You are on page 1of 19

COLOFON inhoud

Redactieleden: Van de voorzitter 2
Jan Greevink Van het bestuur 3
Andre van de Linde Scheidsrechters gezocht 4
Nieuw tenue 1e elftal SVVN 5
Peter van de Linde
Julian op den Dries keert terug 6
Marcel Pijffers
Pupil van de week 9
Kars ter Avest
Volhardingman in hart en nieren 13
Henk Pennings
Nemaco mixtoernooi 17
Nieuwe kledingsponsor 20
Distributie SVVN magazine: 22
Medisch centrum volharding: Jimmy
Jan Greevink Agenda bestuursvergadering 25
Welkom bij de selectie 27
Inhoudsopgave: De club van 100 is weer geopend! 34
Jan Niewold Liesklachten bij voetballers 35

Advertenties:
Jan Greevink
Gezinus Schutten

Fotografie:
J.P.Bonnet
Jan Greevink 5 6
Annemarie Aufdehaar
Cynthia Beldman
@moonworkx

Opmaak:
Tessa Buis 13 20

Kopie inleveren:
Tot donderdag 29 November 2018
gjgreevink@gmail.com

Jaargang 56 2018 22 34
Nummer 3.

1 90
jaar
van het bestuur
van de
Binnen het bestuur zijn de afgelopen tijd weer • Vanaf 1 augustus 2018 tot 13.00 geldt een
verschillende onderwerpen aan bod gekomen. rookverbod langs de velden
Hierbij een overzicht van een aantal zaken • Vanaf 1 januari 2019 geldt een algeheel
die momenteel spelen binnen het bestuur van rookverbod langs de velden

voorzitter
S.V.V.N. • Vanaf 1 augustus 2019 is het gehele
sportpark rookvrij
90 jaar!
Het is niet veel verenigingen gegeven, maar Voor doordeweekse wedstrijden van de jeugd
op 4 oktober jl (of as, afhankelijk van de da- geldt eveneens een rookverbod langs de velden.
tum van uitgifte van dit Magazine) bestaan we
maar liefst 90 jaar! We gaan dit niet vieren met Algemene Verordening Gegevensbescherming
grootscheepse activiteiten, maar de TOV-leden Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening
GEFELICITEERD! hebben een mooi feestprogramma op zaterdag
6 oktober in elkaar gedraaid om dit heugelijke
Gegevensbescherming) van kracht geworden.
In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven,
feit te vieren! Tevens zullen wij op dat moment overheden maar ook vrijwilligersorganisaties
Het kan niet anders dan dat ik met dit woord volledig te maken zal Reflex zorgdragen voor aandacht schenken aan de realisatie van onze precies moeten bijhouden, welke gegevens ze
begin. Negentig jaren geleden werd deze de bedrukkingen. Om een stap voorwaarts te schitterende kleine kantine. Is dit een feest van verzamelen, waarom en hoe lang. De AVG heeft
mooie vereniging opgericht en dit is een kunnen zetten op voetbalgebied hebben alle korte duur, de herinnering van deze 90 jarige een tweeledig doel:
mijlpaal waar wij met z’n allen trots op mogen trainers daarnaast de beschikking gekregen mijlpaal zal door ons vlaggeschip langer uitge- 1 bewustwording van de risico’s die onzorg
zijn! Al tijdens de vorige Algemene Vergade- over de VTON app. VTON staat voor Voetbal dragen worden. Op verzoek van de Algemene vuldig omgaan met persoonsgegevens met
ring hebben wij aangegeven hier aandacht Technische Ontwikkeling Nederland. Ten allen Vergadering van vorig jaar zal het eerste team zich meebrengt en
aan te zullen schenken, maar niet in groots tijde zijn er oefeningen beschikbaar en wordt de komende seizoenen te bewonderen zijn in 2 maatregelen vragen van alle instanties die
formaat. Wèl werd het voorstel gelanceerd er op gestructureerde wijze vormgegeven aan een retro-tenue met een verwijzing naar onze persoonsgegevens opslaan of verwerken.
(èn door de leden geaccepteerd) om het de trainingsopbouw van spelers om deze nog geschiedenis.
vlaggeschip in retro-tenues te laten spelen. beter te ontwikkelen. Tenslotte zijn wij blij dat Niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk
Nieuwe kledingleverancier niveau zijn er diverse acties gehouden om in-
Waarvan acte met ingang van zaterdag 29 Tessa Buis bereid is gevonden met een scherp
Het voorgaande is een mooi bruggetje naar de stanties en verenigingen ‘AVG-proof’ te maken.
september! Op deze wijze wordt op een mooie oog naar de lay-out van ons Magazine te
bekendmaking van een nieuwe kledingleveran- Vanuit SVVN is er vanuit het bestuur en vanuit
manier nieuw met oud gecombineerd. kijken! Vernieuwing alom……
cier. Wij zijn in de afgelopen maanden een de ledenadministratie deelgenomen aan deze
nieuwe overeenkomst overeengekomen met ‘AVG-proof’ sessies. Op onze website is uitvoerig
Over nieuw gesproken. Op de diverse velden Niet alles is overigens nieuw. Wij blijven een Ramon Zomer Intersport/Craft voor nieuwe weergegeven wat de AVG betekent voor SVVN en
is er reeds door de teams afgetrapt voor het vereniging die onze geschiedenis waardeert. kleding voor onze vereniging! Het bedrijf Reflex hoe wij hier als vereniging mee omgaan.
nieuwe seizoen. Een seizoen dat bol staat Zie hiervoor de prachtige portretfoto van ons zal de bedrukking voor haar rekening nemen.
van de veranderingen. Wat te denken van tenue elders in dit Magazine: oud en nieuw Club van 100
de nieuwe trainers voor SVVN 1 en 2! U ziet samen op de foto! Wat tevens blijft is de dis- ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ De Sponsorcommissie lanceert een nieuwe ‘club
tevens vele nieuwe selectiespelers voorbij cussie over kunstgras binnen onze gemeente. In ons vorige magazine hebben wij u reeds op van 100’ activiteit. Draagt u SVVN een warm hart
komen in het jaarlijkse voorstelrondje in dit In de gesprekken met de verantwoordelijke de hoogte gesteld van het initiatief ‘Op Weg toe en bent u bereid dit ook financieel te onder-
Magazine. We hebben daarnaast conform het wethouder hebben wij in ieder geval voldoen- naar een Rookvrije Generatie’. Dit is een initiatief steunen dan is de club van 100 een mooi initiatief
landelijke beleid de AVG geïntroduceerd en op de snaren geraakt om de discussie gaande te op zowel landelijk niveau als in de gemeen- om aan deel te nemen. Uiteraard is uw naamsbe-
te Hellendoorn. Zoals eerder aangegeven is kendheid binnen de vereniging hiermee gegaran-
gemeentelijk niveau participeren wij samen houden. Op onze verjaardag brengt een af-
het doel van de campagne rookvrij opgroeien deerd door de bekendstelling van het mooie bord
met buurman ENC in het rookvrij maken van vaardiging van de gemeente een bezoek aan
vanzelfsprekend maken (de norm). Alle voetbal- in onze hal!
ons sportpark. De eerste stap is hierin inmid- onze vereniging om ter plaatse met elkaar in
verenigingen zullen deelnemen aan dit initia-
dels gezet en er zullen nog twee vervolgstap- gesprek te gaan. Wij laten er voorlopig geen tief. Inmiddels hebben wij samen met ENC de Algemene Vergadering
pen volgen. Ook nieuw is het kledingcontract (kunst)gras over groeien! handen ineen geslagen om ons sportcomplex Conform onze statuten houden wij ieder jaar een
wat wij hebben afgesloten met Intersport uiteindelijk rookvrij te maken. U zult inmiddels Algemene Vergadering waar het bestuur ver-
Ramon Zomer en Craft. Wij zijn blij met deze Veel leesplezier! ongetwijfeld de publikatieborden op ons terrein antwoording aflegt aan haar leden. Voor 2018
overeenkomst waarbij Craft als nieuwkomer hebben gezien. Kort samengevat komt het erop is de datum vastgesteld op 12 november 2018.
ons kledingmerk gaat zijn. Om het plaatje Peter van der Linde neer dat wij samen met ENC in etappes gaan Aanvang 20.00 uur. U treft in deze uitgave van
werken: het clubblad een voorlopige agenda aan. Deze zal

