You are on page 1of 1

Evidencija o slanju uzoraka mlijeka na analizu

Red. Datum Posjednik Adresa OIB/JIBG Vrsta Identif. Vrsta Broj Labora Rezultat Broj i
broj uzorkovanja posjednika životinje oznaka pretrage uputnice torij analize datum
životinje nalaza