You are on page 1of 11

ø±ìùdºãT˝Ÿ sê‘·

|üØø£å eTT–dæ+~.
800 MT. |üs¡T>∑T ¬>\e+&ç˝≤..
Çø£ |òæõø£˝Ÿ f…dtº˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ |òæõø£˝Ÿ f…øÏïø˘ - 2
$»j·T+
kÕ~Û+#·&Éy˚T
‘·s¡TyêsTT. á
H˚|ü<∏ä´+˝À
nsTT<äT
áyÓ+{Ÿ‡˝À 800
MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T
|ü+<Ó+ m˝≤
¬>˝≤yê˝À
#·÷<ë›+..

ø£eT˝Ÿ,
|òæõø£˝Ÿ ø√#Y
sêeT|üŒ nø±&É$T
16, 17˝À

H√{Ï|òæπøwüHé
msTTyéT‡ C≤Á>∑| ò” ` 7
2000
ñ<√´>±\T
12 ˝À
kÂs¡ ≈£î≥T+ã+
22 ˝À
JEE MAIN 21 ˝À
MODEL PAPER-2

ø=‘·Ô ø£+|üP´≥sY f…ø±ï\J


mdt◊ / ø±ìùdºãT˝Ÿ,
ÄsY|”m|òt ôdŒwü˝Ÿ u≤¢ø˘ #Ó’Hé
14, 15˝À 16,17˝À
12 Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
$<ë´Á|üuÛÑ A N D H b˛{°
R A|üØP
ø£å\ Á|Rü‘˚´ø£A+ B H A
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018

