You are on page 1of 16

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΣΕΙΣ
η
ΓΙΑ ΤΗ 2 ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ
ΑΘΗΝΑ
1/2
ΙΟΥΝΙΟΥ
2013
2 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

Α. μετάλλευση του φτηνότερου εργατικού δυναμικού των κυβερνήσεων στα πέντε χρόνια που πέρασαν,
Η ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ των πιο φτωχών περιοχών. Την προσπάθεια δι- επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις του
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ εύρυνσης των αγορών με τον υπερδανεισμό και κεφαλαίου «αναδιπλώνονται στη συνέχιση και
την χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία. Την χωρίς γενίκευση» της ίδιας νεοφιλελεύθερης στρατηγι-
Α.1. όρια λεηλασία της φύσης. Την υποταγή όλων των κής που οδήγησε στη σημερινή κρίση, οδηγώντας
Οι βασικές εξελίξεις και η κρίση δημόσιων αγαθών και όλων όψεων της ζωής στην αυτή τη στρατηγική «μέχρι τις απώτατες συνέ-
εμπορευματική σφαίρα (νερά, ενέργεια, εκπαί- πειές της». Από αυτή τη σκοπιά, συνεχίζεται η
δευση, υγεία κλπ). Ακόμα και μέσα από ανοιχτές ουσιαστικά η «κρίση στρατηγικής του κεφα-
1 Η καπιταλιστική κρίση καλά κρατεί. Σύμφωνα
με όλα τα νέα στοιχεία τα ανεπτυγμένα ιμπερια-
λιστικά κέντρα μπαίνουν ξανά σε ύφεση, και μας
κρίσεις, καταστροφές και πολέμους που χρησιμο-
ποιήθηκαν πάντα για αναδιανομές και συγκεντρο-
λαίου», που αποτυπώνεται στην «απουσία σα-
φούς σχεδίου εξόδου από την κρίση με ένα νέο
οδηγούν στη βασική εκτίμηση ότι η παγκόσμια ποίηση του κεφαλαίου, ανάδειξη των κάθε φορά κοινωνικό, τεχνολογικό και οργανωτικό υπόδειγ-
οικονομία τείνει προς ένα νέο κύκλο κρίσης, ισχυρότερων στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα και μα», καθώς και με μια αποσαφηνισμένη ιεραρχία
το καπιταλιστικό σύστημα σε βαθύτερη απο- επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονομίας μέσα μέσα στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα και τις αντιθέ-
σταθεροποίηση και η ταξική πάλη σε μια ποι- από τις γιγαντιαίες καταστροφές παραγωγικών σεις της, ώστε να εξασφαλίσει τη μεσοπρόθεσμη
οτικά νέα και ανώτερη ιστορική περίοδο. δυνάμεων, το μακελειό εκατομμυρίων ανθρώπων. ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της διεθνούς Σαν απάντηση στην κρίση και την αντιμετώπιση
οικονομικής κρίσης εκτιμούμε ότι επιβεβαιώνο-
νται οι βασικές, στηριγμένες στη μαρξιστική 2 Επιβεβαιώνεται και η δεύτερη βασική θέση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ότι η κρίση αυτή είναι, σε τελική
ανάλυση, μια «κρίση καπιταλιστικής υπερσυσ-
των εργατικών και λαϊκών αντιστάσεων, η αστική
τάξη επιχειρεί να ολοκληρώσει την ποιοτική
τομή στον καπιταλισμό, που εγκαινιάστηκε
θεωρία, θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τις οποίες πρό-
βαλε από την ίδρυσή της ακόμη, την άνοιξη του σώρευσης που συμπυκνώνει την ενεργοποί- από τη δεκαετία του ‘70, μέσα από την γενί-
2009. Στις Θέσεις της 1ης Συνδιάσκεψης, τον Ιούλιο ηση της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρ- κευση της ανασυγκρότησης του συστήματος
του 2011, εκτιμούσαμε ότι πρόκειται για μια ανώ- δους» και τη μέχρι τώρα «αδυναμία να υπάρξουν σε αντιδραστική κατεύθυνση, με τις αναδιαρ-
τερη και ποιοτικά βαθύτερη «δομική κρίση του ισχυρές αντίρροπες τάσεις», κάτι που σημαίνει ότι θρώσεις στην παραγωγή και την προσπάθεια
ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος». Ότι η «τα συσσωρευμένα κεφάλαια δεν μπορούν ποιοτικής τροποποίησης του συσχετισμού δύ-
κρίση «εμφανίστηκε μεν στη χρηματοπιστωτική να αξιοποιηθούν επαρκώς» ακόμη, δηλαδή να ναμης σε βάρος της εργασίας. Αυτή την προ-
σφαίρα, μετασχηματίστηκε σε κρίση κρατικών ελ- επενδυθούν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. σπάθεια ονομάζουν «επανίδρυση του καπιταλι-
λειμμάτων και σε παγκόσμια κρίση χρέους», αλλά Αυτή η εκτίμηση και μόνο μπορεί να ερμηνεύσει σμού».
«εδράζεται στη σφαίρα της παραγωγής υλι- το γεγονός ότι, μετά από πέντε χρόνια κρίσης, δεν
κών προϊόντων και υπηρεσιών», που πυρήνας
της είναι το ποσοστό και οι μορφές απόσπασης
εμφανίζεται ακόμη στον ορίζοντα ένα μαζικό κύμα
επενδύσεων. Αντίθετα, τεράστια πλεονάζοντα κε-
φάλαια από τον προηγούμενο γύρο εκμετάλλευσης
4 Η παγκόσμια οικονομία και κυρίως τα με-
γάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα μπαίνουν σε
νέα ύφεση. Ο ρυθμός ανάπτυξης για τις ΗΠΑ και
υπεραξίας από τη μισθωτή εργασία. Τότε, η θέση
αυτή αντιμετωπιζόταν από τους αστούς, αλλά και και επέκτασης παρασιτούν. Παραμένουν αποθη- τις πιο αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ προβλέπεται
από ορισμένα αριστερά ρεύματα, το πολύ σαν γρα- σαυρισμένα στις τράπεζες και το χρηματοπιστω- ότι θα χαμηλός και η Ευρωζώνη θα είναι σε ύφεση
φική. Μετά τις πρώτες, άσφαιρες βολές κατά του τικό σύστημα, τζογάρονται στα παράγωγα, κατα- και το 2013 και οι ανησυχίες των αστών οικονο-
«χρηματιστηριακού καπιταλισμού – καζίνο» και τις φεύγουν στο χρυσό και σε προϊόντα πολυτελείας. μολόγων διεθνώς είναι ότι η παγκόσμια οικονομία
μετέπειτα «δημοσιονομικές προσαρμογές» για την Η κλίμακα της τεράστιας χρηματοπιστωτικής φού- μπαίνει εκ νέου σε μια περίοδο ύφεσης. Ούτε οι
αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, η στροφή σκας πλασματικού κεφαλαίου και των κάθε λογής λεγόμενες «αναδυόμενες» χώρες της Ασίας και της
του κεφαλαίου σε «δομικές μεταρρυθμίσεις» κερδοσκοπικών τίτλων (παράγωγα) σύμφωνα με Λατινικής Αμερικής λειτουργούν σαν ατμομηχανή
στη σφαίρα της παραγωγής και της εκμετάλλευσης εκτιμήσεις της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισμών για να ξεπεραστεί η κρίση. Η Κίνα που εξακολου-
(στο μισθό, στο χρόνο και τις σχέσεις εργασίας, (BIS – τέταρτη τριμηνιαία έκθεση 2012) έχει υπο- θεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές
στις σχέσεις ιδιοκτησίας) αποτελεί ανομολόγητη λογιστεί στα 639 τρις δολάρια και ισοδυναμεί με και τα τεράστια κρατικά επενδυτικά προγράμματα,
αναγνώριση, ακόμη και των πιο δογματικών θε- 10 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ! αρχίζει να επιβραδύνει μαζί με τον υπόλοιπο πλα-
ωρητικών του νεοφιλελευθερισμού, του δομικού Για αυτό επιμένουμε ότι η κρίση αυτή δεν νήτη.
χαρακτήρα της κρίσης, δίνοντας τη δική τους μπορεί να ξεπεραστεί με την αντιμετώπιση του Η κρίση του συνολικού δημόσιου και ιδιωτι-
απάντηση: μια εκ βάθρων αντιδραστική ανα- χρέους, τη «δημοσιονομική εξυγίανση» των κρα- κού χρέους, πέρα από την εφιαλτική φούσκα των
συγκρότηση του καπιταλισμού. τικών ελλειμμάτων και τις μειώσεις μισθών, όπως παραγώγων την οποία ήδη αναφέραμε, όχι μόνο
Για άλλη μια φορά, με την εκδήλωση της κρί- υποστηρίζουν οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά ούτε δεν αντιμετωπίστηκε, αλλά οξύνθηκε σε ορισμέ-
σης κατέρρεαν οι θεωρίες για έναν «οργανωμένο και με «ενέσεις ρευστότητας» και «ενεργο- νες περιπτώσεις με ακόμα πιο εκρηκτικές διαστά-
καπιταλισμό» «χωρίς κρίσεις» και για το «τέλος ποίηση της ζήτησης», όπως υποστηρίζουν οι σεις: όπως στην Ιαπωνία με 512% του ΑΕΠ, στην
της ιστορίας». Στη σύγχρονη πραγματικότητα εμ- νεοκεϊνσιανοί. ∆εν πρόκειται να ξεπεραστεί χωρίς Μεγάλη Βρετανία με 507%, στις ΗΠΑ με 360%,
φανίζονταν και πάλι ασυγκράτητες οι αντιθέσεις μια μαζικής έκτασης καταστροφή κεφαλαίων, που στη Γαλλία και τη Γερμανία γύρω στα 300%, με τα
στις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της επο- μπορεί να οδηγήσει σε ανάκαμψη του ποσοστού «γουρούνια» (PIIGS) της ΕΕ να κυμαίνονται ανά-
χής μας και την τεράστια κλίμακας εκμετάλλευση, κέρδους, ούτε και χωρίς μια τεράστια προσπάθεια μεσα στο 663% της Ιρλανδίας και το 363% της
ανισότητα, φτώχεια, περιβαλλοντική καταστροφή αναδιάρθρωσης της παραγωγής και ριζικής τρο- Ισπανίας.
που συνεπάγεται ο καπιταλισμός. Το πρόβλημα ποποίησης του συσχετισμού δύναμης σε βάρος της Στην ΕΕ, από το 2008 μέχρι το 2011, τα
παραμένει ο καπιταλισμός και όχι η διαχεί- εργασίας. κράτη ξόδεψαν 1,6 τρις ευρώ για να στη-
ρισή του. ρίξουν τράπεζες και πολυεθνικές εταιρείες.
Την προσπάθεια του κεφαλαίου να απαντή-
σει στην κρίση την ζούμε και σήμερα μέσα από: 3 Εκτιμούσαμε, τρίτο, ότι με την κρίση αυτή,
«έφτασε στα όριά του ένα ολόκληρο φά-
σμα από κρίσιμους ποιοτικούς μετασχηματι-
Αλλά, παρά τις διακηρύξεις τους για «απεριόρι-
στη» στήριξη των ομολόγων από την ΕΚΤ, οι κρί-
σεις χρέους της Ισπανίας και της Ιταλίας δεν έχουν
την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης της εργα-
τικής δύναμης και την επιδίωξη για το ξεθεμελίω- σμούς και αναδιαρθρώσεις» στο παγκόσμιο ξεπεραστεί. Στις ΗΠΑ ο διοικητής της αμερικάνικης
μα όλων των ιστορικών εργατικών κατακτήσεων. καπιταλιστικό σύστημα που αποτέλεσαν την αστι- κεντρικής τράπεζας έχει προχωρήσει τρεις φορές
Την καταστροφή ενδιάμεσων λαϊκών στρωμάτων κή «απάντηση στη δομική οικονομική κρίση του από το 2009 σε τύπωμα δολαρίου, παρόλα αυτά
και την συγκέντρωση του πλούτου στις κορυφές 1973-74, η οποία άνοιξε μια νέα εποχή». Πρό- το χρέος διογκώνεται και συνοδεύεται από ψηλά
της καπιταλιστικής πυραμίδας. Την λεηλασία του κειται για το «φάσμα μετασχηματισμών» που συ- ποσοστά ανεργίας.
πλούτου, ειδικά των πρώτων υλών και την εξα- μπυκνώθηκε πολιτικά και ιδεολογικά στο επιθε- Τα ποσοστά της ανεργίας, της υποαπασχόλη-
γωγή κεφαλαίου και επενδύσεων για την υπερεκ- τικό «δόγμα του νεφιλελευθερισμού». Τα μέτρα σης, της μερικής και ελαστικής εργασίας αυξάνουν
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 3

παντού ακόμα και εκεί που δεν καταγράφεται μεί-
ωση της παραγωγής, παίρνοντας εφιαλτικές δια-
στάσεις ειδικά στον νότο της Ευρωζώνης.

5 Η κρίση συνδυάζεται με ανακατατάξεις
και όξυνση των ανταγωνισμών μέσα στην
ιμπεριαλιστική αλυσίδα. Η ίδια η ανισόμετρη
ανάπτυξη του συστήματος αλλάζει τους διεθνείς
συσχετισμούς. Οι ΗΠΑ διατηρώντας την πολιτι-
κο – στρατιωτική τους υπεροχή διολισθαίνουν σε
ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκλο-
νίζεται και αυτή από εσωτερικές αντιθέσεις που
αμφισβητούν τις ηγεμονικές της φιλοδοξίες. Η Κίνα
αναδύεται ως ένας σημαντικός ανταγωνιστικός πό-
λος μέσα στο διεθνές σύστημα. Νέες αναδυόμενες
οικονομίες διεκδικούν βελτίωση της θέσης και της
επιρροής τους μέσα στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστι-
κό σύστημα. Εξαιρετικά σημαντική είναι η κίνηση
της Ιαπωνίας να υποτιμήσει το γιεν, ανοίγοντας ένα
νέο, πιο οξυμένο γύρο στο «νομισματικό πόλεμο»
που έχει ξεσπάσει. Η όξυνση των ενδοϊμπεριαλι-
στικών ανταγωνισμών, μπορεί να εκφράζεται κύ-
ρια σε περιφερειακές συγκρούσεις ή σε αντιπαρα-
θέσεις που δεν παίρνουν άμεσα στρατιωτική μορ-
φή (π.χ. εντάσεις Κίνας και Ιαπωνίας), αλλά τίποτα
δεν αποκλείει μακροπρόθεσμα την αντιπαράθεση  Οι απόψεις ότι για την κρίση ευθύνεται η υπερ- έρχονται να δικαιολογήσουν την προσαρμογή του
σε όλα τα επίπεδα ακόμη και ανάμεσα στους ισχυ- διόγκωση του δημόσιου τομέα, ο «κρατισμός» ΣΥΡΙΖΑ στην αστική πολιτική. Η ηγεσία του ΚΚΕ
ρούς πόλους μέσα στα επόμενα χρόνια. και τα συνδικάτα δεν εξηγούν γιατί η κρίση από την πλευρά της, αν και αναφέρεται στην κρίση
Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα αποτυπώ- εκδηλώθηκε ακριβώς εκεί που υπήρχε το «λι- του καπιταλισμού, την υποτίμησε στην αρχή της
νεται και στο νέο γύρο επεμβάσεων. Η ∆ύση προ- γότερο κράτος» (π.χ., ΗΠΑ). Αντίθετα σε χώ- ενώ τώρα την αναγνωρίζει απλά ως «διεθνή» και
ετοιμάζεται να αποσύρει τα στρατεύματά της από ρες με «μεγάλο κράτος» (π.χ., Σουηδία), οι «συγχρονισμένη». ∆εν αναγνωρίζει το βάθος και
το Αφγανιστάν, όμως την ίδια στιγμή ανοίγει ένα επιπτώσεις της κρίσης είναι μικρότερες, ενώ τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις
νέο μέτωπο στην βορειοδυτική Αφρική. Η επέμ- από το 1945 μέχρι το 1970 ο καπιταλισμός της της και τη στρατηγική τομή που επιχειρεί η αστική
βαση της Γαλλίας στο Μάλι και η κρίση των ομήρων «κρατικής οικονομίας» εμφάνισε τους υψηλό- τάξη. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να χαράξει μια
στην Αλγερία δεν είναι «ανθρωπιστική», είναι τερους ρυθμούς ανάπτυξης. σύγχρονη επαναστατική στρατηγική και τακτική,
προσπάθεια να ελέγξουν μια περιοχή πλούσια σε  Απόψεις αστών οικονομολόγων και υπέρμαχων δεν θέτει την ανάγκη μιας τομής από την πλευρά
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. του δολαρίου από τον αγγλοσαξωνικό κόσμο, του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος. Η
Εξακολουθεί να μεθοδεύεται η επέμβαση ενά- θεωρούν ότι το ευρώ ή η χαλαρή δομή της λαθεμένη ανάλυση της ηγεσίας του ΚΚΕ για την
ντια στη Συρία, παράλληλα με την προσπάθεια να ΕΕ ευθύνεται για την εμβάθυνση της κρίσης. κρίση και το σύγχρονο καπιταλισμό είναι μία βασι-
κατοχυρωθεί ξανά η ιμπεριαλιστική επικυριαρχία Το ευρώ σίγουρα επιταχύνει και βαθαίνει την κή αιτία για την λαθεμένη τακτική του
στον Αραβικό κόσμο, μετά την Αραβική Άνοιξη. κρίση στις λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες του
Το Ισραήλ εξακολουθεί να λειτουργεί ως δύναμη ευρωπαϊκού νότου, αλλά η Γερμανία ευνοείται
αποσταθεροποίησης στην περιοχή και στηρίζει από αυτό, ενώ οι απολογητές του δολαρίου Β.
την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού. Γι’ αυτό «ξεχνούν» ότι η κρίση πυροδοτήθηκε από τις Η ΚΡΙΣΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
και είναι επικίνδυνη η λογική των ελληνι- ΗΠΑ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ
κών κυβερνήσεων για αντιδραστικό άξονα  Οι απόψεις ορισμένων «προοδευτικών» ανα-
λυτών που λένε ότι για τη συνέχιση της κρί-
Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Α.2.
σης ευθύνονται αποκλειστικά οι «περιοριστικές
πολιτικές λιτότητας», ο «μερκελισμός» και η
8 Η ΕΕ υπήρξε εξαρχής ένας αντιδραστικός
μηχανισμός. Ήταν απάντηση στη διεκδίκηση
ανταγωνιστικότητας απέναντι στα άλλα μεγάλα κα-
Οι αστικές απόψεις και οι θέσεις «βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή», αποσιω- πιταλιστικά κέντρα. Ήταν δρόμος ισχυροποίησης
των άλλων αριστερών ρευμάτων πούν το γεγονός ότι ούτε οι «επεκτατικές» πο- απέναντι στο εργατικό κίνημα σε κάθε χώρα της
για την κρίση λιτικές ρευστότητας που ακολουθήθηκαν στις Ευρώπης. Ήταν παράλληλα και μηχανισμός ισχυ-
ΗΠΑ έδωσαν απάντηση στην κρίση. ροποίησης των ηγεμονικών καπιταλιστικών χω-
ρών της Ευρώπης απέναντι στις περιφερειακές
6 Όλες οι ερμηνείες του φαινομένου των
κρίσεων απ’ τη μεριά των κυρίαρχων
αστικών δυνάμενων παραμένουν επιφανεια- 7 Αντίστοιχες ανεπάρκειες έχουν οι αντιλήψεις
των ρεφορμιστικών ρευμάτων της Αριστεράς
και αυτό κορυφώθηκε με την ΟΝΕ και το κοινό νό-
μισμα. Οι τρείς αυτές πλευρές, έχουν επιπτώσεις
κές, συγκαλυπτικές και επιστημονικά ατεκ- για την κρίση. Η κυρίαρχη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν διπλά και τριπλά καταστροφικές για τις εργατικές
μηρίωτες. Παραμένουν απολογητικές. ερμηνεύει την κρίση με όρους μαρξιστικής πολι- τάξεις και τους λαούς στις χώρες της περιφέρειας
 Οι απόψεις που θεωρούν ότι το δημόσιο χρέος τικής οικονομίας. Αν και σε ορισμένα κείμενά του της Ευρώπης.
είναι η αιτία και όχι το αποτέλεσμα της κρίσης αναφέρεται στην καπιταλιστική κρίση, συνολικά Ενώ η ΕΕ «κληρονόμησε» την κρίση από τις
υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου εκτός του η πολιτική και η πρακτική του προσανατολίζεται ΗΠΑ, σήμερα αποτελεί τον «αδύναμο κρίκο» στο
ότι κλείνουν τα μάτια μπροστά στο οξύτατο στην ερμηνεία της κρίσης σαν «κρίση του νεοφι- παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Όχι μόνο δεν ξε-
πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους αποτυγχάνουν λευθερισμού», της «τραπεζοκρατίας», της «πολι- πέρασε την κρίση, αλλά η ΕΕ βρίσκεται μπροστά
να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι όλα τα μέτρα τικής της λιτότητας» (μερκελισμός) και το τελευ- στον κίνδυνο να πυροδοτήσει και να γίνει το
δημοσιονομικής λιτότητας για την αποπληρω- ταίο διάστημα της «κλεπτοκρατίας». Τέτοιες λο- πρώτο θύμα του νέου κύκλου της κρίσης. Οι
μή του δημόσιου χρέους, αντί για μείωσή του, γικές όχι μόνο δεν έχουν σχέση με το μαρξισμό, περισσότερες προβλέψεις κάνουν λόγο για συνέ-
οδήγησαν σε αύξησή του. αλλά είναι κατ’ εξοχήν απολογητικές θεωρίες που χιση της ύφεσης στην ΕΕ και για το 2013 (πτώση
4 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