90
jaar
2 33 90
90
jaar
jaar
nieuw tenue 1e elftal svvn
tevens gepubliceerd worden via onze website EHBO
en eventuele wijzigingen zullen wij ook via de Er kan ontzettend veel gebeuren op ons sport-
website vermelden. park, zo ook dat een persoon geblesseerd raakt
of onwel wordt. Het is dan ook zaak dat we als
Kunstgras vereniging er zoveel mogelijk aan doen om ver-
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat wij traging in hulp te voorkomen. Op ons sportpark
ons in de afgelopen periode gemengd hebben in zijn er materialen aanwezig, zoals bijvoorbeeld
een AED apparaat, een brancard en koffers
Zaterdag 29 september speelde SVVN in
de discussie over de aanleg van kunstgrasvel-
den binnen onze gemeente. Wij willen duidelijk voorzien van eerste hulpmiddelen. In de afgelo- het nieuwe tenue van de nieuwe kleding-
stellen dat het niet om de aanleg van deze pen periode hebben Annelies van Heun en Freek sponsors. Craft en Intersport Ramon Zomer
kunstgrasvelden gaat. Dit was immers al gerui- Karkdijk (beiden vanuit hun professie zeer des- zorgen, vanaf nu, bij SVVN voor alle nieuwe
me tijd bekend en vastgelegd in de gemeentelij- kundig op dit terrein) een plan voor onze vereni- kleding e.d. en Reflex Bedrijfskleding zorgt
ke stukken. De grote ontevredenheid is ontstaan ging gemaakt, waarbij voor een ieder duidelijk voor de bedrukking van het één en ander.
doordat er een voordeel uit onderhandelingen wordt waar deze materialen te vinden zijn. Ook
is gehaald waarbij wij betrokken hadden willen zullen er één of meerdere avonden georgani- Op 4 oktober is de 90ste verjaardag van de
zijn. Sterker nog: betrokken hadden moeten zijn! seerd worden waarbij uitleg wordt gegeven wat Volharding, die naam kreeg SVVN bij haar “ge-
Deze communicatie is in onze ogen niet goed iemand kan doen als een bovenstaande situatie boorte”, maar die moest de club op 28 maart
gegaan waarbij ons potentiële kansen ontno- zich voordoet, wellicht uitgebreid met een stukje 1947 veranderen (van de KNVB) en werd het
men zijn. Per definitie vinden wij dit een onjuis- eerste hulp op verenigingsniveau. Inmiddels
Sport Vereniging Volharding Nijverdal afge-
te gang van zaken en hier hebben wij protest hebben wij via Sportlink een oproep gedaan
kort SVVN. Nu is 90ste verjaardag de reden
aangetekend. De verantwoordelijke wethouder omdat wij graag willen weten wie al eens een
cursus eerste hulp/reanimatie heeft gedaan.
dat SVVN 1 is terug gegaan in de tijd en gaat
heeft in ieder geval een luisterend oor gehad en
dit wordt binnenkort vervolgd met een gesprek spelen in een groenwit gestreept shirt. Een
met onze vereniging! shirt waarin de Volharding op het “Kattenbos-
veld” in de jaren ‘30 roemruchte wedstrijden
speelde tegen o.a. Entersche Boys, Excelsior
en DES. In de jaren ’40, ‘50 en 60 stond dit veld
bekend in Nijverdal als het ‘t Oale Vladding-

Scheidsrechters gezocht veld. Ook op velden aan de Ericaweg werd er,
tot begin jaren ’50, in het groenwit gestreepte
shirt gespeeld. Rond 1952 deed het groene
shirt zijn intrede bij SVVN en tot op heden
Zoals iedereen weet zijn er elke zaterdag- Anders kun je je melden bij David Stokvis, wordt er in dit shirt gespeeld.
morgen en middag jeugd- en seniorenwed- Gradus Scharphof of Andre van der Linde.
strijden. We zijn dringend op zoek naar We zijn elke maandagavond en zaterdag- SVVN is erg blij dat Intersport Ramon Zomer
mensen die een jeugdwedstrijdje of senio- morgen te vinden op de club. en Reflex Bedrijfskleding shirtsponsors willen
renwedstrijd willen fluiten. zijn, van het “retroshirt” voor SVVN 1.

Het hoeft ook niet elke week, maar dat zou Links de aanvoerder van 2018 Ahmet Alan De foto hiernaast is samengesteld uit twee fo-
uiteraard mooi zijn. Rechts de aanvoerder uit de jaren ’30 Henk to’s die bij het “Kattenbosveld” zijn genomen.
Schuurman
Gelukkig hebben SVVN 1 en 2 en de JO19-1 zich
bereid gevonden om elke week 1 of 2 mensen
beschikbaar te stellen om te gaan fluiten. Is
mooi voor ons als wedstrijdsecretariaat maar
ook voor de jonge voetballertjes is het mooi
als zo’n jongen hun fluit.

Onlangs hebben Erik en Justin Knol hun diplo-
ma gehaald bij een cursus van de KNVB die
door de vereniging betaald wordt. Daarvoor
kun je je dus ook opgeven.

90
jaar
4 55 90
90
jaar
jaar
Julian op den Dries maakt. Niet alleen op sportief vlak, maar nog
meer op menselijk gebied. Allereerst overleed
3-2 en dat was een prachtige ontlading. Dat
soort ervaringen versterkt de band tussen de
één van onze spelers, Gettie Zwoferink. spelers, mij en de vereniging.
keert terug ’s Ochtends kreeg ik op werk te horen dat hij
levenloos was aangetroffen en ’s avonds zat de En toen kwam Sportclub Daarle?
als hoofdtrainer hele vereniging in de kantine. Vervolgens
hebben wij samen met de spelersgroep en het Zij maakten mij direct enthousiast. Sportclub
bestuur de rouwdienst geregeld op het hoofd- Daarle eindigde vrijwel altijd rond de 10e plek
veld en ondanks het verdriet hou je daar wel en wou de stap maken naar een vaste midden-

terug op
warme herinneringen aan over. Onlangs speel- moter. Een mooie uitdaging en in ons eerste sei-
den we in de beker nog tegen Sportclub en daar zoen zijn we 6e geworden, pakten we nog bijna
hangt het shirt van Gettie in de bestuursruimte. een periode en hebben we de derby’s gewonnen
Geeft toch telkens weer kippenvel. van Marle. Een hele leuke, nette vereniging waar

het groen-
je jezelf kunt zijn.
Ten tweede overleed mijn moeder in mijn laatste
seizoen. De manier hoe mijn vader en ik door de SVVN polste je na twee jaar. Een no-brainer?
mensen bij Sportclub zijn opgevangen is echt
wonderbaarlijk. De zaterdag nadat mijn moeder Ik hoefde niet heel lang na te denken over een

witte nest
is begraven, hadden we de beladen derby tegen beslissing. Net zoals bij Sportclub Rijssen en
Rijssen Vooruit, dat toen echt een goeie ploeg Sportclub Daarle kreeg ik ook hier een warm
had. Mijn moeder zei voor haar overlijden: “Als ik gevoel. Bij SVVN zat Bart Ester in zijn derde jaar
begraven ben, ga je gewoon naar die wedstrijd en de club wou graag verversing voor de ploeg
hoor”. Ik stond dus als trainer op het veld en hebben, een nieuw gezicht.
dat was een hele rare gewaarwording. Voor de
wedstrijd heeft mijn pa nog een dankwoordje Wat doet het met je dat je vertrouwde clubje
gehouden in de kleedkamer en verder kwamen je belt?
Hij voetbalde meer dan twintig jaar bij SVVN, Wat is er na dat vertrek in 2011 gebeurd? er natuurlijk veel emoties bij kijken. Zo scoorde
was vijf jaar trainer van het tweede, maar be- onze spits de 1-0 en kwam ‘ie sprintend op mij Kippenvel. Ik had eigenlijk in mijn hoofd zitten
sloot in 2011 toch om zijn vleugels uit te slaan Sportclub Rijssen gaf mij de mogelijkheid om af en werd ik bedolven onder de spelers en staf. om nog een jaar bij Sportclub Daarle te blijven
bij andere clubs. Na vijf jaar Sportclub Rijssen voor de eerste keer hoofdtrainer te zijn. Marinus Uiteindelijk wonnen we geheel onverwacht met en daarna een volgende stap te maken, maar
en twee jaar Sportclub Daarle keert Julian op Gerritsen, toentertijd de voorzitter, belde me en
den Dries terug als hoofdtrainer. ik heb bij mij thuis een heel prettig gesprek met
hem gevoerd. De klik was er direct. Dat eerste
Zeven jaar geleden vertrok je als trainer van jaar als hoofdtrainer was wel wat onwennig,
SVVN 2 en had je je afscheidsinterview in dit omdat je zeggenschap hebt over de gehele ver-
clubblad. Weet je nog wat de laatste vraag eniging, helemaal bij een kleine club als Sport-
was? club Rijssen. Je bent namelijk hoofdtrainer van
een vereniging en niet van een elftal. Dat was
Of ik ooit nog een keer als hoofdtrainer terug in het begin wel wat zoeken, maar we hebben
zou keren bij SVVN? in ons eerste seizoen prima gepresteerd. Naar
mate ik langer bij Sportclub Rijssen bleef knaag-
Klopt. Weet je je antwoord nog? de er wel wat. Ik hoefde niet per sé weg, maar ik
moest mij wel blijven ontwikkelen, want ik had
Pfoe, waarschijnlijk dat dat een grote eer zou het gevoel dat ik stilstond. Sportclub Rijssen
zijn. bood mij de mogelijkheid om mijn TC2 te halen
en dat heb ik succesvol afgerond. Ik ben ze nog
Je antwoord was: “Ooit zou ik dat willen, steeds heel erg dankbaar dat ze mij de kans
maar ik wil nu eerst een aantal jaren ervaring hebben gegeven om hoofdtrainer te worden en
opdoen als hoofdtrainer en mijn TC 2 halen. mijn TC2 te halen.
Maar jullie zullen me ongetwijfeld terugzien.”
Je praat over een warme band met Sportclub
Nou dat klopt dan helemaal haha! Rijssen. Hoe kan dat?

