit i treballat un llibre recomanats per l’autora:
E. Infantil FILOMENA FICALAPOTA
Cicle inicial Maurici serrell suat
Cicle Mijtà Els 7 cavernícolas: 1r llibre
Cicle superior * Col·lecció Víctor Iubacuto 1r llibre
Aquests llibres els regalen els Ajuntaments de cada poble a tots els alumnes de l'escola en
motiu de S. Jordi. També com a tots els autors se li va fer una entrevista.
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT
Valorem aquesta activitat de forma molt positiva, donat que ajuda a l’assoliment dels
objectius següents:
-Conèixer a l’escriptor/a. i tenir interès per cercar llibres de l’autor treballat.
-Mantenir l’ordre en fer les preguntes de l’entrevista i esperar el torn de paraula.
-Saber escoltar en silenci totes les explicacions.
-Fer-los veure que llegint s’aprèn al mateix temps que es gaudeix d’una lectura.
-Fomentar l’interès per a la cerca d’informació, selecció de la mateixa i comunicació de la
tasca a l’autora i al grup classe.
- Promocionar la lectura tant en la seva funció d’aprenentatge com lúdica.
- Afavorir la motivació: que els nens i les nenes aprenguin a parlar i a opinar sobre els
llibres.

88
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

IX. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


RIBA-ROJA D’EBRE

Organitzador Data Activitat Valoració

El 33,3% han valorat l’activitat molt bona i el


66,7% bona. El 25% han dit que tornaran a fer
aquesta activitat el curs següent i el 75% no.
Val a dir, que només han contestat 3 persones a
AMPA Tot el curs Futbol sala
l’enquesta. Aquest any per diversos problemes
els nens no han competit amb altres pobles,
cosa que ha fet que la motivació dels alumnes
fos menor

Han contestat 10 a l’enquesta. Es valora molt


bona (70%) i bona (30 %), segons enquesta de
valoració, 7 dels enquestats indiquen que
AMPA Tot el curs Pàdel apuntaran als seus fills/es el proper curs a
aquesta activitat, si es torna a fer i 3 no per
manca de temps i perquè el nen no vol
continuar.

Es valora molt bona (71,4 %) regular (28,6 %),


segons enquesta de valoració, 8 dels enquestats
AMPA Tot el curs Multiesports 1
indiquen que apuntaran als seus fills/es el
proper curs a aquesta activitat, si es torna a fer.

Han contestat 4 a l’enquesta. Es valora molt


bona (50 %), bona (25 %) i regular (25 %) ,
AMPA Tot el curs Multiesports 2 segons enquesta de valoració 3 dels enquestats
indiquen que apuntaran als seus fills/es el
proper curs a aquesta activitat, si es torna a fer.

Han contestat 5 a l’enquesta. Es valora molt


bona (60 %), bona (20 %) i regular (20 %) ,
AMPA Tot el curs Judo segons enquesta de valoració 4 dels enquestats
indiquen que apuntaran als seus fills/es el
proper curs a aquesta activitat, si es torna a fer.

Han contestat 10 a l’enquesta. Es valora molt


bona (10 %) i bona (90 %), segons enquesta de
AMPA Tot el curs Psicomotricitat valoració 7 dels enquestats indiquen que
apuntaran als seus fills/es el proper curs a
aquesta activitat, si es torna a fer. dy> pan>

89
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

Han contestat 18 a l’enquesta. Es valora molt


bona la iniciativa de realitzar activitats cada dia
i la majoria de les respostes fan valoracions
Del dimarts 5 Activitats molt bones a totes les activitats.
AMPA al dijous 21 extraescolars de
de juny Juny Els que han contestat diuen que els agradaria
que les següents activitats es realitzessin
durant tot l’any: Zumba petits, manualitats i
ioga y ruta en bici

LA PALMA D’EBRE

Organitzador Data Activitat Valoració

Aquest any hem optat per tornar a elaborar els


panellets a l’escola.
taller de
AMPA octubre La participació va ser plena i els nens van
panellets
participar activament així que la valoració és
positiva.

