You are on page 1of 11

ajánlat K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz K&H Biztosító Zrt.

szerződő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.


ajánlatszám: 46720234
biztosításközvetítő neve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., (Sebestyén László)
biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 50457 telefonszáma: 0614133480
Szerződő (üzemben tartó) adatai
neve (szervezet rövid neve): Misi Dániel
születéskori név (leánykori név): Misi Dániel
anyja neve: Szakács Ilona személyazonosító igazolvány száma: 184201BE
születés dátuma: 1982.08.16. születés helye: Cegléd szervezet adószáma:
állampolgársága: magyar cégforma:
lakóhely/szervezet székhelyének címe: 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
levelezési cím(név,cím): - 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
telefonszám: mobil telefonszám: e-mail cím:
elektronikus ügyfélportál szolgáltatást igénybe veszi: nem
kártörténeti nyilvántartásbeli ügyfél azonosító száma a Szerződő adatközlése szerint: 110021174522
az üzembentartó rendelkezik nemzetközi árutovábbítási engedéllyel: nem az üzembentartó rendelkezik gépjármű és/vagy motorkerékpár kereskedelemre
vonatkozó tevékenységi engedéllyel: nem
az üzembentartó rendelkezik gépjárműkölcsönzésre vonatkozó tevékenységi
engedéllyel: nem az üzembentartó 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója: nem

Biztosítási szerződés általános adatai


kockázatviselés kezdete : 2018.09.06. 14:01 biztosítási évforduló / lejárat: 2019.09.05.
biztosítás tartama: határozatlan
1
A Gfbt. alapján a Biztosító kockázatviselése a tulajdonostól eltérő üzemben tartó által kötött szerződés esetén az üzemen tartói jogosultság keletkezésének
járműnyilvántartásba bejegyzett időpontjában (legkorábban azonban a biztosítási szerződés létrejöttének időpontjában) kezdődik. Ha az üzemben tartó hatósági
okiratba történő bejegyzése a szerződéskötést követő 30 napon belül nem történik meg, a szerződés megszűnik.
2díjfizetés gyakorisága: éves díjfizetés módja : banki átutalás
csoportos beszedés esetén a megbízás érvénybe lépéséig postai csekk kerül postázásra.
A szerződés megkötésére gépjármű tulajdonjogának és üzembentartói jogának megszerzése miatt került sor.

Jármű (forgalmi engedély, igazolólap) adatai


rendszám(azonosító jel): KHP834 frsz. alapszíne: fehér forg. eng. száma: HZ61766
alvázszám: VF33EKFUC84593891 jármű-kategória I.: személygépjármű jármű-kategória II.: M1
gyártmány, típus: PEUGEOT 307 gyártási év: 2006 hengerűrtartalom (cm3): 1360
teljesítmény (kW): 65 hajtóanyag: benzin forg. helyezés éve: 2006

E-20403-00
saját tömeg (kg): 1307 megengedett legnagyobb száll. szem. száma: 5
A Szerződő a gépjármű tulajdonosa és üzemben tartója . össztömeg (kg): 1700
a gépjárműre került kiadásra személygépkocsis személyszállítási engedély: nem
a gépjárművet közösségi személyszállításra (is) használja: nem
a gépjárműre került kiadásra taxi engedély: nem
a gépjárművet járművezetési oktatásra (is) használja: nem
a személygépkocsi jobbkormányos: nem
a gépjárművet nemzetközi fuvarozásra (is) használják: nem
a gépjárművet a biztosítási időszakon belül összesen 60 napot meghaladóan (tartósan) külföldön használják: nem
a gépjárművet ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják: nem
a gépjármű bérelhető: nem
3
csak nem természetes személy esetén
forgalmi engedélybe bejegyzett telephely :
Kedvezmények
alkalmazott kedvezmények (kedvezmény neve (díjszorzója; jogalap)):
idos gépjármu kedvezmény (0,9000), díjfizetés gyakorisági kedvezmény (0,7900), hengerurtartalom kedvezmény (0,9000)

Az alkalmazott kedvezmények alapján – a meghirdetett díjtarifában foglaltaknak megfelelően – a fizetendő biztosítási díj kiszámításánál alkalmazott
Összesített kedvezmény szorzó: 0,650
Díjadatok, valamint a bonus malus besorolással kapcsolatos információk (a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gj-kategóriák esetében)

A fenti adatok és a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű-kategóriák esetében az alábbi előzetes bonus-malus osztályba sorolás alapján
a szerződés éves díja: 25 032 Ft
Az éves díjat a Neta tv. rendelkezései értelmében 7 510 Ft baleseti adó terheli. Az éves díj a baleseti adót nem tartalmazza.

