You are on page 1of 43

INSTRUMEN PENILAIAN

PENARAFAN BILIK / LALUAN SUMBER


PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
PERINGKAT KEBANGSAAN 2015
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Disediakan oleh
Unit Pendidikan Pencegahan Dadah,
Sektor Pengurusan Kesihatan, Intervensi dan Asrama
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia
ARAFAN BILIK / LALUAN PPDa SEKOLAH

DEMOGRAFI

1. NEGERI : _________________________________________

2. DAERAH : _________________________________________

3. SEKOLAH : _________________________________________

_________________________________________

4. GRED SEKOLAH : ____________

5. KATEGORI PENCALONAN :

BILIK SUMBER / LALUAN PPDa SEKOLAH MENENGAH

BILIK SUMBER / LALUAN PPDa SEKOLAH RENDAH

6. STATUS SEKOLAH : 8. SESI PERSEKOLAHAN :

BANDAR SATU SESI

LUAR BANDAR / PEDALAMAN DUA SESI

7. BILANGAN MURID : 9. BILANGAN GURU :

LELAKI LELAKI

PEREMPUAN PEREMPUAN
TARIKH PENILAIAN : _________________
MUKA SURAT PERTAMA
DIMENSI DIMENSI 1: FIZIKAL SUDUT SUMBER
ELEMEN 1.1 : LOKASI DAN KONSEP
SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1

a.    Keselamatan

i. Pelan keselamatan / kebakaran


1.1.3: Kebersihan
dan keselamatan
ii. Pelan lokasi / lantai

iv. Alat pemadam api

v. Direktori kecemasan & peraturan bilik / laluan

i.              Bahan Bercetak

·         Mempamerkan poster dadah, rokok, inhalan, alkohol


dan HIV/AIDS
1.1.4 :Hiasan
·         Bahan bercetak mudah dibaca
Berinfomasi

·         Bahan bercetak menarik

·         Bahan bercetak bersesuaian (tidak lucah, sensitif dll)

c. Isu Semasa

i.              Keratan akhbar

Ada keratan akhbar dadah,model rokok,model inhalan, model alkohol


atau model HIV AIDS, jika berkaitan dengan satu bahan 1 skor 4
bahan 4 skor

ii. Keratan Aktiviti PPDa dalam penerbitan

·         Buletin / Pamplet

·         Majalah Sekolah

·         Akhbar

·         Laman Web / Blog / sosial sekolah

d. Akta / Undang-undang/Piagam/Pekeliling
·         Akta/undang-undang/piagam/pekeliling berkaitan dadah, rokok, alkohol, inhalan atau HIV/AIDS

i.              Dadah

ii.             Alkohol

iii.            Rokok

iv.           Inhalan

v.            HIV/AIDS

Skor 0

Jumlah skor Elemen 1 0

DIMENSI DIMENSI 2 : HALA TUJU

ELEMEN 2.1 : VISI DAN MISI

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1

c. Diperjelaskan Misi / Visi Kepada Warga Sekolah dan komuniti

2.1.1 : i.              Dalam mesyuarat

Visi & ii.             Perhimpunan

Misi PPDa iii.            Mesyuarat ibu bapa

iv.            Komuniti

Skor 0

Jumlah skor Elemen 2 0


DIMENSI DIMENSI 3 : PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

ELEMEN 3.1 : STRUKTUR ORGANISASI

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1

a. Jawatankuasa PPDa (Dalam Fail )

i.              Induk

ii.             Pelaksana

iii.            Bilik / Laluan (Guru)

b. Jawatankuasa murid

i.              Di dalam fail

ii.             Dipamerkan
3.1.1 : Jawatankuasa
PPDa
iii.            Watikah pelantikan

