Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

PENGHARGAAN
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah, tuhan sekalian alam. Selawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad S.A.W. Bersyukur kami ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia -Nya dapat kami menyiapkan tugasan yang diberikan bagi mata pelajaran Pengantar Pendidikan.

Jutaan terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah kami bagi mata pelajaran Pengantar Pendidikan iaitu Puan Thank Sow Eng dari Jabatan Ilmu Pendidikan yang telah banyak membantu kami dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Beliau banyak membantu dalam memberikan maklumat mengenai maksud akauntabiliti dan juga ciri -ciri seorang guru yang mempunyai akautabiliti . Terima kasih diucapkan. Tugasan ini telah diterima pada 3 September 2009 dan perlu dihantar pada 18 September 2009.

Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang banyak membantu dalam berkongsi maklumat mengenai tugasan yang diberikan ini. Walaupun rakan-rakan sibuk dengan tugas masing -masing namun tidak sesekali menolak untuk membantu kami apabila kami memerlukan pertolong an. Tanpa kalian, kemungkinan tugasan ini tidak dapat disiapkan. Terima kasih atas kerjasama semua.

Sekian. Terima kasih.

1

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

PENGHARGAAN

1

ISI KANDUNGAN

2

1.0

TUGASAN 2 (B)

3-6

2.0

RUJUKAN

7

3.0

LAMPIRAN

8-12

2

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru. Akauntabiliti keguruan juga membawa maksud berkenaan dengan tanggungjawab guru terhadap profesionalisme keguruan. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar , diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan profesion keguruan amnya. Dan akauntabiliti akan meningkat sekiranya seseorang itu benar -benar menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik. Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesional keguruan. Pada pendapat saya, kesedaran dan pemahaman terhadap akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi serta diamanahkan kepadanya. Oleh itu, ia perlu dihayati oleh semua guru di negara ini. Sekiranya seseorang itu mengabaikan akauntabilitinya, maka ia tidak akan dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan akan gagal melahirkan insan pelajar atau modal insan yang benar -benar lengkap dari segi ilmu dan peribadi yang baik. profesionalisme keguruan negara kita. Seseorang guru haruslah menjaga tanggungjawab atau akauntabaliti terhadap perkara perkara yang telah ditetapkan iaitu yang pertama terhadap sekolah, dimana sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Sekolah rumah kedua guru. Oleh itu, guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah. Sebagai seorang ahli dalam sebuah komuniti sekolah, guru mempunyai akauntabiliti untuk mem acu perkembangan dan kemajuan sekolah. Justeru , bukan sekadar mengajar , guru juga hendaklah menjalankan tugas -tugas yang lain seperti sebagai guru displin, kaunselor, setiusaha peperiksaan, setiusaha PIBG, panitia mata pelajaran dan jawatan -jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.Bagi meningkatkan kebolehpercayaan orang lain, tugas -tugas ini harus diterima tanpa banyak soal kerana guru adalah segala-galanya.Dialah cikgu, dialah kerani, dialah jurutaip, dialah jururawat , dialah segala-galanya di sekolah . Apabila senario ini berlaku kepada seorang guru, maka ia sudah hampir kepada gelaran seorang yang profesional atau bahasa lamanya dipanggil pakar segala-galanya dan akan dipandang tinggi oleh masyarakat.
3

Hal tersebut akan menjatuhkan martabat

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

Perkara yang kedua adalah terhad ap pelajar. Pelajar merupakan pelanggan utama seorang guru. Seperti kata bijak pandai, µ tiada pelajar siapalah guru¶ . Maka pelajar merupakan ¶harta¶ yang sangat bernilai bagi guru. Berjaya atau sebaliknya kehidupan seorang pelajar adalah gambaran keseriusan dan komitmen seorang guru dalam menjalankan tugasnya disamping halangan -halangan lain persekitaran pelajar itu sendiri.Seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid memperolehi model yang baik. Ini adalah kerana seorang guru merupakan orang yang di hormati oleh pelajarnya, oleh yang demikian perlulah guru menjaga profesionalisme guru supaya mereka tidak di benci,di pandang serong dan tidak di hormati lagi oleh anak muridnya.