@|”`yÓ’<ä´ $<Ûëq |ü]wü‘Y˝À 190 ñ<√´>±\T


−sÇÁ¸R¶Vªy²R¶ÍÜ[¬s
ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P \®ªsµR¶ù
−sµ³y©«s xmsLjixtsQ»`½ÍÜ[
190 zqs−sÍÞ
H√{Ï|òæπøwüHé‡
@zqs|qsíLiÉÞ xqsLêRi©±s
|qsöxtsQÖÁ£qsí, ®²¶LiÈÁÍÞ
@zqs|qsíLiÉÞ xqsLêRi©±s
F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP µR¶LRiÆØx-
msTTyéT‡˝À 2000 b˛düTº\T
qsVòÌÁV A¥¦¦¦*¬sr¡òLiµj¶. ÇÜ[µ³`¶xmspL`i FsLiVVª±sV= c 600
F¡xqsíVÌÁ −sª«sLSÌÁV : ú\ÛÉÁ¬sLig`i DLiÈÁVLiµj¶. FyÉØõ FsLiVVª±sV= c 500
1. zqs−sÍÞ @zqs|qsíLiÉÞ xqsLêRi©±s |qsöxtsQÖÁxqsíýV : 155 F¡xqsíVÌÁ −sª«sLSÌÁV : LS¸º¶VxmspL` FsLiVVª±sV= c 300
@L>Ri»R½ : xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ |qsöuyÖÁÉÔÁÍýÜ[ {msÒÁ |qsí^xmnsLi²R¶Lki ú\ÛÉÁ¬ds AxmslLi[ÈÁL`i ÆØ×dÁÌÁVc 56 @L>Ri»R½ : ÕdÁFs{qs= A©«sL`i= ©«sLji=Lig`i/ ÕdÁFs{qs=
²T¶úgki/²T¶Fý~ª«sW/²U¶Fs£qsÕdÁ D¼d½òLñRi»R½. |qsí^xmnsLi²R¶Lki ú\ÛÉÁ¬ds ®ªsVLiVVLiÛÉÁLiVV©«sL`i c 66
@L>Ri»R½ : AxmslLi[ÈÁL`i Dµ][ùgS¬sNTP BLiÈÁL`i \|qs©±s= xqsÛËêÁNíRPVÌÁ»][
©«sLji=Lig`i ÛÍÁ[µy ÕdÁFs{qs= (F¡£qsí xqsLíjizmnsZNPÉÞ)/ F¡£qsí
2. ®²¶LiÈÁÍÞ @zqs|qsíLiÉÞ xqsLêRi©±s : 35 ÛËÁ[zqsN`P ÕdÁFs{qs= ©«sLji=Lig`i, ©«sLji=Lig`i N_¬s=ÍýÜ[
@L>Ri»R½ : ÕdÁ²U¶Fs£qs D¼d½òLñRi»R½. D¼d½òLñRi»R½ DLi²yÖÁ. IN][ä xqsÛËêÁNíRPVÍÜ[ 50 aS»R½Li ª«sWLRiVä
ÌÁ»][ FyÈÁV ¬slLôi[bPLiÀÁ©«s aSLkiLRiNRP úxmsª«sWßØÌÁVLi²yÖÁ. LjiÑÁú}qsíxtsQ©±s ÛÍÁ[µy ²T Fý~ª«sW, ©«sLji=Lig`i N_¬s=ÍýÜ[
ª«s¸R¶VxqsV : ÇÁÙ\ÛÍÁ 1, 2018 ©yÉÓÁNTP 41 GÎÏÁVþ −sVLi¿RÁLSµR¶V.
µR¶LRiÆØxqsVò −sµ³y©«sLi : A£mns\ÛÍÁ©±s, µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV ®ªsËÞ\|qsÉÞ ª«s¸R¶VxqsV : ©«sª«sLiÊÁL`i 14, 2018 ©yÉÓÁNTP 18 ©«sVLiÀÁ 24 LjiÑÁú}qsíxtsQ©±s @©«sV˳ÏÁª«sLi DLi²yÖÁ.
©«sVLiÀÁ \®²¶©±sÍÜ[²`¶ ¿P[xqsVN][ªyÖÁ. GÎýÏÁ ª«sVµ³R¶ù DLi²yÖÁ. ª«s¹¸¶WxmsLji−sV¼½ÍÜ[ LjiÇÁlLi[*xtsQ©±s ª«s¸R¶VxqsV : 21 ©«sVLiÀÁ 30 GÎýÏÁ ª«sVµ³R¶ù DLi²yÖÁ.
ÀÁª«sLji ¾»½[µk¶ : @Ní][ÊÁL`i 31, 2018 ª«sLjiòxqsVòLiµj¶. Fs{qs=, Fs{qsíÌÁNRPV H®µ¶[ÎýÏÁV, JÕdÁ{qsÌÁNRPV ª«sVW®²¶[ÎýÏÁV,
®ªsËÞ\|qsÉÞ : http://cfw.ap.nic.in FsLizmsNRP : LS»R½ xmsLkiORPQ úzmsÖÁ−sV©«sLki, @²y*©±s= ª«sVLji¸R¶VV ©«sWù²³T¶ÖýdÁÍÜ[¬s AÖÁLi²T¶¸R¶W B¬szqsíÈÁWùÉÞ A£mns {ms²R¶ÊýÁWù²U¶ÌÁNRPV xms®µ¶[ÎýÏÁV ª«s¹¸¶W xmsLji−sV¼½ÍÜ[
zqsäÍÞ ÛÉÁ£qsí DLiÈÁVLiµj¶. xqs²R¶ÖÁLixmso DLiÈÁVLiµj¶.
µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[.. ®ªsV²T¶NRPÍÞ \|qs®©s=£qs (FsLiVVª±sV=) ®µ¶[aRPLiÍÜ[¬s −s−sµ³R¶ Fs-
ôVAMT u≤u≤ ø±´q‡sY ÄdüT|üÁ‹˝À úFyLRiLi˳ÏÁL ¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 15, 2018 LiVVª±sV=ÍÜ[ lLigRiVùÌÁL`i −sµ³y©«sLiÍÜ[ 2000 ©«sLji=Lig`i FsLizmsNRP : NRPLixmspùÈÁL`i ÛËÁ[£qsï LS»R½ xmsLkiORPQ µy*LS..
168 ñ<√´>±\T ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : ©«sª«sLiÊÁL`i 14, 2018 A{mnsxqsL`i F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV N][LRiV»][Liµj¶. xmsLkiORPQ¾»½[µj¶ : ²T¶|qsLiÊÁL`i 7, 2018
ªyLRißØzqsÍÜ[¬s x¤¦Ü[−dsV ËØËØ Ax- ®ªsËÞ\|qsÉÞ : www.npcilcareers.co.in F¡xqsíVÌÁ −sª«sLSÌÁV : µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[..
qsVxmsú¼½ÍÜ[ 168 ©y©±s ˳Ü[FyÍÞ FsLiVVª±sV= c 600 ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 29, 2018
®ªsV²T¶NRPÍÞ Dµ][ùgSÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP ádtºø√dtº ¬s’˝Ò«˝À 21 ñ<√´>±\T ®ªsËÞ\|qsÉÞ : www.aiimsexams.org
ÉØÉØ ®ªsV®ªsWLji¸R¶VÍÞ Ë³ÏÁVª«s®©s[aRP*L`i úxmsµ³y©«s ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : ª«sWLjiè 13, 2019
|qsLiÈÁL`i ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±s ZNP[LiúµR¶LigS xms¬s¿P[xqsVò©«sõ F¡xqsíVÌÁ −sª«sLSÌÁV :
®ªsËÞ\|qsÉÞ : www.gailonline.com ®ªs[V®©s[ÇÞ®ªsVLiÉÞ ú\ÛÉÁ¬ds c 2, ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i B©±súxqsíNíRPL`i c 1,
−s²R¶VµR¶ÌÁ ¿P[zqsLiµj¶. C£qsí N][£qsí \lLiÛÍÁ[*
ÆØ×dÁÌÁV : \|qsLiÉÓÁzmnsN`P 2018c19NTP gS©«sV ¬s’{Ÿ‡ *$Tf…&é˝À 40 ñ<√´>±\T NRPª«sVL<ji¸R¶VÍÞ @zqs|qsíLiÉÞc 3, A{mns£qs @zqs|qsíLiÉÞ c 8,
A{mnsxqsL`i, ®ªsV²T¶NRPÍÞ zmnsÑÁzqs£qsí, 21 r¡=Lí`i= N][ÉØ ¸R¶WLï`i @zqs|qsíLiÉÞc 5, ÛÉÁÖÁFn¡©±s AxmslLi[ÈÁL` c 1, rí¡L`i
BLiÇÁ¬dsL`i, \|qsLiÉÓÁzmnsN`P @zqs|qsíLiÉÞ, F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP @zqs|qsíLiÉÞ c 2, @©±szqsäÍïÞ c 1, @zqs|qsíLiÉÞ xqsWxmsLjiL-
ÛÉÁNUPõztsQ¸R¶V©±s, ©«sL`i=, |qsNRPWùLjiÉÔÁ @zqs|qsíLiÉÞ, NRPVN`P, µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV iÛÉÁLi®²¶LiÉÞc 3, ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i xqsWxmsL`i \®ªsÇÁL`ic 1, ©«sLji=Lig`i
@ÛÉÁLi®²¶LiÉÞ »R½µj¶»R½LRi F¡xqsíVÌÁV. N][LRiV»][Liµj¶. @zqs|qsíLiÉÞ c 1, NSlLiöLiÈÁL`i c 1, |msLiVVLiÈÁL`i c 4, ®ªsz¤¦¦¦NR-
@L>Ri»R½ : F¡xqsíV©«sV ÊÁÉíÓÁ ÛÉÁ©±sò NýS£qs, BLiÈÁL`i, ËØùÀÁÌÁL`i −s˳ØgSÌÁ ªyLji ÆØ×dÁÌÁV : PÍÞ ú\®²¶ª«sL`i c 1
²T¶úgki, {msÒÁ, ²T¶Fý~ª«sW, ÒÁFs©±sFsLi, @©«sV˳ÏÁª«sLi ®ªsV©±s @®´ý¶ÉÓÁN`P= c 1, ®ªsV©±s @L>Ri»R½ : F¡xqsíV©«sV ÊÁÉíÓÁ Fs£qsFs£qs{qs, ú\®²¶−sLig`i \ÛÍÁ|qs©±s=,
gRiVLRiV úgSª±sVÍÜ[¬s úxms˳ÏÁV»R½* LRiLigRi xqsLixqsó \lLiÉÞ= ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶ xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ −s˳ØgSÍýÜ[ ²T¶úgki, ÕdÁC/ÕdÁÛÉÁN`P,
©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±sÍÜ[ }msL]ä©«sõ −sµ³R¶LigS DLi²yÖÁ. @NS*ÉÓÁN`P c 1, ®ªsV©±s ËØù²T¶øLiÈÁ©±s c 2, ®ªsV©±s ËØÍÞ 40 @zqs|qsíLiÉÞ ÍÜ[N][ \|msÌÁÉÞ, ÛÉÁNUPõztsQ¸R¶V©±s F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP
ª«s¸R¶VxqsV : F¡xqsíV©«sV ÊÁÉíÓÁ NRP¬dsxqs ª«s¸R¶VxqsV 20 ©«sVLiÀÁ 50 ËØù²T¶øLiÈÁ©±s c1, ®ªsV©±s ËØNTP=Lig`i c 1, D®ªsV©±s ËØNTP=Lig`i ÕdÁ{qsG/ÕdÁÕdÁG/ÕdÁFs{qs= (HÉÔÁ), ª«sL`iä FsN`P={msLji¸R¶V©±s=
µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV N][LRiV»R½VLiµj¶. DLi²yÖÁ.
GÎýÏÁ ª«sVµ³R¶ù DLi²yÖÁ. c 1, xmnsQoÉÞ ËØÍÞ D®ªsV©±sc 2, ®ªsV©±s g][ÍÞöéc 1, ®ªsV©±s F¡xqsíVÌÁ −sª«sLSÌÁV :
FsLizmsNRP : LS»R½ xmsLkiORPQ, zqsäÍÞ ÛÉÁ£qsí, BLiÈÁLRiW*ù µy*LS.. ¥¦¦¦NUPc 2, D®ªsV©±s NRPÊÁ²ïU¶c 2, ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ ÛÉÁ¬sõ£qs ®ªsV©±sc 2, FsLizmsNRP : LS»R½ xmsLkiORPQ/úÛÉÁ[²`¶ ÛÉÁ£qsí /úFyNíTPNRPÍÞ ÛÉÁ£qsí/
@zqs|qsíLiÉÞ ÍÜ[N][\|msÌÁÉÞc20 BLiÈÁLRiW*ù..
µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±s/ A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ ¿P[¸R¶WÖÁ. A©±s\ÛÍÁ©±s ªyÖdÁËØÍÞ ®ªsV©±sc2 ÛÉÁNUPõztsQ¸R¶V©±s úlgi[²`¶ 3c 20
µR¶LRiÆØxqsVò ¿P[xqsVNRPV¬s. µR¶LRiÆØxqsVò ¥¦¦¦Lï`i NS{ms»][FyÈÁV B»R½LRi ªyÖdÁËØÍÞ D®ªsV©±sc 1, ®ªsLiVVÉÞ ÖÁzmnsíLig`i ®ªsV©±sc 1, ®ªsLiVVÉÞ µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±s µR¶LRiÆØxqsVò ¿P[xqsVNRPV¬s, A£mns\ÛÍÁ©±s µy*LS
@L>Ri»R½ : ®ªsVNS¬sNRPÍÞ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i/FsÌÁúNíTPNRPÍÞ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i ¥¦¦¦Lï`i NS{ms¬s xmsLiFyÖÁ.
xqsLíjizmnsZNP[ÉÞ=©«sV ÇÁ»R½Â¿P[zqs F¡xqsíVÍÜ[ xmsLiFyÖÁ. ÖÁzmnsíLig`i D®ªsV©±s c 1 /AÉÜ[ ®ªsVV\ÛËÁÍÞ BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[ ²T¶Fý~ª«sW D¼d½òLñRi»R½»][
ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 19, 2018 @L>Ri»R½ : xmsµ][ »R½LRigRi¼½»][ FyÈÁV HÉÔÁH, xms®©sõLi²][ »R½LRigRi¼½, ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : ©«sª«sLiÊÁL`i 18, 2019
FyÈÁV ª«sVW®²¶[ÎýÏÁ xms¬s @©«sV˳ÏÁª«sLi, ¬sLôjixtsíQ ®ªsV²T¶NRPÍÞ ®ªsËÞ\|qsÉÞ : http://career.goashipyard.co.in
¥¦¦¦Lï`iNS{ms xmsLixmsoÈÁNRPV ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 26, 2018 uyLí`i ¥¦¦¦ùLi²`¶ (z¤¦¦¦Liµk¶/BLigýki£tsQ), úgS²R¶Vù¹¸¶[VxtsQ©±s úxmsª«sWßØÌÁVLi²yÖÁ. \lLiÛÍÁ[* @ú|msLiÉÔÁ£qs ÛÍÁ[µy ²U¶ÑÁÍÞ
®ªsËÞ\|qsÉÞ : http://tmc.gov.in D¼d½òLñRi»R½»][ FyÈÁV xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ úNUP²R¶ÍÜ[ úxms¼½Ë³ÏÁ DLi²yÖÁ. ®ªsVNS¬sN`P, ®ªsWÉØL`i ®ªsz¤¦¦¦NRPÍÞ ®ªsVNS¬sN`P, {¤¦¦¦ÉÞ BLiÑÁ©±s, mHé◊ÄsY&û|”ÄsY˝À 18 b˛düTº\T
ª«s¸R¶VxqsV : ÇÁ©«sª«sLji 1, 2019 ©yÉÓÁNTP 18 ©«sVLiÀÁ 25 GÎýÏÁ Lj úzmnsÑÁlLi[xtsQ©±s @Li²`¶ G{qs ®ªsVNS¬sN`P, úÉØNíRPL`i ®ªsVNS¬sN`P
eT+>∑fi¯–] msTTyéT‡˝À 53 b˛düTº\T ª«sVµ³R¶ù DLi²yÖÁ. úÛÉÁ[²`¶, FsÌÁúNíUPztsQ¸R¶V©±s/\®ªsL`i ª«sW©±s/®ªsVNS¬sN`P úÛÉÁ[²R¶VÍÜ[
ª«sVLigRiÎÏÁgjiLjiÍÜ[¬s AÍÞ BLi²T¶¸R¶W B¬szqsíÈÁWùÉÞ A£mns FsLizmsNRP : r¡=Lí`i= úÈÁ¸R¶VÍÞ=, BLiÈÁLRiW*ù Aµ³yLRiLigS.. HÉÔÁH D¼d½òLñRi»R½»][ FyÈÁV AlLi[ÎýÏÁ @©«sV˳ÏÁª«sLi»][ FyÈÁV
®ªsV²T¶NRPÍÞ \|qs®©s=£qsÍÜ[ 53 úF~|mnsxqsL`i, @²T¶xtsQ©«sÍÞ úF~|mnsxqsL`i, ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 29, 2018 ¬sLôjixtsíQ ®ªsV²T¶NRPÍÞ úxmsª«sWßØÌÁVLi²yÖÁ.
B»R½LRi F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP xmsoµR¶V¿P[èLjiÍÜ[¬s ÇÁª«sx¤¦¦¦L`iÍØÍÞ ®ªsËÞ\|qsÉÞ : ª«s¸R¶VxqsV : @Ní][ÊÁL`i 1, 2018 ©yÉÓÁNTP 40 GÎýÏÁV
B¬szqsíÈÁWùÉÞ A£mns F¡£qsí úgS²R¶Vù¹¸¶[VÉÞ ®ªsV²T¶NRPÍÞ Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s www.eastcoastrail.indianrailways.gov.in −sVLi¿RÁLSµR¶V.
@Li²`¶ Lki|qsL`iè (ÑÁ£msª«sVL`i) µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV N][LRiV»R½VLiµj¶. FsLizmsNRP : LS»R½xmsLkiORPQ, −sµyùL>Ri»R½, @©«sV˳ÏÁª«sLi, ®ªsV²T¶NRPÍÞ
F¡xqsíVÌÁ −sª«sLSÌÁV : ¬>sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷˝À m–®≈£L´{Ïyé Áf…Æ˙\T F gêSª±sV µy*LS..
úF~|mnsxqsL`ic 11, @²T¶xts©«sÍÞ úF~|mnsxqsL`i c9 ˳ØLRi»R½ úxms˳ÏÁV»R½* LRiLigRi xqsLixqsó µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[
@r¡zqs¹¸¶[VÉÞ úF~|mnsxqsL`ic 11, @zqs|qsíLiÉÞ úF~|mnsxqsL`i c22 lgiLiVVÍÞ ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶ÍÜ[ lgi[ÉÞ c
@L>Ri»R½ : FsLiÕdÁÕdÁFs£q »][FyÈÁV xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ −s˳ØgRiLiÍÜ[ {msÒÁ 2019 r¡äL`i Aµ³yLRiLigS ÀÁª« Lji¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 23, 2018
D¼d½òLñRi»R½. @©«sV˳ÏÁª«sLi DLi²yÖÁ. FsgêjiNRPWùÉÓÁª±s ú\ÛÉÁ¬dsÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP ®ªsËÞ\|qsÉÞ : http://rites.com \|¤¦¦¦µR¶LSËص`¶ÍÜ[¬s ˳ØLRi»R½ úgS−dsVßØÕ³Áª«sXµôðj¶ ª«sVLiú¼½»R½*
ª«s¸R¶VxqsV : @Ní][ÊÁL`i 26, 2018 ©yÉÓÁNTP úF~|mnsxqsL`i, µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV N][LRiV»][Liµj¶. aSÅÁNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ®©s[xtsQ©«sÍÞ B¬szqsíÈÁWùÉÞ A£mns LRiWLRiÍÞ
@²T¶xtsQ©«sÍÞ úF~|mnsxqsL`i F¡xqsíVÌÁNRPV 58 GÎýÏÁV, −sVgRi»y BLiµR¶VÍÜ[ ZNP−sVNRPÍÞ,
>√yêwæ|t j·÷sY¶ *$Tf…&é˝À 34 b˛düTº\T ®²¶ª«sÌÁ£ms®ªsVLiÉÞ @Li²`¶ xmsLi¿y¸R¶V¼d½LSÇÞ lLigRiVùÌÁL`i
F¡xqsíVÌÁNRPV 50 GÎýÏÁV −sVLi¿RÁLSµR¶V. B¬súxqsíV®ªsVLiÛÉÁ[xtsQ©±s −s˳ØgSÌÁÍÜ[ ˳ØLRi»R½ úxms˳ÏÁV»R½* LRiORPQßá −sµ³y©«sLiÍÜ[ 18 ÉÔÁÀÁLig`i F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV
FsLizmsNR : xmsLRi=©«sÍÞ BLiÈÁLRiW*ù Aµ³yLRiLigS.. ÆØ×dÁÌÁ©«sV ˳ÏÁLkiò ¿P[¸R¶V©«sVLiµj¶. ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁNRPV N][LRiV»][Liµj¶.
µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ @L>Ri»R½ : xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ −s˳ØgSÍýÜ[ ËØùÀÁÌÁL`i= ²T¶úgki (ÕdÁC, ¿ÁLiµj¶©«s g][ªy ÆØ×dÁÌÁV : úF~|mnsxqsL`i c 11, @r¡zqs¹¸¶[VÉÞ úF~|mnsxqsL`ic 2,
ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : @Ní][ÊÁL`i 26, 2018 ÕdÁÛÉÁN`P, ÕdÁFs{qs=, BLiÇÁ¬dsLjiLig`i) D¼d½òLñRi»R½. ztsQ£ms¸R¶WLï`i @zqs|qsíLiÉÞ úF~|mnsxqsL`i c 5
®ªsËÞ\|qsÉÞ : www.jipmer.puducherry.gov.in ª«s¸R¶VxqsV : ª«sWLjiè 13, 2019 ©yÉÓÁNTP 28 GÎýÏÁV −sVLi¿RÁNRPW ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶ÍÜ[ @L>Ri»R½ : xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ xqsÛËêÁNíRPVÍýÜ[ ²T¶úgki, {msÒÁ,
²R¶µR¶V. (LjiÇÁlLi[*xtsQ©±s ª«sLjiòxqsVòLiµj¶) {ms²R¶ÊýÁWù²U¶, Fs{qsí {ms|¤¦¦¦¿`Á²U¶»][FyÈÁV @©«sV˳ÏÁª«sLi DLi²yÖÁ.
mHé|”d”◊m˝À¢ 122 b˛düTº\T FsLizmsNRP : lgi[ÉÞ c 2019 r¡äL`i, úgRiW£ms ²T¶xqsäxtsQ©±s, @˳ÏÁùLóRiVÌÁNRPV |qsöxtsQÍÞ ª«s¸R¶VxqsV : 60 GÎýÏÁV −sVLi¿RÁLSµR¶V
˳ØLRi»R½ úxms˳ÏÁV»R½* LRiLigRi xqsLixqsó ©«sWùNýTP¸R¶VL`i xmsª«sL`i xmsLRi=©«sÍÞ BLiÈÁLRiW*ù µy*LS.. LjiúNRPWÉÞ®ªsVLiÉÞ ú\®²¶ª±s FsLizmsNRP : BLiÈÁLRiW*ù µy*LS..
NSL]ölLi[xtsQ©±s A£mns BLi²T¶¸R¶W ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶ (Fs©±s{ms{qsHFsÍÞ) µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ NTPLiµR¶ ®ªs[V®©s[ÇÞ®ªsVLiÉÞ µR¶LRiÆØxqsVò : A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ ..
LSª«s»`½ ˳ØÉØ LSÇÁróy©±s \|qsÉÞÍÜ[ 122 |qsí^xmnsLi²R¶Lki ú\ÛÉÁ¬ds úFyLRiLi˳ÏÁ¾»½[µj¶ : zmnsúÊÁª«sLji 12, 2019 ©«sVLiÀÁ lgi[ÉÞ 2019 ú\ÛÉÁ¬ds, ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i B©±súxqsíNíRPL`i ÀÁª«sLji¾»½[µj¶ : ©«sª«sLiÊÁL`i 15, 2018
F¡xqsíVÌÁNRPV µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV N][LRiV»][Liµj¶. µk¶¬sNTP lLiLi®²¶[ÎýÏÁFyÈÁV ®©sLiÊÁL`i»][ µR¶LRiÆØxqsVò ¿P[xqsVN][ª«s¿RÁVè. »R½µj¶»R½LRi F¡xqsíVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV N][LRiV»][Liµj¶. ®ªsËÞ\|qsÉÞ : http://nird.org.in
Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018 A N D H R A Pb˛{°R|üA B H
Øø£å\ Á|ü‘˚´ø£+ A $<ë´Á|üuÛÑ 13
ø£¬s+{Ÿ nô|ò’sY‡ k˛ŒsY º ‡ eTVæ≤fi¯\ uÛÑÁ<ä‘· ø√dü+ y=&Übò˛Hé C≤rj· T +
FyLiVVLiÈýÁV r¡äLRiV ¿P[zqs©«s ª«sV¬dsa`P ©«sLS*ÍÞ ÊÁLigSLRiV
xms»R½NS¬sõ r~Li»R½Li ¿P[xqsVNRPV©yõ²R¶V. @®´ý¶ÉÓÁN`P=ÍÜ[ GNSò ˳Øù©±s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ ˳ÏÁúµR¶»R½ µR¶XztsíQÍÜ[
NýRPËÞú»][ (Fs£mns 32/51) −s˳ØgRiLiÍÜ[, xmsoLRiVxtsQVÌÁ 100 −dsVÈÁLýRi −s˳ØgRiLiÍÜ[ |msÈíÁVNRPV¬s ÛÉÁÖÁNRPLi NRPLi|ms¬ds
©yLS¸R¶VßãÞ hSNRPWL`i xqs*LñRi xms»R½NSÌÁ©«sV ryµ³j¶Li¿yLRiV. ª¯²yFn¡©±s H²T¶¸R¶W ª¯²yFn¡©±s
Ábı ø£ã&û¶ ©>¥ Äs√ d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ xqsÐÁ.... }msLRiV»][ ®ªsVV\ÛËÁÍÞ @µ³y
{°{° j·T÷‘Y #ê+|æj·THéwæ|t $CÒ‘·>± l»
Lji»R½ }qs{mnsíxqsLki*xqsVÌÁ©«sV ®µ¶[aRPªyù
Çؼd½¸R¶V LSùLiNTPLig`i ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ ÛÉÁ¬sõ£qs ¸R¶VW»`½ ¿yLizms¸R¶V©±sztsQ£ms ËØÖÁNRPÌÁ xmsòLigS úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁLiµj¶. ËØù²T¶øLi
zqsLigjiÍÞ= −s˳ØgRiLiÍÜ[ \|¤¦¦¦µR¶LSËص`¶NTP ¿ÁLiµj¶©«s ANRPVÌÁ úbdPÇÁ −sÛÇÁ[»R½gS ÈÁ©±s úNUP²yNSLjißÓá {ms−ds. zqsLiµ³R¶V
¬sÖÁÀÁLiµj¶. ª«sV¥¦¦¦LSúxtsíÍÜ[¬s xmsoâßá[ÍÜ[ ÇÁLjigji©«s C ÉÜ[LkiõÍÜ[ úbdPÇÁ LjiÇÁL`i* C ®©sÌÁ 10©«s ª¯²yFn¡©±s xqsÐÁ¬s
ËØùLiN`P A£mns BLi²T¶¸R¶W »R½LRixmso©«s ÊÁLjiÍÜ[NTP µj¶gjiLiµj¶. C ®©sÌÁ 9©«s ÇÁLjigji©«s A−sxtsQäLjiLi¿yLRiV. xqsÐÁ }qsª«sÌÁ N][xqsLi 1800123100 ÉÜ[ÍÞú{mns ©«sLiÊÁLRiVNRPV
\|mns©«sÍýÜ[ úbdPÇÁ 11c7, 5c11, 11c9, 12c14, 11c9, 9c11, 12c10»][ Fn¡©±s ¿P[¸R¶WÖÁ= DLiÈÁVLiµj¶. @»R½ùª«sxqsLRi xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ NRPxqsíª«sVL`i D©«sõ
xmsbP誫sV ÛËÁLigSÍÞNRPV ¿ÁLiµj¶©«s úFyzmsò }qs©±s\|ms lgiÌÁVF~Liµj¶Liµj¶. úFyLi»R½Li, −sª«sLSÌÁV ª«sVVLiµR¶VgS ©«s®ªsWµR¶V ¿P[xqsVNRPV©«sõ 10 NSLiÉØNí`P
j·T÷‘Y ˇ*+|æø˘‡ kÂs¡uÛŸ≈£î dü«s¡í+ ©«sLiÊÁLýRiNRPV ®ªsÎÏÁVòLiµj¶. ®ªsVV\ÛËÁÍÞÍÜ[ ËØùÛÍÁ©±s= ÛÍÁ[©«sxmsöÉÓÁNUP 10 ¬s−sVuyÌÁFyÈÁV
NSÍÞ= ¿P[xqsVN][ª«s¿RÁVè. Lji\ÛÉÁÍÞ KÉÞÛÍÁÉÞ ª«sµôR¶ ©«sLiÊÁL`i g][xmsù»R½ N][xqsLi 10
ª«sVW²][ ¸R¶VW»`½ IÖÁLizmsN`P=ÍÜ[ ˳ØLRi»R½ xtswÈÁL`i r¢LRiË³Þ ¿_µ³R¶Lki xqs*LñRi @LiZNPÌÁ ²R¶−dsVø ©«sLiÊÁLRiV©«sV NRPxqsíª«sVL`iNRPV ZNP[ÉØLiVVryòLRiV. ryøLí`i Fn¡©«sý»][ FyÈÁV
xms»R½NRPLi ryµ³j¶Li¿y²R¶V. @lLêiLiÉÔÁ©y LSÇÁµ³y¬s ÊÁWù©«s£qs FsLiVVL`i=ÍÜ[ C {mns¿RÁL`i Fn¡©«sýÍÜ[©«sW Bµj¶ xms¬s¿P[xqsVòLiµj¶.
®©sÌÁ 10©«s ÇÁLjigji©«s xmsoLRiVxtsQVÌÁ 10 −dsVÈÁLýRi FsLiVVL`i zmsxqsíÍÞ C®ªsLiÉÞ
úF~ NRPÊÁ²ïU¶ ÖdÁg`i AL][ {qsÇÁ©±s ¿Á®©s^õÍÜ[ C ®©sÌÁ 7©«s úFyLRiLi˳ÏÁ\®ªsVLiµj¶ \|mns©«sÍýÜ[ 16GÎÏÁþ r¢LRiË³Þ 244.2 FyLiVVLiÈýÁV r¡äLRiV ¿P[zqs −sÛÇÁ[»R½gS mHé;◊‘√ mdt;◊ ˇ|üŒ+<ä+
ª«sVW²R¶V ®©sÌÁÌÁFyÈÁV 2019 ÇÁ©«sª«sLji 5ª«sLRiNRPV ÇÁLjilgi[ C ÖdÁg`iÍÜ[ ®ªsVV»R½òLi ¬sÖÁ¿y²R¶V.
ÆØÈÁøLi²R¶V ®©s[xtsQ©«sÍÞ ËØùLiNTPLig`i B¬szqsíÈÁWùÉÞ»][ }qsíÉÞ ËØùLiN`P A£mns BLi²T¶¸R¶W
12 ÇÁÈýÁV FyÍæÜLiÈÁV©yõLiVV. C ÖdÁg`i©«sV ®ªsVV»R½òLi 13 ®ªs[µj¶NRPÍýÜ[ Ädæj·÷ bÕsê Áø°&É˝À¢ Vü≤]«+<äsY≈£î dü«s¡í+ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s IxmsöLiµR¶Li NRPVµR¶VLRiVèNRPVLiµj¶. ª«s°ÖÁNRP, xmsLjiFyÌÁ©y xqsµR¶VFy¸R¶WÌÁ
¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõLRiV. 12 ÉÔÁª±sVÌÁ r~Li»R½ ®ªs[µj¶NRPÌÁ»][ FyÈÁV ÉÔÁª±sV ©«sV BLRiV xqsLixqsóÌÁV −s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV C IxmsöLiµR¶Li NRPVµR¶VLRiVèNRPV©«sõ
ÛÍÁ[NRPF¡LiVV©y ZNP[LRiÎÏÁÍÜ[ NRPÊÁ²ïU¶¬s úxms®ªsWÉÞ Â¿P[}qsLiµR¶VNRPV N]ÀÁèÍÜ[ ª«sWù¿`ÁÌÁV Azqs¸R¶W FyLS úNUP²R¶ÍýÜ[ ˳ØLRi»R½ úNUP²yNSLRiV²R¶V x¤¦¦¦Lji*LiµR¶L`izqsLig`i xqs*LñRi
xms»R½NRPLi ryµ³j¶Li¿y²R¶V. BLi²][®©s[ztsQ¸R¶W LSÇÁµ³y¬s ÇÁNRPLSòÍÜ[ C ®©sÌÁ 10©«s ÈýÁV C ®©sÌÁ 10©«s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶. ËØùLiNTPLig`i LRiLigRiLiÍÜ[ @»R½Vù»R½òª«sV úxmsª«sW
ÇÁLRiVxmso»R½V©yõLRiV. ßØÌÁ»][ NRPW²T¶©«s ª«sW©«sª«s ª«s©«sLRiVÌÁ©«sV xqsª«sVNRPWLRiè²R¶Li N][xqsLi ª«spù¥¦¦¦»R½øNRP
ÇÁLjigji©«s xmsoLRiVxtsQVÌÁ ALRièLki ²R¶ÊýÁWù2/Fs£qsÉÔÁ ZNP[ÈÁgjiLkiÍÜ[ x¤¦¦¦Lji*LiµR¶L`i
uÛ≤s¡‘Y≈£î Ädæj·÷ ø£|t n+&ÉsY`19 f…Æ{Ï˝Ÿ 6c0»][ \¿Á©yNRPV ¿ÁLiµj¶©«s Çت¯[ ÖÁgêRiW\|ms −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿y²R¶V. µk¶Li»][ NRPWÈÁ−sV GLSöÈÁV C IxmsöLiµR¶Li úxmsµ³y©«s ÌÁORPQùª«sV¬s Fs£qsÕdÁH }msL]äLiµj¶.
˳ØLRi»`½NRPV Azqs¸R¶W NRP£ms @Li²R¶L`i c19 \ÛÉÁÉÓÁÍÞ µR¶NTPäLiµj¶. ÊÁLigýS®µ¶[a`P Azqs¸R¶W FyLS úNUP²R¶ÌÁ ALRièLkiÍÜ[ xqs*LñRi xms»R½NRPLi lgiÖÁÀÁ©«s ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ◊&û;◊ u≤´+ø˘ N|òt>± sêπøXŸX¯s¡à
LSÇÁµ³y¬s ²³yNSÍÜ[ C ®©sÌÁ 7©«s ÇÁLjigji©«s \|mns©«sÍýÜ[ ˳ØLRi»`½ 144 xmsLRiVgRiVÌÁ úNUP²yNSLRiV¬sgS x¤¦¦¦Lji*LiµR¶L`i ¬sÖÁ¿y²R¶V.
¾»½[²y»][ úbdPÌÁLiNRP\|ms −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶LiÀÁLiµj¶. µk¶Li»][ ˳ØLRi»`½ Azqs¸R¶W NRP£ms H²U¶ÕdÁH ËØùLiN`P ®ªs[V®©s[ÑÁLig`i \®²¶lLiNíRPL`i, ÀdÁ£mns FsgêjiNRPWùÉÓÁª±s A{mnsxqsL`igS LSZNP[a`P
»bÕHé Á>±+&éÁ|æ $CÒ‘· Vü‰$T\ºHé aRPLRiø C ®©sÌÁ 10©«s Ëص³R¶ù»R½ÌÁV {qs*NRPLjiLi¿yLRiV. µk¶Li»][ ALRiV ®©sÌÁÌÁ FyÈÁV
@Li²R¶L`i c19 \ÛÉÁÉÓÁÍÞ©«sV AL][ryLji lgiÌÁV¿RÁVNRPV©«sõÈýÁLiVVLiµj¶. C ÉÜ[LjiõÍÜ[
˳ØLRi»R½ úNTPZNPÉÞ ÇÁÈíÁV ZNP|msí©±sgS zqsúª«sV©±s zqsLig`i ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿yLRiV. ÇÁFy©±s úgSLi²`¶úzms lLi[xqsV −sÛÇÁ[»R½gS ®ªsVLji=®²¶£qs ÇÁÈíÁV ú\®²¶ª«sL`i ÌÁWLiVV£qs aRPLRiø C xmsµR¶ª«soÌÁÍÜ[ N]©«srygRi©«sV©yõLRiV. H²U¶ÕdÁH ËØùLiN`P ÀdÁ£mnsgS Ëص³R¶ù»R½ÌÁV
¥¦¦¦−sVÌíÁ©±s ¬sÖÁ¿y²R¶V. ÇÁFy©±sÍÜ[ C ®©sÌÁ 7©«s ÇÁLjigji©«s C lLi[xqsVÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s ÕdÁ. úbdPLSª±sV, |qs|msíLiÊÁL`i 30©«s xmsµR¶−ds −sLRiª«sVßá ¿P[¸R¶V²R¶Li»][ C
j·T÷‘Y ˇ*+|æø˘‡˝À uÛ≤s¡‘Y≈£î ¬s+&ÉT dü«sêí\T ¥¦¦¦−sVÌíÁ©±s ¬sLñki»R½ 53 ÍØù£msÌÁ©«sV gRiLiÉØ 27 ¬s−sVuyÌÁ 17.062 |qsNRP©«sýÍÜ[ ®©sÌÁ 5©«s H²U¶ÕdÁH ËØùLiN`P ÀdÁ£mnsgS aRPLRiø }msLRiV©«sV ZNP[LiúµR¶Li úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶.
ª«sVW²][ ¸R¶VW»`½ IÖÁLizmsN`P=ÍÜ[ ˳ØLRi»`½NRPV lLiLi²R¶V xqs*LñRi xms»R½NSÌÁV xmspLjiò ¿P[zqs »]ÖÁróy©«sLi µR¶NTPäLi¿RÁVNRPV©yõ²R¶V. µk¶Li»][ C {qsÇÁ©±s
ÌÁÕ³ÁLi¿yLiVV. @lLêiLiÉÔÁ©y LSÇÁµ³y¬s ÊÁWù©«s£qs FsLiVVL`i=ÍÜ[ C ®©sÌÁ 9©«s FnyLRiVøÍت«s©±sÍÜ[ ¥¦¦¦−sVÌíÁ©±s »]−sVøµ][ −sÇÁ¸R¶W¬sõ ©«s®ªsWµR¶V ¿P[aS²R¶V. uÛ≤s¡‘Y eè~Δπs≥T 7.3XÊ‘·+
ÇÁLjigji©«s xmsoLRiVxtsQVÌÁ ®ªsLiVVÉÞ ÖÁzmnsíLig`i 62 ZNP[ÒÁÌÁ −s˳ØgRiLiÍÜ[ −sVÇÜ[LRiLi 56 Á>±+&é e÷düºsY>± Vü≤s¡¸uÛÑs¡‘Y 2018ÍÜ[ ˳ØLRi»`½ xqsóWÌÁ ®µ¶[bdP¹¸¶W»R½ö¼½ò ª«sXµôðj¶ lLi[ÈÁV 7.3aS»R½LigS, 2019ÍÜ[
LSúuíy¬sNTP ¿ÁLiµj¶©«s 15 GÎÏÁþ ÛÇÁlLi−sV ÍØúÖÁ©±s©«sVLigRi ®ªsVV»R½òLi 274 ZNP[ÒÁÌÁ 7.4aS»R½LigS ©«s®ªsWµR¶ª«so»R½VLiµR¶¬s @Li»R½LêS¼d½¸R¶V úµR¶ª«sù¬sµ³j¶ xqsLixqsó @Li¿RÁ©y
ÊÁLRiV®ªs¼½ò ¿yLizms¸R¶V©±sgS ¬sÖÁ¿y²R¶V. ˳ØLRi»`½ ©«sVLiÀÁ 56ª«s úgSLi²`¶ª«sWxqsíL`igS \|¤¦¦¦µR¶LSËص`¶NTP ¿ÁLiµj¶©«s x¤¦¦¦L<Ri ®ªs[zqsLiµj¶. ª«sLRiÍïÞ FsNRP©«s−sVN`P @ª«soÉÞÌÁVN`P }msLRiV»][ C ®©sÌÁ 9©«s INRP ¬s®ªs[µj¶NRP©«sV
˳ÏÁLRi»R½N][ÉÓÁ ¬sÖÁ¿y²R¶V. @x¤¦¦¦øµyËص`¶ÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõ gRiVÇÁLS»`½ J|ms©±s −s²R¶VµR¶ÌÁ ¿P[zqsLiµj¶. ®ªsVV»R½òLigS 2018 G²yµj¶ úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[®©s[ ®ªs[gRiLigS
Ädæj·÷ bÕsê Áø°&É˝À¢ uÛ≤s¡‘Y≈£î eT÷&ÉT dü«sêí\T @Li»R½LêS¼d½¸R¶V úgSLi²`¶ª«sWxqsíL`i= ÉÜ[LkiõÍÜ[ 18 GÎÏÁþ x¤¦¦¦L<Ri ª«sLRiVxqsgS @Õ³Áª«sXµôðj¶ ¿ÁLiµR¶V»R½V©«sõ ALójiNRP ª«sùª«sxqsó x¤¦Ü[µy©«sV ˳ØLRi»`½ \ZNPª«sxqsLi
Azqs¸R¶W FyLS úNUP²R¶ÍýÜ[ ˳ØLRi»`½NRPV ª«sVW²R¶V xqs*LñSÌÁV ÌÁÕ³ÁLi¿yLiVV. ©yÌÁVg][ −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿yLRiV. ª«sVL][ 8 lLi[ÉÓÁLig`i FyLiVVLiÈýÁV ¿P[xqsVNRPVLiÈÁVLiµR¶¬s HFsLiFs£mns »R½©«s ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[ −sª«sLjiLiÀÁLiµj¶.
BLi²][®©s[ztsQ¸R¶W LSÇÁµ³y¬s ÇÁNSLSòÍÜ[ C ®©sÌÁ 9©«s ÇÁLjigji©«s xtswÉÓÁLig`i xqsLiFyµj¶Li¿y²R¶V. ÒÁFsLi \ÛÉÁÉÓÁÍÞ F~LiµyLRiV. µk¶Li»][ ¾»½ÌÁLigSßá ©«sVLiÀÁ
xmsoLRiVxtsQVÌÁ 10 −dsVÈÁLýRi zmsc1 FsLiVVL`i zmsxqsíÍÞ −s˳ØgRiLi \|mns©«sÍýÜ[ 235.9 ÒÁFsLi x¤¦Ü[µy F~Liµj¶©«s lLiLi²][ úNUP²yNSLRiV²T¶gS x¤¦¦¦L<Ri gRiVLjiòLixmso
F~Liµy²R¶V. s¡kÕj·TqXÊÁdüÔ+˝À eTT>∑TZs¡T nyês¡T¶\T
XÊÁdüÔy˚‘·Ô\≈£î H√u…˝Ÿ
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø±«˝≤ÿyéT ø±´+|üdt sêÁcÕº\T πødüs¡|ü*¢˝À ôV≤#Yd”m˝Ÿ ø±´+|üdt≈£î uÛÑ÷$T|üP»
NRPXuñyÑÁÍýØ gRi©«sõª«sLRiLi ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLi ZNP[xqsLRixmsÖýÁÍÜ[ GLSöÈÁV ¿P[¸R¶V©«sV©«sõ
|¤¦¦¦¿`Á{qsFsÍÞ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ£qs NSùLixms£qsNRPV ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P HÉÔÁaSÅÁ ª«sVLiú¼½ ÍÜ[ZNP[£tsQ
C ®©sÌÁ 8©«s ˳ÏÁW−sVxmspÇÁ ¿P[aSLRiV. C |¤¦¦¦¿`Á{qsFsÍÞ NSùLixms£qs ®µ¶[aRPLiÍÜ[®©s[
@¼½|msµôR¶ |qsLiÈÁL`igS DLi²R¶ËÜ»][Liµj¶. HÉÔÁ, FsÌÁúNíS¬sN`P= LRiLigSÌÁ»][ NRPÖÁzms
2019 ©yÉÓÁNTP lLiLi²R¶V ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiµj¶NTP Dµ][ùgSª«sNSaSÌÁV NRPÖÁöLi¿RÁ©«sV©yõLRiV.
\|¤¦¦¦µR¶LSËص`¶ÍÜ[¬s N][NS}msÈÁÍÜ[ úxmsª«sVV ÅÁ FsÌÁúNíS¬sN`P=xqsLixqsó NS*ÍØ䪱sV »R½©«s
ÒÁª«s xmsLjißت«sV zqsµôðyLi»R½Li Aµ³y LRiLigS xmsLjia][µ³R¶©«sÌÁV rygjiLiÀÁ©«s ª«sVVgæRiVLRiV
D»R½ö»R½VòÌÁ @Õ³Áª«sXµôðj¶ ZNP[Liúµy¬sõ GLSöÈÁV ¿P[¸R¶V©«sV©«sõÈýÁV C ®©sÌÁ 6©«s úxmsNR-
PÉÓÁLiÀÁLiµj¶. LRiW.3®ªs[ÌÁN][ÈýÁ |msÈíÁVÊÁ ²T¶»][ GLSöÈÁV ¿P[¸R¶V©«sV©«sõ C NSùLi
xms£qsÍÜ[ 5ÒÁ ®ªsVV\ÛËÁÍÞ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ\|ms xmsLjia][µ³R¶©«sÌÁV, xmsLkiORPQÌÁV
n+‘·sê®rj·T+ aSúxqsòQ®ªs[»R½òÌÁNRPV 2018 xqsLi.¬sNTP gS©«sV LRiry¸R¶V©«saSúxqsòQLiÍÜ[ ©¯[ÛËÁÍÞÊÁx¤¦¦¦§ª«sV¼½
ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. úFny¬s=£qs ALSõLï`i (@®ªsVLjiNS), ÇØLê`i zqsø»`½ (@®ªsVLjiNS), úlgigRiLki
−sLiÈÁL`i (úÕÁÈÁ©±s)ÌÁV C xmsoLRiryäLS ¬sNTP FsLizms\ZNP©«sÈýÁV LS¸R¶VÍÞ{qs*²T¶£tsQ
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©yõLRiV. C NSùLixms£qs µy*LS 10 ®ªs[ÌÁª«sVLiµj¶NTP ◊|”d”d” ìy˚~ø£qT $&ÉT<ä\ #˚dæq ◊sêdü @NS²R¶−dsV A£mns \|qs®©s=£qs úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶
Dµ][ùgSª«sNSaSÌÁV ÌÁÕ³ÁLi¿RÁ©«sV©yõLiVV.
‹s¡T|ü‹˝À ◊◊mdtáÄsY XÊX¯«‘· πø+Á<ä+ H√u…˝Ÿ XÊ+‹ |ü⁄s¡kÕÿsê\T
ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`PÍÜ[¬s ¼½LRiVxms¼½, I²T¶aS LSúxtsíLi ÊÁLRiLixmsoLRiLiÍÜ[ ˳ØLRi»R½ úxmsxmsLi¿RÁªyùxmsòLigS ¸R¶VVµôðyÌÁV, @Li»R½LRiVùµôðyÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõ NRPÍýÜ[ÖÁ»R½
−sÇìØ©«s−sµR¶ù, xmsLjia][µ³R¶©«s xqsLixqsó (BLi²T¶¸R¶V©±s B©±szqsíÈÁWùÉÞ A£mns \|qs©±s= úFyLi»yÍýÜ[ ¿][ÈÁV¿P[xqsVNRPVLiÈÁV©«sõ \ÛÍÁLigjiNRP z¤¦¦¦Lixqs\|ms F¡LSÈÁLi ¿P[xqsVò©«sõ BµôR¶LRiV
Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s @Li²`¶ Lki|qsL`iè) aSaRP*»R½ ZNP[LiúµyÌÁ©«sV GLSöÈÁV ¿P[¸R¶V©«sV©yõLRiV. ª«sùNRPVòÌÁNRPV 2018 G²yµj¶NTP ©¯[ÛËÁÍÞ aSLi¼½ xmsoLRiryäLRiLi µR¶NTPäLiµj¶. NSLig][NRPV
úxmsµ³y¬s ©«slLi[LiúµR¶®ªsWµk¶ ®©s[»R½X»R½*LiÍÜ[¬s ZNP[LiúµR¶ ª«sVLiú¼½ª«sLæRiLi C ®©sÌÁ 10©«s ¿ÁLiµj¶©«s \®ªsµR¶Vù²R¶V ®²¶¬s£qs ª«sVNUP*ÇÞ (63), BLSN`PÍÜ[¬s ¸R¶WÑÁµj¶ ¾»½gRiNRPV
¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiµj¶. C ZNP[LiúµyÌÁÍÜ[ NSLRiùNRPÍØFyÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿P[LiµR¶VNRPV, ¿ÁLiµj¶©«s ©«sµj¶¸R¶W ª«sVVLSµ`¶ (25) C xmsoLRiryäLS¬sNTP FsLizms\ZNP©«sÈýÁV ©¯[ÛËÁÍÞ
aSaRP*»R½ ˳ÏÁª«s©yÌÁ ¬sLSøßáLi N][xqsLi ®ªsVV»R½òLigS LRiW.3074.12 N][ÈýÁ©«sV FsLizmsNRP NRP−sVÉÔÁ úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶.
®ªsÀÁèLi¿RÁ©«sV©yõLRiV.
BLiÈÁL`i gRiª«sLRiõ®ªsVLiÈÁÍÞ Fyù®©sÍÞ \ZNPý®ªs[VÉÞ Â¿³P[LiÇÞ @®©s[ úxms¾»½[ùNRP ¬s®ªs[µj¶NRP©«sV d”m+ #·+<äÁu≤ãT≈£î nÁ–ø£\ÃsY ©&ÉsYwæ|t nyês¡T¶
eT+Á‹ Hêsê ˝Àπøwt≈£î mdtÄsY Hê<∏äHé ô|ò˝Àwæ|t HNRPùLSÇÁùxqs−sV¼½ C ®©sÌÁ 8©«s −s²R¶VµR¶ÌÁ ¿P[zqsLiµj¶. úxmsxmsLi¿RÁ®µ¶[aSÌÁV gý][ÊÁÍÞ ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁVNRPV gý][ÊÁÍÞ @úgjiNRPÌÁèL`i ÖdÁ²R¶L`iztsQ£ms
ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P HÉÔÁaSÅÁ ª«sVLiú¼½ ÍÜ[ZNP[£tsQNRPV Fs£qsAL`i ©y´R¶©±s |mnsÍÜ[ztsQ£ms ªyLjiøLig`i©«sV @LjiNRPÈíÁNRPF¡¾»½[ Ex¤¦¦¦NRPV @LiµR¶¬s DxmsúµR¶ªyÌÁV @ªyLïRiV ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁV©«sV C @ªyLïRiVNRPV FsLizmsNRP ¿P[zqs©«sÈýÁV ²yNíRPL`i
ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. zqsLigRixmspL`i −s®µ¶[bdP ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ aSÅÁª«sVLiú¼½ −s−s¸R¶V©±s ËØÌÁNR- xqsLi˳ÏÁ−sryò¸R¶V¬s C ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[ HLSxqs }msL]äLiµj¶. @¼½ª«sXztsíQ, @©yª«sXztsíQ ry*−sV©y´R¶©±s NRP−sVÉÔÁ C ®©sÌÁ 8©«s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶. ²³T¶ÖýdÁÍÜ[ C ®©sÌÁ 24©«s
PXxtsñQ©±s C ®©sÌÁ 9©«s ÛÍÁ[ÅÁ LSaSLRiV. ²T¶|qsLiÊÁL`i ÀÁª«sLRiÍÜ[ ª«sVLiú¼½NTP zqsLigRixmspL`i NSLRißáLigS úxmsxmsLi¿RÁªyùxmsòLigS ÌÁORPQÍصj¶ ª«sVLiµj¶ DFyµ³j¶¬s N][ÍÜ[ö»yLRi¬s ÇÁLjilgi[ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ZNP[LiúµR¶ x¤¦Ü[LiaSÅÁ ª«sVLiú¼½ ©yÇÞ©y´`¶ zqsLig`i
C |mnsÍÜ[ztsQ£ms©«sV úxmsµy©«sLi ¿P[¸R¶V©«sV©yõLRiV. ®ªsÌýÁ²T¶LiÀÁLiµj¶. gý][ÊÁÍÞ ªyLjiøLig`i NSLRißáLigS ˳ØLRi»`½, FyNTPryò©±sÍÜ[ ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁVNRPV C @ªyLïRiV©«sV @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶V©«sV©yõLRiV.
¼d½úª«s\®ªsV©«s ª«s²R¶gSÌÁVÌÁV −dsryò¸R¶V¬s ¾»½ÖÁzmsLiµj¶.
14 Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
$<ë´Á|üuÛÑ A N D H b˛{°
R A|üØP
ø£å\ Á|Rü‘˚´ø£A+ B H A
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018