ΑΕΠ κατά 0,2%), ενώ μιλούν για αναιμική ανά- ενταγμένη σε μια νέα πορεία, με γνώμονα τα συμ- τάση που διαπίστωσε η 1η Συνδιάσκεψη για μια
καμψη 1,3% το 2014. Το ευρωπαϊκό χρέος είναι φέροντα της κοινωνικής εργαζόμενης πλειονότη- «ιστορική περίοδο που θα χαρακτηρίζεται
πλέον 11 τρις περίπου στην ΕΕ και 8,5 τρις στην τας, πριν από όλα στην απασχόληση, την αξιοπρε- από πολλαπλές κοινωνικές εκρήξεις, απρό-
ευρωζώνη. Το 70% του χρέους είναι στις χώρες πή ζωή, αλλά και τη δημοκρατία και την ελευθε- βλεπτες λαϊκές εξεγέρσεις, ακόμη και επανα-
του πυρήνα, κατά σειρά Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. ρία των εργαζομένων και του λαού. Αυτός είναι στατικά γεγονότα». Χαρακτηριστικό παράδειγμα
Φάνηκε με σαφήνεια ότι το ευρώ επιτείνει ο άλλος δρόμος, ο αντικαπιταλιστικός δρόμος με η επανάσταση στην Αίγυπτο που συνεχίζεται εδώ
τις ανισότητες μέσα στην ΕΕ, επιβάλλει εξο- επαναστατική προοπτική, ενταγμένος σε μια σύγ- και δύο χρόνια ενάντια στις προσπάθειες του πα-
ντωτική λιτότητα, παροξύνει την κρίση χρέ- χρονη σοσιαλιστική και κομμουνιστική στόχευση. λιού καθεστώτος και του στρατού να τσακίσουν το
ους. Ενισχύει τους ηγεμονικούς σχηματισμούς Περισσότερο παρά ποτέ το αίτημα για άμεση κίνημα αλλά και της ηγεσίας των Αδελφών Μου-
και τη Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στις έξοδο από το ευρώ, την ΟΝΕ και την ΕΕ απο- σουλμάνων να αρπάξει περισσότερες εξουσίες.
αστικές τάξεις των μη ηγεμονικών σχηματισμών τελεί ένα βασικό αίτημα - κρίκος στην πάλη Πέρα από το Βορρά της Αφρικής, ανάλογες συνθή-
να αξιοποιούν την πίεση από τον ανταγωνισμό των εργαζόμενων ενάντια στην κυρίαρχη πολιτι- κες διαμορφώνονται στο Νότο της Ευρώπης (ειδι-
για αναδιάρθρωση. Σε μια συγκυρία κρίσης όμως κή.. Η ΕΕ ούτε μεταρρυθμίζεται ούτε διορθώνε- κά σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία), στα Βαλκάνια
οδηγεί σε ένα καταστροφικό φαύλο κύκλο λιτότη- ται. Μόνο ανατρέπεται, η στρατηγική της ρήξης (ειδικά σε Ρουμανία και Βουλγαρία) και τη Μέση
τας, ανεργίας και ύφεσης. – αποδέσμευσης είναι ο πραγματικός διεθνισμός. Ανατολή, ενώ δεν πρέπει να αποκλείονται απρό-
Οι απαντήσεις που έχουν προταθεί είναι βλεπτες κοινωνικές εκρήξεις και εξεγέρσεις και σε
βαθιά αντιδραστικές: Τραπεζική ένωση, δημο-
σιοοικονομικό σύμφωνο και μηχανισμός στήριξης 11 Από τη γενική ανάλυσή μας για την κρίση,
πηγάζει το παρακάτω θεμελιώδες συμπέ-
άλλες περιοχές του κόσμου.

σημαίνουν διαρκή μνημόνια, μόνιμη επιτήρηση
και αντιδημοκρατικό παροξυσμό.
Οι εξελίξεις στην Κύπρο αποτυπώνουν και
ρασμα: Το πρόβλημα της σημερινής, μεγαλύτερης
από κάθε άλλη φορά, κρίσης και υπερσυσσώρευ-
σης του κεφαλαίου λύνεται:
13 Η τάση αυτή δημιουργεί, μεσοπρόθεσμα,
συνθήκες για το ξέσπασμα επαναστα-
τικών καταστάσεων στη μια ή την άλλη χώρα,
την κρίση της Ευρωζώνης και της ΕΕ και το Ή με τη βίαιη καταστροφή του υπερσυσ- ακόμη και στις καπιταλιστικά ανεπτυγμένες, σε
βαθιά αντιλαϊκό ταξικό χαρακτήρα των «πα- σωρευμένου κεφαλαίου, που σε καπιταλιστικές διεθνική αλληλεπίδραση, με την «αυτοτελή ιστο-
κέτων σωτηρίας» που ζητούν σε αντάλλαγμα συνθήκες σημαίνει μακρόχρονη ύφεση, μαζικές ρική δράση» των καταπιεσμένων μαζών. Είναι
την πλήρη αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων. χρεοκοπίες επιχειρήσεων και κρατών, μόνιμη γνωστό, όμως, ότι «κάθε επαναστατική κατάστα-
∆είχνουν ότι δεν έχει νόημα η διαπραγμάτευση με δομική ανεργία, κοινωνικές και οικολογικές κα- ση δεν οδηγεί σε επανάσταση». Η μετατροπή της
τους δανειστές αλλά η ρήξη και η αποδέσμευση. ταστροφές, ακόμα και παγκόσμιες πολεμικές ανα- σε επαναστατική κρίση και δυαδική εξουσία,
μετρήσεις, παράλληλα με καπιταλιστικές αναδιαρ- πολύ περισσότερο, σε νικηφόρα επανάσταση για

9 Σε σχέση με την προοπτική της ΕΕ τα πολύ
χειρότερα είναι μπροστά, εάν συνεχιστεί
η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη και
θρώσεις και εμπέδωση ενός ακόμη πιο εκμεταλ-
λευτικού καθεστώτος συσσώρευσης με επέκταση
των καπιταλιστικών και εμπορευματικών σχέσεων
«όλη την εξουσία», απαιτεί να έχει αναδυθεί και
διαμορφωθεί μια σύγχρονη εργατική ηγεμο-
νία, ένα συνειδητό «υποκείμενο», μια δυνατή με-
την ΕΕ σε κάθε όψη της ζωής. τωπική επαναστατική αντικαπιταλιστική αριστερά,
 Το «σύμφωνο για το ευρώ», θέτει γραμμή Ή με την βίαιη απαλλοτρίωση του κεφα- και ένα εργατικό και λαϊκό κίνημα ρωμαλέο, ισχυ-
μείωσης μισθών σε όλη την ΕΕ, συνδέοντας λαίου, την υπέρβαση του καπιταλισμού και ρό και πολιτικοποιημένο, ικανό να διεκδικήσει την
τους μισθούς με την ανταγωνιστικότητα των την κατάργηση της κεφαλαιακής σχέσης, με ανατροπή και την εξουσία. Όλα τα παραπάνω δια-
ευρωπαϊκών προϊόντων σε σχέση με Κίνα, Ιν- την πορεία προς το σοσιαλισμό κομμουνισμό της μορφώνουν νέες δυνατότητες για μια σύγχρονη
δία κλπ. εποχής μας, τη μόνη ιστορική προοπτική που μπο- αντικαπιταλιστική πολιτική, κάνουν ξανά ορατό
 Το «∆ημοσιονομικό σύμφωνο», καταργεί τις ρεί να γλυτώσει τους λαούς από τη βαρβαρότητα. το ενδεχόμενο μεγάλων κοινωνικών και πολιτι-
δημόσιες κοινωνικές πολιτικές, στο όνομα των Συνειδητά ή ασυνείδητα, γύρω από αυτές τις δυο κών ανατροπών. ∆ίνουν νέα επικαιρότητα στο
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών επιβάλλο- «ιστορικές διεξόδους» περιστρέφεται η ταξική στρατηγικό αίτημα της επανάστασης για μια
ντας αυτόματα πρόστιμα, με απόφαση κατά πάλη σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπε- σύγχρονη σοσιαλιστική και κομμουνιστική
πλειοψηφία, απευθείας από την Ευρωπαϊκή δο. Η βαθιά δομική κρίση του καπιταλισμού και προοπτική.
Επιτροπή. Η τήρηση και μόνο της απαίτησης για αυτές οι «δυο προοπτικές» της γεννούν μια νέα
κάλυψη κατά το 1/20 κατ’ έτος του υπερβάλλο- εποχή της ταξικής πάλης, τροφοδοτούν μια
ντος χρέους από το 60% του ΑΕΠ, σημαίνει για ανώτερη σύγκρουση μεταξύ εργασίας και κεφα- Γ.
την Ελλάδα διαρκή νέα πακέτα μέτρων. λαίου και προετοιμάζουν ένα νέο γύρο επανα- Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
 Η Τραπεζική ένωση ή τραπεζική επο- στάσεων προς το σοσιαλισμό και κομμουνι-
πτεία που αποφασίστηκε πρόσφατα, ολοκλη- σμό. Η σύγχρονη εργατική τάξη, ο συλλογικός Γ.1.
ρώνει τη στόχευση της ευρωζώνης για ενιαίο εργαζόμενος της εποχής μας, δεν υφίσταται μόνο Η κοινωνική και οικονομική κρίση
τραπεζικό σύστημα, εποπτευόμενο φυσικά μεγαλύτερη εκμετάλλευση και επισφάλεια, παράλ-
από τη Γερμανία.
 Οξύνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί και η κρίση χρέους. Εδώ εντάσσονται για
ληλα έχει δείξει ότι έχει όλη την γνώση και την δυ-
νατότητα για μια μη καπιταλιστική οργάνωση της
παραγωγής, όπου αυτός θα έχει τον έλεγχο.
14 Τρία χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο ο
ελληνικός καπιταλισμός όχι μόνο δεν
μπήκε σε ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά η κρίση
παράδειγμα οι συζητήσεις για αποχώρηση της βάθυνε περισσότερο. Οι διάφορες “μνημονιακές
Βρετανίας από την ΕΕ, οι τριγμοί στην Ισπανία
σε κατεύθυνση διαμελισμού.
 Οξύνεται και η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα
12 Σε αυτό το ιστορικό φόντο της εποχής μας
εντάσσεται ο διεθνής εξεγερσιακός κύ-
κλος που άνοιξε με την Αραβική Άνοιξη και τις
επιτυχίες” που εμφανίζουν οι τρόικες εσωτερι-
κού και εξωτερικού, δεν είναι παρά αποτυχημένες
απόπειρες να διαχειριστούν ένα χρέος που στην
συνολικά της ΕΕ, όπως δείχνει η γαλλική εισβο- επαναστατικές καταστάσεις σε Τυνησία και Αίγυ- πραγματικότητα δεν μπορεί να αποπληρωθεί μέσα
λή στο Μάλι. Η τελευταία είναι η δεύτερη ευρω- πτο, συνεχίστηκε με τα κινήματα των αγανακτι- σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κα-
παϊκή ‘’καταιγίδα της ερήμου’’ μετά τη Λιβύη. σμένων, το Ουισκόνσιν και το κίνημα «Καταλάβετε θώς και τη δομική κρίση της ευρωζώνης. Μετά την
τη Γουόλ Στριτ» στις ΗΠΑ, τους εργατικούς αγώνες απόφαση του Eurogroup για την εκταμίευση της

10 Όλα αυτά οδηγούν σε ένα κεντρικό συμπέ-
ρασμα: Η ΕΕ είναι ένα αντιλαϊκό εργα-
λείο για την «επανίδρυση» του καπιταλισμού
σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και άλ-
λες χώρες και έφτασε μέχρι τον πρόσφατο λαϊκό
ξεσηκωμό στη Βουλγαρία που ανάγκασε την κυ-
δόσης μαμούθ προς την Ελλάδα, η συγκυβέρνη-
ση Σαμαρά – Βενιζέλου – Κουβέλη προσπάθησε
να πείσει, για μια ακόμη φορά, ότι έρχεται η ανά-
στην Ευρώπη. Η μόνη λύση που ωφελεί το βέρνηση σε παραίτηση. πτυξη, μάλιστα με ρυθμούς που θα φτάνουν στο
λαό είναι η έξοδος από το ευρώ και την ΟΝΕ Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκτιμά ότι ο «εξεγερσιακός κύ- 4% ετησίως για τα επόμενα δέκα χρόνια. Πάνω
και η αντικαπιταλιστική έξοδος από την ΕΕ, κλος» δεν θα κλείσει. Αντίθετα, ενισχύεται η σ’ αυτά τα εξωπραγματικά σενάρια στηρίζουν τις
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 5

εξίσου εξωπραγματικές εκτιμήσεις ότι με τη νέα τε άλλο δρόμο παρά μόνο σε στενή σύνδεση ρια προς τους μισθωτούς και τους ελεύθερους
δόση το χρέος θα είναι διαχειρίσιμο. Ωστόσο, τα και ταύτιση με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Τόσο επαγγελματίες, που φτάνει ως την δήμευση της
νέα πακέτα δανείων δεν μειώνουν το δημόσιο στις περιόδους της σχετικής ανάπτυξής της, όπως ιδιωτικής περιουσίας (πρώτη κατοικία, γη κλπ)
χρέος. Αντί για συρρίκνωση στο 124% του ΑΕΠ σηματοδοτήθηκε με την καπιταλιστική επέκταση που συνδυάζεται με προκλητικές φοροαπαλλα-
το 2020 όπως υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι της στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, όπου γές στο κεφάλαιο
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, το ποσοστό του διεκδίκησε το ρόλο του ευρωπαϊκού προπομπού,  Νέα επίθεση στην αγροτιά, μέσα από την ιδι-
χρέους θα αυξηθεί (με τα πιο αισιόδοξα σενάρια) όσο και στη φάση της καθόδου όπως σήμερα, ωτικοποίηση της Αγροτικής, τη μεταφορά του
κοντά στο 170%. Και θα απαιτεί για την αποπλη- πληρώνοντας το τίμημα μιας μεγάλης υποβάθμι- κόστους παραγωγής, τον περιορισμό των επι-
ρωμή μόνο των τόκων προς τους τραπεζίτες ένα σης προς τους ευρωπαίους εταίρους. Η σύνδεση δοτήσεων, την καταστροφή καλλιεργειών αλλά
κολοσσιαίο ποσό, το 25% του προϋπολογισμού, αυτή, τόσο στον ανοδικό, όσο και στον καθοδικό και τις τάσεις καπιταλιστικής συγκέντρωσης της
διαλύοντας έτσι μισθούς, συντάξεις, σχολεία, νο- κύκλο, είχε και έχει ως συνέπεια την αντιδραστική γεωργικής παραγωγής
σοκομεία. Ούτε βέβαια φέρνουν αυτά τα πακέτα αναδιάρθρωση ή/και αποδιάρθρωση σε κλάδους  Όξυνση του κρατικού αυταρχισμού σε όλα τα
οποιαδήποτε «ανάπτυξη». Τα 34 δις της δόσης της πρωτογενούς παραγωγής και του βιομηχανι- επίπεδα.
πάνε κατευθείαν στις τράπεζες και στην εξόφληση κού τομέα στην Ελλάδα, μαζί με την ενσωμάτωση
ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, δηλαδή όλων των αντεργατικών πολιτικών της ΕΕ. Ταυ- Γ.2.
στους μεγαλοεργαλάβους και τις πολυεθνικές. Όσο τόχρονα, φάνηκε πόσο επικίνδυνο, αντιδρα- Η πορεία της πολιτικής κρίσης
για την προπαγάνδα ότι δεν θα χρειαστούν άλλα στικό και σαθρό ήταν το «αναπτυξιακό όρα- στη χώρα μας
μέτρα, το ∆ΝΤ ήδη απαιτεί νέο γύρο περικοπών μα» της Ελλάδας του εκσυγχρονισμού, της
κοντά στα 5 δις, πέρα και πάνω από τις 27.000
απολύσεις στο ∆ημόσιο και τις θηριώδεις ιδιωτι-
κοποιήσεις. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση
Ολυμπιάδας και της ΟΝΕ. Απέναντι, σε αυτή την
εξέλιξη το πολιτικό σύστημα στρέφεται σε ακόμη
πιο αντιδραστική και αντεργατική κατεύθυνση και
18 Η οικονομική κρίση τροφοδότησε την πο-
λιτική κρίση και αστάθεια στη χώρα μας,
που μέσα σε πέντε χρόνια γνώρισε τέσσερις κυ-
Σαμαρά να αποφύγει να ζητήσει νέο μνημόνιο από γι’ αυτό σπεύδει να αγκαλιάσει και όλες τις προτά- βερνήσεις. Όχι όμως με κάποιο αυτόματο τρόπο.
την τρόικα, ψάχνοντας προς το παρόν έκτακτους σεις της Τρόικας. Βασικός παράγοντας πίσω από την πολιτική
τρόπους φοροείσπραξης καθώς καταρρέουν τα Ειδικά το τελευταίο διάστημα με την επιτροπεία κρίση είναι η δύναμη του εργατικού – λαϊκού
έσοδα του προϋπολογισμού, η πραγματικότητα εί- από την Τρόικα τίθεται και θέμα μειωμένης λαϊκής κινήματος και των αγώνων του. Στην Ελλάδα
ναι ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και η προοπτική κυριαρχίας, την οποία η αστική τάξη επιδιώκει και είχαμε την εξέγερση του ∆εκέμβρη του 2008 που
ενός τέταρτου μνημονίου είναι θέμα χρόνου. αποδέχεται πλήρως για να μπορέσει να επιβάλλει άνοιξε τον δρόμο για να φύγει η κυβέρνηση Κα-
συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης εκμετάλλευσης ραμανλή, πριν ακόμα γίνουν ορατές οι συνέπειες