Akauntabiliti guru terhadap komuniti dan negara adalah perkara ketiga yang perlu seorang guru laksanakan dengan hendaklah menjalankan tugas un tuk menyebarkan cita dan matlamat pendidikan negara berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Negara dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara. Guru hendaklah memupuk nilai-nilai dan sikap murni kepada pelajar, sesuai dengan komuniti berbilang bangsa dalam diri pelajar. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam setiap aspek sosial bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Guru juga perlu

sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab terhadap komuniti dan negara, serta cuba mengelakan daripada menimbu lkan persepsi negatif kerana boleh menyebabkan orang berpandangan serong terhadap bidang profesion keguruan. Oleh itu, seorang guru harus mengamalkan tingkah laku sopan yang boleh diterima oleh komuniti tersebut

4

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

Yang keempat adalah akauantabaliti terhadap profesion keguruan. Sebagai seorang professional, guru menpuyai tanggunjawab terhadap terhadap profesionya. Diantara caranya adalah dengan menjadi ahli kesatuan guru, selainitu juga guru haruslah mengelak daripada membuat sebarang kenyataan negatif sentiasa elakan diri tentang daripada

profesionnya dalam media tempatan dan

menganggotai parti haluan kiri ataupun kegiatan pengganas, dan politik. Guru hendaklah selalu bersedia membantu rakan sejawat serta elakkan daripada terlibat dalam sebarang kegiatan negatif atau merbahaya bagi menjaga nama profesion keguruan. Oleh itu, dengan tanggungjawab sebagai seorang guru harus sentiasa menaikan dan menjaga nama guru agar tidak tercemar dan mengekalkan kecekapan sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah akauntabaliti terhadap diri sendiri. Seorang guru seharusnya dapat menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar mampu menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Emosi hendaklah dikawal oleh guru sendiri dan juga perl u menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. Elakkan sebarang ketegangan emosi dan tingkahlaku dengan pelajar di dalam kelas dan sesama rakan guru malah kepada komuniti sekali pun. Sebagai seorang guru, guru hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Berbelanjalah dengan berhemah dan mengikut kemampuan diri. Ini adalah kerana jika guru gagal menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masaalah luaran yang boleh menjejaskan tumpuannya terhadap proses pengajaran di sekolah. Sekiranya situasi ini berlaku, tidak mustahil yang juga memalukan rakan guru yang lain seterusnya memalukan profesion keguruan itu sendiri Dengan dapat memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami tanggungjawabnya yang sebenar. Penghayatan akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Ini kerana penghayatan tersebut memboleh kan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas -tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi.

Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akuntabilitinya terhadap sekolah, diri sendiri , murid-murid dan profesion keguruan akan dapat dit ingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai
5

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

seorang

pendidik

dengan

berkesan.

Peningkatan

dalam

bidang

tersebut

melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan meningkatkan taraf profesionalisme keguruan. Selain itu guru juga dapat melaksanakan tugas itu dengan bersungguh -sungguh dan penuh dedikasi sekiranya guru tahu

tanggungjawabnya terhadap kerjayanya. Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian, akauntabiliti perlulah dihayati oleh semua guru. Sekiranya seseorang guru itu mengabaikan akauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya , maka tanggungjawabnya tidak dapat di jalankan dengan baik dan akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita -citakan negara. Ini akan menjatuhkan martabat profesion perguruan oleh kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab terhadap amanah yang di berikan.

6

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

Rujukan

Rujukan Buku

Mok Soon Sang (2004), Pengantar Pendidikan TERAS, Kumpulan Budiman Sdn Bhd, Subang Jaya.