iv.            Senarai nama pengawas

c. Jawatankuasa merentasi bidang

i.              Di dalam fail

ii.             Dipamerkan

iii.            Diwakili oleh guru pelbagai opsyen

iv.    Diwakili oleh agensi luar dan komuniti

Carta Organisasi PPDa

i. Ada tajuk

ii. Wujud

iii. Berstruktur

3.1.2: Carta
Organisasi
iv. Bergambar

3.1.2: Carta
v. Hiraki mengikut panduan KPM
Organisasi

vi Ada dalam fail

vii. Berjawatan

viii. Bernama

xi. Dipamerkan

x. Kreativiti

Skor 0

Jumlah skor Elemen 3 0

DIMENSI DIMENSI 3: PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

ELEMEN 4.1 : PENGURUSAN FAIL DAN DOKUMENTASI

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1

a. Fail Induk Pengurusan PPDa diwujudkan

i.              Cap tarikh terima

ii.             Ada kertas minit

iii.            Ada nombor bilangan

iv.            Menggunakan fail rasmi

c. Rancangan Tahunan / Takwim

i.              Diwujudkan
ii.             Dipatuhi

iii.            Disemak dan warga sekolah dimaklum

iv.            Melibatkan program guru dan murid

d. Bilangan mesyuarat Jawatankuasa

i.              Mesyuarat AJK Induk

ii.             Mesyuarat AJK Pelaksanaan

4.1.1: Pengurusan
Asas
e. Aktiviti Utama dilaksanakan

i.              Melibatkan komponen kurikulum

ii.             Melibatkan aktiviti kokurikulum

iii.            Melibatkan pembentukan sahsiah

iv.            Melibatkan pembentukan kepimpinan

f.. Dokumen Pelaksanaan Aktiviti

i.              Dokumen kertas kerja

ii.             Dokumen pelaporan

iii.            Dokumen penilaian

g. Dokumen pelaksanaan projek khas

i.              Dokumen kertas kerja

ii.             Dokumen pelaporan
iii.            Penilaian program

a. Kajian Tindakan Yang dijalankan

Kertas cadangan kajian

Contoh soalan kajian

Kajian melibatkan PPDa

Dinyatakan dalam perancangan / takwim

b. Data dianalisis

Keputusan kajian

Data kajian diproses dan dianalisis.

Ada carta

Rumusan kajian

c. Hasil kajian didokumenkan


4.1.2: Kajian
Tindakan
·         Bukti Dokumentasi

·         Tindakan susulan selepas kajian dinyatakan dalam dokumentasi

·         Kajian mencapai objektif / matlamat

·         Disahkan oleh pengetua / guru besar

d. Hasil kajian disebarkan

·            Hasil kajian hendaklah disebarkan. Contoh penyebaran: di


perhimpunan pagi, mesyuarat guru / mesyuarat PIBG

·            Dipamerkankan di bilik / laluan PPDa.

·            Dimuat naik dalam laman web / blog / sosial sekolah

·            Segala maklumat yang dipamerkan perlu pengesahan


pengetua / guru besar
Skor 0

Jumlah skor Elemen 4


0

DIMENSI DIMENSI 3: PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN


ELEMEN 5.1 : PENGURUSAN SUDUT

SKOR
ITEM DAN INDIKATOR
1

a.    Rekod penggunaan disediakan

Jadual penggunaan bilik / laluan disediakan (rujuk didalam fail)

Rekod penggunaan disediakan

Jadual penggunaan bilik dipatuhi. Buktikan dengan buku rekod


pengggunaan yang disertakan dengan tarikh.

Jadual dipamerkan

b.    Penggunaan bahan sebagai elemen menambah


kefahaman

Rekod penggunaan bahan disediakan

Prosedur penggunaan bahan

Buku rekod penggunaan dijaga dengan baik

5.1.1: Bukti bergambar guru menggunakan bahan


ASPEK
PENGGUNAAN
BILIK/LALUAN c.    Jadual bertugas Pengawas PPDa

·         Jadual dipamerkan

·         Dipamerkan dengan jelas dan menarik disudut


yang strategik

·         Kreativiti

·         Mudah dibaca

d.    Rekod lawatan pihak luar


Buku rekod lawatan

Ada catatan tentang tarikh, dan catatan maklumbalas

Buku rekod penggunaan dijaga dengan baik

Gambar lawatan pihak luar

Skor 0

Jumlah skor Elemen 5 0

DIMENSI DIMENSI 4: KEMENJADIAN DAN IMPAK

ELEMEN 6.1 : KEMENJADIAN MURID

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1

a.    Penglibatan murid-murid lain

Dokumen pelaporan

Gambar di Bilik / Laluan

6.1.1:
Sijil penglibatan
Penglibatan murid

Gambar di muat naik di laman web / blog / sosial sekolah

Skor 0

Jumlah skor Elemen 6 0

DIMENSI DIMENSI 4 : KEMENJADIAN DAN IMPAK


ELEMEN 7.1 : KESAN HALO

SKOR
ITEM DAN INDIKATOR
1

a.    Impak Sudut PPDa ke kawasan sekolah

Iklan /hebahan berkaitan aktiviti PPDa kelas dan sekolah

Dokumentasi program PPDa di dalam kelas difailkan

b.    Impak Sudut PPDa ke sekolah lain

Dokumen lawatan dari pihak luar - gambar, buku lawatan, surat


7.1.1:
Sijil / penghargaan sebagai bukti – panel merujuk kepada surat
ASPEK KESAN
penghargaan
HALO
c.   Impak Sudut PPDa kepada masyarakat

·         Komuniti setempat hadir rujuk buku lawatan, gambar

·         Komuniti setempat memberi sumbangan untuk


membangunkan bilik/laluan.

·         Penglibatan media massa dalam sebaran maklumat.

·         Penyebaran maklumat aktiviti PPDa sekolah melalui


laman web/blog/laman sosial sekolah

Skor 0

Jumlah skor Elemen 7 0

DIMENSI DIMENSI 5: HUBUNGAN LUAR

ELEMEN 8.1 : SUMBANGAN AGENSI LUAR

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1
8.1.1: a.    Usaha mendapatkan sumbangan
Sumbangan dan
penglibatan agensi - Surat permohonan / Surat sumbangan
Skor luar
diberikan
Ada bukti menunjukkan pihak sekolah berusaha untuk mendapatkan
berdasarakan
sumbangan dalam bentuk :
bilangan penglibatan
agensi / NGO /
Kewangan/ Bahan/ Peralatan PP
Swasta / Komuniti
yang terlibat
maksimum dengan ( surat permohonan sumbangan adalah bukti )
Skor 4)
b.    Bukti sumbangan bahan PP

Contoh: AADK, Polis, Kesihatan, Majlis

AIDS Kebangsaan, PEMADAM, Hospital

c.    Bukti sumbangan peralatan PP

Contoh: gambar penyerahan peralatan,

nama penyumbang dinyatakan / labelkan

pada peralatan, surat sumbangan. Dipamer

dan disimpan di dalam fail folder.

d.    Bukti Sumbangan kewangan PP

Ada bukti sumbangan kewangan dari pihak luar contoh : kantin


sekolah, PIBG, Kedai Buku, ADUN , NGO dsb. Buktikan :
gambar, surat, salinan cek, bank in slip, surat, resit.
Disimpan di dalam fail folder

e.    Pengiktirafan agensi luar PP

Surat /Sijil/Trofi / medal / plaque /

pendant
Skor 0

Jumlah skor Elemen 8 0


SKOR
2 3 4
kohol, inhalan atau HIV/AIDS di dalam fail.

0 0 0

SKOR

2 3 4

ti

PP

0
SKOR

2 3 4
0 0 0

SKOR

2 3 4
0 0 0

SKOR

2 3 4
0 0 0

SKOR

2 3 4

0 0 0

0
SKOR

2 3 4

0 0 0

SKOR

2 3 4
0 0 0

0
DIMENSI DIMENSI 1: FIZIKAL SUDUT SUMBER

ELEMEN 1.1 : LOKASI DAN KONSEP

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3

Lokasi bilik / laluan yang strategik

·               Lokasi utama

·               Tiada halangan fizikal


1.1.1 : Lokasi
·               Ada tanda arah

·               Mudah dikunjungi

Bilik / Laluan mempunyai konsep yang


1.1.2 : Konsep
jelas dan menarik

a.    Konsep menarik

·              Wujud konsep (contoh : laluan

dari negatif ke positif)

·              Konsep yang jelas


VIDEO
·              Konsep boleh diperjelaskan oleh

pengawas PPDa

·               Konsep boleh difahami


pengunjung

b. Tidak usang

§    Peralatan / bahan

§    Gambar
§    Poster

§    Cat Dinding/ lantai

c. Kreatif
·               Bahan dipamerkan dengan kreatif (menarik
murid membaca

/ melihat)

·               Aktiviti sisipan/sampingan dijalankan secara


kreatif.