15 Τρία χρόνια μνημονιακής λαίλαπας
ήταν παραπάνω από αρκετά για να
αποδειχτεί ότι ο δρόμος αυτός είναι ολότελα 17 Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και η
Τρόικα δοκιμάζουν μέσα στη συγκυρία
της οικονομικής κρίσης. Μέσα στα πέντε τελευ-
ταία χρόνια άλλαξαν τέσσερις κυβερνήσεις, χωρίς
να καταφέρουν ούτε τα αδιέξοδα της κρίσης του
καταστροφικός, ένα κοινωνικό ολοκαύτωμα. της κρίσης να περάσουν ένα σύνολο τερά- ελληνικού καπιταλισμού να λύσουν, ούτε να κα-
Η ακραία φτώχια και εξαθλίωση, η μαζική ανεργία στιων αναδιαρθρώσεων σε όλες τις πλευρές θυποτάξουν το κίνημα και τους αγώνες, ούτε προ-
που καταστρέφει τις ζωές και στέλνει στην μετανά- της εργασίας, της ασφάλισης, του δημοσίου, φανώς να αποκτήσουν την πολυπόθητη κοινωνική
στευση εκατοντάδες χιλιάδες νέους, το καθεστώς των εκπαίδευση και της υγείας. Ουσιαστικά, και πολιτική σταθερότητα.
ντροπιαστικής επιτροπείας που όμοιό του είχε να είναι μια προσπάθεια να αναιρεθούν κατακτήσεις Μετά την ανατροπή της κυβέρνησης «πρότυ-
επιβληθεί από την περίοδο του ∆ιεθνούς Οικονο- δεκαετιών και να επιβληθεί ένα καθεστώς υπερεκ- πο» του τραπεζίτη Παπαδήμου η άρχουσα τάξη
μικού Ελέγχου, το γενικό ξεπούλημα της δημόσιας μετάλλευσης, εργοδοτικής ασυδοσίας, πλήρους ξεκίνησε μια λυσσαλέα επίθεση στην Αριστερά
υπηρεσίας, μαζικές απολύσεις, νέα λεηλασία των ιδιωτικοποίησης, ποινικοποίησης του συνδικαλι- προσπαθώντας να ανακόψει την πολιτικοποίηση
ασφαλιστικών ταμείων, ιδιωτικοποιήσεις και εξο- σμού, αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας να του κινήματος. ∆εν τα κατάφερε. Στις εκλογές
ντωτικές περικοπές για το λαό έχουνε δημιουρ- μεταβληθεί η χώρα σε μια τεράστια «Ειδική Οικο- που ακολούθησαν η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ,, οι δυο
γήσει συνθήκες κόλασης για την πλειοψηφία των νομική Ζώνη». πυλώνες του δικομματισμού, καταβαραθρώθη-
εργαζόμενων. Η αστική τάξη, η ΕΕ και το ∆ΝΤ δεν  Πλήρης κατάργηση κάθε έννοιας συλλογικής καν από τα ποσοστά του 75-80% στο 40%, και
έχουν στόχο να κάνουν το χρέος «βιώσιμο», αλλά σύμβασης και διαπραγμάτευσης η Αριστερά εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή ιστορικά
να επιβάλουν ένα καθεστώς σκλαβιάς και σκληρής  ∆ιαρκής μείωση του κατώτερου μισθού, με κυ- ποσοστά άνω του 30%, ενώ σε πολλές εργατο-
εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους και το λαό, βερνητική απόφαση γειτονιές τα ποσοστά της έφτασαν στο 40-45%!
το γενικό ξεπούλημα τύπου Ανατολικής Ευρώπης,  Ριζικός περιορισμός του δικαιώματος στην Η μαζική εκλογική στροφή προς τα αριστε-
για την μετατροπή ολόκληρης της χώρας σε «Ειδική απεργία και ακύρωση των περισσότερων συν- ρά ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης κινηματικής
Οικονομική Ζώνη», για να ξεπεράσουν την κρίση δικαλιστικών δικαιωμάτων έξαρσης, των εργατικών αγώνων, των εξεγερ-
τους πάνω στα ερείπια των κοινωνικών δικαιωμά-  Κατάργηση ουσιαστικά της μονιμότητας στο δη- σιακών καταστάσεων και του παρατεταμένου
των των εργαζόμενων. Τα περιβόητα «πρωτογενή μόσιο μέσα από αλλεπάλληλα κύματα διαθεσι- λαϊκού αγώνα. Το γεγονός όμως ότι μέσα στην
πλεονάσματα» βασίζονται στην στάση πληρωμών μοτήτων και απολύσεων Αριστερά κυριάρχησε εκλογικά το ρεφορμιστικό
του ελληνικού κράτους στο εσωτερικό, την διάλυ-  «Αναδιάρθρωση» του δημοσίου με κατάργηση διαχειριστικό κομμάτι που εκφράστηκε με το ΣΥ-
ση τη παιδείας και της υγείας, την κατάργηση των θέσεων εργασίας ΡΙΖΑ, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτή η αριστερό-
δημόσιων αγαθών. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην  Ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων υποδο- στροφη δυναμική να συνδεθεί πολύ περισσότερο
εφορία αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, όπως μών αλλά και καθεστώς διάλυσης «ανταποδο- με μια προγραμματική κατεύθυνση ρήξης με το
και οι απλήρωτοι λογαριασμοί. τικότητας» και υποταγής στις επιχειρηματικές ευρώ, την ΕΕ και την πολιτική του κεφαλαίου,
προτεραιότητες για ότι παραμένει στο κράτος. με ανώτερες μορφές οργάνωσης και αγώνων του
 Ξεπούλημα της δημόσιας γης παράλληλα με
16 Η κρίση της ελληνικής οικονομίας συν-
δέεται με την παγκόσμια κρίση και την
κρίση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αλλά απο-
κατάργηση περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών
και χωροταξικών περιορισμών στην «οικιστική
λαού, με έναν άλλο επαναστατικό δρόμο προσέγ-
γισης και κατάκτησης της εξουσίας.
Η Νέα ∆ημοκρατία προηγήθηκε οριακά από τον
τυπώνει και τις βαθιές αντιφάσεις και τα αδιέξο- ανάπτυξη». ΣΥΡΙΖΑ και κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση με
δα του ελληνικού καπιταλισμού. Ο ελληνικός  Γενίκευση της επιχειρηματικής λογικής για ένα ΠΑΣΟΚ αποδεκατισμένο και την ∆ΗΜΑΡ, στη
καπιταλισμός έχει σχεδόν απόλυτα συνδέσει την την εκπαίδευση μέσα από τους νέους νόμους θέση του μέχρι τότε μαύρου δεκανικιού του ΛΑΟΣ.
πορεία του με την οικοδόμηση της ΕΕ, για λόγους για την ανώτατη εκπαίδευση (4009/11 και Κι αμέσως μετά ξεκίνησε ένα νέο γύρο επιθέσεων
οικονομικούς, αλλά και πολιτικούς. Η ελληνική 4076/12), το «Σχέδιο Αθηνά», τις περικοπές. εγκαταλείποντας τις υποσχέσεις για «επαναδια-
αστική τάξη αδυνατεί να χαράξει οποιοδήπο-  Ακόμη μεγαλύτερη φορολογική επίθεση, κύ- πραγμάτευση του Μνημονίου».
6 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

Συνολικά, μέσα στο αστικό μπλοκ ενισχύ- σπάθειες όμως «σκοντάφτουν» στα αδιέξοδα της στις 20 Φλεβάρη, ανοίγοντας δυνατότητες για ένα
ονται δεξιές και ακροδεξιές τάσεις: η Ν∆ βρί- οικονομικής κρίσης αλλά και της εργατικής αντί- νέο γύρο αγώνων.
σκεται αυτή στο «τιμόνι» του μνημονιακού μπλοκ στασης που συνεχίζεται. Για αυτό η αστάθεια του Η μάχη για να σπάσει η τρομοκρατία και η κατα-
υιοθετώντας πολιτικά και ιδεολογικά στοιχεία της αστικού πολιτικού συστήματος θα συνεχιστεί στολή συνεχίζεται απέναντι σε μια κυβέρνηση που
«πιο δεξιάς ∆εξιάς» που γνώρισε η χώρα από τη και θα οξυνθεί. Πρώτα από όλα από την πο- τα προβλήματά της μεγαλώνουν, που καταλήγει να
μεταπολίτευση. Η ΧΑ αξιοποιείται σαν δύναμη ρεία όξυνσης της ταξικής πάλης, δεύτερο από την κυβερνάει με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
κρούσης στην επίθεση ενάντια στο λαϊκό κίνημα όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και λόγω αδυναμίας να εξασφαλίσει το ίδιο εύκολα
και την αριστερά. Οι ΑΝΕΛ εξέφρασαν ένα τμήμα τρίτο από τις εσωτερικές αντιθέσεις των πολιτι- όσο στο παρελθόν, την πολυπόθητη για αυτούς
της συντηρητικής αντιμνημονιακής διαμαρτυρίας κών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. συναίνεση.
για να το εγκλωβίσουν στα πλαίσια της αστικής Μέσα στις συνθήκες της οικονομικής και κοι-
πολιτικής και μάλιστα με ισχυρά ρατσιστικά και
εθνικιστικά στοιχεία.
νωνικής κρίσης, τις μεγάλες κινηματικές εξάρσεις
και τους αγώνες, είναι ήδη σε εξέλιξη η απονομι-
μοποίηση των μνημονιακών κομμάτων. Με τη Ν∆
23 Αντιμέτωπη με την πολιτική κρίση και
αστάθεια που οξύνεται, η κυρίαρχη τάξη
επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχό της

19 Ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη αποτελεί η
εκλογική άνοδος της νεοναζιστικής,
ρατσιστικής Χρυσής Αυγής. Αυτή η άνοδος δεν
σε σημαντική φθορά, το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά διάλυ-
σης και τη ∆ΗΜΑΡ σε πορεία εξευτελισμού από
την μετατροπή της σε συνιστώσα της Ν∆ και του
προσπαθώντας να θωρακίσει το καθεστώς
πολιτικά αξιοποιώντας πολιτικές εφεδρείες (βλ
διάσπαση των Ανεξάρτητων Ελλήνων), εντείνο-
ήταν αντικειμενική και αναπόφευκτη λόγω κρίσης. μνημονίου, με τις επιπτώσεις των μέτρων να είναι ντας την κρατική καταστολή και την ιδεολογική
Ήταν το αποτέλεσμα της αντιδραστικής πολιτικής μπροστά και νέα μέτρα να ετοιμάζονται ανάλογα τρομοκρατία με στόχο το τσάκισμα του ανερχόμε-
της κυρίαρχης τάξης και των κυβερνήσεών της, της με την «εκταμίευση των δόσεων», η κυβέρνηση νου εργατικού – λαϊκού κινήματος και της Αριστε-
πολιτικής του ρατσισμού, της καταστολής και των αυτή δεν θα πάει μακριά. Οδηγούμαστε σε συν- ράς. Την ίδια στιγμή προετοιμάζονται για όλα τα
επιθέσεων στην Αριστερά, της κρίσης και απαξίω- θήκες κλιμάκωσης της κοινωνικής και πολι- ενδεχόμενα πιέζοντας την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
σης του αστικού κοινοβουλευτισμού. Η ΧΑ εδρά- τικής πάλης. για την πλήρη ενσωμάτωσή του στο σύστημα
ζεται στην προϋπάρχουσα «ιστορική Ακροδεξιά» με στόχο την συνέχιση της ίδιας πολιτικής
στη χώρα μας, από τον Μεταξά και τους ταγματα-
σφαλίτες, μέχρι τους παρακρατικούς Γκοτζαμάνη-
δες, τη Χούντα και τους υποστηρικτές της. Αυτός
21 Η δυναμική της πολιτικής αστάθειας της
κυβέρνησης δεν την καθιστά ακίνδυνη. Το
αντίθετο. Η τρικομματική κυβέρνηση, η ΕΕ και το
έστω και σε ηπιότερη εκδοχή, την οριστική
μετατροπή σε «υπεύθυνη» δύναμη και από την
άλλη ανοίγοντας διαύλους διαλόγου, ανα-
ο πυρήνας ενισχύθηκε εκλογικά από την κρίση της ∆ΝΤ για να περάσουν τα μέτρα προσπαθούν να γνωρίζοντάς τον σαν «συνομιλητή» (επισκέψεις
«γαλάζιας πολυκατοικίας», την πτώση των ποσο- εγκαταστήσουν μία ιδιόμορφη εκδοχή «κρά- σε ΗΠΑ, Γερμανία, ομιλία στο ίδρυμα Καραμανλή
στών της Ν∆ και τη συντριβή του ΛΑΟΣ, κόμματα τους εκτάκτου ανάγκης». ∆ίπλα στα οικονο- κλπ) . Την τάση αυτή ενισχύει και η επιλογή της
που συνεργάζονταν και στέγαζαν στο εσωτερικό μικά πραξικοπήματα έρχονται να προστεθούν ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, για μια διαχειριστική αντιμε-
τους ακροδεξιούς και φασίστες. Ενισχύθηκε τέλος, προεδρικά διατάγματα και πράξεις Νομοθετικού τώπιση της κρίσης μέσα στα όρια των πολιτικών
από τμήματα μικροαστικών και λαϊκών στρωμάτων Περιεχομένου, η στήριξη σε πρωτοφανείς μηχα- της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Όμως η βαθιά ιστορική κρίση
που χτυπημένα από τα βάρβαρα μνημονιακά μέ- νισμούς καταστολής, εργοδοτικής τρομοκρατίας του καπιταλισμού, η ίδια η ευρωπαϊκή καπιταλι-
τρα, στράφηκαν προς τους φασίστες θεωρώντας και ιδεολογικής βίας, η πολιτική κρατικού ρατσι- στική ολοκλήρωση, οι θεσμοί και οι ηγεμονικές
τους «αντισυστημική» δύναμη ενώ στην πραγμα- σμού, η ολόπλευρη ενίσχυση και αξιοποίηση της της δυνάμεις, καθιστούν αδύνατη τη λύση ενός
τικότητα εκφράζουν ό,τι το πιο αντιδραστικό, συ- νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Στο ίδιο πλαίσιο «νέου κοινωνικού συμβολαίου, σοσιαλδημο-
στημικό και αντιλαϊκό. εντάσσεται και η όξυνση της αντιμεταναστευτικής κρατικού τύπου» και αυτό εξηγεί γιατί παρά τη
Ευθύνη σ’ αυτό έχει προφανώς και η ρεφορμι- υστερίας και σε θεσμικό πλαίσιο, με τα «κέντρα δεξιόστροφη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ οι δυνάμεις του
στική Αριστερά, η οποία υποτιμούσε τη φασιστική κράτησης», τον «Ξένιο ∆ία», τις νέες αντιμετανα- κεφαλαίου εξακολουθούν να μην επιλέγουν προς
απειλή όλο το προηγούμενο διάστημα διαλέγοντας στευτικές διατάξεις για την Ιθαγένεια, το «τείχος» το παρόν την προοπτική να κυβερνήσει.
μια ταχτική «στρουθοκαμηλισμού» που οδηγούσε στον Έβρο κ.α. Γενικότερα, με αιχμή τη ρατσιστική Εάν δεν ανατραπούν οι συσχετισμοί εντός
σε άρνηση μαζικής ενωτικής λαϊκής απάντησης υστερία, επιχειρείται να εμπεδώνεται ο «κοινωνι- της Αριστεράς υπέρ μιας αντικαπιταλιστικής
ακόμα και μετά τους τραμπουκισμούς του Κασιδιά- κός αυτοματισμός», να ενταθούν διαιρέσεις μέσα γραμμής και μιας επαναστατικής προοπτικής,
ρη εναντίον των βουλευτίνων της Αριστεράς. στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Κλι- θα παραμένει ανοιχτός ο δρόμος για ενσω-
Παρά την προστασία και την στήριξη από την μακώνονται οι επιθέσεις στην Αριστερά, το μάτωση, για ήττες, ακόμη και για συνθήκες
αστυνομία και τους κρατικούς μηχανισμούς, η άνο- ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα, ποιοτικά αντιδραστικής ανασύνθεσης του πο-
δος των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, δεν κατάφε- απέναντι σε κάθε αγώνα και ειδικά απέναντι λιτικού συστήματος.
ρε να τρομοκρατήσει το μαζικό κίνημα. Αντίθετα, στις ριζοσπαστικές τάσεις του κινήματος και την
μετά το αρχικό σοκ λειτούργησε περισσότερο σαν αντικαπιταλιστική αριστερά και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
πρόκληση παρά σαν φόβος, πυροδοτώντας ένα όπως χαρακτηριστικά φάνηκε με την απεργία του ∆.
κύμα αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών διαδη- Μετρό και τα πρωτοσέλιδα δεξιών εφημερίδων, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
λώσεων σε πολλές γειτονιές και πόλεις. ότι «η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατεστάλη», ή τις κραυγές για ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ
την «βία των ΕΑΑΚ». ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
20 Το ελληνικό κεφάλαιο και η τρόικα
απάντησαν στην πολιτική κρίση τους
22 Το μόνο που καταφέρνει η κυβέρνηση με
με τη συγκρότηση της τρικομματικής συγκυ-
βέρνησης Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ. Η κυβέρνηση
την πολιτική αυτή είναι να γεμίζει οργή
και όχι φόβο τον κόσμο που αντιστέκεται.
24 Το ∆ΝΤ, η ΕΕ και το ελληνικό κεφάλαιο
δεν υπολόγισαν σωστά τον κυριότερο
«πολλαπλασιαστή», το ελληνικό εργατικό και
αυτή στηρίζεται από τον συνασπισμό εξουσί- Το απέδειξε η συγκλονιστική αντιρατσιστική δια- λαϊκό κίνημα και την ιστορική παράδοση αντι-
ας που συγκροτείται από τις ηγεμονικές δυνά- δήλωση στις 24 Αυγούστου, με πρωτοβουλία της στάσεων της χώρας μας. ∆εν υπολόγισαν σωστά
μεις του ελληνικού κεφαλαίου, τις τράπεζες και Πακιστανικής κοινότητας λίγες μόλις μέρες μετά το βασικότερο κινητήρα της Ιστορίας, την ταξική
τα ΜΜΕ, καθώς και από τα βασικά ιμπεριαλιστικά την έναρξη της ρατσιστικής επιχείρησης “Ξένιος πάλη. Ακόμη περισσότερο, η λαϊκή δυσαρέσκεια
κέντρα, τη Γερμανία, την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το ∆ΝΤ, ∆ίας” και οι μεγάλες διαμαρτυρίες ενάντια στις και οργή, πολύ περισσότερο οι εργατικοί και λαϊκοί
παρά τις αντιθέσεις και ανταγωνισμούς με στόχο επιθέσεις στους κατειλημμένους και αυτοδιαχειρι- αγώνες συνέβαλαν και συμβάλουν αποφασιστι-
το πέρασμα των αντιδραστικών μεταρρυθμίσε- ζόμενους χώρους. Οι μεγάλοι αγώνες του μετρό κά στη γενικότερη πολιτική κρίση και αστάθεια.
ων, την διατήρηση της «πολιτικής σταθερότητας» και των ναυτεργατών που παρά την επιστράτευση Η αναγνωρισμένη από το ∆ΝΤ αδυναμία και κα-
και του «επενδυτικού κλίματος», την καθυπόταξη τους δεν έκαμψαν τις αντίσταση και το ηθικό των θυστέρηση στην προώθηση σημαντικών πλευρών
των κοινωνικών αντιστάσεων. Όλες αυτές οι προ- εργαζομένων και πυροδότησαν την πανεργατική του μνημονιακού προγράμματος (απολύσεις στο
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 7

∆ημόσιο, πλήρης κατάργηση δώρων, ιδιωτικοποι- φορα κομμάτια να αυτονομούνται από αυτήν. πολιτικής. Καταγγέλλει τα μνημόνια, αλλά όχι
ήσεις κ.α.), οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση τις πολιτικές που τα γεννούν. Ήταν παντελώς
ασίγαστη, πολύμορφη αντίσταση της ελληνι- στις εκλογές στα συνδικάτα και οι παρατάξεις της απούσα από όλους τους σημαντικούς αγώνες
κής εργατικής τάξης και του λαού της χώρας Αριστεράς –και της αντικαπιταλιστικής - να σημει- (χαλυβουργία, μετρό κλπ). ∆εν οργάνωνε καν
μας, που αναπτύχθηκε μέσα από ανόδους και κα- ώνουν εκρητική άνοδο σε μια σειρά χώρους, στην τις απεργίες που προκήρυσσε κάτω από την πί-
θόδους, μέσα από μεγάλες αντιφάσεις και βαθιές εκπαίδευση, σε νοσοκομεία κλπ. εση των εργαζόμενων. Είναι έτοιμη να συνδι-
ανεπάρκειες. Τέλος, έγιναν πολιτικά προχωρήματα. Τα αλλαγεί με το κεφάλαιο ακόμη και να προσφέ-
Οι μεγάλοι και συγκλονιστικοί εργατικοί και λα- ζητήματα της κατάργησης των μνημονίων, της δι- ρουν πλήρη στήριξη στην κυβερνητική πολιτι-
ϊκοί αγώνες δεν ήταν δεδομένοι. ∆εν συνέβησαν αγραφής του χρέους υιοθετήθηκαν από σημαντικά κή με αντάλλαγμα να διατηρήσουν την ύπαρξή
σε άλλες χώρες με την ίδια ένταση, με την ίδια τμήματα του εργατικού κινήματος. Η εθνικοποίη- τους και την όποια σχετική τους εξουσία.
πεισματική διάρκεια, με την ίδια οξύτητα, όπως ση χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο βρέ-  Πολλά σωματεία, ακόμα και πρωτοβάθμια,
στην Ελλάδα. Αυτοί οι αγώνες είναι μια μεγάλη θηκαν στο κέντρο της συζήτησης στα Ναυπηγεία, παραμένουν γραφειοκρατικά, καθώς η συν-
παρακαταθήκη, είναι η πιο μεγάλη κατάκτηση στην Αγροτική ή στο ΤΤ. Πειράματα αυτοδιαχείρι- δικαλιστική γραφειοκρατία σε συνεργασία με
του εργατικού και λαϊκού μας κινήματος. Είναι το σης όπως στο νοσοκομείο του Κιλκίς ή στην ΒΙΟ- τον διοικητικό μηχανισμό των επιχειρήσεων
έδαφος που δίνει τη δυνατότητα για μια ανατροπή ΜΕΤ. Ευρύτερες λαϊκές μάχες όπως στη ∆ωδώνη επιδιώκει να «πνίξει» κάθε απόπειρα παρέμ-
της επίθεσης. κλπ. Πολιτικά προχωρήματα εκφράστηκαν και με βασης της πλειοψηφίας των εργαζόμενων (π.χ.
το ότι μια σειρά χώροι σύνδεσαν την πάλη ενάντια τράπεζες).

