You are on page 1of 47

CURS: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

2018-2019 DE LA ZER EBRE


PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

ÍNDEX

I. INTRODUCCIÓ 2

II. ORGANITZACIÓ DE LA ZER 2

A. DADES GENERALS 2

1. LES ESCOLES 2

2. HORARI 3

3. ALUMNAT 3

B. PERSONAL DE LA ZER 4

1. PERSONAL DOCENT 4

2. PERSONAL NO DOCENT / AGENTS EXTERNS 10

C. ÒRGANS DE GOVERN 11

1. ÒRGANS UNIPERSONALS. EQUIP DIRECTIU 11

2. ÒRGANS COL·LEGIATS. CLAUSTRE. CONSELL ESCOLAR 11

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 13

4. COMISSIONS DE TREBALL 14

D. CALENDARI 17

1. CALENDARI ESCOLAR 17

2. CALENDARI DE REUNIONS 17

III. PLA DE FORMACIÓ 2018-2019 20

IV. OBJECTIUS GENERALS ANUALS DE LA ZER 22

A. ÀMBIT PEDAGÒGIC 22

B. ÀMBIT ORGANITZATIU 26

C. ÀMBIT RELACIONAL 27

D. ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC 29

V. SISENES HORES 30

VI. ACTIVITATS ESCOLARS DE CAIRE ESPECIAL 34

VII. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 36

VIII. ANNEX 37

1 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

I. INTRODUCCIÓ

La Zona Escolar Rural Ebre (ZER Ebre) es va crear el setembre de 2006. Està formada pels
centres: Escola 1 d'Abril de La Palma d'Ebre i Escola Sant Agustí de Riba-roja d'Ebre.

El present document reflecteix la Programació General Anual de la Zona Escolar Rural


Ebre, segons les normes establertes per la Resolució de 26 de juny de 2016, per la qual
s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019.

II. ORGANITZACIÓ DE LA ZER

A. DADES GENERALS

1. LES ESCOLES

Escola Sant Agustí-ZER Ebre


Codi Centre 43002661
Adreça C/ Sant Agustí, 2
Població Riba-roja d’Ebre
Codi Postal 43790
Comarca Ribera d’Ebre
Telèfon/Fax 977416155
E-Mail e3002661@xtec.cat
Pàgina Web http://www.xtec.cat/ceipsantagusti

Escola 1 d’Abril-ZER Ebre


Codi Centre 43005479
Adreça C/ Escoles, 3
Població La Palma d'Ebre
Codi Postal 43370
Comarca Ribera d'Ebre
Telèfon/Fax 977819074
E-Mail e3005479@xtec.cat

2 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

2. HORARI

HORARI GENERAL DELS CENTRES DE LA ZER


Inici Acabament
Matí 09:00 13:15 *
Tarda 15:15 17:15
L’horari lectiu del centre inclou una hora més de dedicació, l’anomenada 6a hora, que el
Departament d’Ensenyament concedeix a les ZER que ho sol·liciten, sent enguany el sisè
any que la impartim a l’alumnat d’Educació Prim{ria i el quart any a Educació Infantil.

*Modificació horària per recuperar les dues tardes del dimecres al mes dedicades a
reunions i coordinacions de Claustre de la ZER.
La modificació de l’horari es fa afegint ¼ h, pels matins. 4 dies a la setmana: dilluns,
dimarts, dijous i divendres.
Els matins dels dimecres l’horari és de 9 a 13:00 h.

3. ALUMNAT
La majoria de l’alumnat és autòcton, tot i que hi ha hagut anys puntuals d’immigració.

Actualment tenim matriculats als centres alumnes de procedència: anglesa, búlgara,


romanesa, gitana i belga.

ALUMNES PER CENTRES


CENTRE P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL
Escola 1 d’Abril – La Palma d’Ebre 3 2 1 1 1 3 2 4 17
Escola Sant Agustí - Riba-roja d’Ebre 6 9 4 9 7 12 5 8 9 69
Total ZER per cursos 6 12 6 10 8 13 8 10 13
Total ZER per cicles 24 18 21 23
86
Total ZER per etapes 24 62

AGRUPAMENT D’ALUMNES PER AULA / TUTORES


CENTRE Tutoria 1 Tutoria 2 Tutoria 3 Tutoria 4 Tutoria 5
P3-P4-P5-1r-2r- 4t-5è-6è
Escola 1 d’Abril 3r 10
La Palma d’Ebre 8 Anna Bladé
Mercè Farrús
P3 P4-P5 1r-2r 3r-4t 5è-6è
Escola Sant Agustí 6 13 16 17 17
Riba-roja d’Ebre Montse Llauradó Norma Català Gemma Anna Serrat Olga Casals
Castellví

3 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

B. PERSONAL DE LA ZER

1. PERSONAL DOCENT
La nostra ZER disposa de tres mestres especialistes itinerants que realitzen docència en
les dues escoles.

ZER EBRE
LLOCS DE TREBALL PLACES
Educació Especial: 1,0
Anglès: 0,5
Educació Física: 0,5
Música: 1,0
Total Especialistes: 3,00
L’equip directiu ha intentat evitar al m{xim el desplaçament entre les dues escoles.
REDUCCIONS PER DESPLAÇAMENTS DEL MESTRES (setmanals)
Desplaçament setmanal
• fins a 50 km: 1 hora
• fins a 80 km: 2 hores
• fins a 110 km: 3 hores
• fins a 140 km: 4 hores
• fins a 170 km: 5 hores
• més de 170 km: 6 hores

Les dues escoles de la ZER disposen de plantilla pròpia:

Escola 1 d’Abril Escola Sant Agustí


LLOCS DE TREBALL PLACES LLOCS DE TREBALL PLACES
Educació Primària: 1,0 Educació Primària: 3
Educació Infantil: 1,0 Educació Infantil: 2,0
Educació Especial: 0,0 Educació Especial: 0,0
Anglès: 0,0 Anglès: 1,0
Educació Física: 0,0 Educació Física: 1,0
Religió: 0,25 Religió: 0,5
Música: 0,0 Música: 0,0
Audició i Llenguatge: 0,0 Audició i Llenguatge: 0,0
Total llocs de treball: 2,25 Total llocs de treball: 7,5

Educació plàstica 1
(cedida per l’ajuntament)

Horari general del personal docent


El professorat de cada escola i de la ZER té l'horari laboral setmanal establert amb caràcter
general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37

4 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

hores i 30 minuts setmanals. Les NOFZ concreten les activitats a realitzar en les diferents
franges horàries.

