You are on page 1of 1

, 5 oktober 2018

18 Scheepsbouw en offshore
Weekblad Schuttevaer - 03/10/2018 Copy Reduced to 73% from original to fit a4 page Page : 18

Aanschaf gebruikte pont in Nederland ketst af

Dubbeldeks veerboot gewenst in Suriname


Door Paul Kraaijer Frankrijk opende het overleg met Su- Van een definitieve aankoop werd afgezien. in Rotterdam is gebeurd, is niet bekend.
riname over de aanschaf van een nieuwe Nu is het afwachten of en wanneer de over- Eigenaar Holland Energie Service werd 9
PARAMARIBO Suriname en Frans-Guyana dubbeldeks veerboot in 2014. Toen lag er eenkomst tussen Suriname en Frankrijk augustus dit jaar opgeheven. Geense was
gaan gezamenlijk een dubbeldeks veer- echter al drie jaar een veerboot klaar in gaat leiden tot de komst van een dubbel- niet bereikbaar voor een reactie, omdat hij
boot aanschaffen voor de veerdienst Albi- Rotterdam, waarvoor Suriname ook al een deks veerboot op de Marowijne. Het veer is een gevangenisstraf van 6,5 jaar uitzit voor
na- St. Laurent du Maroni over de grensri- deel van de koopprijs had aanbetaald. Deze dringend noodzakelijk vanwege het drukke het organiseren van de smokkel van 1200
vier Marowijne. Een overeenkomst daartoe gebruikte pont werd voor 300.000 euro te personen- en goederenvervoer tussen Albi- kilo cocaïne vanuit Paramaribo aan boord
is maandag 3 september ondertekend. koop aangeboden door het Schiedamse na en Frans-Guyana en de storingsgevoelig- van de zeesleper Marian V naar Nederland.
bedrijf Holland Energie Service van Jack heid van de oude veerboot La Gabrielle, die Geense charterde de zeesleper. De cocaïne
De nieuwe pont moet de huidige La Ga- Geense. Volgens Geense verkeerde de uit bovendien onvoldoende capaciteit heeft. werd voor de kust van Zeeland overgezet
brielle (1976) vervangen, die sinds 1991 de Duitsland afkomstige veerboot in topcondi- Daarom varen dagelijks ook vele korjalen op een vissersscheepje dat 15 januari 2016
verbinding tussen Albina en St. Laurent du tie met nieuwe motoren en volledige nauti- heen en weer tussen Albina en St. Laurent in slecht weer strandde bij Cadzand. Politie
Maroni onderhoudt. De kosten voor de aan- sche uitrusting. Maar bij nader inzien vond om mensen en goederen over te zetten. en douane vonden vervolgens de pakketten
schaf worden geraamd op vijf miljoen euro. de Surinaamse regering de veerboot te oud. Wat er met de tweedehands veerboot met pure cocaïne aan boord.

Windinstallatiewerk Boskalis en Seaway


PAPENDRECHT/ZOETERMEER Zowel daarvoor had DEME-dochter Geo-
Boskalis als Seaway Heavy Lif- Sea al de opdracht verworven voor
ting (SHL) gaan een belangrijke het transport en de installatie van
bijdrage leveren aan de bouw de 90 MHI Vestas windturbines
van het Triton Knoll Offshore van elk 9,5 MW. En in september
Wind Park, 32 kilometer uit de 2017 was aan het samenwerkings-
kust van het Engelse graafschap verband van SIF Netherlands en
Lincolnshire. Smulders Belgium al de opdracht
verleend voor het ontwerp en de
In opdracht van Innogy Renewa- productie van de 90 fundatiepalen
bles gaat Boskalis de inter-array- (monopiles) en de twee fundaties
kabels in het park en de twee 50 voor de transformatorstations.
kilometer lange energie-exportka- Innogy Renewables ontwikkelt
bels naar de vaste wal leveren en het Triton Koll windpark samen
installeren. Hiervoor worden twee met haar partners J-Power en
kabelleggers ingezet. Het werk Kansai Electric Power. Het park
wordt in 2020 door Boskalis Sub- krijgt een capaciteit van 860 MW
sea Cables & Flexibles (v/h VBMS) en kan straks energie leveren aan
in samenwerking met NKT Cables 800.000 huishoudens. Het ruimte-
uitgevoerd. beslag bedraagt 146 vierkante ki-
Seaway Heavy Lifting, onder- lometer. Het park komt in 2021 in
deel van Subsea 7 Renewables & bedrijf. Innogy Renewables heeft
Heavy Lifting Business Unit, heeft met Ørsted een contract gesloten
opdracht gekregen voor het trans- waarmee laatstgenoemd bedrijf
Artist’s impression van het W2W-schip Acta Centaurus. (Afbeelding Ulstein Verft) port en de installatie van 90 wind- gedurende 15 jaar alle opgewekte
turbinefundaties en twee transfor- energie uit het park afneemt en
matorstations. Ook dit werk dient op de Engelse markt zal afzetten.

