You are on page 1of 21

10 NáóŸªî¦è[ ÷ªÙÞœüŒî¦ô¢Ù ÍÚÁdñô¢ª 16, 2018 „ e-mail: edc@eenadu.

in

å-Kt-è…-óŸª-æÀö˺ ÷ªÙ# ô¦uÙÚÛª ÷›úh


ÏÙ à¦õª @N-êŸÙö˺ ú‡–ô¢-í£-è[“ç˶d ÍÙæ°ô¢ª.- ÏÙ>FJÙÞÂö˺ Íè[ªÞœª êŸô¦yêŸ Íè[ªÞœª î¶ú£ªÚÛªÙå«
ÍÙë]ô¢« Íìè[Ù ÷õxûÁ, ÷ªìÚÛª ÷ªì Íìª-ÚÁ-
÷è[Ù ÷õxûÁ êμL-óŸªë]ª Ú¥F, ÏÙåô íÆ£L-ê¦õª
vð»šíÆjöËÀ GL“ÙÞ ú£ô¢ë¯Þ¥ þ§Þ¥Lqì ví£óŸ«é°Eo í£ô¢ªÞœªõª šíæ¨dÙ#
ô¦Þ¥û¶ ÔëÁ þ§CÅÙ-à¶-ø‹-÷ªìo íƈLÙÞ ÷à¶a-ú£ªhÙC.- ví£óŸ«ú£õð§õª à¶ú£ªÚÁ÷ë]ÌE àμñªêŸªû¦oô¢ª Eí£±éªõª.
ÏÚÛ ÚÛù£d-í£-è…ÙC à¦õª, ÚÛü°-ø‹õ @N-ê¦Eo Íìª-òÅ¡-NÙ-
à¦L Íìª-ÚÛªÙå« 2n-3 ú£Ù÷-êŸq-ô¦õª ÔOª à¶óŸª-ÚÛªÙ- è…vU ú£JdíƇ·Úåªx, ÷«ô¢ª\õª ÷«vêŸî¶ª ú£Jð¼÷±. Îú£ÚÛªhõª, ÍGÅô¢ªàŸªõìª
è¯û¶ Þœè…-›íþ§hÙ.- #÷J Ôè¯-C-ö˺ڨ ô¦Þ¥û¶ -cÓö°- šíÙð»ÙCÙàŸªÚÁî¦L. ú£÷«à¦ô¢ ûμjí£±é°uõìª, ú£JÚ•êŸh þ§Ù¸ÚAÚÛ í£Jâ‘°û¦Eo
·Þjû¦ ÑëÁuޜ٠êμàŸªa-ÚÁ-î¦L, @N-êŸÙö˺ ú‡–ô¢-í£-è¯Le-
ÍE ô¦vAÙ-ñ-ÞœüŒ‰x ÚÛù£d-í£-è[ê¦Ù.- ÍÙCí£±àŸªaÚÁî¦L. îμ³ë]æ¨ ú£Ù÷êŸqô¢Ù ìªÙචú£·ôjì ví£é°RÚÛêÁ ·ÚJóŸªôÂ
-ÍÙ-ë]ªÚÛª Í÷-ú£-ô¢-îμªiì ûμjí£±-é°u-õFo Ö¸Ú Ôè¯-Cö˺ vð»šíÆjöËÀìª ú‡ë]ÌÄÙ à¶ú£ªÚÁî¦L. ÎÜJë]øŒö˺ è¯Nè… í£è…ê¶ îμjíÆ£ö°uö˶
þ§CÅÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ ví£óŸª-Aoþ§hÙ.- ÚÁ#Ù-ÞÂ-õÚÛª ÓÙêÁ
ú£÷ªóŸªÙ, è[ñª( Üô¢ªa šíè[ê¦Ù.- Î ví£óŸª-êŸoÙö˺ NªÞœªõªê¦ô³. vÚÛ÷ªÙÞ¥ Íô¢|êŸõìª ú£Ùð§CÙàŸªÚÛªÙå«, ÍòÅ¡uô¢ª–õª
ûÁ æ© úà ò˺ ô¢ª“ ÔëÁ êμL-óŸªE ÖAh-è…Ú¨ Þœªô¢-÷±ê¦Ù.- îμ³ë]æ¨ ÏÙå-
ô¢«y-¬uö˺ NíÆ£-õ-îμªiê¶ à¦ö° Eô¢ª-ê¦q--í£-è…-ð¼ê¦Ù.-
ÓÙêŸ ÚÛù£d-í£-è[ª-꟪û¦o ÑëÁuޜ٠ô¦÷-ç˶xë]ª, ÔD ÚÛLú‡
êŸ÷ª ñö°õª, ñõìêŸõšíj ú£pù£dîμªiì Í÷ޥìêÁ ô¢«ð»ÙCÙàŸªÚÛªìo
ô¦÷-ç˶xë]ª ÍÙå« ò°ëÅ] í£è[ª-꟪Ùæ°Ù.-
vð»šíÆjöËÀ JvÚÛ«åô¢xìª
ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥õª -ð»-ë]ªÌì, ÷ªëůuoÙ ÔOª Aì-ÚÛªÙè¯ ô¦vA òÅ˺á- ÎÚÛåªdÚÛªÙåªÙC.
û¦-EÚ¨ ÍFo ÚÛLí‡ AÙç˶ Íô¢ª-Þœª-꟪Ùë¯? ÚÛè[ªí£±
û•í‡p ÷ú£ªhÙC.- ÎôÁÞœuÙ ð§è[-÷±-꟪ÙC.- ÚÛü°-ø‹õ
ú‡šíæËÀö˺ ú£«í£ôÂîËμjáK ð¼ú£ªdõª @NêŸÙ ÚÛ«è¯ ÍÙê¶.- îμ³ë]æ¨ ú£Ù÷-êŸqô¢Ù ð»ë]ªÌì
šúÙvæöËÀ ÏûËÂú‡då«uæËÀ ÎíÆà ð§xú‡dÚÂq ÏÙ>FJÙÞ ÍÙè çËμÚ¥oöË@ ඛú Íö°p-ô¢Ù ö°Ùæ¨C.- ·ôÙèÁ Ôè¯C
sú‡šíæËÀz ë¶øŒî¦uí£hÙÞ¥ Ñìo NNëÅ] ¸ÚÙvë¯ö˺x ú£«í£ôÂîËμjáK ð¼ú£ªdöË ÷ªëůuo òÅ˺áìÙ.- ÷´è[ª, û¦õªÞœª ú£Ù÷-êŸq-ô¦õª
òÅ¡KhÚ¨ ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdõª: Íú‡šúdÙæËÀ çËμÚ¨oÚÛöËÀ Îíƈú£ôÂ, þ§óŸªÙvêŸÙ Aû¶ þ§oÚÂq, ô¦vA òÅ˺áìÙ ö°Ùæ¨N.-
úˆEóŸªô Îíƈú£ô êŸCêŸô¦õª. Ý°Sõª: 26 Íô¢|êŸ: ú£ÙñÙCÅêŸ ÍEoÙ-æ¨F ú£÷ª-óŸ«-EÚ¨ AÙç˶û¶ Evë] ú£JÞ¥ í£æ¨d,
ú£òËμbÚÛªdö˺x HÐ/ HçËμÚÂ, ÓÙÓúˆq, ÓÙHÔ/ íˆ@ ÏûË í£GxÚ ÎôÁÞœuÙ ò°ÞœªÙ-åªÙC.-
Íè…tE›úZù£ûËÂ/ íˆ@ è…ð»x÷« ÏûË û¶âËÀîμªÙæËÀ, ÍìªòÅ¡÷Ù. ÓÙí‡ÚÛ: -úˆ-E-óŸªô¢x þ§ï£°-àŸ-ô¢uÙ
ô¦êŸí£K¤Û, ú‡\öËÀ/ vð§Ú¨dÚÛöËÀ çËμúÃd, ÏÙæô¢«yu ë¯yô¦. ë]ô¢Ý°ú£ªh:
ÎíÆÃöËμjûË #÷J ê¶C: ì÷Ùñô¢ª 15 https://www.cipet.gov.in/ ÷ªì Në¯u-÷u-÷ú£– ú‡õ-ñúÃ, ÚÛJ-ÚÛª-õ-îªö˺ HçËμ-ÚÂö˺
FF à¶Jì îμ³ë]æ¨ Ôè¯C ìªÙ# Ôæ° í£C ú£òËμb-ÚÛªdõª,
ví£A ú£òËμb-ÚÛªdö˺ CÇóŸªK, vð§Ú¨d-ÚÛöËÀ, îμjî¦, ö°uòËÀ-÷ôÂ\,
CMx óŸ´E÷Jqæ© ÓÚÂq-å-ô¢oöËÀq, ÏÙå-ô¢oöËÀq,
óŸ´E÷Jqæ© ÎíÆà CMx ÍìªñÙëÅ] Ú¨ôÁK÷ªöËÀ áôÂq, îμªiìôÂq, Íšúj-ûÂ-
Ú¥ö˶âËÀ Ú¨ÙC û¦ûË æ©#ÙÞ ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ îμªÙåªx, vð§âËμ-ÚÛªdõª, DÇú‡úÃ.-.-.-
ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ð¼ú£ªdõª: WEóŸªô Ïö° ÍÚÛ-è[-NªÚ í£û¶ ÓÙêÁ
Íú‡šúdÙæËÀ, ÓÙæ©Óúà êŸCêŸô¦õª. Ý°Sõª: 12 ÑÙåªÙC.- Ïë]Ùê¦ êμLúˆ
Íô¢|êŸ: í£ëÁêŸô¢ÞœA, ú£ÙñÙCÅêŸ ú£òËμbÚÛªdö˺x ò°u#öËô è…vU, NvøŒ-Nªþ§hÙ ÍÙç˶ ÚÛù£d
÷«ú£dôÂq è…vU, ÚÛÙí£²uæô ûμjí£±é°uõª, ÍìªòÅ¡÷Ù. ÓÙí‡ÚÛ: ô¦êŸí£K¤Û, Í÷±-꟪ÙC ÷ªJ! Ú¥ñæ¨d ÏÙ>-
ÏÙæô¢«yu ë¯yô¦. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎíÆÃöËμjûË ë]ô¢Ý°ú£ªh íƈV: ô¢«.250 F-JÙ-ÞÂö˺ ÐúˆÐ, ÐÐÐ,
í‡.-÷ÙQ-ÚÛ”-ÿ§g-·ô-è…“- úˆÓúÃÐ, Õæ©, îμªÚ¥-E-ÚÛöËÀ,
#÷J ê¶C: ì÷Ùñô¢ª 2 îËμòËÀšújæËÀ: http://kmcollege.ac.in/ -ÓÙè†, ‘CREATE U’ ú‡NöËÀ.-.- Ïö° Ô vò°Ù# Bú£ª-
FF
ÚÛªû¦o ·ÚJ-óŸªô ð§xEÙÞÂ
ú£JÞ¥ ÑÙè¯L.- HçËμÚ îμ³ë]æ¨ Ôè¯C ÍEo
ÔÕÓÙÔ n ÷«uæËÀ ví£î¶ø‹õª vò°Ù<õ î¦JÚ¨ Ú¥÷ªû ú£òËμb-ÚÛªd-õªÙ-æ°ô³.- Oæ¨ö˺
ì«uCMxö˺E ÎöËÀ à¦ö°-÷-ô¢ÚÛ« ÏÙå-Kt-è…-óŸªæÀ ú£òËμb-ÚÛªdö˶.- Ú¥ñæ¨d, û¦õª¸ÞüŒx ÷²uÙ.. ìõòÅËμjÔüŒx @NêŸÙ!
ÏÙè…óŸ« î¶ªû¶âËÀîμªÙæËÀ Oæ¨ö˺ í£±û¦C Þœæ¨dÞ¥ î¶ú£ª-ÚÛªû¶ ví£óŸªêŸoÙ à¶óŸ«L.-
Íþ¼ú‡ó¶ªù£ûË sÔÕÓÙÔz n ÷«uæËÀ è…šúÙñô¢ª 2018 ví£ÚÛæììª Ð ÷ªëÅ]u ví£A wšíjî¶åª ú£Ùþ§– ÑëÁuÞ¥EÚ¨ 60n-
Nè[ªë]öË à¶ú‡ÙC. ë¶øŒî¦uí£hÙÞ¥ NNëÅ] G>ûμúà ú£«\üŒ‰x ÓÙHÔ, ö˺꟪ޥ ví£øŒoõª Íè[ª-Þœª-ê¦ô¢ª.- î¦æ¨Ú¨ ÎêŸt-N-ø‹y-
êŸêŸq÷«ì vð¼vÞ¥÷³öË ví£î˶ø‹öËÚÛª Ð þ¼\ô¢ªìª í£JÞœéìö˺ڨ ú£ÙêÁ ú£÷«-ëů-û¦õª àμí£p-Þœ-õ-Þ¥L.-
Bú£ªÚÛªÙåªû¦oô³. ÔÕÓÙÔ Ð í£K¤Ûìª Ôæ° û¦õªÞœª þ§ô¢ªx -·ôÙèÁ Ôè¯C šúõ-÷±-õìª NªF vð§âËμ-ÚÛªdÚÛª ¸Úæ°-
Eô¢yþ¼hÙC. ô³Ù-àŸª-ÚÁ-÷àŸªa.- DE-÷õx vð§Ú¨d-ÚÛöËÀ í£J-â‘°ìÙ šíô¢ª-
‡ û¶âË ÀîμªÙæËÀ Îí‡då«uè çËμúÃd
s÷«uæËÀz Íô¢|êŸ: vÞ¥è[ªuó¶ªù£ûË ÑBhô¢gêŸ.
è…vU #÷J ú£Ù÷êŸqô¢Ù ÍòÅ¡uô¢ª–õ« ë]ô¢Ý°ú£ªh à¶ú£ªÚÁ÷àŸªa. ÓÙí‡ÚÛ:
›íí£ô ò˶úÓ çËμúÃd síˆHæ©z/ ÚÛÙí£²uæô ò˶úÓ çËμúÃd súˆHæ©z ë¯yô¦.
í£K¤Û ê¶Dõª: íˆHæ© è…šúÙñô¢ª 9, úˆHæ© è…šúÙñô¢ª 15 ë]ô¢Ý°ú£ªh:
ÎûËÂöËμjûËÂ. #÷Jê¶C: íˆHæ©Ú¨ ì÷Ùñô¢ª 30, úˆHæ©Ú¨ è…šúÙñô¢ª 7.
÷«ô¢ª\õìª NªÙ#.. Þœª-꟪ÙC.- NªF vð§âËμÚÛªd ò°Þ¥ ඛúh ÏÙå-ô¢«y-¬uö˺
÷ªÙ# ÷«ô¢ª\õª ÷þ§hô³.-
-·ôÙèÁ Ôè¯-C-ö˺û¶ ÚÛ÷´u-E-¸Ú-ù£û ú‡\öËÀq šíÙàŸª-ÚÁ-
÷-è[Ùšíj ë]”ù‡d-ší-æ°dL.- ÎÙÞœx-òÅ°-ù£šíj í£å«d êŸí£p-E-
ú£¸ô.- òÅ°÷-ví£-ú£-ô¢é ví£ëůì ÷«ô¢_Ù ÎÙÞœx Ú¥ñæ¨d,
îËμòËÀšújæËÀ: https://www.aima.in/ Íì-ô¢_-üŒÙÞ¥ ÷«æ°x-è[-Þœ-õ-Þ¥L.- ÍC ÖÚÛ\-ôÁ-Vö˺
÷à¶aC Ú¥ë]ª.- Ú¥ñæ¨d, ÏÙTxùà ð¼ú£dô všíâËμÙ-ç˶-ù£ûÂ,
FF šúNª-û¦ô¢ªx Ï÷yè[Ù, ›úo-꟪-õêÁ ÏÙTx-ùÃ-ö˺û¶
÷«æ°x-è[åÙ Íõ-î¦åª à¶ú£ª-ÚÁ-î¦L.- óŸ´å«u-òËÀö˺
ô¦wùˆdóŸª NªöËæK ú£«\öËÀq
òÅ°ô¢êŸ ô¢¤Ûé ÷ªÙvAêŸy ø‹Ü ÎëÅ]yô¢uÙö˺E
ë¶øŒî¦uí£hÙÞ¥ Ñìo NNëÅ] ô¦vùˆdóŸª NªöËæK
ð§ôÈ¢ø‹öËö˺x 2019n20 ú£Ù÷êŸqô¦EÚ¨Þ¥ì«
ví£î˶øŒ ví£ÚÛæì Nè[ªë]öËμjÙC.
Oª ÷«ôÂ\ìª šíÙ#! ú£Jd-íƇ-·Ú-åxÚÛª ·ôWu-ö˺ ÷ªÙ# îμô³æÀ ÑÙåªÙC.- óŸ«èÂ-Îû Í÷±-꟪ÙC.- Îå Ôëμjû¦ îμ³ë]æ¨ Ôè¯C
çËμè æ°ÚÂq Nìè[Ù, vÚ¨·ÚæÀ Ú¥îμªÙ-åK Nìè[Ù ÷õx
ÚÛ«è¯ òÅ°ù£ îμªô¢ª-Þœ-÷±-꟪ÙC.-
--áô vð§âËμÚÛªd, ÏÙå-ôÂo-ù‡-íÃ
65%- ÷«ô¢ª\-õìª Íô¢|-êŸÞ¥ ›íô•\Ù-æ˺ÙC.- Ú¥ñæ¨d, -Ñ-ë¯--ô¢-éÚÛªn- àμúÃìª ñªCÌÄÚ¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ìªÙචÎè[åÙ vð§ô¢Ù-GÅÙ-à¦L.- ë¯Eo vð»šíÆj-öËÀö˺ ÷´èÁ Ôè¯C šúõ-÷±ö˺x áô vð§âËμÚÂd, ÏÙå-ôÂo-
ví£î˶ø‹õª ÚÛLpÙචêŸô¢ÞœêŸªõª: 6, 9 þ¼\ô¢ª šíÙàŸª-ÚÁ-÷-è[Ùö˺ Ð îμ³ë]æ¨ ú£Ù÷-êŸqô¢Ù ÎåÞ¥ í£J-Þœ-é¨-þ§hô¢ª.- ë¯Eö˺ OªÚÛª Îú£Ú¨h Ñû¦o, ú£«#Ù-àŸè[Ù ÷õx û¦óŸª-ÚÛêŸy õ¤Û-é°õª, æ©Ù û¶-âËÀ- ù‡íÃ í£²Jh-à¶-óŸ«L.- ÏC ÓÙêŸ ÍÙÚ¨-êŸ-òÅ°-÷ÙêÁ ඛúh
Íô¢|êŸ: ÎôÁêŸô¢ÞœA ví£î˶ø‹EÚ¨ Në¯uô¢|êŸ êŸí£pEú£J Ú¥ë]ª. ê•NªtëÁ ò°Þ¥ Ñí£-óμ«-Þœ-í£-è[ª-꟪ÙC.- DÙêÁ-ð§åª Ú¥ö˶@ î¦ê¦- vð§O-éu-÷³û¦o ÏÙå-ô¢«y-¬uö˺ î¦æ¨Ú¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì îμªÙæÀ, Eô¢góŸªÙ Bú£ª-ÚÛªû¶ ÷ªì-ú£hêŸyÙ, ·Þõª-ð¼-å-÷³- ·ÚJ-óŸª-ôÂÚÛª ÍÙêŸ ví£óμ«-áìÙ.- vð§Ú¨d-ÚÛ-öËÀÞ¥ ÷à¶a
êŸô¢ÞœA ví£î˶ø‹öËÚÛª ví£ú£ªhêŸÙ ÓENªC àŸë]ª÷±êŸªìo öË¶ë¯ í£²ô¢hô³ì ÷-ô¢-é°-EÚ¨ Íõ-î¦åª í£è¯-õÙç˶ úˆE-óŸªô¢x þ§ï£°-àŸ- ví£øŒoõª Íè…¸Þ Í÷-Ú¥øŒÙ ÓÚÛª\÷.- Îåö˺ Ó꟪hõª, õìª ú£÷«-ìÙÞ¥ Bú£ª-ÚÛªû¶ ú‡–ô¢êŸyÙ Oªö˺ Ñû¦o- ú£÷ª-ú£uõª, î¦æ¨E Óö° í£J-ù£\-JÙ-àŸª-ÚÁ-÷àÁa ÏÙå-
ÍòÅ¡uô¢ª–õª Íô¢ª|õª. ÷óŸªú£ª: ÎôÁêŸô¢ÞœAÚ¨ 10n11 ú£Ù÷êŸqô¦öË ÷ªëÅ]u, ô¢u÷´ ví£ëů-ì.- vð§ÙÞœé EóŸ«-÷ª-Ú¥õ ENªêŸhÙ šíj Ó꟪hõª Óö° ÑÙæ°óμ« ÏÙå-ô¢«y-¬uö˺ NøË™x- óŸªE Oª vð»šíÆjöËÀ àŸ«›úh Íô¢–-÷ª-÷±-꟪ÙC.- ôÂo-ù‡-íÃö˺ Íô¢–-÷ª-÷±-꟪ÙC.- ÷ªÙ# ú£Ùú£–ö˺ ÏÙå-ôÂo-
ê•NªtëÁ êŸô¢ÞœAÚ¨ 13n14 ú£Ù÷êŸqô¦öË ÷ªëÅ]u ÑÙè¯L. ÚÛü°-ø‹-õÚÛª êŸô¢àŸ« ÷ú£ªhìo ú£Ùú£– ÔÙæ¨? ë¯E Í÷- ù‡ÙචÍ÷-Ú¥-ø‹õ« ÓÚÛª\î¶.- ÍC Oª vð»šíÆj-öËÀÚÛª -ÚÛ-ü°-ø‹-õö˺ Ôîμjû¦ ÐîμÙ-æÀqìª Eô¢y-Ù-àŸ-è[Ùö˺ ù‡íà ඛúh í£J-â‘°-û¦Eo šíÙàŸª-ÚÛªû¶ OõªÙ-åªÙC.-
í£K¤Û ê¶C: è…šúÙñô¢ª 30 #÷J ê¶C: ì÷Ùñô¢ª 15 ú£-ô¦-ö˶Ùæ¨? ÷ªìö˺ Ôó¶ª ûμjí£±-é°u-õªÙ-è¯-õE Oª úˆE-óŸª-ô¢xÚÛª þ§óŸªÙ ÍÙC›úh, -vð§-âËμÚÛªd ÚÛ«è¯ ÍÙê¶.- Ð ÷´è˶-üŒxö˺ û¶ô¢ªa-ÚÛªìo
îËμòËÀšújæËÀ: http://www.rashtriyamilitaryschools.in/ î¦ô¢ª ÎP-ú£ªh-û¦oô¢ª.-.- ö°Ùæ¨ î¦æ¨-Oªë] ÖÚÛ Í÷-Þ¥-
ì ô¦î¦-õÙç˶ úˆE-óŸª-ô¢xêÁ ÷«æ°x-è[åÙ, î¦üŒx
î¦æ¨šíj Í÷-Þ¥-ï£°ì šíô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- í£J-â‘°-ìí£± Íí‡x-¸Ú-ù£-ûÂìª vð§âËμÚÂd Í÷±-æÀ-í£±æÀ êμL-óŸª-â˶-
FF
Ú•êŸh í£J-àŸ-óŸ«õ« Ôô¢p-è[-ê¦ô³.- ú£ªhÙC.- ÏÙå-ô¢«y-¬uö˺ vð§âËμ-ÚÛªd-šíjû¦ ví£øŒo-õªÙ-æ°ô³.-
Íìª-òÅ¡-î¦-õìª êμõª-ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù êŸí£p-E-ú£J.- ÓûÁo Nù£-óŸ«-õšíj ÷«æ°xè˶ Í÷-
-DÙ-êÁ-ð§åª NªÞœ-ê¦-î¦-æ¨êÁ ð¼L›úh îμ³ë]æ¨ Ú¥øŒÙ ÷ú£ªhÙC.- DÙêÁ ÚÛ÷´u-E-¸Ú-
-þ§-ëÅ]ì.-.-.- þ§ëÅ]ì
ÓûËÂÕÎôÂè†íˆÎôÂ, šïj°ë]ô¦ò°ë Ôè¯-Cö˺ ÓÚÂqvæ° ÚÛJ-ÚÛª-õô óŸ«Ú¨d-N-æ©-úÃÚÛª ù£û ûμjí£±-é°uõª îμªô¢ª-Þœ-÷±-ê¦ô³.-
ÓÚÛª\÷ ú£÷ªóŸªÙ ÑÙåªÙC.- Ú¥ñæ¨d è…ò˶åªx, Ï÷Fo îμ³ë]æ¨ Ôè¯-C-ö˺û¶ vð§ô¢Ù- ꟪C ú£Ù÷-êŸq-ô¢Ù-ö˺ڨ à¶ô¢-Þ¥û¶ EóŸ«-÷ª-Ú¥-õÚÛª
šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺E â°BóŸª vÞ¥Oªé°GÅ÷”CÌÄ, Í÷-ú£-ô¢-îμªiì Îí‡d-å«uèÂ, çËμÚ¨o-ÚÛöËÀ, ÚÛ÷´u-E-¸Ú-ù£ûÂ
í£Ùà¦óŸªBô¦âËËÀ ú£Ùú£– sÓûËÂÕÎôÂè†íˆÎôÂz ë]«ô¢Në]u NëůìÙö˺ Ú¨ÙC Ó›úq ·ôjæ¨ÙÞ îμ³ë]-öËμjì î¦æ¨ö˺x ð§ö˹_Ùç˶ Î GÅ›úh ÎêŸt-N-ø‹yú£Ù šíô¢ª-Þœª-꟪ÙC.- ú‡\öËÀqìª þ§ëÅ]ì à¶ú£«h, šíÙàŸª-ÚÛªÙå« ÑÙè¯L.-
íˆ@ è…ð»x÷« ÚÁô¢ªqöË ví£î˶ø‹öËÚÛª ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. ·ôÙèÁ Ôè¯-CÚ¨ ÷à¶a-ú£-JÚ¨ ÚÛü°-ø‹õ ÷«CJ í£K¤Ûõª ô¦óŸ«L.- öËμÚÛa-ô¢ô¢x þ§óŸªÙêÁ
ÚÁô¢ªqõª: íˆ@ è…ð»x÷« NòÅ°Þ¥õª: ú£šúdô³ìñªöËÀ ô¢«ô¢öËÀ -vçËμÙ-è…ÙÞ çËμÚ¥o-õ-@-õª þ¿ÚÛ-ô¢u-÷ÙêŸÙ Í÷±-꟪ÙC.- Íö°¸Þ ì÷´û¦ ÏÙå-ô¢«y-¬uõª, vÞœ«íà è…ú£\-ù£-ìxÚÛª þ§ëÅ]ì
èËμ÷öËíÃîμªÙæËÀ, vçËμjñöËÀ èËμ÷öËíÃîμªÙæËÀ û¶âËÀîμªÙæËÀ, >óμ«n›úpù‡óŸªöËÀ îμ³ë]æ¨ Ôè¯C êŸô¢ª-î¦êŸ ÷à¶a à¶óŸ«L.- ¸ÞæÀ, @ÎôÂÐ, Ú¥uæÀ ô¦óŸ«-õ-ìª-ÚÛª-û¶-î¦-JÚ©
çËμÚ¥oöË@ Íí‡x¸Úù£ûËÂq ÏûË ô¢«ô¢öËÀ èËμ÷öËíÃîμªÙæËÀ. Ú¥öË÷u÷CÅ: ÖÚÛ ÷´èÁ Ôè¯-CÚ¨ ÷à¶a-ú£-JÚ¨ þ§Ù¸Ú-AÚÛ í£J-â‘°- šúõ-÷±ö˺x ô ÚÛü°-ø‹-õö˺x áJ¸Þ ë¯ë¯-í£±Þ¥ Ïî¶ ûμjí£±-é°uõª Í÷-ú£-ô¢-÷ª-÷±-ê¦ô³.-
Ôè¯C Íô¢|êŸ: Ôëμjû¦ è…vU ÑBhô¢gêŸ. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎíÆÃöËμjûËÂ. ìÙšíj ë]”ù‡d-ší-æ°dL.- îμ³ë]æ¨, ·ôÙè˶-üŒx-ö˺û¶ ú£òËμbÚÛªd ÷ôÂ\-ÿ§-íÃ-õÚÛª á-ô¢-î襈ٻa.-
#÷Jê¶C: è…šúÙñô¢ª 10 îËμòËÀšújæËÀ: http://nird.org.in/dec.aspx û¶ô¢ªa-ÚÛªÙç˶ ÷´è[ª, û¦õª-¸Þ-üŒxÚÛª ÷à¶a-ú£-JÚ¨ Õ×æ©, ÓCÇ-ÚÛöËÀ uÚ¨ÙÞ ö°Ùæ¨N Ð Íô¢|-êŸõ«, þ§Ù¸Ú-AÚÛ þ§÷ª-ô¦–-¬uõ«, ÎàŸ-ô¢-é°-
êŸtÚÛ ûμjí£±-é°uõ N÷-ô¦-õìª ·ôWu-ö˺ ð»Ùë]ª-í£-
FF
Í÷±-æÀ-è˶æÀ Íó¶ªu Í÷-Ú¥-ø‹õª ÚÛ«è¯ û¶ô¢ªa-ÚÁ-÷àŸªa.-
ÑÙæ°ô³.- Ú¥ñæ¨d î¦æ¨-ûμ-í£±pè[« ÷´èÁ ú£Ù÷-êŸq- vð¼vÞ¥Ù à¶óŸ«-Lqì Í÷-ú£ô¢Ù ÚÛ«è¯ ÑÙè[ë]ª.- J›úh.-.- í£æ¨-ù£’-îμªiì vð»šíÆjöËÀ êŸóŸ«-ô¢-÷±-꟪ÙC.- ÏÙ>-
Në]ªuê ú£ô¢íÆ£ô¦ö˺ íˆ@ è…ð»x÷« ô¢Ùö˺ îμ³ë]õª šíådè[Ù ú£·ôjì í£E.- ví£ú£ªhêŸÙ Íë¶ êμõª-ú£ª-ÚÛªÙ-åªÙC.- ÞœêŸ Íìª-òÅ¡-î¦õ ìªÙ# NªF vð§âËμ-ÚÛªd F-JÙ-ÞÂìª Ïö° ð§xû à¶ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù ÷õx í£K¤Û, ÏÙå-
ú£Ùú£–ö˺x î¦è[ª-꟪ìo çËμÚ¨o-ÚÛöËÀ ö°Ù¸Þy-âËμúà öË¶ë¯ û¶ôª¢ a-ÚÛªÙ-åªÙC.- ë¯EÚ¨ Íìª-Þªœ -éÙÞ¥ ú£pÙC-ú£ªhÙC.- ô¢«y¬u Ïö° ë¶EÚ¨ á-·ôjû¦ NáóŸªÙ þ§CÅÙචÍ÷-
òËμÙÞœüŒŠô¢ªö˺E û¶ù£ìöËÀ í£÷ô vçËμjEÙÞ ÏûËÂú‡då«uæËÀ sÓûËÂíˆæ©Õz Ú¨ÙC ú‡\öËÀq Nù£-óŸ«-E-Ú•›úh vçËμÙè…ÙÞ çËμÚ¥o-õ-@õ ÖÚÛ êμL-N-Þœõ ÷uÚ¨h ÖÚÛ í£J-ú‡–-AÚ¨ Óö° ú£pÙC- ·ôÙèÁ Ôè¯C ÓÙàŸª-ÚÛªû¶ vò°Ù#ö˺ ò˶ú‡-ÚÂqìª Ú¥-ø‹õª îμªô¢ª-Þœ-÷±-ê¦ô³.-
íˆ@ è…ð»x÷« ÚÁô¢ªq ví£î˶ø‹öËÚÛª ë]ô¢Ý°ú£ªhõª ÚÁô¢ªêÁÙC. Oªë] í£åªdìo î¦JÚ¨ JvÚÛ«-æÀ-îμªÙæÀ ú£ªõª-÷-÷±- þ§hèÁ ÚÛÙí£²u-åô ÚÛ«è¯ Íö° ú£pÙCÙ-à¶ö° à¶óªŸ - ë]”èÅ[-í£-ô¢-àŸª-ÚÛª-û¶ö° ÖÚÛ ú£òËμb-ÚÛªdìª ÓÙàŸª-ÚÛªE ë¯Eö˺ -H-çËμÚÂ í£²ô¢h-ó¶ªu-û¦-æ¨Ú¨ ÷ªï£„ Íô³ê¶ 21n-22 ÔüŒ‰x
ÚÁô¢ªq: íˆ@ è…ð»x÷« ÏûË væ°ûËÂqNªù£ûË ÍÙè è…vú‡dñ«uù£ûË ꟪ÙC.- ø‹õK ð§u¸Ú-@õª ÚÛ«è¯ ÓÚÛª\-÷Þ¥ è[ ÎJd-íƇ-ù‡-óŸªöËÀ ÏÙçËμ-L-âËμ-ûÂqö˺ îμªù‡û õJoÙÞÂ.- vð§OéuÙ þ§CÅÙ-àŸ-è¯-EÚ¨ ví£óŸª-AoÙ-à¦L.- ÍEoÙ-æ¨F ÷þ§hô³.- Î êŸô¢ª-î¦êŸ ÓÙêÁ @NêŸÙ ÑÙåªÙC.-
úˆæx ú£ÙÜu: 60. Ú¥öË÷u÷CÅ: 26 î¦ô¦õª. Íô¢|êŸ: ÓövËÚ¨dÚÛöËÀ sö˶ë¯z ÑÙæ°ô³.- ÎJd-íƇ-ù‡-óŸªöËÀ ÏÙçËμ-L-âËμûÂq, GÞÂ-è˶æ°, -÷ªì àŸªå«d ÑÙè˶ ÷ú£ªh-÷±-õìª ÏÙå-·ôoæÀ ví£óŸª-AoÙ#, ë¶E-öËºì« vð§OéuÙ ö˶ÚÛªÙè¯ Ð 3n-4 ÔüŒ‰x ví£é°-R-ÚÛ-ñ-ë]ÌÄÙÞ¥ ÚÛù£d-í£-è…ê¶ êŸô¢ª-î¦A
ÓövËÚ¨dÚÛöËÀ ÍÙè ÓövËÚ¥dEÚÂq sö˶ë¯z í£÷ô ÏÙ>FJÙÞÂö˺ ò°u#öËô ÎíÆà ÏÙå-·ôoæÀ ÎíÆà CÇÙÞÂq, îμªù‡û õJoÙÞ Ïí£±pè[ª ë¯yô¦ Îí£-¸ôæÀ à¶óŸªè[Ù.-.- ÏÙå-·ôoæÀ ÎíÆà ÑÙè[åÙ ÚÛÙç˶ Ö¸Ú ú£òËμb-ÚÛªdö˺ í£²Jh í£J-â‘°ìÙ 30n-40 ÔüŒ‰x Óö°Ùæ¨ ÖAhè† ö˶ÚÛªÙè¯ Þœè…-›í-óμ³àŸªa.-
ÏÙ>FJÙÞ ÑBhô¢gêŸ. ë]ô¢Ý°ú£ªh: ÎíÆÃöËμjûËÂ. #÷Jê¶C: ì÷Ùñô¢ª 9 vçËμÙè…ÙÞ çËμÚ¥o-õ-@õª.- CÇÙÞÂq.- šúìqô¢ªx, ÎÚ¨d-î¶-å-ô¢xêÁ u÷ª-ûÂìª è…çËμÚÂd ÑÙè˶ö° àŸ«ú£ª-ÚÁ-î¦L.- Î ú£òËμb-ÚÛªdö˺ ÍÙë]-J-ÚÛÙç˶ -ÏÙ->-F-JÙÞ Në]u-ìª-ë¶Ì-PÙ# ÖÚÛ Þ•í£p ÷uÚ¨h.-.- ‘If
÷³Ùë]ªÙ-è˶ö° ví£óŸª-AoÙ-à¦L.- vð§Ú¨d-ÚÛöËÀ í£J-â‘°-û¦Fo You plan your work for just 4 years, You
îËμòËÀšújæËÀ: https://www.npti.gov.in/ -O-æ¨ö˺ îμªù‡û õJoÙÞ à¦ö° ÷³ÜuÙ.- ÏC ඛúö° vð¼vÞ¥Ù ô¦óŸªè[Ù.- šíë]Ì ÷«öËÀqö˺ êŸõª-
í£±õª êμô¢ª-àŸª-ÚÁ-÷è[Ù, ÷´ú£ª-ÚÁ-÷-è¯-EÚ¨ Ú¥ô¢éÙ šíÙàŸª-ÚÁ-î¦L.- ÖÚÛ ÷ªÙ# ÎëÇ]ô çËμÚÂq¬ ¬d í£±ú£h-Ú¥Eo can play with your work for rest 40 years’
ÎJd-íƇ-ù‡-óŸªöËÀ ÏÙçËμ-L-âËμ-ûÂqö˺ ÖÚÛ Íí‡x-¸Ú-ù£ûÂ.-
ÚÛÙí£²u-å-ôÂÚÛª ÷ªìÙ ÔÙ àμí£p-ÚÛªÙ-è¯û¶ ú£pÙC- Õ×-æ©û¶.- Oæ¨-êÁ-ð§åª úˆ, úˆ`-`-, â°î¦, šíjëǯûÂ, JíÆ£-·ô-ìªqÞ¥ šíåªd-ÚÁ-î¦L.- Íû¦oô¢ª.- ÍÙç˶ HçËμ-ÚÂö˺ û¦õª-¸Þ-üŒxìª ú£JÞ¥ ð§xûÂ
÷ªJEo ûÁæ¨íƇ¸Úù£ìx ÚÁú£Ù www.eenadupratibha.net àŸ«è[÷àŸªa ú£ªhÙC.- í£J-ú‡–-꟪-õÚÛª Íìª-Þªœ -éÙÞ¥ ÚÛÙí£²u-å-ôÂìª Öô¦-Ú¨öËÀ ÷Ùæ¨ ö°Ù¸Þy-âËμúà ÚÛ«è¯ ví£ëů-ì.- -Ñ-ë¯--ô¢-éÚÛªn- ·ôWu-îμªö˺ ò°Þ¥ ì#aì ú£òËμb- à¶ú£ª-ÚÛªÙç˶ ÑëÁu-ÞœÙö˺ ìõòÅËμj ÔüŒx í£E ÚÛ«è¯ ÖÚÛ
ÚÛªdìª ›íô•\-ìo-í£±pè[ª ÏÙå-ôÂ-÷²uö˺ ÍÙë]ªö˺ ìªÙ# Îåö° ÍE-í‡-ú£ªhÙ-ë]å!! l

ul ul

20, í£±ùÃÍíÃq n10 BóŸªÞœöËÞ¥L. öË¶ë¯ Ú¥ö˶@ Õè†z Bú£ª·Úü°xL. OæEoÙæ¨Ú© 3 šúæx
ÍòÅ¡uô¢ª–õª ÚÛFú£Ù 157 šúÙ.Oª. Ó꟪h ðÆ»æ˺ڥíˆõª Bú£ª·Úü°xL.
í£ëÁêŸô¢ÞœAêÁ û¦NÚ ð¼ú£ªdõª ÑÙè¯L. Òí‡J íˆöËaÚÛ ÷³Ùë]ª, íˆLaì
êŸô¦yêŸ àŦA Ú•öËêŸö˺ ÷uê¦uú£Ù
ÚÛFú£Ù 5 šúÙ.Oª. ô¦î¦L.
ÓÙ퇷Újê¶
ÍEo ë]øŒõ« NáóŸª÷ÙêŸÙÞ¥ í£²Jhà¶ú£ªÚÛªE
í£ëÁêŸô¢ÞœA Në¯uô¢|êŸêÁ òÅ°ô¢BóŸª Bô¢ ô¢¤Ûé ë]üŒÙ ÷ªëÅ]u áEtÙ#ìî¦ü™x Íô¢ª|õª. Óúˆq, ÓúˆdöËÚÛª Íô³ë¶üŒ‰x; ë¶ï£°ë¯ô¢“Äu í£K¤Ûö˺ Íô¢|êŸ ÓÙ퇷Újì ÍòÅ¡uô¢ª–öËÚÛª Ôví‡öËÀ ìªÙ# ÕÓûËÂÓúà #öË\ö˺
sÏÙè…óŸªûË ÚÁúÃd Þ¥ô¢ª“z û¦NÚ ð¼ú£ªdöË òÅ¡KhÚ¨ ví£ÚÛæì ×HúˆöËÚÛª ÷´è˶üŒ‰x ÞœJù£’ ÷óŸªlí£JNªAö˺ ú£è[LÙí£±õª þ§CÅÙ#ìî¦JÚ¨ îËμjë]uí£K¤Ûõª P¤Ûé îμ³ë]öË÷±êŸªÙC. P¤Ûé vð§ô¢ÙòÅ°EÚ¨ ÷³Ùë¶
Nè[ªë]öËà¶ú‡ÙC. Oæ¨Ú¨ ô¦êŸ, ë¶ï£°ë¯ô¢“Äu, îËμjë]u í£K¤ÛöË ÷Jhþ§hô³. Eô¢yþ§hô¢ª. ÏÙë]ªöËºì« ÷ªôÁþ§J îμªè…ÚÛöËÀ í£K¤Ûõª Eô¢yþ§hô¢ª. ÏÙë]ªö˺
ë¯yô¦ EóŸ«÷ªÚ¥õª à¶í£è[ê¦ô¢ª. ÓÙ퇷Újìî¦JÚ¨ P¤Ûé î˶êŸìÙ: ô¢«. 21,700 ÷´öËî˶êŸìÙÞ¥ NáóŸª÷ÙêŸîμªiê¶ ô¦êŸí£K¤Ûö˺ àŸ«í‡ì Íô¢|êŸ þ§CÅÙ#ìî¦JÚ¨ ÷«vêŸî¶ª P¤Ûé ÑÙåªÙC. P¤Ûé
ÑÙåªÙC. ÍìÙêŸô¢Ù ÚÛªÚÂ, ú‡dî¦ô“ ï£°Ë ºë¯ö˺x è•îμªú‡dÚ àμLxþ§hô¢ª. è†Ô, šï°àÂÎôÂÔ, ÏêŸô¢ ví£AòÅ¡ vð§Aí£CÚÛì îμªJæËÀ Îëůô¢ÙÞ¥ ÍìÙêŸô¢Ù NëÅ]ªö˺xÚ¨ Bú£ªÚÛªÙæ°ô¢ª. ÚÛªÚÂÞ¥
vò°Ù#ö˺ڨ Bú£ªÚÛªÙæ°ô¢ª. vð§ô¢ÙòÅ¡Ùö˺ ô¢«.21,700 ÍöËîËμìªqõª ÑÙæ°ô³. OæEoÙæ¨êÁ ûμöËÚÛª ꟪C EóŸ«÷ªÚ¥õª à¶í£è[ê¦ô¢ª. ÎóŸ« ÓÙ퇷Újìî¦ô¢ª ÚÁúÃd Þ¥ô¢ª“ ÑëÁuÞœªöËÚÛª îμªì« ví£Ú¥ô¢Ù
÷´öËî˶êŸìÙÞ¥ àμLxþ§hô¢ª. ÍEo ÍöËîËμìªqõª ÚÛLí‡ ô¢«. 35,000 ÷ô¢ÚÛª î˶êŸìÙ ô¢«í£Ùö˺ âË˺ìxî¦K ÓÙ퇷Újì ÍòÅ¡uô¢ª–öË ø‹Ú¥ï£„ô¢, ÷«Ùþ§ï£„ô¢ ÷ÙæÚ¥õª êŸóŸ«ô¢ªà¶óŸ«Lq
öËGÅú£ªhÙC. òÅ¡Nù£u꟪hö˺ Oô¢ª ví£ëůì Íî¶ôÂûμúà sÚÛ·ôÙæËÀ ÍšíÆjôÂq, áìô¢öËÀ û¦öËμèÂbz, N÷ô¦öËìª ÷«Jaö˺ ÏÙè…óŸªûË ÚÁúÃd Þ¥ô¢ª“ îËμòËÀšújæ˺x ÑÙåªÙC. ú‡dî¦ô“ޥ NëÅ]ªö˺x à¶Jìî¦üŒ‰x òÅ˺áì ÷è[“ì,
îμ³ë]æ¨ ûμöË ìªÙචô¢«.35,000 î˶êŸìÙ ô¢«í£Ùö˺ ˾úà کí‡ÙÞÂ, þ¼dôÂq Eô¢yé êŸCêŸô¢ ú£ï£°Ú¥ô¢
ð»Ùë]÷àŸªa. ÍCÅÚ¥J ï£°Ë ºë¯ ÷ô¢ÚÛª à¶ô¢ªÚÁ÷àŸªa. KáEÙÞ sîËμô¢(öËÀ ÍÙè û¦ûË îËμô¢(öËÀz ÍÙø‹öË ÍÙë]ªò°åªö˺ ÑÙàŸªê¦ô¢ª.
ìªÙ# ví£øŒoõª ÷þ§hô³. í£ìªõª à¶óŸ«Lq ÑÙåªÙC.
ÓÙí‡ÚÛ NëůìÙ: ô¦êŸ, ë¶ï£°ë¯ô¢“Äu, îËμjë]u í£K¤ÛöË ë¯yô¦ ÍòÅ¡uô¢ª–õª í£K¤Û ¸ÚÙvë¯EÚ¨ ðÆ»æËºìª áêŸà¶ú‡ì ÷´è[ª ÎûÂöËμjû ë]ô¢Ý°ú£ªhöËÚÛª #÷J ê¶D: ÍÚÁdñô¢ª 29
Íô¢|êŸ: í£ëÁêŸô¢ÞœAö˺ 50% ÷«ô¢ª\öËêÁ ÑBhô¢gêŸ sÓúˆq, ë¶ï£°ë¯ô¢“Äu í£K¤Ûõª Íè…tæËÀ Ú¥ô¢ª“õª, í£ëÁ êŸô¢ÞœA ÖJ>ìöËÀ ú£JdíƇ·ÚæËÀ, í£K¤Û: ì÷Ùñô¢ª ÎÜô¢ªö˺ Eô¢yþ§hô¢ª.
Óúˆd Në¯uô¢ª–öËμjê¶ 45%z í£±ô¢ªù£ªõª ÷«vêŸî¶ª Íô¢ª|õª. í£K¤Û Ïö°.. ô¦êŸí£K¤Ûö˺ Íô¢|êŸ þ§CÅÙ#ì ÍòÅ¡uô¢ª–öËÚÛª ë¶ï£°ë¯ô¢“Äu ÷«ô¢ª\öË í£vêŸÙ, Óúˆq, Óúˆd, ×HúˆöËμjê¶ ÚÛªöË vëÅ]ªOÚÛô¢é
÷óŸªú£ª: Ôví‡öËÀ 1, 2019 û¦æ¨Ú¨ 18 n 22 ÔüŒxöËºí£± ÎòËμbÚ¨dîË êŸô¢ï£„ö˺ ÑÙåªÙC. Ú¥yÙæ¨ç˶æ¨îË Îí‡då«uèÂ, í£K¤Ûõª Eô¢yþ§hô¢ª. ÏÙë]ªö˺ òÅ°ÞœÙÞ¥ 1.6 Ú¨.Oª. ú£JdíƇ·ÚæËÀ; è•NªšújöËÀ ú£JdíƇ·ÚæËÀ, ÔëÁ ÖÚÛ ÕèËμÙæ¨æ© êμõªÞœª ô¦ÿZ§öË Në¯uô¢ª–öËÚÛª í£K¤Û ¸ÚÙvë]Ù: àμûμjo
ÑÙè¯L. ÍÙç˶ Ôví‡öËÀ 1, 1997 n ÷«Ja 31, 2001 ÷«uëÇÂq, áìô¢öËÀ šújûËÂq, áìô¢öËÀ ÏÙTxùÃ, áìô¢öËÀ ë]«ô¦Eo 7 ENªÿ§ö˺x í£²Jhà¶óŸ«L. ›ú\yæËÀ ÍíÃq n ví£²íÆà s×æô Õè† öË¶ë¯ ð§ûÂÚ¥ô¢ª“ öË¶ë¯ Îëůô ڥô¢ª“ îËμòËÀšújæËÀ: http:/joinindiancoastguard.gov.in l
CA
.
®Mʸ*fi_
10 diksuchi@andhrajyothy com —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 16 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018

–È≈¥ÎΔÊˇ, –È◊Ï˝f≈ ΔÊˇÖV>ÃZœ –Û˛VʸÖV> –ö˛Á‹$¢Ø˲≤ –ö˛*ΔÊˇ$µ-ÀMʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> BƒÊ˝* ΔÊˇÖV>ÃZœ ^ÈΔÊˇtΔäˇz AM˙Ö-sÒ˝Örœ
{¥Î–ö˛$$Q≈Ö Ú≥«-WÖ®. BMʸ-ΔÊˇ¤-◊Ó˝-ƒÊ˝$-–˛$OØ˲ –Û˛ô˲-ØÈ-Àô¯ Ô‹H-ÀØ˲$ «{Mʸ*så˝ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛-yë-∞Mϸ gÍ°ƒÊ˝$, AÖô˲-Δ>j-
°ƒÊ˝$, {Á≥øÊ˝$ô˲” Á‹ÖÁ‹¶À$, ªÍ≈ÖMʸ$À$ ¥˘sÓ˝ Á≥yÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤Δˇ$$. ©Öô¯ D M¯ΔÊˇ$fiØ˲$ ^˲ßÊ˛-–È-À-Ø˲$-Mʸ$ØÛ˛ –È« Á‹ÖQ≈
Vʸ◊˝-±-ƒÊ˝$ÖV> Ú≥«-WÖ®. Ô‹HÃZ ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛, CÖr-»√-yÏ˛-ƒÒ˝$så˝, ÚúOØ˲Ãå˝ AØÛ˛ –ö˛$*yÊ˛$ ßÊ˛‘Ë˝À$ EÖsÍΔˇ$$. CÖr-
»√-yÏ˛-ƒÒ˝$så˝ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ø˲ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Á≥»-ÑʸÃZ E°¢-ΔÊˇ~ô˲ ›Î´®Ö_ Ô‹H M¯ΔÊˇ$fiÃZ ^Û˛Δˆ^˲$a. –ö˛$«
Mˆ®™ Δ¯kÃZœ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ ÚúOØ˲Ãå˝ Á≥»-ÑʸÀ$ Δ>ƒÊ˝$-Ø˲$-ØÈ≤ΔÊˇ$. D ØÛ˛Á≥-£Ê˛≈ÖÃZ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸ-Øå˛ÃZ
Aô˲≈-´®Mʸ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ ›Î´ßÊ˛-Ø˲Mʸ$ HÖ ^Û˛ƒÊ˝*ÃZ ^˲*ßë™Ö..

Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸ-Øå˛Mʸ$
Ì‹ßÊ˛Æ-–ö˛$-–ö˛”Ö-yÏ˛ÃÍ ı≥Á≥Δäˇ & 4 Á‹*^˲-Ø˲À$
Ø˲* ô˲Ø˲ —´ßë-Ø˲ÖÃZ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸ-Øå˛ÃZ ØÈÀ$Vʸ$
ı≥Á≥ΔÊˇ$œ EÖsÍΔˇ$$. ı≥Á≥Δäˇ & 1, 2 ÀØ˲$ yÏ˛{Ì‹P-
Ì≥t–í˛ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›Î¢ΔÊˇ$. ı≥Á≥Δäˇ & 3,
4À$ –ö˛$Õt-Á≥#Ãå˝ ^ÈΔˇ$$ã‹ ΔÊˇ*Á≥ÖÃZ EÖsÍΔˇ$$. JM¯P ı≥Á≥-
ı≥Á≥Δäˇ & 2
◆ ºh-Ø˛ã‹ ÃÍã‹: D ı≥Á≥-ΔäˇÃZ Á≥r$t ›Î´®ı‹¢ Ô‹H ◆
±ã‹ ƒÊ˝*Mä¸t, Õ—$-sÒ˝yä˛ ÀƒÊ˝$-∫$-ÕsÓ˝ ¥ÎΔÊˇt-Ø˲-Δäˇ-ÌŸã≥
–ö˛ÖsÏ˝ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœØ˲$ ªÍV> ^˲ßÊ˛-–ÈÕ.
Mˆô˲¢V> ^Û˛«a ^ÈÁ≥tΔÊˇ$œ: MʸÖÚ≥-±À ^˲rtÖ, Õ—$-
–È≈¥ÎΔÊˇ Á‹ÖÁ‹¶À$, B«¶Mʸ ÃÍ–È-ßÛ˛-“À$, –È≈¥ÎΔÊˇ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝,
∞ΔÊˇ”-Áfl˝◊˝ Á≥ßÊ˛Æ-ô˲$À$, –ö˛Á‹$¢ ´ßÊ˛ΔÊˇ ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀÚ≥O


Δ¯kMʸ$ Mʸ±Á‹Ö 10 & 12 VʸÖrÀ$ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ.
sÒ˝O–í˛$ sÙ˝∫$Ãå˝ Ì‹ßÊ˛ÆÖ ^Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. ßë∞≤ AØ˲$-Á‹-
ΔäˇMʸ$ 100 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$. BªÒ˝j-Mϸt–í˛ ı≥Á≥-ΔÊˇœÃZ Ø˛W-sÏ˝–í˛ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ CÖrΔäˇ, Ô‹H ÚúOØ˲-Ãå˝-ÃZ∞ Ô‹&ÃÍ, ByÏ˛-sÏ˝ÖVä¸ –ö˛ÖsÏ˝ sÒ˝yä˛ ÀƒÊ˝$º-ÕsÓ˝ ¥ÎΔÊˇt-Ø˲-Δäˇ-ÌŸã≥. “sÏ˝Ú≥O {Á≥ôÛ˛≈Mʸ D ı≥Á≥-ΔäˇÃZ A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ Mʸյ-›Î¢ΔÊˇ$. «Á‹*¢ {Ì≥Á≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛ ›ÎWÖ-^ÈÕ.
Mʸ*yë EÖsÍΔˇ$$. {Á≥Ü ô˲Á≥#µ-Ø˲Mʸ$ 1/4 –ö˛*ΔÊˇ$P M¯ô˲ §ƒÊ˝$» Á‹ªÒ˝j-Mä¸t-ÀØ˲$ Á‹$À$-–ö˛#V> ^˲ßÊ˛-–ˆ^˲$a. JMʸ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ. ◆ ºh-Ø˛ã‹ GMʸ-ØÈ-—$Mä¸fi: CÖßÊ˛$ÃZ AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$Ø˲≤ {Á≥‘Ë˝≤ÃZœ ◆ MʸÁŸt-–˛$OØ˲ Á‹ªÒ˝j-Mä¸tMʸ$ GMʸ$P–ö˛ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-
—´®-›Î¢ΔÊˇ$. –È≈¥Î-ΔÊˇ-–Û˛-ô˲¢Mʸ$ –È≈¥Î-Δ>-∞Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ^˲sÍt- ◆ ºh-Ø˛ã‹ MʸΔÊˇ-›ÎµÖ-y˛Øå˛fi AÖyä˛ «¥˘-«tÖVä¸: 10–ö˛ ô˲ΔÊˇ- 30 & 40 {Á≥‘Ë˝≤À$ ôÛ˛Õ-MʸV>, ØÛ˛ΔÊˇ$V> EÖr$-ØÈ≤Δˇ$$. ^ÈÕ.
ÀÚ≥O A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ ^ÈÃÍ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ. Ar$-–ö˛ÖsÏ˝ ^˲sÍt- VʸÜ, CÖr-»√-yÏ˛-ƒÒ˝$-så˝-ÀÃZ CÖXœã-ŸÃZ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$Ø˲≤ {¥Î∫œ-–í˛$fiØ˲$ JMʸsÏ˝ ΔˇÖyÊ˛$ ›ÎΔÊˇ$œ ^˲®— Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö ◆ ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥-ΔÊˇœÃZ 60 MʸÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$
Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ ÀØ˲$ D Á‹ªÒ˝j-Mä¸tÃZ ¥˜ÖßÊ˛$-Á≥-«-^ÈΔÊˇ$. CÖßÊ˛$ÃZ 60 AÖ‘ÈÀ$ D Á‹ªÒ˝j-Mä¸tÃZ Á≥#Ø˲-Δ>-–ö˛ñ-ô˲-–ö˛$-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. Vʸ$«¢Ö-^ÈÕ. ›Î´®Ö_.. —$VʸôÈ ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥-ΔÊˇœÃZ Mʸ±Á‹Ö 40
–ö˛*ΔÊˇ$P-À-Mʸ$-V>Ø˲$ 30 & 35 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀØ˲$ ôÛ˛Õ-MʸV> ÃÒ˝rΔäˇ Δ>Δˇ$$-sÏ˝ÖVä¸, دså˝ –Û˛$MϸÖVä¸, {yëÌ≥tÖVä¸ Ì‹PÃå˝fi, ◆ yÊ˛ƒÊ˝*-{V>–í˛$ B´ßë-«ô˲ {Á≥‘Ë˝≤-ÀÚ≥O Mʸ*yë ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö- –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ –ö˛_aØÈ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸ-Øå˛ÃZ E°¢-ΔÊˇ$~À$
■ AΔÊˇ·ô˲: CÖr-»√-yÏ˛-ƒÒ˝$så˝ / Á≥œã‹ r$ / ô˲ô˲fi-–ö˛*Ø˲Ö. ›Î´®Ö-^˲-–ö˛^˲$a. Mʸ–ö˛$*≈-∞-MÛ¸-ÁŸØå˛ Ì‹PÃå˝fi –ö˛ÖsÏ˝ ô˲®-ô˲ΔÊˇ AÖ‘È-ÀØ˲$ ^ÈÕ. M>–ˆ^˲$a.
■ «h-{ı‹t-ÁŸØå˛: Ø˲–ö˛Ö-∫-ΔÊˇ$ÃZ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Á≥»Ñʸ ◆ §ƒÊ˝$», {¥ÎMϸt-MʸÃå˝ {Á≥‘Ë˝≤-ÀMʸ$ Á‹–ö˛$ {¥Î´ßë-Ø˲≈Ö Ì‹À-∫ã-‹ÃZ ¥˜ÖßÊ˛$-Á≥-«-^ÈΔÊˇ$. ◆ B£Ê˛Δäˇ ı≥ΔÊˇ$œ, y˛Ìú-ØÛ˛-ÁŸØå˛fi Vʸ$ΔÊˇ$¢ Ú≥r$t-M¯-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛- ◆ {Á≥Ü 90 ∞—$-⁄Î-ÀMʸ$ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ Á‹ªÒ˝j-Mä¸tØ˲$
Δ>ƒÊ˝*-ÀÖsÙ˝ lØå˛ 30–ö˛ ôÛ˛©-ÃZV> «h-{ı‹t-ÁŸØå˛ ^Û˛Á‹$-M¯- C–È”Õ. ◆ Mʸ–ö˛$*≈-∞-MÛ¸-ÁŸØå˛ ^ÈÁ≥t-Δäˇ-ÃZ A∞≤ {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. –ö˛*Δ>aÕ.
–ÈÕ. B ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ «h-{ı‹t-ÁŸØå˛ ^Û˛Á‹$-Mʸ$Ø˲≤ –È«Mϸ –Û˛$ÃZ ◆ ∫sÓ˝t —´ßë-Ø˲ÖÃZ M>Mʸ$Öyë {Á≥Ü AÖ‘È∞≤ Ñʸ$◊˝~ÖV> ◆ CÖy˛O-ΔˇMä¸t Ô‹µ^å˛∞ y˛OΔˇMä¸t Ô‹µ^å˛V> –ö˛*ΔÊˇa-yë-∞Mϸ, ◆ CÖßÊ˛$ÃZ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ^ÈÁ≥tΔäˇfi: Theory of Consu ◆ JMÛ¸›Î« A∞≤ Á‹ªÒ˝j-Mä¸tÀ$ ^˲ßÊ˛-–ˆßÊ˛$™. ØÈÀ$Vʸ$ ı≥Á≥-
∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Á≥»Ñʸ EÖr$Ö®. ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. ƒÊ˝*Mϸt–í˛ Ø˲$Ö_ ¥ÎÌ‹–í˛ –ÈΔˇ$$ã-‹V> –ö˛*ΔÊˇa-yë-∞Mϸ mer Behaviour, Cost Analysis, Production ΔÊˇœØ˲$.. ΔˇÖyÊ˛$ ^ˆÁ≥#µØ˲ ΔˇÖyÊ˛$ øÍV>-À$V> —øÊ˝-hÖ-
◆ MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-_Ø˲ –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀMʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> Á‹–ö˛*- A–ö˛-Á‹-ΔÊˇ-–˛$OØ˲ ∞∫Ö-´ßÊ˛-Ø˲-ÀÚ≥O A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ EÖyëÕ. ^˲$-M¯-–ÈÕ. ΔˇÖsÏ˝ÃZ JMʸsÏ˝ ªÍV> –ö˛_aØ˲ ı≥Á≥-
GÃÍ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ? ´ßëØË˛Ö C–È”Õ. ◆ ÃÒ˝rΔäˇ Δ>Δˇ$$-sÏ˝ÖVä¸, Á‹ΔÊˇ*P≈-ÀΔäˇ Δ>Δˇ$$-sÏ˝ÖVä¸, B«t-MʸÃå˝,
Analysis, Price and Output Determinition,
Business Cycles, Demand Forecasting. ΔäˇØ˲$, ΔˇÖy¯® ªÍV> Δ>∞ ı≥Á≥-ΔäˇØ˲$ GÖ^˲$-M¯-–ÈÕ.
ı≥Á≥Δäˇ&1: {Ì≥∞fi-Á≥#Ãå˝fi AÖyä˛ {¥ÎMÓ¸tã‹ Bãú AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸: ◆ ^ÈÃÍ Á≥#Á‹¢-M>À$ M>Mʸ$Öyë MÛ¸–ö˛-ÀÖ- I-Ô‹-HI –˛$sÓ˝-«- {¥ÎÌ‹ã‹ Δ>Δˇ$$-sÏ˝ÖVä¸, دså˝ –Û˛$MϸÖVä¸, –˛$–˛* Δ>Δˇ$$- ◆ Mˆô˲¢V> ^Û˛«aØ˲ ^ÈÁ≥tΔäˇfi: Business Cycles, ◆ CÁ≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ$ H –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝Ø˲$ AΔˇ$$ôÛ˛ ^˲®-
C® ›˘P«ÖVä¸ Á‹ªÒ˝jMä¸t. Á‹$À-øÊ˝ÖV> 60 & 70 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ƒÊ˝$-Ãå˝Ø˲$ {¥Î–ö˛*-◊Ï˝-MʸÖV> °Á‹$-M¯-–ÈÕ. sÏ˝Ö-Vä¸Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ∏ÎΔ>√-så˝-ÀØ˲$ ›Î´ßÊ˛Ø˲ Demand Forecasting. D ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœÚ≥O {Á≥ôÛ˛≈Mʸ ßÊ˛ñÌŸt –ÈΔ¯ ßëØÛ˛≤ {Ì≥ı≥Δäˇ M>–ÈÕ.
ô˛^˲$a-M¯-–ö˛^˲$a. Ô‹HÃZ AM˙Öså˝fi ^ÈÃÍ MÓ¸À-Mʸ-–˛$OØ˲ Á‹ªÒ˝jMä¸t. ◆ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸ-Øå˛ÃZ Ú‹ÑʸØå˛ Ø˲Ö∫Δäˇfi, M۸㋠Á‹tyÓ˛ã‹, B£Ê˛Δäˇ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. MÛ¸Ö{©-Mʸ-«Ö-^ÈÕ. ◆ {Ì≥Á≥-ΔÛˇ-ÁŸ-Øå˛ÃZ AM˙Öså˝fi, ºh-Ø˛ã‹ ÃÍ Á‹ªÒ˝j-Mä¸t-ÀMʸ$
◆ AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸: AM˙Öså˝fi Á‹ªÒ˝j-Mä¸tØ˲$ Á≥N«¢V> yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t-–í˛V>
ı≥ΔÊˇ$œ, yÏ˛Ìú-ØÛ˛-ÁŸØå˛ Vʸ$ΔÊˇ$¢ Ú≥r$t-M¯-–È-ÕfiØ˲ Á≥∞ ÃÙ˝ßÊ˛$. ◆ “$sÏ˝ÖVä¸fi, ƒÊ˝*ÑʸØå˛ sÙ˝M¸Øå˛ «¥˘Δäˇt, BÁútΔäˇ “$sÏ˝ÖVä¸, ◆ ºh-Ø˛ã‹ AÖyä˛ Mʸ–ö˛$-«¤-ƒÊ˝$Ãå˝ ØÈÃÒ˝yä˛j A´®Mʸ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝*∞≤ MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-^ÈÕ.
–ö˛*Δ>aΔÊˇ$. ©Öô¯ —ßë≈«¶ Ô‹H CÖrΔäˇ, ÚúOØ˲Ãå˝ ßÊ˛‘Ë˝- ◆ {Ôú MʸØ˲fiÖså˝, M>Ö{sÍMä¸t ƒÊ˝*Mä¸t, –ÈΔˇ$$yä˛ A{W-–˛$Öså˝fi, MʸÖÁ≥œ-Δˇ$$Öså˝ AÖyä˛ »Á≥œΔˇ$$ –ö˛ÖsÏ˝ –ÈsÏ˝∞ ªÍV> ◆ Mˆô˲¢V> ^Û˛«aØ˲ Á‹ªÒ˝jMä¸t. M>∫sÏ˝t CÖßÊ˛$ÃZ MʸvØ˲ {Á≥‘Ë˝≤À$ ◆ Ô‹H CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ –ÈΔÊˇ$ {Á≥Ü Á≥»-ÑʸMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®_
ÀÃZ yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t–í˛ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ ^Û˛ƒÊ˝$-ªZƒÙ˝$ ÃÒ˝MʸP-ÀMʸ$ ¥ÎΔÊˇt-Ø˲-Δäˇ-ÌŸã≥ ƒÊ˝*Mä¸t, ı‹Ãå˝ Bãú Vʸ*yä˛fi ƒÊ˝*Mä¸t, MʸÖÚ≥- {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. Δ>Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a. ªÙ˝Ì‹Mä¸fi “$ßÊ˛ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ. IÔ‹-HI ƒÊ˝$ÖsÏ˝-Ô≥ã‹, BΔäˇ-sÓ˝-Ô≥ã‹ —yÊ˛$-ßÊ˛À ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. D
–ö˛$$ÖßÊ˛$-V>ØÛ˛ ’Ñʸ◊˝ À¿Ö-^˲-Ø˲-rœ-Δˇ$$Ö®. –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝Ø˲$ {¥Î–ö˛*-◊Ï˝-MʸÖV> °Á‹$-M¯-–ÈÕ. {Mʸ–ö˛$ÖÃZ –Û˛$ & Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 2018Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲
◆ ÃÒ˝MʸP-ÀØ˲$ ªÍV> ›Î´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ∫sÓ˝tÁ≥rt-Mʸ$Öyë for Not For Profit Organisation, Ratio ªÍV> {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. A∞≤ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœMʸ$ Á‹–ö˛$ {¥Î´ßë-Ø˲≈Ö ◆ ßÛ˛‘Ë˝Ö-ÃZ∞ {Á≥–ö˛$$Q M>Δˆµ-ΔÛˇså˝ MʸÖÚ≥-±-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö- GÖsÓ˝-Ô≥ã‹, BΔäˇ-sÓ˝-Ô≥ã‹ ı‹Mʸ-«Ö-^˲$-Mˆ∞ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ.
M>Ø˛fiã≥t “$ßÊ˛ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ. Analysis, Final Accounts, Consignment C–È”Õ. ô˲Mʸ$P–ö˛ Á≥«-–ö˛*-◊˝ÖÃZ EÖyÛ˛ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœMʸ$ A´®Mʸ _Ø˲ —–ö˛-Δ>-ÀØ˲$ Ì‹À-∫ã-‹ÃZ ¥˜ÖßÊ˛$Á≥«-^ÈΔÊˇ$. ºh-Ø˛ã‹ ◆ Ø˲*ô˲Ø˲ —´ßë-Ø˲ÖÃZ –Û˛$ 2018ÃZ Ô‹H ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛
◆ CÖßÊ˛$ÃZ fΔÊˇ≤Ãå˝ GÖ{sÓ˝ã‹ ^ÈÃÍ –ö˛$$Q≈-–˛$O-Ø˲—. M>∫sÏ˝t Accounts, Bills of Exchange and {¥Î–ö˛$$-Q≈Ö Cı‹¢ Á‹”Àµ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ GMʸ$P–ö˛ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ sÒ˝«√-ØÈ-Ài, sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ –ö˛ΔäˇtfiMϸ Á‹ΔˇOØ˲ AΔÊˇ¶Ö ô˛À$-Á‹$-M¯-–È –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Á≥»Ñʸ f«-WÖ®. B {Á≥‘Ë˝≤-Á≥-{ôÈ-ÀØ˲$ ô˲Á≥µ-
A∞≤ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœ-ÃZ∞ fΔÊˇ≤Ãå˝ GÖ{sÓ˝ã-‹Ø˲$ JMÛ¸ ^¯r دså˝fi Accounting - An Introduction. ›Î´®Ö-^˲-–ö˛^˲$a. Õ. –È≈¥ÎΔÊˇ ΔÊˇÖVʸÖÃZ AØ˲$-∞ô˲≈Ö f«VÛ¸ –ö˛*ΔÊˇ$µ-ÀØ˲$ Mʸ$Öyë {Ì≥ı≥Δäˇ M>–ÈÕ.
ΔÊˇ*Á≥ÖÃZ Δ>Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ Á≥#Ø˲-‘Ë˝a-ΔÊˇ◊˝ Á‹$À-øÊ˝-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. ◆ Mˆô˲¢V> ^Û˛«aØ˲ ^ÈÁ≥tΔÊˇ$œ: Accounting for Not for ◆ CÖßÊ˛$ÃZ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ^ÈÁ≥tΔäˇfi: Derivatives, Inte
Vʸ–ö˛$-∞Á‹*¢ EÖyëÕ. CÖßÊ˛$-M¯Á‹Ö Δ¯l ®Ø˲ Á≥{Ü-Mʸ- ◆ CÁ≥µsÏ˝ Ø˲$Ö_ Mʸ±Á‹Ö ΔˇÖyÊ˛$ Ø˲–ö˛$*ØÈ Á≥»-ÑʸÀ$
{Á≥Ü Δ¯l 15 ∞—$-⁄Î-À-¥Îr$ “sÏ˝∞ ^˲ßÊ˛-–ö˛yÊ˛Ö Profit Organisations, Average Due Date, grations, Permutations & Combinaatrices.
ÀØ˲$ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. {Á≥–ö˛$$Q –È≈¥ÎΔÊˇ Á‹ÖÁ‹¶-ÀØ˲$ ›Î´®Ö- Δ>ƒÊ˝*Õ.
–ö˛$Ö_®. Account Current, Ratio Analysis, Royalty ◆ Mˆô˲¢V> ^Û˛«aØ˲ ^ÈÁ≥tΔÊˇ$œ: Time Value of Money, _Ø˲ Á‹Ö–ö˛-ô˲fiΔÊˇÖ, –ö˛≈–ö˛-›Î¶-Á≥-Mʸ$À$, ^˛OΔÊˇ√Øå˛, Ô‹DK, ∞ΔÊˇ”-
◆ CÖßÊ˛$ÃZ 15 & 20 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀMʸ$ §ƒÊ˝$» {Á≥‘Ë˝≤À$ Accounts... “sÏ˝Ú≥O {Á≥ôÛ˛≈Mʸ ßÊ˛ñÌŸt MÛ¸Ö{©-Mʸ-«Ö-^ÈÕ. Matrices. “sÏ˝Ú≥O {Á≥ôÛ˛≈Mʸ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ.
Ìfl˝Ö^Û˛ ÃÍ–È-ßÛ˛-“À$ –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀØ˲$ ô˛À$-Á‹$-M¯-–ÈÕ.
Mʸ*yë AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$. M>∫sÏ˝t 80 ‘ÈôÈ-∞-Mϸ-Ú≥OV> ◆ ›ÎtsÏ˝-Ì‹tMä¸fi: CÖßÊ˛$ÃZ §ƒÊ˝$-»Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ Mʸ±Á‹Ö 20
–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö-^È-À-Ø˲$-Mʸ$ØÛ˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ D {Á≥‘Ë˝≤- ı≥Á≥Δäˇ & 3 & 30 ‘ÈôË˛Ö {Á≥‘Ë˝≤À$ EÖsÍΔˇ$$. AßÛ˛ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ BªÒ˝j-Mϸt-–í˛Mʸ$... –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$
ÀÚ≥O Mʸ*yë ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ. {Á≥ôÛ˛≈-MϸÖ_ AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸ “sÏ˝-ÃZ∞ –ö˛$Õt-Á≥#Ãå˝ bÈΔˇ$$ã‹ {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ ∞ΔÊˇœÑʸ≈Ö ^Û˛ƒÊ˝$- MˆÃZµƒÙ˝$
& ƒÊ˝*Øå˛ CÖ{r-yÊ˛-ÑʸØå˛, M>≈Ì≥-rÃå˝ AÖyä˛ Δˇ–˛Ø˲*≈ GMä¸fi- D Á‹ªÒ˝j-Mä¸tÃZ ∏ÎΔÊˇ$√-ÃÍÀ$ ^ÈÃÍ –ö˛$$Q≈-–˛$O-Ø˲—. A∞≤ ^ÈÁ≥t- –ö˛ßÊ˛$™. ◆ ı≥Á≥Δäˇ GÃÍ –ö˛_aØÈ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö Vʸ$«¢Ö-^Û˛ÃÍ M>Ø˛fi- {Á≥–ö˛*ßÊ˛Ö EÖ®.
Ú≥Ö-yÏ˛-^˲Δäˇ AÖyä˛ «Ô‹ã≥tfi, M>ÖsÏ˝-Øå˛-fÖså˝ GÚ‹så˝fi AÖyä˛ ΔÊˇœ-ÃZ∞ ∏ÎΔÊˇ$√-ÃÍ-ÀØ˲$ JMʸ ^¯r Δ>Á‹$-Mˆ∞ «—-fØå˛ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ◆ CÖßÊ˛$ÃZ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ^ÈÁ≥tΔäˇfi: Probability, Theo Á≥#t-À -–È-»V> {Ì≥Á≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛ ô˲Á≥µ-∞-Á‹«. AÖôÛ˛-M>-Mʸ$Öyë
ÀƒÊ˝$-∫$-Œtã-‹-ÀÃZ {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ ªÍV> ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. ºh-Ø˛ã‹ –ö˛*≈£Ê˛-–˛$-sÏ˝Mä¸fi: CÖr-ΔäˇÃZ ¥˘ÕaôÛ˛ CMʸPyÊ˛ –ö˛*≈£ä˛fi ritical Distributions, Sampling, Statistical
◆ ªÍV> {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ Vʸ$ΔÊˇ$¢Ú≥r$t-Mʸ$Ör* –˛‚ÍœÕ. ô˲ßë”Δ> Ú≥Ø˲$≤ô¯ Á‹–ö˛*-
◆ CÖßÊ˛$ÃZ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ^ÈÁ≥tΔÊˇ$œ: Partnership ^ÈÃÍ Á‹$À$–ö˛#. Á‹$©ΔÊˇÉ {Á≥‘Ë˝≤À$ C^Û˛a A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. Distribution of Data, Time Series.
–ÈsÏ˝∞ Ü«W ^˲ßÊ˛-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛-Á‹ΔÊˇÖ EÖyÊ˛ßÊ˛$. ´ßë-ØÈ-ÀØ˲$ Vʸ$«¢Ö-
Accounts, Company Accounts, Accounting M>∫sÏ˝t «—-fØå˛ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ –ö˛$Õt-Á≥#Ãå˝ bÈΔˇ$$ã‹ Mˆ‘Ë˝a-Øå˛fiØ˲$ ◆ Mˆô˲¢V> ^Û˛«aØ˲ ^ÈÁ≥tΔÊˇ$œ: Time Series. ©∞Ú≥O ◆ CÁ≥µsÏ˝ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ^˲®-—Ø˲ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝ØÛ˛ ∏ÎÃZ M>–ÈÕ. ^ÈÕ. M>∫sÏ˝t D
{Á≥ôÛ˛≈Mʸ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ. ô˛Õ-Ì‹Ø˲ {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ –ö˛*«a AyÏ˛-WØÈ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ
Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÀ$ & –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ◆ ÃÍh-MʸÃå˝ »f-∞ÖVä¸: —ßë≈-ΔÊˇ$¶ÃZœ —‘Û˝œ-ÁŸ-◊Í-ô˲√Mʸ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈- C^Û˛a —´ßÊ˛ÖV> {Ì≥ı≥Δäˇ M>–ÈÕ. gÍ{Vʸ-ô˲¢V> EÖyëÕ.
ÀØ˲$ Ú≥Ö¥˜Ö-®-^È-ÀØÛ˛ ÀÑʸ≈Öô¯ D Á‹ªÒ˝j-Mä¸tØ˲$ {Á≥–Û˛-‘Ë˝-Ú≥- ◆ {Á≥‘Ë˝≤À$ JMʸ-sÏ˝Mϸ ΔˇÖyÊ˛$›ÎΔÊˇ$œ ^˲ßÊ˛-–ÈÕ.
ı≥Á≥Δäˇ Á‹ªÒ˝jMä¸t –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ –ö˛≈–ö˛´®
sÍtΔÊˇ$. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö {Á≥° ∞ƒÊ˝*-–ö˛$Mʸ Á≥»-ÑʸÃZ D Á‹ªÒ˝jMä¸t ◆ {Á≥‘Ë˝≤ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ø˲ –˛ÖrØÛ˛ ∫ºœÖVä¸ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ^ÈÃÍ yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t-–í˛Mʸ$..
ı≥Á≥Δäˇ & 1 (Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 11) {Ì≥∞fi-Á≥#Ãå˝fi AÖyä˛ {¥ÎMÓ¸tã‹ Bãú AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸ 100 3 VʸÖrÀ$ ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> EÖsZÖ®. øÊ˝—-ÁŸ≈-ô¨˛ M¯◊˝ÖÃZ C® –ö˛$Ö® Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ-ÀØ˲$ Vʸ$«¢Ö_ _–ö˛Δ¯œ ∫ºœÖVä¸
^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. A® Á‹«-M>ßÊ˛$. JMʸ –Û˛‚Ê˝ {Mʸ–ö˛$Ö ô˲Ì≥µôÛ˛ ◆ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ AÖ‘È-ÀMʸ$ Mϸ”Mä¸ «—-fØå˛ Ø¯så˝fi ΔÊˇ*¥˜Ö-
ı≥Á≥Δäˇ & 2 (Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 13) ºh-Ø˛ã‹ ÃÍã‹ (60 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$) ^ÈÃÍ EÁ≥-ƒÒ˝*-Vʸ-Á≥-yÊ˛$-ô˲$Ö®. ®Ö-^˲$-M¯-–ÈÕ.
ºh-Ø˛ã‹ MʸΔÊˇ-›ÎµÖ-y˛Øå˛fi AÖyä˛ «¥˘-«tÖVä¸ (40 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$) 100 3 VʸÖrÀ$ ◆ C® –ö˛$Ö_ ›˘P«ÖVä¸ Á‹ªÒ˝jMä¸t. CÖßÊ˛$ÃZ 7 ^ÈÁ≥tΔÊˇ$œ ◆ {¥Î∫œ-–˛$-sÏ˝Mä¸ ı≥Á≥-ΔäˇÃZ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ –ÈsÏ˝∞, ›˜À*≈-ÁŸ-
EÖsÍΔˇ$$. {Á≥Ü ^ÈÁ≥t-Δäˇ-ÃZ∞ {¥Î£Ê˛-—$Mʸ AÖ‘È-ÀÚ≥O Øå˛fiÃZ CÖ¥ÎMä¸t GMʸPyÊ˛ –ö˛Á‹$¢Ö߯ ßë∞≤ ÚflO˝ÃÒ˝Oså˝ ^Û˛Á‹$-
ı≥Á≥Δäˇ & 3 (Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 15) ºh-Ø˛ã‹ –ö˛*≈£Ê˛-–˛$-sÏ˝Mä¸fi (40 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$) A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ HΔÊˇµ-ΔÊˇ$a-Mʸ$ÖsÙ˝ Aô˲≈-´®Mʸ –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀØ˲$ M¯-–ÈÕ.
ÃÍh-MʸÃå˝ »f-∞ÖVä¸ (20 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$), ›ÎtsÏ˝-Ì‹tMä¸fi (40 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$) 100 2 VʸÖrÀ$ ›Î´®Ö-^˲yÊ˛Ö Á‹$À$–ö˛# A–ö˛#-ô˲$Ö®. GÖ. {Á≥M>㟠◆ {Á≥Ü {Á≥‘Ë˝≤Ø˲$ ›Î´®Ö-^Û˛Ö-ßÊ˛$Mʸ$ M>À Á≥«-—$Ü —´®Ö-
ı≥Á≥Δäˇ & 4 (Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 17) ºh-Ø˛ã‹ GMʸ-ØÈ-—$Mä¸fi (60 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$) ◆ Ø˛Ö∫ã‹ Ì‹»ã‹, Byä˛-–˛$Øå˛ A–ö˛#så˝, M¯yÏ˛ÖVä¸ yÏ˛M¯-yÏ˛ÖVä¸, ^˲$-M¯-–ÈÕ.
ºh-Ø˛ã‹ AÖyä˛ Mʸ–ö˛$-«¤-ƒÊ˝$Ãå˝ ØÈÃÒ˝yä˛j (40 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$) 100 2 VʸÖrÀ$ ∫œyä˛ «ÃÙ˝-ÁŸØå˛fi, Ô‹sÏ˝ÖVä¸ AΔÛˇÖ-gå˝-–˛$Öså˝fi, y˛OΔˇ-ÑʸØå˛fi –ö˛ÖsÏ˝ y˛OΔˇMʸtΔäˇ, –ö˛*Á‹tΔäˇ –˛$OÖyä˛fi ◆ Vʸô˲ {Á≥‘Ë˝≤-Á≥-{ôÈ-ÀØ˲$ —´®V> {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
{Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ GMʸ$P-–ö˛V> {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ.

◗ Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 15 Á‹$â-–˛$Ö-så˝ –˛$M>-∞Mä¸, –˛$ÌŸ-∞ã‹t, AM˙Ö-sÒ˝Öså˝. l∞-ƒÊ˝$Δäˇ sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$Ø˲$œ
gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ ◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.centralcoalfields.in
{sÙ˝yä˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹À$


sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã‹ R͉À$: 127
—øÍ-V>À$: –˛$M>-∞-MʸÃå˝, GÀ-Mϸâ-MʸÃå˝, Cب˛-Á‹$â-–˛$Ö-sÙ˝-ÁŸ-ب˛,
Ì‹—Ãå˝, GÀ-Mϸâ-MʸÃå˝ AÖyä˛ GÀ-M>â-∞Mä¸fi, GÀ-M>â-∞Mä¸fi
ßÛ˛–Èã-‹-ÃZ∞ ªÍ≈ÖMä¸ Ø¯så˝ {Ú≥ã‹ Mϸ֮
R͉À$
86
R͉À$ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®.
GÖÔ≥-D-HÀ$ R͉À$
M¯ΔÊˇ-–È-ÃZ∞ Ìfl˝ÖßÊ˛$-›Î¶-ب˛ HΔ¯-ØÈ-sÏ˝Mä¸fi
Õ—$-sÒ˝-yä˛ (-Úfl˝-^¨˛-H-G-Ãå˝) B´ßÊ˛”-ΔÊˇ≈Ö-ÃZ∞
121 ◗ AΔÊˇ·ô˲: sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹-ÀMʸ$ CÖf-±-«ÖVä¸
yÏ˛¥˜œ–ö˛* {sÙ˝yä˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹-ÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ {sÙ˝yä˛ÃZ
◗ E߯≈-V>À$: ı‹Ôút BÔú-Á‹Δäˇ 1, –˛ÃÙ˝πΔäˇ
BÔú-Á‹Δäˇ 1, Á‹*Á≥-Δäˇ-–˛O-fΔäˇ 27, l∞-ƒÊ˝$Δäˇ BÔúã‹ AÌ‹-
IsÓ˝I Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. AM˙Ö-sÒ˝Öså˝ —øÍ-V>-∞Mϸ
MʸΔÊˇ*≤À$ hÃÍœ MʸÃÒ˝-MʸtΔäˇ M>Δ>≈-ÀƒÊ˝$Ö
JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ ∫Áfl˝ì‚Ê˝ {Á≥ƒÒ˝*- 4 H—-ƒÊ˝*-∞Mä¸fi yÏ˛—-f-ب˛ {sÙ˝yä˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹À
øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. –ö˛*{ôË˛Ö ºM>Ö yÏ˛{X EÖyëÕ. ◗
Ú‹tÖså˝ 18, l∞-ƒÊ˝$Δäˇ sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ 39
AΔÊˇ·ô˲: E߯≈Vʸ ∞∫Ö-´ßÊ˛-Ø˲À {Á≥M>ΔÊˇÖ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-
fØ˲ –ö˛$ô˲fi≈ —Á‹¢-ΔÊˇ◊˝ Á‹‡-ƒÊ˝$-Mʸ$-À (-GÖ-Ô≥- ◗ {sÙ˝yä˛fi –È» R͉À$: GÀ-M>â-∞Mä¸fi –˛$M>-∞Mä¸ 35, GÀ-MÓ¸â-ÌŸ- ◗ GÖÌ≥Mʸ: Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ, CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ> VʸÖÃZ IsÓ˝I, yÏ˛¥˜œ–ö˛*, ΩD / ΩsÒ˝Mä¸, fØ˲-ΔÊˇÃå˝ yÏ˛{X,
D-HÀ$) ∞ƒÊ˝*-–ö˛$-M>-∞Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô˲$- ƒÊ˝$-ب˛ 10, ÌúrtΔäˇ 15, rΔÊˇ≤Δäˇ 11, –˛$ÌŸ-∞ã‹t 10, Cب˛-Á‹$â- ◗ Δ>ô˲ Á≥»Ñʸ fΔÊˇ$Vʸ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 18Ø˲ sÒ˝OÌ≥ÖVä¸ Á≥«-gÍqØË˛Ö EÖyëÕ.
ØÈ≤ΔÊˇ$. –˛$Ö-så˝ –˛$M>-∞Mä¸ 12, BΔäˇá HÔ‹ –˛$M>-∞Mä¸ 5, {yëãútfi-–ö˛$- ◗ Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 1 ◗ GÖÌ≥Mʸ: Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ sÒ˝ã‹t, sÒ˝OÌ≥ÖVä¸ sÒ˝ã‹t ßë”Δ>
◗ AΔÊˇ·ô˲: ΩGã-ú-GÔ‹fi / ¥ÎÕ-sÒ˝-Mϸ≤Mä¸ yÏ˛¥˜œ–ö˛* (–ö˛$ô˲fi≈) / ب˛ (–˛$M>-∞Mä¸) 4, MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ BÁ≥-ΔÛˇ-rΔäˇ AÖyä˛ {¥˘{V>- ◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.iocl.com ◗ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 9
ΩGÔ‹fi (ÌúÁŸ-»ã‹ / BM>” MʸÀaΔäˇ / k–È-Ài) Á≥N«¢- —$ÖVä¸ AÌ‹-Ú‹tÖså˝ á –˛$ÌŸ-∞ã‹t 2, –˛*sÍΔäˇ –˛Ìfl˝-MϸÃå˝ CÖf-±ΔÊˇ$œ, y˛OΔˇ-MʸtΔÊˇ$œ ◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: http://bnpdewas.spmcil.com
^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. –˛$M>-∞Mä¸ 2, GÀM¯â ı≥œrΔäˇ 2, –ö˛ÀzΔäˇ 1, Ú≥Δˇ$$Ö-rΔäˇ 2 R͉À$
GÖÌ≥Mʸ: AMʸ-yÊ˛-—$Mä¸ –˛$«så˝, CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ> (AMʸ-yÊ˛- BÔú-Á‹ΔÊˇ$œ

—$Mä¸ –˛$«-så˝Mʸ$ 80 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$, CÖr-ΔÊˇ*”≈Mʸ$ 20
◗ AΔÊˇ·ô˲: Á≥߯-ô˲-ΔÊˇ-VÊ¸Ü E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲
{sÙ˝yä˛ÃZ IsÓ˝I Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ
ƒÊ˝$*∞-ƒÊ˝$-ب˛ Á≥ºœMä¸ Á‹»”ã‹ Mʸ—$-ÁŸ-ب˛
(-ƒÊ˝$*-Ô≥-G-Ô‹fi) Mϸ֮ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ 81 Ú‹Ö{rÃå˝ C∞-Ì‹t-r*≈så˝ Bãú ¥ÎœÌ‹tMä¸fi
R͉À$
26
–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ MÛ¸sÍ-Δˇ$$Ö-^ÈΔÊˇ$.) ◗ GÖÌ≥Mʸ: AMʸ-yÊ˛-—$Mä¸ –˛$«så˝ B´ßë-ΔÊˇÖV> ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. CÖf-±-«ÖVä¸ AÖyä˛ sÒ˝M>≤-À-i (-Ô‹-Ú≥så˝)
◗ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 22 ◗ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 30 ◗ E߯≈-V>À$: AÌ‹-Ú‹tÖså˝ CÖf-±-ΔÊˇ$œ (-G-À-Mϸâ-MʸÃå˝ Mϸ֮ E߯≈-V>À øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-
◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.kurnool.ap.gov.in ◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: https://hal-india.co.in 2, –˛$M>-∞-MʸÃå˝ 1), yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ B«P-sÒ˝Mä¸t 7, {Ì≥∞fi-Á≥Ãå˝ yÏ˛gÒ˝O- ô¯Ö®.
ب˛ BÔú-Á‹Δäˇ (GÀ-Mϸâ-MʸÃå˝) 1, «{Ìú-h-ΔÛˇ-ÁŸ-ب˛ CÖf-±Δäˇ 1, E߯≈-V>À$: AÌ‹-Ú‹tÖså˝ sÒ˝Mϸ≤-MʸÃå˝ BÔú-Á‹Δäˇ 10, Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ
{sÙ˝yä˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹À$ R͉À$ IK-Ô‹-G-Ãå˝ÃZ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹À$ yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ y˛OΔˇ-Mʸt-Δäˇ (-ı‹Ôút & Ì‹—Ãå˝) 1, AyÏ˛-ÁŸ-Ø˲Ãå˝ AÌ‹-

BÔú-Á‹Δäˇ 4, BÔú-Á‹Δäˇ 5, AÌ‹-Ú‹tÖså˝ BÔú-Á‹Δäˇ 7.
Δ>Ö`-ÃZ∞ Ú‹Ö{rÃå˝ M¯Ãå˝-ÔúÃå˝zfi Õ—$-sÒ˝yä˛ Ú‹tÖså˝ y˛OΔˇ-Mʸt-Δäˇ (–˛$-M>-∞-MʸÃå˝) 1, yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ y˛OΔˇ-MʸtΔäˇ Bãú AΔÊˇ·ô˲: ºD/ ΩsÒ˝Mä¸, G–˛$√Ô‹fi, GÖΩH, Ô≥i (-Á≥-ºœMä¸
{sÙ˝yä˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹À øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ 760 MʸÖÁ≥N≈-rΔäˇ BÁ≥-ΔÛˇ-rΔäˇ á {¥˘{V>-—$ÖVä¸ AÌ‹-Ú‹tÖså˝ 100,
CÖyÏ˛-ƒÊ˝$-ب˛ BΔˇ$$Ãå˝ M>Δˆµ-ΔÛˇ-ÁŸ-ب˛ Õ—$-sÒ˝yä˛ R͉À$
ô˲*ΔÊˇ$µ —øÍVÊ¸Ö & {sÙ˝yä˛, sÒ˝MÓ¸≤-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ –˛$Oب˛fi AÖyä˛ ı‹Ôút (GÀ-Mϸâ-MʸÃå˝ 23, –˛$O∞ÖVä¸ 44)

AyÏ˛√-∞-ı‹â-ÁŸ-ب˛), Ô≥i yÏ˛¥˜œ-–ö˛* (-–Û˛$-ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝) E°¢-ΔÊˇ~-
M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®.
◗ {sÙ˝yä˛fi –È» R͉À$: ÌúrtΔäˇ 145, –˛ÀzΔäˇ
Á≥Öã≥ BÁ≥-ΔÛˇ-rΔäˇ MÊ¸Ö –˛$M>-∞Mä¸ 60, –˛$ÌŸ-∞ã‹t 25, A{Ú≥Ö-sÓ˝ã-‹À øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$- 441 ◗ AΔÊˇ·ô˲: Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ —øÍ-VʸÖÃZ CÖf-±-«ÖVä¸ yÏ˛{X Á≥N«¢-
^Û˛Ì‹ EÖyëÕ. ◗
ô˲-ô¯-¥Îr$ ∞ΔÛˇ™-’Ö-_Ø˲ AØ˲$-øÊ˝–ö˛Ö EÖyëÕ.
ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 15
rΔÊˇ≤Δäˇ 25 ô¯Ö®. ◗ GÖÌ≥Mʸ: CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ>
75, GÀ-MÓ¸â-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛ 180, –˛$M>-∞Mä¸ BsZ –˛$$ªÒ˝OÃå˝ GÀ-M>â- ◗ AΔÊˇ·ô˲: G∞-—$߯ ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü / Á≥߯-ô˲-ΔÊˇ-VÊ¸Ü E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯- ◗ {sÙ˝yä˛ A{Ú≥Ö-sÓ˝ã‹ R͉À$: 314 ◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.cipet.gov.in
∞Mä¸fi 75, –˛$M>-∞Mä¸ («ı≥Δäˇfi á –˛$Δˇ$$Ö-sÒ˝-Ø˛-ب˛fi) 75, {sÙ˝yä˛fi: ÌúrtΔäˇ, GÀ-MÓ¸â-ÌŸ-ƒÊ˝$-ب˛, GÀ-M>â-∞Mä¸fi –˛$M>-∞Mä¸, Cب˛- ◗ Bب˛-ÃÒ˝O-ب˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 1
¥Îr$ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ {sÙ˝yä˛ÃZ IsÓ˝I Á≥N«¢-^Û˛Ì‹ EÖyëÕ ◗
◗ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.upsconline.nic.in
Tata Trusts Women

ØÈÀ$-V¸OßÊ˛$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À MˆMʸ-›Î«


A–ö˛-Á‹-Δ>-ÀMʸ$ AØ˲$-Vʸ$-◊˝ÖV> Ì‹G
M¯ΔÊˇ$fi Mʸ«-Mʸ$-À–í˛$ÃZ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$
®Mʸ*fi_ Scholarship for
Neuroscience 2018-19
Category: Merit Based
Description: Graduate women holding
upper hand in academics, who are interest-
ed in pursuing post-graduation in
^Û˛ƒÊ˝$rÖ BØ˲-–È-Δˇ$$Ü. Ì‹G —ßë≈-ΔÊˇ$¶- 10 diksuchi@andhrajyothy com . ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 16 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 Neuroscience, are offered scholarship in
the same by Tata Trusts. This scholarship is
offered to eliminate the financial hurdle,
ÀMʸ$ –ö˛$Ö_ E¥Î´® A–ö˛-M>-‘ÈÀ$ which is posing a blockade in
one's higher education to
À¿Ö-^˲-sÍ-∞Mϸ C® ªÍV> EÁ≥ƒÒ˝*Vʸ medical stream.

Alert
Eligibility: Only female appli-
Á≥yÊ˛$ô¯Ö®. D {Mʸ–ö˛$ÖÃZ 2017ÃZ cants are accepted for this
call. Candidates who are
Ì‹G M¯ΔÊˇ$fi —´ßë-Ø˲ÖÃZ Á‹–ö˛$*-À-–˛$OØ˲ enrolled in first or second year
of their post-graduation pro-
–ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ °Á‹$-Mʸ$-–ö˛^ÈaΔÊˇ$. CÖr-»√-yÏ˛- gram can also send their
applications. It is mandatory to
ƒÊ˝$så˝ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ø˲ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ Ì‹G secure 60% in the graduation pro-
gram.
∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ô¯ –˛$$ßÊ˛À$Ú≥sÍtÕ.

Scholarship
Prizes & Rewards: Waiver in tuition
fee and related expenses will be
CÖßÊ˛$ÃZ E°¢ΔÊˇ$~ÃÒ˝OôÛ˛ AÁ‹À$ M¯ΔÊˇ$fi given.
Last Date to Apply: November 05,
{¥ÎΔÊˇÖ-¿Ö-^˲-–ö˛^˲$a. –ö˛^Û˛a Ø˛ÀÃZ Ì‹G 2018
Application Mode: Only online
∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Á≥»ÑʸÀ$ fΔÊˇVʸØ˲$ØÈ≤Δˇ$$. applications can be made.
Short Source URL:
http://www.b4s.in/AJ/TTW1
D Mˆ®™-M>ÀÖ {Ì≥Á≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛ MˆØ˲-›ÎWı‹¢
AÖÜ–ö˛$ —f-ƒÊ˝*∞≤ Á‹$À$-–ö˛#V> Post Matric Scholarship
for Students with
›Î´ßÊ˛≈Ö ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a. Disabilities 2018-19
Category: Means Based
Description: Department of Empowerment
of Persons with Disabilities, Ministry of
Social Justice and Empowerment,

Ì‹G
Á‹Ø˲≤-ßÊ˛Æô˲Mʸ$ sÏ˝ã≥fi
Government of India, is financially assisting
students, who have more than 40% disabili-
ty (certified by competent medical authority
of the state government or UTs).

∏˚ÖyÛ˛ÁŸØå˛ Eligibility: Students studying in class 11 to


post graduation (regular or correspon-
dence) from a recognized board or universi-
ty with annual family income not more than
INR 2.50 Lacs, are eligible for this scholar-
ship.
Prizes & Rewards: Monthly maintenance
allowance up to INR 1600 to hostellers and
up to INR 750 to day scholars, disability

Mˆ ô˲¢ —´ßëØË˛Ö {Á≥M>ΔÊˇÖ Ì‹G ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸ-Øå˛ÃZ ØÈÀ$Vʸ$


ı≥Á≥ΔÊˇ$œ EÖsÍΔˇ$$, –ÈsÏ˝ÃZ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥ΔÊˇ$œ
ı≥Á≥Δäˇ & 2 ı≥Á≥Δäˇ & 3 ∫œyä˛ «ÃÙ˝-ÁŸØå˛fi –ö˛ÖsÏ˝ AÖ‘È-ÀMϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö_ “ÃÒ˝O-
Ø˲∞≤ GMʸ$P–ö˛ {Á≥‘Ë˝≤-ÀMʸ$ Á‹–ö˛*-´ßëØË˛Ö {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛Ù‹¢
–ö˛$Ö_®.
allowance of up to INR 4000 per annum,
reimbursement of compulsory non-refund-
able fees of up to INR 1.50 Lacs per annum
yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t–í˛ Á≥ßÊ˛Æ-ÜÃZ fΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈΔˇ$$.- _–ö˛« ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥- ºh-Ø˛ã‹ ÃÍã‹, ºh-Ø˛ã‹ MʸΔÊˇ-›ÎµÖ-y˛Øå˛fi –Û˛$£Ê˛-–˛$-sÏ˝Mä¸fi, ÃÍh-MʸÃå˝ »f-∞ÖVä¸, ›ÎtsÏ˝-Ì‹tMä¸fi and book allowance of INR 1500 per annum
ΔÊˇœÃZ –ö˛$Õt-Á≥#Ãå˝ bÈΔˇ$$ã‹ {Á≥‘Ë˝≤À$ EÖsÍΔˇ$$. AÖyä˛ «¥˘-«tÖVä¸ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$:100, Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö: 2 VʸÖrÀ$, ı≥Á≥Δäˇ & 4 will be given to the privileged candidates.
Last Date to apply: October 30, 2018
–ö˛^Û˛a Ø˛ÀÃZ Ì‹G ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Δ>ƒÊ˝*-ÀÖsÙ˝ D Application: Interested candidates can
Hyë® lØå˛ 30 ÃZV> «h-ı‹â-ÁŸØå˛ ^Û˛Δˇ$$Ö-^˲$-M¯-–ÈÕ. B –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$:100, Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö: 3 VʸÖrÀ$, ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 15 ºh-Ø˛ã‹ GMʸ-ØÈ-—$Mä¸fi, ºh-Ø˛ã‹ make an online application.
ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ «h-ı‹â-ÁŸØå˛ ^Û˛Δˇ$$Ö-^˲$-Mʸ$Ø˲≤ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ –Û˛$ ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 13 ● CÖr-»√-yÏ˛-ƒÒ˝$-så˝ÃZ H {Vʸ*Á≥#-–È-«-M¸OØÈ C— Mˆô˲¢ Á‹ªÒ˝j- AÖyä˛ Mʸ–ö˛$-«¤-ƒÊ˝$Ãå˝ ØÈÃÒ˝yä˛j Short Source URL:
2019ÃZ ∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Δ>ƒÊ˝$-Vʸ-À$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$. CÁ≥#µyÊ˛$ Á‹ªÒ˝jMʸ$ ●yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t–í˛ Á≥ßÊ˛ÆÜÃZ D ı≥Á≥Δäˇ EÖr$Ö®. Mʸ$tÀ$. http://www.b4s.in/AJ/PMS47
–È» {Ì≥Á≥-ΔÛˇ-ÁŸØå˛ ^˲*ßë™Ö. {V>–ö˛$Δäˇ “$ßÊ˛ Á≥r$t ›Î´®Ö-^ÈÕ. {Ú≥gÒ˝Ö-sÙ˝-ÁŸØå˛ Ì‹PÃå˝fi ● D ı≥Á≥-Δäˇ-ÃZ∞ A∞≤ Á‹ªÒ˝j-Mʸ$t-ÀÃZ ∏ÎΔÊˇ$√-ÃÍÀ$ ^ÈÃÍ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$:100, Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö: 2 VʸÖrÀ$,

–ö˛$$Q≈-–˛$O-Ø˲—.- A∞≤ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœMϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ∏ÎΔÊˇ$√- ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 17 Tata Trusts Scholarship for
ı≥Á≥Δäˇ & 1 Ú≥Ö^˲$-M¯-–ÈÕ.
ÃÍã‹ JMʸ ^¯r Δ>Á‹$-Mʸ$∞ {Á≥Ü-Δ¯k 15 ∞—$-⁄ÎÀ$ Speech Therapy 2018-19
ºh-Ø˛ã‹ ÃÍã‹ (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 60) «—-fØå˛ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. ºh-Ø˛ã‹ GMʸ-ØÈ-—$Mä¸fi (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 60)
{Ì≥∞fi-Á≥#Ãå˝fi AÖyä˛ {¥ÎMÓ¸tã‹ Bãú AM˙Ö-sÏ˝ÖVä
●C® Mʸ*yë yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t–í˛ ı≥Á≥Δäˇ ºh-Ø˛ã‹ –Û˛$£Ê˛–˛$-sÏ˝Mä¸fi (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 40) ● Á≥»-ÑʸÃZœ AyÊ˛$-Vʸ$-ô˲$Ø˲≤ {Á≥‘Ë˝≤ÃZœ 30 Ø˲$Ö_ 40 Category: Merit Based
–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$:100, Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö: 3 VʸÖrÀ$, ●60 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀMʸ$ V>Ø˲$ 30 Ø˲$Ö_ 35 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ {Á≥‘Ë˝≤À$ ôÛ˛Õ-MʸV>, ØÛ˛ΔÊˇ$V> AyÊ˛-Vˆ^˲$a. Description: TATA Trusts is offering schol-
ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 11 ôÛ˛Õ-Mʸ-V>ØÛ˛ ô˛^˲$a-M¯-–ö˛^˲$a. ● CÖr-»√-yÏ˛-ƒÊ˝$så˝- –Û˛$£ä˛fiô¯ ¥˘Õı‹¢ C— ^ÈÃÍ Á‹$À$- ● {¥ÎªÒ˝œ–í˛$fi –ö˛ı‹¢ AƒÒ˝*-–ö˛$-ƒÊ˝*-∞Mϸ ÃZØ˲$-M>-–ö˛ßÊ˛$™. JMʸ- arships to students who are looking forward
–ö˛#V> EÖsÍΔˇ$$. sÏ˝Mϸ ΔˇÖyÊ˛$ ›ÎΔÊˇ$œ ^˲®-—ôÛ˛ Á‹–ö˛$-´ßëØË˛Ö –ö˛Á‹$¢Ö®. to do their post-graduation in programs
● AM˙Öså˝fi Á‹ªÒ˝j-Mʸ$t Á≥N«¢V> yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t–í˛. C® –ö˛$Ö_ ●§ƒÊ˝$». {¥ÎMϸt-MʸÃå˝ {Á≥‘Ë˝≤-ÀMʸ$ Á‹–ö˛$ {¥Î´ßë-Ø˲≈ô˲ related to Speech Therapy, i.e., Speech and
›˘P«ÖVä¸ Á‹ªÒ˝jMʸ$t. ^ÈÃÍ Á‹$ØÈ-ƒÊ˝*-Á‹ÖV> 60&70 C–È”Õ. ● {Á≥° ^ÈÁ≥t-Δäˇ-ÃZ∞ Á‹–ö˛$-Á‹≈-ÀØ˲$ ›Î´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛Ì‹Ø˲ ô˲ΔÊˇ- ● yÊ˛ƒÊ˝*-{Vʸ-–í˛$fiØ˲$ —‘Û˝œ-ÌŸÖ-^˲-yÊ˛Ö-ÃZØÛ˛ Á‹–ö˛*-´ßë-ØÈ∞≤ Hearing, Audiology and Speech-Language
–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ô˛^˲$a-MˆØÛ˛ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. ●{Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ ƒÊ˝$´ßë-ô˲-´£Ê˛ÖV> C–ö˛”-Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a. M>∫sÏ˝t –Èô˲ JMʸ-sÏ˝Mϸ ΔˇÖyÊ˛$-›ÎΔÊˇ$œ ^˲*yÊ˛-Mʸ$Öyë Δ>ı‹¢ Δ>∫-rt-–ö˛^˲$a. Pathology, Audio Speech Therapy, Speech
● ÃÒ˝MʸP-ÀØ˲$ ªÍV> {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. “$ΔÊˇ$ G∞≤ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ ∫sÓ˝t —´ßë-ØÈ-∞Mϸ Á‹”Ì‹¶ Á≥À-M>Õ. –ö˛$Ö_®. ● §ƒÊ˝$» Bãú MʸØ˲*fi≈-–ö˛$Δäˇ ºıfl˝-—-ƒÊ˝$Δäˇ, M>ã‹t AØÈ- Language Pathology and Audiology, from
ÃÒ˝MʸPÀ$ {¥ÎMÓ¸tÁ‹$ ^Û˛Ì‹ØÈ Mʸ*yë Á≥»-Ñʸ-ÀÃZ Mˆ®™-¥ÎsÏ˝ ●D Á‹ªÒ˝j-Mä¸tMϸ B´ßÊ˛Δäˇ Á≥#Á‹¢-M>À$ H“ ^˲ßÊ˛-–È-ÕfiØ˲ A–ö˛- ● D Á≥»-ÑʸÃZ GÖÌ‹Mʸ$≈ ∞yÏ˛— GMʸ$P-–ö˛V> –ö˛^Û˛a A–ö˛- Õfiã‹, {¥˜yÊ˛-ÑʸØå˛ AØÈ-Õfiã‹, [Ú≥Oã‹ AÖyä˛ Lså˝-Á≥#så˝ yÏ˛r- any institute in India.
–ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛Ì‹ {Á≥‘Ë˝≤À$ AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$. AÖßÊ˛$-–ö˛Àœ Á‹ΔÊˇÖ ÃÙ˝ßÊ˛$. IÌ‹-GI –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$Ãå˝ ªÒ˝ã‹t. M>‘Ë˝Ö EÖ®. AÖßÊ˛$-Mʸ∞ «—-f-Øå˛-sÒ˝O-–ö˛$$-ÃZ-G-Mʸ$P–ö˛ «√-ØÛ˛-ÁŸØå˛, ºh-Ø˛ã‹ Ú‹OMϸÃå˝fi, yÏ˛–ö˛*Öyä˛ ∏˘Δäˇ-M>-Ì‹tÖVä¸ Eligibility: The applicant must have
∫sÓ˝t Á≥rt-Mʸ$Öyë M>Ø˛fiã≥t “$ßÊ˛ ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö-^ÈÕ. ●{Ôú MʸØ˲fiÖså˝, M>Ö{sÍMä¸t ƒÊ˝*Mä¸t, –ÈΔˇ$$yä˛ G{W-–˛$Öså˝fi, ›ÎΔÊˇ$œ {¥ÎMÓ¸tã‹ ^˛ƒÊ˝*≈Õ. M>∫sÏ˝t A∞≤ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœMϸ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ^ÈÁ≥tΔäˇfi. secured 60% in the graduation degree and
D Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÃZ fΔÊˇ≤Ãå˝ GÖ{sÓ˝ã‹ ^ÈÃÍ –ö˛$$Q≈-–˛$O-Ø˲—. ¥ÎΔÊˇt-Ø˲-Δäˇ-ÌŸã≥ ƒÊ˝*Mä¸t, Ù‹Ãå˝-Bãú Vʸ*yä˛fi ƒÊ˝*Mä¸,t MʸÖÚ≥- {¥Î´ßëØ˲≈Ö C–È”Õ. is interested to take admission in the post-

ºh-Ø˛ã‹ AÖyä˛ Mʸ–ö˛$-«¤-ƒÊ˝$Ãå˝ ØÈÃÒ˝yä˛j graduation program related to speech ther-
A∞≤ ^ÈÁ≥t-Δäˇfi-ÃZ∞ fΔÊˇ≤Ãå˝ GÖ{sÓ˝ã‹ A±≤ Á≥#Á‹¢-MʸÖÃZ ±ã‹ ƒÊ˝*Mä¸t, Õ—$-sÒ˝yä˛ ÀƒÊ˝$-∫$-ÕsÏ˝ ¥ÎΔÊˇt-Ø˲-Δäˇ-ÌŸã≥ ● y˛«-–Û˛-sÏ˝–í˛fi, CÖsÏ˝-{VÛ¸-ÁŸØå˛fi AÖyä˛ M>Öº-ØÛ˛-ÁŸØå˛fi, ΔÛˇÌŸƒÒ˝* apy. Candidates who are already
JMÛ¸-^¯r Δ>Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ Á≥»-Ñʸ-ÀMʸ$ Á‹Ø˲≤-ßÊ˛¶-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$-Ø˲≤- –ö˛ÖsÏ˝ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœØ˲$ ªÍV> ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. AÖyä˛ {Á≥¥˘-ΔÊˇ¤Øå˛fi, sÒ˝O–í˛$ –ÈÀ*≈ Bãú –ö˛$±, –Û˛${sÏ˝-Ú‹ã- (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 40)
enrolled in the first or second year are
Á≥#µyÊ˛$ Á≥#Ø˲-‘Ë˝e-ΔÊˇ-◊˝(-«-—-fØå˛) ôÛ˛Õ-Mʸ-–ö˛#-ô˲$Ö®.{Á≥Ü-Δ¯k ‹Mʸ$ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C–È”Õ. Mˆô˲¢V> MʸÕ-Ì≥Ø˲ Á‹ªÒ˝jMʸ$t M>∫sÏ˝t Á≥»-Ñʸ-ÀÃZ {Á≥‘Ë˝≤À$

www.buddy4study.com
Courtesy:
● also welcome to apply. Prizes &
AÃÍ Δ>Mʸ$Ø˲≤ fΔÊˇ≤Ãå˝ GÖ{sÓ˝ã‹ 15 ∞—$-⁄ÎÀ ı‹Á≥# ºh-Ø˛ã‹ MʸΔÊˇ-›ÎµÖ-y˛Øå˛fi AÖyä˛ «¥˘-«tÖVä¸ Mʸv-Ø˲ÖV> Δ>Mʸ-¥˘-–ö˛^˲$a.. Rewards: The eligible candidate will
Á≥#Ø˲-‘Ë˝e-ΔÊˇ◊˝ ^Û˛Á‹$-M¯-–ÈÕ. (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 40) ›ÎtsÏ˝-Ì‹tMä¸ (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 40) receive waiver in tuition fee and relat-
● ªÙ˝Ì‹Mä¸fi “$ßÛ˛ GMʸ$P–ö˛ {Á≥‘Ë˝≤À$ AyÏ˛VÛ¸ A–ö˛-M>‘Ë˝Ö
● D ı≥Á≥-ΔäˇÃZ {¥Î∫œ-–í˛$fiô¯ ¥Îr$ §ƒÊ˝$» {Á≥‘Ë˝≤À$ ● –Û˛$£ä˛fi AÖsÙ˝ øÊ˝ƒÊ˝$-Á≥yÛ˛ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ D Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÃZ EÖ®. M>–ö˛#Ø˲ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ D Á‹ªÒ˝jMʸ$t ßë”Δ> ed expenditure. Last Date to Apply:
Mʸ*yë AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$ M>∫sÏ˝t —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ §ƒÊ˝$-»∞ ● Á≥߯ ô˲ΔÊˇ-VʸÜ, CÖr-»√-yÏ˛-ƒÊ˝$-så˝ÃZ ØÛ˛ΔÊˇ$a-Mʸ$Ø˲≤ CÖWœãŸ –ö˛$Ö_ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›˘PΔäˇ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛^˲$a. November 05, 2018. Application
Á‹ªÒ˝j-Mʸ$t-ÃZ∞ ^ÈÃÍ AÖ‘ÈÀ$ D Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÃZ Á≥#Ø˲-Δ>- –ö˛$Ö_ & IÌ‹-GI –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$Ãå˝ ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> ^˲ßÊ˛-–È- Mode: Applications can be made
∞ΔÊˇœÑʸ≈Ö ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛ßÊ˛$™ ● Mʸ±Á‹Ö 20&30 ‘ÈôË˛Ö {Á≥‘Ë˝≤À$ §ƒÊ˝$-»Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö- Õ.-øÍ-ΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝Ö-ÃZ∞ {Á≥–ö˛$$Q M>Δˆµ-ΔÛˇså˝ MʸÖÚ≥-±-ÀMʸ$
§ƒÊ˝$» ^ÈÁ≥t-ΔÊˇœ-Δˇ$$Ø˲ AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸ ƒÊ˝*Øå˛ CÖ{r-yÊ˛-ÑʸØå˛, –ö˛ñôË˛Ö A–ö˛#-ôÈΔˇ$$. online only. Application:
● _-Ø˲— EÖsÍΔˇ$$ M>∫sÏ˝t §ƒÊ˝$-»Mϸ Á ‹ Ö∫Ö- ´ ® Ö- _ ØË ˛ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ —–ö˛-Δ>À$ Ì‹À-∫ã-‹ÃZ ¥˜ÖßÊ˛$ Á≥«- URL:http://www.b4s.in/AJ/TTS5
M>≈Ì≥-rÃå˝ AÖyä˛ Δˇ–˛Ø˲*≈ GMä¸fi-Ú≥Ö-yÏ˛-^˲Δäˇ AÖyä˛ ● ÃÒ˝rΔäˇ ΔˇOsÏ˝ÖVä¸, دså˝ –Û˛$MϸÖVä¸, {yëÌútÖVä¸ Ì‹PÃå˝fi, Mʸ–ö˛$$≈- GÖÌ‹Mʸ*≈- —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ ∞ΔÊˇœÑʸ≈Ö –ö˛Ìfl˝Ö-^˲-–ö˛ßÊ˛$™. ^ÈΔÊˇ$. ºh-Ø˛ã-‹Mʸ$ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ sÒ˝«√-ØÈ-Àh, sÒ˝Mϸ≤-
«Ô‹ã≥tfi, M>ÖsÏ˝-Øå˛-fÖså˝ GÚ‹så˝fi AÖyä˛ ÀƒÊ˝$-∫$-Œtã‹ ∞-MÛ¸-ÁŸØå˛ Ì‹PÃå˝fi –ö˛ÖsÏ˝— {Á≥´ßëØË˛Ö M>∫sÏ˝t —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ ● {¥Îº-º-ÕsÓ˝, §ƒÊ˝$-ΔÊˇ-sÏ˝-MʸÃå˝ yÏ˛Ì‹â-∫*≈-ÁŸØå˛fi, ‘ÈÖÌ≥œÖVä¸, MʸÃå˝ –ÈΔäˇzfiMϸ Á‹ΔˇOØ˲ AΔÊˇ¶Ö ô˛À$-Á‹$-M¯-–ÈÕ.
ÀÃZ {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ ªÍV> ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. øÍ–ö˛-–ö˛≈-MÓ¸¢-Mʸ-ΔÊˇ◊˝ Ø˛OÁ≥#-◊Í≈-ÀÚ≥O Á≥r$t ›Î´®Ö-^ÈÕ. ›ÎtsÏ˝-Ì‹t-MʸÃå˝ yÏ˛Ì‹â-∫*≈-ÁŸØå˛ Bãú yÛ˛sÍ, sÒ˝O–í˛$ Ì‹»ã‹ ● {Á≥–ö˛$$Q –È≈¥ÎΔÊˇ Á‹ÖÁ‹¶-ÀØ˲$
● 15 Ø˲$ÖyÏ˛ 20 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀMʸ$ §ƒÊ˝$» {Á≥‘Ë˝≤À$ –ö˛^Û˛a ● –˛$$ßÊ˛sÏ˝ ^ÈÁ≥tΔäˇ Mʸ–ö˛$*≈-∞-MÛ¸-ÁŸØå˛ ^ÈÃÍ –ö˛$$Q≈Ö. –ö˛$$Q≈Ö. BΔÊˇÖ-¿Ö-_Ø˲ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$, B´ßÊ˛$∞Mʸ —ßë≈ÀƒÊ˝*À$V>
A–ö˛-M>‘Ë˝Ö EÖ®. C— Δ>ƒÊ˝$-Vʸ-Õ-WôÛ˛ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$-¥Î-ÀØ˲ ● CØå˛-y˛O-ΔˇMä¸t, y˛OΔˇMä¸t Ô‹µ^å˛, ƒÊ˝*Mϸt–í˛, ¥ÎÌ‹–í˛ –ÈΔˇ$$ã‹ ı≥ΔÊˇ$V>Ö_Ø˲ f–ö˛Áfl˝Δäˇ Ø˲–¯ßÊ˛ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ
Á‹$À$–ö˛# A–ö˛#-ô˲$Ö®. ÃÍh-MʸÃå˝ »f-∞ÖVä¸ (–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$: 10) –ö˛≈–ö˛-›Î¶-Á≥-Mʸ$À$, {Á≥Á‹$¢ô˲
∞∫Ö-´ßÊ˛-Ø˲-ÀÚ≥O –ö˛$Ö_ A–ö˛-V>-Áfl˝Ø˲ EÖyëÕ. ^˛OΔÊˇ√Øå˛, Ì‹CK, GÖyÏ˛, ∞ΔÊˇ”- ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ VʸÀ R͉ Ô‹rœÃZ {Á≥–Û˛‘Ë˝ÖM¯Á‹Ö Ø˲–¯ßÊ˛
● D Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÃZ ¥ÎΔÊˇt-Ø˲-Δäˇ-ÌŸã≥ AM˙Öså˝fi, MʸÖÚ≥± ● “$sÏ˝ÖVä¸ AÖyä˛ ƒÊ˝*ÑʸØå˛ sÙ˝MϸÖVä¸ «¥˘-ΔÊˇ$tÀ$, MʸÖÁ≥œ- ● —ßë≈-ΔÊˇ$¶-ÀMʸ$ AØ˲-À-sÏ˝-MʸÃå˝ Ì‹PÃå˝fi Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ôÈΔˇ$$ AØÛ˛ ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝$ Á‹—$Ü Ø¯sÏ˝ÌúMÛ¸ÁŸØ¨˛Ø˲$ —yÊ˛$ßÊ˛À ^Û˛Ì‹Ö®.
AM˙Öså˝fi, AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸ ÁúΔäˇ ØÈså˝ ÁúΔäˇ {¥ÎÌúså˝ BΔÊˇY-Ø˛O- EßÛ˛™-‘Ë˝Öô¯ D Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tØ˲$ Ì‹À-∫ã-‹ÃZ ¥˜ÖßÊ˛$-Á≥-«-^ÈΔÊˇ$. Ìfl˝Ö^Û˛ ÃÍ–È-ßÛ˛-“-ÀØ˲$ JMʸ
gÙ˝-ÁŸØå˛, ΔÛˇÌŸƒÒ˝* AØÈ-Õfiã‹, ÚúOØ˲Ãå˝ AM˙Öså˝fi, MʸØå˛-Ú‹O-Øå˛- Δˇ$$Öså˝ AÖyä˛ «Á≥œƒå˝$ ÃÒ˝rΔäˇfi Mʸ*yë –ö˛$$Q≈Ö. ßÊ˛VʸYΔÊˇ Δ>Á‹$-Mʸ$∞ Á≥»-ÑʸMʸ$ Ø˲–¯ßÊ˛ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ ªÍÀ ªÍÕMʸÀMʸ$ –Û˛ΔÛˇ”ΔÊˇ$ ‡Á‹t‚Ê˝ìœ
¥Îı‹gå˝, {Ú≥Ì‹ã‹ sÒ˝O–í˛$ °Á‹$-Mʸ$Ö-sÍΔˇ$$. ● D —øÍ-VʸÖÃZ –˛$$ô˲¢Ö HyÊ˛$ ^ÈÁ≥t-ΔÊˇ$œÖ-sÍΔˇ$$. {Á≥° EÖsÍΔˇ$$. –ö˛Á‹Ü, øZfØ˲Ö, —ßÊ˛≈ E_ô˲ÖV>ØÛ˛ À¿Á‹$¢Ö®.
–˛$Öså˝ AM˙Öså˝fi, ºÃå˝fi Bãú GMÛ¸fieÖgå˝, AM˙Ö-sÏ˝ÖVä¸ ●
^ÈÁ≥t-Δäˇ-ÃZØ˲* ªÙ˝Ì‹Mä¸fi, {¥Î£Ê˛-—$Mʸ AÖ‘È-ÀÚ≥O Á≥r$t Á‹Ø˲≤-ßÊ˛Æ-–˛$OôÛ˛ ^ÈÃÍ –ö˛$Ö_®.
ƒÊ˝*Øå˛ CÖ{r-yÊ˛-ÑʸØå˛ –ö˛$$Q≈-–˛$OØ˲ ^ÈÁ≥tΔäˇfi ›Î´®Ö-^ÈÕ ● ›Î´ßÊ˛≈-–˛$O-Ø˲±≤ GMʸ$P–ö˛ {Á≥‘Ë˝≤- AßÛ˛—´ßÊ˛ÖV> {¥Î–ö˛*◊Ï˝Mʸ–˛$OØ˲ —ßÊ˛≈Mʸ$ {Á≥ôÛ˛≈Mʸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C›˘¢Ö®.
ÀØ˲$ ›Î´ßÊ˛Ø˲ ^Û˛ƒÊ˝*Õ. CÖßÊ˛$ÃZ øÍVʸÖV> gÒ˝CCÃZ C_aØ˲ ’Ñʸ◊˝ô¯ –ö˛$Ö_ ÁúÕôÈÀ$
● Ø˛Ö∫Δäˇ Ì‹»ã‹, Byä˛-–˛$-Øå˛-A-–ö˛#så˝, M¯yÏ˛ÖVä¸ yÏ˛M¯-yÏ˛ÖVä¸, GÖ.{Á≥M>ãŸ, y˛OΔˇMʸtΔäˇ, –ö˛^ÈaΔˇ$$. CsÓ˝–ö˛ÃÒ˝ 2600 –ö˛$Ö® —ßë≈ΔÊˇ$¶Àô¯ 63 Mˆô˲¢
–ö˛*Á‹tΔäˇ –˛$OÖyä˛fi —ßë≈ÀƒÊ˝*ÀØ˲$ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈΔÊˇ$. gÒ˝CC(–˛$Δˇ$$ب˛)2018ÃZ 37.4
❍ Á≥»-ÑʸMʸ$ CÖM> Mˆ®™ Δ¯kÀ –ö˛≈–ö˛´® –ö˛*{ô˲–Û˛$ EÖ
®. ØÛ˛ΔÊˇ$a-M¯-–È-ÕfiØ˲ AÖ‘È-ÀØ˲$ {¥Î´ßë-Ø˲≈-{Mʸ-–ö˛$ÖÃZ
{Á≥‘Ë˝≤Ø˲$
–ö˛ßÊ˛-À-–ö˛ßÊ˛$™. °Á‹$-M¯-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ gÍ{Vʸ-ô˲¢À$ ❍
‘ÈôË˛Ö AΔÊˇ·ô˲ ›Î´®Ö^˲yÊ˛Ö CÖßÊ˛$Mʸ$ ∞ßÊ˛ΔÊˇÿØ˲Ö. AßÛ˛—´ßÊ˛ÖV>
±så˝&2018ÃZ 84.5 ‘ÈôË˛Ö –ö˛$Ö® —ßë≈ΔÊˇ$¶À AΔÊˇ·ô˲ ¥˜ÖßëΔÊˇ$.
^˲ßÊ˛-–ÈÕ. {Á≥‘Ë˝≤ Á≥N«¢V> ^˲®-—Ø˲ ô˲ΔÊˇ-–ÈôÛ˛ BØ˲fiΔäˇ Vʸ$«¢Ö- ❒ AΔÊˇ·ô˲: Ø˲–¯ßÊ˛ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝$Ö EØ˲≤ hÃÍœMʸ$ ^˛Ö®Ø˲
❍ D Mˆ®™ Δ¯k-ÀMʸ$ Á‹«-Á≥yë sÒ˝O–í˛$ sÙ˝∫$Ãå˝ ô˲ƒÊ˝*ΔÊˇ$ ❍ –Û˛$ 2018, Ø˲–ö˛Ö-∫Δäˇ 2018 Mϸ Á‹Ö∫Ö-´®Ö-_Ø˲ ^˲ÖyÏ˛. ôˆÖßÊ˛-ΔÊˇ-Á≥-yˆßÊ˛$™. {Á≥øÊ˝$ô˲”/{Á≥øÊ˝$ô˲” Vʸ$«¢ÖÁ≥# ¥˜Ö®Ø˲ ¥ÎuÊˇ‘ÈÀÃZ 8–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜ
^Û˛Á‹$-M¯ÖyÏ˛. AÖsÙ˝ H Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ H ^ÈÁ≥tΔäˇ ^˲ßÊ˛- ƒÊ˝$ÖsÏ˝-Ô≥ã‹, BΔäˇ-sÏ˝-Ô≥ã‹ Ù‹Mʸ-«Ö-^˲$-Mˆ∞ —ßë≈-ΔÊˇ$¶À$ ❍ M>Õ-Mʸ$≈-ÃÙ˝-r-Δäˇ∞ Ô‹µyä˛V> EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^Û˛ÃÍ M>Õ-Mʸ$≈-ÃÙ˝- ❍ —–È-ßë-Á‹µ-ßÊ˛-–˛$OØ˲ {Á≥‘Ë˝≤-ÀMʸ$ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C–ˆ”ßÊ˛$™. ^˲ßÊ˛$–ö˛#ô˲$Ø˲≤–ÈΔˇO EÖyëÕ
–ÈÃZ –ö˛$$ÖßÊ˛$V> GÖÌ≥Mʸ ^Û˛Á‹$-M¯ÖyÏ˛. ô˲Á≥µ-∞-Á‹-«V> ^˲ßÊ˛-–ÈÕ. rΔäˇ sÒ˝OÌ≥Ö-Vä¸Ø˲$ ªÍV> {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. –ö˛$Ö_ ❍ Á‹$À$-–ö˛#V> EØ˲≤— –˛$$ßÊ˛r Vʸ$«¢Ö-^˲ÖyÏ˛. MʸÁŸtÖV>
A® ∏ÎÃZ A–ö˛”ÖyÏ˛. &
ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥-ΔÊˇœÃZ 60 MʸØÈ≤ GMʸ$P–ö˛ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$
❍ {¥Î∫œ-–Û˛$-sÏ˝Mä¸ ı≥Á≥Δäˇ Hß˛OØ˲ Á‹Ø˲≤-ßÊ˛¶-–ö˛$-ƒÙ˝$≈-r-Á≥#µyÊ˛$
MÛ¸–ö˛ÀÖ {Á≥‘Ë˝≤À$ ^˲*Ù‹¢ ^ÈÀßÊ˛$. {¥Î∫œ-–í˛$fiØ˲$
MʸÖÚ≥-±Mϸ ^˛Ö®Ø˲ M>Õ-Mʸ$≈-ÃÙ˝-rΔäˇ MˆØ˲ÖyÏ˛. Δ¯kMϸ
Mʸ±Á‹Ö 15 ∞—$-⁄ÎÀ$ {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. B M>Õ-Mʸ$≈-
EØ˲≤ –ÈsÏ˝ Á≥∞ ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ ^˲*yÊ˛ÖyÏ˛. Ø˲–¯ßÊ˛ƒÊ˝$ 9–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ
›Î´®Ö_ —$VʸôÈ ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥-ΔÊˇœÃZ Mʸ±Á‹Ö 40
–ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö-_ØÈ Á‹$ØÈ-ƒÊ˝*-Á‹ÖV> Ì‹.H ❍
ªÍV> {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛ƒÊ˝*Õ.
^˲®–Û˛ Á≥#Á‹¢-M>ÃZœ V>∞ ÃÙ˝ßë IÌ‹-GI –˛*yÊ˛Ãå˝ sÒ˝Á‹$t
ı≥Á≥-ΔÊˇ$œÃZ –ö˛#Ø˲≤ GÖÌ‹Mʸ$≈À Á≥MʸPØ˲ f–È∫$ Δ>ƒÊ˝$- ❍
ÃÙ˝-r-ΔäˇØÛ˛ Á≥»-Ñʸ-ÃZØ˲* EÁ≥-ƒÒ˝*-WÖ-^˲ÖyÏ˛. _Ø˲≤ M>Õ-
Mʸ$≈-ÃÙ˝-r-Δäˇô¯ ÌúÖVʸ-«ÖVä¸ Á‹«V>Y Δ>ßÊ˛$.
ô˲$® Á≥»Ñʸ H Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ fΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö߯ AßÛ˛
yÏ˛{Ì‹P-Ì≥t–í˛ ı≥Á≥-Δäˇfi
❍ Vʸ$ΔÊˇ$¢Ö-^˲$-M¯-–ö˛-À-Ì‹Ø˲ AÖ‘È-ÀØ˲$ Mϸ”Mä¸ «—-fØå˛
—ßë≈ÀƒÊ˝*À$ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö
∏˚ÖyÛ˛-ÁŸØå˛ Á≥»Ñʸ ¥Îã‹ A–ö˛”-–ö˛^˲$a. Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ Ø˲–ö˛$*ØÈ Á≥»-ÑʸÀ$ AÀ-–Èr$ ^Û˛Á‹$-M¯-
❍ JMʸ y˙så˝fi ∫$Mä¸ Ú≥r$t-M¯ÖyÏ˛. “$Mʸ$ –ö˛_aØ˲ y˙så˝fi –ö˛ßÊ˛$™. AÃÍ ^Û˛ı‹¢ «—-fØå˛ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ f–È-∫$Ø˲$ دså˝fi, MÓ¸ ¥ÎΔˇ$$Öså˝fi Δ>Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ «—-f-Øå˛Mϸ ❒ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: AøÊ˝≈«¶ 2003 –Û˛$ 1
A±≤ B Á≥#Á‹¢-MʸÖÃZ Δ>Á‹$-M¯Ö-yÏ˛.-^˲-ßÊ˛$-–ö˛#-Mʸ$ØÛ˛ Á‹–ö˛$- —‘Û˝œ-ÌŸÖ-^˲$-M¯-ÃÙ˝ΔÊˇ$. Ü«W M>Ø˲fiÖ-{sÙ˝-ÁŸ-Øå˛Mʸ$ “À$-Á≥- –ÈÕ. EÁ≥-ƒÊ˝$$Mʸ¢Ö. Mϸ”Mä¸ «—-fØå˛ Ø¯så˝fiô¯ -ô˲-Mʸ$P–ö˛ Ø˲$Ö_ 2007 H{Ì≥Ãå˝ 30 –ö˛$´ßÊ˛≈ ô˛ÀÖV>◊˝ÃZ R͉V>
ƒÊ˝$ÖÃZ “$ΔÛˇ ∞–ö˛ñÜ¢ ^Û˛Á‹$-M¯ÖyÏ˛ ÃÙ˝ßë “$ {ÚúÖyä˛fi∞ yÊ˛ßÊ˛$. ❍ Á≥»-Ñʸ-ÀÃZ 20&30 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀMʸ$ Mʸv-Ø˲-–˛$OØ˲ {Á≥‘Ë˝≤À$ Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ Ì‹À-∫ã‹Ø˲$ «–˛Ogå˝ ^Û˛ƒÊ˝$-–ö˛^˲$a. f∞√Ö_ EÖyëÕ
AyÏ˛W ∞–ö˛ñÜ¢ ^Û˛Á‹$-M¯ÖyÏ˛. AÁ≥µ-sÏ˝MÓ¸ Á‹ÖßÛ˛Áfl˝Ö °ΔÊˇ- ❍ {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛Á‹$¢Ø˲≤ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ ô˲Á≥#µ-ÀØ˲$ —‘Û˝œ-ÌŸÖ-^˲$-M¯- –ö˛_aØÈ øÊ˝ƒÊ˝$-Á≥-yÊ˛-–ö˛ßÊ˛$™. gÍ°-ƒÊ˝$-›Î¶-Δˇ$$ÃZ f«VÛ¸ ❍ {¥ÎªÒ˝œ–í˛$fi —ÁŸ-ƒÊ˝$Ö-ÃZØ˲* –ö˛$$Q≈-–˛$O-Ø˲— ❒ GÖÌ≥Mʸ: 2019 Ìú{∫–ö˛« 2Ø˲ EØ˲≤ Ô‹rœ —–ö˛Δ>À$
∞-Á≥-ÑʸÖÃZ ØÛ˛ΔÊˇ$V> ∏Î≈Mʸ-Œt∞ AyÏ˛W ô˛À$-Á‹$-M¯ÖyÏ˛. –ÈÕ. MʸÁŸtÖV> A∞-Ì≥-Á‹$¢Ø˲≤, –Û˛V>∞≤ ∞ƒÊ˝$Ö-{Ü-Á‹$¢Ø˲≤ Á≥»Ñʸ M>∫sÏ˝t Mˆ∞≤ MʸvØ˲ {Á≥‘Ë˝≤À$ Δ>–ö˛rÖ Ø¯så˝ ∫$Mä¸ÃZ ÚflO˝ÃÒ˝Oså˝ ^Û˛Á‹$-M¯–ÈÕ. ›˜À*≈-ÁŸ- ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Ö^˲Ø˲$Ø˲≤ {Á≥–Û˛‘Ë˝ Á≥»Ñʸ B®ÃͪÍßä˛ 2
❍ {Á≥Ü 90 ∞—$-⁄ÎÀ ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ “$ΔÊˇ$ ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$-Ø˲≤- —ÁŸ-ƒÊ˝*-ÀØ˲$ {VʸÌfl˝Ö_, GÁ≥µ-sÏ˝-Mʸ-Á≥#µyÊ˛$ Á‹«-®-ßÊ˛$™-M¯- Á‹Áfl˝fÖ. –ö˛_aØ˲ 80‘ÈôË˛Ö {Á≥‘Ë˝≤-ÀÚ≥O BÃZ-_Ö_ Øå˛ÃZ CÖ¥ÎMä¸t GMʸP–ö˛ –ö˛Á‹$¢Ö߯ ô˛À$-Á‹$-Mʸ$∞ ßë”Δ> Mʸ»ÖØ˲VʸΔäˇ 7
Á‹-ªÒ˝j-Mʸ$tØ˲$ –ö˛*ΔÊˇaÖyÏ˛. AÃÍ ^Û˛ı‹¢ HM>-{Vʸô˲ Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$- –ÈÕ. Δ>ƒÊ˝$ÖyÏ˛. ¥Îã‹Mʸ$ …¯M>-ÃÙ˝∞ —´ßÊ˛ÖV> –ö˛N≈Áfl˝Ö ÚflO˝ÃÒ˝Oså˝ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ –ö˛$Ö_®. ❒ Á≥»Ñʸ —´ßëØ˲Ö: Á≥»Ñʸ BªÒ˝jMϸt–í˛ Q–ö˛$√Ö 10
ô˲$Ö®. EÖyëÕ. ❍ D Á‹–ö˛$-ƒÊ˝$ÖÃZ ô˛Õ-Ì‹Ø˲ AÖ‘È-ÀØ˲$ Á≥#Ø˲- —´ßëØ˲ÖÃZ EÖr$Ö®. –˛$$ô˲¢Ö –ö˛$Áfl˝∫*ªå˝Ø˲VʸΔäˇ 10
❍ Á‹tyÓ˛∞ ΔˇÖsÏ˝V> —øÊ˝-hÖ-^˲ÖyÏ˛.- –˛$$ßÊ˛sÏ˝ øÍVʸÖÃZ “sÏ˝∞ ¥ÎsÏ˝Ö-^˲ÖyÏ˛ ❍ {Á≥Ü Á≥»Ñʸ 100 –ö˛*ΔÊˇ$P-ÀMʸ$ Δ>ı‹¢ØÛ˛ ¥Îã‹ A–ö˛#-ôÈ- ‘Ë˝a-ΔÊˇ◊˝ ^Û˛Á‹$-Mʸ$ÖsÙ˝ –ö˛$Ö_®. ©∞ô¯ {Á≥° 100 {Á≥‘Ë˝≤ÀMʸ$ V>Ø˲* 100 –˛$ßÊ˛Mä¸ 12
ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥ΔÊˇ$œ, ΔˇÖy¯ øÍVʸÖÃZ ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥ΔÊˇ$œ –ö˛$∞ {øÊ˝–ö˛$ÃZ EÖyˆßÊ˛$™. «—-f-Øå˛ÃZ “$ Bô˲√-Ú‹O¶ΔÊˇ≈Ö Ú≥ΔÊˇ$-Vʸ$-ô˲$Ö®. –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ EÖsÍΔˇ$$. CÖXœãŸ Ø˲ÃüYÖyÊ˛ 15
EÖyÛ˛ÃÍ ^˲*Á‹$-M¯ÖyÏ˛. –˛$$ßÊ˛sÏ˝ øÍVʸÖÃZ ΔˇÖyÊ˛$ «—-fØå˛ ^Û˛Ù‹-r-Á≥#µyÊ˛$ øÊ˝ƒÊ˝*-∞Mϸ ÃÙ˝ßë –ö˛*Ø˲-Ì‹Mʸ ❍ Vʸô˲ {Á≥‘Ë˝≤-Á≥-{ôÈ-ÀØ˲$ ÃZô˲$V>, ôÈ«P- Ø˲$Ö_ 15 {Á≥‘Ë˝≤À$, Ìfl˝Ö© ∞gÍ–ö˛*ªÍßä˛ 15
ı≥Á≥-ΔÊˇœØ˲$ GÖ^˲$-Mʸ$-ØÛ˛-r-Á≥#µyÊ˛$ JMʸsÏ˝ “$Mʸ$ ªÍV>

JÜ¢-yÏ˛Mϸ ÃZØ˲-–ö˛”ßÊ˛$™. ©∞Mϸ V>Ø˲$ Δ¯kMϸ JMʸ 15 GÖÌ‹Mʸ$≈ {Á≥‘Ë˝≤À$ EØ˲≤ MʸÖV>, øÍ–ö˛-Ø˲-Á≥-ΔÊˇÖV>, AØ˲”-ƒÊ˝$-Á≥-ΔÊˇÖV>, Ø˲$Ö_ 15, –Û˛$£ä˛fi Ø˲$Ö_ 15, ΔÊˇÖV>ΔˇyÏ˛z 10
∞—$-⁄ÎÀ$ ¥Îr$ –˛$yÏ˛-sÙ˝-ÁŸØå˛ ^Û˛ƒÊ˝$ÖyÏ˛. –ö˛N≈‡-ô˲√-MʸÖV> Á≥«-÷-Õı‹¢ {Á≥‘Ë˝≤À K«- Ú‹Oب˛fi Ø˲$Ö_ 35 {Á≥‘Ë˝≤À$ –ö˛ΔÊˇÖVʸÃå˝ 6
–ö˛_aØ˲ ı≥Á≥Δäˇ, JMʸsÏ˝ Δ>∞ ı≥Á≥Δäˇ GÖ^˲$-M¯-–ÈÕ.
AßÛ˛ ΔˇÖy¯ —øÍ-VʸÖ-ÃZØ˲* ^˲*Á‹$-M¯-–ÈÕ. ❍ B‡ΔÊˇ —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ Mʸ*yë gÍ{Vʸô˲¢ –ö˛Ìfl˝Ö-
Á‹ªÒ˝j-Mʸ$t-ÀMʸ$ {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ ƒÊ˝$Ö-sÙ˝-ÁŸØå˛ AΔÊˇ¶-–ö˛$-–ö˛#-ô˲$Ö®. AÃÍÖsÏ˝ AyÊ˛$Vʸ$ôÈΔÊˇ$. Á≥»Ñʸ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$Ö
❍ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Δ¯k –˛$$ßÊ˛sÏ˝ øÍVʸÖ-ÃZ∞ ΔˇÖyÊ˛$ Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÀ$ ^˲ÖyÏ˛. ›Î´ßÊ˛≈-–˛$O-Ø˲Öô˲ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ›ÎÜ”Mʸ B‡-ΔÊˇ–Û˛$ ❍ ¥˜ΔÊˇ-¥Î-r$-Ø˛OØÈ GÖÌ‹-Mʸ$≈-ÀØ˲$ –ö˛$Vä¸-Aã≥ ^˛ƒÒ˝$≈ßÊ˛$™. {Á≥‘Ë˝≤-ÀØ˲$ “ÃÒ˝O-Ø˲∞≤ GMʸ$P-–ö˛V> {¥ÎMÓ¸tã‹ ΔˇÖyÊ˛$Ø˲≤ΔÊˇ VʸÖrÀ$ EÖr$Ö®.
{Ì≥ı≥Δäˇ AΔˇ$$ôÛ˛ ΔˇÖy¯ Δ¯k ΔˇÖy¯ øÍVʸÖ-ÃZ∞ °Á‹$-M¯ÖyÏ˛. –ö˛$Ö_-±‚Ê˝Â —ÁŸ-ƒÊ˝$ÖÃZ Mʸ*yë _Ø˲≤-_Ø˲≤ –ö˛*ΔÊˇ$µ-Àô¯ {Á≥‘Ë˝≤À$ AyÊ˛$-Vʸ$-ôÈΔÊˇ$. ^Û˛Ù‹¢ –ö˛$Ö_®. AÃÍVÛ¸ AÃÍÖsÏ˝ –ö˛$$Q≈ Á‹–ö˛*^ÈΔÊˇÖ
ΔˇÖyÊ˛$ ı≥Á≥ΔÊˇ$œ {Ì≥ı≥Δäˇ A–ö˛”ÖyÏ˛. AÃÍ –ö˛*ΔÊˇ$Á‹*¢ gÍ{Vʸô˲¢V> EÖyëÕ. MʸÖuÊˇÁ‹¢Ö ^Û˛ı‹¢ C∫æÖ-ßÊ˛$À$ GßÊ˛$-ΔÊˇ-–ö˛#-ôÈΔˇ$$. {Á≥‘Ë˝≤À$ EØ˲≤ –ö˛*Mä¸-sÒ˝ã-‹t-ÀØ˲* —ßë≈«¶
{Ì≥ı≥-Δäˇ AΔˇ$$ôÛ˛ ªÒ˝ã‹t. ❍ Á≥»-ÑʸMʸ$ øÊ˝ƒÊ˝$-Á≥yÏ˛ Ø˛Oså˝ Á‹tyÓ˛ã‹ ^˛ƒÊ˝$≈-–ö˛ßÊ˛$™. ©∞ ❍ Áúã‹t «—-f-Øå˛-ÃZØÛ˛ AÖô˲V> CÖ¥Î-ΔˇtÖså˝ M>∞ {Á≥‘Ë˝≤- Δ>ƒÊ˝*Õ. Bب˛ÃÒ˝Oب˛ÃZ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ {Á≥{MϸƒÊ˝$ AM¯t∫ΔÊˇ$ 15Ø˲ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝–˛$OÖ®.
❍ –ö˛*ΔˇP-så˝ÃZ À¿Ö^Û˛ ——´ßÊ˛ ΔÊˇM>À sÒ˝Mä¸tfi ∫$Mä¸fi MʸØÈ≤ –ö˛Àœ ‡Δ¯√-Ø˲Ãå˝ CÖªÍÃÒ˝Øå˛fi fΔÊˇ-Vʸ-–ö˛^˲$a. A® ÀØ˲$ ôˆÀ-WÖ-^˲$-M¯ÖyÏ˛. ❍ {Á≥Ü {Á≥‘Ë˝≤ ›ÎÃå˝” ^Û˛Ù‹Ö-ßÊ˛$Mʸ$ M>À-Á≥- ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ Á‹–ö˛$«µÖ^˲yë∞Mϸ _–ö˛« ôÛ˛©:
IÌ‹-GI gÍ» ^Û˛Ì‹Ø˲ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝MÛ¸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö Cı‹¢ ØÛ˛ΔÊˇ$V> –˛$ßÊ˛-yÊ˛$, ‘Ë˝»-ΔÊˇÖÚ≥O {Á≥øÍ–ö˛Ö ^˲*Á≥- ❍ ΔÊˇMʸ-ΔÊˇ-M>À Á≥#Á‹¢-M>À$ ^˲®-—ôÛ˛ –ö˛$Ö_ –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ «-—$-Ü∞ —´®Ö-^˲$-M¯-–ÈÕ. AÃÍ 2018 Ø˲–ö˛Ö∫ΔÊˇ$ 30
–ö˛$Ö_®. –ö˛^˲$a. ßëÖô¯ CØÈ≤‚Ê˝ì “$ΔÊˇ$ Á≥yÊ˛z {‘Ë˝–ö˛$ –ö˛ñ´ßë Δ>–ö˛#. Hß˛OôÛ˛ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$Ãå˝ ^˲®-–ÈΔ¯ ßëØÛ˛≤ Á≥ßÛ˛ Á≥ßÛ˛ {¥ÎMÓ¸tã‹ ^Û˛Á‹*¢ –Û˛VÊ¸Ö Ú≥Ö^˲$-M¯-–ÈÕ. GÖÌ≥Mʸ Á≥»Ñʸ ôÛ˛©: 2019 Ìú{∫–ö˛« 2
❍ Ì‹G CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ –˛$sÓ˝-«-ƒÊ˝$-Ãå˝-ÃZ∞ H JMʸP A–ö˛#-ô˲$Ö®. Δ>{Ü “ÃÒ˝O-Ø˲Öô˲ ô˲”ΔÊˇV> Á≥yÊ˛$- ^˲ßÊ˛-–ö˛ÖyÏ˛, –˛ªå˝Ú‹Oså˝:
M¯ÖyÏ˛. https://navodaya.gov.in/nvs/en/Home1
����������������������� ���������������������� ����� �
���������������
������������ ���������
������������� �����������
���������� ����������������
��������������� ����������������
������������������ ����������
���������������
������������������� �������
� � ���������������������� ��������������������� ������� �������������� ���� ����������������� � �����
����� ������ ��������� ���� ���������� ����� ����� �� � ������������������ � ������������������������
������������������������������������������ ������ ����� ������� ������� ����� ������� ���� �
������ ���� ���� ���������� ������� ������ ����� ����������������� ��� � �������� ������������� � �����
������������ ����������� ��
� � ������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������� �� � ���������� ����� ��� �� �� ����� �������� ����� ��� ���
������������������������������������������������� �������������������������������������������� � �� �� �� ��� ���� ��������
� �
� �� �������������� � ������������������ ������������������� �����������
������������������������� ��������������������������������� ������������ ��������������������� ���� ��������������������� ��������������������� � �������������������������
� � ��������� ���� ������� ������� ������� ����� ������������������������� � ����������������� �
� ���� ��������������������������� ������ ������ ������� � �������������� � ����������
���������������������� ������������������������������������������ � ���� �� � ��������������� � ������������������� � ��� ��� ������� ���������� ����������������������������������
� � �������������������������������������������� ������������������������ ����������������������������� �� ��� ���������� ��������� ���� ����
���� ������ ����� � ���� ���������� ��������� ��� ���� ��� ����������������������������������������������� ����������� ���� ������������� �� � ��������������������������� ����� � �� ����������
�������������������������������� ��� ��� ������� ����� ����� ������� ����� ������� �� � ���� � ���� ������ � ���� �� ������� ����� ���� ���� ���� ������� ������ ������ ������ ����� � �
� � �������������������������������������� ���� ������������������������������������������ �� ������������������������������������������ ����������� ������������� ���������

�������������������������
��������������������������������������������
������� ����� ���� �������� ���� ����� �� �����
������������������
� � �� ��������� ������� ���� �������� ������� ��������
������� ������� ������������ ������� ���� ����� ���
������������������
� � ���������������������������� � ��������������������
��������������������������������������������� �������������������� ���� ����� ������� ���� ����� � �� ����� � �� ��� ���� ��� ��������������� � �� ������������� ������� �����������
��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������� � � ����� ���� ���� ������ ����� ������� ����� ������
� � �������������������� ���������������������� ���� ���� �������� �������� ��������� ���� ������� �� �������������������������������������������� ����������������������������������������������
����� ����������� ���� ���� ���� �������� ������ ��� ����� ����������� � ��������������� � ���������� ��������� ����������������� � �������
�������� � ���������������� �� � ������������������� ������������� � ������������� �������� ��� �������������������� �������� � ���������������������
� � ����������������������������������������������� ��������������� ������ �������� ���� ���� ������ �� ������ �� � �����
� ��������������������� ����������� ������������� � ����� ����� �������� ���� ����� � �� ���������
���������� ���������������������������������� � � ����� ����������������������������������������������� ���� �������������� ������������������������������ ���
����� ��������������������������������������������� � ������ ����� �������� ���
� � ����� ������ ������ ���� �������� ���� ������ ����������������������������������������� � �� �� � ������� ������� ���� � �� ���� �� ������ � �� ������� ��� ��� ���������������������������������������
���������������������������� � ��� ���������������� ���������������������������������������������� ������������������������ � �� ������������������ �� � ������� ������ ������ ����� ���� �������� � �� ����
�������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������� ����� ���� ���� ������ ����� ������� ���� ������
��������� ��������������������������������������������� �� � ����������������������������� � ����������� �����������������������������
� ���������������������������������������������� �������������������� ������ �� ��� ������ ����� ������ ������ ����� ������������������������������������������������
�������������������������������������� �� � ���������������������������� � ���������������� ��������������������������������������� ��������� ����� ����� ����� ��� �������� ���� ���
������������� ���������������������������������������������� ��������� � �������������������������������������� ����������� � ��������� � �� �����������
� � ����������� ����� ����� ����� ���� ���� � ��� ���� ��� ����� �������� ������ ���� ���������� �� ��� ������� �� ������ ���� ���� ������ �������� ������ ��� �� � �������������������������� � �����������������
������������������������������� � ��������� ���������������� � �
� � ���������������������������� ������������������ ������������������������ ����
������ ���������� ��� ��������������������������������������������� �� �� � ���� ������ � ���� �� �������� ������ ������� ��� �� ����������������
� � ���� ���� ���� ��������� �������� �� ����� ��������������������������������������������������� ����� ��� ���� ������ ������ ���� �������� ���� ��� ��������������������������������������������
���� ��������� ���� ������������� ���������� �� ���� ���� ������������������ ��������� �� ���� �������������������������������������
���������� ����������������������������� ����������� �������������� � �
� ���� �� � ������������������������������������� � ��������
� � ����������������������������������������� ����� �� � ���������������������������������������������� ���������������� � � � ������������������ ������� ���� �������� ������� ���� ���� �������� � ��� ��
�������������������������������������������� ��� �������� ������� �� ���� ������� ������ ���� ���������������� ��� � ����������� ������������������
����� ������������������������������������������ ��������� ������� � �� �� � ����������������������� ���� � ������������������
� � ������������������ ������������������������ ��� ����� ���� ������������� � ��������������������
��� ����������� ������ ��� �������� ������� ��� �� � ������������������������������ �������������������
������������� ���� �������� ��� ������� ������� ������ ������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������� ��������������
� ������ ��������������

�����������������������
�������������
�������
� ���������� ������� ������ ����� �������
���� ������� � ������ ���� ����� ������
��������� ����������������������������
��������������� � ������������ ��������
������ �������� ��� ������� ��������� ������������� �� �� �������������������� �
������� ��������������������������������������� �������������������������������� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ��
���� ��� ������ ������� ����� ����� �������� ��������� �������������������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������� ����� ������ ����� ������ ��� ���� ��� ��������������������������� � ������
������������������������������������������� ������������������������������������ ��������� ��������� �������� ������ ���
����� ��������������������������������������� ����� ������ ������ ����� �������� ���� ���������� ������ ��� �� ������� ������ ��� ����� ������� ������ ��� ������� ������� ������� �� ���� ����� ����� ������ ��� ����
���������� ������� ���� ���� ����� ����� ������ ����� ���������������������������������� ������ ������ ������������������� � ��������� ��� ������ ������� ��� ������� ������ ��� ��� ������ � �� ������ ����� ����� � ���
���� �������� ������� ������ ������� ����� ����� ���� ����������������������������������� ������ ������ ���� ��� ������ ������� ������ ��������������� � ���� ������������� �� �� �������� ����������������������������������
�������������� ����� ��������� ���������� ������ ��� ����������� ���� ����� ������� ����� � ��� �������������������������������� ��������� ��������� ��������� ���� ���� ��������� ������� ��� ������ ��� �����
�������������������������������������������� ���� ��������� �������������� ������� � � ����������������������������������� ������������������������������������ ������ � �� �� ����� ���� ��������� ��� ���
���� ��������������� ������������ �������� �������� ���� ��������������������������������������� ���� ��������� ����� � ������������������� � ��������� �������� ����������� � ������� �������� ������ ������� ������ ���� ��
����������������������������������������������� ���� �� ������ ���� �������� ���� ���� ��� ������������������ ���������������� ����� �� ������� ��������� ��� ��� ���� ������������������� ��������������� �� �
������� ������ ��������� ������ ������ ����� ��� ��� ������������������������������� ����� ��������� ���� ������� ������ �������������������������������� �������������������������� ���������
����������������������������������������������� ������� ������� ������� ����� ������ ����� ���������� ������� ������ ����� ������ ����� ������ �� ������� ��������� � ������ �� ����������� ���������� �� �� ��������
����� ������ �� ���������� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ���� � ����� ��������� ������� �������� ������� ��������� ������� ���� ���� ����� ����� � �� ���� � ����� ���� ���� ������ ����� ��� ������� ������ ��� ����� � � �
���������������������������������������������� ������������� ������������������������� �������� ������� ������� ��� ���� ����� ������������������������ ���������������� ������ ������� ������ ������ � �� ��
��������������������������������������������� ������������������������������� ������� ����� ���� ������� �������� ������� ����������� ������ ����� ������ � ����� ��������� ��������� ���� ����
����������������������������������������� ������������������������������������� ������ ���������������������������� ��� ������� ��� �������� ����� ������ �� � �����������������������������������
���������������� ����� � ������������������������ ��� ����� ���� ����� ���� ������� ������������������������ ��������� ������� ��������������������������� ����� � ��� ����� ��� ������ �� ��������� ���
���������������������������������������������� ����� ���� ����� ������ ���������� ������� �� �������� �� ������� �������� ��� �������������� ������������������ ����� ���������������������������������
������������������������������������������� ������������������������������������� ������ �� ����������������������������� ������������������������������������� ������ �� �� ������ ���� ����� � ���� ���
�������������������������������������������� ����� ������������ ������� ����������� ��� ������ ����� ������� ����� ��� ������� ����� ��� ������ ������� �� ���� ���� ����� ��� ����� ���������������� �� ���������������� ���
���� ������������������������������������ ����� ������ ��������� ������� � ������� ��� ������ � ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� � �� ����
� ���� ���� ��� ������� �� �� ���������������
���� �������� ����������� �������� ��� ��������

�����
����������������������������������������������
����������������������������������������� � ����� ������������������������������������������
���������� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ������� �������� ������

���������
����� � ����� �����������������������������������
���������� ������������������������������������
������������������� �������������������������������������� �� ������

� �� ���� ���� ������ ��� ���� ������� ���


��������������������������������������
������ ���� ������ � � �� ������� �� ������� ���� �� ���
����������������������������������������������
����������� ����� � ��� � ���� ���� ����� ������� �����

����� ��� ������� ��� �� ����� ������ ���� �������� �����
��������� ������ ����� ����� ������� ������ ����� �� ������
���� ��������� ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� ���� ����� �
������ ���� ������ ����� ���� ����� ������� ���� ��� ������ ������ �� ������ ����������� �� �� ������� � � � ����������������������������������������������� ��� �
�������������������������������������������� ����������� ����������������������������������� ���������� ��� ����� ������ ���� ������ �� ������� ���
������� ���� ����� ���� ��� ������� �� ��� ������� ���������������������� ������������������ ��������� ������������������������������� �������������
����������������������������������������� �������������� � � ������������������� � ���������� �������� ���� ����� ������ � � ��� ����� ����� ���� ���
����� ��� ������ ��� ��� �������� ���� � ������ ������ �
� �
� ������ �������� ������ �� ���� ������ �� ��� ������������ ������������ � �����������������������������
����������������������������������������� ����������� � �������������������������� � � ���������� ������� ������������������������� ������������������� �����
���������� ��� ������� ����� ����� ����� ��
����������������������������������������� ���������������������� ������ ���� ���� ���� ����� ������ ������ ��� ������ �
������������ ����������� ����������������� � �������
���������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������
��������� ��� ��� ����� �������� ����� ����� ���� ���������������������������������� ������ ������� ��� ���� ��� ���� ����� � � ����� �� ��� ������������������������������������������������ �
��������� ������ ���� ������ ������� ��������� ���� ���� ������� ���� ��� ���� ������ ������ �������� ��������������������������������������������� ��������������� �� ��������������������� �������� �������� �� ��
����� ���� ���� ������ ������ ��������� �� ��� ��������������� ����� ��������� ����� ������ ���������� ��������� � � �������������������������� ���� ������ ������� ��� ������ � � �� ���� ������� ��� �����
������� ������������������������������������������������� ������������������������������� �������� ����� ������������������������������ ��� �����������������������
���������� �������� � ������ �������� �������� �������� � ���������� ��������� ��������� ����������������������� ����� � ���������������������������������������������
������������������������������������������� �����������������������������������������������������
����� � ��������������������������������������������������������������������
����
6 ôdHÓ‡ø˘‡
www.prajasakti.com

132
dæ]>∑eT\T
|ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+
$»j·Tyê&É
eT+>∑fi¯yês¡+ 16 nø√ºãsY 2018

34,864 eT+Á‹ neTs¡Hê<∏ä¬s&ç¶


Á|üC≤X¯øÏÔ`∫‘·÷Ôs¡Tns¡“Hé
u…+>∑Tfi¯Ss¡T`#ÓHÓ’ï C≤rj·T s¡Vü≤<ë] e]–|ü*¢ e<ä› neTs¡sêC≤ Á>√‘Y ø±]&ÜsY˝À k˛eTyês¡+ eT÷&√ Ä{Ày˚T{Ïyé u≤´≥Ø
ì|”º 40 bÕ¢+{Ÿ ìsêàD≤ìøÏ sêh |ü]ÁX¯eT\XÊK eT+Á‹ neTs¡Hê<∏ä¬s&ç¶ uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± •˝≤|òü\ø±ìï Ä$wüÿ]+∫q
nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. neTs¡sêC≤ Á>√‘Y Ä{Ày˚T{Ïyé u≤´≥Ø bÕ¢+{Ÿ j·TTe‘·≈£î eT]ìï ñ<√´>±eø±XÊ\T
10,512 ø£*Œk˛Ô+<äHêïs¡T. |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\T>± Áb˛‘ê‡Vü≤+ ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. m+mdtm+◊ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‹s¡T|ü‹˝À
@sêŒ≥T #˚dæ Á>±MTD j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. mdæ_ <ë&ÉT\‘√ _C…|æ m|æ sêh+ô|’
ø£ø£åkÕ~Û+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. neTs¡sê» |ü]ÁX¯eT\ n~ÛH˚‘· >∑˝≤¢ sêeT#·+Á<äHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTs¡sêC≤
s¡÷bÕsTT 24 ô|’ |ü]ÁX¯eT\qT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ õ˝≤¢ j·TTe‘·≈£î m≈£îÿe>± ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*ŒdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫‘·÷Ôs¡T m+|æ •eÁ|ükÕ<é, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé ^sê«DÏ #·+Á<äÁ|üø±XŸ, ∫‘·÷Ôs¡T myÓTà˝Ò´ dü‘·´Á|üuÛÑ, q>∑s¡ y˚Tj·TsY
nyÓT]ø± &Ü\s¡T≈£î s¡÷. uÛÑ÷$T|üP» #˚düTÔqï ø£{≤] ùV≤eT\‘·, {Ï&ç|æ bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´sê\T >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷], |ü]ÁX¯eT\ XÊK »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY nì˝Ÿ ≈£îe÷sY ¬s&ç¶
eT+Á‹ neTs¡Hê<Ûä¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.
73.81
bòÕsêà, ◊{Ï dü÷N\ eT<䛑·T
eTT+ãsTT : <˚oj·T ø£¬s˙‡ ã\V”≤q+>± qyÓ÷<Ó’q|üŒ{Ïø° bòÕsêà, ◊{Ï
dü÷N\ ø=qT>√fi¯¢ eT<䛑·T‘√ k˛eTyês¡+ <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ˝≤uÛ≤˝À¢
eTT–XÊsTT. _mdtÇ ôdHÓ‡ø˘‡ 131.52 bÕsTT+≥T¢ ˝Ò<ë 0.38 XÊ‘·+ sêDÏ+∫
34,865≈£î #˚]+~. mHémdtÇ ì|ò”º 40 bÕsTT+≥T¢ ˝≤uÛÑ|ü&ç 10,512 e<ä›
eTT–dæ+~. _mdtÇ˝À s¡+>±\ yê]>± yÓ’<ä´ dü÷N 2.02 XÊ‘·+, ◊{Ï 1.65
XÊ‘·+, f…ø˘ 1.43 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq ô|]– e÷¬sÿ≥¢≈£î Á|ü<Ûëq eT<䛑·TqT ��
<Ûäs¡\≈£î #·eTTs¡T Ä»´+
¬s+&ÉT HÓ\\ >∑]cÕºìøÏ {À≈£î <Ûäs¡\T nVü‰s√‘·Œ‘·TÔ\ <Óã“‘√ ôdô|º+ãsY˝À
|üdæ&çøÏ |ü+&É>∑ ø£fi¯
q÷´&Ûç©¢ : |ü+&É>∑ d”»Hé H˚|ü<∏ä´+˝À
ã+>±sêìøÏ eT]+‘· &çe÷+&é ô|]–+~.
n+‘·sê®rj·T |ü]D≤e÷\≈£î ‘√&ÉT <˚oj·T+>±
nuÛÑs¡D≤\ es¡Ô≈£î\T ø=qT>√fi¯¢≈£î ÄdüøÏÔ
#·÷|ü&É+‘√ k˛eTyês¡+ ã+>±s¡+, yÓ+&ç
<Ûäs¡˝À¢ ô|s¡T>∑T<ä\ #√≥T #˚düT≈£î+~. q÷´&Ûç©¢
��ôdô|º+ãsY˝À 5.13 XÊ‘êìøÏ #˚]ø£
n+~+#êsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ø£q÷‡eTsY &É÷´¬sãT˝Ÿ‡ 1.50 XÊ‘·+, ˝ÀVü≤ 0.57 ]f…Æ˝Ÿ Á<äy√´\“D+ dü÷N 3.77 XÊ‘êìøÏ ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À 99.9 XÊ‘·+, 99.5
XÊ‘·+, Ä{À 0.53 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n~Ûø£+>± qwüºb˛j·÷sTT. ø±>± ô|]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ XÊ‘·+ dü«#·Ã¤‘· ø£*–q 10 Á>±eTT\ ã+>±s¡+
ôdHÓ‡ø˘‡`30˝À ÇH√Œ¤dædt, ◊{Ïdæ, ˇmHéõdæ, {Ïdæmdt, düHé bòÕsêà dü÷N\T eTT+ãsTT : <˚X¯+˝À uÛ≤Ø>± ô|s¡T>∑T‘√qï &ûõ˝Ÿ, e÷dü+˝À á dü÷N 3.28 XÊ‘·+>± s¡÷.200 Á|æj·TyÓTÆ es¡Tdü>± s¡÷.32,250,
n~Ûø£+>± ˝≤uÛÑ|ü&É>±, ôV≤#Yj·TTm˝Ÿ, m+n+&ém+, ◊dæ◊dæ◊ u≤´+≈£î, ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ôV≤#·Tà Á<äy√´\“D≤ìøÏ Ä»´+ b˛XÊsTT. qyÓ÷<äsTT´+~. ô|]–q Á≈£L&é, ÄVü‰s¡ s¡÷.32,100>± |ü*øÏ+~. øÏ˝À yÓ+&çô|’
y˚<ë+‘·, j·÷øχdt u≤´+≈£î dü÷N\T m≈£îÿe qwüºb˛sTTq yê{Ï˝À eTT+<äT Ç|üŒ{Ïπø ]f…Æ˝Ÿ Á<äy√´\“D+ ô|s¡>±Z, ‘êC≤>± {À≈£î <Ûäs¡\T ôdô|º+ãsY˝À ]f…Æ˝Ÿ Á<äy√´\“D+ô|’ s¡÷.350 ô|]– s¡÷.39,750øÏ #˚]+~.
es¡Tdü˝À ñHêïsTT. n+‘·sê®rj·T Á<äe´ e÷¬sÿ{Ÿ˝À &Ü\sY‘√ s¡÷bÕsTT Á<äy√´\“D+ dü÷N (&ÉãT¢´|æ◊) ¬s+&ÉT HÓ\\ >∑s¡cÕºìøÏ Á|üuÛ≤e+ #·÷bÕsTT. #˚|ü\T, >∑T&ÉT¢,
e÷s¡ø£+ $\Te 24 ô|’dü\T ‘·–Z s¡÷.73.81 e<ä› eTT–dæ+~. m–dæ+~. n~Ûø£ <Ûäs¡\ <Óã“‘√ Á|ü»\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T bÕ\T, bÕ\|ü<ësêú\T <Ûäs¡\T dü«\Œ+>± 5 \ø£å\ ø±s¡¢≈£î ªø±sY®µ düØ«düT
y˚‘·Hê\ Ä\kÕ´ìøÏ ø£åe÷|üD\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. Á|üdüTÔ‘· @&Ü~ ôdô|º+ãsY˝À &ÉãT¢´|æ◊
5.13 XÊ‘êìøÏ ô|]–+~. Ç+‘·ÁøÏ‘·+ Ä>∑düTº˝À á dü÷N
ô|]>±sTT. ÇÁø± n+#·Hê y˚dæq<ëì
ø£+fÒ {À≈£î Á<äy√´\“D+ 30 uÒdædt
q÷´&Ûç©¢ : <˚X¯+˝À eT©ºÁu≤+&é ø±sY
]ù|j·TsY n+&é yÓTsTT+≥HÓHé‡ dü+düú ø±sY® Ç|üŒ{Ï
C…{ŸmsTTsY j·÷»e÷q´+ 4.53 XÊ‘·+>± qyÓ÷<äsTT´+~. 2017 Ç<˚ ôdô|º+ãsY˝À bÕsTT+≥T¢ m≈£îÿe>± ô|]–+<äì ÇÁø± es¡≈£î 5 \ø£å\ ø±s¡¢≈£î düØ«düT yÓTÆ\TsêsTTì
q÷´&Ûç©¢ : rÁe Ä]Δø£ Çã“+<äT˝À¢ ñqï C…{Ÿ 3.14 XÊ‘·+>± #√≥T #˚düT≈£î+~. n<˚ $<Ûä+>± πø+Á<ä mC…˙‡ Á|æì‡|ü˝Ÿ mø£Hê$TdüTº n~‹ #˚]q≥T¢ Ä dü+düú m+&ç y˚DT <√HÓ|üP&ç ‘Ó*
msTTsYy˚dt ‘·eT dæã“+~ y˚‘·Hê˝ #Ó*¢+|ü⁄\ Á|üuÛÑT‘·«+ 2018 E˝…’ &ÉãT¢´|æ◊ì ≈£L&Ü 5.09 XÊ‘·+ qj·T´sY ù|s=ÿHêïs¡T. bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î
C≤|ü´+ô|’ ø£åe÷|üD #Ó|æŒ+~. ôdô|º+ãsY y˚‘·Hê\T qT+∫ 5.27 XÊ‘êìøÏ düe]+∫+~. #·eTTs¡T <Ûäs¡\T Á<äy√´\“D≤ìøÏ nø√ºãsY 15 qT+∫ qe+ãsY 14 es¡≈£î
Ç|üŒ{Ï es¡≈£L #Ó*¢+#·˝Ò<äT. Bìô|’ ø£åe÷|üD\T ÁøÏ‘·+ ôdô|º+ãsY˝À ‘·j·÷Ø s¡+>∑+ ñ‘·Œ‘·TÔ\ ø±>± Ç+<Ûäq, $<äT´‘Y Á<äy√´\“D dü÷N @ø£+>± 16.65 Ä»´+ b˛XÊj·Tì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT n+#·Hê\≈£î ñ∫‘·+>± ÄsTT˝Ÿ e÷s¡TŒ, ø£+|”¢{Ÿ Á|ò”ø±sY #Óø£|t,
#Ó|æŒq|üŒ{Ïø° ‹]– y˚‘·Hê\T m|ü⁄Œ&ç#˚Ã~ düŒwüº+ Á<äy√´\“D+ 4.22 XÊ‘êìøÏ m–dæ+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ XÊ‘·+ m–dæ+~. Ä>∑düTº˝À Ç~ 10.46 XÊ‘·+ ô|]–+~. nqT>∑TD+>± Á<äy√´\“D+ ô|]–+<äì πøsY πs{Ï+>¥‡ N|òt Ç‘·s¡ &çkÂÿ+{Ÿ düØ«düT\qT n+~düTÔqï≥T¢ ˇø£
#˚j·T˝Ò<äT. Ä>∑düTº y˚‘·Hê˝À¢q÷ dü>∑y˚T n+~+∫+~. e÷dü+˝À á Á<äy√´\“D+ 2.99 XÊ‘·+>± ñ+~. {À≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñ‘·Œ‘·TÔ\ Á<äy√´\“D dü÷N 0.69 XÊ‘·+ qT+∫ mø£Hê$TdüTº eT&ÉHé düuŸqMdt ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘· @&Ü~˝À Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·eT dü+düú≈£î >∑T»sê‘Y
á $wüj·T+˝À ñ<√´>∑T\ düVü≤q+, n+øÏ‘· uÛ≤yêìï Á|üX¯+dæ+∫+~. Á<äy√´\“D+˝À ‘·j·÷Ø s¡+>∑ ñ‘·Œ‘·TÔ\ yê{≤ 65 XÊ‘·+>± 2.97 XÊ‘êìøÏ ô|]–+~. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñ‘·Œ‘·TÔ˝À¢q÷ Á<äy√´\“D+ 4.5`5 XÊ‘·+ eT<Ûä´ ñ+&=#·Ãì n+#·Hê düVü‰ <äøÏåD≤~˝Àì nìï sêÁcÕº˝À¢ 25 düØ«düT
ñ+~. 24.38 XÊ‘·+ yê{≤ ø£*–q nVü‰s√‘·Œ‘·TÔ\ nVü‰s√‘·Œ‘·TÔ\ Á<äy√´\“D+ e÷Á‘·+ 2.04 XÊ‘·+ qT+∫ y˚XÊs¡T. ‘·j·÷Ø s¡+>∑ ñ‘·Œ‘·TÔ\ Á<äy√´\“D+ 4 XÊ‘·+ ô|’H˚ ôd+≥s¡T¢Hêïj·THêïs¡T.
◊m˝Ÿn+&ém|òtmdt πødüT˝À Á<äy√´\“D+ 2.25 XÊ‘·+ qT+∫ 0.14 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+~. `0.21 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛e&É+ $X‚wü+. #·eTTs¡T, qyÓ÷<äT ø±y=#·ÃHêïs¡T. n<äs¡>={Ϻq k‘Y Ç+&çj·THé
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ }s¡≥ u≤´+≈£î ˝≤uÛ≤\T
eTT+ãsTT : #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ $|òü\yÓTÆq ◊m˝Ÿn+&ém|òtmdt πødüT˝À
k˛eTyês¡+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mHédæm˝Ÿ{Ï˝À }s¡≥ \_Û+∫+~. á ø£+ô|˙ô|’
ìsêX¯|ü]Ãq m>∑TeT‘·T\T e÷dü+˝À m>∑TeT‘·T\T 27.95 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î
|ü&çb˛j·÷sTT. m>∑TeT‘·T\T ‘·>∑Z&É+, ~>∑TeT‘·T\T
q÷´&Ûç©¢ : Á|üsTTy˚≥T $‘·Ô dü+düú k‘Y
Ç+&çj·THé u≤´+≈£î Á|üdüTÔ‘· Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+
eT÷&ÉTHÓ\\ bÕ≥T #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü Ä<˚XÊ\T C≤Ø ô|]–q ~>∑TeT‘·T\T ô|s¡>∑&É+ e\¢ yêDÏ»´ ˝À≥T 13.98 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± ôdô|º+ãsY‘√ eTT–dæq ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø£+
#˚j·÷\qï Á|üuÛÑT‘·« nuÛÑ´s¡úqqT >∑‘· X¯óÁø£yês¡+ H˚wüq˝Ÿ ø£+ô|˙ ˝≤ q÷´&Ûç©¢ : ◊<äT HÓ\\ ‘·sê«‘· ‘=*kÕ] uÛ≤s¡‘· qyÓ÷<äsTT´+<äì πø+Á<ä+ ù|s=ÿ+~. eTTK´+>± (≈£L´2)˝À s¡÷.70.13 ø√≥¢ ìø£s¡ ˝≤uÛ≤\T
Áf…Æã÷´q˝Ÿ ‹s¡düÿ]+∫+~. ‘êC≤>± Bìô|’ ø±s=Œπs{Ÿ e´eVü‰sê\ XÊK m>∑TeT‘·T\T |ü&çb˛j·÷sTT. Á|üdüTÔ‘· @&Ü~ ôdô|º+ãsY ô|Á{À*j·T+, s¡kÕj·THê\T, Á&É>¥‡, bòÕsêàdü÷´{Ïø£˝Ÿ, kÕ~Û+∫+~. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À
eTs√kÕ] mHédæm˝Ÿ{Ïì ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ eT<Ûä´+‘·s¡ Ä<˚XÊ\ô|’ $#ês¡D m>∑TeT‘·T˝À¢ 2.15 XÊ‘·+ ‘·>∑TZ<ä\ #√≥T #˚düT≈£î+~. ø±≥Hé, bòÕÁ_ø˘, bÕ¢dæºø˘ ‘·~‘·s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ m>∑TeT‘·T˝À¢ s¡÷.4.32 ø√≥¢ ˝≤uÛ≤\T qyÓ÷<äT #˚dæ+~.
»]|æ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqT≈£L\+>± ùdº Ç∫Ã+~. ‘êC≤ Ä<˚XÊ\‘√ @&Ü~πø&Ü~‘√ b˛*Ñ˚ Ç<˚ düeTj·T+˝À ~>∑TeT‘·T\T ‘·>∑TZ<ä\ #√≥T #˚düT≈£î+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]Δø£ dü+e‘·‡s¡+ B+‘√ b˛*Ñ˚ ÁøÏ‘·+ ≈£L´2 ˝≤uÛ≤\T 16 ¬s≥T¢
◊m˝Ÿn+&ém|òtmdt, <ëìøÏ nqTã+<Ûä+>± ñqï 348 ø£+ô|˙\ô|’ me¬s’q 10.45 XÊ‘·+ ô|]– 41.9 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î #˚sêsTT. @Á|æ˝Ÿ qT+∫ ôdô|º+ãsY ø±\+˝À uÛ≤s¡‘· m>∑TeT‘·T\T ô|]>±j·Tì Ä ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~. ø£+ô|˙
s¡TD<ë‘·\T <ëK\T #˚dæq |æ{Ïwüq¢ô|’ ≈£L&Ü ùdº $~Û+∫qf…Æ¢+~. Bìô|’ Ç~ ‘ê‘êÿ*ø£ |ü]dæú‘˚qì yêDÏ»´, |ü]ÁX¯eT\ 12.54 XÊ‘·+ ô|s¡>±Z, ~>∑TeT‘·T\T 16.16 XÊ‘·+ ìø£s¡ e&û¶ô|’ Ä<ëj·T+ dü«\Œ+>± 0.65 XÊ‘·+
mHédæm˝Ÿ{Ï ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT qe+ãsY 13q #˚|ü≥ºqT+~. eT+Á‹‘·«XÊK k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. >∑‘· m–XÊj·Tì yêDÏ»´ XÊK ‘Ó*|æ+~. ô|]– s¡÷.506.47 ø√≥T¢>± qyÓ÷<äsTT´+~.

Á>∑÷|t‡, Ç‘·s¡ b˛{°|üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+


B|æø£

Ç\“s¡Tº _\T¢ n+fÒ @$T{Ï? eT<Ûä´ j·TT>∑+˝À eT\u≤s¡T ‘·>∑\u…≥º&É+ e+{Ï HêdæÔø£ #·s¡´\qT Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡T.
Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ #·]Á‘· ÁbÕ+‘·+˝À dæús¡|ü&çq ns¡uŸ\≈£î
ì»yÓTÆq yês¡düT\T. 16e
23. $X¯«e÷qyê[ n+‘·{Ïø° ˇπø eT‘·+, ˇπø <˚e⁄&ÉT, ˇπø ≈£î\+
ñ+&Ü*µ nì |æ\T|ü⁄ì∫Ãqyês¡T mes¡T?
6. ø±s¡Hé yê©dt ø√&é (1793) <˚ìøÏ dü+ã+~Û+∫+~? X¯‘êã›+˝À b˛s¡TÃ^düT yês¡T á ` lHêsêj·TD>∑Ts¡T (πøs¡fi¯)
m$|æ.sêE, ` Hê´j·Tdü+düÿs¡D\T, ¬syÓq÷´ |ü]bÕ\q, bÂs¡ ÁbÕ+‘·+˝À ns¡uŸ\ yê´bÕsêìï 24. >∑T˝≤+–] (1872) Á>∑+<∏äø£s¡Ô mes¡T?
_|æm+m+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, $»j·Tq>∑s¡+. |ü]bÕ\qqT y˚s¡T |üs¡#·&É+. #˚õøÏÿ+#·T≈£îì, ã\e+‘·|ü⁄ ` CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò
ôd˝Ÿ : 9390465623 7. ˝≤sY¶ yÓ\¢d”¢ (1798`1805) Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ôd’q´ eT‘·e÷]Œ&ç ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T 25. ªy˚<ë\≈£î ‘·s¡*b˛+&çµ nqï~ mes¡T?
düVü≤ø±s¡|ü<äΔ‹ì yÓTT<ä≥ mes¡T ÄyÓ÷~+#ês¡T? #˚|ü{Ϻq|ü⁄Œ&ÉT yÓ÷bÕ¢\T yê]øÏ ` kÕ«$T <äj·÷q+<ä düs¡dü«‹
1. $yÓ÷#·Hê~q+ (&˚ Ä|òt &Ó*e¬sHé‡) m|ü⁄Œ&ÉT »]–+~? ` ôV’≤<äsêu≤<é ìC≤+ e´‹πsø£+>± ‹s¡>∑ã&ܶs¡T. 26. ªdü«sê»´+ Hê »qàVü≤≈£îÿ, <ëìï kÕ~Û+∫ rs¡T‘êqTµ nqï~
` 1935 uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« #·≥º+ Á|üø±s¡+ 8. |æ+&ÜØ\qT nD∫y˚dæq >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ mes¡T Á_{Ïwtyês¡T á ÁbÕ+‘êìï mes¡T?
»]–q mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt @&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ¬>\Tbı+<ä>±, (1817`1818) ? ÄÁø£$T+∫q|ü⁄Œ&ÉT »MT+<ëØ ` u≤\>∑+>±<ÛäsY ‹\ø˘
eTTdæ¢+©>¥ ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ¬>\Tbı+~+~. ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ ` ˝≤sY¶ ùV≤dæº+>¥‡ (1813`1823) $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ, 27. ªC…’Væ≤+<éµ #Û·˝À &Ûç©¢ ìHê<äø£s¡Ô mes¡T?
dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«\T (ø±+Á¬>dt G ©>¥) @s¡Œ&ܶsTT. ø±+Á¬>dt≈£î 9. eTÁ<ëdt˝À mes¡T ¬s’‘ê«Ø $<ÛëHêìï (1820) Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T? uÛÑ÷j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿ\qT ` H˚‘êJ
\_Û+∫q $»j·÷\≈£î ø£\es¡|ü&ç õHêï nìï sêÁcÕº˝À¢ ` <∏ëeTdt eTÁH√ Væ≤+<ä÷ ñqï‘· ≈£î˝≤\≈£î 28. ªyÓTÆ mø˘‡|æ]yÓT+{Ÿ‡ $<∏é Á≥÷<∏éµ Á>∑+<∏äø£s¡Ô mes¡T?
dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ê&ÉT. á 10. <Ûä>∑TZ\qT nD∫y˚dæq (1830) >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ mes¡T? #Ó+~q q+ã÷Á~, Hêj·TsY ` eTVü‰‘êà>±+BÛJ
dü÷#·qqT ø±+Á¬>dt ‹s¡düÿ]+∫+~. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T ` ˝≤sY¶ $*j·TyéT u…+{Ï+ø˘ (1823`1835) uÛÑ÷kÕ«eTT\≈£î (»˙à\≈£î) 29. ◊mHédæ ‘=* ‘Ó\T>∑T n<Ûä´≈£åî&ÉT mes¡T?
@s¡Œ&ç düeTs¡úe+‘·+>± |üì #˚j·T&É+ e\¢ <˚X¯ Á|ü»\≈£î 11. ø=‘·Ô |üÁ‹ø± #·≥º+ uÛ≤s¡rj·T |üÁ‹ø£\ô|’ Ä+ø£å\T m‹Ôy˚dæq 17. u…+>±˝Ÿ $uÛÑ»q m|ü⁄Œ&ÉT »]–+~? ø£≥ºu…{≤ºs¡T. B+‘√ kÕúìø£+>± ` $.Äq+<ë#ês¡T´\T (1891`Hê>∑|üPsY düe÷y˚X¯+)
\_Û+∫q e÷qdæø£ ‘·è|æÔ, Ä‘·à $XÊ«dü+, ‘·eTqT‘êeTT >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ mes¡T? ` ˝≤sY¶ ø£s¡®Hé 1905˝À u…+>±˝ŸqT $uÛÑõ+#˚ yê] ã\+ ô|s¡>∑&Éy˚T ø±ø£ yÓ÷bÕ¢ ¬s’‘·T\T #ê˝≤ eT+~ 30. Ç+&çj·THé ©>¥qT kÕú|æ+∫+~ mes¡T?
|ü]bÕ*+#·Tø√e&É+˝À Á_{°wt yê]øÏ @$<Ûä+>± rdæb˛eTH˚ ` ˝≤sY¶ yÓT{Ÿø±|òt (1835`36) Hê{ÏøÏ u…+>±˝Ÿ n‹ô|<ä› sêh+>± ñ+&˚~. ;Vü‰sY, ˇ&çXÊ, ‘·eT uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒyê*‡ e∫Ã+~. BìøÏ ‘√&ÉT Væ≤+<ä÷ ` ••s¡≈£îe÷sY |òüTÀwt
$XÊ«dü+ C≤rjÓ÷<ä´e÷ìøÏ eT]+‘· dü÷Œ¤]Ôì#êÃsTT. á 12. ˝≤sY¶ &É˝ÖΩdæ (1848`1856) ` sê»´ dü+Áø£eTD dæ<ëΔ+‘êìï #Û√{≤Hê>∑|üPsY ÁbÕ+‘ê\÷ u…+>±˝Ÿ˝ÀH˚ ñ+&˚$. 19e uÛÑ÷kÕ«eTT\T n~Ûø£ øö\T<ëØ |üqTï\‘√ M]ì <√|æ&û 31. 1919˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ $&çb˛sTTq *ãs¡˝ŸbÕغ
˝À|ü\ ¬s+&√ Á|ü|ü+#· j·TT<äΔ+ (1939) Äs¡+uÛÑeTe«&É+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ <ë«sê ÄÁø£$T+#·T≈£îqï sêC≤´\T @$? X¯‘êã›+ ~«rj·÷s¡ú+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq uÛ≤s¡rj·T #˚j·T&É+‘√ yÓ÷bÕ¢\T nH˚ø£kÕs¡T¢ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊs¡T. Hêj·T≈£î&ÉT mes¡T?
e\¢ Á_{°wt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>dtqT dü+Á|ü~+#·≈£î+&Ü ` dü‘êsê (1848), C…’|üPsY, dü+ã˝Ÿ|üPsY (1849), |ü⁄qs¡TJ®eq+ ‘=\T‘· u…+>±˝Ÿ˝ÀH˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. $$<Ûä, 22. Ä‘·à>ös¡e ñ<ä´eT+ (ôd˝ŸŒ¤ ¬sôdŒø˘º eT÷yÓT+{Ÿ) m|ü⁄Œ&ÉT ` düTπs+Á<ÛäHê<∏é u…qØ®
uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï »s¡à˙øÏ X¯Á‘·Tsê»´+>± Á|üø£{Ï+∫+~. BìøÏ ñ<äjYT|üPsY (1852), s¡a≤˙‡ (1853), Hê>∑|üPsY (1854), dü+|òüT dü+düÿs¡D ñ<ä´e÷\≈£î ÁbÕD+b˛dæq u…+>±˝Ÿ »]–+~? (eTÁ<ëdüT˝À ≈£î\e´‹πsø£ ñ<ä´e÷\T) 32. dü«sê»´ bÕغ kÕú|ü≈£î\T mes¡T?
ìs¡düq>± sêÁcÕº˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\˙ï sêJHêe÷qT ne<Ûé (1856)\qT Á_{Ïwt Ç+&çj·÷˝À ø£*|æy˚j·T&É+. nq‹ø±\+˝ÀH˚ C≤rjÓ÷<ä´e÷ìø° ÁbÕD+ b˛dæ+~. ` Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ≈£î\e´‹πsø£ ` yÓ÷r˝≤˝Ÿ HÓÁVüA, ∫‘·Ôs¡+»Hé <ëdt
#˚XÊsTT. BìøÏ Äq+~+∫q õHêï Äs√EqT $yÓ÷#·Hê 13. uÛ≤s¡‘·, Ä|òüÈìkÕÔHé\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT› @sêŒ≥T≈£î>±q÷ @ u…+>±˝Ÿ˝À C≤rjÓ÷<ä´eT+ HêHê{Ïø° ã\|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ñ<ä´e÷\˝À n‘·´+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq~ sê&çø£˝Ÿ <Û√s¡DT\T 33. ÁøÏ|t‡ sêj·Tu≤s¡eTTqT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ |ü+|æ+∫+~ mes¡T?
~q+ (1939 &çôd+ãsY 22 ` &˚ Ä|òt &Ó*e¬sHé‡) >± dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T? C≤rjÓ÷<ä´e÷ìï ã\V”≤q|üsêÃ\+fÒ u…+>±˝ŸqT ø£*–q~ Ä‘·à>ös¡e ñ<ä´eT+. Bìì ô|]j·÷sY>± |æ\eã&˚ ` #·]Ã˝Ÿ ` Á_{Ïwt Á|ü<Ûëì (1942)
|ü+&É>∑ #˚düT≈£îHêïs¡T. 1940˝À ˝≤Vü≤√sY düe÷y˚X¯+˝À ` &É÷´ s¡+&é dü+|òüT+ $uÛÑõ+#·&É+ ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTì ˝≤sY¶ ø£s¡®Hé uÛ≤$+#ê&ÉT. Ç.$.sêeTkÕ«$THêj·Tø£sY 1924˝À ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT. 34. s¡M+Á<ÛäHê<∏é{≤>∑÷sY m|ü⁄Œ&ÉT ‘·q ªdüsYµ _s¡T<äTqT
eTTdæ¢+©>¥ <˚X¯ $uÛÑ»q <ë«sê ªbÕøÏkÕúHéqT bı+<ä&Éy˚T ‘·eT 14. uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕúHé\ eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT› @sêŒ≥T≈£î>±q÷ @ |òü*‘·+>± 1905 nø√ºãsY 16q u…+>±˝ŸqT ¬s+&ÉT>± düVü‰j·T ìsêø£s¡D√<ä´eT+˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Zqï Hêj·Tø£sY ‘·´õ+#ês¡T?
\ø£å´eTì rsêàì+#ês¡T. dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T? $uÛÑõ+∫+~ Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+. 1920 <äX¯ø£+˝À ø±+Á¬>dt bÕغì e~*, »dæºdt ñ<ä´e÷ìøÏ ` »*j·THé yê˝≤u≤>¥ Vü≤‘·´\≈£î ìs¡düq>±
2. Á|ü‘·´ø£å #·sê´~q+ (&Ó’¬sø˘º j·÷ø£åHé &˚) m|ü⁄Œ&ÉT »]–+~? ` sê&éøÏ¢|òt dü+|òüT+ 18. @ ◊mHédæ düe÷y˚X¯+˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± dü«<˚o ñ<ä´e÷ìøÏ sê&çø£˝Ÿ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± á ñ<ä´e÷ìï #˚|ü{≤º&ÉT. (13`04`1919) HÓ’{Ÿ VüQ&é
1924˝À |ü]j·÷sY ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘·$Tfi¯|üÁ‹ø£`ª≈£î~ ns¡düTÔµ 35. ªuÀsY¶ Ä|òt ø£+Á{À˝Ÿµ @ #·≥º+ e\¢ @s¡Œ&ç+~?
` 1784 |æ{Ÿ‡ Ç+&çj·÷ #·≥º+ �
` 1946˝À sêC≤´+>∑ |ü]wü‘Y mìïø£\T 15. Ç\“sYº _\T¢ nq>±H˚$T? |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~?
»]>±sTT. n+<äT˝À eTTdæ¢+©>¥ |üsê»j·T+ bı+~+~. ` ˝≤sY¶ ]|üŒHé 1883˝À Ç\“sYº nH˚ Hê´j·TXÊK ` 1905˝À >√bÕ\ø£èwüí >√K˝Ò Hêj·Tø£‘·«+˝À |ü⁄s√Væ≤‘·T\T ˝Òì $yêVü‰\qT <˚yê\j·÷˝À¢ ã\e+‘·|ü⁄
»eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA Hêj·Tø£‘·«+˝À eTTdæ¢+©>¥‘√ C≤rj·T düuÛÑT´&ç düVü≤ø±s¡+‘√ ˇø£ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º&ÉT. BìH˚ »]–q u…Hês¡dt ø±+Á¬>dt düe÷y˚X¯+ Á|üy˚X¯+, $Á>∑Vü‰\qT |ü>∑\>=≥º&É+, eTqTdüàè‹ì
‘ê‘êÿ*ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç+~. ø±˙ Hê{Ïπø ìdüŒèVü≤, ìsêX¯ Ç\“sYº _\T¢ nì n+{≤s¡T. Bì Á|üø±s¡+ uÛ≤s¡rj·T õ˝≤¢
#Ó+~q eTTdæ¢+©>¥ eT‘·ø£˝À¢˝≤\qT ¬s#·Ã>={Ϻ, 1946 Ä>∑düTº y˚TõÁùdº{Ÿ\T, ôdwüHé‡ »&ûç®\T ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT˝À¢
16e ‘˚Bq Á|ü‘·´ø£å #·sê´~q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
‘·‘·Œ¤*‘·+>± Væ≤+<ä÷, eTTdæ¢+ n\»&ÉT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ
j·T÷s√|æj·Tq¢qT $#ê]+#·e#·TÃ. á _\T¢≈£î e´‹πsø£+>±
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì j·T÷s√|æj·TqT¢ yÓTT‘·Ô+ ˇø£f…Æ, rÁe+>±
19. XÊs¡<ë #·≥º+ n+fÒ @$T{Ï?
` 1929 XÊs¡<ë #·≥º+ ˝Ò<ë u≤\´ $yêVü≤ ìs√<Ûäø£ #·≥º+
(#Ó’˝Ÿ¶ e÷´πsJ ¬sÁôdºsTT+{Ÿ 1929 j·÷ø˘º) u≤*ø£\≈£î 14
dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄, u≤\Ts¡≈£î 18 ˝À|ü⁄ $yêVü‰ìï
msTTyéT‡-eT+>∑fi¯–]˝À
53 b˛düTº\T
ñ<√´>±\T
ns¡Ω‘·: m+;;mdt‘√ bÕ≥T dü+ã+~Û‘· $uÛ≤>∑+˝À |”J
<˚X¯eT+‘·{≤ yê´|æ+∫ nH˚ø£eT+~ ne÷j·T≈£î\T ÁbÕD≤\qT Á|ü‹|òüT{Ï+#ês¡T. Ç\“sYº _\T¢ $wüj·T+˝À Ä+π>¢j·TT\T ìùw~Û+∫+~. (m+&û/ m+mdt/ &ûm+/ m+d”ôV≤#Y) ñrÔs¡í‘·. |üì
ã*>=Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï e÷s¡Dø±+&É‘√ $dæ–b˛sTT, ø±+Á¬>dt Á|ü<ä]Ù+∫q C≤‹ yÓ’wüe÷´ìï #·÷dæ uÛ≤s¡rj·TT\T 20. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |üÁ‹ø£ @~?
eT+>∑fi¯–]˝Àì Ä*+&çj·÷ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt
yÓT&çø£˝Ÿ ôdHÓ’‡dt (msTTyéT‡)˝À 53 nqTuÛÑe+ ñ+&Ü*.
<˚X¯ $uÛÑ»q≈£î n+^ø£]+∫+~. 1947 Ä>∑düTº˝À Á_{Ïwt ìyÓ«s¡b˛j·÷s¡T. $<˚obÕ\q ‘·eTì m≥Te+{Ï n<∏äeTdæú‹øÏ ` Ä<ÛäTìø£ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À eTTÁ<äD≤ j·T+Á‘êìï ej·TdüT: 2018, nø√ºãsY 26 Hê{ÏøÏ
kÕs¡«uÛÖeT‘·« ìÁwüÿeTD‘√ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± Ábıô|òdüsY, n&çwüq˝Ÿ Ábıô|òdüsY ‘·~‘·s¡
~>∑C≤]Ã+<√ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î |üP]Ô>± ns¡úeTsTT´+~. Á|üy˚X¯ô|{Ϻ, ‘·<ë«sê Ä<ÛäTìø£ |üÁ‹ø±s¡+>∑+ eè~ΔøÏ <√Vü≤<ä+ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ |ü⁄<äT#˚ä]˝Àì »eVü≤sY˝≤˝Ÿ Ábıô|òdüsY, n&çwüq˝Ÿ Ábıô|òdüsY
uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕúHé\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. 16. Á&Ó’Hé dæ<ëΔ+‘·+ n+fÒ @$T{Ï? #˚dæ+~ Á_{°wüß yêπs. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï |üÁ‹ø£ b˛düTº\≈£î 58 @fi¯ó¢, $T>∑‘ê b˛düTº\≈£î
3. ◊mHédæ ` Vü≤]|üPsY ø±+Á¬>dt düe÷y˚XÊìøÏ mes¡T n<Ûä´ø£å‘· ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt b˛dtº Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ
` uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Ä]úø£+>± @$<Ûä+>± u…+>±˝Ÿ ¬>õ{Ÿ ˝Ò<ë ø√˝Ÿø£‘ê »qs¡˝Ÿ n&É«sYf…Æ»sY (~ yÓT&çø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé n+&é ØôdsYà 50 @fi¯ó¢ $T+#·≈£L&É<äT.
eVæ≤+#ês¡T? <√#·T≈£î+≥THêïs√ nqï $wüj·T+ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± u…+>±˝Ÿ ¬>õ{Ÿ / ø√˝Ÿø£‘ê »qs¡˝Ÿ n&Ó’«»sY). Ç~ 1780˝À m+|æø£: |üs¡‡q˝Ÿ Ç+≥s¡÷«´ Ä<Ûës¡+>±.
` H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt dæ<ëΔ+‘·|üs¡+>± <ë<ëu≤jYT HÍs√J $e]+#ês¡T. á (õ|teTsY) <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘√+~.
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Bì e´ekÕú|ü≈£î&ÉT CÒyéT‡ Ä>∑wüºdt Væ≤ø˘‡ $uÛ≤>±\ yêØ U≤∞\T: Ábıô|òdüsY-11, <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+: ÄHé˝…’Hé˝À.
4. ◊mdtdæ ` @ düe÷y˚X¯+˝À eTTdæ¢+©>¥ ª$&É>={Ϻ.. e<ä*b˛sTT) dæ<ëΔ+‘êH˚ï ªÁ&Ó’Hé dæ<ëΔ+‘·+µ n+{≤s¡T. Bì Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü‘·´ø£å+>± $eT]Ù+∫q+<äT≈£î>±q÷ Á|üuÛÑT‘·«+ <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e]‘˚B: nø√ºãsY 26,
n&çwüq˝Ÿ Ábıô|òdüsY-9, nk˛dæj˚T{Ÿ
(&çyÓ’&é n+&é øÏ«{Ÿ) nH˚ ìHê<ëìï Ç#êÃs¡T? uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ˇø£ dü«j·T+ düeTè~Δ Ä]úø£e´edüú qT+∫ á |üÁ‹ø£qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+~. Ábıô|òdüsY-11, ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY-22. 2018.
` 1944 ` ø£sêN düe÷y˚X¯+˝À e\düyê<ä Ä]úø£e´edüú>± e÷]+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ dü+|ü<äì 21. yÓ÷bÕ¢ ¬s’‘·T\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T m|ü⁄Œ&ÉT »]–+~? |üP]Ô $esê\T : yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&=#·TÃ.
5. 1773 ¬s>∑T´˝Ò{Ï+>¥ #·≥º+ @ >∑es¡ïsY »qs¡˝Ÿ ø±\+˝À $uÛ≤>±\T: »qs¡˝Ÿ yÓT&çdæHé, »qs¡˝Ÿ düs¡®Ø,
Ç+^¢wüßyêfi¯ó¢ Ç+>∑¢+&ÉT≈£î ‘·s¡*+#·T≈£îb˛‘·THêïs¡H˚ ` yÓ÷bÕ¢˝À¢ m≈£îÿeeT+~ ñ‘·Ôs¡ πøs¡fi¯˝Àì nuŸdüºÁ{Ïø˘‡ n+&é ¬>’qø±\J, &Ó+{ÏÁd”º, yÓuŸôd’{Ÿ :
»]–+~? yêdüÔyêìï n+<ä]ø° ‘Ó*j·TCÒdæ, Ä ‘·s¡*+|ü⁄qT eT\u≤s¡T ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q eTTdæ¢+ øö\T<ës¡T¢ |”&çj·÷Á{Ïø˘‡, ÄbòÕÔ˝≤à\J, ámHé{°, &Ós¡à{≤\J, πs&çjÓ÷- www.jipmer.puducherry.gov.in
` yês¡Hé ùV≤dæº+>¥‡ (1773`1785) ì\T|ü⁄#˚j·÷\˙ C≤rj·Tyê<äT\T ø√sês¡T. (ø±HêyéT<ës¡T¢), yÓs¡T+|ü≥qyéT<ës¡T¢ (e´ekÕj·T<ës¡T¢). Ms¡T &Éj·÷>∑ïdædt, ôd’øÏj·÷Á{Ï, Äs√úô|&çø˘‡.
Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$ ç³…´ë-ÍÞ¯]l _Æý‡$¯éÐ]l* §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ CÌê
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl yðl‹ÜP, Ýë„ìS ¨¯]lç³{†MýS, ● VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ B«§éÆý‡…V> ÐéçÜ¢Ðé°MìS VóSsŒæ çœÍ™éË$ Ñyýl$§ýlOÌñæ¯]l
ÆøyŠl ¯]l…ºÆý‡$&1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ, °Ä¶æ*Ð]l$M>Ë$ ^ólç³yýl$™èl$¯]l² ™èlÆ>Ó™èl ï³G‹ÜĶæÊË$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ {ç³{MìSĶæ$¯]l$
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl&34. D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ {´ëÆý‡…ÀçÜ$¢¯é²Æ‡¬. AƇ¬™ól A¿¶æÅÆý‡$¦Ë
sakshieducation@gmail.com ï³G‹ÜĶæÊË$ {ç³Äñæ*f¯éÆý‡¦… çÜ…º…«¨™èl °Ä¶æ*Ð]l$MýS {ç³{MìSĶæ$
● Ð]l$àÆý‡™èl², ¯]lÐ]lÆý‡™èl², Ñ$±Æý‡™èl²
Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… òÙyýl*ÅÌŒæ¯]l$ Ð]l¬…§ýl$V>¯ól {ç³MýSsìæçÜ$¢¯é²Æ‡¬.
çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ 16-10-2018 çßZ§é ´÷…¨¯]l §é§éç³# 50 Mö°² ï³G‹ÜĶæÊË$ òÜò³t…ºÆŠ‡, AMøtºÆŠ‡ÌZÏ
çÜ…çܦÌZÏ AÐ]lM>Ô¶æ… ¯øsìæíœMóSçÙ¯]lϯ]l$ Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ.. òÙyýl*ÅÌŒæ,
● Cç³µsìæMóS °Ä¶æ*Ð]l$MýS {ç³{MìSĶæ$
G…í³MýS {ç³{MìSĶæ$ ÑÐ]lÆ>˯]l$ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ A…
½òßæ^ŒlDGÌŒæ, VðSƇ¬ÌŒæ, òßæ^ŒlHGÌŒæ, IÐøïÜ- ¿êVýS…V> Mö…™èlÐ]l$…¨ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ JMýS º–… §ýl$»êr$ÌZ E…^èl$™èl$¯é²Æ‡¬. Ð]l$ÇMö°² ï³G‹Ü
GÌŒæ, G¯Œlsîæï³ïÜ, KG¯ŒliïÜ Ð]l…sìæ 50 Ð]lÆý‡MýS* ï³G‹Ü- §ýl…V>(sîæÐŒl$Þ) HÆ>µr$^ólÝë¢Æý‡$. JMøP sîæÐŒl$ÌZ òÙyýl*ÅÌŒæ Ñyýl$§ýlË ^ólíܯ]l ç³Ë$ ĶæÊË$ f¯]lÐ]lÇ, íœ{ºÐ]lÇÌZÏ ¯øsìæíœMóSçÙ¯]lϯ]l$
ĶæÊË$ VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ §éÓÆ> G…{sîæ ÌñæÐ]lÌŒæ C…f±ÆŠ‡ I§ýl$ ¯]l$…_ 糨 Ð]l$…¨ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ E…sêÆý‡$. {糆 ï³G‹ÜĶæÊË$ Ñyýl$§ýlË ^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. ï³G‹ÜĶæÊ g껌æÞ
´ù‹Üt˯]l$ ¿¶æÈ¢ ^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. ´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ¯ól Ë„ýSË sîæÐŒl$MýS$ HO§ðl¯é JMýS sêí³MŠS C_a.. çܧýlÆý‡$ ● VóSsŒæMýS$ {í³õ³ÆŠ‡ AÐ]l#™èl$¯]l² ½sñæMŠS
L™éÞíßæMýS$Ë$ VóSsŒæ {í³ç³Æó‡çÙ¯Œl™ø´ër$ BĶæ*
ÐéÇÛMýS Ðól™èl¯]l… A…¨çÜ$¢…yýlr…™ø ï³G‹ÜĶæÊ º–…§ýl…ÌZ° {糆 A¿¶æÅǦ Ð]l*sêÏyéË° MøÆý‡$ ï³G‹ÜĶæÊË ¯øsìæíœMóSçÙ¯]lÏMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l
´ù‹ÜtËMýS$ G…™ø {MóSgŒæ ¯ðlËMö…¨. {ç³çÜ$¢™èl A°Õa™èl ™èl$¯é²Æý‡$. D {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl CÆý‡OÐðl °Ñ$ÚëË ¯]l$… A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ çÜ$Ð]lÆ>~Ð]lM>Ô¶æ… ÑÐ]lÆ>Ë$ Gç³µsìæMýS糚yýl$ ™ðlË$çÜ$Mö° §ýlÆý‡
g껌æ Ð]l*Æð‡PsŒæ ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ HMýS…V> {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS _ Ð]l¬Oò³¹ °Ñ$ÚëË ´ër$ fÆý‡$VýS$™èl$…¨. {糆 RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐéÍÞ E…r$…¨.
çÜ…çܦÌZϯól E§øÅV>Ë ¿¶æÈ¢MìS ¯øsìæíœMóSçÙ¯]l$Ï ÐðlË$Ð]lyýl$- A¿¶æÅǦMìS çÜVýSr$¯]l AƇ¬§ýl$ ¯]l$…_ BÆý‡$ °Ñ$ÚëË
™èl$…yýlr… ½sñæMŠS A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ MýSÍÝ÷^óla A…Ô¶æÐól$! çÜÐ]l$Ķæ$… ËÀçÜ$¢…¨. {V>yýl$ÅÄôæ$sŒæ 800, ÇfÆŠ‡ÓyŠl MóSrWÈÌZ 500 ¯]l$…_ 600 Ð]lÆý‡MýS*
VóSsŒæ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ Cç³µsìæ¯]l$…^ól ï³G‹ÜĶæÊ E§øÅVýSÐól$ {VýS*‹³ sê‹ÜP A…sôæ? Bí³tr*ÅyŠl sñæ‹Üt C¯Œl C…f±Ç…VŠS.. E…sZ…¨. D ÝùPÆý‡$Ï Ý뫨õÜ¢¯ól Ð]l$Í §ýlÔ¶æMýS$
Ë„ýSÅ…V> {í³ç³Æó‡çÙ¯Œl ÝëWõÜ¢... AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l MýSsê‹œ
Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MøÐ]lyýl… ò³§ýlª MýSçÙtÐól$Ò$M>§ýl$ A…r$- ï³G‹ÜĶæÊË °Ä¶æ*Ð]l$MýS {ç³{MìS çÜ…„ìSç³¢…V> VóSsŒæ! VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡™ø IIsîæË$, C…f±Ç…VŠS òܵçÙÌŒæ AÐ]lM>Ô¶æ… ËÀçÜ$¢…¨.
ÑfĶæ$… Ý뫨…^éË…sôæ
¯é²Æý‡$ °ç³#×æ$Ë$. Ķæ$ÌZ AÐ]l$ËÐ]l#™èl$¯]l² Ð]l$Æø çÜÇ G¯ŒlIsîæË$, C™èlÆý‡ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæËÌZ G…sñæMŠSÌZ {ç³ÐólÔ¶æ…

ï³G‹ÜĶæÊ g껌æ
Ð]l$Í §ýlÔ¶æÌZÏ.. Ð]l$Æð‡¯ø² Mö™èl¢ Ñ«§é¯]l….. {VýS*‹³ sê‹ÜP ´÷…§ö^èl$a. ©…™ø´ër$ VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡™ø MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ Ð]l$Í §ýlÔ¶æÌZ °Æý‡Óíßæ…^ól {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl/{VýS*‹³
(isîæ)! {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl º§ýl$Ë$ sê‹ÜP, ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅËÌZ ÑfĶæ$…
ï³G‹ÜĶæÊË$.. ¯ólÆý‡$V> VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡™ø¯ól °Ä¶æ*- isîæ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯é²Æý‡$. {VýS*‹³ B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ° ç³¼ÏMŠS òÜM>tÆŠ‡ ĶæÊ°rÏ (ï³G‹ÜĶæÊ)ÌZÏ Ý뫨…^éË…sôæ.. L™éÞíßæMýS A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ çÜ»ñæjMŠSt

VóSsŒæ!
Ð]l$M>˯]l$ QÆ>Æý‡$ ^ólĶæ$yýl… Ìôæ§ýl$. Ððl¬§ýlr §ýlÆý‡RêçÜ$¢ sê‹ÜP A…sôæ.. JMýS ÐéçÜ¢Ð]l E§øÅVýS… Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯ól AÐ]lM>Ô¶æ… OòÜ™èl… ËÀÝù¢…¨. {V>yýl$ÅÄôæ$sŒæ ç³Çgêq¯]l…™ø´ër$, çÜÐ]l$M>ί]l ç³Ç×êÐ]l*Ë$, Ýë
^ólçÜ$MýS$¯]l² A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ B«§éÆý‡…V> ÚëÆŠ‡t- çÜÐ]l$çÜů]l$ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë Ð]l¬… Ð]l*hMýS ç³Çíܦ™èl$˯]l$ {糿êÑ™èl… ^ólçÜ$¢¯]l² ¯é¯Œl&
Í‹Üt ^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. ™èlÆ>Ó† §ýlÔ¶æÌZ {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl/- §ýl$…_ ç³ÇÚëPÆý‡… MýS¯]l$MøP C…f±ÆŠ‡Þ, {sñ敱 C…f±ÆŠ‡Þ Ð]l…sìæ G…{sîæ ÌñæÐ]lÌŒæ ´ù‹ÜtË ¿¶æÈ¢MìS ç³Ë$ sñæMìS²MýSÌŒæ A…Ô>ËOò³¯é AÐ]lV>çßæ¯]l ò³…^èl$MøÐéÍ.

@
{VýS*‹³ sê‹ÜP, ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ °Æý‡Óíßæ- Ð]l$° çÜ*_Ýë¢Æý‡$. isîæ sêí³ ï³G‹ÜĶæÊË$ òÙyýl*ÅÌŒæ Ñyýl$§ýlË ^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. Ð]l¯Œl ÚësŒæ.. r$ ºÆŠ‡zÞ {VýS*‹³ sê‹ÜPÌZ ÑfĶæ$… MøçÜ… çÜ»ñæjMŠSt ¯éÌñæyŠlj¯]l$
çÜ$¢¯é²Æ‡¬. ™èl$¨ gê¼™é QÆ>Æý‡$ÌZ ÒsìæMìS °Æó‡ªÕ™èl MŠSÞ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë MøÆŠ‡ çÜ»ñæjMŠStMýS$ A¯]l²r$Ï! JMóS ç³È„ýS VóSsŒæ™ø.. Ar$ sꋳ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÞÌZ G…sñæMŠS, Cr$ ÐéçÜ¢Ð]l ç³°Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ A¯]lÓƇ¬…^èl$MýS$¯ól
ÐðlƇ¬sôæi CçÜ$¢¯é²Æ‡¬. AÌê VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡™ø´ër$ çÜ…º…«¨…_¯]lÐól E…r$¯é² O¯ðlç³#×êÅË$ ò³…´÷…¨…^èl$MøÐéÍ. VóSsŒæ {í³ç³Æó‡çÙ¯Œl
Ð]l$ͧýlÔ¶æÌZ¯]l* {糆¿¶æ ^èl*í³¯]l ÐéÇMìS °Ä¶æ*Ð]l$M>Ë$ Ƈ¬. Òsìæ° MýS*yé A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ï³G‹ÜĶæÊÌZÏ E§øÅVýS…... CÌê Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë {ç³Äñæ*f¯éË$ ÝëWçÜ$¢¯]l²ç³šyól ™éÐ]l¬ ^èl§ýl$Ð]l#™èl$¯]l² A…Ô>Ë
QÆ>Æý‡$ ^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. º–…§éË$V> HÆý‡µyìl ç³ÇçÙPÇ… ´÷…§ö^èl$a!! 2019 VóSsŒæ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ {ç³{MìSĶæ$ CsîæÐ]lÌôæ Ð]l¬WíÜ…¨. ç³Æý‡…V> CÌê…sìæ §ýl–MýSµ£ýl…™ø {´ëMîSt‹Ü ^ólõÜ¢ Æð‡…yýl$
^éÍÞ E…r$…¨. B¯ŒlOÌñ毌l ç³È„ýSË$ íœ{ºÐ]lÇ 2Ð]l ™ól© ¯]l$…_ {´ëÆý‡…¿¶æ… M>¯]l$¯é²Æ‡¬. Æý‡M>Ë$V> Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…¨. CsîæÐ]lË M>Ë…ÌZ
VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡MýS$ 75 Ô>™èl… ÐðlƇ¬sôæi VóSsŒæÌZ Aí³ÏMóSçÙ¯Œl KÇÄñæ$…sñæyŠl {ç³Ô¶æ²Ë Ô>™èl…
A«¨MýSÔ>™èl… ï³G‹ÜĶæÊË$ VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡MýS$ 75
ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ D ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ.. ï³G‹ÜĶæÊÌZÏ VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ B«§éÆý‡…V> ò³Æý‡$VýS$™ø…¨.
Ô>™èl… ÐðlƇ¬sôæi; ™èlÆ>Ó™èl §ýlÔ¶æÌZ °Æý‡Óíßæ…^ól {VýS*‹³ {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl Ìôæ§é {VýS*‹³ °Ä¶æ*Ð]l$MýS {ç³{MìSĶæ$.. VóSsŒæÌZ ÑfĶæ$… ò³Æý‡$VýS$™èl$¯]l² MýSsê‹œ G…í³OMðS™ól.. Æý‡*.Ë„ýSÌZϯól
yìlçÜPçÙ¯Œl Ìôæ§é {VýS*‹³ sê‹ÜPËMýS$ VýSÇçÙt…V> 糨 sê‹ÜPÌZ ÑfĶæ$… Ý뫨…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ Ýë« ¨ …^è l yé°Mì S Ð] l *Æ>Y Ë$ Ayýl$VýS$™èl$¯é²Æý‡$. ©…™ø´ër$
Ô>™èl…; ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅMýS$ 糨õßæ¯]l$ Ô>™èl… _Ð]lÆý‡V> G§ýl$ÆøPÐéÍÞ¯]l {ç³{MìSĶæ$.. A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ CçÙtOÐðl$¯]l çÜ»ñæjMŠSt.. A¨ ï³G‹ÜĶæÊË$ Ð]l$Í §ýlÔ¶æ G…í³MýS {ç³{MìSĶæ$MýS$ ï³G‹ÜĶæÊ °Ä¶æ*Ð]l$M>Ë$ QÆ>Æý‡$ ^ólçÜ$MýS$¯]l²
^ö糚¯]l ÐðlƇ¬sôæi CçÜ$¢¯é²Æ‡¬. Ð]l$ÇMö°² ï³G‹Ü- ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…rÆý‡*ÓÅ. A¿¶æÅǦ Ð]lÅMìS¢VýS™èl ¯ólç³£ýlÅ…, ™ð l Ë$ç Ü $Mý S $…§é…... ™éÐ]l¬ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$¯]l² ´ù‹ÜtMýS$ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ G…í³MýS ^ólõÜ…§ýl$MýS$ °ÇªçÙt VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡¯]l$ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ {´ëÆý‡…¿¶æ…ÌZ¯ól Æý‡*.12 Ë„ýSË ¯]l$…_
ĶæÊË$ VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡MýS$ 60 Ô>™èl… ¯]l$…_ 65 Ô>™èl… sñæMìS²MýSÌŒæ ¯éÌñæyŠlj˯]l$ ç³ÇÖÍ…^ól Ñ«§lý …V> GÌê Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…¨? A¯ól {ç³Ô¶æ²Ë$ MýSsê‹œV> °Æý‡Æ~ ‡¬çÜ$¢¯é²Æ‡¬. A…§ýl$»êr$ÌZ E¯]l² Æý‡*.18 Ë„ýSË ÐéÇÛMSý Ðól™èl¯]l… ´÷…§ól ÒË$…¨. Mö°²
ÐðlƇ¬sôæi CçÜ*¢.. Ñ$VýS™é Ððl¬™é¢°² iyîl/ï³IËMýS$ C…rÆý‡*ÓÅÌZ {ç³Ô¶æ²Ë$ Ayýl$VýS$™éÆý‡$. ½sñæMŠSÌZ OòÜ™èl… AyìlVóS AÐ]lM>Ô¶æÐ]l¬…¨. ÒsìæMìS A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ RêäË$.. Ð]l_a¯]l §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë B«§éÆý‡…V> D ï³G‹ÜĶæÊË$.. çÜÈÓ‹Ü »ê…yŠl °º…«§ýl¯]l Ñ«§é¯é°²
MóSsêƇ¬çÜ$¢¯é²Æ‡¬. ^ólíܯ]l {´ëgñæMŠSt Ð]lÆŠ‡PÞ, Ñ$±{´ëgñæMŠStÞ, C…rÆŠ‡²íÙ‹³Þ Bí³tr*ÅyŠl, çÜ…™èl–í³¢MýSÆý‡…V> çÜÐ]l*«§é¯éË$ CõÜ¢l.. A…™èlMýS$ MýSsê‹œ¯]l$ °Æý‡~Ƈ¬çÜ$¢¯é²Æ‡¬. VýS™èl Æð‡…yólâ¶æ$ÏV> AÐ]l$Ë$ ^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. A…sôæ.. °Ä¶æ*Ð]l$MýS… QÆ>OÆð‡¯]l
Ð]l…sìæ ÐésìæÐ]lËÏ çܧýlÆý‡$ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ ËÀ…_¯]l Bsìær*ÅyŠl MýS*yé ç³ÇÖÍÝë¢Æý‡$. §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$¯]l² Ð]l¬…§ýl$ §ýlÔ¶æÌZÏ ´÷…¨¯]l ÐðlƇ¬sôæi°, ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ ï³G‹ÜĶæÊ L™éÞíßæMýS$Ë çÜ…QÅ ò³Æý‡$VýS$™ø…¨. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ MýS_a™èl…V> °ÇªçÙt M>Ë… ´ër$ çÜ…çܦÌZ
{VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl O¯ðl³ç #×êÅË$..JMýS çÜÐ]l$çÜÅMýS$ ËÀ…_¯]l ç³ÇÚëPÆý‡… E§øÅVýS… ç³rÏ, çÜ…çܦ ç³rÏ E¯]l² BçÜMìS¢.. A…§ýl$MýS$ C…rÆý‡*ÓÅ ÐðlƇ¬sôæi° {MøyîlMýSÇ…_ ™èl$¨ ©°MìS A¯]l$VýS$×æ…V>¯ól VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ MýSsê‹œ MýS*yé ç³°^ólÝë¢Ð]l$° A…XM>Æý‡ ç³{™èl… CÐéÓÍ. D Ð]lÅÐ]l«¨
Ð]l$Í §ýlÔ¶æÌZ °Æý‡Óíßæ…^ól {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯ŒlÌZ VýS$Ç…_ ™ðlË$çÜ$MýS$¯ól {ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÝë¢Æý‡$. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë M>Æý‡×æ….. ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ Ë„>ÅË$.. Ð]l…sìæ {ç³Ô¶æ²Ë$ gê¼™éÌZ õ³Æý‡$ QÆ>Æý‡$ ^ólÝë¢Æ‡ý $. ò³Æý‡$VýS$™èl* Ð]lÝù¢…¨. f¯]lÆý‡ÌŒæ MóSrWÈÌZ 750 ¯]l$…_ Æð‡…yólâ¶æÏ ¯]l$…_ Ð]lÊyólâ¶æÏ Ð]lÆý‡MýS$ E…sZ…¨.

VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ B«§éÆý‡…V> °Ä¶æ*Ð]l$MýS… ^ólç³sôæt


ï³G‹ÜĶæÊÌZÏ Mö°² ï³G‹ÜĶæÊË$ Cç³µsìæMóS
¯øsìæíœMóSçÙ¯]l$Ï Æð‡yîl MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œl, íÜÑÌŒæ C…f±Ç…VŠS Ñ¿êV>ÌZÏ
GWjMýS*ÅsìæÐŒl {sñ敱Ë$.
¯øsìæíœMóSçÙ¯]l$Ï Ñyýl$§ýlË ^ólÔ>Ƈ¬. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ Òsìæ ❖ MðSÑ$MýSÌŒæ Ñ¿êVýS… L™éÞíßæMýS$ËMýS$ MðSÑ$MýSÌŒæ, G¯Œlsîæï³ïÜ ❖ Ðól™èl¯]l…: Ððl¬§ýlsìæ Hyé¨ Õ„ýS×æ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ
G…í³MýS {ç³{MìSĶæ$, §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l… ™ðlË$çÜ$- ò³{sZ MðSÑ$MýSÌŒæ, ò³{sZÍĶæ$… ÇOòœ°…VŠS A…yŠl (¯ólçÙ¯]lÌŒæ £ýlÆý‡ÃÌŒæ ç³Ð]lÆŠ‡ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl) ¯ðlËMýS$ Æý‡*.35 ÐólË$ ™èlÆ>Ó™èl ¯ðlËMýS$ Æý‡*.60 ÐólË
MøÐ]lyýl… Ðól$Ë$. ò³{sZ MðSÑ$MýSÌŒæ, ò³{sZÍĶæ$… ÇOòœ°…VŠS {»ê…^Œl ❖ ´ù‹ÜtË ÑÐ]lÆ>Ë$: GË{MìStMýSÌŒæ, Ððl$M>°MýSÌŒæ, OÐðl$°… »ôæÜí MŠS õ³, C™èlÆý‡ AËÐðl¯]l$ÞË$.
❖ VóSsŒæ&2019 §éÓÆ> ï³G‹ÜĶæÊ g껌æÞ.. ™égê ËÌZ 60 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl. VŠS, GË{M>t°MŠSÞ, C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæÙç ¯Œl Ñ¿êV>ÌZÏ ❖ RêäË çÜ…QÅ: 200
¯øsìæíœMóSçÙ¯]l$Ï: ❖ íÜÑÌŒæ L™éÞíßæMýS$Ë$ íÜÑÌŒæ C…f±Ç…VŠSÌZ 60 GWjMýS*ÅsìæÐŒl {sñ敱 C…f±Æý‡$Ï ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ _Ð]lÇ ™ól©: H{í³ÌŒæ 30, 2019
Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø E¡¢Æý‡~™èl. ❖ Ðól™èl¯]l {Ôóæ×ìæ: Æý‡*. 24,900&Æý‡*.50,500 (¯ðlËMýS$) ❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl {»ê…^ŒlË™ø 60 Ô>™èl…
VðSƇ¬ÌŒæ (V>Å‹Ü A£éÇsîæ
❖ Ð]lÄñæ*ç³ÇÑ$†: f¯]lÐ]lÇ30, 2019 ¯ésìæMìS ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ™ól©Ë$: f¯]lÐ]lÇ 10, 2019 & f¯]lÐ]lÇ º…«¨™èl õ³ç³Æý‡ÏÌZ VóSsŒæ E¡¢Æý‡~™èl. Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl. A§ól Ñ«§ýl…V>
B‹œ C…yìlĶæ* ÍÑ$sñæyŠl) VýSÇçÙt…V> 25Hâ¶æ$Ï. ÇfÆŠ‡ÓyŠl MóSrWÈ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ 31, 2019 ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: f¯]lÐ]lÇ 1, 2019 ¯ésìæMìS 30 çÜ…º…«¨™èl õ³ç³Æý‡ÏÌZ VóSsŒæ E¡¢Æý‡~™èl.
❖ ´ù‹ÜtË ÑÐ]lÆ>Ë$: MðSÑ$MýSÌŒæ, C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl, MðSÑ$MýSÌŒæ Ñ¿êV>ÌZÏ {V>yýl$Å °º…«§lý ¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ çÜyýlÍ…ç³#. ❖ AÆý‡á™èl: GË{MìStMýSÌŒæ C…f±Ç…VŠS, Ððl$M>°MýSÌŒæ C…f Hâ¶æ$Ï ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ™ól©Ë$: f¯]lÐ]lÇ/íœ{ºÐ]lÇ 2019.
Ñ¿êV>ÌZÏ GWjMýS*ÅsìæÐŒl {sñ敱Ë$. Äôæ$sŒæ C…f±ÆŠ‡Þ. ❖ ÐéÇÛMýS Ðól™èl¯]l…: Æý‡*.17 ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ë¿¶æÅ™èl: f¯]lÐ]lÇ 15, 2019 & ±Ç…VŠS, OÐðl$°…VŠS C…f±Ç…VŠS, C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæÙç ¯Œl ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.ongcindia.com ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: H{í³ÌŒæ 18, 2019 ¯ésìæMìS
❖ Ðól™èl¯]l {Ôóæ×ìæ: Æý‡*.60ÐólË$&Æý‡*.1,80,000(¯ðlËMýS$ Ë„ýSË$. ❖ AÆý‡á™èl: A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ ™éÐ]l¬ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ œí {ºÐ]lÇ 15, 2019 ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: C…f±Ç…VŠS, GË{M>t°MŠS C…f±Ç…VŠS {»ê…^Œl 26Hâ¶æ$Ï. ÇfÆŠ‡ÓyŠl MóSrVýSÈ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$
»ôæíÜMŠSõ³, yîlH, òßæ^ŒlBÆŠ‡H ™èl¨™èlÆý‡ AËÐðl¯ŒlÞË$ ^ólĶæ$§ýlË$aMýS$¯]l² Ñ¿êV>ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l hindustanpetroleum.com/hpcareers/c Ë™ø 65 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS E¡¢Æý‡™~ lè . ç³Ð]lÆŠ‡{WyŠl M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl B‹œ C…yìlĶæ* ÍÑ$sñæyŠl °º…«§ýl¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ çÜyýlÍ…ç³# E…r$…¨.
MýSÍí³) {»ê…^ŒlËÌZ 65 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS urrent_openings VóSsŒæÌZ DD, G…D, G…G¯Œl, IG¯Œl, DïÜ ❖ ´ù‹ÜtË ÑÐ]lÆ>Ë$: GË{MìSMt ýSÌŒæ, GË{M>t°MŠSÞ, íÜÑÌŒæ ❖ VýSÐ]l$°MýS: ç³NÇ¢ Ýë¦Æ‡¬ ¯øsìæœ í MóSçÙ¯Œl Ð]l$Æø 糨
❖ AÆý‡á™èl: MðSÑ$MýSÌŒæ C…f±Ç…VŠS {sñ敱 L™éÞíßæMýS$Ë$ E¡¢Æý‡~™èl. A§ólÑ«§ýl…V> VóSsŒæÌZ ïÜòßæ^Œl, ïÜD, õ³ç³Æý‡ÏÌZ E¡¢Æý‡~™èl. C…f±Ç…VŠS Ñ¿êV>ÌZÏ GWjMýS*ÅsìæÐŒl {sñ敱Ë$. ÆøkÌZÏ ÐðlË$Ð]lyýl¯]l$…¨.
½G‹ÜG¯ŒlGÌŒæ
MðSÑ$MýSÌŒæ, ò³{sZ MðSÑ$MýSÌŒæ, MðSÑ$MýSÌŒæ sñæM>²Ëi, DD, IG¯Œl, G…D õ³ç³Æý‡ÏÌZ E¡¢Æý‡~™èl. ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: f¯]lÐ]lÇ 31, 2019 ¯ésìæMìS ❖ Ðól™èl¯]l {Ôóæ×ìæ: Æý‡*. 60 ÐólË$& Æý‡*.1,80,000 ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:
ò³{sZMðSÑ$MýSÌŒæ sñæM>²Ëi {»ê…^ŒlË™ø 65 Ô>™èl… ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: f¯]lÐ]lÇ 30, 2019 ¯ésìæMìS ❖ ¿¶æÈ¢ ^ólõÜ ´ù‹ÜtË$: þ°Ä¶æ$ÆŠ‡ sñæÍMýS… BïœçÜÆŠ‡ 27Hâ¶æ$Ï. ÇfÆŠ‡ÓyŠl MóSrWÈ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ (¯ðlËMýS$) ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ™ól©Ë$: f¯]lÐ]lÇ 15, 2019 www.npcilcareers.co.in
Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl. 26Hâ¶æ$Ï ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ™ól©Ë$: f¯]lÐ]lÇ 4 2019 & ❖ ´ù‹ÜtË çÜ…QÅ: 2, 510 °º…«§lý ¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ çÜyýlÍ…ç³#. & œí {ºÐ]lÇ 15, 2019 ❖ AÆý‡á™èl: GË{MìStMýSÌŒæ,
❖ C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl C…f±Ç…VŠS {sñ敱 íœ{ºÐ]lÇ 10, 2019 ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ {´ëÆý‡…¿¶æ…: Ð]l*Ça 2019 Ððl¬§ýlsìæ ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: GË{M>t°MŠSÞ, íÜÑÌŒæ {»ê…^ŒlË™ø 65 Ô>™èl… ÉìlÎÏ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ A£éÇsîæ:
A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl/ C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæçÙ ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://www.iocl. ÐéÆý‡… ❖ ѧéÅÆý‡á™èl:sñæÍMýS…/GË{M>t°MŠSÞ/ Æó‡yìl https://www.ntpc.co.in Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl. VóSsŒæÌZ DD, ❖ ¿¶æÈ¢ ^ólõÜ ´ù‹ÜtË$: Ððl$M>°MýSÌŒæ, íÜÑÌŒæ, GË{MìStMýSÌŒæ
¯Œl A…yŠl MýS…{sZÌŒæ/GË{M>t°MŠSÞ A…yŠl C¯Œl{çÜ$t com/PeopleCareers/job.aspx Äñæ*/MýS…ç³NÅrÆŠ‡/GË{MìStMýSÌŒæ/C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl KG¯ŒliïÜ DïÜ, Üï D õ³ç³Æý‡ÏÌZ E¡¢Æý‡~™èl. Ñ¿êV>ÌZÏ AíÜòÜt…sŒæ GWjMýS*ÅsìæÐŒl C…f±ÆŠ‡Þ
Ððl$…sôæçÙ¯Œl/GË{M>t°MŠSÞ/GË{MìStMýSÌŒæ A…yŠl GË{M>t sñæM>²Ëi/ C¯Œl {çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl C…f±Ç…VŠSÌZ ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: yìlòÜ…ºÆŠ‡ 31, 2018 ¯ésìæMìS ❖ Ðól™èl¯]l {Ôóæ×ìæ: Æý‡*. 56,100&Æý‡*. 1,77,500
íßæ…§ýl$Ý릯Œl ò³{sZÍĶæ$… M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl ÍÑ$sñæyŠl
°MŠSÞ {»ê…^ŒlË™ø 65 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS ½sñæMŠS Ìôæ§é GÐðl$ÃïÜÞ(GË{M>t°MŠSÞ/MýS…ç³NÅrÆŠ‡ BƇ¬ÌŒæ A…yŠl ¯ól^èl$Æý‡ÌŒæ V>Å‹Ü M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl 28Hâ¶æ$Ï. ÇfÆŠ‡ÓyŠl MóSrWÈ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ™ól©Ë$: f¯]lÐ]lÇ 1 & œ í {ºÐ]lÇ 15,
E¡¢Æý‡~™èl. ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: Ð]l*Ça 13, 2019 ❖ ´ù‹ÜtË ÑÐ]lÆ>Ë$: Ððl$M>°MýSÌŒæ, MðSÑ$MýSÌŒæ, íÜÑÌŒæ OòܯŒlÞ) E¡¢Æý‡~™èl. ❖ AÆý‡á™èl Ý뫨…^éÍÞ¯]l VóSsŒæ (KG¯ŒliïÜ) §é§éç³# 21 Ñ¿êV>ÌZÏ AíÜòÜt…sŒæ °º…«§ýl¯]lË {ç³M>Æý‡… çÜyýlÍ…ç³#. 2019
¯ésìæMìS 28 Hâ¶æ$Ï. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ë¿¶æÅ™èl: íœ{ºÐ]lÇ Ñ¿êV>ÌZÏ BïœçÜÆý‡$Ï. õ³ç³Æý‡$Ï: ïÜG‹Ü/ DïÜ/DD/ IG¯Œl GWjMýS*ÅsìæÐŒl C…f±ÆŠ‡ ´ù‹ÜtËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: ❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl {»ê…^ŒlË™ø ½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl.
12, 2019&Ð]l*Ça 13, 2019. ❖ ÐéÇÛMýS Ðól™èl¯]l…: Æý‡*.16.7 Ë„ýSË$&Æý‡*.18 Ë„ýSË$. ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: f¯]lÐ]lÇ 31, 2019 ¯ésìæMìS òÙyýl*ÅÌŒæ Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. www.powergridindia.com Òsìæ™ø´ër$ VóSsŒæÌZ G…D/G…sîæ/ DD
❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.gailonline.com ❖ AÆý‡á™èl: Ððl$M>°MýSÌŒæ BïœçÜÆŠ‡ L™éÞíßæMýS$Ë$ VýSÇçÙt…V> 30 Hâ¶æ$Ï. ÇfÆŠ‡ÓyŠl MóSrWÈ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ ❖ Ðól™èl¯]l…: Æý‡*. 60 ÐólË$&Æý‡*.1,80,000 (¯ðlËMýS$) õ³ç³Æý‡ÏÌZ E¡¢Æý‡~™èl.
Ððl$M>°MýSÌŒæ, Ððl$M>°MýSÌŒæ A…yŠl {´÷yýlMýSÛ¯Œl °º…«§lý ¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ çÜyýlÍ…ç³#. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ë¿¶æÅ™èl: Ð]l*Ça/H{í³ÌŒæ 2019
¯]l*ÅMìSÏĶæ$ÆŠ‡ ç³Ð]lÆŠ‡ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl B‹œ C…yìlĶæ* ❖ Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: f¯]lÐ]lÇ 1 ¯ésìæMìS 30 Hâ¶æ$Ï
C…yìlĶæ$¯Œl BƇ¬ÌŒæ M>ÆöµÆó‡çÙ¯Œl C…f±Ç…VŠSÌZ 60 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø ½sñæMŠS ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: ❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl {»ê…^ŒlË™ø ½sñæMŠSÌZ 60 ❖ ´ù‹‹ÜtË ÑÐ]lÆ>Ë$: Ððl$M>°MýSÌŒæ, GË{MìStMýSÌŒæ, ❖ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: https://dda.org.in/
❖ ´ù‹ÜtË ÑÐ]lÆ>Ë$: íÜÑÌŒæ, Ððl$M>°MýSÌŒæ, GË{MìStMýSÌŒæ E¡¢Æý‡~™èl. VóSsŒæÌZ G…D õ³ç³ÆŠ‡ÌZ E¡¢Æý‡~™èl. https://www.externalbsnlexam.com/ Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø E¡¢Æý‡~™èl. A§ólÑ«§ýl…V> çÜ… C¯Œl{çÜ$tÐðl$…sôæçÙ¯Œl, MðSÑ$MýSÌŒæ, GË{M>t°MŠSÞ A…yŠl ddaweb/index.aspx

ï³òßæ^Œlyîl {ç³ÐólÔ>Ë$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ »ZÆŠ‡z B‹œ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl(G¯Œl½H).. çßæĶæ$ÅÆŠ‡ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl ÌñæDz…VŠS O¯ðlç³#×êÅÌôæ {´ëÐ]l*×ìæMýS… B‡ §ólÔ>ÌZÏ Gç³µsìæ¯]l$…^ø
¯ólçÙ¯]lÌŒæ AòÜ‹ÜÐðl$…sŒæ A…yŠl A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Mú°ÞÌŒæ
Ð]lÆý‡…VýSÌŒæ&°sŒæÌZ (¯éÅMŠS).. D Æð‡…yýl* Ð]l*{™èlÐól$ §ólÔ¶æ…ÌZ E¯]l²™èl {ç³çÜ$¢™èl… C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæËMýS$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl C^óla…-
§ýl$MýS$ çܧýlÆý‡$ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæËÌZ° A°² A…Ô>Ë$
ºçßæ$â¶æ Ð]lÅÐ]lçÜ¦Ë A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Ñ«§é¯]l…..
Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ…ÌZ CsîæÐ]lÌôæ ™ðlÆý‡Oò³MìS Ð]l_a…¨. M>°
ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$Ë$ ѧéÅ çÜ…çܦËMýS$, AÑ °Æý‡Óíßæ…^ól MøÆý‡$ÞËMýS$
VýS$Ç¢…ç³# C^óla Hgñæ±ÞË$!! C糚yýl$.. D Æð‡…yìl…sìæ ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²Æý‡$. ¯éÅMŠS §é§éç³# 80A…Ô>Ë$- CÌê…sìæ Ñ«§é¯]l…lC™èlÆý‡ §ólÔ>ÌZÏ Gç³µsìæ
Ð]lÆý‡…VýSÌŒæÌZ° ¯ólÙç ¯]lÌŒæ C¯ŒlÜí tr*ÅsŒæ B‹œ (C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÌZ° çܧýl$´ëĶæ*ËMýS$ çÜ…º…«¨…_) ¯]l$…^ø Mö¯]lÝëVýS$™ø…¨. E§éçßæÆý‡×æMýS$ AÐðl$Ç
sñæM>²Ëi (°sŒæ) yìlòÜ…ºÆŠ‡&2018 òÜçÙ¯ŒlMýS$ MìS ™øyýl$ Ð]l$ÇMö°² çÜ…çܦË$ ™ðlÆý‡Oò³MìS {´ëÐ]l*×ìæMýS…V> ¡çÜ$MýS$° {VóSyìl…VŠS CÝù¢…¨. AƇ¬™ól M>¯ól ç³ÇVýS×æ¯]lÌZMìS ¡çÜ$MýS$…sôæ.. Mú°ÞÌŒæ B‹œ
V>¯]l$ çœ#ÌŒæ OsñæÐŒl$, ´ëÆŠ‡t OsñæÐŒl$ ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V> Æ>¯]l$¯é²Ä¶æ*..! Ð]l¬QÅ…V> Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ sîæ_…VŠS&ÌñæDz…VŠS {´ëÐ]l*×ìæMýS… ç³Æý‡…V> çÜOÆð‡¯]l ç³ÇÖ- çßæĶæ$ÅÆŠ‡ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl, AÝùíÜ
Ð]l¬ÌZÏ {ç³ÐólÔ>ËMýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. MøÆý‡$ÞË$, C…f±Ç…VŠS ѧýlů]l$ A…¨…^èl…yýl… ˯]l fÆý‡VýSyýl… Ìôæ§ýl¯ól AÀ{´ëĶæ$… Ð]lÅMýSТ ]l$Ð]l#™ø…¨. Äôæ$çÙ¯Œl B‹œ AyéÓ¯ŒlÞyŠl M>ÌôæhÄôæ$sŒæ çÜ*PÌŒæÞ
❖ Ñ¿êV>Ë$: íÜÑÌŒæ C…f±Ç…VŠS, GË[MìStMýSÌŒæ ÌZ õ³Æý‡$V>…_¯]l IIG…Ë$, IIsîæË$ A{MìSyìlsôæçÙ ©°² §ýl–íÙtÌZ ò³r$tMö° CMýSOò³ ÌñæDz…VŠS {´ëÐ]l*×ìæ- B‹œ ¼h¯ðlÜ‹ Ð]l…sìæ Üç …çÜ˦ $ Üç à ³ç §ýl$Ë
C…f±Ç…VŠS, Ððl$M>°MýSÌŒæ C…f±Ç…VŠS, GË ¯Œl Hgñæ±ÞË$V> çÜÇMö™èl¢ ´ë{™èl ´ùíÙ…^èl¯]l$¯é² M>ËMýS$ A™èlÅ…™èl {´ë«§é¯]lÅ… C^ólaÌê VýS$Ç¢…ç³# {ç³{MìS- çÜ…QÅÌZ Üç …çܦË$ {´ë…™éË ÐéÈV>.. AÐðl$Ç
[M>t°MŠSÞ A…yŠl MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯ŒlÞ C…f±Ç…VŠS, Ķæ$ ^ólç³rt¯]l$¯]l²r$Ï G…òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl çܵçÙt… ^ólíÜ…¨. M> E¯]l²™èl ѧéÅ Ô>Q A¯]l$Ð]l$†™ø C¯ŒlÜí tr*Å
Ððl$rËÇjMýSÌŒæ A…yŠl Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæÞ C…f Ķæ*? D {糆Úët™èlÃMýS C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË$.. C™èlÆý‡ {´ëÐ]l*×ìæM>Ë$.. Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*Ë$, Ð]lçÜ- sŒæËMýS$ VýS$Ç¢…ç³# CçÜ$¢¯é²Æ‡¬. ĶæÊMóSÌZ¯]l*
±Ç…VŠS, MðSÑ$MýSÌŒæ C…f±Ç…VŠS, MýS…ç³NÅrÆŠ‡ §ólÔ¶æ…ÌZ° E¯]l²™èl ѧéÅ çÜ…çÜ¦Ë {ç³Ð]l*×ê˯]l$ † Ð]l…sìæ Ðésìæ° C¯ŒlíÜr t *ÅsŒæË$ ™èlÐ]l$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ §éÓ M>ÓÍsîæ AçÙ*ÅÆð‡¯ŒlÞ Hgñæ±Þ çœÆŠ‡ çßæĶæ$ÅÆŠ‡
OòܯŒlÞ A…yŠl C…f±Ç…VŠS, ºÄñæ* sñæM>²Ëi, ç³ÇÖÍ…_ VýS$Ç¢…ç³# CÐ]lÓ¯]l$¯é²Ä¶æ*?! A…sôæ.. Æ> B¯ŒlOÌñ毌lÌZ ´÷…§ýl$ç³ÇõÜ¢ çÜÇ´ù™èl$…¨. Gyýl$ÅMóSÙç ¯Œl, {¼sìæÙ‹ A{MìSyìlsôæÙç ¯Œl Mú°ÞÌŒæ,
Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ, íœhMŠSÞ, MðSÑ$[ïÜt, çßæ$Å-
Ð]l*°sîæ‹Ü A…yŠl ÝùçÙÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü, çÜ*PÌŒæ B‹œ
Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ. ❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl Ñ¿êV>
AÐ]l#¯]l¯ól çÜÐ]l*«§é¯]l… Ñ°í³Ýù¢…¨!! D
¯ólç³£ýlÅ…ÌZ... ĶæÊiïÜ ™égê {糆´ë§ýl¯]lË$..
IIsîæË$, IIG…Ë A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl™ø {ç³Äñæ*f¯éË
E¯]l²™èl ѧéÅ çÜ…çܦËMýS$... IIsîæË$, IIG…ËMýS$ A…§ýl$MóS!
ѧéÅ çÜ…çܦËMýS$ VýS$Ç¢…ç³#°^óla {ç³{MìSĶæ$ÌZ
C…f±Ç…VŠS Mú°ÞÌŒæ Ð]l…sìæ çÜ…çܦË$ {糿¶æ$™èlÓ
A¯]l$Ð]l$†™ø C¯ŒlíÜr t *ÅsŒæËMýS$ VýS$Ç¢…³ç # C^óla
Hgñæ±ÞË$V> Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢¯é²Æ‡¬.
ÌZÏ »êÅ_ËÆŠ‡Þ/ Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ yìl{X, VóSsŒæ/ĶæÊ Ð]l¬…§ýl$V> IIsîæË$, IIG…ËMýS$ òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl {´ë«§é-
iïÜ/ ïÜG‹ÜI BÆŠ‡/C¯ŒlòÜ•µÆŠ‡/ ¯ðlsŒæ™ø ´ër$
G…íœÌŒæ E¡¢Æý‡~™èl.
❖ G…í³MýS: Æ>™èl ç³È„ýS/ C…rÆý‡*ÓÅ B«§éÆý‡…V>.
❖ Æ>™èlç³È„ýS/ C…r Æý‡*ÓÅ ™ól©: 2018, ¯]lÐ]l…
ºÆŠ‡ 12 ¯]l$…_ 16 Ð]lÆý‡MýS$.
VýS$Ç…_ ™ðlË$çÜ$MýS$…§é…....
§ólÔ¶æ…ÌZ ¿êÈ çÜ…QÅÌZ HÆ>µOsñæ¯]l E¯]l²™èl
ѧéÅ çÜ…çܦËMýS$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl MøçÜ… G¯Œl½H, ¯éÅ
MŠSË™ø´ër$ C™èlÆý‡ AMýSyýlÑ$MŠS çÜ…çÜ¦Ë çÜçßæM>Æý‡…
MýS*yé ¡çÜ$MøÐéË° MóS…{§ýl Ð]l*¯]lÐ]l Ð]l¯]lÆý‡$Ë Ð]l$…{†
ºçßæ$â¶æ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl! ¯]lÅ… CÝù¢…¨. A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl C^óla…§ýl$MýS$ AÐ]lçÜÆý‡ÐO ðl$¯]l
çܧýl$´ëĶæ*Ë ç³Æý‡…V> CÑ Ððl$Æý‡$V>Y E…yýlrÐól$
C…§ýl$MýS$ {糫§é¯]l M>Æý‡×æ…. IIsîæË$, IIG…ËMýS$
°ç³#×æ$OÌæñ ¯]l A«§éÅç³MýS$Ë$, ¯é×æÅ™èl {ç³Ð]l*×êË
ç³Æý‡…V> Ððl$Æý‡$OVðS¯]l ç³°¡Æý‡$™ø A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬
ÌZ Ý릯]l… MýS͵…^ól AÐ]lM>Ô¶æ… E…§ýl…r$¯é²Æý‡$.
Ð]l¬QÅ…V> ѧéÅçÜ…çÜ¦Ë Æ>Å…MìS…VŠSÞÌZ A…™èlÆ>j¡
Ķæ$…V> VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ˯]l$ A{MìSyìl
sôæçÙ¯Œl Hgñæ±ÞË$V> °Ä¶æ$Ñ$…^ól ÒË$…¨.

❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ.


❖ Çh[õÜtçÙ¯Œl ïœk: KïÜ, K½ïÜËMýS$ Æý‡*.1000,
™èlÓ Ô>Q(G…òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl) ¿êÑÝù¢…¨. C…§ýl$MøçÜ…
Ð]l¬…§ýl$V> IIsîæË$, IIG…˯]l$ ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ë¯]l$
● IIsîæ, IIG… °ç³#×æ$Ë VýS$Ç¢…ç³# E…¨. çœÍ™èl…V> Òsìæ° A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ-
±ÞË$V> °Ä¶æ$Ñ$õÜ¢.. ѧéÅçÜ…çܦËMýS$ VýS$Ç¢…ç³# C^óla
Ð]l$…_ °Æý‡~Ķæ$Ðól$
GïÜÞ, GïÜt, ï³yýlº*ÏÅyîlËMýS$ Æý‡*.500. ^ólĶæ*Ë° Cç³µsìæMóS °Æý‡~Ƈ¬…_…¨. B ¨Ô¶æV>
B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl {MýSÐ]l$…ÌZ ¯é×æÅ™èl {ç³Ð]l*×ê˯]l$ ç³ÇÖÍ…^ól ÑçÙ- E¯]l²™èl ѧéÅ çÜ…çܦËMýS$ VýS$Ç¢…ç³#
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: AMøtºÆŠ‡ 28, 2018. ĶæÊiïÜ ^èlÆý‡ÅË$ {´ëÆý‡…À…_…¨. ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ ● ¿¶æÑçÙÅ™ŒlÌZ C™èlÆý‡ {Oò³ÐólsŒæ Ķæ$…ÌZ ç³MýSyýl¾…«©V> Ð]lÅÐ]lçßæÇÝë¢Ä¶æ$° òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl C^óla…§ýl$MýS$ C™èlÆý‡ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ˯]l$
❖ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.nitw.ac.in {V>…sŒæÞ MýSÑ$çÙ¯Œl(ÇMýSW²çÙ¯Œl A…yŠl Ð]l*°rÇ…VŠS B‹œ çÜ…çܦËMýS$ AÐ]lM>Ô¶æ…! ¿êÑÝù¢…¨. AòÜÜ‹ Ððl$…sŒæ A…yŠl A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl
AòÜ‹ÜÐðl$…sŒæ A…yŠl A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±Þ‹Ü) Æð‡VýS$Å Hgñæ±ÞË$V> ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ë¯]l$ ^ólĶæ*˯ól
● Cç³µsìæMóS °Ä¶æ$Ð]l*Ð]lã° Ñyýl$§ýlË ç³°¿êÆý‡… ò³Æý‡$VýS$™èl$…§é?
VøÐé&IIsîæÌZ ÌôæçÙ¯ŒlÞ&2018 õ³Æý‡$™ø Mö¨ªÆøkË {MìS™èlÐól$ ¯øsìæíœMóS-
çÙ¯Œl OòÜ™èl… Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. ^ólíܯ]l ĶæÊiïÜ Ýù¢…¨. A…§ýl$MýS$ ÐólVýSÐ]l…™èlOÐðl$¯]l Ð]l*Æý‡Y…V>.. IIsîæ- IIsîæË$, IIG…˯]l$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±ÞË$-
{糆´ë§ýl¯]l Ð]l$…_ °Æý‡~Ķæ$Ðól$. A…§ýl$MóS
Ð]l* çÜ…íܧýl®™èl¯]l$ ™ðlÍĶæ$gôæÔ>…. Ð]l*
ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$Ë$ Æð‡…yólâ¶æ$ÏV> {糆´ë§ýl¯]l ● G¯Œl½H, ¯éÅMŠSË ç³° ¿êÆý‡…
Ë$, IIG…Ë$ Ð]l…sìæ {糆Úët™èlÃMýS ѧéÅçÜ…çÜ¦Ë V> °Ä¶æ$Ñ$…^é˯ól °Æý‡~Ķæ$…Oò³ {糆MýS*Ë AÀ{´ë- C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÌZ Ð]l˜ÍMýS çܧýl$´ëĶæ*Ë$,
VøÐéÌZ° C…yìlĶæ$¯Œl C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ çÜçßæM>Æý‡… ¡çÜ$MøÐéË° G…òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl Ķæ$… OòÜ™èl… Ð]lÅMýS¢Ð]l$Ð]l#™ø…¨. IIsîæË$, IIG…ÌZÏ ¸ëÅMýSÎt ç³Æý‡…V> GÌê…sìæ çÜÐ]l$çÜÅ Ìôæ§ýl$.
sñæM>²Ëi (IIsîæ) f¯]lÐ]lÇ&2019 òÜçÙ¯ŒlMìS V>¯]l$ IIsîæË$, IIG…˯]l$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl {ç³{MìSĶæ$ÌZ ™èlWY…^ól ¨Ô¶æV> Mö™èl¢ {糆´ë§ýl¯]l! °Æý‡~Ƈ¬…_…¨. Cç³µsìæMóS ¸ëÅMýSÎt MöÆý‡™èl E…§ýl°.. A§ýl¯]l…V> M>ºsìæt A{MìSyìlsôæÙç ¯Œl »ê«§ýlÅ™èl C¯ŒlÜí r t *ÅsŒæ
Æð‡VýS$ÅËÆŠ‡/´ëÆŠ‡OtsñæÐŒl$ ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V> Ð]l¬ÌZÏ ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ë¯]l$ ^ólõÜ {糆´ë§ýl¯]l §é§éç³# Æð‡…yólâ¶æ$Ï- C糚yýl$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±Þ »ê«§ýlÅ™èlË$ MýS*yé AMýSyýlÑ$MŠSÞOò³ {糿êÐ]l… ^èl*õ³
{ç³ÐólÔ>ËMýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. V> Mö¯]lÝëVýS$™ø…¨. AMýSyýlÑ$MŠS Ð]lÆ>YË ¯]l$…_ {糆- Mö™èl¢ Æð‡VýS$ÅÌôæçÙ¯ŒlÞ CÐól: Aç³µWõÜ¢ ÒsìæMìS ç³°¿êÆý‡… ò³Æý‡$VýS$™èl$…§ýl¯ól Ðé§ýl¯]l AÐ]lM>Ô¶æ…Ìôæ§ýl$.
❖ Ñ¿êV>Ë$: C…f±Ç…VŠS, OòܯðlÞ‹Ü, çßæ$ÅÐ]l* MýS*Ë™èl M>Æý‡×æ…V> ÐéƇ¬§é ç³yýl$™èl* Ð]lçÜ$¢¯]l² D {糆 ѧéÅçÜ…çܦMýS$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl! ¯éÅMŠS, G¯Œl½HË™ø´ër$ IIsîæË$, IIG…Ë$ Ñ°í³Ýù¢…¨. AƇ¬™ól CÑ MóSÐ]lË… VýS$Ç¢…³ç # C^óla &{´÷òœçÜÆŠ‡.Ñ.Æ>ÐŒl$ Vø´ëËÆ>Ð]l#,
°sîæÜ‹ . ❖ AÆý‡á™èl: çÜ…º…«¨™èl Ñ¿êV>ÌZÏ {糆´ë§ýl¯]l.. C糚yýl$ §é§éç³# QÆ>OÆð‡…¨. §ólÔ¶æ…ÌZ E¯]l²™èl ѧéÅ çÜ…çÜ¦Ë ¯é×æÅ™èl {ç³Ð]l*×ê˯]l$ Ð]l…sìæ ѧéÅçÜ…çܦ˯]l$ A{MìSyìlsôæÙç ¯Œl {ç³{MìSĶæ$ÌZ ¿êVýS Ð]lÆý‡MóS ³ç ° ^ólÝë¢Ä¶æ$°.. B ™èlÆ>Ó™èl §ýlÔ¶æÌZ ѧéÅ- OyðlÆð‡MýStÆŠ‡, IIsîæ&ÉìlÎÏ
½sñæMŠS, Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ yìl{X E¡¢Æý‡~™èl™ø ´ër$ VóSsŒæ, 2022&23 ¯ésìæMìS "¯ø A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl, ¯ø ç³ÇÃçÙ¯Œl' ç³ÇÖÍ…_ VýS$Ç¢…ç³# C^óla…§ýl$MýS$ G¯Œl½H, ¯éÅMŠSË$ ÝëÓÐ]l$Å… ^ólõÜ {MýSÐ]l$…ÌZ ¿êVýS…V>.. Mö¨ªÆøkË çÜ…çÜ¦Ë ç³°¡Æý‡$¯]l$ °Æý‡…™èlÆý‡… ™èl°T ^ólõÜ ¿êÆý‡…
ïÜG‹ÜIBÆŠ‡/ĶæÊiïÜ/G¯Œl½òßæ^ŒlG…/yîl½sîæ °º…«§ýl¯]l AÐ]l$ÌZÏMìS Ð]l^óla AÐ]lM>Ô¶æÐ]l¬…¨. M>ºsìæt Cç³µsìæMóS ç³°^ólçÜ$¢¯é²Æ‡¬. AƇ¬™ól §ólÔ¶æ…ÌZ ĶæÊ°- {MìS™èlÐól$ ĶæÊiïÜ... ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæ {V>…sŒæÞ MýSÑ$çÙ¯Œl E…yýl§ýl° G…òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl Ð]lÆ>YË$ õ³ÆöP…r$¯é²Æ‡¬.
/IM>ÆŠ‡/IïÜG…BÆŠ‡/IïÜï³BÆŠ‡ Ìô §é yîlG‹Üsîæ
C¯ŒlòÜ•µÆŠ‡ òœÌZíÙ‹³, ĶæÊiïÜ ¯ðlsŒæ
2022 ¯ésìæMìS A°² C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË$, ĶæÊ°Ð]lÇÞ-
sîæË$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl ´÷…§éË°.. ÌôæMýS$…sôæ MøÆý‡$ÞËMýS$
Ð]lÇÞsîæË$, C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË çÜ…QÅ ÐólËÌZϯól E…¨.
ÒsìæÌZ MóSÐ]lË… 15Ô>™èl… ¯]l$…_ 20Ô>™èl…ÌZç³#
(ÇMýSW²çÙ¯Œl A…yŠl Ð]l*°rÇ…VŠS B‹œ AòÜ‹ÜÐðl$…sŒæ
A…yŠl A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±Þ‹Ü) Æð‡VýS$ÅÌôæçÙ¯ŒlÞ&2018¯]l$
ĶæÊiïÜ °Ä¶æ$Ð]l*Ð]lã {ç³M>Æý‡… & çÜÓ™èl…{™èl A{MìSyìl
sôæçÙ¯Œl Hgñæ±ÞË$ C^óla VýS$Ç¢…ç³# Æð‡…yólâ¶æ$Ï
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œæ Ððl»Œæ-OòÜ-sŒæÌZ...
ÌñæMýSaÆý‡ÆŠ‡íÙ‹³, Æð‡…yólâ¶æÏ {´÷òœçÙ¯]lÌŒæ A¯]l$¿¶æÐ]l… {ç³ÐólÔ>Ë$ MýS͵…^ól AÆý‡á™èl MøÌZµ™éĶæ$¯ól AÀ{´ë- C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ ¯éÅMŠS, G¯Œl½HË VýS$Ç¢…ç- Ñyýl$§ýlË ^ólíÜ…¨. C…§ýl$ÌZ "VýSÐ]lÆý‡²Ððl$…sŒæ, òÜÒ$ ^ðlË$Ï»êr$ÌZ E…r$…¨. ™èlÆ>Ó™èl Ð]l$Æø Hyé¨ ❖MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ B¯ŒlOÌñ毌l sñæ‹ÜtÞ
E…yéÍ. Ķæ$… MýS*yé ™égê {糆´ë§ýl¯]l AÐ]l$ÌZÏMìS Æ>Ð]lyé°MìS ³# E…¨. Ñ$VýS™é C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæË°²…sìæMîS ¯éÅMŠS, VýSÐ]lÆý‡²Ððl$…sŒæ' Ñ¿êV>ÌZÏ° çÜ…çܦË$ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl ´÷yìlW…^èl$MýS$¯ól AÐ]lM>Ô¶æÐ]l¬…¨. ❖ MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠ‡Þ ÒyìlÄñæ* ÌñæMýSaÆŠ‡Þ
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ. Ð]l$Æø M>Æý‡×æ…V> õ³ÆöP¯ö^èl$a. G…òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl G¯Œl½H ™èl°TË$ ^ólíÜ.. VýS$Ç¢…ç³# CÐéÓË…sôæ çÜ$©Æý‡ƒ- Hgñæ±ÞË$V> A¯]l$Ð]l$† ´÷…§ö^èla° õ³ÆöP…¨. CÌê ❖ MðSÈÆŠ‡ OVðSyðl¯ŒlÞ
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk: f¯]lÆý‡ÌŒæ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Æý‡*. ™égê {糆´ë§ýl¯]lMýS$ Cç³µsìæMóS IIsîæ&ÉìlÎÏ, M>Ë… ç³yýl$™èl$…§ýl° A…^èl¯é. CÌê…sìæ ç³Çíܦ† A¯]l$Ð]l$† ´÷…§é˯]l$MýS$…r$¯]l² Hgñæ±Þ˯]l$ AòÜ‹Ü
¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ÌZ {ç³Æ‡¬ÐólsŒæMýS* AÐ]lM>Ô¶æ…
200, GïÜÞ, GïÜt, ï³yýlº*ÏÅyîl, Ð]l$íßæâê A¿¶æÅ VýS$Ð]lçßæsìæ Ýë¯]l$MýS*Ë…V> çܵ…¨…^éƇ¬. ѧéÅ çÜ…çܦÌZÏ fÐéº$§éÈ™èl¯]l… ÌZí³…^èlyé°MìS Ððl$…sŒæ A…yŠl A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±ÞË$V> í³ËÐ]l¯]l$…¨. §ólÔ¶æ…ÌZ° E¯]l²™èl ѧéÅ çÜ…çܦËMýS$ VýS$Ç¢…ç³# C^óla ѧýlÅ, E§øÅVýS çÜÐ]l*^éÆý‡… MøçÜ…
Æý‡$¦ËMýS$ Æý‡*.100. A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±ÞË$V> Ð]lÅÐ]lçßæÇ… ^ól…§ýl$MýS$ §éÇ¡Ýù¢…¨. çœÍ™èl…V> MîSËMýSOÐðl$¯]l §ýlÔ¶æÌZ ѧéÅ- ĶæÊiïÜ B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ 糨 Ð]l$…¨ çÜ¿¶æ$ÅË$ E…yól {ç³{MìSĶæ$ÌZ {ç³Ð]l¬Q çÜ…çܦ˯]l$ ¿êVýSÝëÓÐ]l¬Ë¯]l$ WWW.SAKSHIEDUCATION.COM
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ™ól©: AMøtºÆŠ‡ 31, 2018. çÜ…íܧýl®™èl¯]l$ Ð]lÅMýS¢… ^ólÔ>Ƈ¬. Ñ$VýS™é IIsîæË$, Æý‡$¦ËMýS$ ¯é×æÅOÐðl$¯]l ѧýlÅ A…§ýlMýS$…yé´ù™ø…¨. A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl AOyðlÓfÈ Mú°ÞÌŒæ BĶæ* çÜ…çÜ¦Ë ^ólĶæ$yýl… Cç³µsìæMóS {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$…¨. Ððl¬§ýlr IIsîæË$, SAKSHI CURRENT AFFAIRS

❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.iitgoa.ac.in IIG…Ë$ MýS*yé ™èlÓÆý‡ÌZ¯ól Ýë¯]l$MýS*Ë…V> ©°MìS ç³ÇÚëPÆý‡…V>¯ól {糆 ѧéÅçÜ…çܦ A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë¯]l$ ç³ÇÖÍ…_.. A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl Hgñæ±Þ IIG…Ë çÜçßæM>Æý‡… ¡çÜ$Mø¯]l$¯é²Æý‡$. ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ÌZ Ķæ*‹³¯]l$ VýS*VýS$ÌŒæ õ³Ï ÝùtÆŠ‡, Ķæ*í³ÌŒæ
Ķæ*‹³ ÝùtÆŠ‡ ¯]l$…_ yú¯ŒS-ÌZyŠæ ^ólçÜ$-Mø…yìl
çܵ…¨…^ól AÐ]lM>Ô¶æÐ]l¬…§ýl…r$¯é²Æý‡$.. ´÷…§ýlyýl… ™èlç³µ°çÜÇ ^ólĶæ*Ë° {糿¶æ$™èlÓ… ¿êÑ- Ë$V> VýS$Ç¢…³ç # CçÜ$¢…¨. {ò³•Ðólr$ C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÞMýS$S MýS*yé A{MìSyìlsôæçÙ¯Œl {ç³{MìSĶæ$
16 VýS$…r*Æý‡$ l Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… l
AMøtºÆŠæ l 16 l 2018 Send your Feedback to vidya@sakshi.com
ѧýlÅ
BàÆý‡ 糧éÆ>¦Ë çÜ…Æý‡„ìS×ìæV> Eç³Äñæ*W…^ól Æý‡ÝëĶæ$¯]l…? 2) 2&Ñ$O£ðlÌŒæ {´ù糯Œæ&2& HÌŒæ 3)
 θ
p cos   4)
θ
psin   3) C¯]l$Ð]l¬ 4) Ð]l{f…
yé. Ôðæsñæt… B…f¯ólĶæ¬Ë$ 3) 2& Ñ$O£lð ÌŒæ {´ù糯Œæ &2 KÌŒæ  2 2 48. {§ýlÐ]l…™ø °…yìl¯]l çÜ*¢ç³… Ð]l¬çÙËMýS…
çÜ»ñæjMýS$t °ç³#×æ$Ë$ 4) Ñ$O£lð ÌŒæ {´ù糯Œæ &2& KÌŒæ
14. MìS…¨ ÐésìæÌZ 3&{»ZÐðl* OòÜMøÏ òßæMýSÞ¯øÌŒæ
H¨? OH
1) 2)
OH
Hï³ yîlGïÜÞ 36. JMýS çÜÆý‡â¶æ Æó‡Q Ððl…r íܦƇý Æý‡$×æ ™èlÓÆý‡×æ…™ø
{ç³Ä¶æ*×ìæ…^ól Æð‡…yýl$ MýS×êË ÐólV>Ë$
Ð]lÆý‡$çÜV> u1, u2. °Ô¶æaË í܆¦ ° ^ólÆó‡ÌZç³#
AÑ {ç³Ä¶æ*×ìæ…^ól §ýl*Æ>Ë °çÙµ†¢ G…™èl?
(í³Üç t¯Œæ)¯]l$ Ð]l¬…§ýl$MýS$ Ððl¯]l$MýSMýS$ MýS¨ÍõÜ¢,
çÜ*¢ç³…ÌZ E™èlµ¯]l²Ð]l$Äôæ$Å ™èlÆý‡…V>Ë$?
1) †Æý‡ÅMŠæ ™èlÆý‡…V>Ë$
2) A¯]l$O§ðlÆý‡ƒÅ ™èlÆý‡…V>Ë$
Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ Br
OH
Br
íœhMýSÌŒæ OòܯŒæÞ 1)
s1 u1
= 2)
s1 u12
=
3) çÜ…ï³yýl¯]l ™èlÆý‡…V>Ë$
4) A¯]l$O§ðlÆý‡ƒÅ, †Æý‡ÅMŠæ ™èlÆý‡…V>Ë$
OH
s2 u 2 s 2 u 22
1. "Ðól$çœ$…' H Æý‡M>°MìS ^ðl…¨¯]l MöÌêÏƇ¬yŠæ? 3) 4) Br
49. ç³ÇÖËMýS$yìl ÐólVýS… VO, «§ýlÓ° f¯]lMýS ÐólVýS…
1) GÐ]l$ËÛ¯Œæ 2) GƇ¬ÆøÝëÌŒæ Br {ç³™ólÅMýS… s u s1 u 2
Vs, §« lý Ó° ÐólVýS… V AƇ¬™ól, H çÜ…§ýlÆý‡Â…-
3) gñæÌŒæ 4) ÝëÌŒæ 15. "¸ëÇÃMŠæ BÐ]l$Ï…' IUPAC ¯éÐ]l$… H¨? 3) s1 = u 1 4) = ÌZ yéçœÏÆŠæ çœÍ™èl… Ð]lÇ¢çÜ$¢…¨?
s 2 u1
2. "C…yìlĶæ$¯Œæ ÝëÌŒæt ï³rÆŠæ'V> í³Í^ól O¯ðl{sôæsŒæ 1) Ñ$£ýl¯øƇ¬MŠæ BÐ]l$Ï… 2 2 1) VO = Vs = 0 AƇ¬¯]lç³#µyýl$
H¨? 2) C£ýl¯øƇ¬MŠæ BÐ]l$Ï… 37. ºË… (F), M>Ë… (t) Ð]l$«§ýlÅ Xíܯ]l {V>‹œ 2) ç³ÇÖËMýS$yýl$, «§ýlÓ° f¯]lMýS… ç³Æý‡çܵÆý‡…
1) ÝùyìlĶæ$… O¯ðl{sôæsŒæ 2) »ôæÇĶæ$… O¯ðl{sôæsŒæ 3) {´ù糯øƇ¬MŠæ BÐ]l$Ï… 1) ´ëË$ 2) Ð]l*¯]lÐ]l ÌêÌêfË… MìS…¨ Ñ«§lý …V> E…¨. ©° ÐO lð Ô>ËÅ… ÑË$Ð]l Ë…º…V> ^èlÍ…_¯]lç³#µyýl$
3) ´÷sêíÙĶæ$… O¯ðl{sôæsŒæ 4) [OsñæM>Æ>¾MìSÞÍMŠæ BÐ]l$Ï… 3) »êÏMŠæ M>ïœ 4) VýS$yýl$z ™ðlËÏÝ÷¯]l §ól°MìS çÜÐ]l*¯]l…? 3) ç³ÇÖËMýS$yýl$, «§ýlÓ° f¯]lMýS… JMóS ÐólVýS…™ø
4) AÐðl*ðĶæ$… O¯ðl{sôæsŒæ 16. 5800Å ™èlÆý‡…VýS O§ðlÆý‡ƒÅ… E¯]l² ç³çÜ$ç³# Æý‡…VýS$ x CH OH ^èlÆý‡ÅÌZ JMóS ¨Ô¶æÌZ MýS§ýl$Ë$™èl$¯]l²ç³#µyýl$
3. O¯ðl{sZf¯Œæ +5 BMîSÞMýSÆý‡×æ íܦ†° {糧ýlÇØ…_- ÑMìSÆý‡×êË ™èlÆý‡…VýS çÜ…QÅ G…™èl? 26. CO + 2H 2  → 3 4) VO << V, Vs << V AƇ¬¯]lç³#µyýl$

ºË… (F)
¯]lç³µsìæMîS, ò³…sê àOÌñæyŠæ¯]l$ HÆý‡µÆý‡^èl§ýl$. 1) 1.724 × 104cm Eç³Äñæ*W…^ól E{™ólµÆý‡MýS… "x' H¨? 50. A¯]l$¯é§ýl… Ð]l§ýlª «§ýlÓ° ¡{Ð]l™èl ò³Æý‡$VýS$§ýlË:
©°MìS M>Æý‡×æ…? 2) 1.724 × 10−4cm 1) °MðSÌŒæ 2) Mø»êÌŒæt G) Ô¶æMìS¢ °Ä¶æ$Ð]l*°² ´ësìæçÜ$¢…¨
1) O¯ðl{sZf¯ŒæMýS$ E¯]l² ™èlMýS$PÐ]l ç³ÇÐ]l*×æ… 3) 1.724 × 10 cm 4 −1 3) h…MŠæ 4) Æ>W ¼) Ô¶æMìS¢ {ç³çÜÆý‡×æ M>Ë… ™èlVýSYyýl… Ð]lËÏ
2) O¯ðl{sZf¯ŒæMýS$ E¯]l² A«¨MýS Æý‡$×æ 4) 1.724 × 10−4 cm−1 27. "M>ÏÆŠæP' 糧ýl®†ÌZ ±sìæMìS E¯]l² ™é™éPÍMýS M>Ë… t A¯]l$¯é§ýl… HÆý‡µyýl$™èl$…¨
ѧýl$ŧé™èlÃMýS™èl 17. MìS…¨ ÐésìæÌZ A™èlÅ«¨MýS, A™èlÅ˵ M>v¯]lÅ™èl¯]l$ ™öËW…^èlyé°MìS MýSv¯]l fÌê°MìS 1) Ý릯]l{¿¶æ…Ô¶æ… 2) ºËĶæ¬VýSÃ… 1) G, ¼ Üç ÆO ‡ð ¯]lÑ 2) G, ¼ Üç ÇM>Ð]l#
3) O¯ðl{sZf¯ŒæMýS$ E¯]l² AĶæ$±MýSÆý‡×æ G…£éι ç³ÇÐ]l*×æ… E¯]l² Ð]lÊËM>Ë$ HÑ? MýSË´ëÍÞ…¨ H¨? 3) {ç³^ø§ýl¯]l… 4) ™èlÓÆý‡×æ… 3) G Üç ÆO ‡ð …¨, ¼ Üç ÆO ‡ð …¨ M>§ýl$
4) O¯ðl{sZf¯ŒæMýS$ d- BǾsêâ¶æ$Ï ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… Mg, Mg2+, Al, Al3+ 1) ÝùyìlĶæ$… M>Æý‡¾¯ólsŒæ 38. m {§ýlÐ]lÅÆ>Õ E¯]l² JMýS ¨Ððl$ï]l$ {§ýlÐ]lÅÆ>Õ 4) G Üç ÆO ‡ð …¨ M>§ýl$, ¼ Üç ÆO ‡ð …¨
4. ÝùyìlĶæ$… AOgñæyŠæ EçÙ~ÑÄñæ*VýS ^èlÆý‡ÅÌZ 1) Mg, Al3+ 2) Mg2+, Al3+ 2) ÝùyìlĶæ$… O»ñæM>Æý‡¾¯ólsŒæ Ìôæ° ¡VýS _Ð]lÆý‡ ÐólÌêyýl©íÜ, a ™èlÓÆý‡×æ…™ø 51. {ç³fÓÍ…^ól íœËÐðl$…sŒæ E§éYÆý‡… ^ólõÜ
Ñyýl$§ýlËÄôæ$Å ÐéĶæ¬Ð]l# H¨? 3) Mg, Al 4) Mg2+, Al 3) M>ÍÛĶæ$… Oòßæ{yéOMðSÞyŠæ Oò³MìS ÌêW™ól ¡VýSÌZ HÆý‡µyól ™èl¯]lÅ™èl T G…™èl? Ð]lÆý‡~ç³r…?
1) AÐðl*ðĶæ* 2) Oyðl O¯ðl{sZf¯Œæ 18. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜÐ]l$Äñæ*VýS±Ä¶æ$ 糧éÆ>¦Ë 4) M>ÍÛĶæ$… M>Æý‡¾¯ólsŒæ (VýS$Æý‡$™èlÓ ™èlÓÆý‡×æ…: g) 1) Æó‡Rê Ð]lÆý‡~ç³r… 2) ç³sìætM> Ð]lÆý‡~ç³r…
3) BMìSÞf¯Œæ 4) ¸ùÏǯŒæ Ý뫧éÆý‡×æ «§ýlÆý‡Ã… M>°¨ H¨? 28. ™èlMýS$PÐ]l Ýë…{§ýl™èl E¯]l² çÜ˹Ɗæ Æý‡*´ë…™èlÆý‡… 1) T = mg 2) T = (g−a) 3) AÑ_e¯]l² Ð]lÆý‡~ç³r…
5. (n−1)d1−10 ns1−2 GË{M>t¯æŒ ѯéÅçÜ… 1) ™èlMýS$PÐ]l {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l, »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l… MýSÍW H¨? 3) T = ma 4) T = m(g + a) 4) AÀË„ýS×æ Ð]lÆý‡~ç³r…
MýSÍW¯]l Ð]lÊËM>Ë$? E…yýlr… 1) ´ëÏíÜtMŠæ çÜ˹Ɗæ 2) Æ>…¼MŠæ çÜ˹Ɗæ 39. JMýS M>Æý‡$ AMýSÝëÙèl$¢V> ºÄ¶æ$Ë$§ólÇ™ól §é°- 52. JMýS 糧éÆý‡¦ Ð]l{MîS¿¶æÐ]l¯]l VýS$×æMýS… MìS…¨ ÐésìæÌZ
1) ç³ÇÐ]lÆý‡¢¯]l Ð]lÊËM>Ë$ 2) ºËïßæ¯]l ѧýl$Å™Œæ ÐéçßæM>Ë$ 3) Ððl*¯ø MîSÏ°MŠæ 4) {í³ÝëÃsìæMŠæ çÜ˹Ɗæ ÌZ° Ð]lÅMìS¢ Ððl¯]l$MýSMýS$ ç³yýlsê°MìS M>Æý‡×æ…? ÐólsìæOò³ B«§éÆý‡ç³yýl$™èl$…¨?
2) A…™èlÆý‡ ç³ÇÐ]lÆý‡¢¯]l Ð]lÊËM>Ë$ 3) «§ýl–Ð]l {§éÐ]l×êÌZÏ MýSÆý‡$VýS$™éƇ¬ 29. MìS…¨ ÐésìæÌZ fË ÑÔóæÏçÙ×æ ^ðl…§ýl° ËÐ]l×æ… 1) °Ô¶æaË fyýl™èlÓ… 2) VýSÐ]l$¯]l fyýl™èlÓ… G) 糧éÆý‡¦ ç³ÇÐ]l*×æ…
3) p - »êÏMŠæ Ð]lÊËM>Ë$ 4) fË{§éÐ]l×êÌZÏ E™èl¢Ð]l$ ѧýl$Å™Œæ H¨? 3) ¨Ô> fyýl™èlÓ… 4) {ç³^ø§ýl¯]l… ¼) 糧éÆý‡¦ çÜÓ¿êÐ]l…
4) s - »êÏMŠæ Ð]lÊËM>Ë$ ÐéçßæM>Ë$ 1) ºËOÐðl$¯]l BÐ]l$Ï… & ºËOÐðl$¯]l „>Æý‡ ËÐ]l×æ… 40. õÜÓ^éeç³™èl¯]l Ð]lçÜ$¢Ð]l# §ýl–Ô> ¿êÆý‡…? íÜ) 糧éÆý‡¦ EÚù~{VýS™èl
6. MìS…¨ ÐésìæÌZ "£ýlÆøà ´ëÏíÜtMŠæ ´ëÍÐ]l$ÆŠæ' 19. PCl5 A×æ$Ð]l#ÌZ E…yól çÜ…MýSÈMýSÆý‡×æ… H¨? 2) ºËOÐðl$¯]l BÐ]l$Ï… & ºËïßæ¯]l „>Æý‡ ËÐ]l×æ… 1) Ô¶æ*¯]lÅ… 2) ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ yìl) M>…† ™èlÆý‡…VýS O§ðlÆý‡ƒÅ…
M>°¨? 1) sp3 2) sp3d2 3) ºËïßæ¯]l BÐ]l$Ï… & ºËOÐlð $¯]l „>Æý‡ ËÐ]l×æ… 3) ™èlVýS$Y™èl$…¨ 4) íܦÆý‡… 1) G, ¼, Üí 2) G, ¼
1) ´ëÍ¥¯Œæ 2) ´ëÎOòÜtȯŒæ 3) sp3d 4) sp2 4) ºËïßæ¯]l BÐ]l$Ï… & ºËïßæ¯]l „>Æý‡… 41. Ð]l*¯]lÐ]l#yìl VýS$…yðl °Ñ$Úë°MìS 75 ÝëÆý‡$Ï 3) G, ¼, Üí , yìl 4) ¼, Üí , yìl
3) ´ëÎÑO¯ðlÌŒæ 4) »ôæMýSOÌñæsŒæ 20. ---Hδ+−Fδ−---Hδ+−Fδ−---Hδ+−Fδ− ËÐ]l×æ… çܵ…¨õÜ¢, BÐ]lÆý‡¦¯]l M>Ë… G…™èl? 53. ¯]l*ÅMìSÏMŠæ BÐ]l*ÏË çÜÐ]l$ çÜǵÌêMýS–† A«§ýlÅ-
7. òÜË$ÅÌZgŒæ JMýS? --- D çÜÒ$MýSÆý‡×æ…ÌZ (---) VýS$Æý‡$¢ §ól°² 30. Q°f… {§ýlÒ¿¶æÑ…^èlMýS$…yé §é°ÌZ E¯]l² 1) 1.25 òÜMýS¯]l$Ï 2) 75 òÜMýS¯]l$Ï Ä¶æ$¯é°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól M>…†
1) KÍVøÔ>MýSOÆð‡yŠæ 2) ´ëÍÔ>MýSOÆð‡yŠæ çÜ*_çÜ$¢…¨? »êçÙµÖË ç³§éÆ>¦Ë¯]l$ Ðólyìl ^ólĶæ$yýl… §éÓÆ> 3) 0.8 òÜMýS¯]l$Ï 4) 8.1 òÜMýS¯]l$Ï §ýl–WÓçÙĶæ$…?
3) Ððl*¯øÔ>MýSOÆð‡yŠæ 4) sñæ{sêÔ>MýSOÆð‡yŠæ 1) AĶæ*°MŠæ º…«§ýl… 2) ¸ùÏǯŒæ º…«§ýl… ™öËW…^ól 糧ýl®†° HÐ]l$° í³Ë$Ýë¢Æý‡$? 42. JMýS {ç³Äñæ*VýS…ÌZ° ѧéÅǦ Ë眬 ÌZË- 1) çÜ…ç³NÆ>~…™èlÆý‡ ç³Æ>Ð]lÆý‡¢¯]l…
8. Oòܯø Mø»êÍÑ$¯ŒæV> í³Í^ól B ÑrÑ$¯Œæ 3) Oòßæ{yøf¯Œæ º…«§ýl… 1) {ç³VýS˯]l… 2) ¿¶æïÜÃMýSÆý‡×æ… M>°MìS JMóS ç³ÇÐ]l*×æ… JMóS {§ýlÐ]lÅÆ>Õ E¯]l² 2) ç³Ç„óSç³×æ… 3) «§ýl–Ð]l×æ…
H¨? 4) çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$ çÜÐ]l$Äñæ*f±Ä¶æ$ º…«§ýl… 3) §ýlçßæ¯]l… 4) °„>˯]l {ç³{MìSĶæ$ ^ðlMýSP, AË*ÅÒ$°Ä¶æ$…, C¯]l$ç³ Vøâê˯]l$ 4) Ñ„óSç³×æ…
1) B6 2) B12 3) B2 4) B1 21. T1, T2, T3 EÚù~{VýS™èlË Ð]l§ýlª JMýS ÐéÄ¶æ¬ Eç³Äñæ*WõÜ¢ H çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ MýS_a™èlOÐðl$¯]l 54. AÆý‡®Ðl] –™é¢M>Æý‡…ÌZ E¯]l² JMýS AĶæ$ÝëP…™èl
Ôæ¶MSì¢
9. MìS…¨ ÐésìæÌZ Vøâ꿶æ (Globular) {´ùsî毌æ ï³yýl¯é°MìS, çœ$¯]lç³ÇÐ]l*×ê°MìS Ð]l$«§ýlÅ Xíܯ]l 31. ÑË$Ð]l Ð]lçÜ$¢…¨? ÐéÅÝëÆý‡®… R, «§ýl–Ð]lÜç ™èlÓ… m AƇ¬™ól,
{§lýÐl]ÅÆ>Õ “ ´÷ylýÐl]# ™ø çÜÐ]l*¯]l Ñ$™èl$Ë$
H¨? {V>‹œ MìS…¨ Ñ«§lý …V> E…¨. AƇ¬™ól T1, 1) ^ðlMýSP Vøâê°² Eç³Äñæ*W…_¯]lç³#µyýl$ AĶæ$ÝëP…™èl {¿êÐ]l$MýS… M G…™èl?
1) C¯]l$ÞͯŒæ 2) BË$¾¼¯Œæ T2, T3Ë Ð]l$«§ýlÅ çÜ…º…«§ýl…? E¯]l² ¿o†MýS Æ>Õ H¨? 2) A°² çÜ…§ýlÆ>ÂÌZÏ R
1) M = Rm 2) M =
3) MðSÆøsì毌æ 4) 1, 2 1) ºË… 2) ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… 3) AË*ÅÒ$°Ä¶æ$… Eç³Äñæ*W…_¯]lç³#µyýl$ m
rï³yýl¯]l… (P)

10. 1968ÌZ ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl†MìS ^ðl…¨¯]l çßæÆŠæVø- 3) ï³yýl¯]l… 4) ™èlÓÆý‡×æ… 4) C¯]l$ç³ Vøâ¶æ… Eç³Äñæ*W…_¯]lç³#µyýl$ m
T1 3) M = 2Rm 4) M=
Ñ…§Šæ RZÆ>¯]l OÐðl§ýlÅ…, íœhĶæ*ËiMýS$ C^óla 32. "¿o†MýSÔ>ç܈ A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…'V> 43. Ð]l$…^èl$Oò³ õÜPsìæ…VŠæ Ý뫧lý Å… M>Ð]lyé°MìS R
T2
¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$Ð]l$†° °Æð‡¯ŒæºÆŠæY, Æ>ºÆŠæt çßZÎ- T3 H çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°² {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$? M>Æý‡×æOÐðl$¯]l §ýl–WÓçÙĶæ$…? 55. Æð‡…yýl$ AĶæ$ÝëP…™èl «§ýl–ÐéÌZÏ JMýS §é°
™ø MýSÍíÜ ç³…^èl$MýS$¯é²Æý‡$. ÒÆý‡$ H BÑçÙP- 1) 1905 2) 1915 1) {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l VýS$´ù¢çÙ~… §« lý –Ð]lçÜ™èlÓ… Æð‡…yø §é° ÑË$Ð]lMýS$ 3 Æð‡r$Ï.
O çœ$¯]lç³ÇÐ]l*×æ… (V)
Æý‡×æMýS$ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$Ð]l$† A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡$? 3) 2005 4) 2015 2) »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯]l… Ðésìæ Ð]l$«§lý Å §ýl*Æý‡… 10 òÜ….Ò$. AƇ¬¯]l-
1) C¯]l$ÞͯŒæ¯]l$ çÜ…ÔóæÏíÙ…^éÆý‡$ 1) T1 > T2 > T3 2) T1 < T2 < T3 33. JMýS Ë眬ÌZËMýS… yø˯éÐ]lÆý‡¢¯]l M>Ë… T, 3) ç³#¯]lÆŠæ çœ$±¿¶æÐ]l¯]l… ³ç #µyýl$ Ðésìæ Ð]l$«§lý Å ºË… 3 × 10−3N.
2) G…yøÆŠæ휯ŒæÞ¯]l$ ÑÔóæÏíÙ…^éÆý‡$ 3) T1 = T2 = T3 4) T1 ≤ T2 ≤ T3 ´÷yýlÐ]l# l, VýS$Æý‡$™èlÓ ™èlÓÆý‡×æ… 'g' Ð]l$«§ýlÅ 4) AçÜ…VýS™èl ÐéÅMø^èl… AƇ¬™ól Ðésìæ «§ýl–Ð]lçÜ™éÓË$?
3) f¯]l$Å °Ä¶æ$Ð]l*Ð]lã° MýS¯]l$Vö¯é²Æý‡$ 22. ÐéĶæ¬Ð]l#Ë$ A«¨MýS…V> çÜ…ï³yýl¯é°MìS ÌZ¯]l- 44. ÐéÅ´ëÆý‡ ç³Ð]l¯éËMýS$ M>Æý‡×æ…? 1) 1 Am, 3 Am
4) yîlG¯ŒæH A×æ$Ð]l#MýS$ JMýS yýlº$ÌŒæ òßæÍMŠæÞ Ð]l#™éĶæ$° H °Ä¶æ$Ð]l$… §éÓÆ> °Æý‡*í³™èl- çÜ…º…«§é°² T = K g V> Üç *_õÜ¢ K
l 1) çÜçßæf çÜ…Ð]lçßæ¯]l… 2) 10 Am, 30 Am
BMýS–† E…r$…§ýl° {糆´ë¨…^éÆý‡$ OÐðl$…¨? 2) ºË™èlP–™èl çÜ…Ð]lçßæ¯]l… 3) 20 Am, 60 Am
11. BÆø¦ & çÜÌZ¹ »ñæ…hOÐðl$yŠæ A¯ól MýSÆý‡¾¯]l Æý‡Ýë- 1) AÐøV>{yø °Ä¶æ$Ð]l$… ÑË$Ð]l G…™èl? 3) EçÙ~ Ð]lçßæ¯]l… 4) EçÙ~ ÑMìSÆý‡×æ… 4) 0.5 Am, 1.5 Am
Ķæ$¯]l 糧éÆ>¦°² H Ñ«§ýl…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇÝë¢Æý‡$? 2) VðSË$ÝëMŠæ °Ä¶æ$Ð]l$… 1) 4π2 2) 2π 45. JMýS ^èl{MîSĶæ$ {ç³{MìSĶæ$ÌZ A…™èlÇMýS Ô¶æMìS¢ÌZ
1) Ô>MýSǯŒæ 2) çÜ${MýSÌZgŒæ 3) »êƇ¬ÌŒæ °Ä¶æ$Ð]l$… 4) béÆð‡Ï‹Ü °Ä¶æ$Ð]l$… 3) 4π 4) 4π2 MýSÍVóS Ð]l*Æý‡$µ G…™èl? çÜÐ]l*«§é¯éË$
3) AÍsôæÐŒl$ 4) B‹Ü ´ëÆó‡tÐŒl$ 23. ±sìæ Ý뫧éÆý‡×æ »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯]l… G…™èl? 34. „ìS†gê°MìS θ Mø×æ… ^ólÜç *¢, V0 ÐólVýS…™ø 1) VýS×ìæ…^èlyé°MìS Ý뫧ýlÅ… M>§ýl$ 1) 2 2) 3 3) 4 4) 2 5) 1
12. BàÆý‡ 糧éÆ>¦Ë çÜ…Æý‡„ìS×ìæV> Eç³Äñæ*W…^ól 1) 273K 2) 373K {糄ìSç³¢… ^ólíܯ]l {糄óSç³MýS… „ìS†f çÜÐ]l*…™èlÆý‡ 2) A¯]l…™èl… 3) Ô¶æ*¯]lÅ… 6) 4 7) 2 8) 2 9) 4 10) 3
Æý‡ÝëĶæ$¯]l…? 3) 100K 4) 363.6K ÐéÅí³¢ R G…™èl? 4) Ð]lÅÐ]lçܦ ™öÍ íܦ†Oò³ B«§éÆý‡ç³yýl™èl$…¨ 11) 1 12) 1 13) 4 14) 3 15) 1
1) ÝùyìlĶæ$… »ñæ…gZÄôæ$sŒæ 24. JMýS Ð]lÊíÜ E¯]l² ´ë{™èlÌZ {§ýlÐé°² Ðólyìl V0 sin θ V02 sin θ 46. EçÙ~VýS†MýS Ô>ç܈ Ô¶æ*¯]lÅ °Ä¶æ$Ð]l$… MìS…¨
1) R = 2) R = 16) 3 17) 1 18) 4 19) 3 20) 3
2) ÝùyìlĶæ$… h…MóSsŒæ ^ólçÜ$¢…sôæ H EÚù~{VýS™èl Ð]l§ýlª {§ýlÐ]l… Ýë…{§ýl™èl, g g ÐésìæÌZ §ól°MìS çÜ…º…«¨…_…¨? 21) 1 22) 3 23) 2 24) 4 25) 4
3) ÝùyìlĶæ$… M>Æý‡¾¯ólsŒæ »êçÙµ… Ýë…{§ýl™èl JMóS Ñ«§ýl…V> E…sêƇ¬? 2 2 2
1) EçÙ~Ô¶æMìS¢ ç³°V> Ð]l*Æý‡yýl… 26) 2 27) 3 28) 1 29) 1 30) 2
4) ÝùyìlĶæ$… O»ñæM>Æý‡¾¯ólsŒæ 1) »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯]l… Ð]l§ýlª 3) R =
V 0 sin θ 4) R = sin 2θV 0 2) ç³° EçÙ~…V> Ð]l*Æý‡yýl… 31) 4 32) 3 33) 2 34) 4 35) 2
2) Ð]l$ÇVóS Ý릯]l… Ð]l§ýlª g g 3) MøÌZµÆ‡¬¯]l EçÙ~Ô¶æMìS¢MìS, {VýSíßæ…_¯]l EçÙ~Ôæ¶ MìS¢MìS
CH3 36) 2 37) 3 38) 4 39) 1 40) 1
| 3) {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l… Ý릯]l… Ð]l§ýlª 35. Æð‡…yýl$ çÜÐ]l*¯]l çܨԶæË ç³ÇÐ]l*×æ… P, Ðésìæ 4) JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# EÚù~{VýS™é E°MìSMìS 41) 3 42) 2 43) 3 44) 1 45) 3
13. CH 3 − C − OH IUPAC ¯éÐ]l$…?
| 4) çÜ…¨VýS® EÚù~{VýS™èl Ð]l§ýlª Ð]l$«§lý Å Mø×æ… θ AƇ¬™ól Ðésìæ çœÍ™èl ¿ôæ§ýl…? 47. MìS…¨ ÐésìæÌZ A™èlÅ«¨MýS ÑÕÚùtçÙ~… E¯]l² 46) 4 47) 2 48) 2 49) 4 50) 1
CH3  θ  θ
25. MìS…¨ ÐésìæÌZ „>Æý‡ çÜÓ¿êÐ]l… MýSÍW E…yól¨ 1) 2p cos   2) 2psin  
糧éÆý‡¦… H¨? 51) 3 52) 4 53) 3 54) 3 55) 2
1) sñæÇÛĶæ$È º$OÌñæÌŒæ BËPàÌŒæ H¨?  2  2 1) ´ë§ýlÆý‡çÜ… 2) ±Æý‡$
ѧýlÅ Send your Feedback to vidya@sakshi.com
VýS$…r*Æý‡$ l Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… l
AMøtºÆŠæ l 16 l 2018 17

How is Pooja related to Madhu? 3) All C are B. No B is D. Some row have different ages. Ages of per- a) 40 years b) 23 years
Y. Arunveera Kumar
A are C. Some D is E. sons in row 1 are multiples of 6 & c) Both ages are same
4) All B are E. Some B are D. No ages of person in row 2 is multiple of d) 42 years e) None of these
Subject Expert
IACE
D is A. All C are A. BANK 4. No two people in a row are of 9. What is the difference between
Conclusions:
1) Some A are B is a possibility.
POs, Clerks same age. No two consecutive alpha-
bets (we considered alphabets as
the ages of B & T?
a) 4 years b) 2 years
Model Questions 2) No C is D. Reasoning names of persons.) sit adjacent to c) Both ages are same
a) Only Statement 1 each other. d) 7 years e) None of these
Special
Directions (Q.No.1-3): In each b) Only Statement 2 Q sits 3rd to right of U who sits at
Also useful for Key with Solutions
group of questions below are four c) Only Statement 3 extreme left end. S doesn’t sit to
Other Competitive Exams
set of statements followed by two d) Only Statement 4 immediate right of Q who is 42 years (1-3):
conclusions. You have to choose the e) None of these old. C whose age is equal to that of T B E C
correct set of statements that does 3. Statements: only, faces T. B who is 40 years old, 1) c; D A

logically satisfies given conclusions. 1) All A are C. All B are D. No C Bharathi, who is maternal grandmot- neither face U nor P F faces person
Assume the given statements to be is D. Some E is C. her of Madhu . Suma is aunt of Ajay. who is eldest among all. E whose age 2) d; C A D B E
true even if they seem to be at vari- 2) All A are B. Some C are A. All 4. How is Pooja related to Madhu? is 28 doesn’t sit at extreme ends. A &
ance from commonly known facts. E are D. No B is D. a) Mother b) Uncle S whose age is half of R’s age, are of C
A E D
1. Statements: 3) Some E are D. Some E are A. c) Father d) Maternal Aunt same age. Difference in C & D’s age 3) c; B
1) All C are A. Some D are A. All No A is C. All B are C. e) Can’t be determined is equal to difference in R & F’s age.
B are E. No E is D. 4) All B are A. Some C are B. No 5. How is Suma related to Latha? Neither D nor P is youngest person of (4-5):
2) All C are B. All A are C. Some A is D. Some D are E. a) Father b) Sister their respective rows. Eldest person Bharathi– Rajesh+ ⇔ Sunitha–
E are D. Some D are B. 1: Some A are not B. c) Brother-in-law age is less than 50 years & youngest
3) Only E is B. All E are A. No A 2: Some C are B. d) Sister-in-law person age is more than 16 years Pooja– Latha– ⇔Vamsi+ Suma–→ Mahesh+
are C. All D are E. a) Only Statement 1 e) None of these 6. How many people sit between
4) All E is B. Only E is A. No B b) Only Statement 2 person who is 48 - year - old & P
Madhu Ajay+
is D. All C are A. c) Only Statement 3 Directions (Q.No.6-9): Study the in row 1?
Conclusions: d) Only Statement 4 following information carefully and a) 1 b) 2 c) 3 4) d; 5) d;
1) Only A is B e) None of these answer the questions given below. d) 4 e) None
2) Some C are not B. Twelve persons A, B, C, D, E, F, 7. Who sits opposite to person who (6-9):
a) Only Statement 1 Directions (Q.No.4-5): Study the P, Q, R, S, T & U are sitting in 2 par- is 24 years old? 6) c; 7) d;
b) Only Statement 2 following information carefully and allel rows, P, Q, R, S, T & U are sit- a) Both A & E 8) d; 9) a;
c) Only Statement 3 answer the given questions. ting in row 1 facing north direction b) Both U & person who is 32 24 32 40 28 36 44
d) Only Statement 4 In a family of ten persons, Vamsi while A, B, C, D, E, & F are sitting in years old A D B E C F
e) None of these is the son of Rajesh, who is father of row 2 facing south direction in such c) Both B & A
2. Statements: Suma. Madhu is the child of Vamsi. a way that the distance between two d) Both person who is 18 years
1) Some A are D. All B are D. Mahesh is the brother of Suma. Ajay adjacent neighbours is constant. In old & B
Some C are D. No C is E. is the son of Vamsi, who is the hus- given sitting arrangement each mem- e) None of these U P S Q T R
2) All C are B. All A are C. Some band of Latha. Sunitha is mother-in- ber of row faces a member of anoth- 8. What is the Sum of the ages of A 18 30 24 42 36 48
E are D. No D is B. law of Latha. Pooja is the daughter of er row. The persons in a particular & U?

B. Srinivasa Rao
Lecturer in Economics,
P.R.Govt. Degree College,
Kakinada
The current Reverse repo rate is...
1) 45.78 2) 55.78 survey the major water source in 19. In India, the proportion of under
Model Questions 3) 65.78 4) 75.78 rural areas in India for 52.4% of weight children of below 3 years

1. In Mahatma Gandhi National


5. In India, the total population
below poverty line as a % in
APPSC
APPSC population has been...
1) Piped water 2) bottled water
during 2015-16, has been
1) 13.7 2) 33.7
Rural Employment Guarantee 2011-12 has been ... Groups
Groups 3) tubewell/hand pump 3) 23.7 4) 3.7
Scheme (MGNREGS), the total 1) 30 2) 25 3) 21.9 4) 27.2 4) water packets 20. The proportion of births attended
working days created during 6. The GDP growth rates for the Indian
Indian 15. As per 2012 NSSO 69th round by skilled health personnel in
2017-18 are....(in Crores)
1) 234.26 cr. 2) 432.26
year 2017-18 at current prices
and at constant prices (2011-12)
Economy
Economy survey the major water source in
Urban areas in India for 69.1% of
India during 2015-16 was----%
1) 65.6 2) 75.8
3) 264.32 4) 280.32 have been... Useful for population has been ... 3) 81.4 4) 99
All Competitive Exams
2. In Mahatma Gandhi National Ru- 1) 8.4 & 5.2 2) 5.2 & 8.4 1) Bottled water 2) Piped water 21. The deaths due to TB per 100,000
ral Employment Guarantee Sche- 3) 6 & 8 4) 8 & 7 3) water packets 4) rains population in India in 2014
me (MGNREGS), the total indi- 7. Sex ratio in India as per 2011 16. Based on Usual Principal Status were......
viduals worked during 2017-18... census ... 11. In India-------% of total villages (UPS) approach the Labour Force 1) 10 2) 17 3) 25 4) 32
1) 7.59 cr. 2) 5.79 cr. 1) 950 2) 935 3) 927 4) 943 are electrified by march 2017 Participation Rate (LFPR) in 22. The area covered under forests as
3) 9.75 cr. 4) 9.95 cr. 8. The Infant mortality rate(IMR) in 1) 65 2) 75.25 India during 2015-16 percentage of total geographical
3. In Mahatma Gandhi National 2016 in India has been ------- per 3) 88.50 4) 99.25 1) 50.4 2) 45 area in India in 2015 has been...
Rural Employment Guarantee thousand live births 12. In India, the total area under for- 3) 42.68 4) 40.5 1) 21.34 2) 23.14
Scheme (MGNREGS), the aver- 1) 30 2) 34 3) 38 4) 44 est cover was ---- square km in 17. Based on Usual Principal Status 3) 32.14 4) 33.33
age wage rate per day per person 9. In 2015-16 the total % of rural 2017. (UPS) approach the worker popu- 23. The current Reverse repo rate is...
during 2017-18... roads to total roads in India has 1) 8,07,273 2) 7,27,380 lation rate in India (WPR) during 1) 6.50 2) 7.50 3) 6.25 4) 6.75
1) 169.46 2) 179.46 been... 3) 7,37,280 4) 7,08,273 2015-16 was ...
3)189.46 4) 199.46 1) 45 2) 55 3) 62.2 4) 70.2 13. The Net enrolment ratio into pri- 1) 27.8 2) 47.8 3) 67.8 4) 87.8 KEY
4. In Mahatma Gandhi National Ru- 10. In India, the total food grains pro- mary classes 1-5 in India was 18. Based on Usual Principal Status 1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 3
ral Employment Guarantee Sc- duced during 2016-17 were.. ........ during 2015-16 (UPS) approach the Unemploy- 6) 1 7) 4 8) 2 9) 4 10) 1
heme (MGNREGS), the average 1) 275.11 m.tons. 1) 66.06 2) 77.07 ment Rate in India during 2015- 11) 4 12) 4 13) 3 14) 3 15) 2
days of employment provided per 2) 255 m.tons. 3) 245.11 m.tons. 3) 88.08 4) 99.09 16 was ... 16) 1 17) 2 18) 2 19) 2 20) 3
household during 2017-18.. 4) 235.12 m.tons 14. As per 2012 NSSO 69th round 1) 3 2) 5 3) 7 4) 10 21) 2 22) 1 23) 3
10 Ð]l$…VýSâ¶æÐéÆý‡… l
AMøtºÆŠæ l 16 l 2018 Send your Feedback to vidya@sakshi.com
ѧýlÅ
MýS×æ çÜÓ¿êÐé°² ÑÐ]lÇ…^ól ¿o†MýS A…Ô¶æ… H¨?
Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$ 2) Mö°² BÐólÔ>˯]l$ MøÌZµÐ]lyýl…
3) çÜÐ]l*¯]l çÜ…QÅÌZ BÐólÔ>˯]l$ {VýSíßæ…_,
EyìlMìS…^èlyýl… MýSçÙt™èlÆý‡…. M>Æý‡×æ…?
1) V>ÍÌZ BMìSÞf¯Œæ ™èlMýS$PÐ]lV> E…yýlr…
M>Ç×ìæV> Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$. G…§ýl$MýS$?
1) çÜÓ˵ Ýë…{§ýl™èl MýSÍW E…r$…¨
1. ѧýl$Å™Œæ¯]l$ JMýS Ô>ï܈Ķæ$ 糧ýl®†ÌZ A«§ýlÅ-
Ķæ$¯]l… ^ólíÜ, §é°MìS "çßæ*ÅÐ]l$ÆŠæ' A¯ól õ³Æý‡$
MøÌZµÐ]lyýl…
4) H©M>§ýl$
GOòÜÞ & 2) A«¨MýS EçÙ~Ô¶æMìS¢° A…¨…^èlyýl… Ð]lËÏ EÚù~-
{VýS™èlË$ ™èlWY´ùÐ]lyýl…
2) A«¨MýS »êïÙµ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯]l… MýSÍW
E…r$…¨
ò³sìæt¯] lÔ>ç܈Ðól™èl¢ GÐ]lÆý‡$?
1) ¯]l*År¯Œæ
3) WÌŒæºÆŠæt
2) AÇÝëtsìæÌŒæ
4) ¸ëÆý‡yól
15. Ð]lçÜ$¢Ð]l#Oò³ E…yól BÐólÔ>°² VýS$Ç¢…^ól…§ýl$MýS$
Eç³Äñæ*W…^ól çÜÆý‡â¶æ ç³ÇMýSÆý‡… H¨?
1) sñæçÜtÆŠæ 2) AÒ$ÃrÆŠæ
M>°õÜtº$ÌŒæÞ 3) Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ ï³yýl¯]l… ™èlVýSYyýl… Ð]lËÏ
Ð]l$ÇVóS Ý릯]l… MýS*yé ™èlWY´ùÐ]lyýl…
4) A«¨MýS ™ólÐ]l$ MýSÍW E…yýlr… 46.
3) A«¨MýS ÑÕÚùtçÙ~… MýSÍW E…r$…¨
4) çÜ$Ë¿¶æ…V> Ë¿¶æÅÐ]l$Ð]l#™èl$…¨
JMýS ™ðlËÏ°, ¯]l$¯]l$ç³# ™èlË… Ë„ýS×æ… H¨?
2. ѧýl$Å™Œæ E™èlµ†¢ MóS…{§é°² Ððl¬§ýlsìæÝëÇV>
{ç³Äñæ*V>™èlÃMýS…V> HÆ>µr$ ^ólíܯ]l §ólÔ¶æ…? 16.
3) çÜÓÆý‡~ç³{™èl ѧýl$ŧýlÇØ° 4) MðS´ëíÜrÆŠæ
BÐólÔ¶æ… A¯ól¨ Ý뫧éÆý‡×æ…V> Ð]lçÜ$¢Ð]l#ÌZ
íœhMŠæÞ 35. MìS…¨ ÐésìæÌZ BàÆý‡ 糧éÆ>¦Ë$ EyýlMýSyé°MìS
A«¨MýS çÜÐ]l$Ķæ$… ç³sôæt {糧ólÔ¶æ…?
1) E™èl¢Ð]l$ ÔZçÙ×æ…, A£ýlÐ]l$ ç³Æ>Ð]lÆý‡¢¯]l…
2) A£ýlÐ]l$ ÔZçÙ×æ…, A£ýlÐ]l$ ç³Æ>Ð]lÆý‡¢¯]l…
1) AÐðl$ÇM> 2) C…VýSÏ…yŠæ GMýSPyýl E…r$…¨? 1) çÜÐ]l¬{§ýlÐ]l$rt… Ð]l§ýlª 3) E™èl¢Ð]l$ ÔZçÙ×æ…, E™èl¢Ð]l$ ç³Æ>Ð]lÆý‡¢¯]l…
{ç³™ólÅMýS…
3) f´ë¯Œæ 4) O^ðl¯é 1) Ð]lçÜ$¢Ð]l# ÌZç³Ë 2) íÜÐ]l*Ï Ð]l§ýlª 3) GÐ]lÆð‡‹Üt ÕQÆý‡… Ð]l§ýlª 4) A£ýlÐ]l$ ÔZçÙ×æ…, E™èl¢Ð]l$ ç³Æ>Ð]lÆý‡¢¯]l…
3. AÐðl$ÇM>ÌZ ™öÍ Ñ§ýl$Å™Œæ E™èlµ†¢ MóS…{§é°² 2) Ð]lçÜ$¢Ð]l# MóS…{§ýl… Ð]l§ýlª 4) {ò³çÙÆŠæ MýS$MýSPÆŠæÌZ 47. ±sìæ° 10°C ¯]l$…_ 0°C Ð]lÆý‡MýS$ ^èlÌêÏÇa™ól,
Ýë¦í³…_¯]l ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$? 3) Ð]lçÜ$¢Ð]l# Ð]l$«§ýlÅÌZ 4) Eç³Ç™èlË…Oò³ 36. ç³Çç³NÆý‡~ MýS–çÙ~ Ð]lçÜ$¢Ð]l# ÔZçÙ×æ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… §é° çœ$¯]lç³ÇÐ]l*×æ…ÌZ MýSÍVóS Ð]l*Æý‡$µ?
1) ¸ëÆý‡yól 2) B…í³Ä¶æ$ÆŠæ 17. BÐólÔ>˯]l$ °ËÓ E…^èlyé°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól 3) ^éÌê çÜÓ˵ çÜ…QÅÌZ E…sêƇ¬ ÑË$Ð]l? 1) ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ 2) ™èlVýS$Y™èl$…¨
3) MýS*ÅÈ 4) GyìlçܯŒæ ç³ÇMýSÆý‡…? 4) Oò³ÐólÒM>§ýl$ 1) 1 2) 0 3) Ððl¬§ýlr ò³ÇW, ™èlÆ>Ó™èl ™èlVýS$Y™èl$…¨
4. f…™èl$Ð]l#Ë §ólàÌZϯ]l* ѧýl$Å™Œæ E…r$…§ýl° 1) ´÷sñæ°ÛÄñæ* Ò$rÆŠæ 2) MðS´ëíÜrÆŠæ 25. EÆý‡$Ð]l¬Ë$, Ððl$Æý‡$ç³#Ë™ø MýS*yìl¯]l Ð]lÆý‡Û… Ð]l^óla 3) A¯]l…™èl… 4) −1 4) Ððl¬§ýlr ™èlWY, ™èlÆ>Ó™èl ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨
ÑÐ]lÇ…_¯]l Ô>ç܈Ðól™èl¢? 3) ÐøÌŒæt Ò$rÆŠæ 4) sñæçÜtÆŠæ çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ {ç³fË$ E…yýlyé°MìS çÜ$Æý‡„ìS™èlO- 37. JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# EÚù~{VýS™èl 85°C ¯]l$…_ 80°C 48. JMýS 糧éÆý‡¦… çœ$¯]líܦ† ¯]l$…_ ¯ólÆý‡$V> ÐéĶæ¬
1) Ë*Æ‡Ê V>ËÓ± 2) GyìlçܯŒæ 18. OÌñæsñæ°…VŠæ MýS…yýlMýStÆŠæÞ.. G™ðl•¢¯]l {糧ólÔ>Ë$, ¿¶æÐ]l- Ððl$¯]l {糧ólÔ¶æ… H¨? Ð]lÆý‡MýS$ ™èlVýSYyé°MìS ç³sôæt M>Ë… 5 °Ñ$ÚëË$. B íܦ†MìS Ð]l*Æó‡ {ç³{MìSĶæ$¯]l$ HÐ]l$…sêÆý‡$?
3) B…í³Ä¶æ$ÆŠæ 4) £ólÌŒæÞ ¯é˯]l$ í³yýl$VýS$Ë »êÇ ¯]l$…_ Æý‡„ìSçÜ$¢¯é²Æ‡¬. 1) ™èlMýS$PÐ]l G™èl$¢ÌZ E¯]l² ¿¶æÐ]l¯]l… Ð]lçÜ$¢Ð]l# 80°C ¯]l$…_ 75°CMýS$ ™èlVýSYyé°MìS 1) çœ$±¿¶æÐ]l¯]l… 2) °„óSç³×æ…
5. 糧éÆ>¦ÌZÏ MýS×êË Ð]l*ǵyìl Ð]lËÏ E™èlµ†¢ Òsìæ° MýS¯]l$Vö¯]l²§ðlÐ]lÆý‡$? 2) Ðéçßæ¯éÌZÏ ÌZç³Í OÐðlç³# E…yìl, yøÆý‡$Ï ç³sôætM>Ë… çÜ$Ð]l*Æý‡$V>? 3) E™èlµ™èl¯]l… 4) {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l…
AÄôæ$Å Ô¶æMìS¢ çÜÓÆý‡*ç³… H¨? 1) ¸ëÆý‡yól 2) B…í³Ä¶æ$ÆŠæ Ð]lÊíÜ E…^éÍ 1) 5 °Ñ$ÚëË MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l 49. MìS…¨ ÐésìæÌZ A™èl$Å™èl¢Ð]l$ EçÙ~ÐéçßæMýS… H¨?
1) «§ýlÓ° 2) M>…† 3) {¸ë…MìSϯŒæ 4) ¯]l*År¯Œæ 3) ™èlMýS$PÐ]l G™èl$¢ÌZ E¯]l² ^ðlrÏ MìS…§ýl E…yéÍ 2) 5 °Ñ$ÚëË MýS…sôæ GMýS$PÐ]l 1) ´ë§ýlÆý‡çÜ… 2) Ððl…yìl
3) EçÙ~… 4) ѧýl$Å™Œæ 19. OÌñæsñæ°…VŠæ MýS…yýlMýStÆŠæÞ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$yé°MìS 4) Oò³Ð]l±² 3) 5 °Ñ$ÚëË$ 4) Oò³ÐólÒM>Ð]l# 3) »ñæ…i¯Œæ 4) C¯]l$Ð]l¬
6. MýS×æ çÜÓ¿êÐé°² ÑÐ]lÇ…^ól ¿o†MýS A…Ô¶æ… H¨? Eç³Äñæ*W…^ól ÌZçßæ… H¨? 26. JMóS ç³ÇÐ]l*×æ… E¯]l² Æð‡…yýl$ BÐólÔ>˯]l$ 38. 30°C Ð]l§ýlª Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# 50. MìS…¨ ÐésìæÌZ A™èl$Å™èl¢Ð]l$ EçÙ~ º…«§ýlMýS… H¨?
1) ºË… 2) Ô¶æMìS¢ 1) C¯]l$Ð]l¬ 2) AË*ÅÑ$°Ä¶æ$… Ô¶æ*¯]lÅ…ÌZ JMýS Ò$rÆŠæ §ýl*Æý‡…ÌZ E…_¯]l- 60°C ¯]l$…_ 50°C MýS$ ^èlÌêÏÆý‡yé°MìS 10 1) Ððl…yìl 2) ^ðlMýSP
3) BÐólÔ¶æ… 4) Oò³Ð]l±² 3) ïÜtÌŒæ 4) Æ>W ç³#µyýl$, Ðésìæ Ð]l$«§ýlÅ ç³°^ólõÜ ºË…? °Ñ$ÚëË$ ç³sìæt…¨. 10 °Ñ$ÚëË ™èlÆ>Ó™èl 3) Ð]l*¯]lÐ]l#° Ô¶æÈÆý‡… 4) Ð]l{f…
7. BÐólÔ>°MìS {ç³Ð]l*×æ… H¨? 20. OÌñæsñæ°…VŠæ MýS…yýlMýStÆŠæ.. ¿¶æ*Ñ$MìS Mö°² BÐólÔ>- 1) 9×109N 2) 9×108N 50°C Ð]l§ýlª A§ól Ð]lçÜ$¢Ð]l# EÚù~{VýS™èl çÜ$Ð]l*- 51. Ö™éM>Ë…ÌZ ^ól† ç³…ç³# VösêtË §éÓÆ>
1) MýS*Ë$…»Œæ 2) B…í³Ä¶æ$ÆŠæ òÜMýS¯Œæ ˯]l$ çÜÆý‡çœÆ> ^ólíܯ]lç³#µyýl$ ¿¶æ*Ñ$ ´÷sñæ°Û- 3) 9×107N 4) 9×106N Æý‡$V>? Ð]l^óla ±Æý‡$ Ððl^èlaV> A°í³çÜ$¢…¨. M>Æý‡×æ…?
3) 1, 2 4) B…í³Ä¶æ$ÆŠæ/òÜMýS¯Œæ Ķæ$ÌŒæ ÑË$Ð]l..? 27. JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# ™èlrïܦMýSÇ…^èlyýl… A…sôæ..? 1) 40°C MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l 1) Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡… ^èlËÏV> E…yýlr…
8. JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# BÐólÔ¶æ… B«§éÆý‡ç³yól A…Ô¶æ…? 1) ™èlVýS$Y™èl$…¨ 2) ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ 1) VýSÇçÙt çÜ…QÅÌZ BÐólÔ>Ë$ ^ólÆý‡yýl… 2) 40°C MýS…sôæ GMýS$PÐ]l 2) Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ E¯]l² EçÙ~Ô¶æMìS¢° ±Æý‡$
1) ѧýl$Å™Œæ 2) ´÷sñæ°ÛĶæ$ÌŒæ 3) Ð]l*Æý‡$µ ^ðl…§ýl§ýl$ 2) VýSÇçÙt çÜ…QÅÌZ «§ýl¯éÐólÔ>Ë$ ^ólÆý‡yýl… 3) 40°C 4) ^ðlç³µÌôæ… {VýSíßæ…^èlyýl… Ð]lËÏ
3) Ð]lçÜ$¢Ð]l# BM>Æý‡… 4) MýS×êË çÜ…QÅ 4) BÐólÔ¶æ ç³ÇÐ]l*×æ…Oò³ B«§éÆý‡ç³yýl$™èl$…¨ 3) VýSÇçÙt çÜ…QÅÌZ Æý‡$×êÐólÔ>Ë$ ^ólÆý‡yýl… 39. E°² Ð]l݈ëË$ Ô¶æÈÆ>°MìS Ððl^èla§ýl¯é°² 3) ¿¶æ*Ñ$ ÌZç³Ë EÚù~{VýS™èlË$ ºÄ¶æ$sìæ
9. GË{M>t¯Œæ BÐólÔ¶æ… ÑË$Ð]l G…™èl? 21. ¿¶æ*Ñ$ ѧýl$Å™Œæ ´÷sñæ°ÛĶæ$ÌŒæ ÑË$Ð]l? 4) çÜÐ]l*¯]l çÜ…QÅÌZ «§ýl¯]l, Æý‡$×æ BÐólÔ>Ë$ CÝë¢Æ‡¬. M>Æý‡×æ…? Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ G…sôæ GMýS$PÐ]lV>
1) 6.102×10–19 MýS*Ë$…»Œæ 1) çÔ¶æ*¯]lÅ… 2) A¯]l…™èl… MýSÍW E…yýlr… 1) E°².. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ EÚù~{VýS™èl¯]l$ ò³…^èl$- E…yýlr…
2) 2.601×10–19 MýS*Ë$…»Œæ 3) {糧ólÔ¶æ… §éÓÆ> °Æý‡~Ƈ¬Ýë¢Æý‡$ 28. hÆ>MŠæÞ ¡Ä¶æ$yé°MìS Eç³Äñæ*W…^ól ѧýl$Å™Œæ ™èl$…¨ 4) Oò³Ð]l±²
3) 1.602×10–19 MýS*Ë$…»Œæ 4) ^ðlç³µÌôæ… H¨? 2) E°² A£ýlÐ]l$ EçÙ~ÐéçßæMýS…, M>ºsìæt 52. Æ>{†Ðólâ¶æÌZ GyéÇ {糧ólÔ>Ë$ ¿¶æ* Eç³Ç-
4) 6.102×1019 MýS*Ë$…»Œæ 22. Æð‡…yýl$ BÐólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ç³°^ólõÜ ºÌêË 1) HM>…™èlÆý‡ ѧýl$Å™Œæ (Alternating Ô¶æÈÆý‡… ¯]l$…_ EÚë~°² {ç³ÝëÆý‡… ^ólĶæ$- ™èlË…Oò³ MýS…sôæ ^èlËÏV> E…sêƇ¬. M>Æý‡×æ…?
10. JMýS MýS*Ë$…»Œæ BÐólÔ¶æ…ÌZ E¯]l² MýS×êË çÜ…QÅ VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇ…^ól °Ä¶æ$Ð]l$… H¨? Current) ±Ä¶æ$§ýl$ 1) CçÜ$MýS, ¿¶æ* Eç³Ç™èlË… MýS…sôæ ÐólVýS…V>
G…™èl? 1) MýS*Ë$…»Œæ 2) ¯]l*År¯Œæ 2) HMýSÐ]l¬Q ѧýl$Å™Œæ (Direct Current) 3) ç³ÇçÜÆ>Ë ¯]l$…_ Ð]l^óla ÑMìSÆý‡×æ Ô¶æMìS¢° EçÙ~ E§éYÆý‡… ^ólçÜ$¢…¨
1) 2.56×1018 2) 5.26×1018 3) MðSç³ÏÆŠæ 4) BÇPÐðl$yìl‹Ü 3) íܦÆý‡ ѧýl$Å™Œæ (Static Current) E°² ÔZíÙ…^èl$MýS$…r$…¨ 2) CçÜ$MýS, ¿¶æ* Eç³Ç™èlË… MýS…sôæ ÐólVýS…V>
3) 5.62×1018 4) 6.25×1018 23. Æð‡…yýl$ BÐólÔ>Ë Ð]l$«§ýlÅ ç³°^ólõÜ ºÌê°MìS 4) {ç³Ðéçßæ ѧýl$Å™Œæ (Current Electricity) 4) ç³ÇçÜÆ>Ë ¯]l$…_ Ð]l^óla ÑMìSÆý‡×æ Ô¶æMìS¢° EçÙ~ÔZçÙ×æ… ^ólçÜ$MýS$…r$…¨
11. BÐólÔ>˯]l$ "«§ýl¯]l, Æý‡$×æ BÐólÔ>Ë$V> Ð]lÈYMýS- çÜ…º…«¨…_ MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡…¨ H¨? 29. Câ¶æ$Ï, ç³Ç{ÔèæÐ]l$Ë$, Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$ Æý‡…VýS…ÌZ Ð]lņÆó‡MìSçÜ$¢…¨ 3) CçÜ$MýS GËÏç³#µyýl* ^èlËÏV>¯ól E…r$…¨
Ç…_¯]l Ô>ç܈Ðól™èl¢? 1) BÐólÔ>Ë ç³ÇÐ]l*×êË Ë»ê®ª°MìS A¯]l$ÌZ- Eç³Äñæ*W…^ól ѧýl$Å™Œæ H¨? 40. MìS…¨ ÐésìæÌZ EçÙ~ÔZçÙ×æ… Ìôæ§é EçÙ~ E§éYÆý‡… 4) 1, 2
1) GyìlçܯŒæ 2) I¯ŒæïÜt¯Œæ Ð]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ E…r$…¨ 1) HM>…™èlÆý‡ ѧýl$Å™Œæ fÆý‡VýS° {ç³{MìSĶæ$? 53. EÚù~{VýS™èl ò³ÇW™ól M>…† ÐólVýS…..?
3) »ñæ…hÐ]l$¯Œæ {¸ë…MìSϯŒæ 4) ¯]l*År¯Œæ 2) BÐólÔ>Ë Ð]l$«§ýlŧýl*Æý‡ Ð]lÆ>Y°MìS ÑÌZÐ]l*- 2) HMýSÐ]l¬Q ѧýl$Å™Œæ 1) çÜÐ]l$ çœ$¯]lç³ÇÐ]l*×æ 2) çÜÐ]l$ï³yýl¯]l 1) ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ 2) ™èlVýS$Y™èl$…¨
12. "GË{MìStíÜsîæ'° H ¿êÚë 糧ýlOÐðl$¯]l GË{M>t¯Œæ ¯]l$´ë™èl…ÌZ E…r$…¨ 3) íܦÆý‡ ѧýl$Å™Œæ 4) {ç³Ðéçßæ ѧýl$Å™Œæ 3) çÜÐðl*Úù~{VýS™èl 4) íܦÆøçÙ~MýS 3) Ð]l*Æý‡$µ ^ðl…§ýl§ýl$ 4) ^ðlç³µÌôæ…
¯]l$…_ {VýSíßæ…^éÆý‡$? 3) BÐólÔ>˯]l$ MýSÍõ³ çÜÆý‡â¶æÆó‡Q Ððl…ºyìl 30. òÜÌŒæ¸ù¯Œæ ^éÇj…VŠæÌZ Eç³Äñæ*W…^ól ѧýl$Å™Œæ 41. MýS×êË MýS§ýlÍMýS Ð]lËÏ fÇVóS EçÙ~{ç³ÝëÆ>°² 54. MìS…¨ ÐésìæÌZ E™èl¢Ð]l$ EçÙ~ÐéçßæMýS… H¨?
1) {òœ…^Œæ 2) fç³±‹Ü E…r$…¨ H¨? HÐ]l$…sêÆý‡$? 1) BËPàÌŒæ 2) ´ë§ýlÆý‡çÜ…
3) {XMŠæ 4) Ìêsì毌æ 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól 1) HM>…™èlÆý‡ ѧýl$Å™Œæ 1) EçÙ~ Ð]lçßæ¯]l… 2) EçÙ~ çÜ…Ð]lçßæ¯]l… 3) D£ýlÆŠæ 4) ±Æý‡$
13. JMýS V>k MýSyîlz° ç³r$t Ð]lç܈…™ø Æý‡$¨ª¯]lç³#µyýl$ 24. JMýS V>kMýSyîlz°, ç³r$t Ð]lç܈…™ø Æý‡$¨ª¯]lç³#µyýl$, 2) HMýSÐ]l¬Q ѧýl$Å™Œæ 3) EçÙ~ ÑMìSÆý‡×æ… 4) ™èlÆý‡…VýS ^èl˯]l…
V>kMýSyîlz, ç³r$t Ð]lç܈… Ð]lÆý‡$çÜV> ´÷…§ól V>kMýSyîlz ¯]l$…_ º¨Î AÄôæ$Å GË{M>t¯ŒæË 3) íܦÆý‡ ѧýl$Å™Œæ 4) Oò³ÐólÒM>Ð]l# 42. ¿¶æ*Ñ$ ÐólyðlMýSPyýl… A¯ól¨ H {ç³{MìSĶæ$MýS$ çÜÐ]l*«§é¯éË$
BÐólÔ>Ë$? çÜ…QÅ..? 31. JMýS ÐéĶæ¬Ð]l# çÜÐðl*Úù~{VýS™é {ç³{MìSĶæ$ÌZ çÜ…º…«¨…_…¨? 1) 3 2) 2 3) 4 4) 1 5) 4
1) «§ýl¯]l, Æý‡$×æ 2) «§ýl¯]l, «§ýl¯]l 1) V>kMýSyîlzÌZ E¯]l² Ððl¬™èl¢… GË{M>t¯ŒæË íܦÆý‡…V> E¯]l² ¿o†MýS A…Ô¶æ… H¨? 1) EçÙ~ Ð]lçßæ¯]l… 2) EçÙ~ çÜ…Ð]lçßæ¯]l…
6) 3 7) 3 8) 4 9) 3 10) 4
3) Æý‡$×æ, «§ýl¯]l 4) Æý‡$×æ, Æý‡$×æ çÜ…QÅMýS$ çÜÐ]l*¯]l… 1) ï³yýl¯]l… 2) EÚù~{VýS™èl 3) EçÙ~ ÑMìSÆý‡×æ… 4) Oò³Ð]l±²
11) 3 12) 3 13) 1 14) 2 15) 3
14. JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l# «§ýl¯éÐólÔ>°² ´÷…§ýlyýl… A…sôæ..? 2) V>kMýSyîlzÌZ E¯]l² GË{M>t¯ŒæËÌZ 3) Ýë…{§ýl™èl 4) 1, 3 43. £ýlÆ>Ã‹Ü ´ëÏ‹ÜP¯]l$ MýS¯]l$Vö¯]l² Ô>ç܈Ðól™èl¢? 16) 4 17) 2 18) 3 19) 4 20) 3
1) Mö°² BÐólÔ>˯]l$ ïÜÓMýSÇ…^èlyýl… çÜVýS¿êVýS… 32. Ð]l$…^èl$ {§ýlÒ¿¶æÐ]l¯]l Ý릯]l…..? 1) BÇPÐðl$yîl‹Ü 2) B˾Ɗæt I¯ŒæïÜt¯Œæ
21) 1 22) 1 23) 4 24) 3 25) 4
1) ï³yýl¯é°MìS A¯]l$ÌZÐ]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ 3) ¯]l*År¯Œæ 4) gôæÐŒl$Þ yîlÐéÆŠæ
26) 1 27) 4 28) 3 29) 1 30) 2
VýS™èl…ÌZ Ð]l_a¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ 3) a-iv, b-i, c-iii, d-ii E…r$…¨ 44. £ýlÆ>Ã‹Ü ´ëÏ‹ÜP¯]l$ »êV> MýS$¨í³™ól §é°ÌZ 31) 2 32) 2 33) 1 34) 3 35) 3
4) a-i, b-iv, c-ii, d-iii 2) ï³yýl¯é°MìS ÑÌZÐ]l*¯]l$´ë™èl…ÌZ E¯]l² {§ýlÐ]l… EÚù~{VýS™èl HÐ]l$Ð]l#™èl$…¨? 36) 1 37) 2 38) 2 39) 2 40) 4
1. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. (M>°õÜtº$ÌŒæ &2018) 2. {糆´ë§ýl¯]l (A): ѧýl$Å™Œæ Ððl*rÆŠæ Ķæ*…- E…r$…¨ 1) ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ 2) ™èlVýS$Y™èl$…¨
41) 2 42) 4 43) 4 44) 1 45) 3
List-I {†MýS Ô¶æMìS¢° ѧýl$Å™Œæ Ô¶æMìS¢V> Ð]l*Æý‡$çÜ$¢…¨. 3) GÌê…sìæ Ð]l*Æý‡$µ E…yýl§ýl$ 3) Ð]l*Æý‡$µ ^ðl…§ýl§ýl$
46) 4 47) 4 48) 3 49) 2 50) 4
a) ѧýl$Å™Œæ BÐólÔ¶æ… M>Æý‡×æ… (R): A¯øů]lÅ {õ³Æý‡MýS™èlÓ… 4) Oò³ÐólÒ M>§ýl$ 4) {§ýlÐ]l çÜÓ¿êÐ]l…Oò³ B«§éÆý‡ç³yìl E…r$…¨
51) 3 52) 1 53) 3 54) 2
b) ѧýl$Å™Œæ „óS{™èl… çÜ*{™èl…Oò³ ѧýl$Å™Œæ Ððl*rÆŠæ ç³°^ólçÜ$¢…¨. 33. {ò³çÙÆŠæ MýS$MýSPÆŠæÌZ BàÆý‡ 糧éÆ>¦Ë$ ™ö…§ýl- 45. Ðéçßæ¯éÌZÏ° Æó‡yìlÄôæ$rÆŠæÌZ ±sìæ° Ö™èlË-
c) ѧýl$Å™Œæ ´÷sñæ°ÛĶæ$ÌŒæ (M>°õÜtº$ÌŒæ &2016) Æý‡V> Eyýl$MýS$™éƇ¬. M>Æý‡×æ…?
d) ѧýl$Å™Œæ MðS´ëíÜsîæ 1) (A), (R)Ë$ Æð‡…yýl* Ü ç OƇð ¯]lÑ, (A)MýS$ 1) {ò³çÙÆŠæ MýS$MýSPÆŠæÌZ ï³yýl¯]l… ò³Æý‡VýSyýl… Ð]lËÏ
List-II (R) çÜOÆð‡¯]l ÑÐ]lÆý‡×æ ±sìæ Ð]l$ÇVóS Ý릯]l… MýS*yé ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ Current Affairs Mobile App
i) ¸ëÆý‡yŠæ 2) (A), (R)Ë$ Æð‡…yýl* Ü ç OƇð ¯]lÑ, (A)MýS$ 2) {ò³çÙÆŠæ MýS$MýSPÆŠæÌZ ï³yýl¯]l… ò³Æý‡VýSyýl… Ð]lËÏ Updated Version
ii) MýS$Ë*…»Œæ (R) çÜOÆð‡¯]l ÑÐ]lÆý‡×æ M>§ýl$. ±sìæ Ð]l$ÇVóS Ý릯]l… ™èlVýS$Y™èl$…¨
iii) ¯]l*År¯Œæ /MýS$Ë*…»Œæ 3) (A), (R) Ë$ Æð‡…yýl* çÜOÆð‡¯]lÑ M>§ýl$ 3) {ò³çÙÆŠæ MýS$MýSPÆŠæÌZ ï³yýl¯]l… ™èlVýSYyýl… Ð]lËÏ
Daily, Weekly, Monthly Updates and Bit banks SAKSHI EDUCATION

iv) ÐøË$t 4) (A) çÜOÆð‡…¨, (R) çÜOÆð‡…¨ M>§ýl$ ±Æý‡$ Ð]l$ÇVóS Ý릯]l… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨ Also Find
1) a-ii, b-iii, c-iv, d-i 4) {ò³çÙÆŠæ MýS$MýSPÆŠæÌZ ï³yýl¯]l… ™èlVýSYyýl… Ð]lËÏ GENERAL ESSAYS, GENERAL KNOWLEDGE AND JOBS
2) a-iii, b-ii, c-i, d-iv çÜÐ]l*«§é¯éË$: 1) 1 2) 3 ±sìæ Ð]l$ÇVóS Ý릯]l… ™èlVýS$Y™èl$…¨
34. G™ðl•¢¯]l {糧ólÔ>Ë Ð]l§ýlª BàÆý‡ 糧éÆ>¦Ë$ www.sakshieducation.com
10 Á‹tyÓ˛ AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 16 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 www.andhrajyothy com .

HÔ≥ M˙À$-ßë-ΔÊˇ$À ^˲rtÖ GÁ≥#µyÊ˛$ -^Û˛‘È-ΔÊˇ$?


øÊ˝* Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝ÃZœ øÍVʸÖV> øÍΔÊˇô˲ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ Ø˲*ô˲Ø˲ M˙À$ —´ßëØÈÀØ˲$ ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö^ÈΔÊˇ$. M˙À$
Á≥«–ö˛*◊˝Öô¯¥Îr$ M˙À$ øÊ˝{ßÊ˛ô˲, M˙À$ßëΔÊˇ$ÀMʸ$ ƒÊ˝*f–ö˛*Ø˲≈ Áfl˝Mʸ$PÀ$ MʸյÖ^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ Á≥À$ ΔÊˇM>À “ΔÊˇÖΔˇyÏ˛z V¯Ô≥MʸñÁŸt
^˲sÍtÀ$ A–ö˛$ÃZœMϸ –ö˛^ÈaΔˇ$$. 1956ÃZ BÖ{´ßë {¥ÎÖôÈ∞Mϸ –ö˛*{ô˲–Û˛$ –ö˛«¢Ö^Û˛ M˙À$ßëΔÊˇ$À ^˲sÍt∞≤
^Û˛‘ÈΔÊˇ$. M˙À$ JÁ≥µÖßëÀ±≤ ÕSô˲ Á≥NΔÊˇ”MʸÖV> EÖyëÀ∞ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$. ßÛ˛–ÈßëƒÊ˝$ øÊ˝*–ö˛$$ÀMʸ$ y˛OΔˇMʸtΔäˇ, h.M¸. Á≥ºœMÛ¸ÁŸØå˛fi
Mʸ*yë M˙À$ ^˲sÍt∞≤ –ö˛«¢ÖÁ≥gÙ˝‘ÈΔÊˇ$. ΔˇOô˲$ÀÖßÊ˛«MÓ¸ ›˜Öô˲ÖV> øÊ˝*—$ EÖyëÀØ˲≤ BÃZ^˲Ø˲ô¯ (F, G, H) –ö˛»YMʸ«Ö^ÈΔÊˇ$.
øÊ˝*Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü ^˲sÍtÀ$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. “r∞≤ÖsÏ˝ Vʸ$«Ö_ —–ö˛ΔÊˇÖV> ô˛À$Á‹$Mʸ$ÖßëÖ... øÊ˝*—$ Mʸ∞ÁŸt Vʸ«ÁŸt
ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü Á≥«—$Ü Á≥«–ö˛$Ü
(GMʸΔ>ÃZœ) (GMʸΔ>ÃZœ)
øÊ˝*Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À$ –ö˛*Ø˲≈ Áfl˝Mʸ$PÀØ˲$ MʸյÖ_Ö®. M>± BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ÃZ
D {Á≥{MϸƒÊ˝$ A–ö˛$À$ M>ÃÙ˝ßÊ˛$. –ö˛*V>◊Ï˝
1949ÃZ –ö˛${ßëÁ‹$ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö BÖ{´ßÊ˛ {¥ÎÖô˲ M˙À$ßëΔÊˇœ A 6 27
M˙À$ Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À$ ✱
B 8 36
ΔÊˇÑʸ◊˝ ^˲sÍt∞≤ ^Û˛Ì‹Ö®.
✦ øÍΔÊˇô˲ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ ›Î”ô˲Ö{ô˲≈Ö ØÈsÏ˝Mϸ –ö˛$*yÊ˛$ ΔÊˇM>À ✱ 1953ÃZ BÖ{´ßÊ˛ Δ>ÁŸâÖ HΔÊˇµyÏ˛Ø˲ ô˲ΔÊˇ–Èô˲ 1955ÃZ øÊ˝* C 10 45
M˙À$ßëΔÊˇ$œ EÖyÛ˛–ÈΔÊˇ$. –ÈΔÊˇ$ Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À M¯Á‹Ö ÀMʸPΔ>k Á‹$ªÍæΔ>–ö˛# Mʸ—$sÓ˝∞ D 12 54
Δ>Δˇ$$° Áfl˝Mʸ$PÀ$Ø˲≤ M˙À$ßëΔÊˇ$œ E 24 108

(‘È‘Ë˝”ô˲ M˙À$ßëΔÊˇ$œ)
H Áfl˝Mʸ$P ÃÙ˝∞ M˙À$ßëΔÊˇ$œ EÁ≥ M˙À$ßëΔÊˇ$œ

∞ƒÊ˝$—$Ö^ÈΔÊˇ$.
D Mʸ—$sÓ˝ Á‹*^˲Ø˲À –Û˛$ΔÊˇMʸ$ BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ M˙À$ HÔ≥Ô≥GÔ‹fi {Á≥ôÛ˛≈-MÊ¸Ö –˛$rt
F 36 162
● ●
ßëΔÊˇ$À ^˲rtÖ & 1956 HΔÊˇµyÏ˛Ö®.
✦ BÖ{´ßë {¥ÎÖô˲ÖÃZ EÁ≥ M˙À$ßëΔÊˇ$œ EÖyÛ˛–ÈΔÊˇ$ M>ßÊ˛$. G 48 216
✦ ‘È‘Ë˝”ô˲ M˙À$ßëΔÊˇœMʸ$ øÊ˝*—$ ƒÊ˝*f–ö˛*Ø˲≈ÖÚ≥O ‘È‘Ë˝”ô˲
Áfl˝Mʸ$P EÖyÛ˛®. “«Mϸ M˙À$ Áfl˝Mʸ$P –ÈΔÊˇÁ‹ô˲”ÖV> ★
BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ M˙À$ßëΔÊˇ$À ^˲rtÖ & 1956
D ^˲rtÖ BÖ{´ßë {¥ÎÖôÈ∞Mϸ –ö˛*{ô˲–Û˛$ –ö˛«¢Á‹$¢Ö®.
HÔ≥ GM>Ø˲“$ ●
H 72
D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ øÊ˝*—$ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü∞ Mʸ∞ÁŸt
324
EÖr$Ö®. D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ M˙À$ JÁ≥µÖßëÀ$ ÕSô˲ ❖ øÊ˝*Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À {Á≥´ßëØ˲ ÀÑʸ≈–˛$OØ˲ ›Î–ö˛*hMʸ Á≥«—$ÜMϸ ØÈÀ$Vʸ$Ø˲≤ΔÊˇ Δˇr$œV> ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$.
✦ —$WÕØ˲ M˙À$ßëΔÊˇœMʸ$ Gr$–ö˛ÖsÏ˝ Áfl˝Mʸ$PÀ$ EÖyÛ˛— Á≥NΔÊˇ”MʸÖV> EÖyëÕ. ØÈ≈ƒÊ˝*∞≤ ›Î´®Ö^ÈÀÖsÙ˝ D ^˲sÍtÀ$ Aô˲≈Öô˲ ● ô˲ΔÊˇ–ÈÜ M>ÀÖÃZ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü∞ Mʸ∞ÁŸt Á≥«—$ÜMϸ
M>ßÊ˛$. “«∞ GÁ≥#µy˛OØÈ Gr$–ö˛ÖsÏ˝ ÁŸΔÊˇô˲$À$ ÃÙ˝Mʸ$Öyë ★ JMʸ›Î« M˙À$ßëΔÊˇ$∞ ∞ƒÊ˝$—$ı‹¢ BΔÛˇ‚Ê˝œ–ö˛ΔÊˇMʸ$ –È«∞ B–ö˛‘Ë˝≈Mʸ–˛$OØ˲—. –ö˛$*yÊ˛$ Δˇr$œV> ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$.
ôˆÀWÖ^˲–ö˛^˲$a. AÖßÊ˛$MÛ¸ “«Mϸ øÊ˝{ßÊ˛ô˲ EÖyÛ˛® M>ßÊ˛$. ôˆÀW^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ “À$ ÃÙ˝ßÊ˛$. ❖ øÊ˝* Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü —´ßëØË˛Ö –ö˛$$Q≈ÖV> –ö˛$*yÊ˛$ ● D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ –ö˛*V>◊Ï˝ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü:
✦ M˙À$ßëΔÊˇœ Á‹–ö˛$Á‹≈ÀØ˲$ Á≥«ÁŸP«Ö_ –È«Mϸ øÊ˝*ƒÊ˝*f ★ D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝Ö CÃÍ EÖr$Ö® AÖ‘ÈÀ “$ßÊ˛ B´ßëΔÊˇÁ≥yÏ˛ EÖr$Ö®. 27 & 108 GMʸΔ>À$
–ö˛*Ø˲≈ÖÚ≥O Áfl˝Mʸ$P MʸյÖ^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ –ö˛$*yÊ˛$ ΔÊˇM>À M˙À$ øÊ˝*—$ ΔÊˇMÊ¸Ö M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝Ö ● øÊ˝*—$ ÃÙ˝∞–È« A–ö˛Á‹Δ>ÀØ˲$ °ΔÊˇayÊ˛Ö ● –˛$rt Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü: 162 & 324 GMʸΔ>À$
Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝ÀØ˲$ A–ö˛$À$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. A— øÊ˝*ƒÊ˝*f–ö˛*Ø˲≈Ö ßë”Δ> Á‹”ƒÊ˝$Ö E¥Î´®∞ ● D ^˲rtÖÃZ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü∞ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^˲yÊ˛–Û˛$
● M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝ ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö ±sÏ˝ –ö˛Ø˲ΔÊˇ$À$ ●
M>Mʸ$Öyë Ü«W Vʸ«ÁŸt Á≥«—$ÜÃZ 1/3 –ö˛ –ö˛Öô˲$
M˙À$ øÊ˝{ßÊ˛ô˲ EØ˲≤ øÊ˝*–ö˛$$À$ 50% —Á‹¢«Ö^˲yÊ˛Ö

–È≈¥ÎΔÊˇ øÊ˝*–ö˛$$À$ 45% ● øÊ˝*ƒÊ˝*f–ö˛*Ø˲≈ÖÃZ∞ AÁ‹–ö˛*Ø˲ô˲ÀØ˲$ ô˲WYÖ_ øÊ˝*—$∞ Á≥‘Ë˝ì–ö˛#À –Û˛$ô˲Mʸ$ EÁ≥ƒÒ˝*WÖ^˲$M¯–ö˛^˲a∞
● M˙À$ßëΔÊˇœMʸ$ ƒÊ˝*f–ö˛*Ø˲≈ Áfl˝Mʸ$PÀ$ MʸյÖ^˲yÊ˛Ö {V>“$◊˝ {¥ÎÖôÈÃZœ Á‹Áfl˝M>ΔÊˇ Á≥ßÊ˛ÆÜ∞ A¿–ö˛ñ®Æ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$.
ô¯yÏ˛¥˘ô˲ –ö˛≈–ö˛›ÎƒÊ˝$Ö JMʸ Mʸ$r$Ö∫ÖÃZ 5Vʸ$ΔÊˇ$ Á‹øÊ˝$≈ÀMʸ$ —$Ö_ôÛ˛ B
M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝ ∞ΔÊˇ~ƒÊ˝$Ö MϸÖßÊ˛ EØ˲≤ øÊ˝*—$ 28 1/3% Á≥ΔÊˇ^˲yÊ˛Ö. ●

Mʸ$r$ÖªÍ∞Mϸ AßÊ˛Ø˲ÖV> 6 Ø˲$Ö_ 72 GMʸΔ>À$


✱ ›Î´ßëΔÊˇ◊˝ÖV> f—$Ößë», –ö˛$Áfl˝ÃÍ”» Á≥ßÊ˛Æô˲$À —$WÕØ˲ Á≥Ör øÊ˝*–ö˛$$À$ 45% BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ –ö˛≈–ö˛›ÎƒÊ˝$ øÊ˝*–ö˛$$À MÛ¸sÍΔˇ$$Ö^˲–ö˛^˲$a.
{Á≥M>ΔÊˇÖ Eô˲µÜ¢ÃZ 33 Ø˲$Ö_ 50 ‘ÈôÈ∞≤ M˙À$V> ★ 1970ÃZ D ^˲sÍt∞≤ Á‹–ö˛«Ö_ M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝ÖÃZ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü ^˲rtÖ & 1961 ● 1958ÃZ Δ>ÁŸâ AÚ‹ÖΩœÃZ ºÀ$œ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ú≥sÏ˝tØ˲Á≥#yÊ˛$ Δ>ÁŸâ
–ö˛Á‹*À$ ^Û˛ı‹–ÈΔÊˇ$. Mˆ∞≤ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛‘ÈΔÊˇ$. ı‹ßÊ˛≈Á≥# øÊ˝*—$ÃZ 10% (Á‹$–ö˛*ΔÊˇ$ 30 ÀÑʸÀ
✱ Eô˲µÜ¢ÃZ M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝Ö 1/4 ÃÙ˝ßë 1/5 –ö˛Öô˲$ ★ ßë∞ {Á≥M>ΔÊˇÖ ±sÏ˝ –ö˛Ø˲ΔÊˇ$À$ VʸÀ øÊ˝*—$∞ 30%, ✱ 1958ÃZ BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ –ö˛≈–ö˛›ÎƒÊ˝$ øÊ˝*–ö˛$$ÀÚ≥O GMʸΔ>À$) —$Vʸ$À$ øÊ˝*—$ EÖr$ÖßÊ˛∞ {Á≥MʸsÏ˝Ö^ÈΔÊˇ$.
AÖsÙ˝ 20 Ø˲$Ö_ 25 ‘ÈôË˛Ö MʸÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛ EÖyÊ˛Δ>ßÊ˛∞ —$WÕØ˲ øÊ˝*–ö˛$$ÀØ˲$ 25%Mʸ$ ô˲WYÖ^ÈΔÊˇ$. Á≥«—$Ü —´®Ö^˲yë∞Mϸ V>Ø˲$ Δ>ÁŸâ AÚ‹ÖΩœÃZ JMʸ ● 1965ÃZ Δ>ÁŸâ AÚ‹ÖΩœÃZ 56,000 GMʸΔ>ÀØ˲$ —$Vʸ$À$
{Á≥◊Í„M> Á‹ÖÁú$Ö Á‹*_Ö_Ö®. ★ D ^˲sÍt∞≤ ßÛ˛–ÈßëƒÊ˝$, ´ßÊ˛Δ>√ßëƒÊ˝$ øÊ˝*–ö˛$$ÀMʸ$ ºÀ$œØ˲$ {Á≥–Û˛‘Ë˝ Ú≥sÍtΔÊˇ$. øÊ˝*—$V> {Á≥MʸsÏ˝Ö^ÈΔÊˇ$.
✱ {Á≥◊Í„Mʸ Á‹ÖÁú$Ö, ØÈÀ$V¯ {Á≥◊Í„MʸÃZ M˙À$Ø˲$ {ßÊ˛–ö˛≈ Mʸ*yë –ö˛«¢ÖÁ≥gÙ˝‘ÈΔÊˇ$. ✱ 1961 lب˛ 1Ø˲ D ºÀ$œ ^˲rtÖV> ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö®. ● D ^˲sÍt∞≤ A–ö˛$À$ ^Û˛ƒÊ˝$yÊ˛Ö ßë”Δ> Δ>ÁŸâÖÃZ MÛ¸–ö˛ÀÖ
ΔÊˇ*Á≥ÖÃZ ^˛ÕœÖ^ÈÀ∞ Á‹*_Ö_Ö®. øÊ˝* Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü ✱ 1973 Ø˲$Ö_ D ^˲rtÖ A–ö˛$ÃZœMϸ –ö˛_aÖ®. 7000 GMʸΔ>À —$Vʸ$À$ øÊ˝*—$ EÖßÊ˛∞ ôÛ˛ÕÖ®.
✱ ——´ßÊ˛ Δ>⁄ÎâÃZœ ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö_Ø˲ M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝Ö Mϸ֮ ❖ øÊ˝*Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À∞≤ÖsÏ˝ÃZ AÜ –ö˛$$Q≈–˛$OØ˲— øÊ˝*Vʸ«ÁŸt 1961 ^˲rtÖÃZ∞ –ö˛$$RÍ≈Ö‘ÈÀ$ ● M>± Δ>ÁŸâ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö MÛ¸–ö˛ÀÖ 2400 GMʸΔ>À —$Vʸ$À$
—´ßÊ˛ÖV> EÖ®. Á≥«—$Ü ^˲sÍtÀ$. øÊ˝*—$∞ 14 ÀÑʸÀ ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ Ø˲ÁŸt Á≥«‡ΔÊˇÖ
Δ>ÁŸâÖ M˙À$ Á≥«–ö˛*◊˝Ö ● JMʸ –ö˛≈Mϸ¢Mϸ Hyë®Mϸ ∞MʸΔÊˇ BßëƒÊ˝$Ö MϸÖßÊ˛ ΔÊˇ*. 3600 ^˛ÕœÖ_ ›Î”´©ØË˛Ö ^Û˛Á‹$Mʸ$Ö®.
❖ øÍΔÊˇô˲ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ –˛$$ßÊ˛rV> D ^˲sÍtÀØ˲$ 1959ÃZ MÛ¸ΔÊˇ‚Ê˝ C^Û˛a øÊ˝*—$∞ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$ÜV> ∞ΔÊˇ~Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$.
Á≥Ögͪå˝, f–ö˛$$√ á Mʸ÷√Δäˇ 33.3% Δ>ÁŸâÖ A–ö˛$À$ ^Û˛Ì‹Ö®. ô˲ΔÊˇ–Èô˲ 1967ÃZ Á≥’a–ö˛$ ● D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ –ö˛*V>◊Ï˝ øÊ˝*—$∞ 5 ΔÊˇM>À$V> ● øÍΔÊˇô˲ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ H Cô˲ΔÊˇ Δ>ÁŸâÖ Mʸ*yë CÖô˲
ô˲—$‚Ê˝ØÈyÊ˛$ 33.3 & 40 % ªÒ˝ÖV>Ãå˝ Δ>ÁŸâÖ A–ö˛$À$ ^Û˛Ì‹Ö®. (A, B, C, D, E), –˛$rt øÊ˝*—$∞ 3 ΔÊˇM>À$V> ÃZÁ≥–ö˛$$Ø˲≤ øÊ˝*Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü ^˲sÍt∞≤ ^Û˛ƒÊ˝$ÃÙ˝ßÊ˛$.
MÛ¸ΔÊˇ‚Ê˝ 25 & 50 %
BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ 25 & 30 % øÊ˝* Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü ^˲rtÖ & 1973 f«WØ˲ øÊ˝*–ö˛$$À (Á≥® GMʸΔ>À –ö˛*V>◊Ï˝, 25 GMʸΔ>À 10 Ø˲$Ö_ 27 GMʸΔ>À$
(±sÏ˝ ¥ÎΔÊˇ$ßÊ˛À –˛$rt) A–ö˛$√M>À ÃÍ–ÈßÛ˛“À$ ^˲rt Á‹–ö˛$√ô˲–˛$OØ˲— ★ –˛$rt øÊ˝*—$ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü 35 Ø˲$Ö_ 54 GMʸΔ>À$
VʸÀ øÊ˝*—$Mϸ). ★ 1972 –Û˛$ 2Ø˲ BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö Á≥® GMʸΔ>À M>ßÊ˛$. ★ 1977ÃZ D ^˲sÍt∞Mϸ –ö˛*ΔÊˇ$µÀ$ ^Û˛Ì‹ –Û˛$fΔäˇ
20 & 25% –ö˛*V>◊Ï˝, 25 GMʸΔ>À –˛$rt øÊ˝*—$Mϸ Ú≥O∫yÏ˛Ø˲ ★ AΔˇ$$ßÊ˛$Vʸ$ΔÊˇ$ Á‹øÊ˝$≈À$Ø˲≤ Mʸ$r$ÖªÍ∞≤ JMʸ Mʸ$–ö˛*ΔÊˇ$yÏ˛∞ –ö˛$Δ¯ Mˆô˲¢ ƒÊ˝$*∞så˝V> Á≥«Vʸ◊Ï˝Ö^ÈΔÊˇ$.
(—$WÕØ˲ øÊ˝*Mʸ–ö˛$ôÈÀ A{Mʸ–ö˛$ ∫®ŒÀØ˲$ ∞ıŸ´®Á‹*¢ B«zØ˛Ø¨˛fi ƒÊ˝$*∞så˝V> Á≥«Vʸ◊Ï˝›Î¢ΔÊˇ$. D ƒÊ˝$*∞sZœ øÊ˝ΔÊˇ¢, øÍΔÊˇ≈, ★ øÊ˝*Á‹ÖÁ‹PΔÊˇ◊˝À ^˲sÍtÀ A–ö˛$À$ M¯Á‹Ö A—øÊ˝Mʸ¢
øÊ˝*–ö˛$$ÀMʸ$) gÍ» ^Û˛Ì‹Ö®. –˛$OØ˲Δäˇ Mʸ$–ö˛*ΔÊˇ$À$, A—–ÈÌfl˝ô˲$ÃÒ˝OØ˲ –˛$OØ˲Δäˇ BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö 1973ÃZ 69 {sÏ˝∫$≈Ø˲Ãå˝fiØ˲$,
★ 1972 lÃÒ˝OÃZ Ø˲*≈…Ï˛ŒœÃZ f«WØ˲ –ö˛$$Q≈ –ö˛$Ö{ô˲$À Mʸ$–ö˛*Δˇ¢À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$ EÖyëÕ. 1977 ÃZ 24 {sÏ˝∫$≈Ø˲Ãå˝fiØ˲$ HΔ>µr$ ^Û˛Ì‹Ö®.
M˙À$ øÊ˝{ßÊ˛ô˲ Á‹–ö˛*–Û˛‘Ë˝ÖÃZ ^Û˛Ì‹Ø˲ Á‹*^˲Ø˲À {Á≥M>ΔÊˇÖ BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ ★ CßÛ˛ Mʸ$rÖªÍ∞Mϸ ^˛Ö®Ø˲ –ö˛ñßÊ˛™ ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$, –Û˛$fΔäˇ ★ D {sÏ˝∫$≈Ø˲Ãå˝fiMʸ$ yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ MʸÃÒ˝MʸtΔäˇ ›Î¶Δˇ$$ ÁflZßë
❖ M˙À$ Á‹{Mʸ–ö˛$ÖV> ^˛ÕœÁ‹$¢Ø˲≤Öô˲ M>ÀÖ M˙À$ßëΔÊˇ$yÏ˛∞ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö JMʸ ºÀ$œØ˲$ ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö_ ‘ÈÁ‘Ë˝Ø˲ Á‹øÊ˝ÃZ Mʸ$–ö˛*ΔÊˇ$À$, –Û˛$fΔˇOØ˲ A—–ÈÌfl˝ô˲ Mʸ$–ö˛*Δˇ¢ÀØ˲$ EØ˲≤–È«∞ b˛OΔÊˇ√ب˛V> ∞ƒÊ˝$—$Ö_Ö®.
ôˆÀWÖ^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ “À$ ÃÙ˝ßÊ˛$. {Á≥–Û˛‘Ë˝Ú≥sÏ˝tÖ®. {Á≥ôÛ˛≈Mʸ ƒÊ˝$*∞så˝V> Á≥«Vʸ◊Ï˝›Î¢ΔÊˇ$. ★ 1975 fØ˲–ö˛« 1 ØÈsÏ˝Mϸ 10 GMʸΔ>À –ö˛*V>◊Ï˝ ÃÙ˝ßë 25
❖ M>± øÊ˝*›Î”—$ ô˲ØÛ˛ ›˜Öô˲ÖV> ı‹ßÊ˛≈Ö ^Û˛ı‹ ★ 1972 Ú‹Ú≥tÖ∫ΔÊˇ$ÃZ D ºÀ$œØ˲$ ‘ÈÁ‹Ø˲ Á‹øÊ˝ ★ Mʸ$r$Ö∫ÖÃZ∞ Á‹øÊ˝$≈À$ AΔˇ$$ßÊ˛$Mʸ$ —$Ö_ôÛ˛ GMʸΔ>À –˛$rtMʸ$ —$Ö_ øÊ˝*—$ EØ˲≤–ÈΔÊˇ$ (1971
Á≥«Ì‹¶ô˲$ÃZœ øÊ˝*—$∞ °Á‹$M¯–ö˛^˲$a. B–˛*®Ö_Ö®. AßÊ˛Ø˲ÖV> EÖyÛ˛ {Á≥° Á‹øÊ˝$≈∞Mϸ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü∞ 1/5 fØ˲–ö˛« 24Ø˲ B ô˲ΔÊˇ–Èô˲ ^Û˛Ì‹Ø˲ ÃÍ–ÈßÛ˛“À$ Á‹‡)
❖ BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘¨˝ÃZ BΔÛˇ‚Ê˝œ –ö˛ΔÊˇMʸ$ M˙À$ßëΔÊˇœØ˲$ ôˆÀ ★ 1973 fØ˲–ö˛« 1Ø˲ D ºÀ$œMʸ$ Δ>ÁŸâÁ≥Ü B–˛*ßÊ˛Ö –ö˛Öô˲$ –ö˛ΔÊˇMʸ$ Ú≥Ö^˲–ö˛^˲$a. Mʸ$r$Ö∫ —–ö˛Δ>ÀØ˲$ {sÏ˝∫$≈Ø˲Ãå˝Mʸ$ Á‹–ö˛$«µÖ^ÈÕ.
WÖ^Û˛ÖßÊ˛$Mʸ$ “À$ ÃÙ˝Mʸ$Öyë M˙À$ øÊ˝{ßÊ˛ô˲ MʸյÖ^ÈΔÊˇ$. ô˛ÀÁ≥yÊ˛Öô¯ ^˲rtÖV> –ö˛*«Ö®. ★ M>± JMʸ Mʸ$r$ÖªÍ∞Mϸ 2 ƒÊ˝$*∞rœ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$ܸ ★ ΔˇOô˲$À$ ô˲Á≥#µyÊ˛$ Á‹–ö˛*^ÈΔÊˇÖ C_aØÈ ÃÙ˝ßë AÁ‹À$
M˙À$ßëΔÊˇœMʸ$ ƒÊ˝*f-–ö˛*Ø˲≈ Áfl˝Mʸ$PÀ$ ★ 1974 BVʸÁ‹$t 26Ø˲ 34–ö˛ Δ>gÍ≈ÖVʸ Á‹–ö˛ΔÊˇ◊˝ ßë”Δ> —$Ö^˲Δ>ßÊ˛$. Á‹–ö˛$«µÖ^˲Mʸ¥˘Δˇ$$ØÈ ΔˇÖyÛ˛‚Ê˝œ gÒ˝OÀ$ ’Ñʸ, ΔÊˇ*.2,000
Δ>gÍ≈ÖVʸÖÃZ∞ 9–ö˛ ÚŸyÊ˛*≈Ãå˝ÃZ D ^˲sÍt∞≤ ^Û˛«a ★ JMʸ Mʸ$r$Ö∫Ö, ÃÙ˝ßë ƒÊ˝*∞så˝Mϸ Vʸ«ÁŸtÖV> GÖô˲ f«–ö˛*ØÈ —´®›Î¢ΔÊˇ$.
✱ øÊ˝*›Î”–ö˛$$À Ø˲$Ö_ øÊ˝*—$∞ °Á‹$MˆØ˲≤ M˙À$ßëΔÊˇ$À$ M¯ΔÊˇ$tÀ ØÈ≈ƒÊ˝$ Á‹“$ÑʸÀØ˲$Ö_ —$Ø˲‡Δˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$. øÊ˝*—$ EÖyˆ^¯a ßë∞∞ {¥Î–ö˛*◊Ï˝Mʸ Mʸ–ö˛$ôË˛Ö ★ —$Vʸ$À$ øÊ˝*—$∞ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö ›Î”´©ØË˛Ö ^Û˛Á‹$MˆØÛ˛
Ø˲ÁŸt Á≥«‡Δ>∞≤ –ÈΔˇ$$ßë Á≥ßÊ˛ÆÜÃZ ^˛ÕœÖ^ÈÕ. ★ 1975 fØ˲–ö˛« 1 Ø˲$Ö_ D ^˲rtÖ A–ö˛$ÃZœMϸ –ö˛_aÖ®. (›ÎtÖyÊ˛Δäˇz ÁflZÕzÖVä¸) AÖsÍΔÊˇ$. rÁ≥#yÊ˛$ ›Î´ßëΔÊˇ◊˝ÖV> ΔˇOô˲$À$ ^˛ÕœÖ^Û˛ øÊ˝*—$ ’Á‹$¢Mʸ$
✱ JM¯P –ÈΔˇ$$ßë Á≥«–ö˛*◊˝Ö, –ö˛≈–ö˛›ÎƒÊ˝$ Eô˲µÜ¢ÃZ ©∞ô¯ 1961 Ø˲$Ö_ ^Û˛Ì‹Ø˲ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü ^˲rtÖ, ★ D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ –ö˛*V>◊Ï˝∞ 6 ΔÊˇM>À$V>, –˛$rt∞ 5 10 Δˇrœ Ø˲$Ö_ 100 Δˇrœ –ö˛ΔÊˇMʸ$ Ø˲ÁŸt Á≥«‡ΔÊˇÖ
ØÈÀ$V¯ –ö˛Öô˲$Mʸ$ —$Ö^˲Mʸ*yÊ˛ßÊ˛$. 1972ÃZ gÍ» ^Û˛Ì‹Ø˲ B«zØ˛Ø¨˛fiÀ$ ΔÊˇßÊ˛™ƒÊ˝*≈Δˇ$$. ΔÊˇM>ÀV> —øÊ˝hÖ^ÈΔÊˇ$ ^˛Õ›Î¢ΔÊˇ$. AΔˇ$$ôÛ˛ JMʸ ΔˇOô˲$Mϸ ^˛ÕœÖ^Û˛ Ø˲ÁŸt Á≥«‡ΔÊˇÖ
✱ Á≥’a–ö˛$ ªÒ˝ÖV>Ãå˝ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö M˙À$ßëΔÊˇœMʸ$ Á≥N«¢ ƒÊ˝*f ★ ©∞ô¯ 1971 fØ˲–ö˛« 24 Ø˲$Ö_ 1975 fØ˲–ö˛« 1–ö˛ΔÊˇMʸ$ ★ D ^˲rtÖ {Á≥M>ΔÊˇÖ –ö˛*V>◊Ï˝ øÊ˝*—$ Vʸ«ÁŸt Á≥«—$Ü Vʸ«ÁŸtÖV> ÀÑʸ ΔÊˇ*¥ÎƒÊ˝$À$ –ö˛*{ô˲–Û˛$.
www.andhrajyothy com . AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 16 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 Á‹tyÓ˛ 11

Present Chief Justice of India..?


Key & Additional Points first gold medal in women's hockey at the
Asian Games.
1. (a) 10. (d)
The Home Ministry announced that the Complying with the UNFCCC decisions
Census 2021 will for the first time collect on REDD+, India has prepared its
data on Other Backwards Castes (OBC). A National REDD+ Strategy. The Strategy
home ministry spokesperson told PTI that builds upon existing national circum-
the Census 2021 will be finalised in three stances which have been updated in line
years after conducting the census instead with India's National Action Plan on
of seven to eight years now. Climate Change, Green India Mission and
2. (c) India's Nationally Determined
After having been deployed to the South Contribution (NDC) to UNFCCC. India
China Sea and Pacific Ocean for over four has communicated in its Nationally
months, representing Indian Navy in Determined Contribution under Paris
multinational exercises MALABAR 18 at Agreement, that it will capture 2.5 to 3 bil-
Guam and RIMPAC 18 at Hawaii, INS lion tonnes of Carbon dioxide through
Sahyadri has now reached the Port of additional forest and tree cover by 2030.
11. (a)
Current Affairs for All Competitive Exams Darwin, Australia to participate in
Exercise KAKADU 2018. Exercise Justice Ranjan Gogoi has been appointed
as the new Chief Justice of India on
KAKADU, which started in 1993, is a
1. The Home Ministry announced that the (a) 2022 (b) 2025 (c) 2027 (d) 2030 multilateral regional maritime engagement October 3, 2018. His name has been rec-
Census 2021 will for the first time collect 11. Who among the following has been exe rcise hosted by the Royal Australian ommended for the post by Chief Justice of
data on: appointed as the new Chief Justice of Navy (RAN) and supported by the Royal India Dipak Misra to the government.
(a) Other Backwards Castes (OBC) India on October 3, 2018? Australian Air Force (RAAF). 12. (c)
(b) Schedule Castes (SC) (a) Justice Ranjan Gogoi 3. (b) Inland Waterways Authority of India
(c) Schedule Tribes (ST) (b) Justice Madan Bhimrao Lokur The First South Asian Association for (IWAI) made public 13 first standardised
(d) All of the above (c) Justice Kurian Joseph Regional Cooperation (SAARC) Agri state-of-the-art ship designs suitable for
2. Exercise KAKADU is a multilateral (d) Justice Arjan Kumar Sikri Cooperative Business Forum held in large barge haulage on river Ganga
regional maritime engagement exercise 12. Inland Waterways Authority of India Kathmandu. The theme of three-day (National Waterway-1).
hosted by: (IWAI) made public 13 first standardised Forum is the 'Organizing and 13. (b)
(a) Indian Navy state-of-the-art ship designs suitable for Strengthening Family Farmers' Coope Justice Tahira Safdar was sworn in as the
first woman Balochistan High Court chief
(b) Royal Austria Navy large barge haulage on which among the ratives to attain the Sustainable-Devel
justice. Safdar, who is the first woman to
(c) Royal Australian Navy following rivers? opment-Goals-1 and 2 in South Asia'.
4. (a) ever take the position of a high court chief
(d) Royal USA Navy (a) Narmada (b) Godavari
The 4th Summit of the Bay of Bengal justice in Pakistan, was sworn in at a cere-
3. The First South Asian Association for (c) Ganga (d) Krishna
Initiative for Multi-Sectoral Technical and mony held at the Governor House in
Regional Cooperation (SAARC) Agri 13. Justice Tahira Safdar was sworn in as the
Economic Cooperation (Bimstec) began in Balochistan.
Cooperative Business Forum held in: first woman High Court chief justice of: 14. (d)
(a) New Delhi (b) Kathmandu (a) Nepal (b) Pakistan Kathmandu, Nepal with the theme
'Towards Peaceful, Prosperous and d The Prime Minister, Shri Narendra Modi
(c) Lahore (d) Mali (c) Bangladesh (d) Iraq launched the India Post Payments Bank
4. The 4th Summit of the Bay of Bengal 14. The Prime Minister, Shri Narendra Modi Sustainable Bay of Bengal Region'.
(IPPB) at Talkatora Stadium in New Delhi.
Initiative for Multi-Sectoral Technical launched the India Post Payments Bank 5. (c)
The function was witnessed at over 3000
and Economic Cooperation (Bimstec) (IPPB) at Talkatora Stadium in: Union Minister of Commerce& Industry
locations across the country, which was
began in: (a) Mumbai (b) Chennai and Civil Aviation, Suresh Prabhu is lead-
connected to the main event in Delhi.
(a) Nepal (b) China (c) Hyderabad (d) New Delhi ing the Indian delegation for the 6th RCEP
15. (c)
(c) Bangladesh (d) India 15. Who has been elected as the new chair- Trade Ministers' Meeting which begins in
The Indian Banks Association (IBA) has
5. The 6th Regional Comprehensive man of the Indian Banks Association Singapore.
elected Punjab National Bank's managing
Economic Partnership (RCEP) Trade (IBA)? 6. (d)
director and chief executive, Sunil Mehta,
Ministers' Meeting which begins in: (a) Dina Bandhu Mohapatra The merger of Idea Cellular and Vodafone
as the new chairman for 2018-19.
(a) USA (b) Japan (b) Rajnish Kumar India has been completed, creating India's
16. (b)
(c) Singapore (d) Australia (c) Sunil Mehta (d) Shyam Srinivasan biggest telecom service provider with over
The RBI has cancelled the licence of
6. The merger of Idea Cellular and 16. The Reserve Bank of India (RBI) has 408 million subscribers, the two compa- Bhilwara Mahila Urban Co-operative
cancelled the licence of Bhilwara Mahila nies said. A new board has been constitut-
Vodafone India has been completed, cre- Bank Ltd., Bhilwara, Rajasthan to carry on
ed for the merged entity "Vodafone Idea
ating India's biggest telecom service Urban Co-operative Bank Ltd., Bhilwara banking business, with effect from the
Ltd' with 12 directors (including six inde- close of business on August 31, 2018.
provider with over.... million subscribers. located in:
pendent directors) and Kumar Mangalam 17. (d)
(a) 100 (b) 200 (c) 300 (d) 408 (a) Haryana (b) Rajasthan
Birla as its Chairman. The board has Eminent neurosurgeon Dr B.K. Misra has
7. Astronomers from Japan have obtained (c) Bihar (d) Andhra Pradesh
appointed Balesh Sharma as the CEO, the been named for this year's prestigious Dr
the most detailed anatomy chart of a 17. Eminent neurosurgeon Dr B.K. Misra
companies said in a joint statement. B.C. Roy National Award as an Eminent
monster galaxy located ........ light-years has been named for this year's presti-
7. (c) Medical Person of the Year. The highest
away, using Chile's Atacama Large Milli gious Dr B.C. Roy National Award as an Astronomers from Japan have obtained
Eminent Medical Person of the Year. This medical honour of India, instituted by the
meter / submillimeter Array (ALMA). the most detailed anatomy chart of a mon-
award was instituted in: Medical Council of India in 1962, it will
(a) 10.4 billion (b) 11.4 billion ster galaxy located 12.4 billion light-years
(a) 1950 (b) 1955 (c) 1958 (d) 1962 be given away by President Ram Nath
(c) 12.4 billion (d) 15.4 billion away, using Chile's Atacama Large Kovind on July 1 next year, the National
8. Who among the following Indian Cricket 18. Who has become the first Indian poet Millimeter/submillimeter Array (ALMA).
invited to record his poems at the Doctors Day.
players has become the second fastest 8. (c) 18. (a)
Indian to reach 6000 Test runs? Library of Congress in Washington Virat Kohli added yet another feather to
D.C.? Indian poet-diplomat Abhay K has
(a) Rohit Sharma his illustrious career after becoming the become the first Indian poet invited to
(b) Cheteshwar Arvind Pujara (a) Abhay K (b) Vikram Seth second fastest Indian to reach 6000 Test record his poems at the Library of
(c) Virat Kohli (d) Ajinka Rahane (c) Abhinav Sinha (d) Jitender Singh runs. Kohli reached the milestone in 119 Congress in Washington D.C. in 'The Poet
9. Which among the following women's hock- 19. Amit Panghal became only the .......... innings which is quicker than legendary and the Poem' series conducted by poet
ey team has won the gold medal in the Indian boxer ever to claim a gold medal Sachin Tendulkar (120) and Sir Vivian Grace Cavalieri.
Asian Games 2018? at the Asian Games 2018. Richards (120). 19. (d)
(a) India (b) Japan (a) Fourth (b) Fifth 9. (b) d Amit Panghal (49kg) became only the
(c) China (d) Nepal (c) Sixth (d) Eighth India women's hockey team loses gold- eighth Indian boxer ever to claim a gold
10. India has communicated in its Nationally medal match and an opportunity to book a medal at the Asian Games with a stunning
Determined Contribution under Paris These questions are prepared by berth for the 2020 Tokyo Olympics. Japan tactical win over reigning Olympic and
Agreement that it will capture 2.5 to 3 the subject experts of celebrates after defeating India by 2-1 in Asian champion Hasanboy Dusmatov in
billion tonnes of Carbon dioxide through the women's hockey final. This is their the summit clash.
CAREER LAUNCHER
additional forest and tree cover by:
www.andhrajyothy com . Q–ö˛$√Ö ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 16 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 Á‹tyÓ˛ 11

VʸÖV>Ø˲® G∞≤ ßÛ˛‘ÈÃZœ {Á≥–ö˛Ìfl˝Á‹$¢Ö®?


Ø˲© –ö˛≈–ö˛Á‹¶ ◆ VʸÖV>-Ø˲® –˛$$ô˲¢Ö ¥˜yÊ˛–ö˛#:
2525 Mϸ.“$.
Hß˛OØÈ JMʸ {¥ÎÖô˲ÖÃZ {¥ÎΔÊˇÖ-øÊ˝–˛$O Aô˲≈-´®Mʸ ßÊ˛*ΔÊˇÖ ◆ øÍΔÊˇ-ô¨˛-ÃZ VʸÖV> Ø˲®
{Á≥ƒÊ˝*-◊Ï˝Ö_ Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛ÖÃZ MʸÕı‹ AÜ-Ú≥ßÊ˛™ ±sÏ˝ {Á≥–È-‡∞≤ ¥˜yÊ˛–ö˛# : 2415 Mϸ.“$.
Ø˲® A∞ Ì≥À$-›Î¢ΔÊˇ$. D Ø˲ßÊ˛$À A´ßÊ˛≈-ƒÊ˝$-ØÈ∞≤ ¥˜r-–ö˛*-Ài ◆ VʸÖV>-Ø˲® øÍΔÊˇ-ô¨˛-ÃZ {Á≥–ö˛-
AÖsÍΔÊˇ$. øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝ÖÃZ Ø˲ßÊ˛$À ßë”Δ> {Á≥ƒÊ˝*-◊Ï˝Ö^Û˛ Ìfl˝Ö^Û˛ Δ>⁄ÎâÀ$: Eô˲¢-Δ>-
–˛$$ô˲¢Ö ±sÏ˝ÃZ 90 ‘ÈôË˛Ö ±ΔÊˇ$ ∫ÖV>-‚Í-RÍ-ô˲ÖÃZ, 10 QÖyä˛&310 Mϸ.“$, Eô˲¢-ΔÊˇ-{Á≥-ßÛ˛-
‘ÈôË˛Ö ±ΔÊˇ$ AΔÛˇ-ºƒÊ˝* Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛ÖÃZ MʸÀ$-Á‹$¢Ö®. øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝Ö ‘¨˝&1140 Mϸ.“$, Ω‡Δäˇ&445 —.–˛ÖMʸrΔˇyÏ˛z
Ø˲ßÊ˛$-ÀÃZ 77 ‘ÈôË˛Ö Ø˲ßÊ˛$À$ ∫ÖV>-‚Í-RÍ-ô˲ÖÃZ, 23 ‘ÈôË˛Ö Mϸ.“$, Á≥’a–ö˛$ ªÒ˝ÖV>Ãå˝&520
Ø˲ßÊ˛$À$ AΔÛˇ-ºƒÊ˝* Á‹–ö˛$$-{ßÊ˛ÖÃZ MʸÀ$-›Î¢Δˇ$$. Mϸ.“$. Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ ∏Î≈MʸŒt
Á≥«-–È-Áfl˝Mʸ {¥ÎÖôË˛Ö B´ßë-ΔÊˇÖV> Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ –ö˛$*yÊ˛$ ◆ VʸÖV>-Ø˲® {Á≥–ö˛-Ìfl˝Ö^Û˛
ΔÊˇM>-À$V> —øÊ˝-hÖ-^˲-–ö˛^˲$a. A—... ßÛ˛‘ÈÀ$ ΔˇÖyÊ˛$: øÍΔÊˇ-ô¨˛, ∫ÖV>œ-ßÛ˛-‘¨˝
◆ VʸÖV>-Ø˲® Á≥’a–ö˛$ ªÒ˝ÖV>-Ãå˝-ÃZ∞ –ö˛*ÃÍ™ –ö˛ßÊ˛™ ΔˇÖyÊ˛$
{Á≥´ßëØ˲ Ø˲ßÊ˛$À$ ‘ÈQ-À$V> —yÏ˛-¥˘-ô˲$Ö®.
◆ —yÏ˛-¥˘-Δˇ$$Ø˲ –ÈsÏ˝ÃZ {Á≥´ßëØ˲ ‘ÈQ ∫ÖV>œ-ßÛ˛-‘¨˝-ÃZ-Mϸ
CΔÊˇ–˛O –Û˛À ^˲ßÊ˛-ΔÊˇÁ≥# MϸÃZ-“$-rΔÊˇœ MʸÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛ Á≥«-–È- "Á≥ßë√' Ø˲®V> {Á≥–Û˛-’Ö_ MˆÖô˲-ßÊ˛*ΔÊˇÖ {Á≥ƒÊ˝*-◊Ï˝Ö-_Ø˲
Áfl˝Mʸ {¥ÎÖôË˛Ö MʸÕ-WØ˲ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ {Á≥´ßëØ˲ Ø˲ßÊ˛$À$ ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ "f–ö˛$$Ø˲" Ø˲®ô¯ MʸÕÌ‹ "–Û˛$Áú$Ø˲' Ø˲®V> –ö˛*«
AÖsÍΔÊˇ$. C— ßÛ˛‘Ë˝Ö –˛$$ô˲¢Ö “$ßÊ˛ 14 Ø˲ßÊ˛$À$ "yëMϸ-ب˛' ⁄ΪÍ-gå˝-Á≥NΔäˇ –ö˛ßÊ˛™ ∫ÖV>-‚Í-RÍ-ô˲ÖÃZ MʸÀ$-
EØÈ≤Δˇ$$. A— VʸÖV>, Ì‹Ö´ßÊ˛$, {∫Áfl˝√-Á≥#{ô˲, V¯ßë-–ö˛«,
Mʸñ⁄Î~, Ø˲ΔÊˇ√ßë, ô˲Á≥Ü, –ö˛$‡-Ø˲®, Á‹∫-ΔÊˇ√Ü, –ö˛$Ìfl˝, ¥˘sÓ˝ Á≥»ÑʸÀ {Á≥ôÛ˛≈MÊ¸Ö - & gÍ{VʸÌú ◆
Á‹$¢Ö®.
—yÏ˛-¥˘-Δˇ$$Ø˲ –ÈsÏ˝ÃZ ΔˇÖy¯ ‘ÈQ "Á≥’a–ö˛$ ªÒ˝ÖV>Ãå˝'
Ú≥ØÈ≤, M>–Û˛«, Á‹$–ö˛-ΔÊˇ~-ΔÛˇQ, {∫Áfl˝√◊Ï˝. D Ø˲ßÊ˛$À ßë”Δ> ßë”Δ> "Áfl˝ìXœ-Ø˲®' ı≥ΔÊˇ$ô¯ {–ö˛–ö˛-Ìfl˝Ö_ "Áfl˝Õ™ƒÊ˝*' –ö˛ßÊ˛™
–˛$$ô˲¢Ö 85 ‘ÈôË˛Ö ±ΔÊˇ$ {Á≥–ö˛-Ìfl˝-Á‹$¢Ö®. Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ Ìfl˝–ö˛*-ÀƒÊ˝$ Ø˲© –ö˛≈–ö˛Á‹¶ AÖsÍΔÊˇ$. C— Ø˲—. C— i–ö˛ Ø˲ßÊ˛$À$. ΔÊˇ$ô˲$-Á≥-–ö˛-Ø˲/-–ö˛-Δ>¤-´ßë-«ô˲
ΔˇÖyÊ˛$ ΔÊˇM>À$. JMʸsÏ˝ Á≥NΔÊˇ”-–ö˛-«¢-Ø˲-ßÊ˛$À$, ΔˇÖy¯® AÖô˲- Ø˲ßÊ˛$À$. "ƒÊ˝$$'BM>-ΔÊˇÁ≥# ÃZƒÊ˝$-ÀØ˲$ HΔ>µr$ ^Û˛›Î¢Δˇ$$. ∫ÖV>-‚Í-RÍ-ô˲ÖÃZ MʸÀ$-Á‹$¢Ö®.
–ö˛$´ßÊ˛≈-ô˲-ΔÊˇ‡ Ø˲ßÊ˛$À$ ΔÊˇ”-«¢ô˲ Ø˲ßÊ˛$À$. Ìfl˝–ö˛*-À-ƒÊ˝*À$ Á≥#rt-Mʸ-–ö˛$$ÖßÊ˛$ Ø˲$Ö_ “sÏ˝ –Û˛VÊ¸Ö ô˲Mʸ$P-–ö˛V> EÖr$Ö®. ◆ VʸÖV>-Ø˲-®∞ ∫ÖV>œ-ßÛ˛-‘¨˝-ÃZ "Á≥ßë√-Ø˲®' A∞ AÖsÍΔÊˇ$.
B {¥ÎÖô˲ÖÃZ {Á≥–ö˛-Ìfl˝Ö^Û˛ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ Á≥NΔÊˇ”-–ö˛«¢ ◆ øÍΔÊˇ-ô¨˛-ÃZ VʸÖV>-Ø˲-®Mϸ VʸÀ –ö˛$ΔˆMʸ ı≥ΔÊˇ$@ gÍÁfl˝≤—, MʸΔÊˇ√-
ΔˇÖyÊ˛$ –Û˛À Ø˲$Ö_ CΔÊˇ–˛O –Û˛À ^˲ßÊ˛-ΔÊˇÁ≥# MϸÃZ-“$ΔÊˇœ Á≥«- Ø˲ßÊ˛$À$ ØÈ-Á‹-Ø˲®
–È-Áfl˝Mʸ {¥ÎÖôË˛Ö VʸÀ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ –ö˛$´ßÊ˛≈ ô˲ΔÊˇ‡ Ø˲ßÊ˛$À$ Ø˲ßÊ˛$À$ AÖsÍΔÊˇ$. A—..-Ì‹Ö´ßÊ˛$, Á‹sÒ˝œgå˝, AÀ-Mʸ-Ø˲ÖßÊ˛,
VʸÖyÊ˛Mä¸, M¯Ì‹, {∫Áfl˝√-Á≥#{ô˲. Ìfl˝–ö˛*-À-ƒÊ˝*À$ HΔÊˇµ-yÏ˛Ø˲ VʸÖV>-Ø˲®: VʸÖV¯-{Ü-Ìfl˝-±-Ø˲ßÊ˛Ö VʸÖV>-Ø˲® fØ˲√-›Î¶Ø˲Ö. ◆ øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝ÖÃZ AÜ Ú≥ßÊ˛™®, ¥˜yÊ˛-–˛O-Ø˲® & VʸÖV>-Ø˲®
AÖsÍΔÊˇ$. D ô˲ΔÊˇ‡ Ø˲ßÊ˛$À$ 44 EØÈ≤Δˇ$$. “sÏ˝ AÜ ô˲Mʸ$P–ö˛ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$ MʸÕ-W-Ø˲® & VʸÖV>-Ø˲®
ßë”Δ> HyÊ˛$ ‘ÈôË˛Ö ±ΔÊˇ$ {Á≥–ö˛-Ìfl˝-›˘¢Ö®. ô˲ΔÊˇ-–Èô˲ B {¥ÎÖô˲ÖÃZ Á≥#sÏ˝t {Á≥–ö˛-Ìfl˝Ö^Û˛ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ AÀMʸ-Ø˲ÖßÊ˛, øÊ˝X-ΔÊˇ• AØÛ˛ ΔˇÖyÊ˛$ Ø˲ßÊ˛$À MʸÀ-Δˇ$$Mʸô¯ ◆

AÖô˲-ΔÊˇ”-«¢ô˲ Ø˲ßÊ˛$À$ AÖsÍΔÊˇ$. A—...-VʸÖV>, ƒÊ˝$$–ö˛$Ø˲, VʸÖV>-Ø˲® HΔÊˇµ-yÊ˛$-ô˲$Ö®. ◆ VʸÖV>-Ø˲-®ÃZ ∞–ö˛-Ì‹Ö^Û˛ yëÕπ-ب˛fi gÍÜ &TsuTsu
_Ø˲≤-ô˲-ΔÊˇ‡ Ø˲ßÊ˛$À$ iÀÖ –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝O-Ø˲—. Ìfl˝–ö˛*-ÀƒÊ˝$ Ø˲ßÊ˛$À$ i–ö˛ Ø˲ßÊ˛$À$. ◆ AÀMʸ-Ø˲ÖßÊ˛ Ø˲® fØ˲√-›Î¶Ø˲Ö:Á‹ô˲ã-≥-ØÈ-£ä˛(-E-ô˲¢-Δ>-QÖyä˛) ◆ øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝ÖÃZ Aô˲≈Öô˲ M>À$ÁŸ≈ Á≥N«-ô˲-–˛$O-Ø˲® Mʸ*yë
C— V BM>-ΔÊˇÁ≥# ÃZƒÊ˝$-ÀØ˲$ HΔÊˇµ-ΔÊˇ$-›Î¢Δˇ$$. “sÏ˝ –Û˛VÊ¸Ö øÊ˝X-ΔÊˇ• Ø˲® fØ˲√-›Î¶Ø˲Ö: VʸÖV¯-{Ü(-E-ô˲¢-Δ>-QÖyä˛) VʸÖV>Ø˲ßÛ˛.
ΔˇÖyÊ˛$ –Û˛À ^˲ßÊ˛-ΔÊˇÁ≥# MϸÃZ-“$-rΔÊˇœ MʸÖsÙ˝ ô˲Mʸ$P–ö˛ Á≥«-–È- ◆
VʸÖV>-Ø˲® –ÈΔÊˇ-◊Í’ –ö˛ßÊ˛™ Aô˲≈Öô˲ MʸÀ$-ÌŸ-ô˲-–ö˛$-–ö˛#-ô¯Ö®
Áfl˝Mʸ {¥ÎÖôË˛Ö MʸÕ-WØ˲ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ _Ø˲≤ ô˲ΔÊˇ‡ Ø˲ßÊ˛$À$ A´®MʸÖ. ◆ D ΔˇÖyÊ˛$ Ø˲ßÊ˛$À$ Eô˲¢-Δ>-QÖ-yä˛-ÃZ∞ ßÛ˛–ö˛-{Á≥-ƒÊ˝*Vä¸ –ö˛ßÊ˛™ ◆

©”Á≥-MʸÀµ Ø˲© –ö˛≈–ö˛Á‹¶ MʸÕW VʸÖV>-Ø˲-®V> –ö˛*ΔÊˇ-ôÈΔˇ$$. ◆ 2008ÃZ VʸÖV>-Ø˲-®∞ gÍ°ƒÊ˝$ Ø˲®V> {Á≥Mʸ-sÏ˝Ö-^ÈΔÊˇ$
AÖsÍΔÊˇ$. C— 196 EØÈ≤Δˇ$$. “sÏ˝-ßë”Δ> G∞-—$® VʸÖV>-Ø˲-®∞ ‘Ë˝ì{øÊ˝Ö ^Û˛ƒÊ˝$-yë-∞Mϸ MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö
‘ÈôË˛Ö ±ΔÊˇ$ {Á≥–ö˛-Ìfl˝-Á‹$¢Ö®. ©”Á≥-MʸÀµ {¥ÎÖôË˛Ö ◆ AÀMʸ-Ø˲ÖßÊ˛ Ø˲® –ö˛*ΔÊˇY-–ö˛$-´ßÊ˛≈ÖÃZ Mϸ֮ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ ô˲Ø˲ÃZ ◆

MʸÀ$-Á≥#-Mʸ$Ö-r$Ö® {Á≥Mʸ-sÏ˝Ö-_Ø˲ Á≥£Ê˛MʸÖ: Ø˲–ö˛*—$ VʸÖVʸ


Ø˲© –ö˛≈–ö˛-Á‹¶À$ ΔˇÖyÊ˛$ ΔÊˇM>À$ ÃZ Á≥#sÏ˝t øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛‘Ë˝Ö AÀ-Mʸ-Ø˲Ö-ßÊ˛ÃZ MʸÕı‹ Ø˲® MʸÕı‹ {¥ÎÖôË˛Ö ◆ VʸÖV>-Ø˲® –˛$$ô˲¢Ö Á≥«-–È-Áfl˝Mʸ {¥ÎÖô˲Ö: 9,50,00
ßë”Δ> {Á≥–ö˛-Ìfl˝Ö^Û˛ –ö˛$Ößë-Mϸ∞ ΔÊˇ${ßÊ˛-{Á≥-ƒÊ˝*Vʸ ^˲ßÊ˛-ΔÊˇÁ≥# MϸÃZ “$rΔÊˇ$œ
øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛-‘Ë˝ÖÃZ Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ –ÈsÏ˝ Á≥#r$tMʸ B´ßë-ΔÊˇÖV> Ø˲ßÊ˛$-ÀØ˲$ ©”Á≥-MʸÀµ Ì≥Öyë« MʸΔÊˇ~-{Á≥-ƒÊ˝*Vʸ ◆ JyÊ˛$zØ˲ VʸÀ Ø˲Vʸ-Δ>À$: «ÌŸ-MÛ¸ãŸ, Áfl˝«-ßë”Δäˇ, M>Ø˲*µΔäˇ,
ΔˇÖyÊ˛$ {Á≥´ßëØ˲ Ø˲© –ö˛≈–ö˛-Á‹¶-À$V> —øÊ˝-hÖ-^ÈΔÊˇ$. Ø˲© –ö˛≈–ö˛Á‹¶ AÖsÍ —ÁŸ$~-VʸÖVʸ —ÁŸ$~-{Á≥-ƒÊ˝*Vʸ AÀ-‡-ªÍßä˛, –ÈΔÊˇ-◊ÍÌ‹, Á≥sÍ≤
Ìfl˝–ö˛*-ÀƒÊ˝$ Ø˲© –ö˛≈–ö˛Á‹¶ ΔÊˇ$. A— V¯ßë-–ö˛«, ◆ –˛$Oßë-Ø˲Ö-ÃZMϸ VʸÖV>-Ø˲® {Á≥–Û˛-’Ö^Û˛ {¥ÎÖô˲Ö: ◆ VʸÖV>-Ø˲® EÁ≥-Ø˲-ßÊ˛$À$: ƒÊ˝$–ö˛$$Ø˲, Vʸ{V>, M¯Ì‹, Δ>–í˛$-
Mʸñ⁄Î~, M>–Û˛«, Ú≥ØÈ≤, Áfl˝«-ßë”-Δäˇ(-E-ô˲¢-Δ>-QÖyä˛) VʸÖVʸ, VʸÖyÊ˛Mä¸, ›˘Ø¨˛, ßë–˛*-ßÊ˛Δäˇ
Ìfl˝–ö˛*-À-ƒÊ˝*ÃZœ Á≥#sÏ˝t øÍΔÊˇ-ô˲-ßÛ˛‘Ë˝Ö ßë”Δ> {Á≥–ö˛-Ìfl˝Ö^Û˛ –ö˛$‡-Ø˲® –˛$$ßÊ˛-ÃÒ˝O-

–ö˛${ßëã‹ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝ AyÏ˛√ÁŸØå˛fi –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: BΔ¯ ô˲ΔÊˇ-Vʸ-ÜMϸ 10&11 Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À –ö˛$´ßÊ˛≈.


ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇ-Vʸ-ÜMϸ 13&14 Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À –ö˛$´´ßÊ˛≈ EÖyëÕ.
»Ú‹Δäˇa ÚúÃZ
ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝ Bãú –ö˛${ßëÁ‹$ ßÊ˛*ΔÊˇ —ßë≈ —´ßë-Ø˲ÖÃZ Á≥»Ñʸ ôÛ˛©: 2019 fØ˲-–ö˛« 20 GÖÌ≥Mʸ: M>–ö˛$Øå˛ GÖ{rØå˛fi sÒ˝ã‹t ßë”Δ> Ú‹Ö{rÃå˝ M˙∞fiÃå˝ ÁúΔäˇ »Ú‹Δäˇa Cب˛ ÁflZ—$-ƒÒ˝*-Á≥Ü&
2018&19 —ßë≈ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-∞-Mϸ-V>Ø˲$ ƒÊ˝$*i, Ô≥i ô˲®-ô˲ΔÊˇ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢: Bãú-ÃÒ˝OØå˛ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ —´ßëØ˲Ö: Hß˛OØÈ Δ>{ÔŸtƒÊ˝$ —$À-r» ¥ÎuÊˇ-‘È- JÁ≥µÖßÊ˛ {¥ÎÜ-Á≥-®-MʸØ˲ l∞-ƒÊ˝$Δäˇ/ Ô‹∞-ƒÊ˝$Δäˇ »Ú‹Δäˇa
{¥˘{V>-–ö˛$$ÃZœ {Á≥–Û˛-‘È-ÀMʸ$ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ Ôúk: ΔÊˇ*.2000 ÀÃZ AM¯t-∫ΔÊˇ$ 22 Ø˲$Ö_ ¥˜ÖßÊ˛-–ö˛^˲$a. Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹Ø˲ ßÊ˛ΔÊˇ- ÚúÃZÀ øÊ˝»¢Mϸ CÖr-ΔÊˇ*”≈À$ ∞ΔÊˇ”-Ìfl˝-›˘¢Ö®
AÖyÊ˛Δäˇ {V>yÊ˛$≈-ƒÙ˝$så˝ M¯ΔÊˇ$fiÀ$: ΩM>Ö, ΩGÔ‹fi, ΩH, ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ {Á≥{MϸƒÊ˝$ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝Ö: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 20 RÍ-Á‹$¢-ÀØ˲$ Á‹Ö∫Ö-´®ô˲ ¥ÎuÊˇ-‘È-ÀÃZœ Á‹–ö˛$-«µÖ-^ÈÕ. —øÍVʸÖ: ÁflZ—$-ƒÒ˝*-Á≥Ü
ΩΩH, ΩÔ‹H. _–ö˛« ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 30 (AÁ≥-Δ>´ßÊ˛ ΔÊˇ$Á‹$Öô¯ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ Ôúk: ΔÊˇ*.600 R͉À$: 4
¥˘ã‹t-{V>-yÊ˛$≈-ƒÙ˝$så˝ M¯ΔÊˇ$fiÀ$: GÖH, GÖGÔ‹fi, GÖΩH, yÏ˛Ú‹Ö-∫ΔÊˇ$ 10) _–ö˛« ôÛ˛©: Ø˲–ö˛Ö-∫ΔÊˇ$ 15 ¥˘Ì‹tÖVä¸: ÁflZ—$-ƒÒ˝*-Á≥Ü {yÊ˛Vä¸ ›ÎtÖyÊ˛ΔÊˇy˛O-gÙ˝-ÁŸ-ب˛, ÚflO˝ßÊ˛-
GÖM>Ö, GÖÔ‹H. _ΔÊˇ$-ØÈ–ö˛*: Principal, Kittur Rani –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: Δ>-ªÍ-ßä˛-ÃZ∞ GMä¸fi-sÒ˝-Ø˲¤-ب˛ ƒÊ˝$*∞så˝, gÙ˝I-GÖ-Gã‹ ÁflZ—$-
Á‹«t-Ìú-M¸så˝ M¯ΔÊˇ$fiÀ$, yÏ˛¥˜œ–ö˛* M¯ΔÊˇ$fiÀ$ Channamma Residential School for Girls, http://www.rashtriyamilitaryschools.in ƒÒ˝*-Á≥-ÜMä¸ –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ M>ÃÙ˝gå˝ AÖyä˛ ‡Ì‹µ-rÃå˝ (‘Ë˝Ö⁄Î-
ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢: BØå˛-ÃÒ˝OØå˛ ßë”Δ> Kittur - 591115, Bailhongal, Dist: Belgaum,
ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢Mʸ$ _–ö˛« ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 20, 2018. Karnataka, India. Δ>gÙ˝Ö-{ßÊ˛-{Á≥-›Îßä˛ Ú‹Ö{rÃå˝ Ú‹Ö{rÃå˝ M˙Ø˛fiÃå˝ ÁúΔäˇ
–˛ªå˝-Ú‹Oså˝: http://www.unom.ac.in/ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.kittursainikschool.org
A{W-Mʸ-Àa-ΔÊˇÃå˝ –ö˛«fisÓ˝ »Ú‹Δäˇa Cب˛ ÁflZ—$-ƒÒ˝*-Á≥Ü
ªÍÕ-MʸÀ Ú‹O∞Mʸ ¥ÎuÊˇ-‘ÈÀ Δ>{ÔŸtƒÊ˝$ —$Õ-r» Á‹*PÃå˝fi Á≥N›Î(-Ω-‡-Δäˇ)-ÃZ∞ yëMʸtΔäˇ Δ>gÙ˝Ö-{ßÊ˛-{Á≥-›Îßä˛ Ú‹Ö{rÃå˝ A{W- ªÍßä˛)
MʸΔ>~-r-Mʸ-ÃZ∞ Mϸr*tΔäˇ Δ>◊Ï˝ ^˛Ø˲≤–ö˛$√ ªÍÕ-MʸÀ Ú‹O∞Mʸ ¥ÎuÊˇ- øÍΔÊˇô˲ ΔÊˇÑʸ◊˝ –ö˛$Ö{Üô˲” ‘ÈQ B´ßÊ˛”-ΔÊˇ≈Ö-ÃZ∞ ßÛ˛‘Ë˝-–È≈-Á≥¢ÖV> Mʸ-Àa-ΔÊˇÃå˝ ƒÊ˝$*∞-–ö˛-«fisÓ˝ GÖº-H(-ΔÊˇ*-ΔÊˇÃå˝ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝) AΔÊˇ·ô˲: ΩÚfl˝-^¨˛-GÖ-Gã-‹ E°¢-ΔÊˇ~-ô˲-ô¯-¥Îr$ Ô‹Ô‹-Úfl˝-^¨˛
‘ÈÀ 2019&20 —ßë≈ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-∞Mϸ BΔ¯ ô˲ΔÊˇ-Vʸ-ÜÃZ {Á≥–Û˛- EØ˲≤ ——´ßÊ˛ Δ>{ÔŸtƒÊ˝$ —$À-r» ¥ÎuÊˇ-‘È-ÀÃZœ 2019&20 {¥˘{V>ÖÃZ {Á≥–Û˛-‘È-ÀMʸ$ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. Ú‹Ö{rÃå˝/ı‹tså˝ «h-Á‹tΔäˇ Bãú ÁflZ—$-ƒÒ˝*-Á≥-ÜÃZ Ø˲–˛*ß˛O
‘È-ÀMʸ$ ªÍÕ-MʸÀ Ø˲$Ö_ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍ-Á‹$¢À$ M¯ΔÊˇ$-ô¯Ö®. Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>-∞Mϸ {Á≥–Û˛‘Ë˝ {Á≥Mʸ-rØ˲ —yÊ˛$-ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. GÖº-H(-ΔÊˇ*-ΔÊˇÃå˝ –Û˛$ØÛ˛-gå˝-–˛$Öså˝) EÖyëÕ.
AΔÊˇ·ô˲: {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö AΔˇ$$߯ ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ ªÍÕ-MʸÀ$ Δ>{ÔŸtƒÊ˝$ —$À-r» Á‹*PÃå˝ {Á≥–Û˛-‘ÈÀ$ –˛$$ô˲¢Ö Ô‹rœ Á‹ÖQ≈: 30 –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: 35 H‚Ê˝ìœ —$Ö^˲-Mʸ*-yÊ˛ßÊ˛$
AΔÊˇ$·À$. ô˲ΔÊˇ-Vʸ-ô˲$À$: BΔÊˇ$, ôˆ—$√® ô˲ΔÊˇ-Vʸ-ô˲$À$ AΔÊˇ·ô˲: Hß˛OØÈ A{W-Mʸ-ÀaΔäˇ Á‹ªÒ˝j-Mʸ$tÃZ IM>Δäˇ GÖ{rØå˛fi –Û˛ô˲Ø˲Ö: Ø˛ÀMʸ$ ΔÊˇ*.25,000ô¯-¥Îr$ Úfl˝^¨˛-B-Δäˇ-H
–ö˛ƒÊ˝$Á‹$: 2007 lØå˛ 1 Ø˲$Ö_ 2009 –Û˛$ 31 –ö˛$´ßÊ˛≈ M>≈ÖÁ≥ã-‹À$: Ìfl˝–ö˛*-^˲-Ãå˝-{Á≥-ßÛ˛‘å˝, MʸΔ>~-rMʸ, Δ>f-›Î¶Øå˛ sÒ˝ã‹t&2018ÃZ AΔÊˇ·ô˲ ›Î´®Ö_ EÖyëÕ. ^˛Õœ-›Î¢ΔÊˇ$. CÖrΔÊˇ*”≈: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 25Ø˲
f∞√Ö_ EÖyëÕ. AΔÊˇ·ô˲: BΔ¯ ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü {Á≥–Û˛-‘È-∞Mϸ —ßë≈-ΔÊˇ·ô˲ ô˲Á≥µ-∞-Á‹« ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ —´ßëØ˲Ö: BØå˛-ÃÒ˝OØå˛ –Û˛®Mʸ: {yÊ˛Vä¸ ›ÎtÖyÊ˛-ΔÊˇy˛O-gÙ˝-ÁŸ-ب˛ ƒÊ˝$*∞så˝, KƒÊ˝$$º 32,
GÖÌ≥Mʸ: BÕÖ-yÏ˛ƒÊ˝* {Á≥–Û˛‘Ë˝ Á≥»Ñʸ, CÖrΔÊˇ*”≈, Ìúh-MʸÃå˝ M>ßÊ˛$. ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇ-VÊ¸Ü {Á≥–Û˛-‘È-∞Mϸ {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö G∞-—$® _–ö˛« ôÛ˛©: AM¯t-∫ΔÊˇ$ 21 Δ¯yä˛ Ø˛Ö 4, —{MʸÖ-Á≥#«, Áfl˝ºfi-Vʸ*yÊ˛, ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍßä˛ &
Ìúså˝-Ø˛ã‹ sÒ˝ã‹t, –˛$yÏ˛-MʸÃå˝ GV>j-—$-ØÛ˛-ÁŸØå˛ B´ßë-ΔÊˇÖV>. ^˲ßÊ˛$-–ö˛#-ô˲$Ø˲≤ ÃÙ˝ßë Á≥N«¢ AΔˇ$$Ø˲ AøÊ˝≈-ΔÊˇ$¶À$ AΔÊˇ$·À$. –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: https://www.rpcau.ac.in 500007 –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.ccrhindia.nic.in
10 Á‹tyÓ˛ Q–ö˛$√Ö ∑ –ö˛$ÖVʸ‚Ê˝–ÈΔÊˇÖ 16 AM¯t∫ΔÊˇ$ 2018 www.andhrajyothy com .

IBPS PO PRELIMS MODEL PAPER


Conclusions:
REASONING Economics, Biology, Maths and Chemistry,
each of them pursues a different hobby, viz I. N < O II. M > O
Direction (1-5) : Study the following infor- Singing, Music, Poetry, Shayari, Painting, 14. Statements :
mation carefully and answer the given Tracking, Cooking and Swimming, but not A > P = S > T, V < B = T > X B.Krishna Kishore
questions. necessarily in the same order. Conclusions: Senior Faculty
There are Seven Lecturers M, N, O, P, Q, R M, who likes Cooking, is a lecturer of nei- I. A > X II. P < B
and S taught seven subjects, viz., Hindi, ther Chemistry nor Economics. N is a teacher 15. Statements :
nglish, Economics, Maths, Art, Physics and of English and does not like either Singing or S > U > V, Y < U < Z, Z < X > W
Chemistry on one day in a week starting from Poetry. The one who is a teacher of Conclusions:
Monday and ends on Sunday (of the same Geography likes Shayari. The one who likes I. S < Z II. X > Y 23. Who is at the same distance from P as
week). There will be separate timings for each Swimming is a teacher of History and the one 16. Statements : Q is from P?
lecture. who is a teacher of Maths likes Music. T does- A < X < Y < B, S > Y < M, A = V > R 1) N 2) O 3) P 4) R 5) None of these
Note: Total hours taken by all the lecturers n't like Painting. Q and R like Music and Conclusions: 24. Which of the following is in the right
= 18 hours. The minimum and maximum tim- Tracking, though not necessarily in the same I. V < S II. M > R sequence?
ing of any lecture will be one hour and five order. P likes Swimming. S is a teacher of Direction (17-21) : Study the following 1) M, R, N 2) R, M, Q 3) N, O, R
hours respectively. There are two pairs of tim- Biology and doesn't like Singing. The one information carefully and answer the ques- 4) P, M, N 5) None of these
ings that can be followed by four lecturers. who is a teacher of Economics likes Tracking. tions which follow. 25. If one neighbour of M is P, then who is
◆ Maths is taught on Thursday. Physics is O is not a teacher of Chemistry. The one who Six person X, Y, Z, W, V and U are sitting the other one?
neither taught on Tuesday nor on around a round table facing towards the cen- 1) N 2) O 3) Q 4) R 5) None of these
Saturday. The Economics lecturer gave tre of the table in a restaurant. They have 26. Who is opposite to Q?
lecture immediately after the lecturer M. ordered for different items viz, Pizza, Vanilla, 1) N 2) O 3) P 4) R 5) None of these
N is not a Maths Lecturer. Burger, Pastries, strawberry and Patties as Direction (27-29): Study the following
◆ Hindi is taught for one hour. The lecturer their lunch. They are wearing shirts of differ- information carefully and answer the ques-
N gave his lecture on one of the days ent colours, i.e. white, black, green, red, yel- tions given below.
before Friday. Either the lecturer Q or the low and blue. Order of items for the lunch and S, T, U, W, X, Y and V are seven employees
Lecturer R not gave his lecture on Sunday. colours of shirts are not necessarily according in an organisation working in the departments
Lecturer R gave his Lecture immediately to the order of their names. of publication, Accounts and Operations.
after Q. Lecturer M spent more time than The person who have ordered for Pizza, There are atleast two employees in each
Vanilla and Pastries are neither in white shirt department. There are three females, one in
Lecturer O.
nor in black. The person who are in green and each department. Each of the seven employ-
◆ Time taken by lecturer O is the sum of
yellow shirts have neither ordered Pizza nor ees earns different amount. X works in publi-
time taken by the lecturers N and R.
Vanilla. X is neither in white shirt nor on the cation and his only other colleague Y earns
Subjects Hindi & English are taught for
immediate left of the person who has ordered the maximum. U, the least earner, works in
same duration. The lecturer who took Burger. The only person who is between V
maximum time is immediately Preceded Accounts. T and W are brothers and do not
and U ordered Strawberry. The person who is work in the same department. S, husband of V,
by the lecturer who took less than one on the left side of the person in white shirt
hour of maximum time. works in Accounts and earns more that each
does not ordered Patties. W has ordered of X, T and W. The wife in the couple earns
◆ The difference between the subjects Burger and the colour of his shirt is green. He
taught on Friday and Sunday is equal to is a teacher of Science doesn't like either more that the husband.
Poetry or Painting. is facing the person who has ordered 27. Which of the following is a group of
the time taken by the Lecturer M. lecturer Strawberry, one who has ordered Pizza is
who gave Hindi lecture immediately pre- 6. Who among of the following likes females?
seated opposite to the person wearing blue 1) YUW 2) YWV 3) YUV 4) YVT
ceded and followed by O and S espec- Singing?
shirt, while the person whose shirt is of green 5) None of these
tively. 1) T 2) S 3) P 4) Q 5) None of these
colour is on the left of the person who has 28. In which of the following departments
Lecturer who gave lecture on Sunday 7. Who among of the following is a
◆ ordered Pastries. One who has ordered Patties does T work?
spent less than three hours. Only one lec- teacher of Chemistry? is on the immediate right of the person in
ture is held between Math and 1) P 2) Q 3) T 4) S 5) None of these 1) Operations 2) Accounts
white shirt but on the immediate left of the 3) Operations or Accounts
Economics. English is taught after two 8. O is a teacher of which of the following person who has ordered Vanilla. Z has not
days of Hindi lecture. Chemistry is nei- subjects? 4) Data inadequate 5) None of these
ordered Vanilla while U has not ordered
ther taught on Monday nor Sunday. 1) Geography 2) Economics 3) Biology 29. Which of the following statements is
Pizza.
Economics is not taught on the immediate 4) Science 5) None of these definitely true?
◆ 17. Who among the following is in white
next day on which English is taught. Art is 9. Which of the following combinations is 1) T earns less than S and V.
shirt?
taught on Monday. definitely correct? 2) T earns less than X and V.
1) X 2) Y 3) Z 4) V 5) None of these
1. Which of the following Subject is 1) O-Geography-Music 3) X earns more than T and W.
18. The person who is between V and W, is
taught by M ? 2) R-Maths-Music 3) P-Biology-Singing 4) T earns more than W and U.
wearing shirt of which colour?
1) Chemistry 2) Maths 3) English 4) Art 4) N-English-Painting 5) None is correct 5) All the above are true.
1) red 2) blue 3) black 4) yellow
5) Physics 10. Which of the following combinations is Direction (30-31): Study the following
5) None of these
2. Which of the following combinations is incorrect? information carefully and answer the ques-
19. Who among the following has ordered
true with respect to the given arrange- 1) P-Swimming 2) M-Science tions which follow.
for Pastries?
ment? 3) S-Tracking 4) O-Shayari A, B, C, D, E, F, G, H and I are nine houses.
1) X 2) Y 3) Z 4) V 5) None of these
1) Hindi - Wednesday 2) Maths - Friday 5) None of these C is 2 m east of B. A is 1 m north of B and H
20. Which of the following is correctly
3) English - Wednesday 4) Art - Friday 11. Which of the following is S's hobby? is 2 m south of A. G is 1 m west of H while D
matched?
5) Physics - Sunday 1) Painting 2) Cooking 3) Singing is 3 m east of G and F is 2 m north of G. I is
1) X-Yellow - Burger b) Y - Red - Vanilla
3. If all the persons are made to arrange 4) Poetry 5) None of these Directions situated just in middle of B and C while E is
3) V - Red - Pizza d) U - Black - Pastries
in alphabetical order from Monday to Direction (12-16): In these questions, a just in middle of H and D.
5) None of these
Sunday, then positions of how many relationship between different elements is 30. What is the distance between E and G?
21. The colour of the shirt of the person,
persons will remain unchanged? shown in the statements. The statements 1) 1 m 2) 1.5 m 3) 2 m 4) 5 m
who has ordered for patties, is ...
1) Four 2) None 3) Two 4) One 5) Three are followed by two conclusions. Give 5) None of these
1) red 2) yellow 3) blue 4) black
4. Lecturer P gave lecture for how many answer 31. What is the distance between E and I?
5) None of these
hours? (1) if only conclusion I is true. 1) 1 m 2) 2 m 3) 3 m 4) 4 m
Direction (22-26): Study the following
1) One hour 2) Two hours (2) if only conclusion II is true. 5) None of these
information carefully and answer the ques-
3) None of the given options is true. (3) if either conclusion I or conclusion II tions given below: Answers
4) Three hours 5) Four hours is true. Six person M, N, O, P, Q and R are sitting on
5. Who among the following gave lecture (4) if neither conclusion I nor conclusion the ground in a hexagonal shape. All the sides 1) 4 8) 1 15) 1 22) 1 29) 1
immediately after R? II is true. of the hexagon so formed are of same length. 2) 5 9) 4 16) 1 23) 2 30) 3
1) N 2) Q 3) M 4) P 5) R (5) if both conclusions I and II are true. M is not adjacent to N or O. P is not adjacent 3) 5 10) 3 17) 3 24) 3 31) 1
Direction (6-11): Study the following infor- 12. Statements: to O or Q. N and O are adjacent. R is in the 4) 2 11) 4 18) 4 25) 3
mation carefully and answer the questions A < B < D = E, C = B < F, G > F middle of P and O. 5) 4 12) 4 19) 1 26) 4
which follow. Conclusions: 22. Which of the the following is not a cor- 6) 1 13) 4 20) 3 27) 3
M, N, O, P, Q, R, S and T are eight persons, I. A > F II. G > E rect neighbour pair? 7) 3 14) 1 21) 4 28) 3
each is a teacher of a different subject, viz 13. Statements : 1) M and R 2) P and R 3) N and Q
Geography, History, Science, English, O > P = R, R < S < M, N = Q > S 4) O and R 5) None of these (—$VʸôÈ {Á≥‘Ë˝≤À$, Á‹–ö˛*´ßëØÈÀ$ ΔÛˇÁ≥sÏ˝ Á‹tyÓ˛ÃZ)
10  16,  2018-  ntnews.com ntadilabad.com

Dalal street is situated at?


13. Which country has decided to reforms in tax - structure?
General awarness completely ban the sale of petrol and
diesel cars by 2040 ?
1) Narsimham committee
2) Gadgil committee
1. which of the following has become the 1) America 2) Britain 3) Chelliah committee
first Regional Rural Bank issuing 3) France 4) Japan 4) Kelkar committee
debit cards in the country? 14. What are Blue chip companies? 26. what is the base year of newly
1) Punjab Gramin Bank 1) companies which business in fisheries introduced consumer price Index
2) National/ Almora RRD sectors (CPI)?
3) Kashi Gomti samyut Gramin Bank 2) A Blue chip company, is very strong 1) 2000 2) 2010 3) 2011 4) 2012
4) Baroda RRD financially 27. which is true for existing Economic
2. What percentage of central Taxes was 3) High risk startups and Industrial Polices of Indian Govt?
recommended by the 13th Finance 4) A company manufacturing memory card 1. FERA was abolished
15. Which bank received scheduled bank 2. MRTP was abolished
commission to be transfered to states?
status from reserve bank of india in 3. Cash compensatory support for GN GIRIDHAR
1) 28.5 % 2) 29.5 %
3) 32 % 4) 31.5 % February 2017? exports was abolished 9966330068
3. Which organisation is meant to ensure 1) Equitas small finance Bank 4. Industrial Licensing was abolished
exports from india ? 2) Ujjivan small finance Bank 1) 1, 2, 3 and 4 2) 1, 3 and 4
1) Exim Bank 2) ECGC 3) Janalakshmi small finance Bank 3) only 3 and 4 4) only 2 and 4
3) Ministry of commerce 4) Suryodaya small finance Bank 28. Kisan credit card scheme was
40. The headquarters and RBI is in
4) None of the above 16. Who is the Vice- Chairman of NITI launched on the recommendations of..
1) Delhi 2) Kanpur
4. NABARD was established on the AYOG ? 1) Working Group under the
3) Mumbai 4) Nasik
recommendation of... 1) Hasmukh adhie 2) Rajiv sukla chairmanship of TM Bhasin
41. Open market operation is a part of ?
1) Public account committee 3) Arvind Panagaria 4) Rajiv kumar 2) High powered committee under the
1) Income Policy
2) Shivaraman committee 17. What is TEZ? chairmanship of C Rangarajan
2) Fiscal Policy
3) Narsimhan committee 1) Ticket Booking APP 3) Expert committee under the
3) Credit Policy 4) Labour Policy
4) Nareeman committee 2) Train status tracking APP chairmanship of Vimal jalan
42. The Regulator of micro Finance in
5. The financial year for banks is April - 3) Digital payment APP 4) B Shivaraman committee
india is ?
March but what is the financial year 4) Indian post APP 29. The term Fat cat Thursday is
1) Finance Ministry
for RBI? 18. Dalal street is situated at ? associated with ?
2) Reserve Bank of India
1) January to December 1) London BANK 1) Salaries of CEO of the companies
3) State Bank of India
2) April to march 2) Paris 2) Carried interest
3) Mumbai EXAM 3) Profit of Fortune 500 companies
4) None of the above
3) october to September 43. Which organisation formulates Fiscal
4) July to to June 4) New Delhi SPL 4) salaries of members of Parliament
Policy in india ?
6. Note issuing dept. of RBI should 19. Government has issued an 30. Which sport celebrity says PNB Mera
1) Ministry of Finance
always posses the minimum gold stock ordinance announcing ULIPS Apna Bank ?
2) NITI AYOG
of worth? as Insurance Product. The regulations 1) Pankaj advani 2) PV Sindhu
3) RBI 4) SBI
1) 85 crore 2) 115 crore of ULIPs Will now be done by.. 3) Virat kohli
44. In which year Economic liberalisation
3) 200 crore 4) 215 crore 1) SEBI only 2) IRDA only 4) Rohit Gurunath sharma
took place in india ?
3) Both SEBI and IRDA 31. Which day is celebrated as National
1) 1985 2) 1989 3) 1991 4) 1993
4) Government Ifse Excise Duty Day ?
7. Which statement of the following is 45. The rate at which RBI gives short
20. MRTP is related to.. 1) 26th January
true for IMF? term loan to commercial banks is
1) Monopolies and Restrictive Trade 2) 24th February
1) It is not an agency of UNO called?
practice 3) 14th April 4) 10th June
2) It can grant loan to any country of 1) Repo Rate 2) Reverse Repo rate
2) Inflation control 32. Air Deccan has been re-named as?
the world 3) Bank Rate 4) Cash Reserve rate
3) Transport control 1) King fisher Red 2) Jet Red
3) It can grant loan only to state Govt 46. Lic of india was established in ?
4) Foreign Exchange Regulations 3) Sahara Red 4) Indigo Red
of a country 1) 1897 2) 1950 3) 1956 4) 1965
21. The process of budget making after 33. Which of the following is not a
4) It grants loan only to member nations 47. Which of the following is not a
re-evaluating every item of Maharatna statues having company?
8. Which of the following is public financial regulator?
expenditure in every financial year is 1) Coal India Ltd 2) SAIL
sector organisation ? 1) IRDA 2) PFRDA
Known as ? 3) ONGC 4) BHEL
1) FCI, Food Corporation of india 3) AMFI 4) SEBI
1) Performance Budgeting 34. Closed Economy is that economy in
2) FCI, Fertilizer corporation of india 48. Rs. 20 and above value notes are
2) Deficit Budgeting which ?
3) Cotton corporation of india printed in?
3) Zero based Budgeting 1) only export takes place
4) Jute corporation of india 1) currency note press, Nasik road
4) Fresh Budgeting 2) Money supply is fully controlled
9. The Cause of deflation is..... 2) bank note press, Dewas
22. For national Manufacturing and 3) Deficit financing takes place
1) Lack of goods and services as 3) security printing press, Hyderabad
investment zone (NMIZ), Special 4) Neither export nor import takes place
compared to money supply 4) all of the above
Economic zone (SEZ) and Exports 35. The headquarters of world bank is
2) Lack of imports as compared to 49. The newly introduced Indian rupee
oriented Units (EOUs), Which of the situated at ?
exports symbol is based on?
following statement is true? 1) Manila 2) Washington D.C.
3) Lack of money supply as 1) Roman script
1) NMIZs and EOUs will be located 3) Newyork 4) Geneva
compared to supply of goods and 2) Deva nagari script
with in SEZs 36. Which pair is not correct ?
services 3) 1, 2 4) None
2) SEZs and EOUs will be located with 1) Exim Bank - Financing for export
4) None of the above 50. Which part of the divided UTI is
in NMIZ import
10. Pure Banking, Nothing Else is a working as mutual fund under SEBI
3) NMIZs are independent of SEZs and 2) IDBI - Industrial finance
slogan raised by... rules?
EOUs 3) RBI - Bankers bank
1) ICICI Bank 2) HDFC Bank 1) UTI-1 2) UTI-2
4) NMIZs and SEZs will be competitors 4) FCI - Financial assistance to
3) SBI Bank 4) UTI Bank 3) Both 1 & 2 4) None
in nature commercial institutions
11. Devolution means... 23. UNs world Population prospects 2012 37. Which tax is collected by Panchayat?
1) To reduce the value of home
currency in the currency
report projects world population in
2050 at...
1) Sales Tax
3) Land Revenue
2) Custom duty 
2) To appreciate the value of home 1) 8.9 billion 2) 9.2 billion 4) Tax on local bodies 1-3 2-3 3-2 4-2 5-4 6-2
currency 3) 9.6 billion 4) 10.2 billion 38. SEBI has reduced the process 7-4 8-4 9-3 10-3 11-1 12-3
3) To issue new currency in place of 24. What is Hawala? duration time limit of Right Issue 13-3 14-2 15-1 16-4 17-3 18-3
old currency 1) Full details of a subject from 109 days to ? 19-3 20-1 21-3 22-2 23-3 24-3
4) None of the above 2) Tax evasion 1) 89 days 2) 72 days 25-3 26-2 27-3 28-1 29-1 30-3
12. Recently government allowed FDI 3) Illegal transactions of foreign 3) 62 days 4) 43 days 31-2 32-1 33-4 34-4 35-2 36-4
in Multibrand retail and capped at... exchange 39. The nationalisation of the major 37-4 38-4 39-3 40-3 41-3 42-4
1) 27 % 2) 49 % 3) 51% 4) 74 % 4) Illegal trading of shares commercial banks took place in? 43-1 44-3 45-1 46-3 47-3 48-2
25. Which committee was constituted for 1) 1947 2) 1956 3) 1969 4) 1980 49-3 50-2
ntnews.com ntadilabad.com  16,  2018-  7
CHEMICAL BONDING
Continue from Oct 15th
Bond angle depends
on state of ?

Krupakar pendli
Centre Head
Urbane junior colleges
7893774888

INTERMEDIATE
s p e c i a l
J U N I O R
12 k˛eTyês¡+ 16.10.2018
ôV’≤<äsêu≤<é

In a simultaneous toss of three coins ...


PROBABILITY Prepared by
The probability is the chance of occur-
ring of a certain event when expr
Mr. K. Kumar
essed quantitatively, i.e. probability Senior Faculty
is a quantitative measure of the cer- Hyderabad
tainty. ph:9492956214
Random experiment or Trial: The per-
formance of an experiment is called n(E) 12 1
a trial. If in an experiment all the n(E) = 12.P(E)= = =
n(S) 36 3
possible outcomes are known in
Ans: (a)
advance and none of the outcomes
can be predicted with certainty, then 9) What is the probability of one card
such an experiment is called a ran- drawn at random from the pack of
dom experiment. playing cards may be either a queen
Event: The possible outcomes of a trail or an ace?
are called events.
2 3 7 11
Sample space: The set of all possible out- a) b) c) d)
comes of an experiment is called a sam- 13 13 13 13
find the probability of exactly one tail? 1 1 1 1
ple space. We generally denote it by S. a) b) c) d) Explanation: There are 52 playing cards
1 1 3 4 4 6 2 3 in a packs of cards. So, n(S) = 52.
Competitive a)
4
b)
2
c)
4
d)
5
Explanation: Sample spaces =
{1,2,3,4,5,6} n(S) = 6
(a) getting a queen: There are 4
Exams Special Explanation: Sample spaces = {HH, Numbers divisible by 2 are 2, 4 and
queen cards, one from each verity of
symbols. So, n(A) = 4
HT, TH, TT}
Arithmetic Number of sample spaces n(S) = 4
6 n(E) = 3
3 1
8 an ace:19
b)a)Getting b) There are 4 aces
Probability of exactly 1 tail occurs in P (E ) = = 663 So, n(B)66= 4 P(A) =
Algebra of events: If A and B are two 6 2 in a pack.
2 ways. That is {HT, TH}, So n(E)=2. 11 25 37
events associated with sample space Ans: (c ) n(A)
c) 1 d) n(B)
e) 4
S, then n( E ) 2 1 =
26 and P(B)
52 = =
66
proability = = = 6) In a single throw of two dice, find
n( S ) 52 n( S ) 52
i) A ∪ B is the event that either n(S) 4 2 0
the probability of getting doublet? P(AB) = (There is no cards
A or B or both occur. Ans (b) 52
3) In a simultaneous toss of three coins 2 3 6 1
ii) A ∩ Bis the event that A and a) b) c) d) common between them). So,
find the probability of all heads 6 5 7 6
B both occur simulate. P(A ∪ B) = P(A) + P(B)-P(A ∩ B)
1 3 5 7 Explanation: Sample spaces =
a) b) c) d) 4 4 0 8 2
Mathematical definition of probability: {(1,1), (1,2)... (1,6), (2,1), (2,2)... = + − = =
8 8 8 9 52 52 52 52 13
Probability of an event A, denoted as (2,6), (3,1), (3,2)… (3,6), (4,1),
P(A), is defined as Explanation: Sample spaces = n(S) = 8 (4,2)… (4,6), (5,1), (5,2)… (5,6), Ans: (a)
Probability of getting all heads (6,1), (6,2)… (6, 6)}
P (A )= Number of cases favourable to A
Number of possible outcomes occurs in {HH} 1 way n(S) = 36
10) One card is drawn from pack of
playing cards. Obtain the probabili-
The probability of the happening of a n (E1 ) 1 Ans: (d)
N(E1 ) = 1. Probability = = ty that it is a letter card or a heart
certain event is denoted by p and that (S ) 8 7) Tow dice are tossed. Find the probabil-
of not happening by q. ity that the total is a prime number? 8 19
Ans: (a) a) b)
Here, p q are non-negative and cannot 663 66
4) If four coins are tossed, find the 5 7 12 6
a) b) c) d) 11 25 37
exceed unity, i.e. 0 ≤ p ≤ 1 probability to get at least 1 head? 12 12 16 16 c) d) e)
26 52 66
and 0 ≤ q ≤ 1 3 1 15 5 Explanations: n(S)={(1,1) (1,2)… (6,6)}
a) b) c) d)
For any two events A and B, P (A ∪ B) 5 6 16 6 n(S) = 36. Favorable cases to get Explanation: Let A= letter card and B =
= P(A) + P(B) - P(A ∩ B) prime numbers as sum = {(1,1) (1, 2) Heart required probability = (A or B)
Explanation: Sample spaces ={HHHH, (1,4) (1,6) (2,1)… (2,3)..(2,5) (3,2)
If A and B are two independent events, HHHT, HHTH, HTHH, THHH, (3,2) (3,4) (4,1) (4,3) (5,2) (5, 6)} P(A ∪ B) = P(A) + P(B)-P(A ∩ B)
then P(A nd B) = P(A).P(B) TTHH, THHT, HHTT, TTTH, (6,1) (6,5)} 16 13 4 25
Example Problems: Type – 1 TTHT, THTT, HTTT, TTTT, HTHT, = + + =
HTTH, THTH} n(A) 15 5 52 52 52 52
1) In a simultarrieous toss of two coins, n(A) = 15 P(A) = = =
find the probability of two heads? N(s) = 16 (2nd possibilities, here n=4) n(S) 36 12 Ans: (d)
Favorable cases to get a leat 1 head Ans (a)
1 1 3 4 = {HHHHT, HHHT, HHTH, HTHH, 11) A card is drawn from a pack of 52
a) b) c) d) 8) In simultaneous throw of a pair a
THHH, TTHH, THHT, HHTT, cars. Find the probability that it is a
4 2 4 5 dice, find the probability that the
diamond.
Explanation: Sample spaces = {HH, TTTH, TTHT, THTT, HTTT, HTHT, sum of numbers shown on the faces
HTTH, THTH}. n(E) = 15. divisible by 5 or 6 1 1 1 1 1
HT, TH, TT} a) b) c) d) e)
Number of sample spaces n(S) = 4 n (E ) 15 1 1 1 1 4 6 3 8 52
There is only one chance to get two Probability = = a) b) c) d)
Explanation: Total number of ways drawing
heads. That is {HH}. So, n(E) = 1, n (S ) 16 3 2 6 36
one card from 52 cards = 52C1. One dia-
Explanation: n(S) = 6 x 6 = 36
n( E ) 1 Ans (c ) mond card can be chosen in 13C1 ways.
proability = = Event to getting a sum of numbers
13
n( S ) 4 DICE AND CARDS - Type 2 shown on the tow faces divisible by C1 13 1
5 or 6 = [(1,4)(1,5)(2,3)(2,4)(3,2)(3,
P(getting diamond)= 52
= =
Ans (a) 5) A Dice is thrown. Find the probabil- C1 52 4
ity that the number showing on the 3)(4,1)(4,2)(5,1)(5,5)(6,4)(6,6)]
Ans. (a)
2) In a simultaneous toss of two coins, dice is divisible by 2
(To Be Continued)
13
ôV’≤<äsêu≤<é
k˛eTyês¡+ 16.10.2018

ùdº{Ÿ bòÕ¬sdtº ]b˛sYº-2017 Á|üø±s¡+ n‘·´\Œ n≥M $d”Ôs¡í+ ñqï sêÁcÕº\T?


1. Á|ü‹bÕ<äq: (m) <˚X¯+˝ÀH˚ n‹bı&ÉyÓ’q ÁbÕC…≈£îº 1) dæøÏÿ+ sêÁwüº+ H˚bÕ˝Ÿ, uÛÑ÷{≤Hé, #Ó’Hê <˚XÊ\‘√ 4) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
V”≤sê≈£î&é ÁbÕC…≈£îº.
ø±s¡D+ (ÄsY): Bì bı&Ée⁄ düTe÷s¡T 3801 MT.
uÛÑ÷dü]Vü≤<äT›qT ø£*– ñ+~
2) |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ sêÁwüº+ H˚bÕ˝Ÿ, uÛÑ÷{≤Hé,
b˛{° |üØø£å\ Á|ü‘˚´ø£+ 13. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’+~ @~?
m) düf…¢CŸ q~ wæ|æÿ ˝≤ ø£qTeT <ë«sê »eTTà-
1) (m), (ÄsY) dü¬s’qy˚, (m)≈£î (ÄsY) dü¬s’q $es¡D ã+>±¢<˚XŸ <˚XÊ\‘√ uÛÑ÷dü]Vü≤<äT›qT ø£*– ñ+~ C≤Á>∑|ò” ø£oàsY˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔ+~
2) (m), (ÄsY)\T dü¬s’qy˚, (m)≈£î (ÄsY) dü¬s’q $es¡D ø±<äT 3) nk˛+ sêÁwüº+ ã+>±¢<˚XŸ, uÛÑ÷{≤Hé, H˚bÕ˝Ÿ _) ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~ uÛ≤s¡‘Y˝À ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ,
3) (m) dü¬s’+~, ø±˙ (ÄsY) dü]ø±<äT <˚XÊ\‘√ uÛÑ÷dü]Vü≤<äT›qT ø£*– ñ+~ 3) m˝ŸìH√ e\¢ uÛ≤s¡‘Y˝À ø£s¡Te⁄\T @s¡Œ&ÉT‘êsTT nk˛+ sêÁcÕº˝À¢ Á|üeVæ≤k˛Ô+~
4) (m) dü]ø±<äT, ø±˙ (ÄsY) dü¬s’+~ 4) ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ sêÁwüº+ uÛÑ÷{≤Hé, #Ó’Hê, 4) uÛ≤s¡‘Y˝À o‘êø±\+˝À n‘·´+‘· o‘·\+>± ñ+&˚ dæ) J\+ q~ Áoq>∑sY e<ä› }˝≤sY düs¡düT‡qT @s¡Œs¡düTÔ+~
2. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? eTj·THêàsY <˚XÊ\‘√ uÛÑ÷dü]Vü≤<äT›qT ø£*– ñ+~ ÁbÕ+‘·+ - Á<ëdt 1) m, _ 2) m, dæ 3) _, dæ 4) m, _, dæ
1) uÛ≤s¡‘Y˝À ‘˚j·÷≈£îqT ‘=*kÕ]>± u≤ãTãT&ÜHé 7. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’+~ @~? 10. ÁbÕC…≈£îº f…Æ>∑sY |ü<∏äø£+ m|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~? 14. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì »‘· @~?
ø=+&É˝À¢ kÕ>∑T #˚XÊs¡T m) Væ≤e÷Á~ |üs¡«‘· ÁX‚DÏ dü>∑≥T m‘·TÔ 6100 MT. 1) 1972 2) 1992 3) 1991 4) 1973 1) ø£õs¡+>± C≤rj·T bÕs¡Tÿ - nk˛+
2) <˚X¯+˝À Vü≤]‘· $|ü¢e+ <ë«sê n~Ûø£ Á|üjÓ÷»q+ _) eTVü‰uÛ≤s¡‘Y |üs¡«‘· ÁX‚DÏ H˚bÕ˝Ÿ˝À $düÔ]+∫ ñ+~ 11. ùdº{Ÿ bòÕ¬sdtº ]b˛sYº-2017 Á|üø±s¡+ n‘·´\Œ 2) sêC≤J C≤rj·T bÕs¡Tÿ - ñ‘·ÔsêK+&é
bı+~q |ü+≥ - >√<ÛäTeT dæ) Væ≤e÷#·˝Ÿ, •yê*ø˘ |üs¡«‘· ÁX‚DT\ eT<Ûä´ ñqï n≥M $d”Ôs¡í+ ñqï sêÁcÕº\T @$? 3) dü]kÕÿ C≤rj·T bÕs¡Tÿ - sê»kÕúHé
3) <˚X¯+˝À ≈£î+≈£îeT |ü⁄e⁄« »eT÷à- ø£oàsY˝À düqïì düeT<Ó’s¡È´ ˝Àj·T\qT ª#√dtµ\T nì |æ\TkÕÔs¡T 1) |ü+C≤uŸ, $TCÀsê+ 4) <ä∫>±yéT C≤rj·T bÕs¡Tÿ - ñ‘·s¡Á|ü<˚XŸ
n‘·´~Ûø£+>± ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘√+~ 1) m, _ 2) m, dæ 3) _, dæ 4) m, _, dæ 2) Vü≤]j·÷D≤, $TCÀsê+ 15. s√CŸe⁄&é e�ø£å+ @ ns¡D≤´˝À¢ ô|s¡T>∑T‘·T+~?
4) |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ »qTeTTqT n‘·´~Ûø£+>± ñ‘·Œ‹Ô 8. øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç? 3) |ü+C≤uŸ, Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ 1) Ä≈£îsê˝Òà ns¡D≤´\T 2) dü‘·‘· Vü≤]‘· ns¡D≤´\T
#˚düTÔ+~. ø£qTeT\T Á|ü<˚XÊ\T 4) Vü≤]j·÷D≤, |ü+C≤uŸ 3) f…Æ&É˝Ÿ ns¡D≤´\T 4) ∫≥º&Ée⁄\T
3. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? i) u§$Tà&ç˝≤¢ a) Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ 12. øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç. 16. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~?
1) ø√j·T+ã‘·÷ÔsYqT ªe÷+#ÓdüºsY Ä|òt k‘Y Ç+&çj·÷µ ii) õ|t ˝≤ b) »eTTà-ø£oàsY C≤_‘ê-i 1) m˝ŸìH√ nH˚~ ˇø£ o‘·\ Á|üyêVü≤+
nì |æ\TkÕÔs¡T iii) wæ|æÿ ˝≤ c) ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ i) mÁs¡ eT�‹Ôø£\T ii) q\¢πs>∑&ç eT�‹Ôø£\T 2) Ç~ |òüdæ|òæø˘ eTVü‰düeTTÁ<ä+˝À @s¡Œ&ÉT‘·T+~
2) uÛ≤s¡‘Y˝À ‘=* ÇqTeTT-ñ≈£îÿ |ü]ÁX¯eTqT iii) ãìVü≤˝Ÿ d) dæøÏÿ+ iii) ˇ+&É* eT�‹Ôø£\T iv) ˝≤≥¬s’{Ÿ eT�‹Ôø£\T 3) uÛ≤s¡‘·<˚X¯ dü+e‘·‡s¡ dü>∑≥T es¡¸bÕ‘·+ 117 ôd+.MT.
ªb˛s√ºH√yêµ e<ä› @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 1) i-c, ii-a, iii-d, iv-b C≤_‘ê-ii 4) ˝≤ìH√ e\¢ uÛ≤s¡‘Y˝À es¡<ä\T dü+uÛÑ$kÕÔsTT
3) 1907˝À düøÏà e<ä› »+ôw&éJ {≤{≤ ª{Ïk˛ÿµqT 2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b a) n‘·´+‘· kÕs¡e+‘·yÓTÆq$ 17. øÏ+~yê{Ï˝À dü¬s’+~ @~?
@sêŒ≥T #˚XÊs¡T 3) i-d, ii-c, iii-a, iv-b b) n‹ ‘·≈£îÿe kÕs¡e+‘·yÓTÆq$ Á|ü‹bÕ<äq(A): ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~ì ª¬s&é ]esYµ nì
4) 1937˝À ªn\÷´MTìj·T+ ø±s=ŒπswüHé Ä|òt 4) i-c, ii-b, iii-d, iv-a c) kÕs¡e+‘·yÓTÆq$ |æ\TkÕÔs¡T
Ç+&çj·÷µqT <ëeTHé CÀ&ç e<ä› @sêŒ≥T #˚XÊs¡T 9. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? d) ‘·≈£îÿe kÕs¡e+‘·yÓTÆq$ ø±s¡D+(R): Ç~ nk˛+ ˝Àj·T˝Àì mÁs¡ H˚\\
4. øÏ+~ yê{Ïì »‘·|üs¡#·+&ç. 1) ˝≤ìH√ ˇø£ o‘·\ Á|üyêVü≤+ 1) i-c, ii-d, iii-b, iv-a >∑T+&Ü Á|üeVæ≤düTÔ+~.
nDT $<äT´‘Y πø+Á<ë\T sêÁcÕº\T 2) Ç~ Væ≤+<ä÷ eTVü‰ düeTTÁ<ä+˝À @s¡Œ&ÉT‘·T+~ 2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b 1) A, R\T dü¬s’q$, A≈£î Rdü¬s’q $es¡D
i) ø±Áø£bÕs¡ a) ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ 3) i-d, ii-c, iii-a, iv-b 2) A, R\T dü¬s’q$, A≈£î Rdü¬s’q $es¡D ø±<äT
ii) ¬ø’>± b)sê»kÕúHé 3) Adü¬s’+~, Rdü¬s’+~ ø±<äT
iii) ø√{≤ c) ø£sêí≥ø£ 4) Adü¬s’+~ ø±<äT, Rdü¬s’+~
iv) qs√sê d) >∑T»sê‘Y 18. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’+~ @~?
1) i-c, ii-b, iii-d, iv-a m) |òüs¡ø£ÿ ÁbÕC…≈£îº ªø±+&Ü¢µ z&Éπse⁄qT s¡øÏå+#·Tø√e&É+
2) i-d, ii-a, iii-b, iv-c ø√dü+ ì]à+#ês¡T
3) i-d, ii-c, iii-b, iv-a _) uÛ≤s¡‘Y, H˚bÕ˝Ÿ‘√ eTVü≤+ø±[ ˇ|üŒ+<ëìï
4) i-a, ii-b, iii-d, iv-c #˚düT≈£î+~
5. øÏ+~ yê{Ï˝À dü¬s’q$ @$? dæ) Ç+~sê kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îºqT qs¡à<ë q~ô|’ ì]à+#ês¡T
m) uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü‘˚´ø£ Ä]úø£ eT+&É* |ü]~Û 200 1) m, _ 2) m, dæ 3) _, dæ 4) m, _, dæ
Hê{Ïø£˝Ÿ yÓTÆfi¯ó¢
_) ø£#·Ã¤≥|ü Be⁄\T uÛ≤s¡‘Y, Áo\+ø£ eT<Ûä´ $düÔ]+∫
ñHêïsTT düe÷<ÛëHê\T
dæ) uÛ≤s¡‘Y 37ˆˆ6 qT+∫ 68ˆˆ7 ñ‘·Ôs¡ nøå±+XÊ\
eT<Ûä´ $düÔ]+∫ ñ+~. 1.3 2.1 3.4 4.3 5.1
6.3 7.1 8.2 9.2 10.4
1) m, _ 2) m, dæ 3) _, dæ 4) m, _, dæ 11.4 12.3 13.3 14.4 15.2
6. øÏ+~ yê{Ï˝À dü]ø±ì~ @~? 16.1 17.1 18.3

Tata Women Scholarship


for Neuroscience
kÕÿ\sYwæ|t‡ be considered eligible for full college
tuition scholarship, the applicant’s fam-
Description: Like JEE Main and JEE
Advanced, All India Engineering
ily income should be below INR 4L p.a. Entrance Scholarship Examination
Category: Merit Based Last Date to Apply: November 05, 2018 and is in class 12 in the current academ- (AIEESE) has come up with an entrance
Scholarship: Tata Trusts Women Application: Only online applications ic session. The student must also per- examination for
Scholarship for Neuroscience 2018-19 can be made. form very well on the SAT and must engineering and bio-engineering aspi-
Description: Graduate women holding Website link: apply to and receive admission from the rants where, if qualified, will get admit-
upper hand in academics, who are inter- http://www.b4s.in/nava/TTW1 partnered Indian universities. ted in any of the chosen stream in one of
ested in pursuing post-graduation in Prizes & Rewards: Free SAT examina- the 1000 govt. recognized AIEESE par-
Neuroscience, are offered scholarship in India Scholars Program tion worth INR 7,000 and full tuition ticipating institutes.
the same by Tata Trusts. This scholar- Category: Means cum Merit Based scholarship for any of the partnered Eligibility: Applicant must have cleared
ship is offered to eliminate the financial Scholarship: College Board India Indian universities. class 12 or equivalent and have
hurdle, which is posing a blockade in Scholars Program Last Date to apply: November 02, 2018 appeared in AIEESE examination.
one’s higher education to medical Description: Students who take the SAT Application: Applications can be made Prizes & Rewards: Tuition fee waiver
stream. for university admission in India, post online only. of winning candidates will be trans-
Eligibility: Only female applicants are class 12, are given an opportunity to Website link: ferred directly to the institute.
accepted for this call. Candidates who avail the benefits under this invite. The http://www.b4s.in/nava/CBI1 Last Date to Apply: October 31, 2018
are enrolled in first or second year of call offers a free SAT test in December Application: Interested candidates can
their post-graduation program can also 2018 and full tuition scholarship at lead- AIEE Scholarship apply online as well as offline.
send their applications. It is mandatory ing Indian universities. Examination 2019 Short Source URL:
to secure 60% in the graduation pro- Eligibility: For a free SAT in December http://www.b4s.in/nava/AIE10
Category :Merit Based
gram. 2018, the applicant must be an Indian
Scholarship: All India Engineering
Prizes & Rewards: Waiver in tuition fee resident with annual family income less
and related expenses will be given.
Entrance Scholarship Examination Courtesy: www.buddy4study.com /
than INR 6L and must be in class 12. To
(Primary) 2019 Call: 08448709545, 08527484563
13
÷ªÙÞœüŒî¦ô¢Ù 16 ÍÚÁdñô¢ª 2018 - „ email: help@eenadupratibha.net

ú£÷ªvÞœ vÞ¥Oªé°GÅ÷”CÌÄÚ¨ ví£òÅ¡ªêŸyÙ


í£õªô¢Ú¥õ ú£Ù¸¤÷ª í£ëÇ]Ú¥õìª Í÷ªõª
à¶þ¼hÙC. ú£÷«á ÎëůJêŸ ú£Ùú£–õ Ôô¦påª
ë¯yô¦ þ§÷«>ÚÛ ú£÷ªú£uõª, ͤÛô¦ú£uêŸ,
ú£÷«á ú£Ù¸¤÷«EÚ¨ ú£Ùú£–õª!
H Fæ¨ NE-óμ«Þœ ú£ÙíÆ£«õª
ÎëÅ]ªEÚÛ ÷«ô¢ªpõšíj Í÷ޥì ÚÛLpþ¼hÙC. H
÷«ì÷ ÷ì-ô¢ªõ ÍGÅ-÷”CÌÄ ÚÛNª-æ©õª
þ§Þœª-Fæ¨ NE-óμ«Þœ ú£ÙíÆ£«õª
êŸë¯yô¦ û¦óŸªÚÛêŸy õ¤Ûé°õìª 2.
šíÙð»ÙCþ¼hÙC. Ð NëÅ]ÙÞ¥ ë¶øŒ ví£ÞœAÚ¨ H Në¯u ÚÛNª-æ©õª H êŸõªxõ ÚÛNª-æ©õª
êÁè[pè˶ ví£A ÍÙøŒÙšíj í£K¤¥ô¢ª–õª H Fô¢ª, ð§J-øŒ‰-ë]ÌĬu ÚÛNª-æ©õª
H
Ñð§CÅ ÚÛõpû¦ ÚÛNª-æ©õª
Í÷Þ¥ï£°ì šíÙàŸªÚÁî¦L. ÚÛªåªÙñ ú£Ù¸¤÷ª ÚÛNª-æ©õª
3.
H óŸ³÷-øŒÚ¨h ú£ÙíÆ£«õª
H
ú£÷«á ÎëůJêŸ ú£Ùú£–õª
ÏêŸ-ô¦õª
ú£yóŸªÙ ú£ï£„-óŸªÚÛ ñ”Ùë¯õª sè¯yvÚ¥, è¯yÚ¥yz
þ§-÷«->ÚÛ ÍGÅ-÷”CÌÄ, ú£Ù¸¤÷ªÙ ÚÁú£Ù Ôô¦p-çËμjì í£ëÇ]-Ú¥õ 4.
Í÷ªõª, í£ô¢u-î¶-¤Ûé, Îú£ªhõ Eô¢y-é, î¦æ¨ íÆ£L-ê¦õª H ·ôj꟪-NªvêŸ H ·ôj꟪ ú£÷ª-ìyóŸª ú£Nª-꟪õª
ÎóŸ« ÷ô¦_-õÚÛª ÍÙë¶ö° ඛú vÚ¨óŸ«-Qõ òÅ°Þœ-þ§y÷ªu H ÚÛªõ ú£ÙíÆ£«õª H NNëÅ] ú£ï£°-Ú¥ô¢ ú£ÙíÆ£«õª
ú£÷«-â°õª/- ú£Ùú£–-õìª ú£÷«á Îëů-JêŸ ú£Ùú£–õª ö˶ë¯
þ§÷«->ÚÛ òÅ°Þœ-þ§y÷ªu ú£Ùú£–õª ÍÙæ°ô¢ª.-
þ§-÷«->ÚÛ Îëůô¢ ú£Ùú£–õ õ¤Û-é°õª
ì÷´û¦ ví£øŒoõª
H þ§–EÚÛ ví£áõ ú£÷´ï£°Ù 1.- þ§÷«->ÚÛ Îëůô¢ ú£Ùú£–õ õ¤Û-é°õª Ú¥EN?
H í£ëÇ]-Ú¥õ õGÌÄ-ë¯-ô¢ªö˶ ú£òÅ¡ªuõª Óz Íé-Þ¥-Jì ÷ô¦_-õÚÛª vð§ëůìuÙ ÑÙè[åÙ
H ÏC ú£ÙÚÛª-#êŸ Eô¦té ú£Ùú£– Gz í£ëÇ]-Ú¥õ õGÌÄ-ë¯-ô¢ªõª ú£òÅ¡ªu-õªÞ¥ ÑÙè[åÙ
H ú£yàŸaÄÙë] òÅ°Þœ-þ§y-÷³öËμj ÑÙè[åÙ ú‡z ú£òÅ¡ªu-õÙ-ë]ô¢« Ö¸Ú ÚÛªö°EÚ¨ àμÙCìî¦ô¢ª
H ví£òÅ¡ªêŸy öË¶ë¯ ú£ÙñÙ-CÅêŸ ÔâËμ-FqêÁ Ôô¦påª è…z þ§–EÚÛ ví£áõ ú£÷´ï£°Ù
H Íé-Þ¥-Jì ÷ô¦_-õÚÛª vð§ëůìuÙ Ïz ÏC ñ-÷³Ü Eô¦té ú£Ùú£–
H í£ëÇ]-Ú¥õ íÆ£L-ê¦õìª N¸ÚÙ-vD-ÚÛ”êŸÙ à¶óŸªè[Ù 1) ú‡, Ï 2) G, ú‡, è…
H ú£÷«â°Eo êŸ÷ª-CÞ¥ òÅ°NÙ-àŸè[Ù 3) ú‡, è…, Ï 4) Ó, G, ú‡

Ú¥E›údñªöËÀq & Óšúj¬q H


CÌÄšíj àŸô¢a 2. ú£÷«á ÍGÅ-÷”-CÌÄÚ¨ Ôô¦påª à¶ú‡ì ú£Ùú£–õª ÔN?

ô¢àŸô³êŸ
Íõp ÷uóŸªÙêÁ ví£áõª êŸ÷ª ú£÷ª-ú£u-õìª í£J-ù£\-JÙ- Óz ú£÷«á Îëů-JêŸ ú£Ùú£–õª
àŸª-ÚÛªû¶ þ§÷ª-ô¢–¬uÙ ÚÛL-TÙ-àŸè[Ù Gz ú£÷«á òÅ°Þœ-þ§y÷ªu ú£Ùú£–õª
îμªô³ûÂq H
1) Ó, G 2) Ó ÷«vêŸî¶ª
ÎëÅ]ª-EÚÛ ÷«ô¢ªp-õšíj Í÷-Þ¥-ì ÚÛLpÙ-àŸè[Ù, û¦óŸª-
ë¯ú£J ô¦â˶Ùë]ô ÚÛêŸy õ¤Û-é°-õìª šíÙð»Ù-CÙ-àŸè[Ù 3) G ÷«vêŸî¶ª 4) Ó Ú¥ë]ª, G ÷«vêŸî¶ª
Nù£óŸª Eí£±éªõª ÏÙè…óŸªû ÓÚ¥ìOª H ë¶øŒ vÞ¥Oª-é°-GÅ-÷”CÌÄ, Ñð§CÅ ÚÛõpì, þ§÷«->ÚÛ, ÎJ–ÚÛ 3. ú£÷«á Îëů-JêŸ ú£Ùú£–õ ví£ëůì ì÷´-û¦õª
ÍÙø‹-õÚÛª vð§ëůìuÙ
H þ§Ù¸Ú-AÚÛ Nâ°‘ìÙ, ͤÛ-ô¦-ú£u-Ꟛíj Í÷-Þ¥-ì ÔN?
H
õ¤¥uõª/- vð§ëůìuÙ àŸô¦a ¸ÚÙvë¯õ ë¯yô¦ þ§÷´-ÚÛ ú£÷ª-ú£uõª, ÍGÅ-÷”- í£J-Nª-꟪õª Óz þ§–EÚÛ ÍGÅ-÷”CÌÄ ì÷´û¦
H ú£òÅ¡ªuõ @÷ì ví£÷«é þ§–ô³E šíÙàŸè[Ù H vÞ¥÷«ö˺x Íû¶ÚÛ îμjô¢ª-ëůuõª ÑÙè[åÙ Gz þ§÷«->ÚÛ ví£é°-RÚÛ
H ú£òÅ¡ªuõ þ§y÷-õÙ-ñì, ú£yóŸªÙ ú£÷ª”CÌÄ H vÞ¥÷«ö˺x Bú£ª-ÚÛªû¶ Eô¢g-óŸ«ö˺x ñõ-îμªiì ÚÛªõÙ, ÍCÅÚÛ ú‡z ú£÷«á àŸô¢uõª
H ú£÷ªvÞœ vÞ¥Oª-é°-GÅ-÷”CÅÌÄ/- ú£÷ª-ê½õu vð§ÙBóŸª ÍGÅ- Îë¯óŸª ÷ô¦_õ î¦J ví£òÅ°÷Ù ÓÚÛª\÷ è…z ÔÚÛ-þ§y÷ªu ¸ÚÙvD-ÚÛ”êŸ ì÷´û¦
÷”CÌÄ H ñõ-ì ÷ô¦_õª, Íö°p-ë¯óŸª ÷ô¦_-õÚÛª vð§ëůìuÙ 1) Ó, G, ú‡, è… 2) Ó, G, ú‡
H þ§÷«->ÚÛ ú£÷ª-ú£u-õšíj Í÷-Þ¥-ì, í£J-ÿ§\ô¢ ûμjí£±- ö˶ÚÛ-ð¼-÷è[Ù 3) ú‡, è… 4) G, è…
é°uõ šíÙí£± H vø‹Nª-ÚÛªõª ú£÷«-î¶-ø‹ö˺x ð§ö˹_-ì-ö˶-ÚÛ-ð¼-÷è[Ù 4.- ú£÷«á Îëůô¢ ú£Ùú£–õ ví£ëůì ú£«vê¦õª ÔN?
H vÞ¥÷ª í£Ùà¦-óŸªB ÷u÷-ú£–-õìª ñõ-ìí£J-à¶ö° Ð Óz ví£â°-þ§y÷ªuÙ Gz N¸ÚÙ-vD-ÚÛ”êŸ ÍGÅ-÷”CÌÄ
ú£Ùú£–õª ÑÙè[åÙ ú‡z ÷u÷-þ§–-ÞœêŸ vÚ¨óŸ«-Q-õêŸ
î¦-å-ôÂ-šùè ÚÛNª-æ©õª H vÞ¥÷ª ví£á-õÚÛª O樚íj Í÷-Þ¥-ì ö˶ÚÛ-ð¼-÷è[Ù è…z ú£Ùí£²ô¢g EóŸªÙ-꟔êŸy ëÅÁô¢é¨
1) Ó, G 2) G, ú‡, è…
ø‹øŒyêŸ ÚÛô¢÷± Eî¦-ô¢-éÚÛª òÅ¡«Þœô¢(Ä áö°õª šíÙàŸè[Ù ú£«vê¦õª 3) Ó, Nª, ú‡ 4) G,è…
H ú£Ùí£²ô¢g ú£ï£°-Ú¥ô¢ ë]”ÚÛpëÇ]Ù H ÷u÷-þ§–-ÞœêŸ ú£ô¢-üŒêŸyÙ
î¦å-ôÂ-šù-èÂõ ví£ëůì õ¤ÛuÙ.- DE-ÚÁú£Ù Ôô¦påª à¶ú‡ì
ÚÛNª-æ©û¶ î¦å-ôÂ-šùè ÚÛNªæ© ÍÙæ°ô¢ª. 1994ö˺ DEÚ¨ 5.- Ú¨ÙC-î¦-æ¨ö˺ ú£÷«á Îëůô¢ ú£Ùú£–õ ú£«vê¦õª
H ví£â°-þ§y÷ªuÙ H þ§÷«->ÚÛ ú£÷«-ìêŸyÙ, ú£Ù¸¤÷ªÙ Ú¥EN ÔN?
H H ú£÷«á Îëů-JêŸ ÍGÅ-÷”CÌÄ H N¸ÚÙ-vD-ÚÛ”êŸ ÍGÅ-÷”CÌÄ
ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì ÷«ô¢_-ë]-ô¢)-Ú¥-õìª ¸ÚÙvë] vÞ¥Oª-é°-GÅ-÷”CÌÄ - @÷-îμj-NëÅ]uÙ, ñÙáô¢ª òÅ¡«÷³õ ÷”CÌÄ.- Óz ú£Ùí£²ô¢g ú‡Ú¥ô¢Ù Gz þ§÷«->ÚÛ ú£÷«-ìêŸyÙ
H H
ø‹Ü â°K à¶ú‡ÙC.- î¦å-ôÂ-šùè í£ëÇ]-Ú¥-õìª þ§–EÚÛ - ÷ªï‡°ü° þ§CÅ-Ú¥-ô¢êŸ, ÷u÷-þ§óŸª Íìª-ñÙëÅ] ô¢ÙÞ¥õ
ú£Ùú£–õª, ÓFbîËÁõ ú£ï£°-Ú¥-ô¢ÙêÁ ô¦ù£Z ví£òÅ¡ª-ê¦yõª ví£â° vÚ¨óŸ«-Qõ òÅ°Þœ-þ§y÷ªuÙ ú‡z þ§÷«->ÚÛ ú£Ù¸¤÷ªÙ è…z ¸ÚÙvD-ÚÛ”êŸ ÍGÅ-÷”CÌÄ
1) Ó, G 2) ú‡, è… 3) è… ÷«vêŸî¶ª 4) G, è…
Í÷ªõª à¶þ§hô³.- ÷”CÌÄ
ô¢-Ú¥õª
- ú£ï£°á ÷ì-ô¢ªõ Eô¢y-é ÚÛNª-æ©õª
î¦-å-ôÂ-šùè ÚÛNªæ© ÚÛ«ô¢ªp ví£ëůì î¦åôšùè[ªx 1. ú£÷«ëůû¦õª 1-1; 2-1; 3-2; 4-3; 5-3.
H- ú£yóŸªÙ ú£ï£„-óŸªÚÛ ñ”Ùë¯õª (SHG) n- 3/4÷ 1.-ô¦ö˶-Þ¥îË n ú‡CÌÄn- ÷ªï£„-ô¦ù£Z sÍû¦o ⰸôz H î¦å-ôÂ-šùè ÚÛNª-æ©õª H ÷ì ú£Ùô¢¤Ûé ú£Nª-꟪õª
÷Ù꟪.- 2.-Îö°yô n- ô¦á-þ§–ûÂn- sô¦â˶Ù-vë]-ú‡ÙÞÂz
3.-Ú•êŸh-í£Lx - RR (1) ÏvÚ¨-ø‹æÀ EJtÙ-#ÙC.-
H- Fæ¨ NE-óμ«-Þœ-ë¯-ô¢ªõª n- ìõªÞœªô¢ª öË¶ë¯ Õë]ªÞœªô¢ª ú£-÷«á Îëůô¢ ú£Ùú£–õª
H- òÅ¡«Nª ÍGÅ-÷”CÌÄ àŸådÙn- 1942 s÷ªï£„-ô¦ù£Zz î¦åôÂ
H- î¦å-ôÂ-šùè ÍGÅ-÷”CÌÄ æ©Ù n- 1
H- vÞ¥÷ª í£Ùà¦-óŸªB n- 2.-
šùè[x òÅ°÷-ìÚÛª ÷´õÙ ì÷´û¦õª ÍÙø‹õª
H- îμ³ë]æ¨ î¦å-ôÂ-šùè n- ë¯îμ«ë]ô¢ î¦uM Ú¥ô•p-¸ô-ù£ûÂ
H ÏÙë]ªö˺ úˆYõª sÓúˆq, Óúˆdz êŸí£p-E-ú£-JÞ¥ ÑÙè¯L.-
s1949z þ§–EÚÛ ÍGÅ-÷”CÌÄ ì÷´û¦ vÞ¥Oªé vð§Ùê¦õ ÍGÅ-÷”CÌÄ, Në¯u Ñð§CÅ í£ëÇ]-Ú¥õª, Ñð§CÅ ÚÛõpì,
N-ëÅ]ªõª/- ò°ëÅ]u-êŸõª ví£ëůì í£ëÇ]-Ú¥õª ͤÛ-ô¦-ú£uêŸ í£ëÇ]-Ú¥õ ë¯yô¦ ÍGÅ-÷”CÌÄ í£ô¢àŸè[Ù.
H- Fæ¨E òÅ¡«Nª ö˺í£-LÚ¨ ÏÙ¸Úö° à¶óŸªè[Ù sòÅ¡«Þœô¢(Ä 1. DPAP - 1973 n- òÅ¡«Þœô¢(Ä áö°õ ÍGÅ-÷”CÌÄ sÚÛô¢÷± þ§-÷«->ÚÛ ví£é°-RÚÛ ú£÷«á, þ§÷´-ÚÛ ú£÷ª-ú£uõ í£J-ÿ§\-ô¦-EÚ¨ vð§ëůìuÙ.- ú£Ù¸¤÷ª
áö°õ šíÙí£±z.- vð§Ùê¦õ ÍGÅ÷”CÌÄ í£ëÇ]ÚÛÙ Drought Prone Area í£ëÇ]-Ú¥õª Oæ¨ö˺ òÅ°ÞœÙ.-
H- Fæ¨ ô¢¤Ûé àŸô¢uõª à¶í£-ådè[Ù
H- àμÚ è¯uîªõª, ÚÛªÙåõª, àμô¢ª-÷±õ Eô¦téÙ
Programe)
Ñë¯:- ÎôÁÞœuÙ, Në]u, Þœ”, îμjë]u ô¢ÙÞ¥õ ÷”CÌÄ
2. CADP-1975
ú£÷«á àŸô¢uõª
n- ÎóŸª-ÚÛåªd vð§Ùê¦õ ÍGÅ-÷”CÌÄ
H- ÚÛÙë]-Ú¥õª, Fæ¨ Ú¥õª-÷õ ö˺꟪ šíÙí£±, ÷ªô¢-÷ªt-꟪õª (Command Area Development Programe) Íé-Þ¥-Jì ÷ô¦_-õÚÛª òÅ°Þœ-þ§y÷ªuÙ, Nëůì Eô¢g-óŸ«ö˺x òÅ°Þœ-
H- ÷ª”AhÚ¥ vÚÛ÷ª¤ÛóŸªÙ Eî¦-ô¢é 3. DDP-1977 n- Óè¯J Nú£h¬”A EóŸªÙ-vêŸé (Desert þ§y÷ªuÙ, ví£ê¶uÚÛ í£ëÇ]-Ú¥õ Ôô¦påª
H- @÷-ûÁ-ð§CÅ, þ§÷«->ÚÛ Íè[-÷±õ šíÙí£ÚÛÙ Development Programe) Ñë¯:- ví£ê¶uÚÛ ï£°ÚÛª\õª, àŸæ°dõª, Nëů-û¦-õìª êŸóŸ«ô¢ª à¶óŸªè[Ù
12
÷ªÙÞœüŒî¦ô¢Ù 16 ÍÚÁdñô¢ª 2018 -„ email: help@eenadupratibha.net

One World.. One Sun.. One Grid! U - 19 Asia ACC cup lifted by
India
2018 Under-19 Asia Cup is the 7th edi-
tion of ACC (Asia Cricket Council) Under-
First Assembly of the 4th India International Science Festival inaugurated 19 Cup. Between 29 September and 7
October 2018, the game hosted by
International Solar Alliance Bangladesh. Afghanistan was the defend-
Prime Minister Narendra Modi inaugurated ing champions. India defeated Sri Lanka in
the first 3 -day Assembly of the International the final match by 144 runs.
Solar Alliance at Vigyan Bhawan in New Delhi The final match was hosted by Sher-e-
on 2 October 2018. It was co-chaired by French Bangla National Cricket Stadium, Mirpur,
Minister Brune Poirson. Bangladesh. Eight teams participated in
Addressing the gathering, the Prime Minister the event. Pawan shah is the Indian
said that in the last 150 to 200 years, mankind Captain.
has depended on fossil fuels for energy needs. By this, India became winner of U - 19
He said nature is now indicating that options Asia Cricket cup for 6 times and Yashasvi
such as solar, wind and water, offer more sus- Jaiswal (India) was declared as Player of
tainable energy solutions. The Series and Harsh Tyagi of India got
Man of the Match Award in Final match.

Writer: On 5 October 2018, President Ramnath Young Scientists Conference, Mega Science, General Antonio Guterres presented the
Kovind formally inaugurated the 4th India Technology & Industry Expo and Global Champions of the Earth’ award to PM
Veeraswamy Amara
International Science Festival (IISF) 2018 in Indian Science & Technology Stakeholders’ Narendra Modi. The award is shared between
Subject Expert Lucknow, Uttar Pradesh. Meet (GIST). PM Modi and French President Emmanuel
The theme of this year’s festival is “Science It would provide a platform to young scien- Macron. Antonio Guterres formally inaugurated
He said that the effect of increased use of tists, entrepreneurs and researchers to pre- the UN House at Delhi.
for Transformation”. This Festival aims to
renewable energy is now visible in India. He apply science and technology for transforma- sent their innovative ideas. Modi and UN Secretary-General had delega-
added that India is working towards the goals of IIST is conceivably biggest platform in India tion level talks regarding global issues such as
tion of the country and enable positive change
the Paris Agreement through an action plan. He that brings together students, researchers, climate change and terrorism. Cooperation
for social and economic progress.
also said that the target is to generate 40 per- artists and general public to celebrate nation’s between the UN and India on strengthening
A “science village” was set up at National capacity in combating terror financing also dis-
cent of India's total energy requirements in achievements in science and technology. It
2030, by non fossil fuel based sources. He said Botanical Garden in Lucknow for interaction serves as a medium to encourage young cussed. He also met President of India Ram
India is developing with a new self-confidence of science with common people. minds towards field of science and to promote Nath Kovind. They discussed on reform of the
of "Poverty to Power”. Apart from this, Science and Technology networking of stakeholders working towards UN Security Council as per the challenges of
Prime minister emphasised that if the dream Minister Dr Harsh Vardhan inaugurated the propagation of science. the 21st century.
of “One World, One Sun and One Grid” is fol-
lowed, uninterrupted power supply can be to promote, assess potential, harmonise UN Secretary-General Antonio Guterres RBI approved formation
ensured. He announced plans to launch a demand and pool resources to implement and addressed the following meetings: of ‘Kerala Bank’
National Energy Storage Mission that will look upgrade solar e-mobility and associated 1) First Assembly of the International Solar
at manufacturing, deployment, technology Storage infrastructure in urban and rural areas Alliance On October 3, 2018, RBI approved the pro-
development and policy framework. of ISA member countries. The Secretary 2) Second Energy ministers meet of the Indian posal of Kerala government for the formation of
General of the United Nations, Mr. Antonio Ocean Rim Association (IORM) member Kerala Bank, as per the statement given by the
Guterres, was present on the occasion. countries and chief minister of Kerala Pinarayi Vijayan.
3) Second Re-invest 2018 The decision was taken by special task force
UN Secretary-General Antonio headed by Chairman M S Sriram. The bank is
He also attended the Mahatma Gandhi
Guterres on visited to India International Sanitation Convention in New expected to see a merger of around 823
Delhi. It was organised to mark the beginning of branches of 14 district cooperative banks and
On 1 October 2018, United Nations
Secretary-General Antonio Guterres arrived the 150th birth anniversary celebrations of the State Cooperative Bank within the time.
India on three-day visit. It coincided with 149th Mahatma Gandhi. Fifty-three Ministers of As per the present estimates, the new ‘Kerala
anniversary of Mahatma Gandhi’s birthday. Sanitation from around the world and more than Bank’ will have a net deposit amount of Rs 650
A short film on the ‘Journey of Renewable 160 international representatives from 68 coun- billion. Kerala Bank will provide modern facilities
Energy in India” was screened. Another film on tries participated the convention. to the Primary Agricultural Cooperative
Student Initiative on Solar Lamp was also He also delivered a lecture at the India Societies (PACS). The merger will be complet-
shown on the occasion. 100 students from vari- Habitat Centre on the theme of ‘Global chal- ed by March 2019.
ous schools lit the Solar Study Lamp at the lenges, global solutions’. He appraised India’s The merger would also help in bridging the
inaugural function. commitment to attain Sustainable gap created for a local bank after the merger of
ISA’s 5th program on Scaling-up Solar E- Development Goals. State Bank of Travancore with State Bank of
Mobility and Storage was also launched. It aims On October 3, 2018, the UN Secretary- India.

Model Questions 3. ISA Innovation and Investment Forum held


on 4th September 2018 at ?
3) December 2018
5) March 2019
4) November 2020 1) Narmada 2) Gomti 3) Brahmaputhra
4) Mahanadi 5) Indus
1) Lucknow 2) Bangalore 6. ISA was launched at the United Nations 10. Union Minister of Science and Technology
1. Who is interim Director General of
3) Chennai 4) New Delhi Climate Change Conference in Paris on 30th Dr.Harshavardhan elected to Loksabha
International Solar Alliance?
5) Dispur November…? from …?
1) Indu Bhushan
4. PM Modi announced the plan to launch a 1) 2004 2) 2012 3) 2001 1) Chandni Chowk of Delhi
2) Amitab Kanth
NESM that will look at manufacturing, 4) 2015 5) 2009
3) Upendra Tripathy 2) Lucknow of UP
deployment, technology development and 7. The main objective of ISA is to include glob-
4) R.P.Singh 5) Piyush Goyal 3) Vidisha of MP
policy framework. In this context, NESM al deployment of over 1,000GW of solar
2. ISA (International Solar Alliance) is an 4) Aarah of Bihar
stands for……..? generation capacity and mobilisation of
alliance of countries initiated by India, most 5) Udhampur of Jammu and Kashmir
1) National Energy Storage Mission investment of over US$ 1000 billion in to
of them being sunshine countries, which lie 11. Mahatma Gandhi International Sanitation
2) National Engineering Storage Mission solar energy by ….?
either completely or partly between the Convention at………..?
3) National Energy Stoppage Mission 1) 2020 2) 2050 3) 2022
Tropic of Cancer and the Tropic of
4) National Energy Storage Motion 4) 2025 5) 2030 1) Pune 2) Kolkata 3) New Delhi
Capricorn. Where is the head quarters of
5) National Energy String Mission 8. 4th India International Science Festival 4) Nainital 5) Itanagar
ISA?
5. UN Secretary General Mr. Antonio Guterres 2018 hosted by…….?
1) Chennai, Tamilnadu
2) Bhubaneshwar, Odisha
announced to convene a Climate Summit in 1) New Delhi 2) Hyderabad 3) Pune Key
………… to bring climate action to the top of 4) Lucknow 5) Chennai
3) Bangalore, Karnataka 1) 3 2) 4 3) 4 4) 1 5) 1
international agenda. 9. Lucknow city located on the banks of which
4) Gurugram, Haryana 6) 4 7) 5 8) 4 9) 2 10) 1
1) December 2019 2) January 2020 river?
5) Hyderabad, Telengana 11) 3
eT+>∑fi¯yês¡+ 16
6 ^ðþÄæý$ÅyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, Æ>fÅ¿êV>°² ÑçܢDž G¯ø² çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ^óþÔéyæþ$.
nø√ºãsY, 2018

ç³gôýÔéyæþ$. (íÜ) ™èþ¯èþ Mö™èþ¢ òÜO¯èþÅ… §éÓÆ> G¯ø² òÜO°Mæü §æþ…yæþÄæý*{™èþË$


¼) ºçßýñ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë ç³ÇçܵÆæÿ ^óþç³sìýt¯éyæþ$. ™èþ$…Væü¿æý{§æþ{´ë…™èþ… ÑçÙÄæý$…ÌZ
A…™èþ$Ææÿ$ŧæþ®… çÜÇV>Y C™èþ° ç³Ç´ë˯é M>Ë…ÌŸ¯óþ ºçßýÐèþ$± Æ>kËò³O A† çÜÓ˵ ÑgÄæý*Ë$
Ððþ$$§æþËÄæý*Å…¨. ™èþ$…Væü¿æý{§æþò³O A«¨ç³™èþÅ… MøçÜ… Ý뫨…_¯é, Mö…yæþÒsìý Æðyæþϯèþ$ fÆÿ$$…^èþyæþ…ÌZ
{Mîü.Ôèý 1367 ÌZ C¨ ò³§æþª G™èþ$² çÜ…ç³NÆæÿ~ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éyæþ$. §æþ„ìü×ý ç³ÕaÐèþ$
{´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$Å…¨. ™èþÆ>Ó™èþ Mæü–Úë~, Vø§éÐèþÈ yðþÌêt, {´ë…™èþ…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… Ðèþ$Ë»êÆæÿ$ {´ë…™é¯èþ²…™èþsìý±
Mö…Mæü×ý {´ë…™é˯èþ$ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$MöÐèþyæþ… KçÜ… fÆÿ$$…^éyæþ$.
ÒÇÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ* °Ææÿ…™èþÆæÿ… ´ùÆ>yéÆæÿ$. (yìþ) ™èþ¯èþ BÝ릯èþMæüÑ AÆÿ$$¯èþ Vúyæþ yìþ…yìþÐèþ$¿æýr$t¯èþ$ Kyìþ…
ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Ýë{Ðèþ*fÅ… ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯èþ²¨.
4) {ÕÆæÿ…Væü… ™é{Ðèþ$Ôéçܯèþ…:
íÜ) ™èþ¯èþ ç³Ç´ë˯èþ M>Ë…ÌZ _ÐèþÇ ¿êVæü…ÌZ, _¯èþ M>Ææÿ×ý…V> }¯é«§æþMæüÑ° "MæüÑÝëÆæÿÓ¿oÐèþ$$yæþ$'
Ýëíßý™éÅ«§éÆ>Ë$: º$MæüPÆ>Äæý$Ë$ ™èþ¯èþ MæüíÜçÙt Ýù§æþÆæÿ$yðþO¯èþ Mæü…糯èþ¯èþ$ A¯èþ² ¼Ææÿ$§æþ$™ø çÜ™èþPÇ…^éyæþ$.
G) ѧóþÖ Äæý*{†Mæü$Ë ÑÐèþÆæÿ×ýË$ : Æðÿ…yæþÐèþ §óþÐèþÆ>Äæý$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Äæý$$§æþ® Ñf Vöç³µ §æþ„ìü×ý §óþÔèýç³# _¯èþ² _¯èþ² Æ>kË$ C™èþ° (C) Æ>f«§é°ÌZ G¯ø² §óþÐéËÄæý*Ë$, Ðèþ$Æðÿ¯ø²
1) Ððþ*§æþsìý çßýÇçßýÆæÿÆ>Äæý$Ë M>Ë…ÌZ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Äæý*Ë ÑÐèþÆ>Í…§æþ$ÌZ AÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ¨WÓfÄæý$ Äæý*{™èþMæü$ ™èþ$yìþ_ ò³r$Mö° ´ùÄæý*Ææÿ$. A…§æþÐðþ$O¯èþ ¿æýÐèþ¯é˯èþ$ °ÇÃ…_, ¯èþVæüÆ>°² A…§æþ…V>
Ýë{Ðèþ*gêÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ B{íœM> 5) §óþÐèþ#Ëç³ÍÏ ™é{Ðèþ$ ÔéçܯéË$: ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Ýë{Ðèþ*fÅ… Æ>Ðóþ$ÐèþÓÆæÿ… ÐèÆæÿMæü$ ¡Ça¨§éªyæþ$. CÑM>Mæü Æ>f«§é°ÌZ Ðèþ$çßýÐèþ$é
(Ððþ$$Æ>Mø) Äæý*{†Mæü$yæþ$ Cº¯Œþ º™èþ*™é CÐèþ$Ãyìþ ¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$ËMæü$ çÜ…º…««¨…_¯èþ D Ððþ$$™èþ¢… §æþ„æü×ý ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèýÐèþ$…™èþsê ÑçܢDž_…¨. Äæý$$ËMæü$ JMæü Ðèþ$ïܧæþ$¯èþ$ °ÇÃ…^éyæþ$. C¨ C™èþ°
2) °MøÌZyìþ M>…sîý A¯èþ² CsêÍÄæý$¯Œþ ( Ñ°íÙÄæý$¯Œþ), Ôéçܯèþ…ÌZ Ýëâæý$ÐèþÆ>fÐèþ…Ôé°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ yìþ) ¯é^èþ¯èþ ÝùÐèþ$$yæþ$ Ððþ$$§æþsìý º$MæüPÆ>Äæý$Ë BÝ릯èþMæüÑ. Ðèþ$™èþÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ §æþ–Mæüµ«§é°Mìü °§æþÆæÿدèþ….
Ððþ$$§æþsìý §óþÐèþÆ>Äæý$Ë M>Ë…ÌZ ÑfÄæý$ ¯èþVæüÆæÿ Ðèþ…ÔèýÐèþ–„æü ÑÐèþÆ>Ë$ ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 3. Æðÿ…yæþÐèþ çßýÇçßýÆæÿÆ>Äæý$Ë$ (1377&1404): E™èþ¢Æ>«¨M>Ææÿ$Ë$:
Ýë{Ðèþ*gêÅ°² çÜ…§æþÇØ…^éyæþ$. ¼) ¯é×ñýÐèþ$${§éÔéç܈…: (G) C™èþ° ç³Ç´ë˯éM>Ë…ÌZ Æ>fÅ¿êV>°² ™èþ*Ææÿ$µ (G) Æðÿ…yæþÐèþ §óþÐèþÆ>Äæý$Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… A™èþ°
3) ¿êÆæÿ™èþ §óþÔé°Mìü Ðèþ_a¯èþ Aº$ªÌŒý ÆæÿgêMŠü A¯èþ² õ³Ææÿ$VæüË ÑfÄæý$ ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë M>Ë…ÌZ ÐèþÆæÿàË$ A¯èþ² ¡Ææÿ… ÐèþÆæÿMæü*, Ðèþ$$QÅ…V> Mæü–Úë~, Vø§éÐèþÇ yðþÌêt gôýÅçÙtç³#{™èþ$yðþO¯èþ Ðèþ$ÍÏM>Ææÿ$j¯èþ$yæþ$ (1446&65)
ç³ÇçÙÄæý$¯Œþ Äæý*{†Mæü$° §éÓÆ> Æðÿ…yæþÐèþ §óþÐèþÆ>Äæý$Ë õ³Ææÿ$VæüË ò³§æþª ò³§æþª º…V>Ææÿ$ ¯é×êË$ ^èþÌêÐèþ$×ìýÌZ ÐèþÆæÿMæü* ÑçܢDž^óþ {ç³Äæý$™èþ²… Ðèþ$$QÅ çÜ…çœ$r¯èþ. ç³Ç´ëÍ…^éyæþ$. C™èþ° M>Ë…ÌZ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ
M>Ìê°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çܵçÙtÐðþ$O¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ E…yóþÑ. C™èþ°Mìü ™ðþË…V>×ê ÐðþËÐèþ$Æ>kË$, Mö…yæþÒsìýÆðÿyæþÏ Æ>fÅ…ò³O¯èþ ºçßýÐèþ$± ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë, JÇÝëÞ §óþÔèýç³#
ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÌZ Mö°² ÐèþÆæÿàË$. Mö°² AÆæÿ®ÐèþÆæÿàË$, Ðèþ$Ç ¯èþ$…yìþ ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ AÐèþÆø«§æþ… G§æþ$ÆðÿO¯é, _ÐèþÇMìü Væüfç³™èþ$Ë §æþ…yæþÄæý*{™èþË$ fÇV>Æÿ$$. ºçßýÐèþ$±
4) yìþÐèþ$…Vø õ³‹Ü A¯èþ² ´ùÆæÿ$aXçÜ$ çÜ…§æþÆæÿØMæü$yæþ$ }Mæü–çÙt Mö°² ´ë†Mæü ÐèþÆæÿàË$. ¯é×ñý… JMæüÐðþOç³# »ŸÐèþ$ÃË$V> ÐðþËÐèþ$Ë ¯èþ$…yìþ ´ë¯èþVæüË$ÏMør¯èþ$, ÆðÿyìþzÆ>kË ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë$ »ñýÌêY…, VøÐé {´ë…™é˯èþ$ B{MæüÑ$õÜ¢,
§óþÐèþÆ>Äæý$Ë ´ë˯éM>Ìê°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ íßý…§æþ* §óþÐèþ™èþË$, G§æþ$ª, H¯èþ$Væü$, Vöç³µ ¯èþ$…yìþ »êç³rÏ, ¯èþÆæÿçÜÆ>Ðèþ#õ³r ™éË*M>˯èþ$ Væüfç³™èþ$Ë$ Mö…yæþÒyæþ$, E§æþÄæý$WÇ §æþ$Æ>Y˯èþ$
ÑÐèþÆ>Í^éayæþ$. Væü…Væü¿ôýÆæÿ$…yæþ ç³„ì »ŸÐèþ$ÃË$…yóþÑ. Æðÿ…yæþ$ Væü…yæþ ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ C™èþyæþ$ Mæü–™èþMæü–™èþ$Åyæþ ÝëÓ«©¯èþç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
5) Mæü–çÙt§óþÐèþÆ>Äæý$Ë Ýë{Ðèþ*gêÅ°² çÜ…§æþÇØ…_¯èþ ¿ôýÆæÿ$…yæþ 糄æü$Ë$ ™èþÐèþ$ Ðèþ$$Mæü$P M>âæýåVøâæýÏÐèþ$«§æþÅ Äæý*Åyæþ$. ÐðþËÐèþ$Æ>kË$, Mö…yæþÒsìýÆðÿyæþ$Ï ºçßýÐèþ$± (¼) Ðèþ$ÍÏM>Ææÿ$j¯èþ$° ™èþÆ>Ó™èþ Æ>gñýO¯èþÐéyæþ$ A™èþ°
Ðèþ$ÆöMæü Äæý*{†Mæü$yæþ$ òœÆŠÿ¯éÐø ¯èþ*Å°gŒý. H¯èþ$Væü$¯èþ$ º…«¨…_ ç³r$ÏMæü$¯èþ² »ŸÐèþ$Ã. ¯é×ê°Mìü ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë ÝëÐèþ$…™èþ$Ë$. Ýù§æþÆæÿ$yðþO¯èþ ÑÆæÿ*´ë„æü$yæþ$ (1465&85) C™èþyæþ$
6) Mæü–çÙt §óþÐèþÆ>Äæý$Ë ´ë˯é M>Ë…ÌZ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Ðèþ$ÆöMæüÐðþOç³# Æ>k õ³Ææÿ$ Mæü¯èþ²yæþ Ñ.CÌZV>°, (¼) ºçßýÐèþ$± çÜ$Ìꢯèþ$ ¯èþ$…yìþ VøÐé, »ñýÌêY… {´ë…™é Mæü*yé ºËïßý¯èþ$yæþ$ M>Ðèþyæþ… ^óþ™èþ Mö°²
Ýë{Ðèþ*gêÅ°² çÜ…§æþÇØý…_¯èþ Ðèþ$ÆöMæü ´ùÆæÿ$XçÜ$ §óþÐèþ¯éVæüÇ Íí³ÌZ V>° E…yóþ¨. Æðÿ…yæþÐèþ §óþÐèþÆ>Äæý$ ˯èþ$ ÝëÓ«©¯èç³Ææÿ^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ Mæü*yé C™èþyæþ$ ¿æý*¿êV>˯èþ$ ºçßýÐèþ$± Æ>kËMæü$, Væüfç³™èþ$ËMæü$
Äæý*{†Mæü$yæþ$ yæþ*ÅÆóÿsŒý GyæþÓÆŠÿz »êÆö¾Ýë B ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Mö°² ´ë†Mæü ÐèþÆæÿàË$ çÜçœÎMæü–™èþ$yæþÄæý*Åyæþ$. «§éÆ>§æþ™èþ¢… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨.
M>Ë…ÌZ° ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ (M>ÌŒýÐèþÆæÿà) BÄæý$¯èþ¯èþ$ "Væüf»ñý…™èþM>Ææÿ$°'V> (íÜ) "Ðèþ$àÆ>gꫨÆ>k', "Æ>fç³ÆæÿÐóþ$ÔèýÓÆæÿ$yæþ$' Ðèþ…sìý (íÜ) ÑÆæÿ*´ë„æü$° ™èþÆ>Ó†Ðéyæþ$ C™èþ°Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$
çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ ^éÌê çܵçÙt…V> {´ûÉæþ§óþÐèþÆ>Äæý$Ë$ (1405) C™èþyæþ$ HÒ$ ^óþ™èþM>°
™ðþÍÄæý$gôýÔéyæþ$. Ðéyæþ$. C™èþyæþ$ çÜ…VæüÐèþ$Ðèþ…Ôèýç³# Æ>kËÌZ
¼) §óþÖÄæý$Ððþ$O¯èþ Ææÿ^èþ¯èþË$:
1) Mæü–çÙt §óþÐèþÆ>Äæý$Ë "BÐèþ$$Mæü¢Ðèþ*Ëŧæþ':
ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Æ>kË Æ>fÅ ç³Ç´ë˯é 糧æþ®†°,
GENERAL AWARENESS _ÐèþÇÐéyæþ$. C™èþ° Ðèþ$…{† AÆÿ$$¯èþ Ýëâæý$Ðèþ
¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$Ë$ C™èþ°° íÜ…àçܯèþ {¿æýçÙ$t° ^óþíÜ
Mö™èþ¢ Æ>gêÅ°² Ýë¦í³…^éyæþ$.
Æ>fMîüÄæý$ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþyé°Mìü D AÀÐèþÇ~…^éÆÿ$$. ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Æ>kË M>Ë…ÌZ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ ¼Ææÿ$§æþ$Ë$ ´÷…¨¯èþ Ððþ$$§æþsìý ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Ýëâæý$ÐèþÐèþ…Ôèý… (1485&1505)
ç³#çÜ¢Mæü… Eç³ Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$¯èþ²¨. ^èþÌêÐèþ$×ìýÌZ E¯èþ² ¯é×ê˯èþ$ ºsìýt, B¯ésìý Æ>kË Æ>k C™èþyóþ. 1. Ýëâæý$Ðèþ ¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$Ë$ (1485&90):
2) AËÏÝë° ò³§æþª¯èþ, "Ðèþ$¯èþ$^èþÇ{™'èþ: Ðèþ…ÔèýÐèþ–„æü ÑÐèþÆ>Ë$, Æ>fMîüÄæý$^èþÇ{™èþ Æ>fÅ¿êVæü 4. Æðÿ…yæþÐèþ º$MæüPÆ>Äæý$Ë$ ( 1404&06): (G) C™èþyæþ$ ºçßýÐèþ$± Æ>kË ¯èþ$…yìþ VøÐé, ^úÌŒý,
ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Ýë{Ðèþ*fÅ…ÌZ° ÝëÐèþ*hMæü ç³Çíܦ ÐðþOÔéËÅ…, Ðèþ$™èþ ÑÔéÓÝëË$ BǦMæü í³Çíܦ™èþ$Ë$ (G) Æðÿ…yæþÐèþ çßýÇçßýÆæÿÆ>Äæý$Ë gôýÅçÙx Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$V> »êº$ÌŒý {´ë…™é˯èþ$ †ÇW ÝëÓ«©¯èþ… ç³Ææÿ^èþ$
™èþ$Ë$, Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÆæÿ~ÐèþÅüÐèþçܦMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþË$çÜ$²¯é²Æÿ$$. C™èþyæþ$ íÜ…àçܯ鰲 A«¨íÙt…_¯èþç³µsìýMîü ™èþ¯èþ Mæü$¯é²yæþ$.
ÑçÜ–¢™èþÐðþ$O¯èþ çÜÐèþ* ^éÆæÿ… C…§æþ$ÌZ ËÀçÜ$¢…¨. Æ>fMîüÄæý$ ^èþÇ{™èþ: Mæü°çÙtÝù§æþÆæÿ$ÌñýO¯èþ Ððþ$$§æþsìý §óþÐèþÆ>Äæý$Ë$ ^óþ†ÌZ (¼) M>± C™èþyæþ$ JÇÝëÞ §óþÔèýç³# Væüfç³™èþ$˯èþ$ A×ý_
3) Væü…V>§óþÒ&"Ðèþ$«§æþ$Æ>ÑfÄæý$…': G. çÜ…VæüÐèþ$ Ðèþ…Ôèý… (1336&1405): ç³Æ>h™èþ$yæþÄæý*Åyæþ$. ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþÌôýMæü´ùÄæý*yæþ$.
Mæü…糯èþ$° 糆² AÆÿ$$¯èþ DÐðþ$ Ææÿ_…_¯èþ¨ D 1. Ððþ$$§æþsìý çßýÇçßýÇÆ>Äæý$Ë$ (1336&56): 5. Ððþ$$§æþsìý §óþÐèþÆ>Äæý$Ë$ (1406&22): ™èþ™éPÆæÿ×ý…V> ÐéÆæÿ$ ™èþ*Ææÿ$µ ¡Ææÿ…ÌZ Væü$…yæþÏMæüÐèþ$Ã
ç³#çÜ¢Mæü…ÌZ Ððþ$$§æþsìý º$MæüPÆ>Äæý$Ë M>Ë…ÌZ Ðèþ$«§æþ$Ææÿ G) C™èþyæþ$, C™èþ° Ýù§æþÆæÿ$yðþO¯èþ Ððþ$$§æþsìý º$MæüP Æ>Äæý$Ë$ (G) C™èþ° ç³Ç´ë˯èþ ™èþ…Væü¿æý{§æþ yðþÌêt MøçÜ… ºçßýÐèþ$± ¯èþ¨ ÐèþÆæÿMæü* ÑfÄæý$¯èþVæüÆ>°² B{MæüÑ$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$.
ò³O Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*°² ÐèþÇ~…^èþyæþ… fÇW…¨. Mæü… ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Æ>fÅ Ýë¦ç³¯èþ 1336 ÌZ fÆæÿVæüyé°Mìü Æ>kË™ø ™égê A…™èþÆæÿ$ŧæþ®…™ø {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. 2. †Ðèþ$ÃÆ>Äæý$Ë$ (1490&91): Ýëâæý$Ðèþ ¯èþÆæÿíÜ…çßý$°
³¯èþ$yæþ$ çÜ…VæüÐèþ$$° I§æþ$Væü$Ç Mæü$Ðèþ*Ææÿ$ÌZÏ JMæü$yæþ$. Ðèþ$*ËM>ÆæÿMæü$Ë$, MæüÆ>~rMæü Ýë{Ðèþ* fÅ…ÌZ JMæü A…§æþ$ÌZ A™èþyæþ$ òœ*Ææÿç³Æ>fÄæý$… ^èþÑ^èþ*Ôéyæþ$. gôýÅçÙxMæü$Ðèþ*Ææÿ$yóþ C™èþyæþ$. ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ A¯èþ…™èþÆæÿ…
4) Væü…V>«§æþÆæÿ$° "Væü…V>§æþÔèý {ç³ÌêÐèþ ÑÌêçÜ…': çßZÄæý$ÝëË §æþ…yæþ¯éÄæý$Mæü$° I§æþ$Væü$Ç Mæü$Ðèþ*Ææÿ$ÌZÏ ò³§æþª Ððþ$$™é¢°² Äæý$$§æþ®…ÌZ ¯èþçÙtç³ÇàÆæÿ…V> ^ðþÍÏ… Æ>fÄæý*Åyæþ$. M>° C™èþ°² A™èþ° Mæü°çÙt Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yðþO¯èþ
C¨ çÜÐèþ$M>ίèþ ¯érMæü…. C…§æþ$ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ ÒÆæÿ$ ò³§æþªÐéÆæÿ$. ™èþMìüP¯èþ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Mæü…糯èþ. Ðèþ*Ææÿç³µ, ^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢¯èþ$ ºçßýÐèþ$± CÐèþ$Ãyìþ ¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$Ë$ íÜ…àçܯèþ {¿æýçÙ$x°
§óþÐèþÆ>Äæý$Ë Ðèþ$Ææÿ×ý… ™èþÆ>Ó™èþ JÇÝëÞ Væüf糆Æ>Ë$, Ðèþ$$yæþç³µ, Ððþ$$§æþrÐéÆæÿ$ KÆæÿ$VæüË$Ï {ç³™éç³Ææÿ${§æþ$° çÜ$ÌꢯèþVæü$ íœÆøgŒýÚëMæü$ Mæürt»ñýrtyæþ… §éÓÆ> C™èþyæþ$ ^óþÔéyæþ$.
{ºçßýñçÜ$Ìêϯèþ$Ë$ ÐèþfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Æ>gêÅ°² ÝëÓ«©¯èþ õÜÐèþÌZ¯èþ$, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ MæüÆ>~rMæüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Mæü…í³Í Ôé…† Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨. 3. CÐèþ$Ãyìþ ¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$Ë$ (1491&1505) :
ç³Ææÿ^èþ$MøÐèþyé°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Æ>k BÝ릯èþ…ÌZ¯èþ* E…yóþÐéÆæÿ$. Mæü…í³Í Mæü*yé (¼) M>°, D Ôé…† Jç³µ…§æþ… G…™ø M>Ë… °ËÐèþÌôý§æþ$. C™èþyæþ$ íÜ…àçܯ鰲 B{MæüÑ$…_¯é Mæü*yé C™èþ°
ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. Ðèþ*Ðèþ$çŠþ ½¯Œþ ™èþ$VæüÏMŠü B{MæüÑ$… _¯èþç³#yæþ$ D Ðèþ$äÏ Mæü–Úë~, Vø§éÐèþÈ yðþÌêt {´ë…™èþç³# ÑÐé§æþ… ç³Ææÿ´ë˯é M>Ë…ÌZ Æ>gêÅ«¨M>ÆæÿÐèþ$…™é òÜO¯éÅ«
5) Ýëâæý$Ðé¿æý$ŧæþÄæý$… Ýù§æþÆæÿ$ͧæþªÇ± º…«¨…_, ÐéÇ° Ðèþ$çßýÐèþ$çŠþ ºçßýÐèþ$± Æ>kË™ø Ðèþ$ÆöMæü ÑÐé§é°Mìü §éÇ ¨ç³† AÆÿ$$¯èþ ¯èþÆæÿçܯéÄæý$Mæü$° ^óþ†ÌZ Ðèþ#… yóþ¨.
"Æ>f¯é£æþyìþ…yìþÐèþ$$yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ D {Væü…£æþ…ÌZ {糆°«§æþ$Ë$V> °Äæý$Ñ$…糺yézÆæÿ$. M>°, A¯èþ† ¡íÜ…¨. DÝëÇ ™ðþË…V>×ê ÐðþËÐèþ$Æ>kË ÑÔéÓ ¯èþÆæÿçܯéÄæý$Mæü$yìþ™èþyìþ° §é§éç³# JMæü º…©V>
Ýëâæý$Ðèþ Ðèþ…Ôé°Mìü çÜ…º…«§æþ\ý…_¯èþ ^éÇ{™èþMæü M>…ÌZ¯óþ ÒÆæÿ$ Ðèþ$çßýÐèþ$éÄæý$ Ðèþ$™é°² Ðèþ¨ÍÐóþíÜ, Ýë°² §óþÐèþÆ>Äæý$Ë$ ´÷…§æþVæüÍV>yæþ$. íœÆøgŒýÚë¯èþ$ ò³¯èþ$Vö…yæþ §æþ$ÆæÿYÐèþ$$ÌZ Ðèþ#…^éyæþ$. ¯èþÆæÿçܯéÄæý$Mæü$yæþ$
{ç³ÔèýíÜ¢Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨. ѧéÅÆæÿ×ýÅ Ðèþ$íßýÆæÿÛ çÜàÄæý$…™ø †ÇW íßý…Ðèþ#Ë$V> òœ*Ææÿç³Æ>fÄæý$… ´ëË$ ^óþíÜ, Ððþ*r$ç³ÍÏ ÆóÿÐèþ#, Æ>Äæý$^èþ*Ææÿ$, Ðèþ$§æþYÌŒý §æþ$Æ>Y˯èþ$ ºçßýÐèþ$± Æ>kË
ç³#Æ>ÐèþçÜ$¢ çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ B«§éÆ>Ë$: Ðèþ*Æ>Ææÿ$. ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ… A¯èþ² õ³Ææÿ$VæüË Mö™èþ¢ E§æþÄæý$WÇ §æþ$ÆæÿY…™ø çÜà Mö…yæþÒsìýÆðÿyæþÏ {糫§é¯èþ ¯èþ$…yìþ ÝëÓ«©¯èþ ç³Ææÿ^èþ$Mö°, †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþíܯèþ
G. ÔéçܯéË$: ¯èþVæüÆæÿ… Æ>f«§é°V> ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ Ýë{Ðèþ*gêÅ°² Æ>fÅ¿êV>˯èþ$ B{MæüÑ$…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$. §æþ…yæþ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ A…§æþDZ ™èþ¯èþ A«©¯èþ… ^óþçÜ$
1. »êV> ò³ÍÏíÜ ™é{Ðèþ$Ôéçܯèþ…: Ýë¦í³…^éÆæÿ$. 6. Æðÿ…yæþÐèþ §óþÐèþÆ>Äæý$Ë$ (1422&46): Mæü$¯é²yæþ$. CÐèþ$Ãyìþ ¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$˯èþ$ ¯èþÆæÿçÜ
Ððþ$$§æþsìý çßýÇçßýÇÆ>Äæý$Ë$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ D Ôéçܯèþ… ¼) 1336 H{í³ÌŒý ¯ðþËÌZ Ððþ$$§æþsìý çßýÇçßýÇ Æ>Äæý$Ë$ (G) §óþÐèþÆ>Äæý$Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… C™èþ° Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yðþO¯èþ ÒÆæÿ Ñf ¯éÄæý$Mæü$° Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yðþO¯èþ ÒÆæÿ ¯èþÆæÿíÜ…çßý$yæþ$
C™èþ° ÑfÄæý*˯èþ$ Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢…¨. {ç³{ç³£æþÐèþ$ çÜ…VæüÐèþ$ Ðèþ…Ôèý ç³Ç´ëËMæü$yæþ$V> Äæý$$yæþ$ Æ>gñýO¯èþ Mö°² ¯ðþËÌZϯóþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éyæþ$. C™èþ° A…™èþÐðþ$$…¨…_ ™èþ$âæý$Ðèþ Æ>fÅÝë¦ç³¯è V>Ñ…^éyæþ$.
2) ¼{rVæü$…r Ôéçܯèþ…: °Äæý$Ñ$™èþ$yæþÄæý*Åyæþ$. Ýë{Ðèþ*gêÅ°² çÜ$íܦÆæÿ… ™èþÆ>Ó™èþ C™èþ° Möyæþ$MðüO¯èþ Æðÿ…yæþÐèþ §óþÐèþÆ>Äæý$Ë$ ™èþ$âæý$ÐèþÐèþ…Ôèý… (1505&09):
Mæü…糯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yðþO¯èþ Æðÿ…yæþÐèþ çÜ…VæüÐèþ$$yæþ$ ÐóþÆÿ$$… ^ðþÄæý$Åyæþ…ÌZ C™èþ°Mìü C™èþ° Ýù§æþÆæÿ$Ë$ ¯èþË$VæüÆæÿ* Æ>fÄæý*Åyæþ$. C™èþyæþ$ Ý뫨…_¯èþ òÜO°Mæü ÑgÄæý*Ë$, 1. ÒÆæÿ ¯èþÆæÿíÜ…çßýÆ>Äæý$Ë$ (1505&09):
_¯èþ D Ôéçܯèþ… ÑfÄæý$ ¯èþVæüÆæÿ Ýë{Ðèþ*fÅ Ýë¦ç³¯èþMæü$ ™øyéµyézÆæÿ$. ç³Ç´ë˯é çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$, MæüâêÝëíßý™èþÅ ´ùçÙ×ý C™èþ° ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ç³Ç´ë˯èþ ^èþÇ{™èþ
Ðèþ$*Ë M>ÆæÿMæü$ÌñýO¯èþ I§æþ$Væü$Ææÿ$ çÜ…VæüÐèþ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë íÜ) Ðèþ$«§æþ$Ææÿ çÜ$Ìꢯèþ$ ^óþ†ÌZ ÑÆæÿ*´ë„æü ÐèþËÏ¿æý$yæþ¯óþ §éÓÆ> Æðÿ…yæþÐèþ§óþÐèþÆ>Äæý$˯èþ$ çÜ…VæüÐèþ$Ðèþ…Ôé°Mìü {´ëÐèþ$$ QÅ™èþ Ìôý°¨. C™èþyìþ° ÐðþOÐéíßýMæü çÜ$…M>°²
Ðèþ…ÔèýÐèþ–M>„æü°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ¨. çßZÄæý$ÝëËÆ>k çßý™èþÐèþ*Ææÿaºyìþ¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… ^ðþ…¨¯èþ Æ>kË…§æþÇÌZ Vöç³µÐéyæþ$V> ç³ÇVæü×ìý Ææÿ§æþ$ª^óþíܯèþ Ððþ$$§æþsìý ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ ^èþ{MæüÐèþÇ¢V> Væü$Ææÿ$¢…
3) ^ðþ¯èþ² Æ>Äæý$Ë ´ësîý¯èþ Ôéçܯèþ…: C™èþyæþ$ çßZÄæý$ÝëË Ýë{Ðèþ*gêÅ°² 1346ÌZ Ýë¢Ææÿ$. ^èþ$Mø Ðèþ^èþ$a. ™èþ¯èþ AÐèþÝë¯èþ§æþÔèý¯ésìýMìü Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$
Æðÿ…yæþÐèþ çßýÇçßýÇÆ>Äæý$Ë$ ÐóþÆÿ$$…_¯èþ D Ôéçܯèþ… fÆÿ$$…^é¯éyæþ$. (¼) ™èþ¯èþ òÜO°Mæü §æþâê˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿÓüÅÐèþïܦMæüÇ…^éyæþ$. G…§æþÆø _¯èþ² ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ Ðèþ#¯èþ²…§æþ$ÐèþËÏ ™èþ¯èþ çÜÐèþ†
§éÓÆ> ÑÑ«§æþ Æ>fÅ¿êV>˯èþ$ fÆÿ$$…^èþyæþ…ÌZ 2) Ððþ$$§æþsìý º$MæüPÆ>Äæý$Ë$ ({Mîü.Ôèý1356&77) Ðèþ$çßýÐèþ$éÄæý$$Ë ^óþ™èþ íßý…§æþ* òÜO°Mæü$ËMæü$ «§æþ¯èþ$ Ýù§æþÆæÿ$yðþO¯èþ Mæü–çÙ~§óþÐèþÆ>Äæý$˯èþ$ ™èþ¯èþ ÐéÆæÿçÜ$yìþV>
Ððþ$$§æþsîý º$MæüPÆ>Äæý$Ë$ çÜçœÎMæü–™èþyæþÄæý*Åyæþ° G) ™èþ¯èþ gôýÅçÙt Ýù§æþÆæÿ$° ™èþÆ>Ó™èþ Ýë{Ðèþ*gêÅ«¨ç³™é²°² ÇÓ§æþÅ, Væü${Ææÿç³#ÝëÓÈËÌZ Õ„æü×ý°í³µ…^èþyæþ… §éÓÆ> {ç³Mæüsìý…^éyæþ$.
Ðèþíßý…^éyæþ$. C™èþyæþ$ Ýë{Ðèþ*gêÅ°² çÜ$íܦÆæÿ…