Nyilatkozom arról, hogy


az előzetes bonus-malus osztályba sorolásom az új biztosítási időszakra vonatkozóan: B5
a személygépkocsi gépjármű-kategóriában utolsó károkozásom éve: "2016"
előző biztosítási időszakra fedezetet nyújtó biztosító neve: K&H Biztosító Zrt. előző szerződés száma: 46184596 előző szerződésben biztosított
gépjármű hatósági jelzése (forgalmi rendszám): GUC285

Kelt: , 2018.09.06. Szerződő (szervezet képviseletére jogosult) aláírása


ajánlat K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz K&H Biztosító Zrt.
szerződő példánya (2. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
ajánlatszám: 46720234
biztosításközvetítő neve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., (Sebestyén László)
biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 50457 telefonszáma: 0614133480

A szerződő nyilatkozatai
Amennyiben a jelen, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lap tartalma a Biztosító meghirdetett díjtarifájától és a feltételeitől eltér, úgy a Biztosító
jogosult az ajánlat elutasítására, vagy annak módosítására tehet javaslatot. Tudomásom van róla, hogy ha a Biztosító módosító javaslatának
kézhezvételétől számított 15 napon belül azt nem kifogásolom, a szerződés a módosított ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. Nem jön létre a
szerződés, ha az ajánlatot a Biztosító, vagy annak képviselője részére történő átadásától számított 15 napon belül - a jogszabályban meghatározott
esetekben - a Biztosító visszautasítja.
Alulírott szerződő kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződésben megjelölt járműre vonatkozó meghirdetett díjtarifa szerinti díjat megfizetem. A
biztosítás első díjrészlete a kockázatviselés kezdetének napján esedékes. A Biztosító a meghirdetett díjat év közben nem változtathatja meg.
Tudomásul veszem, hogy a szerződésre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló jogszabály, valamint a külön rendeletekben meghatározott
előírások vonatkoznak. A „Nyilatkozat biztosítási szerződés megkötéséhez” nyomtatvány a biztosítási szerződés részét képezi. Felhatalmazom a
Biztosítót, hogy az igényelt biztosítással összefüggő adatokat számítógépen tárolja, és az illetékes viszontbiztosítónak átadja. Kívánságomra megadják
annak a címét és adatait, akinek adataimat továbbították. Vállalom, hogy a szerződést érintő adatokban bekövetkező változásokat a Biztosítónak 8
napon belül bejelentem. A szerződés a tulajdonos és üzemben tartó változása esetén nem ruházható át. Ha a biztosítási szerződés a biztosítási
időszak alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, az üzemben tartó az adott biztosítási időszak hátralevő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a
biztosítónál (esetünkben a K&H Biztosító Zrt-nél) köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnemfizetéssel szűnt meg. A szerződés
díjnemfizetéssel történő megszűnése esetén az üzemben tartó új ajánlatát kizárólag az a biztosító (esetünkben a K&H Biztosító Zrt.) jogosult és köteles
elfogadni, ahol a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetéssel szűnt meg.Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy a jelen ajánlaton közölt
adataimat a többi, a Biztosítónál lévő szerződés vonatkozásában is figyelembe vegye, illetve alkalmazza.Az arról való tájékoztatást, hogy a K&H
Biztosító Zrt. biztosításközvetítői a K&H Biztosító Zrt. nevében biztosítási díj átvételére nem jogosultak, megkaptam.

Az ajánlat a kinyomtatott adattartalommal kerül feldolgozásra. Utólagos javítás figyelembe vétele nem megengedett.
A hatályos jogszabályi előírások bonus-malus rendszerre vonatkozó szabályai alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a mai napot megelőzőleg két éven belül már voltam szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű-
felelősségbiztosításának és az a szerződésem érdekmúlás, felmondás vagy díjnemfizetés okkal szűnt meg, így a hatályos jogszabályi előírások alapján
nem minősülök a rendszerbe új belépőnek. Tudomásom van arról, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében amennyiben a kedvezőbb
besorolás érdekében akár a gépjármű beazonosítására, akár a szerződés besorolására vonatkozóan valótlan adatokat közlök, melynek következtében
a kártörténeti nyilvántartásban történő beazonosítás lehetetlenné válik, a biztosító a szerződésemet M04 osztályba sorolja.

Tájékoztatás az adófizetési kötelezettségről


A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény II. fejezete értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződéskötési kötelezettsége kapcsán Önnek baleseti adó fizetési kötelezettsége keletkezett.
Az adó alapja az éves biztosítási díj és az esetlegesen megállapított fedezetlenségi díj, az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a
biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.
A fent említett jogszabály értelmében Társaságunk az adó beszedésére kötelezett, ezért a szerződése alapján fizetendő biztosítási díjról –
és az esetleges fedezetlenségi díjról – kiállított díjesedékességi értesítőnk a jogszabály szerint számított baleseti adót is tartalmazni fogja.
Tájékoztatjuk, hogy az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

A K&H Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató kiegészítő rendelkezéseinek "gépjárműflottára vonatkozó különös
feltételek" része a jelen ajánlat tekintetében érvénytelen.

Kelt: , 2018.09.06.

Szerződő (szervezet képviseletére jogosult) aláírása

Biztosítást igazoló okirat kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról


Biztosító adatai
neve: K&H Biztosító Zrt. Biztosítás adatai
székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. biztosítást igazoló okirat 46720234
Szerződő adatai kockázatviselés kezdete: 2018.09.06. 14:01
neve: Misi Dániel évforduló/lejárat: 2019.09.05.
biztosítás tartama: határozatlan
lakóhelye 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36 díjfizetés gyakorisága: éves
(székhelye): Jelen biztosítást igazoló okirat a kockázatviselés kezdeténél
feltüntetett időponttól számított 60 napig önállóan, a 60. nap leteltét
születési helye: Cegléd követően az adott időszakra vonatkozó díj befizetését igazoló
születési ideje: 1982.08.16. készpénz-átutalási megbízás feladóvevényével, vagy díjfizetési
bizonylattal együtt igazolja a biztosítási fedezet fennállását. Az
anyja neve: Szakács Ilona igazolás a 34/2009. (XII.22.) PM rendelet szerint, a Szerződő által tett
ajánlat alapján került kiállításra.