25 Το εργατικό κίνημα έπαιξε πρωταγω-
νιστικό ρόλο όλο το προηγούμενο διά-
στημα. Ανέτρεψε δύο κυβερνήσεις, προχώρησε
στα μνημόνια με την πάλη ενάντι στον ρατσισμό
και τους φασίστες.
Στον ιδιωτικό τομέα η συνδικαλιστική
έρημος συνεχίζει και επεκτείνεται και μεγάλα
κομμάτια της εργατικής τάξης είναι χωρίς συν-
σε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις αναγκάζοντας
τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία να καλεί σε πα-
νεργατική απεργία κάθε έξι βδομάδες κατά μέσο
26 Αυτές οι σημαντικές κατακτήσεις δεν πρέ-
πει να κρύψουν από τα μάτια μας το γεγο-
νός ότι το εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν μπόρεσε

δικαλιστική εκπροσώπηση.
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην συνδικαλι-
στική οργάνωση και συλλογική πάλη με-
όρο την τελευταία τριετία. Αυτές οι μάχες είχαν μέχρι σήμερα να ανατρέψει το σύνολο της γάλων κομματιών της εργατικής νεολαίας.
αποτελέσματα. Κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να επίθεσης, όχι μόνο λόγω των τεράστιων προ-  Η μακρόχρονη επίδραση της αστικής ιδεο-
αναβάλλουν ένα μέρος της εφαρμογής των επιθέ- βλημάτων εκβιασμού και επιβίωσης που η επίθε- λογίας μέσα στο εργατικό κίνημα, με την μορ-
σεων κυβέρνησης και τρόϊκας. Οι απολύσεις στο ση δημιουργεί μέσα στην εργατική τάξη, αλλά και φή της ταξικής συνεργασίας και της «συνδιαλ-
δημόσιο ενώ είναι διακηρυγμένος στόχος, βρίσκει λόγω των πραγματικών πολιτικών δυσκολι- λαγής» με την διοίκηση και την κυβέρνηση έχει
τεράστια εμπόδια εδώ και τρία χρόνια. Το κλείσιμο ών που προκαλεί η συνέχιση της κυριαρχίας των αφήσει βαθιά τα σημάδια της.
53 νοσοομείων σε όλη την Ελλάδα δεν προχώρη- δυνάμεων του υποταγμένου συνδικαλισμού στο  Ο κατακερματισμός και ο συντεχνιασμός
σε εξαιτίας των αντιδράσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις εσωτερικό του. από την μια πλευρά υποχωρούν λόγω της κα-
στα μεγάλα φιλέτα των ∆ΕΚΟ δεν έχουν προχωρή- θολικότητας της επίθεσης, αλλά από την άλλη,
σει εξαιτίας του φόβου όλων των κυβερνήσεων  Πλάι στην οργή αναπτύσσονται και στοι- αποτελούν το τελευταίο ισχυρό καταφύγιο
να συγκρουστούν με ένα δυνατό και οργανωμένο χεία απογοήτευσης και εξατομίκευσης σε του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικα-
κομμάτι της τάξης. κομμάτια εργαζομένων. Ενισχύεται η πίεση λισμού στην προσπάθειά του να «διαπραγμα-
Μέσα σ’ αυτές τις μάχες έγιναν προχωρήματα μέσα στους εργαζόμενους από την φτώχια, τευτεί» τους όρους της καταστροφής των ερ-
σε όλα τα επίπεδα στην κλιμάκωση των αγώνων, την εργοδοτική τρομοκρατία, τον εκβιασμό της γαζόμενων, στην βάση του να «σωθούμε εμείς
στην οργάνωσή τους, στην παραπέρα πολιτικο- απόλυσης και της πείνας, καθώς η ανεργία θε- και ας καταστραφούν οι άλλοι».
ποίησή τους. Το σύνθημα «ανυπακοή – απεργία ρίζει φτάνοντας στο 30%.  Φαινόμενα διάσπασης εξακολουθούν να
διαρκή» φωνάχτηκε μαζικά σε κάθε πανεργατική  Βασικές κατακτήσεις του εργατικού κινή- αναπαράγονται μέσα στο εργατικό κίνημα.
αλλά κυρίως έγινε πράξη μέσα σε μακρόχρονους ματος, που αποτελούσαν στηρίγματα στην Πρόβλημα δημιουργεί και η ιστορικά διαμορ-
αγώνες και απεργίες διάρκειας (Άλτερ, Ελευθερο- πάλη έχουν υπονομευτεί αποφασιστικά ή φωμένη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος,
τυπία, Μετρό, Ναυτεργάτες κα) και στην εμβλημα- απειλούνται με πλήρη αναίρεση. (ΕΓΣΣΕ, κλα- με την πολυδιάσπαση σε σωματεία στο ίδιο
τική απεργία της Ελληνικής Χαλυβουργίας.. δικές συμβάσεις και κατοχυρωμένα εργατικά χώρο ανάλογα με την εργασιακή σχέση, την
Έγιναν προσπάθειες συντονισμού αυτών δικαιώματα κλπ). εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα κλπ),
των αγώνων από τα κάτω μέσα από γενικές  Ο εργοδοτικός δεσποτισμός και η τρομο- που δυσκολεύουν αποφασιστικά την δυνατό-
συνελεύσεις και δημιουργία συντονιστικών αγώ- κρατία αναπτύσσεται στους χώρους δουλειάς. τητα δημοκρατικής και ενιαίας έκφρασης των
να, επιτροπών βάσης, απεργιακών επιτροπών, σε  Μαζικά και έμπειρα κομμάτια της εργατι- εργαζόμενων, την αδυναμία κοινής εκπροσώ-
μια σειρά χώρους και κλάδους (νοσοκομεία, ∆ή- κής τάξης αποδιαρθρώνονται (πχ ναυπη- πησης εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές
μοι, υπουργεία κλπ), προσπάθειες που έπαιξαν γεία) λόγω και της παρακμής και της διάλυσης σχέσεις, την ύπαρξη πολλών σωματείων στον
και παίζουν πολύτιμο ρόλο στην κατεύθυνση της των αντίστοιχων κλάδων. ίδιο χώρο.
ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος.  Τέλος το εργατικό κίνημα δεν έχει κατακτή-
Το ρεύμα αυτό εμφανίστηκε συγκροτημένα, αλλά
με σοβαρές ακόμα αντιφάσεις και αδυναμίες, με τη
συμμετοχή δεκάδων σωματείων στο Συντονισμό
27 Όλα αυτά δεν είναι μόνο «αντικειμενι-
κά» προβλήματα που δημιουργούνται
εξαιτίας της κρίσης. Η γραμμή του υποταγμένου
σει την ικανότητα να πολιτικοποιεί τα αιτή-
ματά του και να οργανώνει την απεύθυνσή του
στα λαϊκά στρώματα στον βαθμό και με τρόπο
Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ιδιωτικού και ∆ημόσι- συνδικαλισμού που εκφράζεται μέσω της συνδι- που απαιτείται ώστε να οικοδομεί μια εργατι-
ου Τομέα (ΣΠΣΙ∆) στην Αθήνα και άλλες πόλεις, καλιστικής γραφειοκρατίας σε ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, στις κή ηγεμονία με ριζοσπαστική-αντικαπιταλιστι-
είχε διακριτή μαζική εμφάνιση στις μεγάλες απερ- περισσότερες ομοσπονδίες και σωματεία, ηγεμο- κή κατεύθυνση μέσα στο ευρύτερο μπλοκ των
γιακές συγκεντρώσεις (στην Αθήνα στο Μουσείο, νεύει ακόμη στο εσωτερικό του εργατικού κινή- λαϊκών δυνάμεων, στο ευρύτερο «αγωνιστικό
στη Θεσσαλονίκη κ.α.), επέδρασε σε μεγάλους ματος, παρά το γεγονός ότι αμφισβητείται πολύ- μέτωπο ρήξης-ανατροπής». Υπάρχουν βήμα-
και κρίσιμους αγώνες. Η δημιουργία συντονισμών μορφα και μαζικά. τα σε αυτήν την κατεύθυνση (πχ η ευρύτερη
των αγωνιστικών ταξικών δυνάμεων που υπερ-  Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι λαϊκή κινητοποίηση για το θέμα της υγείας με
βαίνουν τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες υποταγμένη στις λογικές της ταξικής συ- πρωτοβουλία των εργαζόμενων σε νοσοκομεία
έχει την τάση να γενικευθεί και αναζητά την νεργασίας, στην προάσπιση της καπιταλι- όπως το Αττικό, το Γενικό Πατησίων, το Ελπίς
ενοποίησή τους το επόμενο διάστημα. στικής «ανάπτυξης» και της ανταγωνιστι- και αλλού), αλλά και σημαντικά προβλήματα σε
Είδαμε επιπλέον, για πρώτη φορά να ραγί- κότητας του κεφαλαίου. Η κεντρική γραμμή περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι δεν στάθη-
ζει ο έλεγχος της γραφειοκρατίας και διά- της δεν αμφισβητεί τον πυρήνα της κυρίαρχης καν μαζί ή και στάθηκαν απέναντι στην ευρύτε-
8 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

ρη λαϊκή πάλη ( πχ εργοδοτικό σωματείο στις λιάδες αγωνιστές από τον χώρο της ΠΑΣΚΕ, αλλά Α∆Ε∆Υ χωρίς ένα διακριτό σχεδιασμό για την
Σκουριές). και από τον χώρο της ρεφορμιστικής αριστεράς οργάνωση αγώνων ανατροπής. Υποβαθμίζει το
Αντίρροπη τάση σε αυτά τα προβλήματα για μία ανεξάρτητη, μαχητική, ταξική δράση, ανα- πολιτικό περιεχόμενο του κινήματος. Σε πολλά
και δρόμο για να ξεπεραστούν αυτά τα προ- πτύσσονται ριζοσπαστικές τάσεις, όπως έχει σωματεία και ομοσπονδίες οι δυνάμεις της εί-
βλήματα προσφέρει η ίδια η εμπειρία των φανεί και μέσα από τη συμπόρευση διαφορετικών ναι τμήμα της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, η συμ-
αγώνων, των απεργιών, των καταλήψεων, κομματιών μέσα στο συντονισμό σωματείων μετοχή αγωνιστών της Αυτόνομης Παρέμβασης
των συνελεύσεων, των τελευταίων ετών. και άλλες πρωτοβουλίες, πράγμα που δίνει την στον συντονισμό πρωτοβάθμιων σωματείων
Η συμβολή στην προγραμματική και οργα- δυνατότητα ανανέωσης και ενίσχυσης της ταξικής και σε άλλους συντονισμούς, φανερώνει την
νωτική ανασυγκρότηση του εργατικού κινή- πτέρυγας μέσα στο εργατικό κίνημα. αναζήτησή τους για μια διαφορετική αγωνιστι-
ματος σε ταξική ανατρεπτική και αντικαπιτα- Σε κάθε περίπτωση η στάση και η εξέλιξη κή ταξική κατεύθυνση
λιστική κατεύθυνση είναι ένα από τα βασικά του κάθε ρεύματος θα κριθεί στην ζωή και ‣ Οι προσπάθειες που κάνουν κομμάτια του
ζητήματα που θα δοκιμαστεί και θα κριθεί η στην πάλη και όχι απλά σε διακηρύξεις. αναρχοσυνδικαλιστικού και αντιεξουσια-
αντικαπιταλιστική Αριστερά το επόμενο διά- στικού χώρου που να συμμετέχουν συγκρο-
στημα. τημένα στις απεργιακές συγκεντρώσεις, δεί-
29 Η συνδικαλιστική αριστερά χνουν ότι παρά την όποια μαχητική στάση τους

28 Μέσα στη συγκυρία έχει περιοριστεί η
επιρροή των ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ ως βα-
σικών εκπροσώπων του υποταγμένου συνδικαλι-
‣ Το ΠΑΜΕ, παρά την συμβολή του σε αγώνες
και στην προσπάθεια ύπαρξης σωματείων στον
συνεχίζουν να αρνούνται την κεντρικότητα της
εργατικής τάξης, το γενικότερο πολιτικό πρό-
γραμμα, αιτήματα και σχέδιο, που είναι προϋ-
σμού μέσα στο εργατικό κίνημα. ιδιωτικό τομέα, εμφανίζει σοβαρές αντιφάσεις ποθέσεις για την εργατική αντεπίθεση σήμερα.
Η επιρροή της ανοιχτά φιλοαστικής, ερ- στην τακτική του. Παραμένει στη λογική της ‣ Το ρεύμα του ταξικού συνδικαλιστικού
γοδοτικής γραμμής στο εργατικό κίνημα των «πολιτικής διαμαρτυρίας» και όχι των αποφα- ρεύματος, σε όλες τις πολύμορφες εκ-
ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ, της πλειοψηφίας ΓΣΕΕ – σιστικών αγώνων. Αρνείται την σύνδεση των φράσεις του, σε σχήματα, συσπειρώσεις,
Α∆Ε∆Υ και των περισσότερων ομοσπονδι- αγώνων με τους πολιτικούς στόχους της ανα- πρωτοβουλίες, αλλά και τη δράση πρωτο-
ών μειώνεται. Το κύρος τους έχει τρωθεί βα- τροπής, πράγμα που το οδηγεί σε έναν ιδιό- πόρων συνδικαλιστών έχει παίξει ιδιαίτε-
θιά. Σχεδόν σε όλες τις εκλογές τα ποσοστά τους μορφο «αμυντισμό-οικονομισμό». Συνεχίζει ρα σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια.
μειώνονται και ειδικά της άλλοτε κραταιάς ΠΑΣΚΕ την σεχταριστική του πρακτική μέσα στο κί- Πρωτοστάτησε σε μεγάλους αγώνες, έχει ενι-
καταρρέουν. Η ηγεμονία το υποταγμένου συνδικα- νημα, και αρνείται να συμβάλλει σε μια ταξική σχύσει τη θέση του σε σημαντικές ομοσπονδί-
λισμού έχει μπει σε κρίση, αλλά διατηρεί κρίσιμες ενότητα των εργαζόμενων και πολλές φορές ες, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό
θέσεις σε πανελλαδικό και κλαδικό επίπεδο. έχει το μέτωπό του απέναντι σε αγωνιζόμενες πρωτοβάθμιων σωματείων, έριξε τη γραμμή
Η κρίση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας δυνάμεις, ταυτίζει τον εαυτό του με τις «ταξι- της απεργιακής κλιμάκωσης, απόφυγε τα αδι-
βοηθάει να εμφανίζονται διαφοροποιήσεις κές δυνάμεις» και έχοντας τακτική πολεμικής έξοδα άλλων ρευμάτων, γυρνώντας την πλάτη
προς τ’ αριστερά της μέσα από μαζικές απο- με κάθε άλλο ταξικό ρεύμα μέσα στο κίνημα, και στην ταξική συνεργασία και στον απομονω-
χωρήσεις και διασπάσεις κυρίως στην ΠΑΣΚΕ. ειδικά την αντικαπιταλιστική αριστερά, παρά το τισμό. Αποτελεί την αφετηρία για να αλλάξουν
Κάποιες από αυτές προσανατολίζονται όχι στην γεγονός, ότι εμφανίζονται κάποιες ρωγμές σε τα πράγματα στο εργατικό κίνημα.
ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, αυτήν την τακτική.
αλλά στην συμπληρωματικότητα-πίεση προς την
ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ. Το σημαντικό όμως στοιχείο για
το ταξικό ρεύμα και τις δυνάμεις της αντικαπιτα-
‣ Η Αυτόνομη Παρέμβαση με την σειρά της δεν
μπορεί να υπερβεί τα όρια της γραφειοκρατί-
ας των ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ. Προωθεί «συσκέψεις»
30 Σε τέτοιες συνθήκες έχει σημασία η ενί-
σχυση του ταξικού αγωνιστικού ρεύ-
ματος με ανατρεπτική και αντικαπιταλιστική
λιστικής αριστεράς είναι ότι αποδεσμεύονται χι- ομοσπονδιών σαν «μέσο πίεσης» στην ΓΣΕΕ κατεύθυνση μέσα στο κίνημα, που συσπειρώνε-
ται κυρίως μέσα από αντίστοιχους Συντονισμούς.
Η βαθύτερη συγκρότηση αυτού του ρεύματος σε
επίπεδο πόλεων, κλάδων και πανελλαδικά, είναι
το κύριο άμεσο ζητούμενο, ώστε μαζί με την τα-
κτική συμμαχιών και κοινής δράσης με τα άλλα
αγωνιστικά ρεύματα, να αποκτήσει μαζική δύνα-
μη συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταξική
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος,
στην δημιουργία ενός σημαντικού αγωνι-
στικού ταξικού πόλου μέσα στο εργατικό
κίνημα.

31 Πλάι στους μεγάλους αγώνες του εργατι-
κού κινήματος είχαμε και την πρωτότυπη
μορφή των λαϊκών συνελεύσεων, που αναζή-
τησαν μια σύγχρονη δημοκρατία του αγώνα. Αυτό
φάνηκε στην πολύτιμη εμπειρία του κινήματος
των Πλατειών, που συντονίστηκε με ένα παγκό-
σμιο κλίμα λαϊκών εξεγέρσεων, αποτέλεσε παρά-
δειγμα για άλλα κινήματα, δείχνοντας τη μεγάλη
δύναμη που μπορεί να έχει η διαρκής παρουσία
του λαού στο δρόμο, αλλά και η συνάντηση ανάμε-
σα σε διαφορετικά κοινωνικά καταπιεσμένα στρώ-
ματα, συμβάλλοντας και στην ένταση της πολιτικής
κρίσης. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η λογική
της συνέλευσης ως βασικού οργάνου απόφασης,
αγώνα και συλλογικότητας επέδρασε στο σύνολο
των αγώνων της περιόδου και πρώτα και κύρια
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 9

στους μεγάλους εργατικούς αγώνες. Το εθνικιστι- Ν∆ και οι επιθέσεις στην Αριστερά, η συνέχεια της αποτελούν το βασικότερο ζήτημα. Αυτή είναι και η
κό ρεύμα (κυρίως οι ΑΝΕΛ) προσπάθησε να καπη- οικονομικής και πολιτικής κρίσης, ανοίγουν ένα μεγαλύτερη πρόκληση για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
λευθεί αλλά χωρίς επιτυχία αυτό το κίνημα, ενώ κενό που οι φασίστες προσπαθούν να καλύψουν. γενικότερα, για την ανατρεπτική αντικαπιταλιστική
η ΧΑ επιχείρησε να δράσει εντός του, χωρίς να Πρέπει και μπορούμε να τους τσακίσουμε, στέλ- Αριστερά, το επόμενο διάστημα.
αποσπάσει κάποιο τμήμα, εξαιτίας των αντιφασι- νοντάς τους πίσω στους υπονόμους της ιστορίας
στικών αντανακλαστικών της πλειοψηφίας.
Κατάκτηση της κινηματικής ανάτασης των τε-
λευταίων ετών ήταν και τα μαζικά κινήματα
όπου ανήκουν.
35 Εκτιμούμε ότι υπάρχει σήμερα η δυνα-
τότητα για μια σύγχρονη επαναστατική
στρατηγική να συνδεθεί με μαζικούς όρους με
ανυπακοής «∆εν Πληρώνω» που το τελευταίο Ε. μαχόμενα κομμάτια του κινήματος, με μια νέα
διάστημα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο μιας μαζι- Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ πρωτοπορία, που να αποτελέσει τη ραχοκοκα-
κής εκστρατείας ποινικοποίησης. Όμως, όσο πλη- ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ λιά ενός νικηφόρου λαϊκού ξεσηκωμού και θα
θαίνουν τα κάθε λογής χαράτσια και όσο μεγαλώ- ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ σφραγίσει την ταξική πάλη τα επόμενα χρό-
νει η αδυναμία των λαϊκών στρωμάτων να ανταπε- νια. Υπάρχει η δυνατότητα να ηγεμονεύσει μέσα
ξέλθουν σε αυτό, τόσο θα αποκτά μεγαλύτερη ση- στο λαϊκό, αντιμνημονιακό αριστερόστροφο ρεύμα
μασία η μαζική λαϊκή ανυπακοή στην εξαθλίωση.
Σημαντική πλευρά της λαϊκής δράσης των τελευ-
33 Η γενική μας εκτίμηση για το συσχετισμό
δύναμης είναι ότι η ελληνική κοινωνία βρί-
σκεται σε μια συνθήκη παρατεταμένης οικονο-
μια σύγχρονη αντικαπιταλιστική και αντι-ΕΕ κατεύ-
θυνση. Για αυτό προωθούμε την πρόταση της
ταίων χρόνων είναι και οι μορφές λαϊκής αλλη- μικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. Γι’ αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης
λεγγύης: κοινωνικά ιατρεία, δίκτυα ανταλλαγής αυτό και θα κλιμακωθεί η κοινωνική και πο- του κεφαλαίου και της κυβέρνησης με το ανα-
χωρίς χρήμα, κοινωνικά παντοπωλεία. Η θετική λιτική σύγκρουση. Η εφαρμογή των Μνημονίων γκαίο μεταβατικό πρόγραμμα, το αγωνιστικό
αντικαπιταλιστική πλευρά τους, οι εναλλακτικές οδήγησε σε ραγδαία αποσάθρωση των σχέσε- μέτωπο ρήξης και ανατροπής και τη δημιουρ-
κοινωνικές μορφές που βοηθούν στην επιβίω- ων εκπροσώπησης όπως διαμορφώθηκαν γία ενός ισχυρού μετώπου της αντικαπιταλι-
ση και καταδεικνύουν πόσο πιο αποτελεσματικές μεταπολιτευτικά. Μεγάλα τμήματα των λαϊκών στικής, αντιιμπεριαλιστικής, αντι-ΕΕ και ανα-
μπορεί να είναι μορφές κοινωνικής οργάνωσης τάξεων αποδεσμεύτηκαν από τα αστικά κόμματα τρεπτικής Αριστεράς.
που δεν στηρίζονται στη λογική του κέρδους και μέσα από την απόγνωση που φέρνουν τα μέτρα
την αγορά, στο βαθμό που δεν συνδέονται με ένα αλλά και μέσα στη ριζοσπαστικοποίηση των αγώ-
μαχητικό πρόγραμμα διεκδικήσεων και με μια μα- νων. Υπάρχουν εμφανή σημάδια ηγεμονικής ΣΤ.
ζική αγωνιστική πρακτική, κινδυνεύουν να εκφυ- κρίσης στον κυρίαρχο συνασπισμό εξουσίας. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
λίζονται στη λογική της «κοινωνικής επιχειρηματι- Η υπερδεκαετής προοπτική της εξοντωτικής λι- ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
κότητας» και να ενσωματωθούν. τότητας και η παράταση της ύφεσης θα συνεχίσει