Ç+&çj·THé mø±qMT
F¡ÉÔÁ xmsLkiORPQÍýÜ[ ª«sVLiÀÁ ª«sWLRiVäÌÁV ryµ³j¶Li¿yÌÁLiÛÉÁ[ úxms¼½ 2. ª«sùª«sry¸R¶V D»R½ö¼½ò
1. µ³R¶LRiÌÁ róyLiVVÍÜ[ ª«sWLRiöVÌÁ©«sV xqsLji ¿P[¸R¶VVÈÁNRPV
2. ÑÁ.Fs©±s.zms ÍÜ[ @µ³j¶NRP |msÈíÁVÊÁ²R¶VÌÁ©«sV ÛÍÁNTPäLi¿RÁVÈÁNRPV
3. ª«sxqsVòª«soÍÜ[ ª«sWLRiöV©«sV xqsLji ¿P[¸R¶VVÈÁNRPV
4. ÒÁ.Fs©±s.{ms »R½gæRiVµR¶ÌÁ©«sV »R½gæjiLi¿RÁVÈÁNRPV
1. ¬sNRPLRi rygRiV −s{qsòLñRiLi 58aS»R½Li, @²R¶ª«soÌÁV 17
aS»R½Li, B»R½LRi úFyLi»yÌÁV 25aS»R½Li
2. ¬sNRPLRi rygRiV −s{qsòLñRiLi 25aS»R½Li, @²R¶ª«soÌÁV
33aS»R½Li, B»R½LRi úFyLi»yÌÁV 42aS»R½Li
xqsÛËêÁNíRPVNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ −s−sµ³R¶ LRiNSÌÁ ª«s°ÖÁNRP @LiaSÌÁ 3. ª«sùª«sry¸R¶V D»R½ö»R½VòÌÁ úFy|qszqsLig`i 32. H.FsLi.Fs£mns ª«sVVÅÁù NSLSùÌÁ¸R¶VLi FsNRPä²R¶ DLiµj¶? 3. ¬sNRPLRi rygRiV 47aS»R½Li, @²R¶ª«soÌÁV 23aS»R½Li, B»R½LRi
gRiVLji LiÀÁ ËØgS @µ³R¶ù¸R¶V©«sLi ¿P[¸R¶WÖÁ. @ÍØ Â¿P[}qsò 4. ª«sùª«sry¸R¶V D»R½ö»R½VòÌÁ FsgRiVª«sV»R½VÌÁV µj¶gRiVª«sV»R½VÌÁV 1. ÉÜ[N][ù 2. ©«sWù¸R¶WL`iä úFyLi»y 30aS»R½Li
xmsLkiORPQÍýÜ[ −sÇÁ¸R¶VLi −dsVr~Li»R½Li @ª«so»R½VLiµj¶. 19. ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P LSúuíy¬sNTP »]ÖÁ ÊÁ®²ê¶ÉÞ©«sV úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁLiµj¶ 3. BLigýSLi²`¶ 4. ªyztsQLig`iÈÁ©±s 4. ¬sNRPLRirygRiV −s{qsòLñRiLi 43aS»R½Li, @²R¶ª«soÌÁV 29aS»R½Li,
1. ˳ØLRi»R½ ALójiNRP ª«sùª«sxqsó ®ªs©«sVNRPÊÁ²T¶ DLi²R¶ÉجsNTP C NTPLiµj¶ Fsª«sLRiV? 33. 1973 ¿RÁÈíÁLi úxmsNSLRiLi gRiLjixtsíQ ˳ÏÁWxmsLji−sV¼½ FsLi»R½? B»R½LRi úFyLi»yÌÁV 25aS»R½Li
ªyÉÓÁÍÜ[ INRPÉÓÁ ª«sVVÅÁùNSLRißáLi? 1. ÛËÁÇÁªy²R¶ g][FyÍÞlLi²ïT¶ 2. ÉÓÁ. @LiÇÁ¸R¶Vù 1. 11 FsNRPLSÌÁV 2. 25 |¤¦¦¦NíSLýRiV 46. 1966ÍÜ[ úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁ©«s ª«sùª«sry¸R¶VNRP ª«spùx¤¦¦¦LiÍÜ[
1. ª«sVWÌÁµ³R¶©«s N]LRi»R½ 2. @µ³j¶NRP ÇÁ©«sryLiúµR¶»R½ 3. ÊÁWLæRiVÌÁ LSª«sVúNTPuñyLSª«so4. NSxqsV úÊÁ¥¦¦¦ø©«sLiµR¶lLi²ïT¶ 3. 54 FsNRPLSÌÁV 4. 50 |¤¦¦¦NíSLýRiV ˳ØgRiLigS ª«sLjixmsLiÈÁ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ FsNRPV䪫s xmnsÖÁ»yÌÁV
3. −s¬s¹¸¶WgRiLi NS¬s ª«sW©«sª«s ª«s©«sLRiVÌÁV, xqsx¤¦¦¦ÇÁ 20. 12ª«s úxmsßØ×ÁNRP NSÌÁLiÍÜ[ \lLiÛÍÁ[* LRiLigRiLiÍÜ[ ryª«sWÑÁNRP 34. NSLjiøNRP xqsLiZOP[Qª«sV xmsLjiµ³j¶ÍÜ[NTP LS¬sµj¶ Gµj¶? BÀÁè©«s ª«sLigRi²R¶Li Gµj¶?
ª«s©«sLRiVÌÁ xqsx¤¦¦¦ÒÁª«s©«sLi xmsLRiLigS @ª«sxqsLRi\®ªsV©«s úFyÛÇÁNíRPVÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV ¿P[}qsLiµR¶VNRPV 1. gRiXx¤¦¦¦ xqsµR¶VFy¸R¶WÌÁV 2. −sµyù r¢NRPLSùÌÁV 1. H.AL`i c 8ÕÁ 2. r¡©y c 64
4. xqs*ÌÁö »R½ÌÁxqsLji Aµy¸R¶VLi LRiWF~Liµj¶LiÀÁ©«s xms´R¶NRPLi Gµj¶? 3. AL][gRiù xqsµR¶VFy¸R¶WÌÁV 3. H.AL`i c 16 4. ÛÍÁLSøLSÇÜ[ c 64
2. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPxmso −s®µ¶[bdP ªyùFyLRiLiÍÜ[ NRPlLiLiÈÁV @N_LiÉÞÍÜ[ 1. úxmsµ³y©«sª«sVLiú¼½ \lLiÍÞ −sNSxqs ¹¸¶WÇÁ©«s 4. Dµ][ùgSÌÁÍÜ[ xqs»R½*LRi xmsµ][©«sù¼½ 47. ALójiNRP r󡪫sV»R½ ZNP[Liúµk¶NRPLRißá\|ms 1960ÍÜ[ ¬s¸R¶V−sVLi¿RÁÊÁ²T¶©«s
@µ³j¶NRP ®ªsVV»R½òLiÍÜ[ D©«sõ @µR¶XaSùÌÁV G−s? 2. LSÒÁª±s \lLiÍÞ −sNS£qs ¹¸¶WÇÁ©«s 35. úxms˳ÏÁV»R½*Li ˳ÏÁWNRPª«sV»yÌÁ xqs−dsVNRPLRißá ¿RÁÉíجsõ @ª«sVÌÁV xqsLixmnsW¬sNTP ®©s[»R½X»R½*Li ª«sz¤¦¦¦LiÀÁLiµj¶?
1. LRiªyßØ 2. ÊÁµj¶ÖdÁ ¿P[¸R¶VÊÁ²T¶©«s ¿ÁÖýÁLixmsoÌÁV 3. ˳ØLRi»`½ \lLiÍÞ −sNS£qs ¹¸¶WÇÁ©«s ¿P[¸R¶V²y¬sNTP NSLRißáLi? 1. ÌÁNïSªyÍØ 2. ²][ª«sL`i
3. xmsLSùÈÁ©«s 4. −s®µ¶[bdP úµR¶ª«sùLi 4. BLiµj¶LS \lLiÍÞ −sNS£qs ¹¸¶WÇÁ©«s 1. NRPª«sV»yÌÁ xmsLjiª«sWßáLi FsNRPV䪫s ¿P[¸R¶VVÈÁNRPV 3. ª«sVx¤¦¦¦ÌÁ©¯[ÕÁ£qs 4. −s.ZNP.AL`i.−s. LSª±s
3. −s¬s¹¸¶WgRi µyLRiV¬s −sVgRiVÌÁV ˳ت«s©«s G −sµ³y©«sLiÍÜ[ 21. lLi−s©«sWù LjiNRPª«sLki ¿RÁÉíجsõ FsxmsöV²R¶V úxms®ªs[aRP|msÉíØLRiV? 2. NRPª«sV»yÌÁ xmsLjiª«sWßáLi »R½NRPV䪫s ¿P[¸R¶VVÈÁNRPV 48. ÀÁ©«sõ»R½LRi¥¦¦¦ xmsLjiúaRPª«sVÌÁ úFyª«sVVÅÁù»R½©«sV −sª«sLjixqsWò
Dxms¹¸¶WgRixms²R¶V»R½VLiµj¶? 1. 1984 2. 1975 3. NRPª«sV»yÌÁ©«sV xqs−dsVNRPLjiLiÀÁ, xqsx¤¦¦¦NSLRi ª«sùª«sry¸R¶W¬sõ “Small is Beautiful” @¬s ªyùÆØù¬sLiÀÁ©«s
1. NSLRiNSÌÁ úxms¼½xmnsÍØÌÁV ¬sLñRiLiVVLi¿RÁ²R¶LiÍÜ[ 3. 1864 4. 1995 úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿P[LiµR¶VNRPV 4. 2 ª«sVLji¸R¶VV 3 ALójiNRP®ªs[»R½ò Fsª«sLRiV?
2. |msÈíÁVÊÁ²R¶VÌÁ −sµ³y©«sLiÍÜ[ 3. xms©±sÌÁ −sµ³y©«sLiÍÜ[ 22. 8ª«s úxmsßØ×ÁNS NSÌÁ ª«sùª«sµ³j¶ FsxmsöV²R¶V? 36. Çؼd½¸R¶V −s¬s¹¸¶WgRiµyLRiVÌÁ x¤¦¦¦NRPVäÌÁ µj¶©«sLigS G L][ÇÁÙ©«sV 1. zmsxtsQL`i 2. aSª«sVWùÍÞ xqs©±s
4. úµR¶ª«sù−sµ³y©«sLiÍÜ[ 1. 1980c85 2. 1992c97 FyÉÓÁryòLRiV? 3. xtsQVª±sV{msÈÁL`i 4. A²R¶ª±sV zqsø»`½
4. N][®©s[LRiV LRiLigSLSª«so NRP−sVÉÔÁ ¬s®ªs[µj¶NRP úxmsµ³y©«sLigS ®µ¶[¬s»][ xqs- 3. 1990c95 4. 1995c2000 1. ²T¶|qsLiÊÁL`i 24 2. |qs|msíLiÊÁL`i 24 49. 1950c51 xqsLi.ÍÜ[ ÑÁ.²U¶.{ms úxms˳ÏÁV»R½*LRiLigRi ªyÉØ FsLi»R½?
LiÊÁLiµ³R¶Li NRPÖÁgji DLiµj¶? 23. úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ ®ªsVVÈíÁ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ZNP[LiúµR¶ ËØùLiNRPV...? 3. @Ní][ÊÁL`i 24 4. ©«sª«sLiÊÁL`i 24 1. 9.6aS»R½Li 2. 3 aS»R½Li
1. Çؼ½ ¾»½gRiÌÁ (ú\ÛÉÁÊÁÍÞ) xqsLixqsäXLRißáÌÁV 1. ËØùLiN`P A£mns BLigýSLi²`¶ 2. ËØùLiN`P A£mns LRiuyù 37. xmsLi¿RÁª«sL<Ri úxmsßØ×ÁNRPÌÁ©«sV ÀÁª«sLjigS ¬slLôi[bPLiÀÁ©«s xqsLixqsó Gµj¶? 3. 6.7aS»R½Li 4. 8 aS»R½Li
2. |tsQ²R¶WùÍÞ NRPVÍØÌÁ xqsLixqsäLRißáÌÁV 3. ËØùLiN`P A£mns úFy©±s= 4. {qs*²R¶©±s LjiN`P= ËØùLiN`P 1. úxmsßØ×ÁNS xqsLixmnsVLi 2.Çؼd½¸R¶V @Õ³Áª«sXµôðj¶ ª«sVLi²R¶ÖÁ 50. 1950c51 xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP gS©«sV Çؼd½¸R¶V Aµy¸R¶V
3. úxms˳ÏÁV»R½*Li @\|qs©±sï ¬sLñRiLiVVLiÀÁ©«s ˳ÏÁW−sV 24. ®©s[xtsQ©«sÍÞ LRiWLRiÍÞ |¤¦¦¦ÍÞò −sVxtsQ©±s©«sV FsxmsöV²R¶V GLSöÈÁV 3. ZNP[LiúµR¶ª«sVLiú¼½ ª«sVLi²R¶ÖÁ 4. úxmsßØ×ÁNRP ª«sVLiú¼½»R½*aSÅÁ NRP−sVÉÔÁ @Li¿RÁ©y úxmsNSLRiLi ˳ØLRi»R½ »R½ÌÁxqsLji Aµy¸R¶VLi
4. gRiLjixtsíQ xmsLji−sV»R½VÌÁ −sVgRiVÌÁV ˳ÏÁW−sV ¿P[aSLRiV? 38. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ ª«sVLRièLiÉÞ ËØùLiNTPLig`i ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ryLjigS FsLi»R½?
5. ®µ¶[aRPLiÍÜ[ ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi ª«sWlLiäÉÞ ¿RÁLRiùÌÁ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿P[µj¶? 1. 2004 2. 2008 úgjiLi®²ý¶£qs ËØùLiNRPV©«sV G xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV? 1. LRiV.296 2. LRiW.342
1. ©yËØLï`i 2. FyLjiúaS−sVNRP −s»R½ò xqsLixqsóÌÁV 3. 2005 4. 2002 1. 1977 2. 1957 3. LRiW.225 4. LRiW.180
3. @ÊôÁVÍÞ NRPÍØLi 4. ®ªsLiNRPúÉت«sV©±s 25. ¸R¶VV.Fs©±s.²T¶.zms 169 ®µ¶[aSÌÁNRPV gRißÓá}qsò ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLi LSùLiN`P 3. 1967 4. 1970 51. ÑÁÍýØróyLiVV úxmsßØ×ÁNRPÌÁV G úxmsßØ×ÁNS NSÌÁLi ©«sVLiÀÁ
úFyLRiLi˳ÏÁª«sV¸R¶WùLiVV?
7. HNRPùLSÇÁù xqs−sV¼½ }msµR¶LjiNS¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ BÉÔÁª«sÌÁ
NSÌÁLiÍÜ[ úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁ©«s ©«sW»R½©«s ˳ت«s©«s Gµj¶?
1. xmsLSùª«sLRißá }msµR¶LjiNRPLi 2. ª«sW©«sª«s }msµR¶LjiNRPLi
3. ¬sLRi}msORPQ }msµR¶LjiNRPLi 4. ry}msORPQ }msµR¶LjiNRPLi
mdt◊/ø±ìôùdºãT˝Ÿ, ÄsY|”m|òt ôdŒwü˝Ÿ 1. 5 2. 6 3. 4 4. 3
52. AL`i.zqs. ®µ¶[aS¸º¶V G NSÍجsNTP ª«sùNTPògRi»R½LigS Çؼd½¸R¶V
Aµy¸R¶W¬sõ @Li¿RÁ©y ®ªs[aSLRiV?
8. ÒÁL][ ÛËÁ[£qsï ÊÁ®²ê¶ÉÞ −sµ³y©«sLi G úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ NSÌÁLiÍÜ[ 1. 1931c40 2. 1935c40
úxms®ªs[aRP|msÈíÁÊÁ²T¶Liµj¶? 3. 1925c30 4. 1932c35
1. BLiµj¶LSgSLiµ³k¶ 2. LSÒÁª±sgSLiµ³k¶ 53. ®µ¶[aRP ALójiNRP ª«sùª«sxqsóNRPV −sVúaRPª«sV ALójiNRP −sµ³y©«s LRiWFy¬sõ
3. ®ªsVVLSLêki ®µ¶[aS¸º¶V 4. −s.zms. zqsLig`i BÀÁè©«s FyLjiúaS−sVNRP ¼d½LSø©«sLi Gµj¶?
9. ª«sVV²T¶xqsLRiVNRPVÌÁ µj¶gRiVª«sV¼½ .... µj¶gRiVª«sV»R½VÌÁ NTPLiµR¶NRPV 1. 1980 FyLjiúaS−sVNRP ¼d½LSø©«sLi
ª«sxqsVòLiµj¶? 2. 1991 ®©s[»R½©«s ALójiNRP −sµ³y©«sLi
1. úµR¶ª¯[ùÌÁ÷ßá úxms¼½NRPWÌÁ µj¶gRiVª«sV»R½VÌÁV 3. 1948 FyLjiúaS−sVNRP ¼d½LSø©«sLi 4. Gµk¶ NSµR¶V
2. @Õ³Áª«sXµôðj¶ µj¶gRiVª«sV»R½VÌÁV 54. FERA róy©«sLiÍÜ[ FEMS FsxmsöÉÓÁ ©«sVLi²T¶ @ª«sVÍýÜ[NTP
3. ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá µj¶gRiVª«sV»R½VÌÁV 4. Gµk¶ NSµR¶V ª«sÀÁèLiµj¶?
10. µk¶LçRiNSÌÁ N][aRP−sµ³y©y¬sõ ®ªsVVµR¶ÈÁ úxmsNRPÉÓÁLiÀÁ©«s xqsLiª«s»R½=LRiLi 1. GúzmsÍÞ 2002 2. GúzmsÍÞ 2000
Gµj¶? 3. ÇÁ©«sª«sLji 2002 4. ÇÁ©«sª«sLji 2000
1. 1985 2. 1982 55. GNRP ry*ª«sWùÌÁV ¬sL][µ³R¶NRP ªyùFyLRi xmsµôðR¶»R½VÌÁ ¿RÁÈíÁLi
3. 1983 4. 1984 ¿P[¸R¶VÊÁ²T¶©«s xqsLiª«s»R½=LRiLi Gµj¶?
11. ÀÁ»R½òLRiLiÇÁ©±s ÍÜ[N][ ®ªsWÉÓÁª±s NSLSøgSLS¬sõ G úxmsßØ×ÁNRPÍÜ[ 1. 1970 2. 1968
róyzmsLi¿yLRiV? 3. 1964 4. 1969
1. ª«sVW²R¶ª«s úxmsßØ×ÁNRP 2. 1ª«s úxmsßØ×ÁNRP
3. lLiLi²R¶ª«s úxmsßØ×ÁNRP 4. ©yÌÁVgRiª«s úxmsßØ×ÁNRP
12. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ G ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ µR¶*LiµR¶* ª«sWLRiNRP lLi[ÈÁV
−sµ³y©y¬sõ úxms®ªs[aRP|msÉíØLRiV? FsÍØ DLiµj¶? 39. @Li»R½LæRi»R½ ª«sLRiòNRPLi ®µ¶[¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁLiµj¶?
düe÷<ÛëHê\T
1. úxms˳ÏÁV»R½* ª«sù¸R¶VLi 2. gRiVúLRiLi xmsLiµyÌÁV 1. 3 2. 2 3. 1 4. 1 5. 3
1. 1993c94 2. 1990c91 1. 126c130 2. 111c115
3. 1992c93 3. 1991c92 3. 121c125 4. 116c120 3. }tsQL`i ª«sWlLiäÉÞ 4. xms©«sVõÌÁ −sµ³y©«sLi -6. 2 7. 2 8. 4 9. 3 10. 1
13. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁryLjigS G ªyßÓáÇÁù ËØùLiNRPV 26. ©«sW»R½©«s FsgRiVª«sV¼½, µj¶gRiVª«sV¼½ −sµ³y©«sLi 1992ÍÜ[ 40. C NTPLiµR¶ Bª«s*ÊÁ²T¶©«s ªyLjiÍÜ[ úxmsª«sVVÅÁ ALçjiNRP®ªs[»R½ò Fsª«sLRiV? 11. 2 12. 3 13. 4 14. 3 -15. 2
®ªsVV\ÛËÁÍÞ, GÉÔÁFsLi xqsLki*xqsVÌÁ©«sV úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁLiµj¶? úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. µk¶¬s NSÌÁxmsLji−sV¼½ FsLi»R½? 1. gRiV©yõL`i −sVLôðSÍÞ 2. ª«sWN`P= ª«sVVÌýÁL`i
1. |¤¦¦¦¿`Á²U¶Fs£mnszqs ËØùLiN`P 2. ZNP©«sLS ËØùLiN`P 1. 5 xqsLi.ÌÁV 2. 3 xqsLi.ÌÁV 3. ®ªsVNSÛÍÁ[ 4. |¤¦¦¦ú¬ds úFy¬s=£qs NSLki 16. 4 17. 1 - 18. 4 19. 1 20. 1
3. }qsíÉÞ ËØùLiN`P A£mns BLi²T¶¸R¶W 4. HzqsHzqsH ËØùLiN`P 3. 7 xqsLi.ÌÁV 4. 4 xqsLi.ÌÁV 41. NRP¬dsxqs @ª«sxqsLSÌÁ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ gRiLjixtsíQLigS ®µ¶[¬s¬s 21. 3 22. 2 23. 4 24. 3 25. 4
14. úÛÉÁÇÁLki ÕÁÌýÁVÌÁV @−sVø©«s µ³R¶LRiNRPV, ªyÉÓÁ −s®ªsW¿RÁ©«s, 27. G ËØùLiNRPVÍÜ[ ª«sùNTPògRi»R½ ÆØ»y©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿P[LiµR¶VNRPV ZNP[ÉØLiVVLi¿yLRiV?
−sÌÁVª«sNRPV ª«sVµ³R¶ù ¾»½[²y G−sVÉÓÁ? −dsÌÁVxms²R¶µR¶V? 1. úgS−dsVßá L][²ýR¶V 2. −sµR¶ù 26. 1 27. 2 28. 3 29. 2 30. 4
1. LSLiVV¼d½ 2. LjiÛËÁ[ÉÞ 1. |tsQ²R¶WùÍïÞ ËØùLiN`P 2. ˳ØLRi»R½ LjiÇÁL`i* ËØùLiN`P 3. úgS−dsVßá ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS 4. AL][gRiùLi 31. 1 32. 4 33. 1 34. 4 35. 4
3. ²T¶r¢äLiÉÞ 4. xqsÕÁ=²U¶ 3. xqsx¤¦¦¦NSLRi ËØùLiN`P 4. ªyßÓáÇÁù ËØùLiN`P 42. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ |msµôR¶ ˳ÏÁWNRPª«sV»R½Li Gµj¶?
1. ALójiNRP NRPª«sV»R½Li 2. NRPVÈÁVLiÊÁ NRPª«sV»R½Li
36. 1 37. 2 38. 3 39. 3 40. 1
15. INRP \|msry ©«sVLi²T¶ 25 \|msxqsÌÁ ª«sLRiNRPV gRiÌÁ ©yâßá[ÌÁV...? 28. FsNRP©y−sVN`P ú\®²¶©±s xmsoxqsòNS¬sõ LRiÀÁLiÀÁLiµj¶ Fsª«sLRiV?
1. @xmsLjiª«sLjiò»R½ úµR¶ª«sùLi 2. @©«sVxtsQLigjiNRP úµR¶ª«sùLi 1. ®©súx¤¦¦¦§ 2. ÍØÍØÌÁÇÁxms¼½ LS¸º¶V 3. úFy´R¶−sVNRP ˳ÏÁWNRPª«sV»R½Li 4. xqsx¤¦¦¦NSLRi NRPª«sV»R½Li 41. 1 42. 2 43. 4 44. 2 45. 3
3. xmsLjiª«sLjiò»R½ úµR¶ª«sùLi 4. @xmsLji−sV»R½ ¿RÁÈíÁÊÁµôðR¶ úµR¶ª«sùLi 3. µyµyËØLiVV ©_L][ÑÁ 4. gSLiµ³k¶ 43. 2010ª«s xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ ALójiNRP aSúxqsòQLiÍÜ[ Fsª«sLjiNTP ©¯[ÛËÁÍÞ 46. 2 47. 3 48. 3 49. 4 50. 3
16. ©«sÌýÁ ²R¶ÊÁV÷©«sV ¬sLRiWøÖÁLi¿RÁVÈÁNRPV xqsW¿RÁ©«sÖÁÀÁè©«s NRP−sVxtsQ©±s 29. ÊÁVÍÞ=, ÛËÁ[L`i= @®©s[ xmsµyÌÁV ®µ¶[¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s−s? ÊÁx¤¦¦¦§ª«sV¼½ B¿yèLRiV?
Gµj¶? 1. ËØùLiNTPLig`i 2. }tsQLýRiV, |qsNRPWùLjiÉÔÁÌÁ ª«sWlLiäÈýÁV 1. BÀÁ®©sgjiztsQ 2. ALiú®²¶[lgi[ª±sV 51. 2 52. 1 53. 3 54. 4 55. 4
1. uy NRP−sVxtsQ©±s 2. \|mns©y©±s= NRP−sVxtsQ©±s 3. xqs*®µ¶[bdP ª«sLRiòNRPLi 4. −s®µ¶[bdP ªyßÓáÇÁùLi 3. ÖÁ¸R¶VVgêji¸R¶W Ëت¯[ 4. úNTPxqsíxmnsL`i zmnsÇØ\lLi²`¶=
3. xqsLSäLji¸R¶W NRP−sVxtsQ©±s 4. ¿ÁÌýÁ¸R¶Vù NRP−sVxtsQ©±s 30. BLiµj¶LS úNSLi¼½ xms´R¶NRPLi ®µ¶[¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁLiµj¶? 44. ËØLi²ýR¶V, ²T¶ÛËÁLi¿RÁLýRiV, úÛÉÁÇÁLki ÕÁÌýÁVÌÁV ®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«s−s G
17. xmsLRixms¼½ @®©s[µj¶ INRP.....? 1. NTPÍÜ[ ÕÁ¸R¶VùLi 2LRiWFy¸R¶VÌÁ xms´R¶NRPLi LRiNRP\®ªsV©«s úµR¶ª«sùLi?
1. ¿RÁLRi ˳ت«s©«s 2. ¬sÌÁVª«s ˳ت«s©«s 2. ª«sùª«sry¸R¶V NRPWÖdÁÌÁNRPV LRiVßØÌÁV 1. NSÍÞª«sVßÓá 2. ¬s¸R¶VL`i ª«sVßÓá Dr.M.Reddi Ramu
Associate professor
3. ¬sÌÁª«s, ¿RÁLRi ˳ت«s©«s 4. Gµk¶ NSµR¶V 3. ²y*úNS ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV LRiVßØÌÁV 3. ²T¶¸R¶VL`i ª«sVßÓá 4. ÀdÁ£mns ª«sVßÓá Academic Coordinator
18. C NTPLiµj¶ ªy¬sÍÜ[ ©y|mns²`¶ ¹¸¶VVNRPä −sµ³j¶? 4. Fyª«sÍØ ª«s²ïU¶ xms´R¶NRPLi 45. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ ˳ÏÁW−s¬s¹¸¶WgRi ª«sLækiNRPLRißáNRPV xqs\lLi©«s Kuppam Engineering College
1. ª«sùª«sry¸R¶V D»R½ö»R½VòÌÁ ¬sÌÁ* 31. ²T¶}msýÈÁL`i ®µ¶[¬sNTP úFyª«sVVÅÁù»R½ ª«sz¤¦¦¦xqsVòLiµj¶? úFy¼½¬sµR¶ùLi? Cell: 08897892659
Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018 A N D H b˛{°
R A|üØP R A
ø£å\ Á|ü‘˚´ø£+ B H A $<ë´Á|üuÛÑ 15
1. 15ª«s ALójiNRP xqsLixmnsVLi \¿ÁLRiø©±s Fsª«sLRiV? 12. úxmsxqsVò»R½Li H.Fs£qs.AL`i.J \¿ÁLRiø©±s Fsª«sLRiV?
1. ©«sLiµR¶NTPa][L`i zqsLig`i 2. \®ªs.ÕÁ. ËØÌÁ©±s
3. LRiLigRiLSÇÁ©±s 4. @LRiVßãÞ\ÛÇÁÉýÔÁ
2. Çؼd½¸R¶V xmsLi¿y¸R¶V¼d½LSÇÞ µj¶©¯[»R½=ª«sLi G L][ÇÁÙ©«s ÇÁLRiVxmso
1. bPª«s©±s
3. zqsµôðyLóRi©±s
2. úxms˳ØNRPLRi©±s
4. ®ªs[V©«s©±s
13. @®ªsVLjiNS ®µ¶[aRPLi FsxmsöV²R¶V ry*»R½Liú»R½ù µj¶©¯[»R½=ª«sLi ÇÁLRiVxmso
düT|”]j·Tdt düs¡düT‡ @ K+&É+˝À ñ+~?
NRPVLiÉØLRiV? NRPVLiÈÁVLiµj¶? 3. ÇÁLRiø¬ds 4. úÕÁÈÁ©±s 3. 2 róyLiVVÌÁV 4. 6 róyLiVVÌÁV
1. zmnsúª«sÊÁLji c 24 2. GúzmsÍÞ c 24 1. ÇÁÚ©±s c 2 2. ÇÁÙ\ÛÍÁ c4 27. G²R¶V N]Li²R¶ÌÁ ©«sgRiLRiLi @¬s ®µ¶[¬s¬s @LiÉØLRiV? 40. C NTPLiµj¶ ªyÉÓÁÍÜ[ ÒÁª«s\®ªs−sµR¶ù»R½ÌÁ róyLiVVÌÁ©«sV
1. L][ª±sV 2. ¥¦¦¦ÛÍÁLi²`¶ gRiVLjiòLi¿RÁLi²T¶?
3. ®ªs[V c 24 4. ª«sWLjiè c 22 3. ²T¶|qsLiÊÁL`i c 10 4. ª«sWLjiè c 2
3. FyLji£qs 4. úÕÁÈÁ©±s 1. ÇÁ©«sVù\®ªs−sµR¶ù»R½ 2. ÇØ»R½VÌÁ \®ªs−sµR¶ù»R½
3. LSú{tsíQ¸R¶V úgSª«sV xqs*LSÇÞ @Õ³Á¸R¶W©±s FsNRPä²R¶ úFyLRiLiÕ³ÁLi 14. @®ªsVLjiNSÍÜ[ LSúuíyÌÁ xqsLiÅÁù FsLi»R½?
¿yLRiV? 28. ÌÁLi²R¶©±s ©«sgRiLRiLi G ©«sµk¶ I²ïR¶V©«s NRPÌÁµR¶V? 3. Aª«sLRißá ª«sùª«sxqsóÌÁ \®ªs−sµR¶ù»R½ 4. \|ms @¬sõ¸R¶VV
1. 30 LSúuíyÌÁV 2. 40 LSúuíyÌÁV
1. ÕdÁ¥¦¦¦L`i 2. ª«sVµ³R¶ùúxms®µ¶[a`P 1. ®´¶[ª±sV=©«sµj¶ 2. FsÛÍÁ[è©«sµj¶ 41. FnylLixqsíV xqslLi[* A£mns BLi²T¶¸R¶W FsNRPä²R¶ DLiµj¶?
3. 50 LSúuíyÌÁV 4. 25 LSúuíyÌÁV
3. »R½−sVÎÏÁ©y²R¶V 4. g][ªy 3. F¡©«sµk¶ 4. µk¶©y ©«sµj¶ 1. ÛËÁLigRiÎÏÁ¨LRiV 2. ®²¶ú¥¦¦¦²R¶W©±s
15. @®ªsVLjiNS @µ³R¶ùORPV²T¶ ˳ÏÁª«s©«sLi }msLRiV G−sVÉÓÁ?
4. ¿RÁLiFyLRi©±s aRP»yÕôÁ D»R½=ªyÌÁV FsNRPä²R¶ ÇÁLRiVgRiV»yLiVV? 29. xmsLSùª«sLRißáLi @®©s[ xmsµR¶Li G ˳ØxtsQ ©«sVLi²T¶ DµR¶÷é−sLiÀÁLiµj¶? 3. ˳Ü[FyÍÞ 4. ©yg`ixmspL`i
1. \®ªsÉÞ x¤¦Ý£qs 2. úgki©±s x¤¦Ý£qs
1. gRiVÇÁLS»`½ 2. ÕdÁ¥¦¦¦L`i 1. ALigýRiLi 2. ú|mnsLi¿`Á 42. \®ªsÍïÞ \ÛÍÁ£mns B©±szqsíÈÁWùÉÞ A£mns BLi²T¶¸R¶W FsNRPä²R¶ DLiµj¶?
3. ÊýÁW x¤¦Ý£qs 4. NS®ªs[Lji x¤¦Ý£qs
3. ©«sWù²³T¶ÖýdÁ 4. LSÇÁróy©±s 3. ÍØÉÓÁ©±s 4. úgkiNRPV 1. ®²¶ú¥¦¦¦²R¶W©±s 2. LSróy©±s
16. @®ªsVLjiNS ®ªsVVµR¶ÉÓÁ @µ³R¶ùORPV²R¶V Fsª«sLRiV?
5. C NTPLiµj¶ ªyÉÓÁÍÜ[ ª«sVµR¶µ`¶ ¸R¶W£ms ®µ¶[¬sNTP 30. ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[ G ªy¸R¶VVª«so FsNRPV䪫sgS DLiÈÁVLiµj¶? 3. NRPÌÁNRP»yò 4. ÛËÁLigRiÎÏÁ¨LRiV
1. ÕÁÍÞNýTPLiÈÁ©±s 2. ÇØLêji ªyztsQLigíRi©±s
xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁLiµj¶? 1. ANTP=ÇÁ©±s 2. \®©súÉÜ[ÇÁ©±s 43. r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ ÒÁª«sLSbP D©«sõ G\ZNPNRP úgRix¤¦¦¦Li ?
3. LRiWÇÞ ®ªsÍïÞ 4. Dú²][−sÌÁ=©±s
1. \lLiÛÍÁ[* úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁV »R½ª«sV xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV zmnsLSùµR¶V 3. ALæS©±s 4. ¬s¸R¶W©±s 1. ˳ÏÁW−sV 2. ˳ÏÁVµR¶V²R¶V 3. aRPVúNRPV²R¶V 4.
17. xqsV{msLji¸R¶V£qs xqsLRixqsV= G ÅÁLi²R¶LiÍÜ[ D©«sõµj¶? \|msª«s¬dsõ
¿P[¸R¶VVÈÁNRPV 31. ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[¬s F~LRiÌÁV Fs¬sõ D©yõLiVV?
1. µR¶OTPQßá @®ªsVLjiNS 2. D»R½òLRi @®ªsVLjiNS 44. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ÊÁ¹¸¶Wzqsö¸R¶VL`i LjiÇÁL`i* Gµj¶?
2. \lLi»R½VÌÁ xqsª«sVxqsù ¾»½ÌÁVxmsoÈÁNRPV 1. 4 F~LRiÌÁV 2. 5 F~LRiÌÁV
3. Azqs¸R¶W ÅÁLi²R¶Li 4. AúzmnsNS ÅÁLi²R¶Li 1. ª«sW©«s£qs 2. ¬dsÌÁgjiLji
3. NRPWÖdÁÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁV ¾»½ÌÁVxmsoÈÁNRPV 3. 2 F~LRiÌÁV 4. 8 F~LRiÌÁV
18. úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ @¼½|msµôR¶ ©«sµj¶ Gµj¶? 3. xms©yõ 4. ZaP[uy¿RÁÌÁLi
4. LRiORPQßá Dµ][ùgRiVÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁV ¾»½ÌÁVxmsoÈÁNRPV 32. ÛÇÁÉÞú{qsíª±sV= G Aª«sLRißáÍÜ[ D©yõLiVV?
45. Çؼd½¸R¶V FyLRiVäÌÁV Fs¬sõ D©yõLiVV?