In die vijf jaar heb ik ontzettend veel meege-

90
jaar
6 7 90
jaar
dan komt dit op je pad.. Ik had het dan ook niet
verwacht. Wel heb ik nagedacht over de spelers
over het randje, maar als ik een team coach dan
doe ik dat om punten te winnen. Aan de ene kant pupil van de week
die er in de selectie zitten. Ik vond het belang- snap ik wel dat supporters pissig waren, want

sven mengerink
rijk dat ik niet te veel jongens onder mijn hoede je komt aan hun club. Andersom is het precies
kreeg die ik al eerder als trainer van het tweede hetzelfde. Ik ben een trainer die er alles voor
had getraind, maar dat was gelukkig niet het over heeft om resultaat te boeken. Ik vind het
geval. jammer dat supporters mij dat blijkbaar nog
steeds kwalijk nemen, maar goed dat is iets om
Voor de zomerstop heb je al twee weken ge- te overwinnen. Als de prestaties volgen dan
traind bij Hulzense Boys. Wat trof je daar aan? wordt dat hopelijk vergeten.
Naam: Sven Mengerink
Net zoals bij de andere verenigingen heb ik Wat kunnen we dit seizoen verwachten van In welk elftal speel jij: jo9-2
iedereen bij de eerste trainingen uitgenodigd. SVVN 1? Op welke plaats speel jij: achterin
Ik wil zelf zien wie we in de vereniging hebben Wie is jouw leider: Jerry Hartgers
lopen en wat de kwaliteiten van de spelers zijn. Ik wil graag hoog druk zetten, zoals dat zo mooi Wie traint je elke week: Jacky, Sven en Jerry
Iedereen moet een kans krijgen om te laten zien in voetbaljargon heet, maar daar hoort ook bij
Wie vind je de beste
wat ze kunnen. Dit hebben we na de zomerstop dat je op de juiste momenten een stapje terug-
voetballer bij SVVN: Melvin Morsink
doorgetrokken en wederom twee weken met doen. Maar verder wil ik niet te veel prijs geven.
Waarom vind je dat: Omdat hij gewoon goed is
een groep van 30 man getraind. We moeten sommige aspecten ook van wed-
strijd tot wedstrijd bekijken. Wie van Nederland: Schöne
Voor de start van de beker heb ik de knoop Wie van de wereld: Ronaldo
doorgehakt en de selectie van het 1e bekendge- Qua tegenstanders en competitie kom je veel Wat zijn je hobby’s: voetballen , rennen
maakt. Natuurlijk is het vervelend voor sommige onbekenden tegen. Wat kun je zeggen over de en klimmen, fietsen
jongens dat ze afvallen, maar ik ben er wel van 3e klasse? Wat wil je later worden: politie-agent
overtuigd dat deze spelers op den duur wél de
stap kunnen maken naar het eerste. Ik ken de 4e klasse op mijn duimpje, maar in de Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:
3e klasse heb ik logischerwijs weinig wedstrij- Het was een super mooi weer. Ik mocht met de spelers
Wat voor spelersgroep heb je nu tegenover je den gezien. Dat is dus nieuw, maar getuige de de kleedkamer in. Ik heb patat gegeten. De bal met
staan? resultaten in de beker verwacht ik dat er drie handtekeningen heb ik op mijn kamer liggen.
ploegen zijn die gaan strijden om het kampioen-
Het was een mooie dag.
Ik vind het een hele gretige, leergierige en ple- schap: Quick ‘20 en PH hebben zich de afgelopen
zierige groep. Het onderling contact en weder- jaren flink versterkt en Bergentheim heeft al ja-
Het leukst heb ik gevonden de 1ste goal maken
zijds respect is groot. We zijn wel bezig met een ren een stugge, goeie ploeg. Ik verwacht dat alle
traject, want er zijn veel punten voor verbetering clubs daarachter één grote middenmoter zullen Ik sta alleen op de foto met Michiel Middelesch
vatbaar. zijn. Dat gaat heel dichtbij elkaar liggen. Ik heb hem gekozen, omdat mijn vader dat heeft gezegd.

Wat kan dan beter? Zaterdag begint de competitie en sta je voor
het eerst voor het echte als hoofdtrainer bij
De communicatie in het veld en elkaar zeggen SVVN op het veld. Wat doet dat met je?
waar het op staat. Er zijn weinig spelers die de
boel neerzetten of de echte leider in de groep Het groen-witte hart bonst ontzettend hard.
zijn. Dat is niet erg, maar dan moet je wel duide- Niet alleen bij mij, maar mijn familie vindt het
lijke afspraken maken over hoe het moet in het ook geweldig en ik weet dat mijn moeder het
veld. Maar met deze groep kunnen we daarin ook prachtig zou vinden. Toen ze nog leefde
wel heel veel progressie maken en daar zijn we belde ze altijd direct na de wedstrijd hoe het ge-
druk mee bezig. Elke dinsdag en donderdag zijn gaan was, omdat ze niet meer fysiek aanwezig
we twee uur hard aan het trainen om dat duide- kon zijn. Nu denk ik na een wedstrijd altijd van:
lijk te krijgen. “Noh hej’t gezien?” Dat zal zaterdag helemaal
speciaal zijn. Ze zal apetrots zijn.
Wel merk ik dat ik door supporters nog steeds
wordt aangekeken op mijn beleving van de
wedstrijden van Sportclub Rijssen tegen SVVN.
Dat ging er van beide kanten toen hard aan toe.
In die wedstrijden gingen mijn spelers vaak zelfs

90
jaar
8 99 90
90
jaar
jaar
90
jaar
10 11 90
jaar
pupil van de week Volhardingman in hart en nieren
timo nijkamp Al jarenlang staat Martijn langs de kant
bij de jeugd om de junioren te voorzien van
oefenstof. Wij zochten deze groen-witte
trainer op.
Naam: Timo Nijkamp
In welk elftal speel jij: f3
Naam:
Op welke plaats speel jij: keeper
Martijn Claassen
Wie is jouw leider: Stefan Broekmate
Wie traint je elke week: Tygo en Tijn
Geboren:
Wie vind je de beste
27e van augustus in jaargang 1993 in het zie-
voetballer bij SVVN: Jimmy Scharphof
kenhuis te Almelo.
Waarom vind je dat: omdat hij goed kan
schieten en goals maakt
Opleiding/Werk:
Wie van Nederland: Arjen Robben
Na de opleiding transport & logistiek te heb-
Wie van de wereld: Neymar
ben behaald, ben ik gaan werken bij Transport
Wat zijn je hobby’s: voetballen en ps4
& Lifting Twenthe in Rijssen. Het bedrijf is een
Wat wil je later worden: politie-agent
onderneming die de logistieke behoefte van
de klant verzorgt.
Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:
ik mocht samen met papa,mama,zus en broertje eerst
Actief voetballend bij:
patat eten, hierna mocht ik meedoen met de
Heb vanaf de F’jes tot aan de senioren mijn
warming-up. Ook mocht ik het eerst doelpunt maken.
“geweldige” voetbalkwaliteiten mogen tonen hoogtepunt benoemen wat niet te maken
Hierna mocht ik de wedstrijd kijken in de dug-out.
op de velden. Helaas door blessureleed aan heeft met mijn voetballende carriere. In het
Ik vond het een hele leuke middag
de achillespees ben ik al een poos niet meer seizoen 2015/16 heb ik mogen ervaren hoe
te bewonderen binnen de lijnen. het is om kampioen te worden. Nee, niet (en
Het leukst heb ik gevonden het eerste doelpunt
nooit) als voetballer… maar wel als jeugdtrai-
Ik sta alleen op de foto met Jimmy Scharphof
Positie: ner! De toppers van toen JO13-3, bedankt!
Ik heb hem gekozen, omdat hij een goede voetballer is.
Heb op meerdere posities in de verdediging
gevoetbald. Uiteindelijk ben ik op de links- Dieptepunt (van je voetballende carriere):
back positie geëindigd. Men zegt vaak dat de Het verplicht moeten stoppen met voetballen
beste voetballer van het elftal op deze positie mag je wel een dieptepunt noemen, denk ik
speelt…. toch? toch.

Wat doe je nog meer bij SVVN: Favoriete club:
Ik ga nu mijn 9e jaar in als jeugdtrainer bij Naast mijn clubliefde voor SVVN ga ik al een
SVVN. Samen met een teamgenoot ben ik tijdje vreemd met de mooiste en beste club uit
begonnen bij JO9. Hierna doorgegaan naar Amsterdam.
JO11, JO13, JO15 en volgend seizoen trainer bij
JO15-2. Zo af en toe help ik de club bij activi- Beste speler (gehele wereld):
teiten. SVVN Got Talent is bijvoorbeeld een Misschien (nog) niet de beste speler maar
evenement die ik samen met Tom Mannessen mijn favoriet is Christian Eriksen. Ben gek op
toen heb opgestart. talentvolle spelers en ze zien groeien naar de
wereldtop!
Hoogtepunt (van je voetballende carriere):
De lijst van hoogtepunten als voetballer zal Mooiste doelpunt ooit:
veel te lang worden, dus zal ik een ander Dan kies ik toch liever voor een doelpunt wat