Dues setmanes abans d’acabar el primer trimestre,


decoració l’AMPA, va elaborar un taller de decoració
AMPA desembre nadalenca de nadalenca a l’escola. Vam utilitzar material reciclat
l’escola i la participació dels alumnes també va ser plena i
activa.

A l’iniciar el primer trimestre, va sorgir la idea de


organitzar una activitat extraescolar per als
dimecres a la tarda que no hi ha escola. L’activitat
que vam proposar va ser multiesports. El monitor
va ser un exalumne de l’escola especialitzat en
d’octubre a ensenyament esportiu.
AMPA Multiesports
novembre
Aquesta activitat va tindre una bona acceptació i
en un principi va ser costejada pels pares, però al
mes de desembre va passar a ser pagada per
l’ajuntament.
La valoració és molt positiva.

La tarda del divendres en que l’escola realitza la


festa de carnestoltes, l’AMPA va organitzar una
Festa
AMPA febrer activitat al local del centre cultural i recreatiu
Carnestoltes
juntament amb un berenar per a tots els alumnes,
per tal d’arrodonir la jornada.

90
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

X. RECULL DE PROPOSTES DE MILLORA I/O SEGUIMENT CURS 2017-2018


ORGANITZACIÓ DE LA ZER
● Continuar amb el mateix horari i la sisena hora.
● Continuar amb el mateix horari establert.
● Procurar coincidir, almenys una hora de reunió setmanal, tots els membres del
Consell de Direcció amb la secret{ria de l’escola de RR .
● Continuar fent coincidir l’hora de coordinació TAC, LIC i Riscos amb algun membre de
l’equip directiu.
● Afegir un quadre de reunions mensuals ED/Coordinadors (TIC, LIC, Riscos) a la PGA.

PLA DE FORMACIÓ
● Continuar actualitzant les tasques proposades aquest curs referents a: escriure des de
les diferents àrees, metodologia de projectes i de les activitats de conversa.
● Per al pla de formació 2018-2019 és proposa fer un taller basat en la formació del
Seminari de Caps d'Estudi “Renovació metodològica”.
VALORACIONS I PROPOSTES DE MILLORA I / O SEGUIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS
DE LA ZER

ÀMBIT PEDAGÒGIC

REFERENTS A L’ALUMNAT

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
● Seguir treballant segons la sistematització i la línia de ZER marcada sobre expressió
escrita.
● Contextualitzar més les produccions per a fer-les més acord amb les proves
d’avaluació externa.
● Treballar l’expressió escrita des de totes les {rees.
● Velocitat Lectora: millorar el decatipus i com a mínim assolir el nivell acceptable.
● Comprensió Lectora: millorar el decatipus i no superar el 50% d’errades de cada
tipus de comprensió.

ÀMBIT MATEMÀTIC
● Millorar els resultats respecte a la prova inicial de càlcul mental el Quinzet a l’Escola
Sant Agustí.
● L’Escola 1 d’Abril decideix no continuar amb el programa el Quinzet. Elaboració de
material per substituir el programa.
REFERENTS AL PROFESSORAT
Continuar amb el recull d’activitats d’expressió escrita per escriure des de totes les {rees.
Seleccionar els continguts de coneixement del medi que es poden treballar des de les altres
{rees de manera globalitzada. Elaboració d’una taula.

91
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

Continuar amb el recull d’activitats i elaboració dels annexos dels exponents lingüístics
segons les habilitats comunicatives utilitzades a cada activitat de conversa.
Mantenir o augmentar l’ús de les TAC des de totes les {rees.
● RR. Fomentar més el préstec de llibres als cicles mitjà i superior.

LP. Fer coincidir l’horari de biblioteca de l’alumnat amb el de la coordinadora.

Dinamitzar el préstec al cicle inicial.