mdt◊/ø±ìôdºãT˝Ÿ, ÄsY|”m|òt ôdŒwü˝Ÿ 1. 166


3. 170
2. 150
4. 192
46. ˳ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ ª«s©«sùúFyßá xqsLiLRiORPQßá ZNP[LiúµyÌÁV Fs¬sõ
D©yõLiVV?
6. @Li»R½LêS¼d½¸R¶V ª«sVz¤¦¦¦ÎØ µj¶©¯[»R½=ª«sLi FsxmsöV²R¶V ÇÁLRiVxmso NR- 1. úríyÉÜ[ Aª«sLRißáLi 2. µ³R¶L][ø Aª«sLRißáLi
1. @®ªsVÇØ©±s 2. xmsLS©«s ©«sµj¶ 1. 500 2. 515
PVLiÉØLRiV?
3. zqsLiµ³R¶W©«sµj¶ 4. JÍýØ©«sµj¶ 3. FsN][= Aª«sLRißáLi
1. ª«sWLjiè c 8 3. 490 4. 450
19. Aú}qsíÖÁ¸R¶W LSÇÁµ³y¬s Gµj¶? 4. úÉØF¡ Aª«sLRißáLi
2. ®ªs[V c 4 47. 2011 ÇÁ©yË³Ø ÛÍÁNRPäÌÁ úxmsNSLRiLi ˳ØLRi»R½®µ¶[aRP @ORPQLSxqsù»R½
1. NS©±sÛËÁúLRi 2. ª«sWr¡ä 33. lLi[²T¶¹¸¶W »R½LRiLigSÌÁV G Aª«sLRißáÍÜ[ DLiÉØLiVV? FsLi»R½ aS»R½Li?
3. zmnsúÊÁª«sLji c 2
3. ËÝÑÁLig`i 4. ²T¶Lixmso 1. µ³R¶L][ø Aª«sLRißáLi 1. 73 aS»R½Li 2. 79 aS»R½Li
4. ÇÁÚ©±s c 2
20. C NTPLiµj¶ ªyÉÓÁÍÜ[ G ÅÁLi²y¬sõ ÀdÁNRPÉÓÁ ÅÁLi²R¶LigS 2. −dsVr¡ Aª«sLRißáLi 3. 78 aS»R½Li 4. 64 aS»R½Li
7. ¬dsÖÁ LRiLigRiV Aµ³yL`i NSLïRiV©«sV Fsª«sLjiNTP BryòLRiV?
zmsÌÁVryòLRiV? 3. FsN][= Aª«sLRißáLi 48. 2011 ÇÁ©yË³Ø úxmsNSLRiLi ˳ØLRi»R½®µ¶[aRP ÇÁ©«sryLiúµR¶»R½ FsLi»R½?
1. 5 xqsLi.ÌÁ ÍÜ[xmso zmsÌýÁÌÁNRPV
1. AúzmnsNS 2. Aú}qsíÖÁ¸R¶W 4. úÉÜ[F¡ 1. 382 2. 300
2. 20 xqsLi.ÌÁ ªyLjiNTP Aª«sLRißáLi
3. HL][Fy 4. µR¶OTPQßá @®ªsVLjiNS 3. 381 4. 350
3. NSLjiøNRPVÌÁNRPV BryòLRiV 34. úÉÜ[F¡ Aª«sLRißáLi ˳ÏÁWª«sVµ³R¶ùlLi[ÅÁ úFyLi»R½LiÍÜ[ Fs¬sõ
21. úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ @¼½|msµôR¶ Fs²yLji Gµj¶? 49. 2011 ÇÁ©yË³Ø úxmsNSLRiLi xmsÈíÁßá ÇÁ©yË³Ø FsLi»R½aS»R½Li?
4. g][ª«soÌÁNRPV BryòLRiV. NTPÍÜ[−dsVÈÁLýRiV DLiÈÁVLiµj¶?
1. NRPÌÁx¤¦¦¦Lji 2. xqs¥¦¦¦LS 1. 31.2 aS»R½Li 2. 34.2 aS»R½Li
8. FsÍýÜ[ÊÁVN`P©«sV FsNRPä²R¶ Dxms¹¸¶W gjiryòLRiV? 1. 10 NTP.−dsV. 2. 18 NTP.−dsV.
3. ©«s−sVËÞ 4. xqsVÕÁ¸R¶V©±s 3. 35.2 aS»R½Li 4. 40.2 aS»R½Li
1. @¬sõ úxms˳ÏÁV»R½* FyhRiaSÌÁÍýÜ[ Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV 3. 19 NTP.−dsV. 4. 11 NTP.−dsV.
22. C NTPLiµj¶ ªyÉÓÁÍÜ[ ª«sXOSQÌÁV ÛÍÁ[¬s ÅÁLi²R¶Li Gµj¶? 50. 2011 ÇÁ©yË³Ø úxmsNSLRiLi @ORPQLSxqsù»R½ lLi[ÈÁV FsNRPV䪫sgS
2. @¬sõ úxms˳ÏÁV»R½* ¥¦¦¦zqsöÈÁÍÞ=ÍÜ[ Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV 35. FsNSÌÁÒÁ G ˳ØxtsQ ©«sVLi²T¶ DµR¶÷é−sLiÀÁLiµj¶?
1. @LiÉØLjiäÉÓÁNS 2. AúzmnsNS D©«sõ LSúxtsíLi Gµj¶?
3. @ÈÁ−dsaSÅÁÍÜ[ Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV 1. ÍØÉÓÁ©±s 2. úgkiNRPV
3. Aú}qsíÖÁ¸R¶W 4. Azqs¸R¶W 1. g][ªy 2. ZNP[LRiÎÏÁ
4. F¡ÖdÁxqsVaSÅÁÍÜ[ Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV. 3. ú|mnsLi¿`Á 4. ALigýRiLi
23. @Li»R½LêS¼d½¸R¶V ©yù¸R¶Vróy©«sLi úxmsµ³y©«s NSLSùÌÁ¸R¶VLi FsNRPä²R¶ 3. ú¼½xmsoLRi 4. −sVÇÜ[LRiLi
9. NARI F¡LíRiÍÞ ©«sV Fsª«sLji N]LRiNRPV D®µô¶[bPLiÀÁLiµj¶? DLiµj¶? 36. Aª«sLRißá aSúryò¬sõ Fsª«sLRiV Dxms¹¸¶WgjiLi¿yLRiV?
1. ÀÁ©«sõ zmsÌýÁÌÁ xqsLiLRiORPQßá 1. ®©sµR¶LýSLi²`¶= 2. ÇÁLRiø¬ds 1. NSLý`i \lLiÈÁL`i 2. Dú²][−sÌÁ=©±s
2. ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ ryµ³j¶NSLRi»R½ N]LRiNRPV 3. úÕÁÈÁ©±s 4. úFy©±s= 3. ÉÔÁÌÁL`i 4. Fs.ÑÁ. ´yª±sV=ÛÍÁ[
3. xmsaRPVª«soÌÁ xqsLiLRiORPQßá 4. úxmsª«sWµyÌÁ ¬sªyLRißá N]LRiNRPV 24. FyLýRi®ªsVLiÉÞ ¹¸¶VVNRPä »R½ÖýÁ @¬s G ®µ¶[aRP FyLýRi®ªsVLiÉÞ©«sV 37. ˳ØLRi¼d½¸R¶V Aª«sLRißáaSúxqsòQ zms»yª«sVx¤¦¦¦§²T¶gS Fsª«sLji¬s zm-
düe÷<ÛëHê\T
10. úxmsxqsVò»R½ xqsVú{msLiN][LíRiV úxmsµ³y©«s ©yù¸R¶Vª«sVWLjiò Fsª«sLRiV? zmsÌÁVryòLRiV? sÌÁVryòLRiV? 1. 1 2. 2 3. 2 4. 2 5. 1
1. ÇÁzqsí£qs µk¶xmsN`P −sVúaRP 2. ÇÁzqsí£qs »R½LRiVßãÞ g][g][LiVV 1. úFy©±s= 2. úÕÁÈÁ©±s 1. −sVúaS 2. @ÊôÁVÍÞ NRPÍØLi
6. -1 7. 1 8. 1 9. 2 10. 2
3. ÇÁzqsí£qs ËØÌÁNRPXxtsñQ 4. ÇÁzqsí£qs ¿RÁLiúµR¶¿RÁW²`¶ 3. BÈÁÖdÁ 4. ÇÁLRiø¬ds 3. ÉÔÁÌÁL`i 4. bPª«s©±s
11. @µ³j¶NRPLRißá c 370 ®µ¶[¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁLiµj¶? 25. G ®µ¶[aRPLiÍÜ[ FyLjiúaS−sVNRP −sxmsýª«sLi úFyLRiLi˳ÏÁ\®ªsVLiµj¶? 38. úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ @¼½|msµôR¶ Aª«sLRißá ª«sùª«sxqsó Gµj¶? 11. 1 12. 1 13. 2 14. 3 -15. 1
1. ÇÁª«sVVøcNSbdPøL`iNRPV úxms¾»½[ùNRP @µ³j¶NSLSÌÁV 1. úÕÁÈÁ©±s 2. zqs*ÈêÁLýSLi²`¶ 1. @²R¶ª«soÌÁV 2. xqsª«sVVúµyÌÁV 16. 2 17. 2 - 18. 1 19. 1-- - 20. 1--
2. ²³T¶ÖýdÁNTP úxms¾»½[ùNRP @µ³j¶NSLSÌÁV 3. ®©sµR¶LýSLi²`¶= 4. BÈÁÖdÁ 3. xqsLRixqsV=ÌÁV 4. gRi²ïT¶Ë³ÏÁWª«sVVÌÁV 21. 2 22. 1 23. 1 24. 2 25. 1
3. @ry=LiNRPV úxms¾»½[ùNRP @µ³j¶NSLSÌÁV 26. CzmnsÍÞ ÈÁª«sL`i G ®µ¶[aRPLiÍÜ[ D©«sõµj¶? 39. ÒÁª«s\®ªs−sµR¶ù»R½©«sV Fs¬sõ róyLiVVÌÁÍÜ[ DLiÉØLiVV?
26. 2 27. 1 28. 1 29. 2 30. 2
4. @LRiVßØ¿RÁÍÞ úxms®µ¶[a`PNRPV úxms¾»½[ùNRP @µ³j¶NSLSÌÁV 1. BÈÁÖdÁ 2. úFy©±s= 1. 3 róyLiVVÌÁV 2. 4 róyLiVVÌÁV
31. 2 32. 1 33. 1 34. 2 -35. 2
36. 1 37. 1 38. 2 39. 1 -40. 4
41. 2 42. 1 43. 1 - 44. 2 45. 1
46. 2 47. 1 48. 1 49. 1 50. 2