32 Σοβαρά βήματα μπροστά είχαμε στην
αντιφασιστική - αντιρατσιστική πάλη.
να σωρεύει εκρηκτικά υλικά. Τα αστικά κόμματα
δεν θα μπορούν να προσφέρουν άλλη διέξοδο
εκτός από τη γενικευμένη αντίδραση, την κα-
36 Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες οι ηγεσί-
ες των δύο ρεφορμιστικών κομμάτων
της Αριστεράς στέκονται πίσω από τις ανά-
Η δολοφονική δράση των νεοναζί της ΧΑ και η ταστολή, το φόβο, την εξατομίκευση, την γκες και τις δυνατότητες.
ρατσιστική ατζέντα της κυβέρνησης βρήκαν γρή- απελπισία. Γι’ αυτό και άμεσα ή έμμεσα στηρίζεται Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει μια ανοιχτά
γορα μπροστά τους την αντίσταση ενός δυνατού η νεοφασιστική Χρυσή Αυγή ως διέξοδο αντιδρα- δεξιόστροφη διαχειριστική πολιτική ως απο-
και μαζικού κινήματος που οργάνωσε δεκάδες κι- στική και τελικά συστημική για την αγανάκτηση. τέλεσμα της «βίαιης ωρίμανσης», δηλαδή,
νητοποιήσεις σχεδόν σε κάθε πόλη όπου εμφανί- Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμηθεί και η της ραγδαίας πορείας προς την ενσωμάτωσή
στηκαν οι φασίστες. Άπλωσε αυτές τις μάχες μέσα αστική τακτική της ενσωμάτωσης. του. Αποδέχεται πλήρως την ΕΕ και το ευρώ και
στα σχολεία και τις σχολές, τις έβαλε μέσα στους επενδύει όχι στο λαϊκό κίνημα αλλά στους ενδο-
χώρους δουλειάς: στα νοσοκομεία ενάντια στην ϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ελπίζοντας στη
“αιμοδοσία μόνο για Έλληνες”, στους δήμους με
τα σωματεία τους να αρνούνται να στείλουν λίστες
34 Σε αυτή την ιστορική περίοδο, ειδικά στην
Ελλάδα, το ερώτημα που μπαίνει μπρο-
στά στο κίνημα και την αριστερά είναι είτε θα
«φιλολαϊκότερη» στάση των ΗΠΑ και των οικονο-
μικών δολοφόνων του ∆ΝΤ. Αυτό φάνηκε και με το
με τα παιδιά των μεταναστών κατά παραγγελία της οξυνθεί η κοινωνική και πολιτική σύγκρουση μέσα ταξίδι Τσίπρα στην Αμερική ή με τις φιλοφρονήσεις
Χ.Α., σε χώρους του ιδιωτικού τομέα ενάντια στα από ένα «σημαντικό ανέβασμα της δραστηριότητας με τον Σόιμπλε. Αρνείται να προβάλλει στόχους
“γραφεία ευρέσεως εργασίας” των φασιστών. Βο- των μαζών», με δυνατότητα εξεγερτικών γεγονό- όπως η έξοδος από το ΝΑΤΟ. Έχει εγκαταλείψει τη
ήθησε ν’ αλλάξει η αντιμετώπιση της Αριστεράς με των και εισόδου σε επαναστατική κατάσταση είτε θέση της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων
όλα τα κομμάτια της να θεωρούν την Χ.Α. απειλή θα υπάρξει συντριβή του κινήματος και στρατηγικά και ακροβατεί με την καταγγελία των μνημονίων.
που χρειάζεται αντιμετώπιση. Η επιτυχία της κινη- βήματα στην ανασυγκρότηση του καπιταλισμού. Αποδέχεται τη λογική της ανταγωνιστικότητας, της
τοποίησης «Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική» στις 19 Εκτιμούμε ότι στη χώρα μας, η γενικότερη δυναμι- προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, της «δημο-
Γενάρη, ήταν καρπός όλων αυτών των βημάτων, κή της κρίσης και των συσχετισμών, οι μέχρι τώρα σιονομικής προσαρμογής» και της «ρεαλιστικής»
ένας σημαντικός σταθμός που δείχνει το εύρος των αγώνες και η ιστορική παράδοση, ενισχύουν ακό- πολιτικής μισθών. Αντί για την εργατική τάξη και
δυνάμεων που μπορούν να συσπειρωθούν και τις μη περισσότερο τη διεθνή τάση για εξεγέρσεις και το λαό απευθύνεται στους «φαντασιακούς» νοι-
νέες δυνατότητες που υπάρχουν. Το μαζικό πολύ- επαναστατικά γεγονότα που θα αναζητούν τη γε- κοκυραίους και τη «μεσαία τάξη». Συνηγορεί στη
μορφο κίνημα που δημιουργήθηκε μπήκε εμπό- νίκευσή τους σε μια πρωτότυπη επαναστατική λογική του «νόμου» που πρέπει να εφαρμόζεται
διο στην προσπάθεια των φασιστών να ελέγξουν πορεία χωρίς κανείς, φυσικά, να γνωρίζει εκ των απέναντι σε όλα τα «άκρα». Προκρίνει τη συμπό-
«το δρόμο»να εξαπλώσουν το παράδειγμα του Αγ. προτέρων εάν θα υλοποιηθεί πλήρως, την έντα- ρευση με κομμάτια της συνδικαλιστικής γραφειο-
Παντελεήμονα και σε άλλες περιοχές. Βοήθησε να ση, τις μορφές και την έκβασή της. κρατίας, αντί για τα συντονισμό των αγωνιστικών
φανεί ότι η άνοδος της ΧΑ δεν είναι νομοτελειακή Η αστική τάξη και το διεθνές κεφάλαιο έχουν δυνάμεων. Μιλά για διακυβέρνηση «κοινωνικής
εξαιτίας της κρίσης. Έδειξε τις δυνατότητες για να αντιληφθεί αυτή την τάση και για αυτό προετοιμά- σωτηρίας» και όχι για διαδικασία ρήξης με βάση
απομονωθεί ο σκληρός ναζιστικός πυρήνας από ζουν τα αντίστοιχα «αντεπαναστατικά γεγονότα», τον οργανωμένο λαό.
ένα μεγάλο κομμάτι που έδωσε ψήφο αγανάκτη- λαμβάνουν μέτρα για έναν ακήρυχτο κοινωνικό και Με βάση όλα αυτά δεν πρέπει πλέον να
σης και το οποίο η ΧΑ δεν έχει καταφέρει να με- πολιτικό εμφύλιο. Η θεωρητική, πολιτική και πρα- υπάρχουν αυταπάτες ότι μια ενδεχόμενη «κυ-
τατρέψει σε οργανωμένη δύναμη. Παρόλα αυτά, κτική προετοιμασία του εργατικού λαϊκού κι- βέρνηση σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ» μπορεί
δεν χωράει η παραμικρή υποτίμηση της φα- νήματος και της Αριστεράς, ώστε να αξιοποιή- να ακολουθήσει μια ποιοτικά διαφορετική αντι-
σιστικής απειλής. Οι συνεχείς προσπάθειες της σουν τα γεγονότα που έρχονται για την ήττα μνημονιακή φιλολαϊκή πολιτική ρήξεων και ανα-
άρχουσας τάξης να αποπροσανατολίσουν από τα της επίθεσης, για ρήγματα και κατακτήσεις σε τροπής. Αντίθετα, σήμερα, αυτή η γραμμή οδηγεί
χτυπήματα της κρίσης, η ρατσιστική ατζέντα της αντικαπιταλιστική και επαναστατική κατεύθυνση, το μαζικό κίνημα σε αναμονή και σε αδυναμία να
10 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

αντιμετωπίσει την πολύμορφη βάρβαρη επίθεση και η Αριστερά δεν είναι σε θέση να επιβά- σημάδια μιας νέας δραστηριοποίησης, κυρίως
του κεφαλαίου, της τρόικας και των μνημονιακών λουν με τους αγώνες τους την ανατροπή της μέσα από την υπεράσπιση των κατειλημμένων
κυβερνήσεων και τη βίαιη αντίδρασή τους. Η πο- κυβέρνησης και της πολιτικής της. Χρειάζεται χώρων από την κυβερνητική-κρατική επίθεση.
λιτική του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στην ενσωμάτωση αναμονή για μια “πολιτική λύση” μέσα από μια Από την μια εκφράζει σύγχρονες τάσεις ριζοσπα-
και την ήττα. “κυβέρνηση της Αριστεράς”, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, χρει- στικοποίησης, από την άλλη όμως τις καθηλώνει
Όλα αυτά καθόλου δεν σημαίνουν ότι η άζεται αναμονή για “να αλλάξουν οι αρνητικοί συ- σε λογικές που είτε αρνούνται την πολιτική προ-
πλατιά κοινωνική και εκλογική βάση του έχει σχετισμοί”, λέει το ΚΚΕ. γραμματική αντιπαράθεση με τον καπιταλισμό και
ενσωματωθεί όπως η κυρίαρχη ηγεσία του. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συνεχίσει την ενωτική περιορίζονται σε «επιμέρους δράσεις», είτε πα-
Το αντίθετο, μαχόμενα τμήματά της που δεν συμ- τακτική απέναντι στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και λεύουν για την δημιουργία «νησίδων» μέσα στον
βιβάζονται, μπορούν να συμβάλουν σε ένα ισχυρό του ΚΚΕ καθώς και την ανοιχτή και συντρο- καπιταλισμό, αξιοποιούν τις «ρωγμές του», χωρίς
αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής. Η με- φική συζήτηση και αντιπαράθεση, με κύριο συνολική επαναστατική αμφισβήτηση και πάλη
τατροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, σε ενιαίο κόμμα δυ- κριτήριο την συνολική άνοδο του κινήματος για την κατάργηση-συντριβή του κράτους και της
σκολεύει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά τους και την ενότητα των ταξικών δυνάμεων ειδι- αστικής εξουσίας και αντικατάστασή της από την
να επιδράσουν από τα μέσα. Το ίδιο ισχύει και για κά μέσα το εργατικό κίνημα. εξουσία των εργαζόμενων.
τις αριστερές φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που ολοένα Εκτός από την έλλειψη επαναστατικής
και περισσότερο σπρώχνονται είτε σε θέση μειο-
ψηφίας είτε στην πολιτική αυτολογοκρισία. Όπως
και στο παρελθόν, πολύ περισσότερο σήμερα, ο
38 Ηκαιανατρεπτική, αντιιμπεριαλιστική
αντι-ΕΕ Αριστερά
αντίληψης το αναρχικό ρεύμα αναπτύσσει
έναν έντονο σεχταρισμό απέναντι στο υπό-
λοιπο κίνημα, αλλά και την «υποταγμένη»
ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει από μέσα. Στο έδαφος της κρίσης της ρεφορμιστικής εργατική τάξη, ενώ σημαντικά τμήματά του
αριστεράς και παράλληλα με τα ρεύματα που έλκονται από την φετιχοποίηση της βίας (λο-

37 Από την άλλη, το ΚΚΕ παρά το φραστικό
αντικαπιταλισμό σήμερα διαλέγει μια
συνειδητά ηττοπαθή γραμμή, δεν εκφράζει
έχουν αναφορά σε αυτήν αναπτύσσονται πο-
λυποίκιλα ρεύματα που προσανατολίζονται
σε λογική ρήξης με την κυρίαρχη πολιτική,
γική που τα οδήγησε σε υποτίμηση του κινήματος
των πλατειών στην λογική ότι είναι «ειρηνικά»)
και την αδιέξοδη λογική της ατομικής βίας, πράγ-
μια λογική ανατροπής. Περιορίζεται όπως και ο τα μνημόνια, το ευρώ ή και την ΕΕ, τον ιμπε- μα που τα καθιστά ευάλωτα στις προβοκάτσιες του
ΣΥΡΙΖΑ σε συμβολικές διαμαρτυρίες χωρίς να επιδι- ριαλισμό και υιοθετούν πλευρές του αντικα- κράτους.
ώκει την κλιμάκωση των αγώνων. ∆ιαγράφει κάθε πιταλιστικού μεταβατικού προγράμματος. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπεράσπισε σθεναρά το δικαίω-
έννοια μεταβατικού αντικαπιταλιστικού προγράμμα- Τα ρεύματα αυτά έχουν διαφορετικές προελεύ- μα του χώρου αυτού να έχει τους χώρους του και
τος. Αρνείται να συμβάλλει στο σήμερα στην πολιτι- σεις. να αναπτύσσει την δραστηριότητά του, αν και με
κοποίηση του κινήματος, ώστε να γίνουν αντικείμε- Προέρχονται τόσο από το ευρύτερο ρεύμα κριτική στον κλειστό του χαρακτήρα. Έχει σχέσης
να πάλης των ίδιων των εργαζόμενων οι κομβικοί του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και πρόκειται για εκείνες συνεργασίας στην δράση με τμήματα του αναρχο-
πολιτικοί στόχοι της διαγραφής του χρέους, της τις δυνάμεις και τους αγωνιστές που διαφω- συνδικαλιστικού χώρου, που έχουν ταξική τοπο-
εξόδου από το ευρώ και την ΕΕ, της εθνικοποίησης νούν με την πορεία δεξιάς προσαρμογής του θέτηση με κριτική στάση απέναντι στον περιορι-
των μεγάλων επιχειρήσεων κλπ, παραπέμποντας ΣΥΡΙΖΑ, θέτουν το ζήτημα του ευρώ η (και) της σμένο πολιτικό ορίζοντας που επιφυλάσσουν στο
τα πάντα στη λαϊκή εξουσία. Μιλάει για επαναστα- ΕΕ, αναζητούν μια πολιτική ρήξης με την τρόικα, εργατικό κίνημα. Έχει σχέση απόλυτου διαχωρι-
τικές ανατροπές, αλλά αναπαράγει το χάσμα τακτι- τα μνημόνια, τον κυβερνητισμό του ΣΥΡΙΖΑ. σμού από τα τμήματα του μηδενισμού, της φετι-
κής-στρατηγικής και δεν έχει επαναστατική στρατη- Εμφανίζονται χώροι και ρεύματα, όπως το χοποίησης της βίας και της ατομικής τρομοκρατίας.
γική για το σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα ΜΑΑ, που αναζητούν αριστερή προγραμματι-
βρέθηκε απέναντι σε μεγάλα μαζικά κινήματα κή διέξοδο σε ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ και
(π.χ πλατείες) ή άλλες λαϊκές πρωτοβουλίες σε αριστερή τομή με τον κυβερνητισμό του ΣΥΡΙ- H.
(π.χ. «χωρίς μεσάζοντες») αρνούμενο να συμ- ΖΑ. Κόσμος που στράφηκε προς διάφορα μορφώ- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ
βάλλει στην ανάπτυξη και πολιτικοποίησή τους στο μετα του “αντιμνημονιακού κινήματος” και τώρα ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
όνομα των υπαρκτών και αναπόφευκτων αντιφάσε- προσεγγίζει ξανά μια αριστερή, αντικαπιταλιστική
ων που έχει κάθε πραγματικό κίνημα. Επιμένει σε και αντιιμπερίαλιστική κατεύθυνση.
μια λογική απόστασης ακόμα και διασπαστική τακτι-
κή μέσα στα κινήματα, ειδικά αυτά που δεν ελέγχει
Ρεύματα αγωνιστών από τον χώρο του
ΚΚΕ αναζητούν μια σύγχρονη επαναστατική
40 Είμαστε μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη
καμπή της κοινωνικής και οικονομι-
κής κατάστασης και της ταξικής πάλης στην
και ακόμα περισσότερο όταν παίζει σημαντικό ρόλο στρατηγική. Τα ρεύματα αυτά αναφέρονται στην ελληνική κοινωνία.
σε αυτά η αντικαπιταλιστική αριστερά και η ΑΝΤΑΡ- ανάγκη πολιτικού μεταβατικού προγράμματος σε Αντίθετα με τα ψεύτικα χαμόγελα των Σαμα-
ΣΥΑ, αρνούμενο πεισματικά κάθε συνεργασία των ρήξη με τις κυρίαρχες επιλογές του συστήματος. ρά-Στουρνάρα περί «σταθεροποίησης», οι εξελί-
ταξικών δυνάμεων, τακτική που ορισμένες φορές Ιεραρχούν τα ζητήματα του αντιιμπεριαλιστικού, ξεις οδηγούν αντικειμενικά σε μια μεγάλη αναμέ-
έχει καταστροφικές συνέπειες για το ίδιο το κίνημα αντι-ΕΕ αγώνα. Αξιολογούν το ζήτημα της ενότη- τρηση. Η τρόικα, η κυβέρνηση και οι δυνάμεις του
(βλ πχ παλιότερα στάση απέναντι στους αγώνες της τας της εργατικής τάξης. Και της δημοκρατίας τόσο κεφαλαίου επιχειρούν να συντρίψουν το εργατικό
νεολαίας, των ΟΤΑ κλπ). Το περιεχόμενο και ο πολι- στο μέσα κίνημα όσο και σαν συστατικό στοιχείο και λαϊκό κίνημα, να φορτώσουν την κρίση στους
τικός χαρακτήρας του «μετώπου» που προτείνει (η της κουλτούρας της αριστεράς. Ανοίγει δρόμος εργαζόμενους στο όνομα μιας νέας αντιδραστικής
«λαϊκή συμμαχία») είναι εξαιρετικά υποβαθμισμέ- για γόνιμο διάλογο με τα ρεύματα αυτά στην και βαθιά αντιλαϊκής «ανάπτυξης» του ελληνικού
νο, με αναφορά κυρίως στην οικονομική πάλη και κατεύθυνση μιας άλλης Αριστεράς. καπιταλισμού.
απόλυτα γραφειοκρατικό, καθώς ταυτίζεται με τις Τέλος, υπάρχουν οργανώσεις και ρεύματα Απάντηση σε αυτήν την βαρβαρότητα αποτε-
κομματικές και ελεγχόμενες οργανώσεις των ΠΑΜΕ, της Επαναστατικής Αριστεράς που κινούνται λεί η μόνο η αντικαπιταλιστική ανατροπή της
ΜΑΣ, ΠΑΣΥ κλπ. Η σοσιαλιστική πρακτική που σε μια τέτοια κατεύθυνση. θα μπορούσαν να πολιτικής αυτής και των κυβερνήσεων που
προτείνει δεν κάνει αυτοκριτική για την αντι- συμβάλουν σε μια τέτοια συσπείρωση, αρκεί την εφαρμόζουν, το άνοιγμα του δρόμου για
δραστική μετάλλαξη του «υπαρκτού σοσιαλι- να επιλέξουν το δρόμο της ενότητας και όχι μια ευρύτερη αναμέτρηση με προοπτική την
σμού» και διαγράφει κάθε αναφορά στη λαϊκή μοναχικούς δρόμους εξουσία των εργαζόμενων.
πρωτοβουλία και την εργατική δημοκρατία, Το δίλημμα λοιπόν που μπαίνει μπροστά
την ίδια ώρα που επιβάλλει αυταρχικό εσω- Ο αναρχικός και αντιεξουσιαστικός
κομματικό καθεστώς.
Έστω και από διαφορετική αφετηρία και
39 χώρος
στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα
είναι:
• Είτε θα ακολουθήσουμε τον δρόμο των μνημο-
οι δύο ηγεσίες της ρεφορμιστικής αριστεράς Το αναρχικό και αντιεξουσιαστικό ρεύμα ανα- νίων, της κοινωνικής καταστροφής, της υποτα-
καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: Το κίνημα ζωογονήθηκε το τελευταίο διάστημα δείχνοντας γής στο κεφάλαιο, τους δανειστές και την ΕΕ.
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 11

• Είτε θα ακολουθήσουμε ένα δρόμο ρήξης και τυγχάνεται με την παραμονή της επικίνδυνης αυ- να υπάρξουν κατακτήσεις, και δεν είναι ένα πρό-
ανατροπής, έξω από τα πλαίσιά τους, κατάρ- τής κυβέρνησης στην εξουσία και το προχώρημα γραμμα που θα υλοποιήσει είτε μια “κυβέρνηση
γησης των μνημονίων και των δανειακών συμ- της επίθεσης. της αριστεράς” εντός της αστικής νομιμότητας ή η
βάσεων, εξόδου από την ΕΕ, σύγκρουσης την εξίσου μακρινή και απροσδιόριστη “λαϊκή εξου-
εξουσία του κεφαλαίου, ένα δρόμο οδηγεί στην σία”.
εξουσία των εργαζόμενων, σε μια σύγχρονη Ζ. ‣ Η άμεση και μονομερής καταγγελία των
σοσιαλιστική προοπτική. ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ μνημονίων και η εκδίωξη της τρόικα είναι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ προϋπόθεση για οποιαδήποτε αλλαγή σε όφε-
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
41 Έτσι ο πολιτικός στόχος για την πε-
ρίοδο είναι η ανάπτυξη ενός κινήματος
ανατροπής της επίθεσης και της συνολικής
λος των εργαζόμενων.
‣ Η διαγραφή του χρέους με άμεση στάση πλη-
ρωμών στους πιστωτές, η απόσπαση τμήματος
αντιδραστικής αναδιάρθρωσης που προωθούν
οι δυνάμεις του κεφαλαίου και η τρόικα, για να φύ-
42 Καθοριστικό στοιχείο μιας τέτοιας
πορείας αποτελεί η επιμονή και η
ανάδειξη ακόμη περισσότερο του αναγκαίου
από τα κέρδη με αυξήσεις στους μισθούς και
με ριζικά αυξημένη φορολογία στο κεφάλαιο, η
γει ο τρικομματικός εφιάλτης ΠΑΣΟΚ-Ν∆-∆ΗΜΑΡ. σήμερα μεταβατικού αντικαπιταλιστικού προ- δέσμευση κεφαλαίων από τις πολυεθνικές και
Να μην εφαρμοστούν τα μέτρα, για την εκδίωξη γράμματος. Ένα πρόγραμμα για την επιβίωση και τους μεγιστάνες του πλούτου από ένα εθνικο-
της τρόικας, την απελευθέρωση από το καθεστώς την ουσιαστική βελτίωση των όρων οικονομικής ποιημένο και εργατικά ελεγχόμενο τραπεζικό
της εποπτείας-κηδεμονίας και της θηλιάς χρέους και κοινωνικής ζωής των εργαζομένων και του σύστημα είναι η μόνη απάντηση για το πού
και ΕΕ, με την δύναμη του παλλαϊκού – πανεργατι- λαού άρρηκτα δεμένο με την πάλη για διαγραφή θα βρεθούν τα λεφτά για τις εργατικές δι-
κού ξεσηκωμού και της εξέγερσης. του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, εκδικήσεις.
Η πτώση της κυβέρνησης δεν θα γίνει απλά τον εργατικό έλεγχο και τις εθνικοποιήσεις, τη ‣ Η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ είναι
λόγω των εσωτερικών της αντιφάσεων, των σκαν- μονομερή καταγγελία όλων των μνημονίων, των αναγκαίος όρος για ν’ απαλλαγούμε από τη
δάλων και της διαμάχης των «κέντρων» ή αν γίνει «μεσοπρόθεσμων» και των δανειακών συμβάσε- θηλιά του χρέους και των δανειακών συμβάσε-
με τέτοιο τρόπο θα είναι σε αντιδραστική κατεύ- ων. Ένα πρόγραμμα που υπερασπίζεται τις θέσεις ων. Η εθνικοποίηση των τραπεζών και των
θυνση σταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος εργασίας και τις συλλογικές παραγωγικές δυνα- μεγάλων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ-
και όχι ανοίγματος του δρόμου για την λαϊκή αντε- τότητες της κοινωνίας ενάντια στους νόμους της νων και αυτών που κλείνουν και απολύουν, με
πίθεση. Μόνο ένα ισχυρό, πολιτικοποιημένο αγοράς και την πολιτική της ΕΕ. εργατικό – λαϊκό έλεγχο και χωρίς αποζημίωση
εργατικό-λαϊκό κίνημα με κατεύθυνση και στό- Το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στα άμε- για τους εργοδότες, είναι αίτημα που δυναμώ-
χους ρήξης με την αστική τάξη και την κυρίαρχη σα και ζωτικά συμφέροντα των μαζών Συν- νει την πάλη των εργαζόμενων, και αδυνατίζει
πολιτική, μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση και δέει άρρηκτα την πάλη για την ζωή της εργα- την μεγάλη καπιταλιστική ιδιοκτησία.
τα βάρβαρα μνημονιακά μέτρα, να «ξηλώσει» το τικής τάξης και του λαού με την επαναστατι- ‣ Ο εργατικός έλεγχος δεν προβάλει σαν
μνημονιακό «κεκτημένο» της αστικής τάξης, να κή προοπτική ανοίγοντας τον δρόμο για το σοσι- αίτημα στο τέλος του δρόμου της σύγκρου-
επαναφέρει και να διευρύνει τα εργατικά λα- αλιστικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. σης με το κεφάλαιο και τους μηχανισμούς του,
ϊκά δικαιώματα. Πείθει ότι μπορούμε στηριγμένοι στις δυνάμεις και αντίθετα είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει
Η ανατροπή της επίθεσης και της κυβέρνησης την πάλη του λαού να ζήσουμε, να παράγουμε και το κίνημα να επιβάλει τις δικές του λύσεις, ν’
με την δύναμη του λαϊκού ξεσηκωμού θα βαθύνει να επιβιώσουμε, να έχουμε καύσιμα και υποδο- αντισταθεί στις αφόρητες πιέσεις που θα δε-
την κρίση του πολιτικού συστήματος. Θα είναι μές, υγεία, παιδεία και ασφάλιση, δικαιοσύνη και χτεί από την κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα και
ένας ισχυρός κρίκος στην όξυνση των αντιφάσεων ποιότητα ζωής, χωρίς ευρώ και ΕΕ, χωρίς χρέος, διεθνώς και ν’ ανοίξει την νικηφόρα προοπτική
του συστήματος στην Ελλάδα και διεθνώς. Θα ενι- έξω και πέρα από τη λογική της αγοράς. Με στοι- της αντικαπιταλιστικής ανατροπής.
σχυθεί η λαϊκή αυτοπεποίθηση. χεία πραγματικής δημοκρατίας απέναντι στην αυ- ‣ Η υπεράσπιση των συλλογικών παραγωγι-
Μέσα από την αντίσταση και την αντικαπι- ταρχική και αντιδραστική μετάλλαξη του πολιτικού κών δυνατοτήτων της κοινωνίας ενάντια στις
ταλιστική ανατροπή της αντιδραστικής ανα- συστήματος. αγορές και την ΕΕ σημαίνει πάλη να μείνουν
διάρθρωσης του κεφαλαίου, της ΕΕ και της Το πρόγραμμα αυτό είναι αντικαπιταλιστικό ανοιχτά τα ναυπηγεία και τα χαλυβουργεία με
κυβέρνησης που την υλοποιεί, την δημιουρ- καθώς έρχεται σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του εργατικό έλεγχο, να καλλιεργηθεί η γη από την
γία ρηγμάτων στην επίθεση, την όξυνση της κεφαλαίου και τους νόμους του συστήματος, λο- μικρή και μεσαία αγροτιά και τους συνεταιρι-
πολιτικής κρίσης και τον κλονισμό της αστικής γική που επιβάλλεται από τον χαρακτήρα της σμούς της.
κυριαρχίας, την ριζική τροποποίηση του συσχε- κρίσης.. Είναι αντιιμπεριαλιστικό γιατί βάζει ‣ Η ριζική αναδιανομή του πλούτου με την
τισμού δυνάμεων μπορεί να ανοίξει μια περίο- απέναντί του τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και ορ- άμεση βελτίωση της θέσης της εργατικής τάξης
δος επαναστατικών γεγονότων (που πάντα γανισμούς αναδεικνύοντας τον ταξικό τους ρόλο και των λαϊκών στρωμάτων, με άμεσο κρίκο
θα συνοδεύονται από την αντεπαναστατική και την συμμαχία τους με την ελληνική ολιγαρχία. την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων
επίθεση της αστικής τάξης) και καταστάσεων Είναι δημοκρατικό γιατί ενσωματώνει τα σύγχρο- που αφορούν εισόδημα, συντάξεις, συλλογι-
δυαδικής εξουσίας, μπορεί να τεθεί με πραγ- να δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζόμενων και κές συμβάσεις εργασίας και την επιστροφή στο
ματικούς όρους το ζήτημα της επαναστατικής την αντιφασιστική πάλη. επίπεδο του 2009, με προοπτική την παραπέ-
ανατροπής και της εξουσίας. Έχει σαν στόχο να ενώσει την κατακερματι- ρα βελτίωση ώστε να μπορούμε να ζήσουμε με
Αυτή η πορεία μπορεί να επιβληθεί μόνο σμένη εργατική τάξη στον πολιτικό αγώνα και αξιοπρέπεια.
από την εκρηκτική άνοδο του κινήματος και τον να οικοδομήσει την συμμαχία της με τα υπό- ‣ Τα μέτρα για την ανάπτυξη της δημοκρατίας
λαϊκό ξεσηκωμό, από την δράση ενός πολιτικοποι- λοιπα λαϊκά, εκμεταλλευόμενα στρώματα, για τους εργαζόμενους και τον λαό. Την
ημένου εργατικού και λαϊκού κινήματος, την οικο- που καταστρέφονται από την επίθεση του μεγά- πλήρη αποκατάσταση και διεύρυνση των συν-
δόμηση οργάνων αγώνα και «αντιεξουσίας» λου κεφαλαίου και των πολυεθνικών, με εργατι- δικαλιστικών και ευρύτερα των λαϊκών ελευ-
των εργαζόμενων. κή ηγεμονία. ∆εν έχει στόχο να «συμμαχήσει» με θεριών, την εκδίωξη της τρόικα και όλων των
Η αντιμετώπιση της κυβέρνησης με όρους μη μονοπολιακά στρώματα της αστικής τάξης. παραμηχανισμών που έχουν οικοδομηθεί, την
«ώριμου φρούτου» και «κοινοβουλευτικής άρνηση μεταφοράς πολιτικών εξουσιών στην
αναμονής» είναι καταστροφική. Επιπλέον σε γραφειοκρατία των τραπεζιτών και των Βρυ-
αντίθεση με την ανοιχτή ή καλυμμένη φιλολογία
του ΚΚΕ η ανατροπή της αντιδραστικής πολιτικής
43 Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρό-
γραμμα αφορά πάνω από όλα το σή-
μερα. Είναι ένα σύνολο αιτημάτων και πολιτικών
ξελλών στα πλαίσια της πάλης για την αποδέ-
σμευση από αυτούς, η αποκατάσταση της λαϊκής
και της κυβέρνησης δεν ευνοεί τα σχέδια ομαλών στόχων που παλεύουμε να επιβληθεί από σήμερα, κυριαρχίας και του δικαιώματος του λαού να
και ελεγχόμενων κοινοβουλευτικών εξελίξεων παρά το γεγονός ότι σε συνθήκες καπιταλιστικής αποφασίζει για τις τύχες του, η δημιουργία ορ-
από την πλευρά του συστήματος, πράγμα που επι- κυριαρχίας μόνο εν μέρει και όχι σταθερά μπορεί γάνων της εργατικής και λαϊκής αντιεξουσίας.
12 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

‣ Η υπεράσπιση της φύσης και του περιβάλ- ΕΕ, αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά, με πιο όξυνση των κοινωνικών και πολιτικών αντιθέσε-
λοντος, της πόλης και της πολιτιστικής στέρεες πολιτικές απαντήσεις στα διλήμματα που ων και την κρίση του πολιτικού συστήματος, που
κληρονομιάς ενάντια στην εκμεταλλευτική θέτει η αστική τάξη. κάνουν εμφανές το ενδεχόμενο για κατάρρευση
μανία του κεφαλαίου, την παράδοση τους Σήμερα μέσα στους εργαζόμενους και τον μα- κυβερνήσεων υπό το βάρος του λαϊκού παράγο-
στους «επενδυτές», την εγκατάλειψη και την χόμενο κόσμο, μέσα στην αριστερά και ευρύτερα ντα, είναι πιθανό να δημιουργηθούν κυβερνήσεις
αποσάθρωση ολόκληρων περιοχών (που προ- το πλατύ αυτό αριστερόστροφο αντιμνημονιακό ταξικής συνεργασίας, πιθανώς και με συμμετοχή
ωθείται και μέσω της συγκρότησης του τοπικού ρεύμα διεξάγεται διαπάλη για την κατεύθυν- κομματιών της Αριστεράς. Η θέση μας είναι ότι
κράτους και του Καλλικράτη). σή του. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιδιώκει να συνδεθεί με μια σύγχρονη επαναστατική στρατηγική δεν περ-
Συνολικά το μεταβατικό αντικαπιταλιστικό την «φυσική πρωτοπορία» των αγώνων, και συ- νάει μέσα από τη συμμετοχή στη διαχείριση της
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ένα πρό- νολικά να δυναμώσει το πρωτοπόρο εκείνο κομ- κυβερνητικής εξουσίας εντός της καπιταλιστικής
γραμμα πάλης που προτείνουμε στο μαζικό μάτι που έχει συνείδηση του αναγκαίου προγράμ- κυριαρχίας, αλλά από τη συγκρότηση αυτοτελών
εργατικό λαϊκό κίνημα το οποίο έρχεται σε ματος, της σύνδεσης του με την εργατική εξουσία, οργάνων πάλης για την εργατική εξουσία, αντα-
σύγκρουση με την αστική πολιτική ηγεμονία και των μέσων για την υλοποίησή τους, την αναγκαία γωνιστικών και εξωτερικών προς το αστικό κρά-
κυριαρχία και επιδιώκει άμεσα την υλική αλλαγή οργάνωση, που απορρίπτει τις ρεφορμιστικές αυ- τος. ∆ιαφορετικά ο κίνδυνος της ενσωμάτωσης ή
του συσχετισμού δύναμης αποτελώντας οδηγό για ταπάτες και εμπνέεται από τις αντικαπιταλιστικές και της ήττας θα παραμένει ανοιχτός».
τη δράση και την επιβολή κατακτήσεων προς όφε- και επαναστατικές αντιλήψεις.
λος των εργαζομένων. Η πάλη για την εφαρμογή Πράγματι η πάλη για την αντικαπιταλιστική ανα-
τροπή επιδιώκουμε να οδηγήσει στην αναμέ-
αυτού του προγράμματος θα δείξει ότι η οριστι-
κή απαλλαγή από την εκμετάλλευση και την κατα-
πίεση δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο μέσα από
46 Μέσα στην διαδικασία του ταξικού αγώνα
και του λαϊκού ξεσηκωμού ο λαός θα ορ-
γανώνεται οικοδομώντας τα δικά του όργανα του
τρηση με το ερώτημα της εξουσίας, της επα-
ναστατικής ανατροπής του καπιταλισμού, της
την επαναστατική διαδικασία και την εξουσία των κινήματος. Όλες οι μορφές οργάνωσης και συντριβής του κράτους, του ανοίγματος του
ίδιων των εργαζομένων. Αυτό ορίζει με σαφήνεια πολιτικοποίησης του αγωνιζόμενου λαού: ερ- δρόμου για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό της
ότι είναι πρόγραμμα «μεταβατικό» προς την γατική δημοκρατία στα συνδικάτα, γενίκευση των εποχής μας. Μια σύγχρονη επαναστατική στρατη-
επανάσταση το σοσιαλισμό και τελικά τον κομ- μορφών συντονισμού σε ρήξη με τη συνδικαλιστι- γική πρέπει να αναμετρηθεί τελικά με το ερώτημα
μουνισμό. Πρόγραμμα συγκέντρωσης δυνάμε- κή γραφειοκρατία, λαϊκές συνελεύσεις στις γειτο- της πολιτικής και κυβερνητικής εξουσίας. Απένα-
ων, γεφύρωσης του σήμερα με το αύριο του νιές, που στην ανάπτυξή τους θα αποτελέσουν τα ντι στην άποψη που κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος
κινήματος. εν δυνάμει όργανα «δυαδικής εξουσίας». Κομμάτι της Αριστεράς ότι η λύση είναι η κατάληψη της
αυτής της προσπάθειας και η γενίκευση των κινη- κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την Αριστερά
και η διαμόρφωση μιας κυβέρνησης «σωτηρίας»
44 Ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτεί κλιμάκω-
ση των αγώνων και στράτευση στον
αναγκαίο «παρατεταμένο λαϊκό πόλεμο», με
ματικών πρακτικών αλληλεγγύης, ως απόδειξη ότι
το αγωνιζόμενο λαϊκό κίνημα μπορεί μόνο του να
οικοδομεί τους δικούς του αντιθεσμούς, τις δικές
που θα επιδιώξει να προτείνει μια εναλλακτική
αντιμνημονιακή κυβερνητική διαχείριση, απαντά-
απεργίες, με διαδηλώσεις, με καταλήψεις, με πο- του μορφές κοινωνικές οργάνωσης. Παράλληλα, με ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει η δυναμική του
λύμορφες διαμαρτυρίες να είναι διαρκής η αντί- επέκταση μορφών λαϊκής αυτοάμυνας, ξεκινώ- κινήματος να εγκλωβιστεί στα όρια μιας προοδευ-
σταση, διαρκής η φθορά του αντιπάλου, διαρκής ντας από την πάλη σήμερα ενάντια στην φασιστική τικότερης διαχείρισης του υπάρχοντος. Για το μα-
η προσπάθεια για μεγάλα αγωνιστικά γεγονότα. απειλή και την κλιμάκωση της καταστολής. χόμενο κίνημα και την αντικαπιταλιστική αριστερά
Ολομέτωπη πάλη για την ανατροπή της κυβέρνη- οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Πρώτον,
σης Σαμαρά και κάθε μνημονιακής κυβέρνησης. η αναμέτρηση με την εξουσία απαιτεί πρόγραμμα
Σε κάθε περίπτωση η αναγκαία σήμερα ανατροπή Θ. μεταβατικό αντικαπιταλιστικό που να παίρνει θέση
δεν μπορεί να είναι προϊόν μιας πολιτικής «ώρι- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ πάνω στα βασικά ερωτήματα, άρα να μιλάει για
μου φρούτου», υποταγής στην αστική νομιμότητα ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, για τη διαγρα-
φή του χρέους, για τις εθνικοποιήσεις, σε ρήξη
(υποταγή στο «συνταγματικό τόξο»), κοινοβου- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
λευτικών διαδικασιών. Αντίθετα το εργατικό με τη «νομιμότητα» και το «ευρωπαϊκό κεκτημέ-
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ νο». ∆εύτερον, διεκδίκηση της εξουσίας σημαίνει
και λαϊκό κίνημα πρέπει να ετοιμάζεται για
μία άνευ προηγουμένου σύγκρουση με τις πραγματική σύγκρουση με τους κατασταλτι-
δυνάμεις, του κεφαλαίου, του κράτους και
τους μηχανισμούς τους.
47 Στην περίοδο των εκλογών τέθηκε μπρο-
στά σε πλατιά τμήματα των εργαζόμενων
το ερώτημα μιας συνολικής πολιτικής λύσης.
κούς μηχανισμούς και την εξουσία του κεφα-
λαίου, και συνδυασμός εξωκοινοβουλευτικών και
κοινοβουλευτικών μορφών πάλης. Τρίτον, χω-
Ερώτημα που απαντήθηκε κυρίως από την σκο-
ρίς ρωμαλέο λαϊκό κίνημα, χωρίς αντιθεσμούς
45 Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί από
ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και
ανατροπής με καρδιά το ταξικά ανασυγκρο-
πιά της «αριστερής κυβέρνησης» που προέβαλλε
ο ΣΥΡΙΖΑ.
λαϊκής εξουσίας, χωρίς μορφές λαϊκής αλληλεγ-
γύης, αυτοοργάνωσης και αυτοάμυνας, χωρίς όλες
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε τοποθετηθεί ήδη από την
τημένο εργατικό κίνημα και ένα μαζικό μέ- τις μορφές που ο ίδιος ο οργανωμένος λαός κάνει
πολιτική απόφαση της πρώτης Συνδιάσκεψη
τωπο της αντικαπιταλιστικής ανατρεπτικής πράξη το μεταβατικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να
της για το ζήτημα αυτό ως εξής:
Αριστεράς. υπάρχει εξουσία των εργαζομένων.. Γι’ αυτό και
Αυτό σήμερα είναι πιο δυνατό παρά ποτέ. «..Από αυτή τη σκοπιά, πιστεύουμε ότι το κίνημα επιμένουμε ότι σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα
Πράγματι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες και εκα- και η δυναμική του δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε επαναστατικής ανατροπής και πραγματικής εργα-
τομμύρια άνθρωποι προσεγγίζουν με νέους, αντι- αυταπάτες για μια «προοδευτική εναλλακτική αρι- τικής διεξόδου περνάει από τη συγκρότηση αυτο-
φατικούς δρόμους, τις αξίες και τα ιδανικά της αρι- στερή διακυβέρνηση» ή για μια «λαϊκή εξουσία» τελών μορφών της πάλης για την εργατική εξου-
στεράς. Στην χώρα μας μέσα σε αυτό το συγκλονι- στο έδαφος της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Τέτοιες σία, ανταγωνιστικών και εξωτερικών προς
στικό τρίχρονο αγώνων δημιουργήθηκε ένα πολύ κυβερνήσεις θα είναι έκθετες στη συνεχή και αντι- το αστικό κράτος. ∆ιαφορετικά ο κίνδυνος της
πλατύ, λαϊκό, αντιμνημονιακό, αριστερόστροφο κειμενική πίεση του κράτους, των επιχειρήσεων, ενσωμάτωσης ή και της ήττας θα παραμένει ανοι-
σε σημαντικό βαθμό ρεύμα, που εκφράστηκε και των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Το ζήτημα χτός.
εκλογικά. της εξουσίας δεν μπορεί παρά να τεθεί με όρους
Αυτό το ρεύμα, για να μπορέσει να δώσει απο-
τελεσματικά τις μάχες και το επόμενο κρίσιμο διά-
ρήξης και ανατροπής της ταξικής κυριαρχίας του
κεφαλαίου, με όρους επαναστατικού περάσματος
της πραγματικής εξουσίας στους θεσμούς αυτοορ-
48 Η μορφή και οι δρόμοι προσέγγισης
και της διεκδίκησης της εξουσίας θα
εξαρτηθεί από τους όρους και τα χαρακτηρι-
στημα χρειάζεται να βαθύνει την πολιτική του
κατεύθυνση, να «μετασχηματιστεί » από ένα γάνωσης της εργατικής τάξης, με όρους συντριβής στικά της συγκυρίας και το βαθμό κλιμάκω-
αντιμνημονιακό ρεύμα σε ένα ρεύμα με αντι- του αστικού κράτους. Προφανώς και μέσα στην σης της σύγκρουσης, το επίπεδο ανάπτυξης της
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 13