ÀMBIT ORGANITZATIU
● El claustre valorarà la possibilitat de comprar un domini de ZER per tal de facilitar
que l’alumnat disposi d’un compte propi.
● Presentació al Consell Escolar el curs vinent del Projecte de Convivència i el Pla
d’Atenció a la Diversitat.
● L’equip directiu de la ZER ha considerat necessari realitzar un Pla d’Absentisme el
curs vinent.
● Es faran públics als blogs de les escoles i de ZER.
● Millorar les mancances detectades en el simulacre del pla d’emergència.

ÀMBIT RELACIONAL
REFERENTS A L’ALUMNAT
● Continuar amb la mateixa línia de conscienciació en el reciclatge i la reutilització.
● S’han de concretar molt bé les tasques que ha de fer cada alumne (redactors,
fotògrafs, correctors...) per actualitzar els blogs.
● RR: Fer un quadrant per cicles amb els articles assignats per redactar.
● En començar el curs s’hauria de fer un recordatori als mestres de com penjar els
articles al blog i acordar en quin apartat penjar-los.

REFERENTS A LES FAMÍLIES


● Utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació.
● Totes les tasques de l’AEE que comporta la coordinació hauran d´estar supervisades
pel president de l´associació, donat que el càrrec sempre l´ocupa un mestre interí.

REFERENTS A LA COMUNITAT EDUCATIVA


● RR. Foment de la Comissió Mixta entre l’escola i els diferents agents educatius de la
població. RR.
● LP. La biblioteca oberta a l’entorn s’ha de fer en horari no lectiu, per no interferir en la
vida escolar de l’alumnat.

ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC
● Continuar amb la mateixa planificació i transparència en la gestió econòmica.

92
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

XI. ANNEXS

MEMÒRIA PLA D’ACTUACIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS

Memòria d’actuació del SEZ a la: ZER Ebre curs 2017-2018

Àmbits: Zona, centres i professors

Objectius específics

1. Cohesionar la relació entre el centre i els professionals del SEZ


2. Donar suport i assessorar en l’elaboració i revisió de projectes i plans de centre: Pla TAC, Apadrina un monument, georefenciació
3. Assessorar en la planificació d’estratègies d’atenció a la diversitat i en l’organització dels recursos de l’alumnat amb nee i la planificació de la resposta educativa.
4. Assessorar i orientar en la utilització de materials didàctics, curriculars i altres recursos educatius
5. Assessorar i orientar en la formació permanent del professorat
6. Orientar i assessorar en temes de biblioteca escolar, pla lector i/o foment de la lectura, fent xarxa de biblioteques.
7. Recollir/identificar pràctiques educatives.
8. Impulsar activitats de dinamització educativa per als alumnes
9. Oferir i fer difusió dels recursos de l’entorn
10. Col·laborar en el procés de transició de l’alumnat entre les diferents etapes educatives i laborals.
11. Assessorar en temes d’Inclusió escolar i social.
12. Assessorar en temes de Llengua, interculturalitat I cohesió social

Perfil
Temporit Indicadors d’avaluació
Actuacions professional
zació

93
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

1.1 Coordinacions amb l’equip directiu del centre EAP/ CRP Tot el Des del CRP, la coordinació amb l’equip directiu ha estat
curs constant.

Per part de l’EAP: Tots i cadascun dels dies d’assistència al centre,


1.2 Coordinació amb els professionals d’atenció a la diversitat. Tot el aproximadament 12.
EAP curs
Els mateixos també amb la mestra d’educació especial.
1.3 Optimització del temps dedicat a centres amb la utilització del correu electrònic
i altres mitjans
Es consolida i es fa pràctica habitual les reunions amb tutors i
equips docents per tal de retornar la informació de les
valoracions i oferir eines per poder donar resposta a les
necessitats de l’alumnat.

A nivell social, es mantenen coordinacions amb l’equip directiu


EAP Tot el curs
en cada visita d’atenció a l’Escola St. Agustí de Riba-roja. A més,
durant el curs, quan sorgeix la necessitat, es mantenen
coordinacions telefòniques. Es valora positivament aquest
contacte perquè referma la confiança de l’escola amb el servei.