∫Á‘· Äq+<é
d”ìj·TsY bòÕ´ø£©º
ôd˝Ÿ q+: 9000073716
◊{° s¡+>∑+˝À m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT
ì|ü⁄DT\T>± ‘·j·÷s¡yê«*‡+<˚
Á|ü‹ ◊<˚fi¯¢ø√ ø=‘·Ô ø√s¡T‡
ª«sÀÁè©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ \|ms´y©±s N][LRiV= µk¶¬sNTP @²y*©«sV=gS ª«
ÀÁè©«s®µ¶[. úxmsxqsVò»R½Li ÖdÁ²T¶Lig`iÍÜ[ D©«sõ N][LRiV=ÍýÜ[ Bµj¶
NRPW²y INRPÉÓÁ. ALiú²yLiVV²`¶ ¸R¶W£ms=, ËØùLiNTPLig`i @Li
²`¶ \|mns©y©±s= LRiLigRiLiÍÜ[ xqsLRi*L`i ¸R¶W£ms=, C NSª«sVL`i=
ÍÜ[©«sW ®ªsËÞ @zmsýZNP[xtsQ©±s=ÍÜ[©«sW ¿yÍØ Dxms¹¸¶WgRiNRPLRiLi
gS DLiµj¶. FsNRPV䪫sgS úxms˳ÏÁV»R½* LRiLigRiLiÍÜ[¬s |¤¦¦¦ÍÞò ZNP[L`i,
800 MT. |üs¡T>∑T ¬>\e+&ç˝≤.. Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
$<ë´Á|üuÛÑ
<äs¡Ùq$Tk˛Ô+~. d”ìj·TsY ◊{°
ì|ü⁄DT\T ôd’‘·+ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î
B©«sW=lLi©±s=, Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s, ²T¶|mns©±s= ª«sLiÉÓÁ @¬sõ
−s˳ØgSÌÁ ®ªsËÞ @zmsýZNP[xtsQ©±s= Çتy Aµ³yLRiLigS®©s[
úF¡úgS−sVLig`i ¿P[¸R¶VÊÁ²R¶»yLiVV. ø±ìùdºãT˝Ÿ |òæõø£˝Ÿ f…øÏïø˘ - 2 b˛{° |üØø£å\
nqT>∑TD+>± ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T
ry£mnsí®ªs[L`i ÈÁWÍÞ=, úÛÉÁ[²T¶Lig`i @zmsýZNP[xtsQ©±s=, FsLiÊÁ®²¶²`¶ }qsö£qs,
®©s[¿RÁVLRiÍÞ ÍØLilgi[*ÇÞ úFy|qszqsLig`i ª«sLiÉÓÁ @zmsýZNP[xtsQ©±s=ÌÁÍÜ[ ø±ìùdºãT˝Ÿ sê‘· |üØø£å eTT–dæ+~. Çø£ |òæõø£˝Ÿ f…dtº˝À $»j·T+ kÕ~Û+#·&Éy˚T Á|ü‘˚´ø£+
Çتy©«sV FsNRPV䪫sgS ªy²R¶V»R½V©yõLRiV. Çتy ®©s[LRiVèNR-
‘·s¡TyêsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À nsTT<äT áyÓ+{Ÿ‡˝À 800 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T k˛eTyês¡+
ALójiNRP ª«sùª«sxqsó, »R½¸R¶WLki, LRiªyßØ, x¤¦Ü[ÈÁÍÞ=, }qsªyLRiLi H˚s¡TÃ≈£î+≥÷ nù|¶ {Ÿ nyê«*‡ PVLiÛÉÁ[ ®µ¶[aRP −s®µ¶[aSÍýÜ[©«sV ª«sVLiÀÁ @ª«sNSaSÌÁ©«sV
@Liµj¶xmso¿RÁVèN][ª«s¿RÁVè.
gSÍýÜ[ NRPLi|ms¬dsÌÁNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsV©«s ry£mnsí®ªs[L`i »R½¸R¶WLki, C N]»R½ò N][LRiV=ÌÁÍÜ[ LSßÓáLi¿yÌÁLiÛÉÁ[ ÛËÁ[zqsN`P ÍØLilgi[*ÛÇÁ£qs »R½xm- |ü+<Ó+ m˝≤ ¬>˝≤yê˝À #·÷<ë›+.. 15 nø√ºãsY 2018
A¸R¶W xqsLixqsóÌÁNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s xqsLki*xqsVÌÁ ¬sLRi*x¤¦¦¦ß sö¬sxqsLjigS ®©s[LRiVèN][ªyÖÁ. BxmsöV²R¶V úxmsxmsLi¿RÁLi @Li»y ek˛Ô+~. ˝Ò<ä+fÒ ø=\Te⁄≈£î ô|’<∏ëHé
ÌÁ©«sV NRPLi|ms¬dsÌÁV xqsLki*£qs ¿P[xqsVòLiÉØLiVV. N]»R½ò »R½LRi¥¦¦¦
−sµ³R¶VÌÁNRPV ©«sW»R½©«s N][LRiV=ÌÁ\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦©«s D©«sõ @˳ÏÁù
NRPLixmspùÈÁL`i ¿RÁVÈíÁW ¼½LRiVgRiV»R½VLiµj¶. G Dµ][ùgS¬sNTP
@LiVV©y NRPLixmspùÈÁL`i ÛËÁ[zqsN`P ©yÛÍÁ²ê`¶ »R½xmsö¬sxqsLji. HÉÔÁ Çã“+<äT˝Ò. Á|üdüTÔ‘·+ u≤¢ø˘#ÓsT- ry£mnsí®ªs[L`i LRiLigRiLiÍÜ[ \®©sxmsoßØùÌÁV ÛÍÁ[©« xmsöÉÓÁNUP CÒÁgS ®©s[LRiVè
gRi»R½LiÍÜ[ zmnsÑÁNRPÍÞ ÛÉÁ£qsíÍÜ[ 5ZNP LRi©±s DLi®²¶[µj¶. úxmsxqsVò»R½Li ª«sVVLiµR¶V »R½ª«sV ËزU¶¬s µ³R¶X²R¶LigS »R½¸R¶WLRiV 16 ù|J\T
LóRiVÌÁZNP[ NRPLi|ms¬dsÌÁV úFyµ³y©«sù»R½ BxqsVò©yõLiVV. Fy»R½ xmsµôðR¶
»R½VÌÁV FyÉÓÁLi¿P[ ªyLjiNTP BNRP xqs*zqsò xmsÖÁZNP[ −sµ³y©yÌÁ©«sV NR-
LRiLigRiLiÍÜ[ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ L][ÇÁÙL][ÇÁÙNRPW ª«sWLRiV»R½V©«sõxmsöÉÓÁNUP
ÛËÁ[zqsN`P ÍØLilgi[*ÛÇÁ£qs NTP @²y*©«sV=²`¶gS®©s[ DLiÉØLiVV. THé <äs¡Ùq$T∫Ã+~. á
NRPV®©s[ −dsÌÁV©«sõÈÁVª«sLiÉÓÁ N][LRiV= \|ms´y©±s. \|qsLiÉÓÁzmnsN`P NRPLixm-
spùÉÓÁLig`i, ®²¶[ÉØ\®ªsV¬sLig`i, ®ªsVztsQ©±s ÛÍÁLjiõLig`i,
ALíji{mnsztsQ¸R¶VÍÞ BLiÛÉÁÖÁÛÇÁ©±s= ª«sLiÉÓÁ −s˳ØgSÍýÜ[ FsNRPVä
µy¬s¬s LRiµôR¶V ¿P[zqs C®ªsLiÉÞ=ÍÜ[ ZNP[ª«sÌÁLi 800 −dsV
xmsLRiVgRiV ª«sVLji¸R¶VV 100 −dsV xmsLRiVgRiV ª«sWú»R½®ªs[V
N]©«srygjixqsVò©yõLRiV. @LiVV¾»½[ G\®µ¶©y LRi¬sõLig`i
¿P[xqsVN][ªyÖÁ. ¼d½xqsVNRPV®©s[ A¥¦¦¦LRiLi ©«sVLiÀÁ −dsV
úg_Li²R¶V úFyNíUPxqsV ª«sLRiNRPV úxms¼½ @LiaS¬sõ ¿yÌÁ
ÇØúgRi»R½ògS Fýy©±s ¿P[xqsVN][ªyÖÁ. @LiµR¶VN][xqsLi
17
PW²y NRPLi|ms¬dsÌÁV @ª«sVÌÁV ¿P[xqsVò©yõLiVV. @²y*©±s= @LiVV©«sxmsöÉÓÁNUP LRi¬sõLig`i ²T¶|qsí©±s=, B¿P[è \ÛÉÁª±sVÍÜ[ úxmsßØ×ÁNSÊÁµôðR¶LigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿yÖÁ. FsNRPä²R¶ −dsV
{mns¿RÁL`i= N][xqsLi N]»R½ò −sµ³y©yÌÁV FyÉÓÁLi¿RÁNRP »R½xmsö uÒdæø˘ ø√s¡T‡\T H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô f…ø±ï\J ø√s¡T‡ ª«sgS ªy²R¶V»yLRiV. ¾»½[²yÌÁVLiÉØLiVV. LRi¬sõLig`i NSLizmsÛÉÁ[xtsQ©±sÍÜ[ ®µ¶[¬sNRP®µ¶[ úxms¸R¶V»R½õ ÍÜ[xmsLi ÇÁLjigj ©y −sxmnsÌÁª«sVª«so»yLRiV. ª«sLRiNRPV ®ªsVÌýÁgS xmsLRiVgRiV©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÖÁ. Bµj¶
\|ms´y©±s»][ ®ªsËÞ ®²¶ª«sÌÁ£ms ®ªsVLiÉÞ NRPW²y ¿P[ryòLRiV. ®ªsËÞ
²R¶LiÛÍÁ[µR¶V. @»R½ùµ³j NRP ªyùFyLRiLi úxmsxqsVò»R½Li ®ªsVV\ÛËÁÍÞ
NRPLi|ms¬dsÛÍÁ[ ¿P[xqsVò©yõLiVV. µk¶¬sN][xqsLi xqsLjiN]»R½ò {mns¿RÁLýRiV
1. {qsÍØLilgi[*ÇÞ u≤¢ø˘ #ÓsTTHé >∑]+∫ úF¡úgS−sVLig`i, ®²¶£qsäÉØ£ms @zmsýZNP[xtsQ©±s=NRPV ¿yÍØ
úxms¾»½[ùNRP»R½©«sV NRPÖÁgji DLiµj¶. @LiµR¶VNRP¬s úxms¼½ @LiaS¬sõ ÅÁÀÁè»R½»R½*Li»][ @ª«sVÌÁV
¿P[xqsVN][ªyÖÁ.
úxms¼½ L][ÇÁÚ »R½xmsö¬sxqsLjigS INRP µj¶©«s¿RÁLRiùÍØgS −dsV
úFyNíUPxqsV DLi²yÖÁ. @Li¾»½[ NS¬s Gµ][ NRPxtsíQxms²R¶V»R½V
2. {qs xmsý£qs xmsý£qs
»R½¸R¶WLki »R½xmsö¬sxqsLji. úxmsxqsVò»R½Li r¡xtsQÍÞ −dsV²T¶¸R¶W, 3. Çتy düeTÁ>∑+>±.. Dxms¹¸¶WgRiNRPLRiLigS DL ÈÁVLiµj¶. @¬sõ AxmslLi[ÉÓÁLig`i 800 MT, ÀÁ©«sõ»R½©«sLi ©«sVLi¿P[ zmnsÑÁNRPÍÞ zmnsÉÞ®©s£qs ÛÍÁ[¬sªyLRiV »R½ª«sV ©«sõÈýÁV DLi²R¶NRPW²R¶µR¶V. úFyNíUPxqsV©«sV −dsVLRiV FsLiÇظº¶V
@©«sÖÁÉÓÁN`P=, Ný_²`¶, ®ªsVVÕÁÖÁÉÔÁ {mns¿RÁL`i=NRPV ²T¶ª«sWLi²R¶V ËزU¶¬s zmnsÉÞgS »R½¸R¶WLRiV ¿P[xqsVN][ªyÖÁ.
D©«sõxmsöÉÓÁNUP xmnsQpù¿RÁL`i ²T¶ª«sWLi²`¶ ª«sWú»R½Li N]»R½ò
4. \|ms´y©±s 100MT s¡ìï+>¥ eT<Ûä´ ‘˚&Ü\T úNUP²R¶ÌÁÍÜ[ úFy−dsßáùLi D©«sõªyLRiV. úg_Li²`¶ÍÜ[ −s−sµ³R¶
¿P[xqsWò ¿P[}qsÍØ DLi²yÖÁ. BÍØ ªyLRiLi L][ÇÁÙÌÁV
¿P[xqsVNRPV¬s @©«sLi»R½LRiLi {qsö²`¶ LRi¬sõLig`i©«sV ¿P[xqsVòLi²yÖÁ.
5. Fs£qsG{ms
N][LRiV=ÌÁ®µ¶[.. 800−dsV xmsLRiVgRiV©«sV 170 |qsNRPLi²`¶=ÍÜ[ xmspLjiò¿P[¸R¶WÖÁ. LRiNSÌÁ úFyNíUPxqsV D©«sõªyLRiV. ÛÍÁ[µy Fs©±s{qs{qs, \ÛÉÁª«sVL`i©«sV A©±s¿P[zqs 200 −dsVÌÁ µR¶WLS¬sõ 40 |qsNRLi
|òüP´#·sY &çe÷+&é M{Ïπø 1. d” ˝≤+π>«CŸ @®µ¶[ 100 −dsVÌÁ xmsLRiVgRiV @LiVV¾»½[ ZNP[ª«sÌÁLi 15 |qs- Fs©±sFs£qsFs£qs ª«sLiÉÓÁ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¿P[zqs©«sªyLRiV ²ýR¶ÍÜ[ ¿P[}qsÍØ úFyNíUPxqsV ¿P[¸R¶WÖÁ. »R½LS*»R½
ª«sVLji¸R¶VV ÀÁ©«sõ »R½©«sLi ©«sVLiÀÁ ª«sùª«sry¸R¶V 400 −dsVÌÁ µR¶WLS¬sõs \ÛÉÁª«sVL`i A©±s¿P[zqs 80 |qsNRPLi²ýR¶ÍÜ[

ø=‘·Ô ø£+|üP´≥sY f…ø±ï\J


Li²`¶=ÍÜ[®©s[ xmspLjiò ¿P[¸R¶WÖÁ. @LiÛÉÁ[ 800−dsV.
xmsLRigRiVÍÜ úxms¼½ 100 −dsVÌÁNRPV ¿RÁWxqsVNRPVLiÛÉÁ[ ª«sLiµR¶ xms©«sVÌÁV ËØgS ¿P[zqs©«s @˳ÏÁùLóRiVÌÁV xqsx¤¦¦¦ÇÁLigS®©s[ zmn- xmspLjiò ¿P[}qsÍØ úxms¸R¶V»R½õLi ¿P[¸R¶WÖÁ. N]µôj¶L][ÇÁÙÌÁ
BLiÈÁlLiõÉÞ Aµ³yLji»R½ N][LRiV=ÌÁV, ®ªsËÞ ²T¶\ÛÇÁ¬sLig`i, ²T¶ÑÁÈÁÍÞ
−dsVÈÁLýRi xmsLRiVgRiV NRPLiÛÉÁ[ @µ³j¶NRPLigS®©s[ DLiÈÁVLiµR¶®©s[µj¶ sÑÁNRPÍÞ zmnsÉÞ®©s£qs NRPÖÁgji DLiÉØLRiV. ªyLRiV N]µôj¶ úFyNíUPxqsV »R½LRiVªy»R½ INRPÉÓÁ ÛÍÁ[µy 2L][ÇÁÌÁV lLi£qsí
LRiLigRiLi, AÉÜ[®ªs[VxtsQ©±s LRiLigRiLi, ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s ÛÉÁNSõÌÁÒÁ
gRiª«sV¬sLi¿yÖÁ. NS¬ds BLiµR¶VÍÜ[ µR¶WLRiLi FsNRPV䪫sgS FyÉÓÁ úFyNíUPxqsV ¿P[xqsVNRPV¬s \ÛÉÁª«sVL`i©«sV |msÈíÁVNRPV¬s d”«j·T |üØø£å DLiÛÉÁ[ Fs©«sLêki ÛÍÁª«sÍÞ= ZNP[Liúµk¶NRPLjiLi¿RÁÊÁ²R¶»yLiVV.
u≤¢ø˘ #ÓsTTHé >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+.. DLiµj¶. NSÊÁÉíÓÁ \ÛÉÁª±sV NSxqsò ®ª xqsVÌÁVËØÈÁV D©yõ »R½xmsöNRP úFyNíUPxqsV ¿P[¸R¶WÖÁ. FsÍØgRiW zmnsÉÞgS
D©yõª«sV¬s úFyNíUPxqsV ª«sW¬s©y xmnsÖÁ»R½Li DLi²R¶µR¶V.
r~Li»R½LigS −dsVNRPV −dsVLRiV ÛÉÁ£qsí©«sV xmsLkiOTPQLi¿RÁVN][ªyÖÁ. @xmsöV²R¶V ¼½Ljigji ª«sV×ýdÁ úFyNíUPxqsV©«sV ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíØÖÁ.
BÍØ ©yÌÁVgRiVª«sLiµR¶ÌÁ −dsVÈÁLýRi úg_Li²R¶VÍÜ[ lLiLi²R¶V
µR¶WLS¬sõ @µ³j¶NRP −sVLi¿RÁ²y ¬sNTP FsNRPV䪫sgS Fs©«sLêki úFyNíUP£qs »R½LS*»R½ úxms¼d½L][ÇÁÚ 800 −dsV xmsLRiVgRiV©«sV
N]Li»R½ª«sVLiµj¶ |¤¦¦¦ÍÞòZNP[L`i, zmns©y©±s= ... BÍØ LRiNRPLRiNSÌÁ LRiLi
gSÍýÜ[ xms¬s ¿P[ryòLRiV. NS¬s ²]®ªsVLiVV©±s»][ xqsLiÊÁLiµ³R¶Li
ÛÍÁ[NRPVLi²y ®²¶[ÉØ»][ ª«sWú»R½®ªs[V xms¬s¿P[}qsµj¶ ËýØN`P¿ÁLiVV©±s.
ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s @®©s[µj¶ ²T¶|qsLiúÈÁ\ÛÍÁÇÞï ÛÉÁNSõÌÁÒÁ @LiÛÉÁ[ −dsVLRiV
G HÉÓÁ LRiLigRiLi ¼d½xqsVNRPV©yõ G NRPLi|ms¬ds ¼d½xqsVNRPV©yõ
@LiµR¶VÍÜ[ ²yÉØ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²y¬sNTP ª«sV©«sNTP xqsLRi*L`i
NSªyÖÁ. ²yÉØ ¸R¶WZNP=£qs NS¬ds, ª«sWLRiè²y¬sNTP NS¬s
G\®µ¶©y xqsLRi*L`i »R½xmsö¬sxqsLji. NS¬s C ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s
xqsLRi*L`i ÛÍÁ[NRPVLi²y zqsxqsíª±sV ÈÁV zqsxqsíª±sV ª«sL`iä ÇÁLRiVgRiV
»R½VLiµj¶. G ry£mnsí ®ªs[L`i LRiLigRiLiÍÜ[\®©s©y úxmsµ³y©«s \®ªsV©«sµj¶
²yÉØ®©s[. ²yÉجs |qsNRPWùLï`igS |msÈíÁV N][ª«s²R¶®ªs[V ª«sVV
ÅÁùLi. µk¶¬s ª«sÌýÁ ®©s[LSÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ®ªsWryÌÁV »R½gæjiLi¿P[
−sµ³R¶LigS ÛÉÁNSõÌÁÒÁ ®²¶ª«sÌÁ£ms ¿P[¸R¶V²y¬sNTP Dxms¹¸¶WgRiNR-
PLRiLigS DLiÈÁVLiµj¶. Dµyx¤¦¦¦LRißáNRPV G\®µ¶©y ªyx¤¦¦¦©«sLi
µ]LigRi»R½©«sLi ¿P[zqs©«sxmso²R¶V @µj¶ ¼½Ljigji µ]LRiVNRPV»R½VLiµy
ÛÍÁ[µy @®©s[µj¶ ¿ÁxmsöÛÍÁ[ª«sVV. NS¬s J©«sL`i B©«söélLi[øxtsQ©±s©«sV
µy¬sNTP @©«sVxqsLiµ³y¬sLi¿P[ÍØ Â¿P[¸R¶Vª«s¿RÁVè. ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s
u≤¢ø˘ #Ó’Hé NSªyÖÁ µy¬sNTP »R½gji©«s ú|qsíLi»`½ ZNP[Liúµk¶NRPLjiLi¿RÁVN][ª«s²R¶Li
¿yÍØ ª«sVVÅÁùLi. NS¬ds 100 −dsVÌÁÍÜ[ »R½NRPV䪫s
\ÛÉÁª±sVÍÜ[®©s[ A ª«sLiµR¶ −dsVÈÁLýRiV @µ³j¶NR P−sV}qsò
xqsLjiF¡»R½VLiµj¶. ª«sLiµR¶ −dsVÈÁLýRiNRPV IZNP[ª«sNRPä zqsöLiÉÞ
N]ÉíÓÁ¾»½[ C xmsLRiVgRiV ª«sVVgjiLi¿RÁª«s¿RÁVè. NS¬s 800
−dsVÈÁLýRiNRPV ª«sVVLiµR¶V©«sVLi¿P[ zqsöLiÉÞ N]ÛÉíÁ[ −dsÌÁV ÛÍÁ[µR¶V.
INRP ®ªs[ÎÏÁ ª«sVVLiµR¶V©«sVLi¿P[ zqsöLiÉÞ N]ÉíÓÁ¾»½[
ª«sVµ³R¶ùÍÜ[NTP LSgS®©s[ rý¡ @¹¸¶[Vù @ª«sNSaRPLi
DLiÈÁVLiµj¶. µk¶¬s ª«sÌýÁ 800 −dsV xmsLRiVgRiV
−sxmnsÌÁª«sV¹¸¶[Vù úxmsª«sWµR¶Li NRPW²y DLiÈÁVLiµj¶.
ÁbÕø°ºdt‘=H˚ kÕ<Ûä´+
Fs¬s−sVµj¶ ª«sLiµR¶ÌÁ −dsVÈÁLýRi xmsLRiVgRiV −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ úFyNíUP£qs
»R½xmö¬sxqsLji. FsLiµR¶VNR LiÛÉÁ[ úFyNíUPxqsV ÛÍÁ[NRPVLi²y ®©s[LRiVgS
@˳ÏÁùLóRiVÌÁV ˳ÏÁLjiÍÜ[NTP µj¶gji úÕdÁ¼½Lig`i ¼d½xqsVN][ÛÍÁ[NRP
IN][äryLji BÊÁ÷LiµR¶VÌÁNRPV gRiVLji @¹¸¶[Vù úxmsª«sWµR¶Li
DLiÈÁVLiµj¶. @LiµR¶VNRP¬s @˳ÏÁùLóRiVÌÁV ¿yÍØ ËØgS
|òæ{ŸHÓdt‘√ bÕfÒ ÁbÕø°ºdt
zmnsÉÞ®©s£qs, úFyNíUP£qsÌÁ©«sV ®ªs[LRiV®ªs[LRiVgS ¿RÁW²yÖÁ. ZNP[ª«sÌÁLi zmn
ÉÞ gS D©«sõLi»R½ ª«sWú»y©y −sÇÁ¸R¶VLi
ryµ³j¶Li¿RÁÛÍÁ[LRiV. zmnÉÞ®©s£qsNRPV»R½gæRi úFyNíUPxqsVNRPW²y »R½xmsö¬s
xqsLji. zmnsÉÞ®©s£qs DLi²T¶ úFyNíUPxqsVÛÍÁ[NRPVLi²y ®©s[LRiVgS xm-
sLRiVgRiV xmsLi®µ¶LiÍÜ[ FyÍæÜLiÛÉÁ[ \ÛÉÁª±sV ®ªs[V®©s[ÇÞ
®ªsVLiÉÞ ÛÍÁ[NR −sxmnsÌÁª«sVª«so»yLRiV.
f…ÆyéT y˚TH˚CŸ yÓT+{Ÿ
{qs*¸R¶V ÛÉÁ£qsí ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁVNRPV¬s −dsVLRiV úFyNíUP£qsÍÜ[®©s[
−sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿yÖÁ. @Li¾»½[ NS¬s −sVª«sVøÖÁõ
−dsVLRiV ®©s[LRiVgS zmnsÑÁNRPÍÞ ÛÉÁ£qsíÍÜ[ ÛÉÁ£qsí ¿P[xqsVNRPV®©s[ÍØ
DLi²R¶NRPW²R¶µR¶V.
|üs¡T>∑T kÕ<Ûä´y˚T..
BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW zmnsÉÞ®©s£qs −sxxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ F ÍØLiÉÓÁ
¸R¶WNíTP−sÉÔÁ ÛÍÁ[¬sªyLRiV xmspLjiògS úFyNíUPxqsV \|ms©«s Aµ³y
LRixms²yÖÁ. @xmsöV®²¶[ ªyLRiV xmsLRiVgRiV©«sV ËØgS ¿P[¸R¶V
L_Li²ýR¶V ¿P[}qsò 800−dsV xmsLRiVgRiV xmspLRiòª«so»R½VLiµj¶.
®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©yÌÁVgRiVª«sLiµR¶ÌÁ µR¶WLS¬sõ NSxqsò ®©sª«sVøµj¶gS
úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©y lLiLi²][ L_Li²ý][ ®ªs[gRiLi |msLi¿RÁV
NRPVLiÈÁW F¡ªyÖÁ. lLiLi²][ L_Li²ý][ xmnsQpÉÞ xmnsQpÉÞNTP
ÛÍÁLi»`½ |msLiÀÁ xmspLjiògS ®ªs[gS¬sõ |msLi¿RÁVN][ª« ¿RÁVè.
ÀÁª«sLRigS ¿P[}qs 400−dsVÌÁ©«sV {qsö²`¶ |msLi¿RÁV»R½W NRPL`i*
LSgS®©s[ zqsöLiÉÞ N]ÉíØÖÁ. −dsV zqsöLiÉÞ FsÍØ
DLi²yÌÁLiÛÉÁ[ BLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V Fsª«sLRiW FsxmsöV²R¶W
¿P[¸R¶V©«sLi»R½gS ¿P[¸R¶WÌÁ¬s −dsV ª«sV©«sxqsVÍÜ[ ˳Ø−sLiÀÁ
zqsöLiÉÞ N]ÉíØÖÁ.

ª«sÌýÁ J©«sL`i B©«söélLi[øxtsQ©±s DLiÈÁVLiµj¶. ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s


Dxms¹¸¶WgRiLi G−sVÈÁLiÛÉÁ[... úFyNíUPxqsV ¿P[¸R¶WÖÁ. C úFyNíUPxqsV»][®©s[ B»R½LRi
ª«sxqsVòª«so ¹¸¶VVNRPä ¿RÁÌÁ©y¬sõ NRP¬s|msÈíÁ²y¬sNTP Bµj¶ xqsx¤¦¦¦NRPLjix- C®ªsLiÉÞ=NRPV NRPW²y ¿yÍØ ËØgS
qsVòLiµj¶. ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s @®©s[µj¶ N]»R½ò LRiNRPLi BLiÈÁlLiõÉÞNRPV Dxms¹¸¶WgRixms²R¶V»R½VLiµj¶. úg_Li²R¶VÍÜ[ −dsVNRPV −dsVLRiV
ËØùN`PËÜ[©±sgS ¿Áxmsöª«s¿RÁVè. ËýØN`P ¿ÁLiVV©±sÍÜ[ G\®µ¶©y ¿ÁN`P ¿P[xqsVN][Li²T¶. \ÛÉÁª«sVL`i A©±s ¿P[xqsVNRPV¬s C xmsLRiV-
gRiVÍÜ[ −dsVLRiV −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿P[ÍØ úFyNíUPxqsV
Íتy®µ¶[−ds ÇÁLjigji©«sxmso²R¶V A xqsª«sW¿yLRiLi ®©sÉÞ ª«sL`iä
ÍÜ[ ©¯[ÉÞ @ª«so»R½VLiµj¶. A xqsª«sW¿yLRiLi −sZNP[Liúµk¶NRPX»R½Li
2. d” |ü¢dt |ü¢dt zqsxqsíª±sV= ÍÜ[©«sW Dxms¹¸¶WgRixms²R¶V»R½VLiµj¶. C ¿P[¸R¶VgRiÖÁgji¾»½[ B»R½LRi C®ªsLiÉÞ=ÍÜ[ NRPW²y µyµyxmso
@ª«so»R½VLiµj¶. A ®©sÉÞ ª«sL`iä xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ D©«sõ @¬sõ \|¤¦¦¦ÛÍÁª«sÍÞ ÍØLilgi[*ÇÞ¬s ®©s[LRiVèNRPVLiÛÉÁ[ úxmsxqsVò»R½Li NR- xqsZNP=£qs @LiVV©«sÛÉýÁ[. @®µ¶[ −sµ³R¶LigS B»R½LRi C®ªsL ÉÞ=
Bµj¶ NRPW²y ÛËÁ[zqsN`P ÍØLilgi[*ÛÇÁ£qs ÍÜ[ INRPÉÓÁ. {qs ÍØLilgi[*ÇÞ PLi|ms¬dsÌÁÍÜ[ ¿yÍØ Jzms¬sLig`i= D©yõLiVV. Çتy
©¯[ÛÉÁ=£qsÍÜ[ ®²¶[ÉØ Â¿P[LRiV»R½VLiµj¶. INRP ®©sÉÞª«sL`iä xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ »R½LRiVªy»R½ »R½xmsöNRP ®©s[LRiVèN][»R½gæRiµj¶ {qs xmsý£qs xmsý£qs. úxmsxmsLi NRPW²y ryµ³j¶Li¿RÁª«s¿RÁVè.
NRPLixmspùÈÁL`i LRiLigRiLiÍÜ[ ÛËÁ[zqsN`P ÍØLilgi[*ÇÞgS C ÍØLilgi[*ÇÞ¬s xm- ª«sÀÁè©«sªy\lLi©y @²y*©±s= ÍØLilgi[*ÇÞgS µk¶¬s¬s ®©s[LRiVèNRPV¬s
®ªs[ÌÁ ©¯[ÉÞ= DLiÉØLiVV. −dsÈÁ¬sõLiÉÓÁÍÜ[ A Íتy®µ¶[−dsÌÁ ¿RÁLiÍÜ[ FsNRPV䪫sgS −s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁÊÁ®²¶[µj¶ C ÍØLilgi[*ÛÇÁ[.
xqsª«sW¿yLRiLi ¬sOTPQxmsòLi @ª«so»R½VLiµj¶. @µj¶ ËýØN`PgS A−sLRi÷
sLjigRißÓáryòLRiV. úxmsxqsVò»R½Li @¬sõ ®ªsVV\ÛËÁÍÞ Fn¡©±sÌÁV {qs
ÍØLilgi[*ÇÞÍÜ[ LSzqs©«s úF~úgSª±sV Aµ³yLRiLigS®©s[ zqsxqsíª±sV úF¡úgS−sVLig`i, ú\®²¶ª«sL`i=, xqsLRi*L`i @zmsýZNP[xtsQ©±s=,
ª«sVLiÀÁ Dµ][ùgSÌÁ©«sV ryµ³j¶Li¿RÁª«s¿RÁVè. u≤&û |òæ{ŸHÓdt eTTK´+
−sxqsVòLiµj¶. xms¬s¿P[xqsVò©yõLiVV. ©«sWùª«sVLjiNRPÍÞ NRPLixmspùÉÓÁLig`i, −ds²T¶¹¸¶W lgi[ª±sV=, ®²¶£qsä
ÉØ£ms @zmsýZNP[xtsQ©±s=, ®ªsËÞ úF¡úgS−sVLig`i, ®ªsVztsQ©±s ÛÍÁLjiõLi
mdt@|” @˳ÏÁùLóRiVÌÁV zmnsÑÁNRPÍÞ C®ªsLiÉÞ 800 −dsV xmsLRiVgRiVNRPV
u≤¢ø˘ #ÓsTTHé‘√ eT+∫ y˚‘·Hê\T BÍØ |qsÍÞFn¡©±s»][ FyÈÁV µyµyxmso @¬sõ ry£mnsí ®ªs[L`i LRiLigS
ÌÁÍÜ[ {qs ÍØLilgi[*ÇÞ Dxms¹¸¶WgRixms²R¶V»R½VLiµj¶. Bµj¶ g`i»][FyÈÁV L][ËÜ[ÉÓÁN`P= ª«sLiÉÓÁ @¬sõ LRiLigSÌÁÍÜ[ µk¶¬s¬s µk¶¬s¬s FsLiÈÁL`iú\|msÛÇÁ£qs Ljir¡L`i= Fýy¬sLig`i ry£mnsí®ªs[L`i @¬s
úxmsxqsVò»R½ xmsLjizqsó»R½VÌÁÍÜ[ »R½NRPV䪫s @©«sV˳ÏÁª«sLi D©yõ FsNRPV䪫s \|¤¦¦¦ÛÍÁª«sÍÞ NRPLixmspùÈÁL`i ÍØLilgi[*ÇÞ. BLiµR¶VÍÜ[ LSzqs©«s −súxqsòQV»R½LigS Dxms¹¸¶WgjixqsVò©yõLRiV. @LiÉØLRiV. Bµj¶ ¿yÍØ ËØgS xqsZNP=£qs @LiVV©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ
ÒÁ»R½Li C N][LRiV=»][ F~Li®µ¶[ −dsÌÁVLiµj¶. C ÛÉÁNSõÌÁ N][²`¶ @LiµR¶LRiW ¿RÁµR¶ª«sÉجsNTP, @LóRiLi ¿P[xqsVN][ª«s²y¬sNTP úgSzmnsNRPÍÞ BLiÈÁL`i}mnsÇÞ»][ xms¬s¿P[}qs @zmsýZNP[xtsQ©±s=©«sV @Õ³Áª«sXµôðj¶ ry£mnsí®ªs[L`i. \|mns©y®©s=£qs, ÍØÑÁzqsíN`P=, úF~²R¶ORPQ©±s=, x¤¦¦¦¨ùª«sV©±s
ÒÁ»][ ª«sVLiÀÁ ®ªs[»R½©yÌÁV D©yõLiVV. C N][LRiV= xmspLjiò ¿yÍØ ¾»½[ÖÁNTPgS DLiÈÁVLiµj¶. ¿P[¸R¶V²R¶Li N][xqsLi C NRPLixmspùÈÁL`i ÍØLilgi[*ÇÞ©«sV Dxms Ljir¡L`i= ª«sLiÉÓÁ ªyÉÓÁ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßáÍÜ[ Bµj¶ ¿yÍØ
¿P[xqsVNRPV©«sõ ªyLjiNTP ®ªsLiÈÁ®©s[ Dµ][ùgRiLi NRPW²y ÌÁÕ³ÁLi¿P[ \|qsLiÉÓÁxqsíV LRiLigRiLiÍÜ[ NRPW²y C úF~úgSLi Aµ³yLji»R½ ÍØLilgi[* ¹¸¶WgjiryòLRiV. {qs ÍØLilgi[*ÛÇÁ£qsNRPV Bµj¶ @²y*©±s=gS DL Dxms¹¸¶WgRiNRPLRiLigS DLiÈÁVLiµj¶. G xqsLixqsóNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ªyù-
ÇÞ©«sV ©yry, Búr¡ÌÁV ªy²R¶V»R½VLiÉØLiVV. BLiµR¶VÍÜ[ ÈÁVLiµj¶. FyLRi ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ©«sV @LiVV©y ®²¶[ÉØ xqsª«sVLóRi ª«sLi»R½LigS gRiÌÁLRiV. −dsV Fs©«sLêki¬s xmsLjiOTPQLi¿P[µj¶ C xmsLRiVgRiV
@ª«sNSaSÌÁV D©yõLiVV. C N]»R½ò N][LRiV=©«sV BxmsöÉÓÁª«s
LRiNRPV xmsµR¶VÌÁ xqsLiÅÁùÛÍÁ[®©s[ ®©s[LRiVèNRPV©yõLRiV. NSÊÁÉíÓÁ Jzms LSzqs©«s N][²`¶ÌÁV CÒÁgS DLi²R¶ÈÁLi ª«sÌÁ©«s −sLi²][£qs Bµj¶ N]Li»R½ NRPhji©«s\®ªsV©«s ÍØLilgi[*ÇÞ @®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶Vxms®²¶[
ªyLRiV FsNRPV䪫sgS {qs ÍØLilgi[*ÇÞ©«sV ªy²R¶V»yLRiV. {qs xmsý£qs
¬sLRi*x¤¦¦¦ßá ¿P[¸R¶VÉجsNTP Bµj¶ Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV.
|¤¦¦¦ÍÞòZNP[L`i, GL][}qsö£qs, ²T¶|mns©±s=, }qsÍÞ= @Li²`¶ ª«sWlLiäÉÓÁLig`i,
C xmsLRiVgRiV xmsLi®µ¶LiÍÜ[ −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿yÌÁLiÛÉÁ[
\ÛÉÁª±sV ®ªs[V®©s[ÇÞ®ªsVLiÉÞ »R½xmsö¬sxqsLji. ®ªsVV»R½òLi 800−dsV
xmsLi®µ¶®ªs[V. NRP©«sVNRP ËØgS Fs©«sLêjiÉÓÁN`P gS »R½¸R¶WLRi
ªy*ÖÁ. C xmsLRiVgRiV @LiµR¶LRiW NRPxtsíQ\®ªsVµj¶gS {mnsÌÁª«so
e+|ü⁄˝À y˚>∑+ ô|+#·Tø√..
¬sLig`i= ¿yÍØ FsNRPV䪫sgS®©s[ D©yõLiVV. NS¬s µk¶¬s¬s AxmslLi[ÉÓÁL g`i zqsxqsíª±sV=, ®©sÉÞª«sLjiäLig`i, AÉÜ[®ªs[VxtsQ©±s, L][
ËÜ[ ÛÉÁNSõÌÁÒÁÍÜ[, zqsgRiõÍÞ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ, ®²¶[ÉØÛËÁ[£qs ÍÜ[ xmsý£qs lgi[−sVLig`i, ËØùLiNTPLig`i ry£mnsí ®ªs[L`iÌÁÍÜ[ \|mns©y©±s=, @N_LiÉÞ= LRiLigSÍýÜ[ ËØgS Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV. xmsLRiVgRiVÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ª«sLiµR¶ ©«sVLiÀÁ ÀÁª«sLji ª«sLiµR¶ »yLRiV. ª«sVLiÀÁ ÛÉÁNTPõN`P»][ úFyNíUPxqsV ¿P[}qsò C xmsLRiV- 800−dsVÌÁ xmsLRiVgRiVÍÜ[ ª«sLixmso ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V µy¬s¬s
®©s[LRiVèNRPV©«sõ ªyLRiV ¿yÍØ »R½NRPV䪫s ª«sVLiµj¶ D©yõLRiV. C gRiVÍÜ[ −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿RÁgRiÌÁVgRiV»yLRiV.
ËýØN`P ¿ÁLiVV©±s ÛÉÁNSõÌÁÒÁ ®©s[LRiVèN][ª«s²y¬sNTP NRPLixmspùÈÁL`i ©«sW −sLji−sgS ªy²R¶V»yLRiV. @ÍØlgi[ G @²y*©±s= N][ FsNRPV䪫sgS Dxms¹¸¶WgjiryòLRiV. úF~²R¶ORPQ©±s Fyý¬sLig`i, FnyLRiø{qs, NS*ÖÁÉÔÁ NRPLiúÉÜ[ÍÞ @Li²`¶ −dsVÈÁLýRi ª«sLRiNRPV G¹¸¶[VróyLiVVÍÜ[ FsLi»R½ \ÛÉÁª±sV»][ ®ªs[gRiLigS ª«sVÌÁV¿RÁVN][ªyÖÁ. zqsöLiÉÞ ®ªsVVµR¶ÌÁª«sgS®©s[
®ªs[V®©s[ÇÞ®ªsVLiÉÞ, ALiVVÍÞ gSù£qs NRPLi|ms¬dsÍýÜ[©«sW ªy²R¶V»y xmsLRiVgRiV rygjixqsVò©yõLRi®©s[µj¶ úFyNíUPxqsVÍÜ[®©s[ xmsLkiOTPQL ¿RÁV úÕdÁ¼½Lig`i ËØgS ¼d½xqsVN][ªyÖÁ. ¿Á£qsí©«sV, »R½ÌÁ©«sV ²_©±s
N][LRiV=ÌÁV zqs, zqs xmsý£qs xmsý£qs, Çتy úzqsä£mí ÛËÁ[zqsN`P ©yÛÍÁ²ê`¶ LRiV=ÍÜ[ úF¡úgS−sVLig`i @LóRiLi ¿P[xqsVN][ªyÌÁ©yõ ®©s[LRiV gS
AÍØLilgi[*ÇÞ NSNRPVLi²y ª«sVVLiµR¶VgS {qs ®©s[LRiVèNRPVLiÛÉÁ[
3. C≤yê eùdÔ C≤uŸ >±´¬s+{° LRiV. Fs£qsG{msÍÜ[ ¿yÍØ LRiNSÌÁ ª«sW²R¶WùÍÞ= DLiÉØLiVV. NRPV¬s µy¬sNTP »R½gji©«s −sµ³R¶LigS úFyNíUPxqsV ¿P[¸R¶WÖÁ. Ç˝≤ ÁbÕø°ºdt #Ój·T´+&ç ¿P[¸R¶VNRPVLi²y ¿RÁWxqsVN][ªyÖÁ. úÕdÁ¼½Lig`i ÛÉÁNTPõN`P
xqsLjiF¡»R½VLiµj¶.
C ÛÉÁNSõÌÁÒÁNTP HÉÔÁLRiLigRiLiÍÜ[ B»R½LRi N][LRiV=ÍýØgS NSNRPVLi ÛËÁ[zqsN`P= @ÌÁª«s²R¶V»yLiVV. {qs ÍØLilgi[*ÇÞÍÜ[ ÛËÁ[zqsN`P= DLiÛÉÁ[ Çتy©«sV ËØùLiNTPLig`i, ÉÓÁÖÁNSª±sV, \|mns©y©±s= ª«sLiÉÓÁ }qsª«sÍýÜ[ NRPLi|ms¬dsNTP »R½gji©«s −sµ³R¶LigS FsNRPV䪫s Jzms¬sLig`i= D©«sõµy C®ªsLiÉÞ= ª«sVVLiµR¶V úxms¼d½L][ÇÁÙ NRP¬dsxqsLi INRP ryLji FyÉÓÁLi¿RÁ²R¶Li »R½xmsö¬sxqsLji.
úg_Li²`¶NTP ®ªs×ýÁ©«s»R½LS*»R½ úxms¼½ INRPäLRiW ª«sVVLiµR¶VgS
@¬dsõN][LRiV=ÌÁV xqsVÌÁVª«sogS ®©s[LRiVèN][ª«s¿RÁVè. BLiNS ˳ÏÁ−s FsNRPV䪫sgS −s¬s¹¸¶WgjiryòLRiV. @ÍØlgi[ G−s¹¸¶[VxtsQ©±s ª«sLiÉÓÁ ¬sõ ÊÁÉíÓÁ ®©s[LRiVèNRPVLiÛÉÁ[ lLi¥¦¦¦©y }tsQN`P, |¤¦¦¦¿`ÁAL`i ®ªs[V®©s[ÇÁL`i 800−dsV xmsLRiVgRiV©«sV ¿P[zqs ÛÉÁ£qsí ¿P[xqsVN][ªyÖÁ. C
²y 15 ©«sVLiÀÁ 20 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sLRiNRPV \ÛÍÁ£mns
xtsQù»`½ÍÜ[ ª«s¿P[è N][LRiV=ÌÁNRPV Bµj¶ ¿yÍØ @ª«sxqsLRiLi. ªyÉÓÁÍÜ[©«sW úxmsxmsLi¿RÁ ªyùxmsòLigS @®©s[NRP LRiLigSÍýÜ[ ª«sVLiÀÁ ®ªs[»R½©yÌÁV ÛÉÁ£qsí©«sV Fs¬sõryLýRiV \ÛÉÁª«sVL`i |msÈíÁVNRPV¬s úFyNíUPxqsVÍÜ[
ªyª±sV@£ms »R½xmsö¬sxqsLjigS ¿P[¸R¶WÖÁ. ªyª±sV @£msÍÜ[
- -cxNRPª«sVÍÞ , zmnsÑÁNRPÍÞ N][¿`Á
DLiÈÁVLiµj¶. xqsWöLjiò ry£mnsí ®ªs[L`i r~ÌÁWùxtsQ©±s= ˳ØgRiLigS ª«sVVLiµR¶VgS ÇØgjiLig`i ¿P[¸R¶WÖÁ. @ÍØ LSª«sVxmsö @NS²R¶−dsV
NRPLi|ms¬dsÌÁV Dxms¹¸¶WgjixqsVò©yõLiVV. ry£mnsí®ªs[L`i N][LRiV=ÍÜ[ý F~Li®µ¶[ @ª«sNSaRPLi xmspLjiò ¿P[}qsò @Li»R½ ª«sVLiÀÁµj¶. ÇØgjiLig`i ¿P[¸R¶V²R¶Li ª«sÌÁ©«s −sVª«sVøÖÁõ −dsVLRiV zqsµôðR¶Li
|qsÍÞ ®©s. 7989422127 |qsÍÞc 9030808064
n&Ü«Hé‡ ø√s¡T‡\ ø√dü+ Ç‘·s¡ ø√s¡T‡\T FsNRPV䪫s NSÌÁLi \ÛÍÁ£mns D©«sõ N][LRiV= Bµj¶ BxmsöV²R¶V DLiµj¶. ¿P[xqsVNRPVLiÉØLRiV. xmsµj¶ −dsVÈÁLýRiV ÛÍÁ[µy 20 −dsVÈÁLýRi
18 Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
$<ë´Á|üuÛÑ A N D H b˛{°
R A|üØP
ø£å\ Á|Rü‘˚´ø£A+ B H A
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018
NSùÛÍÁLi²R¶L`iÍÜ[ ˳ØgRiLigS ª«sVVLiµR¶VgS ª«sV©«sLi
¾»½ÌÁVxqsVN][ªyÖÁ=©«s @LiaSÌÁV. ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LRiLi,
ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi, −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV, aRP»yÊôÁxmso N][²`¶ÌÁV
gRiVLjiòLi¿yÖÁ.
ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi : INRP xqsLiª«s»R½=LRiLi 4 ¿P[ ¬sZaP[+xtsQLigS
˳ØgjiLixmsÊÁ²T¶¾»½[ A xqsLiª«s»R½=LRiLi ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi
c ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP 366 L][ÇÁÙÌÁV DLi²R¶V©«sV.
ø±´˝…+&ÉsY
c ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi »R½LRiVªy»R½ xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP 15 AgRixqsíV 1947 @®©s[µj¶ aRPVúNRPªyLRiLi @gRiV©«sV?
SSC CGL - Bits
1. In the following question, out of the four
alternatives, choose the word which best ex-
presses the meaning of the given word and
click the button corresponding to it.
REPROOF
1. WARNING 2. RIDICULE
3. REBUKE 4. THREAT
ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi : 1948, 2000, 2004, 2008.... xqsª«sW©«s\®ªsV©«s NSùÛÍÁLi²R¶L`i N][xqsLi 6 NRPÌÁVFyÖÁ. LS¬s¿][ c 2001 zmnsúÊÁª«sLji 7 ©y²R¶V ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi @LiVV¾»½[
ª«sV×dÁþ 6 NRPÌÁFyÖÁ. 2009 xqsLiª«s»R½=LRiLi NSùÛÍÁLi²R¶L`i ÖdÁxmso 2. In the following question, out of the four
ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LRiLi : ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi NS©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ GúzmsÍÞ 21, 2008 ª«sLi»R½=LRiLi ©y²R¶V G L][ÇÁÙ @gRiV©«sV? alternatives, choose the word which is op-
úxms¼½ xqsLiª«s»R½=LRiLi ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LRiLi @gRiV©«sV. xqsLiª«s»R½=LRiLi »R½LRiVªy»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi. 2009 xqsLiª«s»R½=LRiLi posite in meaning to the given word and
2001 zmnsúÊÁª«sLji 7©«s ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi
2001, 2002, 2015... ÌÁV ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LSÌÁV NSùÛÍÁLi²R¶L`i 2015ÍÜ[ NRPW²y @®µ¶[ −sµ³R¶LigS DLi²R¶V©«sV. click the button corresponding to it.
2001 zmnsúÊÁª«sLji 7 ©«sVLi²T¶ 2003 zmnsúÊÁª«sLji 7 ª«sLRiNRPV 1. PRICELESS 2. RARE
−sxqsª«sV L][ÇÁÙÌÁV : ªyLRiLi xmspLjiò @LiVV©«s »R½LRiVªy»R½ c \|ms lLiLi²R¶V xqsLiµR¶LS÷éÌÁV NS©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LSÌÁV
gRiÌÁ −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁ xqsLiÅÁù = 2 L][ÇÁÙÌÁV 3. INESTIMABLE 4. WORTHLESS
−sVgjiÖÁ©«s L][ÇÁÙÌÁV −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV @gRiV©«sV. ÇÁ©«sª«sLji ®©sÌÁ @LiVV¾»½[ A xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP 11 NRPÌÁFyÖÁ.
zmnsúÊÁª«sLjiÍÜ[ −sVgjiÖÁ©«s L][ÇÁÙÌÁV = 28c7 = 21 L][ÇÁÙÌÁV 3. Four words are given, out of which only
¼d½xqsVNRPVLiÛÉÁ[ 31 L][ÇÁÙÌÁV = 4 ªyLSÌÁV + 3 −sxtsQª«sV 1963 xqsLiª«s»R½=LRi NSùÛÍÁLi²R¶L`i 1974 NRPW²y IZNP[
L][ÇÁÙÌÁV −sµ³R¶LigS DLi²R¶V©«sV. ª«sWLjiè ®©sÌÁÍÜ[ L][ÇÁÙÌÁ xqsLiÅÁù = 31 one word is spelt correctly. Choose the cor-
rectly spelt word and click the button
c ryµ³yLRißáLigS INRP xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ DLi®²¶[ −sxtsQª«sV ®©sÌÁ ÇÁ©«sª«sLji zmnsúÊÁª«sLji ª«sWLjiè FsúzmsÍÞ ®ªs[V ÇÁÚ©±s ÇÁÙ\ÛÍÁ AgRixqsíV |qs|msíLiÊÁL`i @Ní][ÊÁL`i ©«sª«sLiÊÁL`i ²T¶|qsLiÊÁL`i GúzmsÍÞ 21 corresponding to it.
µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù ª«sLRiNRPV gRiÌÁ 1. Stagnetion 2. Stagnasion
−sxtsQ¸R¶V 0 ÛÍÁ[µy L][ÇÁÙÌÁ xqs- 3. Stagnation 4. Stegnation
1 xqsLiª«s»R½=LRiLi = 365 L][ÇÁÙÌÁV = 52 ªyLSÌÁV + 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3
L][ÇÁÙÌÁV 1 (ÖdÁxmso LiÅÁù = 21
L][ÇÁÙ −sVgjiÖÁ©«s INRP L][ÇÁÙ −sxtsQª«sV L][ÇÁÙ @LiÉØLRiV. 4. In the following questions, one part of
the sentence may have an error. Find out
c ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV 2100ª«s xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP Fs¬sõ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV DLi²R¶V©«sV? which part of the sentence has an error and
xmsLjibdPÖÁLiÀÁ©«sÈýÁLiVV¾»½[ ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LRiLi = 366 L][ÇÁÙÌÁV click the button corresponding to it. If the
= 52 ªyLSÌÁV + 2 L][ÇÁÙÌÁV @©«sgS ÖdÁxmso 2100 = 2000 + 100 sentence is free from error, click the "No err
xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP 2 −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV DLi²R¶V©«sV. 2000ª«s xqsLiª«s»R½V=LS¬sNTP −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = 0 or" option. I have come (A)/as soon as (B)/
the customers leave your shop (C)/No Error (D)
100ª«s xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = 5 1. A 2. B 3. C 4. D
aRP»yËôØÌÁV c −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV : c :. 0 + 5 = 5 −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV.
1 aRP»yÊôÁLi = 100 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV c 26 ÇÁ©«sª«sLji, 1950 ©y²R¶V G ªyLRiLi @gRiV©«sV? 5. In the following questions, one part of
the sentence may have an error. Find out
100 xqsLiª«s»R½=LSÌÁNRPV −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV : c 26 ÇÁ©«sª«sLji, 1990 ª«sLRiNRPV gRiÌÁ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqs- which part of the sentence has an error and
100/4 = 24 24 ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LSÌÁV LiÅÁù = 1600 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù click the button corresponding to it. If the
F¡gS −sVgjiÖÁ©«s ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LSÌÁV = 76 sentence is free from error, click the "No er-
+ 300 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù + 49 ror" option. I called (A)/ at his house
:. −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = (76 × 1) + (24 × 2) L][ÇÁÙÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù + ÇÁ©«sª«sLji 26 ª«sLRiNRPV yesterday (B)/ and have given him money
= 76 + 48 = 124 L][ÇÁÙÌÁV −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV (C)/ No Error (D)
1600 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = 0 1. A 2. B 3. C 4. D
124 L][ÇÁÙÌÁV = 17 ªyLSÌÁV + 5 L][ÇÁÙÌÁV
:. ÀÁª«sLRigS −sVgjiÖÁ©«s 5 L][ÇÁÙÌÁV −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV 300 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = 1 6. In the following questions, one part of
the sentence may have an error. Find out
@gRiV©«sV. 49 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = (12 ÖdÁxmso which part of the sentence has an error and
xqsLiª«s»R½=LSÌÁV + 37 ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LSÌÁV) click the button corresponding to it. If the
xqsLi.ÌÁV ryµ³yLRißá xqsLi.ÌÁV ÖdÁxmso xqsLi.ÌÁV −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = (12×2 + 37×1) = 24 + 37 = 61 sentence is free from error, click the "No er-
ror" option. The reason for (A)/ my absence
ÇÁ©«sª«sLji 26 ª«sLRiNRPV −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV = 3 is (B)/ due to ill health (C)/ No Error (D)
100 76 24 5 ªyLSÌÁV + 5 L][ÇÁÙÌÁV = 5 L][ÇÁÙÌÁV 1. A 2. B 3. C 4. D
200 152 48 3 ®ªsVV»R½òLi −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV 7. The sentences given with blanks are to be
300 228 72 1 = 0 + 1 + 61 + 5 = 67 L][ÇÁÙÌÁV filled with an appropriate word(s). Four al-
ternatives are suggested for each question.
400 303 97 0 67 L][ÇÁÙÌÁV = 9 ªyLSÌÁV + 5 L][ÇÁÙÌÁV = 4 For each question, choose the correct alter-
−sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV native and click the button corresponding to
800, GúzmsÍÞ 21 ª«sLRiNRPV ®ªsVV»R½òLi −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù
4 −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV @®©s[µj¶ gRiVLRiVªyLS¬sõ it. I like __________ in the sun.
= 21 + 31 + 21 = 73 L][ÇÁÙÌÁV 1. laying 2. lay 3. lie 4. lying
1200, xqsWÀÁLi¿RÁV©«sV.
73 L][ÇÁÙÌÁV = 10 ªyLSÌÁV + 3 L][ÇÁÙÌÁV
1600, 0 :. 26 ÇÁ©«sª«sLji 1950 ©y²R¶V gRiVLRiVªyLRiLi @gRiV©«sV. 8. The sentences given with blanks are to be
:. −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù = 3 L][ÇÁÙÌÁV filled with an appropriate word(s). Four al-
2000xqsLi.ÌÁV ®ªsVV»R½òLi −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù =2 + 3 = 5 L][ÇÁÙÌÁV ternatives are suggested for each question.
15ª«s AgRixqsíV 1947 ©y²R¶V G ªyLRiLi @gRiV©«sV? For each question, choose the correct alter-
7 c 2 c 2001 ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi NSª«so©«s native and click the button corresponding to
1947 AgRixqsíV 15 = 1600 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV it. Please do not __________ an offer made
c INRP aRP»yÊôÁLiÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ L][ÇÁÙ ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi, ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi+5 −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV=Aµj¶ªyLRiLi @gRiV©«sV
+ 300 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV + 46 xqsLi.ÌÁV + 1 c 1 c by the Chairman.
aRPVúNRPªyLRiLi ÛÍÁ[µy Aµj¶ªyLRiLi LSª«s²R¶Li ÇÁLRigRiµR¶V. 1947 ©«sVLi²T¶ 15 c 8 c 1947 ª«sLRiNRPV gRiÌÁ −sxtsQª«sV 1. deny 2. refuse
c INRP aRP»yÊôÁLiÍÜ[ ÀÁª«sLji L][ÇÁÙ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi, L][ÇÁÙÌÁV ÇÁ©«sª«sLji 2005 ÍÜ[ ª«sVW²R¶ª«s aRP¬sªyLRiLi G ¾»½[µk¶©«s ª«s¿RÁVè©«sV? 3. refrain 4. refuge
gRiVLRiVªyLRiLi, aRP¬sªyLRiLi LSÇØÌÁµR¶V. 1600 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV = 0 2005 = 2000 + 5 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV 9. The sentences given with blanks are to be
300 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV = 1(1) 2000ª«s xqsLiª«s»R½=LSÍÜ[ −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù = 0 filled with an appropriate word(s). Four al-
−sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁNRPV ªyLRiLiÍÜ[¬s L][ÇÁÙÌÁNRPV ternatives are suggested for each question.
ª«sVµ³R¶ù xqsLiÊÁLiµ³R¶Li : 46 xqsLiª«s»R½=LSÌÁÍÜ[ −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV = 11 ÖdÁxmso 4 xqsLiª«s»R½=LSÌÁNRPV −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù = 1 ÖdÁxmso For each question, choose the correct alter-
xqsLiª«s»R½=LSÌÁV + 35 ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LSÌÁV xqsLiª«s»R½=LRiLi + 3 ryµ³yLRißá xqsLiª«s»R½=LSÌÁV native and click the button corresponding to
ªyLRiLi −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁV it. The clerk asked for my __________.
= (11 × 2 + 35 × 1) = (1 × 2 + 3 × 1) 1. determination 2. destiny
Aµj¶ªyLRiLi c 0 = 22 + 35 = 57 L][ÇÁÙÌÁV =2+3=5 3. destination 4. designation
r¡ª«sVªyLRiLi c 1 = 8 ªyLSÌÁV + 1 L][ÇÁÙ = 1 −sxtsQª«sV L][ÇÁÙ ®ªsVV»R½òLi −sxtsQª«sV µj¶©yÌÁ xqsLiÅÁù =0 + 5 = 5 L][ÇÁÙÌÁV 10. In each of the questions, four alterna-
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi c 2 :. 1946 xqsLi. ª«sLRiNRPV −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV = 0+1+1= 2 2004 ²T¶|qsLiÊÁL`i 31ª«s ¾»½[µj¶ aRPVúNRPªyLRiLi tives are given for the Idiom/Phrase. Choo
ÊÁVµ³R¶ª«sLRiLi c 3 se the alternative which best expresses the
1 c 1 c 1947 ©«sVLi²T¶ 15c8c1947 ª«sLRiNRPV ®ªsVV»R½òLi 2005 ÇÁ©«sª«sLji 1ª«s ¾»½[µj¶ aRP¬sªyLRiLi meaning of the Idiom/Phrase and click the
gRiVLRiVªyLRiLi c 4 L][ÇÁÙÌÁ xqsLiÅÁù = 227 L][ÇÁÙÌÁV 8, 15, 22 ¾»½[µk¶ÌÁÍÜ[ aRP¬sªyLRiLi button corresponding to it. Evening of life
aRPVúNRPªyLRiLi c 5 227 L][ÇÁÙ = (32 ªyLSÌÁV + 3 L][ÇÁÙÌÁV) 1. Old age 2. A party
:. 3ª«s aRP¬sªyLRiLi 22ª«s ¾»½[µj¶©y²R¶V @gRiV©«sV. 3. Holiday 4. None of these
aRP¬sªyLRiLi c 6 = 3 −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁV
c ÖdÁxmso xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP xqsª«sW©«s\®ªsV©«s NSùÛÍÁLi²R¶L`i :. −sxtsQª«sV L][ÇÁÙÌÁ xqsLiÅÁù = 2 + 3 = 5 C. Jayaprakash Reddy düe÷<ÛëHê\T
LSªyÌÁ©«sõ 28 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV NRPÌÁFyÖÁ. 2012 :. 5 @®©s[µj¶ aRPVúNRPªyLS¬sõ xqsWÀÁxqsVòLiµj¶
xqsLiª«s»R½=LRiLi NSùÛÍÁLi²R¶L`i 2040 xqsLiª«s»R½=LRiLi Senior Faculty 1. 3 2. 4 3. 3 4. 1 5. 3
NSùÛÍÁLi²R¶L`i IZNP[ −sµ³R¶LigS DLi²R¶V©«sV. prakashreddy336@gmail.com -6. 3 7. 4 8. 2 9. 4 10. 1
Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018 A N D H b˛{°
R A|üØP R A
ø£å\ Á|ü‘˚´ø£+ B H A $<ë´Á|üuÛÑ 19
AWARDS - NOBEL PRIZES : sports were also introduced in Bharat Telugu people who won the awards are man Megasasay foundation in Phillip-
Ratna Awards. 45 members got Bharat Viswanatha Satya Narayana (1970) ines.
Nobel prizes are given from 1901 commemo- Ratna Awards. It is the highest Civilian C.Narayana Reddy (1988) 2018 Ramon Magsaysay Award Winners
ration of ALFRED NOBEL. He invented Award in India. Ravuri Baradwaja(2012) for "Pakudu Rallu".
dynamites. Nobel prizes were given in 6 First Bharat Ratna winner - C.Rajagopal 1. Chhang, Youk, Cambodia (Preserving
fields. They are Chari (1954) 2. Saraswathi Samma Award :- historical memory for healing and jus-
1. Medicine 2. Physics 3. Chemistry Second Bharat Ratna Winner - Sarvepalli tice)
4. Literature 5. Peace 6. Economics It was given from 1991 by K.K. Birla foun-
Radhakrisnan (1954) dation with the prize money of 10lakhs . 2. Cruz, Maria de Lourdes Martins, East
From 1961 Nobel prizes are also given in the Third Bharat Ratna winner - C.V.Raman Timor (Building a caring society brick by
field of Economics, On the occasion of 1st winner - Harvamsh Rai Bacchan.
(1954) 2015 winner - Padma Sachdev for her novel brick)
completion of 300 years of Sverges Riks Bharat Ratna Awards are given on 26th Janu 3. Dee, Howard, Philippines (Championing
Bank (Sweden) in 1968. This is the old- "Chit - chate" in Dongri language.
ary (Republic Day) 2016 winner--- Mahabhaleswar sail(Konkan the human face of peace, justice and eco-
est central bank in the world, established 42nd Bharat Ratna winner - C.N.R.Rao nomic growth)
in 1668. writer) for his novel Hawthan
(2014) 2017 winner---- Sitanshu Yashaschandra(Gu- 4. Vatwani, Bharat, India (Restoring health
These awards are given to 3 members in each 43RD Bharat Ratna Winner - Sachin Ten and dignity to troubled lives)
field. All the Nobel prizes are given in jarat poet) for his poem collection
dulkar (2014) 'Vakhar'. 5. Vo Thi Hoang Yen, Vietnam (Claiming
Stockholm (Sweden) except Peace prize. 44th Bharat Ratna winner - Madhan Mohan opportunities for the differently abled)
It is given in Oslo (Norway). Nobel Malavia(2015) 3. Vyas Samman Awards :- 6. Wangchuk, Sonam, India (Harnessing na-
prizes are given on 10th December every 45th Bharat Ratna winner -Atal Bihari Vaj ture, culture and education for
year. 10th December is celebrated as It was given from 1991 by K.K.Birla Foun-
payee (2015) dationwith the prize money of 3.5 lakhs. community progress)
World Human Rights Day.
Madam Curie (Physics) was the first women 1st winner - Ram Vikas Shrama Rajeev Gandhi Khel Ratna
1. Lal Bahadoor Sastri was the 1st person 2015 winner - Sunithas Jain for her novrl "
who won Nobel Prize. who won the Bharat Ratna after death in Kashma". Award :
Indian Nobel Prize Winners :- 1966. 2016 winner-Surendra verma (Hindi writer )
2. Indhira Gandhi was the 1st women who for his nonel Kaatna Shami Ka Vriksha: It is the highest award in sports,given
1. Ravindranath Tagore - 1913 won Bharat Ratna in 1971. Padma Pankurti ki Dhar se. from 1991-1992. Prize money 7.5 lakh.
(Literature) 3. Babu Rajendra Prasad was the 1st Presi- 2017-Mamta Kalia(Hindi Writer) for her 1st winner ------- ViswanathanAnand
2. Sir C.V Raman -1930 dent who won Bharat Ratna in 1962. novel Dhukkam Shukkam. (Chess)
(Physics) 4. Jawaharlal Nehru was the 1st Prime Min- Man Booker international Prize: 1st woman winner---- Karanam
3. Hara Gobind Kurana -1968 ister who won Bharat Ratna in 1955. It is given from 2005 in all languages Malleswari.
(Medicine) 5. Khan Abdul Gafar Khan was the 1st for- " S. Mirabai Chanu - Weightlifting
4. Mother Teresa -1979