ταξικής πάλης, το συσχετισμό δύναμης, την πολι-
τικοποίηση του οργανωμένου λαού, την εμπειρία,
το συλλογικό πειραματισμό και την επινοητικότητα
των λαϊκών μαζών, καθώς η ιστορία του κινήματος
έχει αναδείξει έναν πλούτο μορφών και δρόμων
προσέγγισης της πάλης για την εξουσία.
Τα άμεσα μέτρα που απαιτούνται σήμερα
για την επιβίωση του λαού απαιτούν ρήξη με
το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» και το «θεσμι-
κό κεκτημένο» του κεφαλαίου, αμφισβήτηση
των «νόμων της αγοράς», της καπιταλιστικής ιδιο-
κτησίας και του «διευθυντικού δικαιώματος» στην
παραγωγή.

Θ.Α.
Η σημερινή μας πάλη και η
σοσιαλιστική και κομμουνιστική
προοπτική

49 Οι αγώνες του σήμερα εμπνέονται και
καθοδηγούνται από την προοπτική
μιας άλλης πραγματικά ελεύθερης κοινωνί-
ας, μιας νέας σοσιαλιστικής και κομμουνι-
στικής προοπτικής. Εάν το άμεσο διακύβευμα
του αγώνα είναι η σωτηρία των εργαζομένων, η
μεγάλη πρόκληση είναι η απαλλαγή από τα δεσμά
των καπιταλιστικών σχέσεων εξουσίας και εκμε-
τάλλευσης. για πραγματική δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθε- μεγάλους αγώνες της περιόδου. Συνέβαλε σε
Μέσα στις αντιθέσεις της εποχής η προοπτι- ρία και απαλλαγή από τον εξαναγκασμό της πολλούς χώρους να οικοδομηθούν συντονισμοί
κή του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού αγοράς και την εξουσία του κεφαλαίου. Η και όργανα αγώνα (υγεία, δημόσιο, ∆ΕΚΟ, εκ-
αποκτά ξεχωριστή επικαιρότητα. Είναι το νήμα προοπτική του κομμουνισμού δεν μπορεί παρά να παίδευση, ∆Ω∆ΩΝΗ στην Ήπειρο, «συντονισμός
και το όριο των σημερινών αντιστάσεων στην έλθει μέσα από μια τεράστιας κλίμακας επαναστα- πρωτοβάθμιων σωματείων δημόσιου-ιδιωτικού
βαρβαρότητα του καπιταλισμού, στην εκμετάλλευ- τικοποίηση όλων των κοινωνικών μορφών, από τομέα» κλπ) για να μπορούν να ξεδιπλώνονται οι
ση, στην καταπίεση, στην καταστροφή του περι- τον πιο πλατύ πειραματισμό με όλες πρακτικές αυ- αγώνες έξω από τον έλεγχο και την υποταγή της
βάλλοντος, στην πολιτιστική αποβλάκωση, στην τοδιεύθυνσης, από την ίδια την εμπειρία και την συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Τα παραδείγμα-
αλλοτρίωση, στον πόλεμο. Ο κομμουνισμός δεν επινοητικότητα των χειραφετημένων εργατικών τα αυτά δείχνουν την ζωτική αναγκαιότητα του
είναι «όραμα» αλλά «το πραγματικό κίνημα που μαζών. Σε μια πορεία δύσκολη άνιση, διαρ- αγωνιστικού μετώπου αλλά και την δυνατότητα να
ανατρέπει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων». Ο κώς διακυβευόμενη, αλλά και ταυτόχρονα γίνονται συγκεκριμένα και μετρήσιμα βήματα σε
σοσιαλισμός για εμάς είναι η περίοδος της την μόνη ικανή να μας βγάλει από την προϊ- αυτήν την κατεύθυνση.
ανατροπής των καπιταλιστικών σχέσεων πα- στορία της βαρβαρότητας. Σήμερα η εξέλιξη της κατάστασης και οι προη-
ραγωγής και της επαναστατικοποίησης των γούμενες εμπειρίες καλούν σε μια αποφασιστική
κοινωνικών μορφών. Ο κομμουνισμός είναι Θ.Β. αναβάθμιση της λογικής του αγωνιστικού με-
η προοπτική της οικοδόμησης μιας κοινωνίας ΤΟ αγωνιστικό μέτωπο ρήξης τώπου ρήξης-ανατροπής. Του αντίπαλου δέους
που στηριζόμενη στην πιο πλατιά ελευθερία ανατροπής απέναντι στο «μαύρο μέτωπο» της αστικής τάξης
και δημοκρατία των ίδιων των ελεύθερα συ- με τον ιμπεριαλισμό ενάντια στην εργατική τάξη
νεταιρισμένων παραγωγών, στην κοινωνι-
κοποίηση των μέσων παραγωγής αλλά και 50 Βασική πλευρά της πολιτικής μας πρό-
τασης είναι η συγκρότηση του ανα-
γκαίου σήμερα αγωνιστικού μετώπου ρήξης
και τον λαό. Της κοινωνικής συμμαχίας των αγωνι-
ζόμενων λαϊκών μαζών, με εργατική ηγεμονία και
ανατρεπτική πολιτική προοπτική. Της μόνης που
της γνώσης και της πληροφορίας, στην υπέρ-
βαση της αντίθεσης ανάμεσα σε διανοητική ανατροπής. Ήδη από την πρώτη Συνδιάσκεψή της μπορεί να νικήσει την κυβέρνηση και να ανατρέ-
και χειρωνακτική εργασία. Θα μπορεί να οδη- η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρότεινε, σαν ουσιαστικό στοιχείο ψει την επίθεση, να επιβάλει κατακτήσεις και αντι-
γεί σε αξιοβίωτη ζωή. Μόνο η κομμουνιστική προ- της πολιτικής της πρότασης,- μέσα από το «συ- στροφή της ιστορικής πορείας.
οπτική μπορεί να απελευθερώσει τις κοινωνικές ντονισμό των αντιστάσεων και μέσα από την κοινή
παραγωγικές δυνάμεις, να υπερβεί κάθε διάκριση
και ιεραρχία (κοινωνική, έμφυλη, σεξουαλική) να
δράση όλων των ρευμάτων του αγώνα, ένα πραγ-
ματικό εργατικό και λαϊκό αγωνιστικό μέτωπο ρή-
ξης, νίκης και ανατροπής», που να διεκδικεί όχι
51 Οι μάχες του εργατικού κινήματος είναι κα-
θοριστικές μέσα στις σημερινές συνθήκες
όπου η κυβέρνηση Σαμαρά παρότι αδύναμη πολι-
ανακόψει τη σημερινή πορεία μη αντιστρέψιμης
καταστροφής του περιβάλλοντος. Στο δρόμο γι’ απλώς την απόκρουση των μέτρων αλλά κρίσιμες τικά χτυπάει άγρια προσπαθώντας να υλοποιήσει
αυτήν την προοπτική στεκόμαστε κριτικά και πλευρές ενός αναγκαίου σήμερα αντικαπιταλιστι- τις δεσμεύσεις απέναντι στην τρόικα. Η κατάργηση
αυτοκριτικά απέναντι στην αυταρχική και κού μεταβατικού προγράμματος, στην κατεύθυνση των συλλογικών συμβάσεων, οι απολύσεις σε δη-
εκμεταλλευτική μετάλλαξη των καθεστώτων μιας ανώτερης σύνθεσης κοινωνικού και πολι- μόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις και
του «υπαρκτού σοσιαλισμού», χωρίς ωστόσο τικού αγώνα και οργάνωσης του λαού. Με βάση οι περικοπές είναι σκληρές μάχες που ανοίγονται
να διαγράφουμε την ιστορική σημασία των αυτήν την πρόταση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανέλαβε πολιτι- μπροστά. Οι προσπάθειες για κλιμάκωση των
νικηφόρων σοσιαλιστικών επαναστάσεων κές πρωτοβουλίες και συνέβαλλε να ανοίξει ένας αγώνων, οργάνωση της συμπαράστασης και
του 20ού αιώνα. σημαντικός διάλογος για το κίνημα, το αναγκαίο άπλωμα των συντονισμών από τα κάτω, εί-
Όμως ο κομμουνισμός που μας εμπνέει αγωνιστικό μέτωπο, τον ρόλο των δυνάμεων της ναι τα απαραίτητα βήματα για να νικήσει το
αντλεί τη δύναμή του από το παρόν των αγώ- αριστεράς μέσα σε αυτό. εργατικό κίνημα και πρέπει να βρεθούν στο
νων και όλων των «χναριών του κομμουνι- Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνέβαλε με μαχητικό αλλά κέντρο της προσοχής των μελών της ΑΝΤΑΡ-
σμού» στους σημερινούς αγώνες, στην πάλη μαζικό και ενωτικό πνεύμα σε όλους τους ΣΥΑ.
14 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

Αυτές οι προσπάθειες δεν είναι ποτέ στενά ρύτερων λαϊκών διεκδικήσεων στις επερχόμενες ελαστικότερες σχέσεις εργασίας και χαμηλότερους
συνδικαλιστικές. Απαιτούν την πολιτική και ορ- μάχες πχ κατά της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων μισθούς για τους νέους, τις αναδιαρθρώσεις στην
γανωτική στήριξη των αγωνιστών της αντικαπι- αγαθών. εκπαίδευση στην κατεύθυνση του ακόμη πιο επι-
ταλιστικής αριστεράς. Για να προχωρήσει το κίνημα χειρηματικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών ιδρυ-
και να ξεπεράσει τα εμπόδια της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας και των ρεφορμιστικών ηγεσιών
που περιορίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις
52 Αντίστοιχες πρωτοβουλίες χρειάζεται να
πάρουμε μέσα στο αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα. Έχουμε μπροστά μας σκλη-
μάτων, τις περικοπές και τη λιτότητα. Αυτό απαιτεί
ένα σύγχρονο μαχητικό νεολαΐστικο κίνημα, που
να συνδέει τη σπουδάζουσα νεολαία, τη νεολαία
που καταγράφουν την αντίθεση και φθείρουν πο- ρές μάχες για να μην αφήσουμε τις ναζιστι- της ελαστικής εργασίας, τους ανέργους. Ενάντια
λιτικά την κυβέρνηση αλλά δεν προσδοκούν ότι κές συμμορίες να ελέγχουν “τους δρόμους” στις περικοπές σε σχολεία και Σχολές, για δωρε-
μπορούμε να νικήσουμε. Εμείς λέμε ότι υπάρχει και να οργανώνουν δολοφονικές επιθέσεις, να άν παιδεία, δωρεάν συγγράμματα, δωρεάν σίτιση
«άλλος δρόμος» με την κλιμάκωση των κινητο- απομονωθούν από το ευρύτερο κομμάτι που τους και στέγαση, ενάντια στους νόμους 4009/11 και
ποιήσεων και την επιδίωξη νίκης εδώ και τώρα, ψήφισε, να σταματήσει η συνεργασία αστυνομίας 4076/12 και τη νέα μορφή του επιχειρηματικού
που εξασφαλίζει τους μισθούς, τις δουλειές και και φασιστών. Μάχες αντιρατσιστικές, για νο- πανεπιστημίου, ενάντια στο Σχέδιο Αθηνά, αλλά
τις συνθήκες εργασίας. Αλλά και προοπτικά, αυτές μιμοποίηση και ιθαγένεια για όλους τους μετανά- και ενάντια στη ανεργία και όλα τα προγράμματα
οι προσπάθειες χτίζουν την δύναμη των εργατών στες και τα παιδιά τους, άσυλο στους πρόσφυγες, εξαθλίωσης για τους νέους εργαζομένους. Αυτό
από τα κάτω και προετοιμάζουν το κίνημα για να κατάργηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, της πρέπει να συνδυαστεί με ένα ολόπλευρο κίνη-
αντιμετωπίσει σε τελική ανάλυση το πρόβλημα της FRONTEX και της Ευρώπης Φρούριο. Η μαζική μα πολιτικοποίησης της νεολαίας, προβολής της
εξουσίας. Κάθε εργασιακή επιτροπή σ’ έναν χώρο κινητοποίηση στους δρόμους, σε κάθε χώρο και υπέρτερης αξίας του προτάγματος της κοινωνικής
δουλειάς που χτίζεται μέσα στις σημερινές μά- γειτονιά, η σύνδεση του αντιφασιστικού με τον χειραφέτησης, της συλλογικότητας και της αλλη-
χες αποτελεί ένα έμβρυο της αυριανής εργατικής αντιμνημονιακό και τον αντιρατσιστικό αγώνα, λεγγύης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε όχι μόνο
εξουσίας και βάζει πολύτιμες παρακαταθήκες για η ενιαιομετωπική ταχτική ενάντια στον φασισμό να ξαναβγεί το νεολαΐστικο κίνημα στο δρόμο του
το μέλλον του κινήματος. που βασίζεται στην δύναμη του μαζικού κινήμα- νικηφόρου αγώνα, αλλά και να ανακόψουμε την
Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα από τη συμ- τος και όχι στην υποκατάστασή της από τη δράση επιρροή άλλων ρευμάτων όπως οι φασίστες που
μετοχή τους στον Συντονισμό Πρωτοβάθμιων μιας “ηρωικής μειοψηφίας”, με ενωτικές αντιφα- προσπαθούν να αποκτήσουν επιρροή ιδίως στη
Σωματείων, τη Συνάντηση Εργατικής Αντί- σιστικές επιτροπές και πρωτοβουλίες στις γειτο- μαθητική νεολαία.
στασης, τα συντονιστικά των νοσοκομείων, νιές, η διαφοροποίηση από τη λογική του «συ-
των ∆ήμων, των συγκοινωνιών, του ∆ημο-
σίου κλπ έχουν παίξει ρόλο για να υπάρχουν
ήδη κάποια θετικά παραδείγματα. Μπορούμε
νταγματικού τόξου» είναι βασικές επιλογές που
προωθούμε μέσα στο κίνημα. Η συνεργασία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την ΚΕΕΡΦΑ (και άλλες αντιρατσι-
55 Ειδικά για το θέμα της ανεργίας χρει-
άζεται να ρίξουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις στην προσπάθεια να οικοδομήσουμε
να τα πολλαπλασιάσουμε και να τα δυναμώσουμε, στικές και αντιφασιστικές πρωτοβουλίες) πρέπει ένα σύγχρονο κίνημα ανέργων. Με την ανερ-
συντονίζοντας όλες αυτές τις προσπάθειες για να να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, βοηθώντας γία στα ύψη και μεγάλα κομμάτια ανέργων να
χτιστούν πραγματικά συντονιστικά των ίδιων των να κερδηθούν στην κοινή δράση όλα τα κομμάτια αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, αλλά και
εργαζόμενων. Στην κατεύθυνση ενός μεγάλου της Αριστεράς, του μαχόμενου εργατικού κινήμα- ταυτόχρονα να ταλαντεύονται ανάμεσα στην οργή
και μαζικού συντονισμού με συνδικαλιστές τος και της νεολαίας. και την απελπισία, το ζήτημα ενός μαζικού κινή-
και αγωνιστές της βάσης, πρωτοβάθμια σω- ματος ανέργων γίνεται επιτακτικό. Με τοπικές
ματεία, και αγωνιστικές ομοσπονδίες που θα
αποτελέσει ένα πραγματικό αγωνιστικό ση-
μείο αναφοράς μέσα στο εργατικό συνδικαλι-
53
μετώπων:
Πρέπει επιπλέον να πρωτοστατήσουμε
στην δημιουργία και την διεύρυνση άλλων
επιτροπές σε όλες τις γειτονιές και τις περιοχές.
Με μαζικές κινητοποιήσεις. Με προβολή συγκε-
κριμένων αιτημάτων (επίδομα ανεργίας χωρίς
στικό κίνημα. Με συσπείρωση όλων των δυνά-  Μέσα στο κίνημα για τα δημοκρατικά δικαι- προϋποθέσεις για όλους τους ανέργους ίσο με το
μεων του ταξικού αντισυνδιαχειριστικού συνδικα- ώματα και τις ελευθερίες της εποχής μας, βασικό μισθό, πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυ-
λισμού σε ένα αναγκαίο διακριτό ρεύμα μέσα στο στηρίζοντας τη δουλειά της ΚΕ∆∆Α, αποκρού- ψη και ασφάλιση, επιδότηση για όλη την περίοδο
συνδικαλιστικό κίνημα. σουμε την απόπειρα αυταρχικής στροφής και της ανεργίας). Με οργάνωση πρωτοβουλιών αλ-
Απαιτείται οργανωμένη, σκληρή προσπά- την ποινικοποίηση των συλλογικών αντιστά- ληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Με απαίτηση για
θεια για την δημιουργία νέων σωματείων σεων, για να υπερασπιστούμε στις σύγχρονες άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας για όλους
στον ιδιωτικό τομέα. Ταξική ανασυγκρότη- πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες των εργα- τους ανέργους.
ση των σωματείων σε δημόσιο και ιδιωτικό ζόμενων και του κινήματος
 Μέσα στην πάλη κατά της ΕΕ και του
τομέα ώστε να ενοποιούν τους εργαζόμενους και
να εξασφαλίζουν την δημοκρατική τους λειτουρ-
γία ξεπερνώντας τους διαχωρισμούς ανάλογα
ευρώ, στηρίζοντας τη σχετική πρωτοβου-
λία, ακριβώς γιατί σήμερα η μαζική προπα-
56 Σημαντικά μέτωπα για την επόμενη περίο-
δο είναι και τα ακόλουθα:
‣ Το μέτωπο της υγείας, που αφορά και την
με το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ειδικότητα, την γάνδιση και εκλαΐκευση της θέσης για έξοδο άμεση ικανότητα επιβίωσης μεγάλου μέρους
εξάρτηση από διοικητικούς, εργοδοτικούς ή κομ- από το ευρώ και την ΕΕ αποτελεί τον κρίσιμο του πληθυσμού
ματικούς μηχανισμούς. κόμβο και την αναγκαία αφετηρία για οποια- ‣ Το τεράστιο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και
Επιπλέον απαιτείται δυνάμωμα του πολιτικού δήποτε πραγματικά φιλολαϊκή έξοδο από τη της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας
ρόλου του εργατικού κινήματος, πιο συστηματική σημερινή κρίση. ‣ Το ζήτημα της πάλης ενάντια στις «επενδύ-
προσπάθεια πειστικής σύνδεσης των θεμελια- Μέσα από όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες σεις», δηλαδή τη ληστρική εκμετάλλευση και
κών διεκδικήσεων για την υπεράσπιση και αποχτάει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δυνα- των εργαζομένων και του περιβάλλοντος
την βελτίωση της ζωής των εργαζόμενων με μώνει η κοινή δράση και η συμπόρευση των δυ-
βασικά σημεία του αντικαπιταλιστικού προ-
γράμματος. Αλλά και δυνάμωμα του ιδεολο-
γικού αγώνα ώστε να καταπέσουν μέσα στους
νάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άλλα κομμάτια του κινή-
ματος και της Αριστεράς, διαδικασία που θέλουμε
να προχωρήσει και να βαθύνει.
57 Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμ-
βάλουν όλες οι μορφές λαϊκής αυτοορ-
γάνωσης, αλληλεγγύης και αυτοάμυνας
εργαζόμενους τα ιδεολογήματα της «ταξικής συ- ‣ Οι συντονισμένες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης,
νεργασίας», της «ανάπτυξης», της υποταγής στην
ανταγωνιστικότητα..
Τέλος χρειάζεται να δυναμώσουν οι πολιτικές
54 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε
στο θέμα του κινήματος της νεολαίας το
επόμενο διάστημα. Είναι σαφές ότι η νεολαία βρί-
ανυπακοής στα χαράτσια, αλληλέγγυας οικονο-
μίας
‣ Οι λαϊκές συνελεύσεις σε τοπικό επίπεδο, ως
πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στο εργα- σκεται στο επίκεντρο της επίθεσης σήμερα, αντι- μορφές αυτοοργάνωσης του αγωνιζόμενου
τικό κίνημα να ενισχύσει τον πολιτικό του μέτωπη με την τρομακτική αύξηση της ανεργίας, λαού και συνάντησης των διαφορετικών κοι-
ρόλο σαν οργανωτής και δύναμη κρούσης των ευ- όλο το φάσμα των νέων μέτρων που συνεπάγονται νωνικών κομματιών
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Σ.Ε. 15

