You are on page 1of 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM


KHOA MARKETING


BÀI TIỂU LUẬN


ĐỀ TÀI : LÝ LUẬN KẾT HỢP CÁC MẶT ĐỐI LẬP

GVBM: Trần Nguyên Ký

Môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

SVTH: Nguyễn Phương Thanh Phúc

Lớp:MRC01