General Awareness
" Virat Kohli - Cricket
(Peace)
5. S. Chandra Sekhar -1983 Arjuna Awards 2018
(Physics)
6. Amarthya Sen -1998 1. Neeraj Chopra - Athletics
(Economics)
7. Venkata Raman Ramakrishna -2009 2. Jinson Johnson - Athletics
(Chemistry) 3. Hima Das - Athletics
8. Kailash Satyarthi -2014 4. N. Sikki Reddy - Badminton
(Peace) 5. Satish Kumar - Boxing
Nobel Prizes 2018 winners : 6. Smriti Mandhana - Cricket
7. Shubhankar Sharma - Golf
Physics : 8. Manpreet Singh - Hockey
Arthur Ashkin (USA), 9. Savita - Hockey
Gerard Mourou (France)
10. Col. Ravi Rathore - Polo
Donna Strickland (Canada)
"for groundbreaking inventions in the field 11. Rahi Sarnobat - Shooting
of laser physics" 12. Ankur Mittal - Shooting
Chemistry : 13. Shreyasi Singh - Shooting
eigner who won Bharat Ratna in 1987. bin world.
a. Frances H. Arnold (USA) 6. Nelson Mandela won Bharat Ratna in 14. Manika Batra - Table Tennis
2016 winner ----- Hang Sang (South
b. George P. Smith (USA) and Sir Grego- 1990 korea) for her Novel "The Vegetarian" 15. G. Sathiyan - Table Tennis
ry P. Winter (UK) 7. Sachin Tendulkar was the first person 2017 winner ------ David Grossman( 16. Rohan Bopanna - Tennis
a. "for the directed evolution of enzymes" who won in 2014 Isreal) for his Novel "A Horse walks into 17. Sumit - Wrestling
b. "for the phage display of peptides and a Bar".
antibodies" Literary Awards in India :- 18. Pooja Kadian - Wushu
2018 Winner-----Olga Tokarczuk(Poland) for 19. Ankur Dhama - Para-Athletics
Medicine : 1. Jnanpith Award :- his novel "Flights" translated by Jennifer
Croft. 20. Manoj Sarkar - Para-Badminton
James P. Allison(USA)
It is the highest literary award in India. It is Dronacharya Awards 2018
Tasuku Honjo(Japan) for their discovery of
from 1961 by Bharatiya Jnanpith Foun- Man Booker Prize : 1. C.A. Kuttappa - Boxing
cancer therapy by inhibition of negative
immune regulation dation, with prize money of 11 lakhs. It is given from 1969. 2. Vijay Sharma - Weightlifting
1st Jnanpith Award winner- Shankar Kurup 2016 winner ----- Paul Betty for her 3. A. Srinivasa Rao - Table Tennis
Literature : (malayali writer) for his novel novel " The sell out"
This is for the first time that no Literature "Odukkazal". 4. Sukhdev Singh Pannu - Athletics
Arundathi Roy book " The Ministry
Prize was given in 70 years because of a 2015 Jnanpith Award winner - Raghuveer of Utmost Happiness" Short listed for 5. Clarence Lobo - Hockey (Lifetime
#MeToo scandal. Chaudary (gujarathi writer) for his novel 2017 Man booker prize. Achievement)
Peace : "Amrutha". 2017 winner ---- George saunders(USA) for 6. Tarak Sinha - Cricket (Lifetime)
Denis Mukwege (Congo) 2016 -Sankha Goash ( Bengali writer) the novel "Lincoln in the Bardo". 7. Jiwan Kumar Sharma - Judo (Lifetime)
2017-Krishna Sobti(Hindi)
Nadia Murad (Iraq)
1st women who won Jnanpith - Aasha Poor- Raman Megasasay Awards : 8. V.R. Beedu - Athletics (Lifetime)
"for their efforts to end the use of sexual vio-
lence as a weapon of war and armed na Devi (1976) (Bengali) for the novel These are given from 1957 ,given by Ra-
"Pratham prathi sruthi ". Dhyan Chand Award 2018
conflict"
Economics : " Satyadev Prasad - Archery
a. William D. Nordhaus (USA) " Bharat Kumar Chetri - Hockey
b. (b) Paul M. Romer (USA) " Bobby Aloysius - Athletics
a. "for integrating climate change into " Chougale Dadu Dattatray - Wrestling
long-run macroeconomic analysis"
b. "for integrating technological innova-
tions into long-run macroeconomic P. SREENU
analysis." (General Awareness Faculty)

BHARATH RATNA AWARDS GOAL BANKING INSTITUTE


KPHB, HYDERABAD.
Bharat Ratna was given from 1954. In 2011 Cell: 8096221949
20 Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
$<ë´Á|üuÛÑ A N D H b˛{°
R A|üØP
ø£å\ Á|Rü‘˚´ø£A+ B H A
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018

IBPS PO CLERK PRELIMS SPECIAL


end of 2nd year was 2:3:4 and share of Ma of production of various items by the same
Huateng in the total profit at the end of 3rd farmers during 2016.
year was $7.5 million, then what was the to-
tal profit of all 4 persons at the end of 3rd
SSSSDirections Q. No. 1-3 : Each question c. Quantity 1 > Quantity II year?
below contains three quantities viz. Quantity d. Quantity 1 > Quantity II a. $30 million b. $35 million
I, Quantity II and Quantity III. Find all to e. Quantity 1 = Quantity Il or Relation c. $36.5 million d. $42 million
find the relationship among them. Mark your cannot be determined e. Other than above
answer accordingly.
1. Quantity I : Jawed, Bhawna and Yash en- Directions Q. No.4-6 : Study the following Directions 7-11 : Following graph shows
tered into a partnership with investment in information and answer the questions given number of hours taken by 7 pipes (A, B, C,
the ratio 6:4:7. After one year, Bindi joined below. Jack Ma and Robin Li started a com- D, E, F and G) to fill/empty the tank.
them with investment equal to initial invest- pany by investing amounts in the ratio 2:3 7. If the pipes A C and G are used to fill the
ment amount of Jawed. After one more year, initially. At the end of 1st year Ma Huateng tank and pipes D and F are used to empty
both Jawed and Bhawna withdrew half of joined them by investing $30 million where- the tank, then approximately what percent of
their investment. At the end of three years, as Jack Ma and Robin Li invested some the total tank is filled in 1 hour?
they earned a total profit of Rs.232000. Find additional amounts at the end of 1st year in
the difference between the shares of Yash and the ratio 3:4 respectively. At the end of 2nd 12. Production of oil seeds from Raj and Hari
Bindi in the profit. year Lei Jun joined them by investing $40 are approximately what percentage of pro-
Quantity II : A sum on compound inter- million. Total additional investment of Jack duction of wheat from Raj and Guru taken
est amounts to Rs.55987.2 at the rate of 8% Ma, Robin Li and Ma Huateng together at together?
per annum after two years. Simple interest on the end of 2nd year was $45 million. Jack a. 118% b. 112% c. 128%
another sum at 12% per annum after six Ma, Ma Huateng, Lei Jun and Robin Li in- d. 108% e. 116%
years will be Rs. 14400. Find the difference vested additional amounts at the end of 3rd
between compound interest and simple inter- year in the ratio 1:2:3:1 respectively. They 13. What is the approximate average produc-
est on both the sum together at 10% per shared profit at the end of 4th year in the ra- tion of rice by all the farmers together in Kg?
annum after two years. tio of investment, considering time of a. 1448 b. 1424 c. 1480
Quantity III : Difference between simple investment as well. d. 1428 e. 1440
interests on Rs.P at 8% per annum for 6 years 4. If amount invested by Jack Ma at the end 14. If the production of Rice by Dev and Oil
and at 10% per annum for 4 years is of first year was half of the amount invested seeds by Raj during 2017 increased by 25%
Rs.4000. Find the compound interest on P at by Ma Huateng at the end of 1st year, the and 5% respectively then, what is the ratio of
5% per annum after 2 years. sum of initial amount invested and amount production of Rice by Dev to the production
a. Quantity 1 < Quantity III > Quantity II invested at the end of 1st year by Robin Li a. 8% b. 6.2% c. 10.32% of oil seeds by Raj during 2017?
b. Quantity 1 = Quantity II < Quantity III was $50 million and amount invested by Jack d. 12% e. 9.4% a. 6:7 b. 3:8 c. 4:9 d. 4:7 e. 3:4
c. Quantity 1 > Quantity II < Quantity III Ma at the end of 2nd year was half of his ini-
d. Quantity 1 > Quantity III > Quantity II tial investment, then what will be the ratio of 15. If 30% and 25% of rice and Tea produced
e. Quantity 1 > Quantity II > Quantity III profits shared by Jack Ma, Ma Huateng and
QUANTITATIVE APTITUDE by Raghu remains unsold then, what is the
Robin Li at the end of 3rd year if amount in- percentage share of unsold Rice and Tea out
2. Quantity 1 : Train A started from station P vested by Ma Huateng at the end of 2nd year 8. If due to leakages, the efficiency of pipes of the total production by Raghu?
towards station Q with the speed of 38 km/h was 25% less than the amount invested by D and E are decreased by 12.5% and 10% re- a. 12.5% b. 9.6% c. 11.8%
at 3:00 PM. Train B started from station R Robin Li at the end of 2nd year? spectively, then how much time pipes B, D d. 10.2% e. 13.5%
towards station Q with the speed of 42 Km/h a. 2:3:6 b. 4:3:6 c. 5:3:3 and E will take to fill the empty tank when
at 7:00 PM. Station P, station Q and station R d. 3:4:5 e. Other than above they are opened simultaneously? 16. If 1/8th and 2/7th of wheat and oil seeds
are in a straight line such that station Q is be- a. 9 (13/43) hours b. 8 (3/43) hours respectively produced by Guru got destroyed
tween station P and station R. Distance c. 8 (36/43) hours d. 9(33/43) hours by rain then, what the ratio of total profit ear
between station P and station Q is 520 Km e. Other than above ned at the end of the sale of Guru from wheat
and distance between station Q and station R 9. Pipe P can fill 250% more tank in 1 hour to oil seeds? Also the below tab data shows
is 480 km. Find the distance between train A than tank filled by pipe D in 1 hour and pipe the cost of production (Production cost + La-
and train B at 9:00 PM Q can fill 125% more tank in 1 hour than bor cost) and selling cost of various goods.
Quantity II : A boat can travel 128 km tank filled by pipe E in 1 hour. If pipe G is
downstream in 8 hours and 96 Km upstream opened to fill the tank and closed after
in 12 hours. If the speed of the boat in still some time and then pipes P and Q are
water is increased by 20% and speed of the opened for 30 minutes more time than the
stream is increased by 1.5 Km/h, find the time for which pipe G was opened and the
downstream distance travelled by the boat in tank is filled completely, then how much
14 hours. total time was taken to fill the tank?
Quantity III : A train of length 1440m a. 9.3 hours b. 9 hours c. 4.5 hours a. 71:64 b. 83:72 c. 41:54
can cross a bus running beside the railway d. 9.5 hours e. Other than above d. 84:73 e. 47:36
track with the speed of 24 km/h in the direc-
tion of the train in 1.2 minutes. Find the 10. If pipes A B, C and D are opened to fill Directions Q. No. 17-21 : Find the wrong
distance travelled by the train 6 hours. the tank and the pipes E, F and G are opened term in the series given below.
a. Quantity > Quantity II > Quantity III to empty the tank, then in how much time 17. 81, 89, 222, 258, 601, 665
b. Quantity 1 <Quantity II <Quantity III they can fill the tank of volume 10000L a. 258 b. 222 c. 601
c. Quantity 1 > Quantity II <Quantity III when all the given pipes are opened simulta- d. 89 e. 81
d. Quantity 1 > Quantity II <Quantity III neously? 18. 72, 93, 96, 105, 112, 117
e. Quantity 1 > Quantity II < Quantity III a. 2 hours b. 1.5 hours c. 3.6 hours a. 105 b. 112 c. 93
d. Data insufficient e. Other than above d. 96 e. 72
3. There are four departments in an organiza- 11. If pipes A and G are opened to fill the 19. 65, 76, 97, 106, 113, 118
tion viz. IT, HR, Sales and Marketing. Total tank and pipes C and F are opened to empty a. 97 b. 65 c. 106 d. 76 e. 113
number of employees(Males + females) in the tank, then how many hours are required 20. 2496, 3784, 9360, 32760, 147420
the organization is 5600. Ratio of males to to fill the tank completely? a. 2496 b. 32760 c. 9360
females is 5:3. Out of the total number of 5. Total initial investment of Jack Ma and a. 41 (27/43) b. 40 (40/43) d. 147420 e. 3784
males, 1/7th are in HR department. Ratio of Robin Li together was $50 million and ratio c. 42 (26/43) d. 41 (37/43) 21. 62, 110, 86, 100, 92, 95
number of males in HR department and num- of initial investment, additional investment at e. None of the above. a. 110 b. 62 c. 86 d. 100 e. 92
ber of females in Marketing department is the end of 1st year, additional investment at
25:29 respectively. the end of 2nd year and additional invest- Directions 12-16 : Read the following data
Number of females in HR department is ment at the end of 3rd year of Jack Ma was carefully and answer the following questions düe÷<ÛëHê\T
20% more than the number of males in that 4:3 : 2:2. If investment of Robin Li at the end based on that Below pie chart shows percent-
department. Number of males in marketing of 2nd year was double of his investment at age breakup of production of different goods 1. c 2. b 3. d 4. b 5. e
department is 50% more than the number of the end of 3rd year, then what is the share of in kilograms by various farmers during 2016 6. e 7. b 8. d 9. c 10. a
females in that department. 400 females are Lei Jun in the total profit of $12.7 million? Total production = 28000
there in IT department and 700 males are a. $2.2 million b. $3 million 11. c 12. d 13. b 14. a 15. d
there in Sales department. Rest of the males c. $3.5 million d. $ 4 million
are in IT department and rest of the females e. Other than above Raghu, Raj, 16. a 17. b 18. c 19. d 20. e
are in Sales department. 22% 20%
Quantity I : Sum of the number of males in 6. Initial investment of Jack Ma was $10 mil- Dev, 21. c
Hari,
Marketing department and number of fe- lion less than the initial investment of Robin 18%
16%
males in HR department. Quantity II: Sum of Li and ratio of investment of Ma Huateng at Guru,
the number of females in Sales department
and number of males in HR department.
the end of 1st year to the additional invest-
ment of Robin Li at the end of 1st year was
24% Y. Srinivasa Rao
Subject Expert
a. Quantity 1 <Quantity II 3: 2. If the ratio of additional investments of
b. Quantity I < Quantity II Jack Ma, Ma Huetang and Robin Li at the Below bar graph shows percentage breakup Cell :8498018293
Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
k˛eTyês¡+
A N D H b˛{°
15 nø√ºãsY 2018 R A|üØP R A
ø£å\ Á|ü‘˚´ø£+ B H A $<ë´Á|üuÛÑ 21
JEE MAIN MODEL PAPER-2
12. Alkali metals dissolved in liquid NH3
CHEMISTRY forms blue colour. Which is paramagnetic,
conductive what will happen to magnetic
1. In a hydrogen atom, if the energy of an property and conductivity by increasing con-
electron in the ground state is -13.6 eV, then centration of alkali metal in liquid ammonia
that in the 2nd excited state is 1. Paramagnetic character increases and
1. -1.51 eV 2. -3.4 eV conductivity decreases
3. -6.04 eV 4. -13.6 eV 2. Both paramagnetic character and con
ductivity decreases
2. PHBV is an important Biodegradable 3. Both paramagnetic and conductivity in
polymer of poly -hydroxy butyrate-co- - creases
hydroxy valerate. Predict the IUPAC name 4. Paramagnetic character decreases and
of -hydroxy valeric acid. conductivity increases
1. 3-hydroxypentanoic acid
2. 2-hydroxypentanoic acid 13. The following equilibrium is established
3. 3-hydroxyhexanoic acid when hydrogen chloride is dissolved in
4. 2-hydroxyhexanoic acid acetic acid
+
(HCl, CH3 COOH)and (HC3COOH2, cl -) 2. Hinsberg reaction incorrect statement.
3. Which of the following pairs have similar The set that characterises the conjugate acid-
shape? 3. Hoffman bromamide reaction 1. The motion of the particle is confined
base pairs is - 4. Diazotization reaction to a plane
1. N(CH3)3,-2N(SiH3)3 2. NF3, BF3 1. (HCl,CH3COOH)and(CH3COOH2,Cl)
+
3. SO3, CO 3 4. CH4, XeF4 + - 2. The position vector of the particle with
2. (HCl,CH3COOH2)and(CH3COOH,Cl ) 24. The brown ring formed in the ring test respect to the centre of the force has a
3. (CH3,COOH2+,HCl)and(Cl -,CH3COOH) for NO3- ion is due to the formation of constant areal velocity
4. X ml of H2 effuse out through a hole in 4. (HCl,Cl -)and(CH3COOH2+,CH3COOH)
container in 5 seconds, the time taken for the 1.[Fe(H2O)5NO]2+ 2+ 2. FeSO4.NO2 3. Angular momentum of the particle with
effusion of same volume of gas specified be- 3. [Fe(H2O)4NO2] 4. FeSO4.HNO3 respect to the centre of the force is a
14. Predict the major end product in the fol- constant vector
low under identical conditions is lowing sequential reaction?
1. 10 sec; H2 2. 20 sec; O2 25. Given - 4. Linear momentum of the particle must
PhCOCl Cl2 | Fe 2+
3. 25 sec; CO 4. 55 sec; CO2 Cu + 2e Cu;E0 = 0.337V vary periodically with time
Phenol pyridine Dark
2+
Cu + e- Cu + ; E0 = 0.153V
5. Resonance is reason for E0 value for the reaction, Cu++e Cu 33. A simple pendulum of length l=1m is
1. Ethanoic acid has more boiling point will be made to oscillate in a vertical plane with an
than ethanol 1. 0.38 V 2. 0.52 V angular amplitude of 1/2 radian. Find 2
the
2. paranitrophenol is more acidic than 3. 0.90 V 4. 0.30 V time period of oscillations is : (g= m/s)
orthonitrophenol 1. Exactly equal to 2s 2. slightly less than 2s
3. 2,4-dinitroflurobenzene undergoes hy 26. 4-oxopentanoic acid upon reaction 3. Slightly more than 2s
drolysis faster than 2, 4-dinitroiodoben with NaBH4 followed by boiling under 4. Very different from 2s
zene upon boiling with water acidic (catalytic quantity) condition pro-
4. 1-fluro-2-chloro-4-nitrobenzene upon duces mainly 34. Two amplifiers are connected one after
15. Tridymite is an example for the other in series (cascaded). The first am-
boiling with water produces 2-chloro-4- 1. Sheet silicate 2. Linear silicone
nitrophenol majorly plifier has a voltage gain of 10 and the secon
3. Three dimensional silicate d has a voltage gain of 20. If the input signal
4. Cross linked silicone is 0.01 volt, calculate the output ac signal.
6. Which pair of species given below have
different bond order + - 1. 2 V 2. 20 V 3. 10 V 4. None
16. A compound contains 50% of X(atomic
1. O2+ , N2- 2. F2, N2 mass 10) and 50% of Y (at.mass 20). Which
+
3. O2 , O2 -
4. F+2, O2- 35. The cylindrical tube of a spray pump has
formula/e pertain to above data? (Given % is 27. Which of the following metals is ob- a cross section of 8cm2 one end of which
by mass) tained by Auto-reduction reaction? has 40 fine holes each of diameter 1 mm. If
7. The enthalpy of vaporization of liquid is 1. XY 2. X2 Y
30 kJ mol-1 and entropy of vaporization is 1. Aluminium 2. Copper the liquid flow inside the tube is 1.5
3. X4 Y3 4. X2 Y3 3. Iron 4. Sodium m/min. What is speed of ejection of the liq-
75JK-1mol-1. The boiling point of the liquid
at 1 atm is uid through the holes
17. An organic compound shows the follow- 28. Readucing sugar among the following is: 1. 0.32 m/s 2. 0.5 m/sec
1. 250 K 2. 400 K ing characteristics reaction/tests:
3. 450 K 4. 600 K 3. 0.64 m/s 4. 0.4 m/s
i. +ve : 2, 4-DNP ii. -ve : Schiff’s
iii. -ve : Tollens iv. –ve: Fehillings 36. The figure shows a colour- coded resistor
8. The following is the structure of beta- v. +ve : 3 NaHSO vi. +ve: Iodoform
carotene,in which how many double bonds , the resistance of this resistor is
Which compound is fit for these facts?
shows geometrical isomerism? 1. Acetone 2. Benzaldehyde
3. Acetaldehyde 4. Acetophenone