90
jaar
12 1313 90
90
jaar
jaar
mij het meest bijgebleven is. Als ik de woor- Kan niet direct iemand opnoemen. Als (ex)
den SVVN-DES zeg dan weet iedereen toch verdediger kan ik wel zeggen dat wanneer
wel naar welk doelpunt ik toe wil. Na een je een technische, snelle speler tegenover je
teleurstellende eerste helft 0-2 achter… naar hebt staan het erg lastig kan worden. Dus ook
in de laatste minuten van de tweede helft de backs moeten vaak hard aan de bak!
de 3-2 erin te schieten! De ontlading die op
Sportpark Groot Lochter los kwam heb ik nog Jouw mening over het eerste elftal:
nooit eerder bij SVVN meegemaakt. Ben zeer te spreken over hoe de jonge spe-
lers de kans krijgen om zich te laten zien in
Mooiste wedstrijd ooit: wedstrijden. Zou het fantastisch vinden om
Een doordeweekse inhaalwedstrijd uit tegen uiteindelijk spelers te zien spelen in het 1e die
Mariënberg klinkt van te voren niet als de ik vroeger heb getraind.
ideale kampioenswedstrijd. Toch was dit op Na het behoud in de 3e klasse en met de derby
donderdag 12 mei 2016 wel de realiteit. Met weer op het programma, kun je als supporter
de bus vol spelers, ouders, broertjes en zusjes alleen maar erg tevreden zijn. Wat deed je vanmorgen als eerste toen je Wat is typisch SVVN:
gingen wij die kant op. Eenmaal aangekomen Beste playbackact allertijden: wakker werd: De verbondenheid en de gezelligheid met el-
maakten de spelers zich klaar om nog één Helaas laten de senioren het niet meer zien bij Stiekem hopen dat het zaterdag is. Zo niet, kaar op elk moment van de dag bij de club. Op
keer alles te geven! De sfeer langs de kant zat SVVN maar de jeugd gelukkig nog wel tijdens dan uithuilen en het bedje vaarwel zeggen. en langs de velden, in de kantine na de wed-
er goed in. Het zonnetje scheen en de span- SVVN Got Talent! Heb genoeg mooie, gekke strijden en vooral tijdens de (after)party’s!
ning was bij iedereen zeer aanwezig. SVVN en zeer leuke acts daar voorbij zien komen. Te Wat neem je in ieder geval mee als je van
speelde goed en vol passie om kampioen te veel om een “beste” uit te kunnen kiezen. huis gaat: Wat zie je graag veranderen bij SVVN:
willen worden. Dat resulteerde uiteindelijk De keuze om met de auto of de fiets naar Wat ik graag wil zien gaat naar alle waar-
naar een klinkende 0-4 zege! Onder luid ap- Beste trainer: de bestemming te komen is toch wel snel schijnlijkheid volgend seizoen al gebeuren.
plaus van de meegereisde supporters, wer- Elke vrijwilliger die zich inzet voor de club en gemaakt. De autosleutel gaat altijd mee! Meer aandacht voor de jeugd is zeer belang-
den de medailles uitgereikt en namen ze als zijn/haar vrije tijd benut voor de leden mogen rijk. Dit is namelijk de toekomst van de club
groep de beker in ontvangst. Het feest ging zich de beste noemen. De trainers die doorde- Waar erger je aan: en dus ook van de senioren. Als je ons verge-
door in de kleedkamer, de bus en uiteindelijk weeks na hun werk en zaterdagochtend op de Aan trainers die weinig energie steken in hun lijkt met andere clubs in Nijverdal worden de
in de SVVN kantine! velden staan voor de spelers, zijn in mijn ogen elftal. Als je ervoor kiest om trainer te wor- elftallen minder en het niveau lager van de
de helden van de club! den dan moet je er ook alles aan doen om jeugd. Dus ben ik zeer benieuwd naar volgend
Televisie (wat kijk je zoal): de spelers tevreden te houden, toch? Je zou seizoen! .
Vooral films of series op TV en anders Formu- Teamgenoot die je niet kan uitstaan: bijvoorbeeld op een afgelaste zaterdag extra
le 1, darten en natuurlijk de Eredivisie! Teamgenoten die denken dat ze alleen op het training kunnen geven of met slecht weer in Wie moet de volgende Volhardingman in
veld staan kan ik toch echt niet uitstaan. Pro- de kantine wat organiseren. De spelers zijn hart en nieren worden:
Muziek (wat luister je zoal): beer de jeugd er al op af te rekenen en te leren vaak gek op gamen. Een voetbalspel spelen De keuze voor de volgende ‘Volhardingman
Op de elektronische muziekgenres House en dat het toch echt een teamsport is. Scoren en op de gameconsole met het hele team vinden in hart en nieren’ heb ik makkelijk en snel
Hardstyle kan ik prima op los gaan! verdedigen doe je samen en daar zitten geen ze fantastisch om te doen! kunnen maken. Als er iemand de stempel
ego’s bij! Volhardingman op zich heeft staan dan is dat
Meest onderschatte voetballer bij SVVN: Naast wie zou je weleens wakker willen Jan Niks wel. Vanaf de jeugd ken ik hem al als
worden: trainer en nu als fanatieke supporter van het
Ik zou het helemaal niet erg vinden om naast 1e. Jan, succes!
Alex Morgan van het nationale vrouwen voet-
balteam van de Verenigde Staten, wakker te
worden!

In wiens schoenen zou je een dag willen
staan:
In die van Max Verstappen. Op een circuit
ergens in de wereld, racen in een formule
1-bolide….. heerlijk!

90
jaar
14 15 90
jaar
nemaco verhuur mixtoernooi
Op zaterdag 23 juni werd als traditionele afslui- was er nog speler die honderd keer het net wist
ter van het seizoen het Nemaco Mixtoernooi te laten te trillen. Hij deed er beduidend minder
gespeeld op Sportpark Groot Lochter. De 39ste lang over en gaat volgend seizoen weer probe-
editie werd onder prachtige omstandigheden ren om in het eerste elftal te komen. Afgelopen
afgewerkt. In de strijd om de 3de en 4de plaats seizoen scoorde Roy Mulder voor SVVN 4 zijn
wist HL Ecoservice het team van Nemaco ver- 100ste doelpunt in de senioren.
huur te verschalken. De finale ging tussen Toyo- De minst gepasseerde doelman ontvangt elk
ta Konijnenbelt en Foto Vaklab. Eén doelpunt seizoen de Herman Slooyer bokaal. Ditmaal ging
van de groenwit gestreepten was genoeg om de de beker naar de keeper van SVVN 1, Michiel
felbegeerde beker te veroveren. Middelesch. Michiel heeft besloten om een
stapje lager te gaan voetballen en zal vanaf
Ook traditioneel zijn de huldigen na afloop van volgend seizoen op een bijveld in het team van
het Mixtoernooi. Allereerst waren de teams die SVVN 4 te bewonderen zijn. De prijs voor minst
kampioen waren geworden in de Voorjaars- gepasseerde doelman van de jeugd ging naar
reeks. Dat waren er twee en de spelers van de doelman van SVVN JO17-1, Michiel Paap. Hij
SVVN JO9-2 en SVVN JO11-2 werden één voor werd met zijn team op een haar na kampioen
één naar voren gehaald waar zij plaats mochten van de 1ste Klasse.
nemen op het “als er iets te vieren valt” opstapje
en werden hierbij toegesproken en gedecoreerd Als topscoorder van het seizoen win je de Edwin
door voorzitter Peter van der Linde en Bestuurs- Wijnen bokaal. Bij de meisjes/dames was het
lid Jeugd Remko Schuitert. Noa Konijnenbelt van SVVN JO9-1 die met deze
eer ging strijken. Bij de jeugd was het Colin
Hierna werd er afscheid genomen, na drie mooie Schoon die met zijn vele doelpunten medever-
jaren, van hoofdtrainer Bart Ester. De drie sei- antwoordelijk was voor het kampioenschap van
zoenen werden doorgelicht en hij werd samen SVVN JO11-2. Bij de jongste jeugd ging de prijs
met zijn gezin in de bloemen gezet en kreeg De Super Leaqua Cup naar Milan Broekmate
een aandenken overhandigd. Hierna bedankte van SVVN JO9-3. Topscoorder van de senioren
Bart Ester op zijn beurt SVVN voor de mooie tijd werd Jhonny Teterissa van SVVN 4. Ook hij
tezamen. heeft zich inmiddels weer beschikbaar gesteld
voor de selectie.
Hierna volgde de huldiging voor 100ste doelpunt
in de senioren. Hij deed er meer dan 25 jaar over, Hierna werden de prijzen voor de winnaars van
maar hij bleef volharden. Al jaren dacht hij bij het Mixtoernooi uitgedeeld zoals hierboven
elk doelpunt dat het zijn honderdste was, maar beschreven. Marinus op den Dries werd nog
begin dit seizoen werd het dan toch werkelijk- gehuldigd als beste scheidsrechter van het
heid. Johan Mondeel van SVVN 5 wist honderd toernooi. Verder bleef het nog lang onrustig aan
keer het vijandelijke doel te vinden. Naast Johan de Rossinistraat.

De sponsoren van deze prachtige dag waren:

90
jaar
16 17 90
jaar
90
jaar
18 19 90
jaar
nieuwe
kledingsponsor

Nadat ons kledingcontract met Muta af- natuurlijk het leveren van een goede kwaliteit.
gelopen zomer formeel afliep, is er in de Samen met Craft staan wij hier garant voor.
afgelopen maanden door Sponsorzaken Naast natuurlijk de korte lijntjes die wij hante-
achter de schermen hard gewerkt aan de ren. Voor Huub Stamsnieder geldt in feite het-
totstandkoming van een nieuw contract zelfde verhaal. Hij ziet de overeenkomst met
met betrekking tot kleding. Nadat de voor- SVVN als een verdere stap in de naamsbe-
stellen over en weer waren uitgewisseld, kendheid van zijn merk. “Met Craft timmeren
werd er zaterdag 22 september een nieuw wij op een mooie manier aan de weg. Naast
contract ondertekend met Ramon Zomer alle andere sporten die wij bedienen, hebben
van Intersport en Huub Stamsnieder van wij onze focus mede op het amateurvoetbal
Craft. Voor de bedrukking zal het nijverdal- gericht en hier willen wij verdere stappen in
se bedrijf Reflex zorgdragen. zetten. De samenwerking met SVVN is een
stap in deze richting en hier zijn wij dan ook
Ramon is meer dan blij met de overeenkomst enorm blij mee”.
tussen zijn zaak en SVVN. “Dit is weer een
stap verder in de ontwikkeling van de spon- Vanuit de leden is in 2017 het verzoek geko-
soractiviteiten. Ik vind het ook mooi dat naast men om het jubileumjaar 2018 luister bij te
het voetbal - waar ik immers zelf mijn sporen zetten door het eerste team in de orginele
heb verdiend – ook andere takken van sport SVVN tenues te laten spelen. Hier is inmiddels
inmiddels van goede kleding worden voor- gehoor aan gegeven en vanaf dit seizoen zal
zien. Denk hierbij aan de plaatselijke hockey, het eerste dan ook in de orginele shirts te
maar ook bijvoorbeeld zwem- en waterpolo bewonderen zijn!
vereniging Het Ravijn. Het allerbelangrijkste is

90
jaar
20 2121 90
90
jaar
jaar
Wat betreft de selectie, de concurrentie moet Ja prachtig, dat was een keerpunt, sindsdien
moordend zijn. De trouwe supporters hebben is het bergopwaarts gegaan met SVVN. Zelf
de indruk dat we over de sterkste en vooral vond ik de uitwedstrijd van vorig seizoen te-
medisch centrum breedste selectie sinds jaren beschikken. Hoe
denk jij daarover?
gen DES ook mooi.

volharding Ja ik ben ook positief over onze mogelijkheden.
Zeker, met 10 man zo sterk spelen dat DES
in feite geen kans kreeg, dat was prachtig. Al
Volgens mij moet het mogelijk zijn om binnen dat publiek, alleen al honderden aanhangers
drie jaar naar de tweede klasse te promoveren. van SVVN langs een hele kant van het veld, de

jimmy
Natuurlijk is de concurrentie dit seizoen ook strijd… schitterend.
sterk. Denk aan Bergentheim, Quick ’20 en PH.
En aan Des en Hellendoorn natuurlijk. Maar Je voetbalcarrière lijkt tot nu toe een groot
toch ben ik optimistisch. Promotie moet er in de succes. Op die blessure na dan. Wat beschouw

scharphof
komende jaren inzitten. je als een dieptepunt?