Acta Centaurus derde W2W-schip in 2020 te worden uitgevoerd. Kort (PAS)

voor Acta Marine Den Helder IJmuiden verlost van Atlantic Rotterdam
IJMUIDEN Het heeft even geduurd, mond vergunning verleend. Eind
DEN HELDER/GDANSK De Crist-werf riga (bnr 308) in de eindfase. Op 28 romp wordt eind november 2018 maar uiteindelijk is het reeds 2017 had deze klus geklaard moe-
in het Poolse Gdansk heeft de maart 2018 werd laatstgenoemd voor de afbouw naar de Ulstein- voor de helft gesloopte hotelei- ten zijn, maar het liep anders. Be-
cascobouw van de romp voor vaartuig opgeleverd en kon vervol- werf gesleept. Daar wordt het land Atlantic Rotterdam uit de sloten werd de Atlantic Rotterdam
het derde zogeheten Walk-to- gens gelijk aan de slag in het Bard onder meer uitgerust met een dei- IJmondhaven in IJmuiden ver- aan een sloopwerf in Turkije te
Work (W2W) Construction Sup- Offshore 1 windpark in de Duitse ninggecompenseerde valreep en dwenen. Het voormalige boorei- verkopen. Ter voorbereiding hier-
port Vessel voor Acta Marine uit Noordzee. 3D-kraan van SMST. Met de komst land in Turkije gesloopt. van verhaalde men het eiland in
Den Helder afgerond. De Helder- Net als de Acta Auriga wordt van de Acta Centaurus telt de juli dit jaar naar de IJmondhaven,
se rederij heeft laten weten dat de Acta Centaurus een schip van vloot van Acta Marine straks drie Het hotel- annex werkeiland At- waar de drie poten grotendeels
het schip Acta Centaurus gaat het type Ulstein SX 195 CSV, met W2W-schepen. Het eerste van dit lantic Rotterdam werd begin 2015, werden gesloopt. In de tweede
heten en in het tweede kwartaal een lengte van 93,40 meter en een type is de Acta Orion, die in Neder- vanwege gebrek aan werk, langs week van september arriveerde de
van 2019 wordt opgeleverd. breedte van 18 meter en uitgerust land is gebouwd en in 2015 werd de Leonarduskade in IJmuiden Italiaanse sleper Carlo Martello in
met een X-boeg en een X-vormig opgeleverd. In totaal telt de vloot neergezet. Aangezien er steeds de IJmondhaven om het onttakel-
Op 6 februari dit jaar plaatste achterschip. De Acta Centaurus van Acte Marine ruim 40 werk- maar geen nieuw werk beschik- de eiland op te halen en naar de
Acta Marine een order voor een (bnr 313) verschilt slechts op enke- schepen, die werkzaam zijn in de baar kwam, besloot eigenaar Koo- scheepsovens in Turkije te slepen.
zusterschip van de Acta Auriga le punten van haar zusje. Zo wordt baggerij, offshore olie- en gasin- le Mammoet Salvage het eiland De Atlantic Rotterdam liep in 1975
bij de Ulstein-werf in het Noorse het tweede schip uitgerust met dustrie en offshore windenergie- met haar drie 140 meter lange po- als Maersk Explorer van stapel. In
Ulsteinvik. Op dat moment ver- een helikopterdek en batterijpak- sector. Alle hebben Den Helder als ten ter plekke te slopen. Hiervoor 2006 volgde de ombouw tot hotel-
keerde de afbouw van de Acta Au- ket voor hybride voortstuwing. De thuishaven. (PAS) was door de Omgevingsdienst IJ- annex werkeiland. (PAS)

Extra spierballen voor


Happy Star

SCHIEDAM Huisman in Schiedam heeft de hef-


capaciteit van de twee zware-mastkranen aan
boord van de BigLift Happy Star vergroot van
900 tot 1100 ton. In tandem kunnen de kranen
nu lasten van 2200 ton tillen. De Amsterdamse
zwaar-transportrederij zegt hiermee in te spe-
len op de groeiende vraag naar schepen met
een kraancapaciteit van meer dan 2000 ton.
Direct na de opwaardering van de boordkranen
is de Happy Star naar Porto Maghera in Italië
vertrokken om daar met de eigen kranen twee
reactoren te laden, elk met een gewicht van
1500 ton. De bestemming van de lading is niet
bekendgemaakt.
(PAS / foto BigLift) De sloop van de drie poten van de Atlantic Rotterdam in de IJmondhaven.
(Foto PAS Publicaties)

Copyright © Schuttevaer. All rights reserved. 2018


Oktober 18, 2018 4:28 am (GMT +3:00) Powered by TECNAVIA