You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3


TARIKH
MASA
KELAS
ASPEK Kemahiran membaca dan menulis (soalan pemahaman)
TEMA Tradisi Kita
TAJUK Dengarlah Cerita
STANDARD KANDUNGAN 2.6,3.7
STANDARD PEMBELAJARAN 2.6.2, 3.7.2
OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid dapat :
a) Membaca dan memahami bahan grafik dan kandungan teks
serta memahani kosa kata.
b) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan tajuk.
AKTIVITI 1. Murid membaca kandungan teks dengan sebutan dan intonasi
yang betul berpandukan guru.
2. Murid membaca dan memahami kosa kata umum yang terdapat
dalam teks.
3. Murid menjawab soalan lisan daripada guru berpandukan isi
kandungan teks.
4. Murid menyalin dan menulis serta menjawab soalan
pemahaman dalam buku latihan dibawah pemantauan guru.
SISTEM BAHASA Kata umum dan istilah
PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pendidikan Moral, Peniagaan dan Perdagangan
KBT : KB- menjana idea , Konstruktivisme : mengembangkan idea
NILAI MURNI Rajin, menghargai, kerjasama
EMK Kreatif dan inovasi
BBM Buku teks dan poster
PENILAIAN Soalan pemahaman lisan dan bertulis
REFLEKSI