In het moderne topvoetbal wisselen spelers Niet zo veel eigenlijk. Het ergerde me wel dat
om de haverklap van club. Dat zien we in het ik afgelopen jaar af en toe op de bank moest
amateurvoetbal ook steeds vaker. Hoe denk jij beginnen. Bart Ester zette me daar neer omdat
daar over. Ga je ook voor jouw top? hij vond dat ik op trainingen niet fanatiek genoeg
was. Ik vond zijn trainingen niet zo geweldig, het
Zoals gezegd heb ik het enorm naar mijn zin bij leek soms wel op of hij ons F 1 trainingen gaf,
Deze keer staat Jimmy Scharphof centraal bij. Vreemd genoeg heeft mijn familie niet zo SVVN. Ik zie kansen om als vereniging door te dus dat klopte wel…
in de enige rubriek van onze clubkrant waar veel met voetbal. Mijn vader heeft in zijn jeugd kunnen groeien. Maar ik ben ambitieus genoeg
niemand in wil staan. Anderhalf jaar geleden geloof ik een korte periode in Rijssen gevoet- om te willen weten waar mijn top ligt. Daar ben Ha, ha, dan viel je waarschijnlijk wel scherp
debuteerde Jimmy overtuigend in SVVN 1, bald, maar ik ben niet echt gestimuleerd door ik benieuwd naar. Als het niet anders kan, ben ik in...
waarna hij genadeloos een rol als basisspeler mijn ouders of zo. desnoods bereid om via een andere vereniging
afdwong. Helaas gooit een vervelende knie- uit te zoeken waar mijn top ligt. Ja dat klopt, als ik er uiteindelijk toch in mocht
blessure momenteel roet in het eten. Hoe het kwam weet ik niet, maar ik wilde per dan was ik ook fanatiek.
se voetballen. Daardoor kwam ik bij de mini’s. Je bent nog jong, maar misschien heb je toch
De 19-jarige aanvaller heeft zijn zaakjes goed Daarna heb ik alle jeugdelftallen doorlopen. Van al een sportief hoogtepunt meegemaakt die je De juiste psychologische aanpak noemen wij
voor elkaar. Beroepshalve is hij werkzaam bij F1 tot A1, en daarna naar het eerste. niet gauw vergeet? dat…
de lokale werkgever Ten Cate. Wonen doet hij
nog lekker bij zijn ouders op een steenworp Je ouders hebben dus geen SVVN verleden. Dan denk ik toch aan de degradatiewedstrijd van Tsja... nou vooruit dan maar… Misschien ben ik
afstand van sportpark Groot Lochter. En in Heb je ook geen voetballende broers of zo? ons eerste elftal tegen Sportclub Glanebrug. Dat een beetje eigenwijs…
de liefde is hij ook onder de pannen met een was de laatste wedstrijd van het seizoen 2016
leuke vriendin. Ik heb twee broertjes, Boyd en Morris. Boyd -2017. Ons eerste elftal had een rampseizoen Op dat moment schuift Arvid Holt aan. Een van
voetbalt ook, hij zit in C1. Morris heeft één sei- achter de rug. Het was die dag er op of er onder. de jonge talenten die dit jaar bij de selectie
Jimmy, de trouwe supporters missen je in het zoen in de jeugd gevoetbald en is toen gestopt. Handhaving of degradatie naar de 4e klasse. Dat aansluit. Arvid zit er met gemengde gevoelens
eerste elftal. Wat is er aan de hand? Hij is dat jaar wel kampioen geworden. Eigenlijk laatste, daar had echt niemand zin in. bij. Hij baalt natuurlijk voor Jimmy, maar hij is
is hij dus de succesvolste Scharphof ooit, want ook één van de kandidaten om Jimmy’s plek
Tijdens de allereerste kennismakingstraining hij is zijn hele carrière kampioen alleen maar De selectie kende veel blessures en om die in het basisteam in te nemen gedurende zijn
met trainer Julian op den Dries scheurde ik een geworden, ha, ha… reden waren Bas Koedijk, Chiel Karkdijk, Martijn blessure. Ook de rest van de selectie maakt
kruisband. Slecht nieuws dus. Binnenkort ga ik ter Steege en ikzelf vanuit A 1 aan de selectie zich op om te gaan trainen. Jimmy kan allen
onder het mes en dan volgt een herstel van 9 tot Als speler zien we je regelmatig zwerven door toegevoegd. We speelden die wedstrijd ook nog toekijken, maar zijn tijd komt wel weer.
12 maanden. Dit hele seizoen kan ik dus op mijn de voorhoede. Je scoort ook regelmatig. Wat alle vier. Het was een verschrikkelijk zware wed-
buik schrijven. Ergens in 2019 hoop ik weer te voor type speler ben je eigenlijk? strijd die met verlenging 120 minuten duurde. Jimmy, als redactie wensen we jou een goed
kunnen spelen. Vreselijk jammer. Bovendien was het een kokendhete middag. Na herstel toe. We hopen daarna nog vele jaren
Omdat ik linksbenig ben, speel ik vanaf de jeugd afloop was iedereen gesloopt, maar stond het van jouw voetbalkunsten te kunnen genieten!
Dat kun je wel zeggen ja. En dat net terwijl je al vaak als linkbuiten. Dat is in principe ook wel 4 -1 voor ons. Ik maakte de eerste doelpunt,
enorm aan de weg timmerde. Kun je iets over mijn positie in het eerste elftal. Het afgelopen Bas scoorde twee keer en Chiel scoorde er ook
je achtergrond bij SVVN vertellen? seizoen wisselden we vaak van positie. Bijvoor- nog ééntje.
beeld met Melvin Morsink of Frank Bolink. Soms
Op mijn derde werd ik lid van SVVN. Ons gezin spraken we dit vooraf af, maar zoiets kan in het
woont in Groot Lochter dus dat was mooi dicht- veld ook spontaan gebeuren. Dat hoort wel een
beetje bij ons spel natuurlijk.

90
jaar
22 2323 90
90
jaar
jaar
90
jaar
24 25 90
jaar
welkom bij de selectie!
Nieuwe ronden, nieuwe kansen! Het begin zoen mocht ik al een wedstrijd of 7 meedoen
van een nieuwe competitie-ronde biedt de in de selectie. Totaal scoorde ik 4 doelpunten.
mogelijkheid voor nieuwe spelers om zich Wat wel grappig is om te melden dat ik bij
in de kijker te spelen. Daarnaast zagen wij mijn debuut als rechtsback moest spelen. To-
in de staf ook de nodige wijzigingen. Tradi- taal niet mijn positie! In de volgende wedstrijd
tiegetrouw spraken wij kort met de nieuwe- echter werd ik al vertrouwd in de spits gezet
lingen…….. en vanuit deze positie scoorde ik dan ook de
doelpunten. Mijn begin in het huidige seizoen
voelde dan ook vertrouwd. Ik had immers
al bij het eerste elftal gespeeld. De selectie
is daarnaast niet veel veranderd. Misschien
zelfs kwalitatief er iets op vooruit gegaan in
een goede en positieve sfeer!”

Marvin
Thomas
De 18-jarige Marvin studeert - nadat hij zijn
VWO diploma had gehaald - aan de Universi- tim
burnama
teit Groningen Economics and Business Eco-
nomics. Hij probeert het studeren en voetbal-
len bij SVVN op een zo goed mogelijke manier
te combineren. “Dit is best wel een uitdaging.
Op dit moment train ik een keer in de week in Bij de vraag naar zijn leeftijd moet Tim flink
Nijverdal. Ik ga dan met de trein naar huis om nadenken. Sterker nog: hij heeft zijn vriendin
mij lekker in te spannen op het trainingsveld. nodig om hem eraan te herinneren dat het de
In Groningen zelf heb ik een kamer. Deze ligt dag van gisteren was dat hij zijn 19e ver-
mooi dichtbij het centrum en wat ook belang- jaardag vierde! Een mooi begin van een kort
rijk voor mij is: dichtbij het station! Zo blijft vraaggesprek waar hij zelf nog het hardst om
het qua reizen nog allemaal wel te doen.” Zijn moet lachen. “Ik volg een opleiding Sport en
studie ziet er spraakmakend uit. Waar stu- Recreatie aan het Deltion College in Zwolle. Ik
deert hij nu eigenlijk voor? “Ha, ha, ik snap dit hoop hiermee later een baan te vinden om te
wel. Het is al met al een hele mond vol. Wij werken met mensen en dan hopelijk gerela-
krijgen alleen maar les in het engels. Ook alle teerd aan sport. Ik heb echter nog niet echt
studieboeken zijn in het engels. Ik weet dat een keuze gemaakt. Denk hierbij aan moge-
het nog ver weg is, maar uiteindelijk hoop ik lijkheden om te werken als instructeur in een
een leidinggevende positie te krijgen in een sportschool of als gymleraar. Kan trouwens
economische, financiële functie. Overigens ook het organiseren van evenementen zijn.
spreek ik vloeiend drie talen. Mijn vader komt Zoals gezegd heb ik hierin nog niet echt een
uit Frankrijk en als gevolg hiervan spreek ik keuze kunnen maken. De overstap naar de
ook (bijna) vloeiend frans naast het engels en senioren is wel fysiek zwaarder dan in de A1.
uiteraard nederlands. In het afgelopen sei- Maar aan de andere kant vind ik het ook nog

90
jaar
26 2727 90
90
jaar
jaar
wel meevallen. Ik kan nog wel redelijk mooi El-che is natuurlijk een bijzondere voornaam bij DOS’37 en vanuit de competities ken ik na-
meekomen. Ik speel nu in het tweede elftal. Ik en we kunnen dan ook niet anders dan de tuurlijk wel een aantal Nijverdalse clubs. Denk
heb al wel een gesprek met de hoofdtrainer vraag stellen waar deze naam vandaan komt. uiteraard aan SVVN, Des, maar bijvoorbeeld
gehad en hopelijk zit daar een toekomstige Deze vraag verrast hem. “Ik heb eigenlijk geen ook wel Hulzense Boys. Ik had in feite de club
stap naar het eerste elftal in. Dit is wel wat idee! Zal ik toch maar eens navraag naar moe- dus voor het uitkiezen, ha, ha. Belangrijk voor
ik uiteindelijk zou willen. Voorlopig heb ik ten doen, ha, ha. Ik volg een BBL opleiding. mij is vooral dat het een gezellige vereniging
het echter reuze naar mijn zin bij het tweede Dit is een combinatie van werken en leren. Ik zou moeten zijn. Het totaal-gevoel is leidend
team. Er heerst een leuke sfeer in een mooie
groep!”
tim wordt op school opgeleid tot filiaalmanager
en zit nu in mijn examenjaar. Dit wordt dus
bij mij. Dit moet positief zijn! Ik heb dus uitein-
delijk voor SVVN gekozen en ik moet je zeggen
bouman best een spannende periode. Aan de andere dat de eerste indrukken erg positief zijn! Je
kant ben ik dus aan het werk. Ik werk bij de kent namelijk niemand en dan is het belang-
Coop in Holten. Natuurlijk wil ik iets met mijn rijk hoe je wordt opgevangen. Ik heb mij vanaf
De 30-jarige Tim komt over van OVC Ommen. opleiding gaan doen, maar tot welke exacte het eerste moment erg welkom gevoeld. Er
Tim woont samen met Lesley en aangezien baan dit gaat leiden weet ik nu nog niet.” El- heerst een grote saamhorigheid en dit vind ik
Lesley uit Ommen afkomstig is hebben ze che is afkomstig uit de junioren en haakt dus mooi om te ervaren. “
daar 7 jaar gewoond. De keuze destijds voor nu voor het eerst aan bij de senioren. “Nou,
julian OVC was destijds een logische. “Drie jaar gele-
den is echter mijn vader plotseling overleden.
het is niet zo dat ik voor het eerst aanhaak. Ik
deed vorig seizoen al een aantal malen met
wijnands Ik heb samen met Lesley uiteindelijk besloten de senioren mee dus ik heb wel enig idee wat
om dichter bij mijn moeder te gaan wonen. Zij mij te wachten stond. Het is fysiek wel wat
is alleen en het voelt gewoon goed om dicht zwaarder, maar verder valt het mij ook nog
Julian is 19 jaar en heeft dit jaar voor het eerst bij haar te zijn en zodoende zijn wij in Nijver- wel mee. Ik zit nu vooral in het tweede elftal.
de stap van de A1 naar de selectie senioren dal komen wonen. De keuze voor SVVN was Mijn motivatie voor de trainingen is wel iets
gemaakt. Deze overstap is hem tot op heden er eentje die is ingegeven door mijn kameraad wat voor mij een aandachtspunt is. Ik heb jordy
goed bevallen. “Wat ik erg mooi vond is dat
iedereen een eerlijke kans kreeg om bij de
Luuk Mannessen. Hij heeft mij in feite over-
gehaald om bij SVVN te komen voetballen, ha,
niet altijd zin om te trainen en ik heb af en
toe moeite om mij hiertoe aan te zetten. Dit is
hoop
selectie te komen. Ik ben keeper en de eerlijke ha. De eerste indrukken zijn erg goed. Ik heb ook de reden dat ik in het tweede speel. Vind
kans heb ik echt als zodanig gevoeld! Voor het dan ook naar mijn zin bij deze vereniging. ik overigens ook prima hoor! Zolang ik hier “Ik ben dit jaar gestopt met mijn opleiding op
mij is de overstap wel meegevallen. Omdat Ik heb daarnaast ook geen ambitie om echt plezier heb, vind ik het wel ok!” school. Ik volgde een opleiding in de beveili-
ik keeper ben denk ik dat het fysiek anders hoger te willen voetballen. Dat is mij te pres- ging maar hier heb ik dus geen diploma van
is dan dat je een speler bent. Van de spelers tatiegericht. Voor mij is het belangrijk dat ik gehaald. Omdat ik toch aan de slag wilde,
hoor ik namelijk dat de overgang wel inspan- op een leuke manier kan blijven ballen om zo- ben ik begonnen bij Euro Mouldings in Nijver-
nender is geweest dan voor mij persoonlijk. Ik doende ook fit te blijven. In beweging zijn en dal. Momenteel heb ik het rooster zo kunnen
ben daarnaast net begonnen aan het Saxion daarbij nog eens plezier hebben zijn voor mij regelen dat ik kan trainen en op de zaterdag
in Enschede met de opleiding Fysiotherapie. de belangrijkste aandachtspunten! Overigens kan spelen. Ik speel nu in het tweede team en
Uiteindelijk wil ik graag Geneeskunde gaan ben ik in het dagelijks leven leidinggeven- ben afkomstig uit de A-jeugd. De overgang
studeren, maar ik ben vorig jaar helaas uitge- de produktie/magazijn bij Zwaluw Comfort viel mij in feite best wel mee. Dit red ik wel!
loot voor deze opleiding. Ik ga het dit jaar ech- Sanitair. Tevens heb ik hier een inkoop verant- leon Daarnaast vind ik dat de sfeer goed is en dit

kienhuis
ter gewoon weer proberen want dit is nu mijn woordelijkheid. Dit doe ik nu drie jaar.” is ook belangrijk voor mij! Ha, ha, ja, de derde
ultieme doel: dokter worden via deze oplei- helft! Ik ben niet echt bezig met SVVN 1. Dit is
ding! Lukt dit niet dan ben ik ook tevreden met momenteel nog niet echt mijn ding, om het zo
de opleiding Fysiotherapie. Het gaat er mij om maar eens te zeggen. Qua positie speel ik het
dat ik later in een beroep terecht kom waar ik De 26-jarige Leon Kienhuis is onlangs ver- liefste voorin. Hier kan ik echt mijn ei kwijt en
in aanraking kom met de sportwereld. Denk huisd naar Nijverdal. Zijn vriendin Isa is hopelijk veel doelpunten maken!”
hierbij aan het helpen van sporters die moe- afkomstig uit deze plaats en dit maakte de
ten revalideren van een zware blessure. Nu ga overstap naar een andere plaats een logische.
ik met veel plezier naar de training toe. Ik ben Zijn wereld blijft voorlopig veranderen want
erg goed opgevangen en er heerst simpelweg El-che vanaf november heeft Leon ook nog eens een
een leuke sfeer!”
Holsappel andere baan gevonden. Hij gaat namelijk wer-
ken bij Drukwerk Deal. “Ik heb zelf gevoetbald

90
jaar
28 2929 90
90
jaar
jaar
voorthielp nadat de toenmalige sportmasseur niet zo ambitieus ben. Nadat ik met RKSV veel Ik wilde overigens graag naar SVVN. Het is
gestopt was. Via via heb ik vervolgens een onderin de competitie heb gespeeld, zou het tenslotte dichter bij huis. Uiteindelijk was de
lijntje uitgezet naar SVVN en we waren er in mooi zijn als wij met deze groep in de top 6 TC vorig jaar wel op tijd ha, ha! Ik was er dan
no-time uit. Ik heb hier een leuke vereniging kunnen eindigen!” ook snel uit met de club. Dit gaf mij ook de tijd
en groep aangetroffen! Het zijn stuk voor om vooraf eens rond te kijken bij het tweede
stuk leuke jongens en ook de staf is een leuk team. Ik ben hier best wel geschrokken, maar
gezelschap!” eerlijk gezegd was ik hier door de TC ook goed