Jármű adatai
gépjármű-kategória: személygépjármű Kelt: 2018.09.06.
forgalmi rendszám: KHP834
alvázszám: VF33EKFUC84593891
gyártmány, típus: PEUGEOT 307
ajánlat K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz K&H Biztosító Zrt.
biztosító példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
ajánlatszám: 46720234
biztosításközvetítő neve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., (Sebestyén László)
biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 50457 telefonszáma: 0614133480
Szerződő (üzemben tartó) adatai
neve (szervezet rövid neve): Misi Dániel
születéskori név (leánykori név): Misi Dániel
anyja neve: Szakács Ilona személyazonosító igazolvány száma: 184201BE
születés dátuma: 1982.08.16. születés helye: Cegléd szervezet adószáma:
állampolgársága: magyar cégforma:
lakóhely/szervezet székhelyének címe: 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
levelezési cím(név,cím): - 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
telefonszám: mobil telefonszám: e-mail cím:
elektronikus ügyfélportál szolgáltatást igénybe veszi: nem
kártörténeti nyilvántartásbeli ügyfél azonosító száma a Szerződő adatközlése szerint: 110021174522
az üzembentartó rendelkezik nemzetközi árutovábbítási engedéllyel: nem az üzembentartó rendelkezik gépjármű és/vagy motorkerékpár kereskedelemre
vonatkozó tevékenységi engedéllyel: nem
az üzembentartó rendelkezik gépjárműkölcsönzésre vonatkozó tevékenységi
engedéllyel: nem az üzembentartó 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója: nem

Biztosítási szerződés általános adatai


kockázatviselés kezdete : 2018.09.06. 14:01 biztosítási évforduló / lejárat: 2019.09.05.
biztosítás tartama: határozatlan
1
A Gfbt. alapján a Biztosító kockázatviselése a tulajdonostól eltérő üzemben tartó által kötött szerződés esetén az üzemen tartói jogosultság keletkezésének
járműnyilvántartásba bejegyzett időpontjában (legkorábban azonban a biztosítási szerződés létrejöttének időpontjában) kezdődik. Ha az üzemben tartó hatósági
okiratba történő bejegyzése a szerződéskötést követő 30 napon belül nem történik meg, a szerződés megszűnik.
2díjfizetés gyakorisága: éves díjfizetés módja : banki átutalás
csoportos beszedés esetén a megbízás érvénybe lépéséig postai csekk kerül postázásra.
A szerződés megkötésére gépjármű tulajdonjogának és üzembentartói jogának megszerzése miatt került sor.

Jármű (forgalmi engedély, igazolólap) adatai


rendszám(azonosító jel): KHP834 frsz. alapszíne: fehér forg. eng. száma: HZ61766
alvázszám: VF33EKFUC84593891 jármű-kategória I.: személygépjármű jármű-kategória II.: M1
gyártmány, típus: PEUGEOT 307 gyártási év: 2006 hengerűrtartalom (cm3): 1360
teljesítmény (kW): 65 hajtóanyag: benzin forg. helyezés éve: 2006

E-20403-00
saját tömeg (kg): 1307 megengedett legnagyobb száll. szem. száma: 5
A Szerződő a gépjármű tulajdonosa és üzemben tartója . össztömeg (kg): 1700
a gépjárműre került kiadásra személygépkocsis személyszállítási engedély: nem
a gépjárművet közösségi személyszállításra (is) használja: nem
a gépjárműre került kiadásra taxi engedély: nem
a gépjárművet járművezetési oktatásra (is) használja: nem
a személygépkocsi jobbkormányos: nem
a gépjárművet nemzetközi fuvarozásra (is) használják: nem
a gépjárművet a biztosítási időszakon belül összesen 60 napot meghaladóan (tartósan) külföldön használják: nem
a gépjárművet ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják: nem
a gépjármű bérelhető: nem
3
csak nem természetes személy esetén
forgalmi engedélybe bejegyzett telephely :
Kedvezmények
alkalmazott kedvezmények (kedvezmény neve (díjszorzója; jogalap)):
idos gépjármu kedvezmény (0,9000), díjfizetés gyakorisági kedvezmény (0,7900), hengerurtartalom kedvezmény (0,9000)

Az alkalmazott kedvezmények alapján – a meghirdetett díjtarifában foglaltaknak megfelelően – a fizetendő biztosítási díj kiszámításánál alkalmazott
Összesített kedvezmény szorzó: 0,650
Díjadatok, valamint a bonus malus besorolással kapcsolatos információk (a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gj-kategóriák esetében)

A fenti adatok és a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű-kategóriák esetében az alábbi előzetes bonus-malus osztályba sorolás alapján
a szerződés éves díja: 25 032 Ft
Az éves díjat a Neta tv. rendelkezései értelmében 7 510 Ft baleseti adó terheli. Az éves díj a baleseti adót nem tartalmazza.