Destacar que aquest any tampoc ha hagut demandes a l’Escola 1


d’Abril de La Palma d’Ebre.

1.4 Coordinació amb els professionals del centre responsables de: formació S’han realitzat menys reunions de les previstes donat el canvi de
del professorat, biblioteca escolar, informàtica, ... Tot el direcció i de personal del CRP. Tot i que en cap moment s’ha
CRP curs interromput la coordinació per temes de formació, per temes de
biblioteca o pel que ha convingut (tot i el canvi d’equipaments
informàtics de la transformació del SE)

2.1 Suport i assessorament al projecte de georeferenciació. Es realitzarà a Participació al concurs de logos de llocs georeferenciats
CRP Tot el curs
l’escola 1 d’Abril apadrinats.

94
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

3.1 Assessorament als equips docents en processos de tutoria de Tot el La tipologia de les dos escoles que conformen la ZER i la
EAP
l’alumnat. curs proximitat del professional de l’EAP, han consolidat aquest tipus
d’accions convertint-les en habituals a les escoles.

3.2 Assessorament als equips docents per l’elaboració dels PI amb EAP Tot el Qualsevol intervenció per valoració o seguiment genera una
alumnes amb NEE i altres que ho requereixin curs resposta educativa i es transmet i es consensua amb els tutors i
professionals implicats del centre i l’EAP.

Durant aquest curs, s’ha intensificat aquesta tasca per part de


3.3 Assessorament als equips docents en la planificació de la EAP Tot el l’EAP, a l’hora d’assessorar en la planificació i de l’ atenció a
resposta educativa curs alumnat NESE en les dues escoles, sobretot a l’etapa d’infantil i
als cicles inicial i mitjà

3.4 Participació i dinamització de les Comissions Socials Número de Comissions socials a les que s’ha assistit

Com ja és habitual, s’han realitzat 3 comissions socials durant el


curs a l’Escola St. Agusti de Riba-roja, una per trimestre. Es
EAP Tot el curs consolida, tot i el poc volum d’alumnes amb seguiment social,
perquè ens permet mantenir coordinats els diferents serveis
que hi participen i establir les actuacions concretes que realitza
cadascun d’ells.

3.5 Coordinacions amb els SEE (CREDA, CREDV, CRETDiC…) i serveis externs (CSMIJ, EAP Tot el 2 coordinacions amb CREDA
CDIAP, EAIA, SSB…). curs
3 coordinacions amb CDIAP

Les coordinacions amb SSB i l’EAIA són constants al llarg del


curs. Es realitzen quan és necessari a través de reunions, per
correu electrònic o per telèfon, sent aquesta via la més usual.

A l’Escola St. Agustí de Riba-roja hi ha dos famílies amb

95
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

seguiment social, es mantenen coordinacions amb SSB en tots


dos casos i coordinacions amb l’EAIA per una de les dues.

4.1 Oferta i assessorament de recursos pedagògics, materials S’ha donat resposta a totes les demandes sobre recursos que el
didàctics i curriculars al centre i professorat: centre ha necessitat, inclosa la maleta nova de robòtica.
- maleta de Contes coeducatius, a demanda del centre
- Bee Bot, a demanda de centre S’oferten els recursos i novetats de propostes que arriben al CRP
- Lego education WeDo 2.0, a demanda de centre CRP Tot el curs .
- Maleta ACALI, al segon trimestre segons calendari
Específicament, periòdicament es fa arribar el butlletí del BDR
- maleta SVB, a demanda del centre
(Banc de Recursos) i el Full de Novetats del CRP per a que arribin
a tot el professorat.

5.1 Impuls de la formació de caps d’estudi, de coordinadors d’informàtica, CRP Tot el curs La ZER ha participat en els diferents seminaris de formació amb
responsables de biblioteca i MEE suport del CRP per a la transferència a centre: semTAC, seminari
de Biblioteques Escolars, seminari d’Educació Especial i seminari
de Caps d’estudi.