·               Menggunakan kepelbagaian medium.

·               Kreativiti mampu memperjelaskan konsep

d. Tersusun

·               Bahan dan peralatan tersusun

·               Susunan bahan bersesuaian dengan konsep

·               Poster/ gambar yang dipamerkan tersusun

·               Susunan bahan menarik minat pengunjung

e. Ada ruang untuk aktiviti

·               Ruang untuk murid mendapatkan maklumat

·               Ruang untuk murid mendapatkan


penerangan secara berkumpulan

·               Ruang untuk guru melaksanakan PdP

·               Keselesaan ruang aktiviti


a.    Pencahayaan dan pengudaraan
·               Bilik mempunyai cahaya yang mencukupi
(tidak terlalu gelap untuk menyesuaikan dengan
1.1.3 :
konsep kegelapan/alam kubur sehingga
menakutkan murid)
Kebersihan dan ·               Serkulasi ruang yang baik dan boleh
keselamatan dikunjungi oleh ramai murid dalam satu-satu masa.
·               Peredaran udara yang baik dan pengujung
berada dalam keselesaan (walaupun tanpa
penghawa dingin dalam bilik PPDa)
·               Pengunjung boleh membaca bahan-bahan
pameran walaupun dalam penggunaan lampu yang
minimum.

b.    Keselamatan

iii. Tiada bahan merbahaya

c. Pergerakan pelawat yang selesa

·                                          Ada ruang untuk berselisih antara


satu sama lain
·                                          Selesa untuk 2-3 orang dalam
satu-satu seksyen
·                                          Selesa untuk 4-5 orang dalam
satu-satu seksyen
·                                          Selesa untuk lebih 5 orang dalam
satu seksyen

d. Kebersihan bilik / laluan

·     Lantai / dinding kelihatan bersih.

·     Pembuktian dengan gambar-gambar aktiviti


pembersihan.

Pekerja, guru, pelajar/ warga sekolah.

Lihat rekod laporan bertugas mingguan murid


dan

disemak oleh guru.

·     Cermin tingkap/cermin pameran tidak


habuk/debu.
·     Mempunyai jadual bertugas menjaga kebersihan
adalah

bukti ,dipamer dan tersimpan di dalam fail.


a. Hiasan Berinformasi

·                  Hiasan di bilik/laluan mempunyai


1.1.4 :
informasi.
·                 Informasi dipaparkan memberi mesej –
Hiasan contoh: definisi / jenis / kesan negatif / bahan
Berinfomasi kandungan / data / cara mengatasi / gambar /
keratan akhbar
·                 Hiasan menarik perhatian pengunjung.

·                 Terdapat lebih daripada 1 jenis hiasan bagi


satu jenis item bahan .

i.              Dadah

ii.             Alkohol

iii.            Rokok

iv.           Inhalan

v.            HIV / AIDS

b. Kepelbagaian bahan

i.              Ada model (DARIH)

Ada model dadah,rokok, inhalan, alkohol atau HIV


AIDS, jika berkaitan dengan satu bahan 1 skor 4
bahan 4 skor

ii.             Ada penggunaan alat pandang dengar

Ada alat pandang dengar berkaitan ysng


merangkumi DARIH.
iv. Permainan Interaktif

Ada bahan interaktif dadah, rokok, inhalan, alkohol


atau HIV AIDS

d. Akta / Undang-undang/Piagam/Pekeliling

·      Akta / undang-undang /piagam/pekeliling boleh dibaca dengan jelas. (V)

·        Dipamerkan ditempat yang bersesuaian. (V)