Nyilatkozom arról, hogy


az előzetes bonus-malus osztályba sorolásom az új biztosítási időszakra vonatkozóan: B5
a személygépkocsi gépjármű-kategóriában utolsó károkozásom éve: "2016"
előző biztosítási időszakra fedezetet nyújtó biztosító neve: K&H Biztosító Zrt. előző szerződés száma: 46184596 előző szerződésben biztosított
gépjármű hatósági jelzése (forgalmi rendszám): GUC285

Kelt: , 2018.09.06. Szerződő (szervezet képviseletére jogosult) aláírása


ajánlat K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz K&H Biztosító Zrt.
biztosító példánya (2. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
ajánlatszám: 46720234
biztosításközvetítő neve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., (Sebestyén László)
biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 50457 telefonszáma: 0614133480

A szerződő nyilatkozatai
Amennyiben a jelen, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lap tartalma a Biztosító meghirdetett díjtarifájától és a feltételeitől eltér, úgy a Biztosító
jogosult az ajánlat elutasítására, vagy annak módosítására tehet javaslatot. Tudomásom van róla, hogy ha a Biztosító módosító javaslatának
kézhezvételétől számított 15 napon belül azt nem kifogásolom, a szerződés a módosított ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. Nem jön létre a
szerződés, ha az ajánlatot a Biztosító, vagy annak képviselője részére történő átadásától számított 15 napon belül - a jogszabályban meghatározott
esetekben - a Biztosító visszautasítja.
Alulírott szerződő kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződésben megjelölt járműre vonatkozó meghirdetett díjtarifa szerinti díjat megfizetem. A
biztosítás első díjrészlete a kockázatviselés kezdetének napján esedékes. A Biztosító a meghirdetett díjat év közben nem változtathatja meg.
Tudomásul veszem, hogy a szerződésre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló jogszabály, valamint a külön rendeletekben meghatározott
előírások vonatkoznak. A „Nyilatkozat biztosítási szerződés megkötéséhez” nyomtatvány a biztosítási szerződés részét képezi. Felhatalmazom a
Biztosítót, hogy az igényelt biztosítással összefüggő adatokat számítógépen tárolja, és az illetékes viszontbiztosítónak átadja. Kívánságomra megadják
annak a címét és adatait, akinek adataimat továbbították. Vállalom, hogy a szerződést érintő adatokban bekövetkező változásokat a Biztosítónak 8
napon belül bejelentem. A szerződés a tulajdonos és üzemben tartó változása esetén nem ruházható át. Ha a biztosítási szerződés a biztosítási
időszak alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, az üzemben tartó az adott biztosítási időszak hátralevő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a
biztosítónál (esetünkben a K&H Biztosító Zrt-nél) köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnemfizetéssel szűnt meg. A szerződés
díjnemfizetéssel történő megszűnése esetén az üzemben tartó új ajánlatát kizárólag az a biztosító (esetünkben a K&H Biztosító Zrt.) jogosult és köteles
elfogadni, ahol a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetéssel szűnt meg.Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy a jelen ajánlaton közölt
adataimat a többi, a Biztosítónál lévő szerződés vonatkozásában is figyelembe vegye, illetve alkalmazza.Az arról való tájékoztatást, hogy a K&H
Biztosító Zrt. biztosításközvetítői a K&H Biztosító Zrt. nevében biztosítási díj átvételére nem jogosultak, megkaptam.

Az ajánlat a kinyomtatott adattartalommal kerül feldolgozásra. Utólagos javítás figyelembe vétele nem megengedett.

A hatályos jogszabályi előírások bonus-malus rendszerre vonatkozó szabályai alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a mai napot megelőzőleg két éven belül már voltam szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű-
felelősségbiztosításának és az a szerződésem érdekmúlás, felmondás vagy díjnemfizetés okkal szűnt meg, így a hatályos jogszabályi előírások alapján
nem minősülök a rendszerbe új belépőnek. Tudomásom van arról, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében amennyiben a kedvezőbb
besorolás érdekében akár a gépjármű beazonosítására, akár a szerződés besorolására vonatkozóan valótlan adatokat közlök, melynek következtében
a kártörténeti nyilvántartásban történő beazonosítás lehetetlenné válik, a biztosító a szerződésemet M04 osztályba sorolja.

Tájékoztatás az adófizetési kötelezettségről


A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény II. fejezete értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződéskötési kötelezettsége kapcsán Önnek baleseti adó fizetési kötelezettsége keletkezett.
Az adó alapja az éves biztosítási díj és az esetlegesen megállapított fedezetlenségi díj, az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a
biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.
A fent említett jogszabály értelmében Társaságunk az adó beszedésére kötelezett, ezért a szerződése alapján fizetendő biztosítási díjról –
és az esetleges fedezetlenségi díjról – kiállított díjesedékességi értesítőnk a jogszabály szerint számított baleseti adót is tartalmazni fogja.
Tájékoztatjuk, hogy az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

A K&H Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató kiegészítő rendelkezéseinek "gépjárműflottára vonatkozó különös
feltételek" része a jelen ajánlat tekintetében érvénytelen.

Kelt: , 2018.09.06.

Szerződő (szervezet képviseletére jogosult) aláírása


ajánlat K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz K&H Biztosító Zrt.
biztosításközvetítő példánya (1. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
ajánlatszám: 46720234
biztosításközvetítő neve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., (Sebestyén László)
biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 50457 telefonszáma: 0614133480
Szerződő (üzemben tartó) adatai
neve (szervezet rövid neve): Misi Dániel
születéskori név (leánykori név): Misi Dániel
anyja neve: Szakács Ilona személyazonosító igazolvány száma: 184201BE
születés dátuma: 1982.08.16. születés helye: Cegléd szervezet adószáma:
állampolgársága: magyar cégforma:
lakóhely/szervezet székhelyének címe: 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
levelezési cím(név,cím): - 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
telefonszám: mobil telefonszám: e-mail cím:
elektronikus ügyfélportál szolgáltatást igénybe veszi: nem
kártörténeti nyilvántartásbeli ügyfél azonosító száma a Szerződő adatközlése szerint: 110021174522
az üzembentartó rendelkezik nemzetközi árutovábbítási engedéllyel: nem az üzembentartó rendelkezik gépjármű és/vagy motorkerékpár kereskedelemre
vonatkozó tevékenységi engedéllyel: nem
az üzembentartó rendelkezik gépjárműkölcsönzésre vonatkozó tevékenységi
engedéllyel: nem az üzembentartó 20-nál több járműnek a Gfbt. szerinti üzembentartója: nem