18. Products of hydrolysis of BCl3 are


1. H3BO3,[BCl4] - 2. H3BO3,HCl
3. B2O3,HCl 4. HBO2,HCl 29. Among following ions which one has
highest paramagnetism? 1. 52×103+ 20% 2. 47×101 + 5%
19. The number of unit cells in 936 +3
1. [Cr(H2O)6]+2 2. [Fe(H2O)6]+2 3. 53×106 + 10% 4. 42K + 10%
1. 0 2. 5 3. 9 4. 11 amu of sodium chloride is 3. [Cu(H2O)6] 4. [Zn(H2O)4] +2
1. 4 2. 16 3. 8 4. 4NA
9. Which of the following compound can¡¦t
liberate O2 when reacted with H2O2 20. (+) 2-methyl cyclohexanone on treatment
30. Which of the following is correct about düe÷<ÛëHê\T
1. CaOCl2 2. Cl2 lyophilic sol? 1. 1 2. 1 3. 3 4. 2 5. 4
+ with dilute aqueous alkali produces(+) 2- me 1. They are irreversible
3. SO2 4. KMnO4 / H thyl cyclohexanone is due to formation of: 2.They are formed by inorganic substance 6. 2 7. 2 8. 3 9. 3 10. 3
1. Carbocation 2. Enolate ion 3. They are readily coagulated by addi
10. The equilibrium constants K 1 and K 2 3. Carbene 4. Radical anion. 11. 2 12. 2 13. 4 14. 4 15. 3
for the reactions X 2Y and Z P +Q, tion of electrolytes
respectively are in the ratio of 1:9. If the de- 4. They are self-stabilised 16. 2 17. 1 18. 2 19. 1 20. 2
21. H3BO3 on heating to red hot forms
gree of dissociation of X and Z be equal 1. H2B4O1 2. HBO2 21. 3 22. 4 23. 3 24. 1 25. 2
then the ratio of total pressure at these equi-
libria is
3. B2O3 4. B2O4 PHYSICS 26. 2 27. 2 28. 3 29. 2 30. 4
1. 1 : 3 2. 1 : 9 22. 0.5 molal aqueous solution of weak acid
3. 1 : 36 4. 1 : 1 HX is 20% ionized. If Kf for water is 1.86 K
31. In a damped oscillator, the mass of the 31. 4 32. 4 33. 3 34. 1 35. 3
oscillator is m=200g, force constant is
Sodalime kg mol -, the lowering in freezing point of so- K=90N/m and the damping constant b is 36. 2
R-CH-COOH R-CH2-Z lution is 40g/s. Find the time taken for its mechanical
Z 1. -0.56 K 2. -1.12 K energy to drop to half its initial value. Seetharamaiah
3. 0.56 K 4. +1.12 K 1. 0.3s 2. 0.208s Chairman Impulse
11. The above decarboxylation is fastest if Educational Institutions
“Z” is 3. 6.93s 4. 3.46s
23. “MIC” (methyl isocyanate) is formed as Cell : 9848743658
1. - OCH3 2. - NO2 an intermediate in which one of the follow-
3. - NH3 4. - CN 32. Consider the motion of a particle under
ing reaction? the influence of a central force. Choose the
1. Carbylamine reaction ‘·s¡TyêsTT uÛ≤>∑+ e#˚à dü+∫ø£˝À
� xqsWLRiVù²R¶V INRP? Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ
c ©«sORPQú»R½Li
� xqsWLRiVù²R¶V D©«sõ ©«sORPQú»R½ ª«sVLi²R¶Íجsõ
Gª«sVLiÉØLRiV?
c FyÌÁxmsoLi»R½
22 $<ë´Á|üuÛÑ A Nb˛{°
D H|üØRø£Aå\ Á|Pü‘R˚´ø£A+ B H A
k˛eTyês¡+
15 nø√ºãsY 2018
� FyÌÁxmsoLi»R½NRPV xqs−dsVxmsLiÍÜ[ D©«sõ ª«sVL]NRP
©«sORPQú»R½ ª«sVLi²R¶ÌÁLi Gµj¶? � xqsWLRiVù²T¶ ª«s¸R¶VxqsV xqsª«sWLRiV? NSLi¼½ ¿P[LRi²y¬sNTP xmsÛÉíÁ[ xqsª«sV¸R¶VLi? � ú˳ÏÁª«sVßجsNTP 59 L][ÇÁÙÌÁV, xmsLjiú˳ÏÁª«sVßجsNTP � r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[
c ALiú²][®ªsV²y lgiÍØNUP= c 5 ÕÁÖÁ¸R¶V©±s xqsLiª«s»R½=LSÌÁV c xqsVª«sWLRiV 4.3 NSLi¼½ xqsLiª«s»R½=LSÌÁV 88 L][ÇÁÙÌÁV xqsª«sV¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµj @¼½|msµôR¶ úgRix¤¦¦¦Li
� xqsWLRiù²T¶NTP µR¶gæRiLRigS D©«sõ ©«sORPQú»R½Li Gµj¶? � DxmsúgRi¥¦¦¦ÌÁV ÛÍÁ[ª«so � µk¶¬sNTP gRiVLRiVúgRix¤¦¦¦Li
c AÍØöé |qsLiÉØLji @¬s}msLRiV
� ˳ÏÁW−sVNTP, xqsWLRiù²T¶NTP ª«sVµ³R¶ù D©«sõ xqsLSxqsLji
µR¶WLRiLi?
X¯óÁ≈£î&ÉT � úgRi¥¦¦¦ÌÁ LSLSÇÁÙ
@¬sNRPW²y @LiÉØLRiV

kÂs¡ ≈£î≥T+ã+
c 149.5 −sVÖÁ¸R¶V©±s NTP.−dsV � r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ � úÊÁª«sVßá NSÌÁLi 9 gRiL-
� ˳ÏÁW−sVNTP, xqsWLRiù²T¶NTP ª«sVµ³R¶ù D©«sõ xqsLSxqsLji @»R½ùLi»R½ ®ªs[²T¶ úgRix¤¦¦¦Li iÈÁÌÁ 56 ¬s−sVuyÌÁV
µ³R¶WLS¬sõ Gª«sVLiÉØLRiV? � @»R½ùLi»R½ úxmsNSaRP � r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ @¼½ »R½NRPV䪫s ú˳ÏÁª«sVßá
c Aúxqsí©y−sVNRPÍÞ ¸R¶VW¬sÉÞ ª«sLi»R½\®ªsVLiµj¶ NSÌÁLi NRPÖÁgji©«s úgRix¤¦¦¦Li
� xqsWLRiù²T¶NTP, ˳ÏÁW−sVNTP ª«sVµ³R¶ù µR¶WLRiLi @µ³j¶ � DµR¶¸R¶V »yLRi, xqsLiµ³yù»yLRi, ®ªs[gRiV¿RÁVNRPä � @»R½ùLi»R½ ®ªs[gRiª«sLi»R½\®ªsV©«s úgRix¤¦¦¦Li
NRPLigS D©«sõ xqsLiµR¶LS÷é¬sõ Gª«sVLiÉØLRiV? @¬s zmsÌÁVryòLRiV � @»R½ùµ³j¶NRP DxmsúgRi¥¦¦¦ÌÁV (67) NRPÌÁª«so
c @xms}¤¦¦¦ÖÁ¸R¶V©±s � ˳ÏÁW−sVNTP @»R½ùLi»R½ µR¶gæRiLRigS DLiÈÁVLiµj¶ � C DxmsúgRi¥¦¦¦ÍýÜ[ ZNPÍýØ |msµôR¶¼½ gRi¬s®ªsV²R¶
� @xms}¤¦¦¦ÖÁ¸R¶V©±s ryµ³yLRißáLigS FsxmsöV²R¶V � C úgRix¤¦¦¦ ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[ NSLRi÷©±s \®²¶
xqsLi˳ÏÁ−sxqsVòLiµj¶? AZNP^=²`¶ FsNRPV䪫sgS DLiÈÁVLiµj¶. X¯ì
c ÇÁÙ\ÛÍÁ 4©«s � Duñ¡úgRi»R½ 500 ²T¶úgki.|qs NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s
� @xms}¤¦¦¦ÖÁ¸R¶V©±s xqsLi˳ÏÁ−sLiÀÁ©«sxmsöV²R¶V µR¶WLRiLi? � Bµj¶ xmsLjiú˳ÏÁª«sVßáLi NRPLiÛÉÁ[ ú˳ÏÁª«sVßجsNTP � r¢LRiNRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[
c 152 −sV.NTP.−dsV @µ³j¶NRP xqsª«sV¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµj¶ lLiLi²][ @¼½|msµôR¶
� xqsWLRiVù²T¶NTP ˳ÏÁW−sVNTP µR¶WLRiLi »R½NRPV䪫sgS � C úgRix¤¦¦¦Li\|ms xqsWLRiù²R¶V xmsbP誫sW©«s úgRix¤¦¦¦Li
D©«sõ xqsLiµR¶LS÷é¬sõ Gª«sVLiÉØLRiV? DµR¶LiVVryò²R¶V � r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[
c xmsLji}¤¦¦¦ÖÁ¸R¶V©±s � µk¶¬s¬s ˳ÏÁW−sVNTP NRPª«sÌÁ úgRix¤¦¦¦Li @¬s @»R½ùÌÁö (0.69)
� xmsLji}¤¦¦¦ÖÁ¸R¶V©±s ryµ³yLRißáLigS FsxmsöV²R¶V @LiÉØLRiV ryLiúµR¶»R½ NRPÖÁgji©«sµj¶
xqsLi˳ÏÁ−sxqsVòLiµj¶? � gRiVLRiVúgRix¤¦¦¦Li »R½LS*»R½
c ÇÁ©«sª«sLji 3©«s uÛÑ÷$T @»R½ùµ³j¶NRP DxmsúgRi¥¦¦¦ ÌÁV
� xmsLji}¤¦¦¦ÖÁ¸R¶V©±s xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ˳ÏÁW−sVNTP, (62)NRPÖÁgji DLiµj¶.
xqsWLRiVù²T¶NTP ª«sVµ³R¶ù µR¶WLRiLi ? � r¢LRiNRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ c C DxmsúgRi¥¦¦¦ÍýÜ[ |msµôR¶µj¶ \ÛÉÁÉØ©±s
c 147 NTP.−dsV ÒÁª«sLSbP D©«sõ G\ZNPNRP c µk¶¬sõ úNRPW¸R¶VÍÞ g][ÛÍïÁ©±s Fýy®©sÉÞgS zmsÌÁVryòLRiV.
� xqsWLRiVù²T¶ÍÜ[¬s Fn¡ÉÜ[zqsöé¸R¶VL`i úFyLi»R½LiÍÜ[ úgRix¤¦¦¦Li
� ¬dsLRiV @µ³j¶NRPLigS
©«sWùúÉØ©±s @ßáVª«soÌÁ DµæyLRiLi »R½NRPV䪫s
D©«sõ úgRix¤¦¦¦Li NRP©«sVNRP
j·TTπsqdt
róyLiVVÍÜ[ ÇÁLjigji¾»½[ ªyÉÓÁ¬s Gª«sVLiÉØLRiV?
c r¢LRi xmsª«s©yÌÁV µk¶¬sNTP ÇÁÌÁúgRix¤¦¦¦Li @¬ }msLRiV � 1781ÍÜ[ xqsL`i
� úgR ¥¦¦¦ÍýÜ[ HµR¶ª«s |msµôR¶ úgRix¤¦¦¦Li −sÖÁ¸R¶VLi @®©s[
� r¢LRi xmsª«s©yÌÁV ˳ÏÁW ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[NTP
C≤Á>∑| ò” ` 7 c
ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V G−s GLRiö²R¶»yLiVV?
FsLRiVxmso, AlLiLiÇÞ, ANRPVxms¿RÁè NSLi¼½
xmsoLiÇØÌÁV GLRiö²R¶»yLiVV.
� ¬dsÖÁúgRix¤¦¦¦Li @¬sNRPW²y µk¶¬sNTP }msLRiV
� r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ @»R½ùµ³j¶NRP ryLiúµR¶»R½
NRPÖÁgji DLiµj¶ �
aSúxqsòQ®ªs[»R½ò
NRP©«sVNRPVä©yõLRiV
µk¶¬s\|ms −dsV®´¶[©±s
� ˳ÏÁW ª«sVµ³R¶ùlLi[ÅÁ ª«sµôR¶ ˳ÏÁW−sV ªyùxqsLi ªy¸R¶VVª«so @µ³j¶NRPLigS DLiµj¶
� µR¶OTPQßáúµR¶Vª«sLi ª«sµôR¶ GLRiö®²¶[ NSLi¼½xmsoLiÇØÌÁV?
c @L][LS AúríyÖÁ£qs 12,756 NTP.−dsV � µk¶¬sNTP úgki©±sFýy®©sÉÞ, ²y²`¶ A£mns µj¶|qs^ä @¬s
� xqsWLRiVù²T¶»][ xqs¥¦¦¦ −saRP*LiÍÜ[ D©«sõ úxms¼½ � ˳ÏÁW−sV NRPLiÛÉÁ[ xqsWLRiVù²R¶V xqsVª«sWLRiV Fs¬sõ � µR¶XªyÌÁ ª«sµôR¶ ˳ÏÁW ªyùxqsLi 12,714 NTP.−dsV zmsÌÁVryòLRiV.
ª«sxqsVòª«so Fs¬sõ LRiNSÌÁ ¿RÁÌÁ©yÌÁV NRPÖÁgji ÌÁORPQÌÁ lLiÈýÁV |msµôR¶? � D»R½òLRi úµR¶Vª«sLi ª«sµôR¶ GLRiö²T¶©«s NSLi¼½
� ˳ÏÁW ª«sVµ³R¶ùlLi[ÅÁ ª«sµôR¶ ¿RÁVÈíÁVN]ÌÁ»R½ 40,075 � r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ ª«sVW²][ |msµôR¶ úgRix¤¦¦¦Li
DLiÈÁVLiµj¶? c 13 ÌÁORPQÌÁ lLiÈýÁV xmsoLiÇØÌÁ®©s[ª«sVLiÉØLRiV?
c @L][LS ËÜLji¸R¶WÖÁ£qs NTP.−dsV � »R½WLRiöV ©«sVLiÀÁ
c lLiLi²R¶V LRiNSÌÁV � ˳ÏÁW−sV NRPLiÛÉÁ[ xqsWLRiVù¬s ÊÁLRiVª«so Fs¬sõ � ˳ÏÁW−sVNTP D©«sõ G\ZNPNRP DxmsúgRix¤¦¦¦Li¿RÁLiúµR¶V²R¶V xmsbP誫sW¬sNTP ú˳ÏÁ−sVxqsVòLiµj¶
1. ú˳ÏÁª«sVßáLi, 2. xmsLjiú˳ÏÁª«sVßáLi lLiÈýÁV FsNRPV䪫s? � ˳ÏÁWxmsÍظR¶V©«s ®ªs[gRiLi |qsNRP©«sVNRPV 11.8 NTP.−dsV � xqsWLRiVù²R¶V xmsbP誫sW¬sNTP DµR¶LiVVryò²R¶V
� xqsWLRiVù²R¶V INRP ú˳ÏÁª«sVßáLi ¿P[¸R¶V²y¬sNTP c 330 lLiÈýÁV dü÷s¡T´&ç #·÷≥÷º � ˳ÏÁW−sV ú˳ÏÁª«sVßá xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ®ªs[gRiLi � µk¶¬sNTP 27 DxmsúgRi¥¦¦¦ÌÁV©yõLiVV.
xmsÛÉíÁ[ NSÌÁLi? � gRiVLRiV»y*NRL<RißáÍÜ[ ˳ÏÁW−sV NRPLiÛÉÁ[ xqsWLRiVù²R¶V
c 25 L][ÇÁÙÌÁV Fs¬sõ lLiÈýÁV @µ³j¶NRPLi? |ü]ÁuÛÑ$T+#˚ 8 Á>∑Vü‰\T gRiLiÈÁNRPV 1610 NTP.−dsV
xqsWLRiVù²R¶V INRP xmsLjiú˳ÏÁª«sVßáLi ¿P[¸R¶V²y¬sNTP c 28 lLiÈýÁV
HÓ|üPº´Hé (Ç+Á<äT&ÉT)

xmsÛÉÁ[í NSÌÁLi? � xqsWLRiVù²T¶ ªy»yª«sLRißجsõ Fs¬sõ
1.
2.
ÊÁVµ³R¶V²R¶V
aRPVúNRPV²R¶V
n+>±s¡≈£î&ÉT � 1846ÍÜ[ ÖÁ®ªs[Lji¸R¶VL`i
c 250 −sVÖÁ¸R¶V©±s xqsLiª«s»R½=LSÌÁV F~LRiÌÁVgS −s˳ÏÁÑÁLi¿RÁª«s¿RÁVè? 3. ˳ÏÁW−sV � C úgRi¥¦¦¦¬sNTP @LRiVßá @®©s[ aSúxqsòQ®ªs[»R½ò
� 250 −sVÖÁ¸R¶V©±s xqsLiª«s»R½=LSÌÁ NSÍجsõ c 3 F~LRiÌÁV 4. @LigSLRiNRPV²R¶V úgRix¤¦¦¦Li, NRPVÇÁÙ²R¶V NRP©«sVNRPVä©yõLRiV.
Gª«sVLiÉØLRiV? 1. Fn¡ÉÜ[zqsöé¸R¶VL`i 5. ÊÁXx¤¦¦¦xqsö¼½ @®©s[ }msLýRi»][ zmsÌÁVryòLRiV. � r¢LRi NRPVLiÈÁVLiÊÁLiÍÜ[
c INRP NSzqsøN`P xqsLiª«s»R½=LRiLi 2. úN][®ªsWzqsöé¸R¶VL`i 6. aRP¬s � µk¶¬s¬s ²R¶£qsí A£mns xqsWLRiVù²T¶NTP
� xqsWLRiVù²R¶V INRP ú˳ÏÁª«sVßáLi ¿P[¸R¶V²y¬sNTP 3. NRPL][©y 7. ª«sLRiVßáV²R¶V Fýy®©sÉÞ @¬s @LiÉØLRiV. @»R½ù»R½Li µR¶WLRiLiÍÜ[
xmsÛÉíÁ[ NSÍجsõ Gª«sVLiÉØLRiV? � xqsWLRiVù²T¶ ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[ @»R½ùLi»R½ 8. BLiúµR¶V²R¶V � µk¶¬s\|ms xmsLjia][µ³R¶©«sÌÁV DLiÈÁVLiµj¶
c INRP r¢LRiµj¶©«sLi úxmsNSaRPª«sLi»R½LigS NRP¬szmsLi¿P[ ˳ØgS¬sõ � @¼½ bdP»R½ÌÁ úgRix¤¦¦¦Li
� xqsWLRiVù²T¶ ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[ @µ³j¶NRPLigS Gª«sVLiÉØLRiV? � µk¶¬sNTP xqsVª«sWLRiV 14 úgRi¥¦¦¦ÌÁV©yõLiVV.
DLi®²¶[ ªy¸R¶VVª«so Gµj¶? c Fn¡ÉÜ[zqsöé¸R¶VL`i � INRP xmsLjiú˳ÏÁª«sVßجsNTP @»R½ù»R½Li xqsª«sV¸R¶VLi
c \|¤¦¦¦ú²][ÇÁ©±s � ¿RÁVÈíÁW FsLRiVxmso, AlLiLiÇÞ ª«sLñRiLiÍÜ[ (165 xqsLiª«s»R½=LSÌÁV) ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµj¶.
� xqsWLRiVù²T¶ÍÜ[ ÇÁLjilgi[ ZNP[LiúµR¶NRP xqsLiÖdÁ©«sLi NRP¬szmsLi¿P[ ª«sV¿RÁèÌÁ ÍØLiÉÓÁ ˳ØgS¬sõ
xmnsÖÁ»R½LigS \|¤¦¦¦ú²][ÇÁ©±s ªy¸R¶VVª«so ®µ¶[¬sgS Gª«sVLiÉØLRiV? j·TeTT&ÉT (|üP¢{À)
ª«sWLji aRPNTPò¬sxqsVòLiµj¶? c úN][®ªsWzqsöé¸R¶VL`i � µk¶¬sõ 1846ÍÜ[
c {¤¦¦¦ÖÁ¸R¶VLi � xqsWLRiù úgRix¤¦¦¦ßáLi ÛÍÁ[µy ¿RÁLiúµR¶úgRix¤¦¦¦ßáLi ÖÁ®ªs[Lji¸R¶VL`i @®©s[ aSúxqsòQ®ªs[»R½ò
� ZNP[LiúµR¶NRP xqsLiÖdÁ©«sLi xmnsÖÁ»R½LigS −s²R¶VµR¶ÌÁ¹¸¶[Vù xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ NRP¬szmsLi¿P[ xqsWLRiVù²T¶ NRP©«sVNRPVä©yõ²R¶V.
aRPNTPò G LRiWxmsLiÍÜ[ úxms¸R¶WßÓáxqsVòLiµj¶? ˳ØgS¬sõ Gª«sVLiÉØLRiV? � xqsWLRiù²T¶NTP @»R½ùLi»R½
c NSLi¼½ LRiWxmsLiÍÜ[ c NRPL][©y µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶
� xqsWLRiVù²T¶ ©«sVLiÀÁ ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[lLi[ NSLi¼½ G � xqsWLRiVù²T¶ÍÜ[ @»R½ù»R½Li Duñ¡úgRi»R½ NRPÖÁgji©«s � 2006ÍÜ[ ¿ÁN`P Ljixms
»R½LRiLigSÌÁ LRiWxmsLiÍÜ[ úxms¸R¶WßÓáxqsVòLiµj¶? úFyLi»yÌÁ©«sV Gª«sVLiÉØLRiV? ÕýÁN`PÍÜ[¬s ú}msg`i xmsÈíÁßáLiÍÜ[ ÇÁLjigji©«s
c úx¤¦¦¦xqs* »R½LRiLigSÌÁV c FýyÇÁL`i= @Li»R½LêS¼d½¸R¶V ÅÁg][ÎÏÁ aSúxqsòQ®ªs[»R½òÌÁ
� úx¤¦¦¦xqs* »R½LRiLigSÌÁV LRiWxmsLiÍÜ[ NSLi¼½ � xqsWLRiVù²T¶ÍÜ[ »R½NRPV䪫s Duñ¡úgRi»R½ NRPÖÁgji©«s xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ xmsýpÉÜ[©«sV úgRi¥¦¦¦ÌÁ x¤¦Ü[µy
xqsVª«sWLRiV Fs¬sõ ¬s−sVuyÍýÜ[ ˳ÏÁW−sV¬s úFyLi»yÌÁ©«sV Gª«sVLiÉØLRiV? ¿P[¸R¶V²y¬sNTP Fy»`½
¿P[LRiV»R½VLiµj¶? c xqs©±sryöÉÞ= ãT<ÛäT&ÉT \|mnsLi²R¶L`i, ÕdÁgjiÍÞc11, \®ªsNTPLig`i, NRPWùLji
©«sVLiÀÁ »]ÌÁgjiLi¿yLRiV
c 7.56 ¬s−sVuyÌÁV � xqsWLRiVù²T¶ÍÜ[ NRP¬szmsLi¿P[ ©«sÌýÁ¬s ¿yLRiÍØýLiÉÓÁ � r¢LRi NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ ¸R¶WzqsÉÔÁ ª«sLiÉÓÁ DxmsúgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV
� NSLi¼½ ®ªs[xgRiLi |qsNRP©±sNTP Fs¬sõ ÌÁORPQÌÁ NTP.−dsV ? ˳ØgS¬sõ Gª«sVLiÉØLRiV? @¼½ ÀÁ¬sõ úgRix¤¦¦¦Li úxms¹¸¶WgjiLi¿yLRiV. d”ôV≤#Y. ø£fi≤´DY
c 3 ÌÁORPQÌÁ NTP.−dsV c xqsWLSùLiNSÌÁV � µk¶¬s¬s ryÉÓÁ\ÛÍÁÉÞ � Búr¡ @LigSLRiNRP úgRix¤¦¦¦Li\|ms @µ³R¶ù¸R¶V©«sLi #·Áø£e]Ô
� xqsWLRiVù²T¶ DxmsLji»R½ÌÁ Duí¡úgRi»R½ ? � xqsWLRiVù²T¶ »R½LRiVªy»R½ ˳ÏÁW−sVNTP @»R½ùLi»R½ Fýy®©sÉÞ @¬s zmsÌÁVryòLRiV ¿P[}qsLiµR¶VNRPV ª«sW£qs ALji÷ÉØÍÞ −sVxtsQ©±s &Ó’¬sø£ºsY sê´+ø˘ |òüdtº nø±&ÉMT,
c 6000 ²T¶úgki.|qs xqs−dsVxmsLiÍÜ[ D©«sõ ©«sORPQú»R½Li Gµj¶? � @¬sõ úgRi¥¦¦¦ÌÁ NRPLiÛÉÁ[ xmsLjiú˳ÏÁª«sVßجsNTP @¼½ (ª«sVLigRiÎÞ¸R¶W©±s) úxms¹¸¶WgjiLiÀÁLiµj¶. ~˝ŸdüTUŸq>∑sY
xqsWLRiVù²T¶ ZNP[LiúµR¶ ª«sVL ²R¶ÌÁ Duñ¡úgRi»R½? c úFyNTP=ª«sW |qsLiÉØLji »R½NRPV䪫s xqsª«sV¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµj¶

c 1,00,000 ²T¶úgki.|qs NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s � úFyNTP=ª«sW |qsLiÉØLji ©«sVLiÀÁ ˳ÏÁW−sVNTP � xqsWLRiVù²T¶NTP @¼½ xqs−dsVxmsLiÍÜ[ DLiÈÁVLiµj¶
ã �Vü≤düŒ‹ ôd˝Ÿ`8121111303