You are on page 1of 19

10 ÚÛKÙìÞœô þ¼÷ªî¦ô¢Ù ÍÚÁdñô¢ª 15, 2018 „ e-mail: edc@eenadu.

in

Ôè¯CÚ¨ ·ôÙè[ªþ§ô¢ªx â˶ÐÐ Eô¢yÙà¦õE ví£òÅ¡ªêŸyÙ ví£ÚÛæ¨Ù#ì êŸô¦yêŸ îμ³ë]æ¨þ§J


îμ³ë]æ¨ Nè[êŸ í£K¤Û áì÷Jö˺ áô¢Þœò˺êÁÙC. îμ³ë]æ¨ í£ç˶d Þœæ¨dÞ¥ í£æ°dõE ú£«#ú£ªhû¦oô¢ª
Eí£±éªõª. ô¦òËºó¶ª ·ôÙè[ªìoô¢ ûμõö˺x Ôó¶ª ÍÙø‹õìª Ô NëÅ]ÙÞ¥ ÍëÅ]uóŸªìÙ à¶óŸ«ö˺
àμñªêŸªû¦oô¢ª. ÞœêŸÙö˺ ÷«CJÞ¥ í£K¤Ûö˺ ÞœJù£’ ÷«ô¢ª\õª þ§CÅ›úh ú£Jð¼ë]ª. Ðþ§J
ú£òËμbÚÛªdõî¦KÞ¥ í£ô¢qÙçËμjöËÀìª öËμÚÛ\Þœæ¨d ô¦uÙÚÛªõª Eô¢gô³þ§hô¢ª. ÍÙç˶ ú£òËμbÚÛªdõ vð§ëůû¦uEo
ÞœªJhÙà¦L. ví‡í£¸ôù£û Nëůû¦Eo ÷«ô¢ªaÚÁî¦L. îμ³ë]æ¨ ví£óŸªêŸoÙö˺û¶ NáóŸªÙ þ§CÅÙà¦L. -·Ú-Nªwúˆd:- ÖÚÛç˶ Bô¢ª í£EÚ¨ ô¦ë]ª l

-íƇ->-ÚÛöËÀ, Îô¦_-EÚÂ, Ïû¦-ô¦_-EÚ NòÅ°-Þ¥-õÚÛª Ö¸Ú-ô¢-ÚÛ-


îμªiì ú£ìo-ë]ÌÄêŸ ð§æ¨Ù-àŸè[Ù ú£J-Ú¥ë]ª.- ú£yõp
÷«ô¢ªp ÑÙè¯L.- ví£A ví£øŒoÚÛ« ú£Þœ-åªì 2 ENª-
ÿ§õª ÑÙåªÙC.- ë¯ë¯-í£±Þ¥ ú£ÞœÙ ví£øŒoõª ê¶L-
ÚÛÞ¥ ÑÙè•àŸªa.- Ú¥ñæ¨d, à¦ö°-÷-ô¢ÚÛª ·ÚNªwúˆd
í£K¤ÛÚÛª ¸Úæ°-ô³Ùචú£÷ªóŸªÙ Nù£-óŸªÙö˺ ú£ÙÚ¨x-
ù£dêŸ ÑÙè[ë]ª.-
-îμ-ô³-ç˶@ Ú•ÙàμÙ êŸÚÛª\-÷E Ïû¦-ô¦_-EÚÂ
·ÚNªwúˆdE ÍvøŒë]ÌÄ à¶óμ³ë]ªÌ.- íƇ>-ÚÛöËÀ ·ÚNª-vúˆd, Îô¦_-
EÚ ·ÚNªwúˆd-õšíj òÅ¡óŸªÙ Ñìo-î¦ô¢ª ÓÚÛª\÷ Ïû¦-
ô¦_-EÚ ·ÚNªwúˆdšíj ë]”ù‡d-þ§-J›úh ÷ªÙ# íÆ£LêŸÙ
ð»Ùë•àŸªa.- DEÚ¨ Ïí£±p-è[ªìo ÷u÷-CÅö˺ ÖÚÛ
ÞœÙå òÅ°÷-ì-õìª ÷ªììÙ à¶ú£ª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ©,
êŸë¯yô¦ â‘°í£-ÚÛ-øŒ-Ú¨hE îμªô¢ª-Þœª-í£-ô¢-àŸª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ©
¸Úæ°-ô³Ù-àŸª-ÚÁ-î¦L.-
-íƇ->-ÚÛöËÀ ·ÚNªwúˆd ë¯ë¯-í£±Þ¥ íƇ>-ÚÂqìª ð¼L
ÑÙåªÙC.- DE-ÚÁú£Ù ví£ê¶u-ÚÛ-îμªiì ú£«vê¦õª,
÷³Üu-îμªiì ðƧô¢ªt-ö°-õêÁ ÚÛ«è…ì ví£ê¶u-ÚÛ-îμªiì
ûÁæÀq êŸóŸ«ô¢ª à¶ú£ª-ÚÛªE ú£Ù-ñÙ-CÅêŸ ì«u÷ª-J-ÚÛ-
Ïí£±pè[ª ÓûÂ-æ©Ô áô¢í£ìªÙC.- H Ðþ§J í£K¤Û í£²JhÞ¥
öËÀqìª þ§ëÅ]ì à¶óŸªè[Ù ÷ªÙ#C.- ÏÙë]ªö˺ šú—dÚÁ-
-BóŸª Në¯u-ú£Ù-ú£–-öËμjì ÓûÂ-Õæ©, ÕÕ-Õæ© ÏÙ>-F-JÙÞ ví£î¶-
ÚÛÙí£²u-åô Îëů-JêŸÙ.- H í£K¤Ûìª îμ³ë]æ¨ Nè[êŸ
îμªvæ© Þœé-û¦õª, ÍóŸ«-EÚ ú£÷ª-ê¦-ú‡–A ÍÙø‹-õšíj
â° ø‹-EÚ¨ áJ¸Þ ë¶øŒ-î¦uí£h í£K¤Û â˶ÐÐ îμªô³ûÂ.- ÷à¶a
Ôè¯C áì-÷J 9, 10, 11, 12 ê¶Dö˺x ê•L-N-è[êŸ Ð í£K¤Ûìª ÎûÂ-
öËμjûÂö˺ ÓûÂ-æ©-Ô- sû¶ù£ìöËÀ çËμú‡dÙÞ ÔâËμFqz
ôÁVÚÛª ·ôÙè[ª þ§xåxö˺ Eô¢y--ú£ªh-û¦oô¢ª. û¦õªÞœª
ôÁVö˺x îμ³êŸhÙ Oªë] 8 ÚÛÙí£²u-åô Îëů-JêŸ í£K¤Ûõª
ÚÛJÈ-ì-îμªiì Íìª-÷-ô¢h-û¦õª ÑÙæ°ô³.- ví£óμ«-Þœ-ø‹õ
Nëů-û¦-õÚÛª ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ví£øŒoõª ÚÛ«è¯ ÷à¶a
Í÷-Ú¥øŒÙ ÑÙåªÙC.- Ú¥ñæ¨d, O樚íj ë]”ù‡d-þ§-JÙ-
Eô¢y--þ¼hÙC.- ·ôÙèÁNè[êŸ Ôví‡öËÀö˺ Eô¢y--þ§hô¢ª.- H Ð ÓENªC ›íí£ô¢«x î¶æ¨-ÚÛî¶ NGÅ- àŸè[Ù ÷ªô¢-#-ð¼-÷ë]ªÌ.-
áô¢ªÞœªêŸªÙC. ÞœêŸÙö˺ Ð í£K¤Û ÎíÆÃ-öËμjûÂ, ìoÙÞ¥ ÑÙæ°ô³.- ÍÙë]ª-ö˺E ví£øŒoõ«, î¦æ¨-Ú¨à¶a Îí£{-
ìxìª áÙGxÙÞ à¶þ§hô¢ª.- H ví£A í£K¤Ûì« 360
ÎûÂ-öËμjû Nëů-û¦ö˺x ÑÙè˶C.- Ð Ôè¯C -ÚÛ-ô¢(ì ô¢þ§-óŸªì ø‹þY§-EÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ#
î¦ô¢Ùö˺ ÚÛFú£Ù 4 ôÁVõª, ôÁVÚÛª ÞœÙå
í£²JhÞ¥ ÎûÂ-öËμjûÂö˺ ÷«vêŸî¶ª áô¢ªÞœªêŸªÙC.- ÷«ô¢ª\-õÚÛª Eô¢y--þ§hô¢ª.- ÷«uëÇÂq, íƇ>ÚÂq, ·ÚNªwúˆdö˺x à•í£±pì ÷ªììÙ à¶ú£ª-ÚÁ-î¦-Lqì ÍÙø‹õª.-.- ‡
áì-÷-Jö˺ í£K¤ÛÚÛª ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ 9.-5 õ¤Ûõ ÖÚÁ\-ë¯Ùæ˺x 30 ví£øŒoõ à•í£±pì ÑÙæ°ô³.- ú£·ôjì û¶îªè JóŸ«-ÚÛ{ûÂq ‡ ú£ÙÚÛ-õì àŸô¢uõªn-î¦æ¨
÷ªÙCÚ¨ šíjÞ¥ J>w›úd-ù£û à¶ô³Ù-àŸª-ÚÛª-û¦oô¢ª.
ÓÙ.- Ñ÷«-øŒÙ-ÚÛô Рû¶í£ëÇ]uÙö˺ Në¯u-ô¢ª–õö˺ í£õª ú£Ùë¶- ú£÷«-ëů-û¦-EÚ¨ 4 ÷«ô¢ª\õª Ú¥Þ¥, êŸí£±p ú£÷«-ëů-û¦-EÚ¨ ô¢Ú¥õª ‡ ví£A-¸¤-í£é àŸô¢uõª, ô¢Ú¥õª ‡ àŸô¦u
Xàμj-êŸìu Në¯u-ú£Ù-ú£–õª õª êŸöËμ꟪h꟪û¦oô³.- î¦æ¨E E÷”Ah ÖÚÛ ô¢ªé°-êŸtÚÛ ÷«ô¢ª\.- H Ú•êŸh NëůìÙö˺ ô¦uÙÚÛªõª ÷«ëÅ]u-Nª-Ú¥õª, î¦æ¨ ô¢Ú¥õª.- Oæ¨E Ñë¯--ô¢-é-
à¶ú£ª-Ú•E êŸTì í£ôÈ¢ì ÷²uEo ÞœJù£’ ÷«ô¢ª\-õšíj ÷«vêŸî¶ª Îëů-ô¢-í£-è…-÷±Ù-è[÷±.- õêÁ þ§ëÅ]ì à¶óŸ«L.-
ô¢«ð»ÙCÙàŸªÚÁî¦L. ÷«uëÇÂq, íƇ>ÚÂq, ·ÚNªwúˆdö˺x ÷#aì ÷«ô¢ª\õ í£ô¢qÙ-çËμj- -àμjû“ JóŸ«-ÚÛ{û Ï#a-ì-í£±è[ª î¦æ¨E NøË™x-ù‡Ù#,
öËÀìª ÚÛ«è¯ öËμÚ¨\Ù# ô¦uÙÚÛª-õìª ví£ÚÛ-æ¨-þ§hô¢ª.- í£ë¯-ô¦–õª ÚÛìª-ÚÁ\-÷è[Ù, àŸô¢uõª ô¦óŸª-Þœ-õ-Þœè[Ù
-2019 â˶ÐÐ îμªô³-ûÂö˺ ÷«ô¢ªp-ö˶Ùæ¨? í£ô¢qÙçËμjöËÀ Íû¶C ÏêŸô¢ ÍÙø‹õšíj Îëůô¢í£è…÷±ìoí£pæ¨Ú© ÷Ùæ¨ ÍÙø‹-öËšíj ÷ªJÙêŸ Í÷-Þ¥-ï£°ì šíÙàŸª-ÚÁ-

l Ð ÷´è[ª ú£òËμbÚÛªdö˺x ÷«ô¢ª\õìª šíÙàŸªÚÁÞœLTê¶ ÍC ·ôÙè[ªìoô¢ ûμõö˺x ÷è[Ù ÷ªÙ#C.-
H â˶ÐÐ îμªô³-ûÂìª ÞœêŸÙö˺ úˆH-ÓúÃÐ ò˺ô¢ª“ Eô¢y-Ùà¶C. îμªô¢ª·Þjì í£ô¢qÙçËμjöËÀÚÛª ëÁë]í£è[ªêŸªÙC.
-÷³-Üu-îμªiì Íëůu-óŸ«-õª-
F F
F
F

â˶ÐÐ îμªô³û v ÍóŸ«-EÚ ÐÚÛy-L-vG-óŸªîª v Ú¥L-¸Þ-æ¨îË vð§í£-


ú£ìoë]ÌÄêŸ ÷²u٠Kdúà v ÓõvÚÁd ·ÚNªwúˆd v ·ÚNª-ÚÛöËÀ ò°Ùè…ÙÞÂ
l l v í‡n-ò°xÚ ÓL-îμªÙæÀq v ÚÁÎ-J“-û¶-ù£û ڥÙð¿ÙèÂq
çËμè ví£øŒoõª Íè…¸Þ Í÷-Ú¥øŒÙ ÓÚÛª\÷.
÷«uëÇÂq:- ÔÙ àŸë]-÷-ÚÛ«-è[ëÁ êμL-óŸ«-L íƇ->ÚÂq:- ÍEo-æ¨Ú© vð§ëůìuÙ
vAÚÁéNªA s-væ¨-Þœ-û¦-îμªvæ©z, îμÚ¥dôÂq, 3è…:- Oæ¨- l v áì-ô¢öËÀ Îô¦_-EÚ ·ÚNªwúˆd v šïj°vèÁ Ú¥ô¢(ûÂq
v íƇû¦öËÀq v ñóμ«-÷«-L-ÚÛ«uöËÀq v ·ÚNª-ÚÛöËÀ
F

F
-â˶-ÐÐ îμªô³-ûÂö˺ ÷«uëÇÂ-ÀqC Ú©õ-ÚÛ-ð§vêŸ.- Ïë]Ùê¦ Ú¥L-ÚÛªu-ö˶- ìªÙ# 25%- ví£øŒoõª ô¦î襈ٻa.- ÍÙë]ªö˺
ù£û ðƧô¢ªt-ö°šíj Îëů-ô¢-í£è… ÑÙåªÙC.- êμõªÞœª ô¦ÿZ§õ ÏÙå-ôÂ- ÷³ÜuÙÞ¥ šïj°æÀq, è…šúdûÂq, vð§í£-Kdúà ÎíÆà våóŸ«Ù-TöËÀq, væ¨Þœ-û¦- -íƇ->-ÚÂqö˺ Íìª-÷-ô¢hì ví£ëů-ìÙÞ¥ àŸë]-î¦-Lqìî¦æ¨E ö°>Ú ¸ÞæÀq ÷Ùæ¨ î¦æ¨E êŸÚÛª\÷ ú£÷ª-óŸªÙ-ö˺û¶ ÐÚ¨y-L-vG-óŸªîª v ëÇ]ôÁt-èËμj-ì-NªÚÂq v ·ÚNª-ÚÛöËÀ ·Újûμ-
îμª-væ¨Ú иÚy-ù£ûÂq, ÏûÂ-÷ôÂq væ¨Þœ-û¦-îμªvæ© ÍÙø‹ö˺x ðƧô¢ªt-ö°-õšíj ÚÛÙôÈ¢ú£–Ù à¶ú‡ ÞœçËμd-Ú¥\-õ-ìª-ÚÛªÙç˶ ÍC þ§ï£°-ú£î¶ª.- ú£ªõª-÷±Þ¥ ÍëÅ]u-óŸªìÙ à¶óŸª-÷àŸªa.- æ¨ÚÂq v vð§Ú¨d-ÚÛöËÀ Ïû¦-ô¦_-EÚ ·ÚNªwúˆd
D vð§Ú¨d-ÚÛöËÀ íƇ>-ÚÂqö˺ ë¯ë¯-í£±Þ¥ 10 ìªÙ# 20%-
ò˺ô¢ª“ ú‡õ-ñúà â˶ÐÐ îμªô³û í£K¤ÛÚÛª Ñû¦o, ÍÙë]ªö˺ Ôó¶ª í£åªd, êŸêŸqÙ-ñÙ-CÅêŸ ú£÷ª-ú£ušíj Í÷-Þ¥-ï£°ì šíÙàŸª-ÚÁ-÷è[Ù ÷³ÜuÙÞ¥ â˶Ð-ÐÚ¨ Nô¢ª-ë]ÌÄ-îμªiì í£ë]ÌÄA.- Íìª-îμjì
Íëůu-óŸ«-õìª àŸë]-î¦ö˺, î¶æ¨E àŸë]-÷-ÚÛ«-è[ëÁ ú£pù£dêŸ ÑÙè¯L.- ÷ªÙ#C.- îμÚ¥dôÂq, 3è… ·ôÙè…Ù-æ¨Ú© Íìª-ú£Ù-ëůìÙ à¶óŸª-Þœ-L-Tì ví£é°-R-ÚÛ-êÁû¶ ÷ªÙ# ÷«ô¢ª\õª þ§CÅÙ-àŸè[Ù þ§ëÅ]u- ví£øŒoõª vð§Ú¨d-ÚÛöËÀ ÍÙø‹õ Îëů-ô¢ÙÞ¥ ÑÙæ°ô³.-
-Ú¥-L-ÚÛªu-õúÃ:- â˶ÐÐ îμªô³-ûÂö˺ DE ìªÙ# ú£ª÷«-ô¢ªÞ¥ 30 ví£øŒo-õšíj ÓÚÛª\÷ ë]”ù‡d þ§JÙ-à¦L.- ÷ª-÷±-꟪ÙC.- ÷³ÜuÙÞ¥ Óvô¢ô Íû¦-L-ú‡úÃ, îμJo-óŸªô ڥL-í£ôÂq,
ø‹ê¦-EÚ¨ šíjÞ¥ ví£øŒoõª ô¦÷àŸªa.- ÓÚÛª\÷ ø‹êŸÙ ví£øŒoõª à¦ö°- -ÚÁ-Î-J“-û¶æÀ â°îμªvæ©:- DE ìªÙ# NªÞœê¦ ø‹êŸÙ ví£øŒoõª -ÞœêŸ Ú•Eo ú£Ù÷-êŸq-ô¦-õªÞ¥ òÅ®AÚÛ ø‹ú£YÙö˺ vú£«\¸ÞâËÀ, ÷ªMd-Oª-åô ú£ÙñÙ-CÅêŸ ví£øŒo-õìª
÷-ô¢ÚÛª û¶ô¢ªÞ¥, þ§dÙè[ô“ ðƧô¢ªtö° ò˶úÃ-èÂÞ¥ Ïú£ªh-û¦oô¢ª.- Íô³ê¶ ÷þ§hô³.- ÷³ÜuÙÞ¥ æ°ÙâËμÙæÀ, û¦ô¢töËÀq Íí‡x-¸Ú-ù£ûÂq ÍEo 44%- ê¶LÚÛ, 33%- ÷ªëÅ]u-ú£–ÙÞ¥, 23%- ÚÛJÈì þ§ëÅ]ì à¶óŸ«L.-
ÖÚÛæ¨, ·ôÙè[ª Íí‡x-¸Ú-ù£û Îëů-JêŸ ví£øŒoõª ÚÛ«è¯ ÷à¶a ÍÙø‹-õšíj, þ§dÙè[ô“ ðƧô¢ªt-ö°-õšíj ÓÚÛª\÷ ë]”ù‡d þ§JÙ-à¦L.- ví£øŒoõª Ñû¦oô³.- íƇ>-ÚÂqö˺ ÷ªÙ# ÷«ô¢ª\õª D ÚÛ÷´u-E-¸Ú-ù£û ú‡ú£dîªq, ÓõvÚÁd ÷«Þœo-æ¨ÚÂ
Ú¥EÚ šúÚÛ{ìx ìªÙ# ÚÛFú£Ù 2 ví£øŒo-õªÙ-æ°ô³.- Ú¥ñæ¨d ví£A þ§CÅÙ-à¦-õÙç˶ ÍEo à¦í£d-ô¢xÚÛ« vð§ëů-ìu-Nª-î¦yL.- î¶îËÂq, Îí‡d-ÚÂqö˺ èËμjvðƧ-ÚÛ{ûÂ, ÏÙå-ôÂ-íÆ£-·ôûÂq ÷Ùæ¨
ÍÙø‹Fo àŸ«ú£ª-ÚÁ-î¦L.- Ú¥F êŸÚÛª\÷ ú£÷ª-óŸªÙö˺ ÑêŸh÷ª íÆ£LêŸÙ þ§CÅÙ- ÍÙø‹-õšíj ú£ÙÚ¨xù£d ðƧô¢ªt-ö°-õìª Þœªô¢ªh-ší-åªd-ÚÁ-
-÷³-Üu-îμªiì Íëůu-óŸ«-õª ÷è[Ù Í÷-ú£ô¢Ù.-
D ¸Ú÷õÙ vð§ëÇ]-NªÚÛ òÅ°÷-ì-õšíj í£åªd
F ÷«vêŸî¶ª Ú¥ÚÛªÙè¯ ú£ÙñÙ-CÅêŸ vð§ñx-îªqì« F
ÞœêŸ Ôè¯C â˶ÐÐ îμªô³û ÎûÂ-öËμjûÂ, ÎíÆÃ-öËμjû ví£øŒo-í£-vê¦õª,
F F
ÍÙë]ª-ö˺E ví£øŒoõ ú£ô¢RE ÚÛ«è¯ í£J-Þœ-é-ì-ö˺ڨ Bú£ª-ÚÛªÙç˶.-.- þ§ëÅ]ì ඛúhû¶ Ñí£-óμ«-Þœ-ÚÛô¢Ù.-
ví£øŒoõª ÷à¶a Îþ§\-ô¢-÷³ìo Íëůu-óŸ«õª.-.- Î-ûÂ-öËμjû þ§ëÅ]ì ÷³ÜuÙ
q òËμjû¦-Nª-óŸªöËÀ DÇô¢îª q ÷«uvæ¨-šúúÃ, è…å-Jt-ûμÙæÀq, ME- -÷³-Üu-îμªiì Íëůu-óŸ«-õª
zx- îμªô³ûÂq í£K¤ÛÚÛª ÷³Ùë]ª, ô¦òËºó¶ª Ú•CÌ-ôÁ-
óŸªô иÚy-ù£ûÂq q Ú¥yvè¯-æ¨Ú иÚy-ù£ûÂq q úˆ·Úy-ûμqúà ÍÙè w ·Újì-÷«-æ¨ÚÂq w ö°úà ÎíÆà îμ«ù£ûÂ
ú‡Kúà q šúæÀq, Jö˶-ù£ûÂq q ú£J\öËÀq q Ú¥EÚ šúÚÛ{ûÂq q vB w ÷ôÂ\, í£÷ôÂ, ÓìKb w ô•ç˶-ù£-ìöËÀ îμ«ù£ûÂ
Vö˺x Ú•êŸh-î¦-æ¨E û¶ô¢ªa-ÚÁ-î¦-õû¶ ví£óŸªêŸoÙ
èËμjîμª-E{-óŸªöËÀ â°îμªvæ© q LNªæÀq, ÚÛÙæ¨-ìªuæ©, è…íÆ£-·ô-E{-óŸª-G-Læ© w ëÇ]ô¢töËÀ vð§í£-Kdúà ÎíÆà ÷«uåô w ëÇ]ôÁt-èËμj-
÷ë]ªÌ.-
q ÷«Tb÷«, NªE÷«, îμ³ûÁ-æ°-E-ú‡æ©, Oªû î¦õ«u DÇô¢îªq ì-NªÚÂq w Îí‡dÚÂq w Óõ-vÚÁd-þ§d-æ¨ÚÂq w ·Úð§-ú‡- zx- î¦ô¢Ùö˺ ÚÛFú£Ù ·ôÙè[ª, ÷´è[ª ÎûÂ-öËμjûÂ
q ÏûÂ-èËμ-íƇ-EæÀ, èËμíƇ-EæÀ ÏÙæ¨-v¸Þ-ù£ûÂq q ÔJ-óŸ«úÃ, è…íÆ£-·ô-E{- çËμûÂq w ÚÛ·ôÙæÀ ÓõwÚ¨d-ú‡æ© w ÓõvÚÁd ÷«Þœo-
OõªÙC.- Ú•CÌÞ¥ æ¨yúÃd à¶ú‡ Íè…¸Þ ví£øŒoõª ÷«vêŸÙ ÷«Tb÷«, ví£øŒo-í£-vê¦-õìª þ§ëÅ]ì à¶óŸªè[Ù ÷ªÙ#C.- ë¯E-
NªE÷«, èËμíƇ-EæÀ ÏÙæ¨-v¸Þ-ù£ûÂ, ÔJ-óŸ«úà ÷Ùæ¨ Íëůu-óŸ«õ óŸªöËÀ иÚy-ù£ûÂq q væ¨Þœ-û¦-îμª-væ¨Ú иÚy-ù£ûÂq q šïj°æÀq, æ¨Ú ÏÙè[-ÚÛ{û ÍÙè Îõd-¸ôo-æ¨îË ÚÛ·ôÙæÀ ÷õx ÚÛÙí£²u-åô NE-óμ«-ÞœÙö˺ îμªõ-ÚÛª-÷õª,
ìªÙ# ô¦÷-è¯-EÚ¨ Îþ§\ô¢Ù ÑÙC.- è…šúdûÂq q í£ô¢«t-¬u-ç˶-ù£ûÂq, Ú¥ÙG-û¶-ù£ûÂq, vð§ñ-G-L-æ©- àŸ-è¯-EÚ¨ ÷³Üu-îμªiì Íëůu-óŸ«-õšíj í£åªd êŸí£p-E- w Íæ°-NªÚ íƇ>-ÚÂq- ú£÷ª-óŸª-ð§-õ-ìšíj Í÷-Þ¥-ì ÷ú£ªhÙC.
zx Në¯uJ– êŸìÚÛª ÷à¶a Íìª-÷«-û¦õª, áî¦-
ú£J.-
-Î-Mbvò°:- DEö˺ ú£ª÷«-ô¢ªÞ¥ 35 ø‹êŸÙ ví£øŒoõª ÷þ§hô³.- -ÏÙ-ë]ªö˺ ÍêŸu-CÅÚÛÙÞ¥ ÷ªì êμõªÞœª ô¦ÿZ§õ ÏÙåô ò˺ô¢ª“ -ÏÙ-åô ·ôÙèÁ ú£Ù÷-êŸqô¢ ú‡õ-ñúà ìªÙà¶
vð§ñ-G-Læ©, Ú¥ÙšíxÚÂq ìÙñôÂq ÷Ùæ¨ Íëůu-óŸ«õ ìªÙ# ÖÚÛ ·ôÙèÁ ú£Ù÷-êŸq-ô¢Ù-ö˺E Íëůu-óŸ«ö˶ Ñû¦oô³.- Ú¥ñæ¨d, ÏÙåô D Íí‡x-¸Ú-ù£ûÂq, î¶îËÂqö˺ è¯îª“, ðƼôÂqè îμjvò˶-ù£ûÂq, ÓÚÛª\÷ ví£øŒoõª ô¦÷-è¯-EÚ¨ Îþ§\ô¢Ù ÑÙC.- ñªõª ô¦ñç˶d Nëů-ìÙö˺ áJ¸Þ êŸí£±p-õìª ÖÚÛ-
÷«CJ ví£øŒo Íè[-Þœ-è¯-EÚ¨ Îþ§\ô¢Ù ÑÙC.- ÏÙë]ª-ö˺E ò˶ú‡Ú ·ôÙèÁ Ôè¯-C-ö˺E ÍÚ¥-è[Oª ð§ôÈ¢u-í£±-ú£h-Ú¥-õšíj Þœæ¨d í£åªd ·ôá-ûμûÂq ÷Ùæ¨ ÍÙø‹-õìª î¦æ¨ ú£ÙñÙ-CÅêŸ íÆ£L- þ§ëů-ô¢-éÙÞ¥ ÷à¶a ·ôÙè[ª ûμõõ Ú¥õ-÷u-÷-CÅö˺ àÁå ð»Ùë]ª-í£-ô¢-àŸª-ÚÛªE ú£òËμb-ÚÛªd-õ-î¦-KÞ¥ Íëůu-í£-
ÍÙø‹-õšíj í£åªd þ§CÅÙ-àŸè[Ù Í÷ú£ô¢Ù. ÷«væ¨-šúúÃ, è…å-Jt-ûμÙ- þ§CÅ›úh à¦õª îμªô¢ª-·Þjì íÆ£L-ê¦Eo ð»Ùë]-÷àŸªa.- Ð Íëůu-óŸ«- ê¦õª, ðƧô¢ªt-ö°-õìª Þœªô¢ªhÙ-àŸª-ÚÁ-÷è[Ù vøË™óŸª- ví£A Në¯uK– ÏÙåô ú‡õ-ñ-úÚíj ÚÛ#a-êŸÙÞ¥ ë]”ù‡d- ÚÛª-õêÁ ú££Ù-ë¶ï£° E÷”Ah à¶ú£ª-ÚÁ-î¦L.-
F

æÀqšíj à¦ö° ú£ªõª-îμjì ví£øŒoõª ÷à¶a-å-í£p-æ¨Ú© ME-óŸªô иÚy-ù£- õšíj ú£ª÷«ô¢ª 120 ÷«ô¢ª\-õ-ÚÛª-šíjÞ¥ þ§CÅÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ Îþ§\ô¢Ù ú£\ô¢Ù.- ší-è[-ê¦ô¢ª.- Ú¥ñæ¨d ë¯EE Ú•ÙêŸ--ô¢ÚÛª Ð ÎòËμb- zx ÓÙêŸ ÓÚÛª\-÷-›úí£± ú£ìo-ë]ÌÄ-÷ª-óŸ«uô¢ª Íû¶-ë¯-
ûÂqö˺ Íí‡x-¸Ú-ù£û ×J-óμªÙ-çËμè ví£øŒoõª ô¦÷àŸªa.- Íö°¸Þ Ú¥yvè¯- D íƇ>ÚÂq, ·ÚNªwúˆdö˺x Ñ÷ªt-è…Þ¥ Ñìo îμ«è[ôÂo Ú¨dîË Nëů-ìÙ-ö˺ڨ ÷«ô¢ªa-ÚÁ-Þœ-L-Tê¶ íƇ>-ÚÂqö˺
l
ÑÙåªÙC.- Ð ÷«ô¢ª\-õêÁ ÷«uëÇÂqö˺ ÷ªÙ# í£ô¢qÙ-çËμjöËÀ E-ÚÛÙç˶ ÓÙêŸ ÚÛ#a-êŸÙÞ¥ ú£ìo-ë]ÌÄ -
æ¨Ú иÚy-ù£ûÂq, í£ô¢«t-¬u-ç˶-ù£ûÂq ÍÙè ڥÙG-û¶-ù£-ûÂqšíj ÷à¶a ÷ú£ªhÙC.- ÍC ÷ªÙ# ô¦uÙÚ󻓻 ð»Ùë]è¯EÚ¨ ÷«ô¦_Eo íƇ>ÚÂq à¦í£dô¢ªx, ÷³ÜuÙÞ¥ Íæ°-NªÚ íƇ>ÚÂq, ÷ªÙ# ÷«ô¢ª\-õ-êÁ-ð§åª ÷ªÙ# í£ô¢qÙ-çËμj-öËÀìª ÷ª-óŸ«u-ô¢-û¶-ë¯-E¸Ú vð§ëů-ìu-Nª-î¦yL.
ví£øŒo-õìª ÒÙ-à•àŸªa.- vð¼v·Þ-ù£ûÂq ìªÙ# Íí‡x-¸Ú-ù£û ×J-óμªÙ- ú£ªõòÅ¡êŸô¢Ù à¶ú£ªhÙC.- ¸ôè…óμ« óŸ«Ú¨d-Næ©, šúOª ÚÛÙè[-ÚÛdô è…îμj-áôÂq, ÚÛ«è¯ þ§CÅÙ-àŸ-÷àŸªa.-

‡‡ -ñ-óμ«-îμª-è…-ÚÛöËÀ ÏÙ>-F-JÙÞ Í÷-Ú¥-ø‹õª ÔNªæ¨? ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥õª ví£î¶ø‹õª


äñóμ«-îμª-è…-ÚÛöËÀ ÏÙ>-F-JÙÞ îμ³ë]æ¨
ú£Ù÷-êŸqô¢Ù àŸë]ª-÷±-꟪-û¦oìª.- Ð ô¢ÙÞœÙö˺
þ§ëů-ô¢-éÙÞ¥ ñóμ«-îμª-è…-ÚÛöËÀ
ÏÙ>-FôÂq ñóμ«-îμª-è…-ÚÛöËÀ í£J-ÚÛ- ¸ÚÙvë] ú£Kyú£ªö˺x Ý°Sõª
ûÁ æ© úà ò˺ ô¢ª“ ìîËÁë]óŸª Në¯uöËóŸ«õª
ÑÙè˶ Í÷-Ú¥-ø‹õ ÞœªJÙ# êμõ-í£Ùè….- ô¦õª, î¦æ¨ è…âËμj-EÙÞÂ, ÚÛ”vA÷ª
n- X ÷P-ù£d- Í÷-óŸª÷ èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ, çËμÚ¨o- óŸ´EóŸªûË í£GxÚ ú£Kyúà ò°uÙÚ ûËÁæËÀ všíúÃ, ë¶î¦úà á÷ô ìîËÁë]óŸª Në¯uöËóŸ«ö˺x 2019n20
ÚÛöËÀ Jð¼-ôÂd¬q ô¦óŸªè[Ù, ÚÛNªù£ûË sóŸ´íˆÓúˆqz NNëÅ] Në¯u ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨Þ¥ì« Ý°S úˆæx òÅ¡KhÚ¨
Jð¼ôÂd à¶óŸªè[Ù, îμªè…-ÚÛöËÀ ¸ÚÙvë] ú£Kyú£ªö˺x Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË ò°uÙÚ ûËÁæËÀ všíúÃ, ë¶î¦úà s÷ªëÅ]uví£ë¶øËÂz Ú¨ÙC ·ôÞœªuöËô ð¼ú£ªdöË ìîËÁë]óŸª Në¯uöËóŸª ú£NªA ë]ô¢Ý°ú£ªhõª
þ§íÆÃd-î¶ô èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdõª: WEóŸªô Îíƈúà ÚÁô¢ªêÁÙC. Ý°Sõªìo êŸô¢ÞœA: 9
÷Ùæ¨ ô¢ÙÞ¥ö˺x êŸ÷ª-ëμjì ÷³vë] î¶þ§hô¢ª.- ð¼ú£ªdõª: è…í£²uæ© ÎJ\çËμÚÂd, Íú‡šúdÙæËÀ, WEóŸªô çËμÚ©où‡óŸªûË êŸCêŸô¦õª. Ý°Sõª: 86
Íô¢|êŸ: ví£ú£ªhêŸ Në¯u ú£Ù÷êŸqô¢Ùö˺
ëÇμô¢íˆ èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ, û¦ûÁ-îμª-è…-ú‡ûÂ, è…í£²uæ© èËμj·ôÚÛdô êŸCêŸô¦õª. Ý°Sõª: 81 Íô¢|êŸ: Íô¢|êŸ: ú£ÙñÙCÅêŸ NòÅ°Þ¥ö˺x Õæ©Õ, ÓENªëÁ êŸô¢ÞœA àŸë]ª÷±êŸªìo Në¯uô¢ª–õª.
vð§ú£–-æ¨ÚÂq, ú‡ÙëÇ]-æ¨Ú ñóŸ«-õ@, îμªè…-ÚÛöËÀ ú£ÙñÙCÅêŸ vò°ÙàŸªö˺x ÏÙ>FJÙÞ è…vU, ÍìªòÅ¡÷Ù. è…ð»x÷«, HÐ/ HçËμÚÂ, è…vU, çËμjí‡ÙÞÂ
ô•ò˺-æ¨ÚÂq, ÏÙð§xÙæÀq, ñóμ«-EÚÂq, Ú¨xE-ÚÛöËÀ ÓÙí‡ÚÛ: ÏÙæô¢«yu ë¯yô¦. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎûËÂöËμjûË ûμjí£±é°uõª. ÷óŸªú£ª: 01.05.2003 ìªÙ# 30.04.2007 ÷ªëÅ]u áEtÙ#
våóŸªöËÀq, ñóμ«-#íÃq, î¶ô¢-ñªöËÀ çËμÚ¥o-õ@, ÑÙè¯L. ÓÙí‡ÚÛ: ví£î˶øŒ í£K¤Û Îëůô¢ÙÞ¥.
ë]ô¢Ý°ú£ªh íƈV: ô¢«.25 #÷J ê¶C: ì÷Ùñô¢ª 1 ÷óŸªú£ª: WEóŸªô çËμÚ©où‡óŸªûËÂn25 ÔüŒ‰x,
í£K¤Û ê¶C: 2019 íƇvñ÷J 2 ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÍÚÁdñô¢ª 15
šï°öËÀh ÏìpÄ-ô¦t-æ¨ÚÂq, ÚÛÙí£±u-ç˶-ù£-ìöËÀ îμªè…-
ú‡û ÷Ùæ¨ NòÅ°-Þ¥ö˺x OJÚ¨ ÷ªÙ# îËμòËÀšújæËÀ: https://upsconline.nic.in/ WEóŸªô Îíƈúà Íú‡šúdÙæËÀn28 ÔüŒ‰x,
ìªÙ# ì÷Ùñô¢ª 30 ÷ô¢ÚÛª. https://navodaya.gov.in
NªTLìî¦æ¨Ú¨ 30 ÔüŒ‰x NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª.
ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹-õª-û¦oô³.- lu ÓÙí‡ÚÛ: ÎûËÂöËμjûË ô¦êŸí£K¤Û, çËμjí‡ÙÞ çËμúÃd ë¯yô¦. ë]ô¢Ý°ú£ªh: lu
ÎûËÂöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh íƈV: ô¢«.400 #÷J ê¶C: ì÷Ùñô¢ª 9 ò°LÚÛöË šújEÚ ð§ôÈ¢ø‹öË
Óô³ôÂðƼôÂqö˺ þ¼pôÂd¬q ÚÁæ° ð¼ú£ªdõª îËμòËÀšújæËÀ: http://bnpdewas.spmcil.com/
‡‡
ÚÛô¦gæÚÛö˺E Ú¨å«dô ô¦é¨ àμìo÷ªt ò°LÚÛöË šújEÚÛ ð§ôÈ¢ø‹öË
lu
-N-ë¶-ø‹ö˺x Ô ÑëÁu-Þ¥õª? ÏÙè…óŸªûË Óô³ôÂðƼôÂq þ¼pôÂd¬q 2019n20 Në¯u ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨Þ¥ì« ÎôÁ êŸô¢ÞœAö˺ ví£î˶ø‹öËÚÛª
ÚÁæ°ö˺ Ú¨ÙC ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ò°LÚÛöË ìªÙ# ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. Íô¢|êŸ:
ä ðƧô¦tn-è… êŸªC ú£Ù÷-êŸqô¢Ù àŸë]ª-÷±-꟪- ÍNî¦ï‡°êŸ í£±ô¢ªù£ªöË ìªÙ# ÚÛÙvæ˺öËô ÎíÆà 腚íÆûËÂq ÍÚ˽ÙæËÀq ví£ú£ªhêŸÙ Íô³ëÁ êŸô¢ÞœA àŸë]ª÷±êŸªìo
û¦oìª.- Në¶-ø‹ö˺x ÷«ÚÛªÙè˶ ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹- ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªd: ò°LÚÛõª Íô¢ª|õª. ÷óŸªú£ª: 01.06.2007
ö˶Ùæ¨? n- ô¢OÙvë] û¦óŸª-ÚÂ- Óô³ôÂîμªûË svÞœ«íà îËμjz sû¦ûË ޜªî¦ï£°æ¨ö˺E òÅ°ô¢êŸ ô¢¤Ûé ÷ªÙvAêŸy ø‹Ü ìªÙ# 31.05.2009 ÷ªëÅ]u áEtÙ#
ì«êŸì, ú£÷ª-Ú¥-Mì ÚÁô¢ªq Ú¥÷-è[ÙêÁ Ð çËμÚ¨oÚÛöËÀz ÎëÅ]yô¢uÙö˺E ÚÛÙvæ˺öËô ÎíÆà 腚íÆûËÂq ÑÙè¯L. ÓÙí‡ÚÛ: ÎöËÀ ÏÙè…óŸ« ví£î˶øŒ
ÚÁô¢ªq à¶ú‡-ì-î¦-JÚ¨ ë¶øŒ-N-ë¶-ø‹ö˺x ÷ªÙ# ÑëÁu- Íô¢|êŸ: ÏÙæô ÑBhô¢gêŸ. ú£ÙñÙCÅêŸ vÚ©è¯ ÐîËμÙæxö˺ ÍÚ˽ÙæËÀq Ú¥ô¦uöËóŸªÙ Ú¨ÙC ·ôÞœªuöËô í£K¤Û, ÏÙæô¢«yu, íƇ>ÚÛöËÀ íƇæËÀûμúà çËμúÃd,
Þ¥-÷-Ú¥-ø‹-õª-û¦oô³.- ÷ªì-ë¶-øŒÙêÁ ð¼L›úh ð§ö˹_E ÑÙè¯L. E¸ôÌPÙ#ì ø‹Kô¢ÚÛ ví£÷«é°õª ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. îμªè…ÚÛöËÀ ÓÞ¥bNªû¶ù£ûË Îëůô¢ÙÞ¥.
Në¶-ø‹ö˺x vè[Þ Íè…t-Ew›úd-ù£û àŸæ°dõª ÚÛJÈ- êŸí£pEú£J. ÷óŸªú£ª: 13 áì÷J 1998 n 02 áì÷J ð¼ú£ªd: Ú¥uÙæ©ûË ÍçËμÙèËμÙæËÀ Ý°Sõª: 09 í£K¤Û ê¶C: 2019 áì÷J 20. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎíÆÃöËμjûËÂ.
ìÙÞ¥ ÑÙè[-åÙêÁ Ð ÚÁô¢ªq à¶ú‡-ì-î¦-JÚ¨ 2002 ÷ªëÅ]u áEtÙ# ÑÙè¯L. ÓÙí‡ÚÛ: íƇ>ÚÛöËÀ Íô¢|êŸ: í£ëÁêŸô¢ÞœA ÑBhô¢gêŸ. ú‡pæ°Læ© î¶ªû¶âËÀîμªÙæËÀ/ ÚÛªÚ¨ÙÞÂ/ ë]ô¢Ý°ú£ªh íƈV: ô¢«.2,000 #÷J ê¶C: ì÷Ùñô¢ª 30 sÍí£ô¦ëÅ]
ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹õª ÓÚÛª\÷.- íƇæËÀûμúà çËμúÃd, þ¼pôÂd¬q ú‡\öËÀ væóŸªöËÀq, îμªè…ÚÛöËÀ ¸ÚæJÙÞÂö˺ è…ð»x÷« Ñìoî¦JÚ¨ vð§ëůìuÙ. ÷óŸªú£ª: 18n25 ô¢ªú£ª÷³êÁ è…šúÙñô¢ª 10z.
ÓÞ¥bîª ë¯yô¦.
-Ø-ù£ëÅ], ñóμ«-çËμ-Ú¥o-õ@ ú£Ùú£–ö˺x îμªè…ÚÁ õìª ð»Ùë•àŸªa.- ÷³ÜuÙÞ¥ ·Úìè¯, Îw›úd- ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎíÆÃöËμjûË #÷J ê¶C: ÓÙð§xô³îμªÙæËÀ
ú£Ù÷êŸqô¦öË ÷ªëÅ]u ÑÙè¯L. ÓÙí‡ÚÛ: ô¦êŸí£K¤Û, ú‡\öËÀ çËμúÃd
ë¯yô¦. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎíÆÃöËμjûË #÷J ê¶C: ÓÙð§xô³îμªÙæËÀ ì«uúà îËμòËÀšújæËÀ: http://kittursainikschool.in/
÷«·ô\-æ¨ÙÞÂ, ðƧô¢tÚÁ N>-öËμûÂq, Øù£ëÅ] LóŸ«, ÞœöËÀpÄ ë¶ø‹ö˺x ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹õª
EóŸªÙ-vêŸé í£æ°dõ èËμ÷-õ-íÃ-îμªÙæÀ, Ú¨xE-ÚÛöËÀ, ì«uúà s13n19 ÍÚÁdñô¢ª 2018zö˺ Ð ví£ÚÛæì s13n19 ÍÚÁdñô¢ª 2018zö˺ Ð ví£ÚÛæì îËμõª÷è…ì ê¶D ìªÙ#
èË¶æ° î¶ªû¶-âËÀ-îμªÙæÀ, vè[Þ ÓÚÂq-í£ôÂd, ÚÛ÷´u- îμªÙè[ªÞ¥ Ñû¦oô³.- îËμõª÷è…ì ê¶D ìªÙ# 21 ôÁVö˺xí£±. 60 ôÁVö˺xí£±. îËμòËÀšújæËÀ: http://cdaguwahati.gov.in/ ÷ªJEo ûÁæ¨íƇ¸Úù£ìx ÚÁú£Ù www.eenadupratibha.net àŸ«è[÷àŸªa l
Eæ© vð§Ú©dù£-ìô ÷Ùæ¨ NNëÅ] ÑëÁu-Þ¥-÷-Ú¥-ø‹- n- vð».- G.- ô¦á-øË™-ÜôÂ, ·ÚJ-óŸªô Ú˽ûμq-õ-ô l
TG
GWΔÛˇ –ÈÁfl˝Ø˲Ö

.
®Mʸ*fi_ ❛
"{y¯Øå˛' AÖsÙ˝.. Á‹”Àµ Á≥«-–ö˛*◊˝Ö MʸÕ-WØ˲ –ö˛*Ø˲–ö˛ ΔÊˇÌfl˝ô˲ GWΔÛˇ
–ÈÁfl˝Ø˲Ö. ©∞Mϸ ∞ΔÊˇ”-Áfl˝◊˝ Á≥ΔÊˇÖV> ÃÍ≈ÖyÏ˛ÖVä¸, sÙ˝M>ãú ô˲Á≥µ-∞-Á‹«.
–ÈyÊ˛$Mʸ øÍÁŸÃZ {y¯Øå˛V> Ì≥À$-Á‹$¢-Ø˲≤-Á≥µ-sÏ˝MÓ¸ ›ÎÖMÛ¸-ÜMʸ Á≥«-øÍ-ÁŸÃZ BΔäˇ-
Ô≥-H-Gã‹ («–˛*sÓ˝œ Ú≥OÀ-sÒ˝yä˛ GΔˇ$$-Δäˇ-{M>ãút Ì‹Á‹t-–í˛$fi)V> ÃÙ˝ßë AØå˛-–ö˛*≈Øå˛z
8 diksuchi@andhrajyothy com —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ ∑ ›˘–ö˛$–ÈΔÊˇÖ 15 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018
H«-ƒÊ˝$Ãå˝ Ì‹Á‹t–í˛$ (ƒÊ˝$*H-Gã‹) ÃÙ˝ßë AØå˛-–ö˛*≈Øå˛z H«-ƒÊ˝$Ãå˝ –˛Ìfl˝-
MϸÃå˝ (ƒÊ˝$*H-“)V> ı≥ΔˆPÖ-sÍΔÊˇ$. –ö˛^Û˛a ßÊ˛‘È-∫™ÖÃZ Cr$-
B«t-Ôú-ÌŸ-ƒÊ˝$Ãå˝ CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝Øå˛fi, ºVä¸ yÛ˛sÍ, –ö˛ÖsÏ˝ ƒÊ˝$*H-“À$ BsZ-–˛$$-ªÒ˝OÃå˝ ΔÊˇÖVʸÖÃZ
Δ¯ªZ-sÏ˝Mä¸fi, –˛$ÌŸØå˛ ÃÒ˝«≤ÖVä¸, CÖr-Δˇ≤så˝ MÓ¸ÀMʸ ¥Î{ô˲ ¥˘ÌŸ-›Î¢-ƒÊ˝$∞ ∞Á≥#-◊˝$À$
Bãú §ÖVä¸fi (IK-sÓ˝)-ô¯-¥Îr$ {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ô˲ΔÊˇ$- AÖ^˲ØÈ –Û˛Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
^˲$V> —∞-Ì≥-Á‹$¢Ø˲≤ Á≥ßÊ˛Ö {y¯Øå˛. –ö˛$$Q≈ÖV>
{y¯Øå˛ M¸–˛$-Δ>À$ CÁ≥#µyÊ˛$ AÖßÊ˛-«MÓ¸ Á‹$Á≥-«-_-ô˲–Û˛$.
¥˘Œ-Á‹$À$, —$À-r» ßÊ˛‚ÍÀ$ øÊ˝{ßÊ˛ô˲ M¯Á‹Ö “sÏ˝∞
—∞-ƒÒ˝*-W-Á‹*¢ØÛ˛ EØÈ≤Δˇ$$. øÊ˝—-ÁŸ≈-ô¨˛-ÃZ ΔÊˇ–È◊Í –ÈÁfl˝-
ØÈ-À$V> Mʸ*yë {y¯Ø˲œØ˲$ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-Mʸ$ØÛ˛ ®‘Ë˝V> {Á≥ƒÊ˝$-
ôÈ≤À$ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. D ØÛ˛Á≥-£Ê˛≈ÖÃZ Δ>ªZƒÙ˝$ M>ÀÖÃZ
–ö˛*Ø˲–ö˛ i—-ôÈ∞≤ Aô˲≈Öô˲ {Á≥øÍ-—ôË˛Ö ^Û˛ı‹ sÒ˝M>≤-Ài –ö˛≈–ö˛-Á‹¶ÃZœ
{y¯Øå˛ JMʸ-sÏ˝V> ∞À$-–ö˛-Ø˲$Ö®. AßÛ˛ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ {y¯Øå˛ B´ßë-ΔÊˇÖV>
Gد≤ Mˆô˲¢ E¥Î´® A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ HΔÊˇµ-yÊ˛-Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. JMʸ A´ßÊ˛≈-ƒÊ˝$Ø˲Ö
{Á≥M>ΔÊˇÖ ßëßëÁ≥# ÀÑʸ MˆÀ$-–ö˛#À$ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$-ÃZ∞ Δ>Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$.
CÖßÊ˛$Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ —‘Û˝-⁄Î-ÀØ˲$ ô˛À$-Á‹$-Mʸ$ÖßëÖ.. AÖ^˲-ØÈÀ {Á≥M>ΔÊˇÖ 2025 ØÈsÏ˝Mϸ AÖô˲-Δ>j-°-
ƒÊ˝$ÖV> ÀÑʸ –ö˛$Ö® {y¯Øå˛ Ú≥OÀrœ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ HΔÊˇµ-yÊ˛-

øÍ ΔÊˇô˲ B»√ Vʸô˲ÖÃZ ¥ÎMä¸ A{Mʸ-—$ô˲ Mʸ÷√-ΔäˇÃZ


Á‹«j-MʸÃå˝ {Á‹tΔˇ$$Mä¸fi ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-_Ö®. D Á‹ÖßÊ˛-
ΔÊˇ¬ÖV> ^Û˛Ì‹Ø˲ ßëyÊ˛$-ÀØ˲$ ßë”Δ> «M>ΔÊˇ$z
^Û˛‘ÈΔÊˇ$. CÖßÊ˛$Mʸ$ {y¯Øå˛ M¸–˛$-Δ>-ÀØ˲$ —∞-ƒÒ˝*-WÖ-^ÈΔÊˇ$. Gr$-
–ö˛ÖsÏ˝ –ö˛*Ø˲–ö˛ Ø˲ÁŸtÖ fΔÊˇ-Vʸ-Mʸ$Öyë CÖsÒ˝-Õ-gÒ˝Øå˛fi Á‹–ö˛*-^È-
Δ>∞≤ ô˛À$-Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö M¯Á‹Ö Mʸ*yë ¥˘Œ-Á‹$À$, øÊ˝{ßÊ˛ôÈ
ßÊ˛‚ÍÀ$ {y¯Ø˲œÚ≥O B´ßë-ΔÊˇ-Á≥-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. D&M>-–ö˛$Δäˇfi MʸÖÚ≥±
A–˛$-gÍØå˛ øÊ˝—-ÁŸ≈-ô¨˛-ÃZ {y¯Ø˲œ ßë”Δ> –ö˛Á‹$¢-–ö˛#-ÀØ˲$ ΔÊˇ–È◊Í
^Û˛ƒÊ˝*-À∞ {Á≥ƒÊ˝$-Ü≤-›˘¢Ö®. —–È-‡À$, ‘Ë˝ìøÊ˝-M>-Δ>≈-ÀÃZ
ÀÑʸ MˆÀ$-–ö˛#À.. ∏Î≈-Mʸa-«ÖVä¸, –ö˛ÖsÏ˝
—øÍ-V>ÃZœ Mʸ*yë y˛–ö˛-À-Á≥-ΔÊˇœMʸ$ E߯≈-Vʸ-–ö˛-M>-
‘ÈÀ$ Á≥#ÁŸP-ÀÖV> À¿-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. AßÛ˛-—-´ßÊ˛ÖV> {y¯Øå˛ M¸–˛$-
Ø˲$Ö®. {y¯Øå˛À ßë”Δ> MʸÕVÛ¸ {Á≥ƒÒ˝*-f-ØÈÀ$,
{Á≥Á‹$¢ô˲ Á≥«-Ì‹¶-ô˲$ÃZœ “sÏ˝ A–ö˛-Á‹-Δ>∞≤ Vʸ$«¢Ö-_Ø˲
y˛ΔˇO-MʸtΔäˇ fØ˲-ΔÊˇÃå˝ Bãú Ì‹—Ãå˝ H—-ƒÙ˝$-ÁŸØå˛ (yÓ˛i-Ô‹H)
ôˆÕ-›Î-«V> {y¯Øå˛ ¥ÎÀ-Ô‹Mϸ ΔÊˇ*Á≥-Mʸ-ÀµØ˲ ^Û˛Ì‹Ö®.
ô˲ßë”Δ> –ö˛$Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ {y¯Ø˲œ —∞-ƒÒ˝*VÊ¸Ö Ú≥«W
——´ßÊ˛ ΔÊˇM>À E߯≈-V>À$ Ú≥ßÊ˛™ Gô˲$¢Ø˲ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$-
ÃZMϸ –ö˛^Û˛a A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®.

Mʸ*yë {y¯Øå˛ ∏˘sZ-{Vʸ-Ìú∞ –ÈyÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. C–Û˛ M>Mʸ$Öyë Δ>À$ Á≥Öı≥ _{ôÈ-ÀØ˲$ —‘Û˝œ-ÌŸÖ_ Á‹ÖÁ‹¶-ÀMʸ$ ∞–Û˛-®-MʸÀ$ CMʸPyÊ˛ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ
–ö˛≈–ö˛-›ÎƒÊ˝$Ö, ∞Δ>√◊˝, –˛$O∞ÖVä¸ CÃÍ A∞≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ BƒÊ˝* C–È”-ÕfiØ˲ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ AØ˲-Õã-‹t-ÀMʸ$ Mʸ*yë yÏ˛–ö˛*Öyä˛ Ú≥ΔÊˇ-Vʸ-
MʸÖÚ≥-±-À$-{y¯-Ø˲œØ˲$ EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲$-M¯-–È-À∞ øÍ—-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. Ø˲$Ö®. –ö˛$$Q≈ÖV> ÃÍ≈Öyä˛ Á‹ΔÛˇ”-Δˇ$$ÖVä¸, –˛$O∞ÖVä¸ –ö˛ÖsÏ˝ –ö˛$Ø˲ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ {y¯Ø˲œMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ yÏ˛¥˜œ–ö˛* Ø˲$Ö_
{Á≥øÊ˝$ô˲”Ö {¥˘ô˲fi-‡-MʸΔÊˇ —´ßë-ØÈÀ M>ΔÊˇ-◊˝ÖV> Mʸ*yë ΔÊˇÖV>-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ AÖ‘ÈÃZœ D AØ˲-Õã-‹tÀ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ¥˘ã‹t-{V>-yÊ˛$≈-ƒÙ˝$-ÁŸØå˛ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ——´ßÊ˛ ΔÊˇM>À M¯ΔÊˇ$fiÀ$
–È◊Ï˝f≈, –È≈¥ÎΔÊˇ —øÍ-V>-ÃZœØ˲* “sÏ˝∞ Ú≥ßÊ˛™ Gô˲$¢Ø˲ —∞- MÓ¸À-MʸÖV> EÖsZÖ®. HΔ¯-ØÈ-sÏ˝-MʸÃå˝ CÖf-±-«ÖVä¸, HΔ¯-y˛O-Ø˲- AÖßÊ˛$-ªÍ-r$ÃZ EØÈ≤Δˇ$$. AΔˇ$$ôÛ˛ A´®Mʸ ‘Èô˲Ö
ƒÒ˝*-WÖ^Û˛ A–ö˛-M>-‘Ë˝-–ö˛$$Ö-ßÊ˛ØÛ˛ A¿-{¥Î-ƒÊ˝*À$ –ö˛≈Mʸ¢-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$- —$Mä¸fi, GÀ-{M>t-∞Mä¸fi, Δ¯ªZ-sÏ˝Mä¸fi, –˛$M>-∞-MʸÃå˝ CÖf-±-«ÖVä¸ –ö˛ÖsÏ˝ M¯ΔÊˇ$fi-ÀØ˲$ GÖsÒ˝-Mä¸ /-Ô≥i ›Î¶Δˇ$$-ÃZØÛ˛ BÁúΔäˇ ^Û˛Á‹$¢-
ØÈ≤Δˇ$$. Á‹ªÒ˝j-Mä¸tÀ$ ^˲®-—Ø˲ –ÈΔÊˇ$ {y¯Øå˛ y˛–ö˛-À-Á≥-ΔäˇV> M¸»Δäˇ {¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö- ØÈ≤ΔÊˇ$. D M¯ΔÊˇ$fiÃZ AØå˛-–ö˛*≈Øå˛z H«-ƒÊ˝$Ãå˝ –˛Ìfl˝-MϸÃå˝
^˲-–ö˛^˲$a. Ú‹t–í˛$ (Ú‹OØå˛fi, sÒ˝M>≤-Ài, CÖf-±-«ÖVä¸, –ö˛*≈£Ê˛-–˛$- / {y¯Ø˲œÚ≥O Á≥N«¢ A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ MʸյÖ-^Û˛ÃÍ M¯ΔÊˇ$fiMʸ$
A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ sÏ˝Mä¸fi) M¯ΔÊˇ$fiÀ$ ^˲®-—Ø˲ –ÈΔÊˇ$ Mʸ*yë {y¯Øå˛ y˛–ö˛-À-Á≥-ΔäˇV> ΔÊˇ*Á≥-Mʸ-ÀµØ˲ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. CÖßÊ˛$ÃZ –˛$O{M¯ H«-ƒÊ˝$Ãå˝ –˛Ìfl˝-
GßÊ˛-Vˆ^˲$a. BƒÊ˝* ΔÊˇÖV>ÃZœ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyÊ˛rÖ Mʸ*yë MϸÃå˝fi, –˛$M>-∞Mä¸fi Bãú ÁúœΔˇ$$så˝fi, yÏ˛gÒ˝OØå˛ Bãú M>”{yÛ˛-rΔäˇ
H«-ƒÊ˝$Ãå˝ ∏˘sZ-{VʸÔú, {sÍÌúMä¸ MʸÖ{sZÃå˝, Q∞f AØÛ˛”-ÁŸ◊˝, MʸÕ-›˜-Á‹$¢Ö®. AΔˇ$$ôÛ˛ ——´ßÊ˛ MʸÖÚ≥-±À$ BÁúΔäˇ ^Û˛ı‹ CÖr- ÁúœΔˇ$$ÖVä¸ Δ¯ªZså˝fi, y˛«–í˛ MʸÖ{sZ-ÀΔäˇfi, Ú‹Ö•-Ú‹Ogå˝
ΔˇÁ‹*P≈ BÁ≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛fi, Á≥Δ>≈-–ö˛-ΔÊˇ◊˝Ö, ∞Δ>√◊˝ ΔÊˇÖVʸÖ, –ö˛Ø˲≈-{¥Î- Δäˇ≤-ÌŸã≥fi ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö ßë”Δ> Mʸ*yë A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö, ¥ÎœØ˲Δäˇfi –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀØ˲$ ªZ´®-›Î¢ΔÊˇ$. Mˆ∞≤ {Ú≥O–Û˛så˝
◊˝$À ΔÊˇÑʸ◊˝, øÊ˝{ßÊ˛ôÈ Á≥ΔÊˇ≈-–Û˛-Ñʸ◊˝, –ö˛≈–ö˛-›ÎƒÊ˝$Ö, –˛$O∞ÖVä¸, Ø˛OÁ≥#-◊Í≈∞≤ Á‹Ö¥Î-®Ö_ y˛–ö˛-À-Á≥-ΔäˇV> Ì‹¶ΔÊˇ-Á≥-yˆ^˲$a. Á‹ÖÁ‹¶À$ Mʸ*yë {y¯Øå˛ Ú≥OÀså˝ M¯ΔÊˇ$fi-ÀØ˲$ AÖ®-Á‹$¢-
Á‹ΔÛˇ”-Δˇ$$ÖVä¸, —ßÊ˛$≈-ô¨˛, ¥˘Á‹tÃå˝ y˛Õ-–ö˛» ô˲®-ΔÊˇô˲ ΔÊˇÖV>ÃZœ ØÈ≤Δˇ$$. “sÏ˝ÃZœ ^Û˛ΔÛˇ –ö˛$$ÖßÊ˛$ B CØå˛-Ì‹tr*≈så˝ÀMʸ$
{y¯Ø˲œØ˲$ —∞-ƒÒ˝*-W-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. CsÓ˝-–ö˛À M>ÀÖÃZ Ì‹± ΔÊˇÖVʸÖ, –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ y˛ΔˇO-MʸtΔäˇ fØ˲-ΔÊˇÃå˝ Bãú Ì‹—Ãå˝ H—-ƒÙ˝$-ÁŸØå˛ (yÓ˛i-Ô‹H)
GÀ-{M>t-∞Mä¸ “$yÏ˛ƒÊ˝*, ‘Ë˝ìøÊ˝-M>-Δ>≈-ÀÃZ {y¯Øå˛ M¸–ö˛$-Δ>-Àô¯ Vʸ$«¢ÖÁ≥# EÖ߯ ÃÙ˝ß¯ ô˛À$-Á‹$-M¯-–ÈÕ. yÓ˛i-Ô‹H
ÁŸ*sÏ˝ÖVä¸ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô¯Ö®. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö {y¯Øå˛À —∞- –ö˛$Δ¯ —øÍVÊ¸Ö –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸. {y¯Ø˲œØ˲$ Eô˲µÜ¢ ^Û˛ƒÊ˝$-yÊ˛–Û˛$ Vʸ$«¢ÖÁ≥# EØ˲≤ CØå˛-Ì‹t-r*≈-så˝ÃZ ^Û˛ΔÊˇyÊ˛Ö –ö˛$Ö_®. D
ƒÒ˝*VÊ¸Ö Á≥ΔÊˇÖV> 40 & 50 ‘ÈôË˛Ö –Û˛$ΔÊˇMʸ$ “$yÏ˛ƒÊ˝*, GÖr- M>ßÊ˛$ –ÈsÏ˝∞ –È◊Ï˝-f≈-Á≥-ΔÊˇÖV> –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö Mʸ*yë M¯ΔÊˇ$fi-ÀØ˲$ BÁúΔäˇ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ Mˆ∞≤ CØå˛-Ì‹t-r*≈-så˝À$..
Δäˇ-sÒ˝O-Øå˛-–˛$Öså˝, ∏˜sZ-{VʸÔú ΔÊˇÖV>-ÃZœØÛ˛ {y¯Ø˲œ EÁ≥-ƒÒ˝*VÊ¸Ö A´®- Aô˲≈Öô˲ MÓ¸À-Mʸ-–˛$OØ˲ AÖ‘Ë˝Ö. BÁ≥-ΔÛˇ-sÏ˝ÖVä¸, y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Öså˝
MʸÖV> EÖ®. AßÛ˛ —´ßÊ˛ÖV> Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$ ¥Î»tÀ øÍ» Á‹øÊ˝À$, –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀÚ≥O BÁ‹Mϸ¢ ÃÙ˝∞ –È«∞ ©∞≤ M¸»-ΔäˇV> GÖ^˲$-M¯- ■ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝ Bãú Ú≥{sZ-ÕƒÊ˝$Ö AÖyä˛ GØ˲»j

–Û˛yÊ˛$-Mʸ-ÀMʸ$ {y¯Øå˛ M¸–˛$-Δ>-Àô¯ ∏˜sZÀ$ °Δˇ$$Ö-^˲yÊ˛Ö Á≥«-¥Î- –ö˛^˲$a. AÖôÛ˛-M>-Mʸ$Öyë Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ HgÒ˝-±fi∞ °Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö Á‹tyÓ˛ã-‹ & -y˛-{‡-yÊ˛*Øå˛
sÏ˝V> –ö˛*«Ö®. –ö˛≈–ö˛-›ÎƒÊ˝$Ö ΔÊˇÖVʸÖÃZ {y¯Øå˛À Á‹‡- ^Û˛Ì‹ –ÈsÏ˝ —–ö˛-Δ>-ÀØ˲$ ΔˇOÃÙ˝” sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ —øÍ-V>-∞Mϸ Á≥ÖÁ≥#- Á≥ƒÊ˝$-∞-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. CÁ≥#µyÊ˛$ ^ÈÃÍ MʸÖÚ≥-±À$ {y¯Ø˲œ —∞- ßë”Δ> Á‹Á≥œ-ƒÊ˝$-ΔäˇV> Á‹”ƒÊ˝$Ö E¥Î-´®∞ Ú‹OôË˛Ö ¥˜Ö߈^˲$a. M¯ΔÊˇ$fi: GÖsÒ˝Mä¸ (AØå˛-–ö˛*≈Øå˛z H«-ƒÊ˝$Ãå˝ –˛Ìfl˝-MϸÃå˝fi)
ƒÊ˝$Öô¯ —ô˲¢-ØÈÀ$, Á≥#ΔÊˇ$Vʸ$ –ö˛$ÖßÊ˛$À$ ^˲ÀœyÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝ M>ΔÊˇ≈- ôÈΔÊˇ$. “sÏ˝ B´ßë-ΔÊˇÖV> BƒÊ˝* {sÍMä¸Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ H–˛OØÈ ƒÒ˝*VÊ¸Ö ßÊ˛ñÌŸt ›Î«-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. AΔˇ$$ôÛ˛ yÏ˛–ö˛*Ö-yä˛Mʸ$ Á‹«-Á≥yÊ˛ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ yÏ˛{X ÃÙ˝ßë –ö˛*ΔˇP-sÏ˝ÖVä¸ Ì‹PÃå˝fi ÃÙ˝ßë B –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.upes.ac.in
Mʸ-ÃÍ-¥Î-ÀMʸ$ B›ÎP-ΔÊˇ-–ö˛$$Ö®. Á‹ΔÛˇ”-Δˇ$$ÖVä¸ —øÍ-VʸÖÃZ Á‹–ö˛$-Á‹≈À$ EÖsÙ˝ –ö˛$ΔÊˇ-–ö˛$√-ô˲$À$ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. {y¯Ø˲$œ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$ÃZ ÃÙ˝–ö˛#. ©Öô¯ MʸÖÚ≥-±À$ Ú≥ßÊ˛™ Gô˲$¢Ø˲ ΔÊˇÖVʸÖÃZ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EØ˲≤ –È«Mϸ D M¸»Δäˇ Á‹«V>Y Á‹«-¥˘-
–˛$O∞ÖVä¸, ΔˇOÃÙ˝” {sÍMä¸fi, ÃÍ≈Öyä˛ Á‹ΔÛˇ”À$ ^Û˛Ì‹ –ÈsÏ˝ —–ö˛-Δ>À$ {y¯Ø˲œ Eô˲µ-Ü¢Mϸ {Á≥◊Í-„-MʸÀ$ Ì‹ßÊ˛ÆÖ ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δˇ$$. D ô˲$Ö®. ■ Ìfl˝ÖßÊ˛*-›Î¶Øå˛ CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú sÒ˝M>≤-Ài
{y¯Øå˛À ßë”Δ> ı‹Mʸ-«Ö_ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ –ö˛Δ>Y-ÀMʸ$ ^Û˛ΔÊˇ-–Û˛-ƒÊ˝$yÊ˛Ö y˛–ö˛-À-Á≥-ΔÊˇœMʸ$ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ “sÏ˝∞ ΔÊˇ*¥˜Ö-®Ö^Û˛ y˛–ö˛-À-Á≥-ΔäˇfiMʸ$ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ AÖyä˛ Ú‹OØå˛fi
ÃÍÖsÏ˝— FÁ≥Ö-ßÊ˛$-Mʸ$ØÛ˛ B–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝Mʸ$ {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö {y¯Ø˲œØ˲$ Eô˲µÜ¢ ^Û˛ı‹˛ Á≥«-{‘Ë˝-–ö˛$À$ –ö˛ñ®Æ ªÍrÃZ ΔˇsÏ˝tÖÁ≥# AΔˇ$$Ö®. MÛ¸–ö˛ÀÖ {y¯Øå˛À yÏ˛gÒ˝OØå˛ M>Mʸ$Öyë –˛*yÊ˛- sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$Ø˲$œ M¯ΔÊˇ$fi: GÖsÒ˝Mä¸ (H—-ƒÒ˝*-∞Mä¸fi & AØå˛-–ö˛*≈Øå˛z H«-
ΔˇOÃÙ˝” {sÍMä¸Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ ∞«™ÁŸt {¥ÎÖô˲ÖÃZ {sÍMä¸Ø˲$ Á‹ΔÛˇ” ÕÖVä¸, 3&yÏ˛ {Ì≥ÖsÏ˝ÖVä¸, AÚ‹Ö-ºœÖVä¸, {¥˘{V>-—$ÖVä¸, –ö˛*≈Ø˲$- {y¯Ø˲œØ˲$ Ú≥ßÊ˛™ Gô˲$¢Ø˲ —∞-ƒÒ˝*-W-Á‹$¢-Ø˲≤-Á≥#µyÊ˛$ ∞ΔÊˇ”-Áfl˝◊˝ ƒÊ˝$Ãå˝ –˛Ìfl˝-MϸÃå˝ Ú‹µÁŸ-ÃÒ˝O-gÙ˝-ÁŸØå˛)
Á≥ΔÊˇÖV> Gد≤ Á‹–ö˛$-Á‹≈À$ GßÊ˛$-ΔÊˇ-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. ^ÈÃÍ –ö˛$Ö® –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.hindustanuniv.ac.in
MÓ¸ÀMÊ¸Ö Ú≥OÀså˝ —∞-ƒÒ˝*-Vʸ-ßë-ΔÊˇ$À$ «ı≥œã-‹Mʸ$ ∫ßÊ˛$À$ ›Î´ßÊ˛≈-–˛$O-Ø˲Öô˲ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ■ –˛Ãå˝ sÒ˝Mä¸ sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fi-sÓ˝ & -^˛Ø˛O≤
–ÈsÏ˝∞ «ı≥Δäˇ ^Û˛Δˇ$$Ö-^˲-yë-∞Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö CÁ‹$¢Ö-sÍΔÊˇ$. M¯ΔÊˇ$fi: GÖsÒ˝Mä¸(AØå˛-–ö˛*≈Øå˛z H«-ƒÊ˝$Ãå˝ –˛Ìfl˝-MϸÃå˝)
{y¯Ø˲œØ˲$ Ú≥OÀså˝ AØÛ˛ Ø˛OÁ≥#◊˝≈Ö VʸÀ –ö˛≈Mϸ¢ BÁ≥-ΔÛˇså˝ ^Û˛›Î¢yÊ˛$. Ú≥OÀså˝ AÖsÙ˝ ∞ΔÛˇ™-’ô˲ {¥ÎÖ M>∫sÏ˝t Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ Á‹–ö˛$-Á‹≈-ÀØ˲$ Á‹M>-ÀÖÃZ Á≥«-ÁŸP-«Ö^Û˛ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.veltech.edu.in/
ô˲ÖÃZ Mʸ*ΔÊˇ$a∞ «–˛*så˝ B´ßë-ΔÊˇÖV> V>ÕÃZ GVʸ$-ΔÊˇ$-ô˲$Ø˲≤ {y¯Øå˛ MʸßÊ˛-Õ-Mʸ-ÀØ˲$ ∞ƒÊ˝$Ö-{ÜÖ^Û˛ sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$Øå˛fi GÖô¯ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. ©∞≤ Mʸ*yë JMʸ M¸»-ΔäˇV>
–ö˛≈Mϸ¢. {y¯Ø˲œ —∞-ƒÒ˝*-VʸÖÃZ Ú≥OÀ-så˝® MÓ¸À-Mʸ-¥Î{ô˲. {y¯Ø˲œØ˲$ ÁúœΔˇ$$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö AÖsÙ˝ JMʸ GÖ^˲$-M¯-–ö˛^˲$a. ■ CÖyÏ˛-ƒÊ˝$Øå˛ CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú {y¯Øå˛fi & -د-Δˇ$$yë
“yÏ˛ƒÒ˝* VÛ¸–í˛$ –ö˛*®-«V> EÖr$Ö®. M>± AØ˲$-Mʸ$-Ø˲≤Öô˲ Á‹$À$-–ö˛#V> M>ßÊ˛$. GÖßÊ˛$-MʸÖsÙ˝ M¯ΔÊˇ$fi: yÏ˛¥˜œ–ö˛* CØå˛ –ö˛$Õt-Δ¯-rΔäˇ Ú≥OÀså˝,
{y¯Ø˲œØ˲$ BÁ≥-ΔÛˇså˝ ^Û˛ı‹-r-Á≥#µyÊ˛$ GÖô˲ Gô˲$¢ –ö˛ΔÊˇMʸ$ –˛‚ÍœÕ, y˛ΔˇO-MʸtΔäˇ fØ˲-ΔÊˇÃå˝ Bãú Ì‹—Ãå˝ H—- ÀÑʸ MˆÀ$-–ö˛#À$ yÏ˛¥˜œ–ö˛* CØå˛ ÌúMä¸fiyä˛ —ÖVä¸ Ú≥OÀså˝
ƒÙ˝$-ÁŸØå˛ (yÓ˛i-Ô‹H) ∞∫Ö-´ßÊ˛-Ø˲À$, AÁ‹À$ ÀÑʸ≈Ö H—$sÏ˝, ßë∞≤ {Á≥øÍ-–ö˛-–ö˛Ö-ô˲ÖV> HÃÍ Á≥N«¢ JMʸ AÖ^˲ØÈ {Á≥M>ΔÊˇÖ Δ>ªZƒÙ˝$ Δ¯kÃZœ {y¯Øå˛ Á≥«-{‘Ë˝-–ö˛$ÃZ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝:
^Û˛ƒÊ˝*Õ –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀÚ≥O A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ EÖyëÕ. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö yÏ˛–ö˛*Öyä˛ Á‹«-Á≥yÊ˛ Ú≥OÀr$œ ßëßëÁ≥# ÀÑʸ MˆÀ$-–ö˛#À$ AÖßÊ˛$-ªÍ-r$-ÃZMϸ Δ>Ø˲$-ØÈ≤Δˇ$$. H«- www.indianinstituteofdrones.com
AÖßÊ˛$-ªÍr$ ÃÙ˝ΔÊˇ$. ©Öô¯ ^ÈÃÍ MʸÖÚ≥-±À$ Ø˛OÁ≥#◊˝≈Ö EØ˲≤ Ú≥OÀrœ M¯Á‹Ö ^˲*Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. ƒÊ˝$Ãå˝ ∏˘sZ-{VʸÔú / Ì‹∞-–ö˛*-sZ-{VʸÔú, –ö˛*≈Ì≥ÖVä¸, –˛*yÊ˛-ÕÖVä¸,
Mˆ∞≤ MʸÖÚ≥-±À$ {ÚúÁŸ-ΔäˇfiMʸ$ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö Mʸյ-Á‹$¢ÖsÙ˝ –ö˛$«-Mˆ∞≤ AÁ≥µ-sÏ˝MÛ¸ E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛Á‹*¢ CÖf- £˛Δ¯√-{VʸÔú –ö˛ÖsÏ˝ —øÍ-V>ÃZœ D MˆÀ$-–ö˛#À$ EÖsÍΔˇ$$. ■ CÖyÏ˛-ƒÊ˝$Øå˛ AM>-yÊ˛“$ Bãú {y¯Øå˛fi & -–ö˛$$ÖªÒ˝O
±-«ÖVä¸, sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ ØÛ˛Á≥£Ê˛≈Ö EØ˲≤ –È«Mϸ ’Ñʸ-◊˝-∞_a B MˆÀ$-–ö˛#-ÃZœMϸ °Á‹$-Mʸ$Ö-r$-ØÈ≤Δˇ$$. yÓ˛i- “sÏ˝ÃZœ Mˆ∞≤ Áú#Ãå˝ sÒ˝O–í˛$ ªÙ˝ã‹z, –ö˛$«-Mˆ∞≤ MʸÖ{sÍMä¸t ªÙ˝ã‹z –˛ªå˝-Ú‹Oså˝:
Ô‹H {y¯Øå˛ ¥ÎÀÔ‹ {Á≥M>ΔÊˇÖ Ú≥OÀså˝ M>–È-À-Ø˲$-Mʸ$ØÛ˛ –ö˛≈Mϸ¢Mϸ.. 18 H‚Ê˝œ –ö˛ƒÊ˝$-Á‹$-ô¯-¥Îr$ Á≥߯-ô˲-ΔÊˇ- MˆÀ$-–ö˛#À$. {y¯Øå˛À —∞-ƒÒ˝*-VʸÖÃZ {Á≥Á≥Ö-^˲-–È≈-Á≥¢ÖV> http://indianacademyofdrones.com/
VÊ¸Ü AΔÊˇ·ô˲, CÖXœãŸ Á≥«-gÍqØ˲Ö, yÓ˛i-Ô‹H Ø˲$Ö_ «–˛*så˝ Ú≥OÀså˝ ÃÒ˝OÚ‹Øå˛fi ¥˜ÖßëÕ. CÖßÊ˛$- {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö A–˛$-«M> ôˆÕ ›Î¶Ø˲ÖÃZ EÖ®. ô˲ΔÊˇ-–ÈÜ
M¯Á‹Ö –ö˛$$ÖßÊ˛$V> yÓ˛i-Ô‹H Vʸ$«¢ÖÁ≥# ¥˜Ö®Ø˲ ÁúœΔˇ$$ÖVä¸ {sÒ˝O∞ÖVä¸ BΔÊˇY-Ø˛O-gÙ˝-ÁŸ-Øå˛ÃZ Mʸ±Á‹Ö ›Î¶Ø˲ÖÃZ øÍΔÊˇôå˛ ∞À$-›˘¢Ö®. JMʸ AÖ^˲ØÈ {Á≥M>ΔÊˇÖ ■ CÖr-ΔÛˇ≤-ÁŸ-Ø˲Ãå˝ ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ ÁúΔäˇ H—-ƒÙ˝$-ÁŸØå˛
AΔˇ$$ßÊ˛$ Δ¯k-À-¥Îr$ ’Ñʸ◊˝ ¥˜ÖßëÕ. {y¯Øå˛ Ú≥OÀ-rœMʸ$ {Á≥´ßë-Ø˲ÖV> “$yÏ˛ƒÊ˝*, GÖr-Δäˇ-sÒ˝O-Øå˛- ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ {Ú≥O–Û˛så˝ ΔÊˇÖVʸÖÃZ 40 –Û˛À {y¯Ø˲$œ EØÈ≤Δˇ$$. øÍΔÊˇ- AÖyä˛ y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Ö-så˝ & -Ø˲*≈-…Ï˛Œœ
–˛$Öså˝, ∏˜sZ-{VʸÔú, Ì‹∞–ö˛* ΔÊˇÖV>ÃZœ GMʸ$P–ö˛ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ À¿-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. øÊ˝—-ÁŸ≈-ôå˛ÃZ –ö˛≈–ö˛- ôå˛ÃZ 2021 ØÈsÏ˝Mϸ 50 –Û˛À –ö˛$Ö® {y¯Øå˛ Ú≥OÀrœ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ M¯ΔÊˇ$fi: yÏ˛¥˜œ–ö˛* CØå˛ –ö˛$Õt-Δ¯-rΔäˇ Ú≥OÀså˝,
›ÎƒÊ˝$Ö, Á‹ΔÛˇ”-Δˇ$$ÖVä¸ ΔÊˇÖV>-ÃZœØ˲* E¥Î´® —Á‹¢-«Ö-^˲-Ø˲$Ö®. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö EØ˲≤ yÏ˛–ö˛*Ö-yä˛Ø˲$ HΔÊˇµ-yÊ˛-Ø˲$Ö-ßÊ˛∞ JMʸ AÖ^˲ØÈ. –ö˛$Δ¯-–˛OÁ≥# {y¯Øå˛ Ú≥OÀ-rœMʸ$ yÏ˛¥˜œ–ö˛* CØå˛ ÌúMä¸fiyä˛ —ÖVä¸ Ú≥OÀså˝
Á≥«-Vʸ-◊˝-Ø˲-ÃZMϸ °Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ {y¯Øå˛ Ú≥OÀ-så˝-ÀMʸ$ {¥ÎΔÊˇÖ-øÊ˝Ö-ÃZØÛ˛ Mʸ±Á‹Ö ΔÊˇ*.25–Û˛À iôË˛Ö —ßÛ˛-‘È-ÃZœØ˲* —Á≥-»-–˛$OØ˲ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ Ø˛À-MˆÖ®. A›˘-Ì‹-ƒÙ˝$- –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.iffaadindia.org
À¿Ö^Û˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. ÁŸØå˛ Bãú AØå˛ –ö˛*≈Øå˛z –˛Ìfl˝-MϸÃå˝ Ì‹Á‹t–í˛$fi CÖr-ΔÛˇ≤-ÁŸ-Ø˲Ãå˝

★ AΔÊˇ·ô˲: E߯≈-V>∞≤ AØ˲$-Á‹-«Ö_ CÖrΔäˇ, yÏ˛¥˜œ–ö˛*, ΩGÔ‹fi,


gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ
Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ ΔˇÌ‹-y˛Ör$œ
Δ>ƒå˝$-Á≥N-Δäˇ-ÃZ∞ BÃå˝ CÖyÏ˛ƒÊ˝* CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú –˛$yÏ˛-MʸÃå˝


yÓ˛GÖ-G-Ãå˝sÓ˝, G–˛$√Ô‹fi, GÖyÓ˛, Ô≥Úfl˝-^¨˛-yÓ˛ E°¢-ΔÊˇ$~ÃÒ˝O EÖyëÕ.
CÖrΔÊˇ*”≈ ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 25
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.ntiindia.kar.nic.in
‘Èã≥ MʸØ˲fi-ÃÒ˝tÖr$œ
Ø˲*≈…Ï˛-Œœ-ÃZ∞ y˛yÏ˛-MÛ¸-sÒ˝yä˛ [ÚúOså˝ M>«-yëΔäˇ M>Δˆµ-ΔÛˇ-ÁŸ-ب˛ Bãú
–Û˛$ 19Ø˲ gÙ˝D-D&-A-yë”-Øå˛fiyä˛
Ú‹OØ˛fiã‹ (GΔˇ$$–í˛$fi)& Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ ΔˇÌ‹-y˛Örœ øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ CÖyÏ˛ƒÊ˝* Õ—$-sÒ˝yä˛& JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ ‘Èã≥ MʸØ˲fi-ÃÒ˝tÖrœ øÊ˝»¢MÏ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ CÖf-±-«ÖVä¸ ^˲ßÊ˛-–È-À-Ø˲$-Mʸ$ØÛ˛ {Á≥Ü JMʸP —ßë≈«¶ MʸÀ {Á≥Ü-⁄Ît-ô˲√Mʸ CÖyÏ˛-ƒÊ˝$Øå˛ CØå˛-Ì‹t-
∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. r*≈så˝ Bãú sÒ˝M>≤-Ài (II-sÓ˝)ÃZœ Ô‹r$ ›Î´®Ö-^˲-yÊ˛–Û˛$. CÖßÊ˛$Mʸ$ “À$ MʸյÖ^Û˛ gÙ˝DD
★ R͉À$: 71 ★ R͉À$: 10
★ —øÍ-V>-À -–È»V> R͉À$: AØÈ-r“$ 4, ∫ƒÒ˝* M¸—$Ô‹â 3, ★ AΔÊˇ·ô˲: ΩD / ΩsÒ˝Mä¸ / Ô‹H / IÔ‹-yÊ˛-∫$œ≈H / GÖΩH E°¢-ΔÊˇ~-
(gÍΔˇ$$Öså˝ GÖ{sÒ˝Øå˛fi GV>j-—$-ØÛ˛-ÁŸ-Øå˛) & -A-yë”-Øå˛fiyä˛& 2019 Á≥»-ÑʸØ˲$ –ö˛^Û˛a Hyë® –Û˛$ 19Ø˲
M>«z-ƒÊ˝*-Ài 5, ∏˘Δˇ-∞fiMä¸ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛/ sÍMϸfi-M>-Ài 1, fØ˲-ΔÊˇÃå˝ ô˲-ô¯-¥Îr$ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ ‘Èã≥ Á‹«t-Ìú-M¸så˝ ¥˜Ö® ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^˲-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. II-sÓ˝&-ΔÊˇ*-»PMϸ gÙ˝D-D&-A-yë”-Øå˛fiyä˛& 2019 Á≥ΔÊˇ≈-–Û˛-Ñʸ◊˝ ªÍ´ßÊ˛≈-ô˲-ÀØ˲$
Á‹ΔÊˇj» 5, ∞ƒÒ˝*-Ø˲-sÍ-Ài 8, Ø˲*≈Mϸœ-ƒÊ˝$Δäˇ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ 2, B∏΢- EÖyëÕ. Mʸ±Á‹Ö ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝œ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö. AÁ≥µ-WÖ-^ÈΔÊˇ$. CÖßÊ˛$Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝ (https://jeeadv.ac.in/) Mʸ*yë
–ö˛*Ài 2, ¥Î£ë-Ài AÖyä˛ ÃÍ≈ªå˝ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ 2, Ô≥yÏ˛-ƒÊ˝*-{sÏ˝Mä¸ ★ JÁ≥µÖßÊ˛ –ö˛≈–ö˛´®: Hyë®
Á‹ΔÊˇj» 7, ∏ÎΔÊˇ√-M>-Ài 4, Ìúh-ƒÊ˝*-Ài 4, Á≥À√-Ø˲» –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ ★ CÖrΔÊˇ*”≈ ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 22
AÖßÊ˛$-ªÍ-r$-ÃZMϸ –ö˛_aÖ®. VʸôÛ˛-yë® IIsÓ˝ –ö˛${ßëã‹ D Á≥»-ÑʸØ˲$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-_Ö®.
4, ΔÛˇyÏ˛ƒÒ˝* yÊ˛ƒÒ˝*V¯≤-Ì‹ã‹ 10, {sÍب˛fi-ÁúN≈-f-ب˛ –˛$yÏ˛-Ì‹-ب˛ AÖyä˛ ★ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.dfccil.gov.in
∫œyä˛ ªÍ≈ÖMä¸ 1, {sÍ–ö˛* AÖyä˛ G–ö˛$-Δˇj±fi 9 Ô‹ΩsÓ˝ —´ßë-Ø˲ÖÃZ Ayë”-Øå˛fiyä˛ –˛ªå˝-Ú‹O-så˝ÃZ –ö˛*Mä¸-sÒ˝ã-‹t-ÀØ˲$ AÖßÊ˛$-ªÍ-
★ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ Ô≥i/ yÏ˛¥˜œ–ö˛*. yÓ˛GÖ-Ô‹/-yÓ˛- »Ú‹Δäˇa ÚúÃZã‹ VʸôÛ˛-yë® –ö˛*®-«-V>ØÛ˛ D ›Î« Mʸ*yë Á≥N«¢V>
r$ÃZ EÖ^˲$-ôÈΔÊˇ$.
yÓ˛Ô‹/ GÖÔ‹I «h-ı‹â-ÁŸ-ب˛ ¥˜Ö® EÖyëÕ Ú‹Ö{rÃå˝ M˙∞fiÃå˝ ÁúΔäˇ »Ú‹Δäˇa Cب˛ ÁflZ—$ƒÒ˝*Á≥Ü & JÁ≥µÖßÊ˛ 23 II-sÓ˝À$ 11,279 Ô‹r$œ
★ CÖrΔÊˇ*”≈ ôÛ˛©À$: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 30, 31
MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ ªÙ˝ã‹t sÒ˝ã‹t (Ô‹ΩsÓ˝) —´ßë-Ø˲Ö-ÃZØÛ˛ Ayë”-
★ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.aiimsraipur.edu.in
{¥ÎÜÁ≥®MʸØ˲ l∞ƒÊ˝$Δäˇ/ Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ »Ú‹Δäˇa ÚúÃZÀ øÊ˝»¢Mϸ Øå˛fiyä˛ Á≥»-ÑʸØ˲$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›Î¢ΔÊˇ$. gÙ˝DD Ayë”-Øå˛fi-yä˛ÃZ ßÛ˛‘Ë˝-–È≈-Á≥¢ÖV> 23 II-sÓ˝ÃZœ
CÖrΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝›˘¢Ö®. ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥ΔÊˇ$œ EÖsÍΔˇ$$. Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ-ÀØ˲$ Vʸ$«¢Ö-^˲- –˛$$ô˲¢Ö 11,279 Ô‹r$œ
sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$Ø˲$œ ★ —øÍVʸÖ: ÁflZ—$ƒÒ˝*Á≥Ü
★ R͉À$: 4
yë-∞Mϸ JM¯P ı≥Á≥-ΔäˇMʸ$ –ö˛$*yÊ˛$ VʸÖrÀ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*∞≤
MÛ¸sÍ-Δˇ$$-›Î¢ΔÊˇ$. {Á≥‘Ë˝≤-Á≥{ôË˛Ö CÖXœã-Ÿ / -Ìfl˝Ö©
EØÈ≤Δˇ$$. Ayë”-Øå˛fiyä˛ Á≥»-
★ AΔÊˇ·ô˲: ΩÚfl˝^¨˛GÖGã‹ E°¢ΔÊˇ~ô˲ô¯¥Îr$ Ô‹Ô‹Úfl˝^¨˛ Ú‹Ö{rÃå˝/
ÑʸMʸ$ ‡fΔÊˇ$ M>–È-ÀÖsÙ˝
ªÒ˝ÖVʸ-‚Ê˝î-ΔÊˇ$-ÃZ∞ ØÛ˛ÁŸ-Ø˲Ãå˝ r*≈∫ΔäˇM¯ÃZ-Ì‹-ب˛ CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ & øÍÁŸÃZœ –ö˛*{ô˲–Û˛$ EÖr$Ö®. CÖßÊ˛$ÃZ –ö˛$Õt-Á≥#Ãå˝ –ö˛$$ÖßÊ˛$V> gÙ˝D-D&-–˛$-Δˇ$$-Øå˛ÃZ ∞ΔÛˇ™-’Ö-
JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ Á≥À$ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”- ı‹tså˝ «hÁ‹tΔäˇ Bãú ÁflZ—$ƒÒ˝*Á≥ÜÃZ Ø˲–˛*ß˛O EÖyëÕ. ^ÈΔˇ$$ã‹ {Á≥‘Ë˝≤À$, M>Ö{Á≥-Úfl˝-∞fi–í˛ {Á≥‘Ë˝≤À$, _Ø˲ —´ßÊ˛ÖV> AΔÊˇ·ô˲ ›Î´®Ö-^ÈÕ. D
Ìfl˝-›˘¢Ö®. ★ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: 35 H‚Ê˝ìœ –ö˛*≈{sÏ˝Mä¸fi –ö˛*Mä¸fi BØ˲fiΔäˇ, Ø˲*≈–ö˛$-«-MʸÃå˝ BØ˲fiΔäˇ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ gÙ˝D-D&-–˛$-Δˇ$$Øå˛ E°¢-
★ R͉À$: 6 ★ –Û˛ô˲Ø˲Ö: Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.25,000ô¯¥Îr$ Úfl˝^¨˛BΔäˇH ô˲ΔÊˇ‡ {Á≥‘Ë˝≤À$ C›Î¢ΔÊˇ$. Ø˛W-sÏ˝–í˛ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ Mʸ*yë
★ CÖrΔÊˇ*”≈ ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 25
ΔÊˇ$~ÃZœ ßëßëÁ≥# ΔˇÖyÊ˛$ ÀÑʸÀ 20 –Û˛À
★ E߯≈-V>À$: MʸØ˲fi-ÃÒ˝tÖså˝ –˛$O{M¯-∫-ƒÊ˝*-À-hã‹t 1, Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ ÃÍ≈ªå˝ EÖsÍΔˇ$$. AΔˇ$$ôÛ˛ C— {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ ∫sÏ˝t –ö˛*ΔÊˇ$-ô˲$Ö-
★ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.ccrhindia.nic.in
–ö˛$Ö®Mϸ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ gÙ˝DD&
sÒ˝Mä¸ 1, l∞-ƒÊ˝$Δäˇ Ø˲Δäˇfi 2, {¥ÎgÒ˝Mä¸t sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ (ÃÍ≈ªå˝ 1, sÍΔˇ$$. —ßë≈-ΔÊˇ$¶À A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ M¯Á‹Ö gÙ˝DD Ayë”-Øå˛fi-yä˛Mʸ$ ‡f-ΔÊˇƒÙ˝$≈ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö À¿-Á‹$¢Ö®.
ÔúÃå˝z –ö˛ΔÊˇPΔäˇ 1)
ØÛ˛Ø˲$ {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ºH
— –ö˛ Δ> À$

C—V¯
–Û˛$£ä˛fiô¯ IsÓ˝ E߯≈V>À$
–Û˛$£ä˛fi ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Ø˲$.
ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ GÖG –Û˛$£ä˛fi
^˲ßÊ˛-–È-ÀØÛ˛ BÃZ-^˲Ø˲
EÖ®. sÓ˝_ÖVä¸
M>Mʸ$Öyë ©∞Mϸ
GÃÍÖsÏ˝ A–ö˛-M>-‘ÈÀ$
EÖsÍΔˇ$$? GÖG
.
®Mʸ*fi_
● H M¸»-ΔäˇÃZ EØÈ≤ –Û˛$£ä˛fi ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-Mʸ$Ø˲≤ –È«Mϸ –ö˛$Ö_ A–ö˛-
–Û˛$£ä˛fiô¯ IsÏ˝
CÖyÊ˛Ô‹âÃZ E߯≈-V>À$
8 diksuchi@andhrajyothy com ∑ ›˘–ö˛$–ÈΔÊˇÖ 15 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018
M>-‘ÈÀ$ EÖsÍΔˇ$$. D Á‹ªÒ˝jMʸ$t ^˲®-–Û˛-–È-«Mϸ ›Î´ßë-ΔÊˇ- –ö˛›Î¢ƒÊ˝*? ©∞Mϸ CÖM>
◊˝ÖV> ÃÍh-MʸÃå˝ §ÖMϸÖVä¸, {¥Î∫œ–í˛$ ›ÎÕ”ÖVä¸, y˛Ì‹-ÁŸ-ب˛ H–˛$OØÈ AßÊ˛-Ø˲Á≥# AΔÊˇ·-
ô˲À$ M>–ÈÃÍ?
–Û˛$MϸÖVä¸ Ì‹PÃå˝fi AÀ-–ö˛-yÊ˛$-ôÈΔˇ$$. AÖßÊ˛$MÛ¸ H CÖyÊ˛-Ô‹â-ÃZMϸ
–˛„œØÈ G֥Μ-ƒÊ˝$Δäˇ “«Mϸ MˆÖô˲ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C›Î¢ΔÊˇ$.
–Û˛$£ä˛fi ^˲®-—-Ø˲-–È-«Mϸ AMʸ*a-«-ƒÊ˝$Ãå˝ AØ˲-Õã‹t, ›Ît-
sÏ˝Ô‹tÌŸƒÊ˝$-ب˛, CØ˛”ã-‹t-–˛$Öså˝ AØ˲-Õã‹t, ªÍ≈ÖMϸÖVä¸ AÖyä˛
& –ö˛$ıfl˝ãŸ, Mʸ»ÖØ˲VʸΔäˇ

DMϸ”sÓ˝ »Ú‹Δäˇa, CØ˲*fi-Δˇ-ب˛fi, ÚúOØÈ-∞¤-ƒÊ˝$Ãå˝ Á‹»”-Ú‹ã‹, yÛ˛sÍ AØ˲-Õã‹t ô˲®-ô˲ΔÊˇ A–ö˛-M>-‘ÈÀ


ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ Á≥ô˲-Ø˲Ö
—ßÛ˛÷ —ßÊ˛≈ øÍΔÊˇÖ
EÖsÍΔˇ$$. “$Mʸ$ IsÏ˝ –˛OÁ≥# Mʸ*yë A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ ªÍV>ØÛ˛ EÖsÍΔˇ$$. Mˆ∞≤ [Ú≥O–Û˛r$
M¯ΔÊˇ$fiÀ$ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$∞ ›Îãút-–Û˛Δäˇ yÏ˛gÒ˝O-∞ÖVä¸, {¥˘{V>-—$ÖVä¸, Ì‹Á‹t–í˛$fi –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ ô˲®-ô˲-Δ>-
ÃZœMϸ –˛‚Ê˝œ-–ö˛^˲$a.

◆ ØÛ˛Ø˲$ ºC Á≥N«¢^Û˛‘ÈØ˲$. JMʸ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖ M>ÀÖV> ‡Δäˇz–Û˛Δäˇ {¥˜ÚúÁŸØ˲Ãå˝V>


Á≥∞^Û˛Á‹$¢ØÈ≤Ø˲$. G–í˛$C ÃÙ˝ßë GÖºH ^Û˛ı‹¢ M¸»Δäˇ ªÍV> EÖr$ÖßÊ˛ØÛ˛
BÃZ^˲Ø˲ÃZ EØÈ≤Ø˲$. CÖßÊ˛$ÃZ ßÛ˛∞Mϸ –ö˛$Ö_ A–ö˛M>‘ÈÀ$ ªÍV> EÖsÍΔˇ$$.
JMʸ–Û˛‚Ê˝ —ßÛ˛‘ÈÃZœ ^Û˛ƒÊ˝*ÀÖsÙ˝ GMʸPyÊ˛ ªÍV> EÖr$Ö߯ ô˛À$Á≥VʸÀΔÊˇ$?
& Δ>gÙ˝ãŸ, –Û˛–ö˛$$À–ÈyÊ˛ ^˛ÕœÖ-Á≥#À —ÁŸ-ƒÊ˝$Ö-ÃZØ˲* JMʸ-sÏ˝Mϸ ΔˇÖyÊ˛$-›ÎΔÊˇ$œ BÃZ-_Ö-^ÈÕfi
–ö˛Á‹$¢Ö®. JMʸ-ΔÊˇ-MʸÖV> ΔÊˇ$◊˝-Á≥-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ C∫æÖ-ßÊ˛$-ÀØ˲$ A´®-Vʸ-—$Ö^Û˛
Mˆ®™ Δ¯k-À$V> ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ —À$–ö˛ ßëΔÊˇ$-◊˝ÖV> Á≥ô˲-Ø˲-–ö˛$-–ö˛#-ô¯Ö®. A–˛$-«M> yëÀ-
∏ΫØå˛ÃZ A–ö˛M>‘ÈÀ$... Δäˇô¯ ¥˘Õı‹¢ Vʸ«ÁŸx Á≥ô˲Ø˲ ®‘Ë˝V> ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ Á≥ƒÊ˝$-Ø˲-–ö˛$-–ö˛#-ô¯Ö®. AØ˲*Áfl˝≈ Á≥«-Ì‹¶Ü
–ö˛*ΔÊˇY-—$®. AÃÍVÛ¸ M¯ΔÊˇ$fiÃZ ^Û˛«Ø˲ ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ –ö˛$Ö_ {VÛ¸yÊ˛$À$
¥˜Ö®Ø˲ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ ›ÎPÀ-Δäˇ-ÌŸ-Á≥#µÀ$ –ö˛$Öl-ΔÊˇ-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. Ô≥i
M¯ΔÊˇ$fi-ÀØ˲$ E_-ô˲ÖV> AÖ®Ö^Û˛ ßÛ˛‘ÈÀ$ EØÈ≤Δˇ$$. fΔÊˇ√± AÖßÊ˛$Mʸ$
● GÖºH ^Û˛ƒÊ˝*-À∞ AØ˲$Mʸ$ÖsÙ˝ –ö˛$*yÊ˛$, ØÈÀ$Vʸ$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$ –ö˛ΔäˇP GMä¸fi-Ô≥-«-ƒÊ˝$-ب˛fiô¯ C®. Hyë® {MϸôË˛Ö 65 ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$-À$V> EØ˲≤ yëÀΔÊˇ$ ΔÊˇ*.74Mϸ ^Û˛ΔÊˇ$-Mʸ$Ö®. A–˛$-«- –ö˛$Ö_ Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ◊˝. i–ö˛Ø˲ –ö˛≈ƒÊ˝$Ö Á‹‡ ——´ßÊ˛ QΔÊˇ$aÀ —ÁŸ-
ƒÊ˝$ÖÃZ gÍ{Vʸ-ô˲¢V> EÖyÊ˛-Vʸ-Õ-WôÛ˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ ô˲–ö˛$ øÍΔ>∞≤ –ö˛$«-
–ö˛$Ö_ M>ÃÙ˝-iÃZ Ô‹r$ À¿Ö^Û˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖr$Ö® CMʸ –Û˛ΔÛˇ –ö˛*Á‹tΔäˇ yÏ˛{X {¥˘{V>–í˛$fi M>ô¯ –È≈¥ÎΔÊˇ ÃÍ–È-ßÛ˛-“À$ MʸÕ-WØ˲ {Á≥Ü JMʸP-«-Ú≥OØÈ D Á≥«-◊Í–ö˛$Ö {Á≥øÍ–ö˛Ö MˆÖô˲ ô˲WYÖ-^˲$-M¯-–ö˛^˲$a. Vʸ◊˝-±ƒÊ˝$ –˛$$ôÈ¢∞≤ Bßë ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛^˲$a.
Mʸ$ –ö˛ΔäˇP GMä¸fi-Ô≥-«-ƒÊ˝$-ب˛fi —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ Ú≥ßÊ˛™V> Á≥sÏ˝tÖÁ≥# EÖyÊ˛ßÊ˛$. “$ΔÊˇ$ A–˛$-«M>, —ßë≈-ô˲ñ-ÁŸ~Ø˲$ °ΔÊˇ$a-Mʸ$ØÛ˛ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ –ö˛$$Q≈ÖV> —ßÛ˛-‘ÈÃZœ ^˲ßÊ˛-–È-
M¸Ø˲yë, ƒÊ˝$*ΔÊˇã-≥ÃZœ GMʸP-y˛OØÈ ^˲ßÊ˛-–È-À-Ø˲$-Mʸ$ÖsÙ˝ hB-ΔäˇC, sZÚúÃå˝ IºsÏ˝ Δ>ƒÊ˝*Õfi
EÖr$Ö®. ›Î´ßë-ΔÊˇ-◊˝ÖV> GÖGã‹ {¥˘{V>–í˛$ ΔˇÖyÊ˛$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$ EÖr$Ö®. ƒÊ˝$$M¸,
^˲*Á≥#-ô¯Ö®. —ßÛ˛-‘ÈÃZœ –ö˛$$Q≈ÖV> A–˛$-«-M>ÃZ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-M¯-–È-À∞ øÍ—Ö^Û˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶- ÀØ˲≤ BM>Ö-ÑʸØ˲$ Á‹ÁúÀÖ ^Û˛Á‹$-Mʸ$-ØÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ –ö˛≈ƒÊ˝$-Á≥-ΔÊˇÖV> C∫æÖ®
Á≥yÊ˛-Mʸ$Öyë EÖyÛ˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ AØÛ˛-M>-ØÛ˛Mʸ –ö˛*Δ>YÀ$ EØÈ≤Δˇ$$. Mˆ∞≤
Ø˲*≈i-ÃÍÖyä˛ ÃÙ˝ßë Bı‹â-Õ-ƒÊ˝*ÃZœ ^˲ßÊ˛-–È-À-Ø˲$-Mʸ$ÖsÙ˝ IC-G-Ãå˝-sÏ˝-Gã‹ Mʸ*yë Δ>ƒÊ˝*Õfi ÀÚ≥O D {Á≥øÍ–ö˛Ö ^ÈÃÍ GMʸ$P-–ö˛V> EÖ®. D ∏ÎÃå˝ Ú‹—$-Á‹t-ΔäˇÃZ ^Û˛Δ>-À-Ø˲$-Mʸ$ØÛ˛ ßÛ˛‘ÈÀ$ ›ÎPÀ-Δäˇ-ÌŸ-Á≥#µÃÙ˝ M>ßÊ˛$, gÍªå˝ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ A–ö˛-M>-‘È∞≤ —ßÛ˛÷
EÖr$Ö®. M¯ΔÊˇ$fi Á≥NΔÊˇ¢-Δˇ$$Ø˲ ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ Mˆ∞≤ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$ AMʸPyÛ˛ Á≥∞-^Û˛-ƒÊ˝*-ÀØÛ˛ BÃZ- —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ Mʸյ-Á‹$¢-ØÈ≤Δˇ$$. AÃÍÖsÏ˝ –ÈsÏ˝∞ GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-yÊ˛Ö-
^˲Ø˲ EÖsÙ˝ Ø˲*≈hÃÍÖyä˛, Bı‹â-ÕƒÊ˝*, IΔ>œÖyä˛, M¸Ø˲yÊ˛ ô˲®-ô˲-Δ>À$ –ö˛$Ö_ BÁ≥¤Ø˲$œ. —ßë≈-ΔÊˇ$¶À –ö˛≈ƒÊ˝$-øÍΔÊˇÖ BM>-‘È∞≤ ôÈMʸ$-ô¯Ö®. Á≥«-‹Ì ¶Ü CÃÍVÛ¸ EÖsÙ˝ Δ>Ø˲$Ø˲≤ ÃZØÛ˛ —ßë≈«¶ {Á≥ÜøÊ˝ –ö˛≈Mʸ¢-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. —ßÛ˛-‘ÈÃZœ ^˲ßÊ˛$–ö˛# —f-ƒÊ˝$-
∑ V¯–ö˛ΔÊˇÆØË˛Ö MϸΔÊˇ◊ä˝Mʸ$–ö˛*Δäˇ Δ¯kÃZœ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À {sÍ–˛Ãå˝ QΔÊˇ$aÀ$ –ö˛ÖsÏ˝-–ö˛±≤ Mʸ±Á‹Ö CΔÊˇ–˛O ‘ÈôË˛Ö Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈ- –ö˛Ö-ô˲ÖV> Á≥N«¢ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö AÖsÙ˝ –ö˛$Ö_ gÍªå˝ AMʸPyÛ˛ ¥˜ÖßÊ˛-yÊ˛Ö-
V>Ø˲* øÍ—Ö-^ÈÕ.
_ΔÊˇ$ØÈ–Ë˛*: —–˲Δ>À$ C—V¯, MÛ¸Δ>ãú GyÊ˛$≈MÛ¸ÁŸØå˛ y˛ã‹P, BÖ{´ßÊ˛gZ≈Ü, ¥Îœså˝ Ø˛Ö.76, Δ¯yä˛ ƒÊ˝$∞, –ö˛≈ƒÊ˝$-øÍΔÊˇÖ ô˲yÏ˛Ì‹ –˛*Ú≥-yÊ˛-–ö˛#-ô˲$Ö-ß˛Ê ∞ ∞Á≥#-◊˝$À$ A¿-{¥Î-ƒÊ˝$-Á≥-yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. —ßÛ˛-‘ÈÃZœ ^˲ßÊ˛-–È-À-Ø˲$-Mʸ$ØÛ˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ –È« ôË˛Õœ-ßÊ˛Ö-{yÊ˛$À$
Ø˛Ö.70, A’”± GØå˛MÛ¸œ–å˛, Áfl˝$yÈ Úfl˝Oså˝fi, fΔÊˇ≤Õã‹t M>À±, lΩœÌfl˝Ãå˝fi, Úfl˝OßÊ˛Δ>ªÍßä˛&500 033 –ö˛$$ÖßÊ˛$ BƒÊ˝* ßÛ˛‘ÈÃZœ EØ˲≤ Á‹ßÊ˛$-¥Î-ƒÊ˝*À$, QΔÊˇ$aÀ$, ƒÊ˝$*∞-–ö˛-
«fisÓ˝ –ö˛$Ö_ ^˛yÊ˛zÀ$, yÏ˛{XMϸ EØ˲≤ —À$–ö˛ –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀÚ≥O ªÙ˝»k
—ÖVä¸ GMä¸fi-Ú≥-Ø˛fiã‹) M¯Á‹Ö Á‹ßÊ˛ΔÊˇ$ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö –Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. MʸΔˇ±fi AÖ‘ÈÀ$, B ßÛ˛‘Ë˝Öô¯ øÍΔÊˇ-ô¨˛-Mʸ$ EØ˲≤ Δ>f-MÓ¸ƒÊ˝$
A–˛$-«-M>-ÃZ∞ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fi-sÓ˝ÃZœ –ö˛^Û˛a Hyë® –ö˛*«a/-H-{Ì≥Ãå˝ Ø˛ÀÃZ –ö˛$Ö_ BÁ≥¤Øå˛ A–ö˛#-ô˲$Ö®. AÃÍ ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-WôÛ˛ GyÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛ ÃZØå˛ Á‹Ö∫Ö-´ßëÀ$, –ö˛«PÖVä¸ A–ö˛-M>-‘ÈÀØ˲$ ¥Îœ∞ÖVä¸ ßÊ˛‘Ë˝ÃZ Á≥«-Vʸ-◊˝-Ø˲-
{Á≥–Û˛‘Ë˝Ö M¯ΔÊˇ$-Mʸ$ØÛ˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ D Br-–ö˛$-Øå˛-ÃZØÛ˛ r*≈ÁŸØå˛ ÔúkÀ$ MϸÖßÊ˛ °Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ –˛$$ôÈ¢∞≤ ô˲WYÖ-^˲$-M¯-–ö˛^˲$a. AÃÍVÛ¸ ^˲ßÊ˛$–ö˛# ô˲ΔÊˇ- ÃZMϸ °Á‹$-M¯-–ÈÕ. AÖßÊ˛$MÛ¸ CÃÍÖsÏ˝ –ö˛≈–ö˛-‡-Δ>ÃZœ –ö˛$$ÖßÊ˛Á‹$¢
gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ ^˛ÕœÖ-^ÈÕfi EÖr$Ö®. ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ Á≥ô˲-Ø˲Öô¯ B QΔÊˇ$aÀ$ ØÈÀ$Vʸ$
Ø˲$Ö_ BΔÊˇ$ ÀÑʸÀ –Û˛$ΔÊˇMʸ$ A–ö˛#-ô˲$Ö-ßÊ˛∞ ∞Á≥#-◊˝$À$ ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$.
IC-G-Ãå˝-sÏ˝-Gã‹ –ö˛ÖsÏ˝ GV>j-–í˛$fiMʸ$ ô¯yÊ˛$ “›Î ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢, r*≈ÁŸØå˛
Ôúk, i–ö˛Ø˲ –ö˛≈ƒÊ˝$Ö øÊ˝«Ö-^˲$-M¯-–ÈÕ. ßÛ˛‘Ë˝Ö, ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fi-sÓ˝∞ AØ˲$-
–Èô˲ gͪå˝-ÃZMϸ ^Û˛«Ø˲ AØ˲Ö-ô˲ΔÊˇÖ ΔÊˇ$◊ÍÀ ^˛ÕœÖÁ≥# Mʸ*yë Á‹$À-øÊ˝-
–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. i–ö˛-Ø˲-–ö˛≈ƒÊ˝$Ö MʸÕÌ≥ AÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛ A–ö˛#-ô˲$Ö®.
¥Îœ∞ÖVä¸ EÖyëÕ. “r-∞≤Ö-sÏ˝-MʸÖsÙ˝ –ö˛$$ÖßÊ˛$ C—$√-{VÛ¸-ÁŸØå˛ —´ßë-ØÈ-
ÀÚ≥O Á≥r$t EØ˲≤ MʸØ˲fi-ÃÒ˝tÖ-rœØ˲$ Á‹Ö{Á≥-®Ö-^˲yÊ˛Ö ^ÈÃÍ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ.

GØå˛ºGhBΔäˇ Á‹-«Ö_ D QΔÊˇ$a Á≥®-ıfl˝Ø˲$ Ø˲$Ö_ –ö˛$$Á≥µ-ƒå˝$-–Û˛À A–˛$-«-MʸØå˛


ØÛ˛ÁŸ-Ø˲Ãå˝ ∫*≈Δ¯ Bãú ƒÊ˝*∞-–ö˛$Ãå˝ gÒ˝Ø˛-sÏ˝Mä¸ «›˘-Δˇfiã‹ & JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ Mϸ֮ E߯≈-
yëÀΔÊˇ$œ EÖr$Ö®. ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ —À$–ö˛ Á≥ô˲-Ø˲Öô¯ B øÍΔÊˇÖ
Mʸ*yë C∫æ-yÏ˛-–ö˛$$-∫æ-yÏ˛V> Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. ô˲–ö˛$ Ì≥Àœ-ÀØ˲$
{ª Í yä ˛ G yÊ ˛$≈
V>À øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. R͉À$: 13
E߯≈-V>À$: ƒÊ˝$ÖVä¸ {¥˜Úú-ÁŸ-Ø˲Ãå˝fi 6, Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ »Ú‹Δäˇa ÚúÃZã‹ 5, »Ú‹Δäˇa A›˘-Ì‹-ƒÙ˝$så˝ 1,
{¥ÎgÒ˝Mä¸t –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ Á‹¥˘Δäˇt ›Îtãú 1
Á≥Öı≥Ö-ßÊ˛$Mʸ$ –È« Mʸ$r$Ö-ªÍÀ$ GyÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛ ÃZØ˲$ °Á‹$-
Mʸ$Ö-sÍΔˇ$$. CÃÍ —ßë≈-ΔÊˇ$◊˝Ö ¥˜ÖßÛ˛ Mʸ$r$Ö-ªÍÀ$
Mʸ±Á‹Ö 50 ‘ÈôË˛Ö EÖsÍ-ƒÊ˝$-Ø˲≤® JMʸ Á≥«-‘Z-´ßÊ˛Ø˲ ÁúÕô˲Ö.
A
AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ yÏ˛{X/ Ô≥i/ ºD/ ΩsÒ˝Mä¸/ GÖ“-GÔ‹fi/ G–˛$√Ô‹fi/ CÃÍ °Á‹$-Mʸ$ØÛ˛ –˛$$ô˲¢Ö ΔÊˇ–ö˛*-ΔÊˇ—$ Á≥® ÀÑʸÀ ΔÊˇ*¥Î-ƒÊ˝$À
GÖsÒ˝Mä¸/ Ô≥Úfl˝-^¨˛-yÓ˛ E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ Ø˛så˝ AΔÊˇ·ô˲ ¥˜Ö® EÖyëÕ. ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ –Û˛$ΔÊˇMʸ$ –Û˛$ΔÊˇ Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö-ßÊ˛∞ AÖ^˲ØÈ. AÖsÙ˝ D AÁ≥#µ ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ GÖô˲
AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ EØÈ≤ –ö˛$Δ¯ ΔÊˇ$◊˝Ö ¥˜ÖßÛ˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö B Mʸ$r$Ö-ªÍ-ÀMʸ$
CÖrΔÊˇ*”≈: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 23, 24, 25, 29. –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.nbagr.res.in EÖyÊ˛-ßÊ˛∞ ^˛Á≥µ-–ö˛^˲$a. ΔÊˇ*¥ÎΔˇ$$ —À$–ö˛ ô˲Vʸ$Y-ßÊ˛-Àô¯ QΔÊˇ$a ΔˇÖyÏ˛-ô˲-
ÃÒ˝OØÈ B‘Ë˝a-ΔÊˇ≈-Á≥-yë-ÕfiØ˲ Á≥∞ ÃÙ˝ßÊ˛∞, AÖßÊ˛$-–ö˛Àœ —ßÛ˛-‘ÈÃZœ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-
ÀMʸ$ ô˲–ö˛$ Ì≥Àœ-ÀØ˲$ Á≥Ö¥Î-À∞ AØ˲$-Mʸ$ØÛ˛ Mʸ$r$Ö-ªÍÀ$ JMʸ-sÏ˝Mϸ
GΔˇ$$–í˛$fi Δ>ƒå˝$Á≥NΔäˇ ΔˇÖyÊ˛$ ›ÎΔÊˇ$œ ƒÒ˝*_Ö-^˲yÊ˛Ö –ö˛$Ö_-ßÊ˛∞ ∞Á≥#-◊˝$À$ Á‹*_-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$.
D ØÛ˛Á≥-£Ê˛≈Ö-ÃZØÛ˛ ΔˇÖy¯ BÃZ-^˲Ø˲ Mʸ*yë ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛^˲$a. —ßë≈«¶
Δ>ƒå˝$-Á≥N-Δäˇ-ÃZ∞ BÃå˝ CÖyÏ˛ƒÊ˝* CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ Ú‹OØ˛fiã‹- & JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®- AØ˲$-Mʸ*À —´ßë-ØÈ-Àô¯ BMʸ-r$t-Mʸ$Ö-r$Ø˲≤ –ö˛$«-Mˆ∞≤ ßÛ˛‘È-À-–˛OÁ≥#
MʸØ˲ Mϸ֮ »Ú‹Δäˇa E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. ô˲–ö˛$ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^È-À∞ AÖr$-ØÈ≤ΔÊˇ$. Mˆ∞≤ ßÛ˛‘ÈÀ$ —ßÛ˛÷ —ßë≈-
E߯≈-V>-À-–È» R͉À$: »Ú‹Δäˇa Ú‹OÖsÏ˝-Á‹$t-À$(-–˛$-yÏ˛-MʸÃå˝ á ØÈب˛ –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ 3), »Ú‹Δäˇa AÌ‹- ΔÊˇ$¶À M¯Á‹Ö A{ΔÊˇ$À$ ^ÈÁ‹$¢Ö-sÍ-ƒÊ˝$∞ ^˛∫$-ô˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. –ö˛$Δ¯-–˛OÁ≥#
Ú‹tÖr$œ 2, ÃÍ≈ªå˝ sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ 2, yÛ˛sÍ GÖ{sÓ˝ BÁ≥-ΔÛˇ-rΔäˇ 1, GÖsÓ˝-Gã‹ 2 ªÍ≈ÖMʸ$Õ≤ ΔÊˇ$◊ÍÀ M¯Á‹Ö MˆÀœ-Vˆ-rt-Mʸ$Ö-yëØÛ˛ ô˲–ö˛$ ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#- ô˲ƒÊ˝*-
JÁ≥µÖßÊ˛ –ö˛≈–ö˛´®: Hyë® Mʸ$ØÛ˛ A–ö˛-M>-‘È∞≤ —ßÛ˛÷ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ Bı‹â-ÕƒÊ˝*, f¥ÎØå˛ Mʸյ-Á‹$¢- »ÃZ ı≥œã‹-–˛$Öså˝
AΔÊˇ·ô˲: GÖyÓ˛/ GÖGã‹/ yÓ˛G-ب˛-Ω/ Ô≥Úfl˝-^¨˛-yÓ˛ E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ –˛$O{M¯ ∫ƒÊ˝*-Ài/ –˛OΔ>- ØÈ≤Δˇ$$. A–˛$-«M> ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ÀMʸ$ C— {Á≥ôÈ≈-–ö˛*≤-ƒÊ˝*∞≤ ^˲*Á≥#-ô˲$- Ú‹Ãå˝ Á‹Áfl˝-Mʸ-«-Á‹$¢Ö®. AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-
Ài —øÍ-V>ÃZœ ªZ´ßÊ˛Ø˲ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ. GÖÌ≥Mʸ: Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ/ CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ> ØÈ≤Δˇ$$. AÖsÙ˝ ô˲Mʸ$P–ö˛ –ö˛≈ƒÊ˝$Ö-ô¯ØÛ˛ —ßÛ˛÷ AÖô˲Mʸ$ —$Ö_ ØÈ◊˝≈- ÀMʸ$ Á‹«-Á≥yÛ˛ —øÍ-V>ÃZœ ı≥œã‹-–˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝
CÖr-ΔÊˇ*”≈À$: »Ú‹Δäˇa Ú‹OÖsÏ˝-Á‹$t-ÀMʸ$ Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 19Ø˲, ÃÍ≈ªå˝ sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛, yÛ˛sÍ GÖ{sÓ˝ –˛$OØ˲ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ÀØ˲$ ∏ΫØå˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ AÖ®Ö-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ A— ô˲WØ˲ Á‹*^˲-Ø˲À$ Á‹À-‡À$ C–È”Õfi EÖr$Ö®. M>∫sÏ˝t
BÁ≥-ΔÛˇ-rΔäˇ, –ö˛$Œt sÍÌ‹PÖVä¸ ›Îtãú E߯≈-V>-ÀMʸ$ Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 20Ø˲ –ö˛$$ÖßÊ˛$Mʸ$ –ö˛Á‹$¢Ö-yÊ˛rÖ —‘Û˝ÁŸÖ. —ßÛ˛-‘ÈÃZœ ^˲®— °Δ>-ÕfiÖ-ßÛ˛-Ø˲∞ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀMʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> –È« {¥˜ÚúO-Ãå˝fiØ˲$ –˛$Δˇ$$Ö-sÒ˝-
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.aiimsraipur.in øÍ—Ö^Û˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ ∞´ßÊ˛$À M¯Á‹Ö {Á≥ôÈ≈-–ö˛*≤-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ GÖ^˲$-M¯- À∞ Δˇ$$-ب˛ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. A´®Mʸ Ø˛OÁ≥#-◊Í-À$Ø˲≤ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$, Á‹Vʸr$ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-
–È-À∞ ∞Á≥#-◊˝$À$ Á‹*_-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. –ö˛$$Q≈ÖV> i–ö˛-Ø˲-–ö˛≈-ƒÊ˝$Ö(-Õ- —ßë≈- Δ Ê ˇ $¶ - À ØË ˛ $ À$Ø˲≤ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ –Û˛ΔÛˇ”ΔÊˇ$ gͺ-ôÈ-ÀØ˲$ ΔÊˇ*¥˜Ö-®Ö-
CΔ>P-ب˛ CÖr-ΔÛˇ≤-ÁŸ-Ø˲Ãå˝ Õ—$-sÒ˝yä˛ AyÊ˛-V>Õ. Á‹–ö˛$-Á‹≈Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-
´®Ö-_Ø˲ Á‹–ö˛*-^È-Δ>∞≤ ı‹Mʸ-«Ö-^˲yÊ˛Ö, ı‹Mʸ-
^ÈÕ. CÃÍ ^Û˛ı‹¢ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À ∫ÃÍ-∫-ÃÍÀ$, –ÈΔÊˇ$ H CÖyÊ˛-Ô‹âMϸ Á‹«-¥˘-
ôÈΔ¯ ı≥œã‹-–˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝Mϸ A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ EÖr$Ö®. Á‹Vʸr$ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-
CΔ>P-ب˛ CÖr-ΔÛˇ≤-ÁŸ-Ø˲Ãå˝ Õ—$-sÒ˝yä˛& Mϸ֮ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®. «Ö-_Ø˲ Á‹–ö˛*-^È-Δ>∞≤ —‘Û˝œ-ÌŸÖ-^˲yÊ˛Ö, —‘Û˝œ-ÁŸ◊˝ Ø˲$Ö_ À$Ø˲≤ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ –ÈΔÊˇ$ ∫À-Ôfl˝-Ø˲ÖV> EØ˲≤ AÖ‘È-ÀÚ≥O {Á≥ôÛ˛≈Mʸ ’Ñʸ-
R͉À$: 31. E߯≈-V>À$: IsÓ˝ Cب˛-bÈ-Δäˇj 4, ÌŸãút Cب˛-bÈ-Δäˇj 13, Ú‹Oså˝ CÖf-±Δäˇ 8, J AÖyä˛ Á≥«-⁄ÎP-Δ>∞≤ MʸØ˲$-Vˆ-Ø˲yÊ˛Ö –ö˛ÖsÏ˝ ——´ßÊ˛ AÖ‘È-ÀÚ≥O —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ ◊˝Ø˲$ C–È”Õ. –ö˛$$Q≈ÖV> M>≈ÖÁ≥ã‹ «{Mʸ*-så˝-–˛$Öså˝ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ
GÖ –Û˛$ØÛ˛-fΔäˇ 5, M>Ö{sÍMä¸t CÖf-±Δäˇ 1. AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ ºD/ ΩsÒ˝Mä¸/ A–ö˛- MÛ¸ã‹-Á‹t-yÓ˛ã‹ô¯ A–ö˛-Vʸ-Áfl˝Ø˲ MʸÀ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. M>∫sÏ˝t —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ GMʸ$P-–ö˛V> BsÏ˝-r*≈yä˛, BÌ≥t-r*≈yä˛, Ì‹PÃå˝fi y˛–ö˛-Àã-≥Ú≥O ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$
GÖÔ‹H/ yÏ˛¥˜œ–ö˛* E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ. Á‹ΔÊˇÖ. {Á≥Ü MÛ¸ã‹-Á‹t-yÓ˛-ÀØ˲$ A´ßÊ˛≈-ƒÊ˝$ØË˛Ö ^Û˛ı‹ÃÍ ∏Î≈MʸŒt {¥˘ô˲fi-Ìfl˝Ö-^È-Õ. D A´ßÊ˛≈- ’Ñʸ-◊˝Ø˲$ C–È”Õ.
ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: E߯≈-V>-ÀMʸ$ ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ —´ßÊ˛ÖV> —ßë≈-«¶Mϸ –ö˛≈Mϸ¢-Vʸ-ô˲ÖV>, ƒÊ˝$-Ø˲ÖÃZ {Á≥Á≥Ö^˲ –È◊Ï˝f≈ Á≥«-Ì‹¶-ô˲$-ÀMʸ$ Mʸ*yë ›Î¶ØË˛Ö MʸյÖ-^ÈÕ. A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–˛$OôÛ˛ CÖyÊ˛Ô‹â ∞Á≥#-◊˝$-Àô¯ Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$ HΔ>µr$ ^Û˛Ì‹
Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 9, 16 –ö˛≈–ö˛-›Î¶-Á≥-ΔÊˇÖV> A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–ö˛$ƒÙ˝$≈ Ø˛OÁ≥#- Eßë-Áfl˝-ΔÊˇ-◊˝Mʸ$ ‡ΔÊˇ”Δäˇz ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fi-sÓ˝ÃZ 500 MÛ¸ã‹-Á‹t-yÓ˛-ÀØ˲$ AMʸPyÏ˛ CÖr-ΔÊˇ*”≈-ÀMʸ$ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀØ˲$ Á‹Ø˲≤ßÊ˛™Ö ^Û˛ƒÊ˝$-Vʸ-À-V>Õ. B‘È-–ö˛Áfl˝ ßÊ˛ñMʸµ-
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.ircon.org ◊Í≈À$ ØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ ΔÊˇÖVʸÖÃZ AØ˲$- —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ A´ßÊ˛≈-ƒÊ˝$ØË˛Ö ^Û˛ı‹¢ AÖßÊ˛$ÃZ 33 ‘ÈôË˛Ö {Á≥Á≥Ö^˲ –È◊Ï˝-gÍ≈- £Ê˛Öô¯ M>≈ÖÁ≥ã‹ «{Mʸ*-så˝-–˛$Ö-så˝Ø˲$ GßÊ˛$-ΔˆP-ØÛ˛ÃÍ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀØ˲$ Ì‹ßÊ˛ÆÖ
øÊ˝–ö˛Ö EØ˲≤ –˛$ÖsÍΔäˇ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. M>∫sÏ˝t {Á≥Ü º ∞Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_-Ø˲–Û˛ EÖsÍΔˇ$$. ^Û˛ƒÊ˝*-ÕfiØ˲ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ ı≥œã‹-–˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝-Ú≥OØÛ˛ EÖr$Ö®.
Á‹*PÃå˝ –˛$ÖsÍ-«ÖVä¸ Ú‹Ãå˝Ø˲$ MʸÕW EÖyëÕ. AÃÍVÛ¸ Ú‹Ãå˝ ô˲Á≥µ-∞-Á‹- CÖyÊ˛-Ô‹â&-C-ب˛-Ì‹t-r*≈-så˝ Á‹–ö˛$-Ø˲”ƒÊ˝$Ö »yÏ˛ÖVä¸ Mʸœªå˝
«V> Mˆ∞≤ –ö˛*ΔÊˇY-ßÊ˛-ΔÊˇÿ-M>-ÀØ˲$ ¥ÎsÏ˝Ö-^ÈÕ. A—...
º h-Ø˛ã‹
Á‹*PÃå˝fiaÃZ ^˲ßÊ˛-–È-À-ØÛ˛® MˆÖßÊ˛ΔÊˇ$ —ßë≈-
1. CÖyÊ˛-{Ô‹tÃZ ªÒ˝ã‹t ŒyÊ˛-ΔäˇfiV> G®-WØ˲ –È« Vʸ$«Ö-_Ø˲ ¥˘Á‹t-ΔäˇfiØ˲$
Ú‹Ãå˝ V¯yÊ˛-ÀÚ≥O AÜ-MϸÖ-^ÈÕ. AßÛ˛-—-´ßÊ˛ÖV> Á‹*π«¢-ßë-ƒÊ˝$-Mʸ-–˛$OØ˲ MˆsÙ˝-
{Á≥Á‹$¢ô˲ ¥˘sÓ˝ {Á≥Á≥Ö-^˲ÖÃZ GÁ≥µsÏ˝MʸÁ≥#µyÊ˛$ –ö˛*ΔÊˇ$-ô˲$Ø˲≤ –È≈¥ÎΔÊˇ, —ßë≈-ΔÊˇ$¶ÃZœ Á≥uÊˇ-ØÈ-Á‹-Mϸ¢∞ AÀ-–ö˛ΔÛˇa ªÍ´ßÊ˛≈ô˲ ∏Î≈Mʸ-ŒtßÛ˛. CÖßÊ˛$-M¯Á‹Ö
–È◊Ï˝f≈ A–ö˛-Á‹-Δ>-ÀÚ≥O —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ Á‹ΔˇOØ˲ A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ MʸÀ-V>-ÀÖsÙ˝ º Á‹*PÃå˝ÃZ »yÏ˛ÖVä¸ Mʸœªå˝ ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> EÖyëÕ. »yÏ˛ÖVä¸ Mʸœªå˝ÃZ
ΔÊˇ$¶À MʸÀ. …Ï˛Œœ Ø˲$Ö_ Vʸ՜ ›Î¶Δˇ$$ –ö˛ΔÊˇMʸ$ Mˆ∞≤ ÁŸØ˲$œ Mʸ*yë Ú‹Ãå˝ V¯yÊ˛-ÀÚ≥O Δ>Δˇ$$Ö-^ÈÕ. AÖßÊ˛$Mʸ$ CÖyÊ˛-Ô‹â&-C-ب˛-Ì‹t-r*≈-så˝ Á‹–ö˛$-Ø˲”ƒÊ˝$Ö ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. HsÍ º –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝, M>–ö˛$Δäˇfi, GMʸ-ØÈ-—$Mä¸fi, Cô˲ΔÊˇ ΔÊˇÖV>-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲
–ö˛ÖßÊ˛À$ –Û˛À Á‹ÖQ≈ÃZ D –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝ Á‹*PÃå˝fi EØÈ≤Δˇ$$. 2. JMÛ¸ A´ßë≈-Á≥-Mʸ$yÊ˛$ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀÖ-ßÊ˛-«± V¸Oyä˛ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö MʸÁŸt-–˛$OØ˲ Á≥∞. Á‹*PÃå˝fiÃZ ^˲ßÊ˛$–ö˛# –ö˛$$WÖ-^˲$-Mˆ∞ Mˆô˲¢V> E߯≈-V>ÃZœ ^Û˛ΔÊˇ$-ô˲$Ø˲≤ –ö˛*≈Vʸ-gÒ˝OØ˲$œ EÖyëÕ. ØÛ˛sÏ˝ ƒÊ˝$$–ö˛-ô˲-ΔÊˇÖÃZ Á≥#Á‹¢Mʸ Á≥uÊˇØË˛Ö ÃZÌ≥-›˘¢Ö®.
–ö˛$« C–ö˛±≤ JMÛ¸ {Á≥–ö˛*-◊Í-Àô¯ EØÈ≤ƒÊ˝*? –Û˛sÏ˝ B´ßë- M>∫sÏ˝t —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀØ˲$ Á≥À$ {Vʸ*Á≥#-À$V> —øÊ˝-hÖ_, JM¯P {Vʸ*Á≥#- AØÛ˛Mʸ –ö˛$Ö®Mϸ Á‹ΔˇOØ˲ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈À$ EÖyÊ˛rÖ ÃÙ˝ßÊ˛-Ø˲≤® Á≥«-{‘Ë˝–ö˛$ M>∫sÏ˝t –ÈΔ>-∞Mϸ JMʸ ›Î« ô˲Á≥µ∞ Á‹«V> JMʸ Á≥#Á‹¢-M>∞≤ ^˲®—
ΔÊˇÖV> M>ÃÙ˝-i-ÀØ˲$ GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Á‹$-M¯-–È-ÀØÛ˛ Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö Ø˲Mʸ$ JM¯P –˛$ÖsÍ-ΔäˇØ˲$ MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-^ÈÕ. –ö˛Δ>YÀ A¿-{¥ÎƒÊ˝$Ö. ßë∞≤ Á‹“$-ÑϸÖ^ÈÀ∞ ∏Î≈MʸŒt —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀØ˲$ AyÊ˛-V>Õ. CÃÍ ^Û˛ı‹¢ º
—ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ –ö˛Á‹$¢Ö®. M>ÃÙ˝-iÀ GÖÌ≥-MʸÃZ ô˲Á≥µ-∞-Á‹- 3. GÁ≥µ-sÏ˝-Mʸ-Á≥#µyÊ˛$ ô˲Ø˲Mʸ$ MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-_Ø˲ {Vʸ*ã≥-ÃZ∞ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-Àô¯ ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü VʸßÊ˛$ÃZœ –ÈΔÊˇ$ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$-Ø˲≤-ßë-∞Mϸ, ÑÛ¸{ô˲-›Î¶-Δˇ$$ÃZ Ø˛À-MˆØÛ˛ Á‹*PÃå˝fi —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ Á‹ÖÁ≥NΔÊˇ~ Á≥«-gÍq-Ø˲Öô¯ E߯≈Vʸ {Á≥Á≥Ö-^˲Ö-ÃZMϸ
«V> Á≥«-÷-ÕÖ-^È-ÕfiØ˲ Mˆ∞≤ {Á≥–ö˛*◊ÍÀØ˲$ ∞Á≥#- –˛$ÖsÍΔäˇ –ö˛≈Mϸ¢-Vʸ-ô˲ÖV> Á‹Ö{Á≥-®Ö-^ÈÕ. {Á≥Ü —ßë≈-«¶Mϸ Á‹Ö∫Ö- Á≥«-Ì‹¶-ô˲$-ÀMʸ$ ¥˜Öô˲Ø˲ Mʸ$ßÊ˛-ΔÊˇyÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛-Ø˲≤® –È« øÍ–ö˛Ö. AÖßÊ˛$-–ö˛Àœ AyÊ˛$-Vʸ$-Ú≥-yÊ˛-ôÈΔÊˇ$.
◊˝$À$ Á‹*_-Á‹$¢-ØÈ≤ΔÊˇ$. ´®Ö-_Ø˲ A¿-ΔÊˇ$-^˲$À$, ∫ÃÍÀ$, ∫À-Ôfl˝-Ø˲-ô˲À$, Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀÚ≥O CÖyÊ˛{Ô‹t B’Ö-_Ø˲ ÁúÕ-ôÈÀ$ Δ>–ö˛yÊ˛Ö ÃÙ˝ßÊ˛$. ô˲–ö˛$Mʸ$ H Ø˛OÁ≥#-
–˛$ÖsÍ-ΔäˇMʸ$ A–ö˛-V>-Áfl˝-Ø˲Mʸ$ EÖyëÕ. B–Û˛$-ΔÊˇMʸ$ –È«Mϸ –ö˛*ΔÊˇY-∞- ◊Í≈-À$Ø˲≤ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ M>–ÈÃZ —ßë≈ Á‹ÖÁ‹¶-ÀMʸ$ Á≥«-{‘Ë˝-–ö˛$À$
–˛$ÖsÍ-«ÖVä¸ Ú‹Ãå˝ ΔÛˇ™‘Ë˝Ö ^Û˛ƒÊ˝*Õ. —–ö˛-Δ>-À±≤ Ø˲–˛*ßÊ˛$ ^Û˛ƒÊ˝$-yÊ˛–Û˛$ M>Mʸ$Öyë {Mʸ–ö˛$Ö ^˛Á≥µ-Mʸ-¥˘-–ö˛yÊ˛Ö CÖßÊ˛$Mʸ$ {Á≥´ßëØ˲ M>ΔÊˇ◊˝Ö. CÖyÊ˛Ô‹â & Cب˛-Ì‹t- GÖº-H/-Ì≥-h-yÏ˛GÖ M>ÃÙ˝h {Á≥–Û˛‘Ë˝ Á≥»Ñʸ _–ö˛« ôÛ˛©
ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë Á≥ΔÊˇ≈-–Û˛-ÑϸÖ-^ÈÕ. r*≈-ÁŸ-ب˛ ΔˇÖsÏ˝ –ö˛$´ßÊ˛≈ Á‹ΔˇOØ˲ Á‹–ö˛$-Ø˲”ƒÊ˝$Ö A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. M>∫sÏ˝t
Δ¯l-–È» —´® ∞ΔÊˇ”-Áfl˝-◊˝ÃZ 4. {Á≥Ü —ßë≈-«¶Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ÀÑ>≈-ÀØ˲$ –˛$ÖsÍΔäˇ Á‹µÁŸtÖV> ∞ΔÛˇ™-
Á‹–È-‚Ê˝œØ˲$ Á‹–ö˛$-ΔÊˇ¶ÖV> GßÊ˛$-ΔˆP- CÖyÊ˛-Ô‹âMϸ A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ AÖ‘È-Àô¯ Mʸ*yÏ˛Ø˲ Mʸ«-Mʸ$-À-–í˛$Ø˲$ GÁ≥µ- GMä¸fi-G-Ãå˝-B-ΔäˇI fÖÚŸ-yä˛-Á≥NΔäˇ V>jså˝ 2019 2018 Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 30
’Ö-^˲-Vʸ-À-V>Õ. B —–ö˛-Δ>-ÀØ˲$ Ø˲–˛*ßÊ˛$ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ sÏ˝-Mʸ-Á≥#µyÊ˛$ Aã≥-yÛ˛så˝ ^Û˛Á‹$¢Ö-yÊ˛rÖ ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. AßÛ˛-—-´ßÊ˛ÖV> Á≥«-
ØÛ˛ÃÍ °«a-®-ßÊ˛™-yÊ˛ÖÃZ –Û˛$ØÛ˛-gå˝- ÀÑ>≈À ›Î´ßÊ˛-Ø˲ÃZ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ H –Û˛$ΔÊˇ A¿-–ö˛ñ®Æ ›Î´®Ö-^ÈΔÊˇ$, Gã‹Ì≥-gÒ˝-I-GÖBΔäˇ, –ö˛$$ÖªÒ˝O M>≈så˝ 2019/

º Á‹*PÃå˝fi –˛$Öså˝ —ßÊ˛≈ MÓ¸ÀMʸ ¥Î{ô˲ {‘Ë˝-–ö˛$-ÀMʸ$ ^˛Ö®Ø˲ –ö˛$$Q$≈-Àô¯ ô˲ΔÊˇ-^˲$V> {Á≥ôÛ˛≈Mʸ Á‹–ö˛*-–Û˛-‘ÈÀ$ V>jså˝2019 2018 Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 23
H–Û˛$ΔÊˇ –˛Ø˲$-Mʸ-∫yÏ˛ EØÈ≤Δ¯ {Mʸ–ö˛$Ö ô˲Á≥µ-Mʸ$Öyë –˛$ÖsÍΔäˇ Á‹“$-ÑϸÖ- HΔ>µr$ ^Û˛Á‹$¢-ØÈ≤Δ> A∞ ^˲*Á‹$-M¯-–ÈÕ.
¥˘ÌŸ-Á‹$¢Ö®. CÖßÊ˛$- ^ÈÕ. GÖyÏ˛I Vʸ$Δäˇ-V>–í˛ M>≈så˝ 2018 2018 Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 23
M¯Á‹Ö Á‹ΔˇOØË 5. Á≥#Δ¯-Vʸ-ÜÚ≥O ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> –ÈΔ>Ö-ô˲Á≥# Á‹“$-ÑʸÀ$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝Ö-^ÈÕ. ı≥œã‹-–˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝
–˛$ÖsÍ-Δäˇ-ÌŸã≥ Gã‹-I-ºGÖ, Á≥#◊Ò˝
(Vʸ$ΔÊˇ$-–ö˛#/- MÛ¸ã‹-Á‹tyÓ˛ ΔÊˇ*Ö JMʸ AøÊ˝≈«¶ –ö˛$Ö_ Á‹ÖÁ‹¶ÃZ E߯≈VÊ¸Ö ›Î´®Ö-^˲-yÊ˛ÖÃZ ı≥œã‹- 13 Ì‹Ö∫-ƒÊ˝*-Ì‹ã‹ Á‹ÖÁ‹¶À$ M>≈så˝ 2017&18, 2018 Ø˲Ö∫ΔÊˇ$ 26
–ö˛*-ΔÊˇY-ßÊ˛-ΔÊˇÿ- –˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝ ¥Î{ô˲ Vʸ◊˝-±-ƒÊ˝$ÖV> EÖr$Ö®. GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Á‹$-MˆØÛ˛ V>jså˝ 2018&19
Mʸ$yÊ˛$) {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ——´ßÊ˛ –È≈¥ÎΔÊˇ ΔÊˇÖV>À$ GßÊ˛$-ΔˆPÖ-r$Ø˲≤ Á‹–È-‚Ê˝œØ˲$ º Á‹*PÃå˝ÃZ –ö˛$Ö_ {sÍMä¸ «M>ΔÊˇ$z MʸÕ-WØ˲ ı≥œã‹-–˛$Öså˝ Ú‹Ãå˝

GÖÌ≥MʸÃZ
GÖI-Ì‹G, AÁfl˝√-ßë-ªÍßä˛ M>≈så˝ 2018/ 2018 Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 20
—ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ —–ö˛-«Ö-^ÈÕ. B Á‹–ö˛$-Á‹≈-ÀMʸ$ Á≥«-⁄ÎP-Δ>-ÀØ˲$ Á‹*_Ö-^È- EÖyëÕ. Ì‹PÃå˝fi, BsÏ˝-r*≈yä˛ y˛–ö˛-Àã-≥-–˛$Ö-så˝ô¯ ¥Îr$ Δˇl≈–˛$ V>jså˝ 2019
Gب˛-GÖ-I-GÖ-Gã-‹, –ö˛$$ÖªÒ˝O Gب˛-–ö˛*≈-så˝ 2018 AM¯t-∫ΔÊˇ$ 15
IGÖI, Ø˲*≈…Ï˛Œœ M>≈så˝ 2018/ 2018 yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 3

C—
h–ö˛*≈så˝
{VÛ¸så˝ ÃÙ˝Mä¸fi Cب˛-Ì‹t-r*≈-så˝ Bãú M>≈så˝2017&18/
–Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Ö-så˝,-^˛-Ø˛O≤/-Vʸ$-Δäˇ-V>–í˛ -V>jså˝ 2018&19 2018Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$30
º–í˛$-sÒ˝-Mä¸,-{VÛ¸-rΔäˇ Ø¯Δˇ$$yë M>≈så˝2018/ 2018 Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 30
V>jså˝2019
IB-Δäˇ-GÖG, BØ˲Ößä˛ M>≈så˝2018/ 2018 yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 31

ô˲Á≥µ∞Á‹«...!
V>jså˝2019
GMä¸fi-I-GÖ&-gÙ˝-—-ƒÊ˝$Δäˇ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝, M>≈så˝ 2018/
øÊ˝$–ö˛-ØÛ˛-‘Ë˝”Δäˇ V>jså˝2019 2018 yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 7
GÃå˝-º-Gã-‹-IGÖ, Ø˲*≈…Ï˛Œœ M>≈så˝2018/
-h-–ö˛*≈så˝ 2018 yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 15
Gã‹-I-KGÖ, ØÈÌ‹Mä¸ ›Î≤ã≥ 2018 2019 fØ˲-–ö˛« 7
Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l _Æý‡$¯éÐ]l* g껌æ {sñæ…yŠæÞ GË{MìStMŠ SÐéçßæ¯]l
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl yðl‹ÜP, Ýë„ìS ¨¯]lç³{†MýS,
ÆøyŠl ¯]l…ºÆý‡$&1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ, ™èlĶæ*È Æý‡…VýS…
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl&34. D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ GË{MìStMŠæ Ðéçßæ¯]l 2025 ¯ésìæMìS
sakshieducation@gmail.com Æý‡…VýS…ÌZ yìl´÷ÏÐ]l*, GË[MìStMŠS ÐðlíßæMìSÌŒæ
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ ÝùÐ]l$ÐéÆý‡…
15-10-2018
C…f±Ç…VŠæ, yìl{W,
ï³i A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$
Æý‡…VýS…ÌZ O^ðl¯éMýS$
©r$V> °ËÐ]l¯]l$¯]l²
AÐ]lM>Ô>Ë$ ¿êÆý‡™Œl.
ï³òßæ^Œlyîl {ç³ÐólÔ>Ë$ ¨Ó^èl{MýS Ðéçßæ¯éË$, M>Æý‡$Ï.. ¯ólyýl$ {ç³fËMýS$
™èlç³µ°çÜÇ {ç³Ä¶æ*×æ Ý뫧ýl¯éË$.
ѧólÖ çÜ…çܦË$, C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË™ø
Jç³µ…§éË$ ^ólçÜ$MýS$…r$¯]l² ¿êÆý‡™èl
IIsîæ&†Æý‡$糆ÌZ {ç³gê Æý‡Ðé×æ Æý‡…VýS…ÌZ ºçÜ$ÞË$ çÜÆó‡çÜÇ!
Ð]l$ÆøOÐðlç³# ÌêÈË$, {sêÎË$, BsZË$... BsZÐðl¬O»ñæÌŒæ çÜ…çܦË$.
ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$ M>±.. Òsìæ§éÓÆ> ÐðlË$Ð]lyýl$™èl$¯]l² M>Ë$çÙÅ…
¯ólçÙ¯]lÌŒæ GË{MìStMŠS 2030 ¯ésìæMìS

GË{MìStMt ŠS Ðéçßæ¯]l Æý‡…VýS…..


†Æý‡$糆ÌZ° C…- ÌñæMìSP…^èlÌôæ¯]l…™èl!!
yìlĶæ$¯Œl C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ D çÜÐ]l$çÜÅMýS$ ç³ÇÚëPÆý‡…V> ™ðlÆý‡Oò³MìS Ððl¬¼Ísîæ ´ëϯŒl Ððl¬™èl¢… Ðéçßæ¯éÌZÏ
B‹œ sñæM>²Ëi Ð]lçÜ$¢¯]l²Ðól.. GË{MìStMŠSl ÐðlíßæMìSÌŒæÞ. {ç³M>Æý‡…& 30 Ô>™èl… GË{MìStMŠS
(IIsîæ) ï³òßæ^Œlyîl, GÌê…sìæ M>Ë$çÙÅ… ÌôæMýS$…yé.. Æý‡Ðé×ê AÐ]lçÜ- 2020 ¯ésìæMìS
G…G‹Ü (ÈòÜÆŠ‡a) Æ>Ë$ ¡Æó‡a GË[MìStMŠS Ðéçßæ¯éË Ñ°Äñæ*V>°² Ðéçßæ¯éÌôæ
{´ù{V>Ð]l¬ÌZÏ f¯]lÐ]lÇ& 2019 òÜÑ$çÜtÆŠ‡ ò³…^é˯ól Ë„ýSÅ…™ø MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ….. "¸ëçÜtÆŠ‡ AƇ¬§ýl$ ¯]l$…_ E…yéË° Ë„ýSÅ….

M>¯]l$…§é MöË$Ð]l#Ë
{ç³ÐólÔ>ËMýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. Ayéç³Û¯Œl A…yŠl Ð]l*¯]l$ŸëÅMýSaÇ…VŠS B‹œ Oòßæ{½yŠl Hyýl$ Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ
1. ï³òßæ^Œlyîl Ñ¿êV>Ë$: íÜÑÌŒæ, GË[MìStMýSÌŒæ, A…yŠl GË{MìStMŠS ÐðlíßæMìSÌŒæÞ C¯Œl C…yìlĶæ*' A¯ól Ð]lÆý‡MýS* 2025 ¯ésìæMìS
Ððl$M>°MýSÌŒæ, çßæ$ÅÐ]l*°sîæ‹Ü A…yŠl ÝùçÙÌŒæ Ñ«§é¯é°² Æý‡*´÷…¨…_…¨. ¯ólçÙ¯]lÌŒæ GË{MìSMt ŠS ● Fç³…§ýl$MýS$…r$¯]l² GË{MìStMŠS GË{MìStMŠS
Ðéçßæ¯]l ™èlĶæ*È Æý‡…VýS… A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$…V>

™èlÆý‡…VýS…
OòܯðlÞ‹Ü, Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ. Ððl¬¼Ísîæ Ñ$çÙ¯Œl ´ëϯŒl¯]l$ íܧýl®… ^ólíÜ.. 2020 ¯ésìæMìS Ðéçßæ¯éË$
❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl Ñ¿êV>ÌZÏ Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ AƇ¬§ýl$ ¯]l$…_ Hyýl$ Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ GË{MìStMŠS Ðéçßæ- ● ¯ólçÙ¯]lÌŒæ GË[MìStMŠS Ððl¬¼Ísîæ Æð‡…yýl$ Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ
yìl{X, VóSsŒæ Ìôæ§é ĶæÊiïÜ/ïÜG‹ÜIBÆŠ‡& ¯é˯]l$ ÆøyýlÏOò³MìS ™ólÐéË° Ë„ýSÅ…V> ò³r$tMýS$…¨.
™èlĶæ*Æý‡$
¯ðlsŒæ/G¯Œl½òßæ^ŒlG… AÆý‡á™èl E…yéÍ. Ð]l$ÆøOÐðlç³# 2030 ¯ésìæMìS ¿êÆý‡™ŒlÌZ 40Ô>™èl… Ðól$Æý‡
Ñ«§é¯é°² Æý‡*´÷…¨…_¯]l MóS…{§ýl… ^ólĶæ*Ë° E§øÅV>Ð]lM>Ô>Ë$
● 2020 ¯ésìæMìS 7Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ GË[MìStMŠS °Æý‡~Ķæ$…. ËÀ…^ól AÐ]lM>Ô¶æ….
2. G…G‹Ü (ÈòÜÆŠ‡a) Ñ¿êV>Ë$: íÜÑÌŒæ, GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË$ Ñ°Äñæ*VýS…ÌZ E…sêĶæ$°
MýS…ç³NÅrÆŠ‡ OòܯŒlÞ, GË[MìStMýSÌŒæ, Ððl$M>°MýSÌŒæ. {ç³Ð]l¬Q A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çÜ…çܦ º*ÏÐŒl$ºÆŠ‡Y A…^èl¯é Ðéçßæ¯éË$ Ñ°Äñæ*VýS…ÌZMìS
❖ AÆý‡á™èl: C…f±Ç…VŠS/sñæM>²ËiÌZ »êÅ_Ë- ÐólíÜ…¨. C…™èlÌê ÑçܢDž^èl¯]l$¯]l² GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯]l ™ðl^ólaÌê {ç³×êãMýS Ýë¦Æ‡¬ÌZ {ç³çÜ$¢™èl… §ólÔ¶æ…ÌZ AƇ¬§ýl$ ÐólË Ð]l$…¨
ÆŠ‡Þ yìl{X E¡¢Æý‡~™èl. VóSsŒæ AÆý‡á™èl E…yéÍ. Æý‡…VýS… Ķæ¬Ð]l™èlMýS$ çÜÇMö™èl¢ AÐ]lM>Ô>Ë$ MýS͵çÜ$¢…§ýl° AÐ]lçÜÆý‡Ð]l¬…¨. AƇ¬™ól çÜÇç³yýl O¯ðlç³#×êÅË$¯]l² ÐéÇ
● 2030 ¯ésìæMìS ¿êÆý‡™ŒlÌZ 40 Ô>™èl…
❖ G…í³MýS: C…rÆý‡*ÓÅ/Æ>™èl ç³È„ýS B«§éÆý‡…V>. ¿êÑçÜ$¢¯é²Æý‡$. çÜ…QÅ Ð]l*{™èl… ÐólƇ¬ÌZõ³ E…¨. Æ>¯]l$¯]l² Æð‡…yól-
❖ Æ>™èlç³È„ýS/C…rÆý‡*ÓÅ ™ól©: 2018, ¯]lÐ]l…- Ðól$Æý‡ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éÌôæ â¶æÏÌZ D yìlÐ]l*…yŠl 糨õßæ¯]l$ ÐólËMýS$ ^ólÆý‡$Mø¯]l$…¨
Cç³µsìæMóS ÆøyýlÏOò³ "DÒ'Ë$
ºÆŠ‡ 10, 11, 17, 18. E…sêĶæ$° A…^èl¯é A…^èl¯é. M>ºsìæt AMýSyýlÑ$MŠS Ýë¦Æ‡¬ÌZ¯ól O¯ðlç³#×êÅË$
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ. Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ Cç³µsìæMóS ç³Ë$ BsZÐðl¬O»ñæÌŒæ ● ÐólË çÜ…QÅÌZ Mö™èl¢ MöË$Ð]l#Ë$
GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË$.. BsZÐðl¬O»ñæÌŒæ Æý‡…VýS…ÌZ çÜÇMö™èl¢ Ñç³ÏÐ]l…! G…§ýl$MýS…sôæ.. ò³…^ólÌê ^èlÆý‡ÅË$ ¡çÜ$MýS$…sôæ D Æý‡…VýS…ÌZ EfÓË
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: AMøtºÆŠ‡ 21, 2018. çÜ…çܦË$ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË ™èlĶæ*ÈMìSS ç³N¯]l$MýS$¯é²- AÐ]lM>Ô>Ë$ ËÀÝë¢Ä¶æ$° {ç³Ð]l¬Q Ýët휅VŠS çÜ…çܦ
❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: Ƈ¬. A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çÜ…çܦ˙ø Jç³µ…§éË §éÓÆ> ç³#r$tMöÝë¢Ä¶æ$…r$¯]l² çÜÆó‡ÓË$ JMýSOÐðlç³# çÜ…{糧éĶæ$ ò³{sZÌŒæ, yîlhÌŒæ B«§éÇ™èl Ðéçßæ¯éË™ø M>Ë$çÙÅ… sîæÐŒl$ÎgŒæ Mø¸û…yýlÆŠ‡ È™èl*ç³Æý‡~ ^èl{MýSÐ]lÇ¢ ™ðlÍ´ëÆý‡$.
http://msphdadmissions. BÆŠ‡ A…yŠl yîlÌZ °Ð]l$VýS²Ð]l$Ķæ*ÅƇ¬. {ç³gê Æý‡Ðé×æ ò³ÇW´ù™ø…¨. A§ól çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ Ðéçßæ¯éË çÜ…QÅ ÑçÜ¢ÇçÜ*¢.. C…«§ýl¯]l MöÆý‡™èl GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯]l ™èlĶæ*È Æý‡…VýS AÐ]lçÜÆ>ËMýS$ ™èlVýSYr$t
iittp.ac.in Æý‡…VýS… ç³Æý‡…V> ^èl*õÜ¢.. GË{MìStMŠS ºçÜ$ÞË$ ÆøyýlÏ ™èlĶæ*È ^ólõÜ {MýSÐ]l$…ÌZ „óS{™èl Ýë¦Æ‡¬ÌZ Ñ«§ýl$Ë Ððl…sêyýl$™èl$¯]l² OÐðl¯]l…. CÌê…sìæ ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ.. M>Ë$çÙÅ… ¯]l$…_ ÑÐ]l¬MìS¢™ø´ër$ çÜ…çܦË$ MøÆŠ‡ çÜ»ñæjMýS$tËOò³ ç³r$t¯]l² ÐéÇ° °Ä¶æ$Ñ$…-
Ò$¨MìS Ð]l^óla…§ýl$MýS$ íܧýl®…V> E¯é²Æ‡¬. A§ól Ñ«§ýl…V> °Æý‡Óçßæ×æ, Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæ, Ð]l*ůŒl ç³Ð]lÆŠ‡ C…«§ýl¯]l çÜÐ]l$çÜÅMýS$ ç³ÇÚëPÆý‡…V> ™ðlÆý‡Oò³MìS Ð]lçÜ$¢¯]l²Ðól... GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË$! ^èl$Mö°.. B ™èlÆ>Ó™èl ™èlÐ]l$ Üç …çÜ̦ ZÏ° Ý÷…™èl Õ„ýS×æ
IIGïÜÞ&»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlMýS$ ^ðl…¨¯]l K çÜ…çܦ Æ>¯]l$¯]l² Ð]lÊyólâ¶æÏÌZ
ÐólƇ¬ GË{MìStMŠS ºçÜ$Þ˯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ*Ë°
A¯]l$çÜ…«§é¯]l… Ð]l…sìæ ÑçÙĶæ*ÌZÏ MîSËMýS…V>
°Ë$çÜ$¢¯é²Æý‡$. GË{MìStMŠSæ ÐðlíßæMìSÌŒæÞ Æý‡…VýS….. Ķæ¬Ð]l™èlMýS$ çÜÇMö™èl¢ E´ë«¨ Ðól¨MýSV> MýS*yé Ð]l*Æý‡¯]l$…§ýl°
MóS…{§éË §éÓÆ> O¯ðlç³#×êÅË$ MýS͵çÜ$¢¯é²Æ‡¬.
ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>Ð]l¬Ë$ °Æý‡~Ƈ¬…_…¨. Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlMóS ^ðl…¨¯]l Ð]l$Æø çÜ…çܦ ● Ððl$M>°MýSÌŒæ C…f±ÆŠ‡Þ: GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË A…^èl¯é. D Æý‡…VýS… ÐólVýS…V> ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯]l² §ýl–ÚëtÅ Æ>¯]l$¯]l² ¯éË$OVðS§ólâ¶æÏÌZ¯ól ÐólË Mö™èl¢ MøÆý‡$ÞË$, ÈòÜÆŠ‡a ¨Ô¶æV> IIsîæË$:
»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ° O^ðl¯é MýS…ò³±™ø Jç³µ…§ýl… ^ólçÜ$MýS$° ™ðlË…V>×æ, ™èlĶæ*ÈÌZ¯]l* Ððl$M>°MýSÌŒæ C…f±Æý‡Ï õÜÐ]lË$ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË Ñ°Äñæ*VýS…, O¯ðlç³#×êÅË
C…yìlĶæ$¯Œl MýSÆ>~rMýS, Ð]l$àÆ>çÙ‰ËMýS$ 290 GË{MìStMŠS º‹Ü˯]l$ MîSËMýSÐól$! G…§ýl$MýS…sôæ.. M>ÅyŠl B«§éÆý‡…V> JMýS çÜ…QÅÌZ MöË$Ð]l#Ë$ RêĶæ$… A…r$¯é²Æý‡$. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ.. GË{MìStMŠSl Ðéçßæ¯]l BÐ]lÔ¶æÅMýS™èl¯]l$ ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MýS$¯]l² IIsîæË$..
C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ OòܯŒlÞ A…¨…^ól…§ýl$MýS$ íܧýl®OÐðl$…¨. Òr°²…sìæ± {´÷yýlMŠS¯t ]l$ yìlgO ñ毌l ^ólĶæ$yýl…ÌZ GË{M>t°MŠS ™èlĶæ*È Æý‡…VýS… ÑçÜ¢Æý‡×æMýS$ M>Æý‡×êË$.. D Æý‡…VýS… §éÓÆ> A…¨Ð]l^óla ÒsìæMìS çÜ…º…«¨…_ Mö™èl¢ MøÆý‡$ÞË$, ÈòÜÆŠ‡a M>Æý‡Å-
(IIGïÜÞ) ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MýS$…sôæ.. 2030 ¯ésìæMìS C…f±Æý‡ÏMýS$, Ððl$M>°MýSÌŒæ C…f±Æý‡Ï çÜçßæM>Æý‡… AÐ]lM>Ô>Ë$..AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l AÆý‡á™èlË$, O¯ðlç³#×êÅË VýS$Ç…_ ™ðlË$çÜ$MýS$…§é…... MýSÌê´ëË ¨Ô¶æV> Ayýl$VýS$Ë$ ÐólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. IIsîæ ÉìlÎÏ
Ñ$yŠl&CĶæ$ÆŠ‡ Ayìlà A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË ™èlç³µ°çÜÇ. Ð]l^óla Hyé¨ ¯]l$…_ D Ñ¿êVýS…ÌZ G…sñæMŠS {´ù{V>-
çÙ¯ŒlÞ&2018 §éÓÆ> ï³òßæ^Œlyîl, GMŠSÞ{r¯]lÌŒæ Ñ°Äñæ*VýS…ÌZ ¿êÆý‡™Œl Hyýl$ Ô>™èl… Ð]l–¨® Ý뫨…- ● Ýë‹œtÐólÆŠ‡ yðlÐ]lËç³ÆŠ‡Þ: B«§lý $°MýS sñæM>²Ëi™ø ËMýS$ çÜ…º…«¨…_ C…f±Ç…VŠSÌZ »êÅ_ËÆŠ‡, BOò³ ç³Ë$ Ñ¿êV>ÌZϯ]l* ç³Ë$ E§øÅV>Ë$ ÐŒl$¯]l$ A…¨…^ól…§ýl$MýS$ íܧýl®Ð]l$Ð]l#™ø…¨. A§ól Ñ«§ýl…-
Çh[õÜtçÙ¯Œl {´ù{V>ÐŒl$ (DBÆŠ‡ï³)ÌZÏ {ç³ÐólÔ>ËMýS$ ^èl¯]l$…¨. Ð]l$ÆøOÐðlç³# O^ðl¯é Cç³µsìæMóS Ķæ*O¿ñæ Ô>™èl… Æý‡*´÷…§ýl$™èl$¯]l² Ðéçßæ¯é˱² Ýë‹œtÐólÆŠ‡ Ýë¦Æ‡¬ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ çÜ…çÜ˦ $ °Ä¶æ$Ñ$…^èl$MýS$…r$- ËÀ…^èl¯]l$¯é²Æ‡¬. AÑ..&BsZÐðl*sìæÐŒl çÜÈÓ‹Ü V> IIsîæ Ð]l$…yìl, ^ðl¯O ðl²Ë$ ç³Ë$ {ò³•Ðló r$ Üç …çܦ˙ø
§ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. GË{MìStMŠSl Ðéçßæ¯é˯]l$ Ñ°Äñæ*WçÜ*¢.. 2025 ¯ésìæMìS {´ù{V>Ñ$…VŠS B«§éÇ™èl…V>¯ól E…r$¯é²Æ‡¬. ¯é²Æ‡¬. ç³ÇÔZ«§ýl¯]lËMýS$ çÜ…º…«¨…_ Ð]l*{™èl… sñæMîS²íÙĶæ$¯ŒlÞ A…yŠl Ððl$M>°MŠSÞ, &GË{MìStMŠS ç³Ð]lÆŠ‡ OÌñ毌l MýSÍíÜ ÈòÜÆŠ‡a M>Æý‡ÅMýSÌê´ëË$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯é²Æ‡¬.
❖ Ñ¿êV>Ë$: GƇ¬Æøõܵ‹Ü C…f±Ç…VŠS, MðSÑ$- 100 Ô>™èl… GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯é˯]l$ Æý‡*´÷…¨…^èlyýl… M>ºsìæt GË{MìStMŠS ÐðlíßæMìSÌŒæÞ MýS*yé Ýë‹œtÐólÆŠ‡ ï³òßæ^Œlyîl E…sôæ¯ól ÝëÓVýS™èl… ç³Ë$MýS$™èl$¯é²Æ‡¬. C¯ŒlÝëtËÆŠ‡Þ A…yŠl Çò³Æ‡¬Æý‡ÆŠ‡Þ, &GË{MìStíÙĶæ$¯ŒlÞ,
MýSÌŒæ C…f±Ç…VŠS, MýS…ç³NÅrÆŠ‡ OòܯŒlÞ A…yŠl Ë„ýSÅ…V> Ð]l¬…§ýl$MýS$ ÝëVýS$™ø…¨. B«§éÆý‡…V> ç³° ^ólĶæ$¯]l$¯é²Æ‡¬. Ð]l¬QÅ…V> &^éÇj…VŠS Ð]lÆý‡PÆŠ‡Þ. Ðól™èl¯éË$ CÌê:
BsZÐól$çÙ¯Œl, MýS…ç³#ÅsôæçÙ¯]lÌŒæ A…yŠl yólsê {ç³Ä¶æ*×æ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ ^éÇj…VŠS Ýë¦Æ‡¬? G糚yýl$
„óS{™èl Ýë¦Æ‡¬ Ñ¿êV>ÌZÏ! ● AÆý‡á™èlË$: D Ñ¿êV>ÌZÏ IsîæI Ìôæ§é Ü ç …º…«¨™èl ● ÈòÜÆŠ‡a Ýë¦Æ‡¬ÌZ ¯ðlËMýS$ Æý‡*.Ë„ýS Ð]lÆý‡MýS$ Ðól™èl¯]l…
OòܯðlÞ‹Ü, GË[MìSMt ýSÌŒæ MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œl C…f±-
AÐ]lM>Ô>Ë$ GÌê: béÇj…VŠS ^ólĶæ*Í? ™èl¨™èlÆ>Ë$ MýS°í³…^ólÌê GË[MìStMŠS Ðéçßæ¯éË Æý‡…VýS…ÌZ yìlOgñ毌 , BÆŠ‡ A…yŠl Ñ¿êV>ÌZÏ E§øÅV>Ë$ ´÷…§ól…§ýl$MýS$ {ç³™ólÅMýS A…§ýl$MýS$¯ól AÐ]lM>Ô¶æ….
Ç…VŠS, GË[M>t°MŠS íÜçÜtÐŒl$Þ C…f±Ç…VŠS, GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË ™èlĶæ*È, Ñ° Äñæ*VýS… ò³Æý‡$- B¯Œl»ZÆŠ‡z MýS…ç³NÅrÆý‡Ï¯]l$ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éÌZÏ yîl™ø´ër$ {´÷yýlMŠSt ™èlĶæ*ÈMìS çÜ…º… «¨…_¯]l Ð]l$Æð‡- Õ„ýS×æ ¡çÜ$MýS$¯]l²ÐéÆý‡$ AÆý‡$áË$ ● {´÷yýlMŠSt Ð]l*¯]l$ŸëÅMýSaÇ…VŠS Ñ¿êVýS…ÌZ C…f±Æý‡Ï
C¯Œl[çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl A…yŠl Aò³•ÏyŠl íœhMŠSÞ, VýS$™ø…¨. §é…™ø DÒ Æý‡…VýS… {MýSÐól$×ê ÑçÜ¢Ç- ´÷…§ýl$ç³Æý‡$çÜ$¢¯é²Æý‡$. ©°MìS çÜ…º…«¨…_¯]l ¯ø² Ñ¿êV>ÌZÏ MöË$ Ð]l#Ë$ ËÀ…^èl¯]l$¯é²Æ‡¬. AÑ.. MýSçÜtÐ]l$ÆŠ‡ çÜÈÓ‹Ü Ñ¿êVýS…: Ýë¦Æ‡¬ÌZ ¯ðlËMýS$ Æý‡*.40ÐólË ¯]l$…_ Æý‡*.70 ÐólË
C¯éÆ>Y°MŠS A…yŠl íœhMýSÌŒæ MðSÑ$[ïÜt, Ýù¢…¨. D Æý‡…VýS…ÌZ {´÷yýlMŠSt BÑçÙPÆý‡×æMýS$ Ð]lÊË- {´ù{V>ÐŒl$Þ¯]l$ Æý‡*´÷…¨…^ól… §ýl$MýS$ Ýë‹œtÐólÆŠ‡ ● GË{MìStMýSÌŒæ A…yŠl GË{M>t°MŠS GMìSÓ‹³Ððl$…sŒæ A- Ð]lÆý‡MýS$ i™èl… ´÷…§ö^èl$a.
Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæÞ C…f±Ç…VŠS, Ððl$M>°MýSÌŒæ OÐðl$¯]l yìlOgñæ°…VŠS, ™èlĶæ*È ¯]l$…_ çܧýlÆý‡$ {´÷yýlMŠSt ÆøyŠl yðlÐ]lËç³ÆŠ‡Þ AÐ]lçÜÆý‡… HÆý‡µyýl$™ø…¨. òÜ…ºÏÆŠ‡Þ, &GË {MøtÐðl$M>°MýSÌŒæ GMìSÓ‹³Ððl$…sŒæ GË{MìStMŠS ÐðlíßæMìSÌŒæ¯]l$ Mö¯]l$VøË$ ^ólõÜ…§ýl$MýS$ ● çÜ*ç³ÆŠ‡OÐðlfÈ Ýë¦Æ‡¬ÌZ ¯ðlËMýS$ Æý‡*.20 ÐólË ¯]l$…_
C…f±Ç…VŠS, Ð]l*ÍMýS$ÅËÆŠ‡ È {´÷yýl„ýS¯Œl Ò$§ýlMìS Ð]l^éaMýS ^éÇj…VŠS Ð]lÆý‡MýS$..ÐólË çÜ…QÅÌZ AòÜ…ºÏÆŠ‡Þ, &C…f¯Œl A…yŠl A§ýlÆŠ‡ Ððl$ïÙ¯Œl Ð]l^óla Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$ËMýS$ õÜÐ]lË…¨…^ól {MýSÐ]l$…ÌZ Æý‡*.30 ÐólË Ð]lÆý‡MýS$ Ðól™èl¯]l… ËÀçÜ$¢…¨.
yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ A…yŠl gñæ°sìæMŠSÞ, ¯é¯ø OòܯŒlÞ AÐ]lM>Ô>Ë$ A…§ýl$»êr$ÌZMìS Ð]lÝë¢Ä¶æ$° A…^èl¯é. H Ñ¿êVýS…ÌZ.. GÐ]lÇMìS MöË$Ð]l#: AòÜ…ºÏÆŠ‡Þ, &sîæ ÐŒl$ AòÜ…ºÏÆŠ‡Þ, &MýS…ç³NÅrÆŠ‡ çÜ…{糧éĶæ$ MöË$Ð]l#Ë$ MýS*yé ËÀ…^èl¯]l$¯é²Æ‡¬. ● MýSçÜtÐ]l$ÆŠ‡ çÜÈÓ‹Ü Ñ¿êVýS…ÌZ¯]l* C§ól Ýë¦Æ‡¬ÌZ
A…yŠl C…f±Ç…VŠ , œí hMŠSÞ A…yŠl ÝëÍyŠl JMýS GË{MìStMŠS º‹Ü ™èlĶæ*ÈMìS çÜVýSr$¯]l 12 ¯]l$…_ 15 GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯]l Æý‡…VýS…ÌZ ç³r$tMö^óla E§øÅV>- MýS…{sZÌŒæz Ððl$ïÙ¯Œl r*ÌŒæ Bç³Æó‡ rÆŠ‡Þ, &Ððl$íÙ°‹ÜtÞ, AÑ..&ÇsñæƇ¬ÌŒæ õÜÌŒæÞ ç³Æý‡Þ¯ŒlÞ,&MýSçÜtÐ]l$ÆŠ‡ çÜÈÓ‹Ü Ðól™èl¯éË$.
õÜtsŒæ A…yŠl [çÜtMýSaÆý‡ÌŒæ MðSÑ$[ïÜt. Ð]l$…¨ AÐ]lçÜÆý‡Ð]l$Ð]l#™éÆý‡° ^ðlº$ &C…yýl{íÜt Ķæ$ÌŒæ Ç{ç³gñæ…sôæsìæÐŒlÞ,&Úù Æý‡*… Ðól$¯ólfÆŠ‡Þ.
❖ C…rÆŠ‡ yìlíÜí³Ï¯]lÈ {´ù{V>ÐŒl$Þ: ºÄñæ*íÜçÜtÐŒl$Þ
OòܯŒlÞ A…yŠl C…f±Ç…VŠS, G¯]lÈj.
™èl$¯é²Æý‡$. {´÷yýlMýSÛ¯Œl
çÜ*ç³ÆŠ‡OÐðlf ÆŠ‡Þ/-
● AÆý‡á™èlË$: D Ñ¿êV>ÌZÏ Ü ç …{糧éĶæ$ yìl{X AÆý‡™á èl
E…yìl, çÜÈÓ‹Ü KÇÄñæ$…sôæçÙ¯Œl, MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œl
E§øÅV>Æý‡$®ËMýS$ çÜÇMö™èl¢ AÐ]lM>Ô¶æ…
❖ AÆý‡á™èl: Ñ¿êV>°² ºsìæt C…f±Ç…VŠS A…yŠl
2030 ¯ésìæMìS ËÀ…^ól MöË$Ð]l#Ë$ Ðól$¯ólfÆŠ‡Þ. íÜPÌŒæÞ E¯]l² ÐéÆý‡$ çÜÇ™èl*VýS$™éÆý‡$. GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯]l Æý‡…VýS… E§øÅV>
sñæM>²Ëi Ñ¿êVýS…ÌZ ¯éË$VóSâ¶æÏ »êÅ_ËÆŠ‡Þ ● BÆŠ‡ A…yŠl yîl òO Ü…sìæ‹ÜtÞ: GË[MìStMŠS ● AÆý‡á™èlË$: D IIsîæË »êr ç³yýl$™èl$¯]l² çÜ…çܦË$: Æý‡$¦ËMýS$ çÜÇMö™èl¢ AÐ]lM>Ô¶æ…. {糫§é¯]l…V>
yìl{X Ìôæ§é OòܯŒlÞ/GMýS¯éÑ$MŠSÞ/hÄñæ*{VýSïœ/- Ðéçßæ¯]l… Æý‡*´÷…¨…^ól ÑçÙ Ñ¿êV>ÌZÏ GË{MìStMýSÌŒæ, GË{M>t°MŠSÞ, Ððl$M>°MýSÌŒæ Ñ¿êV>
ÝùçÙÌŒæ Ð]lÆŠ‡P/OòÜM>Ëi/Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ/M>Ð]l$ Ķæ$…ÌZ ÈòÜÆŠ‡a ç³Æý‡…V> E¯]l²™èl yìl´÷ÏÐ]l* Ýë¦Æ‡¬ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯éË ™èlĶæ*È çÜ…çܦË$.. C…f±- ÌZÏ E™èl¢Ð]l$ AÐ]lM>Ô>Ë$ ËÀ…^èl¯]l$¯é²Æ‡¬.
ÆŠ‡Þ/Bç³Æó‡çÙ¯ŒlÞ ÈòÜÆŠ‡a/MýS…ç³NÅrÆŠ‡ OòܯŒlÞ Ýë¦Æ‡¬ ß ç Z§éV> BÆŠ‡ A…yŠl yîl ѧéÅÆý‡™á èlË$ ¯]l² ÆŠ‡ Ýë¦Æ‡¬ E§øÅV>Ë MøçÜ… IIsîæÌZÏ M>Å…ç³Ü‹ {yðlЕ lŒ Þ A§ól Ñ«§lý …V> º*Ï M>ËÆŠ‡ g껌æÞ MýS*yé
Ñ¿êV>ÌZÏ Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ yìl{X Ìôæ§é C…f± OòÜ…sìæ‹Üt¯]l$ õ³ÆöP¯ö^èl$a. ÐéÇMìS AÐ]lM>Ô>Ë$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯é²Æ‡¬. D Hyé¨ sêsê Ððl*sêÆŠ‡Þ, A…§ýl$MýS$¯ól ÒË$…¨. {ç³çÜ$¢™èl… BsZÐðl¬O»ñæÌŒæ
Ç…VŠS/sñæM>²Ëi/BÇPsñæMýSaÆŠ‡/A{WMýSËaÆŠ‡/ ● MðSÑ$MýSÌŒæ C…f±ÆŠ‡Þ/MðSÑ$‹ÜtÞ: GË{MìSt ËÀ Ýë¢Æ‡¬. Ððl$ÇÞyðlgŒæ »ñæ…gŒæ, Ð]l$ïßæ…{§é A…yŠl Ð]l$ïßæ…{§é, ç³Ç{Ô¶æÐ]l$ 19 Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ E§øÅV>Ë$
¸ëÆý‡ÃïÜ/ÐðlrÆý‡²È OòܯŒlÞ Ñ¿êV>ÌZÏ Ð]l*çÜÆt Š‡Þ MŠS Ðéçßæ¯éÌZÏ Ñ°Äñæ* W…^ól »êÅ BçœtÆŠ‡ õÜÌŒæÞ: Ð]l*Æý‡$† çÜ$kMìS ™èl¨™èlÆý‡ çÜ…çܦË$ IIsîæÌZÏ M>Å…ç³‹Ü MýS͵Ýù¢…¨. Òsìæ Ý릯]l…ÌZ GË{MìStMŠS
yìlXÞ Ìôæ§é G…G‹Ü/G…½H Ìôæ§é G…- rÈË ™èlĶæ*ÈMìS çÜ…º…«¨…_¯]l Ç{MýS*sŒæÐðl$…sŒæ §éÓÆ> ÐólƇ¬ Ð]l$…¨ ½sñæMŠS A¿¶æÅÆý‡$¦- ÐðlíßæMìSÌŒæÞ Æ>Ð]lyýl… Ð]lËÏ Mö°² E§øÅV>Ë$
½½G‹Ü/G…yîl E¡¢Æý‡~™èl™ø ´ër$ VóSsŒæ Ìôæ§é Ñ«§ýl$Ë$ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. ™èlĶæ*ÈÌZ¯ól ˯]l$ GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯]l ™èlĶæ*È Ñ¿êV>ÌZÏ BçœÆý‡$Ï MøÌZµÄôæ$ BÝëPÆý‡… E¯]l²ç³µsìæMîS.. çÜÇMö™èl¢
¯ðlsŒæ gôæBÆŠ‡G‹œ ÝùPÆŠ‡ ™èlç³µ°çÜÇ. ● GË{M>t°MŠS C…f±ÆŠ‡Þ: JMýS Mö™èl¢ M>MýS$… yé.. GË[MìStMŠS C^éaƇ¬. VýS™óly騙ø ´ùÍa™ól D Üç …QÅ 30 Ô>™èl… MöË$Ð]l#Ë$ A…§ýl»êr$ÌZMìS Ð]l^óla ÒË$…¨.
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ. {´÷yýlMŠS¯t ]l$ yìlgO ñ毌l ^ólĶæ$yýl…, yðlÐ]lË‹³ Ðéçßæ¯é ˯]l$ GMýS$PÐ]l M>Ð]lyýl… D Æý‡…VýS…ÌZ ò³Æý‡$VýS$™èl$¯]l² Ð]l*¯]lÐ]l M>ºsìæt ѧéÅÆý‡$¦Ë$ O¯ðlç³#×êÅË$ Ý÷…™èl…
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk: DBÆŠ‡ï³ {´ù{V>ÐŒl$ËMýS$ Æý‡*. ^ólĶæ$yýl… Ð]l…sìæ Ñ¿êV>ÌZÏ Ñ{MýSƇ¬…_¯]l Ð]l¯]lÆý‡$Ë yìlÐ]l*…yŠlMýS$ °§ýlÆý‡Ø¯]lÐ]l$° ^ðl´÷µ^èl$a. ^ólçÜ$MýS$…sôæ B…§øâ¶æ¯]l ^ðl…§éÍÞ¯]l AÐ]lçÜÆý‡…
2000, ÈòÜÆŠ‡a {´ù{V>Ð]l¬ËMýS$ Æý‡*.800. GË{M>t°MŠS C…f±Æý‡Ï§ól MîSËMýS ´ë{™èl. ™èlÆ>Ó™èl.. çܧýlÆý‡$ O¯ðlç³#×êÅË MöÆý‡™èl : Ìôæ§ýl$.
❖ G…í³MýS Ñ«§é¯]l…: ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ. ● C…yýl{íÜÄt ¶æ$ÌŒæ C…f±ÆŠ‡Þ: {´÷yýlMŠSt {´÷yýlMŠSt çÜÈÓíÜ…VŠSMýS$ & AÌZMŠS Æó‡, AíÜòÜt…sŒæ OyðlÆð‡MýStÆŠ‡,
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: AMøtºÆŠ‡ 31, 2018. yìlOgñ毌l BÐðl*§ýl… ´÷…§éMýS.. §é°² çÜ…º…«¨…_ MýS*yé GË{MìStMŠS Ðéçßæ¯]l ™èlĶæ*È Æý‡…VýS…ÌZ C…f±ÆŠ‡Þ Bç³Æó‡çÙ¯ŒlÞ(G‹ÜG…DÒ)
❖ C…rÆý‡*ÓÅ ™ól©Ë$: 2018, ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 19, 20
™ól©ÌZÏ. ❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:
IIGïÜÞ, IIsîæË$ Ð]l…sìæ {糆Úët™èlÃMýS
www.iisc.ac.in

IIG‹ÜDBÆŠ‡&MøÌŒæMýS™éÌZ
ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$
MøÌŒæMýS™éÌZ°
C…yìlĶæ$¯Œl
C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ OòܯŒlÞ
Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl
ÈòÜÆŠ‡a
A…yŠl
(IIG‹Ü-
C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÞÌZ yìl{X Ýë¦Æ‡¬ÌZ »êÅ_ËÆŠ‡
B‹œ yìlOgñ毌l MøÆý‡$ÞË$, ï³i Ýë¦Æ‡¬ÌZ
Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l MøÆý‡$ÞÌZÏ ^ólÆó‡…§ýl$MýS$
ÒË$ MýS͵…^ól ĶæÊïÜyŠl, ïÜyŠl {ç³MýSr¯]l
ÐðlË$Ð]lyìl…¨. A…yýlÆŠ‡ {V>yýl$ÅÄôæ$sŒæ M>Ð]l$¯Œl
G…{sñ毌lÞ GV>jÐŒl$ çœÆŠ‡ yìlOgñ毌l& 2019,
AÌêVóS M>Ð]l$¯Œl G…{r¯ŒlÞ GV>jÐŒl$ çœÆŠ‡
● ĶæÊïÜyŠl, ïÜyŠl §éÓÆ> yìlOgñ毌lÌZ
ĶæÊi, ï³i MøÆý‡$ÞÌZÏ {ç³ÐólÔ>°MìS
Ð]l*Æý‡Y…
● yìlOgñ毌l MøÆý‡$ÞÌZÏ AyìlÃçÙ¯ŒlÞ

MýS͵çÜ$¢¯]l² {ç³Ð]l¬Q çÜ…çܦË$..


IIGïÜÞ, IIsîæË$
● çÜ–f¯é™èlÃMýS™èl, Fà Ô¶æMìS¢ E¯]l²ÐéÇ-
MðSÈÆŠ‡ "yìlOgñ毌l'
MðSÈÆŠæ OVðSyðl¯ŒæÞ
yìlOgñ毌l MøÆý‡$ÞË$&C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË$

DBÆŠ‡) ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>Ð]l¬ÌZ {ç³ÐólÔ>ËMýS$ yìlOgñ毌l(ïÜyŠl)&2019ËMýS$ ™égêV> IIsîæ MìS E™èl¢Ð]l$ MðSÈÆŠ‡ A…r$¯]l² °ç³#×æ$Ë$
§ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. »ê…»ôæ ¯øsìæíœMóSçÙ¯ŒlË$ Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. òÜ…rÆŠ‡ çœÆŠ‡ {´÷yýlMŠSt yìlOgñ毌l A…yŠl
❖ Ñ¿êV>Ë$: ºÄ¶æ$ÌêhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü, MðSÑ$MýSÌŒæ ^ðl´÷µ^èl$a. ѧéÅÆý‡á™èl: 10+2/C…rÈÃyìlÄñæ$sŒæ. 2019- Ð]l*¯]l$ŸëÅMýSaÇ…VŠS, IIG‹ÜïÜ »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$
OòܯðlÞ‹Ü, GÆŠ‡¢ OòܯðlÞ‹Ü, íœhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü. D ç³È„ýSÌZÏ çÜ™é¢ ^ésìæ™ól {糆Úët™èlÃMýS ÌZ C…rÈÃyìlÄñæ$sŒæ Oòœ¯]lÌŒæ ç³È„ýSË$ Æ>õÜ Ñ§éÅÆý‡$¦Ë$ ❖ Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l C¯Œl {´÷yýlMŠSt yìlOgñ毌l A…yŠl
❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl çÜ»ñæjMýS$tÌZÏ MýS±çÜ… 55% ѧéÅçÜ…çܦÌZÏ yìlOgñ毌l MøÆý‡$ÞË$ MýS*yé AÆý‡$áÌôæ. f¯]lÆý‡ÌŒæ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ AMøtºÆŠ‡1, 1994 C…f±Ç…VŠS
Ð]l*Æý‡$PË™ø Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ yìl{X E¡¢Æý‡~™èl. A¿¶æÅíÜ…^ól…§ýl$MýS$ Ð]l*Æý‡Y… çÜ$VýSÐ]l$ ™èlÆ>Ó™èl f°Ã…_¯]l ÐéâôæÏ AÆý‡$áË$. §ólÔ¶æÐéÅç³¢…V> ❖ ³ ï òßæ^Œlyîl C¯Œl yìlOgæñ ¯Œl
❖ G…í³MýS: C…rÆý‡*ÓÅ B«§éÆý‡…V>. MýS…ç³NÅrÆŠ‡ B«§éÇ™èl ç³È„ýS §éÓÆ> AyìlÃçÙ¯ŒlË$ ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:http://www.iisc.ernet.in
❖ C…rÆý‡*ÓÅ ™ól© (™é™éPÍMýS…V>): 2018,
Ð]l$Ð]l#™èl$…¨. D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ ĶæÊi, ï³i MýS͵Ýë¢Æý‡$.
¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 19, 20, 22 ™ól©ÌZÏ. Ýë¦Æ‡¬ yìlOgñ毌l MøÆý‡$ÞË$, AÆý‡á™èlË$, {ç³ÐólÔ¶æ ● ç³È„ýS Ñ«§é¯]l…: ç³È„ýS 300 Ð]l*Æý‡$PËMýS$ 3VýS…rË ❖ C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ yìlOgñ毌l òÜ…rÆŠ‡, IIsîæ »ê…»ôæ
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ. {ç³{MìSĶæ$ VýS$Ç…_ ™ðlË$çÜ$MýS$…§é….... Ð]lÅÐ]l«¨ÌZ fÆý‡$VýS$™èl$…¨. {ç³Ô¶æ² ç³{™èl… C…WÏ‹Ù ❖ Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l C¯Œl C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ
❖ B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: AMøtºÆŠ‡ 21, Ò$yìlĶæ$…ÌZ E…r$…¨. C…§ýl$ÌZ Ð]lÊyýl$ yìlOgñ毌l, MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œl yìlOgñ毌l, Ķæ*°Ðól$çÙ¯Œl,
2018.❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: ĶæÊi MøÆý‡$ÞËMýS$ ĶæÊïÜyŠl òÜMýSÛ¯ŒlË$ E…sêƇ¬. C…r Æ>MýSÛ¯Œl yìlOgñ毌l, Ððl¬¼Ísîæ A…yŠl
https://apply.iiserkol.ac.in A…yýlÆŠ‡ {V>yýl$ÅÄôæ$sŒæ M>Ð]l$¯Œl G…{sñ毌lÞ ● òÜMýSÛ¯Œl HÌZ.. ¯]l*ÅÐ]l$ÇMýSÌŒæ B¯]lÞÆŠ‡ Osñ拳 {ç³Ô¶æ²Ë$ ● òÜMýSÛ¯Œl ïÜÌZ.. Ð]l$Ítç³#ÌŒæ ^éƇ¬‹Ü {ç³Ô¶æ²Ë$ ● ÌôæsŒæ ø §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$: ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 10& ÐðlíßæMýSÌŒæ yìlOgñ毌l.
GV>jÑ$¯ólçÙ¯Œl 2019 §éÓÆ> IIsîæ »ê…»ôæ, IIsîæ E…sêƇ¬. CÌê…sìæ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ Ð]lÆý‡$aÐ]lÌŒæ MîS »ZÆý‡$z E…sêƇ¬. C_a¯]l ¯éË$VýS$ Bç³Û¯ŒlÞÌZ JMýSsìæ ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡16, 2019 ❖ ï³òßæ^Œlyîl C¯Œl yìlOgñ毌l
IIG‹ÜDBÆŠ‡&ºÆý‡…ç³NÆŠ‡ÌZ VýS$Ð]lçßæsìæ, IIsîæ Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl, IIIsîæyîlG…
fºÌŒæç³NÆŠ‡ÌZÏ ¯éË$VóSâ¶æÏ »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l
§éÓÆ> MýS…ç³NÅrÆŠ‡ {ïÜP¯ŒlOò³¯ól çÜÐ]l*«§é¯éË$
VýS$Ç¢…^éÍÞ E…r$…¨.
Ð]l*{™èlÐól$ çÜOÆð‡¯]l¨V> E…r$…¨. ● AyìlÃsŒæ M>Æý‡$zË yú¯ŒlÌZyŠl: f¯]lÐ]lÇ 1, 2019
¯]l$…_
❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: http://www.iitb.ac.in/

ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>Ð]l¬Ë$ MøÆý‡$ÞÌZÏ {ç³ÐólÔ¶æ… ´÷…§ö^èl$a. çÜ–f¯é™èlÃMýS™èl, ● òÜMýSÛ¯Œl ½ÌZ... Ð]l$Ítç³#ÌŒæ òÜËMýSÛ¯Œl {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬.
ĶæÊ ïÜyŠl 2019 Ð]l¬QÅ ™ól©Ë$ ● ç³È„ýS ™ól¨: f¯]lÐ]lÇ 19, 2019 ❖ C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sŒæ A…yŠl yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ òÜ…rÆŠ‡,
FàÔ¶æMìS¢, çÜÐ]l$çÜÅ ç³ÇÚëPÆý‡ §ýl–MýSµ£ýl… MýSÍW¯]l ÐéÆý‡$ C_a¯]l 4 Bç³Û¯ŒlÞÌZ H§ø JMýSsìæ Ìôæ§é A…™èlMýS…sôæ ● B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$: AMøtºÆŠ‡ 9& ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡9, ● çœÍ™éË ÐðlËÏyìl: Ð]l*Ça1, 2019 IIsîæ ÉìlÎÏ
D MøÆý‡$ÞË$ A¿¶æÅíÜ…^ól…§ýl$MýS$ çÜÇV>Y çÜÇ´ù™éÆý‡° GMýS$PÐ]l çÜOÆð‡¯]l çÜÐ]l*«§é¯éË$ E…sêƇ¬. 2019 ● Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.uceed.iitb.ac.in ❖ Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l C¯Œl C…yýl{íÜtĶæ$ÌŒæ yìlOgñ毌l
❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: http://www.iitd.ac.in/
ºÆý‡…ç³NÆŠ‡ÌZ° C…yìlĶæ$¯Œl C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ
B‹œ OòܯŒlÞ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl A…yŠl ÈòÜÆŠ‡a (IIG‹Ü-
DBÆŠ‡) f¯]lÐ]lÇ&2019MìS V>¯]l$ ï³òßæ^Œlyîl
yìlOgñ毌l Æý‡…VýS…ÌZ ï³i Ýë¦Æ‡¬ MøÆý‡$ÞÌZÏ ïÜyŠl
§éÓÆ> {ç³ÐólÔ¶æ… ´÷…§ö^èl$a. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë FàÔ¶æMìS¢,
{yéƇ¬…VŠS íÜPÌŒæÞ, ÌêhMýSÌŒæ Èf°…VŠS,
ï³i, ï³òßæ^ŒlyîlÌZÏ {ç³ÐólÔ>°MìS ïÜyŠl ç³È„ìS…^ólÑV> E…sêƇ¬.
Ð]l¬QÅ çÜÐ]l*^éÆý‡…: ❖ yìl´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæ B‹œ yìlOgñ毌l, IIsîæ VýS$Ð]lçßæsìæ
❖ Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l C¯Œl yìlOgñ毌l
{´ù{V>Ð]l¬ÌZÏ {ç³ÐólÔ>Ë ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ {MìSÄôæ$sìæÑsîæ, MýSÐ]lÊÅ°MóSÙç ¯Œl, {´ëºÏÐŒl$ ÝëÍÓ…VŠS °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. ´ëÆŠ‡t G õ³ç³ÆŠ‡ 100 Ð]l*Æý‡$PËMýS$ ❖ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ B¯ŒlOÌñ毌l §éÓÆ> §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ❖ ï³òßæ^Œlyîl C¯Œl yìlOgñ毌l
MøÆý‡$™ø…¨. íÜPÌŒæÞ ™èl¨™èlÆ>˯]l$ ïÜyŠl §éÓÆ> ç³È„ìSÝë¢Æý‡$. Ð]l$Ítç³#ÌŒæ béƇ¬‹Ü Ñ«§é¯]l…ÌZ E…r$…¨. ç³È„ýS ^ólçÜ$MøÐéÍ. ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: http://www.iitg.ac.in/
❖ Ñ¿êV>Ë$: ºÄñæ*ÌêhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü, MðSÑ$MýSÌŒæ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ïÜyŠlÌZ AÆý‡á™èl Ý뫨…_¯]l…™èl Ð]l*{™é¯]l çÜÐ]l$Ķæ$… 60 °Ñ$ÚëË$. ç³È„ýS¯]l$ B¯ŒlOÌñ毌l ❖ ïœk: §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$… f¯]lÆý‡ÌŒæ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$
OòܯðlÞ‹Ü, Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ A…yŠl íœhMýSÌŒæ ™èl$¨ {ç³ÐólÔ>Ë$ QÆ>Æý‡$ M>Ð]l#. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ †ÇW Ñ«§é¯]l…ÌZ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. Æý‡*.2600, Ð]l$íßæâ¶æËMýS$ Æý‡*.1300, GïÜÞ, GïÜt, ❖ yìl´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæ B‹œ yìlOgñ毌l, IIsîæ Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl
òO ܯðlÞ‹Ü. ❖ òœÌZíÙ‹³: ¯ðlËMýS$ Æý‡*.25 ÐólË$. BĶæ* C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË$ °Æý‡Óíßæ…^ól C…rÆý‡*ÓÅË$ ❖ ´ëÆŠ‡t GÌZ AyìlVóS {ç³Ô¶æ²Ë$ yìlOgñ毌l Bí³tr*ÅyŠlMìS ï³yýlº*ÏÅyîl MóSrWÈË A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Æý‡*.1300 ❖ Ð]l*çÜtÆŠ‡ yìlOgñ毌l C¯Œl ÑkÐ]lÌŒæ yìlOgñ毌l
❖ AÆý‡á™èl: Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ yìl{X (ºÄ¶æ*Ëi/MðSÑ$[ïÜt/- ™èl¨™èlÆ>ÌZÏ çÜ™é¢ ^ésêÍÞ E…r$…¨. çÜ…º…«¨…_¯]lÑ. CÑ A¿¶æÅÆý‡$¦ÌZÏ° ÑkÐ]lÌŒæ, ❖ B¯ŒlOÌæñ ¯Œl Çh{õÜtÙ
ç ¯Œl: 2018, AMøtºÆŠ‡ 9 ¯]l$…_ ❖ ï³òßæ^Œlyîl C¯Œl ÑkÐ]lÌŒæ yìlOgñ毌l
Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ A…yŠl íœhMŠSÞ) E¡¢Æý‡~™èl MýSÍW ❖ AÆý‡á™èl: yìlgO ñ毌lÌZ ĶæÊi MøÆý‡$ÞË$ ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² õܵíÙĶæ$ÌŒæ ÝëÐ]l$Æ>¦ÅË$; G°ÓÆ>¯ŒlÐðl$…sŒæ ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 9 Ð]lÆý‡MýS$ ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://www.iith.ac.in/
E…yéÍ. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ï³i MøÆý‡$ÞÌZÏ ^ólÆó‡…§ýl$MýS$ AÆý‡$áË$. A…yŠl ÝùçÙÌŒæ AÐólÆŠ‡¯ðl‹Ü, A¯]lÍsìæMýSÌŒæ A…yŠl ❖ Aç³Æ>«§ýl Æý‡$çÜ$Ð]l¬™ø _Ð]lÇ ™ól©: ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡
❖ Ð]lĶæ$çÜ$: 28 Hâ¶æÏMýS$ Ñ$…^èlMýS*yýl§ýl$. C…rÆŠ‡ ™èlÆ>Ó™èl VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l ÑÔ¶æÓѧéÅ ÌêhMýSÌŒæ Èf°…VŠS, Ìê…VóSÓgŒæ, AºjÆó‡ÓçÙ¯Œl, 16, 2018 ❖ yìlOgñ毌l yìlíÜò³•Ï¯Œl, IIIsîæyîlG… fºÌŒæç³NÆŠ‡
❖ G…í³MýS Ñ«§é¯]l…: C…rÆý‡*ÓÅ §éÓÆ>. ËĶæ$… ¯]l$…_ Ð]lÊyólâ¶æÏMýS$ ™èlVýSYMýS$…yé yìl{X/ yìlOgñ毌l A…yŠl òÜ°ÞsìæÑsîæ˯]l$ ç³È„ìS…^ólÑV> ❖ AyìlÃsŒæ M>Æý‡$zË gêÈ {´ëÆý‡…¿¶æ…: f¯]lÐ]lÇ 1, ❖ Ð]l*çÜtƇŠ B‹œ yìlgO ñ毌l C¯Œl {´÷yýlMŠSt yìlOgñ毌l A…yŠl
❖ C…rÆý‡*ÓÅ ™ól©: 2018, ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 26, yìl´÷ÏÐ]l*/ ´ù‹Üt{V>yýl$ÅÄôæ$sŒæ yìl{X ^èl¨Ñ E…sêƇ¬. E…sêƇ¬. ™öÍ I§ýl$ {ç³Ô¶æ²Ë$ ÑÑ«§lý 2019 ÑkÐ]lÌŒæ yìlgO ñ毌l.
yìlòÜ…ºÆŠ‡ 6. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: D E…yéÍ. Ìôæ§é 2018, þOÌæñ ¯ésìæMìS iyîl BÆŠ‡Þt ❖ ´ëÆŠ‡t ¼ õ³ç³ÆŠ‡ 100 Ð]l*Æý‡$PËMýS$ E…r$…¨. Ñ¿êV>ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]lÑV> E…sêƇ¬. ❖ Ü
ï yŠl&2019 ³ç È„ýS ™ól©: f¯]lÐ]lÇ 19, 2019 ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: http://www.iiitdmj.ac.in/
Ððl$Ƈ¬ÌŒæ §éÓÆ>.❖ D Ððl$Ƈ¬ÌŒæ: yìl´÷ÏÐ]l* {´ù{V>ÐŒl$(10+5 ÌñæÐ]lÌŒæ) E¡¢Æý‡$~OÌñæ¯]l ´ëÆŠ‡t ¼ {ç³Ô¶æ²ç³{™èl… MýS…ç³NÅrÆŠ‡ÌZ yìl‹Üõ³Ï A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ÒsìæÌZ ¯]l$…_ HO§ðl¯é JMýS {ç³Ô¶æ²MýS$ ❖ œ
ç Í™éË ÐðlËÏylì : Ð]l*Ça 4, 2019
phdadmission@iiserbpr.ac.in ÐéÆý‡$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. AÐ]l#™èl$…¨. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ BĶæ* {ç³Ô¶æ²ËMýS$ çÜÐ]l*«§é¯]l… Æ>Ķæ*ÍÞ E…r$…¨. 6,7,8 ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.ceed.iitb.ac.in ❖ yìlOgñ毌l ´ù{V>ÐŒl$, IIsîæ M>¯]l*µÆŠ‡
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡ 5, 2018. ç³È„ýS Ñ«§é¯]l…: çÜÐ]l*«§é¯é˯]l$ º$MŠSÌñæsŒæÌZ Æ>Ķæ*ÍÞ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ Ð]l*{™èl… ™èl³ç µ°çÜÇV> çÜÐ]l*«§é¯éË$ ❖ Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l.
❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: E…r$…¨. ç³È„ýS Ð]lÅÐ]l«¨ Æð‡…yýl$ VýS…rË$. ´ëÆŠ‡t Æ>Ķæ*ÍÞ E…r$…¨. ´ëÆŠ‡t ¼ÌZ AyìlVóS ™ðlË$VýS$ Æ>Ú‰ëÌZÏ° ç³È„ýS MóS…{§éË$ ❖ ï³òßæ^Œlyîl C¯Œl yìlOgñ毌l
www.iiserbpr.ac.in ❖ ïÜyŠl ³ç È„ýS¯]l$ ´ëÆŠ‡t G, ´ëÆŠ‡t ¼Ë$V> ¼ {ç³Ô¶æ²ç³{™èl…ÌZ Ððl¬™èl¢… G°Ñ$¨ {ç³Ô¶æ²Ë$ {ç³Ô¶æ²Ë$ yìlOgñ毌l, {yéƇ¬…VŠS, OÆð‡sìæ…VŠS íÜPÌŒæÞ¯]l$ Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl, ÑÔ>Qç³r²…. ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://www.iitk.ac.in/
6 $»j·Tyê&É
k˛eTyês¡+ 15 nø√ºãsY 2018 B|æø£ ����
www.prajasakti.com

B|æø£
‘=* ‘Ó\T>∑T X¯‘·ø£+ @~?
&ûmd”‡, Ç‘·s¡ ñbÕ<Ûë´j·T b˛{° |üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£
sê#·÷] yÓ+ø£Á{≤e⁄ m. Á|ü‘ê|ü #·]Á‘· _. Á|ü‘ê|üs¡TÁ<ä j·TXÀuÛÑ÷wüD+ dæ. ø£fi≤‘·‘ê«ìï &ç. XÊÁd”Ôj·T‘·qT
d”ìj·TsY ‘Ó\T>∑T bòÕ´ø£©º, HÓ\÷¢s¡T. dæ. sêeT sêJj·T+ &ç. $»j·T ùdq+ 29. ª|üPs¡« #·]Á‘· ìã+<Ûäq ÁbÕj·TyÓTÆ ñ»«˝À|ü<˚XÊ‘·àø£yÓTÆq~µ
ôd˝Ÿ : 9490076998 14. eTT<äT›˝§\Tÿ |ü<ä´+ s¡∫+∫, uÛÑ≥TºeT÷]ÔøÏ $Áø£sTT+#ê&Éì Ç‹Vü‰düeTqï~?
#Ó|æŒq $uÛ≤>∑+? m. $<ë´s¡DT´\T _. neTs¡dæ+VüQ&ÉT
1. øÏ+~ yêì˝À $XÊ\yÓTÆq~? m. ø±e´ ne‘ês¡+ _. nXÊ«kÕ+‘· >∑<ä´\T dæ. n_Ûqe>∑T|ü⁄Ô&ÉT &ç. õ.$.düTÁãVü≤àD´+
m. kÕs¡dü«‘·+ _. kÕVæ≤‘·´+ dæ. »qÁX¯ó‹ &ç. dü+ø£\q Á>∑+<∏ä+ 30. qqïj·T´ yê´düTìï @eTì bı–&Ü&ÉT?
dæ. yê»àj·T+ &ç. ø±e´+ 15. düÔyê\T @ uÛ≤wü˝À sêXÊs¡T? m. Ä~eTTì _. $wüßídüìïuÛÑT&ÉT
2. s¡eTD°j·÷s¡ú+/ s¡düuÛ≤e+ n+‘·sê«Væ≤DÏ>± Á|üeVæ≤+|üe˝…qH˚ m. ‘Ó\T>∑T _. ø£qï&É+ dæ. dü+düÿè‘·+ &ç. ‘·$Tfi¯+ dæ. $$<Ûä‘·‘·«y˚~ &ç. ô|’e˙ï
uÛ≤yêìï ‘Ó*ù|~? 16. ô|<ä› #Ós¡T≈£Ls¡T XÊdüq+ á øÏ+~yêì˝À me]ì 31. Á|üdüqï ø£<∏ë ø£$‘ês¡új·TTøÏÔ˝À ªns¡új·TTøÏÔµ n+fÒ?
m. kÕs¡dü«‘·+ _. kÕVæ≤‘·´+ ù|s=ÿ+≥T+~? m. ns¡úe+‘· |ü<ä s¡#·q
dæ. yê»àj·T+ &ç. ø±e´+ m. ø£$Á‘·j·T ø£e⁄\T _. Á|üã+<Ûä ø£e⁄\T _. ñbÕj·T+‘√ ≈£L&çq ns¡úe+‘· |ü<äs¡#·q
3. kÕs¡«»˙q+, kÕs¡«ø±‹ø£yÓTÆ ø£$ jÓTTø£ÿ Äràj·T‘·qT dæ. <äø£åD≤+Á<Ûäj·TT>∑ ø£e⁄\T &ç. •e ø£e⁄\T dæ. n&ɶ+≈£î\T ˝Ò≈£î+&Ü ø£<∏ä »s¡>∑&É+
düTŒ¤]+|üCÒùd s¡dü Á|ü<Ûëq+, Äq+<ä Á|ü<äeTT\T nj˚T´ 17. \ø£åD •s√eTDÏ Á>∑+<∏äø£s¡Ô? &ç. $es¡D≤‘·àø£ |ü<ä s¡#·q
ø±e´C≤\y˚T? m. yêsêÔø£$ sê|òüTej·T´ _. ≈£L∫eT+∫ ‹eTàø£$ 32. qqïj·T´ ø±yê´e‘ê]øÏ Á|ü<∏äeT |ü⁄s¡Twü˝À sêj·T&ÜìøÏ
m. kÕs¡dü«‘·+ _. kÕVæ≤‘·´+ dæ. Ä&ç<ä|ü⁄ dü÷s¡ø£$ &ç. bı‘·Ô|æ yÓ+ø£≥s¡eTD ø£$ Ä<Ûës¡+?
18. ªÁ|üã+<Ûä s¡‘êïø£s¡+µ nH˚ Á>∑+<∏ä+ m. uÛ≤s¡‘·+ _. sêe÷j·TD+ m. ns¡D´|üs¡«+ _. $sê≥|üs¡«+ 53. •e|ü⁄sêD+ Ä<Ûës¡+>± ‘Ó\T>∑T˝À e∫Ãq s¡#·q
dæ. yê»àj·T+ &ç. ø±e´+ dæ. ñ<√´>∑|üs¡«+ &ç. düuÛ≤|üs¡«+ m. ãdüe |ü⁄sêD+ _. <˚yê+>∑ |ü⁄sêD+
4. ø√s¡T$T*¢ XÊdüqø£s¡Ô? m. \ø£åàD Á>∑+<∏ä+ _. dü+ø£\q Á>∑+<∏ä+ dæ. |ü+|ü uÛ≤s¡‘·+ &ç. ‘·$Tfi¯+
dæ. yê´ø£s¡D Á>∑+<∏ä+ &ç. ÁbÕNq Á>∑+<∏ä+ 33. qqïj·T´ #·+|üP s¡#·Hê $<ÛëHêìøÏ eT÷\yÓTÆq~? 44. X¯≈£î+‘·˝ÀbÕU≤´q+ >∑\ |üs¡«+ dæ. ≈£îe÷s¡ dü+uÛÑe+ &ç. •e‘·‘·« kÕs¡+
m. qqïj·T´ _. qHÓï#√fi¯ó&ÉT m. Ä~|üs¡«+ _. düuÛ≤|üs¡«+ 54. $Áe\+ã X¯è+>±sêìøÏ yÓTT<ä≥ ;»+ y˚dæ+~
dæ. Hês¡j·TD uÛÑ≥Tº &ç. #˚‘·q uÛÑ≥Tº 19. ª|ü⁄s¡TcÕs¡ú düT<Ûëì~Ûµ nH˚ n\uÛÑ´ Á>∑+<∏äø£s¡Ô? m. |ü+|ü uÛ≤s¡‘·+ _. >∑÷&É÷s¡T XÊdüq+
m. qHÓï#√fi¯ó&ÉT _. bÕ\Tÿ]øÏ k˛eTHê<∏äT&ÉT dæ. ø=s¡$ XÊdüq+ &ç. u…»yê&É dæ. ns¡D´|üs¡«+ &ç. $sê≥|üs¡«+ m. uÛ≤e ø£e⁄\T _. •e ø£e⁄\T
5. eT+&É XÊdüqø£s¡Ô? 45. ª>∑‘·ø±\eTT y˚T\T e#·Tà ø±\eTT ø£+f…Héµ nH˚ dü÷øÏÔì dæ. nuÛÑT´<äj·T ø£e⁄\T &ç. ~>∑+ãs¡ ø£e⁄\T
m. qqïj·T´ _. qHÓï#√fi¯ó&ÉT dæ. |æ\¢\eTÁ] |æq Ms¡q &ç. lHê<∏äT&ÉT 34. qqïj·T´ ø£$‘ê \ø£åD≤\˝À ˝ÀHês¡dæ ‘Ó\TdüTø√<ä–q~?
20. >∑D|ü‹<˚e⁄ì uÛ≤s¡´ s¡TÁ<äeTH˚ #ê]Á‘·ø£ ndü‘ê´ìï ‘Ó*|æq m. nø£ås¡ s¡eT´‘· _. Á|üdüqï ø£<∏ë ø£$‘ês¡¸j·TTøÏÔ s¡∫+∫q ø£$ mes¡T? 55. bÕ\Tÿ]øÏ k˛eTHê<∏äT&ÉT ø£$‘ê >∑Ts¡Te⁄
dæ. Hêsêj·TD uÛÑ≥Tº &ç. nj·T´q uÛÑ≥Tº m. qqïj·T´ _. ‹ø£ÿq dæ. mÁs¡q &ç. lHê<∏äT&ÉT m. >∑Ts¡T*+>±s¡´ _. ø£s¡düÔ* $X¯«Hê<∏äT&ÉT
6. düø£˝≤>∑eTy˚~, ncÕº<äX¯ |ü⁄sêD≤s¡ú$<äT&ÉT, nwüºuÛ≤cÕ ø£$‘·« Á>∑+<∏ä+? dæ. HêHês¡T∫sês¡ú $<Ûä‘·«+ &ç. dü÷øÏÔ yÓ’∫Á‘·
m. Á|ü‘ê|üs¡TÁ<ä #·]Á‘· _. dæ<˚ΔX¯«s¡ #·]Á‘· 35. qqïj·T´ nqTyê<ä+ 46. XË’e ø£$‘·«+ @ kÕVæ≤‘·´+ qT+∫ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫+~? dæ. bÕ\>∑T$Tà @˝ÒX¯«s¡T&ÉT &ç. ã≥ºs¡T ∫ø±ÿ#ês¡´
l $\dæ‘·T&ÉT nH˚ _s¡T<äT\T >∑\ e´øÏÔ? m. ø£qï&É _. ‘·$Tfi¯+ dæ. eTsê]ƒ &ç. dü+düÿè‘·+ 56. ª•e⁄ì MT<ä eTs=ø£&ÉT ø£\&Éqï Hêj·T]ø±˝…‹Ô yê&ç
m. qHÓï #√fi¯ó&ÉT _. Hê#·q k˛eTq dæ. ãVüQfi≤\« #·]Á‘· &ç. ø£èwüísêj·T $»j·T+ m. ùd«#êäqTyê<ä+ _. nqTdüè»q
21. ‘Ó\T>∑T˝À yÓTT<ä{Ï ‘ê\M´ø£s¡D ø£ì|æ+∫q XÊdüq+? dæ. nqTø£s¡D &ç. ø£<∏ë ø£<∏äq+ 47. ªø=+>∑Tq ì|ü⁄ŒqT eT÷≥>∑≥Tº≥µ nH˚ kÕyÓT‘· »ì+#·&ÜìøÏ q&çHÓ‹Ôq ‘·qTï‘êµ nqï~?
dæ. πø‘·q &ç. ≈£îe÷s¡ <Ûä÷s¡®{Ï ø±s¡≈£î&Ó’q XË’e ø£$? m. qHÓï#√fi¯ó&ÉT _. bÕ\Tÿ]øÏ k˛eTHê<∏äT&ÉT
7. ªdüs¡düø£$‘ê düHê<ÛäT&ç>±µ ‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&çì bı–&çq m. ô|<ä› #Ós¡≈£Ls¡T XÊdüq+ _. ô|<ä›y˚– XÊdüq+ 36. qqïj·T´ XË’© $<Ûëq+ m≥Te+{Ï~?
dæ. $|üŒ]Ô XÊdüq+ &ç. eTf…º+bÕ&ÉT XÊdüq+ m. Hê≥ø°j·T XË’* _. es¡íHê‘·àø£ XË’* m. bÕ\Tÿ]øÏ k˛eTHê<∏äT&ÉT _. eT*¢U≤s¡T®q |ü+&ç‘·T&ÉT dæ. eT*¢U≤s¡T®q |ü+&ç‘·T&ÉT &ç. l|ü‹ |ü+&ç‘·T&ÉT
Á>∑+<∏ä+? dæ. l|ü‹ |ü+&ç‘·T&ÉT &ç. •e˝…+ø£ eT+#·q |ü+&ç‘·T&ÉT 57. eTDÏ Á|üyêfi¯ XË’*ì, yÓ’] düe÷kÕ\qT j·T<∏˚#·Ã¤>± yê&ç+~
m. ñ<䓤{≤sê<ä´ #·]Á‘· _. bÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü≤‘·´+ 22. Áu≤Vü≤àDT\ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î ≈£îDÏíø±fi¯¢≈£î Ç∫Ãq <ëHêìï ‘Ó*ù| dæ. ø£<∏ëø£<∏äq XË’* &ç. <˚• ø£$‘ê XË’*
XÊdüq+? 37. dü+düÿè‘· uÛ≤s¡‘·+˝Àì |üsê«\ dü+K´ m+‘·? 48. ø£$ eT\T¢&ÉT, •e ø£$øÏ nH˚ _s¡T<äT\T >∑\ ø£$ m. qHÓï#√fi¯ó&ÉT _. bÕ\Tÿ]øÏ k˛eTHê<∏äT&ÉT
dæ. ø£+<äs¡Œπø‘·T $˝≤dü+ &ç. Vü≤]©˝≤ $˝≤dü+ m. bÕ\Tÿ]øÏ k˛eTHê<∏äT&ÉT _. l|ü‹ |ü+&ç‘·T&ÉT dæ. eT*¢ø±s¡T®q |ü+&ç‘·T&ÉT &ç. l|ü‹ |ü+&ç‘·T&ÉT
8. ÄXÊ«kÕ+‘· >∑<ä´\≈£î eT÷\ |ü⁄s¡Twüß&ÉT? m. ≈£î\eTfi¯¢ XÊdüq+ _. mÁs¡eT&çbÕ&ÉT XÊdüq+ m. 18 _. 25 dæ. 50 &ç. 100
dæ. $|üŒ]Ô XÊdüq+ &ç. e÷˝…bÕ&ÉT XÊdüq+ 38. qqïj·T´, mÁs¡qï\T s¡∫+∫q |üs¡«+? dæ. qHÓï#√fi¯ó&ÉT &ç. eT*¢U≤s¡T®q |ü+&ç‘êsê<äT´&ÉT 58. ªnqTuÛÑekÕs¡+µ˝À ˝À|ü+
m. qqïj·T´ _. ‹ø£ÿq dæ. mÁs¡q &ç. b˛‘·q 49. eT*¢ø±s¡T®q |ü+&ç‘êsê<äT´&ÉT sêdæq dü+düÿè‘·, ø£qï&É, m. qôd’«ø£´+ _. Ç‹eè‘·Ô+
9. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* dü+ø£\q Á>∑+<∏äyÓTÆq ªdüø£\˙‹ düeTà‘·+µ mìï 23. eTDÏ Á|üyêfi¯ XË’* yÓTT<ä≥ ø£ì|æ+∫q XÊdüq+? m. Ä~ _. düuÛ≤ dæ. ns¡D´ &ç. $sê≥
m. ≈£î\eTfi¯¢ XÊdüq+ _. n<ä›+øÏ XÊdüq+ 39. Ä+Á<Ûä eTVü‰uÛ≤s¡‘êìï ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô qqïj·T´ #Ó|æŒq XÀ¢ø£+ ‘Ó\T>∑T, s¡#·q\T es¡Tdü>± dæ. eè‘·ÔyÓ’$<Ûä´+ &ç. es¡íq\T
Á>∑+<∏ë\ dü+ø£\q+? m. s¡TÁ<äeTVæ≤eT, ãdüe^‘ê\T, •e‘·‘·« kÕs¡+ 59. sê»≈£î©qT\T ª#·‘·Tπs«<äkÕsêìïµ @eTì ù|s=ÿHêïs¡T?
m. 12 _. 17 dæ. 18 &ç. 20 dæ. b˛≥¢<äT]Ô XÊdüq+ &ç. $|üŒ]Ô XÊdüq+ m. X¯óø±¢+ãs¡<Ûäs¡s¡+ $wüßí+ _. lyêD° –]C≤•Ãsêj·T
24. |ü+&És¡+>∑&ÉT y˚sTT+∫q XÊdüq+? dæ. @ø£<ä+‘·+ eTVü‰ø±j·TyéT &É. <˚esê»´ ùde´e÷q _. ãdüe^‘ê\T, s¡TÁ<äeTVæ≤eT, •e‘·‘·« kÕs¡+ m. X¯ó<äΔ yÓ’$ø£+ _. <Ûäs¡àXÊÁdüÔ+
10. n\¢kÕì ô|<ä›q≈£î uÛÑ≥TºeT÷]Ô •wüß´&Éì ‘Ó*ù| \ø£åD Á>∑+<∏ä+? dæ. •e‘·‘·« kÕs¡+, ãdüe^‘ê\T, s¡TÁ<äeTVæ≤eT dæ. eTVü‰‘·s¡ÿ+ &ç. |ü⁄sêD+
m. Ä+Á<Ûä øöeTT~ _. \ø£åD B|æø£ m. n<ä›+øÏ XÊdüq+ _. ø£+<äT≈£Ls¡T XÊdüq+ 40. qqïj·T´ ñuÛÑj·T yêÁøöŒ¤&çì ø=ìj·÷&çq ø£$?
dæ. <Ûäs¡àes¡+ XÊdüq+ &ç. m eT]j·TT _ m. lHê<∏äT&ÉT _. b˛‘·q &ç. s¡TÁ<äeTVæ≤eT, •e‘·‘·« kÕs¡+, ãdüe^‘ê\T 60. ø£qï&É+˝À eè<äTΔ\T #Ó|æŒq ø£<∏ä\T, bÕ≥\T, |ü<ë\T, ^‘ê\T
dæ. \ø£åD •s√eTDÏ &ç. düT\ø£åD kÕs¡+ 50. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* X¯‘·ø£+ Ä<Ûës¡+>± sêdæq s¡#·q
11. øÏ+~ \ø£åD Á>∑+<∏ë\qT »‘·|üs¡#·+&ç 25. qqïj·T´ »qàdüú\+? dæ. n\¢kÕì ô|<ä›q &ç. ‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ÉT
m. >∑T+≥÷s¡T _. HÓ\÷¢s¡T 41. ø£$ eèwüuÛÑT\T uÛ≤s¡‘êìï @eTHêïs¡T? m. eècÕ~Û|ü X¯‘·ø£+ _. •e‘·‘·« kÕs¡+ m. |ü+&ç‘êsê<Ûä´ #·]Á‘· _. ãdüe |ü⁄sêD+
1. \ø£åD B|æø£ m. ø£dü÷Ô] s¡+>∑ø£$ dæ. düTeTr X¯‘·ø£+ &ç. Hês¡¢yê] e÷≥\T dæ. #ÓqïeT\T¢ d”kÕ\T &ç. nqTuÛÑe kÕs¡+
2. \ø£åD •s√eTDÏ _. >∑D|ües¡|üŒ s¡eTD dæ. ‘·DT≈£î &ç. sê»eT+Á&ç m. ˙‹XÊÁdüÔ+ _. eTVü‰ø±e´+
26. uÛ≤s¡‘êìï ˝≤ø£åDÏ≈£î\T @eTì bı–&Üs¡T? dæ. |ü⁄sêD+ &ç. Á|üã+<Ûä+ 51. qHÓï#√fi¯ó&çøÏ dü+ã+~Û+∫ dü]ø±ì~
3. Ä+Á<ÛäÁ|üjÓ÷>∑ s¡‘êïø£s¡+ dæ. bı‘·Ô|æ yÓ+ø£≥s¡eTD m. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=* •eø£$ _. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=*sê»ø£$ düe÷<ÛëHê\T : 1.dæ, 2.m, 3._, 4.m, 5.m, 6._, 7._,
4. Äq+<ä s¡+>∑sê≥Ã+<Ûä+ &ç. yêsêÔø£$ sê|òüTej·T´ m. düs¡«\ø£åD dü+Á>∑Vü≤+ _. düs¡«\ø£å´ dü+Á>∑Vü≤+ 42. ªbÕ+&Éy√‘·ÔeTT\T #·]Á‘· Hê≈£î dü‘·‘·+ãT $q+>∑
dæ. düs¡«XÊÁdüÔ dü+Á>∑Vü≤+ &ç. düs¡«\ø£å´ ˝ø£åD dü+Á>∑Vü≤+ q;ÛwüºyÓTyÓTàsTTHéµ nì mes¡T me]‘√ nHêïs¡T? dæ. ‘Ó\T>∑T˝À ‘=*ø£è‹ø£s¡Ô 8.m, 9._, 10.m, 11._, 12.dæ, 13.m, 14.dæ, 15._,
m. 1_, 2dæ, 3&ç, 4m _. 4m, 3&ç, 2dæ, 1_ &ç. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø£è‹ì n+øÏ‘·+ #˚dæq ø£$ 16.&ç, 17.&ç, 18._, 19.dæ, 20._, 21._, 22._, 23.&ç,
dæ. 4m, 3_, 2dæ, 1&ç &ç. 1&ç, 3dæ, 4m, 2_ 27. ñÁ>∑ÁX¯eDT&ÉT uÛ≤s¡‘Y ø£<∏äqT me]øÏ #ÓbÕŒs¡T? m. y˚<äyê´düT&ÉT Hês¡<äTì‘√
m. $Hêj·T≈£î&çøÏ _. »qy˚T»j·TTìøÏ _. ø£èwüßí&ÉT ns¡T®qTì‘√ 52. ªe÷s¡Z≈£îe÷s¡Zµ nq>± ns¡ú+ 24.&ç, 25.dæ, 26._, 27.dæ, 28._, 29.&ç, 30.&ç, 31.dæ,
12. |æ\¢\eTÁ] |æq Ms¡uÛÑÁ<äTì n\uÛÑ´ Á>∑+<∏ä+? m. e÷s¡Zø£$‘· #Ó&ɶø£$‘· 32._, 33.m, 34._, 35._, 36.dæ, 37.&ç, 38.dæ, 39._,
m. $»j·T ùdqeTT _. $Áø£eT ùdqeTT dæ. X¯qø±~eTTqT\≈£î &ç. ô|’\TìøÏ dæ. sê» sê» qπs+Á<äT&ÉT qqïj·T´‘√
28. Ç‹Vü‰dü+ nH˚ |ü<ä+˝À ªVü‰µ nH˚ nø£ås¡+ <˚ìì dü÷∫düTÔ+~? &ç. Hês¡<äT&ÉT y˚<ä yê´düT&ç‘√ _. e÷s¡Zø£$‘· <˚•πø e÷s¡Z+ 40.m, 41._, 42.dæ, 43.m, 44.m, 45.m, 46.m, 47.dæ,
dæ. |ü⁄s¡TcÕs¡ú düT<Ûëì~Û &ç. Vü≤]©˝≤ $˝≤dü+
56._, 57._, 58._, 59.&ç, 60._. �
m. }Vü≤qT _. ø£∫Ñ·‘ê«ìï 43. q\ <äeTj·T+‘·T\ eè‘êÔ+‘·+ >∑\ |üs¡«+ dæ. e÷s¡Z ø£$‘˚ nìï+{Ïø° eT÷\+ 48.&ç, 49.m, 50._, 51.dæ, 52.&ç, 53.dæ, 54._, 55._,
13. yÓTT\¢ ‹ø£ÿq düeTø±©≈£îsê\T nì #Ó|æŒ+~? &ç. m eT]j·TT _

Á>∑÷|t‡, Ç‘·s¡ b˛{° |üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s+&√<äX¯ uÛÑ÷dü+düÿs¡D\T


B|æø£

Ç+&çj·THé mø±q$T #˚düTø√e#·TÃ.


Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd’Hé¶uÛÑ÷eTT\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ ìùw<Ûä
mdt.m+.düTes¡í≈£îe÷sY #·sêdüTÔ\T m≈£îÿe>± \_Û+#êsTT. uÛÑ÷$T |üP]Ô>± e´ekÕj·T #·≥º+`1977 uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>±
&ç$õq˝Ÿ nøö+{Ÿ‡ Ä|ò”düsY, @\÷s¡T. uÛÑ÷$T nsTT‘˚ á #·≥º+ ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ bı+~q nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\ e\¢
|ü≥ºD uÛÑ÷$T >∑]wüº |ü]$T‹ #·≥º+ ` 1976 e]Ô+#·<äT. uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä\≈£î \_Δ #˚≈£L]+<äì ù|s=ÿqe#·TÃ.
ôd˝Ÿ : 9441169869 Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ÷eTT\ô|’ >∑]wüº |ü]$T‹ $~Ûdü÷Ô |ü≥ºD uÛÑ÷>∑]wüº |ü]$T‹
#·≥º+ #˚dæq ‘·sê«‘· yê{Ï neT\T Á|üuÛ≤yêìï >∑eTì+∫q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛÑ÷ ÄÁø£eTD (ìs√<Ûäø£) #·≥º+ `1982
#·≥º+ neT\T˝À |üP]ÔkÕúsTT
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+∫ nH˚ø£ #·{≤º\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À uÛÑ÷düeTdü´qT $»j·÷\T kÕ~Û+∫q |ü≥ºD bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+>∑ã\+, ns¡Δã\+,
|ü\T≈£îã&ç >∑\yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~q U≤∞ uÛÑ÷eTT\qT
uÛÑ÷dü+düÿs¡D\T neT\T #˚XÊs¡T. eT<Ûä´ <äfi≤Ø\ s¡<äT›, øö\T |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£î+~. n‘·´~Ûø£ uÛÑ÷$T ø=+‘·eT+~ dü+<äsꓤ\T ‘·≈£îÿy˚ nì
dü+düÿs¡D\T, >∑]wüº uÛÑ÷|ü]$T‹ #·{≤º\T e+{Ï #˚‘·T˝À¢ πø+ÁBø£è‘·+ ø±e&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ >∑èVü≤ ù|s=ÿHê*. Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üsTTy˚≥T e´≈£îÔ\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷eTT\qT ô|<ä› kÕúsTT˝À
dü+düÿs¡D\qT neT\T #˚dæq|üŒ{Ïø° nH˚ø£ düeTdü´\T ìsêàD≤ìøÏ, Ç+{Ï C≤>± ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üuÛ≤e+ e\¢ bÕ]ÁXÊMTø£s¡D ø£u≤® #˚dü÷Ô ñ+{≤s¡T. Bìe\¢ dü+ã+~Û‘· ÄdüTÔ\≈£î qwüº+
ñ‘·Œqï+ ø±e&É+‘√ uÛÑ÷dü+düÿs¡D\qT $düÔ]+#ê*‡ 1976˝À |ü≥ºD uÛÑ÷ >∑]wüº |ü]$T‹ #·{≤ºìï rdüTø=∫Ã+~. y˚>∑+ ô|s¡>∑&É+ ‘·<äqT>∑TD+>± yê{Ï\¢&Éy˚T ø±≈£î+&Ü kÕe÷õø£ |üs¡yÓTÆq XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\
e∫Ã+~. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ÷$T πø+ÁBø£s¡D »s¡>∑≈£î+&Ü >∑]wüº ô|<ä› ô|<ä› |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq≈£î düeTdü´>± s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~.
|ü]$T‹ $~Û+#·&É+ <ë«sê $T>∑T\T uÛÑ÷$Tì uÛÑ÷$T˝Òì m≈£îÿe uÛÑ÷$T nedüs¡eTe«&É+ ø£u≤®<ës¡T\qT >∑T]Ô+∫, yê]e<ä› qT+∫ qwüº|ü]Vü‰sêìï
me]ø° #Ó+<äì uÛÑ÷eTT\ kÕ«BÛq #·≥º+ ` 1974 ù|<ä\≈£î |ü+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ á #·≥º+ rdüTø=#êÃs¡T. á edü÷\T #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü.. ø£u≤®qT #·≥º e´‹πsø£
e\¢ á #·{≤ºìï s¡<äT›
ø=ìï uÛÑ÷eTT\T, dæúsêdüTÔ\≈£î #·≥ºã<äΔ+>± j·T»e÷ì #·≥º+ Á|üø±s¡+ #˚j·÷\H˚ &çe÷+&é ô|s¡>∑&É+ ø±s¡´Áø£eT+>± >∑T]Ô+∫ yê]øÏ C…’\T •ø£å $~Û+#˚ neø±X¯+ á
˝Òì dü+<äs¡“¤+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yê{Ïì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì m. m`ø±¢düT q>∑sê˝À¢ Á|ü‹ e´ø°Ô 500 #·<äs¡|ü⁄ MT≥s¡¢ e\¢ 2007e dü+e‘·‡s¡+˝À á #·{≤ºìï s¡<äT› #˚XÊs¡T. rdüTø√≈£L&É<äT. øö\T≈£î rdüTø√≈£L&É<äT. e÷]Œ&ç #·≥º+ ø£*Œ+∫+~.
ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+~. me]ø° #Ó+<äì ÄdüTÔ\ j·÷»e÷q´+, uÛÑ÷$Tì ø£*– e⁄+&Ée#·TÃ. #˚düTø√≈£L&É<äT. ‘êø£≥Tº ô|≥Tºø√≈£L&É<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ uÛÑ÷ ÄÁø£eTD #·≥º+`1982 ˇø£ s¡ø£+>±
ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT>±˙, me¬s’Hê _. _`ø±¢düT q>∑sê˝À¢/|ü≥ºHê˝À¢ Á|ü‹ e´øÏÔ 1000 #·<äs¡|ü⁄ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T _. nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± |ü≥ºD uÛÑ÷>∑]wüº |ü]$T‹ #·≥º+ `1976 neT\TqT eT]+‘·
ÁbÕ+rj·T n~Ûø±]ì>±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+#·e#·TÃ. á MT≥s¡¢ uÛÑ÷$Tì ø£*– e⁄+&Ée#·TÃ. (ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ ìùw<Ûä) #·≥º+ 1977 nqTuÛÑ$+#·e#·TÃ. n+‘˚‘·|üŒ $Áø£sTT+#·T≈£îH˚ n~Ûø±s¡+ y˚>∑e+‘·+ #˚dæ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü≥ºD
n~Ûø±] <äèwæºøÏ e∫Ãq me]ø° #Ó+<äì ÄdüTÔ\ >∑T]+∫ dæ. dæ`ø±¢düT q>∑sê˝À¢/|ü≥ºD≤˝À¢ Á|ü‹e´øÏÔ 1500 #·<äs¡|ü⁄ uÛÑ÷$T˝Òì ù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝Àì uÛÑ÷$Tì ˝Ò<äT. ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«, Á|üsTTy˚≥T ÄdüTÔ\qT ø±bÕ&É&É+‘√bÕ≥T
ìs¡«Væ≤+∫ #˚|ü{Ϻq $#ês¡D˝À dü<äs¡T ÄdüTÔ\ì eTs=ø£ e´øÏÔ MT≥s¡¢ uÛÑ÷$Tì ø£*– e⁄+&Ée#·TÃ. Á>±e÷\˝À kÕ>∑T≈£î, Ç+{Ï düú˝≤\≈£î Çe«&ÜìøÏ á #·{≤ºìï nôd’Hé¶ #˚dæq uÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À á #·≥º ì»yÓTÆq Vü≤≈£îÿ<ës¡T\qT >∑T]Ô+#·&É+ <ë«sê yê]øÏ ‘·–q
#·≥º $s¡T<äΔ+>± kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì, nqTuÛÑ$düTÔqï≥T¢ nsTT‘˚ &ç. &ç`ø±¢düT q>∑sê˝À¢/|ü≥ºD≤˝À¢ Á|ü‹e´øÏÔ 2000 #·<äs¡|ü⁄ s¡÷bı+~+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·qe<ä› ñqï uÛÑ÷$Tì ù|<ä\≈£î ìã+<ÛäqqT n‹Áø£$T+∫q≥¢sTT‘˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T>±˙, Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TdüVü‰j·T+ #˚j·T&É+ á #·≥º+ eTTK´ ñ<˚›X¯+.
ÄdæÔì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ kÕ«BÛq+ #˚j·÷*‡+~>± Ä e´øÏÔì MT≥s¡¢ uÛÑ÷$Tì ø£*– e⁄+&Ée#·TÃ. |ü+#·&Üìï nôd’Hé¶ #˚j·T&É+ n+{≤s¡T. n~Ûø±]>±˙ dü<äs¡T uÛÑ÷$T me] kÕ«BÛq+˝À ñ+<√ yê]ì

Ä<˚•+#·e#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ BìøÏ Ä e´øÏÔ ìsêø£]+∫q kÕúìø£ á #·≥º+ Á|üø±s¡+ ns¡“Hé m>±¢$TπswüHé |ü]~Û˝À @<Ó’Hê m. nôd’Hé¶ uÛÑ÷$Tì Ç‘·s¡T\T ø=q≈£L&É<äT. ãVüQeT‹>± uÛÑ÷$T qT+∫ ãj·T≥≈£î |ü+|æ, <ëìì kÕ«BÛq+
dæ$˝Ÿ Hê´j·TkÕúq+˝À eTT+<äT>± ¬syÓq÷´ uÀs¡T¶
nqTeT‹‘√ <ëyê y˚dæ, Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒqT nqTdü]+∫, $XÊK|ü≥ï+. yÓTT‘·Ô+ U≤∞\T: 1171 (Á|üC≤s√>∑´, ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK ndæôdº+{Ÿ ˝Àø√ ô|’\{Ÿ: 20
ÄdæÔì kÕ«BÛq+ #˚düTø√e#·TÃ.
uÛÑ÷eTT\T j·T»e÷ì>± ñ+∫, yês¡düT\T me«s¡÷
˝Òq|ü⁄Œ&ÉT Ä ÄdüTÔ\T Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+≥T+~.
ñ<√´>±\T ej·TdüT: 2019, »qe] 1 Hê{ÏøÏ 21-30 @fi¯¢ eT<Ûä´
ñ+&Ü*. (1989, »qe] 2 qT+∫ 1998, »qe] 1 eT<Ûä´
»ìà+∫ ñ+&Ü*).
dü+#ê\≈£î\ |ü]~Û˝À-1076, yÓ’<ä´ $<ë´ dü+#ê\≈£î\
|ü]~Û˝À-95 b˛düTº\T ñ+{≤sTT).
ns¡Ω‘·: m+;;mdt ñrÔs¡í‘·.
ns¡Ω‘·: yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥/ m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥/ Ä{À
yÓTTu…’˝Ÿ Ç+»˙]+>¥˝À &çbı¢e÷ ñrÔs¡í‘·‘√ bÕ≥T eT÷&˚fi¯¢
|üì nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T ì]›wüº yÓT&çø£˝Ÿ Á|üe÷D≤\T+&Ü*.
<äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: ÄHé˝…’Hé˝À.
M{Ïì mùdº≥T¢ n+{≤s¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ø£˝…ø£ºs¡T ˝Ò<ë Ç+»˙]+>¥ düØ«ôddt m>±®$TH˚wüHé- 2019 <äs¡U≤düTÔ |ò”E: s¡÷.200. ($ø£˝≤+>∑T\T, eTVæ≤fi¯\T, md”‡,
ej·TdüT: 2018, E˝…’ 1 Hê{ÏøÏ 42 @fi¯ó¢ $T+#·≈£L&É<äT.
md”‡, md”º, ;d”\≈£î ◊<˚fi¯ó¢, |”ôV≤#Yd”\≈£î |ü<˚fi¯ó¢, mø˘‡
f…ø°ïwæj·THé Áπ>&é-3: 20
ns¡Ω‘·: ¬s’˝Ò« nÁô|+{Ïdt ˝Ò<ë &ûõ˝Ÿ yÓTø±ìø˘, yÓ÷{≤sY
kÕúìø£ n~Ûø±] kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚ dü+<äs¡“¤+˝À ‘·|üŒìdü]>±
BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø£ ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø£≥q ˝Ò<ë H√{°düT Ç+&çj·THé ¬s’˝Ò«, f…*ø±+, &çô|òHé‡ düØ«ôddt, ôd+Á≥˝Ÿ md”º nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+). düØ«dtyÓTq¢≈£î eT÷&˚fi¯ó¢ >∑]wüº ejÓ÷|ü]$T‹˝À dü&É*+|ü⁄ yÓVæ≤ø£˝Ÿ yÓTø±ìø˘, V”≤{Ÿ Ç+õHé, ]Á|òæõπswüHé n+&é @d”
<ë«sê Á|ü»\+<ä]ø° ‘Ó*j·TCÒj·÷*. dü<äs¡T H√{°düT Ç+»˙]+>¥ düØ«ôddt, ôd+Á≥˝Ÿ ÄsY¶HÓHé‡ bòÕ´ø£ºØ ‘·~‘·s¡ m+|æø£: á Á|üÁøÏj·T˝À eT÷&ÉT <äX¯\T+{≤sTT. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À ñ+≥T+~. yÓTø±ìø˘, Á{≤ø£ºsY yÓTø±ìø˘ ÁfÒ&é, m\Áø°ºwæj·THé yÓ’sY e÷´Hé/
yÓ\Te]+∫q eT÷&ÉT HÓ\\˝À|ü⁄ Ä ÄdæúøÏ dü+ã+~Û+∫q <ë<ë |ü⁄ 40 πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« $uÛ≤>±\T, XÊK˝À¢ Á>∑÷|t-@, Á|æ*$TqØ |üØø£å, ¬s+&√ <äX¯˝À yÓTsTTHé m>±®yéT, eT÷&√ <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: Ä|òt˝…’Hé˝À. <äs¡U≤düTÔ\qT yÓuŸôd’{Ÿ qT+∫ yÓTø±ìø˘ (πs&çjÓ÷ n+&é {°M)/ m\Áø±ºìø˘ yÓTø±ìø˘ ÁfÒ&ÉT˝À
$esê\‘√ ≈£L&çq ìy˚~ø£qT ÁbÕ+rj·T n~Ûø±]øÏ Á>∑÷|t- _ ôVA<ë Ç+»˙]+>¥ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ j·T÷ìj·THé <äX¯˝À Ç+≥s¡÷«´ ñ+≥T+~. &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê*. ◊{°◊ ñrÔs¡í‘·‘√ bÕ≥T Äπsfi¯¢ |üì nqTuÛÑe+‘√ bÕ≥T ì]›wüº
n+<äCÒj·÷*. Ä ÄdüTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üø£≥q yÓ\Te&çq |ü_¢ø˘ düØ«dt ø£$TwüHé (j·T÷|”md”‡) ìs¡«Væ≤+#˚ Ç+&çj·THé <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e]‘˚B: nø√ºãsY 22, 2018. <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e]‘˚B: nø√ºãsY 25, 2018. yÓT&çø£˝Ÿ Á|üe÷D≤\T+&Ü*.
eT÷&ÉT HÓ\\˝À|ü⁄ mes¡÷ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ dü<äs¡T ÄdæÔì Ç+»˙]+>¥ düØ«ôddt m>±®$TH˚wüHé- 2019øÏ Á|üø£≥q Á|æ*$TqØ |üØø£å ‘˚B: »qe] 6, 2019. |üP]Ô $esê\T : yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&=#·Tà ej·TdüT: 2018, nø√ºãsY 1 Hê{ÏøÏ 40 @fi¯ó¢ $T+#·≈£L&É<äT.
me]ø° #Ó+<äì ÄdæÔ>± Á|üø£{Ïdü÷Ô Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sê»|üÁ‘·+˝À $&ÉT<ä˝…’+~. |üP]Ô $esê\≈£î yÓuŸôd’{Ÿ: www.upsc.gov.in yÓuŸôd’{Ÿ: http://cfw.ap.nic.in m+|æø£: sê‘·|üØø£å, $<ë´s¡Ω‘·, nqTuÛÑe+, yÓT&çø£˝Ÿ m>±®yéT
ˇø£ H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&ÉT‘·T+~. b˛düTº\ $esê\T.. Ä<Ûës¡+>±.
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ãq uÛÑ÷eTT\ kÕ«BÛq yÓTT‘·Ô+ U≤∞\T: 581, uÛÑØÔ#˚ùd Áu≤+#Y\T: dæ$˝Ÿ Ç+»˙]+>¥, @|” Á|üC≤s√>∑´ XÊK˝À 1171 ñ<√´>±\T ¬s’{Ÿ‡ *$Tf…&é˝À 40 ñ<√´>±\T sê‘· |üØø£å‘˚B: ‘·«s¡˝À Á|üø£{ÏkÕÔs¡T.
#·≥º+ ` 1974 ÄdüTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ ì»yÓTÆq yÓTø±ìø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥, m\ÁøϺø£˝Ÿ Ç+»˙]+>¥, m\Áø±ºìø˘‡ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« Á|üC≤s√>∑´, ≈£î≥T+ã dü+πøåeT >∑Ts¡TÁ>±yéT (Vü≤]j·÷D≤)˝Àì uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: ÄHé˝…’Hé˝À.
Vü≤≈£îÿ<ës¡T\qT >∑T]Ô+#·&É+‘√bÕ≥T $T>∑T\T uÛÑ÷eTT\qT n+&é f…© ø£eT÷´ìπøwüHé Ç+»˙]+>¥. XÊK.. sêh+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T, dü+düú ¬s’{Ÿ‡ *$Tf…&é 40 ndæôdº+{Ÿ ˝Àø√ ô|’\{Ÿ, <äs¡U≤düTÔ |ò”E: ñ∫‘·+.
>∑T]Ô+∫, kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*–+∫+~. á ns¡Ω‘·: dü+ã+~Û‘· Áu≤+#·T˝À¢ ;á/ ;f…ø˘ ñrÔs¡í‘·. Vü‰dæŒ≥fi¯¢˝À 1171 dæ$˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ düs¡®Hé b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ f…ø°ïwæj·THé b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. ÄHé˝…’Hé ]õÁùdºwüHé≈£î ∫e]‘˚B: nø√ºãsY 23, 2018.
#·≥º+ neT\T #˚j·T&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #·≥ºã<äΔ+>± dæús¡ ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº˝À¢ |üØø£å πø+Á<ë\T: ôV’≤<äsêu≤<é, ‹s¡T|ü‹, <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~. b˛düTº\ $esê\T... |üP]Ô $esê\≈£î yÓuŸôd’{Ÿ: http://rites.com
��������������������� ���������������������� ����� �
������
�� � �� ������� ���� ���� ���������
��������� ��� ����� �����������
����� ������ ����� ���
������ ���� ���������� ����������������
������ � ��� ����� ��� ����������������
��� ���� �� �����
������ �� ����������� � ����������
����� ������ �� �������
����������� ������������ ��������������
�������� ������������������������������������������������
� �������������������������� � ������������������������ ����� ����� �������� ������ ���� ������ �� ���������
������������������������������������������� ��������������������������
� � ���������������������������������������� ������� �� � ��� ����� ����� � �� ������
� �� �� ������ �� ����� �����
�������� � �������������� �������� � �������������������� ����� ���� ����� ������� ��� ������ ������� �����
������� �������� ����� ������ ������ ������ ������
� � ������������������������������������ � �������� ����� ������� ����� ����������� ��� ���� ����� ��
��������� ����� ����� ������ ������ ������ � ����������� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ������
� �� �� ������
�� ����
�������������������� ��� ������
� ���������������������������������� ����� ������������������������� ��� �������������������������� ��� ���������������������
� � ������������������������������ ������������ ������
� �� ������������������������� ������������� ��� ���������������������������������������������� ��������� � ��������������������������������������
�������������������������������� ���������� ������ ������ �
� �������������������� ��
� ������������� ����� ����� � �� ���� � ������� ������ ������ �����
���������������������������� ���������������������� �� � ����� ������ ���� ��������� ���������� ���� ���������� ���� ��������� �������� ������� ������ ������� �����

����������������������
������������������� ������������������������������������������������ ���������������� �
� ������������
� �������� �� �
� �� �� � ������������������������������������������
� ����������������������������������������������� ��
������������������������������������� �����������
�����������������������������������
� � ������������������������������������������
�������� ���� ������� ����� ����� �����������
�����
� � ���������������������� � �
� �������������������
����������������������
� ��������������������������������������� � ������ ������ ��� ����������������������������������������� � ��������������������� ����������������������������
������������������������������������������� �� � �������������������������������������������� �� ��������� ������ ����� ��� ��������� ������� ������ ���������
����� ���� ��� ���� ������ �������� ����� ���������������������������������������� � �
� �
� �� ���������� ���� ����������������������� � �������� �� � ���� ������� ������� ������� ��� ����������� ���� ���
��������� ������������������������������������ ���������� ������ �� �������� � �� �
� �
� �� ����� ���� ������� ������� �������� ���� ������ �
� � ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��� ����� �� ������������������������������������ � � �� ������������������������������� ����������������
���������� �������� ������ �������� ������� ���� �� � ���������������������������������������� ��������� �������� ���������� ���� ����������� �� ������ �� � ����������������������������� �������� � �
� �����
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������� �� ���� ��������������������� � �� �������������
������������������������ � ��� ��������������������� ��� ���������������������������������������������� �������
� ��������������������������������������������
� � ����������������� � ���������������������������� ��� ������������������������������������������� ���� ���� ���������� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����� ������� ������������ ������ �������� ��������
��������������� � ��������������������������� ����� �������������������� ������������������ ������ ���������� ����������������
� � �������������������������������������������� ��� ������������������� �������������������� �������� �� � ������������������������������ ��� ������� ������������������������
�������������� ���� ���� ���� ������� ������ �������� ����� ������ ���������������������� ���������������������� �� � ����������������������������������������������� �
� � ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������������������������������������� ������������������������ ��� ������� ���� ��� ���� ��� ������ ������ � � �� ����� ��� ������� �������������������� �����������������
� � ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��������������� ������� ��������� � �� ����������� ����������������������������� � ������ � �������
������ �� ������������������������� ������������������ ��������������������������������
� � ����� � ���������������� ��������������� ���������� �� � ���������������������������������������������� ��� ������������������������������������������ � ����� ������� � ������� �
� �������� ���������������� ���������� �����
������������������������������������� � �� � ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ����� ������ ������� ������ �������� �������
� � ����������������� ����������������������������� ������������������������� ������������������������ � � ������������������ ���������� ������������������� � � ����
��������������������������������������������� �� � ��������������������������������������� ������ ����������������������������������������� �������� �� � ����� �� ����� ���� ������ ����� ��������� �� ������ �� �
��������� ��������� ����� ����� � ���� ����������� ���� ���� ������ � ��� ��������� �������� ��� ���������� ������
������������� �� � �������������������������������������� � ��� �� � �������� � ������������������������������� ������������
� ������� � ������������������������������������������ ����� ��������� ��� �������
� ���� �������� ���� ��� ������������������������������������������������ �� � ������������������������������������������������ �
�������� ������� ������ ����� ������ ����� �� ����������������������������������� ������������ �� ������� ���� ��������� ����� ������ �� �� ������� ��������
�������������������������� � �� �� � ����� ������ ���� ������ ����� ���� ���������� ���� ���������������������������������������������� ����� ��� ���������������������������������
� � ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���� ������ ������ � � ��� ���� �������� ������ � � �� ���������������������� � ���� �� �����������������������
���� �������� ������� ������� ������ ����� ��������������� ���� ��������� �� ��� �������� ������ ���� ���� �������������������������������������� ������ ��
��������� ��� ���� ������� ���� ����� ���������� �� � ������������������������������� ��������� �� ������������������������������������������������ ���������� �� �������� ����������

����� �� ����
� ���������
��������� ������ ������
�����������������������������
������������������������������������������������������������������������� ���������������� � � �� ����������
���� ������� ����� ����� ���
������ ���� ���� ����� ���� ���� ������
����������� ������������� ������������� ����� ���������������������������� ������������������������
����������� ������ ���������� ���� ����� ������� ���������������������������� ���������������� ������������
�������� �������������� ������������������ ������� ���� ������� �� ���������� �������������� �������� ���� ����
���������������������������������������������� �������������������� �������������� ����������������������
����� � ���� �� ������� ������� ���� �������� ������ ���� � ������������������������ ������������������� �����
���������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������� ������������ � ���������������������� ������������������������
����������� � ��������������������������������������� ����������� ������������ �������������������������������� ���
����� ��������������������������������������� ��������� �� ����������� ����� ������� ����� ������� ������� ����� ��������� ������ �� ��� ������� �� ��� ��� �������������� ����������� �������������������������������������
��������� ����������� ������ � �� ������� �������� ��������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���� ���� ���� ������ �� ����������� ����� ������ ������ � �� �
����������������������� ������������������ ������������������������������������� ���������� �������������������������������������� �� ����������������������� �������������������������������������
����������������������������������������� ��������� ���� ���� ��������� ����������� ��� ������������������������ ������������������������������� �� ����������� ����������������� ������������������ ��������������
����� ������ �������� ������ ����� ���� ���� ��� ����������������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������� �������������

�����������������������
� �
� �
�������������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������ ��������������� �������� ���� � ��������������������������������������
������������������������������������������� ����� ���� ����� ����� ������ ������ ������� ������
���������������������������������������������� ��� ���� ������������� ���� ���� �������
������������������������������������������������� ��� ����� ����� ���������� ���������� ������
���������������������������������������� ���� ������ ������ ����������� ���� ����� ������� ���� ������� ������ ����������� ���� ���� ���� ����
������������������������������������������� ����������������� ������������������� ����� ������������������������������ � � ��������������������� �� ��������������������������������������
�������������� ���� ����� ���� ������� ������ ����� �������� ������������ ��� ������ ���� ����������������������� ���������������� ������������� �� �� ���
�� ����������������������������
������ �� ����� ������� � ������������ ����� ������� ���� ����� �� ���� ����� ���� �� ����� ������������� ���������������������������������������� �
��������������������������������������������� ���� ��� ������������ ����� ������ ������� ���������������������������������� ������� �������������
���������������������������������������� ������ ����� ��������� ������� ����� ������ ���� ���� ������ �� ����������������������������� � ��������������
���� � ���������� ����������� ������� ������ ������� ���� ����� ��� ����� ������� ���� �������� ��������������������� ���������� ������������������������
������ ����� ���� ��������� ���� ��� ������� ����� �������������������������������������������� ������ �� �������������������� ����������������������������
���������������������� �������������������� ����������������������������������� ������������ �������������������������� �������������
�������������������������������������������� ��������� ������� ������������������������ ���� ���������������������������������������������� ���
������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������� � �� ����������������������������������� �
������������������������������������������� ������������������������������������������� ���� �������� ���� ��������� ����� ��� ������� �
����� ��������� ������ ����� ����� �� ��� ���� ��� ���������������������������������������� ������ ��������������������������������������������
��� �� ������������ ������ ��� ����� ������ ���������������������������������������������� ������������������ ����������������������
��������������������������� �������������� ������� ����� ������ �� ����� ����������� ��� ���������������������������������������
��������� � ���� ����� ���� �������� ��� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ���� ������� ���� ��������� ����� ������ ���� ������� ������
����������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������
�������� ���� �������������� ������ ������� ��� �������� ������� ������� ��� ������ ���� ������� �������������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������� ������� ����� ������� ��� ��� ���
����������������������������������������� ������������������������� �������� ������ ������� ���
��������������������

������������������ ��� ��� ���� �������


���������� �
����
������� ��������������������������������������� ���������������������������������
����� ��� ������ ���������� ������ �������� ������� ������� ���� ��� ���� ��������� ���� ���� ���
�������������������� ��������������������� ������������������������������������������
��������������������������������������������� ������� ������ � ��� ��� ������� ����� ���� ����
�������������������������������������������� ���� ���� ������� �� �� ������������ ���� ����� ���� ��
����� ���� ����� ����� ������� ����� ����������� �� ��������� �� ������� ������ �� ��� ������������ ����
�������������������������������������������� �������������������������������������������
����� ��������� ������� ����������� ������ ���� �������������������������������������
ntnews.com ntadilabad.com  15,  2018-  7

Born-Haber cycle is
CHEMICAL BONDING
Continue from Oct 14th

used to calculate?

Krupakar pendli
Centre Head
Urbane junior colleges
7893774888

INTERMEDIATE
s p e c i a l
J U N I O R
10  15,  2018-  ntnews.com ntadilabad.com

    ?


1.     ‘ ’  19.   ? ?
 ? 1) � 2)  � 1)  
1) 1947 2) 1948 3) �� 4)  2) � �
3) 1952 4) 1938 20.      1935 3)   4) � 
2. 1969        ? 35.          
? 1) � 2)  ��   ?
1) 410 2) 369 3) � �� 4) � � 1)  2) �
3) 350 4) 670 21. , , ,    3) �� 4) 
3. ‘      .   ? 36.      
     ’ 1)  � 2)  �     .    
   ? 3) � �   ?
1)  2) �  4) � �� 1)  � 2)    
3) � � 4)  �� 22.  ,  ,   3) � � 4) ��
4.     ‘  ? 37.      20  
’   ? 1)  � 2)    ,    ? 9951061289
1)  2)  ��� 3) � �� 4)  � 1) � ��
3)  4) � 23.        2) �� ���
5.       ?    100    3) � ��     ?
1)  ��     ? 4)  �� 1) � � 2) � �
2) � 1) �  38.        3)  � 4) ��
3) ��  4) � � 2)  �  ?
6.        ? 3)  �� 4)  �� 1)  ��
1) � 2)  2)  ��� 51.      
3) � � 4)  � 3)  ���    (1872) ?
7. ‘ ’    ? 4)  �� 1)   2) 
1) 
3) 
2) 
4)    39.     
 ?
3) � 4)  
52.  ,    
8. ‘’     ?
1)  2) �
 1)  � 2)  �
3) �� ��
  1858  
    ?
3) �� 4) � 4)  ��� 1)  � 2)  ��
9.      1926    ? 40. 1960      3) �� 4) ��
1)  2) ��  24.            53.       ‘
3) � 4)   ?   ? ’ ().    ?
1) � 2) � � 1)  � 1)   2)  
10.   ‘’    3)   4) ��� 2) �   3)   4) 
 ? 25.       3)  ��  54.    1882 
1) � 2) ��     ? 4)      ?
3) � � 4)  �� 1)  2) � 41.       ? 1)  
11.       ? 3)  4) �� 1)  2)  2) �  �
1) � 2) �
�  26. 1994     3) � 4) �� 3)   �
3) � 4) �        42.       4)  
12.       ? ? 55.     
  ? 1)  � 2) � 1) �� 2)  �  ?
1) 1918,  10 3) � �� 4) � � 3) � � 4) � � 1)  �� (1879)
2) 1919, � 1 27.     43.     ? 2)  � (1890)
3) 1922, � 22  ? 1) � � 2)  3) �  (1877)
4) 1918, � 10 1) � 2)  3) � 4) �� 4) �
13.     ? 3)  4) �� 44.      56. 1861 ‘ ’   
1) �� 2) � ��� 28.      ?  ?    .  
3)  �� 1) � 2)  1)  ��      ?
4) � � 3) � 4)  2) ��   1) � ��, � ��
14.   1948   29.        ? 3)  �� 4) � 2) � ��,  
? 1) �� � 45.     ? 3) � ,  ��
1) � 2)  2) ��   � 1) � � 2) � � 4) � �, �� �
3) �� 4) �� 3) ��   3)  � 4) ��� 57.  1850    
15.  ‘  ’ ? 4)  �� ���  46.        ,   ,  
1) ��� 2)  �� �  ?    ?
3)  4) � � 30.     ? 1)   2)   1) �� �
16.      1)  2)  3)  4) � 2) � 
 1981    3)  4)  47.        3) ��  
 ? 31.      ? 4) �
1)  � 2) � �� ? 1) 1930,  1 2) 1939,  31
3) � 4) � � 1)   �� 2) � 3) 1939,  22 4) 1939,  1
17.   ‘ ’ 3)  � 4)  48. 2018      ? 
? 32.      1) �� � 2)  
1) �� 2) ���  ? 3)  � 1-1 2-2 3-4 4-4 5-3 6-4
7-2 8-4 9-1 10-2 11-3 12-3
3) � �� 1)  �� 2)  � 4) � ��� 13-4 14-4 15-3 16-2 17-1 18-1
4) �� 3) � ��� 4) � 49.        19-2 20-3 21-1 22-2 23-3 24-4
18.   ‘  ’ ? 33.    ?   ? 25-4 26-1 27-2 28-1 29-4 30-2
1)  � 1)  �� 1) � �� 31-1 32-2 33-1 34-2 35-1 36-3
2) � �� 2) � � 2)  � 37-4 38-4 39-4 40-3 41-4 42-2
3) ��� 3)  � 4)   3) � �� 4)   43-1 44-2 45-1 46-2 47-3 48-4
4) � �� 34. ,      50.     49-4 50-3 51-2 52-4 53-3 54-2
55-1 56-2 57-2
12 k˛eTyês¡+ 15.10.2018
ôV’≤<äsêu≤<é

1. øÏ+~ yê{Ï˝À j·TeTTHê q~˝À ø£\eì q~ @~? iv) m\¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº


1) u…{≤« 2) k˛Hé 3) ¬øHé 4) #·+ã˝Ÿ C≤_‘ê - 2
2. ª;Vü‰sY <äT'K<ëj·Tìµ nì @ q~ì |æ\TkÕÔs¡T? a) C…. #=ø±ÿsêe⁄ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+
1) >∑+&Éø˘ 2) <ëyÓ÷<äsY b) |æ.$. qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+
3) ø√dæ 4) ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· c) eTVü‰‘êà>±+BÛ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+
3. øÏ+~ yê{Ï˝À @ q~øÏ ª‘Ó*yêVü≤ q~µ nì ù|s¡T ñ+~? d) ÁobÕ<äkÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº
1) ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä 2) ø£ �cÕí 1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
3) ô|Hêï 4) >√<ëe] 2) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
4. ‘·÷s¡TŒ rs¡+˝À eTVü‰q~øÏ <äøÏåD+>± ñqï Á|ü<Ûëq 3) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
q~ @~? 4) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
1) ø£�cÕí 2) <ëyÓ÷<äsY 3) >√<ëe] 4) ô|Hêï 30. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’+~ @~?
5. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? m) $Tìø±jYT B$, e÷©›e⁄\ eT<Ûä´ qT+∫ 8ì
1) bıqïì q~ - πøs¡fi¯ #Ûêq˝Ÿ yÓfi¯ó‘√+~
2) e÷+&É$ q~ - eTVü‰sêÁwüº _) uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ 8 <˚XÊ\‘√ ñeTà&ç uÛÑ÷ dü]Vü≤<äT›qT
3) Eyê] q~ - >√yê ø£*– ñ+~
4) yÓ’¬>’ q~ - ‘·$Tfi¯Hê&ÉT dæ) eTq<˚X¯ ÁbÕe÷DÏø£ πsU≤+X¯+ 82 1/2 &çÁ^\
6. qs¡à<ë q~ @j˚T sêÁcÕº\ >∑T+&Ü Á|üeVæ≤k˛Ô+~? ‘·÷s¡TŒ πsU≤+X¯+
1) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, sê»kÕúHé, >∑T»sê‘Y Á|üy˚•düTÔ+~ 2) düT>∑+<Ûä Á<äyê´\ ñ‘·Œ‹Ô˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 1) m, _ 2) m, dæ
2) eTVü‰sêÁwüº, sê»kÕúHé, >∑T»sê‘Y 3) Ç~ uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕÔHé, #Ó’Hê, H˚bÕ˝Ÿ <˚XÊ\ >∑T+&Ü nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+~ 3) _, dæ 4) m, _, dæ
3) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, eTVü‰sêÁwüº, >∑T»sê‘Y Á|üeVæ≤düTÔ+~ 3) uÛ≤s¡‘Y˝À |ü≥TºqT n‘·´~Ûø£+>± ø£sêí≥ø£ sêÁwüº+ 31. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~?
4) ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, >∑T»sê‘Y 4) Ç~ uÛ≤s¡‘Y˝À πøe\+ »eT÷à-ø£oàsY sêÁwüº+ ñ‘·Œ‹Ô #˚k˛Ô+~ 1) ø£qTeT n+fÒ ¬s+&ÉT |üs¡«‘ê\ eT<Ûä´ düVü≤»+>±
7. eTVæ≤q~ |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+ @j˚T sêÁcÕº˝À¢ >∑T+&Ü e÷Á‘·y˚T Á|üeVæ≤düTÔ+~ 4) #˚|ü\ ñ‘·Œ‹Ô˝À |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ sêÁwüº+ @s¡Œ&çq s¡Vü≤<ë]
$düÔ]+∫ ñ+~? 15. øÏ+~ yê{Ï˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À »ìà+#·ì q~ @~? nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+~ 2) <√uŸ/n+‘·πs«~ n+fÒ ¬s+&ÉT q<äT\ eT<Ûä´
1) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, >∑T»sê‘Y 1) J\+ 2) NHêuŸ 23. ª<ä*¢sêCŸVü≤sêµ ÇqT|ü Kì» >∑ì @ sêÁwüº+˝À ñ+~? ÁbÕ+‘·+
2) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, sê»kÕúHé, >∑T»sê‘Y 3) düf…¢CŸ 4) _j·÷dt 1) C≤s¡â+&é 2) #Û·rÔdt>∑&Ûé 3) z2/>±&ç«Hé ÄdæºHé •Ks¡+ Væ≤e÷Á~ ÁX‚DT˝À¢ ñ+~
3) sê»kÕúHé, eTVü‰sêÁwüº, >∑T»sê‘Y 16. düf…¢CŸ q~ uÛ≤s¡‘Y˝À @ ø£qTeT >∑T+&Ü Á|üy˚•düTÔ+~? 3) ˇ&çXÊ 4) eTVü‰sêÁwüº 4) eTq<˚X¯ áXÊq´ sêÁcÕº˝À¢ $düÔ]+∫ ñqï Væ≤e÷\
4) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, sê»kÕúHé, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ 1) wæ|æÿ˝≤ 2) Hê<∏äT˝≤ 24. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’q$ @$? j·÷\qT |üPsê«+#·˝Ÿ |üs¡«‘ê\T nì |æ\TkÕÔs¡T.
8. »‘·|üs¡#·+&ç. 3) s√Vü≤‘·+>¥ 4) CÀõ˝≤ m) ≈£î&É+≈£îfi¯+ nDT $<äT´‘Y πø+Á<ëìï nyÓT]ø± 32. øÏ+~ yê{Ï˝À düVü‰´Á~ |üs¡«‘ê˝À¢ $düÔ]+∫ ñqï
q~ ñ|üq~ 17. øÏ+~ yê{Ï˝À ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· ñ|üq~ ø±ì~? düVü‰j·T+‘√ ì]àdüTÔHêïs¡T ø£qTeT\T @$?
i) qs¡à<ë a) neTsêe‹ 1) e÷qdt 2) c˛´ø˘ _) »\ $<äT´‘YqT eTq<˚X¯+ uÛÑ÷{≤Hé qT+∫ m) uÀsY |òü÷{Ÿ ø£qTeT _) ¬ø’eT÷sY ø£qTeT
ii) ‘·|ü‹ b) #Ój˚T´s¡T 3) dü+ø√wt 4) &ç≈£Lÿ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£î+{À+~ dæ) <∏ë˝Ÿ |òü÷{Ÿ ø£qTeT &ç) bÕ˝Ÿ |òü÷{Ÿ ø£qTeT
ii) ô|Hêï c) uÒ‘·T˝Ÿ 18. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? dæ) eTq<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï »\ $<äT´‘Y πø+Á<ëìï 1) m, _ 2) m, dæ
iv) ø±y˚] d) ‘êyê 1) n\ø£q+<ä, uÛÑ^s¡~∏ q<äT\T ª<˚eÁ|üj·÷>¥µ e<ä› 1902˝À ø±y˚] q~ô|’ •edüeTTÁ<ä+ e<ä› ì]à+#ês¡T 3) m, _, dæ 4) m, _, dæ, &ç
1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b ø£\TkÕÔsTT 1) m, _ 2) _, dæ 3) m, dæ 4) m, _, dæ 33. »‘·|üs¡#·+&ç.

<˚X¯+˝À bı&ÉyÓ’q ªuÛÑ÷ô|Hé Vü≤C≤]ø±µ e+‘ÓqqT @ q~ô|’ ì]à+#ês¡T?


2) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
3) i-b, ii-a, iii-d, iv-c 25. ‘Ó\+>±D˝À n‹ ‘·≈£îÿe »HêuÛ≤ ñqï õ˝≤¢\T C≤rj·T bÕs¡Tÿ\T sêÁcÕº\T
4) i-d, ii-c, iii-b, iv-a b˛{°|üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+ es¡Tdü>±? i) õyéT ø±¬s“{Ÿ a) ˇ&çXÊ
1) »q>±eT, »–‘ê´\, Ä~˝≤u≤<é ii) |æHé yê´© b) ñ‘·ÔsêK+&é
9. ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~ eTq <˚X¯+˝À @j˚T sêÁcÕº\
>∑T+&Ü Á|üeVæ≤k˛Ô+~? C≤Á>∑|ò” 2) »–‘ê´\, sê»qï dæ]dæ\¢, es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé
3) sê»qï dæ]dæ\¢, ø£Ø+q>∑sY, CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\
iii) ø£HêΩ c) Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ
1) dæøÏÿ+, ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ iv) _‘·ÔsY ø±ì>∑ d) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ
2) nk˛+, dæøÏÿ+ 4) ø=eTTs¡+;Û+ ndæbòÕu≤<é, sê»qï dæ]dæ\¢, »q>±eT 1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
3) ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ, nk˛+ 2) n\ø£q+<ä, |æ+&ÜsY q<äT\T ªø£s¡DY Á|üj·÷>¥µ e<ä› 26. »‘·|üs¡#·+&ç. 2) i-c, ii-a, iii-d, iv-b
4) ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ, nk˛+, dæøÏÿ+ ø£\TkÕÔsTT C≤_‘ê - 1 C≤_‘ê - 2 3) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
10. øÏ+~ yê{Ï˝À @ q~øÏ ªC≤rj·T »\ e÷s¡Z+ - 3) >∑+>±, j·TeTTHê q<äT\T ªÁ|üj·÷>¥sêCŸµ e<ä› i) ø£+~>∑˝Ÿ >∑T≥º\T a) es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé 4) i-b, ii-c, iii-d, iv-a
2µqT Á|üø£{Ï+#ês¡T? ø£\TkÕÔsTT ii) j·T\¢+&É¢bÕ&ÉT>∑T≥º\T b) KeTà+ 34. 2017 ùdº{Ÿ bòÕ¬sdtº ]b˛sYº Á|üø±s¡+ XÊ‘·+
1) >∑+>± 2) e÷+&É$ 4) n\ø£q+<ä >∑+>√Á‹ e<ä› »ìàdüTÔ+~ iii) cÕu≤<é >∑T≥º\T c) eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |üs¡+>± <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£+>± n≥M $d”Ôs¡í+
3) >√<ëe] 4) ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· 19. ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À s¡;ø±\+˝À >√<ÛäTeT |ü+≥ iv) q+<ä–] >∑T≥º\T d) q\¢>=+&É ñqï sêÁcÕº\T @$?
11. ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~ nk˛+˝Àì @ ÁbÕ+‘·+˝À qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd düeTTÁ<ä+ @~? 1) i-c, ii-a, iii-d, iv-b 1) eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #Û·rÔdt>∑&Ûé
yÓTÆ<ëq+˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔ+~? 1) nπs_j·÷ düeTTÁ<ä+ 2) ã+>±fi≤U≤‘·+ 2) i-d, ii-a, iii-b, iv-c 2) $TCÀsê+, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ
1) <äTÁ_ 2) kÕ~j·÷ 3) Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+ 3) i-a, ii-b, iii-c, iv-d 3) $TCÀsê+, ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ
3) õ<Û√˝Ÿ 4) &ÜœHé cÕu≤CŸ|üPsY 4) eT<Ûä´<Ûäsê düeTTÁ<ä+ 4) i-d, ii-c, iii-b, iv-a 4) ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ, #Û·rÔdt>∑&Ûé
12. <˚X¯+˝À bı&ÉyÓ’q ªuÛÑ÷ô|Hé Vü≤C≤]ø±µ e+‘ÓqqT 20. »‘·|üs¡#·+&ç. 27. CÀ>∑T\+ã >∑<ë«\ õ˝≤¢ @j˚T sêÁcÕº\‘√ 35. Á|ü‹bÕ<äq (m): q\¢πs>∑&ç H˚\\T nHêÁs¡ú
@ q~ô|’ ì]à+#ês¡T? q<äT\T »qàkÕúHê\T dü]Vü≤<äT›qT |ü+#·T≈£î+{À+~? e´ekÕj·÷ìøÏ #ê˝≤ nqT≈£L\+
1) u≤s¡ø˘ 2) e÷qdü 3) ˝ÀVæ≤‘Y 4) rkÕú i) ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä a) u≤˝≤|òü÷{Ÿ |üs¡«‘ê\T 1) ø£sêí≥ø£, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 2) ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêÁwüº ø±s¡D+ (ÄsY): Ç$ ‘˚eTqT ì\« #˚düT≈£îH˚ X¯øÏÔì
13. »‘·|üs¡#·+&ç. ii) eT+Jsê b) esêVü≤ |üs¡«‘ê\T 3) Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, #Û·rÔdt>∑&Ûé ‘·≈£îÿe>± ø£*– ñ+{≤sTT
q~ »qàkÕúq+ iii) ø±y˚] c) ÁãVü≤à–] |üs¡«‘ê\T 4) eTVü‰sêÁwüº, #Û·rÔdt>∑&Ûé 1) (m) (ÄsY)\T dü¬s’qy˚. (m)≈£î (ÄsY) dü¬s’q $es¡D
i) sê$ a) yÓ]Hê>¥ iv) ô|Hêï d) q+~<äTs¡Z |üs¡«‘ê\T 28. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’+~ @~? 2) (m) (ÄsY)\T dü¬s’qy˚. (m)≈£î (ÄsY) dü¬s’q $es¡D
ii) düf…¢CŸ b) u≤sê˝≤bÕÃ˝≤ 1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b m) yÓTT‘·Ô+ |ü+≥ $d”ÔsêíìøÏ, ìø£s¡ kÕ>∑T $d”ÔsêíìøÏ ø±<äT
iii) J\+ c) s√Vü≤‘·+>¥ 2) i-b, ii-a, iii-c, iv-d eT<Ûä´ ìwüŒ‹Ôì |ü+≥ kÕ+Á<ä‘· n+{≤s¡T 3) (m) dü¬s’+~, ø±˙ (ÄsY) dü]ø±<äT
iv) NHêuŸ d) sêø±dæ düs¡düT‡ 3) i-c, ii-d, iii-b, iv-a _) 2016-17 dü+e‘·‡s¡+˝À sêÁwüº dü>∑≥T kÕ+Á<ä‘· 4) (m) dü]ø±<äT, ø±˙ (ÄsY) dü¬s’+~
1) i-b, ii-c, iii-d, iv-a 4) i-b, ii-a, iii-d, iv-c düTe÷s¡T 1.25>± ñ+~
2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b 21. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? dæ) n‘·´~Ûø£ |ü+≥ kÕ+Á<ä‘· ø£Ø+q>∑sY˝À ñ+~ düe÷<ÛëHê\T
3) i-d, ii-a, iii-b, iv-c 1) <∏ÓsTTHé ÁbÕC…≈£îº - sê$ q~ 1) m, _ 2) _, dæ 1.2 2.3 3.4 4.3 5.2
4) i-d, ii-c, iii-b, iv-a 2) düT+πøX¯ó\ ÁbÕC…≈£îº - ø£ �cÕíq~ 3) m, dæ 4) m, _, dæ 6.3 7.2 8.4 9.3 10.4
14. dæ+<Ûä÷ q~øÏ dü+ã+~Û+∫ øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? 3) <ä÷˝ŸVü≤dæÔ ÁbÕC…≈£îº- NHêuŸ 29. »‘·|üs¡#·+&ç. 11.2 12.3 13.2 14.3 15.3
1) \&ÉUŸ, »kÕÿsY |üs¡«‘· ÁX‚DT\ eT<Ûä´ >∑T+&Ü 4) Ç#·Ã¤+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº Á|ü‹bÕ<äq - >√<ëe] C≤_‘ê - 1 16.1 17.2 18.4 19.4 20.2
Á|üeVæ≤düTÔ+~ 22. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? i) <˚yê<äT\ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+
21.2 22.1 23.2 24.2 25.4
2) Ç~ »eT÷à-ø£oàsY˝Àì ª<ëyéT#√ø˘µ e<ä› 1) eTq <˚X¯+˝À ø£sêí≥ø£ sêÁcÕºìï ªdüT>∑+<Ûä Á<äyê´\ ii) ø£+‘·q|ü*¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+
26.3 27.1 28.1 29.4 30.2
‘√≥µ nì |æ\TkÕÔs¡T iii) ø£\«≈£î]Ô m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+
31.3 32.2 33.4 34.3 35.3.
k˛eTyês¡+ 15.10.2018 13
ôV’≤<äsêu≤<é

@.z VüQ´yéT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|ü#·T]+∫q |üÁ‹ø£ ù|s¡T @$T{Ï?


1. ø£\ø£‘êÔ q>∑s¡ ìsêà‘· mes¡T? dæ) ø±+Á¬>dt düuÛÑT´&ÉT ø±<äT ùwø˘ düj·T´<é $Tj·÷
m) Vü≤øÏHé‡ _) ÁbÕì‡dt&˚ môd’‡,ø±ìùdºãT˝Ÿ Á|ü‘˚´ø£+ &ç) ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT
ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+
dæ) C≤uŸ #êsêïø˘ &ç) d”ºyÓHédüHé 24. ªª&É÷ ÄsY &Ó’µµ nqï ìHê<ä+ @ ñ<ä´eT+˝À e∫Ã+~?
bò˛Hé: 9652748580
2. yêk˛ÿ&ç>±e÷≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏq ø±*ø£{Ÿ sêE
mes¡T? uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘· m) Vü≤√+s¡÷˝Ÿ ñ<ä´eT+
_) #·+bÕs¡Hé dü‘ê´Á>∑Vü≤+
m) u≤s√“&Ü _) C≤yÓT]Hé Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T? dæ) dü«<˚o ñ<ä´eT+ m) 1850 _) 1851
dæ) nãT›˝Ÿ eTJ<é &ç) nãT›˝Ÿ \r|òt m) 1860 _) 1857 dæ) 1947 &ç) 1852 &ç) øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷ ñ<ä´eT+ dæ) 1852 &ç) 1853
3. >∑T»sê‘Y bÕ\≈£î&ÉT ãVü≤<ä÷sY cÕqT nπs_j·÷ 13. uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘· dü+Á>±eT+˝À ªªÁ|ò” Ç+&çj·THé 25. X¯+ø£sê#ês¡T´\yês¡T uÀ~Û+∫q ‘·‘·Ô«XÊÁdüÔ+ @~? 41. &Ó’¬sø˘º j·÷ø£åHé &˚ / Á|ü‘·´ø£å b˛sê≥+ s√E
düeTTÁ<ä+˝À eTT+∫ #·+|æ &Éj·T÷´qT ÄÁø£$T+∫ ˝…õj·THéµµ nqT ôd’Hê´ìï ‘·j·÷s¡T #˚dæq yês¡T m) n<Ó’«‘·+ _) <Ó’«‘·+ Væ≤+<ä÷ eTTdæ¢+\ ø£\Vü‰\ e\q nkÕ<Ûës¡D
q b˛s¡TÃ^dt >∑es¡ïsY mes¡T? mes¡T? dæ) C…’ì»+ &ç) ôd’|òæ»+ s¡ø£ÔbÕ‘·+ »]–q #√≥T @~?
m) ÁbÕì‡dt &û Ä*à&Ü m) $.&ç. kÕes¡ÿsY _) düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt 26. ªªÇ+øÏ«˝≤uŸ õ+<ëu≤<éµµ nqT ìHê<ä+ me]øÏ m) \ø√ï _) ø£\ø£‘êÔ
_) e÷]ºHé Ä˝ŸbòÕH√‡~k» dæ) sêuŸ_Vü‰Ø uÀdt &ç) e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ dü+ã+~Û+∫+~? dæ) |ü+C≤uŸ &ç) &Ûç©¢
dæ) Ä\T“ø£sYÿ 14. sö\‘Y #·≥º+ neT\T dü+<äs¡“¤+˝À uÛ≤s¡‘· yÓ’ÁkÕsTT m) ˝≤˝≤ \»|ü‹sêjYT _) düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt 42. ªª>±+BÛJ ø±ì¸j·THé‡ ø°|üsY µµ nì |æ*∫q yês¡T mes¡T?
&ç) ˙Hê`&É`≈£îqΩ mes¡T? dæ) uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ &ç) ∫‘·Ôs¡+»Hé <ëdt m) >√K˝Ò _) ‹\ø˘
4. ˝Àø˘Væ≤‘·yê~>± b˛s¡Tbı+~q eTVü‰sêÁwüº≈£î m) ˝≤sY¶ #Û˚yéT‡ |òüsY¶ _) ˝≤sY¶ yêyÓ˝Ÿ 27. •yêõì >∑Ts¡TÔ#˚dü÷Ô yê]¸ø£ |ü+&ÉT>∑\T ìs¡«Væ≤+ dæ) sê»>√bÕ\#ê] &ç) e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ
#Ó+~q dü+|òüT dü+düÿs¡Ô mes¡T? dæ) ˝≤sY¶ Ç]«Hé &ç) ˝≤sY¶ Ø&ç+>¥ ∫q yês¡T mes¡T? 43. dü]Vü≤<äT› >±+BÛ>± ù|s¡T >±$+∫q yês¡T mes¡T?
m) õ.õ.n>±s¡ÿsY 15. Vü≤+≥sY ø£$TwüHéqT @ dü+|òüT≥q ‘·sê«‘· m) ˝Àø£e÷q´ ‹\ø˘ _) »eVü≤sY˝≤˝ŸHÓÁVüQ m) eTVü≤à<ë© õHêï _) $H√uÛ≤ u≤y˚
_) sê»sêyÓ÷àVü≤HésêjYT ìj·T$T+#ês¡T? dæ) <ë<ëu≤sTT HÍs√J &ç) s¡M+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY dæ) KHé nãT›˝Ÿ &ç) ãÁ<äTB›Hé ‘ê´;®
dæ) >√bÕ\ Vü≤] <˚XŸeTTUŸ m) u…+>±˝Ÿ $uÛÑ»q _) 1857 ‹s¡T>∑Tu≤≥T 28. Á_{°wt Ç+&çj·÷˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº @sêŒ≥T #˚dæq 44. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ $uÛÑ»q <˚ì qT+&ç ñ<䓤$+∫q~?
&ç) <˚y˚+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY dæ) »*j·THé yê˝≤u≤>¥ &ç) u≤¢ø˘`Vü≤√+ dü+|òüT≥q #·≥º+ @~? m) 1935 uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« #·≥º+
5. $Á>∑Vü≤sê<Ûäq, ≈£î\ e´edüú ìs¡÷à\q $<Ûäyê|ü⁄q]« 16. dæbÕsTT\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T »]–q|ü⁄&ÉT uÛ≤s¡‘· m) 1813 #ês¡ºsY #·≥º+ _) 1909 yÓTT+{À e÷πs¢ dü+düÿs¡D\T
yêVü≤+ \øå±´\T>± ÁbÕs¡úHê düe÷C≤ìï mes¡T >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ mes¡T? _) 1773 ¬s>∑T´˝Ò{Ï+>¥ #·≥º+ dæ) 1919 eTÚ+fÒ>¥ #Û˚yéT‡ |òüsY¶ #·≥º+
kÕú|æ+#ês¡T? m)düsY<∏ëeTdt sê©>¥ _) ˝≤sY¶ ø±ì+>¥ dæ) 1833 #ês¡ºsY #·≥º+ &ç) eTÚ+{Ÿ u≤≥Hé Á|üD≤[ø£
&ç) 1784 |æ{Ÿ‡ Ç+&çj·÷ #·≥º+ 45. uÛ≤s¡‘· C≤rjÓ÷<ä´e÷ìøÏ nqT≈£L\+>± Á|üC≤_Û
29. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ kÕ«‘·+Á‘·´+ bı+~q|ü⁄&ÉT ñqï ÁbÕj·÷ìï ùdø£]+#·T≥≈£î Ç+>±¢+&é˝À n$s¡fi¯
Ç+>±¢+&é Á|ü<Ûëì mes¡T? ø£èwæ #˚dæq C≤rj·Tyê~ mes¡T?
m) eTÚ+{Ÿ u≤≥Hé _) $HédüºHé #·]Ã˝Ÿ m) düTπs+Á<ä Hê<∏é u…qØ®
dæ) n{°¢ &ç) ˝≤sY¶C≤Hé s¡ôd‡˝Ÿ _) <ë<ëu≤jYT HÍs√J
30. 1946˝À @sêŒ≥T #˚dæq eT<Ûä´+‘·s¡ πø_HÓ{Ÿ dæ) >√bÕ\ ø£èwüí >√K˝Ò
n<Ûä´≈£åî&ÉT mes¡T? &ç) ˝≤˝≤\»|ü‹sêjYT
m) e\¢uÛ≤jYT|üfÒ˝Ÿ _) sê»>√bÕ\#ê] 46.19e X¯‘êã›+˝À Ád”Ô\qT $<ä´e+‘·T\qT #˚j·T&Üì
dæ) sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é &ç) »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüQ øÏ n‘·´+‘· ø£èwæ #˚dæqyês¡T?
31. @ #·≥º+ <ë«sê eTTdæ¢+\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ìjÓ÷»ø£ m) ˝≤sY¶ yÓTø±˝Ò _) &ç.¬ø. ø±πs«
esêZ\T πø{≤sTT+#ês¡T? dæ) áX¯«s¡ #·+Á<ä $<ë´kÕ>∑sY
m) 1909 Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ #·≥º+ &ç) $*j·T+ u…+{Ï+ø˘
_) 1919 Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ #·≥º+ 47. dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡rj·T >∑es¡ïsY
dæ) 1935 uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« #·≥+ »qs¡˝Ÿ mes¡T?
&ç) 1861 Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ #·≥º+ m) eTÚ+{Ÿ u≤≥Hé _) sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é
32. ªªuÛ≤s¡‘· $|ü¢yêìøÏ e÷‘·µµ nì me]ì |æ*#ês¡T? dæ) dü∫Ã<ëq+<ä dæqΩ &ç) sê»>√bÕ\#ê]
m) düs√õì Hêj·TT&ÉT _) ns¡TD≤ ndü|òt n© 48. e+<˚e÷‘·s¡+ Çø£ÿ&É ‘=\T‘· Á|ü#·T]+#ês¡T?
dæ) ø£düTÔsꓤ>±+BÛ &ç) _ø±õ ø±eT m) Vü≤]»Hé _) ^‘ê+»*
33. dü+>∑+ kÕVæ≤‘·´ uÛ≤wü @~? dæ) Äq+<éeTsƒY &ç) πødü]
m) myéT.õ.s¡q&˚ dæ) ˝≤sY¶ *≥ºHé &ç) ˝≤sY¶C≤Hé yê¬sHé‡ m) ‘Ó\T>∑T _) dü+düÿè‘·+ 49. #ê]àHêsYqT ì]à+∫q~ mes¡T?
_) Ä‘êàsê+ bÕ+&ÉTs¡+>∑ 17. Nsê\ ` ù|sê\ ñ<ä´eT+ <˚ìøÏ e´‹πsø£+>± »]–+~? dæ) ‘·$Tfi¯+ &ç) ÁbÕø£è‘·+ m) ndü|òt C≤V”≤\T _) ≈£î‘·TuŸcÕV”≤\T
dæ) <ë<ëJ ø=+&É<˚yé m) ôd’eTHé ø£$TwüHé 34. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq|ü⁄&ÉT ø±+Á¬>dt dæ) yÓTT>∑˝Ÿ bÕ\≈£î&ÉT &ç) {Ï|ü düT˝≤ÔHé
&ç) áX¯«s¡ #·+Á<ä $<ë´kÕ>∑sY _) øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷ ñ<ä´eT eT<䛑·T≈£î n<Ûä´≈£åî&ÉT mes¡T? 50. 1924 u…˝≤Z+ ø±+Á¬>dt düe÷y˚XÊ\≈£î n<Ûä´ø£å‘·
6. sêeTø£èwüí $TwüHéqT kÕ«$T $y˚ø±q+<ä mø£ÿ&É, dæ) $T+{Àe÷πs¢ dü+düÿs¡D\≈£î m) ø±eTsêCŸ _) »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüQ eVæ≤+∫q~ mes¡T?
m|ü&ÉT kÕú|æ+#ÓqT? &ç) Nsê\ eTTì‡bÕ*{° @sêŒ≥T≈£î dæ) C…._.ø£è|ü˝≤˙ &ç) >±+BÛ m) C≤]®j·T÷˝Ÿ _) düs√õì Hêj·TT&ÉT
m) yÓ\÷¢s¡T (1897) _) uÒ\÷s¡T(1897) 18. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº m|ü&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T? 35. ªªkÕ«‘·+Á‘·´+ Hê »qàVü≤≈£îÿµµ nqï yê≈£îÿ me]øÏ dæ) >±+BÛ &ç) düTπs+Á<äHê<∏é u…qØ®
dæ) ø£\ø£‘êÔ (1867) &ç) u≤sêq>∑sY (1867) m) 1955 qe+ãsY _) 1955 &çôd+ãsY dü+ã+~Û+∫+~? 51. 1905˝À dü¬s«+{Ÿ‡ Ä|òt Ç+&çj·÷ kıôd’{°ì
7. u…+>±˝Ÿ ¬>õ{Ÿ (1780) |üÁ‹ø£qT kÕú|æ+∫q~ mes¡T? dæ) 1956 nø√ºãsY &ç) 1957 &çôd+ãsY m) HÓÁVüQ _) e\¢uÛ≤jYT|üfÒ˝Ÿ mes¡T kÕú|æ+#ês¡T?
m) >√bÕ\ ø£èwüí >√K˝Ò _) j·T+. j·T+. e÷\e´ 19. Ç\“sYº_˝Ÿ @ yÓ’ÁkÕjYT ø±\+˝À Á|ü‹bÕ~+#ês¡T? dæ) düTπs+Á<äHê<∏é u…qØ® &ç) ‹\ø˘ m) »e÷ï˝≤˝Ÿ ãC≤CŸ
dæ) sêãsYºHÓ’{Ÿ &ç) C….¬ø. Væ≤ø°ÿ m) ˝≤sY¶ ]|üŒHé _) ˝≤sY¶ *≥ºHé 36. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT<ä{Ï eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé @~? _) >√bÕ\ ø£èwüí >√K˝Ò
8. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï Á_{°wt sêDÏ Á|ü‹ì~Û>± Á|ü<∏äeT+>± dæ) yê¬sHéùV≤dæº+>¥ &ç) u…+{Ïø˘ m) ø£\ø£‘êÔ _) eTÁ<ëdt dæ) uÛÀ>∑sêE |ü{≤º_Û d”‘·sêeTj·T´
bÕ*+∫q yÓ’ÁXÊsTT mes¡T? 20. ªª~ ÁbÕã¢yéT Ä|òt s¡÷|”µµ |ü⁄düÔø£ s¡#·sTT‘· mes¡T? dæ) u§+u≤sTT &ç) &Ûç©¢ &ç) <ë<ëu≤sTT HÍs√J
m) sêãsYº¬ø’¢yé _) ˝≤sY¶ &É˝ÖΩdæ m) >±+BÛ _) n+uÒ<äÿsY 37. 1859 @.z VüQ´yéT uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|ü#·T]+∫q
dæ) ˝≤sY¶ ø±ì+>¥ &ç) yê¬sHé ùV≤dæº+>¥ |üÁ‹ø£ ù|s¡T @$T{Ï?
9. e´ekÕj·T, yêDÏ»´ XÊKqT @ sê»Á|ü‹ì~Û ø±\+
dæ) CÀ´‹u≤|üP˝Ò &ç) HÓÁVüQ
m) ~ Ç+&çj·÷ _) ~ ù|Á{Ïj·÷{Ÿ düe÷<ÛëHê\T
21. <äj·÷q+<ä düs¡dü«‹ yÓTT<ä{Ïù|s¡T @$T{Ï?
˝À kÕú|æ+#ês¡T? m) <äj·÷q+<äT&ÉT _) qπs+Á<äHê<∏é<ä‘êÔ dæ) ~ u…+>±˝Ÿ &ç) ~ |”|ü⁄˝Ÿ‡ 1.dæ 2._ 3.&ç 4.dæ 5._
m) &ÉÁ|òæHé _) m*®Hé dæ) ]|üŒHé &ç) ˝≤sY¶y˚TjÓ÷ dæ) eT÷\X¯+ø£sY &ç) düT+≈£î<ÛäsY 38. bÕ˝…>±s¡T dü+düúqT ìùw~Û+∫q~ mes¡T? 6._ 7.&ç 8.dæ 9.&ç 10.m
10. Áø°.X¯. 1904˝À |üsêedüTÔ |ü]s¡ø£åD #·{≤ºìï 22. uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt yÓTT<ä{Ï eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åî m) dæ.|æ.ÁuÖHé _) <∏ëeTdt eTÁH√ 11.&ç 12.m 13.dæ 14.m 15.dæ
Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á|üeTTK >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ mes¡T? sê\T mes¡T? dæ) ns¡úsY ø±≥Hé &ç) s¡÷<∏äsY|òüsY¶ 16._ 17.&ç 18._ 19.m 20._
m) ˝≤sY¶ ø£s¡®Hé _) ˝≤sY¶ m*®Hé m) düs√õì Hêj·TT&ÉT _) nì_ôd+{Ÿ 39. eTVü‰‘êà>±+BÛ dü+bÕ<äø£‘·«+ eVæ≤+∫q Ä+>∑¢ 21.dæ 22._ 23.dæ 24.&ç 25.m
dæ) ˝≤sY¶ sêø˘‡&ÍHé &ç) ˝≤sY¶HêsYÔ dæ) düT#˚‘ê ø£è|ü˝≤˙ &ç) <äTsêZu≤jYT <˚XŸeTTUŸ yês¡ |üÁ‹ø£ @~? 26.dæ 27.m 28._ 29.dæ 30.&ç
11. uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt yÓTT<ä{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT mes¡T? 23. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq düeTj·T+˝À m) ø±eTHé bÕ˝Ÿ _) C…’Væ≤+<é 31.m 32.&ç 33.dæ 34.dæ 35.&ç
m) eTVü≤‘êà>±+BÛ _) nì_ôd+{Ÿ eTVü‰‘êà>±+BÛ? dæ) j·T+>¥ Ç+&çj·÷ &ç) πødü] 36._ 37.m 38._ 39.dæ 40.&ç
dæ) <ë<ëu≤sTTHÍs√J &ç) &ÉãT¢´. dæ. u…qØ® m) ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ düuÛÑT´&ÉT 40. eTq<˚X¯+˝À yÓTT<ä{Ï ¬s’\T e÷s¡Z+ y˚dæq dü+e 41._ 42.dæ 43.dæ 44.&ç 45._
12. Á_{°wt yês¡T Ç+&çj·÷˝À ã&Ó®{ŸqT m|ü&ÉT _) ø±+Á¬>dt »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø ‘·‡s¡+ @~? 46.dæ 47.&ç 48.dæ 49._ 50.dæ
51._
13
þ¼÷ªî¦ô¢Ù 15 ÍÚÁdñô¢ª 2018 -„ email: help@eenadupratibha.net

DATA SUFFICIENCY
In every bank exam we can get 5 questions
from this model. Once you become familiar with
the directions, you will find these problems are
What is the age of the A?
easier than regular arithmetic problems. These
questions require much less calculation than
standard problem solving. Evaluate rather than Some tips to solve Data Sufficiency
calculate.
Data sufficiency questions consist of a question followed by two/three questions easily...
Directions (Q. 1-5): Each of the questions statements. Your job is to decide whether the information in the statements H Write down what you absolutely need
below consists of a question and two state- in order to find certain quantities.
ments numbered I and II are given below it. You (taken alone or together) is sufficient to answer the question. If you know what information you need to
have to decide whether the data provided in the solve the question, then you can find in
statements are sufficient to answer the ques- which statement you get it.
tion. Read both the statements and give
answer: H Don’t look at the statements together.
Try all the possibilities offered by each
(1) If the data in Statement I alone is sufficient
statement individually whether it is
to answer the question, while the data in
sufficient to solve the question. If not try
Statement II alone is not sufficient to answer
with two statements and then three.
the question.
H Be on the lookout for statements that
(2) If the data in statement II alone is sufficient
to answer the question, while the data in give no new information.
Statement I alone is not sufficient to answer The area of a square, for example,
the question. contains just as much information as the
side length of the square. If you know the
area, you can find the side length;
Writer conversely, if you know the side length,
you can find the area.
Dr. G.S. Giridhar, Director
RACE Institute, Hyderabad statements and decide whether the data provid-
ed in the statement(s) are sufficient to answer
the given question. (IBPS PO – 2017)
(3) If the data in Statement I alone or in
Difference of C.I. and S.I., for one year when
Statement II alone is sufficient to answer the
calculated independently on a principal amount
question.
of Rs.15000?
(4) If the data in both the Statements I and II are 1) A&B 2) B&C 3) Any two participated in the sports.
4) 1 & 2 5) None of these Statement I: Difference of rate of interest
not sufficient to answer the question. II. The number of girls in the school is 25%
between C.I. and S.I. is 3.8%.
(5) If the data in both the Statements I and II 7. What is the rate of interest on an amount of more than the number of boys who partic-
Rs.7500? ipated in the sports. Statement II: Ratio of rate of interest for C.I.
together are necessary to answer the
and S.I. is 3 : 8.
question. A. The amount is lent for 3 years 1. Statement I alone are sufficient to answer
the question, while statement II alone are 1. Data in Statement I alone, is sufficient to
1. In how many years a simple interest of B. The simple interest received is Rs.1125
not sufficient to answer the question. answer the question, while the data in
Rs.3840 will be earned at 6% p.a? C. The difference between simple and com-
Statement II alone, is not sufficient to answer
I. The simple interest received for three pound interest for 2 years is Rs.18.75 2. Statement II alone are sufficient to answer
the question.
years on the same sum and at the same the question, while statement I alone are
not sufficient to answer the question. 2. Data in Statement II alone, is sufficient to
rate of interest is Rs.2880.
II. The compound interest earned is more
than simple interest during that period.
2. How many runs were scored by Vikram in his
IBPS POs 3. Either statement I alone or statement II
alone are sufficient to answer the ques-
tion.
answer the question, while the data in
Statement I alone, is not sufficient to answer
the question.
3. Data either in Statement I or in Statement II
4. Both the statements I and II together are
12th match? Quantitative Aptitude not sufficient to answer the question.
alone, is sufficient to answer the given ques-
I. His average after 12 matches was 55. tion.
II. The average of Vikram in 11 matches was 5. Both the statements I and II together are
1) A & B 2) B & C 3) C only 4. Data even in Statement I and II together, is
48 and was increased by 7 after 12th necessary to answer the question.
not sufficient to answer the question.
match. 4) 1 or 3 5) Any two 12. Direction: Each of the question given
5. Data in both Statement I and II together, is
3. How many articles were purchased? 8. What is the value of 8x + 5y? below consist of a question and two state-
necessary to answer the question.
A. 14y - 56 = 0 ments numbered I and II given below it.
I. 20% discount is offered on all the articles 14. Direction: The following question consists
B. x2 - 11x + 30 = x2 - x Read both the statements and decide
that cost above Rs.500. of few statements along with it. You have to
C. x2 - 2xy + y2 - 1 = 0 whether the data provided in the state-
II. A total of Rs.9630 was spent on the article determine which of the following
ment(s) are sufficient to answer the given
with labelled price Rs.668.75. 1) A & B 2) B & C 3) A & C statement/statements are necessary to answer
question. (IBPS PO – 2017)
4. In how many days 28 men can complete 4) All the three 5) Any two the question. (IBPS PO – 2017)
Sum of two, 2-digit positive numbers (given
work A? 9. What is the age of the A? A box contains 10 tube lights, fewer than half
that the numbers are formed by reversing
I. 42 men can complete work A in 12 days. A) The average age of A, B and C is 16 (swapping) their own digits) is equal to? of which are defective. Two tube lights are to be
II. Work B, which is 75% of Work A will be fin- years. drawn simultaneously from the box. If ‘n’ of the
Statement I: Sum of the two digits is 13.
ished by 28 men in 13.5 days. B) The average age of A, C and D is 21 lights in the box are defective, what is the value
Statement II: Difference of the two digits is 5
5. Find the time taken by the train to cross the years. of n?
while product of digits is 24.
platform? C) The average age of B and C is 17 years. I. The probability that the two tube lights to be
1. Data in Statement I alone, is sufficient to
I. The speed of the train is 54 kmph. 1) A and B 2) B and C 3) A and C drawn will be defective is 1/15.
answer the question, while the data in
II. The length of the platform is two times the 4) All the three 5) None of these II. The probability that one of the tube lights to
Statement II alone, is not sufficient to answer
length of the train. 10. What is the profit on selling 5 books? be drawn will be defective and the other will
the question.
Directions (Q.6-10): Each of the following not be defective is 7/15.
A. The cost price of 3 books is Rs.105. 2. Data in Statement II alone, is sufficient to
questions below consists of a question and 1) Only statement I is sufficient.
B. Rs.25 profit is made on each book. answer the question, while the data in
three statements denoted by A, B and C. You Statement I alone, is not sufficient to answer 2) Only statement II is sufficient.
C. Selling price of a book and a pen is Rs.45.
have to study the questions and the statements the question. 3) Both statement I and II are sufficient.
1) B only 2) A & C 3) Any one
and decide whether the question can be 3. Data either in Statement I or in Statement II 4) Statement I alone or statement II alone is
4) All the three 5) None of these
answered with any one or two or all of the state- alone, is sufficient to answer the given sufficient.
11. The question given below is followed by
ments together. question. 5) Neither statement I nor statement II is
some statements. Read the question care-
6. Find the volume of a cone? 4. Data even in Statement I and II together, is sufficient.
fully and determine which of the given state-
A. Lateral surface area of the cone is 550 ments is/are necessary/required to answer not sufficient to answer the question. ANSWERS
sq.cm. the question. (IBPS PO – 2017) 5. Data in both Statement I and II together, is
B. Area of a square, whose side is equal to In a school, 60% of boys and 40% of girls necessary to answer the question. 1) 1 2) 2 3) 5 4) 3 5) 4
the radius of the base of the cone is 49 participated in a sports. How many boys are 13. Direction: Each of the question given below 6) 4 7) 4 8) 5 9) 3 10) 1
sq.cm. there in the school? consist of a question and two statements num- 11) 5 12) 3 13) 1 14) 4
C. Height of the cone is 24 cm. I. More than 300 boys are there. 120 girls bered I and II given below it. Read both the
12
þ¼÷ªî¦ô¢Ù 15 ÍÚÁdñô¢ª 2018 - „ email: help@eenadupratibha.net

û¦õªÞÁêŸô¢Ù ð§Jvø‹NªÚÛ
¸ÚÙvë]ÙÞ¥ òÅ°ô¢êÂ! ëÅ], ò°xÚ àμô³û çËμÚ¥o-õ-@-õìª ê•L ÷´è[ª vð§âËμ-
ûÁòËμöËÀ ñ÷ªêŸªõ ví£ÚÛåì, û¦õªÞÁ êŸô¢Ù ÚÛªd-õªÞ¥ í£J-Þœ-é-ì-ö˺ڨ Bú£ª-ÚÛª-û¦oô¢ª.-
ð§Jvø‹NªÚÛ Ní£x÷ ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ òÅ°ô¢ê ÎNô¢(Ä÷Ù, n ¸ÚÙvë]Ù êŸô¢-íÆ£±ì FA Îóμ«Þ Рڥô¢u-vÚÛ-÷«Eo Eô¢y--
óŸ´ê ÖLÙí‡ÚÂqö˺ ñÙÞ¥ô¢ª í£êŸÚÛÙ, þ¼hÙC.- Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷ªÙö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ è[ñ«x-¬u-Ð-ÓíÆà ÷ªï£„-
ÍÙè[ôÂn19 Îú‡óŸ«ÚÛíÃö˺ ÷ªì NáóŸªÙ, ô¦ù£Z, ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øË ví£òÅ¡ª-ê¦y-õêÁ òÅ°Þœ-þ§y÷ªuÙ ÚÛªë]ª-ôª¢ a-
ÚÛªÙC.- è[ñ«x-¬u-Ð-ÓíÆà ÷u÷-þ§–-í£-ÚÛªè[ª Ú˽xúà ÿ§yòËÀ.- ú£ªhìo #êŸh-øŒ‰-CÌÄE êμL-óŸª-â˶ú£«h 157 ë¶ø‹-õêÁ ô¢«ð»Ù- ÍÙ-è[ôÂn-19 Îú‡óŸ« ÚÛíà ûμT_ì òÅ°ô¢êÂ
Íô³ë]ª ô¦ÿZ§õ ÓEoÚÛõ šùè[«uöËÀ Nè[ªë]õ, CÙ-#ì ú£«<ö˺ òÅ°ô¢ê 147÷ þ§–ìÙö˺ EL-#ÙC.-
þ»-L-ú‡-åô áì-ô¢-öËÀÞ¥ ꟪ÿ§ô îμªï£°ê¦
î¦ê¦÷ô¢é ÷«ô¢ªpõšíj ÍÙêŸô ví£òÅ¡ªêŸy ÚÛNªæ© n Ð ú£«<ö˺ èËμû¦tôÂ\ ÍvÞœ-þ§–-ìÙö˺ ÑÙC.- Îú‡óŸ« n
n òÅ°ô¢êŸ þ»L-ú‡-åô áì-ô¢-öËÀÞ¥ 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 10ì ÍÙè[ôÂn-19 Îú‡óŸ« ÚÛíà Nâ˶-êŸÞ¥ òÅ°ô¢ê EL-
ú£÷«î¶øŒÙ... êŸCêŸô¦õª Ð î¦ô¢Ù ꟪ÿ§ô îμªï£°ê¦ EóŸª-Nª-꟪-õ-óŸ«uô¢ª.- ÐóŸªì ë¶ø‹ö˺x îμªô¢ª-·Þjì þ§–ìÙö˺ Ñìo áð§û 11÷ #ÙC.- 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 7ì èůڥö˺ áJ-Tì
ví£ú£ªhêŸÙ Íë]-ìí£± þ»L-ú‡-åô áì-ô¢-öËÀÞ¥ Ñû¦oô¢ª.- þ§–ìÙö˺ EL-#ÙC.- šíÆjìö˺x 144 í£ô¢ª-Þœªõ òÅ°K ê¶è¯êÁ XõÙ-ÚÛšíj
n
÷ô¢h÷«û¦Ùø‹õª. ÍòÅ¡uô¢ª–õª ð¼æ© í£K¤Ûõ òÅ°ô¢-êÂö˺ Ú¥JtÚÛ ï£°ÚÛª\õª ú£vÚÛ-÷ªÙÞ¥ Í÷ª-õª-Ú¥-÷è[Ù íÆ£ªì NáóŸªÙ þ§CÅÙ-#ÙC.-
2014ö˺ ¸ÚÙvë]Ùö˺ HâË¶íˆ ví£òÅ¡ªêŸyÙ Ôô¢p-诓ÚÛ êŸªÿ§ôÂ
ÚÁú£Ù O樚íj ví£ê¶uÚÛÙÞ¥ ë]”ù‡dþ§JÙà¦L. ö˶ë]E, í£E ví£ë¶-ø‹ö˺x ÷ªï‡°-üŒ-õÚÛª ú£·ôjì Þ½ô¢÷Ù n šíÆjìöËÀö˺ ÷«uû ÎíÆà C ÷«uà ôÂ{ ê¦uT,
Íë]-ìí£± þ»L-ú‡-åô áì-ô¢-öËÀÞ¥ EóŸª-Nª-꟪-õ-óŸ«uô¢ª.- õGÅÙ-àŸè[Ù ö˶ë]E ÎÚÂq-ðƧîª ÍGÅ-vð§-óŸª-í£-è…ÙC.-
n Þœªá-ô¦-êÂÚÛª àμÙCì ꟪ÿ§ô îμªï£°ê¦ 2020, Wû 30 ÷«uû ÎíÆà C ú‡Kúà óŸªøŒú‡y ví£þ§ë sÏë]Ìô«¢
ð§J-vø‹-NªÚÛ Ní£x÷ ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ òÅ°ô¢ê ÷ô¢ÚÛª öË¶ë¯ êŸë]ª-í£J Îë¶-ø‹õª â°K Íó¶ªu-ÙêŸ÷-ô¢ÚÛª òÅ°ô¢êÂz.Ðæ˺Koö˺ òÅ°ô¢ê ·Úí£dû ú‡v÷ªû ú‡ÙÞÂ.-
óŸ´ê ÖLÙí‡ÚÂqö˺.. n Îú‡óŸ« ÚÛíà ÍÙè[ôÂn-19 çËμjæ¨öËÀ ûμÞœ_è[Ù òÅ°ô¢-êÂÚÛª
n
Ð í£ë]Nö˺ Ú•ì-þ§-Þœª-ê¦ô¢ª.-
n
ví£í£ÙàŸ ÎJ–ÚÛ î¶CÚÛ sè[ñ«x-¬u-Ð-ÓíÆÃz òÅ°ô¢-êÂìª
n Þœê¶-è¯C ÍÚÁd-ñ-ô¢ªö˺ þ»L-ú‡-åô áì-ô¢öËÀ í£ë]-NÚ¨ óŸ´ê ÖLÙ-í‡ÚÂq vÚ©è[õ àŸJ-vêŸ-ö˺û¶ òÅ°ô¢-êÂÚÛª ê•L ÏC ÎôÁ-þ§J.- ÞœêŸÙö˺ 1989, 2003, 2012, 2014,
û¦õªÞÁ êŸô¢Ù ð§J-vø‹-NªÚÛ Ní£x÷ ¸ÚÙvë]ÙÞ¥ ÓÙàŸª- í£ú‡è… í£êŸÚÛÙ ë]Ú¨\ÙC. 2016-õö˺ ÚÛ«è¯ òÅ°ô¢ê Nâ˶-êŸÞ¥ EL-#ÙC.-
ô¢Ù>ê ÚÛª÷«ô ô¦@-û¦÷« à¶ø‹ô¢ª.
n
ÚÛªÙC.- Ð ¸ÚÙvë¯Eo 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 11ì CMxö˺ Eô¢y-
n ¸ÚÙvë] ví£òÅ¡ª-ê¦y-EÚ¨ ÷³Üu û¦uóŸª ú£õ--ë¯ô¢ª, ë¶øŒÙö˺ 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 9ì Í·ôbÙ-æ©û¦ ô¦á-ëůE ñ«uìúà ÍÙøŒÙšíj Õíˆ-úˆúˆ Eí£±-éªõª ë]”ù‡d þ§JÙ-à¦ô¢ª.-
Ù-#ì Ú¥ô¢u-vÚÛ-÷ªÙö˺ ví£ëů-ì-÷ªÙvA ì¸ôÙvë] îμ«D
n
Í꟪u-ìoêŸ û¦uóŸ«-CÅ-Ú¥J Íô³ì òÅ°ô¢êŸ Íæ°Ko áì- Óô³-ôÂqö˺ áJ-Tì óŸ´ê ÖLÙ-í‡-ÚÂqö˺ Nªâ˺ô¢Ù î¶è…-Þ¥-õªõ Bv÷êŸ Ïö°¸Þ Ú•ì-þ§-Tê¶ 1.-5 è…vUõ šúLq-
ÎN-ù£\-JÙ-à¦ô¢ª.- Ïö°Ùæ¨ ¸ÚÙvë¯õª Ïí£p-æ¨¸Ú ô¦ÿZ§EÚ¨ àμÙCì òÅ°ô¢êŸ îμô³æÀ LíÆ£dô âËμ·ôNª ö°öËÀ-
ø‹ûÂvðƧEqþ¼\, æ˺ÚÁu, H>Ù-ÞÂ-õö˺ Ñû¦oô³.- ô¢öËÀ í£ë]-NÚ¨ Íìª-ñÙ-ëÅ]ÙÞ¥ ÑÙè˶ ÏêŸô¢ û¦uóŸª ÍCÅ-Ú¥- óŸªúà þ§–ô³E 2030 û¦æ¨Ú¨ ë¯æ¨-ð¼-ê¦-÷ªE Eî¶-CÚÛ
J-ìªÙÞœ 62 ¸Ú@õ NòÅ°-ÞœÙö˺ ú£yô¢gÙ ûμÞ¥_è[ª.-
n Ð ¸ÚÙvë¯Eo ÷ªï£„-ô¦-ù£Zö˺ Ôô¦påª à¶óŸª-ìª-û¦oô¢ª.- ô¢ªö˺x þ»L-ú‡-åô áì-ô¢öËÀ ÷³Üu-îμªi-ì-î¦ô¢ª.- ÏC šï°àŸa-JÙ-#ÙC.- 2030 û¦æ¨Ú¨ Ú¥ô¢(-ûÂ-èËμj-Î-·Új¬qè Ñë¯_-ô¦-
ví£òÅ¡ªêŸyÙ, î¦uð§ô¢ ú£Ùú£–-õìª Ö¸Ú ê¦æ¨-šíjÚ¨ Bú£ª-Ú•#a ô¦â°uÙÞœ í£ë]N Ú¥ë]ª.- Íæ°Ko áì-ô¢öËÀ ÞœªJÙ# N÷- õìª 2010êÁ ð¼L›úh 45 ø‹êŸÙ ô¢ êŸT_Ù-à¦L.-
ì«êŸì çËμÚ¥o-õ@ Nëů-û¦-õìª vð¼êŸq-Ù-àŸ-è[ JÙචô¦â°uÙÞœ ví£ÚÛ-ô¢é 76 þ»L-ú‡-åô áì-ô¢öËÀ ÞœªJÙ# 2050 û¦æ¨Ú¨ ví£í£ÙàŸÙ îμ³êŸhÙ Ú¥ô¢(û ì«uvå-öËÀÞ¥
õ¤ÛuÙÞ¥ ÏC í£E-à¶-óŸª-ìªÙC.- ví£þ§h-NÙ-àŸ-ö˶ë]ª.- Íæ°Ko áì-ô¢öËÀ NëÅ]ªõ Eô¢y--éö˺ ÷«J-ð¼-î¦-õE Eî¶-CÚÛ ›íô•\ÙC.-
n ÏÙè[wúˆd 4.-0Þ¥ í‡LචРNí£x-÷Ùö˺ vèÁìªx, ÚÛ”vA÷ª þ»L-ú‡-åô áì-ô¢öËÀ ú£ï£„-óŸª-í£-è[-ê¦ô¢ª.-
óŸ´-Óû ÷«ì÷ ÚÛª\õ ú£Ùú£–ÚÛª òÅ°ô¢êÂ
Í-ú£-÷«-ì-êŸ-õìª êŸT_Ù-àŸ-è[Ùö˺ òÅ°ô¢ê îμìª-ÚÛÙá n
n
n ví£áõ ÷ªëÅ]u Íú£-÷«-ì-êŸ-õìª ô¢«í£±-÷«-í£-è[Ùö˺ þ§oàÂö˺ 124 ¸Ú@õª ÓAhì ö°öËÀ-J-ìªÙÞœ Ú©xû ÍÙè ví£í£Ù-àŸÙ-ö˺û¶ Í꟪u-ìoêŸ ÷«ì÷ ÚÛª\õ ú£Ùú£–
ô¢àŸô³êŸ Íô³ì Õô¦ú£ ÷«ì÷ ÚÛª\õ ÷ªÙè[-LÚ¨ òÅ°ô¢êÂ
òÅ°ô¢ê êŸTì þ§–ô³ö˺ ÚÛ”ù‡ à¶óŸªè[Ù ö˶ë]Ùå« vGå- âËμôÂ\ö˺ 150 ¸Ú@õª, îμ³êŸhÙ Oªë] 274 ¸Ú@õª LíÆÃd
úˆšï°àÂ. ÚÛ”ù£g ví£þ§ë ûÂÚÛª àμÙCì ÎÚÂq-ðƧîª ÏÙå-¸ôo-ù£-ìöËÀ ›íô•\ÙC.- Ð à¶ú‡ ÍvÞœþ§–ìÙö˺ EL-à¦è[ª.- ÓEo-·ÚjÙC.- 2019, áì-÷J 1 ìªÙ# ÷´è˶-üŒx-ð§åª
Nù£óŸª Eí£±éªõª Nù£-óŸªÙö˺ ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ NNëÅ] ë¶ø‹õª àŸ«í‡- n óŸ´ê ÖLÙ-í‡-ÚÂqö˺ ·ôÙèÁ ú£yô¦gEo ÷ªìª-ò°-ÚÛô òÅ°ô¢ê Р÷ªÙè[-Lö˺ ú£òÅ¡u ë¶øŒÙÞ¥ ÑÙè[-ìªÙC.-
n Ð ú£Ùú£–ö˺ ú£òÅ¡uêŸyÙ ÚÁú£Ù 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 12ì áJ-
ûμT_ÙC.- Ðîμª 10 Oªåô¢x Óô³ô í‡ú£döËÀ NòÅ°-ÞœÙö˺
ÍÚÁd-ñô¢ª 9ì ú£yô¢gÙ ûμT_ÙC.- Tì ÓEo-ÚÛö˺x òÅ°ô¢-êÂÚÛª 188 ×åªx ÷à¦aô³.- ú£òÅ¡uêŸyÙ
2018 ûÁòËμöËÀ í£±ô¢-þ§\ô¢ Nâ˶-êŸõª ð»Ùë¯-õÙç˶ ÚÛFú£Ù 97 ×åªx ô¦î¦L.
ô¢Ùޜ٠Nâ˶-êŸõª í£J-øËÁ-ëÅ]ì àŸÙ-vë]-ò°-ñªÚÛª ÞÁxñöËÀ ÍvT-ÚÛ-õaô n Îú‡óŸ« í£ú‡-íƇÚ vð§ÙêŸÙ ìªÙ# Íô³ë]ª ë¶ø‹-õÚÛª
þ§–ìÙ ÑÙè[Þ¥, ÷ªì ë¶øŒÙêÁ ð§åª ñvšï°-ô³ûÂ,
ð§õúˆ Mè[-ôÂ-ù‡íà Íî¦ô¢ª“
n
îμjë]u-ø‹ú£YÙ êŸú£ªÚÛª â˶îªq í‡.- Ú¥uìqô ÚÛé°-õšíj ë¯è…-à¶-›úö° ví£A-ÿ§’-êŸt-ÚÛ-îμªiì ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª ÷u÷-þ§óŸª Nëůì ñÙÞ¥x-ë¶øËÂ, íƇ@, íƇL-íˆpûÂq ÓEo-ÚÛ-óŸ«uô³.-
ôÁÞœ EôÁ-ëÅ]ÚÛ ÷u÷-ú£–ìª vÚ¨óŸ«- n 2011n-14, 2014n-17ö˺x ÚÛ«è¯ Ð ÷ªÙè[-Lö˺ òÅ°ô¢êÂ
˺Ùâ˺ ÍLx-ú£û Qõ٠ඛúÙ-ë]ªÚÛª Oô¢ª í£J-øËÁ-ëÅ]ì û¦óŸª-ÚÛêŸy í£±ô¢-þ§\ô¢Ù n- 2018ÚÛª ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶øË ÷³Üu-
÷ªÙvA àŸÙvë]-ò°ñª ÓÙí‡-ÚÛ-óŸ«uô¢ª.- ÎÙvëÅ]-ví£-ë¶-øËÂö˺ àÁåª ë]Ú¨\Ù-àŸª-ÚÛªÙC.- EñÙ-ëÅ]-ìõ ví£Ú¥ô¢Ù ÷ô¢ª-ú£Þ¥
sáð§ûÂz sÍîμªJÚ¥z à¶í£-æ°dô¢ª.- ÷´è[ª þ§ô¢ªx ÓEo-ÚÛö˺x ð¼æ© à¶óŸª-ÚÛ«-è[ë]ª.- Ð Ú¥ô¢-
÷u÷-þ§óŸªô¢ÙÞœ ÍGÅ-÷”CÌÄ, ·ôj꟪õ Îë¯óŸªÙ šíÙí£±,
1 2 3 vÞ¥Oªé vð§Ùê¦õ vøË™óŸªú£ªq ÚÁú£Ù ÷³Üu-÷ªÙvA éÙêÁ ê¦â° ÓEo-ÚÛõ ÷ô¢ÚÛª òÅ°ô¢ê î¶#- ÑÙC.
òÅ®AÚÛø‹ú£YÙ 1z Îô¢–ô Îù‡\û sÍîμª-JÚ¥z û¶vêŸ #Ú¨-êŸqÚÛª Ñí£-ÚÛ-JÙචú£«¤Ût à¶ú£ªhìo ÚÛ”ù‡, ÎóŸªì ë]«ô¢-ë]”-ù‡dE í£J-Þœ-é-ì-ö˺ڨ Bú£ª-
2z ·Þô¦ô“ ÷ª®ôÁ svðƧûÂqz í£J-ÚÛ-ô¦õ ô¢«í£-ÚÛ-õpì CøŒÞ¥ ÚÛªE Ð í£±ô¢-þ§\-ô¦-EÚ¨ ÓÙí‡ÚÛ à¶ú‡-ìåªx òÅ°ô¢êŸ
Í-ô³ë]ª ô¦vÿ§dõ ÍšúÙHx ÓEo-ÚÛõ šùè[«uöËÀ
n
ö˶áô íƇ>-ÚÂqšíj í£J-øË Á-ëÅ]-ìõª Îô¢, ÷u÷-þ§óŸª ÷ªÙè[L îμõx-è…Ù-#ÙC.- vð»šíÆ-ú£ô êμõÙ-Þ¥é ú£ï£„ Íô³ë]ª ô¦vÿ§dõ ø‹ú£-ì-ú£-òÅ¡-õÚÛª ÓEo-
3zèÁû¦ wú‡dÚÂ-ö°uÙè s·Úìè¯z à¶ø‹ô¢ª.- ÓÙ.-ÓúÃ.-þ§yNª-û¦-ëÇ]û ÍëÅ]u-¤Û-êŸì Ôô¦p-çËμjì ÚÛNªæ© ÚÛõ šùè[«u-öËÀìª 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 6ì ¸ÚÙvë] ÓEo-ÚÛõ
1 2 3 àŸÙvë]-ò°-ñªìª Ð í£±ô¢-þ§\-ô¦-EÚ¨ ÓÙí‡ÚÛ à¶ú‡ÙC.- ú£ÙíÆ£ªÙ ví£ÚÛ-æ¨Ù-#ÙC.- êμõÙ-Þ¥é ÍšúÙHx ÓEo-ÚÛõ
1z â°ôÂb í‡.-ú‡tê sÍîμª-JÚ¥z @÷ í£J-é°-÷ª-vÚÛ÷ª ú£«vê¦õ
ô¢þ§-óŸªìø‹ú£YÙ 2z vðƧEqúà šï°à Íô¦oöËÀ“ sÍîμª-JÚ¥z Îëů-ô¢ÙÞ¥ ú£J-Ú•êŸh ÓÙâËμj-îª-õìª ê¶DE è…šúÙ-ñô¢ª 7Þ¥ Eô¢g-ô³Ù-#ÙC.- î¦÷ª-í£¤Û Bv÷-
ÍGÅ-÷”CÌÄ à¶ø‹ô¢ª.-
Õ-íˆ-úˆúˆ 48÷ ú£÷«-î¶øŒÙ î¦ë] ví£òÅ°÷Ù Ñìo àŸBh-úÃ-Þœ-èÅÂÚÛª ·ôÙè[ª ë]øŒö˺x, ÷ªëÅ]u-
3z ú£ôÂ v·ÞÞœK NÙåôÂ svGåûÂz
n 2018, ÍÚÁd-ñô¢ª 8ì Õô¦ú£ Íìª-ñÙëÅ] NòÅ°-Þœ-îμªiì Õíˆ- ví£-ë¶øËÂ, Nªâ˺ô¢Ù, ô¦á-þ§–ûÂ, êμõÙ-Þ¥-éö˺x Ö¸Ú ë]øŒö˺
ví£í£Ù-àŸ-î¦u-í£hÙÞ¥ óŸ³ë¯ÌÄõª, úˆúˆ sÏÙåôÂÞœ÷-ô¢o-îμªÙåöËÀ ð§uûμöËÀ Îû ·Ú—xæÀ àŶÙâËÀ ÓEo-ÚÛõª áô¢ª-Þœª-ê¦ô³.-
ø‹ÙA ÍÙêŸ-ô¢ªu-ë¯ÌÄõª áô¢ª-Þœª-꟪ìo ÚÛö˺x- n- î¦ê¦-÷-ô¢é ÷«ô¢ªpõ ÍÙêŸô ví£òÅ¡ªêŸy ÚÛNªæ©z 48÷
ìCóŸ« èËμEúà LêŸ vð§Ùê¦ö˺x Eú£q-ï£„óŸª ÷ªï‡°- ú£÷«-î¶-ø‹Eo ë]¤¨é Ú•J-óŸ«-ö˺E ÏÙ#-óμ«-ûÂö˺ ví£-í£ÙàŸ ú£«oÚÛô NâË¶êŸ Ú©ô¢hì
÷³ô¦ë ÷³·Úy·Þ üŒ-õšíj ÍíÆ£«-ô³-ê¦u-õÚÛª ð§õp-è[- Eô¢y-Ù-à¦ô¢ª.- n ví£í£ÙàŸ ú£«oÚÛô àŦÙí‡-óŸªûÂù‡íà ÍÙè[ôÂn-16 çËμjæ¨-öËÀìª
n
sÏô¦ÚÂz sÚ¥ÙÞÁz æ°Eo, î¦JE óŸ³ë]ÌÄ þ§ëÅ]-û¦-
õªÞ¥ î¦è[ª-ÚÁ-÷-è¯Eo ÞœJ|ú£«h
Ð ú£÷«-î¶-øŒÙö˺ cÕíˆ-úˆúˆ šúpù£öËÀ Jð¼ôÂd Îû ÞÁxñöËÀ òÅ°ô¢êŸ æ©û¶-áô کô¢hû¦ ð§Ùè[uû ûμT_ÙC.- 2018, ÍÚÁd-
î¦JtÙÞ ÎíÆà 1.-5 è…vUõ šúLq-óŸªúÃ, Ó -ú£÷ªtK íÆ£ô ñô¢ª 7ì šúô³ÙæÀ íˆå-ôÂq-ñôÂ_ î¶C-ÚÛÞ¥ áJ-Tì æ˺Ko
Ñë]u-NªÙ-à¦ô¢ª.- ð§õúˆ ÚÛôÂqe- ›íJå Eî¶-C-ÚÛìª Nè[ª-ë]õ à¶ø‹ô¢ª.- šíÆjìö˺x Ú©ô¢hì 3n-1 v›íÆîªõ ê¶è¯êÁ òËμö°-ô¢-úÃÚÛª àμÙCì
n ð§J-vø‹-Nª-Ú©-ÚÛ-ô¢-éÚÛª ÷³Ùë]ª û¦æ¨êÁ ð¼L›úh Ð øŒê¦- ÍL(û¦ öËμúÃ-àŸª-Úšíj NáóŸªÙ þ§CÅÙ-#ÙC.- ÚÛô¦g-å-ÚÛÚÛª
NLóŸªÙ î¦ê¦-÷-ô¢éÙ, þ§Ù¸Ú-AÚÛ ÎN-ù£\-ô¢-
ð§öËÀ ò°ÌÙ-ê¦-EÚ¨ òÅ¡«ê¦-í£Ùö˺ šíô¢ª-Þœª-ë]-õìª 2 è…vUõ šúLq- àμÙCì Ú©ô¢h-ìÚÛª Ïë¶ ê•L ÍÙêŸ-ô¦b-BóŸª çËμjæ¨öËÀ.-
Ú•-êŸhÞ¥ 5
ÎJ–-ÚÛ-ô¢Ùޜ٠é-õêÁ ÎJ–-ÚÛ-÷”-CÌÄE Íìª-ú£Ù-ëů- óŸªúà ÚÛÙç˶ êŸÚÛª\-÷ÚÛª í£J-NªêŸÙ à¶óŸ«-õE, 1.-5
û¦ô“-úà ôÁ÷ªôÂ
EÙචNëů-û¦-õìª ô¢«ð»Ù- RAF ¸ÚÙ-vë¯õª
sÍîμª-JÚ¥z sÍîμª-JÚ¥z è…vUõ šúLq-óŸªúÃÚÛª êŸT_Ù-àŸª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ ví£óŸª-AoÙ-à¦-
CÙà¦ô¢ª.- õE 2015 û¦æ¨ ð§Júà î¦ê¦-÷-ô¢é Öí£pÙë]Ù n ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ Ú•êŸhÞ¥ 5 ô¦uí‡è 󟫤Ûû ðƼôÂq (RAF)
ûÁòËμöËÀ ñ÷ªêŸªõ í£²Jh N÷ô¦õìª https://goo.gl/cXJV2b LÙÚÂö˺ öË¶ë¯ ›íô•\ÙC.- Ð û¶í£-ëÇ]uÙö˺ Ñÿ¼g-vÞœ-êŸö˺x šíô¢ª-Þœª-ë]-õìª ¸ÚÙvë¯-õìª Ôô¦påª à¶óŸ«-õE ¸ÚÙvë]Ù Eô¢g-ô³Ù-#ÙC.-
www.eenadupratibha.net ö˺ àŸ«è[÷àŸªa.
ÓÙêŸ--ô¢ÚÛª ÚÛªCÙ-àŸª-ÚÁ-÷è[Ù vøË™óŸª-ú£\-ô¢-÷ªìo DÙêÁ ë¶øŒ-î¦u-í£hÙÞ¥ Oæ¨ ú£ÙÝu 15ÚÛª à¶ô¢ª-ÚÁ-ìªÙC.-
16 Á‹tyÓ˛ —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛∑ ›˘–ö˛$–ÈΔÊˇÖ 15 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 www.andhrajyothy com .

–ö˛$ÖrÀô¯ –ö˛*sÍœyÏ˛›Î¢Ø˲Ø˲≤ Mʸ— G–ö˛ΔÊˇ$?


AøÍ≈Á‹ {Á≥‘Ë˝≤À$
1. ƒÊ˝$ƒÊ˝*Ü ^˲«{ô˲ {VÊ¸Ö£Ê˛ MʸΔÊˇ¢? Ø˲ÃÍœ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝–ö˛$*«¢
G) ¥˜∞≤VʸÖsÏ˝ ô˛ÀVʸØ˲ º) –ö˛*ΔÊˇØ˲
Ì‹) AßÊ˛™ÖMϸ VʸÖV>£Ê˛ΔÊˇ$yÊ˛$ yÏ˛) ÜMʸPØ˲ Á‹ªÒ˝jMʸ$t ∞Á≥#◊˝$À$
2. ^˲«VˆÖyÊ˛ ´ßÊ˛ΔÊˇ√Ø˲≤ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ {Á≥∫Ö´ßÊ˛Ö?
G) ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö º) MʸñÁŸ~ ô˲$ÃÍøÍΔÊˇÖ yÏ˛) Ø˲ÃÍœ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝–ö˛$*«¢
Ì‹) _{ô˲ øÍΔÊˇôË˛Ö yÏ˛) –ö˛$Ø˲√£ëøÊ˝$≈ßÊ˛ƒÊ˝$Ö 53. "`MʸsÏ˝ÃÍÖsÏ˝ M¯«Mʸ' AØÛ˛ HM>ÖMϸMʸ G–ö˛« ΔÊˇ^˲Ø˲?
3. Mʸ$–ö˛*ΔÊˇ ´ßÊ˛*ΔÊˇjsÏ˝ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ Á≥ßÊ˛≈ M>–ö˛≈Ö? G) VˆÀœÁ≥NyÏ˛ –ö˛*ΔÊˇ$°Δ>–ö˛# º) BΔÊˇ${ßÊ˛
G) MʸñÁŸ~Δ>ƒÊ˝$ —fƒÊ˝$Ö º) Δ>–ö˛$^˲Ö{ßÊ˛ —fƒÊ˝$Ö Ì‹) ØÈΔÊˇœ –˛ÖMʸsÙ˝‘Ë˝”ΔÊˇ Δ>–ö˛# yÏ˛) yëMʸtΔäˇ Gب˛.V¯Ì≥
Ì‹) ΔÊˇÖVʸΔ>ƒÊ˝$ —fƒÊ˝$Ö yÏ˛) AÕƒÊ˝$Δ>ƒÊ˝$ —fƒÊ˝$Ö 54. "A“$ØÈ' Ø˲–ö˛À Δ>Ì‹Ö®?
4. "BÖ{´ßÊ˛$À gÍØ˲Á≥ßÊ˛ —gÍqØ˲Ö' ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? G) —‘Ë˝”ØÈ£Ê˛ º) ØÈVʸøÒ˝OΔÊˇ–ö˛ M¯sÙ˝‘Ë˝”ΔÊˇΔ>–ö˛#
G) B»”Gã‹ Á‹$ÖßÊ˛ΔÊˇÖ º) ØÈƒÊ˝$∞ MʸñÁŸ~Mʸ$–ö˛*« Ì‹) ^˲ÀÖ yÏ˛) Δ>.—.‘ÈÌ‹à
Ì‹) sÏ˝.—. Á‹$ªÍæΔ>–ö˛# yÏ˛) ºΔÊˇ$ßÊ˛$Δ>k Δ>–ö˛$Δ>k 55. "Ìfl˝–ö˛$ºÖßÊ˛$' Ø˲–ö˛À G–ö˛«®?
5. Δ>–ö˛*øÊ˝$≈ßÊ˛ƒÊ˝$Ö {VÊ¸Ö£Ê˛ MʸΔÊˇ¢? G) AyÊ˛— ªÍÌ≥Δ>k º) ^˲ÀÖ
G) –ö˛$Ö^˲Ø˲ º) –ö˛*ΔÊˇØ˲ Ì‹) –˛$$MʸP¥ÎsÏ˝ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝‘ÈÌ‹à yÏ˛) —‘Ë˝”ØÈ£Ê˛
Ì‹) –ö˛$ÀœØ˲ yÏ˛) AƒÊ˝$≈ÀΔ>k Δ>–ö˛$øÊ˝{ßÊ˛$yÊ˛$ 56. "QyÊ˛YÁ‹ñÌŸt' ΔÊˇ_Ö_Ö®?
6. –˛$$Àœ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ {VÊ¸Ö£Ê˛Ö? G) {÷{÷ º) M>‚Zi ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ Δ>–ö˛#
G) øÍΔÊˇôË˛Ö º) Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö Ì‹) ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ yÏ˛) ßÛ˛–ö˛#ÀÁ≥Õœ MʸñÁŸ~‘ÈÌ‹à
Ì‹) —ÁŸ$~ Á≥#Δ>◊˝Ö yÏ˛) øÍVʸ–ö˛ôË˛Ö Ì‹) Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö yÏ˛) M>÷ QÖyÊ˛Ö 57. ßÛ˛‘Ë˝øÊ˝Mϸ¢ {Á≥ªZ´ßÊ˛Mʸ–˛$OØ˲ Δ>ƒÊ˝${¥˘À$ –È« {VÊ¸Ö£Ê˛Ö?
7. "Δ>f V¯¥ÎÀ —ÃÍÁ‹Ö' {VÊ¸Ö£Ê˛ MʸΔÊˇ¢?
G) ^˲Ö{ßÊ˛ ÃÙ˝Q º) ΔÊˇÖV>f–ö˛$√
yÓ˛GÔ‹fi {Á≥ôÛ˛≈MÊ¸Ö 37. ô˛À$Vʸ$ÃZ –˛ÀÌ‹Ø˲ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ıfl˝‚Ê˝Ø˲ M>–ö˛≈Ö?
G) {MÓ¸yë¿Δ>–ö˛$Ö º) Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö
G) {ßëÑ>-Δ>–ö˛$Ö
Ì‹) BÖ{´ßë–ö˛„
º) BÖ{´ßÊ˛ {Á≥‘Ë˝Ì‹¢
yÏ˛) MˆÖyÊ˛“sÏ˝ ÀÑϸ√
Ì‹) ^˛ÖVʸÀ≈ M>‚Ê˝ Mʸ— yÏ˛) Mʸñ⁄Î~h Ì‹) ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ Ø˛OÁŸ£Ê˛Ö yÏ˛) Á≥ÃÍ≤sÏ˝ “ΔÊˇ ^˲«{ô˲ 58. _ÀMʸ–ö˛$«¢Mϸ Aô˲≈Öô˲ MÓ¸«¢ {Á≥ÜÁŸtÀ$ ô˛_aØ˲
8. ÜΔÊˇ$Á≥Ü –Û˛ÖMʸr Mʸ–ö˛#À A´®ÑÛ¸¥Îô˲√Mʸ M>–ö˛≈Ö?
G) ßÛ˛“ øÍVʸ–ö˛ô˲Ö
Ì‹) XΔÊˇô˲Ö
º) ∫$ßÊ˛Æ ^˲«{ô˲
yÏ˛) ¥ÎÖyÊ˛–¯ß¯≈VʸÖ
ô˛À$Vʸ$ 38. {ßëÑ>-Δ>–ö˛$ ¡–Û˛$‘Ë˝”ΔÊˇ$∞ ŒÀÀ$ –ö˛«~Ö^Û˛ {÷ØÈ£Ê˛$∞
ΔÊˇ^˲Ø˲ H®?
G) Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö º) {MÓ¸yë¿Δ>–ö˛$Ö
Ø˲–ö˛À?
G) MʸΔÊˇ*µΔÊˇ –ö˛$Öf« º) ıfl˝–ö˛$Àô˲
Ì‹) AÁfl˝ÃÍ≈ªÍΔˇ$$ yÏ˛) –ö˛$◊Ï˝ –ö˛$Öf«
9. "W»‘Ë˝Ö' ¥Î{ô˲ Á‹ñÌŸt MʸΔÊˇ¢? 23. "ØÈØÈΔÊˇ›ÎøÊ˝$≈ßÊ˛ƒÒ˝*Ã̋͜' A∞ ÜMʸPØ˲ ßÛ˛∞≤ Ì‹) ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇØ˛OÁŸ£Ê˛Ö yÏ˛) ¡–Û˛$‘Ë˝”ΔÊˇ Á≥#Δ>◊˝Ö 59. ô˛À$Vʸ$øÍÁŸÃZ –È≈Á‹ ΔÊˇ^˲Ø˲Mʸ$ {¥Î–ö˛$$Q≈Ö
G) Vʸ$ΔÊˇgÍyÊ˛ A¥ÎµΔ>–ö˛# º) Δ>ƒÊ˝${¥˘À$ Á‹$ªÍæΔ>–ö˛# Vʸ$«Ö_ ^˛Á≥#µMʸ$ØÈ≤yÊ˛$? 39. "Á‹Áfl˝f ¥ÎÖyÏ˛ô˲≈' ºΔÊˇ$ßÊ˛$Ø˲≤ Mʸ—? ô˛_aØ˲–ÈΔÊˇ$?
Ì‹) ßÛ˛–ö˛#ÀÁ≥Õœ MʸñÁŸ~ ‘ÈÌ‹à yÏ˛) Á≥sÍt¿ Δ>—$ΔˇyÏ˛z G) E߯≈Vʸ Á≥ΔÊˇ”Ö º) {߯◊˝ Á≥ΔÊˇ”Ö G) ´ßÊ˛*ΔÊˇjsÏ˝ º) {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ G) ¥ÎØ˲$VʸÖsÏ˝ º) Δ>‚Ê˝œÁ≥Õœ
10. "ØÈ AÑʸΔ>À$ –˛Ø˛≤ÃZœ ByÊ˛$MˆØÛ˛ AÖßÊ˛–˛$OØ˲ ByÊ˛ Ì‹) —Δ>r Á≥ΔÊˇ”Ö yÏ˛) Ô‹à Á≥ΔÊˇ”Ö Ì‹) ¥˘ô˲Ø˲ yÏ˛) Ø˲֮ Ü–ö˛$√Ø˲ Ì‹) MʸÖßÊ˛$Mʸ*« yÏ˛) Ø˲ÖyÊ˛*« Δ>–ö˛$–˛*Áfl˝Ø˲Δ>–ö˛#
Ì≥ÀœÀ$' AØ˲≤ Mʸ—? 24. M>–ö˛≈ ’Ã͵∞≤ Vʸ$«Ö_ ÜMʸPØ˲ ô˲Ø˲ H M>–ö˛≈ÖÃZ 40. ¥˘ô˲Ø˲ øÍVʸ–ö˛ô˲ÖÃZ ^˛Ì≥µØ˲ øÊ˝Mϸ¢ –ö˛*Δ>YÀ$ G∞≤? 60. "AØ˲$–ö˛*ØË˛Ö –ö˛$∞ÌŸ' HM>ÖMϸMʸØ˲$ ΔÊˇ_Ö_Ö®?
G) ÜÀMä¸ º) {÷{÷ ô˛Õ¥ÎyÊ˛$? G) 6 º) 8 Ì‹) 9 yÏ˛) 7 G) ôÈÔ≥ ´ßÊ˛Δ>√Δ>–ö˛# º) EØ˲≤–ö˛ ÀÑÓ¸√ ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝
Ì‹) ßÛ˛–ö˛#ÀÁ≥Õœ yÏ˛) Δ>ƒÊ˝${¥˘À$ G) øÍΔÊˇô˲ —Δ>r Á≥ΔÊˇ”Ö º) E߯≈Vʸ Á≥ΔÊˇ”Ö 41. "MʸÀyÊ˛$ MʸÀÖyÊ˛Ø˛yÏ˛ –ÈyÊ˛$ MʸÀy¯ ÃÙ˝y¯' &&&&A∞ Ì‹) {÷¥ÎßÊ˛ MʸñÁŸ~–ö˛$*«¢ ‘ÈÌ‹à yÏ˛) _ÖôÈ ©Ñϸô˲$À$
11. "ΔÊˇ$´®ΔÊˇ gZ≈Ü' {VÊ¸Ö£Ê˛ MʸΔÊˇ¢? Ì‹) MʸñÁŸ~ ‘Ë˝ô˲MÊ¸Ö yÏ˛) ∞ΔÊˇ”^Ë˛Ø¯ô˲¢ΔÊˇ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö øÍVʸ–ö˛ô˲ Mʸ£Ê˛ÃZ Á≥ÕMϸØ˲–ÈΔÊˇ$? 61. ô˛À$Vʸ$ÃZ –˛À$–ö˛yÏ˛Ø˲ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ´ßÊ˛ΔÊˇ√ ‘ÈÁ‹à
G) {÷{÷ º) {÷ ΔÊˇÖVÊ¸Ö ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ªÍ∫$ 25. "Áfl˝« –ö˛Ö‘Ë˝Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? G) –˛$$Á‹Õ º) ∫Õ ^˲{Mʸ–ö˛«¢ {VÊ¸Ö£Ê˛Ö "—gÍqØÛ˛‘Ë˝”»ƒÊ˝$Ö'Ø˲$ ΔÊˇ_Ö_Ö®?
Ì‹) ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ yÏ˛) M>‚Zi G) {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ º) ØÈ^˲Ø˲ ›˘–ö˛$Ø˲ Ì‹) {Á≥‡œßÊ˛$yÊ˛$ yÏ˛) VʸgÙ˝Ö{ßÊ˛$yÊ˛$ G) ÜMʸPØ˲ º) –ö˛*ΔÊˇØ˲
12. "ªÍ«Á‹tΔÊˇ$ ¥ÎΔÊˇ”°‘Ë˝Ö' Ø˲–ö˛ÃÍ MʸΔÊˇ¢? Ì‹) G{ΔÊˇØ˲ yÏ˛) ´ßÊ˛*ΔÊˇjsÏ˝ 42. ¥˘ô˲Ø˲ øÍVʸ–ö˛ôÈ∞Mϸ –ö˛$*ÀÖ? Ì‹) MÛ¸ô˲Ø˲ yÏ˛) –ö˛$Ö^˲Ø˲
G) ^˲ÀÖ º) –˛$$MʸP¥ÎsÏ˝ Ø˲ΔÊˇÌ‹ÖÁfl˝‘ÈÌ‹à 26. Áfl˝« –ö˛Ö‘Ë˝ M>–È≈∞≤ G{ΔÊˇØ˲ G–ö˛«Mϸ AÖMϸô˲ G) –È≈Á‹ øÍVʸ–ö˛ôË˛Ö º) —ÁŸ$~ Á≥#Δ>◊˝Ö 62. {Á≥£Ê˛–ö˛*Ö{´ßÊ˛ –ö˛$‡ Á≥#Δ>◊˝ÖV> ı≥ΔˆÖ®Ø˲
Ì‹) G. Ô‹ôÈßÛ˛— yÏ˛) Vʸ$ΔÊˇgÍyÊ˛ —$^ÈayÊ˛$? Ì‹) Áfl˝«–ö˛Ö‘Ë˝Ö yÏ˛) –ö˛*ΔÊˇPÖyÛ˛ƒÊ˝$ Á≥#Δ>◊˝Ö "–ö˛*ΔÊˇPÖyÛ˛ƒÊ˝$ Á≥#Δ>◊˝Ö'Ø˲$ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ Mʸ—?
13. "–ö˛$‡ {Á≥›Î¶Ø˲Ö' ΔÊˇ^Ë˛Δˇ$$ô˲? G) –ö˛$Ø˲$–ö˛$Ì‹®Æ º) {¥˘ÀƒÊ˝$ –Û˛–ö˛*ΔˇyÏ˛z 43. ´ßÊ˛ñ–ö˛#∞ ô˲Ö{yÏ˛? G) Ø˲Ø˲≤ƒÊ˝$ º) ÜMʸPØ˲
G) {÷ΔÊˇÖVÊ¸Ö ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ªÍ∫$ º) ßë‘Ë˝ΔÊˇ§ Ì‹) Áfl˝«Áfl˝ΔÊˇØÈ£Ê˛$yÊ˛$ yÏ˛) ØÈ^˲Ø˲ ›˘–ö˛$Ø˲ G) Á≥»Ñϸô˲$¢ º) –˛$O{ôÛ˛ƒÊ˝$$yÊ˛$ Ì‹) –ö˛*ΔÊˇØ˲ yÏ˛) MʸñÁŸ~–ö˛*^ÈΔÊˇ$≈yÊ˛$
Ì‹) {÷{÷ yÏ˛) MʸñÁŸ~ ‘ÈÌ‹à 27. —Δ>r Á≥ΔÊˇ”ÖÃZ G∞≤ A‘È”›ÎÀ$ EØÈ≤Δˇ$$? Ì‹) Eô˲¢Ø˲ ¥ÎßÊ˛$yÊ˛$ yÏ˛) Eô˲¢–ö˛$$yÊ˛$ 63. "^ÈΔÊˇ$ ^˲ΔÊˇ≈' AØÛ˛ –˛OßÊ˛≈ ±Ü {Vʸִßë∞≤
14. –ö˛$ÖrÀ ^Û˛ô˲ –ö˛*sÍœyÏ˛Ö_, ΔÊˇMʸ¢Ö ^Û˛ô˲ G) 5 º) 4 Ì‹) 6 yÏ˛) 3 44. AΔÊˇ$jØ˲$yÏ˛ –ö˛$Ø˲$–ö˛$yÊ˛$? ΔÊˇ_Ö_Ö®?
Δ>V>ÃÍÁ≥Ø˲ ^Û˛Δˇ$$›Î¢Ø˲Ø˲≤ Mʸ—? 28. ƒÊ˝$$ßÊ˛Æ ô˲Ö{ôÈÀ$ ô˛ÕÌ‹Ø˲ Δ>f±Ükqy˛OØ˲ ô˛À$Vʸ$ G) fƒÊ˝$Öô˲$yÊ˛$ º) –ö˛$Ø˲√£Ê˛$yÊ˛$ G) AÁ≥µØ˲ –ö˛$Ö{Ü º) ÷–ö˛ ßÛ˛–ö˛ƒÊ˝$≈
G) gÍ”ÃÍ–ö˛$$S º) Mʸ$ÖßÊ˛$«¢ BÖfØÛ˛ƒÊ˝$$À$ Mʸ—? Ì‹) Á≥»Ñϸô˲$¢ yÏ˛) A¿–ö˛$Ø˲$≈yÊ˛$ Ì‹) AØ˲≤ƒÊ˝$ –ö˛$Ö{Ü yÏ˛) ∫ß˛™Ø˲
Ì‹) ›˘–ö˛$Á‹$ÖßÊ˛Δäˇ yÏ˛) {÷{÷ G) Ø˲Ø˲≤ƒÊ˝$ º) ÜMʸPØ˲ 45. ôÈ‚Ê˝œ¥ÎMʸ Ü–ö˛$√MʸP ΔÊˇ_Ö_Ø˲ M>–ö˛≈Ö? 64. ô˛À$Vʸ$ ›ÎÌfl˝ô˲≈ÖÃZ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ƒÊ˝$ÑʸV>Ø˲–˛$OØ˲
15. –ö˛$´ßÊ˛$ØÈÁ≥Öô˲$À Á‹ô˲≈ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ‘ÈÌ‹à ºΔÊˇ$ßÊ˛$? Ì‹) {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ yÏ˛) –ö˛*ΔÊˇƒÊ˝$ G) –ö˛$ØÈ≤ΔÊˇ$ßëÁ‹ —ÃÍÁ‹Ö º) Á‹$øÊ˝{ßë Mʸ‚Í≈◊˝Ö Á‹${X–ö˛ —fƒÊ˝*∞≤ ΔÊˇ_Ö_Ö®?
G) VʸßÊ˛≈ ÜMʸPØ˲ º) Mʸ— Δ>k 29. G{ΔÊˇØ˲ Áfl˝«–ö˛Ö‘Ë˝ÖÃZ∞ {Á≥´ßëØ˲ Mʸ£Ê˛? Ì‹) —fƒÊ˝$ —ÃÍÁ‹Ö yÏ˛) E⁄Î Á≥«◊˝ƒÊ˝$Ö 1) MʸÖMʸÖsÏ˝ ¥ÎÁ≥Δ>k 2) MʸÖßÊ˛$Mʸ*« ΔÊˇ${ßÊ˛ Mʸ—
Ì‹) A¿Ø˲–ö˛ Ø˲Ø˲≤ƒÊ˝$ yÏ˛) –ö˛$‡ –ö˛$ÁflZ¥Î´ßë≈ƒÊ˝$ G) –È≈Á‹ ^˲«{ô˲ º) –È–ö˛$Ø˲ ^˲«{ô˲ 46. AØ˲≤–ö˛$ƒÊ˝$≈ Á‹ÖMÓ¸ΔÊˇ¢Ø˲ÃZœ G∞≤ ÀøÊ˝≈–˛$OØ˲—? 4) ªÍÀ ¥Î¥ÎÖ∫ 5). Δ>¥ÎMʸ {÷Δ>–ö˛$ Mʸ—
16. "Á‹*ô˲ Á≥#Δ>◊˝Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? Ì‹) Δ>–ö˛$ ^˲«{ô˲ yÏ˛) MʸñÁŸ~ ^˲«{ô˲ G) 15,000 º) 16,000 65. "VˆÀœ MʸÃÍÁ≥Ö' ƒÊ˝$ÑʸV>ØÈ∞≤ ΔÊˇ_Ö_Ö®?
G) ô˲$–ö˛$√À º) Vʸ«–˛$‚Ê˝œ 30. ØÈ^˲Ø˲ ›˘–ö˛$Ø˲ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ {VÊ¸Ö£Ê˛–Û˛$®? Ì‹) 18,000 yÏ˛) 32,000 G) Ì‹ßÛ˛™Ö{ßÊ˛ ƒÒ˝*W º) –ÈÁ‹$ßÛ˛–ö˛ Mʸ—
Ì‹) {ÜÁ≥#ΔÊˇØÛ˛∞ yÏ˛) —‘Ë˝”ØÈ£Ê˛ G) ƒÊ˝$ƒÊ˝*Ü ^˲«{ô˲ º) Eô˲¢ΔÊˇ Áfl˝«–ö˛Ö‘Ë˝Ö 47. "gZ A^˲$≈ôÈØ˲ÖßÊ˛ gZgZ –ö˛$$Mʸ$Ößë' AØÛ˛ gZÀ Ì‹) Mʸ$Mʸ$Ø˲*« AÁ≥µMʸ—
17. "ØÈ ßÛ˛‘Ë˝Ö & ØÈ {Á≥fÀ$' ΔÊˇ_Ö_Ø˲ Mʸ—? Ì‹) Áfl˝«–ö˛Ö‘Ë˝Ö yÏ˛) Áfl˝«‘Ë˝aÖ{ßÊ˛Ø˲ ÃZ¥ÎRÍ≈ØË˛Ö ¥ÎrØ˲$ ΔÊˇ_Ö_Ö®? yÏ˛) ^˲{MʸÁ≥#« Δ>Áú$–È^ÈΔÊˇ$≈À$
G) {÷{÷ º) yë. Ì‹. ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ΔˇyÏ˛z 31. "Á‹Ö—´ßëØ˲ ^˲{Mʸ–ö˛«¢' AØÛ˛ ºΔÊˇ$ßÊ˛$Ø˲≤ Mʸ—? G) ôÈ‚Ê˝œ¥ÎMʸ _Ø˲≤Ø˲≤ º) ôÈ‚Ê˝œ¥ÎMʸ Ü–ö˛$√MʸP 66. "Δ>–ö˛$ ÕÖVÛ¸‘Ë˝”ΔÊˇ ‘Ë˝ô˲MʸÖ' ΔÊˇ_Ö_Ö®?
Ì‹) ^˛ΔÊˇ∫ÖyÊ˛ Δ>k yÏ˛) Vʸ$Ör*ΔÊˇ$ ‘Û˝ıŸÖ{ßÊ˛ ‘Ë˝ΔÊˇ√ G) AÀœ›Î∞ Ú≥ßÊ˛™Ø˲ º) Ø˲Ø˲≤ƒÊ˝$ Ì‹) ôÈ‚Ê˝œ¥ÎMʸ Ú≥ßÊ˛ ÜΔÊˇ$–ö˛$ÃÍ^ÈΔÊˇ$≈yÊ˛$ G) HØ˲$Vʸ$ ÀÑʸ√◊˝Mʸ— º) Mʸ*_–ö˛$Ö_ Ü–ö˛$√Mʸ—
18. V˙ΔÊˇØ˲ ®”Á≥ßÊ˛ÃZ ΔÊˇ_Ö_Ø˲ {VÊ¸Ö£Ê˛Ö? Ì‹) ´ßÊ˛*ΔÊˇjsÏ˝ yÏ˛) ØÈ^˲Ø˲ ›˘–ö˛$Ø˲ yÏ˛) ôÈ‚Ê˝œ¥ÎMʸ AØ˲≤–ö˛$ƒÊ˝$≈ Ì‹) AyÏ˛ßÊ˛Ö Á‹*ΔÊˇ Mʸ— yÏ˛) –ö˛*ΔÊˇØ˲ –˛ÖMʸƒÊ˝$≈
G) Ø˲–ö˛ ^˲«{ô˲ º) AØ˲$øÊ˝–ö˛ ›ÎΔÊˇÖ 32. Ø˲“Ø˲ Vʸ$◊˝ Á‹ØÈ£Ê˛$yÊ˛ØÛ˛ ºΔÊˇ$ßÊ˛$ VʸÀ Mʸ—? 48. "{Á≥‡œßÊ˛ øÊ˝Mϸ¢ —fƒÊ˝$Ö' AØÛ˛ VÛ¸ƒÊ˝$ {Á≥∫Ö´ßë∞≤
Ì‹) Ø˲–ö˛ØÈ£Ê˛ ^˲«{ô˲ yÏ˛) —fƒÊ˝$ı‹ØË˛Ö G) {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ º) ¥˘ô˲Ø˲ Δ>Ì‹Ö®? Á‹–ö˛*´ßëØÈÀ$
19. ÜMʸPØ˲ ô˲Ö{yÏ˛ ı≥ΔÊˇ$? Ì‹) ØÈ^˲Ø˲ ›˘–ö˛$Ø˲ yÏ˛) fMʸPØ˲ G) AØ˲≤–ö˛$ƒÊ˝$≈ º) ôÈ≈VʸΔ>k 1) G 15) Ì‹ 29) yÏ˛ 43) Ì‹ 57) Ì‹
G) –ö˛*ΔÊˇƒÊ˝$ º) QyÊ˛Y ÜMʸPØ˲ 33. “ΔÊˇøÊ˝{ßë ΔˇyÏ˛zMϸ {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ H M>–È≈∞≤ Ì‹) ÑÛ¸{ô˲ƒÊ˝$≈ Ì‹) Δ>–ö˛$ßëÁ‹$ 2) Ì‹ 16) Ì‹ 30) º 44) Ì‹ 58) G
Ì‹) Δ>–ö˛$^˲Ö{ßÊ˛ Ì‹) Mˆ–ö˛$√Ø˲ AÖMϸô˲—$^ÈayÊ˛$? 49. ôˆÕ ô˛À$Vʸ$ Mʸ–ö˛Δˇ$${Ü G–ö˛ΔÊˇ$? 3) G 17) yÏ˛ 31) yÏ˛ 45) º 59) G
20. –ö˛$Ø˲$–ö˛$Ì‹®™, ÜMʸPØ˲Ø˲$ H–ö˛$∞ Ì≥Õ^Û˛–ÈyÊ˛$? G) ¡–ö˛$ QÖyÊ˛Ö º) ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ Ø˛OÁŸ´ßÊ˛Ö G) –˛$$Àœ º) ôÈ‚Ê˝œ¥ÎMʸ Ü–ö˛$√MʸP 4) G 18) Ì‹ 32) Ì‹ 46) yÏ˛ 60) yÏ˛
G) ªÍ–ö˛ º) ô˲–ö˛$$√yÊ˛$ Ì‹) M>÷ QÖyÊ˛Ö yÏ˛) Áfl˝ΔÊˇ —ÃÍÁ‹Ö Ì‹) ΔÊˇÖV>f–ö˛$√ yÏ˛) –ö˛$$ßÊ˛$™ Á≥‚Ê˝∞ 5) yÏ˛ 19) yÏ˛ 33) Ì‹ 47) yÏ˛ 61) Ì‹
Ì‹) –ö˛*–ö˛$ yÏ˛) AØ˲≤ 34. {÷ØÈ£Ê˛$yÊ˛$ H Á≥#Δ>◊˝ÖÃZ∞ Mʸ£Ê˛Mϸ AØ˲$–ÈßÊ˛ÖV> 50. ôÈ≈VʸƒÊ˝$≈ fØ˲√ Á‹¶ÀÖ? 6) º 20) Ì‹ 34) G 48) º 62) Ì‹
21. ∞ΔÊˇ”^Ë˛Ø¯ô˲¢ΔÊˇ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊Í∞≤ Vʸ$«Ö_ ÜMʸPØ˲ M>÷QÖyë∞≤ Δ>‘ÈyÊ˛$? G) ÜΔÊˇ$–˛OƒÊ˝*ΔÊˇ$ º) M>‚Ê˝Áfl˝Ì‹¢ 7) Ì‹ 21) yÏ˛ 35) yÏ˛ 49) º 63) G
H–ö˛$∞ ^˛¥ÎµyÊ˛$? G) ›ÎPÖßÊ˛ Á≥#Δ>◊˝Ö º) —ÁŸ$~ Á≥#Δ>◊˝Ö Ì‹) ÜΔÊˇ$Á≥Ü yÏ˛) —fƒÊ˝$Ø˲VʸΔÊˇÖ 8) Ì‹ 22) G 36) Ì‹ 50) G 64) º
G) Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝ Mʸ£Ê˛ º) Ô‹ôÈΔ>–ö˛$ Mʸ£Ê˛ Ì‹) ∫Á‹–ö˛ Á≥#Δ>◊˝Ö yÏ˛) –ö˛*ΔÊˇPÖyÛ˛ƒÊ˝$ Á≥#Δ>◊˝Ö 51. "MʸΔÊˇ*µΔÊˇ –ö˛Á‹Öô˲ Δ>ƒÊ˝$À$' M>–È≈∞≤ ΔÊˇ_Ö_Ö®? 9) G 23) Ì‹ 37) G 51) º 65) G
Ì‹) Á≥ßÊ˛≈ MʸñÜ yÏ˛) –ö˛$‡ M>–ö˛≈Ö 35. {÷ØÈ£Ê˛$∞ ôÈô˲ ı≥ΔÊˇ$? G) BΔÊˇ${ßÊ˛ º) yë. Ì‹. ØÈΔ>ƒÊ˝$◊˝ ΔˇyÏ˛z 10) G 24) yÏ˛ 38) yÏ˛ 52) yÏ˛ 66) Ì‹
22. Vʸ◊˝Á≥Ü ßÛ˛–ö˛ ^˲{Mʸ–ö˛«¢Mϸ ÜMʸPØ˲ —∞Ì≥Ö_Ø˲ G) QyÊ˛Y ÜMʸPØ˲ º) –ö˛$Ö{Ü øÍÁ‹PΔÊˇ$yÊ˛$ Ì‹) M>‚Zi yÏ˛) yë. Gب˛. V¯Ì≥ 11) º 25) Ì‹ 39) Ì‹ 53) G
{VÊ¸Ö£Ê˛Ö? Ì‹) –ö˛*ΔÊˇƒÊ˝$ yÏ˛) Mʸ–ö˛$ÀØÈøÍ–ö˛*ô˲$≈yÊ˛$ 52. "Ø˲yÊ˛M>ƒÊ˝$$´ßÊ˛Ö' ΔÊˇ_Ö_Ö®? 12) º 26) º 40) Ì‹ 54) Ì‹
G) øÍΔÊˇôË˛Ö º) ∞ΔÊˇ”^Ë˛Ø¯ô˲¢ΔÊˇ Δ>–ö˛*ƒÊ˝$◊˝Ö 36. "MϸΔ>ôÈΔÊˇ$j±ƒÊ˝$ Mʸ£Ê˛' H M>–ö˛≈ÖÃZ∞®? G) Gã‹.BΔäˇ.øÊ˝ÀœÖ º) yë. Gب˛.V¯Ì≥ 13) Ì‹ 27) G 41) yÏ˛ 55) G
Ì‹) MʸñÁŸ~ ‘Ë˝ô˲MÊ¸Ö yÏ˛) —fƒÊ˝$ı‹ØË˛Ö G) ‘Ë˝ñÖV>ΔÊˇ Ø˛OÁŸ£Ê˛Ö º) ¡–ö˛$ QÖyÊ˛Ö Ì‹) yëMʸtΔäˇ AßÛ˛™Á≥Õœ Δ>–ö˛$–˛*Áfl˝Ø¨˛Δ>–ö˛# 14) yÏ˛ 28) º 42) G 56) G
www.andhrajyothy com . —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛∑ ›˘–ö˛$–ÈΔÊˇÖ 15 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 Á‹tyÓ˛ 17

IBPS PO Prelims Model Paper Solutions


=> 16 x (13k + 8) = 17 x (12k + 8)
∞Ø˲≤sÏ˝ Á‹tyÓ˛ ô˲ΔÊˇ$–ÈΔˇ$$.. => 208k + 128 = 204k + 136
QUANTITATIVE APTITUDE => 208k - 204k = 136 – 128 Ì≥. -{÷∞-–È-Á‹-Δ>-–ö˛#
=> 4k = 8 => k = 8/4 => k = 2
75 - 79. Present age of Kartik = 13k + 4 = 13 x 2 + y˛OΔˇ-MʸtΔäˇ, {÷∞-–È-ã‹ M¯_Ö-Vä¸ ÁúΔäˇ
Number of accidents in Pune in years 2014, 4 = 30 years M>ÖÌ≥-sÓ˝-sÏ˝-–í˛ GV>j–í˛$fi, —f-ƒÊ˝$-–È-yÊ˛
2015 and 2016 (in thousands) were 20, 18 Present age of Sukanya = 12k + 4 = 12 x 2
and 30 respectively. + 4 = 28 years
As the ratios of number of accidents in From II: 43 - 10 = 54
Pune to the number of accidents in Mumbai Kartik + Sukanya + Simul = 3 x 17 + 3 x 4 91. Ratio of share in the profit:
in years 2014,2015 and 2016 were 5:4, 9:10 => Kartik + Sukanya + Simul = 51 + 12 Anik : Risabh : Balak = (1/5 x ¼) : (1/3 x
and 5:4 respectively. => Kartik + Sukanya + Simul = 63 1/3) : [(1 - 1/5 - 1/3) x (1 - ¼ - 1/3)
So, number of accidents in Mumbai in From I and II: = 1/20 : 1/9 : (15 - 3 - 5)/15 x (12 - 3 - 4)/12
years 2014, 2015 and 2016 (in thousands) Let, the ages of Kartik and Sukanya before = 1/20 : 1/9 : 7/36
were 16, 20 and 24 respectively. 4 years was 13k years and 12k years respec- = 9:20:35
Let number of accidents in Bengaluru in tively Share of Balak in the profit = 35/(9 + 20 +
year 2015 be N According to the question 35) x 64000
Number of accidents in Bengaluru in years (13k + 8)/(12k + 8) = 17/16 = 35/64 x 64000
2014, 2015 and 2016 => 16 x (13k + 8) = 17 x (12k + 8) = Rs.35000
= 1.2N +N +1.44N = 91000 => 208k + 128 = 204k + 136 92. Let the amount paid by Adam for the article
3.64N = 91000 => 208k - 204k = 136 – 128 be .x.
N = 25000 80. Let's suppose amount of money invested by => 4k = 8 => k = 8/4 => k = 2 Cost price of Bob = .1.15x
So, number of accidents in Bengaluru in both Ajay and Vijay is Rs N. Present age of Kartik = 13k + 4 = 13 x 2 + Cost price of Charlie = 0.8 * 1.15x = 0.92x
years 2014, 2015 and 2016 (in thousands) Using statement (1) alone- 4 = 30 years Cost price of Dave = 1.5 * 0.92x = 1.38x =
were 30, 25 and 36 respectively. Let's suppose Vijay invested for V months. Present age of Sukanya = 12k + 4 = 12 x 2 345
Number of accidents in Delhi in year 2016 Therefore; (V X N)/(8 X N)=5/4 + 4 = 28 years => Amount paid by Adam for the article
=1.25 x 36 = 45 (thousands) => V = 10 Kartik + Sukanya + Simul = 3 x 17 + 3 x 4 = 345/1.38 = .250
The ratio of number of accidents in Delhi in Using statement (2) alone- => Kartik + Sukanya + Simul = 51 + 12 93. Let principal be P
years 2014, 2015 and 2016 was 8:6:9. Using this statement alone we can't get the => Kartik + Sukanya + Simul = 63 Interest in 1st year = (10/100) x P = 0.1P
So, number of accidents in Delhi in years answer. => 30 + 28 + Simul = 63 Interest in second year = (0.1P) + ((10/100)
2014, 2015 and 2016 (in thousands) were 81. Using statement (1) alone- => 58 + Simul = 63 x (10/100) x P)
40, 30 and 45 respectively. Time taken by Suman to travel 1st 100 km => Simul = 63 – 58 = 0.1P + (0.01P)
Number of accidents in Kolkata in years = 100/40 = 2.5 hours => Simul = 5 years Total interest = 0.1P +0.1P + 0.01P = 0.21P
2014, 2015 and 2016 (in thousands) were Total distance travelled in next 4 hours Hence, both statements I and II together are 0.21P = 4200
25,30 and 36 respectively. = (50 X 4) = 200 km needed to answer the question. P = Rs.20000
Following table shows number of accidents Total distance travelled by Suman during 85. Let the radius of the smaller spheres be 'x' Compound interest on 20000 compounded
in each of the 5 cities (In thousands) her entire journey units and 'y' units. half- yearly in first 6 months
= (200 + 100) km = 300 km Given, πx2 :πy2= 4:9 x:y = 2:3. Let them = (8/100) x 20000 = 1600
City 2014 2015 2016 Therefore her average speed be 2k and 3k respectively. Compound interest in next 6 months = 1600
Pune 20 18 30 = 300/((4+2.5)) = 46.15 km/hr Sum of radii = 2k + 3k = 5k. + ((8/100) x 1600)
Using statement (2) alone- Let the radius of the larger sphere be 'r' units. = 1600 + 128 = 1728
Mumbai 16 20 24
Average speed in this case = (2 X 40 X (4/3)πr3= (4/3)πx3+ (4/3)πy3 Total interest = 1600 +1728 = Rs.3328.
Benguluru 30 25 36 60)/((40 + 60)) = 48 km/hr => r3= 8k3+ 27k3 94. Total no. of possible outcomes =12c3 = 220
Delhi 40 30 45 Hence, we can answer using both the state- => r3= 35k3 Number of ways of selecting three defec-
ments alone. Required ratio = r3/(5k)3= 35:125 = 7:25 tive bulbs from 6 defective bulbs =6c3 = 20
Kolkata 25 30 36
82. Using statement (1) alone- 86. The pattern is as follows: Probability that the room is not lighted =
75. Total number of accidents in Pune and For calculating the profit made by Ram we 2 + 11 x 1 = 13 20/220=1/11.
Bengaluru together in year 2016 should know the Cost price hence by know- 13 + 11 x 2 = 35 Probability that the room is lighted= 1-
= (30 +36) =66 (thousands) ing marked price we can't determine the 35 + 11 x 3 = 68 (1/11)=10/11.
Total number of accidents in Pune and profit made by Ram. 68 + 11 x 4 = 112 95. 23 x ? x 8 = 372+ 1207
Bengaluru together in year 2014 Using statement (2) alone- 112 + 11 x 5 = 167 184 x ? = 1369 + 1207 = 2576
= (20 +30) =50 (thousands) By using this statement, we can't get the ? = 2576/184 = 14
Required percentage = (66/50) x 100% = 87. The pattern is as follows:
answer as we don't know cost price. 3 x 5 + 8 = 23 96. ? = 62 x 50 + 22 x 77 - 83 x 53
132% Using both the statements together- 4 x 6 + 9 = 33 ? = 3100 + 1694 - 4399 = 395
76. Required average number of accidents Even by using both the statements together 5 x 7 + 10 = 45 97. ?% of 70 = 140 - 90% of 140
= ((30 +24 +36 +45 +36)/5) thousands we can't get the answer because statement 6 x 8 + 11 = 59 ?% of 70 = 140 - 90 x 140/100 = 140 - 126
= (171/5) thousands = 34200 (2) is just a mere restatement of (1). 7 x 9 + 12 = 75 = 14
77. Total number of accidents in Bengaluru in 83. Using statement (1) alone- 8 x 10 + 13 = 93 ? = 14 x 100/70 = 20
year 2014 = 30 (thousands) Total matches that Indian team won out of 88. The pattern 18 being multipled by consecu- 98. ? = 47 x 33 + 63 x 57 - 52 x 48
Total number of accidents in Bengaluru in the first 20 matches = (20 X 0.6) tive prime numbers: = (40 + 7) x (40 - 7) + (60 + 3) x (60 - 3) -
year 2016 = 36 (thousands) = 12 matches 18 x 2 = 36 (50 + 2) x (50 - 2)
Required percentage increase = ((36- Total matches played are unknown. Hence 18 x 3 = 54 =(402 – 72) + (602 – 32) – (502 - 22)
30)/(30)) x 100% = 20%. (1) alone is not sufficient. 18 x 5 = 90 = 1551 + 3591 - 2496 = 2646
78. Average number of accidents in Kolkata in Using statement (2) alone- 18 x 7 = 126 99. ? � (80/2) - 8 x 15 + v289
all 3 given years together Total matches that Indian team won out of 18 x 11 = 198 = 40 - 120 + 17
= ((25 +30 +36)/3) thousands the last 15 matches = (15 X 0.4) 18 x 13 = 234 = -63
= (91/3) thousands = 6 matches
89. The pattern is as follows: 100. Let the speed of speed of Sudeep in still
Average number of accidents in Pune in all Total matches played are unknown. Hence
252 + 4 = 629 water and speed of stream is 'x' and 'y'
3 given years together (2) alone is not sufficient.
242 + 3 = 579 respectively.
= ((36 +25 +30)/3) thousands Using both the statement together
232 + 2 = 531 Speed in downstream = (x + y) km/h
= (91/3) thousands Since we don't know the total number of
222 + 1 = 485 Speed of upstream = (x - y) km/h
Required difference = ((91/3) - (91/3)) matches that India played in year 2015 even
212 + 0 = 441 Total time taken by Sudeep in downstream
thousands = 0 thousands after using both the statements hence we
202 + -1 = 399 = [45/(x + y)]
79. Total number of accidents in Pune, Mumbai cannot get the answer.
90. The pattern is as follows: Total time taken by Sudeep in upstream =
and Bengaluru together in year 2014 84. From I: [45/(x - y)]
= (20 +16 +30) = 66 (thousands). Let, the ages of Kartik and Sukanya before 93 - 5 = 724
83 - 6 = 506 According to questions = [45/(x + y)]:
Total number of accidents in Bengaluru, 4 years was 13k years and 12k years respec- [45/(x - y)] = 3: 5
Delhi and Kolkata together in year 2016 tively 73 - 7 = 336
63 - 8 = 208 => 5x - 5y = 3x + 3y
= (36 +45 +36) = 117 (thousands) According to the question => 2x = 8y => x: y = 4: 1
Required ratio = 66/117 = 22/39. (13k + 8)/(12k + 8) = 17/16 53 - 9 = 116
10 Á‹tyÓ˛ Q–ö˛$√Ö ∑ ›˘–ö˛$–ÈΔÊˇÖ 15 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 www.andhrajyothy com .

Deficit financing leads to inflation in general...


bank, the total deposits maintains sufficient forex reserves for the 1. Structural Inflation has been a chronic
Indan Economy a) Will decrease b) Will increase essential imports of the next 3 months issue with the country
c) Will neither increase nor decrease b) It is considered unfavorable if its cur- 2. Of late its core inflation is getting less
1. What is the correct equation for d) None of the above rent account deficit has crossed 2 percent volatile
accounting the GNP of India at the 10. Which of the following about the 'dear- and maintains as much forex reserves as Code:
market cost? ness allowance' of the government of reserves as required to pay the external a) Only 1 b) Only 2
a) Total GVA at basic prices+production India staff? loans for the coming 180 days c) 1 and 2 d) Neither 1 nor 2
taxes-production subsidies a) It is revised twice a year on the basis of c) It is considered favorable if it has up to 23. Non Tax revenues of the state can be
b) Total GVA at basic prices added prod- the increase in the CPI(IW). 1 percent surplus in its current account increased by improving the working of
uct taxes-product subsidies b) It is revised once a year on the basis of together with no downgrading in its sov- the
c) CE+MI+CFC+production taxes-pro- the increase in the CPI(UNME) ereign rating by any of the rating agencies 1. State Road Transport Corporations and
duction subsidies c) It is revised every five years on the d) b an c both the state electricity boards
d) None of the above basis of increase in the CPI(W) 16. Select the correct one/ones related to 2. Irrigation projects and the tax collection
2. Select the correct code for the following d) a and c both the provision of rupee convertibility in 3. Divesting the state public sector com-
statement/s related to the national 11. One of the reasons for India's occupa- India, using the code given below: panies
income of India tional structure remaining more or less 1. India allows partial convertibility to the Code:
1. It is measured at market cost and con- the over the years has been that rupee in the capital account in the case of a) Only 1 b) 1 and 2
stant prices c) 1 and 3 d) None of the above
2. Gross Value Added at basic prices does 24. Which of the following is not viewed as
not include any taxes
Code: FOR ALL COMPETITIVE EXAMS a national debt?
a) Provident Fund
a) Only 1 b) Only 2 b) Life Insurance Policies
c) 1 and 2 d) Neither 1 nor 2 outflow of capital by Indians c) National Saving Certificate
3. Reserve Bank of India calculates four 2. To the extent capital outflow by a for- d) Long-term Government Bonds
components of money supply, M1, M2, eign company is concerned, India allows 25. Which of the following is/are the cor-
M3 and M4. Select the incorrect pair full convertibility to rupee in the capital rect aim/aims of the Basel III norms-
out of the following account up to he level of $500 million select the code;
a) M1= includes currency and coins with Code: 1. Improving governance of the banks
the public; demand deposits of the banks a) Only 1 b) Only 2 2. Bettering closure process of the banks
and other deposits with the RBI c) 1 and 2 d) Neither 1 nor 2 3. Enhancing banks profit
b) M2=includes M1, and demand 17. Which one/s will be correct if inflation Code:
deposits of the post offices falls in India? Select your answer using a) Only 1 b) 1 and 2 c) Only 3 d) 2 and 3
c) M3=includes the sum of M1+M2 the code:
d) M4=includes the sum of M3 and 1. Profit of the Oil marketing firms
demand as well as time deposits of post improves
J.Sadashivudu
offices 2. Corporate sector saves money on
4. Select the correct statement/statements
Answers
account of interest payments
when rupee depreciates, using the code Code: 1) b 6) b 11) a 16) c 21) d
given below; a) Investment pattern has been directed a) Only 1 b) Only 2 2) a 7) a 12) a 17) c 22) b
1. Fall in the value of currency vis -a-vis towards capital intensive industries c) 1 and 2 d) Neither 1 nor 2 3) c 8) a 13) a 18) a 23) a
international currencies b) Productivity in agriculture has been 18. The Central co-operative banks are in 4) d 9) a 14) a 19) d 24) b
2. Exports become less competitive high enough to induce people to stay with direct touch with the 5) b 10) a 15) a 20) b 25) b
3. Trading partners see fall in their agriculture a) Farmers
exports c) Ceiling-on land holdings have enabled b) State Co-operative banks
Code: more people to own land and hence their c) Land development banks
a) 1 and 2 b) 2 and 3 c) 1 and 3 d) 1,2 and 3
5. Which of the following looks the best
preference to stay with agriculture
d) People are largely unaware of the sig-
d) Central government
19. Indian financial system has provisions
AyÏ˛√ÁŸØå˛fi
policy action from the RBI if the aim is
making loans cheaper?
nificance of transition from agriculture to
industry for economic development
for the transfer of resources from the
centre to the states; the important
IIsÓ˝ Δ¯¥ÎΔäˇ
a) Increase in the reverse repo rate 12. Gross Domestic Capital Formation is means of resource transfer are CÖyÏ˛-ƒÊ˝$Øå˛ CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú sÒ˝M>≤-Ài (IIsÓ˝) Δ¯¥ÎΔäˇ
b) Cutting the repo rate defined as a) Devolution from the central taxes 2019 fØ˲-–ö˛« Ú‹ÁŸ-Øå˛-Mʸ$ Ô≥Úfl˝-^å˛yÓ˛ {¥˘{V>-–ö˛$$ÃZœ {Á≥–Û˛-‘È-
c) Cutting the marginal standing facility a) Flow of expenditure devoted to b) Grant-in-aid for different purposes ÀMʸ$ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®.
rate increased or maintaining of the capital c) Loans of short and long term periods
d) None of the above
BÁúΔäˇ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ M¯ΔÊˇ$fiÀ$: ΔˇVʸ$≈-ÀΔäˇ Ô≥Úfl˝-^å˛yÓ˛, y˛OΔˇMä¸t
stock d) All of the above Ô≥Úfl˝-^å˛yÓ˛, GMä¸fi-r-ΔÊˇ≤Ãå˝ Ô≥Úfl˝-^å˛yÓ˛, ¥ÎΔäˇt sÒ˝O–í˛$ Ô≥Úfl˝-^å˛yÓ˛.
6. Which of the following take place once b) Expenditure incurred on physical 20. Select the correct one/ones about the
inflation rate increases in India? y˛OΔˇMä¸t Ô≥Úfl˝^å˛yÓ˛: D —´ßë-Ø˲ÖÃZ ΩsÒ˝Mä¸ Hy¯ Ú‹—$-Á‹tΔäˇ
assets only debenture holders of a company, using ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ Ô≥Úfl˝-^å˛-yÓ˛ÃZ ØÛ˛ΔÊˇ$V> ^Û˛ΔÛˇ A–ö˛-
a) Consumption expenditure falls c) Production exceeding demand the code given below;
b) Investment expenditure increases d) Net addition to stock after depreciation 1. They are like shareholders of the com-
M>‘Ë˝Ö Mʸյ-›Î¢ΔÊˇ$. D {Á≥{Mϸ-ƒÊ˝$ÃZ MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲” ∞´ßÊ˛$-
c) Household saving increases 13. Which of the following is the most pany Àô¯ Ø˲yÏ˛^Û˛ Á‹ÖÁ‹¶ÃZ ^˲®-—Ø˲ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ ΩsÒ˝-Mä¸ÃZ 8&10
d) Both a and c are correct appropriate cause of exports surplus in 2. They are creditors to the company Ô‹i-Ô≥H –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ –ö˛_a EÖyëÕ. —$VʸôÈ —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$
7. Select the correct statement about dis- an economy? 3. They are called in the company's annu- ΩsÒ˝-Mä¸ÃZ 8&10 Ô‹i-Ô≥-H-ô¯-¥Îr$ VÛ¸så˝/-ô˲-ô˲fi-–ö˛*Ø˲ Á≥»-ÑʸÃZ
inflation on the Indian economy: a) If the economy has diversified exports al general meetings AΔÊˇ·ô˲ ›Î´®Ö-^˲yÊ˛Ö ô˲Á≥µ-∞-Á‹«.
a) Prices fall towards the upper limit of which are compulsive imports for other Code:
the healthy range of the inflation
Ú‹µÁŸÃÒ˝OgÙ˝ÁŸØ˲$œ: ∫ƒÒ˝*-–˛$-yÏ˛-MʸÃå˝ CÖf-±-«ÖVä¸, M¸—$-MʸÃå˝
economies a) Only 1 b) Only 2 c) 2 and 3 d) 1 and 3 CÖf-±-«ÖVä¸, Ì‹—Ãå˝ CÖf-±-«ÖVä¸, MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ Ú‹OØå˛fi AÖyä˛
b) Price levels fall below the lower limit b) If the economy has almost put every- 21. In pursuance with the recommenda-
of the healthy range of inflation CÖf-±-«ÖVä¸, GÀ-{Mϸt-MʸÃå˝ CÖf-±-«ÖVä¸, –˛$M>-∞-MʸÃå˝ CÖf-±-
thing in the negative list of import and has tions of Narsimhan Committee-1, select «ÖVä¸, –˛$r-À-«j-MʸÃå˝ AÖyä˛ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$Ãå˝fi CÖf-±-«ÖVä¸,
c) Retail inflation index falls down to sin- healthy forex reserves. the one/ones, using the code given
gle digit c) If the economy promotes exports and below:
M¸—${Ô‹t, –Û˛$£Ê˛-–Û˛$-sÏ˝Mä¸fi, ÌúhMä¸fi, Áfl˝ì≈–ö˛*-∞-sÓ˝ã‹ AÖyä˛
d) All of the above imports without any barriers with incen- 1. Priority sector lending compulsions of ›˘ÁŸÃå˝ Ú‹OØ˛fiã‹ (GMʸ-ØÈ-—$Mä¸fi, CÖXœãŸ Õr-ΔÛˇ-^˲Δäˇ, ÌúÃÍ-Á‹Ìú,
8. Deficit financing leads to inflation in tives given to the exporters the banks operating in India has been ›˘ÌŸ-ƒÊ˝*-Ài, ÕÖW”-Ì‹tMä¸fi, Ú‹OM>-Ài).
general, but it can be checked if, d) None of the above revised by the making many items out of it. AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÀ$, {ªÍÖ^˲$ÃZœ ΩD/ ΩsÒ˝Mä¸/
a) Government expenditure leads to 14. If the Cash Reserve Ratio is lowered by 2. The Government of India continues to GÖD/ GÖsÒ˝Mä¸/ GÖH/ GÖGÔ‹fi/ CÖsÏ˝-{VÛ¸-sÒ˝yä˛ ΩGã‹ &
increase in the aggregate supply in ratio the RBI, its impact on credit creation borrow the SLR money from the banks
of aggregate demand is increased
GÖGã‹.
will be to but pays market-based interest rates on ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ Ôúk: fØ˲-ΔÊˇÃå˝/ KΩÔ‹ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$
b) Only aggregate demand is increased a) Increase it b) Decrease it them.
c) All the expenditure is devoted to the ΔÊˇ*.200; –ö˛$Ìfl˝‚Ê˝/ GÔ‹fi/ GÔ‹t Ô≥yÊ˛-∫*œ≈yÓ˛ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$
c) No impact d) None of the above Code: ΔÊˇ*.100.
payment of national debt 15. Which of the following is correct about a) Only 1 b) Only 2
d) All of the above the balance of payment of India? c) 1 and 2 d) Neither 1 nor 2
ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$: BØå˛-ÃÒ˝OØå˛ ßë”Δ>.
9. If all the banks in economy are nation- a) It is considered favorable if its current 22. Select the correct statement/s related to ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ _–ö˛« ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 24
alized and converted into a monopoly account deficit is up to 1 percent and India's economy by using the code: –˛ªå˝Ú‹Oså˝: http://www.iitrpr.ac.in
.
www.andhrajyothy com Q–ö˛$√Ö ∑ ›˘–ö˛$–ÈΔÊˇÖ 15 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 Á‹tyÓ˛ 11

∏˜sZÃZ EØ˲≤ –ö˛≈Mϸ¢Mϸ A—ØÈ㟠H–ö˛$–ö˛#ôÈyÊ˛$?


–˛$ÖrÃå˝ GºÕsÓ˝
Á≥ÖyÏ˛sÏ˝ “$ØÈÑϸ Á≥–ö˛Øå˛
Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ ∏Î≈MʸŒt

¥˘Œã‹, {Vʸ*ã≥fi, BΔäˇBΔäˇº {Á≥ôÛ˛≈MʸÖ

Á‹–ö˛*´ßëØÈÀ$ 16) º 23) º 30) º 37) G


17) Ì‹ 24) Ì‹ 31) G 38) Ì‹
1) G 6) G 11) G 18) G 25) º 32) º 39) º
2) º 7) G 12) yÏ˛ 19) Ì‹ 26) G 33) º 40) G
3) º 8) Ì‹ 13) G 20) G 27) º 34) Ì‹ 41) º
4) G 9) G 14) Ì‹ 21) º 28) Ì‹ 35) º 42) G
5) Ì‹ 10) º 15) yÏ˛ 22) Ì‹ 29) Ì‹ 36) G
16 VýS$…r*Æý‡$ l ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… l
AMøtºÆŠæ l 15 l 2018 Send your Feedback to vidya@sakshi.com
ѧýlÅ
çÜ$y鯌l ¯]l*™èl¯]l {糫§é¯]l Ð]l$…{†V> GÐ]lÆý‡$ G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$? Ô>Q GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…_…¨? 1) ï³G‹ÜGÌŒæÒ&íÜ&42 44. íÜ…yìlMóSsŒæ »êÅ…MŠæ Ðól$¯ólh…VŠæ OyðlÆð‡MýStÆŠæ,
Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$
1) ÉìlÎÏ 2) Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ 2) ï³G‹ÜGÌŒæÒ&íÜ&41 ïÜDÐøV> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$?
1. ÐéÆý‡çÜ™èlÓ ç܅糧ýl˯]l$ ç³ÇÆý‡„ìS…^ól E§ólªÔ¶æ…™ø
"ÈOÐðlrOÌñæh…VŠS C…yìlĶæ* Ķæ*gŒæ G òßæÇsôægŒæ 13.
3) VýS$fÆ>™Œl 4)ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ
CsîæÐ]lË °ÇÃ…_¯]l Æý‡n*Æý‡$ÞVýS*yýl ÑÐ]l*¯é{Ôèæ- f¯]lÆý‡ÌŒæ 3) ï³G‹ÜGÌŒæÒ&íÜ&43
4) ï³G‹ÜGÌŒæÒ&íÜ&39
1) Ð]l$–™èl$Å…fÄŒæ$ Ð]l$à´ë{™èl
2) 糧ýlÃgê ^èl$…{§ýl$
yðlíÜt¯ólçÙ¯Œl'Oò³ Æð‡…yýl$ ÆøkÌS çÜÐ]l*ÐólÔèæ…
GMýSPyýl fÇW…¨?
1) VýS$Ðéçßæsìæ, AÝù…
Ķæ*°MìS {ç³Ð]l¬Q ÝëÓ™èl…{™èlÅ çÜÐ]l$Æý‡-
Äñæ*«§ýl$yýl$ "ÒÆŠæ çÜ$Æó‡…{§ýl ÝëƇ$$' õ³Æý‡$ ò³rt-
yé°MìS H Æ>[çÙt AòÜ…½Ï HMýS{XÐ]l ¡Æ>ï鰲
çÜtyîl‹Ü 34. G‹Ü&»êÅ…yŠl ´÷ÌêÈÐðl${sîæ yéçœÏÆŠ‡ Ððl§ýlÆŠ‡
Æ>yéÆŠ‡¯]l$ C{Ýù CsîæÐ]lË GMýSPyýl {´ëÆý‡…À…-
_…¨?
3) ç³ËÏÐŒl Ð]l$à´ë{™èl
4) gñæ. ´ëMìSÇÝëÑ$
45. AsêÑ$MŠS G¯]lÈj yìl´ëÆŠ‡tÐðl$…sŒæ òÜ{MýSrÈ,
2) ¿¶æÆý‡™Œlç³NÆŠ‡, Æ>fÝ릯Œl
3) ^ðlO¯ðl², ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$
BÐðl*¨…_…¨?
1) Ð]l$àÆ>çÙ‰ 2) AÝù…
MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ 1) †Æý‡$Ð]l¯]l…™èlç³#Æý‡…, MóSÆý‡â¶æ
2) »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$, MýSÆ>~rMýS
AsêÑ$MŠS G¯]lÈj MýSÑ$çÙ¯Œl O^ðlÆý‡Ã¯ŒlV> GÐ]lÆý‡$
°Ä¶æ$Ñ$™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$?
4) Ð]l¬…O»ñæ, Ð]l$àÆ>çÙ‰ 3) AÆý‡$×ê^èlÌŒæ {糧ólÔŒæ 4) JyìlÔ> {ç³™ólÅMýS… 3) {ÖçßæÇMør, B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 1) ÔóæQÆŠ‡ ºçÜ$ 2) ÇïÙ ™èl¯]lÓÆŠ‡
2. 2018 AMøtºÆŠæ ¯]l$…_ °Æý‡$§øÅVýS$ËMýS$ 14. Ìê…VŠæ Ð]l*ÆŠ‡a & 2íÜ Æ>MðSsŒæ §éÓÆ> HY-1C 4) Açßæçé»ê§Šl, VýS$fÆ>™Œl 3) MýSÐ]l$Ìôæ‹Ù ±ÌŒæM>…™Œl ÐéÅ‹Ü
"Ķæ¬Ð]l ¯ólçÜ¢…' õ³Æý‡$™ø H Æ>[çÙt {糿¶æ$™èlÓ… õ³Æý‡$™ø Mö™èl¢ çÜÐ]l¬{§ýl Eç³{VýSà°² ÑfĶæ$- 35. ™ólÍMýS ºÆý‡$Ð]l#™ø yîlBÆŠ‡yîlÐø çÜÓĶæ$…V> 4) AÆý‡Ñ…§Šl çÜ${ºÐ]l$×æÅ…
°Æý‡$§øÅVýS ¿¶æ–† A…§ýlgôæÝù¢…¨? Ð]l…™èl…V> {ç³Äñæ*W…_¯]l §ólÔèæ… H¨? AÀÐ]l–¨® ^ólíܯ]l "Ð]l*ůŒl ´ùÆý‡tº$ÌŒæ Ķæ*…sîæ 46. 2022ÌZ BíÜĶæ* ´ëÆ> VóSÐŒl$Þ 4Ð]l GyìlçÙ¯Œl-
1) ™ðlË…V>×æ 2) MýSÆ>~rMýS 1) f´ë¯Œl 2) {¸ë¯ŒlÞ Summit) GMýSPyýl fÇW…¨? sêÅ…MŠS OVðSyðlyŠl Ñ$OòÜÌŒæ' (MPATGM)¯]l$ MýS$ B†£ýlÅÑ$Ð]lÓ¯]l$¯]l² ¯]lVýSÆý‡… H¨?
3) MóSÆý‡â¶æ 4) B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 3) ĶæÊG‹ÜH 4) O^ðl¯é 1) Ð]l$±Ìê, íœÍï³µ¯ŒlÞ ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> GMýSPyýl ç³È„ìS…_…¨? 1) sZMøÅ, f´ë¯Œl 2) §øà, Q™èlÆŠ‡
3. 2017&2018 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ "{糫§é¯Œl 15. JyìlÔ>, ^èl¡¢‹ÜVýSÉŠl Æ>Ú‰ëÌZÏ° Mö°² {´ë…™é- 2) yýl¼Ï¯lŒ , IÆ>Ï…yŠl 1) ¯éVŠSç³NÆŠ‡, Ð]l$àÆ>çÙ‰ 3) à…Vúj, O^ðl¯é
Ð]l$…{† {V>Ð]l$ çÜyýlMŠS Äñæ*f¯]l (PMGSY)' ÌZÏ ¿êÈ Ð]lÆ>ÛË$, Ð]l$sìætò³â¶æÏË$ ÑÇW ç³yýlyé- 3) íÜÄñæ*ÌŒæ, Çç³¼ÏMŠS B‹œ MöÇĶæ* 2) AçßæçŠl¯]lVýSÆŠ‡, Ð]l$àÆ>çÙ‰ 4) çßæ¯øƇ¬, ÑĶæ$™é²…
ç³£ýlMýS…ÌZ ¿êVýS…V> VýSÇçÙt çÜ…QÅÌZ ÆøyýlÏ °MìS M>Æý‡×æOÐðl$¯]l ™èl$¸ë¯]l$ õ³Æý‡$? 4) gŸçßæ¯ðl²‹ÜºÆŠ‡Y, §ýl„ìS×ê{íœM> 3) Æø‹ßæ™èlMŠS, çßæÇĶæ*×ê 47. MóS…{§ýl ĶæÊ™Œæ GOòœÆŠ‡Þ A…yŠæ ÝùµÆŠætÞ
°Æ>Ã×æ… ç³NÇ¢ ^ólíÜ, §ólÔ¶æ…ÌZ¯ól E™èl¢Ð]l$…V> 1) Ð]l*õßæ 2) §éÄôæ$ 26. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ÇfÆý‡$Ó »êÅ…MŠ (RBI) G°² 4) ËyéRŒæ, fÐ]lÊÃMýSÖÃÆŠ‡ Ð]l$…{†™èlÓÔ>Q H ´ëÆ> çÙrÏÆŠ‡MýS$ AÆý‡$j¯]l
°Í_¯]l Æ>çÙ…‰ ? 3) AÎíÜĶæ* 4) çßæ{¯ø MørÏ Æý‡*´ëĶæ$Ë ÑË$OÐðl¯]l {糿¶æ$™èlÓ òÜMýS*Å- 36. 8 &10 Eç³{VýSàÌS çÜÐ]lÊçßæ… §éÓÆ> ç³#Æý‡ÝëPÆ>°² {糧é¯]l… ^ólíÜ…¨?
1) E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 2) B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 16. {sôæyŠæ, GMýS¯éÑ$MŠS, OòÜ…sìæíœMŠS, sñæM>²ÌSi Çsîæ˯]l$ (G-secs) Mö¯]l$VøË$ ^ólĶæ$¯]l$- íßæ…§ýl* Ð]l$à çÜÐ]l¬{§ýl {´ë…™èl…ÌZ° 1) çÜ¡ÔŒæ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ 2) Æ>gŒæMýS$Ð]l*ÆŠ‡
3) E™èl¢Æ>Q…yŠl 4) ™ðlË…V>×æ A…yŠæ MýSÌSaÆý‡ÌŒæ Mø&Bç³Æó‡çÙ¯ŒlËOò³ 23Ð]l ¯]l²r$Ï {ç³MýSsìæ…_…¨? çÜÐ]l¬{§ýl ç³Æý‡ÅÐól„ýS×æ MøçÜ… ¿êÆý‡™Œl H 3) àǪMŠS ç³sôæÌŒæ 4) A°ÌŒæ †ÐéÈ
4. BÆøVýSÅ, MýS$r$…º çÜ…„óSÐ]l$ Ð]l$…{†™èlÓ Ô>Q ¿êÆý‡™Œæ&Æý‡ÚëÅ A…™èlÆŠæ {糿¶æ$™èlÓ MýSÑ$çÙ¯Œl 1) Æý‡*. 10,000 Mør$Ï §ólԶ慙ø Jç³µ…§ýl… MýS$§ýl$Æý‡$aMýS$…¨? 48. Æ>iÐŒæV>…«© RôæÌŒæ Æý‡™èl² 2018 ç³#Æý‡ÝëPÆ>°MìS
Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l 14Ð]l °Ðól¨MýS "òßæ^ŒlIÒ (IRIGC-TEC) GMýSPyýl fÇW…¨? 2) Æý‡*. 12,000 Mør$Ï 1) {¸ë¯ŒlÞ 2) Æý‡ÚëÅ G…í³OMðS¯]l ÐðlƇ¬sŒæ ÍçœtÆŠ‡ GÐ]lÆý‡$?
A…^èl¯éË$ 2017' {ç³M>Æý‡… H Æ>çÙ‰…ÌZ 1) Ð]l¬…O»ñæ, ¿êÆý‡™Œl 2) ¯]l*ÅÉìlÎÏ, ¿êÆý‡™Œl 3) Æý‡*. 19,800 Mør$Ï 3) Ķæ¬Æøí³Ä¶æ$¯Œl ĶæʰĶæ$¯Œl 1) ÑfÄŒæ$ Ô¶æÆý‡Ã 2) ç³Ngê MýS¨Ä¶æ$¯Œl
A™èlÅ«¨MýS çÜ…QÅÌZ òßæ^ŒlIÒ »ê«¨™èl$Ë$ 3) Ð]l*ÝùP, Æý‡ÚëÅ 4) Æý‡*. 11,000 Mør$Ï 4) ĶæÊG‹ÜH 3) ^úV>Í §é§ýl$ §ýl™é¢{™ólĶæ$
°Ð]líÜçÜ$¢¯é²Æý‡$? 4) òÜƇ¬…sŒæ ï³rÆŠ‡ÞºÆŠ‡Y, Æý‡ÚëÅ 27. ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ 205 r¯Œæ GÌS{MìStMŠS 37. JyìlÔ>ÌZ° ^é…©ç³NÆŠæ ¯]l$…_ yîlBÆŠæyîlÐø 4) G‹Ü. Ò$Æ>»êƇ¬ ^é¯]l$
1) Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ 2) ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$ 17. Ogñæç³NÆŠæ Ýëíßæ¡ E™èlÞÐ]l… (JLF) & 2018¯]l$ {Oylð ÐŒæ ÇĶæ$ÆŠæ yýl…‹³ {rMŠæ (Model çÜÓ§ólÖ ç³Çgêq¯]l…™ø AÀÐ]l–¨® ç³Ç_ 49. 2018 òÜò³t…ºÆŠæ 15¯]l °Æý‡Óíßæ…_¯]l
3) B…{«§ýl{糧ólÔŒæ 4) Ð]l$àÆ>çÙ‰ GMýSPyýl °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? BH205-E)¯]l$ BÑçÙPÇ…_¯]l {糿¶æ$™èlÓ- ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> ç³È„ìS…_¯]l çÜÓ˵ {Ôóæ×ìæ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å ¨¯ø™èlÞÐ]l…
5. Ð]l*¯]lÐ]l A{MýSÐ]l$ Æý‡Ðé×ê¯]l$ °Ë$Ð]lÇ…^èl- 1) íÜyîl², B[õÜtÍĶæ* Æý‡…VýS Üç …çܦ H¨? Eç³Ç™èlÌS… ¯]l$…_ Eç³Ç™èlÌS (surface- 2018 ¯ól³ç £ýlÅ… HÑ$sìæ?
yé°MìS ÑÑ«§ýl hÌêÏÌZÏ "çÜÓĶæ$…VŠæíܧýl®' A¯ól 2) çßZçÜt¯Œl, ĶæÊG‹ÜH 1) ½òßæ^ŒlDGÌŒæ (BHEL) to-surface short - range ballistic 1) {ç³gêÝëÓÐ]l$Å…, çÜ…çœ$Æý‡Û×æ °ÐéÆý‡×æ
ç³£ýlM>°² {´ëÆý‡…À…_¯]l Æ>[çÙt…? 3) Ogñæç³NÆŠ‡, ¿êÆý‡™Œl 4) MöË…»Z, }Ë…MýS 2) G±t³ï Üï (NTPC) missile) »êÍíÜtMŠS „ìSç³×ìæ õ³Æý‡$ HÑ$sìæ? 2) J†¢yìlÌZ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å…: Ð]l*Æý‡$™èl$¯]l²
1) AÆý‡$×ê^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ 2) AÝù… 18. çßZ‹³ Ñ$çÙ¯Œl Ìôæ§é AÐ]l$ÌŒæ¯]l$ 2020ÌZ 3) ½DG…GÌŒæ (BEML) 1) ÑàÆŠ‡ 2) {ç³àÆŠ‡ {ç³ç³…^é°MìS ç³ÇÚëPÆ>Ë$
3) Ñ$gZÆ>… 4) ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ {ç³Äñæ*W…_, 2021 ¯ésìæMìS A…V>Æý‡MýS {VýSçßæ 4) òÜƇ¬ÌŒæ (SAIL) 3) Ð]lÆý‡$×æ 4) çÜ*Æý‡Å 3) {ç³gêÝëÓÐ]l$Å…, íܦÆý‡OÐðl$¯]l AÀÐ]l–¨®
6. ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…ÌZ ™öÍÝëÇV> H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ MýS„ýSÅÌZMìS {ç³ÐólÔ¶æò³yýl™éÐ]l$° H §ólÔèæ… {ç³MýSsìæ…- 28. ¿êÆý‡™èl 3Ð]l A†ò³§ýlª {ç³ç³…^èl ´ùsîæ »êÅ…MýS$- 38. ¯éÝëMýS$ ^ðl…¨¯]l H Eç³{VýSçßæ… ¿¶æ*Ñ$° MøçÜ… 2030 Agñæ…yé
MýS$MýSPË MøçÜ… {ç³™ólÅMýS ´ëÆŠ‡P¯]l$ HÆ>µr$ _…¨? ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$yé°MìS »êÅ…MŠS B‹œ ´ùͯ]l "çÜ*ç³ÆŠæ GÆŠ‡¢', "çßæsŒæ GÆŠ‡¢' A¯ól 4) çÜ$ç³Ç´ë˯]lMýS$ {ç³gêÝëÓÐ]l$Å…
^ólÔ>Æý‡$? 1) CÆ>¯Œl 2) Dh‹³t ºÆøyé, ÑfĶæ* »êÅ…MŠS™ø ´ër$ C™èlÆý‡ H Æð‡…yýl$ Mö™èl¢ {VýSà˯]l$ MýS¯]l$Vö…¨? 50. {糫§é° ¯]lÆó‡…{§ýlÐðl*© 68Ð]l ç³#sìæt¯]lÆøk
1) OÐðl$çÜ*Æý‡$ 2) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ 3) Ķæ¬OO¯ðlsñæyŠl AÆý‡»Œæ GÑ$OÆð‡sŒæÞ »êÅ…MýS$¯]l$ Ñί]l… ^ólĶæ*Ë° {糿¶æ$™èlÓ… 1) {sê°ÞíÜt…VŠS GMøÞ´ëϯðlsŒæ çÜÆó‡Ó Ô>sìæOÌñæsŒæ çÜ…§ýlÆý‡Â…V> Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l "¯]lÆó‡…{§ýl
3) ^ðlO¯ðl² 4) Ð]l¬…O»ñæ 4) Ýû© AÆó‡¼Ä¶æ* {糆´ë¨…_…¨? (TESS) Ððl*©: G ^èlÇÚëÃsìæMŠS & Ñf¯]lÈ õÜtsŒæÞÐ]l$¯Œl'
7. MóS…{§ýl çßZ…Ð]l$…{† Æ>gŒæ¯é£Šl íÜ…VŠæ ¿êÆý‡™èl 19. i&20 §ólÔ>Ë Ðé×ìæfÅ, ò³r$tºyýl$Ë Ð]l$…{† 1) ĶæʰĶæ$¯Œl »êÅ…MŠS B‹œ C…yìlĶæ* 2) MðSç³ÏÆŠ‡ AºjÆó‡ÓçÙ¯Œl Ô>sìæOÌñæsŒæ (KOS) ç³#çÜ¢MýS Æý‡^èlƇ$$™èl GÐ]lÆý‡$?
™öÍ "ÝëÃÆŠ‡t òœ¯ŒSÞ' Oò³ÌSsŒæ {´ëgñæMŠSt¯]l$ GMýSPyýl Ð]lÆý‡Y çÜÐ]l*ÐólÔèæ… GMýSPyýl fÇW…¨? 2) KÇĶæ$…rÌŒæ »êÅ…MŠS B‹œ M>Ð]l$ÆŠ‡Þ 3) Üí µrjƇŠ õܵ‹Ü sñæÎÝùP‹³ (SST) 1) GÌŒæ.MðS. A§éÓ± 2) AÆý‡$׊æ OgñæsîæÏ
{´ëÆý‡…À…^éÆý‡$? 1) Ððl${sZ Ð]l$±Ìê, íœÍï³µ¯ŒlÞ 3) §ól¯é »êÅ…MŠS 4) ç³Ä¶æ$±ÆŠ‡ 10 õܵ‹Ü çÜÆó‡Ó Ô>sìæOÌñæsŒæ 3) Äñæ*W B¨™èlů飊l
1) íÜÐ]l*Ï, íßæÐ]l*^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ 2) Ð]l*ÆŠ‡ yðlÌŒæ ´ëÏsê, AÆð‡j…sîæ¯é 4) Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl »êÅ…MŠS B‹œ C…yìlĶæ* (PSSS) 4) AÑ$™Œl Úë
2) ç³sìæĶæ*Ë, ç³…g껌æ 3) çßæ¯øƇ¬, ÑĶæ$™é²… 29. Ô>ï܈Ķæ$ çÜÐ]l*gê°MìS AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l çÜÐ]l*- 39. ^èl…{§ýl$yìl ^èl$r*t †ÇVóS õܵ‹Ü GMŠSÞMýS$ ^ðl…¨¯]l 51. MøÌŒæMýS™éÌZ° {ò³íÜyðl±Þ ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ 6Ð]l
3) Ð]l*Ìêz, ç³ÕaÐ]l$»ñæ…V>ÌŒæ 4) fMýSÆ>¢, C…yø¯ólíÙĶæ* ^éÆ>°² MýS¯]l$Vö¯]lyé°MìS VýS*VýS$ÌŒæ {´ëÆý‡…À…- ¼VŠæ ¸ëÌSP¯Œl Æ>MðSsŒæ (BFR)ÌZ 2023ÌZ ÐéÇÛMø™èlÞÐ]l…ÌZ VúÆý‡Ð]l yéMýStÆó‡sŒæ GÐ]lÇMìS
4) fÐ]l¬Ã, fÐ]l¬Ã&MýSÖÃÆŠ‡ 20. IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† AÀÐ]l–¨® M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… _¯]l ¯]l*™èl¯]l òÜÆŠæa C…f¯Œæ H¨? {ç³Ä¶æ*×ìæ…^èl¯]l$¯]l² Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ {Oò³ÐólsŒæ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$?
8. ¿êÆý‡™èl Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ "C…yìlĶæ* r*Çf… Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l Ð]l*¯]lÐ]l AÀÐ]l–¨® çÜ*_MýS 1) OòܯŒlÞ òÜÆŠ‡a 2) yólsêòÜsŒæ òÜÆŠ‡a ç³Æ>ÅrMýS$yìl õ³Æý‡$ HÑ$sìæ? 1) A¯øÃÌŒæ »ñæ¯]lÈj
Ð]l*ÆŠ‡t (ITM - 2018)'¯]l$ H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ (HDI) °Ðól¨MýS {ç³M>Æý‡…, 2017ÌZ Í…VýS 3) òÜÆŠ‡a º$MŠS 4) ÝëtsæŒ òÜÆŠ‡a 1) Ķæ¬ÝëMýS$ Ò$gêÐé 2) íÜ.G¯Œl. BÆŠ‡. Æ>Ð]l#
°Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? AçÜÐ]l*¯]l™èl çÜ*_MýS (GII)ÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ 30. A×æ$ Ķ欧ýl®™èl…{™èl… Ìôæ§é Æó‡yìlÄñæ* «§éÇÃMýS™èl 2) Ð]l$Æý‡$íÙÄñæ* çßZÄñæ* 3) MýSÆý‡$×æ G‹Ü 4) Ķæ$Ô¶æÓ…™Œl íܯéá
1) OÐðl$çÜ*ÆŠ‡ 2) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ý릯l] … G…™èl? ÎMóSgŒæ Ð]lÌSÏ çÜ…¿¶æÑ…^ól ¡{Ð]lOÐðl$¯]l V>Ķæ*Ë 3) AÌñæV>j…yýlÆŠ‡ Oòßær¯Œl 52. 52Ð]l A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ A„ýSÆ>çÜÅ™èl ¨¯]l…
3) Ð]l¬…O»ñæ 4) ¯]l*ÅÉìlÎÏ 1) 145 2) 133 3) 150 4) 127 ¯]l$…_ Æý‡„ýS×æ MøçÜ… ¿êÆý‡™èl§ólÔèæç³# Ððl¬rt- 4) OÐðl$ORñæÌŒæ ÇM>ÇzÄñæ* ¯ól糫£ýlÅ… HÑ$sìæ?
9. Æ>Ƈ$$rÆŠ‡Þ {ç³M>Æý‡…, 2018 BVýSçÜ$tÌZ Ýû© 21. IMýSÅÆ>fÅ çÜÑ$† AÀÐ]l–¨® M>Æý‡Å{MýSÐ]l$… Ððl¬§ýlsìæ çÜÓ§ólÖ OÐðl§ýlÅ MìSsŒæ¯]l$ H çÜ…çܦ 40. çÜ$y鯌l ¯]l*™èl¯]l {糫§é¯]l Ð]l$…{†V> GÐ]lÆý‡$ 1) A„ýSÆ>çÜÅ™èl, Ý뫨M>Æý‡™èl
AÆó‡¼Ä¶æ* Ý릯]l…ÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ A†ò³§ýlª (UNDP) Ñyýl$§ýlÌS ^ólíܯ]l ™égê Ð]l*¯]lÐ]l Æý‡*´÷…¨…_…¨? G°²MýSĶæ*ÅÆý‡$? 2) A„ýSÆ>çÜÅ™èl, O¯ðlç³#×êÅÀÐ]l–¨®
^èlÐ]l¬Æý‡$ çÜÆý‡çœÆ>§éÆý‡$V> AÐ]l™èlÇ…_¯]l AÀÐ]l–¨® Æ>Å…MìS…VŠSÞÌZ ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ Æ>Å…MŠS 1) IIsîæ & »ê…»ôæ 1) Aº$ªÌŒæ çßæÒ$§Šl 3) A×æV>ǯ]l Ð]lÆ>YË MøçÜ… A„ýSÆ>çÜÅ™èl
§ólÔèæ… H¨? G…™èl? 2) C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ ¯]l*ÅMìSÏĶæ$ÆŠ‡ Ððl$yìlíܯŒl 2) Ð]l˜™égŒæ Ð]l˜Ýë Aº$ªÌêÏ 4) A…§ýlÇMîS A„ýSÆ>çÜÅ™èl
1) C{gêƇ¬ÌŒæ 1) 142 2) 110 3) 130 4) 150 A…yŠl AÌñæ•ÏyŠl OòܯðlÞ‹Ü 3) Ð]l˜Ìê¯é Bg꧊l 53. ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…ÌZ íßæ…© ¨Ð]l‹Ü¯]l$ G糚yýl$
2) AÐðl$ÇM> ç܅Ķæ¬MýS¢ Æ>Ú‰ëË$ 22. {ç³ç³…^èl…ÌZ¯ól ™öÍÝëÇ Oòßæ{yøf¯Œl ÔèæMìS¢™ø 3) ¼Æ>Ï C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ Ððl$yìlMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü 4) Aº$ªÌŒæ MýSÈ… Ð]l˜Ìê¯é °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$?
3) CÆ>¯Œl 4) CÆ>MŠS ¯]lyìl^ól OÆð‡Ë$¯]l$ {´ëÆý‡…À…_¯]l §ólÔèæ…? 4) C…yìlĶæ$¯Œl C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ OòܯðlÞ‹Ü 41. õÜtsŒæ »êÅ…MŠS B‹œ C…yìlĶæ* `‹œ Oòœ¯é°Û- 1) òÜò³t…ºÆŠæ 14 2) òÜò³…t ºÆŠæ 12
10. ¿êÆý‡™èl A…™èlÇ„ýS ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦ (C{Ýù) 1) O^lð ¯é 2) f´ë¯Œl 31. yîlBÆŠ‡yîlÐøMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯éÐ]lÌŒæ íœhMýSÌŒæ A…yŠl Ķæ$ÌŒæ BïœçÜÆŠæ (CFO)V> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$- 3) òÜò³t…ºÆŠæ 11 4) òÜò³…t ºÆŠæ 10
sñæM>²ÌSi C…MýS$Å»ôæçÙ¯Œl òÜ…rÆŠæ GMýSPyýl 3) fÆý‡Ã± 4) ĶæÊG‹ÜH KíÙĶæ$¯ø{VýSíœMŠS Ìô滟Æó‡rÈMìS Aç³µW…_¯]l ™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$?
{´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$…¨? 23. _rtV>…VŠæ, Ððl¬…V>Ï ¯úM>{ÔèæĶæ*ÌS ´ùÆŠ‡t ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ™öÍ fÌê…™èlÆý‡Y™èl Æø»Z {yø¯Œl 1) çßæÈÔŒæ M>…™Œl 2) A¯]l$ÛÌŒæ {糩‹³ çÜÐ]l*«§é¯éË$
1) MøÌŒæMýS™é 2) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ Ñ°Äñæ*VýS… MøçÜ… ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…™ø Ð]l¬Ýë- õ³Æó‡Ñ$sìæ? 3) {ç³Ô>…™Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ 1) 2 2) 4 3) 3 4) 4 5) 4
3) íÙÌêÏ…VŠS 4) AVýSÆý‡¢Ë Ƈ$$§é Jç³µ…§é°² BÐðl*¨…_¯]l §ólÔèæ…? 1) IÆøÐŒlr$ůé (EyerovTUNA) 4) ÑfĶæ$ Üç …©‹³ 6) 2 7) 4 8) 4 9) 4 10) 4
11. çÜ*„ýSÃ, _¯]l², Ð]l$«§ýlÅ ™èlÆý‡à ç³Ç{ÔèæÐ]l$ÌS 1) ¯ól´ëÌŒæ 2) Ð]l$Ķæ$¯éÃÆŠ‡ 2) Ððl$OÆð‡¯Œlr$ůé (MarineTuna) 42. ĶæÊMóS(Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl MìS…VýSzÐŒl$) Æ>Ķæ$ÌŒæ ¯ólÒÌZ 11) 2 12) 1 13) 4 14) 4 15) 2
Ð]l$…{†™èlÓÔ>Q CsîæÐ]lË ¯ðlÌSMö͵¯]l Ð]l*çÜ- 3) º…V>ϧólÔŒæ 4) O^ðl¯é 3) Üï Ðé^Œl (SeaWatch) à¯]lÆý‡È Ìñæíœt¯ðl…sŒæ MýSÐ]l*…yýlÆŠ‡V> °Ä¶æ$Ñ$- 16) 3 17) 2 18) 3 19) 2 20) 4
³ç {†MýS C & ÐéÆ>¢³ç {†MýS õ³Æó‡Ñ$sìæ? 24. Æý‡ÚëÅÌZ° OÌñæò³‹ÜPÌZ fÇW¯]l ¿êÆý‡™Œl, Æý‡ÚëÅ 4) ÐérÆŠ‡ Ðé^Œl (WaterWatch) ™èl$Oyðl¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl† Ð]lÅMìS¢ õ³Æý‡$? 21) 3 22) 3 23) 3 24) 1 25) 3
1) G…G‹ÜG…D ç³{†MýS ç܅Ķæ¬MýS¢ OÐðlÐ]l*°MýS §ýlâýæ ѯéÅçÜ… õ³Æý‡$? 32. ^ðlO¯ðl²ÌZ C…yìlĶæ$¯Œl Mø‹ÜtV>ÆŠ‡z Aç³µW…_¯]l 1) Æ>gŒæMýS$Ð]l*ÆŠ‡ G‹Ü 2) Æ>gŒæ AVýSÆ>ÓÌŒæ 26) 1 27) 3 28) 3 29) 2 30) 2
2) G…G‹ÜG…D C¯ŒlOòÜyýlÆŠ‡ 1) HÑĶæ*…{yé&18 Üç Ó§ólÖ °ÇÙèl °çœ* Kyýl õ³Æó‡Ñ$sìæ? 3) íßæÐ]l*¯]l$Û MýSç³NÆŠ‡ 4) çÜ$Ò$™Œl Æ>Ð]l™Œl 31) 1 32) 2 33) 1 34) 3 35) 2
3) G…G‹ÜG…D ¯]l*Å‹Ü 2) C…{§ýl&18 3) C…{yýl‹Ü&18 1) ÝëÆý‡¤ 2) ÑfĶæ$ 43. òÜ…{rÌŒæ ÑhÌñ毌SÞ MýSÑ$çÙ¯Œl (CVC) M>Æý‡Å- 36) 1 37) 2 38) 1 39) 1 40) 2
4)G…G‹ÜG…D Ðól$VýSOgñ毌l 4) Æý‡$çÜ$¢…&18 3) M>ä 4) §ýl$Æ>Y §ýlÇØV> GÐ]lÆý‡$ °Ä¶æ$Ñ$™èl$ÌSĶæ*ÅÆý‡$?
41) 3 42) 2 43) 2 44) 1 45) 3
12. ™èl´ëÌê Ô>Q §éÓÆ> sîæ½ ÆøVýS °Æ>®Æý‡×æ 25. ç³rt×æ ç³Æ>ÅrMýS Æý‡…VýS…Oò³ 7Ð]l IMýSÅÆ>fÅ 33. Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl MìS…VŠæyýlÐŒl$MýS$ ^ðl…¨¯]l ¯øÐéçÜÆŠ‡™ø 1) ç³#±™Œl ´ësìæÌŒæ
46) 3 47) 2 48) 4 49) 2 50) 4
MøçÜ… Eç³Äñæ*W…^ól MýS眅 ¯]lÐ]lʯé çÜÑ$† {ç³ç³…^èl ç³Æ>ÅrMýS çÜ…çܦ A…™èl- ´ër$ 14 Eç³{VýSà˯]l$ A…™èlÇ„ýS…ÌZMìS 2) A°…§ø Ð]l$k…§éÆŠ‡
51) 2 52) 2 53) 1
õÜMýSÆý‡×æ Oò³ÌSsŒæ õÜÐ]l˯]l$ BÆøVýSÅ Ð]l$…{†™èlÓ Æ>j¡Ä¶æ$ çܧýlçÜ$Þ (UNWTO Globle {ç³ÐólÔ¶æ ò³sìæt¯]l C{Ýù Æ>MðSsŒæ õ³Æó‡Ñ$sìæ? 3) Æý‡Ñ {ç³Ý맊l 4) Æ>Ððl*Ãçß毌æ
ѧýlÅ Send your Feedback to vidya@sakshi.com
VýS$…r*Æý‡$ l ÝùÐ]l$ÐéÆý‡… l
AMøtºÆŠæ l 15 l 2018 17

{ÖMýS–çÙ~ §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë ÐéÇ "BÐ]l¬MýS¢Ð]l*Ëŧýl' H OÔðæÍÌZ E…¨? 26. "Poetry is the Spontaneous over 35. "MýSÑ {糆¿¶æÌZ ¯]l$…yýl$ M>Ð]lÅVýS†Ô¶æ
yéMýStÆŠæ í³.Ñ.çÜ$»ê¾Æ>Ð]l# 9. çÜ{VýSç³…£ý¢Ñl«§…?ýl MýSÐ]l#˯]l$ õ³ÆöP¯]l² AË…M>Æý‡ Ô>{ççÜ¢ flow of Powerful feelings' "¡{Ð]l- ™é…Ô¶æÐ]l¬¯]l…§ýl$ ™ö…º¨´ëâ¶æ$Ï' A° ^ðlí³µ¯]l
çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$ 1) ¯érÅÔ>[çÜ¢… 2) M>Ð]lÅ {ç³M>Ô¶æ… OÐðl$¯]l A¯]l$¿¶æ*™èl$Ë çÜÓ^èle…§ýl Ñf–…¿¶æ×æÐól$ B«§ýl$°MýS Ð]l$àMýSÑ, ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$?
10.
3) Aç³µMýSÒĶæ$… 4) «§éÓ¯]lÅÌZMýS…
çÜ糢ѫ§ýl MýSÐ]l#ÌZÏ ¯]l¯]l²Ä¶æ$¯]l$ H Æý‡MýSOÐðl$¯]l Hï³ yîlGïÜÞ MýSÑ™èlÓ…' A° °Æý‡Ó_…_¯]l ´ëÔ>a™èlÅ
ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$?
1) ^ðlâ¶æÏí³â¶æÏ Ðó …MýSr Ô>{íÜ¢
2) }} 3) ÑÔ¶æÓ¯é£ýl çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æ

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$
1. MýSÑ Ô¶æºª… Ððl¬§ýlr H AÆý‡¦…ÌZ {ç³Äñæ*W…_- 11.
MýSÑV>Aç³µ MýSÑ õ³ÆöP¯é²yýl$?
1) Ð]l*Æý‡¦Ð]l MýSÑ
3) ¿¶æ*çÙ×êǦ
2) Æú_MýS$yýl$
4) ÑÐólMìS
çÜ糢ѫ§ýl MýSÐ]l#ÌZÏ AË…M>ÇMýS {´ë«§é¯]lÅ…™ø
™ðlË$VýS$ 1) òÙÎÏ
3) Ð]lÆŠæzÞÐ]lÆŠæ¢
27. "In a general sense maybe
2) M>Æý‡ÏƇ¬ÌŒæ
4) gñæ.G‹Ü. Ñ$ÌŒæ
defined as the expression of the
4) í³…VýSã Ë„îSÃM>…™èl…
36. ^èl™èl$Æý‡ÓÆý‡Y {´ëí³¢, MîSÇ¢, B¯]l…§é˯]l$ M>Ð]lÅ
{ç³Äñæ*f¯éË$V> õ³ÆöP¯]l² AË…M>ÇMýS$yýl$?
1) ¿¶æÆý‡™èl$yýl$ 2) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$
¯]lr$Ï ™ðlË$çÜ$¢…¨?
1) çÜÆý‡çÜÓ† 2) VýS×æ糆
M>Ð]lÅ Æý‡^èl¯]l ^ólõÜ MýSÑ?
1) ÑÐólMìS 2) Æú_MýS$yýl$
{ç³™ólÅMýS… imagination' (FàÔ¶æMìS¢ {ç³MýSr¯]lÐól$ 3) B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yýl$ 4) §ýl…yìl
MýSÑ™èlÓÐ]l$° Ý뫧éÆý‡×æ ´ëuý‡MýS AÀ{´ëĶæ$…) 37. "M>Ð]lÅ… Ķæ$Ô¶æõÜ AÆý‡¦MýS–™ól Ð]lÅÐ]làÆý‡Ñ§ól,
3) {ºçßæà 4) ç³Æý‡Ð]l*™èlà 3) ¿¶æ*çÙ×êǦ 4) Ðé^èlMýS$yýl$ A° ^ðlí³µ¯]l ´ëÔ>a™èlÅ ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$? ÕÐól™èlÆý‡„ýS™èlÄŒæ$™Œæ çܧýlÅ@ç³Æý‡°Æý‡Ó–™èlÄôæ$, M>…-
2. MýSÑ Ô¶æºª… {ºçßæÃMýS$ ç³Æ>ÅĶæ$ 糧ýl…V> 12. çÜ糢ѫ§ýl MýSÐ]l#ÌZÏ †MýSP¯]l H MøÐ]lMýS$ ^ðl…¨¯]l 1) MóSº$ÌŒæ 2) òÙÎÏ ™é çÜÑ$Ùèl ™èlÐðl*糧ólÔ¶æĶæ¬gôæ' A° M>Ð]lÅ
G…§ýl$ÌZ MýS°í³çÜ$¢…¨? MýSÑ? 19. "CÚëtÆý‡¦Ð]lÅÐ]l_e¯]l²ç³§éÐ]lä M>Ð]lÅÐŒl$' A° 3) BÆ>²ÌŒæz 4) gꯌæ Æý‡íÜP¯Œæ {ç³Äñæ*f¯é˯]l$ çÜÑÐ]lÆý‡…V> ^ðlí³µ¯]l
1) Eç³°çÙ™èl$¢Ë$ 2) Ðól§ýl Ð]l$…{™éË$ 1) ¿¶æ*çÙ×êǦ 2) BǦMýS$yýl$ °Æý‡Ó_…_¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? 28. "Poetry we will call musical AË…M>ÇMýS$yýl$?
3) ÐéÅçÜ ¿êÆý‡™èl… 3) Æú_MýS$yýl$ 4) Ðé^èlMýS$yýl$ 1) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 2) §ýl…yìl thought'(çÜ…X™é™èlÃMýSOÐðl$¯]l BÌZ^èl¯ól MýSÑ- 1) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 2) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$
4) çÜ…çÜP–™èl Æ>Ð]l$Ķæ$×æ… 13. çÜ糢ѫ§ýl MýSÐ]l#ÌZÏ G{Æý‡¯]l H MøÐ]lMýS$ ^ðl…¨¯]l 3) «§ýl¯]l…fĶæ¬yýl$ 4) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ ™èlÓ…) A° °Æý‡Ó_…_¯]l ´ëÔ>a™èlÅ ÑÐ]l$- 3) B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yýl$ 4) §ýl…yìl
3. "MýSÐ]lĶæ$¡†MýSÑ@™èlçÜÅMýSÆý‡ÃÐŒl$ M>Ð]lÅ…' A° MýSÑ? 20. B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yìl «§ýlÓ¯éÅÌZM>°² Q…yìlçÜ*¢ Æý‡ØMýS$yýl$? 38. M>…™é çÜÑ$ÙèlOÐðl$¯]l E糧ólÔ¶æÐól$ M>Ð]lÅ
^ðlí³µ¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? 1) ÑÐólMìS 2) ¿¶æ*çÙ×êǦ "Ð]lÅMìS¢ ÑÐólMýS…' A¯ól {VýS…£é°² Æ>íܯ]l 1) M>Æý‡ÏƇ¬ÌŒæ 2) àhÏsŒæ Ë„ýS×æÐ]l$° ^ðlí³µ¯]l {ç³Ð]l¬Q {糺…«§ýl MýSÑ?
1) AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢yýl$ 3) Ð]l*Æý‡¦Ð]l MýSÑ 4) Æú_MýS$yýl$ AË…M>ÇMýS$yýl$? 3) C.G.´ù 4) gñæ.G‹Ü. Ñ$ÌŒæ 1) ò³§ýlª¯]l 2) †Ð]l$ï]l
2) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 3) ѧéÅ«§ýlÆý‡$yýl$ 14. çÜ糢ѫ§ýl MýSÐ]l#ÌZÏ VýS$×æ, Ð]lÆý‡~ Ô¶æ»êªÆý‡¦ VýS$×æ 1) AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢yýl$ 2) Ð]l$íßæÐ]l$ ¿¶ær$t 29. MýSâ¶æ˱² {ç³MýS–† A¯]l$MýSÆý‡×æÐ]l$° ^ðlí³µ¯]l 3) ¿¶ r$tÐl] ÊÇ¢
4) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ §øçÙ°MýSÆ>°² ç³ÇÖÍ…_ M>Ð]lÅÆý‡^èl¯]l ^ólõÜ 3) ÑÔ¶æÓ¯é£ýl$yýl$ 4) ѧéÅ«§ýlÆý‡$yýl$ ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$? 4) ™ðl¯éÍ Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~yýl$
4. "MýSÑ A…sôæ {§ýlçÙt Ð]l*{™èlÐól$ M>§ýl$. MýSÑMìS AÐ]lÔ¶æÅ MýSÑ? 21. "«§ýlÓ¯éÅÌZMýS…' {VýS…£é°MìS "ÌZ^èl¯]l…' A¯ól 1) õ³ÏsZ 2) AÇÝëtsìæÌŒæ 39. "ÑÔ¶æÓ{ÔóæĶæ$@ M>Ð]lÅÐŒl$' A° ^ðlí³µ¯]l {´ë`¯]l
MýSÆý‡¢Ð]lÅ… Ð]lÆý‡~¯]l' A° ^ðlí³µ¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? 1) ÑÐólMìS 2) Æú_MýS$yýl$ ÐéÅRêů]l… Æ>íܯ]l Æý‡^èlƇ¬™èl? 3) M>Æý‡ÏƇ¬ÌŒæ 4) í³Í‹³ íÜyîl² MýSÑ?
1) ¿¶æÆý‡™èl$yýl$ 2) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 3) ¿¶æ*çÙ×êǦ 4) BǦMýS$yýl$ 1) AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢yýl$ 2) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 30. "Poetry is the rhythmic creation 1) †MýSP¯]l 2) ¯]l¯]l²Ä¶æ$
3) ¿¶ært™ú™èl$yýl$ 4) ¿¶ært Vø´ëË$yýl$ 15. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. 3) Æ>fÔóæQÆý‡$yýl$ 4) ¿¶ærtÌZËÏr$yýl$ of Beauty' (ËĶæ$º§ýl®OÐðl$¯]l Ýû…§ýlÆý‡Å 3) ´ù™èl¯]l 4) }¯é£ýl$yýl$
5. "C†Ð]l–™èl¢…™èl$ M>Ð]lÅçÜÅ Ô¶æÈÆý‡ÐŒl$ ç³Ç- gê¼™é&I: 22. "VýS$×êË…M>Æý‡ Ķæ¬MýS¢ Ô¶æ»êªÆú¦ M>Ð]lÅ…' A° çÜ–íÙtÄôæ$ MýSÑ™èlÓÐ]l$°) ^ðlí³µ¯]l ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$? 40. }¯é£ýl$yýl$ A¯]l$çÜÇ…_¯]l OÔðæÎ Ð]l*Æý‡Y… H¨?
MîSÇ¢™èlÐŒl$' A° ^ðlí³µ¯]l ™öÍ AË…M>ÇMýS$yýl$? a) L_¡ Ñ^éÆý‡^èlÆý‡a °Æý‡Ó_…_¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? 1) àhÏsŒæ 2) M>Æý‡ÏƇ¬ÌŒæ 1) MýS£ýl¯é™èlÃMýS OÔðæÍ 2) 糧ýlVýS$…糯]l OÔðæÍ
1) AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢yýl$ 2) ¿¶æÆý‡™èl$yýl$ b) M>Ð]lÅÒ$Ð]l*…çÜ 1) MýS$…™èlMýS$yýl$ 2) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 3) C.G. ´ù 4) òÙÎÏ 3) Ñ_{™èlÐ]l*Æý‡Y OÔðæÍ
3) §ýl…yìl 4) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ c) Æý‡çÜVýS…V>«§ýlÆý‡… 3) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 4) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 31. MýSâ¶æ˱² ±† »êàÅË° ÐéÅRêÅ°…_¯]l 4) Ð]lÆý‡~¯é™èlÃMýS OÔðæÍ
6. "ÌZMø™èl¢Æý‡ Ð]lÆý‡~¯é °ç³#×æ@ MýSÑ@, MýSÑ MýSÆý‡ÃÐŒl$ d) Ýëíßæ™èlÅ §ýlÆý‡µ×æ… 23. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. ´ëÔ>a™èlÅ ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$? 41. MýSÑ™èlÓ {ç³Äñæ*f¯éÌZÏ B¯]l…§ýl çÜ…§ólÔ>Ë$
M>Ð]lÅÐŒl$' A° ^ðlí³µ¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? gê¼™é&II: gê¼™é&I: 1) Ñ$Ët¯Œæ 2) BÝëPÆŠæ OÐðlÌŒæz Æð‡…yýl* Ð]l¬QÅÐ]l$° ¿êÑ…_¯]l ´ëÔ>a™èlÅ
1) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 2) Æý‡${§ýlr$yýl$ i) Æ>fÔóæQÆý‡$yýl$ a) §ýlÔ¶æÆý‡*ç³MýSMýSÆý‡¢ 3) »ôæÏMŠæ 4) gñæ.G‹Ü.Ñ$ÌŒæ ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$?
3) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 4) AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢yýl$ ii) „óSÐól$…{§ýl$yýl$ b) M>ÐéÅË…M>Æý‡ çÜ…{VýSçßæ… 32. "Poetry is the metrical composi- 1) »ôæÏMŠæ
7. "Æý‡çÜ¿êÐé˯]l$ ÑÐ]l$ÇØ…^ólÐéyýl$ MýSÑ. MýSÑ iii) ÑÔ¶æÓ¯é£ýl$yýl$ c) çÜÆý‡çÜÓ¡ MýS…u>¿¶æÆý‡×æ… tion. It is the art of uniting plea- 2) GyéYÆæŠ GÌñæ¯Œæ ´ù 3) ³í Í‹œ Üí yîl²
MýSÆý‡ÃÐól$ M>Ð]lÅ…' A° ^ðlí³µ¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? iv) fVýS¯é²£ýl ç³…yìl™èlÆ>Ķæ$Ë$ d) MýS$Ð]lËĶæ*¯]l…§ýl… sure with truth calling imagina- 4) {Oyðlyðl¯Œæ
1) ¿¶ært™ú™èl$yýl$ 2) ѧéÅ«§ýlÆý‡$yýl$ 1) a-iii, b-iv, c-i, d-ii gê¼™é&II: tion to the help of reason and its 42. }MýS–çÙ~ §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë ÐéÇ "BÐ]l¬MýS¢Ð]l*Ëŧýl'
3) ¿¶ærtÌZËÏr$yýl$ 4) ¿¶ært Vø´ëË$yýl$ 2) a-iii, b-i, c-ii, d-iv i) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ essence is invention' (bèl…§øº§ýl®OÐðl$¯]l H ÔO æð ÍÌZ E…¨?
8. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. 3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii ii) «§ýl¯]l$…fĶæ¬yýl$ Æý‡^èl¯ól MýSÑ™èlÓ…. õßæ™èl$Ðé§é°MìS, ¿êÐ]l¯é 1) MýS§ýlä´ëMýS… 2) ¯éÇMóSâ¶æ ´ëMýS…
gê¼™é&I: 4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii iii) A糵Ķæ$©„ìS™èl$Ë$ Ô¶æMìS¢° gZyìl…_ çÜ™éÅ°² B¯]l…§é°² çÜÑ$Ã- 3) {§é„>´ëMýS…
a) M>Ð]lÅ {ç³M>Ô¶æ… 16. Ȇ° M>ÐéÅ™èlÃ…V> °Æý‡Ó_…_¯]l AË…M>Ç- iv) ¿Zkyýl$ ã™èl… ^ólĶæ$VýSË MýSâ¶æ MýSÑ™èlÓ…) A° °Æý‡Ó_…- 4) {§é„>&MýS§ýlä ´ëM>Ë$
b) ¯érÅÔ>[çÜ¢… MýS$yýl$? 1) a-iii, b-ii, c-iv, d-i _¯]l ´ëÔ>a™èlÅ ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$?
c) «§ýlÓ¯éÅÌZMýS… 1) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 2) §ýl…yìl 2) a-ii, b-iii, c-i, d-iv 1) gꯌæçܯŒæ 2) òÙÎÏ çÜÐ]l*«§é¯éË$
d) Ð]l{MøMìS¢ iÑ™èl… 3) AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢yýl$ 4) Ð]l$íßæÐ]l$¿¶ær$t 3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii 3) M>ÌŒæÇyìlj 4) OÌñæçßæ…sŒæ 1) 4 2) 2 3) 3 4) 3 5) 2
gê¼™é&II: 17. B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yìl «§ýlÓ° íܧ鮅™é°² Ð]lņÆó‡- 4) a-i, b-iv, c-ii, d-iii 33. "Ô¶æMìS¢, Ð]l#Å™èlµ†¢, A¿êÅçÜ…' A¯ól Ð]lÊyìl…sìæ° 6) 1 7) 4 8) 2 9) 3 10) 2
i) ¿¶æÆý‡™èl$yýl$ MìS…_ "Ð]l{MøMìS¢Äôæ$' M>Ð]lÅ iÑ™èl…V> õ³ÆöP¯]l² 24. "Æý‡çÜÐ]l$…fÇ' A¯ól AË…M>Æý‡Ô>ç܈ {VýS…£ýlMýSÆý‡¢? MýSÑ™èlÓ õßæ™èl$Ð]l#Ë$V> õ³ÆöP¯]l² AË…M>- 11) 3 12) 2 13) 3 14) 1 15) 3
ii) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ AË…M>ÇMýS$yýl$? 1) ÐéVýSÂr$yýl$ 2) ¿ê¯]l$§ýl™èl$¢yýl$ ÇMýS$yýl$? 16) 1 17) 2 18) 1 19) 2 20) 2
iii) MýS$…™èlMýS$yýl$ 1) Æ>fÔóæQÆý‡$yýl$ 2) MýS$…™èlMýS$yýl$ 3) õßæÐ]l$^èl…{§ýl$yýl$ 4) ѧéÅ«§ýlÆý‡$yýl$ 1) §ýl…yìl 2) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 21) 1 22) 2 23) 3 24) 2 25) 4
iv) B¯]l…§ýl Ð]lÆý‡®¯]l$yýl$ 3) „óSÐól$…{§ýl$yýl$ 4) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 25. MìS…¨ ÐésìæÌZ Üç ÇM>° f™èl H¨? 3) Æý‡${§ýlr$yýl$ 4) ¿¶æÆý‡™èl$yýl$ 26) 3 27) 2 28) 1 29) 2 30) 3
1) a-ii, b-iii, c-iv, d-i 18. "«§ýlÓ¯éÅÌZMýS…' AË…M>Æý‡ Ô>{çÜ¢ {VýS…£ýl Æý‡^èl- 1) AË…M>Æý‡ ÔóæQÆý‡… & MóSÔ¶æÐ]lÑ${™èl$yýl$ 34. "{糆¿ê Ð]l#Å™èlµ™ø¢Å@ {糆 ¿êVýSÈĶæ$íÜ' A° 31) 2 32) 1 33) 3 34) 2 35) 3
2) a-ii, b-i, c-iv, d-iii Ƈ¬™èl? 2) çßæ–§ýlĶæ$ §ýlÆý‡µ×æ… & ¿¶ rt¯éĶæ$MýS$yýl$ ^ðlí³µ¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? 36) 2 37) 1 38) 3 39) 2 40) 3
3) a-ii, b-iv, c-iii, d-i 1) B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡¦¯]l$yýl$ 2) §ýl…yìl 3) MýS$Ð]lËĶæ*¯]l…§ýl… & A糵Ķæ$Å ©„ìS™èl$Ë$ 1) Æý‡${§ýlr$yýl$ 2) B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yýl$ 41) 3 42) 2
4) a-ii, b-iii, c-i, d-iv 3) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 4) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 4) AË…M>Æý‡ çÜÆý‡ÓçÜÓ… & Æý‡*ç³VøÝëÓÑ$ 3) §ýl…yìl 4) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$

VýS™èl…ÌZ AyìlW¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ (Hï³ yîlGïÜÞ & 2012) (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018) 3) M>Ð]lÅ °Æý‡Ó^èl¯éË$ 14. {´ë`¯]l AË…M>ÇMýS$Ë$ ^ðlí³µ¯]l M>Ð]lÅ
1) CÚëtÆý‡¦ Ð]lÅÐ]l_e¯]l² 糧éÐ]lä M>Ð]lÅÐŒl$ 1) Ð]l#Å™èlµ†¢ 2) çÜÐ]l$Æý‡¦™èl 4) MýSÑ™èlÓ õßæ™èl$Ð]l#Ë$ {ç³Äñæ*f¯é˱² JMýS ^ør MýS$¨…_
1. "ÐéOVðSÓÐ]lVýS®Å {糫§é¯ólAí³ Æý‡çÜç³Ðé{™èl iÑ™èl…' 2) Æý‡Ð]l$×îæĶæ*Æý‡¦ {糆´ë§ýlMýS Զ溪@ M>Ð]lÅÐŒl$ 3) Ð]l{MøMìS¢ 4) fÄñæ*MìS¢ 11. "Æý‡Ð]l$×îæĶæ*Æý‡¦ {糆´ë§ýlMýS Զ溪@ M>Ð]lÅÐŒl$' ^ðlí³µ¯]lÐéyýl$?
A° M>Ð]lÅ iљ鰲 °Æý‡Ó_…_¯]l {VýS…£ýl…? 3) çÜÐ]l$Ô¶æ»êªÆó‡¦@M>Ð]lÅÐŒl$ 8. AÀ¯]lÐ]l VýS$ç³#¢° §ýl–íÙtÌZ M>Ð]lÅ {ç³Äñæ*f¯]l…? A° M>Ð]lÅ °Æý‡Ó^èl¯]l… ^ólíܯ]lÐéÆý‡$? (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018)
(Hï³ sîæBÆŠæsîæ 2015&G‹ÜH) 4) °ÆøªÚë Ë„ýS×æÐ]l¡çÜ M>Ð]lŠԶ溪¿êMŠæ (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018) (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018) 1) AÀ¯]lÐ]lVýS$ç³#¢yýl$
1) «§ýlÓ¯éÅÌZMýS… 2) {ç³™éç³Æý‡${©Ä¶æ$… 5. ÑÔ¶æÓ¯é£ýl$° M>Ð]lÅ °Æý‡Ó^èl¯]l…? 1) ±†»Z«§ýl 1) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 2) B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yýl$ 2) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$
3) AW² ç³#Æ>×æ… 4) M>Ð]lÅ {ç³M>Ô¶æ… (Hï³ yîlGïÜÞ & 2012) 2) B¯]l…§ø糧ólÔ¶æÐ]l¬Ë$ 3) fVýS¯é²£ýl$yýl$ 4) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 3) ¿¶æÆý‡™èl$yýl$ 4) §ýl…yìl
2. "H {ç³Ò×æ$Ë$ VýSËY°Ë¯]lË…MýS–™èlMýS–™ø§ýlÅÐ]l¬Ë- 1) Ô¶æ»êªÆú¦ çÜíßæ™ú M>Ð]lÅ… 3) Ñ{Ô>Ð]l$f¯]lMýS™èlÓ… 12. "MýSÐ]l±Ä¶æ$… M>Ð]lÅ…, ™èlçÜÅ¿êÐ]l… 15. {糆¿ê Ð]l#Å™èlµ™ø¢Å@ {糆¿êVýSÈĶæ$íÜ' A°
MýS$ §øçÙ Ë„ýSÅÐ]l¬Ë$ VýSÌñæY' A¯]l² ÐéMýSÅ…ÌZ MýSÑ 2) ÐéMýSÅ… Æý‡Ýë™èlÃMýSÐŒl$ M>Ð]lÅ… 4) B™éï]l…§ýl… M>Ð]lÅ™èlÓÐŒl$' A¯]l²ÐéÆý‡$? ™ðl͵¯]l Ë„ýS×æ {VýS…£ýl…?
^ðlí³µ…¨? (Hï³ sîæBÆŠæsîæ 2015&G‹ÜH) 3) CÚëtÆý‡¦ Ð]lÅÐ] _e¯]l² 糧éÐ]lä M>Ð]lÅ… 9. "A´ëÆý‡OÐðl$¯]l M>Ð]lÅ fVýS™èl$¢ÌZ MýSÑÄôæ$ (™ðlË…V>×æ yîlGïÜÞ f¯]lÐ]lÇ 2018) (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018)
1) MýS$MýSÑ°…§ýl 2) çÜ$MýSÑçÜ$¢† 4) Æý‡Ð]l$×îæĶæ*Æý‡¦ {糆´ë§ýlMýS Զ溪@ M>Ð]lÅ… {ºçßæÃ' A° AÀ{´ëĶæ$ç³yìl¯]lÐéÆý‡$? 1) AÀ¯]lÐ]lVýS$ç³#¢yýl$ 1) Æý‡çÜ VýS…V>«§ýlÆý‡…
3) çÜçßæ–§ýlĶæ$çÜ$¢† 4) Æ>fçÜ$¢† 6. "Ô¶æMìS¢Ç²ç³#×æ™é ÌZMýSÔ>{çÜ¢ M>ÐéŧýlÅÐól„ýS×Ꙍæ' 1) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 2) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 2) Æ>fÔóæQÆý‡$yýl$ 2) M>Ð]lÅ {ç³M>Ô¶æ…
3. "{ç³gêq¯]lÐ]l¯]lÐø¯ólÃçÙÔ>ͱ {糆¿êÐ]l$™é' A¯]l² Ð]l$íßæ™øMìS¢ E¯]l² {VýS…£ýl…? 3) B¯]l…§ýlÐ]lÆý‡®¯]l$yýl$ 4) Ð]l$íßæÐ]l$¿¶ær$t 3) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 4) ÑÔ¶æÓ¯é£ýl$yýl$ 3) «§ýlÓ¯éÅÌZMýS…
A° °Æý‡Ó_…_¯]l AË…M>ÇMýS$yýl$? (Hï³ sñæsŒæõ³ç³ÆŠæ 3, f¯]lÐ]lÇ&2018) 10. "Ð]lçÜ$¢ ç³ÇÖ˯]l…, Fçßæ, MýS˵¯]l, çÜ–f¯é- 13. "Ô¶æ»êªÆó‡¦ çÜçßæ™ú M>Ð]lÅÐŒl$' A° °Æý‡Ó_…_¯]l- 4) {ç³™éç³Æý‡${§ýl Ķæ$ÔZ¿¶æ*çÙ×æ…
(Hï³ sîæBÆŠæsîæ 2015&G‹ÜH) 1) «§ýlÓ¯éÅÌZMýS… 2) M>Ð]lÅ {ç³M>Ô¶æ… ™èlÃMýS VýS$×æ…, L_™èlÅ Ñ^éÆý‡… A¯ólÑ? ÐéÆý‡$? çÜÐ]l*«§é¯éË$
1) Ð]l$Ð]l$Ãr$yýl$ 2) §ýl…yìl 3) M>ÐéÅË…M>Æý‡çÜ*{™èl Ð]l–†¢ (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018) (Hï³ sñæsŒæ õ³³ç ÆŠæ 2A þ¯Œæ 2018) 1) 3 2) 1 3) 4 4) 2 5) 2
3) fVýS¯é²£ýl$yýl$ 4) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 4) M>ÐéŧýlÆý‡Ø… 1) M>Ð]lÅÐ]l¬ÌZ Æý M>Ë$ 1) fVýS¯é²£ýl$yýl$ 2) B¯]l…§ýl Ð]lÆý‡®¯]l$yýl$ 6) 2 7) 3 8) 2 9) 3 10) 4
4. fVýS¯é²£ýl ç³…yìl™èl Æ>Ķæ$Ë M>Ð]lÅ °Æý‡Ó^èl¯]l…? 7. MýS$…™èlMýS$yýl$ {糆´ë¨…_¯]l M>Ð]lÅ Ë„ýS×æ…? 2) MýSÑ™èlÓ OÔðæË$Ë$ 3) ÐéÐ]l$¯]l$yýl$ 4) ¿êÐ]l$çßæ$yýl$ 11) 3 12) 1 13) 4 14) 1 15) 1