Biztosítási szerződés általános adatai


kockázatviselés kezdete : 2018.09.06. 14:01 biztosítási évforduló / lejárat: 2019.09.05.
biztosítás tartama: határozatlan
1
A Gfbt. alapján a Biztosító kockázatviselése a tulajdonostól eltérő üzemben tartó által kötött szerződés esetén az üzemen tartói jogosultság keletkezésének
járműnyilvántartásba bejegyzett időpontjában (legkorábban azonban a biztosítási szerződés létrejöttének időpontjában) kezdődik. Ha az üzemben tartó hatósági
okiratba történő bejegyzése a szerződéskötést követő 30 napon belül nem történik meg, a szerződés megszűnik.
2díjfizetés gyakorisága: éves díjfizetés módja : banki átutalás
csoportos beszedés esetén a megbízás érvénybe lépéséig postai csekk kerül postázásra.
A szerződés megkötésére gépjármű tulajdonjogának és üzembentartói jogának megszerzése miatt került sor.

Jármű (forgalmi engedély, igazolólap) adatai


rendszám(azonosító jel): KHP834 frsz. alapszíne: fehér forg. eng. száma: HZ61766
alvázszám: VF33EKFUC84593891 jármű-kategória I.: személygépjármű jármű-kategória II.: M1
gyártmány, típus: PEUGEOT 307 gyártási év: 2006 hengerűrtartalom (cm3): 1360
teljesítmény (kW): 65 hajtóanyag: benzin forg. helyezés éve: 2006

E-20403-00
saját tömeg (kg): 1307 megengedett legnagyobb száll. szem. száma: 5
A Szerződő a gépjármű tulajdonosa és üzemben tartója . össztömeg (kg): 1700
a gépjárműre került kiadásra személygépkocsis személyszállítási engedély: nem
a gépjárművet közösségi személyszállításra (is) használja: nem
a gépjárműre került kiadásra taxi engedély: nem
a gépjárművet járművezetési oktatásra (is) használja: nem
a személygépkocsi jobbkormányos: nem
a gépjárművet nemzetközi fuvarozásra (is) használják: nem
a gépjárművet a biztosítási időszakon belül összesen 60 napot meghaladóan (tartósan) külföldön használják: nem
a gépjárművet ADR áruosztály szerinti veszélyes áru szállítására használják: nem
a gépjármű bérelhető: nem
3
csak nem természetes személy esetén
forgalmi engedélybe bejegyzett telephely :
Kedvezmények
alkalmazott kedvezmények (kedvezmény neve (díjszorzója; jogalap)):
idos gépjármu kedvezmény (0,9000), díjfizetés gyakorisági kedvezmény (0,7900), hengerurtartalom kedvezmény (0,9000)

Az alkalmazott kedvezmények alapján – a meghirdetett díjtarifában foglaltaknak megfelelően – a fizetendő biztosítási díj kiszámításánál alkalmazott
Összesített kedvezmény szorzó: 0,650
Díjadatok, valamint a bonus malus besorolással kapcsolatos információk (a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gj-kategóriák esetében)

A fenti adatok és a bonus-malus rendszer hatálya alá tartozó gépjármű-kategóriák esetében az alábbi előzetes bonus-malus osztályba sorolás alapján
a szerződés éves díja: 25 032 Ft
Az éves díjat a Neta tv. rendelkezései értelmében 7 510 Ft baleseti adó terheli. Az éves díj a baleseti adót nem tartalmazza.

Nyilatkozom arról, hogy


az előzetes bonus-malus osztályba sorolásom az új biztosítási időszakra vonatkozóan: B5
a személygépkocsi gépjármű-kategóriában utolsó károkozásom éve: "2016"
előző biztosítási időszakra fedezetet nyújtó biztosító neve: K&H Biztosító Zrt. előző szerződés száma: 46184596 előző szerződésben biztosított
gépjármű hatósági jelzése (forgalmi rendszám): GUC285

Kelt: , 2018.09.06. Szerződő (szervezet képviseletére jogosult) aláírása


ajánlat K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz K&H Biztosító Zrt.
biztosításközvetítő példánya (2. oldal) 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
ajánlatszám: 46720234
biztosításközvetítő neve: Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt., (Sebestyén László)
biztosításközvetítő K&H-s nyilvántartási száma: 50457 telefonszáma: 0614133480

