You are on page 1of 2

Matemàtiques II – 2n Batxillerat

REPÀS D’ALGEBRA - Curs 2009-10

GRUP 1
1. Atés el sistema d’equacions lineals depenent del paràmetre “m”
x +(m − 1) y − z = 0 

(m − 1) x +3 y + z = m
y + z = 1 
a) Trobeu raonament els valors de m per a que el sistema tinga solució única. Calculeu-la.
b) Justifiqueu que el sistema mai és incompatible.
c) Per a m = 2 trobeu la solució i interpreteu gràficament el resultat.

 1 α −2 
 
2. Atesa la matriu A(α) =  α + 1 1 −1  , es demana el següent
 2 −1 1 

a) Calculeu, en funció de α, el determinant de la matriu A(α), escrivint els càlculs necessaris i obtingueu
els valors de α per als quals el determinant de la matriu inversa de A(α) és igual a 1/4

 2 3

-1 
b) Calculeu una matriu X tal que M X =  -1 2  , sent M = A(-1)
 3 2
 

GRUP 2
 x +2 y +3 z = 1
3. a) Resol el sistema  interpretant geomètricament el resultat obtingut.
2 x + y − z = 2
b) Si afegim al sistema una tercera equació: 5x + y + αz = 0
- troba raonament els valors de α per a que el sistema resultant siga compatible determinat i obté la
solució.
- existeix algun valor de α per a que el sistema siga compatible indeterminat? Raona la resposta.

 3 −2 
4. a) Trobeu una matriu B amb b11 = 2 , que commuten amb A=   i amb A = B
 −1 2 
0
b) Obteniu raonadament tots els valors de α per als que   és l’única solució de l’equació
0
 x
matricial AX= αX per a tots els vectors X =  
 y

GRUP 3
5. Atés el sistema d’equacions lineals depenent del paràmetre “ λ”
x + (λ − 1) y − z = 1 

x +λ y +z = λ 
λ x +(λ + 3) y + z = −1
a) Estudieu raonadament si per algun valor del paràmetre el sistema no té solució i interpreteu
geomètricament aquest cas.
b) Per a quin valor de λ el sistema té infinites solucions? Troba-les.
c) Trobeu, si existeixen, els valors de λ per a que el sistema tinga solució única.
 3 −6   2 3 2 2
6. a) Si A i B compleixen A + B =   i A–B=   , calcula A – B .
 2 −4   −1 0 
b) Troba quan siga possible matrius X e Y complint

XT·A – XT·B = A + B ; AY + BY = A – B

GRUP 4
α x −2 y + (α + 2) z = 1

7. Donat el sistema d’equacions lineals,  x +2 y +α z = α , es demana:
α x + (α − 1) y +z =1

a) Justifiqueu que per α = -1 el sistema és compatible indeterminat. Trobeu el conjunt de solucions.
b) Determinar els valors del paràmetre α per als quals el sistema es compatible i determinat. Trobeu la
solució del sistema i interpreteu el resultat geomètricament.
c) Hi ha algun valor del paràmetre α per al qual el sistema és incompatible? Raona la resposta.

 0 0 −1
 
8. Siga I3 la matriu identitat d’ordre 3 i siga A =  −1 1 −1
1 0 b
 
a) Determina b per a que A2 − 2A + I3 = 0.

b) Utilitza la igualtat anterior per expressar A-1 en funció de les matrius A i I3 . Calcula A-1

b) Per a b = 2 resol l’equació matricial 2 ·Xt – A · Xt = I3

GRUP 5
1 λ −1 

9. a) Estudieu el ran de la matriu A =  −2 1 λ  segons els valors de “λ”
 −1 λ + 1 λ − 1
 
1 λ −1  x   0 

b) Existeix algun valor de “λ” per a que el sistema homogeni  −2 1 λ    
 y  =  0 
 −1 λ + 1 λ − 1 z   0 
    
tinga només la solució (0,0,0) ? Raona la resposta.

c) Per a λ = 0 troba, cas d’existir, la solució del sistema homogeni de l’apartat anterior i interpreta
geomètricament el resultat obtingut.

 0 −1 1   0 −2 −1
   
10. Donades les matrius A =  1 0 −1 i B =  1 1 1 
 −1 1 0   −1 0 −1
   

a) Justifica que A no té inversa i comprova que A3 = - 3A . Calcula raonadament A10.

b) Justifica que B té inversa i comprova que B3 = - I. Obté raonadament B-1 com una potència de B

c) Determineu el valor de α per al qual el determinant de la matriu inversa de A + α B val -1/6 .