Rujukan Internet

1. http://groups.yahoo.com/group/cfbe/message/18300 2. http://kalendaraskalendar.blogspot.com/2008/07/adakah -gurubidang- yang- profesional.html 3.http://www.geocities.com/kulanz_salleh/article/ilmu_pendidikan/pergu ruan_ sebagai_satu_profesion.htm 4. http://kangadesaputra.wordpress.com/2008/01/23/meningkatkan profesionalisme-guru-melalui-kkg/

7

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

LAMPIRAN
Guru Dan Akauntabiliti
Contributed by bukit sulo Saturday, 20 June 2009 Last Updated Saturday, 01 August 2009

GURU DAN AKAUNTABILITI

Pengenalan

Mendesak mahupun tidak, akauntabiliti merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia seumpama pelengkap bagi seseorang untuk dipercayai dan diamanahkan dengan sesuatu perkara yang perlu

dilaksanakan.Justeru, akauntabiliti mampu mencerminkan kepribadian seseorang untuk membawa ke arah mana halatuju yang diinginkan. Tinggi rendah akauntabiliti seseorang akan menentukan cepat dan lambatnya pencapaian kehendak seseorang kerana ia turut melibatkan masyarakat sekelilingnya sebagai daya penyokong mahupun ahli dalam mencapai sesuatu kehendak itu. Konsep Menurut Kamus Dewan (1970) ’guru’ bererti pendidik, pengajar dan pengasuh. Jika dihuraikan dengan lebih mendalam lagi, pendidik bermak sud orang yang

memelihara dan melatih. Pengajar ialah seorang yang menjadi petunjuk kepada orang lain, manakala pengasuh memberi makna orang yang memelihara, menjaga dan mendidik. Manakala Kamus Dwibahasa menjelaskan perkataan

‘akauntabiliti’ d i huraikan sebagai bertangungjawab kepada seseorang atau bertangugjawab terhadap sesuatu. Menurut Tan Sri Ahmad Sarji , konsep akauntabiliti adalah satu penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan tersebut . Akauntabiliti juga adalah mengenai displin dan keperluan untuk memberikan justifikasi dan menerima keberrtangungjawaban terhadap sesuatu keputusan yang telah diambil. Justeru, akauntabiliti dan guru membawa satu pengertian yang amat berharga dan bernilai bagi membentuk masyarakat yang berilmu, bermoral, berdaya saing dan berinovasi ke arah negara maju selaras dengan kehendak dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini kerana
8

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

akauntabiliti atau ta nggungjawab seorang guru yang dimaksudkan di atas merangkumi akautabiliti guru terhadap pelajar , diri guru itu sendiri, sekolah, masyarakat dan negara , dan profesion keguruan amnya. Akauntabiliti Guru
Terhadap Pelajar Pelajar merupakan pelanggan utama se orang guru. Seperti kata

bijak

pandai,

tiada

pelajar

siapalah

guru.

Maka

pelajar

merupakan

&

rsquo;harta’ yang sangat bernilai bagi guru. Berjaya atau sebaliknya kehidupan seorang pelajar adalah gambaran keseriusan dan komitmen seorang guru dalam menjalankan tugasnya disamping halangan -halangan lain persekitaran pelajar itu sendiri.Seorang guru haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah termasuk mematuhi masa dalam jadual waktu serta melaksanakan pengajaran dan pembelajaran me ngikut kaedah dan teknik yang berkesan. Guru juga haruslah mengutamakan hal-hal kemajuan, lain. kebajikan guru dan yang

keselamatan

murid-murid

berbanding

Seorang

bertanggungjawab haruslah bersikap adil terhadap pelajar -pelajarnya tanpa mengira bangsa, agama, faktor jasmani, emosi, mental, politik, sosial dan perkara -perkara lain. Guru hendaklah membimbing dan mengajar murid-murid di bilik darjah tanpa meminta sebarang bayaran atau hadiah daripada mereka, sebaliknya guru sekalisekala perlu memberi hadiah kepada murid-muridnya untuk menggalakkan mereka berminat terhadap proses pembelajaran. Memberi contoh teladan yang baik dengan berpakaian kemas, berbudi bahasa dan bersopan santun semasa bertugas harus juga di amalkan supaya murid memperolehi model yang bai k. Ini adalah kerana seorang guru merupakan orang yang di hormati oleh pelajarnya, oleh yang demikian perlulah guru menjaga profesionalisme guru supaya mereka tidak di benci,di pandang serong dan tidak di hormati lagi oleh anak muridnya.Pelbagai situasi dan cabaran kini menuntut keperibadian unggul seorang guru. Jangan kerana setitik nila rosak susu sebelanga. Terpampang di dada media massa : Guru Mendera Murid, Guru Mencabul Kehormatan Murid, Guru Bertumbuk Dengan Murid, Guru