● Docència: 24 hores.

● Activitats d'horari fix: 6 hores d'activitats complementàries al centre

● Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts, que no s'han de fer
necessàriament al centre.

Equip directiu i coordinacions

Les hores dedicades per càrrec de la ZER són les següents:

o 15,50 hores d’equip directiu de ZER: 7’5 h. Directora, 4’5 h. Cap d’estudis i 3,5h.
Secretaria.

o 4 hores de coordinacions: 2 h. TAC, 1 h.Riscos laborals i 1 h. LIC.

Repartiment de les hores dels Especialistes

HORES QUE DISPOSEM HORES PER CÀRRECS I COORDINACIONS

E. FÍSICA 12,5 LIC 1

E. ESPECIAL 24 TAC 2

MÚSICA 24 RISCOS 1

ANGLÈS 12,5

D- 7,5

E. DIRECTIU C.E- 4, 5 15,5

SEC.-3,5

TOTALS 72h. 19,5 h. a cobrir

72 – 19,5 = 52,5 h a repartir entre les dos escoles

GRUPS D’ALUMNES PROPORCIÓ

LA PALMA 1 grup del total dels 4 de la ZER=1/4 1/4 de 52,5 h. = 13,12h

RIBA-ROJA 3 grups del total dels 4 de la ZER=3/4 3/4 de 52,50 h. = 39,37h

5 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

REPARTIMENT

LA PALMA RIBA-ROJA

39,37 + 3COO(1TAC,1RISCOS,1LIC) + 7,,5


13,12 + 1TAC = 14,12
D+4,5CE + 3,50SEC = 57,87h.

E. FÍSICA 2 E. FÍSICA 9 + 3P+ 1RISC

E. ESPECIAL 2 E. ESPECIAL 21 +6P + 1LIC

MÚSICA 4,25 + 1P+1 TAC MÚSICA 11 + 3P + 1TAC

ANGLÈS 4 + 1P ANGLÈS 8+2P

MÚSICA Dll Dt Dm Dj Dv

MATÍ 4,25
L.P
TARDA 1COOR(TAC 1

TOTAL L.P 5,25 1 6,25h.

MATÍ 5,25 4 4,25 4,25


R.R
TARDA 1COOR(TAC 1PER 2 2

TOTAL R.R 1 5,25 5,00 6,25 6,25 23,75h

Patis (2,5LP / 2 RR) 30h.

E. FÍSICA Dll Dt Dm Dj Dv

MATÍ
L.P
TARDA 2

TOTAL L.P 2 2

1P 2+1COOR
MATÍ (RISCOS)+
R.R 1P

TARDA 2 2 1+1PER 2

TOTAL R.R 2 3 6 2 13

Patis (1LP / 2,50 RR) 15h.

E. ESPECIAL 2/3 Dll Dt Dm Dj Dv

MATÍ
L.P
TARDA

6 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

TOTAL L.P

3,50 1,50 2+1,50PER 3,50 4,25


PER+0,75
MATÍ
COOR (LIC)
R.R
+2

TARDA 1PER

TOTAL R.R 3,50 4,25 4,50 3,50 4,25 20

Patis (4,50 RR) 20h

E. ESPECIAL 1/3 Dll Dt Dm Dj Dv

MATÍ

L.P 2
TARDA

TOTAL L.P 2 2

MATÍ
R.R
TARDA 2 1 PER 2 2

TOTAL R.R 2 2 2 2 8

10h

ANGLÈS 1/2 Dll Dt Dm Dj Dv

MATÍ 1P

L.P
TARDA 2 2

TOTAL L.P 3 2 5

MATÍ 3 2 1
R.R
TARDA 1 1+ 1P 1

TOTAL R.R 4 2 3 1 10

15h

7 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

8 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

9 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

2. PERSONAL NO DOCENT / AGENTS EXTERNS

INSPECCIÓ DE ZONA

L’inspector de la nostra ZER és el Sr. Jordi Cervera Garcia.

PAS

Enguany és el quart curs que no disposem d’Auxiliar Administrativa, ja que el


Departament va minorar la mitja dotació de la que gaudiem fins ara per nombre total
d’alumnes de la ZER.

SERVEIS EDUCATIUS DE ZONA

El personal dels Serveis Educatius de la Zona Ribera d’Ebre que actua a les Escoles de la
ZER Ebre és el següent:

● CRP Professional: Olga Casanova Martínez i Joana Vernet Barceló


● EAP Orientador Educativa: Àngel Lorenzo Mancho
● Treballadora Social: Montserrat Pedret Risco
● CREDA: Pilar Borràs
● ELIC Assessora: Fa dos cursos es van suprimir aquesta plaça de la Ribera d’Ebre. Si
hi hagués alguna demanda ens hem d’adreçar a la LIC de Tortosa, la Josepa Ribera.

Les actuacions previstes per aquest curs 2018-2019 estan recollides en l’Annex d’aquesta
Programació General Anual de la ZER Ebre.