5.5 Realització de xerrades CRP Tot el curs La ZER ha participat en les xerrades i trobades-reunions
organitzades pel CRP.

S’han satisfet totes les de demandes de suport a la Biblioteca


6.1 Dinamització de l’ús de la biblioteca i els seus serveis. Tot el
CRP curs Escolar.

S’ha donat resposta a les demandes d’animació lectora des de


6.2 Suport a l’Animació de la lectura Tot el
CRP curs la biblioteca escolar.

96
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

6.3 Assessorament en el Pla lector CRP Tot el curs Aquest curs no hi ha hagut demanda concreta de Pla lector.

6.4 Suport a la xarxa de biblioteques i Seminari de Biblioteques Escolars Participació al seminari de biblioteques escolars i actuacions
realitzades en xarxa, com la del cabàs viatger i el butlletí de
biblioteca o els enllaços al bloc de les biblioteques escolars de la
Tot el curs Ribera. A més de la participació a la Fira del Llibre Ebrenc.
CRP

7.1 Recull/aportació de bones pràctiques educatives que realitza el Aquest curs des de la ZER no hi ha hagut aportació de bones
centre Tot el pràctiques.
CRP/EAP curs

7.2 Participació de la Jornada d’intercanvi d’experiències Fem i Quan es Participació assistint a la Jornada Fem i Compartim del 26 de
compartim CRP realitzi juny a Benissanet.

8.1 Participació a la Mostra de Teatre CRP Tot el La ZER ha participat representat tres obres de teatre.
curs
L’escola 1 d’Abril de La Palma ha representat una obra i l’escola
Sant Agustí n’ha representat dues.

En total han estat 101 alumnes i professors els assistents a


l’activitat.

97
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

8.2 Participació a l’activitat “La clotxa” CRP Tot el Cap centre de la ZER ha participat al concurs d’auques de la
curs clotxa.

8.3 Participació a la Fira del Vi Solidari CRP Tercer


trimestre
L’escola Sant Agustí ha col·laborat pintant 74 etiquetes.

8.4 Participació al Certamen de lectura en veu alta CRP Tot el curs El centre Sant Agustí ha participat en les categories de Grumets
Vermells i Verds.

L’escola 1 d’Abril també a les mateixes categoríes.

8.5 Participació als IV Jocs florals CRP 2n. 3er. Ha participat l’escola 1 d’Abril en la categoria C en un total de 3
trimestre alumnes.

8.6 Participació a l’activitat Higiene de mans ( només per a l’alumnat de 1er CRP 3r La ZER ha participat als tallers d’Higiene de Mans. Al concurs de
de cicle inicial de primària) trimestre dibuix hi han participat 1 alumne de cicle inicial de l’escola 1
d’Abril i 7 alumnes de primer de primària de l’escola Sant Agustí.

8.7 Participació al Litterarum. CRP 3r Difusió de la proposta a les famílies amb 12 invitacions per
trimestre centre per als alumnes a l’espectacle infantil, amb 2 inscripcions
de l’escola de Riba-roja.

98
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

9.1 Rebre via correu electrònic, i/o ordinari, i/o a través del bloc del servei CRP Tot el S’ha iniciat l’enviament directe per correu al centre de les
educatiu, els recursos educatius d’entitats culturals de la comarca i de curs publicacions a la web: 23 articles difosos a la web del SE amb
altres zones notificació directa via correu al centre per subscripció, a més de
l’actualització de la pàgina de maletes, del riu Ebre, entitats i de
sortides a l’entorn de la web del SE.

Adjuntem el llistat de recursos tramesos al llarg del curs


mitjançant correu electrònic.