Menampar Murid, Guru Menghukum Murid Di Kolam, Guru Memaksa Murid Melakukan Oral seks, dan seribu satu bahasa lagi. Adakah ini dilakukan oleh semua guru? Atau, patutkan ini dilakukan oleh seorang yang bergelar guru ? (sebagai melaungkan Guru Pembina Negara Bangsa). Perkara -perkara negatif seperti ini tidak seharusnya berlaku dalam profesion keguruan sekiranya kita mahu melonjakkan profesion keguruan (seperti dalam PIPP) sebagai satu bidang yang

9

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

profesional dan dihormati komuniti setempat dan bangsa Malaysia amnya. Dalam hal ini permuafakatan dengan semua pihak sangat penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan disamping memacukan harapan bangsa Malaysia.
Akauntabiliti Guru Terhadap Diri Sendiri Seorang guru seharusnya dapat menjaga

kebersihan dan kesihatan dirinya agar mampu menjala nkan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Emosi hendaklah dikawal oleh guru sendiri dan juga perlu menghindarkan diri dari sebarang ketegangan jiwa yang boleh mengganggu tugasnya. Elakkan sebarang ketegangan emosi dan tingkahlaku dengan pelajar di dalam kelas dan sesama rakan guru malah kepada komuniti sekali pun. Sebagai seorang guru, guru hendaklah bijak menguruskan kewangan dengan bijaksana dan mengimbangi pendapatan dengan perbelanjaan. Berbelanjalah dengan berhemah dan mengikut kemampuan diri. Ukur baju di badan sendiri dan bukannya dibadan orang lain. Ini adalah kerana jika guru gagal menguruskan kewangan maka guru akan menghadapi masaalah luaran yang boleh menjejaskan tumpuannya terhadap proses pengajaran di sekolah. Sekiranya situasi ini berlaku, tidak mustahil yang juga memalukan rakan guru yang lain seterusnya memalukan profesion keguruan itu sendiri.Guru juga digalakkan melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan. dan peka terhadap peristiwa di sekeliling melalui media massa atau elektronik supaya mudah memberikan imput yang berguna terhadap profesionnya lebih -lebih lagi kepada pelajar sebagai pelanggan utamanya. Guru harus sentiasa bersedia dengan perubahan dan kehendak semasa smkspaoh.net http://smkspaoh.net

Powered by Joomla! Generated: 29 September, 2009, 13:30 terutamanya dalam era globalisasi ini. Guru juga boleh melibatkan diri dalam sesuatu hobi dan aktiviti berfaedah di masa lapang yang boleh menjadikan guru itu sihat dari segi mental dan fizikal. Dalam hal ini, guru harus ’mudah dan mesra’ dengan komuniti sekelilingnya. Akauntabiliti Terhadap Sekolah Sekolah ialah tempat seseorang guru bertugas. Sekolah rumah kedua guru. Oleh itu, guru juga bertangungjawab terhadap tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah. Sebaga i seorang ahli dalam sebuah komuniti sekolah, guru mempunyai akauntabiliti untuk memacu perkembangan dan kemajuan sekolah. Justeru , bukan sekadar menga jar, guru juga hendaklah menjalankan tugas -tugas yang lain seperti sebagai guru displin, kaunselor, setiusaha peperiksaan, setiusaha PIBG, panitia mata pelajaran dan jawatan-jawatan lain yang di lantik oleh pihak pentadbiran sekolah.Bagi