10 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

C. ÒRGANS DE GOVERN

1. ÒRGANS UNIPERSONALS. EQUIP DIRECTIU

Equip directiu de la ZER EBRE


Directora: Gemma Castellví Navarro Consell de Direcció:
Cap d’estudis: Olga Casals Rodes Gemma Castellví Navarro
Secretària: Montserrat Llauradó Aribau Olga Casals Rodes
Montserrat Llauradó Aribau
Anna Ma. Bladé Agustí(directora LP)
Leonor Cervelló Garcia (directora RR)

Equip directiu de les ESCOLES

Escola Sant Agustí Escola1 d’Abril

Directora: Leonor Cervelló Garcia Anna Ma. Bladé Agustí

Secretària Mireia Abelló Torres ___

2. ÒRGANS COL·LEGIATS. CLAUSTRE. CONSELL ESCOLAR

El claustre de mestres de la ZER el formen la totalitat dels mestres de les dues escoles més
els mestres especialistes itinerants.
Cada centre disposa del seu claustre de mestres, integrat per la totalitat del professorat
que hi presta els seus serveis: els mestres adscrits al centre i els mestres itinerants.

MESTRES ITINERANTS DE LA ZER


Carolina Cobo Albalat Mestra de Música
Meritxell Chopo Sorolla Mestra d'Educació Especial (2/3)
Anna Benaiges Pellisa Mestra d'Educació Especial (1/3)
Dani Roda Arbassegui Mestre d’Educació Física (½)
Andrea Úbeda Torregrosa Mestra d´Anglès (½)

11 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Mestres adscrits a l’Escola 1 d'Abril


Anna Ma. Bladé Agustí Directora i tutora de 4t, 5è i 6è
Mercè Farrús Farran Tutora d’E.Infantil i 1r, 2n i 3r
Estela Batiste Pasqual Mestra de Religió (1/4)
Mestres adscrits a l’Escola Sant Agustí
Leonor Cervelló Garcia Directora i mestra E.Infantil
Mireia Abelló Torres Secret{ria i mestra d’Anglès (2/3)
Montserrat Llauradó Aribau Tutora de P3 (2/3)
Norma Català Ribera Tutora de P-4 i P5
Estrella Arasa Bertomeu Mestra d’E.Infantil (1/3)
Gemma Castellví Navarro Tutora de CI
Anna Serrat Pallarés Tutora de CM
Olga Casals Rodes Tutora CS
Estela Batiste Pasqual Mestra de Religió (1/2)

Data de renovació:
CONSELL ESCOLAR ZER EBRE
20 de desembre de 2016
Equip directiu de la ZER Ebre: Gemma Castellví Navarro(Presidenta)
Olga Casals Rodes (Cap d’Estudis)
Montserrat Llauradó Aribau(Secretària)
Anna Ma. Bladé Agustí(Directora centre)
Leonor Cervelló Garcia (Directora centre)

Representants del claustre de mestres de la ZER: Carolina Cobo Albalat


Mercè Farrús Farran (designada referent en
coeducació de la ZER)

Representants dels pares de la ZER: Roser Gay Consola


Núria Quiñonero Martí

Representants dels ajuntaments de la ZER: Francesc Esteve López


Montserrat Filella Colàs

Comissió econòmica del Consell Escolar: s’acorda que estar{ formada per tots
els membres del Consell Escolar.

12 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

CONSELL ESCOLAR DE LES ESCOLES


Escola Sant Agustí Escola 1 d’Abril
Data de renovació: Data renovació:
20 de desembre de 2016 17 de desembre de 2014

Presidenta: Leonor Cervelló Garcia Anna Ma. Bladé Agustí

Secretaria Mireia Abelló Torres ___

Mestres: Montserrat Llauradó Mercè Farrús Farran (designada


Aribau(designada referent en referent en coeducació)
coeducació)
Gemma Castellví Navarro
Olga Casals Rodes

Pares: Roser Gay Consola Núria Quiñonero Martí


Ester Baró Benet

A.M.P.A: Begoña Garcia Barco Mònica Faiget Salvadó

Ajuntament: Francesc Esteve López Montserrat Filella Colàs

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

Els mestres coordinadors de la ZER Ebre tenen disposició horària per a poder realitzar les
tasques corresponents al seu càrrec: TAC dues hores, i Riscos i LIC una hora.

COORDINADORS DE LA ZER EBRE


Informàtica Carolina Cobo Alabat (Dll de 15:15h a 17:15h)
Riscos Laborals Dani Roda Arbasegui (Dm de 10h a 11h)
LIC Meritxell Chopo Sorolla (Dt de 12:30 a 13:15)

Les actuacions previstes per aquest curs escolar són les següents:

Coordinació TAC

● Creació de del bloc de la ZER i de les escoles (NODES).

● Penjar els documents de gestió als blocs.

● Programar activitats per treballar la competència digital.

13 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

● Fomentar la utilització de les tecnologies a l’escola per facilitar l’aprenentatge des


de totes les àrees. Consultar al professorat, mitjançant Drive, a principi i a final de
curs.

● Manteniment de l’equipament inform{tic.

Coordinació LIC

● Actualitzar el Pla d’Atenció a la Diversitat, el Projecte de Convivència i el Projecte


Lingüístic.

Coordinació Riscos

● Preparar i realitzar el simulacre d’evacuació a les dues escoles de la ZER. Enviar


informe als SSTT.

● Actualitzar el pla d’emergència de les dues escoles i revisar que totes les
informacions i indicacions dels centres i de les aules siguin correctes.

● Dur a terme la coordinació del Pla Catal{ de l’Esport a l’Escola, PCEE.

4. COMISSIONS DE TREBALL

Els dimecres que hi ha reunions s’han creat unes comissions formades per la totalitat del
claustre de mestres de la ZER, tenint en compte les àrees de docència i els cicles impartits
a cada centre, per a poder continuar amb el nostre pla de formació.
A les comissions formades enguany es continuarà actualitzant les tasques proposades
aquest curs passat referents a:
-escriure des de les diferents {rees: activitats d’escriptura de la vida quotidiana.
Planificació.
- metodologia de projectes: seleccionar els continguts que es poden treballar des de les
altres àrees de manera globalitzada. Elaboració d’una taula.
- activitats de conversa: elaboració dels annexos dels exponents lingüístics segons les
habilitats comunicatives utilitzades a cada conversa.
Per altra banda es farà un taller basat en la formació del Seminari de Caps d'Estudi
“Renovació metodològica” i la formació sobre el treball per racons i les activitats
manipulatives a EI i CI.

14 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

COMISSIÓ – EXPRESSIÓ ESCRITA


Mireia Abelló Torres
Ruth Verdú Vicente
Magda Polo Marca
Dani Roda Arbasegui

COMISSIÓ - PROJECTES

Carolina Cobo Albalat


Meritxell Chopo Sorolla
Andrea Ubeda Torregrosa
Estrella Arasa Bertomeu

COMISSIÓ - CONVERSA

Anna Benaiges Pellisa


Estela Batista Pascual
Leonor Cervelló Garcia
Anna Bladé Agustí

COMISSIÓ - TALLER

Montse Llauradó Aribau Norma Català Ribera


Gemma Castellví Navarro Mercè Farrús Farran
Anna Serrat Pallarés
Olga Casals Rodes

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ

Presidenta: Olga Casals Rodes


Secretària: La tutora del cicle
Vocals: El total de mestres que passen pel cicle

15 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Meritxell Chopo Sorolla Coordinadora LIC


Mª Mercè Farrús Farran Mestra d’Educació Infantil/ Igualtat d’oportunitats
Gemma Castellví Navarro Mestra de Primària
Estel Suñé Rius Mestra de Primària

COMISSIÓ DE SEGUIMENT I GESTIÓ DE LLIBRES

Escola 1 d’Abril

Anna M. Bladé Agustí


Junta de l’AMPA del centre

COMISSIÓ SOCIAL

Leonor Cervelló García (RR) Directora escola


Anna Ma. Bladé Agustí (LP) Directora escola
Meritxell Chopo Sorolla Mestra especialista d’Educació Especial
Montserrat Pedret Risco Treballadora Social de l’EAP
Les tutores del curs corresponent

COMISSIÓ TAC

Anna Bladé Directora Escola 1 d´Abril


Olga Casals Rodes Cap d’estudis
Carolina Cobo Alabat Coordinadora TAC

16 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

D. CALENDARI

1. CALENDARI ESCOLAR

DIES DE LLIURE
FESTES LOCALS
DISPOSICIÓ
7 de desembre de 2018
Escola 1 d'Abril 30 d’abril de 2018
23 d’abril de 2018
15 de maig de 2018
30 d´abril de 2018
2 de novembre de 2018
Escola Sant Agustí 7 de desembre de 2018
5 de febrer de 2018
23 d’abril de 2018

Mestres especialistes- ZER Ebre Les de la Seu Els de la Seu


PERIODES VACACIONALS
Inici Acabament
Nadal 21/12/2018 08/01/2019
Pasqua 12/04/2018 24/04/2019
Estiu alumnes 21/06/2018 * __ /09/2019
Estiu professors/es 01/07/2019 31/08/2019
* Depèn del Calendari Escolar del curs vinent.

2. CALENDARI DE REUNIONS

EQUIP DIRECTIU ZER


Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
09:00 – 11:00 11:30-13:15
16:15 a 17:15 11:30 –12:30
Directora (7,50h) 11:30 – 13:15 RR
RR RR
RR
09:00 – 11:00
12:30-13:15
Cap d’estudis (4,5h) 11:30 – 13:15
RR
RR
12:30 – 13:15 11:30 – 13:15 12:15-13:15
Secretària (3,5 h)
RR RR RR

17 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

EQUIP DIRECTIU 1 D’ABRIL

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9:00 a 11:00
Directora (2,75 h)
11:30 a 12:15

EQUIP DIRECTIU SANT AGUSTÍ

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Directora (3,25 h) 12:30-13:15 11:30-13:15 12:30–13:15

Secretària(1,75 h) 11:30–13:15

CONSELL ESCOLAR ZER


Riba-roja d'Ebre 17-10-2018

La Palma d'Ebre 23-01-2019


dimecres de 17:15 a 19:00
Riba-roja d'Ebre 10-04-2019 Falta un, a determinar

La Palma d'Ebre 02-07-2019 (matí)

CONSELL ESCOLAR de les Escoles

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre

La Palma d'Ebre
17-10-2018 23-01-2019 03-04-2018
comú ZER 2-07-2019
(RR) comú ZER
+escoles (LP)
Riba-roja d'Ebre 12-12-2018 20-02-2019 08-05-2019

CLAUSTRES
Riba-roja d'Ebre Els dimarts de 13:15 a 14:15
La Palma d'Ebre Els dilluns de 13:15 a 14:15
ZER Ebre
dimecres 19 set 28 nov 20 feb 08 maig 5 juny
de 15:00 a 17:00

18 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

JUNTA D’AVALUACIÓ
(el dimecres següent de les Juntes de les escoles es farà
una posada en comú de ZER)
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Riba-roja d'Ebre 18– 12 – 2018 09 – 04 – 2019 25 - 06 – 2019
La Palma d’Ebre 12 – 12 - 2018 20 – 03 - 2019 25 – 06 - 2019

COMISSIONS DE TREBALL ZER


dimecres de 15:00 a 17:00
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
03-10-2018 09-01-2019 22-05-2019
17-10-2018 23-01-2019
31-10-2018 06-02-2019
14-11-2018 06-03-2019
12-12-2018 20-03-2019
10-04-2019

REUNIONS INICI DE CURS(FAMÍLIES)


Riba-roja d'Ebre CENTRE: 16 d’octubre a les 17:30 h.
La Palma d'Ebre CENTRE: 26 de setembre a les 17:30 h.

COORDINACIÓ TAC
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Riba-roja d'Ebre
Tots els dilluns alternativament
La Palma d’Ebre

COORDINACIÓ LIC- SECRETÀRIA


1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Riba-roja d'Ebre Tots els dimarts de 12:30h a 13:15h

COORDINACIÓ RISCOS
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Riba-roja d'Ebre Tots els dimecres

19 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

III. PLA DE FORMACIÓ 2018-2019

En aquest apartat hi consten les activitats en què participa el professorat de la ZER


(Seminaris, Cursos, Conferències...) tant si són en horari lectiu com si són fora d’horari
escolar. Algunes activitats són obligatòries pel c{rrec que s’ocupa (direcció, cap d’estudis,
coordinadors...) i altres són de caràcter voluntari. Per fer aquestes activitats no existeix
cap mena de subvenció, totes les despeses van a càrrec del mestre o de la mestra
participant.
A nivell de ZER, per al pla de formació 2018-2019 és proposa fer un taller basat en la
formació del Seminari de Caps d'Estudi “Renovació metodològica”.

Segons la formació rebuda, el claustre anirà introduint els canvis metodològics que
consideri factibles i coherents amb un enfocament competencial, per tal de potenciar més
l’autonomia de l’alumnat i la competència d’aprendre a aprendre.

FORMACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA ZER.


● Formació inicial Esfer@
● Formació en administració electrònica (e-valisa)
● Curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva
● Seminari de Caps d’estudis “Renovació metodològica”.
● Seminari Biblioteques escolars “La cerca d'informació, l’animació lectora i la
literatura ebrenca”.
● Seminari “Coordinació en tecnologia de l'aprenentatge i coneixement”
● Seminari “Mestres d'educació especial de la Ribera d'Ebre”
● Curs semipresencial “Seguretat i salut laboral: Prevenció de riscos laborals. Nivell
b{sic.”.
● Curs del Pla Català d´Esports a l´escola.
● Mòdul Nivell superior de futbol.

FORMACIÓ PERSONAL
● Conferència “Lliçó inaugural”
● Jornada “Fem i compartim a la Ribera”
● Grau de Mestre d’Educació Infantil.
● Les altes capacitats en el marc de l´escola inclusiva.
● Matemàtiques fàcils i divertides II.

20 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

● Escola i família. Coresponsabilitat i èxit educatiu.


● Pla TAC i aplicacions TAC a les programacions.
● Seminaris i conferències mètode Bapne.
● Oportunitat d’aprenentatge per tothom.
● Màster en dificultats en l´aprenentatge i trastorn del llenguatge.
● Grau d´educació primària.

21 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

IV. OBJECTIUS GENERALS ANUALS DE LA ZER

A. ÀMBIT PEDAGÒGIC
ÀMBIT PEDAGÒGIC

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS DE PROGRÉS RESPONSABLES

1. Millorar els resultats educatius.  Aplicació de les línies de ZER, segons Àmbit lingüístic
sistematitzacions: 1.1. Índex igual o superior al 5% d’assoliment
- tipologies textuals* de la comprensió lectora i de l’expressió
- pla de lectura. escrita que es desprèn de les avaluacions
- expressió oral. internes i externes.
-dossiers de comprensió lectora. 1.2. Millora de la velocitat lectora (paraules El professorat
* des de totes les àrees. per minut) respecte a la valoració inicial. de cada cicle.
l’ALUMNAT
Referents a

1.3. Millora en la utilització dels exponents


lingüístics en l’expressió oral.

Àmbit matemàtic
 Aplicació dels programes de càlcul 1.4. Índex igual o superior al 5% en
mental. l’assoliment de les competències per
dimensions.
1.5. Índex igual o superior al 5% segons les
proves de càlcul mental respecte a
l’avaluació inicial.

22 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Àmbit coneixement del medi


 Treball per projectes 1.1. Índex igual o superior al 5% en els
resultats de les CCBB referents al
coneixement del medi.

Recursos:
-Sistematització de les tipologies pautades.
-Proves: Avaluació de la Comprensió Lectora, Velocitat Lectora, Càlcul Mental del Quinzet,
-Avaluacions externes del Departament (3r i 6è)
-Avaluacions internes periòdiques.
-Utilització de rúbriques, bases d’orientació, autoavaluacions/coavaluacions

23 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS DE PROGRÉS RESPONSABLES

2. Actualitzar la taula de Creació d’activitats per a cada {rea i 2.1. Valoració del grau d’implementació per
sistematització de Tipologies cicle. part del claustre de les activitats Comissió
per escriure des de totes les d’expressió escrita. d’expressió
àrees. escrita
3. Acabar la tasca encetada Concreció dels continguts de Medi per 3.1. Elaboració de les taules de registre dels Comissió de
d’an{lisi dels continguts de cicles per treballar de manera continguts. Projecte
medi per tal de pautar els globalitzada des de les altres àrees.
PROFESSORAT

diferents projectes. Elaboració d’una taula.


Referents al

4. Elaborar els annexos dels Continuar amb el recull d’activitats . 4.1. Augment d’un 2% del registre de les Comissió de
exponents lingüístics segons Elaboració dels annexos. activitats. Conversa
les habilitats comunicatives 4.2. Elaboració del 50% de la totalitat dels
utilitzades. annexos.