·            Pengawas PPDa boleh menyebut secara ringkas setiap satu akta/undang-


undang/piagam/pekeliling yang dipamerkan (V)
i.              Dadah

ii.             Alkohol

iii.            Rokok

iv.           Inhalan

v.            HIV/AIDS

Skor 0 0 0

Jumlah skor Elemen 1 0

DIMENSI DIMENSI 2 : HALA TUJU

ELEMEN 2.1 : VISI DAN MISI

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3

c. Diperjelaskan Misi / Visi Kepada Warga Sekolah dan komuniti

iv.            Komuniti

Skor 0

Jumlah skor Elemen 2 0

DIMENSI DIMENSI 4: KEMENJADIAN DAN IMPAK

ELEMEN 6.1 : KEMENJADIAN MURID

SKOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
ASPEK ITEM DAN INDIKATOR
1 2 3

6.1.1: a.    Peranan pengawas PPDa

Penglibatan Pengawas PPDa mampu menjalankan tugas yang


murid diarahkan.
Pengawas PPDa mempunyai pengetahuan dan
kemahiran.
Pengawas PPDa boleh menjalankan tugas V
dengan pengawasan yang minima.

Peranan Pengawas PPDa dalam mewujud,


membangun dan memajukan bilik/laluan.

b.    Pengawas sebagai “PRO”

Pengawas PPDa mampu memberi penerangan


mengenai bahan di dalam bilik.

Pengawas PPDa sebagai penyambut tetamu

Pengawas sebagai juru acara dan doa

Pengawas memberikan penerangan di stesen-


stesen yang diwujudkan.

Skor 0 0 0

Jumlah skor Elemen 6 0

DIMENSI DIMENSI 4 : KEMENJADIAN DAN IMPAK

ELEMEN 7.1 : KESAN HALO

7.1.1: SKOR
ITEM DAN INDIKATOR
ASPEK 1 2 3

a.    Impak Sudut PPDa ke kawasan


KESAN HALO
sekolah
Sudut-sudut di dalam kelas sebagai bukti
penyebaran V

Banner di kawasan sekolah /pagar / kantin V


b.    Impak Sudut PPDa ke sekolah lain

Sekolah lain mengadakan lawatan V

Aktiviti bersama dengan murid-murid sekolah


lain. V

Skor 0 0 0

Jumlah skor Elemen 7 0


KOR

DEO
V)

dang-
0

KOR

KOR
4

KOR

4
0

0
SKOR
DIMENSI ELEMEN SKOR PENUH
DIPEROLEHI

1
Lokasi dan Susun
105 0
Fizikal Sudut atur
Sumber

2
Visi dan Misi 24 0
Hala Tuju

3 Struktur Organisasi 33 0

Pengurusan Dan Pengurusan Fail


36 0
Kepimpinan Dan Dokumentasi

Pengurusan Sudut 16 0

Jumlah Dimensi 3 85 0

4 Kemenjadian Murid 12 0

Kemenjadian dan
Kesan HALO 12 0
Impak

Jumlah Dimensi 4 24 0

5
Sumbangan Agensi
20 0
Luar
Hubungan Luar

JUMLAH SKOR 258 0

PANDUAN PENARAFAN SUDUT SUMBER BERDASARKAN RUMUSAN SKOR


SKOR
PERATUS TARAF SUDUT
TAHAP DIPEROLEHI /
PENCAPAIAN SUMBER
PENARAFAN

80 % - 100 % 5 5 BINTANG

70 % - 79 % 4 4 BINTANG

60 % - 69 % 3 3 BINTANG

50 % - 59 % 2 2 BINTANG

40 % - 49 % 1 1 BINTANG

RUMUSAN PANEL PENILAI

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

SENARAI PANEL PENILAI

1.    __________________________________ 4. ___________________________________

2.    __________________________________ 5. ___________________________________

3.    __________________________________ 6. ___________________________________
PENCAPAIAN
PENCAPAIAN WAJARAN DENGAN
WAJARAN

0 40 0

0 5 0

0 0

0 30 0

0 0

0 0

0 0
20
0 0

0 0

0 5 0

0 100 0
_____________________________________

_____________________________________

_____________________

_____________________

_____________________