A szerződő nyilatkozatai
Amennyiben a jelen, a Biztosító által rendszeresített ajánlati lap tartalma a Biztosító meghirdetett díjtarifájától és a feltételeitől eltér, úgy a Biztosító
jogosult az ajánlat elutasítására, vagy annak módosítására tehet javaslatot. Tudomásom van róla, hogy ha a Biztosító módosító javaslatának
kézhezvételétől számított 15 napon belül azt nem kifogásolom, a szerződés a módosított ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. Nem jön létre a
szerződés, ha az ajánlatot a Biztosító, vagy annak képviselője részére történő átadásától számított 15 napon belül - a jogszabályban meghatározott
esetekben - a Biztosító visszautasítja.
Alulírott szerződő kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződésben megjelölt járműre vonatkozó meghirdetett díjtarifa szerinti díjat megfizetem. A
biztosítás első díjrészlete a kockázatviselés kezdetének napján esedékes. A Biztosító a meghirdetett díjat év közben nem változtathatja meg.
Tudomásul veszem, hogy a szerződésre a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló jogszabály, valamint a külön rendeletekben meghatározott
előírások vonatkoznak. A „Nyilatkozat biztosítási szerződés megkötéséhez” nyomtatvány a biztosítási szerződés részét képezi. Felhatalmazom a
Biztosítót, hogy az igényelt biztosítással összefüggő adatokat számítógépen tárolja, és az illetékes viszontbiztosítónak átadja. Kívánságomra megadják
annak a címét és adatait, akinek adataimat továbbították. Vállalom, hogy a szerződést érintő adatokban bekövetkező változásokat a Biztosítónak 8
napon belül bejelentem. A szerződés a tulajdonos és üzemben tartó változása esetén nem ruházható át. Ha a biztosítási szerződés a biztosítási
időszak alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, az üzemben tartó az adott biztosítási időszak hátralevő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a
biztosítónál (esetünkben a K&H Biztosító Zrt-nél) köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnemfizetéssel szűnt meg. A szerződés
díjnemfizetéssel történő megszűnése esetén az üzemben tartó új ajánlatát kizárólag az a biztosító (esetünkben a K&H Biztosító Zrt.) jogosult és köteles
elfogadni, ahol a szerződés az adott biztosítási időszakban díjnemfizetéssel szűnt meg.Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy a jelen ajánlaton közölt
adataimat a többi, a Biztosítónál lévő szerződés vonatkozásában is figyelembe vegye, illetve alkalmazza.Az arról való tájékoztatást, hogy a K&H
Biztosító Zrt. biztosításközvetítői a K&H Biztosító Zrt. nevében biztosítási díj átvételére nem jogosultak, megkaptam.

Az ajánlat a kinyomtatott adattartalommal kerül feldolgozásra. Utólagos javítás figyelembe vétele nem megengedett.

A hatályos jogszabályi előírások bonus-malus rendszerre vonatkozó szabályai alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a mai napot megelőzőleg két éven belül már voltam szerződője ugyanezen gépjármű-kategóriába tartozó gépjármű-
felelősségbiztosításának és az a szerződésem érdekmúlás, felmondás vagy díjnemfizetés okkal szűnt meg, így a hatályos jogszabályi előírások alapján
nem minősülök a rendszerbe új belépőnek. Tudomásom van arról, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében amennyiben a kedvezőbb
besorolás érdekében akár a gépjármű beazonosítására, akár a szerződés besorolására vonatkozóan valótlan adatokat közlök, melynek következtében
a kártörténeti nyilvántartásban történő beazonosítás lehetetlenné válik, a biztosító a szerződésemet M04 osztályba sorolja.

Tájékoztatás az adófizetési kötelezettségről


A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény II. fejezete értelmében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
szerződéskötési kötelezettsége kapcsán Önnek baleseti adó fizetési kötelezettsége keletkezett.
Az adó alapja az éves biztosítási díj és az esetlegesen megállapított fedezetlenségi díj, az adó mértéke az adóalap 30%-a, de a
biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira naponta legfeljebb 83 forint/gépjármű.
A fent említett jogszabály értelmében Társaságunk az adó beszedésére kötelezett, ezért a szerződése alapján fizetendő biztosítási díjról –
és az esetleges fedezetlenségi díjról – kiállított díjesedékességi értesítőnk a jogszabály szerint számított baleseti adót is tartalmazni fogja.
Tájékoztatjuk, hogy az adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el.

A K&H Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató kiegészítő rendelkezéseinek "gépjárműflottára vonatkozó különös
feltételek" része a jelen ajánlat tekintetében érvénytelen.

Kelt: , 2018.09.06.

Szerződő (szervezet képviseletére jogosult) aláírása


K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
szerződő példánya

nyilatkozat nem-életbiztosítási szerződés megkötéséhez


Alulírott
név Misi Dániel
születéskori név (ha más mint az előző) Misi Dániel
anyja neve (természetes személy esetén) Szakács Ilona
születési hely, dátum (év, hó, nap) Cegléd, 1982.08.16.
lakóhely 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
képviselt szervezet neve
Szerződő (Biztosított), vagy szervezet esetén annak törvényes képviselője nyilatkozom arról, hogy az alább igennel megjelölt
dokumentumokat a GFB nevű termékhez kapcsolódó biztosítási ajánlatom/kötvényem írásba foglalása előtt valóban átvettem,
megismertem és magamra nézve tudomásul vettem:
biztosítási feltétel és ügyfél-tájékoztató X igen nem
amely többek között tartalmazza a Biztosító elnevezését, székhelyét, jogi formáját, a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról
szóló tájékoztatást, a biztosítási időszakot és tartamot, a kockázatviselés kezdetét, a biztosítási eseményt, a díjfizetés, díjmódosítás
módját, idejét, lehetőségét az alapbiztosításra és a kiegészítő kockázatokra, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a
biztosításközvetítő jogosult-e, és ha igen, akkor milyen korlátozásokkal az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a
biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni, a Biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a
választható lehetőségeket, a szerződés megszűnésének eseteit, a szerződésfelmondás feltételeit, a Biztosító mentesülésének
feltételeit, az alkalmazott kizárásokat, az értékkövetés módját, mértékét, a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panasz bejelentésének lehetőségeit, továbbá a panasz – annak jellege szerint – a Felügyelethez vagy a
békéltető testületekhez való előterjesztésének lehetőségét, illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehetőségéről illetve azon
szervezetek felsorolását, amelyeknek a Biztosító az ügyfelek adatait továbbíthatja, a Biztosító és a Viszontbiztosító
fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló információt.