10.1 Assessorament en el procés de transició entre les diferents etapes educatives, EAP Tot el curs 2 informes de traspàs i tres coordinacions amb la orientadora educativa
tant de la llar d'infants a infantil com d’infantil a primària i de primària a secundària. de l’institut

2 alumnes en seguiment social passaran a l’etapa de secundària i s’ha


realitzat coordinació amb l’equip directiu de l’institut.

12.1 Oferiment de recursos i estratègies en temes referents a convivència ALIC A Demandes ateses.
interculturalitat demanda

Pla d’actuació en el centre


Àmbit: Alumnes i famílies

Objectius específics

99
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

1. Valorar les demandes rebudes

2. Derivar l'alumnat, si s'escau, al servei específic o extern més apropiat segons les seves necessitats.

3. Assessorar i orientar a les famílies sobre els resultats de la valoració realitzada i les orientacions pertinents.

4. Assessorar i orientar a les famílies en el procés de transició entre etapes i/o l'accés al món laboral.

5. Orientar a les famílies sobre serveis i recursos dels sector, beques i ajuts.

Perfil
Temporit
Actuacions professio Indicadors d’avaluació
zació
nal

1.1 Valoració psicopedagògica i/o social. Nombre de valoracions individuals realitzades


EAP Tot el curs
3 noves valoracions

1.2 Seguiment de l’alumnat valorat al llarg de la seva escolaritat. Nombre d’alumnat atès en seguiment

EAP Tot el curs 10 seguiments als dos centres que conformen la ZER

5 seguiments socials a l’Escola St. Agustí de Riba-roja.

1.3 Realització de dictàmens d'escolarització i informes tècnics Nombre de dictàmens i d’informes tècnics
EAP Tot el curs S’ha realitzat 1 informe de nee derivades de situacions
SCD per canvi d’etapa.

100
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

2.1 Valoració i derivació d’alumnat a Serveis Educatius Específics (CREDA, CREDV, motrius, 1 derivació CREDA
EAP Tot el curs
CRETDiC...)
1 derivació a professional reeducació pedagògica a titol
particular
2.2 Valoració i derivació d’alumnat a serveis externs (CSMIJ, CDIAP, SSB, EAIA,...)
Les dues famílies que s’atenen a nivell social tenen ja
EAP Tot el curs seguiment dels SSB i una d’elles de l’EAIA. No s’ha
realitzat cap nova derivació.

3, 4 i 5 Entrevistes i reunions amb les famílies pel traspàs d'informació del resultat de les Nombre d’entrevistes amb famílies
valoracions i el seguiment de l'evolució de l'alumne. EAP Tot el curs
2 entrevistes

Valoració final duran el mes de juny. Aquesta valoració de les actuacions del Pla de treball.

Proposem uns ítems: molt positiva positiva acceptable millorable (especificar en què)

Data de la valoració final: 29 - 6 - 2018

Aclariments/observacions/propostes de millora del centre vers les actuacions del SEZ:

101
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

RESULTATS PER CURSOS COMPRENSIÓ LECTORA


ESCOLA 1 D’ABRL

102
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ESCOLA SANT AGUSTÍ

103
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

RESULTATS PER CURSOS VELOCITAT LECTORA

ESCOLA 1 D’ABRIL

104
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ESCOLA SANT AGUSTÍ

105
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

RESULTATS PER CURSOS CÀLCUL MENTAL

ESCOLA 1 D’ABRIL

106
MEMÒRIA DE LA ZER EBRE Curs 2017 - 2018

ESCOLA SANT AGUSTÍ

107
Curs 2017 - 2018 MEMÒRIA DE LA ZER EBRE

DILIGÈNCIA per fer constar que, en data d’avui, s’ha presentat la Memòria
Anual del curs 2016-2017 al Consell Escolar de la ZER Ebre, i que es troba
recollida en 92 pàgines sense annex, i 107 pàgines amb els annexs.

La secretària Vist-i-plau de la directora

Montserrat Llauradó Aribau Gemma Castellví Navarro

Riba-roja d’Ebre, 15 d’octubre de 2018

108