5. Incrementar la utilització de les Ús de les noves tecnologies de manera 5.1. Índex igual o superior al 5% del grau Claustre de
tecnologies a l’escola per transversal. d’utilització. ZER i
facilitar l’aprenentatge des de Consulta al professorat mitjançant drive a coordinadora
totes les àrees. TAC
principi i a final de curs.
6. Potenciar l’ús de la biblioteca Aplicació de les activitats contemplades 6.1. Índex igual o superior al 2% de les Coordinadores
com un espai de recursos, al PLEZ i del dossier d’usuari. activitats de dinamització contemplades Biblioteca
d’aprenentatge, de foment de la Registre del nombre de préstecs durant al PLEZ.
el curs. 6.2. Índex igual o superior al 5% del nombre
lectura i punt d’informació.
de préstecs del curs anterior.

24 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Recursos:
-Currículum i Desplegament de l’Àmbit Coneixement del Medi Natural i Social i de l’Àmbit Lingüístic / - ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny de
l’avaluació. / - Document “Sistematització de la conversa“ elaborat el c.15-16
- Registre d’activitats realitzades per cicles, de conversa.
- Taula de registre de Medi i TAC.
- Dossier d’usuari de biblioteca per cicles.
- Control de préstecs.

25 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

B. ÀMBIT ORGANITZATIU

ÀMBIT ORGANITZATIU
INDICADORS DE PROGRÉS RESPONSABLES
OBJECTIUS ACTUACIONS
7. Fomentar l’ús de les TAC entre el Adquisició d’un domini de ZER. 7.1. Índex d’utilització de les TIC en la Claustre de
professorat. Utilitzar els recursos digitals necessaris. preparació de les classes, en les mestres de
Enquesta de valoració del mestre a explicacions, en la comunicació entre ZER i
principi i a final de curs. mestres. coordinadora
TAC
8. Actualitzar els documents de gestió Revisió i publicació dels documents. 8.1. Data d’actualització Equip Directiu
de la ZER, segons les necessitats:
NOFZ , Projecte de Convivència i Pla
d’atenció a la diversitat.

9. Elaboració del Pla d’Absentisme de Elaboració del document. 9.1. Data d’aprovació
ZER
10. Millorar les mancances detectades Realització del simulacre del pla 10.1. Informe del simulacre del pla Coordinador
en el simulacre del pla d’emergència. d’emergència tenint presents les d’emergència enviat al de Riscos
mancances detectades: actualització del Departament.
pla d’evacuació.

Recursos:
-Enquesta d’ús de les TAC.
-Recursos digitals: @, drive, blogs...
- Documents de gestió.
- Informe del simulacre.

26 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

C. ÀMBIT RELACIONAL

ÀMBIT RELACIONAL
INDICADORS DE PROGRÉS RESPONSABLES
OBJECTIUS ACTUACIONS
11. Promoure l’educació en els 11.1. Es considera un servei a la Claustre
Conscienciació de l’alumnat en separar
valors socials mitjançant la comunitat. No hi ha indicador.
correctament i reutilitzar els diferents
responsabilitat i la solidaritat
materials d’ús escolar.
en el reciclatge i la reutilització.
12. Millorar la cohesió social. 12.1. Índex de satisfacció del 75% Claustre de la ZER
Enquesta realitzada en finalitzar el curs.
del membres del claustre de
ZER.
Referents a
l’ALUMNAT

13. Actualitzar els blogs de les 13.1. Mínim d’un article per Claustre de mestres
-6a hora Fem de periodistes.
escoles fent partícips alumnat i trimestre a cada cicle. de cada escola.
professorat. -Concreció de les tasques que ha de fer
cada alumne (redactors, fotògrafs,
correctors...) per actualitzar els blogs.

-Recordatori als mestres de com penjar


els articles al blog i acordar en quin
apartat penjar-los.

Refefent a 14. Fomentar l’ús de les TAC per les Utilitzar els recursos digitals necessaris. 14.1. Enquesta de satisfacció a les Equip directiu
les comunicacions entre les famílies.
FAMÍLIES famílies.

27 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

15. Impulsar l’AEE de la ZER en Implicar a les AMPES en la realització de 15.1. Ìndex d’alumnat participant en Equip directiu i
l’{mbit del PCEE. les activitats. 15.2. les activitats de l’AEE respecte Coordinador l’AEE
al curs anterior.
15.3. Índex d’activitats programades
per l’AEE.

16. Promoure activitats per -Reunions de pares. 16.1. Percentatge d’assistència a les Equip directiu
fomentar la relació entre els -Consells escolars. reunions de pares.
membres de la comunitat -Actualització dels blogs. 16.2. Percentatge d’assistència dels
-Realització d’activitats de portes representants al consell escolar.
educativa.
obertes als pares. 16.3. Nombre de visites als blogs.
16.4. Percentatge de participació en
COMUNITAT
EDUCATIVA

les activitats dels centres.


17. Apropar la ZER a l’entorn i a les 17.1. Nombre de préstecs de la Equips directius
-Obertura de la biblioteca a l’entorn en
diferents entitats del poble biblioteca oberta a l’entorn (LP) AMPA RR
horari no lectiu, per no interferir en les
Promoure activitats per fomentar 17.2. Índex d’activitats organitzades
activitats escolars de l’alumnat. LP
per la Comissió Mixta (RR).
la relació entre el veïnat i els -Foment de la Comissió Mixta entre
agents educatius de les l’escola i els diferents agents educatius
poblacions. de la població. RR.
-Registre d’activitats en les que es
participa.

28 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Recursos:
Material informatiu per al reciclatge.
Quadrant per cicles amb els articles del blog assignats per redactar.
Taules de registre d’assistència a les reunions i de participació en les activitats.
Llistats d’alumnat que faci les activitats de l’AEE.
Índex d’activitats programades per l’AEE.
Comptadors de visites al blog de cada escola.
Enquesta de satisfacció de les comunicacions amb les famílies.
Control de préstecs de la biblioteca (LP)

D. ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC

ÀMBIT ADMINISTRATIU-ECONÒMIC
INDICADORS DE PROGRÉS RESPONSABLES
OBJECTIUS ACTUACIONS
18. Executar una gestió econòmica - Distribució econòmica equitativa. 18.1. Actes de presentació de la Equip directiu
planificada i transparent. -Presentació de la gestió econòmica a la justificació econòmica i dels
comunitat educativa. pressupostos de cada centre i de
la ZER als Consells Escolars i als
Claustres.
Recursos:
- Documents de gestió econòmica.

29 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

V. SISENES HORES

Enguany és el vuitè curs que la nostra ZER imparteix una hora més de treball amb
l’alumnat de Prim{ria, el cinquè per l’alumnat d’Educació Infantil. Considerem que, amb la
sisena hora, ajudem a exercitar habilitats al nostre alumnat per a afavorir l’assoliment de
les competències bàsiques.

Donat que la sisena hora no és curricular, no hi hauran indicadors a avaluar, tot i que a la
Memòria es reflectirà la descripció de les activitats i les propostes de millora per al curs
vinent.

ORGANITZACIÓ DE LES SISENES HORES PER CENTRES

Escola 1 d’Abril.
Tot el centre: Festes i tradicions, Estratègies matemàtiques, Fem de periodistes, Biblioteca
i Tipologies de textos.

Escola Sant Agustí.

Educació Infantil: Juguem amb les matemàtiques, Fem teatre, Som músics, Juguem amb
l’anglès (P-4 i P-5)/ Juguem amb els dits (P-3), Experimentem amb el plà (P-4 i P-5)/
Juguem a ser (P-3)
Cicle Inicial: Estratègies Matemàtiques, Tipologies de textos, Juguem amb l’Anglès, Fem de
periodistes, Juguem amb les emocions.
Cicle Mitjà: Estratègies Matem{tiques, Tipologies textuals, Juguem amb l’Anglès, Fem de
periodistes, Juguem amb les emocions.
Cicle Superior: Estratègies Matem{tiques, Tipologies textuals, Juguem amb l’Anglès, Fem
de periodistes, Expressió Corporal.

ZER

OBJECTIUS ACTUACIONS

Estratègies matemàtiques/ Juguem amb les matemàtiques

Adquirir estratègies per a l’assoliment dels Aplicació de jocs matemàtics relacionats amb
continguts treballats de l’{mbit matem{tic. els temes tractats a l’aula.
Recursos: jocs, noves tecnologies(webs)
Responsables: Mercè, Olga, Norma, Leo

30 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Fem de periodistes

Transmetre les activitats d’aula a la comunitat Fer un recull de notícies. Actualització dels
educativa. blocs de les escoles.
Fer un recull de notícies. Actualització dels
blogs de les escoles.
Recursos: Gravadora de veu, càmera de vídeo, projector, ordinadors...
Responsables: Anna, Mercè, Carolina.

Tipologies

Adquirir estratègies d’escriptura que Partir de la sistematització pautada i de la


permetin millorar l’expressió escrita. programació de les diferents tipologies com a
referència.

Recursos:
-Sistematització de les tipologies pautades.
-Utilització de rúbriques, bases d’orientació, autoavaluacions/coavaluacions
Responsables: Tot el claustre

ESCOLA SANT AGUSTÍ

OBJECTIUS ACTUACIONS

Juguem amb l’anglès


Gaudir de l’expressió oral i escrita en llengua Realització d’activitats destinades a millorar la
estrangera. pronunciació i la fluïdesa en l’expressió oral.
Treballar continguts d’una altra {rea en Ús de les noves tecnologies per fomentar
anglès, el tercer trimestre del curs. l’expressió oral i escrita en anglès.

Treball transversal de l’expressió escrita,


segons la distribució de les tipologies textuals.
Recursos: Gravadora de veu, càmera de vídeo, projector, ordinadors,..
Responsables: Mestres d’anglès.

31 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Expressió Corporal (CS) Fem teatre (EI)

Representar davant d’un col·lectiu les Assaig de fragments o obres de curta durada
actuacions treballades al llarg del curs: segons les festes tradicionals (Nadal, Carnaval,
Sant Jordi)Treballar una obra teatral per tal
Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Mostra de Teatre,
de representar-la a la Mostra de teatre de la
Festival fi de curs.
Ribera d’Ebre i al festival de final de curs.

Recursos: decorats, música i altres


Responsables:especialista d’E.F i mestres implicats.

Juguem a ser (EI)

Adquirir competències comunicatives i de Interiorització de les estràtegies


relació a partir del joc simbòlic. a partir del comunicatives i de les normes bàsiques de
restaurant i cuineta, estris de metge, relació jugant a fer de metges-pacients,
botigaConèixer i saber jugar a diferents jocs cambrers-clients,botiguers-compradors...
tradicionals

Recursos: Estratègies comunicatives, materials del curs de formació de l’Enric Queralt,


joguines...
Responsables:mestres d’E.I

Som músics (EI)

Conèixer instruments, melodies i cançons i Presentació, reconeixement i saber tocar


cantar-les. diferents instruments mitjançant jocs
participatius.
Cantar cançons infantils amb el mestre com a
model.
Recursos:instruments de música
Responsables:especialista de Música

Juguem amb els dits (P-3)

Realitzar diversos jocs per anar treballant el


Jocs de moticitat fina
domini manual i madurar la motricitat fina
Recursos: Jocs de motricitat fina: pius, enfilar, punxar, retallar...
Responsables: mestres d’Educació Infantil

32 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Experimentem amb el pla (P4 i P-5)

Introduir als alumnes en els conceptes Explicació de senzills conceptes de topologia a


topològics a través del joc i l’experimentació. partir de diferents jocs manipulatius.
Recursos: materials diversos i jocs topològics.
Responsables: Leo

ESCOLA 1 D’ABRIL

OBJECTIUS ACTUACIONS

Festes i tradicions

Conèixer les festes i tradicions properes i Celebració de les festes populars al llarg del
interessants per a l'alumnat. curs escolar.
Crear lligams de proximitat entre l’escola i el Recollir els treballs de l’alumnat en qualsevol
poble (obertura del centre a l’entorn). format.
Saber valorar i apreciar les festes que els són
properes.
Recursos: recursos digitals i aportacions de les famílies
Responsables: Mercè

Biblioteca

Animació lectora dins un mateix cicle i


Potenciar l’ús de la biblioteca.
intercicles.
Préstec de llibres.
Recursos: epergam i fons bibliogràfic.
Reponsables: Anna i Mercè

33 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

VI. ACTIVITATS ESCOLARS DE CAIRE ESPECIAL

Són aquelles incloses en el Pla Anual de la ZER que es deriven del Currículum escolar i
formen part del procés d’aprenentatge de l’alumnat.
Els dos centres que conformen la ZER s’han acollit al Pla de Consum de fruita a les escoles
que durar{ tot el curs escolar. També s’intentar{ participar en concursos per fomentar les
competències dels diferents àmbits.

Primer trimestre

Escola Cicle/etapa Data prevista Activitat


1 d’Abril 31 octubre, matí Castanyada
Tot l’alumnat
+ AMPA
1 d’Abril Tot l’alumnat 21 de desembre Festival de Nadal
+ AMPA
1 d’Abril Tot l’alumnat A determinar Simulacre d’emergència

Sant Agustí C.S. 29 d’octubre Venda de castanyes

Sant Agustí Tot l’alumnat 31 octubre, matí Castanyada

Sant Agustí Tot l’alumnat A determinar Col·laboració amb LA MARATO

Sant Agustí Tot l’alumnat 21 de desembre Festival de Nadal

Sant Agustí Tot l’alumnat A determinar Simulacre d’emergència

Segon trimestre
Escola Cicle/etapa Data prevista Activitat
Arribada de la carta del Carnestoltes,
1 d’Abril Tot l’alumnat 25 de febrer
inici de les ordres fins dijous
1 d’Abril Arribada del Carnestoltes, Testament,
Tot l’alumnat 1 de març
+ AMPA judici i cremada del Carnestoltes
Sant Agustí Tot l’alumnat 1 de març Bateig del Carnestoltes/Rua

Sant Agustí Tot l’alumnat 5 de març Judici del Carnestoltes

Sant Agustí Tot l’alumnat 6 de març Enterrament de la sardina

Sant Agustí Tots els cicles 8 al 12 d´abril Setmana Cultural

34 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

Tercer trimestre

Escola Cicle/etapa Data prevista Activitat

ZER Ebre Tot l’alumnat A determinar Visita de l’escriptor convidat

1 d’Abril Tot l’alumnat 23 d’abril Sant Jordi

1 d’Abril Tot l’alumnat A determinar Mostra de teatre

1 d’Abril Tot l’alumnat 15 de maig Participació Sant Isidre


Cicle Mitjà i
1 d’Abril A determinar Certamen lectura en veu alta
Superior
1 d’Abril Primària A determinar Jocs Florals

1 d’Abril Tot l’alumnat 16 de juny Festival de fi de curs

1 d’Abril Tot l’alumnat 21 de juny Festa final de curs

Sant Agustí Tot l’alumnat 23 d’abril Sant Jordi / Punts de llibre solidaris

Sant Agustí Tot l’alumnat A determinar Mostra de teatre


Cicle Mitjà i
Sant Agustí A determinar Certamen lectura en veu alta
Superior
Sant Agustí Tot l’alumnat 21 de juny Festa i Festival de fi de curs

35 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

VII. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

RIBA-ROJA D’EBRE
Organitzador Data Activitat
AMPA Tot el curs Multiesports 1 Cros i Atletisme.
AMPA Tot el curs Multiesports 2 Bicicleta i Bitlles.
AMPA Tot el curs Futbol sala.
AMPA Tot el curs Judo (petits i grans)
AMPA Tot el curs Zumba (petits i grans)
AMPA Tot el curs Pàdel
AMPA Tot el curs Psicomotricitat
AMPA Tot el curs Il·lustració i Còmic.
AMPA Tot el curs Mecanografia.
AMPA Tot el curs Anglès (petits i grans)
AMPA Tot el curs Ioga
AMPA Tot el curs Calaix de sastre (manualitats vàries)
Competicions futbol sala i entrenaments per a les
AMPA Tot el curs
competicions de Cros, Atletisme i Bitlles.

LA PALMA D’EBRE

L’AMPA no ha organitzat activitats escolars per al curs 2018-2019.

36 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

VIII. ANNEX

ANNEX

37 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

38 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

39 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

40 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

41 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

42 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

43 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

44 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

45 de 47
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL DE LA ZER EBRE Curs 2018-2019

DILIGÈNCIA per fer constar que, en data d’avui, s’ha presentat la


Programació General Anual al Consell Escolar de la ZER Ebre, que serà
vigent per al curs 2018-2019 i que es troba recollida en 36 pàgines sense
annex, i 45 pàgines amb annex.

La secretària Vist-i-plau de la directora

Montserrat Llauradó Aribau Gemma Castellví Navarro

Riba-roja d’Ebre, 15 d’octubre de 2018

46 de 47