andre op voorbereid. Ik had de indruk dat ik met al
mijn ervaring hier wel een positieve bijdrage
nieuwenhuis zou kunnen leveren. Het beeld wat ik nu heb
is positief! Ik heb een hele goede klik met de
hoofdtrainer Julian op den Dries. Ik steun hem
De 57-jarige Andre is een bezige bij. In het
dagelijkse leven is hij niet alleen de eigenaar
wim overal waar ik dat dat kan. Wij hebben sowie-
so een goede wisselwerking nodig want SVVN
van bakkerij Nieuwenhuis, daarnaast is hij kolthof 1 en 2 hebben elkaar simpelweg nodig. Hierbij
masseur, actief in de muziek (zang) en heeft patriz is het duidelijk dat 1 voor 2 gaat en daarnaast
hij veel aan atletiek gedaan (hardlopen).
Andre beschrijft zijn bezigheden als volgt: “Ik loohuis Wim is gestart als de nieuwe trainer van het
hebben wij SVVN 3 ook weer nodig. Met een
goede communicatie helpen wij elkaar daar
heb van mijn twaalfde tot aan mijn achttiende tweede team. Wim is op zijn 60ste gestopt waar het kan en zoals gezegd voelt dit erg
gevoetbald bij de Eversberg. Daarnaast ben met werken en dit is iets wat hij zichzelf en goed!”
ik zo’n 30 jaar actief geweest in de muziek bij De 24-jarige Patriz is woonachtig in Rijssen zijn directe omgeving altijd ‘beloofd’ heeft
Advendo. Ik heb daar zowel in het orkest als en werkt in het dagelijks leven in de gehandi- te zullen doen. “Toen ik op mijn 57ste jaar
bij de drumband gespeeld. De laatste acht captenzorg. Om precies te zijn bij de Twent- veranderde van baan heb ik destijds di-
jaar ben ik drumband instructeur geweest. se Zorgcentra in Hengelo. Hij verzorgt er de rect afgesproken dat ik op mijn 60ste wilde
Sportief gezien heb ik eveneens veel aan dagbesteding voor meervoudig gehandicapte stoppen met werken. Ik zou effectief dan ook
atletiek gedaan en dan met name hardlopen. cliënten. Met betrekking tot het voetballen 3 jaar nog deze nieuwe tak van kantoormeu-
Ik concentreerde mij vooral op de middellange vervolgt Patriz: “ ik ben ooit begonnen met belen kunnen helpen opzetten. Zo gezegd, zo
afstanden en denk hierbij aan de halve ma- voetballen bij RKSV in Rijssen. Toen er in de gedaan! Ik wil gewoonweg genieten van mijn
rathon. Mijn beste tijd op de halve marathon
is overigens 1 uur en 23 minuten! Tenslotte
jeugd er steeds minder animo was om te
spelen, ben ik vertrokken naar Excelsior. Hier
kinderen en kleinkinderen! Als trainer heb ik
vele clubs gehad. SVVN is zeker wel mijn laat-
tom
zing ik ook al jaren. De laatste twee jaren zing ben ik ongeveer 4 jaar geweest maar feitelijk ste vereniging, dit week ik zeker! Al met al ben kroeze
ik op de maandagavond in een concertkoor. had ik er moeite mee om het mij hier naar de ik inmiddels 42 jaar actief in het trainersvak
Wij zingen dan samen met bijvoorbeeld een zin te maken. Ik moet achteraf concluderen en ik heb alle clubs in Nijverdal wel zo’n beetje
symphonie-orkest en dan vooral de stukken dat dit altijd gedurende deze jaren het geval is gehad! Op mijn 24e ben ik begonnen als trai- De 26-jarige Tom is een indrukwekkende
van Beethoven, Bach etc. Zes jaar geleden geweest. Ik ben vervolgens 5 jaar gestopt met ner. Ik mocht destijds niet meer voetballen verschijning in de goal. Hij is doelman bij
ben ik begonnen met de opleiding tot sport- voetballen en toen weer gestart als keeper bij nadat ik een aantal malen onder behandeling vooral SVVN 2. In het dagelijks leven is Tom
masseur. Sport trok mij uiteraard altijd al RKSV. In het tweede seizoen begon er bij mij al was geweest bij de voormalige clubarts van politie-agent. “Ik kom oorspronkelijk uit Oot-
en ik wilde eigenlijk veel meer weten van een gevoel te ontstaan dat het goed was om FC Twente. Tja, dan word je bijna automatisch marsum maar het samenwonen met Judith
sportmassage. Zodoende ben ik hierin ge- eens elders te gaan kijken. Dit duurde even trainer. Als speler moest het vooral van mijn Snellink heeft ertoe geleid dat ik momenteel
rold als het ware. De eerste jaren heb ik de maar uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt techniek hebben en daarnaast coachte ik veel in Nijverdal woonachtig ben. Ik werk als agent
sportmassage gecombineerd met het voor- en ben elders gaan kijken. Bij SVVN had ik in het veld. Dit zien de spelers vandaag de dag in het district Veluwe Noord en rijd daar 112
zitterschap van buurman ENC. Ik ben drie jaar direct een goed gevoel. Wij hebben natuurlijk ook terug bij mij. Coachen is zo verschrikkelijk meldingen. Het is uitdagend werk en je kunt je
voorzitter geweest en hiervan ben ik twee vaker tegen SVVN gespeeld en het viel mij op belangrijk in het veld! Voor mij is dit een van voorstellen dat ik veel meemaak tijdens mijn
jaar sportmasseur geweest. Vervolgens zag ik dat er altijd veel supporters stonden te kijken. de belangrijkste aspecten in het voetballen. diensten. Dit doe ik nu zo’n 7 jaar. Gelukkig kan
al wat langere tijd een advertentie staan voor Dit is wel wat anders dan bij RKSV! Spelen Een jaar of vier geleden ben ik al eens ge- ik het werk goed scheiden van de dingen die ik
sportmasseur bij RKSV in Rijssen. Hier heb ik voor meer publiek lijkt mij gewoon ook leu- polst om bij SVVN te komen trainen, maar de prive doe, maar eigenlijk heb je dat als poli-
op gereageerd en zodoende ben ik uiteindelijk ker! Het gevoel is na 6 weken voorbereiding TC was telkens te laat met bellen. Ik had net tie-agent ook wel nodig. Ik ben ooit begonnen
daar sportmasseur geworden. Natuurlijk hoor nog steeds erg goed. Ik heb het hartstikke iedere keer mijn contract weer verlengd of ik met voetballen, maar al in de F-jes bleek dat
je wel eens wat binnen het amateurvoetbal naar mijn zin. We hebben een leuke spelers- was een nieuw contract overeengekomen. ik beter kon keepen en dit is tot op de dag
en ik wist al dat Wim Bouwhuis SVVN tijdelijk groep en ik ben zelf ook goed ontvangen. Met
betrekking tot ambitie moet ik je zeggen dat ik

90
jaar
30 3131 90
90
jaar
jaar
van vandaag niet veranderd. Ik heb bij KOSC blessure met hersteltrainingen. Geblesseer- al een barbecue gehad en dit is toch wel een
gespeeld en ik heb in totaal 3 jaar bij VVOG in de spelers blijven op deze wijze verbonden mooie binnenkomer, ha, ha. Ik ga in ieder geval
Harderwijk gekeept. Dit was in een vrienden- met het team en het voorkomt dat ze thuis mijn uiterste best doen om het seizoen suc-
team waar de gezelligheid voorop stond. Mijn op de bank gaan hangen. Daarnaast geeft ik cesvol te beginnen en natuurlijk te eindigen!”
eerste indruk van SVVN is positief. Er heerst ook looptraining oftewel loopscholing aan de
een goede en leuke sfeer met fanatieke leden. spelers. We zijn tegenwoordig dan ook dyna-
Omdat ik ‘van buiten’ kom, kan ik goed beoor- misch aan het rekken in plaats van statisch!
delen wat mij opvalt. Dit is voor mij het open Dit is echt wel wat anders dan dat ze gewend
karakter van de club. Je komt er makkelijk wouter waren. Doordat ik de beide teams pak, is er
tussen! Bij zowel SVVN 1 als 2 hebben wij in
totaal 3 keepers. Met betrekking tot SVVN 2 beltman ook gelijk een verbinding tussen het eerste en
tweede. Spelers van het eerste raken gewend
wissel ik af met Julian Wijnands. Om de beurt aan het tweede en omgekeerd. Dit is een win-
keepen wij en dit gaat heel goed.”
Wouter heeft alle tijd voor een gesprekje.
win situatie in mijn ogen. Wat ik tenslotte ook alberto
burca
nog zie is dat de spelers feedback durven te
Hij zit namelijk vast in een lange file in Zuid
geven. Als het gewoon niet loopt, wordt dat
Duitsland. Dit gezegd hebbende geeft dit
ook rustig als feedback teruggegeven! Hier
tevens zijn huidige situatie weer: een druk-
wordt ik in ieder geval vrolijk van!”
bezet man die privé en werk zo goed als het
Alberto heeft eveneens zijn opleiding in de
kan probeert te combineren. Dit is niet altijd
lagere senioren gehad. Vier geleden kwam Al-
gemakkelijk als Service Manager van Stork
berto vanuit Utrecht samen met zijn vriendin
waar hij wereldwijd een 40-tal collega’s
Estella in Nijverdal wonen en via het broertje
thijs aanstuurt om de problemen bij de klanten het
hoofd te bieden. En we weten het allemaal: je
van zijn vriendin kwam hij bij SVVN terecht.

snellink hoort vaker de slechte berichten dan de goe-
Hiervoor had hij onder andere zijn voetbal-
kunsten op de Elinkwijkse mat nabij Utrecht
de berichten! “Dit drukke bestaan dwingt mij
laten zien. Zijn jaren in SVVN 5 en 3 hebben
aan de andere kant wel om bewuste keuzes
Na genoten te hebben van een aantal oplei-
te maken. En hoe gek het ook kan klinken, dit tom hem uiteindelijk gebracht naar het huidige
tweede elftal van de Volharding. “Ja, ik moet
dingsjaren bij de lagere senioren gaat Thijs
brengt dan ook wel weer rust met zich mee.”
Naast het werk bij Stork brengt Wouter ook
senkeldam je zeggen dat ik door dit alles positief verrast
het nu een treedje hoger proberen. Deze ben. Natuurlijk had ik wel van het ‘verleden’
de nodige uurtjes bij SVVN door en voor het
marinier is altijd in de weer en gebruikt deze van het tweede elftal gehoord, maar ik moet
eerst is hij dit jaar officieel als fysiektrainer
energie ook in het veld. “Ik ben niet de meest De net-18-jaar-geworden Tom combineert je zeggen dat ik nu een immense verbetering
van de selectie 1 en 2 aangesteld. “Ik heb zelf
technische voetballer, maar moet het vooral school met het voetballen. “Ik zit op de op- bespeur. Op alle vlakken! Ook de Technische
een verleden in de survival-training. Ruim 6
hebben van mijn inzet”, Oud-medespelers leiding Ondernemer & Retail in Raalte aan Commissie heeft duidelijke kaders neergezet
jaar heb ik survival-training gegeven en dan
herkennen dit laatste vooral. “Thijs is een Landstede. Dit is mijn laatste jaar en dit jaar waardoor de afspraken simpelweg herken-
heb je het vooral over de elite- en duurspor-
niet te stoppen brommer in het veld”, aldus hoop ik dan ook met mijn examen het geheel baar en duidelijk zijn voor iedereen. Dit helpt
ters. Een mooie sport aangezien je werkelijk
een voormalige mede-speler. “Het is erg leuk positief af te ronden. Ik weet nog niet precies echt enorm. Daarnaast is er een goede bege-
alle spieren benut. Hiervoor heb ik zelf ook
om te zien hoe hij zich elke keer weer geeft. wat ik later wil worden. Dit is best wel een leidingsstaf. Iedereen krijgt voldoende en te-
veel aan triathlon gedaan en hardlopen.
In welk duel dan ook! Dan maakt het ook niet lastige keuze. Ik ben momenteel ook aan het vens persoonlijke aandacht. Dit geeft tevens
Plusminus twee jaar geleden stak ik spreek-
meer uit of hij af en toe eens verkeerd staat kijken naar een mogelijke vervolgopleiding op veel vertrouwen in de groep. Eigenlijk heb ik
woordelijk mijn hoofd om de deur bij SVVN.
op de groene mat. Hij is daarnaast gewoon is HBO-niveau. Ik denk hierbij aan de accoun- nog nooit zo’n goede harmonie gezien! Op
Ik heb vervolgens een aantal malen mijn
gave kerel om in je team te hebben. Zijn fana- tancy richting.” Vorig jaar heeft Tom al een jouw vraag wat ikzelf wil bereiken….tja…..ik
diensten aangeboden en heb de jongens toch
tisme is ongeëvenaard. Als hij niet op zee zit, aantal malen met het tweede meegespeeld denk dat ik wel wat kan inbrengen. Met name
wel enige onorthodoxe trainingen gegeven.
probeert hij doordeweeks toch altijd wel weer vanuit de A-jeugd. “Nu zit ik er dus voor vast voor de jongere jongens en dan vooral op
Ik kreeg destijds de indruk dat dit best wel
een traininkje mee te pikken. Zodoende blijft bij in dit eerste seizoen. Het gaat op zich wel mentaal gebied. Iedereen weet dat de priori-
aansloeg. Nu doe ik dit voor het eerste en
hij aansluiting houden met zijn team”! goed, maar voor de rechtsback positie heb ik teit bij jongere spelers weleens elders ligt, ha,
tweede team dus structureel en hier kunnen
nog wel de nodige concurrentie. Dit zal ik dus ha. Dit herken ik maar al te goed, maar ik kan
we echt nog veel winst behalen. Ik begeleid
moeten overwinnen om uiteindelijk een vaste wel voor een stukje begeleiding zorgen. Ik zie
de warming-up van de spelers en ik begeleid
basisplaats te kunnen krijgen in het tweede. namelijk een aantal knappe spelers rondlopen
daarnaast de spelers die terugkomen van een
Het begin is in ieder geval goed geweest. Ik die zo in het eerste mee zouden kunnen ko-
ben goed opgevangen en ik vind de sfeer ook men. Hier zou ik wel mijn steentje aan willen
uitstekend. We hebben afgelopen zaterdag bijdragen!”

90
jaar
32 3333 90
90
jaar
jaar
liesklachten
bij voetBallers
de club
Liespijn is een veel voorkomende klacht onder voetballers. Met name in het begin van het
seizoen spelen de liesklachten de kop op. Een veelvoorkomende oorzaak is een te snelle
trainingsopbouw, waar met name jonge spelers die in de groei zitten, last van hebben. Ook
in de loop van het seizoen kan een liesblessure problemen geven. Een goede reden om deze

van 100 is weer
vervelende blessure wat nader onder de loep te nemen.

Wat is een liesblessure? sporten). Hierdoor zie je dat de spieren

geopend!
In veel gevallen is er sprake van pijnklachten langzaam wat zwakker worden. Blijf dus NIET
aan en rondom de adductoren van de heup met liesklachten door lopen, deze gaan vaak
(zie plaatje). Dit is een spiergroep aan de NIET vanzelf over!
binnenzijde van het bovenbeen, die veel
gebruikt wordt bij het passen en trappen van Heb je een liesblessure, wat kun je er dan
een bal. Ook bij het kort wenden en keren aan doen?
wordt deze spiergroep actief gebruikt. Heb je een liesblessure opgelopen dan is
het verstandig om een afspraak te maken bij
De aanhechting op het bot kan geïrriteerd
zijn (tendinitis), de spier kan zwakker worden
(tendinose) of er kan een overrekking of
scheur (ruptuur) in de spier optreden. In alle
Kent u ze nog? De "vierkante tafel", de tevens op de website van SVVN. Laat zien dat gevallen wordt pijn ervaren in de liesregio.
"Fohmi Brothers", De "PTT Boys", "het oale je SVVN fan bent en vergaar "eeuwige" roem
9e", of gewoon bekende en minder bekende op deze top 100. Alle vormen zijn mogelijk. Je Oorzaak en ontstaanswijze
SVVN-érs die onze club een warm hart toe- kunt je dus aanmelden als persoon, bedrijf, De klachten kunnen zowel acuut als
dragen, een prominente plek in de kantine team, groep, familie, oliebollenelftal etc. Alles geleidelijk ontstaan. Bij een acute vorm is er
innemen, een leuk team hebben (of hadden) is bespreekbaar. Indien het bord vol is, moet direct pijn na het schieten van een bal of het
en altijd klaar staan voor de vereniging en er gewacht worden op een vrije plek. Deel- kort aanzetten voor een sprintje. Met behulp
meedoen met een verloting, het koeschijten name is in volgorde van aanmelding. Wees er van een echo kunnen we bij Fysiotherapie
of gewoon zorgen voor een gezonde barom- dus snel bij. ZorgSaam kijken of er sprake is van een
zet. Met ingang van het nieuwe seizoen is spierscheurtje of overrekking.
"de club van 100" weer geopend en kun je Aanmelden kan persoonlijk via Erik Vliek
dit ook laten zien met een vermelding op (zaterdag altijd op het veld of in de kantine) of Wanneer de klachten geleidelijk ontstaan heb
het bord van deze club. andere leden van de sponsorcommissie (zie je vaak last bij aanvang van de training en na
website). Of gewoon met een e-mailtje naar het sporten. Indien de klachten toenemen
In de hal van de kantine, op het bord van sponsor@svvn.nl treedt de pijn ook tijdens het voetballen op.
"Vrienden van SVVN", is plek voor maximaal Als wij bij Fysiotherapie ZorgSaam goed
100 vermeldingen. Lid van de Club van 100 Namens de Sponsorcommissie, doorvragen naar de duur van de klachten,
ben je voor 1 seizoen en kost 50 euro per sei- dan horen wij vaak dat er al maanden sprake
zoen. Je naam wordt op het bord vermeld en Erik Vliek is van lichte liesklachten (met name na het

90
jaar
34 3535 90
90
jaar
jaar
Fysiotherapie ZorgSaam. Wij beoordelen of er Kracht en warming-up
sprake is van overrekking, spierscheurtje of Ook is een verminderde spierkracht van je
een langer bestaande liesblessure. Ook kijken adductoren/ abductoren en romp spieren een
wij naar de spierkracht en de spierlengte, belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen
daarnaast beoordelen wij of er eventueel een van liesblessures. Zorg dat je goed je romp en
relatie is met rugklachten. heup spieren goed sterk houdt. Als laatste is
ook een goede warming-up van groot belang.
Nadat wij de juiste diagnose hebben gesteld Ga nooit zomaar sprinten en schieten op goal
bekijken wij wat de beste behandeling is. zonder dat je spieren goed warm zijn.
Met dry needling kunnen we de spieren in
de lies snel ontspannen. Indien nodig zullen Conclusie
we oefeningen geven om de spieren te Blijf niet te lang doorlopen met een
versterken en/of te rekken. liesblessure, want deze gaat in veel gevallen
niet vanzelf over! Laat op tijd de juiste
Preventief diagnose stellen, doormiddel van gerichte
Compressie broekje oefeningen en behandeling kan erger worden
Sinds dit seizoen verkopen we bij ZorgSaam voorkomen! Heb jij een liesblessure en wil je
Lopers Company in Hellendoorn liesbroekjes, deze laten onderzoeken of behandelen bij ons
vergelijkbaar met een slidingbroekje in de praktijk? Bel dan met 0548-615889 .
die je onder je voetbalbroekje draagt.
Deze compressie broekjes zijn speciaal Rest mij iedereen een heel sportief en
ontworpen voor voetballers om lies- en blessurevrij seizoen te wensen!
hamstringblessures te voorkomen. De
liesbroekjes zijn in meerdere kleuren te koop, Groet Rob Alferink
ook in het wit, speciaal voor spelers van SVVN.
Fysio- en manueel therapeut
Fysiotherapie ZorgSaam
90
jaar
36