You are on page 1of 1

Noái Voøng Tay Lôùn

Trònh Coâng Sôn


Em C B7 Em Am
  
             

1. Röøng nuùi giang tay noái laïi bieån xa. Ta ñi voøng tay
Baéc voâ Nam noái lieàn naém tay. Ta ñi töø ñoàng
D G Em Am D7 G

           
   
lôùn maõi ñeå noái sôn haø. Maët ñaát bao la anh
hoang vu vöôït heát nuùi ñoài. Vöôït thaùc cheo leo tay
C E7 Am B7 Em
  
              

em ta veà. Gaëp nhau möøng nhö baõo caùt quay cuoàng trôøi
ta vöôït ñeøo. Töø queâ ngheøo leân phoá lôùn naém tay noái

G B Am D Em

  
             
 
roäng. Baøn tay ta naém noái troøn moät voøng Vieät Nam. Ñk: Côø noái
lieàn bieån xanh, soâng gaám noái ...
G B7 Em C D G
 
                
gioù ñeâm vui noái ngaøy. Doøng maùu noái con tim ñoàng loaïi. Döïng tình
noái thoân xa vôøi vôïi. Ngöôøi cheát noái linh thieâng vaøo ñôøi. Vaø nuï ...

1. Em B7
2. B7 Em
  
        
 
ngöôøi trong ngaøy môùi. Thaønh phoá ... cöôøi noái treân moâi.

D Em
 
        

2. Töø ... lieàn moät voøng töû sinh.