átvett nyomtatvány száma: 1-20405-30


Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása
biztosítási termékismertető n
X igen nem
átvett nyomtatvány száma: E-70009-00

Nyilatkozom, hogy a fenti dokumentumok átvételét, megismerését és tudomásul vételét követően a biztosítási ajánlatot/kötvényt
átvettem, az aláírása előtt azt megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

átvett nyomtatvány száma: E-204041-00

Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása

Nyilatkozom arról, hogy a szerződés megkötés előtt a fentieken túlmenően az alábbi dokumentumokat/tájékoztatókat
kaptam a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggően.
adatkezelési tájékoztató értékelőlap
X
n ügyfél adatlap biztosítási szerződés megkötéséhez záradéklap
X
pótlap szerződést kiegészítő ajánlat
2-600021-17E-WS

felhatalmazás csoportos beszedési megbízás szemlejegyzőkönyv


teljesítésére
adatközlő, részletező első biztosítási díjrészlet fizetési értesítő

telephelyi díjszámítás általános szerződési feltételek a K&H Biztosító


ügyfélportál szolgáltatásához
egyéb:

Kelt: 2018.09.06.
Szerződő(Biztosított)
K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
biztosító példánya
nyilatkozat nem-életbiztosítási szerződés megkötéséhez
Alulírott
név Misi Dániel
születéskori név (ha más mint az előző) Misi Dániel
anyja neve (természetes személy esetén) Szakács Ilona
születési hely, dátum (év, hó, nap) Cegléd, 1982.08.16.
lakóhely 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
képviselt szervezet neve
Szerződő (Biztosított), vagy szervezet esetén annak törvényes képviselője nyilatkozom arról, hogy az alább igennel megjelölt
dokumentumokat a GFB nevű termékhez kapcsolódó biztosítási ajánlatom/kötvényem írásba foglalása előtt valóban átvettem,
megismertem és magamra nézve tudomásul vettem:
biztosítási feltétel és ügyfél-tájékoztató X igen nem
amely többek között tartalmazza a Biztosító elnevezését, székhelyét, jogi formáját, a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról
szóló tájékoztatást, a biztosítási időszakot és tartamot, a kockázatviselés kezdetét, a biztosítási eseményt, a díjfizetés, díjmódosítás
módját, idejét, lehetőségét az alapbiztosításra és a kiegészítő kockázatokra, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a
biztosításközvetítő jogosult-e, és ha igen, akkor milyen korlátozásokkal az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a
biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni, a Biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a
választható lehetőségeket, a szerződés megszűnésének eseteit, a szerződésfelmondás feltételeit, a Biztosító mentesülésének
feltételeit, az alkalmazott kizárásokat, az értékkövetés módját, mértékét, a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panasz bejelentésének lehetőségeit, továbbá a panasz – annak jellege szerint – a Felügyelethez vagy a
békéltető testületekhez való előterjesztésének lehetőségét, illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehetőségéről illetve azon
szervezetek felsorolását, amelyeknek a Biztosító az ügyfelek adatait továbbíthatja, a Biztosító és a Viszontbiztosító
fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló információt.

átvett nyomtatvány száma: 1-20405-30


Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása
biztosítási termékismertető n
X igen nem
átvett nyomtatvány száma: E-70009-00

Nyilatkozom, hogy a fenti dokumentumok átvételét, megismerését és tudomásul vételét követően a biztosítási ajánlatot/kötvényt
átvettem, az aláírása előtt azt megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

átvett nyomtatvány száma: E-204041-00

Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása

Nyilatkozom arról, hogy a szerződés megkötés előtt a fentieken túlmenően az alábbi dokumentumokat/tájékoztatókat
kaptam a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggően.
adatkezelési tájékoztató értékelőlap
X
n ügyfél adatlap biztosítási szerződés megkötéséhez záradéklap
X
pótlap szerződést kiegészítő ajánlat
2-600021-17E-WS

felhatalmazás csoportos beszedési megbízás szemlejegyzőkönyv


teljesítésére
adatközlő, részletező első biztosítási díjrészlet fizetési értesítő

telephelyi díjszámítás általános szerződési feltételek a K&H Biztosító


ügyfélportál szolgáltatásához
egyéb:

Kelt: 2018.09.06.
Szerződő(Biztosított)
K&H Biztosító Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
biztosításközvetítő példánya
nyilatkozat nem-életbiztosítási szerződés megkötéséhez
Alulírott
név Misi Dániel
születéskori név (ha más mint az előző) Misi Dániel
anyja neve (természetes személy esetén) Szakács Ilona
születési hely, dátum (év, hó, nap) Cegléd, 1982.08.16.
lakóhely 2766 Tápiószele, Vörösmarty út 36
képviselt szervezet neve
Szerződő (Biztosított), vagy szervezet esetén annak törvényes képviselője nyilatkozom arról, hogy az alább igennel megjelölt
dokumentumokat a GFB nevű termékhez kapcsolódó biztosítási ajánlatom/kötvényem írásba foglalása előtt valóban átvettem,
megismertem és magamra nézve tudomásul vettem:
biztosítási feltétel és ügyfél-tájékoztató X igen nem
amely többek között tartalmazza a Biztosító elnevezését, székhelyét, jogi formáját, a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságról
szóló tájékoztatást, a biztosítási időszakot és tartamot, a kockázatviselés kezdetét, a biztosítási eseményt, a díjfizetés, díjmódosítás
módját, idejét, lehetőségét az alapbiztosításra és a kiegészítő kockázatokra, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a
biztosításközvetítő jogosult-e, és ha igen, akkor milyen korlátozásokkal az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a
biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni, a Biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a
választható lehetőségeket, a szerződés megszűnésének eseteit, a szerződésfelmondás feltételeit, a Biztosító mentesülésének
feltételeit, az alkalmazott kizárásokat, az értékkövetés módját, mértékét, a Biztosító magatartására, tevékenységére vagy
mulasztására vonatkozó panasz bejelentésének lehetőségeit, továbbá a panasz – annak jellege szerint – a Felügyelethez vagy a
békéltető testületekhez való előterjesztésének lehetőségét, illetve tájékoztatást a bírói út igénybevételének lehetőségéről illetve azon
szervezetek felsorolását, amelyeknek a Biztosító az ügyfelek adatait továbbíthatja, a Biztosító és a Viszontbiztosító
fizetőképességéről és pénzügyi helyzetéről szóló információt.

átvett nyomtatvány száma: 1-20405-30


Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása
biztosítási termékismertető n
X igen nem
átvett nyomtatvány száma: E-70009-00

Nyilatkozom, hogy a fenti dokumentumok átvételét, megismerését és tudomásul vételét követően a biztosítási ajánlatot/kötvényt
átvettem, az aláírása előtt azt megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem.

átvett nyomtatvány száma: E-204041-00

Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása

Nyilatkozom arról, hogy a szerződés megkötés előtt a fentieken túlmenően az alábbi dokumentumokat/tájékoztatókat
kaptam a megkötendő biztosítási szerződéssel összefüggően.
adatkezelési tájékoztató értékelőlap
X
n ügyfél adatlap biztosítási szerződés megkötéséhez záradéklap
X
pótlap szerződést kiegészítő ajánlat
2-600021-17E-WS

felhatalmazás csoportos beszedési megbízás szemlejegyzőkönyv


teljesítésére
adatközlő, részletező első biztosítási díjrészlet fizetési értesítő

telephelyi díjszámítás általános szerződési feltételek a K&H Biztosító


ügyfélportál szolgáltatásához
egyéb:

Kelt: 2018.09.06.
Szerződő(Biztosított)
vagy törvényes képvislőjének aláírása
Gépjármű biztosítás
Biztosítási termékismertető

A társaság: K&H Biztosító Zrt.


H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9 A termék: K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

A termékre vonatkozó teljes körű, szerződéskötés előtti és szerződéses tájékoztatás más dokumentumokban érhető
el!

Milyen típusú biztosításról van szó?

A K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával
a jármű üzemeltetése során a Biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a Biztosított helyett az okozott
kárt a károsult felé. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű gép-jármű üzembentartójának kötelező
megkötnie és hatályban tartania.

Mire terjed ki a biztosítás? Mire nem terjed ki a biztosítás?

a biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott A biztosítás alapján nem térülnek például
dologi és személy sérüléses károkra nyújt a Biztosított – károkozó – járművében keletkezett
a fedezet mértéke dologi károk esetén 1 220 000, károk,
személyi sérüléses károk esetén 6 070 000 a károkozó személy saját sérülései,
Euronak megfelelő forint összeg-határig terjed. a Biztosítottak egymással szembeni igényéből
eredő dologi károk, valamint az elmaradt
haszonként keletkezett igények.

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fede-


zetben?
A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek közt
a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges
edzés során történő károkozás,
az álló járműre történő fel-, illetve az arról való
lerakodás következtében bekövetkezett károkozás,
a jármű balesete nélküli környezetszennyezési
károkozás.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség államaira, vagyis Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Izland, Írország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia,
E-70009-00

Szlovénia területére, valamint azon további államok területére, amelyek a nemzetközi zöldkártya rendszer
részesei, nevezetesen Albánia, Andorra, Azerbajdzsán, Belarusz, Bosznia-Hercegovina, Irán, Izrael, Macedónia
(hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.), Marokkó, Moldávia, Montenegró, Oroszország , Svájc, Szerbia (kivéve
Koszovó területe, amely ENSZ felügyelet alatt áll), Tunézia, Törökország, Ukrajna.

vagy
a biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe
tartozó területekre
a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ oldalán tájékozódhat (http://mabisz.hu/hu/gepjarmu-
karrendezesi-iroda/nemzeti-iroda)

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

- szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől,


- közlési és változás-bejelentési a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
- díjfizetési, és baleseti adó fizetési,
- együttműködési és kárenyhítési.
Mikor és hogyan kell fizetnem?

- a biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,


- a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása
szerint,
- a díjfizetés történhet egy, kettő, vagy négy részletben a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak
figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos
beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel
- a biztosítási díjat és a baleseti adót annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, külön-ben a szerződés
megszűnik.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?


- a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik
- a biztosítási fedezet megszűnik különösen
o a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
o évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
o határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,
o díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?


- évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót meg-előzően,
- de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is.

E-70009-00