‣ Οι ενωτικές αντιφασιστικές επιτροπές στη γει- βαρές διεργασίες και προβληματισμοί για το συζήτηση. Θέλουμε αυτή η διαδικασία να είναι
τονιά, ως κύτταρα της αντιφασιστικής και αντι- με ποια πολιτική, ποιο κίνημα, ποιο μέτωπο μπο- υπόθεση όχι μόνο οργανωμένων δυνάμεων, αλλά
ρατσιστική δράσης ρούμε να νικήσουμε. Τέτοιες δυνάμεις είναι πρώτα και ανένταχτων αγωνιστών, να συζητηθεί πλατιά
Με μια τέτοια λογική μπορούν να ενοποιηθούν απ’ όλα οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες των σε κάθε επίπεδο και να μην είναι υπόθεση μόνο
οι κατακερματισμένες αντιστάσεις, οι εργατικές κινημάτων, ο μαχόμενος κόσμος της Αριστεράς, κορυφής. Θέλουμε πριν και μετά τη Συνδιάσκεψη
επιτροπές βάσης και οι μορφές λαϊκής αυτοοργά- οι «φυσικές πρωτοπορίες» που γεννιούνται μέσα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συζητήσουμε με δυνάμεις και
νωσης, να οργανωθεί δημοκρατικά και αποτελε- στους ταξικούς αγώνες και νοιώθουν όλο και πιο αγωνιστές και η ίδια η συνδιάσκεψή μας να είναι
σματικά η εργατική και λαϊκή αυτοάμυνα απέναντι πολύ την απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες του συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση.
στη βία του αστικού κράτους και τους φασίστες. αγώνα και την πολιτική και κινηματική ανεπάρ-

58 Συνολικά ο στόχος μας σε όλη αυτή
την κίνηση είναι να διαμορφωθεί η ευ-
κεια των ηγεσιών της ρεφορμιστικής αριστεράς.
Αγωνιστές από την βάση της αριστεράς δυ-
νάμεις που προσανατολίζονται στην ρήξη με
62 Πολιτική βάση μιας τέτοιας μετωπικής
συμπόρευσης είναι το αναγκαίο κι
απαραίτητο σήμερα μεταβατικό αντικαπιτα-
ρύτερη δυνατή κοινωνική συμμαχία υπέρ μιας την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ, με λιστικό πρόγραμμα. Η μονομερής κατάργηση
κατεύθυνσης ρήξης και ανατροπής. Το ταξικά ταξική παρέμβαση στο εργατικό κίνημα, δυνά- των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.
ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα επιδι- μεις με κομμουνιστική αναφορά. ∆υνάμεις που Η άρνηση πληρωμής – διαγραφή του χρέους Το
ώκουμε να κατακτήσει την ηγεμονική θέση θέτουν αποφασιστικά το ζήτημα της πάλης διώξιμο της τρόικας και κάθε κηδεμόνα. Η έξο-
σε ένα ευρύτερο «ιστορικό μπλοκ» λαϊκών κατά του ευρώ και της ΕΕ, όπως το Μέτωπο δος από το ευρώ και την ΕΕ. Η εθνικοποίηση του
δυνάμεων, μη προλεταριακών στρωμάτων Αλληλεγγύης και Ανατροπής. Οργανώσεις της τραπεζικού συστήματος και των επιχειρήσεων
αυτοαπασχολούμενων, ελευθεροεπαγγελμα- επαναστατικής Αριστεράς. Ρεύματα αριστε- στρατηγικής σημασίας χωρίς αποζημίωση. Ο ερ-
τιών, μικρομεσαίων αγροτών και μικροαστι- ρής αναζήτησης που βγαίνουν από τα διάφορα γατικός και κοινωνικός έλεγχος στην παραγωγή
κών, στην κοινή πάλη για την ανατροπή της μορφώματα του αντιμνημονιακού αγώνα. Με αυ- και σε όλη την κοινωνία. Η πάλη για πραγματι-
κυρίαρχης πολιτικής και γύρω από το ανα- τές τις δυνάμεις μας ενώνει η έμφαση στην κλιμά- κή δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία του εργαζό-
γκαίο σήμερα μεταβατικό πρόγραμμα. κωση των αγώνων, η αναζήτηση ενός σύγχρονου μενου λαού και η απελευθέρωση από τα δεσμά
Εκτιμούμε ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, μεταβατικού αντικαπιταλιστικού προγράμματος, η του σύγχρονου απολυταρχισμού του κεφαλαίου.
στη βάση ενός μεταβατικού αντικαπιταλιστικού επιμονή στην αποδέσμευση από το ευρώ και την Ή υπεράσπιση της ζωής των εργαζόμενων στην
προγράμματος να διαμορφώσουμε εκείνη την κοι- ΕΕ, η αντιμετώπιση του ερωτήματος της εξουσίας πάλη για την επιβίωση και της βελτίωση της θέ-
νωνική συμμαχία που θα μπορέσει όχι μόνο να με όρους ανατροπής και όχι διαχείρισης. Με αυτές σης τους ενάντια στην δικτατορία των μνημονί-
ανατρέψει το μνημονιακό όλεθρο αλλά και ανοίξει τις δυνάμεις θέλουμε να συμπορευτούμε. ων, του κέρδους και της ανταγωνιστικότητας.
δρόμους συνολικότερου κοινωνικού μετασχηματι- Η ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής
σμού.
61 Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές στις προ-
γραμματικές επεξεργασίες, στις ιδεολογι-
της, και κάθε κυβέρνησης με αντιλαϊκή πολιτι-
κή. Αναγκαία είναι για μας ακόμη η γραμμή της

59 Για την οικοδόμηση του αγωνιστικού
μετώπου ρήξης-ανατροπής απευθυ-
νόμαστε στη βάση και τις κορυφές όλων
κές αναφορές και διαδρομές. Πιστεύουμε όμως
βαθιά ότι σήμερα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ευθύνη
να συμβάλλει σε ενωτικές πρωτοβουλίες,
αγωνιστικής κλιμάκωσης, η αντισυνδιαχει-
ριστική λογική και η επίγνωση ότι δεν υπάρ-
χει περιθώριο για μια «φιλολαϊκή» κυβερνητική
των κοινωνικών και πολιτικών ρευμάτων γιατί αυτό έχει ανάγκη το κίνημα, ο λαός, η ίδια η διαχείριση στα πλαίσια του ευρώ, της ΕΕ και του
του αγώνα και σε όλες τις δυνάμεις της Αρι- Αριστερά. Σε αυτή την κατεύθυνση η ΑΝΤΑΡ- συστήματος, η επιμονή στην ανάγκη για επα-
στεράς για κοινή δράση, στο μαζικό κίνημα και ΣΥΑ θα πάρει πολιτική πρωτοβουλία για να ναστατικές αλλαγές και για την διεκδίκηση μιας
σε μέτωπα της περιόδου, με όρους ισοτιμίας και συζητήσει και να συντονιστεί με αυτές τις δυνά- σύγχρονης σοσιαλιστικής προοπτικής.
σεβασμό στις απόψεις, με βάση τα κεκτημένα του μεις, με στόχο τη διαμόρφωση της αναγκαίας Μια τέτοια πρωτοβουλία μετωπικής συμπόρευ-
κινήματος. Η κοινή δράση της Αριστεράς, ειδικά σήμερα πολιτικής μετωπικής συμπόρευσης σης δεν αναιρεί την αυτοτέλεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
των μαχόμενων δυνάμεών της ανεξάρτητα από των δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής, αντι- ούτε την υποκαθιστά ως μέτωπο της αντικαπιτα-
τον χώρο που ανήκουν, αποτελεί μια ισχυρή ΕΕ, αντι-ιμπεριαλιστικής και ριζοσπαστικής λιστικής επαναστατικής Αριστεράς, όπως και όλων
προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός κινήματος Αριστεράς. Με δημόσια πρόταση και ανοιχτή των άλλων συλλογικοτήτων που θα συμπορευ-
ανατροπής. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγωνι- τούν πολιτικά. Αντίθετα, εντάσσεται στη συνολι-
στές της βάσης οι οποίοι θέλουν και επιδιώκουν κή κατεύθυνση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να υπάρξει μια
μια άλλου τύπου κοινή δράση της αριστεράς σε άλλη Αριστερά, ανατρεπτική και αντικαπιτα-
κατεύθυνση ρήξης με την αστική πολιτική. Εκεί λιστική, που να είναι σε πολιτικό διαχωρισμό με
είναι πάνω από όλα που πρέπει να ρίξει το κύριο τις ηγεσίες ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ να πρεσβεύει την κοινή
βάρος της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. δράση στο κίνημα και την ταξική ανασυγκρότησή
του. Να σφυρηλατείται και μέσα από κεντρικές
Θ.Γ. πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά πρώτα απ’ όλα
Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα στην αναγκαία συστράτευση στα ίδια
για την μετωπική συμπόρευση των τα μέτωπα των κοινωνικών και πολιτικών
δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής, αγώνων, στην πάλη για την κλιμάκωση των αγώ-
αντι-ΕΕ και αντιιμπεριαλιστικής νων, των απεργιών, των καταλήψεων και των
Αριστεράς μπλόκων, στην αντιφασιστική πάλη, στην πάλη για
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της εποχής μας,

60 Σταθερή επιδίωξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από
την ίδρυσή της είναι να συμβάλει στην
συσπείρωση των ευρύτερων δυνατών δυνάμεων
στη δουλειά στις γειτονιές και του δήμους.

Θ.∆.
στην κατεύθυνση της αναγκαίας μετωπικής Για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Εκτίμησή μας
είναι ότι σήμερα πλαταίνουν οι δυνάμεις που
μπορούν να στρατευτούν σε αυτήν την μάχη. Όχι
μόνο κοινωνικά λόγω της τεράστιας επίθεσης
63 Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιδιώκει τη διεύρυνση και
το δυνάμωμά της με χιλιάδες νέα μέλη, με
περισσότερες και πιο ριζωμένες τοπικές και κλα-
του αντίπαλου. Αλλά και πολιτικά. Ανάμεσα σε δικές επιτροπές, με οργανωμένη λειτουργία και
χιλιάδες αγωνιστές αναπτύσσονται πολύ σο- εξωστρεφή παρέμβαση σε όλα τα μέτωπα, με εκ-
16 2η ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

δηλώσεις και συζητήσεις, με πρωτοβουλίες κοινής μέσα στην περίοδο των εκλογών. Ιδιαίτερα  Έλλειψη έγκαιρης κριτικής τοποθέτησης
δράσης στο κίνημα και την Αριστερά. ενόψει του δεύτερου γύρου, άνοιξε μια μεγάλη γύρω από το ζήτημα της «αριστερής κυ-
Η ύπαρξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ως ανεξάρτητης συζήτηση με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο) βέρνησης».
συγκροτημένης δύναμης, διακριτού πόλου να μιλάνε για “χαμένη ψήφο” που θα στερήσει από  Καθυστέρηση στην προβολή του αντικαπι-
μέσα στην Αριστερά είναι ιδιαίτερα σημαντι- την αριστερά την εκλογική νίκη. Η επιλογή της αυ- ταλιστικού προγράμματος ως μιας «εναλλα-
κή. Όλη την προηγούμενη περίοδο. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόνομης καθόδου ήταν δύσκολη και στοίχισε στην κτικής αφήγησης» για την κοινωνία. Ελλείψεις
πρόβαλε το αναγκαίο μεταβατικό αντικα- ΑΝΤΑΡΣΥΑ την απομάκρυνση ενός ολόκληρου κομ- στο βάθεμα και την επεξεργασία του.
πιταλιστικό πρόγραμμα και μίλησε πρώτη για ματιού που μετακινήθηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν  Τακτικές αδυναμίες, για το πώς παρεμβαίνου-
στόχους όπως η διαγραφή του χρέους, η έξοδος όμως απαραίτητη για να μπορέσει να αναδειχθεί με στις μάχες (και τις εκλογικές), πως υλοποιού-
από το ευρώ και την ΕΕ, ο εργατικός έλεγχος στην και προεκλογικά το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα με στην πράξη το “αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και
παραγωγή και στην κοινωνία, ως άμεσα μάχι- και η δύναμη του εργατικού κινήματος που μπορεί ανατροπής” και την συμπόρευση με άλλες δυνά-
μα αιτήματα και όχι αφηρημένες διακηρύξεις και να το επιβάλει και ν’ ανοίξει περισσότερο η συζή- μεις του κινήματος και της Αριστεράς.
«άρθρα πίστης». Μίλησε για αγωνιστικό μέ- τηση μέσα σε όλη την Αριστερά για την εναλλακτι-  Προβληματική αρκετές φορές λειτουργία
τωπο ρήξης και ανατροπής και κοινή δράση κή προοπτική: μεταβατικό αντικαπιταλιστικό πρό- των οργάνων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ελλιπής ενημέ-
της Αριστεράς. Στήριξε κάθε βήμα κλιμάκωσης γραμμα και κλιμάκωση των αγώνων εδώ και τώρα ρωση από τη μεριά της ΚΣΕ προς τις τοπικές και
των αγώνων. Προειδοποίησε ότι η αναμέτρηση με στόχο την αντικαπιταλιστική ανατροπή “για να κλαδικές επιτροπές, χαλαρή λειτουργία της ΠΣΕ,
με το ερώτημα της εξουσίας απαιτεί πρόγραμμα περάσει ο πλούτος και η εξουσία στα χέρια των μη παραγωγικός τρόπος συζήτησης στην ΚΣΕ.
και στρατηγική ρήξης και ρωμαλέο κίνημα και όχι εργαζόμενων”, όπως έλεγε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ; “Κυβέρ-  Τέλος, σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες
αυταπάτες εναλλακτικής διαχείρισης του καπιτα- νηση της αριστεράς” που στη πραγματικότητα θα που υπάρχουν και κοστίζουν στην μόνιμη
λισμού. Κατάφερε έτσι να αναδειχθεί σαν ένας περιοριζόταν στην διαχείρηση της κρίσης του συ- και εξώστρεφη παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
τρίτος πόλος, σαν μια ανεξάρτητη και ορατή δύ- στήματος όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ή αναμονή μέχρι κεντρικά και τοπικά, στο άνοιγμα και στο κέρ-
ναμη στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Χρει- “να αλλάξουν οι συσχετισμοί” όπως έλεγε το ΚΚΕ; δισμα στις γραμμές της χιλιάδων νέων μελών,
άζεται και μπορεί να συνεχίσει μπαίνοντας ακόμα στην μόνιμη πολιτική λειτουργία των επιτρο-
περισσότερο στο κέντρο της αντίστασης αλλά και
της αναζήτησης όλου του κόσμου της Αριστεράς.
Των εκατοντάδων χιλιάδων που δίνουν σκληρές
66 Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν μετατράπηκε ούτε σε
“13η συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ”, ούτε σε
“ένα μικρό ΚΚΕ”, όπως συνηθίζουν να λένε
πών της, στην οικοδόμηση δεσμών και επιτρο-
πών στους χώρους δουλειάς, στο βάθος των
δεσμών που είχαμε αναπτύξει με κόσμο του
μάχες για να ξεφορτωθούν Τρόικες, Μνημόνια και οι ηγεσίες των δύο ρεφορμιστικών κομμά- κινήματος.
νεοναζί και αναζητάνε την εναλλακτική προοπτική των. Κράτησε την ανεξαρτησία της και ταυτόχρο- Στοιχεία που αποτυπώθηκαν και στο αρνη-
στην βαρβαρότητα του καπιταλισμού. να κέρδισε την εκτίμηση εκατοντάδων χιλιάδων τικό εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου 2012,
αγωνιστών που την γνώρισαν μέσα στους κοινούς σε αντίθεση με το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα

64 Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να αποτελέσει
σήμερα ένα πρωτοπόρο ρεύμα της
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, με δημοκρατι-
αγώνες, πολλών περισσότερων από όσους την ψή-
φισαν, από όλο το φάσμα της Αριστεράς και από
τον κόσμο που έσπασε με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι πο-
του Μάη 2012.

κή λειτουργία, επεξεργασία μιας σύγχρονης λύτιμη κατάκτηση και για την συνέχεια. Μ’ αυτόν
επαναστατικής στρατηγικής και εμβάθυνση τον προσανατολισμό χρειάζεται να συνεχίσει
Η πορεία προς
του αντικαπιταλιστικού προγράμματος πά- η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καταφέρνοντας με την πολιτική
την δεύτερη
λης και σύνδεσής του με μια σύγχρονη σο- της και τις πρωτοβουλίες της να γίνει κέντρο
Συνδιάσκεψη της
σιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική. Να αναφοράς για όλον τον κόσμο της Αριστεράς.
ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλείται
επεξεργαστεί και να βαθύνει την αναγκαία σήμερα
να αποτελέσει ένα
επαναστατική στρατηγική, με βάση την πρωτοτυ-
πία αλλά και τη δυναμική της συγκυρίας. Να αποτε-
λέσει έτσι τη ραχοκοκαλιά κρίσιμων ενιαιομετωπι-
67 Υπήρχαν και υπάρχουν, προφανώς, αρκε-
τές αδυναμίες και καθυστερήσεις που
χρειάζεται να ξεπεράσουμε, κάνοντας έμπρακτα
μεγάλο βήμα για το
ξεπέρασμα αυτών
των αδυναμιών.
κών πολιτικών πρωτοβουλιών για την απόκρουση την αυτοκριτική μας.
Για την ανάπτυξη
της επίθεσης και το άνοιγμα δρόμων ανατροπής.  Πολιτικές αδυναμίες, προκειμένου να έχου-
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Για
με κάθε φορά σωστή εκτίμηση για την συνολι-
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
65 Φάνηκε η κρισιμότητα της ύπαρξης
ενός αντικαπιταλιστικού πόλου και
κή κατάσταση και τον ταξικό συσχετισμό των
δυνάμεων και έγκαιρη-αιχμηρή παρέμβαση.
 Ανεπάρκειες στο περιεχόμενο και την τα-
θέλουν τα μέλη και
οι αγωνιστές της,
που έχει ανάγκη
κτική ως προς τη μετωπική πολιτική
το κίνημα και η
 Έλλειψη συντονισμού όλου του δυναμικού
Αριστερά.
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους μεγάλους εργατικούς
αγώνες.
 Ελλείψεις στην συγκροτημένη παρέμβασή
μας σε κρίσιμες στιγμές όπως ήταν οι Πλατείες
και η ανάγκη να μετατραπούν σε μεγάλα κινή- Αθήνα, Μάρτης 2013
ματα ανατροπής Η Κ.Σ.Ε. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