10

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

meningkatkan kebolehpercayaan orang lain, tugas -tugas ini harus diterima tanpa banyak soal kerana guru adalah segala-galanya.Dialah cikgu, dialah kerani, dialah jurutaip, dialah jururawat, dialah polis, dialah tukang kayu, dialah ....dialah...dan dialah segala-galanya. Apabila senario ini berlaku kepada seorang guru, maka ia sudah hampir kepada gelaran seorang yang profesional atau bahasa lamanya dipanggil pakar segala -galanya.
Akauntabiliti Terhadap Komuniti Dan Negara Sebagai seorang guru , beliau

hendaklah menjalankan tugas untuk menyebarkan cita dan matlamat pendidikan Negara berlandaskan kepada Falsafah Pendi dikan Negara dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara. Guru hendaklah memupuk nilai ± nilai dan sikap murni kepada pelajar, sesuai dengan komuniti berbilang bangsa dalam diri pelajar. Guru hendaklah memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan mengambil b ahagian secara aktif dalam setiap aktiviti-aktiviti komuniti. Selain itu guru hendaklah mengukuhkan persefahaman dan kerjasama di kalangan guru dan ibu bapa pelajar. Guru haruslah bersopan santun dan bertingkahlaku baik dalam setiap aspek sosial bagi mewujudkan suasana yang harmoni. Guru perlu sentiasa berusaha untuk memenuhi tanggungjawab terhadap komuniti dan negara. Guru bukanlah penyebar kepada ajaran atau idealisma yang boleh merosakkkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. Guru seharusnya dapat memupuk sikap dan nilai -nilai murni dalam diri setiap pelajar yang dengan cara membimbing mereka menjadi warganegara yang setia,

bertanggungjawab, menghormati dan menyayangi orang yang lebih tua, mengetahui perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. Di samping itu guru hendaklah menghormati masyarakat di tempat guru tersebut berkhidmat dan memenuhi tanggungjawab sebagai ahli dalam komuniti setempat. Guru juga perlu menggalakkan kerjasama di antara guru dengan ibubapa dan masyarakat, dengan mengamalkan tingkah laku sopan yang diterima oleh komuniti tersebut. Penutup Melihat kepada pentingnya akauntabili seseprang guru tadi, jelaslah guru harus bersedia dengan ledakan dan muntahan globalisasi sekarang. Cabaran t erlalu luas dan sangat mencabar. Guru seharusnya meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan mata pelajaran yang diajar. Ini termasuklah memahami selengkapnya isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Malah, adalah perlu seseorang guru tidak ketinggalan menyertai mana -mana seminar pendidikan seperti

11

Muhammad Rizam Bakri 3PPISMP RBT3 09

kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan pendidikan atau pihak pentadbiran sekolah. Ini dilakukan dengan adanya perancangan yang ideal dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bag i mencapai objektif pelajaran secara maksimum. Guru hendaklah menyampaikan pengajaran dengan fakta yang betul agar murid menerima ilmu yang betul dan selari dengan kehendak dan keperluan semasa. Guru harus banyak membuat rujukan. Guru janganlah hanya berga ntung kepada satu atau dua sahaja bahan rujukan. Gunakan segala kemudahan yang ada.Setelah memahami konsep dan prinsip akauntabiliti , guru diharap dapat memahami tanggungjawabnya yang sebenar. Akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. Penghayatan tersebut membolehkan semua guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas tugasnya dengan penuh komited dan dedikasi kerana akauntabiliti seorang guru menjangkaui ruang lingkup yang luas. Kesedaran k epada akauntabiliti sangat penting dan perlu dihayati sepenuhnya. Sekiranya suka mengambil jalan mudah dan sikap endah tak endah , maka usaha melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbiulang akan hanya menjadi angan ± angan Mat Jenin. Lantas ia akan menjatuhkan maruah dan martabat profesion perguruan.Apapun, semoga akauntabiliti ini sentiasa tersemat di hati semua insan yang bergelar guru terutama rakan-rakan guru di SMK Spaoh. Kepada semua warga SMK Spaoh Selamat Menyambut Jubli Perak. Utamakan Akauntabiliti Tingkatkan Profesionalime Keguruan Untuk Memartabatkan Profesion Perguruan .
smkspaoh.net http://smkspaoh.net Powered by Joomla! Generated: 29 September, 2009, 13:30

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful